روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 228 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 228

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 228

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 228

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫چهارشنبــه ‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االاول ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 28‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به‬ ‫شهادت سپهبد قاسم سلیمانی‪:‬‬ ‫بسم القاصم الجبارین‬ ‫امت اسالمی داغدار‪ ،‬ملت بزرگ‬ ‫و شهید پرور ایران اسالمی‬ ‫زمــان تحقــق وعــده صــادق فــرا رســید و بــه اذن خداونــد متعــال بامــداد امــروز در‬ ‫پاســخ بــه عملیــات جنایتکارانــه و تروریســتی نیرو هــای متجــاوز امریکایــی و انتقــام‬ ‫تــرور ناجوانمردانــه و شــهادت مظلومانــه فرمانــده قهرمــان و فــداکار نیــروی قــدس ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی ســردار پرافتخــار ســپهبد پاســدار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫و یارانــش‪ ،‬رزمنــدگان شــجاع نیــروی هوافضــای ســپاه طــی عملیــات موفــق بنــام عملیــات‬ ‫شــهید ســلیمانی بــا رمــز مقــدس یازهــرا (س) بــا شــلیک ده هــا فرونــد موشــک زمیــن بــه‬ ‫زمیــن پایــگاه هوایــی اشــغالی ارتــش تروریســتی و متجــاوز امریــکا موســوم بــه «عیــن‬ ‫االســد» را درهــم کوبیدنــد‪ ،‬کــه جزئیــات ان متعاقبــا بــه اســتحضار ملــت شــریف ایــران و‬ ‫ازادگان جهــان اســام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا تبریــک ایــن پیــروزی بــزرگ بــه امــت اســامی‬ ‫بــه پــا خواســته و مــردم فــداکار عظیم الشــان ایــران اســامی اعــام میــدارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بــه شــیطان بــزرگ‪ ،‬رژیــم ســفاک و مســتکبر امریــکا هشــدار می دهیــم هــر شــرارت‬ ‫مجــدد و تجــاوز یــا تحــرک دیگــر بــا پاســخ دردناک تــر و کوبنــده تــری مواجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بــه دولت هــای متحــد امریــکا کــه پایگاه هــای خــود را در اختیــار ارتــش‬ ‫تروریســتی ایــن کشــور قــرار داده انــد اخطــار داده می شــود هــر ســرزمینی‪ ،‬بــه‬ ‫هــر ترتیــب مبــدا اقدامــات خصمانــه و تجاوزگرانــه علیــه جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬هــدف قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بــه هیــچ وجــه رژیــم صهیونیســتی را در ایــن جنایــات جــدای از رژیــم جنایــت‬ ‫کار امریــکا نمی دانیــم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بــه مــردم امریــکا توصیــه می کنیــم بــرای پیشــگیری از خســارت های بیشــتر‪،‬‬ ‫ســربازان امریکایــی را از منطقــه فراخوانــده و اجــازه ندهنــد بــا نفــرت افزایــی روز‬ ‫افــزون رژیــم ضــد مردمــی حاکــم بــر ایــاالت متحــده جــان نظامیــان ان کشــور‬ ‫بیــش از ایــن بــه خطــر افتــد؛ و مــا النّصــر الّ مــن عنــد اللّــه العزیــز الحکیــم‬ ‫اهتزاز قدرت‪...‬‬ ‫واکنش رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر ازمردم قم با اشاره به حمله موشکی به پایگاههای امریکا‬ ‫یک سیلی زده شد اما‬ ‫باید حضور فساد برانگیزامریکا در منطقه تمام شود‬ ‫‪ ۱۸‬دی ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫واکنش های رسانه ای در پی حمله موشکی‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی به تروریست های امریکایی‬ ‫‪۰۹:۰۴‬‬ ‫ساعت‪۱۱:۱۰ :‬‬ ‫واکنش مقام معظم رهبری در حمله دیشب به پایگاه امریکا در عراق‬ ‫دیشــب یــک ســیلی بــه اینهــا زده شــد‪ .‬انهــا در منطقــه جنــگ و ویرانــی اوردنــد‪.‬‬ ‫مذاکــره مقدمــه دخالــت انهــا اســت‪ .‬منطقــه حضــور امریــکا را قبــول نمــی کننــد‪.‬‬ ‫‪۱۰:۲۴‬‬ ‫اولین واکنش انصارالله یمن به پاسخ موشکی ایران‬ ‫فــارس‪ :‬دبیــرکل کمیتــه عالــی انقــاب یمــن پاســخ موشــکی ایــران بــه‬ ‫جنایــت امریــکا را از مهم تریــن عوامــل بازدارنــده توصیــف کــرد‪.‬‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران در واکنــش بــه اقــدام امریــکا در‬ ‫تــرور ســپهبد «قاســم ســلیمانی» فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه و همرزمانش‬ ‫بامــداد امــروز (چهارشــنبه) دســتکم پانــزده فرونــد موشــک بــه ســمت پایــگاه‬ ‫امریکایــی «عیــن االســد» در عــراق شــلیک کــرد‪.‬‬ ‫«محمــد علــی الحوثــی» عضــو ارشــد جنبــش انصاراللــه یمــن و دبیــرکل‬ ‫کمیتــه عالــی انقــاب یمــن در واکنــش بــه ایــن موضــوع در صفحــه توییتــر‬ ‫خــود نوشــت‪« :‬انچــه ایرانی هــا دربــاره ادامــه پاســخ اعــام کردنــد از‬ ‫مهم تریــن عوامــل بازدارنــده اســت؛ ســاح های امریکایــی و دولــت ایــن‬ ‫کشــور کــه ملــت یمــن را می کشــند در عــراق و غیــره نیــز دســت بــه کشــتار‬ ‫می زننــد؛ جنگنده هــای امریکایــی کــه کــودکان‪ ،‬زنــان‪ ،‬مــردان‪ ،‬قضــات‪،‬‬ ‫پزشــکان‪ ،‬امدادگــران و غیــره را در یمــن کشــتند همان هایــی هســتند کــه‬ ‫ســلیمانی و المهنــدس را کشــتند»‪.‬‬ ‫الحوثــی پیشــتر خواســتار پاســخ ســریع ایــران بــه اقــدام امریــکا در تــرور‬ ‫ســردار ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس شــده بــود‪.‬‬ ‫گرچــه امریــکا تعــدادی از تلفــات اولیــه عملیــات علیــه پایــگاه عیــن االســد‬ ‫منتشــر نکــرده امــا خبرهــا حکایــت از دســتکم هشــتاد کشــته دارد‪.‬‬ ‫‪۰۳:۱۵‬‬ ‫اخبار ضد و نقیض از حمله به تمام پایگاه های امریکا در عراق‬ ‫خبرنــگار نظامــی المانیتــور بــه نقــل از یــک مقــام نظامــی امریکایــی گفتــه‬ ‫نــه فقــط عیــن الاســد‪ ،‬بلکــه تمــام پایگاه هایمــان در عــراق هــدف حملــه‬ ‫گســترده قــرار گرفتــه اســت‪.‬در ایــن حمــات از موشـک های کــروز و بالســتیک‬ ‫کوتاه بــرد اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫منابع امریکایی حمله را تایید کردند‬ ‫‪۰۳:۱۵‬‬ ‫واشنگتن پســت بــه نقــل از یــک منبــع در وزارت دفــاع امریــکا حملــه‬ ‫بــه عین االســد را تاییــد کــرده اســت‪ .‬یــک مقــام ارشــد پنتاگــون نیــز در‬ ‫گفت وگــو بــا فاکس نیــوز ایــن حملــه را تاییــد کــرد‪.‬او گفــت‪« :‬از طــرف ایــران‪،‬‬ ‫مــورد حملــه موشــکی قــرار گرفته ایــم‪ .‬موشــک ها‪ ،‬موشــک های کــروز یــا‬ ‫موشــک های بالســتیک کوتاه بــرد هســتند‪».‬‬ ‫ترامپ در جریان حمله قرار گرفت‬ ‫‪۰۳:۲۱‬‬ ‫یــک ســخنگوی کاخ ســفید گفــت‪« :‬مــا از گزارش هــا دربــاره حملــه بــه‬ ‫تاسیســات امریــکا در عــراق مطلــع شــده ایم‪ .‬ترامــپ در جریــان گزارش هــا‬ ‫قــرار گرفتــه‪ ،‬وضعیــت را بــه دقــت تحــت نظــر دارد و در حــال مشــورت بــا تیــم‬ ‫امنیتــی خــود اســت‪».‬‬ ‫هالکت ‪ ۸۰‬نظامی تروریست امریکایی در پایگاه عین االسد‬ ‫ایــن مقــام اگاه افــزود‪ ۲۰ :‬نقطــه حســاس ایــن پایــگاه توســط ‪ ۱۵‬موشــکی‬ ‫کــه شــلیک شــد مــورد اصابــت قــرار گرفــت و تعــداد قابــل توجهــی پهپــاد و‬ ‫بالگــرد منهــدم شــد‪.‬‬ ‫یــک منبــع اگاه اعــام کرد‪:‬دســتکم ‪ ۱۰۴‬هــدف از مواضــع امریکایی ها‬ ‫و متحدانــش‪ ،‬در منطقــه شناســایی شــده انــد کــه اگــر امریکایی هــا‬ ‫مجــددا مرتکــب هرگونــه خطایــی شــوند‪ ،‬ایــن مواضــع هــدف حملــه‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫صــدا و ســیما بــه نقــل از یــک منبــع اگاه در اطالعــات ســپاه اعــام کــرد‪:‬‬ ‫دســتکم هشــتاد نظامــی امریکایــی در حملــه بامــداد چهارشــنبه کشــته‬ ‫شــده انــد‪ .‬در ایــن حملــه همچنیــن تعــدادی هواپیمــای بــدون سرنشــین و‬ ‫بالگــرد و تجهیــزات فــراوان نظامــی اســیب های جــدی دیــده انــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد در حملــه موشــکی بامــداد روز چهارشــنبه‪ ،‬پانــزده موشــک‬ ‫بــه پایــگاه عیــن االســد اصابــت کــرده کــه هیــچ کــدام بوســیله سیســتم‬ ‫راداری ارتــش تروریســم امریــکا رهگیــری نشــده اند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش دقــت و شــدت اصابــت موشـک های شــلیک شــده‬ ‫بــه حــدی بــوده اســت کــه برخــی از ان هــا همزمــان چنــد هــدف حســاس‬ ‫را تخریــب کــرده انــد‪ .‬پایــگاه نظامیــان امریکایــی در عیــن االســد عــراق‬ ‫از پایگاه هــای بســیار مهــم اســت کــه در ان تمــام هواپیما هــای بــدون‬ ‫سرنشــین و بالگرد هــای امریــکا مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫بنــا بــر گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬در ایــن پایــگاه نظامــی چهــار هــزار‬ ‫نظامــی امریــکا حضــور دارنــد‪ .‬براســاس گزارش هــای دریافتــی مجروحــان‬ ‫حملــه موشــکی بامــداد امــروز بــه پایــگاه عیــن االســد‪ ،‬بــا بالگــرد بــه بغــداد‬ ‫منتقــل شــده انــد و ارتــش تروریســتی امریــکا از بخــش بهداشــت عــراق‬ ‫درخواســت کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫احتمال حمله به تاسیسات متعدد عراقی‬ ‫‪۰۳:۲۴‬‬ ‫خبرنــگار تلویزیــون امریکایــی «ای بــی ســی» از قــول مقامــات امریکایــی گفتــه‬ ‫اســت کــه موشــک هــای بالســتیک از داخــل ایــران و بــه تاسیســات متعــدد امریکایــی‬ ‫در عــراق‪ ،‬از جملــه در اربیــل و عیــن االســد‪ ،‬شــلیک شــده انــد‪.‬‬ ‫خبرنــگار فاکــس نیــوز در پنتاگــون هــم توییــت کــرده اســت کــه یــک مقــام ارشــد‬ ‫امریکایــی گفتــه «زیــر حملــه موشــکی از ایــران هســتیم‪ .‬یــا موشــک کــروز اســت و یــا‬ ‫موشــک هــای بالســتیک کوتــاه بــرد‪ .‬در سراســر کشــور [عــراق]‪».‬‬ ‫کارال بِــب‪ ،‬خبرنــگار صــدای امریــکا در پنتاپــون هــم بــه نقــل از منابــع‬ ‫نظامــی گفتــه اســت حــدود ‪ 30‬راکــت بــه عیــن االســد شــلیک شــده اســت‪.‬‬ ‫پایگاه اربیل زیر اتش‬ ‫‪۰۳:۳۶‬‬ ‫شــبکه المیادیــن گــزارش داده اســت کــه یــک پایــگاه نظامــی امریکایــی در‬ ‫نزدیکــی فــرودگاه اربیــل هــم هــدف قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪۰۳:۳۹‬‬ ‫گزارش تایید نشده از پرواز جنگنده های امریکا از امارات‬ ‫گزارش هایــی کــه صحــت انهــا بــه تاییــد نرســیده مدعــی هســتند جنگنده هــای‬ ‫امریــکا از امــارات پــرواز کرده انــد‪.‬‬ ‫‪۰۹:۰۴‬‬ ‫هالکت ‪ ۸۰‬نظامی تروریست امریکایی در پایگاه عین االسد‬ ‫ایــن مقــام اگاه افــزود‪ ۲۰ :‬نقطــه حســاس ایــن پایــگاه توســط ‪ ۱۵‬موشــکی‬ ‫کــه شــلیک شــد مــورد اصابــت قــرار گرفــت و تعــداد قابــل توجهــی پهپــاد و‬ ‫بالگــرد منهــدم شــد‪.‬‬ ‫یــک منبــع اگاه اعــام کرد‪:‬دســتکم ‪ ۱۰۴‬هــدف از مواضــع امریکایی هــا‬ ‫و متحدانــش‪ ،‬در منطقــه شناســایی شــده انــد کــه اگــر امریکایی هــا‬ ‫مجــددا مرتکــب هرگونــه خطایــی شــوند‪ ،‬ایــن مواضــع هــدف حملــه قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫صــدا و ســیما بــه نقــل از یــک منبــع اگاه در اطالعــات ســپاه اعــام کــرد‪:‬‬ ‫دســتکم هشــتاد نظامــی امریکایــی در حملــه بامــداد چهارشــنبه کشــته‬ ‫شــده انــد‪ .‬در ایــن حملــه همچنیــن تعــدادی هواپیمــای بــدون سرنشــین و‬ ‫بالگــرد و تجهیــزات فــراوان نظامــی اســیب های جــدی دیــده انــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد در حملــه موشــکی بامــداد روز چهارشــنبه‪ ،‬پانــزده موشــک‬ ‫بــه پایــگاه عیــن االســد اصابــت کــرده کــه هیــچ کــدام بوســیله سیســتم‬ ‫راداری ارتــش تروریســم امریــکا رهگیــری نشــده اند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش دقــت و شــدت اصابــت موشـک های شــلیک شــده‬ ‫بــه حــدی بــوده اســت کــه برخــی از ان هــا همزمــان چنــد هــدف حســاس‬ ‫را تخریــب کــرده انــد‪ .‬پایــگاه نظامیــان امریکایــی در عیــن االســد عــراق‬ ‫از پایگاه هــای بســیار مهــم اســت کــه در ان تمــام هواپیما هــای بــدون‬ ‫سرنشــین و بالگرد هــای امریــکا مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫بنــا بــر گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬در ایــن پایــگاه نظامــی چهــار هــزار‬ ‫نظامــی امریــکا حضــور دارنــد‪ .‬براســاس گزارش هــای دریافتــی مجروحــان‬ ‫حملــه موشــکی بامــداد امــروز بــه پایــگاه عیــن االســد‪ ،‬بــا بالگــرد بــه بغــداد‬ ‫منتقــل شــده انــد و ارتــش تروریســتی امریــکا از بخــش بهداشــت عــراق‬ ‫درخواســت کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫اغاز موج دوم حمله‬ ‫‪۰۳:۴۰‬‬ ‫خبرگــزاری تســنیم کــه بــه ســپاه پاســداران نزدیــک اســت‪ ،‬از اغــاز مــوج دوم حملــه موشــکی‬ ‫بــه پایــگاه هــای امریکایــی در عــراق خبــر داد‪ .‬ایــن گــزارش هنــوز تاییــد نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪۰۳:۴۳‬‬ ‫پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز جوالن اشغالی‬ ‫منابــع ســوری از پــرواز جنگنــده هــای اســرائیلی بــر فــراز جــوالن اشــغالی خبــر‬ ‫دادنــد‪ .‬در حــال حاضــر باالتریــن درجــه هشــدار در اســرائیل اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫‪۰۳:۵۱‬‬ ‫بیانیه پنتاگون درباره حمله موشکی ایران‬ ‫وزارت دفــاع امریــکا در بیانیــه ای رســما ً حملــه بــه پایگاه هــای عین االســد و‬ ‫اربیــل را تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه امــده اســت ایــران روز ‪ ۷‬ژانویــه بــا بیــش از ‪ ۱۲‬موشــک بالیســتیک‬ ‫بــه ارتــش امریــکا و نیروهــای ائتــاف در عــراق حملــه کــرد‪ .‬واضــح اســت کــه ایــن‬ ‫موشـک ها از ایــران شــلیک شــدند و دسـت کم دو پایــگاه نظامــی عــراق (عین االســد‬ ‫و اربیــل) کــه میزبــان پرســنل ارتــش امریــکا و ائتــاف بودنــد را هــدف قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫مــا در حــال انجــام ارزیابی هــای اولیــه بــرای تعییــن خســارات هســتیم‪.‬‬ ‫در روزهــای گذشــته و در واکنــش بــه تهدیدهــا و اقدامــات ایــران‪ ،‬همــه‬ ‫تدابیــر مناســب بــرای حراســت از پرســنل و شــریکانمان را اتخــاذ کرده ایــم‪.‬‬ ‫ایــن پایگاه هــا بــه دلیــل وجــود نشــانه هایی از قصــد رژیــم ایــران بــرای‬ ‫حملــه بــه منافــع و نیروهــای مــا در حالــت اماده بــاش قــرار گرفتــه بودنــد‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬فارس‬ ‫‪2‬‬ ‫مشاهده‬ ‫پلنگ در پارک‬ ‫ملی ساریگل‬ ‫اسفراین‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫اســفراین گفــت‪ :‬محیــط بانــان ایــن اداره‬ ‫یــک قــاده پلنــگ بالــغ را در پــارک ملــی‬ ‫ســاریگل ایــن شهرســتان مشــاهده و از‬ ‫ان تصویربــرداری کردنــد‪.‬‬ ‫رضــا حبیبــی بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫خــوب پراکنــش پلنــگ در شهرســتان‬ ‫اســفراین اظهــار داشــت‪ :‬مشــاهده ایــن‬ ‫پلنــگ مــاده‪ ،‬امــروز در بخشــی از ایــن‬ ‫پــارک ملــی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گشــت و کنتــرل هــای‬ ‫محیــط بانــان پــارک ملــی ســالوک و‬ ‫شمـاره ‪228‬‬ ‫زنگ خطر افزایش سالمندان فقیر در گلستان؛‬ ‫نگرانی از تغییر قانون‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫یــک مقــام مســئول می گویــد قــرار اســت بیمــه‬ ‫بیــکاری اصــاح شــود‪ .‬ایــن اصالحــات قــرار اســت‬ ‫چه تغییراتی در قانون فعلی به وجود بیاورد و ایا‬ ‫اصالحــات بــه احقــاق حقــوق کارگــران می انجامــد‬ ‫یــا مشــکالت انهــا را افزایــش می دهــد؟‬ ‫ایــن اظهارنظــر حاتــم شــاکرمی (معــاون روابــط‬ ‫کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی) کــه‬ ‫بازنگــری در قانــون بیــکاری کلیــد خــورده اســت‪،‬‬ ‫نگرانی هایــی را در میــان فعــاالن کارگــری‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ .‬هرچنــد گفته هــای ایــن‬ ‫مقــام مســئول نشــان می دهــد کــه قــرار اســت‬ ‫اصالحاتــی در راســتای احقــاق حقــوق مغفــول‬ ‫مانــده کارگــران بیــکار شــده صــورت گیــرد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫اقتصــادی و ریــزش نیــرو و بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫هزینه هــای بیمــه بیــکاری‪ ،‬محدودیت هایــی هــم‬ ‫در ایــن زمینــه بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر بازنگــری قانــون بیمــه بیــکاری‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬امــروز ایــن قانــون بایــد در مســیر و‬ ‫همســو بــا اصــاح ســاختار اقتصادی کشــور باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا معاونــت روابــط کار بایــد بــا حــذف‬ ‫محدودیت هــای ایجــاد شــده در دامنــه شــمول‬ ‫قانــون بیمــه بیــکاری و تشــکیل کمیته هــای‬ ‫تخصصــی و جمـع اوری پیشــنهادات در قالــب یــک‬ ‫پیش نویــس جامــع بیمــه بیــکاری را تهیــه و جهــت‬ ‫تصویــب بــه دولــت و مجلــس ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬اذر امســال کریــم یــاوری (مدیــرکل وقــت حمایــت‬ ‫از مشــاغل و بیمــه بیــکاری وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی) بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۲۶۰‬هــزار نفــر کارگــر‬ ‫در کشــور بــا دریافــت مقــرری ماهانــه بیمــه بیــکاری‬ ‫تحــت حمایــت قــرار دارنــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬کمتریــن‬ ‫تعــداد مقرری بگیــران بیمــه بیــکاری متعلــق بــه‬ ‫اســتان های ایالم‪ ،‬سیســتان و بلوچستان و کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد و بیشــترین تعــداد مقرری بگیــران بیمــه‬ ‫بیــکاری متعلــق بــه اســتان های تهــران‪ ،‬اصفهــان و‬ ‫خراســان رضــوی اســت‪.‬‬ ‫دریافــت مســتمری بیــکاری حــق افــرادی اســت‬ ‫کــه برخــاف میــل خــود بیــکار می شــوند‪ ،‬امــا در‬ ‫مقاطعــی بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی ممکــن‬ ‫اســت بــا مــوج بزرگــی از بیکارشــدگان مواجــه‬ ‫شــویم‪ .‬مراجعــه ایــن افــراد بــرای دریافــت بیمــه‬ ‫بیــکاری فشــار مالــی زیــادی وارد کــرده و ممکــن‬ ‫اســت پرداخــت بیمــه بیــکاری را بــا مشــکل مواجــه‬ ‫کنــد‪ .‬در حالــی کــه بیــم ایــن م ـی رود کــه ریــزش‬ ‫نیــروی کار مشــکالتی در زمینــه پرداخــت بیمــه‬ ‫بیــکاری بــه وجــود اورد‪ ،‬در ایــن زمینــه مســائل‬ ‫دیگــری هــم مطــرح اســت‪ .‬دریافــت مســتمری‬ ‫بیمــه بیــکاری بــه افــرادی کــه مســتحق ان‬ ‫نیســتند‪ ،‬یعنــی ســر کار می رونــد‪ ،‬امــا رفتــن ســر‬ ‫کار را گــزارش نمی دهنــد یکــی از مشــکالت مهــم‬ ‫در ایــن زمینــه اســت‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬برخــورد‬ ‫ســلیقه ای بــرای دریافــت بیمــه بیــکاری ممکــن‬ ‫اســت کارگــران را بــا مشــکل مواجــه کنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫از اصــاح قانــون بیمــه بیــکاری حــرف می زنیــم‪،‬‬ ‫در واقــع بایــد بــه لــزوم شفاف ســازی در ایــن‬ ‫زمینــه توجــه داشــته باشــیم‪ .‬الزم اســت ضوابــط‬ ‫مشــخصی در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد تــا‬ ‫از برخورد هــای ســلیقه ای جلوگیــری شــود‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه معــاون وزیــر کار عنــوان می کنــد کــه‬ ‫قــرار اســت پیش نویــس جدیــدی در زمینــه قانــون‬ ‫بیــکاری تهیــه شــود و هنــوز دقیقــا مشــخص‬ ‫نیســت اصالحــات بــه کــدام ســمت خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫هــادی ابــوی (دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای‬ ‫صنفــی کارگــران ایــران) مشــخص نیســت کــدام‬ ‫مــواد قانــون بیــکاری قــرار اســت مــورد بازنگــری‬ ‫و اصــاح قــرار گیرنــد‪ ،‬امــا انچــه بایــد مــورد‬ ‫تاکیــد قــرار دارد ایــن اســت کــه اصالحــات بایــد‬ ‫در راســتای احقــاق حقــوق کارگــران باشــد نــه‬ ‫اینکــه محدودیت هایــی در زمینــه ارائــه مســتمری‬ ‫بیــکاری ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه مــی دهــد‪ :‬در مقاطعــی شــرایط‬ ‫اقتصــادی بــه گونــه ای اســت کــه کارخانه هــا‬ ‫و کارگاه هــای مختلــف بــا ریــزش نیــرو مواجــه‬ ‫هســتند‪ .‬در چنیــن مقاطعــی افــراد بیشــتری بــرای‬ ‫دریافــت بیمــه بیــکاری مراجعــه می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫درســت اســت کــه هجــوم بیــکاران منابــع صنــدوق‬ ‫بیمــه بیــکاری را تحت الشــعاع قــرار می دهــد و‬ ‫مشــکل مالــی ایجــاد می شــود‪ ،‬امــا ایــن ربطــی بــه‬ ‫کارگــران ندارنــد‪ .‬حــق بیمــه بیــکاری بــرای همیــن‬ ‫مقاطــع پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی‬ ‫کارگــران ایــران تاکیــد می کنــد‪ :‬قطعــا در اجــرای‬ ‫قانــون بیــکاری ضعف هایــی وجــود دارد کــه بخشــی‬ ‫از انهــا مربــوط بــه شــیوه اجــرا و بخشــی هــم مربوط‬ ‫بــه قانــون اســت و بایــد اصالحاتــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫دستانی لرزان که محتاج کمک می شوند‬ ‫مهین نورافروز‬ ‫ایــن روزهــا جامعــه ســالمندی بــا یــک‬ ‫معضــل اجتماعــی بــه نــام پدیــده تکــدی گــری‬ ‫ســالمندان روبــرو شــده اســت ‪ .‬افــرادی کــه‬ ‫حــاال پــس از گذرانــدن جوانــی و میانســالی‬ ‫بایــد در گوشــه ای بنشــینند و باقیمانــده عمــر‬ ‫خــود را بــه اســتراحت بپردازنــد ‪ ،‬امــا انقــدر‬ ‫محتــاج شــده انــد کــه بــا کمرهــای خمیــده و‬ ‫چشــمان کــم ســو بــرای روزی خــود مجبــور‬ ‫بــه گدایــی مــی شــوند ‪.‬شــاید ایــن تلــخ تریــن‬ ‫صحنــه زندگــی هــر انســانی باشــد کــه جــدای از‬ ‫کــودکان متکــدی بایــد تکــدی گــری ســالمندانی‬ ‫را ببینــد کــه حتــی تــوان راه رفتــن و التمــاس‬ ‫کــردن ندارنــد و یــا از ســر خجالــت روی خــود را‬ ‫مــی پوشــانند تــا شــناخته نشــوند ‪ .‬بســیاری از‬ ‫کارشناســان ایــن حــوزه رشــد حاشــیه نشــینی‬ ‫در شــهرها ‪ ،‬مهاجــرت هــای اقــوام مختلــف‬ ‫و روســتائیان بــه حواشــی شــهر هــا ‪ ،‬فقــر ‪،‬‬ ‫بیمــاری ‪ ،‬رهــا شــدن توســط فرزنــدان را از‬ ‫جملــه دالیــل رشــد تکــدی گــری ســالمندان‬ ‫طــی ســال هــای اخیــر عنــوان کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار بیــش از ‪ 7‬میلیــون‬ ‫ســالمند در بــاالی ‪ 60‬ســال در کشــور زندگــی مــی‬ ‫کننــد براســاس مطالعــات ایــن وزارتخانــه از ایــن‬ ‫تعــداد بیــش از ‪ 4‬میلیــون نفــر بــه نوعــی مســتمر‬ ‫بگیــر صنــدوق هــای مختلــف حمایتــی هســتند‪.‬‬ ‫امــار هــا حاکــی از ان اســت کــه نزدیــک بــه ‪8‬‬ ‫درصــد جمعیــت اســتان گلســتان را ســالمندان‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد کــه بســیاری از انــان بــدون‬ ‫دریافــت مســتمری از نهادهــای حمایتــی قــادر‬ ‫بــه ادامــه زندگــی و زنــده مانــدن نیســتند‪.‬‬ ‫بــه اســتناد همیــن امارهــا‪ ،‬امیــد بــه زندگــی‬ ‫در مــردان اســتان گلســتان بــر اســاس اخریــن‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ۹۵‬هفتــه ســامت ‪۷۰.۸‬‬ ‫ســال و زنــان ‪ ۷۴.۲‬ســال اســت‪.‬‬ ‫اقزایش سالمند فقیر چالشی جدی‬ ‫برای گلستان‬ ‫یــک کارشــناس جمعیــت شناســی بــا بیــان اینکــه‬ ‫بــا افزایــش شــمار ســالمندان در اینــده شــاهد‬ ‫چالشــی جــدی در کشــور و اســتان خواهیــم بــود‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تحــوالت جمعیت از ســال ‪ ۶۵‬تاکنون‬ ‫ســاختار کشــور را در شــرایط نامناســبی قــرار داده‬ ‫اســت و یــک هشــدار جمعیتــی جــدی بــرای کشــور‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ارس رحمانــی مفــرد گفــت‪ :‬نــرخ رشــد‬ ‫جمعیــت کشــور در ســال ‪ ۶۵‬عــدد ‪ ۳.۹‬درصــد‬ ‫بــوده و در ســال ‪ ۹۵‬ایــن رقــم بــه ‪ ۱.۲۴‬درصــد‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســالمندان زیــادی در کشــور‬ ‫زندگــی مــی کننــد کــه از هــچ پوشــش حمایتــی‬ ‫برخــوردار نیســتند و امــار دقیقــی از تعــداد ان‬ ‫هــا ارائــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫رحمانــی مفــرد ادامــه داد‪ :‬نبــود حمایــت‬ ‫مالــی و جانــی یکــی از مشــکالت ســالمندان‬ ‫نیازمنــد اســت کــه ایــن روزهــا بــه شــکل ازار‬ ‫ســالمندی در جامعــه نمــود پیــدا کــرده و بــه‬ ‫دلیــل مشــکالت مالــی ‪ ،‬بســیاری از فرزنــدان‬ ‫ایــن ســالمندان بــه اجبــار انهــا را در جامعــه‬ ‫رهــا مــی کننــد و ســالمند نیازمنــد‪ ،‬راهــی جــز‬ ‫دســت دراز کــردن و دستقروشــی بــرای ســیر‬ ‫کــردن شــکم و گــذران زندگــی خــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود در‬ ‫جامعــه ‪ ،‬اگــر چــاره ای اساســی و برنامــه ای مــدون‬ ‫بــرای ســاماندهی ســالمندان در جامعــه اندیشــیده‬ ‫نشــود‪ ،‬در ســال هــای پیــش رو بایــد شــاهد‬ ‫افزایــش ســالمندان فقیربیشــتری در جامعــه‬ ‫باشــیم و ان زمــان دیگــر نمــی تــوان بــرای حــل ایــن‬ ‫بحــران چــاره ای اندیشــید ‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــا بیــان اینکــه متاســفانه‬ ‫نهادهــای مربوطــه هیــچ برنامــه ای بــرای ایــن‬ ‫پدیــده ندارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ســازمان هــای کشــور در‬ ‫رویارویــی بــا ایــن بحــران بایــد بــه فکــر نیــروی‬ ‫کار باشــند همــان طــور کــه برخــی کشــورهای‬ ‫غربــی بــه دلیــل کمبــود نیــروی کار مجبــور بــه‬ ‫وارد کــردن نیــرو یــا مهاجرپذیرشــدن گشــته‬ ‫انــد‪ .‬درنتیجــه در صــورت عــدم برنامــه ریــزی‬ ‫نهادهــا بــرای ایــن امــر مــا نیــز در اینــده مجبــور‬ ‫بــه وارد کــردن نیــروی کار خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا افزایــش ســالمندان فقیــر‬ ‫قران خوانی‪ ،‬هدیه ترکمنان‬ ‫خراسان شمالی به روح‬ ‫سردار سلیمانی‬ ‫ترکمنــان اهــل ســنت بخــش مــرزی جــرگالن در‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن خراســان شــمالی‪،‬در‬ ‫گرامیداشــت یــاد ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی و شــهیدان جبهــه مقاومــت‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫برگــزاری اییــن قران خوانــی در ‪ ۶۰‬مســجد ایــن‬ ‫منطقــه کردنــد‪.‬‬ ‫بخشــدار جــرگالن گفــت‪ :‬ایــن اییــن امشــب‬ ‫بــا حضــور انبــوه مــردم ایــن خطــه در قریــب‬ ‫طــی ایــن چنــد ســال در اســتان گفــت ‪:‬‬ ‫گلســتان بــه لحــاظ اقلیمــی یکــی از اســتانهای‬ ‫حاصلخیــز کشــور محســوب مــی شــود و‬ ‫حضــور مهاجریــن از قومیــت هــای مختلــف‬ ‫طــی ســال هــای گذشــته کــه البتــه تدابیــری‬ ‫هــم بــرای ســاماندهی ان از ســوی مســوو‬ ‫لیــن اســتانی اندیشــیده نشــد ‪ ،‬باعــث رشــد‬ ‫پدیــده مهاجــرت و حاشــیه نشــینی و بعــد از‬ ‫ان ســالمندان نیازمنــد در اســتان و بــه ویــژه‬ ‫شــهر گــرگان شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود ‪ :‬نبــود چتــر‬ ‫حمایتــی بیمــه همگانــی تامیــن اجتماعــی در‬ ‫کشــور ‪ ،‬یکــی از معظالتــی بــود کــه امــروز‬ ‫گریبــان ســالمندان جامعــه را گرفتــه اســت ‪ ،‬و‬ ‫اگــر کمــک هــای مردمــی نباشــد‪ ،‬روازنــه شــاهد‬ ‫مــرگ تعــدادی از انهــا در گوشــه و کنــار خیابان‬ ‫هــا هســتیم و بــا توجــه بــه کاهــش بــاروری در‬ ‫جامعــه ‪ ،‬در اینــده ای نزدیــک شــاهد افزایــش‬ ‫نــرخ ســالمندی و البتــه حضــور ســالمندان‬ ‫نیازمنــد و فقیــردر جامعــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــر اســاس امــار هــا ‪ 3‬برابــر‬ ‫جمعیــت فعــال زیــر خــط فقــر ‪ ،‬ســالمندان‬ ‫هســتند و ایــن بــه ان معنــی اســت کــه‬ ‫‪30‬درصــد ســالمندان زیــر خــط فقــر قــرار مــی‬ ‫گیرنــد ‪ .‬در حــال حاضــر حــدود ‪ 6‬درصــد‬ ‫جمعیــت ایــران بــاالی ‪ 65‬ســال و ‪ 8‬درصــد‬ ‫بــاالی ‪ 60‬ســال ســن دارنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫مشــخص نیســت چنــد درصــد انهــا تــوان مالــی‬ ‫بــرای گــذران زندگــی خــود در ســال هــای بعــد‬ ‫را خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫رحمانــی مفــرد افــزود ‪ :‬مســووالن بایــد بــرای‬ ‫کنتــرل فقــر ســالمندی در ســال هــای اینــده‬ ‫‪،‬افراد باالی ‪ 35‬ســال کشــور را تحت پوشــش‬ ‫بیمــه هــا قــرار دهنــد تــا در اینــده کمــی از نیــاز‬ ‫ســالمندان را تامیــن و از فقــر خیابانــی انهــا‬ ‫کاســته شــود ‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت در ســال‬ ‫هــای پیــش رو بــه جــای کــودکان خیابانــی بایــد‬ ‫شــاهد ســالمندان خیابانــی باشــیم ‪.‬‬ ‫جمعیت سالمندی در گلستان رو به‬ ‫افزایش است‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان هــم از وجــود‬ ‫بیــش از ‪ 150‬هــزار ســالمند در اســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 4‬هــزار‬ ‫و ‪700‬ســالمند در اســتان تحــت پوشــش‬ ‫بهزیســتی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫گرچــه همــه ایــن افــراد تحــت پوشــش خدمــات‬ ‫بهزیســتی نیســتند امــا ایــن جمعیــت رو بــه افزایش‬ ‫اســت و بایــد بــرای ایــن مســاله تدبیــری اندیشــیده‬ ‫شــود کــه یکــی از ایــن راه هــا ایجــاد مراکــز خدمــات‬ ‫روزانــه ســالمندان اســت‪.‬‬ ‫غفــاری بــه وجــود ‪ ۱۵۰‬هــزار ســالمند در گلســتان‬ ‫اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬توســعه راه انــدازی بنیــاد‬ ‫فرزانــگان گامــی موثــر در راســتای منزلــت و اکــرام‬ ‫ســالمندان اســت و ارایــه خدمــات بــه ایــن قشــر را‬ ‫تکمیــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر ســالمند ازاری نیــز مقولــه دیگــری‬ ‫اســت کــه در ســال هــای اخیــر گریبــان بســیاری از‬ ‫ســالمندان بــی پنــاه را گرفتــه اســت بــه گونــه ای‬ ‫کــه بــر اســاس اعــام اورژانــس اجتماعــی ســالمند‬ ‫بــه اتفــاق مســاجد ایــن بخــش مــرزی برگــزار‬ ‫شــد و مســلمانان منطقــه بــا حالــی محــزون‬ ‫از ایــن حادثــه غمبــار‪ ،‬بــا هدیــه کــردن ســوره‬ ‫هایــی از قــران کریــم‪ ،‬یــاد ســردار ســلیمانی‬ ‫را گرامــی داشــته و بــر دل مصیبــت زده خــود‬ ‫مرهــم نهادنــد‪.‬‬ ‫پــوالد نجاهــی افــزود‪ :‬شــهادت ســردار دل‬ ‫هــا‪ ،‬مــردم شــمال شــرقی تریــن نقطــه ایــران‬ ‫را نیــز هماننــد نقــاط دیگــر کشــور و جهــان‬ ‫اســام‪ ،‬ســوگوار کــرده اســت بــه گونــه ای کــه‬ ‫اهــل ســنت ایــن منطقــه بــه عنــوان بــرادران‬ ‫دینــی ایــن مجاهــد بــی ادعــا‪ ،‬بزرگداشــت یــاد‬ ‫و خاطــره ان شــهید را وظیفــه دینــی و شــرعی‬ ‫خــود مــی داننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اهــل ســنت‪ ،‬همیشــه‬ ‫پــای ارمــان هــای نظــام و انقــاب اســامی بــا‬ ‫ســاریگل اســفراین‪ ،‬ماهانــه چندیــن‬ ‫نوبــت مشــاهده پلنــگ صــورت مــی‬ ‫گیــرد کــه بیشــتر شــامل مشــاهدات‬ ‫چشــمی محیــط بانــان اســت و کمتــر‬ ‫از زیســت ایــن گونــه تصویربــرداری و‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ازاری ســومین خشــونت خانگــی در کشــور اســت‬ ‫پدیــده ای کــه بــرای جامعــه ای درحــال حرکــت‬ ‫بــه ســمت پیــری جمعیــت می توانــد زنــگ خطــر‬ ‫محســوب شــود‪.‬‬ ‫ســالمند ازاری بــه معنــای رفتــاری اســت‬ ‫کــه از فــرد یــا افــراد مراقبت کننــده از ســالمند‬ ‫ســرمی زند و باعــث اســیب و کاهــش کیفیــت‬ ‫زندگــی او می شــود‪ .‬براســاس امــار اورژانــس‬ ‫اجتماعــی کشــور ایــن پدیــده ‪ ۲‬درصــد از‬ ‫کل خشــونت های خانگــی کشــور را تشــکیل‬ ‫می دهــد؛ موضوعــی کــه در نبــود قوانیــن‬ ‫حمایــت کننــده از ســالمندان و فقــدان‬ ‫برنامه ریزی هــای کارشناســانه بــرای ارتقــاء‬ ‫کیفیــت زندگــی انــان می توانــد لحظــه بــه‬ ‫لحظــه بــه امــار افــراد مشــمول ایــن ازار هــا‬ ‫اضافــه و امنیــت خاطــر افــراد را نســبت بــه‬ ‫داشــتن زندگــی طبیعــی و ســالم در دوران‬ ‫ســالمندی مخــدوش کنــد‪.‬‬ ‫رئیس ســابق دبیرخانه شــورای ملی ســالمندان با‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد ســالمندان کشــور زیر‬ ‫خــط فقــر مطلــق زندگــی می کننــد‪ ،‬اظهــار می کنــد‪:‬‬ ‫ســالمند ازاری در جامعــه مــا پدیــده ای بســیار‬ ‫جــدی و شــایع بــوده و بیشــترین درصــد ان مربــوط‬ ‫بــه خانواده هایــی اســت کــه از نظــر اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی ضعیــف هســتند‪ ،‬امــا ســالمند ازاری‬ ‫در طبقــات مرفــه نیــز وجــود دارد بــه عنــوان مثــال‬ ‫ســالمندان متمکــن از نظــر مالــی و اخالقــی مــورد‬ ‫ســوء اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ســلمان نژاد خاطرنشــان می کنــد‪ :‬مســتقیم ترین‬ ‫نــوع ســالمند ازاری وقتــی اســت کــه ســالمند از‬ ‫ســوی خانــواده یــا مراقــب مــورد ضــرب و جــرح‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬امــا بی توجهــی‪ ،‬عــدم مراقبــت‬ ‫مناســب ماننــد نــدادن دارو بــه ســالمند‪ ،‬عــدم‬ ‫مشــورت بــا ســالمندان و سوءاســتفاده مالــی از‬ ‫ان هــا نیــز انــواع دیگــر ســالمند ازاری هســتند‪.‬‬ ‫وی وجــود ســالمندان در کشــور را موضوعــی‬ ‫تاس ـف اور توصیــف کــرده و می گویــد‪ :‬تعــداد‬ ‫زنــان ســالمند تنهــا ‪ ۴‬برابــر ســالمندان مــرد‬ ‫تنهاســت و ایــن فاجعــه اســت‪ ،‬زیــرا بســیاری‬ ‫از ایــن زنــان منابــع درامــدی نداشــته و بیــش از‬ ‫مــردان مســتعد ابتــا بــه بیماری هایــی ماننــد‬ ‫افســردگی یــا بیماری هــای اســتخوانی هســتند‬ ‫و اگــر دولــت هــم بــه ان هــا توجــه نکنــد‬ ‫مرتکــب ســالمند ازاری شــده اســت‪ .‬تنهایــی‬ ‫ســالمندان نــه تنهــا معضلــی اجتماعــی کــه‬ ‫معضلــی بهداشــتی اســت و ســالمند زن اگــر‬ ‫تنهــا باشــد بیشــتر در معــرض ســوء اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه حمایــت بهزیســتی و کمیتــه‬ ‫امــداد از ســالمندان فقیــر اظهــار می کنــد‪ :‬ایــن‬ ‫حمایت هــا بــه هیــچ عنــوان کافــی نیســت‪،‬‬ ‫امــا موضــوع مهم تــر کمبــود قوانیــن در حــوزه‬ ‫ســالمندی اســت بــه نحــوی کــه ســهم قوانیــن‬ ‫در حــوزه ســالمندی از کل قوانیــن کشــور‬ ‫یــک درصــد اســت ایــن درحالــی اســت کــه‬ ‫ســالمندان ‪ ۹‬درصــد جامعــه مــا را تشــکیل‬ ‫می دهنــد و فاجعــه را ‪ ۳‬دهــه اینــده کــه‬ ‫ســالمندان ‪ ۳۰‬درصــد جامعــه را تشــکیل‬ ‫خواهنــد داد درک می کنیــم‪.‬‬ ‫افتخــار ایســتاده انــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫بــار جامعــه اهــل ســنت جــرگالن بــه ســبک‬ ‫و روش خــود در انــدوه ســردار شــهید حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی ســوگواری کــرده و از همــان‬ ‫ســاعت هــای اولیــه شــنیدن خبــر ایــن حادثــه‪،‬‬ ‫انزجــار خــود را از اقــدام جنایتکارانــه امریــکا و‬ ‫ایــادی اســتکبار اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬هزار سالمند مجرد که‬ ‫هیچ گاه ازدواج نکرده اند‬ ‫رییــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان‬ ‫کشــور بــا بیــان اینکــه ‪ ۸۰‬هــزار ســالمند‬ ‫مجــرد در کشــور داریــم کــه تاکنــون ازدواج‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ‪ ۵‬ماهــه ابتــدای ســال‬ ‫جــاری حــدود ‪ ۲۲۴۴‬ســالمند وام ازدواج‬ ‫دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫حســام الدین عالمــه رییــس دبیرخانــه‬ ‫شــورای ملــی ســالمندان کشــور در گفت وگــو‬ ‫بــا ایلنــا دربــاره افزایــش ازدواج ســالمندان‬ ‫در پــی افزایــش وام ازدواج گفــت‪:‬‬ ‫امار هــای ارائــه شــده در ایــن زمینــه امــار‬ ‫دقیقــی نیســت‪ ،‬بلکــه ایــن امارهــا معــرف‬ ‫ایــن اســت؛ کســانی کــه بیــش از ‪ ۶۰‬ســال‬ ‫ســن دارنــد و هیــچ گاه پیــش از ایــن وام‬ ‫ازدواج نگرفتــه بودنــد‪ ،‬وام ازدواج دریافــت‬ ‫کرده انــد‪ .‬در حقیقــت افــراد ســالمندی کــه‬ ‫تاکنــون وام ازدواج دریافــت نکرده انــد نیــز‬ ‫می توانــد‪ ،‬بــرای اولیــن بــار از ایــن تســهیالت‬ ‫اســتفاده کــرده و وام بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افــرادی کــه همسرشــان‬ ‫فــوت کــرده اســت‪ ،‬مــرد یــا زن یــا‬ ‫ســالمندانی کــه طــاق گرفته انــد‪ ،‬اگــر قبــا‬ ‫وام ازدواج دریافــت نکــرده باشــد‪ ،‬چــون‬ ‫در قانــون اعــام شــده بــرای دریافــت وام‬ ‫ازدواج از ســوی بانــک مرکــزی شــرط ســنی‬ ‫در نظــر گرفتــه نشــده اســت و تنهــا شــرط‬ ‫ایــن اســت کــه فــرد تاکنــون وام ازدواج‬ ‫دریافــت نکــرده باشــد‪ ،‬می تواننــد از وام‬ ‫ازدواج اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رییــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان‬ ‫کشــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ‪ ۵‬ماهــه ابتــدای‬ ‫ســال جــاری حــدود ‪ ۲۲۴۴‬ســالمند وام‬ ‫ازدواج دریافــت کرده انــد‪ .‬ایــن امارهــا‬ ‫نشــان دهنده ازدواج اجبــاری یــا صرفــا بــه‬ ‫معنــای ایــن نیســت کــه ســالمندی بــرای بــار‬ ‫اول ازدواج کــرده اســت‪ ،‬بلکــه یــک فراینــد‬ ‫طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا‬ ‫پرداخــت وام باعــث افزایــش ازدواج‬ ‫ســالمندان شــده اســت یــا خیــر؟ خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مــن اطالعــی از زمــان اجــرای قانــون‬ ‫بانــک مرکــزی در خصــوص اعطــای وام‬ ‫ازدواج بــدون محدودیــت ســنی نــدارم‪ ،‬از‬ ‫همیــن رو نمی توانیــم بگوییــم کــه ازدواج‬ ‫ســالمندان افزایــش داشــته اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫همچنیــن مبلــغ وام ازدواج نیــز ممکــن‬ ‫اســت بیشــتر شــده باشــد یــا اطالع رســانی‬ ‫در ایــن زمینــه افزایــش داشــته و باعــث‬ ‫شــده اســت‪ ،‬افــرادی کــه قصــد ازدواج‬ ‫داشــتند از ایــن تســهیالت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رییــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان‬ ‫کشــور بــا بیــان اینکــه در مجمــوع ســالمندان‬ ‫مــا هــر چنــد در ســن بــاروری نیســتند‪،‬‬ ‫امــا بســیار مهــم اســت کــه همدمــی در‬ ‫ایــن دوران داشــته باشــند‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫معتقــدم می توانیــم بــا اتخــاذ سیاس ـت های‬ ‫تشــویقی ســالمندان را بــه ازدواج در ســنین‬ ‫بــاال ترغیــب کنیــم ‪.‬‬ ‫رییــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان‬ ‫کشــور بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫ســالمند مجــرد داریــم کــه هیــچ گاه‬ ‫ازدواج نکرده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫نگرانی هــای مــا در بحــث اینــده پژوهشــی‬ ‫پیامدهــای تغییــرات جمعیتــی بــرای ‪۲۰‬‬ ‫ســال اینــده افزایــش میــزان ســالمندان‬ ‫مجــرد اســت‪ .‬در حــال حاضــر در هــرم‬ ‫جمعیتی در ســنین ‪ ۴۰ ،۳۰‬و ‪ ۵۰‬متاســفانه‬ ‫بــا افــراد زیــادی مواجــه هســتیم کــه در تجــرد‬ ‫قطعــی بــه ســر می برنــد‪ .‬بــراورد امــاری مــا‬ ‫از دو میلیــون تــا ســه میلیــون نفــر اســت و‬ ‫اکثــر کارشناســان درخصــوص تجــرد قطعــی‬ ‫جمعیــت ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــر اتفــاق‬ ‫نظــر دارنــد‪ .‬ایــن افــراد پــس از پایــان ســن‬ ‫میانســالی زمانــی کــه وارد ســن ســالمندی‬ ‫می شــوند‪ ،‬اگــر ازدواج نکــرده باشــند‪ ،‬قطعــا‬ ‫مــا بــا یــک مــوج ســالمندان مجــرد مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬معتقــدم ایــن جمعیــت ‪۸۰‬‬ ‫هــزار نفــر ســالمند مجــرد در ‪ ۲۰‬ســال اینــده‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۲‬میلیــون نفــر ســالمند مجــرد‬ ‫خواهــد رســید و تبعــات بســیاری خواهــد‬ ‫داشــت‪ ،‬چراکــه ایــن افــراد نــه فرزنــد دارنــد‬ ‫کــه از انهــا در زمــان ســالمندی مراقبــت کننــد‬ ‫و نــه پــدر و مــادری کــه از ان هــا حمایــت‬ ‫کننــد و می توانــد منجــر بــه ایــن شــود کــه اگــر‬ ‫ایــن فردســالمند مجــرد تــوان مالــی نداشــته‬ ‫باشــد بــه مراکــز شــبانه روزی نگهــداری‬ ‫ســالمندان ســرازیر شــوند و معتقــدم بایــد‬ ‫بــا سیاس ـت های تشــویقی مختلــف شــرایط‬ ‫را بــرای گروه هــای ســنی مختلــف ایجــاد‬ ‫کــرد تــا هــم از فضــای تجــرد قطعــی خــارج‬ ‫شــویم و هــم ایــن افــراد در دوران ســالمندی‬ ‫بتواننــد همســر انتخــاب کننــد ‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان‬ ‫از فعالیــت ‪ ۹۰‬اقامتــگاه بومگــردی در‬ ‫اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری اظهارکــرد‪ ۹۰ :‬اقامتــگاه‬ ‫بوم گــردی دارای پروانــه بهره بــرداری در‬ ‫ســطح اســتان مشــغول ارائــه خدمــت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ترکیــب گوناگونــی‬ ‫شــرایط اقلیمــی و تنــوع اقــوام در‬ ‫گلســتان موجــب شــده تــا ظرفیت هــای‬ ‫مختلفــی در اداب ورســوم‪ ،‬نــوع‬ ‫پوشــش‪ ،‬غذاهــای ســنتی و غیــره‬ ‫داشــته باشــیم کــه ایــن مــوارد ظرفیــت‬ ‫خوبــی را بــرای توســعه بوم گردی هــا در‬ ‫ایــن اســتان بــ ه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫تجــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬بوم گردی هــا‬ ‫اشــتغال پایــدار مناســبی را بــه وجــود‬ ‫اورده و موجــب درامدزایــی خانواده هــا‬ ‫در مناطــق روســتایی شــده اســت‪.‬‬ ‫فعالیت ‪۹۰‬‬ ‫اقامتگاه‬ ‫بومگردی در‬ ‫گلستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪228‬‬ ‫دخل و خرجی که به هم نمی خورد؛‬ ‫اسیای مرکزی و‬ ‫فرصت های پیش روی‬ ‫تجارت خراسان شمالی‬ ‫راهبرد توســعه ای خراســان شــمالی با تولید ساالنه یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن محصــول باغی و کشــاورزی‪۴۵ ،‬‬ ‫هــزار تــن فــوالد و ‪ ۹۰۰‬هــزار تــن محصــوالت پتروشــیمی‪،‬‬ ‫افزایــش صــادرات بــه کشــورهای اســیای مرکــزی اســت‪،‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل مســووالن اســتان در تــاش هســتند تــا‬ ‫ســهم خــود را در ایــن بــازار بیشــتر کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن تولیــد ســاالنه بیــش از یــک میلیــون تــن‬ ‫ســیمان و بیــش از ‪ ۲۳۰‬هــزار تــن الومینــا از قابلیــت هــا‬ ‫و ظرفیــت هــای تولیــدی و صادراتــی اســتان اســت کــه‬ ‫بــا همــکاری تولیدکننــدگان‪ ،‬بخــش خصوصــی‪ ،‬اتــاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن و کشــاورزی بجنورد می تواند‬ ‫ســهم اســتان را از بازار کشــورهای اســیای مرکزی بیشــتر‬ ‫کنــد‪ .‬خراســان شــمالی فاصلــه کوتاهــی بــا کشــورهای‬ ‫اســیای مرکــزی و افغانســتان دارد‪ ،‬بــه عنــوان نمونــه‬ ‫فاصلــه بجنــورد تــا عشــق ابــاد پایتخت ترکمنســتان تنها‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتــر اســت‪ ،‬ایــن مزیــت موجــب مــی شــود‬ ‫در صــورت برنامــه ریــزی مســووالن اســتان‪ ،‬صــادرات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی و باغــی بــا قیمت بســیار مناســب‬ ‫در اختیــار کشــورهای همســایه قــرار گیــرد و بــه رقیــب‬ ‫جــدی در ایــن عرصــه بــرای کشــورهای نظیــر ترکیــه و‬ ‫روســیه تبدیــل شــویم‪.‬‬ ‫کاهش ارزش صادارت‬ ‫توســعه ارتباط با کشــورهای اســیای مرکزی‪ ،‬مورد تاکید‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی و در برنامــه هــای سیاســت‬ ‫خارجــی اســتان قــرار دارد‪ ،‬در ایــن زمینــه‪ ،‬تاکیــد شــده‬ ‫اســت تــا بــا نــگاه بــه خــارج از کشــور‪ ،‬راه هــای توســعه در‬ ‫حــوزه هــای مختلــف کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و معــدن بــرای‬ ‫ایــن اســتان همــوار شــود‪ .‬میــزان صــادرات از خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال بــه نســبت مــدت مشــابه‬ ‫پارســال از لحــاظ ارزشــی ‪ ۷.۷‬درصــد رشــد امــا از لحــاظ‬ ‫وزنــی ‪ ۵.۸‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬در ایــن مــدت‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۵‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تــن کاال بــه ارزش ‪ ۷۴‬میلیــون دالر‬ ‫از خراســان شــمالی بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــده‬ ‫اســت کــه پــس از افغانســتان بــا ‪ ۲۴‬درصــد‪ ،‬کشــورهای‬ ‫هنــد بــا ‪ ۱۸‬درصــد و چیــن بــا ‪ ۸‬درصــد بیشــترین ســهم‬ ‫صادراتــی اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫تدوین سند توسعه تجارت خارجی‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫گفــت‪ :‬مهــم تریــن اقــدام در توســعه تجــارت خارجــی‪،‬‬ ‫پیگیــری تدویــن ســند راهبــردی توســعه تجــارت خارجــی‬ ‫اســتان اســت کــه ایــن ســند بــا همــکاری و مشــارکت‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬دســتگاه هــای دولتــی بــه منظــور‬ ‫ارائــه بســته ای منســجم بــرای توســعه تجــارت خارجــی‬ ‫واجتنــاب از مــوازی کاری در دســت تهیــه اســت‪.‬‬ ‫محمــد بــدری اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن پیمــان هــا و‬ ‫موافقتنامــه هــای بیــن المللــی از جملــه پیمــان اتحادیــه‬ ‫اقتصــادی اوراســیا شــامل بــاروس‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬روســیه‪،‬‬ ‫ارمنســتان و قرقیزســتان نیــز در جهت دهــی بــه برنامه ها‬ ‫و سیاســت هــای توســعه تجــارت خارجــی اســتان نیــز در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن ســند ظرفیــت های اســتان‬ ‫در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی شناســایی شــده‬ ‫و پــروژه هایــی در بخــش هــای کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و‬ ‫معــدن و خدمــات فنــی و مهندســی کــه دارای مزیــت‬ ‫نســبی هســتیم تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت دفتــر نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در‬ ‫خراســان شــمالی هــم بــا اشــاره بــه اینکــه اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی پیگیــری هــای زیــادی بــرای توســعه‬ ‫تجــارت خارجــی و حــل مشــکالت در ایــن بــاره انجــام داده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬یکــی از رویکردهــا‪ ،‬توســعه فعالیــت هــای‬ ‫بخــش خصوصــی و اســتفاده از ایــن ظرفیــت اســت‪.‬‬ ‫احمــد شــنوایی گفــت‪ :‬دیپلماســی اقتصــادی‪ ،‬یکــی‬ ‫از اولویــت هــای مهــم وزارت خارجــه اســت کــه البتــه‬ ‫بــا رویکــرد توســعه روابــط و مــراودات بــا کشــورهای‬ ‫همســایه‪ ،‬مــد نظــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خراســان شــمالی‪ ،‬اشــتراکات فرهنگــی‬ ‫بســیاری بــا ایــن کشــورها دارد و همســایه بــودن بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان ســبب شــده تــا دســتیابی بــه ایــن کشــورها‬ ‫هــم بــه راحتــی قابــل انجــام باشــد‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی اظهــار داشــت‪ :‬بــازار اوراســیا شــامل‬ ‫کشــورهای روســیه‪ ،‬قزاقزســتان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬قرقیزســتان‬ ‫و بــاروس‪ ،‬موقعیــت بســیار مناســب بــرای برقــرار ارتبــاط‬ ‫اســت و بایــد از ایــن ظرفیــت بیشــتر بهــره بــرداری کنیــم‪.‬‬ ‫معیشت کارگران گلستانی در کما‬ ‫مهرنوش زاهد‬ ‫جهــش هــای چنــد بــاره قیمــت‬ ‫هــا بخصــوص اقــام خوراکــی در‬ ‫چنــد ماهــه نخســت ســال تــا کنــون‬ ‫مشــکالت معیشــتی زیــادی را‬ ‫بــرای مــردم و جامعــه کارگــر ی کــه‬ ‫مــی بایســت بــا کمتریــن دســتمزد‬ ‫باالتریــن هزینــه هــای زندگــی را‬ ‫بپردازنــد‪ ،‬بوجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫برخــی تحلیل هــای اقتصــادی‬ ‫بــر ایــن اســت کــه طبــق گــزارش‬ ‫بانــک مرکــزی در ســال ‪ ۹۶‬دســتمزد‬ ‫کارگــران ‪۳۷‬درصــد از حداقــل‬ ‫هزینه هــای ســبد معیشــتی انهــا‬ ‫را پوشــش مــی داد ‪ .‬فاصلــه درامــد‬ ‫و هزینه هــا در ســال ‪ ۹۷‬کاهــش‬ ‫یافتــه کــه در ســال جــاری بــار دیگــر‬ ‫بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه دســتمزد کارگــران هــم‬ ‫بنــا بــه تــورم کمــی افزایــش پیــدا‬ ‫مــی کنــد امــا ایــن افزایــش ان طــور‬ ‫کــه بایــد بیــن کارفرمــا و کارگــران‬ ‫عملــی نمــی شــود و ایــن افــراد بــرای‬ ‫گــذران زندگــی خــود بــه ناچــار تــن بــه‬ ‫امضــای قــراد دادهایــی مــی دهنــد‬ ‫کــه بخشــی از حقــوق ان هــا را‬ ‫پایمــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫از ســو ی دیگــر بــه دلیــل افزایــش‬ ‫بیــکاری در جامعــه‪ ،‬چنانچــه کارگــری از‬ ‫عقــد توافقــی قــرار د اد ســر بــاز بزنــد بــی‬ ‫شــک جــای او را بــه نفــر بعــدی جویــای‬ ‫کار خواهنــد داد و همیــن مســاله موجــب‬ ‫شــده تــا گارگــران بــا وجــود فشــار و‬ ‫تــورم چنــد درصــدی تــوان تحمــل فشــار‬ ‫اقتصــادی را نداشــه باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن بــا توجــه بــه اینکــه گلســتان‬ ‫منطقــه صنعتــی نبــوده و بیشــتر کارگــران‬ ‫ان در بخــش هــای کشــاورزی و چنــد‬ ‫واحــد فعــال شــهرک هــای صنعتــی و یــا‬ ‫ســاختمان ســازی مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند ‪ ،‬رونــد فعلــی مشــکالت‬ ‫اقتصــادی کــه بــر بخــش هــای مختلــف‬ ‫ســایه انداختــه موجــب کاهــش اشــتغال‬ ‫انــان و در نتیجــه کــم شــدن دســتمزدها‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق بــراورد یــک کمیتــه تعییــن‬ ‫دســتمزد‪ ،‬یــک کارگــر بایــد حداقــل ‪3‬‬ ‫میلیــون و ‪ 700‬هــزار تومــان حقــوق‬ ‫دریافــت کنــد تــا بتوانــد براســاس ســبد‬ ‫هزینــه خانــوار معیشــتش را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان‪ ،‬کارگاه هایی هســتند‬ ‫کــه تعطیــل شــده و کارگــران انهــا ســنوات‬ ‫خدمــت خــود را بعــد از گذشــت ‪۶-۵‬‬ ‫ســال هنــوز دریافــت نکرده انــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫بیشــتر از نیمــی از شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان گلســتان تعطیــل شــده و باقــی ‬ ‫نیــز بــا کمتــر از نیمــی از ظرفیت شــان کار‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫نمونــه بــارز ایــن مشــکالت کارگــران معــدن‬ ‫هــای اســتان و خاصــه یــورت هســتند کــه‬ ‫بارهــا بــرای حقــوق معوقــه خــود اعتــراض‬ ‫کردنــد امــا صدایشــان انچنــان کــه بــه‬ ‫دلخواهشــان بــود بــه گــوش مســئوالن‬ ‫نرســید و بــاز هــم کــج دار مریــض بــرای‬ ‫گــذران زندگــی و تــرس از اخــراج تــن بــه‬ ‫وضعیــت فعلــی داده انــد ‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار منتشــر شــده ‪ ،‬بررســی‬ ‫وضعیــت میــزان افزایــش دســتمزد و‬ ‫نــرخ تــورم از ســال ‪ 84‬تــا کنــون نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬فاصلــه تــورم از دســتمزد طــی‬ ‫چهار هزار زوج‪ ،‬بدون ضامن پشت در بانکها‬ ‫ســه هزار و ‪ ۹۸۸‬زوج خراســان شــمالی در صف دریافت تســهیالت ازدواج هســتند که‬ ‫بــه دلیــل نداشــتن ضامــن تاکنــون نتوانســته اند وام خــود را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای دولتــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫پرداخــت ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۹۴‬فقــره تســهیالت ازدواج در ‪ ۹‬ماهــه ســال جــاری‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬میــزان تســهیالت پرداختــی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۹۱‬میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه‬ ‫هــزار و ‪ ۸۸۱‬فقــره توســط بانــک کشــاورزی‪ ،‬هــزار و ‪ ۶۶۵‬فقــره در بانــک ملــی و‬ ‫هــزار و ‪ ۳۳۹‬فقــره در بانــک صــادرات پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی‪ ،‬عملکــرد بانــک هــای اســتان در پرداخــت ایــن تســهیالت را مطلوب‬ ‫خوانــد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا وجــود اینکــه در ایــن مــدت مصــارف قــرض الحســنه اســتان‬ ‫از منابــع پیشــی گرفتــه ولــی تســهیالت ازدواج بــدون محدودیــت بــه زوجینــی کــه پرونــده‬ ‫انهــا تکمیــل شــده باشــد‪ ،‬پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیشــترین پرونــده هــای در صــف را بــا هــزار و ‪ ۱۷۳‬فقــره مربــوط بــه بانــک کشــاورزی‪،‬‬ ‫‪ ۶۹۰‬پرونــده در بانــک ســپه و ‪ ۵۵۵‬فقــره در بانــک صــادرات اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک بــا توجــه بــه بخشــنامه بانــک مرکــزی‪ ،‬نظــام بانکــی بــه ازای‬ ‫هــر پرونــده یــک ضامــن معتبــر بــا ســفته را از هــر یــک از زوجیــن مطالبــه مــی کنــد‪ ،‬تــا تعهــد‬ ‫بازپرداخــت اقســاط ماهانــه را داشــته باشــند و اگــر بــه هــر دلیلــی وام گیرنــده نتوانســت‬ ‫اقســاط خــود را پرداخــت کنــد امــکان برداشــت از حســاب ضامــن فراهــم باشــد‪.‬‬ ‫ســال های ‪ 98‬تــا ‪ 92‬افزایــش پیــدا کــرده‬ ‫اســت؛ بــه عبارتــی بــا تشــدید فاصلــه تــورم‬ ‫تــا دســتمزد طــی ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬قــدرت‬ ‫خریــد کارگــران بــه نســبت ســال های قبــل‬ ‫از ان کاهــش بیشــتری داشــته اســت‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش رئیــس کمیتــه دســتمزد‬ ‫کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار‬ ‫کشــور در گفت وگــو بــا رســانه هــا بــا‬ ‫اشــاره بــه افزایــش هزینه هــای زندگــی‬ ‫کارگــران نســبت بــه اســفند مــاه ‪ 97‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬محاســبات نشــان مــی دهــد ســبد‬ ‫خانــوار در خردادمــاه ‪ 83.78 ،98‬درصــد‬ ‫نســبت بــه ســبد تعییــن شــده انتهــای‬ ‫ســال ‪ 97‬جهــش قیمتــی داشــته اســت‬ ‫‪ .‬میــزان ســبد حداقلــی در اســفند مــاه‬ ‫‪ 97‬حــدود ‪3‬میلیــون و ‪759‬هــزار و ‪262‬‬ ‫تومــان بــود‪ .‬امــا ایــن ســبد در حــال حاضــر‬ ‫بــه ‪6‬میلیــون و ‪482‬هــزار و ‪ 215‬تومــان‬ ‫تــا انتهــای اردیبهشــت مــاه رســیده اســت‪.‬‬ ‫تــا پایــان اردیبهشــت مــاه جهش هایــی در‬ ‫لبنیــات‪ ،‬حبوبــات و ســیب زمینی داریــم‬ ‫کــه ایــن جهــش تاثیــر مســتقیم را در‬ ‫هزینــه ســبد می گــذارد‪.‬‬ ‫فرامــز توفیقــی ادامــه داد‪ :‬در اســفند‬ ‫مــاه ســال گذشــته اعــام کردیــم کــه‬ ‫اگــر حقــوق ‪ 100‬درصــد اضافــه شــود‪ ،‬امــا‬ ‫دولــت و قــوه مقننــه نقــش حاکمیتــی‬ ‫خــود را در بــازار ایفــا نکننــد‪ ،‬مــا در بــازار‬ ‫دچــار مشــکالت هســتیم‪ .‬اگــر مشــاهده‬ ‫کنیــم کــه بــا سوءاســتفاده گران برخــورد‬ ‫کننــد‪ ،‬این گونــه نمی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کمیتــه دســتمزد کانــون‬ ‫شــوراها بایــد کار خــود را به صــورت مــدام‬ ‫و ماهانــه انجــام دهــد؛ هرچنــد کمیتــه‬ ‫دســتمزد ســه گانه شــورای عالــی کار‪،‬‬ ‫به طــور مرتــب تشــکیل جلســه نمی دهــد‬ ‫و نماینــدگان دولــت و کارفرمایــان جــز‬ ‫ث‬ ‫در روزهــای پایانــی هــر ســال‪ ،‬بحــ ِ‬ ‫«دســتمزد» و محاســبات ان را جــدی‬ ‫نمی گیرنــد‪ .‬بایــد در طــول ســال‪ ،‬ســبد‬ ‫معــاش خانــوار محاســبه شــود و نمــودار‬ ‫تغییــرات ایــن شــاخص‪ ،‬در طــول دوازده‬ ‫معاون وزیر راه‪:‬‬ ‫ارائه خدمات مشابه کامیونها‬ ‫به وانت ها‬ ‫رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‪ ،‬از‬ ‫اختصــاص ســهمیه ســوخت بــه وانت بارهــا بــر اســاس‬ ‫پیمایــش ثبــت شــده در بارنامــه‪ ،‬از بهمــن مــاه امســال‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫عبدالهاشــم حسـن نیا دربــاره ســهمیه بنزیــن وانــت بارهــای‬ ‫حمــل بــار جــاده ای اظهــار داشــت‪ :‬از بهمــن مــاه ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬تخصیــص ســهمیه ســوخت نــاوگان وانــت بــار بــر‬ ‫اســاس پیمایــش ثبــت شــده در بارنامــه‪ ،‬صــورت خواهــد‬ ‫گرفــت و بــر همیــن اســاس‪ ،‬بــه تمامــی راننــدگان و مالــکان‬ ‫وانــت بارهــای بیــن شــهری‪ ،‬توصیــه می شــود هــر چــه‬ ‫ســریع تر بــه مراکــز مجــاز صــدور کارت هوشــمند در اســتان‬ ‫محــل ســکونت خــود‪ ،‬مراجعــه کــرده و ثبــت نــام نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مقــرر شــده تخصیــص‬ ‫ســهمیه ســوخت بــه وانــت بارهــا بــر اســاس پیمایــش ثبــت‬ ‫شــده در اســناد حمــل صــورت گیــرد‪ ،‬لــذا تمامــی راننــدگان‬ ‫مــاه مشــخص باشــد تــا در نهایــت در‬ ‫پایــان ســال‪ ،‬بــا یــک عالمــت ســوال بــزرگ‬ ‫مواجــه نباشــیم‪.‬‬ ‫توفیقــی افــزود‪ :‬ســبد معیشــت خانــوار‬ ‫در اســفند ‪3 ،97‬میلیــون و ‪759‬هــزار و‬ ‫‪ 262‬تومــان تعییــن شــد؛ هــر ســه ضلــع‬ ‫مذاکــرات مــزدی ــــ کارگــران‪ ،‬کارفرمایــان و‬ ‫دولــت ــــ پــای ایــن رقــم را امضــا کردنــد؛‬ ‫امــا طبــق محاســبات تــا انتهــای فروردیــن‬ ‫مــاه‪ 57 ،‬درصــد افزایــش قیمــت باعــث‬ ‫شــد تــا کارگــران بــرای حفــظ قــدرت‬ ‫خریــد خــود نیازمنــد ‪2‬میلیــون و ‪100‬هــزار‬ ‫تومــان مــازاد دســتمزد باشــند‪ .‬هزینــه‬ ‫ســبد معــاش در انتهــای فروردیــن مــاه‬ ‫‪5‬میلیــون و ‪907‬هــزار و ‪ 562‬تومــان‬ ‫تعییــن شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مقایســه هزینــه‬ ‫ســبد معیشــت فروردیــن (‪5‬میلیــون و‬ ‫‪907‬هــزار و ‪ 562‬تومــان) و اردیبهشــت‬ ‫مــاه (‪6‬میلیــون و ‪482‬هــزار و ‪215‬‬ ‫تومــان) کارگــران نشــان می دهــد کــه‬ ‫هزینــه اردیبهشــت مــاه کارگــران حــدود‬ ‫‪574‬هــزار و ‪ 653‬تومــان افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی کــف هزینه هــای خانــوار در‬ ‫اردیبهشــت مــاه نســبت بــه فروردیــن مــاه‬ ‫‪574‬هــزار تومــان متــورم شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه دولــت بــرای کمــک بــه معیشــت‬ ‫دهک هــای پاییــن کــه نیازمنــد هســتند‪،‬‬ ‫بســته های حمایتــی در نظــر گرفتــه اســت‬ ‫ولــی بــا توجــه بــه شــرایط دشــوار زندگــی و‬ ‫وضــع اقتصــادی کنونــی بــه نظــر می رســد‬ ‫کــه کمــک هــای جبرانــی هــم بــرای‬ ‫کارکنــان رســمی و پیمانــی و قــراردادی و‬ ‫بازنشســتگان درنظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫تــا قــدرت خریدشــان بیــش از ایــن تنــزل‬ ‫پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫کارگــران همــواره در تصمیمــات مربــوط‬ ‫بــه بحــث حقــوق و دســتمزد و معیشــت در‬ ‫پاییــن جــدول قــرار گرفته انــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫بســیاری از انــان جــزو اقشــار اســیب پذیــر‬ ‫و ضعیــف جامعــه بــه شــمار می رونــد و‬ ‫نیازمنــد حمایــت دولــت هســتند‪.‬‬ ‫و مالــکان وانــت بــار بــرای فعالیــت در جاده هــای بــرون‬ ‫شــهری‪ ،‬می بایســت اســناد حمــل کاال بــا وانــت بــار شــامل‬ ‫کارت هوشــمند راننده‪ ،‬کارت هوشــمند وانت بار و بارنامه‬ ‫را در هــر ســفر‪ ،‬بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد‪ :‬در صورتــی‬ ‫کــه راننــدگان وانــت بــار یــا مالــکان ان در حــال حمــل بــار‬ ‫در جــاده مشــاهده شــده‪ ،‬ولــی اســناد مربوطــه را همــراه‬ ‫نداشــته باشــند‪ ،‬مرتکــب تخلــف شــده و از ســوی پلیــس‬ ‫راهــور‪ ،‬بــا متخلفــان برخــورد قانونــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــر اســاس قوانیــن و مقــررات موجود‬ ‫در بخــش حمــل و نقــل‪ ،‬هرگونــه فعالیــت در زمینــه حمــل‬ ‫و نقــل بــرون شــهری کاال‪ ،‬مشــروط بــه اســتفاده از اســناد‬ ‫حمــل (بارنامــه) اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ســازمان راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای بــا هــدف ســاماندهی و نظم بخشــی‬ ‫در نحــوه بهــره بــرداری و تــردد وانــت بارهــا در جاده هــای‬ ‫بــرون شــهری و ارتقــای ســطح ایمنــی تــردد در جاده هــای‬ ‫کشــور‪ ،‬ابــاغ دســتورالعمل های مربــوط بــه ســاماندهی‬ ‫نــاوگان وانــت بــار فعــال در حمــل و نقــل بــرون شــهری را‬ ‫بــا تســهیل شــرایط اخــذ کارت هوشــمند راننــده و نــاوگان‬ ‫در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫حســن نیــا خاطــر نشــان کــرد‪ :‬رانندگانــی کــه تاکنــون‬ ‫‪3‬‬ ‫راه اندازی بانک توسعه‬ ‫جمهوری اسالمی در طرح‬ ‫جدید بانکداری‬ ‫عضــو شــورای فقهــی بانک مرکــزی اظهار کــرد‪ :‬در روش‬ ‫جدیــد در ابتــدا افــراد و متقاضیــان ارزیابــی می شــوند‬ ‫و کســانی کــه از اعتبــار الزم در شــبکه بانکــی برخــوردار‬ ‫هســتند‪ ،‬رتبه بنــدی می شــوند و مطابــق بــا ان رتب ـه ای‬ ‫کــه دارنــد بــرای انهــا تامیــن مالــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫غالم رضــا مصباحی مقــدم در گفت وگــو بــا خبرنــگار‬ ‫اقتصــادی ایلنــا بــا تشــریح ســاز و کار ابــزار جدیــد مالــی‬ ‫اســامی ‪-‬اوراق ودیعــه گفــت‪ :‬پــس از اجــرای ایــن ابــزار‪،‬‬ ‫افــراد می تواننــد وجــوه خــود را نــزد بانــک مرکــزی بــه‬ ‫ودیعــه بگذارنــد کــه حفــظ ایــن ودیعــه همــراه بــا حفــظ‬ ‫ارزش ان و قــدرت خریــد مــردم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان بانــک مرکــزی بــا توجــه بــه‬ ‫ارزیابی هایــی می توانــد اثــر تــورم را جبــران کنــد‪ .‬در اوراق‬ ‫ودیعــه بانــک مرکــزی نبایــد مجــددا ایــن ســپرده ها را‬ ‫بــه گــردش دربیــاورد بلکــه بایــد ایــن نقدینگــی را بلوکــه‬ ‫کنــد کــه بــا اعمــال سیاســت انقباضــی قــادر خواهــد بــود‬ ‫نقدینگــی گســترده ای را جمـع اوری و ان را مدیریــت کند‬ ‫و شــرایطی فراهــم می شــود کــه نــرخ نقدینگــی مهــار‬ ‫شــود یــا کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای فقهــی بانــک مرکــزی ادامــه داد‪ :‬بــرای‬ ‫اولین بار اســت که این بازار و ســاز و کار توســط شــورای‬ ‫فقهــی بانــک مرکــزی تصویــب می شــود و می توانــد ابــزار‬ ‫مالــی بســیار کارامــدی باشــد و بــه اقتصــاد کشــور در‬ ‫بخــش مهــار و کنتــرل نقدینگــی کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مصوبــه شــورای فقهــی بانــک مرکــزی‬ ‫دربــاره اســتمهال بدهی هــا باعــث می شــود کــه جلــوی‬ ‫ربــح مرکــب «ســود بــر ســود» در بدهی هــای بانکــی‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫عضــو شــورای فقهــی بانــک مرکــزی دربــاره اصالحــات‬ ‫قوانیــن بانکــی در طــرح جدیــد بانکــداری اســامی کــه‬ ‫قــرار اســت تــا پایــان ســال در مجلــس تصویــب شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن طــرح از چهــار بخــش تشــکیل شــده اســت‬ ‫کــه یــک بخــش ان بازنگــری قانــون بانــک مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫بخــش دوم بــه بازنگــری قانــون پولــی بانکــی مصــوب‬ ‫ســال ‪ 51‬کــه تــا کنــون اصالحــات الزم دربــاره ان انجــام‬ ‫نگرفتــه‪ ،‬ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫مصباحی مقــدم ادامــه داد‪ :‬بخــش ســوم طــرح‬ ‫بانکــداری اســامی‪ ،‬اصالحــات عملیــات بانکی بــدون ربا‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه تجربــه جهانــی دربــاره بانکــداری‬ ‫بــدون ربــا در ســایر کشــورهای اســامی و اقدامــات‬ ‫انجام شــده در کشــور خودمان اصالحاتی در این زمینه‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بخــش چهــارم ایــن طــرح هــم راه انــدازی‬ ‫بانــک توســعه جمهــوری اســامی اســت‪.‬‬ ‫عضو شــورای فقهی بانک مرکزی با اشــاره به بانکداری‬ ‫بــدون ربــا اظهــار داشــت‪ :‬اصالحــات بانکــداری بــدون ربــا‬ ‫یکــی مســائلی اســت کــه در ایــن طرح دیده شــده اســت‬ ‫بــا اجــرای ان نــرخ ســود بانکــی بــدون ربــا خواهد شــد‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر نــرخ ســود بانکــی صــوری اســت و نــرخ ســود‬ ‫واقعــی تحقــق نمی یابــد امــا بــا ایــن مصوبــه نــرخ ســود‬ ‫واقعــی می شــود‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم ادامه داد‪ :‬نکته دوم این است در طرح‬ ‫جدیــد بانکــداری اســامی شــبکه بانکــی بــرای تامین مالی‬ ‫خــرد بــه طــور عمــده از روش مرابحــه اســتفاده خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه تقاضــای مــردم چــه در زمینــه کاال‬ ‫و چــه در زمینــه خدمــات از طریــق مرابحــه تامیــن خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬در عقــد مرابحــه در لحظــه انعقــاد عقد قیمت خرید‬ ‫بــرای بانــک و قیمــت فــروش بــرای مشــتری مشــخص‬ ‫اســت و مابــه التفــاوت ان ســودی خواهــد بــود کــه طــی‬ ‫یــک ســال یــا دو ســال پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از ایــن پــس تامیــن مالــی در قلمــرو‬ ‫تقاضای هــای خــرد و متوســط از روش مرابحــه صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬در مرابحــه عقــد شــفاف اســت و پیچیدگــی‬ ‫نــدارد و بانکــداری بــدون ربــا در دنیــا بــه ایــن ســمت‬ ‫حرکــت می کنــد‪ .‬اگــر از روش عقــد مشــارکت بخواهــد‬ ‫اســتفاده شــود بایــد صنــدوق پــروژه تعریــف شــود‪.‬‬ ‫مصباحــی مقــدم دربــاره نــرخ ســود در بانکــداری بــدون‬ ‫ربــا گفــت‪ :‬موضــوع دیگــر در طــرح بانکــداری اســامی‬ ‫کــه از مصوبــات شــورای فقهــی بانک مرکزی محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬اصــاح نــرخ ســود بانکــی اســت‪ .‬انچــه در‬ ‫بیــش از ســی ســال گذشــته در بانکــداری بــدون ربــا‬ ‫در کشــورمان جریــان داشــت‪ ،‬ســود علی الحســابی‬ ‫بــوده کــه ســود نهایــی نیســت‪.‬‬ ‫نســبت بــه دریافــت کارت هوشــمند اقــدام نکــرده‬ ‫انــد‪ ،‬می بایســت بــه مراکــز ثبــت نــام کارت هوشــمند در‬ ‫سراســر کشــور مراجعــه و در اســرع وقــت ان را دریافــت‬ ‫کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مراکــز شــامل دفاتــر‬ ‫ســازمان های راهــداری اســتان ها و پلیــس بــه عــاوه ‪۱۰‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون وزیــر راه‪ ،‬در حــال حاضــر تمامــی زیــر‬ ‫ســاخت های الزم بــرای فعالیــت راننــدگان وانــت و مالــکان‬ ‫ایــن نــاوگان از طــرف ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای فراهــم شــده تــا در ماه هــای اتــی از بابــت‬ ‫فعالیــت حمــل و نقلــی و اختصــاص ســوخت نــاوگان خــود‬ ‫دچــار مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬جهــت ارتقــای کیفیــت وانــت بارهــا در حمــل بــار‬ ‫جــاده ای‪ ،‬خدماتــی کــه بــه انهــا داده می شــود‪ ،‬مشــابه‬ ‫خدماتــی اســت کــه بــه اتوبوس هــا و کامیون هــا داده‬ ‫خواهــد شــد کــه شــامل ســهمیه الســتیک دولتــی‪ ،‬بیمــه‬ ‫تکمیلــی‪ ،‬ســهمیه ســوخت بــر اســاس پیمایــش و ســایر‬ ‫خدمــات مشــابه می شــود؛ ضمــن اینکــه قــرار اســت‬ ‫فراینــد صــدور بارنامــه وانــت بارهــا نیــز بــه تشــکل های‬ ‫صنفــی وانــت بارهــا واگــذار شــود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تعیین تکلیف‬ ‫همه پرونده های‬ ‫محاکم گلستان‬ ‫تا پایان سال‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از تشــکیل هیئتــی بــرای تعییــن تکلیــف و بازنگــری پرونــده هــا تــا پایــان‬ ‫ســال خبــر داد‪.‬‬ ‫هادی هاشمیان اظهارکرد‪ :‬همه پرونده های محاکم گلستان تا پایان سال تعیین تکلیف و بازبینی می شود‪.‬‬ ‫هاشــمیان افــزود‪ :‬اعضــای ایــن هیئــت کــه از معاونــان قضائــی هســتند اســتان را بــه پنــج بخــش تقســیم‬ ‫کــرده انــد و هــر کــدام موظــف هســتند بــا همراهــی قضــات یــک بخــش‪ ،‬همــه پرونده هــای دادگســتری و‬ ‫دادســرا را بازنگــری و تــا پایــان ســال تعییــن تکلیــف کننــد‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪228‬‬ ‫جمع اوری دام های‬ ‫هوایی زنده گیری‬ ‫پرندگان از تاالب ها‬ ‫محیط بانــان زیســتگاه های ابــی گلســتان‬ ‫همزمــان بــا اغــاز فصــل پاییــز و مهاجــرت پرنــدگان‬ ‫بــه تاالب هــا‪ ،‬ابگیرهــا و رودخانه هــای اســتان بــا‬ ‫پایــش شــبانه روزی از ایــن مناطــق‪ ،‬دام هــای هوایــی‬ ‫برافراشــته شــده توســط برخــی بومیــان و شــکارچیان‬ ‫غیرمجــاز را معــدوم و جمــع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫بــا شــروع فصــل پاییــز و ســردی هــوا در منطقــه‬ ‫ســیبری‪ ۱۰۰ ،‬تــا ‪ ۱۲۰‬گونــه پرنــده بــرای زمســتان‬ ‫گذرانــی بــه شــمال ایــران بخصــوص تاالب هــا و‬ ‫ابگیرهــای گلســتان مهاجــرت مــی کننــد‪.‬‬ ‫حضــور انــواع پرنــدگان مهاجــر در فصــل هــای پاییــز و‬ ‫زمســتان زیبایــی خاصــی بــه تاالب هــا مــی بخشــد کــه‬ ‫در صــورت برنامه ریــزی و فراهــم کــردن امکانــات اولیــه‬ ‫مــی تــوان از ایــن مــکان هــا بــرای اشــتغالزایی و جــذب‬ ‫گردشــگران اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫یکــی از روش هــای نامتعــارف و غیرمجــاز مرســوم در‬ ‫مناطــق تاالبــی ایــران‪ ،‬پهــن کــردن دام هوایی انتظاری‬ ‫و گســتراندن تورهــای زنــده گیــری پرنــدگان مهاجــر در‬ ‫مســیر پــروازی انهــا اســت کــه بــه عنــوان راحــت تریــن‬ ‫شــیوه بــرای کشــتن جمعــی پرنــدگان ابزی و کنــار ابزی‬ ‫توســط شــکارچیان غیرمجــاز اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫برخــی بومیــان بــه جــای اینکــه از فرصــت حضــور ایــن‬ ‫گونــه هــای زیبــا بــرای توســعه منطقــه و اشــتغالزایی‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬بــه کشــتار ایــن پرنــدگان بــرای رســیدن‬ ‫بــه منافــع محــدود و موقــت مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت گلســتان بــا‬ ‫بیــان اینکــه شــکار هرگونــه پرنــده مهاجــر با اســتفاده از‬ ‫دام هوایــی جــرم و مســتوجب مجــازات جــزای نقــدی و‬ ‫حبــس اســت گفــت‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته نیروهــای‬ ‫یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان ‪ ۶‬رشــته دام‬ ‫هوایــی شــکارچیان را بــه طــول ‪ ۶۰۰‬متــر در تــاالب بیــن‬ ‫المللــی گمیشــان جمــع اوری کردنــد‪.‬‬ ‫مهــدی رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر در‬ ‫زیســتگاه هــای ابــی اســتان چندیــن اکیــپ ‪ ۲‬و ‪ ۳‬نفــره‬ ‫بــا پایــش شــبانه روزی دام هــای هوایــی را شناســایی و‬ ‫جمــع اوری مــی کننــد‬ ‫ت پیــاده در مناطــق‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬پایــش و گشــ ‬ ‫باتالقــی و کــم عمــق تاالبــی‪ ،‬ســخت و طاقــت فرســا‬ ‫اســت امــا محیــط بانــان بــرای حفــظ گونــه هــای‬ ‫ارزشــمند حیــات وحــش تــا حــدود ‪ ۱۵‬کیلومتــر در شــب‬ ‫پیــاده روی مــی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت گلســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان و عالقمنــدان بــه حیــات‬ ‫وحــش در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف‬ ‫احتمالــی‪ ،‬مراتــب را از طریــق تلفن شــبانه روزی ‪۱۵۴۰‬‬ ‫بــه مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫مرغابــی‪ ،‬غــاز‪ ،‬قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬بــاکالن‪ ،‬پرســتوی‬ ‫دریایــی‪ ،‬ســلیم‪ ،‬کاکایــی‪ ،‬چنگــر‪ ،‬اگــرت‪ ،‬خوتــکا‪،‬‬ ‫گیــان شــاه و تلیلــه از جملــه گونــه هــای حاضــر در‬ ‫زیســتگاه هــای ابــی گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا دارا بــودن چهــار تــاالب بیــن المللــی‬ ‫گمیشــان‪ ،‬االگل‪ ،‬اجــی گل و المــا گل و افــزون‬ ‫بــر یکصــد کیلومتــر نــوار ســاحلی در کرانــه هــای‬ ‫دریــای خــزر و خلیــج گــرگان ســاالنه میزبــان‬ ‫صدهــا هــزار قطعــه از انــواع پرنــدگان مهاجــر و‬ ‫زمســتان گــذران اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪-3‬قانــون و مــاده ‪-13‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫اق قــا تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضیــان وامــاک مــورد‬ ‫تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی میشــود‪.‬در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین اگهــی‬ ‫بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامالک‬ ‫شهرســتان اق قال تســلیم و پس از اخذ رســید‪ ,‬ظرف مدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬‬ ‫‪ -1‬کالســه ‪ -1398114412008000093‬اقــای عبدالناصــر‬ ‫یلقــی فرزنــد رجــب بشــماره شناســنامه ‪ 6496‬صــادره از‬ ‫اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979358764‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 113552.27‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک یــک اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫صحنه ســفلی بخش شــش ثبت اق قال از ســهمی ســند‬ ‫اصالحــات ارضــی بنــام محمــد صادقیــان بــه شــماره ســند‬ ‫‪ 1353/05/09-5207‬دفتــر ‪ 19‬اق قــا‬ ‫بخش هفت ثبت اق قال ‪:‬‬ ‫‪ -2‬کالســه ‪ -1398114412008000118‬اقــای نــازدردی ســوقی‬ ‫فرزنــد حاجــی رحمــن بشــماره شناســنامه ‪ 219‬صــادره از اق‬ ‫قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979697321‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 17700‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزا شــده از پــاک ‪ 182‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫شــوره زار ســقرتپه از ســهمی عبدالرحیــم ســقر در ســند‬ ‫‪ 1392/06/18 – 33494‬دفتــر ‪ 98‬اق قــا‬ ‫‪ -3‬کالســه ‪ -1397114412008000036‬خانــم بــی‬ ‫بــی فاطمــه مســکنی فرزنــد داش تقانــدردی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 206‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979719651‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بمســاحت ‪ 125‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده‬ ‫از پــاک ‪ 738‬فرعــی از‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا‬ ‫از ســهمی متقاضــی‬ ‫‪-4‬کالســه‪--1397114412008000212‬اقای اســماعیل‬ ‫کســلخه فرزنــد برکلــی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪4970016410‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4970016410‬در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫استاندار گلستان عنوان کرد‪:‬‬ ‫سپهبد سلیمانی به معنای واقعی سرباز وطن بود‬ ‫پرداخت ‪ ۲۹۰‬میلیارد ناموت تسهیالت رونق تولید‬ ‫گــرگان‪ -‬اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ‪ ۲۹۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫رونــق تولیــد بــه ‪ ۵۹‬واحــد تولیــدی در اســتان پرداخــت شــده اســت‬ ‫هــادی حــق شــناس در دویســت و چهــل و ســومین جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اســتان اظهارکــرد‪ :‬گلســتان در میــزان پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد رتبــه پنجــم و در پرداخــت‬ ‫تســهیالت بازســازی و نوســازی رتبــه هفتــم را دارد‪.‬‬ ‫حــق شــناس ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬تاکنــون پرداخــت هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫‪ ۲۵۷‬طــرح اقتصــادی مصــوب شــده اســت و گلســتان بــه لحــاظ مبلــغ تســهیالت واحدهــای‬ ‫تولیــدی معرفــی شــده بــه بانــک هــا رتبــه چهــارم کشــور را داراســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در میــزان پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد رتبــه پنجــم و در پرداخــت تســهیالت‬ ‫بازســازی و نوســازی رتبــه هفتــم را دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬بــه دلیــل وضعیــت مطالبــات صنعــت بــرق اســتان‪ ،‬دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی بایــد در اســرع نســبت بــه پرداخــت بدهــی هــای خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــکالت و دغدغــه هــای چهــار واحــد تولیــدی بررســی شــد و امیدواریــم بــا‬ ‫همــکاری بانــک هــا و دســتگاه هــای اجرایــی رونــق بــه ایــن واحدهــای تولیــدی بازگــردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد بــا مشــارکت بانــک هــا میــزان پرداخــت تســهیالت بــه واحدهــای تولیــدی را ارتقــا‬ ‫دهیــم و بــه انهــا در مســیر بهبــود فعالیــت هایشــان کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬واحدهــای تولیــدی و بخــش خصوصــی نقــش مهمــی در رشــد اشــتغال‬ ‫دارنــد و دســتگاه هــای اجرایــی بایــد همــکاری الزم را بــا انهــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف گلستان‪:‬‬ ‫دنیا در برابر‬ ‫عظمت سردار‬ ‫سلیمانی سر‬ ‫تعظیم فرود‬ ‫اورده است‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان بــا بیــان ایــن کــه ســردار‬ ‫ســلیمانی شــخصیتی فرامنطقــه ای داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬تمــام دنیــا‬ ‫در برابــر بزرگــی و عظمــت ســردار ســلیمانی ســر تعظیــم فــرود‬ ‫اورده و ایــن بزرگــی و عظمــت برخاســته از ایمــان و والیتمــداری‬ ‫ایشــان داشــت‪.‬‬ ‫حجــت االســام روح اللــه ســلیمانی فــرد در جلســه بــا معاونــان‬ ‫و کارکنــان اوقــاف ضمــن تســلیت شــهادت ســردار ســلیمانی‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬وی بــا ایمــان و اعتقــادی کــه داشــت‪ ،‬محبــوب قلــوب‬ ‫ملــت هــای منطقــه و همــه ازادی خواهــان جهــان بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زبــان یــارای توصیــف بزرگــی و شــهامت چنیــن‬ ‫مــردی نیســت و هرچــه بگوییــم در رثــای ایــن ســردار رشــید‬ ‫اســام‪ ،‬کــم اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در وجــود نازنیــن ســردار ســلیمانی والیتمــداری‪،‬‬ ‫اســتواری در عقیــده و میــدان عمــل مــوج مــی زنــد و ایشــان ثابــت‬ ‫قــدم بــود و بــه راســتی بایــد بــه چنیــن مردانــی غبطــه خــورد‪.‬‬ ‫ســلیمانی فــرد بــا اشــاره بــه رشــادت هــا و جــان فشــانی ســردار‬ ‫ســلیمانی اضافــه کــرد‪ ۴۵ :‬کشــور عربــی‪ ،‬غربــی و اســرائیلی و‬ ‫غیــره تصمیــم گرفتنــد کــه رژیــم ســوریه را تغییــر داده و جبهــه‬ ‫توانایی تامین چوب در کشور را داریم‬ ‫سرپرســت ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اراضــی موجــود در کشــور توانایــی تامیــن‬ ‫چــوب در کشــور را داریــم و در زمینــه واردات چــوب بایــد بگــه‬ ‫ونــه ای عمــل کنیــم کــه بــا توجــه بــه افــت هــا جنــگل هــا را از‬ ‫دســت ندهیــم‪.‬‬ ‫خســرو شــهبازی در دیــدار بــا اســتاندار گلســتان اظهارکــرد‪:‬‬ ‫حفــظ جنــگل هــا و اراضــی ســاحلی اولویــت مــا اســت و بــر‬ ‫اســاس نهضــت درختــکاری تــاش داریــم در ســال جــاری ‪۱۴‬‬ ‫میلیــون نهــال در کشــور غــرس کنیــم کــه تــا کنــون ‪ ۹‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هــزار غــرس شــده اســت‪.‬‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 279998.40‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی مرتــع شــوره زار از ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪ -5‬کالســه ‪—1397114412008000214‬خانــم تــاج بــی بــی‬ ‫عدلــی فرزنــد انــی بشــماره شناســنامه ‪ 14578‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979186041‬در دو دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زمیــن مزروعــی‬ ‫بمســاحت ‪ 279998.40‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از‬ ‫پــاک ‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتع شــوره‬ ‫زار از ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪ -6‬کالســه ‪—1397114412008000211‬خانــم تختــه‬ ‫کســلخه فرزنــد کریــم وردی بشــماره شناســنامه ‪1164‬‬ ‫صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979567053‬در دو‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بمســاحت ‪ 149998.40‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از‬ ‫پــاک ‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتع شــوره‬ ‫زار از ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪ -7‬کالســه ‪—1397114412008000210‬اقــای ابراهیــم‬ ‫کســلخه فرزنــد برکلــی بشــماره شناســنامه ‪ 1115‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979867227‬در چهــار‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بمســاحت ‪ 149998.40‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از‬ ‫پــاک ‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتع شــوره‬ ‫زار از ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪ -8‬کالســه ‪ --1397114412008000213‬اقــای مهــدی‬ ‫کســلخه فرزنــد قربــان بــردی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4970244308‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4970244308‬در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 279998.40‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 254‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی مرتــع شــوره زار از ســهمی کریــم وردی کســلخه‬ ‫‪ -9‬کالســه ‪ --1397114412008000217‬اقــای عبدالقــادر‬ ‫قریشــی فرزنــد ارازدردی بشــماره شناســنامه ‪ 44‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979855911‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 125‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ســه اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی شــیرمحمدلی در‬ ‫ســند اصالحــات ارضــی ‪ 1355/12/22-6849‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪ -10‬کالســه ‪—1395114412008000100‬خانــم ســامیه‬ ‫هوزیــاری فرزنــد نورمحمــد بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4970037442‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4970037442‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بمســاحت ‪ 216.44‬مترمربــع مفــروز و مجــزا‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ســپهبد ســلیمانی بــه معنــای واقعــی ســرباز وطــن و ســرمایه‬ ‫بــزرگ اجتماعــی کشــور بــود و بــدون شــک شــهادت ایــن ســردار رشــید اســام موجــب تقویــت‬ ‫وحــدت ملــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در مراســم گرامیداشــت ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در مصلــی‬ ‫وحــدت گــرگان اظهارکــرد‪ :‬اقدامــات ســردار ســلیمانی بــه عنــوان فرمانــده ســپاه قــدس ایــران‪،‬‬ ‫امنیــت کشــور را تضمیــن کــرد و بایــد ســال هــا بگــذرد تــا همــگان بداننــد خداونــد چــه نعمــت‬ ‫بزرگــی را بــه مــا اعطــا کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬راه و منــش ســردار ســلیمانی بــه عنــوان ســرمایه عظیــم اجتماعــی بایــد در بیــن‬ ‫احــاد مــردم تبییــن شــود چــرا کــه ایشــان از گرایشــات جناحــی و سیاســی عبــور کــرده بــود‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا اشــاره بــه جایــگاه ســردار ســلیمانی در ســطح ملــی و بیــن اللملــی گفــت‪:‬‬ ‫ســپهبد ســلیمانی بــه معنــای واقعــی ســرباز وطــن و ســرمایه بــزرگ اجتماعــی کشــور بــود و‬ ‫بــدون شــک شــهادت ایــن ســردار رشــید اســام موجــب تقویــت وحــدت ملــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ســردار ســلیمانی را ســرباز واقعــی وطــن دانســت و گفــت‪ :‬ایشــان بــه‬ ‫واقــع در خدمــت مــردم‪ ,‬انقــاب‪ ,‬امــام و رهبــری بــود و شــهادت ایشــان بــی تردیــد موجــب‬ ‫تقویــت وحــدت ملــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس خاطرنشــان کــرد‪ :‬همانگونــه کــه زندگــی ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫بــرکات فراوانــی داشــت شــهادت ایشــان هــم منافــع ملــی را تقویــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مقاومــت در اختیــار انهــا قــرار بگیــرد‪ ،‬انهــا‬ ‫داعــش را ایجــاد کــرده تــا اســام را بــه شــکل‬ ‫دیگــری نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۸۰ :‬درصــد ســوریه و ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫عــراق در اشــغال داعــش قــرار داشــت که ســردار‬ ‫ســلیمانی از خودگذشــتگی کــرد و در زمانــی کــه‬ ‫کارشناســان نظامــی معتقــد بودنــد شکســت‬ ‫در برابــر داعــش قطعــی اســت‪ ،‬زمینــه نابــودی‬ ‫داعــش را ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫ســلیمانی فــرد گفــت‪ :‬ســردار ســلیمانی بــا‬ ‫ایمــان و اعتقــادی کــه داشــت حماســه ای را رقم‬ ‫زد و محبــوب قلــوب ملــت هــای منطقــه و همــه‬ ‫ازادی خواهــان جهــان شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬وی شــخصیتی فرامنطقــه ای و‬ ‫فراجناحــی داشــت و همــه وی را دوســت داشــتند و حتــی برخــی‬ ‫از دشــمنان هــم از شــخصیت ایــن بزرگــوار تجلیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســلیمانی فــرد اضافــه کــرد‪ :‬گرچــه ایــن فقــدان‪ ،‬ثلمــه بزرگــی‬ ‫بــرای ملــت مــا بــود امــا همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫تشدید نظارت بر بازار گرگان با‬ ‫گشت های نامحسوس‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت‪ :‬جهــت نظــارت بیشــتر بــر بــازار و کنتــرل‬ ‫قیمــت هــا بــا همــکاری اداره صمــت و دســتگاههای متولــی‬ ‫نظــارت گشــت هــای نامحســوس افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی‪ ،‬در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار شهرســتان‬ ‫گــرگان اظهارکــرد‪ :‬از ایــن پــس در جهــت نظــارت بیشــتر بــر بــازار‬ ‫و کنتــرل قیمــت هــا بــا همــکاری اداره صمــت و دســتگاههای‬ ‫متولــی گشــت هــای نامحســوس تشــدید مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد صنفــی‬ ‫زیرمجموعــه ‪ ۵۷‬اتحادیــه نیــاز اســت اتــاق اصنــاف و اتحادیــه هــای‬ ‫صنفــی برنامــه ریــزی مدونــی را بــا همــکاری ســایر دســتگاه هــا در‬ ‫راســتای کنتــرل بازارداشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــده از پــاک ‪ 349‬فرعــی از‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا‬ ‫از ســهمی ثریــا مختومــی گمــش تپــه و ایمــان اســماعیلی‬ ‫برابــر ســند انتقــال ‪ 1393/03/04-9369‬دفتــر ‪ 30‬اق قــا‬ ‫‪ -11‬کالســه ‪—1398114412008000140‬اقــای فرهــاد یگانــه‬ ‫فرزنــد حمیــد بشــماره شناســنامه ‪ 238‬صــادره از اق قــا‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4979719971‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 198.44‬مترمربع مفروز‬ ‫ومجــزا شــده از پــاک ‪ 1341‬فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی مرتــع شــوره زار از ســهمی عبدالکریــم قــره بــاش‬ ‫‪ -12‬کالســه ‪—1397114412008000304‬اداره ثبــت‬ ‫احوال اق قال به شناســه ملی ‪ 14007159995‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪962.40‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 366‬فرعــی از‪-1‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا از ســهمی عاشــور قلــی‬ ‫امینیــان –ارازقلیــچ میرزاعلی‪-‬ارازقلــی ســاق‪-‬گلدی‬ ‫محمــد گرگانــی (بالســویه)‬ ‫‪ -13‬کالســه ‪—1397114412008000090‬خانــم حلیمــه‬ ‫کلتــه فرزنــد اقابابــک بشــماره شناســنامه ‪ 10921‬صــادره از‬ ‫گمیشــان بــه شــماره ملــی ‪ 6289239211‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنای احداثی بمســاحت ‪ 22.25‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 22‬فرعــی از‪-1‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اق قــا از ســهمی محمــد صادقیــان‬ ‫‪ -14‬کالســه ‪—1397114412008000137‬اقــای قربــان‬ ‫محمــد تومــاج فرزنــد مــراد بشــماره شناســنامه ‪4126‬‬ ‫صــادره از گمیشــان بــه شــماره ملــی ‪6289558390‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت‬ ‫‪ 242.16‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ســه‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی‬ ‫شــیرمحمدلی در ســند اصالحــات ارضــی ‪-6849‬‬ ‫‪ 1355/12/22‬دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪ -15‬کالســه ‪—1398114412008000142‬خانــم ای لــر‬ ‫کیهانــی فرزنــد نوریاغــدی بشــماره شناســنامه ‪368‬‬ ‫صــادره ازاق قــا بــه شــماره ملــی ‪4979715583‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت‬ ‫‪ 172.08‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪1341‬‬ ‫فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار از‬ ‫ســهمی عبدالکریــم قــره بــاش‬ ‫‪ -16‬کالســه ‪—1398114412008000048‬خانــم ام‬ ‫کلثــوم صحنــهء فرزنــد نورســعید بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2157‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪4979501818‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت‬ ‫‪ 255.15‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪497‬‬ ‫فرعــی از‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا از ســهمی‬ ‫یخشــی محمــد بیــگالری‬ ‫فرمودنــد انتقــام ســختی از دشــمنان خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد کــه شــخصیت ســردار ســلیمانی چــه در زمــان‬ ‫حیــات و چــه در زمــان شــهادت مایــه خیــر و برکــت اســت و بــا‬ ‫شــهادتش وحــدت ایجــاد کــرده و فتنــه هــای داخلــی و فتنــه عراق‬ ‫را خامــوش کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬کیلومتر از شبکه برق روستایی‬ ‫شیروان نوسازی شد‬ ‫مدیــر توزیــع بــرق شــیروان گفــت‪ ۴۵ :‬کیلومتــر از شــبکه بــرق‬ ‫رســانی در روســتاهای ایــن شهرســتان خراســان شــمالی در ‪۹‬‬ ‫مــاه امســال اصــاح و نوســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫امیــر معــروف اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان حجــم برای ‪ ۳۵‬روســتای‬ ‫دور افتــاده بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال در ســه بخــش‬ ‫مرکزی‪ ،‬ســرحد و قوشــخانه انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای اجــرای طــرح تاکنــون‪۵۰۰ ،‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه بــرق در ایــن شهرســتان اصــاح و نوســازی‬ ‫شــده اســت گفــت‪ :‬تــا پایــان ســال جــاری ‪ ۱۵‬کیلومتــر‬ ‫دیگــر از شــبکه در برنامــه اســت کــه عملیــات ان بــه اتمــام‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫‪ -17‬کالســه ‪ --1398114412008000066‬اقای عبدالســتار‬ ‫ایمــری فرزنــد انامــراد بشــماره شناســنامه ‪2230025317‬‬ ‫صــادره از بندرترکمــن بــه شــماره ملــی ‪2230025317‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی (بــا‬ ‫کاربــری مســکونی و فضــای ســبز) بــه مســاحت ‪196.42‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ســه اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی شــیرمحمدلی در‬ ‫ســند اصالحــات ارضــی ‪ 1355/12/22-6849‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪ -18‬کالســه ‪-1397114412008000229‬اقــای عبدالقــادر‬ ‫قریشــی فرزنــد ارازدردی بشــماره شناســنامه ‪ 44‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979855911‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪125.00‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ســه اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی شــیرمحمدلی در‬ ‫ســند اصالحــات ارضــی ‪ 1355/12/22-6849‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪ -19‬کالســه ‪-1397114412008000128‬اقــای عبدالحمیــد‬ ‫اق فرزنــد تقانــدردی بشــماره شناســنامه ‪ 13976‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979180027‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪202.44‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ســه اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کســلخه از ســهمی ارازقلــی شــیرمحمدلی در‬ ‫ســند اصالحــات ارضــی ‪ 1355/12/22-6849‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا‬ ‫‪ -20‬کالســه ‪-1397114412008000033‬اقــای محمــد‬ ‫شــیخ فرزنــد طاغنــدردی بشــماره شناســنامه ‪ 470‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979631835‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪223.14‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 3703‬فرعــی از‬ ‫‪ 660‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا از ســهمی‬ ‫رضــا ســلیمانی و عبدالــه ابراهیمــی‬ ‫بخش دوازده ثبت اق قال ‪:‬‬ ‫‪ -21‬کالســه ‪—1397114412008000284‬اقــای انــه‬ ‫محمــد بــاش قــره فرزنــد قولچــون بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 952‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪4979283616‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪25000‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪-13‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضی یولمه صالح یان از ســهمی متقاضی در ســند‬ ‫‪ 1369/12/13-106923‬دفتــر ‪ 7‬علــی ابــاد‬ ‫‪ -22‬کالســه ‪—1397114412008000223‬اقــای قوچعلــی‬ ‫گــری فرزنــد جعفربــای بشــماره شناســنامه ‪ 1257‬صــادره‬ ‫از اق قال به شــماره ملی ‪ 4979437869‬ششــدانگ یک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 65909.44‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪-13‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫یولمــه صالــح یــان از ســهمی متقاضــی بــه شــماره ســند‬ ‫‪ 1352/10/24-73489‬دفتــر ‪ 7‬علــی ابــاد‬ ‫‪ -23‬کالســه ‪ --1398114412008000098‬اقــای حلیــم بــردی‬ ‫گــری فرزنــد موســی قلــی بشــماره شناســنامه ‪ 1479‬صــادره‬ ‫از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979440134‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 29128.52‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪-13‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫یولمــه صالــح یــان از ســهمی متقاضــی برابــر ســند ‪-16093‬‬ ‫‪ 1398/04/29‬دفتــر ‪ 30‬اق قــا‬ ‫بخش سیزده ثبت اق قال ‪:‬‬ ‫‪ -24‬کالســه ‪ --1398114412008000110‬اقــای بهنــام اق فرزند‬ ‫بیرام محمد بشماره شناسنامه ‪ 4970122377‬صادره از اق‬ ‫قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4970122377‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 263.06‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزا شــده از پــاک ‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی یلمــه خندان‬ ‫از ســهمی ســند اصالحات ارضی ‪ 1353/12/24-5886‬دفتر‬ ‫‪ 19‬اق قــا بــه نــام نازقربان شــیرمحمدلی‬ ‫‪ -2 5‬کال ســه ‪ —1 3 9 7 1 1 4 4 1 2 0 0 8 0 0 0 1 7 4‬خا نم‬ ‫هاجــر میرزاعلــی فرزنــد بــردی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4970126283‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4970126283‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بمســاحت ‪ 199.96‬مترمربــع مفــروز و مجــزا‬ ‫شــده از پــاک ‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی یلمــه خنــدان‬ ‫از ســهمی ســند اصالحــات ارضــی ‪1353/12/24-5886‬‬ ‫دفتــر ‪ 19‬اق قــا بــه نــام نازقربــان شــیرمحمدلی‬ ‫‪ -26‬کالســه ‪ --1394114412008000190‬اقــای ارازوردی‬ ‫حســن قاســمی فرزنــد قربــان بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 282066.70‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979577997‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بمســاحت کل ‪ 282066.70‬مترمربــع مفــروز و مجــزا‬ ‫شــده از پــاک ‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی یلمــه خنــدان از‬ ‫ســهمی متقاضــی بــه مقــدار هفــده هکتــار در ســند ‪-6158‬‬ ‫‪ 1353/12/24‬دفتــر ‪ 19‬اق قــا و مابقــی از ســند دیــوان‬ ‫خنــدان لــب در ســند ‪ 1356/04/07-7078‬دفتــر ‪ 19‬اق قــا‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد نمــود‪.‬‬ ‫مهدی شاه مهری‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اق قال‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1398/ 10 / 18‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪ :‬روز پنج شنبه مورخ ‪1398/ 11 / 03‬‬ ‫)‪(725379‬‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه امــام صــادق (ع) بجنــورد گفــت‪ :‬اگــر مــادران ایرانــی‪ ،‬شــرح رشــادت ها‪ ،‬فــداکاری و ایثارگری هــای‬ ‫ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را در گــوش کــودکان ایــن ســرزمین زمزمــه نکننــد‪ ،‬در حــق ان شــهید‬ ‫واالمقــام کم لطفــی کرده انــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ســیدمحمد افشــین فــر اظهــار کــرد‪ :‬وجــود اســطوره هــای واقعــی چــون حــاج قاســم مــی توانــد رونــد‬ ‫تربیــت علمــی‪ ،‬مذهبــی و سیاســی نســل چهــارم را شــتاب دهــد‪ ،‬کــه در ایــن بیــن نــه تنهــا خانــواده هــا بلکــه تمامــی‬ ‫نهادهــای اموزشــی در ایــن رونــد تربیتــی نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫مادران ایرانی‬ ‫رشادت های سردار‬ ‫سلیمانی را در گوش‬ ‫کودکان زمزمه کنند‬ ‫شهرستانها‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ ۲۶‬درصد واحدهای تخریبی سیل گلستان بازسازی شد‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت‪ ۲۶ :‬درصد واحدهای تخریبی سیل گلستان بازسازی شد‪.‬‬ ‫محمدتقــی زمانــی نــژاد اظهارکــرد‪ ۹۴۶ :‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬هــزار خانــوار در اســتان داریــم کــه طــرح هــادی‬ ‫ان هــا تهیــه و در اختیــار بخشــداری هــا‪ ،‬فرمانــداری هــا و دهیــاری هــا قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن طــرح هــا در ‪ ۵۵۰‬روســتا بــه مرحلــه اجــرا درامــده افــزود‪ ۲۶۰ :‬روســتای خســارت‬ ‫دیــده از ســیل داشــتیم کــه ‪ ۱۶۴‬روســتا نیازمنــد ایمنــی ســازی و محوطــه ســازی و پــل ســازی و غیــره اســت‪.‬‬ ‫زمانــی نــژاد گفــت‪ ۵۰ :‬میلیــارد تومــان بــرای ایــن منظــور اعتبــار دریافــت کردیــم کــه ایــن مراحــل در حــال‬ ‫انجــام اســت و ‪ ۲۸‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــاش مــی کنیــم عملیــات عمرانــی در روســتاها را هماننــد بازســازی واحدهــای ســیل زده‬ ‫تــا پایــان ســال بــه اتمــام برســانیم‪.‬‬ ‫زمانــی نــژاد بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن ســازمان مدیریــت برنامــه ریــزی از محــل مــاده ‪ ،۱۰‬مبلــغ ‪ ۴۷‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه بنیــاد مســکن در خصــوص عملیــات عمرانــی ‪ ۲۹۰‬روســتا اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان همچنیــن در خصــوص بازســازی واحدهــای ســیل زده گفــت‪ ۲۲ :‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی خســارت دیــده از ســیل داشــتیم کــه عملیــات عمرانــی واحدهــای تعمیــری (‪ ۱۴‬هــزار واحــد)‬ ‫بــه پایــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای تعمیــرات ایــن واحدهــا ‪ ۱۸۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار پرداخــت شــده و ‪ ۳۰۰‬واحــد هــم‬ ‫درخواســت جدیــد داشــتند‪.‬‬ ‫زمانــی نــژاد همچنیــن گفــت کــه عملیــات عمرانــی ‪ ۲۶‬درصــد واحدهــای احداثــی در مناطــق ســیل زده بــه‬ ‫پایــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت ‪ ۲۷۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای‬ ‫جبــران خســارت ســیل اســتان پیــش بینــی کــرد کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۴۰‬میلیــارد تومــان بــه کشــاورزان خســارت‬ ‫دیــده پرداخــت و مابقــی اســامی‬ ‫هــم بــه بانــک هــای عامــل ارســال‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر بــا اشــاره بــه‬ ‫ایــن کــه کمبــودی در نهــاده هــا‬ ‫نداریــم‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬در ابتــدای‬ ‫مجمــوع اراضــی کــه در ســیل‬ ‫اخیــر دچــار خســارت شــده بــود‬ ‫‪ ۱۰۸‬هــزار هکتــار بــراورد شــد‬ ‫امــا خســارت ‪ ۷۱‬هــزار هکتــار‬ ‫مــورد تاییــد قــرار گرفــت و‬ ‫بخشــی هــم مــورد اختــاف‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی و‬ ‫پژوهشــگاه فضایــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خوشــبختانه کانــال هــا الیروبــی و انتقــال‬ ‫اب انجــام و شــرایط کشــت فراهــم شــده اســت و کار‬ ‫مرمــت جــاده هــای بیــن مــزارع و قنــوات و الیروبــی‬ ‫نماینده ولی فقیه در سپاه نینوای گلستان‪:‬‬ ‫سردار سلیمانی نسبت به فرامین‬ ‫امامین انقالب ذره ای تردید نکرد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه نینــوای گلســتان گفت‪ :‬ســردار ســلیمانی‬ ‫نســبت بــه فرامیــن امامیــن انقــاب ذره ای تردیــد نکرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام جعفــر رعایتــی در برنامــه ســردار دل هــا‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬شــهید ســلیمانی بــرای علمــا شــانیت ویــژه ای قائــل‬ ‫بــود و بــه موجــب همیــن احتــرام از علمــا خواســته بــود روی‬ ‫کفنــش دســتخط بنویســند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب در پیــام خــود شــهید‬ ‫ســلیمانی را پــرورش یافتــه مکتــب امــام خمینــی (ره)‬ ‫مــی دانســتند کــه دنبــال اســام نــاب بــود‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫مدیرعامل مرکز کنترل بیولوژیک سمنگان خراسان شمالی‪:‬‬ ‫مبارزه بیولوژیک هر سال در ‪ ۹‬هزار هکتار اراضی‬ ‫خراسان شمالی انجام می شود‬ ‫مدیرعامــل مرکــز کنتــرل بیولوژیــک ســمنگان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مبــازه بیولوژیــک هــر ســال در ســطح‬ ‫‪ ۹‬هــزار هکتــار از اراضــی گوجــه فرنگــی‪ ،‬برنــج‪ ،‬و باغ هــای انــار ایــن اســتان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مهــدی ابــر اهیمــی در حاشــیه همایــش مبــارزه بیولوژیــک در مانــه وســملقان هــدف از ایــن نــوع مبــارزه‬ ‫را تقویــت زمیــن هــای کشــاورزی‪ ،‬تامیــن نیازهــای غذایــی ســالم‪ ،‬برداشــت بیشــتر محصــول و پرهیــز از‬ ‫الــوده ســازی محیــط زیســت بــوم دانســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش محصــول از نظــر کمــی وکیفــی بدون اســیب رســاندن به اکوسیســتم‬ ‫مزرعــه‪ ،‬افزایــش میــزان مــواد غذایــی و مــواد الــی خــاک‪ ،‬کاهــش نیــاز بــه مصــرف کودهــای‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬افزایــش قــدرت جــذب مــواد غذایــی توســط گیاهــان و جلوگیــری از فرســایش خــاک‬ ‫از دیگــر مزایــای ایــن نــوع مبــارزه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مانــه وســملقان هــم گفــت‪ :‬افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح و اشــنایی‬ ‫و اســتقبال کشــاورزان بــا روش هــای مبــارزه بیولوژیــک از اهــداف برگــزاری ایــن همایــش اســت‪.‬‬ ‫هــادی قهرمانیــان در ادامــه گفــت‪ :‬تاکنــون‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر از کشــاورز ان خســارت دیــده‬ ‫از ســیل در ســامانه ســجاد ثبــت نــام کــرده انــد کــه ‪ ۸۹‬میلیــارد ریــال اعتبــار در بیــن افــراد‬ ‫واجدشــرایط توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از کشاورزان خواست تا محصوالت خود را در برابر حوادث سیل بیمه کنند‪.‬‬ ‫زهکــش هایــی کــه ریــزش کــرده در دســت اقــدام‬ ‫اســت و مــا بــرای کشــت پاییــزه مشــکلی نداشــتیم و‬ ‫بــرای عملیــات داشــت و کشــت بهــاره هــم مشــکلی‬ ‫نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫مهاجــر افــزود‪ :‬کشــاورزانی کــه تاکنــون تســهیالتی‬ ‫دریافــت نکــرده انــد مــی تواننــد بــه ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی اســتان و در شهرســتان هــا بــه‬ ‫مدیریــت شهرســتان مراجعــه کننــد تــا بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت بــه بانــک هــا معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان گلســتان در‬ ‫خصــوص جبــران خســارت هــای در بخــش کشــاورزی‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬ابگرفتگــی هایــی کــه در ابتــدای ســال‬ ‫جــاری اتفــاق افتــاد‪ ،‬خســارت هایــی را بــه زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی اســتان وارد کــرد‪.‬‬ ‫بــا اشــاره بــه ایــن کــه کمبــودی در نهــاده هــا نداریــم‪،‬‬ ‫اظهارکــرد‪ ۱۸۶ :‬هــزا تــن کــود ســهمیه اســتان اســت‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۱۱۶‬هــزار تــن وارد اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد ریال تسهیالت به‬ ‫صنایع دستی گلستان پرداخت شد‬ ‫فراخوان اثار تجسمی توسط‬ ‫حوزه هنری گلستان منتشر شد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫اداره کل ورزش وجوانــان اســتان گلســتان بــا توجــه بــه ابــاغ شــماره‬ ‫‪ 221/22738‬مورخــه ‪ 1398/10/12‬در نظــر دارد پــروژه احــداث ســالن ورزشــی‬ ‫روســتای برفتــان علــی ابــاد کتــول را براســاس قانــون برگــزاری مناقصــات و‬ ‫ازطریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــرح ذیــل اجــرا نمایــد‪.‬‬ ‫‪ 1‬ــ نام مناقصه گزار‪ :‬اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان‬ ‫‪ 2‬ــــ موضــوع مناقصــه ‪ :‬احــداث ســالن ورزشــی روســتای برفتــان علــی ابــاد‬ ‫کتــول شــامل‪،‬اجرای کامــل عملیــات ســاختمانی(ابنیه ‪ ،‬تاسیســات برقــی و‬ ‫مکانیکــی) وراه انــدازی و تحویــل پــروژه ‪ ،‬کــه محــدوده و شــرایط ان ‪ ،‬دراســناد‬ ‫مناقصــه مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 3‬ــ مدت و محل اجرای کار ‪ :‬بیست و چهار ماه ‪ ،‬شهرستان علی اباد کتول ـ استان گلستان‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد کل کار ‪ :‬مبلغ براورد کل ‪ 20,672,196,651‬ریال است‪.‬‬ ‫ـال‬ ‫‪ -5‬تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار‪ :‬معادل‪1,033,609,833‬ریـ‬ ‫اســت کــه در اســناد مناقصــه توضیحــات الزم بــه تفصیــل ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬دستگاه نظارت ‪ :‬گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل‬ ‫‪ -7‬رتبه مورد نیاز ‪ :‬پایه ‪ 5‬ابنیه و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی‬ ‫‪ -8‬دریافــت وپاســخ بــه اســناد مناقصــه ‪ :‬اســنادمناقصه از روز ســه شــنبه‬ ‫مورخــه ‪ 1398/10/17‬لغایــت ‪ 1398/10/20‬ازطریــق ســامانه تــدارکات اداری‬ ‫دولــت بــه ادرس ‪ http://www.setadiran.ir/setad/cms‬قابــل دریافــت‬ ‫وارائــه پیشــنهاد اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬اخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها ‪ ،‬ســاعت ‪ 13/00‬روز ســه شــنبه مــورخ‬ ‫‪1398/11/01‬اســت‪.‬‬ ‫‪ -10‬نشــانی محــل تســلیم پاکــت الف(اصــل ضمانتنامــه)‪ :‬گــرگان ‪ ،‬خیابــان شــهید‬ ‫بهشــتی ‪ ،‬هشــت هشــتم ‪ ،‬دبیرخانــه اداره کل ورزش و جوانــان اســتان گلســتان‬ ‫‪ -11‬زمــان بازگشــایی پــاکات ‪ :‬پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت‪9/00‬‬ ‫روزچهارشــنبه مــورخ ‪ 1398/11/02‬درکمیســیون مناقصــه کــه درمحــل اداره کل‬ ‫ورزش وجوانــان اســتان گلســتان تشــکیل مــی شــود بــاز و قرائــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪723834:‬‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیارد ناموت به‬ ‫کشاورزان خسارت‬ ‫دیده پرداخت شده‬ ‫است‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گلستان‪:‬‬ ‫به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛‬ ‫رئیــس حــوزه هنــری گلســتان از انتشــار فراخــوان اثار تجســمی‬ ‫بــا موضــوع ارج نهــادن بــه مقــام و منزلــت شــهید ســردار حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی و حمایــت از ارمــان هــا و اهــداف وی خبــرداد‪.‬‬ ‫محمــود خواجــه نــژاد افــزود در ایــن خصــوص اظهارکــرد‪ :‬اگهــی‬ ‫فراخــوان در زمینــه طراحــی‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬نقاشــی خــط‪ ،‬پوســتر‪،‬‬ ‫تصویرســازی غیــره منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬عالقمنــدان مــی تواننــد طــی ‪ ۱۰‬روز اینــده تــا‬ ‫‪ 25‬دیمــاه اثــار خــود را بــه واحــد هنرهــای تجســمی ایــن‬ ‫مرکــز ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گلســتان از پرداخــت بیــش از ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال تســهیالت روســتایی و‬ ‫عشــایری و مشــاغل خانگــی در ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری اظهارکــرد‪ :‬از ابتــدای ســال جاری تاکنــون‬ ‫تســهیالت موردنیــاز بــه ‪ ۲۳۳‬طــرح صنایع دســتی بــا‬ ‫اشــتغال زایی ‪ ۲۳۹‬نفــر در اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مجمــوع بیــش از ‪ ۲۵‬میلیــارد و ‪۲۸۹‬‬ ‫میلیــون ریــال در مــدت ‪ ۹‬مــاه سپری شــده از ســال جــاری‬ ‫در قالــب تســهیالت روســتایی و عشــایری و مشــاغل خانگــی‬ ‫پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های خراسان شمالی خبر داد‪:‬‬ ‫تصویب ایجاد پنج ناحیه صنعتی‬ ‫در کارگروه اشتغال استان‬ ‫کارگــروه اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال و ســرمایه گذاری خراســان شــمالی بــا ایجــاد پنــج ناحیــه صنعتــی در شهرســتان های‬ ‫مانــه و ســملقان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬اســفراین و راز و جــرگالن موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت شــهرک های خراســان شــمالی در نشســت‪ ،‬کارگروه اقتصادی‪ ،‬اشــتغال‬ ‫و ســرمایه گذاری اســتان بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای طــرح پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت بــه طــرح هــای روســتایی و‬ ‫عشــایری‪ ،‬اســتقبال ســرمایه گــذاران از اجــرای طــرح در نواحــی صنعتــی بیشــتر شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون متقاضــی‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاری در نواحــی صنعتــی افزایــش یافتــه از ایــن رو‪ ،‬ایجــاد ایــن نواحــی‪ ،‬بــه لحــاظ اقتصــادی دارای‬ ‫توجیــه اســت‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد ایــن نواحــی صنعتــی‪ ،‬از طــرف فرمانــداران پیشــنهاد شــده و مــورد مطالعــه‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایجــاد نواحــی صنعتــی در پیش قلعــه شهرســتان مانــه و ســملقان‪ ،‬خــرق شهرســتان فــاروج‪ ،‬صفــی ابــاد‬ ‫شهرســتان اســفراین‪ ،‬غالمــان و جــرگالن در شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن‪ ،‬در ســفر رییــس جمهــوری بــه اســتان‬ ‫در تیرمــاه امســال تفاهــم شــده بــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای ایجــاد هــر کــدام از ایــن نواحــی‪ ،‬بــه طــور‬ ‫میانگیــن ‪ ۱۵‬هکتــار زمیــن مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط اقتصــادی کنونــی‬ ‫خیلــی مناســب نیســت‪ ،‬خواســتار حساســیت نســبت بــه هزینه کردهــا بــرای تامیــن زیرســاخت هــا و ایجــاد نواحــی‬ ‫صنعتــی شــد و گفــت‪ :‬رویکــرد مــا‪ ،‬ورود بخــش خصوصــی بــرای ایجــاد نواحــی صنعتــی اســت و در ایــن شــرایط کــه‬ ‫البتــه برخــی از نواحــی صنعتــی‪ ،‬هنــوز متقاضــی مناســب ندارنــد‪ ،‬توجیــه اقتصــادی طــرح هــا بایــد مــد نظــر باشــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت – کالله‬ ‫اقــای علیرضــا حاجــی حســینی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت مقــدار‬ ‫یــازده ســهم مشــاع از ســیزده ســهم دو هکتــار مشــاع ( معــادل ‪ 16923/07‬متــر مربــع ) از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــه مســاحت بیســت و ســه هکتــار بــه شــماره پــاک ‪ – 69/166‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬ثبت کاللــه ذیل ثبت‬ ‫‪ 55105‬صفحــه ‪ 139‬دفتــر جلــد ‪ 317‬و صــادر گردیــده و در حیــن جابجایــی مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور المثنــی‬ ‫ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت از ایــن رو بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک‬ ‫و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه‬ ‫صــدور مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد ‪ .‬م ‪ .‬الــف ‪8597 .‬‬ ‫هوشنگ مشانی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪228‬‬ ‫‪ ۵۱.۵‬درصد اعتبارات‬ ‫شیروان تخصیص‬ ‫یافت‬ ‫دبیــر کمیتــه برنامه ریــزی‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬کل‬ ‫اعتبــارات مصــوب ایــن‬ ‫شهرســتان در ســال جــاری‪،‬‬ ‫‪ ۹۱۳‬میلیــارد ریــال اســت کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۴۷۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫ان معــادل ‪ ۵۱.۵‬درصــد‬ ‫تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر حســین زاده در نشســت کمیتــه‬ ‫برنامــه ریــزی شــیروان اظهــار کــرد‪ :‬بتازگــی‬ ‫ســهم ایــن شهرســتان از محــل اعتبــارات ســفر‬ ‫مقــام معظــم رهبــری ‪ ۱۶۱‬میلیــارد ریــال اعــام‬ ‫شــده اســت کــه ایــن میــزان معــادل ‪ ۲۱.۸‬درصــد‬ ‫مجمــوع اعتبــارات اختصاصــی بــه اســتان در ایــن‬ ‫بخــش اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اعتبــارات ســفر مقــام معظــم رهبــری‬ ‫بــا تخصیــص ‪ ۱۰۰‬درصــد اســت کــه کمــک خوبــی‬ ‫بــه توســعه شهرســتان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار شــیروان هــم گفــت‪ :‬تاکنــون‪ ،‬در‬ ‫بحــث مصوبــات دولــت بــه ایــن شهرســتان در‬ ‫بخــش گلخانــه ‪ ۱۰۰‬هکتــاری دویــن‪ ،‬فــرش‪،‬‬ ‫گردشــگری بیــگان و گلخانــه ‪ ۵۰‬هکتــاری ایــن‬ ‫روســتا کارهــای خوبــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫امیــن رضــا مراتــی بــا بیــان اینکــه الیروبــی‬ ‫رودخانــه هــا بــا شــهرداری اســت گفــت‪ :‬اعتبــارات‬ ‫شــهرداری کــم اســت کــه نیــاز اســت در حــوزه‬ ‫مبلمــان شــهری و معمــاری ان توجــه ویــژه ای‬ ‫صــورت گیــرد و چهــره شــهر تغییــر یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر پیگیــری اعتبــار پنــج میلیــارد‬ ‫ریالــی بــرای ایســتگاه اصــاح نــژاد دام حســین‬ ‫ابــاد شــیروان افــزود‪ :‬یکــی از روســتاهای ایــن‬ ‫شهرســتان بــا ‪ ۱۱‬خانــوار فاقــد گاز اســت کــه‬ ‫دســتگاه هــای خدمــات رســان بــا بازدیــد از ایــن‬ ‫روســتا بایــد هــر چــه ســریع تــر نســبت بــه رفــع‬ ‫مشــکالت ان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫پروژه های ورزشی خراسان شمالی‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تکمیــل ‪ ۱۰۰‬پــروژ ه ورزشــی ایــن اســتان‬ ‫‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری در شــرایط فعلــی ‪ ۲‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار ملــی و اســتانی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫کــوروش بهــادری میانگیــن پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫ایــن پــروژه هــا را ‪ ۵۰‬درصــد دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫البتــه برخــی از انهــا تــا ‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی ســالن ‪ ۶‬هــزار نفــره بجنــورد‪ ،‬ســه هــزار نفــره‬ ‫شــیروان‪ ۲ ،‬هــزار نفــره اســفراین‪ ،‬اســتخر فــاروج‬ ‫و گرمــه و خوابــگاه ورزشــی را از مهــم تریــن پروژه‬ ‫هــای نیمــه تمــام اســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بهــادری اظهــار کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد ایــن پــروژه هــا شــامل ســالن هــای‬ ‫ورزشــی و ســالن های روباز ورزشــی در روســتاها‬ ‫ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای ایــن اداره کل در‬ ‫راســتای توجــه بــه ورزش روســتایی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ســاخت ایــن پــروژه هــا تاثیــر بــه ســزایی در‬ ‫افزایــش ســرانه ورزشــی روســتاها و توجــه بیشــتر‬ ‫روســتاییان بــه ورزش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در ســفر ریاســت جمهــوری بــه‬ ‫اســتان ‪ ۴۶۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای پــروژه‬ ‫هــای ورزشــی اســتان در ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬مصــوب‬ ‫شــد کــه بیشــتر ایــن اعتبــار در بخــش پــروژه هــای‬ ‫نیمــه تمــام هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ســرانه ورزشــی‬ ‫اســتان ‪ ۴۹‬صــدم درصــد اســت کــه بهــره بــرداری‬ ‫از پــروژه هــای نیمــه تمــام ورزشــی اســتان ایــن‬ ‫میــزان بــه ‪ ۶۶‬صــدم درصــد افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫اگهــی ابــاغ اجرائیــه پرونــده اجرائــی کالســه‬ ‫‪ 9801322‬داره اجــرای اســناد رســمی گــرگان طبــق‬ ‫مقــررات مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا‬ ‫احترامــا بدینوســیله بــه اقــای ســید ولــی الــه‬ ‫ســیدین فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪341‬‬ ‫و کــد ملــی ‪ 2180990146‬بــه نشــانی گــرگان وبــه‬ ‫اظهــار ویالشــهر‪-‬ویالی ‪27‬مجتمــع مســکونی اداره‬ ‫راه و ترابــری مســکونی اداره راه ترابــری منــزل ســید‬ ‫ولــی الــه ســیدین ابــاغ مــی گــردد کــه خانــم صغــرا‬ ‫احمــدی ســیاه دشــت بــا ســتناد ســند نکاحیــه شــماره‬ ‫‪ 2525‬مــورخ ‪ 1362/07/07‬تنظیمــی دفتــر ازدواج ‪13‬‬ ‫و طــاق ‪ 136‬کردکــوی بــا موضــوع الزم االجــرای بــه‬ ‫مبلــغ یــک میلیــون ریــال کــه بــه نــرخ روز بــه مبلــغ‬ ‫‪ 343/730/407‬ریــال بــر علیــه شــما کــه بــه علــت‬ ‫عــدم پرداخــت بدهــی مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه‬ ‫نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر‬ ‫و بکالســه ‪9801322‬در ایــن اجــرا تشــکیل بــا توجــه‬ ‫بــه گــزارش مامــور در ادرس تعییــن شــده مــورد‬ ‫شناســنایی قــرار نگرفتهیــد و بســتانکارنیز طبــق نامــه‬ ‫وارده شــماره ‪ 15949‬مورخــه ‪.1398/10/11‬درخواســت‬ ‫درج اگهــی در روزنامــه را نمــوده لــذا مراتــب مفــاد‬ ‫اجرائیــه بــه شــرح فــوق بــا درج یــک نوبــت دریکــی‬ ‫ازروزنامــه هــای کثیرالنتشــار در اجــرای مقــررات مــاده‬ ‫‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا اگهــی میگــردد چنانچــه پــس از‬ ‫ابــاغ اجرائیــه کــه بیســت ‪ 20 /‬روز پــس از تاریــخ‬ ‫انتشــار محســوب میشــود نســبت بــه تعهــد خــود عمل‬ ‫ننماییــد حســب درخواســت بســتانکار عملیــات اجرائی‬ ‫پیگیــری میگــردد و جــز ایــن اگهــی دیگــری جهــت ابالغ‬ ‫اجرائیــه صــادر نخواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪3716:‬‬ ‫مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان‬ ‫‪-‬نعمت اله عظیمی پور‬ ‫‪6‬‬ ‫دریافت مطالبات‬ ‫وزارت بهداشت از‬ ‫تامین اجتماعی تا‬ ‫دو هفته اینده‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫سالمت‬ ‫نشانه هایی که‬ ‫می گویند شخصیت‬ ‫ازاردهنده ای برای‬ ‫دیگران دارید‬ ‫شمـاره ‪228‬‬ ‫گاهــی رفتار هایــی از مــا ســر می زنــد یــا‬ ‫حرف هایــی بــه زبــان می اوریــم کــه باعــث‬ ‫فــراری شــدن دیگــران از مــا می شــوند‪.‬‬ ‫این هــا شــاید خصوصیاتــی باشــند کــه‬ ‫خودتــان هــم بــه ان هــا افتخــار نمی کنیــد و دلتــان‬ ‫می خواهــد کــه تغییرشــان دهیــد؛ یــا شــاید هــم‬ ‫برعکــس‪ ،‬خصوصیاتــی باشــند کــه خودتــان ان هــا‬ ‫را مثبــت می دانیــد و بــه دلیــل ذهنیتــی کــه از شــما‬ ‫در دیگــران بــه وجــود می اورنــد باعــث دوری کــردن‬ ‫دیگــران از شــما می شــوند‪.‬‬ ‫تابنــاک نوشــت‪ -‬گاهــی رفتارهایــی از مــا ســر مــی‬ ‫زنــد یــا حــرف هایــی بــه زبــان مــی اوریــم کــه باعــث‬ ‫فــراری شــدن دیگــران از مــا مــی شــوند‪ .‬ایــن هــا‬ ‫شــاید خصوصیاتــی باشــند کــه خودتــان هــم بــه‬ ‫ان هــا افتخــار نمــی کنیــد و دلتــان مــی خواهــد‬ ‫کــه تغییرشــان دهیــد؛ یــا شــاید هــم برعکــس‪،‬‬ ‫خصوصیاتــی باشــند کــه خودتــان ان هــا را مثبــت‬ ‫مــی دانیــد و بــه دلیــل ذهنیتــی کــه از شــما در‬ ‫دیگــران بــه وجــود مــی اورنــد باعــث دوری کــردن‬ ‫دیگــران از شــما مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬به طرز بی رحمانه ای صادق هستید‬ ‫صداقــت یکــی از مشــخصه هــای شــخصیت‬ ‫شــما اســت‪ .‬شــما دوســت داریــد بــا دیگــران‬ ‫صــادق باشــید‪ ،‬حتــی اگــر گاهــی معنایــش ایــن‬ ‫باشــد کــه بایــد حقایــق تلخــی را بــه زبــان اوریــد‬ ‫یــا رک و ازاردهنــده باشــید‪ .‬شــما فکــر مــی کنیــد‬ ‫درســت ایــن اســت کــه نظــر خــود را رک و پوســت‬ ‫کنــده بیــان کنیــد نــه اینکــه الپوشــانی کنیــد یــا‬ ‫دروغ بگوییــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از گفتگوهای کوتاه خوشتان نمی اید‬ ‫شــما دوســت نداریــد وقــت تــان را بــا گــپ‬ ‫زدن بــا دیگــران دربــاره ی اب و هــوا‪ ،‬برنامــه ی‬ ‫اخــر هفتــه ی ان هــا یــا هــر موضــوع دیگــری‬ ‫هــدر دهیــد کــه مــردم معمــوال ً درمــورد ان هــا‬ ‫باهــم صحبــت مــی کننــد تــا صمیمیــت و ادب‬ ‫خــود را ابــراز کننــد‪ .‬گفتگوهــای کوتــاه از نظــر‬ ‫شــما بیهــوده هســتند و شــما ترجیــح مــی دهیــد‬ ‫یکراســت ســر اصــل مطلــب برویــد و دربــاره ی‬ ‫چیزهایــی صحبــت کنیــد کــه واقعــا ً مهــم هســتند‬ ‫یــا فایــده و نتیجــه ای دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تحمل نااگاهی را ندارید‬ ‫گرچــه شــما ترجیــح مــی دهیــد فکرتــان را بــاز‬ ‫نگــه داریــد و دوســت داریــد چیزهــای جدیــدی یــاد‬ ‫بگیریــد‪ ،‬امــا دیگــران همیشــه مایــل بــه ایــن کار‬ ‫نیســتند‪ .‬بــه همیــن دلیــل وقتــی کســی شــروع بــه‬ ‫قضــاوت‪ ،‬بــه خصــوص در مــورد چیزهایــی مــی کنــد‬ ‫کــه واقعــا ً دانــش و اطالعــی در مــورد ان هــا نــدارد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت واقعــا ً عصبانــی شــوید‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ســعی مــی کنیــد از ایــن ادم هــا دوری کنیــد‪ .‬یــا در‬ ‫بدتریــن حالــت ممکــن اســت از کــوره در برویــد و‬ ‫احساســاتی شــوید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تحمــل کســانی کــه اظهــار ناراحتــی مــی کننــد‬ ‫را نداریــد‬ ‫شــما اهــل توجیــه کــردن نیســتید‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل ایــن کار برایتــان قابــل قبــول نیســت و از‬ ‫دیگــران هــم انتظــار داریــد همینطــور باشــند‪.‬‬ ‫شــما ترجیــح مــی دهیــد ادم هــا احساســات شــان‬ ‫را کنتــرل کننــد و از پــس مشــکالت شــان براینــد‬ ‫تــا انکــه وقــت شــان را بــا تاســف خــوردن بــرای‬ ‫خودشــان هــدر دهنــد‪ .‬اگــر هــم مجبــور بــه کار بــا‬ ‫یکــی از ایــن دســت ادم هــا باشــید‪ ،‬فکــر مــی کنیــد‬ ‫کــه ان هــا وقــت شــما را هــم تلــف مــی کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ممکــن اســت رک باشــید و نظــر خــود را‬ ‫بــه ان هــا بگوییــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت‬ ‫دیگــران شــما را شــخص ســنگدل و بــی احساســی‬ ‫بداننــد‪ ،‬طــوری کــه انــگار یــک ربــات هســتید کــه بــه‬ ‫چیــزی جــز نتیجــه گرفتــن فکــر نمــی کنــد و نســبت‬ ‫بــه مشــکالت ان هــا بــی تفــاوت اســت‪.‬‬ ‫امــا ممکــن اســت خصوصیاتــی هــم داشــته باشــید‬ ‫کــه درواقــع مثبــت محســوب مــی شــوند امــا بــرای‬ ‫بعضــی افــراد ازاردهنــده هســتند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬سر قول تان می مانید‬ ‫صداقــت‪ ،‬توانایــی ایســتادگی پــای حــرف خــود‬ ‫را هــم بــه دنبــال دارد‪ .‬شــما وقتــی قولــی مــی‬ ‫دهیــد‪ ،‬بــه ان پایبنــد مــی مانیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫هــر کســی نمــی توانــد ایــن کار را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل دیگــران وقتــی مــی بیننــد شــما‬ ‫بــه اصطــاح اگــر ســرتان هــم بــرود امــا قــول‬ ‫تــان نمــی رود‪ ،‬خودشــان را بــا شــما مقایســه‬ ‫مــی کننــد و متوجــه ایــن تفــاوت مــی شــوند‪ ،‬در‬ ‫نتیجــه ممکــن اســت احســاس سرشکســتگی یــا‬ ‫ناتوانــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬روشنفکر هستید‬ ‫برخــاف بعضــی ادم هــا‪ ،‬امتحــان کــردن و یــاد‬ ‫گرفتــن چیزهــای جدیــد احســاس بــدی بــه شــما‬ ‫نمــی دهــد‪ .‬شــما از شــنیدن حــرف هــای هــر دو‬ ‫طــرف ماجــرا اســتقبال مــی کنیــد و در تصمیمــات‬ ‫و نظــرات خــود ان هــا را لحــاظ مــی کنیــد‪ .‬شــما‬ ‫از ناشــناخته هــا الهــام مــی گیریــد و ان هــا مــی‬ ‫تواننــد باعــث شــوند کارهــای متفاوتــی را شــروع‬ ‫کنیــد‪ .‬امــا چیزهــای جدیــد و عجیــب معمــوال ً‬ ‫ادم هــا را از حاشــیه ی امــن شــان بیــرون‬ ‫مــی کشــند‪ .‬بــه همیــن دلیــل وقتــی شــما طــرز‬ ‫فکرشــان را بــه چالــش مــی کشــید‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫برایشــان تهدیــد کننــده بــه نظــر برســید‪.‬‬ ‫قرار است مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬ظرف دو هفته اینده پرداخت شود‪.‬‬ ‫در جلس ـه ای کــه بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور‪ ،‬وزرای بهداشــت‪ ،‬تعــاون و امــور اقتصــادی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬مطالبــات وزارت بهداشــت از ســازمان تامیــن اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه وزرای تعــاون و بهداشــت‪ ،‬راهکارهــا و پیشــنهادات خــود را در خصــوص نحــوه پرداخــت ایــن‬ ‫مطالبــات مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی گزارشــی از اخریــن وضعیــت بدهی هــا بــه وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬ارائــه کــرد ‪.‬‬ ‫همه با هم برای انتخاب یک فرد اصالح در خانه ملت با یک چهره جوان حضور پای صندوق های رای خواهیم یافت ‪.‬‬ ‫یارانه داروهای خاص در دست بیمه ها هرز می رود‬ ‫مدیــر عامــل کانــون هموفیلــی ایــران‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه شــرایط اقتصــادی کشــور‪ ،‬خواســتار پرداخــت‬ ‫یارانــه داروهــای بیمــاران خــاص بــه شــرکت هــای‬ ‫تولیــدی و وارد کننــدگان شــد‪.‬‬ ‫احمــد قویــدل‪ ،‬گفــت‪ :‬ادامــه سیاســت انتقــال‬ ‫یارانــه داروهــای بیمــاران خــاص بــه حســاب‬ ‫ســازمان های بیمــه گــر‪ ،‬لطمــات جبــران ناپذیــری‬ ‫بــه بــار خواهــد اورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســازمان های بیمــه گــر طــی چنــد‬ ‫ســال گذشــته اساســا ً اثبــات کــرده انــد کــه ظرفیــت‬ ‫انتقــال ایــن مســئولیت مهــم را ندارنــد‪ .‬بدهی هــای‬ ‫میلیــاردی ســازمان های بیمــه گــر بــه مراکــز درمانــی و‬ ‫داروخانه هــا چرخــه تامیــن دارو را دچــار مخاطراتــی‬ ‫نمــوده اســت کــه بســیار نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی کانــون هموفیلــی ایــران‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــرکت داخلــی تولیــد کننــده فاکتــور ‪ ۸‬کــه در‬ ‫ســایه تــاش متخصصــان ایرانــی‪ ،‬بــه تکنولــوژی‬ ‫تولیــد ایــن دارو دســت یافتــه و قــرار اســت در گام‬ ‫دوم بــا افزایــش ‪ ۳۰‬درصــدی‪ ۶۰ ،‬درصــد از نیــاز‬ ‫بیمــاران هموفیلــی را بــه فاکتــور تامیــن کنــد‪ ،‬بالــغ‬ ‫‪ ۶۵‬میلیــارد تومــان از شــرکت های پخــش دارو‬ ‫مطالبــه دارد کــه تســویه ایــن مطالبــات در گــرو‬ ‫تســویه حســاب ســازمان های بیمــه گــر بــا مراکــز‬ ‫درمانــی و داروخانه هــای کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کانــون هموفیلــی ایــران معتقــد اســت‬ ‫تــداوم ایــن وضعیــت ثبــات یــک ظرفیــت بــزرگ‬ ‫خودکفایــی کشــور را در صنعــت داروســازی تهدیــد‬ ‫می کنــد و وضعیــت تولیــد کننــدگان داخلــی دیگــر‬ ‫هــم بهتــر از ایــن شــرکت نیســت‪.‬‬ ‫قویــدل گفــت‪ :‬اگرچــه کانــون هموفیلــی ایــران‬ ‫همســو بــا سیاســت گذاری هــای دولــت در رابطــه‬ ‫بــا نظــام منــد شــدن حمایت هــای دارویــی از‬ ‫بیمــاران کــه در چارچــوب اصولــی ان از طریــق‬ ‫ســازمان های بیمــه گــر میســر اســت نمــی‬ ‫توانســته مخالــف ایــن سیاســت گــذاری در دوره‬ ‫قبلــی مدیریــت وزارت بهداشــت باشــد‪ ،‬امــا تغییــر‬ ‫شــرایط کشــور و انچــه رئیــس جمهــور ان را شــرایط‬ ‫جنگــی اعــام کــرد نیازمنــد اتخــاذ اســتراتژی‬ ‫ویتامین ‪ A‬و بتاکاروتن‬ ‫منطبــق بــا شــرایط جدیــد اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی کانــون هموفیلــی ایــران‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫مــا معتقدیــم دولــت بــرای حفــظ چرخــه تامیــن‬ ‫دارو بایــد یارانه هــای حــوزه دارو را بــا حــذف‬ ‫دو واســطه مهــم یعنــی ســازمان های بیمــه‬ ‫گــر و دانشــگاه های علــوم پزشــکی‪ ،‬حداقــل تــا‬ ‫عــادی شــدن شــرایط کشــور عهــده دار شــود‪.‬‬ ‫ســازمان های بیمــه گــر عمــا ً ایــن ظرفیــت را در‬ ‫هدایــت درســت ایــن بودجــه نــدارد‪.‬‬ ‫وی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬در شــرایط بحــران فقــط‬ ‫دولــت اســت کــه بــا ایجــاد تمرکــز در تصمیــم‬ ‫واکسیناسیون رایگان ‪ ۲۲۰‬هزار راس دام‬ ‫در گنبدکاووس انجام شد‬ ‫رییــس شــبکه دامپزشــکی گنبــدکاووس گفــت‪ ۲۰۰ :‬هــزار راس‬ ‫گوســفند و ‪ ۲۰‬هــزار راس گاو در مناطــق روســتایی ایــن شهرســتان بــه‬ ‫صــورت رایــگان علیــه بیمــاری تب برفکــی واکســینه شــدند‪.‬‬ ‫نــادر گوگالنــی اظهــار کــرد‪ :‬اجــرای طــرح واکسیناســیون رایــگان‬ ‫تب برفکــی گاو و گوســفندان از اواخــر ابــان امســال بــرای دامداری هــای‬ ‫بومــی ســنتی روســتایی گنبــدکاووس اغــاز شــده و همچنــان تیم هــای‬ ‫بد عهدی بزرگ ترین‬ ‫سازمان بیمه ای در قبال‬ ‫مراکز درمانی‬ ‫رئیــس انجمــن مراقبت هــای ویــژه ایــران‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــزرگ تریــن ســازمان بیمه گــر پایــه تعهــدات خــود را در‬ ‫قبــال بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی رعایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫علــی امیــر ســوادکوهی‪ ،‬بــا اشــاره بــه برگــزاری‬ ‫هفتمیــن کنگــره بیــن المللــی مراقبت هــای ویــژه‬ ‫ایران از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۲‬دی ماه ‪ ۹۸‬در سالن همایش های‬ ‫رازی تهــران‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن کنگــره موضوعاتــی‬ ‫همچــون عفونــت حــاد و مزمــن در ‪ ،ICU‬تغذیــه در‬ ‫‪ ،ICU‬روش هــای درمانــی مکانیــکال و روش هــای‬ ‫نویــن انتــی بیوتیــک تراپــی در ‪ ،ICU‬مــورد بحــث و‬ ‫گفتگــوی اســاتید و مهمانــان حاضــر قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس هفتمیــن کنگــره بیــن المللــی مراقبت هــای‬ ‫ویــژه ایــران‪ ،‬بــا انتقاد از عملکرد بزرگ ترین ســازمان‬ ‫بیمه گــر پایــه در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر بدهی هــای‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی رفــع نشــود قطعــا ً طــی‬ ‫ماه هــای اینــده بســیاری از بیمارســتان های کشــور‬ ‫تعهــدات خــود را بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی قطــع‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بیمارســتان های دولتــی و خصوصی‬ ‫اگــر نقدینگــی بــه انهــا تزریــق نشــود یــا دچــار‬ ‫ورشکســتگی می شــوند یــا بایــد ســطح پاســخ هــای‬ ‫درمانــی را کاهــش دهنــد کــه در هــر دو حالــت مــردم‬ ‫و پزشــکان متضــرر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســوادکوهی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۱۳۰‬فــوق تخصــص مراقبت هــای ویــژه در‬ ‫بیمارســتان های مختلــف کشــور مشــغول فعالیــت‬ ‫و ارائــه خدمــات بــه بیمــاران هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر‬ ‫چنــد کــه تحریم هــا ســبب بــروز مشــکالتی در تامیــن‬ ‫تجهیــزات و داروهــا شــده اســت‪ ،‬ولــی بــا ایــن وجــود‬ ‫بخــش هــای ویــژه بیمارســتان ها بــه بهتریــن نحــو‬ ‫اداره می شــوند‪.‬‬ ‫بهترین ویتامین ها برای‬ ‫سالمت چشم کدامند؟‬ ‫مصــرف ویتامیــن هــای خاصــی بــرای حفــظ‬ ‫ســامتی چشــم ضــروری هســتند‪ .‬بســیاری‬ ‫از انتــی اکســیدانهای قدرتمنــدی هســتند کــه‬ ‫چشــم و ســایر قســمتهای بــدن را از اســیب‬ ‫اکســیداتیو و التهــاب محافظــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســامت نیــوز بــه نقــل از شــفقنا‪،‬‬ ‫کمبودهــای خــاص در ویتامیــن هــا مــی توانــد‬ ‫خطــر برخــی از بیمــاری هــای چشــم ماننــد‬ ‫اب مرواریــد‪ ،‬گلوکــوم و دژنراســیون ماکــوال‬ ‫وابســته بــه ســن (‪ )AMD‬را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مایــل بــه محافظــت از ســامتی‬ ‫چشــم خــود هســتند‪ ،‬بایــد ســعی کننــد‬ ‫مقادیــر کافــی از ویتامیــن هــای زیــر را در‬ ‫رژیــم غذایــی خــود بگنجاننــد‪.‬‬ ‫رییس شبکه دامپزشکی گنبدکاووس‪:‬‬ ‫رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران عنوان کرد؛‬ ‫سالمت‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫گیــری و اجــرا می توانــد همســو بــا منافــع عمــوم‬ ‫مــردم حرکــت کنــد‪ .‬منطــق عقالنــی نــدارد کــه در‬ ‫شــرایط بحرانــی کنونــی بودجــه حســاس ترین‬ ‫داروهــای مــورد نیــاز مــردم بــه ســازمان های بیمــه‬ ‫گــر انتقــال یابــد کــه هنــوز بــا معیارهــای حرف ـه ای‬ ‫فاصلــه بســیار دارنــد‪ .‬بعــد از گذشــت ایــن بودجــه‬ ‫از ســد ســازمان های بیمــه گــر عمــا ً هزینــه ایــن‬ ‫دارو هــا وارد حســاب های دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشــکی می شــود کــه عبــور از حســاب های ایــن‬ ‫دانشــگاه ها نیــز دشــواری ها و معطلی هایــی دارد‬ ‫کــه ایــن شــرایط را بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫دامپزشــکی در حــال رصــد روســتاهای بــا تجمــع بــاالی دام بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا مشــارکت پنــح مرکــز بخــش خصوصــی و ســه تیــم‬ ‫دامپزشــکی در مناطــق پرخطــر شــامل روســتاهای بــا تجمــع بــاالی دام‪،‬‬ ‫روســتاهای اطــراف میــدان دام و کشــتارگاه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه دامپزشــکی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬دامداری هــای‬ ‫صنعتــی ایــن شهرســتان در صــورت تمایــل بــرای واکســینه کــردن‬ ‫دام هــای خــود علیــه بیمــاری تب برفکــی بایــد واکســن های بهــادار را‬ ‫خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫گوگالنــی در خصــوص بیمــاری تــب برفکــی و روش هــای انتقــال‬ ‫ویــروس ان گفــت‪ :‬ویــروس ایــن بیمــاری در شــرایط هــوای ســرد و‬ ‫رطوبتــی از دام هــای مبتــا بــه دیگــر دام هــا منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫اداره کل ورزش وجوانــان اســتان گلســتان بــا توجــه بــه ابــاغ شــماره‬ ‫‪ 221/22720‬مورخــه ‪ 1398/10/11‬در نظــر دارد پــروژه احــداث ســالن ورزشــی‬ ‫روســتاهای کوچــک اســتاجیق و نظرخانــی علــی ابــاد کتــول را براســاس قانــون‬ ‫برگــزاری مناقصــات و ازطریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــرح ذیــل‬ ‫اجــرا نمایــد‪.‬‬ ‫‪ – 1‬نام مناقصه گزار‪ :‬اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان‬ ‫‪ – 2‬موضــوع مناقصــه ‪ :‬احــداث ســالن ورزشــی روســتاهای کوچــک اســتاجیق‬ ‫و نظرخانــی علــی ابــاد کتــول شــامل‪،‬اجرای کامــل عملیــات ســاختمانی(ابنیه‪،‬‬ ‫تاسیســات برقــی و مکانیکــی) وراه انــدازی و تحویــل پــروژه‪ ،‬کــه محــدوده و‬ ‫شــرایط ان‪ ،‬دراســناد مناقصــه مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 3‬ــ مدت و محل اجرای کار ‪ :‬بیست و چهار ماه‪ ،‬شهرستان علی اباد کتول ـ استان گلستان‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد کل کار ‪ :‬مبلغ براورد کل ‪ 20,813,896,651‬ریال است‪.‬‬ ‫‪ -5‬تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار‪ :‬معــادل ‪1,040,694,833‬ریــال‬ ‫اســت کــه در اســناد مناقصــه توضیحــات الزم بــه تفصیــل ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬دستگاه نظارت ‪ :‬گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل‬ ‫‪ -7‬رتبه مورد نیاز ‪ :‬پایه ‪ 5‬ابنیه و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی‬ ‫‪ -8‬دریافــت وپاســخ بــه اســناد مناقصــه ‪ :‬اســنادمناقصه از روز ســه شــنبه مورخــه‬ ‫‪ 1398/10/17‬لغایــت ‪ 1398/10/20‬ازطریــق ســامانه تــدارکات اداری دولــت بــه ادرس‬ ‫‪ http://www.setadiran.ir/setad/cms‬قابــل دریافــت وارائــه پیشــنهاد اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬اخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها ‪ ،‬ســاعت ‪ 13/00‬روز ســه شــنبه مــورخ‬ ‫‪ 1398/11/01‬اســت‪.‬‬ ‫‪ -10‬نشــانی محــل تســلیم پاکــت الف(اصــل ضمانتنامــه)‪ :‬گــرگان‪ ،‬خیابــان‬ ‫شــهید بهشــتی‪ ،‬هشــت هشــتم‪ ،‬دبیرخانــه اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫اســتان گلســتان‬ ‫‪ -11‬زمــان بازگشــایی پــاکات ‪ :‬پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت‪9/00‬‬ ‫روزچهارشــنبه مــورخ ‪ 1398/11/02‬درکمیســیون مناقصــه کــه درمحــل اداره کل‬ ‫ورزش وجوانــان اســتان گلســتان تشــکیل مــی شــود بــاز و قرائــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪723846:‬‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬ممکــن اســت بــه فــرد در شــرایط‬ ‫کــم نــور کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬بــرای دیــد خــوب ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ایــن یــک جــزء پروتئیــن رودوپســین اســت کــه‬ ‫باعــث مــی شــود چشــم در شــرایط کــم نــور‬ ‫ببینــد‪ .‬طبــق اکادمــی چشــم پزشــکی امریــکا‪،‬‬ ‫کمبــود ویتامیــن ‪ A‬مــی توانــد منجــر بــه شــب‬ ‫کــوری شــود‪.‬‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬همچنیــن از عملکــرد قرنیــه‪،‬‬ ‫کــه الیــه محافــظ خارجــی چشــم اســت‪،‬‬ ‫پشــتیبانی مــی کنــد‪.‬‬ ‫بتــا کاروتــن منبــع اصلــی ویتامیــن ‪ A‬در رژیــم‬ ‫غذایــی انســان اســت‪ .‬بتــا کاروتــن نوعــی رنگدانه‬ ‫گیاهــی بــه نــام کاروتنوئیــد اســت که در بســیاری‬ ‫از میــوه هــا و ســبزیجات رنگارنــگ وجــود دارد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک شــخص کاروتنوئیــد مصــرف‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬بــدن او رنگدانــه هــا را بــه ویتامیــن‬ ‫‪ A‬تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫ویتامین ‪E‬‬ ‫الفــا توکوفــرول نوعــی ویتامیــن ‪ E‬اســت کــه‬ ‫خاصیــت انتــی اکســیدانی بســیار قدرتمنــدی دارد‪.‬‬ ‫انتــی اکســیدان هــا در مبــارزه بــا رادیــکال‬ ‫هــای ازاد‪ ،‬کــه بــه بافــت هــای بــدن اســیب‬ ‫مــی رســانند‪ ،‬کمــک مــی کننــد‪ .‬بعضــی‬ ‫اوقــات رادیــکال هــای ازاد ممکــن اســت بــه‬ ‫پروتئیــن هــای داخــل چشــم اســیب برســاند‪.‬‬ ‫ایــن اســیب مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد اب‬ ‫مرواریــد شــود‪.‬‬ ‫ویتامین ‪C‬‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬یکــی دیگــر از انتــی اکســیدان هــای‬ ‫قدرتمنــد اســت کــه بــه محافظــت در برابــر اســیب‬ ‫اکســیداتیو کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫اســیب اکســیداتیو یک عامل کلیدی در دو مورد از‬ ‫اب مرواریدهای متداول با افزایش ســن اســت‪:‬‬ ‫ویتامین های گروه ‪B‬‬ ‫مکمــل هــای روزانــه بــا ترکیبــی از ویتامیــن‬ ‫هــای ‪ 9-B ، 6-B‬و ‪ 12-B‬ممکــن اســت خطــر‬ ‫ابتــا بــه ‪ AMD‬را کاهــش دهــد‪ AMD .‬یــک‬ ‫بیمــاری دژنراســیون چشــم اســت کــه بینایــی‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه مــواد مغذی‬ ‫زیــر نیــز بــرای چشــم مفید هســتند‪.‬‬ ‫لوتئین و زاکزانتین‬ ‫لوتئیــن و زاکزانتیــن کاروتنوئیدهایــی هســتند کــه‬ ‫بــه میــزان زیــادی در ســبزیجات دارای بــرگ ســبز‬ ‫وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت یکتــا خزرونــداد بــا‬ ‫مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 1519‬و شناســه‬ ‫ملی ‪ 14007959850‬به اســتناد صورتجلســه مجمع‬ ‫عمومــی فــوق العاده مــورخ‪ 1398/10/03‬تصمیمات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬شــرکت یکتــا خــزر وندادبــا‬ ‫مســئولیت محــدود منحــل اعــام گردیــدو مجیــد‬ ‫نــادری نــژاد بــه شــماره ملــی ‪ 0940537958‬بــه‬ ‫ادرس ‪ :‬بندرگــز – دهســتان انــزان غربــی – روســتا‬ ‫ســرمحله – جــاده بندرگــز – کردکــوی – خیابــان‬ ‫اصلــی – پــاک ‪ – 0‬طبقــه همکــف ‪ -‬کدپســتی‪:‬‬ ‫‪ 48711-94310‬بــه ســمت مدیــر تصفیه انتخاب شــد‬ ‫‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بندرگــز‬ ‫(‪)724424‬‬ ‫گواهی صحت اصالح اساسنامه انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایی نمایندگان بیمه اسیا استان گلستان‬ ‫بــا اســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ 131‬قانــون کار‬ ‫و ائیــن نامــه مصــوب‪ 89/8/3‬هیــات محتــرم‬ ‫وزیــران و بــا توجــه بــه صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫فــوق العــاده مــورخ‪ 98/09/24‬و ســایر مــدارک‬ ‫ارســالی بدینوســیله صحــت اصالحــات اساســنامه‬ ‫مشــروحه ذیــل تاییــد مــی گــردد‪.‬‬ ‫‪ -1‬اصــاح مــاده ‪ 8‬بنــد الــف اساســنامه انجمــن صنفــی ‪:‬‬ ‫ورود هــر عضــو بــه مبلــغ ‪ 400000‬هــزار ریــال کــه فقــط یــک‬ ‫بــار دریافــت مــی گــردد مصــوب گردیــد‪.‬‬ ‫گواهی انتخاب بازرس انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫نمایندگان بیمه اسیا استان گلستان‬ ‫بــه موجــب صورتجلســه مــورخ ‪ 98/09/24‬مجمــع‬ ‫عمومی و ســایر مدارک تســلیمی از ســوی انجمن صنفی‬ ‫یــاد شــده انتخــاب خانــم عاطفــه حســینی بــه عنــوان‬ ‫بــازرس اصلــی و اقــای محمــد شــکری بــه عنــوان بــازرس‬ ‫علــی البــدل انجمــن صنفــی فــوق از تاریــخ ‪ 98/09/24‬بــه‬ ‫مــدت یکســال مــورد تائیــد قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت قطعــات خــودرو در‬ ‫شهرســتان «گــرگان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت قطعــات خــودرو در گــرگان‪ ،‬شناســایی و دســتگیری‬ ‫ســارق یــا ســارقان احتمالــی بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی افــزود‪ :‬تحقیقــات پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد و مامــوران پــس از اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی گســترده و بررســی هــای میدانــی‪ ،‬ســرانجام موفــق بــه شناســایی ســارق حرفــه ای و ســابقه دار شــده و‬ ‫طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫سارق حرفه ای‬ ‫در گرگان به دام‬ ‫افتاد‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬چهاردهم‬ ‫عنوان‪:‬تبانی ضامن (بانک) با مضمون عنه(ضمانت خواه)‬ ‫بــا فــرض وجــود تبانــی‪ ،‬اساســا قصــد واقعــی‬ ‫مضمــون عنــه عمــل بــه مفــاد قــرارداد پایــه‬ ‫نیســت‪ .‬بلکــه پیشــاپیش اراده کــرده اســت‬ ‫کــه بــه ســبب عــدم ایفــای عامدانــه تعهــدات‬ ‫قــراردادی‪ ،‬مبلــغ اســمی ضمانــت نامــه‬ ‫بانکــی در سررســید یــا در بــازه زمانــی قــرارداد‬ ‫پایه؛توســط مضمــون لــه ضبــط و از بانــک‬ ‫وصــول گــردد‪ .‬اینجــا پرسشــهای متعــددی قابل‬ ‫طــرح اســت‪ .‬پرســش نخســت ایــن اســت کــه‬ ‫ضبــط ضمانــت نامــه بانکــی‪ ،‬مضمــون عنــه را‬ ‫مواجــه بــا تعهــدات متقابــل نســبت بــه بانــک‬ ‫مینمایــد‪ ،‬بنابرایــن چگونــه اراده کــرده اســت‬ ‫کــه بــه زیــان خــود عمــل کنــد و خــود را مدیــون‬ ‫و مقــروض بــه بانــک نمایــد؟ زیــرا مضمــون‬ ‫عنــه پــس از ضبــط ضمانــت نامــه معــادل‬ ‫اصــل مبلــغ ضمانــت نامــه و جرائــم تاخیــر و‬ ‫کارمــزد معوقــه مدیــون بانک میگــردد‪ .‬بنابراین‬ ‫چــه ســودی بــرای مضمــون عنــه متصــور‬ ‫اســت کــه عامــدا و پیشــاپیش مســیری را‬ ‫طراحــی نمایــد کــه بــه ضبــط ضمانــت نامــه‬ ‫بانکــی منتهــی گــردد اساســا چگونــه چنیــن‬ ‫واقعــه ای محتمــل اســت و ابــزار مجرمانــه‬ ‫چنیــن اقدامــی چیســت؟ در پاســخ بــه ســئوال‬ ‫مذکــور مقدمتــا‪ ،‬قاعــده امــره ای را کــه جبــران‬ ‫خســارت ناشــی از جــرم را بیــان میکنــد بــه‬ ‫عــرض مخاطــب محتــرم مــی رســانم جبــران‬ ‫خســارت ناشــی از تحصیــل مــال حاصــل از‬ ‫ـل تحصیــل مــال‬ ‫جــرم‪ ،‬همــواره بیــش از اصـ ِ‬ ‫اســت‪ .‬قانونگــذار در تعییــن میــزان اســترداد ِ‬ ‫مــال حاصــل از جــرم‪ ،‬هرگــز جبــران عیــن‬ ‫ِ‬ ‫مــال و یــا معــادل انــرا بــر مجــرم بــار نکــرده‬ ‫اســت!!‪ .‬مثال در کالهبرداری و اختالس و هر‬ ‫نــوع مــال حاصــل از عمــل مجرمانــه؛ جبــران‬ ‫خســارت برابــر و مســاوی بــا مالــی نیســت‬ ‫کــه مجــرم تحصیــل کــرده اســت‪ .‬بلکــه در‬ ‫قانــون مجــازات اســامی محکــوم علیــه بــه دو‬ ‫برابــر مالــی کــه بــرده اســت محکــوم میگــردد‪.‬‬ ‫امــا ایــن قاعــده در صــدور ضمانــت نامــه‬ ‫بانکــی کــه یــک عمــل حقوقــی اســت ‪،‬‬ ‫موضوعیــت نــدارد‪ .‬بــه عبارتــی در معامــات‬ ‫و روابــط حقوقــی‪ ،‬نمیتــوان تصــور انــرا داشــت‬ ‫کــه اگــر مدیــون بــه عمــد یــا بــه عجــز نخواهــد‬ ‫و یــا نتوانــد در سررســید؛ ایفــای تعهــد کنــد‪،‬‬ ‫بایــد دو برابــر دیــن را ادا نمایــد‪ .‬زیــرا ایــن‬ ‫قاعــده صرفــا مربــوط بــه مــال حاصــل از جــرم‬ ‫اســت‪ ،‬بــه عبارتــی اگــر ضمانــت نامــه بانکــی در‬ ‫اثــر تخلــف از مفــاد قــرارداد پایــه‪ ،‬ضبــط گــردد‬ ‫بانــک مجــاز اســت کــه فقــط عیــن مبلغ اســمی‬ ‫ضمانــت نامــه را از محــل وثائــق مضمــون‬ ‫عنــه بــردارد و اگــر وثائق ارزش بیشــتری داشــته‬ ‫باشــد بایــد مــازاد انــرا بــه عودت دهــد‪ .‬بنابراین‬ ‫اگــر اثــر تبعــی ضبــط ضمانــت نامــه‪ ،‬مالــی‬ ‫باشــد کــه پیشــاپیش مضمــون عنــه از مضمون‬ ‫لــه وصــول کــرده اســت‪،‬در اینصــورت ضبــط‬ ‫ضمانــت نامــه اگرچــه مضمــون عنــه را متعهد‬ ‫بــه تملیــک وثائــق ســپرده شــده بــه بانــک‬ ‫مینمایــد‪ .‬لیکــن عمــا در مقابــل دریافت مبلغ‬ ‫‪ A‬ریــال نقــد از مضمــون لــه‪ ،‬همانــرا بطــور‬ ‫نســیه و در دراز مدت و از محل وثائق ســپرده‬ ‫شــده خــود بــه بانــک تادیــه میکنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫فراینــد‪ ،‬حداقــل ایــن اســت کــه مضمــون عنــه‬ ‫از ســود مبلــغ نقــدی وصولی از مضمــون له‪،‬دو‬ ‫چنــدان بهــره مــی بــرد‪ .‬بنابرایــن ضمانت خواه‬ ‫عمــا از محــل ســود مــن غیــر حــق و از محــل‬ ‫تــورم و گــران شــدن قیمــت کاالی خریــداری‬ ‫شــده‪ ،‬بدهــی خــود را کــه بابــت تضامیــن‬ ‫اخــذ ضمانــت نامــه از بانــک اســت‪ ،‬بــه بانــک‬ ‫پرداخــت میکنــد و بدیــن ترتیــب معــادل اصــل‬ ‫مبلــغ ضمانــت نامــه منتفــع میشــود‪ .‬ایــن‬ ‫ســوال مطــرح میشــود کــه چگونــه ممکــن‬ ‫اســت کــه مضمــون عنــه‪ ،‬معــادل مبلغ اســمی‬ ‫ضمانــت نامــه را قبــل از سررســید تعهــدات‬ ‫خــود‪ ،‬از مضمــون لــه دریافــت کــرده باشــد؟‬ ‫در پاســخ بایــد گفــت ایــن امــکان در صــدور‬ ‫ضمانــت نامــه تعهــد بــه پرداخــت کــه تعهــد‬ ‫بــه صــد در صــد پرداخــت قیمــت کاال شــده‬ ‫اســت‪ ،‬فــی نفســه و فــی ذاتــه وجــود دارد‪ .‬زیــرا‬ ‫در ایــن نــوع ضمانــت نامــه‪ ،‬بانــک پرداخــت‬ ‫بهــای کاالی خریــداری شــده توســط مضمــون‬ ‫عنــه از مضمــون لــه را تضمیــن نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی در ایــن نــوع ضمانــت نامــه‪ ،‬بانــک‬ ‫تضمیــن میکنــد اگــر خریــدار در سررســید‪،‬‬ ‫بهــای کاال را پرداخــت نکنــد‪ ،‬فروشــنده مجــاز‬ ‫اســت بــدون ذکــر علــت‪ ،‬بهــای کاال را از طریــق‬ ‫ضبــط ضمانــت نامــه از بانــک مطالبــه کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن کافــی اســت خریــدار به تعهد خــود در‬ ‫قبــال فروشــنده عمــل نکنــد و چــک یــا چکهایــی‬ ‫را کــه بابــت بهــای کاالی ماخوذه‪،‬به فروشــنده‬ ‫(مضمــون لــه )داده اســت نپــردازد‪ .‬در چنیــن‬ ‫مواقعــی فروشــنده بــه جــای تعقیــب قضایــی‬ ‫خریــدار و اقدامــات حقوقــی که بســیار طوالنی‬ ‫و مواجــه بــا ریســکهای تجــاری بســیار زیــادی‬ ‫اســت‪ ،‬مســتقیما از طریــق ضبــط ضمانــت‬ ‫نامــه‪ ،‬بهــای کاالی فروختــه شــده را از بانــک‬ ‫دریافــت میــدارد‪ .‬در حالیکــه خریــدار (مضمون‬ ‫عنــه ) قبــل ازسررســید و قبــل از ضبــط ضمانت‬ ‫نامــه بانکــی‪ ،‬کاالیــی را کــه موضــوع قــرارداد‬ ‫پایــه بــوده و ارزش ان نیــز حداقــل برابــر بــا‬ ‫مبلــغ اســمی ضمانــت نامــه بــوده‪ ،‬وصــول‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بنابرایــن پــس از وصــول از طریــق‬ ‫فــروش کاال‪ ،‬ســودی معــادل ‪ B‬ریــال عایــدش‬ ‫شــده اســت‪ .‬توضیحــا وصــف ایــن تبانــی ایــن‬ ‫اســت که فروشــنده با خریدار ســازش میکند‬ ‫کــه کاال را در مقابــل چــک موجــل مثــا بــه‬ ‫سررســید ‪ 4‬مــاه بعــد بــه او تحویــل دهــد و‬ ‫در سررســید بــه جــای وصــول چــک‪ ،‬مبلــغ‬ ‫اســمی ضمانــت نامــه بانکــی کــه برابــر بــا بهــای‬ ‫کاال اســت وصــول کنــد‪ .‬بــه عبارتــی خریــدار و‬ ‫فروشــنده بــا توجــه بــه نــوع ضمانــت نامــه و‬ ‫ضعــف وثائــق ان‪ ،‬توامــا میتواننــد بــه ســود‬ ‫نــاروا دســت یابنــد‪ .‬فروشــنده میتوانــد‪ ،‬بــا‬ ‫پذیــرش تحویــل کاال بــه خریــدار‪ ،‬چنــد مــاه‬ ‫قبــل از سررســید چک‪،‬مبلغــی خارج از قــرارداد‬ ‫و زائــد بــر قیمــت؛ از خریــدار دریافــت کنــد‪ .‬و‬ ‫خریــدار هــم میتوانــد ضمــن فــروش کاال و‬ ‫تجــارت بــا ســرمایه حاصــل از فــروش تادیــه‬ ‫دیــن خــود بــه بانــک را طــی چنــد ســال دعــوای‬ ‫حقوقــی اتــی انجــام دهــد و از ایــن رهگــذر‬ ‫ســود مضاعــف تحصیــل کنــد‪ .‬کــه یکــی از‬ ‫دو ســود مربــوط اســت بــه فــروش اصــل کاال‬ ‫و ســود بعــدی مربــوط اســت بــه تجــارت بــا‬ ‫ســرمایه حاصــل از فــروش کاال‪ .‬بنابرایــن بــرای‬ ‫خریــدار‪ ،‬کامــا بــه صرفه اســت که بــا پرداخت‬ ‫وجوهــی ناحــق فروشــنده را راضــی بــه تحویــل‬ ‫کاال قبــل از سررســید چــک کنــد‪ .‬فروشــنده‬ ‫هــم حســب ظاهــر بــه اعتبــار ضمانــت نامه ای‬ ‫که در ان تعهد بی قید و شــرط برای پرداخت‬ ‫صــد در صــد قیمــت کاال شــده‪ ،‬شــرط خریــدار‬ ‫را مــی پذیــرد‪ .‬در اینجــا تبانــی بیــن خریــدار‬ ‫و فروشــنده را کیفیــت ضمانــت نامــه بانکــی‬ ‫( تعهــد بــه صــد در صــد بهــای کاال و وثائــق‬ ‫ضعیــف ) فراهــم کــرده اســت‪ .‬لیکــن ممکــن‬ ‫اســت تبانــی بــه علــل و ابــزار دیگــری هــم‬ ‫رخ دهــد‪ .‬کــه در ایــن مقالــه علــت شــایع کــه‬ ‫ضمانــت نامــه بانکــی بــوده تشــریح گردیــد‪.‬‬ ‫علیهــذا ‪ .............‬ادامــه در قســمت بعــدی‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫دستگیر ی ‪ ۸‬خرده فروش مواد‬ ‫در مناطق مرزی گنبدکاووس‬ ‫فرمانــده هنــگ مــرزی اتــرک اســتان گلســتان اعــام کــرد‪۸ :‬‬ ‫خــرده فــروش موادمخــدر و معتــاد همــراه بــا یــک کیلــو و ‪۱۵۰‬‬ ‫گــرم مــواد مخــدر در حــوزه مــرزی بخــش داشــلی برون شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس واقــع در شــرق اســتان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدرضــا ســراوانی بــا تشــریح عملکــرد مرزبانــان‬ ‫هنــگ مــرزی اتــرک در ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مرزبانــان بــا اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی موفــق‬ ‫شــدند ایــن افــراد را دســتگیر کننــد چهــار نفــر از انهــا خــرده‬ ‫فــروش موادمخــدر و چهــار نفــر دیگــر معتــاد بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر خــرده فروشــان مــواد مخــدر ‪ ،‬مرزبانــان‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ابرســانی شــمال بــا مســئولیت محــدود‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 462‬و شناســه ملــی ‪ 10861741670‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1398/09/17‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ :‬مســعود رزاق نــژاد ابــرس بــه کدملــی ‪( 2030228011‬‬ ‫مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره ) و ناز حســینلو قزلجه به کدملی‬ ‫‪ ( 6029879189‬نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ) و حمیــد رزاق نــژاد‬ ‫ابــرس بــه کدملــی‪( 2031555820‬رئیــس هیئــت مدیــره ) بســمت‬ ‫اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره شــرکت بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ .‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد اور و بانکــی از قبیــل‬ ‫چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــرات و اســناد مالــی و قراردادهــا بــا امضــاء مشــترک‬ ‫ثابــت اقــای مســعود رزاق نــژاد ابــرس (مدیــر عامــل و عضــو هیئــت‬ ‫مدیــره) بــه همــراه اقــای حمیــد رزاق نــژاد ابــرس (رئیــس هیئــت‬ ‫مدیــره) همــراه بــا مهرشــرکت و ســایر اوراق عــادی و اداری و غیــر‬ ‫تعهــدی بــا امضــاء منفــرد اقــای مســعود رزاق نــژاد ابــرس (مدیــر‬ ‫عامــل و عضــو هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی‬ ‫باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس (‪)725795‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی معقــول ســازه‬ ‫گلســتان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 1304‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14003063772‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ‪ 1397/08/26‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬دســتور‬ ‫جلســه ‪ :‬الحــاق بــه موضــوع فعالیــت شــرکت پــس از بحــث و‬ ‫بررســی مجمــع مقــرر گردیــد کــه الحــاق موضــوع ‪* :‬رشــته اب ‪ :‬دربــر‬ ‫گیرنــده امــور پیمانــکاری مربــوط بــه بندهــا و ســدها و ســاختمانهای‬ ‫نیروگاهــی ابــی و ســازه هــای هیدرولیکــی و تونــل هــای اب مخــازن‬ ‫اب و شــبکه هــای توزیــع اب ‪ .‬تاسیســات و تجهیــزات تصفیــه خانــه‬ ‫های اب و فاضالب بزرگ ‪ .‬خطوط انتقال اب ‪ .‬ایســتگاههای پمپاژ‬ ‫اب و فاضــاب بــزرگ ‪ .‬شــبکه هــای جمــع اوری و انتقــال فاضــاب ‪.‬‬ ‫کانالهــای انتقــال اب و شــبکه هــای ابیــاری و زهکشــی ‪ .‬ســازه هــای‬ ‫دریایــی و ســاحلی ‪ .‬احــداث حوضچــه هــاو اســتخرهای پــرورش و‬ ‫تکثیــر ابزیــان ‪ .‬عملیــات ســاختمانی ســیویل تصفیــه خانــه هــای اب‬ ‫و فاضــاب نظایــر ان بــه فعالیــت شــرکت اضافــه میگــردد و مــورد‬ ‫تصویــب قــرار گرفــت ‪ .‬در نتیجــه مــاده ‪ 2‬در اساســنامه بــه شــرح‬ ‫مذکــور اصــاح و اضافــه گردیــد ‪- .‬در کلیــه مــوارد در صــورت لــزوم‬ ‫پــس از کســب مجــوز از مراجــع ذیصــاح (ثبــت موضــوع فعالیــت‬ ‫مذکــور بــه منزلــه اخــذ وصــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد ) اداره کل‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری بنــدر گــز (‪)725789‬‬ ‫دو شــکارچی متخلــف را نیــز در حیــن صیــد پرنــدگان شــکاری‬ ‫در روســتای کرنــد دســتگیر و دو دســتگاه موتورســیکلت‪ ،‬چهــار‬ ‫تله شــکاری و یــک قطعــه پرنــده باقرقــره از انــان کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده هنــگ مــرزی اتــرک گلســتان ادامــه داد‪ :‬یــک متخلــف‬ ‫دیگــر نیــز بــه دلیــل داشــتن ســاح شــکاری غیرمجــاز در ایســت و‬ ‫بازرســی ســه راهــی داشــلی برون دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ ۲۰‬هزار سرباز در دستگاه های‬ ‫اجرایی به کار گرفته می شوند‬ ‫مســوول امــور دســتگاه های اجرایــی حــوزه مشــمولین امریــه معاونــت توســعه‬ ‫روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری اعــام کــرد کــه بــه طــور میانگیــن‬ ‫هــر ســال ‪ ۲۰‬هــزار نفــر ســرباز وظیفــه بــا تحصیــات دانشــگاهی و تخصصــی در‬ ‫دســتگاه های اجرایــی کشــور بــه کار گرفته می شــوند‪.‬‬ ‫مهــدی علیمردانــی در جلســه تشــریح قوانیــن بهره منــدی از نیروهــای‬ ‫وظیفــه امریــه شهرســتان گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬بــه کارگیــری ایــن‬ ‫ســربازان براســاس اصــل ‪ ۱۴۷‬قانــون اساســی و بــا هماهنگــی و همــکاری‬ ‫متقابــل ســتادکل نیروهــای مســلح و دفتــر معاونــت توســعه روســتایی و‬ ‫مناطــق محــروم نهــاد ریاســت جمهــوری صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۷۰ :‬درصــد اســتفاده از ســربازان امریــه در دســتگاه های اجرایــی‬ ‫کشــور مربــوط بــه اســتان های کــم برخــوردار و مــرزی و شهرســتان های‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه در اســتان های برخــوردار می باشــد کــه متناســب بــا‬ ‫نیــاز تخصصــی هــر دســتگاه اجرایــی و صرفــا بــا موافقــت رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫علیمردانــی اضافــه کــرد‪ :‬هــر دســتگاه اجرایــی کــه نیــاز بــه اســتفاده از‬ ‫ســرباز وظیفــه امریــه دارد بایــد طــرح توجیهــی الزم و تخصــص مــورد نیــاز‬ ‫را تهیــه و بــه دفتــر معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق محــروم نهــاد‬ ‫ریاســت جمهــوری ارائــه دهــد تــا در جلســه مشــترک بــا ســتاد کل نیروهــای‬ ‫مســلح مطــرح و تصویــب شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد کــه امــوزش و پــرورش‪ ،‬جهادکشــاورزی‪ ،‬منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬بخشــداری ها‪ ،‬تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫صنــدوق کارافرینــی امیــد‪ ،‬شــبکه بهداشــت و درمــان‪ ،‬شــرکت های اب‬ ‫و فاضــاب شــهری و روســتایی‪ ،‬راه و شهرســازی و اتــش نشــانی ها‪،‬‬ ‫ظرفیــت باالیــی بــرای اســتفاده از ســربازان امریــه دارنــد کــه می تواننــد از‬ ‫انهــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫علیمردانــی افــزود‪ :‬ســربازان امریــه در مــدت دو ســال خدمــت ســربازی‬ ‫خــود می تواننــد دانــش خــود را بــا تجربــه کارشناســی دســتگاه اجرایــی‬ ‫محــل خدمــت‪ ،‬تلفیــق و تجربه انــدوزی کننــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫فرزندان خود را در انتخاب دوستان شایسته یاری کنیم‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪228‬‬ ‫کشف ‪ 210‬کیلو‬ ‫تریاک در گرگان‬ ‫سربازان والیت این خوشحالی را از‬ ‫کام استکبار بیرون می کشند‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف‬ ‫‪ 210‬کیلــو تریــاک طــی یــک عملیــات‬ ‫موفقیــت امیــز پلیســی در شهرســتان‬ ‫«گــرگان» خبــر داد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتان گفت‪ :‬شــاید امروز دشــمنان از شــهادت این ســردار‬ ‫رشــید اســام خوشــحال باشــند امــا مطمئــن باشــند بــا فرمــان رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب‪ ،‬ملــت بــزرگ ایــران و ســربازان والیــت در جهــان اســام ایــن خوشــحالی‬ ‫از کام اســتکبار بیــرون کشــیده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی ضمــن تســلیت و محکومیــت شــهادت ســپهبد‬ ‫قاســم ســلیمانی از ســوی تروریسـت های امریکایــی اظهارداشــت‪ :‬قطعــا امــروز‬ ‫روز بســیار تلخــی بــرای ملــت ایــران و مســتضعفان جهــان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هرجــا مظلومیــت و اســام وجــود دارد نــام حــاج قاســم ســلیمانی بــه‬ ‫عنــوان فاتــح قلب هــا و جنگ هــا مطــرح اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان افــزود‪ :‬سرلشــکر ســلیمانی بــرای ملت هــای مظلــوم‬ ‫منطقــه و از بیــن بــردن داعــش کــه نظــام ســلطه ان را بــه وجــود اورده بــود‪،‬‬ ‫زحمت هــای زیــادی کشــید‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» در گفــت‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا موادمخــدر اســتان پــس از یــک‬ ‫ســری اقدامــات اطالعاتــی و بررســی هــای‬ ‫تخصصــی موفــق بــه شناســایی یکــی از‬ ‫ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه متهــم قصــد داشــت مــواد افیونــی‬ ‫را از جنــوب کشــور بــه اســتان وارد کنــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا رصــد دقیــق مامــوران‪،‬‬ ‫خــودرو متهــم بالفاصلــه پــس از ورود‬ ‫بــه اســتان در محــور «توسکســتان»‬ ‫شناســایی و پــس از یــک تعقیــب و گریز‬ ‫کوتــاه پلیســی متوقــف و در بازرســی از‬ ‫ان ‪ 210‬کیلــو تریــاک کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک قاچاقچــی‬ ‫در ایــن عملیــات و معرفــی وی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس گلســتان‬ ‫بــرای دفــاع از امنیــت و ارامــش مــردم شــبانه‬ ‫روز در نقــاط مختلــف حضــور فعــال داشــته‬ ‫و اجــازه جــوالن بــه مجرمــان و قاچاقچیــان‬ ‫را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫رییس کل دادگستری خراسان شمالی‪:‬‬ ‫جنایت امریکا با حقوق بشر منافات دارد‬ ‫رییــس کل دادگســتری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬جنایــت ســبعانه‬ ‫امریــکا در تــرور ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و شــهیدان محــور‬ ‫مقاومــت‪ ،‬بــا تمامــی موازیــن حقــوق بشــر جهانــی منافــات دارد‪.‬‬ ‫االســام‬ ‫حجــت‬ ‫اســدالله جعفــری در‬ ‫اییــن بزرگداشــت ســردار‬ ‫ســلیمانی در مصــای‬ ‫حضــرت امــام خمینــی‬ ‫اســتان‬ ‫مرکــز‬ ‫(ره)‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬کــه‬ ‫بــا حضــور چشــمگیر‬ ‫مــردم والیــی بجنــورد و‬ ‫مســووالن اســتانی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬هیچیــک‬ ‫از معیارهــا و موازیــن‬ ‫حقوقــی جهــان‪ ،‬اقدامــات‬ ‫تروریســتی امریــکا بــرای به‬ ‫شــهادت رســاندن ســردار‬ ‫ســلیمانی و شــهدای محــور‬ ‫مقاومــت را نمــی پذیــرد و‬ ‫در واقــع شــیطان بــزرگ بــا‬ ‫ســلطه گری در کشــوری‬ ‫بیگانــه حضــور یافتــه و بــا پایمــال کــردن حقــوق و ازادی مــردم‪،‬‬ ‫حقــوق ضــد بشــری خــود را بــرای جهانیــان اشــکار کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حــاج قاســم ســلیمانی نــه تنهــا مالــک اشــتر والیــت‬ ‫بلکــه عمــار یاســر نیــز بــود زیــرا کــه ایــن ســردار بــزرگ در دفــاع‬ ‫از مظلومــان محــدود بــه مرزهــای ملــی نبــود و بــرای یــاری‬ ‫ســتمدیدگان و زخــم خــوردگان اســتکبار‪ ،‬بــا اذن ولــی امــر زمــان‪،‬‬ ‫در هــر شــهر و دیــاری حضــور مــی یافــت و در حقیقــت نقــش‬ ‫روشــنگری در ایجــاد وحــدت بیــن مســلمانان جهــان را داشــت‪.‬‬ ‫جعفــری بــا بیــان اینکــه انتقــام ســردار شــهید ســلیمانی را‬ ‫خواهیــم گرفــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یقینــا مهــار ایــن اتشــی کــه‬ ‫امریــکا برافروختــه اســت بــه دســت خــود مســتکبران نخواهــد‬ ‫بــود و ایــن رزمنــدگان اســام و مجاهــدات جبهــه مقاومــت‬ ‫هســتند کــه نتیجــه جنــگ را مشــخص خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ادعــای ســخیف رییــس جمهــوری امریــکا کــه‬ ‫ایــن اقــدام را بــرای جلوگیــری جنــگ انجــام داده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اقــای ترامــپ‪ ،‬شــما گفتیــد کــه بــرای جلوگیــری از جنــگ ایــن‬ ‫جنایــت فجیــع را مرتکــب شــدید و اکنــون بایــد منتظــر پاســخ‬ ‫قاطــع و انتقــام ســخت رزمنــدگان اســام باشــید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه راه شــهید ســلیمانی ادامــه خواهــد داشــت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایثــار و رشــادت شــهید ســلیمانی‪ ،‬طبــق ایــه هــای قرانــی‬ ‫فراتــر از ایثــار و فــداکاری تاجرانــه‪ ،‬و از نــوع باذالنــه بــود چــون‬ ‫ان بزرگــوار همــه دارایــی اش‪ ،‬را در کفــه اخــاص قــرار داد و‬ ‫هیچــگاه از یــاری و دفــاع از مظلومــان جهــان غافــل نشــد‪.‬‬ ‫برخورد ‪ 405‬با تویوتا ‪2‬‬ ‫کشته بر جای گذاشت‬ ‫رئیــس پلیــس راه «چمــن بیــد» از برخــورد‬ ‫یــک دســتگاه خــودروی ســواری ‪ 405‬بــا تویوتــا‬ ‫در محــور «جــوزک» بــا ‪ 2‬کشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد «هــادی مهربــان» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫یــک مــورد تصــادف در کیلومتــر ‪ 3‬محــور‬ ‫«جــوزک» بالفاصلــه تیــم گشــت پلیــس راه‬ ‫بــه همــراه عوامــل امــدادی بــه محــل مــورد‬ ‫نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه «چمــن بیــد» بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه بــا حضــور عوامــل گشــت پلیــس‬ ‫راه در محــل مشــخص شــد‪ ،‬تصــادف بیــن‬ ‫یــک دســتگاه خــودروی ‪ 405‬و یــک دســتگاه‬ ‫تویوتــا بــه وقــوع پیوســته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫اثــر ایــن حادثــه سرنشــین و راننــده خــودروی‬ ‫‪ 405‬بــه علــت شــدت جراحــات وارده در دم‬ ‫فــوت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکه کارشناســان پلیــس راه‬ ‫علــت ایــن حادثــه را انحــراف بــه چــپ خــودروی‬ ‫‪ 405‬اعــام کردنــد‪ ،‬از راننــدگان عزیــز خواســت‬ ‫تــا بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و‬ ‫رانندگــی از بــروز ایــن گونــه حــوادث تلــخ و‬ ‫دلخــراش پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪228‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬از عناصــر اصلــی فیلمســازی ‪ -‬بــورس معروف مبــادالت انرژی در‬ ‫امریکا‪ -2.‬ســال پراب و بارندگی ‪ -‬پرهیزکار ‪ -‬اشــاره‬ ‫‪ -3‬بی حد و اندازه ‪ -‬گام ها ‪ -‬واحد سطح ‪ -‬گل سرخ‬ ‫‪ -4‬مشقت ‪ -‬دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه‬ ‫‪ -5‬تنها ‪ -‬باال رفتن قیمت کاالها ‪ -‬مرکز فالســفه ‪ -‬حرف همراهی‬ ‫‪ -6 .‬دیــروز ‪ -‬پــول ســامورائی ها ‪ -‬نوعــی متــکا ‪ -‬تنه درخت‬ ‫‪ -7‬جوانمرد ‪ -‬صنم ‪ -‬دستوری‬ ‫‪ -8‬نام وزیر دارایی ونزوئال‬ ‫‪ -9‬خروشــان ‪ -‬عــدد فوتبالــی ‪ -‬جدیــد ترکــی ‪ -10 .‬بخشــی از پــا ‪-‬‬ ‫بــاال رفتــن ســطح عمومــی قیمت هــا ‪-‬‬ ‫ماالمــال ‪ -‬رغبــت زیــاد‪ -11.‬انبــار کشــتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ محــل عبــور ‪ -‬از طوایــف قریــش ‪ -‬تکــه‬‫‪1‬‬ ‫پارچــه ‪ -12 .‬ادب کــردن ‪ -‬شــهری در‬ ‫المــان ‪ -13 .‬کافــی ‪ -‬رود اروپایــی ‪ -‬فــرد‬ ‫‪2‬‬ ‫یــا گــرو ه محافــظ ‪ -‬پســر مازنــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬رودخانــه کوچــک و فرعــی ‪-‬‬ ‫فناپذیــر ‪ -‬خبــره در کار‪ -15.‬ثبــات قــدم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -‬از عوامــل موثــر بــر نــرخ دالر‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪-1‬عبــارت اســت از حمــل کاال از یــک‬ ‫نقطــه بــه نقطــه دیگــر کشــور از راه‬ ‫دریــا یــا رودخانه هــای مــرزی ‪ -‬از‬ ‫مقوله هــای مهــم اقتصــادی‬ ‫‪ -2‬رنــگ اســمان ‪ -‬قلیــل ‪ -‬جــاری ‪-‬‬ ‫فایــده‪ -3.‬قانونــی ‪ -‬از درجــات ارتــش‬ ‫ تصدیــق روســی‬‫‪ -4‬از پســاوند های صیغــه مبالغــه‬ ‫صفــت فاعلــی ‪ -‬گوژپشــت ‪ -‬جهانگرد‬ ‫ونیــزی‪ -5.‬نقــش هنــری ‪ -‬تاجــر‬ ‫ شهرنشــینی‪ -6.‬پادشــاه مغولــی ‪-‬‬‫مســاعدت ‪ -‬شــیره خرمــا‬ ‫‪ -7‬شــرکت امریکایــی کــه بــا‬ ‫رســوایی های مالــی خــود موجــب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اســیب رســیدن بــه ســرمایه گذاران و کاهــش ســرمایه گذاری‬ ‫خــود شــد ‪ -‬یــار زیبــا ‪ -‬نوعــی شــلوار جیــن‪ -8.‬کشــتی جنگی ‪ -‬تیر‬ ‫پیکانــدار ‪ -‬ضمیــر جمــع ‪ -‬ماتــرک‬ ‫‪ -9‬اســمان ‪ -‬ناشــنوا و الل ‪ -‬ابیــار‪ -10.‬منقــار کوتــاه ‪ -‬بنــدری‬ ‫در اوکرایــن ‪ -‬پــول انگلیــس‪ -11.‬نیروهــای مســلح یــک کشــور‪-‬‬ ‫یکــدل ‪ -‬گوشــت اذری‪ -12.‬دوســتان ‪ -‬گاز جــو ‪ -‬درس کشــیدنی‬ ‫‪ -13‬نت سوم موسیقی ‪ -‬تئاتر ‪ -‬بی همتا‬ ‫‪ -14‬میانــه کــوه ‪ -‬محــل خریــد و فــروش اوراق بهــادار ‪ -‬رهــا و‬ ‫ازاد ‪ -‬میــوه نــارس‪ -15.‬اداری ‪ -‬منســوب بــه علمــی کــه بــه ارتقای‬ ‫شــئون مالــی می پــردازد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫چهارشنبــه ‪ 18‬دی ‪1398‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 28‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!