هفته نامه بازار کسب و کار شماره 229 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 229

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 229

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 229

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت‪:‬‬ ‫پیشنهاد مراقبت‬ ‫از بیماران‬ ‫سرطانی‪ ،‬در منزل‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت‬ ‫طــرح «خدمــات مراقبــت پرســتاری در‬ ‫منــزل» را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫«طاهرموهبتــی»‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت‪،‬در ارتبــاط‬ ‫بــا تصمیمــات بیمــه ســامت در‬ ‫خصــوص خدمــات پرســتاری مراقبــت‬ ‫در منــزل‪ ،‬گفــت‪ :‬پیشــنهادات مربــوط‬ ‫ت پرســتاری در‬ ‫بــه بســته های مراقبــ ‬ ‫منــزل در بیمــه ســامت تدویــن شــده‬ ‫اســت‪ .‬پیشــنهادات بــا سرپرســتی‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری کــه بــا‬ ‫مســئولیت تنظیم پیشــنهادات خدمات‬ ‫مراقبــت در منــزل‪ ،‬بــه عضویــت هیئــت‬ ‫مدیــره بیمــه ســامت در امــده انــد‪،‬‬ ‫تدویــن و بــه وزیــر بهداشــت تقدیــم‬ ‫شــده اســت تــا در شــورای عالــی بیمــه‬ ‫تصویــب شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا دســتورات‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬امیدواریــم طــرح بــه‬ ‫نتیجــه برســد‪ ،‬گفــت‪ :‬فعــا درخواســت‬ ‫کرده ایــم کــه در شــورای عالــی بیمــه‪،‬‬ ‫ مراقبــت از بیمــاران ای سـی یو در منــزل‬ ‫تصویــب بشــود‪ .‬در ای سـی یو بیمارانــی‬ ‫را داریــم کــه درمــان ندارنــد و بــه صــورت‬ ‫مراقبتــی نگهــداری می شــوند‪ .‬بازگشــت‬ ‫انهــا بــه خانــه کمــک خواهــد کــرد تــا‬ ‫هزینه هــای هتلینــگ از دوش بیمــاران‬ ‫برداشــته شــود‪.... .‬‬ ‫ادامه صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االاول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪ 2 29‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪ ١٠‬درصد خودروهای کشور فاقد بیمه هستند‬ ‫عوامل کاهش نرخ باروری‬ ‫در ایران چیست؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پاسخ محققان کشور؛‬ ‫ضریب امنیت سرمایه گذاری‬ ‫در گلستان باال است‬ ‫ایا اشتغال زنان‪ ،‬رضایت از زندیگ‬ ‫زناشویی را بیشتر یم کند؟‬ ‫‪5‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫نوع ‪ B‬ویروس انفلوانزا‬ ‫هنوز همه گیر نشده است‬ ‫‪6‬‬ ‫پرخوانی‪ ،‬ایینی در میان‬ ‫ترکمن های‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‪:‬‬ ‫یکی از مشکالت بغرنج دستگاه قضا‬ ‫تنظیم قراردادها با اسناد عادی است‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه یکــی از مشــکالت بغرنــج دســتگاه قضــا‬ ‫تنظیــم قراردادهــا بــا اســناد عــادی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اطالعــات مــردم در ایــن زمینــه پاییــن‬ ‫اســت و قراردادهایــی خــود را در دفاتــر امــاک‬ ‫و اتومبیــل ثبــت مــی کننــد کــه ممکــن اســت‬ ‫مشــکالتی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان در اییــن تودیــع و معارفــه‬ ‫مدیــران ثبــت اســناد گلســتان اظهارکــرد‪ :‬اداره‬ ‫ثبــت از ادارات وابســته بــه قــوه قضاییــه و از‬ ‫اعضــای شــورای قضایــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــورای قضایــی اســتان هــم‬ ‫وامرهم شورا بینهم‬ ‫‪ ۲۴‬الــی ‪ ۳۰‬دی مــاه را هفتــه شــوراها در امــوزش و پــرورش نامگــذاری کــرده انــد‪ ،‬شــورایی‬ ‫متشــکل از مســئولین و مــردم کــه بــا مشــارکت و خــرد جمعــی در عالی تریــن ســطح‬ ‫تصمیم گیــری بــا بهره گیــری از همــه منابــع و امکانــات و تجهیــزات بــرای حــل مشــکالت و ترقی‬ ‫و پیشــرفت مســائل تعلیــم و تربیــت اســت‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد‪« :‬هیــچ نهــادی باالتــر از امــوزش و پــرورش‬ ‫نیســت» وظیفــه همــه در هــر پســت و مســئولیت ایــن اســت کــه توجــه ویــژه بــه ایــن نهــاد‬ ‫مقــدس داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫از همینجــا از همــه اعضــای ایــن شــورا بــه ویــژه فرمانــدار و رئیــس شــورای امــوزش و پــرورش‬ ‫امــام جمعــه محبــوب و عضــو شــورای امــوزش و پــرورش تشــکر کنــم‪.‬‬ ‫توجــه شــما عزیــزان و مخاطبیــن نشــریه کســب و کار را بــه چنــد نکتــه جلــب مــی کنــم ‪۱‬‬ ‫تصمیمــات ایــن شــورا بــا نــگاه کارشناســی و بــر اســاس منویــات مقــام معظــم رهبــری و ســند‬ ‫تحــول بنیادیــن مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬مردم خوب ازادشــهر مشــارکت بســیار خوب و ارزشــمندی را با اموزش و پرورش داشــتند‬ ‫کــه مبلــغ حــدود ‪۳‬میلیــار ریــال میــزان کمــک هــای مالــی و مشــارکت مردمــی کــه از طــرف‬ ‫خانــواده هــا و اولیــا بــه عنــوان یــک بــال اصلــی ایــن نهــاد بــوده اســت ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬تشــکیل منظــم جلســات شــورای امــوزش و پــرورش و بــا بیــش از ‪ ۷۰‬مصوبــه کیفــی‬ ‫موجــب کســب رتبــه برتــر ایــن شهرســتان در اســتان گردیــد‬ ‫‪ ۴‬همــکاری و هماهنگــی بــا دیگــر دســتگاه ها و نهادهــا بــه ویــژه شــهرداری هــا در برنامــه‬ ‫کــه عــاوه بــر اینکــه منجــر بــه جــذب مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد ریــال گردیــد از امکانــات وظرفیــت هــای‬ ‫دســتگاه هــا اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬افزایــش ارتبــاط بــا انجمــن اولیــا و مربیــان بــا شــورای امــوزش و پرورش و برگزاری جلســات‬ ‫و همایــش هــای مختلــف در راســتای امــوزش اولیــا مســیر را برای همدلی بیشــتر هموار کرد‬ ‫‪ ۶‬اهتمــام جــدی بــر شناســاندن شــورا از صــدا و ســیما فضــای مجــازی چــاپ بنــر و پوســتر‬ ‫چــاپ کتــاب مصوبــات و‪ ...‬داریــم کــه امیدواریــم موجــب افزایــش جلب مشــارکت و در نهایت‬ ‫رضایــت خداونــد باشــد‪.‬‬ ‫قربان علی بذرافشان ‪-‬مدیر و دبیر شورای اموزش و پرورش شهرستان ازادشهر‬ ‫افزایــی خوبــی بیــن دســتگاه هــای عضــو وجــود‬ ‫دارد و البتــه بایــد از ظرفیــت اداره ثبــت بیشــتر‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫هاشــمیان گفــت‪ :‬یکــی از دغددغــه هــای‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه کثــرت پرونــده هــای‬ ‫ورودی بــه دســتگاه قضــا اســت کــه ادارات ثبــت‬ ‫مــی تواننــد ان را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در گلســتان ایــن امــر شــروع‬ ‫شــده امــا اداره ثبــت ظرفیــت باالیــی دارد‬ ‫کــه بایــد در کنــار روســای دادگســتری هــا‬ ‫و دادســتان قــرار گرفتــه تــا کاهــش ورودی‬ ‫پرونــده هــا اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫هاشــمیان اظهارکــرد‪ :‬برخــی از پرونــده هــا کــه‬ ‫مســتند ان اســناد تجــاری اســت قبــل از طــرح‬ ‫در محاکــم بایــد در اداره ثبــت حــل و فصــل‬ ‫شــده و نیــاز بــه دادخواســت نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اداره ثبــت مــی توانــد بــه‬ ‫دســتگاه قضایــی کمــک کــرده تــا فرهنــگ‬ ‫تنظیــم ســند رســمی در جامعــه نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫هاشــمیان بــه اجــرای طــرح حدنــگار (کاداســتر)‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬یکــی از مشــکالت مــا ایــن‬ ‫اســت کــه ایــن طــرح در کشــور گســترش نیافتــه‬ ‫در حالــی کــه در تمــام دنیــا اجــرا شــده اســت و‬ ‫ایــن زیبنــده ایــران نیســت‪.‬‬ ‫معاون سازمان ثبت اسناد و امالک کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۳۵‬درصد پرونده های محاکم قضایی «ملکی» است ‬ ‫معــاون ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور بــا انتقــاد از تکمیــل نشــدن طــرح‬ ‫کاداســتر در کشــور پــس از گذشــت ‪ ۵‬ســال از تصویــب ایــن قانــون گفــت‪ :‬از ‪۱۳۱‬‬ ‫میلیــون هکتــار اراضــی دولتــی در کشــور متاســفانه حــدود ‪ ۲۸‬میلیــون هکتــار در‬ ‫ســامانه کاداســتر تثبیــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدصادق ســعادتیان در مراســم تکریــم و معارفــه مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬بســیاری از مــردم ســازمان ثبــت را فقــط در بخــش اســناد‬ ‫و امالکــش می شناســند‪ ،‬اینکــه ســندی صــادر می شــود و چنــد دفتــر هــم بــرای ثبــت‬ ‫ازدواج و طــاق داریــم در حالیکــه ایــن ســازمان در موضوعــات مختلفــی از جملــه‬ ‫بخش هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬ســرمایه گذاری و غیــره نقــش دارد‪.‬‬ ‫وی یکــی از مشــکالت کشــور را عــدم نقــل و انتقــال اســناد رســمی عنوان کــرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ 35‬درصــد پرونده هــا در محاکــم قضایــی مربــوط به مســائل ملکی اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور امــاک و کاداســتر ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور گفــت‪ :‬ســازمان‬ ‫ثبــت نقــش امنیــت اجتماعــی‪ ،‬قضایــی‪ ،‬حمایــت از ســرمایه گذاری و ایجــاد ارامــش‬ ‫خاطــر بــرای صاحبــان امــاک را هــم دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از بخش هــای مهــم در ســازمان ثبــت اداره اجرائیــات اســناد‬ ‫رســمی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن بخــش بــه جهــت پیشــگیری از ورود پرونده هــا بــه محاکــم‬ ‫قضایــی مــورد توجــه قــرار دارد‪ .‬بــه جــای اینکــه مــردم را بــه مراجــع قضایــی هدایــت‬ ‫کنیــم بایــد انهــا را بــه ادارات و شــعبات ثبــت ارجــاع دهیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اصــاح فرایندهــا و تبدیــل انهــا از ســنتی بــه الکترونیکــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز ‪ 95‬درصــد خدمــات ســازمان ثبــت الکترونیکــی اســت و درصــدد هســتیم‬ ‫ارتبــاط بیــن مراجعه کننــدگان بــا پرســنل را حــذف کنیــم‪.‬‬ ‫ســعادتیان اظهارداشــت‪ :‬بایــد بررســی شــود چــرا بــا گذشــت ‪ 5‬ســال از عمــر ایــن‬ ‫مصوبــه‪ ،‬قانــون اجــرا نشــده اســت‪ .‬از طرفــی مــردم هــم حــق دارنــد؛ بایــد امــاک انــان‬ ‫تثبیــت شــود و اســناد رســمی تــک برگــی دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تنهــا در ایــران و افغانســتان‬ ‫ایــن طــرح اجــرا نشــده توضیــح داد کــه در‬ ‫افغانســتان ایــن طــرح شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمیان بیــان کــرد‪ :‬دســتگاه دولتــی‬ ‫امــاک و اراضــی زیــادی دارنــد کــه بــا اجــرای‬ ‫ایــن طــرح مــی تــوان از حیــف و میــل امــوال‬ ‫جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون پیــش فــروش‬ ‫اپارتمــان در کشــور و اســتان اجــرا نمــی شــود‪،‬‬ ‫گفــت کــه بایــد ضــرورت اجــرای قوانیــن در‬ ‫کشــور تفهیــم شــود‪.‬‬ ‫مدیران دستگاههای اجرایی‬ ‫حداکثر صرفه جویی در مصرف گاز را داشته باشند‬ ‫محمــد رحیــم رحیمــی مدیــر عامــل شــرکت گاز گلســتان خطــاب بــه همــه‬ ‫مدیــران دســتگاههای اجرایــی‪ ،‬نظامــی و انتظامــی‪ ،‬ســازمانها‪ ،‬موسســات و‬ ‫شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی‪ ،‬نهادهــای انقــاب اســامی درخواســت‬ ‫داشــت تــا بــه منظــور پیشــگیری از افــت فشــار گاز‪ ،‬تــا پایــان ســال جــاری‬ ‫رعایــت اعتــدال را در مصــرف گاز طبیعــی بعمــل اورنــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نظــر بــه اهمیــت مدیریت در مصــرف گاز جهانگیری معاون اول‬ ‫رییــس جمهــوری بــا صــدور بخشــنامه ای‪ ،‬کلیــه وزارتخانــه هــا‪ ،‬ســازمان هــا‪،‬‬ ‫موسســات و شــرکت هــای دولتــی‪ ،‬نهادهــای انقــاب اســامی‪ ،‬نیروهــای‬ ‫مســلح و اســتانداری هــای سراســر کشــور را ملــزم بــه رعایــت اعتــدال در‬ ‫مصــرف گاز طبیعــی نمــود‪.‬‬ ‫رحیمــی افــزود‪ :‬درایــن بخشــنامه‪ ،‬کــه در زمینــه مدیریــت مصــرف‬ ‫گازطبیعــی صــادر شــده اســت کلیــه دســتگاهها موظــف بــه رعایــت دمــای‬ ‫‪ 18-21‬درجــه در فضاهــای داخلــی و بســته و دمــای ‪ 18‬درجــه در راهروهــا‬ ‫و فضاهــای عمومــی سرپوشیده‪،‬روشــن نمــودن وســایل گرمایشــی از یــک‬ ‫ســاعت قبــل از اغــاز وقــت اداری و خامــوش کــردن انهــا یــک ســاعت قبــل‬ ‫از پایــان کار خبــر داد و افــزود الزم اســت وســایل گرمایشــی در روزهــای‬ ‫تعطیــل بــه طــور کامــل و صــد در صــد خامــوش باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اســتفاده از وســایل گاز ســوز اســتاندارد بــا برچســب انــرژی‬ ‫بــاال ‪( )A, B‬انجــام معاینــه فنــی‪ ،‬ســرویس و تعمیــر دوره ای تجهیــزات‬ ‫گازســوز‪،‬نصب ســامانه پایــش هوشــمند موتورخانــه بــه منظــور افزایــش‬ ‫ضریــب ایمنــی و بازدهــی وســایل گازســوز‪ ،‬کاهــش حداقــل ‪ 5‬درصــدی‬ ‫مصــرف گاز هــر مشــترک در ‪ 4‬ماهــه پایانــی ســال نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته و دیگــر اقدامــات الزم نمــوده اســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس هیئت‬ ‫بوکس گلستان‬ ‫ابقاء شد‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫مجمــع انتخاباتــی ریاســت هیئــت‬ ‫بوکــس گلســتان بــا حضــور رئیــس‬ ‫فدراســیون بوکــس‪ ،‬مدیــرکل ورزش‬ ‫و جوانــان اســتان و دیگــر اعضــای‬ ‫مجمــع برگــزار و علــی بیانــی بــه مــدت‬ ‫چهــار ســال دیگــر بــه عنــوان رئیــس‬ ‫ایــن هیئــت انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫علــی بیانــی‪ ،‬علیرضــا چورلــی‪،‬‬ ‫مبیــن ارمغــان‪ ،‬مانــی محمــدی‬ ‫منــش و محمــود حمیــدی‬ ‫کاندیداهــای احــراز ســمت ریاســت‬ ‫هیئــت بوکــس گلســتان بودنــد کــه‬ ‫حمیــدی در مجمــع حاضــر نشــد‪،‬‬ ‫ارمغــان و محمــدی منــش بــه نفــع‬ ‫بیانــی انصــراف دادنــد و در نهایــت‬ ‫بیانــی ‪ 12‬رای کســب کــرد‪ ،‬چورلــی دو‬ ‫رای بــه دســت اورد و یــک رای هــم‬ ‫ســفید بــود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪229‬‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی‪:‬‬ ‫‪ ۵‬فوبیای جدیدِ بشر‬ ‫همــه افــراد در مواقعــی از زندگــی خــود بــا‬ ‫ترس هــا و نگرانی هــای مختلفــی مواجــه‬ ‫می شــوند کــه از جملــه ان هــا می تــوان بــه تــرس‬ ‫از ارتفــاع و پــرواز‪ ،‬تنهایــی و تاریکــی یــا صحبــت‬ ‫در جمــع اشــاره کــرد و در واقــع اضطــراب یــک‬ ‫احســاس متــداول اســت کــه همــه مــردم دنیــا در‬ ‫برخــی از مراحــل زندگــی ان را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫ایســنا نوشــت‪-‬اگر شــما هــراس خاصــی داریــد‪،‬‬ ‫احتمــاال ً هنــگام مواجهــه بــا موقعیــت یــا شــیء‬ ‫خــاص‪ ،‬احســاس تــرس و وحشــت را تجربــه‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫هــراس خــاص نوعــی اختــال اضطــراب اســت که‬ ‫بــه عنــوان تــرس شــدید یــا غیرمنطقــی یــا بیــزاری‬ ‫نســبت بــه چیــزی تعریــف می شــود‪ .‬ایــن تــرس‬ ‫هــای غیرمنطقــی می توانــد در روابــط شــخصی‪،‬‬ ‫کار و مدرســه اختــال ایجــاد کنــد و مانــع از لــذت‬ ‫بــردن از زندگــی شــود‪.‬‬ ‫همــه مــا بــا برخــی از رایج تریــن هراس هــا‬ ‫اشــنایی داریــم؛ تــرس از ارتفاعــات (اکروفوبیــا)‪،‬‬ ‫تــرس از قــرار گرفتــن در فضاهــای محصــور و‬ ‫بســته (کالســتروفوبیا) و تــرس از فضــای بــاز بدون‬ ‫جایــی بــرای گریختــن (اگورافوبیــا)‪.‬‬ ‫در عیــن حــال روانشناســان معتقدنــد کــه‬ ‫بــا تغییــر ســبک زندگــی‪ ،‬همــه مــا هــراس و‬ ‫نگرانی هــای جدیــدی را نیــز تجربــه می کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای مثــال مــوارد زیــر بــه نقــل از نشــریه‬ ‫«تایمزاوایندیــا» برخــی از ترس هــای جدیــدی‬ ‫هســتند کــه در بیــن انســان های ایــن عصــر بــه‬ ‫طــور فزاینــده ای شــایع شــد ه اســت‪:‬‬ ‫‪ )۱‬اضطراب زیست محیطی‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه مــا هــر روز بیشــتر در مــورد‬ ‫تغییــرات اقلیمــی و تاثیــرات ان می خوانیــم‪،‬‬ ‫تــرس از عواقــب ناشــی از تغییــرات اقلیمــی روز‬ ‫بــه روز رایج تــر می شــود‪ .‬ایــن نــوع هــراس بیشــتر‬ ‫در نســل جــوان مشــاهده شــده و منجــر بــه ایجــاد‬ ‫حمــات پانیــک (وحش ـت زدگی) از فکــر گرمایــش‬ ‫کــره زمیــن و بــه پایــان رســیدن منابــع طبیعــی ان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ )۲‬بی گوشی هراسی (نوموفوبیا)‪:‬‬ ‫در عصــر امــروز کــه ارتباطــات بیــش از حــد وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬هــراس مشــترکی بیــن افــراد شــیوع یافتــه‬ ‫کــه تــا حــدی نیــز از نظــر فرهنگــی پذیرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬امــروزه بســیاری از افــراد در صــورت جــا‬ ‫گذاشــتن گوشــی خــود و بــه همــراه نداشــتن ان‬ ‫دچار اضطراب و پریشــانی می شــوند و در صورتی‬ ‫کــه تنهــا بــا نگرانــی زیــاد بــه تماس هــا و پیام هــای‬ ‫از دســت رفتــه خــود فکــر می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫دچــار نوموفوبیــا باشــید کــه بــه هــراس شــدید از‬ ‫نبــود تلفن هــای همــراه اطــاق می شــود‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬درصد خودروهای کشور فاقد بیمه هستند‬ ‫رییــس کل بیمــه مرکــزی اظهــار کــرد‪11 :‬‬ ‫میلیــون موتــور ســیکلت تــردد می کننــد کــه‬ ‫دو میلیــون ان تحــت پوشــش بیمــه هســتند‬ ‫و مالــکان موتــور ســیکلت ها ‪٣‬مــاه فرصــت‬ ‫دارنــد تــا نســبت بــه اخــذ بیمــه نامــه شــخص‬ ‫ثالــث بــدون پرداخــت جریمــه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا ســلیمانی در نشســت خبــری بــا‬ ‫بیــان اینکــه جــزو ‪١٠‬کشــور حادثــه خیــز در‬ ‫دنیــا هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن روزهــا شــاهد‬ ‫ســیل در سیســتان و بلوچســتان هســتیم که‬ ‫مشــکالت زیــادی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بایــد نظــام و سیســتمی باشــد‬ ‫کــه ایــن مشــکالت را جبــران کنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫صنــدوق بیمــه حــوادث طبیعــی را مطــرح و‬ ‫در مجلــس و دولــت نیــز تصویــب شــد و اگــر‬ ‫در شــورای نگهبــان تصویــب شــود ســاز و کار‬ ‫ایــن صنــدوق را اعــام می کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس کل بیمــه مرکــزی گفــت‪ :‬احتمــاال‬ ‫قبــل از پایــان ســال ایــن صنــدوق تصویــب‬ ‫و اجــرا شــود‪.‬‬ ‫ســلیمانی بــا بیــان اینکــه بــا ایجــاد ایــن‬ ‫صنــدوق نظــام بیمــه تغییــر مـی کننــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ ٣٠:‬میلیــون واحــد مســکونی تحــت‬ ‫پوشــش قــرار می گیــرد و بــا تصویــب ان‬ ‫پوشــش همگانــی تمــام واحد هــای مســکونی‬ ‫را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ٢٢ :‬میلیــون خــودرو در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه ‪ ٢٠‬میلیــون تحــت پوشــش‬ ‫شــخص ثالــث هســتند و ‪ ١٠‬درصــد ان فاقــد‬ ‫بیمه انــد‪ .‬طبیعــی اســت کــه همــه خــودرو هــا‬ ‫بایــد تحــت پوشــش باشــند و بــرای تشــویق‬ ‫مــردم بــه مناســبت دهــه فجــر ‪ ٩٨/١١/١‬کلیــه‬ ‫خودروهــای کــه فاقــد پوشــش بیمــه هســتند‬ ‫بــدون جریمــه می تواننــد نســبت بــه بیمــه‬ ‫خــودروی خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ســلیمانی بــا بیــان اینکــه بیمــه شــخص ثالــث‬ ‫اجبــاری اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در مــدت زمــان مذکــور‬ ‫می تواننــد بــدون پرداخــت جریمــه نســبت بــه‬ ‫صــدور بیمــه نامــه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رییــس بیمــه مرکــزی افــزود‪ 11 :‬میلیــون‬ ‫موتــور ســیکلت تــردد می کننــد کــه دو‬ ‫میلیــون ان تحــت پوشــش بیمــه هســتند‬ ‫و مالــکان موتــور ســیکلت ها ‪٣‬مــاه فرصــت‬ ‫دارنــد تــا نســبت بــه اخــذ بیمــه نامــه شــخص‬ ‫ثالــث بــدون پرداخــت جریمــه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ســلیمانی افــزود‪ 150 :‬هــزار ماشــین االت‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫اغاز ساخت ساالنه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی برای اقشار‬ ‫کم درامد از سال اینده‬ ‫کشــاورزی تحــت پوشــش بیمــه هســتند امــا‬ ‫هنــوز تعــداد زیــادی فاقــد بیمــه هســتند ایــن‬ ‫گــروه هــم از بخشــودگی جریمــه بــرای اخــذ‬ ‫بیمــه نامــه برخــوردار هســتند‪ .‬ایــن سیاســت‬ ‫بــرای ماشــین االت راهــداری هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی دربــاره ســانحه هواپیمــای اوکراینــی‬ ‫گفــت‪ ١٧۶ :‬نفــر از مســافران ایــن هواپیمــا‬ ‫جــان باختنــد امــا مــردم بداننــد کــه ســاالنه‬ ‫‪١٧‬هــزار از مــردم کشــورمان در تصادفــات‬ ‫جــاده ای فــوت می کننــد و تصادفــات ســاالنه‬ ‫‪٣٣٠‬هــزار زخمــی و ‪۴٠‬هــزار معلــول بــر جــای‬ ‫می گــذارد بنابرایــن بایــد بــه بیمــه در ایــن‬ ‫بخــش توجــه جــدی شــود‪.‬‬ ‫رییــس کل بیمــه مرکــزی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫مســافران ایرانــی بیمــه حادثــه‪ ،‬بیمــه فــوت‬ ‫صــادر می کنیــم و در زمــان اقامــت خــود‬ ‫مشــمول ایــن بیمــه هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر هواپیمــا مالــک ایرانــی‬ ‫داشــته باشــد تمــام مســافران ان توســط‬ ‫بیمه هــای ایرانــی بیمــه می شــوند امــا ایــن‬ ‫هواپیمایــی اوکراینــی توســط بیمه هــای‬ ‫اتکایــی ایــن کشــور بیمــه شــده اند‪.‬‬ ‫رئیــس کل بیمــه مرکــزی تاکیــد کــرد‪ :‬از‬ ‫انجایــی کــه بوئینــگ ‪ 737‬اوکراینــی در‬ ‫خــاک ایــران بــه دلیــل یــک اشــتباه و اصابــت‬ ‫موشــک ســقوط کــرده اســت بــرای پرداخــت‬ ‫کــه اورده ایــن دهک هــا را مدیریــت و از‬ ‫طریــق ســاز و کار مناســب ایــن اقشــار را‬ ‫صاحــب خانــه کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬در مرحلــه برنامــه‬ ‫ریزی هــا هســتیم و پیــش از ایــن هــم بــه طــور‬ ‫مکــرر اعــام کردیــم کــه بــرای دهک هــای اول‬ ‫تــا ســوم برنامــه جداگانـه ای داریــم و بــه زودی‬ ‫‪ )۳‬نئوفوبیای غذایی‪:‬‬ ‫نئوفوبیــای غذایــی بــه هــراس از امتحــان کــردن‬ ‫غذاهــای جدیــد و نااشــنا گفتــه می شــود و شــیوع‬ ‫روزافزونــی میــان کــودکان خردســال دارد‪ .‬ایــن‬ ‫هــراس موجــب بهانه گیری هــای مختلــف فــرد‬ ‫مبتــا نســبت بــه غذاهــای مختلــف می شــود و‬ ‫ممکــن اســت تــا جایــی پیــش رود کــه فــرد حتــی‬ ‫غذاهــای رایــج و معمــول را نیــز نخــورد‪.‬‬ ‫‪ )۴‬کربوفوبیا‪:‬‬ ‫بــا افزایــش رژیم هــای غذایــی مختلــف و زودگــذر‬ ‫و فشــار زیــاد اجتماعــی در مــورد پیــدا کــردن راهــی‬ ‫بــرای تناســب انــدام‪ ،‬جریــان فکــری اشــتباهی‬ ‫شــروع شــده کــه برخــی افــراد بــر اســاس ان‬ ‫تمامــی کربوهیدرات هــا را بــرای تناســب انــدام‪،‬‬ ‫مضــر می داننــد و نســبت بــه خــوردن هــر گونــه‬ ‫کربوهیــدرات هــراس دارنــد‪.‬‬ ‫‪ )۵‬ادیتیوولتافوبیا‪:‬‬ ‫ادیتیوولتافوبیــا بــه معنــای هــراس از رســانه های‬ ‫اجتماعــی اســت‪ .‬در صورتــی کــه بخواهیــم ایــن‬ ‫هــراس را از نظــر روانشــناختی بررســی کنیــم‪ ،‬باید‬ ‫ان را بــا عنــوان هــراس از قضــاوت شــدن یــا تحــت‬ ‫نظارت هــای موشــکافانه های دوســتان یــا افــراد‬ ‫غریبــه قــرار گرفتــن تعریــف کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه‬ ‫برنامــه مســکن ملــی بــرای دهک هــای ‪1‬تــا ‪ 3‬از‬ ‫ســال اینــده اغــاز می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬افــراد تحــت‬ ‫پوشــش دســتگاه های حمایتــی در اولویــت‬ ‫ایــن برنامــه هســتند امــا خانوارهــای جامانــده را‬ ‫هــم شناســایی خواهیــم کــرد و انهــا هــم واجــد‬ ‫شــرایط مســکن ملــی خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫محمــود محمــودزاده‪ ،‬معــاون مســکن و‬ ‫ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در گفــت‬ ‫وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا دربــاره اخریــن جزییــات‬ ‫از برنامــه مســکن ملــی بــرای دهک هــای یــک‬ ‫تــا ســه کــه از اقشــار کــم درامــد محســوب‬ ‫می شــوند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه ســتادی‬ ‫بــا حضــور نهادهــا و دســتگاه های حماتــی‬ ‫از جملــه کمیتــه امــداد‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬اســتان‬ ‫قــدس‪ ،‬اوقافــف‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان‪ ،‬ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام ‪ ،‬ســازمان بســیج‪ ،‬بانــک‬ ‫مرکزی‪ ،‬ســازمان برنامه و بودجه و وزارت راه‬ ‫وشهرســازی تشــکیل شــده اســت و اخریــن‬ ‫تصمیــم ایــن ســتاد ســاخت ســاالنه ‪ 200‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی شــهری بــرای دهک هــای اول‬ ‫تــا ســوم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال ایــن هســتیم‬ ‫جزییــات ان اعــام می شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی دربــاره‬ ‫تســهیالت در نظــر گرفتــه در ایــن طــرح بــرای‬ ‫اقشــار کــم درامــد اظهــار داشــت‪ :‬زمیــن‬ ‫تقریبــا رایــگان یعنــی ‪ 99‬ســاله و وام بالعوض‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه البتــه هنــوز‬ ‫ســقف ان مشــخص نیســت و بایــد ببینــم هــر‬ ‫دســتگاهی چقــدر می توانــد در ایــن زمینــه‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫محمــودزاده دربــاره اینکــه مخاطــب شناســی‬ ‫ایــن طــرح چگونــه انجــام می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تمــام امــار و ارقــام بــرای شناســایی دهک هــا‬ ‫براســاس اطالعــات دســتگاه های حمایتــی‬ ‫اســت و اولویــت بــا افــراد تحــت ایــن نهــاد‬ ‫خواهــد بــود و افــرادی که در این دســتگاه های‬ ‫حمایتــی شناســنامه دار هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمــام دســتگاه حمایتــی در حــوزه‬ ‫ســاخت و عرضــه مســکن بــرای دهــک یــک‬ ‫تــا ســه اقداماتــی انجــام می دهنــد امــا کافــی‬ ‫نیســت سیاســت مــا ایــن اســت کــه در مــدت‬ ‫کوتاهــی درصــد بیشــتری از ایــن دهــک هــا را‬ ‫صاحــب مســکن کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول دربــاره اقشــار کــم‬ ‫بیمــه ان بایــد مذاکراتــی انجــام شــود امــا در‬ ‫نهایــت بیمــه مرکــزی هیــچ مســئولیتی نســبت‬ ‫بــه وقــوع ایــن ســانحه نــدارد البتــه در جریــان‬ ‫مذاکــرات بیمــه ای می تواننــد از کارشناســان و‬ ‫متخصصــان بیمــه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ســلیمانی بــا بیــان اینکــه بایــد قیمــت نهایــی‬ ‫هواپیمــا و نــرخ بیمــه مشــخص شــود گفــت‪:‬‬ ‫ایــن مبالغــی کــه امــروز دربــاره قیمــت‬ ‫هواپیمــا و نــرخ بیمه هــا اعــام می کننــد‬ ‫واقعــی نیســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال مبنــی بــر اینکــه‬ ‫ایــا ســقف دیــه و نــرخ بیمــه بــرای مســافران‬ ‫ایرانــی و خارجــی متفــاوت اســت گفــت‪ :‬هــر‬ ‫کشــوری قوانیــن خــاص خــودش را دارد و‬ ‫می توانــد نــرخ بیمــه بــرای مســافران ایرانــی‬ ‫و خارجــی متفــاوت باشــد امــا تمــام ایــن‬ ‫موضوعــات بــا انجــام مذاکــرات مشــخص و‬ ‫رفــع ابهــام می شــود‪.‬‬ ‫ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬اگــر ایــن ســانحه‬ ‫بــه صــورت تصادفــی و یــا بــه علــت نقــص‬ ‫فنــی پشــی می امــد شــرکت های بیمــه ای‬ ‫بایــد نســبت بــه پرداخــت خســارت اقــدام‬ ‫می کردنــد‪ .‬امــا از انجایــی کــه شــرایط خــاص‬ ‫اســت دولت هــا بــه ایــن موضــوع ورود‬ ‫می کننــد و نــه شــرکت های بیمــه ای‪.‬‬ ‫درامــدی کــه تحــت پوشــش نهادهــای حماتــی‬ ‫نیســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه عــده ای هــم کــه تحــت‬ ‫پوشــش دســتگاه های حماتــی قــرار ندارنــد‬ ‫را از طریــق دســتگاه های متولــی شناســایی‬ ‫خواهیــم کــرد و ســاز و کار ان هــم بــه زودی‬ ‫مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان در پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســوال کــه ایــن برنامــه چــه زمانــی‬ ‫اغــاز مــی شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫برنامه ریزی هــا هســتیم و از ابتــدای ســال ‪99‬‬ ‫ایــن برنامــه عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــودزاده همچنیــن دربــاره نگرانــی مــردم‬ ‫از طوالنــی بــودن رونــد اصــاح فــرم «ج» و‬ ‫فرصــت دوبــاره انهــا بــرای حضــور در دور جدید‬ ‫ثبــت نــام هــای مســکن ملــی گفــت‪ :‬کاهــش‬ ‫مــدت زمــان پروســه و رونــد اصــاح فــرم «ج»‬ ‫بــرای انصــراف دهنــدگان از مســکن مهــر را در‬ ‫دســتور کار قــرار داده ایــم و جــای نگرانــی بــرای‬ ‫ایــن دســته از افــراد کــه می خواهنــد در دوره‬ ‫بعــد ثبــت نــام هــا شــرکت کننــد‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی دربــاره مــدت‬ ‫زمــان انجــام رونــد اداری اصــاح فــرم «ج»‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بســتگی بــه میــزان تقاضــا دارد‪.‬‬ ‫معمــوال در اداره هــای مرتبــط دو کاربــر بــرای‬ ‫انجــام اصــاح ایــن مــدارک مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند و پیــش از ایــن ورودی و خروجی هــا‬ ‫کــه درخواســت اصــاح بنــد «ج» را داشــتند‪،‬‬ ‫بــاال نبــود‪ .‬امــروز شــاهد ان هســتیم بــا همیــن‬ ‫تعــداد کاربــر‪ ،‬حجــم درخواســت ها افزایــش‬ ‫یافتــه اســت بنابرایــن طبیعــی اســت کــه مــدت‬ ‫زمــان اصــاح مــدارک افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دســتور افزایــش تیم هــای‬ ‫اصــاح مــدارک در اداره هــا را داده ایــم تــا ایــن‬ ‫اقدامــات زودتــر انجــام شــود و مــردم فرصــت‬ ‫ثبــت نــام در دور جدیــد مســکن ملــی را از‬ ‫دســت ندهنــد‪.‬‬ ‫محمــودزاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه‬ ‫ایــا فرصــت دوبــاره بــرای ثبــت نــام در مســکن‬ ‫ملــی بــرای افــرادی کــه امتیــاز مســکن مهــر را‬ ‫فروخته انــد‪ ،‬وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن افــراد‬ ‫دیگــر واجــد شــرایط بــرای ثبــت نــام مســکن‬ ‫ملــی نیســتند و مســکن ملــی بــه ایــن گروه هــا‬ ‫تعلــق نمی گیــرد‪ .‬فــرم «ج» قرمــز شــده اســت‬ ‫و در صورتــی فــرم «ج» اصــاح می شــود کــه‬ ‫واحــد بــه افــراد تعلــق نگرفتــه باشــد امــا وقتــی‬ ‫امتیــاز فروخته ا نــد یعنــی از تســهیالت دولتــی‬ ‫بــرای خریــد مســکن اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫عوامل کاهش نرخ‬ ‫باروری در ایران چیست؟‬ ‫یــک اســتاد جمعیت شناســی تمایــل افــراد‬ ‫بــه ادامــه تحصیــل را یکــی از دالیــل ترجیــح‬ ‫انهــا بــه تاخیــر در ازدواج دانســت‪.‬‬ ‫شــهال کاظمی پــور بــا بیــان اینکــه مطــرح‬ ‫شــدن مبحــث تحکیــم خانــواده و ابــاغ‬ ‫سیاســتهای جمعیتــی از ســوی مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــه معنــای اضمحــال‬ ‫و ســقوط خانوادههــا در ایــران نیســت‪،‬‬ ‫بــه ایســنا گفــت‪ :‬طبــق مطالعــات انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬تعــداد خانوارهــا در ســال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۶‬میلیــون بــود کــه در ســال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫بــه ‪ ۲۰‬میلیــون و هــم اکنــون بــه ‪۲۳‬‬ ‫میلیــون رســیده اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران‬ ‫بــا بیــان اینکــه گرچــه تغییــر و تحــوالت‬ ‫اجتماعــی امــروز موجــب تغییــرات زیــادی‬ ‫در خانواده هــا شــده امــا هــر تغییــری را‬ ‫هــم نبایــد بــا گذشــته مقایســه کــرد و ان‬ ‫را امــر نامطلوبــی دانســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫امــروزه تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی بــه‬ ‫انــدازه ای ســریع اســت کــه مــا هــم بایــد‬ ‫همزمــان بــا ان حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫کاظمــی پــور ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫مــا در حــال حاضــر تاخیــر در امــر ازدواج‬ ‫را یــک معضــل می دانیــم‪ ،‬چراکــه ایــن‬ ‫موضــوع را بــا گذشــته مقایســه می کنیــم‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه وقتــی خانواده هــا درس‬ ‫خوانــدن فرزندانشــان را ترجیــح می دهنــد‪،‬‬ ‫ازدواج فرزنــدان هــم بــه تاخیــر می افتــد‪.‬‬ ‫کاظمی پــور بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد‬ ‫دغدغــه مــا ازدواج اســان باشــد بلکــه‬ ‫دغدغــه مــا بایــد ازدواج صحیحــی باشــد کــه‬ ‫منجــر بــه داشــتن خانــواده ســالم شــود‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تحکیــم خانــواده در ســه‬ ‫بعــد ازدواج‪ ،‬تعامــل زوجیــن و انســجام‬ ‫خانــواده قابــل بررســی اســت‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر بخشــی از اختالفــات خانواده هــا‬ ‫ناشــی از افزایــش تعــداد خانواده هــا و‬ ‫افزایــش ســطح ســواد افــراد اســت‪.‬‬ ‫وی نقــش دولــت در تحکیــم خانــواده و‬ ‫اجــرای سیاســتهای جمعیتــی را بیــان و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ابالغیــه رهبــری یــک بســته‬ ‫کامــل سیاســتی اســت و از انجایــی کــه بــار‬ ‫مالــی دارد دولــت هــم زیــر بــار نمــی رود و‬ ‫سیاســتها را اعمــال نمــی کنــد‪.‬‬ ‫کاظمــی پــور اســاس مشــکالت خانواده هــا‬ ‫را ناشــی از تغییــر و تحــوالت ســریع‬ ‫و عقــب مانــدن مــا از انهــا دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬مــا اخریــن تکنولوژی هــا را داریــم‪،‬‬ ‫امــا جامعــه فعلــی از نظــر فرهنگــی‬ ‫دچــار تغییــرات زیــادی ماننــد کاهــش‬ ‫تعــداد فرزنــدان‪ ،‬افزایــش تمکــن مالــی‪،‬‬ ‫حمایتهــای خانــواده و افزایــش اشــتغال‬ ‫زنــان شــده و در نتیجــه تعامــل خانوادگــی‬ ‫نیــز کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد جامعــه شناســی مــادی گرایــی‬ ‫و چشــم و هــم چشــمی را در کاهــش‬ ‫ازدواج و ســخت شــدن زندگــی موثــر‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬ازدواجــی کــه بــر اســاس‬ ‫چانــه زنــی شــروع شــود اخــرش طــاق‬ ‫اســت‪ .‬جهیزیه هــای مفصــل پــدر و مادرهــا‬ ‫را تحــت فشــار زیــادی مــی گــذارد امــا در‬ ‫نهایــت هــم معلــوم نیســت بــه ازدواج‬ ‫موفــق منجــر شــود یــا نــه‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬شــاخص های توســعه‬ ‫همچــون شهرنشــینی‪ ،‬افزایــش ســواد و‬ ‫نــوع اشــتغال بــر کاهــش نــرخ بــاروری‬ ‫موثــر هســتند‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫فقط انسانهای‬ ‫ضعیف به اندازه‬ ‫امکاناتشان کار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫«شهید حسن تهرانی مقدم »‬ ‫پدر موشکی ایران‬ ‫میــزان بارندگی هــای خراســان‬ ‫شــمالی در ‪ ۹‬ماهــه امســال‬ ‫‪ ۲۰۰.۶‬میلی متــر بــوده کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل از رشــد ‪ ۲۲‬درصــدی‬ ‫برخــوردار بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن اســتان‬ ‫در ‪ ۹‬ماهــه پارســال ‪۱۶۴.۸‬‬ ‫میلــی متــر بارندگــی داشــت و‬ ‫میانگیــن ایــن شــاخص در دوره‬ ‫امــاری بلندمــدت ‪ ۱۵۷.۶‬میلــی‬ ‫متــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد بیجنــدی افــزود‪ :‬بــر ایــن‬ ‫اســاس بارندگــی هــای امســال‬ ‫نســبت بــه دوره بلندمــدت نیــز‬ ‫‪ ۲۷‬درجــه افزایــش داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫افزایش ‪۲۲‬‬ ‫درصدی‬ ‫بارندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪229‬‬ ‫پاسخ محققان کشور؛‬ ‫استاندار خراسان شمالی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرب االجل برای‬ ‫جانمایی بازارچه های‬ ‫محلی استان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫فرمانــداران بایــد تــا ‪ ۳‬روز دیگــر‪ ،‬اقدامــات‬ ‫الزم بــرای جانمایــی نــوار تجــاری حــوزه‬ ‫راه هــای روســتایی شهرســتان خــود را انجــام‬ ‫داده و مکانــی را بــرای ایجــاد بازارچــه محلــی‬ ‫مشــخص کننــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی‪ ،‬در نشســتی کــه‬ ‫بــا عنــوان «هــر دهیــاری یــک طــرح»‬ ‫در اســتانداری برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مســاله اشــتغال اســتان بایــد‬ ‫در اولویــت کاری فرمانــداران قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫زیــرا بســیاری از مشــکالت اســتان بــا‬ ‫حــل مســاله بیــکاری در قالــب اجرایــی‬ ‫کــردن طــرح هــای اشــتغالزا بــا همــکاری‬ ‫دهیــاران قابــل رفــع اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اجــرای طــرح بازارچــه محلــی‬ ‫در دل روســتاهای پرتــردد‪ ،‬نــه تنهــا مــی‬ ‫توانــد زمینــه اشــتغال روســتاییان را فراهــم‬ ‫و از مهاجــرت انهــا بــه شــهرها جلوگیــری‬ ‫کنــد بلکــه مــی توانــد بــه رونــد مهاجــرت‬ ‫معکــوس از شــهرها بــه روســتاها بینجامــد‬ ‫کــه بــرای اجرایــی شــدن ایــن امــر نیازمنــد‬ ‫فضاســازی زیبــا و جــذاب بــرای بازارچــه‬ ‫هــای محلــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بازارچــه هــای محلــی‬ ‫بایــد در محورهــای پرتــردد روســتایی ایجــاد‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایجــاد جاذبــه بــرای کشــاندن‬ ‫شــهروندان بــه ایــن بازارچــه هــای محلــی‬ ‫نیازمنــد همــکاری و تعامــل ســازنده ادارات‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬ورزش و جوانــان‬ ‫و میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری در ارائــه برنامــه هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫ورزشــی و تفریحــی متنــوع در کنــار ایــن‬ ‫بازارچــه هــا اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا بیــان اینکــه دهیــاری هــا بایــد‬ ‫در ایــن طــرح رســالت ویــژه ای داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دهیــاران بایــد متوجــه‬ ‫باشــند کــه مســوولیت ویــژه ای در حــوزه‬ ‫اشــتغال روســتاییان و ارتقــای درامــد انهــا‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه بــا ایجــاد اشــتغال و‬ ‫ســرمایه گــذاری در روســتاها دیگــر شــاهد‬ ‫رونــد مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها‬ ‫نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی‬ ‫بــا پرهیــز دادن دهیــاران از شــعار دادن‬ ‫صــرف و انجــام برخــی اقدامــات نمایشــی‪،‬‬ ‫تاکیــد افــزود‪ :‬دهیــار بایــد بدانــد کــه نقــش‬ ‫ویــژه ای در ایــن مســیر دارد و مســوولیت‬ ‫انهــا فراتــر از شــعار دادن و مشــغول شــدن‬ ‫بــه برخــی کارهــای بــی اثــر اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا اشــاره بــه مصوبــه جلســه‬ ‫پیشــین ایــن نشســت در خصــوص واگــذاری‬ ‫اماکــن تاریخــی بــه دهیــاری هــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫و گردشــگری بایــد در بــازه زمانــی ‪ ۲‬روزه‬ ‫مجــوز بهــره بــرداری از مــکان بازارچــه محلــی‬ ‫را صــادر کنــد و در صــورت وجــود ممنوعیــت‬ ‫قانونــی‪ ،‬تــا یــک هفتــه اینــده‪ ،‬مــکان‬ ‫بازارچــه محلــی تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫ایا اشتغال زنان‪ ،‬رضایت از زندگی زناشویی را بیشتر می کند؟‬ ‫پیونــد زناشــویی به عنــوان یکــی از‬ ‫پیچیده تریــن انــواع روابــط انســانی دارای‬ ‫چنان توان بالقوه ای در ازادســازی احساســات‬ ‫اســت کــه در کمتــر روابــط بیــن فــردی دیگــری‬ ‫می تــوان نظیــر ان را یافــت‪ .‬محققــان کشــور‬ ‫تاثیــر اشــتغال زنــان را بــر ایجــاد رضایــت در‬ ‫ایــن کانــون مهــم اجتماعــی مــورد ارزیابــی‬ ‫علمــی قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫خانــواده‪ ،‬نخســتین و قدیمی تریــن نهــاد‬ ‫اجتماعــی اســت کــه از پیونــد زناشــویی زن و‬ ‫مــرد ناشــی می شــود‪ .‬روانشناســان‪ ،‬خانــواده‬ ‫را کانــون حفــظ ســامت و بهداشــت روانــی‬ ‫و محــل ارضــای نیازهــای مختلــف جســمانی‪،‬‬ ‫عقالنــی و عاطفــی می داننــد‪ .‬بــه دنبــال اغــاز‬ ‫زندگــی مشــترک‪ ،‬متغیرهــای فراوانــی بــر نحــوه‬ ‫ارتبــاط زوجیــن باهــم تاثیــر می گذارنــد کــه‬ ‫نحــوه رســیدگی بــه ایــن متغیرهــا می توانــد‬ ‫رضایــت یــا عــدم رضایــت زوجیــن را روابــط‬ ‫زناشــویی را بــه همــراه داشــته باشــد‪ .‬برخــی‬ ‫از ایــن متغیرهــا شــامل فرزنــدان‪ ،‬درامــد‪،‬‬ ‫تحصیــات‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬بیمــاری و رضایتمنــدی‬ ‫جنســی هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬بــه گفتــه پژوهشــگران‪،‬‬ ‫رضایــت از روابــط جنســی به عنــوان یکــی از‬ ‫ابعــاد مهــم پیونــد زناشــویی‪ ،‬نه تنهــا گرمــی‬ ‫و شــور را بــرای زوجیــن بــه ارمغــان مــی اورد‪،‬‬ ‫بلکــه ایشــان را در برابــر بســیاری از بیماری هــا‬ ‫حفــظ می کنــد‪ .‬روابــط جنســی بــا تاثیــر بــر‬ ‫افــکار و احساســات زوجیــن می توانــد به طــور‬ ‫مســتقیم و غیرمســتقیم‪ ،‬روابــط بیــن ان ها را در‬ ‫ابعــاد وســیعی تحت الشــعاع خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بدیــن معنــی کــه زوجینــی کــه در ایــن زمینــه‬ ‫باهــم ســازگاری داشــته و از ایــن بابــت خوشــحال‬ ‫و مســرور باشــند‪ ،‬قادرنــد به راحتــی از بســیاری از‬ ‫ناهماهنگی هــای زندگــی خویــش چشم پوشــی‬ ‫کــرده و بســیاری از مشــکالت روزمــره زندگــی و‬ ‫اختالفــات زناشــویی نادیــده بگیرنــد‪ .‬امــا جــدا از‬ ‫ایــن بعــد مهــم‪ ،‬ابعــاد دیگــری نیــز بــر رضایــت‬ ‫زناشــویی موثــر هســتند کــه شــاغل بــودن یــا‬ ‫نبــودن زن‪ ،‬یکــی از مهم تریــن ان هــا اســت‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا ایــن موضــوع‪ ،‬یــک مطالعــه‬ ‫تحقیقاتــی توســط متخصصانــی از دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی الرســتان‪ ،‬دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫فســا و دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان انجــام‬ ‫شــده اســت کــه در ان تاثیــر اشــتغال زنــان بــر‬ ‫میــزان رضایــت از زندگــی زناشــویی زوجیــن مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مطالعــه مقطعــی‪ ۲۰۲ ،‬زوج از‬ ‫شهرســتان الر مشــارکت داشــته اند و اطالعــات‬ ‫مــورد نیــاز پژوهشــگران را بــا کمــک پرسشــنامه‬ ‫مشــخصات فــردی و پرسشــنامه رضایــت از‬ ‫زندگــی زناشــویی ارائــه داده انــد‪.‬‬ ‫یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه‬ ‫زنــان خانـه دار‪ ،‬اگرچــه کمترین رضایت را در بعد‬ ‫مســائل شــخصیتی نشــان می دهنــد‪ ،‬ولــی ازنظــر‬ ‫مدیر جهادکشاورزی شیروان‪:‬‬ ‫خشکه کاری محصول جو به‬ ‫علت نبود بارش موثر باران‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی بارندگــی در پاییز امســال‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال و نبــود‬ ‫معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار راس دام سبک غیرمجاز خارج شد‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۵۰ :‬هــزار راس‬ ‫دام ســبک معــادل ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد از جمعیــت دامــی مــازاد ایــن خطــه بــه‬ ‫صــورت غیرمجــاز در ‪ ۹‬مــاه امســال بــه خــارج از اســتان حمــل شــد‪.‬‬ ‫حمیــد رمضانــی اظهــار کــرد‪ :‬بــراورد مــا ایــن اســت کــه ســاالنه حــدود نیمــی از‬ ‫دام هــای مــازاد اســتان بــه صــورت غیرمجــاز و بــدون رعایــت شــرایط قرنطینــه‬ ‫ای‪ ،‬خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬خــروج دام بــدون رعایــت شــرایط قرنطینــه ای یــک تهدیــد در‬ ‫حــوزه بهداشــت و ســامت جامعــه اســت و ســبب انتقــال بیمــاری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی فعالیــت واســطه هــا را از علــت هــای خــروج دام بــه صــورت غیرمجــاز عنوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل انتظــار مــی رود نظــارت هــای‬ ‫پلیــس در محورهــای روســتایی بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫نظــارت هــای دامپزشــکی‪ ،‬انجــام مــی شــود و گشــت هــای ثابــت و موقــت‬ ‫در مبــادی ورودی اســتان در محورهــای مختلــف در شهرســتان هــای فــاروج‪،‬‬ ‫اســفراین‪ ،‬اشــخانه‪ ،‬گرمــه دایــر و فعــال اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی گفــت‪ :‬راننــدگان نــاوگان بــاری بایــد مطلــع باشــند کــه حمــل دام بــدون‬ ‫مجوزهــای دامپزشــکی بــه منزلــه قاچــاق اســت و بــا ان برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫ابعــاد رضایــت جنســی‪ ،‬مســائل فرزنــد پــروری‬ ‫و وضعیــت کلــی زندگــی زناشــویی‪ ،‬رضایــت‬ ‫بیشــتری دارنــد‪ .‬امــا بــر اســاس همیــن نتایــج‪ ،‬در‬ ‫خصــوص بعــد مســاوات زن و مــرد‪ ،‬زنــان شــاغل‬ ‫در مراکــز غیردولتــی رضایــت بیشــتری را نســبت‬ ‫بــه زنــان خانــه دار نشــان می دهنــد‪ .‬به عــاوه‪،‬‬ ‫همســران زنــان خانـه دار نیــز رضایــت بیشــتری را‬ ‫از زندگــی زناشــویی گــزارش کرده انــد‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه‪ ،‬فریــده یــزدان پنــاه‪ ،‬پژوهشــگر‬ ‫دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫الرســتان و ســایر همکارانــش در ایــن پژوهــش‬ ‫می گوینــد‪« :‬بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش‪،‬‬ ‫میــزان رضایتمنــدی به طورکلــی در زنــان خانــه دار‬ ‫و همســران ان هــا در مقایســه بــا زنــان شــاغل و‬ ‫همســران ان هــا تفــاوت قابــل توجهــی دارد و زنــان‬ ‫خانـه دار و همســران ان هــا از زندگــی زناشــویی خود‬ ‫رضایــت کلــی باالتــری را گــزارش کرده انــد‪».‬‬ ‫بــه بیــان ایــن محققــان‪« ،‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬زنــان‬ ‫خانـه دار ازنظــر ابعــاد رضایــت از رابطــه جنســی و‬ ‫رضایــت از مســائل فرزنــد پــروری و رضایــت کلــی‬ ‫بیشــترین میــزان رضایتمنــدی را داشــتند و در‬ ‫ابعــاد رضایــت از مســائل شــخصیتی و مســائل‬ ‫مربــوط بــه مســاوات زن و مــرد کمتریــن رضایــت‬ ‫را نشــان دادنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬همســران زنــان خانه دار‬ ‫در ابعــاد رضایــت از فعالیت هــای اوقــات فراغــت‪،‬‬ ‫رابطــه جنســی‪ ،‬فرزنــد پــروری‪ ،‬مســائل خانــواده‬ ‫و دوســتان و رضایــت کلــی‪ ،‬بیشــترین رضایــت را‬ ‫نشــان دادنــد‪ .‬ازانجاکــه زنــان خانــه دار می تواننــد‬ ‫بــارش موثــر بــاران در ایــن بــازه زمانــی موجــب‬ ‫شــد تــا بیشــتر کشــاورزان شهرســتان محصــول‬ ‫جــو را بــه صــورت خشــکه کاری کشــت کردنــد‪.‬‬ ‫رمضــان امــان زاده اظهــار کــرد‪ :‬هــم اینــک‬ ‫ســطح ســبز جوابــی ســه هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار‬ ‫و جــو دیــم ‪ ۲‬هــزار هکتــار اســت کــه مرحلــه‬ ‫رشــد ان در ایــن شهرســتان مناســب نیســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــاورزان بهتــر بــود بــه خاطــر‬ ‫تاخیــر بارندگــی هــای ســال جــاری کشــت خــود‬ ‫را زودتــر بــه صــورت خشــکه کاری انجــام مــی‬ ‫دادنــد و ســطح ســبز زودتــر انجــام مــی شــد تــا‬ ‫قبــل از وقــوع یخبنــدان ســطح ســبز در مرحلــه‬ ‫پنجــه زنــی قــرار مــی گرفــت‪.‬‬ ‫امــان زاده افــزود‪ :‬در ســال زراعــی جــاری‪،‬‬ ‫ســطح ابالغــی جــو ابــی چهــار هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ ۲‬نرخی شدن اب بهای سد‬ ‫شیرین دره برای برنج کاران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بهــای اب ســد شــیرین دره‪،‬‬ ‫بــرای تحویــل بــه برنــج کاران شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان ایــن اســتان‪ ۲ ،‬نرخــی شــده اســت‬ ‫و ایــن امــر از ابتــدای فروردیــن مــاه ســال اتــی‬ ‫اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫ســیدعقیل مرتضــوی اظهــار کــرد‪ :‬تغییــر در‬ ‫بهــای اب ســد شــیرین دره‪ ،‬قــرار بــود از ابتــدای‬ ‫امســال اعمــال شــود کــه بــه عللــی اجرایــی نشــد‬ ‫امــا بــر اســاس تصمیمــات جدیــد‪ ،‬در اولیــن‬ ‫فصــل ابیــاری کشــاورزی یعنــی بهــار ســال اتــی‪،‬‬ ‫اب ایــن ســد بــا ‪ ۲‬نــرخ تحویــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســطح زیرکشــت برنــج قابــل‬ ‫شناســایی و قیمــت اب تحویلــی بــه ایــن‬ ‫تولیدکننــدگان هــم قابــل محاســبه اســت‪.‬‬ ‫ایا سیل ما را غافلگیر‬ ‫می کند؟‬ ‫اوقــات بیشــتری را صــرف فرزنــد پــروری و ارتبــاط بــا‬ ‫اقــوام و دوســتان کننــد و همچنیــن اوقــات فراغــت‬ ‫بیشــتری دارنــد‪ ،‬در ایــن حیطــه رضایــت بیشــتری را‬ ‫گــزارش کرده انــد‪».‬‬ ‫از یافته هــای دیگــر ایــن پژوهــش ایــن بــود‬ ‫کــه زنــان شــاغل در مراکــز دولتــی‪ ،‬بیشــترین‬ ‫میــزان رضایتمنــدی در بعــد مســائل شــخصیتی‬ ‫را تجربــه می کننــد و در همســران ایــن زنــان نیــز‪،‬‬ ‫بیشــترین میــزان رضایتمنــدی در ابعــاد مســائل‬ ‫مالــی و مســائل شــخصیتی دیــده می شــود»‪.‬‬ ‫یــزدان پنــاه و همکارانــش اعتقــاد دارنــد‪:‬‬ ‫«امــروزه رفــاه خانــواده در جوامــع‪ ،‬بســیار مهــم‬ ‫بــوده و زوجیــن تمــام تــاش خــود را بــرای ایــن‬ ‫امــر مهــم انجــام می دهنــد‪ .‬در ایــن راســتا‪،‬‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه زنــان‪ ،‬هنگامی کــه بــه‬ ‫اســتقالل مالــی می رســند‪ ،‬ارامــش خاطــر‬ ‫بیشــتری دارنــد و همیــن ارامــش خاطــر‪ ،‬تاثیــر‬ ‫بســزایی بــر روابــط وی بــا همســر‪ ،‬بچه هــا‬ ‫و ســایر اقشــار جامعــه می گــذارد کــه باعــث‬ ‫بــه وجــود امــدن رضایــت زناشــویی در زندگــی‬ ‫می شــود‪ .‬بااین حــال و در کنــار فایــده فــوق و‬ ‫دیگــر فوایــدی کــه بــرای اشــتغال زنــان متصــور‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر گرفــت کــه‬ ‫بــا رفتــن زنــان از خانــه و اشــتغال انــان‪ ،‬اصــول‬ ‫زندگــی ســنتی درهم شکســته شــده و معایبــی را‬ ‫نیــز بــه دنبــال دارد کــه بایســتی در جــای خــود‬ ‫مــورد مداقــه قــرار گیــرد‪».‬‬ ‫هکتــار و جــو دیــم ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬هکتــار بــود‬ ‫کــه چهــار هــزار و ‪ ۲۸۰‬هکتــار جــو ابــی و پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۰‬هکتــار جــو دیــم در شــیروان‬ ‫کشــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی شــیروان ارقــام جــو‬ ‫دیــم کشــت شــده در ایــن شهرســتان را‬ ‫شــامل ســهند‪ ،‬بهمــن‪ ،‬ریحــان ‪ ،۰۳‬ابیــدر و‬ ‫انصــار عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــرای جــو ابــی و‬ ‫دیــم در مجمــوع کل ‪ ۳۳۲‬تــن بــذر اصــاح‬ ‫شــده در اختیــار کشــاورزان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن شهرســتان قطــب تولیــد‬ ‫جــو در خراســان شــمالی اســت بــه طوریکــه‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد ســطح زیــر کشــت جــو ابــی و‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد جــو دیــم اســتان مربــوط بــه ایــن‬ ‫شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی تصریــح کــرد‪ :‬برنــج‬ ‫کاران بــرای دریافــت اب تــا‬ ‫هفــت هــزار مترمکعــب بــه‬ ‫ازای هــر هکتــار‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫تعرفــه قبلــی اب بهــا پرداخــت‬ ‫مــی کنــد و دریافــت بیــش از‬ ‫ایــن میــزان‪ ،‬بــا قیمــت بیشــتر‬ ‫محاســبه و دریافــت مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬میــزان اب تحویلــی‬ ‫بــه برنــج کاران‪ ،‬بــه تدریــج در‬ ‫ســه ســال قطــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس تصمیم‬ ‫کارگــروه ســازگاری مقابلــه‬ ‫بــا کــم ابــی در کشــور‪ ،‬بخــش نامــه ممنوعیــت‬ ‫کشــت برنــج ابــاغ شــده و کشــت ایــن محصــول‬ ‫جــز در برخــی اســتان هــا‪ ،‬ممنــوع اســت امــا‬ ‫کشــت برنــج نســبت بــه ســال قبــل هنــوز کاهــش‬ ‫نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ســدهای زیــادی ســاخته شــده کــه بخشــی‬ ‫از ماموریــت ایــن ســدها ایــن اســت کــه‬ ‫ســیالب را مدیریــت کننــد‪ ،‬امــا جاهایــی‬ ‫هــم داریــم کــه هنــوز بایــد اقداماتــی صورت‬ ‫گیــرد در کنــار ان ابخیــزداری مســئله مهمــی‬ ‫اســت کــه کمتــر بــه ان توجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫قاســم تقی زاده خامســی در گفت وگــو‬ ‫بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا‪ ،‬در پاســخ‬ ‫بــه اینکــه چــرا مــا همــواره در ســیالب ها‬ ‫غافلگیــر می شــویم‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫معمــوال ســیل غافلگیرکننــده اســت‪ ،‬تنهــا‬ ‫کشــور مــا نیســت کــه در ایــن مواقــع‬ ‫غافلگیــر می شــود‪ ،‬در واقــع ســیل در کل‬ ‫جهــان خســارت بارترین حادثــه غیرمترقبــه‬ ‫بیــش از زلزلــه و اتش ســوزی اســت‪ ،‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل بــرای مدیریــت ســیالب در‬ ‫کشــورهای جهــان هزینــه کرده انــد و از هــر‬ ‫ســیلی درســی اموخته انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در کشــور مــا هــم اینکــه گفتــه‬ ‫شــود می توانیــم ســیل را بــه طــور کلــی‬ ‫مدیریــت کنیــم ادعــای درســتی نیســت‪ ،‬امــا‬ ‫می توانیــم خســارت ها را کاهــش دهیــم‪،‬‬ ‫در دو روز گذشــته در ‪ 3‬اســتان هرمــزگان‪،‬‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و کرمــان بارندگــی‬ ‫و ســیل داشــتیم کــه ظــرف ‪ 48‬ســاعت و‬ ‫در برخــی نقــاط طــی ‪ 24‬ســاعت بــه انــدازه‬ ‫کل ســال بارندگــی شــد‪ ،‬در اســتان کرمــان‬ ‫‪ 114‬میلی متــر بارندگــی داشــتیم‪ ،‬ایــن رقــم‬ ‫در ســال گذشــته در همیــن مــدت ‪31‬‬ ‫میلی متــر بــوده اســت‪ ،‬در اســتان هرمــزگان‬ ‫‪ 200‬میلیمتــر و در سیســتان و بلوچســتان‬ ‫‪ 102‬میلیمتــر بارندگــی داشــتیم در حالــی‬ ‫کــه ســال گذشــته در همیــن مــدت ایــن‬ ‫عــدد ‪ 3‬میلی متــر و متوســط درازمــدت ‪32‬‬ ‫میلی متــر بــوده اســت‪ ،‬یعنــی اعــداد قابــل‬ ‫توجــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نیــرو در امــور اب و ابفــا‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مدیریــت ســیالب معمــوال‬ ‫ابتــدا توســط ســدها و بعــد ابخیــزداری‬ ‫صــورت می گیــرد کــه در برخــی جاهــا بــه‬ ‫انــدازه کافــی ســد نداریــم و در خیلــی جاهــا‬ ‫هــم ابخیــزداری انجــام نشــده اســت‪ ،‬در‬ ‫برخــی نقــاط کال خــاک ظرفیــت جــذب اب‬ ‫را نــدارد‪ ،‬بنابرایــن وقتــی اب زیــاد می شــود‬ ‫جــذب نشــده و بــه صــورت ســیالب روانــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره امــکان مدیریــت ســیالب و‬ ‫مهــار اب هــای ســطحی بــه جــای انتقــال از‬ ‫دریــا و حوضــه بــه حوضــه گفــت‪ :‬مــا اوایــل‬ ‫انقــاب مجموعــا ‪ 16‬ســد داشــتیم‪ ،‬اکنــون‬ ‫ایــن رقــم بــه حــدود ‪ 190‬ســد رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســدهای زیــادی ســاخته شــده کــه بخشــی‬ ‫از ماموریــت ایــن ســدها ایــن اســت کــه‬ ‫ســیالب را مدیریــت کننــد‪ ،‬امــا جاهایــی هم‬ ‫داریــم کــه هنــوز بایــد اقداماتــی صــورت‬ ‫گیــرد در کنــار ان ابخیــزداری مســئله مهمــی‬ ‫اســت کــه کمتــر بــه ان توجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تقی زاده خامســی در ادامــه دربــاره لــزوم‬ ‫الیروبــی رودخانــه هــا نیــز بیــان کــرد‪ :‬بــه‬ ‫انــدازه اعتبارتــی کــه داده شــده‪ ،‬الیروبــی‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬دولــت اعتبــار جدیــدی‬ ‫هــم ابــاغ کــرده کــه امیدواریــم بــه‬ ‫اســتان ها تخصیــص یابــد‪ .‬الیروبــی یــک‬ ‫اقــدام دائــم اســت و طــی ســال بایــد بــرای‬ ‫همــه رودخانه هــا بخصــوص رودهایــی کــه‬ ‫ســیل خیز هســتند‪ ،‬انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن دربــاره مشــارکت بــا‬ ‫خارجی هــا بــرای مهــار اب هــای روان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا بــه انــدازه کافــی علــم‬ ‫ایــن کار را داریــم امــا بــا کشــورهای دیگــر‬ ‫مشــورت هــم می کنیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬بایــد تدبیــری باشــد کــه تحویــل‬ ‫بــذر و کــود محــدود شــود‪ ،‬جهادکشــاورزی هــم‬ ‫بایــد الگــوی کشــت محصــول جایگزیــن برنــج را‬ ‫معرفــی و ترویــج کنــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سکونت یک سوم‬ ‫جمعیت شیروان‬ ‫در بافت فرسوده‬ ‫شهری‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫بیــش از ‪ 28‬هــزار نفــر از شــهروندان شــیروان در بافــت فرســوده شــامل پنــج محلــه بــا گســتره ‪ ۳۱۰‬هکتــار ســکونت دارنــد کــه‬ ‫ایــن رقــم یک ســوم جمعیــت ‪ 85‬هــزار نفــری شــیروان را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫معــاون شــهردار شــیروان اظهــار کــرد‪ :‬امســال بــرای بازافرینــی شــهری در شــیروان‪ ۹0 ،‬میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب شــده بــود‬ ‫کــه تاکنــون بیــش از ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال ان تخصیــص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون شــهردار شــیروان گفــت‪ :‬ضــروری اســت در حــوزه بازســازی و نوســازی بافــت هــای فرســوده و محلــه هــای هــدف‪ ،‬اقدامــات و‬ ‫ت شــهری اســت‪.‬‬ ‫خدمــات بهتــری ارائــه شــود زیــرا موضــوع بافــت هــای فرســوده و ســکونتگاه هــای غیررســمی از دغدغــه هــای مدیریـ ‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪229‬‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫دهه فجر باید متفاوت‬ ‫از سال های پیش‬ ‫برگزار شود‬ ‫نماینــده ولــی فقیه در خراســان شــمالی و امام‬ ‫جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬بزرگداشــت دهــه فجــر‬ ‫امســال مهم تــر از ســال های پیــش اســت و‬ ‫بــه همیــن دلیــل بایــد متفاوت تــر و گســترده تر‬ ‫برگــزار شــود‪.‬‬ ‫حجت االســام ابوالقاســم یعقوبی در نخســتین‬ ‫نشســت ســتاد دهه فجر اســتان با اشــاره به وارد‬ ‫شــدن بــه چلــه دوم انقــاب‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همــه‬ ‫تــاش دشــمن بــر ایــن اســت کــه گسســت نســل‬ ‫هــا ایجــاد شــود و نگــذارد نســل جدیــد بــه گنجینــه‬ ‫بــزرگ دفــاع مقــدس و نظــام متصــل شــود‪.‬‬ ‫وی گســترش علــم و فنــاوری و توســعه‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و مدیریتــی و کســب تجــارب‬ ‫را از بــرکات نظــام دانســت و افــزود‪ :‬امــروز کفــه‬ ‫عدالــت در جامعــه مــا بســیار ســنگین شــده‪ ،‬و‬ ‫در دورتریــن نقــاط محــروم امکانــات و خدمــات‬ ‫فراهــم شــده کــه نبایــد نادیــده گرفــت و فقــط‬ ‫جــای خالــی لیــوان را دیــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا تاکید‬ ‫بــر بصیــرت افزایــی‪ ،‬اگاهــی بخشــی و تحلیــل‬ ‫درســت واقــع بینانــه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بایــد عــزت‬ ‫ملــی را بــه عنــوان یــک مرواریــد گرانبهــا پــاس‬ ‫بداریــم زیــرا کــه تمــام توطئــه هــای دشــمنان بــرای‬ ‫بــه چالــش کشــیدن شــکوه نظــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نمــی گوییــم نظــام نقطــه ضعفــی‬ ‫نــدارد زیراکــه مدیریــت مــا غیرمعصــوم اســت و‬ ‫لغــزش هــا و اشــتباهاتی دارد امــا نبایــد افتخــارات‬ ‫نظــام را فــدای یــک اشــتباه کــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام یعقوبــی از ایــن مســاله بــه‬ ‫عنــوان اداب بــازی یــاد کــرد کــه بــه معنــای‬ ‫شکســت نیســت و گفــت‪ :‬ایــن اتفــاق غفلتــی‬ ‫بــوده کــه بایــد برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نبایــد ایــن اتفــاق کــه موجــب ذوق‬ ‫زدگــی دشــمن شــده‪ ،‬شــتاب زده تحلیــل کــرد‬ ‫و همــه چیــز را زیــر ســووال بــرد بلکــه بایــد ایــن‬ ‫خطــای انســانی را ریشــه یابــی کــرده و انچــه را کــه‬ ‫الزم اســت بــرای مــردم بیــان شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا تاکید‬ ‫بــر جــدی گرفتــن دهــه فجــر امســال‪ ،‬از برگــزاری‬ ‫مراســم ‪ ۱۰‬شــب ‪ ۴۱‬مســجد در چلــه دوم انقــاب‬ ‫خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬بایــد از بیانیــه گام دوم‬ ‫انقــاب بــه عنــوان دســتورالعمل ‪ ۴۰‬ســاله دوم‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی هم در این نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬نبایــد اجــازه داد دســتاوردهای ‪ ۴۰‬ســاله‬ ‫نظــام‪ ،‬نیروهــای مســلح و ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی فــدای یــک اشــتباه شــخصی‬ ‫شــود و دشــمنان هم از ســانحه ســقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینــی حداکثــر اســتفاده را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی گفــت‪ :‬ایــن مســاله اصــا‬ ‫قابل دفاع نیســت زیراکه داغ ســختی اســت اما‪،‬‬ ‫اطمینــان داریــم بــا هدایــت رهبــری و مســووالن‬ ‫کشــور از ایــن حادثــه تلــخ نیــز عبــور مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صداقــت جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫در اعــام هــدف قــرار گرفتــن هواپیمــای اوکراینــی‬ ‫نشــان داد کــه فاصلــه زیــادی بــا اســتکبار جهانــی‬ ‫در ایــن زمینــه داریــم زیراکــه رژیــم امریــکا پــس‬ ‫از ســرنگونی هواپیمایــی مســافربری مــا‪ ،‬نشــان‬ ‫افتخــار بــه فرمانــده نــاو خــود داد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا اشــاره بــه برخــورد بــا عامــان ایــن‬ ‫اشــتباه در کشــور‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال بــرای‬ ‫مــا ســالی پــر فــراز و نشــیب بــا فشــارها و تحریــم‬ ‫هــای اقتصــادی فــراوان بــوده بنابرایــن بایــد‬ ‫مســووالن کنــار هــم و بــه دور از هــر گونــه تنــش‬ ‫کار کننــد تــا جبــران فشــارها و تحریــم هــا شــود و‬ ‫مــردم نیــز مقــداری راحــت تــر زندگــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســووالن قدردانــی را از مــردم‬ ‫یادبگیرنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بایــد پاســخگوی حضور‬ ‫و شــور و اشــتیاق مــردم در صحنــه هــای مختلــف‬ ‫بویــژه تشــییع باشــکوه و بــه یادماندنــی پیکــر‬ ‫ســردار شــهید ســلیمانی باشــیم‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمدعلــی ســاالری رییــس‬ ‫شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی خراســان‬ ‫شــمالی نیــز بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی‬ ‫تنهــا مقاومــت پاســخگوی دشــمنان اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امــروز مشــکل کشــور در جنــگ‬ ‫و صلــح نیســت بلکــه در مشــکالت اقتصــادی‬ ‫اســت کــه تنهــا راه نجــات مــا نیــز در وحــدت و‬ ‫همدلــی مســووالن بــرای حــل ایــن مشــکالت‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫ایــن نشســت بــا حضــور مدیــران کل دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی اســتان در محــل ســالن ماژانــی‬ ‫فرمانــداری بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‪:‬‬ ‫پرونده قضایی برای تخلفات انتخاباتی در استان تشکیل نشده است‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا تاکیــد بــر رصــد فعالیــت داوطلبــان و هــواداران انــان بــه ویــژه در فضــای مجــازی‬ ‫گفــت‪ :‬تــا کنــون پرونــده قضایــی در ارتبــاط بــا تخلفــات انتخاباتــی در اســتان تشــکیل نشــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان در جلســه شــورای پیشــگیری از جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان اظهــار کــرد‪ :‬فعالیــت‬ ‫داوطلبــان و هــواداران انــان بــه ویــژه در فضــای مجــازی رصــد می شــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تا کنون پرونده قضایی برای تخلفات انتخاباتی در محاکم استان تشکیل نشده است‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان بیــان داشــت‪ :‬در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف‪ ،‬دســتگاه قضایــی بــا متخلفــان‬ ‫برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نبایــد عــده ای تصــور کننــد چــون زمــان انتخابــات اســت مجــاز هســتند تمــام دســتاوردهای نظــام‬ ‫اســامی را تخریــب کننــد‪.‬‬ ‫هاشــمیان گفــت‪ :‬بــرای ادامــه ایــن رونــد و پیشــگیری از جرایــم احتمالــی‪ ،‬کتابچــه حــاوی قوانیــن و مقــررات و‬ ‫تبلیغــات انتخاباتــی در معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری تدویــن و در اختیــار داوطلبانــی کــه صالحیــت‬ ‫انهــا در هیئت‪‎‬هــای نظــارت تاییــد شــده اســت‪ ،‬قــرار می‪‎‬گیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬داوطلبانــی کــه صالحیتشــان از ســوی شــورای نگهبــان تاییــد شــده‪ ،‬فقــط در مهلــت قانونــی بــرای‬ ‫تبلیغــات مجــاز هســتند‪ .‬هــر گونــه تبلیغــات از ســوی خــود داوطلبــان و یــا هــواداران انهــا در فضــای مجــازی و‬ ‫غیرمجــازی کــه در راســتای انتخابــات باشــد‪ ،‬ممنــوع و تخلــف اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان از داوطلبــان نمایندگــی مجلــس خواســت بــه عنــوان کســانی کــه بــرای قانونگــذاری‬ ‫در مجلــس اینــده پیشــقدم شــده اند بیشــتر از دیگــران بــه قانــون پایبنــد باشــند و از اقدامــات غیرقانونــی از جملــه‬ ‫تخریــب رقبــا و توهیــن بپرهیزنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬مدرسه‬ ‫غیردولتی هستند‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬دو هــزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬مدرســه در اســتان داریــم کــه بیــش از ‪ ۴۰۰‬مدرســه‬ ‫ان غیردولتــی هســتند و ‪ ۸۰‬هــزار دانــش امــوز در مــدارس‬ ‫غیردولتــی تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫احســان گوهــری راد در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬بــا اشــاره بــه اینکــه بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصــد مــدارس اســتان توســط خیــران ســاخته‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬ادامــه داد‪ ۳۶۲ :‬هــزار دانــش امــوز در‬ ‫اســتان تحصیــل مــی کننــد کــه اگــر بــه بودجــه دولتی‬ ‫قناعــت کنیــم بــا مشــکل روبــرو خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــدارس هیــات امنایــی و مــدارس‬ ‫وابســته بــا ســایر دســتگاه هــا (ماننــد صــدرا) نمونــه‬ ‫بــارز ایــن مشــارکت هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تــاش جلســات شــورای امــوزش‬ ‫و پــرورش اســتان و شهرســتان بــر ایــن اســت کــه‬ ‫درگیری شکارچیان غیرمجاز با‬ ‫محیط بانان پارک ملی گلستان‬ ‫شــکارچیان غیرمجــاز بــا محیــط بانــان پــارک ملــی گلســتان‬ ‫درگیــر شــدند‪.‬‬ ‫مامــوران یــگان حفاظــت محیــط بانــی تنگــراه در حیــن گشــت‬ ‫و پایــش حــوزه اســتحفاظی‪ ،‬صــدای شــلیک ‪ ۶‬تیــر گلولــه را‬ ‫شــنیده و بالفاصلــه وارد عمــل شــدند‬ ‫بعــد از نیــم ســاعت تعقیــب و گریــز و ادامــه تیرانــدازی بــه‬ ‫قصــد جــان محیــط بانــان‪ ،‬بــا بــه جــا گذاشــتن الشــه دو راس‬ ‫مــرال و دو راس شــوکا متــواری شــدند کــه توســط محیــط‬ ‫بانــان شناســایی و تحویــل مقامــات قضایــی شهرســتان‬ ‫گالیکــش شــد‪.‬‬ ‫مدارس استثنایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مناسب سازی می شود‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش اســتثنایی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬وضعیــت ‪۵۹‬‬ ‫مدرســه اســتثنایی اســتان بــه لحــاظ‬ ‫رفــت و امــد دانش امــوزان بــا نیازهــای‬ ‫ویــژه‪ ،‬مناســب نیســت از ایــن رو‬ ‫انجــام اقدامــات در ایــن بــاره‪ ،‬کلیــد‬ ‫خــورده اســت‪.‬‬ ‫علــی متقیــان اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫مدرســه‪ ،‬محیــط هــای مختلــف از جملــه‬ ‫ســرویس هــای بهداشــتی‪ ،‬ابخــوری هــا‬ ‫و نیــز ورودی هــای کالس هــا مناســب‬ ‫ســازی و حتــی توالــت فرنگــی بــرای‬ ‫ایــن دانــش امــوزان‪ ،‬نصــب مــی شــود‪،‬‬ ‫ایجــاد رمــپ‪ ،‬ســطح شــیبدار مطابــق بــا‬ ‫اســتاندارد از دیگــر اقدامــات اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در وضعیــت اســتاندارد‪،‬‬ ‫برامدگــی چهارچــوب در ورودی کالس‬ ‫هــا بایــد حــذف شــود تــا دانــش امــوز‬ ‫ویلچــری راحــت و بــدون کمــک دیگــران‪،‬‬ ‫بــه کالس رفــت و امــد کنــد‪ ،‬عــاوه بــر ان‬ ‫دسترســی بــه تختــه وایــت بــرد هــم بایــد‬ ‫بــرای ایــن افــراد‪ ،‬مناســب ســازی شــود‪.‬‬ ‫متقیــان بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح‬ ‫بــه مــرور در ســایر مــدارس اجــرا مــی‬ ‫شــود اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون اقــدام‬ ‫قابــل توجــه بــرای تســهیل در رفــت و‬ ‫امــد دانــش امــوزان بــا معلولیــت هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬در مــدارس انجــام نشــده و‬ ‫کارهــای اجــرا شــده‪ ،‬بســیار محــدود‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫سرپرست میراث فرهنگی گلستان‪:‬‬ ‫هنرمندان برای بازاریابی و عرضه محصول خود مشکل دارند‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬هنرمنــدان عمدتــا ً بــرای‬ ‫بازاریابــی و عرضــه محصــول خــود مشــکل دارنــد کــه بایــد ظرفیــت هــای متعــددی بــرای انهــا فراهــم کنیــم تــا‬ ‫زمینــه فــروش محصــوالت انهــا ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫احمــد تجــری در کارگــروه مشــترک وقــف و اییــن انعقــاد تفاهمنامــه بیــن ادارات کل اوقــاف و میــراث‬ ‫فرهنگــی گلســتان اظهارکــرد‪ :‬همــه مراحــل تولیــد محصــوالت صنایــع دســتی در داخــل کشــور و اســتان اتفــاق‬ ‫مــی افتــد و انهــا از نظــر تولیــد مشــکلی نــدارد زیــرا هنرمنــدان مــا در ســطح باالیــی قــرار دارنــد و حتــی نشــان‬ ‫ملــی و بیــن المللــی هــم دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایجــاد بازارچــه در جــوار بقــاع متبرکــه‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬در زمینــه صنایــع دســتی اگــر مــا بــه‬ ‫مشــاغل خانگــی و بــه موضــوع رونــق تولیــد ملــی فکــر مــی کنیــم بایــد ایــن امــر را بــا جدیــت دنیــال کنیــم زیــرا‬ ‫تبلــور رونــق تولیــد ملــی در صنایــع دســتی اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫تجــری افــزود‪ :‬بازارچــه صنایــع دســتی در جــوار بقــاع متبرکــه گلســتان بــرای حمایــت از ایــن هنرمنــدان‬ ‫ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انعقــاد تفاهمنامــه مــی تــوان از ظرفیــت دســتگاه هــای مختلــف از جملــه اوقــاف بــرای خدمــت‬ ‫بیشــتر بــه مــردم اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫تجــری گفــت‪ :‬خوشــبختانه نــگاه مدیریــت اوقــاف گلســتان‪ ،‬نــگاه کارافرینــی اســت کــه ایــن امــر بســیار‬ ‫ارزشــمند بــوده و مــی تــوان بــرای اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت هــا بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫تجــری ادامــه داد‪ :‬وی اضافــه کــرد‪ :‬هنرمنــدان عمدتــا ً بــرای بازاریابــی و عرضــه محصــول خــود مشــکل دارنــد‬ ‫کــه بایــد ظرفیــت هــای متعــددی بــرای انهــا فراهــم کنیــم تــا زمینــه فــروش محصــوالت انهــا ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫چگونگــی اســتفاده از ظرفیــت دســتگاه‬ ‫هــا را بررســی و مشــکالت را رفــع کننــد‪.‬‬ ‫گوهــری راد اضافــه کــرد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫بیــش از دو میلیــارد تومــان از طریــق مــاده ‪۱۳‬‬ ‫بابــت عــوارش شــهرداری بــه حســاب امــوزش‬ ‫و پــرورش اســتان واریــز شــده و ایــن رقــم در‬ ‫‪ ۶‬ماهــه امســال یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان کمــک نقــدی خانــواده هــا بــه‬ ‫مــدارس اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه برنامــه هــای هفتــه شــورای امــوزش و‬ ‫پــرورش هــم گریــزی زد گفــت کــه نواختــه شــدن زنــگ شــورای‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬همایــش اســتانی در کانــون طــه‪ ،‬تجلیــل‬ ‫از شــوراهای برتــر (علــی ابادکتــول‪ ،‬ازادشــهر و اق قــا)‪،‬‬ ‫موشک باران پایگاه امریکا حرکت‬ ‫ارزشمندی بود‬ ‫امــام جمعــه گــرگان انتقــام ســپاه و موشــک بــاران پایــگاه عیــن‬ ‫االســد امریــکا در خــاک عــراق را حرکتــی عظیــم و ارزشــمند و نشــانه‬ ‫اقتــدار ایــران دانســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در خطبــه هــای عبــادی سیاســی نمــاز‬ ‫جمعــه گــرگان اظهارکــرد‪ :‬جنایــت مذبوحانــه امریــکا در بــه شــهادت‬ ‫رســاندن حــاج قاســم ســلیمانی انتقــام هــای ســختی بــرای دولــت‬ ‫امریــکا و ترامــپ قماربــاز بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتقــام نهایــی ایــن حرکــت بزدالنــه امریــکا خــروج قطعــی‬ ‫انهــا از منطقــه اســت کــه بــا همراهــی ملــت هــای‪ ،‬یمــن فلســطین‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬عــراق‪ ،‬لبنــان و غیــره بــزودی محقــق خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تجلیــل از خیــران‪ ،‬صــدور پیــام توســط اســتاندار‪ ،‬ولــی فقیــه و‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان‪ ،‬افتتاح فضای اموزشــی‬ ‫در ازادشــهر و غیــره بخشــی از ایــن برنامــه هــا خواهــد بــود کــه‬ ‫بــا هــدف اشــنایی مــردم بــا کار شــوراها برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ابهت جبهه مقاومت با جنگ رسانه ای‬ ‫کم رنگ نمی شود‬ ‫مســئول عملیــات و بازرســی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫تــاش و تبلیغــات گســترده دشــمن در کوچــک جلــوه دادن انتقــام ســپاه‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ابهــت جبهــه مقاومــت بــا جنــگ رســانه ای کــم رنــگ نمــی شــود‪.‬‬ ‫ســرتیپ پاســدار علــی اســتاد حســینی در مراســم بزرگداشــت ســردار‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی در اســتان امــام زاده عبداللــه گــرگان اظهارکــرد‪ :‬بــه‬ ‫همــت ســربازان والیــت در ســپاه قــدس و دیگــر نیروهــای نظامــی کشــور و‬ ‫فرماندهانــی همچــون ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی بســیج جهــان اســام‬ ‫در منطقــه در قلــه اقتــدار قــرار دارد و موجــب نگرانــی دشــمن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــهید ســلیمانی بــه ارزوی خویــش رســید و مــا جامانــدگان‬ ‫از قافلــه شــهدا وظیفــه داریــم راه شــهیدان را کــه همانــا والیتمــداری و حــق‬ ‫طلبــی اســت طــی کنیــم و در برابــر زورگویــان عالــم ایســتادگی کــرده و پرچــم‬ ‫اســام را بــه دســت منجــی عالــم بشــریت بســپاریم‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽﻣﺰاﯾﺪهﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎدن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار و ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺘﺎن گلستان‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن گلستان در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ای ﺗﻌﺪادی از محــدوده هــای معدنــی شــامل‪ :‬پروانــه هــای اﮐﺘﺸﺎف‪ ،‬گوهینامــه های کشــف و پروانه‬ ‫هــای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ازطریــق ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ(ﺳﺘﺎدایــران)ﺑﻪ ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا متقاضیــان میبایســت ضمــن ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و تهیــه گواهــی‬ ‫امضــا الکترونیکــی (توکــن) از دفاتــر منتخب پیشــخوان دولــت‪ ،‬از روزشــنبه مورخ‪98/11/12‬لغایت‬ ‫روز دوشــنبهﻣﻮرﺧﻪ‪98/11/21‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎروز پنجشــنبه مــورخ‪98/12/15‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ مذکــور اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ‪ 02141934‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد و‬ ‫ﺻﺮﻓﺎ» ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰاﯾﺪه از روزشــنبه مورخ‪98/11/12‬بــه ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ‬ ‫ادرس ‪ www.gol.mimt.gov.ir‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه را روﯾﺖ‬ ‫و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد و اﺧﺬ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک‬ ‫و اﺳﮑﻦ اﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری روز پنجشــنبه مورخ‪98/12/15‬درســامانه ســتاد‬ ‫بارگــذاری نمــوده و اصــل مــدارک فیزیکــی را نیــز بــه دبیرخانــه مزایــده بــه ادرس (بــه ادرس‬ ‫گــرگان‪ ،‬میــدان بســیج‪ ،‬ســایت اداری‪ ،‬ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫ســاختمان شــهید قنبــری‪ ،‬اتــاق شــماره ‪ )19‬تحویــل نمــوده و رســید دریافــت نماینــد‪ .‬ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪ ﮐﺎداﺳﺘﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺰاﯾﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ‪www.‬‬ ‫‪ cadastre.mimt.gov.ir‬در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن گلستان‬ ‫شناسه اگهی ‪)741675( :‬‬ ‫بــا توجــه بــه وقــوع ســیل و ابگرفتگــی در مناطقــی از اســتان سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬هــال احمــر گلســتان هــم‬ ‫محمولــه امــدادی بــه ایــن اســتان ارســال کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان بــا اعــام ایــن خبــر اظهارکــرد‪ :‬محمولــه امــدادی ارســالی بــه مناطــق ســیل زده سیســتان و بلوچســتان‬ ‫شــامل هــزار بســته غذایــی یــک ماهــه حــاوی (قنــد‪ ،‬شــکر‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬نمــک‪ ،‬کنســروجات‪ ،‬تــن ماهــی و چــای) و ‪ ۱۰‬تــن برنــج اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی هــروی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه وقــوع حادثــه و لــزوم کمــک بــه امــر امــداد رســانی در شــرایط حســاس‪ ،‬تیــم هــای عملیاتــی و امــوزش دیده‬ ‫جمعیــت هــال احمــر اســتان هــم امــاده صــدور دســتور و حضور در مناطق ســیل زده هســتند‪.‬‬ ‫ارسال محموله‬ ‫امدادی هالل احمر‬ ‫گلستان به سیستان‬ ‫و بلوچستان‬ ‫شهرستانها‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان‪:‬‬ ‫مرحوم ایت اهلل میبدی‪ ،‬شخصیتی محبوب در بین مردم بود‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان در مراســم ارتحــال ایــت ا‪..‬میبــدی گفــت‪ :‬مرحــوم‬ ‫ایــت اللــه میبــدی در مســاجد و حــوزه علمیــه زحمــت فراوانــی کشــید و شــخصیتی دوســت داشــتنی در‬ ‫بیــن مــردم اســتان گلســتان بــود و بــه پــاس زحمــات ایشــان حضــور پرشــکویی را در مراســم تشــییع شــاهد‬ ‫بودیــم‪.‬‬ ‫عبدالرضــا چراغعلــی گفــت‪ :‬حــوزه هــای علمیــه خــا حضــور ایــن عالــم جلیــل القــدر را شــاهد خواهنــد بــود‪،‬‬ ‫ایــن عالــم ربانــی در بیــن مــردم گــرگان وجاهــت بســیار باالیــی داشــتند و در ســخت تریــن شــرایط جســمانی‬ ‫مســجد و گفتگــو بــا مــردم را تــرک نکــرد‪.‬‬ ‫چراغعلــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬معتقــد هســتیم کــه در اغــاز دهــه پنجــم انقــاب اســامی رخدادهــای کــم‬ ‫نظیــر و مهمــی در کشــور اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هجــوم اســتکبار جهانــی و فشــار نظامــی و اقتصــادی کــه بــه کشــور وارد مــی کننــد و بحــث‬ ‫برجــام و خــروج از انکــه فشــارهای زیــادی را متوجــه کشــور کــرده اســت و یکپارچگــی کشــورهای مخالــف بــا‬ ‫ســرکردگی امریــکا منجــر بــه فشــارهای زیــادی بــه ملــت ایــران شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬در شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی شــاهد ان‬ ‫بودیــم کــه امریــکا بــا جســارت و پررویــی مســئولیت ان را برعهــده گرفــت و خوشــبختانه پاســخ کوبنــده ســپاه‬ ‫و نیروهــای نظامــی کشــور بــه ایــن اقــدام تروریســتی دادنــد کــه منجــر بــه ارامــش مــردم شــد‪.‬‬ ‫چراغعلــی گفــت‪ :‬تلخــی ســقوط هواپیمــا یــک مســئله بــود کــه رقــم خــورد و نیــاز اســت کــه یــک همدلــی و‬ ‫همگرایــی و جریــان سیاســی بــا هــم داشــته باشــند و حضــور حداکثــری در انتخابــات را نیازمندیــم و مــردم‬ ‫بــا حضــور حداکثــری بــا ارمــان هــای امــام و انقــاب بیعــت کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــر اســاس بررســی هفــت‬ ‫شــاخص در نظــر گرفتــه شــده توســط مرکــز پژوهش هــای‬ ‫مجلس شــورای اســامی ‪ ،‬گلســتان جزو پنج اســتان اول‬ ‫کشــور در زمینــه امنیــت ســرمایه گذاری اســت‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در ششــمین‬ ‫جلســه شــورای برنامه ریــزی و‬ ‫توســعه گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن اســتان دارای مزیــت همزمــان‬ ‫مــرز هوایــی‪ ,‬دریایــی و زمینــی اســت‬ ‫و بایــد توســعه بازرگانــی هــم در‬ ‫دســتور کار اســتان باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســاالنه بیــش از پنــج‬ ‫میلیــون تــن محصــول کشــاورزی بــا‬ ‫تنــوع ‪ ۹۲‬گونــه در گلســتان تولیــد‬ ‫مــی شــود کــه بایــد بــا امتنــاع از خــام‬ ‫فروشــی‪ ,‬محصــوالت فــراوری شــده‬ ‫ایــن اســتان را صــادر کــرد تــا موجــب‬ ‫رونــق اقتصــادی شــود‪.‬‬ ‫حق شــناس بــا اشــاره بــه جایــگاه ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامه ریــزی بــه عنــوان مغــز متفکر توســعه اســتان گفت‪:‬‬ ‫در بســیاری از شــاخص هــا همچــون ضریــب جینــی و‬ ‫مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫ایجاد نخستین نهالستان انگور‬ ‫گلخانه ای استان در مانه و سملقان‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬نخســتین نهالســتان گلخانــه ای اســتان در روســتای‬ ‫کریــک شهرســتان مانــه و ســملقان ایجــاد شــد کــه در ایــن‬ ‫نهاســتان ‪ ۱۲‬رقــم نهــال انگــور تولیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان در حاشــیه بازدیــد از ایــن نهالســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در اســتان ‪ ۲۱‬نهالســتان بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار اصلــه نهــال در انــواع میــوه هــای‬ ‫هســته دار وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نهال های تولید شده در استان دارای شناسنامه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های گلستان‪:‬‬ ‫مدیران شهری به دنبال درامدهای جدید و پایدار باشند‬ ‫مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداری های گلســتان گفــت‪ :‬بودجــه ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریالــی کنونــی‬ ‫شــهرداری های اســتان پاســخگوی نیــاز انهــا نیســت و مدیــران شــهری بــرای اجــرای طرح هــای عمرانــی و حــل‬ ‫مشــکالت بایــد بــه دنبــال درامدهــای جدیــد و پایــدار باشــند‪.‬‬ ‫عیســی ســالکی در نشســتی بــا اعضــای شــورای اســامی اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬برخــوردار نبــودن از‬ ‫صنایــع بــزرگ و مــادر موجــب وارد شــدن اســیب بــه رونــد توســعه اســتان شــده و ان را مختــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بودجــه امســال ســازمان همیــاری شــهرداری هــای گلســتان ‪ ۲۹۰‬میلیــارد ریــال اســت کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۰‬درصــد ان محقــق شــده و تــاش مــی کنیــم بــا جــذب باقیمانــده ایــن اعتبــار برخــی کمبودهــای‬ ‫زیرســاختی و ضــروری شــهرداری هــای اســتان را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫علیرضــا رجنــی رییــس شــورای اســامی گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬شــهرداری هــای اســتان هــر ســال‬ ‫و بــا اضافــه شــدن بدهــی ناشــی از اجــرای طــرح هــای عمرانــی و خدماتــی بدهکارتــر شــده و بــه دلیــل نداشــتن‬ ‫درامــد پایــدار مجبــور بــه افزایــش عــوارض هســتند کــه ایــن کار فشــار زیــادی بــر شــهروندان وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫تــاج محمــد اریــس عضــو دیگــر شــورای اســامی گلســتان نیــز گفــت‪ :‬دســتگاه هــای اجرایــی بایــد بــا توجــه‬ ‫بیشــتر بــه شــورای اســامی اســتان‪ ،‬ایــن نهــاد را از حالــت نمادیــن خــارج کــرده و از توانایــی اعضــای ان در‬ ‫تصمیــم گیــری هــای اســتانی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن جلســه و بــا حکــم رییــس شــورای اســامی گلســتان‪ ،‬تــاج محمــد اریــس بــه عنــوان مســوول‬ ‫نظــارت بــر کمیســیون اصنــاف اســتان‪ ،‬عــارف گرگانــی بــه عنــوان نماینــده شــورای گلســتان در کارگــروه‬ ‫بهداشــت و محیــط زیســت‪ ،‬امیــر قاســمی بــه عنــوان مســوول کارگــروه مســکن و شهرســازی و ســمانه‬ ‫صداقتــی بــه عنــوان مشــاور امــور بانــوان معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرانه تخــت بیمارســتانی وضــع اســتان مناســب نیســت‬ ‫کــه بایــد بــرای ارتقــای ان تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬برنامه ریــزی روی مزیــت هــای‬ ‫نســبی اســتان ســرعت توســعه گلســتان را افزایــش‬ ‫مــی دهــد و ایــن ســازمان بایــد بــا اشــراف کامــل بــر ایــن‬ ‫ظرفیت هــا‪ ،‬از منابــع اســتان بــه درســتی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا نعمتــی رییــس امــور اســتان ها و مناطــق‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه هــم در این جلســه گفت‪ :‬پیش‬ ‫بینــی درامدهــای گلســتان در بودجــه ســال اینــده هشــت‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال اســت در حالــی کــه دولــت قصــد دارد‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای توســعه ایــن اســتان‬ ‫هزینــه کنــد‪.‬‬ ‫زهــرا اربابــی معــاون توســعه منابــع انســانی و پشــتیبانی‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه هــم در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫تامیــن منابــع مالــی کشــور در ســال اینــده ســخت اســت‬ ‫ت اســتان هــا شناســایی و‬ ‫کــه در ایــن شــرایط بایــد اولویـ ‬ ‫ســپس نســبت بــه تامیــن اعتبــار برنامه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۲۰‬کشور در مسابقات جهانی‬ ‫کشتی پهلوانی خراسان شمالی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی از میزبانی این اســتان از ‪ ۲۰‬کشــور‬ ‫اســیایی‪ ،‬اروپایــی و افریقایــی در ســومین دوره مســابقات‬ ‫جهانــی ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی خبــر داد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی در ایــن خصــوص گفت‪ :‬خراســان شــمالی‬ ‫و شــهر بجنــورد از ‪ ۲۸‬دیمــاه تــا دوم بهمــن مــاه‪ ،‬میزبــان ایــن‬ ‫دوره از مســابقات جهانــی خواهــد بــود کــه تاکنــون عــاوه بــر‬ ‫ایــران ‪ ۲۰‬کشــور بــرای حضــور در ایــن رویــداد بیــن المللــی‬ ‫اعــام امادگــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬رقابت ها از روز ‪ ۳۰‬دیماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان‪:‬‬ ‫گنبدکاووس پایلوت اجرای طرح کودک یار در گلستان شد‬ ‫عملیــات اجــرای طــرح کودک یــار بــا محوریــت دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری گلســتان‬ ‫بــرای نخســتین بــار در ایــن اســتان‪ ،‬بــه صــورت پایلــوت در منطقــه اســام اباد شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری گلســتان در نشســت اغــاز عملیــات اجرایــی طــرح کودک یــار‬ ‫در گنبــدکاووس اظهــار کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــا هــدف حمایــت از کــودکان بازمانــده از تحصیــل در ســنین ‪ ۶‬تــا ‪۱۸‬‬ ‫ســال سراســر اســتان ابتــدا در کارگــروه بانــوان و خانــواده اســتانداری بــه تصویــب رســید و اجــرای ان از امــروز‬ ‫بــه صــورت پایلــوت در محلــه اســام اباد گنبــدکاووس اغــاز شــد‪.‬‬ ‫الهــه غیناقــی افــزود‪ :‬شناســایی کــودکان بازمانــده از تحصیــل و بررســی علــل و عوامــل ان‪ ،‬ارائــه‬ ‫خدمــات مشــاوره ای و روانشناســی بــرای حــل ایــن مشــکالت بــا حضــور خانــواد ه دانش امــوزان و‬ ‫فراهــم کــردن زمینــه امــوزش انــان بــا دعــوت از معلمــان داوطلــب بــا همــکاری ادارات مرتبــط از‬ ‫جملــه امــوزش و پــرورش‪ ،‬دفتــر امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتانداری و دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان‪ ،‬بهزیســتی و کمیتــه امــداد از مراحــل اجــرای طــرح کودک یــار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــزار کــودک بازمانــده از تحصیــل در گنبــدکاووس وجــود دارد کــه امیدواریــم بــا‬ ‫اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬تــا اول مهرمــاه ســال اینــده ‪ ۱۰۰‬نفــر از انــان بــه مــدارس بازگردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد زیــادی از‬ ‫دختــران در روســتاهای محــروم اســتان بــه دالیــل مختلــف از جملــه فقــر اقتصــادی و مشــکالت‬ ‫فرهنگــی از تحصیــل بازمانده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای طــرح کودک یــار می توانــد بــا افزایــش روشــنگری‬ ‫جامعــه نســبت بــه اهمیــت حضــور زنــان تحصیــل کــرده در خانــواده‪ ،‬کمــک قابــل توجهــی بــه‬ ‫حضــور مجــدد انــان در کالس هــای درس داشــته باشــد‪.‬‬ ‫غیناقــی از دفتــر امــور بانــوان فرمانــداری گنبــدکاووس خواســت مراحــل مختلــف اجــرای طــرح‬ ‫کودک یــار از جملــه شناســایی کــودکان بازمانــده از تحصیــل و برگــزاری نشســت بــا خانــواد ه ایــن‬ ‫کــودکان و شناســایی خیــران امــاده همــکاری را جمع بنــدی و بــه دفتــر امــور بانــوان اســتانداری‬ ‫گلســتان ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬اســتان گلســتان در رده هــای‬ ‫اخــر پوشــش تحصیلــی دانش امــوزان بازمانــده از تحصیــل قــرار دارد و بیشــترین امــار تــرک‬ ‫تحصیــل نیــز مربــوط بــه دانش امــوزان کالس نهــم اســت‪.‬‬ ‫کمال الدیــن نظرنــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین دانش امــوزان بازمانــده از تحصیــل در گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫دختــر هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬بررســی کارشناســان نشــان می دهــد مســائل اقتصــادی‪ ،‬عوامــل فرهنگــی از جملــه‬ ‫ازدواج در ســنین پاییــن و مشــکالت رفــت و امــد از دالیــل تــرک تحصیــل انــان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال هــزار و ‪ ۳۳۶‬نفــر از دانــش امــوز گنبــدکاووس تــرک تحصیــل کردنــد کــه‬ ‫علــت بازمانــدن از تحصیــل ‪ ۲۰۰‬نفــر از انــان ازدواج بــوده اســت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫ضریب امنیت‬ ‫سرمایه گذاری در‬ ‫گلستان باال است‬ ‫چاپ عکس نامزدهای مجلس‬ ‫تخلف انتخاباتی است‬ ‫دبیــر ســتاد پیشــگیری و رســیدگی بــه جرائــم و تخلفــات‬ ‫انتخاباتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬چــاپ عکــس نامزدهــای‬ ‫انتخاباتــی در روزنامه هــا و نشــریات‪ ،‬بــه بهانــه اعــام تاییــد‬ ‫صالحیــت انهــا‪ ،‬تخلــف تبلیغاتــی محســوب شــده و پیگــرد‬ ‫قانونــی دارد‪.‬‬ ‫صــادق اســپیدکار در خصــوص یکــی از نشــریات خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬کــه مبــادرت بــه چــاپ عکــس و نــام شــماری از‬ ‫نامزدهــای تاییــد صالحیــت شــده اســتان بــرای انتخابــات کرده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬هرگونــه اطــاع رســانی در خصــوص تاییــد‬ ‫یــا رد صالحیــت افــراد بایــد از مراجــع و منابــع خبــری مرتبــط بــا‬ ‫انتخابــات درج و نقــل شــود ‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع صنعتی فوالد اسفراین‪:‬‬ ‫انعقاد قرارداد یک میلیون یورویی مجتمع صنعتی‬ ‫اسفراین با گروه مپنا‬ ‫مدیرعامــل مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین از‬ ‫افزایــش همــکاری ایــن مجتمــع صنعتــی بــا شــرکت‬ ‫مدیریــت پروژه هــای نیروگاهــی ایــران (مپنــا) خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بــه همیــن منظــور روز یکشــنبه قــرارداد‬ ‫همــکاری بــا ایــن شــرکت بــه ارزش یــک میلیــون یــورو‬ ‫منعقــد شــد‪.‬‬ ‫کیومــرث میرزایــی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن قــرارداد در حــوزه‬ ‫تامیــن قطعــات مــورد نیــاز گــروه مپنــا در حــوزه ســاخت‬ ‫نیــروگاه هــای تولیــد بــرق بــا هــدف اســتمرار و تامیــن‬ ‫مطمئــن بــرق و قطــع وابســتگی بــه خــارج از کشــور در‬ ‫ایــن زمینــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین پیــش از ایــن نیــز بــا شــرکت هــای زیــر‬ ‫مجموعــه گــروه مپنــا قــرارداد همــکاری داشــته‪ ،‬افــزود‪ :‬همــکاری هــای پیشــین در حــوزه تولیــد‬ ‫رینــگ هــای ســاده بــود کــه اکنــون ســطح ایــن همــکاری هــا ارتقــا یافتــه اســت‪.‬‬ ‫میرزایــی بــا اشــاره بــه اولویــت گــروه مپنــا مبنــی بــر بومــی ســازی قطعــات تولیــدی و تجهیــزات‬ ‫نیــروگاه هــای بــرق در کشــور گفــت‪ :‬ایــن همــکاری هــا بــه ســمت تولیــدات بــا مقیــاس هــای باالتــر‬ ‫و قطعــات ســنگین تــر پیــش مــی رود کــه در گذشــته از خــارج وارد مــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مدیرعامــل بخــش تولیــد گــروه مپنــا در بازدیــد هفتــه گذشــته خــود از مجتمــع صنعتــی فــوالد‬ ‫اســفراین‪ ،‬نســبت بــه بــاال بــودن کیفیــت محصــوالت تولیــدی ایــن مجتمــع ابــراز رضایــت کــرده بــود‪.‬‬ ‫شــرکت مدیریــت پروژه هــای نیروگاهــی ایــران کــه بــه اختصــار «مپنــا» نامیــده مــی شــود در ‪۲۲‬‬ ‫مــرداد مــاه ســال ‪ ۱۳۷۲‬خورشــیدی تاســیس شــد‪.‬‬ ‫گــروه مپنــا مجموع ـه ای صنعتــی اســت بــه عنــوان شــرکت مــادر‪ ،‬بــه همــراه شــرکت های متعــدد‬ ‫تخصصــی تابعــه و وابســته بــه ان اســت کــه در زمینــه مهندســی‪ ،‬احــداث و توســعه نیروگاه هــای‬ ‫حرارتــی‪ ،‬نیروگاه هــای انــرژی تجدیدپذیــر‪ ،‬تاسیســات تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت‪ ،‬تاسیســات‬ ‫تولیــد همزمــان بــرق و شیرین ســازی اب‪ ،‬مهندســی‪ ،‬اجــرا و توســعه پروژه هــای نفــت وگاز در‬ ‫خشــکی و دریــا و مهندســی و احــداث پروژه هــای حمــل و نقــل ریلــی‪ ،‬خدمــات تصویربــرداری‬ ‫پزشــکی‪ ،‬برقی ســازی‪ ،‬ارائــه خدمــات بهــره بــرداری‪ ،‬تعمیــر و نگهــداری در صنایــع مذکــور و نیــز‬ ‫ســرمایه گذاری و تامیــن مالــی پروژه هــای یــاد شــده در چارچــوب انــواع روش هــای قــراردادی و‬ ‫ســرمایه گذاری فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪229‬‬ ‫معاون پرورشی و تربیت بدنی‬ ‫اداره اموزش و پرورش شیروان‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫انتظار ‪ ۱۸‬ساله اردوگاه‬ ‫فرهنگی تربیتی‬ ‫شیروان برای تامین اعتبار‬ ‫معــاون پرورشــی و تربیــت بدنــی اداره‬ ‫امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪ :‬تکمیــل‬ ‫ســاخت اردوگاه فرهنگــی تربیتــی امــام حســن‬ ‫مجتبــی(ع) در بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی کــه عملیــات اجرایــی ان از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۸‬اغــاز شــده‪ ،‬هم‪‎‬اکنــون ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫حســین اســامی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫اعتبــار بــرای ســاخت ســاختمان ســرایداری‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬مهمانســرا‪ ،‬خوابــگاه‪ ،‬زمیــن ورزشــی‪،‬‬ ‫اســتخر ذخیــره اب و جــدول گــذاری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه زمیــن ایــن اردوگاه در ‪۱۰‬‬ ‫هکتــار ســال ‪ ۷۲‬از ســوی خیریــن و منابــع‬ ‫طبیعــی تحویــل داده شــده اســت گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۸۲‬مجــوز احــداث و راه انــدازی ان صــادر‬ ‫شــده اســت کــه بــه علــت کمبــود اعتبــار تاکنــون‬ ‫اقــدام خاصــی بــرای ان صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اســامی افــزود‪ :‬هــم اینــک ایــن مــکان‬ ‫فرهنگــی تربیتــی دارای ســه هکتــار نهــال‬ ‫کاری و فضــای ســبز‪ ۲۵ ،‬االچیــق‪ ،‬ســه بــاب‬ ‫ســرویس بهداشــتی و اب اشــامیدنی روســتا‬ ‫اســت کــه بــرای ابیــاری فضــای ســبز ان تقریبــا‬ ‫ابیــاری قطــره ای صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون پرورشــی و تربیــت بدنــی اداره امــوزش‬ ‫و پــرورش شــیروان گفــت‪ :‬از ســویی مجــوز چــاه‬ ‫اب ان تــازه صــادر شــده اســت امــا‪ ،‬چــون‬ ‫بــرق نــدارد بایــد ترانــس بــرق و کنتــور چــاه اب‬ ‫داده شــود‪ ،‬همچنیــن بــرای نیــروی انســانی‬ ‫ان(ســرایدار و خدمتگــزار) نیــاز بــه تخصیــص‬ ‫اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫اســامی افــزود‪ :‬ســال گذشــته بــرای ایــن‬ ‫اردوگاه چهــار میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل‬ ‫اعتبــارات شهرســتانی مصــوب شــد کــه فقــط‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال ان تخصیــص پیــدا کــرد و‬ ‫امســال هــم ایــن میــزان اعتبــار در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده امــا‪ ،‬هنــوز تخصیــص نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه انتظــار مــی رود مســووالن‬ ‫نســبت بــه تخصیــص اعتبــار بــرای ســاخت‬ ‫ایــن مــکان اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند‬ ‫گفــت‪ :‬ســاالنه پنــج هــزار دانــش امــوز در فصل‬ ‫بهــار بــه صــورت اردوی یــک روزه(اموزشــی‪،‬‬ ‫تفریحــی‪ ،‬بــازی هــای بومــی و محلــی) و غیــره‬ ‫از ان اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان گالیکش‪:‬‬ ‫قانونمداری در انتخابات به افزایش‬ ‫اعتماد عمومی کمک می کند‬ ‫فرمانــدار شهرســتان گالیکــش واقــع درشــرق‬ ‫اســتان گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت‬ ‫قانــون و اصــل بیطرفــی ازســوی همــه مجریــان‬ ‫و ناظــران انتخابــات‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬توجــه‬ ‫بــه ایــن دو اصــل‪ ،‬گام بلنــدی در جهــت جلــب‬ ‫اعتمــاد عمومــی مــردم اســت‪.‬‬ ‫علی اصغــر میرزایــی در جلســه پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جرایــم انتخاباتــی ایــن شهرســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مهمتریــن ســرمایه هــر جامعــه و‬ ‫حکومتــی‪ ،‬جلــب اعتمــاد مردمــی اســت و از‬ ‫ایــن رو مجریــان‪ ،‬ناظــران و دســت اندرکاران‬ ‫انتخابــات بــا رعایــت اصــل قانــون و بیطرفــی‬ ‫می تواننــد گام بلنــدی در جهــت جلــب اعتمــاد‬ ‫مردمــی بردارنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پیشــگیری و ممانعــت از هرگونــه تخلــف‬ ‫و جرایــم انتخاباتــی را از راهکارهــای مهــم بــرای‬ ‫برگــزاری انتخابــات ســالم و پرشــور در جامعــه‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بــرای برگــزاری یــک انتخابــات‬ ‫ســالم و بی نقــص‪ ،‬رعایــت قوانیــن و مقــررات از‬ ‫ت انــدرکاران برگزاری‬ ‫ســوی همــه عوامــل و دسـ ‬ ‫انتخابــات یــک الــزام اســت‪.‬‬ ‫میرزایــی بــا اذعــان بــه اینکــه قوانــی در‬ ‫مواجهــه بــا برخــی از تخلفــات و جرایــم‬ ‫انتخاباتــی بازدارنــده نیســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫کاندیداهــا‪ ،‬طرفــداران و همــه مــردم می تواننــد‬ ‫بــا فرهنگ ســازی‪ ،‬ترویــج اخــاق و پایبنــدی بــه‬ ‫قوانیــن در برگــزاری انتخاباتــی ســالم و عــاری از‬ ‫هرگونــه تخلــف‪ ،‬کمــک زیــادی بــه مجریــان و‬ ‫دســت اندرکاران انتخابــات نماینــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش مهــم فضــای‬ ‫مجــازی و رســانه در اگاه ســازی و تنویــر افــکار‬ ‫عمومــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬فعالیــت ســایت ها‬ ‫و فضــای مجــازی بایســتی بــه شــدت مــورد‬ ‫بررســی و رصــد قــرار گیــرد و بــه گون ـه ای باشــد‬ ‫کــه فضــای حاکــم در انتخابــات بــرای متخلفــان‬ ‫ناامــن شــود و از طرفــی هــم بایــد از فعالیــت‬ ‫کانال هــا و گروه هــای مجــازی فاقــد مجــوز‬ ‫ممانعــت شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش‪ ،‬مســوولیت امنیــت و‬ ‫حفاظــت از شــعب و صندوق هــای اخــذ رای‬ ‫را مطابــق قانــون بــر عهــده نیــروی انتظامــی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬قانــون بــه صراحــت مشــخص‬ ‫کــرده کــه هیــچ احــدی در هــر مقــام و منصبــی‬ ‫بــه جــز عوامــل اجرایــی و مســووالن برگــزاری‬ ‫انتخابــات حــق ورود‪ ،‬دخالــت و سرکشــی از‬ ‫شــعب اخــذ رای را ندارنــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فوت ساالنه‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬نفر براثر‬ ‫بیماری قلبی‪-‬‬ ‫عروقی‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫همه با هم برای انتخاب یک فرد اصالح در خانه ملت با یک چهره جوان حضور پای صندوق های رای خواهیم یافت ‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت‪:‬‬ ‫سالمت‬ ‫ ای‬ ‫توصیه های تغذیه ِ‬ ‫ضد سرطان‬ ‫شمـاره ‪229‬‬ ‫مشــاور دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬ســاالنه دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در گلســتان براثــر بیمــاری‬ ‫قلبی‪-‬عروقــی فــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد کبیــر در اییــن معارفــه مدیــرکل بیمــه ســامت گلســتان اظهارکــرد‪ :‬گلســتان یــک میلیــون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ســاالنه ‪ ۸۰۰‬نفــر در تصادفــات‪ ،‬بیــش از هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر براثــر ســرطان و حــدود‬ ‫دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر براثــر بیمــاری قلبــی و عروقــی (ایســکمی) فــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۶۰۰ :‬خانــه بهداشــت و ‪ ۱۳۵‬مرکــز بهداشــتی‪ -‬درمانــی در روســتاها و شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت و ‪ ۴۱‬مرکــز درمانــی شــهری و ‪ ۵۰‬پایــگاه بهداشــتی در گلســتان فعــال هســتند‪.‬‬ ‫نــوع غــذای مصرفــی بــه ویــژه در‬ ‫مواقعــی کــه هــدف‪ ،‬مقابلــه بــا‬ ‫بیماری هــا و ســرطان ها باشــد بــر‬ ‫وضعیــت ســامت بــدن تاثیــر چشــمگیر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اگرچــه یــک رژیــم غذایــی خــاص و ضد‬ ‫ســرطان کــه بــدن را در برابــر ســرطان ها حفــظ‬ ‫کنــد وجــود نــدارد امــا رعایــت رژیــم غذایــی‬ ‫متــوازن و حــاوی میــزان مطلوبــی از غــات‪،‬‬ ‫میوه هــا و ســبزیجات می توانــد در طوالنــی‬ ‫مــدت خطــر ابتــا بــه ســرطان را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال خــودداری از قــرار گرفتــن در‬ ‫معــرض مــواد ســمی‪ ،‬دوری کــردن از شــرایط‬ ‫اســترس زا‪ ،‬عــدم اســتعمال ســیگار و مــواد‬ ‫الکلــی از فاکتورهــای دخیــل در پیشــگیری از‬ ‫ســرطان هســتند‪.‬‬ ‫ســایت «مدیــکال دیلــی» در مطلبــی تــازه‬ ‫بــه برخــی از تغییــرات ضــروری اشــاره کــرده‬ ‫کــه مطابــق بــا رژیم هــای غذایــی ضــد ســرطان‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫دوری کــردن از مــواد ســمی‪ :‬اولیــن گام در‬ ‫راســتای حفــظ بــدن از اســیب های ناشــی از‬ ‫رادیکال هــای ازاد‪ ،‬جلوگیــری از ورود مــواد‬ ‫ســمی بــه بــدن اســت‪ .‬بــرای مثــال مصــرف‬ ‫مــواد غذایــی کــه در ظــروف پالســتیکی گــرم‬ ‫شــده باشــند می توانــد در عملکــرد سیســتم‬ ‫عصبــی و غــدد درون ریــز اختــال ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در مــورد مصــرف داروهــای‬ ‫غیرنســخه ای محتــاط باشــید و از مصــرف‬ ‫زیــاد انهــا بــه دلیــل خطــر اســیب دیــدن کبــد‬ ‫خــودداری کنیــد‪ .‬بــه عــاوه ســعی کنیــد از‬ ‫مــواد غذایــی و ســبزیجاتی کــه خاصیــت ســم‬ ‫زدایــی از بــدن دارنــد بیشــتر اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫خــودداری از مصــرف مــواد غذایــی‬ ‫سرخ شــده‪ :‬ترکیــب اکریل امیــد در غذاهــای‬ ‫ســرخ شــده شــکل می گیــرد و قــرار گرفتــن‬ ‫در معــرض ایــن ترکیــب شــیمیایی می توانــد‬ ‫خطــر ســرطان را افزایــش دهــد‪ .‬در عیــن حــال‬ ‫خــودداری از مصــرف مــواد غذایــی سرشــار از‬ ‫نشاســته و فــراوری شــده خطــر قــرار گرفتــن‬ ‫در معــرض اکریل امیــد را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫خــودداری از مصــرف خوراکی هــای فــراوری‬ ‫شــده‪ :‬نوشــیدنی های حــاوی مــواد قنــدی‪،‬‬ ‫غذاهــای منجمــد‪ ،‬ســبزیجات ناســالم و دیگــر‬ ‫مــواد فــراوری شــده درصورتیکــه بیــش از‬ ‫انــدازه مصــرف شــوند می تواننــد ســامت را‬ ‫بــه خطــر اندازنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬برخــی از لــوازم ارایشــی‬ ‫بهداشــتی حــاوی مــواد سرطان زاســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬الزم اســت پیــش از اقــدام بــه خریــد‬ ‫شــامپوها و نرم کننده هــا مــواد موجــود در ان هــا‬ ‫کنتــرل شــود‪ .‬همچنیــن اســتفاده از مــواد شــوینده‬ ‫خانگــی کــه بــه الودگــی هــوا در محیط هــای‬ ‫سربســته کمــک نکنــد‪ ،‬توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫با حضور جمعی از مسئوالن؛‬ ‫مدیرکل جدید بیمه سالمت‬ ‫گلستان معارفه شد‬ ‫بــا حضــور جمعــی از مســئوالن مدیــران‬ ‫کل جدیــد بیمــه ســامت گلســتان تکریــم و‬ ‫معارفــه شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بــا حضــور کــوروش‬ ‫فرزیــن‪ ،‬معــاون خدمــات بیمــه ای ســازمان‬ ‫بیمــه ســامت‪ ،‬عبدالرضــا چراغعلــی معــاون‬ ‫سیاســی و امنیتــی اســتانداری و جمعــی از‬ ‫مدیــران برگــزار شــد‪ ،‬مهــرداد کمانگــری بــه‬ ‫عنــوان مدیــرکل جدیــد ایــن ســازمان معارفــه‬ ‫و از زحمــات ســید محمــد حســینی کــه بیــش‬ ‫از دو دهــه مدیریــت ایــن ســازمان را بــر عهــده‬ ‫داشــت‪ ،‬قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی‪ ،‬مدیــرکل ســابق‬ ‫بیمــه ســامت گلســتان کــه اکنــون عهــده دار‬ ‫مدیریــت بیمــه ســامت اســتان تهــران اســت‬ ‫در ایــن جلســه گفــت‪ :‬ســعی کــردم در دوره‬ ‫مدیریتــم ســه کار عمــده انجــام دهــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نخســت اینکــه طــوری رفتــار کنــم کــه‬ ‫همــکاران بــه جایــگاه خــود افتخــار کننــد و دیگــر‬ ‫اینکــه فرایندهــای مــا بــاری از دوش مــردم بــردارد و‬ ‫در قــدم ســوم بــا ذی نفعــان (دانشــگاه هــا‪ ،‬نظــام‬ ‫پزشــکی‪ ،‬بیمارســتان هــا و غیــره) تعامــل داشــتیم و‬ ‫ایــن رویــه را ادامــه خواهــم داد‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬بایــد تمــام کاســتی هــای‬ ‫بخــش ســامت بیــان شــده تــا مشــکالت بــا‬ ‫کمــک همــه برطــرف شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه مدیــرکل جدیــد‬ ‫بیمــه ســامت گلســتان کــه پیــش از ایــن‬ ‫سرپرســت بــود‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬مســئولیت‬ ‫ســنگینی بــر عهــده بنــده ســپرده شــده و از‬ ‫ایــن اعتمــاد تشــکر مــی کنــم‪.‬‬ ‫مهــراد کمانگــری گفــت‪ :‬ســامت و امنیــت‬ ‫الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند و بایــد‬ ‫اقداماتــی انجــام شــود کــه بــه ایــن حــوزه هــا‬ ‫اســیب وارد نشــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پایــگاه یکپارچــه ســازی اطالعــات‬ ‫درمــان کشــور ایجــاد شــده و بــه زودی در‬ ‫تهــران افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫پیشنهاد مراقبت از بیماران سرطانی‪ ،‬ای سی یو‪،‬‬ ‫سکته مغزی و سی اف در منزل‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت طــرح‬ ‫«خدمــات مراقبــت پرســتاری در منــزل» را‬ ‫تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫«طاهرموهبتــی» مدیرعامــل ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت‪،‬در ارتبــاط بــا تصمیمــات بیمــه ســامت‬ ‫در خصــوص خدمــات پرســتاری مراقبــت‬ ‫در منــزل‪ ،‬گفــت‪ :‬پیشــنهادات مربــوط بــه‬ ‫بســته های مراقبــت پرســتاری در منــزل در‬ ‫بیمــه ســامت تدویــن شــده اســت‪ .‬پیشــنهادات‬ ‫بــا سرپرســتی رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری‬ ‫کــه بــا مســئولیت تنظیــم پیشــنهادات خدمــات‬ ‫مراقبــت در منــزل‪ ،‬بــه عضویــت هیئــت مدیــره‬ ‫بیمــه ســامت در امــده انــد‪ ،‬تدویــن و بــه وزیــر‬ ‫بهداشــت تقدیــم شــده اســت تــا در شــورای‬ ‫عالــی بیمــه تصویــب شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه با دســتورات وزیر بهداشــت‪،‬‬ ‫امیدواریــم طــرح بــه نتیجــه برســد‪ ،‬گفــت‪ :‬فعــا‬ ‫درخواســت کرده ایــم کــه در شــورای عالــی‬ ‫بیمــه‪ ،‬مراقبــت از بیمــاران ای ســی یو در منــزل‬ ‫تصویــب بشــود‪ .‬در ای ســی یو بیمارانــی را‬ ‫داریــم کــه درمــان ندارنــد و بــه صــورت مراقبتــی‬ ‫نگهــداری می شــوند‪ .‬بازگشــت انهــا بــه خانــه‬ ‫کمــک خواهــد کــرد تــا هزینه هــای هتلینــگ از‬ ‫دوش بیمــاران برداشــته شــود‪.‬‬ ‫موهبتــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا‬ ‫بیمــه ســامت توانســته بــه بــراورد دقیقــی از‬ ‫هزینه هــای طــرح مراقبــت پرســتاری در منــزل‬ ‫برســد؟ گفــت‪ :‬بــرای حــل ایــن مشــکل پایلــوت‬ ‫طــرح را در چنــد شــهر اجــرا کردیــم‪ .‬در ایــن‬ ‫پایلــوت در رابطــه بــا ای س ـی یو بــه نتایــج قابــل‬ ‫اتکائــی رســیدیم‪ .‬بنابرایــن پیشــنهاد کردیــم تــا‬ ‫شــورای عالــی بیمــه ایــن مــورد تحــت پوشــش‬ ‫قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن پیشــنهاد دادیــم بــا‬ ‫حضــور معاونت هــای متعــدد وزارت بهداشــت‬ ‫و بیمه هــای دیگــر کمیتــه ای تشــکیل شــود تــا‬ ‫بیماری هــای ســرطان‪ ،‬ســکته مغــزی و س ـی اف‬ ‫در ایــن طــرح بررســی شــوند‪ ،‬البتــه بیمــاران‬ ‫ای سـی یو از دو مــاه پیــش پیشــنهاد داده شــده‬ ‫اســت و خبــر دارم کــه وزیــر دســتورالعمل ان را‬ ‫بــرای شــورای عالــی بیمــه ارســال کــرده اســت‪.‬‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫نرخ معلولیت در گلستان ‪۲‬‬ ‫برابر میانگین کشور است‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬نــرخ معلولیــت در گلســتان دو برابــر‬ ‫میانگیــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا چراغعلــی در اییــن معارفــه مدیــرکل بیمــه‬ ‫موهبتــی گفــت‪ :‬مراقبــت پرســتاری در منــزل‪،‬‬ ‫یــک تغییــر رفتــار محســوب می شــود‪ .‬واقعیــت‬ ‫ایــن اســت کــه جامعــه نگــران اســت‪ ،‬بیمــارش‬ ‫را از ای ســی یو بــه خانــه منتقــل کننــد‪ ،‬و فکــر‬ ‫مــی کننــد بالیــی ســرش مــی ایــد کــه ایــن بدلیــل‬ ‫عــدم اگاهــی و دانــش پزشــکی اســت‪ .‬البتــه در‬ ‫ایــران مــوارد اندکــی اســت کــه پزشــک توصیـه ای‬ ‫بــه بیمــار کنــد و بیمــار نپذیــرد‪ .‬بنابرایــن نیــاز‬ ‫اســت اطالع رســانی بــه مــردم صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫انهــا بایــد بداننــد کــه مراقبــت بیمــار ای س ـی یو‬ ‫در خانــه حتــی بهتــر از بخــش ای ســی یو اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نــگاه مــا در مراقبت هــای‬ ‫پرســتاری در خانــه بحــث هزینــه نیســت‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه یکــی از دســتاوردهای ان‬ ‫ســامت گلســتان اظهارکــرد‪ :‬مشــکالت معیشــتی‬ ‫در نتیجــه تحریــم بــه کشــور تحمیــل شــده کــه بایــد‬ ‫مســئوالن تدابیــری بیندیشــند تــا بــه حــوزه ســامت‬ ‫خلــل وارد نشــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اییــن نامــه پوشــش اجباری بیمه ســامت‬ ‫توجــه خاصــی بــه توزیــع عادالنــه ســرانه هــای درمــان‬ ‫داشــته و مــی توانــد کســانی کــه فاقــد هرگونــه پوشــش‬ ‫بیمــه ای هســتند را تحــت حمایــت قــرار دهــد‪.‬‬ ‫چراغعلــی بیــان کــرد‪ :‬نرخ معلولیت گلســتان دو برابر‬ ‫رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫نوع ‪ B‬ویروس انفلوانزا هنوز همه گیر‬ ‫نشده است‬ ‫مدیریــت‬ ‫مرکــز‬ ‫رییــس‬ ‫بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت‬ ‫بــا تشــریح مشــخصه های نــوع ‪B‬‬ ‫ویــروس انفلوانــزا‪ ،‬بــا تاکیــد بــر‬ ‫انکــه ایــن ویــروس هنــوز بــه حالــت‬ ‫همه گیــر درنیامــده‪ ،‬گفــت‪ :‬امــا‬ ‫ایــن احتمــال را می دهیــم کــه طــی‬ ‫هفته هــای اینــده مــوارد بیمــاری‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدمهــدی گویــا در‬ ‫واکنــش بــه اخبــاری دربــاره مــوج‬ ‫دوم انفلوانــزای فصلــی بــا نــوع ‪ B‬ویــروس‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬زمانــی کــه صحبــت‬ ‫از مــوج انفلوانــزا می کنیــم‪ ،‬منظورمــان نــوع ویــروس اســت‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫قبــا هــم متذکــر شــده بودیــم‪ ،‬در مــوج اول ایــن بیمــاری طــی دو مــاه پیش‪،‬‬ ‫ویــروس غالــب انفلوانــزا نــوع ‪ H۱N۱‬بــود‪ .‬امــا اکنــون مــوارد مشــاهده شــده‬ ‫ویــروس انفلوانــزا از نــوع ‪ B‬اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه نــوع ‪ B‬ایــن ویــروس هنــوز بــه حالــت همه گیــر‬ ‫درنیامــده اســت امــا ایــن احتمــال را می دهیــم کــه طــی هفته هــای اینــده‬ ‫مــوارد بیمــاری افزایــش یابــد و تاکیــد می شــود کــه فعــا ایــن اتفــاق رخ‬ ‫نــداده اســت‪.‬‬ ‫گویــا دربــاره مشــخصه های نــوع ‪ B‬ویــروس انفلوانــزا گفــت‪ :‬نــوع ‪ B‬ایــن‬ ‫ویــروس قــدری خفیف تــر بــوده و مــرگ و میــر ان نیــز کمتــر اســت‪ .‬در‬ ‫هفتــه گذشــته نیــز حــدود ‪ ۵۰۰‬مــورد مشــکوک بــه انفلوانــزا را در سراســر‬ ‫کشــور بررســی کردیــم کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۴‬مــورد مربــوط بــه ویــروس نــوع‬ ‫‪ B‬بــوده و در بیمارســتان بســتری و درمــان شــده اند‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت در عیــن حــال‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای ارایــه خدمــات در مــورد ایــن نــوع از ویــروس انفلوانــزا نیــز‬ ‫امادگــی کامــل در سراســر کشــور وجــود دارد و دارو هــم بــه میــزان کافــی‬ ‫تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــوج اول انفلوانــزا کــه مــوج ســنگینی بــود بــه پایــان‬ ‫رســیده و قطعــا اگــر مــوج دیگــری در راه باشــد‪ ،‬هــم خفیف تــر اســت و هــم‬ ‫تعــداد مبتالیــان کمتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پاییــن امــدن هزینه هــا اســت‪ ،‬امــا هــدف مــا از‬ ‫مراقبـت پرســتاری در منــزل از ان جهــت اســت‬ ‫کــه بــه رضایــت خانــواده و بیمــار کمــک خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن ایــن اقــدام باعــث خواهــد شــد‬ ‫کــه هزینــه درمــان هــم بــرای بیمــار و هــم بــرای‬ ‫بیمه هــا کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت گفــت‪ :‬مــا‬ ‫در ای ســی یو انقــدر پشــت نوبتــی داریــم کــه‬ ‫پزشــک و تخــت بیــکار نمــی مانــد و یکــی از‬ ‫دالیلــی کــه مــا بیمــاران ای سـی یو را بــرای تحــت‬ ‫پوشــش قــرار گرفتــن انتخــاب کردیــم‪ ،‬کمبــود‬ ‫تخــت در ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫‪ /‬ایلنا‬ ‫متوســط کشــوری اســت و بایــد ایــن علــت یابــی شــده و‬ ‫در ایــن زمینــه فرهنگ ســازی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هزینــه کــردن در حــوزه پیشــگیری مــی‬ ‫توانــد بــار مالــی حــوزه درمــان و هزینــه هــای ســازمان‬ ‫هــای حمایتــی را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫چراغعلــی گفــت‪ :‬بــا افزایــش تحریــم هــا و فشــار‬ ‫اقتصــادی بایــد توجــه ویــژه ای بــه حــوزه درمــان و‬ ‫ســامت شــود و نــرخ عیــار مدیریــت در شــرایط ســخت‬ ‫مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫با رای دیوان عدالت اداری؛‬ ‫ممنوع شدن دریافت هرگونه وجه‬ ‫تشخیص سونوگرافی در مراکز دولتی‬ ‫هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری دریافــت هرگونــه وجــه بابــت انجــام‬ ‫ســونوگرافی تشــخیصی در مراکــز درمانــی دانشــگاهی دولتــی توســط‬ ‫متخصصیــن زنــان و زایمــان را ممنــوع کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بــه دنبــال شــکایت از معاونــت درمــان وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی و درخواســت ابطــال بندهــای ‪ 2‬و ‪ 3‬بخشــنامه‬ ‫شــماره ‪28316/400‬د مــورخ ‪ 4/11/96‬ایــن معاونــت‪ ،‬در خصــوص دریافــت‬ ‫وجــه بابــت انجــام ســونوگرافی تشــخیصی در مراکــز درمانــی دانشــگاهی‬ ‫دولتــی توســط متخصصیــن زنــان و زایمــان‪ ،‬هیــات عمومــی دیــوان عدالــت‬ ‫اداری پــس از بحــث و بررســی اعــام کرد‪:‬نظــر بـــه اینکــه دریافــت وجــه‬ ‫از ســونوگرافی تشــخیصی در مراکــز درمانــی دانشــگاهی دولتــی توســط‬ ‫متخصصیــن زنــان و زایمــان از مصادیــق دریافــت وجــه از ســوی دســتگاه‬ ‫هــای دولتــی از مــردم مــی باشــد کــه بــر طبــق مــاده ‪ 60‬قانــون الحــاق‬ ‫مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت نیــاز بــه حکــم‬ ‫قانونگــذار دارد‪ .‬لیکــن طــرف شــکایت مجــوزی در ایــن خصــوص ارائــه نکــرده‬ ‫و از طرفــی در بندهــای مذکــور دریافــت وجــه بابــت ســونوگرافی در بخــش‬ ‫غیــر دولتــی ممنــوع شــده کــه منطبــق بــا اعمــال تبعیــض نارواســت‪.‬‬ ‫لــذا در مجمــوع ایــن بندهــا مغایــر حکــم مــاده ‪ 60‬قانــون مرقــوم و بنــد ‪9‬‬ ‫اصــل ‪ 3‬قانــون اساســی اســت و مســتند بــه بنــد ‪ 1‬مــاده ‪ 12‬و مــواد ‪ 13‬و‬ ‫‪ 88‬قانــون تشــکیالت و اییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال‬ ‫‪ 1392‬از تاریــخ تصویــب ان را باطــل کــرد‪.‬‬ ‫وفور مکمل های قاچاقی‬ ‫در باشگاه های بدنسازی‬ ‫گرایــش و عالقمنــدی نســل جــوان و نوجــوان به‬ ‫باشــگاه هــای بدنســازی‪ ،‬باعــث شــده تــا شــاهد‬ ‫عرضــه روزافــزون مکمــل هــای ورزشــی تقلبــی و‬ ‫قاچــاق در ایــن قبیــل باشــگاه هــا باشــیم‪.‬‬ ‫منوچهــر دادگــر نــژاد سرپرســت اداره کل امــور‬ ‫فراورده هــای طبیعــی‪ ،‬ســنتی و مکمــل ســازمان‬ ‫غــذا و دارو‪ ،‬بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬حــدود ‪ ۸۸‬شــرکت وارد کننــده مکمــل تــا‬ ‫مــرداد امســال‪ ۲۶ ،‬میلیــون یــورو فــراورده وارد‬ ‫کــرده انــد کــه میــزان ان نصــف واردات ســال ‪۹۷‬‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬واردات مــواد اولیــه تولیــد مکمــل‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬درصــد رشــد داشــته اســت‪ ،‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه شــاهد کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی‬ ‫واردات انــواع مکمــل بــه کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار اعالم شــده از ســوی‬ ‫تولیدکننده هــا‪ ،‬میــزان فــروش مکمل هــای‬ ‫داخلــی در ســال ‪ ۹۶‬کمتــر از ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــوده کــه در ســال ‪ ۹۷‬ایــن عــدد بــه بیــش از ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیــارد و از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬تاکنــون ایــن عــدد‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اعــداد بــه وضــوح نشــان دهنــده تقویــت‬ ‫بــازار مکمل هــای تولیــد داخــل اســت‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬دبیــر فدراســیون بدنســازی و‬ ‫پــرورش انــدام‪ ،‬عنــوان کــرده اســت کــه اســتفاده‬ ‫از مکمــل و مــواد نیــروزا در باشــگاه ها ممنــوع‬ ‫اســت و مدیــران و مربیــان باشــگاه های پــرورش‬ ‫انــدام نبایــد ورزشــکاران را بــه مصــرف مــواد‬ ‫نیــروزا ترغیــب کننــد‪.‬‬ ‫پودر مهتابی در مکمل های تقلبی‬ ‫بیشــترین مــاده مصرفــی در مکمل هــای‬ ‫ورزشــی‪« ،‬کراتیــن» اســت و بافت هــای‬ ‫ماهیچــه بیشــترین مصــرف کننــده کراتیــن‬ ‫اســت‪ .‬همیــن موضــوع باعــث می شــود تــا‬ ‫تمایــل بــه مکمل هــای ورزشــی حــاوی کراتیــن‪،‬‬ ‫بیشــترین متقاضــی مصــرف را داشــته باشــند‪ .‬از‬ ‫همیــن رو‪ ،‬ســاره جلویــان کارشــناس مکمل هــای‬ ‫طبیعــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه اســتفاده از پــودر مهتابــی‬ ‫ســوخته بــه جــای کراتیــن در مکمل هــای ورزشــی‬ ‫تقلبــی و قاچــاق‪ ،‬گفــت‪ :‬کراتیــن در متابولیســم‬ ‫ماهیچــه اهمیــت فراوانــی دارد زیــرا از راه ســنتز‬ ‫فســفوکراتین (کراتیــن فســفات) مولکــول‬ ‫پرانــرژی ایجــاد می کنــد و در نتیجــه در‬ ‫فعالیت هــا و ورزش هــای ســرعتی و انفجــاری‬ ‫بــه کار مــی رود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مصــرف مکمــل کراتیــن می توانــد‬ ‫موجــب افزایــش میــزان و محتــوای کراتیــن‬ ‫موجــود در عضــات گــردد و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫ایــن مــاده هنــوز از طــرف کمیتــه بین المللــی‬ ‫المپیــک بــا محدودیــت و یــا منــع مصرفــی‬ ‫مواجــه نشــده اســت‪ ،‬بنابرایــن در بیــن‬ ‫ورزشــکاران بــه عنــوان یــک مکمــل کارافــزا از‬ ‫جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫جلویــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬مونوهیــدرات‬ ‫کراتیــن یکــی از معــروف تریــن و موثرتریــن‬ ‫مکمل هــای بدنســازی در بــازار اســت و‬ ‫مهم تریــن عــوارض جانبــی مهــم کراتیــن‬ ‫افزایــش وزن‪ ،‬دهیدراســیون‪ ،‬مشــکالت‬ ‫کلیــوی و…‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬یکــی از مشــکالت مهــم در مصــرف‬ ‫مکمل هــای حــاوی کراتیــن را‪ ،‬شــباهت‬ ‫ظاهــری پــودر ان بــا پــودر المــپ مهتابــی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬کراتیــن دارای ســاختار‬ ‫کریســتالی و ســفید رنــگ اســت و ایــن امــر‬ ‫موجــب سوءاســتفاده ســودجویان و ســاخت‬ ‫پودرهــای مکمــل تقلبــی بــا عنــوان کراتیــن و بــا‬ ‫محتویــات پــودر مهتابــی شــده اســت کــه تنهــا‬ ‫راه تشــخیص در ایــن زمینــه روش هــای طیــف‬ ‫ســنجی ‪ IR‬و در ازمایشــگاه اســت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مکمل های ورزشی قابل‬ ‫اطمینان نیستند‬ ‫عبــاس کبریایــی زاده نایــب رئیــس ســندیکای‬ ‫صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی ایــران‪ ،‬بــا‬ ‫عنــوان ایــن مطلــب کــه بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫زنجیــره تامیــن مکمل هــای ورزشــی در کشــور‬ ‫قابــل اطمینــان نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مکمل هــای‬ ‫ورزشــی بــه صــورت نامطمئــن در اختیــار‬ ‫ورزشــکاران قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نســبت بــه اضافــه کــردن ترکیبــات‬ ‫شــیمیایی بــه مکمل هــای ورزشــی هشــدار داد و‬ ‫افــزود‪ :‬بیشــترین مصــرف کننــدگان مکمل هــای‬ ‫ورزشــی‪ ،‬افــراد جــوان و نوجــوان جامعــه‬ ‫هســتند کــه در ســن رشــد قــرار دارنــد‪ .‬از همیــن‬ ‫رو‪ ،‬می بایســت مراقــب بــود کــه مکمل هــای‬ ‫غیرمجــاز در اختیــار انهــا قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫مســئول روابــط عمومــی اورژانــس ‪ ۱۱۵‬گلســتان گفــت‪ :‬انفجــار کارگاه در گــرگان یــک کشــته و ســه مصــدوم‬ ‫برجــای گذاشــت‪.‬‬ ‫نویــد مازندرانــی اظهارکــرد‪ :‬ســاعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۶‬دقیقــه ســه شــنبه یــک مــورد انفجــار شــئ نامعلــوم در کارگاه‬ ‫ضایعــات اهــن در خیابــان جرجــان گــرگان اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن حادثــه یــک نفــر در محــل حادثــه فــوت کــرد و ســه مصــدوم هــم توســط ســه دســتگاه‬ ‫امبوالنــس اورژانــس ‪ ۱۱۵‬بــه بیمارســتان پنجــم اذر منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫انفجار کارگاه در‬ ‫گرگان یک کشته‬ ‫و ‪ ۳‬مصدوم‬ ‫برجای گذاشت‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫پلیس ما باشید (سامانه تلفنی ‪ / )197‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬پانزدهم‬ ‫عنوان‪:‬تبانی ضامن (بانک) با مضمون عنه(ضمانت خواه)‬ ‫ادامــه قســمت ‪:...14‬مالحظــه میگــردد‬ ‫مضمونــه عنــه بــه برکــت تضمیــن بانــک‬ ‫ریــال رســیده ‪ ،A+B‬بــه دارایــی معــادل‬ ‫اســت‪ .‬حــال اگــر خریــدار‪ ،‬فــردی منصــف‬ ‫و موجــه باشــد‪ ،‬در سررســید مبلــغ‬ ‫ریالــی کــه از بابــت قیمــت کاال از ‪A‬‬ ‫فروشــنده وصــول کــرده اســت‪ ،‬چکهــای‬ ‫ارائــه شــده بــه فروشــنده را کارســازی‬ ‫قناعــت خواهــد کــرد‪ B .‬نمــوده و بــه ســود‬ ‫بنابرایــن در ایــن نــوع ضمانــت نامــه‪،‬‬ ‫خریــدار مبلــغ اصــل ضمانــت نامــه را از‬ ‫فروشــنده گرفتــه و بــه ضامــن میدهــد‪.‬‬ ‫بــدون انکــه یــک ریــال از ســرمایه‬ ‫شــخصی خــود بــرای کارســازی چکهــای‬ ‫تحویلــی بــه فروشــنده اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫زیــرا بــا تضمیــن بانــک‪ ،‬امروزکاالیــی را بــه‬ ‫ریــال از فروشــنده میگیــرد و ‪ A‬قیمــت‬ ‫چکهایــی بــا سررســید ســه مــاه و یــا چنــد‬ ‫مــاه بعــد کــه بــا فروشــنده تراضــی کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬بــه او تحویــل میدهــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫از امــروز تــا سررســید کــه چنــد مــاه اســت‬ ‫‪ A+B‬کاال را مــی فروشــد و بــه در امــد‬ ‫‪ A‬میرســد و فــرد منصــف در سررســید؛‬ ‫را بــه حســاب جــاری خــود واریــز میکنــد تــا‬ ‫چکهایــش پرداخــت گــردد‪ .‬امــا مضمــون‬ ‫عنــه کــه از یــک درجــه بــی انصافــی و‬ ‫زیــاده خواهــی برخــوردار باشــد بانــک را تــا‬ ‫مــدت زیادی‪،‬ســرگرم اقدامــات حقوقــی‬ ‫جهــت تملیــک وثائــق خــود خواهــد نمــود‬ ‫را افزایــش داده ‪ B‬و در ایــن مــدت؛ ســود‬ ‫میرســاند‪ .‬و پــس ‪ A‬و بزرگتــر از ‪ A‬و بــه‬ ‫را بــه بانــک برمیگردانــد‪ A .‬از ان مبلــغ‬ ‫امــا مضمــون عنــه بــا دو درجــه بــی‬ ‫انصافــی و بــی وجدانــی‪ ،‬هنگامیکــه‬ ‫مضمــون عنــه‪ ،‬مالحظــه میکنــد ارزش‬ ‫م ضمانــت نامــه‪ ،‬کمتــر‬ ‫ـق ضـ ِ‬ ‫واقعــی وثائـ ِ‬ ‫ریال میباشــد‪ .‬با امتناع از پرداخت ‪ A‬از‬ ‫نقــدی‪ ،‬بانــک را وادار میکنــد کــه مطالبات‬ ‫خــود را بــا تملیــک وثائــق وصــول کنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا مضمــون عنــه‪ ،‬عــاوه بــر ســود‬ ‫مذکــور در فــوق‪ ،‬عمــا وثیقــه ملکــی‬ ‫خــود را گرانتــر از قیمــت واقعــی بــه بانــک‬ ‫مــی فروشــد‪ .‬ایــن حالــت زمانــی اتفــاق‬ ‫مــی افنــد کــه در ســپردن وثیقــه ملکــی‪،‬‬ ‫مدیریــت بانــک‪ ،‬کوتاهــی و قصــور کنــد و‬ ‫زمینــه ارزیابــی غیرواقعــی ملــک را فراهم‬ ‫کنــد‪ .‬و یــا در فــرض دیگــر مضمــون عنــه‬ ‫بتوانــد کارشــناس رســمی و یــا ارزیــاب‬ ‫بانــک را بفریبــد و یــا احتمــاال بتوانــد‬ ‫تطمیــع کنــد‪ .‬در هردوحالت‪،‬ضمانــت‬ ‫خــواه موفــق میشــود وثیقــه ملکــی خــود‬ ‫را بیــش از قیمــت واقعــی‪ ،‬قیمــت‬ ‫گــذاری کنــد‪ .‬و یــا اساســا ملــک موضــوع‬ ‫وثیقــه کــه ســهل البیــع نبــوده و یــا اصــا‬ ‫بــه علــت عــدم برخــورداری ملــک از‬ ‫برخــی از اســناد مثبتــه از جملــه کاربــری‬ ‫زمیــن و گواهــی پایــان ســاخت‪ ،‬مالیــت‬ ‫نداشــته و بــا تســامح کارشــناس و مدیــر‬ ‫بانــک ارزیابــی شــده اســت!!‪ .‬انــرا بــه‬ ‫تملیــک بانــک در اورده و بــا دیــون خــود‬ ‫تهاتــر کنــد‪ .‬علیهــذا مالحظــه میگــردد‬ ‫کــه نفــس و ذات ضمانــت نامــه ِ تعهــد‬ ‫پرداخــت بــه صــد در صــد قیمــت کاال‪،‬‬ ‫بــه گونــه ای اســت کــه مضمــون عنــه‬ ‫بــدون ارتــکاب بــه جــرم و فقــط بــا یــک‬ ‫درجــه یــا دو درجــه بــی انصافــی و بــا‬ ‫توســل بــه اقدامــات مذکــور در فــوق‬ ‫میتوانــد مــال مــن غیرحــق بدســت اورد‬ ‫و مجــرم هــم محســوب نشــود‪ .‬در اینجــا‬ ‫ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه ایــا‬ ‫مضمــون عنــه بــدون هماهنــگ شــدن و‬ ‫تبانــی بــا مدیــران صــادر کننــده ضمانــت‬ ‫نامــه میتوانــد بــه وجــوه مــن غیرحقــی‬ ‫کــه از ان‪ ،‬بــا نــام یــک و دو درجــه بــی‬ ‫انصافــی یــاد کردیــم دســت یابــد؟ در‬ ‫پاســخ بایــد گفــت وقــوع وقایــع مذکــور‪،‬‬ ‫لزومــا مســتلزم تبانــی و یــد واحــد شــدن‬ ‫مضمــون عنــه بــا عوامــل ذیربــط صــدور‬ ‫ضمانــت نامــه نیســت‪ .‬زیــرا ممکــن اســت‬ ‫ضمانــت نامــه بــا رعایــت کامــل ضوابــط و‬ ‫غبطــه بانــک صــادر شــده باشــد و علیرغــم‬ ‫ان؛ مضمــون عنــه بــه وجــوه مــن غیرحــق‬ ‫مشــروحه در فــوق دســت یابــد‪ .‬زیــرا در‬ ‫مــوارد فــوق کافــی اســت خریــدار پــس‬ ‫از تحویــل کاال از فروشــنده از ایفــای‬ ‫تعهــد خــود در سررســید امتنــاع کنــد‪.‬و یــا‬ ‫بــا اعمــال فریبکارانــه و مزورانــه موجبــات‬ ‫تســامح و بــی دقتــی عوامــل ذیربــط‬ ‫درصــدور ضمانــت نامــه را فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در مــوارد مذکــور کــه نهایتــا‬ ‫سارق حرفه ای در «اق قال» زمین گیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪32‬‬ ‫فقــره انــواع ســرقت در شهرســتان «اق قــا» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقره انواع ســرقت‬ ‫در «اق قال»‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ســارق یا ســارقان احتمالی به صورت ویژه‬ ‫در دســتور کار ماموران انتظامی شهرســتان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تحقیقــات پلیــس در ایــن راســتا اغاز شــد و ماموران پــس از اقدامات‬ ‫اطالعاتی گســترده و بررســی های میدانی‪ ،‬ســرانجام موفق به شناســایی ســارق‬ ‫حرفــه ای و ســابقه دار شــده و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه و پــس‬ ‫از مواجهــه بــا مســتندات غیــر قابــل انــکار پلیــس چــاره ای جــز اعتــراف نداشــت‬ ‫و بــه ارتــکاب ‪ 32‬فقــره انــواع ســرقت از جملــه ســرقت موتورســیکلت و ادوات‬ ‫کشــاورزی در شهرســتان «اق قــا» اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیــر تجــاری خیریــه ام ابیهــا‬ ‫س علــی ابــاد کتــول بــه شــماره ثبــت ‪ 11‬و شناســه ملــی‬ ‫‪10700001682‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی مــورخ‪ 1396/08/02‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪- :‬‬ ‫اقای محمدباباکردی به شــماره ملی ‪2269379314‬واقای‬ ‫محمدرضامزیــدی بــه شــماره ملــی ‪2269667621‬و خانــم‬ ‫مریــم مزیــدی بــه شــماره ملــی‪2269738421‬و اقــای‬ ‫حســین مزیــدی بــه شــماره ملــی ‪ 2269572211‬بــرای‬ ‫مــدت دو ســال بعنــوان اعضــاء هیــات مدیــره انتخــاب‬ ‫شــدند‪-.‬خانم فاطمــه ابراهیمــی بانــوی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2120342261‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم معصومــه‬ ‫مزیــدی بــه شــماره ملــی ‪2269637348‬بــه عنــوان بازرس‬ ‫علــی البــدل برای مدت یکســال انتخــاب گردیدنــد‪.‬اداره کل‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری علــی ابادگــرگان (‪)730296‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی اتحادیــه شــرکتهای تعاونی‬ ‫روســتایی شهرســتان اق قــا بــه شــماره ثبــت ‪24‬و شناســه‬ ‫ملی‪10700003422‬بــه استنادصورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی مورخ‪1398/10/03‬ونامــه شــماره‪205/742/25/401‬‬ ‫مــورخ‪1398/10/09‬اداره تعــاون روســتایی شهرســتان اق‬ ‫قــا تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شد‪:‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ‬ ‫‪ 403.000.000‬ریــال بــه مبلــغ ‪ 17.000.000.000‬ریــال منقســم‬ ‫بــه ‪ 1000‬ســهم ‪ 17.000.000‬ریالــی از محــل تجدیدارزیابــی‬ ‫امــوال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح‬ ‫گردید‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اق قــا (‪)730295‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی خدماتــی و پشــتیبانی و‬ ‫درمانی جهان مهرین بندرگز به شماره ثبت ‪ 1335‬و شناسه‬ ‫ملــی ‪ 14003483591‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی بطــور فــوق العــاده مورخ‪1397/07/05‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شد‪:‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 705000000‬ریــال بــه‬ ‫مبلغ‪300/000/000‬ریال منقســم به ‪ 2000‬ســهم‪150/000‬ریالی‬ ‫طــی گواهــی شــماره‪3106‬مورخ‪ 97/7/5‬بانــک توســعه تعاون‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫بندرگــز (‪)730294‬‬ ‫دیــن مضمــون عنــه بــه بانــک پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬نمیتــوان تبانــی مســئولین‬ ‫صادرکننــده ضمانــت نامــه بــا مضمــون‬ ‫عنــه را اســتنتاج کنیم‪.‬اگرچــه منشــاء و‬ ‫ماهیــت تحصیــل مــال مــن غیــر حــق‬ ‫کــه از ان بــا نــام بــی انصافــی مضمــون‬ ‫عنــه یــاد کردیــم وقایــع مجرمانه هســتند‪.‬‬ ‫لیکــن بــه دالیــل شــکلی بعیــد اســت کــه‬ ‫بتــوان اقدامــات فــوق را کــه نهایتــا بــه‬ ‫تادیــه دیــن مضمــون عنــه منجــر شــده‪،‬‬ ‫جــرم انــگاری نمــود‪ .‬لیکــن اقدامــات‬ ‫مشــروحه مذکــور زمانــی کاشــف از وقــوع‬ ‫جــرم اســت کــه طلــب بانــک از طریــق‬ ‫تملیــک ملــک موضــوع وثیقــه‪ ،‬از طریــق‬ ‫ارزیابــی خــاف واقــع انجام شــده باشــد‪.‬‬ ‫امــا جــرم در ماهیــت و شــکل؛ زمانــی‬ ‫بــه وقــوع مــی پیونــدد کــه بیــن مدیــران‬ ‫ذیربــط بانــک و مضمــون عنــه تبانــی رخ‬ ‫دهــد‪ .‬در ایــن وضعیــت اساســا ضمانــت‬ ‫نامــه از وصــف ضوابــط جــاری و عرفــی‬ ‫بانــک خــارج میشــود‪ .‬مثــا بــه جــای‬ ‫دریافــت ‪ %30‬ســپرده نقــدی از مضمــون‬ ‫عنــه‪ ،‬یــا اصــا مبلغــی نقــد دریافــت‬ ‫نمیشــود و یــا خیلــی کمتــر اخــذ میگــردد‬ ‫و یــا بــه جــای توثیــق ملکــی ســهل البیــع‬ ‫و بــا ارزش‪ ،‬ملکــی کــه در ماهیــت بــی‬ ‫ارزش و غیرقابــل فــروش در مزایــده بــوده‬ ‫اســت موضــوع وثیقــه قــرار داده میشــود‪.‬‬ ‫و یــا بــه جــای اخــذ وثیقه ملکی‪ ،‬چکهایی‬ ‫کــه قابلیــت پیگــرد کیفــری نــدارد و در‬ ‫تعقیــب حقوقــی نیــز مواجــه بــا ریســک‬ ‫هســتند‪ ،‬و یــا در معــرض فــرار شــخص‬ ‫صــادر کننــده چــک هســتند بــه ضامــن‬ ‫داده میشــود و یــا در اجــرای محکــوم بــه‬ ‫ناشــی از چــک‪ ،‬مالــی از محکــوم علیــه‬ ‫شــناخته نمیشــود‪ .‬چنیــن اقداماتــی بــا‬ ‫همــکاری و هماهنگــی برخــی از مدیــران‬ ‫ناســالم و یــا بــا ســبک شــمردن تکالیــف‬ ‫و اهمیــت جــدی نــدادن بــه مقــررات‬ ‫و یــا اشــتباهات مدیــران مســئول بانــک‬ ‫حاصــل میشــود ‪ .‬زیــرا بــا اجــرای کامــل‬ ‫وظایــف قانونــی و جمیــع ضوابــط خاصــه‬ ‫رعایــت غبطــه بانــک علــی االصــول بــرای‬ ‫مضمــون عنــه چنیــن امکانــی فراهــم‬ ‫نمیشــود‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان مینودشــت از اغاز رســیدگی‬ ‫بــه یــک پرونــده قتــل در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫حســینعلی ایــزد در خصــوص دســتگیری قاتــل جــوان ‪ ۲۷‬ســاله مینودشــتی‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬قاتــل ‪ ۴۶‬ســاله دیشــب در یکــی از روســتاهای مینودشــت هنــگام‬ ‫درگیــری بــا ضربــات چاقــو ســبب مــرگ یــک جــوان ‪ ۲۷‬ســاله شــد‪.‬‬ ‫ایــزد افــزود‪ :‬قاتــل پــس از ارتــکاب جــرم‪ ،‬متــواری گشــته و بــا حضــور‬ ‫مســتمر بازپــرس دادســرا و تــاش فرمانــده انتظامــی شهرســتان و‬ ‫نیروهــای تحــت االمــر نیمــه شــب گذشــته دســتگیر و بــه دســتگاه‬ ‫قضائــی تحویــل شــد‪.‬‬ ‫دادســتان مینودشــت گفــت‪ :‬قاتــل‪ ،‬اختالفــات خانوادگــی را انگیــزه‬ ‫قتــل عنــوان کــرد و هــم اکنــون پرونــده در شــعبه اول بازپرســی‬ ‫دادســرای مینودشــت در حــال رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫سارق کامیون های ‪ 20‬میلیاردی در دام پلیس‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای کــه اقــدام بــه ســرقت ‪ 5‬دســتگاه‬ ‫کامیــون‪ ،‬تعــداد زیــادی تجهیــزات و قطعــات خودروهــای ســنگین و همچنیــن ‪ 23‬تــن‬ ‫میلگــرد بــه ارزش ‪ 20‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال در شهرســتان گرمــه کــرده بــود خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار»علیرضا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه نگهــداری قطعــات یدکــی کامیــون هــای ســرقتی در یــک‬ ‫گاراژ در حاشــیه شــهر گرمــه مــی کنــد بالفاصلــه موضــوع بــا جدیت در دســتور کار کاراگاهان‬ ‫پلیــس اگاهــی شهرســتان گرمــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا هماهنگــی مقــام قضائــی بــه محــل مــورد نظــر اعزام‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در بررســی بــه عمــل امــده مشــخص شــد کــه تمــام قطعاتــی کــه در ایــن‬ ‫گاراژ نگهــداری مــی شــود ســرقتی هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همیــن رابطــه کاراگاهــان تحقیقــات خــود را بــرای دســتگیری‬ ‫عامــل اصلــی ســرقت ایــن قطعــات شــروع کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا تــاش شــبانه روزی‬ ‫کاراگاهــان‪ ،‬محــل اختفــای ســارق اصلــی مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا بیــان ایــن کــه ایــن فــرد در یــک عملیات غافلگیرانه دســتگیر شــد‪ ،‬افزود‪ :‬در بررســی‬ ‫ســوابق فــرد مــورد نظــر مشــخص شــد چندیــن فقره ســابقه ســرقت کامیــون را در پرونده خــود دارد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬ایــن کامیــون هــا طــی چنــد مــاه گذشــته بــه طــرز ماهرانه ای‬ ‫از شهرســتان های مشــهد و نیشــابور به ســرقت رفته اند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه در بازرســی از محــل‬ ‫اختفــای ایــن متهــم تعــداد زیــادی قطعــات و تجهیزات کامیون کشــف و ضبط شــد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬وی در یکــی از ایــن ســرقت هــا یــک دســتگاه کامیــون کــه حامــل ‪ 23‬تــن میلگــرد بوده‬ ‫را بــه ســرقت بــرده و انهــا را نیــز در مکانــی دیگــر بــه فــروش رســانده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در تحقیقــات بــه عمــل امــده بــه ســرقت ‪ 5‬دســتگاه کامیــون بــه‬ ‫ارزش ‪ 20‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال اعتــراف کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬درا یــن رابطــه ‪ 9‬مالخــر نیــز‬ ‫شناســایی کــه بــا هماهنگــی مقــام قضائــی دســتگیر و بــه دادســرا معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در رونــد تکمیــل ایــن‬ ‫پرونــده تــا کنــون ‪ 5‬شــاکی نیــز شناســایی شــده انــد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری در پایــان یــاد اور شــد‪ :‬شــهروندان و خصوصــا دارنــدگان وســائل نقلیــه همــواره بایــد‬ ‫نــکات ایمنــی در نگهــداری از امــوال خــود را بــا جدیــت در دســتور کار قــرار دهنــد و در صــورت مواجــه بــا‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪229‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫‪ ۵۲۲‬زندانی گلستانی طی ‪ ۲‬هفته ازاد شدند‬ ‫کشف ‪ ۳۷۰‬کیلو‬ ‫مرفین با اقدام‬ ‫اطالعاتی پلیس‬ ‫گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از ازادی ‪ ۵۲۲‬زندانــی گلســتانی طــی دو هفتــه‬ ‫اخیــر خبــرداد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان در اییــن معارفــه مدیــرکل جدیــد زنــدان هــای گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه تــاش دســتگاه قضایــی بــر کاهــش جمعیــت کیفــری زنــدان ها گفــت‪ :‬بــا اجرای‬ ‫بخشــنامه جدیــد رئیــس قــوه قضاییــه‪ ،‬در دو هفتــه اخیــر ‪ ۵۲۲‬نفــر از زنــدان هــای‬ ‫اســتان ازاد شــدند‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان بــا تاکیــد بــر هماهنگی لحظــه ای دادگســتری و اداره زنــدان های‬ ‫اســتان افــزود‪ :‬بایــد بخشــی از تــاش همــکاران مــا در دادگســتری و اداره کل زنــدان‬ ‫هــای اســتان بــر کاهــش تعــداد زندانیــان کمتــر از ‪ ۱۰‬روز متمرکــز شــود‪.‬‬ ‫علــی اصغــر رنجبــر‪ ،‬مدیــر کل جدیــد اداره کل زنــدان هــای اســتان هــم در ایــن‬ ‫جلســه از برنامه های خود برای ایجاد زیرســاخت های اســتفاده بیشــتر از مراقبت‬ ‫هــای الکترونیکــی گفــت و افــزود‪ :‬بــا راه انــدازی دو مرکــز در گــرگان و گنبــدکاووس‬ ‫مــی توانیــم تــا ‪ ۳۰۰‬نفــر از زندانیــان کمتــر از پنــج ســال را بــا اســتفاده از پابندهــای‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬خــارج از زنــدان تحــت مراقبــت قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫دستگیری سارق‬ ‫سابقه دار‬ ‫در «کالله»‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪۳۷۰‬‬ ‫کیلــو مرفیــن بــا اقــدام اطالعاتــی پلیــس‬ ‫اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی اظهارکــرد‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫گلســتان پــس از یــک ســری اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و فنــی موفــق بــه شناســایی یکــی‬ ‫از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــی بررســی هــای پلیــس‬ ‫مشــخص شــد‪ ،‬متهــم قصــد جابجایــی‬ ‫موادمخــدر بــا یــک دســتگاه تریلــی دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر اســتان سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬پــس‬ ‫از رصــد محورهــای مواصالتــی و تــاش‬ ‫بــی وقفــه‪ ،‬موفــق بــه شناســایی و توقیــف‬ ‫خــودرو مــورد نظــر شــدند‪.‬‬ ‫قاســمی افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن تریلــی‪،‬‬ ‫‪ ۳۷۰‬کیلــو و ‪ ۶۰۰‬گــرم مرفیــن کــه بــه‬ ‫طــرز ماهرانــه ای در ســقف تانکــر خــودرو‬ ‫جاســازی شــده بــود کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن عملیــات یــک‬ ‫متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫قاســمی گفــت‪ :‬مــواد مخــدر و اعتیــاد‬ ‫زمینــه ســاز بســیاری از جرایــم و اســیب‬ ‫هــای اجتماعــی بــوده لــذا برخــورد قاطعانــه‬ ‫بــا قاچاقچیــان و ســوداگران مــرگ همــواره از‬ ‫اولویــت هــای پلیــس گلســتان اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی اســتان‬ ‫از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار و اعتــراف‬ ‫وی بــه ‪ 23‬فقــره انــواع‬ ‫ســرقت در شهرســتان‬ ‫«کاللــه» خبــر داد‪.‬‬ ‫االمیــن‬ ‫ســردار«روح‬ ‫قاســمی»گفت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره انــواع‬ ‫در«کاللــه»‪،‬‬ ‫ســرقت‬ ‫شناســایی ودســتگیری‬ ‫ســارق بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی و پلیــس‬ ‫اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از یــک ســری اقدامــات تخصصــی و‬ ‫تــاش هــای بــی وقفــه‪ ،‬ســرانجام موفــق بــه شناســایی ســارق‬ ‫ســابقه دار شــده و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی‬ ‫موفقیــت امیــز متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس چــاره‬ ‫ای جــز اعتــراف نداشــت و بــه ارتــکاب ‪ 23‬فقــره انــواع ســرقت در‬ ‫شهرســتان «کاللــه» اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک خصوصــا در نقــاط خلــوت‪ ،‬مراتــب را در‬ ‫اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع داده و در‬ ‫تامیــن امنیــت جامعــه نقــش بســزایی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عاقبت کالهبردار ‪ 5‬میلیاردی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری‬ ‫متهــم بــا ‪ 5‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری درایــن‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار»علیرضا مظاهــری» بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی گزارشــات رســیده‬ ‫مبنــی بــر کالهبــرداری بــه روش شــرکت‬ ‫هــای هرمــی‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران اداره مبــارزه بــا جعــل و‬ ‫کالهبــری پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اســتان افــزود‪:‬‬ ‫بــا تحقیقــات فنــی و پلیســی صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص شــد فــردی بــا ایجــاد ارتبــاط از‬ ‫طریــق دوســت و اشــنا و تبلیــغ در مــورد‬ ‫نحــوه ســود دهــی شــرکتی بــا ایجــاد چنــد‬ ‫جلســه توجیهــی تعــدادی از افــراد را بــه ایــن‬ ‫ســمت و ســو ترغیــب کــرده و قربانیــان مبلــغ‬ ‫مــورد نظــر را بــه حســاب ایــن کالهبــردار‬ ‫واریــز مــی کردنــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 251‬کیلو مواد افیونی‬ ‫قاتل مینودشت در گنبد دستگیر شد‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 251‬کیلــو مــواد مخــدر طــی‬ ‫عملیــات مشــترک بــا پلیــس «یــزد» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه با‬ ‫موادمخــدر گلســتان پــس از یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی و فنــی موفــق‬ ‫بــه شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ در اســتان «یــزد» شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه طــی بررســی هــای پلیــس‬ ‫مشــخص شــد‪ ،‬متهــم مــواد افیونــی را در قســمتی از منــزل خــود جاســازی‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر یــزد پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائــی و در بازرســی از منزل متهــم‪ 150 ،‬کیلو تریاک‬ ‫و ‪ 101‬کیلــو حشــیش کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن عملیــات یک متهم دســتگیر و پس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائی معرفی شــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪229‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪ -2.‬مرکز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولیــن‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبه از گناه‪ -6.‬قدم ‪ -‬ناس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظ ـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده‬ ‫و منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع‬ ‫راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکر االصــوات ‪ -‬حرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی‬ ‫‪1‬‬ ‫ شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون‬‫تجــارت بــرای امــور تجــاری تشــکیل‬ ‫‪2‬‬ ‫می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیــات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش اوراق‬ ‫بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مردم‬ ‫و ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال‬ ‫ تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد‬‫درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان‬ ‫خــرد کــرده در ابگوشــت ‪ -‬نقــاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبــه ‪ 30‬دی ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 29‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫گاز‬ ‫عکس هفته‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی‪:‬‬ ‫وداع با الله ها‬ ‫مصرف گاز برخی از‬ ‫صنایع محدود شده است‬ ‫مراســم وداع با ‪ ۳‬شــهید ســانحه هوایی شهیددکترســیاووش مقصودلو‬ ‫شــهیده ازاده کاوه و شــهیده پریــا مقصودلــو صبــح روز چهارشــنبه در‬ ‫شــهر گــرگان باحضــور مــردم و مســئولین برگــزار شــد ‪ .‬و شــهدای ایــن‬ ‫حادثــه غــم بــار بــا بدرقــه همشریانشــان بــه ســوی ارامــگاه ابــدی خــود و‬ ‫در جــوار شــهدای گلســتان ارمیدنــد یادشــان گرامــی بــاد‪.‬‬ ‫پرخوانی‪ ،‬ایینی در میان ترکمن های‬ ‫منصــوره یزدانــی در عیــن حــال بــه ایــن مــورد نیــز اشــاره مــی‬ ‫کنــد کــه تاثیرپذیــری از ارزش هــای انقــاب اســامی‪ ،‬از تعــداد‬ ‫زنــان پرخــوان کاســته اســت امــا هنــوز هــم برخــی زنــان قدرتمنــد‬ ‫درمانگــر وجــود دارنــد کــه اگرچــه نمــی خواهنــد کــه نــام انهــا در‬ ‫دهــان هــا بیفتــد‪ ،‬امــا در خفــا کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه زنــان پرخــوان هیچــگاه دســت بــه حــرکات‬ ‫ی درمانگــری انهــا‬ ‫نمایشــی نمــی زننــد‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬مــردم بــه نیــرو ‬ ‫شــاید بــاورش ســخت باشــد کــه در عصــر علــم و فنــاوری‪ ،‬هنــوز‬ ‫عــده ای معتقــد بــه درمــان برخــی از بیماری هــا از طریــق ارتبــاط‬ ‫بــا نیروهــای ماورایــی باشــند امــا ایــن بــاور هنــوز هــم در میــان‬ ‫ترکمن هــای خراســان شــمالی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه برخــی مــی گوینــد اییــن ســنتی «پُرخوانــی»‬ ‫(پــری خوانــی) دیگــر منســوخ شــده اســت امــا هنــوز هــم ایــن‬ ‫اییــن در برخــی نقــاط خراســان شــمالی‪ ،‬به ویــژه مناطــق مــرزی‬ ‫و ترکمــن نشــین اســتان مشــاهده مــی شــود و انــگار بــازار ایــن‬ ‫پُرخــوان هــا کــه گاه بــه دیگــر نقــاط نیــز دعــوت مــی شــوند‪ ،‬هنــوز‬ ‫داغ اســت‪.‬‬ ‫می چرخد و می رقصد و می خواند‬ ‫چنــد چــوب‪ ،‬یــک کیســه‪ ،‬طنابــی کــه از ســقف اویــزان اســت‪ ،‬دوتــار‬ ‫و کفگیــر همــه ابــزاری اســت کــه ایــن مــرد ژنــده پــوش بــا خــود دارد و‬ ‫مدعــی اســت کــه بــا انهــا بیمــاری هــای العالجــی چــون صــرع و غــش‬ ‫و مشــکالت روانــی را درمــان مــی کنــد و بــا ســاز و اوازی کــه در وصــف‬ ‫پری هــا می خوانــد‪ ،‬امــراض را از بــدن بیمــاران دور مــی کنــد‪.‬‬ ‫پرخوانــی یکــی از اییــن هــای قــوم ترکمــن اســت کــه ‪ ۴۰‬ســال قبــل‬ ‫در فهرســت اییــن هــای فرهنگــی ناملمــوس بــه ثبــت رســیده اســت‬ ‫و هرچنــد ایــن گمــان در کارشناســان میــراث فرهنگــی وجــود دارد کــه‬ ‫اکنــون ایــن اییــن از بیــن رفتــه و منســوخ شــده اســت‪ ،‬امــا گفتــه مــی‬ ‫شــود در همیــن چنــد کیلومتــری بجنــورد و در روســتایی بــه نــام «یــل‬ ‫چشــمه» هنــوز هــم ترکمنــی دوره گــرد بــه ایــن کار مــی پــردازد‪.‬‬ ‫سنت های متروک‬ ‫در بــاور ترکمــن هــای خراســان شــمالی‪ ،‬پرخوانــی ایینــی ریشــه‬ ‫دار و رســمی اســت کــه بــرای دور کــردن ارواح ناپــاک از بــدن هــای‬ ‫مریــض بــه کار گرفتــه شــده و گفتــه مــی شــود تاثیــر هــم دارد‪.‬‬ ‫تمرکــز ترکمــن هــای خراســان شــمالی‪ ،‬کــه حــدود ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫از جمعیــت ایــن اســتان را دربرمــی گیرنــد در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن اســت امــا شــمار اندکــی از ایــن افــراد در شهرســتان‬ ‫هــای بجنــورد و مانــه ســملقان هــم ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس ارشــد تاریــخ بــا مقایســه ایــن اییــن و ریشــه‬ ‫هــای ان بــا دیگــر اییــن هــای ازبکــی و ترکــی ماننــد شمنیســم‬ ‫مــی گویــد‪ :‬اگــر چــه گفتــه شــده اســت ریشــه پرخوانــی را بایــد‬ ‫در اییــن شمنیســم جســتجو کــرد امــا شــامان ها در میــان اقــوام‬ ‫تــرک و مغــول بودنــد و خــود را میــان انســان و دنیــای دیگــری مــی‬ ‫دانســتند کــه ماننــد ایــن دنیــا نیســت‪.‬‬ ‫زهــره عابــدی بــا اســتناد بــه پژوهــش هایــی کــه در ایــن بــاره‬ ‫انجــام شــده اســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬ایــن اییــن هــا بــا گســترش‬ ‫اســام در شــمال و شــمال شــرقی اســیا تغییراتــی کــرد و‬ ‫شــامان ها نیــز شــکل و فــرم اســامی بــه خــود گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی بــه برخــی منابــع کــه بــه ایــن لغــت پرداختــه انــد‪ ،‬اشــاره‬ ‫کــرده و مــی گویــد‪ :‬در کتــاب «لغــات التــرک» محمــود کاشــغری‪،‬‬ ‫کــه در ســال ‪ ۴۶۶‬هجــری قمــری نوشــته شــده نیــز بــه ایــن کلمــه‬ ‫و اییــن اشــاره شــده و در انجــا پرخــوان متشــکل از دو کلمــه پــر و‬ ‫خــوان بــه معنــی بــت‪ ،‬پــری و خوانــدن نیــز بــه معنــای صــدا زدن‬ ‫و اواز امــده اســت و از ایــن اییــن نیــز یــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پرخوانــی از ایین هــای درمانگــری بومــی مــردم‬ ‫ترکمــن اســت‪ ،‬اضافــه مــی کنــد‪ :‬ایــن اییــن ریشــه در ادیــان کهــن‬ ‫و باورهــای فرهنگــی ایـن قــوم دارد‪.‬‬ ‫عابــدی ادامــه مــی دهــد‪ :‬در بــاور معتقــدان بــه ایــن اییــن‪،‬‬ ‫بیمارانــی کــه بارهــا بــه پزشــک مراجعــه کــرده امــا درمــان نشــده‬ ‫انــد بــرای مــداوا نــزد پرخــوان مــی رونــد و معتقدنــد ایــن افــراد بــا‬ ‫قدرتــی کــه دارنــد مــی تواننــد ایــن بیمــاری هــا را درمــان کننــد‪.‬‬ ‫احترام به پرخوان ها‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اییــن پرخوانــی‪ ،‬ریشــه در پیشــینه فرهنگــی‬ ‫و دینــی مــردم ترکمــن دارد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــا وجــود پیشــرفت علــم‬ ‫پزشــکی هنــوز هــم در باورهــای دینــی و فرهنگــی ترکمــن هــا‪،‬‬ ‫درمانگــران بومــی از احتــرام و مقبولیــت خاصــی برخوردارنــد و‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه گــروه هــای دیگــری ماننــد دعانویســان‪،‬‬ ‫طوایــف مقــدس و برخــی از روحانیانــی کــه نــزد مــردم در طبابــت‬ ‫مشــهورند و خــود را از اعقــاب خلفــای راشــدین مــی داننــد نیــز‬ ‫بــا روش هــای خــاص خویــش بــه درمــان بیمــاران می پردازنــد‪.‬‬ ‫عابــدی اظهــار مــی کنــد‪ :‬اییــن پرخوانــی در بیــن ترکمن هــای‬ ‫ن شــمالی رایــج اســت و در عیــن حــال‬ ‫اســتان گلســتان و خراســا ‬ ‫پرخــوان هــا در یکجــا ســاکن نیســتند و بیشــتر در حــال دوره‬ ‫گــردی در محــدوده هــای همیــن ‪ ۲‬اســتان هســتند‪.‬‬ ‫شب و پرخوانی‬ ‫بــه گفتــه یــک کارشــناس میــراث فرهنگــی‪ ،‬مراســم پرخوانــی‬ ‫معمــوال شــب برگــزار می شــود‪ ،‬زیــرا از نظــر پرخــوان‪،‬‬ ‫مناســب ترین زمــان بــرای جــذب ارواح و دفــع شــیاطین اســت‪.‬‬ ‫حمیــد موســوی نــژاد خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬پرخــوان پــس از بجــا‬ ‫اوردن نمــاز جماعــت عشــاء‪ ،‬شــروع بــه نواختــن دوتــار می کنــد و‬ ‫بــه ایــن وســیله نیروهــای امــدادی را نــزد خویــش فــرا می خوانــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬او بــه وســیله ســاز و اواز فضایــی را فراهــم‬ ‫می ســازد تــا از ایــن طریــق بــر روح بیمــار تســلط یابــد و از ســویی‬ ‫کارهایــی ماننــد غلتیــدن‪ ،‬پریــدن و ماننــد ان را‪ ،‬تــا زمانــی کــه‬ ‫احســاس کنــد نیروهــای امدادرســان او دور و بــرش جمــع شــده‬ ‫انــد‪ ،‬ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫موســوی نــژاد ابزارهــای پرخوانــان را شــامل طنابــی کــه از ســقف‬ ‫اویــزان شــده‪ ،‬یــک کفگیــر و چنــد چــوب و شــاق عنــوان کــرده‬ ‫و مــی گویــد‪ :‬یــک کیســه هــم در اتــاق اســت کــه گاه و بیــگاه‬ ‫پرخــوان بــا اســتفاده از ان‪ ،‬از نیروهایــش کــه گویــا بعــد از مدتــی‬ ‫در کیســه جمــع شــده انــد ســئواالتی پرســیده و بــاز بــه کارش‬ ‫ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی کنــد‪ :‬در بــاور پرخــوان‪ ،‬کیســه محــل جمــع شــدن‬ ‫نیروهــای امدادرســان او و اجنــه اســت و راز مــداوای بیمــاران در‬ ‫ان کیســه نهفتــه اســت‪.‬‬ ‫درمان از راه دور‬ ‫ایــن کارشــناس میــراث فرهنگــی مــی افزایــد‪ :‬طــی اجــرای‬ ‫مراســم‪ ،‬پرخــوان بارهــا بــه ســمت ایــن کیســه مــی رود و بــه ان‬ ‫گــوش فــراداده و دوبــاره نــزد بیمــارش می ایــد و بــا ایــن عمــل از‬ ‫نیروهــای پنهانــی دســتور می گیــرد‪.‬‬ ‫موســوی نــژاد خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬جایــی هــم وجــود دارد کــه‬ ‫ان دســته از افــرادی کــه خــود نتواســته انــد بــه مالقــات پرخــوان‬ ‫بیاینــد‪ ،‬لبــاس‪ ،‬روســری و ماننــد ان را جمــع کــرده انــد تــا پرخــوان‬ ‫شــیاطین و ارواح خبیــث را بــا خوانــدن دعــا از ان هــا بزدایــد و اثــر‬ ‫و نتیجــه اش بــه صاحبــان البســه برســد‪.‬‬ ‫وی بــه دیگــر ابزارهــای پرخوانــی از جملــه چــوب‪ ،‬شــاق‪،‬‬ ‫شمشــیر و کفگیــر نیــز اشــاره کــرده و مــی گویــد‪ :‬طــی پرخوانــی‬ ‫متناســب بــا شــرایط‪ ،‬پرخــوان از ایــن ابزارهــا اســتفاده مــی کنــد و‬ ‫در اخریــن مرحلــه درمــان‪ ،‬کــه دعانویســی اســت پرخــوان دعایــی‬ ‫روی کاغــذ نوشــته و بــه بیمــار داده و نحــوه اســتفاده از دعــا را‬ ‫نیــز مــی گویــد کــه دعانویســی طوالنــی تریــن مرحلــه کار اســت‪.‬‬ ‫زنان پرخوان‬ ‫یــک پژوهشــگر فرهنــگ عامــه ترکمــن در اســتان گلســتان نیــز‬ ‫بــه ویژگــی هــای ایــن شــیوه درمانــی اشــاره کــرده و مــی گویــد‪ :‬تــا‬ ‫چنــدی قبــل تعــداد زنــان درمانگــر بــه طــرز شــگفت اوری بی ـش ‬ ‫از مــردان بــود و زنان درمانگــر ترکمــن جایــگاه ویــژه و مهم ـی در‬ ‫جامعــه مردســاالر ترکم ـن داشــتند‪.‬‬ ‫کــه از ارتبــاط بــا ماوراءالطبیعــه ناشـی مــی شــود‪ ،‬بــاور دارنــد بنابــر‬ ‫ایــن حــرکات نمایشـی را کــه مردهــا انجــام مــی دهنــد‪ ،‬نمــی تــوان‬ ‫معیــار اصلـی و تعییــن کننــده بــرای تعریـف پرخوانـی دانســت‪.‬‬ ‫ی ویژگــی ‬ ‫یزدانــی بــر ایــن بــاور اســت کــه شــیوه درمــان پرخوانــ ‬ ‫ن انــرا بــه اشــکال دیگــری از موســیقی‬ ‫هــای خاصـی دارد و نمــی تــوا ‬ ‫ درمانــی و نمای ـش درمانــی‪ ،‬یکــی دانســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بعــد موســیقایی و جنبــه نمایشــی‪ ،‬بــدون‬ ‫ی برخــوردار اســت‪،‬‬ ‫م پرخوانــی از اهمیــت خاصــ ‬ ‫ شــک در مراســ ‬ ‫اظهــار مــی کنــد‪ :‬شــاید در واقــع تاثیــر موســیقی و یــا نمایــش ‬ ‫باشــد کــه بیمــاری را درمــان مــی کنــد امــا انچــه بــرای تعریــف ‬ ‫انسانشــناختی پرخوانـی بایــد گفــت ایــن اســت کــه کــه پرخــوان و‬ ‫ه بومــی بــاور دارنــد کــه رابطـه پرخــوان و نیروهــای ‬ ‫ بیمــار و جامعـ ‬ ‫ماوراءالطبیعــه بــرای درمــان بیمــاری بــه کار گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایینی منسوخ شده‬ ‫کارشــناس میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬ثبــت پرخوانــی‬ ‫ایــن اســتان در فهرســت میــراث ناملمــوس بــه صــورت مشــترک بــا‬ ‫اســتان گلســتان صــورت گرفتــه و مستندســازی ان نیــز در اســتان‬ ‫گلســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی حســین پنــاه اظهــار مــی کنــد‪ :‬ایــن اییــن یکــی از اییــن‬ ‫هــای رایــج درمانگــری بیــن ترکمــن هــا و همــراه بــا موســیقی بــود‬ ‫و شــخص درمانگــر همــراه بــا دوتــار ایــن کار را انجــام مــی داد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در خراســان شــمالی ‪ ۲‬نفــر بــه ایــن کار اقــدام‬ ‫مــی کردنــد‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬ایــن دو فــرد اکنــون از دنیــا رفتــه انــد و‬ ‫ایــن اییــن نیــز بــا مــرگ انــان منســوخ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــیوه درمانگــری از نــگاه علمــی مــورد‬ ‫قبــول نیســت‪ ،‬اظهــار مــی کنــد‪ :‬اییــن پرخوانــی از نخســتین‬ ‫پرونــده هــای ثبتــی بــوده کــه پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی‬ ‫مستندســازی و ان را در ســال ‪ ۸۹‬ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــورد کارشــناس میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان نیــز مــی گویــد‪:‬‬ ‫ایــن اییــن در بــاور ترکمــن هــای گلســتان ریشــه دارد و پرخــوان‬ ‫هــا درمانگرانــی بودنــد کــه بــا موســیقی و برخــی حــرکات نمایشــی‬ ‫بــه درمــان بیمــاران العــاج مــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫ربابــه منصــوری مــی افزایــد‪ :‬پرخوانــی ریشــه در باورهــای‬ ‫کهــن مــردم ترکمــن دارد و ترکمــن هــای مســلمان ان را بــا‬ ‫دعــا و امــوزه هــای اســامی برگــزار مــی کردنــد امــا اکنــون کمتــر‬ ‫نشــانی از برگــزاری ان در گلســتان و یــا نقــاط ترکمــن نشــین‬ ‫دیگــر مــی تــوان دیــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هم اکنــون مشــترکان خانگــی بیــش‬ ‫از پنــج میلیــون و ‪ ۳۵۷‬مترمکعــب گاز در‬ ‫شــبانه روز می ســوزانند در حالیکــه میــزان‬ ‫کل مصــرف مشــترکان خانگــی و صنایــع‬ ‫‪ ۶‬میلیــون مترمکعــب بــوده‪ ،‬و بــه همیــن‬ ‫علــت مصــرف گاز برخــی از صنایــع محــدود‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن رضــا میربلوکــی بــر صرفــه جویــی‬ ‫مشــترکان خانگــی در مصــرف گاز تاکیــد و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هــم اکنــون تنهــا در بجنــورد یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۹۷‬هــزار مترمکعــب گاز مصــرف‬ ‫مــی شــود کــه شــامل ‪ ۳۵.۶‬درصــد مصــرف‬ ‫مشــترکان اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مدیریــت دیســپاچینگ ملــی‬ ‫گاز ایــران بــه منظــور تامیــن گاز مشــترکان‬ ‫خانگــی بخشــی از گاز صنایــع را محــدود و یــا‬ ‫قطــع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اعمــال محدودیــت گاز‬ ‫صنایــع بــرای تامیــن گاز خانگــی انجــام‬ ‫مــی شــود اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان بــا‬ ‫صرفــه جویــی بــه چرخــه تولیــد مــی تواننــد‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫میربلوکــی میــزان مصــرف گاز مشــترکان‬ ‫خانگــی را در خردادمــاه تنهــا یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون مترمکعــب عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتان در انتهــای دو خــط‬ ‫انتقــال گاز کشــوری اســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون پایــداری هــوای ســرد داریــم کــه‬ ‫دو هفتــه متوالــی منهــای ســه تــا هفــت درجه‬ ‫خواهــد بــود کــه ایــن همزمانــی هــوای ســرد‬ ‫در بیــن ‪ ۱۹‬اســتان کشــور رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫میربلوکــی بــا بیــان اینکــه تــراز منفــی گاز‬ ‫داریــم افــزود‪ :‬هــم اکنــون تولیــد کمتــر از‬ ‫مصــرف شــده اســت کــه بــه اجبــار محدودیــت‬ ‫هــا بــرای صنایــع ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون مدیریــت دیســپاچینگ‬ ‫ملــی گاز ایــران گاز مصرفــی شــرکت‬ ‫پتروشــیمی خراســان را در روز بــه ‪ ۷۵‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب رســانده اســت کــه ایــن میــزان‬ ‫تنهــا بــرای گــرم نگــه داشــتن سیســتم هــای‬ ‫تولیــد اســت‪ ،‬هــم اکنــون ایــن شــرکت‬ ‫ســوخت دوم نیــز نــدارد چــرا کــه تنهــا خــوراک‬ ‫ان گاز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قطــع یــا محدودیــت گاز‬ ‫شــرکت پتروشــیمی در اولویــت اخــر اســت‬ ‫افــزود‪ :‬هــم اکنــون گاز کارخانــه الومینــا نیــز‬ ‫محــدود شــده اســت‪ ،‬بــرای ایــن شــرکت کــه‬ ‫‪ ۴۶۵‬هــزار متــر مکعــب مصــرف گاز داشــته‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مکعــب کاهــش محدودیــت‬ ‫ایجــاد شــده اســت و هــم اکنــون بــا ‪ ۲۶۵‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص کارخانــه ســیمان نیــز گفت‪:‬‬ ‫گاز ایــن شــرکت نیــز در حــد گرمایــش محــدود‬ ‫شــده اســت انــان مــی تواننــد از ســوخت دوم‬ ‫اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون کارخانــه‬ ‫ریختــه گــری و لولــه گســتر در بحــث گاز‬ ‫مشــکلی ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی‬ ‫در خصــوص مدیریــت مصــرف گاز نیــروگاه‬ ‫هــا در ســطح کشــور نیــز گفــت‪ :‬انــان خــود‬ ‫برنامــه ریــزی مــی کننــد کــه کــدام نیــروگاه‬ ‫گاز ان محــدود شــود کــه هــم اکنــون ایــن‬ ‫محدودیــت بــرای ســیکل ترکیبــی شــیروان‬ ‫اعمــال شــده اســت و از ســوخت دوم بایــد‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مشــترکان خانگــی بــرای‬ ‫رونــق چرخــه تولیــد بایــد در فصــل ســرد‬ ‫فضاهــای محــدودی را گــرم نــگاه دارنــد‬ ‫افــزود‪ :‬شــرکت پتروشــیمی تولیــد کــود را بــر‬ ‫عهــده دارد کــه بــرای بخــش کشــاورزی مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد محدودیــت ایجــاد‬ ‫کــردن بــرای ایــن شــرکت در کاهــش تولیــد‬ ‫ان موثــر اســت‪.‬‬ ‫میربلوکــی پوشــیدن لبــاس مناســب در‬ ‫منــزل‪ ،‬کــم کــردن درجــه بخــاری و وســایل‬ ‫گرمایشــی‪ ،‬رعایــت دمــای رفــاه بیــن ‪ ۱۸‬تــا‬ ‫‪ ۲۱‬درجــه ســانتی گراد و خامــوش کــردن‬ ‫وســایل گرمایشــی اتــاق هــای خالــی را از‬ ‫راه هــای بهینــه ســازی مصــرف گاز در فصــل‬ ‫ســرما برشــمرد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 241

هفته نامه بازار کسب و کار 241

شماره : 241
تاریخ : 1399/01/18
هفته نامه بازار کسب و کار 240

هفته نامه بازار کسب و کار 240

شماره : 240
تاریخ : 1399/01/11
هفته نامه بازار کسب و کار 239

هفته نامه بازار کسب و کار 239

شماره : 239
تاریخ : 1399/01/05
هفته نامه بازار کسب و کار 239.0

هفته نامه بازار کسب و کار 239.0

شماره : 239.0
تاریخ : 1399/01/05
هفته نامه بازار کسب و کار 238

هفته نامه بازار کسب و کار 238

شماره : 238
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه بازار کسب و کار 237

هفته نامه بازار کسب و کار 237

شماره : 237
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!