هفته نامه بازار کسب و کار شماره 233 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 233

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 233

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 233

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬بهشــت گردشــگران‬ ‫مــی شــود‪ ،‬اگــر‪...‬‬ ‫گردشــگری بــه عنــوان صنعتــی‬ ‫پویا و موثر در اقتصاد کشــورها‪،‬‬ ‫بــا بیــش از ‪ 200‬میلیــون شــاغل‪،‬‬ ‫حــدود ‪ 8‬درصــد اشــتغال دنیــا را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده و جــزء‬ ‫بــزرگ تریــن صنایــع پــول ســاز‬ ‫بعــد از صنایــع نفــت و خــودرو‪،‬‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬بیــش از ‪150‬‬ ‫کشــور گردشــگری را یکــی از پنــج‬ ‫منبــع مهــم بــرای درامــد ارزی و‬ ‫کســب وکار خــود مــی داننــد و در‬ ‫بیــش از ‪ 60‬کشــور‪ ،‬رتبــه اول را‬ ‫بــه خــود اختصــاص مــی دهــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کشــورهای جهــان‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از شــگردهای تبلیغاتــی‬ ‫موثــر بــه دنبــال اســتفاده از ظرفیت‬ ‫هــای گردشــگری بــرای شناســاندن‬ ‫فرهنــگ و هنــر خــود و کســب‬ ‫درامــد از ایــن طریــق هســتند‪.‬‬ ‫کشــور چهــار فصــل ایــران‪،‬‬ ‫علیرغــم برخــورداری از جاذبــه‬ ‫هــای گردشــگری و مواهــب‬ ‫طبیعــی فــراوان‪ ،‬پیشــینه غنــی‬ ‫فرهنگــی و هنــری‪ ،‬اثــار و ابنیــه‬ ‫تاریخــی ‪ ،‬کــه ریشــه در فرهنــگ‬ ‫هــزاران ســاله اش دارد‪ ،‬بــه دالیل‬ ‫مختلــف سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و‪ ...‬از ایــن‬ ‫پتانســیل ارزشــمند بهــره کافــی‬ ‫نبــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــه‬ ‫عقیــده بســیاری از صاحبنظــران‪،‬‬ ‫در صــورت سیاســتگذاری‪...‬‬ ‫ادامه صفحه ‪3‬‬ ‫ایران خاری در چشم استکبار‬ ‫جهانی است‬ ‫‪2‬‬ ‫پایان جشنواره شعر فجر‬ ‫در گلستان‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 33‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫منطقه «مظلوم» ویژه اقتصادی اترک را دریابیم‬ ‫‪ 14‬سال کافی است؛ درنگ جایز نیست‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصد بیماران سرطانی‬ ‫خراسان شمالی زنان هستند‬ ‫‪6‬‬ ‫گام دوم را جوان‬ ‫برداریم‬ ‫بیانات رهبر انقالب در دیدار فرماندهان‬ ‫و کارکنان نیروی هوایی ارتش‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دبیر اتحادیه امالک گرگان ‪:‬‬ ‫مشاوره خوب‪ ،‬وکیل خوب است‬ ‫چگونه حساب واتساپ دزدیده شده را‬ ‫بازیابی کنیم؟‬ ‫درباره حساب های کاربری دزدیده شده‬ ‫هرگــز نبایــد کــد تائیــد پیامکــی واتســاپ خــود را بــا دیگــران حتــی دوســتان‬ ‫یــا خانــواده بــه اشــتراک بگذاریــد‪ .‬اگــر فریب خورده ایــد و کــد خــود را بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــته اید و دسترســی به حســاب واتســاپ خــود را ازدســت داده اید‪،‬‬ ‫دســتورالعمل های زیــر را بــرای بازیابــی حســاب کاربــری خــود مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر مشــکوک هســتید کــه شــخص دیگــری از حســاب واتســاپ شــما اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ ،‬بایــد بــه خانــواده و دوســتان خــود اطــاع دهیــد چــون ایــن شــخص‬ ‫ممکــن اســت در گفتگوهــا و گروه هــا شــخصیت شــمارا تقلیــد و جعــل کنــد‪.‬‬ ‫لطفــا ً دقــت کنیــد کــه واتســاپ سرتاســر رمــز گــذاری شــده اســت و پیام هــا‬ ‫روی دســتگاه شــما ذخیــره می شــوند‪ ،‬بنابرایــن شــخصی کــه از دســتگاه دیگــری‬ ‫به حســاب شــما دسترســی پیــدا کنــد‪ ،‬نمی توانــد مکالمــات قبلــی شــمارا بخوانــد‪.‬‬ ‫چگونه حساب کاربری خود را بازیابی کنید‬ ‫بــا شــماره تلفــن خــود وارد واتســاپ شــده و بــا واردکــردن کــد ‪ ۶‬رقمــی کــه از‬ ‫طریــق پیامــک دریافــت می کنیــد‪ ،‬شــماره تلفــن خــود را تائیــد کنیــد‪.‬‬ ‫به محــض واردکــردن کــد ‪ ۶‬رقمــی پیامکــی‪ ،‬شــخصی کــه از حســاب کاربــری شــما‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ ،‬به طــور خــودکار بیــرون انداختــه می شــود‪.‬‬ ‫ممکــن اســت از شــما خواســته شــود تــا کــد تائیــد دومرحلــه ای ارائــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن کــد را نمی دانیــد‪ ،‬ممکــن اســت شــخصی کــه از حســاب کاربــری شــما‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ ،‬تائیــد دومرحلــه ای را فعــال کــرده باشــد‪ .‬بــدون کــد تائیــد‬ ‫شــماره دومرحلـه ای بایــد ‪ ۷‬روز صبــر کنیــد تــا بتوانیــد وارد حســاب خــود شــوید‪.‬‬ ‫صرف نظــر از اینکــه ایــن کــد تائیــد را می دانیــد یــا نــه‪ ،‬به محــض اینکــه کــد ‪۶‬‬ ‫رقمــی پیامکــی را وارد کنیــد شــخصی کــه به حســاب کاربــری شــما واردشــده‬ ‫اســت‪ ،‬بیــرون انداختــه می شــود‪.‬‬ ‫محمــد علــی گرزیــن دبیــر اتحادیــه امــاک گــرگان در‬ ‫گفتگــو بــا تحریریــه بــازار کســب و کار گفت‪:‬وضعیــت‬ ‫اقتصــادی مــردم بــرای تهیــه مســکن در گــرگان‬ ‫مناســب نمــی باشــد اکثــر افــرادی کــه اقــدام بــه خریــد‬ ‫ملــک در مناطــق خــوب گــرگان میکننــد جــزو افــراد‬ ‫مرفــع اجتمــاع محســوب میشــوند‪ ،‬چــرا کــه در مناطــق‬ ‫پاییــن شــهر مــردم تمکــن مالــی خوبــی ندارنــد و بــه‬ ‫دلیــل وجــود نوســان شــرایط خریــد خانــه بــرای انــان‬ ‫ســخت میباشــد و معامــات خوبــی در ایــن زمینــه‬ ‫انجــام نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود قیمــت بــاالی زمیــن هــای‬ ‫مســکونی اکثــر ســاخت و ســازها بصــورت مشــارکتی‬ ‫میباشــد‪ ،‬ایــن امــر باعــث شــد کــه در ســال قبــل‬ ‫‪ 32‬درصــد و ســال جــاری نیــز ‪ 45‬درصــد ســاختمان‬ ‫ســازی هــا صــورت گیــرد‪ ،‬و در پاســخ بــه ایــن ســوال‬ ‫کــه شــرایط خریــد و فــروش مســکن در حاضــر‬ ‫چگونــه اســت گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ســاختمان‬ ‫هــای نوســاز در مرحلــه خــاک بــه فــروش مــی رســد‬ ‫و خریــداران خوبــی دارد‪ ،‬افــراد طبقــه دوم اجتمــاع‬ ‫خانــه هــای چنــد ســال ســاخت را میخرنــد‪ -‬امــا‬ ‫متاســفانه افــراد طبقــه ســوم بــه دلیــل گرانــی ملــک‬ ‫توانایــی خریــد را ندارنــد‪.‬‬ ‫محمــد علــی گرزیــن در ادامــه افــزود‪ :‬افزایــش قیمــت‬ ‫مســکن بطــور منطقــی بــوده و بــرای عمــوم مــردم جــا‬ ‫افتــاده اســت‪ ،‬بــه طبــع گرانــی هــای موجــود جامعــه‬ ‫منجــر بــه افزایــش قیمــت مســکن شــده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫مســئله نتیجــه عــدم نظــارت بــر قیمــت هــای خریــد‬ ‫و فــروش مســکن مــی باشــد چــرا کــه نــرخ گــذاری‬ ‫قیمــت هــا را افــراد فروشــنده و مالکیــن انجــام مــی‬ ‫دهنــد و اتحادیــه امــاک و بنــگاه داران هیــچ گونــه‬ ‫دخــل و تصرفــی در نــرخ گــذاری ندارنــد‪.‬‬ ‫دبیــر اتحادیــه امــاک گــرگان تاکیــد کــرد‪ :‬خریــداران‬ ‫حتمــا ً قبــل از خریــد و معاملــه ملــک بررســی دقیقــی‬ ‫از فروشــنده؛ نحــوه ســاخت؛ معایــب و مزایــای ان‬ ‫داشــته باشــند و بــا اگاهــی کامــل نســبت بــه خریــد‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد همانطــوری کــه مــردم بــرای‬ ‫شــکایت حقوقــی وکیــل خبــره را انتخــاب مــی کننــد می‬ ‫تواننــد بــا مراجعــه بــه اتحادیــه امــاک بطــور رایــگان‬ ‫از تجربیــات کارشناســان تحصیلکــرده و مجــرب بهــره‬ ‫افتتاح بیش از ‪ ۲۰۶۰‬میلیارد ناموت پروژه‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رضــا رضــازاده معــاون عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در دهــه فجــر امســال ‪ ۶۷۵‬پــروژه بــا اعتبــاری افــزون بــر ‪ ۳۳۷‬میلیــارد تومــان بــا حضــور معــاون‬ ‫رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫رجــب زاده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بهــره بــرداری از ‪ ۱۰‬کیلومتــر محــور بجنــورد بــه جنــگل گلســتان‪،‬‬ ‫بخــش نــوزادان(‪ )NICU‬بیمارســتان بنــت الهــدی‪ ،‬قــرار گرفتــن ‪ ۷۰۵‬هکتــار از اراضــی زیر کشــت‬ ‫تحــت پوشــش ابیــاری نویــن‪ ۴۱۲ ،‬واحــد طــرح ویــژه مســکن روســتایی‪ ۵ ،‬ســالن ورزشــی‬ ‫روســتایی‪ ۱۰ ،‬اموزشــگاه روســتایی‪ ۳ ،‬خانــه جــوان در بجنــورد‪ ،‬اســفراین و شــیروان‪ ۷۰ ،‬پــروژه‬ ‫بــرق رســانی شــامل ترمیــم شــبکه فشــار ضعیــف و متوســط‪ ،‬روشــنایی معابــر و بــرق رســانی‬ ‫بــه روســتاییان‪ ۳۵ ،‬طــرح مخابراتــی در قالــب ‪ BTS‬و ‪ USO‬از جملــه پــروژه هــای قابــل بهــره‬ ‫بــرداری اســتان مــی باشــد کــه بخشــی از ایــن پــروژه هــا بــا حضــور وزیــر بهداشــت و وزیــر فناوری‬ ‫و ارتباطــات بــه طــور رســمی افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــروژه هایــی در اســتان در قالــب طــرح الــف و ب ایــران شــامل احــداث شــبکه‬ ‫فاصــاب اشــخانه بــا ‪ ۷۱‬میلیــارد تومــان اعتبــار‪ ،‬پســت ‪ ۴۰۰‬کیلوولــت بجنــورد و شــبکه انتقــال‬ ‫ان بــا ‪ ۱۲۰‬میلیــارد تومــان و تکمیــل شــبکه فاضــاب گلستانشــهر بجنــورد بــا ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بــا حضــور وزیــر نیــرو افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عملیــات اجرایــی طــرح ابیــاری نویــن اراضــی پایــاب ســد شــیرین دره‪ ،‬توســعه الفــا‬ ‫الومینا‪ ،‬تولید شــمش منیزیم‪ ،‬تولید کاغذ از کربنات کلســیم‪ ،‬بیمارســتان بخش خصوصی‪،‬‬ ‫گاوداری ‪ ۱۰‬هزار راســی و گلخانه ‪ ۱۰۰‬هکتاری شــیروان‪ ،‬مجتمع گردشــگری بیگان و احداث ‪۵‬‬ ‫مرکــز جامــع ســامت بــا ارائــه برنامــه زمــان بنــدی مشــخص اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫معاون عمرانی اســتاندار خراســان شــمالی در ادامه به موضوع ســیل اشــاره داشــت و گفت‪:‬‬ ‫بــرای بازســازی ‪ ۶۵۰۰‬واحــد مســکونی مجــوز گرفتــه ایــم کــه ‪ ۳‬هــزار واحــد ان در شهرســتان راز‬ ‫و جــرگالن مــی باشــد و بعــد از اتمــام عملیــات بازســازی ایــن واحدهــا حــدود ‪ ۶‬درصــد مقــاوم‬ ‫ســازی اســتان افزایــش مــی بایــد و خراســان شــمالی جــزو اســتان هــای اول کشــور در‬ ‫ایــن حــوزه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫منــد شــوند و اطالعــات الزم را کســب نماینــد تــا از بــروز‬ ‫مشــکالت بعــدی جلوگیــری شــود چــرا کــه در اتحادیــه‬ ‫امــاک ‪ 15‬کارشــناس مجــرب تحصیلکــرده در زمینــه‬ ‫رشــته حقــوق در حــال فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر اتحادیــه امــاک‬ ‫گــرگان دارای حــدود ‪ 900‬عضــو مــی باشــد‪ ،‬کــه در ‪27‬‬ ‫بهمــن انتخابــات اتحادیــه را در پیــش رو داریــم کــه‬ ‫‪ 17‬عضــو کاندیــدا هئیــت مدیــره و بازرســی شــدند کــه‬ ‫از ‪ 14‬نفــر ‪ 5‬نفــر اصلــی و ‪ 2‬نفــر علــی البــدل انتخــاب‬ ‫میشــوند و بــرای بازرســی از بیــن ‪ 3‬عضــو ‪ 1‬نفــر انتخاب‬ ‫مــی شــود امیــدوارم کــه بــا مشــارکت خــوب اعضــاء‬ ‫اتحادیــه انتخابــات خوبــی رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫گرزیــن در پایــان گفــت‪ :‬از کلیــه همــکاران خــود در‬ ‫اتحادیــه مــی خواهــم عــاوه بــر شــرکت در انتخابــات‬ ‫اتحادیــه کــه مــی توانــد اینــده شــان را رقــم بزنــد بــا‬ ‫شــرکت در یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی کــه اینــده شهر‪،‬اســتان و کشــور را رقــم مــی‬ ‫زد بــا تمــام وجــود شــرکت کــرده تــا مشــتی بــر دهــان‬ ‫یــاوه گویــان نظــام جمهــوری اســامی ایــران کــه ثمــره‬ ‫خــون شــهدا و امــام خمینــی (ره) اســت باشــد ‪.‬‬ ‫توزیع رایگان بیش‬ ‫از ‪ 730‬هزار پاکت‬ ‫‪2‬‬ ‫سیمان‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫رجــب زاده معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تــا کنــون بیــش از ‪ ۷۳۰‬هزار پاکت‬ ‫ســیمان بــه طــور رایــگان توزیــع شــده‬ ‫اســت و ‪ ۸۴‬میلیــارد تومــان از اعتبــارات‬ ‫بالعــوض ســیل پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۶۰۴۲ :‬واحــد در مرحلــه‬ ‫پــی کنــی‪ ۵۴۰۰ ،‬واحــد در مرحلــه‬ ‫فوندانســیون و ‪ ۱۸۴۰‬واحــد در مرحلــه‬ ‫دیــوار چینــی اســت و این اقدامــات اتفاق‬ ‫ارزشــمندی بــرای پایــداری و مقاوم ســازی‬ ‫منــازل روســتایی اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۲۵۰ :‬میلیــارد تومــان اعتبــارات‬ ‫مصــوب بــرای جبــران خســارت ســیل بــا‬ ‫شمـاره ‪233‬‬ ‫منطقه «مظلوم» ویژه اقتصادی اترک را دریابیم‬ ‫اسیب جدی سیل ‪ ۹۸‬به‬ ‫ابنیه و پل های استان‬ ‫‪ ۲۱‬پل جدید‬ ‫احداث می شود‬ ‫معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی از خســارت ســنگین ســیل‬ ‫ابتــدای ســال بــه ابنیــه و راه هــای خراســان‬ ‫شــمالی خبــر داد و گفــت‪ :‬بنــا بــر ضــرورت‬ ‫بایــد ‪ ۲۱‬پــل جدیــد در مناطــق روســتایی‬ ‫اســتان احــداث شــود‪.‬‬ ‫رضــا رجــب زاده اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪6000‬‬ ‫واحــد مســکونی در بحــران ســیل ابتــدای ســال ‪98‬‬ ‫در خراســان شــمالی دچار اســیب شــد که بیشــترین‬ ‫خســارت ها در شــمال اســتان و شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــران ســیل ابتــدای ســال‬ ‫جــاری بــاال بــودن شــدت بارش هــا و خشــت‬ ‫و گلــی بــودن منــازل روســتایی در شهرســتان‬ ‫راز و جــرگالن باعــث بــروز خســارت مالــی‬ ‫شــد‪ ،‬بنابرایــن مقــاوم ســازی و بازســازی‬ ‫منــازل روســتایی در ایــن شهرســتان در‬ ‫دســتور کار اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی‪ ٬‬گفــت‪ :‬نبــود ابنیــه و پــل در راه های‬ ‫روســتایی از دیگــر مشــکالت ایــن اســتان اســت‬ ‫کــه هنــگام بــروز ســیل راه هــای دسترســی مســدود‬ ‫می شــود و اســتاندار خراســان شــمالی در جریــان‬ ‫بازدیــد از مناطــق ســیل زده‪ ٬‬دســتور انجــام اقدامــات‬ ‫ویــژه بــرای حــل ایــن مشــکل را داده اســت‪.‬بنابراین از‬ ‫محــل اعتبــارات اســتان و بــا کمــک مرکــز ایجــاد ‪ 21‬پــل‬ ‫ضــروری در دســتور کار اســتان می باشــد‪.‬‬ ‫رجــب زاده خاطــر نشــان کــرد‪ 45 :‬درصــد مــردم‬ ‫اســتان روستانشــین هســتند کــه نســبت بــه میانگیــن‬ ‫کشــوری باالتر اســت و اگر امکانات و زیرســاخت های‬ ‫الزم بــرای زندگــی بهتــر ایــن افــراد در روســتاها فراهــم‬ ‫نشــود‪ ٬‬شــاهد مهاجــرت انــان بــه شــهرها و بــروز‬ ‫اســیب های بعــدی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رزمایش گردان های الی‬ ‫بیت المقدس در اسفراین برگزار شد‬ ‫رزمایــش گردان هــای الــی بیت المقــدس‬ ‫بــا شــرکت ‪ ۶‬گــردان بــا حضــور ‪ ۱۲۰۰‬نفــر از‬ ‫بســیجیان در ‪ ۵‬نقطــه از ســطح شهرســتان‬ ‫اســفراین برگــزار شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی شهرســتان‬ ‫اســفراین در حاشــیه برگــزاری رزمایــش الــی‬ ‫بیت المقــدس اظهــار کــرد‪ :‬ایــن رزمایــش‬ ‫باهــدف افزایــش امادگــی بســیجیان در مقابلــه‬ ‫بــا هرگونــه تهاجــم دشــمنان نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در ‪ ۵‬نقطــه از‬ ‫شهرســتان‪ ،‬بخــش بــام و صفی ابــاد و دونقطــه‬ ‫در مرکــز شــهر و پــادگان قــدس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ایــن رزمایــش بــا مشــارکت‬ ‫‪ ۵‬گــردان الــی بیت المقــدس و یــک گــردان‬ ‫کوثــر ســطح شهرســتان برگــزار شــد افــزود‪:‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن اهــداف برگــزاری ایــن‬ ‫رزمایــش ارائــه و امــوزش تاکتیک هــای‬ ‫رزمــی دفاعــی بــرای بســیجیان بــود کــه ایــن‬ ‫رزمایــش بــا حضــور ‪ ۱۲۰۰‬نفــر بســیجیان‬ ‫گردان هــای بیت المقــدس و کوثــر در ســطح‬ ‫شهرســتان بــا موفقیــت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مهــدی الهــی راد گفــت‪ :‬شــرکت کنندگان‬ ‫در ایــن رزمایــش در مــدت دو روز امــداد و‬ ‫نجــات‪ ،‬پدافنــد غیرعامــل‪ ،‬کار عملیاتــی‪،‬‬ ‫انفجــار و تیرانــدازی و چگونگــی مقابلــه بــا‬ ‫ناارامی هــا و اغتشاشــات احتمالــی را تمریــن‬ ‫کردنــد و اموزش هــای الزم را فراگرفتنــد‪.‬‬ ‫همه اماده ایم‬ ‫تا جمعه دوم اسفند‬ ‫مجلسی جوان‬ ‫همچون مجلس اول‬ ‫بسازیم ‪.‬‬ ‫‪ 14‬سال کافی است؛ درنگ جایز نیست‬ ‫اسیه فروردین‬ ‫اگــر از مــا دربــاره «اتــرک» بپرســند‬ ‫و قــرار باشــد در چنــد واژه یــا چنــد‬ ‫ســطر ان را توضیــح دهیــم‪ ،‬غالبــا‬ ‫بــه «رود اتــرک» اشــاره مــی کنیــم‬ ‫کــه در مــرز ایــران و ترکمنســتان‬ ‫واقــع شــده اســت و یــا اگــر‬ ‫اطالعــات جغرافیایــی بیشــتری‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬ممکــن اســت ایــن‬ ‫نکتــه را بیفزاییــم کــه اتــرک یــک‬ ‫رود خروشــان بــا ‪ ۶۶۹‬کیلومتــر‬ ‫طــول‪ ،‬پنجمیــن رودخانــه بلنــد‬ ‫ایــران و طوالنی تریــن رودخانــه‬ ‫ترکمنســتان اســت کــه از قوچــان‬ ‫در خراســان رضــوی سرچشــمه‬ ‫مــی گیــرد و در نهایــت وارد‬ ‫ترکمنســتان شــده و بــه دریــای‬ ‫خــزر مــی ریــزد‪ .‬تعــدادی دیگــر‬ ‫نیــز ممکــن اســت بــا شــنیدن نــام‬ ‫اتــرک‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬مرکــز‬ ‫ان بجنــورد و شــبکه اســتانی‬ ‫اش را بــه یــاد اورنــد امــا اتــرک‪،‬‬ ‫عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬بیانگــر مرکــزی‬ ‫اســت اقتصــادی بــه وســعت ‪1000‬‬ ‫هکتــار در ‪ 42‬کیلومتــری گــرگان‬ ‫مرکــز اســتان گلســتان‪« :‬منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی اتــرک»! از ایــن رو‪ ،‬اتــرک در‬ ‫فرهنــگ واژگان فارســی‪ ،‬عــاوه بــر رودخانــه‪،‬‬ ‫شــبکه اســتانی و‪ ،...‬بــا مفهــوم اقتصــاد گــره‬ ‫خــورده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه‪ ،‬منطقــه ویــژه اقتصــادی بــه‬ ‫محــدوده جغرافیایــی در داخــل مــرز کشــور‬ ‫اطــاق می شــود کــه قوانیــن تجــاری حاکــم‬ ‫بــر ان تــا حــد زیــادی در قیــاس بــا ســایر نقــاط‬ ‫کشــور از محدودیــت کمتــری برخوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن مناطــق دارای چارچــوب مناســبی بــه‬ ‫منظــور ورود و شــروع بــه فعالیــت کارافرینان‬ ‫اســت و بــه منظــور جــذب ســرمایه هــای‬ ‫خارجــی و داخلــی‪ ،‬ایجــاد عرصــه فعالیــت‬ ‫هــای تولیــدی و تجــاری بــرای افزایــش‬ ‫صــادرات کاال و ارائــه بهینــه خدمــات بــرای‬ ‫حضــور فعــال در بازارهــای منطقــه ای و بیــن‬ ‫المللــی ایجــاد مــی شــوند‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش بانــک جهانــی در ســال‬ ‫‪ ،2008‬منطقــه ویــژه اقتصــادی شــامل‬ ‫یــک منطقــه جغرافیایــی محــدود‪ ،‬معمــوال‬ ‫محافظــت شــده از لحــاظ فیزیکــی‪ ،‬دارای‬ ‫مدیریــت واحــد‪ ،‬مشــمول مزایایــی بــر اســاس‬ ‫مــکان فیزیکــی داخــل منطقــه‪ ،‬منطقــه‬ ‫گمرکــی مجــزا (مزایــای بــدون عــوارض‬ ‫گمرکــی) و روش هــای ســاده اســت‪.‬‬ ‫در بیــن ده هــا منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫موجــود در کشــور در اســتان هــای مختلــف‪،‬‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک‪ ،‬بــرای اســتقرار‬ ‫صنایــع بــزرگ‪ ،‬متوســط و کوچــک طراحــی‬ ‫شــده و ســرمایه گــذاران مــی تواننــد در ان‬ ‫ســرمایه گــذاری نماینــد‪ .‬ایجــاد منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی اتــرک‪ ،‬بــا هــدف توســعه‬ ‫طرح¬هــای صنعتــی در کشــور و نیــاز منطقــه‬ ‫گلســتان بــرای کمــک بــه رفــع مشــکل بیــکاری‬ ‫و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مردادمــاه ‪1384‬‬ ‫بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫این اســتان شــمالی جزو ‪ ۱۵‬اســتان نخســت‬ ‫کشــور در برخــورداری از زیرســاخت های‬ ‫جــذب ســرمایه گــذار در شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی اســت و براســاس گــزارش‬ ‫استاندار خراسان شمالی؛‬ ‫ایران خاری در چشم‬ ‫استکبار جهانی است‬ ‫دکتــر محمــد علــی شــجاعی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی در مراســم صبحــگاه مشــترک نیروهــای‬ ‫مســلح اســتان گفــت‪ :‬بــه پــاس بزرگمــردی هــای‬ ‫نیروهــای مســلح همچنــان پرچــم مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در جــای جــای کشــور بــه‬ ‫اهتــزاز در مــی می ایــد و ایــران بــه جایگاهــی بــرای‬ ‫تمــام ازادیخواهــان جهــان‪ ،‬خــار چشــم اســتکبار‬ ‫جهانــی و مســیری کــه دیگــر چراغــش خامــوش‬ ‫شــدنی نیســت‪ ،‬تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد علــی شــجاعی در ایــن مراســم‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بنیانگــذار کبیــر انقــاب اســامی بــا‬ ‫نــگاه بلنــد خــود نقطــه عطفــی در تاریــخ بشــریت‬ ‫بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایجادکردنــد‪ ،‬پیــروزی‬ ‫کــه منشــا ان قــران بــود و مســیر را قــران و خــون‬ ‫شــهدای بــزرگ کربــا مشــخص کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر شــجاعی افــزود‪ :‬امــروز هم سلحشــوران‬ ‫و رزمنــدگان کشــور تحــت زعامــت مقــام معظم‬ ‫رهبــری در همــان مســیر حرکــت کــرده انــد و بــا‬ ‫پشــتوانه بــی نظیــر مردمــی پــس از ‪ ۴۱‬ســال‬ ‫بــه رغــم تمامــی دشــمنی هــای اســتکبار جهانــی‬ ‫امــا همچنــان بــا عــزت‪ ،‬افتخــار و ســربلندی بــه‬ ‫راه خــود ادامــه مــی دهــد و امریــکای جهانخــوار‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫گلســتان در ایــن شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی‪ ۵۱۷ ،‬واحــد تولیــدی فعــال و ‪۲۳۹‬‬ ‫واحــد راکــد‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫موقعیــت ارتباطــی کــم نظیــر منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی اتــرک‪ ،‬ان را بــه یکــی از مهــم ترین‬ ‫مناطــق ویــژه در کشــور تبدیــل کــرده اســت‬ ‫کــه چنانچــه زیرســاخت هــای الزم بــرای‬ ‫توســعه ان فراهــم شــود‪ ،‬ســهم چشــمگیری‬ ‫در رشــد اقتصــادی اســتان گلســتان و تمــام‬ ‫کشــور خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن موقعیــت هــا عبارتنــد از‪ :‬فاصلــه تــا‬ ‫گــرگان‪ 40 :‬کیلومتــر‪ ،‬فاصلــه تــا مــرز گمرکــی‬ ‫اینچــه بــرون‪ 25 :‬کیلومتــر‪ ،‬فاصلــه تــا بنــدر‬ ‫ترکمــن‪ 60 :‬کیلومتــر‪ ،‬فاصلــه تــا راه اهــن‪:‬‬ ‫مجــاور منطقــه ویــژه اقتصــادی‪ ،‬فاصلــه تــا‬ ‫فــرودگاه‪ 35 :‬کیلومتــر‪.‬‬ ‫همچنیــن برخــورداری از تســهیالت واگــذاری‬ ‫زمیــن صنعتــی در مناطــق کمتــر توســعه‬ ‫یافتــه‪ ،‬عــدم محدودیــت در واگــذاری اراضــی‬ ‫صنعتــی و واگــذاری ان بــه صــورت نقــد‬ ‫و اقســاط‪ ،‬دسترســی بــه مراکــز جمعیتــی‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان‪ ،‬اق قــا و گمیشــان‪،‬‬ ‫ورود ازاد و بــدون حقــوق گمرکــی ماشــین‬ ‫االت‪ ،‬قطعــات یدکــی‪ ،‬مــواد اولیــه و‬ ‫مصالــح ســاختمانی بــرای احــداث واحدهــای‬ ‫تولیدی‪،‬تجــاری وخدماتــی در منطقــه‪،‬‬ ‫امــکان ســرمایه گــذاری بــرای ســرمایه گــذاران‬ ‫خارجــی در هــر نــوع فعالیــت تولیــدی‬ ‫بــه هــر میــزان از ســهام و ازادی ورود و‬ ‫خــروج ســرمایه و ســود حاصــل از فعالیــت‬ ‫هــای اقتصــادی تنهــا بخشــی از تســهیالت‪،‬‬ ‫امکانــات و مزیــت هــای منطقــه اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن همــه‪ ،‬علیرغــم گذشــت ‪ 14‬ســال از‬ ‫تاســیس ایــن منطقــه ویژه و تعیین مشــوق الزم‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاران‪ ،‬منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫اتــرک همچنــان بــا مشــکالت زیرســاختی عدیــده‬ ‫دســت وپنجــه نــرم مــی کنــد و موفقیــت الزم را‬ ‫کســب نکــرده اســت‪ .‬اظهــارات برخــی مســئوالن‬ ‫اســتانی مویــد ایــن ادعاســت‪.‬‬ ‫هادی حق شــناس‪ ،‬اســتاندار گلســتان‬ ‫را بــه عجــز رســانده ایــم کــه گریــز و چــاره ای‬ ‫جــز بــه شــهادت رســاندن یکــی از عزیزتریــن‬ ‫و پــاک تریــن ســرداران انقــاب حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی را نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مگر بر این شــهادت و حرکت‬ ‫ناجوانمردانــه مــی تــوان تحلیلــی جــز عجــز و‬ ‫ناتوانــی گذاشــت؟ زمانــی کــه دشــمن عرصــه‬ ‫را برخــود تنــگ دیــد و تحریــم هــا جــواب نــداد‬ ‫بنابرایــن بــرای جبــران شکســت هایــش چــاره‬ ‫ای جــز ایــن حرکــت تروریســتی نداش ـت ‪.‬‬ ‫شــجاعی اشــاره داشــت‪ :‬بنــا بــه فرمایشــات‬ ‫مقــام معظــم رهبــری حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫و یارانــش فــرد نبودنــد و مکبتــی در جهــان‬ ‫اســام بــوده انــد کــه بایســتی اینگونــه خبیثــان‬ ‫خــود را از وجــود ارزشــمند ایــن شــهید بزرگــوار‬ ‫و همراهانــش راحــت کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر شــجاعی افــزود‪ :‬مســیر انقالب اســامی‬ ‫و سلحشــوری هــا نیروهــای مســلح بــه گونــه‬ ‫ای شــده اســت‪ ،‬همــان هایــی کــه در ســال‬ ‫هــای گذاشــته اعــام مــی کردنــد ایــن نظــام و‬ ‫حاکمیــت کارش تمــام اســت‪ ،‬پــی در پــی بــه‬ ‫دنبــال مذاکــره بــا مســئولین ایــران هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مــا ســالیان ســال‬ ‫اســت کــه بســیاری از ایــن حاکمــان مســتکبر‬ ‫جهــان را دیــده ایــم کــه امدنــد و کارشــان‬ ‫تمــام شــد ولــی انقــاب اســامی و نهضتــش‬ ‫بــه پــاس بزرگمــردی هــای نیروهــای مســلح‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اخیــرا از شــکوفایی واحدهــای صنعتــی در دو‬ ‫ســال اینــده در ایــن اســتان خبــر داده‪ ،‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫اتــرک مــدت هاســت بــا مشــکل بــرق مواجــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن پیــش از ایــن‪ ،‬داود طبرســا‪،‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی گلســتان‬ ‫معتقــد اســت ایــن اســتان دارای بهتریــن‬ ‫ظرفیــت بــرای جــذب ســرمایه گــذاری هــای‬ ‫خارجــی اســت‪.‬‬ ‫خلیــل زاده‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی گلســتان نیــز بــا انتقــاد‬ ‫تخصیــص اعتبــارات از زمــان تصویــب منطقه‬ ‫ویــژه اقتصــادی اتــرک و عملیــات اجرایــی‬ ‫ایجــاد زیرســاخت ها‪ ،‬اعــام کــرده کــه تــا دو‬ ‫ســال پیــش‪ ،‬فقــط ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال صــرف‬ ‫امــور زیرســاختی شــد‪ ،‬امــا در دو ســال اخیــر‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال بــرای زیرســاخت هــا‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات وی‪ ،‬حــدود ‪ 30‬قــرارداد‬ ‫ظــرف دو ســال گذشــته بــا ســرمایه گــذاران‬ ‫منعقــد شــده و دو یــا ســه واحــد نیــز شــروع‬ ‫عملیــات اجرایــی احــداث واحــد تولیــدی را‬ ‫اغــاز کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫گلســتان یکــی از دالیــل کــم رغبتــی ســرمایه‬ ‫گــذاران را ایجــاد منطقــه ازاد تجــاری ‪-‬‬ ‫صنعتــی اینچــه بــرون ذکــر کــرده کــه هنــوز‬ ‫بــه تصویــب نهایــی نرســیده اســت‪ .‬خلیــل‬ ‫زاده در دهــه فجــر امســال نیــز از افتتــاح‬ ‫پــروژه گازرســانی بــه شــهرک صنعتــی اتــرک‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال نبــود زیرســاخت هــای الزم‪ ،‬در‬ ‫حــوزه اب و بــرق موجــب شــده‪ ،‬رشــد اقتصــادی‬ ‫ایــن منطقــه‪ ،‬حرکــت الک پشــتی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اگرچــه منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک در‬ ‫گلســتان‪ ،‬از دیــدگاه مســئوالن‪ ،‬شناســنامه‬ ‫و فرصــت اینــده اســتان بــرای ســرمایه گــذاری‬ ‫هــای داخلــی و خارجــی عنــوان مــی شــود‪،‬‬ ‫امــا ‪ 14‬ســال عــدم رشــد اقتصــادی مناســب‪،‬‬ ‫کافــی اســت و بیــش از ایــن درنــگ جایــز‬ ‫نیســت؛ فرصــت ســوزی نکنیــم!‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه‪ :‬قطعــا نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی همانگونــه کــه مســیر خــود‬ ‫را کــه مســیر نــور‪ ،‬افتخــار و خدمــت بــه مــردم‬ ‫اســت را بــه برکــت وجــود نیروهــای مســلح و‬ ‫حضــور پرافتخــار خانــواده هــای معظــم شــهدا‬ ‫و ایثارگــران ادامــه خواهــد داد و در اینــده ای‬ ‫نــه چنــدان دور مــا در جهــان انگونــه حکومــت‬ ‫و کشــوری خواهیــم داشــت کــه بســیاری از‬ ‫کشــورها و مــردم جهــان ارزوی ان را دارنــد‬ ‫کــه در کنــار مــا باشــند‪.‬‬ ‫دکتــر شــجاعی گفــت‪ :‬ایــن دوران برخــاف‬ ‫ظاهــرش کــه گاهــا مــردم مــا را از نظــر‬ ‫معیشــت و اقتصــاد دچــار مشــکل مــی کنــد‬ ‫دوران باافتخــاری اســت و مــا بــه عنــوان‬ ‫مســئولین خدمتگــزار مــردم بایــد در ایــن‬ ‫دوران بتوانیــم در کنــار سلحشــوران پــر افتخــار‬ ‫نیروهــای مســلح در خدمــت مــردم باشــیم و‬ ‫در کنــار ایــن افتخــار افرینــی هــا سرمشــق و‬ ‫الگــوی ازادیخواهــان جهــان شــود‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۱۹۹‬میلیارد تومان و ‪ ۳۷۰‬میلیارد‬ ‫تومــان تســهیالت بــرای بازســازی مناطــق‬ ‫ســیلزده اســتان در بحــث ماشــین االت‬ ‫شــهرداری هــا‪ ،‬ابفــای روســتایی‪ ،‬الیروبــی‬ ‫رودخانــه هــا‪ ،‬بازســازی تجهیــزات توزیع برق‬ ‫و بالعــوض خســارت هــای بخــش کشــاورزی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫اقدامات دولت در‬ ‫گلستان موجب رشد و‬ ‫توسعه می شود‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه میــزان تخصیــص‬ ‫اعتبــارات و حمایــت هــای دولــت از اســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬اقدامــات دولــت تدبیــر و امیــد و مجموعــه‬ ‫دســتگاه هــا و نهادهــا در گلســتان موجــب رشــد و‬ ‫توســعه مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس در ویــژه برنامــه‬ ‫ســیمای مرکــز اســتان تصریــح کــرد‪ :‬تنهــا در‬ ‫شهرســتان گمیشــان در دهــه فجــر امســال‬ ‫‪ ۵۵۰‬میلیــارد تومــان کلنــگ زنــی و افتتــاح‬ ‫صــورت گرفتــه اســت کــه ایــن رقــم ‪ ۶‬برابــر‬ ‫ســال گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬از مجمــوع ‪ ۳‬هــزار تخــت‬ ‫بیمارســتانی موجــود در اســتان‪ ۲ ,‬هــزار‬ ‫تخــت بــه بخــش دولتــی تعلــق دارد کــه از‬ ‫ایــن تعــداد تنهــا ‪ ۵۲۰‬تخــت بیمارســتانی در‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد مــورد بهــره بــرداری قــرار‬ ‫گرفتــه و در دهــه فجــر امســال نیــز عملیــات‬ ‫اجرایــی ‪۳‬بیمارســتان بــا ظرفیــت ‪۴۵۵‬‬ ‫تخــت اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬تــا پیــش از‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد زهکشــی ‪۳‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی اســتان انجــام شــده بــود امــا در‬ ‫ایــن دولــت تــا کنــون زهکشــی ‪ ۵۲‬هــزار‬ ‫هکتــار انجــام شــده ‪ ،‬کــه ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار‬ ‫ان توســط قــرارگاه خاتــم االنبیــا در حــال‬ ‫انجــام اســت و کلنــگ زنــی ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار‬ ‫ان نیــزدر ایــن ایــام انجــام شــد و مجموعــا‬ ‫‪ ۱۳۲‬هــزار هکتــار از ‪ ۲۸۰‬هــزار اســت کــه‬ ‫قریــب بــه نیمــی از زمیــن هــای نیازمنــد‬ ‫زهکشــی را شــامل شــده تــا پایــان ســال اتــی‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس بابیــان اینکــه از ابتــدای ســیل‬ ‫تــا بــه امــروز دولــت قریــب بــه ‪ ۳۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بصــورت بالعــوض‪ ,‬تســهیالت کــم‬ ‫بهــره و امــورات زیرســاختی بــه گلســتان‬ ‫پرداخــت کــرده یــاداور شــد‪ :‬عــاوه بــر اینکــه‬ ‫ســاخت ‪ ۷۷۰۰‬واحــد مســکونی ســیلزده‬ ‫بطــور متوســط ‪ ۷۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫داشــته ‪ ,‬امــروز دولــت متعهــد بــه ســاخت‬ ‫‪ ۳‬هــزار واحــد مســکونی بــرای اقشــار کــم‬ ‫درامــد اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای ریلــی اســتان گفت‪:‬‬ ‫دولــت بــا اجــرای راه اهــن اینچــه بــرون _ گنبــد‬ ‫_ ازادشــهر _ شــاهرود موافــق اســت کــه موجــب‬ ‫کاهــش مســافت ‪ ۵۰۰‬کیلومتــری مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه افتتاحــات‬ ‫ریــل عریــض و نرمــال در اینچــه بــرون بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۲۹‬میلیــارد تومــان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر چنانچــه مشــکالت خــط عریــض‬ ‫ترکمنســتان بــه طــول ‪ ۲۰۰‬متــر مرتفــع شــود ‪,‬‬ ‫ایــن خــط مــی توانــد در کاهــش هزینــه هــای‬ ‫ترانزیتــی و صــادرات و واردات و صرفــه جویی‬ ‫در زمــان نقــش بســزایی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫‪ 11‬روز دیگر مانده تا‬ ‫بار دیگر نقشه های شوم‬ ‫دشمنان ایران و ایرانی با‬ ‫تمام هزینه های شان‬ ‫به باد هوا رود‪.‬‬ ‫بــا حضــور معــاون رئیــس جمهــور و‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬عملیــات اجرایــی‬ ‫ســاخت ‪ 3000‬واحــد مســکن محرومیــن‬ ‫اســتان گلســتان در روســتای ســیل‬ ‫زده ســقریلقی شهرســتان اق قــا بــا‬ ‫همــکاری بنیــاد مســکن و کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) اغــاز شــد‪.‬‬ ‫محمــد باقــر نوبخــت در مراســم‬ ‫افتتــاح متمرکــز یــک هــزار و ‪ ۷۹‬واحــد‬ ‫مســکونی مددجویــان اســیب دیــده از‬ ‫ســیل گلســتان و اییــن افتتــاح متمرکــز‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار واحــد مســکونی مقــاوم ســازی‬ ‫شــده مســکن روســتایی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــه منظــور جبــران خســارت‬ ‫مالــی ســیل در گلســتان‪ ،‬تاکنــون از‬ ‫‪ ۷‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬واحــد خســارت دیــده‬ ‫و نیازمنــد بــه نوســازی ایــن اســتان‪،‬‬ ‫ســاخت ‪۳‬هــزار واحــد پایــان یافتــه و‬ ‫احــداث ‪ ۳‬هــزار واحــد دیگــر نیــز تــا‬ ‫یک ســال اینــده تمــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫ساخت ‪3000‬‬ ‫واحد مسکن‬ ‫محرومین‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫تبلیغات و بازاریابی پاشنه اشیل گردشگری‬ ‫ا ستاندار گلستان‪:‬‬ ‫شکوفایی شهرک صنعتی‬ ‫اترک در دو سال اینده‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا بــه‬ ‫بهره بــرداری از شــهرک صنعتــی اتــرک‬ ‫بســیاری از مصوبــات در ایــن منطقــه مهــم‬ ‫اقتصــادی اجرایــی می شــود و در دو ســال‬ ‫اینــده شــاهد شــکوفایی واحدهــای صنعتــی‬ ‫در ایــن منطقــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در جلســه کارگــروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد گلســتان کــه‬ ‫بــا حضــور معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪23 :‬‬ ‫ناحیــه و شــهرک صنعتــی در گلســتان وجــود‬ ‫دارد کــه هــزار واحــد صنعتــی در ان مســتقر‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســاحت شــهرک صنعتــی اتــرک‬ ‫هــزار هکتــار بــوده کــه معــادل ‪ 23‬شــهرک‬ ‫صنعتــی دیگــر اســتان اســت و وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــادن و تجــارت می توانــد تمــام‬ ‫تجــارب گذشــته را در ایــن شــهرک صنعتــی‬ ‫بکــر بـه کار گیــرد برخــی شــهرک های صنعتــی‬ ‫گلســتان مشــکالت زیرســاختی دارنــد‬ ‫حجت اللــه خلی ـل زاده نیــز در ایــن جلســه‬ ‫اظهــار داشــت‪ 24 :‬شــهرک‪ ،‬ناحیــه و منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی در اســتان وجــود دارد و‬ ‫تعامــات خوبــی بــا دســتگاه های اجرایــی در‬ ‫جریــان اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان گلســتان افــزود‪ :‬شــهرک های‬ ‫صنعتــی گلســتان مشــکالت فنــی و‬ ‫زیرســاختی زیــادی دارنــد؛ امــا بــا ایــن وجــود‬ ‫جــزو اســتان هایی هســتیم کــه شــرایط‬ ‫نســبتا خوبــی در ایجــاد زیرســاخت داریــم‪.‬‬ ‫خلیــل زاده تصریــح کــرد‪ 90 :‬درصــد‬ ‫شــهرک های صنعتــی گلســتان از خدمــات‬ ‫اصلــی اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و تلفــن برخــوردار‬ ‫هســتند امــا برخــی شــهرک ها مشــکالت‬ ‫زیرســاختی دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــهرک صنعتــی اتــرک‬ ‫اهمیــت ویــژه ای بــرای اســتان دارد و امــروز‬ ‫گازرســانی ایــن شــهرک افتتــاح می شــود و‬ ‫در بخــش اب و بــرق هــم شــرایط را بــرای‬ ‫واحدهــای تولیــدی فراهــم کردیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان گلســتان اضافــه کــرد‪ 20 :‬هــزار‬ ‫مترمکعــب ایســتگاه گاز در اتــرک برقــرار‬ ‫شــده و بــرای فــاز هــزار هکتــاری هــم بایــد‬ ‫طرح هــای جدیــدی تدویــن کنیــم‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬برداشــت اب از ســفره های‬ ‫زیرزمینــی بــرای شــهرک صنعتــی اتــرک در‬ ‫دســتور کار وزارت نیــرو نیســت و از ســهم‬ ‫ســه درصــدی صنایــع اســتان فقــط یــک‬ ‫درصــد در بخــش اب اســتفاده کردیــم‪.‬‬ ‫گلستان‪ ،‬بهشت گردشگران می شود‪ ،‬اگر‪...‬‬ ‫اسیه فروردین‬ ‫گردشــگری بــه عنــوان صنعتــی پویــا و‬ ‫موثــر در اقتصــاد کشــورها‪ ،‬بــا بیــش از‬ ‫‪ 200‬میلیــون شــاغل‪ ،‬حــدود ‪ 8‬درصــد‬ ‫اشــتغال دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫و جــزء بــزرگ تریــن صنایــع پــول ســاز‬ ‫بعــد از صنایــع نفــت و خــودرو‪ ،‬بــه شــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬بیــش از ‪ 150‬کشــور گردشــگری‬ ‫را یکــی از پنــج منبــع مهــم بــرای درامــد‬ ‫ارزی و کســب وکار خــود مــی داننــد و در‬ ‫بیــش از ‪ 60‬کشــور‪ ،‬رتبــه اول را بــه خــود‬ ‫اختصــاص مــی دهــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کشــورهای جهان‪ ،‬با استفاده‬ ‫از شــگردهای تبلیغاتــی موثــر بــه دنبــال‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت هــای گردشــگری بــرای‬ ‫شناســاندن فرهنــگ و هنــر خــود و کســب‬ ‫درامــد از ایــن طریــق هســتند‪.‬‬ ‫کشــور چهــار فصــل ایــران‪ ،‬علیرغــم‬ ‫برخــورداری از جاذبــه هــای گردشــگری و‬ ‫مواهــب طبیعــی فــراوان‪ ،‬پیشــینه غنــی‬ ‫فرهنگــی و هنــری‪ ،‬اثــار و ابنیه تاریخی‪ ،‬که‬ ‫ریشــه در فرهنــگ هــزاران ســاله اش دارد‪،‬‬ ‫بــه دالیــل مختلــف سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و‪ ...‬از ایــن پتانســیل‬ ‫ارزشــمند بهــره کافــی نبــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه به عقیده بســیاری‬ ‫از صاحبنظــران‪ ،‬در صــورت سیاســتگذاری‬ ‫هوشــمندانه و همــه جانبــه‪ ،‬برنامــه ریــزی‬ ‫دقیــق و تدبیــر الزم بــرای اجــرای برنامــه‬ ‫هــا‪ ،‬درامــد حاصــل از گردشــگری مــی توانــد‬ ‫رویــای توســعه اقتصــادی منهــای نفــت را‬ ‫محقــق ســازد و ایــران را از اقتصــاد تــک‬ ‫محصولــی نجــات دهــد‪.‬‬ ‫اهمیــت رونــق گردشــگری‪ ،‬خصوصــا در‬ ‫ســال هــای اخیــر کــه کشــور مــا تحــت‬ ‫شــدیدترین تحریــم هــای ناعادالنــه قــرار‬ ‫گرفتــه و معیشــت و ســامت شــهروندان‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار داده‪ ،‬بیــش از پیــش‬ ‫احســاس مــی شــود‪.‬‬ ‫تبلیغــات و بازاریابــی ضعیــف در عرصــه‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری خصوصــا در عرصــه‬ ‫بیــن المللــی توســط متولیــان امــر در بخــش‬ ‫دولتــی و خصوصــی و تبلیغــات منفــی یــا‬ ‫ســیاه نمایــی رســانه هــای خارجــی دربــاره‬ ‫مســایل داخلــی ایــران‪ ،‬از مهــم تریــن دالیــل‬ ‫ناکارامــدی اقتصــاد گردشــگری کشــور علیرغــم‬ ‫افزایــش جــذب توریســت خارجــی در ســال‬ ‫هــای اخیــر اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان و بــه ویــژه شــهر گــرگان‬ ‫از لحــاظ قدمــت‪ ،‬ســابقه فرهنگــی‪ ،‬موقعیــت‬ ‫جغرافیایــی و طبیعــت سرســبز و حیــرت‬ ‫انگیــزش از موقعیــت ممتــازی بــرای گردشــگری‬ ‫برخــوردار اســت امــا بســیاری از جاذبــه هــای‬ ‫توریســتی ان‪ ،‬هنــوز ناشــناخته اســت و نیازمنــد‬ ‫کمپیــن هــای تبلیغاتــی بیشــتر و موثرتــری‬ ‫بــرای معرفــی ان در ســطح ملــی و بیــن المللــی‬ ‫اســت‪ .‬تقویــت بازاریابــی گردشــگری بــه معنــای‬ ‫بــه کارگیــری مفاهیــم مناســب بازاریابــی‬ ‫بــرای اتخــاذ راهبردهایــی بــه منظــور جــذب‬ ‫گردشــگران بــه یــک مقصــد‪ ،‬از الزامــات توســعه‬ ‫اقتصــادی شــهر گــرگان اســت‪.‬‬ ‫اگــر از گردشــگران مختلــف دربــاره جاذبــه‬ ‫هــای توریســتی گــرگان ســوال شــود‪ ،‬احتمــاال‬ ‫بــه پــارک جنگلــی ناهارخــوران‪ ،‬النگــدره‪ ،‬بــازار‬ ‫نعلبنــدان‪ ،‬تپــه قلعــه خنــدان‪ ،‬اراضــی هزارپیــچ‪،‬‬ ‫بافــت قدیمــی شــهر و نظایــر ان اشــاره مــی‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه اغلــب گردشــگران اعــم از داخلــی‬ ‫و خارجــی‪ ،‬اســتان گلســتان را بیشــتر بــا نــام‬ ‫ناهارخــوران و جنــگل گلســتان مــی شناســند‪.‬‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬نشــان مــی دهــد تبلیغــات‬ ‫همچنــان پاشــنه اشــیل معرفــی جاذبــه هــای‬ ‫اهدا بیش از ‪ 1600‬جلد کتاب به مناطق روستایی‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی از اهــدا یــک هــزار و ‪۶۰۲‬جلــد کتــاب بــه مناطــق روســتایی و کــم برخوردار‬ ‫اســتان بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر خبــر داد‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی افــزود‪ :‬یــک هــزار و ‪ ۶۰۲‬جلــد کتــاب بــا ‪۱۴۲‬عنــوان بــه ارزش ‪۳۵۵‬‬ ‫میلیــون ‪ ۶۰‬هــزار ریــال بــه مناطــق روســتایی شهرســتان هــای اســتان اهــدا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬کتــاب هــای اهدایــی بــا موضوعــات عمومــی و کمــک اموزشــی‬ ‫اســت کــه ایــن طــرح بــه منظــور بهــره گیــری هــر چــه بیشــتر عالقمنــدان در‬ ‫روســتاها و مناطــق کــم برخــوردار بــه انجــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی؛‬ ‫رضایــی هــدف از طــرح اهــدا کتــاب‪ ،‬را تجهیــز کتابخانــه های روســتایی‪ ،‬دسترســی‬ ‫اســان بــه کتــاب هــای مــورد نیــاز و توســعه و ترویــج فرهنــگ مطالعــه انــس و‬ ‫الفــت مــردم و عالقمنــدان بــا کتــاب‪ ،‬را در ســنین مختلــف دراســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح هــر ســاله در مناســبت هــای مختلــف بــه ویــژه‬ ‫هفتــه کتــاب و کتابخوانــی و دهــه مبــارک فجــر توســط اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان بــرای بهــره گیــری ادارات‪ ،‬موسســات فرهنگــی و هنــری‪ ،‬مناطــق‬ ‫روســتایی‪ ،‬مــدارس و کتابخانــه هــای ســطح اســتان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫گردشــگری اســتان و شــهر گــرگان اســت و‬ ‫نهادهــای تبلیغــات گردشــگری حتی در ســطح‬ ‫ملــی نیــز چنــدان موثــر عمــل نکــرده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نتایــج یــک پژوهــش بــا عنــوان‬ ‫«تحلیلــی بــر چشــم انــداز بازاریابــی گردشــگری‬ ‫شــهری (مطالعــه مــوردی شــهر گــرگان)»‪،‬‬ ‫میــزان تاثیــر تبلیغــات در رســانه هــا بــر‬ ‫افزایــش جــذب گردشــگر در گــرگان ارزیابــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ذبیــح اللــه ترابــی و دیگــران کــه در ایــن‬ ‫تحقیــق‪ ،‬نظــرات مســافران شــهر گــرگان را‬ ‫براســاس تاثیرگــذاری تبلیغــات رســانه هــا‬ ‫مدنظــر قــرار داده انــد‪ ،‬معتقدنــد فیلــم و برنامــه‬ ‫هــای تلویزیونــی بیشــترین تاثیــر را در ترغیــب‬ ‫مســافران بــه شــهر گــرگان داشــته اســت‪.‬‬ ‫پــس از تبلیغــات تلویزیونــی‪ ،‬اینترنــت در‬ ‫رتبــه بعــدی قــرار دارد و تبلیغــات در ســایر‬ ‫رســانه هــا شــامل مجلــه و روزنامــه‪ ،‬بروشــور‪،‬‬ ‫کتــاب راهنمــا‪ ،‬برگــزاری ســمینار و کنفرانــس‬ ‫در رده هــای بعــدی هســتند‪.‬‬ ‫البتــه برخــی از مســئوالن گردشــگری‬ ‫معتقدنــد گردشــگران داخلــی اســتان گلســتان‬ ‫را بــه خوبــی شــناخته انــد و بایــد بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر بــرون مــرزی برنامــه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان نیــز ســال گذشــته‪ ،‬در‬ ‫مجمــع شــهرداران در گوانــگ ژو چیــن بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه بافــت قدیــم گــرگان‪ ،‬بــا مســاحت‬ ‫حــدود ‪ 150‬تــا ‪ 200‬هکتــار‪ ،‬جــزء پنــج بافــت‬ ‫قدیمــی ثیــت شــده در میــراث فرهنگــی ایــران‬ ‫و ســومین بافــت بــه لحــاظ وســعت در کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرده کــه از ایــن فرصــت بــرای‬ ‫جــذب گردشــگران خارجــی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬عــاوه بــر امضــای تفاهــم نامه‬ ‫همــکاری بــا شــهرهای گوانــگ ژو در چیــن و‬ ‫‪ 13‬میلیاردناموت مصوب ساخت‬ ‫قسمت دوم کمربندی گرگان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫ازادســازی قطعــه دوم کمربنــدی گــرگان دســت کم ‪۳۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز داریــم کــه قــرار شــد امســال‬ ‫‪ ۱۳‬میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات ملی و اســتانی برای‬ ‫ایــن کار اختصــاص پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫حســین محبوبــی دربــاره اخریــن وضعیــت کمربنــدی‬ ‫ایــن شهراظهارداشــت‪ :‬در ســفر دولــت بــه اســتان بــرای‬ ‫دو پــروژه کمربنــدی گــرگان و ادامــه تعریــض محــور ســه‬ ‫راهــی کاللــه بــه ســمت خراســان شــمالی ‪ 90‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار مصــوب شــد کــه از ایــن مبلــغ حــدود ‪50‬‬ ‫میلیــارد تومــان ان مربــوط بــه پــروژه کمربنــدی گــرگان‬ ‫اســت‪ .‬در صورتــی کــه مشــکالت مربــوط بــه تملــک‬ ‫قطعــه دوم ایــن کمربنــدی حــل نشــود‪ ،‬نمی توانیــم ایــن‬ ‫اعتبــارات را جــذب کنیــم و اعتبــارات مصــوب نیز بــه پروژه‬ ‫دیگــری اختصــاص داده می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کمربنــدی گــرگان پیــش از پــروژه کمربنــدی‬ ‫اکتائــو در قزاقســتان‪ ،‬بــرای توســعه همــکار‬ ‫هــای بیــن المللــی مذاکراتــی بــا کشــورهای‬ ‫ترکیــه‪ ،‬اســپانیا و پرتغــال انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه‪ ،‬ســاخت شــهربازی مــدرن‪،‬‬ ‫بــازار مــوزه و مجتمــع تفریحــی و رفاهــی‪ ،‬راه‬ ‫انــدازی ســایت بالــن ســواری و احیــای بخشــی‬ ‫از بافــت تاریخــی گــرگان از جملــه اقدامــات‬ ‫توســعه گردشــگری خصوصــا در ابعــاد بــرون‬ ‫مــرزی عنــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫علیرغــم افزایــش امــار گردشــگران بــه‬ ‫اســتان طــی ســال هــای اخیــر‪ ،‬و بــا وجــود‬ ‫تــاش هــای انجــام شــده‪ ،‬اســتان گلســتان‬ ‫بــا جمعیتــی حــدود دو میلیــون نفــر و مملــو‬ ‫از جاذبــه هــای توریســتی‪ ،‬ظرفیــت بســیار‬ ‫باالتــری بــرای جــذب گردشــگر داخلــی و‬ ‫خارجــی دارد و بــه ویــژه در ترغیــب توریســت‬ ‫خارجــی تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب‪،‬‬ ‫فاصلــه‪ ،‬بســیار اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد اتخــاذ تمهیــدات و زیرســاخت هــای‬ ‫الزم بــرای توســعه صنعــت گردشــگری در‬ ‫شــهر گــرگان و فراتــر از ان اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫از اصــول بنیادیــن جــذب گردشــگر اســت‪ ،‬امــا‬ ‫معرفــی جاذبــه هــای موجــود بــه بهتریــن شــکل‬ ‫خصوصــا بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی بــه عنــوان‬ ‫رســانه هــای بیــن المللــی در قالــب اشــتراک‬ ‫گــذاری تصاویــر و ویدئــو مــی توانــد شــهر گرگان‬ ‫و اســتان گلســتان را بــه بهشــت و بوســتان‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی تبدیــل نمایــد‬ ‫و بــا گســترش اشــتغال زایــی و درامدزایــی از‬ ‫طریــق تبلیغــات و بازاریابــی گردشــگری‪ ،‬ســود‬ ‫سرشــار را نصیــب اســتان و توســعه پایــدار‬ ‫اقتصــادی را نصیــب کشــور نمایــد‪.‬‬ ‫علی ابادکتــول شــروع شــده بــود امــا بــه علــت نظــرات‬ ‫مختلفــی کــه بــرای ایــن پــروژه داده می شــد و مشــکالتی‬ ‫کــه وجــود داشــت‪ ،‬کمربنــدی علی ابــاد چنــد ســالی اســت‬ ‫کــه بــه بهره بــرداری رســیده امــا کمربنــدی گــرگان نیمــه‬ ‫کاره مانــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه ناتمــام مانــدن‬ ‫قطعــه اول کمربنــدی گــرگان از ســرخنکالته تــا امیرابــاد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬قطعــه اول ‪ 17‬کیلومتــر قــرارداد اولیــه داشــت کــه‬ ‫کار بــه اتمــام رســید و قــرارداد دوم بــه مبلــغ ‪ 19.7‬میلیــارد‬ ‫تومــان در دســت اقــدام قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قطعــه دوم کمربنــدی گــرگان ‪13‬‬ ‫کیلومتــر و از ســمت امیرابــاد تــا خروجــی لــردگاز ادامــه‬ ‫خواهدداشــت‪ .‬بــرای ازادســازی ایــن مســیر دســت کم‬ ‫‪ 30‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز داریــم کــه در گذشــته ‪5‬‬ ‫میلیــارد تومــان و امســال هــم ‪ 8‬میلیــارد تومــان در قالــب‬ ‫اســناد خزانــه بــه اســتان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محبوبــی گفــت‪ :‬اســناد خزانــه چنــدان مــورد اســتقبال‬ ‫مــردم قــرار نمی گیــرد بــرای همیــن قــرار شــد ‪ 6‬میلیــارد‬ ‫تومــان از ســوی وزارت راه و شهرســازی و ‪ 7‬میلیــارد‬ ‫تومــان از منابــع اســتانی بــه صــورت نقــد تامیــن شــود تــا‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪233‬‬ ‫واگذاری دوهزار و پانصدمین‬ ‫واحد مسکونی احداثی در مناطق‬ ‫سیل زده گلستان‬ ‫بــا حضــور رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور و‬ ‫اســتاندار گلســتان دوهــزار و پانصدمیــن واحــد‬ ‫مســکونی احداثــی در شهرســتان ســیل زده‬ ‫اق قــا توســط بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫بــه خانــواده ســیل زده واگــذار شــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــود واعظــی خوشــحالیم از اینکــه‬ ‫بعــد ازگذشــت حــدود ‪ 11‬مــاه از حادثــه ســیل‬ ‫و تخریــب کامــل ایــن خانــه‪ ،‬خانــواده در‬ ‫واحــد مســکونی تازه ســاز مســتقر مــی شــوند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت بــه قــول و تعهــد خــود در مــورد‬ ‫بازســازی کامــل واحدهــای خســارت دیــده‬ ‫ناشــی از ســیل در اســتان عمــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بســیار خوشــحالیم کــه شــما و خانــواده‬ ‫امــروز در یــک واحــد مســکونی محکــم‪ ،‬ســالم‬ ‫و جدیــد زندگــی می کنیــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت از مجمــوع ‪7‬هــزار و ‪700‬‬ ‫واحد تخریبی خســارت دیده از ســیل اســتان‬ ‫گلســتان‪ 2‬هــزار و ‪ 500‬واحــد مســکونی‬ ‫شــامل ‪2‬هــزار و ‪ 232‬واحــد در روســتاهای‬ ‫اســتان و ‪ 268‬واحــد در شــهرهای اق قــا‬ ‫‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬گنبــد و مینودشــت‪ ،‬امــاده‬ ‫بهره بــرداری و واگــذاری بــه ســیل زدگان شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مجمــوع اعتبــارات تســهیالتی و‬ ‫بالعــوض بــه واحدهــای مســکونی ســاخته شــده‬ ‫مبلــغ ‪ 2‬هــزار میلیــارد ریــال بــوده کــه از مبلــغ‬ ‫فــوق حــدود ‪ 1400‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــا‬ ‫ســود کــم و مابقــی بــه صــورت کمــک بالعــوض‬ ‫بــه واحدهــای مذکــور تعلــق گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جلسه سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫پسماند گلستان با سرمایه گذار‬ ‫ایتالیایی برگزار شد‬ ‫جلســه ســرمایه گــذاری شــرکت ‪more‬‬ ‫‪ for the planet‬در حــوزه پســماند اســتان‬ ‫گلســتان بــا حضــور معــاون وزیــر کشــور و‬ ‫رییــس ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــا‪,‬‬ ‫اســتاندار گلســتان و مدیرعامــل ایــن شــرکت‬ ‫ایتالیایــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه ‪ ,‬گزینــه هــای فنــی و مالــی‬ ‫طــرح هــای طــرح هــای بیوراکتورهــای نســل‬ ‫ســوم لندفیــل بــا رویکــرد تولیــد گاز و‬ ‫پــردازش مــواد خشــک توســط مدیــر عامــل‬ ‫شــرکت ارایــه شــد و دکتــر حــق شــناس‬ ‫اســتاندار گلســتان نیــز بــه بیــان دالیــل‬ ‫انتخــاب طــرح مذکــور پرداخــت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه دکتــر جمالــی نــژاد‬ ‫معــاون وزیــر کشــور رییــس ســازمان شــهرداری‬ ‫هــا و دهیــاری هــا خواهــان برگــزاری جلســاتی‬ ‫اتــی تــا حصــول نتیجــه نهایــی در خصــوص‬ ‫موضوعــات فنــی و مالــی شــد ‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن ســرمایه گــذاری بــا‬ ‫رقــم ‪ ۵۵‬میلیــون یــورو در مــدت زمــان ‪۲۰‬‬ ‫ســال خواهــد بــود و ســهم شــرکت خارجــی‬ ‫‪ ۳۵‬میلیــون یــورو و ســرمایه گــذاری دولــت‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــون یــورو اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مقــرر گردیــده شــرکت ‪more‬‬ ‫‪ for the planet‬تاسیســات نیــروگاه بــرق بــا‬ ‫دو روش گازیفیکاســیون و مخلــوط ســوز را‬ ‫در گلســتان ایجــاد نمایــد‪.‬‬ ‫بتوانیــم ازادســازی ایــن مســیر را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســفر وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫بــه اســتان نیــز دســتور تســریع در تکمیــل قطعــه اول‬ ‫کمربنــدی گــرگان داده شــد چــون هنــوز این مســیر از نظر‬ ‫ایمن ســازی شــرایط مناســبی نــدارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افتتاح ‪1070‬‬ ‫واحد مسکن‬ ‫مدجویان سیل‬ ‫زده گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫مراســم بهره بــرداری از ‪ ۱۰۷۰‬واحــد مســکونی مددجویــان اســتان گلســتان بــا حضــور ســیدمرتضی بختیــاری‪ ،‬رئیــس‬ ‫کمیتــه امــداد و محمدباقــر نوبخــت‪ ،‬رئیــس ســازمان برنام ـه و بودجــه در شهرســتان اق قــا اســتان گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد در ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر تســریع در رونــد خدمات رســانی بــه ســیل زدگان در اســتان های‬ ‫مختلــف کشــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر پرداخــت تســهیالت و کمک هــای بالعــوض بنیــاد مســکن و اعتبــارات‬ ‫دولتــی‪ ،‬بــه همــت مســئوالن کمیتــه امــداد‪ ،‬مبلــغ ‪ ۱۵‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض بــه ‪ ۱۲۰‬واحــد شــهری و ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون تومــان کمــک بالعــوض بــه ‪ ۹۴۶‬واحــد روســتایی مددجویــان ســیل زده گلســتانی اختصاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪233‬‬ ‫نیاز صنایع تبدیلی‬ ‫کشاورزی گلستان به‬ ‫روش نوین فراوری‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری در حــوزه صنایــع‬ ‫غذایــی و تبدیلــی بخــش کشــاورزی اســتان‬ ‫نیازمنــد اســتفاده از روش هــای نویــن فــراوری‬ ‫دارد کــه به کارگیــری ان بایــد مــورد توجــه‬ ‫بهره بــرداران گلســتانی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر اظهــار داشــت‪ :‬تولیــد ســاالنه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی گلســتان بــه ‪ ۵‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن رســیده کــه اکنــون قــدرت‬ ‫جــذب ســه میلیــون و ‪ ۳۷۲‬هزارتــن ان بــرای‬ ‫فــراوری وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بقیــه محصــوالت تولیــدی اســتان‬ ‫نیــاز بــه فــراوری نداشــته یــا فراینــد فــراوری ان‬ ‫پیچیــده نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــراوری گوجــه فرنگــی بــا تولیــد‬ ‫‪ ۲۸۰‬هــزار تــن‪ ،‬ســیب زمینــی بــا تولیــد ســاالنه‬ ‫‪۱۰۰‬هــزار تــن‪ ،‬ایجــاد کارخانــه چغنــدر قنــد بــا‬ ‫توجــه بــه سیاســت توســعه کشــت پاییــزه‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار‪ ،‬بســته بنــدی و نگهــداری‬ ‫مرکبــات و کارخانــه اب میــوه گیــری از جملــه‬ ‫هلــو بــا ‪ ۲۴‬هــزار هکتــار ســطح اشــغال از‬ ‫جملــه نیازهــای جــذب ســرمایه گــذار بخــش‬ ‫صنایــع تبدیلــی جدیــد اســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان در‬ ‫عیــن حــال معتقــد اســت‪ :‬حمایــت از صنایــع‬ ‫غذایــی مــی توانــد ضمــن جلوگیــری از خــام‬ ‫فروشــی تولیــدات بــه ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی جدیــد بــرای جوانــان و تولیــد ثــروت و‬ ‫افزایــش درامــد ســرانه بــرای ســاکنان اســتان‬ ‫منجــر شــود‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع غذایــی و تبدیلــی جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان نیز گفت‪ :‬جهادکشــاورزی‬ ‫بــرای رونــق صنایــع غذایــی و تبدیلــی بخــش‬ ‫کشــاورزی در منطقــه‪ ،‬برنامــه ریــزی کــرده امــا‬ ‫نیازمنــد حمایــت بــرای تزریــق تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت و ایجــاد‪ ،‬نوســازی‪ ،‬بازســازی و خریــد‬ ‫مــاده خــام در فراینــد فــراوری اســت‪.‬‬ ‫عیدمحمــد فاروقــی افــزود‪ :‬توقــف خــام‬ ‫فروشــی تولیــدات کشــاورزی گلســتان نیازمنــد‬ ‫ســرمایه گــذاری در فــراوری و بســته بنــدی‬ ‫اســت کــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫اســتان مــی توانــد نقــش مهمــی در جــذب‬ ‫ســرمایه گــذاران و ایجــاد زیــر ســاخت هــای‬ ‫الزم ایــن بخــش ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫تحریم‪ ،‬نتیجه کندی اجرای طرح راه اهن گرگان ‪ -‬مشهد است‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬فشــار اقتصــادی ناشــی از تحریــم باعــث کنــدی اجــرای‬ ‫طــرح مهــم راه اهــن گــرگان ‪ -‬مشــهد شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین محبوبــی اظهــار کــرد‪ :‬ســاخت ایــن پــروژه عمرانــی کــه توســط مقامــات کشــور هــم‬ ‫کلنگ زنــی شــد‪ ،‬بــا کنــدی مواجــه اســت در عیــن حــال بــا پیمانــکار و ســرمایه گذار خارجــی مذاکــره‬ ‫و توافــق الزم صــورت گرفتــه تــا کار از رکــود خــارج شــده و ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص برقــی شــدن راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گــرگان ‪ -‬گرمســار افــزود‪ :‬روســیه بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۱.۳‬میلیــارد یــورو بــه عنــوان پیمانــکار ایــن پــروژه بخشــی از کارهــای اولیــه را‬ ‫انجــام داد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در ســفر اخیــر وزیــر راه و شهرســازی مصــوب شــد تــا یــک خــط ســتونی از اینچــه بــرون بــه‬ ‫گنبــدکاووس و از انجــا بــه ازادشــهر و ســپس شــاهرود ایجــاد گــردد تــا ‪ ۸۵۰‬کیلومتــر از کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب‬ ‫کاســته شــود و ایــن زمینـه ای بــرای اتصــال خــط اهــن گــرگان ‪ -‬مشــهد باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پایانــه مــرزی اینچــه بــرون در گلســتان کشــورهای شــمالی ایــران ماننــد‬ ‫قزاقســتان و ترکمنســتان را از طریــق ایــران بــه ســایر کشــورها متصــل مــی کنــد و در ترانزیــت کاال‬ ‫و رونــق اقتصــادی منطقــه نقــش موثــری را ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی در خصــوص افزایــش ســوانح رانندگــی گلســتان طــی یــک ســال اخیــر‬ ‫گفــت‪ :‬جاده هــای اســتان بــه تناســب ترافیــک و افزایــش خودروهــا گســترش پیــدا نکــرده اســت‬ ‫و در شــرایط کنونــی می توانیــم ایمن ســازی جاده هــا را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫محبوبــی ایمن ســازی دوربرگردان هــای گلســتان را از جملــه اقدامــات ایمــن ســازی عنــوان کــرد‬ ‫و گفــت کــه اعتباراتــی بــرای ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت سدها‬ ‫گلستان‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای تکمیل‬ ‫نرماب‬ ‫مدیرعامــل اب منطقـه ای گلســتان اخریــن وضعیــت‬ ‫ســدهای در حــال ســاخت اســتان را تشــریح کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬هفتــه گذشــته ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫تکمیــل ســد نرمــاب بــه اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫علــی نظــری دربــاره اخریــن وضعیــت ســدهای در‬ ‫حــال ســاخت‪ ،‬بــا یــاداوری اینکــه ‪ 14‬ســد مخزنــی در‬ ‫اســتان فعــال اســت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬یکــی از بزرگتریــن‬ ‫ســدهای اســتان‪ ،‬نرمــاب چلچــای اســت کــه هفتــه‬ ‫گذشــته دولــت ‪ 100‬میلیــارد تومــان بــه ایــن پــروژه‬ ‫اختصــاص داد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مخــزن ســد نرمــاب حــدود ‪80‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســفر دولــت‬ ‫بــه اســتان بــراورد اعتبــار موردنیــاز بــرای تکمیــل ایــن‬ ‫ســد حــدود ‪ 200‬میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده بــود‬ ‫کــه اگــر ایــن منابــع بموقــع اختصــاص پیــدا می کــرد‬ ‫می توانســتیم امســال ســد را ابگیــری کنیــم امــا ایــن‬ ‫اتفــاق رخ نــداد‪.‬‬ ‫اجرا سه پروژه ابیاری تحت فشار در کالله‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی کاللــه بــا اعــام اینکــه عملیــات اجرایــی ســه پــروژه‬ ‫ابیــاری تحــت فشــار در دهســتان کنگــور ایــن شهرســتان بــرای ابیــاری نویــن‬ ‫بیــش از‪ ۴۷‬هکتــار اراضــی کشــاورزی بــه پایــان رســیده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫طرح هــا بــا هزینــه بیــش از‪ ۵‬میلیــارد و ‪ ۱۵۴‬میلیــون ریــال امــاده بهــره داری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی علیــزاده در تشــرح خبــر فــوق نقــش توســعه ابیــاری نویــن تحــت‬ ‫فشــار در صرفــه جویــی و بهره بــرداری بهینــه از منابــع اب و افزایــش تولیــدات‬ ‫زراعــی‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا در ایــام دهــه فجــر ‪ ۹‬خانــوار‬ ‫کشــاورز از مزایــای ان بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اجــرای توســعه سیســتم ابیــاری تحــت فشــار‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫ســه پــروژه یــاد شــده‪ ،‬دو پــروژه دیگــر شــامل اجــرای ابیــاری تحــت فشــار ‪۱۹۸‬‬ ‫هکتــاری در روســتای صوفــی شــیخ انصــاری کاللــه بــا ‪۳۰‬میلیــارد ریــال هزینــه‬ ‫و فــاز اول خــط انتقــال و اجــرای سیســتم ابیــاری تحــت فشــار در روســتای یــاد‬ ‫شــده نیــز امــاده بهره بــرداری شــده اســت‪ /.‬ایرنــا‬ ‫گام دوم را جوان‬ ‫برداریم‬ ‫محمدجواد احمدی ‪ -‬فعال رسانه‬ ‫امــام راحــل جملــه معروفــی دارنــد‬ ‫کــه مــی فرماینــد مجلــس در راس‬ ‫امــور اســت‪ .‬ایــن جملــه زمانــی‬ ‫کــه از زبــان امــام بیــان مــی شــود‬ ‫نشــان از اهمیــت ویــژه مجلــس در‬ ‫جهــت دهــی بــه حرکــت کشــور بــه‬ ‫ســمت صــاح و یــا ســقوط اســت‪ .‬اهمیــت مجلــس شــورای‬ ‫اســامی از ایــن نظــر کــه ریــل گــذاری کشــور را برعهــده‬ ‫دارد‪ ،‬وظیفــه نماینــدگان را ســنگین تــر مــی کنــد‪ .‬چــون‬ ‫قوانینــی کــه در مجلــس توســط نماینــدگان بــه تصویــب مــی‬ ‫رســد ســالها مــاک عمــل در کشــور قــرار خواهــد گرفــت و‬ ‫مــی توانــد تبعاتــی مثبــت یــا منفــی بــرای جامعــه بــه دنبــال‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫عمــده مشــکالت فعلــی کشــور از نــوع ســاختاری اســت‬ ‫و تصــرف در ســاختارها‪ ،‬مقدمــه ای بــرای اصــاح امــور‬ ‫اســت‪ .‬مجلــس ابــزار نیســت کــه هــر گونــه مــا بخواهیــم ان‬ ‫را مایــل کنیــم؛ مجلــس پایگاهــی اســت کــه در جــان خــود‬ ‫حامــل تفکــری خــاص اســت کــه بــی توجهــی بــه ان یــا ان‬ ‫را مــی خشــکاند و ناکارامــد مــی ســازد یــا شــرایط مــا را مــی‬ ‫شــکند و دنیــای مــا را تغییــر مــی دهــد‪.‬‬ ‫اصــوال بایــد از خــود ســوال کنیــم کــه مــا بــا مجلــس چــه‬ ‫مســئله ای داریــم یــا مــی توانیــم داشــته باشــیم؟ از مجلــس‬ ‫چــه انتظــاری داریــم؟ ســطح مطالبــات مــا از نماینــدگان‬ ‫مجلــس چیســت؟ مجلــس چــه تاثیــری در زندگــی مــا دارد؟‬ ‫پرداخت تسهیالت ‪ ۱۱‬میلیارد تومانی به مشاغل خانگی اسیب‬ ‫دیده سیل گلستان‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد گلســتان گفــت‪ ۱۱ :‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای حمایــت از‬ ‫مشــاغل خانگــی کــه در ســیل ابتــدای امســال دچــار خســارت شــده بودنــد‪ ،‬اختصــاص داده شــد‪.‬‬ ‫حســین پهلــوری اپهلــوری بیــان داشــت‪ :‬عمــده خســارت های ســیل بــه کارگاه هــای قالی بافــی و‬ ‫یــک واحــد پــرورش شــتر وارد شــده اســت کــه پیگیــر رفــع مشــکالت انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن ‪ 11‬میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان قیمــت نیــز بــرای کمــک بــه واحدهــای‬ ‫خســارت دیده در مناطــق ســیل زده اســتان پیش بینــی شــده کــه پیگیــری بــرای جــذب ان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد اســتان گفــت‪ :‬فعــاالن بخــش گردشــگری بــه ویــژه بومگردی هــا‬ ‫نیــز در ســیل ابتــدای امســال دچــار خســارت شــدند هرچنــد ایــن خســارت ها فیزیکــی نبــود امــا بــه‬ ‫علــت مانــدگاری طوالنــی مــدت اب‪ ،‬مســدود شــدن و تخریــب بخشــی از جاده هــا و غیــره از نظــر‬ ‫درامــدی ایــن واحدهــای بــا مشــکالت زیــادی مواجــه شــدند‪ .‬صنــدوق بــرای حمایــت از ایــن واحدهــا‬ ‫نیــز یــک دوره تنفــس یکســاله را بــرای تســهیالت انهــا در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ظهــار داشــت‪ :‬در ســیل ابتــدای امســال بــه ویــژه در شهرســتان های گمیشــان و اق قــا‬ ‫خســارت های زیــادی داشــتیم‪ .‬طرح هــای مشــاغل خانگــی کــه در گذشــته از تســهیالت صنــدوق‬ ‫اســتفاده کــرده بودنــد دچــار خســارت شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیــش از وقــوع ســیل ‪ 13‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای اجــرای طرح هــای‬ ‫اقتصــادی مشــاغل خانگــی در ایــن مناطــق پرداخــت شــده بــود‪ ،‬گفــت‪ 140 :‬طــرح اقتصــادی کــه در‬ ‫مناطــق ســیل زده اســتان دچــار اســیب شــده و از تســهیالت روســتایی هــم اســتفاده کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد و تســهیالت انــان بــه مــدت یــک ســال امهــال شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬بــا ایــن حــال پیگیــر جــذب‬ ‫اعتبــارات نقــدی بــرای ایــن ســد هســتیم‬ ‫تــا بتوانیــم در ســال اینــده مخــزن ان را‬ ‫تکمیــل و بــه بهره بــرداری برســانیم‪.‬‬ ‫وی دربــاره اخریــن وضعیــت ســد‬ ‫اقدکــش کــه یکــی از اهــداف اصلــی‬ ‫ســاخت ان کنتــرل و مهــار ســیالب‬ ‫اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬ســاخت ایــن ســد‬ ‫ایــن ســد از ســال ‪ 90‬اغــاز شــده و تــا‬ ‫کنــون بــه طــور متوســط ســاالنه فقــط‬ ‫حــدود یــک میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ان‬ ‫اختصــاص داده شــد‪.‬‬ ‫نظــری گفــت‪ :‬ســاخت ســد اقدکــش در شــرایط‬ ‫کنونــی بــه ‪ 250‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد و‬ ‫اگــر قــرار باشــد رونــد اختصــاص اعتبــارات بــه همیــن‬ ‫رونــد فعلــی باشــد ســاخت ایــن پــروژه ســال ها زمــان‬ ‫قول ‪ ۲‬میلیارد تومانی استاندار‬ ‫گلستان برای تجهیز هتل ورزش‬ ‫اســتاندار گلســتان بــرای تجهیــز هتــل ورزش گــرگان قــول کمــک دو‬ ‫میلیــارد تومانــی داد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اظهارداشــت‪ :‬ســاختمان هتــل ورزش گــرگان‬ ‫تکمیــل شــده و تجهیــز ان حــدود چهــار میلیــارد تومــان هزینــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی صحبتــی کــه بــا وزیــر ورزش و جوانــان داشــتم؛‬ ‫درخواســت کــردم کــه دو میلیــارد تومــان بــرای تجهیــز هتــل ورزش‬ ‫گــرگان در نظــر بگیرنــد‪.‬‬ ‫ظهارداشــت‪ :‬ســاختمان هتل ورزش گرگان تکمیل شــده و تجهیز‬ ‫ان حــدود چهــار میلیــارد تومان هزینــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی صحبتــی کــه بــا وزیــر ورزش و جوانــان داشــتم؛‬ ‫درخواســت کــردم کــه دو میلیــارد تومــان بــرای تجهیــز هتــل ورزش‬ ‫گــرگان در نظــر بگیرنــد‪ /.‬تســنیم‬ ‫مجلــس تــراز انقــاب بایــد براینــدی از خصایــص منحصربــه‬ ‫فــرد ملــت ایــران باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر مجلــس عصــاره‬ ‫فضایــل ملــت بایــد باشــد‪ .‬مجلــس بایــد مظهــر عــزت ملــی‬ ‫و ظهــور اقتــدار و اســتحکام نظــام باشــد‪ .‬مجلــس تعییــن‬ ‫کننــده خطــوط و جهــت گیــری هــا در اداره امــور کشــور اســت‬ ‫و منعکــس کننــده توانایــی هــا‪ ،‬خواســت هــا‪ ،‬موضــع گیــری‬ ‫هــا‪ ،‬اقتــدار و پایبنــدی بــه ارمــان هــای یــک ملــت اســت‪.‬‬ ‫بخش اعظم مشــکالت کشــور بدون شــک ریشــه ســاختاری‬ ‫دارد و بــه همیــن خاطــر اســت کــه هــم در شــرایط فــروش‬ ‫خــوب نفــت شــاهد تــورم هســتیم و هــم در شــرایط ســخت‬ ‫فــروش نفــت دچــار تــورم و مشــکالت اقتصادی!!! اینجاســت‬ ‫کــه بــه یــاد مثنــوی موالنــا مــی افتیــم کــه مــی فرمایــد‪:‬‬ ‫اول ای جان‪ ،‬دفع رش موش کن‬ ‫جم‬ ‫وانگهان رد ع گندم جوش کن‬ ‫تــا ســاختارها توســط مجلــس کارامــد‪ ،‬پرانگیــزه‪ ،‬جــوان‪،‬‬ ‫شــجاع و دلســوز تغییر نکند‪ ،‬شــرایط کشــور تغییر چندانی‬ ‫را نخواهــد داشــت‪ .‬تغییــر در مجلــس نیــز بــا خواســت‬ ‫مــردم صــورت مــی گیــرد یعنــی مــردم بایــد ایــن تغییــر را‬ ‫رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫چه کسانی را انتخاب نکنیم!‬ ‫مهمتریــن شــاخصه هــای انتخــاب یــک نماینــده خــوب و‬ ‫تــراز انقــاب در فرمایشــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری‬ ‫بیــان شــد کــه فرمودنــد‪ :‬فــردی را بــرای مجلــس انتخــاب‬ ‫کنیــد کــه مومــن ‪ ،‬انقالبــی‪ ،‬شــجاع‪ ،‬دارای روحیــه جهــادی‪،‬‬ ‫کارامــد و بــه معنــای واقعــی کلمــه طرفــدار عدالــت باشــد‪.‬‬ ‫فــردی کــه از ســخن گفتــن بــر ضــد فــان قــدرت خارجــی‬ ‫هــراس دارد‪ ،‬الیــق نمایندگــی مــردم بــا عــزت‪ ،‬مقتــدر و‬ ‫شــجاع ایــران نیســت‪.‬‬ ‫پــس بایــد هوشــیار باشــیم کــه بــه چــه کســانی نبایــد رای داد؛‬ ‫در ایــن صــورت کار بــرای انتخــاب اســان تــر خواهــد شــد‪:‬‬ ‫ فــردی کــه بــرای پیــروزی در رقابــت انتخاباتــی بــه هــر‬‫بــی اخالقــی و ناجوانمــردی دســت مــی زنــد و از تهمــت و‬ ‫افتــرا‪ ،‬دروغ پــردازی و تخریــب ســایر رقبــای خــود ابایــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬الیــق ورود بــه مجلــس نیســت چــراه نمــی تــوان او‬ ‫را مومــن خوانــد‪.‬‬ ‫ فــردی کــه هزینــه هــای گــزاف و بریــز و بپــاش و اســراف‬‫در تبلیغــات انجــام مــی دهــد‪ ،‬شــخصی نیســت کــه بــرای‬ ‫«عدالــت» گام بــردارد‪ ،‬بلکــه در پــی ان اســت کــه بــا ورود‬ ‫بــه مجلــس‪ ،‬هزینــه هــای خــود را بــا احتســاب ســود ان بــه‬ ‫خــود یــا اطرافیانــش بازگردانــد‪.‬‬ ‫ فــردی کــه وعــده هــای انتخاباتــی اش در چهارچــوب‬‫وظایــف نماینــده مجلــس نیســت‪ ،‬انقالبــی نیســت؛‬ ‫خیانتــکار اســت چــون دو گنــاه بــر او مرتبــط اســت‪ :‬اول‬ ‫اینکــه بــه مــردم دروغ مــی گویــد؛ دوم اینکــه ســطح مطالبــه‬ ‫گــری مــردم را کــه در یــک جامعــه اســامی بایــد رشــد‬ ‫یافتــه و جامــع نگــر باشــد‪ ،‬بــه مرتبــه ای پســت نــزول داده‬ ‫و مجلــس را از رســالت خــود بــه حاشــیه رانــده و ســرگرم‬ ‫مســائل جزئــی و اجرایــی حــوزه انتخابیــه خــود مــی کنــد‪.‬‬ ‫ کســی کــه رفتــار و گفتــارش قبــل از ورود بــه کارزار‬‫انتخاباتــی بــا بعــد از ان تفــاوت دارد و موضــع گیــری‬ ‫هایــش نــه بــر اســاس اصــول محکــم بلکــه بــر اســاس‬ ‫شــرایط و منفعــت شــخصی و جناحــی تغییــر مــی کنــد‪،‬‬ ‫شــجاع نیســت و نمــی توانــد نماینــده خوبــی بــرای مــردم‬ ‫شــجاع و باعــزت باشــد‪.‬‬ ‫ت تحلیــل و بیــان مناســب برخــوردار‬ ‫ فــردی کــه از قــدر ِ‬‫نباشــد و قــادر بــه ارتبــاط گیــری بــا اقشــار مختلــف و بهــره‬ ‫گیــری از نظــرات صاحبــان ایــده و تفکــر نباشــد‪ ،‬نمــی توانــد‬ ‫کارامــد باشــد‪.‬‬ ‫ کســی کــه از انگیــزه و انــرژی فــراوان جوانــی برخــوردار‬‫نباشــد نمــی توانــد کار جهــادی انجــام دهــد‪.‬‬ ‫گام دوم را جوان برداریم‬ ‫می بَــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش مــا ایــن اســت تــا بــا‬ ‫همــکاری بخــش خصوصــی ایــن ســد را اجــرا و تکمیــل‬ ‫کنیــم کــه در ایــن بــاره صحبت هایــی بــا برخــی از‬ ‫ســرمایه گذاران انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 33‬میلیاردتسهیالت برای مشاغل خانگی‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۷‬تاکنــون ‪۳۳‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت مشــاغل خانگــی در اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫ســعید مازندرانــی در حاشــیه افتتــاح نمایشــگاه محصــوالت مشــاغل خانگــی‬ ‫در گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬طــرح توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار بــا همــکاری‬ ‫جهاددانشــگاهی اســتان‪ ،‬اداره کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری و اداره کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بــرای ‪ ۲۰۰‬نفــر از زنــان سرپرســت خانــوار در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کالس هــای اموزشــی موردنیــاز در زمینه هــای بــازار کار‪ ،‬مهارتی‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬امــور مالیاتــی و‪ ...‬بــرای ایــن زنان برگزار می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا اشــاره اجــرای بــه طــرح جامــع‬ ‫مشــاغل خانگــی در وزارت کار‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســهم اســتان مــا از در ایــن طــرح‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬نفــر اســت کــه ایــن افــراد هــم توانمنــد شــده و بــه بــازار کار وصــل می شــوند‪.‬‬ ‫مازندرانــی یــاداور شــد‪ :‬از ســال ‪ ۹۷‬تاکنــون ‪ ۳۳‬میلیــارد تومــان تســهیالت مشــاغل‬ ‫خانگــی در اختیــار ‪ ۳۷۰۰‬نفــر قــرار گرفــت‪ ۸۰ .‬درصــد ایــن تســهیالت را بانــوان‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه رهبــر فرزانــه از گام دوم انقــاب بــه فراینــد‬ ‫ـی چهــل ســاله دوم یــاد مــی کننــد و بــر نســل‬ ‫بــزرگ و جهانـ ِ‬ ‫جــوان بــرای پیمــودن ایــن گام‪ ،‬در رودی از اعمــاق دل مــی‬ ‫فرســتند و مســئولیت را متوجــه جوانــان مومــن انقالبــی‬ ‫مــی داننــد‪ ،‬بــی شــک اینــده کشــور را در گــرو در صحنــه‬ ‫بــودن جوانــان و ورود انــان بــه مســئولیتهای حســاس و‬ ‫تصمیــم ســاز ِ قانونگــذاری و اجرایــی کشــور می داننــد‪.‬‬ ‫تاریــخ نخســت چهــل ســاله انقــاب گــواه اســت کــه اگــر‬ ‫بــی توجهــی بــه شــعارهای انقــاب و غفلــت از جریــان‬ ‫انقالبــی در برهــه هایــی از ایــن تاریــخ نمی بــود‪ ،‬بــی شــک‬ ‫دســتاوردهای انقــاب از ایــن بســی بیشــتر و کشــور در‬ ‫مســیر رســیدن بــه ارمان هــای بــزرگ بســی جلوتــر بــود و‬ ‫بســیاری از مشــکالت کنونــی وجــود نمی داشــت‪ .‬امــا دنبالــه‬ ‫ی ایــن مســیر بایــد بــه همــت‪ ،‬هوشــیاری‪ ،‬ســرعت عمــل و‬ ‫ابتــکار جوانــان طــی شــود‪.‬‬ ‫جوانــان عــزم خــود را جــزم کــرده تــا بــا نهــادن شــانه هــای‬ ‫خــود بــه زیــر بــار ایــن مســئولیت و بهــره گیــری از تجربیــات‬ ‫و عبــرت هــای گذشــته‪ ،‬نــگاه انقالبــی و عمــل جهــادی را‬ ‫بــکار ببندنــد تــا گامــی بردارنــد در جهــت تبدیــل ایــران عزیــز‬ ‫بــه الگــوی کامــل نظــام پیشــرفته اســامی‪.‬‬ ‫عملکــرد ضعیــف وکالی ملــت در دوره فعلــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بســیاری از فرصــت هــا را ســوزانده و‬ ‫نتوانســته زمینــه هــای اســتفاده از ظرفیــت هــا‪ ،‬پتانســیل‬ ‫هــا و منابــع عظیــم مــادی و معنــوی ایــن کشــور را در جهــت‬ ‫رفــاه و بهبــود معیشــت مــردم فراهــم کنــد‪ .‬مشــغول شــدن‬ ‫نماینــدگان مجلــس بــه امــورات فرعــی زائــد ماننــد عــزل و‬ ‫نصــب مدیــران و جابجایــی کارکنــان دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫و انجــام رفتارهــای پوپولیســتی‪ ،‬انــان را از پرداختــن بــه‬ ‫وظایــف اصلی شــان درمانــده کــرده و بــه خــواب غفلــت فــرو‬ ‫بــرده اســت‪.‬‬ ‫قطعــا مجلــس جــوان و کارامــد مــی توانــد شــرایط کنونــی‬ ‫را تغییــر داده تــا فشــارهای اقتصــادی‪ ،‬مــردم عزیــز کــه‬ ‫صاحبــان اصلــی نظامنــد را بیــش از ایــن ازرده نســازد‪.‬‬ ‫لذا بدیهی است که گام دوم را باید جوان برداریم‪.‬‬ ‫در پی سرقت فیبر مسیر پیشکمر از توابع شهرستان کالله ‪ ،‬با تالش کارکنان قطعی ارتباط در کوتاهترین زمان ممکن رفع شد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مهنــدس بهــرام مــرادی رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان کاللــه بــا توجــه بــه گــزارش مبنــی بــر ســرقت‬ ‫فیبــر مســیر روســتای پیشــکمر کــه منجــر بــه قطــع ارتبــاط مخابراتــی در ایــن منطقــه شــده بــود ‪ ،‬ســریعا بــا حضــور‬ ‫کارشناســان فنــی اداره مخابــرات گنبــد ‪ ،‬ترمیــم مســیر فیبــر انجــام و ارتباطــات در ســطح پایــدار قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه اقدامــات و برنامــه هــای انحــام شــده توســط مخابــرات کاللــه گفــت‪ :‬اجــرای پــروژه ‪ uso‬فیبــر‬ ‫روســتای بارانــی در دســت اجــرا میباشــد کــه بــا پایــان یافتــن ایــن پــروژه کیفیــت ارتباطــات مخابراتــی افزایــش‬ ‫یافتــه و رضایــت مشــتریان را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رفع خرابی فیبر‬ ‫مسیر پیشکمر‬ ‫در کوتاهترین‬ ‫زمان‬ ‫شهرستانها‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در گلستان‪:‬‬ ‫فعال بودن ‪ 40‬درصد از شرکت های تعاونی گنبد کاووس‬ ‫سرپرســت اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس درشــرق اســتان گلســتان اعــام کــرد کــه از مجموع‬ ‫دو هــزار و ‪ ۵۷‬شــرکت تعاونــی ثبــت شــده درایــن شهرســتان مــرزی تنهــا ‪ ۴۰‬درصــد انهــا فعــال هســتند‪.‬‬ ‫حبیب اللــه ابراهیمــی اظهــار داشــت کــه شــرکت های تعاونـی در گنبــدکاووس بــا ‪ ۲۵۶‬هــزار و ‪۲۷۱‬‬ ‫عضــو و ســرمایه ای بــه ارزش ‪ ۹۶‬میلیــارد و ‪ ۳۸۴‬میلیــون و ‪ ۲۸۲‬هــزار ریــال دربخش هــای مختلــف‬ ‫تولیــدی‪ ،‬توزیعــی و خدماتــی ثبــت شــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس دســتوالعمل ابالغــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه شــرکت های تعاونــی غیرفعــال‪،‬‬ ‫بایســتی در دو مرحلــه اخطــار کتبــی داده شــود تــا وضعیــت خــود را مشــخص نماینــد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت در مرحلــه‬ ‫ســوم شــرکت تعــاون منحــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون کارشناســان ایــن اداره در مرحلــه صــدور اخطاریــه اول بــرای شــرکت های‬ ‫تعاونــی غیرفعــال هســتند‪ ،‬از صــادرات دو میلیــون و ‪ ۳۹۸‬هــزار دالری محصــوالت برخــی شــرکت های تعاونــی‬ ‫فعــال گنبــدکاووس از اول ســال جــاری تــا پایــان اذرمــاه بــه کشــورهای مختلــف خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬روســری‪،‬‬ ‫تنــور گازی‪ ،‬روتختــی و کاور‪ ،‬انــواع میــوه خشــک شــده و نئوپــان و تختــه مالمینــه (ام دی اف) از مهمتریــن اقــام‬ ‫صادراتــی شــرکت های تعاونــی ایــن شهرســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬عمــان‪ ،‬امــارات‪ ،‬روســیه‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬افغانســتان و ارمنســتان از جملــه‬ ‫کشــورهای مقصــد بــرای صــادرات شــرکت های تعاونــی گنبــدکاووس در ‪ ۹‬مــاه گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس همچنیــن گفــت کــه عــاوه بــر شــرکت های‬ ‫تعاونــی‪ ،‬درحــال حاضــر ‪ ۸۱‬کارگاه تولیــدی در شــهرک صنعتــی ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه ‪ ۵۸‬واحــد ان‬ ‫فعــال بــوده و هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر در انهــا مشــغول کار هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تــا پایــان امســال ســند توســعه اقتصــادی و اشــتغالزایی ‪۱۱۹‬‬ ‫روســتای اســتان تدویــن می شــود‪.‬‬ ‫علــی نصیبــی بــا بیــان اینکــه توجــه دولــت در ســال های اخیــر‬ ‫وعده های رئیس جمهور در گلستان عملی نشد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح گردشــگری در اشــوراده گفــت‪ :‬وعــده هــای رئیــس جمهــور در‬ ‫گلســتان عملی نشــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در جلســه شــورای اداری گلســتان ضمــن گرامیداشــت دهــه فجــر‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬ســیل‬ ‫ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬خســارات ســنگینی بــه گلســتان وارد کــرد و از سراســر ایــران کمــک هــای زیــادی بــه مــردم شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمــک هــای دولــت در جبــران خســارت ســیل‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت هــم تاکنــون دو هــزار و ‪ ۳۰۷‬میلیــارد تومــان‬ ‫در بازســازی مناطــق ســیل زده و جبــران خســارت هــا هزینــه کــرده کــه قابــل مالحظه اســت‪.‬‬ ‫نورمفیــدی بــا اشــاره بــه ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایشــان در ســفر خــود بــه مــردم وعــده هایــی دادنــد‬ ‫کــه برخــی از انهــا بــه ســرانجام نرســیده اســت از جملــه ایــن وعــده هــا گردشــگری جزیــره اشــوراده بــود کــه طبــق نظــر‬ ‫کارشناســان از زمــان کلنــگ زنــی تاکنــون حــدود ‪ ۱۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه موانــع بســیاری بــر ســر راه ایــن پــروژه گذاشــته شــده اســت‪ ،‬در خصــوص خلیــج گرگان گفــت‪ :‬خلیج گرگان‬ ‫در حــال خشــک شــدن اســت و اگــر از هــم اکنــون بــرای ان تمهیداتــی اندیشــیده نشــود عــاج بخشــی ان زمــان بر خواهد شــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان توضیــح داد کــه راه ارتبــاط خلیــج گــرگان بــا دریــا تقریبــا ًقطــع شــده اســت و بــا الیروبــی‬ ‫خزینــی و چاپاقلــی مــی تــوان اب را بــه ان رســاند امــا برخــی موانــع بــر ســر راه ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مقــرر شــده بــود کــه ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار از اراضــی شــمال اســتان زهکشــی شــود کــه تاکنــون ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار‬ ‫زهکشــی شــده و امیدواریــم کــه بــا ســرعت بیشــتری ایــن عمــل اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫نورمفیدی گفت‪ :‬باید کار بزرگ و پروژه بزرگ در گلستان انجام شده تا زمینه ساز تحول و ایجاد اشتغال شود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بیــان کــرد‪ :‬راه اهــن ایران‪-‬ترکمنســتان‪ -‬قزاقســتان بــا حضــور روســای ســه‬ ‫کشــور راه انــدازی شــد و همــگان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه تحــول اساســی در اســتان روی خواهــد داد امــا ایــن پــروژه هم‬ ‫در بخــش هایــی دچــار موانعــی اســت‪.‬‬ ‫بــه توســعه اقتصــادی معطــوف شــده اســت‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بســیاری از روســتاهای اســتان‬ ‫در زمینه هــای مختلفــی از جملــه گردشــگری‬ ‫و بومگــردی‪ ،‬کشــت گیاهــان دارویــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫تبدیلــی بخــش کشــاورزی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫و غیــره دارای قابلیت هــا و توانمندی هــای‬ ‫بالقــوه هســتند کــه باید براســاس یــک برنامه‬ ‫زمینــه رشــد اقتصــادی و معیشــتی را بــرای‬ ‫روســتاییان فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه تدویــن ســند توســعه اقتصــادی و‬ ‫اشــتغالزایی برا روســتاها اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ 27‬قانــون برنامــه ششــم توســعه‬ ‫دولــت مکلــف اســت ســاالنه و تــا پایــان ایــن‬ ‫برنامه‪ ،‬برای ‪ 5‬هزار روســتا ســند توســعه اقتصادی و اشــتغالزا‬ ‫تهیــه کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫بیش از ‪ 46‬درصد جمعیت گلســتان ســاکن روســتاها هســتند‬ ‫‪ ۴‬مصدوم در اثر سقوط پژو ‪ ۲۰۶‬به رودخانه‬ ‫معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر گلســتان گفــت‪ :‬ســقوط‬ ‫پــژو ‪ ۲۰۶‬بــه رودخانــه ای در علــی ابادکتــول ‪ ۴‬مصــدوم برجــای گذاشــت‪.‬‬ ‫ســیدرحیم میرکریمــی اظهارکــرد‪ :‬ســاعت ‪ ۱۹‬و دو دقیقــه جمعــه طــی‬ ‫گــزارش برخــورد پــژو ‪ ۲۰۶‬بــا پــل و ســقوط در رودخانــه محــور دهنــه‬ ‫محمدابــاد محــدوده روســتایی ییالقــی الســتان و چجــا بــه مرکــز کنتــرل و‬ ‫هماهنگــی عملیــات هــال احمــر گلســتان اعــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن حادثــه چهــار مصــدوم داشــت کــه ســه مصــدوم توســط‬ ‫عوامــل اورژانــس و یــک مصــدوم هــم توســط جمعیــت هــال احمــر پــس‬ ‫از رهاســازی و انتقــال بــا بســکت از ارتفــاع ‪ ۶‬متــری‪ ،‬اعــزام بــه بیمارســتان‬ ‫بقیــه اللــه االعظــم علــی ابــاد شــدند‪.‬‬ ‫میرکریمــی بــا بیــان اینکــه ‪ :‬ایــن عملیــات ســاعت ‪ ۲۱‬و ‪ ۵۸‬دقیقــه پایــان‬ ‫یافــت‪ ،‬یــک تیــم امــدادی متشــکل از چهــار نفــر و یــک دســتگاه امبوالنــس‬ ‫و یــک ســت نجــات و یــک ســت کوهســتان هــال احمــر بکارگیــری شــد‪.‬‬ ‫بــر ضــرورت تدویــن ایــن ســند تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬تــا پایــان‬ ‫امســال بــرای ‪ 119‬روســتای اســتان ســند توســعه اقتصــادی و‬ ‫اشــتغالزایی تدویــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه ‪ 594‬روســتای‬ ‫اســتان دارای اســناد توســعه ای خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫نصیبــی گفــت‪ :‬بــا تدویــن ایــن اســناد‪ ،‬محورهــای توســعه و‬ ‫ظرفیت هــای اقتصــادی هــر روســتا شناســایی و حتــی پرداخــت‬ ‫تســهیالت اشــتغالزایی نیــز هدفمندتــر می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طرح روســتای کارافرین در اســتان نیز‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬ایــن طــرح بــرای ‪ 50‬روســتای اســتان بــه تصویــب‬ ‫رســید و قــرار شــد تــا بخش هــا و دســتگاه های مختلــف بــرای‬ ‫کاهــش بیــکاری در ایــن روســتاها اقدامــات مختلفــی امــا‬ ‫هماهنگــی را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتان افــزود‪ :‬انتخــاب‬ ‫ایــن روســتاها برعهــده فرمانداری هــا قــرار گرفتــه؛ ضمــن اینکــه‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت بــرای اشــتغالزایی در اختیــار ایــن‬ ‫روســتاییان قــرار می گیــرد‪ /.‬تســنیم‬ ‫موافقت با مرخصی ‪ ۱۰‬روزه زندانیان گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در حاشــیه بازدیــد از زنــدان‬ ‫گــرگان‪ ،‬بــا مرخصــی ‪ ۱۰‬روزه بــه زندانیــان اســتان بــه مناســبت دهــه‬ ‫فجــر موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان در بازدیــد از زنــدان گــرگان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫مرخصــی بــه زندانیــان واجــد شــرایط اســتان داده مــی شــود تــا‬ ‫از ایــن فرصــت بــرای حــل مشــکالت و اخــذ رضایــت از شــاکیان‬ ‫خــود‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بازدیــد امــروز بــا حضــور دادســتان مرکــز اســتان و‬ ‫چنــد تــن از قضــات گــرگان‪ ،‬پرونــده زندانیــان ایــن زنــدان بازبینــی و‬ ‫دســتورات الزم بــرای حــل مشــکالت ایــن افــراد صــادر شــد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان بیان کرد‪ :‬در راســتای دســتورالعمل‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه‪ ،‬کار بازبینــی پرونــده زندانیــان اســتان اغــاز شــده‬ ‫و در یــک مــاه اخیــر بیــش از ‪ ۹۰۰‬نفــر ازاد شــده انــد‪.‬‬ ‫پایان جشنواره شعر فجر در گلستان‬ ‫جشــنواره شــعر فجــر گلســتان بــا عنــوان گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی‪ ،‬شــامگاه‬ ‫چهارشــنبه بــا تجلیــل از برترین هــا در تــاالر فخرالدیــن اســعد گــرگان بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان در ایــن مراســم گفــت‪ :‬شــعر شناســنامه ملــی و جهانــی مــا اســت و بایــد‬ ‫بــا معنــا و مفهــوم و ارزش همــراه باشــد تــا بتوانــد بــه جایــگاه واقعــی خــود برســد‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری بــا اشــاره بــه محوریــت جشــنواره امســال شــعر فجــر‪ ،‬گفــت‪ :‬موضــوع شــهید ســلیمانی‪ ،‬مســاله نــو‬ ‫و تــازه ای در ابعــاد مختلــف هنــری بــرای هنرمنــدان اســت کــه اگــر در ابعــاد مختلــف بــه ان نگریســته شــود‪ ،‬پنجــره ای‬ ‫نــو و شــکوه ای خــاص بــرای هنرمنــد بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان هــم در ایــن مراســم دلیــل مانــدگاری و جاویــدان بــودن انقــاب اســامی را تاثیــر‬ ‫گرفتــن ان از اســام نــاب محمــدی (ص) دانســت‪.‬‬ ‫ســردار حســین معروفــی اظهــار داشــت‪ :‬دلگرمــی مــردم بــه ایــن انقــاب باعــث تحــول عظیــم در همــه بخــش هــا از‬ ‫جملــه فرهنــگ شــده کــه برگــزاری جشــنواره شــعر فجــر از نشــانه هــای ایــن تحــول اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هنــر در همــه جــا کارایــی و اثرگــذاری دارد و زیبایــی دیــن مــا در هنــر گرایــش و تحــوالت فرهنگــی اســت‬ ‫کــه باعــث شــده تــا دشــمنان نتواننــد دل جوانــان را از ایــن نظــام و انقــاب خالــی و نقشـه های خــود را اجرایــی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه هنــر امــام (ره) و انقــاب اســامی تربیــت و پــرورش شــهید ســلیمانی‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬حاج قاســم محصــول دفــاع مقــدس‪ ،‬ثمــره انقــاب و شــهیدان بــود و خــود را وقــف دیــن و اســام کــرد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬اثــر در بخــش بزرگســاالن از ‪ ۷۰‬شــاعر و ‪ ۱۰۰‬اثــر از ‪ ۵۰‬شــاعر در بخــش کــودک و نوجــوان بــه دبیرخانــه‬ ‫ایــن جشــنواره ارســال شــده بــود‪.‬‬ ‫جریــان ســازی ادبــی و بالندگــی گونــه هــای شــعر امــروز و ایجــاد انگیــزه و رقابــت بیــن شــاعران‪ ،‬تقویــت و حفــظ‬ ‫و اســتمرار بنیــان هــای انقــاب از حــوزه ادبیــات‪ ،‬ارج نهــادن بــه تــاش شــاعران و توجــه و تقویــت شــعر انــان و‬ ‫شناســایی افــراد نــواور و نخبــه شــعری اســتان و معرفــی شــاخص هــا و الگوهــای شــعر بــه جوانــان و نوقلمــان از‬ ‫اهــداف برپایــی ایــن جشــنواره بــود‪.‬‬ ‫در بخــش ازاد بزرگســاالن ایــن جشــنواره ســارا بــازوی‪ ،‬طاهــا ارجونــی‪ ،‬حســین حاجی کالتــه‪ ،‬ســمیرا مرادپــور و‬ ‫مجتبــی طالبــی و علی اکبــر اغاســیان در بخــش ویــژه ســردار ســلیمانی در ایــن رده ســنی منتخــب و لــوح و هدایایــی‬ ‫خــود را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫در بخــش کــودکان و نوجوانــان بــا موضــوع ازاد بارانــه نشــاطی‪ ،‬مهدیــه بیــات و علــی ارجونــی رتبــه اول تــا ســوم‬ ‫شــدند و در بخــش ویــژه ســردار ســلیمانی همیــن گــروه ســنی فاطمــه ابــام و فرشــاد خدنــگ منتخــب شــناخته شــدند‬ ‫و لــوح تقدیــر و هدایــای خــود را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫جعفــر رودســرابی‪ ،‬مریــم محمدیــان و فــرزاد خدنــگ داوران بخــش بزرگســال و ســیده محدثــه حســینی و شــهروز‬ ‫بایــی داوران بخــش کــودکان و نوجوانــان بودنــد و مســلم فدایــی دبیــر علمــی ان بــود‪.‬‬ ‫اجرایــی موســیقی موضوعــی و نمایــش میدانــی هدف هــای روشــن اثــری بــه قلــم صمــد رحیمــی و کارگردانــی و‬ ‫بازیگــری فاطمــه احمــدی بــا مضمــون شــهدای مدافــع حــرم‪ ،‬نمایشــگاه عکــس و پوســتر مقاومــت‪ ،‬خوشنویســی و‬ ‫اجــرای نقاشــی خــط زنــده توســط علــی زورســتان بــا مضمــون انقــاب اســامی‪ ،‬ایثــار و مقاومــت و ســردار ســلیمانی‬ ‫و شــعرخوانی برگزیــدگان از جملــه برنامــه هــای اییــن اختتامیــه شــعر فجــر گلســتان بــود‪.‬‬ ‫تدوین ‪119‬‬ ‫سند اقتصادی‬ ‫روستایی در‬ ‫گلستان‬ ‫‪ % 79‬یارانه بگیران مشمول دریافت‬ ‫بسته معیشتی اند‬ ‫معــاون اجتماعــی اداره کل کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ 79 :‬درصــد از جمعیــت بارانــه بگیــر ایــن اســتان مشــمول دریافــت‬ ‫بســته معیشــتی شــده انــد‪.‬‬ ‫علیرضــا ذوقــی در گفــت و گــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهارکرد‪ 284 :‬هــزار و ‪ 221‬خانوار‬ ‫معــادل ‪ 721‬هــزار و شــش نفــر در ایــن اســتان یارانــه دریافــت می کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن جمعیــت ‪ 225‬هــزار و ‪ 114‬خانــوار مشــمول دریافــت‬ ‫بســته معیشــتی شــده انــد‪.‬‬ ‫ذوقــی ادامــه داد‪ :‬در واقــع از هــر پنــج نفــر یارانــه بگیــر در ایــن اســتان‪،‬‬ ‫چهــار نفــر بســته حمایتــی را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا افــرادی کــه مشــمول ایــن طــرح نشــده و نســبت بــه ان‬ ‫اعتــراض کــرده انــد نیــز گفــت‪ 31 :‬هــزار و ‪ 128‬خانــوار نســبت بــه ایــن امــر‬ ‫اعتــراض کــرده انــد امــا اینکــه مشــمول دریافــت بســته حمایتــی شــده انــد و‬ ‫یــا خیــر هنــوز از ســوی وزارت خانــه‪ ،‬اطالعاتــی اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫با تشدید نظارت ها بر رانندگان و ناوگان اتوبوسی‪:‬‬ ‫شرکتهای اتوبوسرانی گلستان ملزم به استفاده از کاربری‬ ‫سامانه سپهتن شدند‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده‬ ‫ای گلســتان بــا اشــاره بــه اغــاز‬ ‫طــرح تشــدید کنتــرل و نظــارت‬ ‫بــر ســفرهای بیــن شــهری‬ ‫راننــدگان و نــاوگان اتوبوســی‬ ‫اســتان‪،‬گفت‪ :‬مهمتریــن کار در‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬الــزام مدیــران شــرکتها‬ ‫بــه اســتفاده از کاربــری ســامانه‬ ‫ســپهتن جهــت کنتــرل عملکــرد‬ ‫راننــدگان و نــاوگان بــوده اســت‪.‬‬ ‫«ایــوب میرشــاهی افــزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر تمــام ‪ 219‬دســتگاه‬ ‫اتوبــوس فعــال در اســتان مجهــز‬ ‫بــه ســامانه ســپهتن هســتند و‬ ‫ایــن اقــدام بــرای افزایــش ایمنــی‬ ‫نــاوگان و پیشــگیری از حــوادث‬ ‫جــاده ای انهــا انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســامانه پیمایــش‬ ‫هوشــمند تــردد نــاوگان (سپهتن)دســتگاهی اســت کــه در داخــل هــر اتوبــوس نصــب شــده و مجهــز‬ ‫بــه دوربیــن و دریافــت کننــده امــواج ماهــواره ای ردیابــی بــوده و ضمــن برقــراری ارتبــاط پایــدار بــا‬ ‫خــودرو‪ ،‬از ایــن طریــق موقعیــت خــودرو و رفتــار راننــده بــا بیشــترین دقــت و ســرعت محاســبه و‬ ‫گــزارش مــی شــود‪.‬‬ ‫میرشــاهی ادامــه داد‪ :‬اقدامــات مهــم دیگــری کــه بــا اجــرای ایــن طــرح از نیمــه دوم بهمــن مــاه‬ ‫تاکنــون صــورت گرفتــه مــی تــوان از برگــزاری جلســه بــا صنــوف‪ ،‬مدیــران شــرکتها و مالکیــن اتوبوس‪،‬‬ ‫انعــکاس هــای خبری‪،‬هماهنگــی و برنامــه ریــزی بــا پلیــس راه‪ ،‬اســتقرار‪ ،‬بازدیــد و کشــیک مســتمر‬ ‫همــکاران در پایانــه هــای مســافربری گــرگان و گنبــد و مرکــز مدیریــت راههــا و مانیتورینــگ نــاوگان‬ ‫از طریــق ســامانه ســپهتن‪،‬الزام راننــدگان بــه نصــب کارت مشــخصات وتلفــن پاســخگو در داخــل‬ ‫اتوبــوس هــا براســاس ابالغیــه هــای اخیــر نــام بــرد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪233‬‬ ‫کاهش ‪ ۷۲‬درصدی‬ ‫باران در شمال گلستان‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گلســتان گفــت کــه بــا‬ ‫وجــود افزایــش حجــم مخــزن ســدهای ایــن خطــه‬ ‫شــمالی در مقایســه بــا ســال قبــل‪ ،‬کاهــش ‪۷۲‬‬ ‫درصــدی بــارش در مناطــق شــمالی ایــن اســتان نگــران‬ ‫کننــده اســت‪.‬‬ ‫علــی نظــری اظهــار داشــت‪ :‬بــارش ســال قبــل‬ ‫وضعیــت دبــی رودخانــه هــای گلســتان را بهبــود‬ ‫بخشــید امــا در مقایســه بــا درازمــدت‪ ،‬اورد ابــی‬ ‫رودخانــه هــای منطقــه رو بــه کاهــش اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر مخــزن ســدهای‬ ‫گلســتان ‪ ۳۳‬درصــد معــادل ‪ ۸۱‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫اب ذخیــره دارد در حالــی کــه در مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ایــن رقــم ‪ ۲۸‬درصــد معــادل ‪ ۶۷‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اب بــود‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۱۴‬ســد مخزنــی بــا ظرفیــت اســمی ذخیــره‬ ‫اب حــدود ‪ ۳۰۰‬میلیــون مترمکعــب دارد کــه از مهــم‬ ‫تریــن ایــن ســدها مــی تــوان بــه گلســتان‪ ،‬بوســتان‪،‬‬ ‫وشــمگیر‪ ،‬کبــودوال و کوثــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫همچنیــن بــه اجــرای زهکشــی در اراضــی شــوره زار‬ ‫اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬زهکشــی مــورد تعهــد‬ ‫ایــن شــرکت بــرای پوشــش ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار زمیــن بــا‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۷۰‬درصــد در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن زهکشــی ‪ ۶‬هــزار هکتــار‬ ‫دیگــر از اراضــی اولویــت دار گلســتان بــا بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی توســط ایــن شــرکت در‬ ‫دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬طــرح زهکشــی در ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی اســتان در دســت مطالعــه اســت و طبــق‬ ‫اولویــت بنــدی تعییــن شــده اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫الیروبی ‪ ۲۱۴‬کیلومتر مسیر رودخانه های‬ ‫گلستان پس از سیل‬ ‫نظــری بــه تــاش شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫بــرای جلوگیــری از وقــوع ســیل اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫پــس از بــروز ســیل ابتــدای امســال تاکنــون ‪۲۱۴‬‬ ‫کیلومتــر از مســیر رودخانــه هــای اســتان الیروبــی‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫نظــری افــزود‪ :‬ایــن الیروبــی شــامل ‪ ۱۱۸‬کیلومتــر در‬ ‫مســیر رودخانــه گــرگان رود‪ ۶۳ ،‬کیلومتــر در مســیر‬ ‫رودخانــه قــره ســو‪ ۲۳.۵ ،‬کیلومتــر در مســیر رودخانه‬ ‫اتــرک‪ ،‬نــکا رود‪ ۸.۶ ،‬کیلومتــر در مســیر رودخانــه نــکا‬ ‫رود و یــک کیلومتــر در مســیر خلیــج گــرگان بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی همزمــان بــا وقوع ســیل هم ‪ ۱۰۵‬کیلومتر‬ ‫از رودخانــه هــای اســتان الیروبــی‪ ۲۶ ،‬کیلومتــر تعریض‬ ‫کانــال و ‪ ۲۱.۵‬کیلومتــر حفــر کانــال انجام شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ســال اخیــر یــک هــزار و ‪۷۴۹‬‬ ‫کیلومتــر از طــول رودخانــه هــای اســتان الیروبــی و‬ ‫‪ ۹۳‬کیلومتــر طــرح مرمــت زهکشــی و دو مــاه قبــل از‬ ‫بــروز ســیل هــم ‪ ۲۳‬کیلومتــر رودخانــه هــای منتهــی‬ ‫بــه خلیــج گــرگان الیروبــی شــده بــود‪.‬‬ ‫نظــری بــا بیــان ایــن کــه ســیل امســال چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۹۹۰‬میلیــارد ریــال بــه حــوزه اســتحفاظی شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای اســتان خســارت وارد کــرد گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال از کل خســارت بــرای اجــرای طــرح‬ ‫هــای مقابلــه ای اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــه‬ ‫اجــرای طــرح داناب (گســترش ســوادابی) در گلســتان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬امســال ‪ ۳۰۸‬مدرســه بــا ‪۳۸۰‬‬ ‫معلــم و ‪ ۳۵‬هــزار دانــش امــوز در ایــن طــرح شــرکت‬ ‫مــی کننــد کــه در ان دانش امــوزان بــا مســایل مربــوط‬ ‫بــه حفاظــت از منابــع اب‪ ،‬مقابلــه بــا خشکســالی و‬ ‫کــم ابــی اشــنا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۷‬طرح ابی گلستان در دهه فجر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫همچنیــن گفــت کــه در دهــه فجــر امســال ‪ ۱۷‬طــرح‬ ‫ابــی در حــوزه هــای تامیــن و عرضــه اب‪ ،‬بهبــود بهــره‬ ‫بــرداری و حفاظــت منابــع اب و مهندســی رودخانــه‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۱۳۶‬میلیــارد و ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال در ‪۱۴‬‬ ‫شهرســتان اســتان مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی الیروبــی رودخانــه گرگانــرود در‬ ‫اق قــا‪ ،‬الیروبــی رودخانــه ســیاه جــوی‪ ،‬دوبــرار‪ ،‬قــره‬ ‫چــای‪ ،‬محمدابــاد‪ ،‬زرینــگل‪ ،‬چهــل چــای‪ ،‬چهاربــاغ‪،‬‬ ‫شــاهکوه‪ ،‬زیــارت و الیروبــی و ســاماندهی رودخانــه‬ ‫اتــرک و اتــرک مــرزی از جملــه ایــن طرح هــا اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۳۹‬طــرح‬ ‫ابــی بــا اعتبــار ‪ ۵۳۴‬میلیــارد ریــال در ‪ ۱۴‬شهرســتان‬ ‫همزمــان بــا دهــه فجــر خبــر داد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت از موقعیــت مناســب طبیعــی ‪ ۶۵۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی قابــل ابیــاری‪ ۵ ،‬حوضــه ابریــز اصلــی‬ ‫شــامل اتــرک‪ ،‬گــرگان رود‪ ،‬قــره ســو‪ ،‬خلیــج گــرگان و‬ ‫نــکارود بــا ‪ ۴۴‬شــاخه رودخانــه اصلــی بــه طــول حــدود‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫پل های ارتباطی ما با شما‬ ‫‪01732320420-1‬‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫‪Bkkpir@gmail.com‬‬ ‫‪@Bazarkasbokar‬‬ ‫چه زمانی نگران‬ ‫شنیدن صدای زنگ‬ ‫‪6‬‬ ‫در گوش باشیم‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪233‬‬ ‫سالمت‬ ‫چگونه متوجه کمبود‬ ‫پروتئین در بدن شویم؟‬ ‫پروتئیــن منبــع غنی از امینو اســیدهای‬ ‫مــورد نیــاز در بــدن بــرای چندیــن فراینــد‬ ‫از حمایــت ســاختاری گرفتــه تــا انتقــال‬ ‫اکســیژن بــه ریــه هــا و بافــت هــا‬ ‫اســت‪ .‬از یــک دیــدگاه ســاختاری‪ ،‬امینــو‬ ‫اســیدها مــورد نیــاز بــرای ســوخت و‬ ‫حمایــت از سیســتم عضالنــی اســکلتی‬ ‫و نیــز حمایــت ســاختاری از یــک بافــت و ســطح‬ ‫ســلولی از هــر چیــزی بــه غشــا ســلولی مــو و‬ ‫ناخــن هــا مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مهــم اســت کــه بــه امینــو اســیدها بــه‬ ‫عنــوان بلوکــی بــزرگ بــرای تقریبــا هــر فراینــد‬ ‫بیولوژیکــی در بــدن اشــاره کنیــم‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬امینــو اســیدها همچنیــن بلــوک هــای‬ ‫ســازنده انتقــال دهنــده هــای عصبــی مثــل‬ ‫دوپامیــن و ســروتونین هســتند‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬افــرادی کــه کمبــود پروتئین‬ ‫دارنــد‪ ،‬در انتقــال دهنــده هــای عصبــی دچــار‬ ‫کمبــود هســتند مــی توانــد گرســنگی انهــا را‬ ‫تحریــک کنــد کــه منجــر بــه افزایــش وزن مــی‬ ‫شــود و حتــی مــی توانــد اســترس‪ ،‬اضطــراب و‬ ‫خــواب را تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫امینــو اســیدها نیــز جــز اصلــی انتــی بــادی‬ ‫مــورد نیــاز بــرای عملکــرد سیســتم ایمنــی‬ ‫هســتند بنابرایــن بــرای اطمینــان از دریافــت‬ ‫پروتییــن مناســب جهــت پشــتیبانی از عملکــرد‬ ‫سیســتم ایمنــی‪ ،‬ایــده ال اســت‪.‬‬ ‫زنــگ گــوش ذهنــی تنهــا صدایــی اســت کــه شــمامی توانیــد بشــنوید‪.‬این شــایع تریــن نــوع صــدای زنــگ گــوش‬ ‫اســت‪.‬این مــی توانــد بــه علــت مشــکالت در گــوش بیرونــی‪ ،‬درونــی یــا داخلــی باشــد‪.‬همچنین مــی توانــد ناشــی‬ ‫از مشــکالت شــنوایی یــا بخشــی از مغــز شــما باشــد کــه ســیگنال هــای عصبــی را بــه عنــوان صدا(مســیرهای‬ ‫شــنوایی) تفســیر مــی کنــد‪.‬‬ ‫صــدای زنــگ در گــوش واقعــی ان اســت کــه شــما هنــگام معاینــه وزوز یــا زنــگ شــنوید‪ .‬ایــن نــوع نــادر زنــگ گــوش‬ ‫ممکــن اســت بــه علــت مشــکل ریفــی خون‪،‬وضعیــت اســتخوانی گــوش ویــا انقبــاض عضالنــی باشــد‪.‬‬ ‫همه با هم برای انتخاب یک فرد اصالح در خانه ملت با چهره ای جوان را انتخاب و برای این انتخاب پای صندوق های رای خواهیم رفت ‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪ ۴۴‬درصد بیماران سرطانی خراسان شمالی زنان هستند‬ ‫کمبــود پروتئیــن در بــدن باعــث ریــزش مــو‬ ‫و احســاس گرســنگی و اختــاالت خــواب مــی‬ ‫شــوند بــا مصــرف ســبزیجاتی مثــل اســفناج‬ ‫و قــارچ ایــن کمبــود خطرنــاک در بــدن را رفــع‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫از کجا بفهمیم بدنمان‬ ‫کمبود پروتئین دارد؟‬ ‫نشانه هایی که به کمبود پروتئین ختم می شوند‪:‬‬ ‫‪ .1‬گرسنگی‬ ‫گرســنگی مــداوم یــا مکــرر فیزیکــی و یــا‬ ‫عاطفــی اغلــب نشــانه ایــن اســت کــه بــدن‬ ‫خــود را بــه درســتی تغذیــه نمــی کنیــم‪ .‬بــه‬ ‫خصــوص اگــر ایــن گرســنگی بعــد از غــذا و‬ ‫یــا در طــول روز بــدون در نظــر گرفتــن و یــا‬ ‫نخــوردن غــذا اتفــاق افتــد‪ .‬پروتئیــن بــرای‬ ‫ترویــج ســیگنال هــای ســیری بــه مغــز و‬ ‫تثبیــت میــزان قنــد خــون مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫اســیدهای امینــه پروتییــن بــرای بســیاری‬ ‫از فرایندهــای زیســتی بــدن نیــز مــورد نیــاز‬ ‫اســت‪ .‬بــا هــدف رســیدن بــه حــدود ‪ 20‬تــا‬ ‫‪ 35‬گــرم در هــر وعــده غذایــی و اضافــه‬ ‫کــردن پروتییــن بــه میــان وعــده هــا در‬ ‫هنــگام گرســنگی ‪ ،‬از مصــرف پروتئیــن کافــی‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬از دست رفتن ماهیچه ها‬ ‫ماهیچــه هــای خســته‪ ،‬بــا افزایــش چربی بدن‬ ‫و از دســت دادن ماهیچــه مــی توانــد همگــی‬ ‫نشــانه ای از مصــرف پروتییــن ناکافــی باشــند‪.‬‬ ‫وقتــی پروتئیــن در رژیــم غذایــی کــم باشــد‬ ‫بــدن مجبــور بــه تجزیــه و تحلیــل ماهیچــه بــه‬ ‫منظــور بدســت اوردن امینــو اســیدها بــرای‬ ‫فرایندهــای مختلــف بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬افسردگی‬ ‫اســیدهای امینــه ماننــد تریپتوفــان یــا تیروزین‬ ‫را بــه عنــوان مــواد اولیــه بــرای انتقــال دهنــده‬ ‫هــای عصبــی مثــل ســروتونین و دوپامیــن کــه‬ ‫مــی توانــد منجــر بــه افســردگی و تغییــرات‬ ‫در حالــت روحــی و اضطــراب شــود بــه خاطــر‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬از مصــرف پروتییــن کافــی در‬ ‫غــذا و تنقــات بــرای بهبــود روحیــه مثبــت و‬ ‫جلوگیــری از پرخــوری اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬خستگی‬ ‫کمبــود پروتییــن مــی توانــد منجــر بــه خســتگی‬ ‫جســمی و ذهنــی شــود‪ .‬همانطــور کــه در بــاال‬ ‫اشــاره شــد‪ ،‬پروتئیــن ناکافــی مــی توانــد منجــر‬ ‫بــه انقبــاض عضالنــی ‪ ،‬گرفتگــی عضــات‬ ‫ماهیچــه و خســتگی شــود‪ .‬امینــو اســیدها از‬ ‫قبیــل گلوتامیــن در کنــار گلوکــز در ماهیچــه‬ ‫بــرای ســوخت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد‪،‬‬ ‫اســیدهای امینــه برای ســاختن انتقــال دهنده‬ ‫هــای عصبــی دخیــل در عملکــرد شــناختی و‬ ‫حافظــه و نیــز مغــز مــورد نیــاز هســتند‪.‬‬ ‫‪ .5‬ریزش مو‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید کــه کالژن و‬ ‫کراتیــن اجــزای اصلــی مــو هســتند هــر دو‬ ‫ایــن محصــوالت متشــکل از امینــو اســیدها‬ ‫هســتند‪ .‬مصــرف ناکافــی پروتئیــن قطعــا مــی‬ ‫توانــد منجــر بــه ریــزش مــو شــود چــون بــدن‬ ‫بــه امینــو اســیدها مثــل ‪،‬سیســتئین‪،‬لیزین ‪،‬‬ ‫و متیانیــن نیــاز دارد تــا مــو تشــکیل دهــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال‬ ‫به ویروس کرونا‪:‬‬ ‫دستها را مرتب با اب و صابون بشویید‪.‬‬ ‫از دســت دادن و بوســیدن افــراد دارای عالئــم‬ ‫ســرماخوردگی خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده کنید‪.‬‬ ‫از مواد غذایی بهداشتی و مطمئن استفاده کنید‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫گونه هایتان عالمت‬ ‫کمبود پروتئین در بدن‬ ‫دارند اگر ‪..‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۴ :‬درصــد مجمــوع‬ ‫بیمــاران ســرطانی اســتان زن هســتند کــه‬ ‫بیمــاری بیشــتر انهــا در زمنیــه ســرطان ســینه‪،‬‬ ‫پوســت‪ ،‬مــری و کلیــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر قاســم بیانــی ســرطان معــده‪ ،‬پوســت‪،‬‬ ‫مثانــه و مــری را نیــز شــایع تریــن ســرطان هــا‬ ‫در بیــن مــردان اســتان دانســت و گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار ســرطانی‬ ‫ایــن اســتان از خدمــات دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان از قبیــل تخفیفــات حوالــه دارویــی بهــره‬ ‫منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه بیمــاران‬ ‫بســیاری نیــز از خدمــات ســایر بخــش هــا از‬ ‫قبیــل انجمــن حمایــت از بیمــاران ســرطانی‬ ‫و غیــره اســتفاده مــی کننــد و بســیاری نیــز‬ ‫بــرای درمــان بــه شــهرهای همجــوار مــی رونــد‬ ‫کــه همیــن امــر باعــث شــده امــار دقیقــی از‬ ‫مجمــوع بیمــاران مبتــا بــه ســرطان در اســتان‬ ‫نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اینــک ســرطان هــای ســینه‪،‬‬ ‫پوســت‪ ،‬معــده و کلــون در کشــور در ردیــف‬ ‫بیشــترین هــا قــرار دارنــد کــه ایــن شــرایط در‬ ‫خراســان شــمالی شــامل ســرطان ســینه‪،‬‬ ‫پوســت‪ ،‬معــده‪ ،‬مــری و ســرطان هایــی بــا محــل‬ ‫اولیــه نامشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه گالیــه هــای‬ ‫بیمــاران ســرطانی مبنــی بــر کمبــود تجهیــزات‬ ‫درمانــی در اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــکلی‬ ‫کــه در کشــور داریــم در ایــن اســت کــه توقــع‬ ‫دارنــد همــه امکانــات را بــا هــم در شهرســتان‬ ‫هــا داشــته باشــند در حالــی کــه بــه دلیــل‬ ‫نگهــداری ســخت انهــا در کل دنیــا تجهیــزات در‬ ‫بخــش هایــی خــاص تجمیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قیمــت بــاالی ‪ ۱۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریالــی دســتگاه شــتاب دهنــده خطــی پرانــرژی‬ ‫و ســیتی ســیمیالتور‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫وجود عاملی ناشناخته‬ ‫در توکاهای تلف شده‬ ‫ مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬‫نتایــج ازمایش هــای انجام شــده نشــان داد‬ ‫علــت مــرگ دســته جمعی توکاهــای گلوســیاه در‬ ‫بجنــورد‪ ،‬بیمــاری مســری نبــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدمحمدمهدی احمــدی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نمونــه جســد توکاهــای تلــف شــده‪ ،‬بــرای بررســی‬ ‫بیشــتر و تشــخیص علت مرگ‪ ،‬به مشــهد ارســال‬ ‫شــد و البتــه نتایــج نشــان داده‪ ،‬علــت مــرگ‪،‬‬ ‫بیمــاری نیوکاســل و یــا انفلوانــزا کــه قابلیــت‬ ‫ســرایت بــه انســان را هــم دارد‪ ،‬نبــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه تعــداد بیمــاران موجــود در اســتان خریــد‬ ‫ایــن دســتگاه هــا بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی‬ ‫فعلــی امکانپذیــر نبــوده ضمــن اینکــه مقــرون‬ ‫بــه صرفــه هــم نیســت‪.‬‬ ‫بیانــی افــزود‪ :‬در ایــن میــان بهتــر ایــن اســت‬ ‫کــه خدمــات رفاهــی بیشــتری را بــرای بیمــاران‬ ‫موجــود بــرای رفــاه حــال و کاهــش مشــکالت‬ ‫انهــا در اســتان و در مشــهد کــه بســیاری از‬ ‫بیمــاران مــا را پذیــرش مــی کنــد فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فاصلــه کــم مشــهد و شــهرهای‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫بســیاری از بیمــاران ســرطانی اســتان در مشــهد‬ ‫تحــت درمــان هســتند کــه هزینــه بســیاری را‬ ‫بــرای رفــت و امــد‪ ،‬اســکان و درمــان متحمــل‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪،‬‬ ‫اســتان هــا را بــا توجــه بــه امکانــات‪ ،‬ســرمایه‪،‬‬ ‫بودجــه هــا و سیاســت هــای درمانــی در قالــب‬ ‫چنــد قطــب دســته بنــدی کــرده کــه اســتان در‬ ‫قطــب ‪ ۹‬قــرار دارد کــه خدمــات الزم را از اســتان‬ ‫هــای هــم قطــب خراســان رضــوی و گلســتان‬ ‫دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پوشــش دهــی درمانــی بیشــتر‬ ‫ســرطان هــا در اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬هــم اینــک ســه‬ ‫فــوق تخصــص خــون بزرگســال‪ ،‬دو متخصــص‬ ‫رادیوتراپــی‪ ۱۲ ،‬تخــت بســتری‪ ۸ ،‬تخــت‬ ‫ســرپایی و دو تخــت ویــژه اکســترا و دو اتــاق‬ ‫تمیــز بــرای دفــع پســماندها و حفاظــت فــردی‬ ‫در اســتان داریــم‪.‬‬ ‫بیانــی بــا بیــان اینکــه بــه جــز برخــی ســرطان‬ ‫هــای خــاص کمبــودی در اســتان نداریــم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در صورتــی کــه بــاز هــم بــرای همیــن‬ ‫تعــداد انــدک نیــاز بــه فراهــم ســازی امکانــات‬ ‫باشــد شــرایط الزم ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی انجــام امــور حمایتــی مربــوط بــه ســرطان‬ ‫را نیازمنــد کار تیمــی بــرای ســاماندهی بیمــاران‬ ‫مــرگ دســته جمعــی و مشــکوک حــدود ‪۳۰‬‬ ‫قطعــه از پرنــدگان مهاجــر در بجنــورد در روز‬ ‫یکشــنبه هفتــه گذشــته‪ ،‬کــه در ابتــدا مســووالن‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت انهــا را بــه عنــوان ســار‬ ‫معرفــی کــرده بودنــد‪ ،‬ســبب شــگفتی و نگرانــی‬ ‫مــردم شــده بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی اســتان افــزود‪ :‬بــر اســاس نتیجــه‬ ‫ازمایــش‪ ،‬مســمومیت ایــن پرنــدگان بــا فســفر‪ ،‬کلــر و‬ ‫یــا ســموم جونــده کــش هــم منتفــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر احمــدی بــا بیــان اینکه کیــت های ازمایشــگاه‪،‬‬ ‫قــادر بــه انجــام ازمایــش مســمومیت فســفر‪ ،‬کلــر‬ ‫و ســم جونــدگان اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬البتــه‬ ‫احتمــال مســمومیت بــا ســایر مــواد وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حادثــه مــرگ پرنــدگان تنهــا یــک‬ ‫مــورد و در یــک نقطــه از شــهر بجنــورد گــزارش‬ ‫شــد کــه بــه دنبــال ان بررســی هــا و پایــش هــا در‬ ‫ســایر نقــاط شــهر نیــز انجــام شــد امــا هیــچ مــورد‬ ‫مشــابهی مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه علــت مــرگ ایــن پرنــدگان هنــوز دقیقــا‬ ‫مشــخص نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬چیــزی کــه مــی تــوان‬ ‫از ان اطمینــان داد ان اســت کــه حادثــه مــرگ‬ ‫گروهــی پرنــدگان‪ ،‬نبایــد هیــچ گونــه نگرانــی‬ ‫در خصــوص بــه مخاطــره افتــادن ســامت‬ ‫و هماهنگــی بیــن اســتانی و کمــک خیریــن‬ ‫ســامت دانســت و افــزود‪ :‬در حــال حاضر کمک‬ ‫هــای محــدودی بــه مــادران پرخطــر و بیمــاران‬ ‫نیازمنــد صــورت مــی گیــرد ولــی کمــک هــای‬ ‫بیشــتر نیازمنــد همــکاری بیــن بخشــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی بــه کلنــگ زنــی همــراه ســرا‬ ‫بــرای بیمــاران ســرطانی در جــوار بیمارســتان‬ ‫امــام علــی (ع) بجنــورد اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پــروژه هــم اینــک در حــال پــی کنــی اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه نگهــداری و جــذب بیمــاران‬ ‫در همــراه ســرا مشــکالت و معضــات خــاص‬ ‫خــود را دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گفتــه هــای موجــود مبنــی بــر‬ ‫قــرار گرفتــن خراســان شــمالی در نــوار ســرطان‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬وضعیــت و تعــداد بیمــاران‬ ‫ســرطانی در ایــن اســتان بیشــتر از کشــور‬ ‫نیســت فقــط در نــوع ســرطان هــا تفــاوت هایــی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫بیانــی بــا اشــاره بــه ویزیــت بیمــاران در‬ ‫بیمارســتان امــام رضــا (ع) توســط متخصــص‬ ‫داخلــی و فــوق غــدد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخــش‬ ‫بیماریابــی ایــن بیمارســتان هــم اینــک فعــال‬ ‫اســت و چــکاب اولیــه صــورت مــی گیــرد و در‬ ‫صــورت نیــاز بــه ویزیــت بیمــاران بــه پزشــکان‬ ‫فــوق تخصــص ارجــاع داده مــی شــود‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود‪ ،‬خراســان شــمالی روی‬ ‫کمربنــد ســرطان قــرار دارد کــه از شــمال ایــران و‬ ‫از اســتان هایــی همچــون گلســتان اغــاز شــده و‬ ‫تــا شــمال چیــن ادامــه دارد و بــه همیــن دلیــل‬ ‫امــار برخــی از ســرطان هــا از جملــه ســرطان‬ ‫دســتگاه گــوارش در ان از میانگیــن کشــور‬ ‫بیشــتر اســت و رونــد افزایشــی دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد انــان در نواحــی روســتایی‬ ‫ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫شــهروندان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫الشــه توکاهــای گلوســیاه تلــف شــده‪ ،‬از ســوی‬ ‫شــهروندان تنهــا در جــوی اب و معابــر اطــراف‬ ‫میــدان بازرگانــی بجنــورد‪ ،‬مشــاهده شــده بــود‪.‬‬ ‫نمونــه الشــه توکاهــای گلوســیاه بــرای تعییــن علــت‬ ‫مــرگ بــه ازمایشــگاهی در مشــهد فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از‬ ‫‪ ۱۹۷‬گونــه موجــود در کشــور زیســت دارد و ‪۱۴۱‬‬ ‫گونــه پرنــده از ‪ ۵۳۲‬گونــه موجــود در کشــور‪۶۸ ،‬‬ ‫خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونــه موجــود کشــور‪ ،‬چهــار گونــه‬ ‫خزنــده دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه موجــود و هشــت‬ ‫گونــه ماهــی و ابــزی از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی‬ ‫موجــود در کشــور زیســت مــی کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪،‬‬ ‫هوبــره‪ ،‬کبــک دری و کرکــس مصــری در طبقــه بنــدی‬ ‫اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت (‪ )IUCN‬در‬ ‫رده هــای بحرانــی و در حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی مناطــق حفاظــت شــده و پــارک هــای‬ ‫ملــی ســالوک‪ ،‬ســاریگل و ضامــن اهــو‪ ،‬مناطــق‬ ‫حفاظــت شــده قرخــود‪ ،‬گلــول‪ ،‬ســرانی و پناهــگاه‬ ‫حیــات وحــش میاندشــت جاجــرم را کــه محــل‬ ‫زیســت پلنــگ اســت‪ ،‬بــا گســتره ‪ ۱۹۴‬هــزار و ‪۱۴۱‬‬ ‫هکتــار مدیریــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬احتباس مایعات‬ ‫پروتئیــن بــرای حفــظ تعــادل کافــی مایعــات‬ ‫درون و خــارج از ســلول هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــدون پروتئیــن مناســب بــدن اغلــب مایعــات‬ ‫را در خــارج از ســلول هــا حفــظ مــی کنــد کــه‬ ‫موجــب حفــظ مایعــات بــه خصــوص اطــراف‬ ‫شــکم و اب زدایــی ســلول هــا مــی شــود‪ .‬از‬ ‫تعــادل اب مناســب اطمینــان حاصــل کنیــد و‬ ‫نگهــداری مایعــات را بــا هــدف ‪ 20‬تــا ‪ 35‬گــرم‬ ‫پروتئیــن زیســتی بــا منبــع ســالم در هــر وعــده‬ ‫غذایــی کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کلسترول باال‬ ‫کلســترول بــاال و تــری گلیســرید تنهــا ناشــی‬ ‫از خــوردن غذاهــای چــرب نیســت ‪ -‬ان هــا هــم‬ ‫چنیــن نتیجــه افزایــش التهــاب‪ ،‬عــدم تعــادل‬ ‫هورمونــی و رژیــم غذایــی فــراوری شــده بــا‬ ‫قنــد بــاال اســت‪ .‬اگــر تمایــل داریــد غذاهــای‬ ‫پروتئینــی را بــا غذاهــای قنــدی ‪ ،‬کربوهیــدرات‬ ‫تصفیــه و فــراوری شــده جایگزیــن کنیــد‪،‬‬ ‫کلســترول مــی توانــد بــه طــور موثــر چربــی‬ ‫هــای مفیــد را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫برخــی مطالعــات حتــی متوجــه شــده انــد کــه‬ ‫رابطــه معکــوس بیــن جــذب پروتییــن و خطــر‬ ‫بیمــاری هــای قلبــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬احساس نگرانی و دم دمی بودن‬ ‫امینــو اســیدها‪ ،‬بلــوک هــای ســازنده بــرای‬ ‫انتقــال دهنــده هــای عصبــی هســتند کــه‬ ‫احــوال شــما را کنتــرل مــی کننــد‪ .‬پروتییــن هــا‬ ‫بــه مغــز کمــک مــی کننــد تــا هورمــون هایــی‬ ‫مثــل دوپامیــن و ســروتونین را ترکیــب کننــد‬ ‫کــه بــه ایجــاد احساســات مثبــت مثــل ارامــش‪،‬‬ ‫هیجــان و مثبــت گرایــی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬مشکل در خواب‬ ‫بیخوابــی و خــواب نامطلــوب گاهــی اوقــات‬ ‫مــی توانــد بــه ســطح ناپایــدار قنــد خــون‪،‬‬ ‫افزایــش کورتیــزول و کاهــش تولیــد ســروتونین‬ ‫مرتبــط باشــد‪ .‬گــردش قنــد خــون در طــول‬ ‫روز و شــب رخ مــی دهــد‪ .‬کربوهیــدرات هــا‬ ‫بــه انســولین بیشــتری نســبت بــه چربــی و‬ ‫پروتئیــن نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫خــوردن پروتئیــن پیــش از رفتــن بــه رختخــواب‬ ‫مــی توانــد بــه مقــدار زیــادی تریپتوفــان و تولیــد‬ ‫ســروتونین کمــک کنــد‪ ،‬و اثــر کمتــری روی‬ ‫ســطح گلوکــز خــون دارنــد؛ در واقــع پروتییــن‬ ‫جــذب شــکر را در طــول غــذا کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬افکارات مبهم‬ ‫بــرای حمایــت از بســیاری از جنبــه هــای‬ ‫عملکــرد سیســتم عصبــی ســالم‪ ،‬پروتئیــن‬ ‫مــورد نیــاز اســت‪ .‬مــه مغــز‪ ،‬ضعــف تمرکــز‪،‬‬ ‫کمبــود انگیــزه و یادگیــری اطالعــات جدیــد مــی‬ ‫توانــد نشــانه هایــی باشــد کــه شــما در انتقــال‬ ‫دهنــده هــای عصبــی کــه نیــاز بــه تمرکــز داریــد‪،‬‬ ‫از جملــه دوپامیــن‪ ،‬ادرنالیــن‪ ،‬نــور اپــی نفریــن‬ ‫و ســروتونین نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫انتقــال دهنــده هــای عصبــی در مغــز بــا‬ ‫اســتفاده از امینــو اســیدها ســنتز مــی شــوند و‬ ‫مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه رژیــم غذایــی‬ ‫متعــادل بــا پروتئیــن بــه انــدازه کافــی مــی‬ ‫توانــد عملکــرد کاری‪ ،‬یادگیــری و مهــارت هــای‬ ‫حرکتــی را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫انتخاب ما‪،‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫س جوان‬ ‫یک بوق ‪ :‬اشکال از ‪ DRAM‬میباشد ‪ .‬بنابراین مشکلی در حافظه یا ‪ motherboard‬سیستم به وجود امده است‬ ‫دو بوق‪ :‬حافظه فاقد تعادل است ‪ .‬تساوی گردش در حافظه به درستی کار نمی کند ‪.‬‬ ‫سه بوق‪ ۶۴ :‬کیلو بایت مورد نیاز برای شروع و راه اندازی سیستم در دسترس نیست که این هم به ‪ RAM‬بر می گردد‪.‬‬ ‫چهار بوق‪ :‬تایمر سیستم شما با مشکل مواجه شده است که مانع از درستی همزمان عملکرد ‪ motherboard‬می شود‬ ‫پنج بوق ‪ CPU :‬با مشکل مواجه است‪.‬‬ ‫شــش بــوق‪ :‬ورودی ‪ Keyboard/A20‬کنترلــر ان بــا مشــکل مواجــه اســت‪ IC .‬کنتــرل کننــده ‪ keyboard‬بــا مشــکل مواجــه شــده اســت‬ ‫و مانــع از ورودیــه ‪ A20‬بــرای ســوییچ کــردن پردازنــده مــی شــود‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫بوق های‬ ‫بایوس چه‬ ‫مفهومی دارند؟‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫پیش از شناسایی کامل از ورود افرادی که بعنوان مامور انتظامی‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و ‪ ...‬به منزل مراجعه می کنند خودداری نمایید‪ /.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث چهارم ‪ :‬حقوقی قسمت ‪ :‬پنجاه وپنجم‬ ‫عنوان‪:‬مصادیق گزارش خالف واقع در کارشناسی ‪1‬‬ ‫«گــزارش خــاف واقــع» مســتفاد از‬ ‫مــاده ‪ 37‬قانــون کارشناســان ‪ ،‬اظهــار‬ ‫و بیانــی اســت کــه مخالــف صریــح ســند‬ ‫و یــا نــص باشــد ‪ .‬فــی المثــل مفــاد‬ ‫ســند‪ ،‬مقــرر داشــته اســت کــه صاحــب‬ ‫ســند از فــان حــق برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫امــا کارشــناس ان حــق را انــکار کــرده‬ ‫اســت‪ .‬و یــا نــص قانــون‪ ،‬مقــرر داشــته‬ ‫اســت رعای ـ ِ‬ ‫ت فــان ضابطــه بــرای ایجــاد ِ‬ ‫حــق‪ ،‬الــزام اور اســت‪ .‬امــا کارشــناس‬ ‫ف‬ ‫بــا نادیــده گرفتــن ضابطــه و یــا برخــا ِ‬ ‫ضابطــه‪ ،‬ایجــاد حــق نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی کارشــناس انچــه را کــه بــه‬ ‫موجــب ســند و تراضــی متعاملیــن‬ ‫و نــص قانــون شــفاف و صریــح و بــه‬ ‫منزلــه حکــم ســفیدی بــوده اســت‪ ،‬انــرا‬ ‫ســیاه و دگرگــون کــرده باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن «گــزارش خــاف واقــع»‬ ‫نمیتوانــد بصــورت کلــی‪ ،‬غیرمنجــز و‬ ‫مصــداق عینــی و فاقــد پایــه و‬ ‫فاقــد‬ ‫ِ‬ ‫اســاس بــرای قیــاس مطــرح گــردد‪ .‬بلکــه‬ ‫گــزارش خــاف واقــع بایــد کاشــف از‬ ‫مصادیــق تبدیــل ســفید بــه ســیاه باشــد‪.‬‬ ‫در غیراینصــورت گــزارش کارشــناس‬ ‫هرچنــد کــه مغایرتــی بــا واقعیــت‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬مصــداق مــاده ‪ 37‬قانــون‬ ‫کارشناســان نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫فــی المثــل در جایــی کــه منتجــه‬ ‫ارزیابــی و بــر اورد کارشــناس‪ ،‬مــورد‬ ‫ایــراد شــاکی قــرار میگیــرد‪ ،‬و مبلــغ‬ ‫بــراوردی ‪ a‬ریــال او پــس از ارزیابــی‬ ‫هیــات کارشناســان‪ ،‬بــه ‪ b‬ریــال تغییــر‬ ‫صــرف عــدم برابــری ‪ a‬بــا ‪b‬؛‬ ‫مــی یابــد‪ِ .‬‬ ‫نمیتــوان گــزارش مبتنــی بــر ‪ a‬ریــال را‬ ‫مصــداق مــاده ‪ 37‬تلقــی نمــود‪.‬‬ ‫زیــرا مــاده ‪ 37‬منطــوق و مدلول جزایی‬ ‫دارد و قانــون گــذار ســوء نیــت مرتکــب و‬ ‫قصــد بــر تحصیــل مــال نامشــروع را بــر‬ ‫ان بارکــرده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد دیــد انچــه کــه موجــب‬ ‫شــده ‪ a‬بــا ‪ b‬یکســان نگــردد ‪ ،‬چیســت‬ ‫؟ و منشــاء ان چــه بــوده اســت‪ .‬؟ اگــر‬ ‫فرضــا کارشــناس در ارزیابــی و بــر اورد‪،‬‬ ‫دچــار اشــتباه محاســباتی شــده و یــا‬ ‫مبانــی محاســباتی ماننــد کاربــری و غیــره‬ ‫کــه بــه او ارائــه شــده اســت‪ ،‬ناقــص‬ ‫و ناکافــی بــوده اســت‪ .‬و یــا برخــی از‬ ‫اســناد در جریــان رســیدگی و صــدور‬ ‫گــزارش کارشناســی؛ مغفــول و مفقــود‬ ‫بــوده و پــس از ارائــه گــزارش ابــراز شــده‬ ‫باشــند‪ .‬و یا ناشــی از نظریه شــخصی و‬ ‫غیــر اســتنادی بــوده اســت‪ .‬نمیتــوان ان‬ ‫گــزارش را مســتند بــه مــاده ‪ 37‬نمــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در طــرح اتهــام گــزارش خــاف‬ ‫واقــع‪ ،‬مــی بایســت بــدوا بــه مبانــی و‬ ‫ماخــذ گــزارش رجــوع نمــود و حکــم‬ ‫ســفیدی را یافــت کــه کارشــناس انــرا‬ ‫ســیاه کــرده باشــد‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫ف نتیجــه در اتهــا ِم‬ ‫علیهــذا صــر ِ‬ ‫ِ‬ ‫خــاف واقــع‪ ،‬مــاک و منــاط اعتبــار نیســت‪.‬‬ ‫بلکــه بایــد بررســی نمــود کــه ایــا نتیجــه‪،‬‬ ‫کــردن حکــم ســفیدی‬ ‫محصــول ســیاه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بــوده و یــا نــه ؟‪.‬‬ ‫ف واقــع؛‬ ‫اگــر منشــاء‬ ‫گــزارش خــا ِ‬ ‫ِ‬ ‫غفلــت و بــی توجهــی و یــا اشــتباه‬ ‫محاســباتی باشــد ‪ ،‬تخلــف انتظامــی‬ ‫محســوب میشــود ‪ .‬و اگــر ناشــی از‬ ‫فقــد ســند و مدرکــی باشــد کــه بعــدا‬ ‫کشــف و یــا ابــراز شــده اســت‪ ،‬حتــی‬ ‫تخلــف هــم محســوب نمیشــود‪ .!.‬امــا‬ ‫اگــر منشــاء گــزارش ‪ ،‬ســیاه کــردن نــص‬ ‫قانــون و یــا ســیاه کــردن ســند صریــح و‬ ‫منجــزی باشــد ‪ ،‬بــه گونــه ای کــه نتــوان‬ ‫قصــدی جــز تحصیــل مــال نامشــروع از‬ ‫ان اســتنباط نمــود ‪ ،‬مصــداق مــاده ‪37‬‬ ‫قانــون خواهــد بــود‪..‬‬ ‫بنابرایــن صــرف عــدم تطبیــق مبلــغ بــر‬ ‫اوردی ‪ a‬ریــال مســتخرجه کارشــناس‪،‬‬ ‫بــا مبلــغ ادعــا شــده و یــا بــا مبلــغ مجــدد‬ ‫کارشناســی شــده‪ ،‬نمیتــوان بــه مــاده ‪37‬‬ ‫تردد در محورهای کوهستانی‬ ‫فقط با زنجیر چرخ‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت رویــش دیگــر قابــوس بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 159‬و شناســه ملــی ‪ 14002963356‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪1398/10/03‬‬ ‫کــه طــی نامــه شــماره ‪ 8/100/18‬مــورخ ‪ 1398/11/7‬اداره‬ ‫کل بهزیســتی اســتان گلســتان بــه ایــن اداره واصــل‬ ‫گردیــده اســت ‪.‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬محســن‬ ‫قزلســفلی کدملــی ‪ 2032142252‬بســمت مدیــر عامــل‬ ‫و عضــو هیئــت مدیــره و ســید مهــدی حســینی کدملــی‬ ‫‪ 4879733407‬بســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مهنــاز‬ ‫فقیــری کدملــی ‪ 4879425915‬بســمت نائــب رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره و خزانــه دار بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ .‬کلیــه اوراق اســناد بهــادار تعهــد اور‪ ،‬بانکــی و‬ ‫قــرارداد هــا و اســناد عــادی و اداری بــا امضــای مشــترک دو‬ ‫نفــر از ســه نفــر اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره (مدیــر عامــل‬ ‫و عضــو هیئــت مدیــره ‪ -‬رئیــس هیئــت مدیــره ‪ -‬نائــب‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره و خزانــه دار) همــراه بــا مهــر شــرکت‬ ‫معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫گنبــد کاووس (‪)763921‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫برق گرفتگی‪ ،‬پایان کار نوجوان ‪ 17‬ساله‬ ‫رئیس پلیس راه اســتان گفت‪ :‬تردد در محورهای کوهســتانی‬ ‫فقــط بــا زنجیــر چــرخ امــکان پذیر اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی عبــدی» گفــت‪ :‬ورود ســامانه بارشــی بــه‬ ‫اســتان و کاهــش محســوس دمــای هــوا‪ ،‬لغزندگــی اکثــر‬ ‫محورهــا را بــه دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬تــردد‬ ‫در محورهــای «توسکســتان» و «خــوش ییــاق» بــه علــت بــارش‬ ‫شــدید بــرف فقــط بــا زنجیــر چــرخ امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی بــا اشــاره بــه کاهــش ســطح ایمنــی جــاده و دیــد‬ ‫افقــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در چنیــن شــرایط جــوی‪ ،‬توجــه بــه قوانین‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی و توصیــه هــای پلیــس و دســتگاه هــای‬ ‫امــدادی بیــش از گذشــته ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا تاکیــد بــر حضــور فعــال پلیــس در ســطح جــاده هــا بــرای‬ ‫پیشــگیری از وقــوع حــوادث احتمالــی‪ ،‬بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ ،‬از‬ ‫ســفرهای غیرضــروری خصوصــا در نقــاط کوهســتانی پرهیــز کــرده و در‬ ‫صــورت لــزوم قبــل از حرکــت ضمــن اطمینــان از ســامت وســیله نقلیــه‪ ،‬از‬ ‫وضعیــت جــاده هــا مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیــر تجــاری رویــش‬ ‫دیگــر قابــوس بــه شــماره ثبــت ‪ 159‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14002963356‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1398/10/03‬کــه طــی‬ ‫نامــه شــماره ‪ 8/100/18‬مــورخ ‪ 1398/11/7‬اداره کل‬ ‫بهزیســتی اســتان گلســتان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده‬ ‫اســت ‪ .‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬محســن قزلســفلی‬ ‫کدملــی ‪ 2032142252‬و ســید مهــدی حســینی کدملــی‬ ‫‪ 4879733407‬و مهنــاز فقیــری کدملــی ‪4879425915‬‬ ‫بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه‬ ‫ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬میتــرا گنجــی وطــن بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2020221098‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و اقــای‬ ‫هــادی مظهــری بــه شــماره ملــی ‪ 2032084694‬بــه ســمت‬ ‫بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس‬ ‫(‪)763922‬‬ ‫اســتناد نمــود‪ .‬بلکــه زمانــی خــاف واقــع‬ ‫بــودن مبلــغ مســتخرجه ‪ a‬را میتــوان‬ ‫مدلــول مــاده ‪ 37‬تلقــی نمــود کــه ثابــت‬ ‫گــردد‪ ،‬کارشــناس در اســتخراج مبلــغ ‪،a‬‬ ‫مســتند ســفیدی را ســیاه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــا؛ ســندی کــه بــر نفــع‬ ‫یکطــرف صراحــت داشــته‪ ،‬بــا توجیهــات‬ ‫مــن غیــر واقــع‪ ،‬مــردود نمــوده باشــد‬ ‫و یــا از عــداد دالئــل اســتنادی خــارج‬ ‫کــرده باشــد و یــا قاعــده امــره ای را در‬ ‫محاســبه و بــر اورد خــود نفــی و نقــض‬ ‫م‬ ‫کــرده باشــد!‪ .‬مثــا قاعــده امــره ِ عــد ِ‬ ‫قابلیــت ِانتســاب ِســند ِ فاقــد ِ امضــاء را‪،‬‬ ‫نادیــده گرفتــه باشــد و بــا توجیهاتــی‬ ‫ســند فاقــد امضــاء را بــه ضــرر کســی کــه‬ ‫انــرا امضــاء ننمــوده اســت‪ ،‬مســتند بــر‬ ‫اورد و ارزیابــی خــود قــرار داده باشــد‪.‬‬ ‫در مانحــن فیــه انچــه کــه شــاکی به اســتناد‬ ‫مــاده ‪ 37‬اتهــام گــزارش خــاف واقــع را‬ ‫علیــه کارشــناس مدعــی میشــود الزامــا بایــد‬ ‫مصــداق عینــی ســیاه کــردن ســفید را بــه‬ ‫شــرح مشــروحه در فــوق ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫از مــواردی کــه میتوانــد شــبهه گــزارش‬ ‫خــاف واقــع را ایجــاد کنــد عــدم حضــور‬ ‫شــاکی در حیــن بازدیــد و معاینــه کارشــناس از‬ ‫ملــک و عــدم اخــذ توضیحــات و مســتندات‬ ‫از یکــی از متداعییــن اســت‪.‬‬ ‫لیکــن عــدم دعــوت از طرفیــن دعــوا و‬ ‫عــدم اخــذ توضیحــات و دفاعیــات از انهــا‬ ‫فــی نفســه و فــی ذاتــه تخلــف محســوب‬ ‫نمیشــود‪ ،‬بلکــه اثــر ســویی کــه غالبــا در‬ ‫تنظیــم گــزارش ایجــاد میکند کارشــناس‬ ‫را بــا چنیــن اتهامــی مواجــه مــی ســازد‪.‬‬ ‫ضمــن انکــه حضــور وکیــل شــاکی و یــا‬ ‫داوران منتخــب طرفیــن دعــوا بــه منزلــه‬ ‫حضــور شــاکی مــی باشــد‪.‬‬ ‫علــی الخصــوص در مــواردی کــه ارجــاع‬ ‫کارشناســی از ناحیــه داوران بــوده‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی «رامیــان»‬ ‫از فــوت نوجــوان ‪ 17‬ســاله بــر اثــر بــرق‬ ‫گرفتگــی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســلیمان خــان احمــدی»‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال اعــام مرکــز‬ ‫فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع‬ ‫حادثــه بــرق گرفتگــی در «خــان ببیــن»‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران‬ ‫انتظامــی و عوامــل امــدادی «رامیــان» بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی «رامیــان» تصریــح کــرد‪ :‬بــا حضــور‬ ‫پلیــس در محــل مشــخص شــد‪ ،‬نوجــوان ‪ 17‬ســاله ای بــرای‬ ‫گرفتــن کبوتــر خــود بــه بــاالی ســتون بــرق رفتــه کــه ناگهــان دچــار‬ ‫بــرق گرفتگــی شــده و بــه پاییــن ســقوط کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بالفاصلــه مصــدوم توســط تیــم هــای امــدادی بــه‬ ‫مراکــز درمانــی منتقــل شــد کــه بــه علــت شــدت جراحــات وارده‬ ‫تــاش پزشــکان بــی نتیجــه بــوده و متاســفانه جــان باخــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ خــان احمــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان علــت ایــن حادثــه دلخــراش‪ ،‬بــی احتیاطــی و‬ ‫تمــاس بــا ســیم هــای بــرق اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫کالهبرداری میلیونی با ترفند«واگذاری وام‬ ‫بدون بهره و تسهیالت بانکی با سود کم»‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان گفــت‪ :‬فــردی کــه بــا ترفنــد « واگــذاری وام بــدون‬ ‫بهــره و تســهیالت بانکــی بــا ســود کــم» مبلــغ یــک میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال‬ ‫از شــهروندان کالهبــرداری کــرده بــود ‪ ،‬دســتگیر شــد و شــاکیان از بیــش از ‪۱۲‬‬ ‫اســتان مالباختــه ایــن پرونــده هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم ابراهیــم پرســا رئیــس پلیــس فتــا گلســتان در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬بــه تازگــی چنــد شــهروند بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا اســتان گلســتان اظهــار‬ ‫داشــتند کــه مبالغــی از ان هــا کاله بــرداری شــده و خواهــان پیگیــری موضــوع شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــرد کاله بــردار کــه خــود را کارمنــد بانــک معرفــی کــرده بــود‪ ،‬از‬ ‫طریــق انتشــار اگهــی در ســایت های واســطه خریدوفــروش کاال‪ ،‬بــا درج اگهــی‬ ‫«واگــذاری وام بــدون بهــره ویــا تســهیالت بانکــی بــا ســود کــم»‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫کاله بــرداری از شــهروندان می کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا گفــت‪ :‬ایــن فــرد بــا جلــب اعتمــاد شــهروندان بــرای پرداخــت وام‬ ‫تقاضــای مبالــغ اندکــی پــول می نمــود و پــس از واریــز شــدن مبالــغ بــه حســابش‪،‬‬ ‫اگهــی را حــذف و بــه تماس هــای مشــتریان پاســخ نمـی داد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری فــرد کاله بــردار‬ ‫‪ ،‬خبــر داد ‪ :‬بــا تکمیــل تحقیقــات مشــخص شــد شــاکیان از بیــش از ‪ ۱۲‬اســتان‬ ‫مالباختــه ایــن پرونــده هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ :‬متهــم در اعترافــات خــود اعــام کــرد‪ ،‬طــی دو ســالی کــه‬ ‫اقــدام بــه کاله بــرداری از ایــن طریــق نمــوده اســت‪ ،‬درمجمــوع مبلــغ یــک میلیــارد‬ ‫و پانصــد میلیــون ریــال از ایــن طریــق کاله بــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز از اعتمــاد بی جــا بــه مخاطبــان در فضــای مجــازی‬ ‫پرهیــز کننــد و فریــب تبلیغــات دروغیــن منتشرشــده در شــبکه های اجتماعــی را نخورنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــاک رفتــار و عمــل کاربــران در فضــای مجــازی قانــون جرائــم رایانــه ای‬ ‫اســت و افــرادی کــه بــا سوءاســتفاده از اعتمــاد شــهروندان اقــدام بــه فریــب و‬ ‫کاله بــرداری از ان هــا می کننــد بایــد تــاوان اقدامــات خــود را بپردازنــد و مجــازات شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان در خاتمــه از هم وطنــان درخواســت کــرد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مشــکل در فضــای مجــازی و یــا نیــاز بــه مشــاوره‪ ،‬ان را‬ ‫از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‪ ، www.Cyberpolice.ir‬لینــک ثبــت‬ ‫گزارش هــا مردمــی اعــام کننــد ‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪233‬‬ ‫دستگیری اعضای باند‬ ‫سارقان خودرو در گلستان‬ ‫هشدار پلیس راه گلستان به‬ ‫رانندگان با ورود سامانه هوای سرد‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 4‬عضــو بانــد‬ ‫بــزرگ ســارقان خــودرو و کشــف ‪ 29‬فقــره ســرقت در‬ ‫گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت خــودرو‬ ‫طــی یــک مــاه گذشــته و ایجــاد نارضایتــی در بیــن‬ ‫شــهروندان‪ ،‬موضــوع دســتگیری عامــان ســرقت بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان افــزود‪ :‬بــا تــاش شــبانه‬ ‫روزی مامــوران پلیــس اگاهــی و کار اطالعاتــی انجــام‬ ‫شــده و همچنیــن ســر نــخ هــای بــه دســت امــده‬ ‫مشــخص شــد‪ ،‬ســارقان خودروهــا را پــس از ســرقت‬ ‫بــه یکــی از گاراژهــای ســطح شــهر بــرده و در نیمــه‬ ‫هــای شــب در مــکان مــورد نظــر نســبت بــه اوراق کــردن‬ ‫قطعــات انهــا اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی هماهنگــی هــای بــه عمــل امــده‬ ‫بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬شــب گذشــته ‪ 4‬متهــم اصلــی ایــن‬ ‫پرونــده در یــک عملیــات ضربتــی و درســت زمانــی‬ ‫کــه در حــال اوراق کــردن خودروهــای ســرقتی بودنــد‪،‬‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر پلیــس اگاهــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در بررســی هــای اولیــه و‬ ‫تحقیقــات فنــی و پلیســی بــه عمــل امــده تاکنــون بــه‬ ‫‪ 29‬فقــره ســرقت خــودرو در ســطح اســتان گلســتان‬ ‫اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 2‬دســتگاه خــودرو‬ ‫ســرقتی‪ ،‬تعــداد زیــادی قطعــات ســرقتی‪ ،‬یــک قبضــه‬ ‫ســاح شــکاری و مقــداری مــواد مخــدر از اعضــای ایــن‬ ‫بانــد بــزرگ ســرقت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تحقیقــات از‬ ‫ســارقان همچنــان ادامــه داشــته و جزئیــات بیشــتر پــس‬ ‫از تکمیــل پرونــده اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه ورود ســامانه بــارش‬ ‫زا بــه اســتان از راننــدگان‬ ‫خواســت ضمــن پرهیــز از‬ ‫ســفرهای غیــر ضــروری‪،‬‬ ‫خــودرو خــود را بــه تجهیــزات‬ ‫زمســتانی مجهــز کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی عبــدی» بــه اطالعیــه و اخطاریــه‬ ‫شــماره ‪ 77‬ســازمان مدیریــت بحــران کشــور و ســازمان‬ ‫هواشناســی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن‬ ‫اخطاریــه بــارش بــرف‪ ،‬وزش بادشــدید‪ ،‬کــوالک بــرف‪،‬‬ ‫کاهــش محســوس دمــا و یخبنــدان را در ســطح اســتان‬ ‫و اســتان هــای همجــوار کــه دارای راه هــای مشــترک‬ ‫مواصالتــی اســت را شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان گفــت‪:‬‬ ‫روزیکشــنبه ‪ 20‬بهمــن مــاه تــا ســه شــنبه بــارش بــرف‬ ‫و بــاران را در کلیــه محورهــای مواصالتــی و مناطــق‬ ‫مرتفــع اســتان و اســتان هــای همجــوار ماننــد مازنــدران‬ ‫و ســمنان و خراســان شــمالی را حداکثــر ‪ 20‬الــی ‪30‬‬ ‫ســانتی متــر خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان گلســتان‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫پلیــس تمهیــدات الزم را بــرای پیشــگیری از بــروز حوادث‬ ‫رانندگــی اندیشــیده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬پلیــس راه در‬ ‫راســتای طــرح زمســتانه بــا همــکاری ســایر ســازمان هــای‬ ‫خدمــات رســان بــه حــال امــاده بــاش در امــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گشــت محســوس و نامحســوس در‬ ‫محورهــای مواصالتــی اســتان بــه ویــژه مناطــق بــرف گیــر‬ ‫و کوهســتانی محورهــای «توسکســتان‪ ،‬خــوش ییــاق‪،‬‬ ‫جنــگل گلســتان و مــراوه تپــه» مســتقر و بــر رفتــار‬ ‫راننــدگان نظــارت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ممنوعیــت تــردد خودروهــای فاقــد‬ ‫تجهیــزات زمســتانی از مــردم خواســت حتــی االمــکان از‬ ‫انجــام ســفرهای غیــر ضــروری در ســاعات پایــان امــروز‬ ‫یکشــنبه تــا روز هــای دوشــنبه و ســه شــنبه کــه بــا اوج‬ ‫بــارش بــرف و بــاران همــراه اســت پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی بــا اشــاره بــه شــروع بــاران در محورهای‬ ‫غربــی اســتان از راننــدگان خواســت وســیله نقلیــه خــود‬ ‫را بــه تجهیــزات ایمنــی و زمســتانی مجهــز کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه شــرایط‬ ‫نامســاعد جــوی در ســطح اســتان و ادامــه داشــتن ایــن‬ ‫ســامانه بارشــی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬راننــدگان از ســفرهای غیــر‬ ‫ضــروری در محورهــای کوهســتانی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫دستگیری فرد معتاد‬ ‫به اتهام ضرب و جرح‬ ‫فرزندانش‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری فــردی‬ ‫کــه اقــدام بــه قتــل و مجــروح کــردن فرزنــدان ‪7‬‬ ‫و ‪ 12‬ســاله اش کــرده بــود در فــاروج خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری ادامــه داد‪ :‬مادربــزرگ ایــن‬ ‫پســربچه کــه همــراه وی بــود اعــام داشــت کــه‬ ‫نــوه کوچکــش بــه نــام پیمــان ‪7‬ســاله در منــزل‬ ‫بــوده و احتمــاال جانــش در خطــر اســت کــه‬ ‫بالفاصلــه عوامــل انتظامــی بــه ســرعت خــود را بــه‬ ‫محــل زندگــی ایــن فــرد رســاندند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم کــه بــه دلیــل مصــرف مــواد‬ ‫مخــدر صنعتــی و اختــاف بــا همســرش دســت بــه‬ ‫ایــن اقــدام زده بــود بــا عملیــات روانــی مامــوران‬ ‫راضــی شــد کــه فرزنــدش را در قبــال خــروج‬ ‫مامــوران ازاد کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــرای اینکــه‬ ‫اتفــاق ناگــواری پیــش نیایــد در حــال خــروج از‬ ‫منــزل بودنــد کــه ناگهــان صــدای فریــاد پســربچه‬ ‫شــنیده مــی شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بالفاصلــه‬ ‫مامــوران مجــددا بــا هماهنگــی قضائــی در ورودی‬ ‫را شکســته و بعــد از ورود بــه منــزل بــا پیکــر خــون‬ ‫الــود پــدر و پســربچه روبــرو مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکه هردو مجروح‬ ‫زنــده بودنــد بالفاصلــه توســط عوامــل امــدادی بــه‬ ‫بیمارســتان انتقــال شــده کــه متاســفانه پیمــان ‪7‬‬ ‫ســاله در حیــن انتقــال بــه بیمارســتان بــا زندگــی‬ ‫خداحافظــی کــرد‪.‬‬ ‫کالهبرداری از طریق واریز مبالغ‬ ‫به حساب افراد‬ ‫ســرهنگ « رامیــن پاشــایی » معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا گفــت ‪:‬‬ ‫در تعــدادی از پرونــده هــای تشــکیل شــده در پلیــس فتــا و بــا اســتناد بــه‬ ‫مســتندات موجــود ‪ ،‬مشــخص شــد افــراد کالهبــردار از طریــق فیشــینگ بــا‬ ‫دسترســی بــه اطالعــات حســاب هــای بانکــی هموطنان و حســاب هــای مالی‬ ‫ســایر افــراد ‪ ،‬بــه منظــور پولشــویی و طوالنــی کــردن فراینــد پــی جویــی جرایــم‬ ‫وجوهــات ســرقتی را بــه ســایر حســاب هــای افــراد انتقــال مــی دهنــد و در‬ ‫زمــان هــای متعــدد نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز ان اقــدام مــی کننــد ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه هموطنــان هشــدار داد‪ :‬ضمــن فعــال ســازی ارســال پیامک‬ ‫واریــز و برداشــت حســاب هــای مالــی خــود ‪ ،‬بــه محــض اطــاع از واریــز هــر‬ ‫گونــه مبالــغ مشــکوک بــه حســاب هــای مالــی بالفاصلــه بــا تغییــر رمــز دوم‬ ‫کارت هــای بانکــی موضــوع را بــه صــورت رســمی بــه مراجــع قضایــی و بانــک‬ ‫هــای عامــل اطــاع دهنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ضمــن بیــان اینکــه بــا اجــرای کامــل طــرح اســتفاده از‬ ‫رمــز یــک بــار مصــرف در کشــور شــاهد کاهــش ایــن گونــه جرایــم خواهیــم‬ ‫بــود ‪ ،‬بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه مهلــت تعییــن شــده توســط‬ ‫بانــک هــا هــر چــه ســریع تــر نســبت بــه فعــال ســازی رمــز دوم یکبــار مصــرف‬ ‫اقــدام کننــد ‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪232‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬اداره مامور اخذ عوارض و رسیدگی به امور ان‪ -‬از برجسته ترین‬ ‫کشــورها بــرای کنتــرل موفــق تورم‪-‬وقــت‪ -2.‬جنیــن ‪-‬نــت بیمــار ‪ -‬رنگ‬ ‫مــوی فــوری ‪ -‬چــروک پوســت‪ -3.‬پهلوانــان ‪ -‬زمــان مــرگ ‪ -‬ممکــن‪-4.‬‬ ‫عبادت کننــده ‪ -‬زنجیره‬ ‫‪ -5‬یــک دم ســیگار ‪ -‬از پرفروش تریــن محصــوالت شــرکت‬ ‫خودروســازی رنــوی فرانســه ‪ -‬مــاده منفجــره‪ -6.‬ابریشــم پســت‬ ‫ خرگــوش ‪ -‬زیــر پــا مانــده ‪ -‬رهنــده‪ -7.‬پســر مازنــی ‪ -‬خردمنــدان‬‫ واجــب‪ -8.‬اقتصــاددان امریکایــی متولــد ‪1857‬میــادی صاحــب‬‫کتــاب «نظریــه طبقــه مرفــه»‪ -9.‬پادشــاه مغولــی ‪ -‬یــار همیشــگی‬ ‫قــوری ‪ -‬نــام ســوره ای در قــران‪ -10.‬انگــور‬ ‫تــازی ‪ -‬کافــی ‪ -‬پارســا ‪ -‬روز تــازی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -11‬اســب نجیبــب ‪ -‬از گل هــا ‪ -‬رمــق‬ ‫‪1‬‬ ‫اخــر‪ -12.‬انــس گرفتــن ‪ -‬نیکــوکاران‬ ‫‪ -13‬جهانگــرد ایتالیایــی ‪ -‬تاکیــد شــده‬ ‫‪2‬‬ ‫ فــروش بــه قیمــت ارزان تــر از قیمــت‬‫‪3‬‬ ‫واقعــی‪ -14.‬اتومبیــل المانــی ‪ -‬منقــار‬ ‫کوتــاه ‪ -‬مســاوی ‪ -‬میانگیــری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -15‬بی کــس ‪ -‬مهیــا و امــاده ‪ -‬مرکــز‬ ‫‪5‬‬ ‫مالــی جهــان‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اســتفاده از نمــودار میلــه ای‬ ‫واگرایــی انحــراف میانگیــن کــه از‬ ‫ســاده ترین و در عیــن حــال کاراتریــن‬ ‫شــاخص های تکنیــکال اســت و بــرای‬ ‫اولیــن بــار توســط این اقتصــاددان در‬ ‫دهــه ‪1970‬میــادی مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار گرفــت ‪ -‬گــودی ‪ -‬تیــره‬ ‫‪ -2‬توبه‪-‬قافلــه‪ -‬حســاب های فعــال‬ ‫بــازار ارز ایــن کشــور حــدود ‪13‬درصــد‬ ‫کل حســاب های جهــان اســت‪-3.‬‬ ‫شــاداب ‪ -‬شــکمبه گوســفند ‪ -‬تقویت‬ ‫رادیویی‪-4.‬ابراهــه ‪ -‬گیاهــی شــورمزه‬ ‫ خوردنــی ناخوشــایند!‬‫‪ -5‬بــزرگان ‪ -‬مارکــی بــر لــوازم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اصــاح اقایــان‪ -6.‬ناگوارکننده‪-‬برابر‪-‬محصــول صابــون‪ -7.‬درس‬ ‫کشــیدنی‪-‬ودیعه‪-‬نصف‪ -8.‬اتــاق مدرســه ‪ -‬از بیمه هــای دولتــی‬ ‫ پروتئیــن گیاهــی‪ -9.‬ســبزی غــده ای ‪ -‬خوشــبو ‪ -‬از لبنیــات‬‫‪ -10‬قصد ‪ -‬دروغ ترکی‪-‬پیشوای مذهبی‪ -11.‬عدد ‪ -‬عدالتگر‬ ‫‪ -12‬زرد فرنگــی ‪ -‬مــاچ ‪ -‬شــاد و خوشــحال‪ -3.‬دوشــیزه فرنگــی‬ ‫ عمــل بــردن کاال یــا مســافر از جایــی بــه جــای دیگــر ‪ -‬غــرش‬‫درنــدگان‪ -14 .‬کاال و مال التجــاره ‪ -‬هزارهــزار ‪ -‬نقــاب‬ ‫‪ -15‬اتــش ‪ -‬واحــد پــول چیــن ‪ -‬بخشــی از ســرمایه کــه در یــک‬ ‫معاملــه جهــت ضمانــت‪ ،‬موقتــا کنــار گذاشــته می شــود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 33‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫بوم گردی و مساجد‬ ‫عکس هفته‬ ‫بیعتی دوباره توسط همافرایی‬ ‫نیروی هوایی ارتش‬ ‫افتتاح نخستین اقامتگاه‬ ‫بومگردی جاجرم‬ ‫بــه مناســبت ‪ 19‬بهمــن ‪ 57‬ســالروز بیعــت تاریخــی همافــران نیــروی‬ ‫هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــا امــام خمینــی (ره) همافــران‬ ‫نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در ایــن روز بــا مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــه رســم بیعتــی دوبــاره و زنــده نگهداشــتن یــاد ان روز‬ ‫تاریخــی دیــدار دوبــاره داشــتند‪.‬‬ ‫بیانات رهبر انقالب در دیدار فرماندهان‬ ‫و کارکنان نیروی هوایی ارتش‬ ‫بسم الله الرّحمن الرّحیم(‪)۱‬‬ ‫المصطفی‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ القاس‬ ‫ی‬ ‫اب‬ ‫دنا‬ ‫رب العالمین و ّ‬ ‫الصاله و ّ‬ ‫الســام علی ســی ّ‬ ‫الحمدلله ّ‬ ‫ٰ‬ ‫محمّــد و علــی الــه الط ّیّبیــن الطّاهرین ســیّما بقیّه الله فــی االرضین‪.‬‬ ‫حســاس‬ ‫خیلــی خوش امدیــد بــرادران عزیــز و کارکنــان بااخــاص نیــروی بســیار ّ‬ ‫و مهـ ّم هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ .‬از بیانــات فرمانــد ه محتــرم نیــرو‬ ‫تشــک ّر میکنــم؛ همچنیــن از گــروه ســرود‪ ،‬از شعرشــان‪ ،‬از اجرایشــان‪ ،‬از خــود‬ ‫مجریــان متشــک ّرم؛ خیلــی خــوب بــود‪.‬‬ ‫ایــن جلســه ســالها اســت در مثــل امــروزی تشــکیل میشــود بــه یــاد یــک‬ ‫حادثـه ی فراموش نشــدنی و اعجاب بر انگیــز‪ .‬شــما جوانهــا در محیطــی بحمداللــه‬ ‫پــرورش پیــدا کرده ایــد کــه تص ـوّر ان وضعیّــت برایتــان خیلــی اســان نیســت‪.‬‬ ‫نیــروی هوایــی در دوران پهلــوی یکــی از نزدیک تریــن نیروهــا بــه مرکــز قــدرت‬ ‫و بــه دربــار و بــه امریکایی هــا بــود‪ .‬خــب مــا از ایــن حادثــه بایــد عبــرت بگیریــم؛‬ ‫درســهایی دارد‪ ،‬عبرتهایــی دارد‪.‬‬ ‫اوّلیــن درســی کــه خــوب اســت مــا بــه ان توجّــه داشــته باشــیم ایــن اســت که‬ ‫رژیــم طاغــوت از جایــی ضربــه خــورد کــه انتظــار ان را نداشــت؛ همچنــان کــه‬ ‫خداونــد در قــران راجــع بــه یهــود بنی الن ّضیــر میفرمایــد کــه «فَاَتیٰهُـ ُم اللـ ُه مِــن‬ ‫حیـ ُ‬ ‫ســبوا»؛(‪ )۲‬از جایــی خــدای متعــال بــه ســمت اینهــا هجــوم اورد‬ ‫ـث لَــم یَحت َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ـی وابســته‪،‬‬ ‫کــه انتظــارش را نداشــتند‪ .‬نیــروی هوایــی بــا فرماندهــان ان چنانـ ِ‬ ‫بــا شــرایط ویــژه ای کــه ایــن نیــرو همیشــه در ان دوره داشــته اســت ‪[-‬یعنــی]‬ ‫ارتبــاط و ات ّصــال شــدید بــه امریکایی هــا و مدیــران امریکایــی و اموزشــگاه های‬ ‫حســاس ترین موقــع بــه نفــع انقــاب وارد‬ ‫امریــکا و ماننــد اینهــا‪ -‬ناگهــان در ّ‬ ‫میــدان میشــود کــه اوّلــش روز نوزدهــم بهمــن بــود کــه امدنــد بــا امــام دیــدار‬ ‫کردنــد و بیعــت کردنــد؛ بعــد هــم ایســتادگی در مقابــل بخش دیگــری از ارتش‬ ‫بــود کــه بــه انهــا حملــه کــرده بودنــد و ان قضایــای عجیــب ان روزهــا کــه مــن‬ ‫نمیدانــم اصــا ً جزئیّــات ایــن مســائل در جایــی بــرای خــود نیــرو ثبــت شــده یــا‬ ‫نشــده‪ ،‬واقعــا ًاگــر نشــده‪ ،‬بایــد [ثبــت] بشــود کــه چــه ات ّفاقــی در پایــگاه تهــران‬ ‫افتــاد و هجومــی کــه [بــه اینهــا] شــد و دفاعــی کــه مــردم از اینهــا کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫یــک مســئله اســت کــه خــدای متعــال از جایــی بــه دشــمن ضربــه وارد اورد کــه‬ ‫انتظــار نداشــت‪ .‬ایــن‪ ،‬یــک طــرف قضیّــه اســت‪.‬‬ ‫نقط ـه ی مقابــل ایــن‪ ،‬ان اســت کــه مومنیــن از نقط ـه ای تقویــت شــدند کــه‬ ‫انتظــار نداشــتند؛ ایــن در تعریــف اســامی و در فرهنــگ اســامی‪ ،‬در ادبیّــات‬ ‫ـق اللـ َه یَج َعــل لَــه َمخرَجــ ًـا‬ ‫دینـ ِ‬ ‫ـی مــا اســمش «رزق الیُحت ََســب» اســت‪ .‬وَ َمــن یَتـَّ ِ‬ ‫حیـ ُ‬ ‫ســب؛(‪ )۳‬کســانی کــه دس ـت اندرکار مبــارزه بودنــد‬ ‫ـث ال یَحت َ ِ‬ ‫* وَ یَرز ُق ـ ُه مِــن َ‬ ‫تص ـوّر نمیکردنــد کــه یــک چنیــن دســتاورد عظیمــی بــرای انهــا بــه وجــود بیایــد‬ ‫حســاس ترین مراکــز ِ مربــوط بــه ارتــش ان روز ِ کشــور بیاینــد در‬ ‫کــه قطعـه ای از ّ‬ ‫خدمــت انقــاب قــرار بگیرنــد و بــا امــام بیعــت کننــد‪.‬‬ ‫ت امــروز مــا‬ ‫خــب ایــن یکــی از درســهای نوزدهــم بهمــن اســت؛ ایــن در محاســبا ِ‬ ‫هــم بایســتی وجــود داشــته باشــد؛ مــن ایــن را میخواهــم بگویــم‪ .‬بایــد بدانیــد کــه‬ ‫ممکــن اســت دشــمن از جایــی ضربــه بخــورد کــه انتظــار نــدارد‪ ،‬و شــما کــه بنــده ی‬ ‫خــدا و مومــن بِاللــه و در راه صــراط مســتقیم هســتید‪ ،‬از جایــی برایتان عایدی به‬ ‫وجــود بیایــد کــه «رزق الیُحت ََســب» باشــد و انتظــارش را نداشــته باشــید‪ .‬بــه نظــر‬ ‫مــن ایــن خیلــی نکت ـه ی اساس ـی ای اســت کــه مــا توجّــه کنیــم هم ـه ی حــوادث‬ ‫عالــم بــر اســاس محاســبات مــادّی و دنیایــی نیســت؛ ایــن هــم جــزو محاســبات‬ ‫اســت کــه گاهــی اوقــات خــدای متعــال یــک راه میان بـُـری را بــه وجــود مـی اورد‪،‬‬ ‫یــک حرکــت این چنینــی را بــه وجــود مـی اورد‪.‬‬ ‫یــک مســئله ی دیگــر‪ ،‬اعتمــاد بــه وعــده ی الهــی اســت‪ .‬خداونــد متعــال در چنــد‬ ‫جــای قــران بروشــنی و باصراحــت وعــده داده اســت کــه اگــر کســی در راه خــدا و‬ ‫در راه دیــن تــاش کنــد‪ ،‬او را نصــرت خواهــد داد؛ ایــن وعــده ی الهــی اســت‪ .‬در‬ ‫ن الله»‬ ‫نصــرَ َّ‬ ‫نصــرَ َّ‬ ‫نصــرُه‪ )۴(.‬در ایــن تعبیــر ِ «لَی َ ُ‬ ‫ن اللـ ُه َمــن ی َ ُ‬ ‫یــک جــا میفرمایــد‪ :‬وَلَی َ ُ‬ ‫چنــد عالمــت تاکیــد هســت‪ ،‬کــه یعنی موکّــداً‪ ،‬موکّــدا ًخدای متعــال نصرت میکند‬ ‫کســانی را کــه دیــن خــدا را و او را نصــرت کننــد‪ .‬خــب ایــن یــک وعده اســت‪ ،‬وعده ی‬ ‫الهــی اســت‪ ،‬بــه ایــن وعــده بایــد اعتمــاد کــرد‪ .‬در همــان روز نوزدهــم بهمــن‪ ،‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه ایــن حادثــه ات ّفــاق افتــاد و دیدنــد کــه جمعــی از ارتــش امدنــد بــا‬ ‫انقــاب بیعــت کردنــد‪ ،‬هنــوز بودند کســانی که مطمئن نبودند‪ ،‬خاطرجمع نبودند‪،‬‬ ‫امیــدوار نبودنــد کــه ایــن کار بــه نتیجــه خواهــد رســید؛ امّــا امــام بــه وعــده ی الهــی‬ ‫اطمینــان داشــت‪ .‬امــام و کســانی کــه دنبال ـه رو فکــر امــام و رای امــام و راه امــام‬ ‫بودنــد میدانســتند کــه ایــن وعــده قطعــا ًتحقّق پیدا خواهد کرد؛ نگذاشــتند حرکت‬ ‫ک ُنــد بشــود‪ .‬وقتــی کــه اطمینــان بــود‪ ،‬امیــد بــه اینــده بــود‪ ،‬نمیگذارنــد کــه حرکــت‬ ‫ک ُنــد بشــود‪ .‬اینهــا محاســبات مهمّــی اســت کــه انســان بدانــد خــدای متعــال بــه‬ ‫ن‬ ‫ـی ب ِ َعهـدِه؛ مِـ َ‬ ‫وعــده ی خــود وفــا میکنــد؛ ایــن هــم ایـه ی قــران اســت‪ :‬وَ َمــن اَوفـ ٰ‬ ‫اللــه؛(‪ )۵‬هیــچ کــس باوفاتــر از خــدای متعــال نیســت‪ ،‬در وعــده ای کــه میدهــد‪.‬‬ ‫خــدای متعــال وعــده کــرده و بــه ایــن وعــده عمــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خب این مســائل‪ ،‬صرفا ًمســائل شــخصی نیســت‪ ،‬مسائل اجتماعی و عمومی‬ ‫اســت‪ .‬یــک جامعـه ی مومــن‪ ،‬یــک مجموعـه ی مومــن‪ ،‬یــک نیــروی هوایی مومن‬ ‫وقتــی کــه یــک چنیــن اطمینانــی را داشــت‪ ،‬ان وقــت بــا عــزم راســخ‪ ،‬تهدیدهــا‬ ‫را تبدیــل میکنــد بــه فرصــت‪ .‬خــب حــاال هــم گــزارش دادنــد کــه مــا فــان تعــداد‬ ‫هواپیمــای جنگنــده را یــا مســافربری را تعمیــر کردیــم‪ ،‬اُوِرهــال(‪ )۶‬کردیــم و مبالغ‬ ‫زیــادی ســاختیم؛ ایــن چیزهــا کِــی بــرای نیــروی هوایــی مــا ممکــن شــد؟ ان‬ ‫وقتــی کــه از دیگــران چشــم بریدنــد؛ یعنــی دیگــران تهدیــد کردنــد‪ ،‬گفتنــد کــه مــا‬ ‫ـی متعلّــق بــه مــا‬ ‫نمیدهیــم‪ ،‬نمیفروشــیم‪ ،‬نمیگذاریــم‪ .‬اجنــاس و کاالهــای نظامـ ِ‬ ‫ـی امریــکا هنــوز موجــود اســت؛ یعنــی هنــوز هســت‬ ‫در انبارهــای شــرکتهای نظامـ ِ‬ ‫بدهنــد‪ ،‬کودتایــی‪ ،‬چیــزی راه بیندازنــد کــه انقــاب را متوقّــف کننــد؛ کارهــای‬ ‫فراوانــی بــود کــه اینهــا انجــام دادنــد‪ .‬علی رغــم همـه ی اینهــا ملّــت پیــروز شــد و‬ ‫انهــا شکســت خوردنــد‪ .‬ایــن بــه خاطــر اعتمــاد و تکیـه ی بــه وعــده ی الهــی اســت‪.‬‬ ‫البتّــه امــروز کارهــای انهــا و ابزارهــای انهــا پیچیده تــر شــده‪ ،‬در ایــن تردیــدی‬ ‫نیســت؛ امــروز دشــمنها پیچیده تــر حرکــت میکننــد امّــا کار مــا هــم پیچیده تــر‬ ‫شــده‪ .‬امــروز بــه توفیــق الهــی در بدنــه ی سیاســی کشــور‪ ،‬در بدنــه ی نظامــی‬ ‫کشــور‪ ،‬در بدن ـه ی فنـّـی کشــور و در بخشــهای گوناگــون کشــور حرکاتــی وجــود‬ ‫اقامتــگاه بوم گــردی بــاغ بهشــت هم زمــان بــا دهــه‬ ‫فجــر در روســتای طبــر شهرســتان جاجــرم بــا حضــور‬ ‫مــردم و مســئوالن اســتانی و شهرســتانی افتتــاح‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫نخســتین اقامتــگاه بوم گــردی شهرســتان جاجــرم‬ ‫در روســتای طبــر هم زمــان بــا دهــه مبــارک فجــر بــا‬ ‫حضــور جمعــی از مــردم‪ ،‬مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‪ ،‬فرمانــدار و‬ ‫امام جمعــه جاجــرم و‪ ...‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫این اقامتگاه باهمت بخش خصوصی و تســهیالت‬ ‫دریافتــی بــه میــزان ‪ ۲‬میلیــارد ریــال بــا مســاحت ‪۲۵۰‬‬ ‫مترمربــع به عنــوان نخســتین اقامتــگاه بوم گــردی‬ ‫جاجــرم در روســتای طبــر بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫جاجرم به دلیل واقع شــدن در حاشــیه کویر مرکزی‬ ‫و نیــز اتصــال بــه کــوه از پوشــش گیاهــی و اقلیمــی‬ ‫متنوعــی برخــوردار اســت‪ .‬ایــن شــرایط‪ ،‬منطقــه را بــه‬ ‫زیســتگاه منحصربه فــردی بــرای گونه هــای مختلــف‬ ‫گیاهــی و نیــز جانــوری ازجملــه یوزپلنــگ ایرانــی کــه‬ ‫تنهــا بازمانــده نــژاد اســیایی اســت‪ ،‬بــز کوهــی‪ ،‬قــوچ‪،‬‬ ‫مــارال‪ ،‬قرقــاول‪ ،‬تیهــو و گربــه وحشــی تبدیــل کــرده‬ ‫اســت و بــر ایــن اســاس میاندشــت به عنــوان یکــی از‬ ‫زیســتگاه های مطــرح کشــور شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫کاله کرکــی جاجــرم‪ ،‬جــوراب پشــمی و چادرشــب‬ ‫ســنتی هــم ازجملــه صنایع دســتی ایــن منطقــه بــوده‬ ‫و کشــک و قره قــروت سنخواســتی و الوبخــارا جلگــه‬ ‫شــوقان از ســوغاتی های شهرســتان جاجــرم اســت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اسالمی شمال کشور‬ ‫خبرداد‬ ‫ثبت ‪ ۱۶۰۰‬مسجد اهل‬ ‫سنت درگلستان‬ ‫و بــه مــا نداده انــد؛ حــاال چــه کارش کردنــد نمیدانیــم‪ .‬و جالــب ایــن اســت کــه‬ ‫چنــد ســال قبــل از ایــن‪[ ،‬هزین ـه ی] انبــارداری هــم از مــا میخواســتند؛ اجناســی‬ ‫کــه پولــش را گرفته انــد‪ ،‬جنــس را نمیدهنــد‪ ،‬انبــارداری هــم میخواســتند‪ .‬خــب‬ ‫ایــن‪ ،‬معنایــش ان اســت کــه نظــام جمهــوری اســامی بایســتی توانایــی اداره ی‬ ‫یــک نیــروی هوایــی کارامــد را نداشــته باشــد؛ امّــا نتیجــه چــه شــده اســت؟ نتیجــه‬ ‫ایــن شــده اســت کــه نیــروی هوایــی مــا کــه ان روز یــک قطعـه ی فــان جنگنــده‬ ‫را یــا فــان هواپیمــا را نمیتوانســت تعمیــر کنــد‪ ،‬حــق نداشــت تعمیــر کنــد‪ ،‬امــروز‬ ‫کلّ هواپیمــا را میســازد؛ یعنــی تهدیــد را تبدیــل کــرده بــه فرصــت‪ ،‬خطــر را تبدیــل‬ ‫کــرده بــه ســود؛ خاصیّــت یــک مجموعـه ی مومــن ایــن اســت‪.‬‬ ‫شــما در ســطح کلّــی کشــور هــم کــه نــگاه کنیــد‪ ،‬همیــن جــور اســت‪ .‬مــا‬ ‫از اوّل انقــاب دچــار تحریــم بودیــم‪ ،‬در ایــن چنــد ســال اخیــر تحریمهــا بــا‬ ‫ش ـدّت بیشــتری هــم ادامــه پیــدا کــرده ‪-‬یعنــی ش ـدّت پیــدا کــرده‪ -‬خودشــان‬ ‫هــم افتخــار میکننــد کــه اینهــا شــدیدترین تحریــم را علیــه جمهــوری اســامی‬ ‫ترتیــب داده انــد‪ .‬ایــن تحریــم بــه معنــای واقعــی کلمــه یــک جنایــت اســت؛‬ ‫یــک جنایــت اســت کــه اینهــا دارنــد میکننــد؛ یعنــی یــک تهدیـد ِ مهـ ّم محکــوم‬ ‫از لحــاظ افــکار عمومــی دنیــا اســت؛ چــون بحــث ســر ِ تحریــم خــود امریــکا‬ ‫ـی دیگــران بــه وســیله ی امریــکا اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫نیســت؛ بحــث ســر ِ تحریـ ِ‬ ‫م زورکـ ِ‬ ‫ـا ً فــرض بفرماییــد دســتگاه های گوناگــون امریکایــی تــاش میکننــد کــه‬ ‫مثـ ‬ ‫بــا شــرکتها‪ ،‬بــا کمپانی هــا‪ ،‬بــا اشــخاص گوناگــون‪ ،‬بــا دولتهــا دائــم در تمــاس‬ ‫باشــند کــه شــما بــا ایــران معاملــه نکنیــد؛ یعنــی یــک تحریــم همه جانبــه‪.‬‬ ‫خــب حــاال میتو اننــد یــا نمیتواننــد بحــث دیگــری اســت امّــا انهــا دارنــد ایــن کار‬ ‫میکننــد کــه ایــن واقعــا ً یــک حرکــت جنایتکارانــه اســت‪.‬‬ ‫همیــن تحریــم میتوانــد یــک فرصــت باشــد کــه تــا کنــون هــم تــا حــدود زیــادی‬ ‫فرصتهایــی را بــرای مــا بــه وجــود اورده‪ ،‬بعــد از ایــن هــم میتوانــد یــک فرصــت‬ ‫بــزرگ را بــرای مــا بــه وجــود بیــاورد‪ .‬اگــر مــا مســئولین هوشــیارانه عمــل بکنیــم‪،‬‬ ‫ف اقتصــاد را از‬ ‫میتوانــد اقتصــاد کشــور را از اتّــکاء بــه نفــت نجــات بدهــد‪ ،‬بنـد ِ نــا ِ‬ ‫نفــت بِبُــرد و قطــع کنــد‪ .‬عامــل عمــده و مهـ ّم مشــکالت اقتصــادی مــا ایــن اســت‪:‬‬ ‫وابســتگی بــه نفــت کــه موجــب شــده بــرای درامــد کشــور‪ ،‬بــه نیــروی داخــل و‬ ‫جوشــش داخلــی‪ ،‬بــه اســتعدادهای گوناگــون و ظرفیّتهــای گوناگــون داخلی توجّه‬ ‫چندانــی نشــود‪ ،‬خاطرمــان جمــع باشــد کــه نفت میفروشــیم‪ ،‬درامد کشــور تامین‬ ‫خواهــد شــد؛ عامــل عمــده ی مشــکالت کشــور ایــن اســت‪ .‬اگــر چنانچه مــا بتوانیم‬ ‫ایــن کار را انجــام بدهیــم‪ ،‬بهتریــن فرصــت را از تهدیــد دشــمن ‪-‬یعنــی از همیــن‬ ‫تحریــم‪ -‬توانســته ایم بــرای خودمــان بــه دســت بیاوریــم‪.‬‬ ‫کمــا اینکــه انهــا هــم متوجّهنــد؛ ایــن را هــم عــرض بکنیــم‪ .‬باهوش هایشــان‬ ‫البت ّه؛ انهایی را که گیج و گمند و ملتفت نیســتند کار نداریم؛ باهوش هایشــان‬ ‫توجّــه بــه ایــن نکتــه دارنــد‪ .‬در گزارشــهایی بنــده دیــدم کــه توصیــه میکننــد کــه‬ ‫نگذاریــد ایــران‪ ،‬اقتصــاد بــدون نفــت را تجربــه کنــد؛ بیــن خودهایشــان ایــن گفته‬ ‫میشــود کــه نگذاریــد ایــران‪ ،‬اقتصــاد بــدون نفــت را تجربــه کنــد‪ .‬یک راه پشــتی ای‬ ‫درســت کنیــد‪ ،‬حــاال تحریمهــا را برنمیداریــد‪ ،‬امّــا یــک راهــی را پیــدا کنیــد‪ ،‬درســت‬ ‫کنیــد کــه ایــران بکلّــی منقطــع نشــود‪ ،‬چون اگر منقطع شــد میرود ســراغ اقتصاد‬ ‫غیرنفتــی‪ .‬انهــا بــه ایــن توجّــه دارنــد و دنبالــش میرونــد؛ مــا مســئولین بایســتی‬ ‫حواســمان جمــع باشــد‪ .‬مســئولین کشــور‪ ،‬بخصــوص مســئولین اقتصــادی بایــد‬ ‫حواسشــان جمــع باشــد‪ .‬خــب ‪ ،‬پــس درس مه ـ ّم نوزدهــم بهمــن اینهــا اســت‪:‬‬ ‫اعتمــاد بــه وعــده ی الهــی‪ ،‬انتظار «رزق الیُحت ََســب»‪ ،‬تشــویق بــه حضور و حرکت‬ ‫مســتمرّی کــه موجــب نصــرت الهــی میشــود‪.‬‬ ‫در همــان ایّــام نوزدهــم بهمــن و چنــد روز قبــل از نوزدهــم بهمــن‪ ،‬امریــکا‬ ‫هم ـه ی امکانــات خــودش را بــه میــدان اورد؛ فرســتادن یــک نظامــی عالی رتبــه‬ ‫‪-‬هایــزر‪ -‬بــه تهــران و تمــاس بــا کســانی در راس‪ ،‬تــا بلکــه بتواننــد یــک کاری انجام‬ ‫دارد کــه کامــا ً حــرکات حساب شــده‪ ،‬دقیــق‪ ،‬منطقــی‪ ،‬پیچیــده و پیش رونــده‬ ‫[اســت] کــه عمــق راهبــردی کشــور را همیــن وضعیّــت پیچیده ی کشــور بحمدالله‬ ‫توانســته تامیــن کنــد و دشــمن را زمین گیــر کنــد‪.‬‬ ‫ان چیــزی کــه مــن میخواهــم عــرض بکنــم ایــن اســت کــه شــما ‪-‬بخصــوص‬ ‫جوانهــا‪ -‬در نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی بــا دل پُرامیــد‪ ،‬بــا نــگاه کامــا ً‬ ‫امیــدوار بــه اینــده‪ ،‬کارهایــی را کــه بــرای تقویــت ایــن نیــرو الزم اســت انجــام‬ ‫بدهیــد‪ .‬هــر کــدام در هــر نقطـه ای کــه قــرار داریــد‪ ،‬همــان نقطــه را اصــل بدانیــد‪،‬‬ ‫مرکــز بدانیــد‪ ،‬ان وظیفـه ای کــه بــر عهــده ی شــما اســت ‪-‬انچــه مربــوط بــه مســائل‬ ‫فنـّـی اســت‪ ،‬انچــه مربــوط بــه مســائل پــروازی اســت‪ ،‬انچــه مربــوط بــه مســائل‬ ‫ســازمانی اســت و بقی ّـه ی کارهــای مهمّــی کــه وجــود دارد‪ -‬بــا دقّــت پیــش ببریــد‪.‬‬ ‫مــا احتیــاج داریــم کــه کشــور از هم ـه ی جهــات قــوی بشــود کــه یکــی از جهــات‬ ‫هــم‪ ،‬جهــات نظامــی اســت‪ .‬مــا نمیخواهیــم کســی را تهدیــد کنیــم؛ مــا کــه [روی]‬ ‫ق ـوّت نظامــی و اقتــدار نظامــی اصــرار میکنیــم‪ ،‬توصیــه میکنیــم‪ ،‬بــرای تهدیــد‬ ‫هیــچ کشــوری و هیــچ مل ّتــی نیســت؛ بــرای تهدیــد نیســت‪ ،‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از تهدیــد اســت‪ ،‬بــرای حفــظ امنیّــت کشــور اســت‪ .‬اگــر شــما ضعیــف باشــید‪،‬‬ ‫دشــمن تشــویق میشــود بــه اینکــه ازار و اذیــت بکنــد شــما را؛ اگــر شــما قــوی‬ ‫بودیــد دشــمن جرئــت نمیکنــد نزدیــک بیایــد‪ .‬قــوی بشــویم تــا جنــگ نشــود؛ قــوی‬ ‫بشــویم تــا تهدیــد دشــمن تمــام بشــود؛ هــم شــما‪ ،‬هــم نیــروی هوافضــای ســپاه‪،‬‬ ‫هــم دســتگاه صنعــت وزارت دفــاع در بخــش تجهیــزات‪ ،‬در بخــش مدیریّتهــای‬ ‫انســانی و کارهــای فراوانــی کــه بــر عهــده ی یــک مجموع ـ ها ی مثــل مجموع ـه ی‬ ‫شــما اســت‪ ،‬هم ـه ی تالشــتان را بــه کار ببریــد تــا بــه توفیــق الهــی‪ ،‬بــه فضــل‬ ‫الهــی‪ ،‬بــه ان نقط ـه ای کــه مــورد نیــاز یــک جامع ـه ی مســتقل و ازاد و ســربلند‬ ‫اســت‪ ،‬ان شــاءالله بتوانیــد برســید‪ .‬بنــده کامــا ً امیــدوارم‪.‬‬ ‫مــا از اوّل انقــاب تــا حــاال کامــا ً بــا نیــروی هوایــی مانــوس بوده ایــم‪ ،‬بــا‬ ‫فرماندهــان نیــرو‪ ،‬بــا مســئولین عالی رتبــه ی ایــن نیــرو کار کرده ایــم‪ .‬امــروز‬ ‫بحمداللــه نیــرو خیلــی پیشــرفت کــرده‪ ،‬گامهــای بلنــدی برداشــته‪ ،‬کارهــای بزرگی‬ ‫انجــام داده؛ امــروز عناصــر بســیار الیــق و قابلــی در نیــروی هوایــی جمهــوری‬ ‫اســامی و ارتــش جمهــوری اســامی حضــور دارنــد‪ .‬بعضــی از جوانهــا را من دیدم‬ ‫کــه کارهــای بزرگــی کــرده بودنــد و بحمداللــه نیــرو سرشــار از تــوان و اســتعداد و‬ ‫ظرفیّــت بــرای پیشــرفت اســت؛ از ایــن تــوان‪ ،‬حدّاکثــر اســتفاده را ان شــاءالله‬ ‫بکنیــد و روزبـه روز ان شــاءالله قوی تــر بشــوید‪ .‬بنــده هــم دعــا میکنــم کــه خداونــد‬ ‫توفیقــات شــما را روزب ـه روز بیشــتر کنــد‪.‬‬ ‫و بدانیــد کــه دشــمن ملّــت ایــران محکــوم بــه شکســت اســت؛ علّــت هــم‬ ‫ایــن اســت کــه دشــمن ملّــت ایــران در راه باطــل دارد حرکــت میکنــد‪ ،‬در راه‬ ‫ـتگان روســای امریــکا زیــر پوش ـش هایی‪،‬‬ ‫غلــط دارد حرکــت میکنــد‪ .‬اگــر گذشـ‬ ‫ِ‬ ‫کارهایــی میکردنــد‪ ،‬حــاال کــه دیگــر علنی و بدون پوشــش‪ ،‬فســادهای خودشــان‪،‬‬ ‫انحرافهای خودشــان‪ ،‬جنگ افروزی خودشــان‪ ،‬فتنه ســازی خودشــان‪ ،‬طمع ورزی‬ ‫خودشــان به داشــته ها و ثروتهای دیگران را دارند نشــان میدهند‪ .‬راه‪ ،‬راه باطل‬ ‫اســت ‪ ،‬راه شــیطان اســت؛ و ایــن راه شــیطان‪ ،‬همــان اســت کــه خــدای متعــال‬ ‫فرمــود‪ :‬اُولئـ َ‬ ‫ـن الل ـ ُه فَلَــن ت َِج ـدَ لَــه ن َصی ـرًا؛(‪)۷‬‬ ‫ـک الَّذی ـ َ‬ ‫ن ل َ َعنَه ُـ ُم الل ـ ُه وَ َمــن یَل َعـ ِ‬ ‫کســی که خدا او را لعنت میکند و از درگاه خودش دور میکند‪ ،‬نصرتی نخواهد‬ ‫یافــت‪ ،‬نصرت کننــده ای نخواهــد یافــت؛ واقــع قضیّــه هــم همیــن اســت‪ .‬ولــی‬ ‫شــما نصرت کننــد ه داریــد و ان نصرت کننــده خداونــد عزیــز و حکیــم اســت و‬ ‫ان شــاءالله شــما را نصــرت خواهــد کــرد و بــه مقصودتــان خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫ان شــاءالله هم ـه ی شــما موفّــق باشــید و مویّــد باشــید‪ ،‬و روزب ـه روز پیشــتر و‬ ‫جلوتــر حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته‬ ‫ّ‬ ‫رئیــس مرکــز اســامی شــمال کشــور از ثبــت هــزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬مســجد اهل ســنت در گلســتان خبرداد‪.‬‬ ‫حجــت االســام علــی خیرخــواه‪ ،‬در همایــش‬ ‫تجلیــل از مســاجد شــاخص کشــور اظهارکــرد‪:‬‬ ‫همــکاری خوبــی را بیــن هیئــت امنــا‪ ،‬امــام‬ ‫جماعــت‪ ،‬خــادم و مــوذن مســاجد را در گلســتان‬ ‫شــاهد هســتیم و امیدواریــم کــه همــه دســت بــه‬ ‫دســت هــم دهنــد تــا ایــن مــکان مقدس را بــا ورود‬ ‫مومنــان پربارتــر کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســجد‪ ،‬محــل و جایگاهــی بــرای‬ ‫حضــور امــت اســامی و اقشــار مختلــف مــردم‬ ‫اســت و در ایــن اییــن از مســاجد برتــر و فعــاالن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬قرانــی و سیاســی تجلیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫خیرخــواه گفــت‪ :‬خوشــبختانه امــار مســاجد اهــل‬ ‫ســنت در اســتان بــاال اســت و بیــش از هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬مســجد در گلســتان بــرای جامعــه بــرادران و‬ ‫خواهــران اهــل ســنت وجــود دارد کــه ایــن بــرادران‬ ‫و خواهــران حضــور خوبــی در مســاجد دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از شــاخصه هــای مســاجد‬ ‫داشــتن کانــون فرهنگــی و پایــگاه بســیج اســت و‬ ‫امــام جماعــت بایــد بتوانــد حضــور نســل جــوان را‬ ‫در مســجد تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫خیرخــواه تصریــح کــرد‪ :‬پیامبــر اســام (ص) و‬ ‫همچنیــن امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب بــه‬ ‫قشــر جــوان توجــه ویــژه داشــتند بنابرایــن بایــد‬ ‫نســل جــوان را بیــش از پیــش بــا مســجد اشــنا‬ ‫کنیــم زیــرا ایــن مــکان محــل امنــی بــرای حضــور‬ ‫انهــا اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بهتریــن و بیشــترین محوریــت‬ ‫بــه امــام جماعــت داده مــی شــود و امــام جماعــت‬ ‫بایــد کســی باشــد کــه بتوانــد باعــث اجتمــاع و‬ ‫اشــتراک بیشــتر امــت اســامی در مســجد باشــد‪.‬‬ ‫خیرخــواه اضافــه کــرد‪ :‬امــام جماعــت شــاخصه‬ ‫هایــی دارد کــه یکــی از انهــا حســن خلــق و خــوش‬ ‫رفتــاری بــا اقشــار مختلــف جامعــه اســت‪ ،‬وی بایــد‬ ‫قبل از ورود مردم در مســجد حضور داشــته باشــد‬ ‫تــا بــه ســواالت احتمالــی ان هــا پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬غیــر از تقــوا‪ ،‬امــام جماعــت‬ ‫بایــد جاذبــه و قــدرت را داشــته باشــد تــا بتوانــد‬ ‫همــه اقشــار و مخصوصــا ً نســل جــوان را بــه‬ ‫مســجد بکشــاند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 241

هفته نامه بازار کسب و کار 241

شماره : 241
تاریخ : 1399/01/18
هفته نامه بازار کسب و کار 240

هفته نامه بازار کسب و کار 240

شماره : 240
تاریخ : 1399/01/11
هفته نامه بازار کسب و کار 239

هفته نامه بازار کسب و کار 239

شماره : 239
تاریخ : 1399/01/05
هفته نامه بازار کسب و کار 239.0

هفته نامه بازار کسب و کار 239.0

شماره : 239.0
تاریخ : 1399/01/05
هفته نامه بازار کسب و کار 238

هفته نامه بازار کسب و کار 238

شماره : 238
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه بازار کسب و کار 237

هفته نامه بازار کسب و کار 237

شماره : 237
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!