روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 232 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 232

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 232

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 232

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫از تصادفات بکاهیم‪،‬‬ ‫بر یارانه ها بیفزاییم!‬ ‫مجاهد بودن‪،‬‬ ‫الزمه کار در نیروی‬ ‫انتظامی‬ ‫کدام کسب وکارهای خانگی در استان موفق ترند؟‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫مطالبه گری مشکالت جوانان بزرگ‬ ‫ترین وظیفه مجمع ملی جوانان است‬ ‫‪4‬‬ ‫اداره کشور به صورت‬ ‫کاریست جزیره ای سخت‬ ‫‪5‬‬ ‫نقش جوامع بومی در حفظ‬ ‫تاالب های گلستان‬ ‫رییس مرکز ملی فرش ایران‪:‬‬ ‫فرش دست باف ترکمن‬ ‫مغفول مانده است‬ ‫‪8‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ساخت نخستین پایانه شیالتی گلستان با ‪ ۶۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری در گمیشان‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه پرداخــت تســهیالت بــه طرح هــای اقتصــادی در‬ ‫مناطــق ســیل زده گفــت‪ :‬پایانــه شــیالتی گمیشــان بــا‬ ‫‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری احــداث می شــود‪.‬‬ ‫حســین پهلــوری در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫گمیشــان یکــی از ‪ 31‬شهرســتان محــروم و کمتــر‬ ‫توســعه یافتــه کشــور مــی باشــد و براســاس برنامه هــای‬ ‫ششــم توســعه قــرار اســت هــر دســتگاه و ســازمانی‬ ‫متولــی بخشــی از کار در ایــن منطقــه شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از اقدامــات مهــم صنــدوق‬ ‫کارافرینــی امیــد حمایــت از راه انــدازی پایانــه‬ ‫شــیالتی در ایــن شهرســتان ســیل زده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق کارافرینــی امیــد گلســتان بیــان‬ ‫وزیر علوم‪:‬‬ ‫جذب دانشجوی خارجی سبب تبادل‬ ‫فرهنگی می شود‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪ :‬اولویــت مــا جــذب دانشــجو از کشــورهای‬ ‫اطــراف اســت و ایــن امــر ســبب تقویــت روابــط و همــکاری هــای بیــن المللــی مــی شــود‪.‬‬ ‫منصــور غالمــی در نشســتی بــا مســئوالن دانشــگاه گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬توســعه‬ ‫فضــای فیزیکــی بــا توجــه بــه شــرایط ســخت مالــی دشــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دانشــگاه های مــا جــدا از هــم هســتند و بــا طــرح ســاماندهی تــاش‬ ‫می کنیــم ایــن مراکــز بــا هــم کار کننــد و هــم افزایــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫غالمــی در ادامــه گفــت‪ :‬در دنیــا بــا جایــگاه علمــی کــه داریــم‪ ،‬بــه دشــواری در‬ ‫لیســت هــزار دانشــگاه اول دنیــا قــرار می گیریــم در حالــی کــه دانشــگاه های مــا‬ ‫بــه لحــاظ شــاخصه های علمــی چیــزی کــم ندارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد از تفرقــه و انشــقاق خــودداری کــرد و دانشــگاه ها بــه هــم‬ ‫بپیوندنــد تــا جایــگاه خــود را بــاال ببرنــد‪.‬‬ ‫غالمــی بیــان داشــت‪ :‬بایــد بخــش جــذب دانشــجوی خارجــی را تقویــت کــرد تــا‬ ‫عــاوه بــر ارزاوری ســبب تبــادل فرهنگــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اولویــت مــا جــذب دانشــجو از کشــورهای اطــراف اســت و ایــن‬ ‫امــر ســبب تقویــت روابــط و همکاری هــای بیــن المللــی می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری اظهــار کــرد‪ :‬بایــد جاذبــه را در دانشــگاه داخلــی‬ ‫افزایــش داد تــا زمینــه جــذب دانشــجوی خارجــی فراهم شــود‪.‬‬ ‫غالمــی ادامــه داد‪ :‬شــاخص های رتبــه بنــدی را تعییــن کردیــم و ان را از ســال‬ ‫‪ ۹۹‬اجــرا خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بایــد دانشــگاه ها بــه ســمت درامدزایــی حرکــت کننــد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در الیحــه بودجــه محدودیت هــای زیــادی وجــود داشــت ولــی تــاش‬ ‫کردیــم بودجــه دانشــگاه ها کاهــش نیابد‪/.‬مهــر‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن پــروژه در حــال حاضــر بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی حــدود ‪ 60‬درصــد دارد کــه اخیــرا رونــد کار‬ ‫ان متوقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت ‪ :‬قصــد داریــم بــا همــکاری‬ ‫ســرمایه گذار و فرمانــداری شهرســتان گمیشــان‬ ‫نخســتین پایانــه شــیالتی اســتان را در ایــن‬ ‫شهرســتان تکمیــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن پایانــه در ‪ 76‬غرفــه ســاخته‬ ‫مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای ایــن کار ‪ 60‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار اختصــاص خواهیــم داد تــا زمینــه اشــتغال‬ ‫‪ 152‬نفــر در ایــن شهرســتان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫تفاهمنامــه‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫پهلــوری‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن پــروژه در روزهــای اینــده بــه‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫اماده امضاء تفاهم نامه دو جانبه‬ ‫سرمایه گذاری با بنگالدش هستیم‬ ‫هــادی حــق شــناس در دیــدار بــا ســفیر بنــگالدش‬ ‫اظهــار کــرد‪ ۶ :‬مــاه قبــل در دیــدار با ســفیر بنگالدش‬ ‫قــول ایجــاد بنــدر دادیــم‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه ســفیر بنــگالدش از اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی بنــدر خواجــه نفــس خبــر داد و افــزود‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون زمینــه مشــارکت ســرمایه گذار بنگالدشــی در‬ ‫ســاخت بندرخواجــه نفــس بــا ســرمایه گذار ایرانــی‬ ‫فراهــم اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬همچنیــن زمینــه‬ ‫ســرمایه گذاری و ســاخت بنــدر مجــزا در خواجــه نفــس بــرای ســرمایه گــذار بنگالدشــی را‬ ‫فراهــم می کنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه لحــاظ مهندســی ســواحل بنــدر خواجــه نفــس کمتریــن مــوج دریــا و‬ ‫رســوب را دارد و بــا کمتریــن هزینــه و الیروبــی امــکان پهلوگیــری هــر نــوع کشــتی در خواجــه‬ ‫نفــس فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه اعتقــاد بنــده ظــرف دو ســه ســال اینــده بندر خواجه نفــس هاب تخته‬ ‫و چــوب و غــات می شــود و می توانــد پنبــه مــورد نیــاز کشــور بنــگالدش را فراهــم کند‪.‬‬ ‫حــق شــناس خاطرنشــان کــرد‪ :‬زمینــه توســعه تجــارت و همــکاری ایران و بنــگالدش فراهم‬ ‫اســت و اســتانداری گلســتان امادگــی امضــاء تفاهم نامــه دو جانبــه بــرای همــکاری و تبــادل‬ ‫تجــاری بــا بنــگالدش را داراســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اســتاندار گلســتان بــر اســاس توافــق بــا وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬بخــش دولتــی‬ ‫بــه عنــوان فراهــم کننــده زیرســاخت در بنــدر خواجــه نفــس همــکاری خواهــد داشــت و از‬ ‫ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی دو کشــور اســتقبال مــی کند‪/.‬مهــر‬ ‫امضــا خواهــد رســید و در اوایــل ســال اینــده شــاهد‬ ‫بهره بــرداری از ایــن پایانــه تخصصــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر بااشــاره بــه افتتــاح ‪ 282‬طــرح‬ ‫در دهــه فجــر امســال گفــت‪ 317 :‬میلیــارد ریــال در‬ ‫ایــن طرح هــا ســرمایه گذاری شــده کــه ‪ 261‬میلیــارد‬ ‫تومــان ان از منابــع صنــدوق کارافرینــی امیــد بــوده‬ ‫اســت و زمینــه اشــتغال ‪ 345‬نفــر را در اســتان‬ ‫فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫پهلــوری اعــام کــرد‪ :‬عــاوه بــر پرداخــت تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی و حمایتــی‪ ،‬یکهــزار و ‪ 463‬فقــره‬ ‫تســهیالت در ‪ 10‬ماهــه گذشــته بــه ازش ‪424‬‬ ‫میلیــارد ریــال در اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫عکس‪-‬بازار کسب و کار‪ -‬عقیل مهقانی‬ ‫بــاب جهــاد و شــهادت در نیــروی‬ ‫انتظامــی همــواره بــاز بــوده و‬ ‫کارکنــان جــان برکــف و مخلــص‬ ‫ان همــواره نشــان داده انــد‬ ‫امنیــت مــردم خــط قرمــز پلیــس‬ ‫اســت و در هــر لحظــه بــرای‬ ‫حفــظ ارزش هــا امــاده انــد‪.‬‬ ‫در هــر کجــای شــهر و روســتا‪،‬‬ ‫جنــگل‪ ،‬دریــا و بیابــان و در‬ ‫هــر ســاعت از شــبانه روز گــذر‬ ‫کنیــد‪ ،‬اثــری از سبزپوشــانی‬ ‫خواهیــد دیــد کــه بــا تمــام تــوان‬ ‫مشــغول انجــام وظیفــه هســتند‪.‬‬ ‫بــا دیــدن چنیــن صحنــه هایــی در‬ ‫مــی یابیــم کــه مقتدایمــان چــه‬ ‫زیبــا گفــت «مامــوران نیــروی‬ ‫انتظامــی بــه معنــای واقعــی‬ ‫کلمــه مجاهــدان فــی ســبیل‬ ‫اللــه هســتند»؛ چــرا کــه الزمــه‬ ‫تحمــل چنیــن ســختی هایــی در‬ ‫مســیر نیــل بــه اهــداف عالیــه‪،‬‬ ‫«مجاهــد» بــودن اســت‪.‬‬ ‫نیــروی مقتــدر و خدومــی کــه‬ ‫همــواره در رکاب والیــت و‬ ‫بــرای دفــاع از امنیــت و ارامــش‬ ‫مــردم وفــادار و غیــور میهــن‬ ‫امــاده جانفشــانی و ایثــار بــوده‬ ‫و هوشــمندانه در برابــر توطئــه‬ ‫هــای مختلــف بیگانــگان ایســتاده‬ ‫اســت‪...‬‬ ‫ادامه صفحه‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 32‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪2‬‬ ‫برگزاری همایش‬ ‫راهبردی انتخابات‬ ‫و امنیت‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی از برگــزاری همایــش‬ ‫راهبــردی انتخابــات‪ ،‬امنیت‪ ،‬مشــارکت و‬ ‫مقاومــت در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫️ بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملل اســتانداری خراســان شــمالی علی‬ ‫قل ـی زاده بــا بیــان ایــن خبــر افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫همایــش امــروز ســه شــنبه ‪ ۱۵‬بهمن ماه‬ ‫بــا حضــور خبرنــگاران‪ ،‬دبیــران احــزاب‪،‬‬ ‫کارشناســان روابــط عمومــی‪ ،‬فعــاالن‬ ‫فضــای مجــازی و اعضــای ســتادهای‬ ‫انتخاباتــی و بــا حضــور دوســتان ملــی دو‬ ‫شمـاره ‪232‬‬ ‫از تصادفات بکاهیم‪ ،‬بر یارانه ها بیفزاییم!‬ ‫توسعه پایدار باید در‬ ‫راستای محیط زیست باشد‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪:‬در شــرایط کنونــی اقتصــادی‬ ‫کشــور مــا بــه نوعــی دیگــر در اســتان خــود‬ ‫را بــه انســجام‪ ،‬وحــدت‪ ،‬هــم افزایــی تجهیــز‬ ‫کردیــم و فضــای کار در اســتان حاکــم اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی افــزود‪:‬در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی تمامــی اجــزای حاکمیــت و‬ ‫مــردم کنــار یکدیگــر هســتند ‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬شــاخص هــا نشــان مــی دهــد‬ ‫خراســان شــمالی اســتانی اســت کــه تحریــم‬ ‫هــا بــر ان کمتــر تاثیــر گذاشــته اســت و ایــن‬ ‫بــه واســطه پــای کار بــودن و تــاش شــبانه‬ ‫روزی همــه مدیــران و بــه کارگیــری تمامــی‬ ‫ظرفیــت هــا مــی باشــد ‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی تصریــح کرد‪:‬بــه‬ ‫رغــم نبــود بســیاری از زیرســاخت هــا امــا‬ ‫در بخــش مولفــه هــای کســب و کار رشــد‬ ‫داشــته ایــم و نــرخ بیــکاری اســتان کاهــش‬ ‫یافــت اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بنابــر وظیفــه ای کــه داریــم تمــام‬ ‫وقــت خــود را صــرف خدمــت بــه مــردم مــی‬ ‫کنیــم؛ بینــش سیاســی همــه افراد در اســتان‬ ‫محتــرم اســت امــا در اجــرای امــور تفــاوت‬ ‫نــگاه هــا دخالتــی نــدارد‪.‬‬ ‫شــجاعی گفت‪:‬توفیــق و عــدم توفیــق‬ ‫اتفاقــی نیســت؛ یکدلــی و هماهنگــی‬ ‫همــه اجــزای حاکمیــت و مــردم موجــب‬ ‫شــد صدایــی از خراســان شــمالی در بحــران‬ ‫ســیل ابتــدای ســالجاری بلنــد نشــود و در‬ ‫اغتشاشــات اخیــر کشــور مشــکلی در ایــن‬ ‫اســتان بــه وجــود نیایــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نــگاه بــه توســعه پایــدار‬ ‫جــز ایــن را بــر نمــی تابــد کــه تمامــی پــروژه هــا‬ ‫بایــد پیوســت محیــط زیســت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در پایــان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد ‪ :‬تــاش کردیــم صنایــع اســتان بــه‬ ‫ســمتی بــرود کــه در اینــده ای نــه چنــدان دور‬ ‫از اب پســماند و نــه اب قابــل شــرب و ســالم‬ ‫اســتفاده کننــد و بتوانیــم در حــوزه محیــط‬ ‫زیســت اقدامــات الزم را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫همه اماده ایم‬ ‫تا جمعه دوم اسفند‬ ‫مجلسی جوان‬ ‫همچون مجلس اول‬ ‫بسازیم ‪.‬‬ ‫اسیه فروردین‬ ‫• اینجا ایران است؛‬ ‫خسارت ‪ 80‬هزار میلیاردی!‬ ‫یکــی از نــکات حائــز اهمیــت دربــاره‬ ‫تصادفــات رانندگــی‪ ،‬خســارات حاصــل از‬ ‫ان اســت‪ .‬طبــق بررســی هــای کارشناســان‪،‬‬ ‫تصادفــات رانندگــی‪ ۷ ،‬درصــد بــه تولیــد‬ ‫ناخالــص ملــی زیــان وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن خســارت مالــی ســاالنه ناشــی از هــر‬ ‫تصــادف منجــر بــه فــوت‪ ۵.۲ ،‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــراورد شــده اســت‪ .‬چنانچــه رقــم خســارت ناشــی‬ ‫از هــر تصــادف (‪ 5.2‬میلیــارد تومــان) را در میــزان‬ ‫تلفــات رانندگــی در ‪ 9‬ماهــه اول ســال (بیــش از‬ ‫‪ 13.700‬نفــر) ضــرب نماییــم‪ ،‬ایــن رقــم حاصــل‬ ‫خواهــد شــد‪ 70 :‬هــزار میلیــاد تومــان! و بــه عبارت‬ ‫دیگــر‪ :‬بیــش از ‪ 70.000.000.000.000‬تومــان!‬ ‫البتــه بنابــر اعــام پلیــس راهــور‪ ،‬بــا بررســی‬ ‫هزینه هــای امــوزش از بــدو تولــد می تــوان گفــت‬ ‫ســاالنه ‪ ۳۴‬میلیــارد دالر ناشــی از تصادفــات بــه‬ ‫کشــور تحمیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫تــازه اینهــا امــار ‪ 9‬ماهــه اســت و اگــر امــار‬ ‫رییس مرکز ملی فرش ایران‪:‬‬ ‫فرش دست باف ترکمن‬ ‫مغفول مانده است‬ ‫گزارش‬ ‫زلزله خسارت هزاران میلیاردی سوانح رانندگی‪ :‬از ایران تا گلستان‬ ‫تصادفــات جــاده ای از مهــم‬ ‫تریــن عوامــل مــرگ ومیــر در‬ ‫هــزاره ســوم اســت و ســاالنه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر بــه علــت‬ ‫حــوادث رانندگــی در جهــان‪ ،‬جــان‬ ‫خــود را از دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫کشــور مــا نیــز بــه لحــاظ ســوانح‬ ‫ترافیکــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ـع دارای بیشــترین تصادفــات‬ ‫جوامـ ِ‬ ‫رانندگــی و تلفــات ناشــی از ان در‬ ‫جهــان معرفــی شــده و همیــن امــر‬ ‫خســارات بســیاری را بــه خانــواده‬ ‫هــا و جامعــه تحمیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی‪ ،‬بــه طــور‬ ‫میانگیــن‪ ،‬روزانــه حــدود ‪ 50‬تــا ‪60‬‬ ‫نفــر در ایــران‪ ،‬جــان خــود را بــر‬ ‫اثــر تصادفــات رانندگــی از دســت‬ ‫مــی دهنــد؛ یعنــی تقریبــا هــر نیــم‬ ‫ســاعت‪ ،‬یــک نفــر قربانــی ســوانح‬ ‫جــاده ای مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفــه مســئوالن وزارت راه‬ ‫وشهرســازی‪ ،‬ســاالنه بیــش از ‪۱۷‬‬ ‫هــزار کشــته و در ‪ ۱۰‬ســال اخیــر‬ ‫بیــش از ‪ ۱۸۵‬هــزار نفــر تلفــات در‬ ‫تصادفــات جــاده ای داشــتیم کــه‬ ‫ایــن میــزان ‪ ۱۵‬برابــر بیــش از تلفــات زلزلــه‬ ‫ان هــم در ایــران بــه عنــوان یــک کشــور زلزلــه‬ ‫خیــز و بیــش از چهــار برابــر اســتانداردهای‬ ‫بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش هــای رســمی‪ ،‬طــی ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫اول ســال جــاری‪ ،‬بیــش از ‪ 13‬هــزار و ‪700‬‬ ‫نفــر از شــهروندان بــر اثــر تصادفــات جــان‬ ‫خــود را از دســت داده انــد کــه ایــن امــار‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‪۱.۵ ،‬‬ ‫درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬بــر همیــن‬ ‫اســاس‪ ،‬در ســال گذشــته‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۸۳‬نفــر بــر اثــر تصادفــات رانندگــی در جــاده‬ ‫هــای کشــور کشــته شــده انــد‪ .‬گــزارش هــای‬ ‫پلیــس راهــور و ســازمان پزشــکی قانونــی‬ ‫کشــور دربــاره علــل تصادفــات رانندگــی‬ ‫نشــان مــی دهــد بیــش از ‪ 80‬درصــد از‬ ‫تصادفــات براثــر ســرعت غیرمجــاز‪ ،‬ســبقت‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬توجــه نداشــتن بــه جلــو‪ ،‬خســتگی‬ ‫و خــواب الودگــی صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت‪ :‬فــرش ترکمــن مغفــول مانــده‬ ‫و در حــال احتضــار اســت‪ .‬بایــد تحولــی بــه ایــن فــرش دهیــم تــا مثــل‬ ‫گذشــته تولیــد و بــه یــک برنــد معــروف جهانــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫فرح نــاز رافــع کــه بــه گلســتان ســفر کــرده بــود‪ ،‬در دیــدار اختصاصــی‬ ‫بــا تحریریــه موسســه مطبوعاتــی بازار کســب و کار اظهار کرد‪:‬گلســتان‬ ‫هنرمنــدان بســیاری در حــوزه فــرش دارد کــه برخــی از انهــا بــه دلیــل‬ ‫مشــکالت مالــی بــرای تهیــه مــواد اولیــه و ابــزار از اشــتغال بــاز‬ ‫مانده انــد و بایــد بــرای وارد کــردن انهــا بــه چرخــه تولیــد تســهیالت در‬ ‫اختیارشــان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای حمایــت از قالیبافــان و افــرادی کــه در زمینــه تولیــد‬ ‫فــرش فعالیــت دارنــد بایــد تســهیالت و امکانــات ویــژه ای در نظــر‬ ‫گرفــت و در ایــن مســیر اســتانداری می توانــد در کنــار مرکــز ملــی فــرش‬ ‫زمینــه تقویــت چرخــه تولیــد نقــش مهمــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رافــع گفــت‪ :‬تفویــت رنجیــره فــرش در گلســتان یکــی از راه هــای‬ ‫بــرون رفــت قالــی بافــان از مشــکالت موجــود اســت و ایــن مهــم بایــد‬ ‫هــر چــه ســریع تــر بــا کمــک بخــش خصوصــی و حمایــت اســتاندار و‬ ‫مســئوالن مربوطــه ایــن حــوزه مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬صنایــع جانبــی فــرش نیازمنــد تحــول اســت‪ .‬اســتانی‬ ‫کــه مهــد فــرش اســت صنایــع تبدیلــی بــرای تولیــد پشــم و ابریشــم‬ ‫نــدارد‪ .‬و امیــد د اریــم در اینــده ای نزدیــک شــاهد تقویــت و کامــل‬ ‫شــدن زنجیــره فــرش در اســتان گلســتان باشــیم‪.‬‬ ‫رافــع بــا اشــاره بــر غنــی بــودن اســتان گلســتان در زمینــه تولیــد پیلــه‬ ‫تقریبــی تمــام ســال را درنظــر بگیریــم‪،‬‬ ‫بــه رقمــی بــاالی ‪ 80‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫مــی رســیم و چنانچــه خســارات ناشــی از‬ ‫مصدومیــت هــا کــه ســاالنه بیــش از‪ 20‬برابــر‬ ‫تلفــات اســت؛ یعنــی حــدود ‪ 350‬تــا ‪400‬‬ ‫هــزار نفــر را لحــاظ نماییــم‪ ،‬محاســبه ان از‬ ‫امــار و ارقــام خــارج اســت؛ چراکــه اســیب‬ ‫هــای ناشــی از تصادفــات ماننــد مصدومیــت‬ ‫و از کارافتادگــی سرپرســتان خانــوار و نیــز‬ ‫هزینــه هــای صدمــات روحــی ‪ -‬روانــی‪ ،‬واقعــا‬ ‫جبــران ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن اوصــاف‪ ،‬بــا درنظــر گرفتــن مجمــوع‬ ‫ت‬ ‫ت تصادفــا ِ‬ ‫هزینــه هــای ناشــی از خســارا ِ‬ ‫منجــر بــه فــوت در طــول ســال‪ ،‬مــی تــوان بــه‬ ‫هــر ایرانــی‪ ،‬بیــش از ‪ 1‬میلیــون تومــان‪ ،‬یارانــه‬ ‫پرداخــت کــرد؛ یعنــی بــا کاهــش و بــه صفــر‬ ‫رســاندن تلفــات رانندگــی‪ ،‬حــدود دو برابــر‬ ‫یارانــه فعلــی بــه جمعیــت بــاالی ‪ 80‬میلیونــی‬ ‫کشــور تعلــق مــی گیــرد!‬ ‫•اینجا گلستان است؛‬ ‫هزینه هایی چه گزاف!‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬اســتان گلســتان بــه دلیــل‬ ‫شــرایط خــاص طبیعــی ماننــد عبــور جــاده‬ ‫بیــن المللــی تهــران‪ -‬مشــهد و داشــتن اثــار‬ ‫تاریخــی و مناطــق سرســبز و توریســتی‪،‬‬ ‫پذیــرای مســافران زیــادی از سراســر کشــور‬ ‫و بــه تبــع ان حــوادث جــاده ای زیــادی‬ ‫اســت‪ .‬بــه تعبیــر دیگــر‪ ،‬جاده‪-‬هــای اســتان‬ ‫گلســتان و نیــز خراســان شــمالی‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه تعــدد ســفرها و وجــود نقــاط حادثــه خیــز‬ ‫در مســیرهای جــاده ای‪ ،‬بخشــی از ســوانح‬ ‫رانندگــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫انــد کــه البتــه در مقایســه بــا ســایر اســتان‬ ‫هــا‪ ،‬خصوصــا جــاده هــای دو اســتان شــمالی‬ ‫دیگــر یعنــی گیــان و مازنــدران‪ ،‬وضعیــت‬ ‫بهتــری را دارا هســتند‪ .‬اســتان گلســتان‬ ‫بــا ‪ 296‬کشــته و خراســان شــمالی بــا ‪191‬‬ ‫کشــته‪ ،‬در ‪ 9‬ماهــه نخســت امســال جــزء رده‬ ‫هــای میانــه تلفــات رانندگــی در بیــن اســتان‬ ‫هــای کشــور محســوب مــی شــوند؛ یعنــی در‬ ‫ابریشــم خاطرنشــان کــرد‪ :‬توانمنــدی در تولیــد پیلــه ابریشــم یکــی‬ ‫از مصداق هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت ولــی متاســفانه کارخانــه‬ ‫فــراوری ایــن محصــول بــه نــخ ابریشــم در اســتان کلســتان وجــود ندارد‬ ‫و بایــد بــا ارائــه برخــی تســهیالت از ســرمایه گذارن بخــش خصوصــی‬ ‫بــرای راه انــدازی کارخانه هــای تولیــد نــخ ابرشــم و پشــم دعــوت کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش دربــاره مطالبه گــری زنــان قالیبــاف مبنــی بــر‬ ‫بیمــه نبــودن هــم گفــت‪ :‬مــن بــا همــه توانــم بــرای برطــرف کــردن ایــن‬ ‫دغدغــه اهالــی فــرش تــاش خواهــم کــرد و می دانــم بــا ایــن شــرایط‬ ‫کار ســختی در پیــش اســت ولــی اعتقــاد دارم بایــد بــرای حــل ایــن‬ ‫مشــکل نــه تنهــا ســازمان ملــی فــرش ایــران بلکــه کارفرماهــا و ســایر‬ ‫ســازمان های مســئول هــم پــای کار بیاینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه رکــود فــرش سیاســت های جایگزینــی در‬ ‫دســتور کار قــرار داده ایــم و در ایــن مســیر نیازمنــد کمــک دلســوزان‬ ‫فــرش ایرانــی هســتیم‪ ،‬امیــد داریــم در اینــده نزدیــک‪ ،‬رونــق بــه بــازار‬ ‫قالــی ایرانــی بازگــردد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران افزود‪:‬هــزار هنرمنــد در اســتان‬ ‫گلســتان قالــی می بافنــد کــه‪ ۳۲‬هــزار نفــر از انهــا اطالعات شــان ثبــت‬ ‫شــده و از ایــن تعــداد فقــط ‪ ۶‬هــزار نفــر بیمــه شــده اند و ایــن امــاری‬ ‫اســت کــه ســازمان صمــت اســتان گلســتان اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫فرح نــاز رافــع‪ ،‬در رابطــه بــا پرداخــت خســارت بــه کارگاه هــای اســیب‬ ‫دیــده در ســیل امســال ‪،‬گفــت‪ :‬در تــاش هســتیم کــه بــا هماهنگــی‬ ‫بانک هــا و موسســات مالــی وام هــای ویــژه را در اختیــار قالیبافــان و‬ ‫کســانی کــه کارگاه هــای کوچــک و بــزرگ قالیبافــی دارنــد‪ ،‬قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ســیل اق قــا نــه تنهــا بــه زیرســاخت ها بلکــه بــه‬ ‫کســب و کار اهالــی ایــن شــهر اســیب های زیــادی وارد کــرد و متاســفانه‬ ‫کارگاه هــای قالیبافــی هــم در ایــن حادثــه در امــان نماندنــد و بخشــی از‬ ‫ایــن کارگاه هــا بعــد از ســیل نتوانســتند ادامــه فعالیــت بدهنــد‪.‬‬ ‫تصــور برخــی ایــن اســت کــه دولــت مقصــر ایــن وضعیــت اســت و مــن‬ ‫در جــواب می گویــم نمی شــود دولــت را مقصــر اصلــی جلــوه دهیــم و‬ ‫ســخنران ملــی در محــل مجتمــع ایثــار‬ ‫بجنــورد برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫قلــی زاده گفــت‪ :‬انتخابــات و مقایســه‬ ‫انتخابــات در کشــورهای دیگــر و امنیــت‬ ‫مشــارکت جــزو مــوارد مطــرح شــده در‬ ‫ایــن همایــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ردیــف کمتریــن و بیشــترین تلفــات رانندگــی‬ ‫قــرار نمــی گیرنــد و اســتان هــای گیــان بــا‬ ‫‪ 456‬و مازنــدران بــا ‪ 506‬کشــته‪ ،‬نیــز در‬ ‫همیــن رده جــای دارنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه اینکــه میــزان تلفــات‬ ‫رانندگــی در اســتان گلســتان نســبت بــه ‪9‬‬ ‫ماهــه اول ســال گذشــته‪ ،‬حــدود ‪ 11‬درصــد‬ ‫و خراســان شــمالی حــدود ‪ 7‬درصــد کاهــش‬ ‫داشــته اســت کــه ایــن نتایــج‪ ،‬اگرچــه بســیار‬ ‫ارزشــمند اســت امــا بــاز هــم کافــی نیســت و‬ ‫بــه قــول معــروف‪« :‬حتــی یــک کشــته هــم‬ ‫زیــاد اســت‪ ».‬همچنیــن بــر اســاس گــزارش‬ ‫هــای پلیــس راهــور‪ ،‬بیشــترین تصــادف‬ ‫فوتــی در اســتان گلســتان بــه شــهرهای‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کردکــوی و بندرگــز اختصــاص‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫اکنــون چنانچــه بخواهیــم خســارات ناشــی‬ ‫از تصادفــات منجــر بــه فــوت را در اســتان‬ ‫گلســتان بــر اســاس ارقــام ذکرشــده در بــاال‬ ‫محاســبه کنیــم‪ ،‬طــی ‪ 9‬مــاه ســال جــاری‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ 1500‬میلیــارد تومــان (‪ 296‬کشــته‬ ‫بــه ازای ‪ 5‬میلیــارد و ‪ 200‬میلیــون تومــان‬ ‫خســارت بــرای هــر تصــادف فوتــی) بــه ایــن‬ ‫اســتان و مردمانــش خســارت وارد شــده‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن میــزان تلفــات رانندگــی‪،‬‬ ‫ارتبــاط مســتقیمی بــا اقتصــاد جامعــه دارد‬ ‫و مــی تــوان بــا کاهــش ان‪ ،‬حداقــل بخشــی‬ ‫از دغدغــه هــا و نگرانــی هــای اقتصــادی‬ ‫و معیشــتی مــردم اســتان را مرتفــع کــرد و‬ ‫بــا تقویــت زیرســاخت هــای الزم خصوصــا‬ ‫در زمینــه اشــتغال‪ ،‬ســامت‪ ،‬حمــل ونقــل‪،‬‬ ‫امــوزش‪ ،‬گردشــگری و‪ ...‬در جهــت ابادانــی‬ ‫هــر چــه بیشــتر اســتان گلســتان و خراســان‬ ‫شــمالی گام برداشــت‪ .‬درنــگ جایــز نیســت؛‬ ‫از مســئوالن کشــور و نهادهــای دســت‬ ‫انــدرکار دو اســتان انتظــار مــی رود بــه ســرعت‬ ‫جلــوی خســارات گــزاف ناشــی از تصادفــات‬ ‫را بگیرنــد چراکــه‪« :‬جلــوی ضــرر را از هــر جــا‬ ‫بگیــری‪ ،‬منفعــت اســت‪».‬‬ ‫موفق شدیم همه نیازهای‬ ‫دانشگاه های جوان را در کمتر‬ ‫از ‪ ۲۰‬سال براورده کنیم‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه‬ ‫دســتاوردهای انقــاب اســامی اظهــار کــرد‪ :‬در کمتــر‬ ‫از ‪ ۲۰‬ســال موفــق شــدیم همــه نیازهــای دانشــگاه‬ ‫هــای جــوان را بــراورده کنیــم و در رشــته هــای‬ ‫گوناگــون نیــرو تربیــت کنیــم و امــروز پــا بــه پــای دنیــا‬ ‫پیــش رویــم‪.‬‬ ‫غالمــی اظهارکــرد‪ :‬اتحــاد و همدلــی و حضــور کــم‬ ‫نظیــر مــردم در اییــن گرامیداشــت شــهید ســردار‬ ‫ســلیمانی را شــاهد بودیــم کــه تــاش بــرای اســتقرار‬ ‫اســتقالل را بــه نمایــش گذاشــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه‪ :‬در شــرایطی وارد چهــل و یکمیــن‬ ‫ســالگرد پیــروزی انقــاب شــدیم کــه بــا ســختی هایــی‬ ‫بســیاری روبــرو هســتیم و بایــد بــا برنامــه ریــزی‬ ‫هدفمنــد شــرایط مطلوبــی را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمــی گفــت‪ :‬بایــد ظرفیــت هــا را بــرای مــردم‬ ‫بیــان کــرد و گفــت کــه مــا در جنبــه هــای مختلــف‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و علمــی حــرف هایــی بــرای‬ ‫گفتــن داریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر شــرایط تحریــم و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی نبــود ایــران مــی توانســت نمونه یک کشــور‬ ‫ایــده ال بــرای مــردم دنیــا باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫صنایــع نظامــی‪ ،‬پزشــکی و غیــره وابســته بودیــم امــا‬ ‫اکنــون ظرفیــت هــای مــا بیــش از کشــش جــذب‬ ‫اســت و فعالیــت هــای فــرا ســرزمینی مــی تواننــد بــه‬ ‫اســتفاده بهینــه امکانــات کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن رتبــه پژوهــش ایــران ‪ ۱۶‬اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در دنیــا حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن داریــم‬ ‫و ایــن نشــان مــی دهــد کــه نظــام اســامی همســو بــا‬ ‫پیشــرفت علــم اســت‪.‬‬ ‫غالمــی اظهــار کــرد‪ :‬نقدهایــی در خصــوص‬ ‫عــدم اشــتغال نیروهــای دانشــگاهی مطــرح‬ ‫مــی شــود کــه مــورد توجــه اســت و بــا ایجــاد‬ ‫مرکــز رشــد‪ ،‬پــارک علــم و فنــاوری تــاش داریم‬ ‫ایــن مشــکالت را مرتفــع کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت پنــج هــزار شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در یــک اشــتغال پایــدار تعــداد‬ ‫زیــادی از دانشــجویان در ایــن مراکــز گــرد هــم امــده‬ ‫انــد و تولیــد علــم مــورد نیــاز و کاربــردی کــردن انهــا در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫غالمــی بــا تاکیــد بــر حمایــت مســئوالن اســتانی از‬ ‫ظرفیــت هــای داخلــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بایــد از فرصــت‬ ‫تحریــم بــرای شــکوفایی و پیشــرفت اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه‪ :‬تــاش مــا در‬ ‫وزارت علــوم حمایــت از دانشــگاه هــا و ظرفیــت‬ ‫هــای محلــی و منطقــه ای اســت در همیــن راســتا‬ ‫ســاماندهی امــوزش عالــی کشــور در حــال انجــام‬ ‫و تدویــن اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬تعــداد زیــاد مراکــز عالــی در کشــور‬ ‫شــکل گرفتــه و اکنــون بــا محــدود شــدن تعــداد‬ ‫داوطلبــان دانشــگاه و توجــه بــه کیفی ســازی خدمات‬ ‫بایــد انهــا را ســاماندهی نمــود کــه نیازمنــد همراهــی‬ ‫مســئوالن هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه واحدهــای وابســته بــه دســتگاه‬ ‫هــای دولتــی بایــد تعطیــل شــوند و از دانشــگاه هــای‬ ‫فنــی و حرفــه ای حمایــت شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬شــبکه علمــی‬ ‫بیــن دانشــگاه هــای دولتــی ایجــاد شــده و براســاس‬ ‫ان اجــازه رشــد و توســعه داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫ســئوال مــن ایــن اســت کــه چــرا برخــی از اســتان های مهــد فــرش مثــل‬ ‫اســتان مرکــزی یــا گلســتان اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان‬ ‫ندارنــد؟ چــرا نخواســته ایم نــگاه و رویکردمــان را تغییــر بدهیــم و‬ ‫بســوی دانش محــوری و اینــده پژوهــی برویــم؟ مــا در مرکــز ملــی‬ ‫فــرش سیاســت گذار و تســهیل گر هســتیم و همــه جانبــه اماده ایــم‬ ‫بــرای حــل ایــن معضــات‪.‬‬ ‫ایــن مفــام مســئول در حــوزه فــرش گفــت‪ :‬اگــر صنــوف و اتحادیه هــا‬ ‫بطــور مــداوم و مســتمر فعالیــت داشــتند شــاید بخــش بزرگــی از‬ ‫مشــکالت برطــرف مــی شــد‪ .‬بایــد کنتــرل کیفــی و اموزشــی در ایــن‬ ‫حــوزه باشــد تــا بتــوان بــا تجزیــه و تحلیــل مســائل مختلــف بــه یــک‬ ‫راه حــل برســیم‪ .‬بایــد بررســی کنیــم چــرا تولیــد یــا صــادرات بــا کاهــش‬ ‫همــراه اســت‪.‬‬ ‫‪ 18‬روز دیگر مانده تا‬ ‫بار دیگر نقشه های شوم‬ ‫دشمنان ایران و ایرانی با‬ ‫تمام هزینه های شان‬ ‫به باد هوا رود‪.‬‬ ‫حجــت االســام نوراللــه ولــی نــژاد اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬کنگــره دوســاالنه «بانــوی افتــاب»‬ ‫در گلســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ســال گذشــته‬ ‫کنگــره شــعر اهــل بیــت (ع) در اســتان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن مراســم در‬ ‫ایــام والدت حضــرت فاطمــه (س) و بــا‬ ‫همــکاری مرکــز بــزرگ اســامی شــمال‬ ‫کشــور بــه شــکل تقریبــی بیــن شــیعه و‬ ‫ســنی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ســخنران ایــن‬ ‫برنامــه یکــی از چهــره هــای ملــی اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬چهــار کمیتــه ویــژه ایــن‬ ‫کنگــره در ســطح اســتان تشــکیل شــده‬ ‫و جلســات هماهنگــی ان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ولــی نــژاد بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن‬ ‫کنگره برخالف دو ســال گذشــته اســتانی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬کارگــروه هــای مختلفــی‬ ‫ماننــد بانــوان و اشــتغال‪ ،‬بانــوان و‬ ‫خانــواده و غیــره تشــکیل شــده و مســائل‬ ‫مختلــف در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫کنگره دوساالنه‬ ‫«بانوی افتاب»‬ ‫در گلستان برگزار‬ ‫می شود‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مشکل کار کردن برای‬ ‫بومی ها‪ ،‬خود بومی ها‬ ‫هستند‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اســتفاده از منابــع ابــی دســت اول‪ ،‬بــرای‬ ‫صنایــع ایــن اســتان ممنــوع می شــود‬ ‫و ایــن امــر تــا چنــد ســال اینــده اجرایــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫واحدهــای صنعتــی و تولیــدی بایــد مجــاب‬ ‫شــوند تــا از پســاب تصفیــه و بازچرخانــی‬ ‫شــده‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مدیــران اســتان مکلــف هســتند‬ ‫هــر طــرح و یــا پــروژه ای کــه اجــرا مــی کننــد‪،‬‬ ‫دارای پیوســت زیســت محیطــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر بــا اشــاره بــه انتخابــات‬ ‫پیــش رو افــزود‪ :‬بایــد تــاش کنیــم تــا انتخابات‬ ‫پرشــکوه و بــا حضــور حداکثــری مــردم در پــای‬ ‫صنــدوق هــای رای‪ ،‬برگــزار شــود‪.‬‬ ‫شــجاعی گفــت‪ :‬بیــن حــوزه نظــارت و اجرا‪،‬‬ ‫تفــاوت قائــل نیســتم‪ ،‬در ایــن اســتان‪،‬‬ ‫تمــام اجــزای حاکمیــت‪ ،‬مــردم و مســووالن‬ ‫در کنــار هــم هســتند و ایــن هــم افزایــی و‬ ‫انســجام‪،‬رمز ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‪ :‬همیــن یکدلــی و‬ ‫انســجام باعــث شــد تــا در بحــران ســیل ابتــدای‬ ‫ســال‪ ،‬صدایــی از اســتان بــه گالیــه بلنــد نشــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نبــود زیرســاخت‬ ‫هــا در خراســان شــمالی‪ ،‬ایــن اســتان از‬ ‫اســتان هــای اول در رشــد مولفــه هــای‬ ‫کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در پاســخ بــه برخــی‬ ‫انتقادهــا مبنــی بــر اینکــه چــرا مدیــر بومــی و‬ ‫اشــنا بــه اســتان بــرای حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫منصــوب نمــی شــود گفــت‪ :‬هــر جــا فــرد بومــی‬ ‫و الیــق دیــده ام‪ ،‬بــرای انتصــاب در مدیریــت‬ ‫هــا‪ ،‬در اولویــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مشــکل کار کــردن بــرای بومــی هــا‪ ،‬خــود‬ ‫بومــی هــا هســتند‪.‬‬ ‫نبود نگاه اجرایی موجب‬ ‫برچیده شدن مجامع مشورتی‬ ‫استان می شود‬ ‫دانســتن و ابــراز اطالعــات کافــی نیســت؛‬ ‫کمبودهــا و مشــکالت را همــه مــی داننــد بایــد‬ ‫بــرای حــل مشــکالت طــرح اجرایــی ارائــه کنیــم ‪.‬‬ ‫اعتبــار و تحریــم بهانــه ای بــرای مدیرانــی اســت‬ ‫کــه کار نمــی کننــد و دلســوز مــردم نیســتند و بــه‬ ‫اشــتباه مدیــر شــده انــد‪.‬‬ ‫بــا شــکل گیــری مرکــز خالقیــت زنــان موافــق‬ ‫هســتم و البتــه بــرای موضــوع فعــاالن قرانــی‬ ‫هــم کمســیون ویــژه ای در نظــر گرفتــه شــود و‬ ‫جــا دارد بــرای مســائل پرورشــی و تربیتــی هــم‬ ‫کمســیونی در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫کمیســیون هــای مجمــع مشــورتی زنــان اســتان‬ ‫بــا توجــه بــه اولویــت هــای حــوزه کاری خــود یــک‬ ‫طــرح اجرایــی ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫کدام کسب وکارهای خانگی در استان موفق ترند؟‬ ‫اسیه فروردین‬ ‫فرصــت هــا و تهدیدهــای توســعه‬ ‫مشــاغل خانگــی در اســتان گلســتان‬ ‫توســعه مشــاغل خانگــی‪ ،‬در شــرایط‬ ‫اقتصــادی ویــژه ایــن روزهــا کــه درامــد‬ ‫بســیاری از خانــواده هــا‪ ،‬کفــاف تامیــن‬ ‫مایحتــاج زندگــی را نمــی دهــد و‬ ‫شــهروندان بــا معضــات اساســی ماننــد‬ ‫بیــکاری و تــورم‪ ،‬دســت وپنجــه نــرم‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬فرصــت مناســبی بــرای رشــد‬ ‫اقتصــادی افــراد جویــای کار خصوصــا‬ ‫زنــان خانــه دار‪ ،‬دختــران و پســرانی‬ ‫اســت کــه تقریبــا نیمــی از جمعیــت‬ ‫کشــور را تشــکیل می دهنــد‪ .‬البتــه‬ ‫مشــاغل خانگــی غالبــا منجــر بــه توســعه‬ ‫و موفقیت هــای بــزرگ نمی شــوند امــا‬ ‫منبــع درامــدی بــرای رشــد فعالیــت هــا در‬ ‫اینــده هســتند‪.‬‬ ‫طبــق بررســی هــای انجــام شــده‪،‬‬ ‫توســعه فناوری هــای نویــن و فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬عــاوه بــر تهدیدهایــی کــه‬ ‫غالبــا از ان یــاد مــی شــود‪ ،‬فرصت هــای‬ ‫زیــادی بــرای مشــاغل خانگــی ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪ .‬در حــال حاضــر‪ 20 ،‬درصــد درامــد‬ ‫کشــورهای در حــال توســعه از مشــاغل‬ ‫خانگــی بــه دســت می ایــد‪ .‬کشــورهای‬ ‫چیــن و بنــگالدش‪ ،‬نمونــه هــای‬ ‫ارزشــمندی در ایــن زمینــه محســوب مــی‬ ‫شــوند‪ .‬کســب و کار خانگــی از نظــر ایجــاد‬ ‫شــغل‪ ،‬نــواوری در عرضــه محصــول یــا‬ ‫خدمــت‪ ،‬تحــول بســیاری را در عرصــه‬ ‫هــای اقتصــادی موجــب مــی شــود‪.‬‬ ‫کســب و کار خانگــی‪ ،‬فعالیت هایــی اســت‬ ‫کــه توســط اعضــای یــک خانــواده در فضــای‬ ‫مســکونی در قالــب یــک طــرح کســب و کار‪،‬‬ ‫بــدون مزاحمــت و ایجــاد اخــال در ارامــش‬ ‫واحدهــای مســکونی همجــوار شــکل می گیــرد و‬ ‫بــه تولیــد خدمــت و یــا کاالی قابــل عرضــه بــه بــازار‬ ‫خــارج از محیــط مســکونی منجــر می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫شــیوه‪ ،‬فــرد شــغل خــود را بــه منــزل مــی اورد و‬ ‫بــه جــای اینکــه هزینه هــای زیــادی بــرای اجــاره‬ ‫یــا خریــد ســاختمان بدهــد می توانــد در منــزل‬ ‫کار و شــغل خــود را بــه انجــام برســاند‪ .‬در ایــن‬ ‫نــوع کســب و کار‪ ،‬ارزش افــزوده کاال و خدمــات‬ ‫تولیدشــده نصیــب صاحــب شــغل می شــود‪ .‬از‬ ‫مزایــای کســب و کارهــای خانگــی می تــوان بــه‬ ‫ایجــاد تــوازن بیــن مســئولیت خانوادگــی زنــان و‬ ‫اشــتغال انــان‪ ،‬حــذف هزینه هــای مربــوط بــه‬ ‫خریــد‪ ،‬رهــن و اجــاره کارگاه و ایــاب و ذهــاب و‬ ‫نیــز اســتفاده از اعضــای خانــواده بــه عنــوان نیــروی‬ ‫کار اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بــر خــاف تصــورات موجــود‪ ،‬در حــال حاضــر‪،‬‬ ‫کارافرینــی فقــط ایجــاد یــک روش بــرای‬ ‫اشــتغال زایــی در محیطــی صنعتــی ماننــد‬ ‫ه یــا کارگاه نیســت بلکــه هــر فعالیتــی‬ ‫کارخانـ ‬ ‫در هــر مکانــی بتوانــد اشــتغال ایجــاد کنــد‪،‬‬ ‫کارافرینــی محســوب می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫رابطــه‪ ،‬حداقــل بیــش از ‪ ۴۰۰‬نــوع کســب و‬ ‫کار خانگــی در شــاخه های مختلــف کســب‬ ‫وکار بــه شــکل محصــول محــور یــا خدمــات‬ ‫محــور وجــود دارد کــه بــه طــور مســتمر در‬ ‫حــال افزایــش اســت امــا بــرای موفقیــت در‬ ‫مشــاغل خانگــی و کســب درامــد‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر مهــارت هــا و خالقیــت هــای فــردی و‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬بایــد شــرایط اقتصــادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫فرهنگــی شــهر و دیــار محــل ســکونت را‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫درنظــر گرفــت‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان‪ ،‬صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬صنایــع تبدیلــی‪ ،‬محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و‪ ...‬از جملــه قابلیــت هایــی‬ ‫هســتند کــه اگــر بــا چاشــنی خالقیــت در‬ ‫اغاز ساخت ‪ ۵۰۰‬نیروگاه خورشیدی برای مددجویان‬ ‫همزمــان بــا دهــه مبــارک فجر ســاخت ‪ ۵۰۰‬نیروگاه خورشــیدی پنــج کیلوواتی‬ ‫بــرای خانوارهــای مددجــوی زیــر پوشــش نهادهــای حمایتــی خراســان شــمالی‬ ‫اغاز شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ایــن نیــروگاه‬ ‫هــا تــا پایــان ســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪ ،‬گفــت‪ :‬ســاخت ‪ ۲‬هــزار نیــروگاه‬ ‫پنــج کیلوواتــی خورشــیدی بــرای ایــن خانوارهــا برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس علیرضــا صبــوری بــا بیــان اینکــه ‪ ۸۵۰‬فضــا بــرای ســاخت نیــروگاه‬ ‫خورشــیدی در واحدهــای مســکونی مددجویــان مــورد تاییــد اولیــه قــرار گرفتــه‬ ‫اســت افــزود‪ :‬در مرحلــه نهایــی ‪ ۱۰‬تیــم متشــکل از نماینــدگان ‪ ۲‬ارگان حمایت‬ ‫کننــده‪ ،‬شــرکت توزیــع بــرق‪ ،‬بســیج ســازندگی‪ ،‬بانــک هــای عامــل و ســایر‬ ‫ارگان هــای ذیربــط‪ ،‬فراینــد تاییــد نهایــی را انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در صــورت تامیــن شــدن تســهیالت‪ ،‬تــا پایــان ســال ‪۵۰۰‬‬ ‫نیــروگاه مقیــاس کوچــک اجرایــی خواهــد شــد و بقیــه تعهــدات تــا پایــان‬ ‫اســفند ســال اتــی بــه مرحلــه اجــرا خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی میــزان تمــام شــده بــرای ســاخت هــر نیــروگاه پنــج کیلوواتــی را بیــن ‪۳۵۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬بیشــتر ایــن مبلــغ در قالــب تســهیالت‬ ‫بــا بازپرداخــت پنــج ســاله تامیــن خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫عرصــه کســب وکار خانگــی همــراه شــوند‪،‬‬ ‫مــی توانــد درامدزایــی مناســبی بــرای خانــواده‬ ‫هــا بــه همــراه داشــته باشــد؛ خصوصــا ان‬ ‫دســته از فعالیــت هایــی کــه از حمایــت‬ ‫دولتــی و صنایــع بــزرگ برخــوردار اســت؛‬ ‫مثــا صنایع دســتی از لحــاظ تســهیالت‬ ‫شــرایط مناســب تــری دارد و متولیــان ان‬ ‫به ویــژه در گلســتان بــه بازاریابــی و فــروش‬ ‫توجــه زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫مــوارد زیــر کــه جمــع بنــدی نظــرات و دیــدگاه‬ ‫هــای مســئوالن و مدیــران نهادهــای دولتــی‬ ‫و خصوصــی اســتان گلســتان طــی ســال‬ ‫هــای اخیــر اســت‪ ،‬تنهــا بخشــی از مســیرهای‬ ‫موفقیــت در توســعه کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی‪ ،‬اشــتغال افرینــی و کاهــش بیــکاری‬ ‫در اســتان بــا توجــه بــه ویژگــی هــای ایــن‬ ‫خطــه از شــمال کشــور اســت‪:‬‬ ‫ بــا توجــه بــه اینکــه حــدود نیمــی از جمعیــت‬‫اســتان گلســتان در مناطــق روســتایی زندگــی‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬بهــره گیــری از طــرح مشــاغل‬ ‫خانگــی و توســعه صنایــع دســتی بومــی و‬ ‫ســنتی در روســتاها مــی توانــد نــرخ بیــکاری‬ ‫را در اســتان کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫ صنایــع غذایــی‪ ،‬تولیــد ترشــی‪ ،‬محصــوالت‬‫لبنــی‪ ،‬بســته بنــدی قــارچ و صنایــع دســتی‬ ‫خُــرد از جملــه ظرفیــت هــای توســعه فضــای‬ ‫کســب و کارمشــاغل خانگــی در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ تجربــه گلســتان بــه عنــوان مهــد فــرش کشــور‪،‬‬‫از طریــق پیــاده ســازی الگــوی مشــاغل خانگــی‬ ‫در صنعــت فــرش و قالیبافــی بــه عنــوان یــک‬ ‫شــاخص بــرای عالقــه منــدان بــه فعالیــت در حــوزه‬ ‫پشــتیبانی مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫ طــی ســال هــای اخیــر‪ ،‬در اســتان گلســتان‬‫از حــدود ‪ 350‬رشــته مشــاغل خانگــی‪،‬‬ ‫حــدود ‪ 100‬رشــته قابلیــت اجرایــی دارد کــه‬ ‫پرداخت بیش‬ ‫از ‪ ۵۱‬میلیارد ریال‬ ‫وام اشتغالزایی‬ ‫رییــس صنــدوق کارافرینــی امیــد گنبــدکاووس درشــرق‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ایــن صنــدوق از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تــا کنــون بــه متقاضیــان طرح هــای اشــتغالزایی‬ ‫‪ ۵۱‬میلیــارد و ‪ ۲۴۰‬میلیــون ریــال تســهیالت بــرای ایــن‬ ‫باالتریــن فراوانــی مربــوط بــه ‪ 17‬رشــته بــوده‬ ‫و همچنیــن بیشــترین متقاضیــان در حــوزه‬ ‫خیاطــی و ســپس صنایــع دســتی هســتند‪.‬‬ ‫ طبــق اظهــارات مدیــر توســعه کارافرینــی‬‫و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گلســتان در دی مــاه‪ ،‬از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنــون‪ ۶۹۰۰ ،‬طــرح مشــاغل خانگــی‪۵۴ ،‬‬ ‫میلیــارد تومــان‪ ،‬تســهیالت دریافــت کردنــد‬ ‫کــه ‪ ۸۳‬درصــد ایــن تســهیالت بــه بانــوان‬ ‫ت شــده اســت‪ .‬ایــن امــر‪ ،‬لــزوم‬ ‫پرداخــ ‬ ‫حمایــت هرچــه بیشــتر از ظرفیــت هــای‬ ‫زنــان در عرصــه مشــاغل خانگــی در اســتان‬ ‫گلســتان را ضــروری مــی ســازد‪.‬‬ ‫ بــرای پایــداری مشــاغل خانگــی گلســتان‪،‬‬‫ایــن مشــاغل بایــد بــه نهادهــای پشــتیبان و‬ ‫حمایتــی ماننــد صنایــع بــزرگ‪ ،‬اتحادیــه هــا و‬ ‫تعاونــی هــای اســتان گلســتان متصــل شــوند‬ ‫تــا در تامیــن مــواد اولیــه و بازاریابــی بــه انهــا‬ ‫کمــک نماینــد‪.‬‬ ‫بــا همــه ایــن فرصــت هــا‪ ،‬شــرایط دریافــت‬ ‫تســهیالت ماننــد پیــدا کــردن ضامــن و معرفی‬ ‫بــه بانــک بــرای ضمانــت دریافــت وام مشــاغل‬ ‫خانگــی و نیــز فقــدان شــناخت بــازار‪ ،‬پاییــن‬ ‫بــودن کیفیــت برخــی محصــوالت تولیــدی و‬ ‫توجــه نکــردن بــه ســلیقه مشــتری از جملــه‬ ‫چالــش هــای کنونــی در عرصــه کســب وکار‬ ‫خانگــی اســتان گلســتان اســت‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫منظــور‪ ،‬عــاوه بــر لــزوم حمایــت دولــت و‬ ‫حــذف مقــررات دســت و پاگیــر بــرای بهبــود‬ ‫فضــای کســب وکار‪ ،‬برگــزاری دوره هــای‬ ‫اموزشــی تخصصــی مشــاغل خانگــی یــک‬ ‫ضــرورت اســت تــا از تولیــدات بــی کیفیــت‬ ‫جلوگیــری شــود و موجبــات رونــق کســب‬ ‫وکار را فراهــم اورد‪ .‬هنرمنــدی ان اســت‬ ‫کــه تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم نــه‬ ‫بالعکــس‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی پرداخــت کــرده اســت وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫بهره بــرداری از اکثــر قریــب بــه اتفــاق ایــن طرح هــا در ایــام‬ ‫دهــه فجــر اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫جان علــی قورچایــی اظهــار داشت‪:‬تســهیالت پرداختــی‬ ‫ح اشــتغالزایی درســال جــاری اســت کــه‬ ‫بــرای ‪ ۵۷‬طــر ‬ ‫‪ ۵۶‬طــرح ان بــا تســهیالت ‪ ۴۰‬میلیــارد و ‪ ۴۴۰‬میلیــون‬ ‫ریــال و اشــتغالزایی ‪ ۶۰‬نفــر در ایــام دهــه فجــر بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد و عملیــات اجرایــی طــرح دیگــر‬ ‫بــا نیــاز تســهیالتی ‪ ۱۰‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال و‬ ‫اشــتغالزایی ‪ ۶‬نفــر هــم در ایــن ایــام اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تســهیالت پرداختــی صنــدوق کارافرینــی‬ ‫امیــد ویــژه طرح هــای اشــتغالزایی بیشــتر درحــوزه‬ ‫کارافرینــی‪ ،‬خوداشــتغالی‪ ،‬تکمیــل زنجیــره تولیــد‪ ،‬احــداث‬ ‫گلخانــه در مقیــاس کوچــک‪ ،‬صنایــع چــوب‪ ،‬کارگاه تولیــد‬ ‫پوشــاک و دامــداری و در مناطــق روســتایی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تســهیالت پرداختــی ایــن صنــدوق بــا‬ ‫کارمــزد ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬درصــد و بــا دوره بــاز پرداخــت ‪ ۶۰‬تــا ‪۸۰‬‬ ‫مــاه و همچنیــن دوره تنفــس ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۲‬مــاه‪ ،‬برحســب‬ ‫نــوع شــغل ایجــاد شــده می باشــد‪.‬‬ ‫رییــس صنــدوق کارافرینــی امیــد گنبــدکاووس‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪232‬‬ ‫میانگین باالی شمار حوادث‬ ‫کارگاه های ساختمانی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رئیــس اداره بازرســی کار اداره کل تعــاون‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس امارهــای ارائــه شــده‪،‬‬ ‫شــمار حــوادث ناشــی از کار در کارگاه هــای‬ ‫ســاختمانی اســتان‪ ،‬بیــش از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت بنابرایــن دســتگاه های‬ ‫مرتبــط بایــد بــرای اقدامــات پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۵۷‬درصــد از حــوادث ناشــی از کار اســتان‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬در کارگاه هــای ســاختمانی‬ ‫اتفــاق افتــاده‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫در کشــور ‪ ۴۶‬درصــد و در ســطح دنیــا ‪۱۸‬‬ ‫درصــد از حــوادث ناشــی از کار در صنعــت‬ ‫ســاختمان بوقــوع مــی پیونــدد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح ضربتــی بازرســی از‬ ‫کارگاه هــای ســاختمانی در اســتان گفــت‪ :‬ایــن طــرح‬ ‫از ســال ‪ ۹۶‬تــا کنــون در دســت اجــرا اســت و ماهــی‬ ‫یــک بــار اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه بــاال بــودن شــمار‬ ‫حــوادث ناشــی از کار بخــش ســاختمان در اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد از بازرســی از کارگاه هــا‪ ،‬بــه بازرســی از‬ ‫ایــن کارگاه هــا اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قلــی پــور افــزود‪ :‬امســال‪ ،‬بیــش از پنــج‬ ‫هــزار مــورد بازرســی از کارگاه هــا‪ ،‬انجــام‬ ‫شــده اســت کــه حــدود هــزار و ‪ ۸۰۰‬مــورد از‬ ‫ایــن تعــداد‪ ،‬معــادل ‪ ۳۰‬درصــد از بازرســی‬ ‫هــا‪ ،‬در کارگاه هــای ســاختمانی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عامــل وقــوع ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫از کل حــوادث ناشــی از کار اســتان در ســال‬ ‫‪ ،۹۸‬ســقوط از ارتفــاع بــوده‪ ،‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه ‪ ۸۰‬درصــد از حــوادث ناشــی از‬ ‫کار کارگاه هــای ســاختمانی اســتان‪ ،‬مربــوط‬ ‫بــه ســقوط از ارتفــاع گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرســی اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫علــت اصلــی ســقوط از پرتــگاه هــا و ارتفــاع‬ ‫در کارگاه هــای ســاختمانی اســتفاده نکــردن‬ ‫از ســامانه هــای مناســب کار در ارتفــاع و‬ ‫ایجــاد نشــدن جایــگاه کار مناســب در زمــان‬ ‫فعالیــت در ارتفــاع اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــترین حــوادث ناشــی از کار‬ ‫در اثــر ســقوط‪ ،‬مربــوط بــه ارماتوربنــدان اســت‬ ‫کــه از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۲۵‬حادثــه ســقوط‬ ‫ارماتوربنــدان در اســتان گــزارش شــده اســت کــه در‬ ‫ان‪ ،‬ســه تــن جــان باختــه انــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرســی اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــمار حادثــه هــای ناشــی از کار امســال نســبت بــه‬ ‫پارســال ‪ ۱۰‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال پنــج هــزار و ‪ ۴۹۵‬مــورد‬ ‫بازدیــد از کارگاه هــا انجــام شــده اســت کــه‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۷۷‬مــورد ابالغیــه رفــع نقــص بــه‬ ‫کارفرمایــان داده شــده اســت کــه ‪ ۴۲‬کارگاه‬ ‫نیــز بــه علــت برطــرف نشــدن نواقــص اعــام‬ ‫شــده در مهلــت مقــرر بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرســی اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه امســال ‪ ۳۰‬کارگاه ســاختمانی ناایمــن‬ ‫در اســتان پلمــب شــده اســت خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن کارگاه هــای ســاختمانی بــه علــت‬ ‫بــی توجهــی بــه ابالغیــه هــای بازرســی کار و‬ ‫عــدم رفــع نواقــص و ایرادهــا پلمــب شــده‬ ‫اشــت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫همچنیــن از اختصــاص ‪ ۶۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار جدیــد بــرای پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫روســتایی بــه ایــن صنــدوق خبــر داد و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫پرداخــت ایــن تســهیالت‪ ۸۷ ،‬پرونــده تشــکیل شــده‬ ‫کــه هــم اکنــون مراحــل اخــذ وثیقــه از متقاضیــان‬ ‫درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫قورچایــی بابیــان اینکــه تســهیالت اختصــاص یافتــه‬ ‫اخیــر بایســتی تــا پایــان ســال بــه متقاضیــان پرداخــت‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ســقف تســهیالت پرداختــی صنــدوق‬ ‫کارافرینــی امیــد از ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال تــا ‪ ۴۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اســت کــه برحســب نــوع طــرح متقاضــی و پــس‬ ‫از بررســی توجیهــی ان و نیــز اخــذ وثیقه هــای مــورد‬ ‫نیــاز‪ ،‬پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬صنــدوق کارافرینــی امیــد گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫عــاوه بــر تســهیالت اشــتغالزایی‪ ،‬تســهیالت‬ ‫ضــروری و تامیــن مایحتــاج زندگــی نیــز بــه مبلــغ پنــج‬ ‫میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال در قالــب ‪ ۱۱۸‬فقــره بــه‬ ‫متقاضیــان در ســالجاری پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت دومیــن‬ ‫شهرســتان بــزرگ اســتان گلســتان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫‪4‬‬ ‫برگزاری دوره‬ ‫اموزشی‬ ‫مدیریت فرهنگ‬ ‫سازی مصرف گاز‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫در راســتای مســئولیتهای اجتماعــی و بــا هــدف اشــاعه و ترویــج فرهنــگ مصــرف گاز ‪ ،‬بنــا بــه درخواســت معاونــت برنامــه ریــزی و‬ ‫پشــتیبانی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان گلســتان دوره اموزشــی بــا محوریــت مدیریــت مصــرف ایمــن و‬ ‫بهینــه از گاز طبیعــی در ان مرکــز برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوره اموزشــی خانــم دکتــر ســلیمانی مطالــب کاربــردی پیرامــون اهمیــت گاز طبیعــی‪ ،‬لــزوم توجــه و اهتمــام‬ ‫مشــترکین بــه مدیریــت مصــرف انــرژی علــی الخصــوص گاز طبیعــی‪ ،‬راهکارهــای مدیریــت مصــرف در ســازمان و جامعــه‪،‬‬ ‫جایــگاه و نقــش گاز طبیعــی در چرخــه اقتصــادی کشــور و ‪ ...‬توضیحــات الزم را ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪232‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 2‬پروژه‬ ‫روشنایی در راههای‬ ‫گلستان با بیش از ‪7‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای گلســتان از بهــره بــرداری ‪ 2‬پــروژه‬ ‫روشــنایی در طــول محورهــای ارتباطــی اســتان‬ ‫همزمــان بــا ایــام دهــه فجــر خبــرداد و گفــت‪ :‬برای‬ ‫بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــا ‪ 7‬میلیــارد و ‪100‬‬ ‫میلیــون ریــال هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫«غالمرضــا بیکــی» در حاشــیه مراســم بهــره‬ ‫بــرداری متمرکــز از ایــن پــروژه هــا در شهرســتان‬ ‫علــی ابادکتــول طــی مصاحبــه ای خبــری بــا پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی اداره کل متبــوع افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫پــروژه هــا شــامل پــروژه روشــنایی رضــا ابــاد در‬ ‫شهرســتان رامیــان بــا ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 800‬میلیــون‬ ‫ریــال و پــروژه روشــنایی مهــدی ابــاد در حــوزه‬ ‫شهرســتان علــی ابادکتــول بــا ‪ 4‬میلیــارد و ‪300‬‬ ‫میلیــون ریــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬طــول اجــرای ایــن پــروژه هــا را‪ 2/2‬کیلومتــر‬ ‫بیــان کــرد و گفــت‪ :‬اســتان گلســتان بالــغ بــر ‪5‬‬ ‫هــزار کیلومتــر بزرگــراه‪ ،‬راه اصلــی‪ ،‬فرعــی و‬ ‫روســتایی دارد کــه هــم اینــک حــدود ‪ 170‬کیلومتــر‬ ‫انهــا از نعمــت روشــنایی برخوردارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه میقانــی‪ ،‬بــا اجــرای پروژه های روشــنایی‬ ‫در بزرگراههــا‪ ،‬نقــاط مه گیــر و نقــاط مســکونی‬ ‫حاشــیه راه ها و راه های اصلی و شــریانی‪،‬کاربران‬ ‫جــاده ای بــا امنیــت خاطــر بیشــتری‪ ،‬طــول جــاده‬ ‫هــای اســتان را طــی خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫اعطای وام قرض الحسنه‬ ‫به مددجویان گلستانی‬ ‫ارائــه ‪ ۶۳۳۷‬فقــره تســهیالت قرض الحســنه از‬ ‫صنــدوق امــداد والیــت توســط کمیتــه امــداد در‬ ‫‪ ۱۰‬ماهــه ســال جــاری بــه مددجویــان و نیازمنــدان‬ ‫گلســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی‪ ،‬سرپرســت کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‪ :‬ایــن نهــاد در ‪ ۱۰‬ماهــه‬ ‫ســال جــاری بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۳۳‬میلیــارد و ‪۸۴۹‬‬ ‫میلیــون تومــان ‪ ۶۳۳۷‬فقــره تســهیالت قــرض الحســنه‬ ‫کارگشــایی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬تعمیر‪ ،‬ســاخت و ودیعه مســکن‬ ‫پرداخــت کــرده اســت افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ســیلی کــه‬ ‫در ابتــدای ســال مــردم اســتان را درگیــر کــرد‪ ۱۰۶۲،‬نفــر‬ ‫از مــردم اســیب دیــده ازتســهیالت قــرض الحســنه بــه‬ ‫مبلــغ پنــج میلیــارد تومــان بهــره منــد شــده انــد‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه تحریــم هــا و وضعیــت اقتصــادی‬ ‫کشــور گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماهه امســال ‪ ۳۶۲۱‬مورد تســهیالت‬ ‫کارگشــایی بــا تخصیــص اعتبــار ‪ ۱۴‬میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت مالــی مددجویــان و نیازمنــدان پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای تامیــن مســکن نیازمنــدان‬ ‫در ســالجاری هفــت میلیــارد و ‪ ۸۷۹‬میلیــون تومــان‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه بــرای ســاخت و ودیعــه‬ ‫مســکن ‪ ۱۱۸۸‬گلســتانی تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بابایــی بــا قدردانــی از بانــک هــای اســتان در خصــوص‬ ‫پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫باهــدف توانمندســازی مددجویــان تحت حمایت کمیته‬ ‫امداد‪،‬صنــدوق قــرض الحســنه امــداد والیــت اســتان در‬ ‫‪ ۱۰‬ماهــه ســالجاری ‪ ۴۶۶‬مــورد تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫بــه ارزش ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۸۹۴‬میلیــون تومــان پرداخــت‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ 100‬سالن ورزشی‬ ‫نیمه تمام در استان‬ ‫مدیــر کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی‬ ‫از وجــود ‪ 100‬ســالن ورزشــی نیمــه تمــام در‬ ‫ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫کــوروش بهــادری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه‬ ‫هــا بــا پیشــرفت هــای فیزیکــی مختلــف هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬طــی ســفر رئیــس جمهــور بــه خراســان‬ ‫شــمالی درخواســت دو میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫بــرای اجــرا و تکمیــل ایــن پــروژه هــا داده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صــورت جــذب و هزینــه کــرد‬ ‫ایــن اعتبــارات‪ ،‬ســرانه ورزشــی اســتان بــه ‪82‬‬ ‫درصــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بهــادری‪ ،‬در حــال حاضــر ســرانه‬ ‫ورزشــی در ایــن اســتان ‪ 52‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا پــروژه هــای ورزشــی در‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن گفــت‪ :‬ســرانه‬ ‫ورزشــی در ایــن شهرســتان بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬در حــال حاضــر پنــج ســالن‬ ‫ورزشــی ایــن شهرســتان در حــال ســاخت اســت‬ ‫کــه هشــت میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل ان‬ ‫اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫حفظ گونه ماهی«زردپر» در پرداخت حق ابه است‬ ‫سهم یک چهارمی کتابخانه ای در روستاهای استان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــر اســاس گــزارش نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی اســتان یــک‬ ‫چهــارم زیربنــای کتابخانــه هــای اســتان در مناطــق روســتایی اســت و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫نیمــی از جمعیــت اســتان روستانشــین هســتند‪.‬‬ ‫محمــد علــی شــجاعی اظهارکــرد‪ :‬زیرســاخت هــا در حــوزه کتابخانــه هــای اســتان فراهــم اســت‬ ‫و بایــد بــا ارائــه طــرح کارشناســی ســرانه مطالعــه در جامعــه بــه طــور واقعــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ 50 :‬هــزار نفــر عضــو کتابخانــه هــای اســتان هســتند کــه بایــد بــا انالیــز دقیق مشــخص‬ ‫شــود ایــن اعضــا از کــدام اقشــار جامعه هســتند‪.‬‬ ‫شــجاعی در ادامــه گفــت‪ 800 :‬هــزار جلــد کتــاب در کتابخانــه هــای اســتان وجــود دارد کــه بایــد‬ ‫مشــخص شــود چنــد جلــد از ایــن کتــاب هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان بیــان کــرد‪ :‬بایــد بــه دنبــال افزایــش کیفیــت مطالعــه باشــیم و‬ ‫در ادارات بایــد کتــاب هــای تخصصــی متناســب بــا وظیفــه شــان وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کتــاب هــا بایــد بــا کیفیــت و قابــل دســترس باشــند و بــا ایجــاد کتابخانــه هــای‬ ‫ســیار در روســتاها بایــد کتــاب هــا بیــن مــردم گــردش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه نگهبــان کتــاب نیســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬ســرانه مطالعــه‬ ‫یعنــی ورق خــوردن کتــاب هــا و ماموریــت کتــاب ایــن اســت کــه بــه خانــه هــا بــرود و ورق بخــورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــد و اهــدای کتــاب تنهــا بــرای ارائــه امــار و ارقــام اســت مــا بایــد بــه دنبــال‬ ‫اقدامــات کیفــی باشــیم تــا اثــار مطالعــه را بــر پیکــره جامعــه ببینیــم‪.‬‬ ‫شــجاعی ادامــه داد‪ :‬مطالعــه موجــب افزایــش شــعور و شــان اجتماعــی در افــراد مــی شــود؛‬ ‫امــوزش و مطالعــه هــر چنــد کــم بــر رفتارهــای اجتماعــی افــراد اثــر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫مطالبه گری مشکالت‬ ‫جوانان بزرگ ترین‬ ‫وظیفه مجمع ملی‬ ‫جوانان است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر نهــاد ســازی و‬ ‫حرکــت در مســیر اهــداف نهادهــا اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بــزرگ تریــن وظیفــه مجمــع ملــی جوانــان مطالبــه‬ ‫گــری مشــکالت جوانــان بــه شــکل ســازمان یافتــه و‬ ‫بــر مبنــای تحلیــل هــای دقیــق اســت‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس بــا تصریــح اینکــه‪ :‬بایــد نهــاد‬ ‫ســازی هــا بــه گونــه ای دقیــق صــورت گیــرد و اعضــای هر‬ ‫یــک در مســیر تعریــف شــده حرکــت کننــد تــا اهــداف‬ ‫مــورد انتظــار محقــق شــوند‪ .‬افــزود‪ :‬مجمــع ملــی جوانــان‬ ‫بایــد تحلیــل هــای دقیقــی از وضعیــت جوانــان ارایــه‬ ‫نمایــد تــا بــر اســاس ان تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری‬ ‫در ســطح شهرســتانی ‪ ,‬اســتانی و ملــی شــکل گیــرد ‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬اگــر چنانچــه ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫قبــل تحلیــل درســتی از نــرخ رشــد جمعیــت صــورت می‬ ‫گرفــت و مطالبــه گــری الزم انجــام مــی شــد شــاید امروز‬ ‫رشد کسب و کار به رغم نبود زیر ساخت‬ ‫در شــرایط کنونــی اقتصــادی کشــور مــا بــه نوعــی دیگــر در اســتان خــود را‬ ‫بــه انســجام‪ ،‬وحــدت‪ ،‬هــم افزایــی تجهیــز کردیــم و فضــای کار در اســتان‬ ‫حاکــم اســت‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی تمامــی اجــزای حاکمیــت و مــردم کنــار‬ ‫یکدیگــر هســتند‪.‬‬ ‫شــاخص ها نشــان می دهد خراســان شــمالی اســتانی اســت که تحریم ها‬ ‫بــر ان کمتــر تاثیــر گذاشــته اســت و ایــن بــه واســطه پــای کار بــودن و تــاش‬ ‫شــبانه روزی همــه مدیــران و بــه کارگیــری تمامــی ظرفیــت هــا مــی باشــد ‪.‬‬ ‫بــه رغــم نبــود بســیاری از زیرســاخت هــا امــا در بخــش مولفــه هــای‬ ‫کســب و کار رشــد داشــته ایــم و نــرخ بیــکاری اســتان کاهــش یافــت اســت‬ ‫بنابــر وظیفــه ای کــه داریــم تمــام وقــت خــود را صــرف خدمــت بــه مــردم‬ ‫مــی کنیــم؛ بینــش سیاســی همــه افــراد در اســتان محتــرم اســت امــا در‬ ‫اجــرای امــور تفــاوت نــگاه هــا دخالتــی نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون طبیعــی اداره کل محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پرداخــت حــق ابــه ضامــن حفــظ‬ ‫گونــه ماهــی زردپــر در ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫حبیــب لشــگری بــا اشــاره بــه اینکــه ماهــی زردپــر یکــی از گونــه هــای بومــی و بــاارزش در ایــن اســتان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از دغدغــه هــای اساســی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت در ارتبــاط بــا ایــن گونــه بــاارزش‪ ،‬حفــظ زیســت گاه ان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان بارندگــی هــا بــر روی زیســتگاه و زندگــی ایــن گونــه حیوانــی تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬زمانیکــه میــزان بارندگــی هــا کاهــش یابــد از میــزان دبــی اب رودخانــه هــا کاســته‬ ‫شــده و زیســتگاه ایــن گونــه حیــوان ابــزی تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫لشــگری بــه موضــوع پرداخــت حــق اب از ســوی شــرکت اب منطقــه ای اســتان بــه ایــن اداره کل‬ ‫نیــز اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬اگــر ایــن شــرکت حــق ابــه را پرداخــت و بــا رهاســازی اب ســدها‬ ‫داخــل رودخانــه زیســتگاه ایــن گونــه حیوانــی نیــز حفــظ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا اعطــای مجــوز بــرای برداشــت ماهــی از مخزن ســد شــیرین دره در شهرســتان مانه و‬ ‫ســملقان بــر روی تعــداد ایــن گونــه حیوانــی در ایــن منطقــه تاثیرگــذار خواهــد بــود؟ بیــان کــرد‪ :‬قــرار بر این اســت تا مجوز‬ ‫بــرای برداشــت در یــک مرحلــه ان هــم بــه میــزان پنــج تن داده شــود‪.‬‬ ‫وی در تصریــح ایــن خبــر افــزود‪ :‬در داخــل مخــزن ســد مذکــور عــاوه بــر زردپــر‪ ،‬ســایر گونــه هــا نیــز زیســت می کننــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن فقــط یــک گونــه برداشــت نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیدکــرد‪ :‬برداشــت بــرای یــک مرحلــه هیــچ تاثیــری بــر روی زندگــی و تعــداد ایــن ماهــی در‬ ‫ســد شــیرین دره نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫معــاون طبیعــی اداره کل محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬برداشــت غیرمجــاز ایــن گونــه از ماهــی توســط برخــی‬ ‫از ســودجویان در بعضــی از اوقــات نیــز یکــی دیگــر از دغدغــه هــای ایــن اداره کل بــرای اینگونــه از ابزیــان اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت اشــتغال و ازدواج‬ ‫جوانــان کاهــش مــی یافــت‪.‬‬ ‫حــق شــناس اضافــه کــرد‪ :‬همــواره‬ ‫بررســی و اجــرای راهکارهــای درســت‬ ‫مانــع از تبدیــل مشــکالت بــه چالــش و‬ ‫ابرچالــش مــی شــود و نهادهایــی همچون‬ ‫مجمــع ملــی جوانــان بایــد بــا افزایــش‬ ‫مطالبــه گــری امــکان شــکل گیــری راه حــل‬ ‫هــای مناســب را فراهــم اورنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــروز بــه دلیــل‬ ‫وجــود شــبکه هــای اجتماعــی عمــق‬ ‫اطالعــات کاهــش یافتــه‪ ,‬گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫بــه جــای اســتفاده از مُســکن هــا بــه فکــر درمــان‬ ‫هــای اصولــی بــرای مشــکالتی نظیــر اشــتغال‪,‬‬ ‫َمســکن و ازدواج باشــیم‪.‬‬ ‫توسعه با تخریب محیط زیست همخوانی ندارد‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬بر اســاس سیاســت دولــت تمــام برنامــه هــای توســعه بایــد دارای‬ ‫بســته زیســت محیطــی باشــد لــذا بــه مســائل محیــط زیســت نبایــد تحــت‬ ‫تاثیــر رشــد‪ ،‬بــی توجهــی شــود‪.‬‬ ‫عیســی کالنتــری گفــت‪ :‬اگــر در گذشــته حــوزه محیــط زیســت مــورد غفلــت‬ ‫واقــع شــده بایــد در حــال حاضــر ایــن مســائل بایــد رعایــت شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در صــورت رعایــت مســائل زیســت محیطــی مــی تــوان شــاهد توســعه‬ ‫پایــدار بــود‪.‬‬ ‫کالنتــری در ارتبــاط بــا حــوزه معــادن گفــت‪ :‬معــادن مــا در ســطح کشــور‬ ‫رعایــت ضوابــط زیســت محیطــی را نداشــته امــا سیاســت رئیــس جمهــور این‬ ‫اســت کــه توســعه نبایــد بــا تخریــب محیــط زیســت رخ دهــد و ایــن سیاســت‬ ‫جــزو قانــون برنامــه ششــم توســعه نیــز قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪:‬هدف اصلی ما حذف توسعه ناپایدار در این حوزه است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور‪:‬‬ ‫دشمن با جنگ نرم در صدد تغییر هویت انقالب اسالمی است‬ ‫حجــت االســام والمســلمین علــی خیرخــواه گفــت‪ :‬دشــمن تصــور مــی کــرد کــه مــی توانــد انقــاب اســامی را‬ ‫مهــار کنــد ولــی امــروز شــاهد برگــزاری جشــن چهــل و یکمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی هســتیم و در گام‬ ‫دوم انقــاب قــرار داریــم‪.‬‬ ‫خیرخــواه در کاروان قرانــی عطــر قــران در فجــر انقــاب کــه ویــژه بانــوان شــرق اســتان در شهرســتان کاللــه برپــا‬ ‫شــده بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬پیــش از انقــاب اســامی دو نــگاه بلــوک غــرب و شــرق در جهــان حاکــم بــود و مســتکبران‬ ‫دیــن و مذهــب را باعــث انحطــاط و عقــب ماندگــی جامعــه مــی دانســتند‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز بــزرگ اســامی شــمال کشــور بــا بیــان اینکــه در چنیــن شــرایطی در ســال ‪ 57‬حضــرت‬ ‫امــام خمینــی (ره) انقــاب اســامی را بــه پیــروزی رســاند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬معمــار کبیــر انقــاب اســامی‬ ‫شــعار «نــه غربــی و نــه شــرقی‪ ،‬جمهــوری اســامی» را ســر داد و در ان زمــان کســی بــاور نداشــت کــه‬ ‫دیــن در متــن زندگــی مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیــروزی انقــاب اســامی معــادالت شــرق و غــرب را بهــم ریخــت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬دشــمن‬ ‫تصــورش ایــن بــود کــه مــی توانــد انقــاب اســامی را در چنــد مــاه یــا چنــد ســال مهــار کنــد ولــی امــروز شــاهد‬ ‫برگــزاری جشــن چهــل و یکمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعتــا و ثبــات انقــاب اســامی بــه دلیــل چنــد مولفــه میباشــد کــه نخســتین ان حضــور‬ ‫والیــت فقیــه در راس حکومــت اســت‪ ،‬بــا وجــود امــام راحــل در راس انقــاب همــه مــردم بــه پیــروزی‬ ‫انقــاب و تــداوم ان امیــد داشــتند‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز بــزرگ اســامی شــمال کشــور مولفــه دوم تــداوم انقــاب را مــردم برشــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫امــام خمینــی (رحمــه اللــه علیــه) فرمودنــد کــه انقــاب متعلــق بــه همــه احــاد جامعــه اســت و لــذا‬ ‫همــه مــردم در انقــاب اســامی نقــش داشــتند‪.‬‬ ‫حجــت االســام خیرخــواه بــه نقــش بانــوان در پیــروزی انقــاب اســامی اشــاره نمــود و گفــت‪ :‬مقــام‬ ‫معظــم رهبــری فرمودنــد کــه بانــوان مــا بــا حضــور در صحنــه و در کنــار ان تشــویق مــردان و فرزنــدان‬ ‫خــود در میادیــن نقــش موثــری در انقــاب اســامی ایفــاء کردنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد در دهــه فجــر بایــد دســتاوردهای انقــاب اســامی را بــه نســل ســه و چهــارم بیــان کنیــم‪ ،‬جوانــان‬ ‫مــا روزهــای ســخت انقــاب را ندیدنــد و بایــد عظمــت ایــن انقــاب را بــرای انــان بازگــو نمائیــم‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز بــزرگ اســامی شــمال کشــور متذکــر شــد‪ :‬دشــمن بــا ایجــاد جنــگ نــرم بــه دنبــال ان اســت کــه‬ ‫هویــت انقــاب اســامی را تغییــر دهــد‪ ،‬مقــام معظــم رهبــری بــه ناتــوی فرهنگــی تاکیــد داشــتند و بایــد بــه ایــن‬ ‫بــاور برســیم کــه دشــمن بــا تمــام قــوا وارد شــده تــا هویــت ایــران اســامی را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در چنــد ســال گذشــته رژیــم صهیونیســتی مدعــی فتــح «نیــل تــا فــرات» بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروز‬ ‫دشــمن در شــرایطی قــرار گرفتــه کــه بــه دور خــود دیــوار کشــیده اســت و بــا بیــداری اســامی کشــورها بــا هــم متحــد‬ ‫شــدند و در ایــن مســیر ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی نقــش ارزنــده ای را ایفــاء کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬جایــگاه و مقــام بانــوان در جمهــوری اســامی بســیار ارزنــده اســت و‬ ‫عــاوه بــر ان بانــوان ایرانــی‪ ،‬بــا شــخصیت علمــی کــه پیــدا کــرده انــد موجــب شــده اســت کــه در‬ ‫مســئولیت هــای مختلــف نظــام بــه کشــور خدمــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بیــان مشــکالت و مطالبــه‬ ‫گــری جوانــان از ســوی ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا بیــان‬ ‫ان از ســوی نهادهــای دولتــی تفــاوت دارد و موجــب‬ ‫اثربخشــی بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫انقالب معجزه تبدیل اسالم فردی به جمعی بود‬ ‫حجــت االســام یعقوبــی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه‬ ‫بجنــورد در جلســه شــورای اداری اســتان گفــت‪ :‬اولیــن هدیــه‬ ‫انقــاب اســامی و امــام راحــل‬ ‫بــه ملــت ایــران‪ ،‬حــق انتخــاب‬ ‫بــود تــا سرنوشــت سیاســی و‬ ‫اجتماعــی خــود را رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از بــرکات انقــاب‬ ‫اســامی تبدیــل اســام فــردی‬ ‫بــه اســام جمعــی بــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیه در اســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬نــگاه اســام بــه محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬کامــا انســانی و واقــع‬ ‫بینانه اســت‪.‬‬ ‫پای دیگر تلفات پرندگان مهاجر در گلستان‬ ‫اداره کل‬ ‫ســامت‬ ‫معــاون‬ ‫دامپزشــکی گلســتان جمــع اوری‬ ‫تلف شــده‬ ‫گونه هــای‬ ‫الشــه‬ ‫پرنــدگان مهاجــر از جملــه فالمینگو‬ ‫و چنگــر را در پهنــه ابــی خلیــج‬ ‫گــرگان محــدوده شهرســتان بندرگــز‬ ‫تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫محســن عبدالونــد اظهارداشــت‪:‬‬ ‫کارشناســان پایــش دریایــی ایــن‬ ‫اداره در محــدوده شهرســتان‬ ‫بندرگــز الشــه ‪ ۴‬قطعــه پرنــده تلــف‬ ‫شــده از نــوع چنگــر را از خلیــج‬ ‫گــرگان جمــع اوری کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در محــدوده پیرامونــی جزیــره اشــوراده نیــز یــک الشــه فالمینگــو توســط ایــن‬ ‫اکیــپ از اب خــارج شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول در دامپزشــکی هرگونــه اظهــار نظــر در مــورد دالیــل مــرگ ایــن گونــه‬ ‫هــای جانــوری و ارتبــاط احتمالــی ایــن تلفــات بــا مــرگ و میــر روزهــای اخیــر پرنــدگان در‬ ‫مازنــدران را بــه بررســی بیشــتر و انجــام ازمایشــات تکمیلــی موکــول کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره یکپارچگــی زیســتگاه میانکالــه در اســتان هــای مازنــدران و گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬وضعیــت زیســتگاه هــای گلســتان از لحــاظ بیمــاری پرنــدگان وحشــی پایــدار اســت و بــه‬ ‫احتمــال فــراوان ایــن گونــه هــای کشــف شــده بــر اثــر رخدادهــای طبیعــی ماننــد جــزر و مــد و‬ ‫یــا تندبــاد بــه گلســتان منتقــل شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی گلســتان تاکیــد کــرد کــه گشــت و پایــش از زیســتگاه‬ ‫هــای ایــن اســتان همچنــان ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫براثــر بیمــاری مشــکوکی کــه از دو هفتــه گذشــته در تــاالب بیــن المللــی میانکالــه رخ داد‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار بــال پرنــده وحشــی از ‪ ۱۲‬گونــه پرنــدگان زمســتان گــذران در ایــن‬ ‫تــاالب بیــن المللــی تلــف شــدند کــه بیشــترین تلفــات مربــوط بــه چنگــر و فالمینگــو گــزارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور علــت اولیــه تلفــات مرگبــار پرنــدگان وحشــی در تــاالب‬ ‫میانکالــه را مســمومیت طبیعــی و یــا همــان بیمــاری بوتولیســم اعــام کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫در راســتای راه انــدازی مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬قــرارداد واگــذاری ســوله ‪ 1100‬متــری‬ ‫واقــع در دانشــگاه گنبــدکاووس بــه پــارک علــم و فنــاوری گلســتان بــه امضــاء رســید‪ .‬در راســتای توســعه و تکمیــل‬ ‫اکوسیســتم نــواوری و فنــاوری اســتان‪ ،‬تجاری ســازی دســتاوردهای علمــی‪ ،‬پژوهشــی و فناورانــه پژوهشــگران‬ ‫شــرق اســتان و حرکــت بــه ســمت ایجــاد دانشــگاه کارافریــن‪ ،‬قــرارداد واگــذاری یــک ســوله ‪ 1100‬متــری واقــع در‬ ‫ضلــع جنــوب شــرقی دانشــگاه گنبــد و ‪ 5‬هکتــار از اراضــی مجــاور ان بــه منظــور راه انــدازی مرکــز رشــد واحدهــای‬ ‫فنــاور شهرســتان گنبــدکاووس وابســته بــه پــارک منعقــد شــد‪.‬‬ ‫واگذاری سوله ‪1100‬‬ ‫متری واقع به پارک علم‬ ‫و فناوری گلستان‬ ‫شهرستانها‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫افتتاح ‪ ۲۷۱‬واحد مسکن مددجویان گلستانی در دهه فجر‬ ‫اغازایمن سازی ‪ 8‬دوربرگردان در محورهای مواصالتی گلستان‬ ‫‪ ۲۷۱‬واحــد مســکن شــهری و روســتایی مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان گلســتان‬ ‫در دهــه مبــارک فجــر بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســایت خبری‪،‬عیســی بابایی‪،‬سرپرســت کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۷۱‬واحــد مســکن مددجویــان گلســتانی بــا تخصیــص اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۲۲‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫مناســبت دهــه شــکوهمند فجــر انقــاب اســامی افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه ‪ ۲۲۱۹‬مســکن در حــال ســاخت مناطــق ســیل زده گلســتان عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫دهــه فجرامســال ‪ ۴۸‬خانــوار شــهری و ‪ ۲۲۳‬خانــوار روســتایی تحــت حمایــت کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان گلســتان دارای ســرپناه مناســب و ایمــن مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در ســیل گلســتان ‪۲۷۰۰‬مســکن مددجویــان دچــار خســارت شــد کــه بــا همــت‬ ‫مســئوالن تاکنــون ‪ ۲۳۰۰‬موردتعمیــرات مســکن بــا اعتبــاری بالــغ بــر ســه میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان انجــام و منــازل مســکونی تحویــل مالــکان شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت کمیتــه امــداد اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬ایــن نهــاد در نظــر دارد در دهــه فجــر‬ ‫امســال ‪ ۱۳۶‬ســری جهیزیــه بــه ارزش ‪ ۵۴۴‬میلیــون تومــان بــه نوعروســان تحــت حمایــت‬ ‫اهــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کرد‪:‬اجــرای طــرح مفتــاح الجنــه بــا هــدف تفقــد‪ ،‬دلجویــی و بازدیــد از منــازل‬ ‫مددجویــان بــرای رفــع مشــکل انــان ‪،‬عیــادت از مددجویــان بیمــار از دیگــر برنامــه هــای کمیتــه‬ ‫امــداد اســتان گلســتان در دهــه فجــر اســت‪.‬‬ ‫بابایــی عنــوان کــرد‪ :‬در دهــه فجــر امســال همچنیــن توزیــع ســبدکاال و بســته های حمایتــی بــرای‬ ‫مددجویــان نیــز در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان در تشــریح اخریــن وضعیــت دوربرگــردان‬ ‫هــای درحــال احــداث راههــای اســتان‪ ،‬اعــام کــرد کــه‬ ‫بــزودی عملیــات اجرایــی و ایمــن ســازی ‪ 8‬دوربرگــردان‬ ‫جدیــد شــروع مــی شــود و شــاهد افزایــش ضریــب ایمنــی‬ ‫راههــای اســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫«مهــدی میقانــی» گفــت‪ :‬اســتان گلســتان بالــغ بــر ‪5‬‬ ‫هــزار کیلومتــر بزرگــراه‪ ،‬راه اصلــی‪ ،‬فرعــی و روســتایی‬ ‫دارد کــه در ‪ 150‬کیلومتــر از بزرگــراه هــای ان ‪ 80‬بریدگــی‬ ‫و ‪ 97‬تقاطــع همســطح فرعــی و اصلــی وجــود دارد کــه‬ ‫استانداردســازی ‪ 10‬بریدگــی در قالــب دوربرگــردان ایمــن‬ ‫و عریــض بــا اولویــت هــای مشــخص شــده در دســتور کار امســال و ســال اینــده اداره کل قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجــوز احــداث ایــن ‪ 10‬دوربرگــردان بــا حــدود ‪ 30‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ســال‬ ‫هــای ‪ 97‬و ‪ 98‬درمعابــر بزرگراهــی و چهــار خطــه‪ ،‬نقــاط پــر تصــادف و یــا نقــاط مســتعد خطــر بــا‬ ‫ریســک تصــادف بــاالی اســتان گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫میقانــی ادامــه داد‪ :‬دو دوربرگــردان بــه نــام هــای «ورســن و حکیــم ابــاد» جــزو پــروژه هــای‬ ‫اولویــت داری بــوده کــه ســاخت ان در ســال ‪ 98‬اغــاز شــد بــه طــوری کــه دوربرگــردان ورســن واقــع‬ ‫در کیلومتــر پنــج بزرگــراه گــرگان‪ -‬کردکــوی بــا بیــش از ‪ 20‬میلیــارد ریــال هزینــه بــه پایــان رســیده‬ ‫و در حــال بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی فرمانــدار گــرگان در رابطــه بــا احــداث و راه‬ ‫انــدازی شــهربازی مــدرن گــرگان گفــت‪ :‬ایــن شــهربازی بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪۴۵۰‬میلیــارد تومانــی در دهــه فجــر امســال در‬ ‫منطقــه تفریحــی هزارپیــچ کلنگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی اظهارداشــت‪ :‬در دهــه‬ ‫فجــر امســال ‪ 178‬پــروژه عمرانــی و‬ ‫تولیــدی بــا اعتبــار و ســرمایه گذاری ‪152‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 770‬میلیــون تومــان بــه طــور‬ ‫همزمــان افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬اجــرای خــط‬ ‫انتقــال اب زون هــای ‪ 3‬و ‪ 4‬گــرگان بــا‬ ‫‪ 17.5‬میلیــارد تومــان اعتبــار در دهــه‬ ‫فجــر امســال کلنگ زنــی و همچنیــن‬ ‫اراضــی کشــاورزی برخــی از روســتاهای‬ ‫ایــن شهرســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪3.5‬‬ ‫میلیــارد تومــان تجهیــز و نوســازی مــی‬ ‫شــود وی در همیــن راســتا نیــز ادامــه‬ ‫داد و گفــت‪ :‬افتتــاح ‪ 300‬واحــد مســکن مهــر بــا حــدود ‪35‬‬ ‫میلیــارد تومــان از جملــه طرح هایــی اســت کــه در ایــن مــدت‬ ‫بــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان در رابطــه بــا بزرگتریــن پــروژه ســرمایه گذاری‬ ‫ارتقا فرهنگ عمومی در جهت ترویج رفتار صحیح‬ ‫در ســومین روز از دهــه مبــارک فجــر‪ ،‬نخســتین فرهنگســرای شــهرداری‬ ‫کاللــه کــه بــه نــام ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نامگــذاری شــده‪،‬‬ ‫مــورد بهره بــردارری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شــهردار کاللــه در حاشــیه افتتــاح ایــن فرهنــگ ســرا بــه خبرنــگاران گفــت‪:‬‬ ‫تــاش در جهــت اعتــا و ارتقــای فرهنــگ عمومــی مــردم شــهر و ترویــج رفتــار‬ ‫صحیــح شــهروندی از جملــه اهــداف راه انــدازی ایــن فرهنگســرا اســت‪.‬‬ ‫خلیل ســعدی افزود‪ :‬کشــف اســتعدادها و پرورش انها بویژه اســتعدادهای‬ ‫نهفته در نوجوانان و جوانان‪ ،‬شناخت مسائل و مشکالت فرهنگی‪ ،‬برپایی‬ ‫کالس هــای اموزشــی در ابعــاد مختلــف و ایجــاد روحیــه نشــاط و شــادابی بین‬ ‫شــهروندان از طریــق برگــزاری برنامــه هــای شــاد و مفــرح از اهــداف راه اندازی‬ ‫فرهنگســرای ســردار شهید ســلیمانی در کالله است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــهردار کاللــه توســعه و ترویــج فعالیت هــای دینــی و مذهبــی‬ ‫نیــز از اهــم برنامه هــای ایــن فرهنگســرا اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گــرگان در ایــام دهــه فجــر گفــت‪ :‬کلنگ زنــی‬ ‫شــهربازی در منطقــه تفریحــی هزارپیــچ ایــن شــهر بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ 450‬میلیــارد تومــان اعتبــار انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیــدی بیــان داشــت‪ :‬بــازار مــوزه گــرگان قــرار بــود در‬ ‫ماه هــای گذشــته بــا حضــور یــک مهمــان ملــی کلنگ زنــی‬ ‫شــود امــا ایــن اتفــاق رخ نــداد امــا عملیــات ســاخت ایــن‬ ‫پــروژه اغــاز شــد‪ .‬و میــزان ســرمایه گذاری در ایــن پــروژه ‪750‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت کــه در دهــه فجــر در کنــار ســایر پــروژه‬ ‫هــای عمرانــی شــهر کلنگ زنــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش کشــاورزی و میــراث فرهنگــی نیــز افــزود‪:‬‬ ‫‪ 364‬طــرح بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ 113.1‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســرمایه گذاری و اشــتغال ‪ 627‬نفر از مهم ترین ســهم را در‬ ‫افتتــاح و کلنگ زنــی پروژه هــای عمرانــی و اقتصــادی دارنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن خواســت مــردم نیــز ایــن اســت کــه پــارک هــای‬ ‫بــازی کــودکان توســط فرمانــدار بیشــتر از گذشــته مــورد توجه‬ ‫قــرار گیرند‪.‬تــا کــودکان بتواننــد ســهم بســزایی از کودکــی خود‬ ‫را در ایــن ســن ببرنــد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ 57‬فرصت شغلی جدید در دهه فجر‪98‬‬ ‫همزمــان بــا ســومین روز دهــه فجــر ‪ ۵۲‬طــرح عمرانــی‪ ،‬تولیــدی‬ ‫و اقتصــادی بندرگــز افتتــاح و عملیــات ســاخت ‪ ۸‬طــرح زیربنایــی‬ ‫ایــن شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرگــز در ایــن راســتا گفــت‪ :‬مجمــوع اعتبــار ایــن طــرح‬ ‫هــا ‪ ۴۷۴‬میلیــارد ریــال اســت کــه از ایــن تعــداد‪ ۴۷ ،‬پــروژه بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۱۴۵‬میلیــارد ریــال عمرانــی و ‪ ۱۳‬طــرح بــا اعتبــار ‪۳۲۹‬‬ ‫میلیــارد ریــال تولیــدی ‪ ،‬اقتصــادی و خدماتــی اســت‪.‬‬ ‫حســین احمــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا‪،‬‬ ‫‪ ۵۷‬فرصــت شــغلی جدیــد در ایــن شهرســتان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــا تــاش مدیــران اســتان و شهرســتان‬ ‫و بــا پرداخــت یــک هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت از محــل کارگــروه‬ ‫رونــق تولیــد‪ ،‬در ‪ ۲‬ســال اخیــر ‪ ۸‬واحــد صنعتــی تعطیــل بندرگــز بــه‬ ‫چرخــه تولیــد بازگشــته اســت‪.‬‬ ‫اماده باش پایانه مرزی اینچه برون گلستان‬ ‫مدیــر پایانــه مــرزی‬ ‫اینچــه بــرون در اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬تمــام‬ ‫نیروهــای اداری ایــن‬ ‫پایانــه مــرزی بــرای‬ ‫جلوگیــری از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا از‬ ‫ترددهــای‬ ‫طریــق‬ ‫مــرزی در حالــت امــاده‬ ‫بــاش هســتند‪.‬‬ ‫«محســن عامریــون»‬ ‫افــزود‪ :‬پرســنل مــرز‬ ‫تــا اطــاع ثانــوی ورود‬ ‫و خــروج نــاوگان‬ ‫بــاری و مســافری را‬ ‫تحــت نظــارت هــای‬ ‫بهداشــتی قــرار داده و راننــدگان نیــز فقــط مــی تواننــد پــس از معاینــات پزشــکی بــرای انجــام‬ ‫کارهــای اداری خــود بــه پایانــه وارد شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تهیــه و توزیــع ماســک و دســتکش بــرای همــکاران و امــوزش انهــا از نحــوه ســرایت و‬ ‫راههــای پیشــگیری و هماهنگــی بــا مراکــز بهداشــتی درمانــی و پلیــس مــرز از کارهــای دیگــری اســت‬ ‫کــه بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در تنهــا مــرز زمینــی گلســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫عامریــون بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه تاکنــون مــوردی از ایــن ویــروس در مــرز دیــده نشــده‪،‬‬ ‫اظهارداشــت کــه نظــارت بــرای ممانعــت از ورود افــراد مبتــا بــه ایــن ویــروس هــم در مــرز دو‬ ‫چنــدان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه احتمــال ورود ویــروس کرونــا از مــرز ترکمنســتان جلســات‬ ‫توجیهــی و مشــترک دســتگاههای اجرایــی مســتقر در اینچــه بــرون نیــز جهــت مواجهــه بــا خطــرات‬ ‫احتمالــی تشــکیل شــده و بــه کارکنــان مســتقر در پایانــه امــوزش هــا و اطــاع رســانی الزم ارائــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کرونــا ویروســی جدیــد کــه همزمــان بــا ســال نــو میــادی‪ ،‬کشــور چیــن را در معــرض تهدیــد قــرار‬ ‫داده و بــه دنبــال ان بــه چنــد کشــور دیگــر نیــز قــدم گذاشته اســت‪.‬‬ ‫پایانــه مــرزی اینچــه بــرون بــا ‪ 50‬هکتــار وســعت‪ ،‬تنهــا مــرز رســمی کشــور در اســتان گلســتان‬ ‫بیــن ایــران و ترکمنســتان اســت کــه تمــام مــراودات اقتصــادی اجتماعــی بیــن دو کشــور از طریــق‬ ‫ان انجــام مــی شــود و ‪ 55‬کیلومتــر تــا اق قــا و ‪ 75‬کیلومتــر تــا گــرگان مرکــز اســتان فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫کلنگ زنی شهربازی‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیارد‬ ‫تومانی در دهه فجر‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪232‬‬ ‫توضیحاتی در‬ ‫خصوص محصوالت‬ ‫گواهی شده و حد‬ ‫مجاز االینده ها‬ ‫اطمینــان از کیفیــت و ســامت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بعنــوان یکــی از مولفــه هــای‬ ‫امنیــت غذایــی بــا توجــه بــه مصــرف نهــاده‬ ‫هــای مختلــف طــی ســالهای اخیــر مــورد‬ ‫توجــه مســئولین‪,‬فعالین و مصــرف کننــدگان‬ ‫بخــش کشــاورزی و مصــرف کننــدگان ایــن‬ ‫محصــوالت قــرار گرفتــه اســت ‪ .‬دســتیابی بــه‬ ‫کیفیــت و ســامت براینــدی اســت از کیفیــت‬ ‫خــاک ‪،‬اب‪ ،‬نهــاده هــا و مدیریــت صحیــح و‬ ‫علمــی تولیــد محصــوالت کشــاورزی کــه ایــن‬ ‫مهــم در تولیــد «محصــول گواهــی شــده»‬ ‫بعنــوان گامــی مهــم محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا دو فایــل ‪ PDF‬برشــور‬ ‫محصــوالت گواهــی شــده و شــرح عملیــات‬ ‫اجرایــی دریافــت گواهــی نشــان حــد مجــاز‬ ‫االینــده هــا بــه اشــتراک گذاشــته شــده‬ ‫اســتکه مــی توانــد بــه طــرز موثــری مــورد‬ ‫اســتفاده کشــاورزان و بازرگانــان و شــرکت‬ ‫هــای خصوصــی و تعاونــی هایــی کــه در زمینــه‬ ‫تولیــد محصــوالت زراعــی ‪ ،‬باغــی ‪،‬گلخانــه‬ ‫ایــی و پــرورش قــارچ خوراکــی فعالیــت و‬ ‫تمایــل بــه دریافــت نشــان حدمجــاز االینــده‬ ‫هــا بــرای محصــوالت تولیدیشــان دارند‪،‬قــرار‬ ‫گیــرد ‪ .‬گــروه محیــط زیســت و ســامت غــذا‬ ‫امادگــی دارد تــا هرگونــه اطالعــات تکمیلــی‬ ‫در ایــن خصــوص را در اختیــار متقاضیــان و‬ ‫کارشناســان محتــرم قــرار دهــد‪.‬‬ ‫‪ ۸۷۰‬میلیارد ریال مشوق‬ ‫صادراتی در ابالغیه جدید‬ ‫‪ 48‬شغل جدید با پروژه های اقتصادی فجر ‪98‬‬ ‫در ســومین روز از دهــه فجــر‪ ،‬بهره بــرداری از ‪ ۹۱‬پــروژه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬عمرانــی و صنعتــی رامیــان و عملیــات اجرایــی‬ ‫‪ ۲۷‬پــروژه دیگــر بــا حضــور معــاون توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫اســتانداری گلســتان و مســئوالن ایــن شهرســتان واقــع در‬ ‫شــرق گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫اییــن بهــره بــرداری متمرکــز از پــروژه هــای رامیــان در ســالن‬ ‫اجتماعــات اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایــن شهرســتان‬ ‫برگــزار شــد و طــی ان از ‪ ۸۴‬پــروژه عمرانــی بــا اعتبــاری بیــش‬ ‫از ‪ ۳۹۸‬میلیــارد ریــال و ‪ ۳۴‬طــرح اقتصــادی و اشــتغالزا بــا‬ ‫اعتبــاری حــدود ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال بهــره بــرداری به عمــل امــد‬ ‫و یــا عملیــات اجرایــی انهــا اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــا بهره بــرداری از پروژه هــای اقتصــادی و اشــتغالزای‬ ‫شهرســتان رامیــان بــرای ‪ ۴۸‬نفــر ایجــاد اشــتغال شــد‪.‬‬ ‫اداره کشور به صورت جزیره ای کاریست سخت‬ ‫معــاون رئیــس جمهــوری و‬ ‫رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت گفــت‪ :‬امــروز اداره‬ ‫کشــور بــه صــورت جزیــره ای بــا‬ ‫وجــود اقتصــاد بــه هــم پیوســته‬ ‫در دنیــا بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫عیســی کالنتــری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اقتصــاد جهــان‪،‬‬ ‫همچــون گذشــته نیســت‪ ،‬روز‬ ‫بــه روز بــه هــم پیوســته تــر مــی‬ ‫شــود و در ایــن شــرایط‪ ،‬اداره‬ ‫جزیــره ای و نداشــتن ارتبــاط‪،‬‬ ‫امــری مشــکل اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اثــار تحریــم‬ ‫بــر اقتصــاد کشــور گفــت‪:‬‬ ‫فشــارهایی کــه امــروز بــر دولــت‬ ‫و ملــت وارد مــی شــود‪ ،‬قابــل‬ ‫قیــاس بــا دوران جنــگ نیســت‬ ‫چــرا کــه اگــر وحــدت و انســجام میــان دولــت و ملــت و همچنیــن درایــت رهبــری نبــود‪ ،‬تحمــل ایــن‬ ‫فشــارها غیرممکــن مــی شــد‪.‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا وجــود ایــن مســائل‪ ،‬دولــت‬ ‫تــاش دارد تــا رفــاه و اســایش ارامــش مــردم را در حــد امــکان تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫وی امنیــت را ماننــد ســامت‪ ،‬مهــم دانســت و گفــت‪ :‬انســان‪ ،‬شــاید در زمــان برقــراری صلــح و امنیــت‪،‬‬ ‫قــدر ان را ندانــد امــا همانگونــه کــه انســان پــس از بیمــاری متوجــه ارزش ســامت خــود مــی شــود‪ ،‬بــا‬ ‫نبــود امنیــت نیــز بــه اهمیــت ان پــی مــی بــرد‪.‬‬ ‫کالنتــری افــزود‪ :‬اکنــون در عصــر ارتباطــات هســتیم کــه مــردم در دورافتــاده تریــن روســتاها نیــز از‬ ‫ســطح زندگــی و رفــاه مــردم جهــان اگاهــی دارنــد و بنابــر ایــن انتظــار دارنــد همچــون دیگــر نقــاط جهــان‪،‬‬ ‫از رفــاه مــادی بهــره منــد باشــند کــه انتظــار بحقــی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در کشــور‪ ،‬بــه علــت مســائل سیاســی کــه البتــه جــزو شــعارها و ارمــان هــای‬ ‫انقــاب اســت‪ ،‬از خیلــی از امکانــات رفاهــی کــم بهــره ایــم و در ایــن شــرایط اگــر وحــدت نبــود‪ ،‬نظــام‬ ‫بــا مشــکل مواجــه مــی شــد‪ /.‬ایرنــا‬ ‫در ایــن ابالغیــه «میــزان بهره منــدی از حمایــت»‬ ‫برنامــه توســعه صــادرات و کاال و خدمــات‪ ،‬تعییــن‬ ‫شــده اســت کــه حداکثــر تــا ‪ ۵۰‬درصــد هزینــه‬ ‫اجــاره غرفــه و تــا ســقف ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال در‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی تخصصــی و تــا ســقف‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال در نمایشــگاه های اختصاصــی‬ ‫خــارج از کشــور اعمــال شــود‪ .‬همچنیــن مقــرر‬ ‫شــده اســت کــه حداکثــر تــا ‪ ۵۰‬درصــد هزینــه‬ ‫اعــزام هیات هــای تجــاری‪ ،‬اموزشــی و هیات هــای‬ ‫بازدیدکننــده از نمایشــگاه های بین المللــی‬ ‫تخصصــی معتبــر تــا ســقف ‪ ۸۰‬میلیــون ریــال‪،‬‬ ‫بــر حســب کشــور مقصــد و حداکثــر تــا ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫هزینــه پذیــرش هیات هــای تــا ســقف ‪ ۷۰‬میلیــون‬ ‫ریــال بــر حســب مــدت اقامــت در ایــران بــرای هــر‬ ‫شــرکت اعمــال شــود‪.‬‬ ‫ســه برنامــه «حمایــت از مراکــز تجــاری شــامل‬ ‫مراکــز بازاریابــی و تحقیقــات بــازار‪ ،‬مراکــز فــروش‬ ‫کاالهــا و خدمــات صادراتــی و نمایشــگاه های دائمی‬ ‫باشــگاه صادرکنندگان»‪«،‬حمایــت از فعالیــت دفاتر‬ ‫بازاریابی‪،‬تحقیقــات بــازار و فــروش شــرکت های‬ ‫صادراتــی نمونــه ملــی» و « اجــاره مراکــز بازرگانــی‬ ‫در کشــورهای همســایه بــرای اســتقرار شــرکت های‬ ‫نمونــه و حضــور رایزنــان بازرگانــی در ان مرکــز» در‬ ‫دســتور کار قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫درخصــوص میــزان بهره منــدی از حمایــت فعالیــت‬ ‫اول‪ ،‬حداکثــر ‪ ۵۰‬درصــد هزینه هــا تــا ســقف ‪۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال در هــر بــازار هــدف تعییــن شــده‬ ‫اســت‪ .‬در محــور دوم حداکثــر ‪ ۳۰‬درصــد هزینه هــا تــا‬ ‫ســقف ‪ ۴‬میلیــارد ریــال در هــر بــازار هــدف بــرای هــر‬ ‫فعالیــت اعمــال می شــود و در محــور ســوم بــر اســاس‬ ‫شــیوه نامه های مربوطــه عمــل می شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫اعتبــار ایــن برنامــه حمایتــی از ســوی سیاســت گذار‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫پل های ارتباطی ما با شما‬ ‫‪01732320420-1‬‬ ‫‪09117674497‬‬ ‫‪Bkkpir@gmail.com‬‬ ‫‪@Bazarkasbokar‬‬ ‫‪6‬‬ ‫با شستشوی‬ ‫مکرر دست ها‬ ‫از ابتال به کرونا‬ ‫جلوگیری کنیم‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪232‬‬ ‫استاندار گلستان در جلسه‬ ‫کارگروه سالمت استان‪:‬‬ ‫همه با هم برای انتخاب یک فرد اصالح در خانه ملت با چهره ای جوان را انتخاب و برای این انتخاب پای صندوق های رای خواهیم رفت ‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫معاون مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشیک شهید بهشیت‪:‬‬ ‫سالمت‬ ‫حفظ سالمت‬ ‫شهروندان بسیار‬ ‫اهمیت دارد‬ ‫دکتــر افشــین دلشــاد در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه بــه ویــروس کرونــا مبتــا نشــویم؟ اظهــار کــرد‪ :‬بایــد دســت هــا بــه صــورت منظــم‬ ‫حــدود ‪ 20‬ثانیــه بــا اب و صابــون شســته شــود و در صــورت نداشــتن صابــون‪ ،‬از ضــد عفونــی کننده هــای حــاوی الــکل اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬از تمــاس بــا افــرادی کــه عالئمــی شــبیه بــه انفوالنــزا دارنــد خــودداری شــود و در هنــگام عطســه یــا ســرفه نیــز دهــان و‬ ‫بینــی بــا دســتمال پوشــانده شــود‪.‬‬ ‫دکتــر دلشــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه از تمــاس محافظــت نشــده بــا حیوانــات وحشــی و اهلــی خــودداری شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬اســتفاده از ماســک در‬ ‫تجمعــات انبــوه و پرهیــز از دســت و دادن و روبوســی بــا دیگــران توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اهمیــت‬ ‫حفــظ ســامت و امنیــت شــهروندان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در دنیــا‪ ،‬اســتان گلســتان‬ ‫امادگــی کامــل را جهــت پیشــگیری از ورود‬ ‫ایــن ویــروس دارد و مــی بایســت بــا تهیــه‬ ‫نقشــه راهــی‪ ،‬اقدامــات الزم توســط دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس افــزود‪ :‬خوشــبختانه تــا‬ ‫ایــن لحظــه مــورد مشــکوکی در اســتان گــزارش‬ ‫نشــده امــا بــه دلیــل وجــود مــرز زمینــی اینچــه‬ ‫بــرون و فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان بایــد‬ ‫اقدامــات‪ ،‬هوشــیارانه و هوشــمندانه باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬دانشــگاه هــا و حــوزه‬ ‫هــای علمیــه اســتان کــه دارای دانشــجویان‬ ‫خارجــی هســتند بایــد دانشــجویانی کــه ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 2‬هفتــه گذشــته از مســافرت بازگشــته‬ ‫انــد و یــا عــزم ســفر دارنــد را بــه دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی جهــت نمونــه گیــری معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئله خاصی‬ ‫در حــال حاضــر در اســتان وجــود نــدارد‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬صداوســیما مــی توانــد بــا تهیــه فیلــم هــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬بــا مضمــون پیشــگیری کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بســیاری از عالئــم ویــروس‬ ‫کرونــا مشــابه انفوالنــزا اســت کــه خوشــبختانه‬ ‫بــا توجــه بــه اقداماتــی کــه در ایــن زمینه صورت‬ ‫گرفتــه امیدواریــم بــا همــکاری و همراهــی‬ ‫همگانــی‪ ،‬پیشــگیری از بــروز ایــن ویــروس بــه‬ ‫بهتریــن شــکل ممکــن صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان از تمامــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی خواســت از اظهــار نظــر غیرتخصصــی‬ ‫در ایــن زمینــه پرهیــز کننــد و خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬واحدهــای بهداشــتی و درمانــی امادگــی‬ ‫الزم را در راســتای مقابلــه دارنــد و بــا همــکاری‬ ‫همــه دســتگاه هــا امیدواریــم شــاهد ایــن‬ ‫بیمــاری در اســتان نباشــیم‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه کارگــروه‬ ‫ســامت اســتان کــه بــا حضــور اســتاندار برگــزار‬ ‫شــد دانشــگاه علوم پزشــکی گزارشــی از اخرین‬ ‫وضعیــت ویــروس کرونــا در دنیــا ارائــه کــرد و‬ ‫اعضــای حاضــر در جلســه نقطــه نظــرات خــود‬ ‫را در خصــوص راهکارهــای پیشــگیری و عــدم‬ ‫ورود ان بــه اســتان بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫ساماندهی میادین دام در‬ ‫کشور مهمترین راهکار برای‬ ‫کنترل بروز بیماری های دامی‬ ‫رئیــس اداره مبــارزه بــا بیمــاری هــای دامــی اداره کل‬ ‫دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســاماندهی‬ ‫میادیــن دام در کشــور مهمتریــن راهــکار بــرای کنتــرل‬ ‫بــروز بیمــاری هــای دامــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حســن قاســمی فــرد اظهارکــرد‪ :‬میادیــن‬ ‫عرضــه دام یکــی از مــکان هــای انتقــال بیمــاری در‬ ‫دام هــا هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی ســال جــاری ‪ 45‬کانــون بیمــاری‬ ‫تــب برفکــی در خراســان شــمالی شناســایی شــد کــه بعد‬ ‫از بررســی هــای بــه عمــل امــده مشــخص شــد کــه یکــی‬ ‫از علــل بــروز ایــن بیمــاری خریــد دام الــوده از میــدان‬ ‫دام بــوده اســت‪.‬‬ ‫قاســمی فــرد افــزود‪ :‬حمــل و نقــل دام از دیگــر‬ ‫عوامــل بــروز بیمــاری هــای دامــی همچــون تــب‬ ‫برفکــی اســت‪ ،‬بطوریکــه ممکــن اســت دام بیمــاری‬ ‫را بــه همــراه داشــته باشــد امــا هنــوز بــروز پیــدا نکــرده‬ ‫کــه بــا انجــام حمــل و نقــل و ایجــاد اســترس بــه دام‪،‬‬ ‫بیمــاری خــود را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از راه هــای مبــارزه بــا بیمــاری‬ ‫تــب برفکــی در دام واکسیناســیون اســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫طــی ســال جــاری ‪ 42‬هــزار راس دام ســنگین و یــک‬ ‫میلیــون و ‪ 350‬هــزار راس دام ســبک علیــه ایــن بیمــاری‬ ‫واکســینه شــده انــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال‬ ‫به ویروس کرونا‪:‬‬ ‫دستها را مرتب با اب و صابون بشویید‪.‬‬ ‫از دســت دادن و بوســیدن افــراد دارای عالئــم‬ ‫ســرماخوردگی خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده کنید‪.‬‬ ‫از مواد غذایی بهداشتی و مطمئن استفاده کنید‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫ایران وضعیت بسیار مناسبی در درمان و تشخیص سرطان سینه دارد‬ ‫معــاون مرکــز تحقیقــات ســرطان دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه در حــال حاضــر وضعیــت بســیار مناســبی‬ ‫در درمــان و تشــخیص ســرطان ســینه در کشــور‬ ‫داریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬درمــان هــای ســرطان در ایــران‬ ‫بســیار پیشــرفته شــده‪ ،‬بــه همیــن دلیــل درصــد‬ ‫زنــده مانــدن بیمــاران بســیار خــوب اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬بهمــن مصــادف بــا چهــارم فوریــه روز‬ ‫جهانــی مبــارزه بــا ســرطان نامگــذاری شــده‬ ‫اســت کــه ســاالنه بــا هــدف افزایــش اگاهــی‬ ‫مــردم نســبت بــه ســرطان‪ ،‬نحــوه پیشــگیری و‬ ‫برخــورد بــا ان اجــرا می شــود و بخشــی از برنامــه‬ ‫جهانــی بــرای هماهنگــی محققــان‪ ،‬متخصصــان‬ ‫ســامت‪ ،‬بیمــاران‪ ،‬دولتمــردان‪ ،‬صنعتگــران و‬ ‫بهــورزان در مبــارزه بــا ســرطان اســت‪.‬‬ ‫شــعار کمپینــی کــه از ســال ‪ ۲۰۱۹‬تــا ‪۲۰۲۱‬‬ ‫برگــزار می شــود‪« ،‬مــن هســتم و خواهــم‬ ‫بــود» تعییــن شــده اســت‪ .‬ایــن شــعار از تعهــد‬ ‫شــخصی حمایــت می کنــد و نشــانگر تاثیــر‬ ‫حرکت هــای فــردی بــر اینــده بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫ســرطان اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد هــادی زاده اظهــار داشــت‪ :‬درصــد‬ ‫زنــده مانــدن بیمــاران مــا از خیلــی کشــورها‪،‬‬ ‫باالتــر اســت‪ .‬هرچنــد رونــد درمانــی مــا در ایــن‬ ‫زمینــه خــوب اســت امــا در حــال گســترش ایــن‬ ‫موضــوع در کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از طریــق تحقیــق و‬ ‫پژوهــش در تــاش هســتیم تــا تمــام عوامــل‬ ‫تشــخیص یــا درمــان ســرطان ســینه را ارتقــاء‬ ‫دهیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬از طریــق ایــن مرکــز تحقیقــات‬ ‫در تــاش هســتیم تــا بــا امــوزش صحیــح و‬ ‫پژوهــش‪ ،‬شــرایط بهتــری را بــرای ایــن بیمــاران‬ ‫فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫هر ‪ ۳۸‬دقیقه یک زن ایرانی مبتال به‬ ‫سرطان سینه‬ ‫فــوق تخصــص جراحــی ســرطان ســینه بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه هــر ‪ ۳۸‬دقیقــه یــک زن ایرانــی‬ ‫بــه ســرطان ســینه مبتــا می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســاالنه حــدود ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در کشــور‬ ‫مبتــا بــه ســرطان ســینه می شــوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست‪:‬‬ ‫اختصاص بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫میلیارد ناموت برای مقابله‬ ‫با «ریزگردها»‬ ‫رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور بــا حضــور‬ ‫در بجنــورد گفــت‪ :‬در ســه ســال اخیــر ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪ ۳‬هــزار میلیــارد تومــان جهــت مبــارزه بــا‬ ‫ریزگردهــا اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫عیســی کالنتــری بــا حضــور در جلســه شــورای‬ ‫اداری خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬ســاالنه‬ ‫بیــش از ســه هــزار میلیــارد تومــان به منظــور‬ ‫مبــارزه بــا ریزگردهــا در کشــور اختصــاص داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــرایط فعلــی کــه دولــت بــا ان‬ ‫مواجــه اســت افــزود‪ :‬علی رغــم تمــام تحریم هــای‬ ‫وارده بــر کشــور امــا در ســه ســال اخیــر ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪ 3‬هــزار میلیــارد تومــان جهــت مبــارزه بــا‬ ‫معــاون مرکــز تحقیقــات ســرطان دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫ســاالنه حــدود ‪ ۵‬درصــد بــه ســرطان ســینه در‬ ‫ایــران اضافــه می شــود‪ ،‬ایــن موضــوع نشــان‬ ‫می دهــد کــه رونــد ابتــا بــه ســرطان ســینه در‬ ‫رونــد افزایشــی اســت‪.‬‬ ‫وی یکــی از مهمتریــن علــل افزایــش ایــن‬ ‫ســرطان در ایــران را باالرفتــن امیــد بــه زندگــی‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬عــدم تحــرک‪ ،‬ازدواج در‬ ‫ســنین باالتــر‪ ،‬عــدم شــیردهی‪ ،‬چاقــی و تغذیــه‬ ‫هــای نامناســب؛ از دیگــر عوامــل خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســرطان ســینه هســتند‪.‬‬ ‫هــادی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش بینــی‬ ‫می شــود طــی دو دهــه اینــده مبتالیــان بــه‬ ‫بیمــاری در کشــور حــدود ‪ ۲‬برابــر خواهــد شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــران بــه ازای هــر یکصدهــزار نفــر‬ ‫‪ ۳۴‬نفــر دچــار ســرطان ســینه می شــوند کــه بــه‬ ‫علــت درمــان خــوب اکثــر بیمــاران زندگــی تقریبــا‬ ‫عــادی دارنــد‪.‬‬ ‫زنان خود را معاینه کنند‬ ‫وی توصیــه اصلــی بــه زنــان ایرانــی را معاینــه هــر‬ ‫مــاه خودشــان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬زنــان جــوان‬ ‫‪ ۳‬تــا ‪ ۵‬روز بعــد از دوره قاعدگــی و زنــان یائســه‬ ‫پنجشــنبه اول هــر مــاه خــود را معاینــه کننــد‪.‬‬ ‫هــادی زاده‪ ،‬بهتریــن راه بــرای تشــخیص‬ ‫زودرس ســرطان را معاینــه خــود افــراد اعــام‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬اگــر عالمتــی ماننــد تــوده بــدون‬ ‫درد‪ ،‬ترشــح‪ ،‬تغییــر رنــگ‪ ،‬فرورفتگــی پوســت را‬ ‫مشــاهده کردنــد بــه پزشــک مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اولویــت مــا قبــا ایــن بــود کــه‬ ‫ســینه را برداریــم ولــی االن تمرکــز بــر نگهــداری‬ ‫ایــن عضــو اســت و بیشــتر در تــاش هســتیم‬ ‫فقــط تــوده ســرطانی را برداریــم‪ .‬جراحــی‬ ‫پالســتیک در ســرطان ســینه را امــوزش‬ ‫می دهیــم تــا بتوانیــم ظاهــر ســینه را بــرای زنــان‬ ‫مبتــا شــده حفــظ کنیــم تــا انــان زندگــی تقریبــا‬ ‫عــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط‬ ‫جهانی است‬ ‫ریزگردهــا اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور‬ ‫بــا اشــاره بــه فاکتورهــای توســعه پایــدار و بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه محیــط زیســت نبایــد قربانــی‬ ‫توســعه پایــدار شــود تصریــح کــرد‪ :‬چهــار ویژگــی‬ ‫توســعه پایــدار کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد‬ ‫ایــن اســت کــه هــر فعالیــت اقتصــادی بایــد‬ ‫توجیــه اقتصــادی را بــه همــراه داشــته باشــد‪،‬‬ ‫نظــم اجتماعــی را بــر هــم نزنــد‪،‬‬ ‫حقــوق نســل های بعــد را از بیــن‬ ‫نبــرد و مهمتــر از ان ایــن اســت کــه‬ ‫محیــط زیســت نبایــد قربانــی ایــن‬ ‫مهــم شــود‪.‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور در ادامــه‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬هزینــه ای کــه‬ ‫بابــت محیــط زیســت اعــم از حفــظ‬ ‫اب‪ ،‬پوشــش گیاهــی‪ ،‬هــوای ســالم‬ ‫و حفــظ خــاک پرداخــت می شــود‬ ‫هزینــه نیســت بلکــه ســرمایه گذاری‬ ‫اســت کــه ایجــاد اشــتغال و افزایــش‬ ‫بهــره وری را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫دکتــر رضــا ملــک زاده معــاون تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی و مدیــر «برنامــه ملــی مدیریــت‬ ‫ســرطان» بــه مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا‬ ‫ســرطان در یادداشــتی اعالم کرد؛ بروز ســرطان‬ ‫در مــردان و زنــان ایــران‪ ،‬بــه ترتیــب ‪ ۱۶۳‬و ‪۱۴۰‬‬ ‫در هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر اســت کــه کمتــر از متوســط‬ ‫جهانــی ( ‪ ۲۱۹‬و ‪ ۱۸۳‬بــه ترتیــب بــرای مــردان‬ ‫و زنــان) اســت‪ .‬اخریــن گــزارش ثبــت ســرطان‬ ‫در ایــران نشــان می دهــد ســاالنه شــاهد بــروز‬ ‫‪ ۱۱۸‬هــزار مــورد جدیــد ســرطان هســتیم کــه ‪۵۳‬‬ ‫درصــد در مــردان و ‪ ۴۷‬درصــد در زنــان اســت‪.‬‬ ‫شــایعترین ســرطان ها در مــردان معــده‪،‬‬ ‫پوســت‪ ،‬پروســتات‪ ،‬روده بــزرگ و مثانــه و در‬ ‫زنــان‪ :‬پســتان‪ ،‬روده بــزرگ‪ ،‬تیروییــد‪ ،‬پوســت‬ ‫و معــده و در هــر دو جنــس نیــز پســتان‪،‬‬ ‫پروســتات‪ ،‬روده بــزرگ‪ ،‬پوســت و معــده اســت‪.‬‬ ‫در جهــان و در ایــران تعــداد مــوارد ســرطان‬ ‫طــی ‪ ۲‬دهــه اینــده افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش در همــه کشــورهای در حــال‬ ‫توســعه بیــش از کشــورهای توســعه یافتــه‬ ‫اســت و مهمتریــن دلیــل ان‪ ،‬افزایــش امیــد‬ ‫بــه زندگــی و پیرتــر شــدن جمعیــت اســت کــه‬ ‫در کشــورهای در حــال توســعه بارزتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲‬دلیــل دیگــر شــیوه زندگــی ناســالم و عوامــل‬ ‫محیطــی اســت‪.‬‬ ‫گــزارش ســازمان های بیمه گــر نشــان داد‬ ‫اجــرای گایدالین هــا منجــر بــه کاهــش مصــرف‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬درصــدی شــده اســت‪ .‬در همیــن‬ ‫زمینــه تدویــن گایدالیــن بــرای ســرطان هــای‬ ‫شــایعی چــون پســتان‪ ،‬معــده‪ ،‬روده بــزرگ‪ ،‬ریــه‬ ‫و پروســتات انجــام شــده اســت‪ .‬بــرای ارتقــای‬ ‫کیفیــت خدمــات نیــز «دســتورالعمل مدیریــت‬ ‫خدمــات شــیمی درمانــی» ابــاغ و اجــرا شــد‪.‬‬ ‫در پژوهــش و تولیــد علــم موثــر ســرطان‪،‬‬ ‫ایــران طــی ‪ ۱۰‬ســال اخیــر موفــق تریــن کشــور‬ ‫خاورمیانــه‪ ،‬شــمال افریقــا و کشــورهای‬ ‫اســامی بــوده و اکنــون برنامــه جامــع ثبــت‬ ‫ســرطان بــا پوشــش ‪۱۰۰‬درصــدی جمعیــت بــا‬ ‫همــکاری دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور‬ ‫اجرایــی و گزارشــات ســاالنه دقیــق ان منتشــر‬ ‫می شــود‪ /.‬ایرنــا‬ ‫کالنتــری بــا اعــام ایــن خبــر کــه ســاالنه در‬ ‫کشــور ‪ 16‬تــن در هکتــار فرســایش خــاک داریــم‪٬‬‬ ‫گفــت‪ 40 :‬ســال طــول می کشــد کــه یــک دهــم‬ ‫میلیمتــر خــاک تشــکیل شــود امــا در کشــور بــه‬ ‫طــور متوســط هــر ســال هفــت دهــم میلیمتــر‬ ‫خــاک از دســت می دهیــم بــه طــوری کــه ‪ 30‬برابــر‬ ‫خاکــی کــه زاییــده می شــود‪ ،‬فرســایش صــورت‬ ‫می گیرد‪/.‬مهــر‬ ‫چینی های دانشجوی مقیم‬ ‫گرگان در سالمت هستند‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫تاکنــون مــوردی از وجــود ویــروس کرونــا در ایــن‬ ‫اســتان تاییــد نشــده و چینــی هــای دانشــجوی ســاکن‬ ‫گــرگان هــم در ســامت بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســراج الدیــن عــارف نیــا افــزود‪ :‬اگــر‬ ‫اتبــاع چینــی مقیــم گلســتان طــی دو هفتــه‬ ‫اخیــر بــه کشورشــان ســفر کــرده باشــند حتمــا‬ ‫مــورد نمونــه بــرداری و ازمایشــات پزشــکی‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع تمهیــدات الزم‬ ‫پزشــکی بــرای نظــارت و صیانــت بهداشــتی هــر چــه‬ ‫بیشــتر و مراقبــت از امنیــت ســامتی شــهروندان‬ ‫در اســتان اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن ارتبــاط مدیــر روابــط عمومــی جامعــه‬ ‫المصطفــی گــرگان گفــت‪ :‬در ایــن مرکــز‬ ‫دانشــجویان چینــی مشــغول تحصیــل حــدود‬ ‫‪ ۶۰‬نفــر هســتند کــه محدودیتــی بــرای ســفر بــه‬ ‫کشورشــان نیــز وجــود نــدارد امــا هنگام بازگشــت‬ ‫بــه ایــران حتمــا تحــت قرنطینــه و ازمایش هــای‬ ‫الزم پزشــکی قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫ســعید رنجبــر افــزود‪ :‬پــس از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در برخــی کشــورها هیچ یــک از دانشــجویان‬ ‫چینــی مشــغول بــه تحصیــل در گــرگان بــه‬ ‫کشورشــان ســفر نداشــته اند‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا در طــی هفتــه هــای اخیــر در بــازار‬ ‫غذاهــای دریایــی کــه بــه طــور غیرقانونــی حیوانــات‬ ‫وحشــی می فروشــند در شــهر ووهــان واقــع در اســتان‬ ‫هوبــی چیــن‪ ،‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ایــن ویــروس اکنــون عــاوه بــر ‪ ۳۰‬اســتان و‬ ‫منطقــه در چیــن بــه ‪ ۱۲‬کشــور دیگــر از جملــه‬ ‫امریــکا‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬تایلنــد‪ ،‬کــره جنوبــی‪ ،‬ژاپــن‪،‬‬ ‫کانــادا و فرانســه هــم ســرایت کــرده اســت‪.‬‬ ‫در پــی اعــام وضعیــت اضطــراری ویــروس کرونــا‬ ‫از ســوی ســازمان بهداشــت جهانی‪ ،‬وزیر بهداشــت‬ ‫طــی نامــه بــه اســحاق جهانگیــری معــاون اول‬ ‫رییــس جمهــوری درخواســت لغــو همــه پروازهــای‬ ‫رفــت و برگشــت بــه چیــن تــا اطــاع بعــدی را کــرد‪.‬‬ ‫نقش زنگ هشدار ساعت‬ ‫صبحگاهی‪ ،‬در میزان‬ ‫هوشیاری‬ ‫مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد‪ ،‬زنــگ‬ ‫هشــدار (االرم) ســاعتی کــه صبــح بــا ان‬ ‫از خــواب بیــدار می شــویم‪ ،‬نقــش بســیار‬ ‫مهمــی در میــزان هوشــیاری و ســطح انــرژی‬ ‫صبحگاهــی دارد کــه در تمــام طــول روز تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیــکال اکســپرس‪،‬‬ ‫افــراد بنــا بــه ســلیقه شــخصی نوع زنگ هشــدار‬ ‫ســاعت را انتخــاب می کننــد‪ .‬مطالعــات جدیــد‬ ‫نشــان می دهــد نــوع ایــن زنــگ تاثیــر بســیار‬ ‫مهمــی در ســطح هوشــیاری‪ ،‬انــرژی و خلــق و‬ ‫خــوی صبحگاهــی دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن مطالعــه کــه توســط محققــان‬ ‫دانشــگاه ‪ RMIT‬در اســترالیا صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬االرم هــای ملودیــک و ریتمیــک ســطح‬ ‫هوشــیاری فــرد را بهبــود می بخشــند و باعــث‬ ‫می شــوند افــراد بــا ارامــش بیشــتری از خــواب‬ ‫بیــدار شــوند‪.‬‬ ‫ایــن مطالعــه دســتاورهای مهمی بــرای افراد با‬ ‫شــغل های متفــاوت دارد‪ .‬بــرای مثــال کارگــران‬ ‫شــب کار‪ ،‬کارمنــدان اورژانــس‪ ،‬اتش نشــانان‪ ،‬‬ ‫خلبانــان‪ ،‬یــا پزشــکان و پرســتاران هنــگام‬ ‫شــیفت نیــاز دارنــد بــه محــض بیدارشــدن از‬ ‫خــواب بــه طــور کامــل هوشــیار باشــند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن مطالعــه رخــوت صبحگاهــی‬ ‫یکــی از معضالتــی اســت کــه افــراد زیــادی با ان‬ ‫درگیــر هســتند و گاهــی خلــق و خــوی فــرد را در‬ ‫تمــام طــول روز تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬اگــر‬ ‫افــراد بــه طــور صحیــح از خــواب بیــدار نشــوند‪،‬‬ ‫عملکردشــان بــه طــور متوســط حــدود ‪ ۴‬ســاعت‬ ‫در روز کاهــش می یابــد‪ .‬ایــن یافتــه حتــی در‬ ‫مــورد فضانــوردان ایســتگاه فضایــی نیــز صــادق‬ ‫اســت و نــوع بلندشــدن تاثیــر مهمــی در ســطح‬ ‫انــرژی و خلــق و خــوی انــان دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن گــزارش امــده اســت‪ ،‬صداهایــی‬ ‫ماننــد بــوق مــداوم منجــر بــه ســردرگمی ذهنــی‬ ‫می شــوند و گزینــه مناســبی بــرای ســاعت‬ ‫صبحگاهــی نیســتند‪.‬‬ ‫نتایــج ایــن مطالعــه در نشــریه ‪PLoS One‬‬ ‫منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تــردد در محورهــای مواصالتــی گلســتان بــه ســمنان فقــط بــا زنجیــر چــرخ‬ ‫امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی عبــدی گفــت‪ :‬بــه دنبــال بــارش بــاران در اکثــر نقــاط گلســتان‪ ،‬جــاده ها لغزنــده بــوده و ضــرورت دارد رانندگان محترم‬ ‫بــرای تــردد در محورهــا‪ ،‬ضمــن توجــه بــه توصیــه هــای پلیــس و دســتگاه هــای امــدادی‪ ،‬قوانیــن و مقــررات مربوطــه را رعایت کنند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه بــارش بــرف در محورهــای مواصالتــی به اســتان ســمنان‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫تــردد در محــور «توسکســتان» و «خــوش ییــاق» فقــط بــا زنجیــر چــرخ امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫تردد در محورهای‬ ‫مواصالتی گلستان به‬ ‫سمنان فقط با زنجیر‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫هیچگاه سویچ ماشین خود را در اختیار تعمیرکاران فاقد صالحیت قرار ندهید‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬هیجدهم‬ ‫ادامــه قســمت هفدهــم‪ ...‬هــرگاه‬ ‫وکیــل در قــرارداد خصوصــی بــا بانــک‬ ‫حــق الوکالــه دههــا برابــری تعرفــه در‬ ‫پیــش روی داشــته باشــد و وصــول ان‬ ‫منــوط بــه محکومیــت قطعــی محکــوم‬ ‫علیــه بــه رد مــال گــردد‪ ،‬بــدون تردیــد‬ ‫مســیر شــکواییه؛ توســط وکالء بــه‬ ‫گونــه ای طراحــی و پیگیــری و مدیریــت‬ ‫خواهــد شــد کــه تامیــن منافــع انهــا در‬ ‫اولویــت قرارگیــرد‪.‬‬ ‫حــال اگــر مصالحــه دایــن بــا مدیــون‪،‬‬ ‫پیگیــری شــکواییه را از نیــل بــه‬ ‫محکومیــت قطعــی کیفــری به اســترداد‬ ‫شــکایت و یــا بــه اعــام رضایــت‪ ،‬تغییــر‬ ‫دهــد‪ .‬اگرچــه ایــن رویکــرد بــه لحــاظ‬ ‫مالــی بســیار ســودمندتر از محکومیــت‬ ‫کیفــری مدیــون باشــد‪ ،‬چــون بــا منافــع‬ ‫وکیــل و همــکاران در تضــاد قــرار‬ ‫میگیــرد‪ ،‬محقــق نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه منافــع بانــک ایجــاب‬ ‫مینمایــد کــه دیــن مدیــون از محــل‬ ‫دارائیهــا و وثائــق ملکــی او در مرحلــه‬ ‫دادســرا تامیــن و مصالحــه گــردد‪ .‬نــه‬ ‫در مرحلــه اجــرای حکــم بــه رد مــال در‬ ‫اجــرای احــکام کیفــری!‪ .‬زیــرا دایــن‬ ‫دولتــی در مرحلــه دادســرا از حــق‬ ‫انتخــاب ملــک ِ مرغــوب و ســهل البیــع‬ ‫ِ‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬وهمچنیــن از امــکان‬ ‫اخــذ تخیفــف نســبت بــه قیمــت کارشناســی‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫این امکان از ان جهت حاصل میشــود‬ ‫کــه اخــذ رضایــت از شــرکت دولتــی یــا‬ ‫بانــک بــرای مدیــون ان انــدازه اهمیــت‬ ‫دارد کــه بــرای ان هزینــه کنــد و از قیمت‬ ‫کارشناســی شــده وثائــق ملکــی نیــز‬ ‫پاییــن تــر بیایــد‪ .‬امــا پــس از محکومیــت‬ ‫کیفــری بــه رد مــال در فراینــد اجــرای‬ ‫حکــم‪ ،‬ریالــی تخفیــف نســبت بــه‬ ‫ارزیابــی کارشناســی موضوعیــت نــدارد‪.‬‬ ‫و افــزون بــر ان مدیــون تمایــل خواهــد‬ ‫داشــت کــه امــاک نامرغــوب و فاقــد‬ ‫کاربــری را پیشــنهاد دهــد و موسســه‬ ‫دولتــی یــا محکــوم لــه نیــز حــق نخواهــد‬ ‫داشــت کــه از تملیــک انهــا امتنــاع کنــد‪.‬‬ ‫امــا منافــع وکالء ایجــاب میکنــد کــه‬ ‫بــه جــای صلــح بــا مدیــون در مقطــع‬ ‫دادســرا‪ ،‬مفــاد قــرارداد خصوصــی‬ ‫غیرقانونــی دههــا برابــری تعرفــه را کــه‬ ‫اخــذ حکــم بــه رد مــال در دادگاه کیفــری‬ ‫اســت محقــق گــردد‪.‬‬ ‫جــرم در مبــارزه بــا جــرم زمانــی شــدت‬ ‫مــی یابــد کــه جعــل حــق الوکالــه‬ ‫نجومــی در ظاهــری قانونــی امــا باطنــی‬ ‫فاســد‪ .‬بــه حســاب بدهــکار مدیــون‬ ‫منظــور گــردد‪ .‬ظاهــر قضیــه ایــن اســت‬ ‫کــه حــق الوکالــه پرداختــی موسســه‬ ‫دولتــی بــه حســاب بدهــکار مدیــون‬ ‫منظــور گــردد‪.‬‬ ‫مجاهد بودن‪ ،‬الزمه کار‬ ‫در نیروی انتظامی‬ ‫بــاب جهــاد و شــهادت در نیــروی انتظامــی همــواره بــاز بــوده‬ ‫و کارکنــان جــان برکــف و مخلــص ان همــواره نشــان داده انــد‬ ‫امنیــت مــردم خــط قرمــز پلیــس اســت و در هــر لحظــه بــرای‬ ‫حفــظ ارزش هــا امــاده انــد‪.‬‬ ‫در هــر کجــای شــهر و روســتا‪ ،‬جنــگل‪ ،‬دریــا و بیابــان و در‬ ‫هــر ســاعت از شــبانه روز گــذر کنیــد‪ ،‬اثــری از سبزپوشــانی‬ ‫خواهیــد دیــد کــه بــا تمــام تــوان مشــغول انجــام وظیفــه‬ ‫هســتند‪ .‬بــا دیــدن چنیــن صحنــه هایــی در مــی یابیــم کــه‬ ‫مقتدایمــان چــه زیبــا گفــت «مامــوران نیــروی انتظامــی بــه‬ ‫معنــای واقعــی کلمــه مجاهــدان فــی ســبیل اللــه هســتند»؛‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت تولیدی فراورده های لبنی بشــارت‬ ‫اشــوراده شــرکت تعاونی به شــماره ثبت ‪ 46‬و شناســه ملی‬ ‫‪ 10700005895‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق‬ ‫العــاده مــورخ‪ 1398/11/01‬کــه طــی نامــه شــماره ‪1817‬مورخــه‬ ‫‪ 1398/11/03‬تعــاون کردکــوی بــه ایــن اداره واصــل گردیــده‬ ‫اســت‪ ،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬تبصــره ذیــل بــه مــاده‬ ‫‪ 48‬اساســنامه شــرکت تعاونــی اضافــه گردیــد‪ :‬تبصــره‪:‬‬ ‫توثیــق اســناد شــرکت بــه نفــع اشــخاص ثالــث بــا تصویــب‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده بالمانــع مــی باشــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مــاده ‪ 48‬اساســنامه بــه شــرح ذیــل اصــاح گردیــد‪ :‬مــاده‪-48‬‬ ‫انحــال‪ ,‬ادغــام یــا تغییــر مــوادی از اساســنامه تعاونــی کــه‬ ‫مغایــر شــروط و قراردادهــای منعقــد بــا منابــع تامیــن کننــده‬ ‫اعتبــار و کمــک مالــی و امکانــات مختلــف و ســرمایه گذاری و‬ ‫مشــارکت باشــد موکــول بــه موافقــت مراجــع مذکــور خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬تبصــره‪ :‬توثیــق اســناد شــرکت بــه نفــع اشــخاص ثالــث‬ ‫بــا تصویــب مجمــع عمومــی فــوق العــاده بالمانــع مــی باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مقررگردیــد مــازاد وثایــق شــرکت تعاونــی بشــارت‬ ‫اشــوراده توســط شــرکتهای ذیــل مــورد اســتفاده قرار گیــرد‪-1 :‬‬ ‫تولیــدی خــوراک دام و طیــور بنفــش تپــه ‪ -2‬شــرکت تعاونــی‬ ‫مــرغ گوشــتی ‪ 547‬بندرگــز ‪ -3‬شــرکت اشــوراده گلســتان‬ ‫( ســهامی خــاص ) ‪-4‬شــرکت صنایــع غذایــی بنفــش تپــه‬ ‫( ســهامی خــاص) اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫کردکــوی (‪)754629‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بــه بــان زیســت بــا مســئولیت‬ ‫محــدود به شــماره ثبت ‪4618‬و شناســه ملــی ‪10700133990‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده‬ ‫مــورخ ‪1398/10/07‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ارزو‬ ‫یوســفی بــا شــماره ملــی ‪ 2121536868‬بــا دریافــت مبلــغ‬ ‫‪ 19/800/000/000‬ریــال ســهم الشــرکه خــود از صنــدوق‬ ‫شــرکت از شــرکت خــارج و دیگــر هیــچ حــق و ســمتی در‬ ‫شــرکت ندارنــد ‪ - .‬در نتیجــه ســرمایه شــرکت از چهــل و نــه‬ ‫میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال بــه ســی میلیــارد ریــال‬ ‫کاهــش یافــت و در نتیجــه مــاده مربــوط در اساســنامه‬ ‫شــرکت اصــاح گردیــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)757176‬‬ ‫چــرا کــه الزمــه تحمــل چنیــن ســختی هایــی در مســیر نیــل بــه‬ ‫اهــداف عالیــه‪« ،‬مجاهــد» بــودن اســت‪.‬‬ ‫نیــروی مقتــدر و خدومــی کــه همــواره در رکاب والیــت و بــرای‬ ‫دفــاع از امنیــت و ارامــش مــردم وفــادار و غیــور میهــن امــاده‬ ‫جانفشــانی و ایثــار بــوده و هوشــمندانه در برابــر توطئــه هــای‬ ‫مختلــف بیگانــگان ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫«مقتــدر مهربانــی» کــه ایــن روزهــا در بــرف و کــوالک‬ ‫همچــون همیشــه بــا عشــق و عالقــه پــای کار امــده و از ســردار‬ ‫تــا ســرباز دوشــادوش یکدیگــر بــه یــاری هموطنــان شــتافته و‬ ‫مشــغول خدمــت رســانی هســتند تــا مبــادا شــهروندی دچــار‬ ‫مشــکل شــود‪.‬‬ ‫پلیســی کــه در هفتــه هــای گذشــته در کنــار ماموریــت ذاتــی‬ ‫خــود کــه همــان تامیــن نظــم و امنیــت اســت‪ ،‬امکانــات و‬ ‫نیروهــای خــود را بســیج کــرده تــا بتوانــد گــره ای از مشــکالت‬ ‫ســیل زدگان جنــوب کشــور بگشــاید‪.‬‬ ‫در واقــع وقتــی از پلیــس حــرف مــی زنیــم‪ ،‬ســخن از نیرویــی‬ ‫اســت کــه نمــی توانــد نســبت بــه دغدغــه هــا و مشــکالت‬ ‫مــردم بــی تفــاوت باشــد؛ نمــی توانــد شــب راحــت بخوابــد در‬ ‫حالــی کــه ممکــن اســت هموطنانــی بــه کمــک نیــاز داشــته‬ ‫باشــند؛ نمــی توانــد بــا خیالــی اســوده در کنــار خانــواده اش‬ ‫باشــد در حالــی کــه بــرای خانــواده هایــی در نقــاط مختلــف‬ ‫کشــور مشــکالتی بوجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫اری! بــرای بــودن و مانــدن در چنیــن ســازمانی‪ ،‬بــا ایــن حجــم‬ ‫از کار و تــاش شــبانه روزی‪ ،‬اراده ای فراتــر از انگیــزه هــای‬ ‫مــادی الزم اســت‪ .‬اراده ای از جنــس عشــق و ایمــان‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه مقــارن بــا ایــام ســوگواری شــهادت حضــرت‬ ‫زهــرا (س) اســت‪ ،‬پلیــس خــود را بــرای برگــزاری هــر چــه‬ ‫باشــکوه تــر یــوم اللهــی امــاده مــی کنــد کــه تحــت رهبــری‬ ‫یکــی از فرزنــدان خلــف بانــوی دو عالــم‪ ،‬امــام خمینــی (ره)‬ ‫رقــم خــورد‪.‬‬ ‫یــوم اللهــی کــه پایــه و اســاس شــکل گیــری حکومــت‬ ‫صالحــان اســت و پیغــام ازادگــی‪ ،‬ظلــم ســتیزی‪ ،‬مقاومــت و‬ ‫عدالــت خواهــی را بــه جهانیــان ارســال کــرده و قــدرت تــوکل‬ ‫از حافظه تجهیزات هوشمند برای نگهداری‬ ‫اطالعات شخصی استفاده نکنید‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از هموطنــان خواســت از ارســال تصاویــر‬ ‫شــخصی و خصوصــی خــود درمحیــط شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام رســان هــا‬ ‫خــودداری کننــد زیــرا کــه ایــن موضــوع مــی توانــد منجــر بــه از دســت رفتــن‬ ‫اطالعاتشــان شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون تعــداد زیــادی مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر ســوء‬ ‫اســتفاده از اطالعــات شــخصی کاربــران بــه اداره پلیــس واصــل شــده کــه نشــان‬ ‫مــی دهــد از اطالعــات شــهروندان ســوء اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه برخــی از شــهروندان در حفــظ و نگهــداری از اطالعــات‬ ‫شــخصی و خصوصــی خــود احتیــاط الزم را ندارنــد کــه زمینــه ســاز وقــوع جرائمــی‬ ‫ماننــد تهــدیـــد‪ ،‬اخـــاذی و هـتـــک حـیـثـــیت افــراد مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا گفــت‪ :‬برخــی از شــهروندان اطالعــات شــخصی شــامل تصاویــر‬ ‫و فیلــم هــای خانوادگــی خــود را درون حافظــه گوشــی هوشــمند خــود نگهــداری‬ ‫مــی کننــد کــه ایــن موضــوع مــی توانــد منجــر بــه از دســت رفتــن اطالعاتشــان‬ ‫شــود؛ زیــرا گوشــی شــما ممکــن اســت مفقــود یــا ســرقت شــود یــا اینکــه ممکــن‬ ‫اســت بــا الــوده شــدن بــه نــرم افزارهــا و بدافزارهــای مختلــف مــورد دسترســی‬ ‫غیــر مجــاز توســط مجرمــان ســایبری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی یــاداور شــد‪ :‬بهتــر اســت بــرای حفــظ اطالعــات مهــم خــود‬ ‫نســبت بــه تهیــه یــک دســتگاه هــارد اقــدام کــرده و همــه اطالعــات مهــم و‬ ‫خصوصــی خــود را درون ایــن حافظــه نگهــداری کننــد و ضمــن رمزگــذاری ان ‪ ،‬در‬ ‫محــل امــن و مناســبی نگهــداری کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از هم وطنــان خواســت‪ :‬از ارســال تصاویــر‬ ‫شــخصی و خصوصــی خــود در محیــط شــبکه هــای اجتماعــی و پیامرســان هــا‬ ‫خــودداری کننــد و محیــط ایــن شــبکه هــا را محیــط امــن و قابــل اعتمــاد تصــور‬ ‫نکننــد زیــرا ممکــن اســت از ایــن طریــق اطالعاتشــان در اختیــار ســودجویان قــرار‬ ‫گیــرد و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مشــکل در فضــای مجــازی و یــا نیــاز بــه‬ ‫مشــاوره‪ ،‬ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‪، www.Cyberpolice.ir‬‬ ‫لینــک ثبــت گزارش هــای مردمــی اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪232‬‬ ‫‪ 5‬کشته و ‪ 6‬مجروح حاصل‬ ‫برخورد پژو با پراید‬ ‫کالهبردار میلیاردی به دام افتاد‬ ‫عنوان‪:‬فساد در روند مقابله با فساد‬ ‫زیــرا ایــن هزینــه در اثــر تخلــف بــه‬ ‫موسســه تحمیــل شــده اســت‪ .‬امــا‬ ‫کــدام حــق الوکالــه‪.‬؟! حــق االوکالــه ای‬ ‫کــه دادگاه در صــدور دادنامــه محکــوم‬ ‫علیــه را بــه پرداخــت ان ملــزم میکنــد‪.‬‬ ‫و یــا جعــل حــق الوکالــه دههــا برابــری‬ ‫تعرفــه!‪ .‬واضــح اســت قبــل از اینکــه‬ ‫دادگاه محکــوم علیــه را بــه پرداخــت‬ ‫حــق الوکالــه ای محکــوم نمایــد‪ ،‬اداره‬ ‫حقوقــی موسســه دولتــی‪ ،‬حــق الوکالــه‬ ‫ای را بــه اســتناد قــرارداد خصوصــی بــا‬ ‫وکالء بــه حســاب بدهــکار مدیــون منظور‬ ‫میکنــد‪ .‬ایــن جعــل دیــن اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫هیچکــس را نمیتــوان بــدون حکــم قانــون‬ ‫یــا مراجــع قضایــی مدیــون تلقــی کــرد‪.‬‬ ‫ـن مجعــول‪،‬‬ ‫علــی الخصــوص کــه ایــن دیـ ِ‬ ‫بــا دیــون اصلــی و واقعــی اختــاط شــود‪.‬‬ ‫و از عنــوان کلــی هزینــه هــای حقوقــی و‬ ‫دیوانــی برخــوردار باشــد‪.‬‬ ‫و اجــزاء تشــکیل دهنــده ان نیــز افشــاء‬ ‫نشــده و جزئیــات ان تــا مرحلــه تثبیــت‬ ‫دیــن و صــدور حکــم بــه محکومیــت‬ ‫مکتــوم مانــده باشــد‪ .‬در چنیــن حالتــی‬ ‫جــرم جعــل دیــن و فریــب مدیــون‬ ‫واقــع شــده و مدیــون پــس از اطــاع‬ ‫حــق شــکایت کیفــری بــه طرفیــت وکالء‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫و هوالمستعان‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از برخــورد یــک دســتگاه‬ ‫پــژو بــا پرایــد در محــور «جاجــرم‪ -‬امیــر ابــاد» بــا ‪ 5‬کشــته و‬ ‫‪ 6‬مجــروح خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار«علیرضا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد برخــورد پــژو و پرایــد در‬ ‫محور«جاجــرم‪ -‬امیــر ابــاد» بالفاصله کارشناســان پلیس راه‬ ‫بــه همــراه عوامــل امــدادی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه ‪ 3‬نفــر در دم فــوت‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه ‪ 2‬نفــراز سرنشــینان هــر دو‬ ‫خــودرو بــه علــت شــدت جراحــات وارده در بیمارســتان‬ ‫شهرســتان جاجــرم فــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫‪ 2‬نفــر از مجروحــان نیــز بــه علــت وخامــت حالشــان بــه‬ ‫بیمارســتان مرکــز اســتان منتقــل شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪4 :‬‬ ‫نفــر دیگــر از مجروحــان نیــز در بیمارســتان جــواد االئمه(ع)‬ ‫شهرســتان جاجــرم بســتری هســتند‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا بیــان اینکــه علــت ایــن حادثــه در‬ ‫دســت بررســی اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــه محــض‬ ‫مشــخص شــدن علــت ایــن حادثــه مراتــب از طریــق‬ ‫خبرگــزاری پلیــس اطــاع رســانی خواهــد شــد‪#.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری متهــم و اعتــراف‬ ‫وی بــه بیــش از ‪ 18‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری در‬ ‫شهرستان «بندرگز» خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی»در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری کالن‬ ‫از انــان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی «بندرگــز» قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی هــای پلیــس مشــخص شــد‪ ،‬متهــم‬ ‫پــس از جلــب اعتمــاد شــاکیان بــه انــان وعــده پیــش فــروش‬ ‫خــودرو بــا قیمتــی مناســب داده و مبالــغ هنگفتــی از مــال باختــگان‬ ‫دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی بــا بیــان اینکــه متهــم پــس از مدتــی بــدون عمــل‬ ‫بــه وعــده هــای خــود متــواری شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اقدامــات تخصصــی‬ ‫پلیــس بــرای شناســایی کالهبــردار حرفــه ای اغــاز شــد و ســرانجام‬ ‫پــس از تحقیقــات میدانــی گســترده و اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬مامــوران‬ ‫مخفیــگاه وی را شناســایی و طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫متهــم را در عملیاتــی غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان گلســتان خاطرنشــان کرد‪ :‬متهم در مقر‬ ‫انتظامــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه کالهبــرداری از‬ ‫‪ 3‬شــهروند بــه مبلــغ ‪ 18‬میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون ریــال اعتــراف کــرد و‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفی شــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق اماکن خصوصی‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری و‬ ‫شناســایی ســارق اماکــن خصوصــی و ســاختمان هــای نیمــه‬ ‫ســاز بــا ‪ 26‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ«جاوید مهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن مــورد ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی‪ ،‬ســاختمان هــای نیمــه ســاز و احشــام ســبک‬ ‫وســنگین در حــوزه پاســگاه «عبــاس ابــاد» بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن‬ ‫پاســگاه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی هــای بــه عمــل امــده‬ ‫مشــخص شــد کــه فــردی بــا تشــکیل بانــد مرتکــب ایــن‬ ‫ســرقت هــا شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن افــراد بعــد از انجــام‬ ‫ســرقت‪ ،‬امــوال مســروقه را بــه یــک انبــار در روســتای «پلنگ‬ ‫دره» منتقــل مــی کردنــد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه با شناســایی ســارقان‬ ‫و محــل نگهــداری امــوال مســروقه بالفاصلــه چنــد اکیــپ‬ ‫متشــکل از پاســگاه انتظامــی عبــاس ابــاد‪ ،‬پاســگاه انتظامــی‬ ‫ایــرج‪ ،‬یــگان امــداد و پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی بــه‬ ‫محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی‬ ‫از محــل مــورد نظــر تعــداد زیــادی ادوات کشــاورزی‪ ،‬کولــر‬ ‫گازی‪ ،‬ســمپاش موتــوری‪۱۰ ،‬دســتگاه دینــام ســه فــاز‪ ،‬کابــل‪،‬‬ ‫‪ 2‬دســتگاه کپســول اتــش نشــانی‪ ،‬دلــر‪ ،‬ســنگ فــرز و ‪....‬‬ ‫کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین همچنیــن بــا بیــان‬ ‫اینکــه تعــداد ‪ 94‬راس گوســفند و بــز نیــز در مــکان دیگــری‬ ‫کــه توســط ایــن افــراد ســرقت شــده بــود کشــف و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه بــا تــاش‬ ‫مامــوران سردســته بانــد دســتگیر و ‪ 4‬نفــر از اعضــای ایــن‬ ‫بانــد شناســایی کــه تحقیقــات بــرای تکمیــل پرونــده و‬ ‫دســتگیری انــان در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون ‪ 26‬نفــر از شــاکیان پرونــده‬ ‫شناســایی شــده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــوال مســروقه بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضائــی بــه مــال باختــگان تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین یــاد اور شــد‪:‬‬ ‫امنیــت و ارامــش در جامعــه موضوعــی اســت کــه پلیــس‬ ‫بــه صــورت شــبانه روزی بــرای ان تــاش مــی کنــد و هرگــز‬ ‫اجــازه نخواهــد داد تــا هنجارشــکنان و مجرمــان ایــن مهــم‬ ‫را مختــل کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــری در پایــان از شــهروندان عزیــز خواســت تــا‬ ‫ضمــن رعایــت نــکات امنیتــی در نگهــداری از امــوال خــود‪ ،‬در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه خــدای متعــال را بــه همــگان نشــان داد‪.‬‬ ‫انقالبــی کــه مفتخــر اســت بــه تربیــت جوانانــی کــه در راه‬ ‫دفــاع از ارزش هــای الهــی از جــان خــود گذشــتند‪ ،‬بــه پــدران و‬ ‫مادرانــی کــه چنیــن فرزندانــی را در دامــان خــود رشــد دادنــد‪،‬‬ ‫انقالبــی کــه بعــد از ‪ 40‬ســال چنــان بــرای احــاد جامعــه تازگــی‬ ‫دارد کــه بــرای تشــییع پیکــر ســردار مقاومــت‪ ،‬شــهید «حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی» جمعیتــی میلیونــی بــه میــدان امــده و بــا‬ ‫صدایــی رســا اعــام مــی کننــد راه شــان همــان راه شــهادت‬ ‫اســت و یــوم اللهــی تاریخــی در تقویــم باشــکوه جمهــوری‬ ‫اســامی رقــم مــی زننــد‪.‬‬ ‫انقالبــی کــه در پاســخ بــه تــرور ناجوانمردانــه ســردار دل هــا‪،‬‬ ‫ســیلی محکمــی بــر پیکــره اســتکبار جهانــی بــه ســرکردگی‬ ‫امریــکا زده و ابهــت پوشــالی ایــن رژیــم خونخــوار را در هــم‬ ‫مــی شــکند‪.‬‬ ‫انقالبــی کــه وحــدت و حضــور فعــال مــردم در صحنــه هــای‬ ‫مختلــف و درایــت رهبــر امــت‪ ،‬دشــمنان را از رســیدن بــه‬ ‫نقشــه هــای پلیدشــان نــاکام گذاشــته و انــان را عصبانــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــروز در گام دوم انقــاب اســامی‪ ،‬نیــروی انتظامــی بخوبــی‬ ‫ثابــت کــرده بــه بلــوغ ســازمانی رســیده و تحــت هدایــت هــای‬ ‫پیامبرگونــه مقــام معظــم رهبــری در مســیر رشــد‪ ،‬کمــال و‬ ‫نیــل بــه پلیــس در تــراز جمهــوری اســامی قــرار دارد‪.‬‬ ‫نیــروی انتظامــی کــه بــاب جهــاد و شــهادت در ان همــواره‬ ‫بــاز بــوده و کارکنــان جــان برکــف و مخلــص ایــن نیــرو همــواره‬ ‫نشــان داده انــد امنیــت مــردم خــط قرمــز انــان اســت و در هــر‬ ‫لحظــه بــرای حفــظ ارزش هــا امــاده انــد‪.‬‬ ‫پلیــس در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــا تمــام وجــود‬ ‫حاضــر اســت همچــون حــاج قاســم هــا جــان خــود را تقدیــم‬ ‫انقــاب کــرده تــا ایــن پرچــم مقــدس توســط ولــی امــر‬ ‫مســلمین جهــان بــه دســت صاحــب اصلــی انقــاب رســیده‬ ‫و ظلــم‪ ،‬ســتم و نــا امنــی از ایــن کــره خاکــی محــو شــود‪#.‬‬ ‫سردار «روح االمین قاسمی»؛ فرمانده انتظامی گلستان‬ ‫جدول سرگرمی ‪231‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬نرخ های ارزی که دولت تعیین می کند ‪ -‬نامی دخترانه‬ ‫‪ -2‬ســرگردان ‪ -‬فلــک ‪ -‬ســنگ کیســه صفــرا ‪ -3‬بویایــی ‪ -‬پشــیمانی ‪-‬‬ ‫راحتــی‪ -4.‬خدمتــکار ‪ -‬تــا شــده ‪ -‬دیــروز‪ -5.‬پســوند اراینده ‪ -‬راســتگو و‬ ‫درســتکار ‪ -‬داالن ‪ -6 .‬اهلــی ‪ -‬بوســتان ‪ -‬جــاری‬ ‫‪ -7‬صوت شگفتی ‪ -‬لطیف ‪« -‬هرگز نه» تازی‬ ‫‪ -8‬خاطره ‪ -‬از کشورهای تولیدکننده برنج و صادرکننده ان‬ ‫‪ -9‬یکی از حواس ‪ -‬مادر عرب‬ ‫‪ -10‬مرکز استان مرکزی ‪ -‬خوابیده ‪ -‬نهی از رفتن‬ ‫‪ -11‬قریه ‪ -‬نیترات طبیعی پتاسیم ‪ -‬سجده کنان‬ ‫‪ -12‬پایان نامــه ‪ -‬کارگــزار یــا واســط بیــن‬ ‫مشــتری و بــازار تبــادالت ارزی ‪ -‬پرگــو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -13‬ســرزمین ‪ -‬دهــان شــویه ‪ -‬ضمیــر‬ ‫‪1‬‬ ‫جمــع‪ -14 .‬زهر اگیــن ‪ -‬عملیــات جنگــی‬ ‫ گیاهــی دارویــی‬‫‪2‬‬ ‫‪ -15‬کدر ‪ -‬رییس بانک مرکزی ایتالیا‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪-1‬پــس از مــرگ ســهراب چــه ســود‬ ‫ معامله گــران تکنیــکال در بــازار‬‫تبــادالت ارزی‬ ‫‪ -2‬چــرک لبــاس و بــدن ‪ -‬مســافر‬ ‫ روی روشــن زمیــن ‪ -‬نــت ســوم‬‫مو ســیقی‬ ‫‪ -3‬نیمــه دیوانــه ‪ -‬اســم ‪ -‬ورم‬ ‫عضــوی ‪ -‬صومعــه‬ ‫‪ -4‬دومیــن ‪ -‬باالامــدن اب دریــا ‪-‬‬ ‫مقابــل شــفاهی‬ ‫‪ -5‬قلیــل ‪ -‬جوینــدگان ‪ -‬اقیانــوس‬ ‫کبیــر‬ ‫‪ -6‬بــاغ شــداد ‪ -‬زمــان ‪ -‬انچــه خریده‬ ‫یــا فروخته شــود‬ ‫‪ -7‬کامــل ‪ -‬از رنگ هــا ‪ -‬اب چشــم‬ ‫ رمــق اخــر‬‫‪ -8‬از شــاخص هایی کــه در ان افــت‬ ‫اقتصــادی نمایــان می شــود ‪ -‬از‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مشــهورترین و موفق تریــن معامله گــران کــه هیچــگاه در بــازار‬ ‫معاملــه از کامپیوتــر اســتفاده نکــرد‪ -9.‬فــرار حیوانــات ‪ -‬شــهرک‬ ‫ خرمــا فــروش ‪ -‬رازگونــه ‪ -10.‬گریــه ‪ -‬ســخن ‪ -‬وســنی‬‫‪ -11‬کمیاب ‪ -‬مقابل هست ‪ -‬ایستا و بی حرکت‬ ‫ه دیده و از کار افتاده‬ ‫‪ -12‬زمام ‪ -‬زیرپا مانده ‪ -‬صدم ‬ ‫‪ -13‬زادگاه نیمــا پــدر شــعر نــو ‪ -‬خــوش قامــت ‪ -‬خیــزاب ‪-‬‬ ‫پســوند شــباهت‪ -14‬جنــس مذکــر ‪ -‬زنــگ ‪ -‬متمــول ‪ -‬گیــج‬ ‫‪ -15‬رییــس بانــک مرکــزی اســترالیا ‪ -‬از صادرکننــدگان قهــوه‬ ‫در نایروبــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 32‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫عکس هفته‬ ‫رژه موتوری به مناسب ورود امام‬ ‫تدارک ‪ ۱۳۰‬برنامه فرهنگی‬ ‫و هنری در گلستان‬ ‫همزمــان بــا ســالروز ورود تاریخــی حضــرت امــام خمینــی (ره) کــه در ‪12‬‬ ‫بهمــن ‪ 57‬منجــر بــه پیــروزی رســمی انقــاب در برابــر اســتعمار طاقوتــی‬ ‫امریــکا و صیهونیســت بــا اســتقبال مــردم ایــران در فــرودگاه مهرابــاد از‬ ‫امــام داشــتند‪.‬‬ ‫نیروهــای مســلح اســتان گلســتان بــا همراهــی مــردم شــهید پــرور و‬ ‫انقالبــی و بــا حضــور مســئولین کشــوری و اســتانی بــه صــورت نمادیــن‬ ‫یــاد ان روز را بــا حضــور در فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان و ورود حضــرت‬ ‫امــام خمینــی (ره) گرامــی داشــته و اقــدام بــه رژه موتــوری نمودنــد‪.‬‬ ‫نقش جوامع بومی در حفظ تاالب های گلستان‬ ‫اســتان گلســتان بــا بهــره منــدی از چنــد تــاالب بیــن المللــی و‬ ‫ثبــت شــده در فهرســت اثــار جهانــی‪ ،‬اقلیــم منحصــر بــه فــردی‬ ‫دارد کــه جوامــع محلــی بــه ســبب تجربــه بــاال و منتفــع بــودن در‬ ‫حفــظ و صیانــت از ان جایــگاه مهمــی دارنــد‪.‬‬ ‫حفــظ و احیــای تاالب هــا عــاوه بــر اجــرای سیاسـت های متمرکــز‬ ‫بــه نقش افرینــی جوامــع محلــی نیازمنــد اســت کــه افزایــش‬ ‫تاثیرگــذاری ایــن جوامــع بــرای بقــای زیســتگاه های ابــی گلســتان‬ ‫ارتبــاط مســتقیمی بــا بازگویــی منافــع اقتصــادی بــرای انــان و بیــان‬ ‫تهدیــدات فــراروی تاالب هــا دارد‪.‬‬ ‫تاالب هــا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن زیســتگاه های طبیعــی‬ ‫نقــش مهمــی در دوام و بقــای حیــات وحــش‪ ،‬تامیــن اب شــیرین‬ ‫و حفــظ تعــادل زیســتی دارنــد و بــا توجــه بــه نیــاز فزاینــده و‬ ‫کاهــش زیســتگاه های پرنــدگان مهاجــر و محل هــای مناســب بــرای‬ ‫تخم ریــزی ماهیــان‪ ،‬ارزش تــاالب هــای موجــود بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫پیونــد انســان بــا تــاالب هماننــد بقیــه مقولــه هــای زیســت‬ ‫محیطــی پیــش از اینکــه بــه دســتاوردهای فنــی دگرگــون ســازی و‬ ‫مهــار طبیعــت مربــوط باشــد موضوعــی اجتماعــی اســت و بایــد از‬ ‫طریــق ســاختارهای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی ایــن رابطــه‬ ‫هماهنــگ و مــوزون شــود‪.‬‬ ‫اصلــی تریــن مولفــه پیونــد تــاالب هــا بــا جوامــع انســانی بــه‬ ‫نقــش افرینــی ایــن زیســتگاه ها در تامیــن منافــع اقتصــادی‬ ‫ســاکنان پیرامونــی ان بازمــی گــردد‪.‬‬ ‫الزمــه بهــره وری حداکثــری از هــر فرصــت طبیعــی ماننــد تــاالب‬ ‫هــا‪ ،‬شــناخت پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای ان اســت؛ بــه زبــان‬ ‫ســاده تــر اگــر قصــد مشــارکت بیشــتر جوامــع پیرامونــی تــاالب را‬ ‫داریــم بایــد فرصت هــای تــاالب را معرفــی کنیــم زیــرا همراهــی‬ ‫و یــا همــکاری نکــردن انــان در احیــا و حفــظ ایــن زیســتگاه هــای‬ ‫ارزشــمند بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫پالــودن اب از هــر نــوع ناخالصــی شــامل االینــده هــای شــیمیایی‬ ‫و ســمی و رســوبات‪ ،‬ذخیــره اب‪ ،‬ادامــه رونــد چرخــه مــواد‪ ،‬تغذیــه‬ ‫ابخــوان هــای زیرزمینــی‪ ،‬تلطیــف هــوای مناطــق مســکونی پیرامونــی‬ ‫به همــراه رفــع خطــر ریزگردهــا ‪،‬کنتــرل ســیالب‪ ،‬حفاظــت در برابــر‬ ‫توفــان‪ ،‬فرســایش و بادشــکن پناهگاهــی بــرای انــواع گیاهــان و‬ ‫جانــوران از جملــه اثــار فعالیــت تــاالب هــا اســت کــه نمونــه ان در‬ ‫هیــچ اکوسیســتم دیگــر کــره زمیــن بصــورت یکپارچــه دیــده نمــی شــود‪.‬‬ ‫جوامــع پیرامونــی تــاالب هــا بایــد یــاد بگیــرد همــان گونــه کــه‬ ‫تــاالب اجــزای زنــده و غیــر زنــده محیــط زیســت را در کنــار یکدیگــر‬ ‫حفــظ و نگهــداری مــی کنــد‪ ،‬انهــا هــم بــه عنــوان عضــوی از ایــن‬ ‫مجموعــه بایــد زیســت بــوم هــا را حفــظ و حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫احیــا و ابگیــری تــاالب افــزون بــر بازگشــت گونــه هــای جانــوری و‬ ‫ابــزی‪ ،‬فرصــت فعالیــت هــای حــوزه گردشــگری ماننــد پرنــده نگری‬ ‫و عکاســی از طبیعــت را در منطقــه میســر و رونــق اقتصــادی‬ ‫ناشــی از حضــور گردشــگران و عالقــه منــدان بــه طبیعــت بــرای‬ ‫حاشــیه نشــینان و جوامــع محلــی تــاالب را ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫پیاده روی در حاشــیه تاالب‪ ،‬قایق ســواری‪ ،‬ماهیگیری‪ ،‬شــکار و‬ ‫دیــدن گســتره گیاهــان مردابــی و چشــم اندازهــای تاالبــی اگــر بــا ســرمایه‬ ‫محیط زیست‬ ‫قربانی توسعه‬ ‫و مشــارکت گرفتــن از تــوان جوامــع ذی نفــع و محلــی اســت‪.‬‬ ‫یکــی از اصلــی تریــن تهدیــدات تــاالب هــا‪ ،‬خشــک شــدن ایــن‬ ‫زیســتگاه اســت کــه ســبب شــده گلســتان بعنــوان یــک اســتان‬ ‫شــمالی و سرســبز بــه صــورت بالقــوه در معــرض ایجــاد کانــون‬ ‫هــای ریزگــرد قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫تاالب هــای گلســتان بــه ویــژه خلیــج گــرگان مشــکالت و‬ ‫دغدغــه هــای جــدی تــری دارنــد کــه از ان جملــه مــی تــوان بــه‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در دهــه فجــر ‪ ۷۰‬برنامــه فرهنگــی و هنــری توســط‬ ‫ایــن اداره کل و ‪ ۶۰‬برنامــه نیــز توســط ســایر دســتگاه‬ ‫عضــو کارگــروه فرهنگــی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۶‬جشــنواره‬ ‫ملــی و اســتانی در مرکــز اســتان برگــزار خواهــد شــد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬از ابتــدای دهــه فجــر تــا پایــان بهمــن‬ ‫مــاه‪ ،‬جشــنوار ه مــد و لبــاس ایرانــی و اســامی‪،‬‬ ‫جشــنواره های شــعر‪ ،‬موســیقی‪ ،‬تجســمی و فیلــم‬ ‫فجــر و جشــنواره فرهنگــی و هنــری فیــروزه را در‬ ‫گــرگان خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی ایــن مــدت برگــزاری کارگاه‬ ‫نشســت های ادبی‪،‬مســابقه عکــس موبایلــی‪،‬‬ ‫تئاتــر کــودک‪ ،‬قصه گویــی بیــان خاطــرات‪ ،‬اجــرای‬ ‫برنامــه طنــز‪ ،‬نمایشــگاه عکــس و نقاشــی‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫مطبوعــات دوران انقــاب وغیــره را در ســطح‬ ‫شهرســتان ها خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اجــرای ‪ ۱۳۰‬برنامــه توســط دســتگاه های‬ ‫کمیته فرهنگی ســتاد دهه فجر‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬از‬ ‫برنامه هــای شــاخص مــی تــوان بــه ورزش همگانــی‪،‬‬ ‫برگزاری دوره اموزش توانمندســازی ســمن ها‪ ،‬اردوی‬ ‫زیارتــی و ســیاحتی‪ ،‬غبارروبــی مــزار شــهدا‪ ،‬دیــدار بــا‬ ‫خانــواده شــهدا‪ ،‬برگزاری نشســت کتابخــوان‪ ،‬نواختن‬ ‫زنــگ انقــاب و‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایجاد فضای امیدبخش در‬ ‫جامعه همراه با جشنواره فجر‬ ‫گــذاری بــرای فراهــم شــدن زیرســاخت هــای مــورد نیــاز همــراه شــود مــی‬ ‫توانــد درامــد ســاالنه قابــل توجهــی را بــرای منطقــه بــه خصــوص جوامــع‬ ‫محلــی ســاکن حاشــیه تــاالب هــا بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتفاده نکــردن از طــرح هــای مشــارکت محــور در ارتقــای‬ ‫شــاخص هــای زیســت محیطــی و بکارگیــری جوامــع محلــی در‬ ‫حفــظ و جلوگیــری از تهدیدهــای مختلــف می توانــد پایــداری‬ ‫تاالب هــا را مــورد هجمــه قــرار داده و موجــب وارد شــدن اســیب‬ ‫هایــی ماننــد تلــف شــدن هفتــه گذشــته هــزاران قطعــه پرنــده در‬ ‫شــبه جزیــره میانکالــه شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد انســان در کاهــش تــراز دریــای خــزر و کــم شــدن اب‬ ‫ورودی بــه خلیــج گــرگان نقــش کمرنگــی دارد امــا از ان ســوی‬ ‫کاهــش منابــع ورودی اب شــیرین بــه خلیــج گــرگان و تبــادالت‬ ‫ابــی و راکــد شــدن پهنــه ابــی ایــن پهنــه بطــور مســتقیم بــه‬ ‫عملکــرد جوامــع بشــری مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫بایــد تــاش شــود تــا خدشــه ای بــه اعتمــاد اهالــی پیرامونــی‬ ‫تاالب هــا وارد نشــود زیــرا در ایــن صــورت بــا کاهــش حــس تعلــق‬ ‫ســرزمین در نــزد ایــن جوامــع‪ ،‬عــاوه بــر زیــان طبیعــی‪ ،‬بایــد‬ ‫چشــم انتظــار اثــار اجتماعــی پیرامــون تــاالب هــا بــود‪.‬‬ ‫تهدیــد تــاالب تنهــا مربــوط بــه کمبــود منابــع ابــی در فصل هــای‬ ‫مختلــف نیســت و ســایر عواملــی چــون فشــار الگوی هــای‬ ‫معیشــتی بــه تــاالب‪ ،‬ورود االیندگــی بــه تــاالب‪ ،‬تغییــر اقلیــم‬ ‫و بهره بــرداری ناپایــدار نیــز بــه عنــوان تهدیداتــی مهــم محســوب‬ ‫می شــود کــه تمامــی انهــا نیازمنــد داشــتن برنامه ریــزی منطقـه ای‬ ‫رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا انتقــاد از بــاال بــودن‬ ‫مصــرف انــرژی در کشــور‪ ،‬محیــط زیســت را قربانــی توســعه‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬مــردم ایــران پنــج برابــر مــردم ترکیــه‪ ،‬انــرژی‬ ‫مصــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫کالنتــری گفــت‪ :‬کــره زمیــن قربانــی مصــرف بیــش از حــد انــرژی‬ ‫بــرای رفــع نیازهــای بشــر اســت و مصــرف بیــش از حــد و اســراف‪،‬‬ ‫ســبب تخریــب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســخنان رییــس جمهــوری امریــکا مبنــی بــر‬ ‫اینکــه تغییــرات اقلیمــی منشــاء انســانی نــدارد‪ ،‬و خــروج وی از‬ ‫تعهــدات بیــن المللــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در دنیــا‪ ،‬غیــر از ترامــپ‬ ‫همــه تغییــر اقلیــم را قبــول دارنــد و تنهــا وی اســت کــه تغییــر‬ ‫اقلیــم را نمــی پذیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ‪ ۶۰۸‬دشــت کشــور‪ ۴۱۰ ،‬دشــت‬ ‫وضعیــت بحرانــی دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬فشــار بــر طبیعــت روز‬ ‫بــه روز زیــاد مــی شــود و مــا داریــم حقــوق نســل اتــی را نیــز‬ ‫اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون رییــس جمهــوری‪ ،‬فرســایش خــاک را از دیگــر دغدغــه‬ ‫هــای زیســت محیطــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬خــاک کشــور‪ ،‬ســاالنه‬ ‫‪ ۱۶‬تــن در هکتــار فرســایش مــی یابــد‪ ،‬به طــوری کــه ‪ ۳۰‬برابــر میــزان‬ ‫کاهــش تبــادل ابــی ایــن زیســت بــوم بــا دریــای خــزر اشــاره کــرد؛‬ ‫موضوعــی کــه تــا مــاه هــای اینــده و ابتــدای فصــل گرمــا موجــب‬ ‫گندابــی شــدن پهنــه ابــی خلیــج گــرگان و انتشــار بوهــای نامطبــوع‬ ‫از ایــن زیســت بــوم مــی شــود کــه راهــکار گــذر از ایــن دغدغــه بــه‬ ‫عــزم ملــی و بیــن المللــی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان تاالب هــای فراوانــی وجــود دارد کــه‬ ‫مهمتریــن انهــا چهــار تــاالب بیــن المللــی گمیشــان‪ ،‬المــاگل‪،‬‬ ‫االگل و اجـی گل زیــر حفاظــت یــا ثبــت کنوانســیون بیــن المللــی‬ ‫رامســر بــا مشــارکت ‪ 169‬کشــور جهــان اســت کــه بــر حفاظــت و‬ ‫بهره بــرداری معقــول از تاالب هــا تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تعریــف کنوانســیون رامســر تــاالب شــامل باتــاق ها‪،‬‬ ‫لجنزارهــا‪ ،‬اب هــای طبیعــی و مصنوعــی اعــم از دائمــی یــا موقــت‬ ‫کــه اب هــای شــور یــا شــیرین یــا تلــخ در ان بــه صــورت راکــد یــا‬ ‫جــاری یافــت می شــود و از جملــه شــامل ابگیرهــای دریایــی اســت‬ ‫کــه عمــق ان هــا در پاییــن تریــن حــد جــزر از ‪ 6‬متــر تجــاوز نکنــد‪.‬‬ ‫دوم فوریــه برابــر بــا ‪ ۱۳‬بهمــن مــاه روز جهانــی تاالب هــا‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫در چنیــن روزی در ســال ‪ ۱۹۷۱‬میــادی برابــر بــا ‪ ۱۳۴۹‬خورشــیدی و‬ ‫در شــهر رامســر ایــران معاهــده ای جهانــی بــرای حفاظــت از تاالب هــا‬ ‫بــه تصویــب رســید کــه بــه «کنوانســیون رامســر» مشــهور شــد‪.‬‬ ‫شــعار امســال روز جهانــی تاالب هــا «زندگــی در تاالب هــا‬ ‫شــکوفا می شــود» بــا هــدف برجســته ســازی تنــوع زیســتی‬ ‫تاالب هــا مطــرح شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫خاکــی کــه زاییــده می شــود در کشــور دچــار فرســودگی مــی شــود‪.‬‬ ‫کالنتــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه بیــکاری‬ ‫دانــش اموختــگان اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد شــغل بــرای هــر دانــش‬ ‫اموختــه دانشــگاهی‪ ۱۲۰ ،‬هــزار دالر ســرمایه گــذاری نیــاز دارد و‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬بــرای ایجــاد اشــتغال بــرای ســه میلیــون دانــش‬ ‫اموختــه دانشــگاهی‪ ،‬بایــد ‪ ۳۶۰‬میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم اســتفاده از ســرمایه هــای خارجــی در‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۴‬هــزار میلیــارد دالر ســرمایه ســرگردان‬ ‫در دنیــا وجــود دارد کــه بــه دنبــال جــا و مــکان بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری اســت‪.‬‬ ‫کالنتــری گفــت‪ :‬امــروز شــرایط سیاســی در کشــور مانــع از‬ ‫توســعه ســرمایه گــذاری اســت و بــه ناچــار بایــد بهــره وری را‬ ‫افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت بــا تاکیــد بــر اینکــه اختصــاص اعتبــار بــرای محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬هزینــه نیســت بلکــه ســرمایه گــذاری اســت‪ ،‬دربــاره‬ ‫مشــکل الودگــی هــوا گفــت‪ :‬دولــت در ایــن شــرایط اقتصــادی‪،‬‬ ‫در ســه ســال گذشــته‪ ،‬ســاالنه ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ریزگردهــا تخصیــص داده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫حامــد ظریفیــان بــا اشــاره بــه اهمیــت و تاثیرگــذاری‬ ‫بــاالی ســینما‪ ،‬گفــت‪ :‬ســینمای مردمــی‪ ،‬صــادق و‬ ‫دغدغــه منــد بــا کلیــد واژه خالقیــت و هنــر مردمــی‬ ‫مجهــز شــده نــه تنهــا در معرفــی چهــره هــای فاخــر‬ ‫فرهنگــی و ملــی موفــق خواهــد بــود کــه مــی توانــد‬ ‫در هــر عرصـه ای میان برهــای بســیار مفیــد و کاربــردی‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهــداف فرهنگــی و ایجــاد فضایــی‬ ‫اموزنــده بــرای مصادیــق مختلــف توســعه در جوامــع‬ ‫مختلــف را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســینما مــی توانــد فضایــی پــر‬ ‫نشــاط و شــاداب ایجــاد کنــد تــا امیــد و انگیــزه ای برای‬ ‫پیشــرفت باشــد‪.‬‬ ‫ظریفیــان یــاداور شــد‪ :‬در ایــن میــان ارزش هــا و‬ ‫ارمان هــای یــک ملــت همــواره از ســوی دشمنانشــان‬ ‫نادیــده گرفتــه مــی شــود بــا ایــن وجــود جامعــه پویــا و‬ ‫اگاه مــا پــای ارمــان هــا و ارزش هایــش مــی ایســتد و‬ ‫ان را منتشــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســینما در ایــن مهــم هــم‪ ،‬بخصــوص‪،‬‬ ‫در ایــن دوران بــا تمــام ویژگــی هــای منحصربفــرد‬ ‫تاثیرگــذار یــش‪ ،‬رســانه ای مهــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم ســاز اســتان بــا بیــان اینکــه ســینما رفتن و‬ ‫فیلــم دیــدن یــک رفتــار اجتماعــی و دلپذیــر و اموزنــده‬ ‫در عصــر حاضــر اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســینما و‬ ‫فیلــم در تمــام دنیــای معاصــر بــه مراتــب بیــش از‬ ‫دیگــر گونه هــای مختلــف هنــری در دســترس جوامــع‬ ‫مختلــف بــوده و اثرگــذاری بــی نظیــری داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینکــه ده هــا و صدهــا نفــر دریــک محــل‬ ‫فرهنگــی گــرد هــم مــی اینــد و دقایــق زیــادی را در‬ ‫کنــار هــم بــه خوبــی مــی گذراننــد‪ ،‬باهــم مــی خندنــد‪،‬‬ ‫باهــم احساســاتی مــی شــود ‪ ،‬گریه میکننــد و به فکر‬ ‫فــرو میرونــد‪ .‬ایــا از ایــن زیباتــر ســراغ داریــد؟‬ ‫ظریفیــان‪ ،‬گفــت‪ :‬بهتــر ایــن اســت در کنــار‬ ‫برگــزاری رویــداد جشــنواره فجــر‪ ،‬ضــرورت ایجــاد‬ ‫زیرساخت(ســالن هــای اختصاصــی ســینما و پردیس‬ ‫هــای ســینمایی) هــم جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬نظــام ســلطه ســالیان درازی اســت‬ ‫کــه از ایــن ابــزار بــرای ترویــج و تبییــن سیاس ـت های‬ ‫کلــی خــود در اقصــی نقــاط جهــان سواســتفاده‬ ‫می کنــد‪ ،‬حــاال نوبــت هنرمنــدان متعهــد خــاق‬ ‫ماســت کــه از ایــن ابــزار در جهــت صحیــح و درســتش‬ ‫بهره بــرداری کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم ســاز خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪ :‬تازگــی‬ ‫و تنــوع و حــال و هــوای جشــنواره‪ ،‬خصوصیــات‬ ‫مختلــف رویدادهایــی ایــن چنینــی‪ ،‬نشــاط و شــادابی‬ ‫کــه بــا خــود دارد‪ ،‬فضایــی امیدبخــش را مــی توانــد‬ ‫در اســتان ایجــاد کنــد و مــردم فرهنــگ دوســت‪،‬‬ ‫هنــر دوســت‪ ،‬عزیــز و دوســت داشــتنی اســتان از ان‬ ‫بیشــترین اســتقبال را خواهنــد کــرد‪. ،‬‬ ‫یاداوری می نماید؛ خراســان شــمالی برای پنجمین‬ ‫بــار میزبانــی اکــران فیلــم های منتخب جشــنواره بین‬ ‫المللــی فیلــم فجــر را بــر عهــده دارد کــه امســال از ‪۱۵‬‬ ‫تــا ‪ ۲۱‬بهمــن مــاه ‪ ۱۴‬فیلــم در بخــش رقابتــی و ‪ ۵‬فیلم‬ ‫هــم در بخــش ســیمرغ پروانــه هــا (ویــژه کــودکان و‬ ‫نوجوانــان) در مرکــز اســتان اکــران خواهــد شــد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!