روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 227 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 227

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 227

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 227

‫با حکم فرمانده معظم کل قوا؛‬ ‫سردار سرتیپ قاانی به فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب شد‬ ‫درپــی شــهادت ســردار پرافتخــار حــاج قاســم ســلیمانی‪ ،‬حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای فرمانــده‬ ‫معظــم کل قــوا بــا صــدور حکمــی ســردار ســرتیپ پاســدار اســماعیل قاانــی را بــه فرماندهــی‬ ‫نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی منصــوب کردنــد‪.‬‬ ‫متن حکم فرمانده معظم کل قوا به شرح زیر است‪:‬‬ ‫حم‬ ‫بس‬ ‫م اهلل ارل ن ارلحیم‬ ‫عــروج شــهید عالی مقــام ســردار پرافتخــار حــاج قاســم ســلیمانی رضــوان اللــه علیــه‪،‬‬ ‫درپــی‬ ‫ِ‬ ‫فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را بــه ســردار ســرافراز ســرتیپ‬ ‫اســماعیل قاانــی کــه در شــمار برجســته ترین فرماندهــان ســپاه در دفــاع مقــدس بــوده و در‬ ‫طــول ســالیان متمــادی در نیــروی قــدس در کنــار ســردار شــهید در منطقــه خدمــت کــرده اســت‬ ‫می ســپارم‪ .‬برنام ـه ی ان نیــرو عینــا ً همــان برنام ـه ی دوران فرماندهــی شــهید ســلیمانی اســت‪.‬‬ ‫از هم ـه ی همــکاران ان نیــرو حضــور و همــکاری انــان را بــا ســردار قاانــی خواهانــم و توفیــق و‬ ‫تاییــد و هدایــت الهــی را بــرای ایشــان مســالت میکنــم‪.‬‬ ‫سید علی خامنه ای‪ ۱۳ -‬دی ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫شنبــه ‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫پیام رهبر انقالب اسالمی در پی‬ ‫شهادت سردار بزرگ و پرافتخار حاج‬ ‫قاسم سلیمانی و همراهان او‪:‬‬ ‫انتقام سخت در انتظار‬ ‫جنایتکاران حادثه‬ ‫دیشب خواهد بود‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 27‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫انتقام سخت در انتظار جنایتکاران‬ ‫خواهد بود‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫در پیــام مهمــی شــهادت ســردار‬ ‫بــزرگ و پرافتخــار اســام‬ ‫ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و‬ ‫همراهــان ایشــان بویــژه مجاهد‬ ‫بــزرگ ابومهــدی المهنــدس را‬ ‫تبریــک و تســلیت گفتنــد و‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه انتقــام‬ ‫ســختی در انتظــار جنایتــکاران‬ ‫حادثــه دیشــب خواهــد بــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬خــط جهــاد‬ ‫و مقاومــت بــا انگیــزه مضاعــف‬ ‫ادامــه خواهــد یافت‪ ،‬همــه‬ ‫دلبســتگان مقاومــت خونخــواه‬ ‫شــهید ســلیمانی هســتند و‬ ‫ادامــه مبــارزه و دســت یافتــن‬ ‫بــه پیــروزی نهایــی کام قاتــان‬ ‫و جنایتــکاران را تلــخ تــر خواهــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫متن پیام حضرت ایت الله خامنه ای‬ ‫به این شرح است‪:‬‬ ‫حم‬ ‫بس‬ ‫م اهلل ارل ن ارلحیم‬ ‫ملت عزیز ایران!‬ ‫ســردار بــزرگ و پرافتخــار اســام‬ ‫اســمانی شــد‪ .‬دیشــب ارواح طیبــه‬ ‫شــهیدان‪ ،‬روح مطهــر قاســم‬ ‫ســلیمانی را در اغوش گرفتند‪ .‬ســالها‬ ‫مجاهــدت مخلصانــه و شــجاعانه در‬ ‫میدانهــای مبــارزه با شــیاطین و اشــرار‬ ‫عالم‪ ،‬و ســالها ارزوی شــهادت در راه‬ ‫خــدا‪ ،‬ســرانجام ســلیمانی عزیــز را بــه‬ ‫ایــن مقــام واال رســانید و خــون پــاک‬ ‫او بــه دســت شــقی ترین احــاد بشــر‬ ‫بــر زمیــن ریخــت‪ .‬ایــن شــهادت بــزرگ‬ ‫را بــه پیشــگاه حضــرت بقیهاللــه‬ ‫ارواحنــا فــداه و بــه روح مطهــر خــود‬ ‫او تبریــک و بــه ملــت ایــران تســلیت‬ ‫عــرض میکنــم‪ .‬او نمونه ی برجســته ای‬ ‫از تربیت شــدگان اســام و مکتــب‬ ‫امــام خمینــی بــود‪ ،‬او همــه ی عمــر‬ ‫خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانیــد‪.‬‬ ‫شــهادت پــاداش تــاش بی وقفــه ی‬ ‫او در همــه ی ایــن ســالیان بود‪.‬بــا‬ ‫رفتــن او بــه حــول و قــوه ی الهــی کار‬ ‫او و راه او متوقــف و بســته نخواهــد‬ ‫شــد ولــی انتقــام ســختی در انتظــار‬ ‫جنایتکارانــی اســت کــه دســت پلیــد‬ ‫خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدای‬ ‫حادثــه ی دیشــب الودنــد‪ .‬شــهید‬ ‫ســلیمانی چهــره ی بین المللــی‬ ‫مقاومــت اســت و همـه ی دلبســتگان‬ ‫مقاومــت خونخــواه اوینــد‪ .‬همــه ی‬ ‫دوســتان ‪-‬و نیــز همــه ی دشــمنان‪-‬‬ ‫بداننــد خــط جهــاد و مقاومــت بــا‬ ‫انگیــزه ی مضاعــف ادامــه خواهــد‬ ‫یافــت و پیــروزی قطعــی در انتظــار‬ ‫مجاهــدان ایــن راه مبــارک اســت‪.‬‬ ‫فقــدان ســردار فــداکار و عزیــز مــا تلــخ‬ ‫اســت ولــی ادامــه مبــارزه و دســت‬ ‫یافتــن بــه پیــروزی نهایــی کام قاتــان‬ ‫و جنایتــکاران را تلخ تــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ملــت ایــران یــاد و نــام شــهید‬ ‫عالیمقــام ســردار ســپهبد قاســم‬ ‫ســلیمانی و شــهدای همــراه او‬ ‫بویــژه مجاهــد بــزرگ جهــان اســام‬ ‫جنــاب اقــای ابومهــدی المهنــدس‬ ‫را بــزرگ خواهــد داشــت و اینجانــب‬ ‫ســه روز عــزای عمومــی در کشــور‬ ‫اعــام میکنــم و بــه همســر گرامــی‬ ‫و فرزنــدان عزیــز و دیگــر بســتگان‬ ‫ایشــان تبریــک و تســلیت می گویــم‪.‬‬ ‫سیّدعلی خامنه ای‬ ‫‪ ۱۳‬دی ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در منزل سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی‪:‬‬ ‫حاج قاسم در راه خدا و انجام وظیفه از هیچکس و هیچ چیز پروا نداشت‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی امشــب (جمعــه) بــا حضــور در منــزل ســردار بــزرگ و پــر افتخــار اســام ســپهبد شــهید‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی‪ ،‬ضمــن تفقــد از خانــواده شــهید‪ ،‬شــهادت ان مجاهــد مخلــص و عالی مقــام را تبریــک و‬ ‫تســلیت گفتنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره بــه اخــاص و فــداکاری شــهید ســلیمانی‪ ،‬گفتنــد‪ :‬حــاج قاســم بارهــا و بارهــا در‬ ‫معــرض شــهادت قــرار گرفتــه بــود امــا در راه خــدا و انجــام وظیفــه و جهــاد‪ ،‬از هیچ کــس و هیــچ چیــز پــروا نداشــت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬شــهادت ســردار ســلیمانی بــه دســت خبیث تریــن افــراد عالــم یعنــی امریکایی هــا و افتخــار‬ ‫انهــا بــه ایــن جنایــت را یــک ویژگــی ممتــاز بــرای ان مجاهــد شــجاع برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬جهــاد او جهــاد‬ ‫بزرگــی بــود و خداونــد نیــز شــهادت او را شــهادت بزرگــی قــرار داد‪ .‬ایــن نعمــت عظیــم بــر حــاج قاســم کــه شایســته ان‬ ‫بــود‪ ،‬گــوارا باشــد‪ .‬حــاج قاســم بایــد همین جــور بــه شــهادت می رســید‪.‬‬ ‫ایشــان بــا طلــب نــزول صبــر و ســکینه الهــی بــر دل خانــواده ســردار شــهید و دلهــای همه مــردم ایــران‪ ،‬افزودنــد‪ :‬امروز‬ ‫دیدیــد کــه مــردم در شــهرهای مختلــف کشــور بــا چــه جمعیــت و ارادتــی بــه خیابانهــا امدنــد‪ ،‬مراســم تشــییع را نیــز‬ ‫خواهیــد دیــد‪ ،‬ایــن نعمتهــا مقابــل چشــم مــا اســت تــا ارزش شــهادت را متوجــه شــویم‪ .‬خوشــا به حــال حــاج قاســم که‬ ‫بــه ارزویــش رســید‪ ،‬او شــوق شــهادت داشــت و بــرای ان اشــک می ریخــت و داغــدار رفقــای شــهیدش بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه جهــاد بیرونــی متکــی بــه جهاد اکبــر یعنی جهــاد درونی اســت‪ ،‬خطاب‬ ‫بــه دختــر شــهید گفتنــد‪ :‬همــه مــردم عــزادار و قــدردان پــدر شــما هســتند و ایــن قدردانــی در اثــر اخــاص بزرگــی اســت‬ ‫کــه در ان مــرد وجــود داشــت‪ ،‬چــرا کــه دلهــا بــه دســت خداســت و بــدون اخــاص‪ ،‬دلهــای مــردم اینگونــه متوجــه‬ ‫نمی شــود‪ .‬خداونــد بــه همــه مــا و بــه همــه ملــت ایــران عــوض خیــر عنایــت بفرمایــد‪.‬‬ ‫زندگینامه سردار سپهبد قاسم سلیمانی‬ ‫قاســم ســلیمانی (‪۱۳۹۸-۱۳۳۵‬ش) فرمانــده ســپاه قــدس‪ .‬او‬ ‫در دوران جنــگ ایــران و عــراق فرمانــده لشــکر ‪ ۴۱‬ثاراللــه و‬ ‫از فرماندهــان عملیات هــای والفجــر هشــت‪ ،‬کربــای چهــار و‬ ‫کربــای پنــج بــود‪.‬‬ ‫قاســم ســلیمانی در ســال ‪۱۳۷۹‬ش از ســوی ایت اللــه‬ ‫خامنــه ای رهبــر جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬بــه فرماندهــی‬ ‫ســپاه قــدس منصــوب شــد‪ .‬پــس از ظهــور داعــش در عــراق و‬ ‫ســوریه‪ ،‬ســلیمانی بــه عنــوان فرمانــده ســپاه قــدس بــا حضــور‬ ‫در ایــن مناطــق و ســازماندهی نیروهــای مردمــی‪ ،‬بــه مبــارزه‬ ‫بــا ایــن گــروه پرداخــت‪ .‬او در ‪ ۱۳‬دی ‪ ۱۳۹۸‬توســط نیروهــای‬ ‫امریکایــی در بغــداد بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪۱۳۸۹‬ش‪ ،‬موفــق بــه اخــذ درجــه سرلشــکری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫زندگی نامه حاج قاسم سلیمانی‬ ‫قاســم ســلیمانی فرزنــد حســن در ‪ ۲۰‬اســفند ‪۱۳۳۵‬ش‬ ‫در شهرســتان رابُــر از توابــع اســتان کرمــان در ایــل عشــایر‬ ‫ســلیمانی بــه دنیــا امــد‪ .‬وی در ‪ ۱۸‬ســالگی بــه اســتخدام اداره‬ ‫اب کرمــان درامــد‪ .‬او در حــوادث انقــاب اســامی ایــران‬ ‫بــا روحانــی مشــهدی بــه نــام رضــا کامیــاب اشــنا شــد و او را‬ ‫وارد جریانــات انقــاب کــرد‪ .‬بــه نقــل از ســهراب ســلیمانی‪،‬‬ ‫بــرادرش یکــی از گرداننــدگان اصلــی راهپیمایی هــا و‬ ‫اعتصابــات کرمــان در زمــان انقــاب بــود‪.‬‬ ‫ســلیمانی در ‪ ۱۳‬دی ‪۱۳۹۸‬ش در حمله نیروهای امریکایی‬ ‫بــه خــودروی حامــل وی در بغــداد بــه همــراه چنــد تــن دیگــر‬ ‫از جمله ابومهدی المهندس معاون حشــد الشــعبی (بســیج‬ ‫مردمــی عــراق) بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫قاسم سلیمانی در دوران جنگ ایران و عراق‬ ‫قاســم ســلیمانی پــس از انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬در ســال‬ ‫‪۱۳۵۹‬ش عضــو ســپاه پاســدارن انقــاب اســامی شــد و‬ ‫هم زمــان بــا شــروع جنــگ ایــران و عــراق‪ ،‬چنــد گــردان را در‬ ‫کرمــان امــوزش داده و بــه جبهه هــا فرســتاد‪.‬‬ ‫وی در دوره ای فرماندهــی ســپاه اذربایجــان غربــی را بــر‬ ‫عهــده داشــت‪ .‬ســلیمانی در ســال ‪۱۳۶۰‬ش بــا حکــم محســن‬ ‫رضایــی فرمانــده وقــت ســپاه پاســدارن‪ ،‬بــه عنــوان فرمانــده‬ ‫لشــکر ‪ ۴۱‬ثاراللــه منصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی در جنــگ عــراق علیــه ایــران‪ ،‬از فرماندهان عملیات های‬ ‫والفجــر ‪ ،۸‬کربــای ‪ ۴‬و کربــای ‪ ۵‬بــود‪ .‬عملیــات کربــای ‪۵‬‬ ‫از مهم تریــن عملیات هــای ایــران در دوران جنــگ دانســته‬ ‫شــده کــه تضعیــف موقعیــت سیاســی و نظامــی ارتــش بعث‬ ‫عــراق و تثبیــت اوضــاع بــه ســود قــوای نظامــی ایــران از نتایــج‬ ‫ان ارزیابــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســلیمانی پــس از پایــان جنــگ ایــران و عــراق در ســال ‪۱۳۶۷‬ش‪،‬‬ ‫بــه کرمــان بازگشــت و درگیــر جنــگ بــا اشــراری شــد کــه از مرزهــای‬ ‫شــرقی ایــران هدایــت می شــدند‪ .‬ســلیمانی تــا قبــل از انتصــاب‬ ‫بــه فرماندهــی ســپاه قــدس‪ ،‬بــا باندهــای قاچــاق مــواد مخــدر در‬ ‫مرزهــای ایــران و افغانســتان می جنگیــد‪.‬‬ ‫او در بهمــن ســال ‪۱۳۸۹‬ش از ســوی ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬فرمانــده‬ ‫کل قــوای نظامــی ایــران‪ ،‬درجــه سرلشــکری را دریافــت کرد‪.‬‬ ‫فرماندهی سپاه قدس‬ ‫قاســم ســلیمانی در ســال ‪۱۳۷۹‬ش از ســوی ایت اللــه‬ ‫خامنـه ای‪ ،‬رهبــر جمهــوری اســامی ایــران بــه فرماندهــی ســپاه‬ ‫قــدس منصــوب شــد‪ .‬بــر اســاس گــزارش نقــل شــده از مرکــز‬ ‫ویــژه اطالعــات اســرائیل‪ ،‬ســپاه قــدس در ســال ‪۱۹۹۰‬م جهــت‬ ‫افزایــش فعالیــت برون مــرزی ایــران شــکل گرفــت و ســلیمانی‬ ‫پــس از احمــد وحیــدی دومیــن فرمانــده ســپاه قــدس ایــران شــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ ،‬قاســم ســلیمانی نقــش کلیــدی در‬ ‫تقویــت نفــوذ ایــران در خاورمیانــه بــه ویــژه در ناارامی هــای‬ ‫منطق ـه ای معــروف بــه بیــداری اســامی (بهــار عربــی) ایفــا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬همچنیــن در ایــن گــزارش امــده اســت کــه ایران‬ ‫بــه کمــک راهبردهــای قاســم ســلیمانی نفــوذش را در عــراق‪،‬‬ ‫ســوریه و حمایــت از حوثی هــای یمــن بیشــتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫حضور در عراق‪ ،‬سوریه و مبارزه با داعش‬ ‫قاســم ســلیمانی از فرماندهــان مبــارزه علیــه داعــش در‬ ‫عــراق و ســوریه اســت‪.‬داعش گروهــی ســلفی بــود کــه پــس‬ ‫از ســقوط صــدام در عــراق و خــاء قــدرت در ایــن منطقــه‪ ،‬‬ ‫پدیــد امــد‪ .‬ایــران بــرای حفــظ امنیــت و کنتــرل منطقــه‪،‬‬ ‫مبــارزه بــا ایــن گــروه را اغــاز کــرد‪ .‬بــه نقل از خبرگزاری ایســنا‪،‬‬ ‫در ســال ‪۲۰۱۱‬م نیروهــای تحــت فرمــان ســلیمانی از جملــه‬ ‫لشــکر فاطمیــون و تیــپ زینبیــون جهــت مبــارزه بــا داعــش و‬ ‫نیروهــای شورشــی راهــی ســوریه شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ســال ‪ ۲۰۱۴‬شــهر موصــل بــه تصــرف داعــش‬ ‫درامــد و بغــداد‪ ،‬پایتخــت عــراق نیــز تــا مــرز ســقوط پیــش‬ ‫رفــت؛ قاســم ســلیمانی بــا ســازماندهی بخشــی از نیروهــای‬ ‫حشــد الشــعبی نقــش موثــری در اخــراج داعــش از عــراق‬ ‫داشــت‪ .‬حیــدر العبــادی نخسـت وزیر وقــت عــراق ‪ ،‬از قاســم‬ ‫ســلیمانی بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن متحــدان عــراق در‬ ‫مبــارزه بــا داعــش نــام بــرد‪.‬‬ ‫قاســم ســلیمانی در نامـه ای خطــاب بــه ایــت اللــه خامنـه ای‬ ‫کــه ‪ ۳۰‬ابــان ‪۱۳۹۶‬ش در رســانه های ایــران منتشــر شــد‪،‬‬ ‫پایــان داعــش را اعــام کــرد و از برافراشــته شــدن پرچــم‬ ‫ســوریه در البوکمــال از شــهرهای ســوریه در نزدیکــی مــرز‬ ‫عــراق خبــر داد‪.‬‬ ‫روزنامــه اســرائیلی هاارتــص‪ ،‬ســلیمانی را متهــم بــه حضــور‬ ‫در عملیــات موشــکی علیــه اســرائیل و اقــدام علیــه یهودیــان‬ ‫دنیــا کــرد ه اســت‪.‬‬ ‫دریافت نشان ذوالفقار‬ ‫در ‪ ۱۹‬اســفند ‪۱۳۹۷‬ش ایت اللــه خامنــه ای رهبــر جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬نشــان ذوالفقــار ‪ -‬عالی تریــن نشــان نظامــی‬ ‫ایــران ‪ -‬را بــه ســلیمانی اهــدا کــرد‪ .‬طبــق ائین نامــه اهــدای‬ ‫نشــان های نظامــی جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ایــن نشــان‬ ‫بــه فرماندهــان عالی رتبــه و روســای ســتادهای عالی رتبــه در‬ ‫نیروهــای مســلح اهــدا می شــود کــه تدابیــر انهــا در طرح ریــزی‬ ‫و هدایــت عملیات هــای رزمــی موجــب حصــول نتایــج مطلــوب‬ ‫شــده باشــد‪ .‬پــس از انقــاب ایــران در ‪۱۳۵۷‬ش‪ ،‬ســلیمانی‬ ‫نخســتین کســی اســت کــه ایــن نشــان را دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هیئت های‬ ‫بازرسیانتخابات‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫تشکیلشد‬ ‫شنبه ‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫دبیــر هیئــت مرکــزی بازرســی‬ ‫انتخابــات کشــور بــا اشــاره بــه‬ ‫شــکل گیری هیئت هــای بازرســی در‬ ‫همــه اســتان ها گفــت‪ :‬در گام بعــدی‬ ‫بــرای شــعب اخــذ رای هــم بازرســانی‬ ‫تعییــن خواهنــد شــد‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫بازرســان ویــژه و سربازرســان هــم‬ ‫بــرای نظــارت دقیــق و منســجم بــر ایــن‬ ‫فراینــد‪ ،‬انتخــاب می شــوند‪.‬‬ ‫محمدعلــی یاســینی در همایــش‬ ‫توجیهــی هیئت هــای بازرســی اســتان‬ ‫گلســتان بــا تاکیــد بــر جایــگاه و نقــش‬ ‫ایــن هیئت هــا بــر ســامت انتخابــات‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بایــد بــا هرگونــه تخلــف کــه‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪227‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫اخرین وضعیت‬ ‫پرداخت بدهی های‬ ‫بیمه سالمت‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت بــا اشــاره بــه‬ ‫اغــاز ارزیابــی وســع بــا تــاش وزارت رفــاه اعالم کرد‬ ‫کــه تاکنــون یــک میلیــون نفــر درخواســت ارزیابــی‬ ‫وســع داده انــد کــه از ایــن تعــداد اطالعــات ‪۱۶۵‬‬ ‫هــزار خانــوار بــه مــا ارایــه شــده اســت‪.‬‬ ‫طاهــر موهبتــی در نشســت خبــری‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت از اغــاز ارزیابــی‬ ‫وســع بــا کمــک وزارت رفــاه خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه در ایــن طــرح تاکنــون یــک‬ ‫میلیــون نفــر ثبــت نــام و درخواســت ارزیابــی‬ ‫وســع کرده انــد‪ .‬جمعیتــی کــه در حــال‬ ‫حاضــر تاکیــد شــده کــه بیاینــد و خودشــان‬ ‫را بیمــه کننــد‪ ،‬جمعیتــی هســتند کــه طــی‬ ‫طــرح تحــول ســامت کــه بیمــه رایــگان بــود‪،‬‬ ‫مراجعــه نکردنــد‪ .‬در عیــن حــال پیش بینــی‬ ‫مــا ایــن بــود کــه ســه میلیــون نفــر مراجعــه‬ ‫کننــد کــه احتمــاال طــی شــش مــاه اینــده بــه‬ ‫ســه میلیــون نفــر برســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نظــام و حاکمیــت بــه‬ ‫ایــن عــزم رســیده کــه همــه از پوشــش بیمــه‬ ‫ای برخــوردار باشــند‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬از ایــن یــک‬ ‫میلیــون نفــری کــه درخواســت ارزیابــی وســع‬ ‫داده انــد و تمایــل دارنــد از یارانــه دولــت‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬در حقیقــت ‪ ۳۶۰‬هــزار‬ ‫خانــوار اســت کــه از ایــن تعــداد اطالعــات‬ ‫حــدود ‪ ۱۶۵‬هــزار خانــوار بــه مــا ارایــه شــده‬ ‫اســت و تــاش خوبــی داشــتند کــه اطالعــات‬ ‫از قــوت و صحــت کافــی برخــوردار باشــد‪.‬‬ ‫حــال از ‪ ۱۶۵‬هــزار خانــوار وضعیــت حــدود ‪۴۰‬‬ ‫هــزار را اعــام کردیــم‪ .‬زیــرا یــک وقفـه ای داشــتیم‬ ‫و از امــروز تــاش می کنیــم بــه گون ـه ای نتایــج را‬ ‫اعــام کنیــم کــه ظــرف ‪ ۱۰‬روز اینــده بتوانیــم کلیــه‬ ‫نتایــج را اعــام کنیــم‪.‬‬ ‫موهبتــی ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن از یــک‬ ‫میلیــون نفــری کــه درخواســت ارزیابــی وســع‬ ‫دادیــم و دهــک هــای ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر یــا ‪۱۶۵‬‬ ‫هــزار خانــوار مشــخص شــده و به صــورت‬ ‫مرحلــه بــه مرحلــه نتیجــه را بــه مــردم اعــام‬ ‫می کنیــم‪ .‬تاکنــون هــم اعتراضــات مــردم‬ ‫مجموعــا نســبت بــه کل پیامک هــای اعالمــی‬ ‫حــدود شــش درصــد اســت البتــه وزارت‬ ‫رفــاه در حــال تدویــن تمهیداتــی اســت کــه‬ ‫شناســنامه اقتصــادی افــراد در اختیارشــان‬ ‫قــرار بگیــرد و اعتراضــات رفــع می شــود‪.‬‬ ‫از مــردم می خواهیــم کــه از ایــن فرصــت‬ ‫اســتفاده کننــد و درخواســت ارزیابــی دهنــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال بــر اســاس نتایــج ارزیابــی‬ ‫وســع کمــاکان ‪ ۵۰‬درصــد مــردم از بیمــه‬ ‫رایــگان برخــوردار خواهنــد بــود و االن هــم‬ ‫دفترچــه صــادر می شــود‪.‬‬ ‫موهبتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم حتمــا در‬ ‫فرصــت باقیمانــده بــرای ارزیابــی وســع مراجعــه‬ ‫کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــوارد زیــادی بــوده که مــردم در روز‬ ‫بیمــاری بــرای بیمــه شــدن مراجعــه کردنــد‪ ،‬اکنــون‬ ‫هــم بــرای بیمــه روز بیمــاری هــم یــک انتظــار ‪۱۰‬‬ ‫روزه داریــم یعنــی یارانــه متقاطــع‪ .‬بــر این اســاس‬ ‫بــرای اولیــن بــار بیمــه بــه یــک بیمــه کارامــد و‬ ‫مبتنــی بــر دانــش روز بازمی گــردد‪ .‬بحــث بیمــه‬ ‫روی تخــت منطبــق بــر اصــول بیم ـه ای نیســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬بایــد توجــه کــرد کــه‬ ‫ســازوکار بیمــه این اســت که افــراد در دوران‬ ‫ســامت خــود بــرای دوران بیمــاری خــود و‬ ‫دیگــران پرداخــت می کننــد‪ ،‬در دوران غنــا‬ ‫بــرای دوران فقــر خــود و دیگــران و در دوران‬ ‫جوانــی خــود بــرای دوران ســالمندی خــود و‬ ‫دیگــران پرداخــت میکننــد بنابرایــن امــروز‬ ‫دیگــر کســی روی تخــت بیمــه نمی شــود و‬ ‫مــردم قبــل از اینکــه دچــار بیمــاری شــوند‪،‬‬ ‫بــرای پوشــش بیم ـه ای خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫موهبتــی دربــاره ســرانجام بیمــه شــدگان‬ ‫رایگانــی کــه درخواســت ارزیابــی وســع‬ ‫نداده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬علــی رغم اینکــه در اییــن‬ ‫نامــه اعــام شــده کــه بیمــه شــدگان رایــگان‬ ‫بایــد بیمــه رایگان شــان حــذف شــود و در‬ ‫قالــب ارزیابــی وســع ادامــه یابــد‪ ،‬امــا مــا‬ ‫اعــام کردیــم کــه تمــام گروه هایــی کــه بیمــه‬ ‫رایــگان بوده انــد یــا از تخفیــف برخــوردار‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــه همــان روال ســابق ادامــه یابنــد؛‬ ‫مگــر اینکــه کســانیکه تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫رایــگان هســتند‪ ،‬تغییــر محــل دهنــد کــه در ایــن‬ ‫صــورت دفترچــه رایگان شــان حــذف شــده و بایــد‬ ‫درخواســت دهنــد و بعــد از ارزیابــی وســع مجــددا‬ ‫نتیجــه بــه انهــا اعــام می شــود‪.‬‬ ‫ســامت انتخابــات را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد برخــورد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــات مرکــزی انتخابــات‬ ‫در وزارت کشــور و بــا دســتور مقــام‬ ‫عالــی وزارت شــکل گرفتــه و در تمامــی‬ ‫اســتان ها نیــز هیئت هــای بازرســی ‪5‬‬ ‫نفــره تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫معاینه ساالنه ‪ 3‬هزار زوج برای دریافت جنین‬ ‫ایرنــا نوشت‪-‬ســاالنه ســامت جســمانی‬ ‫و روانــی ســه هــزار زوج متقاضــی دریافــت‬ ‫جنیــن اهدایــی در بخــش معاینــات بالینــی‬ ‫ســازمان پزشــکی قانونــی ارزیابــی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشــناس معاینــات بالینــی‬ ‫ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور ‪ ،‬یکــی از‬ ‫خدمــات ســازمان پزشــکی قانونــی در بخــش‬ ‫معاینــات بالینــی‪ ،‬معاینــات مربــوط بــه‬ ‫اهــدای جنیــن اســت کــه بــه طــور متوســط‬ ‫ســاالنه حــدود ســه هــزار مراجعــه را در بــر‬ ‫مــی گیــرد‪.‬‬ ‫اســیه جعفــری افــزود‪ :‬زوجینــی کــه متقاضــی‬ ‫دریافــت جنیــن اهدایــی هســتند بــرای ارزیابــی‬ ‫ســامت جســمانی و روانــی بــه پزشــکی قانونــی‬ ‫ارجــاع مــی شــوند کــه پــس از بررســی هــای‬ ‫کارشناســی در صــورت تاییــد ســامت بــرای انــان‬ ‫گواهــی صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد رونــد و مراحــل ایــن معاینــات‬ ‫در مراکــز پزشــکی قانونــی گفــت‪ :‬پذیــرش و‬ ‫ثبــت اســتعالم مرجــع کــه در ایــن مرحلــه‪،‬‬ ‫زوجیــن متقاضــی اهــدای جنیــن بــا در‬ ‫دســت داشــتن نامــه از مراجــع قضایــی بــه‬ ‫مراکــز پزشــکی قانونــی مراجعــه و پذیــرش‬ ‫مــی شــوند و مــدارک مــورد نیــاز بــرای ارائــه‬ ‫بــه پذیــرش شــامل کارت شناســایی معتبــر و‬ ‫نامــه مرجــع قضایــی اســت کــه از افــراد اخــذ و‬ ‫بــرای انــان پرونــده تشــکیل میشــود‪.‬‬ ‫کارشــناس معاینــات بالینــی ســازمان‬ ‫پزشــکی قانونــی کشــور ادامــه داد‪ :‬مرحلــه‬ ‫بعــد شــامل ارجــاع بــه پزشــک و بررســی‬ ‫ســامت زوجیــن اســت کــه در ایــن مرحلــه‪،‬‬ ‫در مراکــز پزشــکی قانونــی‪ ،‬عــاوه بــر ارزیابــی‬ ‫ســامت عمومــی‪ ،‬عــدم توانایــی بــاروری‬ ‫زوجیــن و توانایــی زوجــه بــرای حمــل جنیــن‬ ‫مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد و در ایــن‬ ‫خصــوص پزشــکی قانونــی از مرکــز نابــاروری‬ ‫اســتعالم مــی کنــد و گواهــی ارائــه شــده از‬ ‫ایــن مرکــز نیــز بایــد مهــر شــده و بــه تاییــد‬ ‫پزشــک متخصــص زنــان نیــز رســیده باشــد‪.‬‬ ‫جعفــری تصریــح کــرد‪ :‬ســامت جســمانی و‬ ‫روانــی زوجیــن بــا انجــام معاینــات‪ ،‬ازمایــش‬ ‫هــا و تســت هــای مربــوط بررســی مــی شــود‬ ‫تــا ســامت متعــارف انــان تاییــد شــود و‬ ‫ازمایــش هــای مربــوط بــه عــدم اعتیــاد بــه‬ ‫مــواد مخــدر و روانگــردان نیــز توســط پزشــک‬ ‫درخواســت‪ ،‬بررســی و نتیجــه ان بــه مرجــع‬ ‫قضایــی اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در توضیــح مرحلــه دیگــر گفــت‪ :‬صــدور‬ ‫گواهــی و ارســال بــه مرجــع قضایــی از دیگــر‬ ‫مراحــل ایــن معاینــات اســت کــه در صــورت‬ ‫تاییــد ســامت متعــارف زوجیــن‪ ،‬عــدم‬ ‫اعتیــاد انــان و توانایــی زوجــه در حمــل جنیــن‬ ‫و توانایــی زوجیــن در نگهــداری از کــودک‪،‬‬ ‫پزشــکی قانونــی بــرای انــان گواهــی ســامت‬ ‫صــادر مــی کنــد و ان را بــه مقــام قضایــی‬ ‫ارســال مــی کنــد و در صــورت وجــود مشــکل‬ ‫در ســامت جســمانی‪ ،‬روانــی و یــا اعتیــاد هــر‬ ‫یــک از زوجیــن‪ ،‬مراتــب بــه مرجــع قضایــی‬ ‫نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس‪:‬‬ ‫زندان ها باید به بیرون از‬ ‫شهرها منتقل شوند‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون قضایــی مجلــس بــا‬ ‫بیــان اینکــه زندان هــا از بودجــه مناســبی برخــوردار‬ ‫نیســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬پیشــنهاد افزایــش بودجــه زندان هــا‬ ‫در کمیســیون قضایــی بــه تصویــب رســیده کــه‬ ‫پــس از جمــع بنــدی بــه کمیســیون تلفیــق فرســتاده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یحیی کمالی پــور در رابطــه بــا صحبت هــای اخیــر‬ ‫دادســتان کل کشــور مبنــی بــر اینکــه در برخــی از‬ ‫شهرســتان ها زنــدان مناســب نداریــم و یــا زندان هــا‬ ‫کمبــود پذیــرش دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بنــده معتقــدم کشــور‬ ‫ن و زندانــی حرکــت کنــد‬ ‫بایــد بــه ســمت کاهــش زنــدا ‬ ‫همانطــور کــه تمامــی کشــور های دنیــا نیــز در حــال‬ ‫اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ کارشــناس معاینــات بالینــی ســازمان پزشــکی‬ ‫قانونــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اکنــون بنــا بــه نظــر‬ ‫دادگاه امــور حســبی‪ ،‬در تهــران معاینــات‬ ‫روان پزشــکی زوجیــن متقاضــی دریافــت جنیــن‬ ‫اهدایــی در مراکــز نابــاروری انجــام مــی شــود‪ ،‬امــا‬ ‫در ســایر اســتان هــا ایــن بخــش نیــز بــر عهــده‬ ‫پزشــکی قانونــی اســت‪.‬‬ ‫معاینه بیش از دو هزار متقاضی‬ ‫اهدای جنین در پزشکی قانونی‬ ‫جعفــری همچنیــن بــا اشــاره بــه امــار‬ ‫معاینــات اهــدای جنیــن در از ابتــدای‬ ‫فروردیــن تــا پایــان مهــر ســال جــاری فــزود‪:‬‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی هــزار و ‪ ۳۵۰‬زوج‬ ‫متقاضــی دریافــت جنیــن اهدایــی در مراکــز‬ ‫پزشــکی قانونــی معاینــه شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــار معاینــات اهــدای جنیــن در‬ ‫ایــن مــدت در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۶.۸‬درصــد بیشــتر شــده و اســتان‬ ‫هــای تهــران‪ ،‬خراســان رضــوی و فــارس‬ ‫بیشــترین امــار مراجعــان را داشــتند‪.‬‬ ‫اهدای تخمک و جنین یکی از روش های‬ ‫پیشرفته درمان ناباروری است‬ ‫اهــدای تخمــک و جنیــن یکــی از روش هــای‬ ‫پیشــرفته درمــان نابــاروری اســت کــه بــا‬ ‫اســتفاده از فناوری هــای نویــن زیســتی‬ ‫انجــام مــی شــود‪ ،‬در ایــن روش از تخمــک‬ ‫یــا جنیــن یــک زوج‪ ،‬بــرای بــاروری زوج دیگــر‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پژوهشــگاه ابــن‬ ‫ســینا‪ ،‬ایــران در زمینــه ارائــه درمــان نابــاروری‬ ‫در منطقــه پیشــرو بــوده و مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا تصویــب قانــون «نحــوۀ اهــدای‬ ‫جنیــن بــه زوجیــن نابــارور» در ســال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫ان را قانونــی اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫مرکــز فوق تخصصــی درمــان نابــاروری و‬ ‫کاهــش زندان هــای خــود هســتند‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬بــا بیــان اینکــه زندان هــا از بودجــه‬ ‫مناســبی برخــوردار نیســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫درصــدی کــه بــرای ســرانه غذایــی زندان هــا در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نبــوده‬ ‫بــه نحــوی کــه در کمیســیون حقوقــی و قضایــی‬ ‫مجلــس هــم مطــرح شــد و پیشــنهاد افزایش بودجه‬ ‫زندان هــا نیــز بــه تصویــب رســیده کــه پــس از جمــع‬ ‫بنــدی بــه کمیســیون تلفیــق فرســتاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امیدواریــم ایــن بودجــه جوابگــوی نیــاز زندان هــای‬ ‫کشــور باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا تصویــب طــرح کاهــش‬ ‫مجــازات حبــس تعزیــری بخــش کثیــری از زندانی هــا از‬ ‫ازادی برخــوردار می شــوند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا اجــرای ایــن‬ ‫طــرح بســیاری از عناویــن مجرمان ـه ای کــه در گذشــته‬ ‫جنبــه عمومــی داشــته و یــا خصوصــی و عمومــی بــوده‪،‬‬ ‫قابــل گذشــت شــدند و در صــورت رضایــت شــاکی‬ ‫رئیس کمیته جوانان‪ ،‬زنان و خانواده کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫تعیین مبلغ‪ ۴۰۰‬میلیارد ناموت برای بیمه‬ ‫زنان سرپرست خانوار در بودجه ‪99‬‬ ‫رئیــس کمیتــه جوانــان‪ ،‬زنــان و خانــواده کمیســیون اجتماعــی‬ ‫مجلــس‪ ،‬از تصویــب پیشــنهاد تعییــن مبلــغ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار و تعییــن ردیفــی بــرای‬ ‫کاهــش اســیب های اجتماعــی در بودجــه ‪ ۹۹‬جهــت ارائــه در‬ ‫کمیســیون تلفیــق خبــر داد‪.‬‬ ‫زهــرا ســاعی از تــاش خــود بــرای تعییــن ردیفــی در بودجــه‬ ‫‪ 99‬بــرای بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار خبــر داد و در تشــریح‬ ‫جزییــات ان افــزود‪ :‬بــر اســاس روال ســنوات گذشــته در‬ ‫بیشترین شکایت قصور‬ ‫مربوط به کدام رشته‬ ‫پزشکی است؟‬ ‫ســقط مکــرر ابن ســینا یکــی از مراکــزی اســت‬ ‫کــه نقــش مهمــی در انتقــال ایــن فنــاوری بــه‬ ‫کشــور و امــوزش ان بــه متخصصــان داشــته‬ ‫و در زمینــۀ انجــام پژوهــش و برگــزاری‬ ‫ســمینارهای علمــی‪ ،‬اخالقــی‪ ،‬حقوقــی و‬ ‫فقهــی پیرامــون اهــدای جنیــن در کشــور‬ ‫پیشــگام اســت‪.‬‬ ‫کلینیــک درمان هــای جایگزیــن مرکــز درمــان‬ ‫نابــاروری ابن ســینا توانســته بــا تاســیس‬ ‫نخســتین بانــک جنیــن اهدایــی در کشــور و‬ ‫دســتیابی بــه امــار بــاالی موفقیــت درمــان‪،‬‬ ‫مرکــز درمــان نابــاروری ابن ســینا را به عنــوان‬ ‫یــک مرکــز ممتــاز و مرجــع در ایــن زمینــه در‬ ‫کشــور و منطقــه مطــرح کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از علــل مهــم نابــاروری‪ ،‬نبــود ِ تخمــک‬ ‫یــا اســپرم مناســب یــا هــر دو بــرای بــاروری‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی پــس از بررســی های مختلــف‬ ‫مشــخص می شــود زن بــه دالیــل مختلــف‪،‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬یائســگی زودرس یــا‬ ‫اختــاالت کروموزومــی‪ ،‬تخمــک مناســب‬ ‫بــرای تشــکیل جنیــن نــدارد و درمان هــای‬ ‫دیگــر برایــش بی نتیجــه اســت کــه در ایــن‬ ‫مــوارد می تــوان از تخمــک زن دیگــری بــرای‬ ‫تشــکیل جنیــن اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از دالیــل اهــدای جنیــن شــامل‬ ‫مردانــی اســت کــه دچــار اختــاالت اســپرم‬ ‫می شــوند‪ ،‬یعنــی بــه دالیلــی مثل واریکوســل‬ ‫شــدید‪ ،‬اســپرم مناســب بــرای بــارور کــردن‬ ‫تخمــک وجــود نــدارد‪ ،‬در ایــن مــوارد هــم بــه‬ ‫دلیــل ممنوعیــت شــرعی اهــدای اســپرم‪ ،‬از‬ ‫جنیــن اهدایــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬مــواردی کــه زوجیــن مشــکل‬ ‫نابــاروری ندارنــد‪ ،‬یعنــی ممکــن اســت بــه‬ ‫صــورت طبیعــی هــم بتواننــد بچ ـه دار شــوند‪،‬‬ ‫امــا خطــر انتقــال بیماری هــای ژنتیکــی‬ ‫بــه جنیــن وجــود دارد‪ ،‬در ایــن مــوارد هــم‬ ‫اســتفاده از جنیــن اهدایــی روشــی اســت‬ ‫کــه بــا اســتفاده از ان می تــوان از تولــد یــک‬ ‫نــوزاد مبتــا بــه بیمــاری یــا ناهنجــاری شــدید‬ ‫ژنتیکــی جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫خصوصــی از زنــدان ازاد شــده و دیگــر جنبــه عمومــی‬ ‫نخواهــد داشــت‪ .‬بــی تردیــد اگــر ایــن قانون بــه تصویب‬ ‫شــورای نگهبــان برســد می توانــد در کاهــش جمعیــت‬ ‫کیفــری زندان هــا تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس‬ ‫بــا بیــان اینکــه بســیاری از زندان هــا در محدوده هــای‬ ‫شــهری قــرار گرفته انــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همیــن امــر‬ ‫باعــث ایجــاد مزاحمــت و تاثیرگــذاری منفــی از لحــاظ‬ ‫روحــی و روانــی بــرای مــردم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درالیحــه برنامــه ششــم توســعه‬ ‫از ســوی کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس‬ ‫تصویــب شــد کــه تــا ســقف ‪ 20‬زنــدان بــا اولویــت‬ ‫کالنشــهرها از شــهرها خــارج و بــه بیــرون از شــهر‬ ‫منتقــل شــوند کــه البتــه نیازمنــد تامیــن اعتبــار و‬ ‫بودجــه بــوده کــه امیدواریــم بــا تحقــق ان هرچــه‬ ‫ســریع تــر شــرایطی ایجــاد شــود کــه قــوه قضاییــه‬ ‫در ایــن زمینــه هــم بــه تکالیــف خــودش بــه خوبــی‬ ‫عمــل کنــد‪.‬‬ ‫کمیســیون اجتماعــی تــاش کردیــم همچــون بودجــه ‪ 3‬ســال‬ ‫گذشــته ردیفــی بــه بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار تخصیــص داده‬ ‫شــود‪ ،‬کمــا اینکــه در بودجــه ‪ 97‬مبلــع ‪ 270‬میلیــارد تومــان و در‬ ‫بودجــه ‪ 98‬مبلــغ ‪ 300‬میلیــارد تومــان بــه ایــن بخــش تخصیــص‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تبریــز‪ ،‬اذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬امســال نیــز مبلــغ ‪ 400‬میلیــارد تومــان را‬ ‫بــرای بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار پیشــنهاد دادیــم و تــاش‬ ‫می کنیــم متناســب بــا شــرایط تــورم اقتصــادی تعییــن شــود کــه‬ ‫باعــث رشــد جمعیــت زنــان سرپرســت خانــواری می شــود کــه‬ ‫بایــد مــورد حمایــت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن پیشــنهاد از مطالبــات فراکســیون زنــان‬ ‫مجلــس هــم بــوده کــه در کمیســیون اجتماعــی ان را بــه طــور‬ ‫ویــژه پیگیــری کــردم تــا مصــوب شــده و بــه کمیســیون تلفیــق‬ ‫بودجــه ‪ 99‬فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور‪،‬‬ ‫بیشــترین تعــداد شــکایات قصــور پزشــکی از‬ ‫فروردیــن تــا ابــان ســال جــاری بــه ترتیــب مربوط به‬ ‫رشــته های دندان پزشــکی بــا ‪ ،۶۶۲‬زنــان و زایمــان‬ ‫بــا ‪ ،۵۱۹‬جراحــی عمومــی بــا ‪ ،۴۴۷‬جراحــی ارتوپدی‬ ‫بــا ‪ ،۳۲۷‬پزشــکان عمومــی بــا ‪ ،۲۹۲‬گــوش حلــق‬ ‫و بینــی بــا ‪ ۲۲۸‬و پرســتاری بــا ‪ ۲۱۴‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور‪ ،‬در‬ ‫نشســتی بــا جمعــی از کارشناســان مدعــو‬ ‫کمیســیون هــای تخصصــی پزشــکی قانونــی‬ ‫گفت‪:‬هرچنــد کمیــت و تعــداد پرونــده هــای مــورد‬ ‫بررســی در کمیســیون هــا حائــز اهمیــت اســت‪ ،‬اما‬ ‫نگــرش اصلــی بــه کمیســیون هــای پزشــکی قانونی‬ ‫کیفیــت محــور اســت و نحــوه رســیدگی بــه پرونــده‬ ‫هــای ارجاعــی و حفــظ تکریــم مــردم و جامعــه‬ ‫پزشــکی اهمیــت ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫عبــاس مســجدی ادامــه داد‪ :‬در بررســی پرونــده‬ ‫هــای قصــور پزشــکی در کمیســیون هــا ضمن لزوم‬ ‫حفــظ احتــرام جامعــه پزشــکی بــه عنوان یــک گروه‬ ‫مرجــع‪ ،‬بایــد حقــوق مــردم هــم احصــا و احقــاق‬ ‫شــود بــه ویــژه در شــرایطی کــه دشــمنان تــاش‬ ‫مــی کننــد مــردم را در حــوزه هــای گوناگــون ناامیــد‬ ‫و مایــوس کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــر پرونــده قصــور در‬ ‫کمیســیون از حساســیت ویــژه ای برخــوردار اســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬پرونــده هایــی کــه در کمیســیون هــا‬ ‫بررســی مــی شــود هــر یــک بــه تنهایی قابل بررســی‬ ‫و پیشــگیری اســت کــه بــدون شــک بررســی دقیــق‬ ‫انهــا و مشــخص شــدن علــل قصــور مــی توانــد از‬ ‫تکــرار ان جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور بــا بیــان‬ ‫اینکــه بایــد بهتریــن و متعهدتریــن افــراد بــرای‬ ‫حضــور در جلســات کمیســیون هــا انتخــاب شــوند‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــرای انتخــاب کارشناســان کمیســیون‬ ‫هــای تخصصــی شــاخص هایــی تعریــف شــده‬ ‫کــه بــا همــکاری فرهیختــگان جامعــه پزشــکی‬ ‫در تالشــیم تــا افــرادی بــا حداکثــر انطبــاق بــا ایــن‬ ‫شــرایط بــه عنــوان کارشــناس کمیســیون هــای‬ ‫تخصصــی دعــوت و در خصــوص پرونــده هــای‬ ‫ارجاعــی اظهارنظــر کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۷‬درصد از پرونده ها ی قصور‬ ‫پزشکی منجر به محکومیت شد‬ ‫رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور از ابتــدای‬ ‫فروردیــن تــا پایــان ابــان ســال جــاری ‪ ۱۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۹‬پرونــده در کمیســیون هــای پزشــکی قانونــی‬ ‫بررســی شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۶‬هــزار و ‪۳۰۲‬‬ ‫پرونــده مربــوط بــه قصــور پزشــکی اســت کــه ‪۳۲‬‬ ‫درصــد از کل پرونــده هــای ارجاعــی بــه کمیســیون‬ ‫هــا را در برمــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از کل پرونــده هــای بررســی شــده در‬ ‫کمیســیون‪ ۴۷ ،‬درصد محکومیت پزشــک را به همراه‬ ‫داشــت و ‪ ۵۳‬درصــد نیــز بــه تبرئــه پزشــک انجامیــد‪.‬‬ ‫مســجدی بــا اشــاره بــه رشــته هــای دارای‬ ‫بیشــترین شــکایت در هشــت مــاه گذشــته افــزود‪:‬‬ ‫بــر اســاس امارهــای موجــود‪ ،‬بیشــترین تعــداد‬ ‫شــکایات قصــور بــه ترتیــب مربــوط بــه رشــته هــای‬ ‫دندان پزشــکی بــا ‪ ،۶۶۲‬زنــان و زایمــان بــا ‪،۵۱۹‬‬ ‫جراحــی عمومــی بــا ‪ ،۴۴۷‬جراحــی ارتوپــدی بــا‬ ‫‪ ،۳۲۷‬پزشــکان عمومــی بــا ‪ ،۲۹۲‬گــوش حلــق و‬ ‫بینــی بــا ‪ ۲۲۸‬و پرســتاری بــا ‪ ۲۱۴‬بــود‪.‬‬ ‫استان تهران دارای بیشترین پرونده‬ ‫قصور پزشکی‬ ‫وی گفــت ‪ :‬همچنیــن اســتان هــای تهــران‪،‬‬ ‫فــارس و البــرز بیشــترین و اســتان هــای‬ ‫لرســتان‪ ،‬ایــام و هرمــزگان کمتریــن امــار‬ ‫شــکایات قصــور پزشــکی را در هشــت ماهــه‬ ‫امســال داشــته انــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬شهر کشور مرکز پزشکی قانونی ندارد‬ ‫رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تاریخچــه‬ ‫ســازمان فعالیــت هــا و خدمــات ان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال گذشــته‪ ،‬پزشــکی قانونــی ‪۲.۵‬‬ ‫میلیــون نظــر کارشناســی صــادر کــرد کــه ‪۸۵‬‬ ‫درصــد ان مربــوط بــه حــوزه معاینــات‪ ۱۰ ،‬درصــد‬ ‫ازمایشــگاه هــا و پنــج درصــد تشــریح بــود‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم تاکیــد کــرد‪ :‬نماینــدگان‬ ‫کمیســیون اجتماعــی مجلــس کــه در کمیســیون تلفیــق بودجــه‬ ‫‪ 99‬نیــز عضویــت دارنــد بــه طــور ویــژه از ایــن پیشــنهاد دفــاع‬ ‫خواهنــد کــرد‪ ،‬ضمــن اینکــه بنــده هــم جهــت دفــاع از ان در‬ ‫ایــن کمیســیون حضــور پیــدا خواهــم کــرد و در صحــن هــم از‬ ‫ایــن پیشــنهاد بــه طــوری دفــاع خواهیــم کــرد کــه مصــوب شــده‬ ‫و تخصیــص داده شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه جوانــان‪ ،‬زنــان و خانــواده کمیســیون اجتماعــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬افزایــش ردیــف بودجــه‬ ‫بــرای اســیب های اجتماعــی از جملــه طــاق و کــودکان کار از‬ ‫دیگــر مــواردی بــوده کــه همچــون ســنوات گذشــته بــرای تحقــق‬ ‫ان تــاش کردیــم کــه ایــن پیشــنهاد نیــز مصــوب شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫پیشــنهاد تامیــن منابــع صنــدوق اندوختــه ازدواج و افزایــش وام‬ ‫ازدواج کــه ســال ها مغفــول مانــده بــود را هــم در جهــت تســهیل‬ ‫ازدواج ارائــه دادیــم تــا ردیفــی بــرای ان تخصیــص داده شــود‪.‬‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان‬ ‫و نوجوانــان گلســتان در راســتای‬ ‫سیاســت هــای خــود «فــاز ســوم‬ ‫امــداد فرهنگــی» را در مناطــق‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه اســتان را‬ ‫اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫مربیــان مراکــز ثابــت و ســیار‬ ‫کانــون گلســتان‪ ،‬بــا حضــور در‬ ‫روســتاهای یلمــه خنــدان و اق‬ ‫زبیــر از توابــع شهرســتان اق قــا و‬ ‫گــز غربــی و لیــوان شــرقی از توابــع‬ ‫شهرســتان بندرگــز ضمــن اجــرای‬ ‫برنامه هــای فرهنگــی ماننــد قصــه‬ ‫گویــی‪ ،‬بــازی و ســرگرمی‪ ،‬نقاشــی‪،‬‬ ‫نمایــش فیلــم‪ ،‬کاردســتی و غیــره‬ ‫هدایایــی را در قالــب بســته های‬ ‫فرهنگــی بــه کــودکان و نوجوانــان‬ ‫ایــن روســتاها اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫فــاز ســوم ایــن طــرح از ابتــدای‬ ‫ی اغــاز و تــا انتهــای ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫د ‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اغاز فاز سوم‬ ‫«امداد فرهنگی»‬ ‫در روستاهای‬ ‫کمترتوسعه یافته‬ ‫گلستان‬ ‫شنبه ‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫ایا فروش اموال دولتی در سال اینده محقق می شود؟‬ ‫مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫امام (ره) در گلستان خبرداد‬ ‫اهدا ‪ ۷۰‬سری جهیزیه‬ ‫در قالب پویش مردمی‬ ‫«احسانه» به زوج های‬ ‫گلستانی‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امــام (ره) در گلســتان گفــت‪ ۷۰ :‬ســری‬ ‫جهیزیــه در قالــب پویــش مردمــی‬ ‫«احســانه» بــه زوج هــای گلســتانی اهــدا‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی ســلمان زاده اظهارکــرد‪ :‬بــه‬ ‫مناســبت والدت حضــرت زینــب (س) طــی‬ ‫ایینــی بــه صــورت نمادیــن ‪ ۱۰‬ســری جهیزیــه‬ ‫بــه زوج هــای نیازمنــد گلســتان اهــدا مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مراســم طــی جشــن‬ ‫پویــش مردمــی «احســانه» برگــزار شــده و‬ ‫بــه صــورت سراســری و کشــوری اجــرا مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ســلمان زاده گفــت‪ ۱۴ :‬قلــم کاال بــه مبلــغ‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــون تومــان بــه هــر زوج اهــدا مــی‬ ‫شــود کــه ســه میلیــون ان توســط گــروه‬ ‫هــای جهــادی‪ ،‬ســمن هــا و موسســات‬ ‫خیریــه تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن کاالهــا‬ ‫تولیــدات داخلــی اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫اقــام شــامل یخچــال‪ ،‬فــرش‪ ،‬اجــاق گاز‪،‬‬ ‫پتــو‪ ،‬اتــو بخــار‪ ،‬ســرویس خــواب‪ ،‬ظــرف و‬ ‫ظــروف اشــپزخانه و غیــره اســت‪.‬‬ ‫ســلمان زاده اضافــه کــرد‪ :‬تــا پایــان ســال‬ ‫‪ ۶۰‬ســری دیگــر جهیزیــه در قالــب پویــش‬ ‫مردمــی احســانه بــه زوج هــای گلســتانی‬ ‫اهــدا خواهــد شــد و در مجمــوع ‪ ۷۰‬ســری‬ ‫جهیزیــه توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال جــاری ایــن موضــوع‬ ‫حســنه (توزیــع جهیزیــه)‪ ،‬ســومین اقــدام‬ ‫از ســوی بنیــاد احســان در اســتان گلســتان‬ ‫اســت کــه در نوبــت هــای قبلــی ‪ ۸۱‬ســری‬ ‫جهیزیــه بیــن زوج هــای نیازمنــد توزیــع‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت پویــش احســانه از ســوی‬ ‫بنیــاد احســان ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امام (ره) راه اندازی شــده و بنا دارد در ســال‬ ‫جــاری بــا شناســایی زوج هــای بی بضاعــت و‬ ‫ارائــه ســه هــزار بســته جهیزیــه در ســطح‬ ‫کشــور‪ ،‬گامــی را بــرای تســهیل ازدواج‬ ‫جوانــان در مناطــق محــروم بــردارد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس‬ ‫می گویــد‪ :‬فــروش ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد تومانــی امــوال‬ ‫دولــت در ســال اینــده بــه تــاش دولت بســتگی دارد‬ ‫البتــه نبایــد حــس امیــد را از جامعــه گرفــت‪.‬‬ ‫مطابــق الیحــه بودجــه ســال ‪ ،99‬دولــت قصــد دارد‬ ‫‪ 50‬هــزار میلیــارد تومــان از طریــق فــروش امــوال‬ ‫منقــول و غیرمنقــول بدســت اورد امــا تحقــق ایــن‬ ‫مبلــغ کالن و حســاب بــاز کــردن بــر روی درامــد‬ ‫حاصلــه‪ ،‬موضــوع بحــث بــا محمدرضــا تابــش اســت‬ ‫وی در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬رســیدن بــه ایــن میــزان فــروش بــا تــاش‬ ‫و برنامه ریــزی محقــق خواهــد شــد ولــذا از اکنــون‬ ‫نمی تــوان گفــت؛ امکان پذیــر اســت یــا نیســت‪،‬‬ ‫ضمــن انکــه نمی تــوان از ابتــدا موضــع منفــی و‬ ‫تســلیم شــده بــه خــود گرفــت بنابرایــن بایــد تــاش‬ ‫کــرد تــا ایــن میــزان فــروش محقــق شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اردکان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬امیــدوارم تعامــل خوبــی بــا دنیــا صــورت‬ ‫گیــرد تــا بخــش خصوصــی بتوانــد پــای کار امــده و‬ ‫ایــن ســقف از فــروش امــوال حاصــل شــود و در‬ ‫اقتصــاد و معیشــت مــردم گشایشــی ایجــاد شــود‪،‬‬ ‫البتــه ممکــن اســت ایــن تــاش نــاکام بمانــد و‬ ‫فــروش پیش بینــی شــده محقــق نشــود‪ ،‬در ایــن‬ ‫شــرایط بایــد فکــر دیگــری کــرد مثــا صرفه جویــی‬ ‫بیشــتری را در پیــش گرفــت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس مطــرح‬ ‫کــرد‪ :‬الیحــه بودجــه یــک ســند مالــی مبتنــی بــر اعداد‬ ‫و ارقــام اســت امــا تصویــب ان در دولــت و مجلــس‬ ‫تبعــات سیاســی و روانــی دارد لــذا نبایــد بــه لحــاظ‬ ‫روانــی حــس امیــد بــه اینــده را در مــردم مختــل کــرد‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‪:‬‬ ‫ضرورت پرداخت وام برای گازسوز‬ ‫کردن خوردوها‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس ایجــاد‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬کاهــش هزینه هــای دوگانــه ســوزی‬ ‫کــردن خوردوهــا و پرداخــت وام و کاهــش قیمــت‬ ‫ســوخت گاز را ســه عامــل اصلــی بــرای جایگزینــی‬ ‫‪ CNG‬بــه جــای بنزیــن و کمــک بــه گازســوز کــردن‬ ‫خوردوهــا دانســت‪.‬‬ ‫اســدالله قره خانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت در نظــر‬ ‫گرفتــن منابعــی بــرای ارائــه تســهیالت و وام بــه‬ ‫متقاضیــان دوگانــه ســوز کــردن خودروهــا در الیحــه‬ ‫بودجــه ســال ‪ ،99‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه گرانــی بنزیــن‬ ‫بســیاری از خانواده هــا و افــراد تــوان خریــد بنزیــن‬ ‫‪3‬هــزار تومانــی را ندارنــد لــذا بایــد جایگزینــی در نظــر‬ ‫گرفــت کــه البتــه درحــال حاضــر بهتریــن ســوخت‬ ‫‪ CNG‬اســت امــا تحقــق ایــن جایگزینــی نیازمنــد‬ ‫کانال امن مالی زیر سوال رفت!‬ ‫انتشــار اوراق مالــی طــی ســال های اخیــر بــه محلــی امــن بــرای تامیــن‬ ‫منابــع در بودجــه دولــت تبدیــل شــده و در حالــی بــرای ســال اینــده بــه‬ ‫طــور خــاص روی ان حســاب بــاز شــده اســت کــه دیــوان محاســبات‬ ‫ایــن محــل درامــدی را زیــر ذربیــن بــرده و مــورد انتقــاد قــرار داد اســت‪.‬‬ ‫ایســنا نوشــت‪ -‬رمزگشــایی از الیحــه بودجــه ســال اینــده بــا بحــث‬ ‫و بعضــا انتقاداتــی همــراه شــد کــه تامیــن منابــع در بخــش بودجــه‬ ‫عمومــی در صــدر ان قــرار داشــت‪ .‬منابــع عمومــی دولــت ‪ ۴۸۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده از ‪ ۲۶۱‬هــزار میلیــارد تومــان درامدهــا‬ ‫(مالیــات و ســایر درامدهــا)‪ ۱۲۴ ،‬هــزار میلیــارد تومــان واگــذاری‬ ‫دارایی هــای مالــی (انتشــار اوراق و واگــذاری ســهام شــرکت ها) و‬ ‫‪ ۹۸‬هــزار میلیــارد تومــان واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای (نفــت و‬ ‫فــروش دارایی هــای منقــول و غیرمنقــول دولــت) تشــکیل می شــود کــه‬ ‫مســئوالن دولتــی بــر اینکــه منابــع پیش بینــی شــده بــه ویــژه مالیــات‪،‬‬ ‫نفــت و اوراق نزدیــک بــه واقعیــت بــوده و تحقــق ان قابــل پیش بینــی‬ ‫اســت‪ ،‬تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه در بیــن منابــع‪ ،‬اوراق مالــی بــرای دولــت بــه‬ ‫عنــوان کانــال امــن مالــی بــه شــمار رفتــه و رفتــار گذشــته نیــز نشــان‬ ‫داده کــه در زمــان ضــرورت و کمبودهــای احتمالــی منابــع‪ ،‬انتشــار اوراق‬ ‫جدیــد راه گشــای ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫«ایجــاد زیرســاخت ها»‪« ،‬کاهــش هزینه هــای‬ ‫دوگانــه ســوزی خوردوهــا و پرداخــت وام» و‬ ‫«کاهــش قیمــت ســوخت گاز» اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم علی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در ادامــه توضیــح داد‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫زیرســاخت های گازســوز کــردن خوردوهــا همچــون‬ ‫اصــاح و افزایــش جایگاه هــای ســوخت ســی‪.‬ان‪.‬‬ ‫جــی و تولیــد مخــازن بــه خوبــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از انجــا کــه بســیاری از خانواده هــا‬ ‫تــوان مالــی پرداخــت هزینه هــای دوگانه ســوز‬ ‫کــردن خودروهــای خــود را ندارنــد دولــت می توانــد‬ ‫براســاس «مــاده ‪ 12‬قانــون رفــع موانــع تولیــد» بــرای‬ ‫ایــن مهــم «وام و تســهیالت» در نظــر بگیــرد‪.‬‬ ‫قره خانــی در ادامــه افــزود‪ :‬ســومین موضــوع‬ ‫«قیمــت ســوخت گاز» اســت چراکــه اگــر فاصلــه‬ ‫معنــاداری بــا بنزیــن نداشــته باشــد افــراد رغبــت‬ ‫چندانــی بــرای گازســوز کــردن خودروهــا نشــان‬ ‫نمی دهنــد بــه همیــن دلیــل قیمــت ســوخت گاز‬ ‫بایــد کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس توضیــح داد‪:‬‬ ‫کمــک دولــت بــه گاز ســوز کــردن خوردوهــا و‬ ‫افزایــش گرایــش مــردم بــه ســوخت ســی‪.‬ان‪.‬جی‬ ‫مزایــای بســیاری بــرای مــردم و دولــت دارد چراکــه‬ ‫الودگــی هــوا کاهــش پیــدا کــرده و بــه دنبــال ان‬ ‫هزینه هــای درمانــی و بهداشــتی کمتــر می شــود‬ ‫ازســوی دیگــر یــک میلیــارد مترمکعــب گاز ‪-‬کــه در‬ ‫روز تولیــد می شــود‪ -‬مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪،‬‬ ‫همچنیــن در مصــرف بنزیــن صرفه جویــی شــده و‬ ‫می تــوان بــه صــادرات بیشــتری رســید‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫دولت باید مالیات بر بخش تولید را‬ ‫کاهش دهد‬ ‫انچــه کــه در اظهــارات اخیــر عــادل اذر ‪ -‬رئیــس دیــوان محاســبات ‪ -‬در‬ ‫مــورد بررســی الیحــه بودجــه دیــده می شــود‪ ،‬نشــان می دهــد کــه دیــوان در‬ ‫مــورد درامــد مالیــات و نفــت پیش بینــی شــده نظر مثبتی دارد ولی انتشــار‬ ‫اوراق را از اقــام درشــتی می دانــد کــه نــه تنهــا در راســتای قانــون برنامــه‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه تاکیــد دارد کــه بایــد بــه نحــو احســن از ان اســتفاده شــود در‬ ‫حالــی کــه دولــت ان را خــرج خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی گفتــه کــه دولــت ‪ ۸۰‬هــزار میلیــارد تومــان فــروش اوراق پیش بینی‬ ‫کــرده اســت در حالــی کــه قانــون برنامــه اصــل را بــر ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه در توضیحاتــی کــه در ســازمان برنامــه و بودجــه وجــود‬ ‫دارد نشــان می دهــد کــه ‪ ۴۸‬هــزار میلیــارد تومــان از ایــن رقــم مربــوط‬ ‫بــه اصــل و ســود گذشــته بــوده و فقــط ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد اوراق جدیــد‬ ‫منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫امــا بــرای انتشــار اوراق در بودجــه ســال بعــد‪ ،‬محــل هایــی تعریــف‬ ‫شــده اســت کــه یــک ســوی ان عملیــات بــازار بــاز قــرار دارد کــه مقدمات‬ ‫ان در بانــک مرکــزی انجــام شــده ولــی در ســال جــاری اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن موضــوع دیگــر بــرای انتشــار اوراق ایــن اســت کــه بخشــی‬ ‫از اوراق دولــت بــه عنــوان ســپرده قانونــی بانک هــا قــرار گیــرد و بانــک‬ ‫مرکــزی بــه جــای اعطــای خــط اعتبــاری بــه بانک هــا و اضافــه برداشــتی‬ ‫کــه دارنــد بــه انهــا اوراق دهــد تــا بتوانــد در کنــار تامیــن مالــی بــرای‬ ‫دولــت موجــب ایجــاد نظــم مالــی در بانک هــا شــده باشــد‪.‬‬ ‫در شــرایطی دولــت از اوراق بــه عنــوان محلــی بــرای رفــع نگرانی هــای‬ ‫خــود در صــورت عــدم تحقــق منابــع اســتفاده و بــر ان تکیــه می کنــد‬ ‫اهل سنت خراسان شمالی‪:‬‬ ‫شهادت سردار سلیمانی‬ ‫بی پاسخ نخواهد ماند‬ ‫علمــا و روحانیــان اهــل تســنن خراســان شــمالی در بیانی ـه ای تاکیــد کردنــد‪ :‬ســپاه اســام‪،‬‬ ‫ریختــن خــون ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را بی پاســخ نخواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه کــه امــروز و پــس از شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی صــادر شــد امــده اســت‪ :‬بــی شــک‬ ‫جهــان اســام و جبهــه جهانــی مقاومــت‪ ،‬ســردار بزرگــی را از دســت داد‪ ،‬ولــی ایــن درخــت تنومنــد مبــارزه‬ ‫بــا تروریســم بــا اهــدای خــون ایــن ســرداران بــزرگ تنومندتــر شــد و بـه زودی ســپاه مســلمین جهــان پاســخ‬ ‫کوبنــده ای بــه امریــکای جنایتــکار و ایــادی اســتکبار خواهــد داد‪.‬‬ ‫جامعــه اهــل ســنت خراســان شــمالی ضمــن محکــوم کــردن شــدید ایــن جنایــت وحشــیانه توســط‬ ‫اســتکبار جهانــی‪ ،‬شــهادت غرورافریــن ســردار رشــید و بزرگمــرد اســام‪ ،‬حــاج قاســم ســلیمانی را بــه‬ ‫ملــت شــهیدپرور ایــران اســامی و ملــت هــای به پــا خاســته منطقــه و فرماندهــی کل قــوا حضــرت‬ ‫ایــت اللــه العظمــی امــام خامنــه ای(مدظلــه العالــی) و تمــام رزمنــدگان این شــهید واالمقام تبریک‬ ‫و تســلیت گفتــه و نابــودی هرچــه زودتــر دشــمنان قــران و اســام را ارزو مــی نمایــد‪.‬‬ ‫علمــا و روحانیــان اهــل ســنت خراســان شــمالی افــزوده انــد‪ :‬بــدون تردیــد راه ســترگ ایثــار و‬ ‫شــهادت توســط یاران و فرزندان این مبارز خســتگی ناپذیر و سلحشــور در نیروهای مقاومت‬ ‫اســامی ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫از سوی وزارت‬ ‫امور اقتصادی و‬ ‫دارایی صورت‬ ‫گرفت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از روابــط عمومــی ‪،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫گازاســتان گلســتان ازجــذب ‪ ۱۲‬هــزارو ‪۵۶‬‬ ‫مشــترک گاز دراســتان در نــه ماهــه ســال‬ ‫جــاری خبــرداد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد حــدود ‪۷۰۹۳‬‬ ‫مشــترک شــهری بــوده و تعــداد ‪۴۹۶۳‬‬ ‫مشــترک نیــز روســتایی بودنــد کــه جــذب‬ ‫ایــن شــرکت شــدند کــه در ایــن راســتا گــرگان‬ ‫بــا بیــش از ‪ ۳۴۷۰‬مشــترک و گنبــد بــا ‪۲۲۱۰‬‬ ‫مشــترک بیشــترین حجــم مشــترکین را‬ ‫جــذب نمودنــد ‪.‬‬ ‫مهنــدس محمــد رحیــم رحیمــی تصریــح‬ ‫کرد‪:‬درهمیــن راســتا بــا همــت و تــاش‬ ‫مجموعــه کارکنــان گاز گلســتان در مجمــوع‬ ‫تاکنــون بالــغ بــر ‪ ۵۸۰‬هــزار و ‪ ۱۰۵‬مشــترک‬ ‫در ســطح اســتان مصــرف کننــدگان گاز‬ ‫طبیعــی مــی باشــند کــه حــدود ‪ ۳۵۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۶۰‬مشــترک شــهری بــوده و ‪ 226‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۴۵‬مشــترک نیــز روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬در همیــن رابطــه شهرســتان‬ ‫گــرگان بــا جــذب بیــش از ‪ ۱۵۷‬هــزار و ‪۶۲۵‬‬ ‫مشــترک و گنبــد بــا ‪ 103‬هــزار و ‪۴۵۵‬‬ ‫مشــترک بیشــترین حجم مشــترکین جذب‬ ‫شــده را بــه خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گازاســتان گلســتان‬ ‫درخاتمــه اظهارداشــت‪ :‬مشــترکین گرامــی‬ ‫توجــه داشــته باشــند از مــوارد مهمــی کــه‬ ‫همــواره مــورد تاکیــد ایــن شــرکت مــی‬ ‫باشــد رعایــت نــکات ایمنــی بــوده کــه در‬ ‫همیــن زمینــه از همــه مصــرف کننــدگان‬ ‫گرامــی درخواســت داریــم تــا مــوارد ایمنــی‬ ‫را بــه طــور کامــل و دقیــق رعایــت نماینــد‪.‬‬ ‫فروش یک میلیون بشکه در سال ‪ 99‬بعید است‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی‬ ‫موجــود محاســبات دولــت بــرای فــروش ‪1‬میلیــون‬ ‫بشــکه دشــوار و بعیــد بــه نظــر میرســد و بــرای اینکــه‬ ‫بــا کســری بودجــه مواجــه نشــویم بایــد بــه دنبــال راه‬ ‫هــای جدیــدی باشــیم‪ .‬دولــت مــی توانــد بــا کســترش‬ ‫روابــط خارجــی بــا کشــورهایی کــه بــرای مــراوده بــا‬ ‫ایــران تمایــل دارنــد وارد عمــل شــده و همــکاری های‬ ‫جدیــدی را شــروع کنــد‪.‬‬ ‫عملکرد مطلوب حمل و‬ ‫نقل برون شهری استان‬ ‫درعرصه اقتصادی‬ ‫سازوکار اخذ مالیات در کشور اصولی نیست‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه ســازوکار اخــذ مالیــات در‬ ‫کشــور اصولــی نیســت‪ .‬مالیــات بایــد در بخــش‬ ‫هایــی کــه مربــوط بــه بــازار‪ ،‬خدمــات و واردات اســت‬ ‫افزایــش و مالیــات بــر بخــش هــای تولیــدی کاهــش‬ ‫یابــد زیــرا افزایــش مالیــات بــر تولیــد در شــرایط‬ ‫فعلــی ســبب رکــود بــازار تولیــد شــده و تولیدکننــده‬ ‫بــا بحــران مواجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫کــه در ســال جــاری نیــز در زمــان عــدم تحقــق منابــع پیــش بینــی شــده‬ ‫و اصــاح بودجــه از افزایــش انتشــار اوراق بــه عنــوان کانــال جبــران‬ ‫کســری اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫امســال در زمــان کســری بودجــه و اصالحــی کــه در منابــع و مصــارف‬ ‫انجــام شــد دولــت بــرای جبــران کمبــود منابــع کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان بــراورد شــده بــود حــدود ‪ ۷۵‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫منابــع جدیــد تعریــف کــرد کــه ‪ ۳۷‬هــزار میلیــارد ان مربــوط بــه انتشــار‬ ‫اوراق جدیــد بــود بــه هــر صــورت در رابطــه بــا انتشــار اوراق نظــرات‬ ‫متفاوتــی مطــرح اســت برخــی کارشناســان و حتــی ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه ان را بــه عنــوان محــل مناســبی بــرای تامیــن منابــع دانســته و‬ ‫پشــتوانه ای اســت کــه می توانــد در صــورت ضــرورت از ان اســتفاده‬ ‫کننــد ولــی در ســوی دیگــر برخــی کارشناســان انتشــار بی محابــای اوراق‬ ‫را نوعــی اینده فروشــی دانســته و تاکیــد دارنــد کــه ایجــاد بدهــی بــرای‬ ‫دولت هــای اینــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ارائــه گــزارش ســه ماهــه دوم ســال ‪ ۱۳۹۸‬بدهی هــا‬ ‫و مطالبــات دولــت و شــرکت های دولتــی بــه رئیــس‬ ‫جمهــور‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از ارایــه گــزارش ســه‬ ‫ماهــه دوم ســال ‪ ۱۳۹۸‬بدهی هــا و مطالبــات دولــت‬ ‫و شــرکت های دولتــی بــه رئیــس جمهــور خبــر داد‪.‬‬ ‫در اجــرای حکــم بنــد (ب) مــاده (‪ )۱‬قانــون رفع موانع‬ ‫تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور‪،‬‬ ‫گــزارش بدهــی هــا و مطالبــات دولــت و شــرکت هــای‬ ‫شمـاره ‪227‬‬ ‫جذب بیش از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫مشترک گاز در نه ماهه‬ ‫سال ‪۹۸‬‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬مالیــات بایــد در بخــش هایــی کــه مربــوط بــه‬ ‫بــازار‪ ،‬خدمــات و واردات اســت افزایــش و مالیــات‬ ‫بــر بخــش هــای تولیــدی کاهــش یابــد زیــرا افزایــش‬ ‫مالیــات بــر تولیــد در شــرایط فعلــی ســبب رکــود تولیــد‬ ‫شــده و تولیدکننــده بــا بحــران مواجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد خالــدی سردشــتی در خصــوص ســهم نفــت‬ ‫در بودجــه ســال اینــده بــا بیــان اینکــه ‪30‬درصــد از‬ ‫کل بودجــه ای کــه دولــت تحویــل مجلــس داده‬ ‫بــر اســاس فــروش نفــت و مابقــی بــر اســاس‬ ‫اخــذ مالیــات اســت افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس دولــت‬ ‫بیشــتر بــر پایــه مالیــات برنامــه ریــزی کــرده اســت‬ ‫کــه بــا توجــه بــه گزارشــات رســیده‪ ،‬کار دولــت بســیار‬ ‫ســخت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دولتــی بــرای ســه ماهــه دوم ســال ‪ ،۱۳۹۸‬بــه منظــور‬ ‫ارائــه بــه کمیســیون هــای ذیربــط در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬در معاونــت نظــارت مالــی و خزانــه داری‬ ‫کل کشــور (مرکــز مدیریــت بدهــی هــا و دارایــی هــای‬ ‫مالــی عمومــی) تهیــه و بــرای رییــس جمهــور ارســال‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه نقــش خانــواده بــزرگ‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای اســتان در عرصــه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬عملکــرد انــان را در ایــن مقطــع‪،‬‬ ‫بهتریــن عملکــرد در کشــور بیــان و از تمــام‬ ‫افــرادی کــه در شــریان هــای حیاتــی بــار‬ ‫جابه جــا مــی کننــد قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫“مهــدی میقانــی” در جلســه راهبــردی‬ ‫قــرارگاه جهــاد اقتصــادی بــا صنــوف حمــل و‬ ‫نقــل اســتان افــزود‪ :‬تمــام دســت انــدرکاران‬ ‫بخــش حمــل و نقــل جــاده ای اســتان در‬ ‫بحــران هــا و مقاطــع حساســی ماننــد ســیل‪،‬‬ ‫اربعیــن و غیــره همــراه مــا جهــت خدمــت‬ ‫رســانی بــه مــردم بودنــد کــه ایــن بیانگــر‬ ‫عشــق و همــت انــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬خانــواده بــزرگ حمــل و‬ ‫نقــل بــرون شــهری اســتان متشــکل از ‪۱۵۰‬‬ ‫شــرکت حمــل و نقــل در بخــش مســافری‪،‬‬ ‫بــاری و بیــن المللــی و حــدود ‪ ۱۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬راننــده شناســایی شــده دارای کارت‬ ‫هوشــمند و ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نــاوگان بــاری و‬ ‫مســافری هســتند کــه تعامــات دوســویه‬ ‫خوبــی بــا اداره کل دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ”ابراهیم مهقانــی” رئیس ســازمان‬ ‫بســیج اصنــاف و فعالیــن اقتصــادی اســتان‪،‬‬ ‫نقــش افرینــی اتحادیــه کامیونــداران و‬ ‫اتوبوســرانان را در انقــاب بســیار مهــم‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬مــا امــده ایــم کــه بــا عــزم‬ ‫اهنیــن در کنــار شــما باشــیم و نگذاریــم‬ ‫کــه مشــکالت صنفــی تبدیــل بــه مشــکالت‬ ‫امنیتــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش مــی افزایــد‪ :‬بــه منظــور احصــاء و‬ ‫گــزارش ارقــام بدهــی هــا و مطالبــات بخــش عمومــی‬ ‫و در اجــرای حکــم مــاده مذکــور‪ ،‬از ابــان مــاه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬تاکنــون بالــغ بــر ‪ ۲۰‬فقــره گــزارش بدهــی هــا‬ ‫و مطالبــات در مقاطــع ســه ماهــه و ســاالنه بــرای‬ ‫مراجــع قانونــی ذیربــط توســط مرکــز مدیریــت بدهــی‬ ‫هــا و دارایــی هــای مالــی عمومــی بــا‬ ‫همــکاری ادارات کل امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی اســتان هــا تهیــه گردیــده اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت از ســال ‪ ۱۳۹۵‬تــا‬ ‫کنــون در اجــرای بخشــنامه معاونــت‬ ‫نظــارت مالــی و خزانــه داری کل کشــور‪،‬‬ ‫بیــش از یکصــد هــزار فقــره گــزارش‬ ‫از بیــش از ســه هــزار و پانصــد نقطــه‬ ‫گزارشــگری (دســتگاه اجرایــی) بــه صورت‬ ‫الکترونیکــی از طریــق ســامانه مدیریــت‬ ‫اطالعــات بدهــی هــا و مطالبــات دولــت‬ ‫(ســماد) دریافــت گردیــده کــه مبنــای‬ ‫تهیــه گــزارش هــای مجموعــه دولــت و‬ ‫شــرکت هــای دولتــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫گرگان‬ ‫‪4‬‬ ‫سفر هوایی در‬ ‫بجنورد حدود‬ ‫‪ 2‬برابر شد‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۳۸۵‬مســافر در ‪ ۹‬ماهــه امســال از طریــق پروازهــای فــرودگاه بجنــورد جابه جــا شــده اند کــه ایــن رقــم در مقایســه‬ ‫بــا مــدت مشــابه پارســال ‪ ۹۶‬درصــد افزایــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر فــرودگاه بجنــورد اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۱۸۳‬مســافر بــا پــرواز وارد فــرودگاه بجنــورد شــده و ‪ ۱۰‬هــزار و ‪۲۰۲‬‬ ‫مســافر نیــز خراســان شــمالی را بــه مقصــد تهــران تــرک کرده انــد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی رزاز گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۶۳‬تــن بــار نیــز بــا پروازهــای ورودی بــه بجنــورد حمــل شــده و ‪ ۷۰.۹۵‬تــن بــار نیــز بــه‬ ‫تهــران انتقــال یافتــه کــه ایــن ارقــام در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال بــه ترتیــب ‪ ۸۰‬و ‪ ۷۸‬درصــد افزایــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪227‬‬ ‫مشاور رسانه ای فرمانده کل سپاه‪:‬‬ ‫ناامید کردن مردم‬ ‫حربه روانی جدید‬ ‫دشمن است‬ ‫مشــاور فرهنگــی رســانه ای فرمانــده کل ســپاه‬ ‫پاســداران بــا یــاداوری جنگ هــای نظامــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی دشــمنان در ‪۴۰‬‬ ‫ســال گذشــته علیــه انقــاب اســامی‪ ،‬ناامیــد کــردن‬ ‫مــردم نســبت بــه نظــام را حربــه روانــی جدیــد علیــه‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی دانســت‪.‬‬ ‫ســردار حمیدرضــا مقدم فــر در همایــش وحــدت‪،‬‬ ‫بصیــرت و والیتمــداری در گام دوم انقــاب اســامی بــه‬ ‫مناســبت بزرگداشــت یــوم اللــه ‪ ۹‬دی ویــژه اهــل ســنت‬ ‫اســتان گلســتان کــه در مصلــی شــهر مــرزی اینچــه‬ ‫بــرون گنبــدکاووس برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬برخــاف‬ ‫همــه تهدیدهــا و تحریم هــای دشــمنان‪ ،‬امــروز انقــاب‬ ‫اســامی در مســیر عــزت و اقتــدار بــه پیــش م ـی رود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت های نظامــی‪ ،‬هســته ای‪،‬‬ ‫موشــکی‪ ،‬علمــی و پزشــکی جمهــوری اســامی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫کســب ایــن موفقیت هــا کــه بیشــتر در ســایه تحریــم‬ ‫دشــمنان حاصــل شــده‪ ،‬ایــران را بــه قــدرت برتــر منطقــه‬ ‫خاورمیانــه و یکــی از قدرت هــای برتــر جهــان تبدیــل‬ ‫کــرده و دشــمنان متوجــه شــدند کــه تیــر تهدیدهــا و‬ ‫تحریم هــای انهــا بــه ســنگ خــورده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مقدم فــر‪ ،‬خــون شــهیدان‪ ،‬اتحــاد و انســجام‬ ‫بیــن اقــوام و مذاهــب و حضــور همیشــه در صحنــه‬ ‫انهــا و نیــز داشــتن رهبــران بصیــر و هوشــمند (‬ ‫امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری) را از دیگــر‬ ‫عوامــل موفقیت هــای جمهــوری اســامی در ‪۴۰‬‬ ‫ســال گذشــته برشــمرد و اضافــه کــرد کــه حمایــت از‬ ‫ملت هــای مظلــوم اعــم از شــیعه و ســنی در جهــان‪،‬‬ ‫از ارمان هــای مهــم جمهــوری اســامی اســت کــه‬ ‫دشــمن از ایــن ارمــان خوشــش نمی ایــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اعتقــاد بــه بندگــی خــدا و زیــر بــار طاغــوت‬ ‫نرفتن ملت ایران را از دیگر دالیل دشــمنی اســتکبار‬ ‫جهانــی در ‪ ۴۰‬ســال گذشــته علیــه انقــاب اســامی‬ ‫دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬بــا وجــود همــه مشــکالت‬ ‫و ســختی هایی کــه تحریم هــای دشــمنان بــه مــردم‬ ‫وارد می کنــد امــا ملــت ایــران هرگــز بندگــی خــدا را رها‬ ‫نکــرده و زیــر بــار حکومــت طاغــوت نم ـی رود‪.‬‬ ‫مشــاور فرهنگــی رســانه ای فرمانــده کل ســپاه‬ ‫پاســداران همچنیــن بــا تشــریح چهــار جنــگ نظامــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی دشــمنان علیــه‬ ‫انقــاب اســامی در ‪ ۴۰‬ســال گذشــته گفــت‪ :‬پــس‬ ‫از شکســت دشــمن در جنــگ نظامــی‪ ،‬انهــا بــه جنــگ‬ ‫فرهنگــی روی اوردنــد تــا بــه گمــان خــود ملت ایــران را‬ ‫از فرهنــگ اصیــل اسالمی شــان دور کــرده و بــه دامــن‬ ‫فرهنــگ غــرب ببرنــد‪.‬‬ ‫ســردار مقدم فــر بابیــان اینکــه اگرچــه تهاجــم‬ ‫فرهنگــی دشــمنان زخم هایــی را بــر پیکــر جامعــه وارد‬ ‫کــرد امــا دشــمن در ایــن جنــگ هــم شکســت خــورد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ســومین جنــگ دشــمن علیــه ملــت ایــران‬ ‫جنک سیاســی بود که اوج ان در فتنه ‪ ۱۳۸۸‬نمایان‬ ‫شــد امــا بــا بصیــرت و اگاهــی مردم و حضور حماســی‬ ‫انهــا در ‪ ۹‬دی و حمایــت از انقــاب و رهبــری‪ ،‬دشــمن‬ ‫درایــن جنــگ هــم شکســت خــورد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دشــمنان در جنــگ سیاســی خــود‬ ‫بــا ســناریوی تقلــب در انتخابــات ســال ‪ ۸۸‬کــه یکــی‬ ‫از کــم نظیرتریــن مشــارکت های مــردم ایــران در‬ ‫انتخابــات بــود‪ ،‬وارد شــد امــا وقتــی مــردم بــه حقیقت‬ ‫ی بردنــد و دانســتند کــه امریــکا‪ ،‬اســرائیل و‬ ‫ماجــرا پ ـ ‬ ‫انگلیــس پشــت پــرد ه ماجــرا هســتند‪ ،‬حماســه ‪ ۹‬دی‬ ‫را خلــق کردنــد و بســاط فتنــه گــران و حامیــان انهــا را‬ ‫در هــم پیچیدنــد‪.‬‬ ‫ســردار مقدم فــر تصریــح کــرد کــه حماســه ‪ ۹‬دی‪،‬‬ ‫تجلــی قــدرت خــدا‪ ،‬پیونــد بیــن امــت بــا رهبــری‪ ،‬روز‬ ‫بصیــرت و اگاهــی و دشــمن شناســی مــردم و نیــز روز‬ ‫یــاس و نــا امیــدی دشــمنان بــود کــه هرگــز نبایســتی‬ ‫فرامــوش شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بــه نقــش رهبــری بــرای هدایــت انقــاب نیــز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬فــردی‬ ‫هوشــمند‪ ،‬بصیــر و اگاه بــه زمــان‪ ،‬شــجاع و مقتــدر‬ ‫و نیــز دشــمن شــناس هســتند و اکنــون بســیاری از‬ ‫ملت هــای جهــان غبطــه می خوردنــد کــه چــرا چنیــن‬ ‫رهبــری ندارنــد‪.‬‬ ‫مشــاور فرهنگی رســانه ای فرمانده کل ســپاه پاســداران‬ ‫بــه جنــگ اقتصــادی دشــمنان نیــز اشــاره کــرد و گفــت که‬ ‫همــه تــاش دشــمن درایــن جنــگ کــه بــا ابــزار تحریــم‬ ‫پیــش مــی رود‪ ،‬فشــار بــر مــردم و ایجــاد نارضایتــی‬ ‫عمومــی در انهــا اســت امــا نمی دانــد کــه مــردم اگاه و‬ ‫بابصیــرت مــا‪ ،‬بــا صبــر و مقاومــت ایــن حربــه دشــمنان را‬ ‫نیــز بــا شکســت مواجــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا ایــن حــال حربــه جدیــد دشــمنان‬ ‫علیــه انقــاب و ملــت ایــران اســامی‪ ،‬تبلیغــات روانــی‬ ‫و رســانه ای بــرای ناامیــد کــردن مــردم نســبت بــه نظــام و‬ ‫مســووالن و نیز ســناریوی اســتعفای دولت اســت که در‬ ‫ایــن حربــه نیــز بــا شکســت مواجه خواهد شــد زیــرا ایران‬ ‫لبنــان و عــراق نیســت کــه دولــت اســتعفا دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬درایــن مراســم کــه جمــع زیــادی از‬ ‫مــردم شــیعه و اهــل ســنت اســتان گلســتان حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬امــام جمعــه اهل ســنت شــهر مــرزی اینچه‬ ‫بــرون گنبــدکاووس نیــز در ســخنانی بــا گرامیداشــت‬ ‫حماســه ‪ ۹‬دی‪ ،‬گفت که شــیعه و ســنی در ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫گذشــته بــا وحــدت خــود پاســدار ارمان هــای انقــاب و‬ ‫رهبــری بــوده و هســتند‪.‬‬ ‫اخونــد مــدد هوشــمند افــزود‪ :‬پیــروان ایــن دو‬ ‫مذهــب بــزرگ اســامی در گام دوم انقــاب هــم‬ ‫بــا حفــظ و تقویــت وحــدت و پیــروی از والیــت و‬ ‫رهبــری‪ ،‬بــاز هــم توطئه هــای دشــمنان را نقــش‬ ‫بــراب خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫شیروان‬ ‫رییس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شیروان‪:‬‬ ‫صدور مجوز چرای ‪ ۱۳۲‬هزار راس دام در مراتع شیروان‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۲۰‬هــزار‬ ‫هکتــار معــادل ‪ ۸۵‬درصــد از مراتــع ایــن‬ ‫شهرســتان ممیــزی شــده اســت کــه مجــوز‬ ‫الزم بــرای چــرای ‪ ۱۳۲‬هــزار راس دام در‬ ‫ایــن عرصه هــا داده شــده اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی ســیامکی مجمــوع کل‬ ‫مســاحت مراتــع ایــن شهرســتان را ‪۲۹۰‬‬ ‫هــزار هکتــار دانســت و گفــت‪ :‬مراتــع‬ ‫ممیــزی شــده شــامل ‪ ۱۴۵‬ســامان عرفــی‬ ‫بــا پنــج هــزار و ‪ ۲۷۷‬بهــره بــردار اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال نیــز ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار از مراتــع ایــن شهرســتان ممیــزی شــده اســت کــه ایــن‬ ‫میــزان عرصــه در ‪ ۶‬ســامان عرفــی شــامل ســرداب‪ ،‬ســرانی‪ ،‬جنــگاه‪ ،‬ســرداراباد‪ ،‬ربــاط و شــناقی‬ ‫علیــا اســت‪.‬‬ ‫ســیامکی افــزود‪ :‬اجــرای ممیــزی مراتــع در قالــب طــرح ملــی مدیریــت پایــدار مراتــع و بــا هــدف‬ ‫شناســایی و تعییــن صالحیــت بهــره بــرداران ذیحــق‪ ،‬صــدور پروانــه مرتعــداری و تعییــن شــرایط‬ ‫و ضوابــط بهــره بــرداری منطقــی از ایــن عرصــه هــا بــر اســاس وضــع اکولــوژی‪ ،‬پوشــش گیاهــی‬ ‫و عــرف بهــره بــرداری انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫نابودی تمام‬ ‫شرارت های‬ ‫دشمن در‬ ‫نهم دی ماه‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۹‬دی حماســه ای بــود کــه تمــام شــرارت هــا و‬ ‫ســرمایه گــذاری دشــمن را بــه نابــودی کشــاند‪.‬‬ ‫حجــت االســام نوراللــه ولــی نــژاد در حاشــیه تجمع‬ ‫‪ ۹‬دی در جمــع خبرنــگاران اظهارکــرد‪ ۹ :‬دی حماســه‬ ‫ای بــود کــه تمــام شــرارت هــا و ســرمایه گــذاری‬ ‫دشــمن را بــه نابــودی کشــاند‪.‬‬ ‫ولــی نــژاد گفــت‪ ۹ :‬دی حماســه ای دیگــر بــود کــه‬ ‫توســط مــردم ایــران خلــق شــد و مشــتی محکــم بــر‬ ‫دهــان دشــمنان ایــن انقــاب زده شــد؛ در ایــن روز‬ ‫مــردم نشــان دادنــد تــا پــای جــان از انقــاب اســامی‬ ‫دفــاع خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان گلســتان بــا‬ ‫بیــان اینکــه در طــول ‪ ۴۰‬ســال انقــاب اســامی‬ ‫مــردم ایــران ثابــت کردنــد کــه گــوش بــه فرمــان رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب خــود هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال ‪۸۸‬‬ ‫مجتمع های فرهنگی خراسان شمالی‬ ‫در استانه خصوصی شدن‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ن شــمالی گفــت‪ :‬مجتمع هــای فرهنگــی و‬ ‫اســامی خراســا ‬ ‫هنــری شهرســتان های شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬مانــه و ســمقان‪،‬‬ ‫گرمــه و جاجــرم بــه بخــش خصوصــی واگــذار می شــود‪.‬‬ ‫علــی اکبــر طهماســبی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن اقــدام بــا اســتناد بــه‬ ‫مــاده ‪ ٨٨‬قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت و در‬ ‫راســتای کاهــش تصدی گــری صــورت مــی گیــرد و دقــت بیشــتر‬ ‫در نگهــداری امــوال ان‪ ،‬اصــاح نظــام خدمــت‪ ،‬بهبــود عملکــرد‪،‬‬ ‫و جلــب مشــارکت بخــش غیردولتــی در فعالیت هــای فرهنگــی‬ ‫و هنــری از اهــداف ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی‪:‬‬ ‫افزایش مرگ در خراسان شمالی‬ ‫امســال ســه هــزار و ‪ ۶۶۵‬واقعــه فــوت در خراســان شــمالی بــه وقــوع پیوســته کــه در مقایســه بــا‬ ‫‪ ۹‬ماهــه پارســال ‪ ۵.۸‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی بــا بیــان ایــن مطلــب بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫مجمــوع فوتــی هــای امســال هــزار و ‪ ۹۴۸‬نفــر مــرد و هــزار و ‪ ۷۱۷‬نفــر زن بــوده انــد‪.‬‬ ‫ن مــدت ‪ ۱۱۳‬اســت کــه نشــان مــی‬ ‫علــی زاهــدی نیــا گفــت‪ :‬نســبت جنســیتی حاصــل از ثبــت فــوت در ای ـ ‬ ‫دهــد بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬واقعــه فــوت زنــان‪ ۱۱۳ ،‬واقعــه فــوت مــردان بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن از کل وفــات ثبــت شــده ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۷‬واقعــه در مناطــق شــهری و هــزار و‬ ‫‪ ۶۲۹‬واقعــه در نواحــی روســتایی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬نــرخ خــام ثبــت فــوت در اســتان ‪ ۵.۷‬در هــزار اســت و بــر ایــن اســاس بــه ازای‬ ‫هــر هــزار نفــر جمعیــت اســتان بــه طــور تقریبــی ‪ ۶‬واقعــه فــوت در ادارات ثبــت احــوال تابعــه بــه‬ ‫ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــوع مــرگ هــای ثبــت شــده‪ ،‬بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی بــا ســهم هــزار و‬ ‫‪ ۳۸۹‬مــوردی و داشــتن ‪ ۳۷.۹‬درصــد از کل وفــات ثبــت شــده‪ ،‬بیشــترین فراوانــی را در بیــن علــل‬ ‫مــرگ در اســتان داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی‪ ،‬بیمــاری هــای مربــوط بــه دســتگاه تنفســی بــا‬ ‫ســهم ‪ ۱۲.۸‬درصــدی‪ ،‬ســرطان ها و تومورهــا بــا ‪ ۱۲.۵‬درصــدی‪ ،‬حــوادث غیرعمــدی بــا ‪ ۷.۸‬درصــد‬ ‫از دیگــر علــل مــرگ و میــر افــراد در اســتان بــوده انــد‪.‬‬ ‫دشــمن بــا اتــش زدن خیمــه عــزاداری‪،‬‬ ‫پایــگاه هــای بســیج‪ ،‬مســجد و حملــه‬ ‫کــردن بــه نیروهــای متدیــن‪ ،‬فتنــه ای‬ ‫دیگــر بــه راه انداخــت و ســعی کــرد بــا‬ ‫شــعارهای انحرافــی بــه ارزش هــای‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران لطمــه وارد‬ ‫کنــد کــه بــا ایســتادگی مــردم روبــرو‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۹‬دی ســیلی‬ ‫بــود کــه هرچــه در مســیر بــه عنــوان‬ ‫زبالــه بــود بــا خــود بــرد‪ ،‬یاداورشــد‪۹ :‬‬ ‫دی حماســه ای بــود کــه تمــام شــرارت‬ ‫هــا و ســرمایه گــذاری دشــمن را بــه نابــودی کشــاند و‬ ‫ایــن روز پیــام روشــن و شــفافی بــرای همــه جهانیــان‬ ‫خصوصــا اســتکبار بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫ولــی نــژاد بیــان کــرد‪ :‬اگر نســبت بــه نتایــج انتخابات‬ ‫اخرین وضعیت کیفیت سوخت‬ ‫توزیعی در کشور‬ ‫سرپرســت دفتــر پایــش فراگیــر ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت ضمــن اشــاره بــه بهبــود کیفیــت ســوخت گازوئیــل و‬ ‫بنزیــن در کشــور طــی مهــر و ابــان نســبت بــه ابتــدای امســال‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس نمونه برداری هــای انجــام شــده کیفیــت‬ ‫ســوخت کشــور نزدیــک بــه حــد اســتاندارد بــود و الودگــی هــوا‬ ‫در کالنشــهرهاطی ارتباطــی بــه کیفیــت ســوخت نداشــت‪.‬‬ ‫زهــرا ســماعی اظهــار کــرد‪ :‬پاییــز امســال بــه صــورت تصادفــی‬ ‫از ‪ ۱۶۳‬جایــگاه توزیــع ســوخت در محورهــای مواصالتــی ‪ -‬کــه‬ ‫در قانــون هــوای پــاک از ان هــا نامبــرده شــده ‪ -‬نمونه بــرداری‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی بجنورد‪:‬‬ ‫هشت درصد صادرات خراسان شمالی‬ ‫تولیدات کشاورزی است‬ ‫صــدور تولیــدات بخــش کشــاورزی و صنایــع غذایــی خراســان شــمالی در ســال جــاری بــه ارزش ‪۶‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار دالر و وزن ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن بــوده اســت کــه هشــت درصــد از کل صــادرات‬ ‫ایــن اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی بجنــورد بــا بیــان ایــن مطلــب بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد‪ :‬صــادرات بخــش کشــاورزی ایــن اســتان در مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫پارســال از نظــر ارزش ‪ ۶.۴‬درصــد و از نظــر وزن ‪ ۳.۲‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهــدی نجــات نیــا افــزود‪ :‬از مجمــوع ایــن میــزان‪ ،‬هــزار و ‪ ۵۳‬تــن محصــوالت کشــاورزی بــه‬ ‫ارزش ‪ ۷۵‬هــزار دالر بــوده و چهــار هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن نیــز مــواد غذایــی بــوده کــه پنــج میلیــون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار دالر ارزشــگذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال‪ ۲۴۵ ،‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تــن کاال بــه ارزش ‪ ۷۴‬میلیــون دالر از اســتان‬ ‫صــادر شــده اســت کــه ایــن میــزان صــادرات در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال از لحــاظ ارزش‬ ‫‪ ۷.۷‬درصــد رشــد ولــی از لحــاظ وزنــی ‪ ۵.۸‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی عمــده کاالهــای صادراتــی اســتان را شــامل محصــوالت پتروشــیمی‪ ،‬پالســتیکی‪ ،‬فــوالدی‪،‬‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬کشــاورزی و مصالــح ســاختمانی دانســت و گفــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۷۰‬درصــد محصــوالت‬ ‫صــادره از اســتان در بخــش پتروشــیمی و ‪ ۱۵‬درصــد در بخــش صنعــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬محصــوالت‬ ‫کشــاورزی صــادر شــده در ســال جــاری شــامل ســیب زمینــی و ســیب درختــی و مــواد غذایــی نیــز‬ ‫شــامل ماکارونــی‪ ،‬نوشــابه انــرژی زا‪ ،‬شــکالت ســفید و رب گوجــه فرنگــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫نجــات نیــا بــر ضــرورت حرکــت بــه ســمت کشــت محصــوالت کشــاورزی فراســرزمینی تاکیــد کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬هــم اکنــون کشــور عــراق از ایــن نــوع کشــت اســتقبال مــی کنــد و زمیــن و ماشــین االت‬ ‫الزم و رایــگان در اختیــار بهــره بــرداران ایرانــی قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص محصــوالت عشــایری نیــز گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص نیــز کارگــروه هایــی تشــکیل‬ ‫شــده اســت و محصــوالت تولیــدی خانوارهــای عشــایری از کیفیــت بســیار مناســبی برخــوردار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی بجنــورد در مــورد گردشــگری عشــایری‬ ‫هــم بیــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا نیــز بــا شــرکت هــای گردشــگری هماهنگــی هایــی صــورت گرفتــه‬ ‫تــا برخــی از خانوارهــای عشــایری بــا نمایــش زندگــی ســنتی جذابیــت هــای الزم را بــرای ایــن حــوزه‬ ‫فراهــم کننــد کــه ایــن امــر موجــب افزایــش درامــد خانوارهــا و نیــز رونــق فــروش محصــوالت انــان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اعتراضــی وجــود داشــت بایــد از مســیر قانونــی‬ ‫پیگیــری مــی کردنــد نــه اینکــه اشــوب برپــا کننــد و‬ ‫بــا اتــش زدن و تخریــب کــردن امنیــت جامعــه را بــه‬ ‫خطــر اندازنــد چراکــه ایــن کار باعــث ضربــه زدن بــه‬ ‫اصــل نظــام شــد‪.‬‬ ‫پرواز گرگان‪ -‬کیش از ابتدای‬ ‫بهمن ماه برقرار می شود‬ ‫مدیــرکل فرودگاه هــای گلســتان بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد‬ ‫پروازهــای فــرودگاه بین المللــی گــرگان گفــت‪ :‬از ابتــدای بهمــن‬ ‫مــاه پــرواز گــرگان‪ -‬کیــش برقــرار می شــود‪.‬‬ ‫علــی متانــت بــا اشــاره بــه افزایــش مقاصــد پــروازی از فــرودگاه‬ ‫بین المللــی گــرگان اظهارداشــت‪ :‬پروازهــای گــرگان بــه زاهــدان‬ ‫از قبــل راه انــدازی شــده بــود و در هفتــه دو بــار پــرواز در ایــن‬ ‫مســیر انجــام می شــد امــا بــا اســتقبال شــهروندان پروازهــای‬ ‫ایــن مســیر بــه ‪ 3‬پــرواز در هفتــه طــی روزهــای دوشــنبه‪،‬‬ ‫سه شــنبه و چهارشــنبه افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در حــال حاضــر ‪ 68‬پــرواز بــه صــورت هفتگــی از‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫معاون امور بهره برداری شرکت گاز خراسان شمالی‪:‬‬ ‫اعمال محدودیت مصرف گاز‬ ‫در ‪ ۲‬کارخانه خراسان شمالی‬ ‫معــاون امــور بهره بــرداری شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬افــت دمــا موجــب افزایــش‬ ‫مصــرف گاز خانگــی در اســتان شــده کــه ایــن شــرکت بــرای جلوگیــری از قطعــی گاز‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ان را در کارخانــه ســیمان بجنــورد و نیــروگاه ســیکل ترکیبــی محــدود کــرده اســت‪.‬‬ ‫حســن افتخــاری اظهــار کــرد‪ :‬محدودیــت مصــرف گاز در مجتمــع پتروشــیمی خراســان‬ ‫شــمالی و الومینــا نیــز بــرای ‪ ۱۵‬روز اعمــال شــده بــود کــه هــم اکنــون ایــن محدودیــت برداشــته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــر مدیریــت مصــرف خانوارهــا در بحــث گاز تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬اگــر ایــن وضعیــت خــوب‬ ‫مدیریــت نشــود بــه اجبــار گاز برخــی از صنایــع محــدود و یــا قطــع مــی شــود کــه ایــن امــر بــه‬ ‫تولیــد ضربــه خواهــد زد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بهــره بــرداری شــرکت گاز خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ســهمیه اســتان بــرای‬ ‫مصــرف روزانــه گاز در تمامــی فصــول بیــن هفــت میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب تــا هشــت‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اســت گفــت‪ :‬در تابســتان مصــرف گاز در بخــش خانگــی یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب اســت امــا در فصــل ســرد در برخــی از روزهــا بــه پنــج میلیــون متــر‬ ‫مکعــب نیــز مــی رســد‪.‬‬ ‫افتخــاری بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون مصــرف گاز اســتان در شــبانه روز چهــار میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب اســت اظهــار داشــت‪ :‬از تمامــی شــهروندان در بحــث مصــرف گاز خانگــی و‬ ‫تجــاری مــی خواهیــم کــه مصــرف را در ایــن دوره مدیریــت کننــد تــا بــه اقتصــاد اســتان ضــرر‬ ‫وارد نشــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پوشــیدن لبــاس مناســب در منــزل‪ ،‬کــم کــردن درجــه بخــاری و وســایل گرمایشــی‪،‬‬ ‫رعایــت دمــای رفــاه بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه ســانتی گراد و خامــوش کــردن وســایل گرمایشــی اتــاق ‬ ‫هــای خالــی را از راه هــای بهینــه ســازی مصــرف گاز در فصــل ســرما برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان روزانــه ‪ ۲‬میلیــون متــر مکعــب‪ ،‬پتروشــیمی‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬مترمکعــب‪ ،‬الومینــای جاجــرم و ســیمان بجنــورد نیــز هــر یــک ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫مترمکعــب گاز مصــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بهــره بــرداری شــرکت گاز خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در زمینــه گازرســانی گفــت‪ :‬ضریــب نفــوذ گاز طبیعــی در روســتاهای اســتان ‪ ۹۸‬درصــد و‬ ‫شــهرها ‪ ۱۰۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫دبیــر هیــات مرکــزی بازرســی انتخابــات کشــور گفــت‪ :‬هیــات بازرســی پنــج نفــره در سراســر کشــور تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی یاســینی در همایــش توجیهــی هیئت هــای بازرســی اســتان گلســتان اظهارکــرد‪ :‬هیــات مرکــزی‬ ‫بازرســی انتخابــات در کشــور و هیــات بازرســی پنــج نفــره در تمــام اســتان ها تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫یاســینی هــم چنیــن گفــت‪ :‬در تمــام شهرســتان ها چــه حــوزه انتخابیــه اصلــی و چــه حــوزه انتخابیــه فرعــی هیــات‬ ‫بازرســی شــکل گرفته اســت‪.‬‬ ‫تشکیل هیات‬ ‫بازرسی‬ ‫‪ ۵‬نفره در سراسر‬ ‫کشور‬ ‫شهرستانها‬ ‫شنبه ‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی گــرگان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد‬ ‫تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬ضمنــا در خصــوص‬ ‫اگهــی هــای اصالحــی ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار‬ ‫اگهی‪،‬متقاضیــان مــی بایســت اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک گــرگان تســلیم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫(بخش یک ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -1‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000725‬اقــای علیرضــا نودهــی‬ ‫فرزنــد صفرعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 1909‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121516182‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪3‬دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 152‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-1480‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001002028‬اقــای شــهریار عــادل‬ ‫فرزنــد حجــت الــه بشــماره شناســنامه ‪ 1244‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2120344078‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان‬ ‫وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 85/70‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-1531‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک‬‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -3‬کالسه پرونده ‪1398114412001000595-2 1398114412001000594-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬قربــان اغوشیانی‪-2‬اشــرف عباســی فرزنــد ‪-1‬اســداله‪-2‬رحمن‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 219-2 603-1‬صادره از ‪-1‬گرگان‪-2‬کردکوی به شــماره ملی‬ ‫‪ 1-4 2249103569-2 2121056734-1‬دانــگ ‪2-2‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت ‪ 120‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک باقیمانــده از ‪ -‬فرعــی از ‪-1510‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی خانم ســلطنت ولی کریمی‬ ‫به متقاضی دارد‪ .‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬کالســه پرونــده ‪ 13911144120010004510‬اقــای رمضانعلــی‬ ‫میراعظمــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 72‬صــادره از گــرگان به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2121833641‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان کــه ششــدانگ‬ ‫عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 119/80‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده‬ ‫از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-2546‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000138‬اقــای رضــا احمــدی فرزنــد‬ ‫محمد بشماره شناسنامه ‪ 1005‬صادره از گرگان به شماره ملی ‪2121918450‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 72/10‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3983‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش ‪ 2‬ثبت گرگان)‬ ‫ردیف ‪ -6‬کالسه پرونده ‪1397114412001000003-2 1397114412001000002-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬امیــد ســعیدی ‪-2‬علــی ســعیدی فرزنــد ‪-1‬علــی ‪-2‬طهماســب‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 23-2 1272-1‬صــادره از ‪-1‬گــرگان ‪-2‬شــاهرود بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪1-2 6429932151-2 2122668776-1‬دانــگ ‪4-2‬دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 4038/5‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 149‬فرعــی از ‪-123‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد‬ ‫طاهــر محمدطاهــری بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000111‬اقــای محســن شــاکری فرزنــد‬ ‫ناصــر بشــماره شناســنامه ‪ 503‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121856102‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 160/46‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 2681‬فرعــی از ‪-123‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -8‬کالسه پرونده ‪1397114412001000123-2 1397114412001000122-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬علــی ســعیدی ‪-2‬امیــد ســعیدی فرزنــد ‪-1‬طهماســب ‪-2‬علــی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪1272-2 23-1‬صــادره از ‪-1‬شــاهرود ‪-2‬گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪1-4 2122668776-2 6429932151-1‬دانــگ ‪2-2‬دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 3853‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 149‬فرعــی از ‪-123‬اصلی واقع‬ ‫در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد طاهــر‬ ‫محمدطاهــری بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -9‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000166‬خانــم فاطمــه علــی گلــی‬ ‫فرزنــد قربانعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 8‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122450142‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 152/18‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1776‬فرعــی از‬ ‫‪-123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از مالک رســمی‬ ‫صغــری دانایــی کــول بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -10‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000729‬اقای‪/‬خانــم هــادی کالکی‬ ‫فرزنــد علیجــان بشــماره شناســنامه ‪ 15‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122459379‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احداث بنا شــده اســت‬ ‫به مســاحت ‪ 449/43‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ 1‬فرعی از ‪-123‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقال از مالک رســمی بنیاد‬ ‫مســتضعفان انقــاب اســامی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -11‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001353‬دولــت جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــا نمایندگــی امــوزش و پــرورش فرزنــد ‪ -‬بشــماره شناســه ملــی‬ ‫‪ 14000290195‬صــادره از ‪ -‬بــه شــماره ملــی ‪ -‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 2301/73‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ 145‬فرعــی از ‪-123‬اصلــی واقــع در اراضی مازاد ســعداباد‬ ‫ ‬ ‫حکایت از انتقال از مالک رسمی تقی ناهیدی به متقاضی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -12‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000107-2 1398114412001000106-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانم ‪-1‬امید فیروزبخش‪-2‬حســین فیروزبخش فرزندان احمد بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 289-2 540-1‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121400966-1‬‬ ‫‪ 2121334191-2‬هــر یــک ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 178‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از‬ ‫پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -13‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000653‬اقــای جــواد احســانی فرزنــد‬ ‫نعمت اله بشــماره شناســنامه ‪ 593‬صادره از گرگان به شــماره ملی ‪2121706331‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪398‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی واقــع در اراضی گلند‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی به متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -14‬کالسه پرونده ‪ 1398114412001000075‬خانم ایلناز موحدی فرزند سعید‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 2355‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121763406‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 204/33‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ -‬فرعی از‪-126‬اصلی واقع در‬ ‫اراضــی گلنــد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪1398114412001000667-1‬‬ ‫پرونــده‬ ‫کالســه‬ ‫‪-15‬‬ ‫ردیــف‬ ‫‪1398114412001000669-3 1398114412001000666-2‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬محمــد‬ ‫زمــان کوشــائی پــور ‪-2‬فاطمــه حســین پــور رشــمی ‪-3‬غالمرضــا کوشــائی پــور‬ ‫فرزنــد ‪-1‬فضــل علــی ‪-2‬حاجــی اقــا ‪-3‬فضــل علــی بشــماره شناســنامه‪416-1‬‬ ‫‪ 294-3 141-2‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121876146-1‬‬ ‫‪ 2121500030-3 2121788948-2‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 1695‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از‬ ‫پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -16‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000760‬اقــای علــی اکبــر نــودهء‬ ‫فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه ‪ 2112‬صــادره از ســبزوار بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0791695581‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 709/48‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-127‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -17‬کالســه پرونــده ‪1397114412001000671-2 1397114412001000670-1‬‬ ‫‪1397114412001000673-4‬‬ ‫‪1397114412001000672-3‬‬ ‫‪ 1397114412001000674-5‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬ســید عبــاس ‪-2‬ســید محمدتقــی‬ ‫‪-3‬ســیده فاطمــه ‪-4‬جمیلــه خاتــون ‪-5‬نرگــس خاتــون همگــی کاظمــی فرزنــدان‬ ‫ســید علینقــی بشــماره شناســنامه ‪ 51-5 83-4 5125-3 1865-2 2000-1‬صــادره‬ ‫از گرمســار بــه شــماره ملــی ‪2120382859-3 4608969651-2 4608971001-1‬‬ ‫‪2-1 4609643928-5 4609681961-4‬ســهم ‪2-2‬ســهم ‪1-3‬سهم ‪1-4‬سهم ‪1-5‬سهم‬ ‫از ‪ 7‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪130381/67‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-150‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫هاشــم ابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -18‬کالسه پرونده ‪ 1396114412001001306‬اقای فتحعلی هزارجریبی‬ ‫فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 2570‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122575263‬در ‪ 64/25‬ســهم مشــاع از ‪ 74‬ســهم از ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت به مســاحت ‪ 15944/33‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-164‬اصلــی واقــع در اراضــی تخشــی‬ ‫محلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی به متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -19‬کالسه پرونده ‪ 1396114412001001307‬اقای فتحعلی هزارجریبی‬ ‫فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 2570‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122575263‬در ‪ 64/25‬ســهم مشــاع از ‪ 74‬ســهم از ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 5389/5‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-164‬اصلــی واقــع در اراضــی تخشــی‬ ‫محلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -20‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000520‬اقــای مهــدی حســن‬ ‫عظیمــی فرزنــد حمــزه بشــماره شناســنامه ‪ 1932‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2122794321‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 95‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-261‬اصلــی واقــع در اراضــی الملنــگ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -21‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000724‬خانــم فاطمــه خمــر‬ ‫فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه ‪ 2111271594‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2111271594‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 121/13‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از‪-261‬اصلــی واقــع در اراضــی الملنــگ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -22‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000883‬خانــم راضیــه جهــان‬ ‫تیــغ فرزنــد گلمیــر بشــماره شناســنامه ‪ 219‬صــادره از مشــهد بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0939611899‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫به مســاحت ‪ 95‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ -‬فرعی از ‪-261‬اصلی‬ ‫واقــع در اراضــی الملنــگ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -23‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000039‬اقــای جاویــد رحیمی نژاد‬ ‫فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 2110036397‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110036397‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪6‬ســهم‬ ‫از‪ 7‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪92/22‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعی از ‪-267‬اصلــی واقع در اراضی‬ ‫چینیــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش سه ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -24‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000467‬اقــای ‪/‬خانــم محمــد‬ ‫ملکیــان فرزنــد لطفعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 9‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4979809553‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 128/82‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -25‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000032‬اقــای ایت اله اســمعیلی‬ ‫فرزنــد حجــت الــه بشــماره شناســنامه ‪ 858‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121301321‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 144/21‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -26‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000308‬خانــم زینــب نــوروزی‬ ‫حســن کیاده فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه ‪ -‬صادره از گرگان به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110673060‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 77/15‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -27‬کالســه پرونــده ‪1395114412001000346-2 1395114412001000345-1‬‬ ‫‪ 1396114412001000901-3‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬ســاالر ســقیانی ‪-2‬ســهیل ســقیانی‬ ‫‪-3‬ســینا ســقیانی فرزنــدان حســین بشــماره شناســنامه ‪ -‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 211462221-3 2110915749-2 2110387335-1‬هــر یــک ‪2‬دانــگ‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت‬ ‫‪ 257/39‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلی واقع در‬ ‫اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -28‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000383‬اقــای علــی محمــد حــق‬ ‫دوســت فرزنــد ابوالقاســم بشــماره شناســنامه ‪ 23663‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2120236331‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 360‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپالک ‪-3‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -29‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000419‬اقــای عبــاس لــک زائــی‬ ‫فرزنــد نوراحمــد بشــماره شناســنامه ‪ 4888‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979089021‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 140/47‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -30‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000662‬اقــای ســید جلیــل‬ ‫حســینی فرزنــد ســید اســداله بشــماره شناســنامه ‪ 11924‬صــادره از کردکــوی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2248539398‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 123/66‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از ‪-‬‬ ‫فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -31‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000687‬اقــای مصطفــی علــی‬ ‫اصغــری فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه ‪ 127‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 21225544562‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 74/99‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -32‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000737‬اقــای علیرضــا بابــکان‬ ‫لکــزا فرزنــد غالمحســن بشــماره شناســنامه ‪ 206‬صــادره از اق قــا بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4979949983‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 138‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -33‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000833‬اقــای پیرعلــی نقابــی‬ ‫فرزنــد براتعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 318‬صــادره از ســبزوار بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 5219531085‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 113/97‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -34‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000879‬اقــای علیرضــا پوالئــی‬ ‫فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه ‪ 1736‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2120763003‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 54‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -35‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001379‬اقــای محمــد جعفــر‬ ‫نظــری مهــر فرزنــد یوســف بشــماره شناســنامه ‪ 28‬صــادره از کردکــوی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2249262405‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 304/82‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک‬ ‫ فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالک رســمی‬‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -36‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001736‬اقــای امیــد فردوســی‬ ‫فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه ‪ 190‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121388451‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 356/47‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -37‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000841‬اقــای ناصــر گلشــنی‬ ‫فرزند اله قلی بشــماره شناســنامه ‪ 4970027986‬صادره از اق قال به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4970027986‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 385/57‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪-76‬اصلــی واقــع در اراضــی فوجــرد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -38‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000126‬اقــای ابوالفضــل‬ ‫تازیکــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 14‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2122485116‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 51‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 60‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت به‬ ‫مســاحت ‪ 130‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-83‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی امیرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -39‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001002074‬اقــای حســنعلی بدیعــی‬ ‫فــر فرزنــد حیدرعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 62‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979673562‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 51‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 60‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت به‬ ‫مســاحت ‪ 191‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-83‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی امیرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -40‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000176‬اقــای مســعود پیــران‬ ‫فرزنــد عیســی بشــماره شناســنامه ‪ 2110080541‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110080541‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪140‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -41‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000365‬اقــای محمــود امیریــان‬ ‫فرزند محمدحســین بشــماره شناســنامه ‪ 179‬صادره از گرگان به شــماره ملی‬ ‫‪ 2120722110‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 455‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضی جعفراباد‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -42‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001403‬خانــم فاطمــه امامــی فــر‬ ‫فرزنــد رمضــان بشــماره شناســنامه ‪ 32‬صــادره از علــی ابــاد بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2269819731‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 150‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضی جعفراباد‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -43‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000627‬اقــای مهــدی علــی‬ ‫صوفی فرزند حســین بشــماره شناســنامه ‪ 20‬صادره از گرگان به شــماره ملی‬ ‫‪ 2122270659‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 166/50‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -44‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000783‬اقــای یوســف ثناگــو‬ ‫فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه ‪ 246‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121303936‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 418/63‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -45‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001381‬اقــای عبــاس تازیــن‬ ‫فرزنــد محمدامیــر بشــماره شناســنامه ‪ 122‬صــادره از نیمــروز بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3674405393‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 31‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 36‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 174/27‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-90‬اصلــی واقــع در اراضــی کماســی حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -46‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000179‬اقــای حبیــب الــه چکــی‬ ‫کــر فرزنــد عیــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 73‬صــادره از اق قــا بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4979369758‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 732/09‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفه چاله باغ‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -47‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000768‬اقــای علــی اصغــر عادلــی‬ ‫فرزند علی بشــماره شناســنامه ‪ 19‬صادره از ســبزوار به شــماره ملی ‪0794608108‬‬ ‫ششــدانگ عرصــه یــک قطعه زمیــن که دارای ســند اعیانی پــاک ‪-107/1486‬اصلی‬ ‫مــی باشــد بــه مســاحت ‪ 89/40‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪3866‬‬ ‫فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪139811441200100263-1‬‬ ‫پرونــده‬ ‫کالســه‬ ‫‪-48‬‬ ‫ردیــف‬ ‫‪1398114412001000265-3‬‬ ‫‪1398114412001000264-2‬‬ ‫‪1398114412001000267-5‬‬ ‫‪1398114412001000266-4‬‬ ‫‪1398114412001000269-7‬‬ ‫‪1398114412001000268-6‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪1398114412001000271-9‬‬ ‫‪1398114412001000270-8‬‬ ‫‪ 1398114412001000273-11 1398114412001000274‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬غالمرضــا‬ ‫مهــری ‪-2‬حســن مهــری ‪-3‬رجبعلــی مهــری ‪-4‬حســین مهــری ‪-5‬مهــدی‬ ‫مهــری ‪-6‬اعظــم مهــری ‪-7‬نعمــت الــه مهــری ‪-8‬اکــرم مهــری ‪-9‬نجمــه مهــری‬ ‫‪-10‬رقیــه مهــری ‪-11‬طاهــره مهــری فرزنــد ‪ -‬بشــماره شناســنامه ‪167-2 70-1‬‬ ‫‪23312-10 289-9 2385-8 640-7 1489-6 2625-5 233-4 2110046678-3‬‬ ‫‪ 15-11‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121397231-2 2121889256-1‬‬ ‫‪2121621725-6 2121523340-5 2120985588-4 21146678-3‬‬ ‫‪-11 2120232822-10 2121421793-9 2121724257-8 2121480781-7‬‬ ‫‪ 2122375698‬همگــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 110‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه‬ ‫بــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -49‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000778‬خانــم معصومه ملوندی‬ ‫فرزنــد عزیزالــه بشــماره شناســنامه ‪ 211‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121882340‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫به مســاحت ‪ 80‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ 3866‬فرعی از ‪-107‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از انتقال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -50‬کالســه پرونده ‪ 1397114412001001339‬اقای محمدعلی دوســتی‬ ‫نیــا فرزنــد کاظــم بشــماره شناســنامه ‪ 1161‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121075461‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 95/20‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی‬ ‫از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -51‬کالســه پرونــده ‪1397114412001001657-2 1397114412001001656-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬صــدف موالنــا ‪-2‬ســاالر موالنــا فرزنــدان عطــا الــه بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 2110479078-2 2110693355-1‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2110479078-2 2110693355-1‬هــر یــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی پــاک ‪-107/1118‬اصلــی مــی‬ ‫باشــد بــه مســاحت ‪ 124‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعی‬ ‫از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -52‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000175‬اقــای احمــد ریاحــی‬ ‫فرزنــد عیســی بشــماره شناســنامه ‪ 2780‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122577363‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 101/48‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -53‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000284‬اقــای مرتضــی قائمــی‬ ‫فرزنــد ســیف الــه بشــماره شناســنامه ‪ 795‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121434224‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 300‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -54‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000372‬اقــای تــاج محمــد‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪227‬‬ ‫رحیمیان فرزند امین اله بشــماره شناســنامه ‪ 3‬صادره از بردســکن به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5729871929‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 43/80‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -55‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000418‬اقــای روح الــه حســام‬ ‫فرزند زین العابدین بشــماره شناســنامه ‪ 33670‬صادره از گرگان به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2120326479‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 185/30‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -56‬کالســه پرونــده ‪ 1396114412001001278‬خانــم مهــا مطلبــی‬ ‫فرزنــد حبیــب الــه بشــماره شناســنامه ‪ 3023‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملی‬ ‫‪ 2120730631‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 293/50‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -57‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001560‬اقــای نیــک نــام باقــری‬ ‫فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه ‪ 368‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121829156‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 425/45‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -58‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000311‬اقــای بهــزاد دلیجــه‬ ‫فرزنــد اق اویلــی بشــماره شناســنامه ‪ 5624‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979096395‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪17500‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-197‬اصلــی واقــع در اراضی‬ ‫باقرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -59‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000030-2 1398114412001000029-1‬‬ ‫‪ 1398114412001000031-3‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬عبدالــه جرجانــی ‪-2‬ملیحــه جرجانــی‬ ‫‪-3‬محبوبــه جرجانــی فرزنــدان حســن بشــماره شناســنامه ‪175-2 8-1‬‬ ‫‪ 10-3‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2122266996-2 2122172231-1‬‬ ‫‪ 2122169486-3‬هــر یــک دو دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 311945/99‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-231‬اصلــی واقــع در اراضــی مزرعــه تازیکــی حکایــت از انتقــال از مالک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -60‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000305‬اقــای حمیــد طهماســبی‬ ‫فرزنــد طالــب بشــماره شناســنامه ‪ 43‬صــادره از بندرگــز بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2249757593‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 52/70‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 317/2305‬فرعــی از ‪-268‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد اوزینــه حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی حســین ســلیمیان بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -1- 60‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001996‬حســین مقصودلــو‬ ‫فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه ‪ 767‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪2121394222‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی به مســاحت ‪106593/17‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک فرعــی از ‪210‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫ســرخنکالته حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ - 2-60‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001329‬خانــم صغــری شــهری‬ ‫فرزنــد یوســف بشــماره شناســنامه ‪ 5‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪2122079215‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 98‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک فرعــی از ‪-3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش ‪ 4‬ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -61‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001365‬اقــای جعفــر ذهبــی‬ ‫فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 13‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121808388‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 124/87‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 206‬فرعــی از‬ ‫‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی زیــارت حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی رمضــان‬ ‫ملکــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -62‬کالســه پرونده ‪ 1396114412001001418‬اقای ســید جعفر ســیدین‬ ‫فرزند ســید رمضان بشــماره شناســنامه ‪ 881‬صادره از گرگان به شــماره ملی‬ ‫‪ 2121468366‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 451/30‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 208‬فرعــی از‬ ‫‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی زیــارت حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی حســین‬ ‫زاغوئــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -63‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000110‬اقــای مجیــد ســلیمانی‬ ‫پــور فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه ‪ 269‬صــادره از اصفهــان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1291144307‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪6846‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-10‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫شــاهکوه علیــا حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -64‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000069‬خانــم افشــان مــداح‬ ‫فرزند محمدکاظم بشــماره شناســنامه ‪ 2231‬صادره از تهران به شــماره ملی‬ ‫‪ 0039442578‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم از‬ ‫‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصه که باقیمانده ســهام ان وقف اســت به مســاحت‬ ‫‪ 135‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -65‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000255‬اقــای ســید ابوالفضــل‬ ‫حســینی فرزنــد ســید فضــل الــه بشــماره شناســنامه ‪ 120‬صــادره از شــاهرود‬ ‫به شــماره ملی ‪ 6429861953‬ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان بانضمام‬ ‫‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصه که باقیمانده ســهام ان وقف اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 321/17‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -66‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000395‬اقــای محســن کریمــی‬ ‫فرزنــد محمدابراهیــم بشــماره شناســنامه ‪ 12‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121844872‬ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان بانضمام ‪ 131‬ســهم از ‪144‬‬ ‫ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 200‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -67‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000429‬خانــم فاطمــه حکیمــی‬ ‫فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه ‪ 7‬صــادره از بســطام بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4591587754‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 4/5‬دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت به مســاحت‬ ‫‪ 95/75‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -68‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000447‬خانــم پروانــه رضایانــی‬ ‫فرزنــد موســی بشــماره شناســنامه ‪ 16656‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2120166269‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 140/07‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پالک ‪ 108‬فرعــی از ‪-12‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی ابوالقاســم‬ ‫صباحــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -69‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000584‬اقــای قــدرت الــه‬ ‫شــاهینی فرزنــد محمــد مهــدی بشــماره شناســنامه ‪ 5‬صــادره از بیارجمنــد بــه‬ ‫شــماره ملی ‪ 6429900924‬ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان بانضمام ‪131‬‬ ‫ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 401/29‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -70‬کالســه پرونــده ‪1397114412001001727-2 1397114412001001724-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬ســتاره ســلطانی ‪-2‬فاطمــه ســلطانی فرزنــدان محمــد هاشــم‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 3320-2 390-1‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121773045-2 2121596577-1‬هــر یــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم از‪ 262‬ســهم مشــاع از ‪288‬‬ ‫ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 201/33‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 98/9/27‬چهارشنبه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 98/10/14‬شنبه‬ ‫شناسه اگهی‪700017:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ثبت ‪ ۶۹‬مورد‬ ‫مرگ مشکوک‬ ‫بر اثر انفلوانزا‬ ‫شنبه ‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪227‬‬ ‫سالمت‬ ‫اعتیاد‪ ،‬ارمغان‬ ‫قرص های شب‬ ‫امتحانی‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه فروکــش کــردن مــوج نخســت بیمــاری انفلوانــزا در اســتان گفــت‪ ۶۹ :‬مــورد‬ ‫مــرگ مشــکوک در اثــر ایــن بیمــاری در اســتان داشــتیم کــه ‪ ۲۰‬مــورد بــا ازمایــش قطعــی شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار کــرد‪ :‬مــوج نخســت بیمــاری انفلوانــزا در اســتان بــه طــور کامــل فروکــش کــرده و تعــداد بیمــاران بســتری‬ ‫نیــز بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در هفته هــای گذشــته تعــداد بیمــاران بســتری در بیمارســتان های اســتان بیــن ‪ 50‬تــا ‪ 60‬نفــر بــود کــه در روزهــای‬ ‫اخیــر ایــن تعــداد بــه دو تــا ‪ 3‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫برخــی از دانشــجویان در ایــام‬ ‫امتحانــات بــرای تقویــت حافظــه و‬ ‫افزایــش تمرکــز از قــرص ریتالیــن‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه عــوارض جبــران‬ ‫ناپذیــری بــر ســامتی انــان دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســامت نیــوز بــه نقــل از‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬الهــه شــیخ زاده‬ ‫روان درمانگــر گفــت‪ :‬در ایــام امتحانــات‬ ‫برخــی دانشــجویان تــوان مقابلــه بــا اســترس‬ ‫را ندارنــد و بــه قرص هــای محبــوب شــب‬ ‫امتحانــی روی مــی اورنــد‪ ،‬داروهایــی کــه‬ ‫عــوارض جبــران ناپذیــری بــرای ســامتی دارد‬ ‫کــه دانشــجویان از ان بی خبرنــد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬متاســفانه برخــی از والدیــن یــا‬ ‫مشــاوران درســی در ایــام امتحانــات بــه‬ ‫دانشــجویان اســتفاده از قــرص ریتالیــن را‬ ‫پیشــنهاد مــی دهنــد درصوتــی کــه ایــن قــرص‬ ‫باعــث اعتیــاد دانشــجویان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــیخ زاده ظهــار کــرد‪ :‬اســتفاده از ریتالیــن بــه‬ ‫ظاهــر بــی خطــر هیچگونــه تاثیــری بــر روی حافظــه‬ ‫دانشــجویان و دانــش امــوزان نــدارد و بــرای کنتــرل‬ ‫کــودکان بیــش فعــال تجویــز می شــود‪.‬‬ ‫شــیخ زاده در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن دارو عــاوه‬ ‫بــر ســوءتغذیه و ســردردهای پیاپــی عارضــه‬ ‫تکــرار حــرکات و اعمــال بــی هــدف را بــرای‬ ‫افــراد بــه ارمغــان مــی اورد و ســامت روان‬ ‫دانشــجویان را بــه خطــر می انداختــه و در‬ ‫مــواردی باعــث مــرگ انــان می شــود‪.‬‬ ‫ایــن روان درمانگــر ادامــه داد‪ :‬ســطح ســواد‬ ‫ســامت جامعــه بایــد در جهــت اســتفاده از‬ ‫داروهــا و اگاهــی هــای الزم در مــورد اعتیــاد‬ ‫ارتقــا یابــد و افــراد بایــد راه هــای پیشــگیری‬ ‫از عــوارض دارویــی را بــه عنــوان مهــارت فــرا‬ ‫گیرنــد؛ زیــرا برخــی خانواده هــا بدلیــل عــدم‬ ‫اگاهــی از وجــود ماده هــای مخــدر دیــر بــه‬ ‫اعتیــاد فرزنــد خــود پــی می برنــد‪.‬‬ ‫عوارض مصرف خودسرانه ریتالین‬ ‫محمــد بقایــی داروســاز نیــز عمــر داروی‬ ‫ریتالیــن بیــن ‪ ۲‬تــا ‪ ۷‬ســاعت اســت و در‬ ‫افــراد مختلــف مــی توانــد اثربخشــی متفاوتــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ایــن دارو بــه شــدت اعتیــاد‬ ‫اور اســت و بــر روی گیرنــده دوپامیــن مغــز‬ ‫اثــر گذاشــته و موجــب ازادســازی دوپامیــن‬ ‫(مــاده ای شــیمیایی کــه عملکــردی شــبیه بــه‬ ‫کوکائیــن دارد) مــی شــود‪.‬‬ ‫بقایــی ادامــه داد‪ :‬دانشــجویان بــرای افزایــش‬ ‫تمرکــز ایــن دارو را اســتفاده می کننــد و بــا‬ ‫مصــرف ایــن دارو وابســتگی هایــی شــبیه بــه‬ ‫کوکائیــن در انهــا بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫او در پاســخ بــه اینکــه عــوارض مصــرف‬ ‫خودســرانه داروی ریتالیــن بــرای دانــش‬ ‫امــوزان و دانشــجویان چیســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بــروز برخــی از حالــت هــای روان پریشــی و‬ ‫افســردگی‪ ،‬عصبی شــدن‪ ،‬مشــکالت گوارشــی‬ ‫و کاهــش وزن‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬بــی خوابــی‪ ،‬ســر درد‪،‬‬ ‫ســرگیجه‪ ،‬حالــت تهــوع‪ ،‬اســتفراغ‪ ،‬تغییــر‬ ‫ضربــان قلــب و فشــار خــون از عــوارض‬ ‫مصــرف ایــن داروی خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫ایــن داروســاز در ادامــه یــاداوری کــرد‪ :‬داروی‬ ‫ریتالیــن بایــد توســط پزشــک تجویــز شــده و‬ ‫بــا دز تعییــن شــده توســط متخصــص مصــرف‬ ‫شــود زیــرا عــوارض ان بــه نســبت درمــان ان‬ ‫بیشــتر بــوده و خطــرات هولناکــی را بــرای‬ ‫افــراد در پــی دارد‪.‬‬ ‫مکمل های دارویی حاوی کلسیم برای‬ ‫چه کسانی مناسب است؟‬ ‫نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران درباره‬ ‫مکمــل هــای دارویــی اظهــار کــرد‪ :‬اهمیــت‬ ‫کلســیم بــرای ســامتی‪ ،‬بــه ویــژه ســامت‬ ‫دنــدان و اســتخوان هــا بــر کســی پوشــیده‬ ‫نیســت‪ .‬اگرچــه رژیــم غذایــی مناســب (غنــی‬ ‫از لبنیــات) بهتریــن راه بــرای بــه دســت اوردن‬ ‫کلســیم مــورد نیــاز بــدن اســت‪ ،‬امــا در صــورت‬ ‫ناکافــی بــودن کلســیم در رژیــم غذایــی‪،‬‬ ‫مصــرف مکمــل هــای کلســیم مــی توانــد‬ ‫گزینــه مناســبی باشــد‪.‬‬ ‫ســید علــی فاطمــی افــزود‪ :‬بعضــی افــراد‬ ‫بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری زمینــه ای خــاص‪،‬‬ ‫ممکــن اســت ناچــار باشــند تــا مقــدار دقیقــی‬ ‫از کلســیم را دریافــت کننــد کــه ایــن کار تنهــا‬ ‫بــا مصــرف لبنیــات یــا غذاهــای حــاوی کلســیم‬ ‫امــکان پذیــر نیســت و حتمــا بایــد مکمــل هــای‬ ‫حــاوی مقــدار مشــخصی از کلســیم را بــه‬ ‫شــکل قــرص یــا کپســول مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬افــرادی کــه رژیــم هــای‬ ‫غذایــی خــاص را دنبــال مــی کننــد (ماننــد‬ ‫رژیــم وگان)‪ ،‬کســانی کــه بــه دلیــل عــدم‬ ‫تحمــل الکتــوز‪ ،‬مصــرف فــراورده هــای لبنــی‬ ‫خــود را محــدود کــرده انــد‪ ،‬کســانی کــه‬ ‫مقادیــر زیــادی پروتئیــن یــا ســدیم مصــرف‬ ‫مــی کننــد (ایــن باعــث مــی شــود تــا بــدن‬ ‫مقــدار بیشــتری کلســیم دفــع کنــد)‪ ،‬افــرادی‬ ‫کــه بــه پوکــی اســتخوان مبتــا هســتند‪،‬‬ ‫بیمارانــی کــه در حــال درمــان طوالنــی مــدت‬ ‫بــا کورتیکواســتروئیدها (کورتــون هــا) هســتند‬ ‫کســانی هســتند کــه بایــد حتمــا از مکمل هــای‬ ‫دارویــی حــاوی کلســیم اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫زنگ خطر طبابت پزشکان ایرانی در کشورهای همسایه‬ ‫گفتــه می شــود برخــی از کشــورهای همســایه‬ ‫از پزشــکان ایرانــی بــرای امــر طبابــت در حــوزه‬ ‫گردشــگری ســامت دعــوت بــه کار می کننــد‬ ‫و ایــن زنــگ خطــری بــرای توســعه گردشــگری‬ ‫ســامت در کشــور مــا تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫مهــر نوشــت‪ -‬امــروزه از صنعــت گردشــگری‬ ‫ســامت یــا همــان توریســم درمانــی‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫یــک صنعــت درامــدزا در دنیــا یــاد می شــود کــه‬ ‫توانســته برخــی کشــورهای صاحــب امکانــات‬ ‫در ایــن حــوزه را ترغیــب کنــد از پزشــکان ســایر‬ ‫کشــورها نیــز بــرای خدمــت بــه بیمــاران خارجــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫گردشــگری ســامت در ایــران‪ ،‬بــه رغــم فراهــم‬ ‫بــودن تمامــی امکانــات الزم و علــم و دانــش‬ ‫جامعــه پزشــکی کشــور‪ ،‬هنــوز بــا چالش هــای‬ ‫فراوانــی مواجــه اســت و مشــکالتی بــر ســر راه‬ ‫رونــق ایــن صنعــت در کشــورمان وجــود دارد‪.‬‬ ‫قاســم جــان بابایــی معــاون درمــان وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬از حضــور دالالن بــه عنــوان‬ ‫مهم تریــن چالــش حــوزه گردشــگری ســامت‬ ‫کشــور نــام بــرد و گفــت‪ :‬حضــور افــراد ســودجو‬ ‫و دالل در ایــن عرصــه‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه جایــگاه‬ ‫جامعــه پزشــکی را تهدیــد می کنــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫بــه نظــام ســامت کشــورمان نیــز اســیب بزنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬خواســتار حضــور قدرتمنــد دانشــگاه های‬ ‫علــوم پزشــکی در رقابــت با کشــورهای همســایه‬ ‫بــرای جــذب بیمــار خارجــی شــد و افــزود‪ :‬ارائــه‬ ‫خدمــات کیفــی بــه بیمــاران خارجــی و پیگیــری‬ ‫رونــد درمــان ایــن افــراد بعــد از رفتــن بــه کشــور‬ ‫خودشــان‪ ،‬یکــی از مهم تریــن نکاتــی اســت‬ ‫کــه می توانــد بــه واســطه شــرکت های دارای‬ ‫مجــوز در ایــن عرصــه‪ ،‬باعــث توســعه صنعــت‬ ‫گردشــگری ســامت در ایــران شــود‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬مهــدی رضایــی معــاون درمــان‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت صنعــت گردشــگری ســامت در رونــق‬ ‫اقتصــاد درمــان و توســعه کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫نگرانی هــا در حــوزه گردشــگری ســامت کشــور‪،‬‬ ‫کاهــش انگیــزه پزشــکان ایرانــی بــرای خدمــت‬ ‫بــه بیمــاران خارجــی اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬پرداخت هــای پلکانــی در ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬باعــث شــده تــا پزشــکان انگیــزه کمتــری‬ ‫بــرای خدمــت بــه بیمــاران خارجی داشــته باشــند‬ ‫و ایــن می توانــد زنــگ خطــری بــرای صنعــت‬ ‫گردشــگری ســامت کشــور باشــد‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه تــاش شــرکت هــای واســطه بــرای طبابــت‬ ‫پزشــکان ایرانــی در کشــورهای همســایه‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫در ایــن خصــوص چاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا عســگری مدیــرکل دفتــر نظــارت و‬ ‫اعتباربخشــی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫نیــز بــا اشــاره نقــش مهــم توســعه صنعــت‬ ‫‪ IPD‬در ارزاوری کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫ایــن مهــم بایــد برنامــه اول دانشــگاه هایی‬ ‫علــوم پزشــکی بــرای احیــای منابــع مالــی حــوزه‬ ‫ســامت شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتظــار مـی رود دانشــگاه های فعــال‬ ‫در ایــن حــوزه حداقــل ســه اصــل کلــی وزارت‬ ‫بهداشــت یعنــی حضــور کارشــناس مســلط بــه‬ ‫زبــان انگلیســی یــا عربــی‪ ،‬ثبــت مشــخصات‬ ‫بیمــار در ســامانه های اواب و ســپاس و طراحــی‬ ‫ســایتی بــرای معرفــی خدمــات و پزشــکان نامــی‬ ‫بیمارســتان ها را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر شــهرهای تهــران‪ ،‬مشــهد و شــیراز‪،‬‬ ‫بــه عنــوان قطب هــای گردشــگری ســامت در کشــور‬ ‫شــناخته می شــوند کــه بیشــترین بیمــاران خارجــی را‬ ‫پذیــرا هســتند‪ .‬وجــود امکانــات قابــل قبــول در ایــن‬ ‫شــهرها و حضــور پزشــکان مجــرب و متخصــص در‬ ‫رشــته های مختلــف پزشــکی‪ ،‬باعــث شــده تعــداد‬ ‫زیــادی از بیمــاران خارجــی کشــورهای منطقــه و‬ ‫همســایه بــرای درمــان بــه بیمارســتان های ایــن ســه‬ ‫شــهر بیاینــد‪ .‬امــا‪ ،‬نکتــه قابــل تامــل‪ ،‬مشــکالتی‬ ‫اســت کــه در مســیر پذیــرش و بســتری بیمــاران‬ ‫خارجــی از ناحیــه دالالن وجــود دارد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر هفــت بیمارســتان دولتــی‬ ‫و ســه بیمارســتان خصوصــی تحــت پوشــش‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران دارای مجــوز‬ ‫‪ ،IPD‬ســه بیمارســتان دولتــی هــم در حــال اخــذ‬ ‫مجــوز و دو بیمارســتان امــام خمینــی (ره) و‬ ‫مرکــز طبــی کــودکان هــم دارای مجــوز مــوردی‬ ‫در بخــش پیونــد عضــو هســتند‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬علــی صادقــی تبــار مدیــر‬ ‫مرکــز فــوق تخصــص درمــان نابــاروری‬ ‫ابن ســینا‪ ،‬در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر‪ ،‬شــرایط‬ ‫اقتصــادی کشــور را فرصتــی مناســب بــرای‬ ‫رونــق گردشــگری ســامت در ایــران دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬بــاال رفتــن نــرخ ارز در ایــران‪ ،‬اگرچــه‬ ‫باعــث ایجــاد مشــکالتی در اقتصــاد کشــور‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا در عرصــه گردشــگری ســامت‬ ‫می تــوان بــه ان بــه چشــم یــک فرصــت نــگاه‬ ‫کــرد و بــا فعــال کــردن واحــد بیمــاران بین الملــل‬ ‫بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی معتبــر کشــور و‬ ‫تقویــت زیرســاخت های الزم‪ ،‬ایــران را بــه یــک‬ ‫مقصــد ایــده ال بــرای گردشــگری ســامت در‬ ‫منطقــه تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پاییــن بــودن هزینه هــای درمــان نابــاروری‬ ‫در ایــران را یکــی از دالیــل اقبــال گردشــگران‬ ‫ســامت بــه حضــور در کشــورمان دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬هزینــه یــک ســیکل درمــان نابــاروری در‬ ‫ایــران ‪ ۱۰۰۰‬دالر اســت‪ ،‬امــا در کشــورهایی مثــل‬ ‫عــراق یــا قبــرس‪ ،‬بیــن ‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬هــزار دالر‪ ،‬در‬ ‫اروپــا حــدود ‪ ۸‬تــا ‪ ۹‬هــزار یــورو و در امریــکا بیــن‬ ‫‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۵‬هــزار دالر اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬قیمــت‬ ‫بســیار پاییــن خدمــات درمــان نابــاروری‪ ،‬در کنــار‬ ‫تخصــص و تبحــر پزشــکان مــا‪ ،‬باعــث شــده‬ ‫اســت کــه مراجعــان بســیاری از کشــورهای‬ ‫منطقــه بــه ویــژه کشــورهای حاشــیه خلیــج‬ ‫فــارس داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫صادقی تبــار‪ ،‬مهم تریــن مانــع رشــد‬ ‫گردشــگری ســامت در کشــورمان را نبــود ِ‬ ‫یــک نظــام یکپارچــه و منظــم بــرای معرفــی‬ ‫امکانــات درمانــی کشــور در دیگــر کشــورها‪،‬‬ ‫بــه ویــژه کشــورهای منطقــه دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه اکنــون واســطه هایی کــه‬ ‫هیــچ تخصــص و دانشــی در ایــن زمینــه‬ ‫ندارنــد و تنهــا بــه ســود خــود می اندیشــند‪،‬‬ ‫در گردشــگری ســامت فعالیــت می کننــد و‬ ‫همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه رقابتــی‬ ‫ناســالم ایجــاد شــود و گردشــگران اطالعــات‬ ‫متفاوتــی دربــاره کیفیــت خدمــات مراکــز و‬ ‫هزینه هــای درمانــی دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی‪:‬‬ ‫افزایش‬ ‫‪۷.۷‬‬ ‫درصدی‬ ‫اهدای خون‬ ‫مستمر‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در ســال جــاری‬ ‫اهــدای خــون مســتمر نیــز ‪ ۷.۷‬درصــد‬ ‫افزایــش دارد‪.‬‬ ‫دکتــر حســین زارع بــا بیــان اینکــه مراجعــه بــرای‬ ‫خونگیــری در ایــن بــازه زمانــی نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۳.۵‬درصــد افزایــش دارد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬همچنیــن از نظــر اهــدای خــون ‪ ۱۰.۱۵‬درصــد‬ ‫رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۹ :‬هــزار و ‪ ۴۳۵‬نفــر در ‪ ۹‬مــاه امســال‬ ‫بــرای اهــدای خــون بــه مراکــز ثابــت و ســیار‬ ‫خونگیــری اســتان مراجعــه کردنــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬نفــر موفــق بــه اهــدای‬ ‫خــون شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ ۸۰۹ :‬نفــر از بانــوان خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن بــازه زمانــی موفــق بــه اهــدای خــون‬ ‫شــدند کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال‬ ‫‪ ۲۲.۵۷‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بانــوان نقــش بســیار مهمــی در‬ ‫خانــواده ایفــا مــی کننــد و مــی تواننــد الگــوی‬ ‫مناســبی بــرای ترویــج اهــدای خــون در‬ ‫خانــواده و جامعــه باشــند‪ ،‬بــه همیــن منظــور‬ ‫از بانــوان هــم اســتانی دعــوت بــه اهــدای‬ ‫خــون مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بانــوان پیــش از اهــدای‬ ‫خــون‪ ،‬از نظــر کــم خونــی معاینــه شــده و در‬ ‫صــورت لــزوم درمــان خواهنــد شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬انتقــال خــون خراســان شــمالی نیــاز‬ ‫خونــی ‪ ۱۲‬بیمارســتان را بــراورده مــی کنــد و‬ ‫پاســخگوی تمامــی نیازهــای خونــی مراکــز‬ ‫درمانــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫زارع از بانــوان خواســت تــا همچــون ســایر‬ ‫فعالیــت هــای اجتماعــی در ایــن امــر مهــم نیــز‬ ‫مشــارکت فعــال تــری داشــته باشــند و افــزود‪:‬‬ ‫معاینــه‪ ،‬مصاحبــه و ازمایــش هــای غلظــت خــون‬ ‫بانــوان اهــدا کننــده توســط کارشناســان انجــام مــی‬ ‫شــود و در صــورت کــم خونــی و یــا هرگونــه بیمــاری‬ ‫از اهــدای خــون معــاف مــی شــوند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫تعرفه پرستاری در منزل‬ ‫تصویب شد‬ ‫وزیــر بهداشــت از تصویــب تعرفــه پرســتاری‬ ‫در منــزل و پوشــش بیمــه ای ان در اینــده ای‬ ‫نزدیــک‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســعید نمکــی در جلســه شــورای عالــی نظــام‬ ‫پرســتاری‪ ،‬بــا بیــان اینکــه پرســتاران همکارانــی‬ ‫وفــادار و مــردم دوســت هســتند کــه علیرغــم‬ ‫طوالنــی شــدن معوقــات دریافتــی‪ ،‬بــه جــز نــگاه‬ ‫مهربــان‪ ،‬بــه بیمــاران ننگریســتند‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه در دوره فعلــی شــورای عالــی نظــام‬ ‫پرســتاری‪ ،‬اندیشــه هــای پختــه و کارازمــوده ای‬ ‫دورهــم جمــع شــده انــد کــه حضــور انهــا بــرای بنــده‬ ‫کــه بــا نــگاه اســتمداد از ســازمان هــای مــردم نهــاد‬ ‫بــه ایــن عرصــه پــای گــذارده ام‪ ،‬کمــک موثــری‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از خســران هــای عظیــم ملــی‬ ‫مــا‪ ،‬ضمــن احتــرام بــه جامعــه پزشــکی‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه بــرای ســایر کادر بهداشــتی و درمانــی مملکــت‬ ‫بــه عنــوان ســتون هــای اصلــی خدمــت‪ ،‬هویــت‬ ‫مســتقلی تعریــف نکــرده ایــم‪.‬‬ ‫نمکــی ادامــه داد‪ :‬از بهــورز کــه در خانــه‬ ‫بهداشــت بــه عنــوان ســرباز خــط مقــدم‪،‬‬ ‫تــا پرســتار کــه چنانچــه نباشــد‪ ،‬کارکــرد‬ ‫بیمارســتان هــا و نظــام درمــان لنــگ اســت‪،‬‬ ‫بایــد دارای شــخصیت و هویــت مســتقل‬ ‫باشــند‪ .‬در کنــار اینهــا‪ ،‬داروســازان‪ ،‬ماماهــا‬ ‫و حتــی پرســنل اداری‪ ،‬مالــی بیمارســتان هــا‬ ‫و نظــام ســامت نیــز بایــد هویــت مســتقل‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬نبایــد تصــور شــود کــه هویــت‬ ‫اینهــا صرفــا وابســته بــه فعالیــت همــکاران‬ ‫پزشــک اســت‪ .‬تمامی کادر بهداشــت و درمان‬ ‫بایــد احســاس هویــت حرفــه ای مســتقل و‬ ‫غیروابســته بــه دیگــران داشــته باشــند‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع اولیــن گامــی اســت کــه بایــد در‬ ‫نظــام ارائــه خدمــت مملکــت برداریــم‪.‬‬ ‫ضرورت جامعه محور کردن نظام‬ ‫اموزش پرستاری‬ ‫وزیــر بهداشــت درخصــوص نظــام امــوزش‬ ‫پرســتاری‪ ،‬گفــت‪ :‬نــگاه مــا در امــوزش پرســتار‬ ‫مملکــت امــوزش بــر مبنای بیمارســتان اســت‪،‬‬ ‫معتقــدم در حــوزه پرســتاری بیــش از ســایر‬ ‫حــوزه هــا‪ ،‬بایــد بــه ســراغ جامعــه محــور‬ ‫کــردن نظــام امــوزش پرســتاری برویــم‪ .‬بایــد‬ ‫پرســتارانی تربیــت کنیــم کــه چنــد ویژگــی‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬اوال اینکــه ماهرتریــن و زبــده‬ ‫تریــن فــرد در نظــام ارائــه خدمــت باشــند‪.‬‬ ‫چراکــه اولیــن تمــاس بیمــار در مواقــع بحرانــی‬ ‫بیمــاری‪ ،‬بــا انهاســت‪ .‬چنانچــه پرســتار نتوانــد‬ ‫اولیــن برخــورد بــا پریشــان حالــی بیمــار‬ ‫را مدیریــت کنــد‪ ،‬ممکــن اســت پروســه‬ ‫درمــان بــا مشــکل مواجــه شــود‪ .‬دوم اینکــه‪،‬‬ ‫پرســتاران بداننــد فقــط بــرای کنــار تخــت بیمــار‬ ‫انهــم در بیمارســتان تربیــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پرســتاری کــه امــروز تربیــت مــی‬ ‫شــود‪ ،‬پرســتاری نیســت کــه در نظــام ارائــه‬ ‫خدمــت از ان حــرف مــی زنیــم‪ ،‬ایــن پرســتار‬ ‫قابلیــت هــای محــدودی دارد‪ .‬یکــی از راه های‬ ‫اثبــات وجــود پرســتار ماهــر کارازمــوده موثــر‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه مهــارت هــای غیرپرســتاری را‬ ‫بیشــتر فراگیــرد تــا بــه عنــوان عنصــر موثــر‪ ،‬در‬ ‫جایــگاه هــای مختلــف نظــام ارائــه خدمــت‪،‬‬ ‫فعالیــت کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نکتــه ســوم ایــن اســت که ما برای‬ ‫مدیریــت نظــام ســامت هرگــز بــه پرســتاران‬ ‫فکــر نکــرده ایــم‪ .‬درحالیکــه یکــی از زبــده‬ ‫تریــن افــرادی کــه مــی تواننــد نظــام ســامت‬ ‫را مدیریــت کننــد‪ ،‬پرســتاران هســتند‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ phd ،‬هایــی کــه تربیــت کردیــم‪،‬‬ ‫بیــکار مانــده انــد و چنانچــه دانشــکده هــای‬ ‫پرســتاری ایــن فــارغ التحصیــان را بــه عنــوان‬ ‫اعضــای هیــات علمــی نپذیرنــد‪ ،‬ایــن افــراد‬ ‫نــه پرســتاران لیسانســه ای هســتند کــه در‬ ‫بیمارســتان کنــار تخــت بیمــار خدمــت ارائــه‬ ‫دهنــد‪ ،‬نــه جایــگاه دیگــری بــرای انهــا تعریــف‬ ‫شــده اســت و ایــن موضــوع یکــی از نقصــان‬ ‫هــای امــر امــوزش پرســتاری محســوب مــی‬ ‫شــود‪ .‬چراکــه پرســتار ‪ phd‬تربیــت نکــرده ایــم‬ ‫کــه بتوانــد مدیریــت نظــام ارائــه خدمــت را‬ ‫برعهــده گیــرد‪ .‬درحالیکــه ایــن جایــگاه‪ ،‬بســیار‬ ‫موثــر و مفیــدی اســت و بایــد در ســاختار‬ ‫اموزشــی بــه ایــن ســمت و ســو برویــم‪.‬‬ ‫وی درخصــوص نظــام پرداخــت‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫مــا در نظــام پرداخــت‪ ،‬همــواره پرســتار را بــه‬ ‫عنــوان گیرنــده قســمتی از وجهــی کــه طبیــب‬ ‫در محــل ارائــه خدمــت بــه دســت اورده‬ ‫اســت‪ ،‬تلقــی مــی کنیــم‪ .‬ایــن تفکــر مــا را‬ ‫دچــار فقــدان هویــت حرفــه ای کــرده اســت‬ ‫کــه بایــد ترمیــم شــود‪ .‬زمانــی کــه در ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه بــوده و بعــد بــه وزارت‬ ‫بهداشــت امــدم‪ ،‬همــواره خواســتار اصــاح‬ ‫نظــام پرداخــت فعلــی بــودم و تاکیــد داشــتم‬ ‫کــه حداقــل بــه ســمت نظــام پرداخــت ‪DRG‬‬ ‫برویــم تــا گــروه هــای ارائــه دهنــده خدمــت‪،‬‬ ‫احســاس هویــت کننــد‪.‬‬ ‫ســانحه ســقوط یــک دســتگاه مینی بــوس بــه رودخانــه «چندیــر» در بخــش جــرگالن شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن خراســان‬ ‫شــمالی پنــج نفــر مصــدوم داشــت‪.‬‬ ‫فرمانــده پلیــس راه خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه مصدومــان ایــن ســانحه بالفاصلــه بــه مراکــز درمانــی شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن منتقــل شــدند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ ۱۰ :‬سرنشــین دیگــر در ایــن ســانحه اســیبی ندیدنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیرضــا حســین زاده در بــاره علــت بــروز ایــن ســانحه گفــت‪ :‬ایــن وســیله نقلیــه کــه در شــیب تنــد جــاده متوقــف‬ ‫بــوده‪ ،‬پــس از پیــاده شــدن راننــده‪ ،‬حرکــت کــرده و بــه داخــل رودخانــه ســقوط مــی کنــد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫سقوط‬ ‫مینی بوس‬ ‫به رودخانه‬ ‫چندیر‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬سیزدهم‬ ‫عنوان‪:‬تبانی مضمون عنه با مضمون له برای بردن مال ضامن‬ ‫ادامــه قســمت ‪:...................12‬‬ ‫چنانکــه حکــم اعســار مبتنــی برمــاده‬ ‫‪ 690‬قانــون مدنــی یــا حــق فســخ‬ ‫ـل دیــن (مضمــون بــه ) و‬ ‫نســبت بــه اصـ ِ‬ ‫یــا تخلــف از مقــررات عقــد و یــا کشــف‬ ‫م عامــی‬ ‫ـص حکـ ِ‬ ‫فســاد ‪ ،‬میتوانــد مخصـ ِ‬ ‫باشــد کــه عقــد ضمــان را غیرقابــل‬ ‫فســخ میدانــد ‪ .‬در وضعیتــی کــه عقــد‪،‬‬ ‫کاشــف از فســاد باشــد و بــه عبارتــی‬ ‫بیــن مضمــون لــه و مضمــون عنــه ‪،‬‬ ‫بــرای بــردن مــال ضامــن‪ ،‬تبانــی رخ‬ ‫داده باشــد ‪ ،‬و مضمــون لــه از طریــق‬ ‫نقــض قواعــد امــره و فراهــم کــردن‬ ‫شــرایط الزمــه ‪ ،‬موجبــات عــدم اجــرای‬ ‫موضــوع قــرارداد را فراهــم نمــوده‬ ‫ف‬ ‫باشــد‪ ،‬و پــس از ان بــه اســتناد ِ تخلـ ِ‬ ‫خــود ســاخته و خــود پرداختــه منتســب‬ ‫بــه مضمــون عنــه ‪ ،‬مبلــغ ضمانــت را‬ ‫از ضامــن مطالبــه نمایــد ‪ ،‬قطعــا در‬ ‫چنیــن وضعیتــی اســاس و منشــاء عقــد‬ ‫ضمــان ‪ ،‬فاســد اســت ‪ .‬واضــح اســت‬ ‫کــه ضامــن بــا قصــد اینکــه مضمــون‬ ‫عنــه ‪ ،‬فــردی معتقــد بــه وفــای بــه عهــد‬ ‫و صاحــب کمــال و اخــاق حســنه اســت‬ ‫و انگیــزه الزم بــرای اجــرای قــرارداد‬ ‫اصلــی را دارد ‪ ،‬بــه نیــت مســامحه ‪،‬‬ ‫ضمانــت او را پذیرفتــه اســت ‪ .‬پــس‬ ‫اگــر مالحظــه کنــد کــه مضمــون عنــه و‬ ‫مضمــون لــه بــه قصــد اســتیفای نــاروا از‬ ‫او و دارا شــدن غیرعادالنــه‪ ،‬یــد ِ واحــد‬ ‫شــده انــد و اساســا قصــد اجــرای قرارداد‬ ‫اصلــی را نداشــته انــد‪ ،‬بلکــه اراده‬ ‫برداشــتن کاله او را داشــته انــد‪ .‬قطعــا‬ ‫ت چنیــن فــرد دور از اخالقــی‬ ‫ضمانــ ِ‬ ‫را نمــی پذیرفــت ‪ .‬واضــح اســت کــه‬ ‫درچنیــن وضعیتــی ضامــن حــق دارد بــه‬ ‫اتهــام فســاد درعقــد ضمــان‪ ،‬بــدوا علیــه‬ ‫طرفیــن قــرارداد در محاکــم کیفــری‬ ‫شــکایتی طــرح کنــد‪ .‬پــس اگــر بتوانــد‬ ‫در طــرح شــکایت ؛ صــوری بــودن و‬ ‫عمــدی بــودن عــدم اجــرای قــرارداد‬ ‫اصلــی را ثابــت کنــد‪ ،‬میتوانــد در‬ ‫قــدم بعــدی بــه دادگاه حقوقــی رجــوع‬ ‫کنــد و بــه اســتناد حکــم ماخــوذه از‬ ‫دادگاه کیفــری‪ ،‬بطــان عقــد ضمــان را‬ ‫مطالبــه کنــد‪ .‬دادگاه حقوقــی نیــز رای‬ ‫دادگاه کیفــری را مصــداق بنــد ‪ 1‬و ‪4‬‬ ‫مــاده ‪ 190‬قانــون مدنــی تلقــی نمــوده‬ ‫و حکــم بــه ابطــال عقــد ضمــان صــادر‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ایــن را هــم میدانیــم‬ ‫عقــود ‪ ،‬بــه قصــد انشــاء محقــق‬ ‫میشــوند‪ .‬امــا ایــن انشــاء بــه شــرط‬ ‫مقــرون بــودن بــه امــری اســت کــه‬ ‫داللــت بــر قصــد ضامــن کنــد ‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مالحظــه میشــود ضامــن میتوانــد بــه‬ ‫اســتناد وجــود فســاد در عقــد و ید واحد‬ ‫شــدن طرفیــن قــرارداد اصلــی‪ ،‬ابطــال‬ ‫عقــد ضمــان را از دادگاه بخواهــد‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 62‬فقره سرقت‬ ‫موتورسیکلت در گرگان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫دســتگیری ســارق حرفــه ای‬ ‫و اعتــراف وی بــه ‪ 62‬فقــره‬ ‫ســرقت موتورســیکلت در‬ ‫شهرســتان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن‬ ‫قاســمی» گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫موتورســیکلت در گــرگان‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ســارق یــا ســارقان‬ ‫احتمالــی بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تحقیقــات پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد و مامــوران بــا‬ ‫انجــام یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی و بررســی هــای فنــی‪ ،‬ســرانجام‬ ‫موفــق بــه شناســایی ســارق حرفــه ای و ســابقه دار شــده و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه متهــم را در‬ ‫مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 9‬دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت ســرقتی از مخفیــگاه متهــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات غیــر قابــل انــکار‬ ‫پلیــس چــاره ای جــز اعتــراف نداشــت و بــه ارتــکاب ‪ 62‬فقــره ســرقت‬ ‫موتورســیکلت در شهرســتان گــرگان اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عمــل بــه توصیــه هــای پلیــس‪،‬‬ ‫نقــش بــه ســزایی در پیشــگیری از جرایــم خصوصــا ســرقت داشــته‬ ‫و شــهروندان مــی تواننــد بــا رعایــت نــکات امنیتــی‪ ،‬یاریگــر نیــروی‬ ‫انتظامــی در تامیــن امنیــت پایــدار باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان‬ ‫پلیــس بــا ســارقان و مخــان امنیــت مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬ســارق پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫دستگیری شکارچی‬ ‫غیرمجاز در تاالب‬ ‫بین المللی گمیشان‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫شهرســتان های بندرترکمــن و گمیشــان از‬ ‫دســتگیری شــکارچی غیرمجــاز در تــاالب‬ ‫بین المللــی گمیشــان خبــر داد و گفــت‪ :‬از‬ ‫ایــن متخلــف الشــه یــک پرنــده وحشــی کوکــر‬ ‫شــکم ســفید و یــک قبضــه ســاح شــکاری‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫علــی بیانــی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن متخلــف وارد‬ ‫مناطــق شــکار و صیــد ممنــوع تــاالب گمیشــان‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تشــدید گشــت هــای شــبانه‬ ‫محیــط بانــان بــرای جمــع اوری دام هــای‬ ‫هوایــی در زیســتگاه هــای پرنــدگان ابــزی خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬همــه ســاله بــا حضــور پرنــدگان‬ ‫مهاجــر در مناطــق تاالبــی‪ ،‬برخــی ســودجویان‬ ‫بــا نصــب دام هوایــی نســبت بــه زنــده گیــری‬ ‫پرنــدگان اقــدام مــی کننــد کــه گشــت هــای‬ ‫شــبانه و پیــاده محیط بانــان در مناطــق کــم‬ ‫عمــق و باتالقــی نقــش بســزایی در کاهــش‬ ‫دســت درازی بــه حیــات وحــش دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بیانــی جمــع اوری و معــدوم‬ ‫ســازی دام‬ ‫هــای هوایــی‬ ‫نیازمنــد پایــش‬ ‫بیــش از ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتــر در‬ ‫تاریکــی شــب‬ ‫ا ســت ‪.‬‬ ‫امــا واضــح اســت کــه عقــد ضمــان ‪،‬‬ ‫مســتقل از قــرارداد اصلــی اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بطــان عقــد ضمــان‪ ،‬خللــی در قــرارداد‬ ‫اصلــی ایجــاد نمیکنــد‪ .‬بلکــه طرفیــن‬ ‫قــرارداد اصلــی کــه از ایــن پــس انهــا را‬ ‫بــه جــای مضمــون لــه و مضمــون عنــه‪،‬‬ ‫بایــد متعاقدیــن یــا متعاملیــن بنامیــم‬ ‫همچنــان نســبت بــه اجــرای موضــوع‬ ‫قــرارداد ‪ ،‬میتواننــد متعهــد باقــی‬ ‫بماننــد‪ .‬بنابرایــن بطــان عقــد ضمــان‬ ‫بــر قــرارداد اصلــی تســری نخواهــد‬ ‫داشــت ‪ .‬و چــون دادگاه حقوقــی بــرای‬ ‫کشــف فســاد ‪ ،‬صالحیــت ذانــی نــدارد‬ ‫و مجــاز نیســت بــه مــاوراء قــرارداد و‬ ‫پنهــان متعاملیــن بپــردازد‪.‬‬ ‫مقاصــد‬ ‫ِ‬ ‫قبــل از ورود دادگاه کیفــری قابلیــت‬ ‫بطــان نــدارد‪ .‬امــا پــس از احــراز فســاد‬ ‫توســط دادگاه کیفــری امــکان بطــان‬ ‫عقــد ضمــان در دادگاه حقوقــی فراهــم‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مضافــا درخصــوص اجبــار‬ ‫ضامــن بــه ادای دیــن و بــری الذمــه‬ ‫کــردن مضمــون عنــه توســط دادگاه‬ ‫حقوقــی ‪ ،‬بایــد گفــت مــادام کــه فســاد‬ ‫درعقــد ضمــان‪ ،‬دردادگاه کیفــری‪،‬‬ ‫منتهــی بــه صــدوررای نشــده اســت‪،‬‬ ‫چنیــن اجبــاری قاطــع و قابــل اجــراء‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫تشکیل ‪ ۶۲۱‬پرونده تخلف بهداشتی‬ ‫در دامپزشکی خراسان شمالی‬ ‫دامپزشــکی خراســان شــمالی در‬ ‫بازرســی های امســال ‪ ۶۲۱‬مــورد‬ ‫تخلــف بهداشــتی شناســایی و در‬ ‫جریــان ان از ‪ ۹۷۴‬فــراورده دامــی‬ ‫نمونه بــرداری و بــه ازمایشــگاه ها‬ ‫ارســال کــرد‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل‬ ‫دامپزشــکی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه در ‪ ۹‬ماهــه امســال‬ ‫‪ ۱۴۷‬فقــره پرونــده تخلــف ایــن حــوزه بــه مراجــع قضایــی ارجــاع شــده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬متخلفــان بــه پرداخــت بیــش از ‪ ۵۸۲‬میلیــون ریال جریمه نقدی‬ ‫محکــوم شــدند‪.‬‬ ‫حمیــد رمضانــی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت‪ ،‬حــدود ‪ ۱۵۶‬تــن فــراورده دامــی‬ ‫غیربهداشــتی کــه در بازرســی هــای انجــام شــده از مراکــز زیــر نظــارت‪ ،‬کشــتارگاه‬ ‫هــای دام و طیــور کشــف شــده بــود نیــز معــدوم شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال بیــش از ‪ ۲۲۴‬تــن فــراورده از مراکــز زیــر‬ ‫نظــارت‪ ،‬کشــتارگاه هــای دام و طیــور اســتان ضبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامت دامپزشــکی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪۳۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۴۴‬نوبــت بازدیــد از مراکــز تولیــد‪ ،‬فــراوری‪ ،‬نگهــداری و عرضــه فــراورده‬ ‫هــای خــام دامــی در اســتان انجــام شــده کــه ‪ ۸۴‬هــزار و ‪ ۱۶۴‬کیلوگــرم فــراورده‬ ‫غیربهداشــتی کشــف و ضبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬میزان فراورده های غیربهداشــتی ضبط شــده در کشــتارگاه های دام‬ ‫‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۹۲۳‬کیلوگرم و کشــتارگاه های طیور ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ ۷۰۶‬کیلوگرم بوده اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا کشــتار بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۱۶۵‬هــزار قطعــه مــرغ در‬ ‫کشــتارگاه هــای اســتان‪ ۲۴ ،‬هــزار و ‪ ۲۸۸‬تــن گوشــت اســتحصال شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامت دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ایــن مــدت بیــش از ‪۳۷‬‬ ‫هــزار راس دام ســبک و ســه هــزار و ‪ ۴۱۰‬راس دام ســنگین در کشــتارگاه هــای‬ ‫اســتان کشــتار شــده و هــزار و ‪ ۵۶۵‬تــن گوشــت قرمــز اســتحصال شــده اســت‪.‬‬ ‫قاتل فراری را شناسایی کنید‬ ‫سرپرســت پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه فــردی‬ ‫کــه در یــک نــزاع و درگیــری‪ ،‬شــخصی را بــه قتــل رســانده و‬ ‫از محــل وقــوع جــرم متــواری شــده بود‪ ،‬گفت‪ :‬شــهروندان‬ ‫در صــورت رویــت و شناســایی ایــن قاتــل فــراری‪ ،‬مراتــب را‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫پرونــده‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در تاریــخ ‪ 9‬شــهریور مــاه ســال‬ ‫جــاری در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪110‬‬ ‫مبنــی بــر یــک مــورد نــزاع و درگیــری در یکــی از روســتاهای‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از افــرادی کــه در ایــن‬ ‫درگیری حضور داشــت‪ ،‬از ناحیه ســر و ران پای راســت‬ ‫دچــار جراحــت عمیــق بــه وســیله چاقــو شــده بــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن فــرد بالفاصلــه توســط عوامــل اورژانــس بــه‬ ‫بیمارســتان امــام علــی (ع) شهرســتان بجنــورد اعــزام‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه جراحــت ایــن فــرد بــه حــدی شــدید بــود کــه‬ ‫وی در بیمارســتان فــوت مــی کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مراتــب بــه دلیــل اهمیــت موضــوع بــا جدیــت‬ ‫بیشــتری دنبــال شــد و تــاش بــرای دســتگیری ضــارب اصلــی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا بیــان اینکــه کــه ضاربــان ایــن فــرد‪ 2‬کــه نفــر بودنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان کــه‬ ‫بــه محــض مجــروح کــردن مقتــول و قبــل از رســیدن مامــوران متــواری مــی شــوند‪ ،‬بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضائــی تصویــر یکــی از انهــا در اختیــار مامــوران بــرای شناســایی وی توســط شــهروندان‪ ،‬قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه تــاش بــرای دســتگیری ایــن فــرد بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد از شــهروندان عزیــز خواســت تــا بــا نهایــت دقــت‪ ،‬تصویــر متهــم را رویــت‬ ‫کــرده و بــه محــض شناســایی وی و یــا اطــاع از حضــور ایــن فــرد در ســطح کشــور بالفاصله مراتب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬و یــا تمــاس بــا شــماره تلفــن ‪ 058-21825878‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شنبه ‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫شهروندان گرامی‪ :‬همیشه درب پشت بام را به قفل اویز مجهز نمایید‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪227‬‬ ‫دستگیری فروشنده‬ ‫کاالهای بهداشتی و‬ ‫دارویی تقلبی‬ ‫هشدار پلیس درباره پیامک های‬ ‫جعلی باعنوان «پرداخت بسته‬ ‫حمایتی خرید عید از سوی دولت»‬ ‫مــرد جوانــی کــه بــا تبلیغــات گســترده در فضــای‬ ‫مجــازی بــه کاربــران خــود کاالهــای بهداشــتی و‬ ‫دارویــی قالبــی عرضــه می کــرد دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬چنــدی پیــش پرونــده ای در‬ ‫خصــوص عرضــه کاالهــای پزشــکی و بهداشــتی‬ ‫قالبــی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام از‬ ‫ســازمان غــذا و دارو بــه پلیــس فتــا ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫پرونــده در ایــن زمینــه بــود کــه فــردی بــا تبلیــغ‬ ‫از طریــق تصاویــر جعلــی‪ ،‬قرص هــا‪ ،‬پودرهــای‬ ‫الغــری و چاقــی قالبــی بــه کاربــران اینترنتــی‬ ‫عرضــه می کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارش هــای رســیده بــه پلیــس ایــن‬ ‫فــرد ناشــناس بــا تبلغیــات گســترده ای کــه در‬ ‫فضــای مجــازی انجــام داده بــود توانســته بــود‬ ‫تعــداد فراوانــی از کاربــران فضــای مجــازی را‬ ‫عضــو کانــال خــود کنــد‪ .‬همچنیــن در پایش هــای‬ ‫اطالعاتــی مشــخص شــد کــه بــا درخواســت کاال‬ ‫از ســوی کاربــران اینترنــی او بســته ها و داروهــای‬ ‫قالبــی را بــا پیــک بــه ادرس هــای اعــام شــده‬ ‫ارســال می کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن گزارش هــا تیمــی از مامــوران‬ ‫پلیــس فتــا بررســی موضــوع و شناســایی متهــم را‬ ‫در دســتور کار خــود قــرار دادنــد و تحقیقــات خــود‬ ‫را در ایــن زمینــه اغــاز کردنــد‪ .‬در تحقیقات پلیســی‬ ‫مامــوران مخفیــگاه متهــم را در محــدوده خیابــان‬ ‫ولــی عصــر شناســایی کردنــد و طــی تحقیقاتــی کــه‬ ‫دربــاره مشــخصات او نیــز انجــام دادنــد مشــخص‬ ‫شــد کــه متهــم مــردی ‪ ۳۲‬ســاله اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مرکــز اطالع رســانی پلیــس بــا‬ ‫شناســایی مخفیــگاه متهم‪ ،‬مامــوران با هماهنگی‬ ‫مقــام قضائــی او را در مخفیگاهــش دســتگیر و‬ ‫بــرای تحقیقــات تکمیلــی بــه پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫انتقــال دادنــد کــه متهــم در همــان بازجوئــی اولیــه‬ ‫بــه جــرم خــود مبنــی بــر عرضــه قــرص و داروهــای‬ ‫الغــری و چاقــی بــدون اخــذ مجوزهــای الزم‬ ‫اعتــراف و انگیــزه خــود را کســب درامــد در‬ ‫فضــای مجــازی عنــوان کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا در خصــوص ترفنــد کالهبــرداران‬ ‫بــا عنــوان طــرح حمایتــی خریــد عیــد بــه هموطنــان هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رامیــن پاشــایی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬افــراد ســودجو و‬ ‫کالهبــردار بــا ارســال پیامــک بــه هموطنــان بــا عنــوان» بــر اســاس‬ ‫مصوبــه هیئــت دولــت بــه تمامــی هموطنــان ایرانــی کــه کــد ملــی‬ ‫معتبــر دارنــد‪ ،‬جهــت خریــد عیــد بــه ازای هــر نفــر ‪ 545‬هــزار‬ ‫تومــان پرداخــت مــی شــود» ‪ ،‬کاربــران را بــه لینــک هــای جعلــی‬ ‫هدایــت مــی کننــد و بــا ســرقت اطالعــات کارت بانکــی انــان‪،‬‬ ‫نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب هــای بانکــی انــان‬ ‫اقــدام مــی نماینــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫همــواره مراقــب ترفنــد کالهبــرداران و ســودجویان بــه منظــور‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات کارت بانکــی خــود باشــند و هیــچ وقــت بــه‬ ‫اخبــار و پیامــک هایــی کــه از ســوی منابــع نامعتبــر و غیــر رســمی‬ ‫انتشــار مــی یابــد‪ ،‬توجــه نکنند‪.‬هــم چنیــن ایــن نکتــه را مدنظــر‬ ‫قــرار دهنــد کــه دســتگاه هــا و ســازمان هــای دولتــی هیــچ گاه‬ ‫در هنــگام ثبــت نــام درخواســت وجهــی را از انــان نمــی کننــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش ســایت پلیــس‪ ،‬معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا‬ ‫در پایــان از هموطنــان خواســت هرچــه زودتــر نســبت بــه فعــال‬ ‫ســازی رمــز دوم یکبــار مصــرف خــود از ســوی بانــک هــای عامــل‬ ‫اقــدام نمــوده و در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک‬ ‫‪ ،‬مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق حرفه ای‬ ‫در «گنبدکاووس»‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫از دســتگیری ســارق حرفــه‬ ‫ای و اعتــراف وی بــه ‪ 31‬فقــره‬ ‫انــواع ســرقت در شهرســتان‬ ‫«گنبــدکاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫االمیــن‬ ‫«روح‬ ‫ســردار‬ ‫قاســمی» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره انــواع ســرقت در‬ ‫«گنبــدکاووس»‪ ،‬شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســارق یــا ســارقان‬ ‫احتمالــی بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بررســی شــیوه و شــگرد ســرقت هــا‬ ‫و انجــام تحقیقــات میدانــی گســترده‪ ،‬موفــق بــه شناســایی ســارق‬ ‫حرفــه ای و ســابقه دار شــده و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات غیــر قابــل انــکار پلیــس‬ ‫چــاره ای جــز اعتــراف نداشــت و بــه ارتــکاب ‪ 31‬فقــره انــواع ســرقت‬ ‫در شهرســتان «گنبــدکاووس» اقــرار کــرد و بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارق پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫مرگ دلخراش پسر بچه‬ ‫‪ 11‬ساله‬ ‫فرمانــده انتظامــی «گنبــدکاووس» از فــوت پســر بچــه‬ ‫‪ 11‬ســاله بــر اثــر برخــورد بــا ادوات کشــاورزی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در تشــریح ایــن‬ ‫خبرگفــت‪ :‬بــه دنبــال اعــام مرکــز فوریــت هــای‬ ‫پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع حادثــه در یکــی از‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مامــوران انتظامــی «گنبــدکاووس» و عوامــل‬ ‫امــدادی بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور مامــوران مشــخص شــد‪،‬‬ ‫مــردی بــه همــراه فرزنــدش در زمیــن کشــاورزی‬ ‫مشــغول کار بــا دســتگاه کونتورواتــور (کلــوخ‬ ‫کــوب) بــوده کــه ناگهــان پســر بچــه بــا دســتگاه‬ ‫برخــورد و متاســفانه بــر اثــر شــدت جراحــات در‬ ‫دم فــوت کــرده اســت‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪227‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دومیــن مــاه فصــل بهــار ‪ -‬اســتانی در کشــورمان کــه در ســال‬ ‫‪ 1383‬رتبــه ‪ 67‬را از ‪ 100‬بــه لحــاظ توســعه یافتگی صنعتــی کســب‬ ‫کــرد ‪ -2 .‬ســاروج ‪ -‬اســودگی ‪ -‬کاســه ابخــوری ‪ -3 .‬خرمافــروش‬ ‫ ســازش ‪ -‬پرنــده ای از راســته ســبک باالن ‪ -4 .‬نامــراد ‪ -‬عبــارت از‬‫مبالغــی اســت کــه یــک موسســه یــا تجارتخانــه مدیــون باشــد ‪ -‬برابــر‬ ‫‪ -5‬لحظــه کوتــاه ‪ -‬زینــت ناخــن ‪ -‬رومــال ‪ -6 .‬نــار ‪ -‬دارای نــام نیــک ‪-‬‬ ‫دالوری ‪ -7 .‬بخشـش ها ‪ -‬عضــوی از حیوانــات ‪ -‬اهلــی‬ ‫‪ -8‬اوازخوانی ‪ -‬ارز لهستان ‪ -9 .‬گاز جو ‪ -‬بهره ‪ -‬یک رنگ‬ ‫‪ -10‬ساز ذوزنقه ای شکل ‪ -‬کاخ سلطنتی ‪ -‬الفت‬ ‫‪ -11‬پرهیــزگار ‪ -‬موجــود مخــوف ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عالمــت پســوند جعلــی ‪ -12 .‬بــرادر پــدر‬ ‫ خاکســتر ‪ -‬از مــواد افیونــی‬‫‪1‬‬ ‫‪ -13‬بیمارســتانی در تهــران ‪ -‬صــدای‬ ‫‪2‬‬ ‫بلنــد ‪ -‬رشــدیافته‪ -14 .‬نــی میان تهــی ‪-‬‬ ‫اب پرنمــک ‪ -‬حصیــر‪ -15.‬صالحدیدهــا‬ ‫‪3‬‬ ‫ اقتصــاد ایــن کشــور از توانایی هــای‬‫‪4‬‬ ‫نــرخ ارز بــاال بــرای مقابلــه بــا تــورم ســود‬ ‫می بــرد‬ ‫‪5‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬شــاخصی کــه در ان افــت‬ ‫اقتصــادی نمایــان می شــود ‪ -‬یــاری‬ ‫طلبیــدن ‪ -2 .‬چــرک لبــاس ‪ -‬از انــواع‬ ‫رشــد اقتصــادی کــه ســرمایه گذاری‬ ‫بــه نحــوی انجــام شــود کــه همــه‬ ‫بخش هــا متناســب بــا یکدیگــر از‬ ‫رشــد باالیــی برخــوردار باشــند ‪ -‬هدف‬ ‫‪ -3‬خشــمگین ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫بدبویــی ‪ -‬بــه جــز ‪ -4.‬دوســتان ‪ -‬کاله‬ ‫فرهنگــی ‪ -‬اشــنا بــه کار‪ -5.‬ریشــه‬ ‫ از درنــدگان ‪ -‬درس کشــیدنی ‪ -‬از‬‫ضمایــر انگلیســی‪ -6.‬دس ـت ابزار بنــا‬ ‫ دور دهــان ‪ -‬مــاده ای خوشــبو‬‫‪ -7‬خوشــحال ‪-‬گهــواره‪ -‬مرواریدهای‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫درشــت‪ -8.‬دیــوار قلعــه ‪ -‬حــرف ارزو ‪ -‬رجــل ‪ -‬حــرف بی معنــی‬ ‫‪ -9 .‬حاجــت و تقاضــا ‪ -‬شــکاف ‪ -‬بی قــراری ‪ -10 .‬مهیــا ‪ -‬نیمــه‬ ‫دیوانــه ‪ -‬جنــگ‬ ‫‪ -11‬باران اندک ‪ -‬حافظه ‪ -‬درخت شکن ‪ -‬از احشام‬ ‫‪ -12‬رشــته باریــک زیــر بســاک در گل هــا ‪ -‬حــرف دهن کجــی ‪-‬‬ ‫اهــل ســاری ‪ -13 .‬پــاک از گنــاه ‪ -‬ســگ بیمــار ‪ -‬خــدای باســتان‬ ‫ از القــاب اشــرافی اروپــا‬‫‪ -14‬اهنگســاز معاصــر یونانــی ‪ -‬نوعــی فــرش ‪ -‬از حــروف الفبای‬ ‫فارســی‪ -15 .‬بخشــی از ریاضیات ‪ -‬خودکامگی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬مختومقلی فراغی ‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫‪ 8‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 27‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫پیام تسلیت‬ ‫پیام تسلیت مسووالن‬ ‫گلستان در سوگ شهادت‬ ‫سردار سلیمانی‬ ‫عزاداری بزرگ و باشکوه مردمی به یاد‬ ‫شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در گرگان برگزار شد‬ ‫عکس‪ :‬سید جواد میرحاجی‬ ‫در پــی خبــر شــهادت ســردار ســرافراز اســام‪ ،‬ســپهبد حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی؛ مــردم قدرشــناس گــرگان بــا برگــزاری راهپیمایــی‪ ،‬عزاداری‬ ‫باشــکوهی؛ از میــدان شــهرداری تــا امامــزاد ه عبداللــه(ع) گــرگان را‬ ‫رقــم زدنــد‪.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫سفال جرجان گنجینه ای خفته در مسیر احیا‬ ‫گام هــای نخســت بــرای زدودن خــاک از رخســاره ســفال شــهر باســتانی‬ ‫جرجــان بــه عنــوان گنجین ـه ای خفتــه در خــاک بــا برنامه ریــزی بــرای ایجــاد و‬ ‫تجهیــز کارگاه ســفالگری تخصصــی در گنبــدکاووس بــا عنــوان «خانــه ســفال‬ ‫جرجــان» اغــاز شــده کــه ســراغاز تالش هــا بــرای احیــای ایــن هنــر بــه عنــوان‬ ‫میراثــی از جرجــان قدیــم محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســفالگری یکــی از قدیمی تریــن صنایــع دســتی دنیاســت و بایــد گفــت‬ ‫ســاخت ســفال در ایــران ســابقه ای طوالنــی و درخشــان دارد و بــا توجــه بــه‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی خــاص ایــن ســرزمین کــه در محــل تقاطــع تمدن هــای‬ ‫باســتانی و مســیر کاروان هــای مهــم واقــع شــده بــود‪ ،‬تقریبــا ًدر هر بخشــی از‬ ‫ایــران در زمان هــای مختلــف ســاخت ســفال رواج داشــته و یکــی از ایــن نقــاط‬ ‫ســفال شــهر باســتانی جرجــان اســت کــه بــا قدمتــی کهــن بــه دوره ساســانی و‬ ‫قــرون اولیــه اســامی برمی گــردد‪.‬‬ ‫بررســی اثــار بــه دســت امــاده از بخش هایــی از جرجــان قدیــم‪ ،‬نویــد یــک فضــای‬ ‫بســیار پیشــرفته کارگاهــی و تنــوع تکنیکــی در حــوزه ســفالگری را می دهــد و از‬ ‫ســفال ایــن شــهر تاریخــی کــه خرابه هــای ان اکنــون در ســه کیلومتــری غرب شــهر‬ ‫گنبــدکاووس محــل کاوش و مطالعــه باستان شناســان اســت به عنوان گنجینه ای‬ ‫خفتــه در خــاک بــا قدمتــی کهــن نــام بــرده می شــود کــه گویــای گذشــته روشــن و‬ ‫پررونــق هنــر ســفال در ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عبدالمجیــد نورتقانــی مدیر پایگاه میراث شــهر جرجان‪ ،‬شــهر باســتانی‬ ‫جرجــان را می تــوان در زمــره شــهرهای صنعتــی قلمــداد کــرد کــه در ســطح‬ ‫منطق ـه ای بــا شــهرهای نیشــابور‪ ،‬ری و امــل رقابــت داشــته کــه دلیــل ایــن امــر‬ ‫رشــد فزاینــده کارگاه هــای اجرپــزی‪ ،‬ســفالگری‪ ،‬فلــزکاری و شیشـه گری بــوده کــه‬ ‫در کاوش هــای باستان شناســی کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫ن می دهــد شــکل گیری و‬ ‫وی می گویــد‪ :‬تحقیقــات باستان شناســی نشــا ‬ ‫توســعه کارگاه هــای صنعتــی در کنــار معابــر اصلــی شــهر و رونــق و درخشــش‬ ‫بخش هــای صنعتــی جامعــه‪ ،‬بازخــورد موثــری در بیــن اقشــار هنرمنــد و‬ ‫اصنــاف بــه وجــود اورده و موجــب فعالیــت بیشــتر اقتصــادی انــان شــد کــه‬ ‫ایــن امــر در پیچیدگــی فنــاوری تولیــدات ســفالگری شــهر بــه وضــوع قابــل‬ ‫مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جرجــان بــه گــواه یافته هــای ســفالی یکــی از مراکــز تولیــد ســفال‬ ‫زرین فــام بــوده کــه بــه دلیــل داشــتن لعــاب طالیــی از شــاهکارهای فنــاوری‬ ‫در تاریخ صنعت و هنر ســفالگری به حســاب می اید و ســبک ســفالینه های‬ ‫زرین فــام جرجــان شــهرت جهانــی دارد‪.‬‬ ‫نورتقانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســفال جرجــان زینت بخــش برخــی از موزه هــای‬ ‫دنیــا شــده و قرارگرفتــن ســفال های ایــن شــهر در ویتریــن موزه هــای دنیــا‬ ‫اعتبــار خاصــی بــه ایــن موزه هــا بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن گذشــته روشــن و پــر رونــق‪ ،‬بررســی وضعیت فعلی هنر ســفال‬ ‫در ایــن منطقــه گویــای ایــن نکتــه اســت کــه هنــر ســفالگری در منطقــه شــرق‬ ‫گلســتان بــرای دســتیابی بــه گذشــته بــا شــکوه و پررونــق خــود بــه ویــژه در شــهر‬ ‫تاریخــی جرجــان در دوره ساســانی و قــرون اولیــه اســامی‪ ،‬نیازمنــد نــگاه ویــژه‬ ‫مســئوالن حــوزه میــراث فرهنگــی و ایجــاد کارگاه هــای تخصصــی اســت‪.‬‬ ‫گام های نخست برای احیا سفال جرجان‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری گنبــدکاووس در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا مــی گویــد کــه در گذشــته بــه دلیــل کــم بــودن‬ ‫تعــداد هنرمنــدان ســفالگر‪ ،‬بحــث پیگیــری احیای ســفال جرجــان کمرنگ بود‬ ‫امــا امــروزه حــدود ‪ ۱۰‬هنرمنــد بــه عنوان تولیدکننده ســفال در این شهرســتان‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند کــه روی همگــی انــان بــرای کمــک بــه احیــای ایــن‬ ‫اثــر ارزشــمند حســاب می کنیــم‪.‬‬ ‫مریــم اق اتابــای افــزود‪ :‬بــا هــدف احیــای ســفال جرجــان و بــا هماهنگــی‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی گلســتان مبلــغ ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریــال اعتبــار در ســال ‪ ۹۸‬بــرای ایجــاد و تجهیــز کارگاه ســفالگری تخصصــی در‬ ‫ایــن شهرســتان بــا عنــوان خانه ســفال جرجــان تخصیص یافــت و در اینده ای‬ ‫نزدیــک بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی شــهر جرجــان در بحــث‬ ‫ســفالگری کــه جــزو یافته هــای باستان شناســان هــم محســوب می شــود و‬ ‫بــا هــدف احیــای ســفال جرجــان‪ ،‬از هنرمنــدان متخصــص و صاحبنظــر ایــن‬ ‫رشــته دعــوت کردیــم تــا بــا حضــور در خانــه ســفال جرجــان بــر روی فنــون ایــن‬ ‫صنعــت کار کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری گنبــدکاووس‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ایجــاد ســایت مــوزه در شــهر باســتانی جرجــان در جــوار‬ ‫امامــزاده یحیــی بــن زیــد(ع) و راه انــدازی کوره هــای ســفال پزی اکتشــافی‬ ‫در باستان شناســی های انجــام شــده در ایــن ســایت مــوزه می توانــد بــرای‬ ‫جــذب توریســت و گردشــگر موثــر باشــد و همچنیــن زمینــه حضور ســفالگران‬ ‫حرفــه ای بــرای انجــام کارهــای پژوهشــی را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫اق اتابای تاکیدکرد‪ :‬در حال پیگیری هســتیم تا در کمیته برنامه ریزی شهرســتان‬ ‫از محــل اعتبــارات ســال ‪ ،۹۹‬زمینــه ایجــاد ســایت مــوزه جرجان فراهم شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اغــاز کار‪ ،‬خانــه ســفال جرجــان در فضایی حــدود ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫مترمربــع در محــل پایــگاه میــراث شــهر جرجــان راه انــدازی می شــود و تــاش‬ ‫داریــم تــا فضایــی بیشــتری بــه ایــن کارگاه بــه عنــوان یــک مرکــز تخصصــی‬ ‫ســفال در کشــور اختصــاص دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در جــوار امــام زاده یحیــی بــن زیــد(ع) در حریــم شــهر جرجــان‬ ‫فضــای خوبــی وجــود دارد کــه امیدواریــم مســئوالن بــا اختصــاص ایــن فضــا‬ ‫بــرای ایجــاد مرکــز تخصصــی ســفال موافقــت کننــد‪.‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫شنبــه ‪ 14‬دی ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫سیدحســین طباطبایی نــژاد متخصــص حــوزه ســرامیک و ســفالگری نیــز در‬ ‫گفــت و گــو بــا ایرنــا علــت مطــرح نشــدن ســفال جرجــان بــه انــدازه ســایر‬ ‫عناویــن در حــوزه ســفال را ضعــف زیرســاخت هــا و مدیریــت گردشــگری در‬ ‫اســتان عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه زیرســاخت های حــوزه گردشــگری‬ ‫فعــال نشــود هیــچ کــدام از طرح هــای مــد نظــر بــرای برندســازی ســفال‬ ‫جرجــان بــه نتیجــه نخواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان نمونــه تقویت زیرســاخت های گردشــگری در تبریز‬ ‫باعــث تبدیــل شــدن یــک خانــه قدیمــی بــه کارگاه ســفال زنــده بــرای تولیــد‪،‬‬ ‫امــوزش و برپایــی نمایشــگاه ســفال شــاخص بــرادران قابچــی بــا یــک بدنــه و‬ ‫لعــاب مشــخص و فرم هــای متنــوع شــده و در کاشــان‪ ،‬اصفهــان و یــزد هــم با‬ ‫تقویــت گردشــگری رونــد بــه همیــن منــوال طــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا مقایســه ســفال تبریــز و جرجــان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در تبریــز تنهــا بــا یــک‬ ‫نمونــه ســفال مواجــه هســتیم امــا حــوزه ســفال جرجــان بــه لحــاظ تکنیکــی بــه‬ ‫قــدری وســیع اســت کــه نگــران هســتیم چیــزی کــه بــه مرحلــه تولیــد می رســد‪،‬‬ ‫کاریکاتــور ان چیــزی باشــد کــه در گذشــته وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد می گویــد‪ :‬راه انــدازی خانــه ســفال جرجــان در اینــده ای نزدیــک‬ ‫بــا همــکاری میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گنبــدکاووس‬ ‫می توانــد بــه رونــد فعالیــت ازمایشــگاهی و ســاخت قطعاتــی بــرای شناســایی‬ ‫فرموالســیون بدنــه و لعاب هــا بــه عنــوان زیرســاخت های اساســی حــوزه‬ ‫ســفال بــا هــدف احیــا و گونه شناســی ســفال ایــن شــهر باســتانی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی اســاس نام گــذاری ایــن کارگاه تخصصــی ســفال گری بــه عنــوان‬ ‫«خانه ســفال جرجــان» را راه انــدازی یــک برنــد دانســت و گفــت‪ :‬تــاش‬ ‫می کنیــم بــا دعــوت از صاحبنظــران و دانشــجویان رشــته های مختلــف حــوزه‬ ‫صنایــع دســتی مثــل باستان شناســی و ســرامیک بــرای اســتفاده از تجهیــزات‬ ‫و امکانــات ایــن کارگاه‪ ،‬بتوانیــم کارهــای تحقیقاتــی درســتی در حــوزه ســفال‬ ‫منطقــه انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫طباطبایی نــژاد بــه عنــوان مســئول خانــه ســفال جرجــان‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫حرکــت در مســیر احیــای ســفال جرجــان بــا توجــه بــه تنــوع تکنیکــی و‬ ‫گســتردگی کار‪ ،‬در زمــان کوتــاه نتیجه بخــش نیســت‪ ،‬امــا امیدواریــم اگــر بــه‬ ‫درســتی پیــش رود در ســال های اینــده بتوانیــم بــه نتایــج خــوب مــورد نظــر در‬ ‫حــوزه برندســازی ســفال جرجــان دســت یابیــم‪.‬‬ ‫وجود تنوع تکنیک در سفال جرجان‬ ‫ایــن صاحبنظــر در هنــر ســفالگری معتقــد اســت‪ :‬ســفال جرجــان تنهــا یــک‬ ‫نمونــه تکنیکــی نیســت بلکــه بســته بســیار قدرتمنــدی از تکنیک هــای متنــوع‬ ‫بــه حســاب می ایــد‪ ،‬زیــرا اثــاری از ســاده ترین لعاب هــا تــا لعاب هــای بــا‬ ‫کیفیــت زرین فــام بــه معنــای داشــتن جــای فلــزی در ایــن شــهر باســتانی‬ ‫کشــف شــده و بایــد گفــت ســفال جرجــان همپــای ســفال نیشــابور‪ ،‬ری و‬ ‫کاشــان قــدم برم ـی دارد و ســفال جرجــان هــم بــه انــدازه ایــن اســامی بــزرگ ‬ ‫محســوب می شــود امــا متاســفانه کمتــر بــه ان توجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن رویکــرد ایــن کارگاه تخصصــی را در مرحلــه نخســت‬ ‫گونه شناســی ســفال دانســت و گفــت‪ :‬بــه مرحلــه تولیــد رســیدن ســفال‬ ‫جرجــان مســاله پیچیــده ای اســت چراکــه ســفال جرجــان زمانــی کــه زنــده بــود‬ ‫در جهــت اهــداف کاربــردی یعنــی اســتفاده های عمومــی در قالــب صنایــع و‬ ‫ظــروف روزمــره تــا ســفال های فــوق العــاده نفیــس مثــل زریــن فــام‪ ،‬بســته به‬ ‫تقاضــا‪ ،‬تولیــد و بــه بــازار عرضــه می شــد‪ ،‬امــا امــروزه بــه طــور حتــم دیگــر بــه‬ ‫ان معنــا تقاضــا وجــود نــدارد تــا عرضــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا تصریــح بــر ایــن نکتــه کــه فعالیت هــا احیــای ســفال جرجــان در اغــاز‬ ‫راه اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در ابتــدا الزم اســت مطالعــات جدی تــری در بحــث‬ ‫تولیــد ســفال داشــته باشــیم‪ ،‬تنــوع ســفال منطقــه را بشناســیم ‪ ،‬مشــخص‬ ‫کنیــم کــدام نــوع می توانــد امــروز جایــگاه کاربــردی و کــدام نــوع جایــگاه‬ ‫تزیینــی پیــدا کنــد و انهــا را بــه صــورت نمونــه احیــا کنیــم‪ ،‬ممکــن اســت ایــن‬ ‫ســفال بــه یــک ســوغاتی از شــهر جرجــان تبدیــل شــود یــا بتوانیــم در چنــد‬ ‫قســمت فعالیــت کنیــم‪.‬‬ ‫طباطبایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تهیــه بانــک ســفال یکــی از روش هــای موثــر‬ ‫در بحــث تولیــد ســفال اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬چیــزی کــه می توانــد سرنوشــت احیــای‬ ‫ســفال منطقه را به ســرانجام برســاند‪ ،‬ایجاد بانک ویژه ســفال شــهر جرجان‬ ‫اســت و هــم اینــک داده هــای خــام را داریــم کــه بایــد کار مطالعاتــی خــوب بــر‬ ‫روی ایــن داده هــا انجــام شــود تــا بــه یــک جریــان اثربخــش برســیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬اگــر بــه شــهر جرجــان واقــع در پیرامــون امــام زاده یحــی بــن‬ ‫زیــد(ع) ســر بزنیــد غیرممکــن اســت بــا جابجایــی خــاک‪ ،‬چهــار تــا پنــج قطعــه‬ ‫خــرده ســفال از انــواع لعاب هــا‪ ،‬تکنیک هــا و فرم هــای مختلــف نیــرون نیایــد‬ ‫و اثــار کشــف شــده در جرجــان حاکــی از ان اســت کــه ســفال ایــن شــهر دارای‬ ‫فــرم و فیگوراتیــو (هنرانتزاعــی بــه معنــی نمــودی از دنیــای واقعــی) بســیار‬ ‫قدرتمنــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد می گویــد‪ :‬بــرای برنــد کــردن ســفال جرجــان بایــد تقویــت‬ ‫گردشــگری و اختصــاص کارگاه هــای تخصصــی شــخصی مســتقل از جریــان‬ ‫ازمایشــگاهی و دولتــی ماننــد کارگاه هــای فعــال در شــهر یــزد مــورد توجــه‬ ‫قــرار گیــرد چــرا کــه امــروزه ســفال هایی از ایــران در بازارهــای جهانــی عرضــه‬ ‫می شــود کــه کامــا از کارگاه هــای مســتقل و شــخصی بیــرون امــده باشــد‪.‬‬ ‫جابــر شــکاری یکــی دیگــر از هنرمنــدان عرصــه ســفالگری گنبــدکاووس نیــز‬ ‫می گویــد‪ :‬ایجــاد خانــه ســفال جرجــان بــرای احیــای ایــن هنــر‪ ،‬اقــدام خوبــی‬ ‫اســت امــا ایــن قصــه ان طــور کــه بایــد و شــاید بــه ثمــر نخواهــد رســید چــرا‬ ‫کــه تعــداد هنرمنــدان توانمنــد بــا تحصیــات اکادمیــک در رشــته ســفالگری‬ ‫محــدود اســت و بودجــه اختصاصــی بــه ایــن مســاله هــم جواب گــوی‬ ‫برنامه هــای بلندمــدت نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رییــس میــراث فرهنگــی گنبــدکاووس بارهــا از هنرمنــدان رشــته‬ ‫ســرامیک بــرای فعالیــت در خانــه ســفال جرجــان دعــوت کــرده در صورتــی کــه‬ ‫همگــی ایــن هنرمنــدان بــدون مشــکل و حمایت در کارگاه های خود مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت هســتند و بایــد یــک مشــوق بــرای حضــور در ایــن کارگاه داشــته‬ ‫باشــند کــه از جملــه ایــن مشــوق ها می توانــد خریــد محصــوالت تولیــدی انــان‬ ‫در ایــن محــل بــا قیمــت مناســب باشــد‪.‬‬ ‫وی یکــی دیگــر از ایــن مشــوق ها را فراهــم کــردن شــرایط بــرای مدیریــت‬ ‫بهتــر ارائــه ســفال جرجــان در بحــث فــروش‪ ،‬صــادرات و تبلیغــات دانســت‬ ‫و از مســئوالن خواســت از رونــد احیــای ســرامیک جرجــان تــا بــه امــروز‬ ‫مســتندنگاری کننــد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد از مســئوالن میــراث فرهنگــی خواســت انبــار محــل نگهــداری‬ ‫ســفال ها و ســرامیک های شکســته کشــف شــده در حریــم شــهر جرجــان‬ ‫را بــرای تحقیــق در اختیــار کارشناســان ایــن رشــته قــرار دهنــد و بــا برگــزاری‬ ‫نشسـت های مختلف زمینه تبادل نظر میان باستان شناســان و کارشناســان‬ ‫ایــن حــوزه را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس و صنعتگــر صنایــع دســتی گنبــدکاووس هــم به خبرنــگار ایرنا‬ ‫گفــت‪ :‬ســفالینه های جرجــان بــا نقــش و نــگار‪ ،‬لعــاب و مــواد اولیــه خــاص‬ ‫یکــی از رشــته های صنایــع دســتی بســیار قدیمــی اســتان گلســتان و ایــن‬ ‫شهرســتان اســت کــه بــرای حفــظ پیشــینه ایــن رشــته صنایــع دســتی نیازمنــد‬ ‫احیــا و شناســاندن ان بــه مــردم هســتیم و ایــن امــر جــز بــا بازســازی نقــش و‬ ‫نگارهــای قدیمــی ســفالینه های جرجــان محقــق نمــی شــود‪.‬‬ ‫مریــم علی اکبــری ادامــه داد‪ :‬میــراث فرهنگــی گنبــدکاووس بــا هــدف بازســازی و‬ ‫احیــای نقــش و نگارهــای ســفالینه های جرجــان قــرار اســت بــزودی خانــه ســفال‬ ‫جرجــان را افتتــاح کنــد کــه راه انــدازی ایــن محل در نمایش ســفالینه های ان دوران‬ ‫در عصــر کنونــی موثــر اســت تــا مــردم بــه جــای مراجعــه بــه کتــاب‪ ،‬بــا چشــم خــود‬ ‫ایــن اثــر هنــر دســت را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هنرمندانــی کــه در زمینــه ســفال کار می کننــد می تواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت کارگاه تخصصــی ســفال جرجــان و هنــر خــود‪ ،‬ســفالینه های‬ ‫جرجــان قدیــم را بازســازی کــرده و در معــرض دیــد عمــوم قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر چیــزی کــه قدمــت داشــته باشــد قابــل‬ ‫ارزشــگذاری اســت گفــت‪ :‬در صورتــی کــه نمونــه ای از ســفالینه های ان دوران‬ ‫بازســازی و احیــا شــود بــه طــور قطــع شــاهد عالقه منــدی ســرمایه گذاران بــرای‬ ‫حمایــت از عرضــه ایــن رشــته صنایــع دســتی در بازارهــای جهانــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫همزمــان بــا شــهادت ســردار قاســم‬ ‫ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس‪ ،‬تعــدادی‬ ‫از مســووالن اســتان گلســتان در پیام هــای‬ ‫جداگانــه شــهادت ایــن مجاهــد راســتین‬ ‫نظــام را تبریــک و تســلیت گفتــه و‬ ‫جنایــت امریــکا در تــرور قهرمــان مبــارزه بــا‬ ‫تروریســم را محکــوم کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پیامــی گفــت‬ ‫‪ :‬خباثــت و پلیــدی تروریســت هــای امریکایــی‬ ‫در تــرور قهرمــان مبــارزه بــا تروریســم و افــراط‬ ‫گرایــی در عالــم بــدون تردیــد درخــت مقاومــت‬ ‫در منطقــه و جهــان را تنومندتــر مــی کنــد و در‬ ‫ادامــه ریشــه ظلــم و تروریســت را در ایــن کــره‬ ‫خاکــی خواهــد خشــکاند‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان هــم در‬ ‫پیــام خــود نوشــت‪ :‬ســردار شــهید قاســم‬ ‫ســلیمانی ســالیان زیــادی از عمــر بــا برکــت‬ ‫خــود را صــرف مبــارزه بــه تروریســم و اســتکبار‬ ‫در جهــان و منطقــه کــرد و امــروز نیــز بــه‬ ‫دســت تروریســم بــه درجــه رفیــع شــهادت‬ ‫نائــل امــد‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان هــم در پیامــی نوشــت‪:‬‬ ‫شــهادت ســردار دل هــا ‪،‬بــزرگ مــرد ایــن‬ ‫مــرز پرگهــر‪ ،‬جهادگــر بــی همتــا ‪،‬اســطوره‬ ‫مقاومــت‪ ،‬مالــک اشــتر زمــان گــوارای‬ ‫وجــودش و تســلیت بــر امتــی کــه ســرادارانی‬ ‫چــو او را در دامــن خــود پروراندنــد و تعزیــت‬ ‫بــر رهبــر فرزانــه انقــاب کــه چــون خورشــید‪،‬‬ ‫وجــودش روشــنی بخــش راه و گام ما اســت‪.‬‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنــادع دســتی و‬ ‫گردشــگری گلســتان هــم در پیــام خــود اورده‬ ‫اســت‪ :‬انچــه شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را‬ ‫در دل مــردم انقالبــی ایــران اســامی عزیزتــر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬روحیــه اخــاص‪ ،‬فــداکاری و‬ ‫الگــوی والیــت پذیــری‪ ،‬تدیــن و شــجاعت بــود‬ ‫کــه نامــی بلنــد از ایشــان همــواره در یادهــا‬ ‫بــه یــادگار خواهــد گذاشــت و تالش هــای‬ ‫خالصانــه‪ ،‬هوشــمندانه و هدفمنــد ایشــان‬ ‫کــه همــراه بــا دشــمن ســتیزی‪ ،‬معرفــت و‬ ‫عقالنیــت و حرکــت پــر قــدرت بــه جلــو بــرای‬ ‫تعالــی هویــت انقالبــی‪ ،‬تحکیــم اقتــدار و کار‬ ‫جهــادی‪ ،‬الگویــی مانــدگار بــرای همــه بویــژه‬ ‫نســل جــوان کشــور شــد‪.‬‬ ‫در پیــام مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) گلســتان هــم امــده اســت‪ :‬عملیــات‬ ‫تروریســتی بــه شــهادت رســاندن ســردار‬ ‫ســلیمانی بــار دیگــر ذات پلیــد دشــمنان را‬ ‫نمایــان و ثابــت کــرد کــه بزرگتریــن تروریســت‬ ‫عالــم‪ ،‬امریکاســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم غفــاری مدیــرکل بهزیســتی‬ ‫گلســتان هــم در پیامــی نوشــت‪ :‬امریــکای‬ ‫جنایتــکار بــا بــه شــهادت رســاندن ســردار‬ ‫ســلیمانی و همراهــان و همرزمــان ان‬ ‫مجاهــد نســتوه‪ ،‬بــه گمــان باطــل خویــش‬ ‫در صــدد متوقــف ســاختن نهضــت‬ ‫مقاومــت اســامی بــوده امــا غافــل از ریشــه‬ ‫دار بــودن اندیشــه ملتــی اســت کــه تاســی‬ ‫بــه ســیره سیدالشــهدا(ع) دارنــد و در ان‬ ‫شــهادت «افتخــار» محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ابوطالــب قــزل ســفلو مدیــرکل منابــع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان هــم در پیامــی نوشــت‪:‬‬ ‫خانــواده بــزرگ منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان ضمــن محکــوم کــردن اقــدام‬ ‫تروریســتی ایــاالت متحــده امریــکا‪ ،‬شــهادت‬ ‫غیرقابــل جبــران ســردار حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫را بــه همــه ازادگان جهــان و ملــت ســرافراز‬ ‫ایــران اســامی‪ ،‬رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬و‬ ‫خانــواده گرامــی ایشــان تبریــک و تســلیت‬ ‫عــرض می نمایــد‪.‬‬ ‫دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در امــور اهــل‬ ‫ســنت شــمال کشــور هم در بیانیه ای نوشت‪:‬‬ ‫ســردار قاســم ســلیمانی شــخصیت و چهــره‬ ‫ای شــناخته شــده و بــزرگ نــه تنهــا در ایــران‪،‬‬ ‫بلکــه خاورمیانــه و عرصــه هــای جهانــی و بیــن‬ ‫المللــی بــود و بــار دیگــر امریــکای جنایتــکار‬ ‫فرزنــدی دیگــر از ایــران بــزرگ اســامی و از‬ ‫رهــروان راســتین امــام خمینــی (ره) و مقــام‬ ‫عظمــای والیــت را در عملیاتــی ناجوانمردانــه‬ ‫بــه شــهادت رســاند‪.‬‬ ‫ســازمان بســیج رســانه گلســتان نیز در پیامی‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬معتقدیــم در زمانی کــه همــه‬ ‫رســانه هــای داخلــی وخارجــی‪ ،‬فرماندهــی‬ ‫مجاهدانــه و تیزبینانــه محــور مقاومــت را‬ ‫ثبــت و درج نمــوده انــد‪ ،‬شــهادت ســردار دلهــا‬ ‫حــاج قاســم عزیــز بــار دیگــر اصحــاب رســانه‬ ‫را واداشــت تــا بــا افتخــار هــر چــه تمــام تــر‬ ‫ارمــان مالــک اشــتر حضــرت ســیدعلی را بــه‬ ‫شایســتگی بازتــاب دهنــد تــا بــاز هــم پیــام‬ ‫جهــاد و شــهادت طلبــی‪ ،‬اردوگاه کفــار‪،‬‬ ‫مشــرکین و منافقیــن را بــه لــرزه در اورده و‬ ‫بــه خواســت خداونــد متعــال ویــران نمایــد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1002

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1002

شماره : 1002
تاریخ : 1403/03/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1001

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1001

شماره : 1001
تاریخ : 1403/03/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!