روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 225 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 225

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 225

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 225

‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫کسی سیاهه‬ ‫مرگ های معدن‬ ‫البالغ اسفراین‬ ‫را خواهد بست؟‬ ‫ریــزش چندمیــن بــاره تونل هــای‬ ‫حفــر شــده معــدن ســرب و روی‬ ‫البــاغ اســفراین در روز گذشــته‬ ‫کــه بــه مــرگ یکــی دیگــر از‬ ‫برداش ـت کنندگان غیرمجــاز از ذخایــر‬ ‫معدنــی ان انجامیــد‪ ،‬هم اکنــون‬ ‫بــه خبــر اول فضــای مجــازی و‬ ‫رســانه های اســتان خراســان شــمالی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ریــزش معــدن ســرب و روی البــاغ‬ ‫اســفراین روز گذشــته بــرای هفتمیــن‬ ‫بــار در ســال جــاری رخ داد کــه یــک‬ ‫نفــر کشــته داشــت و بدیــن ترتیــب‬ ‫شــمار جانباختــگان ایــن معــدن بــه ‪۶‬‬ ‫نفــر رســید‪.‬‬ ‫مردمانــی کــه بــرای فــرار از ســختی‬ ‫معیشــت و اوردن نان بر ســر ســفره‪،‬‬ ‫جــان خــود را بــر کــف دســت گرفتــه و‬ ‫بــه معــدن ممنوعــه روی مــی اورنــد‪،‬‬ ‫امــا دریــغ از اینکــه دیگــر نــه نانــی بــه‬ ‫ســفره بــر مــی گــردد و نــه نــان اور‪.‬‬ ‫فقــط در مــاه جــاری‪ ،‬ســه حادثه در‬ ‫فاصلــه کمتــر از ‪ ۱۰‬روز از یکدیگــر در‬ ‫ایــن معــدن بــر اثــر ریــزش تونــل های‬ ‫دســتی حفــر شــده از ســوی برداشــت‬ ‫کننــدگان غیرمجــاز‪ ،‬رخ داده و‬ ‫هــر ســه موجــب جــان باختــن یــا‬ ‫مصدومیــت ‪ ...‬ادامــه صفحــه ‪8‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 25‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫نگرانی از افزایش خانوده های تک نفره ؛‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر در خراسان‬ ‫شمالی باسواد شدند‬ ‫کاهش امار موالید در گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫به بهانه روز ملی پیشگیری از سوختگی؛‬ ‫جالی خالی نیاز معلوالن‬ ‫در طرح های شهری‬ ‫دردی که ثبت تقویمی ندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫کاهش تصادفات منجر‬ ‫به فوت در استان‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل دفتر امار ایمنی و ترافیک ‪:‬‬ ‫نقش مهم کاهش تصادفات‬ ‫راه اندازی سامان ه هوشمند‬ ‫سپهتن‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور‪:‬‬ ‫منابع سال اینده وابستگی چندانی به فروش نفت ندارد‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا بیــان‬ ‫اینکــه ‪ 484‬هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای‬ ‫ســال ‪ 99‬از محــل واگــذاری دارایــی هــای‬ ‫ســرمایه ای‪ ،‬واگــذاری دارایــی هــای مالــی و‬ ‫درامدهــا پیــش بینــی شــده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬منابــع ســال اینــده وابســتگی چندانــی بــه‬ ‫فــروش نفــت نــدارد و حــدود ‪ 48‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان منابــع بــه فــروش نفــت وابســته اســت‬ ‫در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال جــاری ‪153‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان بــود‪.‬‬ ‫محمدباقــر نوبخــت بــا بیــان اینکــه وابســتگی‬ ‫منابــع عمومــی بودجــه بــه نفــت کمتــر از ‪10‬‬ ‫درصــد اســت کــه ‪ 100‬درصــد ان بــرای پــروژه‬ ‫هــای عمرانــی اســتفاده مــی شــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬تمــام اعتبــارات حاصــل از فــروش نفــت‬ ‫و ‪ 4.4‬میلیــارد دالر کــه از صــادرات گاز بــه‬ ‫دســت مــی ایــد‪ ،‬بــرای اجــرای پــروژه هــای‬ ‫مدیر اموزش و پرورش بجنورد‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬مدرسه بجنورد ‪ ۲‬نوبته است‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش بجنــورد گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۹۰‬مدرســه شــهری و‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان بــه صــورت دو نوبتــه دایــر می شــود ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه رویکــرد مــا‪ ،‬تشــکیل کالس هــا در یــک نوبــت اســت‪.‬‬ ‫حمــد امیــری اظهــار کــرد‪ :‬بــه علــت کمبــود فضــای اموزشــی‪ ،‬مــدارس ایــن‬ ‫شــهر بــه صــورت دو نوبتــه برگــزار مــی شــود کــه بیشــترین مشــکل در نقــاط‬ ‫حاشــیه ای اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کمبــود مدرســه در حالــی اســت کــه بخشــی از فضــای اموزشــی‬ ‫ایــن اداره در اختیــار ســایر دســتگاه هــا از جملــه دانشــگاه فرهنگیــان‪،‬‬ ‫دانشــگاه کوثــر‪ ،‬اداره کل نوســازی مــدارس و اموزشــکده دارالفنــون اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین مشــکل کمبــود فضــای اموزشــی اســتان مربــوط‬ ‫بــه بجنــورد اســت افــزود‪ :‬قــرار اســت ایــن فضاهــا بــه امــوزش و پــرورش‬ ‫بازگردانــده شــود و پیگیــری هایــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫امیــری افــزود‪ :‬بــا پیگیــری هــای انجــام شــده‪ ،‬اموزشــکده دارالفنــون‪ ،‬یــک‬ ‫ســاختمان اموزشــی را بــه امــوزش و پــرورش بازپــس داد امــا هنــوز یــک‬ ‫ســاختمان در تصــرف ان اموزشــکده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬زمــان بــرای تخلیــه فضاهــای اموزشــی در اختیــار نهادهــای‬ ‫مختلــف تعییــن نشــده اســت امــا انتظــار مــی رود بــرای جبــران مشــکل‬ ‫کمبــود مدرســه‪ ،‬ایــن فضاهــا بــه امــوزش و پــرورش بازگردانــده شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش بجنــورد بــا بیــان اینکــه کمبــود مدرســه در‬ ‫محمدعلــی پهلــوان‪ ،‬شــهرک فرهنگیــان و مجموعــه مســکن مهــر گلســتان‬ ‫شــهر‪ ،‬یــک دغدغــه اســت گفــت‪ :‬دایــر شــدن مــدارس در دو نوبــت‪ ،‬مشــکل‬ ‫کمبــود فضــا را مرتفــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ۶۸ ،‬هــزار دانــش امــوز در ‪ ۵۰۵‬مدرســه شهرســتان‬ ‫بجنــورد مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫عمرانــی اســتفاده خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫‪ 30‬هــزار میلیــارد تومــان از ســایر منابــع بــرای‬ ‫اجــرای طــرح هــای عمرانــی پیــش بینــی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســال اینــده حــدود ‪ 47‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان از اوراقــی کــه در ســال پیــش‬ ‫منتشــر شــده اســت‪ ،‬بازخریــد مــی شــود‪.‬‬ ‫نوبخــت گفــت‪ :‬مصــارف ســال اینــده در ســه‬ ‫حــوزه هزینــه هــای جــاری‪ ،‬عمرانــی و تملــک‬ ‫دارایــی توزیــع مــی شــود کــه هزینــه هــای‬ ‫جــاری بــرای جبــران کاهــش قــدرت خریــد‬ ‫اســتفاده شــود‪ ،‬بدیــن معنــا کــه اعتبــارات‬ ‫ایــن بخــش بــرای ارتقــا و بهبــود ســفره هــای‬ ‫مــردم اســتفاده شــود‪ ،‬بــه همیــن دلیــل علــی‬ ‫رغــم اینکــه بودجــه ســال ‪ 99‬تنهــا ‪ 8‬درصــد‬ ‫رشــد داشــت‪ ،‬امــا بــرای کارکنــان افزایــش ‪15‬‬ ‫درصــدی حقــوق در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم ادامــه داد‪6 :‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان بــرای همســان ســازی‬ ‫حقــوق بازنشســتگان در ســال ‪ 99‬در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ ،‬همچنیــن ‪ 3‬هــزار میلیارد‬ ‫تومــان بــرای رتبــه بنــدی فرهنگیــان و ترمیــم‬ ‫حقــوق انــان در الیحــه بودجــه ســال اتــی‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫نوبخــت بــا بیــان اینکــه ‪ 31‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان تحــت عنــوان طــرح حمایــت معیشــتی‬ ‫در ســال اینــده بــه مــردم پرداخــت مــی شــود‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ 43 :‬هــزار میلیــارد تومــان در‬ ‫قالــب یارانــه نقــدی در ســال اینــده بــه مــردم‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫نوبخــت درخصــوص درخواســت نماینــدگان‬ ‫مبنــی بــر کاهــش قیمــت بنزیــن در بودجــه‬ ‫‪ 99‬اظهــار کــرد‪ :‬از انجایــی کــه ایــن موضوعــی‬ ‫تاکنــون رســما ً بــه دولــت اعــام نشــده اســت‪،‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫حل مشکالت واحدهای تولید منجر به‬ ‫اشتغال شده است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬حــل مشــکالت واحدهــای تولیــد منجــر به اشــتغال‬ ‫شــده و تمــام دســتگاه هــای اجرایــی بایــد در ایــن زمینــه همــکاری الزم را‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬یــک و نیــم میلیــارد تومــان ســرمایه در گــردش برای یکــی از کارخانه‬ ‫هــای تولیــدی در گلســتان تصویــب شــد کــه بــا راه انــدازی مجــدد ان ‪ ۵۰‬کارگــر‬ ‫بــه ســر کار برخواهنــد گشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بررســی و رفــع مشــکل چنــد واحــد تولیــدی در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫برخــی واحدهــای تولیــدی بــا مشــکالتی در دســتگاه هــای اجرایــی و بانــک هــا مواجــه‬ ‫هســتند کــه ایــن کارگــروه هــم مــی توانــد در حــل ان موثــر باشــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس گفــت‪ :‬یــک و نیــم میلیــارد تومــان ســرمایه در گــردش بــرای یکــی از‬ ‫کارخانــه هــای تولیــد کننــده موتــور دســتگاه های جوجــه گــردان تصویــب شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد کــه بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه تعطیــل شــده‪ ،‬دســت کــم ‪۵۰‬‬ ‫نفــر مشــغول بــه کار می شــوند‪.‬‬ ‫حــق شــناس ادامــه داد کــه در جلســه امــروز مشــکالت ســه شــرکت تولیــدی‬ ‫و یــک واحــد پذیرایــی کــه دارای مشــکالت زیســت محیطــی و فنــی بودنــد هــم‬ ‫رســیدگی و رفــع مشــکل شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی کشــور یــاداور شــد‪ :‬احیــا و‬ ‫راه انــدازی واحدهــای راکــد و یــا ارایــه ســرمایه در گــردش در رونــق تولیــد تاثیــر‬ ‫بســزایی دارد و زمینــه هــای اشــتغال پایــدار را پدیــد مــی اورد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بایــد شــکوفایی اقتصــادی را بواســطه‬ ‫حمایــت تولیــد کننــدگان داخــل اســتان و همچنیــن فراهــم ســازی بســترهای‬ ‫ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر دربــاره ان نظــری نداشــته‬ ‫و بایــد اجــزای ان بــه دقــت بررســی شــود‪.‬‬ ‫مصــرف روزانــه بنزیــن بــه ‪ 98‬میلیــون لیتــر در‬ ‫روز رســیده بــود کــه بــا اصــاح قیمــت ان ‪20‬‬ ‫میلیــون لیتــر کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در صورتــی کــه طــرح‬ ‫نماینــدگان دربــاره کاهــش قیمــت بنزیــن‪،‬‬ ‫بتوانــد مصــرف بنزیــن را کاهــش دهــد و‬ ‫مــردم از ان راضــی باشــند‪ ،‬دولــت مخالفتــی‬ ‫بــا ان نــدارد‪ ،‬زیــرا منابــع حاصــل از افزایــش‬ ‫قیمــت بنزیــن در اختیــار مــردم قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬امــا در حــال حاضــر هیــچ نظــری دربــاره‬ ‫ان نداریــم‪ ،‬زیــرا تاکنــون مــورد بررســی قــرار‬ ‫نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیــش بینــی شــده اســت ‪1224‬‬ ‫کیلومتــر راه اهــن ســاخته شــود‪.‬‬ ‫رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) جرگالن ‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از ترکمن های جرگالن استان‬ ‫زیر پوشش این نهاد هستند‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) جــرگالن شهرســتان راز و جــرگالن‬ ‫گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪ ۳۰‬درصــد از جمعیــت ترکمن هــای جــرگالن اســتان‬ ‫خراســان شــمالی زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند کــه‬ ‫از خدمــات مختلــف ایــن نهــاد حمایتــی اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی عربــی اظهــار کــرد‪ :‬افــراد زیــر پوشــش ایــن نهــاد بــه ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۷۸‬خانــواده رســیده اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ‪۸۸۰‬‬ ‫خانــوار افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۲۹۸‬خانــوده مددجــوی عــادی هســتند‬ ‫کــه تمــام خدمــات کمیتــه امــداد را دریافــت مــی کننــد و تعــداد مدجویــان‬ ‫تبصــره ‪ ۱۴‬کــه از ســال قبــل بــه خانــواده کمیتــه امــداد اضافــه شــده اســت‪،‬‬ ‫‪ ۸۸۰‬خانــوار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۴۵۵ :‬خانــوار تحــت پوشــش بــا اســتفاده از تســهیالت مســکن‬ ‫ســیل زدگان و تســهیالت بالعــوض کمیتــه امــداد خانــه ســاخته و ‪۵۷۰‬‬ ‫خانــوار نیــز از تســهیالت تعمیــرات اســتفاده کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۱۶۱‬فقــره تســهیالت قــرض الحســنه از‬ ‫محــل صنــدوق امــداد والیــت بــدون کارمــزد بــه ســیل زدگان پرداخــت شــده‬ ‫کــه ارزش ان هــا بیــش از هشــت میلیــارد و ‪ ۴۶۰‬میلیــون ریــال اســت و هــم‬ ‫چنیــن ‪ ۳۴‬فقــره تســهیالت کارگشــایی نیــز پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬منــازل ‪ ۹۸‬خانــوار تحــت پوشــش در جــرگالن نیازمنــد لولــه‬ ‫کشــی گاز اســت‪ ،‬هرچنــد در ایــن زمینــه تعهــدی نداریــم امــا بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــون ریالــی کــه امســال تخصیــص یافتــه و بــه ایــن افــراد کمــک‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تصویب بهای جدید‬ ‫ضرر و زیان جانوران‬ ‫وحشی توسط شورای‬ ‫عالی محیط زیست‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫زیســت‬ ‫محیــط‬ ‫معــاون‬ ‫طبیعــی و تنــوع زیســتی گفــت‪:‬‬ ‫شــورای عالــی حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت کشــور بــر اســاس‬ ‫اختیــارات تکلیــف شــده در‬ ‫قانــون شــکار و صیــد جــدول‬ ‫جدیــد ضــرر و زیــان جانــوران‬ ‫وحشــی را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مــاده ‪18‬‬ ‫قانــون شــکار وصیــد بیــان کــرد‬ ‫‪ :‬ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت از حیــث مطالبــه ضــرر‬ ‫شمـاره ‪225‬‬ ‫نگرانی از افزایش خانوده های تک نفره ؛‬ ‫معاون سواداموزی اموزش و پرورش‬ ‫نرخ باسوادی در استان‬ ‫‪ 94.3‬درصد است‬ ‫معــاون ســواداموزی امــوزش و پــرورش‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از ‪ ۶۸‬هــزار‬ ‫بی ســواد در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫نــرخ باســوادی در کشــور ‪ 95‬درصــد و در اســتان‬ ‫گلســتان ‪ 94.3‬درصــد اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه پیــش از انقــاب نــرخ باســوادی‬ ‫در ایــن منطقــه کمتــر از ‪ 40‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫حســینعلی همــراه بــا اشــاره بــه اغــاز برنامه هــای‬ ‫گرامیداشــت هفتــه ســواداموزی در اســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بیــان دســتاوردهای ‪ 40‬ســاله ایــن‬ ‫نهــاد‪ ،‬تجلیــل از ســواداموزان و رابطــان برتــر‪،‬‬ ‫برپایــی نمایشــگاه تولیــدات و صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫اجــرای طــرح حلقه هــای کتابخوانــی و غیــره‬ ‫بخشــی از برنامه هــای ایــن اســت کــه از امــروز‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫معــاون ســواداموزی امــوزش و پــرورش اســتان‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬براســاس سرشــماری ســال ‪95‬‬ ‫حــدود ‪ 68‬هــزار و ‪ 700‬بی ســواد در ســنین ‪10‬‬ ‫تــا ‪ 49‬ســال در اســتان داریــم کــه ســال گذشــته‬ ‫توانســتیم حــدود ‪ 9‬هــزار نفــر را تحــت امــوزش‬ ‫قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــاش مــا ایــن اســت تــا ســال ‪1404‬‬ ‫بی ســوادی را در اســتان ریشــه کن و جشــنپایان‬ ‫بی ســوادی را برگــزار کنیــم‪ .‬بــا اینحــال هنــوز‬ ‫مشــکالتی در ایــن زمینــه داریــم کــه می تــوان بــه‬ ‫در اختیــار نبــودن اســامی و ادرس افــراد بی ســواد‬ ‫اســتان اشــاره کــرد‪ .‬از طرفــی برخــی افــراد در‬ ‫نظرســنجی ها یــا طرح هــای مختلــف اظهــار‬ ‫باســوادی کرده انــد در حالیکــه بی ســواد هســتند‬ ‫و شناســایی ایــن افــراد خیلــی ســخت اســت‪.‬‬ ‫همــراه بــا تاکیــد براینکــه بایــد انگیــزه الزم بــرای‬ ‫حضــور افــراد بی ســواد در دوره هــای ســواداموزی‬ ‫ایجــاد شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای نخســتین بــار در کشــور‬ ‫ســعی کردیــم بــرای شناســایی افــراد بی ســواد‬ ‫از ظرفیــت ســربازان اســتفاده کنیــم و بــرای‬ ‫امــوزش ایــن افــراد نیــز بــا هماهنگی هایــی کــه بــا‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان انجــام دادیــم قــرار اســت از‬ ‫دانشــجومعلمان کمــک بگیریــم‪.‬‬ ‫وی یکــی از اقدامــات ســواداموزی را راه انــدازی‬ ‫مراکــز یادگیــری محلــی در اســتان عنــوان کــرد و‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬تــا ســال گذشــته ‪ 6‬مرکــز در اســتان‬ ‫راه انــدازی شــده بــود کــه تــا پایــان امســال ســه‬ ‫مرکــز دیگــر در شهرســتان های گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫رامیــان و مینودشــت ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫معــاون ســواداموزی امــوزش و پــرورش اســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در ایــن مراکــز عــاوه بــر مهارت هــای زندگــی و‬ ‫توانمندســازی فرهنگــی و اجتماعــی ســواداموزان‪،‬‬ ‫اموزش هــای مهارتــی نیــز در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫برهمیــن اســاس بــه دنبــال تخصصــی کــردن مراکــز‬ ‫یادگیــری محلــی هســتیم تــا بتواننــد مهارت هــای‬ ‫شــغلی را بــه ســواداموزان امــوزش دهنــد‪.‬‬ ‫ایت الله نورمفیدی تاکیدکرد‪:‬‬ ‫ضرورت رفع مشکالت‬ ‫خانوده معدنچیان یورت‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مشــکالت خانــواده معدنچیــان حادثــه زمســتان‬ ‫یــورت ازادشــهر برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید کاظــم نورمفیــدی در دیــدار بــا‬ ‫مدیــر عامــل بنیــاد برکــت اظهــار کــرد‪ :‬چنــد وقــت‬ ‫قبــل نامــه ای از خانــواده هــای جانباختــگان‬ ‫زمســتان یــورت ازادشــهر را دریافــت کــردم کــه‬ ‫مشکالتشــان را عنــوان کــرده بودنــد‪ ،‬حادثــه‬ ‫زمســتان یــورت در کشــور خیلــی ســرو صــدا‬ ‫کــرد ایــن مصیبــت بســیار دردنــاک و غــم انگیــز‬ ‫بــود چــرا کــه ایــن عزیــزان در راه خدمــت گرفتــار‬ ‫حادثــه شــدند و از دنیــا رفتنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن خانــواده هــا چنــد‬ ‫وقــت قبــل نامــه ای فرســتادند و عنــوان‬ ‫کردنــد کــه همچنــان بــا مشــکالت دســت و‬ ‫پنجــه نــرم مــی کننــد‪ .‬بــه انهــا وعــده حــل‬ ‫مشــکالت را دادنــد امــا وعده هــای عملــی‬ ‫شــده انچنــان کــه بایــد مشــکلی از خانــواده‬ ‫بازمانــدگان معدنچیــان کشــته شــده حــل‬ ‫کنــد‪ ،‬نکــرده اســت و بســیاری از انــان در‬ ‫شــرایط ســخت معیشــتی بــه ســر می برنــد‪.‬‬ ‫نورمفیــدی گفــت‪ :‬الزم مــی دانــم در ایــن‬ ‫زمینــه اقداماتــی انجــام شــده تــا مشــکل‬ ‫خانــواده بازمانــدگان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬فرمانــدار ازادشــهر باید‬ ‫از وضعیــت ان هــا گزارشــی تهیــه کنــد تــا توســط‬ ‫مســئوالن مربوطــه کمــک و حمایــت شــوند‪.‬‬ ‫مهرنوش زاهد‬ ‫کاهش امار موالید در گلستان‬ ‫وضعیــت امــاری نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫گلســتان بــه دلیــل کاهــش موالیــد و در‬ ‫بســیاری مــوارد ازدواج و افزایــش طــاق هــا‬ ‫در لیســت اســتان هــای پیــر کشــور قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬بــه طــوری کــه مدیــر کل ثبــت‬ ‫احــوال اســتان چنــد روز پیــش اعــام کــرد کــه‬ ‫در هشــت ماهــه امســال ‪ ۲۲‬هــزار و ‪۵۳۳‬‬ ‫واقعــه والدت در گلســتان ثبــت شــده کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪۱۱.۸‬‬ ‫درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ابوبکــر دولــو اظهــار کــرد‪ :‬تعــداد والدت‬ ‫در تمــام شهرســتان هــا کاهــش یافتــه‬ ‫کــه بیشــترین کاهــش در گمیشــان (‪۱۸.۵‬‬ ‫درصــد) و کردکــوی (‪ ۱۵.۱‬درصــد) و کمتریــن‬ ‫کاهــش اق قــا (‪ ۵.۹‬درصــد) و رامیــان (‪۷.۲‬‬ ‫درصــد) ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــی هشــت ماهــه پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۹۶۱‬هــزار واقعــه وفــات در گلســتان ثبــت‬ ‫شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل کــه‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۹۲۷‬بــوده حــدود ‪ ۶‬دهــم درصــد‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫دولــو بــا اشــاره بــه امــار فوتــی در هفــت‬ ‫شهرســتان گفــت‪ :‬مــراوه تپــه بــا ‪ ۱۸.۲‬درصــد‬ ‫بیشــترین افزایــش را داشــته اســت‪.‬‬ ‫به سمت خانوده های تک نفره پیش می رویم‬ ‫نگرانــی از کاهــش موالیــد موجــب شــده‬ ‫تــا بســیاری از مســئوالن بــه صراحــت اعــام‬ ‫کننــد کــه ایــران بــه ســمت خانــواده هــای تــک‬ ‫نفــری پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بیــن الملــل معاونــت امــور‬ ‫زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری بــا اشــاره‬ ‫بــه رونــد خانواده هــای تــک نفــره در ایــران‬ ‫گفــت‪ :‬در رونــد سرشــماری ها در ســال ‪، ۸۵‬‬ ‫خانــواده تــک نفــره ‪ ۵.۲‬و در ســال ‪ ۷.۱ ،۹۰‬و‬ ‫در اخریــن سرشــماری بــه ‪ ۸.۵‬درصــد رســیده‬ ‫اســت و ایــن نشــان مــی دهــد کــه بایــد توجــه‬ ‫جــدی بــه ایــن الگوهــا داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫لیــا فالحتــی بــا بیــان اینکــه در یــک دهــه‬ ‫گذشــته تغییــرات شــگرفی در ارتباطــات‬ ‫و پدیــد امــدن اشــکال جدیــد رســانه ها و‬ ‫الگوهــای روابــط داشــته ایم کــه ســاختار‬ ‫کنــش و ارتباطــات را در خانــواده تغییــر داده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن تغییــرات‬ ‫افزایــش تنهایــی و انــزوا در جامعــه ای اســت‬ ‫کــه بــر اســاس مطالعاتــی کــه در ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫در پایــگاه فوربــز منتشــر شــده اســت بیــش از‬ ‫‪ ۲۲‬درصــد از بزرگســاالن در ایــاالت متحــده و‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد از انگلســتان عنــوان کرده انــد کــه‬ ‫همیشــه یــا اغلــب اوقــات احســاس تنهایــی‪،‬‬ ‫کمبــود مصاحبــت و دوســتی و یــا حتــی‬ ‫احســاس ایزولــه بــودن دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن وضعیــت محــدود‬ ‫بــه کشــور امریــکا یــا انگلیــس نیســت‪.‬‬ ‫مطالعــه ای کــه در اکتبــر ســال ‪ ۲۰۱۹‬انجــام‬ ‫شــد نشــان داد کــه در کشــور ژاپــن بیــش از ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر از افــراد زیــر ‪ ۴۰‬ســال عنــوان کــرده‬ ‫بودنــد کــه در شــش مــاه گذشــته یــا از خانــه خــارج‬ ‫نشــده بودنــد یــا بــا کســی در ارتبــاط نبوده انــد‪.‬‬ ‫ایــن الگوهــا در اشــکال خانواده هــا نیــز دیــده مــی‬ ‫شــود بــه طــوری کــه رونــد خانواده هــای تــک نفــره‬ ‫در کانــادا امســال بــه ‪ ۲۸‬درصــد و در اتحادیــه‬ ‫اروپــا بــه ‪ ۳۴‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫فالحتــی افــزود‪ :‬ایــران نیــز از ایــن رونــد‬ ‫مجــزا نیســت و می بینیــم کــه در رونــد‬ ‫سرشــماریها در ســال ‪ ، ۸۵‬خانــواده تــک‬ ‫نفــره ‪ ۵.۲‬و در ســال ‪ ۷.۱ ،۹۰‬و در اخریــن‬ ‫سرشــماری بــه ‪ ۸.۵‬درصــد رســیده اســت و‬ ‫ایــن نشــان مــی دهــد کــه بایــد توجــه جــدی‬ ‫بــه ایــن الگوهــا داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بین الملــل معاونــت امــور‬ ‫زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری بــا بیــان‬ ‫اینکــه معاونــت از ســال ‪ ۹۷‬طــرح گفتگــوی‬ ‫ملــی خانــواده را بــه عنــوان راهبــرد مهــم بــرای‬ ‫شناســایی و حــل بنیــادی مســائل اجتماعــی‬ ‫از جملــه امــور خانــواده در ایــران امــروز‪ ،‬بــرای‬ ‫ایجــاد بســتر دائمــی بــرای گفتگــوی چهــره بــه‬ ‫چهــره در میــان گروه هــای اجتماعــی اغــاز‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون ایــن طــرح در‬ ‫‪ ۳۱‬اســتان اجــرا شــده اســت و تــاش داریــم‬ ‫بــا تاســیس ایــن مرکــز تجــارب را در اختیــار‬ ‫دیگــر کشــورها قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫گلستان‪ ،‬رتبه دهم کشور در طالق‬ ‫ســال گذشــته مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان‬ ‫اعــام کــرد ایــن اســتان در والدت رتبــه دهــم‪،‬‬ ‫در وفــات رتبــه پانزدهــم‪ ،‬ازدواج رتبــه چهاردهــم‬ ‫و در طــاق رتبــه پانزدهــم در کشــور را داراســت‪.‬‬ ‫ابوبکــر دولــو بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۹۹۳‬ازدواج در اســتان رخ داده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال ‪ ۹۵‬ایــن رقــم ‪ ۱۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۸۶‬ازدواج بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر خــاف کاهــش امــار ازدواج ‬ ‫امــار طالق هــا افزایــش داشــته بــه گونــه ای‬ ‫کــه ســال ‪ ۹۵‬اتفــاق طــاق ســه هــزار و ‪۳۸۴‬‬ ‫واقعــه بــوده و ســال گذشــته بــه ســه هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۹‬واقعــه افزایــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫دولــو ادامــه داد‪ :‬امــار والدت هــا هــم در ســال ‪۹۵‬‬ ‫تعــداد ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬تولــد ثبــت شــده بــود کــه‬ ‫ســال گذشــته بــه ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۱۷‬مــورد کاهــش پیــدا‬ ‫کــرد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۱۱‬مــورد مربــوط‬ ‫بــه تولــد پســران و ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۶‬مــورد هــم مربــوط‬ ‫بــه تولــد نــوزادان دختــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫این کــه امــار فوتی هــا در ســال گذشــته‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۸۴۸‬نفــر در اســتان فــوت‬ ‫کــرد ه انــد کــه تعــداد چهــار هــزار و ‪ ۹۶۴‬نفــز‬ ‫از انــان را مــردان و ســه هــزار و ‪ ۸۸۴‬نفــر را‬ ‫زنــان تشــکیل می دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن امــار در ســال ‪ ۹۵‬تعــداد هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۶۶۱‬فوتــی اعــام شــده و عامــل مــرگ‬ ‫بیشــتر ایــن افــراد بــر اثــر بیماری هــای قلبــی‬ ‫عروقــی‪ ،‬حــوادث غیــر عمــدی‪ ،‬ســرطان ها و‬ ‫تومورهــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان گلســتان‬ ‫افزایــش طالق هــا زنــگ خطــری بــرای کاهــش‬ ‫جمعیــت و فرزنــداوری اســت و بایــد بــه فکــر‬ ‫تدابیــر جدیــدی در رابطــه بــا اجــرای سیاسـت های‬ ‫برنامــه جمعیتــی در اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫از ناباروها غافل نشوید‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان گلســتان هــم معتقــد اســت بــه غیــر از‬ ‫فزایــش امــار طالق هــا و کاهــش ازدواج هــا‪،‬‬ ‫مســائلی چــون افزایــش ســن ازدواج‪ ،‬عــدم تمایــل‬ ‫بــه بــاروری‪ ،‬مشــکالت نابــاروری و هزینه هــای‬ ‫ناشــی از ان تاثیــر بســزائی بــر زاد و ولدهــا دارد‪.‬‬ ‫ســراج الدیــن عــارف نیــا بــا بیــان این کــه‬ ‫امــار تولــد نســبت بــه ســال های گذشــته‬ ‫کمتــر شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــاخص تولــد‬ ‫مهم تریــن مبحــث تنظیــم جمعیــت اســت‬ ‫و مبحــث دیگــر امیــد بــه زندگــی اســت کــه‬ ‫نقــش بســزائی در افزایــش جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫وی مهاجــرت را یکــی دیگــر از عوامل کاهش‬ ‫جمعیــت و بخصــوص جمعیــت جــوان عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬نیروهــای جــوان تحصیلکــرده و‬ ‫دیگــر شــهروندان گلســتانی بــه دلیــل بیــکاری و‬ ‫کمبــود شــغل مــورد نظــر مجبــور بــه مهاجــرت مــی‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬دادخواست مودیان مالیاتی‬ ‫استان رای نهایی گرفت‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از‬ ‫‪ ۴۶۰‬دادخواســت مودیــان مالیاتــی کــه از ســال قبــل تاکنــون بــه‬ ‫هیــات ‪ ۲۵۱‬مکــرر قانــون مالیــات مســتقیم ارجــاع شــده اســت‪،‬‬ ‫بــرای ‪ ۲۰۰‬فقــره رای نهایــی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن هیــات‪ ،‬از اردیبهشــت‬ ‫پارســال بــه عنــوان مرجــع رســیدگی بــه اعتــراض مودیانــی کــه‬ ‫مالیــات خــود را پرداخــت کــرده انــد‪ ،‬در خراســان شــمالی فعــال‬ ‫شــد و ممکــن اســت انــان مســتندات جدیــدی داشــته باشــند کــه‬ ‫پرداختــی انهــا را تحــت الشــعاع قــرار دهــد‪.‬‬ ‫شــوند کــه بایــد مســئوالن بــه ایــن موضــوع توجــه‬ ‫ویــژه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬چنانچــه خواهــان افزایــش‬ ‫فرزنــداوری هســتیم بایــد امکانــات رفاهــی‬ ‫خانواده هــا و فرزنــد متولــد شــده فراهــم‬ ‫باشــد و ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه‬ ‫موجــب شــده برخــی زوج هــای جــوان تمایلــی‬ ‫به فرزنداوری نداشــته باشــند‪ .‬چراکه نســبت‬ ‫بــه اینــده و تامیــن هزینه هــای زندگــی و‬ ‫فرزندانشــان احســاس نگرانــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نابــاروری هــم بــر کاهــش‬ ‫جمعیــت بــی تاثیــر نبــوده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــه رغــم نیــاز اســتان مرکــز نابــاروری هنــوز‬ ‫فعالیــت رســمی خــود را اغــاز نکــرده و ایــن‬ ‫مســاله بــر رونــد درمــان بســیاری از زوج هــای‬ ‫نابــارور کــه هزینــه درمــان در خــارج از اســتان‬ ‫را ندارنــد تاثیــر گــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عــارف نیــا اگــر امیــد بــه زندگــی‬ ‫افزایــش یابــد و هزنیه هــای درمــان نابــاروری‬ ‫تحــت پوشــش بیمه هــا قرارگیــرد می تــوان‬ ‫امیــد داشــت کــه در ســال های اینــده تعــداد‬ ‫جمعیــت نــوزادان متولــد شــده در اســتان‬ ‫گلســتان بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫بحران کمبود جمعیت‬ ‫بــه اعتقــاد یــک کارشــناس ارشــد جمعیــت‬ ‫شناســی‪ ،‬دالیلــی زیــادی در کاهــش جمعیت‬ ‫دخیــل اســت کــه از ان جملــه می تــوان بــه‬ ‫تــا خیــر افتــادن ســن ازدواج‪ ،‬زیــاد شــدن‬ ‫طــاق‪ ،‬بــه تعویــق افتــادن باروری هــا‪،‬‬ ‫مســایل اموزشــی و تبلیغاتــی بــرای داشــتن‬ ‫خانــواده کوچــک و رفــاه بیشــتر‪ ،‬افزایــش هــم‬ ‫خانگــی در بیــن جوانــان وگرایــش مــادی بــرای‬ ‫نداشــتن فرزنــد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ترنــم فیــروز بخــش گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫بحران هــای بســیار مهــم کــه در ســال ها‬ ‫و دهه هــای اینــده بشــر را تهدیــد می کنــد‬ ‫کمبــود جمعیــت اســت و می توانــد زمینــه‬ ‫ســاز مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی شــود‬ ‫کــه تدویــن سیاســت های مــدرن و جامــع‬ ‫جمعیتــی و بــه کارگیــری ان هــا می توانــد‬ ‫بــرای مقابلــه بــا پدیــده زمســتان جمعیتــی و‬ ‫کاهــش پیامدهــای منفــی ان موثــر باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس جمعیتــی‪ ،‬بــاروری‬ ‫و زاد و ولــد دربســتر خانــواده اتفــاق می افتــد و‬ ‫بقــای نســل و تولیــد مثــل یکــی از کارکردهــای‬ ‫اصلــی خانــواده اســت‪ ،‬بنابرایــن ابتــدا بایــد زمینــه‬ ‫تشــکیل خانــواده فراهــم شــود و ازدواج هــا بــه‬ ‫موقــع اتفــاق بیفتــد و پایــدار هــم باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر از یــک ســو ســن‬ ‫ازدواج بــاال رفتــه و از ســوی دیگــر درصــد‬ ‫طالق هــا افزایــش یافتــه و ایــن بــه معنــای‬ ‫ناپایــداری خانواده هــا اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس سرشــماری ســال ‪ ۹۵‬متوســط‬ ‫رشــد ســالیانه جمعیــت بیــن دو سرشــماری‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۰‬و ‪ ۱۳۹۵‬اســتان یــک صــدم (‪۰.۰۱‬‬ ‫) و کشــور یــک و ‪ ۲۴‬صــدم (‪ )۱.۲۴‬اســت و‬ ‫اســتان گلســتان از نظــر رشــد جمعیــت در‬ ‫جایــگاه ‪ ۱۹‬ام کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع دادخواســت هایــی کــه بــه ایــن هیــات‬ ‫ارجــاع شــده‪ ۴۰ ،‬دادخواســت قــرار کارشناســی گرفتــه‪۱۲۵ ،‬‬ ‫دادخواســت توســط وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی رد شــده‬ ‫و بقیــه نیــز در حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫درخشــانی بــا بیــان اینکــه یکــی از اصلــی تریــن شــاخص‬ ‫هــای هیــات ‪ ۱۲۵‬مکــرر قانــون مالیــات مســتقیم‪ ،‬برقــراری‬ ‫عدالــت مالیاتــی اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ثبــت شــکایت و‬ ‫دادخواســت هــای مودیــان مالیاتــی بــه صــورت الکترونیکــی‬ ‫و بــدون ارتبــاط مســتقیم در ســامانه انجــام مــی شــود کــه بــه‬ ‫همیــن دلیــل شــفاف و بــدون زد و بنــد اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬راه انــدازی هیــات هــای ‪ ۱۲۵‬مکــرر‬ ‫قانــون مالیــات مســتقیم در اســتان هــا طــول مــدت رســیدگی‬ ‫بــه ایــن پرونــده هــا را کــه ‪ ۲‬ســال بــود بــه ‪ ۶‬مــاه کاهــش‬ ‫داده اســت امــا هنــوز هــم بــرای رســیدگی بــه ایــن پرونــده هــا‬ ‫شــرایط مطلوبــی نداریــم‪.‬‬ ‫و زیــان ناشــی از جــرم‪ ،‬بعنــوان‬ ‫شــاکی خصوصــی شــناخته مــی‬ ‫شــود‪ ،‬و تمــام جرائــم ناشــی‬ ‫از تخلفــات شــکار و صیــد بــه‬ ‫حســاب خزانــه دولــت واریــز‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫جالی خالی نیاز معلوالن‬ ‫در طرح های شهری‬ ‫حــدود یــک میلیــون و ســیصد و پنجــاه‬ ‫هــزار معلــول در کشــور تحــت پوشــش‬ ‫بهزیســتی قراردارنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫نزدیــک بــه ششــصد هــزار نفــر از ان هــا‬ ‫دارای معلولیــت جســمی و حرکتــی مــی‬ ‫باشــند‪ .‬از نظــر حقــوق شــهروندی تمــام‬ ‫افــراد یــک جامعــه حــق اســتفاده از امکانــات‬ ‫اجتماعــی و عمومــی کشــور را دارنــد‪ .‬حــال‬ ‫بــا نگاهــی ســطحی چنــد مــورد از حقــوق‬ ‫تضییــع شــده ایــن جمعیــت بــزرگ از کشــور‬ ‫را بررســی مــی کنیــم‪ .‬در اکثــر مناطــق کشــور‬ ‫محلــی بــرای ورود و خــروج ایــن افــراد بــه‬ ‫داخــل ســاختمان هــای اداری و بانــک هــا در‬ ‫نظــر گرفتــه نشــده اســت و اکثــر رمــپ هــای‬ ‫ایجــاد شــده بــدون کاربــرد هســتند و شــیب‬ ‫وحشــتناک ان هــا بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫افــراد توانمنــد نیــز تــوان اســتفاده از ان هــا‬ ‫را ندارنــد‪ .‬مــورد دیگــر تضییــع شــده از ایــن‬ ‫گــروه از جامعــه را مــی تــوان عــدم امــاده‬ ‫بــودن بســتر اســتفاده از وســایل نقلیــه‬ ‫عمومــی بــرای ایــن عزیــزان دانســت‪ ،‬کــه بــا‬ ‫مشــاهده ایســتگاه هــای اتوبــوس شــهری‬ ‫متوجــه خواهیــد شــد کــه عمــا یــک فــرد‬ ‫بــا ویلچــر و یــا عصــا بــه هیــچ نحــو قــادر بــه‬ ‫ســوار یــا پیــاده شــدن بــه اتوبــوس هــای‬ ‫شــهری نیســت‪ .‬مــورد دیگــر پوشــیده نبــودن‬ ‫جــوی هــای اب در امتــداد پیــاده رو هــا‬ ‫اســت کــه عمــق فاجعــه بــرای ایــن درصــد از‬ ‫جمعیــت کشــور را نمایــان مــی کنــد و بســیار‬ ‫مــوارد از ایــن قبیــل‪ .‬حــال ســوال پیــش مــی‬ ‫ایــد کــه ایــا وقــت ان نرســیده کــه درصــدی از‬ ‫بودجــه هــا و منابــع موجــود صــرف تســهیل‬ ‫زندگــی ایــن افــراد گــردد؟ افــرادی کــه بــا‬ ‫قلبــی مهربــان‪ ،‬صبورانــه ایــن نامالیمتــی‬ ‫هــا را تحمــل مــی کننــد و نمــی تواننــد از‬ ‫حقــوق اولیــه شــهروندی خــود نیــز بهــره منــد‬ ‫باشــند!! کمــی بــا دقــت تــر بایــد نــگاه کنیــم و‬ ‫راه هایــی را بیابیــم کــه ایــن قشــر از جامعــه‬ ‫بتواننــد زندگــی راحــت تــری را تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫کمک ‪ ۱۳۰‬میلیارد ریالی خیران‬ ‫گلستانی به بقاع متبرکه‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان از‬ ‫کمــک ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریالــی خیــران گلســتانی‬ ‫بــه امامــزادگان و بقــاع متبرکــه خبــرداد‪.‬‬ ‫حجــت االســام روح اللــه ســلیمانی فــرد‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬خیــران گلســتانی از ابتــدای ســال‬ ‫‪ ۹۸‬تاکنــون بیــش از ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال در‬ ‫قالــب طــرح مــودت بــه صــورت نقــدی و‬ ‫غیــر نقــدی جهــت انجــام امــورات عمرانــی‬ ‫(همــه مصالــح ســاختمانی‪ ،‬تعمیــر و مرمــت‬ ‫ســاخت و ســاز و غیــره)‪ ،‬فرهنگــی (برگــزاری‬ ‫مراســم‪ ،‬اطعــام و غیــره) و مدیریتــی (اب‪،‬‬ ‫بــرق‪ ،‬گاز و هزینــه هــای بهداشــتی) خدمات‬ ‫تبرئــی (خــادم افتخــاری‪ ،‬هزینــه کارگــری‬ ‫و غیــره) بــه اســتان مقــدس امامــزادگان و‬ ‫بقــاع متبرکــه اســتان کمــک کــرده انــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه‬ ‫تولیــد و صــادرات نســاجی و‬ ‫پوشــاک ایــران اظهــار کــرد کــه‬ ‫هزینــه ســاالنه واردات چــادر‬ ‫مشــکی بــه کشــور ‪ ۱۰۰‬تــا ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــون دالر اســت کــه اگــر‬ ‫همیــن مبلــغ در تولیــد چــادر‬ ‫مشــکی هزینــه شــود‪ ،‬می توانیــم‬ ‫بــه خودکفایــی برســیم‪.‬‬ ‫مجیــد نامــی بــا تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫وجــود صرفــه اقتصــادی در‬ ‫اجــرای هــر پــروژه‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بــرای مثــال بعــد از افزایــش نــرخ‬ ‫ارز‪ ،‬ممنوعیــت واردات پوشــاک‬ ‫و کاهــش نســبی قاچــاق‪ ،‬تولیــد‬ ‫پوشــاک در داخــل رشــد کــرد‪.‬‬ ‫هزینه ساالنه‬ ‫واردات چادر‬ ‫مشکی به کشور‬ ‫نزدیک به ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون دالر است‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬دی ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪225‬‬ ‫مدیرکل دفتر امار ایمنی و ترافیک ‪:‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬هزار واحد روستایی گلستان‬ ‫نیازمند مقاوم سازی است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ ۱۲۵ :‬هــزار واحــد‬ ‫روســتایی گلســتان نیازمنــد مقــاوم ســازی اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس بــا حضــور در روســتای‬ ‫قلعــه قافــه شهرســتان مینودشــت بــا اشــاره بــه‬ ‫اقدامــات صــورت گرفتــه در روســتاها اظهارکــرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۲۲۵‬هــزار واحــد مســکونی روســتایی ‪۱۲۵‬‬ ‫هــزار واحــد نیازمنــد مقــاوم ســازی اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس گفــت‪ :‬بخشــی از واحدهــای‬ ‫ایــن روســتا (قلعــه قافــه) کــه نیازمنــد بازســازی‬ ‫هســتند در زمیــن هــای فعلــی امــکان احــداث‬ ‫ندارنــد و از ایــن نظــر ســه ســایت جدیــد بــرای‬ ‫ســاخت خانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــرای جابجایــی ایــن‬ ‫انشــعابات هزینــه ای از مــردم اخــذ نخواهــد شــد‬ ‫و دســتگاه هــای خدمــت رســان در مــدت زمــان‬ ‫کمــی ایــن جابجایــی هــا را صــورت دادنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی‬ ‫استانداری گلستان‪:‬‬ ‫کمک ‪ ۸۷‬میلیارد ریال به‬ ‫اتباع خارجی سیل زده گان‬ ‫مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬دفتــر نمایندگــی‬ ‫کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد در‬ ‫امــور پناهنــدگان (‪ )UNHCR‬کــه در مشــهد‬ ‫مســتقر اســت بــا همــکاری موسســات خیریــه‬ ‫بین المللــی ‪ ۸۷‬میلیــارد ریــال بــه اتبــاع خارجــی‬ ‫ســیل زده گلســتان کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه اظهــار کــرد‪ :‬ایــن کمــک هــا‬ ‫بــرای اســیب دیــدگان ســیل در شــهرهای‬ ‫اق قــا‪ ،‬گمیشــان و گنبــدکاووس و ایجــاد‬ ‫زیرســاخت هایــی ماننــد مدرســه و مرکــز‬ ‫ســامت تخریــب شــده ناشــی از ایــن‬ ‫حادثــه قهــری اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســیل ابتــدای امســال ‪ ۲۵۰‬خانــوار‬ ‫تبعــه مجــاز افغانســتانی ســاکن گلســتان دچــار‬ ‫خســارت شــدند و ‪ ۳۵‬خانــه انهــا در محلــه‬ ‫افغــان ابــاد گنبــدکاووس تخریــب شــد‪.‬‬ ‫دهرویــه اضافــه کــرد‪ :‬کمیســاریای عالــی‬ ‫ســازمان ملــل متحــد در امــور پناهنــدگان‬ ‫مســتقر در مشــهد بــا پرداخــت پنــج میلیــارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اجــاره مســکن یکســال‬ ‫ســاکنان خانــه هــای تخریــب شــده محلــه‬ ‫افغــان ابــاد گنبــدکاووس را تقبــل کــرد‪.‬‬ ‫وی اهــدای کمــک نقــدی در قالــب کارت‬ ‫اعتبــاری ‪ ۱۵‬میلیــون ریالــی بــه سرپرســتان‬ ‫‪ ۷۸۹‬خانــوار ایرانــی و افغانســتانی اســیب‬ ‫دیــده از ســیل اق قــا‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫گنبــدکاووس بــه مبلــغ ‪ ۱۳‬میلیــارد ریــال را‬ ‫از دیگــر کمــک هــای انجــام شــده موسســات‬ ‫خیریــه بیــن المللــی در جریــان ســیل‬ ‫امســال گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی‬ ‫اســتانداری گلســتان افــزود‪ :‬خانوارهــای‬ ‫اتبــاع خارجــی اســیب دیــده از ســیل ایــن‬ ‫اســتان تحــت حمایــت همــه جانبــه بــرای‬ ‫تامیــن امکانــات وســایل زندگــی و وســایل‬ ‫کســب و کار قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫نقش مهم کاهش تصادفات راه اندازی سامان ه هوشمند سپهتن‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــار‪ ،‬ایمنــی و ترافیــک‬ ‫ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫بــا اشــاره بــه برخــی اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در زمینــه ســاماندهی و هوشمندســازی ایــن‬ ‫بخــش گفــت‪ :‬نصــب دوربین هــای کنتــرل‬ ‫و نظــارت در جاده هــا‪ ،‬راه انــدازی ســامانه ‬ ‫هوشــمند ســپهتن‪ ،‬ارســال لحظ ـه ای پیامــک‬ ‫بــه راننــدگان متخلــف در کاهــش بــروز‬ ‫تصادفــات نقــش دارد‪.‬‬ ‫فرهــاد صالحیــان در مراســم گرامیداشــت‬ ‫هفتــه حمــل و نقــل در اســتان گلســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ســهم نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی در تصادفــات جــاده ای ‪ 5‬درصــد‬ ‫اســت کــه بــا هوشمندســازی ایــن سیســتم ‪،‬‬ ‫می توانیــم تلفــات ناشــی از تصادفــات را‬ ‫کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش حمــل و نقــل‬ ‫بــا برون ســپاری فعالیت هــا بــه بخــش‬ ‫خصوصــی و در بخــش راهــداری نیــز بــا‬ ‫نــگاه ایمن ســازی‪ ،‬منظرارایــی و توســعه‬ ‫فضــای ســبز اقداماتــی در غــرب و شــرق‬ ‫اســتان انجــام شــده کــه بــرای تــداوم انهــا‬ ‫برنامه هایــی در دســت اجــرا داریــم‪.‬‬ ‫صالحیــان رفتــار راننــده را موثرتریــن عامــل‬ ‫در بــروز تصادفــات دانســت و افــزود‪ :‬تقریبــا‬ ‫‪ 85‬درصــد فوتی هــای ناشــی از تصــادف در‬ ‫اثــر ســرعت و ســبقت غیرمجــاز‪ ،‬واژگونــی و‬ ‫خواب الودگــی اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه تصادفــات جــزو ســه‬ ‫عامــل نخســت مــرگ و میــر در کشــور بــه شــمار‬ ‫م ـی رود و ســاالنه چنــد هــزار نفــر در ایــن حــوادث‬ ‫جــان خــود را از دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫صالحیــان بــا تاکیــد بــر هوشمندســازی‬ ‫سیســتم حمــل و نقــل در کشــور گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از راهکارهایــی کــه می تــوان ایــن تلفــات را‬ ‫کاهــش داد رعایــت قوانیــن و اســتفاده از‬ ‫تجهیــزات هوشــمند اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه مهــدی میقانــی‪ ،‬مدیــرکل راهــداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان نیــز در‬ ‫ایــن مراســم اظهــار کــرد‪ :‬در بخــش حمــل و‬ ‫نقــل بــا برون ســپاری فعالیت هــا بــه بخــش‬ ‫خصوصــی و در بخــش راهــداری نیــز بــا‬ ‫نــگاه ایمن ســازی‪ ،‬منظرارایــی و توســعه‬ ‫‪ ۱۴۵‬میلیارد ریال وام‬ ‫اشتغال به مددجویان‬ ‫کمیته امداد گنبدکاووس‬ ‫پرداخت شد‬ ‫روســای دو اداره کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس درشــرق اســتان گلســتان‬ ‫اعــام کردنــد کــه از ابتــدای امســال تــا االن مبلــغ‬ ‫‪ ۱۴۵‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی از منابــع مختلــف بانکــی و ایــن نهــاد‪،‬‬ ‫بــه مددجویــان زیرپوشــش پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی (ره)‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــری گنبــدکاووس بــه‬ ‫دلیــل جمعیــت و وســعت بــاال و نیــز بــا هــدف‬ ‫رســیدگی بهتــر بــه مددجویــان و نیازمنــدان‪ ،‬از‬ ‫ســال ‪ ۹۵‬بــه دو اداره «گنبــدکاووس» و «داشــلی‬ ‫بــرون» تبدیــل شــد تــا بــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۸۱۰‬خانــوار زیــر‬ ‫پوشــش بــا تعــداد ‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۹۱۰‬نفــر خدمــات‬ ‫رســانی نماینــد‪.‬‬ ‫محمــد باقرپــور و رحیــم تیمــوری روســای دو‬ ‫اداره کمیتــه امــداد گنبــدکاووس اظهــار کردنــد‪ :‬بــا‬ ‫پرداخــت ایــن تســهیالت کــه درقالــب ‪ ۴۰۰‬طــرح‬ ‫اشــتغالزایی و در ســه بخــش «کار انگیــزی‪ ،‬خــود‬ ‫اشــتغالی و مشــاغل خانگــی» بــوده‪ ،‬بــرای حــدود‬ ‫مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی خبر داد‪:‬‬ ‫توزیع روزانه ‪ ۶۵۰‬مترمکعب اب در بین عشایر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬روزانــه ‪ ۶۵۰‬مترمکعــب اب‬ ‫بــا ‪ ۱۳‬تانکــر بــه ســه هــزار و ‪ ۸۰۰‬خانــوار عشــایر خراســان شــمالی در مناطــق‬ ‫قشــاقی مراوه تپــه اســتان گلســتان ابرســانی می شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور یکــی از مشــکالت ابرســانی بــه ســامانه هــای عشــایری‬ ‫را خرابــی ایلــراه هــا دانســت و گفــت‪ :‬ســیل زمســتان پارســال و بهــار امســال‬ ‫بخــش هــای زیــادی از مســیر ارتباطــی عشــایر را بــه خصــوص در مناطــق‬ ‫قشــاقی تخریــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خرابــی ایلــراه هــا باعــث بــاال رفتــن هزینــه هــای ابرســانی بــه‬ ‫مناطــق عشــایری شــده اســت افــزود‪ :‬تانکرهــای ابرســانی در حیــن رفــت و امــد‬ ‫در مســیر هــای ســخت گــذر خســارت زیــادی مــی بیننــد‪.‬‬ ‫قلــی پــور افــزود‪ :‬امــا بخــش زیــادی از خانوارهــای عشــایری در مناطــق قشــاقی‬ ‫اب پایــدار در اختیــار ندارنــد کــه ابرســانی بــه انهــا بــا تانکــر انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در راســتای بهداشــت اب نیز اقدامات الزم از جمله کلرزنی‬ ‫انجــام مــی شــود تــا مشــکالت بهداشــتی در بیــن خانوارها ایجاد نشــود‪.‬‬ ‫فضــای ســبز اقداماتــی در غــرب و شــرق‬ ‫اســتان انجــام شــده کــه بــرای تــداوم انهــا‬ ‫برنامه هایــی در دســت اجــرا داریــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اغــاز اجــرای طــرح ســامانه‬ ‫فــروش بلیــط اتوبــوس در اســتان هــم خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬مســافرانی کــه قصــد عزیمــت‬ ‫بــه نقــاط مختلــف کشــور از طریــق اتوبــوس را‬ ‫دارنــد می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن ســامانه‬ ‫و اطــاع از کلیــه ســرویس ها و نــاوگان‬ ‫موجــود‪ ،‬بــرای انتخــاب و تهیــه بلیــط خــود‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان همچنیــن بــا اشــاره بــه ابــاغ ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیاردتومــان اعتبــار ملــی و اســتانی بــرای‬ ‫بازســازی خســارت های ســیل بــه راه هــای اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۰‬میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار‬ ‫بــه اســتان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خســارت های ‪ 245‬میلیــارد‬ ‫تومانــی ســیل بــه راه هــا و ابنیــه فنــی در اســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬عــاوه بــر شــکافته شــدن جــاده در‬ ‫‪ 97‬نقطــه از راه هــای اســتان‪ ،‬خســارت های زیــادی‬ ‫بــه ویــژه در مناطــق کوهســتانی اســتان بــه راه هــا‬ ‫وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫میقانــی بــا اشــاره بــه ترمیــم ‪ 95‬نقطــه از‬ ‫‪ ۴۵۰‬نفــر از مددجویــان و یــا اعضــای خانــواده انهــا‬ ‫فرصــت شــغلی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن دو مقــام مســوول‪ ،‬امســال بــه‬ ‫منظــور ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان‬ ‫ایــن دو اداره در مجمــوع ‪ ۲۹۱‬میلیــارد و ‪۴۳۲‬‬ ‫میلیــون ریــال تســهیالت اشــتغالزایی پیش بینــی‬ ‫شــده کــه تــا االن ‪ ۲۵۲‬میلیــارد و ‪ ۷۲۲‬میلیــون‬ ‫ریــال ان تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫باقرپــور و تیمــوری اضافــه کردنــد‪ :‬بــرای همــه‬ ‫تســهیالت تخصیــص یافتــه‪،‬‬ ‫طــرح اشــتغالزایی ازســوی‬ ‫مددجویــان ارائــه شــده و در‬ ‫قالــب پرونــده ای بــه بانک هــای‬ ‫دریافــت‬ ‫بــرای‬ ‫عامــل‬ ‫تســهیالت معرفــی شــده اند‬ ‫کــه تــا پایــان ســال جــاری و‬ ‫درصــورت تامیــن وثیقــه مــورد‬ ‫نیــاز بانک هــا‪ ،‬تســهیالت بــه‬ ‫انهــا پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه روســای دو اداره‬ ‫کمیتــه امــداد شهرســتان‬ ‫تســهیالت‬ ‫گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫پیــش بینــی شــده اشــتغال از‬ ‫محــل منابــع امــدادی‪ ،‬تبصــره‬ ‫‪ ،۱۶‬صنــدوق توســعه روســتایی‬ ‫و اعتبــارات هــم افزایــی‬ ‫می باشــد کــه بــرای طرح هــای‬ ‫رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫کشت شالی به ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫سفره های اب زیرزمینی‬ ‫گلستان خسارت زد‬ ‫رییس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان گلســتان اعالم‬ ‫کــرد کــه کشــت شــالی در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته‪ ،‬ســبب از‬ ‫بیــن رفتــن ‪ ۴۰‬درصــد ســفره های اب زیرزمینــی اســتان‬ ‫شــده و از ایــن پــس اســتفاده از اب زیرزمینــی بــرای‬ ‫کشــت ایــن محصــول محدودیــت دارد‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر در جلســه شــورای کشــاورزی‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس اظهــار کــرد‪ :‬براســاس‬ ‫مصوبــه هیــات دولــت‪ ،‬از امســال می بایــد جلــوی‬ ‫کشــت شــالی در گلســتان گرفتــه می شــد کــه باتوجــه‬ ‫بــه وقــوع ســیل و خســارت های ان از یــک طــرف و‬ ‫اورده اب مناســب ازســوی دیگــر‪ ،‬ایــن مصوبــه از‬ ‫ســال اینــده در اســتان اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ســال اینــده محدودیت هایــی بــرای‬ ‫کشــت شــالی بــا اســتفاده از اب زیرزمینــی در‬ ‫مدیرعامل بنیاد احسان‪:‬‬ ‫واحدهای تولیدی راکد‬ ‫نیازمند حمایت بنیاد هستند‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد احســان وابســته بــه ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام (ره) گفــت کــه نهضــت‬ ‫احیــای واحدهــای تولیــدی راکــد و نیازمنــد‬ ‫حمایــت در اســتان ها توســط ایــن بنیــاد‬ ‫اغــاز خواهــد شــد تــا از فشــارهای روانــی بــر‬ ‫تولیدکننــدگان کاســته شــود‪.‬‬ ‫امیرحســین مدنی در دیدار با اســتاندار گلســتان‬ ‫در گــرگان بــه فعالیــت هــای ایــن بنیــاد در حــوزه‬ ‫محرومیــت زدایــی و ایجــاد فرصــت شــغلی‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بنیــاد برکــت در ایــن زمینــه‬ ‫همــکاری الزم را بــا گلســتان خواهــد داشــت و‬ ‫امیدواریــم کــه نتیجــه ان رونــق اقتصــادی پایــدار‬ ‫بــرای ســاکنان ایــن اســتان باشــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص تعهــد ایــن بنیــاد در ســاخت‬ ‫مدرســه بــرای گلســتان گفــت‪ :‬از ‪ ۵۶‬مدرســه‬ ‫وعــده داده شــده‪ ،‬تاکنــون ‪ ۳۸‬مدرســه در‬ ‫گلســتان ســاخته و تحویــل امــوزش و پــرورش‬ ‫شــده و عملیــات ســاخت ‪ ۱۸‬مدرســه دیگــر هــم‬ ‫در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ایــن دیــدار گفــت‪:‬‬ ‫گلســتان در تولیــد بســیاری از محصــوالت‬ ‫کشــاورزی دارای رتبــه هــای نخســت کشــور اســت‬ ‫ولــی مقــدار زیــادی از ایــن تولیــدات بــه صــورت‬ ‫خــام از اســتان خــارج مــی شــود کــه بنیــاد برکــت‬ ‫مــی توانــد در زمینــه راه انــدازی صنایــع تبدیلــی‬ ‫در گلســتان برنامــه ریــزی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ســایت ‪ ۴‬هــزار‬ ‫هکتــاری پــرورش میگــو گُمیشــان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســایت ظرفیــت توســعه بــه ‪ ۶‬هــزار هکتــار دیگــر‬ ‫را دارد کــه بنیــاد برکــت مــی توانــد بــه صــورت‬ ‫مســتقیم و یــا بــا اعطــای تســهیالت بــه پــرورش‬ ‫دهنــدگان و بومیــان محلــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫برش هــای ایجــاد شــده در راه هــای اســتان‬ ‫گفــت‪ 110 :‬میلیــارد تومــان اعتبــارات ملــی و‬ ‫اســتانی بــرای بازســازی راه هــا و ابنیه هــای‬ ‫فنــی ابــاغ شــده کــه شــامل ‪ 50‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار اســتانی و ‪ 60‬میلیــارد تومــان‬ ‫از منابــع ملــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تــا کنــون حــدود ‪ 90‬میلیــارد تومــان از‬ ‫ایــن اعتبــارات در قالــب اســناد خزانــه دو ســاله بــه‬ ‫اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وجــود ‪128‬‬ ‫مدرســه در حاشــیه راه هــای اصلــی اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد یــک مدرســه جابــه جــا‬ ‫شــده و اقدامــات الزم بــرای اشکارســازی‪،‬‬ ‫نصــب تابلــو و عالیــم و غیــره در محــدوده ‪35‬‬ ‫مدرســه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫میقانــی بــه اجــرای طــرح ابــرار ( اقــدام بــرای‬ ‫راه هــای اولویــت دار روســتایی) در اســتان‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در قالــب ایــن طــرح‬ ‫ملــی ‪ 2‬هــزار کیلومتــر از راه هــای روســتایی‬ ‫در کشــور تکمیــل می شــود‪ .‬بــا اجــرای طــرح‬ ‫ابــرار ‪ 21‬کیلومتــر از راه هــای روســتایی نیمــه‬ ‫کاره و اولویــت دار اســتان گلســتان نیــز‬ ‫تکمیــل خواهدشــد‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان‪:‬‬ ‫دوربین های کنترل حریق‬ ‫در جنگل های استان‬ ‫نصب می شود‬ ‫بخــش کشــاورزی و دامــداری‪ ،‬مشــاغل خانگــی‪،‬‬ ‫راه انــدازی واحــد صنفــی و تولیــدی و نیــز حمــل و‬ ‫نقــل عمومــی پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫باقرپــور و تیمــوری‪ ،‬میانگیــن پرداخــت تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی ویــژه مددجویــان کمیته امــداد حضرت‬ ‫امــام (ره) و فرزنــدان انهــا را ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال بــا‬ ‫بازپرداخــت ‪ ۶۰‬ماهــه اقســاط اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫گلســتان لحــاظ شــده و کشــت ایــن محصــول صرفــا‬ ‫بایســتی بــه روش خشــکه کاری و یــا اســتفاده از‬ ‫سیســتم های ابیــاری تحــت فشــار انجــام شــود‪.‬‬ ‫مهاجــر اضافــه کــرد‪ :‬امســال بــه خاطــر ســیل گلســتان‬ ‫و اورده خــوب اب در ایــن بخــش‪ ،‬اراضــی زیــادی در‬ ‫اســتان بــه کشــت شــالی اختصــاص یافــت و درامــد ‪۴۵‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریالــی عایــد کشــاورزان کــرد کــه تاحــدود‬ ‫زیــادی خســارت ســیل را جبــران و جهادکشــاورزی هــم‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار تــن انــواع کــود شــیمایی بیــن کشــاورزان‬ ‫خســارت دیــده از ســیل توزیــع کــرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد کــه ســیل امســال درمجمــوع ‪۱۹‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال خســارت بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫گلســتان وارد کــرد کــه تــا االن هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال کمــک بالعــوض بــه کشــاورزان ایــن اســتان‬ ‫پرداخــت شــده و درامــد ‪ ۴۵‬هــزار میلیــارد ریالــی‬ ‫کشــت شــالی درســالجاری هــم بخــش قابــل توجهــی‬ ‫از خســارت ســیل را جبــران کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان همچنیــن‬ ‫رویکــرد جدیــد وزارت جهادکشــاورزی را افزایــش‬ ‫تولیــد بــا مدیریــت بهینــه اب‪ ،‬ســوخت و رعایــت‬ ‫الگــوی کشــت اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬دوربین هــای‬ ‫پایــش و کنتــرل حریــق خریــداری شــده و بــر‬ ‫روی دکل هــای مخابراتــی نصــب می شــود‪.‬‬ ‫ابوطالــب قزلســفلو اظهــار کــرد‪ :‬در نــوار‬ ‫جنوبــی اســتان ‪ 452‬هــزار هکتــار جنــگل‬ ‫پهــن بــرگ و ســوزنی بــرگ داریــم کــه حــدود‬ ‫‪ 80‬هــزار هکتــار از ایــن جنگل کاری هــا بعــد‬ ‫از انقــاب انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هرســاله براســاس برنامــه و‬ ‫اعتبــار تخصیصــی‪ ،‬ســاالنه بیــش از یــک‬ ‫میلیــون نهــال مثمــر و غیرمثمــر در اســتان‬ ‫تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان بــا‬ ‫بیــان اینکــه اراضــی شــیبدار در اســتان‬ ‫ظرفیــت خوبــی بــرای گســترش ســطح‬ ‫جنگل هاســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تــا پایــان امســال‬ ‫یک هــزار و ‪ 500‬هکتــار از اراضــی اســتان‬ ‫جنــگل کاری می شــود‪.‬‬ ‫قزلســفلو بیــان داشــت‪ :‬مــا در کشــف‬ ‫حریــق عرصه هــای منابــع طبیعــی مشــکلی‬ ‫نداریــم امــا در زمینــه تجهیــزات هنــوز هــم‬ ‫بایــد کارهــای بیشــتری انجــام داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از منابــع ســفر قبلــی هیئــت‬ ‫دولــت بــه اســتان دوربین هایــی بــرای‬ ‫پایــش حریــق در عرصه هــای منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان خریــداری شــد کــه بــا‬ ‫همــکاری مخابــرات در حــال نصــب بــر روی‬ ‫دکل هــا هســتیم و بــا ‪ 350‬قرقبــان نیــز‬ ‫بــرای گشــت زنی‪ ،‬شناســایی و کمــک بــه‬ ‫اطفــا حریــق قــرارداد بســته ایم‪.‬‬ ‫کمبــود ‪ ۶۰‬درصــدی منابــع ابــی در اســتان بویــژه در‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬اســتفاده از روش هــای‬ ‫نویــن ابیــاری‪ ،‬انتقــال اب بــا لولــه و رعایــت الگــوی‬ ‫کشــت امــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر از اختصــاص تســهیالت و اعتبــارات مــورد‬ ‫نیــاز بــرای تجهیــز ســاالنه هــزارو ‪ ۵۰۰‬تــا دو هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی زراعــی گنبــدکاووس بــه روش هــا و‬ ‫سیســتم های ابیــاری تحــت فشــار خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫اســتفاده از ایــن روش هــا راندمــان بهــره وری اب را از‬ ‫‪ ۳۰‬بــه ‪ ۷۵‬درصــد افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مهمترین‬ ‫مشکل در مسیر‬ ‫فرزندخواندگی‬ ‫انتخاب است‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪225‬‬ ‫رییس اداره بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی شیروان‪:‬‬ ‫تسهیالت مقاوم سازی ‪ ۴۵۸‬واحد‬ ‫مسکن روستایی شیروان پرداخت شد‬ ‫رییــس اداره بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬امســال تســهیالت مقــاوم ســازی‬ ‫‪ ۴۵۸‬واحــد مســکن روســتایی در ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــه مبلــغ ‪ ۱۸‬میلیــارد و ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیــون ریــال پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫عزیــز ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه بــرای مقــاوم ســازی‬ ‫هــر واحــد روســتایی‪ ۴۰۰ ،‬میلیــون ریــال پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نــوع تســهیالت ‪۱۲‬‬ ‫ســاله و بــا کارمــزد ‪ ۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اینــک عملیــات اجرایــی ‪۳۵۹‬‬ ‫واحــد مســکونی در ســه بخــش مرکــزی‪ ،‬ســرحد و‬ ‫قوشــخانه در دســت اجــرا اســت و عملیــات ‪ ۹۹‬واحــد‬ ‫دیگــر هــم بــزودی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی بــدون اشــاره بــه واحدهــای نیازمنــد بــه‬ ‫مقاوم ســازی در شــیروان افزود‪ :‬در این راســتا برخی‬ ‫از روســتاییان خــود اقــدام بــه مقــاوم ســازی مــی کنند‬ ‫کــه امــار قطعــی در دســت نیســت ولــی اســتقبال‬ ‫ســاکنان روســتا در ایــن زمینــه خــوب اســت‪.‬‬ ‫معاون زراعت سازمان جهادکشاورزی‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫کاهش کشت غالت به علت‬ ‫نبود بارش های موثر‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫معــاون زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬نبــود بارش هــای موثــر پاییــزه‪،‬‬ ‫موجــب کاهــش کشــت غــات در ایــن اســتان بــه‬ ‫میــزان ‪ ۵۴‬هــزار هکتــار شــده اســت‪.‬‬ ‫نقــی کاظمیــان اظهــار کــرد‪ :‬براســاس ســهمیه‬ ‫تعییــن شــده کشــت پاییــزه گنــدم بایــد در ســطح ‪۴۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۷۴‬هکتــار اراضــی ابــی و ‪ ۹۹‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی دیــم کشــت مــی شــد کــه ایــن رقــم تاکنــون‬ ‫در ســطح ‪ ۴۳‬هــزار هکتــار اراضــی ابــی و ‪ ۶۹‬هــزار‬ ‫اراضــی دیــم گنــدم انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه طبــق برنامــه بایــد در‬ ‫ســطح ‪ ۴۳‬هــزار هکتــار از اراضــی اســتان جــو دیــم و‬ ‫ابــی کشــت مــی شــد افــزود‪ :‬تاکنــون در ســطح ‪۱۹‬‬ ‫هــزار هکتــار جــو ابــی و ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۴۰۵‬هکتــار هــم‬ ‫جــو دیــم کشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کاظمیــان افــزود‪ :‬هــم اکنــون کشــت غــات در اراضــی‬ ‫دیــم بــا ریســک بــاال مواجــه اســت و بــه همیــن علــت‬ ‫بــه کشــاورزان توصیــه مــی شــود کــه حبوبــات و علوفــه‬ ‫را جایگزیــن کننــد و اراضــی دیــم را رهــا نکننــد زیراکــه‬ ‫باعــث فرســایش بــادی و ابــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫احداث پل روستای اسطرخی‬ ‫موجب کوتاه شدن مسیر‬ ‫ترازیت شد‬ ‫معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی بــر ســاخت پــل روســتای اســطرخی بــا هدف‬ ‫اتصــال شهرســتان های شــیروان و اســفراین تــا‬ ‫پایــان ســالجاری تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رضــا رجــب زاده در نشســتی ویــژه بــا محوریــت‬ ‫بررســی مشــکالت روســتای اســطرخی شــیروان‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ســال گذشــته عملیــات اجرایــی گــذر‬ ‫مــرزی اوغــاز شــیروان بــه باجگیــران در مــرز‬ ‫ترکمنســتان اغــاز شــد و احــداث پــل روســتای‬ ‫اســطرخی موجــب کوتــاه شــدن مســیر ترازیــت‬ ‫وســایل نقلیــه بــه پایتخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫رجــب زاده بــا بیــان اینکــه مقدمــه اغــاز احــداث‬ ‫پــل رفــع تملــک و ازادســازی اراضــی در روســتای‬ ‫اســطرخی اســت‪ ،‬دســتور داد‪ :‬ایــن موضــوع بایــد بــا‬ ‫همــکاری اداره کل راه و شهرســازی‪ ،‬اداره راهــداری‬ ‫کل حمــل و نقــل جــاده ای و ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی بررســی شــود و بــا بازدیــد میدانــی از‬ ‫منطقــه طــرح کارشناســی بــرای اجــرا تــا ســه شــنبه‬ ‫هفتــه جــاری ارائــه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــرح بافــت بــاارزش روســتای اســطرخی‬ ‫نیــز درگیــر حــل مشــکل احــداث پــل مــی باشــد و وزیــر‬ ‫کشــور نیــز بــرای اجــرای ایــن پــروژه تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت موضــوع واگــذاری‬ ‫خانــه هــای ســازمانی نیــز مطــرح شــد و‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن واگــذاری هــا‬ ‫بایــد بــا هماهنگــی فرمانــداران انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور کــودکان و نوجوانــان ســازمان بهزیســتی کشــور ضمن اعــام اخرین امار مربوط بــه فرزندخواندگی‬ ‫در کشــور مهم تریــن مشــکل ایــن حــوزه را ســلیقه انتخابــی خانواده هــا در این خصوص دانســت‪.‬‬ ‫ســعید بابایــی بــا بیــان اینکــه تــا اخریــن ریالــی بودجــه در بخــش فرزنــدان تحــت سرپرســتی بــرای ایــن‬ ‫فرزنــدان هزینــه می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ایــن وجــود تعــدادی نیــز بــرای ســال ‪ ۹۸‬در نوبــت هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ‪ ۹‬ماهــه ابتدایــی امســال‪ ۹۶۴ ،‬کــودک بــه فرزندخواندگــی پذیرفتــه شــده اند‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ ۳۷۰ :‬کــودک دیگــر نیــز بــا حکــم امیــن موقــت در مســیر فرزندخواندگــی هســتند‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫مجلس شورای اسالمی در دوازدهمین دوره خود با همت ملت جوان خواهد شد ‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت‪:‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‪:‬‬ ‫میزان صادرات کشوراز مرز ‪ ۲۸‬میلیارد دالر گذشت‬ ‫کاهش ‪ ۱۱‬درصدی وزن کاالی صادراتی از استان‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬صــادرات گلســتان نســبت بــه هشــت‬ ‫ماهــه ســال گذشــته از نظــر ارزش ‪ ۵۰‬درصــد و از نظــر وزنــی ‪ ۱۱‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان‪ ،‬در همایــش تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬هم اکنــون در جنــگ اقتصــادی بــه ســر می بریــم و صادرکننــدگان پیشــرو در جبهــه جنــگ‬ ‫اقتصــادی هســتند تــا بــاری را از روی دوش دولــت بردارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته از ســال ‪ ۱۳۸۷‬تــا ‪ ۱۳۹۸‬صــادرات اســتان رشــد داشــته و از ‪۹۲‬‬ ‫میلیــون تومــان ه ‪ ۲۹۴‬میلیــون دالر در ســال گذشــته رســیده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان بــا بیــان اینکــه تعــداد واحدهــای صادراتــی‬ ‫گلســتان از ‪ ۵۲‬واحــد در ســال های اخیــر بــه ‪ ۶۶‬مــورد رســیده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون ‪۱۶‬‬ ‫قلــک کاالی صادراتــی اســتان بــه ‪ ۳۳‬کشــور در قاره هــای اروپــا‪ ،‬اســیا و امریــکا صــادر می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده صــادرات گلســتان بــه چهــار کشــور عراق‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬افغانســتان‬ ‫و قزاقســتان انجــام می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش کاالی صادراتــی گلســتان بــا ‪ ۵۶‬درصــد رشــد‬ ‫در ســال گذشــته نســبت بــه ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــه ‪ ۲۹۴‬میلیــون دالر رســید‪.‬‬ ‫طلوعیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه در ســالجاری بــه دلیــل ســیل و محدودیــت در حمــل و‬ ‫نقــل و همچنیــن سیاســت های دولــت در تنظیــم بــازار و ممانعــت از صــادرات برخــی کاالهــا‪،‬‬ ‫ارزش صــادرات گلســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫معاون فنی و نظارت حمل‬ ‫و نقل جاده ای گلستان‪:‬‬ ‫تجهیز‬ ‫دو راهدارخانه‬ ‫و یک ادراه‬ ‫شهرستانی به‬ ‫دوربین جاده ای‬ ‫معــاون فنــی و نظــارت اداره کل راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬دو راهدارخانــه‬ ‫و یــک اداره شهرســتانی اداره کل بــه امکانــات‬ ‫انتقــال تصاویــر دوربیــن هــای نظــارت تصویــری راه‬ ‫هــا مجهــز شــدند تــا راهــداران بــا رصــد لحظــه ای‬ ‫جــاده هــا بویــژه محورهــای کوهســتانی‪ ،‬خدمــات‬ ‫رســانی بهتــری بــرای کاربــران جــاده ای در فصــل‬ ‫زمســتان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫علــی زینلــی افــزود‪ :‬امکانــات انتقــال تصاویــر‬ ‫دوربیــن هــای نظــارت تصویــری راه هــا در ‪2‬‬ ‫راهدارخانــه خــوش ییالق و جنگل گلســتان و اداره‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گــرگان فراهــم‬ ‫شــده تــا پــس از دریافــت تصاویــر حــوزه هــای‬ ‫مرتبــط‪ ،‬اکیــپ هــای مســتقر در راهدارخانــه هــا و‬ ‫ادارات؛ برنامــه ریــزی و اقدامــات بموقــع راهــداری‬ ‫از جملــه برفروبــی‪ ،‬نمــک پاشی‪،‬انسداد‪،‬بازگشــایی‬ ‫ایت الله نورمفیدی‪:‬‬ ‫مهمترین سالح انقالب اسالمی‬ ‫حضور مردم است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان گفت‪ :‬امروز نیازمند مشــارکت‬ ‫حداکثــری هســتیم و مهمتریــن ســاح انقــاب اســامی حضــور‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در خطبه هــای ایــن هفتــه‬ ‫نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه اظهــار کــرد‪ :‬ثبــت نــام داوطلبــان‬ ‫بــرای انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــه پایــان رســیده و ان‬ ‫چیــزی کــه مــورد انتظــار همــگان اســت برگــزاری انتخابــات ســالم‬ ‫و بــا امنیــت همــراه بــا مشــارکت حداکثــری و پرشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز نیازمند مشارکت حداکثری هستیم ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مجلــس جــای مهــم و محلــی بــرای قانونگــذاری‬ ‫اســت کــه ریــل کشــور از طریــق مجلــس نهــاده می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت های صادراتــی‬ ‫در ســازمان مالیاتــی اســیر تســویه حســاب ارزی هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬مطابــق امــار گمــرکات کشــور میــزان‬ ‫صــادرات کشــور در هشــت ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته و از مــرز‬ ‫‪ ۲۸‬میلیــارد دالر گذشــت‪.‬‬ ‫فرهــاد نــوری در همایــش تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه جبــران تعهــد‬ ‫ارزی بــرای صادرکننــدگان مشــکل اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬انجمن هــا و تشــکل ها بــرای تعدیــل قیمت گــذاری‬ ‫گمــرکات تشــکیل شــده و تاکنــون تعدیــل قیمت گــذاری گمــرکات بخشــی از کاالی کشــاورزی و صنعتــی‪،‬‬ ‫کشــمش و خرمــا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه یــک چهــارم وزن صادرات کشــور‬ ‫واردات داشــته ایم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬نقطــه ضهــف کنونــی مــا در ارزش افــزوده کاالی صادراتــی اســت؛ چــرا کــه تنهــا‬ ‫در ســایه افزایــش ارزش افــزوده کاالی صادراتــی می توانیــم بــه رونــق تولیــد و اشــتغال دســت یابیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون ‪ ۷۵‬درصــد از صــادرات بــه پنــج کشــور انجــام می شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در‬ ‫کنــار صــادرات بــه ایــن پنــج کشــور بایــد بــا تنــوع ســازی در کاالهــا بتوانیــم بــازار واردات ‪ ۲۰‬کشــور دیگــر را‬ ‫هــم در دســت بگیریــم‪.‬‬ ‫نــوری بــا اشــاره بــه اینکــه اســترداد ارزش افــزوده بــه تعهــد ارزی گــره خــورده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬هم اکنــون‬ ‫شــرکت های صادراتــی کشــور در ســازمان مالیاتــی اســیر تســویه حســاب ارزی هســتند؛ طبــق قانــون مهلــت تســویه‬ ‫حســاب ارزی یکمــاه پیــش بینــی شــده بــود امــا دارد بــه ســال می رســد و ایــن مهــم هنــوز انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫راههــا و غیــره را اعمــال کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در راهدارخانــه‬ ‫خــوش ییــاق تصاویــر مربــوط بــه‬ ‫پــل غزنــوی‪ ،‬منطقــه اولنــگ در محــور‬ ‫شــاهرود‪ -‬ازادشــهر و در راهدارخانــه‬ ‫جنــگل گلســتان تصاویــر مربــوط بــه‬ ‫تنگــه گل‪ ،‬ســه راهــی کاللــه‪ ،‬تنگــراه‪،‬‬ ‫ســه راهــی دشــت‪ ،‬گردنــه امیــن‬ ‫ا‪ ...‬حــوزه خراســان شــمالی و اداره‬ ‫گــرگان تصاویــر مربــوط بــه منطقــه‬ ‫توسکســتان‪ ،‬گرمابدشــت‪ ،‬شــاهکوه‬ ‫بــاال و پــل قربــان ابــاد (گــرگان‪ -‬اق‬ ‫قــا) انتقــال مــی یابنــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و نظــارت راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای گلســتان بــا بیــان اینکــه منابــع مالــی‬ ‫ایــن اقدامــات از محــل اعتبــارات اداره کل تامیــن‬ ‫دبیر ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی‪:‬‬ ‫جانشین ستاد بسیج اقشار سپاه نینوای گلستان‪:‬‬ ‫مردم تخلفات را گزارش کنند‬ ‫دبیــر ســتاد پیشــگیری از تخلفــات و جرایــم انتخاباتــی‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬فعالیت هــای داوطلبــان رصــد و در‬ ‫صــورت مشــاهده تخلفــات بــه انهــا رســیدگی می شــود‪.‬‬ ‫حجت االســام مهــدی قاســمی وناجمــی اظهــار کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫رســیدگی فــوری بــه پرونــده تخلفــات و جرایــم انتخاباتــی در‬ ‫اســتان‪ ،‬شــعب ویــژه ای پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد پیشــگیری از تخلفــات و جرایــم انتخاباتــی‬ ‫اســتان از مــردم خواســت در صــورت مشــاهده تخلــف‬ ‫اگــزارش خــود را از طریــق ســامانه ســجام و شــماره تمــاس‬ ‫‪ 09111756114‬کــه در اختیــار رئیــس کل دادگســتری اســتان‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬به صــورت پیامــک اعــام کننــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج مستضعفین‪:‬‬ ‫بسیج باید در زندگی روزمره مردم نقش افرینی کند‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت‪ :‬بســیج بایــد در زمینــه زندگــی روزمــره مــردم نقش افرینــی کنــد و در‬ ‫چرخــه رونــق تولیــد بــا مشــاغل زودبــازده منجــر بــه چرخانــدن چــرخ تولیــد و صنعــت شــود‪.‬‬ ‫ســردار غالمرضــا ســلیمانی در همایــش « بســیج‪ ،‬قلــب قــدرت نــرم» کــه بــا حضــور نخبــگان بســیجی اســتان‬ ‫گلســتان برگــزار شــد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬پیــروزی انقــاب اســامی در یــک ســرزمین حســاس و راهبــردی در منطقــه‬ ‫غــرب اســیا ســراغاز تحــول تاریــخ ایــن اب و خــاک محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دســتاوردهای پیــروزی انقــاب صرفــا مربــوط بــه ســرنگونی رژیــم پهلــوی نیســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی مســیر عالــم را بــا تغییــر هندســه قــدرت و بــا ارائــه الگــو تغییــر داده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین ادامــه داد‪ :‬از دوران جنگ هــای صلیبــی بــه بعــد هیــچ گاه غارت گــری‪،‬‬ ‫اســتکبار و اســتعمار علیــه جهــان اســام متوقــف نشــده امــا انقــاب اســامی ایــران در برابــر همــه قــدرت انــان‬ ‫ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کارخانه هــای اسلحه ســازی و بزرگتریــن بنگاه هــای اقتصــادی در اختیــار صهیونیسـت ها قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه قــدرت اقتصــادی و رســانه ای کــه در اختیــار انــان بــود امــام خمینــی (ره) اعــام کــرد‬ ‫کــه اســرائیل را بــه رســمیت نمی شناســد‪ .‬بی شــک دســتاوردهای عظیــم انقــاب اســامی جهــان و معــادالت‬ ‫بین المللــی را دچــار تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی اظهارداشــت‪ :‬پیــروزی انقــاب اســامی منجــر بــه برافراشــتن بیرقــی بــرای نجــات و رهــا شــدن بشــریت‬ ‫از زیــر یــوغ نظــام ســلطه بــود و در ایــن ‪ 4‬دهــه ملــت ایــران همچنــان پــای ارمان هــای ایــن انقــاب ایســتادگی می کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وحــدت و یکپارچگــی ملــت ایــران عمــق فرهنگــی ملــت مــا را نمایــان می کنــد زیــرا بــا روحیــه‬ ‫ایثارگــری و شــهادت طلبی در ایــن راه پیــش خواهیــم رفــت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا تاکیــد بــر لــزوم تحقــق اقتصــاد مقاومتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در زمینــه‬ ‫اقتصــادی بایــد راه حــل هــای بومــی و متکــی بــه مــردم را در مســیر کار خــود قــرار دهیــم و یکــی از اولیت هــای‬ ‫اقشــار بســیج ایــن اســت کــه متناســب بــا بــوم منطقـه ای کــه در ان قــرار دارنــد بــه مســائل ان منطقــه متوجــه‬ ‫داشــته باشــد تــا منجــر حــل مســائل شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬به رغــم تروریســم اقتصــادی علیــه ایــران اســامی‪ ،‬پروژه هــای پیشــرفت و ابادانــی و محرومیت زدایــی‬ ‫متوقف نشــده اســت و به ســمت قله های پیشــرفت در حرکت هســتیم‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی بــا اشــاره بــه مقاومــت فعــال در جبهــه انقــاب کــه مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫ی امــروز اعتــراف می کنــد بــه دنبــال تغییــر نظــام اســامی نیســت‪ .‬انهــا می داننــد خیلــی‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬امریکایـ ‬ ‫کوچــک تــر از ان هســتند کــه بخواهنــد برانــدازی کننــد زیــرا راهبــرد مقاومــت فعــال ملــت ایــران پیــروز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بســیج بایــد در زمینــه زندگــی روزمــره مــردم نقش افرینــی کنــد و در چرخــه رونــق تولیــد بــا مشــاغل‬ ‫زودبــازده منجــر بــه چرخانــدن چــرخ تولیــد و صنعــت شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز بســیج درمناطــق کــم برخــوردار و حاشــیه شــهرها‬ ‫نقش افرینــی می کنــد و ارائــه خدمــات اجتماعــی بــه مــردم را اولویــت خــود قــرار داده اســت‪ .‬بــه جــرات می گویــم‬ ‫حــل مشــکالت مــردم نســبت بــه حــل مشــکالت ســازمانی خودمــان اولویــت دارد‪.‬‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬انتقــال تصاویــر منطقــه‬ ‫ســرعلی ابــاد در محــور توسکســتان نیــز در اینــده‬ ‫ای نزدیــک بــه ایــن دوربیــن هــا اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین همایش ملی تجربه نگاری‬ ‫و اینده پژوهی مخاطرات طبیعی در استان‬ ‫جانشــین ســتاد بســیج اقشــار ســپاه نینــوای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫نخســتین همایــش ملــی تجربه نــگاری و اینده پژوهشــی‬ ‫مخاطــرات طبیعــی بــا تاکیــد بــر ســیل بــا ریاســت شــورای‬ ‫سیاســت گذاری فرمانــده ســپاه نینــوای اســتان قــرار دارد تــا‬ ‫پایــان امســال برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد فراهــی اظهــار کــرد‪ :‬حرکت علمــی و نو‪ ،‬تقویت‬ ‫هم افزایــی اقشــار و همــکاری و هماهنگــی بــا دســتگاه های‬ ‫ذی ربــط و همچنیــن هم افزایــی و تقویــت بســیج اقشــار در‬ ‫تعامــل ســازنده و هم افــزا بــا مجموعــه ســپاه و ســازمان های‬ ‫کشــوری و لشــکری مــورد انتظــار امــام خامن ـه ای اســت‪.‬‬ ‫رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن گلستان‪:‬‬ ‫واحدهای مسکونی سیل زدگان گلستانی دهه فجر‬ ‫تحویل داده می شود‬ ‫رئیــس ســتاد بازســازی بنیــاد مســکن گلســتان بــا اشــاره بــه پی کنــی ‪۷‬هــزار و ‪ ۱۹۱‬واحــد مســکونی‬ ‫خســارت دیده در مناطــق ســیل زده اســتان گفــت‪ :‬تــاش می کنیــم تعــداد زیــادی از واحدهــای‬ ‫مســکونی ســیل زدگان را دهــه فجــر امســال تکمیــل کنیــم و تحویــل انــان دهیــم‪.‬‬ ‫داوود خســروی در نشســت مشــترک بــا ســتادهای بازســازی شهرســتان های ســیل زده بــا اشــاره بــه‬ ‫اخریــن وضعیــت بازســازی و نوســازی واحدهــای مســکونی در ایــن مناطــق اظهــار داشــت‪ :‬بــا ابــاغ‬ ‫مرحلــه دوم ســهمیه بازســازی و نوســازی واحدهــای مســکونی بــه اســتان‪ ،‬مجمــوع ایــن واحدهــا بــه‬ ‫‪ 22‬هــزار و ‪ 8‬واحــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ 7‬هــزار و ‪ 707‬واحــد مســکونی تخریبــی و ‪ 14‬هــزار و ‪ 361‬واحــد‬ ‫تعمیراتــی بــود کــه بــا تــاش ســتادهای بازســازی و گروه هــای جهــادی واحدهــای خســارت دیده تــا‬ ‫پایــان شــهریورماه تعمیــر و تحویــل ســیل زدگان شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد بازســازی اســتان بــا ابــراز همــکاری مطلــوب بانک هــا در پرداخــت تســهیالت و کمک هــای‬ ‫بالعــوض بــه ســیل زدگان گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪ 28‬هــزار و ‪ 657‬مالــک خســارت دیده بــه بانک هــا معرفــی‬ ‫شــدند کــه قــرارداد پرداخــت تســهیالت بــا ‪ 27‬هــزار و ‪ 295‬نفــر بســته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر تســهیالت‪ ،‬ســیل زدگان از کمک هــای بالعــوض ســاخت و تعمیــر و کمــک‬ ‫معیشــتی نیــز برخــوردار می شــوند‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬تــا کنــون ‪ 141‬میلیــارد و ‪ 136‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض‬ ‫بــه ‪ 27‬هــزار و ‪ 659‬مالــک واحــد خســارت دیده در مناطــق ســیل زده اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫خســروی بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در زمینــه کمبــود مصالــح ســاختمانی در اســتان وجــود دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بااین حــال در تامیــن ســیمان مشــکلی نداریــم و تــا کنــون نیــز بیــش از ‪ 44‬هــزار تــن ســیمان‬ ‫رایــگان‪ ،‬اهدایــی مقــام معظــم رهبــری بــرای نوســازی و بازســازی واحدهــای مســکونی در مناطــق‬ ‫ســیل زده اســتان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی راجــع بــه اخریــن وضعیــت احــداث واحدهــای مســکونی در مناطــق ســیل زده نیــز گفــت‪:‬‬ ‫اواربــرداری ‪ 3‬هــزار و ‪ 392‬واحــد مســکونی و همچنیــن پی کنــی ‪ 7‬هــزار و ‪ 191‬واحــد در اســتان‬ ‫انجــام شــد‪ .‬همچنیــن ‪ 6‬هــزار و ‪ 248‬واحــد مســکونی در مرحلــه اجــرای فونداســیون‪ 5 ،‬هــزار و‬ ‫‪ 408‬واحــد در مرحلــه اجــرای اســکلت و ‪ 4‬هــزار و ‪ 4‬واحــد نیــز در مرحلــه اجــرای ســقف قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد بازســازی بنیــاد مســکن اســتان بــا اعــام تحویــل بیــش از ‪ 2‬هــزار و ‪ 500‬واحــد‬ ‫مســکونی بــه ســیل زدگان اســتان گفــت‪ 2 :‬هــزار و ‪ 816‬واحــد مســکونی نیــز مراحــل دیوارچینــی و‬ ‫اتمــام عملیــات اجرایــی را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بیــش از ‪ 70‬پیمانــکار در مناطــق ســیل زده اســتان مشــغول ساخت وســاز‬ ‫واحدهــای مســکونی خســارت دیده هســتند کــه تــاش می کنیــم تــا دهــه فجــر امســال بســیاری از‬ ‫ایــن واحدهــا را بــه مــردم تحویــل دهیــم‪.‬‬ ‫بمناســبت گرامیداشــت هفتــه پژوهــش وحمــل و نقــل طــی برنامــه ریــزی انجــام شــده گــروه کوهنــوردی گاز گلســتان‬ ‫بــه ارتفاعــات سردانســر گــرگان صعــود کردنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت منطقــه سردانســر یکــی ازمناطــق زیبــای مشــرف بــه روســتای زیــارت و شــهر گــرگان اســت کــه از نظــر‬ ‫چشــم انــداز بویــژه در ایــن فصــل ســرد ســال و پوشــش بــرف بســیار زیبــا و کــم نظیــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکراســت هیئــت کوهنــوردی گازگلســتان هرســاله درچنــد نوبــت برنامــه کوهنــوردی وراهپیمایــی را بــه ارتفاعــات‬ ‫اســتان گلســتان وســایر اســتانها برنامــه ریــزی و اجــرا مــی نمایــد‪.‬‬ ‫صعود گروه‬ ‫کوهنوردان گاز‬ ‫گلستان به‬ ‫ارتفاعات سردانسر‬ ‫شهرستانها‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬دی ‪1398‬‬ ‫مدیرکل اداره استاندارد خراسان شمالی‪:‬‬ ‫مصالح ساختمانی خراسان شمالی زیر ذره بین استاندارد‬ ‫مدیــرکل اداره کل اســتاندارد خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ازمــون محصــوالت فــوالد‬ ‫ســاختمانی مشــمول مقــررات اســتاندارد اجبــاری نظیــر میلگــرد‪ ،‬تیراهــن‪ ،‬نبشــی ناودانــی‬ ‫و ورق فــوالدی در ازمایشــگاه مرجــع مصالــح ســاختمانی اســتان انجــام می شــود تــا تولیــد‬ ‫ایــن نــوع مصالــح بیشــتر زیــر ذره بیــن کارشناســان ایــن اداره کل قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫فهیمــه مهمــان نــواز اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تجهیــز ازمایشــگاه های ایــن اداره کل بــه‬ ‫تجهیــزات ازمــون بــر روی محصــوالت فــوالد ســاختمانی و در راســتای ارتقــای کیفیــت‬ ‫ایــن محصــوالت در اســتان‪ ،‬کنتــرل هــا در محــل مصــرف بــا اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫بالقــوه مهندســان ناظــر بــه عنــوان بخشــی از زنجیــره کیفیــت مصالــح ســاختمانی‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬اســتفاده از مصالــح اســتاندارد یکــی از مهــم تریــن و موثرتریــن‬ ‫عوامــل در اقتصــادی شــدن امــر ســاخت و ســاز اســت و در ایــن زمینــه بایــد تــاش شــود تــا‬ ‫در وهلــه اول از تولیــد مصالــح غیــر اســتاندارد و بــی کیفیــت جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل اســتاندارد خراســان شــمالی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امیــد اســت ســاخت ســازه هــا و‬ ‫ســاختمان هــای اســتاندارد بــه عنــوان مطالبــه عمومــی مــردم در جامعــه بــدل شــود و در‬ ‫ایــن زمینــه مــردم داشــتن ســاختمانی ایمــن و اســتاندارد را حــق خــود دانســته و در ایــن‬ ‫مســیر فرهنــگ اســتفاده از تــوان فنــی و تخصصــی مهندســان درجامعــه نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه خســارت ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بهره بــردار‬ ‫حــوزه کشــاورزی اســتان در ســیل ابتــدای ســال گفــت‪:‬‬ ‫نداشــتن ضامــن بانکــی و نبــود شــرایط اســتفاده از زنجیــره‬ ‫ای کــردن ضامــن‪ ،‬تعییــن زمــان‬ ‫بازگشــت کوتــاه مــدت تســهیالت‬ ‫توســط بانــک هــا‪ ،‬اولویــت قــرار‬ ‫گرفتــن دریافــت وام مســکن از ســوی‬ ‫خســارت دیــدگان و رغبــت نداشــتن‬ ‫اهل ســنت به اســتفاده از تســهیالت‬ ‫دارای ســود بانکــی را از مهــم تریــن‬ ‫موانــع خســارت دیــدگان بخــش‬ ‫کشــاورزی گلســتان بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت بانکــی برشــمرد‪.‬‬ ‫امنــه جمشــیدی رودبــاری اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬هــزار کشــاورز گلســتانی فــرم‬ ‫خســارت ناشــی از ســیل پــر کــرده و‬ ‫در انتظــار دریافــت تســهیالت هســتند کــه از ایــن تعــداد‬ ‫تاکنــون یــک هــزار و ‪ ۲۳۰‬میلیــارد ریــال وام بــه پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬پرونــده پرداخــت شــد و رونــد پرداخــت وام بــرای‬ ‫جبــران ایــن خســارت ها کنــد اســت‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهادکشاورزی استان‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬درصدی تولید پنبه‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تــن پنبــه از ســطح هفــت هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از‬ ‫پنبه زارهــای خراســان شــمالی در ســال جــاری برداشــت شــد کــه بــه گفتــه‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان ایــن میــزان در مقایســه بــا پارســال‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی اظهــار کــرد‪ :‬پارســال‪ ،‬در ســطح ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار زمیــن‬ ‫هــای کشــاورزی اســتان پنبــه کشــت شــده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس بررســی کارشناســان کشــاورزی‪ ،‬پنبــه تولیــدی‬ ‫کشــتزارهای خراســان شــمالی بــه لحــاظ رنــگ و طــول الیــاف از کیفیــت بســیار‬ ‫خوبــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت تعاونــی پنبــه کاران هــم اکنــون بــه قیمــت ‪ ۷۲‬هــزار ریــال‬ ‫پنبــه از کشــاورزان بــه صــورت توافقــی خریــداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫فراهم سازی امکان نظارت تصویری راههای گلستان‬ ‫در ‪ 2‬راهدارخانه و یک اداره شهرستانی‬ ‫معــاون فنــی و نظــارت اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ 2 :‬راهدارخانــه‬ ‫و یــک اداره شهرســتانی اداره کل بــه امکانــات انتقــال تصاویــر دوربیــن هــای نظــارت تصویــری‬ ‫راههــا مجهــز شــده تــا راهــداران بــا رصــد لحظــه ای جــاده هــا بویــژه محورهــای کوهســتانی‪،‬‬ ‫خدمــات رســانی بهتــری بــرای کاربــران جــاده ای در فصــل زمســتان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫«علــی زینلــی» افــزود‪ :‬امکانــات انتقــال تصاویــر دوربیــن هــای نظــارت تصویــری راههــا در‬ ‫‪ 2‬راهدارخانــه خــوش ییــاق و جنــگل گلســتان و اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گــرگان فراهــم شــده تــا پــس از دریافــت تصاویــر حــوزه هــای مرتبــط‪ ،‬اکیــپ هــای مســتقر در‬ ‫راهدارخانــه هــا و ادارات؛ برنامــه ریــزی و اقدامــات بموقــع راهــداری از جملــه برفروبــی‪ ،‬نمــک‬ ‫پاشی‪،‬انسداد‪،‬بازگشــایی راههــا و غیــره را اعمــال کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در راهدارخانــه خــوش ییــاق تصاویــر مربــوط بــه پــل غزنــوی‪ ،‬منطقــه اولنــگ در‬ ‫محــور شــاهرود‪ -‬ازادشــهر و در راهدارخانــه جنــگل گلســتان تصاویــر مربــوط بــه تنگــه گل‪ ،‬ســه‬ ‫راهــی کاللــه‪ ،‬تنگــراه‪ ،‬ســه راهــی دشــت‪ ،‬گردنــه امیــن ا‪ ...‬حــوزه خراســان شــمالی و اداره گــرگان‬ ‫تصاویــر مربــوط بــه منطقــه توسکســتان‪ ،‬گرمابدشــت‪ ،‬شــاهکوه بــاال و پــل قربــان ابــاد (ســمت‬ ‫محــور گــرگان‪ -‬اق قــا) انتقــال مــی یابنــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و نظــارت راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــا بیــان اینکــه منابــع مالــی ایــن اقدامــات‬ ‫از محــل اعتبــارات اداره کل تامیــن شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬انتقــال تصاویــر منطقــه ســرعلی ابــاد در محــور‬ ‫توسکســتان نیــز در اینــده ای نزدیــک بــه ایــن دوربیــن هــا اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وجــود ایــن گونــه موانــع باعــث شــده تــا ‪۶‬‬ ‫هــزار پرونــده از مجمــوع ‪ ۱۸‬هــزار پرونــده معرفــی شــده‬ ‫بــه بانــک هــای عامــل برگشــت داده شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی جهادکشــاورزی گلســتان از یازدهــم‬ ‫فروردیــن مــاه امســال و بــا ابــاغ اولیــن مصوبــه دولــت‪،‬‬ ‫حمایــت از بهــره بــرداران خســارت دیــده کشــاورزی را در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫جمشــیدی رودبــاری بیــان کــرد‪ :‬در پرداخــت تســهیالت‬ ‫بهــره بــرداران خســارت دیــده از ســیل گلســتان مشــکل‬ ‫تامیــن اعتبــار وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بارش شــدید‪ ،‬طوفان و جاری شــدن ســیالب در روزهای‬ ‫پایانــی ســال قبــل و ابتــدای امســال موجــب ابگرفتگــی‬ ‫بخشــی وســیعی از گلســتان شــد و خســارت های زیــادی‬ ‫بــه بخش هــای گوناگــون وارد کــرد کــه خســارت وارده‬ ‫بــه بخــش کشــاورزی شــامل بخــش زراعــی‪ ،‬باغــی‪ ،‬دام‬ ‫و طیــور‪ ،‬ابزیــان و تاسیســات زیربنایــی ‪ ۱۹‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور‬ ‫اقتصادی جهادکشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫تسهیالت سود دار‬ ‫مشکل کشاورزان‬ ‫خسارت دیده‬ ‫از سیل است‬ ‫معاون باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫رییس اداره اموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫معــاون باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬پیــازکاران اســتان از ســال اینــده براســاس ذائقــه مــردم‬ ‫کشــور هنــد محصــول تولیــد مــی کننــد زیراکــه پیازهــای ایــن‬ ‫خطــه هــم اکنــون بــه علــت زرد و شــیرین بــودن مــورد پســند‬ ‫هندی هــا نیســت‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی اظهــار کــرد‪ ۸۵ :‬درصــد تولیــد پیــاز اســتان زرگان‬ ‫اســت و ایــن پیــاز تنــد نیســت و بــا ذائقــه مــردم هندوســتان‬ ‫همخوانــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در نظــر داریــم تــا در ســال اینــده پنــج هــزار هکتــار از‬ ‫کشــتزارهای ایــن اســتان کشــت پیــاز قرمــز اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــوزش و پــرورش اســتثنایی خراســان شــمالی از‬ ‫اغــاز برگــزاری دوره هــای امــوزش عملــی ورزش ویــژه معلــوالن‬ ‫جســمی‪-‬حرکت «بوچیــا» بــرای مربیــان مــدارس اســتثنایی ایــن‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫علــی متقیــان اظهــار کــرد‪ :‬بوچیــا نوعــی ورزش‪ ،‬ویــژه معلــوالن‬ ‫جســمی‪-‬حرکتی اســت که در حال حاضر از ســوی ورزشــکاران با‬ ‫معلولیــت هــای چندگانــه و شــدید حرکتــی هماننــد دیســتروفی‬ ‫عضالنــی نخاعــی (‪ )SMA‬و یــا ســایر دانــش امــوزان بــا مشــکالت‬ ‫حرکتــی جســمانی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن بــازی‪ ،‬ارتبــاط بــا مــردم و دوســتابی افزایــش‬ ‫یافتــه و در کاهــش اختــاالت اضطرابــی همچــون افســردگی و ســایر‬ ‫مشــکالت روحــی –روانــی نقــش بســزایی دارد‪.‬‬ ‫پیاز خراسان شمالی مورد پسند‬ ‫هندی ها نیست‬ ‫معاون سواداموزی اموزش و پرورش خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر در خراسان شمالی باسواد شدند‬ ‫معــاون ســواداموزی امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۰۰ :‬هــزار نفــر از جمعیــت ‪ ۶۳۲‬هــزار‬ ‫نفــر باســواد شــده پــس از انقــاب مربــوط بــه فعالیت هــای نهضــت ســواداموزی و ایــن معاونــت در‬ ‫اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی در نشســت خبــری اظهــار کــرد‪ :‬تنهــا در ‪ ۲‬ســال گذشــته ‪ ۱۲‬هــزار نفــر بــی ســواد اســتان‬ ‫امــوزش هــای الزم را فــرا گرفتــه و باســواد شــده اند امــا‪ ،‬براســاس طــرح سرشــماری نفــوس و مســکن‬ ‫ســال ‪ ،1395‬همچنــان ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۱۹۸‬نفــر از جمعیــت ایــن خطــه بی ســواد هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن درحالــی اســت کــه امــوزش و پــرورش اســتان در بانــک اطالعاتــی خــود‪ ،‬تنهــا فهرســت‬ ‫هفــت هــزار نفــر از بــی ســوادان را در دســت دارد و نامــی از مابقــی بــی ســوادان در دســترس نیســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مرکــز ملــی امــار انتظــار مــی رود تــا فهرســت ایــن افــراد را بــه مــا ارائــه کنــد تــا بتوانیــم بــرای‬ ‫جــذب ایــن تعــداد بــی ســواد‪ ،‬برنامــه ریــزی و اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬دستگاه اجرایی خراسان شمالی در سواداموزی مشارکت دارند‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی هــم در ایــن نشســت گفــت‪ ۲۷ :‬دســتگاه اجرایی اســتان‬ ‫در امــر ســواداموزی دو هــزار و ‪ ۱۷۷‬نفــر ســواداموز‪ ،‬مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫عبــاس ســعیدی اظهــار کــرد‪ ۴۰ :‬درصــد از اهــداف و برنامــه هــای ســواداموزی اســتان قــرار اســت بــا‬ ‫همــکاری دســتگاه هــای اجرایــی محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال جــذب پنــج هــزار و ‪ ۴۹۱‬نفــر در برنامــه هــای ســواداموزی اســتان هــدف گذاری شــده‬ ‫اســت کــه دو هــزار و ‪ ۴۵۴‬نفــر در دوره ســواداموزی‪ ،‬هــزار و ‪ ۳۱۱‬نفــر در دوره انتقــال و هــزار و ‪ ۷۲۶‬نفــر‬ ‫در دوره تحکیم اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تاکنــون چهــار هــزار و ‪ ۲۹۶‬نفــر در برنامــه‬ ‫هــای ســواداموزی اســتان جــذب شــده انــد کــه بــر ایــن اســاس ‪ ۷۸.۲۳‬درصــد از برنامــه هــا‪ ،‬محقــق‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون تمــام برنامــه هــای دوره انتقــال و تحکیــم‪ ،‬محقــق شــده اســت امــا حــدود‬ ‫‪ ۴۹‬درصد از ســهم اســتان در دوره ســواداموزی جذب نشــده اســت البته ثبت نام در این دوره تا پایان‬ ‫مــاه جــاری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ســعیدی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۸۹.۳‬درصــد از افــراد جــذب شــده در برنامــه هــای ســواداموزی زن و مابقــی‬ ‫مــرد هســتند‪ ۸۰ ،‬درصــد از افــراد ســاکن روســتا و مابقــی در شــهرها‪ ،‬جــذب برنامــه هــا شــده انــد‪.‬‬ ‫وی نبــود رغبــت در کالس هــای ســواداموزی بــه علــت مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی‪ ،‬کمبــود اعتبــار‪،‬‬ ‫نبــود اهــرم الــزام اور بــرای ســواداموزی را از جملــه مشــکالت بــرای جــذب و نگاهداشــت ســواداموزان و‬ ‫بــی ســوادان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫اغاز اموزش تخصصی بوچیا در استان‬ ‫رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد گلستان‪:‬‬ ‫صدور ‪ 11‬گواهینامه معیار مصرف انرژی در گلستان‬ ‫رئیــس اداره نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد اداره کل اســتاندارد گلســتان از موافقــت کمیتــه عالئــم معیــار مصــرف انــرژی‬ ‫در صــدور ‪ 11‬گواهینامــه انطبــاق معیــار مصــرف انــرژی بــرای صنایــع گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد امــان بایــی گفــت‪ :‬ایــن کمیتــه بــه منظــور بررســی گــزارش هــای بازرســی انــرژی واحدهــای تولیــدی و ســوابق و‬ ‫مــدارک انهــا و در راســتای اجــرای قانــون اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی بــا حضــور نماینــدگان شــرکت هــای توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق‪ ،‬شــرکت پخــش فــراورده هــای نفتــی‪ ،‬ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و مدیــران انــرژی واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان در اداره کل اســتاندارد گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن جلســه ‪ 11‬گــزارش بازرســی انــرژی در فرایندهــای تولیــد کمپــوت و کنســرو‪ ،‬روغــن نباتــی و اجــر مــورد‬ ‫بحــث و بررســی قــرار گرفــت و منجــر بــه صــدور ‪ 11‬گواهینامــه انطبــاق معیــار مصرف انرژی شــد‪.‬‬ ‫امــان بایــی ضمــن اظهــار ایــن مطلــب کــه ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــرای اجــرای قانــون اصــاح الگــوی مصــرف‬ ‫انــرژی کــه در ســال ‪ 89‬بــه تصویــب رســیده‪ ،‬اقداماتــی انجــام داده اســت افــزود‪ :‬تعــداد اســتانداردهای معیــار مصــرف‬ ‫انــرژی بــرای صنایــع انــرژی بــر ‪ 39‬مــورد اســت کــه ‪ 33‬مــورد بــرای صنایــع انــرژی بــر اجبــاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه امــان بایــی در ســال جــاری ‪ 25‬گــزارش بازرســی معیــار مصــرف انــرژی در صنایــع انــرژی بــر از ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد ایران برای اداره کل اســتاندارد گلســتان ارســال شــده اســت که از این گزارشــات ‪ 24‬مورد با اســتاندارد های‬ ‫ملــی مربوطــه انطبــاق و ‪ 1‬مــورد عــدم انطبــاق را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫کشت کلزا در استان دو برابر شد‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬چهــار هــزار و ‪۴۶‬‬ ‫هکتــار از کشــتزارهای خراســان شــمالی در پاییــز امســال زیــر کشــت کلــزا رفــت کــه در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال دو برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدنقی کاظمیان گفت‪ :‬پیش بینی می شود از این سطح ‪ ۱۰‬هزار تن دانه روغنی کلزا برداشت شود‪.‬‬ ‫وی بــا بایــان اینکــه کشــت کلــزا در تنــاوب بــا گنــدم و جــو در عملکــرد محصــول بســیار موثــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫رعایــت ایــن روش موجــب کاهــش و کنتــرل علــف هــای هــرز و بیمــاری هــای گنــدم مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی همچنیــن بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ‪ ۸۴‬درصــد تامیــن‬ ‫روغــن در کشــور وارداتــی اســت گفــت‪ :‬طبــق برنامــه وزرات جهــاد کشــاورزی ایــن برنامــه باید در ســال جاری بــه ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫برســد امــا بــه علــت کاهــش بارندگــی هــا ایــن امــر محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن برنامــه ریــزی شــد تــا در اراضــی ایــن اســتان در پاییــز ‪ ۶‬هــزار هکتــار دانــه روغنــی کلزا کشــت شــود‬ ‫کــه کمبــود بــارش بــاران مانــع ایــن امر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــاش مــی شــود تــا در شهرســتان هــای مانــه و ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن و اســفراین در فصــل بهــار بخشــی‬ ‫زیــادی از اراضــی ایــن مناطــق بــه کشــت دانــه روغنــی کلــزا اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪225‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان‪:‬‬ ‫افزایش سهم بازار اینترنت‬ ‫مخابرات در استان‬ ‫تعــداد مشــترکان فعــال اینترنــت پرســرعت در‬ ‫اســتان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫شناســایی نیــاز مشــتریان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اختصــاص بســته هــای اینترنــت برحســب خواســته‬ ‫مشــتریان توانســتیم مشــترکان زیــادی را جــذب‬ ‫نمــوده و رضایــت انهــا را کســب نماییــم ‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی افــزود‪ :‬کیفیــت ســرویس‬ ‫اینترنــت پرســرعت مخابــرات توانســته موجــب‬ ‫افزایــش رغبــت و تمایــل مشــترکان بــه ادامــه‬ ‫اشــتراک شــده و وفــاداری مشــتریان را بــرای مابــه‬ ‫ارمغــان بیــاورد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫تشــکیل کارگروهــی جهــت رســیدگی بــه مشــکالت‬ ‫مشــتریان افــزود‪ :‬ایــن کارگــروه بــا تشــکیل‬ ‫جلســات مســتمر ‪ ،‬ازنــگاه مشــتری ‪ ،‬مشــکالت را‬ ‫بررســی کــرده و انهــا را رفــع مــی نمایــد‪.‬‬ ‫مهنــدس غالمعلــی شــهمرادی ازافزایــش ســیزده‬ ‫درصــدی مشــترکان اینترنــت نســبت به ســال گذشــته‬ ‫ابــزار خرســندی کــردو گفــت‪ :‬افزایــش ســهم بــازار‬ ‫اینترنــت در اســتان گلســتان نشــان از خدمــات دهــی‬ ‫مناســب وبــا کیفیــت مــی باشــد کــه موجــب رضایــت‬ ‫مشــتریان و تمایــل انهابــرای خریــد محصــوالت‬ ‫متنــوع و بــه صرفــه مخابــرات شــده اســت‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارگلستان‪:‬‬ ‫احداث ‪ 27‬مدرسه سیل زده‬ ‫گنبد با مشارکت دولت‬ ‫و بخش خصوصی‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان‬ ‫اعــام کــرد کــه عملیــات احــداث ‪ ۲۷‬مدرســه از ‪۳۲‬‬ ‫اموزشــگاه تخریــب شــده در جریــان ســیل روزهــای‬ ‫اغازیــن امســال بــا تامیــن منابــع مالــی از ســوی دولت و‬ ‫خیریــن مدرسه ســاز اغــاز شده اســت‪.‬‬ ‫میرمحمــد غــراوی در مراســم اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫یــک مدرســه ‪ ۶‬کالســه در شــهر گنبــدکاووس اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬پــس از واقعــه ســیل امســال کــه از ‪ ۲۶‬اســفند‬ ‫‪ ۹۷‬اغــاز و تــا ســه مــاه ادامــه داشــت‪ ،‬خســارت زیــادی‬ ‫بــه بخش هــای مختلــف‪ ،‬از جملــه مــدارس گلســتان‬ ‫وارد شــد کــه دولــت بــا مشــارکت نیکــوکاران احــداث ‪۲۷‬‬ ‫مدرســه را اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــه تــاش دولــت و نیکــوکاران‬ ‫مدرسه ســاز‪ ،‬تکمیــل مــدارس درحــال ســاخت تــا‬ ‫مهرمــاه ســال اینــده اســت تــا دانش امــوزان مناطــق‬ ‫ســیل زده گلســتان در مــدارس جدیــد تحصیــل نماینــد‪.‬‬ ‫غــراوی اضافــه کــرد‪ :‬مدرسـه ای کــه امــروز شــاهد اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایــی ان در شــهر گنبــدکاووس هســتیم‪،‬‬ ‫م نامــه امضــا شــده بیــن اســتانداری‬ ‫در راســتای تفاه ـ ‬ ‫گلســتان بــا کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری‬ ‫اســتان تهــران احــداث می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد کــه کانــون کارشناســان رســمی‬ ‫دادگســتری اســتان تهــران بــرای احــداث ایــن مدرســه ‪۶‬‬ ‫کالســه فعــا مبلــغ ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال پیــش بینــی کــرده‬ ‫و در صــورت نیــاز‪ ،‬ایــن اعتبــارات افزایــش خواهــد یافت‬ ‫و مدرســه بــه نــام ایــن کانــون نامگــذاری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس گلســتان‬ ‫هــم در ایــن مراســم بــا قدردانــی از کانــون کارشناســان‬ ‫رســمی دادگســتری اســتان تهــران بــرای ســاخت‬ ‫مدرســه ‪ ۶‬کالســه در شــهر گنبــدکاووس گفــت‪ :‬هزینــه‬ ‫پیش بینــی شــده بــرای ســاخت ایــن واحــد اموزشــی کــه‬ ‫در زمینــی بــه مســاحت دو هــزار مترمربــع و بــا زیربنــای‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع در دو طبقــه احــداث می شــود‪،‬‬ ‫‪ ۴۲‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫یاســر لیوانــی افــزود‪ :‬فعــا کانــون کارشناســان رســمی‬ ‫دادگســتری تهران برای ســاخت این مدرســه که ســاخت‬ ‫ســاختمان ســرایداری بــه مســاحت ‪ ۷۷‬مترمربــع و‬ ‫ســرویس بهداشــتی بــه مســاحت ‪ ۴۰‬مترمربــع نیــز بــرای‬ ‫ان پیــش بینــی شــده‪ ،‬مبلــغ ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال تعهد کرده‬ ‫و بقیــه اعتبــار مــورد نیــاز هــم از محــل اعتبــارات دولتــی و‬ ‫نوســازی مــدارس تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫رییــس کانون کارشناســان رســمی دادگســتری اســتان‬ ‫تهــران هــم درایــن مراســم گفــت‪ :‬ایــن کانــون نــه تنهــا‬ ‫بــه تعهــدات مالــی خــود بــرای ســاخت ایــن مدرســه ‪۶‬‬ ‫کالســه عمــل می کنــد بلکــه تــاش دارد تــا مبلــغ تعهــد‬ ‫را بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی دولــت افزایــش‬ ‫دهــد تــا ایــن مدرســه در مهرمــاه ســال اینــده بــه‬ ‫بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫رضــا علیپــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت نظــارت بــر عملیــات‬ ‫ســاخت مدرســه و اســتفاده از مصالــح بــا کیفیــت‬ ‫ازســوی ســازمان نوســازی مــدارس گلســتان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری اســتان تهــران‬ ‫پیــش از ایــن نیــز مدارســی را در مناطــق زلزل ـه زده دو‬ ‫اســتان کرمــان و کرمانشــاه احــداث کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان هــم در ایــن‬ ‫مراســم بــا قدردانــی از خیریــن مدرسه ســاز اعــام کــرد کــه‬ ‫درشرایط فعلی حدود ‪ ۴۰‬درصد از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کالس‬ ‫درس ایــن اســتان قدیمــی و تخریبــی هســتند کــه نیــاز به‬ ‫بازســازی دارنــد و بــدون تردیــد بازســازی ایــن کالس هــای‬ ‫درس بــدون مشــارکت نیکــوکاران ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫احســان گوهــری راد افــزود‪ :‬در گنبــدکاووس نیــز‬ ‫تالش هــای خوبــی بــرای بازســازی کالس هــای درس‬ ‫تخریبــی شــروع شــده و هــم اکنــون ‪ ۲۲‬مدرســه در ایــن‬ ‫شهرســتان درحــال ســاخت می باشــد کــه ‪ ۸۰‬درصــد ان‬ ‫بــا مشــارکت نیکــوکاران اســت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مر غ های‬ ‫درجه بندی‬ ‫شده راهی بازار‬ ‫گلستان شد‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪225‬‬ ‫سالمت‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تمهیــدات‬ ‫الزم بــرای مقابلــه بــا مــوج دوم‬ ‫انفلوانــزا اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در هفتمیــن جلســه‬ ‫کارگــروه تخصصــی اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫ســامت و خانــواده اظهارکــرد‪ :‬تعطیلــی‬ ‫مــدارس بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫و امــوزش و پــرورش اســتان نقــش موثــری‬ ‫در کنتــرل انفلوانــزا داشــت و مــوج اول ان بــا‬ ‫همــکاری همگانــی پشــت ســر گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه گــزارش دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان مــوج اول ایــن بیمــاری‬ ‫در اســتان کنتــرل شــد و البتــه تمهیــدات الزم‬ ‫بــرای مــوج دوم اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا اشــاره بــه جمعیــت اســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪ ۲.۳ :‬درصــد از جمعیــت اســتان‬ ‫فاقــد هرگونــه بیمــه هســتند و بایــد در مــدت‬ ‫زمــان مقــرر شــده تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫ســامت دراینــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه توزیــع کیــک‬ ‫و کلوچه هایــی حــاوی قــرص در اســتان‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس گزارش هــای‬ ‫ادارات امــوزش و پــرورش و صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت اســتان‪ ،‬مــدارس بایــد بــر خریــد‬ ‫وســایل بوفــه مدرســه ها نظــارت کننــد تــا‬ ‫بــه هیــچ عنــوان ایــن خریدهــا بــدون فاکتــور‬ ‫انجــام نشــود و بتــوان در صــورت مشــاهده‬ ‫مــوارد مشــکوک پیگیــری الزم را انجــام داد‬ ‫کــه البتــه بــه گفتــه دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫بررســی صــورت گرفتــه از معــدود کیک هــای‬ ‫کشــف شــده حــاوی قــرص نشــان می دهــد‬ ‫کــه قرص هــا خطرنــاک نبوده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اهمیــت توجــه و رســیدگی‬ ‫بــه اســیب هــای اجتماعــی گفــت‪ :‬بایــد در‬ ‫کارگــروه ویــژه ای وضعیــت طــاق در اســتان‬ ‫مــورد بررســی قــرار گیــرد و البتــه در تهیــه امــار‬ ‫نیــز دقــت الزم صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بیماری امفیزم چیست؟‬ ‫امفیــزم یکــی از بیماری هــای مزمــن ریــوی‬ ‫اســت کــه در اثــر قــرار گرفتــن در معــرض‬ ‫هــوای الــوده و همچنیــن اســتعمال دخانیــات‬ ‫ایجــاد شــده و در صــورت بی توجهــی می توانــد‬ ‫بــه مــرگ ریــه و در نهایــت بیمــار منجــر شــود‪.‬‬ ‫انــا نوشــت؛ امفیــزم یــک بیمــاری مزمــن‬ ‫ریــوی اســت کــه در اثــر ان ریــه حالــت‬ ‫ارتجاعــی خــود را از دســت داده و باعــث تنگــی‬ ‫نفــس می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ‪،mayoclinic‬کیســه های هــوا‬ ‫در ریــه در اثــر ایــن بیمــاری اســیب دیــده و‬ ‫بــا گذشــت زمــان دیواره هــای ان تضعیــف‬ ‫و دچــار پارگــی می شــوند‪ .‬کاهــش ســطح‬ ‫ریه هــا بــر میــزان اکســیژنی کــه بــه جریــان‬ ‫خــون وارد می شــود تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری باعــث می شــود در‬ ‫زمــان بــازدم کیسـه های هــوای ریــه به درســتی‬ ‫کار نکــرده و هــوای قدیمــی در ریــه بمانــد و‬ ‫جلــوی ورود هــوای تــازه را بــه ان بگیــرد‪.‬‬ ‫بیشــتر افــراد مبتــا بــه امفیــزم بــه برونشــیت‬ ‫مزمــن هــم دارنــد‪ .‬برونشــیت مزمــن التهــاب‬ ‫لوله هایــی اســت کــه هــوا را بــه ریــه منتقــل‬ ‫می کنــد و منجــر بــه ســرفه مــداوم می شــود‪.‬‬ ‫امفیــزم و برونشــیت مزمــن دو بیمــاری هســتند‬ ‫کــه بــه بیمــاری مزمــن انســداد ریــوی معــروف بــوده‬ ‫و بیشــتر در اثــر قــرار گرفتــن در معــرض الودگــی‬ ‫هــوا و اســتعمال دخانیــات ایجــاد می شــوند‪.‬‬ ‫درمــان ایــن بیمــاری ممکــن اســت پیشــرفت ان را‬ ‫ک ُنــد کنــد ولــی هرگــز نمی توانــد بــه معکــوس کــردن‬ ‫اســیب ان بینجامــد‪.‬‬ ‫نشانه های امفیزم چیست؟‬ ‫همه با هم برای انتخاب یک فرد اصالح در خانه ملت با یک چهره جوان حضور پای صندوق های رای خواهیم یافت ‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫به بهانه روز ملی پیشگیری از سوختگی؛‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫تمهیدات الزم برای‬ ‫مقابله با موج دوم‬ ‫انفلوانزا اندیشیده‬ ‫شده است‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬طــرح بهبــود و ارتقــای کیفیــت مــرغ تولیــدی در کشــتارگاه های طیــور اســتان‬ ‫گلســتان از ابتــدای دی مــاه عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن طــرح از ابتــدای دی مــاه الزم االجــرا اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬از ایــن پــس‬ ‫تمامــی محصــوالت کشــتار شــده در کشــتارگاه های اســتان بایســتی بــا بســته بندی های جدیــد در درجه هــای ‪ B‬و‬ ‫‪ A‬و ‪ A+‬در بــازار عرضــه شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در گلســتان ‪ ۱۱‬کشــتارگاه صنعتــی طیــور فعــال اســت کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۷‬کشــتارگاه درجــه کیفــی ‪ A‬و ‪ ۴‬کشــتارگاه نیــز درجــه ‪ B‬کیفــی را دارا اســت‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد ســال ها بــه امفیــزم مبتــا بــوده‬ ‫بــدون این کــه متوجــه عالئــم و نشــانه های ان باشــید‬ ‫ولــی می بایســت به واســطه داشــتن تنگــی نفــس‪،‬‬ ‫احتمــال ابتــا بــه ایــن بیمــاری خطرنــاک را بدهیــد‪.‬‬ ‫معمــوال ً مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری به دلیــل‬ ‫تنگــی نفــس در ابتــدا بــه تدریــج از فعالیت هــای‬ ‫روزمره شــان کــم می کننــد ولــی تــداوم ایــن بیمــاری‬ ‫باعــث می شــود حتــی در حالــت اســتراحت نیــز بــا‬ ‫مشــکالت تنفســی مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫در صورتی کــه چندیــن مــاه تنگــی نفــس‬ ‫غیرقابــل توجیــه داشــتید به طوری کــه‬ ‫فعالیت هــای روزمــره شــما را مختــل کــرد‬ ‫حتمــا ً بــه پزشــک مراجعــه کنیــد و بــه بهانــه‬ ‫این کــه ســن شــما بــاال رفتــه و پیــر شــده اید‬ ‫ایــن موضــوع را نادیــده نگیریــد‪.‬‬ ‫از دیگــر عالئــم ایــن بیمــاری مزمــن ریــوی ایــن‬ ‫اســت کــه هنــگام بــاال رفتــن از پلــه بــا تنگــی‬ ‫نفــس مواجــه می شــوید و در صــورت فشــار‬ ‫اوردن بــر لب هــا یــا ناخن هایتــان رنگشــان‬ ‫ابــی یــا خاکســتری می شــود‪.‬‬ ‫بی توجهــی بــه ایــن بیمــاری و پیشــرفت ان بــه مــرگ‬ ‫ریــه و در نهایــت فــرد بیمــار مبتــا منجــر شــود‪.‬‬ ‫دردی که ثبت تقویمی ندارد‬ ‫مهین نورافروز‬ ‫براســاس امار موجود ‪ ،‬ســوختگی ســیزدهمین‬ ‫رتبــه بیمــاری ناشــی از حــوادث را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫چنــد ســالی اســت اول دی مــاه بــه عنــوان‬ ‫روز ملــی پیشــگیری از ســوختگی در کشــور‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪ ،‬امــا ایــن روز بــر‬ ‫خــاف روزهــای موجــود در تقویــم رســمی‬ ‫ثبــت نشــده اســت و همیــن مســاله موجــب‬ ‫شــده تــا مســئوالن نــگاه عمیــق تــری بــه‬ ‫ایــن بیمــاران نســبت بــه ســال های گذشــته‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هرســاله تعــداد زیــادی بــه علــت ســوختگی‬ ‫جــان خــود را از دســت داده یــا معلول می شــوند‬ ‫و از ســوی دیگــر ســوختگی بیمــاری هزینه بــری‬ ‫اســت و هــر ســال میلیارد هــا تومــان بــه بودجــه‬ ‫کشــور اضافــه می کنــد‪ .‬در ســوختگی های‬ ‫شــدید‪ ،‬درمــان هــر یــک درصــد ســوختگی ســطح‬ ‫بــدن حــدود پنــج میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تحقیقــات ســوختگی کشــور چنــد‬ ‫روز پیــش در نشســت روز ملــی پیشــگیری از‬ ‫ســوختگی اعــام کــرد بــر اســاس مصوبــه‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫قــرار بــود ‪ ۱۰‬درصــد بخــش بیمارســتانها‪ ،‬متعلــق‬ ‫بــه ســوختگی باشــد کــه ایــن امــر محقــق‬ ‫نشــد‪ ،‬اکنــون هیــچ بیمارســتان خصوصــی‬ ‫بخــش ســوختگی نــدارد و فقــط ‪ ۲۵۰‬تخــت‬ ‫ویــژه ســوختگی داریــم‪ ،‬مشــکالت بســیاری در‬ ‫حــوزه درمــان اینگونــه بیمــاران وجــود دارد کــه‬ ‫قابــل حــل نیســت‪ ،‬بایــد بیــن مــردم فرهنــگ‬ ‫پیشــگیری از ســوختگی را ارتقــا داده شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بیــش از دو برابــر متوســط‬ ‫جهانــی مــرگ ومیــر در ایــن بخــش داریــم‪،‬‬ ‫درمــان هــا اســتاندارد نیســت‪ ،‬افــرادی کــه زنــده‬ ‫مــی ماننــد درصــد قابــل توجهــی از انهــا دچــار‬ ‫معلولیــت شــده و مشــکالت جــدی بــرای انهــا‬ ‫بوجــود مــی اورد‪.‬‬ ‫فاطمــی بــا بیــان اینکــه بــه اســتاندارد ســازی‬ ‫توجــه نمــی کنیــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬طــاق در خانواده‬ ‫هــای ســوخته بســیار شــایع اســت و درصــد‬ ‫زیــادی از انهــا دچــار افســردگی مــی شــوند‪ ،‬بایــد‬ ‫بتوانیــم مشــکل ســوختگی را بــا پیشــگیری حــل‬ ‫کنیــم‪ ،‬همــه مــا در خطــر ســوختن هســتیم‪،‬‬ ‫رســانه هــا بایــد کمــک کننــد بــه مــردم بگوینــد‬ ‫کــه ســوختگی خطــر جــدی اســت و الزم اســت‬ ‫بــه ســمت اســتاندارد ســازی برونــد‪.‬‬ ‫پانسمان های سوختگی وارداتی است‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســوختگی بیمــاری هزینــه بــری‬ ‫اســت‪ ،‬هــر درصــد ســوختگی اگــر بخواهــد‬ ‫خــوب درمــان شــود بــه پنــج میلیــون تومــان‬ ‫هزینــه نیــاز دارد‪ ،‬اکنــون پانســمان هــای‬ ‫ســوختگی وارداتــی اســت و تولیــد داخــل‬ ‫نداریــم بــا توجــه بــه گــران شــدن دالر و تحریــم‬ ‫مشــکالت زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد و‬ ‫روش هــای قدیمــی و غیــر اســتاندارد درمــان‬ ‫مــرگ و میــر را زیــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن ققنــوس گفــت‪ :‬ســاالنه ‪۲‬‬ ‫هــزار ســوختگی الکتریکــی در ایــران داریــم کــه‬ ‫‪ ۶۵‬درصــد ایــن افــراد یــک عضــو از بــدن انهــا‬ ‫قطــع شــده اســت کــه اگــر پیشــگیری کنیــم‬ ‫ســاالنه هــزار میلیــارد تومــان بــه ســرانه بودجــه‬ ‫کشــور کمــک مــی شــود‪.‬‬ ‫فاطمــی ادامــه داد‪ :‬مشــکالت در ایــن حــوزه‬ ‫زیــاد اســت و مشــکل از مســووالن ناکارامــد‪،‬‬ ‫اتــش نشــانی و ســازمان استانداردســازی اســت‬ ‫کــه قــدرت اجرایــی نــدارد و اعمــال زیبایــی ناشــی‬ ‫از ســوختگی را بیمــه هــا پوشــش نمــی دهــد‪.‬‬ ‫کودکان و سالمندان در صدر‬ ‫حوادث سوختگی‬ ‫قائــم مقــام معاونــت درمــان وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی نیــز در ایــن نشســت‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬تفریحــات خانــواده ماننــد اتــش‬ ‫روشــن کــردن‪ ،‬کــودکان را در معــرض اتــش‬ ‫ســوزی قــرار مــی دهــد و مراجعــه کــودکان‬ ‫و ســالمندان کــه قــادر بــه مراقبــت از خــود‬ ‫نیســتند بــر اثــر ســوختگی بــه بیمارســتان هــا‬ ‫بســیار زیــاد اســت ‪.‬‬ ‫طیــب قدیمــی گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۱‬تــا ســال ‪۹۷‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬هــزار نفــر بــر اثــر ســوختگی در کشــور‬ ‫بســتری شــدند کــه یــک هفتــم انهــا نیازمنــد بــه‬ ‫بســتری شــدن در بخــش هــای ویــژه بودنــد و‬ ‫امــار مــرگ و میــر ناشــی از ســوختگی در کشــور‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۹۶‬یکهــزار و ‪ ۶۰‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون برخــی داروهــای‬ ‫درمــان ســوختگی از جملــه پمــاد ســوختگی‬ ‫مرحلــه حــاد تولیــد داخــل و تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه اســت و پمــادی کــه بــرای جلوگیــری از‬ ‫گوشــت اضافــه اســتفاده مــی شــود خارجــی و‬ ‫گــران قیمــت اســت‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد این بیماران توانایی پرداخت‬ ‫هزینه درمان را ندارند‬ ‫مدیــر کل اعتبــارات معاونــت درمــان وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی نیــز در‬ ‫ادامــه ایــن نشســت گفــت‪ :‬ســوختگی اســیب‬ ‫فقــرا اســت‪ ،‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد بیماران ســوخته‬ ‫هزینــه هــای درمــان را ندارنــد‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی بــا انتقــاد از اینکــه در کتــب درســی‬ ‫رئیس کنگره هفته سالمت مردان؛‬ ‫حوادث ترافیکی سالمت مردان ایرانی‬ ‫را نشانه گرفته است‬ ‫رئیــس چهارمیــن کنگــره هفتــه ســامت مــردان‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه ‪۱۷‬‬ ‫هــزار نفــر در کشــور بــه دلیــل حــوادث ترافیکــی جــان خــود را از دســت می دهنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬حــوادث ترافیکــی ســامت مــردان را نشــانه گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســید جلیــل حســینی‪ ،‬اســتاد اورولــوژی ترمیمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شــهید بهشــتی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬چهارمیــن کنگــره ســامت مــردان‪ ،‬در روزهــای‬ ‫‪ ۳۰‬بهمــن تــا ‪ ۲‬اســفند ‪ ۹۸‬در تــاالر ابوریحــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شــهید بهشــتی بــا حضــور اســاتید و صاحبنظــران برجســته دانشــگاهی و‬ ‫سیاســتگذاران و برنامــه ریــزان کشــور برگــزار می شــود‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت ســامتی مــردان برگزاری ایــن کنگره در هفته‬ ‫ســامت مــردان بســیار حائــز اهمیــت اســت‪ .‬بســیاری از کشــورهای جهــان برنامـه ‬ ‫نمادیــن بصــورت هفتــه ســامت مــردان برگــزار مــی نماینــد‪ .‬در کشــور مــا نیــز بــه‬ ‫ایــن موضــوع طــی یــک دهــه گذشــته توجــه شــده واز ‪ ۱۴‬ســال قبــل هفتــه ســامت‬ ‫مــردان برگــزار می شــود و بــه مــوازات ان کنگــره ای در مــورد بیماری هایــی کــه بــار‬ ‫بیمــاری باالیــی در حــوزه مــردان دارنــد نیــز برگــزار میشــود کــه سیاس ـت گذاران و‬ ‫اســاتید دانشــگاهی جهــت شــرکت در ایــن کنگــره دعــوت می شــوند وپیامــد ان‬ ‫ارتقــاء ســامت مــردان در جامعــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســاله موضوعــات متفاوتــی در ایــن‬ ‫کنگــره مــورد بحــث و گفتگــو قــرار می گیــرد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از مهــم تریــن‬ ‫موضوعاتــی کــه امســال بــرای ایــن کنگــره در نظــر گرفتــه شــده حــوادث‬ ‫بــه ویــژه حــوادث ترافیکــی و نقــش ان در هــدف گرفتــن ســامت مــردان‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه ســاالنه تعــداد زیــادی از مــردان بــه دلیــل حــوادث ترافیکــی‬ ‫جــان خــود را از دســت داده و یــا دچــار اســیب هــای شــدید مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه ‪ ۱۷‬هــزار نفــر در کشــور بــه دلیــل حــوادث‬ ‫پیشــگیری از ســوختگی جــای نــدارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بخــش هــای ســوختگی در بیمارســتان هــا‬ ‫وجــود نــدارد ســازمان تامیــن اجتماعــی حتــی‬ ‫یــک تخــت ســوختگی در بیمارســتان هــای خــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬چــرا کــه بــرای راه انــدازی هــر تخــت‬ ‫ســوختگی بیــش از پنــج میلیــارد تومــان هزینــه‬ ‫مــی خواهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنون ‪ ۹۳۵‬تخت ســوختگی‬ ‫در کشــور وجــود دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اگــر در تمــام‬ ‫کشــور تخــت ســوختگی ایجــاد کنیــم تــا در زمینه‬ ‫پیشــگیری کار نکنیــم‪ ،‬بــاز هــم مشــکالت زیــادی‬ ‫در حــوزه درمــان ســوختگی بوجــود مــی ایــد‪.‬‬ ‫ســوختگی در حالــی بــه یکــی از معضــات‬ ‫دامــن گیــر بــرای اقشــار جامعــه تبدیــل شــده‬ ‫اســت کــه بــه غیــر از ســوختگی هــای ناشــی از‬ ‫حــوادث ‪ ،‬در ســال هــای اخیــر ســوختگی هــای‬ ‫ناشــی از اسیدپاشــی هــم بــر ان اضافــه شــده‬ ‫اســت و اگــر چــه تنبــی هاتــی بــرای عامــان ایــن‬ ‫حادثــه در نظــر گرفتــه شــده امــا ایــن نــوع از‬ ‫بیمــاران بــه دلیــل هزینــه گــزاف درمــان نــه فقــط‬ ‫تــوان تهیــه داروهــای مــورد نیــاز خــود را ندارنــد‬ ‫کــه نمــی تواننــد جراحــی زیبایــی انجــام دهنــد‬ ‫و همیــن مســاله موجــب بــه تعویــق افتــادن‬ ‫جراحــی و ســامت و یــا بازگشــت چنــد درصــدی‬ ‫عضــو مــورد نظــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــی شــک گلســتان هــم از ایــن معضــل دور‬ ‫نیســت و اگــر چــه چنــد ســالی اســت بیمارســتان‬ ‫ســوانح ســوختگی در محــل فعلــی ‪5‬اذر گــرگان‬ ‫افتتــاح شــده اســت و هزینــه هــای درمــان‬ ‫در ان بــر عهــده دولــت اســت امــا بســیاری از‬ ‫بیمــاران نیازمنــد جراحــی هــای خــاص هســتند‬ ‫کــه امــکان پرداخــت هزنیــه هــای ان را ندارنــد و‬ ‫از ســوی دیگــر کمبــود تجهیــزات در زمــان فعلــی‬ ‫ایــن بیمــاران را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫ترافیکــی جــان خــود را از دســت مــی دهنــد و بیــش از ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫مصــدوم و بســتری می شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬اقداماتــی کــه می تــوان حیــن‬ ‫حادثــه‪ ،‬زمــان انتقــال مصــدوم و یــا پــس از ترخیــص ان از بیمارســتان‬ ‫بــرای بیمــار انجــام داد شــامل جایــگاه تعامــل و هماهنگــی ســازمانی‪،‬‬ ‫تریــاژ بیمارســتانی‪ ،‬عــوارض روحــی و روانــی تصادفــات‪ ،‬نقــش بیمــه‬ ‫هــا در حــوادث‪ ،‬نقــش مــردم و انجمن هــا در پیشــگیری از حــوادث‬ ‫ترافیکــی و همچنیــن نقــش شــاهدان حــوادث کــه گاهــی باعــث‬ ‫افزایــش ابعــاد و عــوارض حادثــه بــه دلیــل شــلوغی محــل و حاشــیه‬ ‫هــای ناشــی از ان می شــوند بطــور مبســوط در ایــن کنگــره مــورد بحــث‬ ‫و گفتگــو قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫حســینی بیــان داشــت‪ :‬موضــوع اقتصــاد در حــوادث ترافیکــی و مقایســه‬ ‫حــوادث ترافیکــی در ایــران و جهــان از دیگــر موضوعــات مــورد بحــث در‬ ‫ایــن کنگــره اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســال ســه محــور مهــم در کنگــره ســامت مــردان مــورد‬ ‫بحــث و گفتگــو قــرار می گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال عــاوه بــر موضــوع حــوادث ترافیکــی‬ ‫‪،‬مســئله بیمــاری پروســتات کــه همــه مــردان تقریبــا ً گرفتــار ان می شــوند نیــز در‬ ‫کنگــره مــورد بحــث و گفت وگــو قــرار می گیــرد و ‪ ۳‬پنــل تخصصــی در ایــن زمینــه‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫رئیــس چهارمیــن کنگــره هفتــه ســامت مــردان گفــت‪ :‬همچنیــن بحــث‬ ‫جمعیــت اقایــان و اینکــه کاهــش جمعیــت مــردان و افزایــش ان چــه‬ ‫اثــرات مختلــف اجتماعــی دارد در کنگــره ســامت مــردان بررســی می شــود‬ ‫همچنیــن در زمینــه ســالمندی مــردان و عواملــی کــه در مــردان باعــث‬ ‫طــاق در زندگــی انهــا می شــود در یــک ســمپوزیوم اختصاصــی مــورد بحــث‬ ‫و گفت وگــو قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫حســینی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حضــور سیاســتگذاران و مســئولین اجرایــی در‬ ‫کنــار اســاتید دانشــگاهی در ایــن کنگــره ســبب می شــود کــه موضوعــات‬ ‫بــه صــورت عمیــق مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گیــرد و جامعــه پزشــکی‬ ‫ســولین اطــاع یابنــد و‬ ‫و دانشــگاهیان از برنامه ریزی هــای اینــده م ِ‬ ‫مســئولین بــا نقطــه نظــرات و نقــد دانشــگاهیان اشــنا شــوند و در واقــع‬ ‫تبــادل نظــر دوطرفــه در موضــوع ســامت مــردان خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫به کودکان داروی مسکن ندهید‪:‬‬ ‫قاتل خانگی را از دلبندتان‬ ‫دور کنید‬ ‫پژوهش هــای جدیــد نشــان می دهنــد کــه‬ ‫اســتفاده از داروهــای ضــد درد و مســکن های‬ ‫قــوی در بیــن کــودکان و نوجوانــان باعــث‬ ‫مســمومیت دارویی شــده و در بســیاری موارد‬ ‫موجــب مــرگ می شــوند‪ .‬پیشــنهاد می شــود‬ ‫در حــد امــکان اســتفاده از داروهــای مســکن‬ ‫بــرای کــودکان ممنــوع شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســامت نیــوز بــه نقــل از ســیناپرس‪،‬‬ ‫امارهــای رســمی اخــذ شــده از بیمارســتان های‬ ‫ایاالت متحــده امریــکا نشــان می دهنــد کــه طــی‬ ‫ســال هــای گذشــته میــزان مســمومیت ناشــی‬ ‫از مســکن های قــوی در بیــن کــودکان به طــور‬ ‫قابل توجهــی بــاال رفتــه اســت و بســیاری از ایــن‬ ‫مســمومیت ها منجــر بــه بســتری شــدن در‬ ‫بیمارســتان ها می شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مشخص شــده اســت کــه‬ ‫تعــداد ایــن نــوع مســمومیت ها در بیــن‬ ‫جوانــان از ســال ‪ 2005‬میــادی تاکنــون‬ ‫کاهــش پیداکــرده امــا شــدت ان بــه وضــوح‬ ‫افزایش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پژوهشــگران در تحقیقــات جدیــد خــود‪،‬‬ ‫‪ 200‬هــزار کــودک از کشــور ایاالت متحــده‬ ‫امریــکا را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد کــه در‬ ‫مواقــع احســاس درد از مســکن های قــوی‬ ‫اســتفاده می کرده انــد و ســپس ان هــا نتایــج‬ ‫به دســت امده از ایــن تحقیقــات را مــورد‬ ‫تجزیه وتحلیــل قراردادنــد‪.‬‬ ‫ایــن یافته هــا نشــان می دهنــد کــه نســبت‬ ‫پذیــرش بخــش مراقبت هــای ویــژه کــودکان‬ ‫(‪ )PICU‬در طــول دوره مطالعــه بیــش از‬ ‫یک ســوم از ‪ 6/6‬درصــد بیــن ســال های‬ ‫‪ 2005‬تــا ‪ 2009‬میــادی بــه ‪ 9/6‬درصــد بیــن‬ ‫ســال های ‪ 2015‬تــا ‪ 2018‬میــادی افزایــش‬ ‫پیداکــرده اســت‪.‬‬ ‫قابل توجــه اســت کــه ایــن رونــد نگرانــی‬ ‫بــا مــوارد مشــکوک بــه خودکشــی در افــراد‬ ‫زیــر ‪ 19‬ســال کــه بیش ازحــد از داروهــای‬ ‫خــواب اور یــا مســکن های قــوی تجویزشــده‬ ‫اســتفاده کرده انــد‪ ،‬دامــن می زنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن نتایــج‪ ،‬متــادون (یــک داروی‬ ‫مخــدر صنعتــی کــه غالبــا ً به عنــوان یــک داروی‬ ‫نگهدارنــده بــرای مهــار اعتیــاد بــه هروئیــن و‬ ‫مــواد مخــدر بــه کار مــی رود‪ .‬البتــه به عنــوان‬ ‫داروی ضــد درد نیــز بــرای بزرگ ســاالن تجویــز‬ ‫می شــود)‪ ،‬فنتانیــل (شــبه مرفیــن بســیار‬ ‫قــوی اســت و بــرای بی هوشــی اســتفاده‬ ‫می شــود) و هروئیــن (یــک مــاده مخــدر‬ ‫پــودری شــکل کــه در پزشــکی نیــز به عنــوان‬ ‫دارو بــرای کاهــش درد مورداســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد) همگــی به عنــوان داروی ضــد درد‬ ‫به کاررفتــه و بیشــترین ارتبــاط را بــا نیــاز‬ ‫پزشــکان مراقبت هــای ویــژه بــرای معالجــه‬ ‫پزشــکی دارنــد‪.‬‬ ‫محققــان ایــن پــروژه خواســتار به کارگیــری‬ ‫قوانینــی بــرای محــدود کــردن دسترســی‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بــه چنیــن مــواد افیونــی‬ ‫بــرای حمایــت از ســامت جســم و روان ایــن‬ ‫افــراد شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر مــگان لنــد (‪)Megan Land‬‬ ‫از دانشــکده پزشــکی دانشــگاه امــوری‬ ‫(‪ ،)Emory‬در جورجیــا‪ ،‬ایاالت متحــده امریــکا‬ ‫در ایــن رابطــه می گویــد‪« :‬ایــن پژوهش هــا‬ ‫نشــان می دهنــد کــه اســتفاده از ایــن مــواد‬ ‫افیونــی به عنــوان داروی ضــد درد همچنــان‬ ‫تاثیــر جــدی روی کــودکان و منابــع بهداشــتی‬ ‫الزم بــرای مراقبــت از ان هــا می گــذارد‪».‬‬ ‫مرگ ومیــر ناشــی از اســتفاده از مــواد مخــدر‬ ‫چــه به عنــوان مــواد افیونــی چــه به عنــوان‬ ‫داروی ضــد درد در ایاالت متحــده امریــکا‬ ‫در دو دهــه گذشــته ســه برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫به طورکلــی داروهــای ضــد درد کــه از گیــاه‬ ‫خشــخاش تهیــه می شــوند و می تواننــد‬ ‫به عنــوان مــواد افیونــی نیــز مورداســتفاده‬ ‫قــرار گیرنــد‪ ،‬بســیار قــوی هســتند و دوســوم‬ ‫مســمومیت های کشــنده دارویــی را بــه خــود‬ ‫اختصــاص می دهنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬تاکنــون در ایــن مــورد تمرکــز‬ ‫زیــادی روی بزرگ ســاالن و اثــرات ایــن‬ ‫داروهــا روی ان هــا بــوده اســت امــا ایــن‬ ‫پــروژه تحقیقاتــی بــا تاکیــد بیشــتر بــر پذیــرش‬ ‫‪ ،PICU‬تاثیــر چنیــن داروهایــی را روی‬ ‫کــودکان موردبررســی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫محققــان داده هــای بانــک اطالعــات ملــی‬ ‫ســم امریــکا را در حــوادث غیرمترقبــه یــا‬ ‫عمــدی کــه نــوزادان‪ ،‬کــودکان و نوجوانــان‬ ‫تــا ‪ 19‬ســالگی در معــرض مــواد افیونــی و‬ ‫داروهــای ضــد درد قــوی قــرار داشــتند را مــورد‬ ‫تجزیه وتحلیــل قراردادنــد‪ .‬ان هــا دریافتنــد‬ ‫کــه از ســال ‪ 2005‬تــا ‪ 2018‬میــادی ‪543‬‬ ‫‪ 207/‬مــورد بــه ‪ 55‬مرکــز کنتــرل ســم امریــکا‬ ‫گزارش شــده اســت‪ .‬عوامــل موردبررســی در‬ ‫ایــن تحقیقــات شــامل انــواع مــواد افیونــی و‬ ‫داروهــای ضــد درد قــوی‪ ،‬علــت مســمومیت بــا‬ ‫داروهــا و تعــداد مــوارد بســتری در بخش هــای‬ ‫روان پزشــکی بودنــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تحقیقــات ذخایــر ابزیــان اب هــای داخلــی گــرگان بــا اشــاره بــه راه انــدازی بانــک ژن زنــده گونــه‬ ‫اقتصــادی کپــور و کلمــه در قره ســو‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۵۰‬جفــت مولــد و ‪ ۷۰۰‬پیــش مولــد ماهیــان کپــور‬ ‫و کلمــه در ایــن مرکــز نگهــداری می شــود‪.‬‬ ‫عبــاس اقایی مقــدم در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرد‪ :‬مرکــز تحقیقــات ذخایــر ابزیــان اب هــای‬ ‫داخلــی گــرگان یکــی از ‪ ۱۱‬مرکــز و پژوهشــگا ه موسســه فعــال تحقیقــات علــوم شــیالت کشــور اســت و در زمینــه‬ ‫ابزی پــروری اب هــای داخلــی و منابــع ابــی داخلــی تاالب هــا‪ ،‬خلیــج و رودخانه هــا فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫نگهداری ‪۷۵۰‬‬ ‫ماهی مولد و‬ ‫پیش مولد در‬ ‫بانک ژن زنده‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬سیزدهم‬ ‫عنوان‪:‬تبانی مضمون عنه با مضمون له برای بردن مال ضامن‬ ‫ادامــه قســمت ‪ :...12‬چنانکــه حکــم‬ ‫اعســار مبتنــی برمــاده ‪ 690‬قانــون‬ ‫ـل‬ ‫مدنــی یــا حــق فســخ نســبت بــه اصـ ِ‬ ‫دیــن (مضمــون بــه ) و یــا تخلــف از‬ ‫مقــررات عقــد و یــا کشــف فســاد ‪،‬‬ ‫م غیرقابــل‬ ‫م عــا ِ‬ ‫ـص حک ـ ِ‬ ‫میتوانــد مخصـ ِ‬ ‫فســخ بــودن عقــد ضمــان باشــد ‪ .‬در‬ ‫وضعیتــی کــه عقــد‪ ،‬کاشــف از فســاد‬ ‫باشــد و در نتیجــه ان بیــن مضمــون‬ ‫لــه و مضمــون عنــه ‪ ،‬بــرای بــردن‬ ‫مــال ضامــن‪ ،‬تبانــی رخ داده باشــد ‪،‬‬ ‫و مضمــون لــه از طریــق نقــض قواعــد‬ ‫امــره و فراهــم کــردن شــرایط الزمــه‬ ‫موجبــات عــدم اجــرای موضــوع قــرارداد‬ ‫را فراهــم کــرده باشــد‪ ،‬و پــس از ان‬ ‫ف خــود ســاخته و خــود‬ ‫بــه اســتناد ِ تخلـ ِ‬ ‫پرداختــه ‪ ،‬منســوب بــه مضمــون عنــه‬ ‫‪ ،‬مبلــغ ضمانــت را از ضامــن مطالبــه‬ ‫نمــوده باشــد ‪ ،‬قطعــا در چنیــن‬ ‫وضعیتــی اســاس و منشــاء عقــد ضمان‬ ‫‪ ،‬بکلــی فاســد اســت ‪ .‬واضــح اســت کــه‬ ‫ضامــن بــا ایــن قصــد کــه مضمــون عنــه‬ ‫‪ ،‬فــردی معتقــد بــه وفــای بــه عهــد و‬ ‫صاحــب کمــال و اخــاق حســنه اســت و‬ ‫انگیــزه الزم بــرای اجــرای قــرارداد اصلــی‬ ‫را دارد ‪ ،‬بــه نیــت مســامحه ضمانــت او‬ ‫را پذیرفتــه اســت ‪ .‬پــس اگــر مالحظــه‬ ‫کنــد کــه مضمــون عنــه و مضمــون لــه‬ ‫بــه قصــد اســتیفای نــاروا از او و دارا‬ ‫شــدن غیرعادالنــه‪ ،‬ی ـد ِ واحــد شــده انــد‬ ‫و اساســا قصــد اجــرای قــرارداد اصلــی‬ ‫را نداشــته انــد‪ ،‬بلکــه قصــد برداشــتن‬ ‫ت‬ ‫کاله او را داشــته انــد‪ .‬قطعــا ضمان ـ ِ‬ ‫چنیــن فــرد دور از اخالقــی را نمــی‬ ‫پذیرفــت ‪ .‬واضــح اســت کــه درچنیــن‬ ‫وضعیتــی ضامــن حــق دارد بــه اتهــام‬ ‫فســاد درعقــد ضمــان‪ ،‬بــدوا علیــه‬ ‫طرفیــن قــرارداد در محاکــم کیفــری‬ ‫شــکایتی طــرح کنــد‪ .‬پــس اگــر بتوانــد‬ ‫در طــرح شــکایت ؛ صــوری بــودن و‬ ‫عمــدی بــودن عــدم اجــرای قــرارداد‬ ‫اصلــی را ثابــت کنــد ‪ ،‬میتوانــد در‬ ‫قــدم بعــدی بــه دادگاه حقوقــی رجــوع‬ ‫کنــد و بــه اســتناد حکــم ماخــوذه از‬ ‫دادگاه کیفــری‪ ،‬بطــان عقــد ضمــان را‬ ‫مطالبــه کنــد‪ .‬دادگاه حقوقــی نیــز رای‬ ‫دادگاه کیفــری را مصــداق بنــد ‪ 1‬و ‪4‬‬ ‫مــاده ‪ 190‬قانــون مدنــی تلقــی نمــوده‬ ‫و حکــم بــه ابطــال عقــد ضمــان صــادر‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ایــن را هــم میدانیــم‬ ‫عقــود ‪ ،‬بــه قصــد انشــاء محقــق‬ ‫میشــوند‪ .‬امــا ایــن انشــاء بــه شــرط‬ ‫مقــرون بــودن بــه امــری اســت کــه‬ ‫داللــت بــر قصــد ضامــن کنــد ‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مالحظــه میشــود ضامــن میتوانــد بــه‬ ‫اســتناد وجــود فســاد در عقــد و ید واحد‬ ‫شــدن طرفیــن قــرارداد اصلــی‪ ،‬ابطــال‬ ‫عقــد ضمــان را از دادگاه بخواهــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫کشف عتیقه جات ‪ ۲۰۰۰‬ساله‬ ‫در رامیان‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان‬ ‫از کشــف ‪ ۲۴۱‬قطعــه شــی‬ ‫عتیقــه بــا قدمــت دو هــزار‬ ‫ســال در رامیــان خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان‬ ‫و شهرســتان رامیــان پــس‬ ‫از انجــام کار اطالعاتــی و‬ ‫پلیســی‪ ،‬موفــق شــدند فردی‬ ‫کــه در منــزل مســکونی خــود در حــوزه قاچــاق اشــیاء عتیقــه فعالیــت‬ ‫داشــته را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی هماهنگــی بــه عمــل امــده بــا مقــام قضائــی در‬ ‫بازرســی از مــکان مــورد نظــر تعــداد ‪ ۲۴۱‬قطعــه اشــیاء عتیقــه دارای ارزش‬ ‫فرهنگــی و تاریخــی کشــف شــد‪.‬‬ ‫قاســمی افــزود‪ :‬اشــیاء عتیقــه کشــف شــده شــامل‪ ۱۵ ،‬عــدد ظــرف‬ ‫ســفالی و فلــزی‪ ،‬یــک عــدد مجســمه فلــزی‪ ،‬دو عــدد ســرنیزه‪ ،‬ســه قطعــه‬ ‫فلــز دایــره ای شــکل‪ ۲۴ ،‬قطعــه فلــزی کوچــک‪ ۱۴ ،‬قطعــه گوشــواره و‬ ‫انگشــتر و ‪ ۱۸۲‬عــدد ســکه فلــزی اســت کــه بــا حضــور کارشــناس میــراث‬ ‫فرهنگــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و قدمــت تاریخــی انهــا مربــوط بــه دو‬ ‫هــزار ســال قبــل بــه دوره ساســانیان و اشــکانیان اســت‪.‬‬ ‫قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬از متهــم دســتگیر شــده مقــدار ‪ ۴۰‬گــرم مــواد‬ ‫مخــدر و یــک عــدد تــرازوی دیجیتــال هــم کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتان در پایان با اشــاره به تحویل اشــیاء مکشــوفه‬ ‫بــه ســازمان میــراث فرهنگــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهــم هــم بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی‬ ‫شهرداری گرگان‪:‬‬ ‫انفجار منزل‬ ‫مسکونی در گرگان‬ ‫یک مصدوم برجای‬ ‫گذاشت‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫اتــش نشــانی و‬ ‫ایمنــی‬ ‫خدمــات‬ ‫شــهرداری گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬انفجــار منزل‬ ‫مســکونی در گــرگان‬ ‫یــک مصــدوم برجای‬ ‫گذاشــت‪.‬‬ ‫مهــدی قــره قاشــی‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬انفجــار یــک منــزل که کابــری تجاری‬ ‫(مغــازه) داشــت بــه اتــش نشــانی گــزارش‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن حادثــه در محلــه‬ ‫انجیــراب ‪ ۲۰‬گــرگان اتفــاق افتــاد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بالفاصلــه مامــوران اتــش نشــانی از ایســتگاه‬ ‫شــماره پنــج (واقــع در ســایت اداری) بــه محــل‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫قــره قاشــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن‬ ‫حادثــه یــک جــوان ‪ ۲۵‬ســاله مصــدوم شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن شکســتگی شیشــه هــا‪،‬‬ ‫فرورفتگــی در منــزل‪ ،‬ســوختگی ســطحی‬ ‫لــوازم اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد کــه در بررســی ای اولیــه‬ ‫مشــخص شــد کــه اســتفاده نادرســت از لــوازم‬ ‫گازســوز علــت ایــن حادثــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا واضــح اســت کــه عقــد ضمــان ‪،‬‬ ‫مســتقل از قــرارداد اصلــی اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بطــان عقــد ضمــان‪ ،‬خللــی در قــرارداد‬ ‫اصلــی ایجــاد نمیکنــد‪ .‬بلکــه طرفیــن‬ ‫قــرارداد اصلــی کــه از ایــن پــس انهــا را‬ ‫بــه جــای مضمــون لــه و مضمــون عنــه‪،‬‬ ‫بایــد متعاقدیــن یــا متعاملیــن بنامیــم‬ ‫همچنــان نســبت بــه اجــرای موضــوع‬ ‫قــرارداد ‪ ،‬میتواننــد متعهــد باقــی‬ ‫بماننــد‪ .‬بنابرایــن بطــان عقــد ضمــان‬ ‫بــر قــرارداد اصلــی تســری نخواهــد‬ ‫داشــت ‪ .‬و چــون دادگاه حقوقــی بــرای‬ ‫کشــف فســاد ‪ ،‬صالحیــت ذانــی نــدارد‬ ‫و مجــاز نیســت بــه مــاوراء قــرارداد و‬ ‫پنهــان متعاملیــن بپــردازد‪.‬‬ ‫مقاصــد‬ ‫ِ‬ ‫قبــل از ورود دادگاه کیفــری قابلیــت‬ ‫بطــان نــدارد‪ .‬امــا پــس از احــراز فســاد‬ ‫‪ ،‬توســط دادگاه کیفــری امــکان بطــان‬ ‫عقــد ضمــان در دادگاه حقوقــی فراهــم‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مضافــا درخصــوص اجبــار‬ ‫ضامــن بــه ادای دیــن و بــری الذمــه‬ ‫کــردن مضمــون عنــه توســط دادگاه‬ ‫حقوقــی ‪ ،‬بایــد گفــت مــادام کــه فســاد‬ ‫درعقــد ضمــان‪ ،‬دردادگاه کیفــری‪،‬‬ ‫منتهــی بــه صــدوررای نشــده اســت‪،‬‬ ‫چنیــن اجبــاری قاطــع و قابــل اجــراء‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫فرمانده انتظامی استان گلستان‪:‬‬ ‫کشف بیش از نیم تن موادمخدر‬ ‫با همکاری پلیس گلستان‬ ‫و سیستان و بلوچستان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان از کشــف ‪ ۵۳۰‬کیلــو‬ ‫موادمخــدر بــا همــکاری پلیــس سیســتان و بلوچســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن‬ ‫قاســمی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه با‬ ‫مــواد مخــدر اســتان پــس‬ ‫از یــک ســری اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و تخصصــی‪،‬‬ ‫موفــق بــه شناســایی ‪2‬‬ ‫نفــر از ســوداگران مــرگ‬ ‫در شهرســتان «ســراوان»‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫ارشــد‬ ‫مقــام‬ ‫ایــن‬ ‫انتظامــی بــا بیــان اینکــه طــی بررســی هــای فنــی پلیــس‬ ‫گلســتان مشــخص شــد‪ ،‬متهمــان قصــد جابه جایــی مــواد‬ ‫افیونــی بــا ‪ 2‬دســتگاه پــژو ‪ 405‬دارنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر ســراوان موفــق‬ ‫شــدند‪ ،‬قاچاقچیــان را شناســایی و پــس از تعقیــب و گریــز‬ ‫هدفمنــد‪ ،‬خــودرو انــان را متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫بازرســی از ایــن ‪ 2‬خــودرو‪ 448 ،‬کیلــو تریــاک و ‪ 82‬کیلــو‬ ‫حشــیش کــه بــه صــورت ماهرانــه ای جاســازی شــده بــود‪،‬‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور گلستان مطرح کرد‪:‬‬ ‫کاهش تصادفات منجر به فوت‬ ‫در استان‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور گلســتان در نشســت خبــری بــا اشــاره بــه‬ ‫کاهــش تعــداد تصادفــات منجــر بــه فــوت در شــهرهای اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در ‪ 9‬ماهــه ســال گذشــته ‪ 76‬فقــره تصادفــات‬ ‫فوتــی بــا ‪ 81‬نفــر جان باختــه داشــتیم کــه امســال بــا کاهــش‬ ‫‪ 24‬درصــدی در تعــداد کشته شــدگان همــراه بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی فخــری اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن مــدت ‪52‬‬ ‫فقــره تصــادف منجــر بــه فــوت در شــهرهای اســتان بــه وقــوع‬ ‫پیوســته کــه ‪ 54‬نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ‪ 14‬نفــر‬ ‫زن و ‪ 40‬نفــر مــرد هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان بیــان داشــت‪ :‬در ایــن مــدت تعــداد تصادفــات جرحــی ‪ 4‬درصــد کاهــش و‬ ‫در مقابــل تعــداد تصادفــات خســارتی یــک درصــد بیشــتر از ســال گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫فخــری تصریــح کــرد‪ 35 :‬درصــد تصادفــات بــه علــت عــدم توجــه بــه جلــو‪ 29 ،‬درصــد عــدم‬ ‫رعایــت حــق تقــدم و ‪ 36‬درصــد بخاطــر ســایر علــل بــه وقــوع پیوســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره ســن جان باختــگان در تصادفــات درون شــهری گفــت‪ 42 :‬درصــد ایــن افــراد‬ ‫دارای ‪ 15‬تــا ‪ 30‬ســال‪ 40 ،‬درصــد ‪ 30‬تــا ‪ 45‬ســال‪ 14 ،‬درصــد ‪ 46‬تــا ‪ 60‬ســال ســن و ‪ 4‬درصــد‬ ‫ســنی بــاالی ‪ 60‬تــا ‪ 75‬ســال دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان اظهــار کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال تــا کنــون ‪ 605‬هــزار و ‪ 909‬فقــره‬ ‫اعمــال قانــون راننــدگان متخلــف انجــام و ‪ 7‬هــزار و ‪ 4‬دســتگاه موتورســیلکت و ‪ 7‬هــزار و‬ ‫‪ 242‬دســتگاه خــودرو توقیــف شــده اســت‪.‬‬ ‫فخــری گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال از ‪ 170‬نفــر تســت الــکل گرفتیــم کــه ‪ 107‬مــورد مثبــت بــود‬ ‫و از ‪ 9‬نفــر نیــز تســت موادمخــدر اخــذ شــده کــه نتیجــه ‪ 6‬مــورد مثبــت اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گلســتان دومیــن اســتان از نظــر تعــداد شــماره گذاری ادوات و ماشــین االت‬ ‫کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان بــا اشــاره بــه وجــود نقــاط پرخطــر و پرتصــادف در شــهرها‬ ‫گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪ 146‬نقطــه پرخطــر در شــهرهای اســتان شناســایی شــده کــه بــه دســتگاه های‬ ‫ذیربــط بــه ویــژه شــهرداری ها اطالع رســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬دی ‪1398‬‬ ‫فرزندان خود بویژه نوجوانان و جوانان را از عواقب حمل سالح سرد اگاه کنید‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪225‬‬ ‫همه وظیفه دارند‬ ‫در برقراری امنیت‬ ‫پای کار باشند‬ ‫کشف ‪ ۴۹‬کیلوگرم مواد مخدر‬ ‫در بجنورد‬ ‫وزیــر کشــور بــا بیــان‬ ‫اینکــه خوشــبختانه‬ ‫امــروز پلیــس بــر‬ ‫تمــام نقــاط اشــرافیت‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫اطالعاتــی‬ ‫گفــت‪ :‬مشــارکت و‬ ‫همراهــی مــردم بــا‬ ‫پلیــس در ایجــاد امنیــت نقــش مهمــی‬ ‫دارد و برقــراری امنیــت تنهــا از عهــده‬ ‫یــک ســازمان بــر نمــی ایــد بنابرایــن‬ ‫همــه وظیفــه دارنــد در ایــن زمینــه پــای‬ ‫کار باشــند‪.‬‬ ‫«عبدالرضــا رحمانــی فضلــی» در‬ ‫حاشــیه ســفر بــه اســتان خراســان‬ ‫شــمالی و دیــدار بــا فرمانــده انتظامــی‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مشــارکت و همراهــی مــردم بــا پلیــس در‬ ‫ایجــاد امنیــت نقــش مهمــی دارد و برقــراری‬ ‫امنیــت تنهــا از عهــده یــک ســازمان بــر نمــی‬ ‫ایــد بنابرایــن همــه وظیفــه دارنــد در ایــن‬ ‫زمینــه پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه اغتشاشــات اخیــر در‬ ‫ســطح کشــور نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫حــوادث اخیــر نیــروی انتظامــی بــا قــدرت بــا‬ ‫هنجارشــکنان و اشــراری کــه ســعی در برهــم‬ ‫زدن نظــم عمومــی و همچنیــن تخریــب‬ ‫امــوال مــردم داشــتند‪ ،‬برخــورد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور بــه مدیریت خــوب و انجام‬ ‫بــه موقــع اقدامــات الزم بــرای برخــورد‬ ‫بــا هنجارشــکنان‪ ،‬در ایــن اســتان نیــز‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــه شــکر خــدا در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا مدیریــت‬ ‫درســت و بســیار مطلــوب فرمانــده‬ ‫انتظامــی اســتان و همچنیــن همــکاری‬ ‫ســایر نهــاد هــای امنیتــی مشــکل خاصی‬ ‫در رابطــه بــا اتفاقاتــی کــه همزمــان بــا‬ ‫اجــرای طــرح مدیریــت مصــرف ســوخت‬ ‫بــه وجــود امــد‪ ،‬نداشــتیم‪.‬‬ ‫رحمانــی فضلــی همچنیــن از تــاش‬ ‫شــبانه روزی کارکنــان ناجــا در ســطح‬ ‫کشــور خصوصــا اســتان خراســان‬ ‫شــمالی کــه ماموریــت هــای خــود را بــه‬ ‫نحــو احســن انجــام مــی دهنــد تقدیــر‬ ‫کــرد و یــاد اور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫امنیــت اجتماعــی محصــول اعتمــاد و‬ ‫مشــارکت مــردم اســت لــذا بایــد همــه‬ ‫نهادهــا در تولیــد امنیــت نقــش خــود‬ ‫را بــه خوبــی بــرای ایجــاد جامعــه رو بــه‬ ‫پیشــرفت و توســعه ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــروز درســت در زمانــی‬ ‫کــه فتنــه گــران و دشــمنان مــا در صــدد‬ ‫ضربــه زدن بــه ارمــان هــای انقــاب‬ ‫اســامی هســتند مــردم مــا بــا بصیــرت‬ ‫انقالبــی‪ ،‬صــف خــود را از اشــوبگران و‬ ‫اشــرار جــدا کــرده انــد و بــرای مقابلــه بــا‬ ‫انــان در کنــار مســئوالن ایســتاده انــد کــه‬ ‫ایــن خــود افتخــار بســیار بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور در پایــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫خوشــبختانه امــروز پلیــس بــر تمــام نقــاط‬ ‫اشــرافیت اطالعاتــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تــاش‬ ‫مجاهدانــه کارکنــان نیــروی انتظامــی مشــکل‬ ‫خــاص امنیتــی در ســطح کشــور و خصوصــا‬ ‫در ایــن اســتان نداریــم‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی از کشــف ‪۴۹‬‬ ‫کیلوگــرم تریــاک در دو عملیــات جداگانــه توســط پلیــس ایــن اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد قدرتــی گفــت‪ :‬بــا تــاش مامــوران انتظامــی ‪۲۷‬‬ ‫کیلوگــرم از ایــن مــواد مخــدر از منــزل یکــی از افــرادی کــه در امــر‬ ‫تهیــه و توزیــع و فــروش مــواد مخــدر در حاشــیه شــهر بجنــورد فعالیــت‬ ‫داشــت‪ ،‬کشــف و ضبــط شــد و یــک نفــر دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در عملیاتــی مشــترک بــا همــکاری مامــوران‬ ‫تربــت جــام مقــدار ‪ ۲۲‬کیلوگــرم تریــاک نیــز در منــزل یکــی از توزیــع‬ ‫کننــدگان مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان کشــف و ســه نفــر دســتگیر و‬ ‫یــک دســتگاه خــودرو ســواری متعلــق بــه انــان توقیــف شــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا گلستان خبرداد‬ ‫برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‬ ‫اشخاص در صدر جرائم سایبری گلستان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫انتظامــی‬ ‫فرماندهــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬برداشــت‬ ‫غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫بانکــی اشــخاص‪ ،‬در‬ ‫صــدر جرائــم ســایبری‬ ‫گلســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا‬ ‫متاســفانه‬ ‫اظهارکــرد‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا شــاهد ایــن‬ ‫هســتیم کــه پیامکــی بــه‬ ‫مشــترکان تلفــن همــراه‬ ‫ارســال مــی شـــود و اعالم‬ ‫مــی کننــد «مشــتری‬ ‫گرامــی بانــک‪ ، ...‬رمــز‬ ‫دوم ثابــت شــما‪ ،‬تــا‬ ‫مــدت ‪ ۲۴‬ســاعت اینــده‬ ‫غـــیرفعال می شــود‪ ،‬هـــم اکنون بـــرای فعالســازی رمـــز دوم یـــک‬ ‫بـــار مصـــرف یــا پویــای خودتــان‪ ،‬در لینــک معرفــی شــده ذیــل‬ ‫پیامــک‪ ،‬اقـــدام کنیــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چنیــن پیامــک هــا اصــا معتـــبر نیســتند و از ســوی‬ ‫برخــی افــراد ســودجو‪ ،‬بــا هویــت هــای ناشــناس و بــا ســـرشماره‬ ‫هــای مختلــف و صرفــا ُ بــا هــدف بــه ســرقت بــردن موجــودی‬ ‫حســاب بانکــی دارنــدگان کارت بانکــی ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫پرســا تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان بــه هیــج عنــوان بــه چنیــن‬ ‫پیامــک هــا اعتمــاد نکننــد و تحــت هیــچ شــرایطی‪ ،‬وارد صفحــات‬ ‫و لینــک هــای معرفــی شــده در ذیــل ان پیامــک نشــوند چــرا کــه‬ ‫در صــورت ورود بــه ایــن صفحــات و درج اطالعــات بانکــی و رمــز‬ ‫عبــور در ان صفحــه‪ ،‬قطعــا قربانــی فیشــینگ و یــا صفحــات‬ ‫جعلــی خواهنــد شــد و بالفاصلــه از حســاب انهــا برداشــت غیــر‬ ‫مجــاز صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه از ابتــدای دی مــاه ســال جــاری‬ ‫اســتفاده از رمــز دوم یکبــار مصــرف بجــای رمــز دوم ثابــت‪ ،‬جهــت‬ ‫انجــام تراکنــش هــای غیــر حضــوری در دســتور کار همــه بانــک هــا قــرار‬ ‫گرفتــه‪ ،‬لـــذا توصیــه مــی کنیــم مشــتریان بانکــی کــه از خدمــات بانکــداری‬ ‫الکترونیــک و بصــورت غیــر حضــوری اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬در ایــن فرصــت‬ ‫باقیمانــده ســریعا بــه شــعب بانــک هــای مربوطــه و یــا بــه وب ســایت‬ ‫هــای رســمی و معتبــر بانــک هــا مراجعــه کننــد و نســبت بــه فعالســازی‬ ‫رمــز دوم یکبــار مصــرف خودشــون اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫پرســا گفــت‪ :‬برداشــت غیــر مجــاز از حســاب بانکــی اشــخاص‪ ،‬در‬ ‫صــدر جرائــم ســایبری اســتان قــرار دارد و شــهروندان بایــد بــرای‬ ‫جلوگیــری از ایــن امــر رمــز پویایــی خــود را فعــال کننــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪225‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬ذلــت ‪ -‬تــورم ‪ -‬دارو ‪ -2.‬ارامــش ‪ -‬امــر بــه خاموشــی ‪ -‬مســافر‬ ‫ســرزمین عجایــب‪ -3.‬رود مصــر ‪ -‬قــدم گذاشــتن بــرای کاری ‪-‬‬ ‫فرمانروایــی‪ -4.‬فریفتگــی ‪ -‬بــی کــس ‪ -‬محــل ذخیــره کاال‬ ‫‪ -5‬عضو تنفسی ‪ -‬امر به رفتن ‪ -‬موی گردن شیر ‪ -‬نیرنگباز‬ ‫‪ -6‬نمایش غم انگیز و خنده اور ‪ -‬استعمال ‪ -‬منفک‬ ‫‪ -7‬اگاه باش ‪ -‬ضمیر انگلیسی ‪ -‬نوعی اتومبیل کره ای ‪ -‬دیوار‬ ‫‪ -8‬ستایشــگر ‪ -‬موثــر‪ -9.‬بزرگ تــر ‪ -‬چیــن و چــروک پوســت ‪ -‬عــود‬ ‫ مــاده بیهوشــی‪.‬‬‫‪ -10‬کیف حمام ‪ -‬لنگه به لنگه ‪ -‬همدم‬ ‫‪ -11‬لبریــز ‪ -‬ســگ انگلیســی ‪ -‬جنــس‬ ‫مذکــر ‪ -‬زیرکــی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -12‬طینــت و سرشــت ‪ -‬ســمت چــپ‬ ‫‪1‬‬ ‫ رایحــه‪ -13.‬مرطــوب ‪ -‬تــا زمانــی کــه‬‫ گزنــده خزنــده‪ -14.‬واحــد پــول چیــن ‪-‬‬‫‪2‬‬ ‫پیالــه ‪ -‬روشــندل‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -15‬بــاغ شــداد ‪ -‬از پــای درامــده ‪-‬‬ ‫خو ش گــو ا رب‬ ‫‪4‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬از عوامل اقتصادی درون جامعه‬ ‫ از کشــورهای اروپایــی کــه کاالهــای‬‫چرمــی و ســرامیک از عمده تریــن‬ ‫صــادرات ایــن کشــور اســت‬ ‫‪ -2‬خوش منظر ‪ -‬استراتژی ‪ -‬مورچه‬ ‫‪ -3‬یکــم ‪ -‬عضــوی از پــا ‪ -‬پشــت ‪-‬‬ ‫خدمتگــزاران‬ ‫‪ -4‬رفــوزه ‪ -‬یــارگان ورزشــی ‪ -‬ازاد مرد‬ ‫کربال ‪ -‬خشــمگین‬ ‫‪ -5‬تنهــا ‪ -‬مخفــف شــاد ‪ -‬الســتیک‬ ‫ا تو مبیــل‬ ‫‪ -6‬گریبــان ‪ -‬شیمیســت قدیــم ‪-‬‬ ‫ویتامیــن خونــی‬ ‫‪ -7‬متمــول و ثروتمنــد ‪ -‬محــل ورود‬ ‫‪ -‬اشــاره بــه دور‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -8‬ازاد ‪ -‬گل سرخ ‪ -‬از فلزات اساسی در بازار اقتصاد‬ ‫جهانی ‪ -‬شیر‬ ‫‪ -9‬اشاره ‪ -‬مخفف بود که ‪ -‬نان خرد کرده در ابگوشت‬ ‫‪ -10‬دور دهان ‪ -‬فنای مطلق ‪ -‬دیدنی ارتش‬ ‫‪ -11‬برقرار ‪ -‬فیلسوف ‪ -‬پایین کوه‬ ‫‪ -12‬ارزوها ‪ -‬پادگانی در تهران ‪ -‬محبت ‪ -‬رایحه‬ ‫‪ -13‬مهم ترین مبحث در بازار ارز ‪ -‬اب بند ‪ -‬صدا ‪-‬‬ ‫گوسفند ماده‬ ‫‪ -14‬احمق ‪ -‬طلب کردن ‪ -‬موسس‬ ‫‪ -15‬توسعه طلبی ‪ -‬غذاخوری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬مختومقلی فراغی ‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 25‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کسب وکار‬ ‫مدیرکل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫شــب یَلــدا یــا شــب چلّــه یکــی از کهن تریــن جشــن هــای ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن جشــن‪ ،‬طــی شــدن بلندتریــن شــب ســال و بــه دنبــال ان بلندتــر‬ ‫شــدن طــول روزهــا در نیمکــره شــمالی‪ ،‬کــه مصــادف بــا انقــاب اســامی‬ ‫«چلّــه» اســت‪،‬‬ ‫اســت‪ ،‬گرامــی داشــته می شــود‪ .‬نــام دیگــر ایــن شــب ِ‬ ‫زیــرا برگــزاری ایــن جشــن‪ ،‬یــک اییــن ایرانی اســت‪.‬‬ ‫یلــدا بــه زمــان بیــن غــروب افتــاب از (‪ ۳۰‬اذر اخریــن روز پاییــز تــا‬ ‫طلــوع افتــاب در اول مــاه دی )نخســتین روز زمســتان گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫خانواده هــای ایرانــی در شــب یلــدا‪ ،‬معمــوال ً شــامی فاخــر و همچنیــن‬ ‫انــواع میوه هــا و رایج تــر از همــه هندوانــه و انــار را مهیــا و دور هــم ســرو‬ ‫می کننــد‪ .‬پــس از ســرو تنقــات‪ ،‬شــاهنامه خوانی‪ ،‬قصه گویــی بــزرگان‬ ‫خانــواده بــرای دیگــر اعضــای فامیــل و همچنیــن فال گیــری بــا دیــوان‬ ‫حافــظ رایــج اســت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مردم گلستان‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫ریال از نمایشگاه کتاب‬ ‫خرید کردند‬ ‫کسی سیاهه مرگ های معدن البالغ اسفراین را خواهد بست؟‬ ‫ریــزش چندمیــن بــاره تونل هــای حفــر شــده معــدن ســرب و‬ ‫روی البــاغ اســفراین در روز گذشــته کــه بــه مــرگ یکــی دیگــر‬ ‫از برداشــت کنندگان غیرمجــاز از ذخایــر معدنــی ان انجامیــد‪،‬‬ ‫هم اکنــون بــه خبــر اول فضــای مجــازی و رســانه های اســتان‬ ‫خراســان شــمالی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ریــزش معــدن ســرب و روی البــاغ اســفراین روز گذشــته بــرای‬ ‫هفتمیــن بــار در ســال جــاری رخ داد کــه یــک نفــر کشــته داشــت‬ ‫و بدیــن ترتیــب شــمار جانباختــگان ایــن معــدن بــه ‪ ۶‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫مردمانــی کــه بــرای فــرار از ســختی معیشــت و اوردن نــان بــر‬ ‫ســر ســفره‪ ،‬جــان خــود را بــر کــف دســت گرفتــه و بــه معــدن‬ ‫ممنوعــه روی مــی اورنــد‪ ،‬امــا دریــغ از اینکــه دیگــر نــه نانــی بــه‬ ‫ســفره بــر مــی گــردد و نــه نــان اور‪.‬‬ ‫فقــط در مــاه جــاری‪ ،‬ســه حادثــه در فاصلــه کمتــر از ‪ ۱۰‬روز از یکدیگــر‬ ‫در ایــن معــدن بــر اثــر ریــزش تونــل هــای دســتی حفــر شــده از ســوی‬ ‫برداشــت کننــدگان غیرمجــاز‪ ،‬رخ داده و هــر ســه موجــب جــان باختــن‬ ‫یــا مصدومیــت شــماری از افــراد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســخت گــذر‪ ،‬کوهســتانی و بــرف گیــر بــودن مســیر معــدن‬ ‫البــاغ کــه در منطقــه ای بــه همیــن نــام در پــارک ملــی ســاریگل‬ ‫واقــع اســت‪ ،‬کار امدادرســانی زمینــی بــه حادثــه دیــدگان ایــن‬ ‫منطقــه را تقریبــا ناممکــن کــرده و موفقیــت امــداد هوایــی نیــز‬ ‫بــه دالیلــی همچــون دوری مســافت‪ ،‬زمــان کــم پــرواز‪ ،‬وقــوع‬ ‫حادثــه در شــب و شــرایط جــوی نامســاعد مطلــوب نبــوده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه شــورای تامیــن شهرســتان اســفراین از ابتــدای امســال‬ ‫ســعی کــرد تــا بــا پاکســازی ایــن منطقــه از دالالن‪ ،‬برخــورد بــا‬ ‫ســودجویان و ایجــاد ایســت و بازرســی مبــادی ورودی بــه ایــن‬ ‫منطقــه را کنتــرل کنــد امــا بــه گفتــه مســووالن اســتانی‪ ،‬گســتره‬ ‫زیــاد منطقــه‪ ،‬حفاظــت کامــل از ان را مشــکل کــرده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه انتظــار مــی رفــت بــا شــروع فصــل ســرما و بــارش هــا تــردد‬ ‫در منطقــه البــاغ کاهــش یابــد امــا هنــوز اهالــی محلــی بــه ایــن معــدن‬ ‫تــردد دارنــد و برداشــت هــای غیــر اصولــی از ایــن معــدن توســط اهالــی‬ ‫ایــن مناطــق ســبب حــوادث ناگــواری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا افزایــش حــوادث و شــمار جانباختــگان معــدن البــاغ درمــاه‬ ‫هــای اخیــر شــورای تامیــن شهرســتان مصــوب کــرد تــا صنعــت و‬ ‫معــدن خراســان شــمالی تونلهــای حفــر شــده در ایــن منطقــه را‬ ‫بــرای جلوگیــری از تکــرار حــوادث تخریــب کنــد امــا بــا اجرایــی‬ ‫نشــدن ایــن مصوبــه از ســوی صنعــت و معــدن دادســتان‬ ‫شهرســتان اســفرین علیــه محیــط زیســت و صنعــت ومعــدن‬ ‫اعــام جــرم کــرد‪.‬‬ ‫واکنــش هــا بــه افزایــش شــمار کشــته شــدگان در معــدن البــاغ بــا‬ ‫انتقــاد تنــد امــام جمعــه اســفراین بــه حــل نشــدن ایــن مشــکل از ســوی‬ ‫مســئوالن و مهلــت یــک ماهــه رییــس دادگســتری خراســان شــمالی بــه‬ ‫مســووالن ادارات صمــت و محیــط زیســت بــرای رفــع نقــاط حادثــه خیــز‬ ‫ایــن معــدن و تخریــب تونــل هــا‪ ،‬ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫شــماری از مــردم اســفراین بــا گالیــه از ســاماندهی نشــدن معــدن‬ ‫البــاغ گفتنــد‪ :‬برخــورد بــا کارگــران و برداشــت کننــدگان کــم بضاعــت‬ ‫چــاره کار نیســت زیراکــه انــان از روی ناچــاری و ســختی معیشــت بــه‬ ‫ایــن کار تــن مــی دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از اهالــی روســتای همجــوار ایــن معــدن گفــت‪ :‬فشــار‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬بیــکاری و ســختی معیشــت مــردم را مجبــور بــه‬ ‫کردکــوی یکــی از زیباتریــن شــهرهای اســتان‬ ‫گلســتان اســت کــه بــه دلیــل داشــتن اثــار تاریخــی‬ ‫و طبیعــت سرســبز طرفــداران زیــادی دارد و یکــی از‬ ‫هدف هــای گردشــگری محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در غــرب اســتان گلســتان واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن شــهر مرکــز شهرســتان‬ ‫کردکــوی بــوده و در ‪ ۲۹‬کیلومتــری گــرگان‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬جمعیــت شــهر کردکــوی‬ ‫در سرشــماری ســال ‪ ۱۳۹۰‬خورشــیدی برابــر بــا‬ ‫‪ ۳۸۲۴۶‬نفــر بــوده اســت‪ .‬زبــان محلــی مــردم‬ ‫ایــن شهرســتان مازندرانــی اســت‪ .‬کردکــوی‬ ‫در ارتفــاع ‪ ۳۵۰۰‬متــری از ســطح دریــا واقــع‬ ‫شــده و یکــی از شــهرهای گردشــگر پســند و از‬ ‫معروف تریــن جاهــای دیدنــی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫جاذبه های گردشگری‬ ‫کردکوی‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫دو شنبــه ‪ 02‬دی ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫حضــور در ایــن منطقــه خطرنــاک کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی کــه خــود را علــی محمدنیــا معرفــی کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬ســود اصلــی‬ ‫ایــن معــدن را دالالن دانــه درشــتی مــی گیرنــد ایــن درحالــی اســت کــه‬ ‫کارگــران کولبــر ایــن معــدن ســختی کار را بــه جــان مــی خرنــد و ســنگ‬ ‫هــای درشــت و ریــز را از بــاالی کــوه بــه پاییــن حمــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر کارگــر در گــذر از مســیر معــدن پــر خطــر البــاغ‬ ‫تنهــا بــار اندکــی را مــی توانــد جــا بــه جــا کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬چــرا نبایــد عوایــد حاصلــه از ایــن معــدن بــه مــردم‬ ‫منطقــه کــه هــم اکنــون بــا مشــکالت اقتصــادی فــراوان دســت و‬ ‫پنجــه نــرم مــی کننــد برســد و عــده ای ســودجو در حاشــیه امــن از‬ ‫زحمــت کارگــران بهــره فراوانــی ببرنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اهالــی ایــن منطقــه گفــت‪ :‬ســود اصلــی ایــن‬ ‫معــدن نصیــب دالالن‪ ،‬واســطه هــا یــا کارخانجــات مــی شــود‬ ‫امــا از کارگــران بــه عنــوان قاچاقچــی و متخلــف یــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــه شــرط درج نشــدن نامــش در گــزارش گفــت‪ :‬بســیاری‬ ‫از کســانی در مــاه هــای گذشــته بــه صــورت کوله بــری اقــدام بــه‬ ‫حمــل ســنگ معــدن ســرب کــرده انــد‪ ،‬دچــار زخــم هــای زیــاد در‬ ‫بــدن یــا بــه بیمــاری مبتــا شــده انــد ولــی از تــرس پیامدهــای‬ ‫برخوردهــای امنیتــی و قضایــی ســکوت اختیــار کــرده انــد‪.‬‬ ‫در همیــن حــال فرمانــدار اســفرین بــا تشــریح اخریــن اقدامــات انجــام‬ ‫شــده و مصوبــات شــورای تامیــن اســتان بــرای ســاماندهی معــدن‬ ‫البــاغ و جلوگیــری از تکــرار حــوادث درایــن منطقــه‪ ،‬خبــر از انعقــاد‬ ‫قــرارداد ســازمان توســعه و نوســازی صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) بــا‬ ‫یــک تیــم حفاظتــی زیــر مجموعــه نیــروی انتظامــی بــرای حفاظــت کامــل‬ ‫از معــدن البــاغ ایــن شهرســتان را داد‪.‬‬ ‫طاهــر رســتمی افــزود‪ :‬در نشســت شــورای تامیــن خراســان‬ ‫شــمالی قــرار شــد بــراوردی از میــزان هزینــه تامیــن نیــروی‬ ‫حفاظــت بــرای معــدن البــاغ از ســوی فرمانــده نیــروی انتظامــی‬ ‫اســتان انجــام و بــه شــرکت ایمیــدور اعــام شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بدیــن ترتیــب تیــم حفاظتــی از ســه هفتــه اینــده کار‬ ‫محافظــت از محــدوده معــدن البــاغ را تــا پایــان زمــان مطالعــه‬ ‫و اکتشــافات اولیــه انجــام خواهــد داد امــا تــا زمــان حضــور تیــم‬ ‫حفاظتــی‪ ،‬کار حفاظــت از ایــن منطقــه بــر‬ ‫اســاس مصوبــات پیشــین شــورای تامیــن‬ ‫بــه طــور مشــترک بــر عهــده ادارات محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬منابــع طبیعــی و نیــروی انتظامــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رســتمی بــا بیــان اینکــه تاکنــون‪ ،‬کار مطالعــه و‬ ‫اکتشــاف اولیــه بــه علــت ســردی هــوا و نامســاعد‬ ‫بــودن شــرایط منطقــه البــاغ هنــوز از ســوی‬ ‫ایمیــدرو اغــاز نشــده اســت گفــت‪ :‬اولویــت مــا‬ ‫اکنــون بحــث حفاظــت اســت و بــا مســاعد شــدن‬ ‫هــوا در ایــن منطقــه کار مطالعــه و اکتشــاف اولیــه‬ ‫در ایــن منطقــه اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پاســخ ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان در بــاره علــت اجرایــی‬ ‫نشــدن تخریــب تونــل هــای حفــر شــده در‬ ‫معــدن البــاغ و ناتوانــی ایــن ســازمان از‬ ‫انجــام ایــن کار افــزود‪ :‬بــرای پیگیــری ایــن‬ ‫اب و هــوای معتــدل کردکــوی در تابســتان‬ ‫و جنگل هــای انبــوه ان کــه تــا ارتفــاع ‪ ۴۰۰‬متــری‬ ‫را پوشــانده انــد‪ ،‬زمین هــای کشــاورزی شــهر و‬ ‫چمن زارهــا و جاهــای دیدنــی مثــل رود و ابشــار و‪،...‬‬ ‫جــزو مکان هــای زیبــا و جاهایــی اســت کــه بایــد بــه‬ ‫ان ســفر کــرد و از نزدیــک ان را دیــد‪.‬‬ ‫شــهر کردکــوی دارای اثــار تاریخــی و گردشــگری‬ ‫بســیاری اســت بــه همیــن ســبب یکــی از روســتاهای‬ ‫هــدف گردشــگری نیــز شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫نــام بــردن از دیدنی هــای کردکــوی بــه طــور‬ ‫کامــل در یــک نوشــتار امــکان پذیــر نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬ایــن دیدنی هــا اماکــن مذهبــی‪،‬‬ ‫جاذبه هــای طبیعــی و اثــار باســتانی متعــددی‬ ‫را دربــر می گیرنــد‪ .‬از اماکــن مذهبــی شــهر‬ ‫کردکــوی نیــز متعــدد هســتند‪ .‬می تــوان گفــت‬ ‫در حــدود ‪ ۵‬امامــزاده در شــهر کردکــوی واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬از اثــار باســتانی ایــن شــهر هــم‬ ‫می تــوان میــل رادکان‪ ،‬دیــوار و شــهر تمیشــه را‬ ‫نــام بــرد‪ .‬از جاذبه هــای طبیعــی کردکــوی هــم‬ ‫مشــکل‪ ،‬دوبــاره بــا رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان مکاتبــه شــده اســت تــا از طریــق ایمیــدرو ایــن موضــوع‬ ‫پیگیــری و تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫از ســویی ‪ ۲۷‬اذر نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی از نشســت بــا وزیــر صمــت دربــاره معــدن البــاغ خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و وقــوع حــوادث زیــاد‬ ‫در ایــن معــدن وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن تجــارت دســتور اغــاز‬ ‫عملیــات اکتشــاف در معــدن البــاغ را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫هــادی قوامــی افــزود‪ :‬دســتور فــوری وزیــر صمــت بــرای شــتاب‬ ‫گرفتــن کارهــا درایــن معــدن صــادر شــده و کار حفاظــت از‬ ‫منطقــه نیــز همزمــان از ســوی ایمیــدرو انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از پایــان عملیــات اکتشــاف اولیــه در معــدن‬ ‫البــاغ‪ ،‬ایــن معــدن بــه مــردم واگــذار مــی شــود تــا برداشــت‬ ‫رســمی از ان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه نماینــدگان ارشــد ســه قــوه در اســتان در تــاش‬ ‫هســتند تــا بــا حمایــت قضایــی و اجرایــی و رایزنــی هــا گســترده‬ ‫در ایــن موضــوع بــا مســئوالن کشــوری هــر چــه زودتــر حفاظــت‬ ‫کامــل از ایــن منطقــه و اکتشــاف اولیــه در معــدن البــاغ‬ ‫اســفراین برقــرار شــود‪ ،‬بایــد منتظــر مانــد و دیــد ایــا خشــم‬ ‫معــدن البــاغ پــس از مدتهــا فروکــش مــی کنــد و ایــن منطقــه‬ ‫روی ارامــش را خواهــد دیــد‪.‬‬ ‫معــدن البــاغ اســفراین در ارتفاعــات ســخت گــذر البــاغ و‬ ‫در محــدوده پــارک ملــی ســاریگل واقــع در شــمال شــرق ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از ایــن معــدن ســرب و روی‪ ،‬کــه در منطقــه‬ ‫ای بــا همیــن نــام واقــع اســت‪ ،‬از ابتــدای امســال بــا هجــوم‬ ‫ســودجویان بــه ایــن منطقــه همــراه شــد کــه بــا ورود شــورای‬ ‫تامیــن خراســان شــمالی در اواخــر اردیبهشــت مــاه‪ ،‬ایــن ناحیــه‬ ‫از حضــور ســودجویان پاکســازی شــد ولــی اینــک پــس از گذشــت‬ ‫چنــد مــاه بــا حضــور مجــدد برخــی افــراد محلــی و غیرمحلــی‪،‬‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از ایــن معــدن مجــددا افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫واقــع شــدن ایــن معــدن در منطقــه حفاظــت شــده زیســت‬ ‫محیطــی ســاریگل‪ ،‬موجــب شــده تــا ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی تــا کنــون در ثبــت ان نــاکام بمانــد ولــی‬ ‫بــه تازگــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مجــوز مطالعــات و‬ ‫اکتشــافات اولیــه بــر روی ایــن منطقــه معدنــی را بــرای ایمیــدرو‬ ‫صــادر کــرده اســت‪ /.‬ایرنــا‬ ‫می تــوان بــه منطقــه حفاظــت شــده جهــان نمــا‪،‬‬ ‫دهکــده ییالقــی درازنــو‪ ،‬ابشــار شــادان اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬در ادامــه بــه تعــدادی از ایــن جاذبه هــا‬ ‫بیشــتر می پردازیــم‪.‬‬ ‫میل رادکان‬ ‫میــل رادکان را می تــوان مهم تریــن و‬ ‫اصلی تریــن جاذبــه گردشــگری کردکــوی‬ ‫دانســت بــه طــوری کــه می تــوان ان را نمــاد‬ ‫ایــن شهرســتان هــم بــه شــمار اورد‪ .‬گنبــد‬ ‫رادکان در ‪ ۴۲‬کیلومتــری جنــوب کردکــوی و‬ ‫‪۵۴‬کیلومتــری جنــوب غــرب گــرگان قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن گنبــد از دوردسـت ها نیــز مشــخص‬ ‫اســت و بــرای مســافران ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫گنبــدی کــه در زیــرش کتیبـه ای اســت کــه تاریــخ‬ ‫ســاخت ان بــه ‪ ۴۰۷‬قمــری می رســد‪ ،‬قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دیوار تمیشه‬ ‫دیــوار تمیشــه بــه طــول تقریبــی ‪ ۱۲‬کیلومتــر‬ ‫در جهــت شــمال‪ -‬جنــوب از دامنه هــای شــمالی‬ ‫سلســله جبــال البــرز شــروع شــده و بــه خلیــج‬ ‫گــرگان منتهــی می شــود‪ .‬موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫ان در ‪ ۱۳‬کیلومتــری شــهر کردکــوی و حــدود‪۱۰‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب خلیــج گــرگان اســت‪ .‬بــه‬ ‫عقیــده باستان شناســان در طــول دیــوار‬ ‫تمیشــه‪ ،‬اتاقک هایــی چوبــی بــه عنــوان بــرج‬ ‫نگهبانــی و محــل اســتراحت ســربازان ساســانی‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬ساســانیان دیــوار تاریخــی‬ ‫تمیشــه را کــه باستان شناســان ان را ادامــه‬ ‫دیــوار تاریخــی گــرگان می داننــد در اواخــر قــرن‬ ‫پنجــم و ششــم میــادی بــرای جلوگیــری از‬ ‫هجــوم هپتالیــان ســاخته بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گلســتان گفــت کــه مــردم ایــن اســتان از‬ ‫ســیزدهمین نمایشــگاه سراســری کتــاب‬ ‫کــه از ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۲۹‬اذر در محــل دایمــی‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی در گــرگان‬ ‫دایــر شــده بــود ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال کتــاب‬ ‫خر یدنــد‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری اظهــار کــرد‪ :‬خریــد کتــاب‬ ‫از نمایشــگاه کتــاب امســال نســبت بــه‬ ‫نمایشــگاه ســال قبــل‪ ،‬پنــج میلیــارد ریــال‬ ‫بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ایــن نمایشــگاه نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۶۰‬هــزار نفــر از اهالــی فرهنــگ و‬ ‫کتایخوانــی دیــدن کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ‪ ۷۳‬هــزار و ‪ ۹۷۰‬جلــد‬ ‫کتــاب در ‪ ۲۶۰‬غرفــه کتــاب بــا موضوعــات‬ ‫مختلــف فرهنگــی‪ ،‬هنــر‪ ،‬دانشــگاهی‪،‬‬ ‫زبــان‪ ،‬کمــک اموزشــی‪ ،‬علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫عمومــی‪ ،‬کشــاورزی و کــودک و نوجــوان‬ ‫ارایــه شــد‪.‬‬ ‫امســال بــرای ایــن نمایشــگاه ‪ ۸‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــن خریــد کتــاب پیش بینــی شــده‬ ‫بــود کــه در محــل نمایشــگاه بــا ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫تخفیــف بــه عالقمنــدان ارایــه شــد و‬ ‫ناشــران هــم ملــزم بــه ارایــه تخفیــف‬ ‫حداقــل ‪ ۱۰‬درصــدی بــه خریــداران بودنــد‪.‬‬ ‫حداکثــر مبلــغ بــن کتــاب بــرای دارنــدگان‬ ‫مــدرک دیپلــم یــک میلیــون ریــال و مــدارک‬ ‫تحصیلــی باالتــر یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال بــود‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‬ ‫خبرداد‪:‬‬ ‫دستگیری اعضای باند‬ ‫تجاوز به عنف در گرگان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از شناســایی‬ ‫و دســتگیری اعضــای بانــد متجــاوزان بــه عنــف‬ ‫در گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان اظهارکــرد‪ :‬اعضــای بانــد‬ ‫متجــاوزان بــه عنــف در گــرگان شناســایی و‬ ‫دســتگیری شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعضــای ایــن بانــد در پوشــش‬ ‫مســافرکش دســت بــه ایــن اقــدام مجرمانــه‬ ‫مــی زدنــد و از اعمــال شــنیع خــود فیلــم مــی‬ ‫گرفتنــد و قربانیــان را تهدیــد مــی کردنــد در‬ ‫صــورت شــکایت‪ ،‬فیلــم را در فضــای مجــازی‬ ‫پخــش مــی کننــد‪.‬‬ ‫هاشــمیان دربــاره روش کار ایــن باند هشــت‬ ‫نفــره گفــت‪ :‬دو نفــر از اعضــای بانــد یکــی بــه‬ ‫عنــوان راننــده و دیگــری بــه عنــوان مســافر در‬ ‫صندلــی جلــوی خــودرو پرایــد بــا شیشــه هــای‬ ‫دودی می نشســتند و در محل های شــلوغ و‬ ‫پــر رفــت و امــد شــهر گــرگان‪ ،‬زنــان و دختــران‬ ‫تنهــا را ســوار مــی کردنــد و بــا تهدیــد چاقــو‪،‬‬ ‫قربانیــان را بــه مخفیــگاه خــود در یکــی از‬ ‫شــهرهای اطــراف گــرگان مــی بردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫نخســتین شــکایت از اعضــای ایــن بانــد‬ ‫مــرداد امســال زمانــی در دادگســتری ثبــت‬ ‫شــد کــه یکــی از قربانیــان‪ ،‬شــجاعت بــه‬ ‫خــرج داد و بــا طــرح شــکایت ســبب تشــکیل‬ ‫ایــن پرونــده شــد‪.‬‬ ‫هاشــمیان بــا بیــان اینکــه طــی مــدت کوتاهــی‬ ‫دو قربانــی دیگــر هــم کــه بــا ایــن روش‪ ،‬گرفتــار‬ ‫شــده بودنــد شــکایت کردنــد گفــت‪ :‬همیــن امــر‬ ‫قاضــی پرونــده را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه پــای‬ ‫یــک بانــد تبهــکار درمیــان اســت و بــه صــورت‬ ‫ویــژه کار تحقیقــات و بررســی شــواهد و مــدارک‬ ‫را اغــاز کــرد و در مــدت کوتاهــی اعضــای ایــن‬ ‫بانــد شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬اعضای‬ ‫ایــن بانــد هشــت نفــر هســتند کــه هفــت‬ ‫نفرشــان دســتگیر شــده و یــک نفــر دیگــر تحــت‬ ‫تعقیــب اســت‪.‬‬ ‫هاشــمیان بــا بیــان اینکــه احتمــاال ً تعــداد‬ ‫قربانیــان ایــن بانــد تبهــکار بیشــتر هســتند‬ ‫گفــت‪ :‬افــراد اســیب دیــده از ایــن بانــد بــرای‬ ‫طــرح شــکایت بــه شــعبه دو کیفــری یــک اســتان‬ ‫بــه نشــانی گــرگان‪ ،‬بلــوار شــهید کالنتــری (بلــوار‬ ‫کمربنــدی)‪ ،‬خیابــان دانشــجو‪ ،‬دادگســتری کل‬ ‫اســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه رســیدگی بــه پرونــده اعضــای‬ ‫ایــن بانــد شــیطانی را دو قاضــی پیشکســوت‬ ‫و توانمنــد اســتان بــر عهــده دارنــد گفــت‪ :‬در‬ ‫کوتاهتریــن زمــان اعضــای ایــن بانــد بــه ســزای‬ ‫اعمــال شــنیع خــود مــی رســند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!