روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 222 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 222

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 222

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 222

‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫ایین افتتاح ستاد‬ ‫انتخابات یازدهمین‬ ‫دوره مجلس شورای‬ ‫َخ ّیران نذورات خود را به‬ ‫وحوش اختصاص دهند‬ ‫‪5‬‬ ‫اسالمی استان گلستان‬ ‫هــادی حــق شــناس اســتاندار‬ ‫گلســتان در اییــن افتتــاح‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬انتخابــات و ارای‬ ‫مــردم بــه تعبیــر مقــام معظــم‬ ‫رهبــری حــق النــاس اســت و‬ ‫همــه بایــد بــی طرفانــه تــاش‬ ‫کننــد ســامت رای مــردم‬ ‫حفــظ شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــعار انتخابات‪،‬‬ ‫گام دوم انقــاب‪ ،‬بــی طرفــی و‬ ‫انســجام ملــی اســت و همــه باید‬ ‫در عمــل بــه ان کوشــا باشــیم‬ ‫و مشــارکت حداکثــری مــردم‬ ‫در انتخابــات‪ ،‬کشــور را بیمــه‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫رســانه هــا نقــش مهمــی در‬ ‫روشــنگری افــکار عمومــی‬ ‫دارنــد و بایــد تــاش کننــد‬ ‫مــردم نمایندگانــی اصلــح را‬ ‫انتخــاب نماینــد‪.‬‬ ‫افتتاح مدرسه ‪ 3‬کالسه روستای‬ ‫گری دوجی شهرستان اق قال‬ ‫‪8‬‬ ‫گلستان جزء سه استان‬ ‫مرگ و میر انفوالنزا نیست‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 02‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 22‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫با وجود ادعای سازمان صمت مبنی بر بازرسی بازار؛‬ ‫حلقه گرانی ها تنگ تر می شود‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫بازماندگی از تحصیل ؛‬ ‫میراث فقر و محرومیت‬ ‫کودکان خراسان شمالی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کیسه های نایلونی؛‬ ‫سرطانی خاموش‬ ‫در نانوائی های گرگان‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــر‬ ‫اســاس مــاده ‪ 60‬انتخابــات‬ ‫مجریــان انتخابــات‪ ،‬حــق‬ ‫دفــاع یــا حتــی فــرا تــر از‬ ‫ان حــق ندارنــد راجــع بــه‬ ‫جریــان سیاســی اظهــار نظــر‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه کسب و کار خود را به رونق برسانیم؟‬ ‫مهدی رامتین‬ ‫افزایش فروش‬ ‫در جهــان امــروزی بــا پیشــرفت‬ ‫روزافــزون تکنولــوژی بایــد در فکــر‬ ‫روش هــای نــو و خالقانــه باشــیم‬ ‫تــا از ایــن قافلــه ی در حــال حرکــت‬ ‫عقــب نمانیــم و کســب و کار خــود‬ ‫را رونــق دهیــم در ایــن مطلــب بــه‬ ‫روش هایــی کــه شــما مــی توانیــد‬ ‫بــه کســب و کار خــود رونــق دهیــد‬ ‫اشــاره ای داریــم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬کار خــود را بــا ارزش نشــان‬ ‫دهیــد و هرگــز ارزش کار خــود را‬ ‫پاییــن نگیریــد‪.‬‬ ‫‪-2‬کیفیــت کار و محصــول خــود را‬ ‫بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬از بازاریــاب هــا و تبلیغــات‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان ؛‬ ‫دادســتانی هــا اطــاع دهنــد‬ ‫و یــا بــه شــماره ‪09111756114‬‬ ‫پیامــک کننــد‪.‬‬ ‫هاشــمیان در ادامــه ســخنان‬ ‫خــود بــار دیگــر خطــاب بــه‬ ‫داوطلبــان حضــور در عرصــه‬ ‫نمایندگــی مجلــس گفــت‪:‬‬ ‫کســانی کــه بــه شــوق خدمــت و‬ ‫بــرای قانونگــذاری قصــد حضــور در‬ ‫ایــن عرصــه را دارنــد بایــد در گام‬ ‫نخســت خودشــان پایبنــد بــه قوانیــن باشــند و بــه‬ ‫ان احتــرام بگذارنــد‪.‬‬ ‫صحبــت صادقانــه بــا مــردم و معرفــی خودشــان‬ ‫و برنامــه هایــی کــه دارنــد و خــودداری از‬ ‫تخریــب رقبــا دو توصیــه مهــم دیگــر رئیــس کل‬ ‫دادگســتری بــه داوطلبــان ایــن عرصــه بــود ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫کاندیداهــا مراقــب باشــند بــا کــج ســلیقگی بــرای‬ ‫کســب رای‪ ،‬بــه ارامــش و وحــدت مثــال زدنــی‬ ‫موجــود در اســتان‪ ،‬خدشــه وارد نکننــد ‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان ادامــه داد‪ :‬امنیــت و ارامــش‬ ‫مــردم خــط قرمــز ماســت و دســتگاه قضایــی بــا‬ ‫کســانی کــه خواســته یــا ناخواســته بــه ان خدشــه‬ ‫وارد کننــد ‪ ،‬قاطعانــه برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان افــزود‪ :‬داوطلبــان نمایندگــی‬ ‫مجلــس بــا ایــن بهانــه کــه اعضــای ستادشــان ‪،‬‬ ‫اقداماتــی ماننــد تخریــب رقبــا ‪ ،‬ایجــاد تنــش‬ ‫و خریــد و فــروش رای را انجــام داده انــد نمــی‬ ‫قــوی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬شــما زمانــى مــى تواننــد رونــق‬ ‫حرفــه خــود را مشــاهده کنیــد کــه‬ ‫ارزش کار و توانایــی هــای خــود را‬ ‫بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬از توانایــى هــاى خــود تبلیــغ‬ ‫کنیــد و در محیــط کار انعطــاف پذیــر‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫‪ - 5‬بایــد از تمــام جوانــب کارى‬ ‫شــرکت اطــاع داشــته و بــا انــواع‬ ‫مهــارت هــاى خــود‪ ،‬تقاضــا بــراى‬ ‫مهــارت و توانایــى هــاى تغییــر و‬ ‫تحــوالت مختلــف در محیــط کار‬ ‫و پــروژه هــای در ارتبــاط بــا شــغل‬ ‫اشــنا باشــید‪.‬‬ ‫‪ - 6‬از همــه مهــارت هــاى خــود بــه‬ ‫نحــو احســن اســتفاده کنیــد در فکــر‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫برخورد سختگیرانه‬ ‫با متخلفان انتخاباتی‬ ‫پایبنــدی بــه قانــون ‪ ،‬صحبــت صادقانــه‬ ‫بــا مــردم و خــودداری از تخریــب رقبــا ســه‬ ‫توصیــه رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــه‬ ‫داوطلبــان نمایندگــی مجلــس در جلســه‬ ‫امــروز ســتاد پیشــگیری از جرایــم و تخلفــات‬ ‫انتخاباتــی بــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه‬ ‫امــروز ســتاد پیشــگیری از جرایــم و تخلفــات‬ ‫انتخاباتــی بــا اشــاره بــه اغــاز ثبــت نــام‬ ‫داوطلبــان نمایندگــی مجلــس گفــت‪ :‬تمرکــز‬ ‫دادســتان هــای اســتان بــر پیشــگیری از بــروز‬ ‫جرایــم اســت امــا در صــورت مشــاهده تخلــف‪،‬‬ ‫بــرای حفــظ ارای مــردم بــا متخلفــان بــدون‬ ‫تعــارف برخــورد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان افــزود‪ :‬فضــای مجــازی و‬ ‫اقداماتــی کــه داوطلبــان نمایندگــی مجلــس‬ ‫و هوادارانشــان انجــام مــی دهــد ‪ ،‬رصــد‬ ‫مــی شــود و مــردم هــم مــی تواننــد تخلــف‬ ‫و جرایــم احتمالــی در ایــن حــوزه را بــه‬ ‫یادگیــرى مهــارت هــا و تجربــه هــاى‬ ‫نــو باشــید و خــود را بــا شــرایط کارى‬ ‫جدیــد و دگرگونــی ســازمانى انطبــاق‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اگــر نتوانیــد دانــش خــود بــروز‬ ‫کنیــد و از مهــارت هــا و تکنولــوژى‬ ‫هــاى نــو اســتفاده کنیــد رقبــاى شــما‬ ‫این کار را انجام داده و شــما از انها‬ ‫و تکنولــوژی بــاز مــی مانیدشــرکت‬ ‫هــا و کارفرمایــان امــروز در بازارهــاى‬ ‫جهانــى بــراى بــروز کــردن مهــارت هــا‬ ‫و دانــش کار‪ ،‬هزینــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ - 8‬همیشــه خودتــان را بــرای‬ ‫تغییــر و تحــوالت جدیــد در محیــط‬ ‫کار امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - 9‬بایــد ســعی کنیــد تــا ســود‬ ‫شــرکت را از طریــق شــبکه‪ ،‬ارســال‬ ‫ایمیــل انبــوه‪ ،‬بازاریابــی‪ ،‬فــروش‬ ‫و کاهــش هزینه هــا را افزایــش‬ ‫د هیــد ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬یــک وبــاگ یــا وب ســایت‬ ‫تخصصــی داشــته باشــید تــا نــام‬ ‫شــرکت و کار شــما در یــاد کاربــران‬ ‫بمانــد و معــروف شــوید و در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی فعالیــت کنیــد‬ ‫و کســب و کار خــود را معرفــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - 11‬در هــر کســب و کاری حتــی بــا‬ ‫وجــود شکســت و ضــرر‪ ،‬همیشــه‬ ‫جــای امیــد وجــود دارد و روش هــای‬ ‫خالقــی بــرای کــم کــردن هزینه هــای‬ ‫اجرایــی‪ ،‬ســوداوری و پیشــرفت‬ ‫وجــود دارد و مطمئنــا ً در صــورت‬ ‫تــاش می توانیــد اوضــاع را دگرگــون‬ ‫و بــه موفقیــت دســت یابیــد‪.‬‬ ‫برگزاری سومین دوره تربیت‬ ‫تواننــد از زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی کننــد و‬ ‫بایــد در مراجــع قضایــی پاســخگو باشــند ‪.‬‬ ‫هاشــمیان‪ ،‬بــه مدیــران دســتگاه هایــی کــه از‬ ‫بودجــه عمومــی اســتفاده مــی کننــد هشــدار داد و‬ ‫گفــت‪ :‬مراقــب باشــند از بیــت المــال بــه نفــع یــا ضــرر‬ ‫داوطلبــان نمایندگــی مجلــس اســتفاده نکننــد ‪.‬‬ ‫حجــت االســام ســیدرضا سیدحســینی‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان‬ ‫هــم در ایــن جلســه از دســتگاه هــای نظارتــی‬ ‫خواســت ‪ :‬عــاوه بــر رصــد فضــای اســتان‪،‬‬ ‫تخلفــات و جرایــم احتمالــی را شناســایی و بــا‬ ‫مســتندات بــه دســتگاه قضایــی ارســال کننــد ‪.‬‬ ‫حاجــی مشــهدی مدیــر کل بازرســی اســتان هــم‬ ‫در ایــن جلســه گفــت‪ :‬موضــوع ســوء اســتفاده‬ ‫از امــوال عمومــی یــا اســتفاده ی ســوء از پســت‬ ‫هــای مدیریتــی بــرای کاندیداهــای خــاص از‬ ‫مــواردی اســت کــه بــه صــورت ویــژه ســازمان‬ ‫بازرســی اســتان رصــد مــی کنــد ‪.‬‬ ‫مربی امداد و کمک های اولیه‬ ‫هالل احمر گلستان‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان از برگــزاری ســومین دوره تربیــت مربــی‬ ‫کمــک هــای اولیــه در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال تــا کنــون ‪ ۷۰‬نفــر بــه‬ ‫مربیــان ایــن اســتان اضافــه شــدند‪.‬‬ ‫محمــد علــی هــروی بــا اعــام برگــزاری ســومین دوره تربیــت مربــی کمــک هــای اولیــه‬ ‫در گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال تــا کنــون بیــش از ‪ ۷۰‬نجاتگــر فعــال اســتان در‬ ‫قالــب دوره هــای تربیــت مربــی امــداد و کمــک هــای اولیــه امــوزش دیدنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان افــزود‪ :‬ســومین دوره تربیــت‬ ‫مربــی کمــک هــای اولیــه در ایــن اســتان از دوم اذر مــاه بــه مــدت ‪ ۶‬روز بــا‬ ‫حضــور ‪ ۲۵‬نجاتگــر فعــال برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دکتــر هــروی افــزود‪ :‬فراگیــران شــرکت کننــده در ایــن دوره بــا حضــور اســاتید مجــرب‬ ‫مباحثــی همچــون فنــون و نحــوه تدریــس‪ ،‬امــداد و کمــک هــای اولیــه‪ ،‬اناتومــی و‬ ‫فیزیولــوژی‪ ،‬برپایــی چــادر اســکان اضطــراری و اطفــاء حریــق را اموختنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مربیــان امــداد و کمــک هــای اولیــه بازوهــای توانمنــد جمعیــت هــال‬ ‫احمــر در امــر امــوزش هســتند و هــدف از برگــزاری دوره هــای تربیــت مربیــان‬ ‫کمــک هــای اولیــه بــه منظــور تامیــن امدادگــران و نجاتگــران داوطلــب هــال‬ ‫احمــر اســت؛ نیروهایــی کــه بتواننــد یاریگــر هــال احمــر در پاســخگویی مناســب‬ ‫در زمــان بحــران باشــند‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 27‬بازارچه صنایع‬ ‫دستی برگزار شد‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫برگــزاری ‪ ۲۷‬بازارچــ ه صنایع دســتی‬ ‫موقــت طــی ‪ ۶‬مــاه ابتــدای امســال در‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای‬ ‫ســنتی اداره کل میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان‬ ‫از برگــزاری ‪ ۲۷‬بازارچــ ه صنایع دســتی‬ ‫موقــت طــی ‪ ۶‬مــاه ابتــدای امســال در‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫مریــم حاجی ابراهیمــی اظهارکــرد‪:‬‬ ‫ایجادبازارچه هــای موقــت صنایع دســتی‬ ‫از برنامــه هــای ایــن اســت تــا بــا برگــزاری‬ ‫ان در ســال رونــق تولیــد فــروش‬ ‫بیشــتری از محصــوالت هنرمنــدان و‬ ‫صنعتگــران اســتانی را شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســیل ابتــدای‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬باعــث شــد تــا بســیاری از‬ ‫برنامه هــای برگــزاری بازارچــه هــای‬ ‫موقــت در ســطح اســتان لغــو شــود کــه‬ ‫ســعی داریــم در ‪ ۶‬ماهــه دوم ســال ایــن‬ ‫کمبــود را تــا حــد تــوان جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪222‬‬ ‫بازماندگی از تحصیل ؛‬ ‫رئیس ستاد انتخابات گلستان‬ ‫خبرداد‪:‬‬ ‫شروع ثبت نام از‬ ‫داوطلبان نامزدی در‬ ‫انتخابات یازدهمین دوره‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ثبــت نــام از داوطلبــان نامــزدی در انتخابــات‬ ‫یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی ا‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا چراغعلــی در خصــوص ثبــت‬ ‫نــام از داوطلبــان انتخابــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬ثبــت نــام از کاندیــدای‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از یکشــنبه ‪ 10‬اذر‬ ‫اغــاز و تــا ‪ ۱۶‬اذر ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ثبــت نــام از ســاعت‬ ‫هشــت صبــح تــا ‪ ۶‬عصــر انجــام مــی شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬داوطلبــان بــرای ثبــت نــام بایــد بــا‬ ‫مــدارک کامــل بــه فرمانداری هــای مرکــزی ‪۶‬‬ ‫حــوزه انتخابیــه اســتان در شــهرهای گــرگان‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬علــی ابادکتــول‪،‬‬ ‫رامیــان و مینودشــت‪ ،‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫چراغعلــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همــه‬ ‫مــدارک در یــک نوبــت تحویــل داده شــود‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬داوطلبــان از بــه همــراه‬ ‫داشــتن افــراد غیرضــرور در هنــگام‬ ‫خــودداری کــرده و ثبــت نــام را هــم بــه‬ ‫روزهــای اخــر موکــول نکننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در دوره قبلــی ‪۳۰۰‬‬ ‫نفــر اعــام امادگــی کــرده بودنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود امــار ثبــت نامــی هــا‬ ‫امســال هــم بــه همیــن تعــداد برســد‪.‬‬ ‫چراغعلــی بیــان کــرد‪ :‬همزمــان بــا ثبــت‬ ‫نــام از داوطلبــان‪ ،‬اســتعالم از مراجــع‬ ‫چهارگانــه و فعالیــت هیئت هــای اجرایــی‬ ‫هــم اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫رئیس پارک ملی گلستان‪:‬‬ ‫سرشماری پاییزه حیات وحش‬ ‫پارک ملی گلستان انجام شد‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬بــا انجــام سرشــماری پاییــزه‬ ‫حیــات وحــش بــا محوریــت گونه هــای‬ ‫علفخــوار‪ ،‬بیــش از پنــج هــزار راس قــوچ‬ ‫و میــش‪ ،‬کل و بــز و اهــو در ایــن پــارک‬ ‫شناســایی و سرشــماری شــدند‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری اظهــار کــرد‪ :‬سرشــماری‬ ‫پاییــزه حیــات وحــش پــارک ملــی گلســتان‬ ‫هفتــه گذشــته بــا حضــور فرمانــده یــگان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت کشــور و مدیــر‬ ‫کل اســتان‪ ،‬گروه هــای سرشــماری‬ ‫متشــکل از مجموعــه مدیریــت و کارکنــان‬ ‫یــگان حفاظــت محیــط زیســت پــارک ملــی‬ ‫گلســتان و ســایر شــهرهای اســتان در مــدت‬ ‫چهــار روز انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬سرشــماری پاییــزه امســال‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه بــا وجــود تلــف شــدن‬ ‫‪ ۲۰۰‬راس قــوچ و میــش در جریــان ســیل‬ ‫اوایــل ســالجاری‪ ،‬جمعیــت گونه هــای‬ ‫شــاخص علفخــوار پــارک ملــی گلســتان بــا‬ ‫محوریــت قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز و اهــو در‬ ‫مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫ایــن سرشــماری بیــش از ‪ ۳۰۰‬راس گــوزن‬ ‫بومــی و منحصــر بــه فــرد بــه نــام مــرال قرمــز‬ ‫در ایــن ذخیــره گاه زیســت کره شناســایی‬ ‫شــد کــه جمعیــت ان در مقایســه بــا پارســال‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫تیمــوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــرال قرمــز‬ ‫ه شــاخص از حیوانــات علفخــوار بــه‬ ‫گونـ ‬ ‫حســاب می ایــد کــه بــرای جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی بســیار مهــم اســت چــرا کــه‬ ‫ایــن گونــه در گذشــته در ســواحل دریــای‬ ‫خــزر و ارتفاعــات البــرز می زیســت کــه‬ ‫متاســفانه امــروزه نســل ان در شــمال‬ ‫غــرب و غــرب کشــور از بیــن رفتــه و‬ ‫فقــط در چنــد منطقــه تحــت مدیریــت‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در ایــن‬ ‫سرشــماری ‪ ۱۹‬قــاده گــرگ‪ ،‬ســه قــاده‬ ‫پلنــگ و یــک قــاده خــرس در پــارک‬ ‫ملــی گلســتان مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫ایــن مجموعــه‪ ،‬افزایــش گونه هــای علفخــوار‬ ‫بســیار مهــم اســت زیــرا همــراه بــا ان جمعیــت‬ ‫گونه هــای گوشــتخوار ماننــد پلنــگ‪ ،‬گــرگ و‬ ‫خــرس نیــز افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫تیمــوری سیاســت مردمــی کــردن‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت را عامــل‬ ‫مهمــی در افزایــش جمعیــت گونه هــای‬ ‫علفخــوار در پــارک ملــی گلســتان‬ ‫دانســت و از مشــارکت جوامــع محلــی و‬ ‫همیــاران طبیعــت کــه همــواره پشــتیبان‬ ‫محیط بانــان بودنــد‪ ،‬قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫میراث فقر و محرومیت کودکان خراسان شمالی‬ ‫دستور دادستان‬ ‫مانه وسملقان برای قطع‬ ‫درختان شهر هخامنشی‬ ‫مهین نورافروز‬ ‫در حالــی کــه دو مــاه از اغــاز ســال تحصیلــی‬ ‫در مــدارس مــی گــذرد ‪،‬تعــدادی از کــودکان‬ ‫خراســان شــمالی بــه دالیــل مختلــف‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی امــکان حضــور در‬ ‫مدرســه ندارنــد و حســرت رفتــن بــه مدرســه‬ ‫بــا همســاالن بــر دلشــان مانــده اســت‪.‬‬ ‫کــودکان بازمانــده از تحصیــل واقعیــت‬ ‫خاموشــی در بســتر جامعــه هســتند کــه در‬ ‫بســیاری مواقــع بــه چشــم نمــی اینــد و در‬ ‫بســیاری مــوارد هــم از توجــه بــه ایــن معضــل‬ ‫اجتماعــی چشم پوشــی می شــود‪.‬‬ ‫فقــر خانــواده هــا‪ ،‬اجبــار بــه اشــتغال‪،‬‬ ‫اعتیــاد خانــواده هــا‪ ،‬بیــکاری‪ ،‬زندانــی بــودن‬ ‫سرپرســت خانــواده‪ ،‬فقــدان سرپرســت و‬ ‫محرومیــت بــه دلیــل دسترســی اســان بــه‬ ‫مدرســه از جملــه مســائلی اســت کــه منجــر‬ ‫بــه بازماندگــی تعــداد زیــادی از کــودکان در‬ ‫خراســان شــمالی شــده اســت‪.‬‬ ‫بازمانــدگان از تحصیــل کودکانــی هســتند کــه‬ ‫دچــار حســرت اموختــن بــه هنــگام بــه صــدا در‬ ‫امــدن زنــگ مدرســه از پشــت پنجــره مــدارس انــد‬ ‫و حســرت نشســتن در کالس هــای درس را بــا‬ ‫خــود بــه دوش می کشــند‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن خراســان شــمالی از ایــن‬ ‫معضــل اجتماعــی بــی نصیــب نبــوده اســت و‬ ‫کــودکان بازمانــده از تحصیــل در ایــن اســتان‬ ‫نیــز از نعمــت تحصیــل محرومنــد‪.‬‬ ‫‪ 1190‬دانش اموز ابتدائی بازمانده‬ ‫از تحصیل‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل امــوزش و پــرورش‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۳۷‬دانــش امــوز دوره‬ ‫ابتدایــی خراســان شــمالی‪ ،‬ســال تحصیلــی‬ ‫جــاری در کالس درس حضــور نیافتــه و از‬ ‫تحصیــل بازمانده انــد‪.‬‬ ‫عبــاس ســعیدی افــزود‪ :‬امســال یــک هــزار‬ ‫و ‪ ۱۹۰‬دانــش امــوز دوره ابتدایــی اســتان‪،‬‬ ‫بازمانــده از تحصیــل اعــام شــدند کــه در‬ ‫بررســی هــا پیگیــری هــای انجــام شــده‪،‬‬ ‫شــماری از انــان جــذب و شــماری هــم هنــوز‬ ‫شناســایی نشــده و نشــانی ســکونت از انــان‬ ‫در دســت نیســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بررســی هــای انجــام شــده‪،‬‬ ‫مشــخص شــد از ایــن تعــداد‪ ۲۹۶ ،‬دانــش‬ ‫امــوز مشــغول بــه تحصیــل هســتند و ‪۲۷۶‬‬ ‫نفــر هــم در امــوزش و پــرورش اســتثنایی‬ ‫اســتان پذیــرش شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــوزش و پــرورش خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۲‬نفــر از دانــش‬ ‫امــوزان ابتدایــی خراســان شــمالی بــه‬ ‫سایراســتان هــای کشــور مهاجــرت کــرده‬ ‫و ‪ ۹‬نفــر هــم بــه خــارج از کشــور رفتــه انــد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬چهــار نفــر از دانــش امــوزان‬ ‫ابتدایــی‪ ،‬بــه علــت بیمــاری صعــب العــاج‬ ‫از حضــور در کالس درس بازمانــده انــد و‬ ‫اشــتغال بــه کار‪ ،‬علــت تــرک تحصیــل ســه‬ ‫نفــر از ایــن دانــش امــوزان شــده اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی افــزود‪ ۴۳ :‬نفــر از دانــش امــوزان‬ ‫بــدون سرپرســت و یــا داشــتن سرپرســت‬ ‫بــد‪ ،‬نتوانســته انــد در مــدارس حضــور یابنــد‬ ‫و علــت تــرک تحصیــل ‪ ۱۳‬نفــر هــم ازدواج‬ ‫زودهنــگام بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۶‬نفــر از دانــش امــوزان‬ ‫ابتدایــی اســتان‪ ،‬در مــدارس دینــی و حــوزوی‬ ‫جــذب شــده انــد اظهــار داشــت‪ ۸۳ :‬نفــر از‬ ‫دانــش امــوزان فــوت کــرده انــد و ‪ ۸۶‬نفــر از‬ ‫دانــش امــوزان بــه علــت هایــی تــرک تحصیل‬ ‫کــرده انــد و ‪ ۲۵۱‬نفــر هــم هنــوز شناســایی‬ ‫نشــده و ادرســی از انــان در دســت نیســت‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬بیشــترین تعــداد‬ ‫ســعیدی‬ ‫بازمانــدگان از تحصیــل مربــوط بــه بجنــورد‬ ‫بــا ‪ ۴۴۹‬نفــر و کمتریــن هــم مربــوط بــه‬ ‫شهرســتان گرمــه بــا هشــت نفــر بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان‬ ‫شــمالی در بــاره بازمانــدگان از تحصیــل در‬ ‫دوره متوســطه اول گفــت‪ :‬ســال تحصیلــی‬ ‫دادســتان مانــه و ســملقان دســتور قلــع‬ ‫و قمــع درختــان کاشــته شــده بــر روی‬ ‫محــدوده تاریخــی ریــوی‪ ،‬از اثــار مربــوط‬ ‫بــه دوران هخامنشــی در غــرب خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫جــاری‪ ۷۷۵ ،‬نفــر از دانــش اموزان متوســطه‬ ‫اول از حضــور در کالس هــای درس بازمانــده‬ ‫انــد کــه ‪ ۳۷۹‬نفــر در پایــه هفتــم و ‪ ۳۹۶‬نفــر‬ ‫در پایــه هشــتم هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اشــتغال بــه کار‪ ،‬ازدواج‬ ‫دختــران‪ ،‬داشــتن سرپرســت بــد‪ ،‬فقرمالــی و‬ ‫مشــکالت اقتصــادی خانــواده هــا‪ ،‬مخالفــت‬ ‫خانــواده هــا بــرای ادامــه تحصیــل در مدرســه‬ ‫مختلــط از مهــم تریــن علــت بازمانــدن از‬ ‫تحصیــل دانــش امــوزان اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال هــزار و ‪۶۸۰‬‬ ‫نفــر در رشــته نظــری‪ ،‬متوســطه دوم تــرک‬ ‫تحصیــل کــرده انــد گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪۵۰۱‬‬ ‫نفــر در مــدارس حــوزوی جــذب شــده انــد‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۱۲‬نفــر تــرک تحصیــل کــرده انــد و‬ ‫علــت بازمانــدن ‪ ۶۴‬دانــش امــوز هــم ســایر‬ ‫مــوارد بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬تــاش داریــم تــا‬ ‫دانــش امــوزان الزم التعلیــم دوره ابتدایــی‬ ‫در کالس هــای درس جــذب شــوند و در‬ ‫ایــن بــاره حمایــت هــای الزم از طــرف ســایر‬ ‫نهادهــا از جملــه دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬کمیتــه امــداد(ره) و دســتگاه قضــا‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫زیر ساخت ها مشکل دارد‬ ‫بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان‬ ‫حــوزه اجتماعــی‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی‬ ‫خانواده هــا همچنــان اصلی تریــن عاملــی‬ ‫اســت کــه ســد راه تحصیــل کــودکان و‬ ‫نوجوانــان می شــود و بعــد از ان عوامــل‬ ‫فرهنگــی و معلولیــت نمی گــذارد برخــی‬ ‫کــودکان بیــن ســنین ‪ 6‬تــا ‪13‬ســال پشــت‬ ‫نیمکت هــای مدرســه بنشــینند‪.‬‬ ‫ایــن کارشناســان معتقدنــد کــه تــا زمانــی‬ ‫کــه مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی خانــواده‬ ‫هــا همچنــان ســنگین تــر شــود‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫نمــی تــوان امیــدی بــه بازگشــت کــودکان بــه‬ ‫مدرســه را داشــت کــه ممکــن اســت تعــداد‬ ‫ان هــا رو بــه افزایــش بگــذارد‪.‬‬ ‫یــک فعــال حقــوق کــودک بــا بیــان اینکــه‬ ‫زندگــی در مناطــق محــروم و زندگــی کــوچ‬ ‫نشــینی برخــی خانــواده هــا یکــی از عوامــل‬ ‫محرومیــت کــودکان از تحصیــل مــی شــود‪،‬‬ ‫بــه بــازار کســب و کار گفــت‪ :‬دسترســی‬ ‫نداشــتن کــودکان بــه مدرســه در محیــط‬ ‫زندگــی از عوامــل بســیار مهمــی اســت کــه‬ ‫متاســفانه بــه ان کــم توجهــی مــی شــود ‪.‬‬ ‫امیــد بخشــی زاده افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر‬ ‫تعــدادی از کــودکان بــه دلیــل نداشــتن‬ ‫شناســنامه کــه محصــول ازدواج بــا اتبــاع‬ ‫هســتند‪ ،‬امــکان رفتــن بــه مدرســه را ندارنــد‬ ‫و اگــر هــم شناســنامه دار بودنــد بــه دلیــل‬ ‫گمــارده شــدن بــه کارو یــا تکــدی گــری حــق‬ ‫تحصیــل ندارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مســاله دیگــر ازدواج هــای‬ ‫زودهنگامــی ساســت کــه بــرای تعــدادی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت – گنبد کاووس‬ ‫اقــای ایــوب شــهبازی اردهائــی فرزنــد اســحق ش ‪ .‬شناســنامه ‪ 26‬بــا ارائــه‬ ‫چهــار بــرگ شــهادت شــهود مصــدق مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت مقــدار‬ ‫‪ 17/80‬متــر مربــع مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان دو بــاب مغــازه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 76‬متــر مربــع بــه شــماره ورقــه مالکیــت ‪585135 – 585134‬‬ ‫الــف ‪ 83‬بــه پــاک ‪ 1425/32853‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی و ‪ 526/2‬الــی ‪528‬‬ ‫– اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد ذیــل ثبــت ‪ 5360 – 5359‬ص ‪353‬‬ ‫– ‪ 356‬ج ‪ 41 – 41‬بــه نــام اقــای ایــوب شــهبازی اردهائــی فرزنــد اســحق‬ ‫ش ‪ .‬شناســنامه ‪ 26‬ثبــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت بــه علــت اســباب‬ ‫کشــی مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور المثنی ســند مالکیــت را از ایــن اداره‬ ‫نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد و هــر کــس‬ ‫مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪ ( 10‬ده‬ ‫) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد‬ ‫درغیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابر مقررات اقــدام خواهد‬ ‫شــد ‪ .‬م ‪ .‬الــف ‪8494 .‬‬ ‫رضا سارانی مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبد کاووس‬ ‫از طرف شکرانه باقری اذر‬ ‫از دختــران در ســنین پائیــن اتفــاق‬ ‫مــی افتنــد و همیــن مســاله موجــب تــرک‬ ‫تحصــل انــان مــی شــود‪.‬‬ ‫بخشــی زاده گفت‪:‬نــرخ محرومیــت از‬ ‫تحصیــل کــودکان‪ ،‬بــه ســه عامــل بســتگی‬ ‫دارد؛هزینه هــای مســتقیم مدرســه رفتــن‪،‬‬ ‫هزینــه فرصــت تحصیــل (ماننــد هزینــه‬ ‫فرصــت از دســت رفتــن درامــد ناشــی از کار‬ ‫کودکــی کــه بــه مدرســه م ـی رود)‪ ،‬و باالخــره‬ ‫منافــع انتظــاری از تحصیــل‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی صرف نظــر از مســائل اقتصــادی‬ ‫و فرهنگــی‪ ،‬بایــد بــه رونــد پولــی شــدن‬ ‫امــوزش نیــز اشــاره کــرد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت‬ ‫کــه رونــد پولــی شــدن امــوزش مهمتریــن‬ ‫مســاله ای اســت کــه کــودکان را از چرخــه‬ ‫تحصیــل حــذف کــرده اســت‪ .‬در رونــد پولــی‬ ‫ســازی امــوزش‪ ،‬امــوزش کاالیــی فــرض‬ ‫می شــود کــه در صــورت تــوان مالــی و قــدرت‬ ‫خریــد‪ ،‬می تــوان از ان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫تعداد کودکان بازمانده از تحصیل‬ ‫فراتر از امارها‬ ‫روایــت امــاری از وضعیــت کــودکان‬ ‫محــروم از تحصیــل‪ ،‬نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه بــه رغــم اعــام مســئوالن در رابطــه‬ ‫بــا تعــداد ایــن دانــش امــوزان ‪ ،‬امــار‬ ‫بازماندگــی از تحصیــل احتمــاال چیــزی‬ ‫حــدود یک ســوم از کــودکان ایرانــی بین ‪۶‬‬ ‫تــا ‪ ۱۸‬ســال‪ ،‬در خــارج از سیســتم رســمی‬ ‫اموزش و پــرورش قــرار دارنــد و بــه بیــان‬ ‫دیگــر محــروم از تحصیــل هســتند‪.‬‏‬ ‫امارهــای متناقضــی از تعــداد کــودکان تــارک‬ ‫از تحصیــل در دســترس اســت‪ .‬از ایــن رو‬ ‫شــمار کــودکان بازمانــده از تحصیــل را از ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار تــا بیــش از ســه میلیــون نفــر نیــز بــراورد‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ولــی بــر اســاس امــار داده شــده‬ ‫ازســوی امــوزش و پــرورش‪ ۷۴۷ ،‬هــزار و ‪۹۱۱‬‬ ‫کــودک در ســال تحصیلــی ‪ ۱۳۹۵-۹۶‬در همـه ‬ ‫رده هــای اموزشــی از تحصیــل بازمانده انــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن امــار نزدیــک‬ ‫بــه ‪۷۵۰‬هــزار نفــر‪ ،‬کــودکان معلــول بازمانــده‬ ‫از تحصیــل و نیــز کــودکان بی شناســنامه‬ ‫اورده نشــده اند‪.‬‬ ‫از انجــا کــه براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۵‬شــمار افــراد ‪ ۶‬تــا ‪۱۹‬ســاله ای کــه‬ ‫بیــرون از مدرســه هســتند برابــر بــا دو‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۸۶‬هــزار و ‪۱۲۰‬نفــر اســت‪ ،‬بــا‬ ‫کــم کــردن شــمار براوردشــد ه جمعیــت ‪ ۱۸‬تــا‬ ‫‪ ۱۹‬ســال‪ ،‬شــمار کســانی کــه از تحصیــل در‬ ‫کشــور بازمانده انــد نزدیــک بــه یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۷۳۸‬هــزار و ‪ ۷۵۱‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫کــودکان بازمانــده از تحصیــل گــروه ســنی‬ ‫‪ 6‬تــا ‪ 18‬ســال را شــامل می شــوند کــه در‬ ‫چرخــه اموزشــی کشــور حضــور ندارنــد‪ .‬در‬ ‫واقــع کــودکان بازمانــده از تحصیــل واقعیتــی‬ ‫خامــوش هســتند کــه بــا نداشــتن هویــت‬ ‫انســانی و حــق تحصیــل تــا چنــدی پیــش بــه‬ ‫فراموشــی کامــل ســپرده شــده اند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت – گنبد کاووس‬ ‫خانــم احتــرام بلبلــی فرزنــد ابوالقاســم ش ‪ .‬ش ‪ 645‬بــا ارائــه دو‬ ‫بــرگ شــهادت شــهود مصــدق ‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ یکدســتگاه اپارتمــان مســکونی بــه مســاحت ‪ 788‬متــر‬ ‫مربــع بــه شــماره ورقــه مالکیــت ‪ 560848‬بــه پــاک ‪ 62067‬فرعــی از‬ ‫‪ -1‬اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد ذیــل دفتــر امــاک الکترونیکــی‬ ‫‪ 139720312004009287‬بــه نــام خانــم احتــرام بلبلــی فرزند ابوالقاســم‬ ‫ش ملــی ‪ 0047047275‬ثبــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت بــه علــت‬ ‫اســباب کشــی مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را‬ ‫از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار اگهــی مــی گردد‬ ‫و هــر کــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد‬ ‫ظــرف ‪ ( 10‬ده ) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن‬ ‫اداره تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الف ‪8492 .‬‬ ‫رضا سارانی ‪-‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس‬ ‫از طرف جواد پورمند‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬علی رغــم‬ ‫اخطارهــای مامــوران یــگان حفاظــت‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬فــردی ســودجو اقــدام بــه‬ ‫کشــت ایــن درختــان بــر روی اثــار تاریخــی‬ ‫محوطــه ریــوی کــرده بــود کــه مــی توانســت‬ ‫پیامدهــای تخریبــی و ویرانگــری بــرای ایــن‬ ‫محــدوده باســتانی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان اظهــار کــرد‪ :‬بــا دســتور‬ ‫دادســتان‪ ،‬ایــن شــخص متخلــف موظــف‬ ‫شــد عــاوه بــر کنــدن درختــان دســت‬ ‫کاشــت‪ ،‬نســبت بــه بازگردانــدن ایــن‬ ‫منطقــه بــه وضــع ســابق اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫محوطــه تاریخــی ریــوی در ســال ‪ ۱۳۴۶‬بــا‬ ‫شــماره ‪ ۷۲۰‬در فهرســت اثــار تاریخــی ملــی‬ ‫بــه ثبــت رســیده و بــا توجــه بــه کاوش هــای‬ ‫باســتان شناســی در ان کــه بــه کشــف اثــار‬ ‫و بقایــای اســتقراری از یــک شــهر دوران‬ ‫هخامنشــی و اشــکانی انجامیــد‪ ،‬مقــرر شــد‬ ‫تــا در اینــده ایــن شــهر تاریخــی بــا حمایــت‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫فرمانــداری مانــه و ســملقان و موسســه‬ ‫باستان شناســی المــان‪ ،‬بــه ســایت مــوزه‬ ‫گردشــگری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫مســتوفیان افــزود‪ :‬کشــت درخــت بــر روی‬ ‫بقایــای معمــاری‪ ،‬از فعالیــت هــای بســیار‬ ‫مخــرب اســت کــه موجــب تخریــب و از‬ ‫هــم شــکافتن ســاختار معمــاری و بقایــای‬ ‫اســتقراری توســط ریشــه درختــان میشــود‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه تصویــب و ابــاغ نقشــه‬ ‫تعییــن عرصــه و حریــم محوطــه تاریخــی‬ ‫ریــوی و ضوابــط حفاظتــی ان در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۳‬هرگونــه فعالیــت تخریبــی در‬ ‫محــدوده عرصــه ایــن شــهر تاریخــی از‬ ‫جملــه خاک بــرداری کــوره هــای اجرپــزی‬ ‫را ممنــوع دانســت و گفــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫ایــن محــدوده تاریخــی همچنــان بــا‬ ‫دس ـت اندازی ها و تجــاوزات افــراد ســودجو‬ ‫مواجــه اســت‪.‬‬ ‫مســتوفیان افــزود‪ :‬محوطــه تاریخــی‬ ‫ریــوی‪ ،‬بقایــای معمــاری یــک شــهر دوران‬ ‫هخامنشــی و اشــکانی بــا گســتره ‪ ۱۱۰‬هکتــار‬ ‫را در خــود جــای داده اســت کــه ایــن امــر‬ ‫اهمیــت حراســت و حفاظــت از ایــن شــهر‬ ‫تاریخــی را بــه وظیفــه ای همگانــی بــرای‬ ‫همــه فرهنــگ دوســتان تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫اگهی تحدید حدوداختصاصی‬ ‫تحدیدحدودششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 300‬مترمربــع دارای شــماره پــاک ‪3179‬فرعــی از‪108‬‬ ‫اصلــی واقــع دراراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی هادی‬ ‫کالنتــری فرزنــد علیرضــا درســاعت ‪10‬صبــح روزدوشــنبه مــورخ ‪1398/10/9‬‬ ‫درمحــل وقــوع ملــک واقــع درگرگان_بلوارصیادشــیراری بعدازبیمارســتان‬ ‫‪16‬متــری دوم بــه عمــل خواهدامدازایــن روچنانچــه مجــاوری نســبت بــه‬ ‫حدودیاحقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خودقائــل اســت میتوانــد فقــط تاســی‬ ‫روزازتاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خودراکتبــا باذکــر‬ ‫شــماره پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده وعــاوه بــران‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایددرغیراینصــورت متقاضــی ثبــت‬ ‫یانماینــده قانونــی وی میتوانــد بــدادگاه مربوطــه مراجعــه وگواهــی عــدم‬ ‫تقدیــم دادخواســت رادریافــت وبــه اداره ثبــت تســلیم نمایدبدیهــی اســت‬ ‫درصــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه‬ ‫صدورســندمالکیت خواهدنمــود‪ .‬م الــف‪3554 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬دوشنبه‪:‬مورخ ‪1398/9/11‬‬ ‫علی برقی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان گرگان‬ ‫بخشــی از جنــگل توسکســتان در‬ ‫گــرگان توســط تعــدادی از دانــش‬ ‫امــوزان دختــر گــرگان ایــن شهرســتان‬ ‫از زبالــه و پســماند پاکســازی شــد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه ‪ ۵۰‬دانــش امــوز و‬ ‫تعــدادی از کارکنــان اداره کل محیــط‬ ‫زیســت اســتان گلســتان و طبیعــت‬ ‫دوســتان گرگانــی حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫کارشــناس محیط زیســت اداره گرگان‬ ‫در ایــن ارتبــاط گفــت ‪ :‬انباشــت زبالــه‬ ‫یکــی از مشــکالت اصلــی جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی محســوب می شــود چــرا کــه‬ ‫باعــث الودگــی خــاک و اب و حتــی‬ ‫هــوا شــده و ســفره های اب زیرزمینــی‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫و چشــمه ها را نیــز الــوده مــ ‬ ‫مهــدی رجبــی اظهــار داشــت‪ :‬طبــق‬ ‫مــاده ‪ ۷‬قانــون مدیریــت پســماند‬ ‫در حــوزه شــهری ‪ ،‬شــهرداری هــا ‪،‬‬ ‫روســتاها و خارج از محدوده روســتایی‬ ‫نیــز دهیــاران و نیــز راهــداری بایــد در‬ ‫ســاماندهی زبالــه همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫پاکسازی پارک‬ ‫النگدره توسط‬ ‫دانش اموزان‬ ‫گرگانی‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪222‬‬ ‫با وجود ادعای سازمان صمت مبنی بر بازرسی بازار؛‬ ‫رئیس اداره حمل و نقل راهداری‬ ‫گلستان مطرح کرد‪:‬‬ ‫محمد مهدوی‬ ‫رشد یک درصدی‬ ‫جابجایی کاال درخارج‬ ‫از استان‬ ‫برخــاف وعــده مســئوالن مبنــی بــر حفظ‬ ‫ثبــات قیمــت کاالهــا و خدمــات پــس از ‪۳‬‬ ‫برابــر شــدن بهــای بنزیــن‪ ،‬شــواهد حاکــی‬ ‫از ان اســت کــه مــوج جدیــد گرانــی هــا‬ ‫در راه اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار منتشــر شــده در برخــی‬ ‫خبرگــزاری هــا نــرخ حمل‪‎‬ونقــل مســافران‬ ‫درون شــهری و میــوه و تره بــار گاهــی بیــن ‪۲۵‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬درصــد رشــد داشــته و بنابرایــن به طــور‬ ‫غیرمســتقیم بــر هزینــه تولیــد و در نهایــت‬ ‫قیمــت مصرف کننــده تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫قیمــت هــر کیلوگــرم گوجه فرنگــی بــه رقمــی‬ ‫بیــن ‪ ۸.۵‬تــا ‪ ۱۳‬هــزار تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن قیمــت نارنگــی و پرتقــال هــم در‬ ‫روزهــای اخیــر رشــد قیمــت داشــته اند و بهــای‬ ‫هــر کیلوگــرم انــار درجــه یــک از ‪ ۹۰۰۰‬تومــان‬ ‫بــه ‪ ۱۲‬هــزار تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن تــورم در حالــی افســار گســخیته و‬ ‫بــدون ارائــه مصوبــه خاصــی بــه اصنــاف و‬ ‫مشــاغل مختلــف رو بــه افزایــش گذاشــته‬ ‫اســت کــه بســیاری از شــاغالن بخــش‬ ‫حمــل و نقــل افزایــش بنیزیــن را دلیــل‬ ‫گرانــی اجنــاس بخصــوص اقــام خوراکــی‬ ‫در بــازار عنــوان کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش در حالــی از طریــق سیســتم‬ ‫حمــل و نقــل در بــازار رخ داده اســت کــه‬ ‫دولــت اعــام کــرده اســت چــون خودورهــای‬ ‫جــاده ای از جملــه کامیــون هــا گازوئلــی‬ ‫هســتند و ایــن مفــراورده افزایــش پیــدا نکــرده‬ ‫اســت ‪ ،‬در نتیجــه اجنــاس مصرفــی افزایــش‬ ‫نخواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن اســتان گلســتان کــه یکــی از اســتان‬ ‫هــا تولیــد کننــده مرکبــات ‪ ،‬صیفــی جــات و برنــج‬ ‫در کشــور اســت از ایــن افزایــش بــی نصیــب نمانده‬ ‫و گرانــی افســار گســیخته برخــی اقــام خوراکــی‬ ‫مــردم را کالفــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســاله حتــی در حــوزه مســکن خــود را‬ ‫نشــان داده اســت و بســیاری از مســتاجران‬ ‫واحدهــای مســکونی و تجــاری کــه قبــل‬ ‫از ایــن هــم بــه ســختی اچــاره هــای خــود‬ ‫را بــا کســر بســیاری از هزنیــه هــای زندگــی‬ ‫یپرداخــت میکردنــد و بــا افزایــش قیمــت از‬ ‫ســوی صاحبــان ملــک روبــرو شــده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره حمــل و نقــل کاال اداره کل‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫از رشــد یــک درصــدی جابــه جایــی کاال در‬ ‫بیــرون از اســتان خبــرداد و گفــت‪ :‬بیــش از‬ ‫دو میلیــون و ‪ ۹۶۹‬هــزار تــن کاال هــم بــا ‪۲۶۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۳۹‬ســرویس از اســتان بــه ســایر‬ ‫اســتان هــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫محســن یازرلــو در خصــوص امــار حمــل‬ ‫و نقــل هشــت ماهــه اســتان اظهارکــرد‪:‬‬ ‫در هشــت ماهــه ســال ‪ ۹۸‬بیــش از یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۰۶‬هزارتــن کاال در درون‬ ‫اســتان جابجــا شــده کــه نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۴‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن میــزان کاال بــا‬ ‫‪ ۱۴۹‬هــزار و ‪ ۵۲۳‬ســرویس جابجــا شــدند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بیشــترین کاالی حمــل شــده در‬ ‫ایــن مــدت ســیمان بــا ‪ ۶۶۴‬هــزار و ‪۲۶۰‬‬ ‫تــن بــوده و کاالهــای عمــده دیگــر شــامل‬ ‫مــرغ و خــروس زنــده‪ ،‬کاه‪ ،‬انــواع ارد‪ ،‬اجــر‪،‬‬ ‫گازوئیــل و نفــت گاز‪ ،‬کنجالــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬ذغــال‬ ‫ســنگ و نئوپــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن کاالهــا توســط ‪۷۹‬‬ ‫شــرکت حمــل و نقــل کاال و حــدود ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫راننــده و ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۱۰۶‬دســتگاه نــاوگان باری‬ ‫اعــم از کامیــون و وانــت بــار جابــه جــا شــد‪.‬‬ ‫انتقاد فرماندار‬ ‫از عدم توجه به‬ ‫نوجوانان و جوانان‬ ‫فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬بررســی های‬ ‫انجــام شــده در اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬شــاهد‬ ‫اســتفاده اغتشاشــگران از احساســات‬ ‫نوجوانــان و جوانــان در راســتای اهــداف‬ ‫پلیدشــان بودیــم کــه ایــن امــر نشــان دهنــده‬ ‫کــم توجهــی مســووالن بــه ایــن قشــر از‬ ‫جامعــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫امیــن رضــا مراتــی در اجــاس منطقــه ای‬ ‫نمــاز دانــش امــوزی در شــیروان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بایــد بــا واقعیــات قشــر نوجــوان و‬ ‫جــوان اشــنا بــود و بــه نیازهــای انهــا در همــه‬ ‫بخــش هــای سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و اقتصــادی پاســخ داد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نوجوانــان و جوانــان‪،‬‬ ‫عالقــه منــد بــه شــرکت در مباحــث اجتماعــی‬ ‫و دینــی هســتند اظهــار داشــت‪ :‬بــا تغییــر‬ ‫رویکــرد از ســنتی بــه امــروزی‪ ،‬باید این قشــر‬ ‫از جامعــه را بــا مســائل روز و ترفندهــای‬ ‫دشــمنان علیــه نظــام اشــنا کــرد‪.‬‬ ‫حلقه گرانی ها تنگ تر می شود‬ ‫قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫اطلس بادی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫تهیه شد‬ ‫قائــم مقــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســه اطلــس بــادی‬ ‫در مناطــق بادخیــز ایــن اســتان بــرای تولیــد‬ ‫انــرژی ســبز تهیــه و بتازگــی یــک دکل هــم بــه‬ ‫صــورت ازمایشــی بــرای نصــب توربین هــای‬ ‫بــادی در ان نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا علیخانــی اظهــار کــرد‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫ســه کانــون تونــل بــاد در منطقــه مرغــزار‬ ‫گرمــه‪ ،‬روســتای داشــلی قلعــه راز و جــرگالن و‬ ‫ارتفاعــات مهنانــک مانه و ســملقان شناســایی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا نصــب ازمایشــی توربیــن هــای‬ ‫بــادی در مرغــزار شهرســتان گرمــه امــکان‬ ‫انــدازه گیــری ســرعت بــاد‪ ،‬میــزان تولیــد انــرژی‬ ‫(انجمن صنفی نمایندگان بیمه اسیااستان گلستان)‬ ‫ازکلیه نمایندگان محترم عضو انجمن صنفی نمایندگان بیمه اسیااستان‬ ‫گلستان دعوت می شود‪:‬‬ ‫درمجمــع عمومــی عــادی وفــوق العمــاره انجمــن کــه درروز یکشــنبه‬ ‫‪ 98/09/24‬راس ســاعت ‪10‬صبح درشــهرگرگان به ادرس گرگان _کمربندی_‬ ‫روبــه روی کشــت وصنعــت گرگان(یــک ویک ســابق)_جنب روگذرشــهیدحتم‬ ‫لو_ابتــدای خیابــان بهشت‪23‬ســالن اجتماعــات شــرکت تعاونــی کشــاورزان‬ ‫گــرگان ودشــت برگــزار مــی شــودحضور بهــم رســانند‪.‬‬ ‫دستورجلسه مجمع عمومی عادی‪:‬‬ ‫_ارائه گزارش عملکرد ساالنه انجمن وارائه تراز مالی‬ ‫_انتخابات بازرسین انجمن‬ ‫_سایرمواردی که درصالحیت مجمع عمومی باشد‬ ‫دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاره‪:‬‬ ‫_بررسی وتصمیم گیری درخصوص افزایش حق عضویت انجمن‬ ‫هرعضوانجمــن مــی توانــد وکیــل یــک عضوغایــب درمجمــع باشــد‪ ،‬مشــروط بــه‬ ‫اینکــه مــوکل درســربرگ مخصــوص نمایندگــی بامهروامضــاء وکیــل رامعرفــی نمایــد‪.‬‬ ‫حسین طاهری رئیس هیت مدیره انجمن صنفی نمایندگان‬ ‫بیمه اسیااستان گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز‬ ‫مدارس خراسان شمالی‪:‬‬ ‫پنج اموزشگاه برای جایگزینی‬ ‫مدارس سنگی استان‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســاخت پنــج اموزشــگاه‬ ‫جدیــد بــرای جایگزینــی مــدارس ســنگی در‬ ‫روســتاهای ایــن اســتان بــه پایــان رســیده کــه‬ ‫بــه زودی بهره بــرداری می شــود‪.‬‬ ‫مــردم در حالــی از افزایــش کاالهــا گالیــه‬ ‫مندنــد کــه رئیــس ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت گلســتان اعــام کــرده‬ ‫اســت کــه از زمــان اجــرای طــرح ســهمیه‬ ‫بنــدی بنزیــن تــا کنــون شــاهد تغییــر‬ ‫خاصــی در قیمــت کاالهــا نبــوده ایــم‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان گفتــه کــه بــا حضــور‬ ‫و نظــارت شــدید بازرســان اجــازه افزایــش‬ ‫قیمــت بــه اصنــاف داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی اذعــان کــرده اســت کــه اجــازه بــر هــم‬ ‫خــوردن تعــادل نظــم بــازار را بــه بهانــه‬ ‫افزایــش قیمــت بنزیــن نخواهیــم داد‪.‬‬ ‫اگــر چــه مســئوالن حــوزه اقتصــادی ادعــا‬ ‫میکننــد کــه بــا حضــور بازرســان اجــازه‬ ‫افزایــش اجنــاس را نمــی دهنــد امــا افزایــش‬ ‫قیمــت در همــه بخــش هــا حاکــی از ان‬ ‫اســت کــه ایــن ادعــا هــا در حــرف اســت و‬ ‫هنــوز عمــا مــردم برخــوردی در رابطــه بــا‬ ‫کاهــش یافتــن قیمــت هــا نمــی بیننــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه طــی دو ســال‬ ‫گذشــته مســئوالن ســازمان صمــت مــدام از‬ ‫حضــور بازرســان در بازارهــا خبــر مــی دهنــد و‬ ‫امــا همچنــان بــازار بــا تــورم هــای پشــت ســر‬ ‫هــم عرصــه را بــر مــردم تنــگ کــرده اســت و‬ ‫و میــزان وزش بــاد در ایــن منطقــه میســر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تولیــد انــرژی از منابــع تجدیــد‬ ‫شــونده یکــی از راهکارهــا بــرای مقابلــه بــا‬ ‫الودگــی هــای روز افــزودن محیــط زیســت ناشــی از‬ ‫مصــرف مــداوم انرژی هــای فســیلی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســه منطقــه ظرفیــت‬ ‫خوبــی بــرای تولیــد بــرق دارنــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در صــورت نصــب توربیــن هــای بــادی ‪۹۹‬‬ ‫مــگاوات بــرق در ایــن مناطــق تولیــد خواهــد‬ ‫شــد کــه هــم اکنــون در دســت مطالعــه و‬ ‫بررســی هــای بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫علیخانــی اظهــار داشــت‪ :‬یــک شــرکت المانــی‬ ‫در ایــن خصــوص وارد کار شــده اســت کــه‬ ‫تحریــم هــا مشــکالتی ایجــاد کــرد امــا رایزنــی‬ ‫هــا ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار پنل خورشیدی برای خانوارهای‬ ‫عشایری‬ ‫قائــم مقــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه در ایــن اســتان‬ ‫رویکــرد بیشــتر اســتفاده از انــرژی خورشــیدی‬ ‫کــم ظرفیــت امــا پربــازده اســت گفــت‪ :‬در‬ ‫نیــروگاه هــای بــزرگ تلفــات انــرژی زیــادی‬ ‫وجــود دارد کــه هــم اکنــون تــاش مــی کنیــم‬ ‫بــا ایجــاد تعــداد زیــاد نیــروگاه در نقــاط مختلــف‬ ‫اســتان هدررفــت انــرژی را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره مجتمع صنعتی فوالد‬ ‫اسفراین‪:‬‬ ‫فوالد اسفراین برای قطارهای‬ ‫رجا چرخ تولید می کند‬ ‫معــاون بازرگانــی و عضــو هیــات مدیــره مجتمــع‬ ‫صنعتــی فــوالد اســفراین گفــت‪ :‬ایــن مجتمــع در‬ ‫زمینــه تولیــد محــور و چــرخ قطــار بــا شــرکت راه اهــن‬ ‫جمهــوری اســامی (رجــا) همــکاری می کنــد‪.‬‬ ‫حســن اســماعیلی اظهــار کــرد‪ :‬در پــی بازدیــد هفتــه‬ ‫گذشــته مدیرعامــل رجــا از توانمندیهــای مجتمــع‬ ‫صنعتــی اســفراین در زمینــه تولیــد محــور و چــرخ‬ ‫قطــار (منوبلــوک)‪ ،‬وی امکانــات ایــن مجتمــع را فراتــر‬ ‫از انتظــار خوانــده و خواســتار همــکاری مشــترک بــا‬ ‫مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین بــرای رفــع نیازهــای‬ ‫صنعــت ریلــی کشــور شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مجتمــع صنعتــی اســفراین‬ ‫قابلیــت تولیــد و تامیــن محورهــای مــورد نیــاز بخــش‬ ‫ریلــی کشــور را دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫برخــی از لوکوموتیوهــای داخــل کشــور بــه دلیــل‬ ‫امیــن فــاح اظهــار کــرد‪ :‬قــرار اســت ‪۱۷‬‬ ‫مدرســه ســنگی اســتان برچیــده شــود کــه‬ ‫هفــت مدرســه بــه صــورت صنعتــی اجــرا‬ ‫مــی شــود و اکنــون پنــج بــاب از ایــن تعــداد‪،‬‬ ‫امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه باقــی مــدارس بــه صــورت‬ ‫نیمــه صنعتــی اجــرا مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ســاخت‬ ‫‪ ۱۱‬بــاب مدرســه جایگزیــن دیگــر نیــز ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت دارد و مدرســه ‪ ۶‬کالســه روســتای‬ ‫روییــن اســفراین نیــز کــه بــه صــورت اســکلت‬ ‫بتنــی و در ‪ ۲‬طبقــه اجــرا مــی شــود کــه البتــه تــا‬ ‫ســال اینــده بــه پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫فــاح دربــاره سررســیدن مهلــت تعییــن‬ ‫شــده برای برچیدن مدارس ســنگی اســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اجــرای هــر مدرســه دســت کــم چهــار‬ ‫مــاه زمــان نیــاز دارد‪ ،‬در ایــن زمینــه تخریــب‬ ‫و تحویــل مــدارس تــا اوایــل مهرمــاه امســال‬ ‫طــول کشــید و بــا تاخیــر وارد مرحلــه اجرایــی‬ ‫شــدیم و عــاوه بــر ان‪ ،‬دریافــت مجــوز بــر و‬ ‫کــف هــم زمانبــر بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫مــدارس خراســان شــمالی افــزود‪ :‬برچیــدن‬ ‫‪ ۱۷‬مدرســه ســنگی‪ ۱۴۰ ،‬میلیــارد ریــال اعتبار‬ ‫نیــاز دارد کــه تامیــن و پرداخــت ‪ ۷۰‬درصــد از‬ ‫ایــن رقــم توســط ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه‬ ‫و تجهیــز مــدارس تعهــد شــده اســت‪.‬‬ ‫هــر روز شــرایط خریــد بــرای مــردم ســخت و‬ ‫ســخت تــر مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســاله دقیقــا شــبیه نــرخ دالر اســت‬ ‫کــه بــا افزایــش ان اجنــاس بــه شــدت بــاال‬ ‫مــی رود و بــا ســقوط قیمــت ان امــا کاهشــی‬ ‫در قیمــت اجنــاس دیــده نمــی شــود‪.‬‬ ‫چنــد روز پیــش رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز صراحتــا ً در برخــی ســایت‬ ‫هــای خبــری عنــوان کــرد گزارشــاتی از گرانــی‬ ‫کاالهــا دریافــت کــرده اســت‪ .‬الریجانــی‬ ‫حتــی بــه گرانــی توســط شــرکت هــای‬ ‫دولتــی و خودروســازی هــا اشــاره کــرد‪ .‬دیگــر‬ ‫نماینــدگان مجلــس نیــز بــر چنیــن موضوعــی‬ ‫تاکیــد داشــته انــد‪.‬‬ ‫اوضــاع و شــرایط بــه گونــه ای شــده کــه وزیــر‬ ‫صمــت نیــز صراحتــا ً افزایــش قیمــت هــا را‬ ‫تائیــد کــرده اســت‪ .‬روز ‪ 6‬اذرمــاه خبرگــزاری‬ ‫تســنیم بــه نقــل از رضــا رحمانــی نوشــت‬ ‫« افزایــش قیمــت بنزیــن باعــث افزایــش‬ ‫قیمــت در حــوزه حمــل و نقــل شــده کــه ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت نبایــد اتفــاق بیفتــد و تاثیــر‬ ‫گرانــی بنزیــن در ایــن حــد نیســت کــه یــک‬ ‫عــده کرایــه افزایــش می دهنــد‪».‬‬ ‫علیخانــی افــزود‪ :‬دو هــزار پنــل خورشــیدی‬ ‫بــرای خانوارهــای عشــایری در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت کــه تاکنــون ‪ ۷۸‬مــورد نیــز نصــب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد هــر پنــل خورشــیدی‬ ‫کــه در اختیــار خانوارهــای عشــایری قــرار مــی‬ ‫گیــرد پنــج کیلــووات بــرق تولیــد مــی کنــد‬ ‫افــزود‪ :‬میــزان درامــد بــرای هــر خانــوار حــدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــر یــک پنــل خورشــیدی‬ ‫حــدود ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال هزینــه دارد کــه ایــن‬ ‫طــرح بــا همــکاری یــک شــرکت اجــرا مــی شــود‬ ‫و عــاوه بــر تســهیالت کــم بهــره در اختیــار‬ ‫خانوارهــا قــرار مــی گیــرد شــرکت نیــز بــرای هــر‬ ‫پنــل ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال اورده دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیــد بــرق در مناطــق عشــایری‬ ‫بیشــتر خــود مصرفــی اســت و وارد مــدار‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫علیخایــن افــزود‪ :‬ایــن پنــل در یــک کیــف طراحی‬ ‫شــده اســت و خانــوار هــای عشــایری در ییــاق و‬ ‫قشــاق ان را جــا بــه جــا و نصــب مــی کننــد‪.‬‬ ‫قائــم مقــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همچنیــن در ایــن‬ ‫اســتان ســه نیــروگاه ‪ ۱۰۰‬کیلــو واتــی و چهــار‬ ‫تــا نیــروگاه ‪ ۲۰‬کیلــو واتــی وجــود دارد کــه بــرق‬ ‫تولیــدی وارد مــدار مــی شــود‪.‬‬ ‫نبــود چــرخ‪ ،‬بــه عنــوان نیــاز مبــرم صنعــت ریلــی‪ ،‬و‬ ‫مشــکالتی کــه در زمینــه واردات ان وجــود دارد از‬ ‫چرخــه فعالیــت خــارج شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مدیرعامــل رجــا بــا تاکیــد بــر حمایــت از تولیــد‬ ‫داخلــی ایــن قطعــات‪ ،‬اعــام کــرد کــه همــه امکانــات‬ ‫و تجهیــزات کارگاهــی ایــن شــرکت را بــرای هــر اقدامــی‬ ‫کــه بــه رفــع نیازهــای صنایــع ریلــی کشــور کمــک کنــد‪ ،‬در‬ ‫اختیــار مجتمــع فــوالد اســفراین قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫معــاون بازرگانــی مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مجتمــع صنعتــی اصلــی تریــن تولیــد‬ ‫کننــده محــور از مــواد خــام تــا مرحلــه نهایــی در زمینــه‬ ‫محورهــای بــاری‪ ،‬روســی‪ ،‬پارســی‪ ،‬محــور لوکوموتیــو‬ ‫و محورهــای جــی‪ .‬ام اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین‬ ‫تنهــا دارنــده تاییدیــه راه اهــن جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــرای تامیــن محورهــای لوکوموتیــو اســت و در‬ ‫حــوزه فنــاوری و تامیــن مــواد اولیــه در ایــن حــوزه‬ ‫توانمنــدی کاملــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای‬ ‫داخلــی صنایــع ریلــی کشــور را دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در تولیــد چــرخ قطــار نیــز کــه نیــاز اصلــی‬ ‫کشــور در ایــن حــوزه اســت‪ ،‬تحقیقــات الزم انجــام و‬ ‫استاندار گلستان در جلسه کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید استان ؛‬ ‫تسهیالت رونق تولید‬ ‫راهی بسوی توسعه‬ ‫و اشتغال‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه حــدود‬ ‫‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای ‪ ۴۰۰‬طــرح‬ ‫تولیــدی مصــوب شــده اســت اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫همــکاری بانــک هــا و دســتگاه هــای ذیربــط‬ ‫پرداخــت تســهیالت بایــد بــه رونــق تولیــد و‬ ‫اشــتغال در اســتان منجــر شــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس گفــت‪ :‬گلســتان‬ ‫بــا پرداخــت ‪ ۲۰۹‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫‪ ۳۹‬طــرح دارای رتبــه ‪ ۵‬در بیــن اســتان‬ ‫هــای کشــور اســت و البتــه بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه حــدود دو مــاه از اغــاز پرداخــت‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد مــی گــذرد‪ ,‬پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود رونــد پرداخــت در هفتــه‬ ‫هــای اتــی ســرعت گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بانــک هــای اســتان در ســالجاری‬ ‫قریــب بــه ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان از منابــع‬ ‫مختلــف خــود را در خصــوص ســیل هزینــه‬ ‫کردنــد و امیدواریــم در زمینــه رونــق تولیــد‬ ‫نیــز همچــون گذشــته همــکاری الزم را‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نمونــه اولیــه ان در ایــن مجتمــع صنعتــی تولیــد‬ ‫شــده و اکنــون بــه دنبــال ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد‬ ‫انبــوه ایــن محصــول هســتیم‪.‬‬ ‫اســماعیلی‪ ،‬تامیــن ســرمایه تولیــد انبــوه چــرخ‬ ‫قطــار را نیازمنــد حمایــت صنایــع ریلــی‪ ،‬راه اهــن و‬ ‫ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع کشوردانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬ایــن ســرمایه مــی توانــد از طریــق پیــش‬ ‫پرداخــت تولیــدات از ســوی صنایــع ریلــی بــرای خریــد‬ ‫تجهیــزات انجــام شــود‪.‬‬ ‫معاون نیروی دریایی ارتش‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫گرگان‬ ‫‪4‬‬ ‫اماده انجام‬ ‫ماموریت در خلیج‬ ‫مکزیک و اقیانوس‬ ‫اطلس هستیم‬ ‫سال پنجم‬ ‫معــاون نیــروی انســانی نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران گفــت‪ :‬بــرای حفــظ منافــع کشــور‪،‬‬ ‫ناوگروه هــای ایــران امــاده حضــور و انجــام ماموریــت در اقیانــوس اطلــس و خلیــج مکزیــک اســت‪.‬‬ ‫امیــر دریــادار دوم رحیــم غیطاســوند در ســخنان قبــل از خطبــه هــای نمــاز جمعــه امــروز گــرگان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در هــر پهنــه ابــی کــه ضــرورت ایجــاد کنــد فرزنــدان دلیــر نیــروی دریایــی امــاده حضــور و حفاظــت از منافــع‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون شــصت و چهارمیــن ناوگــروه دریایــی نیــروی دریایــی در دریایــی ســرخ حضــور دارد و در‬ ‫حــال صیانــت از خطــوط کشــترانی و منافــع جمهــوری اســامی اســت‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫شمـاره ‪222‬‬ ‫با انتقاد اعضای شورا انجام گرفت؛‬ ‫شهرستان‪-‬گرگان‬ ‫عزم شهرداری گرگان‬ ‫برای درامدزایی از امالک‬ ‫شــهرداری گــرگان بــا هــدف افزایــش‬ ‫درامــد خــود از امــاک‪ ،‬الیحــه قــرارداد‬ ‫اجــاره ‪ ۵‬ســاله یکــی از ســاختمان هــای‬ ‫خــود را بــا رقــم اجــاره بهــا ‪ ۱۷‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــه صحــن شــورای اســامی گــرگان‬ ‫ارایــه کــرد کــه تصمیــم گیــری در خصوص‬ ‫ان بــه جلســات بعــدی پارلمــان شــهری‬ ‫موکــول شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس الیحــه شــهرداری گــرگان‪،‬‬ ‫فــرد برنــده مناقصــه اجــاره رســتوران‬ ‫زعفــران در میــدان ناهارخــوران گــرگان‬ ‫مکلــف اســت عــاوه بــر پرداخــت اجــاره‬ ‫‪ ۱۷‬میلیــارد ریالــی بــه شــهرداری‪ ،‬مبلــغ‬ ‫‪ ۳‬و نیــم میلیــارد ریــال نیــز صــرف‬ ‫بهســازی و مرمــت بنــای متعلــق بــه‬ ‫شــهرداری بــرای تبدیــل بــه یک رســتوران‬ ‫مناســب نمایــد‪.‬‬ ‫رای گیــری در خصــوص ایــن الیحــه بــه‬ ‫دلیــل مشــخص نبــودن نحــوه بهســازی‬ ‫بنــا و حساســیت اعضــای شــورای شــهر‬ ‫در خصــوص همگــون بــودن طــرح‬ ‫پیشــنهادی برنــده مناقصــه بــا فضــای‬ ‫پیرامونــی پیرامونــی ناهارخــوران‪ ،‬تاکیــد‬ ‫بــر تنظیــم قــرارداد جامــع حقوقــی‪،‬‬ ‫مشــخص شــدن نظــارت هــای پــس از‬ ‫واگــذاری ملــک و کنتــرل نحــوه بهســازی و‬ ‫مرمــت بــه جلســه دیگــری موکــول شــد‪.‬‬ ‫ایــن ملــک در یکــی از نقــاط گردشــگری‬ ‫گــرگان و متعلــق بــه شــهرداری اســت کــه‬ ‫پــس از پایــان قــرار داد قبلــی حــدود ‪۲۰‬‬ ‫مــاه بــدون مســتاجر بالاســتفاده بــود‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده مانــدن برخــی از امــاک‬ ‫شــهرداری موجــب انتقــاد اعضــای شــورای‬ ‫شــهر بــه عملکــرد شــهرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن تعــدادی‬ ‫از اعضــای شــورای شــهر بــه پرداخــت‬ ‫نشــدن حقــوق کارگــران فضــای ســبز‬ ‫شــهرداری انتقــاد کردنــد‪.‬‬ ‫ناصــر گرزیــن گفــت‪ :‬بایــد شــرکت های‬ ‫بــرای پیمانــکاری انتخــاب شــوند کــه تــوان‬ ‫مالــی مناســبی داشــته و تــوان پرداخــت‬ ‫حداقــل حقــوق دو مــاه کامــل کارکنــان‬ ‫زیــر مجموعــه خــود را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه الیحــه پرداخــت مالیــات‬ ‫ســال ‪ ۹۱‬شــهرداری گــرگان بــه مبلــغ ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــه عنــوان تنهــا مصوبــه‬ ‫شــورا رای موافــق اعضــای را کســب کــرد‪.‬‬ ‫مجری طرح دانه های روغنی‪:‬‬ ‫کشت دانه روغنی‬ ‫کلزا تا ‪ ۲۰‬اذر ماه‬ ‫هیچ مشکلی ندارد‬ ‫مجــری طــرح دانه هــای روغنــی وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی گفــت‪ :‬کشــاورزان چهــار اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬مازنــدران و اردبیــل‬ ‫می تواننــد تــا ‪ ۲۰‬اذر نســبت بــه کشــت دانــه‬ ‫روغنــی کلــزای بهــاره اقــدام کنند و ه دلیل شــرایط‬ ‫مســاعد جــوی مناســب‪ ،‬کشــت دانــه روغنــی کلــزا‬ ‫تــا ‪ ۲۰‬اذر مــاه هیــچ مشــکلی نــدارد و کشــاورزان‬ ‫بــا خیــال راحــت مــی تواننــد اقــدام بــه کشــت ایــن‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران گلستان‪:‬‬ ‫تپه های لسی گرگان برای ساخت و ساز مناسب نیستند‬ ‫ پارک ملی گلستان طعمه اتش شد‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان گفــت‪ :‬صبــح روز دوشــنبه ‪ 11‬اذر مــاه ‪ 1398‬منطقــه‬ ‫دره شــمالی روســتای تنگــراه در پــارک ملــی گلســتان طعمــه حریــق شــد کــه تــاش محیــط بانــان‬ ‫و گروه هــای مردمــی بــرای خامــوش کــردن اتــش ادامــه دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی اظهارداشــت‪ :‬روز گذشــته در دره شــمالی روســتای تنگــراه شهرســتان‬ ‫گالیکــش واقــع در پــارک ملــی گلســتان دچــار اتش ســوزی شــد کــه بــا کمــک نیروهــای محیط بــان‬ ‫ایــن حریــق اطفــا شــد امــا دوبــاره همیــن منطقــه دچــار حریــق شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر نیروهــای محیط بانــی و گروه هــای مردمــی در منطقــه حاضــر بــوده و‬ ‫در حــال خامــوش کــردن اتــش هســتند‪.‬‬ ‫کنعانــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نمی تــوان اطــاع دقیقــی از میــزان و ســطح اتش ســوزی‬ ‫ارائــه کــرد و افــزود‪ :‬اطالعــات تکمیلــی ایــن اتش ســوزی از نظــر وســعت و گیاهــان و یــا حیوانــات‬ ‫متاثــر و علــت وقــوع پــس از بررسـی های کارشناســی اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬نیروهــای اجرایــی و اداری پــارک ملــی گلســتان حاضــر در محــل حادثــه بــه‬ ‫ســرعت و بــا کمــک مــردم محلــی توانســتند حریــق را اطفــا و از انتشــار ان بــه دیگــر نقــاط پــارک‬ ‫جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان از مــردم خواســت باتوجــه بــه فصــل پاییــز و خشــک‬ ‫شــدن برگ هــای درختــان و احتمــال افزایــش اتش ســوزی در پــارک ملــی گلســتان و جنگل هــا‪،‬‬ ‫از روشــن کــردن اتــش در حاشــیه پــارک ملــی گلســتان و بوته زارهــا خــودداری و در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه حریــق احتمالــی را بــه شــماره ‪ 1540‬اطالع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫بخشدار کوهسارات‬ ‫شهرستان مینودشت‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫احداث ‪ ۳۶‬واحد‬ ‫مسکونی خسارت‬ ‫دیده اغاز شد‬ ‫بخشــدار کوهســارات شهرســتان مینودشــت در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان اعــام کــرد‪ :‬عملیــات اجرایــی احــداث‬ ‫‪ ۳۶‬واحــد مســکونی روســتای»برنجون» ایــن بخــش‬ ‫کوهســتانی کــه درســال ‪ ۸۷‬و نیــز اوایــل ســال جــاری براثــر‬ ‫رانــش زمیــن دچــار خســارت شــده بودنــد‪ ،‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا میرنیــا اظهــار کــرد‪ :‬بــرای احــداث هــر یــک از‬ ‫ایــن واحدهــا مجموعــا مبلــغ ‪ ۷۵۰‬میلیــون ریال شــامل‬ ‫تســهیالت بانکــی بــا کامــزد پاییــن و کمــک بالعــوض‬ ‫دولــت از محــل اعتبــارات جبــران خســارت ســیل‬ ‫روزهــای اغازیــن امســال در اســتان گلســتان پیــش‬ ‫بینــی شــده کــه بتدریــج و در مراحــل مختلــف ســاخت‪،‬‬ ‫در اختیــار مالــکان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رانشــی بــودن روســتای برنجــون و بــا‬ ‫یــاداوری اینکــه تعــداد ‪ ۲۰‬واحــد مســکونی ایــن روســتا‬ ‫در جریــان رانــش زمیــن درســال ‪ ۱۳۸۷‬و ‪ ۱۶‬واحــد‬ ‫مســکونی دیگــر هــم براثــر رانــش زمیــن در اوایــل‬ ‫مدیرکل بهزیستی گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫شناسایی ‪ 8‬ژن معلول در گلستان‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان‬ ‫گفــت کــه بــا هــدف کاهــش‬ ‫معلولیت هــای ژنتیکــی و‬ ‫بــا اجــرای طــرح تحقیقیاتــی‬ ‫مشــترک بــا دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی‪ ۸ ،‬ژن معلولیــت‬ ‫زا در ایــن اســتان شناســایی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم غفــاری اظهــار کــرد‪ :‬بــا شناســایی ایــن ژن هــا و‬ ‫انجــام مداخــات ژنتیکــی‪ ،‬تولــد معلــوالن مــادرزاد و ژنتیکــی در‬ ‫گلســتان کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح‪ ۳۵۰ ،‬خانــوار گلســتانی دارای ‪۲‬‬ ‫معلــول و یــا بیشــتر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و ژن هــای‬ ‫عامــل معلولیــت هــای جســمی ‪ -‬حرکتــی و ذهنــی احصــا‬ ‫محصــول نماینــد‪.‬‬ ‫علیرضــا مهاجــر در جمــع مدیــران و‬ ‫کارشناســان جهــاد کشــاورزی برخــی شــهرهای‬ ‫دو اســتان گلســتان و خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ان دســته از کشــاورزانی‬ ‫کــه موفــق بــه کشــت دانــه روغنــی کلــزا تــا‬ ‫تاریــخ اعــام شــده نشــوند‪ ،‬می تواننــد در‬ ‫دهــه ســوم دی مــاه امســال نیــز نســبت بــه‬ ‫کشــت ایــن محصــول اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫مهاجــر اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس گزارش هــای‬ ‫دریافتــی از ســازمان هواشناســی کشــور‪ ،‬شــرایط‬ ‫جــوی در اســتان های ذکــر شــده تــا یــک مــاه اینــده‬ ‫بــه گونــه ای خواهــد بــود کــه عــاوه بــر بــارش‬ ‫در هفتــه اینــده‪ ،‬دمــای هــوا نیــز تــا ‪ ۱۸‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن شــرایط جــوی فرصــت‬ ‫مناســب بــرای کشــت دانــه روغنــی کلــزا را فراهــم‬ ‫مــی اورد و کشــاورزان مــی تواننــد در دو تاریــخ‬ ‫یــاد شــده نســبت بــه کشــت ایــن محصــول اقــدام‬ ‫فقدان سند مالکیت – گنبد کاووس‬ ‫اقــای ایــوب شــهبازی اردهائــی فرزنــد اســحق ش ‪ .‬شناســنامه‬ ‫‪ 26‬بــا ارائــه چهــار بــرگ شــهادت شــهود مصــدق مدعــی شــده کــه‬ ‫ســند مالکیــت مقــدار ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 210/60‬متــر مربــع بــه شــماره ورقــه مالکیــت ‪615937‬‬ ‫– ‪ 615938‬بــه پــاک ‪ 1722/2490‬فرعــی از ‪ – 1‬اصلــی بخــش ‪10‬‬ ‫حــوزه ثبتــی گنبــد ذیــل ثبــت ‪ 23949 – 2582‬ص ‪373 – 475‬‬ ‫ج ‪ 125 – 15‬بــه نــام اقــای ایــوب شــهبازی اردهائــی فرزنــد اســحق‬ ‫ش ‪ .‬شناســنامه ‪ 26‬ثبــت ‪ ،‬صــادر و تســلیم گردیــده اســت بــه‬ ‫علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور المثنــی ســند‬ ‫مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی‬ ‫مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد و هــر کــس مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪ ( 10‬ده ) روز مــدارک‬ ‫اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد در‬ ‫غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام‬ ‫خواهــد شــد ‪ .‬م ‪ .‬الــف ‪8495 .‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبد کاووس‬ ‫از طرف شکرانه باقری اذر‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران گلســتان گفــت‪ :‬تپــه هــای لســی در گــرگان وجــود دارد کــه از لحــاظ‬ ‫ســاختگاهی بــرای احــداث ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه مناســب نیســتند و اگــر قــرار اســت ســاخت و‬ ‫ســازی انجــام شــود بایــد از شــمع اســتفاده شــود کــه صرفــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫ســیدرضا قــادری اظهارکــرد‪ :‬طــی ســال جــاری ‪ ۴۱‬زلزلــه بــه بزرگــی بیــش از ســه ریشــتر در گلســتان‬ ‫بــه وقــوع پیوســت کــه یکــی از ان هــا ‪ ۴.۲‬ریشــتر بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تعــداد زلزلــه نشــان مــی دهــد کــه بایــد عــاوه بــر اقدامــات ســازه ای‪ ،‬امادگــی الزم‬ ‫بــرای مواجــه بــا زلزلــه را داشــته و رفتــار خــود را ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫قــادری بیــان کــرد‪ :‬مانــور زلزلــه از ســال ‪ ۸۱‬در ســطح مــدارس اجــرا شــده و وزارت کشــور‪ ،‬وزارت علــوم‪ ،‬امــوزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬هــال احمــر‪ ،‬صداوســیما و پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه در ان نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۴‬طــرح مدرســه ایمــن؛ جامعــه تــاب اور اجــرا شــده کــه عــاوه بــر امــوزش در‬ ‫ســطح مــدارس امــوزش محلــه هــای اطــراف مدرســه را هــم مــد نظــر دارد‪.‬‬ ‫قــادری بــا بیــان ایــن کــه روی خــط زلزلــه و حرائــم ان محدودیــت ســاخت و ســاز وجــود دارد‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در طــرح هــای تفصیلــی کــه بــرای شــهرها و روســتاها تهیــه مــی شــود‪ ،‬نحــوه ســاخت و ســاز و‬ ‫نــوع مصالــح تعریــف مــی شــود‪.‬‬ ‫قــادری بــا بیــان ایــن کــه در نقاطــی کــه ممنوعیــت ســاخت دارد پروانــه صــادر شــده و ســاخت و ســاز‬ ‫مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬قوانیــن و ممنوعیــت هــا را بــه مراجــع صــدور پروانــه شــهرداری و راه و شهرســازی‬ ‫و همچنیــن دادســتانی‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬بازرســی و غیــره اعــام کــرده ایــم و خواســتیم کــه طــرح ویــژه‬ ‫تفضیلــی بــرای ایــن مناطــق تهیــه شــود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد که قوانین و الزامات ساختمان ‪ ۱۰۰‬درصد در ساختمان سازی رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫قــادری گفــت کــه اکثــر خانــه هایــی کــه در ســیل خســارت ‪ ۱۰۰‬درصــدی دیدنــد در حریــم و بســتر‬ ‫روخانــه هــا احــداث شــده بودنــد‪.‬‬ ‫امســال دچــار خســات شــدند‪ ،‬اظهــار داشــت کــه‬ ‫بــرای بازســازی ایــن واحدهــا تاکنــون بــرای ‪ ۲۵‬واحــد‬ ‫مســکونی پروانــه ســاخت صــادر شــده کــه عملیــات‬ ‫ســاخت ‪ ۱۶‬واحــد ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫میرنیــا اضافــه کــرد کــه بــرای جلوگیــری از رانــش‬ ‫زمیــن و براســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه‬ ‫توســط پژوهشــکده بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬هــم اکنــون احــداث یــک دیــوار حایــل بــه‬ ‫طــول ‪ ۴۰۰‬متــر درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مقــدار ‪ ۷۰‬متــر از دیــوار حایــل پیــش‬ ‫بینــی شــده در ســال گذشــته احــداث شــد و امســال نیــز‬ ‫مبلــغ پنــج میلیــارد ریــال از ســوی بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی گلســتان بــرای احــداث ‪ ۱۰۰‬متــر دیگــر از ایــن‬ ‫دیــوار تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار کوهســارات مینودشــت ادامــه داد ‪ :‬همزمــان‬ ‫بــا عملیــات احــداث دیــوار حایــل در روســتای کوهســتانی‬ ‫و بــرای غربالگــری هــای پیــش از زایمــان بــه مراکــز ژنتیــک‬ ‫اســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان ادامــه داد‪ :‬درمــان‪ ،‬نگهــداری‬ ‫و تامیــن اقــام کمــک توانمنــدی معلولیــن‪ ،‬هزینــه زیــادی‬ ‫را بــه دولــت تحمیــل مــی کنــد کــه کاهــش تولــد معلولیــن‬ ‫ژنتیکــی در نتیجــه اجــرای طــرح غربالگــری ایــن هزینــه هــا را‬ ‫کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــه عنــوان نمونــه امســال ‪ ۳۶‬ناشــنوا بــرای کاشــت‬ ‫حلــزون بــه مراکــز تخصصــی معرفــی شــدند کــه دولــت بــرای‬ ‫هــر یــک از ایــن معلولیــن یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫غفــاری بــه برنامــه هــای حمایتــی بهزیســتی بــه خانــواده هــای‬ ‫دارای فرزنــد معلــول اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬ایــن خانــواده هــا کــه‬ ‫خواهــان فرزنــداوری مجــدد هســتند بصــورت رایــگان از خدمــات‬ ‫مشــاوره ای و ازمایشــات ژنتیکــی بــرای پیشــگیری از تولــد نــوزاد‬ ‫معلــول برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۲ :‬مرکــز در گــرگان و ســه مرکــز در گنبــد‪ ،‬اق قــا‬ ‫کــرده و نگرانــی از کاهــش تولیــد نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫اب و هوایــی‪ ،‬تفــاوت خاصــی بیــن میــزان‬ ‫برداشــت محصــول کشــاورزانی کــه در ابــان مــاه‬ ‫کشــت کردنــد و یــا تــا ‪ ۲۰‬اذر کشــت می کننــد‬ ‫بــا کشــاورزانی کــه در دهــه ســوم دی مــاه کلــزا‬ ‫کشــت کننــد‪ ،‬وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مجــری طــرح تولیــد دانه هــای روغنــی وزارت‬ ‫جهادکشــاورزی ادامــه داد‪ :‬درصورتــی کــه‬ ‫کشــاورزان اســتان های یــاد شــده بویــژه منطقــه‬ ‫دشــت «مغــان» در اســتان اردبیــل‪ ،‬شهرســتان‬ ‫«مانــه» در اســتان خراســان شــمالی و‬ ‫شهرســتان های مســتعد کشــت کلــزای بهــاره در‬ ‫دو اســتان گلســتان و مازنــدران‪ ،‬ظــرف چنــد روز‬ ‫اینــده اقــدام بــه کشــت ایــن محصــول نماینــد‪،‬‬ ‫بارش هــای هفتــه پیــش رو بــه ســبز شــدن گیــاه‬ ‫کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مهاجــر همچنیــن از انعقــاد ‪ ۲۷۰‬هــزار هکتــار‬ ‫قــرارداد کشــت دانــه روغنــی کلــزا در کشــور خبــر‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫ابالغ بیش از هزار میلیارد ریال برای‬ ‫جبران خسارت بخش کشاورزی‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬یــک هــزار و ‪ ۱۱۳‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫بازســازی امــور زیربنایــی خســارت دیــده از ســیل امســال در‬ ‫بخــش کشــاورزی اســتان؛ ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫امنــه جمشــیدی رودبــاری اظهــار کــرد‪ :‬هزینــه کــرد ایــن اعتبــار‬ ‫در مرحلــه مبادلــه موافقــت نامــه بــرای برگــزاری مناقصــه و اغــاز‬ ‫عملیــات اجــرای طــرح هــای زیربنایــی در بخــش کشــاورزی اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا ایــن اعتبــار جاده هــای بیــن مــزارع‪ ،‬قنــوات‪ ،‬چــاه هــای‬ ‫اب‪ ،‬الیروبــی کانال هــای زهکشــی‪ ،‬انتقــال اب و ایلــراه هــای عشــایری‬ ‫خســارت دیــده از ســیل امســال گلســتان بازســازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جمشــیدی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال کمــک‬ ‫برنجــون‪ ،‬عملیــات ســاخت واحدهــای مســکونی باقــی‬ ‫مانــده ایــن روســتا نیــز در همــان مــکان تخریــب شــده و بــا‬ ‫رعایــت اصــول فنــی و مهندســی شــروع می شــود‪.‬‬ ‫میرنیــا همچنیــن از پایــان ســاخت واحــد مســکونی بــرای‬ ‫خانــواده دختــر ‪ ۶‬ســاله روســتای برنجــون مینودشــت کــه‬ ‫در حادثــه رانــش زمیــن امســال فــوت کــرد‪ ،‬بــا پیگیــری‬ ‫بخشــداری و مســاعدت نیکــوکاران توســط بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی گلســتان خبــر داد و گفــت کــه مراســم‬ ‫بهره بــرداری از ایــن واحــد مســکونی کــه در شــهر دوزیــن‬ ‫احــداث شــده‪ ،‬در اینــده ای نزدیــک برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫و بندرترکمــن ایــن خدمــات ژنتیکــی را بــه خانوارهــای معرفــی‬ ‫شــده بهزیســتی ارایــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه پیچیدگــی‬ ‫هــای ازمایشــات ژنتیکــی‪ ،‬بخشــی از مراحــل ایــن ازمایــش در‬ ‫تهــران و بخــش دیگــر ان در المــان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه طــرح توانمنــدی‪ ۲۵۰‬معلــول بــا کمــک‬ ‫ســرانه هــر نفــر ‪ ۲۰‬میلیــون ریــال اشــاره کــرد و افــزود ‪:‬‬ ‫نیازهــای ‪ ۵۰‬نابینــای گرگانــی‪ ۱۰۰ ،‬ضایعــه نخاعــی در مــراوه‬ ‫تپــه و کاللــه و ‪ ۱۰۰‬ســالمند در بندرگــز و مینودشــت در ایــن‬ ‫طــرح شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه ‪ ۶۷۰‬معلــول ضایعــه نخاعــی اســتان اشــاره کــرد‬ ‫و افــزود‪ ۵۰ :‬درصــد ایــن افــراد در اثــر تصادفــات رانندگــی‬ ‫دچــار معلولیــت شــده انــد کــه بجــز حمایــت هــای مالــی‬ ‫شــامل پرداخــت مســتمری و لــوزام بهداشــتی‪ ،‬بــرای حمایت‬ ‫از افــراد دارای معلولیــت شــدید در هــر مــاه ‪ ۵‬میلــون و‬ ‫‪ ۵۴۰‬هــزار ریــال کمــک هزینــه پرســتاری بــه خانــواده هــای‬ ‫انــان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫داد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار از ایــن‬ ‫محصــول کشــت شــده و پیــش بینــی می کنیــم در‬ ‫دو مهلــت تمدیــد شــده‪ ،‬ســطح زیــر کشــت ایــن‬ ‫محصــول امســال بــه ‪ ۲۵۰‬هــزار هکتــار برســد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬گلســتان را از اســتان های اصلــی کشــور‬ ‫در کشــت دانــه روغنــی کلــزا دانســت و افــزود‪ :‬تــا‬ ‫االن ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار از ایــن محصول در گلســتان‬ ‫کشــت شــده و پیــش بینــی می شــود ایــن ســطح‬ ‫کشــت بــه ‪ ۹۰‬هــزار هکتــار افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بالعــوض و یــک هــزار و ‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫وام قــرض الحســنه بــه بهــره بــرداران بخــش‬ ‫کشــاورزی خســارت دیــده از ســیل اســتان‬ ‫گلســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مرحلــه نخســت پرداخــت‬ ‫خســارت بــه بهــره بــرداران خســارت دیــده‬ ‫بخــش کشــاورزی اســتان (‪ ۵۰‬درصــد خســارت‬ ‫وارده) تــا هفتــه اینــده پایــان مــی یابــد و‬ ‫پرداخــت ‪ ۵۰‬درصــد خســارت باقــی مانــده‬ ‫هــم بــا تخصیــص اعتبــار توســط ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی طبــق مصوبــه ‪ ۳۱‬فروردیــن‬ ‫مــاه ‪ ۹۸‬هیــات وزیــران‪ ،‬پرداخــت غرامــت‬ ‫بــه بهــره بــرداران کشــاورزی متناســب‬ ‫بــا درصــد خســارت و بــا تاییــد کارگــروه‬ ‫اســتانی و همــکاری بانک هــای عامــل‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مهاجــر همچنیــن گفــت‪ :‬بــذر گواهــی شــده مورد‬ ‫نیــاز کشــت کلــزا در کشــور نــه تنهــا بــرای ســال‬ ‫زراعــی جــاری بلکــه بــرای ســال زراعــی اینــده نیــز‬ ‫بــه مقــدار کافــی تامیــن شــده و هیــچ مشــکلی در‬ ‫توزیــع ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ریســک کشــت کلزا نســبت‬ ‫بــه دو محصــول پاییــزه دیگــر ایــن مناطــق یعنــی‬ ‫گنــدم و جــو بســیار پاییــن بــوده و درامــد ان نیــز‬ ‫تــا دو برابــر بیشــتر از ایــن دو محصــول اســت‪.‬‬ ‫کتابخانــه عــارف بجنــوردی در روســتای قلعه جــق شهرســتان بجنــورد بــا حضــور شــماری از مســئوالن‬ ‫فرهنگــی اســتان خراســان شــمالی و محلــی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫کتابخانــه عمومــی عــارف بجنــوردی در زیربنــای ‪ ۱۲۰‬مترمربــع زیربنــا و بــا صــرف یــک میلیــارد و ‪ ۳۹۸‬میلیــون‬ ‫ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کتابخانــه دارای دو ســالن مجــزا بــرای مطالعــه خواهــران و بــرادران‪ ،‬بخــش کــودک‪ ،‬مخــزن و اتــاق‬ ‫کتابــدار اســت‪.‬‬ ‫افتتاح کتابخانه‬ ‫روستای قلعه جق‬ ‫بجنورد‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫یک نودم بودجه شهرداری بجنورد به حمل و نقل‬ ‫عمومی اختصاص می یابد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬ارتبــاط زیــادی بــا زندگــی شــهروندان‬ ‫دارد ایــن درحالــی اســت کــه تنهــا یــک نــودم بودجــه شــهرداری بجنــورد بــه وضعیــت حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اظهــار کــرد‪ :‬شــهرداری تهــران بودجــه قابــل توجهــی را بــه حمــل و نقــل‬ ‫اختصــاص داده امــا در بجنــورد‪ ،‬امســال از هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال بودجــه شــهرداری‪ ،‬تنهــا ‪۲۱‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه ایــن بخــش داده شــده کــه رقــم بســیار انــدک اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه تقویــت حمــل و نقــل عمومــی گفــت‪ :‬اگــر وضعیــت حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫مناســب بــود‪ ،‬نبایــد شــاهد فعالیــت مســافربران شــخصی در ایــن حــد باشــیم‪ ،‬اکنــون بخــش زیــادی از‬ ‫مســافران بــا نــاوگان شــخصی جابــه جــا می شــوند کــه البتــه در ایــن میــان‪ ،‬مــردم متضــرر مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خیلــی از شــهرداری هــا بــرای تقویــت حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬از اســناد‬ ‫دولتــی اســتفاده کــرده انــد امــا در ایــن اســتان حتــی یــک مــورد نبــوده اســت‪ ،‬اینجــا حرکــت صفــر‬ ‫اســت‪ ،‬مــردم توقــع دارنــدد مــا کار کنیــم امــا مســووالن مــا نشســته انــد و کاری بــرای بــرون رفــت‬ ‫از مشــکل نکــرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای حــل مشــکل حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬بایــد بخــش خصوصــی را وارد عرصــه‬ ‫کنیــم‪ ،‬البتــه دولــت هــم مزایــای زیــادی بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در نظــر گرفتــه‬ ‫اســت امــا در ایــن اســتان‪ ،‬مســووالن خیلــی عالقــه دارنــد خــود مــوارد را اداره کننــد و تمایلــی بــرای‬ ‫واگــذاری بــه بخــش خصوصــی ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬هــزار‬ ‫دســتگاه بخــاری گازی از مــدارس اســتان‬ ‫بایــد برچیــده شــود امــا شــرکت ســازنده‬ ‫بخاری هــای هرمتیــک‪ ،‬هنــوز ایــن ســامانه‬ ‫گرمایــش را تحویــل نــداده اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح گفــت‪ :‬تاکنــون‪ ۲۰۰ ،‬بخــاری‬ ‫هرمتیــک در مــدارس اســفراین‬ ‫نصــب و جایگزیــن بخــاری هــای‬ ‫گازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــرق کشــی بــرای‬ ‫نصــب بخــاری هــای هرمتیــک‪ ،‬در‬ ‫ســایر مــدارس هــم انجــام شــده‬ ‫اســت و بــه محــض دریافــت‬ ‫بخــاری هــای هرمتیــک‪ ،‬جایگزیــن‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت ســازنده‬ ‫بخــاری هرمتیــک تنهــا شــرکت تولیــد‬ ‫کننــده ایــن ســامانه گرمایــش در کشــور‬ ‫اســت کــه البتــه بــه علــت حجــم بــاالی‬ ‫تقاضــا‪ ،‬تاکنــون نتوانســته اســت بــه موقــع‬ ‫تعهــد را عمــل کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قــرارداد خریــد بخــاری‬ ‫هــای هرمتیــک‪ ،‬شــهریورماه امســال منعقــد‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ 20‬دوره توانمند سازی برای عشایر استان برگزار شد‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرف ـه ای خراســان شــمالی گفــت‪۲۰ :‬‬ ‫دوره اموزشــی در زمینــه توانمندســازی و افزایــش مهارت هــای‬ ‫کشــاورزی و دامــی بــرای عشــایر ایــن اســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا رضایــی در نشســت توانمندســازی و ارائــه امــوزش‬ ‫هــای مهارتــی بــه عشــایر خراســان شــمالی کــه بــا حضــور‬ ‫مســئوالن امــوزش فنــی و حرفــه ای‪ ،‬امــور عشــایر و مدیریــت‬ ‫تریــج جهادکشــاورزی اســتان برگــزار شــد‪ ،‬بــر اهمیــت ارائــه‬ ‫امــوزش هــای مهارتــی بــه جامعــه عشــایری تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دوره هــای اموزشــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای عشــایر‬ ‫اســتان در زمینــه تنــوع بخشــی تولیــدات جامعــه عشــایری‪ ،‬بــوم گردی‪،‬‬ ‫اصــاح زنجیــره تولیــد گوشــت و اصــاح نــژاد و دوقلوزایــی دام اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی هــم در ایــن نشســت‬ ‫برگــزاری دوره هــای امــوزش هــای مهارتــی را باعــث افزایــش‬ ‫بهــره وری دانســت و افــزود‪ :‬ایــن نــوع امــوزش هــا بایــد بصــورت‬ ‫تخصصــی بــه جامعــه هــدف ارائــه شــود‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت اب و فاضالب روستایی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد ریالی اب و فاضالب روستایی‬ ‫خراسان شمالی به ابداران‬ ‫سرپرســت شــرکت اب و فاضــاب روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن شــرکت بابــت هشــت‬ ‫مــاه حقــوق ‪ ۲۲۰‬ابــدار در روســتاهای ایــن اســتان‪ ۱۸ ،‬میلیــارد ریــال بدهــکار اســت‪.‬‬ ‫رمضانعلــی حســن زاده اظهــار کــرد‪ :‬امســال هیــچ پرداختــی بــه ابــداران انجــام نشــده اســت و‬ ‫ایــن کارکنــان هشــت مــاه حقــوق معــوق دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اخیــرا ‪ ۲‬میلیــارد اعتبــار تامیــن شــده اســت کــه بخشــی از حقــوق معــوق ابــداران بــا‬ ‫ان پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در بــاره مشــکل تامیــن اعتبــار گفــت‪ :‬امســال تمــام اعتبــارات اختصــاص یافتــه و ابــاغ شــده‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت غیرنقــدی‪ ،‬اســناد خزانــه اســامی اســت کــه زمــان سررســید ان یــک تــا ســه ســاله اســت‪.‬‬ ‫حســن زاده اظهــار کــرد‪ :‬بســیاری از اقدامــات و خدمــات شــرکت اب و فاضــاب روســتایی‪،‬‬ ‫مســتمر و دائــم اســت و بــه نوعــی هزینــه هــای مصرفــی بــه شــمار مــی رود از ایــن رو نیــاز بــه‬ ‫تامیــن اعتبــار بــه صــورت نقــدی داریــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خریــد اقــام و تجهیــزات‪ ،‬گاز کلــر‪ ،‬خریــد ســوخت تانکرهــای حمــل اب‪ ،‬حمــل و نقــل از‬ ‫جملــه مــواردی اســت کــه نیــاز بــه اعتبــار بــه صــورت نقــدی دارد و متاســفانه اکنــون جنــس پــول تغییــر یافتــه‬ ‫و بــه صــورت اســناد یــک تــا ســه ســاله اســت کــه مــا را بــا چالــش جــدی روبــه رو کــرده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت اب و فاضــاب روســتایی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــه ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه درخواســت داده شــده تــا بخشــی از اعتبــارات را‪ ،‬بــا سررســید یــک ســاله تخصیــص دهــد‬ ‫تــا بخشــی از چالــش هــا کاســته شــود‪.‬‬ ‫شــد و قــرار بــود قبــل از فصــل ســرما تمــام‬ ‫بخــاری هــای گازی اســتان برچیــده شــود‪ ،‬امــا‬ ‫حجــم ســفارش در ســطح کشــور زیــاد اســت‬ ‫از ایــن رو کارهــا مطابــق زمــان برنامــه ریــزی‬ ‫شــده پیــش نرفــت‪.‬‬ ‫فــاح خاطرنشــان کــرد‪ :‬رویکــرد امــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬استانداردســازی ســامانه گرمایــش‬ ‫در کالس هــای درس اســت و در وضعیــت‬ ‫مناســب و مطلــوب نبایــد هیــچ گونــه اتــش‬ ‫در فضــای کالس درس وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫مــدارس خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای برچیــدن بخــاری هــای گازی از مــدارس‬ ‫شــهری و روســتایی اســتان‪ ۱۲۰ ،‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبــار نیــاز اســت کــه ســازمان نوســازی‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز مــدارس تامیــن و پرداخــت‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد از ایــن رقــم را تقبــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت‪:‬‬ ‫ترخیص ‪ ۵۰۰‬تن برنج پاکستانی از گمرک ترخیص شد‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‪ ،‬شــنبه بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬ترخیــص ‪ ۵۰۰‬تــن برنــج پاکســتانی کــه از چنــد مــاه پیــش‬ ‫در گمــرک خراســان شــمالی مانــده بــود‪ ،‬مــورد موافقــت قــرار‬ ‫گرفــت و بــه زودی در اســتان توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫امیــن قربانــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تاکیــد اســتاندار و تصمیــم‬ ‫کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان‪ ،‬ایــن ‪ ۵۰۰‬تــن برنــج بیــن اقشــار‬ ‫کــم درامــد توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مددجویــان زیــر پوشــش کمیتــه امــداد‪ ،‬بهزیســتی و‬ ‫تشــکل هــای کارگــری جامعــه هــدف بــرای توزیــع ایــن کاال هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وارد کننــده بایــد متعهــد شــود کــه ایــن برنــج را در‬ ‫شــبکه تنظیــم بــازار اســتان توزیــع کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن محصــول بــا قیمــت ‪ ۸۹‬هــزار ریــال‬ ‫بــه ازای هــر کیلوگــرم بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی‪:‬‬ ‫َخ ّیران نذورات خود را به وحوش‬ ‫اختصاص دهند‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اعتبــار کافــی بــرای تامیــن علوفــه‬ ‫مــورد نیــاز وحــوش و تغذیــه دســتی انهــا در دســت نیســت و از خیــران انتظــار مــی رود نــذور و‬ ‫کمــک هــای خــود را بــه ایــن امــر اختصــاص دهنــد‪.‬‬ ‫ســیداصغر مطهــری اظهــار کــرد‪ :‬هــر ســاله دو میلیــارد تــا دو میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــرای‬ ‫خریــد علوفــه مــورد نیــاز تعلیــف دســتی وحــوش‪ ،‬اختصــاص مــی یابــد کــه البتــه نیمــی از ایــن‬ ‫رقــم‪ ،‬صــرف تامیــن خــوراک وحــوش پــارک پردیســان در بجنــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در زمســتان هــا‪ ،‬وحــوش در منطقــه گلیــل و ســرانی شهرســتان شــیروان‪،‬‬ ‫قرخــود در شهرســتان مانــه و ســملقان و بخشــی از وحــوش ســالوک در اســفراین‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫دســتی تغذیــه مــی شــوند‪ ،‬البتــه در ســال هــای خشکســالی‪ ،‬وحــوش پــارک ملــی ســالوک و‬ ‫ســاریگل در تابســتان هــا هــم بــا کمبــود علوفــه در طبیعــت روبــه رو مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬وحــوش پــارک پردیســان در طــول‬ ‫ســال بــه صــورت دســتی تعلیــف مــی شــوند کــه البتــه بخشــی از نیــاز بــا کمــک خیــران و دوســت‬ ‫داران محیــط زیســت تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه موجــود در کشــور زیســت دارنــد و‬ ‫‪ ۱۴۱‬گونــه پرنــده از ‪ ۵۳۲‬گونــه موجــود‪ ۶۸ ،‬خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونــه کشــور‪ ،‬چهــار گونــه خزنــده‬ ‫دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه موجــود و هشــت گونــه ماهــی و ابــزی از ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود در کشــور‬ ‫زیســت مــی کننــد‪ /.‬ایرنــا‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫تحدید حدودششــدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بناشــده اســت به مســاحت‪ 139،86‬مترمربع دارای شــماره‬ ‫پــاک‪ 2147‬فرعــی از‪ 89‬اصلــی واقــع دراراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی عفــت همدمفرزنــد‬ ‫اســداله درســاعت ‪10‬صبــح روزدوشــنبه مــورخ ‪ 1398/10/9‬درمحــل وقــوع ملــک واقــع درگرگان_بلواردانشــجو‪ 21‬قطعــه‬ ‫ســوم ســمت راســت بــه عمــل خواهدامدازایــن روچنانچــه مجــاوری نســبت بــه حدودیاحقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای‬ ‫خودقائــل اســت میتواندفقــط تاســی روزازتاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حدوداعتــراض خودراکتبــا باذکــر شــماره‬ ‫پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده وعــاوه بــران ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت یانماینده قانونی وی‬ ‫مــی تواندبــدادگاه مربوطــه مراجعــه وگواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت رادریافــت وبــه اداره ثبــت تســلیم نمایدبدیهــی‬ ‫اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســندمالکیت خواهدنمــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬دوشنبه‪ :‬مورخ ‪ 1398/9/11‬م الف ‪ . 3553 :‬علی برقی رئیس اسنادوامالک شهرستان گرگان‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز‬ ‫مدارس خراسان شمالی‪:‬‬ ‫گرمایش مدارس خراسان‬ ‫شمالی‪ ،‬معطل دریافت‬ ‫بخار ی های هرمتیک‬ ‫است‬ ‫‪ ۴‬دانش اموز بجنوردی‬ ‫دچار گازگرفتگی شدند‬ ‫چهــار دانش امــوز بجنــوردی کــه روز جمعــه در همایــش‬ ‫کنکــور زیســت شناســی شــرکت کــرده بودنــد‪ ،‬دچــار‬ ‫گازگرفتگــی خفیــف شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی روز جمعــه‬ ‫گفــت‪ :‬بالفاصلــه نیروهــای اورژانــس بــه محــل اعــزام‬ ‫شــدند و اقدامــات الزم را انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫دکتــر تقــی دولــت ابــادی اظهــار کــرد‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫گازگرفتگــی خفیــف بــود و ســه دانــش امــوز حاضــر بــه‬ ‫اعــزام بــه بیمارســتان نشــدند ازمــون خــود را ادامه دادند‬ ‫و فــط یــک دانــش امــوز بــه بیمارســتان منتقــل شــد کــه‬ ‫هــم اکنــون وضعیــت جســمانی وی خــوب اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫عضو هیات مدیره مجتمع صنعتی فوالد اسفراین‪:‬‬ ‫فوالد اسفراین برای قطارهای رجا چرخ تولید می کند‬ ‫معــاون بازرگانــی و عضــو هیــات مدیــره مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین گفــت‪ :‬ایــن مجتمــع در‬ ‫زمینــه تولیــد محــور و چــرخ قطــار بــا شــرکت راه اهــن جمهــوری اســامی (رجــا) همــکاری می کنــد‪.‬‬ ‫حســن اســماعیلی اظهــار کــرد‪ :‬در پــی بازدیــد هفتــه گذشــته مدیرعامــل رجــا از توانمندیهای مجتمع‬ ‫صنعتــی اســفراین در زمینــه تولیــد محــور و چــرخ قطــار (منوبلــوک)‪ ،‬وی امکانــات ایــن مجتمــع را‬ ‫فراتــر از انتظــار خوانــده و خواســتار همــکاری مشــترک بــا مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین بــرای رفــع‬ ‫نیازهــای صنعــت ریلــی کشــور شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مجتمــع صنعتــی اســفراین قابلیــت تولیــد و تامیــن محورهــای مــورد نیــاز بخــش‬ ‫ریلــی کشــور را دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از لوکوموتیوهــای داخــل کشــور بــه‬ ‫دلیــل نبــود چــرخ‪ ،‬بــه عنــوان نیــاز مبــرم صنعــت ریلــی‪ ،‬و مشــکالتی کــه در زمینــه واردات ان وجــود‬ ‫دارد از چرخــه فعالیــت خــارج شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مدیرعامــل رجــا بــا تاکیــد بــر حمایــت از تولیــد داخلــی ایــن قطعــات‪ ،‬اعــام کــرد کــه‬ ‫همــه امکانــات و تجهیــزات کارگاهــی ایــن شــرکت را بــرای هــر اقدامــی کــه بــه رفــع نیازهــای صنایــع‬ ‫ریلــی کشــور کمــک کنــد‪ ،‬در اختیــار مجتمــع فــوالد اســفراین قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫معــاون بازرگانــی مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین گفــت‪ :‬ایــن مجتمــع صنعتــی اصلــی تریــن‬ ‫تولیــد کننــده محــور از مــواد خــام تــا مرحلــه نهایــی در زمینــه محورهــای بــاری‪ ،‬روســی‪ ،‬پارســی‪،‬‬ ‫محــور لوکوموتیــو و محورهــای جــی‪ .‬ام اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین تنهــا دارنــده تاییدیــه راه اهــن جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــرای تامیــن محورهــای لوکوموتیــو اســت و در حــوزه فنــاوری و تامیــن مــواد اولیــه‬ ‫در ایــن حــوزه توانمنــدی کاملــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای داخلــی صنایــع ریلــی کشــور را دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در تولیــد چــرخ قطــار نیــز کــه نیــاز اصلــی کشــور در ایــن حــوزه اســت‪ ،‬تحقیقــات الزم‬ ‫انجــام و نمونــه اولیــه ان در ایــن مجتمــع صنعتــی تولیــد شــده و اکنــون بــه دنبــال ســرمایه گــذاری‬ ‫بــرای تولیــد انبــوه ایــن محصــول هســتیم‪.‬‬ ‫اســماعیلی‪ ،‬تامیــن ســرمایه تولیــد انبــوه چــرخ قطــار را نیازمنــد حمایــت صنایــع ریلــی‪ ،‬راه اهــن و‬ ‫ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع کشوردانســت و افــزود‪ :‬ایــن ســرمایه مــی توانــد از طریــق پیــش‬ ‫پرداخــت تولیــدات از ســوی صنایــع ریلــی بــرای خریــد تجهیــزات انجــام شــود‪.‬‬ ‫دفتر سرپرستی هفته نامه بازار کسب و کار خراسان شمالی ‪ :‬بجنورد‬ ‫کمربندی ‪ ،‬مدرس‪ ،‬بعد از پارک افرینش طبقه فوقانی رستوران مرکزی یزدانی‬ ‫تلفن تماس ‪ 058 -32222299 :‬به مدیریت محمد یزدانی‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪222‬‬ ‫معاون فنی اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیست خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صدور پروانه شکار‬ ‫اغاز شد‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬صــدور‬ ‫پروانــه شــکار بــرای چهــار گونــه پرنــده و نیــز‬ ‫مهاجــران ابــزی و کنــار ابــزی از روز شــنبه در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫حبیــب لشــکری اظهــار کــرد‪ :‬متقاضیــان بــرای‬ ‫دریافــت پروانــه شــکار پرنــدگان‪ ،‬مــی تواننــد‬ ‫از امــروز بــه دفاتــر پیشــخوان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجــوز شــکار بــرای کبوتــر چاهــی‪،‬‬ ‫کبوتــر وحشــی‪ ،‬کبــک و باقرقــره شــکم ســیاه‬ ‫صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر ســاله در صــورت نبــود‬ ‫محدودیــت هایــی چــون شــیوع بیمــاری‬ ‫انفلوانــزا و یــا کاهــش جمعیــت پرنــدگان‬ ‫قابــل شــکار‪ ،‬پروانــه شــکار پرنــده بــه صــورت‬ ‫اســتانی داده مــی شــود‪ ،‬البتــه ایــن پروانــه هــا‬ ‫فقــط بــرای مناطــق ازاد قابــل صــدور اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فــرد دارای‬ ‫پروانــه شــکار‪ ،‬متعهــد مــی شــوند بــه منظــور‬ ‫حفاظــت از حیــات وحــش‪ ،‬تخلــف هــای‬ ‫احتمالــی را گــزارش کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اولویــت در صــدور پروانــه‬ ‫شــکار‪ ،‬بــرای روســتاییان و افــرادی اســت کــه‬ ‫وابســتگی معیشــتی دارنــد افــزود‪ :‬پروانــه برای‬ ‫افــراد دارای ســابقه دریافــت پروانــه شــکار‪ ،‬و‬ ‫تنهــا بــرای افــراد بومــی صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــکار بــا پروانــه در‬ ‫محــدوده شــکار ممنــوع در برخــی مناطــق‬ ‫حاشــیه مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت از جملــه دره اســتین در‬ ‫پــارک ملــی ســاریگل‪ ،‬دره جهــان در نزدیــک‬ ‫ســاریگل‪ ،‬ســیاه خانــه در حاشــیه ســالوک‪،‬‬ ‫تخــت ایــران در قرخــود‪ ،‬کــوه اوزوم و بهــار و‬ ‫نــوار هفــت کیلومتــری مــرزی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــکارچی در هــر ســفر‪ ،‬مجــاز اســت تنهــا‬ ‫همــان پرنــده قیــد شــده در پروانــه را شــکار‬ ‫کنــد البتــه متقاضــی مــی توانــد بــرای شــکار‬ ‫هــر چهــار گونــه پرنــده‪ ،‬پروانــه دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای هــر گونــه از پرنــدگان‬ ‫مزبــور‪ ،‬پروانــه مجــزا صــادر مــی شــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هزینــه صــدور پروانــه شــکار یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال تــا ‪ ۲‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫لشــکری افــزود‪ :‬حضــور در عرصــه هــای‬ ‫طبیعــی بــرای شــکار پرنــدگان صرفــا در‬ ‫روزهــای پنجشــنبه و جمعــه مجــاز اســت‪.‬‬ ‫وی در بــاره ممنوعیــت شــکار تیهــو در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬جمعیــت ایــن گونــه‪ ،‬در‬ ‫اســتان مناســب نیســت از ایــن رو شــکار‬ ‫ان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫امســال‪ ،‬شــکار پرنــدگان ابــزی و کنــار ابــزی‬ ‫داده مــی شــود گفــت‪ :‬ایــن گونــه هــا‪ ،‬بیشــتر‬ ‫مهاجــر هســتند و امســال تصمیــم بــر ایــن‬ ‫بــوده کــه بــرای ایــن پرنــدگان هــم پروانــه‬ ‫شــکار داده شــود‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم ســلیمه عباســی رســتمکالته بموجــب و‬ ‫کالتنامــه شــماره ‪ 26402‬مــورخ ‪1392/06/24‬‬ ‫تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ 95‬گــرگان‬ ‫و کالنــا از طــرف اقــای حســین علــی محمــدی فرزنــد‬ ‫علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 23307‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــمار ملــی ‪ 2120519900‬بــا ارائــه دو بــرگ‬ ‫فــرم استشــهادیه گواهــی شــده بــه شــماره ‪-16164‬‬ ‫‪ 1398/08/22‬توســط دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪95‬‬ ‫گــرگان طــی درخواســت وارده شــماره ‪/08/23 -41034‬‬ ‫‪ 98‬بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعه زمین بمســاحت‬ ‫‪ 214,78‬متــر مربــع دارای پــاک ‪ 58‬فرعــی از ‪3599‬‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش ‪ 1‬ذیــل ثبــت ‪ 36677‬صفحــه‬ ‫‪ 156‬دفتــر امــاک جلــد ‪ 183‬بنــام اقــای حســین علــی‬ ‫محمــدی به شــماره چاپــی ‪ 139497‬الــف ‪ (82‬دفترچه‬ ‫ای) نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک‬ ‫فــوق صــادر و تســلیم گردیــده تقاضــای صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی بعلــت جابجایــی پــاک مذکــور را‬ ‫نمــوده اســت در رهــن و بازداشــت نمیباشــد لــذا در‬ ‫اجــرای مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت (اصالحــی‬ ‫‪ )80/11/8‬مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میشــود تــا‬ ‫چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه‬ ‫نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت‬ ‫نــزد خــود باشــند ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از انتشــار‬ ‫ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند‬ ‫مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید‬ ‫دریافــت نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء‬ ‫مهلــت مقــرر و عــدم وصــول اعتــراض و یــا در صــورت‬ ‫اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه‬ ‫نگــردد طبــق مقــررات المثنــی ســند مالکیــت صــادر و‬ ‫تســلیم خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪3555 :‬‬ ‫رونوشت‪ :‬ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/09/11 :‬‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان‬ ‫رئیس اداره مدارس‬ ‫غیردولتی گلستان ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1200‬دانش اموز‬ ‫تحت پوشش‬ ‫اموزش از راه دور‬ ‫هستند‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫رئیــس اداره مــدارس غیــر دولتــی و مشــارکت هــای مردمــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪۳۷‬‬ ‫مدرســه امــوزش از راه دور در اســتان مشــغول فعالیــت هســتند کــه غالــب انهــا در فاصلــه ســالهای ‪۱۳۸۳‬‬ ‫تــا ‪ ۱۳۸۵‬فعالیــت خــود را اغــاز کــرده انــد‪.‬‬ ‫محمدتقــی قربــان نیــا‪ :‬یکــی از مهــم تریــن مزایــای سیســتم اموزشــی از راه دور امــکان ارائــه امــوزش‬ ‫از طریــق یــک ســازمان پشــتیبانی کننــده بــا اســتفاده از فنــاوری نویــن و تامیــن ارتبــاط دوســویه میــان‬ ‫یاددهنــده و یادگیرنــده بــه شــکل الکترونیکــی اســت‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪222‬‬ ‫کیسه های نایلونی؛‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‪:‬‬ ‫سالمت‪-‬گلستان‬ ‫گلستان جزء سه استان‬ ‫مرگ و میر انفوالنزا‬ ‫نیست‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬اســتان رتبــه‬ ‫پنجم شــیوع انفوالنزا را در کشــور دارد‬ ‫امــا در حــال حاضــر بــر خــاف انچــه کــه‬ ‫گفتــه شــده گلســتان جــزو ســه اســتان‬ ‫مــرگ و میــر انفوالنــزا در کشــور نیســت‪.‬‬ ‫ســراج الدیــن عــارف نیــا در نشســت خبــری‬ ‫بــا خبرنــگاران اظهــار کرد‪:‬اپیدمــی انفوالنــزا‬ ‫مســاله غریبــی نیســت و هــر پیــک ان را‬ ‫ممکــن اســت در ســال داشــته باشــیم امــا رایــد‬ ‫میــزان ان را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گلســتان هیــچ گونــه مشــکل‬ ‫دارویــی بــرای تامیــن داروی تامــی فلــو‬ ‫انفوالنــزا نداریــم و بــا توجــه بــه مشــکالت‬ ‫بودجــه ای در بحــث امــوزش و تامیــن دارو بــا‬ ‫جدیــت ولــرد شــدیم‪.‬‬ ‫عــارف نیــا بــا بیــان اینکــه تــا کنــون ‪ 5‬نفــر بــر‬ ‫اثــر انفوالنــزا در گلســتان فــوت شــده انــد کــه‬ ‫ایــن افــراد بیشــتر دارای بیمــاری هــای زمینــه‬ ‫ای از جملــه بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی‪،‬‬ ‫دیابــت‪ ،‬کهولــت ســن و کلیــوی بــوده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 6‬مــورد هــم‬ ‫مشــکوک داریــم کــه هنــوز جــواب ازمایــش‬ ‫هــای انــان بــه دســت مانرســیده اســت و ‪2‬‬ ‫مــورد منفــی قطعــی داشــته ایــم‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه و رئیــس مرکــز‬ ‫بهداشــت اســتان اظهــار کــرد‪ 40 :‬درصــد مــوارد‬ ‫بســتری شــده در بیمارســتان هــا مربــوط بــه‬ ‫انفوالنــزا بــوده انــد‪.‬‬ ‫عــارف نیــا گفــت‪ :‬مــادران بــاردار جــزو‬ ‫پرخطــر هــا هســتند و حتمــا بایــد واکــس‬ ‫دریافــت کننــد و بــه محــض دیــدن‬ ‫کوچکتریــن عالیــم ســرماخوردگی بــه‬ ‫مراکــز درمانــی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا کنــون مــرگ مــادر بــاردار براثــر‬ ‫انفوالنــزا نداشــته ایــم و اقدامــات پیشــگیرانه‬ ‫پایــش هــای انجــام شــده و ارائــه امــوزش‬ ‫هــای الزم در مراکــز مختلــف بخصــوص‬ ‫مــدارس موجــب پیشــگیری از شــیوع شــدید‬ ‫ان در اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان هــگ در ایــن جلســه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫مراقبــت هــای شــخصی افــراد یکــی از دالیــل‬ ‫مهــم ررای پیشــگیری از ایــن بیمــاری اســت و‬ ‫تنهــا صــرف زدن واکســن نمــی تــوان گفــت کــه‬ ‫مبتــا نمــی شــویم‪.‬‬ ‫عبــاس بدخشــان افــزود‪ :‬در مراکــز درمانــی‬ ‫هــم مــدام بــه پرســتاران و کادر بهداشــتی‬ ‫تذکــر داده ایــم کــه از ماســک اســتفاده کننــد‬ ‫و مراقبــت هــای ویــژه را انجــام دهنــد تــا از‬ ‫ابتــاء بــه ایــن بیمــاری جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در یــک مقطــع زمانــی واکســن کــم‬ ‫بــود امــا بــا ایــن حــال بــرای پرســنل بیمارســتان‬ ‫هــا تامیــن کردیــم ‪.‬‬ ‫به منزل نرسیدن طرح ساماندهی‬ ‫کشتارگاه های سنتی‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در اســتان هشــت‬ ‫کشــتارگاه دام شــامل یــک کشــتارگاه صنعتــی‬ ‫و هفــت کشــتارگاه ســنتی وجــود دارد کــه‬ ‫تــاش داریــم در قالــب طــرح ســاماندهی‬ ‫تعــداد کشــتارگاه هــای ســنتی بــه نصــف‬ ‫کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫حمیــد رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬در یــک دهــه‬ ‫پیــش پیگیــری هایــی بــرای تعطیــل شــدن‬ ‫کشــتارگاه هــای ســنتی اســتان انجــام شــده‬ ‫اســت امــا هیــچ گاه بــه نتیجــه نرســیده اســت‬ ‫و علــت ان نبــود همراهــی الزم و بــروز برخــی‬ ‫مشــکالت اجتماعــی بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان کشــتار دام در‬ ‫کشــتارگاه هــا‪ ،‬در ســال ‪ ۹۷‬نســبت بــه ‪۹۶‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬درصــد کاهــش داشــت و امســال‬ ‫هــم تــا حــدی کاهــش داشــته اســت از ایــن‬ ‫رو توجیــه اقتصــادی فعالیــت کشــتارگاه هــا‬ ‫تحــت الشــعاع قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫سرطانی خاموش در نانوائی های گرگان‬ ‫مهرنوش زاهد‬ ‫ســال هــا اســت کیســه هــای پالســتیکی بــر ســر‬ ‫درب نانوائــی هــا مــردم را بــه این رســم نامیمون‬ ‫عــادت داده اســت کــه پــس از خریــد‪ ،‬نــان را‬ ‫داخــل ان انداختــه و بــدون توجــه بــه اســیب‬ ‫هــای ایــن مــواد پالســتکی بــر نــان و ســامت‬ ‫خودشــان مــدام از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده مــداوم و مضــرات اســتفاده از ایــن‬ ‫کیســه هــا بــر ســامت مــردم ‪ ،‬از ســه ســال‬ ‫پیــش تعــدادی از مســئوالن و نانوایــان را بــر ان‬ ‫داشــت تــا بــا اطــاع رســانی اســتفاده از کیســه‬ ‫هــای نخــی بــه جــای پالســتیکی ایــن رســم غلــط‬ ‫را از میــان مــردم بردارنــد کــه پــس از گذشــت‬ ‫ایــن مــدت ایــن طــرح ان طــور کــه بایــد موفــق‬ ‫عمــل نکــرد‪.‬‬ ‫مــردم در حالــی اســتفاده از نایلــون بــرای‬ ‫خریــد نــان را طــی ایــن چنــد ســال در برنامــه‬ ‫هــای روزانــه خــود جــای دادنــد کــه در ابتــدا‬ ‫نانوائــی هــا ان را بــر ســر درب مغــازه هــای‬ ‫خــود گمارنــد و بــا کنــار رفتــن زنبیــل هــا و‬ ‫ســاک هــای نخــی از خریــد هــای روزانــه ایــن‬ ‫نایلــون هــا مضــر جایگریــن راحتــی بــرای‬ ‫خریــد مــردم شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان بهداشــتی قــرار گرفتــن‬ ‫نــان در کیســه هــای پالســتیکی باعــث ازاد‬ ‫شــدن مونومرهــا و ترکیبــات خطرنــاک مــی شــود‬ ‫کــه احتمــال بــروز بیمــاری بــه ویــژه ســرطان و‬ ‫گوارشــی را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫نایلــون نایلکــس‬ ‫ایــن کارشناســان معتقدنــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫از پلــی تریدهــای ســبک و ســنگین تشــکیل مــی‬ ‫شــود کــه ایــن پلــی تریدهــا یــا همــان پالســتیک‬ ‫از مــواد نفتــی و پتروشــیمی تهیــه مــی شــوند که‬ ‫حتــی بوییــدن مــواد نفتــی خــود بــرای ســامتی‬ ‫زیــان بــار اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر مســئوالن بهداشــتی هــم‬ ‫معتقدنــد کــه ایــن کیســه هــا‪ ،‬مــواد شــیمیایی‬ ‫هســتند کــه وقتــی بــه جســم داغ برخــورد مــی‬ ‫کننــد تمــام مولکــول هایــی کــه بــه صــورت اتــم‬ ‫هــا در کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد در کوتــاه‬ ‫تریــن زمــان ممکــن ازاد و وارد نــان مــی شــوند‬ ‫و اســتفاده از ایــن نــان باعــث بدخیمــی هــا و‬ ‫عــوارض گوارشــی مــی شــود و بــه مــرور زمــان‬ ‫ممکــن اســت ســبب ابتــاء مــا بــه انــواع ســرطان‬ ‫هــا بــه ویــژه ســرطان دســتگاه گــوارش شــوند‪.‬‬ ‫توزیع کیسه پالستیکی در نانوائی ها‬ ‫ممنوع است‬ ‫اینکــه چــرا پــس از گذشــت ســه ســال از‬ ‫ارائــه ایــده جمــع اوری کیســه هــای نایلونــی‬ ‫و جایگزیــن کــردن ان بــا کیســه هــای نخــی‬ ‫هنــوز ایــن ایــده اجرائــی نشــده اســت‪ ،‬مســاله‬ ‫ای اســت کــه بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه خبــازان‬ ‫گــرگان نیازمنــد فرهنــگ ســازی اســت‪.‬‬ ‫حمیــد مقیمــی بــا بیــان اینکــه بــرای اجرائــی‬ ‫شــدن ایــن ایــده یــک عــزم جــدی نیــاز اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬توزیــع کیســه هــای پارچــه ای بیــن‬ ‫نانوایــان تقریبــا اجــرا شــده و مــا در تالشــیم کــه‬ ‫کیســه هــای بــا کیفیــت تــری را تاییــد کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا بــه حــال بیــن ‪ ۵۰‬نانوایــی‬ ‫در گــرگان ایــن کیســه هــا توزیــع شــده ولــی‬ ‫گســترش ان نیازمنــد فرهنــگ ســازی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه خبــازان گــرگان بــا بیــان ایــن که‬ ‫توزیــع کیســه پالســتیکی در بقیــه نانوایــی هایی‬ ‫هــا بــه جــز نانوایــی هــای لــواش ممنــوع اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬توزیــع ایــن کیســه هــا از ابتــدای اذر مــاه‬ ‫اغــاز شــده و تــا بــه حــال بیــن تقریبــا ‪ ۵۰‬نانوایــی‬ ‫در گــرگان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص عــدم اجــرای ایــن طــرح‬ ‫در نانوایــی هــای لــواش گفــت‪ :‬ایــن طــرح در‬ ‫نانوایــی لــواش قابلیــت اجــرا نــدارد چــون بایــد‬ ‫ســرد شــود و داخــل کیســه پالســتیکی گذاشــته‬ ‫شــود و دلیــل اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬ســرطان زا‬ ‫بــودن نــان داغ در کیســه هــای پالســتیکی بــود‬ ‫کــه بیشــترین اســیب را بــه مــردم مــی زد‪.‬‬ ‫مقیمــی ادامــه داد‪ :‬قیمــت ایــن کیســه هــا‬ ‫بــرای مصــرف کننــدگان زیــر چهــار تومــان اســت‪،‬‬ ‫قابــل شستشــو هســتند و دوام و کیفیــت‬ ‫مناســبی دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح ســال ‪ ۸۸‬نیــز بــه صــورت‬ ‫رایــگان اجــرا شــد کــه اســتقبال نشــد امــا در‬ ‫حــال حاضــر بایــد فرهنــگ ســازی از طریــق‬ ‫رســانه صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫مقیمــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬نانواهــا بــرای‬ ‫دریافــت ایــن کیســه هــا بایــد بــه شــرکت‬ ‫تعاونــی مراجعــه کننــد‪ ،‬عــاوه بــر اتحادیــه‪،‬‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان و فرمانــداری بــر اجــرای طــرح‬ ‫نظــارت و پیگیــری دارنــد‪.‬‬ ‫کیسه های پارچه ای جایگزین‬ ‫پالستیک می شوند‬ ‫فرمانــدار گــرگان نیــز در همیــن رابطــه در‬ ‫جلســه در جلســه کارگــروه گنــدم‪ ،‬ارد و نــان‬ ‫شهرســتان اظهــار کــرد کــه در راســتای حمایــت‬ ‫از ســامت شــهروندان کیســه هــای پارچــه ای‬ ‫جایگزیــن پالســتیک مــی شــود و نیــاز اســت‬ ‫مــردم هــم از ایــن طــرح حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی گفــت‪ :‬بــه منظــور بهبــود کیفیــت‬ ‫نــان دوره اموزشــی بــرای خمیرگیــران نانوایــی هــا‬ ‫برگــزار شــد و بــرای شــاطران نانوایــی هــم ایــن دوره‬ ‫اموزشــی بــه زودی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از زمــان تغییــر قیمــت نــان‪۵۰ ،‬‬ ‫مــورد بازدیــد از طریــق دســتگاه هــای متولــی‬ ‫در ســطح نانوایــی هــا بــه عمــل امــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد بــا پنــج متخلــف در حــوزه کــم فروشــی‬ ‫و عــدم رعایــت مــاده ‪ ۱۷‬قانــون نظــام صنفــی‪،‬‬ ‫برخــورد قانونــی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫حمیــدی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه بازرســی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه بــه صــورت مــدون از نانوایــی‬ ‫هــای شهرســتان همــه مــوارد در خصــوص‬ ‫کیفیــت نــان‪ ،‬رعایــت وزن چانــه‪ ،‬مــوارد‬ ‫بهداشــتی و ســایر نــکات بــه انهــا داده شــده و‬ ‫امیدواریــم دیگــر شــاهد عــدم رعایــت از ســوی‬ ‫نانوایــی هــا نباشــیم‪.‬‬ ‫کیسه های پالستیکی باعث کپک می شود‬ ‫یــک متخصــص تغذیــه بــا بیــان اینکــه بــا بیــان‬ ‫اینکــه نــان داغ در کیســه هــای پالســتیکی‬ ‫ســبب تولیــد حــرارت می شــود ؛گفــت‪ :‬هنــگام‬ ‫خریــد نــان تــازه ان را در کیســه هــای پالســتیکی‬ ‫قــرار ندهید‪.‬حــرارت نــان داغ در کیســه هــای‬ ‫پالســتیکی ســبب تعــرق کیســه و کپــک زدن‬ ‫نــان مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد حســین عزیــزی افــزود‪ :‬الســتیک‬ ‫از مــواد نفتــی و پتروشــیمی تولیــد مــی‬ ‫شــود بــه همیــن دلیــل در شــرایط تمــاس‬ ‫بــا مــواد داغ و اســیدی مــاده ای بــه نــام‬ ‫مونومر(مولکــول هــای کوچکــی کــه تعدادی‬ ‫اتــم را در یــک ردیــف دربــر مــی گیــرد)‬ ‫بوجــود مــی ایــد کــه ایــن مــواد در دراز مــدت‬ ‫ممکــن اســت خطرنــاک و ســرطان زا باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تولیــد مــواد مونومــر در کیســه‬ ‫و تمــاس بــا نــان باعــث ایجــاد بیمــاری هــای‬ ‫ریــوی و اختــال گوارشــی مــی شــود و سیســتم‬ ‫هــای عملکــردی بــدن افــراد را مختــل مــی کنــد‬ ‫و بهتــر اســت بجــای کیســه پالســتیکی از پارچــه‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬البتــه از پارچــه هــای ســاده نــه‬ ‫رنگــی زیــرا رنــگ هــای بــکار بــرده شــده در انهــا‬ ‫نیــز شــیمیایی اســت‪.‬‬ ‫رییس اداره دامپزشکی بندرترکمن‪:‬‬ ‫پایش انفلوانزای پرندگان‬ ‫با خونگیری از‬ ‫باکالن مصدوم‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی بندرترکمــن از انجــام‬ ‫نمونه بــرداری خونــی یــک قطعــه بــاکالن وحشــی‬ ‫مصــدوم در ایــن شهرســتان ســاحلی بــا هــدف‬ ‫پایــش انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬گشــت های کنترلــی رصــد شــیوع‬ ‫احتمالــی ایــن بیمــاری در ســواحل شــرقی خــزر‬ ‫بصــورت روزانــه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫ســعید پورقــاز اظهــار‪ :‬ایــن پرنــده مصــدوم‬ ‫توســط دوسـت داران حیــات وحــش بــه محیــط‬ ‫زیســت تحویــل شــده بــود کــه بــرای اطمینــان‬ ‫از مبتــا نبــودن بــاکالن بــه انفلوانــزای فــوق‬ ‫حــاد پرنــدگان و شــیوع بیمــاری در منطقــه‪،‬‬ ‫نمونــه خــون پرنــده بــه ازمایشــگاه مرکــزی‬ ‫دامپزشــکی گــرگان ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون دوره هــای اموزشــی متعــددی‬ ‫بــرای افــراد در معــرض ابتــا بــه ایــن بیمــاری ماننــد‬ ‫محیــط بانــان برگــزار شــده و تــا زمــان پایــان خطــر‬ ‫گســترش ان نیــز ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه پورقــاز‪ ،‬شهرســتان ســاحلی‬ ‫بندرترکمــن یکــی از کریدورهــای اصلــی‬ ‫ورود پرنــدگان مهاجــر و مســتعد بیمــاری‬ ‫انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی بندرترکمــن اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تنهــا کشــتارگاه ایــن شهرســتان‬ ‫بــه طــور مــداوم رصــد مــی شــود و بازرســان‬ ‫اداره از بــدو ورود طیــور بــه کشــتارگاه هــا تــا‬ ‫زمــان توزیــع‪ ،‬بــر تمامــی مــوارد بهداشــتی‬ ‫نظــارت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازرســی و نمونــه بــرداری از طیــور‬ ‫ســنتی‪ ،‬پرنــدگان مهاجــر و واحدهــای مرغــداری‬ ‫صنعتــی تخمگــذار و گوشــتی بــرای پیشــگیری از‬ ‫ایــن بیمــاری در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫پورقــاز یــاداور شــد‪ :‬بازرســان اداره دامپزشــکی‬ ‫بندرترکمــن بــه صــورت ادواری مراقبــت هــای‬ ‫بهداشــتی و زیســتی را در مرغــداری هــا شهرســتان‬ ‫انجــام داده و در صــورت مشــاهده هــر گونــه عالئــم‬ ‫مشــکوک در ایــن واحدهــا و یــا ســایر محیــط هــا‪،‬‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫ زنجیره تولید زعفران‬ ‫تکمیل می شود‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬قــرار اســت‬ ‫بــا ایجــاد و راه انــدازی نخســتین واحــد‬ ‫فــراوری زعفــران در اســتان‪ ،‬زنجیــره تولیــد‬ ‫ایــن محصــول کــه تولیــد ســاالنه ان حــدود‬ ‫‪ ۱۸‬تــن اســت‪ ،‬تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‪:‬‬ ‫انفلوانزا در‬ ‫بجنورد قربانی‬ ‫گرفت‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫و خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان‬ ‫شــمالی اعــام کــرد‪ :‬یــک زن در بجنــورد بــر‬ ‫اثــر ابتــا بــه بیمــاری انفلوانــزا جــان باخــت‪.‬‬ ‫دکتــر افشــین دلشــاد اظهــار کــرد‪ :‬ایــن بانــوی‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬ســاله‪ ،‬هفتــه گذشــته درگذشــته‬ ‫بــود امــا نتیجــه ازمایــش هــا کــه امــروز‬ ‫مشــخص شــده‪ ،‬علــت مــرگ وی را ابتــای بــه‬ ‫ایــن بیمــاری نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۹۵‬درصــد از مبتالیــان‬ ‫بــه انفلوانــزا بســتری نمــی شــوند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫امــار دقیقــی از شــمار بســتری شــدگان بــر‬ ‫اثــر ابتــا بــه بیمــاری انفلوانــزا در اســتان در‬ ‫دســت نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس براوردهــای‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬در فصــل شــیوع‪ ۲ ،‬درصــد از‬ ‫افــراد بــه بیمــاری انفلوانــزا مبتــا مــی شــوند‬ ‫و از ایــن میــزان هــم پنــج درصــد فــوت مــی‬ ‫کننــد کــه البتــه بیشــتر‪ ،‬افــرادی هســتند کــه‬ ‫زمینــه انــرا داشــته یعنــی مبتــا بــه بیمــاری‬ ‫کلیــوی بــوده و یــا ســازمان ایمنــی بــدن خــود‬ ‫را بــا تزریــق دگزامتــازون تضعیــف کــرده انــد‪.‬‬ ‫دلشــاد گفــت‪ :‬درســت اســت کــه شــیوع‬ ‫انفلوانــزا امســال نســبت بــه ســال قبــل‪،‬‬ ‫افزایــش یافتــه‪ ،‬امــا مــرگ ناشــی از ان‪ ،‬خیلــی‬ ‫افزایــش نداشــت و در ســال هــای قبــل نیــز‬ ‫بــه طــور میانگیــن مــرگ ‪ ۲‬تــا چهــار نفــر بــر اثــر‬ ‫ایــن بیمــاری در اســتان گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه افــراد مبتــا بــه انفلوانــزا‪،‬‬ ‫توصیــه مــی شــود بهداشــت فــردی را رعایــت‬ ‫کــرده در منــزل بماننــد‪ ،‬دســتمال کاغــذی را‬ ‫در محیــط رهــا نکننــد و لــوازم شــخصی خــود‬ ‫را از دیگــران جــدا ســازند و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫داروی درمــان ایــن بیمــاری‪ ،‬انتــی بیوتیــک‬ ‫نیســت از خوددرمانــی بپرهیزنــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی دربــاره علــت شــیوع بیمــاری‬ ‫انفلوانــزا در ســال جــاری گفــت‪ :‬بعضــا‬ ‫ویــروس بــه لحــاظ ژنتیکــی دچــار تغییــر مــی‬ ‫شــود و ایــن تغییــرات‪ ،‬ســبب مــی شــود تــا‬ ‫بــرای سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬ناشــناخته باشــد‪،‬‬ ‫بــرای همیــن اســت کــه واکســن‪ ،‬هــر ســاله‬ ‫تغییــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر دلشــاد گفــت‪ :‬اگــر تغییــرات ژنتیکــی‬ ‫بیشــتر باشــد درصــد شــیوع باالتــر مــی رود و‬ ‫البتــه امســال در منطقــه خاورمیانــه و حتــی‬ ‫در اروپــا‪ ،‬ایــن بیمــاری کمــی زودتــر اغــاز شــد‬ ‫و انتظــار نداشــتیم در ایــن فصــل ســال شــیوع‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رویکــرد ایــن اســت کــه توســعه اقتصــادی در‬ ‫روســتاها بــا اولویــت تعاونــی هــا و از طریــق‬ ‫تکمیــل زنجیــره تولیــد محقــق شــود کــه در‬ ‫ایــن زمینــه‪ ،‬یــک شــرکت در اســتان‪ ،‬هفــت‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار تســهیالتی از طریــق‬ ‫ســامانه کارا‪ ،‬دریافــت کــرده و ایــن ســرمایه‬ ‫گــذار قــرار اســت کارخانــه فــراوری زعفــران در‬ ‫اســتان راه انــدازی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نخســتین واحــد‬ ‫فــراوری زعفــران اســتان در شــهر اشــخانه‬ ‫ایجــاد مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ایــن اقــدام‪،‬‬ ‫زنجیــره تولیــد زعفــران از مزعــه تــا فــراوری‬ ‫در اســتان تکمیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوری اظهــار داشــت‪ :‬تمــام زعفــران کاران‬ ‫اســتان شــامل ‪ ۲۵۰‬نفــر از بهــره بــرداران‪ ،‬در‬ ‫دوره هــای اموزشــی شــرکت مــی کننــد و صفــر‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬فراینــد کاشــت‪ ،‬داشــت‪ ،‬برداشــت و‬ ‫فــراوری را فــرا مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان یــاداور شــد‪ :‬کشــت و تولیــد‬ ‫زعفــران اشــتغال خوبــی ایجــاد مــی کنــد و هــر‬ ‫هکتــار زعفــران در مراحــل کاشــت‪ ،‬داشــت و‬ ‫برداشــت و فــراوری یــک شــغل مســتقیم و‬ ‫حــدود ‪ ۱۸۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬شــغل غیــر مســتقیم و‬ ‫فصلــی ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی گلســتان از دســتگیری اعضــای بانــد ســرقت از مرغداری هــای شــرق ایــن اســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در ایــن پرونــده ‪ ۴‬ســارق و ‪ ۲‬مالخــر دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مجتبــی مروتــی اظهــار کــرد ‪ :‬پــس از اعــام ســرقت از ســوی شــاکی‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫بــا تحقیقــات میدانــی و بررس ـی های فنــی و تخصصــی از محــل ســرقت بــه ســرنخ هایی رســیده و پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی اولیــن مظنــون دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در ادامــه ســایر همدســتان وی نیــز دســتگیر و ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬قطعــه مــرغ و ‪ ۲۰‬هــزار کیلــو دان‬ ‫مــرغ از مخفیــگاه انهــا کشــف شــد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫دستگیری عامالن‬ ‫دست برد ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد ریالی از‬ ‫مرغدار ی های‬ ‫گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫پلیس ‪ 110‬پاسخگوی نیازهای پلیسی و فوریتی شما شهروندان گرامی‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬دهم‬ ‫عنوان‪ :‬اشکال مختلف استفاده مجرمانه از ضمانت نامه های بانکی‬ ‫ادامــه قســمت ‪ : 9‬بــا مالحظــه اهــداف‬ ‫پیشــگفته چنیــن اســتنتاج میشــود کــه‬ ‫قانونگــذار فقــط منافــع عمومــی جامعــه‬ ‫اعــم از حراســت از امــوال در اختیــار کارفرمــا‬ ‫و اجرایــی شــدن پــروژه هــای عمرانــی را‬ ‫مــد نظــر داشــته اســت‪ .‬و حســب ظاهــر‬ ‫بــرای مقابلــه بــا زیــان احتمالــی بانــک‬ ‫کــه متصــدی دارایــی و ســپرده هــای‬ ‫مــردم اســت ‪ ،‬فکــر و چــاره ای نیندیشــیده‬ ‫اســت‪ .‬زیانــی کــه ممکــن اســت در اثــر تبانی‬ ‫کارفرمــا و پیمانــکار بــر بانــک تحمیــل گــردد‬ ‫‪ .‬لیکــن بایــد اصــل حکمــت را مانــع چنیــن‬ ‫تصــوری بدانیــم و در پــی یافتــن فکــر و‬ ‫چــاره قانونگــذار در اینخصــوص باشــیم‪.‬‬ ‫نبایــد ایــن تصــور را داشــته باشــیم کــه‬ ‫قانونگــذار بــرای بانــک چــاره ای نیندیشــیده‬ ‫و او را تنهــا و بــی پنــاه در کنــار تبانــی‬ ‫احتمالــی دو شــخص حقوقــی کارفرمــا و‬ ‫پیمانــکار رهــا کــرده اســت‪ .‬واقعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه ‪ :‬قانونگــذار بــه مــوازات وضــع‬ ‫مقــررات صــدور ضمانــت نامــه بانکی ‪ ،‬بطور‬ ‫همزمــان قوانینــی وضــع نمــوده کــه مانــع‬ ‫تحقــق تبانــی بیــن کارفرمــا و پیمانــکار گــردد‪.‬‬ ‫ـی‬ ‫بنابرایــن قانونگــذار اثــار مخــرب احتمالـ ِ‬ ‫قاعــده خــاف اصــل و اعطــای اختیــار ویــژه‬ ‫بــه کارفرمــا را در قوانیــن مکمــل از بیــن‬ ‫بــرده اســت‪ .‬علیهــذا مشــکل اصلــی و‬ ‫بــروز فســاد در انجــا اســت کــه قوانیــن‬ ‫مکمــل در معــرض تضییــع قــرار گیــرد‪ .‬در‬ ‫نتیجــه اســاس صــدور ضمانــت نامــه هــای‬ ‫بانکــی بــه قصــد تضمیــن ســامت اجــرای‬ ‫انهــا ‪ ،‬مبتنــی بــر ایفــای وظایــف قانونــی و‬ ‫اجــرای تکالیفــی اســت کــه بــرای مضمــون‬ ‫لــه (کارفرمــا) تعییــن شــده اســت‪ .‬بعبارتــی‬ ‫ضمانــت نامــه بانکــی و ایفــای تعهــدات‬ ‫قانونــی کارفرمــا ‪ ،‬بــا یکدیگــر مالزمــه دارنــد‬ ‫تحقــق‬ ‫ط‬ ‫‪ .‬تحقــق یکــی‪ ،‬بــه منزلــه شــر ِ‬ ‫ِ‬ ‫دیگــری اســت‪ .‬لــذا در همینجــا بــه حکمــت‬ ‫و دانایــی قانونگــذار پــی میبریــم‪ .‬در‬ ‫مانحــن فیــه اگــر کارفرمــا تکالیــف قانونــی را‬ ‫کــه بــر عهــده دارد انجــام ندهــد ‪ ،‬ضمانــت‬ ‫نامــه صــادره در ماهیــت از اعتبــار ســاقط‬ ‫میگــردد‪ .‬اگرچــه در شــکل معتبــر باقــی مــی‬ ‫مانــد‪ .‬در انصــورت کارفرمایــی راکه از اجرای‬ ‫تکالیــف مــوازی امتنــاع کــرده میتــوان ماننــد‬ ‫نگهبانــی توصیــف نمــود کــه از اجــرای‬ ‫تکالیــف خــود مبنــی بــر محافظــت از یــک‬ ‫زندانــی امتنــاع نمــوه و ســبب فــرار زندانــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬کارفرمــا نیــز میتوانــد با امتناع‬ ‫از اجــرای تکالیــف قانونــی خــود ‪ ،‬پیمانــکار‬ ‫را در معــرض فــرار از زنــدان تعهــدات‬ ‫قــراردادی قــرار دهــد‪ .‬بنابرایــن کارفرمــا بــرای‬ ‫اینکــه پیمانــکار (ضمانــت خــواه )‪ ،‬از اغــاز‬ ‫ـدان وفــای بــه عهــد‬ ‫تــا پایــان قــرارداد ‪ ،‬در زنـ ِ‬ ‫بــه ســر بــرد و نتوانــد از حصــر وفــای بــه‬ ‫عهــد بگریــزد ‪ ،‬بایــد قیــودات و بندهایــی‬ ‫نــه بــه دســت و پــای او ‪ ،‬بلکــه بــه اختیــار‬ ‫ازاد او بزنــد و او را همــواره مقیــد بــه قیــود‬ ‫برگرفتــه از قانــون نگهــدارد‪ .‬و اگــر چنیــن‬ ‫نکنــد و پیمانــکار را عامــدا از ایفــای تعهــدات‬ ‫قــراردادی برهانــد و انــگاه بــرای جبــران‬ ‫خســارت خــود ‪ ،‬متوســل بــه بانــک گــردد‬ ‫‪ ،‬توســل مجرمانــه کــرده اســت‪ !.‬کارفرمــا‬ ‫بــه علــت در اختیــار داشــتن ضمانــت نامــه‬ ‫بالشــرط بانــک ‪ ،‬امیــن او شــده و تکلیــف‬ ‫قانونــی یافتــه اســت کــه بــی ســبب موجــب‬ ‫تضییــع امــوال بانــک نشــود ‪ .‬پــس نبایــد‬ ‫خــود ســبب فــرار پیمانــکار از تعهــدات شــده‬ ‫و خســارت ناشــی از قصــور و یــا اعمــال‬ ‫مجرمانــه خــود را از بانــک مطالبــه کنــد‪.‬‬ ‫قیــود و بندهایــی کــه کارفرمــا مــی بایســت‬ ‫پیمانــکار را مقیــد بــه انهــا کنــد عبارتنــد از‬ ‫‪ -1 :‬تســلیم ضمانــت نامــه حســن اجــرای‬ ‫تعهــدات بــه ماخــذ ‪ %5‬مبلــغ قــرارداد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن ضمانــت نامــه پیمانــکار متعهــد بــه‬ ‫اجــرای موضــوع پیمــان میشــود و امتنــاع‬ ‫از اجــراء ‪ ،‬بــر او دشــوار میگــردد‪ .‬ایــن‬ ‫ضمانــت نامــه یکــی از قفلهــای زنــدان‬ ‫وفــای بــه عهــد پیمانــکار اســت‪ .‬و نبایــد‬ ‫تــا تحویــل موقــت پــروژه گشــوده شــود ‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر کارفرمــا بــه جــای ضمانــت‬ ‫نامــه بانکــی از پیمانــکار ‪ ،‬چــک و یــا ســفته‬ ‫اخــذ کنــد نقــض قانــون کــرده و عمــا کمــک‬ ‫بــه پیمانــکار کــرده اســت کــه از بــد عهــدی‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان عنوان کرد‪:‬‬ ‫دستبند پلیس گلستان بر دستان‬ ‫سارقان مرغداری‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان‬ ‫از دســتگیری ســارقان مرغــداری در‬ ‫گنبــدکاووس خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬برابــر شــکایت یکــی از‬ ‫طیــورداران گنبــدکاووس مبنــی‬ ‫ســرقت از مرغــداری وی‪ ،‬موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار‬ ‫گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بالفاصلــه تیــم بررســی صحنــه پلیــس اگاهــی بــه محــل‬ ‫اعــزام و بــا پایــش دقیــق محــل ســرقت و اســتفاده از جدیدتریــن‬ ‫شــیوه هــای پلیســی صــورت گرفتــه مشــخص شــد‪ ،‬یکــی از کارگــران‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی و‬ ‫خدماتــی گرگان چوبینه با مســئولیت‬ ‫محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 1008‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 10700069390‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫فــوق العــاده مــورخ‪1398/08/20‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬ادرس‬ ‫جدیــد شــرکت ‪:‬اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫شــهر گــرگان‪ ،‬بخــش مرکــزی‪،‬‬ ‫کمربنــدی‪ ،‬محلــه خیابــان رازی‪،‬‬ ‫بلــوار شــهید کالنتــری ‪،‬خیابان شــهید‬ ‫رجایــی و کــد پســتی ‪4919697355‬‬ ‫مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫گــرگان (‪)675182‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی‬ ‫و خدماتــی گــرگان چوبینــه بــا‬ ‫مســئولیت محــدود بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 1008‬و شناســه ملــی‬ ‫اســتناد‬ ‫بــه‬ ‫‪10700069390‬‬ ‫عمومــی‬ ‫مجمــع‬ ‫صورتجلســه‬ ‫فــوق العــاده مــورخ‪1398/08/20‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬نــادر‬ ‫اخــوان عبیــری بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121321268‬بــا دریافــت مبلــغ‬ ‫‪ 1770000‬ریــال سهم الشــرکه خــود‬ ‫از صنــدوق شــرکت‪ ،‬از شــرکت خــارج‬ ‫و دیگــر هیچگونــه حــق و ســمتی در‬ ‫شــرکت نــدارد‪ - . .‬ســرمایه شــرکت از‬ ‫مبلــغ ‪ 4320000‬ریــال بــه ‪2550000‬‬ ‫ریــال کاهــش یافــت و در نتیجــه‬ ‫مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح‬ ‫مذکــور اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)675181‬‬ ‫نهراســد !!‪ -2 .‬کارفرمــا بایــد ده درصــد از‬ ‫مبالــغ کارکــرد مقطعــی پیمانــکار را کســر‬ ‫و بــه امانــت نــزد خــود نگهــدارد‪ .‬تــا اگــر‬ ‫کیفیــت کار انجــام شــده او مطلــوب نبــوده‬ ‫و یــا بــا مشــخصات خصوصــی و عمومــی‬ ‫مطابقــت نداشــته و معایــب و نواقصــی‬ ‫داشــته کــه مــورد تاییــد مهنــدس مشــاور‬ ‫قــرار گرفتــه و پیمانــکار از رفــع انهــا امتنــاع‬ ‫نمــوده ‪ ،‬بتوانــد از ایــن محــل بــه رفــع‬ ‫معایــب بپــردازد‪ .‬پــس اگــر ایــن مبلــغ را‬ ‫قبــل از اتمــام کار و قبــل از تحویــل موضــوع‬ ‫قــرارداد ‪ ،‬بــدون تضمیــن معتبــر و بــدون‬ ‫اخــذ ضمانــت نامــه و یــا در مقابــل چــک‬ ‫و ســفته بــه پیمانــکار مســترد کنــد ‪ ،‬ماننــد‬ ‫ان اســت کــه قفــل درب حســن انجــام کار ِ‬ ‫زنــدان تعهــدات پیمانــکار را شکســته اســت‪.‬‬ ‫در اینصــورت کارفرمــا محــق نیســت هزینــه‬ ‫رفــع معایــب را کــه نتیجــه شکســتن قفــل‬ ‫درب حســن انجــام کار پیمانــکار بــوده ‪ ،‬از‬ ‫طریــق ضبــط ضمانــت نامــه اجــرای تعهــدات‬ ‫و یــا ضمانــت نامــه حســن انجــام کار تامیــن‬ ‫کنــد‪ .‬ولــی اگــر دســتورضبط ضمانــت نامــه‬ ‫را صــادر کــرد چــون از اختیــار منــدرج در‬ ‫ضمانــت نامــه بانکــی اســتفاده نموده اســت‬ ‫مــورد تاییــد دادگاه حقوقــی نیــز خواهــد‬ ‫بــود ‪ .‬امــا بــه لحــاظ کیفــری مرتکــب عمــل‬ ‫مجرمانــه شــده اســت‪ .‬زیــرا قفــل درب‬ ‫زنــدان تعهــدات پیمانــکار را شکســته و‬ ‫او را از تعهــد حســن انجــام کار و رفــع‬ ‫معایــب رهانیــده و ضــرر را عامــدا بــر بانــک‬ ‫تحمیــل کــرده اســت‪ -3 .‬اخــذ ضمانــت نامــه‬ ‫پیــش دریافــت طبــق ضوابــط اییــن نامــه‬ ‫قانونــی از دیگــر قفلهــای بازدارنــده پیمانــکار‬ ‫اســت‪ .‬کارفرمــا مکلــف اســت تــا زمانیکــه‬ ‫پیمانــکار دســت بــه اجــرای موضــوع قــرارداد‬ ‫نــزده و مطالبــه ای بــرای خــود ایجــاد ننمــوده‬ ‫هرگونــه پرداختــی بــه او را برابــر ضوابــط و‬ ‫اییــن نامــه پیــش پرداختهــا کــه حداکثــر تــا‬ ‫ـن کار‬ ‫‪ % 20‬کل قــرارداد در ســه قس ـ ِ‬ ‫ط ضمـ ِ‬ ‫اســت در قبــال اخــذ ضمانــت نامــه معتبــر‬ ‫پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫ادامه در قسمت ‪ . 11‬وهوالمستعان‬ ‫مرغــداری در ایــن ســرقت بــزرگ نقــش دارد‪.‬‬ ‫قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬بــا جمــع اوری ادلــه و مســتندات‬ ‫توســط پلیــس‪ ،‬کارگــر مرغــداری لــب بــه اعتــراف گشــوده‬ ‫و اعــام کــرد کــه بــا همــکاری چنــد تــن از دوســتان خــود از‬ ‫مرغــداری ســرقت کــرده اســت‪.‬‬ ‫قاســمی گفــت‪ :‬مامــوران طــی هماهنگــی قضائــی در چنــد‬ ‫عملیــات موفــق پلیســی‪ ،‬ســارقان را دســتگیر و بــه پلیــس‬ ‫اگاهــی شهرســتان منتقــل و مــورد تحقیــق قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ســارقان در‬ ‫مواجهــه بــا دالیــل و شــواهد پلیســی بــه ســرقت ســه هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬قطعــه مــرغ بــه وزن هشــت تــن و همچنیــن ‪ ۲۰‬تــن دان‬ ‫مــرغ اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش ریالــی مــرغ هــا و امــوال ســرقتی حــدود‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تــاش مامــوران امــوال ســرقتی بــه مــال‬ ‫باختــه تحویــل شــد‪.‬‬ ‫قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن پرونــده ‪ ۶‬ســارق و یــک مالخــر‬ ‫دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫«اُلنگ» رامیان کشف شد‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان از کشف ‪ ۱۶۵‬کیلوگرم تریاک در محور «النگ» رامیان خبرداد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی اظهارکــرد‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان پــس از‬ ‫یکســری اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــی بررســی هــای تخصصــی پلیــس مشــخص شــد متهــم بــا یــک دســتگاه‬ ‫زانتیــا قصــد جابجایــی موادافیونــی از مرکــز کشــور بــه اســتان از طریــق محــور النــگ را دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی پلیــس‪ ،‬متهــم بالفاصلــه پــس از ورود بــه اســتان شناســایی و در‬ ‫یــک تعقیــب و گریــز هدفمنــد پلیســی خــودرو وی متوقــف شــد‪.‬‬ ‫قاســمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بازرســی از ایــن خــودرو‪ ۱۶۵ ،‬کیلــو تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه ای‬ ‫جاســازی شــده بــود کشــف و یــک قاچاقچــی هــم دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا‪:‬‬ ‫ضرورت تغییر رویکرد خدمت سربازی برای عدالت محوری امری‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بــا بیــان اینکه ســربازان از ارکان اصلی در نیروهای مســلح هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تغییــر رویکــرد خدمــت ســربازی بــرای عدالــت محــوری امری ضروری اســت‪.‬‬ ‫ســردار «تقــی مهــری» گفــت‪ :‬در ایــن حــوادث بــا درایــت و تدابیــر حکیمانــه فرمانــده معظم کل قــوا‪ ،‬نظام‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در جنگــی کــه بــه تعبیــر ایشــان «جنــگ امنیتــی» بــود‪ ،‬پیــروز و بســاط اشــوبگران‬ ‫صهیونیســتی و امریکایی برچیده شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬نیــرو هــای جــان برکــف ناجــا در سراســر کشــور بــا بصیــرت و رشــادت در مقابــل فتنــه هــای‬ ‫طراحــی شــده دشــمنان ایســتادند و خــون خــود را فــدای امنیــت مــردم کردند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا افــزود‪ :‬ســربازان یکــی از ارکان اصلــی در نیروهــای مســلح هســتند‬ ‫و توجــه بــه جایــگاه انــان در ســاختار ســازمانی نیروهــای مســلح امــری مهــم اســت چراکــه امنیــت شــغلی‬ ‫ســربازان ارتقــاء مــی یابــد و حقــوق ســربازان نیــز در جایــگاه تبییــن شــده اجــرا و حیطــه وظایــف کارکنــان‬ ‫وظیفــه در مســئولیت و ماموریــت هــای محولــه مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای تدابیــر فرمانــده معظــم کل قــوا کــه فرمودنــد‪« :‬بایــد احســاس تضییــع وقــت و عمــر‬ ‫بــه ســرباز دســت ندهــد»‪ ،‬گام هــای بلنــدی در مســیر دســتیابی بــه عدالــت محــوری در حــوزه ســربازی‬ ‫برداشــته شــده ضمــن اینکــه بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه زمینــه بهبــود بهــره وری ســربازان در نیــروی‬ ‫انتظامــی نیــز فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪222‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب اق قال‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان ‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬کیلوگرم تریاک از خودروی زانتیا‬ ‫در محور «اُلنگ» رامیان کشف شد‬ ‫‪ ۲‬نفر از کارکنان‬ ‫مرکز بهداشت‬ ‫اق قال به اتهام‬ ‫اختالس دستگیرشدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪ ۱۶۵‬کیلوگــرم تریــاک در‬ ‫محــور «النــگ» رامیــان خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی اظهارکــرد‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر اســتان پــس از یکســری اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه‬ ‫شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــی بررســی هــای تخصصــی پلیــس مشــخص‬ ‫شــد متهــم بــا یــک دســتگاه زانتیــا قصــد جابجایــی موادافیونــی از‬ ‫مرکــز کشــور بــه اســتان از طریــق محــور النــگ را دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‬ ‫اشــراف اطالعاتــی پلیــس‪ ،‬متهــم بالفاصلــه پــس از ورود بــه اســتان‬ ‫شناســایی و در یــک تعقیــب و گریــز هدفمنــد پلیســی خــودرو وی‬ ‫متوقــف شــد‪.‬‬ ‫قاســمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بازرســی از ایــن خــودرو‪ ۱۶۵ ،‬کیلــو‬ ‫تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه ای جاســازی شــده بــود کشــف و یــک‬ ‫قاچاقچــی هــم دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 98‬عدد سکه عتیقه در مانه و سملقان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــف ‪ 98‬عــدد ســکه‬ ‫عتیقــه مربــوط بــه دوره ســلوکی و اشــکانی در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی حســین رختیانــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا هویــت معلــوم اقــدام بــه حمــل و نگهــداری‬ ‫مــواد مخــدر همچنیــن نگهــداری تعــداد زیــادی ســکه عتیقــه مــی کنــد موضــوع به‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬مامــوران پــس از بررســی موضــوع موفــق به‬ ‫شناســایی محل اختفای متهم شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رختیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران طــی هماهنگــی قضائــی در‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه و در بازرســی از منــزل موفــق بــه دســتگیری متهــم‬ ‫شــدند‪،‬افزود‪ :‬در بازرســی از منــزل متهــم ‪ 98‬عــدد ســکه عتیقــه کــه بــه طــور‬ ‫ماهرانــه ای مخفــی کــرده بــود کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه برابــر نظــر کارشناســان میــراث فرهنگــی قدمــت‬ ‫ســکه هــای کشــف شــده مربــوط بــه دوره ســلوکی و اشــکانی مــی باشــد‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬ارزش ســکه هــای مکشــوفه دویســت وهفــت میلیــون ریــال‬ ‫بــر اورد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا بیــان اینکــه متهــم بــه‬ ‫همــراه پرونــده متشــکله تحویــل مقــام قضائی شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬نیــروی انتظامی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــا هرگونــه قاچــاق اشــیاء عتیقــه همچنیــن حمــل‬ ‫و نگهــداری مــواد مخــدر بــه شــدت برخــورد مــی کنــد کــه در ایــن راســتا از‬ ‫شــهروندان انتظــار مــی رود بــه محــض دریافــت اینگونــه اخبــار موضــوع را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫شهرســتان اق قــا از دســتگیری دو‬ ‫نفــر ار کارمنــدان مرکــز بهداشــت‬ ‫ایــن شهرســتان بــه اتهــام اختــاس‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫حســن نجفــی در خصــوص‬ ‫دســتگیری دو کارمنــد اق قالیــی‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬دو نفــر از کارکنــان مرکــز‬ ‫بهداشــت اق قــا بــه اتهــام اختــاس‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه یکــی‬ ‫از ایــن افــراد مســئول امــور مالــی‬ ‫مرکــز بهداشــت اق قــا بــود‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن فــرد پنــج روز اخــر هــر‬ ‫مــاه بــه بهانــه مســائل مالــی از‬ ‫مراکــز بهداشــت مــی خواســت از‬ ‫کارتخــوان اســتفاده نکننــد و پــول‬ ‫را بــرای واریــز بــه خزانــه دولــت‪،‬‬ ‫نقــدی بــه وی تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫نجفــی ادامــه داد‪ :‬ایــن فــرد پــس‬ ‫از جمــع اوری پــول هــای نقــدی‪،‬‬ ‫بــه جــای خزانــه دولــت بــه حســاب‬ ‫خــودش واریــز مــی کــرد‪.‬‬ ‫نشت گاز درهتل الله بجنورد‪،‬‬ ‫دانش اموزان را مسموم کرد‬ ‫بــه گفتــه دادســتان‪ ،‬بررســی هــای‬ ‫مقدماتــی نشــان مــی دهــد ایــن‬ ‫فــرد تــا کنــون ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــا ایــن روش بــه حســاب خــودش‬ ‫واریــز کــرده اســت کــه پــس از لــو‬ ‫رفتــن ماجــرا‪ ۲۰۰ ،‬میلیــون ان را‬ ‫بازگردانــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان‬ ‫مــورد‬ ‫یــک‬ ‫«بجنــورد»از‬ ‫مســمومیت ناشــی از گاز‬ ‫امــوزان‬ ‫دانــش‬ ‫گرفتگــی‬ ‫دبیرســتان شــهدای فرهنگــی در‬ ‫تــاالر هتــل اللــه خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی «در‬ ‫تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫روز گذشــته در پــی اعــام مرکــز‬ ‫فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر یــک مــورد گاز گرفتگــی دانــش‬ ‫امــوزان عوامــل انتظامــی ســریعا بــه محــل مــورد نظــر عــازم شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا حضــور عوامــل انتظامــی در محــل مشــخص شــد ‪30‬‬ ‫نفــر از دانــش امــوزان دبیرســتان شــهدای فرهنگــی بجنــورد در اجــرای‬ ‫برنامــه فــوق العــاده درســی در هتــل اللــه مشــغول امــوزش بودنــد‬ ‫کــه بــر اثــر نشــت گاز بخــاری ســالن همایــش تعــدادی از دانــش‬ ‫امــوزان دچــار مســمومیت شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اثــر نشــت گاز ‪ 7‬نفــر‬ ‫از مجمــوع ‪ 30‬نفــر مســموم شــدند افــزود‪:‬از ایــن تعــداد ‪ 7‬نفــر‬ ‫بــه بیمارســتان منتقــل شــدند کــه پــس از مــداوای اولیــه بــا بهبــود‬ ‫وضعیــت انهــا بــدون هــر گونــه مــورد خاصــی ترخیــص شــدند‪.‬‬ ‫دادســتان نجفــی ادامــه داد‪ :‬مــورد‬ ‫دوم هــم خانمــی کــه مســئول‬ ‫تعرفــه در یکــی از مراکــز بهداشــتی‬ ‫ایــن شهرســتان بــود‪ ،‬مبلــغ وجــه‬ ‫دریافتــی را کمتــر از میزانــی کــه از‬ ‫مــردم مــی گرفــت در سیســتم ثبــت‬ ‫مــی کــرد و مابقــی را بــه حســاب‬ ‫خــودش منتقــل مــی کــرد‪.‬‬ ‫دادســتان گفت‪:‬هــر دو نفــر فعــا‬ ‫بازداشــت هســتند و تحقیقــات‬ ‫بیشــتر درایــن بــاره ادامــه دارد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان ‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬کیلوگرم تریاک از خودروی زانتیا در محور‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪7‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪222‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬مدیــر گــروه بررســی توســعه و بخــش تجــارت جهانــی بانــک جهانــی‬ ‫ از مــواد افیونــی‪ -2.‬جنــگ ‪ -‬مقــوای نــازک ثبــت مشــخصات ‪ -‬مثــل و‬‫ماننــد‪ -3‬زمــان بی اغــاز ‪ -‬عمــارت بلنــد و باشــکوه ‪ -‬ســرها ‪ -4.‬حــرف‬ ‫دهن کجــی ‪ -‬یــک حــرف و ســه حــرف ‪ -‬لگــن ظرفشــویی ‪ -‬مخفــف کاه‬ ‫‪ -5‬طلــوع ســتاره ‪ -‬نــاوارد ‪ -‬بــارد ‪ -6‬تکنیــک ‪ -‬از حــروف اضافــه ‪ -‬ثمــره‬ ‫درخــت ‪ -‬ســفیدی چشــم ‪ -7‬درخــت صنوبــر ‪ -‬دهــان ‪ -‬جاروکــش ‪.‬‬ ‫‪ -8‬مارجیــن‪ -9‬زن و شــوهر نســبت بــه هــم ‪ -‬چــاه جهنــم ‪ -‬بخشــنده ‪.‬‬ ‫‪ -10‬بــه خاطــر ‪ -‬ناپایــدار ‪ -‬ویتامیــن انعقــاد خون ‪ -‬شــعر دلنشــین ‪-11‬‬ ‫دریاچــه ترکیــه ‪ -‬ابــزار تحلیــل تکنیــکال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در بــازار فارکــس ‪ -‬مذهــب اهــل ســنت‬ ‫‪ -12‬بی حرکــت ‪ -‬لــوح فشــرده ‪ -‬از انــواع‬ ‫‪1‬‬ ‫اتومبیل هــای المانــی ‪ -‬مســاوی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -13‬حمــام الغــری ‪ -‬شــهر ارزو ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محلــه ای در شــمال تهــران‬ ‫‪ -14‬از وســایل ورزشــی ‪ -‬معرفــت بــه‬ ‫‪4‬‬ ‫خــدا ‪ -‬محکــم و اســتوار‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -15‬افســر ‪ -‬یکــی از ‪49‬عامــل موثــر بــر‬ ‫‪6‬‬ ‫قیمــت دالر‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-1‬شهر شرقی المان ‪ -‬عبارت است از سندی‬ ‫که مطابق ان شخص متعهد می شود مبلغ‬ ‫معینی را در وجه یا حواله کرد شخص دیگری‬ ‫بپردازد ‪ -‬رییس بانک مرکزی نیوزلند‬ ‫‪ -2‬استاندار ‪ -‬جنس مذکر ‪ -‬باک و ترس‬ ‫ حرف ندا‪ -3.‬از مهم ترین بازارهای مورد‬‫توجه ایران خودرو برای صادرات محصوالت‬ ‫خود ‪ -‬فلک ‪ -‬پول فلزی‬ ‫‪ -4‬چراگاه ایالت ‪ -‬تفتیش ‪ -‬اشتباه کالمی‬ ‫‪ -5‬وحشی ‪ -‬سرمای شدید ‪ -‬تلخ تازی ‪-‬‬ ‫میزبان بازی های المپیک ‪2008‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -6‬سرازیری ‪ -‬از ویتامین ها ‪ -‬تا زمانی که ‪ -7.‬مغازه ‪ -‬هر چیز شبیه مار ‪-‬‬ ‫بسیار زیاد در لفظ فرنگی ‪ -‬نیم صدای سگ ‪ -8.‬پسوند شباهت ‪ -‬دارای شغلی‬ ‫در بخشی از ساعت شبانه روز ‪ -‬لحظه ای ‪ -9.‬بدی ‪ -‬باج ‪ -‬نشانه قرانی ‪ -‬پیشوا‬ ‫‪ -10‬رییس بانک مرکزی اروپا ‪ -‬ازاد ‪ -‬کمی چاق‪ -11.‬جدید ترکی ‪ -‬نیلوفر‬ ‫هندی ‪ -‬بی حال ‪ -‬پروردگار ‪ -12 .‬رمنده ‪ -‬از بخش های کردستان ‪ -‬پست و‬ ‫فرومایه ‪ -13 .‬ناامیدی ‪ -‬لیست ‪ -‬نام پرده ای از موسیقی در دستگاه اصفهان‬ ‫‪ -14‬از حروف انگلیسی ‪ -‬حالت خشوع ‪ -‬گوشت اذری ‪ -‬باالیی‬ ‫‪ -15‬افزایش ارزش پول در این کشور ‪8‬درصد است ‪ -‬کشوری که واحد پولش را‬ ‫به یورو تغییر داده است ‪ -‬سنت ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬مختومقلی فراغی ‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دو شنبــه ‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 22‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کسب وکار‬ ‫عکس هفته‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫پاییز پارک جنگلی النگدره‬ ‫مهدی نصرتی؛‬ ‫رسانه استانی و افزایش مشارکت قومیت ها با تاکید بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی‬ ‫مقاله پیش رو متوجه فرازی از بیانیه ارزشــمند گام دوم انقالب اســامی اســت‬ ‫کــه در ان بــر مشــارکت مردمــی تاکیــد می کنــد و راهکارهــای رســانه ای افزایــش‬ ‫مشــارکت مردمــی به ویــژه اقــوام ســاکن اســتان گلســتان را پیشــنهاد می دهــد‪.‬‬ ‫« انقــاب اســامی‪ ،‬مشــارکت مردمــی را در مســائل سیاســی ماننــد‬ ‫انتخابــات‪ ،‬مقابلــه بــا فتنه هــای داخلــی‪ ،‬حضــور درصحنه هــای ملّــی‬ ‫و استکبارســتیزی بــه اوج رســانید و در موضوعــات اجتماعــی ماننــد‬ ‫عالیّتهــای نیکــوکاری کــه از پیــش از انقــاب اغازشــده‬ ‫کمک رســانی ها و ف ّ‬ ‫بــود‪ ،‬افزایــش چشــمگیر داد‪ .‬پــس از انقــاب‪ ،‬مــردم در مســابقه ی‬ ‫خدمت رســانی در حــوادث طبیعــی و کمبود هــای اجتماعــی مشــتاقانه‬ ‫شــرکت می کننــد‪ (».‬بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی)‬ ‫بدون شــک‪ ،‬بیانیه ی گام دوم‪ ،‬فرازهای متنوعی از چهل ســالگی انقالب‬ ‫اســامی را به مثابــه راهــی طــی شــده و تجربـه ای ارزشــمند مطــرح می کنــد‬ ‫و سرشــار از واژگان نیرومنــد‪ ،‬عبــارات قدرتمنــد و گفتــاری هدفمنــد اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه تاکیــد شــده اســت کــه انتخابــات‪ ،‬مســائل اجتماعــی و دفــاع‬ ‫مقــدس ازجملــه مــواردی هســتند کــه مــردم بــا مســئولیت شناســی و‬ ‫احســاس وظیفــه نســبت بــه مســائل پیرامونــی خــود بــا ان برخــورد کردنــد‬ ‫و امــروز کــه کشــور گرفتــار بحران هــای اقتصــادی اســت رفــع ان نیــز بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت مــردم محقــق خواهــد شــد‪ .‬مقالــه پیــش رو متوجــه‬ ‫فــرازی از ایــن بیانیــه ارزشــمند اســت کــه در ان بــر مشــارکت مردمــی تاکیــد‬ ‫می کنــد و راهکارهــای رســانه ای افزایــش مشــارکت مردمــی به ویــژه اقــوام‬ ‫ســاکن اســتان گلســتان را پیشــنهاد می دهــد‪.‬‬ ‫ی کــه ایــران کشــوری بــا تنــوع قومــی اســت و ایــن تنــوع قومی‬ ‫از انجایـ ‬ ‫اکثــرا ً در اســتان های دارای مــرز مشــترک بــا کشــورهای دچــار قومیــت‬ ‫زدگــی افراطــی مشــاهده می شــود‪ ،‬ایــن تنــوع قومــی و فرهنگــی بــرای‬ ‫کشــوری ماننــد ایــران می توانــد فرصت هــای مناســبی بــرای توســعۀ‬ ‫کشــور فراهــم کنــد‪ ،‬درعین حــال بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه اســتکبار‬ ‫جهانــی در عرصــه جنــگ نــرم و بــا بهره گیــری از رســانه های نویــن و‬ ‫برنامه هــای مختلــف و متنــوع در پــی تســخیر اندیشـه ها و در اصطــاح‬ ‫ناتــوی فرهنگــی اســت‪ ،‬ایــن تنــوع قومیتــی می توانــد یکی از بســترهای‬ ‫مهــم ناامنــی و تهدیــدات امنیتــی به شــمار رود‪ .‬تهدیدی کــه در ان بی‪-‬‬ ‫اعتمــاد ســازی اقــوام ایرانــی نســبت به نظــام جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫افزایــش تمایــات واگرایانــه اقــوام ایرانــی‪ ،‬کاهــش مشــارکت اقــوام‬ ‫ایرانــی در فرایندهــای سیاســی و اجتماعــی کشــور و محــروم شــدن‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی از حمایــت اقــوام ایرانــی به عنــوان ســرمایه‬ ‫اجتماعــی را به روشــنی می تــوان دیــد‪.‬از ســوی دیگــر بــر اســاس ســند‬ ‫چشـم انداز ســازمان صــدا ســیما ج‪.‬ا‪.‬ا تنــوع و تمایــز (شــبکه‪ ،‬برنامــه‪،‬‬ ‫محتــوا) به عنــوان راهبــرد کالن ایــن ســازمان تعیین شــده اســت‪ .‬پیــرو‬ ‫ایــن مطلــب شــاهد تنــوع شــبکه های مختلــف در اســتان های کشــور‬ ‫بودیــم شــبکه هایی کــه تالششــان در راســتای تقویــت فرهنــگ بومــی‬ ‫منطقــه اســت‪ .‬تنــوع و تمایــز بیــن ایــن شــبکه ها بــه دلیــل تفــاوت‬ ‫فرهنگ هــا و تفــاوت در محیــط بیــن اســتان های کشــور باعــث بــروز‬ ‫تفاوت هایــی در ســبک و شــیوه مدیریــت رســانه ای در هراســتانی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن کشــف سیاسـت های صحیــح رســانه ای بــرای تولیــد و توزیع پیام‬ ‫در مناطــق دارای تنــوع قومــی و ســلیقه ای یکــی از وظایــف شــبکه های‬ ‫اســتانی اســت تــا بــا در نظــر گرفتــن کلیــه شــرایط داخلــی و خارجــی حاکــم‬ ‫بــر شــبکه و عبــور از تمرکــز محتــوا و قــاب تصویــر در پایتخــت (تهرانــی‬ ‫بــودن)‪ ،‬راهکارهــای مناســب بــرای رســیدن بــه اهــداف بلندمــدت را تدویــن‬ ‫و اولویت بنــدی کنــد‪ .‬همچنیــن در بخــش اصــول و ارزش هــای حاکــم بــر‬ ‫رســانه ملــی بنــد ‪ 6‬برگرفتــه از ســند افــق رســانه بــر احتــرام بــه فرهنــگ‬ ‫اقــوام طوایــف مختلــف موجــود در کشــور و پرهیــز از هرگونــه تعریــض‬ ‫قومــی مذهبــی و دینــی در راســتای حفــظ وحــدت‪ ،‬یکپارچگــی و انســجام‬ ‫ملــی تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫ازانجایی کــه تنــوع قومــی اغلــب بــا اتــکا بــه تفاوت هــای فرهنگــی و‬ ‫مذهبــی و متغیــر بــودن واکنــش قومیت هــا در مقابــل رویدادهای مختلف‬ ‫شــکل می گیــرد و بــا توجــه بــه اینکــه اســتان گلســتان بــه همــان انــدازه کــه‬ ‫از تنــوع اقلیمــی برخــوردار اســت در ترکیــب قومیتــی نیــز تنــوع بســیار دارد‬ ‫و محــل پیونــد گروه هــای مختلــف قومیتــی اســت مدیریــت صحیــح تنــوع‬ ‫قومــی اجتناب ناپذیــر اســت‪ .‬بدیهــی اســت افزایــش مشــارکت قومیت هــا‬ ‫و تقویــت ســرمایه اجتماعــی اقــوام بــرای پیشــبرد برنامه هــای توســعه ای‬ ‫اســتان بســیار ضــروری اســت‪ .‬راهکارهــای پیــش رو بــه صداوســیمای‬ ‫مرکــز گلســتان بــرای انجــام بهتــر مســئولیت خویــش در افزایــش مشــارکت‬ ‫قومیت هــا کمــک شــایانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ -1‬توجه به تولیدات رسانه ای برگرفته از فرهنگ اقوام‬ ‫بر اســاس نظر کارشناســان‪،‬رابطه تولیدات رســانه ای برگرفته از متون‬ ‫فرهنگــی اقــوام و جــذب مشــارکت اقــوام رابطـه ای مســتقیم اســت‪.‬این‬ ‫رابطــه بــر ایجــاد حــس تعلــق در اقــوام اســتوار اســت و ایــن حس تعلق‬ ‫باعــث می گــردد کــه قومیت هــا رســانه را از خــود دانســته و نســبت بــه‬ ‫پیام هــای مشــارکتی مطرح شــده از طــرف رســانه‪،‬نگاه مثبتــی داشــته‬ ‫باشــند ‪ .‬برنامه هایــی بــا در نظــر گرفتــن موســیقی و نوازندگــی ســنتی‬ ‫ترکمن هــا در شــبکه اســتانی‪،‬تولید مســتند از اســب اصیــل ترکمــن‪،‬‬ ‫معرفــی صنایع دســتی ازجملــه قالــی‪ ،‬پشــتی و زیــوراالت ترکمــن از‬ ‫شــبکه اســتانی‪ ،‬نشــان دادن زیبایی هــا‪ ،‬توانمندی هــا و قابلیت هــای‬ ‫فرهنگــی اقــوام‪ ،‬نمایــش تــاش قــوم ترکمــن در کشــاورزی و پــرورش‬ ‫میگــو‪ ،‬ایجــاد خبــر مجــزا بــرای قــوم ترکمــن‪ ،،‬اســتفاده از لبــاس‬ ‫و پوشــش بومــی در برنامه هــای مرتبــط بــا اقــوام‪ ،‬نمایــش برگــزاری‬ ‫جشــنواره کشــاورزی در مراحل کاشت‪،‬داشت‪،‬برداشــت‪،‬نمایش نقش‬ ‫اقــوام در دفــاع مقــدس و به طورکلــی توجــه بــه تولیــدات رســانه ای‬ ‫کــه بــر اشــتراکات قومی‪-‬مذهبــی تاکیــد می کنــد‪ ،‬به عنــوان مهم تریــن‬ ‫تکنیک هــا در ایــن دســته قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪-2‬استفاده از زبان محلی در برنامه های قومی‬ ‫رســانه اســتانی باهــدف ارتقــای فرهنــگ بومــی و معرفــی شناســاندن‬ ‫توسط شرکت عمران و مسکن اباد ِ دی صورت گرفت‬ ‫مدرسه ‪ 3‬کالسه روستای گری دوجی شهرستان اق قال افتتاح شد‬ ‫ســید محمــود حســینی مدیرعامــل و‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره شــرکت عمــران و‬ ‫مســکن ابــاد دی گفــت در پــی مصوبــه‬ ‫هیــات مدیــره بانــک دی و دســتور‬ ‫مدیرعامــل محتــرم جنــاب اقــای دکتــر‬ ‫قربانــی ماموریــت ســاخت ‪ 3‬بــاب‬ ‫مدرســه در اســتانهای ســیل زده گلســتان‬ ‫و لرســتان بــه ایــن شــرکت ابــاغ گردیــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ایــن شــرکت بــا بکارگیــری‬ ‫نیروهــای مجــرب و فنــی ‪ ،‬مهندســین‬ ‫خــود بــا تهیــه برنامــه هــای زمــان بنــدی‬ ‫اجرایــی‪ ،‬ســاخت یــک بــاب دبیرســتان‬ ‫ســه کالســه بــا زیربنــای حــدود ‪ 400‬متــر‬ ‫شــامل ‪ 5‬اتــاق ( ســه کالس درســی و ‪2‬‬ ‫اتــاق مدیــران) بــا تــاش و اهتمــام شــبانه‬ ‫روزی در کمتریــن زمــان ممکــن نســبت بــه‬ ‫برنامــه ‪ 7‬ماهــه مصوب اداره کل نوســازی‬ ‫مــدارس اســتان گلســتان تنهــا در مــدت ‪3‬‬ ‫مــاه علــی رغــم مشــکالت عدیــده از جملــه‬ ‫کمبــود کارگــر و مصالــح و عوامــل اجرایــی‬ ‫بــا بهتریــن ســطح کیفیــت و اجــرای تمامــی‬ ‫اســتانداردها و تکنولــوژی روز بــه فضــل‬ ‫الهــی بــا روحیــه جهــادی و بســیجی موفــق‬ ‫بــه اتمــام ایــن مهــم گردیــد‪ .‬کــه موجــب‬ ‫شــادی و رضایــت علمــا‪ ،‬مســئولین و‬ ‫اهالــی محتــرم و دانــش امــوزان عزیــز‬ ‫اهــل تســنن ان منطقــه کــه از دلســوزان‬ ‫نظــام مقــدس اســامی هســتند‪ ،‬گردیــد‪.‬‬ ‫حســینی در ادامــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســاخت ‪ 2‬بــاب مدرســه در اســتان‬ ‫لرســتان شهرســتان معمــوالن نیــز حــدودا ً‬ ‫در همیــن متــراژ در مراحــل پایانــی‬ ‫ســاخت قــرار دارد و انشــاء اللــه در اینــده‬ ‫نزدیــک امــاده بهــره بــرداری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان افزود‪:‬ایــن مــدارس کــه‬ ‫بــه نــام شــهدای بانــک دی نامگــذاری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تقدیــم مــی شــود بــه همــه‬ ‫مردمــان عزیــز و زحمــت کــش نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی شــهدای اهــل ســنت‬ ‫کــه در ان منطقــه ســاکن مــی باشــند‪.‬‬ ‫بانــک دی کــه اکثــر ســهامداران‬ ‫ان فرزنــدان گرانقــدر شــهدا و‬ ‫جانبــازان اســت تــاش مــی کنــد در‬ ‫هــر شــرایطی از اقشــار کــم درامــد‬ ‫و محــروم کشــور پشــتیبانی همــه‬ ‫جانبــه ای صــورت دهــد‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬عقیل مهقانی‬ ‫شــمال ایــران مملــوء از جنــگل هــای انبــوه اســت‪ ،‬جنــگل‬ ‫هایــی تماشــایی کــه جلــوه هــای نفــس گیــر طبیعــی از ابشــار و‬ ‫رودخانــه را بــه نمایــش گذاشــته انــد و اگــر بــه دنبــال قســمتی از‬ ‫جاذبــه هــای خلقــت هســتید تماشــای ایــن ایــن پــارک جنگلــی‬ ‫خــارق العــاده هــوش از ســرتان خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫پــارک جنگلــی النگــدره همیشــه از محبــوب تریــن مــکان هــا‬ ‫بــرای اســتراحت و گذرانــدن لحظــات ارامــش بخــش بــرای‬ ‫شــهروندان و گردشــگران بــوده اســت‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫باید به رونق تولید و اشتغال‬ ‫منجر شود‬ ‫اداب ورســوم شــهرها و روســتاهای همــان اســتان‪ ،‬در اســتان های کشــور‬ ‫راه انــدازی شــده اســت‪ .‬تحقــق ایــن هــدف درگــرو بخش هایــی مختلفــی‬ ‫اســت؛ ازجملــه اشــنا بــودن مسئوالن‪،‬برنامه ســازان و مدیــران بخش هــای‬ ‫مختلــف صداوســیما بافرهنــگ و اداب رســوم اســتان مربوطه‪.‬ازانجاکــه‬ ‫زبــان‪ ،‬بهتریــن و جذاب تریــن ظرفیــت شــبکه اســتانی برای جــذب مخاطب‬ ‫بومــی اســت‪« ،‬زبان»گفتگــو و اجــرای برنامه هــای مختلــف در هراســتانی‬ ‫بایــد زبــان بومــی رایــج همــان اســتان باشــد تــا اینکــه تاثیرگــذاری الزم را‬ ‫داشــته باشــد و بــا مخاطــب ارتبــاط الزم را برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫‪-3‬عدالت‬ ‫تعییــن و تعریــف مشــخص از جایــگاه و نقــش و مســئولیت های‬ ‫گروه هــای قومــی وظیفــه نهادهــای حکومتــی اســت‪،‬اما کاربــردی کــردن‬ ‫ایــن نقــش و دادن ســهم متناســب بــا ایــن جایــگاه‪ ،‬توســط شــبکه اســتانی‬ ‫یکــی از مطالبــات قومیت هاســت یکــی از مهم تریــن سیاسـت های شــبکه‬ ‫اســتانی‪ ،‬رعایــت عدالــت رســانه ای بــا توجــه بــه تنــوع قومــی و فرهنگــی‬ ‫اســتان اســت بهره گیــری از تخصــص و تجربــه نخبــگان قومــی در مشــاغل‬ ‫مختلــف شــبکه اســتانی در غنی ســازی پیام هــای رســانه موثــر اســت‪.‬‬ ‫جلوگیــری از درونــی شــدن احســاس محرومیــت‪ ،‬پرهیــز از ســوگیری در‬ ‫برنامه هــای تولیــدی نســبت بــه یــک قــوم خــاص از راهکارهــای افزایــش‬ ‫مشــارکت قومیت هاســت‪.‬‬ ‫‪-4‬برجسته سازی‬ ‫ارزش هــای یــک جامعه‪،‬احساســات ریشــه داری هســتند کــه همگــی‬ ‫اعضــای جامعــه در ان ســهم دارند‪.‬بــرای اینکــه مشــارکت در جامعــه و‬ ‫به ویــژه در میــان قومیت هــا نهادینــه شــود‪،‬باید قومیت هــا بــرای مشــارکت‬ ‫اهمیــت قائــل شــوند و ذهنیــت مثبتــی دربــاره ان داشــته باشــند‪ .‬و‬ ‫تحقــق ایــن ذهنیــت مثبــت بــا برجسته ســازی دغدغه هــای قومــی بــرای‬ ‫مســئوالن توســط رســانه اســتانی امکان پذیــر خواهــد شــد‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫برجسته ســازی مشــارکت به عنوان یک ارزش در ایجاد و توســعه هنجاری‬ ‫رفتــاری قومیت هــا موثــر اســت‪ .‬صداوســیمای مرکــز گلســتان بــا نشــان‬ ‫دادن فواید کارکردهای مطلوب مشــارکت‪ ،‬مخاطبان را نســبت به داشــتن‬ ‫فعالیــت مشــارکتی متقاعــد خواهــد کرد‪.‬اگــر مخاطبــان قومــی نســبت بــه‬ ‫ایــن امــر اگاه شــوند کــه مشــارکت ان هــا ضامن حل مشــکالت و پیشــرفت‬ ‫ان هاســت‪،‬افزایش مشــارکت ان هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪-5‬امید افزایی‬ ‫هــر کشــوری بــرای توســعه نیــاز بــه جامعــه ای پویــا و فعــال دارد و یکــی‬ ‫از وظایــف رســانه ها هــم تزریــق ایــن پویایــی بــه جامعــه اســت ‪ .‬بی شــک‬ ‫تحقــق امیدبخشــی رســانه ملــی از طریــق پیگیــری بیشــتر مطالبــات اقــوام‪،‬‬ ‫توانمندســازی قومیت هــا بــرای مشــارکت در تصمیم گیــری و تصمیــم ســازی‪،‬‬ ‫اگاه ســازی و تشــویق بــه پذیــرش مســئولیت اجتماعــی بــرای هم افزائــی‬ ‫ســرمایه اجتماعــی‪ ،‬نــگاه رســانه ای مســتمر بــه گروه هــای قومــی‪ ،‬نه فقــط‬ ‫ایــام انتخابــات‪ ،‬افزایــش تولیــدات بومی با تراز مثبت اندیشــی و امیدبخشــی‬ ‫امکان پذیــر خواهــد بود‪.‬طبــق نظــر کارشناســان اگــر رســانه در ایجــاد زمینــه‬ ‫فکــری و اقنــاع مخاطــب قومــی‪ ،‬نقــش مثبــت ایفــا کنــد‪ ،‬موجــب اعتمــاد‬ ‫بیشــتر اقــوام و باعــث مشــارکت بیشــتر ان هــا می گــردد‪ .‬امــا اگــر رســانه نــگاه‬ ‫ارتبــاط مســتمر بــا گروه هــای قومــی نداشــته باشــد و فقــط در ایامــی مثــل‬ ‫انتخابــات بــه ســراغ گروه هــای قومــی بــرود‪ ،‬می توانــد اختــال نمــادی در‬ ‫مخاطبــان خــود ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا بیــان اینکــه حــدود ‪۲‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان بــرای ‪ ۴۰۰‬طــرح‬ ‫تولیــدی مصــوب شــده اســت اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫همــکاری بانــک هــا و دســتگاه هــای ذیربــط‬ ‫پرداخــت تســهیالت بایــد بــه رونــق تولیــد و‬ ‫اشــتغال در اســتان منجــر شــود‪.‬‬ ‫وی در جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع‬ ‫موانــع تولیــد اســتان ‪ ,‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫گلســتان بــا پرداخــت ‪ ۲۰۹‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــه ‪ ۳۹‬طــرح دارای رتبــه ‪ ۵‬در بیــن اســتان‬ ‫هــای کشــور اســت و البتــه بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه حــدود دو مــاه از اغــاز پرداخــت‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد مــی گــذرد‪ ,‬پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود رونــد پرداخــت در هفتــه‬ ‫هــای اتــی ســرعت گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه همراهــی مناســب‬ ‫بانــک هــا ‪ ,‬افــزود‪ :‬بانــک هــای اســتان در‬ ‫ســالجاری قریــب بــه ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان از‬ ‫منابــع مختلــف خــود را در خصــوص ســیل‬ ‫هزینــه کردنــد و امیدواریــم در زمینــه رونــق‬ ‫تولیــد نیــز همچــون گذشــته همــکاری الزم‬ ‫را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یاداور شــد‪ :‬رفع مشــکالت‬ ‫بانکــی بنــگاه هــای اقتصــادی و ایجــاد شــرایط‬ ‫بهتــر بــرای راه انــدازی طــرح هــای اشــتغالزا‬ ‫از وظایــف ایــن کارگــروه اســت و همــه اعضــا‬ ‫بایــد در ایــن زمینــه مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه بــا حضــور دکتــر‬ ‫حــق شــناس مشــکالت ‪ ۴‬واحــد تولیــدی‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت و تصمیمــات الزم‬ ‫جهــت رفــع مســایل انهــا اتخــاذ گردیــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن جلســه‬ ‫طلوعیــان مدیــر کل صنعــت معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان گزارشــی از اخریــن اقدامات‬ ‫ایــن کارگــروه ارایــه کــرد‪.‬‬ ‫امادگی خراسان شمالی‬ ‫برای میزبانی جام‬ ‫باشگاه های کشتی جهان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در جلســه‬ ‫بــا رئیــس ســازمان لیــگ کشــتی از اعــام‬ ‫امادگــی ایــن اســتان بــرای میزبانــی در جــام‬ ‫باشــگاه های جهــان در ســال ‪ ۲۰۱۹‬خبــر داد‪.‬‬ ‫در حاشــیه برگــزاری هفتــه ســوم لیگ برتــر‬ ‫کشــتی ازاد‪ ،‬عبدالمهــدی نصیــرزاده رئیــس‬ ‫ســازمان لیــگ کشــتی بــا محمدعلــی‬ ‫شــجاعی اســتاندار خراســان شــمالی در‬ ‫راســتای اعــام امادگــی ایــن اســتان بــرای‬ ‫میزبانــی از جــام باشــگاه هــای جهــان‬ ‫جلســه ای را برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه عیســی پورنــادری‬ ‫رئیــس هیــات کشــتی خراســان شــمالی‬ ‫و هــادی عامــل گزارشــگر و کارشــناس‬ ‫کشــتی صداوســیما هــم حضــور داشــتند‪،‬‬ ‫درخواســت میزبانــی خراســان شــمالی مــورد‬ ‫بحــث و بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫هدفمــان از ورود بــه رشــته کشــتی ایجــاد‬ ‫شــادی و نشــاط بیــن مــردم بــود و دنبــال‬ ‫کســب نتیجــه بــه هــر قیمتــی نیســتیم‪.‬‬ ‫بــا شــناختی کــه از علیرضــا دبیــر رئیــس‬ ‫فدراســیون کشــتی دارم‪ ،‬امادگــی خــود‬ ‫را بــرای میزبانــی مســابقات کشــتی ازاد‬ ‫جــام باشــگاههای جهــان ارائــه کردیــم‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه ایــن میزبانــی بــه خراســان‬ ‫شــمالی اعطــا شــود‪ ،‬بــرای کشــتی ایــران‬ ‫ابــروداری می کنیــم چــون معتقدیــم ابــروی‬ ‫فدراســیون کشــتی‪ ،‬ابــروی ملــت ماســت‪.‬‬ ‫در ادامــه رئیــس ســازمان لیــگ کشــتی نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬همــه چیــز بــرای میزبانــی ایــن مســابقات‬ ‫بین المللــی در خراســان شــمالی مهیاســت‪،‬‬ ‫امــا بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن‬ ‫رقابت هــا‪ ،‬بایــد بــرای برگــزاری مســابقات ســالن‬ ‫بزرگتــری در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬ایــن یــک اســتراتژی‬ ‫در تمــام دنیــا بــه حســاب می ایــد کــه‬ ‫میزبانی هــای بــزرگ بــه شــهرهایی‬ ‫ســپرده می شــود کــه تــا قبــل از ان کمتــر‬ ‫دیــده شــده اند‪ .‬مثــال بــارز بــرای ایــن‬ ‫اتفــاق میزبانــی شــهر بوســان در بازیهــای‬ ‫اســیایی ‪ ۲۰۰۲‬بــود‪ .‬بــا اینکــه کــره جنوبــی‬ ‫می توانســت در ســئول بــا امکانــات‬ ‫بیشــتری مســابقات را برگــزار کنــد‪ ،‬تصمیــم‬ ‫گرفــت میزبانــی را بــه یــک شــهر کوچــک تــر‬ ‫بســپارد‪ .‬میزبانــی از مســابقات بین المللــی‬ ‫در خراســان شــمالی هــم مــی توانــد زمینــه‬ ‫ســاز ســاخت یــک ســالن بزرگتــر بــرای‬ ‫کشــتی در اینــده باشــد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!