روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 234 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 234

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 234

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 234

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫شنبــه ‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫مجلس شورای‬ ‫اسالمی در کالم‬ ‫امام خمینی(س)‬ ‫از نماینــدگان متوقــع اســت‬ ‫کــه مراعــات اداب اســامی در‬ ‫محــاورات بشــود؛ و انگیــزه ان‬ ‫یافتــن حــق و راه حــل باشــد و‬ ‫ایــن امــور در محیــط دوســتی و‬ ‫صفــا چــون بحثهــای علمــی در‬ ‫محیــط مــدارس فقاهتــی کــه‬ ‫مقصــود‪ ،‬یافتــن واقعیــت نــه‬ ‫تحمیــل عقیــده اســت‪ ،‬اقایــان‬ ‫را بهتــر و اســان تــر بــه حقیقــت‬ ‫مــی رســاند‪.‬‬ ‫اهمیــت مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در نــگاه امــام خمینــی را‬ ‫مــی تــوان از البــه الی بیاناتشــان‬ ‫دریافــت‪ .‬جایــگاه ویــژه ای کــه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــه‬ ‫عنــوان عصــاره فضائــل یــک ملت‬ ‫از ان برخــوردار اســت و نقــش‬ ‫مهــم ایــن نهــاد در انعــکاس‬ ‫خواســت هــا و مطالبــات مــردم‬ ‫موجــب شــده تــا بنیانگــذار‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫ســخنان و سفارشاتشــان بــه‬ ‫صــورت مکــرر بــر ایــن جایــگاه‬ ‫پــای فشــارند‪ .‬د ر ادامــه برخــی‬ ‫از ســخنان ایشــان را دربــاره‬ ‫جایــگاه و نقــش مجلــس شــورای‬ ‫اســامی مــی خوانیــد‪....‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ #‬مجلس‬ ‫یازدهم‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪428‬‬ ‫به نمایندگانی در تراز انقالب‬ ‫اسالمی نیازمندیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 34‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫حیرت ناظران جهانی از تاب اوری ملت ایران‬ ‫مقابل غول وحشی امریکایی‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫تهدید سالمت روان کودکان‬ ‫و نوجوانان در فضای مجازی‬ ‫‪6‬‬ ‫دولت ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫جبران خسارت سیل اختصاص داد‬ ‫‪5‬‬ ‫وب سایت ها قادر‬ ‫به جمع اوری چه‬ ‫داده هایی هستند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫اقای نماینده برای خانه ملت چه برنامه ای دارید؟‬ ‫سالیانه نماینده ها برای ‪ 400‬میلیارد تومان بودجه تصمیم می گیرند و در چهار سال برای ‪ 1600‬هزار میلیارد تومان بودجه کشور تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫باید مطالبه کرد هر نماینده برای این حجم از منابع ملت چه برنامه ای دارند و چگونه می خواهند درباره ان تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن بودجــه تنهــا ‪ 30‬درصــد بودجــه دولــت اســت و ‪ 70‬درصــد ان مربــوط بــه شــرکت هــای دولتــی اســت کــه اصــا در مجلــس بحــث نمــی شــود ‪ .‬شــرکت هایــی کــه بــه گفتــه‬ ‫دیــوان محاســبات ‪ 197‬تــای ان هــا ‪ 53‬هــزار میلیــارد تومــان فقــط زیــان ده هســتند‪.‬‬ ‫برای این ها ‪ -‬اقای نماینده ‪ -‬چه برنامه ای دارید؟‬ ‫پاسخ را از طریق راه های ارتباطی ذیل به ذکر نام خود حداکثر تا روز چهارشنبه ‪ 30‬بهمن ماه ارسال کنید ؟‬ ‫‪Bkkpir@Gmail.com‬‬ ‫وظیفه رسانه در‬ ‫انتخابات از بیان‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫شنبه ‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫کسانی که زبان گویای دارند‪ ،‬قلم توانایی دارند و ابروی نزد مردم دارند‬ ‫که این ابرو جزو ذخایر الهی است و خداوند متعال به هر کس که داده‬ ‫است باید در راه او مصرف کنند و به کار ببرد مردم را توجیح و تشویق‬ ‫کنند و ادمهای خوب را معرفی کنند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪234‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی در کالم امام خمینی(س)‬ ‫باشــید کــه یــک مجلــس شــورا کــه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی اســت‬ ‫و می خواهــد بــرای ایــران خدمــت‬ ‫کنــد و بایــد قــوه داشــته باشــد‪ ،‬تنهــا‬ ‫مرکــزی اســت کــه تمــام قــوا بایــد‬ ‫تبــع ان باشــند‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج‬ ‫‪ ،۱۲‬ص‪)۱۹۹ :‬‬ ‫مجلس نمونه‬ ‫از نماینــدگان متوقــع اســت کــه مراعــات اداب‬ ‫اســامی در محــاورات بشــود؛ و انگیــزه ان‬ ‫یافتــن حــق و راه حــل باشــد و ایــن امــور در‬ ‫محیــط دوســتی و صفــا چــون بحثهــای علمــی در‬ ‫محیــط مــدارس فقاهتــی کــه مقصــود‪ ،‬یافتــن‬ ‫واقعیــت نــه تحمیــل عقیــده اســت‪ ،‬اقایــان را‬ ‫بهتــر و اســان تــر بــه حقیقــت مــی رســاند‪.‬‬ ‫اهمیــت مجلــس شــورای اســامی در نــگاه‬ ‫امام خمینی را می توان از البه الی بیاناتشــان‬ ‫دریافــت‪ .‬جایــگاه ویــژه ای کــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــه عنــوان عصــاره فضائــل یــک ملــت‬ ‫از ان برخــوردار اســت و نقــش مهــم ایــن نهــاد‬ ‫در انعــکاس خواســت هــا و مطالبــات مــردم‬ ‫موجــب شــده تــا بنیانگــذار جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران در ســخنان و سفارشاتشــان بــه صــورت‬ ‫مکــرر بــر ایــن جایــگاه پــای فشــارند‪ .‬د ر ادامــه‬ ‫برخــی از ســخنان ایشــان را دربــاره جایــگاه و‬ ‫نقــش مجلــس شــورای اســامی مــی خوانیــد‪:‬‬ ‫معنویت در مجلس‬ ‫مــن امیــدوارم کــه اقایــان بــدون اینکــه جهــات‬ ‫نفســیت را در نظــر داشــته باشــند‪ ،‬و بــدون‬ ‫اینکــه اغــراض خودشــان را و مخالفت هــاى‬ ‫شــخصى کــه بــا اشــخاص دارنــد در نظــر داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بــه ان چیــزى کــه وکیــل او‪ ،‬بــه ان‬ ‫چیــزى کــه در ان چیــز وکیــل هســتند‪ ،‬اندیشــه‬ ‫کننــد و مباحثــه کننــد و شــور کننــد‪( .‬صحیفــه‬ ‫امــام ‪ ،‬جلــد ‪ ،۱۲‬ص‪)۳۴۵‬‬ ‫نمایندگان مردم باید قانون گرا باشند‬ ‫روى قانــون عمــل بکننــد‪ .‬ایــن قانونــى کــه‬ ‫ملــت برایــش راى داده اســت‪ .‬همیــن راى‬ ‫نــداده اســت کــه تــوى طاقچــه بگذاریــد و کارى‬ ‫بــه ان نداشــته باشــید‪ ،‬برویــد مشــغول کار‬ ‫خودتــان بشــوید‪.‬‬ ‫ایــن قانــون بایــد دســت همــه باشــد و همــه‬ ‫حــدود را قانــون معیّــن بکنــد‪ .‬قانــون بــراى‬ ‫مجلــس حــدود معیــن کــرده اســت‪ ،‬تخلــف از‬ ‫ایــن حــدود نشــود‪ .‬بــراى رئیــس جمهــور تحدیــد‬ ‫کــرده‪ ،‬حــدود قــرار داده‪ ،‬او هــم تخلــف نکنــد‪.‬‬ ‫بــراى نخســت وزیــر و امثــال این هــا و دولت هــا‬ ‫حــدود معیّــن کــرده‪ .‬ان هــا هــم نبایــد خــارج‬ ‫بشــوند‪ .‬هــر کــه خــارج بشــود از حــدود‪ ،‬بایــد‬ ‫ایــن را تنبــه بدهنــد‪ ،‬هدایــت کننــد ان را‪.‬‬ ‫(صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۲‬ص‪)۳۴۹ :‬‬ ‫ساده زیستی و رسیدگی به مظلومان‬ ‫طرح هــا و پیشــنهادهایى کــه مربــوط بــه عمــران‬ ‫و رفــاه حــال ملــت خصوصــا ً مســتضعفین اســت‬ ‫انقالبــى و بــا ســرعت تصویــب کنیــد‪ ،‬و از نکتــه‬ ‫ســنجی ها و تغییــر عبــارات غیــر الزم کــه موجــب‬ ‫تعویــق امــر اســت اجتنــاب کنیــد‪ ،‬و از وزارتخانه ها‬ ‫و مامــوران اجــرا بخواهیــد کــه از کاغــذ بازی هــا و‬ ‫غلــط کاری هــاى زمــان طاغــوت اجتنــاب کننــد و‬ ‫رفــاه ملــت مظلــوم و عقــب افتادگی هــاى ان هــا‬ ‫را بــه طــور ضربتــى تحصیــل و ترمیــم کننــد‪.‬‬ ‫(صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۲‬ص‪)۳۶۴ :‬‬ ‫مجلس محل مباحثه نه مبارزه و جبهه بندی‬ ‫اگــر خــدای نخواســته‪ ،‬انحرافــی در مجلس پیدا‬ ‫بشــود‪ ،‬چــون منعکــس می شــود بــه همــه جــا‪،‬‬ ‫ممکــن اســت کــه انحــراف در ســطح گســترده ای‬ ‫پیــدا بشــود و مســئولیت بــزرگ باشــد‪ .‬چنانچــه‬ ‫انحرافاتــی را شــما بــه واســطه اعمــال و افعالتان‬ ‫از ملــت ســلب کنیــد‪ ،‬اجــر بســیار بزرگــی را‬ ‫داریــد‪ ،‬اجــر انبیــا را داریــد‪ .‬از الان بنــای بــر ایــن‬ ‫نگذاریــد کــه مــا یــک جبهــه کــذا و یــک جبهــه‬ ‫کــذا‪ ،‬از اول بنــای مبــارزه باشــد‪ ،‬مبــارزه نیســت‪،‬‬ ‫مباحثــه اســت‪ ،‬مباحثــه‪ ،‬مباحثــه نــرم اســامی‪.‬‬ ‫(صحیفــه امــام ‪ ،‬جلــد ‪ ،۱۲‬ص‪)۳۴۶‬‬ ‫لزوم تقویت مجلس‬ ‫خــوب در مجلــس هــم یــک عــده معــدودی‬ ‫هســتند‪.‬اگر غرضــی در کار نیســت و می خواهیــد‬ ‫خدمــت بکنیــد‪ ،‬حــاال می بینیــد کــه شــما رای‬ ‫نداشــته اید‪ ،‬شــما در خــارج مجلــس خدمــت‬ ‫بکنیــد‪ .‬تاییــد کنیــد ایــن مجلس را‪ .‬اینطور نباشــد‬ ‫کــه منعکــس کنیــد در خــارج کــه خیــر‪ ،‬مملکــت‬ ‫ایــران یــک مملکتــی اســت کــه انتخاباتــش کــذا‬ ‫شــد‪ .‬ایــن حــرف غلطــی اســت‪ .‬ایــن حــرف غلــط‬ ‫را اینقــدر نزنیــد‪ .‬بــرای خاطــر خــدا توجــه داشــته‬ ‫از نماینــدگان متوقــع اســت‬ ‫کــه مراعــات اداب اســامی در‬ ‫محــاورات بشــود؛ و انگیــزه ان‬ ‫یافتــن حــق و راه حــل باشــد و ایــن‬ ‫امــور در محیــط دوســتی و صفــا‬ ‫چــون بحثهــای علمــی در محیــط‬ ‫مــدارس فقاهتــی کــه مقصــود‪،‬‬ ‫یافتــن واقعیــت نــه تحمیــل‬ ‫عقیــده اســت‪ ،‬اقایــان را بهتــر و‬ ‫اســان تر بــه حقیقــت می رســاند‬ ‫و مجــادالت بــا حــال غضــب و‬ ‫عصبانیــت انســان را از واقــع دور‬ ‫می کنــد و چــون مقصــود از بحث هــا یافتــن‬ ‫طریــق هرچــه بهتــر بــرای خدمــت بــه اســام و‬ ‫کشــور و ملــت اســت و از عبــادات و مقربــات‬ ‫الهــی محســوب اســت‪ ،‬حقــا ً الزم اســت از انچــه‬ ‫مخالــف رضــای خداونــد متعــال اســت اجتنــاب‬ ‫شــود و محیــط مجلــس طــوری باشــد کــه عــاوه‬ ‫بــر یافتــن راه صحیــح بــرای شــنوندگان‪ ،‬اموزنــده‬ ‫اخــاق اســامی و اداب انســانی باشــد‪ ،‬کــه ایــن‬ ‫خــود یــک عبــادت دیگــر اســت‪ .‬و اگــر خــدای‬ ‫نخواســته در ایــن محیــط مقــدس مقصــود‬ ‫کســی اعمــال غــرض و تحمیــل عقیــده و احیانــا ً‬ ‫تســویه حســاب باشــد کــه قهــرا ً بــه هتــک یــک‬ ‫مســلمان و رد و بــدل الفــاظ غیــر مناســب منجــر‬ ‫می شــود عــاوه بــر انکــه از مســیر حــق دور‬ ‫می شــود و برخــاف انچــه وظیفــه وکیــل اســت‬ ‫می باشــد گاهــی اشــاعه فحشــا در یــک محیــط‬ ‫بســیار وســیع اســت کــه معصیتــی عظیــم‬ ‫اســت‪ .‬اینجانــب امیــدوارم خداونــد توفیــق دهــد‬ ‫کــه همــان ســان کــه جوانهــای عزیــز رزمنــده‪،‬‬ ‫ســنگر ها را بــه مســجد و معبــد تبدیــل کردنــد‪،‬‬ ‫حضــرات وکال‪ ،‬مجلــس را معبــدی کننــد منــزه‬ ‫از اعمــال و اقــوال زمــان طاغــوت‪ ،‬تــا مجلســی‬ ‫نمونــه شــود؛ باشــد کــه مجالــس دیگر کشــورهای‬ ‫اســامی از ان تبعیــت کننــد‪( .‬صحیفــه امــام ‪،‬ج‬ ‫‪ ،۱۸‬ص‪)۴۶۵ :‬‬ ‫توجه به اقلیتهای مذهبی در مجلس‬ ‫مجلــس جمهــوری اســامی همــان ســان کــه‬ ‫در خدمــت مســلمین اســت و بــرای رفــاه انــان‬ ‫فعالیــت می نمایــد‪ ،‬بــرای رفــاه و اســایش‬ ‫اقلیتهــای مذهبــی – کــه در اســام احتــرام‬ ‫خاصــی دارنــد و از قشــرهای محتــرم کشــور‬ ‫هســتند – اقــدام و فعالیــت می نمایــد‪ ،‬و‬ ‫اساســا ً انــان بــا مســلمانان در صــف واحــد‬ ‫و بــرای کشــور خدمــت می کننــد و در صــف‬ ‫واحــد از تمــام ارزش هــا و ماثــر ان برخــوردار‬ ‫می باشــند‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۲‬ص‪)۳۶۴ :‬‬ ‫وظایف مجلس‬ ‫مجلــس شــورای اســامی مجلــس مشــورت‬ ‫اســت‪ ،‬مجلســی اســت کــه بایــد متفکریــن‪،‬‬ ‫اقایــان‪ ،‬مســائلی کــه مایحتــاج ملــت اســت و‬ ‫کشــور اســت در میان بگذارند و با هم مشــورت‬ ‫کننــد‪ .‬مباحثــه کننــد فقــط ان چیزهایــی کــه‬ ‫مربــوط بــه ملــت اســت و بــه اســام‪.‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی کــه شــما اقایــان‬ ‫وکیــل هســتید از طــرف ملــت بــرای خدمــت‬ ‫در ان بنــگاه‪ ،‬بایــد انکــه دلخــواه ملــت اســت‬ ‫در انجــا طــرح بشــود‪ .‬و انچــه دلخــواه اســام‬ ‫اســت بحــث و مشــورت بشــود‪ .‬و بــه ترتیبــی‬ ‫کــه مقــرر اســت تصویــب بشــود و همــه چیــزش‬ ‫اســامی باشــد‪.‬‬ ‫اغــراض شــخصیه را بایــد همــه مــا کنــار‬ ‫بگذاریــم‪ .‬فرضــا ً کــه مــن بــا شــما خــدای‬ ‫نخواســته‪ ،‬یــک حســاب و خــرده دارم‪ ،‬ایــن‬ ‫در مجلــس نبایــد‪ ،‬در مجلســی کــه مجلــس‬ ‫اســامی اســت نبایــد ایــن خــرده حســاب ها را‬ ‫انجــا بــه ان رســید‪ .‬مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫یــک محفظــه سربســته نیســت کــه اگــر خــدای‬ ‫نخواســته انحرافــی در ان پیــدا شــد همــان‬ ‫اجــزای خــود مجلــس بفه منــد‪ ،‬ایــن ســرباز‬ ‫اســت و رادیــو و تلویزیــون ایــن را منتشــر‬ ‫می کنــد‪ ،‬همــه ایــران می بیننــد و می شــنوند‪ ،‬و‬ ‫خــارج از ایــران هــم تــا انجایــی کــه مــوج این هــا‬ ‫مــی رود‪ ،‬ان هــا هــم می شــنوند و می فه منــد‬ ‫کــه چــه شــده اســت‪ .‬اگــر بنــا باشــد کــه خــدای‬ ‫نخواســته از اول صــف ارایــی بشــود بــرای جنــگ‬ ‫اعصــاب‪ ،‬و ان مجالســی کــه درزمــان طاغــوت‬ ‫بــود‪ ،‬ان مجالــس‪ ،‬بــاز محتوایــش تکــرار بشــود‪،‬‬ ‫ایــن مجلــس اســامی نیســت‪ ،‬و اقایــان‬ ‫بــه وظیفــه شــرعی و الهــی خودشــان عمــل‬ ‫نکرده انــد‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۲‬ص‪)۳۴۵ :‬‬ ‫رسیدگی به حال مستضعفین دراولویت‬ ‫برنامه های مجلس‬ ‫امید ان اســت که رســیدگی به حال مســتضعفین‬ ‫و مســتمندان کشــور کــه قســمت اعظــم ملــت‬ ‫مظلــوم را در بــر می گیــرد در راس برنامه هــا قــرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬و در نخســتین مجلــس شــورای اســامی‬ ‫طرحهایــی جــدی در رفــاه حــال ایــن طبقــه محــروم‬ ‫داده شــود‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۲‬ص‪)۳۶۲ :‬‬ ‫مجلس منعکس کننده اقوال و احوال‬ ‫و افکارتان است‬ ‫می دانیــد و می دانیــم کــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی دارای وظایــف بــزرگ و ظریــف‬ ‫می باشــد؛ چــرا کــه در کشــوری کــه مــردم بــرای‬ ‫اســام و حکومــت اســامی و اجــرای قوانیــن‬ ‫نورانــی قــران کریــم و قطــع ظلــم و ســتم بــه‬ ‫هــر نحــو و از هــر نــوع باشــد قیــام کرده انــد و‬ ‫شــما را بــه مجلــس فرســتاده اند‪ ،‬مجلســی کــه‬ ‫منعکــس کننــده اقــوال و احــوال و طــرز روحیــه‬ ‫و افکارتــان اســت و از انجــا کــه همــه این هــا‬ ‫بــه صورتــی وســیع در سراســر کشــور و نیــز‬ ‫در بســیاری از کشــورهایی کــه مــوج رادیــو –‬ ‫تلویزیــون بــه انجــا می رســد و گاهــی در تمــام‬ ‫دنیــا بــه واســطه رســانه های گروهــی جهــان‬ ‫منتشــر می شــود‪ ،‬الزم دانســتم بــه حکــم وظیفــه‬ ‫و اخــوت اســامی بــه بعضــی از ان هــا اشــاره‬ ‫کنــم‪ .‬و ایــن امــوری اســت کــه اســام و اخــاق‬ ‫اســامی و ارزشــهای انســانی و ملتهــای متعهــد‬ ‫اســام از انــان خصوصــا ً و از همــگان عمومــا ً‬ ‫توقــع دارنــد‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۸‬ص‪)۴۶۵ :‬‬ ‫حفظ شخصیت افراد در مجلس‬ ‫اگــر در مجلــس بــه کســی کــه حاضــر نیســت و‬ ‫راه بــه مجلــس نــدارد کــه از خــود دفــاع نمایــد‬ ‫حملــه ای شــد‪ ،‬بــه او اجــازه داده شــود یــا در‬ ‫مجلــس از خــود دفــاع کنــد و اگــر قانونــا ً اشــکالی‬ ‫در ایــن عمــل می بیننــد‪ ،‬رادیــو – تلویزیــون و‬ ‫مطبوعــات ایــن وظیفــه ســنگین را بــه دوش‬ ‫کشــند؛ تــا حــق مظلومــی ضایــع نشــود و‬ ‫شــخصیتی بی دلیــل خُــرد نگــردد و راهگشــای‬ ‫ایــن امــر خــود نماینــدگان و رئیــس محتــرم‬ ‫مجلــس هســتند کــه بــا تعهــدی کــه دارنــد و‬ ‫مســئولیتی کــه بــر دوش انهاســت ایــن حــق‬ ‫را بــه اشــخاص غایــب بدهنــد؛ تــا بــه وســیله‬ ‫مجلــس‪ ،‬کــه نگهــدار مصالــح کشــور و ملــت‬ ‫اســت‪ ،‬حقــی ضایــع نشــود و انســانی مظلــوم‬ ‫نگــردد‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۸‬ص‪)۴۶۸ :‬‬ ‫نصیحت به نامزدهای نمایندگی‬ ‫مجلس‬ ‫نصیحتــی اســت از پــدری پیــر بــه تمامــی‬ ‫نامزدهــای مجلــس شــورای اســامی کــه ســعی‬ ‫کنیــد تبلیغــات انتخاباتــی شــما در چهارچــوب‬ ‫تعالیــم و اخــاق عالیــه اســام انجــام شــود؛ و‬ ‫از کارهایــی کــه بــا شــئون اســام منافــات دارد‬ ‫جلوگیــری گــردد‪ .‬بایــد توجــه داشــت کــه هــدف‬ ‫از انتخابــات در نهایــتْ حفــظ اســام اســت‪.‬‬ ‫اگــر در تبلیغــات حریــم مســائل اســامی رعایــت‬ ‫ـب حافــظ اســام می شــود‪.‬‬ ‫نشــود‪ ،‬چگونــه منتخـ ْ‬ ‫بایــد ســعی شــود تــا خــدای ناکــرده بــه کســی‬ ‫توهیــن نگــردد؛ و در صورتــی کــه رقیــب انتخاباتــی‬ ‫بــه مجلــس راه یافــت‪ ،‬بــه دوســتی و بــرادری‪ ،‬کــه‬ ‫چیــزی شــیرین تر از ان نیســت‪ ،‬لطمـه ای نخــورد‪.‬‬ ‫(صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۲۱‬ص‪)۱۱ :‬‬ ‫در راس بودن مجلس نسبت به همه ارگان ها‬ ‫مــن هیــچ تردیــدی نــدارم و در ایــن معنــا هــم‬ ‫کــه مجلــس در راس همــه ارگان هــا واقــع‬ ‫اســت و مجلــس‪ ،‬ملــت اســت کــه متبلــور شــده‬ ‫اســت و تحقــق پیــدا کــرده اســت در یــک جــای‬ ‫محــدود‪ ،‬ایــن هــم بی اشــکال اســت‪( .‬صحیفــه‬ ‫امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۷‬ص‪)۲۴۶ :‬‬ ‫مجلس معلم‬ ‫مجلــس یــک معلــم باشــد از بــرای همه کشــور‪،‬‬ ‫و بــرای مجلســهای بعــد و نســلهای اینــده‪ ،‬کــه‬ ‫کیفیــت مشــاوره وکال بایــد ایــن نحــو باشــد‪.‬‬ ‫(صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۴‬ص‪)۳۶۵ :‬‬ ‫اهمیت مجلس و مصوّبات ان‬ ‫و مــن تکــرار می کنــم مجلــس باال تریــن مقــام‬ ‫اســت در ایــن مملکــت‪ .‬مجلــس اگــر رای داد و‬ ‫شــورای نگهبــان هــم ان رای را پذیرفــت‪ ،‬هیــچ‬ ‫کــس حــق نــدارد یــک کلمــه راجــع به ایــن بگوید‪.‬‬ ‫مــن نمی گویــم رای خــودش را نگویــد؛ بگویــد؛‬ ‫رای خــودش را بگویــد؛ امــا اگــر بخواهــد فســاد‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه مــردم بگویــد کــه ایــن شــورای نگهبــان‬ ‫کــذا و ایــن مجلــس کــذا‪ ،‬ایــن فســاد اســت‪ ،‬و‬ ‫مفســد اســت یــک همچــو ادمــی‪ ،‬تحــت تعقیــب‬ ‫مفســد فــی االرض بایــد قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مجلــس مــا حصــل خــون یــک جمعیتــی‬ ‫اســت کــه وفــادار بــه اســام بودنــد؛ و ایــن‬ ‫مجلــس عصــاره زحمتهــای طاقــت فرســای ایــن‬ ‫ملــت مســلمان بــوده اســت؛ ایــن مجلــس‬ ‫فراهــم امــده از «اللــه اکبر» هــای مردم اســت؛‬ ‫اگــر بنــا باشــد کــه ایــن مجلــس فراهــم امــده‬ ‫از «اللــه اکبــر» مــردم قدمــی برخــاف اســام‬ ‫بگــذارد‪ ،‬ایــن مجلــس مجلســی خواهــد بــود کــه‬ ‫برخــاف مســیر مســلمین عمــل کــرده‪ .‬بــا تمــام‬ ‫قــدرت‪ ،‬بــدون اینکــه مالحظــه از احــدی و از‬ ‫مقامــی بشــود‪ ،‬مجلــس بایــد مســائل را طــرح‬ ‫بکنــد‪ .‬و رد و بــدل و انتقــاد صحیــح‪ ،‬بــدون جــار‬ ‫و جنجــال‪ ،‬بــدون هیاهــو‪ ،‬مســائل را بگوینــد‪.‬‬ ‫کســی کــه مخالــف اســت مخالفــت خــودش‬ ‫را بــدون هیاهــو بگویــد‪ .‬انکــه موافــق اســت‬ ‫موافقــت خــودش را بــدون جــار و جنجــال‬ ‫بگویــد‪ .‬و بعــد هــم رای بگیرنــد‪ .‬وقتــی رای‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬اگــر اکثریــت رای داد‪ ،‬و بعــد هــم‬ ‫بــرده شــد پیــش شــورای نگهبــان و ان هــا هــم‬ ‫صحیــح دانســتند ایــن رای را‪ ،‬مخالــف اســام‬ ‫ندانســتند و مخالف قانون اساســی ندانســتند‪،‬‬ ‫اگــر بعد هــا بخواهنــد شــیطنت بکننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫شــیطنت ها از مبــادی غضــب‪ ،‬از مبــادی فاســد‪،‬‬ ‫بیــرون می ایــد‪ .‬بایــد سرتســلیم بــه مجلــس‪،‬‬ ‫یعنــی ســر تســلیم بــه اســام وقتــی مخالــف‬ ‫اســام نیســت‪ ،‬ســر تســلیم بــه اســام فــرود‬ ‫اورد‪ .‬روشــهای غیــر اســامی را‪ ،‬اگــر هــم در‬ ‫باطــن – خــدای نخواســته – دارنــد‪ ،‬نبایــد دیگــر‬ ‫اظهــار بکننــد و نبایــد اذهــان مــردم را نســبت‬ ‫بــه مجلــس مشــوش کننــد‪ .‬ایــن یک مســئله ای‬ ‫اســت اساســی‪ ،‬و بایــد همــه توجــه داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬بــه مجــرد اینکــه یــک مطلبــی برخــاف‬ ‫رای یــک نفــر اســت‪ ،‬نبایــد بگویــد مجلــس‬ ‫ح کنــد‪.‬‬ ‫درســت نیســت‪ .‬ایــن خــودش را اصــا ‬ ‫ایــن خــودش درســت نیســت‪ .‬نبایــد بگویــد‬ ‫شــورای نگهبــان درســت نیســت‪ .‬ایــن خــودش‬ ‫درســت نیســت‪ .‬بایــد خــودش را اصــاح بکنــد‪.‬‬ ‫و ایــن گرفتــاری هســت بــرای ملــت مــا‪.‬‬ ‫و مــن امیــدوارم کــه مجلــس یــک مجلــس‬ ‫اســامی‪ ،‬مجلــس عبــادت باشــد؛ نــه مجلســی‬ ‫کــه – خــدای نخواســته – معصیــت در ان واقــع‬ ‫بشــود و بــه دیگــران اهانــت کننــد؛ بــه کســی بــد‬ ‫بگوینــد‪ .‬این هــا خــاف اســام اســت‪ .‬و نبایــد‬ ‫بشــود‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۴‬ص‪)۳۷۱ :‬‬ ‫حسن نیت و برادری درمجلس‬ ‫و از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در ایــن عصــر و عصرهــای اینــده می خواهــم‬ ‫کــه اگــر خــدای نخواســته عناصــر منحرفــی بــا‬ ‫دسیســه و بــازی سیاســی وکالــت خــود را بــه‬ ‫مــردم تحمیــل نمودنــد‪ ،‬مجلــس اعتبارنامــه‬ ‫انــان را رد کننــد و نگذارنــد حتــی یــک عنصــر‬ ‫خرابــکار وابســته بــه مجلــس راه یابــد‪.‬‬ ‫و بــه اقلیتهــای مذهبــی رســمی وصیــت می کنــم‬ ‫کــه از دوره هــای رژیــم پهلــوی عبــرت بگیرنــد و‬ ‫وکالی خــود را از اشــخاص متعهــد بــه مذهــب‬ ‫خــود و جمهــوری اســامی و غیروابســته بــه‬ ‫قدرتهــای جهانخــوار و بــدون گرایــش بــه مکتبهــای‬ ‫الحــادی و انحرافــی و التقاطــی انتخــاب نماینــد‪.‬‬ ‫و از همــه نماینــدگان خواســتارم کــه بــا کمــال‬ ‫حســن نیــت و بــرادری بــا هــم مجلســان خــود‬ ‫رفتــار‪ ،‬و همــه کوشــا باشــند کــه قوانیــن خــدای‬ ‫نخواســته از اســام منحــرف نباشــد و همــه بــه‬ ‫اســام و احــکام اســمانی ان وفــادار باشــید تــا‬ ‫بــه ســعادت دنیــا و اخــرت نایــل اییــد‪( .‬صحیفه‬ ‫امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۲۱‬ص‪)۴۲۱ :‬‬ ‫مجلس خانه مردم‬ ‫مجلــس خانــه همــه مــردم و امیــد مســتضعفین‬ ‫اســت‪ ،‬در شــرایط کنونــی نبایــد کســی انتظــار‬ ‫داشــته باشــد کــه حتمــا ً نماینــدگان بایــد از گــروه‬ ‫و صنــف خاصــی باشــند‪ .‬بایــد توجــه داشــت کــه‬ ‫هنــوز خیلــی از مســائل وجــود دارد کــه بــه نفــع‬ ‫محرومیــن بایــد حــل و فصــل شــود‪ .‬و تمیــز بیــن‬ ‫کســانی کــه در تفکــر خــود خدمــت بــه اســام و‬ ‫محرومــان را اصــل قــرار داده انــد‪ ،‬بــا دیگــران کار‬ ‫مشــکلی نیســت‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۲۱‬ص‪)۱۱ :‬‬ ‫لزوم دوستی با وجود اختالف سلیقه‬ ‫اگــر در یــک ملتــی اختــاف ســلیقه نباشــد‪ ،‬ایــن‬ ‫ناقــص اســت‪ .‬اگــر در یــک مجلســی اختــاف‬ ‫نباشــد‪ ،‬ایــن مجلــس ناقصــی اســت‪ .‬اختــاف‬ ‫بایــد باشــد‪ ،‬اختــاف ســلیقه‪ ،‬اختــاف رای‪،‬‬ ‫مباحثــه‪ ،‬جــار و جنجــال این هــا بایــد باشــد‪،‬‬ ‫لکــن نتیجــه ایــن نباشــد کــه مــا دو دســته‪،‬‬ ‫بشــویم دشــمن هــم‪ .‬بایــد دو دســته باشــیم در‬ ‫عیــن حالــی کــه اختــاف داریــم‪ ،‬دوســت هــم‬ ‫باشــیم‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۲۱‬ص‪)۴۷ :‬‬ ‫لزوم تایید مجلس‬ ‫مــن قبــا ً از اقایانــی کــه زحمــت دادم معــذرت‬ ‫می خواهــم‪ ،‬لکــن بعــض مســائل هســت کــه‬ ‫موجــب شــد مــن بــه خدمــت اقایــان برســم و‬ ‫ان چیــزی کــه تکلیفــم هســت‪ ،‬عــرض کنــم‪.‬‬ ‫اوال ً کــه هیــچ نگرانـی ای در ایــن مســائل نیســت‬ ‫و مــن تاییــد می کنــم مجلــس را و همیشــه‬ ‫ســفارش می کنــم بــه ملــت کــه مجلــس را بایــد‬ ‫تاییــد کننــد‪ .‬و مجلــس از ارگانهایــی اســت کــه‬ ‫الزم اســت بــر همــه مــا کــه او را تاییــد کنیــم‪.‬‬ ‫و هیــچ کــس حــق نــدارد کــه راجــع بــه مجلــس‬ ‫جســارتی بکنــد‪ ،‬و مجلــس حقــش اســت کــه موافــق‬ ‫و مخالــف داشــته باشــد و ممتنــع‪ ،‬و یــک مســئله ای‬ ‫اســت کــه همیشــه بایــد در مجلــس باشــد و ایــن‬ ‫امــری اســت کــه گذشــت و در او هیــچ صحبتــی‬ ‫نیســت‪( .‬صحیفــه امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۹‬ص‪)۳۹۷ :‬‬ ‫توجه در فعالیت‬ ‫نقــش بســیار فعــال داشــته باشــید کــه خــدای‬ ‫نخواســته‪ ،‬مجلــس یــک مجلســی نشــود کــه بــه‬ ‫واســطه ورود بعــض عناصــر غیرصالــح بتدریــج‬ ‫کشــانده بشــود بــه طــرف شــرق یــا بــه غــرب‪ ،‬و همان‬ ‫بشــود کــه در زمــان ســابق بــود و همــان بگــذرد بــر مــا‬ ‫و شــما کــه در زمــان ســابق می گذشــت‪( .‬صحیفــه‬ ‫امــام ‪ ،‬ج ‪ ،۱۸‬ص‪)۴۰۳ :‬‬ ‫رئیس ستاد انتخابات استان خطاب‬ ‫به رای اولی ها‪:‬‬ ‫به نمایندگانی در‬ ‫تراز انقالب اسالمی‬ ‫نیازمندیم‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان گفــت‪ :‬بــه‬ ‫نمایندگانــی خداتــرس ‪ ،‬شــجاع و در تــراز‬ ‫جمهــوری اســامی نیازمندیــم‪ .‬دکتــر ولــی اللــه‬ ‫حیاتــی در همایــش اعــام حضــور رای اولــی های‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬شــما رای اولــی هــا مراقب‬ ‫باشــید انچــه را کــه مدنظــر نظــام و رهبــری اســت‬ ‫تبییــن شــود و در ایــن راســتا قــدم برداریــد تــا در‬ ‫راه اعتــای ایــن نظــام پیــروز باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از دســتاوردهای بــزرگ انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬تعییــن سرنوشــت مــردم توســط خــود‬ ‫مــردم اســت و در همــان ابتــدای پیــروزی ایــن‬ ‫انقــاب ایــن مــردم بودنــد کــه منش‪ ،‬نــوع حکومت‬ ‫و سیاســت هــای پیــش رو را تعییــن کردنــد‪.‬‬ ‫حیاتــی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن ‪ ۴۱‬ســال گذشــته‬ ‫مــردم ایــران ‪ ۳۶‬بــار در پــای صنــدوق هــای رای‬ ‫حضــور یافتنــد تــا سرنوشــت خــود را رقــم بزننــد‬ ‫لــذا شــما رای اولــی هــا بایــد تاریــخ ایــن مــرزو‬ ‫بــوم را مطالعــه کنیــد کــه قبــل از پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی چیــزی تحــت عنــوان انتخابــات نبــود و‬ ‫افــراد از قبــل منصــوب میشــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز بــه شــرایطی دســت‬ ‫یافتــه ایــم کــه نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه در دل‬ ‫تمــام ازادی خواهــان جهــان جــا بــاز کــرده ایــم و‬ ‫ایــن در حالیســت کــه دشــمنان همیشــه تــاش‬ ‫داشــته انــد تــا مــا را حــذف کننــد امــا امــروز گســتره‬ ‫انقــاب اســامی تمــام مرزهــای جغرافیایــی ایــران‬ ‫را درنوردیــده اســت و نــه تنهــا در منطقــه بلکــه در‬ ‫معــادالت جهانــی تاتیرگــذار بــوده ایــم‪.‬‬ ‫برفروبی بیش از‬ ‫‪3600‬کیلومترراهاصلی‬ ‫و روستایی‬ ‫سرپرســت اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جاده ای خراســان شــمالی گفت‪ :‬در بارشــهای‬ ‫‪ 24‬ســاعت گذشــته ‪ 3‬هــزار و ‪618‬کیلومتــر‬ ‫راه ارتباطــی اســتان در محورهــای اصلــی‬ ‫و روســتایی بــرف روبــی شــده اســت‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت اظهــار کــرد‪3 :‬هــزارو ‪348‬‬ ‫کیلومتــردر محورهــای اصلــی و‪270‬کیلومتــردر‬ ‫محورهــای روســتایی اســتان بــرف روبــی شــده‬ ‫اســت و در ایــن مــدت‪ 1214‬تــن شــن و نمــک‬ ‫در ســطح جــاده هــای اصلــی و روســتایی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در عملیــات بــرف روبــی در‬ ‫محورهــای اســتان ‪ 112‬نفــر راهــدار مشــغول‬ ‫خدمــت بــوده انــدودر بارشــهای اخیــر تعــداد‬ ‫‪ 84‬دســتگاه نــاوگان راهــداری بــکار گرفتــه‬ ‫شــده اســت کــه از ایــن تعــداد ‪73‬دســتگاه‬ ‫در محورهــای اصلــی و ‪11‬دســتگاه در‬ ‫محورهــای روســتایی گــزارش شــده اســت‬ ‫وهمچنیــن بــه ‪84‬خــودرو گرفتــار در کــوالک‬ ‫امــداد رســانی گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده‬ ‫ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬علــت اصلــی انســداد‬ ‫برخــی گردنــه هــا کــوالک شــدید ومحدودیــت دیــد‬ ‫راننــدگان بــه کمتــر از ‪5‬متــر بوده اســت کــه در چنین‬ ‫مــواردی انســدادموقت راه توســط پلیــس راه اعــام‬ ‫مــی گرددوپــس از رفــع مشــکل کــوالک شــرایط راه‬ ‫در کمتریــن زمــان امــاده تــردد گردیــد ایشــان مطــرح‬ ‫کردنــد‪:‬در طــرح زمســتانه ســالجاری ‪ 268 ،‬نفــر از‬ ‫راهــداران خراســان شــمالی در قالــب ‪ ۲۲‬اکیــپ‬ ‫راهــداری بــه مســافران خدمــات مــی دهنــدو حافــظ‬ ‫راه هــای اســتان هســتند واســتان دارای ‪21‬گردنــه ‪،‬‬ ‫‪ 21‬راهدارخانــه و ‪ 26‬ســوله شــن ونمــک مــی باشــد‪.‬‬ ‫الزم بذکــر اســت در حــال حاضــر کلیــه محورهــای‬ ‫مواصالتــی اصلــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بــاز بــوده و از لحــاظ جــوی تمامــی محورهــا از‬ ‫جــوی نیمــه ابــری تــا ابــری برخــوردار مــی باشــدو‬ ‫محورهــای بجنــورد بــه اشــخانه ( گردنه امیــن الله )‬ ‫و بجنــورد بــه شــوقان و نــاوه ‪ -‬و حــوزه راز و جــرگالن‬ ‫تختــه باغلــق تــردد وســایل نقیلــه بــا زنجیــر چــرخ‬ ‫امکانپذیــر مــی باشــدوالزم بذکــر اســت مســیرهای‬ ‫روســتائی بــا تــاش وفعالیــت راهــداران طــی روز‬ ‫جــاری برفروبــی وبازگشــایی مــی گــردد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی دارای ‪433‬کیلومتــر راه‬ ‫اصلــی ‪ 745،‬کیلومتــر راه فرعــی ‪4652،‬کیلومتــر‬ ‫راه روســتایی مــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی‪:‬‬ ‫از ســوم اســفندماه ســال ‪۹۸‬‬ ‫بــه ازای هــر ســهم یــک میلیــون‬ ‫تومانــی ســهام عدالــت‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫علی الحســاب ‪ ۲۰۵‬هزارتومــان‬ ‫واریــز می کنیــم‪.‬‬ ‫چــون هنــوز بخشــی از ســود‬ ‫شــرکت های ســرمایه پذیر عدالــت‬ ‫دریافــت نشــده اســت‪ ،‬مبلــغ را‬ ‫فعــا ً پرداخــت می کنیــم‪.‬‬ ‫بعــدا ً کــه ســود کامــل شــرکت ها‬ ‫دریافــت شــد‪ ،‬ســود قطعــی بــرای‬ ‫عملکرد ســال ‪ ۹۷‬به حســاب مشــموالن‬ ‫ســهام عدالــت واریــز می شــود‪.‬‬ ‫بــرای کســانی کــه ارزش ســهام‬ ‫عدالــت انهــا ‪ ۵۳۲‬هــزار تومــان‬ ‫اســت‪ ،‬بــه همــان نســبت ســود‬ ‫واریــزی کــم می شــود‪.‬‬ ‫سوم اسفند‬ ‫زمان واریز ‪۲۰۵‬‬ ‫هزار ناموت سود‬ ‫علی الحساب‬ ‫سهام عدالت‬ ‫شنبه ‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اغاز رقابت ‪ 34‬نامزد‬ ‫نمایندگی مجلس‬ ‫بــرای گرفتــن اســتاندار گلســتان اعــام کــرد‬ ‫کــه در یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در ایــن اســتان‪ ،‬بــه ازای‬ ‫هــر یــک کرســی نمایندگــی مجلــس ‪۳۴‬‬ ‫نامــزد بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد درحالــی‬ ‫کــه میانگیــن ایــن رقابــت در کل کشــور ‪۲۴‬‬ ‫نفــر بــرای هــر کرســی اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در حاشــیه بازدیــد از‬ ‫ســتاد انتخابــات شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫درجمــع خبرنــگاران گفــت‪ :‬اســتان گلســتان‬ ‫‪ ۶‬حــوزه انتخابیــه و هفــت نماینــده در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی دارد کــه در ایــن‬ ‫دوره از انتخابــات بــرای تصاحــب هــر کرســی‬ ‫نمایندگــی تعــداد ‪ ۳۴‬نامــزد بــا یکدیگــر‬ ‫رقابــت می کننــد کــه ‪ ۵۰‬درصــد بیشــتر از‬ ‫دوره قبــل اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه بــرای برگــزاری یازدهمیــن‬ ‫دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫دوم اســفند امســال هــزار و ‪ ۳۸۹‬صنــدوق‬ ‫اخــذ رای در ‪ ۶‬حــوزه اصلــی اســتان گلســتان‬ ‫پیشــبینی شــده کــه نســبت بــه دوره قبــل ‪۶۹‬‬ ‫صنــدوق افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫انتخابــات پیــش رو ‪ ۲۷‬هــزار نفــر از عوامــل‬ ‫اجرایــی‪ ،‬نظــارت‪ ،‬بازرســی‪ ،‬نیروهــای‬ ‫انتظامــی‪ ،‬امنیتــی و خدماتــی در شــعب‬ ‫اخــذ رای حضــور دارنــد و هــر کــدام برحســب‬ ‫وظیفــه در امــر برگــزاری انتخابــات ســهیم‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس اضافــه کــرد‪ :‬امســال یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۳۰‬هــزار نفــر از مــردم گلســتان‬ ‫واجــد شــرکت در انتخابــات هســتند کــه ‪ ۷۱‬هــزار‬ ‫نفــر انهــا رای اولــی می باشــند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬میــزان مشــارکت مــردم گلســتان در‬ ‫انتخابــات دوره قبــل مجلــس شــورای اســامی را‬ ‫‪ ۷۴‬درصــد اعــام و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن‬ ‫میــزان مشــارکت در ایــن دوره نیــز حفــظ و حتــی‬ ‫بــا حضــور پرشــورتر و گســترده تر مــردم‪ ،‬بیشــتر‬ ‫هــم بشــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن بــا مهــم‬ ‫دانســتن انتخابــات دوم اســفند امســال‪،‬‬ ‫گفــت کــه در ایــن دوره بــا توجــه بــه حضــور‬ ‫نامزدهایــی از هــر دو جریــان سیاســی‬ ‫اصلــی کشــور و نیــز نامزدهایــی از اقــوام‬ ‫مختلــف ســاکن در ایــن اســتان‪ ،‬انتخابــات‬ ‫جــدی و رقابتی تــر نســبت بــه دوره هــای قبــل‬ ‫بویــژه در دو شــهر گــرگان و گنبــدکاووس‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس افــزود‪ :‬حضــور گســترده‬ ‫و پرشــور مــردم در انتخابــات یازدهمیــن‬ ‫دوره مجلــس شــورای اســامی و انتخــاب‬ ‫نامــزد اصلــح بــه رشــد و توســعه بیشــتر‬ ‫گلســتان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای دو نماینــده از حــوزه‬ ‫انتخابیــه گــرگان و اق قــا ‪ ،‬یــک نماینــده از‬ ‫حــوزه انتخابیــه گنبــدکاووس‪ ،‬یــک نماینــده‬ ‫از حــوزه انتخابیــه علــی ابــاد‪ ،‬یــک نماینــده‬ ‫از حــوزه انتخابیــه رامیــان و ازاد شــهر‪ ،‬یــک‬ ‫نماینــده از حــوزه انتخابیــه مینودشــت‪،‬‬ ‫کاللــه‪ ،‬مــراوه تپــه و گالیکــش و یــک نماینــده‬ ‫از حــوزه انتخابیــه کردکــوی‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بنــدر‬ ‫گــز و گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫حیرت ناظران جهاین از تاب اوری ملت ایران‬ ‫مقابل غول وحیش امریکایی‬ ‫مهمــی بســیار تاثیرگــذار هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی یکــی از معــارف‬ ‫عالــی دینــی و ســبک زندگــی اســامی را‬ ‫فرهنــگ نهراســیدن از دشــمن و تــوکل بــه‬ ‫خــدا دانســتند و افزودنــد‪ :‬اگــر در روزهــای‬ ‫اول انقــاب گفتــه مــی شــد کــه ایــران از‬ ‫لحــاظ رتبــه علمــی و فنــاوری و جایــگاه‬ ‫سیاســی و نفــوذ منطقــه ای بــه مرحلــه‬ ‫کنونــی مــی رســد‪ ،‬کســی بــاور نمــی کــرد امــا‬ ‫ملــت ایــران بــه خــدا تــوکل کــرد و از هیــچ‬ ‫قدرتــی نهراســید و توانســت بــه ایــن مرحلــه‬ ‫از پیشــرفت هــا دســت یابــد‪.‬‬ ‫فرزنداوری کمتر موجب‬ ‫پیری جامعه و تسلط‬ ‫دشمنان ملت خواهد شد‬ ‫در خجســته ســالروز میــاد حضــرت فاطمــه‬ ‫زهــرا ســام اللــه علیهــا فضــای حســینیه‬ ‫امــام خمینــی(ره) معطــر بــه یــاد و نــام دخــت‬ ‫گرامــی پیامبــر اعظــم(ص) شــد و مداحــان‬ ‫و شــاعران اهل بیــت علیهــم الســام بــه‬ ‫قرائــت اشــعاری در وصــف ان بانــوی بــزرگ‬ ‫اســام پرداختنــد‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ایــن‬ ‫دیــدار‪ ،‬مهمتریــن و اصلــی تریــن وظیفــه‬ ‫جامعــه مداحــان را فرهنگ ســازی و تعمیــق‬ ‫معــارف دینــی در جامعــه از جملــه در میــان‬ ‫جوانــان برشــمردند و گفتنــد‪ :‬فرهنــگ ســازی‬ ‫درخصــوص ســبک زندگــی اســامی به ویــژه‬ ‫همبســتگی اجتماعــی و کمــک احــاد مــردم بــه‬ ‫یکدیگــر و همچنیــن عمــق بخشــی بــه روحیــه‬ ‫حماســی و ایســتادگی و بصیــرت در جامعــه‬ ‫از مســئولیت هــای خطیــر جامعــه اثرگــذار و‬ ‫تعییــن کننــده مــداح اســت‪.‬‬ ‫ملت ایران در مقابل‬ ‫تبلیغات دشمن برای‬ ‫القاء تسلیم در برابر‬ ‫امریکا ایستاده است‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه وظیفــه‬ ‫جامعــه مداحــان در مدیریــت و هدایــت‬ ‫شــادی هــای معنــوی و عزاهــای اساســی و‬ ‫عمیــق جامعــه گفتنــد‪ :‬برخــاف انچــه برخــی‬ ‫روشــنفکرنما در برهــه ای تــاش داشــتند‬ ‫القــاء کننــد‪ ،‬گریــه و تضــرع در مجالــس‬ ‫اهــل بیــت و در مراســم شــهدا‪ ،‬گریــه ضعــف‬ ‫انســان‬ ‫نیســت بلکــه احساســات عالــی یــک‬ ‫ِ‬ ‫وســط میــدان و وســیله ای بــرای احســاس‬ ‫عــزت و قــدرت و شــجاعت اســت و ائمــه‬ ‫اطهــار پایه گــذار ایــن ســنت و ترویــج کننــده‬ ‫کیک بوکسینگ بجنورد بر بام خراسان شمالی‬ ‫مســابقات قهرمانــی کیک بوکســینگ خراســان شــمالی‪ ،‬جمعه شــب بــا برتــری تیــم‬ ‫بجنــورد بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫مســوول کمیتــه مســابقات هیــات ورزش هــای رزمــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن مســابقات بــا شــرکت ‪ ۳۳۰‬ورزشــکار از شــهرهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اشــخانه‪،‬‬ ‫اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬شــهراوا و منطقــه کشــانک در ســالن شــهید علیدخــت‬ ‫بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بهــروز حمیــدی نســب افــزود‪ :‬در پایــان ایــن مســابقات یــک روزه‪ ،‬بعــد از یــک‬ ‫رقابــت ســنگین بیــن ورزشــکاران شــرکت کننــده‪ ،‬تیــم بجنــورد بــه مقــام اول رســید‬ ‫و تیــم هــای شــیروان و مانــه و ســملقان در رده هــای دوم و ســوم قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مســابقات در رده هــای ســنی نونهــاالن‪ ،‬نوجوانــان‪،‬‬ ‫جوانــان و ‪ ۲‬رده بزرگســاالن بــا سیســتم کولیــک و کیــوان و در اوزان ‪ ۵۰‬تــا مثبــت‬ ‫‪ ۹۰‬کیلوگــرم برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حمیــدی نســب یــاداور شــد‪ :‬نفــرات برتــر رده ســنی بزرگســاالن بــه مســابقات‬ ‫کشــوری انتخابــی تیــم ملــی کیــک بوکســینگ اعــزام مــی شــوند‪.‬‬ ‫اکنون یکهزار و ‪ ۵۰۰‬رزمی کار در استان خراسان شمالی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫رشــته ورزشــی کیــک بوکســینگ ترکیبــی از رشــته های‪ ،‬کاراتــه‪ ،‬مــوی تــای و‬ ‫بوکــس اســت کــه ‪ ۴۰‬ســال از تولــد ان می گــذرد و هــدف از تمرینــات ان دفــاع‬ ‫از خــود و بــه دســت اوردن امادگــی جســمانی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجالــس بــوده انــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای مراســم تشــییع‬ ‫بــا شــکوه شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫و همرزمانــش را نمونــه بــارزی از چنیــن‬ ‫مجالســی دانســتند و خاطــر نشــان کردنــد‪:‬‬ ‫امــروز یکــی از نیازهــای اساســی کشــور مجهــز‬ ‫شــدن جوانــان بــه ســاح هــای جنــگ نــرم‬ ‫اســت کــه عبارتنــد از ارتقــاء و تعمیــق قــدرت‬ ‫روحــی‪ ،‬فکــری و معنــوی جوانــان و شــناخت‬ ‫صحیــح از معــارف فاطمــی و معــارف اهــل‬ ‫بیــت علیهم الســام‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه مجهــز شــدن بــه‬ ‫چنیــن ســاحی موجــب مصونیــت جامعــه‬ ‫و نظــام اســامی خواهــد شــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬ایــن‬ ‫وظیفــه و مســئولیت‪ ،‬بــر عهــده جامعــه‬ ‫مداحــان اســت و اگــر بــه ایــن وظیفــه ســنگین‬ ‫به درســتی عمــل نشــود‪ ،‬بازخواســت و‬ ‫مواخــذه الهــی ســنگین خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــه یــک نمونــه از اثــار‬ ‫معــارف اهــل بیــت و مجالــس امــام حســین‬ ‫و یــاد و نــام حضــرت زهــرا اشــاره کردنــد و‬ ‫افزودنــد‪ :‬تــاب اوری ملــت ایــران در برابــر‬ ‫فشــارهای غــول وحشــی امریــکا کــه ناظــران‬ ‫جهانــی را بــه حیــرت واداشــته اســت بــه برکــت‬ ‫همیــن معــارف اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای گفتنــد‪ :‬در‬ ‫چنیــن شــرایط ســختی‪ ،‬همــه‪ ،‬حضــور ملــت‬ ‫مقــاوم ایــران را در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن و‬ ‫قبل از ان در تشــییع ســردار ســلیمانی دیدند‬ ‫و ایــن تــاب اوری واقعــا حیــرت انگیــز اســت‪.‬‬ ‫ایشــان یکــی دیگــر از وظایــف مهــم جامعــه‬ ‫مــداح را ترویــج و تعمیــق ســبک زندگــی‬ ‫اســامی برشــمردند و تاکیــد کردنــد‪ :‬اگــر‬ ‫بخواهیــم در مقابــل مــوج تهاجــم فرهنگــی‬ ‫دشــمن‪ ،‬ســبک زندگــی را بــه مســیر صحیــح و‬ ‫اســامی ان بازگردانیــم‪ ،‬تنهــا چــاره‪ ،‬فرهنــگ‬ ‫ســازی اســت و مداحــان بــرای چنیــن کار‬ ‫دستگاههای خراسان‬ ‫شمالی در مشارکت انتخاباتی‬ ‫خست به خرج ندهند‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــر لــزوم مشــارکت و‬ ‫همــکاری همــه دســتگاهها در برگــزاری انتخاباتــی‬ ‫بی نقــص در اســتان گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی‬ ‫معیــن انتخابــات‪ ،‬در کمــک بــه تامیــن امکانــات و‬ ‫تجهیــزات ایــن رویــداد‪ ،‬خســت به خــرج ندهنــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی‪ ،‬در نشســت مدیــران اجرایــی‬ ‫اســتان بــرای تقویــت مشــارکت حداکثــری در‬ ‫انتخابــات‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بایــد از تمامــی ظرفیــت‬ ‫هــای اســتان بــرای فراهــم کــردن بســترهای مشــارکت‬ ‫حداکثــری مــردم در پــای صنــدوق هــای رای‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کنیــم کــه در ایــن زمینــه‪ ،‬بایــد برنامــه عملیاتــی و بــا‬ ‫مســوولیت مشــخص داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت حضــور مــردم در انتخابــات‬ ‫گفــت‪ :‬باتوجــه بــه شــرایط کنونــی‪ ،‬دنیــا چشــم بــه‬ ‫ایــران دوختــه تــا چــه میــزان در پــای صنــدوق هــای‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامن ـه ای همچنیــن بــا‬ ‫اشــاره بــه درس هــای فاطمــی از جملــه در‬ ‫عرصــه مســائل فرهنگــی و موضــوع حجــاب‬ ‫و ایســتادگی در مقابــل باطــل و دفــاع از‬ ‫والیــت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬یکــی از معــارف مهــم‬ ‫فاطمــی‪ ،‬موضــوع همبســتگی اجتماعــی‬ ‫و کمــک بــه دیگــران اســت کــه در ســخنان‬ ‫ان حضــرت و رفتارهــای اجتماعــی ایشــان‬ ‫به وضــوح دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایشــان یکــی از نیازهــای امــروز جامعــه‬ ‫به ویــژه بــرای حــل موضوعاتــی همچــون‬ ‫اشــتغال و ازدواج جوانــان را ترویــج روحیــه‬ ‫همبســتگی اجتماعــی دانســتند و افزودنــد‪:‬‬ ‫بــرای مقابلــه بــا تبلیغــات همــه جانبــه ای‬ ‫کــه جوانــان را بــه فرزنــد اوری کمتــر تشــویق‬ ‫مــی کنــد و نتیجــه ان هــم پیــر شــدن جامعه و‬ ‫تســلط اســان دشــمنان بــر یــک جامعــه خالــی‬ ‫از جــوان اســت‪ ،‬بایــد در زمینــه ازدواج اســان‬ ‫و فرزنــداوری بیشــتر فرهنــگ ســازی شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا اشــاره‬ ‫بــه برنامــه ریــزی اندیشــکده هــا و تبلیغــات‬ ‫گســترده رســانه هــای غربــی بــرای قانــع کــردن‬ ‫ملــت ایــران به منظــور کوتــاه امــدن در مقابــل‬ ‫امریــکا تاکیــد کردنــد‪ :‬ملــت ایــران بــه لطــف‬ ‫خــدا تاکنــون ایســتاده اســت و از ایــن پــس‬ ‫هــم خواهــد ایســتاد امــا ایــن ایســتادگی‬ ‫نیازمنــد تزریــق مســتمر نیــروی معنــوی بــه‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای بــا تاکیــد براینکــه‬ ‫روح حماســی در کشــور همچنــان زنــده اســت‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬ملــت ایــران در همــه قضایایــی کــه‬ ‫نیازمنــد حضــور پرشــور و حماســی بــوده‪ ،‬در‬ ‫میــدان حاضــر بــوده انــد امــا اســتمرار ایــن‬ ‫روحیــه نیازمنــد تعمیــق معــارف دینــی و‬ ‫فرهنــگ ســازی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان ایــن وظایــف خطیــر را از جملــه‬ ‫مســئولیت های جامعــه مداحــان برشــمردند و‬ ‫خاطــر نشــان کردنــد‪ :‬بــه لطــف خداونــد جنــس‬ ‫جمهــوری اســامی از همــه نظــر جور اســت زیرا‬ ‫نظــام اســامی‪ ،‬ســردار نظامــی خــوب‪ ،‬مــردان‬ ‫علمــی جــوان و پرانگیــزه‪ ،‬فرهنــگ ســازان‬ ‫پرهمــت و باغیــرت و هنرمن ـدِ‪ ،‬و مــردم امــاده‬ ‫بــه کار در همــه عرصــه هــا دارد‪ ،‬بنابرایــن بــا‬ ‫چنیــن ظرفیــت هایــی بــه فضــل الهــی‪ ،‬پیــروزی‬ ‫قطعــی و نهایــی بــر جبهــه وســیع دشــمن‬ ‫متعلــق بــه ملــت ایــران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار هشــت تــن از مداحــان و‬ ‫شــاعران از اســتانهای مختلــف کشــور بــه‬ ‫قرائــت اشــعار و مدایحــی در فضائــل حضــرت‬ ‫فاطمه زهــرا ســام الله علیها پرداختنــد‪.‬‬ ‫رای حاضــر مــی شــوند‪ ،‬میــزان مشــارکت مــردم‬ ‫مالکــی بــرای انــان اســت کــه ایــا تهدیدهــا و تحریــم‬ ‫هــا پاســخ داده اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬مــردم‬ ‫ایــن اســتان‪ ،‬بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬همــواره در‬ ‫صحنــه هــای مختلــف حضــوری موثــر و فعــال داشــته انــد‪.‬‬ ‫سفیران مشارکت فعال می شوند‪.‬‬ ‫شــجاعی گفــت‪ :‬بایــد گــروه هایــی بــا عنــوان ســفیران‬ ‫مشــارکت تشــکیل شــود‪ ،‬ایــن گــروه هــا بــا حضــور‬ ‫تمامــی اقشــار و اصنــاف‪ ،‬بــه شهرســتان هــا اعــزام‬ ‫شــده و نســبت بــه برگــزاری جلســات بــا اقشــار و‬ ‫جامعــه هــدف اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســفیران مشــارکت در شهرســتان هــا در چنــد‬ ‫روز باقیمانــده بایــد در مجمــوع ‪ ۴۴۰‬جلســه برگــزار کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬برگــزاری‬ ‫انتخابــات‪ ،‬مربــوط بــه شــخص‪ ،‬گــروه و یــا جنــاح‬ ‫خاصــی نیســت بلکــه مربــوط بــه کل نظــام اســت‪.‬‬ ‫عابدیــن عابــدی مقــدم‪ ،‬رییــس هیــات نظــارت بــر‬ ‫انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در خراســان شــمالی هــم در ایــن نشســت گفــت‪:‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪234‬‬ ‫به لحاظ شرایط بد جوی‬ ‫پروازهای فرودگاه‬ ‫بجنورد لغو شد‬ ‫شــرکت هواپیمایــی ایران ایــر‪ ،‬پــرواز روز‬ ‫شــنبه تهــران ‪ -‬بجنــورد را بــه علــت شــرایط‬ ‫نامســاعد اب و هوایــی و کاهــش دیــد‬ ‫خلبــان‪ ،‬لغــو کــرد‪.‬‬ ‫مســوول روابــط عمومــی فــرودگاه بجنــورد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــرکت حتــی ســعی‬ ‫کــرد پــرواز امــروز را بــا تاخیــر انجــام دهــد‬ ‫تــا بلکــه شــرایط اب و هوایــی بــرای پــرواز‬ ‫مســاعد شــود‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫نامســاعد جــوی‪ ،‬ســرانجام تصمیــم گرفــت‬ ‫از فــرودگاه مهرابــاد پــرواز نکنــد‪.‬‬ ‫امیــر سنخواســتیان افــزود‪ :‬قــرار بــود ایــن‬ ‫پــرواز ســاعت ‪ ۶‬و نیــم از تهــران انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬شــرکت هواپیمایــی ماهــان نیــز امــروز‬ ‫ســاعت ‪ ۱۱‬و ‪ ۴۵‬دقیقــه از تهــران بــه مقصــد‬ ‫بجنــورد پــرواز دارد کــه گزارشــی مبنــی بــر‬ ‫احتمــال لغــو ایــن پــرواز نرســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا شــرکت هــای هواپیمایــی‬ ‫ماهــان‪ ،‬ایــران ایــر و اســمان در ســال جــاری‬ ‫تعــداد زیــادی از پروازهــای فــرودگاه بجنــورد‬ ‫را بــه علــت مشــکالت فنــی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬اب‬ ‫و هوایــی و یــا بــدون اقامــه دلیلــی خــاص‬ ‫لغــو کــرده انــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اداره کل هواشناســی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬بررســی نقشــه هــای‬ ‫پیــش یابــی و تصاویــر دریافتــی از ماهــواره‬ ‫بیانگــر حاکمیــت ســامانه بارشــی فعالــی بــر‬ ‫ایــن اســتان اســت کــه ایــن وضعیــت همــراه‬ ‫بــا لغزندگــی جــاده هــا‪ ،‬کــوالک بــرف و مــه‬ ‫گرفتگــی تــا اواخــر امــروز ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫فــرودگاه بجنــورد بــه علــت شــرایط خــاص‬ ‫اقلیمــی و مکانــی‪ ،‬نیــاز بــه هواپیمــای خــاص‬ ‫دارد کــه هــم اکنــون عمدتــا هواپیماهــای‬ ‫فوکــر در ایــن فــرودگاه برنامــه پــروازی دارنــد‬ ‫و در فصــل زمســتان شــمار زیــادی از پروازها‬ ‫بــه علــت بــدی اب و هــوا لغــو مــی شــوند‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی‬ ‫در شــمال شــرق کشــور قــرار دارد کــه فاصلــه‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مرکــز ایــن اســتان تــا تهــران افــزون بــر‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومتــر و تــا مشــهد ‪ ۲۵۰‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫فــرودگاه بجنــورد بــه عنــوان فــرودگاه مــرز‬ ‫هوایــی فعــال اســت کــه دارای یــک بانــد بــه‬ ‫ابعــاد ‪ ۴۲۰۰‬در ‪ ۴۵‬متــر‪ ،‬اپــرون بــه ابعــاد ‪۲۴۵‬‬ ‫در ‪ ۱۱۸‬متــر‪ ،‬تاکســی وی عمــود بــه ابعــاد ‪۲۳‬‬ ‫در ‪ ۱۲۰‬متــر و ســاختمان ترمینــال مســافری بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۷۰۰‬متــر مربــع و ترمینــال جدیــد بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۴۶۰۰‬مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫مجلس در راس‬ ‫امور است‪.‬‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫در اســتان حــدود ‪ ۵۵‬درصــد از افــراد ثبــت‬ ‫نــام کــرده بــرای کاندیداتــوری انتخابــات از شــورای‬ ‫نگهبــان تاییدیــه گرفتنــد‪ ،‬کــه بــا تمامــی داوطلبــان‬ ‫رد صالحیــت شــده نشســت داشــته و علــل رد‬ ‫صالحیــت را بــه انــان توضیــح دادیــم‪.‬‬ ‫رییــس ســتاد انتخابــات خراســان شــمالی هــم بــا بیــان‬ ‫اینکــه دشــمن تــاش دارد تــا بیــن مــردم و نظــام فاصلــه‬ ‫ایجــاد کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬دســت انــدرکاران برگــزاری انتخابــات‬ ‫بایــد بــرای حضــور حداکثــری مــردم در پــای صنــدوق هــای‬ ‫رای تــاش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ولــی اللــه حیاتــی اظهــار داشــت‪ :‬هرگونــه خدشــه‬ ‫و تعــرض بــه اصــل والیــت فقیــه و جایــگاه رهبــری‬ ‫و نیــز دو قطبــی کــردن رقابــت هــای انتخاباتــی در‬ ‫جامعــه‪ ،‬خــط قرمــز نظــام اســت کــه بایــد مــورد توجــه‬ ‫ســخنرانان و نامزدهــای انتخاباتــی باشــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی دارای چهــار کرســی‬ ‫مســتقل نمایندگــی در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اســت و شهرســتان فــاروج در ایــن اســتان نیــز بــا‬ ‫شهرســتان قوچــان در خراســان رضــوی مشــترکا یــک‬ ‫کرســی نمایندگــی در خانــه ملــت دارنــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خداحافظی با‬ ‫فروش لوازم‬ ‫خانگی قاچاق‬ ‫و تقلبی‬ ‫شنبه ‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪234‬‬ ‫تحمیل غرامت ‪۴۷۰‬‬ ‫میلیاردی به شهرداری‬ ‫گرگان به لحاظ بدحسابی‬ ‫بــد حســابی در پرداخــت بدهــی بــه پیمانــکار‬ ‫ســاخت زیرگــذر جــاده ناهارخــوران و روگــذر‬ ‫ترمینــال گــرگان ســبب شــد تــا بــر اســاس‬ ‫رای دادگاه‪ ،‬شــهرداری ایــن شــهر مکلــف بــه‬ ‫پرداخــت ‪ ۴۷‬میلیــارد غرامــت بــه پیمانــکار‬ ‫ســازنده طــرح شــود‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی گــرگان‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک‬ ‫مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫گــرگان تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬ضمنــا در خصــوص‬ ‫اگهــی هــای اصالحــی ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫انتشــار اگهی‪،‬متقاضیــان مــی بایســت اعتــراض خــود‬ ‫را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان تســلیم‬ ‫نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫(بخش یک ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -1‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000795‬اقــای محســن‬ ‫اســدی فرزند صفرعلی بشــماره شناســنامه ‪ 299‬صادره از گرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2121970721‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 104/78‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-1355‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی خــاور بیگــم‬ ‫مفیدیــان بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬کالســه پرونــده ‪ 1392114412001003123‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫محمــد ابــر اهیــم کریمــی فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 572‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121197362‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت به مســاحت‬ ‫‪ 7‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-1373‬‬ ‫اصلی واقع در اراضی شــهری حکایت از انتقال از مالک رســمی‬ ‫اســیه بیگــم میرکریمــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -3‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000463‬اقای موســی‬ ‫راح فرزنــد عباســعلی بشــماره شناســنامه ‪ 8‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2122192178‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان‬ ‫کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪98/25‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک باقیمانــده از ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-2668‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری حکایــت از انتقال از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی دارد ‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000681‬اقــای یحیــی‬ ‫کریــم ابــادی فرزند اکبر بشــماره شناســنامه ‪ 106‬صــادره از گرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2121258043‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 302‬مترمربع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ 662‬فرعــی از ‪-3996‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای محمــود‬ ‫فلســفی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش ‪ 2‬ثبت گرگان)‬ ‫بازار لوازم خانگی به سمت بهبود در حال حرکت است و قرار نیست دیگر فروشندگان برای مردم تعیین تکلیف کنند‪.‬‬ ‫اگر می خواهید لوازم خانگی بخرید از مغازه داران‪ ،‬شناسه کاال بگیرید‪.‬‬ ‫اگر مغازه دار شناسه کاال را به شما نشان داد برای صحت و سقم ان ستاره ‪ ۴‬ستاره ‪ ۷۷۷۷‬مربع را شماره گیری و شناسه کاال را وارد کنید‪.‬‬ ‫در این صورت می توانید اطمینان پیدا کنید که کاالیی که قصد خرید ان را دارید‪ ،‬سالمت است یا خیر‪.‬‬ ‫انگونــه کــه فعــاالن بــازار ارزیابــی می کننــد‪ ،‬از روزی کــه واردات لــوازم خانگــی ممنــوع شــد‪ ،‬بــازار تغییــر مســیر داده و‬ ‫کاالهایــی کــه هیــچ اصالتــی ندارنــد جــای برندهــای معــروف را در اکثــر مغازه هــا گرفتنــد‪ .‬‬ ‫چالش دیگری که در این بازار وجود دارد‪ ،‬دور زدن بازرسان قیمتی است‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬کالســه پرونــده ‪ 1396114412001001117‬خانــم زهــرا‬ ‫ناظــری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 13322‬صــادره از‬ ‫کاللــه بــه شــماره ملــی ‪ 4869133717‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪140‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 143‬فرعــی از ‪-123‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی اکبــر ناهیــدی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -6‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000635‬اقــای‬ ‫عبدالعــارف باقــری فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه ‪ 11‬صــادره از‬ ‫بندرگز به شــماره ملی ‪ 2249686572‬ششــدانگ اعیانی یکباب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪3‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 362/67‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-124‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫توشــن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬کالســه پرونــده ‪ 13981144120010000661‬خانــم رویــا‬ ‫عشــقی لمراســکی فرزند فرامرز بشــماره شناســنامه ‪ 3992‬صادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121779779‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 111/50‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی واقــع در اراضی‬ ‫گلنــد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬کالســه پرونــده ‪ 13981144120010000632‬خانــم نیکتــا‬ ‫کاویانــی فرزنــد محمدمهــدی بشــماره شناســنامه‪ -‬بشــماره شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110759747‬صــادره از گــرگان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 79/13‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-127‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫کرپــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -9‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000633‬خانــم کیانــا‬ ‫کاویانــی فرزنــد محمدمهــدی بشــماره شناســنامه ‪ -‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2110230622‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 179/78‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-127‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -10‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000788‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫حســین گزمــه ء فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 465‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120841764‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 139/12‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪-127‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫کرپــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -11‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001093‬اقــای اســام‬ ‫خــدادادی فرزنــد پــوالد بشــماره شناســنامه ‪ 27986‬صــادره از‬ ‫اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1461493048‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪4‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 58/28‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-127‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫در دویســت و نهمیــن جلســه رســمی و علنــی‬ ‫شــورای شــهر گــرگان کــه شــامگاه شــنبه بــه‬ ‫پایــان رســید‪ ،‬الیحــه دو فوریتــی شــهرداری‬ ‫گــرگان بــه صحــن شــورا ارایــه شــد کــه بــر‬ ‫اســاس ان شــهرداری خواســتار افزایــش ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریالــی بودجــه پیــش بینــی شــده‬ ‫بــرای هزینــه هــای دادخواســت پرونــده هــای‬ ‫حقوقــی ایــن نهــاد در محاکــم قضایــی شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن الیحــه و دادنامــه هــای‬ ‫شــعبه نهــم دادگاه حقوقــی گرگان‪ ،‬شــهرداری‬ ‫ایــن شــهر بــه دلیــل عمــل نکــردن بــه تعهــدات‬ ‫قانونــی بــه پیمانــکار و خســارت هــای وارده‬ ‫ناشــی از تاخیــر‪ ،‬مکلــف بــه پرداخــت ‪۴۷۵‬‬ ‫کرپــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -12‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000978‬اقــای‬ ‫ســید میــاد حســینی فرزنــد ســید شــعبان بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2110125969‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2110125969‬در ‪115‬‬ ‫ســهم مشــاع از ‪ 120‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی که‬ ‫مابقی ان وقف اســت به مســاحت ‪ 66637/50‬مترمربع مفروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-156‬اصلــی واقــع در اراضــی للدوین‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -13‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000755‬اقــای محمــود‬ ‫نودیجــه فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه ‪ 66‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2122499321‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 1470/05‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-191‬اصلــی واقــع در اراضــی نودیجــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -14‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000234‬خانــم اکــرم‬ ‫زیــن العابدینــی فرزنــد یوســف بشــماره شناســنامه ‪ 3014‬صادره‬ ‫از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121730540‬ششــدانگ اعیانــی‬ ‫یکباب ســاختمان بانضمام ‪6‬ســهم از ‪ 7‬ســهم ششــدانگ عرصه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت به مســاحت ‪ 90/23‬مترمربع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ 34/244‬فرعــی از‪-267‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی چینیــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای ســید‬ ‫احمــد میرافضلــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش سه ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪-15‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001064‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫عبــاس مســیح ابــادی فرزنــد محمدصــادق بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 21739‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2120217106‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 283/30‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ حکایــت از انتقــال از‬‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -16‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000826‬خانــم‬ ‫معصومــه دوســت فرزنــد محمدعلی بشــماره شناســنامه ‪5722‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120388822‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 110/74‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -17‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000854‬اقــای علــی‬ ‫میرحســینی فرزنــد تیمــور بشــماره شناســنامه ‪ 24139‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120241120‬ششــدانگ یــک قطعه زمین که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 42/50‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -18‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000217‬اقــای عزیــز‬ ‫قربــان پــور فرزنــد صفرعلــی بشــماره شناســنامه ‪2110216867‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2110216867‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪81‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقع در‬ ‫اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -19‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000285‬خانــم منــور‬ ‫ســرونازی فرزنــد غــام بشــماره شناســنامه ‪ 2110024372‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2110024372‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 126‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -20‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000419‬اقــای‬ ‫اســماعیل یوســفی هاشــم ابــاد فرزنــد مرتضــی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 41‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2122904593‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 27/59‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪-‬‬ ‫فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -21‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000504‬خانــم الهــه‬ ‫رضائــی فرزنــد حبیــب اله بشــماره شناســنامه ‪ 3609‬صــادره از گرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2121640983‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 258/65‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -22‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000514‬اقــای‬ ‫غالمعلــی قربــان نــژاد فرزنــد جمشــید بشــماره شناســنامه ‪1378‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121510877‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 81/35‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -23‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000563‬خانــم زهــرا‬ ‫کرامتــی فرزنــد یوســفعلی بشــماره شناســنامه ‪ 3182‬صــادره از‬ ‫بجنــورد بــه شــماره ملــی ‪ 0680920633‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 102‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -24‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000690‬اقــای مهــدی‬ ‫چادرنشــین فرزنــد صفــر بشــماره شناســنامه ‪ 94‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2122494832‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 77/28‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -25‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000727‬اقــای‬ ‫حســینعلی تجری فرزند علی اکبر بشــماره شناســنامه ‪ 898‬صادره‬ ‫از علــی ابــاد بــه شــماره ملــی ‪ 2668979318‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 141‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -26‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000785‬اقــای حســین‬ ‫هراتــی فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه ‪ 1374‬صــادره از زابل‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3672740217‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 63/25‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -27‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000858‬اقــای‬ ‫میرجمــال الدیــن حاجــی میرقاســمی فرزنــد ســید حبیــب الــه‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 27‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫میلیــارد ریــال غرامــت بــه پیمانــکار ســازنده‬ ‫زیرگــذر جــاده ناهارخــوران گــرگان و روگــذر‬ ‫ترمینــال شــد‪.‬‬ ‫مدیــران شــهرداری گــرگان در ایــن جلســه‬ ‫دلیــل پرداخــت نکــردن بدهــی بــه پیمانــکار‬ ‫را تذکــر و منــع کتبــی یکــی از دســتگاه هــای‬ ‫نظارتــی زیــر مجموعــه قــوه قضاییــه اعــام‬ ‫کــرده و از امادگــی شــهرداری بــرای پرداخــت‬ ‫بدهــی در موعــد مقــرر کــه رقمــی معــادل ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــود خبــر دادنــد‪.‬‬ ‫ســعید رحیمــی عضــو حقوقــدان شــورای‬ ‫شــهر گــرگان بــا انتقــاد از رویــه شــهرداری در‬ ‫ایــن پرونــده اظهارداشــت‪ :‬نداشــتن وکیــل از‬ ‫طــرف شــهرداری در ایــن پرونــده قابــل توجیــه‬ ‫و پذیرفتنــی نیســت و ســهل انــگاری در دفــاع از‬ ‫یــک رویــه معمــول ســبب شــده تاکنــون موظف‬ ‫بــه پرداخــت ایــن رقــم بــه پیمانــکار شــویم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن گونــه موضوعــات بــه طــور‬ ‫معمــول بــا توافــق دوطرفــه قابــل حــل اســت‬ ‫و نبایــد شــرایط بــه اینجــا برســد کــه فقــط ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه دادخواســت و تجدیــد‬ ‫نظــر خواهــی پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫از مصوبــات ایــن جلســه‪ ،‬رای موافــق‬ ‫اعضــای شــورای شــهر بــه توافــق ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریالــی شــهرداری گــرگان بــا مالــکان یکــی از‬ ‫اراضــی حاشــیه کنــدراه روگــذر افســران بــود‪.‬‬ ‫تعــدادی از اعضــای شــورا بــه شــکل و‬ ‫محتــوای ایــن توافــق نامه و قیمت پیشــنهادی‬ ‫ایراداتــی وارد کردنــد‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان در خصــوص ایــن الیحــه‬ ‫گفــت‪ :‬ضــرورت حفــظ جــان شــهروندان و‬ ‫ایــرادات وارده بــه نحــوه اتصــال کنــدرو بــه‬ ‫شــصت متــری افســران ســبب شــد تــا در‬ ‫نهایــت تصمیــم بــه پذیرفتــن ایــن توافــق‬ ‫نامــه بــا مالــک بگیریــم‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه نیــز مقــرر شــد تــا‬ ‫مبلــغ ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال بیــن ‪ ۲۶‬نفــر از‬ ‫مســتمندان تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی‬ ‫گــرگان توزیــع شــود‪.‬‬ ‫‪ 2122252987‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 335/38‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -28‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000919‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫ســلطان تیموری دهنو فرزند محمد بشــماره شناســنامه ‪ 7‬صادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 4979791786‬ششــدانگ یــک قطعــه زمین‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 99‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -29‬کالســه پرونده ‪ 1398114412001000931‬خانم خیرالنســاء‬ ‫برزنونی فرزند حســن بشــماره شناســنامه ‪ 32‬صادره از نیشــابور به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 1063860334‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 210/68‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -30‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000964‬خانــم زهــرا‬ ‫احمــدی فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه ‪ 3774‬صــادره از‬ ‫مشــهد بــه شــماره ملــی ‪ 0942096959‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت ‪ 100‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -31‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000985‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫لیــا ســیاه مرگوئــی فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪1270‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120758352‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 300/45‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -32‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001053‬اقــای‬ ‫محمدعلــی اســکندریان فرزنــد الــه وردی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 104‬صــادره از مهــدی شــهر بــه شــماره ملــی ‪5309761888‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 2162/67‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از‬‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -33‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001066‬خانــم امــه‬ ‫کلثــوم گرزیــن فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 481‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121326073‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 154/5‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -34‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001067‬اقــای حســن‬ ‫کمیــزی فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 3549‬صــادره از اق‬ ‫قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979075630‬ششــدانگ یــک قطعــه زمین که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 98/47‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف‪ -35‬کالســه پرونــده ‪1398114412001001075-1‬‬ ‫‪ 1398114412001001077-3 1398114412001001076-2‬اقــای‪/‬‬ ‫خانــم ‪-1‬طیبــه ملــک ‪-2‬فاطمــه تاشــی ‪-3‬علــی تاشــی فرزنــد‬ ‫‪-1‬ابراهیــم ‪-2‬محمدرضــا ‪ -3‬محمدرضــا بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2111192376-3 211918111-2 3828-1‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪2111192376-3 2110918111-2 2120941114-1‬‬ ‫‪ 23/34-1‬ســهم ‪35/55-2‬ســهم ‪71/11-3‬ســهم مشــاع از ‪130‬‬ ‫ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 130‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از‬‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -36‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001184‬خانــم شــهناز‬ ‫زیــرکاری فرزنــد ســلیمان بشــماره شناســنامه ‪ 743‬صــادره از زابل‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3672248436‬ششــدانگ یــک قطعه زمین که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 90‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی به متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -37‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001325‬اقــای رحمــت‬ ‫مهاجــر منقــوش فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه ‪ 1567‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121490051‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 134‬مترمربــع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -38‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001002094‬اقــای امیــر‬ ‫دهقــان فرزنــد محمدباقــر بشــماره شناســنامه ‪ 30506‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120294771‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 325/26‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -39‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000734-1‬‬ ‫‪ 1398114412001000904-2‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬کلثــوم غفــاری تــوران‬ ‫‪-2‬محمدباقــر مســعودی فرزنــد ‪-1‬حســین خــان ‪-2‬حســین‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 1-2 30-1‬صــادره از رامیــان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4879724181-2 4879726864-1‬هــر یــک ســه دانــگ‬ ‫ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 5002/50‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-5‬اصلــی واقــع در اراضــی نومــل حکایــت از انتقــال از‬‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -40‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001816‬خانــم جــان‬ ‫بــی بــی رمضانــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 445‬صــادره‬ ‫از مانــه و ســملقان بــه شــماره ملــی ‪ 5249612342‬ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 51‬ســهم از ‪ 60‬ســهم عرصــه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 265/30‬مترمربع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-83‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫امیرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -41‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000492‬اقای حســین‬ ‫ورزنــده فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه ‪ 833‬صــادره از تهــران‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0035486856‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 184/41‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -42‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000493‬اقــای‬ ‫حســین ورزنده فرزند حســن بشــماره شناســنامه ‪ 833‬صادره از‬ ‫تهران به شــماره ملی ‪ 0035486856‬ششــدانگ اعیانی یکباب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 185/80‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -43‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001618‬اقــای‬ ‫صفرعلی ویســی فرزند جمشــید بشــماره شناســنامه ‪ 4‬صادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2122407042‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 1023/90‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -44‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001957‬اقــای ســید‬ ‫احمــد اقائــی فرزنــد ســید محمد بشــماره شناســنامه ‪ 386‬صادره‬ ‫از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121399429‬ششــدانگ اعیانــی‬ ‫یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 129/50‬مترمربــع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -45‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000928‬خانــم زهــرا‬ ‫هراتــی دادی فرزنــد خانعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 1703‬صــادره از‬ ‫زابــل بــه شــماره ملــی ‪ 3674102404‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت ‪ 110‬مترمربــع مفروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگوش‬ ‫تپــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -46‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001013‬دولــت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــا نمایندگــی دادگســتری اســتان‬ ‫گلســتان فرزنــد ‪ -‬بشــماره شناســنامه ‪ -‬صــادره از ‪ -‬بــه شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14002793965‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 500/50‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫خرگــوش تپــه حکایــت از انتقــال از مالک رســمی به متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -47‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001051‬خانــم لیــا رهنمــا‬ ‫فرزنــد محمــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 373‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2121415467‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 243/31‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگوش‬ ‫تپــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -48‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000127-1‬‬ ‫‪ 1398114412001000128-2‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬مرادعلــی احمــدی ‪-2‬یحیــی‬ ‫احمــدی فرزنــد ‪-1‬حســن ‪-2‬محمدابراهیــم بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 39-2 44-1‬صــادره از ‪-1‬بیارجمنــد ‪-2‬گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121198301-2 6429875555-1‬هــر یــک ســه دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 336‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪3866‬‬ ‫فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه‬ ‫بــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -49‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000297‬خانــم ام‬ ‫البنیــن ادم اولنــگ فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه ‪44‬‬ ‫صــادره از کردکــوی بــه شــماره ملــی ‪ 2249338329‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت به مســاحت‬ ‫‪ 261/20‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی‬ ‫از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -50‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000546‬اقــای امیــر‬ ‫غربا فرزند نورمحمد بشــماره شناســنامه ‪ 760‬صادره از شــاهرود‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4591194302‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 312/90‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -51‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000900‬اقــای علــی‬ ‫مهــری فرزنــد یدالــه بشــماره شناســنامه ‪ 630‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 212142529‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن که در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 211/50‬مترمربــع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -52‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001069‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫علــی شــارعی کارگــر فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪1010‬‬ ‫صــادره از ســبزوار بــه شــماره ملــی ‪ 793256089‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 244/40‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی‬ ‫از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -53‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001467‬اقــای علــی‬ ‫تجــری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 466‬صــادره از علــی‬ ‫ابــاد بــه شــماره ملــی ‪ 2269400941‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 305/10‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -54‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000794‬اقــای احمــد‬ ‫احمــدی فرزنــد مرادعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 546‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2121902759‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 119/61‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -55‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001018‬خانــم مریــم‬ ‫محمــدی فرزنــد هوشــنگ بشــماره شناســنامه ‪ 24407‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120243808‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪600‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-108‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -56‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001080‬اقــای رضــا ملــک‬ ‫شــاهدهی فرزنــد نورالــه بشــماره شناســنامه ‪ 427‬صــادره از کردکوی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2248734344‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 196/19‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -57‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001115‬اقــای‬ ‫عباســعلی ساورســفلی فرزنــد شــعبان بشــماره شناســنامه ‪247‬‬ ‫صــادره از کردکــوی بــه شــماره ملــی ‪ 2249118450‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 126/46‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-108‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -58‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001178‬اقــای‬ ‫رمضانعلی قلی پور االرزی فرزند علی زمان بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 27341‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2120273121‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 235/13‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪-‬‬ ‫فرعــی از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایت از انتقال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -59‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000749‬خانــم زهــرا‬ ‫مهاجــر مهماندوئــی فرزنــد قربــان بشــماره شناســنامه ‪883‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120638799‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪2260‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-117‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫مرزنکالتــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -60‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000132‬اقــای رحمان‬ ‫اســماعیلی فرزنــد مختــوم بشــماره شناســنامه ‪ 9‬صــادره از اق‬ ‫قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979259601‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی بــه مســاحت ‪ 29100/68‬مترمربــع مفــروز و مجــزی‬ ‫شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-153‬اصلــی واقــع در اراضی نوده حاجی‬ ‫شــریف حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش ‪ 4‬ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -61‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000134-1‬‬ ‫‪ 1398114412001000136-3 1398114412001000135-2‬اقــای‪/‬‬ ‫خانــم ‪-1‬محمودرضــا پزشــک پــور ‪-2‬احمدرضــا پزشــک پــور‬ ‫‪-3‬علیرضــا پزشــک پــور فرزنــد نصــرت الــه بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 424-3 183-2 455-1‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪-1 2121253807-3 2121294570-2 2121325816-1‬دو ســهم از‬ ‫ده ســهم ‪6-2‬ســهم از ‪ 10‬ســهم ‪2-3‬ســهم از ‪ 10‬ســهم ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت به مســاحت‬ ‫‪ 242/58‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1510‬فرعــی از‬ ‫‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی شــرکت تعاونــی مســکن بهــارک بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -62‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001095‬اقــای جــواد نیــک‬ ‫بیــان فرزنــد علــی اصغــر بشــماره شناســنامه ‪ 63‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2122543922‬ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان‬ ‫بانضمــام ‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده‬ ‫ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 167/80‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه‬ ‫حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -63‬کالســه پرونــده ‪ 1394114412001001287‬اقــای حســن‬ ‫گرزیــن فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 3665‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2120939489‬ششــدانگ اعیانــی یکباب ســاختمان‬ ‫بانضمــام ‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده‬ ‫ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 373/62‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه‬ ‫حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف‪ -64‬کالســه پرونده ‪ 1397114412001001789‬اقای حســین‬ ‫لطفــی کتولــی فرزنــد رحمــت الــه بشــماره شناســنامه ‪5979‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120391394‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪310‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 298‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی قادرابــاد حکایــت از انتقــال از مالک رســمی اقای‬ ‫اصغــر خلوتــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -65‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001858‬اقــای بهــروز‬ ‫شــربت خــواری فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 9495‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2122644516‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه‬ ‫حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -66‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001002141‬اقــای حســن‬ ‫عموئــی فرزنــد محمدحســین بشــماره شناســنامه ‪ 142‬صــادره از‬ ‫بســطام بــه شــماره ملــی ‪ 4591590275‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 116‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه‬ ‫حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/7‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/26‬شناسه اگهی ‪ ۷۴۹۹۲۷ :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم معصومــه بخشــی دخــت فرزنــد عبــاس برابــر وکالــت نامــه‬ ‫شــماره ‪ 120234‬مــورخ ‪ 1389/12/22‬تنظیمــی دفتــر خانه اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 8‬گــرگان بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی‬ ‫شــده توســط دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ 48‬گــرگان ادعــا‬ ‫نمودنــد ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان در‬ ‫طبقــه اول بمســاحت ‪ 78/2‬متــر مربــع به پــاک ‪ 10374‬فرعی از‬ ‫‪ 1379‬فرعــی از ‪ 3‬مکــرر –اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت گــرگان کــه ذیــل‬ ‫ثبــت ‪ 54978‬صفحــه ‪ 179‬جلــد ‪ 389‬دفتــر امــاک بنــام اقــای‬ ‫رضــا محمــد شــفیع فرزنــد حســین به شــماره مسلســل ‪136053‬‬ ‫الــف ‪ 89/‬ثبــت و صــادر گردیــده اســت و بموجــب اســناد رهنــی‬ ‫شــماره هــای ‪ 66784‬مــورخ ‪ 1389/04/07‬و ‪ 66788‬مــورخ‬ ‫‪ 1389/04/7‬و ‪ 66789‬مــورخ ‪ 1389/04/07‬دفترخانــه اســناد‬ ‫رســمی شــماره یــک گــرگان در رهــن بانــک مســن نهارخــوران قــرار‬ ‫دارد کــه بــه علــت جابجائــی مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای‬ ‫صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت از ایــن‬ ‫رو باســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی ائیــن نامــه قانون ثبــت مراتب در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد‬ ‫اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‬ ‫اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 3851 :‬تاریخ انتشار ‪ 1398/11/26‬روز شنبه‬ ‫علــی برقــی ‪ -‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گــرگان‬ ‫از طــرف انــه تــاج برازنــده‬ ‫دالالن و واســطه ها بــا حضــور در بــازار و ایجــاد تقاضــای کاذب و بــه دنبــال ان ســنگین کــردن کفــه تقاضــا بــه نوعــی ســبب نابســامانی‬ ‫بــازار شــده اند‪.‬در حــال حاضــر فاصلــه قیمتــی در خــودروی پرتیــراژی ماننــد پرایــد بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان اســت‪ ،‬ایــن فاصلــه‬ ‫قیمتــی هــر کســی را وسوســه می کنــد تــا بــه بــازار ورود و از ســود ان بهره منــد شــود‪.‬‬ ‫مســووالن صنعتــی بــا اگاهــی از دالیــل شــکل گیری داللــی در بــازار‪ ،‬بــا انداختــن تقصیرهــا بــه گــردن واســطه ها عــاوه بــر‬ ‫ســرپوش گذاشــتن روی ضعف هــای مدیریتــی‪ ،‬همچنــان بــه سیاســت غلــط قیمت گــذاری دســتوری ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫ابزارهــای ب ـه کار رفتــه در بــازار خــودرو چندمــاه اســت کــه ناکارامــد شــده حــال انکــه وزارت صنعــت بــاز هــم بــه دنبــال ابزارهایــی جدیــد‬ ‫اســت‪ ،‬ابزارهایــی کــه به طــور حتــم خــود بــه رانتــی جدیــد در خــودرو تبدیــل خواهــد شــد‪/ .‬دنیــای اقتصــاد‬ ‫مقصر اصلی وزارت‬ ‫نشینان یا دالالن و‬ ‫واسطه ها ؟‬ ‫شهرستانها‬ ‫شنبه ‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫معاون فرهنگی وزیر تعاون‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع خالق عامل شادابی محیط زیست‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری در حــوزه صنایــع خالق‬ ‫عــاوه بــر توســعه محلــی‪ ،‬عامــل کمــک بــه شــادابی محیط زیســت و ممانعــت از تخریــب ایــن عرصه اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم صادقــی فــر در مراســم افتتاحیــه نخســتین اســتارتاپ ویکند بانــوان گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬حــوزه‬ ‫صنایــع خــاق همچنیــن مــی توانــد پیشــران توســعه در کشــور باشــد کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف‬ ‫کارگــروه صنایــع خــاق در وزارت تعــاون پایــه گــذاری شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه اســتارتاپ هــا حــوزه صنایــع خــاق بــه شــمار مــی رونــد و بــا فرهنــگ جامعــه ارتبــاط‬ ‫دارد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ســرمایه روی ایــن حــوزه کمــک خوبــی بــرای گــذر از مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫سیاســی اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه ســرمایه گــذاری گلســتان در اســتفاده از ظرفیــت بانــوان در توســعه اســتان اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۳۳۰‬میلیــارد ریــال وام در راســتای اجــرای طــرح توســعه مشــاغل خانگــی بــا ایجــاد ‪ ۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬شــغل و چهــار هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال وام اشــتغال روســتایی بــرای ایجــاد ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬شــغل‬ ‫پرداخــت شــد کــه بــه ترتیــب ‪ ۸۰‬و ‪ ۵۰‬درصــد شــغل ایجــاد شــده از ان بانــوان بودنــد‪.‬‬ ‫وی از مســووالن اقتصــادی گلســتان خواســت بیــش از گذشــته در حــوزه کار افرینــی در توســعه بنــگاه هــای‬ ‫زودبــازده ســرمایه گــذاری کنند‪.‬‬ ‫مهــدی غفــاری رییــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان هــم در ایــن مراســم ســرمایه گــذاری در حــوزه‬ ‫اســتارتاپ هــا را در ایــن اســتان ظرفیتــی نــو بــرای توســعه دانســت و گفــت‪ :‬ایــن پــارک امادگــی دارد از طــرح‬ ‫هــای اســتارتاپ بــه صــورت همــه جانبــه حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫استارتاپ ویکند بانوان گلستان با مشارکت ‪ ۸۲‬نفر به مدت سه روز در گرگان اغاز شد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬دولــت در ایــن بخــش‬ ‫تــا کنــون دســت کم ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت و کمــک بالعــوض بــه اســتان اختصــاص‬ ‫داد کــه در بخش هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬مســکن و زیرســاخت ها و‬ ‫تاسیســات اســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس دربــاره اخرین‬ ‫وضعیــت جبــران خســارت های‬ ‫ســیل در اســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫در ســیل ابتــدای امســال حــدود‬ ‫‪ 4‬هــزار و ‪ 800‬میلیــارد تومــان‬ ‫خســارت بــه بخش هــای مختلــف‬ ‫در اســتان وارد شــد کــه بخــش‬ ‫کشــاورزی و مســکن بیشــترین‬ ‫خســارت ها را متحمــل شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خوشــبختانه در بخــش‬ ‫مســکن بیــش از ‪ 14‬هــزار واحــد تعمیــر و تحویــل مــردم‬ ‫شــد و از ‪ 7‬هــزار و ‪ 707‬واحــد احداثــی نیــز حــدود ‪4‬‬ ‫هــزار واحــد تکمیــل و بــه بهره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬دولــت در ایــن بخــش‬ ‫طلب ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۲۰‬میلیارد ریالی پیمانکاران‬ ‫خراسان شمالی از ادارات‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مطالبــه‬ ‫پیمانــکاران ایــن اســتان از دســتگاه های اجرایــی بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۲۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال رســیده اســت امــا ادارات از فرصــت پرداخــت بدهــی توســط اســناد خزانه‬ ‫کمتــر اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫مجیــد رخشــانی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون تنهــا ‪ ۱۲‬درصــد از اســناد خزانــه در‬ ‫اســتان جــذب شــده اســت و حــال انکــه فرصــت اســتفاده از ایــن اســناد بــرای‬ ‫پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران تــا پایــان تیرمــاه ســال اینــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فرصــت اســتفاده از اوراق تســویه بــرای تهاتــر بدهــی پیمانــکاران و‬ ‫امــور مالیاتــی نیــز بــه پایــان رســیده و بــا اســتفاده از این اســناد ‪ ۵۰‬میلیــارد ریال‬ ‫از بدهــکاری مالیاتــی پیمانــکاران و مردم تســویه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یکــی از موانــع اســتفاده از اوراق تســویه را پرداخــت نقــدی ‪ ۲۵‬درصــد از‬ ‫اصل بدهی دانســت و افزود‪ :‬همین مســاله موجب شــده برخی از پیمانکاران‬ ‫بــرای تهاتــر بدهــی هــای خــود و اســتفاده از اوراق تســویه اقــدام نکننــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬مرکز کارافرینی کمیته امداد گلستان به بهره برداری رسید‬ ‫‪ ۲۵‬مرکــز نیکــوکاری کارافرینــی و اشــتغالزایی گلســتان امشــب دوشــنبه بــا حضــور رییــس کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) کشــور و مســووالن ایــن اســتان بــه صــورت متمرکــز در شهرســتان کردکــوی‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) در ایــن مراســم گفــت‪ :‬تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬مرکــز‬ ‫نیکــوکاری در اســتان هــا بــا نظــارت ایــن نهــاد راه انــدازی شــده کــه تــاش مــی کنیــم ایــن تعــداد بــه‬ ‫‪ ۸‬هــزار مرکــز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫مرتضــی بختیــاری بــر ضــرورت بــرون ســپاری خدمــات بــه مراکــز نیکــوکاری گفــت‪ ۳۰ :‬درصــد خدمــات ایــن‬ ‫نهــاد بــه مددجویــان بایــد بــه مراکــز نیکــوکاری در قالــب بــرون ســپاری واگــذار شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتفاده از مراکــز نیکــوکاری در حــوزه کارافرینــی و اشــتغالزایی یکــی از راههــای مهــارت‬ ‫امــوزی و توانمندســازی مددجویــان ایــن نهــاد اســت‪.‬‬ ‫بختیــاری همچنیــن بــر بهــره گیــری از ظرفیــت مراکــز دانــش بنیــان در توانمندســازی مددجویــان تاکیــد کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬پیــش نویــس تفاهمنامــه میــان کمیتــه امــداد و معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری امــاده‬ ‫شــده کــه عملیاتــی شــدن ان بــرای جامعــه هــدف در راســتای شــتاب دادن بــه اشــتغالزایی و رفــع موانــع‬ ‫فــروش محصــول تولیــدی موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی کشــور در ســفر بــه شــهر بندرترکمــن‪ ،‬کارگاه تولیــد مبــل یــک مددجــو‬ ‫بــا اســتفاده از وام ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی و اشــتغالزایی بــرای بیــش از ‪ ۲۵‬نفــر را افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫بختیــاری در حاشــیه ایــن مراســم کــه فرمانــداران بندرترکمــن و کردکــوی حضــور داشــتند‪ ،‬اعــام کــرد‪:‬‬ ‫طبــق موافقــت نامــه بســته شــده بــا بانــک مرکــزی‪ ،‬هــر کارفرمــا بــه ازای جــذب یــک مددجــوی ایــن‬ ‫نهــاد‪ ،‬از وام قــرض الحســنه بهــره منــد مــی شــود کــه ســقف پرداخــت ایــن تســهیالت تــا ‪ ۱۰‬نفــر و بــه‬ ‫میــزان ‪ ۵‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫تــا کنــون دســت کم ‪ 3‬هــزار و ‪ 500‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت و کمــک بالعــوض بــه اســتان اختصــاص‬ ‫داد کــه در بخش هــای مختلــف کشــاورزی‪ ،‬مســکن و‬ ‫زیرســاخت ها و تاسیســات اســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مبالغــی کــه دولــت بــرای جبــران‬ ‫خســارت ســیل بــه اســتان پرداخــت کــرده بــه غیــر از‬ ‫یکهــزار و ‪ 900‬میلیــارد تومــان بودجــه هزینـه ای و تملــک‬ ‫دارایــی و حــدود ‪ 3‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫بانکــی اســت کــه در بخش هــای مختلــف پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حق شــناس گفــت‪ :‬راه هــای اصلــی و فرعــی اســتان در‬ ‫ســیل ابتــدای امســال دچــار خســارت های زیــادی شــد‬ ‫کــه دولــت حــدود ‪ 110‬میلیــارد تومــان اعتبــار اختصــاص‬ ‫بــه ایــن بخــش داد‪ .‬ضمــن اینکــه ‪ 95‬نقطــه شــکافته‬ ‫شــده در طــول جاده هــای اســتان‪ ،‬مرمــت و بازســازی‬ ‫شــده و فقــط دو نقطــه کــه نیازمنــد احــداث پــل و ابنیــه‬ ‫فنــی بــوده‪ ،‬باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫صرف ‪ ۴۰‬میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه ملی در منابع‬ ‫طبیعی اسفراین‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســفراین گفــت‪۴۰ :‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار صنــدوق توســعه ملــی بــرای اجــرای طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری‪ ،‬بیابــان زدایــی و احیــای مراتــع این شهرســتان اختصاص‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫علــی خضــری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار در حوضه هــای ابخیز‬ ‫بابا قدرت‪ ،‬برســتو و منطقه میاندشــت اســفراین هزینه می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون ‪ ۶‬طــرح در حــوزه ابخیــزداری و منابــع‬ ‫طبیعــی شهرســتان اســفراین در حــال اجــرا و از پیشــرفت خوبــی‬ ‫برخــوردار اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن طــرح هــا شــامل پنــج هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫مترمکعــب گابیــون بنــدی‪ ،‬احــداث یــک بند خاکی‪ ،‬کشــت ‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫بــذر باریجــه‪ ،‬کشــت ‪ ۱۰۰‬هکتــار بــذر گیاهــان مرتعــی بــه صــورت کپــه‬ ‫ای‪ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار نهالــکاری و مراقبــت و ابیــاری و اجــرای ‪۱۵۰‬‬ ‫هکتــار مدیریــت هــرزاب اســت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در ایین افتتاح ساختمان گمرک استان ‪:‬‬ ‫مرز اینچه برون برای رشد تجارت و اقتصاد کشور مفید است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ظرفیــت هــای بــی نظیــر مــرزی‬ ‫اســتان اظهــار کرد‪:‬گمــرک اینچــه‬ ‫بــرون نــه تنهــا بــرای گلســتان کــه‬ ‫بــرای رشــد تجــارت و اقتصــاد کشــور‬ ‫مفیــد اســت و ســرمایه گــذاری در‬ ‫ان موجــب بهبــود وضعیــت ترانزیــت‬ ‫کاال‪ ,‬توســعه صــادرات و واردات و‬ ‫افزایــش اشــتغال مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس در اییــن‬ ‫افتتــاح پــروژه ســاختمان اداری‬ ‫گمــرک اســتان بــا حضــور دکتــر مهــدی‬ ‫میراشــرفی رییــس کل گمــرک ایــران‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫در تجــارت بــه عنــوان مزیــت نســبی شــناخته مــی شــود و بایــد از ان بــه درســتی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی و کاهــش بروکراســی هــای اداری در افزایــش‬ ‫مــراودات تجــاری بــا کشــورهای همســایه موثــر اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه پیوســتن ایــران بــه بلــوک اقتصــادی اوراســیا و امــکان‬ ‫صــادرات ‪ ۵۰۰‬قلــم کاال و واردات ‪ ۳۸۰‬قلــم کاال بــا تعرفــه صفــر و یــا حداقــل تعرفــه ‪ ,‬گلســتان مــی‬ ‫توانــد ‪ ۹۲‬قلــم محصــول کشــاورزی و دیگــر تولیــدات و نیازهــای خــود را از ایــن طریــق در واردات و‬ ‫صــادرات وارد نمایــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس خاطــر نشــان کرد‪:‬تــاش داریــم بــا توجــه بــه ممنوعیــت واردات چــوب در بنــادر‬ ‫دیگــر اســتان هــای شــمالی و همچنیــن بــا توجــه بــه ظرفیــت گمــرک اینچــه بــرون تــاش داریــم بــا راه‬ ‫انــدازی بنــدر خواجــه نفــس از امــکان واردات چــوب و دان بــرای طیــور اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حجــم ‪ ۵‬میلیــارد تومانــی واردات و صــادرات در چندیــن ســال پیــش از مــرز اینچــه‬ ‫بــرون ‪ ,‬گفــت در حــال حاضــر ‪ ۱۶۶‬میلیــون دالر واردات و صــادرات از گمــرک اینچــه بــرون انجــام مــی‬ ‫شــود کــه بایــد ایــن رقــم افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫اســتاندار تکمیــل خــط اهــن عریــض و نرمــال را بــا اعتبــار ‪ ۲۹‬میلیــارد تومــان اقدامــی ارزشــمند‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬پیگیــری هــای الزم در حــال انجــام اســت تــا ‪ ۲۰۰‬متــر خــط عریــض در خــاک‬ ‫ترکمنســتان هرچــه ســریعتر اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ســاختمان اداری گمــرکات اســتان بــه مســاحت ‪ ۳۰‬هزارمتربــع و بــا زیربنــای ‪۲۷۰۰‬‬ ‫متــر بــا اعتبــار ‪ ۷۲‬میلیــارد تومــان احــداث شــد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫دولت ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای جبران‬ ‫خسارت سیل‬ ‫اختصاص داد‬ ‫پالک گذاری بیش از ‪ ۴۲‬هزار راس دام عشایر شیروان‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان گفــت‪ ۴۲ :‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬راس دام ســبک‬ ‫عشــایر در ایــن شهرســتان پالک گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اجــرای ایــن طــرح از ابــان مــاه امســال اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۴۴‬هــزار راس دام عشــایر ایــن شهرســتان بیمــه شــده کــه‬ ‫بــرای بیمــه و پــاک پایــه هــر راس دام‪ ۴۶ ،‬هــزار ریــال هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ظرفیــت دام عشــایر ایــن شهرســتان را بــرای اجــرای ایــن طــرح‪ ۳۲۰ ،‬هزار‬ ‫راس عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬جلوگیــری از تــردد دام قاچــاق و بــدون هویــت و‬ ‫شناســایی دام عشــایر و ثبــت ان در ســامانه براســاس اســتقرار در مناطــق‬ ‫ییالقــی و قشــاقی از جملــه اهــداف طــرح اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی افــزود‪ :‬در صــورت اجــرا نشــدن ایــن طــرح از ســوی عشــایر‪،‬‬ ‫ایســتگاه هــای بازرســی‪ ،‬دام انــان را ضبــط و جلــو تــردد و رفــت و امــد‬ ‫انهــا را مــی گیــرد کــه بــه عشــایر خصوصــا کوچــرو توصیــه مــی شــود قبــل از‬ ‫اقــدام بــه هــر گونــه حرکــت و جابــه جایــی‪ ،‬به شــرکت های تعاونی عشــایر‬ ‫و عوامــل بیمــه مراجعــه و در اولیــن فرصــت نســبت بــه پــاک گــذاری دام‬ ‫خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬هزار شهروند خراسان شمالی کارت ملی هوشمند را دریافت نکرده اند‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬چهــار هــزار شــهروند ایــن اســتان کارت ملــی هوشــمند خــود را دریافــت‬ ‫نکرده انــد کــه بــرای گرفتــن ان بایــد بــه اداره هــای ثبــت احــوال‪ ،‬پســت و دفاتــر پیشــخوان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫علــی زاهــدی نیــا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کارت هــا مربــوط بــه افــرادی اســت کــه بــرای کارت ملــی هوشــمند اقــدام کــرده‬ ‫بودنــد بــا وجــود اینکــه بــرای انــان ایــن ســند هویتــی صــادر و چندیــن نوبــت نیــز تمــاس گرفتــه شــده امــا اقدامــی بــرای‬ ‫دریافــت ان نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر ایــن کارت هــا مربــوط بــه افــراد بــاالی ‪ ۱۸‬ســال اســت‪ ،‬از شــهروندان مــی خواهیــم در هــر مکانــی کــه‬ ‫اقــدام کــرده بودنــد بــرای دریافــت ان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای شــرکت در انتخابــات کــد ملــی نیــاز اســت افــزود‪ :‬امــا مجریــان انتخابــات بــرای دریافــت شــرایط‬ ‫احــراز بــا کارت هــای ملــی هوشــمند ســریعتر اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫زاهدی نیا اظهار داشت‪ :‬افرادی که شناسنامه های جدید نیز گرفته اند کد ملی انان در ان درج شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از فــردا شــنبه بــه تمــام افــرادی کــه کارت ملــی هوشــمند خــود را دریافــت نکــرده انــد تمــاس خواهیــم گرفــت‬ ‫و از انــان مــی خواهیــم کــه نســبت بــه ایــن امــر اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬اداره های ثبت احوال از فردا عالوه بر صبح‪ ،‬بعد از ظهرها تا روز رای گیری فعال است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی تاکنــون‪ ،‬بــرای ‪ ۹۲‬درصــد از جمعیــت باالی ‪ ۱۸‬ســال اســتان کارت ملی‬ ‫هوشــمند صــادر شــده اســت کــه در ایــن زمینــه رتبه چهــارم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۶۷۴‬هــزار و ‪ ۹۹۹‬نفــر جمعیــت واجــد شــرایط بــاالی ‪ ۱۸‬ســال اســتان بــرای ‪ ۶۲۵‬هــزار و ‪ ۵۸۸‬نفــر کارت‬ ‫ملــی هوشــمند صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل فنــاوری اطالعــات اســتانداری خراســان شــمالی و دبیــر کمیتــه فنــاوری ســتاد انتخابــات در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫شــهروندان بــرای رای دادن بایــد کــد ملــی و ســریال شناســنامه خــود را داشــته باشــند‪ ،‬کارت ملــی هوشــمند در احــراز‬ ‫هویــت ســرعت مــی بخشــد‪.‬‬ ‫امیــر براتــی افــزود‪ :‬ارتباطــات مخابراتــی در تمامــی شــعبه هــای اخــذ رای اســتان برقــرار اســت و هیــچ شــعبه بــدون‬ ‫ارتبــاط در اســتان شناســایی نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ ۵۸ :‬شعبه استان فاقد ارتباطات سیار است که با تلفن ثابت این ارتباطات برقرار شده است‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی دارای چهار کرســی مســتقل نمایندگی در مجلس شــورای اســامی اســت و شهرســتان فاروج‬ ‫در ایــن اســتان نیــز بــا شهرســتان قوچــان در خراســان رضــوی مشــترکا یــک کرســی نمایندگــی در خانه ملــت دارند‪.‬‬ ‫خراسان شمالی دارای یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه درگذشــت ایــت اللــه حبیــب اللــه مهمــان نــواز‪ ،‬نماینــده چهــار دوره ایــن اســتان در مجلــس خبــرگان رهبری‬ ‫در اردیبهشــت پارســال‪ ،‬جایگزین وی در انتخابات اســفند ماه امســال برگزیده خواهد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام ســتاد انتخابــات خراســان شــمالی‪ ،‬در ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ،‬بیــش از ‪ ۶۵۰‬هــزار نفــر در‬ ‫انتخابــات پیــش رو واجــد شــرایط رای دادن هســتند‪.‬‬ ‫از ‪ ۶۸‬نامــزد تاییــد صالحیــت شــده اســتان خراســان شــمالی هــم اکنــون ‪ ۳۳‬نفــر بــر ســر ‪ ۲‬کرســی نمایندگــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در حــوزه انتخابیــه بجنــورد رقابــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪234‬‬ ‫سوخت‪ ،‬دام و ارد در‬ ‫راس کاالهای قاچاق‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دام‪ ،‬ســوخت و ارد‪ ،‬عمده تریــن کاالهــای‬ ‫قاچــاق خراســان شــمالی را تشــکیل مــی دهنــد‬ ‫و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن اســتان بــه دلیــل‬ ‫نداشــتن گــذرگاه خارجــی‪ ،‬مشــکل چندانــی در‬ ‫زمینــه قاچــاق کاال نــدارد‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و نظارت‬ ‫بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه مرزهــای ایــن‬ ‫بســته و بــه صــورت کامــل در کنتــرل اســت و واردات‬ ‫و صــادرات دام از طریــق مرزهــا ممکــن نیســت‪،‬‬ ‫عمدتــا دام اســتان بــه دیگــر اســتان هــا رفتــه و‬ ‫ســپس قاچــاق مــی شــود‪.‬‬ ‫حجــت اللــه خانــزاده بــا اشــاره بــه برخــی اقدامــات‬ ‫صــورت گرفتــه بــرای جلوگیــری از قاچــاق دام از‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬از ســال گذشــته خــروج و ورود دام‬ ‫بــه اســتان منــوط بــه اخــذ مجــوز از دامپزشــکی شــده‬ ‫و از نیمــه بهمــن امســال نیــز حمــل و ورود و خــروج‬ ‫دام بــدون پــاک گــذاری ممنــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی شــمار دام های ســبک این اســتان را نزدیک به‬ ‫ســه میلیــون راس دانســت و افــزود‪ :‬بــه دامــداران‪،‬‬ ‫دامپــروران‪ ،‬چوبــداران و متولیــان کشــتارگاه هــای‬ ‫خراســان شــمالی ســفارش شــده از بارگیــری‪ ،‬حمــل‬ ‫و کشــتار دام هــای بــدون پــاک خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی از دامــداران خواســت بــرای پــاک گــذاری و‬ ‫شناســنامه دار کــردن دام هــای خــود اقــدام کننــد‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از موضوعاتــی کــه بیشــترین‬ ‫فراوانــی را در پرونــده هــای تعزیــرات حکومتــی‬ ‫اســتان دارد حمــل غیرمجــاز دام توســط عشــایر و‬ ‫دامــداران اســت کــه مشــکالت متعــددی را بــرای‬ ‫انــان ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امنیتــی‪ ،‬انتظامــی و اتبــاع و مهاجــران‬ ‫خارجــی اســتانداری خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه‬ ‫مصوبــه پــاک گــذاری دام از قبــل نیــز وجــود داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه ایــن مصوبــه بــا جدیــت‬ ‫اجرایــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫خانــزاده گفــت‪ :‬امســال بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫قیمــت گوشــت و بــا توجــه بــه خــروج دام از مرزهای‬ ‫غربــی و ورود دام از مرزهــای شــرقی کشــور‪ ،‬کــه‬ ‫ورود برخــی بیمــاری هــای واگیــر را نیــز درپــی‬ ‫داشــت‪ ،‬مصوبــه هیــات دولــت مبنــی بــر ممنوعیــت‬ ‫بارگیــری‪ ،‬حمــل‪ ،‬تــردد و کشــتار دام فاقــد پــاک‪ ،‬بــا‬ ‫جدیــت تمــام پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تعزیــرات حکومتی در ســال جاری‬ ‫بــرای کشــف ‪ ۴۳‬راس دام ســنگین و هــزار و ‪۳۱۳‬‬ ‫راس دام ســبک قاچاق اســتان‪ ،‬پرونده تشــکیل داده‬ ‫اســت اظهــار داشــت‪ :‬ایــن رقــم در ســال قبــل ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۷‬راس دام ســبک و ســنگین بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تولیــدات قابــل مالحظــه دامــی‪ ،‬اســتان‬ ‫خراســان شــمالی را بــه قطــب تولیــد گوشــت تبدیــل‬ ‫کــرده اســت امــا افزایــش قیمــت گوشــت انگیــزه ای‬ ‫ایجــاد کــرده تــا دامــداران دام خــود‪ ،‬حتــی دام مولــد‬ ‫خــود را بــه طــور غیرمجــاز از اســتان خــارج کننــد کــه بــا‬ ‫تدابیــری تــاش شــده جلــو قاچــاق دام گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی نزدیــک بــه ‪ ۳‬میلیــون راس‬ ‫دام ســبک و ســنگین نگهــداری مــی شــود و ســاالنه‬ ‫معــادل ‪ ۵۰‬درصــد جمعیــت دام ســبک و ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫دام ســنگین موجــود بــه جمعیــت دام هــای اســتان‬ ‫افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫اغاز بخشودگی سه ماهه جرایم بیمه ناوگان‬ ‫کشاورزی از ‪ ۱۵‬بهمن‬ ‫خانــزاده بــا بیــان اینکــه در مقــررات و ضوابــط جدیــد‬ ‫کــه پــس از ســهمیه بنــدی ســوخت تدویــن و ابــاغ‬ ‫شــده‪ ،‬ارائــه ســهمیه ســوخت بــرای ادوات و ماشــین‬ ‫هــای کشــاورزی منــوط بــه داشــتن پــاک اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه ادوات و ماشــین هــای‬ ‫نــاوگان کشــاورزی اســتان عمدتــا فاقــد پالک هســتند‬ ‫کــه ایــن کار را بــرای کشــاورزان مشــکل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای صــدور پــاک‪ ،‬داشــتن بیمــه نامــه‬ ‫الزامــی اســت و بــه دلیــل نداشــتن بیمــه‪ ،‬نــاوگان‬ ‫کشــاورزی بــا جریمــه هــای قابــل توجهــی روبــه رو‬ ‫مــی شــوند کــه بــا پیگیــری هایــی کــه در اســتان‬ ‫انجام شــد جرایم و دیرکرد ماشــین االت کشــاورزی‬ ‫در بخــش بیمــه نــاوگان بــه مــدت ‪ ۳‬مــاه بخشــیده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬کــه ایــن مهلــت از ‪ ۱۵‬بهمــن مــاه جــاری‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و نظارت‬ ‫بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬مالــکان نــاوگان کشــاورزی در اســتان مــی‬ ‫تواننــد بــرای بیمــه کــردن ماشــین هــای خــود اقــدام‬ ‫و بــا مراجعــه بــه کارشناســان کشــاورزی نــاوگان را‬ ‫پــاک گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ایــن کار دارنــدگان ماشــین‬ ‫و ادوات کشــاورزی در ســال اینــده بــرای تخصیــص‬ ‫ســهمیه ســوخت خــود مشــکلی نخواهنــد داشــت و‬ ‫ســوخت انهــا بــر اســاس کارکــرد ماهانــه و فصلــی‬ ‫اختصــاص مــی یابــد کــه البتــه ایــن مهلــت ســه‬ ‫ماهــه تعییــن شــده قابــل تمدیــد نیســت‪.‬‬ ‫خانــزاده تاکیــد کــرد‪ :‬اســتانداری‪ ،‬کمیســیون‬ ‫هماهنگــی برنامــه ریــزی و نظــارت بــر قاچــاق کاالی‬ ‫اســتان و ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه صــورت جدی‬ ‫در پــی عملیاتــی کــردن ایــن امــر هســتند تــا نــاوگان‬ ‫کشــاورزی اســتان متضــرر نشــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۵۷‬هــزار دســتگاه‬ ‫ادوات و ماشــین االت کشــاورزی دارد و از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنون هزار و ‪ ۸۲۰‬دســتگاه تراکتور‪ ۷۴ ،‬دســتگاه‬ ‫کمبایــن غــات‪ ،‬برنــج و کمباین خودگــردان چغندر‬ ‫قنــد‪ ۷۰۰ ،‬دســتگاه انــواع ادوات خــاک ورزی‪۴۴۰ ،‬‬ ‫دســتگاه بــذرکار غــات و کلــزا و چهــار دســتگاه‬ ‫بــذرکار کشــت مســتقیم بــرای ایــن اســتان تامیــن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫برگزار همایش‬ ‫سواد رسانه ای ویژه‬ ‫اولیای دانش اموزان‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫شنبه ‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪234‬‬ ‫سالمت‬ ‫راهکارهای پیشگیری از خشکی‬ ‫پوست در فصل سرما‬ ‫ترکیــب دمــای ســرد و خشــک تاثیــر‬ ‫زیــان اوری بــر روی پوســت دارد‬ ‫و موجــب بــروز عوارضــی همچــون‬ ‫ســفتی‪ ،‬پوســته شــدن و ایجــاد خطــوط‬ ‫و شــیارهای نازک در پوســت می شــود‪.‬‬ ‫هــوای ســرد و خشــک زمســتانی باعــث‬ ‫تــرک خوردگــی‪ ،‬خــارش‪ ،‬قرمــزی‪،‬‬ ‫ســائیدگی و در صــورت عــدم معالجــه بــه بــروز‬ ‫زخــم و اســیب هــای جــدی پوســت مــی شــود‪.‬‬ ‫بــاال رفتــن ســن‪ ،‬تغذیــه و ســبک زندگــی‪،‬‬ ‫جنســیت و اســتعمال دخانیــات نیــز از دیگــر‬ ‫عوامــل موثــر در خشــکی پوســت بــه شــمار‬ ‫مــی رود کــه مــی تــوان بــا اتخــاذ راهکارهــای‬ ‫مناســب از بــروز ایــن عارضــه بــر روی پوســت‬ ‫جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫نوشــیدن هشــت لیــوان اب در روز‪ ،‬اجتنــاب‬ ‫از دوش گرفتــن بــا اب داغ بــه مــدت طوالنــی‪،‬‬ ‫اســتفاده از صابــون هــای گلیســیرین دار‪،‬‬ ‫اســتفاده از کــرم هــای مرطــوب کننــده و حفــظ‬ ‫رطوبــت محــل زندگــی از جملــه راهکارهــا در‬ ‫پیشــگیری از خشــکی پوســت در ایــن فصــل بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫از جملــه مهــم تریــن مــواد مغــذی در‬ ‫جلوگیــری از بــروز خشــکی پوســت ویتامیــن‬ ‫‪ c‬اســت‪ .‬بــا توجــه بــه نقــش ایــن ویتامیــن در‬ ‫ســاخت پروتئیــن هــای پوســت‪ ،‬کمبــود ان‬ ‫منجــر بــه خشــکی پوســت مــی شــود‪.‬‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬موجــب افزایــش جــذب اهــن و‬ ‫ویتامیــن ‪ E‬مــی شــود کمبــود هــر یــک از ایــن‬ ‫مــواد مغــذی منجــر بــه خشــک شــدن پوســت‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از خشــکی‬ ‫پوســت بــه ویــژه در فصــل هــای خشــک‬ ‫یــا ســرد ســال مصــرف مرکباتــی همچــون‬ ‫پرتقــال‪ ،‬نارنگــی‪ ،‬لیموتــرش‪ ،‬گریــپ فــروت‬ ‫توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬نیــز محافــظ پوســت در برابــر‬ ‫خشــکی اســت‪ .‬در صورتــی کــه کمتــر از مقــدار‬ ‫نیــاز مصــرف شــود موجــب پوســته پوســته‬ ‫شــدن‪ ،‬خشــکی‪ ،‬و حتــی خــارش پوســت مــی‬ ‫شــود‪ .‬منابــع ویتامیــن ‪ A‬در جگــر‪ ،‬کــره‪ ،‬زردی‬ ‫تخــم مــرغ‪ ،‬هویــج‪ ،‬کــدو حلوایــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫کمبــود ویتامیــن ‪ E‬نیــز موجــب خشــکی‬ ‫پوســت مــی شــود‪ .‬ایــن ویتامیــن نیــز محلــول‬ ‫در چربــی و دارای اثــرات ضــد پیــری اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن کمبــود برخــی از مــواد معدنــی‬ ‫ماننــد اهــن و روی نیــز منجــر بــه تغییــر‬ ‫ســاختمان پوســت و کــم ابــی ان مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای پیشــگیری از فقــدان اهــن‪ ،‬مصــرف‬ ‫جگــر‪ ،‬انــواع گوشــت‪ ،‬کنجــد‪ ،‬کلــم‪ ،‬عــدس و‬ ‫زرده تخــم مــرغ توصیــه مــی شــود‪ .‬روی نیــز بــه‬ ‫میــزان فــراوان در فــراورده هــای دریایــی‪ ،‬انــواع‬ ‫ماهــی‪ ،‬میگــو‪ ،‬نخــود ســبز و عــدس وجــود دارد‪.‬‬ ‫بهترین راههای درمان خانگی‬ ‫سینوزیت‬ ‫ســینوزیت بیمــاری نیســت و تنهــا التهــاب و عفونتــی‬ ‫اســت کــه در داخــل حفــره هایــی در صــورت شــما‬ ‫ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫ســینوزیت التهــاب و یــا ورم اســتر ســینوس هــا اســت‬ ‫‪ .‬معنــی ســاده ســینوزیت ایــن اســت کــه ســینوس هــای‬ ‫شــما عفونــی یــا ملتهــب شــده اند‪،‬ســینوزیت بیمــاری‬ ‫نیســت و تنهــا التهــاب و عفونتــی اســت کــه در‬ ‫داخــل حفــره هایــی در صــورت شــما ایجــاد مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــا شــروع پاییــز و کــم کــم فصــل ســرما‬ ‫ایــن مشــکل بیشــتر بــه چشــم مــی ایــد ‪.‬‬ ‫درمان های خانگی سینوزیت‬ ‫‪)1‬تنفس در بخار‬ ‫بخــار یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای تخلیــه و‬ ‫در نهایــت درمــان ســینوس هــا باشــد‪.‬‬ ‫(‪2‬محیط را مرطوب نگه دارید‬ ‫بایــد بدانیــد کــه خشــک شــدن ســینوس هــا‬ ‫شــرایط را وخیــم میکنــد و بــاز هــم بــر شــدت‬ ‫ســینوزیت مــی افزایــد پــس تــا درمــان کامــل ان‬ ‫بایــد محیــط منــزل را مرطــوب نگــه داریــد‪.‬‬ ‫‪)3‬از کمپرس دستمال گرم استفاده کنید‬ ‫بــرای ایــن کار یــک دســتمال را کمــی مرطــوب‬ ‫کــرده و ســپس مدتــی داخــل مایکرویــو و یــا زیــر‬ ‫یــک جســم ســنگین و گــرم قــرار دهیــد تــا خــوب‬ ‫گــرم شــود‪ .‬ســپس ایــن دســتمال گــرم شــده را‬ ‫بــرروی بینــی و صــورت خــود بیندازیــد و تــا ســرد‬ ‫شــدن ان منتظــر بمانیــد و ســپس ایــن عمــل را‬ ‫چندیــن بــار بــا دســتمال گــرم تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪)4‬استفاده از اسپری اب نمک‬ ‫ایــن مــورد عــاوه بــر خاصیــت روان کــردن مخــاط و‬ ‫تخلیــه ان خاصیــت ضــد عفونــی کــردن هــم دارد‪.‬‬ ‫‪)5‬مایعات گرم بنوشید‬ ‫نوشــیدن مایعــات گــرم از قبیــل اب داغ یا چای‬ ‫و … هــم تاثیــر بســیار خوبــی در تخلیه ســینوس‬ ‫هــا و درمــان ان دارد‪.‬‬ ‫‪ )6‬انجام ماساژهای صورت‬ ‫ماســاز بــر روی صــورت میتوانــد باعــث تخلیــه‬ ‫ســینوس هــا شــود‪ .‬تنهــا کافیســت بــا دو‬ ‫انگشــت اشــاره و انگشــت وســط شــروع بــه‬ ‫ماســاژ دادن بــه صــورت حــرکات دایــره وار‬ ‫مابیــن دو ابــرو‪ ،‬بــاالی بینــی‪ ،‬اطــراف و زیــر‬ ‫چشــم هــا داشــته باشــید ‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬بــه منظــور ارتقــای ســطح ســواد رســانه ای خانواده هــای ایــن شهرســتان همایــش ســواد رســانه ی ویــژه اولیــای‬ ‫دانــش امــوزان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫کمال الدیــن نظرنــژاد مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس در ایــن همایــش گفــت‪ :‬انجمــن اولیــا و مربیــان یکــی از ارکان مهــم مدرســه اســت و والدین‬ ‫در جلوگیــری از اســیب های اجتماعــی در جوامــع امــروزی نقــش بســیار بزرگــی دارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــارکت انجمــن اولیــا و مربیــان در امــور مدرســه از ضروریــات بــوده کــه باعــث پیشــبرد اهــداف اموزشــی و تربیتی در ســطح‬ ‫مــدارس می شــود‪.‬در ایــن همایــش یــک روزه اموزشــی کــه بــه همــت امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس و بــا مشــارکت مرکز بزرگ اســامی شــمال کشــور‬ ‫برگــزار شــد اولیــای دانــش امــوزان بــا مفاهیــم و اهمیــت رســانه ها در تربیــت کــودکان و نوجوانان اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫همه با هم برای انتخاب یک فرد اصالح در خانه ملت با چهره ای جوان را انتخاب و برای این انتخاب پای صندوق های رای خواهیم رفت ‪.‬‬ ‫تهدید سالمت روان کودکان و نوجوانان در فضای مجازی‬ ‫امــروزه وســایل ارتباطــی بــر زندگــی انســان‬ ‫هــا ســایه افکنــده اســت‪ ،‬ایــن وســایل ماننــد‬ ‫چاقــوی دو لبــه ای اســت کــه مــی توانــد نقــاط‬ ‫مثبــت و منفــی داشــته باشــد‪ .‬یکــی از اســیب‬ ‫هــای فضــای مجــازی در ایــن خصــوص اســیب‬ ‫پذیــر بــودن ســامت روانــی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه شــبکه هــای اجتماعی‬ ‫کــودکان و نوجوانــان پرتحــرک را از جمــع هــای‬ ‫دوســتانه خــود جــدا کــرده اســت‪ ،‬کــم کــم ســر و‬ ‫کلــه افســردگی اضطــراب و عــزت نفــس نیــز در‬ ‫انهــا نیــز پیــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بــه دلیــل موقعیــت ســنّی‬ ‫خــود تمایــل بیشــتری بــه تکنولــوژی هــای مــدرن‬ ‫و فضــای مجــازی دارنــد و میــزان تاثیــر پذیــری‬ ‫انهــا نیــز از پدیــده هــای اطــراف خــود در ایــن‬ ‫ســنین بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن ســامت روانــی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫بــا توجــه بــه رشــد و توســعه فضــای مجــازی‬ ‫موضوعــی اســت کــه در تحقیــق حاضــر بــه ان‬ ‫پرداختــه ایــم و ســعی کــرده ایــم کــه توصیــه‬ ‫هایــی نیــز بــرای والدیــن داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫سالمت روان‪:‬‬ ‫از دیــد کارشناســان ســامت روان مفهومــی‬ ‫اســت کــه چگونگــی تفکــر‪ ،‬احســاس و عملکــرد‬ ‫مــا را در مواجــه بــا موقعیــت هــای زندگــی‬ ‫نشــان میدهــد‪ .‬ســامت روانــی همــان رفتــار‬ ‫مــوزون و هماهنــگ بــا جامعــه‪ ،‬شــناخت و‬ ‫پذیــرش واقعیــت هــای اجتماعــی و قــدرت‬ ‫ســازگاری بــا انهــا و ارضــای نیازهــای خویشــتن‬ ‫بــه طــور متعــادل اســت‪ .‬همچنیــن بــر اســاس‬ ‫تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی(‪،)1990‬‬ ‫ســامت روان‪:‬شــامل اســایش ذهنی‪،‬احســاس‬ ‫خودتــوان منــدی‪ ،‬خودمختــاری‪ ،‬کفایــت‪ ،‬درک‬ ‫هــم بســتگی بیــن نســلی و شــناخت توانایــی‬ ‫خــود در محقــق ســاختن ظرفیــت هــای عقلــی و‬ ‫هیجانــی خویــش اســت‪ .‬کارشناســان معتقدنــد‬ ‫ارتبــاط هــای اجتماعــی از طریــق اینترنــت‬ ‫ضعیــف تــر از ارتبــاط هــای واقعــی اســت و در‬ ‫دراز مــدت بــه انــزوای اجتماعــی‪ ،‬افســردگی و‬ ‫بــه مخاطــره افتــادن ســامت روان افــراد مــی‬ ‫انجامــد‪ .‬مطالعــات انجــام شــده نشــان داده انــد‬ ‫ایــن افــراد‪ ،‬در روابــط اجتماعــی مهــارت هــای‬ ‫الزم را ندارنــد و از اســیب پذیــری بــاال و ســامت‬ ‫و بهداشــت روانــی پاییــن‪ ،‬رنــج مــی برنــد‪.‬‬ ‫تهدید سالمت روان به دلیل استفاده‬ ‫بیش از حد از اینترنت‬ ‫تنهایــی‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬عــزت نفــس‬ ‫پاییــن برخــی از مشــکالت احتمالــی اســت کــه‬ ‫کــودکان در اســتفاده بیــش از حــد از اینترنــت‬ ‫بصــورت انالیــن بــا ان مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد زمــان بیــش از حــد بــر‬ ‫روی وب مــی توانــد بــه کــودکان اســیب برســاند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد کارشناســان ایــن اســت کــه والدیــن‬ ‫بایــد در مــورد ســامت روان کــودکان خــود‬ ‫بخصــوص اگــر بیــش از ‪ 4‬ســاعت در روز در مقابــل‬ ‫صفحــه نمایش(کامپیوتــر‪ ،‬تماشــای تلویزیــون و‬ ‫بــازی هــای ویدئویــی) قــرار گیرنــد‪ ،‬نگــران باشــند‪.‬‬ ‫کارشناســان مــی گوینــد کودکانــی کــه زمــان‬ ‫بیشــتری را در مقابــل صفحــه نمایــش صــرف‬ ‫کــرده انــد تمایــل بــه تجربــه ســطوحی باالتــری از‬ ‫پریشــانی روحی‪ ،‬اضطراب و افســردگی را دارند‬ ‫و در اســتفاده بیــش از ‪ 4‬ســاعت ایــن تمایــل‬ ‫منفــی شــدیدتر دیــده می شــود‪.‬این کارشناســان‬ ‫مــی افزاینــد‪ :‬افزایــش زمــان اســتفاده از صفحــه‬ ‫نمایــش و قــرار گرفتــن در معــرض رســانه هــا بــا‬ ‫کاهــش احســاس پذیــرش اجتماعــی و افزایــش‬ ‫احســاس تنهایــی و مشــکالت ارتباطــی و‪..‬‬ ‫همــراه اســت و فعالیــت هــای اینترنتــی خــاص‬ ‫مانندســایت هــای شــبکه هــای اجتماعــی و بــازی‬ ‫هــای چنــد نفــره انالیــن بــا ســطوح پاییــن تــر از‬ ‫ســامت همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫استفاده نادرست از اینترنت سبب اختالل در‬ ‫هویت یابی کودکان‬ ‫اســتفاده ی نادرســت از اینترنــت ایجــاد‬ ‫تضادهــای شــخصیتی و فرهنگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بــه خصــوص در دوران‬ ‫بلــوغ کــه مرحلــه ی شــکل گیــری هویــت ان‬ ‫دمنوش ارامبخش‬ ‫گل ساعت‬ ‫گل ســاعت یکــی دیگــر از گیاهــان طبیعــی‬ ‫بــرای کاهــش اســترس اســت‪ .‬ایــن گیــاه‬ ‫حــاوی مــاده ‪ flavone chrysin‬اســت کــه‬ ‫خــواص ضــد اســترس دارد‪.‬‬ ‫گل ســاعت بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه‬ ‫خــواب ارامــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هاســت و همــواره بــه دنبــال کشــف ارزش هــا و‬ ‫درونــی کــردن ان ها هســتند‪ ،‬بــا اینترنت و حجم‬ ‫گســترده‪ ،‬حیــرت انگیــز و گوناگــون اطالعــات‬ ‫مواجــه مــی شــود و ناچــار هویــت خویــش را در‬ ‫ایــن دنیــای مجــازی جســت وجــو مــی کننــد و‬ ‫بدیــن ســان ممکــن اســت برخــی و شــاید تعــداد‬ ‫زیــادی از کــودکان و نوجوانــان راه را در اینترنــت‬ ‫گــم کــرده و دوران هویــت یابــی خویــش را بیــش‬ ‫از پیــش بــا بحــران ســپری کننــد‪.‬‬ ‫زیاده روی در استفاده از اینترنت‪ ،‬تهدید کننده‬ ‫سالمت فکری و فیزیکی کودکان‬ ‫زیــاده روی در اســتفاده از اینترنــت مــی توانــد‬ ‫بــرای ســامت فکــری و فیزیکــی شــخص خطرنــاک‬ ‫باشــد‪ ،‬اعتیــاد بــه اینترنــت و رایانــه کارکــرد‬ ‫انطباقــی شــخص را مختــل مــی کنــد و ضمــن ایــن‬ ‫کــه اضطــراب‪ ،‬افســردگی‪ ،‬کــج خلقــی‪ ،‬بــی قــراری‬ ‫و افــکار وسواســی را بــرای فــرد بــه دنبــال دارد و‬ ‫روابــط ایــن افــراد را در جهــان مجــازی افزایــش‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬از دامنــه ی روابــط انــان در جهــان‬ ‫واقعــی مــی کاهــد و روابــط شــان بــا اطرافیــان را‬ ‫بــه حداقــل مــی رســاند‪ .‬معتــادان بــه اینترنــت از‬ ‫بــی خوابــی رنــج مــی برنــد و حتــی زمــان مصــرف‬ ‫غــذا را فرامــوش مــی کننــد‪.‬‬ ‫اسیب های استفاده از فضای مجازی برای کودکان‬ ‫نداشــتن الگــوی مناســب بــرای بهــره گیــری از‬ ‫فضــای مجــازی از ســوی کــودکان و نوجوانــان‪:‬‬ ‫نســل جدیــد کال ً از مدیریــت رســانه بــی بهــره‬ ‫اســت و الگــوی مناســبی در اختیارشــان قــرار‬ ‫داده نمــی شــود‪ .‬در نخســتین قــدم بایــد زمــان‬ ‫هایــی کــه بــرای اســتفاده از فضــای مجــازی در‬ ‫اختیــار فرزنــدان قــرار داده مــی شــود‪ ،‬پایــش‬ ‫شــود‪ ،‬امارهــا نشــان مــی دهــد‪ ،‬درصــد باالیــی از‬ ‫نوجوانــان بــه طــرز ناباورانــه ای در شــبکه هــای‬ ‫مجــازی بخصــوص اینســتاگرام و تلگــرام حضــور‬ ‫دارنــد و در نهایــت هــم هیــچ فعالیــت ســازنده و‬ ‫مفیــدی از ســوی انهــا در ایــن محیــط هــا دیــده‬ ‫نمــی شــود‪ .‬متاســفانه در کشــور مــا میانگیــن‬ ‫ســاعت حضــور افــراد جامعــه در فضــای مجــازی‬ ‫بیــن حــدود ‪ 5‬الــی ‪ 6‬ســاعت اســت کــه رقمــی‬ ‫فاجعــه بــار اســت‪.‬‬ ‫توصیه کارشناسان در مواجهه با اسیب‬ ‫های فضای مجازی به خانواده ها‬ ‫رعایــت اصــل میانــه روی در اســتفاده از اینترنــت‪:‬‬ ‫از ان جایــی کــه هــر چیــزی از جملــه اینترنــت‬ ‫مــی توانــد بــه طــور بالقــوه اعتیــاد اور باشــد‬ ‫توصیــه کارشناســان ایــن اســت کــه بهتــر اســت‬ ‫میانــه روی را رعایــت کنیــد‪ .‬یکــی از ســاده تریــن‬ ‫راه هــای جلوگیــری از بــروز ایــن مشــکل محــدود‬ ‫کــردن مــدت زمــان اســتفاده از اینترنــت اســت‪ .‬از‬ ‫ان جایــی کــه ایــن موضــوع از اهمیــت ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت بهتــر اســت یــک تایمــر بــرای خــود‬ ‫تنظیــم کنیــد تــا بــه شــما یــاداوری کنــد کــه نبایــد‬ ‫بیشــتر از چنــد ســاعت در دنیــای اینترنــت باشــید‪.‬‬ ‫بروز برخی نشانه های اختالالت روانی‬ ‫و افسردگی در کودکان امروزی‬ ‫بــر خــاف تصــور عمــوم‪ ،‬پژوهــش هــا نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه کــودکان دهــه جدیــد در زمینــه‬ ‫توانایــی هــای فیزیکــی و بــه لحــاظ هــوش‬ ‫غیرکالمــی از کــودکان دهــه هــای قبــل ضعیــف‬ ‫تــر هســتند‪ .‬متاســفانه امــروزه شــاهد ایــن‬ ‫اتفــاق هســتیم کــه کــودکان و نوجوانــان بــه‬ ‫لحــاظ رفتــاری چارچــوب پذیــر نیســتند و نــه تنهــا‬ ‫قبــح برخــی رفتارهــای منفــی ریختــه بلکــه حتــی‬ ‫تبدیــل بــه نوعــی رفتــار افتخارامیــز هــم شــده‬ ‫انــد! بــه عنــوان مثــال رفتــار ناهنجــاری مثــل‬ ‫خــط انداختــن روی بــدن‪ ،‬بــه دالیــل مختلــف‬ ‫از جملــه شکســت عشــقی بــه نوعــی در بیــن‬ ‫دانــش امــوزان مــد شــده و شــاهد عکــس‬ ‫هــای گوناگونــی در فضــای مجــازی از تیــغ زدن‬ ‫قســمت هــای مختلــف بدنشــان در صفحــات‬ ‫اینســتاگرام هســتیم‪ .‬ایــن اتفــاق قطعــا ً نشــانه‬ ‫ای از بــروز اختــال روانــی و افســردگی اســت‪.‬‬ ‫حذف بازی های گروهی مبتنی بر مهارت های‬ ‫بدنی به خاطر وجود فضای مجازی‬ ‫هــر چــه پیــش تــر امــده ایــم و بــه خصــوص‬ ‫بــا ظهــور فضــای مجــازی در ســال هــای اخیــر‪،‬‬ ‫کمتــر شــاهد بــازی کــودکان در کوچــه هــا‬ ‫هســتیم و بچــه هــا دیگــر تمایــل چندانــی بــه‬ ‫بــازی هــای گروهــی مبتنــی بــر مهــارت هــای‬ ‫بدنــی شــان ندارنــد‪ .‬اعتقــاد عمومــی بــر ایــن‬ ‫اســت کــه کــودکان دهــه شــصت و قبــل از‬ ‫ان‪ ،‬بیشــتر از حــاال بچگــی مــی کردنــد‪ .‬نســل‬ ‫هــای قبلــی در ســنین کودکــی خــود بــرای پــر‬ ‫کــردن زمــان خالــی و اوقــات فراغــت‪ ،‬بیشــتر بــه‬ ‫بــازی هــای دســته جمعــی در حیــاط و کوچــه و‬ ‫همچنیــن بــازی هایــی کــه بــر پایــه مهــارت هــای‬ ‫بدنــی بــود‪ ،‬رو مــی اوردنــد‪.‬‬ ‫اهمیت نحوه استفاده از فضای مجازی‬ ‫نــوع اســتفاده از فنــاوری نویــن بســیار مهــم اســت‪،‬‬ ‫هیــچ چیــزی در ذاتــش بــد نیســت زیــرا همانطــور کــه‬ ‫چاقــو مــی توانــد جــان یــک انســانی را نجــات دهــد بــه‬ ‫راحتــی مــی توانــد جانــی را بســتاند‪ ،‬مهــم نحــوه اســتفاده‬ ‫از ابزارهــا هســتند‪.‬‬ ‫مراجعه به پزشک در صورت مشکل جدی در‬ ‫خصوص استفاده بی رویه از اینترنت‬ ‫چنانچــه کــودکان و نوجوانــان بــه مرحلــه ای‬ ‫رســیده انــد کــه اینترنــت را بــه خــواب و غــذا‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد و کار و مســولیت هــای‬ ‫روزمــره خــود را بــه خاطــر ان عقــب مــی اندازنــد‪،‬‬ ‫متاســفانه بایــد بدانیــد کــه مشــکل جــدی اســت‬ ‫و الزم اســت بــا پزشــک مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه گل ســاعت عــوارض جانبــی نــدارد‪،‬‬ ‫ولــی بهتــر اســت بــه همــراه داروهــای خــواب‬ ‫اور اســتفاده نشــود‪.‬‬ ‫همچنیــن کــودکان زیــر ‪ 6‬ســال و زنــان‬ ‫بــاردار بایــد از ایــن دمنــوش اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نحوه تهیه دمنوش ارامبخش گل ساعت‬ ‫یــک قاشــق غذاخــوری گل ســاعت را در‬ ‫یــک فنجــان اب جــوش بریزیــد و بگذاریــد ‪10‬‬ ‫دقیقــه دم بکشــد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫واریز مطالبات ‪ ۱۷۸‬میلیارد‬ ‫تومانی موسسه های درمانی‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای امســال تــا کنــون ‪ ۱۷۸‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــه موسســات دولتــی و خصوصــی اســتان‬ ‫پرداخــت شــده کــه ‪ ۱۲۳‬میلیــارد تومــان ان‬ ‫بــه بیمارســتان های دولتــی دانشــگاهی و‬ ‫‪ ۵۳‬میلیــارد تومــان بــه بخــش خصوصــی‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مهــرداد کمانگــری بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح بیمــه‬ ‫ســامت اجبــاری در اســتان همزمــان بــا سراســر‬ ‫کشــور اظهارداشــت‪ :‬دولــت براســاس قانــون‬ ‫برنامــه ششــم توســعه مکلــف شــده تــا افــراد‬ ‫ســاکن شــهرها کــه فاقــد هرگونــه پوشــش بیمـه ای‬ ‫هســتند را براســاس ازمــون وســع‪ ،‬تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه ســامت قــرار دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا کنــون ‪ 8‬هــزار و ‪363‬‬ ‫سرپرســت خانــوار شــهری در اســتان تقاضــای‬ ‫حمایــت دولتــی بــرای اســتفاده از خدمــات‬ ‫بیمــه ســامت را داشــتند کــه ‪ 6‬هــزار و ‪692‬‬ ‫سرپرســت خانــوار بــا جمعیــت ‪ 15‬هــزار و ‪503‬‬ ‫نفــر‪ ،‬دهــک بنــدی شــدند‪ .‬نتیجــه ارزیابــی‬ ‫وســع نیــز بــرای ‪ 6‬هــزار و ‪ 359‬سرپرســت‬ ‫خانــوار شــهری در اســتان از طریــق پیامــک‬ ‫ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان بــا اشــاره بــه نتایــج‬ ‫دهــک بنــدی افــراد متقاضــی گفــت‪ 64 :‬درصــد‬ ‫سرپرســت خانوارهایــی کــه ثبــت نــام کرده انــد جــزو‬ ‫دهک هــای ‪ 1‬تــا ‪ 3‬هســتند کــه حــق بیمــه انــان‬ ‫رایــگان خواهــد بــود‪ 11 .‬درصــد ایــن افــراد نیــز جــزو‬ ‫دهــک ‪ 4‬قــرار گرفته انــد کــه بایــد ‪ 50‬درصــد حــق‬ ‫بیمــه ســاالنه را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬تــا کنــون بــرای ‪ 3‬هــزار و ‪159‬‬ ‫سرپرســت خانــوار کــه عمدتــا از دهک هــای ‪1‬‬ ‫تــا ‪ 3‬هســتند دفترچــه درمانــی بیمــه ســامت‬ ‫صــادر شــده اســت؛ هرچنــد هنــوز برخــی از‬ ‫افــراد کــه مشــمول بیمــه رایــگان هــم شــده اند‬ ‫بــرای دریافــت دفترچــه مراجعــه نکرده انــد‪.‬‬ ‫برخورداری یک میلیون و ‪ 100‬هزار گلستانی‬ ‫از بیمه سالمت‬ ‫کمانگــری در ادامــه بــه امــار بیمه شــدگان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ 115 :‬هــزار و ‪ 864‬نفــر‬ ‫عضــو صنــدوق کارکنــان دولــت‪ 833 ،‬هــزار‬ ‫و ‪ 563‬نفــر عضــو صنــدوق روســتاییان و‬ ‫شــهرهای زیــر ‪ 25‬هــزار نفــر‪ 56 ،‬هــزار و ‪907‬‬ ‫نفــر در صنــدوق ســایر اقشــار‪ 104 ،‬هــزار و‬ ‫‪ 797‬نفــر نفــر در صنــدوق ســامت همگانــی‬ ‫و ‪ 13‬هــزار و ‪ 105‬نفــر نیــز عضــو صنــدوق بیمــه‬ ‫ایرانیــان هســتند‪ .‬در مجمــوع بیــش از یــک‬ ‫میلیــون و ‪ 124‬هــزار نفــر در گلســتان کــه‬ ‫شــامل ‪ 65‬درصــد جمعیــت اســتان اســت‪ ،‬از‬ ‫خدمــات بیمــه ســامت اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حمایــت بیمــه ســامت از‬ ‫بیمــاران خــاص اظهارداشــت‪ 5 :‬گــروه از بیمــاران‬ ‫خــاص از جملــه مبتالیــان به ام اس‪ ،‬تاالســمی‪،‬‬ ‫هموفیلــی‪ ،‬دیالیــزی و پیونــد کلیــه کــه حــدود‬ ‫یکهــزار و ‪ 680‬نفــر هســتند از خدمــات رایــگان‬ ‫بیمــه ســامت برخــوردار شــده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان در ادامــه‬ ‫بــه پرداخــت مطالبــات موسســات درمانــی‬ ‫دولتــی و خصوصــی اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬از‬ ‫ابتــدای امســال تــا کنــون ‪ 178‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــه موسســات دولتــی و خصوصــی اســتان‬ ‫پرداخــت شــده کــه ‪ 123‬میلیــارد تومــان ان‬ ‫بــه بیمارســتان های دولتــی دانشــگاهی و‬ ‫‪ 53‬میلیــارد تومــان بــه بخــش خصوصــی‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای خدمــات درمانــی کــه در‬ ‫ســطح یــک و در قالــب طــرح پزشــک خانــواده‬ ‫روســتایی ارائــه می شــود نیــز ‪ 52‬میلیــارد‬ ‫تومــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کمانگــری اعــام کرد‪:‬مطالبــات داروخانه هــای بخــش‬ ‫خصوصــی تــا ابــان ماه‪،‬پزشــکان و پاراکلینیک هــا تــا‬ ‫مهرماه‪،‬بیمارســتان های خصوصــی تــا شــهریورماه‪،‬‬ ‫بیمارســتان های دولتــی غیردانشــگاهی و دانشــگاهی‬ ‫تــا مهرمــاه امســال پرداخــت شــده در حالیکــه میانگیــن‬ ‫پرداختی هــای کشــور تــا مردادمــاه اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های حوزه سالمت در گلستان‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان بــا بیــان اینکــه طــرح‬ ‫نظــام ارجــاع الکترونیــک در گلســتان بــه صــورت‬ ‫پایلــوت در حــال اجراســت‪ ،‬گفت‪ :‬همچنیــن طرح های‬ ‫استحقاق ســنجی در بیمارســتان های دانشــگاهی‪،‬‬ ‫نســخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیــک و تبــادل‬ ‫الکترونیــک اســناد بســتری در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از مزایــای اجــرای ایــن‬ ‫طرح هــا عــاوه بــر صرفه جویــی در هزینه هــا‪،‬‬ ‫زمینــه رفــع همپوشــانی های بیمــه ای را هــم‬ ‫فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان از بازگشایی کلیه محورهای مواصالتی گلستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی عبــدی» گفــت‪ :‬بــا تــاش بــی وقفــه پلیــس و دســتگاه هــای امــدادی‪ ،‬محورهــای «توسکســتان»‪،‬‬ ‫«خــوش ییــاق» ‪« ،‬جنــگل گلســتان» و همچنیــن کلیــه محورهــای کوهســتانی اســتان ‪ ،‬بازگشــایی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان ضمــن اشــاره بــه لــزوم همــراه داشــتن زنجیــر چــرخ بــرای تــردد در‬ ‫جــاده هــای کوهســتانی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی از جملــه ســرعت مطمئنــه‪،‬‬ ‫رعایــت فاصلــه طولــی و اطمینــان از ســالم بــودن خــودرو در شــرایط جــوی نامســاعد بســیار ضروریســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫محورهای‬ ‫مواصالتی‬ ‫گلستان بازگشایی‬ ‫شد‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث چهارم‪ :‬حقوقی قسمت ‪ :‬پنجاه وششم‬ ‫عنوان‪:‬مصادیق گزارش خالف واقع در کارشناسی(‪)2‬‬ ‫ادامــه از قســمت اول (مقالــه شــماره‬ ‫‪ 55‬مبحــث حقوقــی از مجموعــه ناگفتــه‬ ‫هــا و ناشــنیده ها)‪...‬اســتناد بــه انچــه‬ ‫کــه صراحــت قــراردادی نــدارد و انچــه‬ ‫کــه در عالــم واقــع و در خــارج موجــود‬ ‫نیســت‪ ،‬ماننــد فــرض نوعــی کاربــری‬ ‫بــرای ملکــی خــاص‪ ،‬و یــا فــرض وجــود‬ ‫ســطح و ســطوحی بــرای ملکــی؛از‬ ‫مصادیــق «خــاف واقــع» هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن انچــه کــه مســتلزم تراضــی‬ ‫متعاملیــن اســت ویــا الزمــه ان تحصیــل‬ ‫ســند مرتبــط اســت‪ ،‬اگــر قبــل از تراضــی‬ ‫و قبــل از حصــول ســند‪ ،‬مــورد اســتناد‬ ‫کارشــناس قــرار گیــرد‪ .‬مصــداق «خــاف‬ ‫واقــع» اســت‪ .‬همچنیــن انچــه کــه در‬ ‫ماهیــت‪ ،‬عــدم النفــع اســت و بــر پایــه‬ ‫فروضــی محتمــل‪ ،‬اســتوار شــده اســت‬ ‫اگــر مــورد اســتناد کارشــناس قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫مصــداق «خــاف واقــع» اســت‪.‬‬ ‫زیــرا مــاده ‪ 9‬قانــون اییــن دادرســی کیفــری‪،‬‬ ‫فقــط منافــع ممکــن الحصــول ناشــی از وقــوع‬ ‫جــرم را پذیرفتــه‪ ،‬یعنــی منافعــی کــه اقتضــای‬ ‫ان حاصــل بــوده‪ ،‬لیکــن عمــل مجرمانــه‬ ‫مجــرم‪ ،‬ســبب زوال ان منافــع شــده‪ ،‬قابــل‬ ‫اســتناد اســت‪.‬‬ ‫امــا نقــض عهــد ِ قــراردادی‪ ،‬امــری‬ ‫حقوقــی و مدنــی اســت‪.‬و فــرض اینکــه‪،‬‬ ‫اگرنقــض عهــد حــادث نمیگردید‪،‬احتمــال‬ ‫ایجــاد منافعــی وجودمیداشــت‪.‬نمیتواند‬ ‫مســتند بــراورد خســارت ادعــا شــده‬ ‫مدعــی گــردد‪.‬‬ ‫پــس اگــر کارشــناس صــرف احتمــال‬ ‫وجــود منافــع‪ ،‬مبــادرت بــه بــراوردی‬ ‫فرضــی نمــوده و بــه منافــع موهــوم‬ ‫اســتناد کند‪ ،‬اظهارش مصداق «خالف‬ ‫واقــع» اســت‪ .‬تبصــره ‪ 2‬مــاده ‪515‬‬ ‫قانــون ائیــن دادرســی مدنــی مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1379‬مقــرر میــدارد کــه خســارت‬ ‫ناشــی از عدم النفــع قابــل مطالبــه‬ ‫نیســت و همچنیــن در ذیــل مــاده ‪267‬‬ ‫نیــز امــده اســت کــه ضــرر و زیــان ناشــی‬ ‫از عدم النفــع قابــل مطالبــه نیســت‪ .‬لــذا‬ ‫مثــا بــراورد خســارت ناشــی از عــدم اخــذ‬ ‫پروانــه ســاختمانی‪ ،‬بــر اوردی موهــوم و‬ ‫مصــداق «خــاف واقــع» اســت‪.‬‬ ‫چراکــه قانونگــذار بــرای معاملــی کــه‬ ‫تعهــد اخــذ پروانــه ســاختمانی داشــته‪،‬‬ ‫لیکــن بــه هــر دلیــل از اخــذ ان اســتنکاف‬ ‫نموده‪،‬حقــی را بــرای متعامل شناســایی‬ ‫و مقــرر نکــرده اســت‪ .‬واضــح اســت کــه‬ ‫چنیــن حقــی صرفــا مســتلزم تراضــی‬ ‫نخســتین متعاملیــن اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــراورد خســارت ناشــی از‬ ‫عــدم اخــذ پروانــه‪ ،‬صــرف ادعــای مدعــی‬ ‫«خــاف واقــع» اســت‪.‬‬ ‫ناگفتــه پیــدا اســت کــه چنــد و چــون‬ ‫بــر اورد خســارت ناشــی از عــدم اخــذ‬ ‫متعهــد‪ ،‬مــی بایســتی پیشــاپیش بیــن‬ ‫متعاملیــن توافــق شــده و در قــرارداد‬ ‫متعاملیــن تصریــح شــده باشــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــا کــه قبــا تراضــی شــده‬ ‫باشــد کــه متعهــد بــه اخــذ پروانــه‪ ،‬در‬ ‫صــورت عــدم اخــذ پروانــه اگــر بــه تقصیــر‬ ‫باشــد بایســتی فــان مبلــغ خســارت بــه‬ ‫ماخــذ فــان تاریــخ در وجــه متعهــد لــه‬ ‫پرداخــت کنــد‪ .‬و اگــر بــه تقصیــر نباشــد‬ ‫اســقاط گــردد‪ .‬و ضمــن تراضــی نیــز‬ ‫مرجــع احــراز تقصیــر تعییــن شــده باشــد‪.‬‬ ‫مثــا توافــق شــده باشــد کــه متعهــد‬ ‫بــه تقصیــر‪ ،‬بــه ماخــذ ِ تاخیــر ِ حاصلــه‬ ‫در اخــذ پروانــه‪ ،‬روزانــه فــان مبلــغ‬ ‫خســارت‪ ،‬بــه متعهدلــه پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫اگــر چنیــن تراضــی و توافقــی در قــرار‬ ‫داد نباشــد‪ ،‬و کارشــناس صــرف ادعــای‬ ‫مدعــی‪ ،‬خســارتی فرضــی بــر اورد نمــوده‬ ‫و بــر متعهــد بــار کنــد‪ ،‬یفینــا چنیــن‬ ‫خســارتی «خــاف واقــع» اســت‪.‬‬ ‫توجهــا ذات کارشناســی بــر معاینــه از‬ ‫ملــک و توصیــف وجــودی ان اســتوار‬ ‫اســت‪،‬وقتی ســاختمانی موجــود نباشــد‪ ،‬و‬ ‫مرد ‪ 40‬ساله بر اثر اتش سوزی‬ ‫جان باخت‬ ‫فرمانــده انتظامــی «بندرترکمــن» از جــان باختــن مــرد‪ 40‬ســاله‬ ‫بــر اثــر اتــش ســوزی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد علــی کریمــی»‬ ‫گفــت‪ :‬بــه دنبــال اعــام مرکــز‬ ‫فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫یــک فقــره اتــش ســوزی در یــک‬ ‫اتاقــک نگهبانــی‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران‬ ‫انتظامــی و عوامــل امــدادی بــه محــل‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا حضــور پلیــس مشــاهده شــد‪ ،‬اتاقــک نگهبانــی‬ ‫داخــل یــک دامــداری دچــار اتــش ســوزی شــده و نگهبــان بــر اثــر‬ ‫شــدت ســوختگی جــان باختــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان علــت ایــن حادثــه دلخراش‪،‬‬ ‫بــی احتیاطــی در اســتفاده از وســایل گرمایشــی غیــر اســتاندارد‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وب سایت ها‬ ‫قادر به‬ ‫جمع اوری‬ ‫چه داده هایی‬ ‫هستند؟‬ ‫اکثــر وب ســایت ها به شــدت مشــتاق‬ ‫هســتند تــا هــم بــرای شخصی ســازی‬ ‫ســرویس ها و هــم نشــان دادن‬ ‫تبلیغــات‪ ،‬تــا حــد ممکــن اطالعــات‬ ‫بیشــتری دربــاره ی شــما بــه دســت‬ ‫بیاورنــد‪ .‬به منظــور کمــک بــه ثبــت‬ ‫ایــن داده هــا‪ ،‬هنگامــی کــه بــرای‬ ‫اولیــن بــار از ان هــا بازدیــد می کنیــد‪،‬‬ ‫داده هایــی بــه نــام کوکــی روی سیســتم‬ ‫شــما ارســال می کننــد‪ .‬ایــن کوکی هــا‬ ‫بســته های اطالعاتــی کوچکــی هســتند‬ ‫کــه به عنــوان نشــانگر بــرای شناســایی‬ ‫شــما عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫کوکی هــا هماننــد خــرده نان هایــی‬ ‫هســتند کــه در داســتان های کودکانــه‬ ‫بــرای مســیریابی روی زمیــن ریختــه‬ ‫پروانــه ســاختمانی نیــز صــادر نشــده باشــد‪.‬‬ ‫و نقشــه مصوبــی هــم در دســترس نباشــد‪،‬‬ ‫اساســا ارزیابــی خســارت ناشــی از عــدم اخــذ‬ ‫پروانــه‪ ،‬موضوعیــت نخواهــد داشــت‪ .‬مضافــا‬ ‫اگــر متعهــد مثــا بــه مــدت دوســال در اخــذ‬ ‫پروانــه ســاختمانی تاخیــر نمــوده باشــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن تاخیــر‪ ،‬فعــل زیانبــاری‬ ‫در افزایــش قیمــت مصالــح و دســتمزد‬ ‫اجــراء بــرای متعهدلــه محســوب میگردد‪،‬‬ ‫فــارغ از لــزوم تراضــی بــر نحــوه جبــران‪،‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه همیــن فعــل‬ ‫زیانبــار بــه علــت افزایــش قیمــت زمیــن‬ ‫و ســاختمان بــرای متعهدلــه ســودمند‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن نمیتــوان زیــان ناشــی از‬ ‫افزایــش قیمــت مصالــح را بــدون‬ ‫احتســاب ســود ناشــی از افزایش قیمت‬ ‫ســاختمان بــر اورد نمــوده و خســارت‬ ‫فرضــی را بصــورت مجــرد و یکجانبــه بــر‬ ‫اورد و ارزیابــی نمــود‪.‬‬ ‫اساســا کارشناســی امــری عینــی و‬ ‫مشــهود و مبتنــی بــر امــری اســت کــه‬ ‫در عالــم خــارج موجــود باشــد‪ .‬و نتیجــه‬ ‫کارشناســی نیــز بایــد قطعــی بــوده و بــر‬ ‫پایــه فــرض و احتمــال نباشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ارزیابــی خســارتی کــه محتمل‬ ‫و موهــوم و بــر پایــه فرضــات و داده‬ ‫هــای یکجانبــه اســتوار باشــد‪ ،‬یقینــا‬ ‫مصــداق «خــاف واقــع» خواهــد بــود‪.‬‬ ‫توضیحــا کارشــناس نبایســتی قــرار‬ ‫کارشناســی صــادره از دادگاه را بــه نوعــی‬ ‫تفسیر و تعبیر نماید که گزارش خالف‬ ‫واقــع مبتنــی بــر قــرار تلقــی شــود‪ .‬اگرچــه‬ ‫اســتناد بــه مفــاد قــرار کارشناســی‪،‬در‬ ‫ت کارشناســی‬ ‫همــه‬ ‫حال؛رافــع مســئولی ِ‬ ‫ِ‬ ‫نیســت و کارشــناس مــی بایســتی در‬ ‫اجــرای قــرار‪ ،‬از گــزارش خــاف واقــع‬ ‫اجتنــاب نمــوده و نســبت بــه اصــاح‬ ‫احتمالــی قــرار کارشناســی نیــز بــه دادگاه‬ ‫توجــه دهــد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫کارمند قالبی دادگستری دستگیر شد‬ ‫کارمندقالبــی حفاظــت و‬ ‫اطالعات دادگســتری استان‬ ‫در ازادشــهر دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری‬ ‫گلســتان بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬ایــن فــرد بــا‬ ‫معرفــی خــود بــه عنــوان‬ ‫کارمنــد حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان از افــراد پول‬ ‫مــی گرفــت تــا رای پرونــده را بــه نفــع انــان تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان افــزود‪ :‬یکــی از کســانی کــه بــه ایــن کارمنــد‬ ‫قالبــی پــول داده بــود امــا نتیجــه پرونــده بــه نفــع او صــادر‬ ‫نشــده بــا مراجعــه بــه حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان‬ ‫متوجــه شــد ایــن فــرد کالهبــردار و فریــب خــورده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمیان ادامــه داد‪ :‬بــا تــاش حفاظــت و اطالعــات‬ ‫اســتان ایــن کارچــاق کــن شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده ایــن فــرد کــه ســابقه دار اســت در‬ ‫دادســرای ازادشــهر اغــاز شــد‪.‬‬ ‫می شــده اند و وب ســایت ها از طریــق‬ ‫ان هــا مطلــع می شــوند کــه شــما قبــا‬ ‫در انجــا حضــور داشــته اید‪ .‬ان هــا‬ ‫همچنیــن قــادر بــه نگهــداری حجــم‬ ‫اندکــی از اطالعــات هســتند‪ .‬یــک‬ ‫کوکــی می توانــد هنــگام بازدیــد از‬ ‫یــک وب ســایت هواشناســی شــما را‬ ‫از دردســر انتخــاب هــر بــاره ی شــهر‬ ‫مــورد نظــر خــاص کنــد؛ زیــرا بــه‬ ‫لطــف کوکــی‪ ،‬وب ســایت از انتخــاب‬ ‫دفعـه ی قبــل شــما اطــاع دارد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬یــک کوکــی می توانــد اقــام‬ ‫انتخاب شــده در ســبد خریــد شــما‬ ‫را ذخیــره کنــد؛ در نتیجــه در صــورت‬ ‫بازگشــت مجــدد بــه ســایت پــس از‬ ‫چنــد روز‪ ،‬ان هــا همچنــان در ســبد‬ ‫خریــد باقــی خواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫گــرداوری اطالعــات بــه ایــن شــیوه‪،‬‬ ‫هــم بــرای وب ســایت ها و هــم کاربــران‬ ‫بســیار ســودمند اســت‪ .‬امــا کوکی هــا‬ ‫می تواننــد از ایــن نیــز فراتــر رونــد و بــا‬ ‫تکمیــل داده هــای گزارش شــده توســط‬ ‫مرورگــر‪ ،‬در افــزودن اطالعات شــخصی‬ ‫بیشــتر دربــاره ی کاربــران کمــک کننــد‪.‬‬ ‫پروتــکل امنیتــی مرورگــر بــه‬ ‫وب ســایت ها اجــازه می دهــد کــه تنهــا‬ ‫بــه کوکی هــای خودشــان دسترســی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ایــن مســئله یــک اقــدام‬ ‫ایمنــی کامــا ضــروری اســت؛ بــا ایــن‬ ‫حــال نــوع دیگــری از کوکی هــا بــه‬ ‫نــام کوکی هــای شــخص ثالــث نیــز‬ ‫وجــود دارنــد کــه بــا هیــچ وب ســایت‬ ‫مشــخصی ارتبــاط ندارنــد؛ امــا از‬ ‫طریــق شــبکه های تبلیغاتــی و دیگــر‬ ‫فناوری هــای ردیابــی در صفحــات‬ ‫مختلــف وب حضــور پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫عملکــرد کوکــی شــخص ثالــث بدیــن‬ ‫صــورت اســت کــه اگــر چنــد مرتبــه از‬ ‫یــک فروشــگاه اینترنتــی پوشــاک بازدیــد‬ ‫کنیــد‪ ،‬تبلیغــات مربــوط بــه پوشــاک را‬ ‫در کل هفتــه و در وب ســایت های‬ ‫گوناگــون مشــاهده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫تبلیغــات مبتنــی بــر ایــن نــوع کوکــی ‬ ‫می توانــد بــرای برخــی از افــراد‬ ‫ناخوشــایند باشــد و بــه همیــن دلیــل‬ ‫اپــل در اخریــن نســخه ی ســافاری‪،‬‬ ‫به شــدت بــه مقابلــه بــا ان هــا‬ ‫برخواســته اســت‪.‬‬ ‫تمــام ایــن اقدامــات در جمــع اوری‬ ‫اطالعــات به منظــور شناســایی بهتــر‬ ‫کاربــران و قــرار دادن ان هــا در معــرض‬ ‫تبلیغــات مناســب انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وب ســایت ها از طریــق داده هایــی‬ ‫کــه بــا بازدیــد‪ ،‬جســتجو‪ ،‬کوکی هــا و‬ ‫مرورگــر شــما بــه دســت می اورنــد و‬ ‫ترکیــب ان هــا بــا یکدیگــر بــه کمــک‬ ‫تعــدادی عملیــات ریاضــی‪ ،‬تــاش‬ ‫می کننــد مناســب ترین تبلیــغ را بــرای‬ ‫هــر فــرد تشــخیص و نمایــش دهنــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شنبه ‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫هیچگاه با گوشی یا تبلت دیگران کارهای مهم و تراکنش های بانکی را انجام ندهید ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪234‬‬ ‫راز معمای قتل‬ ‫در مینودشت‬ ‫اعتراف به ‪ 20‬فقره سرقت‬ ‫موتورسیکلت در گرگان‬ ‫رازگشــایی از معمــای یــک قتــل پــس از کشــف‬ ‫جســد ســوخته در مینودشــت‪ ،‬پیــش بینــی‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬نقطــه بــرای فعالیــت تبلیغاتــی‬ ‫در گنبــدکاووس‪ ،‬برگــزاری همایــش ســواد‬ ‫رســانه ای ویــژه اولیــای دانــش امــوزان در گنبــد‬ ‫و کاشــت ‪ ۴۰‬نهــال بــه مناســبت چهلمیــن‬ ‫روز شــهادت ســردار ســلیمانی در ازادشــهر از‬ ‫مهمتریــن اخبــار شــرق اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مینودشــت از‬ ‫رازگشــایی از معمــای یــک قتــل پــس از کشــف جســد‬ ‫ســوخته در کوهســتان هــای مینودشــت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری‬ ‫گلســتان‪ ،‬حســینعلی ایــزد گفــت‪ :‬بررســی ها‬ ‫بــرای شناســایی هویــت جســد ســوخته ادامــه‬ ‫داشــت تــا ایــن کــه پــدر و مــادری بــا مراجعــه‬ ‫بــه پلیــس اگاهــی مینودشــت‪ ،‬اعــام کردنــد‬ ‫پسرشــان از ســه مــاه قبــل مفقــود شــده و از‬ ‫وی اطالعــی ندارنــد و در ایــن بــاره بــه عــروس‬ ‫خــود مشــکوک هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ازمایش هــا نشــان داد جســد ســوخته‪،‬‬ ‫متعلــق بــه فرزنــد ایــن خانــواده اســت و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب تحقیــق بــرای شناســایی قاتــل اغــاز شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مینودشــت ادامه‬ ‫داد‪ :‬همســر مقتــول احضــار و در بازجویی هــا‬ ‫اعتــراف کــرد کــه بــا همدســتی مــادر‪ ،‬بــرادر‬ ‫و دوســت بــرادرش‪ ،‬همســرش را بــه قتــل‬ ‫رســانده و ســپس جســدش را ســوزانده اند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان از دســتگیری‬ ‫ســارق حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت‬ ‫موتورســیکلت در شهرســتان «گــرگان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت موتورســیکلت در شهرســتان‬ ‫گــرگان و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع شناســایی‬ ‫و دســتگیری ســارق بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 13‬شــهید رجایــی گــرگان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بررســی هــای اطالعاتــی‬ ‫و انجــام تحقیقــات تخصصــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی‬ ‫ســارق حرفــه ای شــده و طــی هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی در عملیاتــی ضربتــی وی را در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫در تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات‬ ‫پلیــس بــه ارتــکاب ‪ 20‬فقــره ســرقت موتورســیکلت در‬ ‫شهرســتان گــرگان اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم‬ ‫بــه مراجــع قضائــی از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوراد مشــکوک مراتــب را در اســرع‬ ‫وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع داده و در‬ ‫تامیــن امنیــت جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫ایــزد تصریــح کــرد‪ :‬هــر چهــار متهــم‬ ‫کــه انگیــزه خــود از قتــل را اختالفــات‬ ‫خانودگــی اعــام کردنــد‪ ،‬بازداشــت شــده‬ ‫و پرونــده در دادســرای مینودشــت در‬ ‫حــال رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫صدور کیفرخواست پرونده انفجار خودرو سراتو در گرگان‬ ‫طمع مالی منجر به انگیزه قتل شد‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب گــرگان از صــدور کیفرخواســت‬ ‫پرونــده انفجــار خــودرو ســراتو خبــر داد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ســیدرضا سیدحســینی گفــت‪ :‬متهمــان ایــن‬ ‫پرونــده دونفرنــد کــه کیفرخواســت انــان بــه اتهــام مشــارکت در‬ ‫قتــل عمــد صــادر شــده اســت ‪.‬‬ ‫سیدحســینی افــزود‪ :‬تیرمــاه ســال جــاری انفجــار یــک دســتگاه‬ ‫خودرو ســراتو واقع در ســه راه گلشــهر گرگان‪ ،‬خبرســاز شــد که در‬ ‫ایــن حادثــه یــک نفــر کشــته و یــک نفــر مصــدوم بــر جــا گذاشــت ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با تشــکیل پرونده‪،‬تحقیقات برای کشــف علت‬ ‫انفجــار خــودرو و شناســایی مظنونیــن احتمالــی اغــاز شــد‪ .‬در‬ ‫مســیر تحقیقــات دو نفــر مظنــون شناســایی و دســتگیر شــدند‬ ‫کــه در بازجویــی هــای بعمــل امــده بــه قتــل اقــرار کردنــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از متهمیــن کــه از اقــوام ســببی مقتــول بــوده اعتــراف کــرده با پرداخت پــول‪ ،‬فردی‬ ‫را بــرای جاســازی موادمنفجــره در خــودرو مذکــور اجیر کــرده بود‪.‬‬ ‫سیدحسینی افزود‪ :‬متهمان علت را مشکالت شخصی و طمع مالی را انگیزه قتل اعالم کردند‪.‬‬ ‫دادســتان گلســتان در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬پرونــده پــس از صــدور کیفرخواســت بــرای صــدور رای بــه دادگاه کیفــری یــک‬ ‫اســتان فرســتاده شــده اســت ‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪230‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬ویزیتــور ‪ -‬یکــی از پیشــروان ســرمایه گذاری و نویســنده روزنامــه‬ ‫ســهام‪ -2‬ســرها ‪ -‬خــط کــج ‪ -‬بدبــوی پرخاصیــت‪ -3‬روســتا ‪ -‬اب بســته‬ ‫ نــرده ‪ -‬فــراز‪ -4‬ثروتمنــد ‪ -‬اســتراتژی گســترش بنــگاه بــرای کاهــش‬‫بیــکاری در ایــن کشــور پیگیــری شــده اســت ‪ -‬تیــر پیکانــدار‪ -5.‬زمینــه‬ ‫ محــل خریدوفــروش پــول ‪ -‬غــرش جانــور درنده ‪ -‬حــرف تصدیق‪-6.‬‬‫غــذای تزریقــی ‪ -‬عــدد اول ‪ -‬ارشــادکننده‪ -7.‬بخشــاینده ‪ -‬همســر‬ ‫حضــرت ابراهیــم (ع) ‪ -‬شــهر مذهبــی نزدیــک تهــران ‪ -‬مخفــف‬ ‫شــاه‪ -8‬اولیــن کتــاب «گان» از پیشــگامان تحلیل هــای تکنیــکال‬ ‫کــه در ســال ‪ 1924‬منتشــر شــد‪ -9.‬مــادر تــازی ‪ -‬ویتامیــن خونــی ‪-‬‬ ‫ســتارگان ‪ -‬بیــم ‪ -10‬از نام هــای مردانــه‬ ‫فرنگــی ‪ -‬عــدد فوتبالــی ‪ -‬تازگــی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -11‬از ســبزی های خوردنــی ‪ -‬ســنگینی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خردمنــد ‪ -‬نفــس خســته‪ -12.‬دو یــار قــد‬ ‫بلنــد ‪ -‬هیــکل ‪ -‬ســکه طــای مســکوک در‬ ‫‪2‬‬ ‫زمــان داریــوش کبیــر هخامنشــی‪ -13.‬میــوه‬ ‫‪3‬‬ ‫تــرش و شــیرین ‪ -‬تیرگــی ‪ -‬مخفــف اگر ‪ -‬پاره‬ ‫کــردن‪ -14.‬از حبــوب ‪ -‬اســتفاده از امکانــات‬ ‫‪4‬‬ ‫دولتــی یــا افــراد دارای نفــوذ در نهادهــای‬ ‫‪5‬‬ ‫دولتــی بــرای کســب ســود شــخصی ‪ -‬ارزوهــا‬ ‫‪ -15‬نواوری ‪ -‬شرکت خودروسازی هند‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬از اعضــای هیــات ارتباطــات‬ ‫خارجــی امریــکا کــه معتقــد اســت‬ ‫چیــن احتمــاال مجبــور اســت بــر‬ ‫حجــم دارایی هــای خــود بــه دالر‬ ‫بیفزایــد ‪ -‬از اعضــای گــروه ‪ 7‬کــه‬ ‫‪ 53‬تریلیــون دالر یعنــی دو ســوم‬ ‫از درامــد اقتصــادی جهــان را در‬ ‫اختیــار دارد‪ -2.‬جملــه قرانــی ‪-‬‬ ‫موجــب رحمــت ‪ -‬نظــر‪ -3.‬بــازی‬ ‫نفس گیــر ‪ -‬دارای حــق ‪ -‬مخفــف‬ ‫کاه ‪ -‬افــراد جامعــه‪ -4.‬از دندان هــا‬ ‫ ســنگ طلــق ‪ -‬ســازمان کشــورهای‬‫صادرکننــده نفــت دنیــای ســوم بــا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هــدف ایجــاد هماهنگــی در سیاســت نفتــی‬ ‫‪ -5‬ویران ‪ -‬مرد ثروتمند معروف ‪ -‬عالمت جمع فارسی‬ ‫‪ -6‬دریــای تــازی ‪ -‬لحظــه کوتــاه ‪ -‬واحــد شــمارش در بــازی تنیــس ‪ -‬از‬ ‫شــاخص های بــورس معــروف دنیــا‪ -7.‬خــارج ورزشــی ‪ -‬ماللــت ‪ -‬کمیــاب‪-8.‬‬ ‫از اوراق بهــادار ‪ -‬پــول ســابق فنالنــد ‪ -‬مســلک‪ -9.‬نیکــوکاران ‪ -‬زمیــن بلنــد‬ ‫ شــهر شــرق المــان‪ -10.‬گرامــی ‪ -‬مقابــل بــازدم ‪ -‬نــام ترکــی ‪ -‬اخــر و انتهــا‬‫‪ -11‬پایــه ‪ -‬یاریگــر ‪ -‬ضمیــر مفعولــی‪ -12.‬اســاس ‪ -‬صــدای اســب ‪ -‬کشــور‬ ‫خودمــان‪ -13.‬دیــوار قلعــه ‪ -‬ضدنیــک ‪ -‬هنــر ‪ -‬بــاال امــدن اب دریــا‪-14.‬‬ ‫رغبــت ‪ -‬عــدد ‪ -‬همســایه‪ -15.‬یکــی از عوامــل مهــم در نوســانات ارزی‬ ‫ دختــر کارتونــی معــروف‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شنبه ‪ 26‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 34‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫میراث‬ ‫عکس هفته‬ ‫حاجیه لیال مادر سردار شهید‬ ‫محمدعلی ملک شاهکویی‬ ‫ثبت ‪ 9‬اثر غیرمنقول‬ ‫گلستان در فهرست‬ ‫اثار ملی کشور در سال‬ ‫جاری‬ ‫لیــا گرزیــن مــادر ســردار شــهید محمدعلــی ملــک شــاهکویی‪ ،‬فرمانــده گــردان‬ ‫حمــزه سیدالشــهدا بــه همــراه همســرش قنبــر ملــک شــاهکوهی در روســتای‬ ‫قــرن ابــاد در اســتان گلســتان زندگــی میکند‪.‬شــهید محمدعلــی ملــک شــاهکویی‬ ‫فرمانــده گــردان حمــزه سیدالشــهدا بیســت و چهــارم دی مــاه ‪ ۱۳۶۵‬در عملیــات‬ ‫کربــای ‪ ۸۵‬بــه شــهادت نایــل امد‪.‬محمدعلــى ملــک شــاهکوئى‪ ،‬دومیــن فرزنــد‬ ‫قنبــر ملــک شــاهکویى و لیــا گرزیــن در ‪ ۱‬فروردیــن ‪ ۱۳۴۴‬در روســتاى قرن‏ابــاد‬ ‫ در بیســت کیلومتــرى شهرســتان گــرگان ‪ -‬بــه دنیــا امــد‪ .‬پــدرش کشــاورز بــود و‬‫زندگــى را بــا ســختى اداره مــى‏کــرد‪.‬‬ ‫توجه خاص به بافت تاریخی گرگان‬ ‫معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫و معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار گلســتان از بخش نمایشــگاهی‬ ‫اســتان در نمایشــگاه گردشــگری و صنایع دســتی تهران بازدید کردند‬ ‫معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫و میرمحمــد غــراوی معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان بــا‬ ‫همراهــی احمدتجــری سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی ‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی اســتان گلســتان از بخــش نمایشــگاهی اســتان گلســتان در‬ ‫ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و ســی و ســومین نمایشگاه‬ ‫ملــی صنایــع دســتی تهــران بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫توجه خاص به بافت تاریخی گرگان‬ ‫سرپرســت دفتــر امــور مجامــع و تشــکل هــای مــردم نهــاد وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی بــا حضــور در بخــش نمایشــگاهی‬ ‫اســتان گلســتان در ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و سی‬ ‫و ســومین نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی تهــران بــا سرپرســت اداره کل‬ ‫فارسیان ماسوله گلستان‬ ‫روســتای فارســیان یکــی از روســتای نمونــه کشــوری اســت‬ ‫کــه در شهرســتان ازادشــهر واقــع شــده و دارای بافــت‬ ‫بســیار بــا ارزش و ســنتی اســت و بــه همیــن دلیــل طــرح‬ ‫الگوســازی مســکن روســتایی بــرای حفــظ اداب و ســنن‬ ‫تاریخــی ایــن منطفــه اجــرا شــده کــه در حــال حاضــر در‬ ‫‪ ۸۰‬واحــد مســکونی در ایــن روســتا‪ ،‬الگــو ســازی مســکن‬ ‫روســتایی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫روســتای فارســیان در ‪ ۳۵‬کیلومتــری جنــوب شــرقی‬ ‫ازادشــهر و ‪ ۹۰‬کیلومتــری شــهر گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتای کوهســتانی‪ ،‬در ارتفــاع هــزار متــری از ســطح‬ ‫دریــا قــرار دارد و از شــمال شــرقی بــه کــوه اینجهســو‪ ،‬از‬ ‫شــمال غربــی بــه کــوه علــی کمــری و از جنــوب شــرقی بــه‬ ‫دره خوجهقــر محــدود مــی شــود‪ .‬رودخانــه تیــل ابــاد از‬ ‫جنــوب روســتا مــی گــذرد‪ .‬روســتای فارســیان‪ ،‬تحــت تاثیــر‬ ‫اقلیــم کوهســتانی‪ ،‬زمســتان هــای ســرد و تابســتان هــای‬ ‫معتــدل دارد‪.‬‬ ‫چشــم انــداز ارتفاعــات کــوه علــی کمــری و اینجــه ســو بــا‬ ‫پوشــش جنگلــی انبــوه‪ ،‬مراتــع سرســبز مملــو از انــواع گل‬ ‫هــای رنگارنــگ‪ ،‬گســتره گیاهــان مرتعــی و دارویــی و نــوای‬ ‫دلنشــین جریــان اب رودخانــه تیــل ابــاد همــراه بــا زیبایــی‬ ‫مناظــر اطــراف‪ ،‬بــه خصــوص در ســه فصــل اول ســال‪ ،‬هــر‬ ‫بیننــده ای را مجــذوب و مســحور مــی ســازد‪.‬‬ ‫پــارک جنگلــی فارســیان قانچــی از دیگــر جاذبــه هــای‬ ‫طبیعــی ایــن روســتا اســت و ایــن پــارک زیبــا در تمــام طــول‬ ‫ســال بــا انــواع درختــان پهــن بــرگ و ســوزنی بــرگ‪ ،‬چشــم‬ ‫انــداز بســیار زیبایــی را پدیــد مــی اورد‪.‬‬ ‫انــواع اش هــا و غذاهــای گوشــتی ماننــد کبــاب و انــواع‬ ‫خورشــت هــا در روســتا تهیــه مــی شــود‪ .‬اســتفاده از برنــج‬ ‫نیــز همــراه بــا خورشــت هــا و کبــاب هــا رایــج اســت‪ .‬انــواع‬ ‫لبنیــات از قبیــل شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت و کــره بــه وفــور در‬ ‫روســتا یافــت مــی شــود و مکمــل غذایــی روســتاییان اســت‪.‬‬ ‫میــراث فرهنگــی گلســتان دیــدارذ و گفــت و گــو کــرد‪.‬‬ ‫احمدتجــری سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی ‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی گلســتان بــا جــال تاجیــک سرپرســت دفتــر امــور‬ ‫مجامع و تشــکل های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی با حضور‬ ‫علــی اصغــر یوســفی و ســعید رحیمــی از اعضــای شــورای اســامی‬ ‫شــهر گــرگان‪ ،‬الیــار عاصمــی زاده رییــس شــورای هماهنگــی‬ ‫ســازمان هــای غیــر دولتــی میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری و محمدرضــا پــاداش انجمــن نگارســتان هیــرکان در‬ ‫بخــش نمایشــگاهی اســتان در نمایشــگاه تهــران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جــال تاجیــک سرپرســت دفتــر امــور مجامــع و تشــکل های مــردم نهــاد وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی در ایــن نشســت گفــت‪ :‬تعامــل بیــن اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫اســتان و شــهرداری هــای اســتان بــه ویــژه مرکــز اســتان باید ســازنده باشــد‪.‬‬ ‫او خاظــر نشــان کــرد‪ :‬بافــت تاریخــی گــرگان بــه عنــوان یکــی از بافت های‬ ‫ارزشــمند کشــور مــی بایســت مــورد توجــه خاص قــرار گیرد‪.‬‬ ‫دیدنی های کالله‬ ‫بســیاری از مــردم ایــران عالقــه ی وافــری بــه سرســبزی و‬ ‫مناطــق جنگلــی شــمال دارنــد‪ .‬شــهر زیبــای کاللــه نیــز یکــی از‬ ‫ایــن مناطــق بکــر شــمال ایــران واقــع در گلســتان مــی باشــد‬ ‫طبیعتــا ً بســیاری از زیبایــی هــا و جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫کاللــه بــه دلیــل وضعیــت اب و هوایــی منطقــه بــه وجــود‬ ‫امــده اســت‪ .‬همــان طــور کــه مــی دانیــد اب و هــوای‬ ‫کاللــه معتــدل و بارانــی اســت و طبیعــت سرســبزی‬ ‫دارد‪ .‬چشــمه ی زاو کاللــه‪ ،‬جنــگل پلکانــی کاللــه‪ ،‬زیــارت‬ ‫گاه خالــد نبــی‪ ،‬مســجد و مدرســه کریــم ایشــان‪ ،‬امــام‬ ‫زاده عبداللــه (ع)‪ ،‬چشــمه ی اق ســو‪ ،‬روســتای خوجــه‬ ‫یاپاقــی‪ ،‬روســتای قــره شــور‪ ،‬منطقــه ی حفاظــت شــده‬ ‫عزیــز ابــاد‪ ،‬چشــمه ی الل و روســتای اق امــام از جملــه‬ ‫مناطــق دیدنــی و اثــار باســتانی کاللــه بــه شــمار مــی اینــد‬ ‫چشمه ی زاو کالله‬ ‫چشمه ی زاو‬ ‫در روســتای زاو ‪ ،‬تقریبــا ً در فاصلــه ی ‪ ۴۵‬کیلومتــری‬ ‫شــهر کاللــه در منطقــه ی پیشــکمر واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه بــارش هــای بســیار خــوب و چشــمه هــای‬ ‫جوشــان ان مناظــر زیبــا و طبیعــت بکــری در ایــن ناحیــه‬ ‫پدیــد امــده اســت کــه هــر ســاله مــورد بازدیــد گردشــگران و‬ ‫مســافران‪ ،‬بــه ویــژه در ایــام بهــار و نــوروز قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫احمدتجــری سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی ‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان نیــز در ادامــه ایــن نشســت گفــت‪ :‬خانــه تشــکل هــای‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی در محــل اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی گلســتان بــا امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز راه انــدازی و در‬ ‫اختیــار اعضــای خانــه تشــکل هــا قــرار گرفتــه اســت و قطعــا حمایــت هــای‬ ‫ایــن اداره کل از تشــکل هــای مــردم نهــاد اســتان ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬سمن ها و تشکل های اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایــع دســتی گلســتان بــازوان توانمنــد اداره کل هســتند و ظرفیــت هــای‬ ‫بســیار باالیــی دارنــد کــه دبایــد از ان هــا بــه خوبــی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫تجــری خاظرنشــان کــرد‪ :‬بــه زودی دوره اموزشــی مدیــران مــوزه هــای‬ ‫شــمال کشــور در گــرگان برگــزار خواهــد شــد کــه مــی تــوان از ظرفیــت‬ ‫تشــکل هــا در ایــن برنامــه بهــره بــرد‪.‬‬ ‫ســعیدرحیمی عضــو شــورای اســامی شــهر گــرگان نیــز در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬تعامــل بســیار خوبــی بیــن اداره کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان و شــهرداری و اعضای شــورای اســامی شــهر گرگان‬ ‫بــه وجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫او خاظرنشــان کــرد‪ :‬اقدامــات صــورت گرفتــه در بافــت تاریخــی‬ ‫گرگان(اســتراباد) موجــب حفــظ ایــن بافــت ارزشــمند تاریخــی شــده اســت و‬ ‫بــا ادامــه اقدامــات شــاهد رونــق در ایــن اثــر تاریهــی ارزشــمند خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫زیــارت گاه خالــد نبــی (ص) بــه همــراه یــک قبرســتان در‬ ‫‪ ۵۵‬کیلومتــری شــمال شــرق شــهر کاللــه و در روســتای‬ ‫گچــی ســو قــرار دارد‪ .‬همــان طــور کــه از نــام ایــن زیــارت‬ ‫گاه بــر مــی ایــد‪ ،‬ایــن زیــارت گاه مربــوط بــه حضــرت خالــد‬ ‫(ص) اخریــن پیامبــر مبلــغ دیــن مســیح بــوده اســت‪.‬‬ ‫البتــه قبرســتانی کــه در اطــراف مقبــره خالــد نبــی قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬خــود یکــی از دیدنــی هــای کاللــه و از اثــار باســتانی‬ ‫عجیــب ایــن شــهر محســوب مــی شــود‪ .‬گفتــه مــی شــود‬ ‫ایــن ســنگ هــا مربــوط بــه یــاران خالــد نبــی بــوده اســت کــه‬ ‫ایشــان بــرای ایــن کــه دســت دشــمن بــه ان هــا نرســد از‬ ‫خــدا خواســت تــا یارانــش تبدیــل بــه ســنگ شــوند‪.‬‬ ‫جنگل پلکانی کالله‬ ‫زیارت گاه خالد نبی‬ ‫خانــه کبیــر واقــع در محلــه دوشــنبه ای شــهر گــرگان اســت کــه از‬ ‫محــات قدیمــی بــه حســاب مــی ایــدو در بافــت قدیــم گــرگان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬از جملــه بناهــای عهــد قاجاریــه بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬تاریــخ‬ ‫ســاخت بنــا مربــوط بــه ســال ‪ 1240‬هـ ــ ‪ .‬ق اســت و متــراژ ان حــدود‬ ‫‪ 1770‬متــر مــی باشــد‪ .‬از دو بخــش شــمالی و جنوبــی تشــکیل شــده‬ ‫و بــه فــرم ‪ L‬ســاخته شــده اســت و شــامل ‪ 2‬طبقــه اســت‪ .‬در طبقــه‬ ‫همکــف بنــا اتاقهــا‪ ،‬فضاهــا و داالن هــا وجود دارد کــه از طریق راهرو‬ ‫دسترســی اســان را بــه اتــاق هــا امــکان پذیر می کنــد‪ .‬از طبقــه دوم‬ ‫بنــا هــم در تابســتان هــا اســتفاده مــی شــد( تابســتان نشــین بــوده)‬ ‫وجــود ارســی و درب هــای قدیمــی در طبقــه همکــف کــه ارســی هــا‬ ‫بــه صــورت مشــبک بــا شیشــه هــای رنگی و نــرده های چوبــی به فرم‬ ‫ضربدری ســاخته شــده از ویژگیهای مهم این بنا به شــمار می رود‪.‬‬ ‫تعــداد بازشــوها ازدیگــر ویژگیهــای ایــن بناســت کــه خــاص معمــاری‬ ‫مناطــق گــرم و مرطــوب اســت تــا بتــوان در اوج گرمــا و شــرجی بــودن‬ ‫هــوا از کــوران اســتفاده نمــود‪ .‬ایــن بنــا شــامل ‪ 17‬اتــاق مــی باشــد‪.‬‬ ‫تزئینات چوبی بنا ‪:‬‬ ‫‪-1‬ارســی ‪ :‬ارســیها بــه صــورت مشــبک بــا شیشــه هــای رنگــی و نــرده‬ ‫بازدید معاون صنایع دستی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی و‬ ‫معاون استانداری گلستان از‬ ‫بخش نمایشگاهی گلستان‬ ‫چشمه ی اق سو‬ ‫از دیگــر دیدنــی هــای کاللــه کــه بــه ماننــد دیگــر جاذبــه‬ ‫هــای گردشــگری کاللــه از سرســبزی ایــن شــهر ناشــی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬چشــمه ی اق ســو مــی باشــد‪ .‬چشــمه و‬ ‫ابشــار اق ســو در ‪ ۷‬کیلومتــری کاللــه واقــع شــده اســت‬ ‫و از چشــمه هــا و رودخانــه هــای پــر اب ایــن منطقــه‬ ‫تغذیــه مــی کنــد‪ .‬چشــمه ی اق ســو نیــز بــه ماننــد دیگــر‬ ‫مــکان هــای دیدنــی کاللــه از چشــم انــداز خیــره کننــده و‬ ‫جذابــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از دیدنــی هــای کاللــه اســت کــه در بیــن‬ ‫ارتفاعــات قــرار گرفتــه و ظاهــر جنــگل ماننــد نامش پلکانی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جنــگل در نزدیکــی روســتای گونیلــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه ایــن صــورت کــه توســط تختــه ســنگ هایــی بــه صــورت‬ ‫طبیعــی پلــه هایــی بــه وجــود امــده کــه بــه راحتــی مــی‬ ‫تــوان در جنــگل حرکــت کــرد‪ .‬البتــه بــه همیــن دلیــل نیــز‬ ‫بهتریــن محیــط بــرای کوهنــوردان مبتــدی نیــز مــی باشــد‬ ‫خانه تاریخی کبیر‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان از ثبت ‪ 9‬اثر‬ ‫غیــر منقــول اســتان در ســال جــاری در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی خبــر داد ‪.‬‬ ‫«اثــار غیرمنقــول شــامل کلیــه بناهــا و‬ ‫محوطه هــای تاریخــی اســت و ثبــت اثــار‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی می توانــد در راســتای‬ ‫حفاظــت از اثــر بســیار ارزشــمند باشــد‪».‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪« :‬خانــه شــعرباف‪،‬‬ ‫تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی‪ ،‬کوشــک‬ ‫بــاغ پهلــوی مینودشــت‪ ،‬قره تپــه داز‪ ،‬تپــه‬ ‫بــازار دیــون‪ ،‬تپــه اق زیبــر‪ ،‬کارخانــه پنبــه‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬ایســتگاه راه اهــن بنــدر‬ ‫ترکمــن‪ ،‬ســیکا پل و بزپــل اثــار غیرمنقولــی‬ ‫اســت کــه در ســال جــاری بــه ثبــت ملــی‬ ‫رســیده اســت‪».‬‬ ‫معــاون میراث فرهنگــی گلســتان یــاداور‬ ‫شــد‪«:‬تاکنون ‪ 863‬اثر اســتان در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعداد‬ ‫‪ 732‬اثــر شــامل ‪ 581‬محوطــه باســتانی و‬ ‫‪ 151‬بنــا و بافــت تاریخــی مربــوط بــه اثــار‬ ‫غیرمنقــول اســت‪».‬‬ ‫اخــوت ابــراز امیــدواری کــرد‪« :‬بــا ثبــت اثــار‬ ‫باســتانی و تاریخی این اســتان در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی کشــور‪ ،‬ضمــن معرفــی اهمیــت‬ ‫ایــن میــراث ارزشــمند‪ ،‬تمــدن دیرینــه و‬ ‫کهــن ایــن ســرزمین بیش ازپیــش مطــرح‬ ‫و معرفی شــده و گام هــای ارزنــده ای بــرای‬ ‫حفــظ و احیــای ایــن مواریــث گران بهــای‬ ‫اســتان برداشــته شــود‪».‬‬ ‫بازدیــد معــاون صنایــع دســتی وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی و معــاون اســتانداری‬ ‫گلســتان از بخــش نمایشــگاهی گلســتان‬ ‫معــاون صنایــع دســتی وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی و‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار‬ ‫گلســتان از بخــش نمایشــگاهی اســتان‬ ‫در نمایشــگاه گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫تهــران بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی و‬ ‫میرمحمــد غــراوی معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫عمرانــی اســتاندار گلســتان بــا همراهــی‬ ‫احمدتجــری سرپرســت اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی ‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫اســتان گلســتان از بخــش نمایشــگاهی‬ ‫اســتان گلســتان در ســیزدهمین نمایشــگاه‬ ‫بیــن المللــی گردشــگری و ســی و ســومین‬ ‫نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی تهــران‬ ‫بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫هــای چوبــی بــه فــرم ضربــدری ســاخته شــده کــه از ویژگیهــای مهــم‬ ‫ایــن بنــا بــه شــمار مــی رود ‪.‬‬ ‫‪-2‬درب ها ‪ :‬که تزئینات به کار رفته در ان بسیار ساده میباشد ‪.‬‬ ‫پله ها و سکوها‪:‬‬ ‫پلــه هــا بــه کار رفتــه در ایــن بنــا از جنــس اجــر مــی باشــد کــه لبــه‬ ‫ان را چــوب قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫ســکوها در اینجــا حــدود ‪ 1‬متــر از ســطح زمیــن باالتــر قــرار دارد و‬ ‫دلیــل ان هــم عــدم نفــوذ رطوبــت بــه کــف ســاختمان مــی باشــد‪.‬‬ ‫گام دوم انقالب‬ ‫ســردابه بنــا درایــن قســمت وجــود داشــت‪ .‬بعدهــا بــه خاطــر‬ ‫ســکویی کــه ایجــاد کردنــد ســردابه را پوشــاندند‪.‬‬ ‫را جوان‬ ‫سردابه‪:‬‬ ‫برداریم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!