روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 235 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 235

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 235

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 235

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 05‬اسفند ‪1398‬‬ ‫روایتی از یک میراث معنوی‬ ‫ِ‬ ‫خراسان شمالی؛‬ ‫به رنگ ِ مس‬ ‫مس گــری ازجملــه صنایع دســتی‬ ‫و هنرهــای ســنتی مــردم خراســان‬ ‫شــمالی از گذشــته بــوده کــه‬ ‫اکنــون نیــز افــرادی در ایــن حرفــه‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪،‬‬ ‫فنــون و مهارت هــای مس گــری و‬ ‫ســفیدکاری ان بــه شــماره ‪ 1684‬در‬ ‫فهرســت میــراث معنــوی کشــور بــه‬ ‫ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫در حــدود پنــج هــزار ســال پیــش از‬ ‫میــاد مــردم غارنشــین فــات ایــران‬ ‫بــر اثــر تغییراتی کــه ازلحاظ اب وهوا‬ ‫و تشــکیل مــزارع و چمنزارهــا‬ ‫بــه وجــود امــد بــه دشــت ها روی‬ ‫اوردنــد و زندگــی تــازه ای را اغــاز‬ ‫کردنــد و در تمــدن ان هــا نســبت بــه‬ ‫دوران پیشــین پیشــرفت بیشــتری‬ ‫دیــده شــد‪ .‬مردمــی کــه در فــات‬ ‫ایــران زندگــی می کردنــد گــه گاه‬ ‫بــه ســفالگری و ســاختن اشــیاء‬ ‫بــا گل می پرداختنــد و بــا پختــن‬ ‫ان هــا از ان هــا اثــاری زیبــا پدیــد‬ ‫می اوردنــد‪ .‬ان هــا در برخــی اوقــات‬ ‫مشــاهده می کردنــد کــه بعضــی از‬ ‫ظــروف سفالینشــان در اثــر ضربــه‬ ‫نمی شــکند و همین طــور در برخــی‬ ‫اوقــات از ظروفــی کــه در اتــش‬ ‫می نهادنــد مــاده ای خــارج می شــد‬ ‫کــه پــس از ســرد شــدن ســخت‬ ‫می گشــت‪ ...‬ادامــه صفحــه ‪8‬‬ ‫شکایت شهرداری بجنورد‬ ‫از نامزدهای مجلس‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 35‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫دعوت به مرگ مهمانان خلیج گرگان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی فاقد‬ ‫وجود ‪ ۵۰۰۰‬روستا ‬ ‫منابع ابی در کشور‬ ‫‪5‬‬ ‫مردم به الشه پرندگان‬ ‫دست نزنند‬ ‫‪4‬‬ ‫کووید‪ 19-‬یا همان‬ ‫کرونا ویروس‬ ‫نیروگاه های بر ق ابی کوچک‪،‬‬ ‫ظرفیتی بزرگ و مغفول در گلستان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تعطیلی کل بازارهای هفتگی‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬مــوارد مشــکوک بــه کرونــا‬ ‫در اســتان گلســتان وجــود دارد و از ‪10‬‬ ‫مــورد مشــکوک نمونــه بــرداری شــده و بــه‬ ‫ازمایشــگاه فرســتاده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســراج الدیــن عــارف نیــا در خصــوص اخریــن‬ ‫وضعیــت شــیوع ویــروس کوویــد‪ 19-‬یــا همــان‬ ‫کرونــا در گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬مــوارد مشــکوک‬ ‫بــه ایــن ویــروس در اســتان گلســتان هنــوز‬ ‫مشــاهده نشــده تــا بــه ایــن لحظــه از ‪10‬‬ ‫مــورد مشــکوک نمونــه بــرداری شــده کــه بــه‬ ‫ازمایشــگاه ارســال گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تنهــا یــک ازمایشــگاه‬ ‫کــه قابلیــت تشــخیص الــوده بــودن نمونــه‬ ‫بــه ویــروس را دارد در تهــران اســت کــه‬ ‫بــه طــور معمــول انتظــار مــی رود ظــرف ‪72‬‬ ‫ســاعت نتایــج را اعــام کنــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت درمــان دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬اگــر فــردی‬ ‫عالئــم بیمــاری را مشــاهده کــرد توصیــه‬ ‫شــدید می شــود کــه یــک هفتــه از منــزل‬ ‫خــارج نشــوند و در یکــی از اتاق هــای منــزل‬ ‫اســتراحت کــرده و مــواد غذایــی مایعــات‬ ‫را مصــرف کننــد چــون پــس از یــک هفتــه‬ ‫واگیــری بیمــاری از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی کارکنــان‬ ‫بیمارســتان ها و سیســتم درمانــی موظــف بــه‬ ‫اســتفاده از ماســک و تعویــض ان در هــر ســه‬ ‫ســاعت یکبــار و شست وشــوی کامــل دســت‬ ‫و صــورت هــر نیــم ســاعت یــک بــار هســتند‪.‬‬ ‫عارف نیــا گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه اب و‬ ‫صابــون در دســترس اســت بــه هیــچ عنــوان‬ ‫نیــاز بــه مایــع ضدعفونــی کننــده نیســت‬ ‫و مــردم بجــای تاکیــد بــر اســتفاده از مایــع‬ ‫ضدعفونــی کننــده دســتان خــود را بــه‬ ‫صــورت مــداوم بــا اب و مایــع دستشــویی‬ ‫شســت و شــو دهنــد‪.‬‬ ‫عارف نیــا متذکــر شــد‪ :‬تمامــی بازارهــای‬ ‫هفتگــی اســتان تعطیــل شــده و بــا توجــه‬ ‫بــه حمایــت اســتاندار گلســتان از مســائل‬ ‫درمانــی و بهداشــتی در خصــوص تعطیلــی‬ ‫مــدارس بــه احتمــال زیــاد ایــن تعطیلــی تــا‬ ‫پنجشــنبه ادامــه خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫حفظ فاصله‬ ‫یک متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫افراد مشکوک‬ ‫به انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح‬ ‫قابل تماس و لمس‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪235‬‬ ‫تغییر کاربری اراضی‪ ،‬چالش‬ ‫جدی کشاورزی گلستان‬ ‫در حالــی کــه برخــی مســووالن معتقــد هســتند‬ ‫تغییــر کاربــری اراضــی بــرای اجــرای برخــی طرح‪‎‬هــا‬ ‫کــه نیــاز اســتان محســوب می‪‎‬شــود الزم اســت‪ ،‬امــا‬ ‫کارشناســان یکــی از معضــات و چالش‪‎‬هــای مهــم‬ ‫بخــش کشــاورزی را تغییــر کاربــری اراضــی عنــوان‬ ‫می‪‎‬کننــد کــه تبعــات منفــی بــر اشــتغال و اقتصــاد‬ ‫جامعــه بــر جــای خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫زندگی صنعتی و نیاز روز افزون به تولید کشاورزی‬ ‫از یــک ســو و افزایــش نیــاز بــه مســکن و تفریــح از‬ ‫ســویی دیگــر موجبــات فشــار بــر اراضــی کشــاورزی‬ ‫و تغییــر کاربــری بــه مناطــق شــهری را فراهــم کــرده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن میــان عمــده نیــاز توســعه شــهری و‬ ‫مناطــق گردشــگری از اراضــی کشــاورزی تامیــن شــده‬ ‫اســت کــه ایــن امــر بــه نوبــه خــود هشــدار جــدی بــرای‬ ‫تامیــن امنیــت غذایــی در اینــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫طبــق امــار ســاالنه بیــش از ‪ ۴‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫گلســتان تغییــر کاربــری می‪‎‬دهنــد و از چرخــه تولیــد‬ ‫خــارج می‪‎‬شــوند‪ .‬در حالــی کــه کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫مســاحت ‪ ۱۶۷‬میلیــون هکتــاری کشــور مربــوط بــه‬ ‫اراضــی کشــاورزی اســت بایــد ایــن اراضــی را حفــظ و‬ ‫موجبــات از دســت دادن ان را فراهــم نکــرد‪.‬‬ ‫تشکیل پلیس انفال برای جلوگیری از‬ ‫ساخت و سازهای غیرمجاز‬ ‫در همیــن رابطــه دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز‬ ‫گلســتان در خصــوص وضعیــت تغییــر کاربــری در‬ ‫اســتان اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اقداماتــی کــه در‬ ‫خصــوص پیشــگیری از تغییــر کاربــری اراضــی انجــام‬ ‫شــده شــاهد کاهــش ســاخت و ســازهای غیرمجــاز‬ ‫هســتیم امــا همچنــان ایــن رونــد ادامــه دارد در واقع باید‬ ‫دســتگاههای مختلــف بــا هــم همــکاری داشــته باشــند تا‬ ‫مــردم بــه ســمت تغییــر کاربــری اراضــی نرونــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ســیدرضا سیدحســینی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در حــوزه ســاخت و ســازهای غیرمجــاز‬ ‫علت‪‎‬هــای مختلفــی وجــود دارد کــه یــک بخــش‬ ‫مربــوط بــه منابــع ملــی اســت در ایــن رابطــه‬ ‫قصــد داریــم کاداســتر را بــه صــورت کامــل در‬ ‫اســتان اجرایــی کنیــم تــا منابــع ملــی مشــخص و‬ ‫برخوردهــای الزم بــا ان صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تغییــر کاربــری اراضــی در بخــش‬ ‫کشــاورزی مربــوط بــه علتهــای مختلفــی اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬یکــی از مســائل مربــوط بــه طــرح هــادی‬ ‫می‪‎‬باشــد کــه الزم اســت هــر ‪ ۱۰‬ســال یکبــار بازنگــری‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬بخــش دیگــر مربــوط بــه عــدم صرفــه‬ ‫اقتصــادی در بخــش کشــاورزی اســت در ایــن رابطــه‬ ‫بایــد جهادکشــاورزی برنامه‪‎‬هایــی در خصــوص کشــت‬ ‫متناســب هــر منطقــه و اقتصــادی بــودن ان بــرای‬ ‫کشــاورز را مدنظــر قــرار دهنــد تــا کشــاورزان اراضــی‬ ‫خــود را نفروشــند‪ ،‬یکســری از عوامــل دیگــر مربــوط‬ ‫بــه اختــاف نظــر دســتگاههای مختلــف بــا هــم اســت‬ ‫بــه همیــن خاطــر پلیــس انفــال تشــکیل شــده تــا ایــن‬ ‫اختالفات از بین برود و از همان ابتدا جلوی ســاخت‬ ‫و ســازهای غیرمجــاز و تغییــر کاربــری گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫صدور مجوز برای تغییر کاربری ‪ 120‬هکتار از‬ ‫اراضی گلستان در سال جاری‬ ‫مدیــر امــور اراضــی جهادکشــاورزی گلســتان نیز در‬ ‫رابطــه بــا تغییــر کاربــری اراضــی اســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در قانــون حفــظ کاربــری در بحــث تغییــر کاربــری‪،‬‬ ‫قانــون گــذار بــا صراحــت عنــوان کــرده اســت تغییــر‬ ‫کاربــری اراضــی زراعــی و باغــی خــارج از محــدوده‬ ‫شــهرها جــز در مــوارد ضــروری غیرقانونــی اســت و‬ ‫تشــخیص ضــرورت بــه عهــده کمیســیونی متشــکل‬ ‫از معاون اســتاندار‪ ،‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫و مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت می‪‎‬باشــد‪.‬‬ ‫حســن خســروی تصریــح کــرد‪ :‬یــک بخــش از تغییــر‬ ‫کاربری‪‎‬هــا مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســت‪ ،‬در ‪۱۰‬‬ ‫ماهــه ســال جــاری در حــوزه پــرورش ابزیــان ‪ ۴۸‬مــورد‪،‬‬ ‫دام و طیور ‪ ۶۶‬مورد‪ ،‬زیرساخت و تاسیسات مورد نیاز‬ ‫بخــش کشــاورزی ‪ ۵۶‬مــورد‪ ،‬صنایــع تکمیلــی و غذایــی‬ ‫‪ ۱۸‬مــورد و ایجــاد گلخانــه ‪ ۷۴‬مــورد مجــوز صــادر شــده‬ ‫اســت کــه ایــن مــوارد تغییــر کاربــری اراضــی محســوب‬ ‫نمی‪‎‬شــود در واقــع مــا موظــف هســتیم بــرای توســعه‬ ‫بخــش کشــاورزی ایــن مجــوزات را صــادر کنیــم‪.‬‬ ‫تغییر کاربری اراضی بر اقتصاد و اشتغال‬ ‫جامعه تاثیر منفی بر جای می گذارد‬ ‫در حالــی کــه برخــی مســووالن معتقد هســتند‬ ‫تغییــر کاربــری اراضــی بــرای اجــرای برخــی‬ ‫طرح‪‎‬هــا کــه نیــاز اســتان محســوب می‪‎‬شــود‬ ‫الزم اســت امــا کارشناســان علــوم خــاک یکــی‬ ‫از معضــات و چالش‪‎‬هــای حیــات کــره زمیــن را‬ ‫تغییــر کاربــری اراضــی عنــوان می‪‎‬کننــد‪.‬‬ ‫عضــو هئیــت مدیــره انجمــن علــوم خــاک‬ ‫کشــور بــا بیــان اینکــه از دیــد جهانــی تغییــر‬ ‫کاربــری خــط قرمــز را رد کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بســته بــه وضعیــت اب و هوایــی بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬ســال تشــکیل خــاک زمــان می‪‎‬بــرد‪.‬‬ ‫فرهــاد خرمالــی تصریــح کــرد‪ :‬خــاک منبعــی‬ ‫تجدیــد ناپذیــر محســوب می‪‎‬شــود و اســتان‬ ‫گلســتان از لحــاظ تنــوع اب و هوایی‪،‬اکولوژیــک و‬ ‫محیــط زیســت اســتان خاصــی اســت‪ ،‬خاکــی کــه‬ ‫در گلســتان وجــود دارد اغلــب لســی و بازیافتــی‬ ‫هســتند کــه بــرای کشــاورزی بســیار مناســب اســت‬ ‫و اگــر مدیریــت ضعیفــی در تغییــر کاربــری اراضــی‬ ‫مشــاهده شــود ایــن خاکهــا مســتعد بــرای تخریــب‬ ‫و ایجــاد مخاطــرات طبیعــی همچــون ســیل و‬ ‫فرســایش شــدید خــاک در اســتان هســتند‪.‬‬ ‫دعوت به مرگ مهمانان خلیج گرگان‬ ‫داســتان مــرگ پرنــدگان مهاجــر کــه از اوایــل‬ ‫بهمــن مــاه در شــبه جزیــره میانکالــه اســتان‬ ‫مازنــدران اغــاز شــده بــود‪ ،‬اکنــون بــه شــرق‬ ‫خلیــج گــرگان نیــز کشــیده شــد‪.‬‬ ‫خبرهــا حکایــت از ان دارد کــه در ‪ ۴۸‬ســاعت‬ ‫گذشــته الشــه ‪ ۸۰۰‬قطعــه انواع پرنــده مهاجر‬ ‫از ایــن منطقــه جمع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫مشــاهده الشــه تلــف شــده تعــدادی پرنــده‬ ‫در ســواحل شهرســتان بندرگــز امــا مدیــرکل‬ ‫دامپزشــکی گلســتان در گفت و گو با رســانه های‬ ‫اســتان ایــن موضــوع را تکذیــب کــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود تکذیــب دامپزشــکی‪ ،‬مــرگ‬ ‫مشــکوک صدهــا قطعــه پرنــده مهاجــر‬ ‫و بومــی ابــزی و کنارابــزی در ســواحل‬ ‫بندرترکمــن و اطــراف ان واقــع در ســرحدات‬ ‫شــرقی پناهــگاه حیــات وحــش میانکالــه‬ ‫از شــامگاه یکشــنبه توســط مــردم گــزارش‬ ‫وگروه هــای دامپزشــکی و محیــط زیســت‬ ‫بــرای جمــع اوری‪ ،‬نمونــه گیــری و امحــا الشــه‬ ‫هــا وارد عمــل شــدند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد گونــه هــای تلــف شــده‬ ‫را چنگــر معمولــی و یــا پــرال تشــکیل داده‬ ‫و ســایر گونــه هــا نظیــر فالمینگــو‪ ،‬کشــیم‬ ‫بــزرگ‪ ،‬کشــیم گــردن ســیاه‪ ،‬بــاکالن‪،‬‬ ‫کاکایــی‪ ،‬اردک ارده ای و اردک ســر حنایــی‬ ‫نیــز در ایــن تلفــات مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان‬ ‫مــرگ مشــکوک صدهــا قطعــه پرنــده ابــزی و‬ ‫کنــار ابــزی در ســواحل شــرقی خلیــج گــرگان‬ ‫در کرانــه هــای ابــی بندرترکمــن را تاییــد و‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬در ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته الشــه‬ ‫‪ ۸۰۰‬قطعــه انــواع پرنــده مهاجــر از ایــن‬ ‫منطقــه جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل محیــط زیســت گلســتان بــا اعــام‬ ‫مــرگ مشــکوک تعــدادی از پرنــدگان مهاجــر‬ ‫زمســتان گــذران در ســواحل بندرترکمــن‬ ‫گفــت‪ :‬بــا مشــاهده الشــه ایــن پرنــدگان‪،‬‬ ‫بــرای شناســایی علــت مــرگ و امحــا الشــه‪،‬‬ ‫گروهــی از نیروهــای دامپزشــکی و یــگان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت بــه منطقــه اعــزام‬ ‫شــدند کــه همزمــان کار نمونــه بــرداری از انهــا‬ ‫بــرای جلوگیــری از ســرایت بــه ســایر پرنــدگان‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی گفــت‪ :‬تــا قبــل از‬ ‫مشــخص شــدن نتیجــه نمونه گیــری نمی تــوان‬ ‫اظهارنظــری در مــورد علــت مــرگ ایــن پرنــدگان‬ ‫داشــت و نمونــه بــرداری و بیــان علــت مــرگ نیــز‬ ‫در حیطــه وظیفــه دامپزشــکی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای تامیــن ســامت‬ ‫شــهروندان‪ ،‬شــکار پرنــدگان بــرای تمــام‬ ‫شــکارچیان دارای پروانــه ممنــوع اســت و در‬ ‫صــورت مشــاهده بــا انهــا برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫احتمال مسمومیت پرندگان وجود دارد‬ ‫عبدالحکیــم ادریســی از اعضــای کانــون‬ ‫شــکار غــرب گلســتان گفــت‪ :‬ایــن حادثــه‬ ‫عواطــف دوســتداران بــه حیــات وحــش را‬ ‫جریحــه دار کــرده اســت کــه امیدواریــم هــر‬ ‫چــه ســریعتر ســریال ایــن حادثــه ناگــوار بــه‬ ‫پایــان برســد‪.‬‬ ‫وی از امادگــی دوســتداران طبیعــت بــرای‬ ‫مشــارکت در عملیــات جمــع اوری الشــه‬ ‫هــای تلــف شــده خبــر داد و گفــت‪ :‬اســتفاده‬ ‫از طــرح هــای مشــارکت محــور در ارتقــای‬ ‫شــاخص هــای زیســت محیطــی و بکارگیــری‬ ‫جوامــع محلــی کمــک موثــری در حفــظ‬ ‫زیســتگاه هــا ی کشــور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دومین همایش ملی‬ ‫ریاضی و امار در دانشگاه‬ ‫گنبدکاووس برگزار شد‬ ‫دومیــن همایــش ملــی ریاضــی و امــار بــه منظــور‬ ‫اشــنایی و تبــادل نظــر علمــی اســتادان و متخصصــان‬ ‫رشــته ریاضــی و امــار از دانشــگاه های مختلــف‬ ‫کشــور بــا اخریــن دســتاوردهای علمــی ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫بــه میزبانــی دانشــگاه گنبــدکاووس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی ســتاریان بــا بیــان اینکــه رشــته‬ ‫ریاضــی و امــار از زیرشــاخه های علــوم پایــه‪،‬‬ ‫فنــی و مهندســی و مبنایــی بــرای توســعه‬ ‫فناوری هــای علمــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬توجــه بــه‬ ‫علــوم پایــه و رشــته های زیــر مجموعــه ان مــورد‬ ‫توجــه و تاکیــد رهبــری انقــاب مــی باشــد زیــرا به‬ ‫معاون مرکز بهداشت گلستان‪:‬‬ ‫استفاده از ماسک برای‬ ‫تمام مردم ضرورتی ندارد‬ ‫عکس ‪ -‬بازار کسب و کار ‪ -‬عقیل مهقانی‬ ‫‪2‬‬ ‫ورود سامانه سرد‬ ‫و بارشی به‬ ‫گلستان از فردا‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان از نفــوذ‬ ‫ســامانه ســرد و بارشــی بــه اســتان از‬ ‫بعدازظهــر سه شــنبه (‪ ۶‬اســفند) خبــرداد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار کــرد‪ :‬بــا ورود‬ ‫ایــن ســامانه شــاهد رعدوبــرق‪ ،‬بــارش باران‬ ‫بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۳۰‬میلیمتــر‪ ،‬در برخــی مناطــق‬ ‫وزش شــدید بــاد تــا حداکثــر ‪ ۹۰‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‪ ،‬ریــزش بــرف در ارتفاعــات بیــن‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬ســانتیمتر و پدیــده مــه غلیــظ و‬ ‫کاهــش دیــد افقــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهش دمــای ‪ ۱۴‬درجه ای‬ ‫هــوا‪ ،‬افــزود‪ :‬اختــال در تــردد جــاده ای‬ ‫مناطــق کوهســتانی‪ ،‬ابگرفتگــی برخــی‬ ‫معابــر عمومــی و خســارت بــه تاسیســات و‬ ‫ابنیــه‪ ،‬در زمــان فعالیــت ایــن ســامانه ســرد‬ ‫و بارشــی دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــه‬ ‫رانندگانــی کــه قصــد عبــور از جاده هــای‬ ‫کوهســتانی اســتان را دارنــد توصیــه کــرد‬ ‫کــه تجهیــزات زمســتانه را بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی کــه از شــکارچیان مجــاز منطقــه اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬شــاید احتمــال مســمومیت ناشــی‬ ‫از ریختــن فضــوالت و یــا حتــی بقایای ســموم‬ ‫کشــاورزی در خلیــج گــرگان از ســوی برخــی‬ ‫افــراد نــااگاه در ایــن تلفــات تاثیــر داشــته‬ ‫باشــد ولــی ایــن کــه شــکارچی بخواهــد بــرای‬ ‫شــکار بیشــتر دســت بــه ایــن کار زده باشــد‪،‬‬ ‫اشــتباه و مغرضانــه اســت‪.‬‬ ‫الیــاس هیــوه چــی فرمانــدار شهرســتان‬ ‫بندرترکمــن نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا گف ـت ‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون نیروهــای دامپزشــکی مشــغول نمونــه‬ ‫بــرداری از الشــه پرنــدگان هســتند و تعــدادی از‬ ‫نمونــه هــا بــه ازمایشــگاه ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی‬ ‫گلســتان نیــز پیــش تــر در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا هرگونــه اظهــار نظــر در مــورد‬ ‫دالیــل مــرگ ایــن گونــه هــای جانــوری و‬ ‫ارتبــاط احتمالــی ایــن تلفــات بــا مــرگ و میــر‬ ‫روزهــای اخیــر پرنــدگان در مازنــدران را بــه‬ ‫بررســی بیشــتر و انجــام ازمایشــات تکمیلــی‬ ‫موکــول کــرده بــود‪.‬‬ ‫محســن عبدالونــد تاکیــد کــرد کــه گشــت‬ ‫و پایــش از زیســتگاه هــای ایــن اســتان‬ ‫همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و احتمــال‬ ‫ایــن کــه بخشــی از ایــن گونــه هــای کشــف‬ ‫شــده بــر اثــر رخدادهــای طبیعــی ماننــد جــزر‬ ‫و مــد و یــا تندبــاد بــه گلســتان منتقــل شــده‬ ‫باشــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫چالش مرگ پرندگان در میانکاله‬ ‫خبــر تلــف شــدن مشــکوک صدهــا قطعــه‬ ‫پرنــده در پهنــه ایــی میانکالــه در محــدوده‬ ‫شهرســتان گلــوگاه مازنــدران منتشــر شــد بــر‬ ‫اســاس اخریــن امــار حــدود ‪ ۱۴‬هــزار پرنــده‬ ‫تلــف شــدند‪.‬‬ ‫ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا اســتناد بــه‬ ‫نتایــج ازمایشــات انجــام شــده بــر روی گونــه‬ ‫هــای تلــف شــده در بخــش هــای مرکــزی‬ ‫خلیــج گــرگان در محــدوده شهرســتان گلــوگاه‬ ‫در مازنــدران طــی اطالعیــه ای اظهــار کــرد کــه‬ ‫بیمــاری انفلوانــزا ‪ H۷،H۵‬و‪ H۹‬و یــا نیوکاســل‬ ‫علــت مــرگ ایــن پرنــدگان نبــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور علــت‬ ‫اولیــه تلفــات مرگبــار پرنــدگان وحشــی در‬ ‫میانکالــه را مســمومیت طبیعــی و یــا همــان‬ ‫بیمــاری بوتولیســم اعــام کــرد‪.‬‬ ‫اگــر چــه تعــدادی از کارشناســان محیــط‬ ‫زیســت و دامپزشــکی مســمومیت ناشــی از‬ ‫جلبــک و پالنگتــون هــا را بــه عنــوان یکــی‬ ‫دیگــر از ســناریوهای احتمالــی دخیــل در‬ ‫مــرگ پرنــدگان وحشــی مــی داننــد ‪.‬‬ ‫توســعه علمــی کشــور کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫دبیــر علمــی ایــن همایــش نیــز در ســخنانی اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬پــس از فراخــوان مقــاالت‪ ،‬در مجمــوع ‪۱۷۸‬‬ ‫مقالــه درقالــب ســخنرانی‪ ،‬پوســتر و غیرحضــوری‬ ‫صرفــا بــرای چــاپ در مجلــه علمــی مــورد نظــر‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬بــه دبیرخانــه ایــن همایــش ارســال شــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد فزونــی افــزود‪ :‬ایــن همایــش‬ ‫پــس از گذشــت حــدود یــک ســال و نیــم از‬ ‫همایــش نخســت‪ ،‬امــروز بــه میزبانــی دانشــگاه‬ ‫گنبــدکاووس و بــا حضــور ارائــه دهنــدگان‬ ‫مقاالت منتخب و نیز دو ســخنران مدعو شــامل‬ ‫پروفســور «یانــگ بــی جــان» اســتاد بازنشســته‬ ‫دانشــگاه «گیونــگ ســانگ»ی از کشــور کــره‬ ‫جنوبــی و دکتــر «جمشــید ســعیدیان» اســتاد‬ ‫دانشــگاه خوارزمــی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه موضــوع ســخنرانی پروفســور‬ ‫یانــگ کــه یــک کرســی موقــت در دانشــگاه‬ ‫ولــی احتمــال خورانــدن دان مســموم توســط‬ ‫شــکارچیان غیرمجــاز بــا همدســتی زمیــن‬ ‫خــواران و تــاالب خــواران ‪ ،‬شــیوع بیمــاری‬ ‫هــای ویروســی‪ ،‬مســمومیت ناشــی از‬ ‫ریختــن فضــوالت ‪ ،‬بقایــای ســموم کشــاورزی‬ ‫و رهاســازی فاضــاب هــم توســط مــردم‬ ‫محلــی مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫اردک سرســبز و ســرحنایی ‪ ،‬اردک تــاج دار‬ ‫‪ ،‬مرگوس هــا ‪ ،‬غــاز خاکســتری و پیشــانی‬ ‫ســفید و قوهــا و پلیکان هــا مهــم تریــن‬ ‫گونــه از پرنــدگان مهاجــر در خلیــج گــرگان‬ ‫محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫مرگ پرندگان مهاجردر شرق خلیج گرگان‬ ‫همچنیــن اردک تاجــدار‪ ،‬بــاکالن کوچــک‪،‬‬ ‫اردک سرســفید‪ ،‬مرگــوس بــزرگ‪ ،‬ســنقر‬ ‫تاالبــی‪ ،‬زنبــور خــوار‪ ،‬ســنقر خاکســتری‪،‬‬ ‫دلیجــه‪ ،‬ســنگ چشــم‪ ،‬طاووســک‪ ،‬غــاز پــازرد‪،‬‬ ‫عــروس غــاز‪ ،‬گیالنشــاه‪ ،‬قــار‪ ،‬پــرال‪ ،‬کاکایــی‪،‬‬ ‫پرســتوی دریایــی‪ ،‬بحــری‪ ،‬پیغــوی کوچــک‬ ‫و چرخ ریســک دم دراز نیــز پرنــدگان بومــی‬ ‫ایــن منطقــه هســتند کــه در صــورت شــیوع‬ ‫بیمــاری کــه یکــی از گمانــه زنــی هــای محلــی‬ ‫اســت ‪ ،‬در معــرض خطــر قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود یکپارچگــی پهنــه ابــی خلیــج گــرگان‬ ‫بعنــوان بخشــی از پناهــگاه حیــات وحــش‬ ‫میانکالــه از همــان ابتــدای ایــن حادثــه پیــش‬ ‫بینــی هــا حاکــی از ان بــود کــه ایــن حادثــه در‬ ‫دیگــر نقــاط خلیــج گــرگان از جملــه در حــوزه‬ ‫اســتحفاظی گلســتان نیــز مشــاهده شــود‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه‬ ‫همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو زاغمــرز در‬ ‫اســتان مازنــدران بــه عنــوان نخســتین‬ ‫مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در‬ ‫فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر‬ ‫ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان‬ ‫یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی‬ ‫حتــی در دنیــا اســت کــه عــاوه بــر حفــظ‬ ‫چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت‬ ‫جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ اقتصــادی و اکولوژیکــی‬ ‫دارای اهمیــت بــوده و در تکثیــر ابزیــان‪،‬‬ ‫ماهیــان اســتخوانی و غضروفــی و جــذب‬ ‫پرنــدگان مهاجــر زمســتانی نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و حــوزه‬ ‫شهرســتان هــای بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و‬ ‫حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار بــوده‬ ‫و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫شــهید بهشــتی تهــران نیــز دارد‪« ،‬جبرهــای‬ ‫فــازی» و موضــوع ســخنرانی دکتــر ســعیدیان‬ ‫هــم «یادگیــری ماشــین» اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن همایــش عــاوه بــر تجلیــل از صاحبــان‬ ‫مقــاالت منتخــب‪ ،‬مقــاالت انهــا در مجلــه علمــی‬ ‫«کاســپین» از مجــات معتبــر کشــور مربــوط بــه‬ ‫دانشــگاه مازنــدران‪ ،‬نیــز چــاپ می شــود‪.‬‬ ‫دانشــگاه دولتــی گنبــدکاووس کــه فعالیــت‬ ‫خــود را از ســال ‪ ۱۳۶۲‬اغــاز کــرده‪ ،‬هــم اکنــون‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانشــجو از مقطــع کاردانــی تــا‬ ‫دکتــرا و ‪ ۱۳۳‬مربــی‪ ،‬اســتادیار و دانشــیار عضــو‬ ‫هیــات علمــی دارد‪ ،‬ایــن مرکــز امــوزش عالی هم‬ ‫اکنــون دارای پنــج دانشــکده علــوم کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬علــوم پایــه و فنــی و مهندســی‪،‬‬ ‫علــوم انســانی و علــوم ورزشــی در گنبــدکاووس‬ ‫و دو دانشــکده فنی و مهندســی در مینودشــت و‬ ‫علــوم انســانی در ازادشــهر می باشــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬ضرورتــی نــدارد افــراد ســالم‬ ‫از ماســک اســتفاده کننــد؛ اســتفاده از‬ ‫ماســک را غالبــا بــه بیمــاران توصیــه می کنیــم‬ ‫تــا بیمــاری را بــه دیگــران منتقــل نکننــد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی صداقــت در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ویــروس‬ ‫کرونــا قابلیــت انتقــال فردبه فــرد پیــدا‬ ‫کــرده‪ ،‬ایــن ویــروس از طریــق قطــرات ریــز‬ ‫تنفســی افــراد مبتــا کــه می توانــد ناشــی از‬ ‫در معــرض عطســه و ســرفه مســتقیم فــرد‬ ‫مبتــا و یــا مالیــدن دســت ها بــه گوشــه‬ ‫چشــم‪ ،‬بینــی و دهــان‪ ،‬بعــد از تمــاس بــا‬ ‫اشــیاء و ســطوحی کــه در معــرض عطســه‬ ‫فــرد مبتــا قــرار گرفته انــد‪ ،‬بــه فــرد دیگــر‬ ‫انتقــال پیــدا کنــد‪ .‬ایــن ویــروس توانایــی‬ ‫زنــده مانــدن بــه مــدت ‪ ۱‬تــا ‪ ۹‬روز در ســطوح‬ ‫الــوده را دارد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اســتفاده از ماســک‬ ‫بــرای افــراد ســالم ضرورتــی نــدارد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ماســک های معمولــی بعــد از دو ســه‬ ‫ســاعت مرطــوب شــده و خــود بــه کانــون‬ ‫عفونــت تبدیــل می شــوند‪.‬‬ ‫معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬اســتفاده از ماســک را بــه‬ ‫بیمــاران‪ ،‬کادر درمانــی بیمارســتان ها و‬ ‫کســانی کــه از بیمــاران مراقبــت می کننــد‪،‬‬ ‫توصیــه می کنیــم‪.‬‬ ‫صداقــت بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی‬ ‫از تفاوت هــای ایــن بیمــاری بــا ســایر‬ ‫بیماری هــا‪ ،‬طوالنــی بــودن زمــان بــروز عالئــم‬ ‫ان اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ ۸۰ :‬درصــد‬ ‫کســانی کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــا می شــوند‪،‬‬ ‫بــا عالئــم خفیــف روبــه رو می شــوند کــه‬ ‫شــاید حتــی متوجــه ایــن بیمــاری نشــوند‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۴‬درصــد مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری‬ ‫دچــار بدحالــی می شــوند‪ .‬درصــد محــدودی‬ ‫دچــار نارســایی تنفســی می شــوند کــه از ایــن‬ ‫میــان‪ ،‬درصــد کمــی فــوت می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســرفه‪ ،‬تــب‪ ،‬گلــودرد‪ ،‬درد بــدن‬ ‫و حتــی اســهال و اســتفراغ از عالئــم ایــن‬ ‫بیمــاری اســت‪ .‬اگــر عالئــم خفیــف بــود‪،‬‬ ‫نیــاز بــه مراجعــه بــه بیمارســتان نیســت؛‬ ‫زیــرا امــکان الــوده شــدن فــرد در بیمارســتان‬ ‫حتــی بــه بیماری هــای دیگــر وجــود دارد‪ .‬تنهــا‬ ‫مــواردی کــه مشــکل تنفســی دارنــد و یــا حــال‬ ‫ان هــا بــد اســت‪ ،‬نیــاز بــه بســتری دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان گلســتان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬مصــرف انتی بیوتیک هــا تاثیــری بــر‬ ‫روی ایــن ویــروس ندارد‪ .‬اســتفاده از دگزامتازون‬ ‫در ایــن مــدت اصــا ً توصیــه نمی شــود مگــر‬ ‫اینکــه فوریــت درمانــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫الشه بیش از ‪ ۵۰۰۰‬قطعه‬ ‫پرندگان مهاجر‬ ‫در سواحل بندرترکمن‬ ‫رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات‬ ‫وحــش اداره کل محیــط زیســت گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون الشــه بیــش از ‪ ۵۰۰۰‬قطعــه‬ ‫پرنــدگان مهاجــر در ســواحل بندرترکمــن در‬ ‫شــرق اســتان جمــع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــود شــکیبا اظهــار کــرد‪ :‬از حــدود یــک‬ ‫هفتــه گذشــته شــاهد تلفــات پرنــدگان‬ ‫مهاجــر در ســواحل بندرترکمــن هســتیم و‬ ‫ایــن تلفــات همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بیــش از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫پرنــده کــه غالبــا از گونــه چنگــر هســتند‪ ،‬تلــف‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬البتــه امــروز تعــداد پرنــدگان‬ ‫تلف شــده کمتــر از روزهــای گذشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش‬ ‫اداره کل محیــط زیســت گلســتان بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬الشــه پرنــدگان پــس از جمـع اوری‪ ،‬بــا‬ ‫حضــور کارشناســان دامپزشــکی به صــورت‬ ‫بهداشــتی دفــن می شــود‪.‬‬ ‫شــکیبا گفــت‪ :‬علــت مــرگ پرنــدگان تاکنــون از‬ ‫م نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســوی دامپزشــکی اســتان اعــا ‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــردم به هیچ عنــوان بــه‬ ‫پرنــدگان بیمــار و الشــه پرنــدگان دســت نزننــد‬ ‫و مراتــب را بــه شــماره ‪ ۱۵۴۰‬محیــط زیســت‬ ‫اطــاع دهنــد‪ .‬همچنیــن مــردم تــا حدامــکان‬ ‫بــه ســواحل ایــن مناطــق نزدیــک نشــوند‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫مراســم تشــییع شــهید عبــاس‬ ‫عبــدی بــر دســتان مــردم شــهیدپرور‬ ‫و مســئوالن در بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شــهید عبــاس عبــدی جانبــاز ‪۷۰‬‬ ‫درصــد جنــگ تحمیلــی کــه پــس از‬ ‫ســال ها درد و رنــج در بیمارســتان‬ ‫دعــوت حــق را لبیــک گفتــه و بــه‬ ‫همراهــان شــهید پیوســته بــود بــر‬ ‫دســتان مــردم شــهیدپرور اســتان و‬ ‫مســئوالن تشــییع شــد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم کــه در اداره کل بنیــاد‬ ‫شــهید بــا وداع کارکنــان و خانــواده‬ ‫شــهید اغــاز شــد‪.‬‬ ‫شــهید عبــدی متولــد ســال ‪1335‬‬ ‫و ســال ‪ ۵۹‬در منطقــه عملیاتــی‬ ‫ابــادان براثــر اصابــت ترکــش خمپاره‬ ‫از ناحیــه پــای راســت و چــپ دچــار‬ ‫مجروحیــت شــدید شــد‪.‬‬ ‫مراسم تشییع‬ ‫شهید عباس عبدی‬ ‫در بجنورد برگزار شد‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫افزایش قابل مالحظه‬ ‫ضریب اطمینان شبکه‬ ‫برق در خراسان شمالی‬ ‫وزیــر نیــرو در اییــن بهره برداری از پســت ‪400‬‬ ‫کیلوولــت بجنــورد عنــوان کــرد‪ :‬پیوســته شــدن‬ ‫خراســان شــمالی بــه رینــگ ‪ ۴۰۰‬کیلوولــت‬ ‫کشــور یعنــی ایــن کــه ضریــب اطمینــان و‬ ‫قابلیــت شــبکه بــرق در ایــن اســتان افزایــش‬ ‫قابــل مالحظ ـه ای یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رضــا اردکانیــان در هجدهمیــن هفتــه‬ ‫پویــش هرهفته_الف_ب_ایــران‪ ،‬در اییــن‬ ‫بهره بــرداری از پســت ‪ 400‬کیلوولــت بجنــورد‬ ‫و خــط ‪ 400‬کیلوولــت تغذیــه پســت بجنــورد‪-‬‬ ‫اســفراین کــه در بجنــورد برگــزار شــد‪ ،‬با اشــاره‬ ‫بــه برنامــه وزارت نیــرو بــرای بهره بــرداری ‪۲۲۷‬‬ ‫پــروژه بــا ســرمایه گذاری ‪۳۳‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان در قالــب ایــن پویــش اظهارکــرد‪:‬‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬از جملــه مناطــق برخــوردار‬ ‫از ظرفیت هــای باالســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پروژه هایــی کــه امــروز در‬ ‫بخــش بــرق افتتــاح می شــود هــم پســت‬ ‫مهــم ‪ ۴۰۰‬کیلوولــت و خــط انتقــال ‪۴۰۰‬‬ ‫بــه ‪ ۱۳۲‬اســفراین _ بجنــورد نقــش مهمــی‬ ‫در پذیــرش ســرمایه های وســیعی در ایــن‬ ‫اســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ظرفیــت اوج بــار اســتان‬ ‫هــم اینــک حــدود هفــت برابــر ان چیــزی‬ ‫اســت کــه در زمــان حاضــر اســتفاده می شــود‬ ‫و ایــن اهمیــت بســیار باالیــی دارد‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬امیــد اســت ایــن دو‬ ‫پــروژه در بخــش بــرق کــه از منابــع ســفر‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــه ثمــر رســیده و از‬ ‫بــرکات ان ســفر اســت‪ ،‬نقــش ارزنــده ای در‬ ‫برنامه هــای تولیــد و فعالیــت در خراســان‬ ‫شــمالی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر در اســتان‬ ‫‪ ۴۲‬پــروژه بــا پیشــرفت متوســط حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد در بخش هــای مختلــف اب‪،‬‬ ‫بــرق و فاضــاب در دســت اجــرا داریــم‬ ‫کــه ســرمایه گذاری بیــش از ‪ ۱۷۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو همچنیــن بــا اشــاره بــه‬ ‫بهره بــرداری ‪ ۱۶۱‬پــروژه از مجمــوع ‪۲۲۷‬‬ ‫پــروژه پویــش بــا احتســاب چهــار پــروژه‬ ‫خراســان شــمالی کــه امــروز بــا ســرمایه‬ ‫گــذاری مجمــوع ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۳۶۷‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه بهره بــرداری می رســد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مابقــی پروژه هــا هــم تــا پایــان ســال وارد‬ ‫مــدار بهره بــرداری می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تحریم هــای اعمــال شــده‬ ‫علیــه کشــور گفــت‪ :‬انچــه تحریــم پذیــر‬ ‫نیســت و بــا بکارگیــری ایــن منبــع حتــی‬ ‫جبــران منابــع مالــی و ســهل بودن دسترســی‬ ‫بــه ایــن منابــع هــم می شــود‪ ،‬ظرفیــت منابــع‬ ‫انســانی کشــور اســت‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه فاضالب‬ ‫اشخانه با حضور وزیر نیرو‬ ‫فاضــاب اشــخانه بــا حضــور رضــا اردکانیــان‬ ‫وزیــر نیــرو پــروژه فاضــاب در شــهر اشــخانه‬ ‫در خراســان شــمالی بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه شــامل تصفیــه خانــه‪ ،‬ایســتگاه‬ ‫و خــط انتقــال اســت‪.‬‬ ‫عملیــات تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر‬ ‫اشــخانه بــا فنــاوری لجــن فعــال بــا قابلیــت‬ ‫حــذف ازت و فســفر در مســاحت ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫متــر مربــع در تیرمــاه ‪ ۱۳۹۱‬از محــل منابــع‬ ‫عمومــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫هــدف اجرایــی ایــن طــرح تحــت پوشــش‬ ‫قــراردادن جمعیــت ‪ ۲۷‬هــزار نفــری شــهر‬ ‫اشــخانه از خدمــات جمــع اوری و تصفیــه‬ ‫خانــه اســت‪.‬‬ ‫ظرفیــت ایــن طــرح‪ ،‬روزانــه تصفیــه پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬مترمکعــب در شــبانه روز‬ ‫فاضــاب اســت و در افــق طــرح هشــت هــزار‬ ‫و‪ ۳۰۰‬مترمکعــب در شــبانه روز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫نیروگاه های برق ابی کوچک‪ ،‬ظرفیتی بزرگ‬ ‫و مغفول در گلستان‬ ‫اســتان گلســتان در شــمال ایــران‬ ‫و‬ ‫ژئومورفولوژیکــی‬ ‫بــا مزیت هــای‬ ‫هیدرولوژیکــی و برخــورداری از منابــع و‬ ‫مجــاری متعــدد اب بــرای تولیــد انــرژی بــرق‬ ‫ابــی می توانــد بــا بهره منــدی از نیروگاه هــای‬ ‫کوچــک تجدیدپذیــر و نیروگاه هــای برقابــی‬ ‫بــه ســمت بهــره وری بیشــتر و تولیــد انــرژی‬ ‫و خلــق ثــروت حرکــت کنــد امــا ایــن ظرفیــت‬ ‫همچنــان مغفــول اســت‪.‬‬ ‫امــروزه انــرژی بــرق نقــش مهمــی در اقتصــاد‬ ‫دارد و بــر توســعه پایــدار و رفــاه جوامــع‬ ‫موثــر اســت و همچنیــن بــر افزایــش تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی تاثیــر مســتقیم دارد کــه‬ ‫یکــی از مهــم تریــن شــاخص هــای توســعه‬ ‫یافتگــی هــر کشــور در قالــب مصــرف ســرانه‬ ‫بــرق ان نمــود پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اکنــون ایــران بــا ‪ ۸۱‬هــزار مــگاوات ظرفیــت‬ ‫نصــب شــده تولیــد بــرق در غــرب اســیا رتبــه‬ ‫اول و در جهــان رتبــه ‪ ۱۴‬را دارد کــه از ایــن‬ ‫میــزان بــا ظرفیــت نصــب شــده حــدود ‪۱۲‬‬ ‫هــزار مــگاوات «نیــروگاه برقابــی» رتبــه دوم‬ ‫منطقــه غــرب اســیا‪ ،‬ششــم اســیا و ‪ ۱۹‬دنیــا را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫منابــع عمــده بــرق ایــران انــواع نیــروگاه هــای‬ ‫حرارتــی هســتند کــه ســهم ‪ ۹۲‬درصــدی در‬ ‫تامیــن بــرق کشــور را دارنــد و از انجــا کــه انــرژی‬ ‫الزم بــرای تولیــد بــرق در ایــن گونــه نیروگاه هــا‬ ‫از منابــع نفــت و گاز کــه از منابع غیرتجدیدپذیر‬ ‫هســتند تامیــن مــی شــود‪ ،‬گذشــته از هزینــه‬ ‫جــاری بــاال الودگــی زیســت محیطــی نیــز از‬ ‫عــوارض همیشــگی ان اســت کــه دانشــمندان‬ ‫و تصمیــم گیــران را بــه فکــر محــدود ســازی ان‬ ‫و گســترش نیروگاه هــای تولیــد بــرق پــاک بــا‬ ‫حداقــل هزینــه جــاری و بــدون الودگــی زیســت‬ ‫محیطــی انداختــه اســت‪.‬‬ ‫از جملــه نیروگاههــای پــاک مــی تــوان بــه‬ ‫اســتفاده از انــرژی بــاد‪ ،‬خورشــید‪ ،‬برقابــی‪،‬‬ ‫ژئوترمــال و امــواج دریــا اشــاره کــرد کــه در‬ ‫اصطــاح بــه انهــا نیروگاه هــای تجدیدپذیــر‬ ‫اطــاق می شــود‪.‬‬ ‫نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر کــه نیروگاه هــای‬ ‫برقابــی در انهــا نقــش برجســته ای دارنــد‬ ‫نســبت بــه نیروگاه هــای غیــر تجدیــد پذیــر‬ ‫دارای مزایایــی هســتند از جملــه صرفــه جویی‬ ‫در مصــرف ســوخت های فســیلی‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫حفــظ محیــط زیســت بــا توجــه بــه انتشــار‬ ‫نزدیــک بــه صفــر االینــده هــا و گازهــای‬ ‫گلخانــه ای‪ ،‬تولیــد بــرق پــاک و ســازگار بــا‬ ‫محیــط زیســت منطبــق بــا معاهــده کاهــش‬ ‫گاز کیوتــو (بــه ازای هــر مــگاوات ظرفیــت‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۴‬تــن گاز محتــوی کربــن در محیــط‬ ‫کاهــش مــی یابــد)‪ ،‬کاهــش چشــمگیر در‬ ‫مصــرف اب‪ ،‬حــذف هزینــه هــای ســوخت‬ ‫و رقابــت پذیــر شــدن هزینــه تمــام شــده‬ ‫بــرق (بــه ازای هــر مــگاوات انــرژی تولیــدی‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬مترمکعــب گاز طبیعــی و بــه‬ ‫ازای هــر مــگاوات ظرفیــت‪ ،‬حــدود ‪ ۷‬و نیــم‬ ‫میلیــارد تومــان صرفــه جویــی مــی شــود)‪،‬‬ ‫تنــوع بخشــی بــه منابــع انــرژی از طریــق‬ ‫اســتفاده از ســایر پتانســیل های کشــور جهت‬ ‫افزایــش تولیــد بــرق‪ ،‬کمــک بــه پیــک ســایی‬ ‫و نیــز جبــران محدودیــت ظرفیــت تولیــد گاز‬ ‫طبیعــی در کشــور‪.‬‬ ‫میــزان تلفــات بــرق در کل شــبکه تولیــد و‬ ‫توزیــع بــرق ایــران گرچــه از ‪ ۱۹‬درصــد در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬بــه ‪ ۱۲‬درصــد در ســال ‪ ۱۳۹۶‬کاهــش‬ ‫یافتــه بــا این حــال هنــوز رقــم باالیــی اســت‬ ‫لــذا ســرمایه گذاری در نیــروگاه بــه تنهایــی‬ ‫نیازهــا را بــراورده نمی کنــد و بایــد عــاوه بــر‬ ‫نیــروگاه‪ ،‬شــبکه انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫نیــز توســعه یابــد‪.‬‬ ‫بــرای هــر کیلــووات نیــروگاه حــدود ‪ ۷۰۰‬دالر‬ ‫و بــرای شــبکه انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬دالر ســرمایه گذاری نیــاز اســت‬ ‫لــذا بــرای حــذف تلفــات بــرق موضــوع حــذف‬ ‫خطــوط انتقــال بــرق پیــش کشــیده می شــود؛‬ ‫یعنــی بــا احــداث نیروگاه هــای کوچــک‬ ‫تجدیدپذیــر نقــش انتقــال نیــروی بــرق و‬ ‫متعاقــب ان تلفــات انــرژی حــذف می شــود‪.‬‬ ‫نیروگاه هــای کوچــک تجدیدپذیــر عــاوه‬ ‫بــر مــوارد گفتــه شــده بــرای نیــروگاه هــای‬ ‫تجدیدپذیــر مزایــای دیگــری نیــز دارنــد کــه‬ ‫از جملــه انهــا می تــوان بــه تلفــات کمتــر در‬ ‫شــبکه انتقــال و توزیــع بــرق بــه دلیــل تولیــد‬ ‫در مجــاورت محــل مصــرف‪ ،‬کاهــش نیــاز بــه‬ ‫احــداث شــبکه هــای جدیــد انتقــال و توزیــع‬ ‫بــرق‪ ،‬امــکان اســتفاده از هرنــوع منبــع انــرژی‬ ‫موجــود در محــل و نیــاز کمتــر بــه انتقــال‬ ‫منابــع انــرژی‪ ،‬تامیــن بــرق اضطــراری در‬ ‫صــورت بــروز خاموشــی در شــبکه (جبــران‬ ‫عــدم پایــداری شــبکه)‪ ،‬ارتقــاء امنیــت عرضــه‬ ‫بــرق و تــاب اوری سیســتم بــرق در شــرایط‬ ‫جنگــی و اقدامــات خرابکارانــه و بــروز ســوانح‬ ‫طبیعــی همچــون ســیل‪ ،‬زلزلــه و ریزگــرد‪،‬‬ ‫قابلیــت اطمینــان بیشــتر بــه دلیــل اتــکا بــه‬ ‫تعــداد زیــادی مولدهــای مســتقل غیرمتمرکــز‪،‬‬ ‫امــکان تامیــن بــرق کافــی و بــا کیفیــت در‬ ‫نقــاط دور دســت شــبکه‪ ،‬امــکان ســرمایه‬ ‫گــذاری توســط تعــداد کثیــری از احــاد جامعــه‬ ‫و شــرکت هــای کوچــک‪ ،‬شکســتن انحصــار‬ ‫عرضــه بــرق و در نتیجــه رقابــت بیشــتر‪ ،‬بهــره‬ ‫وری بیشــتر‪ ،‬هزینــه کمتــر و بــرق ارزانتــر‬ ‫بــرای مصــرف کننــده نهائــی‪ ،‬امــکان توســعه‬ ‫بازارهــای محلــی انــرژی و بــرق‪ ،‬تحــول‬ ‫اجتماعــی در مناطــق محــروم و کمــک بــه‬ ‫ایجــاد اشــتغال های جدیــد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از میــان نیروگاههــای کوچــک تجدیدپذیــر‪،‬‬ ‫نیــروگاه هــای برقابــی کوچــک در مناطقــی‬ ‫ماننــد اســتان گلســتان کــه دارای منابــع و‬ ‫مجــاری متعــدد اب اســت از گزینــه هــای‬ ‫مطلــوب بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫نیروگاه هــای برقابــی کوچــک (‪)SHP‬‬ ‫عــاوه بــر مزایــای مذکــور در نیــروگاه‬ ‫هــای تجدیدپذیــر و نیروگاه هــای کوچــک‬ ‫تجدیدپذیــر واجــد مزایــای دیگــری نیــز‬ ‫هســتند کــه برخــی از انهــا عبارتنــد از هزینــه‬ ‫بهــره بــرداری و نگهــداری پاییــن‪ ،‬تولیــد‬ ‫مــداوم انــرژی در مســیرهای جریانــی و بــا‬ ‫دوام‪ ،‬امــکان ســرمایه گــذاری توســط بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬توانایــی ســرمایه گــذاری بخــش‬ ‫خصوصــی متناســب بــا ظرفیــت نیــروگاه‪،‬‬ ‫امــکان اعطــاء تســهیالت مالــی توســط‬ ‫دولــت‪ ،‬بومــی ســازی موفــق و اقتصــادی‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از فناوری هــای موردنیــاز‬ ‫در کشــور‪ ،‬وجــود نــگاه تکلیفــی و حمایتــی‬ ‫وزارت نیــرو بــه توســعه نیــروگاه هــای‬ ‫تجدیدپذیــر‪ ،‬ایجــاد مشــاغل و منافــع محلــی‬ ‫و مشــارکت در توســعه صنعتــی‪ ،‬امــکان عقــد‬ ‫قــرارداد بــه صــورت ‪( BOO‬احــداث‪ ،‬تملــک و‬ ‫بهــره بــرداری) و خریــد تضمینــی بــرق تولیــدی‬ ‫توســط دولــت‪.‬‬ ‫نیروگاه هــای برقابــی بــه ســه بخــش بــزرگ‬ ‫بــا ظرفیــت بیــش از ‪ ۱۰۰‬مــگاوات‪ ،‬متوســط بــا‬ ‫ظرفیــت بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬مــگاوات و کوچــک بــا‬ ‫ظرفیــت کمتــر از ‪ ۱۰‬مــگاوات تقســیم مــی شــوند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر از مجمــوع ‪ ۱۲۱۸۰‬مــگاوات‬ ‫ظرفیــت در حــال بهــره بــرداری تولیــد بــرق‬ ‫توســط نیــروگاه هــای برقابــی کشــور ‪۵۷۳‬‬ ‫مــگاوات (‪ ۴.۷‬درصــد) در حــوزه نیــروگاه‬ ‫هــای برقابــی متوســط و ‪ ۹۱‬مــگاوات ان (‬ ‫‪ ۰.۸‬درصــد) در حــوزه نیــروگاه هــای برقابــی‬ ‫کوچــک ایجــاد شــده اســت کــه نیــروگاه هــای‬ ‫برقابــی کوچــک بــا تعــداد ‪ ۵۷‬نیــروگاه ســاالنه‬ ‫‪ ۴۳۰‬گیــگاوات ســاعت بــرای کشــور بــرق‬ ‫تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫ظرفیــت نیــروگاه هــای برقابــی کوچــک در‬ ‫دســت اجــرا ‪ ۴۷‬مــگاوات و در دســت مطالعــه‬ ‫نیــز ‪ ۹۵۰‬مــگاوات اســت کــه در صــورت‬ ‫اجــرای همــه انهــا‪ ،‬ظرفیــت تولیــد بــه ‪۱۰۸۸‬‬ ‫مــگاوات مــی رســد کــه بــا توجــه بــه احــداث و‬ ‫مطالعــه نیــروگاه هــای جدیــد برقابــی بــزرگ‬ ‫و متوســط‪ ،‬مجمــوع ظرفیــت نیــروگاه هــای‬ ‫برقابــی در کشــور بــه ‪ ۳۰۵۷۰‬مــگاوات خواهــد‬ ‫رســید و ســهم نیــروگاه هــای برقابــی کوچــک‪،‬‬ ‫از ‪ ۰.۸‬درصــد فعلــی بــه ‪ ۳.۶‬درصــد ارتقــا‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تولیــد انــرژی برقابــی نیــاز بــه بســترهایی دارد‬ ‫و پتانســیل هایی ماننــد کانال هــا و خطــوط‬ ‫لولــه پایــاب ســدها‪ ،‬خطــوط انتقــال اب‬ ‫شــرب‪ ،‬شــبکه کانــال هــای ابیــاری و زهکشــی‬ ‫و پتانســیل مســیر رودخانــه هابــه صــورت‬ ‫جریانــی‪ ،‬از عمــده انهــا بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای ویژگیهای ژئومورفولوژیکی‬ ‫و هیدرولوژیکــی بــرای تولیــد انــرژی بــرق ابــی دارد‬ ‫کــه مــورد اشــاره قــرار میگیــرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬وجــود تاسیســات ابــی و مخــازن و‬ ‫ســدها‪ :‬در اســتان گلســتان ‪ ۱۴‬ســد بــزرگ‬ ‫مخزنــی شــامل کوثــر‪ ،‬شــهید چمــران‪،‬‬ ‫بوســتان‪ ،‬گلســتان‪ ،‬شــهید ایمــری‪ ،‬شــهید‬ ‫قربانــی‪ ،‬نگارســتان ( کبــودوال)‪ ،‬وشــمگیر‪،‬‬ ‫شــهید دســتغیب‪ ،‬کرنــد‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬اینجــه‬ ‫بــرون‪ ،‬تــاالب ‪ -‬ســد المــاگل و تــاالب ‪ -‬ســد‬ ‫االگل و ســه ســد تنظیمــی الســتیکی در‬ ‫مســیر گرگانــرود بــه نام هــای گنبــد‪ ،‬دیگچــه‬ ‫و خواجــه نفــس احــداث شــده و در دســت‬ ‫بهــره بــرداری اســت‪ .‬ســدهای در دســت‬ ‫ســاخت نرمــاب و اقدکــش و ســدهای در‬ ‫دســت مطالعــه قــره چــای و شــصتکالته نیــز‬ ‫از ظرفیت هــای بالقــوه احــداث نیــروگاه هــای‬ ‫جدیــد بــرق ابــی کوچــک و متوســط هســتند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬وجــود تاسیســات متعــدد تحــت تامیــن و‬ ‫انتقــال اب شــرب در اســتان کــه تامیــن اب‬ ‫شــهرها و مجتمــع هــای روســتایی را بــر عهــده‬ ‫دارنــد کــه مــی تواننــد بعنــوان ظرفیتهــای‬ ‫بالقــوه احــداث نیــروگاه هــای جدیــد بــرق ابــی‬ ‫کوچــک بــه شــمار اینــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در وجــود رودخانــه هــای پــر اب و بــا‬ ‫جریــان دائمــی بــا پتانســیل ارتفاعــی مناســب‬ ‫چنــد هزارمتــری و در نتیجــه شــیب مناســب‬ ‫رودخانــه هــا‪ :‬در حوضــه گرگانــرود شــامل‬ ‫زیرحوضــه هــای‪ :‬ســاری ســو‪ ،‬زاو ‪ ،‬اجــی‬ ‫ســو‪ ،‬دوغ‪ ،‬اوغــان‪ ،‬قلــی تپــه ‪ ،‬نرمــاب‪،‬‬ ‫چــل چــای‪ ،‬خرمــارود‪ ،‬قــوری چــای‪ ،‬ســیاه‬ ‫جــوی‪ ،‬زریــن گل‪ ،‬کبــود وال‪ ،‬محمــد ابــاد‪،‬‬ ‫جعفرابــاد و قــرن ابــاد‪ ،‬حوضــه ابریــز قــره‬ ‫ســو شــامل زیرحوضــه هــای‪ :‬گرمابدشــت‪،‬‬ ‫نومــل‪ ،‬بــاغ گلبــن‪ ،‬زیــارت‪ ،‬طــول چشــمه‪،‬‬ ‫توشــن‪ ،‬انجیــراب‪ ،‬شــصت کال‪ ،‬کفشــگیری‪،‬‬ ‫نوچمــن‪ ،‬شموشــک‪ ،‬نامــن‪ ،‬میانــدره‪ ،‬ایلــوار‪،‬‬ ‫بــاال جــاده‪ ،‬پلنــگ کــرس‪ ،‬غــاز محلــه و‬ ‫زوار دشــت‪ ،‬شــرق خلیــج گــرگان شــامل‬ ‫زیرحوضــه هــای ســرکالته (کارکنــده)‪ ،‬باغــو‪،‬‬ ‫ســرمحله‪ ،‬کــوه صحــرا‪ ،‬گــز‪ ،‬وطنــا‪ ،‬مزنــگ و‬ ‫نوکنــده‪ ،‬حوضــه ابریــز نــکارود علیــا شــامل‬ ‫سرشــاخه هــای چهاربــاغ‪ ،‬شــاهکوه‪ ،‬رینــو‪،‬‬ ‫باریــک اب‪ ،‬ترودبــار‪ ،‬پاییــن رودبــارو گلدیــن‬ ‫دره و زیــر حوضــه هــای حوضــه ابریــز اتــرک‬ ‫ســفلی از ظرفیت هــای بالقــوه احــداث‬ ‫نیــروگاه هــای جدیــد برقابــی کوچــک هســتند‬ ‫ضمــن انکــه بســیاری از زیرحوضــه هــای فــوق‬ ‫الذکــر‪ ،‬خــود دارای سرشــاخه هــای فرعــی‬ ‫دارای جریــان قابــل توجــه هســتند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬وجــود دریــای خــزر و انــرژی هــای نهفتــه‬ ‫در امــواج ان نیــز می توانــد بــه عنــوان منبــع‬ ‫در دســترس دیگــر بــرای احــداث نیروگاه هــای‬ ‫برقابــی مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مطالــب ایــن گفتــار‪ ،‬بــه نظــر مــی‬ ‫ایــد کــه حداقــل بیــش از ‪ ۱۰۰‬نقطــه قابــل احــداث‬ ‫نیــروگاه هــای جدیــد برقابــی کوچــک و متوســط‬ ‫در اســتان گلســتان وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده از ســوی دولــت‪،‬‬ ‫بــا برنامــه ریــزی و تصمیــم مســئوالن مرتبــط و‬ ‫همــت ســرمایه گــذاران‪ ،‬مشــاوران و پیمانــکاران‪،‬‬ ‫مــی توانــد بــا مطالعــه و اجــرای مناســب‪ ،‬ظرفیتــی‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۱۰۰۰‬مــگاوات بــرق پــاک و بــا مزایــای پیــش‬ ‫گفتــه شــده بــرای ایــن اســتان ایجــاد کــرده و ثروتی‬ ‫عظیــم را نصیــب اســتان و ســاکنان ان کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪235‬‬ ‫گلستانپیشگام‬ ‫استانداردسازی پرورش زالو‬ ‫بهره منــدی از تــوان علمــی و تجربــه فنــی‬ ‫بــرای تولیــد زالــوی مــورد اســتفاده حــوزه‬ ‫درمــان توســط شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫ســبب شــده تا گلســتان به اســتانی پیشــرو در‬ ‫تولیــد اســتاندارد ایــن محصــول تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت دانــش بنیــان رشــد فناورانــه‬ ‫کاســپین گلســتان در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬قابلیــت فنــی و بهــره منــدی‬ ‫از تیــم قــوی در واحــد تحقیــق و توســعه‬ ‫ســبب شــده تولیــد‪ ،‬تکثیــر و پــرورش زالــوی‬ ‫اســتاندارد در گلســتان بســیار جلوتــر از‬ ‫ســایر مناطــق کشــور باشــد‪.‬‬ ‫جــواد حلیمــی افــزود‪ :‬بــا وجــود توانمنــدی‬ ‫داخلــی بــروز برخــی مشــکالت تامین ســرمایه‬ ‫در گــردش و دشــواری اخــذ مجوزهــای مربــوط‬ ‫بــه ایــن صنعــت موجــب شــده ســهم ایــران‬ ‫از بــازار جهانــی پــر رونــق زالــو بســیار کــم و‬ ‫نزدیــک بــه صفــر باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود بــه عنــوان تنهــا شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان تولیــد زالــوی ایــران اقدامــات موثــری در‬ ‫زمینــه اموزشــی‪ ،‬کارافرینــی و تحقیقــات ایــن‬ ‫بخــش انجــام داده و بــه موفقیــت هایــی نیــز‬ ‫دســت پیــدا کــرده ایــم‪.‬‬ ‫حلیمــی بــه اقدامــات ایــن شــرکت در بخــش‬ ‫تحقیقــات اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حوزه تولید‬ ‫صابــون و روغــن زالــو بــه تولیــد تجــاری دســت‬ ‫یافتــه ایــم کــه ایــن محصوالت بــه زودی روانه‬ ‫بازارهــای داخلــی و خارجــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی به بازارهای جهانی زالو و رغبت سرمایه‬ ‫گــذاران داخلــی و خارجــی بــرای حضــور در این‬ ‫بخــش اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬عــاوه بــر عالقــه‬ ‫منــدی ســرمایه گــذاران داخــل کشــور‪ ،‬چنــد‬ ‫پیشــنهاد خارجــی بــرای در اختیــار قــراردادن‬ ‫بودجــه و خریــد یــک میلیــون قطعــه زالــو ارایه‬ ‫شــده امــا بــه ســبب مشــکالت اداری هنــوز‬ ‫موفــق بــه انعقــاد قــرارداد رســمی بــا طــرف‬ ‫خارجــی نشــدیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی یکــی از دالیــل اصلــی ایــن‬ ‫مشــکالت‪ ،‬طوالنــی بــودن فراینــد اخــذ مجــوز‬ ‫از نهادهــای داخلــی بــرای تجــاری ســازی و‬ ‫تولیــد انبــوه زالــو اســت کــه تحقــق ان بــه‬ ‫حداقــل ‪ ۲‬ســال زمــان احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫حلیمــی افــزود‪ :‬فراینــد بلنــد مــدت اخــذ‬ ‫مجوزهــا ســبب رویگردانــی خریــداران خارجــی‬ ‫و اقبــال ان هــا بــه تولیــد زالوی دیگر کشــورها‬ ‫شــده و ایــران از دریافــت میلیــون هــا دالر ارز‬ ‫ایــن بخــش محــروم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همزمــان بــا پیگیــری‬ ‫دریافــت جــواز تکثیــر انبــوه زالــو در داخــل‬ ‫کشــور اقداماتــی بــرای تولیــد ایــن محصــول‬ ‫در کشــورهای همســایه انجــام شــده و‬ ‫مقدمــات راه انــدازی مرکــز پــرورش زالــو در‬ ‫گرجســتان بــا همــکاری یــک شــرکت خارجــی‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫حلیمــی گفــت‪ :‬در شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫رشــد فناورانــه کاســپین ســاالنه ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫قطعــه زالــو تولیــد می شــود کــه یکــی از‬ ‫دالیــل رشــد تولیــد ایــن محصــول‪ ،‬انجــام‬ ‫اقدامــات علمــی و تحقیقاتــی بــرای افزیــش‬ ‫تعــداد تکثیــر ایــن گونــه از یــک مــورد در‬ ‫ســال بــه ‪ ۴‬نوبــت و ضریــب تکثیــر یــک زالــو‬ ‫بــه ‪ ۳۰‬رقــم بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬همچنیــن افزایــش زاداوری‬ ‫زالــو و اشــباع بــازار از ایــن گونــه‪ ،‬نقــش زیادی‬ ‫در کاهــش دســت انــدازی ســودجویان بــه‬ ‫زیســتگاه طبیعــی ایــن گونــه دراب بنــدان و‬ ‫برکــه هــای طبیعــی کشــور داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری توانایــی تولیــد ســاالنه ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار زالــو در ایــن شــرکت گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫رســیدن بــه ایــن هــدف در حــال احــداث یــک‬ ‫مرکــز هوشــمند بــا تکنولــوژی روز جهــان‬ ‫هســتیم کــه مشــکل اصلــی راه انــدازی ایــن‬ ‫مجموعــه طوالنــی بــودن رونــد اخــذ مجــوز از‬ ‫نهادهــای مختلــف اســت‪.‬‬ ‫وی قیمــت تمــام شــده هــر عــدد زالــو در‬ ‫ایــن شــرکت را ‪ ۱۵‬هــزار ریــال و قیمــت ان در‬ ‫بازارهــای داخلــی را بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۷۰‬هــزار ریــال‬ ‫و در بازارهــای جهانــی ‪ ۴‬دالر اعــام کــرد‪.‬‬ ‫زالــو مصــرف خوراکــی ندارد امــا خاصیت باالی‬ ‫درمانــی ان در طــب ســنتی و تولیــد فــراورده‬ ‫هــای زیــاد ماننــد انــواع پمــاد و دارو‪ ،‬فعالیــت‬ ‫در عرصــه تولیــد زالــو را بــه صنعتــی درامــدزا ‪،‬‬ ‫پایــدار و ســوداور تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫رونــق بهــره گیــری مــردم از طــب ســنتی و‬ ‫زالــو درمانــی‪ ،‬احتیــاج بــه پــرورش ایــن موجود‬ ‫زنــده را در ســال هــای اخیــر افزایــش داده و‬ ‫نتیجــه ان هــم بیشــتر شــدن مراکــز تولیــد و‬ ‫تکثیــر زالــو در اســتانهای کشــور اســت‪.‬‬ ‫زالــو درمانــی بــرای درمــان و معالجــه بیمــاری‬ ‫هــای مختلــف از جملــه قلبــی و عروقــی‪،‬‬ ‫مفصلــی‪ ،‬پوســتی‪ ،‬چشــمی‪ ،‬پارکینســون و‬ ‫بیمــاری هــای اعصــاب نقــش موثــر دارد‪.‬‬ ‫شــیوه درمــان بیمــاری هــا توســط زالــو در‬ ‫قالــب ســه مرحلــه شــامل وارد کــردن نیــش‪،‬‬ ‫تزریــق بــزاق و خــون گیــری اســت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صدور ‪ 34‬مجوز‬ ‫صنایع دستی‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫در اسفراین‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪235‬‬ ‫سفیر ترکمنستان ‪:‬‬ ‫پیگیری و تسریع صدور‬ ‫روادید تجار ایرانی توسط‬ ‫ترکمنستان‬ ‫رئیــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســفراین از صــدور ‪ 34‬مجــوز مشــاغل خانگــی بــرای‬ ‫هنرمنــدان صنایع دســتی ایــن شهرســتان از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد محمــدی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن مجوزهــا در رشــته های مختلــف ازجملــه نســاجی ســنتی‪ ،‬دســت‬ ‫بافته هــای داری‪ ،‬صنایــع چــوب و‪ ...‬صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ‪ 18‬فقــره مجــوز پروانــه تولیــد انفــرادی و دو مجــوز در‬ ‫بخــش تولیــد کارگاهــی صنایع دســتی در اســفراین صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫ســفیر ایــران در ترکمنســتان گفــت کــه‬ ‫تســریع صــدور روادیــد بــرای تجــار ایرانــی‬ ‫از طــرف کشــور ترکمنســتان بــه عنــوان یــک‬ ‫موضــوع مهــم در رونــق و توســعه تجــارت‬ ‫خارجــی در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫غالم عبــاس اربــاب خالــص در نشســت بــا‬ ‫فعــاالن اقتصــادی گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــران بــا ترکمنســتان تفاهــم نامــه صــدور‬ ‫روادیــد دارد و تجــار مــی تواننــد از طریــق‬ ‫مکاتبــه اتــاق بازرگانــی بــا ســفارت ترکمنســتان‬ ‫بــرای دریافــت ویــزا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه ســفارت ایــران در ترکمنســتان‬ ‫حــل مســایل و مشــکالت صــدور روادیــد بــرای‬ ‫تجــار ایرانــی را بــا برگــزاری نشســت هــای‬ ‫مشــترک دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود همــکاری ایــران بــرای تــردد‬ ‫اســان تجــار و مســافران ترکمنســتانی‪،‬‬ ‫ورود بــه ایــن کشــور بــرای فعــال اقتصــادی‬ ‫ایــران دشــوار اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تقویــت تجــارت بــا ترکمنســتان‬ ‫را از برنامــه هــای مهــم ســفارت ایــران در ایــن‬ ‫کشــور اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــرای رونــق ایــن‬ ‫حــوزه بــر پایــه مطالعــه زیربنایــی و تخصصــی‪،‬‬ ‫از همــه ظرفیــت هــا از جملــه پیگیــری اجــرا‬ ‫تفاهمنامــه هــای امضــاء شــده و اســتفاده‬ ‫از مناســبات مشــترک فرهنگــی ‪ ۲‬کشــور‬ ‫اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اربــاب خالــص‪ ،‬برپایــی همایــش اقتصــادی‬ ‫در ترکمنســتان بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی‬ ‫دو کشــور‪ ،‬فعــال کــردن کمیتــه اطــاع رســانی‬ ‫بــرای روزامــد کــردن اطالعــات تجــار ایــران‬ ‫بــرای تجــارت بــا ترکمنســتان‪ ،‬معرفــی وکال‬ ‫ترکمنســتانی بــه تجــار ایرانــی بــرای اگاهــی از‬ ‫مــواد قانونــی در زمــان مواجهــه بــا مســایل و‬ ‫مشــکالت فعالیــت تجــاری و تــاش بــرای رفــع‬ ‫موانــع تجــار در مبادلــه کاال بــا ترکمنســتان را‬ ‫از دیگــر برنامــه هــای ایــن ســفارت برشــمرد‪.‬‬ ‫ســفیر ایــران در کشــور ترکمنســتان همچنیــن‬ ‫از پرداخــت بدهــی ایــران بــه ترکمنســتان بابــت‬ ‫تعریــض و اتصــال خــط ریلــی در گمــرک اینچــه‬ ‫بــرون گنبــدکاووس خبــر داد و گفــت‪ :‬رفــع ایــن‬ ‫مشــکل اغــاز شــده و بــه زودی بــا بهــره بــرداری‬ ‫کامــل از ان‪ ،‬تحــول تجــاری در ایــن منطقــه‬ ‫دوچنــدان مــی شــود‪.‬‬ ‫اواخــر ســال ‪ ۹۷‬اجــرای عملیــات طــرح‬ ‫تعریــض خــط اهــن ایســتگاه اینچــه بــرون‬ ‫گنبــدکاووس بــه طــول ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر‬ ‫بــا بــا اعتبــار ‪ ۲۲۰‬میلیــارد ریــال و بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید کــه بهــره بــرداری کامــل از ان‬ ‫بــه تعریــض و اتصــال خــط ریلــی در خــاک‬ ‫ترکمنســتان نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫قــوس ریــل در ایــران بیشــتر از ترکمنســتان‬ ‫اســت و در زمــان بهره بــرداری اعــام شــد‬ ‫ایــن عریــض شــدن خطــوط در داخــل خــاک‬ ‫ترکمنســتان اتفــاق خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫در برخــی نقــاط ایــن خــط اهــن‪ ،‬ریــل‬ ‫ایــران بایــد متناســب بــا خــط ریلــی کشــور‬ ‫ترکمنســتان و عریض تــر باشــد کــه هنــوز ایــن‬ ‫مشــکل وجــود دارد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن‬ ‫و کشــاورزی گــرگان نیــز بــر رفــع مســایل‬ ‫و مشــکالت پیــش رو بــرای رونــق تجــارت‬ ‫بــا ترکمنســتان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬از‬ ‫ظرفیــت بــازار ترکمنســتان بــه دلیــل وجــود‬ ‫برخــی مســایل و مشــکالت بــه درســتی‬ ‫اســتفاده نمــی شــود‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی خواســتار رفــع مســایل‬ ‫و مشــکالت پیــش روی فعالیــت فعــاالن‬ ‫اقتصــادی در افزایــش مبــادالت تجــاری بــا‬ ‫ترکمنســتان شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬گلســتان مــی توانــد نقــش بــه‬ ‫ســزایی در بهبــود حــوزه تجــارت ایــران بــا‬ ‫ترکمنســتان داشــته باشــد کــه ضــروری اســت‬ ‫مفــاد تفاهمنامــه امضــا شــده میــان مســووالن‬ ‫دو کشــور در مســیر رونــق تجــارت‪ ،‬پیگیــری و‬ ‫اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫عبــاس اغنامــی افــزود‪ :‬عــاوه بــر رفــع مســایل‬ ‫و مشــکالت تجــار در توســعه تجــارت‪ ،‬راه‬ ‫انــدازی بازارچــه مشــترک مــرزی و راه انــدازی‬ ‫قطــار مســافربری در اینچــه بــرون گنبــدکاووس‬ ‫را پیشــنهاد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســاالنه بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار تبعــه‬ ‫ترکمنســتان از طریــق گمــرک اینچــه بــرون وارد‬ ‫اســتان گلســتان مــی شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت شــماری از فعــاالن اقتصــادی‬ ‫گلســتان‪ ،‬ســخت گیــری در صــدور روادیــد‪،‬‬ ‫وصــول طلــب تجــار ایرانــی‪ ،‬تســریع در اتصــال‬ ‫ریلــی از طــرف کشــور ترکمنســتان‪ ،‬بهــره‬ ‫بــرداری از ظرفیــت خــط لولــه گاز ایجــاد شــده‬ ‫بیــن ایــران و ترکمنســتان در اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫حمایــت دولــت از فعــاالن اقتصــادی‪ ،‬رفــع‬ ‫موانــع حمــل و نقــل جــاده ای از جملــه حــذف‬ ‫عــوارض دریافتــی و پوشــش بیمــه خودروهــا‬ ‫در خــاک ترکمنســتان را مطــرح و خواســتار حــل‬ ‫ایــن مشــکالت شــدند‪.‬‬ ‫اختصاص بودجه ‪ ۱۴۶‬میلیارد تومانی برای جبران خسارت‬ ‫واحدهای صنعتی و گردشگری سیل زده گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ ۱۰۰ :‬میلیــارد تومــان بــرای واحدهــای صنعتــی خســارت دیــده و ‪ ۴۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای جبــران خســارت های ســیل بــه بخــش گردشــگری اســتان اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در ســی و ســومین جلســه قــرارگاه بازســازی و نوســازی مناطــق ســیل زده اســتان‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه رونــد ســاخت و ســازها در ایــن مناطــق اظهارداشــت‪ :‬از ‪ 7‬هــزار و ‪ 707‬واحــدی کــه‬ ‫در ســیل امســال در اســتان تخریــب شــده بــود ســاخت ‪ 96‬درصــد واحدهــا اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪ 76‬درصــد ایــن واحدهــا بــه مرحلــه اجــرای ســقف رســیده و تــاش مــا ایــن اســت‬ ‫بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی رونــد خدمات رســانی را تســریع کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬کمتــر از ‪ 100‬واحــد مســکونی بــه دالیــل مختلــف تاکنــون پــی کنــی نشــده‬ ‫کــه فرمانــداران مکلــف شــدند در مــدت ‪ 10‬روز مشــکالت انــان را مرتفــع کننــد و عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫واحدهــا نیــز اغــاز شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬تاکنــون نزدیــک بــه یکهــزار میلیــارد تومــان بــه صــورت بالعــوض و تســهیالت کــم‬ ‫بهــره بــه مــردم و کشــاورزان ســیل زده پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس ادامــه داد‪ 99.5 :‬درصــد قســط اول کمــک بالعــوض بخــش کشــاورزی بــه مبلــغ ‪ 108‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه کشــاورزان پرداخــت شــده اســت و بــه محــض ابــاغ اعتبــار رونــد پرداخــت قســط دوم نیــز اغــاز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــروز نامـه ای بــرای ارائــه ‪ 100‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــه بخــش صنعــت و ‪ 46‬میلیــارد‬ ‫تومــان در بخــش گردشــگری بــه اســتان رســیده کــه البتــه هنــوز بــه بانک هــا ابــاغ نشــده و بــه محــض‬ ‫ابــاغ‪ ،‬امــکان پرداخــت ایــن تســهیالت در بخش هــای صنعــت و گردشــگری نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫خشک شدن ‪ ۴۰‬هزار هکتار از گندمزارهای گلستان‬ ‫رئیــس جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــه علــت کاهــش بارش هــا و خشکســالی در پاییــز امســال‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار از اراضــی گنــدم بــه ویــژه در نــوار شــمالی اســتان از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر بــا اشــاره بــه خســارت های خشکســالی پاییــزه در اســتان اظهارداشــت‪ :‬در پاییــز‬ ‫امســال شــاهد کاهــش بی ســابقه بارش هــا بودیــم بــه نحــوی کــه خســارت های زیــادی بــه برخــی‬ ‫کشــاورزان اســتان وارد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اســتان ‪ 58‬هــزار هکتــار کلــزا کشــت شــده کــه بــه علــت کمبــود بــاران ‪ 3‬هــزار هکتــار‬ ‫از ایــن اراضــی ســبز نشــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جهادکشــاورزی اســتان بــا اشــاره بــه کاشــت گنــدم در ‪ 360‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫اســتان افــزود‪ :‬پیــش از بارش هایــی کــه ابتــدای بهمــن مــاه اتفــاق افتــاد ‪ 108‬هــزار هکتــار از‬ ‫گندمزارهــای اســتان دچــار خســارت شــده بــود کــه پــس از بارانــی کــه در هفته هــای گذشــته شــاهد‬ ‫بودیــم‪ 50 ،‬تــا ‪ 60‬هــزار هکتــار از اراضــی در حــال احیــا اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬در ایــن اراضــی بــه علــت خســارت هایی کــه بــه محصــول وارد شــده اســت شــاهد‬ ‫کاهــش تولیــد خواهیــم بــود‪ .‬بــا اینحــال تــاش می کنیــم بــا اســتفاده از روش هــای علمــی بخشــی‬ ‫از ایــن کاهــش تولیــد را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در مناطــق شــمالی اســتان بارش هــا تــا ‪ 80‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن حــال حــدود ‪ 40‬هــزار هکتــار از اراضــی گنــدم اســتان‬ ‫بــه علــت کمبــود بارش هــا بــه ویــژه در نــوار شــمالی بــه طــور کامــل از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫پــس از گذشــت یکــی دو هفتــه از مــرگ و میــر پرنــدگان مهاجــر در‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده میانکالــه‪ ،‬تلفــات ایــن پرنــدگان بــه ســواحل‬ ‫اســتان گلســتان هــم رســید و محیــط زیســت از مــردم خواســته از‬ ‫نزدیــک شــدن و دســت زدن بــه الشــه پرنــدگان خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫روزهــای ابتدایــی بهمــن مــاه امســال بــود کــه مــرگ و میــر‬ ‫پرنــدگان مهاجــر در تــاالب بین المللــی میانکالــه رســانه ای شــد‬ ‫و امارهــای ضــد و نقیضــی از تلفــات پرنــدگان ‪ 8‬تــا ‪ 20‬هــزار‬ ‫قطعــه و بیشــتر از ان گــزارش شــده بــود‪ .‬بــا اینکــه تلفــات‬ ‫پرنــدگان زمســتان گــذران در ســواحل بهشــهر اســتان مازنــدران‬ ‫مشــاهده شــده بــود امــا در ســواحل گلســتان کــه بخشــی از‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده میانکالــه را شــامل می شــود‪ ،‬تلفاتــی‬ ‫وجــود نداشــت تــا اینکــه روز گذشــته محیــط زیســت گلســتان‬ ‫از جمــع اوری حــدود ‪ 300‬الشــه پرنــدگان مهاجــر در ســاحل‬ ‫شهرســتان بندرترکمــن خبــر داد‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی اظهارداشــت‪ :‬همچنــان شــاهد تلفــات‬ ‫پرنــدگان مهاجــر بودیــم کــه محیــط بانــان بــا هماهنگــی اداره‬ ‫کل دامپزشــکی اقــدام بــه جمــع اوری الشــه پرنــدگان کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنــان گزارش هایــی در خصــوص وقــوع تلفــات در‬ ‫ســاحل بندرترکمــن داریــم کــه محیــط بانــان در حــال جمـع اوری الشــه‬ ‫ایــن پرنــدگان هســتند‪.‬‬ ‫پرنــدگان تلــف شــده اغلــب از گونه هــای چنگــر‪ ،‬بــاکالن و کشــیم‬ ‫بــوده کــه دامپزشــکی در حــال بررســی علــت ایــن تلفــات اســت‪.‬‬ ‫بــا اینحــال محمــود شــکیبا‪ ،‬رئیس اداره حیــات وحش و ابزیان‬ ‫محیــط زیســت گلســتان هــم در ایــن بــاره بــه خبرنــگار تســنیم‬ ‫گفتــه اســت‪ :‬بعــد از اتفاقــی کــه در اســتان مازنــدران رخ داد‬ ‫مــا پایش هــای روزانـه ای را در مناطــق ســاحلی اســتان داشــتیم‬ ‫تــا اینکــه روز گذشــته حــدود ‪ 300‬الشــه پرنــدگان مهاجــر را در‬ ‫ســاحل بندرترکمــن مشــاهده و جمـع اوری کردیــم‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه جمــع اوری الش ـه ها بــه پایــان نرســد نمی توانیــم‬ ‫امــار دقیقــی اعــام کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ممنــوع بــودن شــکار و صیــد پرنــدگان در‬ ‫برکناری معاون فرماندار شیروان‬ ‫به علت تخلف انتخاباتی‬ ‫دستگیری سارق طالفروشی اسفراین‬ ‫در هیاهوی تبلیغات‬ ‫مرگ و میر پرندگان مهاجر به سواحل گلستان هم رسید؛‬ ‫مردم به الشه پرندگان دست نزنند‬ ‫معــاون عمرانی فرماندار شهرســتان‬ ‫شــیروان‪ ،‬بــه علــت ارتــکاب تخلفــات‬ ‫انتخاباتــی‪ ،‬بــه دســتور اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی برکنــار شــد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد انتخابــات خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬معــاون عمرانــی‬ ‫فرمانــدار شــیروان‪ ،‬به علت ورود‬ ‫غیرقانونــی بــه عرصــه انتخابــات برکنــار شــده اســت‪.‬‬ ‫مهردخــت قوپرانلــو اظهــار داشــت‪ :‬تخلــف این مســوول‪ ،‬فعالیت هــای انتخاباتی‬ ‫غیرقانونــی و طرفــداری از یــک نامــزد خــاص در انتخابــات بــوده اســت‪.‬‬ ‫قوپرانلــو خاطرنشــان کــرد‪ :‬در برخــورد بــا تخلفــات انتخاباتــی‪ ،‬هیچ اغماضی‬ ‫وجــود نــدارد و امیــد مــی رود همــه مســووالن‪ ،‬قانــون را ســرلوحه فعالیــت‬ ‫هــای خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق یــک طالفروشــی‪،‬‬ ‫کــه قصــد داشــت بــا اســتفاده از شــلوغی اخریــن شــب مهلــت تبلیغــات انتخاباتــی‬ ‫مجلــس‪ ،‬دســت بــه ســرقت بزنــد‪ ،‬خبــر داد‪،‬ایــن جــوان ‪ ۲۱‬ســاله ســاعت ‪ ۲۱‬دیشــب‬ ‫بــا سوء اســتفاده از تجمــع مــردم و تبلیغــات انتخاباتــی و هیاهــوی هــواداران‬ ‫کاندیداهــا در یکــی از میادیــن ایــن شــهر‪ ،‬می خواســت از یــک طالفروشــی نزدیــک‬ ‫میــدان ســرقت کنــد کــه بــه دام افتــاد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــرد ســارق بــا اســتفاده از ســاح ســرد بــا صاحــب طالفروشــی درگیــر‬ ‫شــده بــود کــه بــا اقــدام بــه موقــع مامــوران انتظامــی شهرســتان خلــع ســاح و‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــری بــا اشــاره بــه مجــروح شــدن طالفــروش در جریــان ایــن ســرقت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارق نیــز بعــد از تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫وی از کســبه و خصوصــا طالفروشــان خواســت تــا نــکات امنیتــی را رعایــت و‬ ‫در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک مراتــب را از طریــق تلفــن ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه (چاپ دوم )‬ ‫انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی‬ ‫ساختمانهای تحت پوشش در سال ‪1399‬‬ ‫اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان گلســتان از کلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط دریافــت‬ ‫اســناد جهــت شــرکت در مناقصــه بــا مشــخصات ذیــل دعــوت بعمــل مــی اورد‬ ‫‪-1‬موضوع مناقصه ‪:‬‬ ‫اســتقرار ‪ 43‬نگهبــان در ســاختمانهای ‪-1‬اداره کل غلــه اســتان ‪-2‬ســیلوی گــرگان ‪-3‬ســیلو فاضــل‬ ‫اباد‪-4‬انبــار طریــق القــدس ازادشــهر ‪-5‬ســیلو گنبــد ‪-6‬ســیلو کاللــه ‪-7‬ســیلو گالیکــش ‪-8‬انبــار قنــد‬ ‫و شــکر گنبــد‬ ‫‪-2‬براورد اولیه ‪:‬‬ ‫مبلــغ تضمییــن ‪ 1/850/000/000‬ریــال واریــز بشــماره حســاب ‪IR390100004001058206373747‬‬ ‫شناســه ‪ 943294210780373747020003610401‬خزانــه نــزد بانــک ملــی مرکــزی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــه نــام شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران و ضمانتنامــه بانکــی بــا‬ ‫فرمــت جدیــد‪.‬‬ ‫‪-3‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا‬ ‫از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪www.setadiran.ir:‬‬ ‫انجــام خواهــد شــد ‪ .‬و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت‬ ‫نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق‬ ‫ســازند‪.‬ضمنا پاکــت الــف کــه حــاوی ضمانتنامــه بــا فرمــت جدیــد میباشــد تحویــل دبیرخانــه اداره‬ ‫کل میگــردد‪.‬‬ ‫‪-4‬تاریخ انتشار در سامانه ‪ 98/12/1‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫‪-5‬مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه ‪ 98/12/6‬ساعت ‪14/30‬‬ ‫‪-6‬تاریخ قبول پیشنهادات ‪ :‬تا پایان وقت اداری ‪ 98/12/19‬ساعت ‪12/30‬‬ ‫‪-7‬تاریخ بازگشایی مناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 11‬صبح سه شنبه ‪98/12/20‬‬ ‫شناسه اگهی‪783704:‬‬ ‫اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان‬ ‫تــاالب بین المللــی میانکالــه بیــان داشــت‪ :‬تــا کنــون دو جلســه‬ ‫بــا مســئوالن محیــط زیســت دو شهرســتان داشــتیم و از انــان‬ ‫خواســتیم بــه مــردم اعــام کننــد از نزدیــک شــدن و دســت زدن‬ ‫بــه الشــه پرنــدگان اکیــدا ً خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫شــکیبا همچنیــن گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه دامپزشــکی نتیجــه‬ ‫بررســی های خــود را اعــام نکنــد نمی توانیــم دربــاره علــت‬ ‫تلفــات پرنــدگان مهاجــر اظهــار نظــر کنیــم‪.‬‬ ‫معطلی ‪ ۶۷۰‬کارت هوشمند ملی‬ ‫در پست خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل پســت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۶۷۰ :‬قطعــه‬ ‫کارت هوشــمند ملــی در‬ ‫باجــه معطلــه پســت اســتان‬ ‫وجــود دارد کــه صاحبــان‬ ‫ان بــا گذشــت یکســال از‬ ‫صــدور‪ ،‬بــرای دریافــت ان‬ ‫مراجعــه نکــرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی‪ ،‬تاکنــون‬ ‫چهــار هــزار شــهروند ایــن اســتان کارت ملــی هوشــمند خــود‬ ‫را دریافــت نکرده انــد کــه بــرای گرفتــن ان بایــد بــه ادارات ثبــت‬ ‫احــوال‪ ،‬پســت و دفاتــر پیشــخوان دولــت مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫شکایت شهرداری بجنورد از نامزدهای مجلس‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد گفــت‪ ۱۹ :‬تخلــف تبلیغاتــی کاندیداهــای مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و یــک مــورد تخلــف کاندیــدای خبــرگان رهبــری بــه دادســرا ارجــاع داده شــد‪.‬‬ ‫محمــد خاکشــور اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کاندیداهــا اقــدام بــه نصــب پوســترهای تبلیغاتــی خــود در‬ ‫فضاهــای غیرمجــاز شــهری از قبیــل بیلبوردهــا‪ ،‬تابلوهــای راهنمایــی و رانندگی‪ ،‬المــان ها‪ ،‬صندلی‪،‬‬ ‫درختــان و دیگــر فضاهــای مربــوط بــه مبلمــان شــهری کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تخلفــات ایــن کاندیداهــا جمــع اوری و بــه دادســرا ارجــاع داده شــده اســت تــا تصمیــم‬ ‫گیــری الزم در رابطــه بــا انهــا اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫خاکشــور اقــدام غیرمجــاز ایــن کاندیداهــا را باعــث شــلختگی شــهر دانســت و گفــت‪ :‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه ‪ ۲‬هــزار مترمربــع چتایــی بــرای تبلیغــات نامزدهــای انتخاباتــی در خیابــان هــای مرکــزی و‬ ‫پرتــردد شــهر از جملــه ایــت اللــه طالقانــی‪ ،‬امــام خمینــی (ره)‪ ،‬شــهید بهشــتی‪ ،‬امیریــه‪ ،‬مخابــرات‬ ‫و اســتقالل نصــب شــده بــود تــا نامزدهــای انتخابــات‪ ،‬تبلیغــات خــود را بــر روی ان انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ایــن وجــود متاســفانه بســیاری از کاندیداهــا خــارج از ایــن فضاهــا اقــدام بــه نصــب‬ ‫پوســترهای تبلیغاتــی و بنرهــای بــزرگ در فضاهــای غیرمجــاز ســطح شــهر کردنــد کــه باعــث بــر هــم‬ ‫ریختگــی فضــای شــهر شــد‪.‬‬ ‫خاکشــور بــا اشــاره بــه جمــع اوری تمامــی پوســترهای تبلیغاتــی کــه بــه صــورت نامناســب بــر روی‬ ‫در و دیــوار شــهر و در مــکان هــای غیرمجــاز نصــب شــده بودنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا بــا‬ ‫توجــه بــه رعایــت نکــردن ایــن مســاله توســط بســیاری از کاندیداهــای انتخابــات در راســتای برخــورد‬ ‫بــا انهــا و ارجــاع پرونــده بــه دادســرا اقــدام شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه کاندیداهــا علــی رغــم تعهــد خــود بــه مــردم هیــچ گونــه توجهــی بــه‬ ‫فضاســازی شــهر و نازیبایــی ایجــاد شــده از ایــن گونــه فعالیــت هــا نداشــتند‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد در ادامــه بــا گالیــه از نامزدهــای انتخابــات در تنهــا‬ ‫گذاشــتن شــهرداری در پاکســازی شــهر‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســتادهای تبلیغاتــی نامزدهــای انتخاباتــی‬ ‫کــه تــا اخریــن لحظــات مهلــت تعییــن شــده تبلیغــات از هیــچ فرصتــی فروگــذار نبودنــد در حالــی کــه‬ ‫بــه صــورت غیرمجــاز و شــلخته در مکان هــای غیرمجــاز و امکانــات شــهری تبلیــغ کــرده بودنــد بــرای‬ ‫پاکســازی پوســترها شــهرداری بجنــورد را یــاری نکردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از داوطلبــان انتخاباتــی بــه علــت تخریــب مبلمــان شــهری اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫بــی نهایــت در خصــوص تبلیغــات بــی نظمــی و بــی قانونــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۲۰۰ :‬نفــر از نیروهــای خدمــات شــهری و فضــای ســبز و زیباســازی از روز گذشــته‬ ‫تــا االن حــدود ‪ ۹۵‬درصــد از ســطح شــهر را از اثــار تبلیغــات پاکســازی کردنــد و مابقــی نیــز امــروز‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫خاکشــور با اشــاره به ســنگین شــدن کار پارکبان ها و پرســنل خدمات شــهری شــهرداری برای امحا و پاکســازی‬ ‫پوســترهای نصــب شــده بــر روی تابلوهــای تبلیغاتــی شــهری بجنــورد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متاســفانه داوطلبــان هیــچ‬ ‫گونــه توجهــی بــه فضاســازی شــهری نداشــتند و تنهــا بــه دنبــال تبلیغــات در هــر جــای شــهر بودنــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گنبدکاووس در شــرق اســتان گلســتان گفت‪ :‬یک کارگر ‪ ۲۷‬ســاله بر اثر ســقوط از طبقه ســوم یک ســاختمان‬ ‫در حال ســاخت در این شهرســتان جان خود را از دســت داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــود علی فــر اظهارداشــت ‪ :‬روز گذشــته در پــی اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ ۱۱۰‬مبنــی بــر ســقوط یــک کارگــر از‬ ‫باالی ســاختمان در حال ســاخت در یکی از مناطق مســکونی شــهر گنبدکاووس‪ ،‬تیم های امدادی و ماموران انتظامی بالفاصله‬ ‫بــه محــل حادثــه اعزام شــدند‪.‬‬ ‫ی محــل حادثــه توســط مامــوران انتظامــی مشــخص شــد ایــن مــرد جــوان بــه عنــوان کارگــر در ان ســاختمان‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررسـ ‬ ‫در حــال کار بــود کــه بــه دلیــل نداشــتن تعــادل از ارتفــاع ســقوط می کنــد‪.‬‬ ‫جان باختن کارگر جوان‬ ‫گنبدی بر اثر سقوط از‬ ‫ساختمان‬ ‫شهرستانها‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اسفند ‪1398‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫مرحله سقف بیش از ‪ ۷۶‬درصد واحدهای‬ ‫مسکونی سیلزدگان‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه رونــد بازســازی مناطــق اســیب دیــده از ســیل اظهــار کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۷۶‬درصــد از‬ ‫‪ ۷۷۰۷‬واحــد ســیلزده بــه مرحلــه ســقف رســیده اســت و تــاش داریــم بــا همــکاری تمــام دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫مرتبــط جریــان خدمــت رســانی را تســریع کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس در ســی و ســومین جلســه قــرارگاه ســتاد بازســازی و نوســازی مناطــق‬ ‫ســیلزده ضمــن تقدیــر از تــاش تمامــی اعضــا‪ ,‬تصریــح کــرد‪ :‬کمتــر از ‪ ۱۰۰‬واحــد مســکونی بــه دالیــل‬ ‫مختلــف تاکنــون پــی کنــی نشــده کــه فرمانــداران مکلــف شــدند ظــرف مــدت ‪ ۱۰‬روز مشــکالت انــان را‬ ‫مرتفــع کننــد و عملیــات اجرایــی انــان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون قریــب بــه هــزار میلیــارد تومــان بــه صــورت بالعــوض و تســهیالت کــم بهــره بــه مــردم و‬ ‫کشــاورزان ســیلزده پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یاداور شــد‪ ۹۹.۵ :‬درصد قســط اول خســارات بالعوض بخش کشــاورزی با ‪ ۱۰۸‬میلیارد تومان‬ ‫بــه کشــاورزان پرداخــت شــده اســت و بــه محــض ابــاغ اعتبــار‪ ,‬رونــد پرداخــت قســط دوم نیــز اغاز خواهد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس بــا اشــاره بــه ارایــه تســهیالت در دیگــر بخــش هــا‪ ,‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬نامــه ای جهــت ارایــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت در بخــش صنعــت و ‪ ۴۶‬میلیــارد تومــان در بخــش گردشــگری بــه دســت مــا رســیده‬ ‫کــه البتــه هنــوز بــه بانکهــا ابــاغ نشــده و بــه محــض ایــن ابــاغ امــکان پرداخــت ایــن تســهیالت در بخــش هــای‬ ‫صنعــت و گردشــگری نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســات مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی و فرمانــداران بــه ارایــه گــزارش اقدامــات و‬ ‫بیــان کمبودهــا در حــوزه فعالیــت هــای خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســازمان حــج‬ ‫و زیــارت بــا برقــراری پــرواز عتبــات عالیــات از‬ ‫فــرودگاه بجنــورد موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫محمــد علــی شــجاعی در دیــدار بــا مدیرعامــل‬ ‫شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بایــد بــا همــکاری فــرودگاه بجنــورد‪،‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه مشــترکات اســتان گلســتان بــا جمهــوری ترکمنســتان گفــت‪:‬‬ ‫امادگــی برگــزاری نمایشــگاه های مشــترک و مســابقات ورزشــی مشــترک را داریــم‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در دیــدار بــا غــام عبــاس اریــا خالــص ســفیر ایــران در ترکمنســتان بــا اشــاره به‬ ‫مســیرهای زمینــی‪ ,‬ریلــی‪ ,‬دریایــی و هوایــی ایــن اســتان بــا جمهــوری ترکمنســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه ظرفیت هــای کشــاورزی اســتان و تولیــد بیــش از ‪ 5‬میلیــون تــن انــواع محصــوالت زراعــی‬ ‫و باغــی بــه دنبــال افزایــش تجــارت بــا کشــورهای همســایه هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اشــتیاق دوطــرف جهــت ارتقــا روابــط تصریــح کــرد‪ :‬امادگــی دیــدار بــا اســتاندار بالکان‬ ‫را داریــم و معتقــد هســتیم ارتقــاء روابــط ابتــدا بایــد در ســطح محلــی و بعــد ملــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫حق شــناس افــزود‪ :‬در دهــه فجــر بــا اعتبــار ‪ 29‬میلیــارد تومــان تکمیــل خــط عریــض و نرمــال راه‬ ‫اهــن در اینچــه بــرون انجــام شــد و در حــال حاضــر منتظــر ترکمنســتان بــرای تکمیــل ‪ 200‬متــر خــط‬ ‫عریــض هســتیم تــا راه ریلــی جهــت جابجایــی بــار مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬امادگــی داریــم مراســم ســالگرد مختومقلــی فراغــی شــاعر و عارف بزرگ‬ ‫ترکمــن را امســال بــا شــکوه تر از گذشــته برگــزار کنیــم و در ایــن راســتا امیدواریــم شــاهد همــکاری‬ ‫جمهــوری ترکمنســتان نیــز باشــیم‪.‬‬ ‫حق شــناس بــا اشــاره بــه مشــترکات اســتان گلســتان بــا جمهــوری ترکمنســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫امادگــی برگــزاری نمایشــگاه های مشــترک و مســابقات ورزشــی مشــترک را داریــم و از هــر ارتبــاط‬ ‫مشــترکی اســتقبال می کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن دیــدار اریــا خالــص ســفیر ایــران در ترکمنســتان از امادگــی این کشــور در مســیر‬ ‫گســترش روابــط خبــرداد و گفــت‪ :‬تــاش داریــم بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در اســتان‬ ‫زمینــه ارتقــاء روابــط را فراهــم اوریــم‪.‬‬ ‫شــرکت ایرالیــن هواپیمایــی و شــرکت‬ ‫فرودگاه هــای کشــور‪ ٬‬مشــکالت‬ ‫فــرودگاه بجنــورد بــه لحــاظ تجهیــزات‬ ‫فنــی و تخصصــی بررســی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬لغــو پروازهــا یکــی از‬ ‫معضــات اصلــی مــردم اســتان اســت‪.‬‬ ‫در مســئله رفــت و امــد مســئوالن‬ ‫کشــوری بــه اســتان نیــز اشــکال ایجــاد‬ ‫کرده اســت‪ .‬مردم خراســان شــمالی ‪15‬‬ ‫ســال در صــف ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای‪ ،‬هوایــی و ریلــی‬ ‫بودنــد و اینــک نوبــت خدمــت رســانی‬ ‫بــه مــردم ایــن اســتان رســیده اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا بیــان اینکــه بــرای برقــراری پروازهــا در‬ ‫اســتان‪ ٬‬تعهــدات خــود را انجــام می دهیــم‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬اینکــه برقــراری پــرواز و یــا زیرســاخت راه اهــن‬ ‫در خراســان شــمالی برقــرار نیســت امــا شــاهد توســعه‬ ‫اصالح ‪ ۴۸‬هکتار تاکستان خراسان شمالی‬ ‫به روش نوین داربستی‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬طــی چهــار ســال اخیــر اصــاح و تربیــت باغــات انگــور بــه‬ ‫روش نویــن داربســتی باغــات انگــور بــه روش نویــن داربســتی‬ ‫در ســطح ‪ ۴۸‬هکتــار در اســتان ایجادشــده کــه کانــون مناســب‬ ‫یادگیــری و امــوزش بهره بــرداران اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان اظهــار کــرد‪ :‬طبیعــت بوتــه مــو باالرونــده‬ ‫اســت و در مناطــق اصلــی رویــش ایــن گیــاه در جنــگل از ســایر‬ ‫درختــان به عنــوان قیــم اســتفاده کــرده و محصــول بیشــتری‬ ‫تولیــد می کنــد و اگــر بوته هــای مــو در ســال نونهالــی بــه قیــم‬ ‫بســته نشــود قــادر بــه حفــظ خــود نیســتند و تولیــد ان هــا بــرای‬ ‫چندیــن ســال کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یــک تبعــه کشــور ایتالیــا بــا حضــور در دفتــر امــام جمعــه گــرگان و جــاری‬ ‫ســاختن شــهادتین بــه دیــن اســام مشــرف و مســلمان شــد‪.‬‬ ‫«ادریانــو نولینــی» کــه پیــش از ایــن مســیحی بــود بــا ایمــان بــه وحدانیــت‬ ‫ی تعالــی و نبــوت پیامبــر اکــرم (ص) و امامــت دوازده معصــوم (ع) و‬ ‫بــار ‬ ‫بیــان شــهادتین بــه دیــن اســام مشــرف شــد‪.‬‬ ‫ادریانــو همچنیــن قصــد دارد بــا یــک دختــر مســلمان اهــل شــهر‬ ‫گــرگان ازدواج کنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه مرکزیــت گــرگان کــه حــدود ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر‬ ‫ســکنه دارد از منظــر قومــی‪ ،‬مذهبــی و نــژادی متنوع ترین ترکیب‬ ‫جمعیتــی ایران را داراســت‪.‬‬ ‫دســت کــم ‪ ۴۰‬درصــد جمعیــت گلســتان اهــل ســنت هســتند و‬ ‫در این اســتان مذاهب غیر اســامی همچون مســیحی و یهودی‬ ‫هــم زندگــی می کننــد و اقــوام عمــده ان هــم ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪،‬‬ ‫بلــوچ‪ ،‬قــزاق‪ ،‬کــرد و تــرک هســتند‪.‬‬ ‫دانشــگاه پیــام نــور اســتان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی تکمیــل ســاختمان اداری و اموزشــی شــامل‬ ‫ابنیه‪،‬تاسیســات و مکانیکــی (بــدون موتــور خانــه) را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت‬ ‫برگــزار نماید‪.‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی‬ ‫پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی‪،‬مراحــل ثبــت نــام در‬ ‫ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه ســه روز بعــد از پایــان فراخــوان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪:‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬روز دوشنبه تاریخ ‪98/12/5‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد ‪:‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح روز دوشنبه تاریخ ‪98/12/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ‪:‬‬ ‫ساعت ‪ 11‬روز شنبه تاریخ ‪98/12/17‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در‬ ‫خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای‬ ‫الف‪:‬ادرس‪:‬گرگان‪-‬انجیراب‪-‬جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی‪-‬دانشگاه پیام نور گلستان‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪021-41934:‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 85193768:‬و ‪88969737‬‬ ‫فرودگاه هــا و یــا اتصــال خــط دوم‪ ،‬ســوم و یــا حتــی‬ ‫چهــارم اســتانی دیگــر بــه خــط ریــل هســتیم‪ ،‬در توزیــع‬ ‫عادالنــه امکانــات قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نــگاه مــا ایــن‬ ‫اســت کــه نداشــته هــا و کمبودهــای حــوزه نــاوگان‬ ‫هوایــی اســتان بــا ســرعت جبــران شــود کــه ایــن‬ ‫حــق مــردم خراســان شــمالی مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــجاعی خطــاب بــه رئیــس شــرکت فرودگاه هــای‬ ‫کشــور تاکیــد کــرد‪ :‬از نظــر فنــی و تجهیزاتــی بــرای‬ ‫حــل مشــکالت فــرودگاه بجنــورد هــر چه تشــخیص‬ ‫بدهیــد مــا پــای کار هســتیم و بــا برنامــه زمــان‬ ‫مشــخص ان را دنبــال خواهیــم کــرد و تمــام قــد‬ ‫خواهیــم ایســتاد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قوانیــن و مقــررات منفــی را بــرای‬ ‫خراســان شــمالی بــه کار نبریــد چــرا کــه اســتان بــه‬ ‫انــدازه کافــی شــنیده اســت و تفکــر منفــی موجــب‬ ‫انجــام نشــدن کارهــا می شــود‪.‬‬ ‫مسلمان شدن تبعه ایتالیا در گرگان‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک‬ ‫‪/‬دو مرحله ای خرید‪/‬خدمات‬ ‫تکمیل ساختمان اداری اموزشی‬ ‫شناسه اگهی‪۷۷۷۵۲۸ :‬‬ ‫گلستان با کشور ترکمنستان نمایشگا ه مشترک برگزار می کنند‬ ‫موافقت سازمان حج و‬ ‫زیارت با برقراری پرواز‬ ‫«عتبات عالیات»‬ ‫از فرودگاه بجنورد‬ ‫استقبال ‪ ۱۶‬هزار نفر از جشنواره موسیقی فجر در گلستان‬ ‫عادلــه کشــمیری در اییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره در گــرگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن جشــنواره ‪ ۲۸‬گــروه موســیقی در قالــب ‪۳۵۰‬‬ ‫هنرمنــد تولیــدات خــود را بــرای عالقــه منــدان اجــرا کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از ویژگی هــای ایــن جشــنواره‪ ،‬برگــزاری‬ ‫اولیــن اجــرای ارکســتر صــد نفــره ‪ ۲‬تارنــوازی ترکمــن بــود‪.‬‬ ‫کشــمیری بــه رونــق موســیقی در شــهرهای اســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در یــک ســال گذشــته ســه انجمــن موســیقی‬ ‫در مناطــق غــرب‪ ،‬شــرق و مرکــز گلســتان بــه ثبــت رســید کــه‬ ‫امیدواریــم ایــن تــاش هــا منجــر بــه معرفــی هــر چــه بهتــر‬ ‫موســیقی اصیــل ایــن اســتان شــود‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن موســیقی گلســتان هــم در ایــن مراســم خواســتار‬ ‫توجــه بیشــتر بــه موســیقی شــد و گفــت‪ :‬اطــاع رســانی بهتــر‬ ‫برنامه هــای موســیقی اســتان موجــب حضــور بیشــتر شــهروندان‬ ‫و در نتیجــه حمایــت از فعــاالن ایــن بخــش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معاون ابفای کشور‪:‬‬ ‫ی فاقد منابع ابی در کشور‬ ‫وجود ‪ ۵۰۰۰‬روستا ‬ ‫معــاون راهبــردی و نظــارت بــر بهــره بــرداری‬ ‫شــرکت مهندســی اب و فاضــاب گفــت‪ :‬بــا‬ ‫ادغــام شــرکت ابفــای شــهری و روســتایی‬ ‫خراســان شــمالی ایــن اســتان در زمــره ‪ ۸‬اســتان‬ ‫کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا کشــفی امــروز در ائیــن تکریــم و‬ ‫معارفــه مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬یکپارچــه ســازی‬ ‫وظایــف شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و‬ ‫روســتایی تــا بــه ایــن لحظــه در ‪ 8‬اســتان کشــور‬ ‫انجــام شــده کــه خراســان شــمالی یکــی از ایــن‬ ‫هشــت اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میانگیــن بهره منــدی‬ ‫روســتاییان خراســان شــمالی از اب ســالم باالتــر‬ ‫از میانگیــن کشــوری اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ 78‬درصــد روستانشــینان خراســان شــمالی‬ ‫از اب ســالم اســتفاده می کننــد بــه طــوری کــه میانگیــن ایــن متغیــر در خراســان شــمالی از میانگیــن کشــوری‬ ‫باالتــر اســت ضمــن اینکــه صددرصــد شــهروندان در نقــاط شــهری کشــور از اب ســالم برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫معــاون راهبــردی و نظــارت بــر بهــره بــرداری شــرکت مهندســی اب و فاضــاب از تولیــد روزانــه ‪10‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب پســاب تصفیــه شــده در کشــور خبــر داد و بیــان داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪228‬‬ ‫تصفیــه خانــه در ســطح کشــور فعالیــت داشــته کــه در طــی هــر شــبانه روز‪ 10 ،‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫پســاب تصفیــه شــده تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫کشــفی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪ 52‬درصــد جمعیــت کشــور از خدمــات فاضــاب برخــوردار هســتند‬ ‫اذعــان داشــت‪ :‬تــا بــه ایــن لحظــه ‪ 5‬هــزار روســتای بــاالی ‪ 20‬خانــوار در کشــور وجــود دارد کــه از اب ســالم و‬ ‫بهداشــتی بهــره نمی برنــد و مــا نگــران فقــدان منابــع پایــدار ابــی هســتیم‪.‬‬ ‫معــاون راهبــردی و نظــارت بــر بهــره بــرداری شــرکت مهندســی اب و فاضــاب گفــت‪ :‬تــا پایــان دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد ســه هــزار روســتای دیگــر در کشــور از اب ســالم و بهداشــتی بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان هــدف از یکســان ســازی وظایــف شــرکت اب و فاضــاب شــهری و روســتایی را توســعه متــوازن‬ ‫شــهری و روســتایی عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بــا یکپارچــه ســازی وظایــف شــرکت اب و فاضــاب شــهری و روســتایی‬ ‫مــردم روســتا از خدمــات بهتــری بهــره منــد خواهــد شــد بــه طــوری کــه دسترســی روســتاییان بــه خدمــات اب‬ ‫و فاضــاب راحــت تــر می شــود‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪235‬‬ ‫دستگیری چند نفر به‬ ‫دلیل خرید و فروش‬ ‫رای در گلستان‬ ‫دادســتان گــرگان از دســتگیری چنــد نفــر‬ ‫در گــرگان و علی ابادکتــول بــه دلیــل خریــد‬ ‫و فــروش رای خبــر داد و گفــت‪ :‬در دیگــر‬ ‫حوزه هــای انتخابیــه اســتان گلســتان هــم‬ ‫چنــد گــزارش تخلــف انتخاباتــی مشــاهده اما‬ ‫بــه بازداشــت منجــر نشــد‪.‬‬ ‫ســتاد انتخابــات گلســتان حجــت االســام‬ ‫ســید علیرضا سیدحســینی اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫هــر شهرســتان یک شــعبه ویــژه و یک قاضی‬ ‫کشــیک مســوولیت رســیدگی بــه تخلفــات‬ ‫انتخاباتــی اســتان را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اهتمــام دادگســتری گلســتان‬ ‫در برخــورد بــا افــرادی کــه در فضــای مجــازی‬ ‫اقــدام بــه القــای پیــروزی یــک کاندیــدا و‬ ‫ایجــاد جــو روانــی کاذب مــی کننــد را مــورد‬ ‫تاکیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫دادســتان گــرگان گفــت کــه قبــل از برگــزاری‬ ‫انتخابــات بــا چنــد فعال فضای مجازی اســتان‬ ‫گلســتان بــه دلیــل فعالیت هــای غیرقانونــی‬ ‫متناســب بــا قانــون برخورد و تعــدادی از کانال‬ ‫هــای متخلــف نیــز مســدود شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ‪ ۶‬حــوزه انتخابیــه‬ ‫اصلــی هفــت نماینــده در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی دارد کــه دو نفــر از حــوزه انتخابیــه‬ ‫گــرگان و اق قــا‪ ،‬یــک نفــر از رامیــان و‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬یــک نفــر علی ابــاد‪ ،‬یــک نفــر از‬ ‫شــهرهای کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫بندرگــز‪ ،‬یــک نفــر گنبــدکاووس و یــک نفــر از‬ ‫شهرســتانهای مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه‬ ‫و مراوه تپــه بــه مجلــس شــورای اســامی راه‬ ‫خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫در یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی ‪ ۴۱۸‬نفــر بــرای انتخابــات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ثبــت نــام کردنــد‬ ‫کــه پــس از احــراز و تاییــد صالحیــت هــا و‬ ‫انصــراف تعــدادی از داوطلبــان ‪ ۱۲۹‬نامــزد‬ ‫امــروز بــرای هفــت کرســی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی باهــم رقابــت داشــتند‪.‬‬ ‫مصدوم کردن‪ ۲‬دانش اموز توسط‬ ‫سگ ولگرد در بندر ترکمن‬ ‫یــک قــاده ســگ ولگــرد در شهرســتان‬ ‫بندرترکمــن بــا حملــه بــه دانش امــوزان دو‬ ‫نفــر از انهــا را مجــروح و مصــدوم کــرد‪.‬‬ ‫شــاهدان محلــی گفتنــد‪ :‬یــک ســگ ولگــرد‬ ‫بــه گروهــی از دانــش امــوزان در مســیر‬ ‫مدرســه حملــه کــرد و بــا وجــود دخالــت و‬ ‫کمــک تعــدادی از عابــران چنــد نفر مصدوم و‬ ‫مجــروح شــده کــه در ایــن بیــن دو نفــر دانش‬ ‫امــوز صدمــه شــدید دیدنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرترکمــن بــا تاییــد موضــوع بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬ایــن حادثــه در مســیر‬ ‫مدرســه و نزدیــک پمــپ بنزیــن اصلــی‬ ‫شهرســتان رخ داد و مصدومیــت یکــی از‬ ‫دانــش امــوزان جــدی اســت‪.‬‬ ‫الیــاس هیوه چــی اظهــار داشــت‪ :‬مرکــز‬ ‫بهداشــت شهرســتان بندرترکمــن بــا اعــام‬ ‫هــار بــودن ایــن ســگ بــه همــراه نیروهــای‬ ‫شــهرداری در حــال جســتجو بــرای پیــدا کــردن‬ ‫حیــوان هســتند تــا از اســیب و خطــرات‬ ‫احتمالــی بیشــتر جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫در همین ارتباط مدیرکل اموزش و پرورش‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬ســگ ولگــرد ‪ ۲‬دانش امــوز‬ ‫مقطــع متوســطه و ‪ ۲‬شــهروند بندرترکمــن‬ ‫را مــورد حملــه قــرار داده کــه بالفاصلــه بــا‬ ‫کمــک نیروهــای محلــی و خودروهــای عبــوری‬ ‫مصدومــان بــه بیمارســتان منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫احســان گوهری راداظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫اخریــن پیگیری هــا دانش امــوزان مجــروح‬ ‫پــس از مــداوای اولیــه و تزریــق واکســن‬ ‫هــاری بــه خانــه خــود منتقل و تحــت مراقبت‬ ‫درمانــی قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫اخطاریه ارزیابی ماده ‪ -101‬اموال غیر منقول‬ ‫اقــای جعفــر پروینــی (وام گیرنــده )فرزنــد حیــدر‬‫بشــماره ملــی ‪ 2269440625‬بنشــانی‪:‬گرگان خیابــان‬ ‫شــهید بهشــتی کوچــه نوبخــت پشــت دادگاه کــد پســتی‬ ‫‪ 4915859349:‬و به اظهار بســتانکار گرگان شــهرک ســپاه‬ ‫چنــاران ‪ 2‬منــزل شــخصی‪-‬محمد میــری فضل ابــاد (راهن)‬ ‫فرزنــد محمدرضــا بشــماره ملــی ‪ 2121629726‬بنشــانی‬ ‫گــرگان خیابــان شهیدبهشــتی کوچــه نوبخــت پشــت‬ ‫دادگاه کــد پســتی ‪4917653977:‬در خصــوص پرونــده‬ ‫اجرایــی کالســه ‪ 9400013‬لــه تعاونــی اعتبــار فرشــتگان‬ ‫علیــه اقــای جعفــر پروینــی بــه موجــب گــزارش کارشــناس‬ ‫رســمی دادگســتری مــورخ ‪ 98/11/24‬مــورد وثیقــه پــاک‬ ‫ثبتــی ‪ 4399‬فرعــی ‪-2‬اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‬ ‫‪2497‬فرعــی از اصلــی بخــش ســه ثبــت گــرگان بــه مبلــغ‬ ‫‪ 3/680/000/000‬ریــال (مبلــغ ســه میلیــارد و شــصت و‬ ‫هشــت میلیــون ریــال )ارزیابــی گردیــده‪ ،‬کــه مراتــب جهت‬ ‫اطــاع ابــاغ میگــردد لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی پــاک‬ ‫مذکــور معتــرض مــی باشــید ‪،‬اعتــراض کتبــی خــودرا ظــرف‬ ‫مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــاغ ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه‬ ‫فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر بــه مبلــغ‬ ‫‪3/000/000‬ریــال بــه شــماره حســاب ‪ 3102067060‬بنــام‬ ‫کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری نــزد بانــک تجــارت‬ ‫بــه دفتــر ایــن اداره اجرا تســلیم نمائیــد ‪.‬ضمنا به اعتراضی‬ ‫کــه خــارج موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دستمزدکارشــناس‬ ‫تجدیدنظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪3876:‬‬ ‫مدیر اجرا واحد اسناد رسمی گرگان‪-‬نعمت اله عظیمی پور‬ ‫تعطیلی مدارس‬ ‫گلستان تا اخر هفته‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪235‬‬ ‫سالمت‬ ‫توضیحات علوم پزشکی‬ ‫درخصوص کمبود‬ ‫ماسک و ضدعفونی کننده‬ ‫دست درگلستان‬ ‫بــه دلیــل پیشــگیری از شــیوع کرونــا ‪،‬مــدارس و‬ ‫دانشــگاه هــای گلســتان تــا اخــر هفتــه تعطیــل شــد‬ ‫بــه دلیــل پیشــگیری از شــیوع کرونــا‪ ،‬مــدارس و‬ ‫دانشــگاه هــای گلســتان تــا اخــر هفتــه تعطیل شــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه دســتو وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی و ریاســت دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان‬ ‫همــه مقاطــع تحصیلــی اعــم از مــدارس و دانشــگاه‬ ‫معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان در خصــوص کمبــود‬ ‫ماســک و ضدعفونــی کننــده دســت در‬ ‫اســتان‪ ،‬توضیحاتــی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫محمــد صلبــی اظهارکــرد‪ :‬کمبــود ماســک مســاله‬ ‫کشــوری بــوده و فقــط مختــص گلســتان نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تــا چنــد روز اینــده فــروش‬ ‫ماســک در داروخانــه هــا ممنــوع مــی شــود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد کــه هیــات امنــای وزارت بهداشــت اقــدام بــه‬ ‫خریــد تمــام تولیــدات ماســک های شــرکت های‬ ‫ایرانــی کــرده و ان را بــرای توزیــع رایــگان بیــن‬ ‫خانواده هــا در سراســر کشــور‪ ،‬در اختیــار معاونــت‬ ‫بهداشــت وزارت بهداشــت قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ماســک های خریــداری شــده بــه‬ ‫همــراه بســته اموزشــی و محلــول شــوینده‪ ،‬از‬ ‫طریــق خانه هــای بهداشــت‪ ،‬مراکــز جامــع خدمــات‬ ‫ســامت‪ ،‬پایگاه هــای ســامت و واحدهــای‬ ‫بهداشــتی بیــن مــردم توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫صلبــی بــا بیــان اینکــه اکنــون هیــچ شــرکت‬ ‫توزیــع کننــده ای در اســتان ماســک نــدارد‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬امــروز اعــام شــده شــرکت هایــی کــه باالتــر‬ ‫از قیمــت مصــوب مــواد ضدعفونــی کننــده و‬ ‫ماســک مــی فروشــند بــه معاونــت غــذا و دارو‬ ‫معرفــی تــا بــا انهــا برخــورد شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص کمیــاب بــودن ضدعفونــی کننــده‬ ‫دســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتورالعمل و فرمولــی را بــرای‬ ‫داروخانــه هــا ارســال کــرده ایــم تــا بــه وســیله الــکل‬ ‫ضدعفونــی کننــده بســازند و تحویــل مــردم دهنــد‪.‬‬ ‫صلبــی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــه یکی از شــرکت های‬ ‫دارویــی در ســطح اســتان مجــوز تولیــد ضدعفونــی‬ ‫کننــده دســت داده شــده و بــزودی تولیــدات ایــن‬ ‫شــرکت در ســطح اســتان توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت ماســک و مــواد‬ ‫ضدعفونــی کننــده دســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم در بخــش‬ ‫خصوصــی و هــم در بخــش دولتــی زمانــی کــه‬ ‫تولیــد بــه انــدازه کافــی نباشــد‪ ،‬توزیــع کننــده هــا‬ ‫از فرصــت پیــش امــده ســوء اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫صلبــی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف ماســک‬ ‫بیشــتر بــرای بیمــاران الزم اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بــه دلیــل اینکــه بیشــترین راه انتقــال بیمــاری‬ ‫کرونــا از طریــق لمــس ســطوح الــوده اســت‬ ‫مــردم بایــد شستشــوی دســت هــا را فرامــوش‬ ‫نکــرده تــا بــه ایــن بیمــاری دچــار نشــوند‪/.‬مهر‬ ‫عامل عدم ابتال به ویروس‬ ‫کرونا‪،‬رعایت بهداشت فردی‬ ‫دکتــر حــق دوســت گفــت‪ :‬بــا امــوزش بــه‬ ‫موقــع و مناســب و هماهنگــی الزم مــی تــوان‬ ‫مخاطــرات ناشــی از ابتــا بــه ویــروس کرونــا را بــه‬ ‫حداقــل رســاند‪.‬‬ ‫دکتــر علــی اکبــر حــق دوســت‪ ،‬معــاون اموزشــی‬ ‫وزارت بهداشــت در تشــریح وضعیــت ارائــه‬ ‫خدمــت رســانی در بیمارســتانهای اموزشــی‬ ‫سراســر کشــور‪ ،‬گفت‪:‬بــا اطالع رســانی به موقــع‪،‬‬ ‫امــوزش مناســب و هماهنگــی الزم مــی تــوان‬ ‫مخاطــرات ناشــی از ابتــا بــه ویــروس کرونــا را بــه‬ ‫حداقــل رســاند تــا منجــر بــه بحــران نشــود و یــا‬ ‫در صــورت وقــوع‪ ،‬تبعــات منفــی ان بــه حداقــل‬ ‫کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور تمامــی‬ ‫تالش شــان را بــرای مدیریــت ایــن موضــوع بــه‬ ‫کار خواهنــد بســت‪ ،‬افــزود‪ :‬جــای نگرانــی نیســت‬ ‫بــه خصــوص اینکــه شــدت کشــندگی ویــروس‬ ‫کرونــا از انفلوانــزای ‪ H1N1‬کــه پاییــز امســال مهــار‬ ‫شــد‪ ،‬کمتــر اســت‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال یــاداور شــد ویــروس کرونا برای‬ ‫بیمــاران مزمــن از جملــه دیابتــی هــا‪ ،‬بیمــاران‬ ‫قلبــی‪ ،‬افــراد دارای عفونــت مزمــن و نقــص ایمنــی‬ ‫می توانــد خطرنــاک باشــد امــا مهــم ایــن اســت کــه‬ ‫مــردم اصــول بهداشــتی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی وزارت بهداشــت خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬وزارت بهداشــت در تمامــی بیمارســتانهای‬ ‫اموزشــی بــر اوضــاع مســلط اســت و توصیــه های‬ ‫الزم جهــت بــه کارگیــری کادر درمانــی در هنــگام‬ ‫ارائــه خدمــات در ســایت دانشــگاه هــا قــرار‬ ‫گرفتــه و بــه دانشــجویان حــوزه پزشــکی جهــت‬ ‫حفاظــت شــخصی خــود در مواجهــه بــا بیمــاران‬ ‫توضیحــات الزم ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حقدوســت گفــت‪ :‬از مــردم می خواهیــم نگــران‬ ‫نباشــند و نســبت بــه رعایــت بهداشــت فــردی توجــه کــرده‬ ‫و ترجیحــا از حضــور در مراکــز شــلوغ پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه فعالیــت‬ ‫بیمارســتانهای دانشــگاهی وزارت بهداشــت بــا‬ ‫رعایــت باالتریــن اســتاندارهای درمانــی در ارائــه‬ ‫خدمــات بــه بیمــاران ضمــن محافظــت از کادر‬ ‫درمانــی تصریــح کــرد‪ :‬از پتانســیل اطــاع رســانی‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬بــه نحــو مطلــوب و مســتند‬ ‫بهــره بگیریــم و بــه شــایعات بــی مــورد کــه از‬ ‫منابــع غیــر رســمی هســتند توجــه نکنیــم چــرا کــه‬ ‫هیــچ کمکــی بــه ســامت مــردم نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫هــای اســتان تــا اخــر هفتــه جــاری تعطیــل اعــام شــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفــت کــه ایــن عمــل بــه‬ ‫دلیــل پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا بــوده‬ ‫و پیــش از ایــن هــم مــدارس اســتان یکشــنبه و‬ ‫دوشــنبه تعطیــل اعــام شــده بودنــد‪.‬‬ ‫کووید‪ 19-‬یا همان کرونا ویروس‬ ‫توصیه های دارویی و تدابیر درمانی‬ ‫ویروس کرونا چیست؟‬ ‫کرونــا نوعــی ویــروس شــایع اســت‬ ‫کــه باعــث ایجــاد عفونــت در بینــی‪،‬‬ ‫ســینوس هــا یــا دســتگاه تنفــس‬ ‫فوقانــی شــما مــی شــود‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا همچنیــن مــی توانــد‬ ‫باعــث عفونــت گــوش میانــی در‬ ‫کــودکان شــود‪.‬دوره نهفتگــی ویــروس‬ ‫کرونــا مــی توانــد از یــک تــا ‪ 14‬روز‬ ‫طــول بکشــد و ویــروس در طــی ایــن‬ ‫دوره میتوانــد عفونــی شــود‪.‬‬ ‫عالئم کرونا و تفاوت ان‬ ‫با سرماخوردگی و انفوالنزا‬ ‫شــباهت ها بــا ســرماخوردگی‬ ‫عــادی و انفوالنــزا تشــخیص‬ ‫کرونــا ویــروس جدیــد را ســخت‬ ‫و ســرعت شــیوع ان را افزایــش‬ ‫داده اســت‪ .‬ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی‪ ،‬تــب‪ ،‬گلــودرد‪ ،‬ســرفه‪،‬‬ ‫تنگــی نفــس و مشــکالت تنفســی‬ ‫حــاد را مهم تریــن عالئــم ویــروس‬ ‫جدیــد نــام بــرده اســت‪ .‬در اولیــن‬ ‫روزهــا‪ ،‬بیمــار ســرفه هایی بــدون‬ ‫دلیــل خواهــد داشــت‪ .‬ســپس ســایر عالئــم بــروز‬ ‫کــرده و دســتگاه تنفســی دچــار عفونــت خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬تعــدادی از بیمــاران بــه مشــکالت گوارشــی‬ ‫نظیــر اســهال نیــز دچــار شــده اند‪ .‬در افــراد مســن‬ ‫و افــرادی کــه دارای مشــکالت قلبــی و ریــوی‬ ‫هســتند‪ ،‬مشــکل شــدیدتر می شــود‪ .‬در واقــع‬ ‫همیــن افــراد در برابــر ویــروس کرونــا اســیب پذیر‬ ‫تلقــی می شــوند‪.‬‬ ‫در صــورت مشــاهده عالئمــی ماننــد تــب‪،‬‬ ‫ســرفه و تنگــی نفــس حتمــا بــه بیمارســتان‬ ‫مراجعــه کنیــد‪ .‬امــا بعــد از هــر مرتبــه عطســه‬ ‫یــا ســرفه کــردن نیــاز بــه مراجعــه بــه پزشــک‬ ‫نیســت‪ .‬در هــر صــورت هنــوز در فصــل ســرما‬ ‫قــرار داشــته و ســرماخوردگی و انفوالنــزا رایــج‬ ‫اســت‪ .‬اگــر ابریــزش بینــی داشــته و مــدام‬ ‫عطســه می کنیــد‪ ،‬بــه احتمــال بســیار زیــاد‬ ‫ســرماخوردگی گریبانتــان را گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در کرونــا ویــروس در مقایســه بــا ســرماخوردگی‬ ‫معمولــی شــدت عالئــم باالتــر اســت‪ .‬در صــورت‬ ‫ابتــا بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬در ابتــدا ســرفه های‬ ‫خشــک خواهیــد داشــت و ســپس دســتگاه‬ ‫تنفســی شــما تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد‪ .‬در‬ ‫انفوالنــزا نیــز بــه یــک بــاره گرفتــار می شــوید و‬ ‫عالئمــی ماننــد بــدن درد‪ ،‬گلــودرد و تــب بــاال ظاهــر‬ ‫می شــوند‪ .‬بــا همــه این هــا‪ ،‬تشــخیص ویــروس‬ ‫کرونــا بــا ســرماخوردگی‪ ،‬بســیار ســخت اســت و‬ ‫بــا انجــام ازمایش هــای مختلــف در بیمارســتان‪،‬‬ ‫دکترهــا می تواننــد ان را تشــخیص دهنــد‪.‬‬ ‫پیشگیری از کرونا ویروس‬ ‫‪-1‬دســت هایتان را مکــرر بــا اب و صابــون بــه‬ ‫مــدت ‪ 20‬ثانیــه بشــویید‪.‬‬ ‫‪-2‬اگــراب و صابــون نــدارد‪ ،‬از ضــد‬ ‫عفونی کننده هــای حــاوی الــکل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪-3‬دهــان و بینی تــان را هنــگام عطســه یــا‬ ‫ســرفه دیگــران بپوشــانید‪.‬‬ ‫‪-4‬از تمــاس بــا افــرادی کــه عالیمــی شــبیه‬ ‫انفوالنــزا دارنــد‪ ،‬خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪-5‬در تجمعــات انبــوه حتمــا از ماســک اســتفاده کنید‬ ‫و از روبوســی و دســت دادن بــا دیگــران بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫‪-6‬حفــظ فاصلــه یــک متــری بــا کســانی کــه‬ ‫عالئــم بیمــاری دارنــد ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪-7‬هنــگام ســرفه یــا عطســه‪ ،‬دســتمال جلــوی دهان‬ ‫گرفتــه و ســپس ان را درون ســطل زبالــه بیندازیــد‪.‬‬ ‫‪-8‬اشــیا و ســطوحی کــه اغلــب لمــس می کنیــد‬ ‫را ضدعفونــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪-9‬در مکان هــای شــلوغ و حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫از لمس وســایل و ســطوح عمومی بپرهیزید‪.‬‬ ‫‪-10‬از لمــس چشــم و صــورت خــود بــه ویــژه بــا‬ ‫دســت های اســتریل نشــده بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫راهکار و تدبیر‬ ‫«طب سنتی» برای پیشگیری‬ ‫از ابتال به «کرونا»‬ ‫‪-11‬ســعی کنیــد دســتکش یکبــار مصــرف همــراه‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪-12‬از تماس نزدیک با افراد مریض خودداری کنید‪.‬‬ ‫‪-13‬ظــروف و وســایل شــخصیتان را تمیــز و‬ ‫اســتریل و از دیگــران جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪-14‬همیشه قبل از غذا دست هایتان را بشویید‪.‬‬ ‫•‪-14‬گوشت و تخم مرغ را کامال بپزید‪.‬‬ ‫‪-15‬هنگام بیماری در خانه بمانید‪.‬‬ ‫‪-16‬از تمــاس محافظــت نشــده بــا حیوانــات‬ ‫وحشــی و اهلــی خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫بیشــتر ویــروس کرونــا بــه همــان شــیوه ای‬ ‫عمــل مــی کننــد کــه ســایر ویــروس هــای‬ ‫ســرماخوردگی عمــل مــی کننــد‪ :‬از طریــق ســرفه‬ ‫و عطســه ‪ ،‬بــا دســت زدن بــه دســت یــا صــورت‬ ‫فــرد الــوده یــا لمــس کــردن چیزهایــی کــه افــراد‬ ‫الــوده بــه ان دســت زده انــد انتقــال مــی یابــد‪.‬‬ ‫درمان کرونا ‪:‬‬ ‫هیــچ درمــان خاصــی بــرای ویــروس کرونــا‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬شــما مــی توانیــد بــه همــان روشــی‬ ‫کــه ســرماخوردگی را درمــان مــی کنیــد ‪ ،‬عفونــت‬ ‫ویــروس کرونــا را بهبــود ببخشــید‪:‬‬ ‫‪ -1‬استراحت فراوان کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬مایعات بنوشید‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــرای رفــع گلــو درد و تــب از داروهــای بــدون‬ ‫نســخه اســتفاده کنیــد‪ .‬امــا بــه کــودکان یــا‬ ‫نوجوانــان زیــر ‪ 19‬ســال اســپرین ندهیــد‪ .‬بــه جــای‬ ‫ان از ایبوپروفــن یــا اســتامینوفن اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬بخور نیز می تواند به بهبود گلو درد کمک کند‪.‬‬ ‫بیمــار بــ ه قــدر کافــی اکســیژن دریافــت کنــد و‬ ‫درصــورت لــزوم اســتفاده از دســتگاه ونتیالتــور‬ ‫بــرای فرســتادن هــوا بــه ریه هــا انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫از ویروس کرونا جدید نترسید‪،‬‬ ‫اما کامال هشیار باشید!‬ ‫بــرای ابــوال کــه گفتــه می شــود دارای مکانیــزم‬ ‫مشــابهی بــا نســل جدیــد ویــروس کرونــا اســت‪،‬‬ ‫نــرخ مــرگ و میــر ‪ 10‬درصــد اعــام شــد‪ .‬بــه‬ ‫عبارتــی ‪ 10‬درصــد افــرادی کــه دچــار ایــن بیمــار‬ ‫می شــدند‪ ،‬جانشــان را از دســت می دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن نــرخ بــرای بیمــاری جدیــد ‪ 2‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫گفته هــای رئیــس اداره بیماری هــای وزارت‬ ‫بهداشــت تاییــدی بــر کم خطــر بــودن کرونــا در‬ ‫مقایســه بــا بیماری هــای ویروســی مشــابهی‬ ‫اســت کــه طــی چنــد ســال اخیــر بــروز کــرده و در‬ ‫نهایــت از بیــن رفته انــد‪.‬‬ ‫طبــق گفته هــای رئیــس اداره بیماری هــای‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ 70‬درصــد افــراد‬ ‫مبتــا بــه نــوع ویــروس جدیــد‪ ،‬بیــن پنــج الــی‬ ‫هفــت روز بعــد رو بــه بهبــودی رفته انــد‪ .‬در‬ ‫‪ 30‬درصــد بقیــه ممکــن اســت عالئــم شــدیدی‬ ‫مردم عادی نیازی به ماسک ندارند‬ ‫رییــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت گفــت‪ :‬ازمایــش ویــروس کرونــا‬ ‫مخصــوص کســانی اســت کــه حــال عمومــی بــدی دارنــد و معمــوال کشــف مــوارد اولیــه بیمــاری‬ ‫بــا مــوارد مــرگ ناشــی از بیمــاری بــه هــم نزدیــک اســت‪ .‬دکتــر محمــد مهــدی گویــا دربــاره مــوارد‬ ‫ابتــا بــه ویــروس کرونــا افــزود‪ :‬ایــن عفونــت بــا بســیاری از عفونت هــای تنفســی دیگــر اشــتباه‬ ‫گرفتــه می شــود‪ .‬یعنــی عالئــم بالینــی انهــا یکــی اســت و هیچکــس نمی توانــد از روی عالئــم‬ ‫ظاهــری بیمــار بگویــد فــرد بــه انفلوانــزا یــا ویــروس کرونــا یــا ســرماخوردگی ســاده مبتالســت و‬ ‫ایــن موضــوع فقــط بــا ازمایــش مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وقتــی بیمــار بدحــال باشــد‪ ،‬ایــن ازمایــش بــرای او انجــام می شــود و ایــن کار در همــه‬ ‫دنیــا بــه همیــن شــکل اســت‪ .‬اگــر قــرار باشــد بــرای هــر شــخصی بــا عالئــم ســرماخوردگی ســاده‬ ‫هــم چنیــن ازمایــش گرانــی انجــام شــود‪ ،‬در هیچ کشــوری امکان پذیر نیســت و معموال کســانی‬ ‫کــه بــه ویــروس کرونــا مبتــا می شــوند بیــن ‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬روز عالئــم کمــی دارنــد و بعــد از ان بدحــال‬ ‫می شــوند‪ .‬تفــاوت انفلوانــزا بــا کرونــا ایــن اســت کــه ویــروس کرونــا در ایــن بــازه زمانــی ممکــن‬ ‫اســت خفیــف بــوده و ســپس شــدید شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکثــر افــرادی کــه بــه ایــن عفونــت مبتــا می شــوند‪ ،‬کــم عالمــت هســتند و تحــت‬ ‫مراقبــت قــرار می گیرنــد‪ .‬بــرای مــا ایــن مهــم اســت کــه ایــن اطمینــان خاطــر را بــه مــردم بدهیــم‬ ‫کــه بــا تمــام امکانــات خــود جلــوی ایــن بیمــاری ایســتاده ایم و حتــی از یــک بیمــار هــم چشــم‬ ‫پوشــی نمی کنیــم‪ .‬در چیــن هــم در ایــن زمینــه بســیار ســخت گیرانــه اقــدام شــده و مــا هــم ایــن‬ ‫کار را انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫در سیســتم تنفــس فوقانــی و تحتانــی ظاهــر‬ ‫شــود‪ .‬تعــداد کمــی از بیــن ایــن ‪ 30‬درصــد‪،‬‬ ‫بــا وخامــت اوضــاع رو بــه رو شــده و نیازمنــد‬ ‫بســتری شــدن در قســمت مراقبت هــای ویــژه‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬از بیــن افــرادی کــه کارشــان بــه‬ ‫بخــش مراقبت هــای ویــژه کشــیده می شــود‪،‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 70‬درصــد بهبــود پیــدا کــرده و‬ ‫مرخــص می شــوند‪ .‬ولــی ‪ 30‬درصــد بقیــه بــه‬ ‫خاطــر شــدت بیمــاری بــه کام مــرگ کشــیده‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬ایــن گفته هــای رئیــس اداره‬ ‫بیماری هــای وزارت بهداشــت نیــز بــه همــان‬ ‫نــرخ ‪ 2‬درصــدی کشــنده بــوده ویــروس کرونــا‬ ‫جدیــد اشــاره می کننــد‪.‬‬ ‫اقــای عرفانــی میــزان بیماری زایــی و کشــنده‬ ‫بــودن کرونــای نســل جدیــد را در مقایســه بــا‬ ‫انفوالنــزای ‪ H1N1‬کمتــر می دانــد‪ .‬جالــب اســت‬ ‫بدانیــد یکــی از اصلی تریــن دالیــل گســترش زیــاد‬ ‫کرونــای ووهــان در سرتاســر چیــن و مخصوصــا‬ ‫شــهر ووهــان‪ ،‬ترســناک نبــودن عالئــم اولیــه ان‬ ‫اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل بســیاری بیمــاری خــود را‬ ‫جــدی نگرفتــه و ان را یــک ســرماخوردگی عــادی‬ ‫تلقــی می کننــد‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬عالئــم نخســتین‪،‬‬ ‫ســرفه های خشــک‪ ،‬ســردرد و تــب خفیــف اســت‬ ‫کــه همیشــه در زمــان ابتــا بــه انفلونــزا نیــز رخ‬ ‫می دهــد‪ .‬در مــوارد حــاد‪ ،‬بیمــار بــه نفــس تنگــی‬ ‫دچــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مقایســه بــا عالئمــی کــه ابتــا بــه ســارس‬ ‫و ابــوال در بــدن بیمــار بــه وجــود م ـی اورد‪ ،‬ایــن‬ ‫مــوارد خفیــف بــه نظــر می رســند‪ .‬فــرد مبتــا بــه‬ ‫ایــن دو بیمــاری بــا عفونــت ریــه مواجــه شــده و‬ ‫دردهــای شــدید ماهیچ ـه ای امانــش را می بــرد‪.‬‬ ‫اختــال شــدید در تنفــس‪ ،‬اســهال و اســتفراغ‬ ‫و در مــواردی خونریــزی داخلــی‪ ،‬جــان فــرد‬ ‫گرفتــار بــه ســارس و ابــوال را می گرفــت‪ .‬امــا‬ ‫در مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا ووهــان چنیــن‬ ‫اتفاقاتــی رخ نمی دهــد‪ .‬اغلــب قربانیــان بــاالی‬ ‫‪ 40‬ســال ســن داشــته و در پرونــده پزشــکی‬ ‫ ان هــا ســابقه بیماری هــای حــاد عفونــی‪ ،‬قلبــی‬ ‫و ریــوی دیــده می شــود‪ .‬ایــن ســابقه بــه طــور‬ ‫واضــح از ضعیــف بــودن سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫ایــن دســته افــراد خبــر می دهــد‪.‬‬ ‫طبــق امارهــا‪ ،‬قربانیــان کرونــای ســال ‪2020‬‬ ‫ســابقه بیمــاری حــاد داشــته اند‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل نــرخ مــرگ و میــر ناشــی از از ابتــا بــه‬ ‫ووهــان کمتــر از بیماری هــای ویروســی مشــابه‬ ‫از قبیــل ســارس و ابــوال اســت‪ .‬دانشــمندان‬ ‫معتقدنــد در مکان هــای بــاز‪ ،‬احتمــال انتقــال‬ ‫بیمــاری از فــردی بــه فــرد دیگــر پاییــن اســت‪،‬‬ ‫امــا در محیط هــای بســته‪ ،‬کــه فــردی گرفتــار بــه‬ ‫ویــروس کرونــا بــه همــراه فــردی ســالم در ان‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬بــه شــدت افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫شیوه استفاده صحیح از ماسک‬ ‫گذاشتن ماسک ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دســتان خــود را بــا صابــون تــا‬ ‫‪ 20‬ثانیــه بشــوئید‪.‬‬ ‫‪-2‬از ســالم و بــی نقــص بــودن‬ ‫ماســک اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪-3‬از طــرف مناســب ماســک‬ ‫بــه صــورت خــود بزنیــد یعنــی طــرف ســفید ماســک رو بــه صــورت‬ ‫خــود باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ماســک را در قســمت بینــی و چانــه بطــور کامــل بپوشــانید‪،‬به‬ ‫صورتــی ک کامــا ینــی و چانــه شــما درون ماســک قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دراوردن ماسک ‪:‬‬ ‫‪-1‬ماسک را فقط با لمس بند های دو طرف از صورت خود جدا کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬به هیچ وجه به قسمت جلویی ماسک دست نزنید زیرا؛الوده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬ماســک اســتفاده شــده بــه دلیــل یکبــار مصــرف بــودن بایــد‬ ‫پــس از اســتفاده درو انداخنــه شــود در نتیجــه ماســک اســنفاده‬ ‫شــده در درون یــک کیســه پالســتیکی قــرار دهیــد و ان را درون‬ ‫ســطل زبالــه بیاندارزیــد‪.‬‬ ‫ــ شــربت عســل و اب لیمو‪ :‬مقدار دلخواهی‬ ‫عســل را در اب حــل کنیــد (حدّاقــل یــک‬ ‫قاشــق غذاخــوری در یــک لیــوان اب)؛ ســپس‬ ‫مقــداری اب لیموتــرش تــازه (یــا اب لیمــوی‬ ‫خانگــی) بــه ان اضافــه کنیــد و ان را بــه ارامــی‬ ‫و جرعــه جرعــه میــل کنیــد؛ روزی دو تــا ســه‬ ‫لیــوان از ایــن شــربت گــوارا بنوشــید‪.‬‬ ‫ــ خوردن روزانه سه قاشق غذاخوری عسل‬ ‫ــــ مصــرف ســیاهدانه؛ مصــرف ســیاهدانه‬ ‫اثــر تقویتــی خوبــی بــر بــدن دارد؛ بــرای ایــن‬ ‫کار روزی یکــی تــا دو بــار انگشــت خــود را در‬ ‫ظــرف ســیاهدانه بــرده و همــان تعــدادی کــه بــه‬ ‫انگشــت شــما می چســبد را بــه ارامــی بجویــد؛‬ ‫مــی توانیــد ســیاهدانه را پــودر کنیــد و روی‬ ‫خوراکی هایــی مثــل پنیــر بپاشــید‪( .‬البتــه توجــه‬ ‫داشــته باشــید کــه بایــد از مصــرف ســیاه دانه‬ ‫اســیاب شــده کهنــه جــددا ً پرهیــز کــرد)‬ ‫ــــ مصــرف دوســین؛ دوســین ترکیــب‬ ‫ســیاهدانه و عســل اســت کــه اثــر تقویتــی‬ ‫خوبــی بــر بــدن و سیســتم دفاعــی ان دارد؛‬ ‫ایــن ترکیــب در خیلــی از عط ّاری¬هــا موجــود‬ ‫اســت امّــا بــا مخلــوط کــردن یــک سـوّم لیــوان‬ ‫ســیاهدانه اســیاب شــده و ترکیــب ان بــا یــک‬ ‫لیــوان عســل می¬ توانیــد ان را بســازید؛‬ ‫میــزان مصــرف ایــن ترکیــب‪ ،‬روزی دو تــا ســه‬ ‫قاشــق چایخــوری اســت‪.‬‬ ‫ــــ مصــرف روزانــه یــک تــا ســه قاشــق‬ ‫مرباخــوری مربــای زنجبیــل یــا دو فنجــان دم‬ ‫کــرده زنجبیــل‬ ‫ــــ چــرب کــردن بینــی بــا روغــن ســیاهدانه یــا‬ ‫روغــن بنفشــه‬ ‫ــــ مصــرف دمنــوش اویشــن؛ روزی دو بــار‬ ‫و هــر بــار یــک قاشــق غذاخــوری اویشــن را‬ ‫بــا یــک و نیــم لیــوان اب‪ ،‬روی شــعله کــم‬ ‫بجوشــانید تــا یــک لیــوان ســرخالی بمانــد؛‬ ‫ســپس ان را شــیرین کــرده (ترجیحــا ً بــا‬ ‫عســل) و میــل کنیــد؛ بــرای اثربخشــی بیشــتر‬ ‫و نیــز بــرای ایــن کــه ایــن جوشــانده بــه همــه‬ ‫ســازگار باشــد‪ ۵ ،‬عــدد عنــاب را بــا چنــگال‬ ‫خــراش داده و همــراه اویشــن بجوشــانید‪.‬‬ ‫ــــ دمنــوش مرزنجــوش‪ ،‬نعنــاع‪ ،‬زوفــا‪،‬‬ ‫مریــم گلــی‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬بابونــه‪ ،‬عنّــاب‪،‬‬ ‫پرسیاوشــان‪ ،‬ســرخارگل‪ ،‬دارچیــن‪ ،‬زنجبیــل و‬ ‫‪ ...‬هــم مناســب اســت‪.‬‬ ‫ــــ انجــام حجامــت؛ اگــر تــا بــه حــال حجامــت‬ ‫نکرده ایــد یــا بیــش از شــش مــاه از اخریــن‬ ‫حجامــت شــما می گــذرد‪ ،‬بــا مشــورت یــک طبیــب‬ ‫ـب ســنتی نســبت بــه انجــام‬ ‫مجــرّب در زمینــه طـ ّ‬ ‫ان اقــدام کنیــد؛ حجامــت‪ ،‬تاثیــر واضحــی بــر‬ ‫افزایــش تــوان سیســتم ایمنــی بــدن دارد‪.‬‬ ‫روش های ضدّعفونی کردن هوا‬ ‫برخــی توصیــه هــای طــب ســنتی در ایــن‬ ‫زمینــه کاربــردی و راهگشــا هســتند‪:‬‬ ‫ــــ دود کــردن اســفند یــک گزینــه مناســب‬ ‫بــرای پاکســازی محیــط اســت؛ می¬ توانیــد‬ ‫از دود اســفند بــه تنهایــی یــا همــراه بــا‬ ‫افزودنی هایــی ماننــد کنــدر‪ ،‬سـقّز‪ ،‬گلپــر و کاه‬ ‫بــرای ضدّعفونــی کــردن هــوا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ــــ دود دادن روزانــه عنبرنســارا هــم در کاهــش‬ ‫شــیوع بیماری هــای عفونــی بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫ــــ گذاشــتن ســیر‪ ،‬میخــک‪ ،‬بــرگ بــو ‪ ....‬در‬ ‫چنــد نقطــه از منــزل‬ ‫ــــ پاکســازی ســطوح بــا ابــی کــه در ان‬ ‫مقــداری ســرکه ریخته ایــد‪.‬‬ ‫ــــ بوییــدن بوهــای مناســب مثــل بوئیــدن‬ ‫ســیب‪ ،‬بــه‪ ،‬گالب‪ ،‬عــرق بهارنارنــج‪ ،‬عــرق‬ ‫بیدمشــک‪ ،‬بــرگ شــمعدانی عطــری‪ ،‬نعنــاع‪،‬‬ ‫ســرکه‪ ،‬پیــاز یــا ســیر در طــول روز‬ ‫ــــ در صــورت ضــرورت‪ ،‬یــک پارچــه نخــی را‬ ‫خیــس کــرده و بــه عنــوان ماســک اســتفاده‬ ‫کنیــد؛ اگــر کمــی ســرکه یــا ابلیمــو هــم بــا اب‬ ‫مخلــوط کــرده و چفیــه را در ان خیــس کنیــد‪،‬‬ ‫نتیجــه بهتــری حاصــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اعالم خطوط تلفن‬ ‫پاسخگو مرتبط به ویروس‬ ‫کرونا از سوی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گلستان‬ ‫تلفــن پاســخگویی بــه ســواالت مردمــی‬ ‫درخصــوص ویــروس کرونــا بصــورت شــبانه‬ ‫روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت هــم‬ ‫اســتانی هــای عزیــز در خصــوص بیمــاری‬ ‫کرونــا اســت‪.‬‬ ‫هم استانی های ارجمند میتوانند از‬ ‫طریق تلفن همراه ‪ 0173150‬و تلفن‬ ‫ثابت ‪ 3150‬را شماره گیری کنند ‪.‬‬ ‫بــه دلیــل پیشــگیری از بیمــاری کرونــا‪ ،‬برنامــه هــای هنری و‬ ‫ســینمایی تــا اخــر هفتــه در گلســتان لغو شــد‪.‬‬ ‫تمامــی برنامه هــای هنری‪ ،‬ســینمایی‪ ،‬تئاتری‪ ،‬کنســرت ها‬ ‫و غیــره‪ ،‬تــا پایــان هفتــه جــاری در گلســتان لغو شــد‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفــت کــه بــا توجــه بــه اطالعیــه مرکــز‬ ‫روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی همــه برنامــه هــای فرهنگــی به منظور پیشــگیری از‬ ‫شــیوع کرونــا در اســتان لغــو شــد‪.‬‬ ‫ایــن لغــو شــامل ســینماها‪ ،‬ســالن هــای تئاتــر ماننــد‬ ‫ســالن تــاالر فخرالدیــن اســعدگرگانی اســت کــه بــا توجــه بــه‬ ‫دســتورالعمل وزارت لغــو شــد‪.‬‬ ‫تــداوم ایــن وضعیــت منــوط بــه بررســی مجــدد شــرایط و‬ ‫اخــذ نظــر مراجــع ذی صــاح خواهــد بــود‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫لغو کلیه اکران‬ ‫سینماهای‬ ‫گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اسفند ‪1398‬‬ ‫مصرف بی رویه و خودسرانه داروهای مسکن خطر اعتیاد را افزایش می دهد‪ /.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث چهارم ‪ :‬حقوقی قسمت ‪ :‬پنجاه وهفتم‬ ‫عنوان‪:‬احراز اصل خواسته ‪ ،‬سپس ارزیابی خواسته‬ ‫ادامــه شــماره‪ 234‬فــی المثــل شــخصی‬ ‫مدعــی اخــذ اجــرت المثــل ملکــی اســت ‪.‬‬ ‫دادگاه نمیتوانــد و نبایــد قبــل از بررســی‬ ‫شــمول اصــل اســتحقاق شــخص بــر‬ ‫اجــرت المثــل‪ ،‬قــرار ارجــاع کارشناســی‬ ‫صــادر نمایــد‪ .‬زیــرا کارشــناس‪ ،‬صالــح بــه‬ ‫احــراز اصــل حــق نیســت‪.‬‬ ‫بلکــه مامــور ارزیابــی میــزان حــق اســت‪.‬‬ ‫اساســا کارشناســی‪ ،‬کاشــف از کــم و‬ ‫کیــف حــق اســت‪ .‬پذیــرش اصــل حــق‪،‬‬ ‫منشــاء قضــاوت و رســیدگی قضایــی دارد‬ ‫و درصالحیــت دادگاه اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس ماننــد قاضــی نمیتوانــد پــس‬ ‫از اســتماع اظهــارات طرفیــن‪ ،‬بــه علــم‬ ‫و یقیــن و اســتنباط خــود رجــوع کنــد بــه‬ ‫عبارتــی علــم کارشــناس بــه مثابــه علــم‬ ‫قاضــی‪ ،‬کاشــف از اصــل حــق نیســت‪.‬‬ ‫بلکــه رســیدگی تخصصــی کارشــناس‪،‬‬ ‫امــری مســتقل و اســاس و مبنایــش‬ ‫اســناد و مــدارک اثباتــی و قواعــد امــره‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن اگــر قــرار صــادره دادگاه‬ ‫مبتنــی بــر رســیدگی و بررســی اصــل‬ ‫خواســته خواهــان باشــد‪.‬‬ ‫در انصــورت قــرار صــادره‪ ،‬قابــل‬ ‫اجــرا نیســت و کارشــناس بایــد عــدم‬ ‫صالحیــت ذاتــی خــود را اعــام کنــد‪ .‬در‬ ‫مرتکــب تخلــف شــده‬ ‫غیــر اینصــورت‬ ‫ِ‬ ‫و قــرار دادگاه رافــع تخلــف خــروج از‬ ‫صالحیــت ذاتــی او نیســت‪.‬‬ ‫فــی المثــل اظهــار نظــر در اینکــه خواهــان‬ ‫مســتحق اخــذ اجــرت المثــل هســت یــا‬ ‫نــه ؟! موضوعــی اســت کــه بایــد قاضــی بــه‬ ‫ان رســیدگی کنــد و نــه کارشــناس‪.‬‬ ‫بنابرایــن پــس از انکــه اصــل اســتحقاق‬ ‫خواهــان بــر اجــرت المثــل و یــا مطالبــه‬ ‫خســارت و یــا هــر خواســته دیگــری‬ ‫توســط قاضــی محقــق شــد‪ ،‬پــس از ان‬ ‫بایــد دادگاه ارزیابــی انــرا بــه کارشــناس‬ ‫ارجــاع دهــد‪ .‬موکــدا کارشــناس مجــاز‬ ‫نیســت قبــل از انکــه شایســتگی‬ ‫خواهــان بــه اخــذ حــق ادعــا شــده در‬ ‫جلســه رســیدگی دادگاه مــورد بررســی‬ ‫قــرار نگرفتــه‪ ،‬وارد ارزیابــی گــردد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر قاضــی در اینخصــوص‬ ‫غفلــت کنــد و بطــور صریــح و یــا ضمنــی‬ ‫رســیدگی بــه اصــل حــق را بــه کارشــناس‬ ‫ارجــاع دهــد‪ ،‬کارشــناس نمــی بایســتی‬ ‫چنیــن قــراری را دلیــل عــدم تخلــف و‬ ‫عــدم خــروج خــود از صالحیــت ذاتــی‬ ‫تلقــی نمایــد و بــر ان اســاس اصــل حــق‬ ‫را شناســایی شــده تلقــی کنــد‪ .‬و یــا‬ ‫در حالتیکــه ضــرر ادعــا شــده‪ ،‬مبتنــی بــر‬ ‫توافــق متعاملیــن نســبت بــه ســطح و‬ ‫ســطوح مــورد نظــر (پروانــه ســاختمانی‬ ‫فرضــی ) باشــد‪ .‬در اینمــورد کارشــناس‬ ‫نمیتوانــد چنیــن توافقــی را مســتند‬ ‫ارزیابــی مطالبــه خســارت خواهــان علیــه‬ ‫خوانــده و یــا مســتند ارزیابــی معاملــه‬ ‫فــی مابیــن انهــا قــرار دهــد‪.‬‬ ‫زیرا توافق؛تســری به ثالث(شــهرداری)‬ ‫دارد‪.‬و شــهرداری پروانــه را مطابــق بــا‬ ‫ضوابــط قانونــی صــادر میکنــد و توافــق‬ ‫طرفیــن تکلیفــی بــر او بــار نمیکنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از صــدور پروانــه‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬تعهــدی بــرای طرفیــن‬ ‫معاملــه در خصــوص ســطح و ســطوح‬ ‫توافــق شــده ایجــاد نمیشــود‪.‬‬ ‫و یــا مطالبــه خســارتی کــه در اینــده‬ ‫محتمــل و مصــداق عــدم النفــع اســت‪.‬‬ ‫قابــل ارزیابــی نیســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــورد نیــز کارشــناس نمیتوانــد‬ ‫بــدون تصریــح دادگاه بــه اســتحقاق‬ ‫خواهــان بــر اصــل حــق‪ ،‬مبــادرت بــه‬ ‫ارزیابــی خســارت نمایــد‪.‬‬ ‫زیرا کارشناسان میتوانند فقط‬ ‫در خصوص ضرر عینی‪ ،‬قطعی و‬ ‫فوت مرد ‪ 50‬ساله در معدن‬ ‫«اسفراین»‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «اســفراین» از مــرگ یــک فــرد‬ ‫‪ 50‬ســاله در معــدن «البــاغ» ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «جاویــد مهــری» در تشــریح جزئیــات ایــن خبر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬شــب گذشــته در پــی اعــام خبــری از مرکــز فوریــت‬ ‫هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر فــوت یــک شــهروند در معــدن‬ ‫«البــاغ» بالفاصلــه مامــوران انتظامــی پاســگاه «پرکانلــو» بــه‬ ‫همــراه عوامــل امــدادی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی هــای اولیــه مشــخص شــد‪،‬‬ ‫یــک مــرد ‪ 50‬ســاله کــه در ارتفاعــات معــدن «البــاغ» اقــدام‬ ‫بــه برپــا کــردن چــادر مســافرتی کــرده بــود بــه علــت نامعلومــی‬ ‫فــوت کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نامشــخص بــودن‬ ‫علــت حادثــه پرونــده ای در ایــن خصــوص تشــکیل و علــت‬ ‫حادثــه نیــز بــا جدیــت در دســت بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــری افــزود‪ :‬بــا حضــور بازپــرس و مقــام قضائــی‬ ‫جســد ایــن فــرد جهــت تحقیقــات تکمیلــی و بررســی دقیــق تــر‬ ‫بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫اگهــی ابــاغ اجرائیــه کالســه ‪139804012419000193/1:‬بدینوســیله بــه اقــای‬ ‫رمضــان ئیســی نــام پــدر ‪:‬محمــد اســمعیل تاریــخ تولــد ‪ 1354/04/03 :‬شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2249743894:‬شــماره شناســنامه ‪ 78:‬بــه نشــانی ‪ :‬گــرگان ‪ -‬خیابــان‬ ‫شــهید رجایــی کــد پســتی ‪ 4871913511:‬بــه نشــانی‪:‬گلوگاه اعــام میــدارد‬ ‫صنــدوق فرشــتگان در حــال تصفیــه بــا وکالــت موسســه کاســپین بــه نشــانی ‪:‬‬ ‫گــرگان –روبــروی ســازمان اب کــد پســتی ‪ 4917887683‬جهــت وصــول مبلــغ‬ ‫‪ 829،000،000‬ریــال (هشــتصد و بیســت و نــه میلیــون ریــال )موضــوع ســند‬ ‫رهنــی و شــرطی شــماره ‪ 14826:‬تاریــخ‪ 1391/07/30:‬تنظیمــی دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪-99‬بندرگــز اعــام میــدارد پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه‬ ‫صــادر و پرونــده تحــت کالســه بایگانــی ‪9800230‬در ایــن واحــد تشــکیل گردید‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه نشــانی جنابعالــی قیــد شــده در متــن ســند رهنــی مبهــم بــوده‬ ‫بنابرایــن ابــاغ اجرائیــه میســر نگردیــد‪ ،‬لــذا طبــق مــاده ‪-18/19‬ائین نامــه اجرای‬ ‫مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه‬ ‫تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشــر‬ ‫مــی گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام‬ ‫نمائیــد ‪،‬در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگری عملیــات اجرائی طبق‬ ‫مقــررات و برابرتقاضــای بســتانکار علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 1398/12/05‬م‪ .‬الف ‪3877:‬‬ ‫رئیس ثبت و اسناد و امالک بندرگز‪-‬بهزاد دلدار‬ ‫‪-------------------------------------------------------------------------‬‬‫بدین وســلیه به اقای حامی ضیائی فرزند غالمرضا شناســنامه ملی‬ ‫‪ 2121598170‬صــادره از گــرگان ســاکن گــرگان خیابــان ملــل روبــروی‬ ‫مدرســه خواجــه میرزائــی کــد پســتی ‪ 4917768111‬و گــرگان جــاده نصــر‬ ‫ابــاد کیلومتــر ‪ 2‬جــاده گــرگان تیرچــه بلــوک ضیائــی ابــاغ مــی شــود‬ ‫کــه بانــک رفــاه کارگــران بــه اســتناد قــرارداد بانکــی شــماره ‪190860004‬‬ ‫جهــت وصــول مبلــغ ‪5/599/251‬ریــال تــا تاریــخ ‪ 93/4/18‬بــه انضمــام‬ ‫خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهی‬ ‫طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه‬ ‫کالســه ‪ 9300563‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مامــور‬ ‫‪،‬محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه‬ ‫تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط‬ ‫یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی مــی‬ ‫شــود و چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز‬ ‫ابــاغ محســوب مــی گردد‪،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام‬ ‫ننمائید‪،‬عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت ‪.‬م‪ .‬الــف ‪3882:‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گرگان ‪ -‬نعمت اله عظیمی پور‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪235‬‬ ‫تمام اقدامات ناجا برای‬ ‫جلب رضایت مردم است‬ ‫تحویل طال به ارزش ‪500‬‬ ‫میلیون ریال به صاحبش‬ ‫محقق که اصل ان مورد قضاوت‪،‬‬ ‫قرار گرفته است اظهار نظر کمی و‬ ‫کیفی نمایند‪.‬‬ ‫کارشــناس مــی بایســتی توجــه نمایــد‬ ‫کــه بــر اورد خســارت موضــوع قــرار؛‬ ‫عینیــت داشــته باشــد‪ .‬و بــه اســتناد‬ ‫صالحیتــی کــه عنــوان «حســن اجــرای‬ ‫ســاختمان» دارد‪ ،‬بــر اورد ناظــر بــه‬ ‫کــم و کیــف اجــرای ســاختمان باشــد‪.‬‬ ‫مثــل انکــه کســی تعهــد اجــرای نمــای‬ ‫ســاختمان مثــا بــا ســنگ مرمریــت را‬ ‫نادیــده گرفتــه و ســیمانکاری را جایگزیــن‬ ‫ســنگ کــرده اســت و یــا در کاربــرد‬ ‫ســنگ‪ ،‬مشــخصات فنــی ماننــد اســکوپ‬ ‫و بنــد کشــی و یــا ابــزار ســنگی و ماننــد‬ ‫اینهــا را رعایــت ننمــوده باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن کارشــناس در اجــرای قــرار‬ ‫ارزیابــی خســارت ســاختمان ‪ ،‬بایــد‬ ‫ت انجــام یافتــه‬ ‫ـض تعهــدا ِ‬ ‫خســارت ِ نقـ ِ‬ ‫طرفیــن را ارزیابــی کنــد‪.‬‬ ‫علهــذا تعهــدات محتمل و انجام نیافته‪،‬‬ ‫نمیتوانندموضــوع ارزیابــی خســارت واقــع‬ ‫شــوند‪ .‬همچنیــن بــه اســتناد صالحیتــی‬ ‫کــه عنــوان «حــل اختــاف فــی مابیــن‬ ‫کارفرمــا و پیمانــکار» را دارد‪ ،‬بــر اورد و‬ ‫ارزیابــی خســارت مــی بایســتی ناظــر بــه‬ ‫تعهــدات قــراردادی و تاخیــر در تحویــل‬ ‫موقــت و قطعــی پــروژه باشــد‪.‬‬ ‫مثــل اینکــه مقــرر بــوده اســت کــه‬ ‫خوانــده مطابــق تراضــی‪ ،‬در مقابــل‬ ‫تاخیــرات غیرمجــاز روزانــه مبلغــی در وجــه‬ ‫مالــک یــا خواهــان پرداخــت نمایــد‪ .‬پــس‬ ‫اگــر ســاختمانی ســاخته نشــده اســت‪،‬‬ ‫ارزیابــی خســارت بــر اســاس فــرض و‬ ‫گمــان تخلــف محســوب میشــود‪.‬‬ ‫زیرابــا هیچیــک از عناویــن صالحیتــی‬ ‫کارشــناس انطبــاق نــدارد‪.‬‬ ‫و هوالمستعان‬ ‫اســتاندار بــا اشــاره بــه اینکــه نیــروی انتظامــی امــروز در‬ ‫علــت یابــی و ریشــه کنــی بســیاری از مســائل اجتماعــی‬ ‫و اقتصــادی نقشــی بســیار ارزنــده و تاثیــر گــذار دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬نیــروی انتظامــی همــواره بــر بســتر دانایــی و‬ ‫اگاهــی بــر اســاس دانــش حرکــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مهندس«محمــد علــی شــجاعی» در حاشــیه بازدیــد‬ ‫از شــعب اخــذ رای بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور و وجــود‬ ‫نیــروی انتظامــی در ســطح جامعــه بــر هیــچ کــس‬ ‫پوشــیده نیســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تمــام اقدامــات ناجــا‬ ‫در ســطح جامعــه فقــط و فقــط بــرای جلــب رضایــت‬ ‫مــردم عزیــز و احســاس ارامــش در کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اثــر گــذاری ناجــا در ســطح جامعــه‬ ‫بــه خوبــی قابــل لمــس اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬انصافــا نیــروی‬ ‫انتظامــی در خراســان شــمالی محــور و تکیــه گاه اصلــی‬ ‫مــا در تمــام تصمیمــات بــوده اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس محــور اصلــی‬ ‫انتظــام در اســتان و مایــه ارامــش و امنیــت در جامعــه‬ ‫اســت‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬ایــن تعامــل و همــکاری همــواره‬ ‫در اســتان پــا برجــا بــوده و بــه خوبــی در ســطح جامعــه‬ ‫احســاس مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در پایــان بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه نیــروی انتظامــی امــروز در علــت یابــی و ریشــه‬ ‫کنــی بســیاری از مســائل اجتماعــی و اقتصــادی نقشــی‬ ‫بســیار ارزنــده و تاثیــر گــذار دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬نیــروی‬ ‫انتظامــی همــواره بــر بســتر دانایــی و اگاهــی بــر اســاس‬ ‫دانــش حرکــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از بازگردانــدن طــا ‪50‬‬ ‫میلیــون تومانــی بــه صاحبــش توســط مامــوران یــگان‬ ‫امــداد «گــرگان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار«روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬مامــوران یــگان‬ ‫امــداد شهرســتان «گــرگان» حیــن گشــت زنــی در ســطح‬ ‫حــوزه متوجــه یــک بســته کوچــک کــه در قســمتی از بــازار‬ ‫رهــا شــده بود‪،‬شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه در بررســی‬ ‫بســته مشــخص شــد‪ ،‬مقادیــری طالجــات داخــل ان قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران وظیفــه شــناس‪ ،‬طالجــات را بــه‬ ‫یکــی از طالفروشــی هــای مــورد اعتمــاد بــه امانــت ســپرده و‬ ‫در خیابــان هــای اطــراف بــه دنبــال صاحــب بســته رفتنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در همیــن‬ ‫حیــن مامــوران متوجــه شــدند خانمــی هراســان مشــغول‬ ‫جســت وجــوی خیابــان هــا بــرای یافتــن طــا اســت‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی گفــت‪ :‬مامــوران پــس از اطمینــان از‬ ‫اینکــه طالجــات یافــت شــده بــه ایــن خانــم تعلــق دارد‬ ‫همــراه وی بــه طالفروشــی رفتــه و بســته را در حضــور‬ ‫رئیــس صنــف طالفروشــان بــه صاحبــش تحویــل دادنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه ارزش طالهــای‬ ‫یافــت شــده توســط مامــوران‪ 500 ،‬میلیــون ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬صاحــب طــا کــه از شــدت‬ ‫خوشــحالی اشــک مــی ریخــت از امانــت داری و تــاش‬ ‫پلیــس در راســتای حفاظــت از امــوال مــردم تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در پایــان بــا بیــان اینکــه از ‪ 2‬مامــور‬ ‫وظیفــه شــناس یــگان امــداد ســتواندوم «منقــوش» و‬ ‫ســتواندوم «ابراهیمــی» طــی مراســمی تقدیــر خواهنــد‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬پاکدســتی و امانــت داری از ویژگــی هــای‬ ‫بــارز پلیــس در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی اســت‪.‬‬ ‫دستگیری سارق حرفه ای‬ ‫‪ 40‬راس گوسفند‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری‬ ‫ســارق حرفــه ای ‪ 40‬راس گوســفند بــه ارزش یــک میلیــارد‬ ‫و ‪ 400‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ«مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی‬ ‫‪ 110‬مبنــی بــر یــک فقــره ســرقت احشــام در حــوزه‬ ‫اســتحفاظی پاســگاه زیــارت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫پلیســی محــل اختفــاء متهــم و نگهــداری احشــام را‬ ‫شناســایی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه ســارق دســتگیر و ‪ 40‬راس‬ ‫گوســفند ســرقت شــده نیــز در محــل اختفــای ایــن فــرد‬ ‫کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی‬ ‫هــای بعمــل امــده مشــخص شــد متهــم چندیــن فقــره‬ ‫ســابقه ســرقت دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی‪ ،‬متهــم ‪ 2‬نفــر از همدســتانش را نیــز بــه پلیــس‬ ‫معرفــی کــه تحقیقــات بــرای دســتگیری ایــن افــراد بــا‬ ‫جدیــت بیشــتری دنبــال مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در بررســی هــای بعمــل امــده ارزش ایــن تعــداد گوســفند‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬خاطر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫کشف و ضبط جام ‪ 20‬میلیاردی‬ ‫ساسانیان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از کشــف ‪ 2‬قطعــه‬ ‫جــام ریتــون متعلــق بــه دوره ساســانیان بــه ارزش ‪20‬‬ ‫میلیــارد ریــال خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرادی در حــوزه خریــد‬ ‫و فــروش اشــیاء عتیقــه در ســطح شــهر گرمــه فعالیــت دارنــد‬ ‫بالفاصله موضوع به صورت ویژه‪ ،‬در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی‬ ‫هــای بــه عمــل امــده و تــاش شــبانه روزی موفــق‬ ‫شــدند محــل اختفــای افــراد مــورد نظــر را شناســایی‬ ‫کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضائــی در یــک عملیــات ضربتــی و غافلگیرانــه ‪ 3‬تــن از‬ ‫قاچاقچیــان را دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بازرســی از خــودرو متهمــان‪ ‬‬ ‫‪ 2‬عــدد جــام ریتــون عتیقــه کشــف شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــا حضــور کارشناســان اداره میــراث فرهنگــی و‬ ‫بررســی هــای الزم مشــخص شــد جــام هــای کشــف‬ ‫شــده مربــوط بــه دوره ساســانیان و اشــکانیان بــوده‬ ‫کشف ‪ 83‬هزار قلم داروی غیرمجاز‬ ‫در «ازادشهر»‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪ 83‬هــزار عــدد انــواع قــرص و‬ ‫اقــام دارویــی غیرمجــاز در «ازادشــهر» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬مامــوران ایســت و بازرســی «تیــل‬ ‫ابــاد» شهرســتان «ازادشــهر» در راســتای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال‬ ‫وکنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه اتوبــوس مشــکوک شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــی هماهنگــی قضائــی در بازرســی از اتوبــوس‪ 83 ،‬هــزار عــدد انــواع‬ ‫قــرص و اقــام دارویــی غیــر مجــاز متعلــق بــه راننــده اتوبــوس کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران طــی هماهنگــی بــا اداره بهداشــت‬ ‫شهرســتان و بررســی قــرص و اقــام داروهــای مکشــوفه غیــر مجــاز‬ ‫بــودن انهــا کــه انــواع داروهــای غیــر مجــاز و نیــروزا بــوده تاییــد و بــرای‬ ‫متهــم در ایــن راســتا پرونــده تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان افــزود‪ :‬راننــده اتوبــوس ایــن تعــداد اقــام مکشــوفه‬ ‫قاچــاق را از یکــی اســتان هــای جنوبــی کشــور بارگیــری و جاســاز کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه یــک متهــم‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع ذی صــاح معرفــی شــد‪.‬‬ ‫کــه ارزش ان ‪ 20‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه بــا بیــان اینکــه متهمــان‬ ‫در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫پلیــس در برخــورد بــا افــرادی کــه بــا ســود جویــی قصــد‬ ‫تخریــب امــوال ملــی و اثــار باســتانی را داشــته باشــند از‬ ‫هیــچ تــاش فروگــذار نخواهــد کــرد و از مــردم عزیــز نیــز‬ ‫همــواره انتظــار مــی رود در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪235‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ســناتور ایالــت نــوادا و رهبــر جنــاح اکثریــت مجلــس ســنای‬ ‫امریــکا ‪ -‬اقتصــاد ایــن کشــور از توانایی هــای نــرخ ارز بــاال بــرای‬ ‫مقابلــه بــا تــورم ســود می بــرد‪ -2.‬از عوامــل و متغیرهــای مهــم در‬ ‫صــادرات اروپــا ‪ -‬طایفــه ‪ -3.‬خردمنــدان ‪ -‬ظلــم ‪ -‬ســروش غیبــی‬ ‫‪ -4‬تازگــی ‪ -‬حیلــه ‪ -‬مخفــف ک ـه ای‪ -5.‬تردیــد ‪ -‬صورتگــر ‪ -‬از اعــداد‬ ‫ترتیبــی‪ -6.‬فــرق ســر ‪ -‬بــزرگان ‪ -‬بــد بــوی پرخاصیــت‬ ‫‪ -7‬کارشــناس موسســه اقتصــاد جهانــی و روابــط بین المللــی‬ ‫اکادمــی علــوم روســیه ‪ -‬نامــی زنانــه ‪ -‬خــون بهــا‬ ‫‪ -8‬تصدیق المانی ‪ -‬جاسوس ‪ -‬ساده لوح ‪ -‬ضمیر جمع‬ ‫‪ -9‬دنبالــه ‪ -‬رج و صــف ‪ -‬اقتصــاددان‬ ‫بــزرگ و فقیــد ســوئدی کــه نظــام‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اموزش هــای نامربوطــه را مطــرح کــرده‬ ‫‪1‬‬ ‫اســت‪ -10.‬حــرف درد ‪ -‬ریاضــت ‪ -‬واحــدی‬ ‫بــرای اندازه گیــری‪ -11.‬مرکــز اســتان‬ ‫‪2‬‬ ‫گیــان ‪ -‬ســرگرمی ‪ -‬نوعــی زغال ســنگ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -12‬مخفف سیاه ‪ -‬انجیر ‪ -‬درجات‬ ‫‪ -13‬خــط کج شــده ‪ -‬بــه جــا اوردن ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خوشــحالی و مســرت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -14‬خــدای باســتان ‪ -‬از ارزهــای موفــق‬ ‫در بــازار تبــادالت ارزی‪ -15.‬رییــس بانــک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکــزی اســترالیا ‪ -‬دســتگاه مولــد نیــرو‪.‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬از ادات تنبیــه ‪ -‬جنبیــدن ‪-‬‬ ‫گندمگــون‪ -2.‬نکوهــش ‪ -‬شایســته‬ ‫ نوعــی گیــاه خوردنــی‬‫‪ -3‬گمان‪-‬حــرف صریــح ‪ -‬کانال هــای‬ ‫ابیــاری ابپخــش در ایــن اســتان‬ ‫ســاخته خواهــد شــد‪ -4.‬شــهر شــرقی‬ ‫المان ‪ -‬نخجیر ‪ -‬گوشــت اذری ‪ -‬شــر‬ ‫‪-5‬راه کوتاه‪-‬تنها‪-‬کمک و مســاعدت‪-‬‬ ‫نوعی حلوا‬ ‫‪ -6‬کشــنده شــتر ‪ -‬ســودمند ‪-‬‬ ‫ترازنامــه‪ -7.‬امضــا ‪ -‬کتــاب شــعرا ‪-‬‬ ‫خــاک ســرخ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -8‬زمینه ‪ -‬کادر ‪ -‬چاالک ‪ -‬عدد فوتبالی‪ -9.‬یار ســوزن ‪ -‬از پای‬ ‫درامــده ‪ -‬مــادون‪ -10.‬انکــه افــزون بــر شــغل خود مســوولیت کار‬ ‫دیگــری را نیــز عهــده دار باشــد ‪ -‬اســودگی ‪ -‬اســب کوتــاه بــا یــال‬ ‫و دم دراز‪ -11.‬گشــوده ‪ -‬چــک ‪ -‬دهــان ‪ -‬حــرف رانــدن حیوانــات‬ ‫‪ -12‬زاج ‪ -‬دیروز ‪ -‬پل معروف ‪ -‬جوان‬ ‫‪ -13‬از پرفروش تریــن محصــوالت شــرکت خودروســازی‬ ‫هنداموتــورز ژاپــن ‪ -‬تصدیــق روســی ‪ -‬اســتاندار‬ ‫‪ -14‬تمام نشده ‪ -‬بردش معروف است ‪ -‬شریعت‬ ‫‪ -15‬از شــرکت های قطعه ســازی زیرمجموعــه جنرال موتــورز‬ ‫امریــکا ‪ -‬نادانــی ‪ -‬پــدر بــزرگ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 35‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫میراث‬ ‫عکس هفته‬ ‫انتخابات در گلستان برگزار شد‬ ‫توسعه ظرفیت های گردشگری‬ ‫مان هو سملقان‬ ‫انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی روز جمعــه ‪۲‬‬ ‫اســفند بــا حضــور حداکثــری مــردم گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــا پایــان یافتــن فراینــد اخــذ رای‪ ،‬نتایــج نهایــی شــمارش اراء در حــوزه هــای‬ ‫انتخابیــه گلســتان بــه شــرح زیــر اســت‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬بازار کسب و کار ‪ -‬عقیل مهقانی‬ ‫حــوزه انتخابیــه گــرگان و اق قــا ( اقایــان رمضانعلــی ســنگدوینی و‬ ‫غالمرضــا منتظــری)‪ ،‬حــوزه انتخابیــه علی ابادکتــول( اقــای رحمــت اللــه‬ ‫نــوروزی)‪ ،‬حــوزه انتخابیــه گنبــدکاووس( اقــای امان قلیــچ شــادمهر)‪ ،‬حــوزه‬ ‫انتخابیــه رامیــان و ازادشــهر( اقــای غالمعلــی کوهســاری)‪ ،‬حــوزه انتخابیــه‬ ‫مینودشــت‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گالیکــش و مراوه تپــه( اقــای رضــا اریانپــور)‪ ،‬و حــوزه‬ ‫انتخابیــه کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬ترکمــن و گمیشــان‪ :‬بیــن اقایــان جــال ایــری و‬ ‫رجــب محمــد ابــادی بــه دور دوم کشــیده شــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس سایبری کشور‪:‬‬ ‫رصد کامل ویروس کرونای مجازی در شبکه های اجتماعی‬ ‫رئیــس پلیــس ســایبری کشــور گفــت ‪ :‬پلیــس فتــا بــا انتشــار‬ ‫دهنــدگان هرگونــه کلیــپ جعلــی یــا خبــر کــذب در مــورد بیمــاری‬ ‫کرونــا ویــروس برخــورد قانونــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســردار «وحیــد مجیــد « بــا توجــه بــه اظهــار نظــر رســمی‬ ‫مقامــات وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در‬ ‫خصــوص مشــاهده مــواردی دال بــر ابتــا تعــدادی از هموطنــان‬ ‫در کشــور بــه بیمــاری کرونــا ویــروس و نظــر بــه اطــاع رســانی‬ ‫هــای صــورت گرفتــه در رســانه ملــی و خبرگــزاری هــا مرتبــط بــا‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬بــه منظــور اگاهــی ســازی هموطنــان گرامــی بــه‬ ‫تشــریح مطالبــی پرداخــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس رصد هــای صورت‬ ‫گرفتــه در فضــای مجــازی کشــور کــه جــزء ماموریــت هــای اصلــی‬ ‫ایــن پلیــس محســوب مــی شــود‪ ،‬متاســفانه شــاهد انتشــار اخبــار‬ ‫جعلــی و کلیــپ هــای غیــر واقعــی و تقطیــع شــده در خصــوص‬ ‫انتشــار وســیع بیمــاری کرونــا ویــروس هســتیم کــه انتشــار اینگونــه‬ ‫کلیــپ هــا و اخبــار جعلــی در فضــای مجــازی باعــث ایجــاد نگرانــی‬ ‫خانــواده هــا و تشــویش اذهــان عمومــی در کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا در ادامــه بــا اشــاره بــه نقــش دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی کشــور بــه خصــوص مســئوالن وزارت بهداشــت و‬ ‫رســانه ملــی در اگاه ســازی هموطنــان از اخریــن اخبــار و رخــداد‬ ‫هــای پیــش امــده در خصــوص وضعیــت انتشــار بیمــاری کرونــا‬ ‫ویــروس در کشــور و همچنیــن امــار مبتالیــان افــزود‪ :‬افــراد ســود‬ ‫جــو و مغرضیــن همــواره بــا مانیتورینــگ فضــای رســانه ای و اخبــار‬ ‫و حــوادث جــاری کشــور پلــت فــرم هــای مجرمانــه و اهــداف شــوم‬ ‫روایتی از یک میراث معنوی خراسان شمالی؛‬ ‫ِ‬ ‫به رنگ ِ مس‬ ‫و پلیــد خــود را در قالــب انتشــار انــواع شــایعات مختلــف‬ ‫طراحــی و عملــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســردار « مجیــد » قصــد و نیــت اصلــی افــراد ســود جــو‬ ‫و مغرضیــن در انتشــار انــواع شــایعات در کشــور را ســود‬ ‫جویــی اقتصــادی‪ ،‬بهــره بــرداری سیاســی‪ ،‬تخریــب افــراد‬ ‫و جریانــات خــاص و در نهایــت ایجــاد تشــویش و نگرانــی‬ ‫عمومــی در ســطح جامعــه بیــان داشــت و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫بررســی هــای فنــی مســتندات تصویــری منتشــر شــده در‬ ‫فضــای ســایبر در قالــب فیلــم‪ ،‬عکــس و تصویــر نوشــته‬ ‫؛ مشــخص شــد حجــم وســیعی از ایــن کلیــپ هــا کــه در‬ ‫فضــای مجــازی در خصــوص وضعیــت انتشــار بیمــاری‬ ‫کرونــا ویــروس در کشــور در حــال بازنشــر مــی باشــد‬ ‫جعلــی و غیــر واقعــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا ادامــه داد‪ :‬تیمــی از کارشناســان فنــی‬ ‫پلیــس فتــا بــا تشــکیل کارگــروه ویــژه در ســطح کشــور مســئولیت‬ ‫رصــد و پایــش‪ ،‬جریانــات ایــن حــوزه را بــا دقــت و بــه صــورت شــبانه‬ ‫روزی بــر عهــده دارنــد و تاکنــون تعــدادی افــراد متخلــف و مجــرم در‬ ‫ایــن حــوزه در ســطح اســتان هــای کشــور بــه دلیــل ارتــکاب بــه انتشــار‬ ‫اخبــار کــذب و تصاویــر غیــر واقعــی شناســایی و ضمــن دســتگیری بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خصــوص مشــخص‬ ‫شــده عــده ای افــراد ســودجو و کالهبــردار بــا دامــن زدن بــه‬ ‫انتشــار ایــن گونــه اخبــار و مــوج ســواری بــر فضــای رســانه ای‬ ‫کشــور بــا هــدف ســودجویی اقتصــادی اقــدام بــه تبلیــغ فــروش‬ ‫مــردم ایــن منطقــه االت و ابــزار خــود را بــا مــس می ســاختند و‬ ‫کم کــم این گونــه ادوات جــای ابــزار ســنگی را کــه تــا ان زمــان‬ ‫متــداول بــود گرفــت‪.‬‬ ‫در هــزاره چهــارم پیــش از میــاد مــردم دشت نشــین فــات‬ ‫ایــران در کار زندگــی پیشــرفت بیشــتری کردنــد‪ ،‬بــا ان که ســنگ‬ ‫در ســاختن االت و ادوات در ایــن عهــد بــه کار می رفــت‬ ‫فلــز نیــز بیــش از دوره پیــش وارد صنعــت شــد‪ ،‬مــس را‬ ‫بــا چکــش صــاف می کردنــد‪ ،‬امــا طــرز ذوب کــردن فلــزات‬ ‫را نمی دانســتند و بــا مــس‪ ،‬ســنجاق و ظــروف ظریــف‬ ‫می ســاختند‪ .‬در ایــن دوره ذوب مــس نیــز متــداول شــد و‬ ‫االت و ادوات را بــه شــیوه ریخته گــری ســاختند‪.‬‬ ‫بازارهای مسگری در خراسان شمالی‬ ‫مس گــری ازجملــه صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی مــردم‬ ‫خراســان شــمالی از گذشــته بــوده کــه اکنــون نیــز افــرادی در‬ ‫ایــن حرفــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪ ،‬فنــون و مهارت هــای‬ ‫مس گــری و ســفیدکاری ان بــه شــماره ‪ 1684‬در فهرســت‬ ‫میــراث معنــوی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫در حــدود پنــج هــزار ســال پیــش از میــاد مــردم غارنشــین‬ ‫فــات ایــران بــر اثــر تغییراتــی کــه ازلحــاظ اب وهــوا و تشــکیل‬ ‫مــزارع و چمنزارهــا بــه وجــود امــد بــه دشــت ها روی اوردنــد‬ ‫و زندگــی تــازه ای را اغــاز کردنــد و در تمــدن ان هــا نســبت‬ ‫بــه دوران پیشــین پیشــرفت بیشــتری دیــده شــد‪ .‬مردمــی‬ ‫کــه در فــات ایــران زندگــی می کردنــد گــه گاه بــه ســفالگری‬ ‫و ســاختن اشــیاء بــا گل می پرداختنــد و بــا پختــن ان هــا از‬ ‫ان هــا اثــاری زیبــا پدیــد می اوردنــد‪ .‬ان هــا در برخــی اوقــات‬ ‫مشــاهده می کردنــد کــه بعضــی از ظــروف سفالینشــان در اثــر‬ ‫ضربــه نمی شــکند و همین طــور در برخــی اوقــات از ظروفــی‬ ‫کــه در اتــش می نهادنــد مــاده ای خــارج می شــد کــه پــس از‬ ‫ســرد شــدن ســخت می گشــت‪ .‬ان هــا نــام ایــن مــاده را مــس‬ ‫گذاشــتند و در ســاخت ظــروف و ابــزار کشــاورزی و جنــگ از‬ ‫ان اســتفاده های بســیار کردنــد‪ .‬در پایــان عهــد حجــر پســین‬ ‫در ایــام گذشــته بســیاری از هنرمنــدان و صنعتگــران‬ ‫از همیــن راه روزگار می گذراندنــد تــا انجــا کــه یکــی از‬ ‫راســته بازارهای ســنتی هــر شــهر اســتان خراســان شــمالی‬ ‫را بــه نــام همیــن پیشــه و صنعــت و بــه نــام بــازار مســگرها‬ ‫نام گــذاری کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫تولیــد ظــروف بــا مــس بســیار ســخت اســت و بــا مــرارت‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬به عنوان مثــال بــرای ســاخت یــک افتابــه ‪12‬‬ ‫تــا ‪ 13‬تکــه مــس بــه کار گرفتــه می شــود‪ .‬ظــروف اشــپزخانه‬ ‫بــا وســایل جانبــی ان‪ ،‬تشــت‪ ،‬نمکــدان‪ ،‬ســینی های‬ ‫کنگــره دار‪ ،‬افتابــه‪ ،‬لگن هــای قل ـم زده و کاس ـه های قل ـم زده‬ ‫از ادواتی بود که در گذشــته توســط مســگرهای خراســان شــمالی‬ ‫زیــاد ســاخته می شــد‪.‬‬ ‫مســگرها بعــد از اتمــام ســاخت ظــروف مســی‪ ،‬ظــروف‬ ‫را تحویــل حکاک هــا و قلم زن هــا می دادنــد تــا نقش هایــی‬ ‫همچــون جنــگل و گل و مــرغ را بــر روی ان هــا حــک کننــد‪.‬‬ ‫قلم زن هــا معمــوال ً در مکان هــای ارام و بــه دوراز محیــط کار‬ ‫مســگرها فعالیــت می کردنــد و محیــط فعالیــت مســگرها بــه‬ ‫دلیــل صــدای چکش هــا بــرای کار انــان مناســب نبــود‪.‬‬ ‫قســمت دوم بازســازی ظــروف کهنــه و زنــگار زده مســی بــود کــه‬ ‫در اصطــاح‪ ،‬بــه قلعی گری(ســفیدگری) شــهرت داشــت‪.‬‬ ‫ظــروف مســی بعــد از مدتــی بــا توجــه بــه نحــوه اســتفاده‬ ‫از ان و همچنیــن بــا توجــه بــه الیــاژ و ترکیبــات به کاررفتــه‬ ‫در ظــروف مســی کــه ساخته شــده بایــد به وســیله قلــع ســفید‬ ‫شــود و الیــه ای از قلــع بــر روی مــس شــکل گیــرد و ماننــد‬ ‫کاری کــه الیــه تفلــون در ظــروف انجــام می دهنــد و مانــع از‬ ‫چســبیدن مــواد غذایــی می شــود عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫مس گــری یکــی از صنایع دســتی کهــن ایرانیــان و به تبــع‬ ‫مــردم خراســان شــمالی بــود‪ ،‬در قدیــم‪ ،‬ظــروف مســی بــرای‬ ‫جهیزیــه عــروس از واجبــات بــود‪ ،‬و ارزش جهیزیــه عــروس را‬ ‫اقــام و تجهیــزات دارویــی و بهداشــتی پیشــگیری از ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری کرونــا ویــروس بــا قیمــت هــای گــزاف در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی و ســایت هــای واســط فروشــگاهی کــرده انــد کــه‬ ‫تذکــرات و توجیهــات الزم بــه مدیــران ایــن گونــه ســایت هــا مبنــی‬ ‫بــر حــذف و عــدم درج اگهــی بــا موضوعــات مشــابه هــر گونــه‬ ‫ســودجویی داده شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان مطالــب بــه اشــتراک گذاشــته شــده در فضــای مجــازی را‬ ‫کــه از صحــت و ســقم موضــوع و منبــع منتشــر کننــده ان اطمینان‬ ‫ندارنــد‪ ،‬مــاک قلمــداد نکننــد و از بازنشــر ان خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت تمامــی نیازهــای خبــری و اطــاع رســانی خود را‬ ‫از منابــع معتبــر نظیــر رســانه ملــی‪ ،‬خبرگــزاری هــای رســمی و ســایت هــای‬ ‫خبــری مرجــع تامیــن کننــد و در صــورت مواجــه بــا مــوارد مشــکوک و یــا نیــاز‬ ‫بــه اخــذ مشــاوره و راهنمایــی بــا مراجعــه بــه بخــش مرکــز امــداد و فوریــت‬ ‫هــای ســایبری پلیــس فتــا از طریــق ســایت رســمی پلیــس فتــا بــه نشــانی‬ ‫‪ WWW.CYBERPOLICE.IR‬و یا سرشــماره ‪ 81818 ،096380‬از خدمات‬ ‫انالیــن و بــر خــط ایــن پلیــس بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫بــا تعــداد ظــروف مســی اهداشــده می ســنجیدند زیــرا معتقــد‬ ‫بودنــد مس هــای اهدایــی بــه عــروس صنــدوق پس انــداز‬ ‫فرزنــدان خانــواده اســت‪ .‬تــا چنــد دهــه پیــش‪ ،‬مــردم کشــور مــا‬ ‫رســم داشــتند بــرای پخــت غــذا مخصوصــا ً خورشــت و اش از‬ ‫قابلمه هــای مســی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫صنعــت مســگری نیــز ازلحــاظ ســابقه تاریخــی همپــای اهنگــری‬ ‫اســت چراکــه بعــد از ظــرف و ظــروف ســفالی‪ ،‬ایــن ظــروف مســی‬ ‫بودنــد کــه جایگزیــن شــده اند و مورداســتفاده وســیع مــردم قــرار‬ ‫گرفتنــد به تبــع وجــود مســگری‪ ،‬لــزوم ســفیدگری را می طلبیــد و‬ ‫به اصطــاح در ارتبــاط کامــل باهــم بوده انــد‪.‬‬ ‫مســگرها در طــول ســال معمــوال ً یکــی‪ ،‬دو بــار بــه روســتاها‬ ‫می رفتنــد و در وســط محــل یــا جلــوی حســینیه ها کــه تــردد‬ ‫بیشــتری بــود چــادر می زدنــد و درازای دریافــت پــول یــا اجنــاس‬ ‫رایــج ماننــد برنــج‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬عســل‪ ،‬فراورده هــای دامــی و ‪..‬‬ ‫ظــروف روســتاییان را قلــع انــدود یــا تعمیــر می کردنــد‪.‬‬ ‫تغییــر شــیوه زندگــی مــردم و ظهــور تکنولــوژی و صنعت هــای‬ ‫مختلــف موجــب شــده کــه امــروز بســیاری از صنایــع کــه‬ ‫در روزگاران گذشــته طرفــداران فراوانــی داشــت بــه دســت‬ ‫فراموشــی ســپرده شــود کــه البتــه ایــن هنــر و مهــارت در‬ ‫خراســان شــمالی بــا ثبــت در فهرســت میــراث معنــوی کشــور و‬ ‫نیــز احیــای ان‪ ،‬هم اکنــون فعاالنــی را دارد کــه در کارگاه هــای‬ ‫مس گــری مشــغول هســتند و باوجوداینکــه اکنــون مســگری در‬ ‫بســیاری از شــهرهای کشــور رو بــه رکــود رفتــه‪ ،‬امــا ســفیدگری‬ ‫کمــاکان از رونــق خــود برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان فعال در حوزه مس گری‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه مس گــری ازجملــه هنرهایــی بــود کــه‬ ‫در ســال های اخیــر احیــا شــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬فنــون و مهارت هــای‬ ‫مس گــری خراســان شــمالی بــا شــماره ‪ 1684‬در فهرســت میــراث‬ ‫معنــوی بــه ثبــت ملــی رســیده اســت‪».‬‬ ‫حبیــب یزدان پنــاه بــر حمایــت از تولیدکننــدگان و هنرمنــدان‬ ‫فعــال در حــوزه مس گــری تاکیــد و تصریــح کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫صنایع دســتی دارای مصــرف کامــا ً کاربــردی اســت کــه بــه‬ ‫حفــظ ان کمــک می کنــد‪».‬‬ ‫او اســتفاده از طرح هــای اصیــل و بومــی در تولیــدات مســی و‬ ‫نیــز دخالــت صددرصــدی دســت در افرینــش ایــن هنــر را ازجملــه‬ ‫شــاخص های ارزشــمند و منحصربه فــرد مس گــری برشــمرد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه فرهنگ ســازی در راســتای اســتفاده از تولیــدات‬ ‫داخلــی می توانــد بــه رونــق مس گــری کمــک کنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬اگــر‬ ‫جایــگاه ایــن رشــته در صنایع دســتی به درســتی مشــخص شــود‪،‬‬ ‫می توانــد نقشــی مهــم و مثبتــی در اقتصــاد داشــته باشــد‪/».‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫لــزوم بهره گیــری مناســب از ظرفیت هــای‬ ‫گردشــگری مانه وســملقان‪ ،‬از شناســایی‬ ‫و بررســی مشــکالتی کــه در مســیر توســعه‬ ‫ایــن ظرفیت هــا وجــود دارد خبــر داد‪.‬‬ ‫حبیــب یزدان پنــاه از ظرفیت هــای گردشــگری‬ ‫و تاریخــی شهرســتان مانه و ســملقان بازدیــد و‬ ‫مشــکالت موجــود را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیدهــا کــه بــه همــراه دهیار روســتاها‬ ‫و برخــی اهالــی محلــی انجــام شــد‪ ،‬ظرفیت هــای‬ ‫گردشــگری شهرســتان شناســایی شد‪.‬‬ ‫ازجملــه ایــن ظرفیت هــا ابشــار بیــار و‬ ‫اثــار باســتانی حوالــی ان بــود کــه از ســوی‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی به عنــوان‬ ‫یــک جاذبــه بالقــوه گردشــگری یــاد شــد کــه‬ ‫نیازمنــد توســعه اســت‪.‬‬ ‫انتقال قطعی پیکره سنگی‬ ‫سردار ساسانی از مازندران‬ ‫به استان گلستان‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان‬ ‫از انتقــال قطعــی پیکــره ســنگی ســردار‬ ‫ساســانی از اســتان مازنــدران بــه گلســتان با‬ ‫موافقــت وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی خبــر داد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری بــا اعــام ایــن خبــر گقــت‪:‬‬ ‫«پیکــره ســنگی ســردار ساســانی کــه‬ ‫ســال جــاری در مــوزه باستان شناســی‬ ‫گــرگان رونمایــی شــد‪ ،‬بــا موافقــت وزیــر‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫و بــا همــکاری میراث فرهنگــی اســتان‬ ‫مازنــدران بــرای همیشــه بــه اســتان گلســتان‬ ‫و ســرزمین مادریــش منتقــل شــد‪».‬‬ ‫او یــاداور شــد‪« :‬پیکــره ســنگی ســردار‬ ‫ساســانی پــس از وقــوع ســیل در اوایــل‬ ‫دهــه ‪ 60‬خورشــیدی‪ ،‬توســط مامــوران یگان‬ ‫حفاظــت میراث فرهنگــی در جنــگل النگــدره‬ ‫گــرگان شناســایی و ضبــط شــد‪».‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن اثــر پــس‬ ‫از کشــف درزمانــی کــه هنــوز اســتان‬ ‫گلســتان از مازنــدران جــدا نشــده بــود‪،‬‬ ‫بــه مــوزه بابــل منتقــل شــد کــه بــا تــاش‬ ‫اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان گلســتان‪ ،‬ایــن پیکــره‬ ‫بــرای نمایــش بــه مــدت یــک مــاه بــه گــرگان‬ ‫بازگشــت و ‪ 9‬مهــر ســال جــاری در ایینــی‬ ‫در مــوزه باستان شناســی گــرگان از ان‬ ‫رونمایــی شــد و در ایــن مــدت بــا اســتقبال‬ ‫چشــمگیر هــم اســتانی ها و مســافران و‬ ‫گردشــگران همــراه بــود‪».‬‬ ‫تجــری گفــت‪« :‬پــس از رایزنی هــا و تعامــات‬ ‫صــورت گرفتــه بــا اســتان مازنــدران و همچنیــن‬ ‫بــا موافقــت دکتــر علی اصغــر مونســان وزیــر‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی بــرای همیشــه در گلســتان‬ ‫باقی مانــده و در مــوزه باستان شناســی گــرگان‬ ‫نگهــداری خواهــد شــد‪».‬‬ ‫میزبانی بیش از ‪ 5‬میلیون‬ ‫گردشگرتوسطجاذبه های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪« :‬از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تاکنــون‪ 5 ،‬میلیــون‬ ‫و ‪ 724‬هــزار و ‪ 840‬نفــر از جاذبه هــای‬ ‫تاریخی فرهنگــی‪ ،‬طبیعــی و دست ســاز‬ ‫اســتان بازدیــد کردنــد‪».‬‬ ‫حبیــب یزدان پنــاه بــا بیــان ایــن مطلــب‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬از ایــن تعــداد‪616839 ،‬‬ ‫بازدیــد از جاذبه هــای تاریخی فرهنگــی‪،‬‬ ‫‪ 4717612‬بازدیــد از جاذبه هــای طبیعــی‬ ‫و ‪ 390389‬بازدیــد نیــز از جاذبه هــای‬ ‫دست ســاز اســتان بــوده اســت‪».‬‬ ‫یزدان پنــاه افــزود‪« :‬خراســان شــمالی‬ ‫دارای ‪ 2‬منطقــه نمونــه ملــی و تعــداد ‪22‬‬ ‫منطقــه نمونــه گردشــگری اســتانی و تعــداد‬ ‫‪ 8‬روســتای هــدف گردشــگری اســت‪».‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!