روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 230 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 230

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 230

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 230

‫جزییات جدید از وام اجاره مسکن‬ ‫نرخ سود وام چقدر خواهد بود؟‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫پنجشنبــه ‪ 03‬بهمن ‪1398‬‬ ‫رسانه و بحران‬ ‫نقــش دوگانــه رســانه هــا در بحــران‬ ‫ســازی و بحــران زدایــی ‪ ،‬دســت کــم بر‬ ‫صاحــب نظــران ایــن عرصــه‪ ،‬واقعیتی‬ ‫اشــکار اســت‪ .‬امــروزه در عصــر‬ ‫ارتباطــات و اطالعــات‪ ،‬هــرگاه بحرانــی‬ ‫رخ مــی دهــد انچــه ذهــن را بــه خــود‬ ‫مشــغول مــی کنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه ایــا‬ ‫رســانه هــا بــا محــرک بحــران همــراه‬ ‫خواهنــد شــد یــا در مهــار و بــرون رفــت‬ ‫از ان گام بــر خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫امــروزه مــردم اساســا از طریــق‬ ‫رســانه هــا اطالعــات مختلفــی‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪ .‬فعالیــت‬ ‫رســانه هــا در عرصــه اطــاع‬ ‫رســانی و تبلیغــات ان هــا را بــه‬ ‫عامــل محــوری شــکل دهــی افــکار‬ ‫عمومــی در جوامــع معاصر تبدیل‬ ‫کــرده اســت ‪ .‬رســانه هــا بــا توجــه‬ ‫بــه قدرتــی کــه در جــذب تــوده‬ ‫مخاطبــان و مشــارکت در فراینــد‬ ‫شــکل دهــی بــه افــکار عمومــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬نقــش قابــل مالحظــه ای‬ ‫در بحــران هــا و کشــمکش هــای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاســی و بین المللی‬ ‫ایفــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه درک عمومــی جامعــه و‬ ‫واکنــش هــای تشــدید کننــده و یــا‬ ‫ثبــات بخــش تــوده ها در قبــال بحران‬ ‫منحصــرا در اختیــار رســانه هــا نیســت‬ ‫امــا رســانه هــا در ایــن زمینــه به عنوان‬ ‫یکــی از مهــم تریــن عوامــل و بازیگران‬ ‫اجتماعــی مطــرح هســتند‪...‬‬ ‫ادامه صفحه ‪7‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االاول ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــا در مــورد طــرح وام اجــاره مســکن‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بانــک مرکــزی بــا طــرح وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی بــرای وام اجــاره موافقــت نکــرده و در‬ ‫حــال حاضــر بانــک عامــل حــوزه مســکن‪ ،‬در حــال کار روی‬ ‫ایــن طــرح اســت و بــه احتمــال زیــاد هــم‪ ،‬نــرخ ســود ‪۱۸‬‬ ‫درصــدی را اعمــال خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر نــرخ تبدیــل رهــن بــه اجــاره‪ ،‬بیــن ‪۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۳۶‬درصــد اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر یــک میلیــون‬ ‫تومــان‪ ۳۰ ،‬هــزار تومــان بــوده و در مجمــوع یــک ســال‪،‬‬ ‫بــرای مســتاجران ‪ ۳۶۰‬هــزار تومــان تمــام می شــود؛ پــس‬ ‫اگــر مســتاجر وام ‪ ۱۸‬درصــد بــه صــورت ســاالنه بگیــرد‪،‬‬ ‫بهتــر از پرداخــت اجــاره بــا نــرخ ‪ ۳۶‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 2 30‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫تولید داخلی در انبارها خاک می خورد‬ ‫سکونت یک سوم جمعیت‬ ‫شیروان در بافت فرسوده شهری‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫کسب‪ ۲۳‬مقام ملی توسط‬ ‫دانش اموزاناستثنایی‬ ‫‪5‬‬ ‫حرکت در رسانه های کشور‬ ‫شبیه حرکت در میدان مین‬ ‫‪4‬‬ ‫شرکت های بیمه‪ ،‬نسخه‬ ‫داروخانه ها را نمی پیچند‬ ‫دل نگرانی قانونی که شاید‬ ‫«کودک همسری» را افزایش دهد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بخشش ‪ ۲‬محکوم به قصاص در گلستان‬ ‫رئیــس شــوراهای حــل اختــاف گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه بازگشــت دو محکــوم بــه‬ ‫قصــاص در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا بخشــش‬ ‫ایــن دو نفــر‪ ،‬تعــداد کســانی کــه از ابتــدای‬ ‫امســال دوبــاره بــه زندگــی بازگشــته انــد بــه‬ ‫‪ ۱۲‬تــن رســید‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫محکومینــی کــه بخشــیده شــد‪ ،‬فــردی‬ ‫اســت کــه ‪ ۵‬ســال قبــل زمانــی کــه ‪۳۳‬‬ ‫ســاله بــود در مراســم عروســی پــس از‬ ‫یــک دعــوای لفظــی‪ ،‬مــرگ دوســت ‪۳۲‬‬ ‫ســاله اش را رقــم زد‪.‬‬ ‫نوسانات قیمت؛ علت اصلی فعالیت سنتی‬ ‫دامداران عشایر خراسان شمالی‬ ‫مدیــر کل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نوســانات قیمــت ســبب‬ ‫شــده تــا دامــداران عشــایری ایــن اســتان همچنــان بــه صــورت ســنتی فعالیــت‬ ‫کننــد و تمایلــی بــرای اســتفاده از شــیوه هــای نویــن دامــداری نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫محمــد رضــا قلــی پــور در گفــت و گــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬متاســفانه در‬ ‫حــوزه دام زنــده و گوشــت قرمــز نوســانات قیمــت خیلــی زیــادی وجــود دارد‬ ‫و همیــن امــر موجــب شــده تــا دامــدار نتوانــد حــوزه کاری خــود را بــه خوبــی‬ ‫مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه علــت نوســانات قیمــت در حــوزه تولیــدات عشــایری‪ ،‬دامــدار‬ ‫یــا مجبــور مــی شــود محصــول خــود را خیلــی زود وارد بــازار کنــد و یــا اینکــه از‬ ‫عرضــه محصــول در زمــان مناســب خــودداری کنــد‪.‬‬ ‫قلــی پــور ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر وجــود نوســانات قیمــت در حــوزه گوشــت‬ ‫قرمــز و دام زنــده‪ ،‬قیمــت نهــاده هــا نیــز بــاال اســت و ایــن امــر بــرای دامــداران‬ ‫مشــکل ســاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی از خواســته هــای اساســی دامــداران عشــایری وجــود‬ ‫نــرخ تضمینــی بــرای محصــوالت ان هــا اســت تــا بتواننــد از ایــن طریــق‬ ‫فعالیــت هــای خــود را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد‪ :‬وجــود قیمــت هــای ثابــت گرایــش‬ ‫دامــداران بــه انجــام فعالیــت هــای نویــن در ایــن صنعــت همچــون روش‬ ‫هــای تغذیــه نویــن و ‪ ...‬افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای پنــج هــزار خانــوار عشــایری کــوچ رو و نیمــه کــوچ رو‬ ‫بــه همــراه ‪ 750‬هــزار راس دام ســبک اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا قطعــی شــدن حکــم‬ ‫قصــاص‪ ،‬اعضــای شــورای حــل اختــاف‬ ‫شــعبه صلحــی ویــژه زنــدان گــرگان در‬ ‫چنــد مرحلــه از معتمــدان و ریش ســفیدان‬ ‫محلــی بــرای میانجیگــری دعــوت کردنــد‪،‬‬ ‫امــا خانــواده مقتــول حاضــر بــه بخشــش‬ ‫قاتــل نشــدند‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای حــل اختــاف گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در روز اجــرای حکــم قصــاص‬ ‫پادرمیانــی هــا نتیجــه داد و خانــواده‬ ‫مقتــول‪ ،‬بــه حرمــت ایــام فاطمیــه طنــاب‬ ‫دار را از گــردن قاتــل فرزندشــان برداشــتند‬ ‫و او را بخشــیدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬دومیــن پرونــده‬ ‫رضایــت هــم مربــوط بــه جوانــی اســت کــه‬ ‫ســال ‪ ۹۳‬بــه دنبــال اختالفــات خانوادگــی‬ ‫و مصــرف مــواد مخــدر روان گــردان‪،‬‬ ‫همســرش را بــه قتــل رســانده بــود‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی شــواری حــل‬ ‫اختــاف گلســتان‪ ،‬جعفــری بیــان کــرد‪:‬‬ ‫پــس از گذشــت ‪ ۵‬ســال از ان اتفــاق‬ ‫تلــخ‪ ،‬اعضــای شــعبه ســازش ویــژه قتــل‬ ‫و زنــدان گــرگان بــرای بررســی ســراغ ایــن‬ ‫پرونــده رفتنــد و بــا مشــاهده اثــار ندامــت‬ ‫افالتوکسین در لبنیات گلستان در محدوده مجاز است‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬گلســتانی هــا بــا اطمینــان خاطــر‪،‬‬ ‫لبنیــات مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتاندارد گلســتان‪ ،‬محمــود فرمانــی بــا اشــاره بــه‬ ‫‪ 63‬مــورد نمونه بــرداری از محصــوالت لبنــی اســتان گلســتان از ابتــدای ســال تــا‬ ‫کنــون‪ ،‬گفــت‪ :‬نتایــج بازرســی هــا و نمونــه بــرداری هــای متعــدد از صنایــع و فــراورده‬ ‫هــای لبنــی در اســتان گلســتان در ســال جــاری‪ ،‬حاکــی از ان اســت کــه میــزان‬ ‫افالتوکســین در محصــوالت لبنــی گلســتان‪ ،‬بســیار کمتــر از حــد مجــاز اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اســتاندارد گلســتان اظهــار داشــت‪ 19 :‬کارخانــه لبنــی در اســتان فعالیــت و‬ ‫مجموعــا ً ‪ 51‬فــراورده دارای پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه محصــوالت واحدهــای تولیــدی اســتان اعــم از غذایــی و‬ ‫غیــر غذایــی بــه صــورت مســتمر و دوره ای‪ ،‬بازرســی و کنتــرل مــی شــوند؛ خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ســامتی و ایمنــی مصــرف کننــدگان از نــگاه اســتاندارد‪ ،‬جــزو خــط قرمزهاســت‬ ‫و موضــوع ســامتی شــهروندان‪ ،‬امــری نیســت کــه اســتاندارد گلســتان بــا تســامح و‬ ‫تســاهل بــا ان مواجــه شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه حــد مجــاز‬ ‫افالتوکســین در اســتاندارد‪ ،‬تعریــف شــده اســت و اگــر ایــن میــزان از حــد تعریــف‬ ‫شــده (‪ 100‬نانوگــرم بــر لیتــر) کمتــر باشــد‪ ،‬خطــری بــرای ســامتی ایجــاد نمــی کنــد؛‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬میــزان افالتوکســین موجــود در فــراورده هــای لبنــی اســتان بســیار‬ ‫پاییــن تــر از حــد اســتاندارد اســت و خطــری متوجــه ســامتی گلســتانی هــا نیســت‪.‬‬ ‫فرمانــی در ادامــه افــزود‪ :‬مبنــای نظــارت دیگــر دســتگاه هــای نظارتــی نظیــر ســازمان‬ ‫غــذا و دارو‪ ،‬اداره کل دامپزشــکی و ســازمان جهــاد کشــاورزی بــر ســامت فــراورده‬ ‫هــای غذایــی و لبنــی اســتان نیــز اســتانداردهای ملــی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه وجــود افالتوکســین در محصــوالت لبنــی و شــیرهای‬ ‫تولیــدی در کارخانــه هــا‪ ،‬بــه دلیــل کنتــرل مســتمر و ازمایشــات متعــدد‪ ،‬در محــدوده‬ ‫مجــاز و قابــل کنتــرل قــرار دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد مصــرف کننــدگان بــرای اطمینــان از‬ ‫ســامتی خــود‪ ،‬از شــیر و فــراورده هــای لبنــی اســتاندارد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫و اصــاح قاتــل چندیــن بــار بــا خانــواده‬ ‫مقتــول دیــدار و بــرای بخشــش قاتــل بــا‬ ‫انــان گفتگــو کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از چندیــن نشســت‪،‬‬ ‫خانــواده مقتــول از حــق شــرعی و قانونــی‬ ‫خــود گذشــتند و دامادشــان را بخشــیدند‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای حــل اختــاف گلســتان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬اعضــای شــورا در پرونــده ‬ ‫افــراد شــروری کــه یقیــن دارنــد ازادی او‬ ‫ســبب تکــرار شــرارت ایــن فــرد در جامعــه‬ ‫می شــود بــرای صلــح و ســازش اقــدام‬ ‫نمی کننــد ‪.‬‬ ‫تاکید بر ارتقای سطح خدمات به مسافران گلستانی‬ ‫در نشســتی بــا حضــور مدیــران انجمــن هــای کارفرمایــی و تشــکل هــای صنفــی‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‪ ،‬بــه راهکارهــای ارتقــای ســطح خدمــات دهــی‬ ‫بــه مســافران و توجــه بــه اصالحــات شــیوه نامــه تاســیس و بهــره بــرداری شــعب‬ ‫و نمایندگــی شــرکت هــای حمــل و نقــل عمومــی مســافر تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز ســه شــنبه اداره روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای اســتان گلســتان‪ ،‬حضــور مدیــران شــرکت هــا در دفاتــر شــرکت‬ ‫هــا‪ ،‬حمــل توشــه غیرهمــراه و مبلــغ کرایــه ان و تاخیــر در ســفر‪ ،‬نظــارت بــر‬ ‫سیســتم هــای گرمایشــی در فصــل زمســتان و نظــارت مســتمر بــر خدمــات‬ ‫دهــی شــرکت هــا در مســیر ســفر از مــوارد مهمــی بــود کــه معــاون حمــل و نقــل‬ ‫ایــن اداره کل بــر رعایــت انهــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫اهمیــت کنتــرل فنــی نــاوگان توســط مدیــران فنــی‪ ،‬خدمــات دهــی در هنــگام‬ ‫تغییــر وضعیــت نــاوگان‪ ،‬رفــع نقــص ســرویس هــا‪ ،‬برگــزاری دوره هــای اموزشــی‬ ‫بــا حضــور صنــوف و مدیــران شــرکت هــا و تشــدید اقدامــات نظارتــی بویــژه در‬ ‫هنــگام اجــرای طــرح نــوروزی از نــکات مــورد تاکیــد دیگــر بــود‪.‬‬ ‫‪ 39‬شــرکت و شــعبه اتوبوســرانی‪ 13 ،‬شــرکت و شــعبه ســواری رانی و ‪ 24‬شــرکت و‬ ‫شــعبه مینــی بوســرانی بــا ‪ 3200‬راننــده در اســتان گلســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫کمک شیروانی ها‬ ‫به بازسازی عتبات‬ ‫عالیات‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫جانشــین ســتاد بازســازی عتبــات‬ ‫عالیــات شــیروان گفــت‪ :‬مــردم ایــن‬ ‫شهرســتان در ‪ ۹‬ماهــه امســال یــک‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای بازســازی عتبــات‬ ‫عالیــات کمــک کردنــد کــه ایــن رقــم‬ ‫نســبت بــه پارســال ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫براتعلــی نــادری اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫‪ ۹‬ماهــه پارســال مــردم دارالمصلیــن‬ ‫شــیروان ‪ ۶۵۰‬میلیــون ریــال کمــک‬ ‫نقــدی بــرای بازســازی بــارگاه مقدس‬ ‫امامــان اطهــار (ع) در عتبــات‬ ‫عالیــات کمــک کــرده بودنــد کــه ایــن‬ ‫رقــم تــا پایــان ســال بــه ‪ ۷۰۰‬میلیــون‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪230‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرماندار شیروان‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بیمه شدگان‬ ‫صندوق بیمه روستایی‬ ‫شیروان زن هستند‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۳۰‬درصــد از بیمــه‬ ‫شــدگان صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و‬ ‫عشــایر ایــن شهرســتان کــه بیــش از ســه هــزار نفــر‬ ‫مــی شــود‪ ،‬زن هســتند‪.‬‬ ‫مهــرداد ایزانلــو در نشســت بررســی پوشــش‬ ‫بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و‬ ‫عشــایر شــیروان اظهــار داشــت‪ ۹ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفــر در ایــن شهرســتان عضــو صنــدوق‬ ‫بیمــه روســتایی و عشــایری هســتند کــه از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۷۰‬درصــد مــرد هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتقبال بانــوان روســتایی‬ ‫شــیروان از ایــن بیمــه در ســال جــاری گفــت‪ :‬در‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد پوشــش هــای ایــن بیمــه‪،‬‬ ‫گســترش یافتــه بطوریکــه هــم اکنــون ایــن بیمــه‬ ‫شــامل بازنشســتگی‪ ،‬مســتمری از کارافتادگــی‪،‬‬ ‫مســتمری بازمانــدگان و نقــل و انتقــال ســوابق‬ ‫بیمــه ای مــی شــود‪.‬‬ ‫ایزانلــو افــزود‪ :‬در شــرایطی کــه دولــت دو برابــر‬ ‫حــق بیمــه عشــایر و روســتائیان را تامیــن مــی کنــد‬ ‫اســتقبال بیشــتر از ایــن هــم خواهــد شــد زیراکــه‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد حــق بیمــه را دولــت پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امور عمرانی فرماندار شــیروان‬ ‫بــا بیــان اینکــه از مجمــوع کل بیمــه شــدگان ‪۳۲۰‬‬ ‫نفر مســتمری بگیر شــامل از کارافتاده‪ ،‬بازنشســته‬ ‫و بازمانــده هســتند گفــت‪ :‬جامعــه هــدف ایــن‬ ‫شهرســتان بــرای پوشــش بیمــه کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر‪ ۱۷ ،‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار اســت‪.‬‬ ‫ایزانلــو بــا تاکیــد بــر افزایــش بیشــتر ایــن بیمــه‬ ‫بــرای روســتاییان و عشــایر گفــت‪ :‬صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعــی روســتاییان و عشــایر تنهــا صندوقــی‬ ‫اســت کــه شــرایط خوبــی را بــرای کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این زمینه نیاز اســت که خبرنگاران‪،‬‬ ‫مســئوالن‪ ،‬دهیاران و شــوراها در معرفی بهتر این‬ ‫بیمه تالش گســترده ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‪:‬‬ ‫پرونده زمین خواری در‬ ‫ناهارخوران گرگان بسته شد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پرونــده‬ ‫زمیــن خــواری در ناهارخــوران گــرگان بســته شــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان اظهارکــرد‪ :‬پــس از‬ ‫یکســال تــاش شــبانه روزی دســتگاه قضایــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬حدنــگاری اراضــی ناهارخــوران‬ ‫گــرگان بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گام دوم‪ ،‬بررســی اراضــی‬ ‫منطقــه جنگلــی النگــدره اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بررســی‬ ‫اراضــی ملــی بــرای جلوگیــری از صــدور ســند به نام‬ ‫ســودجویان از پارســال بــه یکــی از قضــات توانمنــد‬ ‫اســتان ســپرده شــد کــه پــس از یــک ســال تــاش‬ ‫شــبانه روزی و بررســی اســناد‪ ۹۰ ،‬هکتار از اراضی‬ ‫ملــی جنگلــی حاشــیه شــهر گــرگان شناســایی و بــه‬ ‫نــام منابــع طبیعــی ســند صــادر شــد‪.‬‬ ‫هاشــمیان گفــت‪ :‬ایــن اراضــی شــامل زمیــن‬ ‫هــای منتهــی بــه صیــاد شــیرازی‪ ،‬شــهرک‬ ‫دخانیــات‪ ،‬فرهنگشــهر‪ ،‬مینــاگل‪ ،‬شــهرک‬ ‫ســروش و اراضــی ســروش بــه ســمت‬ ‫ناهارخــوران و پــل ســید مســعود تــا میــدان‬ ‫ناهارخــوران گــرگان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قبــا ایــن زمیــن هــا ســند رســمی‬ ‫نداشــت و همیــن امــر ســبب دســت انــدازی‬ ‫ســودجویان و خریــد و فــروش اراضــی جنگلــی این‬ ‫مناطــق کــه گــران قیمــت هســتند‪ ،‬شــده بــود‪.‬‬ ‫هاشــمیان ادامــه داد‪ :‬اداره منابــع طبیعــی‬ ‫را مکلــف کــرده ایــم زمیــن هایــی کــه در ایــن‬ ‫محدوده قرار دارند و در گذشــته ســودجویان ســند‬ ‫رســمی گرفتــه انــد‪ ،‬شناســایی و بــرای ابطــال ایــن‬ ‫اســناد‪ ،‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تاکنــون منابــع طبیعــی بــرای ابطال‬ ‫هشــت فقــره ســند بــه دادگســتری دادخواســت‬ ‫ارائــه کــرده کــه فقــط دو فقــره ان در شــهرک‬ ‫ســروش و فرهنگشــهر هــر کــدام یــک و نیــم‬ ‫هکتــاری هســتند و میلیاردهــا تومــان ارزش دارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تعییــن تکلیــف و بررســی اراضــی‬ ‫منطقــه جنگلــی النگــدره هــم در کمیتــه ســه‬ ‫جانبــه دادگســتری‪ ،‬منابــع طبیعــی و ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان اغــاز شــده اســت تــا‬ ‫راه دســت انــدازی ســودجویان بــه اراضــی این‬ ‫منطقــه نیــز را بــرای همیشــه مســدود کنیــم‪.‬‬ ‫ریــال رســیده بــود‪.‬‬ ‫وی ســهمیه منظــور شــده بــرای‬ ‫کمــک مــردم ایــن شهرســتان در‬ ‫ســال جــاری را ‪ ۱.۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫عنــوان و پیــش بینــی کــرد کــه تــا‬ ‫پایــان امســال ‪ ۱.۱‬میلیــارد ریــال ایــن‬ ‫رقــم محقــق شــود‪.‬‬ ‫دل نگرانی قانونی که شاید «کودک همسری» را افزایش دهد‬ ‫درحالــی کــه چنــدی پیــش‬ ‫الیحــه اصــاح قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف ‪‎‬تابعیــت فرزنــدان‬ ‫حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی‬ ‫بــا مــردان خارجــی در شــورای‬ ‫نگهبــان بــه تاییــد رســید‪ ،‬یــک‬ ‫فعــال حقــوق زنــان برخــی از‬ ‫مفــاد ایــن قانــون را عاملــی‬ ‫بــرای افزایــش کودک همســری‬ ‫عنــوان می کنــد و می گویــد‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه ایــن کــه ایــن‬ ‫قانــون‪ ،‬بــه هــر گونــه ازدواج‬ ‫شــرعی کــه میــان زن ایرانــی‬ ‫و مــرد خارجــی واقــع می شــود‬ ‫اثــر حقوقــی بخشــیده‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع باعــث افزایــش‬ ‫کــودک همســری می شــود‪.‬‬ ‫مرضیــه محبــی‪ ،‬فعــال حقــوق‬ ‫زنــان در گفت وگــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬بــه ســرانجام‬ ‫رســیدن قانــون اعطــای تابعیت‬ ‫بــه فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا‬ ‫مــردان خارجــی از مهم تریــن ارزوهــا و امــال‬ ‫فعــاالن حقــوق زنــان و فعــاالن اجتماعــی‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬امــا یکــی از مــوارد ایــن‬ ‫قانــون ان اســت کــه بــه هــر گونــه ازدواج‬ ‫شــرعی کــه میــان زن ایرانــی و مــرد خارجــی‬ ‫واقــع می شــود اثــر حقوقــی بخشــیده و ان هــا‬ ‫را زن و شــوهر قانونــی می خوانــد و از ایــن‬ ‫طریــق تابعیــت را بــه فرزنــد حاصلــه منتقــل‬ ‫می کنــد کــه ایــن رونــد موجــب افزایــش‬ ‫کــودک همســری و اســیب های اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬دختــران در کنــف حمایــت‬ ‫ایــن قانــون می تواننــد مشــکالت اقامــت‪،‬‬ ‫مالکیــت و‪ ...‬برخــی مهاجــران را حــل کننــد‪،‬‬ ‫بی انکــه هیــچ توجهــی بــه حقــوق انســانی‬ ‫انهــا شــود؛ در واقــع دخترانــی کــه در نقــاط‬ ‫حاشــیه ای شــهرها زندگــی می کننــد و گاه‬ ‫در فقــر مطلــق بــه ســر می برنــد و گاه اســیر‬ ‫چنــگال اعتیــاد پدرانشــان هســتند و اراده و‬ ‫اختیــاری از خــود ندارنــد در شــرایطی قــرار‬ ‫می گیرنــد کــه شــاید بــه عنــوان کاالیــی‬ ‫فروختــه می شــوند‪.‬‬ ‫سکونت یک سوم جمعیت‬ ‫شیروان در بافت فرسوده‬ ‫شهری‬ ‫بیــش از ‪ 28‬هــزار نفــر از شــهروندان شــیروان‬ ‫در بافــت فرســوده شــامل پنــج محلــه با گســتره‬ ‫سپرده گذاری ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫نیکوکار در صندوق امداد‬ ‫والیت کمیته امداد‬ ‫محبــی تاکیــد کــرد‪ :‬براســاس ایــن قانــون‪،‬‬ ‫مهاجرانــی کــه در ایــران حضــور دارنــد در‬ ‫صــورت ازدواج بــا دختــران ایرانــی می تواننــد‬ ‫اقامــت ایرانــی بــه دســت اورنــد و همچنیــن‬ ‫می تواننــد از طریــق ازدواج بــا دختــران ایرانــی‬ ‫صاحــب فرزندانــی بــا تبعــه ایرانــی شــوند و پــس‬ ‫از ان می تواننــد از ایــن طریــق ملــک بخرنــد و‬ ‫در کشــور اســتقرار داشــته باشــند کــه عمومــا‬ ‫دختــران ایرانــی باالخــص حاشیه نشــینان‬ ‫قربانــی ایــن وضعیــت خواهنــد شــد کــه البتــه‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن قانــون ازدواج‬ ‫«شــرعی» مــورد قبــول قانونگــذار قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬دختــران بــا ســن پاییــن حتــی دختــران‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۳‬ســال نیــز ممکــن اســت مجبــور بــه‬ ‫ایــن ازدواج هــا شــوند‪.‬‬ ‫ایــن وکیــل دادگســتری ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫دختــران حتــی از همــان حمایــت قانونــی‬ ‫مــاده ‪ ۱۰۴۱‬قانــون مدنــی کــه ازدواج دختــر‬ ‫زیــر ســیزده ســاله را ممنــوع کــرده‪ ،‬هــم‬ ‫محــروم می شــوند و بــا صیغه هــای شــرعی‬ ‫ازدواج کــه قانــون هــم ان را بــه رســمیت‬ ‫می شناســد‪ ،‬از قانــون می گریزنــد‪ .‬تــا زمانــی‬ ‫کــه فرهنــگ و قانــون پــا بــه پــای هــم‪،‬‬ ‫‪ ۳۱۰‬هکتــار ســکونت دارنــد کــه ایــن رقــم‬ ‫یک ســوم جمعیــت ‪ 85‬هــزار نفــری شــیروان را‬ ‫شــامل می شــود‪.‬‬ ‫معــاون شــهردار شــیروان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫امســال بــرای بازافرینــی شــهری در شــیروان‪،‬‬ ‫‪ ۹0‬میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب شــده بــود‬ ‫کــه تاکنــون بیــش از ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال ان‬ ‫تخصیــص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫مســعود الهــی بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد‬ ‫محرومیــت‪ ،‬تهی دســتی و بی پناهــی ایــن‬ ‫دختــران را بــاز تولیــد می کنــد و تــا زمانــی‬ ‫کــه در فقــدان پــدران مســئول و کارامــد‪،‬‬ ‫دختــران‪ ،‬نــان خورهــای اضافــی هســتند کــه‬ ‫بــا طــرد انهــا می تــوان مالــی هــم بــه دســت‬ ‫اورد‪( ،‬حــال چــه مقولــه مهجــور «شــیربها»‬ ‫باشــد چــه «وام ازدواج») و یــا اینکــه نــزد‬ ‫شــوهران انهــا ایــن دختــران وســیله مناســبی‬ ‫بــرای تحصیــل مــال باشــند‪ ،‬بایــد منتظــر‬ ‫تشــدید ایــن وضعیــت باشــیم‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال برایــن نکتــه هــم تاکیــد‬ ‫داشــت کــه قانــون بایــد بــه گون ـه ای تصویــب‬ ‫می شــد کــه ازدواج هــای قبــل از ان را شــامل‬ ‫شــود‪ ،‬تــا هــم مشــکل ازدواج هــای صــورت‬ ‫گرفتــه و فرزنــدان بی تابعیــت برطــرف شــود‬ ‫و هــم مشــوق ایــن ازدواج هــا نباشــد‪ ،‬حــال‬ ‫کــه بــه تصویــب رســیده اســت بایــد امنیــت‬ ‫اجتماعــی دختــران ایرانــی تامیــن شــود و‬ ‫حاکمیــت اراده خــود را بــر اراده پــدران حاکــم‬ ‫کنــد و بــا سیاســت گذاری مناســب بــرای‬ ‫تامیــن اجتماعــی کــودکان طبقــات فرودســت‬ ‫از قرارگرفتــن انهــا در معــرض خشــونت و‬ ‫تبعیــض ممانعــت کنــد‪.‬‬ ‫تحــول و پیشــرفت در ایــن مناطــق گفــت‪:‬‬ ‫ســاماندهی‪ ،‬بهســازی و بازگشــایی معابــر‪،‬‬ ‫ســاماندهی پــروژه چایلــق‪ ،‬بهســازی و تکمیــل‬ ‫مدرســه ســتارزاده‪ ،‬ایجــاد پایــگاه خدمــات‬ ‫اجتماعــی و دفتــر تســهیل گــری‪ ،‬فضــای ســبز‬ ‫و زیباســازی مبلمــان شــهری‪ ،‬خانــه فرهنــگ‬ ‫و بوســتان کــودک را از طــرح هــای مصــوب‬ ‫بــرای بازافرینــی در بافــت فرســوده شــیروان‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت بــرای ایــن ارتقــای‬ ‫زیرســاخت هــای ایــن بخــش تســهیالت ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــون ریالــی در نظــر گرفتــه کــه بــه صــورت‬ ‫وام هــای ارزان قیمــت بــرای ســاخت مســکن‬ ‫و نیــز دوره ای کــه بایــد منــزل ســاکنان تخلیــه‬ ‫شــود‪ ،‬تخصیــص مــی یابــد‪.‬‬ ‫معــاون شــهردار شــیروان گفــت‪ :‬ضــروری‬ ‫اســت در حــوزه بازســازی و نوســازی بافــت‬ ‫هــای فرســوده و محلــه هــای هــدف‪،‬‬ ‫اقدامــات و خدمــات بهتــری ارائــه شــود زیــرا‬ ‫موضــوع بافــت هــای فرســوده و ســکونتگاه‬ ‫هــای غیررســمی از دغدغــه هــای مدیریــت ‬ ‫شــهری اســت‪.‬‬ ‫شــیروان بــا ‪ ۸۵‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان‬ ‫دومیــن شــهر پرجمعیــت خراســان شــمالی در‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی مدارس گلستان‪:‬‬ ‫اختصاص ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫ناموت به پروژه های‬ ‫اموزشی گرگان‬ ‫مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس گلســتان‬ ‫گفــت‪ ۲۵ :‬میلیــارد تومــان بــه پــروژه هــای اموزشــی‬ ‫گــرگان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫یاســر لیوانــی در جلســه شــورای امــوزش و‬ ‫پــرورش شهرســتان گــرگان اظهارکــرد‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬بالــغ بــر ‪ ۱۸‬میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات‬ ‫ملــی و هفــت میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫هــم از اعتبــارات اســتانی بــرای مدرســه ســازی در‬ ‫شهرســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه ‪ ۶۸‬کالس درس توســط خیــران در‬ ‫شهرســتان گــرگان در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان هــم گفــت‪ :‬هفتــه شــورای‬ ‫امــوزش و پــرورش فرصتــی اســت تــا مــا بتوانیــم‬ ‫یــک ارزیابــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در‬ ‫شهرســتان در یکســال اخیــر را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی افــزود‪ :‬امــوزش و پــرورش یــک‬ ‫مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امدادوالیت‪:‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق قرض الحســنه امــداد‬ ‫والیــت از ســپرده گذاری ‪ ۲۵۰‬هــزار نیکــوکار در‬ ‫ایــن صنــدوق خبــر داد کــه از محــل ســپرده های‬ ‫انهــا در منابــع قرض الحســنه بــه نفــع نیازمنــدان‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫مجیــد باجــان در نشســت بــا خبرنــگاران خراســان‬ ‫شــمالی از ایــن صنــدوق بــه عنــوان نمــاد بانکــداری‬ ‫اســامی یــاد کــرد کــه در کمتریــن زمــان ممکــن‬ ‫تســهیالت را بــه نیازمنــدان ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن صنــدوق بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت تــا ســقف ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال هیــچ گونــه‬ ‫کارمــزدی دریافــت نمــی شــود و ســپرده گــذار نیــز بــه‬ ‫دلیــل ســرمایه گــذاری در صنــدوق وامــی نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــا امــروز بالــغ بــر ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت در بخــش هــای مختلــف در خراســان‬ ‫شــمالی پرداخــت شــده و ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال نیــز‬ ‫اعتبــار ویــژه بــه اســتان اختصــاص مــی یابــد کــه بــر‬ ‫ایــن اســاس تــا پایــان ســال جــاری مجمــوع پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــه رقــم ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی از اختصــاص ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار ویــژه بــه‬ ‫خراســان شــمالی برای پرداخت تســهیالت کارگشــایی‬ ‫بــه نیازمنــدان خبــر داد و گفــت‪ :‬انتظــار مــی رود تــا‬ ‫پایــان ســال جــاری ســقف پرداخــت تســهیالت در این‬ ‫اســتان بــه ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال در ســال جــاری برســد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق قــرض الحســنه امــداد والیــت‬ ‫بودجــه امســال صنــدوق را ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــر اســاس پیــش بینــی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه ایــن میــزان در ســال اینــده بــه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیــارد ریــال افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع بودجــه امســال تاکنــون ‪۱۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخــت شــده‬ ‫کــه معــادل ‪ ۳۰۰‬هــزار فقــره بــوده کــه بیشــترین انهــا‬ ‫شــامل ‪ ۱۱‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت کارگشــایی‪،‬‬ ‫دو هــزار میلیــارد ریــال ودیعــه مســکن و چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغال اســت کــه‬ ‫بــه غیــر از ســهم قانونــی کــه بایــد بانــک هــا پرداخــت‬ ‫شــود بــوده اســت‪.‬‬ ‫باجــان ســقف تســهیالت کارگشــایی را ‪ ۵۰‬تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال‪ ،‬ودیعــه مســکن ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال‪،‬‬ ‫اشــتغال ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و تامیــن و خریــد مســکن‬ ‫در مناطــق روســتایی و شــهری را بــه ترتیــب ‪ ۲۵۰‬و‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی اولویــت اصلــی ایــن صنــدوق را پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــا تکریــم مددجویــان بــدون تشــریفات‬ ‫اداری و ضمانــت اســان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫مددجویــان ایــن نهــاد مشــکلی در ارائــه ضمانــت‬ ‫هــای پیچیــده ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق قــرض الحســنه امــداد والیــت‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ایــن صنــدوق ســومین موسســه بعــد از‬ ‫بانــک ملــی و صــادرات در میــزان تراکنــش بســته های‬ ‫معیشــتی دولــت در ســال جــاری بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تعــداد مددجویــان‪ ،‬پراکندگــی‪ ،‬میــزان‬ ‫محرومیت‪ ،‬تعداد ادارات‪ ،‬میزان درامدهای اســتان‪،‬‬ ‫نــرخ بیــکاری و تعــداد ســالمندان را از شــاخص هــای‬ ‫اختصــاص اعتبــار بــه هــر اســتان برشــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫طــرح ایجــاد صنــدوق ضمانــت وام هــای اشــتغال‬ ‫اســان بــرای مددجویــان ایــن نهــاد نیــز بــر اســاس‬ ‫تفاهــم نامــه بــا بانــک هــا فعــا در یــک اســتان اجــرا‬ ‫شــده کــه براســاس ان دســت کــم یــک ضامــن از‬ ‫مددجــو گرفتــه مــی شــود و بــا ضمانــت امــداد مــی‬ ‫تواننــد از بانــک هــا تســهیالت بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی اولویــت اول ایجــاد صنــدوق ضمانــت‬ ‫در مناطــق محــروم را زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬در صــورت امادگــی اســتان‬ ‫ایــن صنــدوق تــا هفتــه اینــده در خراســان‬ ‫شــمالی نیــز راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫دســتگاه بــزرگ تعلیــم و تربیتــی اســت کــه مســتلزم‬ ‫کمــک و یــاری ســایر دســتگاه هــا اســت کــه در‬ ‫صــورت موفقیــت ایــن دســتگاه شــاهد جامعــه ای‬ ‫پویــا در همــه حــوزه هــای کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫حمیــدی بــا اشــاره بــه جشــنواره خیریــن مدرســه‬ ‫ســاز گفــت‪ :‬ایــن جشــنواره مــی توانــد فرصتــی‬ ‫باشــد کــه مــا بتوانیــم بــا کمــک والدیــن مــدارس‬ ‫نیمــه تمــام خیــر ســاز رابــه اتمــام برســانیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتخابــات پیــش رو یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬در ایــن دوره بیــش از چهــار هــزار نفــر در‬ ‫شهرســتان گــرگان رای اولــی و از دانــش امــوزان‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیــر تجــاری اتحادیــه صنــف‬ ‫خواربــار و لبنیــات فروشــان شهرســتان گــرگان بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 945‬و شناســه ملــی ‪ 14008167104‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‪ 1398/06/17‬طــی مجــوز‬ ‫شــماره ‪128/4/37618‬مــورخ ‪ 1398/7/3‬ســازمان صنعــت‬ ‫ومعــدن اســتان گلســتان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬‬ ‫احمــد قلعــه نــوی باکدملــی ‪ 6249472381‬حســین ذوقــی‬ ‫باکدملــی ‪2121086935‬و هــادی ایمانــی نســب باکدملــی‬ ‫‪5219853627‬و علــی ایمانــی زاده باکدملــی ‪2110253878‬و‬ ‫ســید محســن عقیلــی باکدملــی ‪2181311846‬و محمــد‬ ‫حســن کریمــی باکدملــی ‪2121836632‬وعلــی اکبــر کریمــی‬ ‫باکدملــی ‪ 2120311501‬بــه ســمت اعضــاء هئیــت مدیــره بــرای‬ ‫مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬محمــد بخارائــی بــه کدملــی‬ ‫‪ 4591181073‬بــه ســمت بــازرس اصلــی بــرای مــدت ‪ 4‬ســال‬ ‫انتخــاب گردیــد‪ .‬و علــی اکبــر اجاللــی بــه کــد ملــی ‪2120311501‬‬ ‫بــه ســمت مدیــر اجرائــی بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)741589‬‬ ‫اگــر روش هــای مصــرف مناســب باشــد‬ ‫همانگونــه کــه وعــده کردیــم در مقطــع‬ ‫پایــان تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬وضعیــت شــهرهای‬ ‫دارای تنــش ابــی اینگونــه ای نباشــد کــه‬ ‫اکنــون شــاهدیم‪.‬‬ ‫رضــا اردکانیــان دربــاره عبــور از تنــش‬ ‫ابــی اســتان هایی کــه در بارش هــای اخیــر‬ ‫دچــار ســیالب شــدند‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طبــق پیش بینــی ســازمان هواشناســی کــه‬ ‫در مقاطــع ‪۳‬ماهــه منتشــر می شــود و از‬ ‫دقــت ‪ ۶۵‬درصــدی و نســبتا قابــل قبولــی‬ ‫برخــوردار اســت‪ ،‬شــرایط مــا در فصــل پاییــز‬ ‫و زمســتان امســال حــدودا نرمــال‬ ‫یعنــی برابــر بــا متوســط بلنــد مــدت‬ ‫‪ ۳۵‬ســاله و بعضــا بیشــتر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬از ایــن حیــث اگــر روش هــای‬ ‫مصــرف مناســب باشــد همانگونــه‬ ‫کــه وعــده کردیــم در مقطــع پایــان‬ ‫تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬وضعیــت شــهرهای‬ ‫دارای تنــش ابــی اینگونـه ای نباشــد‬ ‫کــه اکنــون شــاهدیم‪.‬‬ ‫تابستان خوب‬ ‫در انتظار‬ ‫کم اب ترین‬ ‫استان ها‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مهلت «وکال» برای نصب‬ ‫کارتخوان تمام شد‬ ‫پــس از الــزام پزشــکان بــه نصــب کارتخــوان‬ ‫بــه منظــور شــفاف شــدن درامــد‪ ،‬نوبــت بــه وکال‬ ‫رســید کــه طبــق اعــام ســازمان امــور مالیاتــی‪،‬‬ ‫وکال تــا پایــان دی مــاه فرصــت داشــتند کــه در‬ ‫ســامانه صنــدوق مکانیــزه فــروش ثبت نــام کننــد؛‬ ‫لــذا امــروز ایــن مهلــت بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬صنــدوق مکانیــزه فــروش‬ ‫(‪ )POS‬یــک سیســتم حســابداری فــروش‬ ‫کامپیوتــری اســت کــه بــا اســتفاده از نرم افزارهــای‬ ‫حســابداری فروشــگاهی و در مدل هــای مختلــف‬ ‫عرضــه می شــود‪ .‬هــدف از اجــرای صنــدق‬ ‫مکانیــزه فــروش در کشــور ایجــاد ثبــات و نظــم‬ ‫در کســب وکار‪ ،‬شــفاف ســازی در درامدهــا‪،‬‬ ‫هزینه هــا و مبــادالت تجــاری مودیــان و اســتفاده‬ ‫از تســهیالت مالیاتــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای‬ ‫مودیــان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــرای ثبــت اطالعاتــی همچــون خریــد‬ ‫و فــروش‪ ،‬موجــودی کاال یــا نگهــداری هزینــه در‬ ‫یــک واحــد شــغلی و در جهــت اجــرای هــر چــه‬ ‫بهتــر قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مالیــات‪،‬‬ ‫از صنــدوق فــروش یــا رایانــه ای دارای برنامــه‬ ‫فروشــگاهی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه فــرار مالیاتــی یکــی از‬ ‫معضــات دولــت در ســال های گذشــته بــوده کــه‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز بــه ان اذغــان‬ ‫داشــته و از فــرار ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد تومانــی خبــر‬ ‫داده و می گویــد کــه حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از تولیــد‬ ‫ناخالــص ملــی معــاف از مالیــات هســتند‪.‬‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکل‪ ،‬ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی از شــهریور مــاه امســال حــدود‬ ‫‪ ۱۵‬گــروه از فعــاالن اقتصــادی کــه حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬شــغل می شــوند را دســته بندی کــرد‬ ‫تــا بــرای شــفاف شــدن درامــد ایــن فعــاالن‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬جلوگیــری از فــرار مالیاتــی و‬ ‫کمــک بــه فراینــد حسابرســی مالیاتــی مکلف‬ ‫بــه نصــب کارتخــوان باشــند کــه اولیــن گــروه‬ ‫از ان هــا‪ ،‬پزشــکان بودنــد؛ ســپس نوبــت بــه‬ ‫وکال بــرای ثبت نــام دســتگاه های کارتخــوان‬ ‫رســید کــه از اول مهــر مــاه ســال جــاری ثبــت‬ ‫نــام ان هــا شــروع شــد و تــا اخــر دی مــاه نیــز‬ ‫ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه مدیــر کل دفتــر تنظیــم مقــررات‬ ‫و نظــارت بــر برون ســپاری ســازمان امــور مالیاتــی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهــار کــرده بــود کــه‬ ‫همــه فعــاالن اقتصــادی از جملــه وکال فــارغ از‬ ‫اینکــه چقــدر درامــد دارنــد‪ ،‬بایــد در موعدهــای‬ ‫مقــرر اظهارنامــه مالیاتــی خــود را تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن وکال تــا پایــان دی مــاه فرصــت دارنــد در‬ ‫صنــدوق مکانیــزه فــروش ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ســازمان امــور مالیاتــی‬ ‫بــا بیــان اینکــه فقــط اظهارنامــه مالیاتــی تعییــن‬ ‫کننــده ایــن اســت کــه بــه درامــد شــخص‪،‬‬ ‫مالیــات تعلــق می گیــرد یــا خیــر‪ ،‬اعــام کــرده‬ ‫کــه افــراد بــه عنــوان یــک فعــال اقتصــادی چــه‬ ‫ماهــی یــک میلیــون تومــان درامــد داشــته‬ ‫باشــند چــه ماهــی ده هــا میلیــون تومــان‬ ‫درامــد داشــته باشــند بایــد تــا پایــان خــرداد مــاه‬ ‫هــر ســال اظهارنامــه مالیاتــی ارائــه دهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫بــا توجــه بــه ان اظهارنامــه ســودی بــرده باشــند‬ ‫کــه بایــد مالیــات پرداخــت کننــد و اگــر ســودی‬ ‫نبــرده باشــند کــه مالیاتــی پرداخــت نمی کننــد‪.‬‬ ‫شــرط برخــورداری از معافیــت معیشــتی‪ ،‬ارائــه‬ ‫اظهارنامــه مالیاتــی اســت‪.‬‬ ‫اکنــون نیــز ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اعــام‬ ‫کــرده امــروز اخریــن مهلــت ثبت نــام مشــموالن‬ ‫نصــب ســامانه فروشــگاهی بــرای فعــاالن غیــر‬ ‫حــوزه درمــان از جملــه وکال اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬وکال از ابتــدای ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ملــزم بــه اســتفاده از ســامانه صنــدوق فــروش‬ ‫(پایانــه پرداخــت متصــل بــه شــبکه پرداخــت‬ ‫بانکــی) و صــدور صورتحســاب فروش(فاکتــور)‬ ‫مطابــق مقــررات هســتند‪.‬‬ ‫تولید داخلی در انبارها خاک می خورد‬ ‫بــا وجــود انکــه از تیرمــاه پارســال‬ ‫واردات لــوازم خانگــی ممنــوع شــده‬ ‫امــا هــم اکنــون عــاوه بــر برقــرار بــودن‬ ‫جریــان قاچــاق‪ ،‬درگاه هــای پرداخــت‬ ‫بانک مرکــزی نیــز در خدمــت عرضــه‬ ‫‪‎‬کننــدگان اقــام قاچــاق اســت‪.‬‬ ‫مهــر نوشــت‪-‬با وجــود انکــه از تیرمــاه‬ ‫ســال گذشــته واردات لــوازم خانگــی‬ ‫ممنــوع شــده امــا در حال حاضــر عــاوه بــر‬ ‫انکــه لوازم خانگــی قاچــاق بــه شــکل های‬ ‫مختلــف وارد کشــور می شــود‪ ،‬درگاه هــای‬ ‫پرداخــت بانک مرکــزی نیــز در خدمــت‬ ‫عرضــه‪ ‎‬کننــدگان کاالی قاچــاق قــرار‬ ‫گرفتــه و عرصــه بــرای تولیــدات داخلــی‬ ‫تنــگ کــرده اســت‪.‬‬ ‫یــک ســال و نیــم اســت کــه واردات‬ ‫رســمی لوازم خانگــی ممنــوع بــوده امــا‬ ‫علی رغــم ایــن مســاله‪ ،‬قاچــاق کاال بــه‬ ‫شــکل های مختلــف از جملــه «مبــادی‬ ‫رســمی»‪« ،‬بنــادر جنوبــی» و «مناطــق‬ ‫ازاد» در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا حمیدرضــا منصفــی‪،‬‬ ‫عضــو انجمــن واردکننــدگان لوازم خانگــی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر هیــچ حائلــی بیــن‬ ‫مناطــق‪ ‎‬ازاد و منطقــه اصلــی نباشــد‬ ‫قاچــاق از ایــن قســمت انجــام خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬واردات کاالی لوازم خانگــی‬ ‫ق ازاد بــه ســرزمین‬ ‫قاچــاق از مناطــ ‬ ‫اصلــی بیــن ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫اجتهــادی‪،‬‬ ‫عبدالمجیــد‬ ‫پیشــگیری و نظــارت بــر امــور قاچــاق‬ ‫ســازمان تعزیــرات حکومتــی نیــز چنــدی‬ ‫پیــش بــا بیــان اینکــه حجــم باالیــی از‬ ‫کاالهــای لوازم خانگــی از مبــادی رســمی‬ ‫بــه صــورت قاچاقــی وارد کشــور می شــود‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مســاله بــه دلیــل‬ ‫رویه هــای غلــط در ایــن حــوزه بــوده کــه حــق‬ ‫و حقوقــی را بــرای عــده ای ایجــاد کــرده و در‬ ‫نهایــت کاالی قاچــاق بــه راحتــی از مســیرهای‬ ‫گمرکــی وارد کشــور می شــود‪.‬‬ ‫اذرمــاه ســال جــاری حمیدرضــا غزنــوی‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫انجمــن تولیدکننــدگان لوازم خانگــی هــم بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه نقــش بنــادر جنوبــی کشــور در حــوزه‬ ‫قاچــاق لوازم خانگــی برجســته اســت‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬برخــی برندهــای خارجــی کاالهــای خــود را بــه‬ ‫شــکل قاچــاق و عمومــا ً از طریــق بنــادر جنــوب و‬ ‫مرزهــای اســتان های غربــی وارد می کننــد‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه محمدرضــا شــهیدی‪ ،‬دبیــر‬ ‫انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان لوازم خانگــی‪،‬‬ ‫صوتــی و تصویــری در مصاحبــه بــا خبرنــگار‬ ‫خبرگــزاری مهــر بــا بیــان اینکــه امــروزه‬ ‫بازارهــای فــروش لوازم خانگــی مملــو از کاالی‬ ‫قاچــاق اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن درحالیســت کــه‬ ‫کاالهــای تولیدکننــدگان داخلــی در انبارهــا‬ ‫دپــو شــده و بــرای ان هــا بــازاری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور‪ ،‬مســائلی از جملــه‬ ‫«کمبــود کاال در بــازار»‪« ،‬عرضــه کاالهــای‬ ‫بی هویــت» و «عــدم ارائــه خدمــات پــس‬ ‫از فــروش»‪ ،‬تنهــا گوشــه ای از معضــات‬ ‫واردات و عرضــه لوازم خانگــی قاچــاق بــه‬ ‫مصرف کننــده نهایــی در کشــور اســت‪.‬‬ ‫از جملــه مشــکالت عمــده در صنعــت‬ ‫لوازم خانگــی کــه منجــر بــه قاچــاق کاال شــده‪،‬‬ ‫عــدم شــفافیت در زنجیــره تامیــن کاال اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا ســعید عباســی‪ ،‬کارشــناس‬ ‫ســامانه جامــع گارانتــی بــا انتقــاد از عــدم‬ ‫شــفافیت در زنجیــره تامیــن لوازم خانگــی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تــا زمانیکــه حلقه هایــی ماننــد‬ ‫«واردکننــده»‪« ،‬شــیوه ورود کاال بــه داخــل»‪،‬‬ ‫«نــوع و مــدت زمــان گارانتــی» در کنــار‬ ‫یکدیگــر قــرار نگیرنــد‪ ،‬ایــن مشــکالت پــا برجــا‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن موضــوع‪ ،‬بایــد گفــت کــه‬ ‫فقــدان شــفافیت در زنجیــره تامیــن و در کنــار‬ ‫ان واردات کاالی قاچــاق‪ ،‬دو بــال اصلــی‬ ‫مشــکالت صنعــت لوازم خانگــی در داخــل‬ ‫اســت؛ مســاله ای کــه تحقــق ان موجــب‬ ‫اســیب دیــدن بــازار داخلــی شــده و بســیاری‬ ‫از تولیدکننــدگان از جملــه تولیدکننــدگان‬ ‫لــوازم خانگــی صوتــی و تصویــری معتقدنــد‬ ‫کــه ایــن مســاله منجــر بــه از دســت رفتــن‬ ‫بــازار داخلــی بــرای انــان شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــیوه های مرســوم عرضــه‬ ‫کاالی لوازم خانگــی قاچــاق‪ ،‬فــروش‬ ‫ایــن کاالهــا از طریــق فضای مجــازی و‬ ‫وبســایت هایی اســت کــه اتفاقــا ً هــم مجــوز‬ ‫رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد دارنــد و‬ ‫هــم از نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی برخــوردار‬ ‫هســتند؛ کاالهایــی کــه علی رغــم ممنوعیــت‬ ‫واردات و عرضــه ان هــا‪ ،‬معلــوم نیســت بــا‬ ‫چــه ســازوکار و فراینــدی بــه داخــل کشــور راه‬ ‫پیــدا کــرده و از طریــق ایــن وبســایت ها بــه‬ ‫مصرف کننــدگان عرضــه می شــوند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بررسـی ها نشــان می دهــد کــه‬ ‫مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک کــه پــس از‬ ‫طــی مراحلــی بــه متقاضیــان دریافــت مجــوز‬ ‫تجــارت الکترونیــک‪ ،‬مجــوز اعطــا می کنــد‪،‬‬ ‫پــس از ان دیگــر نظارتــی بــر ادامــه رونــد کاری‬ ‫ایــن ســایت ها و متقاضیــان نــدارد‪.‬‬ ‫رســول جمشــیدی‪ ،‬کارشــناس اقتصــادی‬ ‫در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر‪ ،‬بــا انتقــاد از‬ ‫رویــه اعطــای مجــوز از ســوی مرکــز تجــارت‬ ‫الکترونیــک گفــت‪ :‬ایــن مرکــز صرفــا ً بــه‬ ‫لوازم خانگی داخلی در انبارها خاک می خورد‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫رمز دوم پویا در تراکنش های بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫ناموت اجباری است‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬تراکنش هــای کارتــی بــاالی ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان بــدون رمــز‬ ‫دوم امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫عبدالناصــر همتــی اعــام کــرد‪ :‬اپراتورهایــی کــه از ‪ USSD‬اســتفاه می کننــد از بانــک‬ ‫مرکــزی تقاضــا کرده انــد کــه بــرای تراکنش هــای زیــر ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان اجــازه داده شــود‬ ‫کــه نیــازی بــه رمــز دوم یکبــار مصــرف نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درباره این موضوع با معاونت فناوری بانک مرکزی مذاکره شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬بــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده‪ ،‬قــرار اســت کــه از امــروز همــه‬ ‫رمزهــای دوم ایســتا غیــر فعــال شــده و بــر ایــن اســاس‪ ،‬رمزهــای دوم یکبــار مصــرف‬ ‫(پویــا) اجبــاری در تراکنــش هــای بــدون حضــور کارت بانکــی‪ ،‬اجبــاری مــی شــود‪.‬‬ ‫کالهبــرداران اینترنتــی می تواننــد بــا ســوء اســتفاده از غفلــت دارنــدگان کارت هــای‬ ‫بانکــی‪ ،‬اطالعــات ایــن کارت هــا را (ماننــد تاریــخ انقضــا‪ ،‬کــد اعتبارســنجی (‪ )CVV۲‬و رمــز‬ ‫دوم) را از طریــق درگاه هــای پرداخــت یــا ســایت های جعلــی بــه ســرقت ببرنــد‪.‬‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن ســرقت هــا‪ ،‬رمــز دوم یکبــار مصــرف یــا پویــا بــا هــدف افزایــش‬ ‫امنیــت تراکنش هــای بانکــی و کاهــش کالهبرداری هــای انالیــن از جملــه فیشــینگ در‬ ‫پایــان دی مــاه اجرایــی شــده و رمزهــای دوم ایســتا (ثابــت) غیرفعــال مــی شــود‪.‬‬ ‫فروش کاالی قاچاق‪ ،‬زیر سایه مجوز‬ ‫مرکز توسعه تجارت‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان مطرح کرد‪:‬‬ ‫نظام بانکی کشور‪،‬‬ ‫گرفتار در بازل ‪۲‬‬ ‫دبیــرکل انجمــن اقتصاددانــان ایــران بیــان کــرد‪ :‬نظــام‬ ‫بانکــی ایــران اســتانداردهای بانکــداری «بــازل دو» را‬ ‫می گذرانــد‪ ،‬در حالــی کــه پاکســتان و ســایر کشــورهای‬ ‫دنیــا در حــال اجــرای بازل هــای ‪ ۳‬و ‪ ۴‬هســتند‪.‬‬ ‫«پیمــان مولــوی» در همایــش شــکل دهی اینــده‬ ‫سیاســت گذاری پولــی و بانکــی بیــان کــرد‪ :‬در زمینــه‬ ‫مدیریــت ریســک نیــز تنهــا یــک بانــک ایرانــی موضــوع‬ ‫مدیریــت ریســک را مدنظــر قــرار داده و پیــش بــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گزارشــی کــه در مجامــع بانکــی دنیــا تهیــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن گــزارش مربــوط بــه بانک هایــی‬ ‫اســت کــه هــزاران میلیــارد دالر ســرمایه و دارایــی دارنــد و‬ ‫اعطــای مجــوز بــه متقاضیــان دریافــت نمــاد‬ ‫اعتمــاد الکترونیکــی اکتفــا کــرده و پــس از اعطــای‬ ‫ان‪ ،‬عملکــرد دریافــت کننــده مجــوز را نظــارت‬ ‫نمی کنــد کــه ایــن مســاله موجــب بــروز مشــکالتی‬ ‫از جملــه تبــادالت مالــی قاچــاق از طریــق درگاه‬ ‫بانک مرکــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن چنــدی پیــش بــود کــه‬ ‫مرتضــی میــری‪ ،‬رئیــس اتحادیــه فروشــندگان‬ ‫لوازم خانگــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس‬ ‫امــار منتشرشــده از ســوی ســتاد مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز حــدود ‪ ۲۷۴‬ســایت فــروش‬ ‫لوازم خانگــی قاچــاق شناســایی شــده اند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســایت هایی از جملــه «دیجی بانــه»‪،‬‬ ‫«بانــه کاال» و ماننــد ان هــا در ســطح کشــور‬ ‫فعــال هســتند کــه در برخــی از ایــن ســایت ها‬ ‫بــه وضــوح کاالی قاچــاق معاملــه می شــود‪.‬‬ ‫میــری همچنیــن بــا بیــان اینکــه چــرا بــه‬ ‫ســایت هایی کــه مجــوز فــروش کاال ندارنــد‪،‬‬ ‫اجــازه راه انــدازی درگاه بــرای تبــادالت مالــی‬ ‫داده شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن موضــوع نکتــه عجیب تــر ان اســت کــه‬ ‫ایــن ســایت ها از درگاه رســمی بانک مرکــزی‬ ‫بــرای تبــادالت مالــی خــود و فــروش کاالی‬ ‫قاچــاق اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬بــه نظــر می رســد‬ ‫در شــرایطی فعلــی کــه بــازار عمــا ً در اختیــار‬ ‫کاالهــای قاچــاق قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬طــرح‬ ‫شناســه کاال کــه از ‪ ۱۵‬بهمن مــاه ســال‬ ‫جــاری بــرای گــروه کاالیــی لوازم خانگــی‬ ‫الزم االجــرا شــده و همچنیــن اســتقرار کامــل‬ ‫ســامانه جامــع گارانتــی بتوانــد بــازار داخلــی‬ ‫لوازم خانگــی داخلــی را رونــق دهــد؛ البتــه‬ ‫در ایــن میــان مســدود شــدن درگاه هــای‬ ‫ســایت های عرضــه کاالی قاچــاق از ســوی‬ ‫بانک مرکــزی و همچنیــن نظــارت مســتمر‬ ‫مرکــز تجــارت الکترونیــک بــر دریافت کننــدگان‬ ‫نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی‪ ،‬ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ارزش انهــا از کل اقتصــاد ایــران باالتــر اســت‪ .‬ایــن گــزارش‬ ‫بــر روی پلت فرم هــا و بانک هــای قدیمــی انجــام شــده‬ ‫و حرکــت ان بــه ســمت بانکــداری مــدرن نشــان می دهــد‬ ‫کــه در دنیــا در حــوزه تامیــن مالــی چهــار تغییــر در بخــش‬ ‫پرداخــت‪ ،‬بــازار‪ ،‬مدیریــت ســرمایه گذاری و بیمــه و‬ ‫همچنیــن تامیــن مالــی بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫مولــوی ادامــه داد‪ :‬در ایــران ابزارهــای پرداخــت پیــش‬ ‫رفتــه و هشــت میلیــون دانلــود از روی یــک اپلیکیشــن‬ ‫پرداخــت و تراکنــش مالــی بــه ثبــت رســیده‪ ،‬امــا در حــوزه‬ ‫ســپرده‪ ،‬جهــان بــا روشــی کــه ایــران وام می دهــد پیــش‬ ‫نم ـی رود؛ بلکــه تغییــرات ســاختاری بســیار بزرگــی در ایــن‬ ‫حــوزه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تغییــرات بــه نحــوی ســریع اســت کــه‬ ‫مدیرعامــل جــی پــی مــورگان بــر ایــن بــاور اســت کــه‬ ‫ظــرف چنــد ســال اینــده‪ ،‬چیــزی بــه نــام بانکــداری‬ ‫کنونــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫دبیــرکل انجمــن اقتصاددانــان ایــران بــا بیــان اینکــه‬ ‫عــادت مشــتریان در دنیــا در حــال شــکل دادن ابزارهــا و‬ ‫روش هــای تامیــن مالــی جدیــد در دنیاســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫بــدان معناســت کــه مــا در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪230‬‬ ‫از سوی یک اقتصاددان مطرح شد‪:‬‬ ‫راهکاری برای افزایش‬ ‫درامدهای ارزی‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــادی کشــور گفــت کــه تمرکــز بــر‬ ‫بخــش کشــاورزی و صــادرات محصــوالت ان می توانــد‬ ‫مشــکالت ناشــی از تحریــم را حــل کنــد‪ .‬بایــد کشــاورزی را‬ ‫بهــره ور کــرد تــا بتــوان از مزایــای ان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬هــادی ســلیمی زاده ‪ -‬کارشــناس‬ ‫اقتصــادی ‪ -‬در حضــور در برنامــه پایــش بــا موضــوع راه‬ ‫هــای بهــره وری و توســعه تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا‬ ‫تاکیــد بــر نزدیــک شــدن بــه کشــت محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هــر ســال بــا نزدیــک شــدن بــه ایــن زمــان‪،‬‬ ‫برخی مســئولین از جمله رئیس ســازمان محیط زیســت با‬ ‫کشــاورزی بــه علــت خشکســالی مخالفــت می کننــد‪ .‬امــا در‬ ‫واقعیــت کشــاورزی در ایــران صرفــه اقتصــادی دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ‪ ۸۰‬ســال گذشــته ســهم کشــاورزی در‬ ‫اقتصــاد و اشــتغال در دنیــا در حــال کــم شــدن اســت کــه‬ ‫برخــی ان را دور شــدن کشــورها از کشــاورزی تفســیر مــی‬ ‫کننــد‪ .‬ولــی بــا توجــه بــه متــورم شــدن اقتصــاد ایــن تفســیر‬ ‫درســت نیســت‪.‬‬ ‫ســلیمی زاده افــزود‪ :‬بهــروه وری کشــاورزی طــی ‪ ۸۰‬ســال‬ ‫اخیــر بــا افزایــش ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه‪ ،‬رشــد قابــل‬ ‫توجهــی داشــته اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال اتحادیــه اروپــا ‪۵۰‬‬ ‫درصــد بودجــه حمایتــی خــود بــه کشــور هــا را بــه حــوزه‬ ‫کشــاورزی اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ســلیمی زاده بــا بیــان اینکــه در ســند راهبــردی امنیت ملی‬ ‫امریــکا نیــز بــر حــوزه کشــاورزی تاکیــد شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬امریــکا‬ ‫از بخــش کشــاورزی حمایــت مــی کنــد و بــه دنبــال تفاهــم با‬ ‫کشــور هنــد بــرای ایــن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد‪ :‬متوســط نــرخ رشــد‬ ‫ســاالنه بخــش کشــاورزی از ســایر حــوزه هــا در دنیــا باالتــر‬ ‫اســت کــه خــود نمایانگــر توجــه کشــورهای جهــان بــه ایــن‬ ‫حــوزه اســت‪.‬‬ ‫ســلیمی زاده بــا بیــان اینکــه امریــکا‪ ۱۱ ،‬برابــر نیــاز خــود را‬ ‫محصــوالت کشــاورزی تولیــد مــی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬کشــورهای‬ ‫المــان‪ ،‬فرانســه و روســیه نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی‬ ‫نیســتند‪ .‬در ایــران نیــز متوســط ‪ ۶‬دهــم نیــاز کشــور‬ ‫محصــوالت کشــاورزی تولیــد مــی شــود کــه باعــث واردات‬ ‫ایــن محصــوالت در کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــورهای پیشــرفته ‪ ۳‬برابــر میانگیــن کل‬ ‫کشــورهای دنیــا زمیــن بــرای کشــاورزی اختصــاص داده اند و‬ ‫توجــه ویــژه بــه کشــاورزی را نشــان داده انــد‪ .‬به عنــوان مثال‬ ‫کشــور هلنــد کــه از ســه اســتان شــمالی ایــران کوچکتــر‬ ‫اســت‪ ،‬توانســته بــا اســتفاده از صــادرات محصــوالت‬ ‫کشــاورزی ‪ ۱۱۰‬میلیــارد دالر درامــد کســب کنــد کــه تقریبــا ‪۲‬‬ ‫برابــر درامــد نفتــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫ســلیمی زاده افــزود‪ :‬مدیریــت منابــع اب در گذشــته در‬ ‫کشــور مــا منحصــر بــه فــرد بــوده اســت کــه نمونــه ان را در‬ ‫قنــات هــا مشــاهده مــی کنیــم‪ .‬امــا در حــال حاضــر از نظــر‬ ‫مدیریــت ایــن منابــع ضعیــف ظاهــر شــده ایــم و همیــن‬ ‫مســئله باعــث مخالفــت بــا کشــاورزی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بیــان کــرد‪ :‬بحــث مهــم‬ ‫در برنامه ریــزی کشــاورزی‪ ،‬حدنــگاری ایــن بخــش‬ ‫اســت‪ .‬در حــال حاضــر کســی از میــزان زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی اطــاع نــدارد و ایــن مســئله باعــث شــده‬ ‫اســت کــه نتوانیــم در خصــوص کشــت محصــوالت‬ ‫مختلــف برنامــه ریــزی دقیقــی داشــته باشــیم‪ .‬نمونه‬ ‫ایــن عــدم برنامه ریــزی در کمیــاب شــدن یــا وفــور‬ ‫برخــی محصــوالت کشــاورزی مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســامانه هــای کاداســتر و حــد‬ ‫نــگار در لحظــه مــی تواننــد بیــان کننــد در کــدام‬ ‫زمیــن هــا چــه محصوالتــی کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫امــا در حــال حاضــر ایــن اطالعــات در کشــور‬ ‫موجــود نیســت‪ .‬وظیفــه جهــاد کشــاورزی جمــع‬ ‫اوری ایــن اطالعــات در کشــور اســت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫نمــی تــوان بــدون داشــتن ایــن امارهــا برنامــه‬ ‫ریــزی در حــوزه کشــاورزی انجــام داد‪.‬‬ ‫ســلیمی زاده بــا بیــان اینکــه عــدم وجــود ایــن امارهــا باعث‬ ‫برهــم خــوردن بــازار و صــادرات کشــور شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در برخــی اوقــات صــادرات بعضــی از محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بــه علــت کمیابــی در بــازار داخــل ممنــوع مــی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫مســئله ناشــی از عــدم وجــود ســامانه هــا در بخــش‬ ‫کشــاورزی اســت کــه در بلنــد مــدت باعــث ضــرر اقتصــادی‬ ‫بــه کشــور و صادرکننــدگان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خیلــی از کشــورهای همســایه مــا وارد کننــده‬ ‫محصــوالت کشــاورزی هســتند امــا بــه دلیــل عــدم وجــود‬ ‫برنامــه‪ ،‬نتوانســته ایم از ایــن بازارهــای بکــر و صادراتــی‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر ‪ ۸‬ســال پیــش می گفتیــم یــک پیرمــرد از گوشــی‬ ‫خــود تاکســی تلفنــی می گیــرد کســی ان را بــاور نمی کــرد‬ ‫امــا اکنــون شــرایط تغییــر کــرده و قــدرت انتخــاب در دنیــا‬ ‫زیــاد شــده و برخــاف ‪ ۱۰‬ســال قبــل تغییــرات در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪.‬‬ ‫مولــوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجمــع جهانــی اقتصــاد معتقــد‬ ‫اســت کــه تجربیــات دیجیتالــی مشــتریان در تضــاد بــا‬ ‫سیســتم بانکــداری اســتاندارد اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــا کــه‬ ‫اقتصــاد ایــران بــا اقتصــاد جهــان فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وجود ‪100‬‬ ‫اموزشگاه‬ ‫درسی کمتر از‬ ‫‪ 5‬نفر‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫مدیر کل اموزش و پرورش خراسان شمالی از وجود ‪ 100‬اموزشگاه درسی کمتر از پنج نفر در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫عبــاس ســعیدی در گفــت و گــو بــا ایســنا‪ ،‬گفــت‪ :‬از ســوی دیگــر پنــج مدرســه نیــز در ایــن اســتان وجــود دارد کــه کالس درس ان بــا یــک‬ ‫دانــش امــوز برپــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برپایــی اموزشــگاه و کالس هــای درس حتــی بــا یــک دانــش امــوز در ایــن اســتان در راســتای عدالــت اموزشــی و جلوگیــری‬ ‫از تــرک تحصیــل انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ســعیدی ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر بیشــتر مــدارس کــه بــا تعــداد خیلــی کمــی از دانــش امــوزان برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫در حــوزه عشــایری اســت‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪230‬‬ ‫توصیه های جهاد‬ ‫کشاورزی گلستان به‬ ‫باغداران و کشاورزان‬ ‫مختــار مهاجــر شــامگاه چهارشــنبه دوم بهمــن‬ ‫در خصــوص جلوگیــری از یــخ زدگــی بــاغ هــا و‬ ‫محصــوالت کشــاورزی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه گــزارش‬ ‫هواشناســی مبنــی بــر ســردتر شــدن هــوا ضــرورت‬ ‫دارد کــه باغــداران گلســتانی‪ ،‬شــرایط فنــی و‬ ‫توصیه هــای جهــاد کشــاورزی را رعایــت کننــد تــا از‬ ‫ســرمازدگی نهــال هــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باغــداران بایــد در شــب هایــی کــه‬ ‫دمــا ســرد مــی شــود‪ ،‬نهــال هــای جــوان را کــه‬ ‫تــازه غــرس شــده و ســایر درختــان ســه ســاله را بــا‬ ‫کیســه نایلونــی بپوشــانند‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬همچنیــن باغــداران مــی توانــد‬ ‫بــا اتــش روشــن کــردن و دود کــردن خــارو‬ ‫خاشــاک فضــای بــاغ را بــه گونــه ای نگهدارنــد کــه‬ ‫ســرمازدگی شــدید ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بارندگــی هــای اخیــر در گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن بارندگــی هــا شــرایط را مســاعد کــرده کــه‬ ‫گندمــکاران و کلــزاکاران بــرای دســتیابی بــه عملکــرد بهتــر‪،‬‬ ‫در زمینــه دادن کــود ســرک بــه محصــول خــود اقــدام کننــد‬ ‫و همچنیــن کلریــد پتاســیم را بــرای بــاال بــردن مقاومــت‬ ‫گیــاه فرامــوش نکننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه هواشناســی گلســتان پیــش‬ ‫بینــی کــرده از عصــر جمعــه ســامانه ســردی وارد‬ ‫گلســتان مــی شــود کــه کاهــش پنــج الــی ‪ ۱۰‬درجــه‬ ‫ای دمــای هــوا را تــا روز یکشــنبه بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫اسمان کشور یکی از امن ترین‬ ‫اسمان ها برای پرواز است‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬ایــران توانســته یکپارچگــی بــا‬ ‫نظــام هوانــوردی جهانــی را مســتقر کنــد و از ایــن‬ ‫روز اســمان کشــور همــواره یکــی از امن تریــن‬ ‫اســمان ها بــرای پــرواز بــوده و خواهــد بــود‪.‬‬ ‫محمداســامی وزیــر راه و شهرســازی در فــرودگاه‬ ‫گــرگان گفــت‪ ۱۵ :‬طــرح در فرودگاه هــای کشــور در‬ ‫دســت اجــرا اســت که شــامل اجــرای ترمینــال‪ ،‬پارکینگ‪،‬‬ ‫بانــد دوم و ارتقــای تجیهــزات کمــک ناوبــری اســت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬ارتقــای تجهیــزات کمــک ناوبــری‬ ‫بــرای فرودگاه هــای کشــور بســیار مهــم اســت‪،‬‬ ‫مخصوصــا در اســتان های شــمالی نقــش مهمــی‬ ‫در کاهــش تعــداد لغــو پرواز هــا دارد و بــه همیــن‬ ‫علــت یکــی از اولویت هــای مهــم ایــن وزارتخانــه‬ ‫ارتقــای تجهیــزات کمــک ناوبــری اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪-3‬قانــون و مــاده ‪-13‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات حــل اختــاف قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضیــان وامــاک مــورد تقاضــا بــه‬ ‫شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی میشــود‪.‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان اق قــا‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ,‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد ‪.‬‬ ‫‪ -1‬کالســه ‪ -1398114412008000093‬اقــای عبدالناصــر‬ ‫یلقــی فرزنــد رجــب بشــماره شناســنامه ‪ 6496‬صــادره از‬ ‫اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979358764‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 113552.27‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک یــک اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫صحنه ســفلی بخش شــش ثبت اق قال از ســهمی ســند‬ ‫اصالحــات ارضــی بنــام محمــد صادقیــان بــه شــماره ســند‬ ‫‪ 1353/05/09-5207‬دفتــر ‪ 19‬اق قــا‬ ‫بخش هفت ثبت اق قال ‪:‬‬ ‫‪ -2‬کالســه ‪ -1398114412008000118‬اقــای نــازدردی ســوقی‬ ‫فرزنــد حاجــی رحمــن بشــماره شناســنامه ‪ 219‬صــادره از اق‬ ‫قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979697321‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 17700‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزا شــده از پــاک ‪ 182‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫شــوره زار ســقرتپه از ســهمی عبدالرحیــم ســقر در ســند‬ ‫‪ 1392/06/18 – 33494‬دفتــر ‪ 98‬اق قــا‬ ‫‪ -3‬کالســه ‪ -1397114412008000036‬خانــم بــی‬ ‫بــی فاطمــه مســکنی فرزنــد داش تقانــدردی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 206‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979719651‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بمســاحت ‪ 125‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از‬ ‫پــاک ‪ 738‬فرعــی از‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا از‬ ‫ســهمی متقاضــی‬ ‫اســماعیل‬ ‫‪-4‬کالســه‪--1397114412008000212‬اقای‬ ‫کســلخه فرزنــد برکلــی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪4970016410‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4970016410‬در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫گنبدکاووس تبدیل به شهر جهانی فرش می شود‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۸۰۰‬میلیاردتومانی در گردشگری‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان بــا اشــاره بــه صــدور ‪ ۱۳۵‬موافقــت‬ ‫اصولــی بــرای پروژه هــای گردشــگری در اســتان گفــت‪ :‬ایــن پروژه هــا بــا حجــم ســرمایه گذاری یکهــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیاردتومــان می توانــد زمینــه اشــتغال یــک هــزار و ‪ ۹۳۰‬نفــر را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری وی بــا اشــاره بــه افزایــش ظرفیــت اقامتــی مســافران و گردشــگران در اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬هــم چنیــن تعــداد خانه هــای مســافر نیــز بــرای اقامــت مســافران از ‪ 118‬واحــد ســال قبــل‬ ‫بــه ‪ 194‬واحــد رســید‪ .‬یکهــزار و ‪ 559‬اتــاق اقامتــی در اســتان وجــود داشــت کــه ایــن تعــداد بــه‬ ‫یکهــزار و ‪ 882‬اتــاق افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان بیــان داشــت‪ :‬تعــداد تخت هــای‬ ‫اقامتــی نیــز از ‪ 5‬هــزار و ‪ 975‬تخــت در ســال گذشــته بــه ‪ 7‬هــزار و ‪ 376‬تخــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گلســتان خــود را بــرای میزبانــی از مســافران و گردشــگران نــوروزی امــاده می کنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هماهنگــی بــا کمیته هــای ‪ 12‬گانــه ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر اســتان انجــام شــده اســت و در حــال‬ ‫جمــع بنــدی تعــداد کمّــی خدمــات قابــل ارائــه بــه مســافران در نــوروز ‪ 99‬هســتیم‪.‬‬ ‫تجــری همچنیــن اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اســتقبال گردشــگران و مســافران در ســال های گذشــته بــرای‬ ‫نــوروز ســال ‪ 99‬نیــز جش ـن های نــوروزگاه در ‪ 14‬شهرســتان اســتان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــا بیــان اینکــه زیرســاخت های گردشــگری اســتان در ســالجاری بــا رشــد خوبــی همــراه بــوده اســت‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ 135 :‬موافقتنامــه اصولــی بــرای پروژه هــای گردشــگری ســطح اســتان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اشــتغال ایــن پروژه هــا یکهــزار و ‪ 930‬نفــر و حجــم ســرمایه گذاری ان یکهــزار و‬ ‫‪ 800‬میلیــارد تومــان اســت کــه در مرحلــه اخــذ مجوزهــا و اســتعالم ها قــرار دارد‪.‬‬ ‫حرکت در رسانه های‬ ‫کشور شبیه حرکت در‬ ‫میدان مین است‬ ‫هــادی حق شــناس پیــش از ظهــر چهارشــنبه دوم بهمــن در‬ ‫اختتامیــه ســومین جشــنواره روابــط عمومی هــای برتــر اســتان‬ ‫گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬امــروز حرکــت در رســانه های کشــور‬ ‫دقیقــا ً شــبیه حرکــت در میــدان میــن اســت؛ اولیــن اشــتباه‪،‬‬ ‫تبدیــل بــه اخریــن اشــتباه می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از رســانه هــم می توانــد‬ ‫ارزش افریــن و هــم مخــرب باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بایــد تــاش کنیــم‬ ‫بخــش تخریبــی ان را بــه حداقــل ممکــن برســانیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه نقــش رســانه ها در اگاه ســازی‬ ‫مــردم‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در روزهــای اخیــر بــا توجــه بــه ســرما در ســطح‬ ‫کشــور و اســتان و باالرفتــن مصــرف گاز‪ ،‬گاز کارخانه جــات‬ ‫اجرپــزی قطع شــده و به جــای ان از ســوخت جایگزیــن اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬همیــن امــر هــم باعــث شــده کــه قیمــت هــر اجــر ایتــال‬ ‫کــه در حــال حاضــر در مناطــق ســیل زده اســتان نیــاز مبرمــی به ان‬ ‫داریــم‪ ۱۰۰ ،‬تومــان افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫غربالگری بیماران دیابتی ازنظر‬ ‫بیماری سل در اسفراین‬ ‫کارشــناس بیمــاری ســل دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫اذر تاکنــون ‪ ۸۰۰‬بیمــار دیابتــی بــه همــت گــروه بیماری هــای دانشــکده علــوم‬ ‫پزشــکی اســفراین ازنظــر بیمــاری ســل غربالگــری شــدند‪.‬‬ ‫از اســفراین بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین‬ ‫ســعید کشــوری بــا بیــان اینکــه از ابتــدای اذر طــرح بیماریابــی ســل از گــروه‬ ‫هــدف بیمــاران دیابتــی اغــاز شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ ۲ :‬هــزار ‪ ۴۰۰‬بیمــار دیابتــی در‬ ‫اســفراین داریــم کــه تاکنــون ‪ ۸۰۰‬بیمــار ازلحــاظ عالئــم بالینــی و پاراکلینیکــی‬ ‫ســل غربالگــری شــدند کــه خوشــبختانه هیــچ مــورد مثبتــی گــزارش نشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح تــا پایــان بهمــن ادامــه دارد افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح بــه کمــک بهــورزان و مراقبیــن ســامت اجــرا می شــود و اگــر مــورد مثبتــی‬ ‫مشــاهده شــد تمــام مراحــل درمــان بیمــار رایــگان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 279998.40‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی مرتــع شــوره زار از ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪ -5‬کالســه ‪—1397114412008000214‬خانــم تــاج بــی بــی‬ ‫عدلــی فرزنــد انــی بشــماره شناســنامه ‪ 14578‬صــادره از‬ ‫اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979186041‬در دو دانگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زمین مزروعی بمســاحت‬ ‫‪ 279998.40‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‬ ‫‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار از‬ ‫ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪-6‬کالســه‪—1397114412008000211‬خانم تخته کســلخه‬ ‫فرزنــد کریــم وردی بشــماره شناســنامه ‪ 1164‬صــادره از اق‬ ‫قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979567053‬در دو دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت‬ ‫‪ 149998.40‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‬ ‫‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار از‬ ‫ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪-7‬کالســه ‪—1397114412008000210‬اقــای ابراهیــم‬ ‫کســلخه فرزنــد برکلــی بشــماره شناســنامه ‪ 1115‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979867227‬در چهــار‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بمســاحت ‪ 149998.40‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از‬ ‫پــاک ‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره‬ ‫زار از ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪ -8‬کالســه ‪ --1397114412008000213‬اقــای مهــدی‬ ‫کســلخه فرزنــد قربــان بــردی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4970244308‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4970244308‬در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 279998.40‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی مرتــع شــوره زار از ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪ -9‬کالســه ‪ --1397114412008000217‬اقــای عبدالقــادر‬ ‫قریشــی فرزنــد ارازدردی بشــماره شناســنامه ‪ 44‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979855911‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 125‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ســه اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی شــیرمحمدلی در‬ ‫ســند اصالحــات ارضــی ‪ 1355/12/22-6849‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪ -10‬کالســه ‪—1395114412008000100‬خانــم ســامیه‬ ‫هوزیــاری فرزنــد نورمحمــد بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4970037442‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4970037442‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫ابراهیــم کریمــی در کارگــروه فــرش گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بازارچــه تلفیقــی فــرش و صنایــع دســتی و ایجــاد شــهر جهانــی‬ ‫فــرش در گنبــدکاووس می توانــد معضــل فــروش فــرش در‬ ‫گلســتان را حــل کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایجــاد شــهر جهانــی فــرش در گنبــدکاووس بــه‬ ‫تصویــب رســیده و در صــورت رایزنــی بــا معــاون وزیــر رونــد‬ ‫ایجــاد ان ســریع تر طــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در گنبــدکاووس نمادهایــی از فــرش ترکمــن ایجــاد‬ ‫شــده و بــا امــاده شــدن زیرســاخت ها‪ ،‬شــهر جهانــی فــرش‬ ‫ایجــاد خواهــد شــد تــا گردشــگران بــرای خریــد فــرش بــه ایــن‬ ‫شــهر ســفر کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فــرش ترکمــن بایــد بــه دنیــا شناســانده شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تبلیغــات فــرش ترکمــن بســیار‬ ‫مهــم و دارای اهمیــت اســت و بــا ایجــاد نمایشــگاه فــرش می تــوان ظرفیــت عرضــه را افزایــش داد‪.‬‬ ‫کریمــی عنــوان کــرد‪ :‬بــا بــه توجــه افزایــش هزینه هــا‪ ،‬بافنــده تــوان شــرکت در نمایشــگاه های‬ ‫داخلــی و خارجــی را نداشــته و یکــی از راهکارهــای پیشــنهادی مــی توانــد ایجــاد شــهرک صنعتــی‬ ‫فــرش در مقیــاس کوچــک در گلســتان باشــد کــه بایــد مــورد بررســی توســط کارشناســان قــرار گیــرد‬ ‫وی در پایــان بــا اظهــار ایــن مطلــب کــه محدودیتــی در زمینــه پرداخــت تســهیالت بــه فرشــبافان‬ ‫وجــود نــدارد بلکــه بــه دنبــال ایجــاد تحــول و پویایــی در تولیــد فــرش ترکمــن نیــز هســتیم‪/.‬‬ ‫حق شــناس بــا اشــاره بــه قطــع گاز ‪ ۲۹‬کارخانــه‬ ‫اجرپــزی در اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر مــردم‬ ‫اســتان دمــای داخــل منــازل خــود را ‪ ۲‬درجــه‬ ‫کاهــش دهنــد‪ ،‬گاز بــه چرخــه کارخانه هــای‬ ‫اجرپــزی اســتان بــر می گــردد و قیمــت اجــر ایتــال‬ ‫کاهــش می یابــد و بــا ایــن کار بــه ســیل زدگان‬ ‫اســتان هــم کمــک می کنیــم‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اصلی تریــن ســرمایه کشــور‪،‬‬ ‫ســرمایه اجتماعــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از بخــش‬ ‫رســانه و روابــط عمومی هــا می خواهیــم کــه‬ ‫عمیق تــر مطلــب بنویســند‪ .‬ایــن مطالــب را‬ ‫می تــوان در روزنامه هــا منتشــر کــرد؛ هنــوز‬ ‫هــم در کشــورهای پیشــرفته روزنامه هــا پابرجــا هســتند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬ســیل امســال‬ ‫عــاوه بــر خســارت های زیــادی (‪ ۴۵۰۰‬میلیــارد تومــان) کــه‬ ‫دونرخی مرگ و زندگی برنج کاران‬ ‫مدیــران خراســان شــمالی در تصمیمــی اعــام کردنــد تــا اب بــرای‬ ‫شــالی کاران اســتان از فروردین مــاه دو نرخــی می شــود‪ ،‬تصمیمــی کــه‬ ‫بــه نظــر خنجــری بــر حیــات کشــاورزان منطقــه مانــه و ســملقان خواهــد‬ ‫بــوده گــزارش خبرگــزاری فــارس از بجنــورد در ســفر رهبــر انقــاب بــه‬ ‫خراســان شــمالی کشــاورزی به عنــوان یکــی از پیشــران های اقتصــاد‬ ‫ایــن اســتان تعییــن شــد‪ .‬ســال ها از ان تعییــن راهبــرد می گــذرد‪.‬‬ ‫رخــوت و سســتی مدیــران جهــاد کشــاورزی و گالیه هــای کشــاورزان‬ ‫حاکــی از عــدم اهتمــام بــه ایــن موضــوع دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار فعلــی خراســان شــمالی کــه بــا شــعارهای عالم گیــر و‬ ‫جهان شــمول بــر مســند کار تکیــه زد و در اولیــن روزهــا از عــزم جــدی‬ ‫و کار شــبانه روزی ســخن رانــد‪ ،‬نیــز بــا تکیه بــر ایــن موضــوع‪ ،‬در ســند‬ ‫توســعه اســتان به طــور جــدی کشــاورزی را در ســرفصل اولویت هــای‬ ‫توســعه اقتصــادی خراســان شــمالی قــرارداد‪.‬‬ ‫احداثــی بمســاحت ‪ 216.44‬مترمربــع مفروز و مجزا شــده‬ ‫از پــاک ‪ 349‬فرعــی از‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا از‬ ‫ســهمی ثریــا مختومــی گمــش تپــه و ایمــان اســماعیلی برابــر‬ ‫ســند انتقــال ‪ 1393/03/04-9369‬دفتــر ‪ 30‬اق قــا‬ ‫‪ -11‬کالســه ‪—1398114412008000140‬اقــای فرهــاد یگانــه‬ ‫فرزنــد حمیــد بشــماره شناســنامه ‪ 238‬صــادره از اق قال به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 4979719971‬ششــدانگ یــک قطعــه زمین با‬ ‫بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 198.44‬مترمربــع مفــروز ومجــزا‬ ‫شــده از پــاک ‪ 1341‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫مرتــع شــوره زار از ســهمی عبدالکریــم قــره بــاش‬ ‫‪-12‬کالســه‪—1397114412008000304‬اداره ثبــت احــوال‬ ‫اق قالبــه شناســه ملــی‪ 14007159995‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪962.40‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 366‬فرعــی از‪-1‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا از ســهمی عاشــور قلــی‬ ‫امینیان–ارازقلیــچ میرزاعلی‪-‬ارازقلی ســاق‪-‬گلدی محمد‬ ‫گرگانــی (بالســویه)‬ ‫‪-13‬کالســه‪—1397114412008000090‬خانم حلیمــه کلتــه‬ ‫فرزند اقابابک بشــماره شناســنامه ‪ 10921‬صادره از گمیشــان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 6289239211‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 22.25‬مترمربــع مفــروز و مجــزا‬ ‫شــده از پــاک ‪ 22‬فرعــی از‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا از‬ ‫ســهمی محمــد صادقیــان‬ ‫‪-14‬کالسه‪—1397114412008000137‬اقای قربان محمدتوماج‬ ‫فرزنــد مــراد بشــماره شناســنامه ‪ 4126‬صــادره ازگمیشــان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪6289558390‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا‬ ‫بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 242.16‬مترمربــع مفــروز و مجزا شــده‬ ‫از پــاک ســه اصلــی واقــع دراراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی‬ ‫شــیرمحمدلی در ســند اصالحــات ارضــی ‪1355/12/22-6849‬‬ ‫دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪-15‬کالســه ‪—1398114412008000142‬خانــم ای لــر‬ ‫کیهانــی فرزنــد نوریاغــدی بشــماره شناســنامه ‪368‬‬ ‫صــادره ازاق قــا بــه شــماره ملــی ‪4979715583‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت‬ ‫‪ 172.08‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪1341‬‬ ‫فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار از‬ ‫ســهمی عبدالکریــم قــره بــاش‬ ‫‪-16‬کالســه‪—1398114412008000048‬خانم ام کلثــوم‬ ‫صحنهء فرزند نورســعید بشــماره شناســنامه ‪ 2157‬صادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979501818‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنای احداثی بمســاحت ‪ 255.15‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 497‬فرعــی از‪-1‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اق قــا از ســهمی یخشــی محمــد بیــگالری‬ ‫بــه همــراه داشــت‪ ،‬فوایــدی هــم بــرای مــردم داشــت‪ .‬بعــد‬ ‫از ســیل تاکنــون ‪ ۳۵۰۰‬میلیــارد تومــان کمــک بالعــوض و یــا‬ ‫تســهیالت ‪ ۴‬درصــدی بــه مــردم اســتان پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬قهرمان ورزش های زورخانه ای‬ ‫جهان شد‬ ‫ســومین دوره مســابقات جهانــی ورزش هــای زورخانــه ای‬ ‫و کشــتی پهلوانــی کــه بــه میزبانــی بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان‬ ‫خراســان شــمالی جریــان داشــت‪ ،‬چهارشنبه شــب بــا قهرمانــی‬ ‫ایــران پایــان یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن مســابقات کــه بــا شــرکت ‪ ۱۰۰‬ورزشــکار از ‪ ۲۱‬کشــور‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬تیــم هــا و ورزشــکاران شــرکت کننــده در رشــته های‬ ‫تیمــی و مهــارت هــای فــردی زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی بــه‬ ‫پیــکار پرداختنــد کــه در پایــان تیــم جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بــا مجمــوع ‪ ۱۴۶‬امتیــاز عنــوان نخســت را بــه دســت اورد‪،‬‬ ‫جمهــوری اذربایجــان بــا ‪ ۱۳۰‬امتیــاز دوم شــد و عــراق بــا ‪۱۱۶‬‬ ‫امتیــاز در جایــگاه ســوم قــرار گرفــت‬ ‫‪ -17‬کالســه ‪ --1398114412008000066‬اقای عبدالســتار‬ ‫ایمــری فرزنــد انامــراد بشــماره شناســنامه ‪2230025317‬‬ ‫صــادره از بندرترکمــن بــه شــماره ملــی ‪2230025317‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی (بــا‬ ‫کاربــری مســکونی و فضــای ســبز) بــه مســاحت ‪196.42‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ســه اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی شــیرمحمدلی در‬ ‫ســند اصالحــات ارضــی ‪ 1355/12/22-6849‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪ -18‬کالســه ‪-1397114412008000229‬اقــای عبدالقــادر‬ ‫قریشــی فرزنــد ارازدردی بشــماره شناســنامه ‪ 44‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979855911‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪125.00‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ســه اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی شــیرمحمدلی در‬ ‫ســند اصالحــات ارضــی ‪ 1355/12/22-6849‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪ -19‬کالســه ‪-1397114412008000128‬اقــای عبدالحمیــد‬ ‫اق فرزنــد تقانــدردی بشــماره شناســنامه ‪ 13976‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979180027‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪202.44‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ســه اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی شــیرمحمدلی در‬ ‫ســند اصالحــات ارضــی ‪ 1355/12/22-6849‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪ -20‬کالســه ‪-1397114412008000033‬اقــای محمــد‬ ‫شــیخ فرزنــد طاغنــدردی بشــماره شناســنامه ‪ 470‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979631835‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪223.14‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 3703‬فرعــی از‬ ‫‪ 660‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا از ســهمی‬ ‫رضــا ســلیمانی و عبدالــه ابراهیمــی‬ ‫بخش دوازده ثبت اق قال ‪:‬‬ ‫‪ -21‬کالســه ‪—1397114412008000284‬اقــای انــه‬ ‫محمــد بــاش قــره فرزنــد قولچــون بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 952‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪4979283616‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪25000‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪-13‬اصلــی واقع در‬ ‫اراضــی یولمــه صالــح یــان از ســهمی متقاضــی در ســند‬ ‫‪ 1369/12/13-106923‬دفتــر ‪ 7‬علــی ابــاد‬ ‫‪ -22‬کالســه ‪—1397114412008000223‬اقــای قوچعلــی‬ ‫گــری فرزنــد جعفربــای بشــماره شناســنامه ‪ 1257‬صــادره‬ ‫از اق قال به شــماره ملی ‪ 4979437869‬ششــدانگ یک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 65909.44‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪-13‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫یولمــه صالــح یــان از ســهمی متقاضــی بــه شــماره ســند‬ ‫‪ 1352/10/24-73489‬دفتــر ‪ 7‬علــی ابــاد‬ ‫‪ -23‬کالســه ‪ --1398114412008000098‬اقــای حلیــم بــردی‬ ‫گــری فرزنــد موســی قلی بشــماره شناســنامه ‪ 1479‬صــادره از‬ ‫اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979440134‬ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 29128.52‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزا شــده از پــاک ‪-13‬اصلــی واقــع در اراضــی یولمــه صالــح‬ ‫یــان از ســهمی متقاضــی برابــر ســند ‪1398/04/29-16093‬‬ ‫دفتــر ‪ 30‬اق قــا‬ ‫بخش سیزده ثبت اق قال ‪:‬‬ ‫‪ -24‬کالســه ‪ --1398114412008000110‬اقــای بهنــام اق فرزنــد‬ ‫بیرام محمد بشــماره شناســنامه ‪ 4970122377‬صادره از اق‬ ‫قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4970122377‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 263.06‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزا شــده از پــاک ‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی یلمــه خنــدان‬ ‫از ســهمی ســند اصالحــات ارضــی ‪ 1353/12/24-5886‬دفتر‬ ‫‪ 19‬اق قــا بــه نــام نازقربــان شــیرمحمدلی‬ ‫هاجــر‬ ‫‪-25‬کالســه‪—1397114412008000174‬خانم‬ ‫میرزاعلی فرزند بردی بشماره شناسنامه ‪4970126283‬‬ ‫صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪4970126283‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت‬ ‫‪ 199.96‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪-4‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی یلمــه خنــدان از ســهمی ســند اصالحــات‬ ‫ارضــی ‪ 1353/12/24-5886‬دفتــر ‪ 19‬اق قــا بــه نــام‬ ‫نازقربــان شــیرمحمدلی‬ ‫‪ -26‬کالسه ‪ --1394114412008000190‬اقای ارازوردی حسن‬ ‫قاســمی فرزنــد قربــان بشــماره شناســنامه ‪282066.70‬‬ ‫صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979577997‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت کل ‪282066.70‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪-4‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی یلمــه خنــدان از ســهمی متقاضــی بــه مقــدار‬ ‫هفــده هکتــار در ســند ‪ 1353/12/24-6158‬دفتــر ‪ 19‬اق‬ ‫قــا و مابقــی از ســند دیــوان خنــدان لــب در ســند ‪-7078‬‬ ‫‪ 1356/04/07‬دفتــر ‪ 19‬اق قــا‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور وعــدم وصول‬ ‫اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد نمود‪.‬‬ ‫مهدی شاه مهری‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اق قال‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1398/ 10 / 18‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪ :‬روز پنج شنبه مورخ ‪1398/ 11 / 03‬‬ ‫)‪(725379‬‬ ‫جوان ‪ ۳۳‬ساله در اثر سقوط از طبقه سوم ساختمانی در گرگان جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫نویــد مازندرانــی مدیــر روابــط عمومــی اورژانــس اســتان گفــت‪ :‬ســاعت ‪۷‬و‪ ۳۵‬دقیقــه صبــح امــروز جوانی ‪۳۳‬ســاله در اثر ســقوط‬ ‫از طبقــه ســوم ســاختمانی در چهــارراه دانــش گــرگان در دم جــان خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫مازندرانــی بــا بیــان اینکــه مامــوران اورژانــس تنهــا چنــد دقیقــه پــس از وقــوع حادثــه در محــل حاضــر شــدند‪ ،‬امــا‬ ‫وی بــه دلیــل شــدت جراحــات جــان خــود را از دســت داده بــود افــزود‪ :‬پیکــر وی هــم اکنــون تحویــل پزشــکی قانونــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مرگ جوان‬ ‫‪ ۳۳‬ساله در‬ ‫اثر سقوط از‬ ‫ساختمان‬ ‫شهرستانها‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬بهمن ‪1398‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور تصریح کرد‪:‬‬ ‫حفاظت از تاالب میانکاله و خلیج گرگان نیازمند طرحی جامع‬ ‫و قابل اجراست‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــر ضــرورت تدویــن طرحــی جامــع بــرای حفاظــت از تــاالب میانکالــه‬ ‫و خلیــج گــرگان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا همــکاری وزارت خانــه‬ ‫هــای نیــرو‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬اســتانداران مازنــدران و گلســتان و ســایر‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط‪ ،‬طرحــی جامــع و قابــل اجــرا بــا اســتفاده از یافتــه هــای علمــی و مطالعــات‬ ‫گذشــته تدویــن و ان را بــرای تصویــب در جلســه ســتاد مطــرح نماینــد‪.‬‬ ‫دکتــر اســحاق جهانگیــری پیــش از ظهــر روز ســه شــنبه یکــم بهمــن در جلســه ســتاد هماهنگــی‬ ‫و مدیریــت تاالب هــای کشــور‪ ،‬تــاالب میانکالــه و خلیــج گــرگان را از جاذبــه هــای طبیعــی و‬ ‫گردشــگری مهــم کشــور برشــمرد و گفــت‪ :‬مــردم ایــران و بــه خصــوص مــردم اســتان هــای‬ ‫مازنــدران و گلســتان حساســیت ویــژه ای نســبت بــه ایــن منطقــه دارنــد کــه بایــد بــرای حفاظــت‬ ‫از ان برنامــه ریــزی و تــاش جــدی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و اســتانداران گلســتان و مازنــدران بایــد‬ ‫از موجودیــت تــاالب میانکالــه و خلیــج گــرگان بــه طــور جــدی محافظــت کننــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫قطعــا ً حفاظــت از ایــن جاذبــه طبیعــی کشــور تنهــا بــا تصمیمــات اداری قابــل انجــام نیســت و‬ ‫الزم اســت از توانمنــدی دانشــگاه هــا و مشــاورین اگاه‪ ،‬عالــم و صاحــب نظــر بــرای ایــن موضــوع‬ ‫اســتفاده شــود تــا برنامــه ریــزی دقیقــی بــرای حفــظ محیــط زیســت ایــن منطقــه انجــام شــود‪./‬‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش اســتثنایی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬دانش امــوزان بــا نیازهــای ویــژه‬ ‫اســتان‪ ،‬امســال ‪ ۲۳‬مقــام ورزشــی و فرهنگــی در‬ ‫ســطح ملــی بــه دســت اورده انــد‪.‬‬ ‫علــی متقیــان اظهــار داشــت‪ :‬دانــش‬ ‫امــوزان بــا نیازهــای ویــژه‪ ،‬ظرفیــت هــا و‬ ‫توانمنــدی هــای باالیــی در زمینــه فعالیت‬ ‫هــای ورزشــی دارنــد ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه بــا کمبــود فضــای ورزشــی و معلــم‬ ‫تربیــت بدنــی روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون یــک فضــای ورزشــی‬ ‫در اختیــار ایــن دانــش امــوزان بــا‬ ‫نیازهــای ویــژه اســتان اســت و هفــت‬ ‫نفــر معلــم نیــز بــه صــورت تخصصــی‬ ‫نســبت بــه فعالیــت هــای ورزشــی دانش‬ ‫امــوزان همــکاری و فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ســال گذشــته‪،‬‬ ‫رشــته بوچیــا‪ ،‬بــرای دانــش امــوزان بــا نیازهــای ویــژه‬ ‫در مــدارس اســتان راه انــدازی شــد امســال هــم بــازی‬ ‫بومــی مثــل گل بــال و شــودان بــرای دانــش امــوزان‬ ‫نابینــا نیــز افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۳‬میلیارد ناموت تسهیالت کم بهره‬ ‫به فرشبافان گلستانی پرداخت شد‬ ‫ســعید مازندرانی بعدازظهر چهارشــنبه دوم بهمن در کارگروه‬ ‫فــرش گلســتان اظهارکــرد‪ :‬در ســال گذشــته و امســال بیــش از‬ ‫‪ ۴۸۰‬فقــره تســهیالت مشــاغل خانگــی بــه بافنــدگان فــرش ارائــه‬ ‫شــده ولــی در مجمــوع هــزار و ‪ ۱۸۱‬نفــر از تســهیالت حــوزه‬ ‫صنایــع دســتی بــه مبلــغ ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمینــه اشــتغال روســتایی هــم بــا ســود چهــار‬ ‫درصــد‪ ،‬هــزار و ‪ ۱۲۷‬فقــره وام بــه ارزش ‪ ۱۵‬میلیــارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان در حــوزه صنایــع دســتی پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مازندرانــی گفــت‪ :‬در زمینــه فــرش ‪ ۱۵۸‬مــورد تســهیالت بــه‬ ‫مبلــغ ســه میلیــارد تومــان پرداخــت کــه منجــر بــه اشــتغال زایــی‬ ‫‪ ۲۲۳‬شــد‪.‬‬ ‫استقبال فدراسیون ورزش های زورخانه ای‬ ‫از فعالیت بانوان این رشته‬ ‫رییــس فدراســیون ورزش هــای زورخان ـه ای و کشــتی پهلوانــی گفــت‪ :‬برخــی تعصبــات موجــود بــر‬ ‫مردانــه بــودن ورزش زورخانـه ای و حضــور نداشــتن بانــوان در ایــن رشــته مــورد قبــول نیســت و بــرای‬ ‫رفــع موانــع ان تــاش می کنیــم‪.‬‬ ‫مجتبــی جوهــری بــا اشــاره بــه حساســیت هــای موجــود مبنــی بــر ورزش زورخانــه ای بانــوان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫برخــی پیشکســوتان اعتقــاد دارنــد ورزش زورخان ـه ای ورزشــی مردانــه اســت و نبایــد بانــوان وارد ایــن حیطــه شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعصبــات موجــود در ایــن رابطــه اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مســائل بــه هیــچ‬ ‫وجــه پایــه و اســاس درســتی نــدارد و بانــوان عالقــه منــد زیــادی هســتند کــه پیشــه دیرینــه بــزرگان انهــا مرشــد و‬ ‫ورزشــکار بــوده و در ایــن راســتا عالقــه باالیــی بــه فعالیــت در ایــن ورزش دارنــد‪.‬‬ ‫جوهــری ورود خانــواده هــا‪ ،‬مــادران و همســران بــه زور خانــه را از مهــم تریــن اهــداف فدراســیون برشــمرد و‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن امــر باعــث تشــویق فرزنــدان بــرای ورود بــه فضــای گــود و اســتفاده از فضــای معنــوی ان و ترویــج‬ ‫اخــاق پــروری و احتــرام بــزرگ ترهــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ورزش بانــوان در بســیاری از اســتان ها در ســالن هــای غیرزورخانــه ای‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫فدراســیون نیــز نــه تنهــا ممانعتــی از ایــن کار نــدارد بلکــه بــه شــدت دنبــال ایــن اســت کــه در ســایر فضاهــا کــه‬ ‫حساســیت کمتــری دارنــد ایــن ورزش را در بیــن بانــوان ترویــج دهــد‪.‬‬ ‫رییــس فدراســیون ورزش هــای زورخان ـه ای و کشــتی پهلوانــی بــا بیــان اینکــه روحیــه تعصبــات موجــود در بیــن‬ ‫برخــی مــردان را قبــول نداریــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعصبــات بســیار بــد و منفــی کــه بیــان مــی کننــد زورخانه مکان‬ ‫مقدســی اســت و جــای زنــان نیســت‪ ،‬نمــی پذیــرم زیراکــه در شــاهنامه ده هــا پهلــوان زن داریــم و حضــرت‬ ‫زینــب نیــز قهرمــان عاشــورا اســت‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش اســتثنایی گفــت‪ :‬بــرای کمــک‬ ‫بــه فعالیــت هــای ورزشــی اینگونــه از دانــش امــوزان‪ ،‬برنامه‬ ‫هــای ویــژه ای از جملــه ایجــاد فضــای ورزشــی و خریــد‬ ‫تجهیــزات تخصصــی در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه زهــرا نمــازی‪ ،‬دانش امــوز پایــه پنجــم‬ ‫شــهر بجنــورد‪ ،‬موفــق بــه کســب مــدال طــای رقابت هــای‬ ‫کشــوری پاراتنیــس روی میــز شــد افــزود‪ :‬ایــن دانــش امــوز‪،‬‬ ‫بــه نمایندگــی از خراســان شــمالی در کالس ‪ ۷‬و ‪ ۸‬ایــن‬ ‫مســابقات شــرکت داشــت‪.‬‬ ‫متقیــان اظهــار داشــت‪ :‬در اینگونــه از رقابــت هــا‪ ،‬زهــرا‬ ‫علــی ابــادی از بجنــورد هــم موفــق بــه کســب مقــام ســوم‬ ‫ایــن کالس شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬امیرحســین گلشــنی راد دانــش‬ ‫امــوز ناشــنوای شــیروانی نیــز در وزن منفــی ‪۴۸‬‬ ‫کیلوگــرم‪ ،‬قهرمــان چهــل و چهارمیــن دوره مســابقات‬ ‫قهرمانــی کشــتی ناشــنوایان کشــور شــد و مجــوز حضــور‬ ‫در مســابقات جهانــی را کســب کــرد‪.‬‬ ‫جهاد در فضای مجازی پیچیده تراز جنگ‬ ‫نظامی است‬ ‫ســردار حســین معروفــی در مراســم افتتاحیــه نخســتین رویــداد تولیــد‬ ‫محتــوای دیجیتــال فضــای مجــازی بســیج اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫رســانه ابــزار عملیــات روانــی اســت و اگــر رســانه را از عملیــات روانــی جــدا‬ ‫کنیــم دیگــر کارایــی خــود را از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫معروفــی بــا بیــان اینکــه بایــد در برابــر عملیــات هــای روانــی دشــمن‬ ‫ســواد رســانه ای داشــته باشــیم‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای ایــن منظــور بایــد رصــد‬ ‫اطالعاتــی دقیــق صــورت گرفتــه و تجزیــه و تحلیــل درســتی از ان‬ ‫داشــته باشــیم تــا بتوانیــم پیــام رســانه ای تولیــد کنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بایــد بــه همــه بایــد و نبایدهــا در فضــای‬ ‫مجــازی توجــه کنیــم زیــرا در غیــر ایــن صــورت جامعــه دچــار‬ ‫ناامیــدی مــی شــود‪.‬‬ ‫« اگهی مناقصه عمومی »‬ ‫شــهرداری گــرگان در نظــر دارد اجــرای عملیــات مرمــت و لکــه گیــری‬ ‫اســفالت بــا دســتگاه بــرش ویترکــن را بــا مبلــغ بــراورد اولیــه‬ ‫‪ 5/990/400/000‬لایر بــدون تعدیــل بــر مبنــای فهرســت بهــاء پایــه‬ ‫رشــته ابینــه ســال‪،1398‬براورد ‪ ،‬نقشــه و مشــخصات فنــی پیوســت‬ ‫اگهــی مناقصــه بــه شــرکت هــای پیمانــکاری واجــد شــرایط واگــذار‬ ‫نماید‪.‬لــذا شــرکت هــای پیمانــکاری دارای گواهینامــه صالحیــت‬ ‫پیمانکارهــا پایــه رشــته ابینــه مــی تواننــد از تاریخ‪98/11/3‬لغایــت‬ ‫ســاعت ‪14:15‬مــورخ ‪98/11/15‬بــه واحــد امــور قــرارداد هــای شــهرداری‬ ‫بــه ادرس گرگان‪-‬میــدان شهرداری‪-‬شــهرداری گرگان‪-‬طبقــه ســوم و یــا بــه‬ ‫ســایت شــهرداری گــرگان بــه ادرس اینترنتــی ‪WWW.GORGAN.IR‬‬ ‫مراجعــه و ضمــن دریافــت اســناد مناقصــه نســبت بــه تکمیــل و ارائــه اســناد‬ ‫در پاکــت الــف (تضمیــن شــرکت در مناقصــه) پاکــت ب (اساســنامه‪،‬اگهی‬ ‫تاســیس و اخریــن تغییرات شــرکت‪،‬رزومه‪،‬صالحیت پیمانکاری‪،‬اســناد‬ ‫ومــدارک شــرکت در مناقصــه)و پاکــت ج (پیشــنهاد قیمــت) به شــرح‬ ‫ذیــل در مــدت زمــان تعییــن شــده در متــن اگهــی در پاکــت الک و‬ ‫مهــر شــده بــه واحــد دبیرخانــه شــهرداری بــه ادرس‪ :‬گرگان‪-‬میــدان‬ ‫شهرداری‪-‬شــهرداری گــرگان اقــدام نماینــد‪ /.‬شناســه اگهــی ‪746175 :‬‬ ‫عبدالرضا دادبود ‪ -‬شهردار گرگان‬ ‫کسب‪ ۲۳‬مقام ملی‬ ‫توسط دانش اموزان‬ ‫استثنایی‬ ‫ساخت فیلم سینمایی« اتهام»در اسفراین‬ ‫یــک کارگــردان فیلــم اســفراینی از ســاخت فیلــم ســینمایی‬ ‫اتهــام در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســعید کســکنی در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرد‪ :‬فیلــم‬ ‫ســینمایی اتهــام بــا موضــوع جنایــی و پلیســی در ‪ ۶۰‬دقیقــه‬ ‫بــا اســتفاده از بازیگــران اســفراینی در محیــط ایــن شهرســتان‬ ‫فیلــم بــرداری و ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫‏وی افزود‪ ۲۷ :‬بازیگر اســفراینی که دو نفر ان ها خردســال‬ ‫هســتند در فیلــم اتهــام بــه هنرنمایی می پردازند‪.‬‬ ‫‏کســکنی تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی از اهــداف ســاخت ایــن فیلــم‬ ‫ســینمایی پیــش گیــری از وقــوع جــرم و اگاه ســازی در‬ ‫خصــوص بزهــکاری اســت ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اســفراین بازیگــران توانمنــدی دارد کــه بایــد‬ ‫از هنــر انــان بهــره بــرد‪.‬‬ ‫شرکت گاز خراسان شمالی‪:‬‬ ‫شهروندان خطر گازگرفتگی را جدی بگیرند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حــوادث مشــترکان ایــن شــرکت معمــوال در ســه مــاه زمســتان‬ ‫بــه شــدت افزایــش می یابــد از ایــن رو از مــردم انتظــار مـی رود خطــر گازگرفتگــی را جــدی گرفتــه و نــکات ایمنــی‬ ‫را بیشــتر رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫حســن رضــا میربلوکــی اظهــار داشــت‪ :‬زمســتان ســال گذشــته ‪ ۲۸‬حادثــه گازی بــرای مشــترکان ایــن شــرکت‬ ‫گــزارش شــد کــه ‪ ۹‬نفــر بــر اثــر گازگرفتگــی جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه ســال جــاری نیــز ‪ ۵۷‬حادثــه گــزارش شــد کــه در ان‪ ۲ ،‬نفــر جــان باختــه کــه یــک نفــر‬ ‫در حادثــه اتــش ســوزی و نفــر دیگــر بــر اثــر گاز گرفتگــی بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه ســال گذشــته نیــز ‪ ۱۸‬حادثــه گــزارش شــده بــود کــه در ان‪ ۲ ،‬نفــر بــر اثــر‬ ‫گارگرفتگــی و مســمومیت بــا گاز مونوکســید کربــن فــوت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از علــت هــای شــایع گازگرفتگــی در ایــن اســتان‪ ،‬اســتفاده از وســیله پخــت و پــز و یــا‬ ‫اجــاق گاز تــک شــعله بــه عنــوان وســیله گرمایــش اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن تجهیــزات در فضــای بســته‬ ‫و بــدون تهویــه‪ ،‬ســبب کمبــود اکســیژن و انتشــار گاز مــرگ اور مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اظهــار داشــت‪ :‬نصــب ابگرمکــن در فضاهــای بســته ماننــد ســرحمام و یــا دستشــویی‪،‬‬ ‫موجــب کاهــش اکســیژن و منجــر بــه خفگــی و فــوت افــراد مــی شــود‪.‬‬ ‫میربلوکــی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای گذشــته بیشــترین علــت حــوادث مشــترکان‪ ،‬در بخــش انفجــار و‬ ‫اتــش ســوزی‪ ،‬ناشــی از مشــکل شــیلنگ گاز بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن مــوارد شــیلنگ‪ ،‬بــدون بســت فلــزی‬ ‫اســتفاده شــده و یــا بســت مناســب نداشــته‪ ،‬و یــا اینکــه دچــار پوســیدگی و خوردگــی و زدگــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــترکان‪ ،‬هــر ســال بایــد شــیلنگ وســایل گازســوز را مــورد بازبینــی قــرار داده و حتــی‬ ‫در صــورت ســالم بــودن ظاهــری‪ ،‬هــر ســه ســال انــرا تعویــض کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دیگــر عامــل بــروز حادثــه هــا‪ ،‬قــرار گرفتــن مــواد قابــل اشــتعال ماننــد پــرده و مبــل‪ ،‬در مجــاورت‬ ‫شــعله وســایل گازســوز اســت‪.‬‬ ‫میربلوکــی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال هــای گذشــته بیشــترین علــت حادثــه های مشــترکان در بخــش گازگرفتگی‬ ‫بــا مونوکســید کربــن و ترقیــق اکســیژن مربــوط بــه تــرک و درز در دودکــش ســاختمان بــوده اســت‪ ،‬در ایــن‬ ‫زمینــه‪ ،‬مشــترکان هرســال بایــد قبــل از اســتفاده از دودکــش ان را بــه لحــاظ مســدود نبــودن و ســالم بــودن‬ ‫مســیر عبــور گازهــای حاصــل از احتــراق و وجــود کالهــک اچ (‪ )H‬بررســی کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬علــت دیگــر ایــن حــوادث اتصــال نامناســب وســیله‬ ‫گازســوز بــه دودکــش ســاختمان اســت کــه بعضــا از اتصــاالت نامناســب ماننــد لولــه هــای اکاردئونــی‬ ‫غیراســتاندارد بــه جــای لولــه هــای فلــزی گالوانیــزه اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای خراسان شمالی ‪ ۹۸‬درصد و در نواحی شهری ‪ ۱۰۰‬درصد است‪.‬‬ ‫ضریــب نفــوذ گاز طبیعــی در ایــن اســتان در ابتــدای تشــکیل دولــت یازدهــم ‪ ۴۹‬درصــد بــود کــه تــا ابتــدای‬ ‫دولــت دوازدهــم بــه ‪ ۸۱‬درصــد رســید و اکنــون ایــن شــاخص در اســتان ارتقــا یافتــه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪230‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اغاز بستن دهان ه‬ ‫تونل های مرگ افرین‬ ‫البالغ اسفراین‬ ‫کارشناســان شــرکت الومینــای ایــران (مســتقر در جاجــرم)‬ ‫بــا حضــور در منطقــه معدنــی البــاغ اســفراین‪،‬عملیات‬ ‫مسدودســازی دهانــه تونل هــای مرگ افریــن حفــر شــده‬ ‫در ایــن ناحیــه را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین بــا اشــاره بــه اجــرای هشــتمین مرحلــه‬ ‫پاکســازی ایــن منطقــه معدنــی از وجــود و فعالیــت‬ ‫ســودجویان و برداشــت کنندگان غیرمجــاز‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن اقــدام از روز چهارشــنبه دوم بهمــن مــاه و بــر اســاس‬ ‫مصوبــه شــورای تامیــن اســتان و دســتور معاون امــور معادن‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه شــرکت الومینــا در‬ ‫جاجــرم‪ ،‬بــه عنــوان نماینــده ایــن وزارتخانــه‪ ،‬بــرای حضــور در‬ ‫ایــن منطقــه اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫طاهــر رســتمی بــا بیــان اینکــه تیــم کارشناســی الومینــای‬ ‫جاجــرم پیــش از ایــن بــرای مطالعــه و بررســی وضعیــت‬ ‫معــدن البــاغ در ایــن منطقــه حضــور یافتــه بــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫انتقــال تجهیــزات ایــن شــرکت کــه وزنــی بیــش از ‪ ۱.۵‬تــن را‬ ‫داراســت‪ ،‬بــه ایــن منطقــه امکانپذیر نبود امــا پس از پیگیری‬ ‫الزم و خریــد تجهیــزات جدیــد‪ ،‬ایــن تیــم در منطقــه مســتقر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه زمانبــر بــودن عملیات مسدودســازی دهانه‬ ‫تونــل هــای حفــر شــده در منطقــه معدنــی البــاغ اســفراین‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن کار نیازمنــد کار تخصصــی و حفــاری بــرای‬ ‫مسدودســازی اســت کــه امیدواریــم بــه شــرط مســاعد بــودن‬ ‫شــرایط جــوی تــا چنــد هفتــه اینــده بــه ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫رســتمی دربــاره اخریــن پیگیــری هــا بــرای تحقــق تعهــدات‬ ‫ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران‬ ‫(ایمیــدرو) در قبــال معــدن البــاغ گفــت‪ :‬تاکنــون جلســات‬ ‫متعــددی در ایــن خصــوص برگــزار شــده ولــی هنــوز اتفــاق‬ ‫خاصــی نیفتــاده اســت ولــی مــا همچنــان پیگیــر هســتیم کــه‬ ‫ایــن مســاله در ســریع تریــن زمــان ممکــن‪ ،‬بــا دســتور وزیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه نتیجــه مطلــوب برســد‪.‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین افــزود‪ :‬در بحــث معــدن البــاغ‪ ،‬زمــان و‬ ‫تســریع در اجرایــی شــدن تعهــدات ایمیــدرو بــرای مــا بســیار‬ ‫حائــز اهمیــت اســت‪ ،‬زیــرا شــتاب در اجــرای ایــن امــر از‬ ‫خســارات و تلفات بیشــتر در منطقه جلوگیری کرده و بهره‬ ‫بــرداری مناســب و اصولــی از ســرمایه خــدادادی مــی توانــد در‬ ‫اشــتغال شهرســتان و اســتان تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫رســتمی گفــت‪ :‬در مذاکراتــی کــه بــا رییــس ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی داشــتم‪ ،‬اعــام‬ ‫شــد قرار اســت نشســتی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بــا حضــور اســتاندار اســتان‪ ،‬وزیــر صمــت‪ ،‬مدیــران ایمیــدرو‬ ‫و دیگــر ســازمان هــای مرتبــط همچــون حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت برگــزار گــردد و در خصــوص تصمیــم گیــری الزم‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی دربــاره صــدور مجــوز محیــط زیســت بــرای اکتشــاف در‬ ‫منطقــه معدنــی البــاغ گفــت‪ :‬این تصمیم هنــوز مکتوب به‬ ‫شهرســتان ابــاغ نشــده و مــا نیــز ایــن مطلــب را از مصاحبــه‬ ‫سرپرســت اداره کل محیــط زیســت اســتان دریافتــه ایــم‪.‬‬ ‫رســتمی افــزود‪ :‬گویــا تعامالتــی در تهــران‪ ،‬میــان ســازمان‬ ‫محیــط زیســت و ایمیــدرو صــورت گرفتــه کــه هنوز به اســتان‬ ‫ابــاغ نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص حفاظــت از ایــن منطقــه معدنــی افــزود‪:‬‬ ‫دغدغــه مــا ایــن اســت کــه حتمــا بایــد نیــروی حفاظتــی در‬ ‫منطقــه البــاغ اســتقرار یابــد و اگــر ایــن امــر محقــق نشــود‬ ‫بــدون شــک در اینــده دوبــاره دچــار مشــکل خواهیــم شــد و‬ ‫یقینــا بــا پایــان فصــل ســرد ســال و مســاعد شــدن شــرایط‬ ‫جــوی‪ ،‬تقاضــا بــرای برداشــت غیرمجــاز از این منطقه معدنی‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫معــدن البــاغ اســفراین در ارتفاعــات ســخت گــذر البــاغ و‬ ‫در محــدوده پــارک ملــی ســاریگل واقــع در شــمال شــرق ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫تاکنــون در هفــت حادثــه ریــزش معــدن در ایــن منطقــه‬ ‫‪ ۶‬نفــر جــان باختــه انــد و شــماری از برداشــت کننــدگان‬ ‫غیرمجــاز ذخایــر معدنــی ســرب و روی ایــن منطقــه نیــز‬ ‫مصــدوم شــده انــد‪.‬‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از ایــن معــدن ســرب و روی‪ ،‬کــه در‬ ‫منطقــه ای بــا همیــن نــام واقــع اســت‪ ،‬از ســال گذشــته‬ ‫توســط افــراد محلــی اغــاز شــده بــود امــا از ابتدای ســال جاری‬ ‫بــا هجــوم ســودجویان از دیگــر مناطــق بــه ایــن منطقــه بــه‬ ‫اوج رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫کمک خیر تهرانی به ‪۴۰۰‬‬ ‫فرزند محسنین گلستانی‬ ‫خیــر تهرانــی بــه ‪ ۴۰۰‬فرزنــد محســنین تحــت‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد اســتان گلســتان ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون تومــان کمــک کــرد‪.‬‬ ‫کمیتــه امــداد‪ ،‬اســکندر اســکندری‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪ :‬خیــر‬ ‫تهرانــی کــه حامــی ‪ ۳۰۰۰‬فرزنــد یتیــم در‬ ‫ســطح کشــور اســت بــه ‪ ۴۰۰‬فرزنــد محســنین‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬میلیــون تومــان کمــک کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خانــواده پایه گــذار بخــش مهمــی‬ ‫از سرنوشــت کــودکان اســت و در تعییــن ســبک‬ ‫زندگــی‪ ،‬اخــاق‪ ،‬ســامت و عملکــرد فرزنــدان در‬ ‫اینــده نقــش مهمــی بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فعال تر شدن‬ ‫قرنطین ه انسانی در‬ ‫مرزهای کشور برای‬ ‫پیشگیری از «کرونا»‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫سالمت‬ ‫در صورت احساس‬ ‫افسردگی چه کنیم‬ ‫شمـاره ‪230‬‬ ‫عالمــت اصلــی افســردگی‪ ،‬احســاس‬ ‫غمگینــی مــداوم و عــدم عالقــه بــه انجــام‬ ‫امــوری اســت کــه فــرد پیــش از ایــن بــه راحتــی‬ ‫انجــام مــی داده اســت‪.‬‬ ‫عالمــت اصلــی افســردگی‪ ،‬احســاس غمگینــی‬ ‫مــداوم و عــدم عالقــه بــه انجــام امــوری اســت‬ ‫کــه فــرد پیــش از ایــن بــه راحتــی انجــام مـی داده‬ ‫اســت‪ .‬در صورتــی کــه ایــن عالئــم بیــش از دو هفتــه‬ ‫طــول کشــد و در عملکــرد روزانــه فــرد اختــال ایجاد کند‪،‬‬ ‫بــه ان بیمــاری افســردگی اساســی گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫عالئــم دیگــری نیــز ممکــن اســت در مبتالیــان بــه‬ ‫افســردگی دیــده شــوند کــه عبارتنــد از کاهــش ســطح‬ ‫انــرژی‪ ،‬کاهــش یــا افزایــش اشــتها‪ ،‬کاهــش یــا افزایــش‬ ‫میــزان خــواب‪ ،‬احســاس اضطــراب و بی قــراری‪ ،‬تحریــک‬ ‫پذیــری و زود از کــوره در رفتــن‪ ،‬کاهــش تــوان تمرکــز‪،‬‬ ‫کاهــش قــدرت تصمیــم گیــری‪ ،‬احســاس بی ارزشــی‬ ‫یــا پوچــی‪ ،‬احســاس نــا امیــدی‪ ،‬احســاس گنــاه و افــکار‬ ‫خودکشــی و اســیب بــه خــود‪ .‬بایــد توجــه کــرد کــه‬ ‫افســردگی ممکــن اســت بــرای هــر کســی پیــش ایــد‪.‬‬ ‫افســردگی نشــانه ضعف نیســت‪ .‬افســردگی را می توان‬ ‫بــه کمــک داروهــای ضــد افســردگی‪ ،‬درمان هــای‬ ‫روانشــناختی و یــا ترکیبــی از ایــن دو‪ ،‬درمــان کــرد‪.‬‬ ‫بــا فــردی کــه بــه او اعتمــاد داریــد دربــاره احساســات‬ ‫خودتــان حــرف بزنیــد‪ .‬بیشــتر افــراد پــس از حــرف‬ ‫زدن بــا فــردی کــه بــه احساســات انهــا توجــه می کنــد‪،‬‬ ‫احســاس بهتــری پیــدا می کننــد‪ .‬همچنیــن دنبــال‬ ‫درمــان افســردگی خــود باشــید‪ .‬مراجعــه بــه پزشــک یــا‬ ‫روانشــناس‪ ،‬قــدم اول شــروع درمــان اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال فرامــوش نکنیــد کــه بــرای بهبــودی‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه درمــان صحیــح داریــد‪ .‬تــاش کنیــد بــه ســمت انجــام‬ ‫کارهایــی برویــد کــه قبــا انهــا را دوســت داشــته اید‪.‬‬ ‫ارتباطــات اجتماعــی خودتــان را قطــع نکنیــد‪ .‬بــا دوســتان‬ ‫و اعضــای خانواده تــان در تمــاس و ارتبــاط بمانیــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد بپذیریــد کــه شــما نیــز ممکــن اســت دچــار‬ ‫افســردگی شــده باشــید‪ ،‬پــس بهتــر اســت انتظارات تــان‬ ‫را از خودتــان کاهــش دهیــد‪ .‬طبیعــی اســت کــه در‬ ‫زمانــی کــه افســرده اید‪ ،‬بــازده کاری شــما بــه خوبــی‬ ‫ســابق نباشــد‪.‬‬ ‫بنابــر اعــام دفتــر امــوزش و ارتقــاء ســامت وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬همچنیــن ســعی کنیــد حتــی اگــر در حــد‬ ‫یــک پیــاده روی کوتــاه هــم باشــد‪ ،‬بــه طــور منظــم ورزش‬ ‫کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد بــه الگــوی غــذا خــوردن و خــواب‬ ‫شــبانه روزی خــود نظــم دهیــد‪ .‬مصــرف مشــروبات‬ ‫الکلــی‪ ،‬مــواد مخــدر و داروهــای غیــر مجــاز‪ ،‬افســردگی‬ ‫را تشــدید می کننــد‪ ،‬بنابرایــن از مصــرف انهــا بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫فــرد افســرده ممکــن اســت افــکار خودکشــی و یــا اســیب‬ ‫بــه خــود داشــته باشــد‪ .‬در ایــن صــورت فــرد بایــد فــورا بــه‬ ‫پزشــک مراجعــه کنــد‪.‬‬ ‫افزایش امیدها برای درمان سرطان‪:‬‬ ‫این جهش ژنتیکی دی‪.‬ان‪.‬ای‬ ‫عامل سرطان است‬ ‫پژوهشــگران در جدیدتریــن تحقیقــات خــود شــواهدی‬ ‫از مکانیســم های جدیــد مولکولــی پیــدا کرده انــد کــه‬ ‫ممکــن اســت‪ ،‬باعــث بــروز ســرطان شــده و تومورهــای‬ ‫تهاجمی تــری ایجــاد کنــد‪ .‬ایــن یافتــه مــی تواند کلیــد ارائه‬ ‫روش هــای درمانــی جدیــد ســرطان باشــد‪.‬‬ ‫محققــان در یــک پــروژه تحقیقاتــی جدیــد‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه تجزیه وتحلیل هــای پــان کنســر (‪)Pan-Cancer‬‬ ‫مناطــق جدیــدی از دی‪.‬ان‪.‬ای غیــر رمزگــذاری شــده را‬ ‫کشــف کردنــد کــه بــا تغییــر‪ ،‬ممکــن اســت منجــر بــه رشــد‬ ‫و پیشــرفت ســرطان شــود‪ .‬الزم بــه توضیــح اســت کــه‬ ‫تجزیه وتحلیــل پــان کنســر باهــدف بررســی شــباهت ها‬ ‫و تفاوت هــای موجــود بیــن تغییــرات ژنومــی و ســلولی‬ ‫موجــود در انــواع مختلــف تومــور انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ایــن تجزیه وتحلیــل‪ ،‬مکانیســم های جدیــد پیشــرفت‬ ‫بیمــاری را نشــان می دهــد کــه می توانــد بــه راه هــای جدید‬ ‫تحقیــق و درنهایــت بــه ازمایش هــای تشــخیصی بهتــر و‬ ‫اقدامــات درمانــی دقیــق منجــر شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه مطالعــات پیشــین روی دو درصــد ژنوم رمزگذاری‬ ‫شــده پروتئین هــا‪ ،‬کــه به عنــوان ژن شــناخته می شــوند‪،‬‬ ‫متمرکزشــده اند‪ ،‬ایــن مطالعــه جدیــد الگوهــای جهــش را‬ ‫در مناطــق وســیع رمزگــذاری شــده دی‪.‬ان‪.‬ای انســانی کــه‬ ‫چگونگــی و زمــان فعــال شــدن ژن هــا را کنتــرل می کننــد‪،‬‬ ‫مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دکتــر جــوری ریمانــد (‪،)Juri Reimand‬‬ ‫از محققــان انســتیتوی تحقیقــات ســرطان انتاریــو‬ ‫(‪ )OICR‬و از پژوهشــگران اصلــی ایــن پــروژه تحقیقاتــی‪:‬‬ ‫«جهش هــای محــرک ســرطان در ایــن مناطــق بــزرگ غیــر‬ ‫رمزگــذاری شــده کــه اغلــب به دوراز ژن ها هســتند‪ ،‬بســیار‬ ‫نــادر اســت و چالش هــای عمــده ای را بــرای تجزیه وتحلیل‬ ‫داده هــای منظــم ارائــه می دهــد‪ .‬بــا اســتفاده از ابزارهــای‬ ‫امــاری جدیــد و داده هــای ترتیــب توالــی ژنــوم از بیــش‬ ‫از هــزار و ‪ 800‬بیمــار‪ ،‬مــا شــواهدی از مکانیســم های‬ ‫مولکولــی جدیــد پیــدا کردیــم کــه ممکــن اســت باعــث‬ ‫ســرطان شــود و تومورهــای تهاجمی تــری را ایجــاد کنــد‪».‬‬ ‫در ایــن پــروژه تحقیقاتــی بیــش از صــد هــزار بخــش‬ ‫ژنــوم هــر بیمــار موردبررســی قرارگرفتــه و بــر مناطــق غیــر‬ ‫رمزگــذاری شــده کــه اغلــب نادیــده گرفتــه می شــوند و‬ ‫از طریــق ژنــوم س ـه بعدی بــا ژن هــا در تعامــل هســتند‪،‬‬ ‫تمرکــز می کنــد‪.‬‬ ‫پیش بینــی می شــود یکــی از ‪ 30‬منطقــه اصلــی‬ ‫کشف شــده‪ ،‬نقــش مهمــی در تنظیــم یــک ژن ضــد تومور‬ ‫شناخته شــده در ســلول های ســرطانی داشــته باشــد‬ ‫باوجوداینکــه بیــش از ‪ 250‬هــزار جفت پایــه از ژن موجــود‬ ‫در ژنــوم‪ ،‬فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب در سایت ‪ / bkkg.ir‬سیناپرس‬ ‫مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری‪ :‬فعال تر شدن قرنطینه انسانی در مرزهای کشور برای پیشگیری از «کرونا»‬ ‫در همه مرزهای جاده ای کشور برای پیشگیری از ویروس کرونا قرنطینه های انسانی داریم‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت در مرزهــا مســتقر بــوده و بیمــاری مســافران و همــه افــرادی کــه از مرزهــا تــردد می کنــد را‬ ‫رصــد و معاینــه می کنــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا این قرنطینه ها فعال تر و جدی تر شده است‪.‬‬ ‫همه با هم برای انتخاب یک فرد اصالح در خانه ملت با چهره ای جوان را انتخاب و برای این انتخاب پای صندوق های رای خواهیم رفت ‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫بررسی عوامل افزایش خطر ورشکستگی داروخانه ها به دلیل بدهی؛‬ ‫رییس سازمان دامپزشکی‪:‬‬ ‫شرکت های بیمه‪ ،‬نسخه داروخانه ها را نمی پیچند‬ ‫علوفه الوده به سم‬ ‫افالتوکسین نداریم‬ ‫ســامت نیــوز‪ :‬نوشــت تصــورش را بکنیــد کــه‬ ‫نزدیــک تریــن داروخانــه بــه محــل زندگــی شــما‬ ‫حداقــل چنــد خیابــان بــا شــما فاصلــه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬تعــداد داروخانــه هــا کــم شــود‪ .‬کمبــود‬ ‫داروخانــه هــا باعــث ازدحــام شــود و تقاضــا بــاال‬ ‫رود‪ .‬به خاطــر همیــن تقاضــای زیــاد از هــر چنــد‬ ‫دارویــی کــه می خواهیــد یکــی از ان هــا موجــود‬ ‫نباشــد‪ .‬حتــی اینکــه مجبــور باشــید بــرای گرفتــن‬ ‫یــک داروی خــاص چنــد هفتـه ای منتظر باشــید‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق زیــاد هــم دور نیســت‪.‬‬ ‫اینطــور کــه ســازمان غــذا و دارو اعــام کــرده‬ ‫اســت داروخانه هــای خصوصــی در مــرز‬ ‫ورشکســتگی هســتند و یکــی پــس از دیگــری‬ ‫تعطیــل می شــوند‪ .‬درســت اســت تعطیلــی‬ ‫داروخانه هــا بــه ضــرر مدیــران داروخانه هاســت‬ ‫امــا دود اصلــی ایــن ماجــرا بــه چشــم مــردم و‬ ‫بیمــاران خواهــد رفــت چراکــه در اینــده نزدیــک‬ ‫ممکــن اســت داروخانه هــا هیــچ دفترچــه‬ ‫بیمـه ای را قبــول نکننــد و نســخه را تنهــا در قبــال‬ ‫پــول نقــد بپیچنــد‪.‬‬ ‫بحــث ورشکســتگی داروخانه هــا اگــر چــه‬ ‫بحــث جدیــدی نیســت امــا حســابی جــدی شــده‬ ‫اســت و اگــر خیلــی فــوری بــه ان رســیدگی‬ ‫نشــود ممکــن اســت چرخــه داروســازی در‬ ‫ایــران دچــار اختــال شــود‪ .‬معضــل ایــن‬ ‫تو درمان کشــور کار را‬ ‫روزهــای حــوزه بهداشــ ‬ ‫بــه جایــی کشــانده کــه از ســه هــزار داروخانــه‬ ‫خصوصــی مســتقر در تهــران‪ ۴۰ ،‬درصــد در‬ ‫اســتانه ورشکســتگی هســتند و وضعیــت بــرای‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار داروخانــه خصوصــی دیگــر در سراســر‬ ‫کشــور هــم مشــابه اســت‪ .‬اقــای «محمــد‬ ‫بقایــی» داروســاز‪ ،‬پژوهشــگر صنعــت کازمتیــک‬ ‫و مشــاور اداره کل فراورده هــای ارایشــی و‬ ‫بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنگار«صبح نــو» می گویــد‪« :‬چنــد ســالی‬ ‫اســت داروخانه هــا و داروســازان کشــور بــا‬ ‫تو پنجه نــرم می کننــد‬ ‫پدیــده ورشکســتگی دس ـ ‬ ‫و شــروع ان از اغــاز طــرح کارشناســی نشــده‬ ‫تحــول ســامت بــود‪ .‬بــه گفتــه جامعــه پزشــکی‬ ‫و کارشناســان در ایــن طــرح محاســبات انجــام‬ ‫نشــده بــود‪ .‬اگــر هــم محاســباتی انجــام دادنــد‬ ‫متاســفانه براوردهــا واقعــی و منطقــی نبــود‬ ‫کــه مــا بتوانیــم هزینه هــای متعــدد درمــان را‬ ‫پیش بینــی کنیــم‪ .‬در نتیجــه شــاهد ایــن بودیــم‬ ‫کــه داروخانه هــا بــه بیمارانــی کــه بــا دفترچــه‬ ‫بیمــه مراجعــه می کردنــد خدامــات ارائــه مـی داد‬ ‫امــا بازپرداخــت پــول توســط بیمــه بــه تعویــق‬ ‫افتــاد و ایــن تاخیــر گاهــی تــا ‪10‬مــاه هــم طــول‬ ‫کشــید‪ .‬وقتــی هــم قــرار باشــد یــک داروخانــه‬ ‫‪ 10‬مــاه به طــور مســتمر از محــل ذخیــره مالــی‬ ‫خــودش دارو تهیــه کنــد و ان را در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار بدهــد و هیــچ بازگشــت پولــی نداشــته‬ ‫باشــد دچــار لطمــات اقتصــادی می شــود‪».‬‬ ‫رضایت مردم‪ ،‬نارضایتی داروخانه ها‬ ‫داروخانه هــای در معــرض ورشکســتگی راهــی‬ ‫نداشــتند جــز اینکــه بــرای جبــران معوقــات بیمــه‬ ‫و پرداخــت بدهی هــای خــود از اعتبــارات بانکــی‬ ‫اســتفاده کننــد و بــه همیــن دلیــل ســودهای دو‬ ‫رقمــی عجیــب و غریبــی پرداخــت کردنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫شــرایط ادامــه پیــدا کــرد و کار به جایــی رســید‬ ‫کــه اکثــر داروخانه هــا یــا ورشکســت شــدند یــا‬ ‫در معــرض ورشکســتگی قــرار گرفتنــد‪ .‬حتــی‬ ‫دیــده شــد کــه داروخانه هــا در پرداخــت حقــوق‬ ‫مســووالن فنــی خــودش در بســیاری مواقــع‬ ‫بــا مشــکل روب ـه رو شــده اســت ‪.‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه قیمــت تعرفــه خدمــات دارویــی‬ ‫افزایــش چندانــی نداشــته و قیمــت دارو هــم‬ ‫ثابــت مانــده اســت‪ ».‬این هــا گفته هــای مشــاور‬ ‫اداره کل فراورده هــای ارایشــی و بهداشــتی‬ ‫ســازمان غــذا و دارو اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬تامیــن اجتماعــی بــرای‬ ‫پرداخــت بدهی هــای خــود بــه داروســازان‬ ‫طــرح تفاهمنامــه بــا بانــک رفــاه را مطــرح‬ ‫کــرد امــا بــه ایــن تفاهمنامــه هــم پایبنــد نبــود‬ ‫و ایــن طــرح نیــز بعــد از ‪ 2‬مــاه بــا مشــکل‬ ‫مواجــه شــد‪ .‬نبایــد عملکــرد وزارت بهداشــت‬ ‫و بیمه هــا طــوری باشــد کــه رضایــت مــردم‬ ‫را در پــی داشــته باشــد و موجــب نارضایتــی‬ ‫ارائه کننــده خدمــت شــود‪».‬‬ ‫نبض خدمات درمانی در دست‬ ‫داروخانه های خصوصی‬ ‫شــاید پیــش خودتــان بگوییــد اگــر‬ ‫داروخانه هــای خصوصــی تعطیــل شــوند‬ ‫اتفاقــی نمی افتــد و بــه جــای ان داروخانه هــای‬ ‫دولتــی بــا قــدرت بیشــتری کار خواهنــد کــرد‪،‬‬ ‫امــا اینطــور نیســت‪ .‬ایــن روزهــا در هــر خیابــان‬ ‫یــک یــا دو داروخانــه دیــده می شــود و در حــال‬ ‫حاضــر وســیع ترین شــبکه خدمــات دارویــی‬ ‫در دســت بخــش خصوصــی اســت‪ .‬طــوری کــه‬ ‫‪ 13‬هــزار داروخانــه خصوصــی و ‪ 300‬داروخانــه‬ ‫دولتــی وجــود دارد‪ .‬بقایــی بــا بیــان اینکه گســتره‬ ‫خدمات رســانی داروخانه هــای خصوصــی دچــار‬ ‫اختــال شــده اســت می گویــد‪« :‬نماینــدگان‬ ‫انجمــن داروســازان بیــش از دو ســال اســت کــه‬ ‫مرتبــا ً فریــاد می زننــد داروخانه هــا در معــرض‬ ‫ورشکســتگی هســتند و متاســفانه بــه ان هیــچ‬ ‫توجهــی نمی شــود و از انجایــی کــه تامیــن‬ ‫و توزیــع دارو یــک زنجیــره بــه هــم پیوســته‬ ‫اســت‪ ،‬ورشکســتگی داروخانه هــا اثــرش را‬ ‫در ورشکســتگی شــرکت های تولیدکننــده‬ ‫محصــوالت نهایــی و ورشکســتگی شــرکت های‬ ‫مــواد اولیــه هــم می گــذارد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬ایــن مشــکل مختــص‬ ‫داروخانه هــای خصوصــی اســت‪ ،‬تصدی گــری‬ ‫دولــت در امــور داروخانه هــا منطبــق بــا قانــون‬ ‫نیســت چراکــه قــرار بــر ایــن بــوده تصدی گــری‬ ‫دولــت در بخــش خصوصــی کاهــش پیــدا کنــد‪».‬‬ ‫طلب هزار و دویست میلیاردی‬ ‫مطالبــات داروخانه هــا تنهــا از بیمــه ســامت‬ ‫نیســت بلکــه بــه گفتــه بقایــی ایــن طلــب از‬ ‫همــه شــرکت های بیمــه وجــود دارد‪ .‬مشــاور‬ ‫اداره کل فراورده هــای ارایشــی و بهداشــتی‬ ‫ســازمان غــذ او دارو می گویــد‪« :‬بدهــی بیمــه‬ ‫ســامت بــه داروخانه هــا در حــال حاضــر‬ ‫هــزار و ‪ 200‬میلیــارد تومــان اســت کــه گفته انــد‬ ‫نمی تواننــد پرداخــت کننــد‪ ».‬بقایــی ادامــه‬ ‫می دهــد‪« :‬مــا توقعــی نداریــم دولــت بــه مــا‬ ‫نقدینگــی تزریــق کنــد‪ .‬مطالبــات چندمــاه اخیــر‬ ‫خودمــان را می خواهیــم‪ .‬مــا وظیفــه قانونــی‬ ‫و شــرعی خودمــان می دیدیــم کــه بــه مــردم‬ ‫خدمات رســانی کنیــم‪ .‬حــاال نمی خواهیــم‬ ‫همــه ایــن مبلــغ را بــه صــورت یکجــا بــه مــا‬ ‫پرداخــت کننــد‪ .‬پرداخــت به نحــوی باشــد کــه‬ ‫مشــکالت اقتصــادی همــکاران داروســاز حــل‬ ‫شــود و بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم دســت‬ ‫ان هــا بازتــر شــود‪».‬‬ ‫طرحی که داروخانه ها را فلج کرد‬ ‫ارائــه خدمــات درمانــی رایــگان بــه مــردم و‬ ‫جامعــه از مهم تریــن اهــداف طــرح تحــول‬ ‫ســامت بــود کــه طبــق گفتــه و ادعــای‬ ‫مســووالن اجرایــی ایــن طــرح‪ ،‬در رســیدن بــه‬ ‫ان موفــق بودنــد؛ امــا انچــه کــه ســبب ایجــاد‬ ‫مشــکل در ایــن بیــن شــد‪ ،‬نبــود زیرســاخت های‬ ‫الزم و کافــی بــرای اجــرا کــردن طــرح تحــول‬ ‫ســامت اســت‪ ،‬مســاله ای کــه ســبب شــد‬ ‫مشــکالت اقتصــادی زیــادی را بــرای نظــام‬ ‫ســامت‪ ،‬بیمارســتان ها‪ ،‬مراکــز درمانــی و البتــه‬ ‫داروخانه هــا بــه ارمغــان اورد‪ .‬بقایــی می گویــد‪:‬‬ ‫« هجــوم گســترده و ناگهانــی مــردم بــه مراکــز‬ ‫درمانــی به خصــوص در بخــش دولتــی‪ ،‬باعــث‬ ‫افزایــش بــار مالــی زیــاد در تمــام بخش هــای‬ ‫درمانــی و دارویــی نظــام ســامت شــد و ایــن‬ ‫عمــل داروخانه هــا و صنعــت دارویــی کشــور‬ ‫را بــه مــرز ورشکســتگی رســانده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫اجــرای طــرح تحــول ســامت ابتــدا الزم بــود‬ ‫زیرســاخت های ان در کشــور تعریــف و اجــرا‬ ‫می شــد‪ ،‬بایــد ابتــدا مشــکالتی ماننــد مســاله‬ ‫چنــد دفترچـه ای برخــی بیمــاران‪ ،‬کنتــرل تعــداد‬ ‫مراجعــات بیمــاران بــه مراکــز مختلــف‪ ،‬کنتــرل‬ ‫مراجعــات و خدمــات ارائــه شــده غیــر ضــروری‬ ‫و مســائل دیگــر از ایــن قبیــل‪ ،‬کنتــرل شــود و‬ ‫بعــد از ان طــرح بزرگــی ماننــد ایــن طــرح را اجــرا‬ ‫کــرد؛ تعییــن پروتــکل بــرای تمــام مراکــز درمانــی‬ ‫بایــد نوشــته می شــد و بعــد از ان ایــن طــرح‬ ‫به صــورت پلکانــی و مرحله به مرحلــه بــه اجــرا‬ ‫گذاشــته می شــد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم الکتریکی و ســیم کشــی ســاختمان شهرســتان گرگان موسســه غیر تجاری به شــماره ثبت ‪ 680‬و شناســه ملی ‪ 14006096492‬به‬ ‫اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1398/08/01‬ونامــه شــماره ‪1398/07/28-1955‬اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان گلســتان ‪ -‬گــرگان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬رســول رجبــی بــه کــد ملــی‬ ‫‪ 2121798226‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره ‪ -‬حجــت مردانــی بــه کــد ملــی ‪ 2249761280‬بــه ســمت نائــب رئیــس اول هیئــت مدیــره ‪ -‬حســین رفیعــی بــه کــد ملــی ‪ 2121267018‬بــه ســمت‬ ‫نائــب رئیــس دوم هیئــت مدیــره ‪ -‬نقــی پــور باقــر بــه کدملــی ‪ 2120332991‬بــه ســمت دبیــر هیئــت مدیــره ‪ -‬ابــوذر حســام بــه کدملــی ‪ 2122517883‬بــه ســمت خزانــه دار موسســه بــرای مــدت‬ ‫‪ 4‬ســال انتخــاب وکلیــه اســناد و مــدارک و اوراق بهــادار و بانکــی بــا امضــاء خزانــه دار و امضــائ رئیــس و در غیــاب هــر یــک بــا امضــاء نائــب رئیــس اول همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر میباشــد و‬ ‫ســایر مکاتبــات عــادی و اداری باامضــاء رئیــس و درغیــاب وی بــا امضــاء نائــب رئیــس اول و نائــب رئیــس دوم همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر خواهــد بــود‪ .‬و خانــم توکتــم محمــودی بــه کــد ملــی‬ ‫‪ 2122595345‬بــه ســمت مدیــر اجرائــی بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)741582‬‬ ‫تاســیس موسســه غیــر تجــاری اتحادیــه صنــف خبــازان و قنــادان شهرســتان ازادشــهر درتاریــخ‪ 1398/09/19‬بــه شــماره ثبــت ‪ 102‬بــه شناســه ملــی ‪ 14008829818‬ثبــت و امضــا ذیــل‬ ‫دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع‪ :‬انجــام وظایــف مقرردرقانــون ومقــررات نظــام صنفــی ‪،‬حمایــت وحفــظ حقــوق صنفــی‬ ‫اعضاء‪،‬ایجــاد وتحکیــم اصــول همــکاری بیــن افرادصنفــی ‪،‬تــاش بــرای بهبــود محیــط کســب وکار‪،‬تعامــل بادســتگاه هــای دولتــی ‪،‬نهادهــای عمومــی غیردولتــی وبخــش خصوصــی درراســتای‬ ‫وظایــف واختیــارات خــود ‪،‬همچنیــن تــاش درراســتای ارتقاءکیفــی خدمــات رســانی بــه مــردم واطــاع رســانی مناســب ورســیدگی بــه شــکایات دریافتی‪.‬درصــورت لزوم پــس از اخذ مجــوز های‬ ‫الزم از مراجــع ذیصــاح ‪ .‬مــدت ‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر ازاد شــهر‪ ،‬فلکــه مرکــزی ‪ ،‬خیابــان شــهید‬ ‫بهشــتی ‪ ،‬کوچــه شــهید طاهــری ‪ ،‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه اول کدپســتی ‪ 4961913771‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی ‪ 1,000,000 :‬ریــال مــی باشــد‪ .‬اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا ‪ :‬اقــای یحیــی‬ ‫میرزائــی بــه شــماره ملــی ‪ 2030125822‬دارنــده ‪ 200,000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای محمدعلــی عجــم نــوروزی بــه شــماره ملــی ‪ 4590581485‬دارنــده ‪ 200,000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای علــی‬ ‫اکبــر عراقــی بــه شــماره ملــی ‪ 4889332057‬دارنــده ‪ 200,000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای حســین میرزائــی بــه شــماره ملــی ‪ 5209910784‬دارنــده ‪ 200,000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای ابوالفضــل‬ ‫میرزائــی بــه شــماره ملــی ‪ 6249717056‬دارنــده ‪ 200,000‬ریــال ســهم الشــرکه اولیــن مدیــران ‪ :‬حســین میرزائــی بــه شــماره ملــی ‪ 5209910784‬و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و علــی اکبــر‬ ‫عراقــی بــه شــماره ملــی ‪ 4889332057‬و بــه ســمت نایــب رئیــس اول هیئــت مدیــره وابوالفضــل میرزائــی بــه شــماره ملــی ‪ 6249717056‬و بــه ســمت نایــب رئیــس دوم هیئــت مدیــره یحیــی‬ ‫میرزائــی بــه شــماره ملــی ‪ 2030125822‬و بــه ســمت دبیروعضــو هیئــت مدیــره ومحمدعلــی عجــم نــوروزی بــه شــماره ملــی ‪ 4590581485‬و بــه ســمت خزانــه دارعضــو هیئــت مدیــره و ابراهیم‬ ‫میرزائــی بــه شــماره ملــی ‪5209876225‬بــه ســمت بــا زرس اصلــی وســید مرتضــی صادقــی حســینی بــه شــماره ملــی ‪0381749797‬بــه ســمت مدیــر اجرائــی بــه مدت ‪4‬ســال انتخــاب گردیدند‬ ‫دارنــدگان حــق امضــا ‪ :‬اســناد و اوراق مالــی اتحادیــه ماننــد چک‏هــا‪ ،‬بــروات‪ ،‬ســفته‏هــا‪ ،‬اســناد تعهــداور مالــی بــا امضــا رییــس و خزانــه‏دار و در غیــاب هــر یــک نایــب رییــس اول و ممهــور بــه‬ ‫مهــر اتحادیــه معتبــر می‏باشــد‪ .‬اختیــارات مدیــر عامــل ‪ :‬طبــق اساســنامه بــه اســتناد مجوزشــماره ‪128/30/49862‬مــورخ‪98/9/5‬اداره صنعــت و معــدن و تجــارت شهرســتان ازاد شــهر اگهــی‬ ‫گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ازادشــهر (‪)741587‬‬ ‫علوفــه الــوده بــه ســم افالتوکســین نداریــم رییــس‬ ‫ســازمان دامپزشــکی وجــود هرگونه علوفــه و خوراک‬ ‫دام الــوده بــه ســم افالتوکســین را رد کــرد‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش در یــک برنامــه تلویزیونــی مطــرح‬ ‫شــد کــه لبنیــات توزیعــی در اســتان های مختلــف‬ ‫کشــور الــوده بــه ســم افالتوکســین اســت و میــزان‬ ‫ایــن الودگــی در اســتان های مختلــف نیــز بــا یکدیگــر‬ ‫تفــاوت دارد‪ .‬ایــن خبــر واکنش هــای بســیاری را از‬ ‫ســوی ســازمان غــذا دارو‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬ســازمان‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬وزارت جهادکشــاورزی و حوزه هــای‬ ‫مرتبــط بــا ایــن صنعــت در پــی داشــت‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫حتــی ایــن موضــوع نیــز مطــرح شــد کــه ممکــن‬ ‫اســت خــوراک دام الــوده بــه ســم افالتوکســین بوده‬ ‫باشــد و شــیر دام نیــز پــس از مصــرف دام از علوفــه‪،‬‬ ‫الــوده شــده باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا علیرضــا رفیعی پــور‪ ،‬رییــس ســازمان‬ ‫دامپزشــکی ضمــن رد ایــن ادعــا‪ ،‬گفــت‪ :‬صحبــت‬ ‫هایــی کــه در خصــوص انتقــال افالتوکســین از‬ ‫خــوراک دام بــه شــیر دام بــا اعــداد و ارقــام عجیــب‬ ‫و غریــب مطــرح شــده اســت را قویــا رد مــی کنــم‪.‬‬ ‫ســازمان دامپزشــکی بــه عنــوان مرجــع ذی صــاح‬ ‫مســئولیت دارد هــر نــوع خــوراک دامــی را کــه وارد‬ ‫کشــور می شــود از جهــات مختلــف ازمایــش کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کنــار ازمایش هــای ســازمان‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬ســازمان ملــی اســتاندارد هــم‬ ‫ازمایشــهای خــود را انجــام می دهــد‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫قوانیــن‪ ،‬مقــررات و ضوابــط ســازمان دامپزشــکی و‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد بســیار ســخت گیرانه تر از‬ ‫اتحادیــه اروپــا و امریــکا اســت؛ یعنــی میــزان مجــاز‬ ‫افالتوکســین در خوراک دام و شــیر در کشــور بســیار‬ ‫ســخت گیرانه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان دامپزشــکی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان‬ ‫افالتوکســین اســتاندارد در خوراک دام در ایران ‪۵ppb‬‬ ‫اســت‪ ،‬در حالــی کــه اســتاندارد اتحادیــه اروپــا ‪۲۰ppb‬‬ ‫اســت؛ یعنــی ایــن میــزان از اروپــا نیــز کمتــر اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــون تــن شــیرخام در‬ ‫ایــران تولیــد می شــود کــه در مرحلــه اول توســط‬ ‫ســازمان دامپزشــکی و پــس از ان توســط وزارت‬ ‫بهداشــت مــورد ازمایش هــای الزم قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫حتــی بســیاری از ایــن محصــوالت بــه کشــورهای‬ ‫دیگــر نیــز صــادر و در انجــا نیــز دوبــاره ازمایشــاتی‬ ‫روی انهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫رفیعی پــور تصریــح کــرد‪ :‬ســاالنه بیــش از ‪۸‬‬ ‫میلیــون تــن نهاده هایــی همچــون ذرت‪ ،‬کنجالــه و‬ ‫ســویا وارد کشــور می شــود و حتــی یــک کیلوگــرم‬ ‫ن انهــا‬ ‫از ایــن محموله هــا اگــر میــزان افالتوکســی ‬ ‫مطابــق بــا اســتانداردهای داخلــی نباشــد‪ ،‬وارد‬ ‫نمی شــوند‪ .‬همــه ایــن نهاده هــا بایــد اســتانداردهای‬ ‫ازمایشــگاه دامپزشــکی‪ ،‬مراکــز بهداشــت و ســازمان‬ ‫اســتاندارد را پــاس کننــد‪.‬‬ ‫ذرت های الوده وارد کشور نشده اند‬ ‫وی در پاســخ بــه اینکــه گفتــه می شــود ذرت هــای‬ ‫الــوده بــه ســم افالتوکســین وارد و ســپس وارد‬ ‫غــذای دام هــا شــده اســت‪ ،‬گفــت‪۱۴۰ :‬هزارتــن ذرت‬ ‫الــوده بــه افالتوکســین از ســال ‪ ۱۳۹۵‬در بنــادر‬ ‫وجــود دارد و حتــی یــک کیلوگــرم از ان وارد کشــور‬ ‫نشــده اســت‪ .‬ادعای مطرح شــده نیز اشــتباه اســت‬ ‫و ایــن محموله هــای الــوده نیــز در حــال برگشــت‬ ‫اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر هیــچ محمولــه خــوراک‬ ‫دامــی کــه اســتانداردهای ســازمان دامپزشــکی‪،‬‬ ‫ســازمان اســتاندارد و غــذا و دارو را پــاس نکننــد‪،‬‬ ‫امــکان ورود بــه کشــور را ندارنــد‪.‬‬ ‫نظارت سازمان دامپزشکی بر شیر خام و‬ ‫نهاده های کشاورزی‬ ‫ســعید ســلطانی‪ ،‬رییــس اتحادیــه دامــداران نیــز در‬ ‫واکنــش بــه ایــن موضــوع گفت‪:‬ســازمان دامپزشــکی‬ ‫روی شــیرخامی کــه جم ـع اوری می شــود ازمایش هــای‬ ‫الزم را انجــام می دهــد و اگــر ســامت انهــا تاییــد‬ ‫نشــود بــه مراکــز دیگــر ارســال نمی شــوند‪ .‬همچنیــن‬ ‫نهاده هایــی ماننــد جــو ‪ ،‬ذرت و امثــال ان توســط‬ ‫ســازمان دامپزشــکی مــورد ازمایــش قــرار می گیرنــد‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر ایــن نهاده هــا کشــت میکروبــی شــده و در‬ ‫صــورت عــدم الودگــی ترخیــص می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ممکــن اســت خــوراک دام در برخــی‬ ‫مناطــق بــه دلیــل نگهــداری نامناســب دارای ایــن‬ ‫ســم باشــد امــا نبایــد مــوارد اینچنینی را بــه کل موارد‬ ‫بســط داد‪ .‬ایــن اشــتباهات در هــر حرف ـه ای وجــود‬ ‫دارد ولــی عمومیــت نــدارد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه دامــداران بــا بیــان اینکــه ممکــن‬ ‫اســت افالتوکســین در مــواد خوراکــی کــه مدتــی‬ ‫می ماننــد ایجــاد شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬افالتوکســین‬ ‫غیرقابــل اجتنــاب اســت امــا اســتانداردی توســط‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی تعییــن شــده اســت و‬ ‫بــران اســاس نهاده هایــی کــه کمتر از ‪ ۲۰ppb‬باشــند‬ ‫توســط ســازمان دامپزشــکی پذیرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫ســلطانی در پایان گفت‪ :‬شــیرخام توســط ســازمان‬ ‫دامپزشــکی ازمایــش می شــود و بعــد ازاینکــه ایــن‬ ‫شــیر بــه کارخانــه مــی رود ســازمان غــذا و دارو و‬ ‫وزارت بهداشــت نیــز نظــارت و ازمایش هــای الزم را‬ ‫روی ان انجــام می دهند‪/.‬ایســنا‬ ‫سرهنگ مراد مرادی کرناچی ؛معاون اجتماعی پلیس پایتخت ‪:‬‬ ‫تاسیس پلیس امنیت اقتصادی ابتکاری پیشگامانه در حوزه ارتقای فضای کسب و کار‬ ‫برخوردباباندهای سازمان یافته ومقابله بافساداقتصادی اولویت پلیس امنیت اقتصادی است‬ ‫«پلیــس امنیــت اقتصــادی» بــا هوشــمندی فرماندهــی محتــرم ناجــا در راســتای منویــات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫تاسیس‬ ‫پلیس امنیت‬ ‫اقتصادی‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬شانزدهم‬ ‫عنوان‪:‬تبانی ضامن (بانک) با مضمون عنه(ضمانت خواه)‬ ‫ادامــه قســمت ‪:...15‬متــن قــرارداد پایــه‬ ‫منعقــده فــی مابیــن ضمانــت خــواه و‬ ‫مضمــون لــه‪ ،‬میتوانــد حاکــی از تبانــی‬ ‫متعاملیــن بــرای بــردن مال ضامن باشــد‪.‬‬ ‫اگــر فروشــنده یــا معامــل‪ ،‬کاال را چنــد‬ ‫مــاه قبــل از دریافــت بهــاء تحویــل خریــدار‬ ‫دهــد قطعــا بــه اعتبــار تضمیــن بالقیــد و‬ ‫بالشــرط پرداخــت ‪ %100‬بهــای کاال توســط‬ ‫بانــک اســت‪ .‬بــه عبارتــی مضمــون عنــه‬ ‫بــا تبانــی ضامــن میتوانــد مقولــه تبدیــل‬ ‫تعهــد مصــداق مفــاد بند‪2‬مــاده‪ 292‬قانــون‬ ‫مدنــی را پدیــد اورد!!!‪.‬‬ ‫و ایــن درحالــی اســت کــه تبدیــل تعهــد بــا‬ ‫تراضــی متعهدیــن بایــد حاصــل شــود‪ .‬امــا‬ ‫در اینمــورد تیدیــل تعهــد بــه بانک تحمیل‬ ‫ـل تعهد نیز‬ ‫ـل تبدیـ ِ‬ ‫میگــردد!‪ .‬منشــاء تحمیـ ِ‬ ‫اهمــال مدیــران ذیربــط بانــک صــادر کننده‬ ‫ضمانــت نامــه اســت‪ .‬زیــرا ضمانــت نامــه‬ ‫بــا تعهــد پرداخــت صــد در صــد قیمــت کاال‬ ‫بــه گونــه ای صــادر میشــود کــه از وصــف‬ ‫بــاز دارندگــی برخــوردار نیســت و اشــکارا‬ ‫ناقــض اییــن نامــه تضمیــن معامــات‬ ‫دولتــی مصــوب ‪ 1394/09/22‬اســت‪.‬‬ ‫زیــرا قانونگــذار جــواز تضمیــن و تعهــد‬ ‫پرداخــت ‪ %10‬بهــای کاال را صــادر نمــوده‬ ‫و نــه ‪ %100‬قیمــت انــرا! مضافــا در رویــه‬ ‫جــاری بانکهــا نیــز کــه بایــد ضمانــت نامــه‬ ‫ت قیمــت کاال‪ ،‬متضمــن‬ ‫تعهــد پرداخــ ِ‬ ‫اخــذ وثائقــی باشــد کــه تخلــف از تعهــدات‬ ‫قــرارداد پایــه بــه صرفــه متخلــف نباشــد‪.‬‬ ‫افــزون بــر ان مدیــران ذیربــط صــادر‬ ‫کننــده چنیــن ضمانــت نامــه ای کــه بــا‬ ‫مضمــون عنــه یــد واحــد شــده اند‪ ،‬بــا تغییر‬ ‫عنــوان ظاهــری ضمانــت نامــه از تعهــد‬ ‫پرداخــت قیمــت خریــد کاال و ماشــین‬ ‫االت بــه تعهــد حســن اجــرای تعهــدات؛‬ ‫وثائــق تعریــف شــده بــرای ضمانــت نامــه‬ ‫تعهــد حســن اجــرای تعهــدات را جایگزیــن‬ ‫ضمانــت نامــه تعهــد پرداخــت مینماینــد‪.‬‬ ‫واضــح و مبرهــن اســت ضمانــت نامــه‬ ‫حســن اجــرای تعهــدات کــه تضمیــن بــه‬ ‫پرداخــت ‪ %5‬تــا ‪ %10‬مبلــغ قــرارداد میشــود‬ ‫بــا ضمانــت نامــه تعهــد پرداخــت کاال‬ ‫کــه در ان تعهــد بــه پرداخــت ‪ %100‬مبلــغ‬ ‫قــرارداد شــده اســت مالحظــه نماییــد تــا‬ ‫چــه انــدازه تفــاوت ماهــوی دارد‪.‬‬ ‫عمــا ریســک تجــاری ضمانــت نامه تعهد‬ ‫پرداخــت ‪ 20‬برابــر بیــش از ضمانــت نامــه‬ ‫حســن اجــرای تعهــدات اســت‪ .‬اکنــون اگــر‬ ‫وثائــق توثیقــی مضمــون عنــه بــرای ایــن‬ ‫دو ضمانــت نامــه یکســان باشــد‪ ،‬نیــازی‬ ‫بــه بیــان نیســت کــه مضمــون عنــه عمــا‬ ‫تشــویق بــه نقــض عهــد قــرارداد پایــه‬ ‫شــده اســت!!‪ .‬تــا تعهــد حــال و نقــد بانــک‬ ‫را جایگزیــن تعهــد نســیه صعــب الوصــول‬ ‫خــود نمایــد‪ .‬زیــرا اگــر شــخصی از محــل‬ ‫ارتــکاب تخلــف ‪ a‬ریــال تحصیــل مــن‬ ‫غیرحــق کنــد‪ .‬و بدانــد کــه در فرض کشــف‬ ‫و محکومیــت‪ ،‬ملــزم بــه اســترداد همــان‬ ‫مبلــغ ‪ a‬ریــال خواهــد شــد‪ ،‬ترجیــح خواهــد‬ ‫ف‬ ‫داد کــه تخلــف کنــد‪ .‬زیــرا در فــرض کشـ ِ‬ ‫تخلــف‪ ،‬چیــزی بیشــتر از انچــه بــرده اســت‬ ‫عــودت نخواهــد داد‪ .‬و اگــر کشــف نشــود‪،‬‬ ‫مالک‪a‬ریــال ناحــق شــده اســت‪!!!.‬‬ ‫در قوانیــن مــدون‪ ،‬قانــون گــذار در هــر‬ ‫مــورد کــه تخلــف و جرمــی را احصــاء کــرده‬ ‫‪ ،‬بهــاء و هزینــه ارتــکاب بــه جــرم را خیلــی‬ ‫ـل مبلــغِ مقررکــرده اســت ‪ .‬تــا‬ ‫بیــش از اصـ ِ‬ ‫اقــدام مجرمانــه بــه صرفه و صــاح مرتکب‬ ‫نباشــد‪ .‬بنابرایــن اگــر در روابــط تجــاری‪،‬‬ ‫اخــاق حســنه حاکــم نباشــد‪ ،‬شــخص‬ ‫ترجیــح میدهــد کــه تعهدحــال را متوجــه‬ ‫دیگــری نمــوده و تعهــد موجــل را متوجــه‬ ‫خــود نمایــد‪ .‬خاصــه تعهــد موجلــی کــه‬ ‫ایفــای ان مســتلزم طــرح دعــوای حقوقــی‬ ‫دراز مــدت باشــد‪ .‬در اینصــورت ســودی کــه‬ ‫از جایگزینــی تعهدحــال بــا تعهــد موجــل‬ ‫حاصــل شــده‪ ،‬میتوانــد موجــب تادیــه‬ ‫ـل دیــن نیــز گــردد‪ .‬در مانحن فیه انچه‬ ‫اصـ ِ‬ ‫کــه قــرارداد پایــه را غیرمتعــارف و صــوری‬ ‫مینمایانــد‪ ،‬ضمانــت نامــه هایــی اســت‬ ‫کــه در انهــا تعهــد بــه پرداخــت کل مبلــغ‬ ‫قــرارداد شــده و عمــا خریــدار را نســبت‬ ‫بــه فروشــنده بــری الذمــه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایط و اوضــاع و احوالــی اگــر‬ ‫خریــدار در سررســید ِ منعکــس در قــرارداد‪،‬‬ ‫مبــادرت بــه ادای دیــن کنــد‪ ،‬فقــط از ســر‬ ‫اخــاق اداء کــرده اســت!!‪ .‬زیــرا بــا تبدیــل‬ ‫دیــن‬ ‫تعهــد ِ باالگفتــه‪ ،‬الزامــی بــه اداء‬ ‫ِ‬ ‫حــال‪ ،‬نداشــته اســت‪ .‬چــرا کــه کاال را چنــد‬ ‫مــاه قبــل از سررســید تعهــد بــه پرداخــت؛‬ ‫تحویــل گرفتــه و در بــازار معاملــه کــرده‬ ‫اعتراف به ‪ 29‬فقره سرقت‬ ‫اعتراف سارق حرفه ای جاجرم‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪ 29‬فقــره‬ ‫ســرقت محتویــات خــودرو در شهرســتان «گنبــدکاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت محتویــات‬ ‫خــودرو در «گنبــدکاووس»‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ســارق یــا ســارقان احتمالــی بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪ 12‬طالقانــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران پس از بررســی شــیوه و شــگرد ســرقت ها و انجام تحقیقات میدانی‬ ‫گســترده موفــق بــه شناســایی ســارق حرفــه ای و ســابقه دار شــده و طــی هماهنگــی بــا‬ ‫مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه و پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات غیــر قابــل انــکار پلیــس چــاره ای جز اعتراف نداشــت و بــه ارتکاب‬ ‫‪ 29‬فقــره ســرقت محتویــات خــودرو در شهرســتان «گنبــدکاووس» اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در پرونــده خــود ســابقه ‪ 11‬فقــره زنــدان‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارق پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی و دوبــاره روانــه زنــدان شــد‪.‬‬ ‫ی اگهــی تغییــرات موسســه اتحادیــه صنــف‬ ‫متن اگه ‬ ‫فروشــندگان لــوازم الکتریکــی و ســیم کشــی ســاختمان شهرســتان‬ ‫گــرگان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت ‪ 680‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14006096492‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی مــورخ‪ 1398/08/01‬ونامــه شــماره ‪28/07/1398-1955‬اتــاق‬ ‫اصنــاف مرکــز اســتان گلســتان ‪ -‬گــرگان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ - :‬رســول رجبــی بــه کــد ملــی ‪ - 2121798226‬حجــت‬ ‫مردانــی بــه کــد ملــی ‪ - 2249761280‬نقــی پــور باقــر بــه کدملــی‬ ‫‪ - 2120332991‬حســین رفیعــی بــه کــد ملــی ‪ - 2121267018‬ابــوذر‬ ‫حســام بــه کدملــی ‪ 2122517883‬بــه ســمت اعضــاء هئیــت مدیــره‬ ‫بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیدنــد ‪ - .‬توکتــم محمــودی بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 2122595345‬بــه ســمت مدیــر اجرائــی بــرای مــدت ‪ 4‬ســال‬ ‫انتخــاب گردیــد‪ - .‬اقــای عبدالرحمــن اهنگــر ارضتــی بــه کدملــی‬ ‫‪ 2181624399‬بــه ســمت بــازرس اصلــی بــرای مــدت ‪ 4‬ســال‬ ‫انتخــاب گردیــد‪ - .‬روزنامــه کثیراالنتشــار بــازار کســب و کار گلســتان‬ ‫جهت نشــر اگهی های شــرکت انتخاب شــد‪ .‬اداره کل ثبت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)741581‬‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیــر تجــاری اتحادیــه صنــف خواربــار و‬ ‫لبنیــات فروشــان شهرســتان گــرگان بــه شــماره ثبت ‪ 945‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14008167104‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‬ ‫‪ 1398/06/17‬طــی مجوز شــماره ‪128/4/37618‬مــورخ‪1398/7/3‬‬ ‫ســازمان صنعــت ومعــدن اســتان گلســتان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪:‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬احمــد قلعــه نــوی کــد ملــی‬ ‫‪ 6249472381‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و حســین ذوقــی‬ ‫بــه کــد ملــی ‪ 2121086935‬بــه ســمت نائــب رئیــس اول هیئــت‬ ‫مدیــره و هــادی ایمانــی نســب بــه کــد ملــی ‪ 5219853627‬بــه‬ ‫ســمت نائــب رئیــس دوم هیئــت مدیــره و علــی ایمانــی زاده بــه‬ ‫کدملــی ‪ 2110253878‬بــه ســمت دبیــر هیئــت مدیــره و ســید‬ ‫محســن عقیلــی بــه کــد ملــی ‪ 21813111846‬بــه ســمت خزانــه دار و‬ ‫محمــد حســن کریمــی بــه کــد ملــی ‪ 2121836632‬به ســمت عضو‬ ‫هیئــت مدیــره و علــی اکبــر کریمــی بــه کــد ملــی ‪ 6429740854‬بــه‬ ‫ســمت عضــو هیئــت مدیــره موسســه بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ .‬کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق بهــادار و بانکــی بــا امضــاء‬ ‫خزانــه دار و امضــائ رئیــس و در غیــاب هــر یــک بــا امضــاء نائــب‬ ‫رئیــس اول همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر میباشــد اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امالک اســتان گلســتان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)741586‬‬ ‫اســت‪ .‬علیهــذا مالحظــه میگــردد که چنین‬ ‫ضمانــت نامــه ای قــرارداد پایــه را صــوری‬ ‫نمــوده و صرفــا تبدیــل بــه وســیله ای‬ ‫بــرای تحصیــل منافــع مــن حــق از بانــک‬ ‫شــده اســت‪ .‬توضیحــا مبلــغ تضمیــن شــده‬ ‫درضمانــت نامــه حســن اجــرای تعهــدات‬ ‫پــروژه هــای ســاختمانی و مشــابه براســاس‬ ‫مــاده ‪ 34‬شــرایط عمومــی پیمــان و اییــن‬ ‫نامــه تضمیــن معامــات دولتــی معــادل‬ ‫‪ %5‬مبلــغ اولیــه قــرارداد اســت‪ .‬و در‬ ‫خریــد کاال و ماشــین االت بــر اســاس‬ ‫مندرجــات جــدول ‪ 3‬بنــد ب مــاده ‪ 5‬اییــن‬ ‫نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مصــوب‬ ‫‪ 1394/09/22‬هیــات وزیــران کــه موضــوع‬ ‫مــاده‪ 6‬قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات‬ ‫مالــی دولــت‪ ،‬مصــوب ســال ‪1380‬مــی‬ ‫باشــد‪ ،‬معادل ‪ %10‬ارزش کاالی خریداری‬ ‫شــده مــی باشــد‪.‬بنابراین مالحظــه میگــردد‬ ‫قانونگــذار در هیــچ مــورد جــواز تضمیــن‬ ‫‪ %100‬قیمــت کاال را مقــرر نکــرده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه در ضوابــط و مقــررات جــاری بانکهــا‬ ‫مشــاهده شــده اســت کــه جهــت صــدور‬ ‫ضمانــت نامــه تعهــد پرداخــت ‪ 20‬تــا ‪30‬‬ ‫درصــد وجــه نقــد از مضمــون عنــه دریافت‬ ‫میشــود و مابقــی نیــز بــا احتســاب ‪20‬‬ ‫درصــد اضافــی از طریــق ترهیــن امــاک‬ ‫ســهل البیــع تامیــن میگــردد‪ .‬امــا فــارغ از‬ ‫اینکــه ایــن ضوابــط نیــز بــه هیچوجــه برای‬ ‫ممانعــت از تبانــی بــرای بــردن مــال بانــک‬ ‫کافــی نیســت‪ ،‬متاســفانه مالحظــه شــده‬ ‫اســت کــه بــا تغییــر عنــوان ضمانــت نامــه‬ ‫تعهــد پرداخــت بــه ضمانــت نامــه حســن‬ ‫اجــرای تعهــدات؛ ایــن انــدک هــم اجــراء‬ ‫نمیشــود و بــا وصــول ‪ %10‬نقــد و مابقــی‬ ‫بــا اخــذ اســناد تعهــد اور ماننــد ســفته و‬ ‫چــک؛ ضمانــت نامــه تعهــد پرداخــت بــه‬ ‫‪ %100‬قیمــت کاال صــادر میشــود!! بنابراین‬ ‫در حالتــی کــه بایــد بــرای صــدور ضمانــت‬ ‫نامــه‪ ،‬ضوابطــی اعمــال گــردد کــه در ان‬ ‫نقــض تعهــد قــرارداد پایــه بــه صرفــه و‬ ‫صــاح مضمــون عنــه نباشــد‪ ،‬در حالیکــه‬ ‫بــه ترتیبــی صــادر میشــوند کــه نقــض‬ ‫عهــد قــرارداد پایــه‪ ،‬بیشــتر از وفــای بــه ان‪،‬‬ ‫حــال مضمــون عنــه ســودمند اســت‪.‬‬ ‫بــه‬ ‫ِ‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫سرپرســت فرماندهی انتظامی شهرســتان جاجرم از دســتگیری سارق‬ ‫حرفــه ای بــا ‪ 23‬فقــره ســرقت در این شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید جــواد عطــاردی بــا اعــام جزئیات این خبر گفــت‪ :‬در پی‬ ‫اعــام چندیــن مــورد ســرقت در ســطح شهرســتان بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در همیــن رابطــه بــا گشــت زنــی هــای‬ ‫هدفمنــد و همچنیــن انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی گســترده موفــق‬ ‫شــدند ســارق را مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه ایــن فــرد دســتگیر و بــرای تکمیــل تحقیقــات و تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عطــاردی بــا بیــان اینکــه متهــم در تحقیقــات انجــام شــده بــه ‪23‬‬ ‫فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در نهایــت ایــن‬ ‫فــرد بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫قضائــی و امــوال کشــف شــده نیــز بــه مــال باختــگان تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫اشراف اطالعاتی‪ ،‬گامی مهم در مقابله هدفمند با مواد مخدر‬ ‫ســردار «محمــد مســعود زاهدیــان» در جمــع فرمانــده و مســئوالن انتظامــی گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬مــواد‬ ‫مخــدر و اعتیــاد از مهمتریــن چالــش هــا و دغدغــه هــای جوامــع بشــری اســت کــه ســازمان هــای مختلفی‬ ‫بــرای مبــارزه بــا ان نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ناجــا‪ ،‬بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص‬ ‫مقابلــه هدفمنــد بــا پدیــده شــوم مــواد افیونــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بنــا بــه فرمایــش رهبــر فرزانــه انقــاب‪،‬‬ ‫تــاش در راســتای مقابلــه بــا موادمخــدر یــک جهــاد مقــدس در راه اعتــای نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی اســت کــه ایــن بیانــات نشــان از اهمیــت ایــن حــوزه دارد‪.‬‬ ‫ســردار زاهدیــان‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه مقابلــه بــا موادمخــدر یــک تکلیــف قانونــی و شــرعی بــرای پلیــس‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در طول ‪ 40‬ســال گذشــته بیش از ‪ 12‬هزار تن انواع مواد افیونی در ســطح کشــور کشــف‬ ‫شــده اســت کــه در صــورت توزیــع‪ ،‬جوانــان بســیاری بــه دام اعتیــاد کشــیده مــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه لــزوم شناســایی سرشــاخه هــای قاچــاق مــواد افیونــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬کار در حــوزه‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر بایــد هدفمنــد و ریشــه ای باشــد بــه طــوری کــه احــاد جامعــه اثرات مثبت و ســازنده‬ ‫ایــن اقدامــات را درک کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــروی انتظامــی بــا تاکیــد بــر تــاش در راســتای پیشــگیری از اعتیاد‬ ‫جوانــان بــه مــواد مخــدر‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اعــزام کارشناســان انتظامــی بــه جوامــع هــدف از جملــه مراکــز‬ ‫اموزشــی‪ ،‬اصناف و محالت و ارتقاء ســطح اگاهی شــهروندان‪ ،‬نقش به ســزایی در پیشــگیری از اســیب‬ ‫هــای اجتماعــی خصوصــا اعتیــاد دارد‪.‬‬ ‫ســردار زاهدیــان‪ ،‬بــا اشــاره بــه اهمیــت اشــراف اطالعاتــی پلیــس بــرای مقابلــه هدفمنــد بــا مــواد مخــدر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مــی تــوان بــا یــک برنامــه ریــزی منســجم و شناســایی نقــاط جــرم خیــز‪ ،‬بــرای رفــع مشــکالت و‬ ‫دغدغــه هــای مــردم در ان مناطــق اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫موادمخدر‪ ،‬یکی از جرایم سازمان یافته بین المللی‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه‪ ،‬ســردار «روح االمیــن قاســمی»‪ ،‬مــواد مخــدر را یکــی از جرایــم ســازمان یافتــه‬ ‫بیــن المللــی دانســت و گفــت‪ :‬اعتیــاد‪ ،‬زمینــه ســاز بســیاری از جرایــم و اســیب هــای اجتماعــی بــوده لــذا‬ ‫مقابلــه هدفمنــد بــا ایــن پدیــده شــوم از ضروریــات اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه کشــف بیــش از ‪ 9‬تــن و ‪ 300‬کیلو انــواع مواد افیونــی از ابتدای‬ ‫ســال جــاری تاکنــون در ســطح اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای مقابلــه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬عــزم ملــی و تــاش جهــادی‬ ‫همــه دســتگاه هــای متولــی الزم اســت و تنهــا بــا اقدامــات یــک ســازمان نمــی تــوان بــا ایــن بــای خانمان‬ ‫ســوز مبــارزه کرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬فرهنــگ ســازی‪ ،‬ارتقــاء ســطح اگاهــی خانــواده هــا و حضــور فعــال‬ ‫کارشناســان در مراکــز اموزشــی از جملــه اقدامــات اساســی در حــوزه مقابلــه بــا مــواد مخــدر اســت کــه‬ ‫پلیــس گلســتان برنامــه هــای متنوعــی در ایــن خصــوص اجــرا کــرده اســت‪.‬‬ ‫رسانه و بحران‬ ‫نقــش دوگانــه رســانه هــا در بحــران ســازی و بحــران زدایــی ‪،‬‬ ‫دســت کــم بــر صاحــب نظــران این عرصه‪ ،‬واقعیتی اشــکار اســت‪.‬‬ ‫امــروزه در عصــر ارتباطــات و اطالعــات‪ ،‬هــرگاه بحرانــی رخ مــی‬ ‫دهــد انچــه ذهــن را بــه خــود مشــغول مــی کنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫ایــا رســانه هــا بــا محــرک بحــران همــراه خواهنــد شــد یــا در مهــار و‬ ‫بــرون رفــت از ان گام بــر خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫امــروزه مــردم اساســا از طریــق رســانه هــا اطالعــات‬ ‫مختلفــی دریافــت مــی کننــد‪ .‬فعالیــت رســانه هــا در عرصــه‬ ‫اطــاع رســانی و تبلیغــات ان هــا را بــه عامل محوری شــکل‬ ‫دهــی افــکار عمومــی در جوامع معاصر تبدیل کرده اســت ‪.‬‬ ‫رســانه هــا بــا توجــه بــه قدرتــی کــه در جــذب تــوده مخاطبان‬ ‫و مشــارکت در فراینــد شــکل دهــی بــه افکار عمومــی دارند‪،‬‬ ‫نقــش قابــل مالحظــه ای در بحــران هــا و کشــمکش هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و بیــن المللــی ایفــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه درک عمومــی جامعــه و واکنــش هــای تشــدید کننــده و یــا‬ ‫ثبــات بخــش تــوده هــا در قبــال بحــران منحصــرا در اختیــار رســانه‬ ‫هــا نیســت امــا رســانه هــا در ایــن زمینــه بــه عنــوان یکــی از مهــم‬ ‫تریــن عوامــل و بازیگــران اجتماعــی مطــرح هســتند‪.‬‬ ‫نگــرش سیســتماتیک بــه رویدادهــا از جمله رویــداد های بحرانی‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه در ویتریــن و پــس زمینــه و پشــت پــرده هــر‬ ‫بحرانــی بازیگــران مختلــف کــم و بیــش ایفــای نقــش مــی کننــد‪ ،‬با‬ ‫نقــش هایــی کــه شــاید بعضــا ناخواســته و نــا اگاهانــه نیــز باشــد‪.‬‬ ‫ایــن بازیگــران اعــم از مــردم و گــروه هــای مختلــف اجتماعــی و‬ ‫صنفــی‪ ،‬نهادهــای دولتــی‪ ،‬عناصــر بیــن المللــی و رســانه هــا‬ ‫هســتند بــا ایــن نــگاه اســت کــه نقــش رســانه هــا در هــر بحــران‬ ‫قابــل مشــاهده‪ ،‬ردیابــی و تحلیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫محققــان معتقدنــد‪ ،‬رســانه هــا مــی تواننــد تغییــرات پیــش بینی‬ ‫شــده یــا تغییــرات ناخواســته ای را موجــب شــوند ‪ ،‬تغییــرات‬ ‫محــدودی ایجــاد کننــد‪ ،‬تغییــرات را ســهولت بخشــند‪ ،‬وضــع‬ ‫موجــود را تقویــت کننــد و یــا از تغییــر در وضــع موجــود جلوگیــری‬ ‫کننــد‪ .‬همــه ایــن تغییــرات در ســطح افــراد‪ ،‬نهادهــای جامعــه و‬ ‫فرهنــگ رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫درخصــوص ارتبــاط بیــن بحــران‪ ،‬جامعــه و رســانه مــی تــوان بــه‬ ‫مــدل تعاملــی «بحران‪-‬رســانه‪-‬جامعه» اشــاره کــرد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫ایــن مــدل از ســویی بحــران هــا عضــو جدایــی ناپذیــر جوامــع و‬ ‫زندگــی بشــری هســتند و از ســویی دیگــر‪ ،‬رســانه هــا جــزء جدایــی‬ ‫ناپذیــر بحــران هــا بــه شــمار مــی رونــد همچنین رســانه هــا عضوی‬ ‫جدانشــدنی از زندگــی اجتماعــی هســتند و بــر جامعــه تاثیــر مــی‬ ‫گذارنــد؛ همانگونــه کــه بحــران هــا بــر زندگــی اجتماعــی اثرگــذار‬ ‫هســتند‪ .‬در نهایــت ایــن کــه بحــران هــا بــر رســانه هــا نیــز اثــر مــی‬ ‫گذارنــد و از ایــن رو مــی تــوان نوعــی مــدل تعاملــی میــان ایــن ســه‬ ‫قائــل شــد‪.‬‬ ‫نقش دوگانه رســانه ها در بحران ســازی و بحران زدایی‪ ،‬دســت‬ ‫کــم بــر صاحــب نظــران عرصــه بحــران‪ ،‬واقعیتــی اشــکار اســت‪.‬‬ ‫امــروزه در عصــر ارتباطــات و اطالعــات‪ ،‬هــرگاه بحرانــی رخ مــی‬ ‫دهــد انچــه ذهــن را بــه خــود مشــغول مــی کنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫ایــا رســانه هــا بــا محــرک بحــران همــراه خواهنــد شــد یــا در مهــار و‬ ‫بــرون رفــت از ان گام بــر خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی در همــان حــال کــه رســانه هــا مــی تواننــد ابــزاری در‬ ‫خدمــت بحــران زدایــی و یــا کاهــش اثــرات ان باشــند‪ ،‬مــی تواننــد‬ ‫ابــزاری در خدمــت بحــران ســازی و تشــدید بحــران بــه شــمار رونــد‪.‬‬ ‫رســانه هــای نویــن بحــران هــای ملــی و بیــن المللــی را وارد‬ ‫مرحلــه جدیــدی کــرده انــد‪ .‬در مراحــل بعــدی و بــه ویــژه در‬ ‫عصــر دیجیتــال و جهانــی شــدن‪ ،‬وضعیت و گســتره انتشــار‬ ‫سال پنجم‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬بهمن ‪1398‬‬ ‫هیچگاه با گوشی یا تبلت دیگران کارهای مهم و تراکنش های بانکی را انجام ندهید ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪230‬‬ ‫پیــام ترکیبــی از فــرد و جامعــه‪ ،‬دولــت و مــردم‪ ،‬ملــی‪،‬‬ ‫بیــن المللــی و جهانــی را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن وضعیــت‪ ،‬پیــام نــه تنهــا ناقــل معنــا بلکــه تولیــد‬ ‫کننــده ان اســت و در ایــن حالــت اســت کــه بحــران مــی توانــد‬ ‫پیچیــده تــر‪ ،‬عمیــق تــر‪ ،‬گســترده تــر و جــدی تــر باشــد‪.‬‬ ‫رســانه هــای مــدرن بــا ارائــه نقــش هــای مختلــف‪ ،‬توانایــی زیادی‬ ‫در اغــاز‪ ،‬مدیریــت و فرجــام بحــران هــا دارنــد‪ .‬ایــن توانایــی بــه طور‬ ‫عمــده از طریــق چهــار شــیوه تاثیــر گــذاری کــه مبتنــی بــر نظریــه‬ ‫کاشــت‪ ،‬انــگاره ســازی‪ ،‬اســطوره ســازی و نقــش وقایــع رســانه ای‬ ‫اســت‪ ،‬عمــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫رســانه هــا بــا بــه کار گیــری شــیوه هــای روی هــم انباشــتگی‬ ‫تاثیــرات جزئــی‪ ،‬تصویــر ســازی جنبــه هــای گوناگــون واقعیــت در‬ ‫اذهــان‪ ،‬تبدیــل گفتمــان هــای رســانه ای بــه حالــت هــای قضــاوت‬ ‫مدارانــه ای و ســر انجــام خلــق معنــا در توالــی حــوادث مــی تواننــد‬ ‫بــه شــکل جــدی و فراگیــر در تولیــد‪ ،‬انتشــار‪ ،‬کنترل و پایــان بحران‬ ‫هــا تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫پیــام یــک گلولــه معناســت‪ ،‬ایــن گلولــه مــی توانــد از ســوی‬ ‫فرســتنده شــلیک شــود و بــه گیرنــده اصابــت کنــد ‪ ،‬منحــرف شــود‬ ‫‪ ،‬مــورد تفســیرهای مختلــف قــرار گیــرد یــا اصــا بــه هــدف اصابــت‬ ‫نکند ‪ .‬منحرف شــدن پیام نیز می تواند اشــکال مختلفی داشــته‬ ‫باشــد کــه همــه ان هــا بــه فرهنــگ ‪ ،‬درجــه دانایــی ‪ ،‬مقاومــت‪،‬‬ ‫هویــت و اعتبــار پیــام بســتگی دارد‪.‬‬ ‫بــدون ارســال و دریافــت پیــام‪ ،‬بحــران نمــی توانــد از حالــت یــک‬ ‫تغییــر ناگهانــی فراتــر رود‪ .‬بنابرایــن بحــران‪ ،‬بــدون ســوار شــدن بــر‬ ‫پیــام قــادر نیســت معنــای گســترده خــود را منعکــس کنــد‪ .‬بحــران‬ ‫هــای مختلــف سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬امنیتــی و نظامــی هــر چقــدر‬ ‫هــم وســیع باشــند پیــش از انکــه از ســوی رســانه بــه پیــام روزمــره‬ ‫در ســطح جامعــه تبدیــل شــوند‪ ،‬معنایــی نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬رســانه هــا هســتند کــه مــی تواننــد بحــران‬ ‫خامــوش یــا نهــان را بــه بحــران اشــکار و علنــی تبدیــل کننــد‪ .‬مهــم‬ ‫تریــن ابــزار رســانه هــا نیــز «پیــام» در اشــکال مختلــف ان اســت‬ ‫کــه مــی توانــد معنایــی واقعــی‪ ،‬غیــر واقعــی‪ ،‬مســخ شــده‪ ،‬تبدیــل‬ ‫یافتــه‪ ،‬منحــرف شــده‪ ،‬ناقــص یــا چنــد منظــوره را طراحی کنــد و به‬ ‫مخاطبــان برســاند‪.‬‬ ‫وضیعــت پذیــرش پیــام از جانــب مخاطــب نیــز کــه همــواره مــورد‬ ‫چالــش بــوده در نــازل تریــن ســطح خــود نمــی توانــد نادیــده گرفته‬ ‫شــود بــه هرحــال در هــر ســطح از اقنــاع و پذیــرش‪ ،‬مخاطــب بــه‬ ‫نحــوی غیــر قابــل انــکار بــا پیــام در تعامــل اســت‪ .‬تعاملــی کــه‬ ‫مــی توانــد از نفــی تــا پذیــرش مطلــق در بــر گیــرد امــا بــه هرحــال‬ ‫مخاطــب ناگریــز از تعامــل بــا پیــام اســت و ایــن خــود یکــی از‬ ‫شــگردهای بــزرگ رســانه ای در عصــر کنونــی اســت‪.‬‬ ‫نقش رسانه ها در مدیریت بحران‬ ‫امــروزه عملکــرد رســانه هــا در مدیریــت بحــران بــا توجــه بــه‬ ‫خصلــت میــان رشــته ای ان از زوایــای گوناگــون و از دیــدگاه‬ ‫هــای مختلــف نظــری قابــل تبییــن اســت و هــر ناظــر بــه فراخــور‬ ‫چارچــوب نظــری‪ ،‬جهــان بینــی‪ ،‬ارزش هــا‪ ،‬گفتمــان هــا و تلقــی‬ ‫و تصــور متفاوتــی کــه از واقعیــت جامعــه دارد‪ ،‬بــه ایــن مســائل‬ ‫پاســخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در بررســی رســانه و بحــران هریــک از دیــدگاه هــای‬ ‫انســان شناســی‪ ،‬روان شناســی‪ ،‬جامعــه شناســی‪ ،‬ارتباطــات‪،‬‬ ‫تاریــخ‪ ،‬مــردم شناســی‪ ،‬فلســفه‪ ،‬زبــان شناســی و ‪ ...‬بــا عوامــل و‬ ‫متغیرهــای مختلــف مــورد تاکیــد قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رســانه هــا بــا عملکــرد صحیح‪ ،‬صادقانه و ســرعت عمــل خود می‬ ‫تواننــد بــا جنــگ روانــی دشــمنان مقابلــه کــرده و از بــروز بســیاری‬ ‫شــایعات خصوصــا در مواقــع حســاس پیشــگیری کننــد و نقــش‬ ‫موثــری در ارتقــاء امنیــت روانــی جامعــه داشــته باشــند‪#.‬‬ ‫نویسنده‪« :‬علی بهرامی»؛‬ ‫معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫کاهش جان باختگان تصادفات رانندگی در خراسان شمالی‬ ‫جانشــین پلیــس راه کشــور گفــت‪ :‬طبــق امــار پزشــکی قانونــی در ‪ ۹‬مــاه امســال علی رغــم افزایــش یــک و چهــار دهــم درصــدی جــان باختــگان در‬ ‫جاده هــای کشــور نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خراســان شــمالی کاهــش ‪ ۹‬درصــدی در ایــن زمینــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ایــوب شــرافتی» در حاشــیه بازدیــد از محــور بجنــورد بــه جنــگل گلســتان علــت ایــن کاهــش را همــکاری تمامــی دســتگاه هــا بــا پلیــس راه و‬ ‫تــاش شــبانه روزی مامــوران در زمینــه روان ســازی ترافیــک‪ ،‬ارتقــای زیرســاخت هــا و وضعیــت خــوب برخــی از جــاده هــا دانســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مهم ترین محورهای شریانی کشور مسیر بجنورد به استان های شمالی کشور است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مســیر ‪ ۱۳۴‬کیلومتــری بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان حــدود ‪ ۶۹‬کیلومتــر ان به صــورت بزرگــراه اســت و تــا دهــه فجر هم ‪ ۱۰‬کیلومتــر در محدوده‬ ‫مهمانــک تــا زمــان صوفــی و چهــار کیلومتــر دیگــر هــم در محــدوده ربــاط قــره بیــل در ایــن مســیر بــه بهــره برداری می رســد‪.‬‬ ‫شــرافتی عنــوان کــرد‪ ۵۱ :‬کیلومتــر از ایــن مســیر کــه راه شــریانی و اصلــی اســت بــه صــورت دو طــرف باقــی مانــده کــه مســئوالن قــول بهــره بــرداری‬ ‫از ان را در ســال اینــده داده انــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪230‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪ -2.‬مرکز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولیــن‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبه از گناه‪ -6.‬قدم ‪ -‬ناس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظ ـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده‬ ‫و منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع‬ ‫راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکر االصــوات ‪ -‬حرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی‬ ‫‪1‬‬ ‫ شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون‬‫تجــارت بــرای امــور تجــاری تشــکیل‬ ‫‪2‬‬ ‫می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیــات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش اوراق‬ ‫بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مردم‬ ‫و ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال‬ ‫ تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد‬‫درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان‬ ‫خــرد کــرده در ابگوشــت ‪ -‬نقــاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫پنجشنبه ‪ 03‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 30‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫میراث‬ ‫عکس هفته‬ ‫اولین رویداد تخصصی تولید محتوای‬ ‫دیجیتال بسیج استان گلستان‬ ‫سفر وزیر میراث‬ ‫فرهنگی به خراسان‬ ‫شمالی لغو شد‬ ‫بزرگتریــن رویــداد تولیــد محتــوای دیجیتــال کشــور بــا حضــور صدهــا گــروه از‬ ‫تولیدکننــدگان محتــوای دیجیتــال همزمــان در اســتان گلســتان و ‪ 30‬اســتان‬ ‫دیگــر کشــور بــه همــت ســازمان فضــای مجــازی بســیج اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ایــن رویــداد ‪ 48‬ســاعته تولیــد محتــوا همزمــان در مراکــز اســتان هــای‬ ‫سراســر کشــور بــا حضــور مســئوالن اســتانی در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســلم معیــن‪ ،‬مســئول ســازمان فضــای مجــازی بســیج‪،‬‬ ‫‪ 1500‬نفــر در قالــب ‪ 500‬تیــم تخصصــی در ســه حــوزه نــرم افــزار‪ ،‬بــازی و‬ ‫انیمیشــن بــه تولیــد محتــوای تخصصــی در یــک موضــوع مشــخص طــی‬ ‫مــدت ‪ 48‬ســاعت اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود تولیــدات ایــن ‪ 1500‬نفــر ســازماندهی شــده در قالــب‬ ‫تیم هــای تخصصــی را‪ 200 ،‬نفــر بــه عنــوان داور‪ ،‬رصــد‪ ،‬ارزیابــی و داوری‬ ‫کــرده و خروجــی ایــن محصــوالت در صورتــی کــه دارای اســتانداردهای‬ ‫علمــی باشــند بــه یــک فینــال راه پیــدا می کنــد کــه تــا اســفند مــاه در‬ ‫تهــران برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫معاون سازمان صمت گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫ارزاوری ‪۲‬میلیون دالری فرش دستباف گلستان‬ ‫معــاون توســعه صــادرات ســازمان صمــت گلســتان از ارزاوری دو میلیــون‬ ‫دالری فــرش دســتباف اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫درویشــعلی حســن زاده اظهارکــرد‪ ۶۰ :‬هــزار بافنــده فــرش در ســطح‬ ‫اســتان فعــال هســتند کــه ‪ ۳۸‬هــزار نفــر انهــا بــا دریافــت کارت قالــب بافــی‬ ‫ســاماندهی شــده و تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قالــی بافــان گلســتان در شــهرهای گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬رامیــان و حتــی گــرگان‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫حســن زاده گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال‪ ،‬هنرمنــدان فــرش‬ ‫دســتباف گلســتان بیــش از ‪ ۷۹‬هــزار مترمربــع فــرش بــه وزن‬ ‫‪ ۳۱۸‬تــن تولیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه صــادرات ایــن کاال اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار مترمربــع فــرش دســتباف بــه وزن ‪ ۵۶‬تــن و بــه ارزش دو میلیــون‬ ‫معاون فرهنگی و اجرایی کانون گلستان‪:‬‬ ‫جشنواره «هنرهای نمایشی»‬ ‫کانون پرورش فکری گلستان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجرایــی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و‬ ‫نوجوانــان گلســتان‪ ،‬از برگــزاری مرحلــه اســتانی هجدهمیــن‬ ‫جشــنواره هنرهــای نمایشــی کانــون پــرورش فکــری در گــرگان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫الهــه مقصودلــو اظهارکــرد‪ :‬هجدهمیــن جشــنواره «هنرهــای‬ ‫نمایشــی» کانــون پــرورش فکــری گلســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــعار ایــن جشــنواره بــا عنــوان «نمایــش‪،‬‬ ‫تمریــن زندگــی‪ ،‬ســاختن اینــده»‪ ،‬گفــت‪ ۱۱ :‬گــروه از مراکــز‬ ‫فرهنگــی و هنــری سراســر اســتان در ایــن جشــنواره بــه روی‬ ‫صحنــه خواهنــد رفــت‪.‬‬ ‫مقصودلــو ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس فراخــوان و شــیوه نامه‬ ‫برگــزاری جشــنواره هنرهــای نمایشــی کانــون کــه از ســوی‬ ‫معاونت فرهنگی کانون ارســال شــده اســت این رویداد هنری‬ ‫در ســه بخــش نمایــش «زنده_عروســکی»‪« ،‬کتاب خانــه ای»‬ ‫(نمایــش خــاق و بازی هــای خــاق) و «نمایش نامه نویســی»‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر اجرایــی «هجدهمیــن جشــنواره هنرهــای نمایشــی»‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در ایــن دوره از جشــنواره ‪ ۱۵‬گــروه از سراســر‬ ‫اســتان شــرکت کــرده انــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۱‬گــروه بــه مرحلــه‬ ‫اســتانی راه پیــدا کــرده و روز پنجشــنبه مــورخ ‪ ۳‬بهمن مــاه‬ ‫در محــل مجتمــع فرهنگــی هنــری کانــون گــرگان بــه اجــرای‬ ‫نمایــش مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس نمایش هــای «مجیــد‪ ،‬هــی و فرچه هــا» بــه‬ ‫کارگردانــی ســارا مهرپویــا از مرکــز فرهنگــی هنــری شــماره دو‬ ‫گــرگان‪« ،‬شــبرنگ» بــه کارگردانــی نفیســه خانــدوزی از مرکــز‬ ‫فرهنگــی هنــری کانــون دلنــد‪« ،‬زال و ســیمرغ» بــه کارگردانــی‬ ‫مائــده بــای مرکــز فرهنگــی هنــری کانــون رامیــان‪« ،‬کــوزه طــا»‬ ‫بــه کارگردانــی مــارال صیادچــی از مرکــز فرهنگــی هنــری شــماره‬ ‫یــک کانــون گنبــد‪« ،‬افســانه روبــاه حلیه گــر» بــه کارگردانــی‬ ‫مرتضــی ممشــلی از مرکــز فرهنگــی هنــری کانــون مینودشــت‪،‬‬ ‫«در انتظــار بهــار» بــه کارگردانــی رضــوان ابــری از مرکــز‬ ‫فرهنگــی هنــری کانــون علــی ابادکتــول‪« ،‬نــوای گــرگ نــادان»‬ ‫بــه کارگردانــی شــهروز بایــی از مرکــز فرهنگــی هنــری کانــون‬ ‫گمیشــان‪« ،‬دوســتی» بــه کارگردانــی بی بــی رابغــه صــوف‬ ‫زاده از مرکــز فرهنگــی هنــری کانــون اق قــا‪« ،‬گمشــده» بــه‬ ‫کارگردانــی مشــترک ســبیکه ســادات میرقاســمی و ربابــه کالتــی‬ ‫از مرکــز فرهنگــی هنــری شــماره یــک کانــون گــرگان‪« ،‬گوســاله‬ ‫لــج بــاز» بــه کارگردانــی لطیفــه انصــاف و «شــازده و پهلــوان»‬ ‫بــه کارگردانــی لیلــی دولــت ابــادی از مرکــز فرهنگــی هنــری‬ ‫شــماره دو کانــون گنبــد بــه اجــرا در خواهــد امــد‪.‬‬ ‫هجدهمیــن جشــنواره هنرهــای نمایــش کانــون در دو ســطح‬ ‫اســتانی و کشــوری برگــزار می شــود و پــس از برگــزاری مرحلــه‬ ‫اســتانی از هــر اســتان ســه نمایــش بــه مرحلــه کشــوری راه‬ ‫پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــه زودی اتحادیــه صنفــی فــرش اســتان راه‬ ‫انــدازی خواهــد شــد کــه بــه حــل مشــکالت فرشــبافان کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫حســن زاده بــا اشــاره بــه خوشــه فــرش دســتباف گفــت‪ :‬ظــرف ســه‬ ‫ســال کــه از ایجــاد ایــن خوشــه در اســتان مــی گــذرد‪ ،‬اقدامــات زیــادی‬ ‫در خصــوص ســاماندهی‪ ،‬امــوزش و تحقیقــات و غیــره انجــام شــد و‬ ‫کنسرســیوم صادراتــی هــم در دســتورکار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر گرگان‪:‬‬ ‫دالر بــه کشــورهای اروپایــی و همســایه صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن زاده گفــت کــه بــه خاطــر برخــی از مســائل و سیاســت‬ ‫هــا در ارزاوری صــادرات طــی ‪ ۹‬ماهــه امســال نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از مباحثــی کــه مــا ان را دنبــال مــی‬ ‫کنیــم‪ ،‬ایجــاد کارگاه متمرکــز بافــت فــرش و ایجــاد کارگاه‬ ‫غیرمتمرکــز بــا مدیریــت متمرکــز اســت و طــی ایــن ســال‬ ‫هــا ‪ ۳۷‬کارگاه در قالــب پنــج کارگاه متمرکــز و ‪ ۳۲‬کارگاه‬ ‫غیرمتمرکــز ایجــاد کردیــم‪.‬‬ ‫حســن زاده اضافــه کــرد‪ :‬اتحادیــه تعاونــی فــرش‬ ‫دســتباف روســتایی را در اســتان ایجاد کردیم که هفت‬ ‫تعاونــی زیرمجموعــه ان اســت و امــورات فرشــبافان را‬ ‫پیگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه‬ ‫در امور اهل سنت شمال کشور‪:‬‬ ‫ائمه جماعات به علوم و فنون روز‬ ‫اشنایی کامل داشته باشند‬ ‫سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امــور اجتماعــی دفتــر‬ ‫نمایندگــی ولــی فقیــه در امــور اهــل ســنت شــمال کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬ائمــه جماعــات بــه علــوم و فنــون روز اشــنایی‬ ‫کامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫یاســر مقســم در کارگاه اموزشــی ســواد رســانه و اســیب‬ ‫شناســی فضــای مجــازی ویــژه ائمــه جماعــات اهل ســنت‬ ‫غــرب اســتان گلســتان‪ ،‬ضمــن تســلیت شــهادت ســردار‬ ‫ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی اظهارکــرد‪ :‬امــروز بایــد‬ ‫کارکــرد مســاجد اســتان‪ ،‬مباحــث فرهنگــی و اموزشــی و‬ ‫بهــره گیــری از علــم و دانــش باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه روز بــودن ائمــه جماعــات را از دالیــل اصلــی‬ ‫محبوبیــت میــان نمازگــزاران اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ائمــه‬ ‫راهیابی گروه موسیقی ژیار‬ ‫خراسان شمالی به جشنواره فجر‬ ‫گــروه موســیقی فولکلــور «ژیــار» از بیــن ‪ ۲۴۰‬گــروه‬ ‫شــرکت کننــده در ســی و پنجمیــن جشــنواره بین المللــی‬ ‫موســیقی فجــر انتخــاب شــده کــه ‪ ۲۹‬بهمــن مــاه به مدت‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقــه در تهــران اجــرای زنــده خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ ۱۱ :‬نفــر از‬ ‫عالقه منــدان و هنرمنــدان موســیقی مقامــی اســتان در‬ ‫ایــن گــروه حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ابوالحســن حیــدری اعضــای ایــن گــروه را لیــا انبارلــو‪،‬‬ ‫ارشــک زعفرانــی‪ ،‬حمیــد گریوانــی‪ ،‬بهنــام ایــزدی‪ ،‬علــی‬ ‫فتحــی‪ ،‬نویــد نجــات‪ ،‬تــورج نراقــی‪ ،‬جــواد ســاعدی‪ ،‬فــرزاد‬ ‫حاتمــی و حســین غالمــی دانســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هنرمنــدان گــروه ژیــار بــا حضــور در‬ ‫جشــنواره موســیقی فجــر تهــران‪ ،‬قطعــات «اللــه مــزار»‪،‬‬ ‫ســفر وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی بــه اســتان خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫بــه علــت انچــه کــه شــرایط نامســاعد جــوی و‬ ‫لغــو پروازهــا عنــوان شــده‪ ،‬لغــو شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی بنــا بــود علی اصغــر مونســان در‬ ‫ســفری دوروزه بــه ایــن اســتان ضمــن شــرکت‬ ‫در جلســات شــورای اداری و ســتاد خدمــات‬ ‫ســفر اســتان‪ ،‬حضــور در محــل مســابقات‬ ‫جهانــی ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی‬ ‫پهلوانــی و نشســت ســرمایه گــذاری مجموعــه‬ ‫مفخــم در اییــن بزرگداشــت بجنــورد بــه‬ ‫عنــوان شــهر ملــی گلیــم شــرکت کنــد‪.‬‬ ‫افتتــاح مــوزه فــرش شــیروان و پایــگاه‬ ‫میــراث فرهنگــی ارگ تاریخــی بلقیــس‬ ‫اســفراین از دیگــر برنامــه هــای ســفر وزیــر‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی عنــوان شــده بــود‪.‬‬ ‫لغــو مکــرر پروازهــای فــرودگاه بجنــورد‬ ‫بــه علــت شــرایط جــوی‪ ،‬یکــی از مشــکالت‬ ‫خراســان شــمالی بــرای حضــور مقامــات و‬ ‫مهمانــان کشــوری اســت‪.‬‬ ‫بازار موزه گرگان با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۳۰۶‬میلیاردی ساخته می شود‬ ‫جماعــات بایــد همــگام بــا دانــش و علــم نویــن گام بردارنــد‪.‬‬ ‫مقســم ادامــه داد‪ :‬امــروز امــام جماعــت بــدون اینکــه‬ ‫خــودش را بــه رو رســانی کنــد‪ ،‬نمــی توانــد دانــش و‬ ‫بینــش خــود را در اختیــار جامعــه مخاطــب قــرار داده و‬ ‫تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬افــرادی کــه در مســاجد حضــور پیــدا مــی‬ ‫کننــد احــاد مــردم‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬فرهنگیــان‪ ،‬اســاتید‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬جوانــان و نوجوانــان و افــرادی تحصیلکــرده‬ ‫هســتند و نیــاز اســت کــه ائمــه جماعــات بــا علــوم و فنــون‬ ‫روز اشــنایی کامــل داشــته تــا پاســخگوی نیــاز انهــا باشــند‪.‬‬ ‫مقســم‪ ،‬کســب دانــش و مهــارت فــن بیــان و تکنیــک‬ ‫هــای ارتباطــی بــه منظــور جــذب جوانــان را از دیگــر‬ ‫ویژگــی هــای مهــم ائمــه جماعــات عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ائمــه جماعــات اگــر بــا همــه دانــش و فنــون هــم اشــنا‬ ‫باشــند امــا قــدرت و مهــارت هــای ارتباطــی را نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬نمــی تواننــد موفــق باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه مســاجد افــزود‪ :‬کارکــرد‬ ‫مســاجد نبایــد فقــط در برگــزاری نمــاز خالصــه شــود بلکــه‬ ‫بایــد مســاجد محلــی بــرای کارکــرد ترویــج اندیشــه تقریبــی‪،‬‬ ‫وحــدت‪ ،‬همدلــی و محبــت میــان مســلمین و ارائــه مباحث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اموزشــی و اســامی باشــد‪.‬‬ ‫مقســم گفــت‪ :‬مدیریــت در اجــرای برنامــه هــای‬ ‫اموزشــی و فرهنگــی‪ ،‬جــذب جوانــان و برنامــه ریــزی‬ ‫دقیــق در راســتای اســتفاده از ظرفیــت هــا و توانمنــدی‬ ‫هــای جوانــان جامعــه‪ ،‬از دیگــر ویژگــی هــای ائمــه‬ ‫جماعــات موفــق مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــام جماعــت مســجد بایــد منشــا‬ ‫وحــدت‪ ،‬محبــت و مهربانــی باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بیــان‬ ‫دغدغــه هــاو مشــکالت مــردم و توجــه بــه مناســبت هــای‬ ‫ملــی و مذهبــی از دیگــر وظایــف و ویژگــی هــای ائمــه‬ ‫جماعــات موفــق اســت‪.‬‬ ‫«ســردار عیــوض خــان»‪« ،‬شاهســیار»و «الریــک» را‬ ‫اجــرا خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ژیــار کلمــه اصیــل کرمانجــی بــه معنــی فرهنــگ و‬ ‫تمــدن اســت و هــدف اصلــی ایــن گــروه حفــظ فرهنــگ‬ ‫و تمــدن خطــه خراســان و موســیقی مقامــی اســتان و‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫سرپرســتی ایــن گــروه را مجیــد کالبــی بــر عهــده دارد‬ ‫کــه از ســن ‪ ۹‬ســالگی نــزد اســتاد رحیــم رضایــی نوازندگــی‬ ‫دوتــار را فــرا گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در حــال حاضــر مــدرس دوتــار در بجنــورد و تــا بــه‬ ‫امــروز از ســنین نونهــاالن تــا بزرگســاالن در جشــنواره‬ ‫هــای موســیقی مقامــی بجنــورد خراســان در رشــته‬ ‫تکنــوازی دوتــار مقام هــای بســیاری را کســب کــرده اســت‬ ‫و بزرگتریــن دســتاورد «گــروه ژیــار» شــرکت در فســتیوال‬ ‫موســیقی فولکلــور کشــور ارمنســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫موســیقی مقامــی خراســان شــمالی بــا توجــه بــه حضــور‬ ‫قبایــل و طوایــف مختلــف از فرهنــگ موســیقیایی بســیار‬ ‫غنــی برخــوردار اســت کــه مــی تــوان انــرا بــه ســه بخــش‬ ‫کرمانجــی‪ ،‬ترکــی و ترکمنــی تقســیم کــرد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای شــهر گــرگان گفــت‪ :‬بــازار‬ ‫مــوزه گــرگان بــا ســرمایه گــذاری ‪۳۰۶‬‬ ‫میلیــارد تومانــی ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــران کاظــم نــژاد در خصــوص پــروژه‬ ‫ســرمایه گــذاری در بلــوار غدیــر گــرگان‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬مجتمــع تجــاری و گردشــگری‬ ‫بــازار مــوزه گــرگان کــه در بلــوار غدیــر (محــل‬ ‫چهارشــنبه بــازار ســابق) در دســت احــداث‬ ‫اســت بــا مالکیــت شــهرداری بــوده و بــه‬ ‫ســرمایه گــذار واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مبلــغ ســرمایه گــذاری را ‪ ۳۰۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعــام کــرد و گفــت کــه ســهم‬ ‫شــهرداری در ایــن پــروژه زمیــن و پروانــه‬ ‫ســاختمانی اســت‪.‬‬ ‫کاظــم نــژاد بیــان کــرد‪ :‬زیربنــای پــروژه‬ ‫‪ ۶۷‬هــزار متــر بــوده و ‪ ۳۴۰‬واحــد تجــاری‬ ‫در پنــج میــدان کــه هــر میــدان بــه صــورت‬ ‫بافــت ســنتی یکــی از شــهرهای کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد کــه بافــت قدیــم تهــران‪،‬‬ ‫یــزد‪ ،‬شــیراز‪ ،‬اصفهــان و گــرگان و دو راســته‬ ‫بــازار تبریــز و کرمــان در ایــن مجتمــع‬ ‫طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کاظــم نــژاد بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای بــازار‬ ‫مــوزه پــان زیرزمیــن‪ ،‬همکــف و طبقــه اول‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬هــزار و ‪۲۰‬‬ ‫پارکینــگ بــا شــعاع گــردش در ایــن پــروژه‬ ‫جانمایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه ســالن بولینــگ‪،‬‬ ‫بیلیــارد‪ ،‬ســالن ســه بعــدی‪ ،‬ســالن‬ ‫ورزش هــای هیجانــی‪ ،‬ســه ســالن‬ ‫ســینمای ‪ ۱۵۰‬نفــره بــا کاربری هــای‬ ‫مختلــف (همایــش و غیــره)‪ ،‬اســتخر‪،‬‬ ‫زیــپ الیــن‪ ،‬رســتوران کــف شیشــه ای‪،‬‬ ‫بــاغ کتــاب و ســالن نمایــش در ایــن پــروژه‬ ‫طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کاظــم نــژاد بــا بیــان ایــن کــه زیــپ الیــن و‬ ‫ابشــار مصنوعــی در محوطــه ایــن مجتمــع‬ ‫اجــرا می شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬زیــپ الیــن در‬ ‫شــیب تپــه اجــرا شــده و بــا تلــه اســتیج بــه‬ ‫شــهربازی کــه در هزارپیــچ ســاخته خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬متصــل می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن مجتمــع هایپرمارکــت‬ ‫پنــج هــزار متــری در دو طبقــه کــه بزرگتریــن‬ ‫هایپرمارکــت اســتان بــوده در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کاظــم نــژاد بیــان کــرد‪ :‬تصمیــم داریــم کــه‬ ‫توزیــع خدمــات و امکانــات در ســطح شــهر‬ ‫اتفــاق افتــاده و بــا ایجــاد ایــن مجتمــع در‬ ‫ایــن محــل عــاوه بــر ایــن کــه ترافیــک در‬ ‫ســطح شــهر توزیــع می شــود‪ ،‬ارزش ملکــی‬ ‫زمین هــای منطقــه هــم بــاال خواهــد رفــت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!