روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 224 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 224

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 224

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 224

‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫چهارشنبــه ‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫پیام رهبرانقالب به بیست‬ ‫و هشتمین اجالس سراسری نماز‬ ‫ بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫در میــان نعمت هــای بــزرگ الهــی کــه هیــچ‬ ‫کــس قــادر بــر شــمارش انهــا نیســت ‪ ،‬برخــی‬ ‫برجســتگی های نمایانــی دارنــد کــه اهــل تامــل را بــه‬ ‫شــگفتی می رســاند ‪ ،‬و از جملــه جذاب ترین هــای‬ ‫ایــن نعــم شگفتی ســاز‪ ،‬نمــاز اســت‪.‬‬ ‫ترکیــب اذکار نمــاز‪ ،‬ترکیــب حــرکات نمــاز‪،‬‬ ‫ترتیــب اوقــات نمازهــای واجــب و مســتحب ‪،‬‬ ‫تاکیــد بــر تمرکــز و حضــور قلــب در ان ‪ ،‬تاکیــد‬ ‫بــر مســجدی کــردن ان‪ ،‬تاکیــد بــر جمعــی کــردن‬ ‫ان‪ ،‬الــزام پاکیزگــی در ان‪ ،‬هــم در تن و پوشــش‬ ‫بــا دور کــردن نجاســت ‪ ،‬و هــم در دل و روح بــا‬ ‫غســل و وضــو ‪ ،‬الــزام بــه روی اوردن ان از هــر‬ ‫نقطــه جهــان بــه یــک کانــون مرکــزی ـ کعبــه‬ ‫شــریف و بســی نــکات و نقــاط ظریــف و دقیــق و پــر‬ ‫مضمــون در ایــن فریض ـه ی ممتــاز و یکت ـا ‪ ،‬ادمــی را در‬ ‫برابــر ایــن پدی ـ ده ی الهــی خیــره و مبهــوت می کنــد‪.‬‬ ‫خداونــد ایــن نعمــت بــزرگ را بــه مــا هدیــه‬ ‫فرمــوده اســت ‪ .‬بــا ان می توانیــم جــان خــود را‬ ‫پاالیــش کنیــم ‪ ،‬می توانیــم خــود را از گناهــان‬ ‫دور کنیــم ‪ ،‬می توانیــم ارتباطــات بشــری را در‬ ‫جامعــه ی خــود ‪ ،‬برخــوردار از معنویــت کنیــم و‬ ‫بدیــن وســیله ‪ ،‬امــن و ســامت روانــی و رهائــی‬ ‫از چالش هــای ســتیز گرانه ‪ ،‬و بهجــت و نشــاط را‬ ‫نصیــب ان ســازیم ‪.‬‬ ‫ایــن هدیــه به صورت فریضــه و تکلیف در امده‬ ‫اســت تــا دســت کـم ‪ ،‬جامعــه از حداقل هــای ان‬ ‫محــروم نمانــد ‪ .‬هدیه ئــی بــا ایــن وزن عظیــم و‬ ‫متقابــا بــا کمتریــن هزینــه مالــی و وقت حقیقتا‬ ‫در خــور ســپاس پایان ناپذیرما ســت‪.‬‬ ‫حضــار محتــرم ! مــا هــم در ادای ایــن شــکر واجـب ‪،‬‬ ‫قاصــر یــا مقصریم ‪.‬کارهــای زیــادی بایــد بشــود‬ ‫کــه امیــدوارم عالــم مجاهــد جنــاب حجه االســام‬ ‫قرائتــی مــا همــه را بــه ان متذکــر گردنــد‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمه الله‬ ‫سید علی خامنه ای‬ ‫‪20‬اذرماه‪1398/‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 24‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫روز جهانی دفاع از حقوق حیوانات هم گذشت؛‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مردم در اجرای طرح‬ ‫کاداستر شرکت داشتند‬ ‫پای لنگان دولت در تصویب الیحه حمایت‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫نگرانی از تکرار قصور پزشکی؛‬ ‫فاصله زیادی بین دانشگاهیان‬ ‫و صنعتگران وجود دارد‬ ‫جراحی عمومی در صدر‬ ‫‪4‬‬ ‫امار قصور پزشکی گلستان‬ ‫دستگاه قضا تصمیم جدی‬ ‫برای برخورد با مفسدان‬ ‫اقتصادی دارد‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫فضای مجازی نمی تواند‬ ‫جایگزین کتاب و روزنامه شود‬ ‫‪8‬‬ ‫یک بام و دوهوای سیزدهمین نمایشگاه کتاب گلستان‬ ‫گلســتان در حالــی ســیزدهمین نمایشــگاه‬ ‫کتــاب و چهارصــد و دومیــن نمایشــگاه‬ ‫اســتانی را بــا حضــور ‪ 550‬ناشــر اســتانی‬ ‫و کشــوری در محــل دائمــی نمایشــگاه‬ ‫هــای بیــن المللــی گلســتان شــروع کــرده‬ ‫اســت کــه هــر ســاله برپایــی ایــن نمایشــگاه‬ ‫اگرچــه بازدیــد کنندگانــی داشــته اســت امــا‬ ‫هــر بــار بــا انتقادهــای زیــادی هــم در رابطــه‬ ‫بــا نحــوه برگــزاری داشــته اســت کــه مــی‬ ‫بایســت نیازعالقمنــدان و شــرکت کننــدگان‬ ‫را رفــع کننــد‪.‬‬ ‫ضعــف اطــاع رســانی در ســطح شــهرهای‬ ‫اســتان‪ ،‬زمــان برگــزاری و تــردد ســخت‬ ‫شــهروندان بــه محــل نمایشــگاه ‪ ،‬ناهمگــن‬ ‫بــودن برخــی غرفــه هــا از جملــه مشــکالتی‬ ‫اســت کــه مــردم بــا ان روبــرو بودند و ان طور‬ ‫کــه انتظــار مــی رفــت ایــن رخ داد فرهنگــی‬ ‫امســال متفــاوت تــر از ســال هــای قبــل‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ‪:‬‬ ‫اشتغال بخش گردشگری موجب افزایش‬ ‫درامد روستا ئیان شده است‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬زنجیره اشــتغالی‬ ‫کــه بخــش گردشــگری دارد موجــب افزایــش درامــد خانوارهــا در ســطح‬ ‫روســتا شــده اســت و می توانــد رشــد ناخالــص داخلــی اســتان را ارتقــا دهــد‪.‬‬ ‫میرمحمــد غــراوی در ائیــن تکریــم و معارفــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان گلســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫فعالیت هــا رونــق و ایجــاد بومگــردی و تســهیالتی اســت کــه تســهیالت‬ ‫موردنیــاز در اختیــار مــردم گلســتان قــرار گرفــت و روســتاییان اســتان درامــد‬ ‫سرشــاری از ان داشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان جاذبه هــای طبیعــی زیــادی دارد‪ ،‬وجــود ‪ 94‬کیلومتــر‬ ‫ســاحل و جزیــره اشــوراده یکــی از انهاســت کــه طــرح گردشــگری اشــوراده‬ ‫بــرای توســعه فعالیت هــای گردشــگری در ایــن جزیــره تصویــب شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬توســعه زمانــی پایــدار و مــورد قبــول اســت کــه حقــوق نســل های‬ ‫بعــدی را محتــرم بشــماریم و میــراث فعلــی را بــه اینــدگان بســپاریم‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد بوم گردی هــا در اســتان گفــت‪ :‬ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان پــروژه گردشــگری در اســتان در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم کریمــی بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد بوم گردی هــا در اســتان گفــت‪ :‬ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان پــروژه گردشــگری در اســتان در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در حــال حاضــر ســه هــزار و ‪ 500‬میلیــارد تومــان پــروژه در‬ ‫بخــش گردشــگری اســتان در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫کریمــی افــزود‪ :‬در ایــن پنــج ســال تعــداد اثــار ثبــت ملــی در اســتان از ‪646‬‬ ‫اثــر بــه ‪ 900‬اثــر رســید ‪.‬‬ ‫برگــزار شــود امــا شــواهد حاکــی از ان اســت‬ ‫کــه ایــن نمایشــگاه هــر ســال از نظــر کمــی‬ ‫و کیفــی دورتــر از ســلیقه بازدیدکننــدگان و‬ ‫شــرکت کننــدگان مــی شــود‪.‬‬ ‫پوشــش رســانه ای بســیار ضعیــف از زمــان‬ ‫افتتــاح نمایشــگاه کــه فقــط بــه چنــد خبــر‬ ‫کوتــاه خالصــه شــده نشــان از ان دارد کــه‬ ‫گویــا متولیــان ایــن امــر حــرف زیــادی بــرای‬ ‫گفتــن در ایــن حــوزه ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه حتــی مدیــر کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی در روز افتتاحیــه‬ ‫مطلبــی راجــع بــه چگونگــی برپــای ایــن‬ ‫نمایشــگاه ‪ ،‬هزینــه کردهــای ان و دیگــر‬ ‫مســائل جانبــی نــدارد چــرا کــه صحبــت‬ ‫هایــش صرفــا ً بــه فریضــه کتابخوانــی‬ ‫موکــول شــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر معــاون وزیــر ارشــاد نیــز‬ ‫گویــا حــرف زیــادی بــرای نمایشــگاه کتــاب‬ ‫گلســتان نداشــت و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫برپایــی ایــن دســت نمایشــگاه هــا بــا شــرایط‬ ‫فعلــی بودجــه کشــور بســیار ســخت نشــان‬ ‫داده مــی شــد امــا وی هیــچ ســخنی در‬ ‫رابطــه بــا نحــوه برپایــی ان و یــا حتــی‬ ‫مشــکالت ناشــران‪ ،‬نویســدگان‪ ،‬میــزان‬ ‫امــار کتابخوانــی در کشــور ‪ ،‬هزینــه در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده بــرای برپایــی ایــن نمایشــگاه‪،‬‬ ‫مشــکالت وضعیــت چــاپ کتــاب در کشــور‬ ‫عنــوان نکــرد‪.‬‬ ‫نکتــه جالــب اینکــه هــر دو مســئول از تاثیــر‬ ‫کتــاب و کتابخوانــی بــر کاهــش اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی ســخن گفتنــد امــا هیــچ یــک در‬ ‫ســخنان خــود از مشــکالت بودجــه ای مــردم‬ ‫و خاصــه بحــث کــم شــدن خریــد کتــاب از‬ ‫ســبد خانــوار هــا بــه دلیــل افزایــش قیمــت‬ ‫کتــاب و تورمــی کــه ســهم مهمــی در ایــن‬ ‫مســاله داشــته اســت مطلبــی ذکــر نکردنــد‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان‪:‬‬ ‫اولین کنگره بین المللی سرطان گوارش‬ ‫در گرگان برگزار می شود‬ ‫معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬اولیــن کنگــره‬ ‫بیــن المللــی ســرطان گــوارش بــا همــکاری چیــن‪ ،‬فرانســه و کانــادا در گــرگان برگــزار و‬ ‫زمینــه همــکاری هــای بیشــتر در ایــن زمینــه فراهــم شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا هنــرور در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گلســتان اظهارکــرد‪ :‬شــعار‬ ‫امســال هفتــه پژوهــش‪« ،‬پژوهــش اثربخــش»‪ ،‬فنــاوری اثرافریــن و رونــق تولیــد»‬ ‫اســت و چشــم انــدازی بــرای دانشــگاه ترســیم شــده تــا در ســال ‪ ۱۴۰۴‬جــزو پنــج‬ ‫دانشــگاه برتــر کشــور باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاالنه دو هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر در ســال در گلســتان بــه ســرطان مبتــا مــی‬ ‫شــوند کــه بــه طــور میانگیــن از هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر ‪ ۱۶۰‬نفــر بــه ســرطان مبتــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫هنــرور گفــت‪ ۱۹ :‬مرکــز تحقیقــات‪ ۳۰۵ ،‬عضــو هیئــت علمــی‪ ۴۴۷ ،‬پژوهشــگر‬ ‫تطبیــق یافتــه‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۵۱۴‬دانشــجو‪ ،‬هفــت ازمایشــگاه و ‪ ۱۱‬واحــد فنــاوری در‬ ‫اســتان داریــم‪.‬‬ ‫هنــرور در خصــوص طــرح هــای پژوهشــی دانشــگاه گفــت کــه در ســال ‪ ،۹۷‬حــدود‬ ‫‪ ۳۵۱‬طــرح داشــتیم کــه ‪ ۱۱۲‬مــورد ان هــا نهایــی شــد و حــدود دو میلیــارد تومــان در‬ ‫ایــن بخــش هزینــه کردیــم‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد کــه وضعیــت پژوهــش و پذیــرش مقــاالت در مجــات معتبــر بیــن‬ ‫المللــی رونــد رو بــه رشــدی را در اســتان داشــته و در ســال قبــل دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان بــه لیســت یــک درصــد دانشــگاه هــای برتــر از نظــر میــزان اســتناد ملحــق شــد‪.‬‬ ‫هنــرور در خصــوص انفلوانــزا گفــت‪ :‬بــه معاونــت پزشــکی دانشــگاه اعــام امادگــی‬ ‫کردیــم کــه مــی توانیــم در ایــن زمینــه بــا ان هــا همــکاری کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امــار ابتــا بــه ســرطان مــری در گلســتان رو بــه کاهــش بــوده امــا‬ ‫اکنــون بــار بیمــاری بــر روی ســرطان معــده‪ ،‬پســتان‪ ،‬روده و ریــه اســت‪.‬‬ ‫مســاله دیگــر ایــن کــه در برپایــی ایــن‬ ‫نمایشــگاه هیچــگاه تریبونــی بــه ناشــران و‬ ‫شــرکت کننــدگان داده نشــد تــا در مقابــل‬ ‫معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه‬ ‫بیــان مشــکالت خــود بپردازنــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه شــنیده هــا حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫برپایــی همیــن نمایشــگاه کــه انتقادهــای‬ ‫زیــادی بــه ان وارد اســت بــا مشــکالت زیــاد‬ ‫و پیگیــری هــای مکــرر مدیــر کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی شــکل گرفته اســت اما اینکه‬ ‫مدیــر ایــن دســتگاه اجرائــی کــه بــه نوعــی‬ ‫حامــی جامعــه فرهنگــی گلســتان اســت ‪ ،‬در‬ ‫ســخنان خــود توجهــی بــه ایــن مســاله نکــرده‬ ‫و حتــی از مشــکالت برپایــی ان ســخنی بــه‬ ‫میــان نیــاورده اســت پرسشــی اســت کــه‬ ‫گویــا عادلــه کشــمیری مدیــر کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی گلســتان در روزهــای اتــی‬ ‫بــی شــک بــه ان بایــد پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی عنوان کرد‪:‬‬ ‫بخشودگی ‪ 800‬میلیاردی مودیان مالیاتی‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۸۰۰ :‬میلیــارد ریــال از‬ ‫جرائم مالیاتــی مودیــان در پــی اجــرای بخشــنامه ابالغــی بخشــودگی مالیاتــی‬ ‫ایــن اســتان بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫یوســف یعقوبــی نــژاد اظهــار کــرد‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح تــا کنــون حــدود ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۶۰‬نفــر از مودیــان اســتان بــه واحدهــای مالیاتــی اســتان مراجعــه کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس حــدود ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال از مطالبــات معــوق ایــن‬ ‫مودیــان وصــول و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال از جرائــم مالیاتــی انهــا نیــز بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫یعقوبــی نــژاد بــا اشــاره بــه برنامــه ســازمان بــرای بخشــودگی ‪ ۱۰۰‬درصــدی جرایــم‬ ‫مالیاتــی مودیــان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر ایــن اســاس بیشــتر ایــن مودیــان از مهلــت‬ ‫بخشــودگی ‪۱۰۰‬درصــدی جرائــم کــه تــا پایــان مهرمــاه قابــل اجــرا بــود اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح از اوایــل مردادمــاه امســال بــرای نخســتین بــار بــه‬ ‫صــورت بخشــودگی ‪ ۱۰۰‬درصــدی جرایــم مالیاتــی اغــاز شــد کــه تمامــی اشــخاص‬ ‫حقیقــی و حقوقــی غیردولتــی بــا رعایــت ضوابــط و شــرایط امــکان بهــره منــدی از‬ ‫ایــن بخشــودگی هــا را داشــتند‪.‬‬ ‫یعقوبــی نــژاد گفــت‪ :‬بعــد از پایــان ایــن مهلــت میــزان بخشــودگی تــا پایــان اذر‬ ‫مــاه در واحدهــای تولیــدی ‪ ۹۶‬درصــد و در غیرتولیــدی ‪ ۹۲‬درصــد و تــا پایــان دی‬ ‫مــاه در واحدهــای تولیــدی و غیرتولیــدی بــه ترتیــب ‪ ۹۴‬و ‪ ۸۸‬درصــد‪ ،‬تــا پایــان‬ ‫بهمــن مــاه ‪ ۹۲‬و ‪ ۸۴‬درصــد و تــا پایــان اســفند مــاه ‪ ۹۰‬و ‪ ۸۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن میــزان بــرای واحدهــای تولیــدی غیردولتــی از ابتــدای ســال ‪۹۹‬‬ ‫بــه بعــد بــه میــزان ‪ ۷۰‬درصــد و واحدهــای غیرتولیــدی تــا ‪ ۵۰‬درصــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یعثوبــی نــژاد شــرایط برخــورداری از بخشــودگی جرایــم را ارائــه درخواســت‬ ‫بخشــودگی در اجــرای مــاده ‪ ۱۹۱‬قانــون مالیــات هــای مســتقیم و پرداخــت‬ ‫بدهــی قطعــی شــده دانســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز واگذاری‬ ‫‪ vdsl‬بصورت‬ ‫محدود در‬ ‫گرگان‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪224‬‬ ‫امام جمعه گرگان‪:‬‬ ‫کاندیداها با رعایت مباحث‬ ‫قانونی فضا را برای حضور‬ ‫مردم مهیا کنند‬ ‫امــام جمعــه گــرگان بــا اشــاره بــه در پیــش‬ ‫بــودن انتخابــات مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬عوامــل نظارتــی در بررســی هــا از مــر‬ ‫قانــون خــارج نشــوند و کاندیداهــا هــم بــا رعایــت‬ ‫مباحــث قانونــی فضــای پرشــوری را بــرای حضــور‬ ‫مــردم مهیــا کننــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در خطبــه هــای‬ ‫عبــادی سیاســی نمــاز جمعــه گــرگان اظهارکــرد‪:‬‬ ‫اقبــال مطلوبــی را در ثبــت نــام داوطلبــان در‬ ‫انتخابــات مجلــی شــاهد بودیــم کــه ضــرورت دارد‬ ‫همــه عوامــل نظارتــی و اجرایــی بــه نحــوی عمــل‬ ‫کننــد کــه حضــور حداکثــری مــردم تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫نورمفیــدی بیــان کــرد‪ :‬در شــرایطی کــه کشــور‬ ‫در بخــش هــای مختلــف از جملــه اقتصــادی‬ ‫تحــت فشــار شــدید اســتکبار اســت حضــور مــردم‬ ‫در انتخابــات بســیار ارزشــمند و سرنوشــت ســاز‬ ‫بــوده و نشــان دهنــده جایــگاه مطلــوب نظــام در‬ ‫نــزد مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ‪ ۲۷‬اذرمــاه و روز وحــدت‬ ‫حــوزه و دانشــگاه اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬شــالوده‬ ‫حــوزه و دانشــگاه دلســوز کشــور هســتند و اگــر‬ ‫مــی خواهیــم توســعه و صــاح کشــور را شــاهد‬ ‫باشــیم بایــد ارتبــاط بیــن حــوزه و دانشــگاه تقویت‬ ‫شــود و همــه اندیشــمندان حــوزه و دانشــمندان‬ ‫دانشــگاه بایــد بــرای تقویــت ایــن ارتبــاط تــاش و‬ ‫مســاعی بیشــتری مصــروف کننــد‪.‬‬ ‫نورمفیــدی ضمــن تقدیــر پیــام رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب و همچنیــن حضــور ریاســت قــوه‬ ‫قضاییــه‪ ،‬وزیــر امــوزش و پــرورش و رییــس‬ ‫ســتاد اقامــه نمــاز کشــور در بیســت و هشــتمین‬ ‫اجــاس سراســری نمــاز در گــرگان اظهارکــرد‪:‬‬ ‫تعــداد اثــار رســیده بــه ایــن اجالســیه نشــان داد‬ ‫کــه جایــگاه نمــاز در اســتان وضــع خوبــی دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اینکــه برخــی افــراد مــی گوینــد جایگاه‬ ‫نمــاز در اســتان تضعیــف شــده‪ ،‬صحــت نــدارد‬ ‫زیــرا از مجمــوع ‪ ۱۶‬هــزار اثــر و گــزارش رســیده‬ ‫بــه اجالســیه تعــداد ‪ ۱۱‬هــزار اثــر از گلســتان بــود‬ ‫و ایــن مبیــن ان اســت کــه نمــاز جایــگاه خوبــی‬ ‫در اســتان دارد‪.‬‬ ‫نورمفیــدی نمــاز را تکلیــف شــرعی و مقــدس‬ ‫خوانــد و بیــان کــرد‪ :‬نمــاز از حســناتی محســوب‬ ‫مــی شــود کــه گناهــان را از بیــن مــی بــرد و‬ ‫جامعــه و افــراد را از منکــر بــاز مــی دارد‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا اجــرای چنیــن‬ ‫برنامه هایــی شــاهد گســترش روز افــزون اقامــه‬ ‫نمــاز در ســطح مــدارس ادارات و ســایر اقشــار‬ ‫مــردم باشــیم‪.‬‬ ‫با حضور مسئوالن کشوری در ائین اختتامیه؛‬ ‫برگزیدگان بیست و‬ ‫هشتمین اجالس سراسری‬ ‫نماز معرفی شدند‬ ‫ائیــن اختتامیــه کــه بــا حضور مســئوالن کشــوری‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬برگزیــدگان بیســت و هشــتمین‬ ‫اجــاس سراســری نمــاز بــا عنــوان «نمــاز و‬ ‫مدرســه» معرفــی و از انــان تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫برگزیــدگان بیســت و هشــتمین اجــاس‬ ‫سراســری نمــاز کــه بــا حضــور رئیــس قــوه‬ ‫قضائیــه‪ ،‬وزیــر امــوزش و پــرورش و رئیــس‬ ‫ســتاد اقامــه نمــاز کشــور در گــرگان برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬معرفــی و از انــان تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام دبیرخانــه دائمــی‬ ‫اجــاس هــای سراســری نمــاز پــس از‬ ‫بیســت و‬ ‫انتشــار فراخــوان اجــاس‬ ‫هشــتم ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۷۲‬اثــر در ‪ ۶‬بخــش‬ ‫اصلــی «شــیوه هــای دعــوت دانــش امــوزان‬ ‫بــه نمــاز»‪« ،‬نقــش مدیــران و معلمــان در‬ ‫دعــوت بــه نمــاز»‪« ،‬نقــش اولیــاء در رونــق‬ ‫نمــاز مــدارس»‪« ،‬راهکارهــای حضــور فعــال‬ ‫روحانیــون در نمــاز مــدارس»‪« ،‬چگونگــی‬ ‫پیونــد مدرســه بــا مســجد»‪« ،‬راهکارهــای‬ ‫رونــق نمــاز مــدارس» و «چگونگــی نقــش‬ ‫دانــش امــوزان در رونــق نمــاز مــدارس» بــه‬ ‫دبیرخانــه ارســال شــد‪.‬‬ ‫بــا نظــر هئیــت داوران ســه هــزار و ‪ ۱۲۰‬اثــر‬ ‫بــه بخــش نهایــی داوری راه یافتنــد و هیئــت‬ ‫داوران از میــان ایــن اثــار‪ ۱۱۳ ،‬اثــر را بــه‬ ‫عنــوان اثــار برگزیــده فراخــوان انتخــاب و‬ ‫معرفــی کردنــد‪.‬‬ ‫احمــد رضــا کبیــر مدیــر مخابــرات گــرگان ‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه ابــاغ شــرکت مخابــرات ایــران و‬ ‫اجــرای طــرح ســورینو واگــذاری ‪ vdsl‬شــروع‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در طــرح ســورینو تبدیــل‬ ‫اینترنــت پرســرعت (‪ )adsl‬بــه ‪( ftth‬اینترنــت‬ ‫پرســرعت بــر بســتر فیبرنــوری) و ‪ vdsl‬در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬شــرایط‬ ‫واگــذاری‪ VDSL‬بــه تعــداد محــدود ی از‬ ‫مشــترکان در گــرگان فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مزیــت های ‪ VDSL‬نســبت‬ ‫بــه‪ ADSL‬گفــت ‪ :‬مشــترکان افزایــش ‪4‬‬ ‫برابــری ســرعت در اینترنــت را بــا اســتفاده از‬ ‫فنــاوری ‪ VDSL‬میتوانندتجربــه نماینــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫روز جهانی دفاع از حقوق حیوانات هم گذشت؛‬ ‫پای لنگان دولت در تصویب الیحه حمایت‬ ‫مهین نورافروز‬ ‫هــر ســاله روز جهانــی حقــوق حیوانــات از ‪۲۱‬‬ ‫ســال پیــش تاکنــون در روز ‪ ۱۰‬دســامبر برابــر‬ ‫بــا ‪ ۱۹‬اذر مــاه و همزمــان بــا روز حقــوق بشــر‬ ‫گرامــی داشــته می شــود و بســیاری از فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه در بخــش هــای غیــر دولتــی دســت‬ ‫بــه برنامــه هــای جدیــدی بــرای روشــن ســازی‬ ‫افــکار عمومــی و حمایــت از حقــوق حیوانــات و‬ ‫حیــات وحــش مــی زننــد‪.‬‬ ‫پنجــاه ســال پــس از تصویــب «اعالمیــه جهانــی‬ ‫حقــوق بشــر در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل‬ ‫متحــد (در ســال ‪» )۱۹۴۸‬حامیــان حقــوق‬ ‫حیوانــات ‪ ۱۰‬دســامبر ‪ ۱۹۹۸‬را بــرای نخســتین‬ ‫بــار بــه عنــوان روز جهانــی حقــوق حیوانــات‬ ‫اعــام کردنــد وحامیــان حیوانــات هــدف از نــام‬ ‫گــذاری ایــن روز را یــاداوری حقــوق حیواناتــی‬ ‫عنــوان مــی کننــد کــه توســط انســانها بــه دســت‬ ‫فراموشــی ســپرده شــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان نیــز از جملــه اســتان هایــی اســت کــه‬ ‫بــه دلیــل داشــتن حیــات وحشــی خــاص و غنــی‬ ‫از جملــه گونــه هــای کمیــاب و یــا در معــرض‬ ‫انقــراض‪ ،‬وقایــع حیــات وحــش ان همیشــه در‬ ‫صــدر اخبــار بــوده اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر اقــدام هــای موثــر بــرای حمایــت‬ ‫از دیگــر حیوانــات بــی پنــاه و اســیب دیــده از‬ ‫جملــه ســگ هــا و گربــه هــا و ممانعــت از کشــتار‬ ‫ان هــا توســط شــهرداری هــا و ایجــاد پناهــگاه‬ ‫هــای خصوصــی در جهــت حمایــت از ایــن‬ ‫حیوانــات اســیب دیــده و اشــاعه فرهنــگ غــذا‬ ‫رســانی و جمــع اوری کمــک هــای مردمــی بــرای‬ ‫نجــات جــان بســیاری از ان هــا از دیگــر فعالیــت‬ ‫هایــی اســت کــه در ســال هــای اخیــر در کشــور‬ ‫بــرای ارتقــاء فرهنــگ حمایــت از حقــوق حیوانات‬ ‫شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از ایــن مســاله کــه بگذریــم بــه دلیل تــردد باالی‬ ‫مســافر در جــاده هــای اســتان و خاصــه پــارک‬ ‫جنگلــی گلســتان‪ ،‬هــر ســاله شــاهد مــرگ تعداد‬ ‫زیــادی از جانــداران در جــاده هــا هســتیم کــه بــه‬ ‫دلیــل اطــاع رســانی ضعیــف و فقــط بــه جــرم‬ ‫حیــوان بــودن بعــد از جراحــت در جــاده هــا رهــا‬ ‫شــده و از بیــن مــی رونــد و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه اگــر بــه کلینیــک برســند بــی شــک بســیاری‬ ‫از انــان از مــرگ حتمــی نجــات پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــکارچیان غیــر مجــاز نیــز از دیگــر معضالتــی‬ ‫هســتند کــه همــواره بــای جــان حیوانــات بــوده‬ ‫انــد و انــان را مــورد کشــتار و یــا ازار قــرار مــی‬ ‫دهنــد و تــا کنــون بــه رغــم اقــدام هــا و فعالیــت‬ ‫هــای انجــام گرفتــه در خصــوص حمایــت از‬ ‫حقــوق ان هــا و معرفــی افــراد خاطــی بــه‬ ‫دســتگاه قضائــی‪ ،‬امــا همچنــان بــی محابــا بــه‬ ‫دلیــل محکــم نبــودن قانــون برخــوردی بــا ایــن‬ ‫افــراد‪ ،‬اهمچنــان خبرهــای ازار دهنــده ای در‬ ‫ایــن رابطــه منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫نمونــه دیگــر حیــوان ازاری کــه شــاید بــه چشــم‬ ‫نیــاد و بســیاری از مدافعــان حقــوق حیوانــات از‬ ‫ان رنــج مــی برنــد نگهــداری پرندگان بــرای تفریح‬ ‫در قفــس هــای کوچــک و غیــر اســتاندارد در‬ ‫اپارتمــان هــای کوچــک اســت کــه امــکان ازادی‬ ‫را از انــان ســلب کــرده و ایــن رفتــار هــم نــوع‬ ‫دیگــری از حیــوان ازاری محســوب مــی شــود کــه‬ ‫بــه چشــم نمــی ایــد‪.‬‬ ‫فقدان قانونی‪ ،‬راه بن بست حمایت از‬ ‫حیوانات‬ ‫ایــن روزهــا گفتــن از لــزوم تصویــب قوانیــن‬ ‫درایــن حــوزه ســخت اســت‪ ،‬هــر چنــد بــه تازگــی‬ ‫ارائــه و انتشــار پیش نویــس الیح ـه ای مبنــی بــر‬ ‫حمایــت از حیوانــات (مشــتمل بــر ‪ 23‬مــاده و ‪15‬‬ ‫تبصــره) گامــی مثبــت از ســوی دولــت در زمینــه‬ ‫دفــاع از حقــوق حیوانــات محســوب می شــود‪،‬‬ ‫امــا ایــن الیحــه هنــوز در پیــچ و خــم هــای نظــری‬ ‫و اداری مســئوالن ســرگردان مانــده و حقــوق‬ ‫ایــن جانــداران زنــده همچنــان در اولویــت برنامــه‬ ‫هــا قــرار نــدارد‪.‬‬ ‫اذرمــاه ســال گذشــته معــاون محیــط طبیعــی‬ ‫ســازمان محیــط زیســت از نهایــی شــدن «الیحــه‬ ‫منــع حیــوان ازاری» در کمیســیون زیربنایــی‬ ‫دولــت خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا تصویــب ایــن‬ ‫الیحــه ‪ 5‬تبصــره بــه مــاده ‪ 679‬قانــون مجــازات‬ ‫اســامی افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیــد ظهرابــی اظهــار کــرد کــه پــس از گذشــت‬ ‫مراحــل تصویــب ایــن الیحــه در دولــت‪ ،‬ایــن الیحــه‬ ‫بــه مجلــس ارائــه شــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه خبرهــای مبنــی بر حمایــت دولت از‬ ‫ایــن الیحــه بــود امــا ســیدضیاءالدین خرمشــاهی‬ ‫‪،‬حقوقدانــی کــه اقــدام بــه تدویــن ایــن الیحــه‬ ‫کرده اســت‪ ،‬در شــهریورماه امســال در گفت‬ ‫و گــو بــا ایســنا گفتــه کــه ایــن الیحــه پــس از‬ ‫فــراز و نشــیب های بســیار در حــال حاضــر بــه‬ ‫معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری رســیده‬ ‫امــا گویــا اراده کافــی بــرای تصویــب ان را‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه حیــوان ازاری یکی‬ ‫از واژگانــی اســت کــه در نظــام حقوقــی ایــران‬ ‫تعریــف نشــده و بــه تبــع ان بــرای رفتارهــای‬ ‫حیوان ازارانــه نیــز جرم انــگاری نشده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــرای تعریــف حیــوان ازاری الزم بــود‬ ‫ابتــدا عبــارت «حقــوق حیوانــات» تعریــف شــود‪.‬‬ ‫از ایــن رو طــی ســال ‪ ۹۵‬اولیــن جلســات بــرای‬ ‫تدویــن الیحــه مقابلــه بــا حیــوان ازاری تشــکیل‬ ‫شــد و متاســفانه متوجــه شــدیم کــه ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان دســتگاه‬ ‫متولــی دغدغــه ای در ایــن زمینــه نــدارد‪ .‬در ان‬ ‫زمــان تنهــا دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت از تدویــن الیحــه مقابلــه‬ ‫بــا حیــوان ازاری حمایــت کــرد امــا تدویــن ایــن‬ ‫الیحــه در ســایر بخش هــای ایــن ســازمان بعضــا بــا‬ ‫مخالفــت و عــدم اســتقبال روب ـه رو شــد‪.‬‬ ‫خرمشــاهی بــا بیــان اینکــه بســیاری از اقدامــات‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از جملــه‬ ‫صــدور مجــوز بــرای شــکار و صیــد مصادیقــی‬ ‫از حیــوان ازاری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل برخــی افــراد در ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت از ابتــدا در مقابــل تدویــن الیحــه مقابلــه‬ ‫بــا حیــوان ازاری مقاومــت می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن حقوقــدان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫مطالبــات مردمــی و پیشــتازی برخــی هنرمنــدان‬ ‫باعــث شــد کــه تدویــن چنیــن الیحــه ای‬ ‫به صــورت جــدی پیگیــری شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫پــس از برگــزاری چندیــن جلســه کارشناســی‬ ‫بــا شــهرداری‪ ،‬ســازمان دامپزشــکی‪ ،‬نهادهــای‬ ‫مردمــی و ســایر دســتگاه های مســئول بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیدیم کــه کشــور به شــدت نیازمنــد‬ ‫قانــون حمایــت از حقــوق حیوانــات اســت و از‬ ‫ســوی دیگــر تدویــن و تصویــب این قانون بســیار‬ ‫زمانبــر اســت بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم کــه در‬ ‫کوتاه تریــن زمــان الیحــه ای بــه عنــوان مــاده‬ ‫واحــده ممنوعیــت حیــوان ازاری تدویــن و ان را‬ ‫از طریــق دولــت بــه مجلــس ارائــه کنیــم و جلــوی‬ ‫ایــن گونــه رفتارهــای ازار دهنــده اجتماعــی کــه‬ ‫موجــب اخــال در روح و روان افــراد جامعــه‬ ‫می شــود را بگیریــم و پــس از ان بــه ســراغ‬ ‫تدویــن الیحــه ای جامــع برویــم‪.‬‬ ‫بــه رغــم اینکــه اتفــاق هــای هــر چنــد کوچــک‬ ‫امــا مهمــی در کشــور و از جملــه گلســتان بــرای‬ ‫حمایــت از حقــوق حیوانــات رخ داده اســت امــا‬ ‫فعــاالن حمایــت از حقــوق حیوانــات عقیــده‬ ‫دارنــد کــه در حــوزه حمایــت از حقــوق حیوانــات‬ ‫مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫سامانه ارزیابی عملکرد مدارس در‬ ‫زمینه نماز طراحی شد‬ ‫مدیــرکل ارزیابــی عملکــرد وزارت امــوزش و پــرورش یکــی از‬ ‫کلیدی تریــن شــاخص ها را اســتفاده از ابــزار هنــر بــرای تعمیــق‬ ‫فرهنــگ نمــاز در مــدارس برشــمرد و گفــت‪ :‬بــا همــکاری معاونت‬ ‫پرورشــی و فرهنگــی وزارت امــوزش و پــرورش ســامانه ارزیابــی‬ ‫عملکــرد مــدارس در زمینــه نمــاز طراحــی شــد کــه هــدف اصلــی‬ ‫از طراحــی ان تعییــن شــاخص هایی بــرای توســعه و تعمیــق‬ ‫فرهنــگ نمــاز در مــدارس‪ ،‬مناطــق و اســتان ها اســت‪.‬‬ ‫زهــرا مظفــر در حاشــیه بیســت و هشــتمین اجــاس سراســری‬ ‫نمــاز کــه بــه میزبانــی اســتان گلســتان در حــال برگــزاری اســت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اداره کل ارزیابــی عملکــرد وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫خرمشاهی با بیان اینکه بسیاری از‬ ‫اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫از جمله صدور مجوز برای شکار و صید‬ ‫مصادیقی از حیوان ازاری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به همین دلیل برخی افراد در سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست از ابتدا در مقابل‬ ‫تدوین الیحه مقابله با حیوان ازاری‬ ‫مقاومت می کردند‪.‬‬ ‫وضــع کشــور بدتــر شــده اســت‪ .‬ان هــا بــه نحــوه‬ ‫جم ـع اوری س ـگ های ولگــرد در شــهرهای کشــور‬ ‫معترضنــد و مــی گوینــد‪ :‬بــا وجــود این کــه چنــد‬ ‫ســال پیــش مصوب ـه ای بــرای زنده گیــری س ـگ های‬ ‫ولگــرد در وزارت کشــور تصویــب کردیــم‪ ،‬امــا‬ ‫پیمانــکاران بــرای این کــه حداقــل هزینــه را بــرای‬ ‫جمــع اوری ســگ های ولگــرد بکننــد بــا چــوب‪،‬‬ ‫چمــاق و گرســنگی دادن حیوانــات را می کشــند‪،‬‬ ‫بــرای نمونــه مدتــی پیــش در کمــال شــهر کــرج بــه‬ ‫جــای عقیم کــردن س ـگ ها انهــا را در وســط بیابــان‬ ‫رهــا کردنــد تــا تلــف شــوند‪.‬‬ ‫بــر خــاف نظــر فعــاالن ایــن حــوزه‪ ،‬امــا برخــی‬ ‫از مســئوالن حــوزه محیــط زیســت وضعیــت‬ ‫حمایــت از حیوانــات را نســبت بــه گذشــته بهتــر‬ ‫عنــوان مــی کننــد و معتقدنــد بــه نســبت یــک یــا‬ ‫دو دهــه پیــش بســیار وضــع مناسـب تر و اگاهی‬ ‫مــردم بیشــتر شــده‪ ،‬زیــرا حساســیت های مــردم‬ ‫بیشــتر شــده اســت‪ ،‬امــروز خیلــی از رســانه ها‬ ‫بــه محیــط زیســت می پردازنــد‪ ،‬امــا باتوجــه بــه‬ ‫حساســیت و شــکننده بــودن محیــط زیســت‬ ‫کشــور بایــد حساســیت ها بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫نکتــه مهمــی کــه در ایــن بیــن موجــب ازار‬ ‫مدافعــان حقــوق حیوانــات شــده اســت ایــن‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه کشــور مــا یــک‬ ‫کشــور اســامی بــا امــوزه هــای دینــی اســت‪،‬‬ ‫چطــور مــردم و حتــی بســیاری از مســئوالن‬ ‫نســبت بــه ایــن مســاله کــم توجــه هســتند‬ ‫و ایــن در حالــی اســت کــه همــه موجــودات‬ ‫مخلوقــات خداونــد هســتند و بایــد بــرای زندگــی‬ ‫ان هــا ارزش قائــل شــد‪ .‬از ســوی دیگــر بســیاری‬ ‫هــم توجــه بــه حقــوق ایــن موجــودات را در‬ ‫اولویــت نمــی داننــد و رســیدگی بــه مشــکالت‬ ‫حیوانــات بخصــوص ان دســته کــه از حیــوان‬ ‫ازاری رنــج مــی برنــد را در کنــار مشــکالت زندگــی‬ ‫کــم اهمیــت عنــوان مــی کننــد‪.‬‬ ‫فعــاالن حــوزه دفــاع از حقــوق حیوانــات بــا ایــن‬ ‫اصــل وارد عرصــه ایــن کار زار شــدند کــه نشــان‬ ‫دهنــد افزایــش توجــه و درک مــردم نســبت بــه‬ ‫دفــاع از حقــوق حیوانــات ‪ ،‬خــود بــه نوعــی حــس‬ ‫انســانیت ‪ ،‬کمــک و دلســوزی را در جمامعــه‬ ‫بیشــتر مــی کنــد و جامعــه را از برخــی اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی از جملــه ازار و اذیــت چــه در رابطــه بــا‬ ‫انســان هــا و چــه حیوانــات کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــی شــک تعلــل دولــت در تصویــب ایــن الیحــه‬ ‫دســت بســیاری از شــکارچیان غیــر مجــاز و حیــوان‬ ‫ازار هــا را مبنــی بــر عــدم قانونــی جدی بــرای برخورد‬ ‫بــا ایــن گونــه تخلــف هــا ‪ ،‬بــاز مــی گــذارد ‪.‬‬ ‫وظیفــه بارگــذاری ایــن شــاخص ها و ارزیابــی از مــدارس در‬ ‫خصــوص فعالیت هایــی کــه مبتنــی بــر ســند تحــول اســت را برعهــده‬ ‫دارد کــه ایــن کار بــا همــکاری معاونــت پرورشــی اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از اهــداف مــا در زمینــه هنــری اســت تــا بتوانیــم‬ ‫دانش امــوزان را در محیــط نمازخانــه هــای مــدارس گردهــم بیاوریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارزیابــی عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش بیــان داشــت‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن ســامانه‬ ‫هــم اهــداف ایــن ســامانه در ســطح مــدارس اطــاع رســانی‬ ‫شــد و هــم اینکــه ایــن شــاخص ها ســبب تبییــن فعالیت هــا و‬ ‫اقدامــات مدرســه را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن ســامانه در قالــب خوداظهــاری فعالیــت‬ ‫می کنــد و مدیــران مــدارس در ‪ 30‬شــاخصی کــه تعییــن شــده‬ ‫بــود‪ ،‬اطالعــات عملکــردی خــود را وارد می کننــد‪.‬‬ ‫مظفــر یکــی از کلیدی تریــن شــاخص ها را اســتفاده از ابــزار هنر‬ ‫بــرای تعمیــق فرهنــگ نمــاز در مــدارس برشــمرد و گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فعــا در ســه نقطــه‬ ‫از شهرســتان گــرگان میتــوان ایــن فنــاوری را‬ ‫ارائــه داد گفــت‪ :‬ایــن خدمــت بــدون هزینــه‬ ‫و فقــط بــا تعویــض مــودم قبلــی بــا مــودم‬ ‫جدیــد قابــل انجــام اســت و نیــازی بــه کابــل‬ ‫کشــی مجدد نبوده و بر بســتر زیرســاختهای‬ ‫موجــود قابــل تحویــل بــه مشــتری اســت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫مشکالت سایت پسماند‬ ‫ازادشهر باید حل شود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بایــد مشــکالت‬ ‫مــردم در اطــراف ایــن محیــط رفــع شــود‬ ‫و بتــوان بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش‬ ‫خصوصــی درامدزایــی الزم از پســماند‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در حاشــیه بازدیــد از‬ ‫ســایت شــرقی دفــع پســماند در شهرســتان‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬دفــع اصولــی پســماند و تولیــد‬ ‫ثــروت از ان را مهــم دانســت و اظهارکــرد‪:‬‬ ‫هــر پــروژه ای معایــب و محاســنی دارد و‬ ‫ایــن پــروژه کــه ســالیان پیــش در ازادشــهر‬ ‫بنــا شــده اســت هــم بــرای مــردم مشــکالتی‬ ‫بوجــود اورده اســت و بــه نظــر مــی رســد‬ ‫بــوی بــدی کــه در حــال حاضــر استشــمام‬ ‫مــی شــود بخاطــر دفــن زبالــه هایــی اســت‬ ‫کــه از ســالیان قبــل در ان مــکان صــورت‬ ‫گرفتــه و بهمیــن دلیــل خواســتار اظهــار نظــر‬ ‫کارشناســی محیــط زیســت اســتان شــدیم‪.‬‬ ‫حــق شــناس خاطــر نشــان کــرد‪ :‬حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫تــن از زبالــه هــا در ایــن ســایت مربــوط بــه‬ ‫شهرســتان ازادشــهر اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬اقدامــات‬ ‫حــوزه پســماند نبایــد در زندگــی مــردم‬ ‫اختــال ایجــاد کنــد و بایــد ایــن موضوعــات‬ ‫بــه درســتی اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫هویت مسلمانان‬ ‫با نماز گره خورده است‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مســلمانان بــا نمــاز شــناخته مــی شــوند و هویــت‬ ‫ان هــا بــا ایــن فریضــه الهــی گــره خــورده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام نوراللــه ولــی نــژاد در حاشــیه‬ ‫برگــزاری بیســت و هشــتمین اجالســیه سراســری‬ ‫نمــاز در جمــع خبرنــگاران گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بیســت و هشــتمین اجالســیه سراســری نمــاز بــا‬ ‫هــدف ترویــج فرهنــگ نورانــی نمــاز در گلســتان‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی از همــکاری و هــم افزایــی تمامــی دســتگاه‬ ‫هــای مســئول اســتان در برگــزاری ایــن اجالســیه‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬امســال ایــن اجالســیه بــا‬ ‫عنــوان «نمــاز و مدرســه» برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه درصــد باالیــی از مســاجد‬ ‫گلســتان نمــاز جماعــت را در ســه نوبــت چــون‬ ‫صبــح‪ ،‬ظهــر و مغــرب بــه صــورت جماعــت برگــزار‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بیشــتر دســتگاه هــای دولتــی‬ ‫و دانشــگاه هــا نمــاز ظهــر و عصــر را بــه صــورت‬ ‫جماعــت برگــزار مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نمــاز یکــی از‬ ‫مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه مــورد‬ ‫توجــه هیئــت هــای مذهبــی و دســتجات‬ ‫عــزاداری قــرار دارد‪ ،‬یاداورشــد‪ :‬در مــاه‬ ‫محــرم زمانــی کــه هیئــت هــای مذهبــی بــه‬ ‫دســته روی مــی پردازنــد و امــکان برگــزاری‬ ‫نمــاز جماعــت ندارنــد بــه پخــش اذان اقــدام‬ ‫مــی کننــد کــه ایــن نشــانه اهمیــت قائــل‬ ‫شــدن بــرای فریضــه مهــم دینــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــان گونــه کــه پیامبــر(ص)‬ ‫علــم اســام اســت و اساســا‬ ‫فرمودنــد نمــاز َ‬ ‫علــم بایــد برافراشــته باشــد‪ ،‬پرچــم نمــاز بایــد‬ ‫َ‬ ‫در هــر کــوه‪ ،‬بــرزن‪ ،‬بــازار‪ ،‬خیابــان‪ ،‬حــوزه‪،‬‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬مدرســه و اداره برافراشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک نمــاز گــذار در‬ ‫میــدان مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی یــک‬ ‫مبــارز خســته ناپذیــر اســت کــه ایــن تاثیــرات‬ ‫بســیار مثبتــی در جامعــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫فعالیت هــا در زمینــه هنــری اســت تــا بتوانیــم دانش امــوزان را‬ ‫در محیــط نمازخانــه هــای مــدارس گردهــم بیاوریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در همیــن زمینــه تئاترهــا و ســرودهایی بــا‬ ‫محتــوای نمــاز‪ ،‬مســابقات طراحــی‪ ،‬گرافیــک و نقاشــی و غیــره‬ ‫را در نمازخانه هــا برگــزار کردیــم تــا ســبب حضــور دانش امــوزان‬ ‫در ایــن فضاهــا شــویم‪.‬‬ ‫مظفــر گفــت‪ :‬جشــنواره گلدســته ســرو یکــی از برنامه هــای‬ ‫مهــم در ایــن زمینــه بــود کــه بــا محوریــت دعــوت دانش امــوزان‬ ‫بــه نمــاز برگــزار شــد‪ .‬در ایــن جشــنواره ‪ 30‬هــزار اثــر از ســوی‬ ‫دانش امــوزان خلــق شــد کــه اختتامیــه ان هفتــه گذشــته در‬ ‫اســتان گلســتان برگــزار شــده بــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬مدیــرکل ارزیابــی عملکــرد و رســیدگی بــه‬ ‫شــکایات وزارت امــوزش و پــرورش بــه خاطــر راه انــدازی ســامانه‬ ‫ارزیابــی عملکــرد مــدارس در زمینــه نمــاز در بیســت و هشــتمین‬ ‫اجــاس سراســری نمــاز مــورد تقدیــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اســتان در ســرانه‬ ‫اعتبــارات عمرانــی بــه ازای‬ ‫هــر نفــر جمعیــت‪ ،‬جــزو پنــج‬ ‫اســتان اول کشــور اســت‪.‬‬ ‫حســن پارس ـی پور اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اعتبــارات تملــک دارایــی هــای‬ ‫ســرمایه ای اســتان بــا رشــد‬ ‫پنــج درصــدی نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬پنــج هــزار و ‪۸۴۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت و در ایــن‬ ‫بخــش جایــگاه ‪ ۱۴‬کشــوری را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســهم خراســان‬ ‫شــمالی از ردیــف ســه درصــد‬ ‫حاصــل از فــروش نفــت و گاز‬ ‫طبیعــی ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اســت کــه ایــن رقــم ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫جزو پنج استان‬ ‫اول کشور در‬ ‫سرانه اعتبارات‬ ‫عمرانی هستیم‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪224‬‬ ‫نگرانی بجنوردی ها از وجود شن و ماسه در نان ؛‬ ‫مدیرکل ثبت اسناد و امالک گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مردم در اجرای‬ ‫طرح کاداستر شرکت داشتند‬ ‫مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه مــردم گلســتان در اجــرای طــرح‬ ‫کاداســتر جلوتــر از دولتی هــا هســتند‪ ،‬گفــت‪۷۰ :‬‬ ‫درصــد مــردم و حــدود ‪ ۵۰‬درصــد دولتی هــا در‬ ‫ایــن طــرح مشــارکت داشــته اند‪.‬‬ ‫ســید جعفــر مفیــدی در ســومین جلســه شــورای‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اجــرای طــرح کاداســتر در گلســتان از ســال‪۱۳۸۶‬‬ ‫اغــاز شــده و تاکنــون ‪ ۷۰‬درصــد مــردم و حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد دولتی هــا در اجــرای ایــن طــرح‬ ‫مشــارکت داشــته اند‪.‬‬ ‫وی بــا ایــن توضیــح کــه هم اکنــون ‪۲۴‬‬ ‫گیرنــده متحــرک و ســه گیرنــده ثابــت بــرای‬ ‫ارســال تحصیحــات مختصــات ماهــواره ای‬ ‫در اســتان اســتقرار یافتــه اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۱۳۳‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی منابــع طبیعــی اســتان در بانــک‬ ‫کاداســتر اســتان جانمایــی و ‪ ۴۸۷‬هــزار‬ ‫هکتــار از ان تثبیــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک گلســتان‬ ‫از جانمایــی ‪ ۱۳‬قطعــه محوطــه باســتانی‬ ‫گلســتان بــه مســاحت ‪ ۱۶‬هکتــار خبــر داد‬ ‫و اضافــه کــرد‪ ۴۴۸ :‬هــزار و ‪ ۶۸۳‬قطعــه‬ ‫نقشــه کاداســتر در حریــم شــهرها و‬ ‫روســتاهای اســتان تهیــه شــده و در بانــک‬ ‫اطالعاتــی جانمایــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بیــش از ‪ ۱۳۵‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۳۲‬قطعــه از امــاک حــوزه ثبتــی اســتان در‬ ‫سیســتم کاداســتر بــا مشــخصات ‪ UTM‬بــه ثبــت‬ ‫رســیده کــه قابلیــت صــدور ســند دارد‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬تاکنــون یــک هــزار و ‪ ۶۴۷‬هکتــار از محــدوده‬ ‫بافت هــای فرســوده اســتان‪ ۷۱۳ ،‬مــورد از‬ ‫ســکونتگاه های غیررســمی به مســاحت یک هزار و‬ ‫ت ناکارامد شــهری‬ ‫‪ ۳۲۷‬هکتــار و پنــج محــدوده باف ‬ ‫بــه وســعت ‪ ۳۵۱‬هکتــار جانمایــی شــده اند‪.‬‬ ‫مفیــدی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه محیــط‬ ‫زیســت و مناطــق چهارگانــه حفاظتــی‬ ‫بیــش از ‪ ۳۸۷‬هکتــار و در محــدوده بســتر‬ ‫و حریــم رودخانه هــا ‪ ۳۷‬هــزار هکتــار‬ ‫جانمایــی انجــام شــده امــا در مجمــوع مــردم‬ ‫گلســتاندر اجــرای ایــن طــرح از دولتی هــا‬ ‫جلوتــر هســتند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیادمسکن گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۱.۵‬میلیارد تومان‬ ‫کمک بالعوض به‬ ‫سیل زدگان گلستانی‬ ‫پرداخت شد‬ ‫مدیــرکل بنیادمســکن گلســتان از‬ ‫پرداخــت بیــش از ‪ ۱۳۱‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان کمــک بالعــوض بــه‬ ‫ســیل زدگان اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫محمدتقــی زمانی نــژاد بــا اشــاره بــه اخریــن‬ ‫وضعیــت بازســازی واحدهــای مســکونی در‬ ‫مناطــق ســیل زده اســتان اظهارداشــت‪28 :‬‬ ‫هــزار و ‪ 578‬مالــک خســارت دیده بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت نوســازی و بازســازی‬ ‫و کمــک معیشــتی بــه بانک هــای اســتان‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا کنــون بــا ‪ 26‬هــزار و ‪916‬‬ ‫خانــوار ســیل زده قــرارداد پرداخت تســهیالت‬ ‫بــه امضــا رســید و بیــش از ‪ 131‬میلیــارد و‬ ‫‪ 581‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض بــه‬ ‫ســیل زدگان اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیادمســکن اســتان بیــان داشــت‪:‬‬ ‫تعمیــر ‪ 14‬هــزار و ‪ 309‬واحــد مســکونی بــه‬ ‫اتمــام رســیده و منــازل ســیل زدگان بــه انــان‬ ‫تحویــل شــد‪.‬‬ ‫گندم های اسیاب نشده مردم را به اشتباه انداخت‬ ‫ایرنــا نوشــت‪ -‬وجــود دانه هــای درشــت در نــان‬ ‫و زیــر دنــدان امــدن ان شــهروندان بجنــوردی را‬ ‫نگــران وجــود شــن و ماســه در ارد کــرد ه اســت امــا‬ ‫مســووالن غلــه اســتان می گوینــد کــه مشــکل نــه‬ ‫وجــود ســنگریزه‪ ،‬بلکــه دانه هــای ارد نشــده گنــدم‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وجــود ایــن دانــه هــای درشــت و نگــران کننــده‬ ‫در نــان‪ ،‬از حــدود ‪ ۱۰‬روز پیــش‪ ،‬ســبب گالیــه‬ ‫منــدی بجنــوردی هــا و نانوایــی هــای مرکــز‬ ‫اســتان خراســان شــمالی شــده اســت‪.‬‬ ‫مــردم بــا گالیــه هــای زیــاد از ایــن وضعیــت‬ ‫خواســتار رســیدگی مراجــع مربــوط شــده انــد‬ ‫و نانوایــان هــم مــی گوینــد کــه مشــکل‪ ،‬در ارد‬ ‫تحویــل گرفتــه از یــک کارخانــه تولیــدی اســت کــه‬ ‫البتــه انــان را هــم بــه درد ســر انداختــه اســت‪.‬‬ ‫برخــی خبــازان از بازگردانــدن نــان توســط‬ ‫مــردم بــه نانوایــی هــا و انتقــاد از وجــود‬ ‫ناخالصــی در نــان گفتــه و مــی افزاینــد کــه‬ ‫حتــی برخــی از نانوایــان ارد خــود را بــه کارخانــه‬ ‫عــودت داده انــد‪.‬‬ ‫شــنیده شــد کــه حتــی کارخانــه ارد بجنــورد نیــز‬ ‫بــه وجــود مشــکل اذعــان کــرده‪ ،‬امــا مشــکل را‬ ‫نــه بــه علــت وجــود ســنگریزه‪ ،‬بلکــه وجــود دانــه‬ ‫هــای درشــت گنــدم در ارد عنــوان کــرده اســت‪.‬‬ ‫گالیه نانوایان‬ ‫مدیــر اجرایــی اتحادیــه نانوایــان بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫از ‪ ۱۰‬روز گذشــته‪ ،‬وجــود ناخالصــی در اردهــای‬ ‫دریافتــی از یــک کارخانــه ارد بجنــورد‪ ،‬ســبب بــروز‬ ‫مشــکالتی بــرای نانوایــان و مــردم شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا قاســمیان اظهــار کــرد‪ :‬مــردم نــان هــای‬ ‫دریافــت شــده را بــه نانوایــان بازگشــت مــی‬ ‫دهنــد و انــان را بــه بــاد انتقــاد مــی گیرنــد‬ ‫و نانوایــان هــم مســتاصل از وجــود ایــن‬ ‫ناخالصــی هــا در ارد‪ ،‬در کار خــود مانــده انــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل تعاونــی نانوایــان بجنــورد افــزود‪:‬‬ ‫برخــی از اردهــای دریافــت شــده مجــددا بــه‬ ‫کارخانــه‪ ،‬عــودت داده شــده اســت و اعــام کــرده‬ ‫ایــم تــا باقــی نانوایــی هــا نیــز کــه از ایــن واحــد‬ ‫تولیــدی‪ ،‬ارد گرفتــه انــد‪ ،‬انــرا بازگرداننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس برخــی شــنیده هــا‪،‬‬ ‫تــوری فیلتــر خــط تولیــد کارخانــه ارد‪ ،‬پــاره شــده و‬ ‫مســوول فنــی هــم متوجــه ان نبــوده اســت‪ ،‬از ایــن‬ ‫رو ناخالصــی هــا بــه داخــل ارد راه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر اجرایــی اتحادیــه نانوایــان بجنــورد‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری گلستان‪:‬‬ ‫سهم ‪ ۲‬میلیون دالری‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫گلستان از صادرات استان‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫اســتان ســال گذشــته ‪ ۲‬میلیــون دالر از‬ ‫محصــوالت خــود را صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫مهــدی غفــاری در اختتامیــه بیســتمین‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی‪،‬‬ ‫فنــاوری و فن بــازار اســتان گلســتان‬ ‫بــا تاکیــد بــر توســعه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در اســتان اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫شــرکت ها بــه توجــه بــه خالقیتــی کــه در‬ ‫تولیــد محصــول دارنــد می تواننــد زمینــه‬ ‫تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را فراهــم‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ارزاوری این شــرکت ها‬ ‫گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ 2‬میلیــون دالر از‬ ‫محصــوالت شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫اســتان گلســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اســتقبال خــوب از بیســتمین‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تاکســی بــی ســیم ایمــن ســفر گلســتان قابــوس بــا‬ ‫مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 1230‬و شناســه ملــی ‪ 14004145900‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1398/09/07‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬اعضــای‬ ‫هیئت مدیره عبارتند از‪ :‬عبدالجبار طاطار کدملی ‪ ( 6289636499‬مدیر عامل و نائب‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره )و امــان دردی طاطــار کدملــی ‪( 6289694091‬رئیــس هیئــت مدیــره‬ ‫) بســمت اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره شــرکت بــه مدت نامحــدود انتخــاب گردیدند‪ .‬کلیه‬ ‫اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد اور و بانکــی از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــرات و قراردادهــا و‬ ‫ســایر اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد اقــای عبدالجبــار طاطــار همــراه بــا مهر شــرکت‬ ‫معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)695156‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تاکســی بــی ســیم ایمــن ســفر گلســتان قابــوس بــا مســئولیت‬ ‫محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 1230‬و شناســه ملــی ‪ 14004145900‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 25/03/1398‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬مــدت‬ ‫شــرکت از ‪ 5‬ســال بــه مــدت نامحــدود تعییــن گردیــد در نتیجــه مــاده ‪ 5‬در اساســنامه‬ ‫بشــرح مذکــور اصــاح مــی گــردد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)695155‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تاکســی بــی ســیم ایمــن ســفر گلســتان قابــوس بــا مســئولیت‬ ‫محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 1230‬و شناســه ملــی ‪ 14004145900‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 07/09/1398‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ :‬امــان دردی طاطــار باکدملــی ‪ 6289694091‬و عبدالجبــار طاطاربــا کدملــی‬ ‫‪ 6289636499‬بــه ســمت اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت بــرای مــدت بمــدت نامحــدود‬ ‫انتخاب گردیدند‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها‬ ‫و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)695154‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫در استان ایجاد می شود‬ ‫مدیــر کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ ۹۹ :‬درصــد از اعتبــارات اشــتغال روســتایی‬ ‫گلســتان جــذب شــد و ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬فرصــت‬ ‫شــغلی در اســتان ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ســعید مازندرانــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬پیش بینــی می کنیــم امســال حــدود دو‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ایجــاد اشــتغال‬ ‫در گلســتان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث اشــتغال روســتایی‬ ‫توانســتیم تــا امــروز ‪ ۹۹‬درصــد اعتبــارات ‪۳۷۵‬‬ ‫میلیــارد تومانــی ایــن بخــش را جــذب کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬اتحادیــه نانوایــان و مســووالن‬ ‫مربــوط‪ ،‬پیگیــر ایــن موضــوع هســتند‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬روابــط عمومــی اداره کل غلــه و‬ ‫خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی‪ ،‬وجــود شــن‬ ‫و ماســه در ارد نانوایی هــا را تکذیــب کــرده بــود‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی ایــن اداره کل اعــام کــرده بــود کــه‬ ‫وجــود شــن و ماســه در ارد نانوایی هــای بجنــورد‪،‬‬ ‫شــایعه ای بی اســاس اســت و صحــت نــدارد‪.‬‬ ‫مهــدی پوریافــر اظهــار کــرده بــود‪ :‬دســتگاه‬ ‫هــای اســیاب ارد از چندیــن فیلتــر بــرای‬ ‫جداســازی ذرات ســنگ بهــره مــی برنــد‪ ،‬بــه‬ ‫گونــه ای کــه ایــن دســتگاه هــا قادرنــد ذرات‬ ‫بســیار ریــز شــن و ماســه را نیــز از ارد عبــوری‬ ‫جــدا کننــد بنابــر ایــن امــکان وجــود هرگونــه‬ ‫ناخالصــی از جملــه شــن و ماســه در ارد خــارج‬ ‫از تصــور اســت و واقعیــت نــدارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی هــم در ایــن‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬ایــن اداره کل بــر کارخانــه هــای ارد‪،‬‬ ‫نظــارت دارد و تــا کنــون مشــکلی در زمینــه وجــود‬ ‫ســنگریزه در خروجــی انهــا مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫فهیمــه مهمــان نــواز اظهــار داشــت‪ :‬اگــر‬ ‫اتحادیــه نانوایــان از وجــود ناخالصــی در ارد‪،‬‬ ‫گالیــه منــد اســت بایــد بــه مــا گــزارش کنــد‬ ‫تــا بررســی هــای الزم انجــام شــود و در ایــن‬ ‫زمینــه گزارشــی بــه مــا نرســیده اســت‪.‬‬ ‫مشکل از بیختن ارد بوده است‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬در بررســی هــای‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫و فن بــازار اســتان بیــان داشــت‪ :‬بــا امــوزش‬ ‫و پــرورش بــرای بازدیــد دانش امــوزان از ایــن‬ ‫نمایشــگاه هماهنگی هــای کاملــی شــده بــود امــا‬ ‫برپایــی نمایشــگاه بــا تعطیلــی مــدارس اســتان‬ ‫همزمــان شــد‪ .‬بــا اینحــال روزانــه بیــش از ‪800‬‬ ‫نفــر از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردنــد کــه اتفــاق‬ ‫فرماندار گرگان عنوان کرد‪:‬‬ ‫برخی دستگاه های‬ ‫اجرایی‬ ‫ازشفافیت فرار‬ ‫می کنند‬ ‫فرمانــدار گــرگان ازتخصیــص اعتبــار بــرای اجــرای‬ ‫طــرح کاداســتر در شهرســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫برخــی دســتگاه های اجرایــی ازشــفافیت فــرار‬ ‫می کننــد و چنــدان تمایلــی بــه اعــام امالکــی کــه‬ ‫در اختیــار انهاســت‪ ،‬ندارنــد‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی در ســومین جلســه شــورای‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫بعضــی از ســال ها در راســتای اجــرای برنامه هــای‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬تــوری فیلتــر یکــی از کارخانــه‬ ‫هــای ارد بجنــورد‪ ،‬پــاره شــده و تکــه هــای‬ ‫درشــت گنــدم بــا ارد مخلــوط شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدجالل موســوی اظهــار کــرد‪ :‬مدیــران ایــن‬ ‫کارخانــه بــه وجــود ایــن مشــکل پــی بــرده و‬ ‫بــرای رفــع مشــکل اقــدام کــرده انــد و اکنــون‪،‬‬ ‫اردهــای مشــکل دار کــه بیــن نانوایــی هــا‬ ‫توزیــع شــده بــود تعویــض مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان‪ ،‬نانوایــان بــرای جلوگیری‬ ‫از بــروز مشــکل در پخــت نــان‪ ،‬مــی تواننــد ارد را‬ ‫الــک کننــد‪ ،‬البتــه الــک کــردن ارد پیــش از درســت‬ ‫کــردن خمیــر‪ ،‬شــاید تکلیــف نانوایــان نباشــد امــا‬ ‫بــرای ارتقــای کیفیــت نــان‪ ،‬واحدهــای خبــازی مــی‬ ‫تواننــد ایــن اقــدام را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره وجــود ســنگریزه در ارد گفــت‪ :‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان امــکان نــدارد ســنگریزه‪ ،‬شــن یــا ماســه در ارد‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬گنــدم در مرحلــه بوجــاری‪ ،‬از‬ ‫وجــود هــر چیــز‪ ،‬پاکســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن کارخانــه‪ ،‬تــوری در خــط‬ ‫تولیــد ارد‪ ،‬دچــار مشــکل شــده بــود و البتــه‬ ‫مســوول فنــی متوجــه ان نبــوده اســت‪ ،‬بــه علــت‬ ‫همیــن مشــکل‪ ،‬دانــه هــای درشــت گنــدم بــه ارد‪،‬‬ ‫راه یافتــه کــه مشــکل ســاز شــده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۶‬کارخانــه ارد و یــک هــزار و ‪ ۱۱۲‬واحــد‬ ‫نانوایــی یارانــه پــز و حــدود ‪ ۳۰۰‬واحــد ازادپــز در‬ ‫خراســان شــمالی فعــال اســت و ماهانــه بــه طــور‬ ‫میانگیــن هفــت هــزار تــن ارد بیــن واحدهــای‬ ‫نانوایــی یارانــه ای ایــن اســتان توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫کم ســابقه ای اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حاشــیه ایــن نمایشــگاه ‪14‬‬ ‫کارگاه اموزشــی و ‪ 10‬پنــل تخصصــی مرتبــط بــا‬ ‫معضــات و مشــکالت اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫غفــاری گفــت‪ :‬رویــداد معرفــی نیازهــای فناورانــه‬ ‫صنایــع در حاشــیه ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد کــه‬ ‫تفاهمنامه هــای متعــددی هــم پیــرو ان بــه امضــا‬ ‫رســید کــه امیدواریــم اجرایــی شــدن‬ ‫انهــا بتوانــد بخشــی از مشــکالت اســتان‬ ‫را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره انتخــاب غرفه هــای برتــر‬ ‫در ایــن نمایشــگاه هــم بیــان داشــت‪:‬‬ ‫هرســاله غرفه هــای برتــر از بیــن‬ ‫دانشــگاه گلســتان‪ ،‬منابــع طبیعــی‬ ‫و کشــاورزی گــرگان و پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان انتخــاب می شــدند‬ ‫امــا امســال بــا نظــر ایــن دانشــگاه ها‬ ‫تصمیــم برایــن شــد تــا در ارزیابــی غرفــه‬ ‫برتــر شــرکت نکننــد تــا راه بــرای ســایر‬ ‫دانشــگاه ها و شــرکت های مرکــز رشــد‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم از غرفه هــای‬ ‫برتــر ایــن دوره از نمایشــگاه تجلیــل‬ ‫شــد‪ .‬در حــوزه صنایــع خــاق اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری اســتان بــه‬ ‫عنــوان غرفــه برتــر انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫دولــت ماننــد مســکن مهــر امــاک مــازاد تعــدادی از‬ ‫دســتگاه های اجــرای مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی دســتگاه های اجرایــی از‬ ‫شــفافیت فــرار می کننــد و چنــدان تمایلــی بــه اعــام‬ ‫امالکــی کــه در اختیــار انهاســت‪ ،‬ندارنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تهیــه نقشــه و دریافــت ســند کاداســتر بــرای امــاک‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بیــش از دو هــزار‬ ‫شــغل در ایــن حــوزه ایجــاد شــده اســت‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ایــن اعتبــار تاکنــون بــه پنــج هــزار طــرح در‬ ‫گلســتان پرداخــت شــده و پیش بینــی می کنیــم ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬فرصــت شــغلی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه تعهــد اشــتغال اســتان در‬ ‫ســالجاری ‪ ۲۴‬هــزار شــغل بــود کــه اســتاندار ان‬ ‫را بــه ‪ ۳۰‬هــزار شــغل رســانده بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۱۵‬هــزار شــغل در گلســتان‬ ‫ایجــاد شــده و ‪ ۵۱‬درصــد تعهــد اشــتغال اســتان‬ ‫محقــق شــده اســت و بــا توجــه بــه وقــوع ســیل در‬ ‫اوایــل ســال‪ ،‬بعیــد اســت بتوانیــم ‪ ۳۰‬هــزار شــغل‬ ‫امســال ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مازندرانــی همچنیــن از محــل‬ ‫اعتبــارات مشــاغل خانگــی ‪ ۳۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار ابــاغ شــده و چهــار هــزار‬ ‫فرصــت شــغلی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تحقــق ‪ ۷۰‬درصــد طرح کارورزی‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬فــارغ التحصیــل دانشــگاهی در‬ ‫اســتان خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــاف‬ ‫ســال گذشــته کــه نــرخ بیــکاری گلســتان از‬ ‫میانگیــن کشــوری پایین تــر بــود بعیــد اســت‬ ‫امســال ایــن نــرخ کاهشــی حفــظ شــود و احتمــال‬ ‫دارد میانگیــن بیــکاری اســتان معــادل میانگیــن‬ ‫کشــوری (‪ ۱۰.۵‬تــا ‪ ۱۱‬درصــد) باشــد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شیروان‪:‬‬ ‫نزدیک به ‪ 11‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی‬ ‫شهرستان‬ ‫کشت دیم‬ ‫است‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ ۱۰ :‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هکتــار از گندمزارهــای شهرســتان دیــم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رمضــان امــان زاده اظهــار کــرد‪ :‬امســال ‪ ۱۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از کشــتزارهای شهرســتان زیــر‬ ‫کشــت پاییــزه گنــدم رفتــه کــه ‪ ۵‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار ان ابــی اســت و از ایــن ســطح ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰‬هکتــار زیــر پوشــش ابیــاری بارانــی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬هکتــار از‬ ‫گندمزارهــای ایــن شهرســتان زیــر کشــت گنــدم‬ ‫ابــی و ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار زیــر کشــت دیــم‬ ‫قــرار گرفتــه بــود کــه کاهــش بــارش هــای پاییــزه‪،‬‬ ‫امســال ســطح زیــر کشــت گنــدم دیــم در ایــن‬ ‫شهرســتان را کاهــش داد‪.‬‬ ‫دولتــی ممکــن اســت بــرای برخــی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی هزینــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان ادامــه داد‪ :‬بیشــتر مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی عــدم تمایــل بــه اجــرای طــرح‬ ‫کاداســتر را مشــکالت مالــی عنــوان می کننــد از اینــرو‬ ‫می تــوان ایــن طــرح را در دو فــاز اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در مرحلــه نخســت کــه‬ ‫اعتبــار چندانــی نیــاز نــدارد دســتگاه ها‪،‬‬ ‫نقشــه های امــاک را تهیــه و در اختیــار‬ ‫اداره ثبــت قــرار دهنــد و در فــاز دوم‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان‬ ‫اعتبــار ویــژه ای را بــرای صــدور ســند کاداســتر‬ ‫اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫حمیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه فرمانــداری‬ ‫گــرگان اعتبــار ویــژه ای را امســال بــرای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در شهرســتان پیش بینــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬متذکــر شــد‪ :‬تامیــن اعتبــار اجــرای‬ ‫طــرح کاداســتر در مقابــل فوایــد و مزایــای‬ ‫اجــرای ان پیچیــده نیســت و امســال تــاش‬ ‫می کنیــم تمــام امــاک دولتــی گــرگان‬ ‫شناســنامه دار شــوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بیمارستان ‪600‬‬ ‫تختخوابی گرگان‬ ‫در سایه غفلت‬ ‫منتقل نشود‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫صحن شورای شهر گرگان مطرح شد‪:‬‬ ‫در صحــن شــورای شــهر گــرگان در خصــوص مــکان بیمارســتان ‪ ۶۰۰‬تختخوابــی گــرگان بحــث شــد و ســعید‬ ‫رحیمــی در ایــن خصــوص اظهارکــرد کــه بودجــه میلیــاردی کــه بــرای احــداث بیمارســتان در گــرگان توســط‬ ‫وزارت بهداشــت اختصــاص یافتــه نبایــد در غفلــت ســایر مســئوالن بــه مــکان دیگــر منتقــل شــود‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای شــهر گــرگان افــزود کــه ســاخت ایــن بیمارســتان در گــرگان حــق شــهروندان بــوده و نبایــد‬ ‫مســئوالن در ایــن خصــوص ســکوت کننــد‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪224‬‬ ‫گرگان‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان ‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد کمک خیران‬ ‫صرف ازادی زندانیان می شود‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫گلستان‬ ‫استفاده از محصوالت مخابرات تجربه خوشایند‬ ‫مشتریان را به همراه دارد‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫ه ابریشم در خراسان شمالی تولید شد‬ ‫‪208‬تن پیل ‬ ‫در راستای اجرای طرحهای نگهداری وتوسعه مخابرات منطقه گلستان اقدامات فراوانی در حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون دو هــزار و ‪ ۱۰۰‬زندانــی جرائــم‬ ‫غیرعمــد گلســتان بــا کمــک خیــران ازاد‬ ‫شــده اند کــه ‪ ۱۲۵‬مــورد ان از ابتــدای ســال‬ ‫انجــام شــده اســت و ‪ ۱۰۰‬درصــد منابعــی کــه‬ ‫توســط خیریــن در اختیــار ســتاد دیــه قــرار‬ ‫می گیــرد صــرف ازادی زندانیــان می شــود‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان عصــر شــنبه در جمــع‬ ‫خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬جلســات ســتاد دیــه‬ ‫از جملــه جلســاتی اســت کــه در ان کار‬ ‫مالــی انجــام می شــود امــا حــق جلســه ای‬ ‫بــه شــرکت کننــدگان پرداخــت نمی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در ســال های اخیــر بیــش از دو هــزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬زندانــی جرایــم غیرعمــد از زندان هــای‬ ‫گلســتان بــا کمــک خیــران ازاد شــده اند کــه‬ ‫‪ ۱۲۵‬ان از ابتــدای ســال انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هم اکنــون ‪ ۲۸۷‬زندانــی‬ ‫جرایــم مالــی و غیرعمــد در زندان هــای‬ ‫اســتان هســتند کــه بدهــی انــان حــدود ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫هاشــمیان بــا اشــاره بــه اینکــه عــاوه بــر‬ ‫کمــک ســتاد دیــه و خیــران بــرای ازادی‬ ‫زندانیــان جرایــم غیرعمــد‪ ،‬حــدود ‪ ۶۵‬درصــد‬ ‫مبلــغ بدهــی را هــم می تــوان از شــاکیان‬ ‫رضایــت گرفــت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن‬ ‫تســهیالت کم بهــره بــرای ازادی زندانیــان‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مشــکالت و اســیب های‬ ‫خانــواده زندانیــان بیــش از مشــکالت خــود‬ ‫زندانیــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر همــه مــردم‬ ‫گلســتان نفــری هــزار تومــان پرداخــت کننــد‬ ‫می تــوان تمــام زندانیــان جرائــم غیرعمــد‬ ‫گلســتان را از زندان هــا ازاد کــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۴۵‬درصد امالک‬ ‫گلستان در سامانه‬ ‫حدنگار کاداستر شده اند‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت‪ :‬ایــن طرحهــا کــه شــامل بازســازی‬ ‫‪ ،‬اجــرا ‪ ،‬نگهــداری و توســعه تجهیــزات مخابراتــی اســت موجــب اصــاح فرایندهــا و تســریع در‬ ‫ارائــه خدمــات بــه مشــتریان خواهــد شــد و همیشــه مدنظــر بــوده اســت تــا اقدامــات الزم در ایــن‬ ‫زمینــه صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در جهــت ایــن امــر مهــم ‪ ،‬بازدیدهــای دوره ای توســط مدیــران مخابــرات و روســای‬ ‫ادارات شهرســتان صــورت گرفتــه و از نزدیــک کمبودهــا و مشــکالت بررســی و درجهــت رفــع انهــا‬ ‫برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهمرادی ‪ ،‬اصــاح کابــل کشــی مرکــز ســیجوال بــرای افزایــش سرشــماره و دایــری تلفــن ثابــت‬ ‫‪ ،‬نصــب پســت جدیددرمناطقــی ازبندرترکمــن ‪ ،‬ترمیــم وبازســازی کافوهــای مســی ســرقت شــده ‪،‬‬ ‫مذاکــره درجهــت اجــرای طــرح زمینــی کــردن کابــل مســیرچناران بــه روســتای قــره قــل تپــه ‪ ،‬کابــل‬ ‫کشــی روســتای چاقلــی جهــت ایجــاد امکانــات دایــری تلفــن ثابــت ‪ ،‬بازســازی حفــاظ دکلهــای‬ ‫همــراه اول ‪ ،‬رفــع خرابــی روســتای قــره قاشــلی و بســیاری اقــدام دیگــر را تنهــا نمونــه کوچکــی‬ ‫ازتالشــهای شــبانه روزی مخابــرات منطقــه گلســتان دربــازه زمانــی چنــدروزه اخیــر دانســت کــه‬ ‫بصــورت مســتمر در جــای جــای اســتان در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد ‪ :‬مشــتریان بــا اســتفاده از محصــوالت مخابــرات تجربــه خوشــایندی خواهنــد‬ ‫داشــت و تاکیــد نمــود ‪ :‬محصــوالت ‪ ،‬خدمــات و سرویســهای مخابراتــی بــرای تمامــی اقشــار مشــتریان بســته‬ ‫هــای مناســبی دارد و نیــاز و خواســته مشــتریان برایمــان در اولویــت میباشــد‪.‬‬ ‫مدیرکل غله گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬مرکز‬ ‫خرید‬ ‫تضمینی سویا‬ ‫در استان‬ ‫پیش بینی‬ ‫شده است‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان گلســتان‬ ‫از خریــد بیــش از ‪ ۲۷‬هزارتــن دانــه روغنــی ســویا در‬ ‫اســتان خبــرداد و گفــت‪ ۱۴ :‬مرکــز خریــد تضمینــی‬ ‫ســویا در شهرســتان هــای بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن‪،‬‬ ‫کردکــوی‪ ،‬گــرگان‪ ،‬علــی ابــاد‪ ،‬رامیــان‪ ،‬گنبــد و‬ ‫گالیکــش پیــش بینــی شــده اســت کــه با بــه کارگیری‬ ‫تمامــی پتانســیل هــا و امکانــات از قبیــل نــرم افــزاری‬ ‫و ســخت افــزاری‪ ،‬امــاده تحویــل گرفتــن دانــه روغنی‬ ‫ســویا از کشــاورزان گلســتانی هســتند‪.‬‬ ‫حمیدرضــا علــی محمــدی اظهــار کــرد‪ :‬از شــروع خریــد‬ ‫تضمینــی دانــه روغنــی ســویا تاکنــون بیــش از ‪ ۲۷‬هزارتــن‬ ‫از ایــن محصــول بــه ارزش ‪ ۷۴۶‬میلیــارد و ‪ ۷۰۱‬میلیــون‬ ‫ریــال در اســتان گلســتان خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال زراعــی جــاری قیمــت خریــد‬ ‫تضمینــی هــر کیلوگــرم دانــه روغنــی ســویا از‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬بــا دو درصــد ناخالصــی و ‪ ۱۲‬درصــد‬ ‫اموزش های همگانی امدادی نیاز‬ ‫ضروری جامعه است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬امــوزش هــای همگانــی امــدادی نیــاز‬ ‫ضــروری جامعــه اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در دیــدار بــا اعضــای شــورای مدیــران‬ ‫جمعیــت هــال احمــر اســتان ضمــن تبریــک هفتــه داوطلــب‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬رعایــت شــان مــردم بــا توجــه بــه اصــول هفتگانــه‬ ‫هــال احمــر بســیار ارزشــمند بــوده و اقدامــات ایــن ســازمان در‬ ‫ذهــن مــردم پررنــگ اســت و نبایــد برخــی مســائل داخلــی مانــع‬ ‫خدمــت رســانی شایســته شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــال احمــر تنهــا نیــروی امــوزش دیــده بــی منــت‬ ‫و بــی توقــع اســت کــه در حــوادث در کنــار دیگــر دســتگاه هــا‬ ‫ارامــش را بــه مــردم اســتان هدیــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫رطوبــت ‪ ۲۹‬هــزار و ‪ ۶۳۳‬ریــال‬ ‫خریــداری بــوده کــه حداکثــر ناخالصــی‬ ‫قابــل قبــول دانــه ســویا جهــت خریــد‬ ‫تضمینــی هشــت درصــد و همچنیــن‬ ‫حداکثــر رطوبــت مجــاز بــرای ایــن دانــه‬ ‫روغنــی ‪ ۲۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــدی در خصــوص پرداخــت‬ ‫بهــای محصــول گفــت کــه تاکنــون‬ ‫‪ ۵۵۹‬میلیــارد ریــال از بهــای ســویای‬ ‫تحویلــی‪ ،‬از مرکــز بــه حســاب بانکــی‬ ‫کشــاورزان واریــز شــده کــه ایــن مقــدار‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد مطالبــات کشــاورزان‬ ‫تحویــل دهنــده دانــه روغنــی ســویا بــه مراکــز خریــد‬ ‫تضمینــی را شــامل مــی شــود و بقیــه مطالبــات‬ ‫ســویاکاران بــه تدریــج از مرکــز بــه حســاب بانکــی‬ ‫اعالمــی انهــا واریــز مــی شــود‪.‬‬ ‫کاربردی کردن پژوهش ها‬ ‫در گرو ارتباط صنعت و دانشگاه است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬کاربــردی کــردن پژوهــش هــا در گــرو ارتبــاط صنعــت و‬ ‫دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫علــی نجفــی نــژاد در نشســت بررســی راهکارهــای ارتقــاء‬ ‫ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه اظهارکــرد‪ :‬صنعــت و دانشــگاه دو‬ ‫ســرزمین جداگانــه هســتند زیــرا دانشــگاهیان بــه دنبــال تولیــد‬ ‫دانــش بــوده و صنعتگــران بــه دنبــال تولیــد و کســب و کار و‬ ‫درامــد هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همیــن امــر ســبب مــی شــود کــه این دو در بســیاری‬ ‫از بخــش هــا بــا هــم پیونــد نداشــته و الزامــات اولیــه در ایــن‬ ‫خصــوص وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‪:‬‬ ‫فاصله زیادی بین دانشگاهیان و صنعتگران وجود دارد‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۴۵‬درصــد امــاک‬ ‫گلســتان در ســامانه حدنــگار کاداســتر‬ ‫شــده اند‪ ،‬افــزود‪ :‬تنهــا ‪ ۱۲‬درصــد از‬ ‫موقوفــات گلســتان پیــش از انقــاب‬ ‫ثبــت شــده اند و ‪ ۷۸‬درصــد ان هــا بعــد از‬ ‫پیــروزی انقــاب انجــام شــده اند‪.‬‬ ‫حجــت االســام روح اللــه ســلیمانی فــرد‬ ‫در ســومین جلســه شــورای پیشــگیری از‬ ‫وقــوع جــرم گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫اجــرای طــرح کاداســتر در موقوفــات‬ ‫گلســتان تفاهم نام ـه ای بــا اداره کل ثبــت‬ ‫و اســناد اســتان گلســتان منعقــد کرده ایــم‬ ‫امــا بــه دلیــل تعــدد موقوفــات اجــرای ایــن‬ ‫طــرح بــا ســرعت انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫گلســتان بــا بیــان اینکــه تنهــا ‪۳۳‬‬ ‫درصــد از هــزار و ‪ ۳۰۸‬مســجد‬ ‫گلســتان قبــل از انقــاب ســاخته‬ ‫شــده اند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تاکنــون تمــام‬ ‫اعتبــار هزینــه شــده در اجــرای طــرح‬ ‫کاداســتر از اعتبــارات ملــی انجــام‬ ‫شــده و حتــی یــک ریــال از اعتبــارات‬ ‫کمیته هــای برنامه ریــزی اســتانی‬ ‫و شهرســتانی بــرای اجــرای طــرح‬ ‫کاداســتر اختصــاص نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از امادگــی اداره کل اوقــاف‬ ‫و امــور خیریــه گلســتان بــرای ازادســازی‬ ‫جرائــم غیرعمــد در اســتان خبــر داد و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۱‬زندانــی جرائــم‬ ‫غیرعمــد در گلســتان بــه کمــک واقفــان و‬ ‫خیــران ازاد شــده اند‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۲۰۸‬تــن پیل ـه تــر ابریشــم در خراســان شــمالی تولیــد شــد کــه بیشــترین ان مربــوط بــه‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن بــوده اســت‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده اظهــار کــرد‪ :‬از ایــن میــزان ‪ ۳۳‬تــن ابریشــم تولیــد شــده اســت و امســال چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰‬جعبــه نوغــان بیــن نوغانــداران ایــن اســتان توزیــع شــده بــود‪.‬‬ ‫وی تعــداد بهــره بــرداران نوغــان داری را چهــار هــزار نفــر عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬از هــر جعبــه ‪۴۲‬‬ ‫کیلوگــرم پیلــه تــر ابریشــم تولیــد مــی شــود کــه از ایــن نظــر در کشــور رتبــه اول را داریــم‪.‬‬ ‫محمــد زاده افــزود‪ :‬بــرای نخســتین بــار نیــز امســال پــرورش پاییــزه پیلـه تــر ابریشــم در خراســان‬ ‫شــمالی بــا توزیــع ‪ ۲۵‬جعبــه نوغــان در پنــج شهرســتان ایــن اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن طــرح ازمایشــی بــا همــکاری مرکــز نوغانــداری کشــور و ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫در شهرســتان هــای مانــه و ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬فــاروج‪ ،‬شــیروان و بجنــورد بــه اجــرا درامــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در خراســان شــمالی میانگیــن تولیــد پیلــه تــر از هــر جعبــه نوغــان ‪ ۴۲‬کیلوگــرم اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در برخــی نقــاط اســتان تــا ‪ ۶۲‬کیلوگــرم پیلــه تــر نیــز از هــر جعبــه نوغــان برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــدزاده افــزود‪ :‬امســال بــرای حمایــت از نوغانــداران ‪ ۵۷‬هــزار اصلــه نهــال تــوت اصــاح شــده رایــگان بیــن‬ ‫انــان توزیــع شــد و ‪ ۵۰‬هــزار اصلــه نهــال نیــز در اســفندماه امســال توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یکــی از مشــکالت ایــن بخــش را نبــود نهالســتان تــوت بیــان کــرد و گفــت‪ :‬تولیــد پیلــه تــر بــه‬ ‫شــکل ســنتی نیــز یکــی دیگــر از مشــکالت فعــاالن ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬بدلیــل عــدم ارتبــاط پیوســته و‬ ‫انســجام بیــن دانشــگاه و صنعــت‪ ،‬متاســفانه صنعتگــران مــا از توانمنــدی هــای دانشــگاهیان‬ ‫خبــر ندارنــد‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در نشســت تخصصــی رویــداد معرفــی نیازهــای فناورانــه صنایــع‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫صنعــت و دانشــگاه بایــد در کنــار هــم باشــند و نیازهــای همدیگــر را احصــاء کننــد و بــر اســاس‬ ‫نیازهــا‪ ،‬فنــاوری هــای مــورد نیــاز شناســایی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت گلســتان افــزود‪ :‬ایــن ارتبــاط تــا کنــون وجــود داشــته ولــی متاســفانه‬ ‫بدلیــل گسســتگی خیلــی ملمــوس نبــوده و ایــن گسســتگی باعــث شــده کــه ارتبــاط دائمــی وجــود‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫طلوعیــان بــا بیــان اینکــه دانشــگاه مــی توانــد بــه کمــک صنعــت بیایــد تــا مــا را در نیــاز هایــی‬ ‫کــه احســاس مــی کنیــم بــه خودکفایــی برســاند‪ ،‬و ایــن نیــاز هــا در حــوزه تولیــد ماشــین‬ ‫االت و برخــی مــواد‬ ‫اولیــه اســت ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بدلیــل همیــن‬ ‫عــدم ارتبــاط پیوســته‬ ‫بیــن‬ ‫انســجام‬ ‫و‬ ‫دانشــگاه و صنعــت‪،‬‬ ‫متاســفانه صنعتگــران‬ ‫مــا از توانمنــدی هــای‬ ‫خبــر‬ ‫دانشــگاهیان‬ ‫ندارنــد و دانشــگاهیان‬ ‫زمینــه‬ ‫از‬ ‫نیــز‬ ‫هــای تحقیقاتــی و‬ ‫پژوهشــی در حــوزه‬ ‫صنعــت خبــر ندارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بخشــی از‬ ‫ارتبــاط بیــن صنعــت و‬ ‫دانشــگاه بــر عهــده ماســت کــه اخیــرا بــا همیــن انگیــزه وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا‬ ‫وزارت علــوم تفاهــم نامــه ای تحــت عنــوان طــرح تــاپ را منعقــد کــرده انــد کــه بــر اســاس‬ ‫ان صنعتگــران نیازهــای فناورانــه خــود را کــه بایــد از طریــق حــوزه پژوهشــی برطــرف شــود در‬ ‫ســامانه ای ثبــت کــرده و دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی نیــز بــا مراجعــه بــه ایــن‬ ‫ســامانه و مطالعــه زمینــه هــای تحقیقاتــی‪ ،‬حــوزه هایــی را کــه مــی تواننــد روی انهــا کار کننــد‬ ‫انتخــاب کننــد و از ایــن طریــق ضمــن برقــراری ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه‪ ،‬مشــکالت حــوزه‬ ‫صنعــت نیــز مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه پیــش بینــی‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان گلســتان انتظــار‬ ‫مــی رودبیــش از ‪ ۲۸‬هــزار تــن دانــه روغنــی ســویا‬ ‫از حــدود ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار اراضــی ســطح زیــر کشــت‬ ‫ســویا از کشــاورزانخریداری شــود‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۳۰‬کانکس سیار برای مدارس‬ ‫عشایری خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۰ :‬دســتگاه‬ ‫کانکــس ســیار بــا اعتبــار ‪ ۱۸‬میلیــارد ریــال بــرای جایگزینــی‬ ‫مــدارس عشــایری ایــن اســتان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور در نشســت شــورای عشــایر اســفراین‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کانکــس هــا تحویــل اســتان شــده و بــه‬ ‫زودی بــا حضــور نماینــده وزارت امــوزش و پــرورش در مناطــق‬ ‫اســتقرار عشــایری توزیــع و مســتقر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال از محــل اعتبــارات ســفر ریاســت جمهــوری‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال بــه حــوزه عشــایر اســتان اختصــاص یافتــه‬ ‫کــه ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال ان در حــوزه تامیــن اب شــرب عشــایر‬ ‫و ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل بنــد خاکــی عشــایر اســفراین‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‪:‬‬ ‫منتخبان ملت باید نسبت به عهد خود با مردم و نظام وفادار باشند‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس امانتــداری را یکــی دیگــر از‬ ‫ویژگی هــای مجلــس در تــراز انقــاب اســامی برشــمرد و ادامــه داد‪ :‬منتخبــان ملــت بایــد نســبت‬ ‫بــه عهــد خــود بــا مــردم و ایــن نظــام وفــادار باشــند‪ .‬مجلســی کــه از تقــوا و دیــن‪ ،‬امانتــداری و‬ ‫التــزام عملــی بــه اصــول اســام فاصلــه داشــته باشــد نتایــج تلــخ و میوه هــای مســموم کننده ای‬ ‫را بــه جامعــه تزریــق می کنــد‪.‬‬ ‫جــواد کریمــی قدوســی در همایــش رســالت حــوزه و دانشــگاه در دانشــگاه گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫مطالبه گــری‪ ،‬ارمانخواهــی و واقع نگــری از خصوصیــات حــوزه و دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح بی ســرانجام مجلــس در زمینــه اصــاح نظــام بانکــی کشــور یــاداور شــد‪:‬‬ ‫در مجلــس دوره قبــل تعــدادی از نماینــدگان بــه صــورت خودجــوش طرحــی را بــرای اصــاح نظــام‬ ‫بانکــی کشــور تهیــه کردنــد و قــرار بــود بــه کمیســیون تخصصــی فرســتاده شــود امــا شــبکه بانک هــای‬ ‫خصوصــی در رد ایــن طــرح موثــر بودنــد‪ .‬در زمــان رای گیــری عــده ای ابستراکســیون کردنــد و عمــا‬ ‫ایــن طــرح رای نیــاورد و تــا اینکــه‬ ‫نوبــت بــه مجلــس دهــم رســید‪.‬‬ ‫هنــوز مجلــس تشــکیل نشــده‬ ‫بــود کــه یکســری جلســه هایی‬ ‫بــا حضــور وزرا و مدیــران و غیــره‬ ‫بــرای نماینــدگان برگــزار شــد تــا‬ ‫در جریــان اوضــاع اقتصــادی‬ ‫کشــور قــرار بگیریــم‪ .‬اقــای‬ ‫جهانگیــری و نوبخــت نیــز در‬ ‫ایــن جلس ـه ها حضــور داشــتند؛‬ ‫متاســفانه همــه ایــن مســئوالن‬ ‫بــه نماینــدگان توصیــه کردنــد‬ ‫طــرح اصــاح نظــام بانکــی را‬ ‫ادامــه ندهنــد چــون دولــت‬ ‫می خواهــد الیحــه بفرســتد‪.‬‬ ‫حــاال هــم کــه مجلــس دهــم بــه‬ ‫اخــر کار خــود نزدیــک می شــود‬ ‫هنــوز دولــت الیحــه اصــاح نظــام بانکــی را بــه مجلــس نفرســتاده و ان طــرح هــم از کمیســیون‬ ‫تخصصــی مجلــس بیــرون نیامــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫نماینــده ای کــه بــا « پــول» و «پلــو» وارد مجلــس شــود‪ ،‬در تــراز انقــاب اســامی نیســت و‬ ‫اگــر ایــن افــراد در خانــه ملــت اکثریــت را داشــته باشــند ان مجلــس هــم در تــراز اســام و‬ ‫انقــاب نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییــس ســتاد انتخابــات خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۶ :‬نفــر در اســتان داوطلــب نخســتین میانــدوره پنجمیــن دوره‬ ‫مجلــس خبــرگان رهبــری شــدند کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا دوره گذشــته ‪ ۳۶۰‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫ولــی اللــه حیاتــی بــا بیــان اینکــه جوان تریــن داوطلــب زیــر ‪ ۳۰‬ســال و مسـن ترین داوطلــب ‪ ۷۰‬ســال ســن‬ ‫دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین داوطلبــان در گــروه ســنی ‪ ۵۱‬تــا ‪ ۵۵‬بــا هفــت نفــر هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۱۹ :‬درصــد از تعــداد داوطلبــان ســابقه ایثارگــری داشــته و ‪ ۱۲‬نفــر از انــان شــامل ‪ ۳۳‬درصــد‬ ‫نیــز ســابقه داوطلبــی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۶‬نفر داوطلب‬ ‫نمایندگی‬ ‫مجلس خبرگان‬ ‫شدند‬ ‫شهرستانها‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی گــرگان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد‬ ‫تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬ضمنــا در خصــوص‬ ‫اگهــی هــای اصالحــی ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار‬ ‫اگهی‪،‬متقاضیــان مــی بایســت اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک گــرگان تســلیم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫(بخش یک ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -1‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000725‬اقــای علیرضــا نودهــی‬ ‫فرزنــد صفرعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 1909‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121516182‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪3‬دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 152‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-1480‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001002028‬اقــای شــهریار عــادل‬ ‫فرزنــد حجــت الــه بشــماره شناســنامه ‪ 1244‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2120344078‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان‬ ‫وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 85/70‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-1531‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک‬‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -3‬کالسه پرونده ‪1398114412001000595-2 1398114412001000594-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬قربــان اغوشیانی‪-2‬اشــرف عباســی فرزنــد ‪-1‬اســداله‪-2‬رحمن‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 219-2 603-1‬صادره از ‪-1‬گرگان‪-2‬کردکوی به شــماره ملی‬ ‫‪ 1-4 2249103569-2 2121056734-1‬دانــگ ‪2-2‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت ‪ 120‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک باقیمانــده از ‪ -‬فرعــی از ‪-1510‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی خانم ســلطنت ولی کریمی‬ ‫به متقاضی دارد‪ .‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬کالســه پرونــده ‪ 13911144120010004510‬اقــای رمضانعلــی‬ ‫میراعظمــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 72‬صــادره از گــرگان به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2121833641‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان کــه ششــدانگ‬ ‫عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 119/80‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده‬ ‫از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-2546‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000138‬اقــای رضــا احمــدی فرزنــد‬ ‫محمد بشماره شناسنامه ‪ 1005‬صادره از گرگان به شماره ملی ‪2121918450‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 72/10‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3983‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش ‪ 2‬ثبت گرگان)‬ ‫ردیف ‪ -6‬کالسه پرونده ‪1397114412001000003-2 1397114412001000002-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬امیــد ســعیدی ‪-2‬علــی ســعیدی فرزنــد ‪-1‬علــی ‪-2‬طهماســب‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 23-2 1272-1‬صــادره از ‪-1‬گــرگان ‪-2‬شــاهرود بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪1-2 6429932151-2 2122668776-1‬دانــگ ‪4-2‬دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 4038/5‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 149‬فرعــی از ‪-123‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد‬ ‫طاهــر محمدطاهــری بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000111‬اقــای محســن شــاکری فرزنــد‬ ‫ناصــر بشــماره شناســنامه ‪ 503‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121856102‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 160/46‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 2681‬فرعــی از ‪-123‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -8‬کالسه پرونده ‪1397114412001000123-2 1397114412001000122-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬علــی ســعیدی ‪-2‬امیــد ســعیدی فرزنــد ‪-1‬طهماســب ‪-2‬علــی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪1272-2 23-1‬صــادره از ‪-1‬شــاهرود ‪-2‬گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪1-4 2122668776-2 6429932151-1‬دانــگ ‪2-2‬دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 3853‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 149‬فرعــی از ‪-123‬اصلی واقع‬ ‫در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد طاهــر‬ ‫محمدطاهــری بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -9‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000166‬خانــم فاطمــه علــی گلــی‬ ‫فرزنــد قربانعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 8‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122450142‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 152/18‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1776‬فرعــی از‬ ‫‪-123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از مالک رســمی‬ ‫صغــری دانایــی کــول بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -10‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000729‬اقای‪/‬خانــم هــادی کالکی‬ ‫فرزنــد علیجــان بشــماره شناســنامه ‪ 15‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122459379‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احداث بنا شــده اســت‬ ‫به مســاحت ‪ 449/43‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ 1‬فرعی از ‪-123‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقال از مالک رســمی بنیاد‬ ‫مســتضعفان انقــاب اســامی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -11‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001353‬دولــت جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــا نمایندگــی امــوزش و پــرورش فرزنــد ‪ -‬بشــماره شناســه ملــی‬ ‫‪ 14000290195‬صــادره از ‪ -‬بــه شــماره ملــی ‪ -‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 2301/73‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ 145‬فرعــی از ‪-123‬اصلــی واقــع در اراضی مازاد ســعداباد‬ ‫ ‬ ‫حکایت از انتقال از مالک رسمی تقی ناهیدی به متقاضی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -12‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000107-2 1398114412001000106-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانم ‪-1‬امید فیروزبخش‪-2‬حســین فیروزبخش فرزندان احمد بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 289-2 540-1‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121400966-1‬‬ ‫‪ 2121334191-2‬هــر یــک ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 178‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از‬ ‫پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -13‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000653‬اقــای جــواد احســانی فرزنــد‬ ‫نعمت اله بشــماره شناســنامه ‪ 593‬صادره از گرگان به شــماره ملی ‪2121706331‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪398‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی واقــع در اراضی گلند‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی به متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -14‬کالسه پرونده ‪ 1398114412001000075‬خانم ایلناز موحدی فرزند سعید‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 2355‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121763406‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 204/33‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ -‬فرعی از‪-126‬اصلی واقع در‬ ‫اراضــی گلنــد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪1398114412001000667-1‬‬ ‫پرونــده‬ ‫کالســه‬ ‫‪-15‬‬ ‫ردیــف‬ ‫‪1398114412001000669-3 1398114412001000666-2‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬محمــد‬ ‫زمــان کوشــائی پــور ‪-2‬فاطمــه حســین پــور رشــمی ‪-3‬غالمرضــا کوشــائی پــور‬ ‫فرزنــد ‪-1‬فضــل علــی ‪-2‬حاجــی اقــا ‪-3‬فضــل علــی بشــماره شناســنامه‪416-1‬‬ ‫‪ 294-3 141-2‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121876146-1‬‬ ‫‪ 2121500030-3 2121788948-2‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 1695‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از‬ ‫پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -16‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000760‬اقــای علــی اکبــر نــودهء‬ ‫فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه ‪ 2112‬صــادره از ســبزوار بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0791695581‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 709/48‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-127‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -17‬کالســه پرونــده ‪1397114412001000671-2 1397114412001000670-1‬‬ ‫‪1397114412001000673-4‬‬ ‫‪1397114412001000672-3‬‬ ‫‪ 1397114412001000674-5‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬ســید عبــاس ‪-2‬ســید محمدتقــی‬ ‫‪-3‬ســیده فاطمــه ‪-4‬جمیلــه خاتــون ‪-5‬نرگــس خاتــون همگــی کاظمــی فرزنــدان‬ ‫ســید علینقــی بشــماره شناســنامه ‪ 51-5 83-4 5125-3 1865-2 2000-1‬صــادره‬ ‫از گرمســار بــه شــماره ملــی ‪2120382859-3 4608969651-2 4608971001-1‬‬ ‫‪2-1 4609643928-5 4609681961-4‬ســهم ‪2-2‬ســهم ‪1-3‬سهم ‪1-4‬سهم ‪1-5‬سهم‬ ‫از ‪ 7‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪130381/67‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-150‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫هاشــم ابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -18‬کالسه پرونده ‪ 1396114412001001306‬اقای فتحعلی هزارجریبی‬ ‫فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 2570‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122575263‬در ‪ 64/25‬ســهم مشــاع از ‪ 74‬ســهم از ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت به مســاحت ‪ 15944/33‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-164‬اصلــی واقــع در اراضــی تخشــی‬ ‫محلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی به متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -19‬کالسه پرونده ‪ 1396114412001001307‬اقای فتحعلی هزارجریبی‬ ‫فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 2570‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122575263‬در ‪ 64/25‬ســهم مشــاع از ‪ 74‬ســهم از ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 5389/5‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-164‬اصلــی واقــع در اراضــی تخشــی‬ ‫محلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -20‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000520‬اقــای مهــدی حســن‬ ‫عظیمــی فرزنــد حمــزه بشــماره شناســنامه ‪ 1932‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2122794321‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 95‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-261‬اصلــی واقــع در اراضــی الملنــگ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -21‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000724‬خانــم فاطمــه خمــر‬ ‫فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه ‪ 2111271594‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2111271594‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 121/13‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از‪-261‬اصلــی واقــع در اراضــی الملنــگ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -22‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000883‬خانــم راضیــه جهــان‬ ‫تیــغ فرزنــد گلمیــر بشــماره شناســنامه ‪ 219‬صــادره از مشــهد بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0939611899‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫به مســاحت ‪ 95‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ -‬فرعی از ‪-261‬اصلی‬ ‫واقــع در اراضــی الملنــگ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -23‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000039‬اقــای جاویــد رحیمی نژاد‬ ‫فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 2110036397‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110036397‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪6‬ســهم‬ ‫از‪ 7‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪92/22‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعی از ‪-267‬اصلــی واقع در اراضی‬ ‫چینیــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش سه ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -24‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000467‬اقــای ‪/‬خانــم محمــد‬ ‫ملکیــان فرزنــد لطفعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 9‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4979809553‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 128/82‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -25‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000032‬اقــای ایت اله اســمعیلی‬ ‫فرزنــد حجــت الــه بشــماره شناســنامه ‪ 858‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121301321‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 144/21‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -26‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000308‬خانــم زینــب نــوروزی‬ ‫حســن کیاده فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه ‪ -‬صادره از گرگان به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110673060‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 77/15‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -27‬کالســه پرونــده ‪1395114412001000346-2 1395114412001000345-1‬‬ ‫‪ 1396114412001000901-3‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬ســاالر ســقیانی ‪-2‬ســهیل ســقیانی‬ ‫‪-3‬ســینا ســقیانی فرزنــدان حســین بشــماره شناســنامه ‪ -‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 211462221-3 2110915749-2 2110387335-1‬هــر یــک ‪2‬دانــگ‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت‬ ‫‪ 257/39‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلی واقع در‬ ‫اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -28‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000383‬اقــای علــی محمــد حــق‬ ‫دوســت فرزنــد ابوالقاســم بشــماره شناســنامه ‪ 23663‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2120236331‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 360‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپالک ‪-3‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -29‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000419‬اقــای عبــاس لــک زائــی‬ ‫فرزنــد نوراحمــد بشــماره شناســنامه ‪ 4888‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979089021‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 140/47‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -30‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000662‬اقــای ســید جلیــل‬ ‫حســینی فرزنــد ســید اســداله بشــماره شناســنامه ‪ 11924‬صــادره از کردکــوی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2248539398‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 123/66‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از ‪-‬‬ ‫فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -31‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000687‬اقــای مصطفــی علــی‬ ‫اصغــری فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه ‪ 127‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 21225544562‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 74/99‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -32‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000737‬اقــای علیرضــا بابــکان‬ ‫لکــزا فرزنــد غالمحســن بشــماره شناســنامه ‪ 206‬صــادره از اق قــا بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4979949983‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 138‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -33‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000833‬اقــای پیرعلــی نقابــی‬ ‫فرزنــد براتعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 318‬صــادره از ســبزوار بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 5219531085‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 113/97‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -34‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000879‬اقــای علیرضــا پوالئــی‬ ‫فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه ‪ 1736‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2120763003‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 54‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -35‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001379‬اقــای محمــد جعفــر‬ ‫نظــری مهــر فرزنــد یوســف بشــماره شناســنامه ‪ 28‬صــادره از کردکــوی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2249262405‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 304/82‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک‬ ‫ فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالک رســمی‬‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -36‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001736‬اقــای امیــد فردوســی‬ ‫فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه ‪ 190‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121388451‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 356/47‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -37‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000841‬اقــای ناصــر گلشــنی‬ ‫فرزند اله قلی بشــماره شناســنامه ‪ 4970027986‬صادره از اق قال به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4970027986‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 385/57‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪-76‬اصلــی واقــع در اراضــی فوجــرد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -38‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000126‬اقــای ابوالفضــل‬ ‫تازیکــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 14‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2122485116‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 51‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 60‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت به‬ ‫مســاحت ‪ 130‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-83‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی امیرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -39‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001002074‬اقــای حســنعلی بدیعــی‬ ‫فــر فرزنــد حیدرعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 62‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979673562‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 51‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 60‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت به‬ ‫مســاحت ‪ 191‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-83‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی امیرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -40‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000176‬اقــای مســعود پیــران‬ ‫فرزنــد عیســی بشــماره شناســنامه ‪ 2110080541‬صــادره از گــرگان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110080541‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪140‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -41‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000365‬اقــای محمــود امیریــان‬ ‫فرزند محمدحســین بشــماره شناســنامه ‪ 179‬صادره از گرگان به شــماره ملی‬ ‫‪ 2120722110‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 455‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضی جعفراباد‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -42‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001403‬خانــم فاطمــه امامــی فــر‬ ‫فرزنــد رمضــان بشــماره شناســنامه ‪ 32‬صــادره از علــی ابــاد بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2269819731‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 150‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضی جعفراباد‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -43‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000627‬اقــای مهــدی علــی‬ ‫صوفی فرزند حســین بشــماره شناســنامه ‪ 20‬صادره از گرگان به شــماره ملی‬ ‫‪ 2122270659‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 166/50‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -44‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000783‬اقــای یوســف ثناگــو‬ ‫فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه ‪ 246‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121303936‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 418/63‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -45‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001381‬اقــای عبــاس تازیــن‬ ‫فرزنــد محمدامیــر بشــماره شناســنامه ‪ 122‬صــادره از نیمــروز بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3674405393‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 31‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 36‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 174/27‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-90‬اصلــی واقــع در اراضــی کماســی حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -46‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000179‬اقــای حبیــب الــه چکــی‬ ‫کــر فرزنــد عیــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 73‬صــادره از اق قــا بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4979369758‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 732/09‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفه چاله باغ‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -47‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000768‬اقــای علــی اصغــر عادلــی‬ ‫فرزند علی بشــماره شناســنامه ‪ 19‬صادره از ســبزوار به شــماره ملی ‪0794608108‬‬ ‫ششــدانگ عرصــه یــک قطعه زمیــن که دارای ســند اعیانی پــاک ‪-107/1486‬اصلی‬ ‫مــی باشــد بــه مســاحت ‪ 89/40‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪3866‬‬ ‫فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪139811441200100263-1‬‬ ‫پرونــده‬ ‫کالســه‬ ‫‪-48‬‬ ‫ردیــف‬ ‫‪1398114412001000265-3‬‬ ‫‪1398114412001000264-2‬‬ ‫‪1398114412001000267-5‬‬ ‫‪1398114412001000266-4‬‬ ‫‪1398114412001000269-7‬‬ ‫‪1398114412001000268-6‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪1398114412001000271-9‬‬ ‫‪1398114412001000270-8‬‬ ‫‪ 1398114412001000273-11 1398114412001000274‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬غالمرضــا‬ ‫مهــری ‪-2‬حســن مهــری ‪-3‬رجبعلــی مهــری ‪-4‬حســین مهــری ‪-5‬مهــدی‬ ‫مهــری ‪-6‬اعظــم مهــری ‪-7‬نعمــت الــه مهــری ‪-8‬اکــرم مهــری ‪-9‬نجمــه مهــری‬ ‫‪-10‬رقیــه مهــری ‪-11‬طاهــره مهــری فرزنــد ‪ -‬بشــماره شناســنامه ‪167-2 70-1‬‬ ‫‪23312-10 289-9 2385-8 640-7 1489-6 2625-5 233-4 2110046678-3‬‬ ‫‪ 15-11‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2121397231-2 2121889256-1‬‬ ‫‪2121621725-6 2121523340-5 2120985588-4 21146678-3‬‬ ‫‪-11 2120232822-10 2121421793-9 2121724257-8 2121480781-7‬‬ ‫‪ 2122375698‬همگــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 110‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه‬ ‫بــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -49‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000778‬خانــم معصومه ملوندی‬ ‫فرزنــد عزیزالــه بشــماره شناســنامه ‪ 211‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121882340‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫به مســاحت ‪ 80‬مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ 3866‬فرعی از ‪-107‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از انتقال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -50‬کالســه پرونده ‪ 1397114412001001339‬اقای محمدعلی دوســتی‬ ‫نیــا فرزنــد کاظــم بشــماره شناســنامه ‪ 1161‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121075461‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 95/20‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی‬ ‫از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -51‬کالســه پرونــده ‪1397114412001001657-2 1397114412001001656-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬صــدف موالنــا ‪-2‬ســاالر موالنــا فرزنــدان عطــا الــه بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 2110479078-2 2110693355-1‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2110479078-2 2110693355-1‬هــر یــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی پــاک ‪-107/1118‬اصلــی مــی‬ ‫باشــد بــه مســاحت ‪ 124‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعی‬ ‫از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -52‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000175‬اقــای احمــد ریاحــی‬ ‫فرزنــد عیســی بشــماره شناســنامه ‪ 2780‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122577363‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 101/48‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -53‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000284‬اقــای مرتضــی قائمــی‬ ‫فرزنــد ســیف الــه بشــماره شناســنامه ‪ 795‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121434224‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 300‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -54‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000372‬اقــای تــاج محمــد‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪224‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رحیمیان فرزند امین اله بشــماره شناســنامه ‪ 3‬صادره از بردســکن به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5729871929‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 43/80‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -55‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000418‬اقــای روح الــه حســام‬ ‫فرزند زین العابدین بشــماره شناســنامه ‪ 33670‬صادره از گرگان به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2120326479‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 185/30‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -56‬کالســه پرونــده ‪ 1396114412001001278‬خانــم مهــا مطلبــی‬ ‫فرزنــد حبیــب الــه بشــماره شناســنامه ‪ 3023‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملی‬ ‫‪ 2120730631‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 293/50‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -57‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001560‬اقــای نیــک نــام باقــری‬ ‫فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه ‪ 368‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121829156‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 425/45‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -58‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000311‬اقــای بهــزاد دلیجــه‬ ‫فرزنــد اق اویلــی بشــماره شناســنامه ‪ 5624‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979096395‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪17500‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-197‬اصلــی واقــع در اراضی‬ ‫باقرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -59‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000030-2 1398114412001000029-1‬‬ ‫‪ 1398114412001000031-3‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬عبدالــه جرجانــی ‪-2‬ملیحــه جرجانــی‬ ‫‪-3‬محبوبــه جرجانــی فرزنــدان حســن بشــماره شناســنامه ‪175-2 8-1‬‬ ‫‪ 10-3‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2122266996-2 2122172231-1‬‬ ‫‪ 2122169486-3‬هــر یــک دو دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 311945/99‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-231‬اصلــی واقــع در اراضــی مزرعــه تازیکــی حکایــت از انتقــال از مالک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -60‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000305‬اقــای حمیــد طهماســبی‬ ‫فرزنــد طالــب بشــماره شناســنامه ‪ 43‬صــادره از بندرگــز بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2249757593‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 52/70‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 317/2305‬فرعــی از ‪-268‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد اوزینــه حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی حســین ســلیمیان بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -1- 60‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001996‬حســین مقصودلــو‬ ‫فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه ‪ 767‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪2121394222‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی به مســاحت ‪106593/17‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک فرعــی از ‪210‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫ســرخنکالته حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ - 2-60‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001329‬خانــم صغــری شــهری‬ ‫فرزنــد یوســف بشــماره شناســنامه ‪ 5‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪2122079215‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 98‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک فرعــی از ‪-3‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش ‪ 4‬ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -61‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001365‬اقــای جعفــر ذهبــی‬ ‫فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 13‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121808388‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 124/87‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 206‬فرعــی از‬ ‫‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی زیــارت حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی رمضــان‬ ‫ملکــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -62‬کالســه پرونده ‪ 1396114412001001418‬اقای ســید جعفر ســیدین‬ ‫فرزند ســید رمضان بشــماره شناســنامه ‪ 881‬صادره از گرگان به شــماره ملی‬ ‫‪ 2121468366‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 451/30‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 208‬فرعــی از‬ ‫‪-1‬اصلــی واقــع در اراضــی زیــارت حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی حســین‬ ‫زاغوئــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -63‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000110‬اقــای مجیــد ســلیمانی‬ ‫پــور فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه ‪ 269‬صــادره از اصفهــان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1291144307‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪6846‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-10‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫شــاهکوه علیــا حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -64‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000069‬خانــم افشــان مــداح‬ ‫فرزند محمدکاظم بشــماره شناســنامه ‪ 2231‬صادره از تهران به شــماره ملی‬ ‫‪ 0039442578‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم از‬ ‫‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصه که باقیمانده ســهام ان وقف اســت به مســاحت‬ ‫‪ 135‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -65‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000255‬اقــای ســید ابوالفضــل‬ ‫حســینی فرزنــد ســید فضــل الــه بشــماره شناســنامه ‪ 120‬صــادره از شــاهرود‬ ‫به شــماره ملی ‪ 6429861953‬ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان بانضمام‬ ‫‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصه که باقیمانده ســهام ان وقف اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 321/17‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -66‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000395‬اقــای محســن کریمــی‬ ‫فرزنــد محمدابراهیــم بشــماره شناســنامه ‪ 12‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121844872‬ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان بانضمام ‪ 131‬ســهم از ‪144‬‬ ‫ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 200‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -67‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000429‬خانــم فاطمــه حکیمــی‬ ‫فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه ‪ 7‬صــادره از بســطام بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4591587754‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 4/5‬دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت به مســاحت‬ ‫‪ 95/75‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -68‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000447‬خانــم پروانــه رضایانــی‬ ‫فرزنــد موســی بشــماره شناســنامه ‪ 16656‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2120166269‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 140/07‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پالک ‪ 108‬فرعــی از ‪-12‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی ابوالقاســم‬ ‫صباحــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -69‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000584‬اقــای قــدرت الــه‬ ‫شــاهینی فرزنــد محمــد مهــدی بشــماره شناســنامه ‪ 5‬صــادره از بیارجمنــد بــه‬ ‫شــماره ملی ‪ 6429900924‬ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان بانضمام ‪131‬‬ ‫ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 401/29‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -70‬کالســه پرونــده ‪1397114412001001727-2 1397114412001001724-1‬‬ ‫اقای‪/‬خانــم ‪-1‬ســتاره ســلطانی ‪-2‬فاطمــه ســلطانی فرزنــدان محمــد هاشــم‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 3320-2 390-1‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121773045-2 2121596577-1‬هــر یــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم از‪ 262‬ســهم مشــاع از ‪288‬‬ ‫ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 201/33‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 98/9/27‬چهارشنبه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 98/10/14‬شنبه‬ ‫شناسه اگهی‪700017:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بانوی خراسانی‪،‬‬ ‫مربی برتر‬ ‫پزشکی‬ ‫کوهستان ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪224‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫نگرانی از تکرار قصور پزشکی؛‬ ‫سالمت‬ ‫اورژانس هوایی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫رییــس هیــات کوهنــوردی خراســان شــمالی بــا بیــان ایــن مطلــب بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬دکتــر افســانه حســامی فرد‪ ،‬بانــوی کوهنــورد‬ ‫خراســان شــمالی کــه نخســتین مــدرس پزشــکی کوهســتان اســت‪ ،‬موفــق بــه کســب عنــوان نخســت ایــن رشــته در کشــور شــد‪.‬‬ ‫صــادق ایــزدی اظهــار کــرد‪ :‬کمیتــه امــوزش فدراســیون کوهنــوردی نیــز اخیــرا در ایینــی از ایــن بانــوی کوهنــورد‪ ،‬کــه بــه عنــوان برتریــن‬ ‫مربــی پزشــکی کوهســتان انتخــاب شــده‪ ،‬در همایــش تجلیــل از مربیــان و مدرســان فدراســیون تجلیــل کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دکتــر حســامی فــرد‪ ،‬مســئول کمیتــه پزشــکی هیــات کوهنــوردی خراســان شــمالی‪ ،‬عضــو کارگــروه پزشــکی‬ ‫فدراســیون کوهنــوردی و مــدرس پزشــکی کوهســتان اســت کــه چندیــن دوره امــوزش پزشــکی کوهســتان در کشــور برگــزار‬ ‫کــرده و بــه دلیــل اقدامــات و خدماتــی کــه در ایــن حیطــه انجــام داده‪ ،‬بــه عنــوان مربــی برتــر ایــن رشــته انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزیــر‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمانــی و امــوزش پزشــکی‬ ‫گفــت‪ :‬راه انــدازی اورژانــس هوایــی از‬ ‫ضروریــات خراســان شــمالی اســت و در‬ ‫ایــن بــاره‪ ،‬پیگیری هایــی انجــام شــده و تــاش‬ ‫داریــم بــه ایــن نیــاز مبــرم اســتان پاســخ دهیــم‪.‬‬ ‫دکتــر کریــم همتــی در نشســت اعضــای‬ ‫کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا مســئوالن دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در خصــوص ایجــاد زمینــه ارائــه خدمــات ام‪.‬‬ ‫ار‪ .‬ای در شــیروان و ســاخت همراه ســرا نیــز‬ ‫پیگیــری هایــی انجــام شــده کــه امیدواریــم بــا‬ ‫کمــک خیــران‪ ،‬بــه ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن اســتان‪ ،‬کمبودهــا‬ ‫و مطالباتــی در بخــش بهداشــت وجــود دارد و‬ ‫یقینــا در ایــن خصــوص پیگیــر خواهیــم بــود تــا‬ ‫وضعیــت بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ســاخت انبــار دارو و حمایــت مالــی از‬ ‫بیمــاران بخــش اعصــاب و روان در بیمارســتان‬ ‫امــام رضــا(ع) بجنــورد را از دیگــر نیازمنــدی‬ ‫هــای ایــم منطقــه عنــوان کــرده و بــرای حــل‬ ‫ان قــول مســاعد داد‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی هــم در ایــن‬ ‫نشســت‪ ،‬پیگیــری بــرای کمــک بــه خریــد چنــد‬ ‫دســتگاه امبوالنــس بــرای تقویــت اورژانــس‬ ‫خراســان شــمالی قــول داد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدحســین قربانــی در بــاره افزایــش‬ ‫ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در رشــته هــای علــوم‬ ‫پزشــکی ایــن اســتان نیــز اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه در خراســان شــمالی بــه لحــاظ زیرســاخت‬ ‫هــای فرهنگــی‪ ،‬دانشــجویی و خوابگاهــی‪ ،‬کمبــود‬ ‫هایــی وجــود دارد‪ ،‬افزایــش دانشــجو ســبب برخــی‬ ‫نارضایــی هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی هــم گفــت‪:‬‬ ‫بــا اجــرای طــرح تحــول ســامت‪ ،‬بــرای ایجــاد‬ ‫‪ ۱۴‬مرکــز جامــع ســامت در حاشــیه شــهرهای‬ ‫اشــخانه‪ ،‬بجنــورد و شــیروان مجــوز دریافــت شــد‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۱۲‬مرکــز ســاخته شــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای خدمــات رســانی بهتــر‪ ،‬شــمار تخــت‬ ‫هــای بخــش اعصــاب و روان بایــد بــه ‪۱۳۰‬‬ ‫تخــت افزایــش یابــد و توســعه زیرســاخت‬ ‫هــای اینترنتــی بــرای ‪ ۱۳۰‬خانــه بهداشــت از‬ ‫دیگــر دغدغــه هــای مــا اســت‪.‬‬ ‫کمبــود فضــای فیزیکــی دانشــگاهی‪ ،‬ســرعت‬ ‫دادن بــه راه انــدازی مرحلــه دوم دانشــکده‬ ‫پزشــکی‪ ،‬ســاخت دانشــکده داروســازی و‬ ‫افزایــش فضــای خوابگاهــی از دیگــر نیازمنــدی‬ ‫هایــی بــود کــه سرپرســت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی گلستان‪:‬‬ ‫همسرازاری و خشونت‬ ‫سنگین در گلستان باالتر‬ ‫از میانگین کشوری است‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫اخریــن پژوهش هــای انجــام شــده از ســوی‬ ‫بهزیســتی کشــور‪ ،‬میــزان همســرازاری و‬ ‫خشــونت ســنگین در گلســتان بیشــتر از‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم غفــاری در ســومین جلســه شــورای‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬خشــونت و انــواع ان از تحقیــر و‬ ‫توهیــن تــا تجــاوز‪ ،‬ضــرب و جــرح‪ ،‬تخریــب‬ ‫امــوال و دارایــی و قتــل هم اکنــون بــه معضــل‬ ‫اجتماعــی تبدیــل شــده و در پژوهشــی کــه‬ ‫اخیــرا ً بهزیســتی گلســتان بــر روی چهــار هــزار‬ ‫نفــر انجــام داده امــار همســرازاری و خشــونت‬ ‫ســنگین در گلســتان باالتــر از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پژوهــش در ســال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫انجــام شــده و تحقیــق شــوندگان ایــن‬ ‫پژوهــش هــزار و ‪ ۹۶۰‬مــرد و دو هــزار و ‪۱۶۰‬‬ ‫زن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۰‬ســاله گلســتانی بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫مطابــق امــار بــه دســت امــده از ایــن تحقیــق‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد افــراد شــرکت کننــده در ایــن‬ ‫پژوهــش دارای رفتارهــای ضــد اجتماعــی از‬ ‫جملــه دیگــر ازاری‪ ،‬قانــون گریــزی و رفتارهــای‬ ‫تکانشــی بودنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مطابــق امــار میــزان‬ ‫همســرازاری در گلســتان باالســت و گلســتان‬ ‫ســومین اســتان کشــور در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه غفــاری میانگین کشــور در خشــونت‬ ‫ســنگین ‪ ۷.۴‬درصــد بــوده امــا میــزان خشــونت‬ ‫ســنگین گلســتان و سیســتان و بلوچســتان‬ ‫‪ ۱۱.۶‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫جراحی عمومی در صدر امار قصور پزشکی گلستان‬ ‫فائزه نوچمنی‬ ‫در هفــت ماهــه نخســت امســال گلســتان در‬ ‫حالــی بــا افزایــش بیــش از ‪ 26‬درصــدی درصــد‬ ‫قصــور پزشــکی نســبت بــه ســال گذشــته مواجــه‬ ‫بــوده اســت کــه تعــداد ‪ ۲۳۱‬پرونــده در واحــد‬ ‫کمیســیون های پزشــکی اســتان تشــکیل‬ ‫پرونــده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار ارائــه شــده از ســوی پزشــکی‬ ‫قانونــی اســتان گلســتان در هفــت ماهــه‬ ‫نخســت امســال ‪ ۸۵‬پرونــده علیــه پزشــکان‬ ‫و کادر درمانــی طــرح شــکایت شــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد محکومیــت ‪ ۴۴‬پرونــده صــادر شــد‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر گلســتان از ایــن مســئله‬ ‫بــی نصیــب نبــوده و برخــی خطاهــای پزشــکی‬ ‫محــرز از جملــه مــرگ الینــا فروتــن‪ ،‬بــه کمــا‬ ‫رفتــن ســارینا گزمــه و نمونــه هــای از ایــن‬ ‫دســت موجــب شــده تــا مــردم بــا تشــویش‬ ‫بــه بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی گلســتان‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه عوامــل مختلفــی در ایجــاد خطــای‬ ‫پزشــکی موثــر هســتند‪ ،‬امــا تعــدادی از ایــن‬ ‫خطاهــا بــه دلیــل پنهــان مانــدن در لیســت‬ ‫پرونــده هــای پزشــکی قانونــی قــرار نمــی‬ ‫گیرنــد و فقــط تعــدادی از خطــا هــا کــه‬ ‫اشــکار هســتند در ایــن لیســت قــرار گرفتــه‬ ‫و بررســی مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه عقیــده کارشناســان حــوزه پزشــکی و‬ ‫بهداشــتی امــوزش ناکافــی‪ ،‬کــم تجربگــی و‬ ‫اقــدام فراتــر از تخصــص‪ ،‬کمبــود انگیــزه‪،‬‬ ‫خســتگی کادر پرســنل پزشــکی‪ ،‬پیچیدگــی‬ ‫وظایــف و دیگــر مــوارد از اصلــی تریــن‬ ‫موضوعــات بــروز خطاهــای پزشــکی هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫میــزان شــکایت علیــه پزشــکان و کادر درمانــی‬ ‫طــی هفــت ماهــه ســال جــاری ‪۲۶.۹‬درصــد‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت‬ ‫کــه همچنــان بــا ورود ایــن نــوع پرونــده هــا بــه‬ ‫پزشــکی قانونــی و شــکایت علیــه پزشــکان و‬ ‫کادر درمانــی بیمارســتان هــا روبــرو هســتیم‪.‬‬ ‫حســین زارعــی بــا اشــاره بــه اینکــه در هفــت‬ ‫ماهــه نخســت امســال تعــداد ‪ ۲۳۱‬پرونــده در‬ ‫واحــد کمیســیون های پزشــکی اســتان تشــکیل‬ ‫پرونــده شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس تعــداد‬ ‫‪ ۸۵‬پرونــده علیــه پزشــکان و کادر درمانــی‬ ‫طــرح شــکایت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۴‬پرونــده‬ ‫محکومیــت صــادر و تعــداد ‪ ۴۱‬پرونــده تبرئــه‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامه ضمن اعالم بیشــترین شــکایات‬ ‫قصــور پزشــکی علیــه رشــته جراحــی عمومــی‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫رشــته جراحــی عمومــی بــا ‪ ۱۸‬مــورد بیشــترین‬ ‫موضــوع مطــرح شــده در بیــن خطاهــای‬ ‫پزشــکی اســتان بــوده کــه بعــد از ان قصــور‬ ‫جراحــی زنــان و زایمــان بــا تعــداد ‪۱۶‬مــورد‪ ،‬در‬ ‫هفــت ماهــه امســال بــه نتیجــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫زارعــی بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه به مــا مراجعه‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬ابتــدا بایــد در محاکــم قضائــی طــرح‬ ‫شــکایت کننــد وبــا معرفــی از ســوی مقــام‬ ‫قضایــی‪ ،‬پرونــده در پزشــکی قانونــی جهــت‬ ‫بررســی تشــکیل و در ادامــه بــا اخــذ توضیــح از‬ ‫شــاکی و متشــاکی و در صــورت نیــاز مشــاوره‬ ‫تخصصــی درخواســت شــده و ســپس ودر یــک‬ ‫زمــان مشــخص ضمــن دعــوت از کارشناســان‬ ‫و متخصصیــن در جلســه کمیســیون پزشــکی‬ ‫قانونــی‪ ،‬جزئیــات طــرح شــکایت در ایــن جلســه‬ ‫مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در حالــت عــادی هیــچ‬ ‫پزشــکی قصد اســیب زدن به بیمار را به صورت‬ ‫عمــد نــدارد بــه همیــن دلیــل قصــور پزشــکی در‬ ‫قانــون بعنــوان خطــای غیــر عمــد بحســاب مــی‬ ‫ایــد در صــورت اثبــات و احــراز محکمومیــت‪،‬‬ ‫پزشــک معالــج بایــد پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫امــار خطاهــای پزشــکی بــا امــار ارائــه شــده‬ ‫تطبیــق نــدارد‬ ‫در ادامــه مدیــر نظــارت و اعتبــار بخشــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫بــا بیــان اینکــه بــرای کاهــش خطاهــای‬ ‫پزشــکی باید از الپوشــانی خطاها جلوگیری‬ ‫کــرد‪ ،‬بــه خبرنــگار بــازار کســب و کار گفــت‪:‬‬ ‫رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی‪:‬‬ ‫اتحادیه گیاهان دارویی در‬ ‫گلستان ایجاد شود‬ ‫رئیــس انجمــن علمــی گیاهــان دارویــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬الزمــه توســعه کشــت گیاهــان دارویــی در‬ ‫اســتان انســجام تولیدکننــدگان در ایــن زمینــه و‬ ‫تشــکیل اتحادیــه گیاهــان دارویــی اســت‪.‬‬ ‫خدایــار همتــی در نشســت تخصصــی گیاهــان‬ ‫دارویــی کــه در دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی گــرگان برگــزار شــد اظهــار کــرد‪ :‬بــرای اولیــن‬ ‫بــار شــرایطی را ایجــاد کردیــم کــه اســاتید دانشــگاه‪،‬‬ ‫تولیدکننــدگان‪ ،‬کارشناســان و دانشــجویان در کنــار‬ ‫بودجه ‪85‬هزار میلیاردی‬ ‫سالمت در الیحه ‪۹۹‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع و برنامه ریــزی‬ ‫وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه جزییــات بودجــه‬ ‫ســال اینــده وزارت بهداشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان کل‬ ‫بودجــه بخــش ســامت در الیحــه بودجــه ســال‬ ‫اینــده‪ ۸۵ ،‬هــزار و ‪ ۲۴۸‬میلیــارد تومــان بــوده کــه‬ ‫نســبت بــه بودجــه مصــوب ســال ‪ ،۹۸‬معــادل ‪۱۴‬‬ ‫درصــد رشــد را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ســید کامــل تقوی نــژاد بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫بودجــه وزارت بهداشــت در ســال اینــده‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬میــزان کل بودجــه بخــش‬ ‫ســامت در الیحــه بودجــه ســال ‪، ۱۳۹۹‬‬ ‫‪ ۸۵‬هــزار و ‪ ۲۴۸‬میلیــارد تومــان اســت کــه‬ ‫نســبت بــه بودجــه مصــوب ســال ‪ ،۹۸‬معــادل‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن رقــم شــامل مصــارف‬ ‫هزین ـه ای‪ ،‬تملــک دارایــی ســرمایه ای‪ ،‬تملــک‬ ‫دارایی هــای مالــی و درامــد اختصاصــی‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از مجمــوع اعتبــار ‪ ۸۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۴۸‬میلیــارد تومــان منظــور شــده بــرای حــوزه‬ ‫ســامت‪ ،‬بالــغ بــر ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۲۶۳‬میلیــارد‬ ‫تومــان از محــل هزینه هــای عمومــی‪ ،‬بالــغ‬ ‫بــر پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان از محــل‬ ‫هدفمنــدی یارانه هــا بــرای اجــرای طــرح تحــول‬ ‫ســامت و مبلــغ ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۷۸۴‬میلیــارد‬ ‫تومــان از محــل درامدهــای اختصاصــی‪،‬‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۴‬درصدی بودجه سالمت‬ ‫در بســیاری مــوارد امــار خطاهــای پزشــکی‬ ‫بــه دلیــل اعــام نشــدن و یــا عــدم طــرح‬ ‫شــکایت بــا امــار ارائــه شــده تطبیــق نــدارد و‬ ‫همیــن مســاله موجــب شــده گــزارش امــار‬ ‫خطاهــای پزشــکی پائیــن باشــد‪.‬‬ ‫علیرضــا خواجــه میرزائــی افــزود‪ :‬امــکان بــروز‬ ‫خطــا در هــر کاری وجــود دارد در حــوزه پزشــکی‬ ‫هــم در بهتریــن مراکــز دنیــا خطــا بــروز مــی‬ ‫کنــد‪ .‬مســئله مهــم ایــن اســت کــه بــا برنامــه‬ ‫ریــزی‪ ،‬شــرایط بــروز خطــا را در بیمارســتان هــا‬ ‫کنتــرل کنیــم تــا خطــای پزشــکی نداشــته باشــیم‬ ‫یــا در کمتریــن حــد ممکــن بوجــود ایــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از دالیــل عــدم گــزارش خطــای‬ ‫پزشــکی توســط کادر درمانــی‪ ،‬تــرس از رســانه‬ ‫ای شــدن ان قبــل از بررســی درســت پرونــده‬ ‫وتعییــن دالیــل بــروز خطاســت‪ ،‬کــه البتــه ایــن‬ ‫موضــوع بایــد بررســی و بــرای ان برنامــه ای‬ ‫تدویــن شــود تــا کادر درمــان بــدون دغدغــه و بــا‬ ‫امنیــت خاطــر مراتــب را قبــل از طــرح شــکایت‬ ‫از طــرف بیمــار و یــا همــراه بیمــار‪ ،‬بــه مســئوالن‬ ‫نظــام ســامت گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫تکرار خطای پزشکی خط قرمز مجموعه‬ ‫علوم پزشکی است‬ ‫خواجــه میرزائــی تکــرار خطــای پزشــکی را‬ ‫خــط قرمــز مجموعــه علــوم پزشــکی دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬در بیمارســتان هــا فــرم هایــی وجــود‬ ‫دارد کــه کارکنــان درمانــی موظــف هســتند در‬ ‫صــورت بــروز خطــای پزشــکی ان را تکمیــل و در‬ ‫اختیــار حــوزه مدیریــت بیمارســتان قــرار دهنــد‬ ‫تــا مســاله دقیــق تــر بررســی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی چنانچــه فرهنــگ گــزارش خطــا در‬ ‫بیمارســتان هــا افزایــش یابــد بــروز خطاهــا در‬ ‫مراکــز درمانــی کاهــش مــی یابــد‬ ‫خواجــه میرزائــی یــاداور شــد‪ :‬بــه تازگــی‬ ‫برنامــه ای بــا عنــوان «خطایــی کــه هرگــز‬ ‫نبایــد اتفــاق بیفتــد» ‪NEVER EVENTS‬‬ ‫از ســوی وزارت بهداشــت درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی ابــاغ شــده کــه در همیــن راســتا‬ ‫نیــز کارگاه هــای اموزشــی بــرای کادر‬ ‫درمانــی بیمارســتان هــا برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر نظــارت و اعتبــار بخشــی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬هــر‬ ‫یــک از مــوارد ‪ 28‬گانــه خطــا ی قابــل گــزارش‬ ‫بالفاصلــه طــی ‪ ۶‬ســاعت اولیــه توســط کادر‬ ‫درمــان بصــورت تلفنــی بــه مســئول برنامــه در‬ ‫معاونــت درمــان دانشــگاه گــزارش شــود‪ ،‬تــا‬ ‫موضــوع پیگیــری و علــت بــروز خطــا ریشــه‬ ‫یابــی و برنامــه ای بــرای پیشــگیری مــوارد مشــابه‬ ‫طراحــی شــود‪.‬‬ ‫خطای دارویی باالترین امار گزارش‬ ‫خطاهای پزشکی‬ ‫خواجــه میرزایــی بررســی علــت خطــا هــا‬ ‫هــم قــرار بگیرنــد و مباحــث علمــی را بــرای ارائــه‬ ‫راهــکار در زمینــه گیاهــان دارویــی مــورد بررســی‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫خدایــار همتــی بــا بیــان اینکــه هــدف از جلســه‬ ‫ایجــاد انســجام میــان تولیــد کننــدگان گیاهتــن‬ ‫دارویــی اســتان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در تالشــیم بــا کمــک‬ ‫عوامــل اجرایــی اســتانی شــاهد توســعه کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی باشــیم‪.‬‬ ‫پیشــنهاد ایجــاد اتحادیــه گیاهــان دارویــی در‬ ‫اســتان گلســتان داده شــده‪.‬‬ ‫رئیــس کارگــروه تخصــص بنیــاد نخبــگان اســتان‬ ‫از ارائــه پیشــنهاد ایجــاد اتحادیــه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی در اســتان خبــرداد و افــزود‪ :‬همچنیــن ایجاد‬ ‫مرکــز فــروش گیاهــان دارویــی در اســتان تحــت‬ ‫را یکــی دیگــر از مهــم تریــن راه کار هــا‬ ‫بــرای کاهــش خطــای پزشــکی اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬خطاهــا ممکــن اســت بــه علــت‬ ‫عوامــل فــردی ماننــد خســتگی ناشــی از کار‪،‬‬ ‫امــوزش ناکافــی‪ ،‬فراموشــی یــا بــی دقتــی‬ ‫باشــد یــا علــت ان عوامــل سیســتمی ماننــد‬ ‫پیچیدگــی وظایــف فــرد‪ ،‬تعــدد شــیفت هــای‬ ‫کاری‪ ،‬تجهیــزات ناکافــی یــا فضــای نامناســب‬ ‫باشــد کــه بایــد بــا بررســی و برنامــه ریــزی از‬ ‫تکــرار ان جلــو گیــری شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی خطاهــای پزشــکی گــزارش شــده‬ ‫در بیمارســتان هــای اســتان بســیار کــم اســت‬ ‫و موضــوع خطــای دارویــی نیازمنــد نظــارت‬ ‫بیشــتری اســت‪.‬‬ ‫خواجــه میرزایــی اگاهــی بخشــی و امــوزش‬ ‫را ســومین راهــکار بــرای کاهــش خطاهــای‬ ‫پزشــکی دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬افــرادی کــه در‬ ‫شــرایط ســخت و حســاس مشــغول کار هســتند‬ ‫و یــا شــیفت هایــی متوالــی دارنــد و در شــرایط‬ ‫پــر اســترس کار مــی کننــد بایــد از امــوزش هــای‬ ‫کافــی و مهــارت هــای الزم برخــوردار شــوند تــا‬ ‫میــزان خطاهــا کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر چقــدر شــیفت کاری کادر‬ ‫درمانــی طوالنــی تــر‪ ،‬کارهــا پیچیــده تــر و تعــداد‬ ‫پرســتاران نســبت بــه بیمــاران کمتــر باشــد‬ ‫خطاهــای پزشــکی بیشــتری رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر نظــارت و اعتبــار بخشــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان گلســتان نداشــتن تجهیــزات و‬ ‫وســایل مناســب را یکــی دیگــر از دالیــل خطــای‬ ‫پزشــکی دانســت و گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص‬ ‫خوشــبختانه بــا اجــرای برنامــه هــای طــرح تحــول‬ ‫ســامت و تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز در وضعیــت‬ ‫بســیار بهتــری نســبت بــه گذشــته قــرار داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بیمارســتان هــا بایــد از افــراد‬ ‫تــازه کار و کــم تجربــه در بخــش هــای شــلوغ‪،‬‬ ‫حســاس و اورژانــس هــا کمتــر اســتفاده کننــد‬ ‫کــه در حــال حاضــر ایــن موضــوع جــزء برنامــه‬ ‫هــای در دســت اقــدام دانشــگاه اســت و در‬ ‫حــوزه درمــان بــران نظــارت مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫در انتهــا خواجــه میرزایــی ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫ترویــج فرهنــگ ایمنــی در بیمارســتان هــا و‬ ‫مراکــز درمانــی افــزود‪ :‬بجــای تمرکــز بــر مجــازات‬ ‫افــرادی کــه مرتکــب خطــای پزشــکی مــی شــوند‬ ‫بایــد بــر اصــاح فرایندهــا وسیســتم هــای‬ ‫معیوبــی کــه بــروز خطــا را تســهیل مــی کننــد‬ ‫تمرکــز کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر چــه بخشــی از توضیحــات خطاهــای‬ ‫پزشــکی بــه ســازمان نظــام پزشــکی گلســتان‬ ‫مرتبــط اســت‪ ،‬امــا مراجعــه و پیگیــری مســتمر‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار بــرای توضیحــات‬ ‫مســئوالن ایــن ســازمان بــه مســاله خطاهــای‬ ‫پزشــکی در اســتان بــی نتیجــه مانــد‪.‬‬ ‫عنــوان پایانــه فــروش داروهــای گیاهــی از اهــداف‬ ‫و خواســته هــای ایــن جلســات اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬برگــزاری کارگاه اموزشــی‬ ‫کشــت‪ ،‬پــرورش‪ ،‬فــراوری و حتــی مبــارزه بــا افــات‬ ‫و بیمــاری گیاهــان دارویــی پیشــنهاد دیگــر بــرای‬ ‫توســعه ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن علمــی گیاهــان دارویــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مشــکل عمــده تولیدکننــدگان ایــن اســت‬ ‫کــه منســجم نیســتند و بــرای ایــن انســجام نیازمنــد‬ ‫ایجــاد اتحادیــه هســتیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نکتــه دیگــر ارتبــاط تولیدکننــدگان‬ ‫بــا دانشــگاه بــرای شــرکت در کارگاه هــای اموزشــی‬ ‫اســت و همچنیــن تســهیل مجــوز در خصــوص‬ ‫تولیــد و بســته بنــدی در ایــن زمیتــه اتفــاق بیافتــد‪.‬‬ ‫تقوی نــژاد بــا اشــاره بــه مصــارف عمومــی‬ ‫دولــت و رشــد هشــت درصــدی ان نســبت بــه‬ ‫بودجــه ســال ‪ ،۹۸‬ادامــه داد‪ :‬حــوزه ســامت‬ ‫بــه جــز درامــد اختصاصــی نســبت بــه اعتبــار‬ ‫مصــوب ســال ‪ ،۹۸‬معــادل ‪ ۱۴‬درصــد رشــد‬ ‫را نشــان می دهــد‪ .‬همچنیــن ســهم حــوزه‬ ‫ســامت از مصــارف عمومــی دولــت در بودجــه‬ ‫ســال ‪ ،۹۸‬معــادل ‪ ۹.۱‬درصــد بــود کــه ایــن‬ ‫رقــم در ســال ‪ ،۹۹‬بــه ‪ ۹.۶‬درصــد می رســد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع و‬ ‫برنامه ریــزی وزارت بهداشــت‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫اعتبــارات عمومــی بخــش بهداشــت و درمــان‬ ‫در بودجــه پیشــنهادی ســال ‪ ،۹۹‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اعتبــارات هزینــه ای دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشــکی بالــغ بــر ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۸۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان اســت کــه نســبت بــه اعتبــار مصــوب‬ ‫ســال ‪ ،۹۸‬رشــدی معــادل ‪ ۱۵.۳‬درصــد دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن اعتبــارات هزینــه ای ردیف هــای‬ ‫متمرکــز نیــز مبلــغ چهــار هــزار و ‪ ۴۶۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان اســت کــه نســبت بــه اعتبــار مصــوب‬ ‫ســال ‪ ۹ ،۹۸‬درصــد رشــد خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تقوی نــژاد در ادامــه بــه اعتبــارات عمومــی‬ ‫بخــش امــوزش عالــی نیــز اشــاره و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬اعتبــارات هزینــه ای دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشــکی مبلــغ ‪ ۵۸۰۰‬میلیــارد تومــان اســت‬ ‫کــه نســبت بــه ســال ‪ ،۹۸‬رشــدی معــادل ‪۱۵.۴‬‬ ‫درصــد را نشــان مــی دهــد‪ .‬همچنیــن اعتبــارات‬ ‫هزینــه ای ردیــف ســتادی امــوزش نیــز مبلــغ‬ ‫‪ ۱۶۷‬میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت بــه اعتبــار‬ ‫مصــوب در ســال ‪ ،۹۸‬رشــدی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه‪ ،‬مدیریــت منابــع و‬ ‫برنامه ریــزی وزارت بهداشــت بــه اعتبــارات‬ ‫عمومــی بخــش پژوهــش نیــز اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬اعتبــارات هزینــه ای مراکــز پژوهشــی‬ ‫مســتقل دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور‪،‬‬ ‫‪ ۲۷۸‬میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده کــه‬ ‫نســبت بــه اعتبــار مصــوب ســال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫رشــدی معــادل ‪ ۴.۱‬درصــد را دارد‪ .‬همچنیــن‬ ‫اعتبــارات هزین ـه ای ردیــف ســتادی پژوهــش‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۳۰‬میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت‬ ‫بــه اعتبــار مصــوب بودجــه ســال ‪ ،۹۸‬رشــدی‬ ‫معــادل هفــت درصــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وضعیت یک درصد سهم سالمت از‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫تقوی نــژاد دربــاره وضعیــت یــک درصــد‬ ‫ســهم ســامت از مالیــات بــر ارزش افــزوده‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬اعتبــارات هزینـه ای بــه مبلــغ چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۶۲۶‬میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده‬ ‫کــه نســبت بــه اعتبــار مصــوب ســال ‪ ،۹۸‬رشــد‬ ‫‪ ۶‬درصــدی را نشــان می دهــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫اعتبــارات تملــک دارایــی ســرمایه ای بــه مبلــغ‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۱‬میلیــارد تومــان اســت کــه‬ ‫نســبت بــه اعتبــار مصــوب ســال ‪ ،۹۸‬رشــدی‬ ‫معــادل ‪ ۳۶‬درصــد خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه‪ ،‬مدیریــت منابــع و‬ ‫برنامه ریــزی وزارت بهداشــت همچنیــن تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬ســهم درامــدی یــک درصــد ســامت از‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده در ســال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد تومــان بــراورد‬ ‫می شــود کــه در الیحــه بودجــه‪ ،‬کمتــر از‬ ‫نیمــی از ایــن درامــد بــرای بخــش ســامت در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تقــوی نــژاد ادامــه داد‪ :‬قانون گــذار یــک‬ ‫درصــد ســهم درامدهــای مالیاتــی ارزش‬ ‫افــزوده را صرفــا بــرای ارتقــای خدمــات‬ ‫بهداشــتی درمانــی و بهبــود شــاخص های ایــن‬ ‫بخــش در نظــر گرفتــه اســت کــه امیدواریــم‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در ایــن خصــوص‬ ‫چاره اندیشــی کنــد‪.‬‬ ‫ایا می دانید که در حال حاضر بیش از ‪ 65‬درصد از پرونده‬ ‫های سایبری کشور مربوط به برداشت اینترنتی غیرمجاز از‬ ‫حساب های بانکی شهروندان می باشد!»‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مهمترین شگرد‬ ‫های مورد‬ ‫استفاده مجرمین‬ ‫برای سرقت‬ ‫اطالعات بانکی‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫سامانه ‪ 197‬اماده دریافت انتقاد‪ ،‬پیشنهاد‪ ،‬شکایت و تقدیر شما از عمکرد نیروی انتظامی است‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬دوازدهم‬ ‫عنوان‪ :‬تبانی مضمون عنه با مضمون له برای بردن مال ضامن‬ ‫ایــن پرســش مطــرح اســت کــه ایــا ضامــن‬ ‫حــق رجــوع بــه مضمــون لــه دارد ؟ ایــا در‬ ‫صــورت متضــرر شــدن از ناحیــه ضمانــت‬ ‫‪ ،‬میتوانــد از دادگاه بطــان عقــد ضمــان را‬ ‫بخواهــد ؟ در قاعــده کلــی بــه اســتناد قاعــده‬ ‫«المغــرور یرجــع الــی مــن غــره» ضامــن حــق‬ ‫رجــوع بــه مضمــون لــه نــدارد و در قاعــده‬ ‫حقوقــی راه بطــان عقــد ضمــان مســدود‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن اوصــاف مقدمتــا بــه برخــی از‬ ‫اوصــاف عقــد ضمــان اشــاره کــرده ســرانجام‬ ‫اســتثنائاتی را کــه میتوانــد درخصــوص رجــوع‬ ‫بــه مضمــون لــه ظهــور نمایــد بیــان خواهــم‬ ‫نمــود‪ .‬عقــد ضمــان در عــوض بــری الذمــه‬ ‫شــدن مضمــون عنــه و نقــل ذمــه او بــه ذمــه‬ ‫ضامن که ناشــی از تراضی ضامن و مضمون‬ ‫لــه اســت حاصــل میشــود‪ .‬بــه همیــن ســبب‬ ‫عقــد ضمــان متضمــن تبعیــت تعهــد ضامــن‬ ‫از تعهدمضمــون عنــه خواهــد بــود ‪ .‬مضافــا‬ ‫عقــد ضمــان معاملــه ای اســت غیرمالــی‬ ‫کــه صرفــا بــا انگیــزه گشــایش در کار مدیــون‬ ‫محقــق میشــود کــه در نتیجــه ان حــق فســخ‬ ‫بــرای ضامــن و مضمــون لــه ســاقط میگــردد‪.‬‬ ‫بــه دالیــل مذکــور عقــد ضمــان بــه اوصــاف‬ ‫رضایــی ‪ ،‬معــوض ‪ ،‬تبعــی ‪ ،‬مســامحه و الزم‬ ‫متصــف اســت‪ .‬اکنــون در پاســخ بــه پرســش‬ ‫ف متضــرر‬ ‫صــر ِ‬ ‫نخســت عــرض میکنــم‪ :‬ضامــن ِ‬ ‫شــدن از ناحیــه ضمانتــی کــه عهــده دار بــوده‬ ‫اســت نمیتوانــد علیــه مضمــون لــه اعــام‬ ‫جــرم کنــد ‪ .‬زیــرا اوال مدلــول «ضــرر» ؛ واقعــه‬ ‫حقوقــی اســت و اعــام جــرم واقعــه کیفــری‬ ‫اســت‪ .‬و ایــن دو غیرقابــل جمعنــد‪ .‬ثانیــا اگــر‬ ‫ف ضــرر باشــد ‪ ،‬بــه شــرط انکــه‬ ‫مقصــود صــر ِ‬ ‫ضامــن تبرعــا ضمانــت نکــرده باشــد‪ ،‬براســاس‬ ‫عقدخــارج الزم کــه مبتنــی بــر جبــران ضــرر‬ ‫بــوده ‪ ،‬حــق رجــوع بــه مضمــون عنــه دارد و نــه‬ ‫بــه مضمــون لــه !!‪ .‬در پاســخ بــه ایــن پرســش‬ ‫کــه ایــا ضامــن میتوانــد بــا ادعــای ضــرر ناشــی‬ ‫از ضمانــت ؛ قــرارداد اصلــی بیــن متعاقدیــن را‬ ‫باطــل کنــد ‪ ،‬بایــد گفــت خیــر ‪ .‬زیــرا ضامــن در‬ ‫قــرارداد پایــه تعهــد و ســمتی نــدارد و تعهــدات‬ ‫ایــن قــرارداد صرفــا بیــن متعاملیــن (مضمــون‬ ‫لــه و مضمــون عنــه ) جــاری اســت ‪ .‬بنابرایــن‬ ‫درخواســت بطــان قــرارداد از ناحیــه ضامــن ‪،‬‬ ‫موضوعیــت نــدارد ‪ .‬لیکــن بــه نظر میرســد مراد‬ ‫از طــرح پرســش ‪ ،‬طــرح شــکواییه در محاکــم‬ ‫کیفــری مبنــی بــر وجــود فســاد در مفــاد و‬ ‫عملکــرد قــرارداد پایــه بــه قصــد برداشــتن‬ ‫کاله ضامــن بــوده باشــد‪ .‬در ایــن فــرض از‬ ‫طــرف ضامــن همیــن انــدازه کــه ثابــت‬ ‫گــردد قــرارداد اصلــی صرفــا وســیله ای بــرای‬ ‫کالهبــرداری از او تنظیــم و مبادلــه شــده و‬ ‫قصــد متعاملیــن اساســا اجــرای مفــاد قــرارداد‬ ‫پایــه نبــوده ‪ ،‬در اینصــورت میتوانــد بطــان‬ ‫عقــد ضمــان را مطالبــه کنــد و نــه بطــان‬ ‫قــرارداد اصلــی را !! ‪ .‬لــذا بطــان قــرارداد‬ ‫اصلــی از طــرف ضامــن نــه وجاهــت دارد و‬ ‫نــه موضوعیــت !!‪ .‬زیــرا بقــا و زوال قــرارداد‬ ‫اصلــی در اختیــار متعهدیــن (مضمــون لــه و‬ ‫مضمــون عنــه) میباشــد‪ .‬اگــر ســبب اعــام‬ ‫جــرم‪ ،‬تبانــی مضمــون لــه بــا مضمــون عنــه در‬ ‫بــردن مــال او بــوده باشــد ‪ ،‬چــون مضمــون لــه‬ ‫در چنیــن فرضــی از وصــف امانتــداری خــارج‬ ‫شــده و مضمــون عنــه را در عقیم کــردن اجرای‬ ‫قــرارداد اصلــی یــاری رســانده و زمینــه توقــف‬ ‫قــرارداد و تخلــف عمــدی مضمــون عنــه را‬ ‫فراهــم کــرده اســت ‪ .‬چــرا نتوانــد علیــه توامــان‬ ‫مضمــون لــه و مضمــون عنــه اعالم جــرم نماید‬ ‫‪ .‬زیــرا مضمــون لــه به اســتناد تخلف قــراردادی‬ ‫منتســب بــه مضمــون عنــه اســت کــه میتوانــد‬ ‫مبلــغ ضمانــت را از ضامــن مطالبــه نمایــد‪.‬‬ ‫پــس اگــر خــود در وقــوع ایــن تخلــف مداخلــه‬ ‫داشــته باشــد مصــداق بــارز تبانــی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬در اینصــورت جبــران ضررِضامــن کــه‬ ‫اثــر تبعــی رســیدگی کیفــری اســت ‪ ،‬میتوانــد‬ ‫متعاقبــا در دادگاه حقوقــی به خواســته بطالن‬ ‫عقــد ضمانــی کــه فاســد بــوده اســت ‪ .‬محقــق‬ ‫کشف بیش از ‪ 54‬هزار قلم داروی‬ ‫غیر مجاز در اسفراین‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین ازکشــف بیــش‬ ‫از ‪ 54‬هــزار داروی غیرمجــاز و دســتگیری ‪ 3‬متهــم درایــن‬ ‫شهرســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «جاویــد مهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبرگفــت‪ :‬در راســتای طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و‬ ‫برخــورد بــا متخلفــان‪ ،‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن‬ ‫فرماندهــی از‪ 7‬واحــد صنفــی عطــاری درســطح شهرســتان‬ ‫بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن بازرســی هــا در مجمــوع‬ ‫‪ 54‬هــزار و ‪ 284‬عــدد انــواع دارو (قــرص ‪،‬کپســول و‪ )..‬و‬ ‫همچنیــن اقــام غیرمجــاز ایرانــی و اقــام خارجــی قاچــاق‬ ‫وغیرمجــاز کشــف وضبــط شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ارزش ایــن مقــدار‬ ‫دارو ‪ 20‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان ایــن کــه درایــن رابطــه ‪3‬متهــم‬ ‫دســتگیر و ‪ 3‬واحــد متخلــف نیــز پلمــب شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع‬ ‫قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین درپایــان‬ ‫ازشــهروندان خواســت‪:‬برای کمــک بــه اقتصاد کشــور ومبارزه‬ ‫باقاچــاق درصــورت اطــاع ازایــن گونــه مــوارد بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را ازطریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫با زیرکی پلیس‬ ‫دامی که سرانجامش‬ ‫پایان یافت‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دنبــال شــکایت تعــدادی از‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری هــای‬ ‫گســترده از انــان در «بندرترکمــن»‪ ،‬مراتــب‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــاکیان بــرای دریافــت‬ ‫پــول بــه محــل اعالمــی از ســوی خریــداران‬ ‫مراجعــه کــرده کــه هیــچ فــردی در ان مــکان‬ ‫حضــور نداشــته و متهمــان نیــز از ایــن فرصــت‬ ‫اســتفاده و بعــد از بارگیــری کاالهــای تحویلی‪،‬‬ ‫متــواری شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تحقیقــات تخصصــی‬ ‫و میدانــی پلیــس اغــاز شــد و پــس از رصــد‬ ‫ســرنخ هــای موجــود‪ ،‬ســرانجام مامــوران‬ ‫موفــق شــدند ‪ 3‬متهــم حرفه ای را شناســایی‬ ‫و طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی در‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه‪ ،‬هــر ‪ 3‬نفــر را در‬ ‫مخفیگاهشــان دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫متهمــان در مقــر انتظامــی و پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات پلیــس‪ ،‬بــه ‪3‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 100‬میلیــون ریــال کالهبــرداری‬ ‫از ‪ 11‬شــهروند اقــرار کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امان‬ ‫پلیــس بــا مجرمــان و برهــم زنــددگان ارامــش‬ ‫شــهروندان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬هــر ‪ 3‬کالهبــردار‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫گــردد ‪ .‬در مانحــن فیــه ‪ ،‬چنانچــه فــرض تبانــی‬ ‫مضمــون لــه بــا مضمــون عنــه بــرای بــردن مــال‬ ‫ضامــن ‪ ،‬مطــرح باشــد ‪ ،‬بطــور قطــع و یقیــن‬ ‫ضامــن میتوانــد علیــه توامــان مضمــون لــه‬ ‫و مضمــون عنــه اعــام جــرم کنــد‪ .‬اگــر دلیــل‬ ‫بطــان عقــد ضمــان ‪ ،‬صرفــا ضــرری باشــد‬ ‫کــه ضامــن از ناحیــه ضمانــت متحمــل شــده‬ ‫اســت ‪ ،‬ایــن هــم امــری ممتنــع اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫ت ضامــن از مضمــون عنــه بــه ذینفعــی‬ ‫ضمانـ ِ‬ ‫مضمــون لــه ‪ ،‬تابــع ســود و زیــان او نیســت ‪.‬‬ ‫زیــرا همچنــان کــه عــرض کــردم عقــد ضمــان‬ ‫بالقیــد و بالشــرط اســت‪ .‬بلکــه ازجملــه عقــود‬ ‫مســامحه اســت ‪ .‬ضامــن نــه بــرای منفعــت‬ ‫بلکــه بــرای گشــایش وضــع مدیــون ‪ ،‬ســبب‬ ‫نقــل ذمــه او بــه ذمــه خــود شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر میرســد برخــی از حقوقدانــان کــه‬ ‫قائــل بــه اعــام جــرم بــه طرفیــت مضمــون‬ ‫لــه نمیباشــند‪ ،‬برداشــت نادرســتی از قاعــده‬ ‫«المغــرور یرجــع الــی مــن غــره» دارنــد‪ .‬بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه فریــب دهنــده صرفــا مضمــون عنــه‬ ‫میباشــد و نــه مضمــون لــه ! امــا ایــن مفهــو ِم‬ ‫اخــص قاعــده مذکــور اســت ‪ .‬درحالیکــه رجــوع‬ ‫در قاعــده «المغــرور یرجــع الــی مــن غــره» اعم‬ ‫از حقوقــی و کیفــری اســت‪ .‬امــا اگــر رجــوع در‬ ‫محکمــه کیفــری بــه قصــد تظلــم خواهــی و‬ ‫وجــود فســاد در عقــد اصلــی باشــد‪ ،‬محــدود‬ ‫بــه مضمــون عنــه نمیشــود و ضامــن میتوانــد‬ ‫گریبــان مضمــون لــه را نیــز بگیــرد‪ .‬بــه شــرط‬ ‫انکــه قرائــن و امــارات و دالیلــی بــرای یــد‬ ‫ـودن طرفیــن قــرارداد پایــه در دســترس‬ ‫واحــد بـ ِ‬ ‫باشــد‪ .‬مضافــا تصــور وجــود حکــم عــام بصورت‬ ‫مطلــق نادرســت اســت‪ .‬درســت اســت کــه‬ ‫عقــد ضمــان بالقیــد و بالشــرط و غیرقابــل‬ ‫حســب‬ ‫م عــام ‪،‬‬ ‫فســخ اســت‪ .‬امــا ایــن حکــ ِ‬ ‫ِ‬ ‫قاعــده «مــا مــن عــام اال قدخــص» مطلــق و‬ ‫منحصــر بــه واحــد نیســت‪ .‬بلکه قطعــا میتواند‬ ‫مخصصــی داشــته باشــد ‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫توزیع کننده مشربات الکلی‬ ‫دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری عامــل اصلــی توزیــع کننــده مشــروبات‬ ‫الکلــی مرگبــار کــه منجــر بــه فــوت ‪ 7‬نفــر براثــر مصــرف ان شــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار«علیرضا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫فــوت ‪ 7‬نفــر بــر اثــر مصــرف مشــروبات الکلــی مرگبــار در شهرســتان‬ ‫«بجنــورد» و دســتگیری ‪ 2‬نفــر از عامــان اصلــی توزیــع ایــن مشــروبات‪،‬‬ ‫تحقیقــات پلیــس در رابطــه بــا دســتگیری دیگــر توزیــع کننــدگان ایــن‬ ‫مشــروبات مرگبــار در دســتور کار پلیــس امنیــت عمومــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی اســتان بــا‬ ‫انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی و همچنیــن رصــد لحظــه ای مظنونــان‬ ‫بــه ســرنخ هــای تــازه ای درخصــوص فعالیــت عامــل اصلــی توزیــع ایــن‬ ‫مشــروبات دســت یافتنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا شناســایی محــل اختفــای ایــن فــرد‬ ‫و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی متهــم اصلــی در شهرســتان «شــیروان»‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم بــه دســتور بازپــرس شــعبه یک دادســرای عمومی‬ ‫و انقــاب بــرای بررســی بیشــتر تحویــل پلیــس امنیــت عمومــی اســتان و‬ ‫روانــه زنــدان شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی پرونــده متهــم مشــخص شــد‪،‬‬ ‫ایــن فــرد در فــوت تعــداد زیــادی از مصــرف کننــدگان مشــروبات الکلــی‬ ‫مرگبــار و ســاخت و توزیــع ان نقــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی در پایــان با بیــان اینکه پلیس‪،‬‬ ‫امنیــت و ارامــش مــردم عزیــز را خــط قرمــز خــود مــی دانــد‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد مشــکوک و خصوصــا فــروش‬ ‫اینگونــه مشــروبات بالفاصلــه و بــدون فــوت وقــت مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫طرح زمستانه پلیس در راه های‬ ‫گلستان اغاز شد‬ ‫طــرح رزمایــش زمســتانه پلیــس‬ ‫گلســتان ا همزمــان بــا سراســر کشــور‬ ‫بــا اجــرای رزمایــش یگان هــای عمــل‬ ‫کننــده و دســتگاه های مربوطــه در محــل‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی‪ ،‬فرمانــده‬ ‫انتظامــی گلســتان در اغــاز طــرح رزمایــش‬ ‫زمســتانه پلیــس گلســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫انهایــی کــه بخواهنــد امنیــت مــردم را بــر‬ ‫هــم بزننــد مقتدرانــه برخــورد خواهیــم کــرد‬ ‫و مهربانــی بــا مــردم هــم از ویژگی هــای‬ ‫همــکاران ماســت‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬دســتگاه های خدمتگــزار بــرای خدمــت بــه مــردم مهیــا‬ ‫می شــوند تــا مــردم در ایــن فصــل ســفری ایمــن داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســه محــور مواصالتــی توسکســتان‪ ،‬خــوش ییــاق و جنــگل گلســتان برف گیــر هســتند‬ ‫کــه همــکاران مــا بــا تجهیــزات کامــل بــرای خدمت رســانی بــه مــردم امــاده هســتند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬حــدود ‪ 300‬نفــر از کارکنــان پلیــس راه در قالــب ‪ 91‬تیــم‬ ‫و ‪ 10‬پاســگاه در ایــن طــرح مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال بــا تــاش همکارانــم و ســایر دســتگاه ها ‪24‬‬ ‫درصــد تصادفــات در اســتان کاهــش پیــدا کــرده و ایــن اتفــاق بــا توجــه راننــدگان‬ ‫و همــکاران مــا میســر شــد‪.‬‬ ‫طــرح زمســتانه پلیــس بــه مــدت ســه مــاه در جاده هــای اســتان گلســتان اجــرا می شــود و‬ ‫پلیــس در طــول اجــرای ایــن طــرح تجهیــزات خــاص و یگان هــای گشــتی خــود را در مناطــق‬ ‫کوهســتانی و برفگیــر تقویــت می کنــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪224‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه عنوان کرد‪:‬‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫دستگاه قضا‬ ‫تصمیم جدی برای‬ ‫برخورد با مفسدان‬ ‫اقتصادی دارد‬ ‫کاهش ‪ ۲۵‬درصدی تصادفات فوتی در استان‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه کاهــش ‪ ۲۵‬درصــدی‬ ‫تصادفــات فوتــی در اســتان گفــت‪ :‬در ‪ ۸‬ماهــه نخســت امســال ‪ ۲۶۴‬نفــر در اثــر‬ ‫تصادفــات جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مســعود فــروزان اظهارکــرد‪ :‬اقدامــات خوبــی در زمینــه کاهــش وقــوع‬ ‫تصادفــات بــه ویــژه تصادفــات فوتــی در اســتان انجــام شــده اســت‪ .‬در یکــی‬ ‫دو ســال اخیــر نیــز گلســتان همــواره رتبه هــای نخســت کشــور در زمینــه درصــد‬ ‫کاهــش تصادفــات فوتــی و تعــداد جان باختــگان را داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش ‪ 25‬درصــدی تصادفــات فوتــی در جاده هــای اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ 8‬ماهــه نخســت امســال ‪ 264‬نفــر در اثــر تصادفــات درون و بــرون‬ ‫شــهری جــان خــود را از دســت دادنــد در حالیکــه ایــن تعــداد در مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ 354‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بیــان داشــت‪ :‬بــه رغــم کاهــش در تعــداد‬ ‫تصادفــات فوتــی امــا همچنــان امــار تصادفــات و تلفــات عابــران پیــاده و‬ ‫موتورســیکلت ســواران در اســتان زیــاد اســت و بایــد اقدامــات فرهنگــی در ایــن‬ ‫زمینــه افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــردم بــه ویــژه در روســتاهای حاشــیه راه ها کمتــر از پل های‬ ‫عابــر پیــاده اســتفاده می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــکان اســتفاده موتورســواران از ایــن‬ ‫پل هــا وجــود نــدارد و بــا توجــه بــه تــردد ادوات کشــاورزی و همچنیــن عبــور دادن‬ ‫احشــام از عــرض جاده هــا‪ ،‬همچنــان شــاهد بــروز تصادفــات در ایــن مناطــق‬ ‫هســتیم‪ .‬بارهــا بــه دســتگاه های متولــی پیشــنهاد شــده در ایــن محدوده هــا‬ ‫زیرگــذر احــداث کننــد تــا شــرایط ایمنــی برای عبــور روســتاییان‪ ،‬ادوات کشــاورزی‬ ‫و حتــی احشــام انــان فراهــم شــود امــا ایــن اتفــاق تاکنــون رخ نــداد‪.‬‬ ‫فــروزان یکــی از محورهــای پرخطــر در جاده هــای اســتان را مســیر اق قــا بــه‬ ‫بندرترکمــن دانســت و افــزود‪ :‬در ســال های اخیــر همواره شــاهد بــروز تصادفات‬ ‫فوتــی در ایــن محــور بوده ایــم امــا هنــوز بــرای ایمن ســازی ایــن مســیر کاری‬ ‫انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنانش بــا اشــاره بــه افزایــش وقــوع ســرقت ها در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬عــاوه بــر گش ـت های روزمــره انتظامــی بــا گش ـت های رضویــون‬ ‫ســپاه نیــز هماهنــگ هســتیم‪ .‬امــا اینکــه انتظــار داشــته باشــند ناجــا در هــر‬ ‫محلــه و کوچـه ای گشــت داشــته باشــد بــا توجــه بــه امکانــات و مقــدورات نیــروی‬ ‫انتظامــی ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه دســتگاه های خدمات رســان‬ ‫بایــد در انجــام گشــت های مشــترک اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬انتظــار مــا از دســتگاه های خدمات رســان بــه ویــژه شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق ایــن اســت کــه ســرقت کابل هــا را بالفاصلــه بــه نیــروی انتظامــی اطــاع‬ ‫دهنــد‪ .‬متاســفانه بــا اینکــه همزمــان بــا ســرقت کابــل‪ ،‬علــت قطعــی بــرق بــه‬ ‫مرکــز پیــام ایــن شــرکت ارســال می شــود امــا ‪ 45‬دقیقــه تــا یــک ســاعت طــول‬ ‫می کشــد تــا موضــوع بــه اطــاع پلیــس برســد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه‬ ‫امیــدواری مــردم بــرای مبــارزه بــا فســاد‬ ‫گفــت‪ :‬دســتگاه قضــا تصمیــم جــدی‬ ‫بــرای برخــورد بــا مفســدان اقتصــادی‬ ‫دارد و مــردم هــم بایــد در زمینــه‬ ‫فسادســتیزی پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدابراهیم رئیســی در حاشــیه‬ ‫بیســت و هشــتمین اجــاس سراســری نمــاز‬ ‫در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه امیــدی‬ ‫کــه در مــردم بــرای مبــارزه بــا فســاد ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬امــروز فضایــی در‬ ‫کشــور ایجــاد شــده کــه برخــی از روی غفلــت‬ ‫در داخــل بــه ان دمید ه انــد و خارجی هــا و‬ ‫دشــمنان انقــاب نیــز در رسانه هایشــان بــه‬ ‫ان پرداخته انــد تــا ایــن بــاور را در جامعــه‬ ‫ایجــاد کننــد کــه بســیاری از مســئوالن در‬ ‫ایــن کشــور الــوده بــه فســادند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا بایــد بــا اقدامــات و‬ ‫عملکــرد خــود بگوییــم فضــای امــروز‬ ‫کشــور فضــای مبــارزه بــا فســاد اســت بــه‬ ‫جــای انکــه دشــمنان و عــده ای غافــل در‬ ‫کشــور بخواهنــد در فســاد بدمنــد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫امــروز ایــن امیــد در جامعــه ایجــاد شــده‬ ‫کــه مبــارزه بــا فســاد جــدی بــوده و نظــام‬ ‫اراده و تصمیــم بــر برخــورد بــا مفســدان‬ ‫اقتصــادی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر برخــورد‬ ‫جــدی بــا مفســدان‪ ،‬نظــام اســامی مــا‬ ‫اراده جــدی بــرای اصــاح ســاختارها و‬ ‫بســترهای فســادزا دارد و در ایــن مســیر‬ ‫بــه دنبــال مشــارکت همــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی ‪:‬بدینوســیله اعــام مــی گردد به اســتناد ماده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف تحدیــد حــدود شــش دانــگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت دارای پــاک ‪ ۳۱۸۴‬فرعــی از ‪ ۱۰۸‬اصلــی‬ ‫بخــش ســه ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی باکــر محلــه بــه مســاحت‪ 91.00‬متــر‬ ‫مربــع اقــای ابوالقاســم حســام فرزنــد جعفــر و امیرعلــی حســام فرزنــد صــادق‬ ‫ابوالفضــل حســام فرزنــد جعفــر (بالســویه ) ســاعت ‪۹:۳۰‬صبــح روز ســه شــنبه‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان خیابــان امــام رضــا مابیــن‬ ‫امــام رضــا ‪ ۴۰‬و ‪ ۴۲‬بــا کدپســتی‪ ....‬بــه عمــل خواهــد امــد از ای ـن رو چنانچــه‬ ‫مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای‬ ‫خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ‪ ۳۰‬روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس‬ ‫تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ً بــا ذکــر شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره‬ ‫ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی‬ ‫می توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم دادخواســت را دریافــت و‬ ‫بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتــراض اداره‬ ‫ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود ‪.‬‬ ‫م الف‪۳۶۲۰ :‬‬ ‫مطالعات اولیه بی ارتی‬ ‫گرگان به اتمام رسید‬ ‫عبدالرضــا دادبــود در مراســم افتتــاح‬ ‫تقاطــع غیرهمســطح ســربازان گمنــام‬ ‫امــام زمــان (عــج) گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫مطالعــات مســیر دوچرخه ســواری‬ ‫گــرگان بــه طــول ‪ 10‬کیلومتــر‪ ،‬مطالعــات‬ ‫بی ارتــی و مســیر پیــاده راه خیابــان‬ ‫امــام خمینــی انجــام شــده و در صــورت‬ ‫تصویــب در شــورای ترافیــک شــهرداری‬ ‫ایــن امادگــی را دارد تــا ایــن پروژه هــا‬ ‫را در هســته مرکــزی شــهر اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان‬ ‫جدول سرگرمی ‪224‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دومیــن مــاه فصــل بهــار ‪ -‬اســتانی در کشــورمان کــه در ســال‬ ‫‪ 1383‬رتبــه ‪ 67‬را از ‪ 100‬بــه لحــاظ توســعه یافتگی صنعتــی کســب‬ ‫کــرد ‪ -2 .‬ســاروج ‪ -‬اســودگی ‪ -‬کاســه ابخــوری ‪ -3 .‬خرمافــروش‬ ‫ ســازش ‪ -‬پرنــده ای از راســته ســبک باالن ‪ -4 .‬نامــراد ‪ -‬عبــارت از‬‫مبالغــی اســت کــه یــک موسســه یــا تجارتخانــه مدیــون باشــد ‪ -‬برابــر‬ ‫‪ -5‬لحظــه کوتــاه ‪ -‬زینــت ناخــن ‪ -‬رومــال ‪ -6 .‬نــار ‪ -‬دارای نــام نیــک ‪-‬‬ ‫دالوری ‪ -7 .‬بخشـش ها ‪ -‬عضــوی از حیوانــات ‪ -‬اهلــی‬ ‫‪ -8‬اوازخوانی ‪ -‬ارز لهستان ‪ -9 .‬گاز جو ‪ -‬بهره ‪ -‬یک رنگ‬ ‫‪ -10‬ساز ذوزنقه ای شکل ‪ -‬کاخ سلطنتی ‪ -‬الفت‬ ‫‪ -11‬پرهیــزگار ‪ -‬موجــود مخــوف ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عالمــت پســوند جعلــی ‪ -12 .‬بــرادر پــدر‬ ‫ خاکســتر ‪ -‬از مــواد افیونــی‬‫‪1‬‬ ‫‪ -13‬بیمارســتانی در تهــران ‪ -‬صــدای‬ ‫‪2‬‬ ‫بلنــد ‪ -‬رشــدیافته‪ -14 .‬نــی میان تهــی ‪-‬‬ ‫اب پرنمــک ‪ -‬حصیــر‪ -15.‬صالحدیدهــا‬ ‫‪3‬‬ ‫ اقتصــاد ایــن کشــور از توانایی هــای‬‫‪4‬‬ ‫نــرخ ارز بــاال بــرای مقابلــه بــا تــورم ســود‬ ‫می بــرد‬ ‫‪5‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬شــاخصی کــه در ان افــت‬ ‫اقتصــادی نمایــان می شــود ‪ -‬یــاری‬ ‫طلبیــدن ‪ -2 .‬چــرک لبــاس ‪ -‬از انــواع‬ ‫رشــد اقتصــادی کــه ســرمایه گذاری‬ ‫بــه نحــوی انجــام شــود کــه همــه‬ ‫بخش هــا متناســب بــا یکدیگــر از‬ ‫رشــد باالیــی برخــوردار باشــند ‪ -‬هدف‬ ‫‪ -3‬خشــمگین ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫بدبویــی ‪ -‬بــه جــز ‪ -4.‬دوســتان ‪ -‬کاله‬ ‫فرهنگــی ‪ -‬اشــنا بــه کار‪ -5.‬ریشــه‬ ‫ از درنــدگان ‪ -‬درس کشــیدنی ‪ -‬از‬‫ضمایــر انگلیســی‪ -6.‬دس ـت ابزار بنــا‬ ‫ دور دهــان ‪ -‬مــاده ای خوشــبو‬‫‪ -7‬خوشــحال ‪-‬گهــواره‪ -‬مرواریدهای‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫درشــت‪ -8.‬دیــوار قلعــه ‪ -‬حــرف ارزو ‪ -‬رجــل ‪ -‬حــرف بی معنــی‬ ‫‪ -9 .‬حاجــت و تقاضــا ‪ -‬شــکاف ‪ -‬بی قــراری ‪ -10 .‬مهیــا ‪ -‬نیمــه‬ ‫دیوانــه ‪ -‬جنــگ‬ ‫‪ -11‬باران اندک ‪ -‬حافظه ‪ -‬درخت شکن ‪ -‬از احشام‬ ‫‪ -12‬رشــته باریــک زیــر بســاک در گل هــا ‪ -‬حــرف دهن کجــی ‪-‬‬ ‫اهــل ســاری ‪ -13 .‬پــاک از گنــاه ‪ -‬ســگ بیمــار ‪ -‬خــدای باســتان‬ ‫ از القــاب اشــرافی اروپــا‬‫‪ -14‬اهنگســاز معاصــر یونانــی ‪ -‬نوعــی فــرش ‪ -‬از حــروف الفبای‬ ‫فارســی‪ -15 .‬بخشــی از ریاضیات ‪ -‬خودکامگی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬مختومقلی فراغی ‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫چهار شنبــه ‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 24‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کتاب و کتابخوانی‬ ‫عکس هفته‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫پیشگیری از شیوع انفلوانزا‬ ‫کتابخوانی سهم‬ ‫بی بدیلی در کاهش‬ ‫اسیب های اجتماعی دارد‬ ‫عکس‪ :‬مصطفی حسن زاده‬ ‫پــس از مشــاهده مــواردی از انفوالنــزا در اســتان گلســتان هــادی‬ ‫حق شــناس‪ ،‬اســتاندار گلســتان در جلســه مدیریــت بحــران گفــت ‪:‬‬ ‫ســامت مــردم از هــر چیــزی بــرای مــا بــا اهمیت تــر اســت و بــه طــور‬ ‫قطــع تصمیماتــی می گیریــم کــه ســامت مــردم را تقویــت کند‪.‬بــا توجــه‬ ‫بــه افزایــش مــوارد ســرما خوردگــی و انفوالنــزا در ایــن اســتان مــردم‬ ‫نیــز جهــت پیشــگیری از بیماری‪،‬هنــگام تــردد در ســطح شــهر از ماســک‬ ‫اســتفاده میکننــد‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی و دیدنی کالله‬ ‫معرفی جاذبه های گردشگری کالله‬ ‫شهرســتان کاللــه یکــی از شهرســتانهای ایــران در اســتان‬ ‫گلســتان کــه شــامل جاهــای دیدنــی فــراوان در اســتان اســت‪.‬‬ ‫شــهر کاللــه مرکــز ایــن شهرســتان اســت‪ .‬جمعیــت شهرســتان‬ ‫کاللــه در ســال ‪ ،۱۳۸۵‬برابــر بــا ‪ ۱۵۳٫۲۶۱‬نفــر بوده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه بــا چهــار هــزار و ‪۹۶۲‬کیلومتــر مربــع وســعت‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد‪ ،‬در ایــن شهرســتان عــاوه‬ ‫بــر عشــایر کوچنــده اکــراد شــمال خراســان‪ ،‬حــدود ‪۱۶۰‬هــزار‬ ‫نفــر ســکونت دارنــد کــه ترکیــب جمعیتــی ان را قــوم فــارس‪،‬‬ ‫ترکمــن‪ ،‬کاشــمری‪ -‬خراســانی‪ ،‬کرمانــج‪ ،‬سیســتانی‪ ،‬بلــوچ وتــرک‬ ‫و شــاهرودی تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫مسجد و مدرسه کریم ایشان‬ ‫ســاختمان مســجد و مدرســه کریــم ایشــان متعلــق بــه دوره‬ ‫قاجاریــه اســت و بــر اســاس تاریخــی کــه بــر ســردر ورودی‬ ‫مدرســه کتابــت شــده‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۲۸‬هجــری قمــری ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬مســجد و مدرســه کریــم ایشــان در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪ .‬مســجد کریــم ایشــان در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۲۸‬هجــری قمــری ســاخته شــده و بــا اینکــه زیــاد قدمتــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬امــا خصوصیــات بناهــای قدیمــی تــر در ان راه یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬ســاختمان اجــری مســجد بــا نقشــه مربــع مســتطیل بنــا‬ ‫شــده و شــامل یــک شبســتان بــا ســردر ورودی اســت کــه ســقف‬ ‫مدرسه کریم ایشان‬ ‫مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫فضای‬ ‫مجازی‬ ‫نمی تواند‬ ‫جایگزین‬ ‫کتاب و‬ ‫روزنامه‬ ‫شود‬ ‫مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫مــی توانــد در کاهــش میــزان‬ ‫فرهنــگ کتابخوانــی تاثیرگــذار‬ ‫باشــد ولــی نمــی توانــد جایگزین‬ ‫کتــاب و روزنامــه شــود‪.‬‬ ‫محمدمهــدی احمــدی در اییــن‬ ‫افتتــاح نمایشــگاه‬ ‫کتــاب‬ ‫بــزرگ‬ ‫گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬نمایشــگاه‬ ‫هــای کتــاب مــی‬ ‫جریــان‬ ‫توانــد‬ ‫ســازی خوبــی در‬ ‫اســتان هــا ایجــاد‬ ‫کننــد و جامعــه بــا‬ ‫تــازه هــای نشــر‬ ‫اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان‬ ‫مطالعــه در جامعــه یکــی از‬ ‫شــاخصه هــای توســعه یافتگــی‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مقولــه کتــاب و‬ ‫کتابخوانــی بــا مقولــه اقتصــادی‬ ‫متفــاوت اســت زیــرا کتــاب یــک‬ ‫ارزش ذاتــی بــرای انســان هــا بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬از جملــه مقوله‬ ‫هایــی کــه بــر تربیــت نســل موثــر‬ ‫بــوده کتــاب اســت و کتــاب مــی‬ ‫توانــد انســان را بــه درجــه ای‬ ‫برســاند کــه انســان جایــگاه خــود‬ ‫را درک کــرده و ســطح زندگــی‬ ‫خــود را ارتقــاء مــی دهــد‪.‬‬ ‫ان بــا ‪ ۴‬گنبــد پوشــیده شــده اســت‪ .‬مدرســه کریــم ایشــان کــه‬ ‫در نزدیکــی مســجد و در ضلــع جنــوب غربــی ان اســت بــه شــکل‬ ‫زیبایــی بــا پــان چهــار ضلعــی یــا مربــع شــکل ســاخته شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مقبره مختوم قلی فراغی‬ ‫ارامــگاه مخدوم قلــی مربــوط بــه اواخــر دوره قاجاریــه‪-‬دوره‬ ‫پهلوی اســت و در شــمال اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان مراوه تپه‪،‬‬ ‫روســتای اق تقــه قدیــم واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن اثــر در تاریــخ ‪۲۶‬‬ ‫ه عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۸۶‬بـ ‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ارامــگاه شــامل مقبــره ی مخدوم قلــی فراغــی شــاعر‬ ‫ملــی ترکمن هــا و پــدرش دولــت محمــد ازادی اســت‪ .‬در دهـه ی‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬بنایــی بــر روی ایــن مقبــره ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫مقبره عالم بابا و چوپان عطا‬ ‫مقبــره عالــم بابــا و چوپــان عطــا نزدیــک مقبــره خالــد نبــی و‬ ‫کمــی پایین تــر از ان دو بقعــه دیگــر و البتــه کمــی کوچکتــر از‬ ‫بقعــه اصلــی قــرار دارنــد‪ ،‬مــردم محلــی معتقدنــد اولــی متعلــق‬ ‫م بابــا» و دیگــری متعلــق بــه «چوپــان عطــا» اســت‪.‬‬ ‫بــه «عالــ ِ‬ ‫مشــهور اســت کــه اولــی پــدر همســر خالــد نبــی و دومــی چوپــان‬ ‫گوســفندان او بــوده و هــر دو از مقربیــن بوده انــد و اکنــون‬ ‫هــم مــورد احتــرام اهالــی منطقــه هســتند‪ .‬دره پاییــن دســت‬ ‫گوگجــه داغ «پــن جشــیر» نــام‬ ‫دارد کــه چشــمه معــروف بــه‬ ‫«خضــر دنــدان» در بهــار در ان‬ ‫می جوشــد و بازدیــد ان هــم‬ ‫خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫در قســمت شــرق بقعــه چوپان‬ ‫عطــا و چســبیده بــه ان‪ ،‬روی‬ ‫یــک رشــته تپــه ماهورهــای‬ ‫خاکــی کــه ارتفــاع انهــا بــه کمتــر‬ ‫از ارتفــاع محــل مرقــد خالــد‬ ‫نبــی اســت‪ ،‬گورســتان بــزرگ و‬ ‫رازالــود خالــد نبــی را بــا بیــش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬ســنگ تراشــیده ایســتاده‬ ‫پیــدا خواهیــد کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫گورســتان یکــی از قدیمی تریــن‬ ‫گورســتان های ایــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســنگها کــه ارتفاعشــان بــه‬ ‫دو متــر هــم می رســد بــه شــکل‬ ‫اســتوانه‪ ،‬پروانــه و کلــه و شــاخ‬ ‫قــوچ دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫چشمه خضر دندان‬ ‫چشــمه خضــر دنــدان در مجــاورت بقعــه چوپــان اتــا و ‪۱۰۰‬‬ ‫پایین تــر از ان واقــع شــده اســت کــه تقریبــا در تمــام فصــول‬ ‫جریــان دارد‪ ،‬بــه اعتقــاد زایــران اب ایــن چشــمه کوچــک‬ ‫شــفابخش اســت و بــرای رفــع مریضــی دام هــا و گله هــا از ان‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬برخــی از زایــران هــم بــرای تبــرک و شــفا‪ ،‬اب‬ ‫چشــمه را بــا خــود بــه همــراه می برنــد‪.‬‬ ‫جنگل پلکانی شهر کالله‬ ‫ایــن جنــگل مابیــن دو کــوه بلنــد قــرار دارد کــه چشــمه هــای‬ ‫متعــدد بــا ایجــاد جریــان هــای ابــی بــه ان جلــوه زیبایــی داده و از‬ ‫جملــه شــگفتی هــای دیگــر ایــن مــکان پلکانــی بــودن ان بصــورت‬ ‫تختــه ســنگی مــی باشــد و بهتریــن مــکان بــرای کوهنــوردان و‬ ‫عالقمنــدان بــه هیجانــات اســت‪.‬‬ ‫ابشار اق سو‬ ‫ابشــار اق ســو در مرز اســتان های گلســتان و خراســان شــمالی‬ ‫واقــع شــده اســت و یکــی از ابشــارهای خــزه ای ایــران محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬ابشــار اق ســو در مســیر رودخانــه چشــمه گلســتان و‬ ‫درســت قبــل از تونــل گلســتان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ابشــار بــه فــرم پلــه ای در مســیر رودخانــه بــه صــورت‬ ‫طبیعــی ایجــاد شــده اســت‪ .‬ترکیــب صخــره هــای خــوش فــرم‬ ‫خــزه ای بــا اب زالل ایــن ابشــار‪ ،‬جلــوه ای دیدنــی بــه ان داده‬ ‫اســت‪ .‬اب از باالدســت ابشــار بــر روی ســنگ هــا و جلبــک هــای‬ ‫رنگیــن مــی غلتــد و بــه پاییــن مــی ایــد‪ .‬ابشــار اق ســو در تمــام‬ ‫فصــول ســال اب دارد و حتــی در فصــل کــم ابــی هــم‪ ،‬تماشــایی‬ ‫اســت‪ .‬در پــای ابشــار‪ ،‬فضایــی غارماننــد ایجــاد شــده کــه اب‬ ‫درون ان جاریســت‪ .‬مســیر اب بــه تنگــه ای باریــک بــا صخــره‬ ‫هــای بلنــد مــی رســد کــه بــرای عبــور از ان بایــد وارد رودخانــه شــد‬ ‫و دل و جــان را بــه اب زد‪ .‬دیــواره هــای بلنــد و شــگفت اور ایــن‬ ‫تنگــه‪ ،‬شــما را بــه پیــش مــی کشــاند‪.‬‬ ‫اگــر داخــل رودخانــه گام بــر مــی داریــد مراقــب میزبانــان خــود‬ ‫باشــید! ممکــن اســت خرچنگهــای خــوش رنــگ در کنــار رودخانــه‬ ‫بــه شــما خــوش امــد بگوینــد‪.‬‬ ‫مــردم شــرق اســتان گلســتان از ایــن ابشــار بــه عنــوان یکــی‬ ‫از تفرجــگاه هــای خــود اســتفاده مــی کننــد‪ .‬اثــار بــی فرهنگــی‬ ‫گردشــگران و مســافران عبــوری در بعضــی قســمت هــای ابشــار‪،‬‬ ‫متاســفانه نمایــی زشــت بــه طبیعــت ان داده اســت…‬ ‫پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬قدیمی تریــن پــارک ملــی ثبــت شــده در‬ ‫کشــور ایــران و پناهگاهــی کــم نظیــر بــرای حیــات وحــش اســت‬ ‫گونــه جانــوری‪ ،‬از جملــه نیمــی‬ ‫گونــه گیاهــی و ‪۳۰۲‬‬ ‫کــه ‪۱۳۵۰‬‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫از گونــه هــای پســتانداران ایــران را در حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر‬ ‫مربــع مســاحت خــود جــای داد ه اســت‪ .‬همچنیــن در ایــن پــارک‬ ‫رودخانـه هــای متعــددی جریــان دارد و بیــش از ‪ ۲۱‬دهنــه چشــمه‬ ‫در ان شناســایی شده اســت کــه مهمتریــن انــان را مــی تــوان‬ ‫رودخانــه مادرســو‪ ،‬زاو‪ ،‬قرتــو‪ ،‬چشــمه های گلشــن‪ ،‬گلســتان‪،‬‬ ‫جانــو‪ ،‬ســردارخانه‪ ،‬دوشــان‪ ،‬اق ســو‪ ،‬کرکولــی نــام بــرد‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره ابوذر گلستان‪:‬‬ ‫‪ 300‬اثر به جشنواره ابوذر ارسال شد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫انســان بــا کتــاب مــی توانــد‬ ‫جایــگاه خلیفــه الهــی خــود را‬ ‫بــه دســت اورد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اگــر‬ ‫امــروز مــا در خــوراک‪ ،‬پوشــاک‬ ‫و غیــره بــه دنبــال ســاخت یــک‬ ‫برنــد هســتیم بایــد در انتخــاب‬ ‫کتــاب هــم اینگونــه باشــد‪.‬‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬جامعــه ای کــه‬ ‫اهــل کتــاب و کتابخوانــی باشــند‬ ‫بــا اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫کمتــری رو بــه رو مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫مــی توانــد در کاهــش میــزان‬ ‫فرهنــگ کتابخوانــی تاثیرگــذار‬ ‫باشــد ولــی نمــی توانــد جایگزین‬ ‫کتــاب و روزنامــه شــود‪.‬‬ ‫دبیــر پنجمیــن جشــنواره ابــوذر در گلســتان از‬ ‫ارســال ‪ ۳۰۰‬اثــر و مشــارکت ‪ ۵۰‬نفــر از اهالــی‬ ‫رســانه در ایــن جشــنواره خبــرداد و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه ادامــه مشــارکت اهالــی رســانه‪ ،‬اثــار‬ ‫دریافتــی افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت اظهــار کــرد‪ :‬از بیســت و‬ ‫پنجــم تــا ‪ ۳۰‬اذر مهلــت ارســال اثــار بــرای‬ ‫جشــنواره ابــوذر وجــود دارد و تاکنــون بــا‬ ‫مشــارکت حــدود ‪ ۵۰‬نفــر از اصحــاب رســانه‬ ‫اســتان ‪ ۳۰۰‬اثــر دریافــت شــده کــه طبــق‬ ‫تجربــه روزهــای اخــر اســتقبال بیشــتر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره داوران ایــن دوره از جشــنواره گفــت‪ :‬تــاش داریــم بــا نظرخواهــی از اهالــی‬ ‫رســانه‪ ،‬داوران را از افــراد بومــی اســتان انتخــاب کنیــم زیــرا ایمــان داریــم کــه اســتان در‬ ‫حــوزه رســانه بســیار قــوی اســت‪.‬‬ ‫رعیــت ادامــه داد‪ :‬تجــارب تمامــی داوران پیشــنهادی بررســی می شــوند و ســعی بــر ایــن‬ ‫اســت افــرادی بــه گونــه ای انتخــاب شــوند کــه قضــاوت بــه بهتریــن شــکل صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫دبیــر پنجمیــن جشــنواره رســانه ای ابــوذر در گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬بــرای هــر موضــوع‬ ‫جشــنواره چهارچوبــی تعییــن شــده و داوران بــا امتیــاز دهــی در قالــب ایــن چهارچــوب هــا‬ ‫نفــرات را انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی از حضــور حداقــل ســه نفــر و حداکثــر پنــج نفــر داور در بخــش هــای مختلــف جشــنواره‬ ‫خبــرداد و گفــت‪ :‬هــدف نهایــی ایــن جشــنواره در کنــار معرفــی نفــرات برتــر‪ ،‬شناســایی نقــاط‬ ‫ضعــف و قــدرت رســانه هــای اســتان و برنامــه ریــزی بــرای حــل مشــکالت بــا اقداماتــی ماننــد‬ ‫برگــزاری دوره های اموزشــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬کتــاب و کتابخوانــی‬ ‫ســهم بــی بدیلــی در کاهــش اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی دارد‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری در اییــن افتتــاح‬ ‫ســیزدهمین نمایشــگاه بــزرگ کتــاب اســتان‬ ‫گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬امــروز بزرگتریــن‬ ‫رویــداد فرهنگــی اســتان‪ ،‬نمایشــگاه بــزرگ‬ ‫کتــاب را جشــن مــی گیریــم و ایــن امــر در‬ ‫میــان اســتقبال جمــع زیــادی از ناشــران‬ ‫مایــه مباهــات مــا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی بــه بهتریــن نحــو بــرای ارتقــاء‬ ‫فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در جامعــه‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫کشــمیری بیــان کــرد‪ :‬کتــاب مهــم تریــن‬ ‫وســیله بــرای رشــد فرهنگــی جامعــه بــه‬ ‫شــمار مــی رود و از طریــق کتــاب تجربــه‬ ‫‪ ۷۰‬ســاله نویســنده بــه نســل بعــدی منتقــل‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬توانایــی مــا وابســته بــه‬ ‫دانایــی اســت کــه در کتــاب نهفتــه شــده‬ ‫اســت و بهتریــن وســیله کــه مــی توانــد‬ ‫دانــش را در اختیــار جامعــه قــرار دهــد‬ ‫کتــاب اســت‪.‬‬ ‫کشــمیری گفــت‪ :‬امــروز در جامعــه بــا‬ ‫بیمــاری هــای مختلفــی روبــه رو هســتیم‬ ‫و ایــن بیمــاری هــا بــه عنــوان اســیب‬ ‫اجتماعــی شــناخته شــده اســت و دلیــل‬ ‫اصلــی ایــن بیمــاری هــا نااگاهــی اســت‬ ‫و کتــاب نقــش بــه ســزایی در درمانگــری‬ ‫جامعــه داشــته و ســطح اگاهــی جامعــه را‬ ‫افزایــش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫کشــمیری بــا بیــان اینکــه فرهنــگ‬ ‫کتابخوانــی بایــد در جامعــه نهادینــه شــود‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬کتــاب مــی توانــد در از بیــن‬ ‫بــردن بســیاری از نااخالقــی هــای جامعــه‬ ‫موثــر باشــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر میراث فرهنگی‪:‬‬ ‫محدودیت پرداخت‬ ‫تسهیالت در حوزه‬ ‫گردشگری نداریم‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت وزیــر میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه محدودیــت پرداخــت‬ ‫تســهیالت در حــوزه گردشــگری نداریــم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مرمــت دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬بنــای‬ ‫تاریخــی در تــوان دولــت نیســت‪.‬‬ ‫محمــد خیاطــان در ائیــن تکریــم و‬ ‫معارفــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬گردشــگری در ‪۳۰‬‬ ‫ســال اینــده بــه نخســتین حــوزه درامــدی‬ ‫کشــورها تبدیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهایی کــه‬ ‫در عرصه هــای مختلــف دارای ظرفیــت‬ ‫درامــدی هســتند نــگاه ویــژه ای به توســعه‬ ‫گردشــگری دارنــد و ســرمایه گذاری هــای‬ ‫زیــادی انجــام داده انــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫ظرفیت هــای اختصاصــی گردشــگری را‬ ‫در کشــورمان احیــا کنیــم و در ایــن حــوزه‬ ‫برنامــه ریــزی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر میــراث بــه موضــوع‬ ‫بومگــردی در کشــور اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫اگــر بومگــردی در کشــور جــواب داده‬ ‫یعنــی هدف گــذاری درســتی داشــته ایم‬ ‫و ایــن هدف گــذاری بایــد در حوزه هــای‬ ‫دیگــر هــم انجــام شــود‪.‬‬ ‫خیاطــان تصریــح کــرد‪ :‬مرمــت حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬بنــای تاریخــی توســط دولــت انجــام‬ ‫شــده و مابقــی توســط مــردم و بخــش‬ ‫خصوصــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه باید نقش تســهیل‬ ‫گرانــه داشــته باشــیم و مانــع تراشــی‬ ‫نکنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا وجــود تحریم هــا شــاهد‬ ‫رونــق گردشــگری هســتیم و در هفــت‬ ‫مــاه ابتدایــی ســال ‪ ۶‬میلیــون گردشــگر از‬ ‫ایــران بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫وی از بهــره بــرداری از ‪ ۲۱۰‬خانــه‬ ‫تاریخــی کشــور توســط بخــش خصوصــی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بایــد در شناســایی و‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت هــا اســتان ها در‬ ‫حوزه هــای مختلــف گردشــگری‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و ‪ ...‬کوشــا باشــیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!