روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 223 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 223

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 223

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 223

‫اغاز پرداخت تسهیالت ‪۷۰‬‬ ‫میلیون ریالی به بازنشستگان‬ ‫مدیــر صنــدوق بازنشســتگی گلســتان از اغــاز‬ ‫پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه بــه مبلــغ‬ ‫‪ ۷۰‬میلیــون ریــال بــه چهــار هــزار بازنشســته ایــن‬ ‫اســتان از ابــان مــاه امســال خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد بــراری در مراســم تجلیــل از ‪ ۲۴۲‬نفــر‬ ‫از فرهنگیــان بازنشســته ســال ‪ ۹۷‬مدیریــت‬ ‫امــوزش و پــرورش شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پرداخــت ایــن تســهیالت هــر‬ ‫مــاه بــه ‪ ۵۰۰‬نفــر از پیشکســوتان کــه تــا االن‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۶۰۷‬نفــر بــرای دریافــت ان ثبــت‬ ‫نــام کردنــد‪ ،‬انجــام مــی شــود و تــا اردیبهشــت یــا‬ ‫خــرداد ســال ‪ ۹۹‬ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫زهرا خوشحالی سردبیر سالمت نیوز‬ ‫کارنامه مردود‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫در ازمون انفوالنزا‬ ‫داســتان انفوالنــزا داســتان تــازه ای‬ ‫در ایــران نیســت‪ .‬هرســال بــا‬ ‫شــروع فصــل ســرما میهمــان‬ ‫ناخوانــده ی کشــور مــی شــود امــا‬ ‫چیــزی کــه در ایــن میــان قابــل‬ ‫توجــه اســت عــدم برنامــه ریــزی‬ ‫درســت و کارا بــرای مواجــه بــا‬ ‫ایــن بیمــاری ســت ‪.‬‬ ‫امســال هجــوم حداکثــری‬ ‫انفوالنــزا ‪ ،‬تــرس مــردم و‬ ‫بــی رمــق شــدن کادر درمــان‬ ‫‪،‬عــدم واکسیناســیون در زمــان‬ ‫مناســب و عــدم توزیــع داروی‬ ‫ایــن بیمــاری حــل ایــن بحــران را‬ ‫پیچیــده کــرد تــا جایــی کــه امــار‬ ‫تلفــات هــر روز بیشــتر از روز‬ ‫قبــل شــد و نگرانــی هــا افزونتــر‪.‬‬ ‫کامــا قابــل پیــش بینــی بــود کــه‬ ‫وزارت بهداشــت بــا ایــن شــرایط‬ ‫نمیتوانــد بحــران انفوالنــزا را‬ ‫مدیریــت کنــد هرچنــد بــه گفتــه‬ ‫متخصصیــن انفوالنــزای امســال‬ ‫شــدیدتر از هرســال بــود امــا از‬ ‫نشــانه هایــش مــی شــد حــدس‬ ‫زد کــه ســونامی در راه اســت و‬ ‫متاســفانه ایــن وزارت خانــه کــه‬ ‫مــی توانســت بــا پیشــگیری و‬ ‫اطــاع رســانی ‪...‬‬ ‫ادامه صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 18‬اذر‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 09‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 23‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫ویروس همچنان در کمین؛‬ ‫سه چهارم ظرفیت کارخانه‬ ‫قند شیروان راکد است‬ ‫هشدار برای موج سوم انفوالنزا‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫قانونی که اجرائی نشد؛‬ ‫‪ ۱۰‬درصد جمعیت معلوالن و‬ ‫جانبازان شیروان ورزشکار هستند‬ ‫سهم سه درصدی‬ ‫اشتغال معلوالن در کما‬ ‫‪5‬‬ ‫سودجویان در البالغ اسفراین‪،‬‬ ‫تونل مرگ حفر می کنند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پساب کارخانه قند و بهنوش شیروان‬ ‫ازار بوی نامطبوع مردم‬ ‫را کالفه کرده است‬ ‫‪8‬‬ ‫پایان ثبت نام انتخابات مجلس در گلستان و خراسان شمالی‬ ‫بــه گفتــه رئیــس ســتاد انتخابــات گلســتان بــا‬ ‫بیــان اینکــه بــه ازای هــر کرســی مجلــس در‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۵۹‬نفــر ثبت نــام کردنــد کــه تــا‬ ‫پایــان مهلــت قانونــی تعــداد ثبــت نــام ان هــا‬ ‫بــه ‪ ۴۱۲‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫عبدالرضــا چراغعلــی اظهــار کــرد‪ :‬براســاس‬ ‫امــار قطعــی در حــوزه انتخابیــه گنبــدکاووس‬ ‫‪ 52‬نفــر‪ ،‬در کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن‬ ‫و گمیشــان ‪ 65‬نفــر‪ ،‬علی ابادکتــول ‪38‬‬ ‫نفــر‪ ،‬گــرگان و اق قــا ‪ 129‬نفــر‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه ‪ 80‬نفــر و در‬ ‫حــوزه انتخابیــه رامیــان و ازادشــهر ‪ 48‬نفــر‬ ‫داوطلــب شــرکت در انتخابــات مجلــس‬ ‫یازدهــم شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان گفــت‪:‬‬ ‫میانگیــن کشــوری بــرای هــر کرســی مجلــس‬ ‫‪ 54‬نفــر بــوده کــه ایــن امــار در اســتان‬ ‫گلســتان ‪ 59‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫واحدهای تحقیق و توسعه استان گلستان‬ ‫باید فعال شود‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه بیــن صنعــت و دانشــگاه فاصلــه زیــادی وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی و بنگاه هــای اقتصــادی در اســتان بایــد واحدهــای‬ ‫تحقیــق و توســعه خــود را فعــال کننــد تــا بتوانیــم محصــوالت نواورانــه تولیــد کنیــم‪.‬‬ ‫حق شــناس در مراســم نکوداشــت هفتــه پژوهــش در اســتان گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬تجربــه نشــان داده کشــورهایی بــه توســعه دســت یافته انــد کــه در کنــار‬ ‫صنایــع و کارخانه هــای بــزرگ خــود واحدهــای تحقیــق و توســعه ایجــاد کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــچ دانشــگاه بزرگــی را ســراغ نداریــم کــه بــا یــک کارخانــه یــا‬ ‫بنــگاه بــزرگ اقتصــادی در ارتبــاط نباشــد‪ .‬بــرای همیــن اســت کــه مــا معتقدیــم‬ ‫تحقیــق و توســعه می توانــد محــرک بخــش تولیــد و رونــق اقتصــادی باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــه همــه دســتگاه های دولتــی دســتور اکیــد‬ ‫داده شــده اســت کــه از کاالهــای ایرانــی اســتفاده کننــد امــا در برخــی مواقــع‬ ‫هنــوز شــاهد وجــود کاالهــای خارجــی در بعضــی ادارات هســتیم‪ .‬ایــن‬ ‫ضعــف البتــه بــه مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی بــر می گــردد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش اعتبــارات پژوهشــی کشــور در الیحــه بودجــه ســال‬ ‫اینــده گفــت‪ :‬کل بودجــه ســال اینــده کشــور حــدود ‪ 2‬میلیــون میلیــارد تومــان‬ ‫اســت کــه اگــر قــرار باشــد فقــط یــک درصــد ان بــه بخــش تحقیــق و پژوهــش‬ ‫اختصــاص پیــدا کنــد‪ ،‬ایــن رقــم معــادل ‪ 20‬هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حق شــناس بــا بیــان اینکــه بیــن صنعــت و دانشــگاه فاصلــه زیــادی وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬یکــی از علت هــای ان عــدم احســاس نیــاز بخــش صنعــت‬ ‫بــه دانشــگاه اســت‪ .‬مدیــران ایــن بخــش بایــد رویکــرد خــود را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر نتوانیــم محصــوالت خــود را‬ ‫منطبــق بــر نیــاز بــازار تولیــد کنیــم‪ ،‬نتیجـه اش واردات و دسترســی راحــت بــه‬ ‫محصــوالت و کاالهــای خارجــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ 36 :‬نفــر معــادل ‪ 9‬درصــد‬ ‫ثبت نامی هــا بانــوان هســتند و بیشــترین‬ ‫فراوانــی مــدارک تحصیلــی فــوق لیســانس‬ ‫اســت‪ .‬عمــده داوطلبــان نیــز ‪ 41‬تــا ‪ 45‬ســال‬ ‫ســن دارنــد‪.‬‬ ‫چراغعلــی بیــان داشــت‪ 298 :‬نفــر از‬ ‫داوطلبــان اهــل تشــیع و ‪ 114‬نفــر اهــل تســنن‬ ‫بــوده و جوان تریــن داوطلــب ‪ 30‬ســاله و‬ ‫ســالمندترین انهــا ‪ 75‬ســاله هســتند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در دوره دهــم ‪305‬‬ ‫ثبت نامــی داشــتیم کــه در ایــن دوره شــاهد‬ ‫رشــد ‪ 34‬درصــدی تعــداد داوطلبــان بودیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان گفــت‪:‬‬ ‫هیئت هــای اجرایــی اســتان هــم در روز‬ ‫چهــارم ثبت نــام داوطلبــان تشــکیل شــد و‬ ‫همچنیــن یــک هیئــت اجرایــی ارامنــه هــم در‬ ‫گــرگان شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از ســو دیگــر رییــس ســتاد انتخابــات‬ ‫خراســان شــمالی هــم از افزایــش ‪۴۷‬‬ ‫درصــدی داوطلبــان یازدهمیــن دوره‬ ‫انتخابــات مجلــس شــورای اســامی نســبت‬ ‫بــه دوره گذشــته خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫دوره ‪ ۱۴۰‬نفــر در حوزه هــای انتخابیــه اســتان‬ ‫ثبت نــام کرده انــد‪.‬‬ ‫ولــی اللــه حیاتــی اظهــار کــرد ‪ :‬نام نویســی‬ ‫داوطلبــان در ایــن دوره از انتخابــات در‬ ‫مقایســه بــا دوره نهــم مجلــس ‪ ۳۶۰‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع‪ ۱۲۲ ،‬مــرد و‬ ‫‪ ۱۹‬زن در حوزه هــای ســه گانه انتخابیــه‬ ‫ایــن اســتان بــرای نامــزدی در انتخابــات‬ ‫یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نــام نویســی کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۸۸‬نفــر‬ ‫در حــوزه انتخابیــه بجنــورد‪ ۲۶ ،‬نفــر در‬ ‫حــوزه اســفراین و ‪ ۲۶‬نفــر در حــوزه انتخابیــه‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫ناوگان حمل و نقل دانشجویی در بجنورد‬ ‫ساماندهی می شود‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اســتانداری ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال از اعتبــارات‬ ‫معوقــه شــهرداری بجنــورد را بــرای ســاماندهی و تکمیــل نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫دانشــجویی ازاد می کنــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی در نشســت بررســی مشــکالت ســرویس حمــل و نقــل دانشــجویان‬ ‫کــه بــا حضــور روســای دانشــگاه هــا‪ ،‬شــهردار و شــورای مشــورتی دانشــجویان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ضعــف سیســتم حمــل و نقــل شــهری در مرکــز اســتان کــه گریبانگیــر‬ ‫دانشــجویان هــم شــده اســت‪ ،‬حاصــل کــم کاری شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اولویــت مــا رفــع و تکمیــل نــاوگان حمــل و نقــل دانشــجویان اســت و ایــن‬ ‫موضــوع بـه زودی در نشســتی بــا حضــور مســووالن شــهرداری بجنــورد‪ ،‬شــورای مشــورتی‬ ‫دانشــجویان و معاونــت سیاســی اســتانداری مــورد بررســی و واکاوی قــرار می گیــرد و در‬ ‫خصــوص رفــع ان چــاره جویــی مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در بودجــه ســال ‪ ۹۹‬اعتبــار بــرای بازگشــایی‬ ‫خیابــان قیــام بجنــورد بــه منظــور کوتــاه کــردن مســیر تــردد دانشــجویان بــه‬ ‫دانشــگاه در نظــر گرفتــه خواهــد شــد و تــا یــک مــاه اینــده تمامــی تملــکات مســیر‬ ‫خیابــان قیــام بایــد توســط شــهرداری مشــخص شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهرداری بایــد رونــد بازگشــایی ایــن خیابــان را بــا تخصیــص ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫از محــل معوقــات شــهرداری بجنــورد از اســتانداری اغــاز کنــد و بــا تخصیــص اعتبــارات‬ ‫بیشــتر در ســال اینــده ایــن پــروژه بــه ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫احمــد محقــر‪ ،‬رئیــس دانشــگاه بجنــورد هــم در ایــن نشســت گشــایش ادامــه خیابــان‬ ‫قیــام بــه دانشــگاه را امــری ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬هــم اکنــون دانشــجویان بــرای‬ ‫رســیدن بــه ایــن مرکــز اموزشــی مســیری طوالنــی را طــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال تحصیلــی امســال در دانشــگاه بجنــورد چهــار هــزار و ‪ ۵۱۰‬دانشــجو‬ ‫در ‪ ۲۱‬رشــته کارشناســی ارشــد و ‪ ۳۰‬رشــته کارشناســی زیــر نظــر ‪ ۱۷۱‬عضــو هیــات علمــی‬ ‫و ‪ ۹۴‬پرســنل تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــیروان ثبــت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه ثبــت‬ ‫نــام بانــوان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از مجمــوع ثبت‬ ‫نــام کننــدگان‪ ،‬در حــوزه انتخابیــه بجنــورد ‪۱۳‬‬ ‫نفــر‪ ،‬در اســفراین یــک نفــر و در شــیروان پنــج‬ ‫نفــر از بانــوان هســتند‪.‬‬ ‫حیاتــی افــزود‪ :‬از مجمــوع نــام نویســان‬ ‫‪ ۲۱‬نفــر دارای مــدرک دکتــری‪ ۱۰۷ ،‬نفــر‬ ‫کارشناســی ارشــد‪ ۶ ،‬نفــر معــادل کارشــناس‬ ‫ارشــد و پنــج نفــر حــوزوی هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از تعــداد داوطلبــان ثبــت نــام‬ ‫کننــده در ایــن دوره ‪ ۲۰‬نفــر از جامعــه‬ ‫فرهنگیــان‪ ۶ ،‬نفــر پزشــک‪ ۱۲ ،‬نفــر‬ ‫بازشســته‪ ۶۱ ،‬نفــر کارمنــد‪ ،‬چهــار نفــر‬ ‫نماینــده فعلــی‪ ۱۱ ،‬نفــر اســتاد دانشــگاه‪۱۱ ،‬‬ ‫نفــر شــغل ازاد‪ ،‬ســه نفــر بیــکار و مابقــی‬ ‫نیــز ســایر اقشــار هســتند‪.‬‬ ‫در صحن علنی شورای شهر گرگان عنوان شد؛‬ ‫مشارکت مردم در امور شهری از وظایف شورا است‬ ‫صــد و نــود و هشــتمین جلســه رســمی شــورای شــهر گــرگان بــا حضــور اعضــای‬ ‫شــورا‪ ،‬شــهردار و مدیــران شــهرداری گــرگان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه فائــزه عبدالهــی گفــت‪ :‬از وظایــف شــورا مشــارکت دادن مــردم در‬ ‫امــور و اتفاقــات شــهری اســت کــه یکــی از روش هــای ان ایجــاد انجمــن اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــاده هفــت قانــون ‪ ۸۰‬اقــدام شــوراها بــه شــورا در خصــوص تشــکیل‬ ‫و انجمــن و تعاونــی هــای تولیــد و توزیــع و غیــره بــا توافــق دســتگاه های ذیربــط‬ ‫اختیــار داده اســت‪.‬‬ ‫عبداللهــی بیــان کــرد‪ :‬برگــزاری یــک بــار نشســت در ســال بــا زنــان قطعــا ً‬ ‫پاســخگوی نیازهــای ان هــا نیســت و بایــد بحــث زنــان در شــورا و شــهرداری‬ ‫جــدی تــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد کــه ایجــاد بازارچــه هــای محلــی دائمــی مــی توانــد بــه‬ ‫اقتصــاد خانــواده کمــک کنــد و جامعــه زنــان نیــاز دارد کــه پارلمــان شــهری‬ ‫بیشــتر بــه ان توجــه کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه حمیدرضــا اقامالیــی‪ ،‬رئیــس شــورای شــهر گــرگان بــا‬ ‫اشــاره بــه اصــاح هندســی میــدان بســیج گفــت کــه تمــاس هــای مکــرری‬ ‫مبنــی بــر ســردرگمی مــردم در میــدان بســیج گرفتــه شــده و بایــد بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت ان چــاره ای اندیشــید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه برخــی از اراضــی محور افســران مدعی خصوصــی دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬پــروژه تقاطــع غیرهمســطح ســربازان گمنــام امــام زمــان (عــج)‪ ،‬بازگشــایی‬ ‫افســران و اصــاح هندســی میــدان بســیج بالــغ بــر ‪ ۶۰‬میلیــارد تومــان هزینــه در‬ ‫برداشــته بنابرایــن بایــد بــا اقداماتــی ماننــد نصــب تابلــو و غیــره پیشــگیری الزم‬ ‫صــورت گیــرد تــا شــرمنده مــردم نشــویم‪.‬‬ ‫مهــران کاظــم نــژاد‪ ،‬دیگــر عضــو شــورای شــهر گــرگان هــم گفــت کــه پــروژه هنــوز‬ ‫تکمیــل نشــده و بایــد طــرح بــه پایــان برســد تــا ایــرادات احتمالــی ان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫اجتماعی استانداری گلستان‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۷۰‬هزار رای اولی گلستانی‬ ‫در انتخابات مجلس شرکت‬ ‫خواهند کرد‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪223‬‬ ‫با حضور معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫فرماندار جدید شهرستان‬ ‫گالیکش معارفه شد‬ ‫بــا حضــور معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫اجتماعــی اســتاندار گلســتان فرمانــدار جدیــد‬ ‫شهرســتان گالیکــش معارفــه شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه عبدالرضــا چراغعلــی‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی اســتاندار‬ ‫و رئیــس ســتاد انتخابــات گلســتان‪ ،‬مشــاور‬ ‫عالــی اســتاندار و مدیــرکل سیاســی انتخابــات‬ ‫اســتانداری گلســتان حضــور داشــتند از‬ ‫زحمــات حســین مایلــی سرپرســت فرمانــداری‬ ‫شهرســتان گالیکــش قدردانــی و علی اصغــر‬ ‫میرزایــی بــه عنــوان فرمانــدار جدیــد شهرســتان‬ ‫گالیکــش معارفــه شــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتاندار گلســتان در اییــن معارفــه فرمانــدار‬ ‫گالیکــش توضیــح داد کــه اســتاندار گلســتان‬ ‫بــرای هماهنگــی ســفر یکــی از مقامــات کشــور‬ ‫بــه گلســتان در ایــن مراســم حضــور نــدارد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا چراغعلــی بــا اشــاره بــه اغتشاشــات‬ ‫اخیــر در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬اغتشاشــگرانی کــه در‬ ‫پــی اصــاح قیمــت بنزیــن بــه خیابــان امدنــد‬ ‫پیــرو حــزب و جنــاح خاصــی نبودنــد‪ ،‬ان هــا بــا‬ ‫اصــل نظــام مشــکل داشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن شــرایط ســخت سیاســی‬ ‫و اقتصــادی کشــور‪ ،‬ایجــاد خــط کشــی هــای‬ ‫سیاســی کــه جنبــه امنیتــی هــم پیــدا مــی کنــد‬ ‫واقعــا کوتــاه نظــری و اب بــه اســیاب دشــمن‬ ‫ریختــن اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه جنــاح هــا بایــد احتــرام‬ ‫مــردم را حفــظ کننــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬شهرســتان‬ ‫گالیکــش نقــش موثــری در پیــروزی انقــاب‬ ‫داشــته و ‪ ۶‬شــهید و تعــداد زیــادی مجــروح‬ ‫در بــدو انقــاب و قبــل از انقــاب نشــان از‬ ‫اهمیــت ایــن شهرســتان دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از ابزارهــای نشــان دادن‬ ‫همدلــی انتخابــات پیــش رو اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل فشــارهای اقتصــادی و مختــل کــردن‬ ‫قطــب صــادرات کشــور و اغتشاشــات اخیــر‬ ‫بســیار حســاس شــده اســت زیــرا دشــمن‬ ‫منتظــر اســت ببینــد چــه میــزان ایــن اتفاقات‬ ‫در زندگــی مــردم تاثیــر دارد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در درجه اول برای ما کمیت‬ ‫و حضــور گســترده مــردم در انتخابــات مــد‬ ‫نظــر بــوده و حــزب و جنــاح خــاص بــرای مــا‬ ‫مطــرح نیســت زیــرا در ایــن شــرایط کشــور‬ ‫بــه نیــروی کاربلــد احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫چراغعلــی بیــان کــرد‪ :‬از روز گذشــته روزشــمار‬ ‫انتخابــات شــروع شــده و تــا ایــن لحظــه قریــب‬ ‫بــه ‪ ۵۶‬نفــر در اســتان ثبــت نــام کردنــد و‬ ‫امیدواریــم مــردم بــا همدلــی حضــور گســترده ای‬ ‫در انتخابــات داشــته باشــند‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد انتخابات کشور ؛‬ ‫خراسان شمالی کمترین‬ ‫داوطلب نمایندگی‬ ‫مجلس را داشته است‬ ‫ســخنگو و دبیــر ســتاد انتخاباتــی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫بیشــترین داوطلــب نمایندگــی مجلــس در ســه‬ ‫روز اول ثبــت نــام از اســتان تهــران و کمتریــن‬ ‫داوطلــب نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی نــام نویســی کره انــد‪.‬‬ ‫ســید اســماعیل موســوی افــزود‪ ۶۵۰ :‬داوطلــب‬ ‫در اســتان تهــران بــرای نمایندگــی مجلــس‬ ‫یازدهــم در ایــن ســه روز ثبــت نــام کــرده انــد کــه‬ ‫ثبــت نــام ‪ ۱۸۰‬نفرشــان امــروز یعنــی ســومین روز‬ ‫ثبــت نــام نهایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتان خراســان شــمالی بــا ‪۷‬‬ ‫نفــر کمتریــن میــزان داوطلــب بــرای انتخابــات دور‬ ‫یازدهــم مجلــس را داشــته اســت‪.‬‬ ‫حضور پررنگ اقوام‬ ‫گلستان در انتخابات‬ ‫ثبــت نــام متقاضیــان حضــور در انتخابــات‬ ‫مجلس شــورای اســامی در انجام شــد که حضور‬ ‫داوطلبــان متعــدد از اقــوام ســاکن گلســتان تنــور‬ ‫انتخاباتــی ایــن اســتان را گرم تــر از همیشــه کــرد‪.‬‬ ‫ترکمــن هــا ‪،‬سیســتانی هــا‪ ،‬کتولــی هــا و محلــی‬ ‫هــای اســتان نیــز بــا تمــام قــوا وارد صحنــه شــدند‬ ‫تــا بکوشــند ســهم بیشــتری از ارای بــه دســت‬ ‫امــده از صنــدوق هــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫سیســتانی هــای ســاکن اســتان تاکنــون بــا همــه‬ ‫گزینــه هــا و همــه مشــاغل وارد گــود شــدند تــا‬ ‫بتواننــد بــرای ســومین بــار حداقــل یــک کرســی‬ ‫نمایندگــی از مرکــز اســتان را بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد گرایــش هــای حزبــی و جریانــات‬ ‫سیاســی خصیصــه تاثیرگــذاری در انتخــاب شــدن‬ ‫یــا نشــدن ثبــت نــام کننــدگان اســت امــا تجربــه‬ ‫نشــان داده کــه قومیــت نامزدهــا در موفقیــت یــا‬ ‫عــدم موفقیــت انهــا در انتخابــات موثــر اســت ‪.‬‬ ‫در‬ ‫چراغعلــی‬ ‫عبدالرضــا‬ ‫پنجمیــن جلســه شــورای امــوزش‬ ‫و پــرورش اظهارکــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط کشــور و دشــمنی هــای‬ ‫اســتکبار جهانــی‪ ،‬راه مطمئــن‬ ‫و امــن عبــور از دسیســه هــا و‬ ‫نیرنــگ هــا‪ ،‬پاســخگویی درســت‬ ‫بــه نیازهــای برحــق مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا وظیفــه داریــم‬ ‫تــا پاســخگوی خواســته هــای‬ ‫قانونــی تشــکل هــا و مــردم عزیــز‬ ‫باشــیم و امــوزش و پــرورش‬ ‫مــی توانــد در ایــن زمینــه بســتر‬ ‫گفتگــو را بــرای فرهنگیــان و‬ ‫گزارش‬ ‫قانونی که اجرائی نشد؛‬ ‫سهم سه درصدی اشتغال معلوالن در کما‬ ‫مهین نورافروز‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱6‬ســال از تصویــب قانــون‬ ‫‪ ۱۶‬مــاده ای حمایــت از معلــوالن کشــور‬ ‫مــی گــذرد‪ .‬یکــی از مفــاد ایــن قانــون‬ ‫ســهم ســه درصــدی اســتخدام ایــن افــراد‬ ‫در دســتگاه های اجرائــی اســت کــه تــا بــه‬ ‫امــروز نیــاز اشــتغال معلــوالن را مرتفــع‬ ‫نکــرده اســت‪.‬‬ ‫اســفند ســال ‪ ،۹۵‬انوشــیروان محســنی بنــد‬ ‫پــی‪ ،‬رئیــس ســابق ســازمان بهزیســتی کشــور‬ ‫در خبرهــا اعــام کــرد کــه اســتخدام معلــوالن‬ ‫تکلیــف قانونــی شــده اســت‪ .‬او همچنیــن‬ ‫گفتــه بــود کــه قانــون جدیــد اســتخدام‬ ‫معلــوالن بــه دســتگاه ها ابــاغ شــده و بایــد‬ ‫از ابتــدای امســال اجرایــی شــود تــا بــه ایــن‬ ‫ترتیــب ایــن افــراد امــکان بهره منــدی از‬ ‫فرصت هــای شــغلی را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫قانونــی کــه تــا بــه امــروز در بســیاری‬ ‫از شــهرهای ایــران از جملــه اســتان‬ ‫گلســتان اجرائــی نشــد و بــر روی کاغــذ هــا‬ ‫بالتکلیــف مانــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه گلســتان بــا دارا بــودن‬ ‫بیــش از ‪ ۴۸‬هــزار معلــول‪ ،‬رتبــه هفتــم‬ ‫معلولیــت در کشــور را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده و نــرخ معلولیــت ان دو درصــد از‬ ‫میانگیــن کشــوری باالتــر اســت‪ ،‬یکــی از‬ ‫اســتان هــای خــاص در رتبطــه بــا اجرائــی‬ ‫شــدن ایــن قانــون اســت کــه گویــا ســهم ســه‬ ‫درصــدی معلــوالن ان از اشــتغال بــه کمــا‬ ‫فــرو رفتــه اســت‪.‬‬ ‫مســئوالن ایــن ســازمان در بخــش هــای‬ ‫مرتبــط بــا معلــوالن اظهــار مــی کننــد کــه‬ ‫امــاری کــه بــرای اشــتغال معلــوالن ارائــه مــی‬ ‫شــود در واقــع بــر اســاس وام هایــی اســت کــه‬ ‫ایــن نهــاد بــا هماهنگــی بانک هــا بــرای خــود‬ ‫اشــتغالی بــه انــان پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫ان هــا بــا تائیــد ایــن موضــوع کــه ســهم‬ ‫اشــتعال معلــوالن در دســتگاه هــای اجرائــی‬ ‫کــم رنــگ اســت اذعــان کــرده انــد کــه بــر‬ ‫اســاس قانــون اســتخدام ســه درصــدی‬ ‫معلــوالن هرســاله نهادهــای متولــی موظفنــد‬ ‫نیازهــای خــود را بــرای بکارگیــری ایــن افــراد‬ ‫بــه بهزیســتی اعــام کننــد کــه تــا کنــون‬ ‫معلــوالن اســتان ســهمی در اســتخدام‬ ‫دســتگاههای اجرائــی نداشــته اند‪.‬‬ ‫معلــوالن اســتان نیــز معتقدنــد کــه‬ ‫اجــرای ایــن قانــون دیگــر نمی توانــد‬ ‫کمکــی بــه رفــع مشــکالت اشــتغال انــان‬ ‫نمایــد و بایــد برنامه هــای جدیــدی در‬ ‫با توجه به اینکه گلستان با دارا‬ ‫بودن بیش از ‪ ۴۸‬هزار معلول‪ ،‬رتبه‬ ‫هفتم معلولیت در کشور را به خود‬ ‫اختصاص داده و نرخ معلولیت ان‬ ‫دو درصد از میانگین کشوری باالتر‬ ‫است‪ ،‬یکی از استان های خاص‬ ‫در رتبطه با اجرائی شدن این قانون‬ ‫است که گویا سهم سه درصدی‬ ‫معلوالن ان از اشتغال به کما فرو‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫رابطــه بــا خــود اشــتغالی ایــن افــراد تهیــه‬ ‫و بــه اجــرا گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫توانمندیم‪ ،‬اما حمایت‬ ‫نمی شویم‬ ‫یــک معلــول گلســتانی بــه بــازار کســب و‬ ‫کار گفــت‪ :‬معلــوالن بــه رغــم داشــتن برخــی‬ ‫مشــکالت جســمی‪ ،‬دارای تحصیــات عالــی‪،‬‬ ‫توانمنــدی و قابلیت هایــی هســتند کــه‬ ‫اگــر بــه انهــا توجــه شــود نتایــج خوبــی در‬ ‫برخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی کــم تحرکــی‪ ،‬افزایــش بیماری هــا و‬ ‫افســردگی هــای معلــوالن را نتیجــه بیــکاری‬ ‫یکی از بانوان معلول که سال ها‬ ‫است به صورت قراردادی مشغول‬ ‫به کار است‪ ،‬در همین رابطه گفت‪:‬‬ ‫تحقق نیافتن قانون سه درصد‬ ‫استخدام معلوالن از سوی دستگاه‬ ‫های دولتی‪ ،‬فقدان بسترهای‬ ‫حمایتی برای ترغیب کارفرمایان‬ ‫بخش غیر دولتی جهت به کارگیری‬ ‫این افراد از جمله از چالش های‬ ‫پیش روی اشتغال معلوالن است ‪.‬‬ ‫و گوشه نشــینی ایــن افــراد عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬فقــدان شــغل و کــم‬ ‫توجهــی در بکارگیــری ایــن افــراد از‬ ‫ســوی بخــش دولتــی و خصوصــی‬ ‫موجــب شــده تــا معلــوالن بــه علــت‬ ‫خانــه نشــینی منــزوی شــده و در‬ ‫بســیاری مــوارد دچــار مشــکالت‬ ‫روحــی و روانــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن معلــول ادامــه داد‪ :‬بهزیســتی‬ ‫ماهیانــه مبلغــی را بــه عنــوان کمــک‬ ‫هزینــه بــه معلــوالن پرداخــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬امــا ایــن رقــم کمتریــن‬ ‫نیازهــای انــان را رفــع نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی از اعطــای وام هــای خــود‬ ‫اشــتغالی بــه معلــوالن گفــت و‬ ‫افــزود‪ :‬نداشــتن ضامــن معتبــر بــرای‬ ‫دریافــت وام خــود اشــتغالی‪ ،‬یکــی دیگــر‬ ‫از مشــکالت معلــوالن اســت کــه تــا کنــون‬ ‫چــاره ای بــرای ان اندیشــیده نشــده اســت‪.‬‬ ‫فقدان بسترهای حمایتی‬ ‫یکــی از بانــوان معلــول کــه ســال ها اســت‬ ‫بــه صــورت قــراردادی مشــغول بــه کار اســت‪،‬‬ ‫در همیــن رابطــه گفــت‪ :‬تحقــق نیافتــن‬ ‫قانــون ســه درصــد اســتخدام معلــوالن‬ ‫از ســوی دســتگاه هــای دولتــی‪ ،‬فقــدان‬ ‫بســترهای حمایتــی بــرای ترغیــب کارفرمایــان‬ ‫بخــش غیــر دولتــی جهــت بــه کارگیــری ایــن‬ ‫افــراد از جملــه از چالش هــای پیــش روی‬ ‫اشــتغال معلــوالن اســت ‪.‬‬ ‫امینــه رضائــی افــزود‪ :‬عمــده‬ ‫ضعــف‬ ‫معلــوالن‪،‬‬ ‫مشــکالت‬ ‫جســمانی یــا کــم توانــی مالــی‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه نــوع نــگاه مســئوالن و‬ ‫برخــی از شــهروندان اســت کــه انــان‬ ‫را نیروهــای کــم تــوان و ضعیــف‬ ‫تصــور مــی کننــد ‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی معلــول گلســتانی فقــدان‬ ‫برنامه ای منســجم برای اشــتغال معلوالن‬ ‫را اساســی ترین مشــکالت انــان عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬فراهــم نبــودن بســترهای‬ ‫کارافرینــی اجــرای طــرح‪ ،‬در دســترس‬ ‫نبــودن اموزش هــای متناســب بــا شــغل‬ ‫مــورد نظــر بــرای انــان‪ ،‬عــدم بهــره منــدی‬ ‫انــان از مزایــای بیمــه‪ ،‬فقــدان تســهیالت‬ ‫الزم بــرای اشــتغالزایی‪ ،‬بروکراســی ســخت‬ ‫اداری و نداشــتن ضامــن از جملــه مســائلی‬ ‫اســت کــه موجــب شــده همــواره ایــن افــراد از‬ ‫حقــوق بــه حــق خــود بــه عنــوان یــک شــهروند‬ ‫بی بهــره باشــند‪.‬‬ ‫امتناع کارفرمایان از‬ ‫بکارگیری معلوالن‬ ‫یکــی از نماینــدگان جامعه معلوالن اســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه داشــتن شــغل بــه معلــوالن‬ ‫عــزت نفــس می دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان شمالی‪:‬‬ ‫شمار متهمان دستگیر شده پرونده‬ ‫فروش قیر دولتی به ‪ ۶‬نفر رسید‬ ‫رئیــس کل دادگســتری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــمار متهمــان‬ ‫دســتگیر شــده پرونــده فــروش قیــر دولتــی در ایــن اســتان بــه‬ ‫‪ ۶‬نفــر رســید کــه بخشــی از حقــوق بیت المــال نیــز از انــان‬ ‫بازســتانده شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام اســدالله جعفــری بــا بیــان اینکــه ایــن پرونــده‬ ‫زوایــای مختلفــی دارد و مرحلــه بــه مرحلــه در حــال پیشــرفت‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬احتمــاال شــمار دستگیرشــدگان ایــن پرونــده‪ ،‬بــه‬ ‫زودی بــا دســتگیری یکــی از مدیــران پیشــین اســتان بــه ‪ ۷‬نفــر‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخشــی از امــوال بیــت المــال بــه ارزش ‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫دانــش امــوزان فراهــم کنــد‬ ‫چراغعلــی ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫بازگردانــدن ارامــش روانــی‬ ‫جامعــه‪ ،‬همــه دســتگاه هــا‬ ‫نقــش خــودرا بــه خوبــی ایفــا‬ ‫کردنــد کــه جــا دارد از همــه انهــا‬ ‫تقدیــر و تشــکر کنیــم‪.‬‬ ‫حاضــر تعــداد زیــادی از معلــوالن اســتان‬ ‫بــه رغــم تحصیــات عالیــه و مهارت هــای‬ ‫مختلــف خانه نشــین شــده اند‪.‬‬ ‫رضــا شــاه حســینی افــزود‪ :‬طبــق مــاده ‪۷‬‬ ‫قانــون حمایــت از معلــوالن دولــت موظــف‬ ‫شــده اســت جهــت ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی بــرای ایــن افــراد تســهیالتی را فراهــم‬ ‫کنــد کــه هیــچ یــک از وعده هــای داده شــده‬ ‫در ایــن مصوبــه هنــوز بــرای معلــوالن اجرائــی‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای بکارگیــری معلــوالن‬ ‫تســهیالت تشــویقی بــرای کارفرمایــان در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه رغــم‬ ‫اعطــای حــق بیمــه و تســهیالت بانکــی‪،‬‬ ‫همچنــان تعــدادی زیــادی از کارفرمایــان از‬ ‫جــذب نیــروی معلــول امتنــاع می کننــد‪.‬‬ ‫شــاه حســینی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫ایــن قانــون نــه تنهــا اجــرا نمــی شــود بلکــه بــا‬ ‫بــر خــی ممانعت هــا از ســوی بخــش دولتــی‬ ‫و خصوصــی روبــرو شــده اســت‪ .‬نمونــه‬ ‫بــارز ان را می تــوان در بکارگیــری معلــوالن‬ ‫تحصیــل کــرده در امــوزش و پــرورش دیــد‬ ‫کــه معتقدنــد فــرد معلــول تــوان تدریــس و‬ ‫گردانــدن کالس اموزشــی را نــدارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر طبــق مــاده‬ ‫‪ ۲۷‬کنوانســیون حقــوق معلــوالن‪ ،‬انــان حــق‬ ‫دارنــد هماننــد دیگــر افــراد جامعــه از حــق‬ ‫برابــر و بــدون تبعیــض بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری‬ ‫از معلــوالن گلســتانی هنــگام مصاحبه هــای‬ ‫بــا‬ ‫شــغلی بــه بهانه هــای مختلفــی‬ ‫نگرش هــای منفــی مواجــه شــده و از گردونــه‬ ‫انتخــاب حــذف می شــوند‪.‬‬ ‫معلــوالن گلســتانی در حالــی بــا مشــکالت‬ ‫متعــددی از جملــه اشــتغال روبــرو هســتند‬ ‫کــه هــر ســاله ‪ 12‬اذرمــاه کــه بــه نــام ان هــا‬ ‫نامگــذاری شــده مراســم هــای مختلفــی ار‬ ‫ســوی مســئوالن برگــزار مــی شــود و پــس از‬ ‫اتمــام ایــن مراســم دیگــر خبــری از اجرائــی‬ ‫شــدن قوانیــن تصویــب شــده مــاه ‪ 16‬در‬ ‫رابطــه بــا معلــوالن نیســت و و عــده هــا بــه‬ ‫فراموشــی ســپرده مــی شــود‪.‬‬ ‫ریــال نیــز بــه اســتان بازگردانــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارتشــاء‪ ،‬پولشــویی‪ ،‬اختــاس و تحصیــل مــال نامشــروع‬ ‫تعــدادی از مدیــران خراســان شــمالی از طریــق توزیــع قیــر‬ ‫رایــگان دولتــی پرونــده ای اســت کــه ایــن روزهــا دامــن برخــی‬ ‫افــراد را گرفتــه اســت و‬ ‫تاکنــون در ایــن خصــوص تعــدادی از مدیــران و افــراد دســتگیر‬ ‫شــده انــد کــه شــنیده هــا از دســتگیری معــاون سیاســی‬ ‫اســتاندار اســبق خراســان شــمالی‪ ،‬مدیــرکل اســبق امــور شــهری‬ ‫اســتانداری‪ ،‬یــک کارشــناس اســتانداری و شــهردار ســابق یکــی‬ ‫از شــهرهای تابعــه شهرســتان بجنــورد بــه عنــوان نخســتین‬ ‫بازداشــتی هــای ایــن پرونــده حکایــت دارد‪.‬‬ ‫پیش تــر‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری خراســان شــمالی گفتــه بــود‬ ‫کــه ‪ ۲‬مدیــر ســابق و شــماری از کارکنــان دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اســتان بــه اتهــام ارتشــای ‪ ۱۱‬میلیــارد و ‪ ۹۰۸‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال‪ ،‬پول شــویی و اختــاس ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال و تحصیــل مــال‬ ‫مدیرکل اوقاف گلستان‬ ‫طرح کشت متمرکز دانش‬ ‫بنیان در ‪ ۸۰۰۰‬رقبه گلستان‬ ‫اجرا می شود‬ ‫مدیــرکل اوقــاف گلســتان امــور خیریــه‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در هشــت هــزار رقبــه‬ ‫از اراضــی موقوفــه اســتان گلســتان بــا‬ ‫مســاحتی بالــغ بــر ‪ ۶‬هــزار هکتــار طــرح‬ ‫کشــت هــای دانــش بنیــان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام روح اللــه ســلیمانی فــرد‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬کشــت متمرکــز دانــش بنیــان بــه‬ ‫عنــوان پایلــوت در اراضــی موقوفــه اســتان‬ ‫مقــدس امامــزاده حبیــب اللــه(ع) بخــش‬ ‫نوکنــده شهرســتان بندرگــز اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای اجــرای ایــن طــرح‬ ‫در هشــت هــزار رقبــه از اراضــی موقوفــه‬ ‫اســتان گلســتان بــا مســاحتی بالــغ بــر‬ ‫‪ ۶‬هــزار هکتــار و شــامل اراضــی دشــت‪،‬‬ ‫اراضــی شــمالی و جنوبــی‪ ،‬کشــت هــای‬ ‫نویــن انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ســلیمانی فــرد ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه مشــورت بــا جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫و شهرســتان هــا در مــدت یــک ســال‬ ‫و همچنیــن مشــورت مجموعــه هــای‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬کارگاه هایــی تشــکیل شــد کــه‬ ‫بــا توجــه بــه الگــوی کشــت دانــش بنیــان‬ ‫بتوانیــم کشــت هــای متنوعــی را بــا هــدف‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار و تثبیــت اشــتغال‬ ‫موجــود در اســتان گلســتان و همچنیــن‬ ‫رونــق تولیــد کــه فرمایــش رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســت و افزایــش راندمــان در ســطح‬ ‫و کیفیــت را بــه دنبــال دارد‪ ،‬ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مســتاجرانی کــه در اراضــی‬ ‫موقوفــه مخصوصــا ً در بخــش کشــاورزی و‬ ‫در باقیمانــده فصــل کشــت پاییــزه فعالیــت‬ ‫مــی کننــد درخواســت مــی کنیــم کــه حتمــا‬ ‫براســاس الگوهــای کشــتی کــه بــا مراجعــه‬ ‫بــه ادارات اوقــاف وجهــاد کشــاورزی بــه‬ ‫انهــا توصیــه مــی شــود در گونــه هــای‬ ‫گیاهــان دارویــی نظیــر زعفــران‪ ،‬زیــره‪،‬‬ ‫زرشــک‪ ،‬ســیاهدانه و غیــره ورود پیــدا کننــد‬ ‫تــا بتوانیــم بــه اهدافــی کــه مــد نظراســت‬ ‫دســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫ســلیمانی فــرد خاطرنشــان کــرد‪ :‬اراضــی‬ ‫موقوفــه مســتعدی در جــوار اســتان‬ ‫مقــدس امامــزادگان‪ ،‬مســاجد و بقــاع‬ ‫متبرکــه اســتان وجــود دارد کــه کمتــر از‬ ‫انهــا اســتفاده مــی شــود و بــه جوانــان‬ ‫عالقمنــد توصیــه میشــود بــا مراجعــه بــه‬ ‫ادارات اوقــاف سراســر اســتان و بــا مشــورت‬ ‫کارشناســان امادگــی خــود را جهــت‬ ‫فعالیــت در ایــن اراضــی اعــام کــرده تــا‬ ‫بتواننــد بــا هــدف ایجــاد منابــع مالــی پایــدار‬ ‫بــرای اماکــن مذهبــی و همچنیــن تقویــت‬ ‫ســبد اقتصــادی خانــوار و اشــتغال از اراضــی‬ ‫موقوفــه اســتفاده کــرده و برمبنــای کشــت‬ ‫هــای دانــش بنیــان فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫نامشــروع بــه مبلــغ ‪ ۱۱۱‬میلیــارد و ‪ ۲۱۱‬میلیــون و ‪ ۹۵۰‬هــزار ریــال‬ ‫در زمینــه توزیــع قیــر رایــگان دســتگیر شــده انــد‪.‬‬ ‫حجت االســام جعفــری اظهــار کــرده بــود‪ :‬در پــی رصــد‬ ‫اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام زمــان (عــج) در بررســی نحــوه‬ ‫توزیــع قیــر رایــگان در اســتان مشــخص شــد در ایــن حــوزه و‬ ‫در یــک فراینــد پیچیــده نوعــی فســاد مالــی توســط تعــدادی از‬ ‫مدیــران و کارکنــان دســتگاه های اجرایــی شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جعفــری عنــوان کــرده بــود‪ :‬ماهیــت و ابعــاد دقیــق ایــن پرونــده‬ ‫همچنــان در دســت بررســی قــرار دارد و تحقیقــات تکمیلــی تــا‬ ‫روشــن شــدن همــه زوایــای احتمالــی و شناســایی و دســتگیری‬ ‫دیگــر افــراد مرتبــط بــا ماجــرا ادامــه دارد و اخبــار مکمــل متعاقبــا‬ ‫اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه انچــه در فضــای مجــازی بازنشــر مــی شــود ممکــن‬ ‫اســت پــای یکــی از مدیرانــکل اســتان نیــز کــه به تازگــی عــزل‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــه ایــن پرونــده بــاز شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۲۲۷ :‬میلیــارد ریــال وام‬ ‫اشــتغال بــرای مددجویــان ایــن اســتان‬ ‫اختصــاص یافتــه کــه تاکنــون از ایــن‬ ‫رقــم ‪ ۱۴۷‬میلیــارد ریــال بــه بانک هــا‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل قربانــی افــزود‪ :‬معرفــی‬ ‫مددجویــان بــه بانــک هــا از شــهریور‬ ‫امســال اغــاز شــده و تــا کنــون ‪۶۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت نیــز بــه انــان‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش ســقف‬ ‫وام اشــتغال مددجویــان از ‪ ۳۰۰‬بــه‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پارســال ســهم ایــن اســتان از وام‬ ‫اشــتغال مددجویــان ‪ ۹۲‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــود کــه ‪ ۷۵‬میلیــارد ریــال ان‬ ‫جــذب و پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫قربانــی تعــداد پرونــده هــای‬ ‫درخواســت وام اشــتغال را ‪۳۸۷‬‬ ‫پرونــده اعــام کــرد ‪.‬‬ ‫ابالغ ‪۱۴۷‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫وام اشتغال‬ ‫برای مددجویان‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪223‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‪:‬‬ ‫کسری بودجه واقعیت‬ ‫تلخی است که وجود دارد‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬کســری بودجــه‬ ‫واقعیــت تلخــی اســت کــه وجــود دارد و‬ ‫البتــه دولــت در تــاش اســت کــه صــادرات‬ ‫نفــت احیــا شــود و جلســات متعــددی هــم‬ ‫در ایــن رابطــه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫لیــاس حضرتــی در جلســه ای در‬ ‫اســتانداری گلســتان اظهارکــرد‪ :‬در‬ ‫ســخت تریــن شــرایط تاریــخ ایــران قــرار‬ ‫داریــم و در ‪ ۱۰۰‬ســال گذشــته تــا ایــن‬ ‫انــدازه در فشــار و تحریــم نبــوده ایــم‪.‬‬ ‫وی از بهبــود وضعیــت تولیــد در هشــت‬ ‫ماهــه امســال خبــرداد و گفــت‪ ۲۲۰ :‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان معوقــه مالیاتــی داریــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در ســطح دنیــا هــم‬ ‫چنیــن محاصــره اقتصــادی نــادر اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬تهدیدهــای مختلفــی نســبت بــه‬ ‫ســرمایه گــذاران خارجــی طــرف مقابــل مــا‬ ‫صــورت مــی گیــرد و مــا بایــد در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت تصمیمــات بــزرگ بگیریــم‪.‬‬ ‫حضرتــی گفــت کــه بودجــه ســال ‪ ۹۹‬بــا رقــم‬ ‫‪ ۴۴۸‬هــزار میلیــارد تومــان بســته شــده و‬ ‫بســیاری از هزینــه هــا را کاهــش دادیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اگــر قــرار بــود کــه ایــن‬ ‫رقــم بــا فــروش نفــت تامیــن شــود بایــد‬ ‫روزانــه یــک میلیــون و ‪ ۴۸۰‬هــزار بشــکه‬ ‫در روز نفــت مــی فروختیــم امــا در شــرایط‬ ‫کنونــی فــروش مــا از ‪ ۷۰۰‬هــزار بشــکه در‬ ‫روز هــم کمتــر اســت‪.‬‬ ‫حضرتــی بیــان کــرد‪ :‬بایــد از وضعیــت پیــش‬ ‫امــده کــه تهدیــد قلمــداد مــی شــود نهایــت‬ ‫بهــره را بــرده و ان را بــه فرصــت طالیــی‬ ‫تاریخــی تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــی تــوان از ســایر ظرفیــت هــا‬ ‫ماننــد بخــش گردشــگری‪ ،‬معــادن‪ ،‬صنایــع و‬ ‫غیــره اســتفاده و ان هــا را احیــا کنیــم‪.‬‬ ‫حضرتــی بیــان کــرد‪ :‬مذاکراتــی بــا چیــن‪،‬‬ ‫روســیه و دیگــر کشــورها انجــام شــده اســت‬ ‫و مــی توانیــم از ظرفیــت ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫نفــری کــه در همســایگی مــا هســتند نهایــت‬ ‫اســتفاده را ببریــم‪.‬‬ ‫وی از معافیــت مالیاتــی در بخــش کشــاورزی و‬ ‫مناطــق ازاد خبــرداد و گفــت‪ :‬در هشــت ماهــه‬ ‫گذشــته بخــش تولیــد بهبــود یافتــه و امیداریــم بــا‬ ‫روش هــای خــاق و نواورانــه از ایــن مشــکالت بــه‬ ‫ســامت عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار تــن وش پنبــه از ســطح هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار کشــتزارهای اســتان‬ ‫خراســان شــمالی برداشــت شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی میانگیــن‬ ‫برداشــت وش پنبه از کشــتزارهای این اســتان‬ ‫را ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬کیلوگــرم عنــوان و بیــان کــرد‪:‬‬ ‫میــزان تولیــد پنبــه در برخــی از مناطــق اســتان‬ ‫بــه ‪ ۶‬تــن و ‪ ۸۰۰‬کیلوگــرم در هــر هکتــار نیــز‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری اظهــار کــرد‪ :‬ســطح‬ ‫زیــر کشــت پنبــه در ســال زراعــی گذشــته‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار بــود کــه ایــن میــزان‬ ‫در ســال زراعــی جــاری حــدود ‪ ۱۴‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه بــود‪.‬‬ ‫سه چهارم ظرفیت کارخانه قند شیروان راکد است‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان تــوان فــراوری‬ ‫ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن چغنــدر قنــد را‬ ‫دارد امــا اکنــون تنهــا بــا یک چهــارم ایــن‬ ‫ظرفیــت مشــغول بــه فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان ایــن مطلــب از ایــن واحــد‬ ‫تبدیلــی بــه عنــوان قدیمــی تریــن کارخانــه‬ ‫قنــد شمالشــرق کشــور یــاد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫علیرغــم ظرفیــت اســمی تبدیــل ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫تــن چغنــدر‪ ،‬بــه دلیــل محدودیــت تولیــد‬ ‫ایــن محصــول در اســتان‪ ،‬کــه ســاالنه‬ ‫رقمــی در حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن اســت‪،‬‬ ‫ســه چهارم ظرفیــت تبدیلــی ایــن کارخانــه‬ ‫بالاســتفاده می مانــد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی یکــی از راهکارهــا بــرای‬ ‫به کارگیــری ایــن ظرفیــت را روی اوردن‬ ‫اســتان بــه کشــت فراســرزمینی دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬چندیــن ســال اســت کــه ایــن‬ ‫نــوع کشــت را پیگیــری می کنیــم و عمــده‬ ‫تمرکــز و هدفگــذاری نیــز بــر روی کشــت‬ ‫چغندرقنــد و برگشــت محصــول بــه ایــن‬ ‫واحــد تولیــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه از ســایر‬ ‫اســتان هــا نیــز تــا حــدودی محصــول‬ ‫چغندرقنــد بــه کارخانــه شــیروان حمــل‬ ‫مــی شــود امــا نیــاز اســت کــه بــه کشــت‬ ‫فراســرزمینی چغنــدر قنــد و فــراوری ایــن‬ ‫محصــول در کارخانــه شــیروان بیشــتر‬ ‫توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مقدمــات اجــرای‬ ‫طــرح کشــت فراســرزمینی فراهــم شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در کشــت فراســرزمینی‬ ‫بعــد مســافت مــاک اســت امــا بــه شــکل‬ ‫محــدودی برخــی از بازرگانــان و کشــاورزان‬ ‫عمــده اســتان تاکنــون نســبت بــه کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در کشــور روســیه‬ ‫اقــدام کــرده انــد‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫هکتــار از کشــتزارهای خراســان شــمالی‬ ‫زیــر کشــت چغندرقنــد رفتــه کــه نســبت‬ ‫بــه پارســال ‪ ۳۰۰‬هکتــار کاهــش یافتــه‬ ‫و پیــش بینــی مــی شــود ‪ ۱۰۳‬هــزار تــن‬ ‫محصــول از ایــن ســطح برداشــت شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‪:‬‬ ‫امسال ‪ ۱.۲‬میلیون اصله نهال‬ ‫در گلستان کاشته می شود‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫اصلــه نهــال از ‪ ۱۴‬اذر تــا پایــان ســالجاری‬ ‫در مکان هــای عمومــی ســطح اســتان‬ ‫در قالــب زراعــت چــوب‪ ،‬جنــگل کاری و‬ ‫درختــکاری حاشــیه جــاده و مســیرهای‬ ‫ارتباطــی کاشــته می شــود‪.‬‬ ‫ابوطالــب قزل ســفلو در‬ ‫نشســت ســتاد توســعه فضــای‬ ‫ســبز گنبــدکاووس بــا اشــاره‬ ‫بــه تغییــر اقلیــم در کشــور و‬ ‫مناســب نبــودن زمــان کاشــت‬ ‫درخــت بــه مناســبت هفتــه‬ ‫درختــکاری در اســفند‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن موضــوع‬ ‫اجــرای نهضــت نهــال کاری بــه‬ ‫عنــوان ابتــکاری نــو و در جهــت‬ ‫گام برداشــتن در مســیر توسعه‬ ‫جنــگل از ‪ ۱۴‬اذر در دســتورکار‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همزمــان بــا‬ ‫سراســر کشــور مقــرر شــد‬ ‫اختصاص غرامت ‪ ۲۵‬میلیارد ریالی به‬ ‫کشاورزان شیروان‬ ‫معــاون خدمــات بیمـه ای بانــک کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۵ :‬میلیــارد‬ ‫ریــال غرامــت امســال بــرای جبــران خســارات بخش هــای باغــی‪ ،‬زراعــی و دامــی‬ ‫شهرســتان شــیروان منظــور شــده اســت‪.‬‬ ‫هــادی اســعدی در اغــاز اجــرای طــرح بیمــه فراگیــر بــاغ هــای انگــور شــیروان‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۲ :‬ســال اســت کــه تاکســتان هــای ایــن شهرســتان دچــار‬ ‫ســرمازدگی مــی شــود کــه پــس از هــر خســارتی باغــدار تنهــا یــک هفتــه فرصــت‬ ‫دارد تــا خســارات وارده بــه محصــول و بــاغ خــود را اعــام کنــد‪.‬‬ ‫اســعدی‪ ،‬میــزان خســارت وارد شــده بــه بــاغ هــای گــردوی شــیروان را ‪ 75‬تــا ‪85‬‬ ‫درصــد عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن میــزان خســارت در ســریعترین زمــان ممکــن‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪ ،‬چنانکــه بــا توجــه مســووالن بــه حــوزه کشــاورزی‪ ،‬تمــام‬ ‫خســارات حــوزه دام و زراعــی اســتان نیــز پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر پوشــش بیمــه ای و تعــداد بیمــه گرهــا افزایــش یابــد مــی تــوان‬ ‫شــاهد دریافــت حــق بیمــه هــای کمتــر و پرداخــت غرامــت هــای بیشــتر از ســوی‬ ‫صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی بــود‪ ،‬از ســویی بــا توجــه بــه منابــع ابــی‬ ‫بســیار محــدود بایــد روش هــای کشــت و کار را نیــز تغییــر داد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان افــزون بــر ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی و باغــی دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی‬ ‫سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫ظرفیت استان برای‬ ‫کشت فراسرزمینی‬ ‫محصوالت در‬ ‫ترکمنستان‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات‬ ‫گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اســتان از ظرفیت هــای‬ ‫الزم بــرای کشــت فراســرزمینی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در ترکمنســتان برخــوردار اســت‪،‬‬ ‫اســتانی کــه ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر مــرز بــا ایــن کشــور‬ ‫اســیای مرکــزی دارد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از نظــر‬ ‫ســطح کشــت چغندرقنــد رتبــه ‪ ۹‬و از‬ ‫نظــر میــزان تولیــد رتبــه دهــم کشــور را‬ ‫دارد کــه بــا داشــتن ‪ ۲.۱۳‬درصــد کشــت‬ ‫چغنــدر قنــد‪ ۱.۵۱ ،‬درصــد تولیــد ایــن‬ ‫محصــول در کشــور را دارد‪.‬‬ ‫مدیــر کشــاورزی شــرکت تولیــدی قنــد‬ ‫شــیروان پیــش از ایــن پیــش بینــی کــرده‬ ‫بــود کــه ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن چغنــدر قنــد از‬ ‫کشــتزارهای خراســان شــمالی‪ ،‬جنوبــی و‬ ‫رضــوی بــه ایــن کارخانــه تحویــل شــود‪.‬‬ ‫لزوم ایجاد بازار فروش‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی بــر ضــرورت ایجــاد‬ ‫بازارهــای فــروش محصــوالت محلــی و‬ ‫کشــاورزی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬برنامــه‬ ‫ریــزی شــده اســت تــا در هــر شهرســتان ‪۲‬‬ ‫بــازار در ایــن خصــوص راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬ایــن بازارهــا در‬ ‫مســیرهای اصلــی تــردد مســافران و زائــران‬ ‫ایجــاد مــی شــود تــا عــاوه بــر معرفــی‬ ‫کــه در ایــن اســتان نیــز کاشــت درخــت از‬ ‫‪ ۱۴‬اذر اغــاز شــود و تــا پایــان بهمن مــاه‬ ‫ادامــه یابــد ‪.‬‬ ‫قزل ســفلو بــا اشــاره بــه برگــزاری همایــش‬ ‫بین المللــی تغییــر اقلیــم در تهــران گفــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس نظــر کارشناســان شــرکت کننــده در‬ ‫ایــن همایــش‪ ،‬ایــران متاثــر از بحث هــای‬ ‫تغییــر اقلیــم اســت بــه طــوری کــه امســال‬ ‫ســرمای غیرعــادی را در اواســط ابــان‬ ‫تجربــه کــرده و جــاری شــدن ســیالب را‬ ‫داشــته و الزم اســت اقدامــات مختلفــی را‬ ‫بــرای ســازگاری بــا شــرایط و کاهــش رونــد‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬هزار تن طالی سفید از‬ ‫کشتزارهای استان برداشت شد‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار تــن وش پنبــه از ســطح هفــت هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتــار کشــتزارهای اســتان خراســان شــمالی‬ ‫برداشــت شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی میانگیــن برداشــت وش‬ ‫پنبــه از کشــتزارهای ایــن اســتان را ‪ ۲‬هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم عنــوان و بیــان کــرد‪ :‬میــزان تولیــد پنبــه در‬ ‫برخــی از مناطــق اســتان بــه ‪ ۶‬تــن و ‪ ۸۰۰‬کیلوگــرم در‬ ‫هــر هکتــار نیــز رســیده اســت‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری اظهــار کــرد‪ :‬ســطح زیــر کشــت‬ ‫پنبــه در ســال زراعــی گذشــته ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار‬ ‫بــود کــه ایــن میــزان در ســال زراعــی جــاری حــدود ‪۱۴‬‬ ‫درصــد افزایــش یافتــه بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس بررســی کارشناســان‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پنبــه تولیــدی کشــتزارهای خراســان‬ ‫محصــوالت اســتان‪ ،‬بــه درامدزایــی بیشــتر‬ ‫بهــره بــرداران ایــن بخــش کمــک کنــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری یــزدی اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫مرحلــه اول کشــت فراســرزمینی‪ ،‬محصــول‬ ‫چغندرقنــد کشــت خواهــد شــد و پــس از‬ ‫برداشــت بــه دلیــل فاصلــه کــم بــا ایــن کشــور‬ ‫وارد اســتان خراســان شــمالی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تشــکری یــزدی افــزود‪ :‬تولیــد چغندرقنــد‬ ‫در اســتان ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن اســت در حالیکــه‬ ‫ظرفیــت کارخانــه قنــد شــیروان بیــش از ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار تــن اســت و کســری ان هــم اکنــون‬ ‫از اســتان هــای همجــوار تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫بیمه فراگیر انگور و کلزا‬ ‫وی بــر بیمــه فراگیــر محصــوالت انگــور‬ ‫و کلــزا در اســتان نیــز تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بــرای ســومین ســال متوالــی ســهم بیمــه‬ ‫تاکســتان هــا از محــل منابــع اســتانی تامیــن‬ ‫شــده کــه ‪ ۹۰‬درصــد ان توســط ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی و ‪ ۱۰‬درصــد توســط بهــره بــردار‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی از تاکــداران خراســان شــمالی خواســت‬ ‫تــا از ایــن فرصــت بــرای بیمــه محصــوالت‬ ‫خــود اســتفاده کننــد و اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه بیمــه محصــوالت کشــاورزی‬ ‫خطرکــردن اســت امــا بــرای حمایــت از ایــن‬ ‫بخــش ایــن اقــدام انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬پیــش از اجــرای‬ ‫طــرح فراگیــر‪ ،‬تنهــا چهــار هــزار هکتــار‬ ‫تاکســتان اســتان زیــر پوشــش بیمــه قــرار‬ ‫داشــت امــا بــا اجــرای ایــن طــرح ایــن‬ ‫ســطح بــه ‪ ۱۶‬هــزار هکتــار رســیده اســت‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی بهزیستی‬ ‫خراسان شمالی مطرح کرد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۱۵‬درصدی درخواست‬ ‫طالق توسط زنان‬ ‫تغییــر اقلیــم انجــام دهــد‪.‬‬ ‫قزل ســفلو بــا اشــاره بــه قابــل رقابــت بــودن‬ ‫زراعــت چــوب بــا تولیــد بســیاری از محصــوالت‬ ‫باغــی ادامــه داد‪ :‬شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫شــهری گلســتان اعــام امادگــی کــرده در‬ ‫ســطح ‪ ۶۵‬هکتــار زراعــت چــوب انجــام دهــد و‬ ‫از ســایر ادارات نیــز درخواســت داریــم تــا قبــل‬ ‫از ‪ ۱۴‬اذر امادگــی خــود را اعــام کننــد تــا نهــال‬ ‫الزم در اختیارشــان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن مصــوب شــده تــا ‪۱۰۶‬‬ ‫کیلومتــر از حاشــیه مســیرهای ارتباطــی‬ ‫شهرســتان های اســتان گلســتان درختــکاری‬ ‫شــود و ‪ ۱۰۰‬روســتای اســتان‬ ‫نیــز اعــام امادگــی بــرای‬ ‫ایجــاد بوســتان روســتایی‬ ‫کردنــد و امــوزش و پــرورش‬ ‫نیــز قــول همــکاری بــرای‬ ‫کاشــت درخــت در ســطح‬ ‫اردوگاه هــای دانــش امــوزی‬ ‫را داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تولیــد‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫بوتــه نهــال مرتعــی در‬ ‫ســطح اســتان گفــت‪۹۰۰ :‬‬ ‫هــزار بوتــه ان در منطقــه‬ ‫چپرقویمــه گنبــدکاووس‬ ‫در حــال تولیــد اســت‪.‬‬ ‫شــمالی بــه لحــاظ رنــگ و طــول الیــاف از کیفیــت‬ ‫بســیار باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه کشــت ارقــام زودرس‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از مــزارع زیــر کشــت ایــن ارقــام‬ ‫از قبیــل خــرداد‪ ،‬ســاجدی‪ ،‬کاشــمر‪ ،‬ارمغــان‪ ،‬لیــدر‬ ‫و گلســتان اســت و حــدود ‪ ۲۰‬درصــد مابقــی را نیــز‬ ‫گونــه ورامیــن تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی‪ ،‬کشــت ارقــام زودرس‬ ‫پنبــه را بــا هــدف صرفــه جویــی در مصــرف اب‪،‬‬ ‫کاهــش هزینــه هــای داشــت در بعضــی مناطــق‪،‬‬ ‫جلوگیــری از خطــر ســرمای پاییــزه و کمــک بــه ارتقــای‬ ‫ســطح مالــی کشــاورزان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اســتان خراســان شــمالی هشــت کارخانه‬ ‫پنبــه پاک کنــی دارد کــه اکنــون تنهــا چهــار واحــد ان‬ ‫فعــال اســت و مصــرف وش هــر یــک از ایــن واحدهــا‬ ‫بیــن هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن تــا ‪ ۱۰‬هــزار تــن در ســال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســه کارخانــه پنبــه پــاک کنــی در کنــار‬ ‫قطــب کشــت پنبــه اســتان‪ ،‬شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان قــرار دارنــد کــه محصــول پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هکتــار پنبــه زار اســتان را مصــرف مــی کننــد و‬ ‫معــاون اجتماعــی‬ ‫یســتی‬ ‫بهز‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫رشــد ‪ ۱۵‬درصــدی‬ ‫درخواســت هــای‬ ‫طــاق مطــرح شــده‬ ‫از ســوی بانــوان نســبت بــه همیــن مــدت در‬ ‫ســال قبــل‪ ،‬گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۱۸‬درخواســت‬ ‫طــاق امســال در بهزیســتی اســتان بــه ثبــت‬ ‫رســیده کــه از ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۸‬درخواســت‬ ‫از ســوی قــوه قضاییــه بــه بهزیســتی ارجــاع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر صحرانــورد افــزود‪ ۲۵ :‬درصــد‬ ‫درخواســت هــای طــاق نیــز از ســوی زوجیــن‬ ‫مطــرح شــده و تنهــا ‪ ۷‬درصــد ایــن درخواســت‬ ‫هــا از ســوی مــردان صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا مشــاوره هــا و اقداماتــی کــه‬ ‫بهزیســتی تــا کنــون در مــورد ایــن پرونــده‬ ‫هــا انجــام داده اســت ‪ ۱۳.۲۸‬درصــد از ایــن‬ ‫درخواســت هــا بــه ســازش رســیده و ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫نیــز بــرای رســیدگی دوبــاره بــه قــوه قضاییــه‬ ‫برگشــت داده شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی امســال در شــاخص ازدواج‬ ‫رتبــه نخســت کشــور را بــه خــود اختصــاص داد‬ ‫و ایــن در حالــی اســت کــه طــاق نیــز در ایــن‬ ‫اســتان در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد‬ ‫داشــته کــه امســال هــم نســبت بــه ســال قبــل‬ ‫‪ ۲.۳‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بنابــر امارهــای اعــام شــده‪ ،‬امســال‬ ‫در کشــور هــم درخواســت هــای طــاق و‬ ‫مطالبــات قانونــی از ســوی زوجــه ‪ ۱۹‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزان از نظــر هزینــه هــای حمــل محصــول‬ ‫بــه کارخانــه‪ ،‬کمتریــن دغدغــه را دارنــد‪.‬‬ ‫تشــکری گفــت‪ :‬همچنیــن یــک کارخانــه ریســندگی‬ ‫بــا ظرفیــت خــوراک روزانــه حــدود ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬تــن‬ ‫محلــوج در شهرســتان مانــه و ســملقان مشــغول بــه‬ ‫کار اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۷۰ :‬درصــد محلــوج تولیــدی‬ ‫اســتان نیــز بــه کارخانــه هــای ریســندگی خــارج از‬ ‫اســتان حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫مردم سختی های‬ ‫معیشتی را تحمل‬ ‫می کنند اما فساد‬ ‫را بر نمی تابند‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫گرگان‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان گفــت‪ :‬مــردم ســختی های معیشــتی را تحمــل می کننــد امــا فســاد را‬ ‫برنمی تابنــد و بــه مفاســد در هــر حــوزه ای حســاس هســتند کــه حــق هــم دارنــد‪.‬‬ ‫ســردار حســین معروفــی در یکصــد و نــود و هشــتمین جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر گــرگان‪ ،‬بــا‬ ‫بیــان اینکــه نبایــد کارهــا و مســئولیت را کوچــک شــمرد‪ ،‬گفــت‪ :‬خیلــی هــا فکــر می کننــد اینکــه می گوییــم‬ ‫بایــد نوکــر مــردم بــود یــک شــعار اســت در حالــی کــه چنیــن نیســت و مــا بــر اســاس بــاور قلبــی خواســتار‬ ‫خدمــت بــه مــردم هســتیم‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪223‬‬ ‫استاندار گلستان ‪:‬‬ ‫عرصه های منابع طبیعی‬ ‫گلستان در معرض بیابانی‬ ‫شدن قرار دارند‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه لــزوم‬ ‫اجــرای طــرح نهضــت ســبز در اســتان‬ ‫گفــت‪ ۳۳۰ :‬هــزار هکتــار از عرصه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان گلســتان در‬ ‫معــرض بیابانــی شــدن قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در مراســم اجــرای‬ ‫طــرح نهضــت ســبز و غــرس نهــال در‬ ‫اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر کاشــت و نگهــداری از درختــان‪،‬‬ ‫نمــاد امــر بــه معــروف در جامعــه بــوده و‬ ‫درختــکاری معروفــی ارزشــمند اســت کــه‬ ‫تــا ســال ها مانــدگاری دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ثروت هــای‬ ‫ایــن اســتان منابــع طبیعــی و عرصه هــای‬ ‫جنگلــی و مرتعــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یــک‬ ‫میلیــون و ‪ 300‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫منابــع طبیعــی در اســتان گلســتان داریــم‬ ‫کــه شــامل ‪ 450‬هــزار هکتــار جنــگل و‬ ‫‪ 850‬هــزار هکتــار مرتــع اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬متاســفانه بــه‬ ‫علــت شــرایط اقلیمــی قریــب بــه ‪330‬‬ ‫هــزار هکتــار در اســتانه بیابانی شــدن‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال یــک میلیــون و ‪700‬‬ ‫هــزار بوتــه و یــک میلیــون و ‪ 200‬هــزار‬ ‫اصلــه درخــت در اســتان تــا پایــان بهمــن‬ ‫مــاه کاشــته می شــود و امیدواریــم بــا‬ ‫نگهــداری مناســب ایــن درختــان چهــره‬ ‫اســتان را بهتــر از گذشــته کنیــم‪.‬‬ ‫حق شــناس گفــت‪ 100 :‬بوســتان‬ ‫روســتایی در اســتان نیــز بــا همــکاری‬ ‫بنیــاد مســکن در اســتان ایجــاد‬ ‫خو ا هد شــد ‪.‬‬ ‫فرمانده هنگ مرزی اترک‬ ‫استان گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۶۹‬قطعه پرنده باقرقره در‬ ‫گنبدکاووس کشف شد‬ ‫فرمانــده هنــگ‬ ‫اتــرک‬ ‫مــرزی‬ ‫اســتان گلســتان‬ ‫اعــام کــرد کــه ‪۶۹‬‬ ‫قطعــه پرنــده زنــده‬ ‫از نــوع باقرقــره از منــزل ســه نفــر از‬ ‫اهالــی روســتای کرنــد بخــش مــرزی‬ ‫داشــلی بــرون گنبــدکاووس در شــرق‬ ‫اســتان کشــف و ســه صیــاد نیــز در ایــن‬ ‫رابطــه دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدرضــا ســراوانی اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ســه نفــر از اهالــی روســتای کرنــد‬ ‫کــه ‪ ۶۹‬قطعــه باقرقــره را بــه صــورت‬ ‫زنده گیــری بــا تــور و تله هــای شــکاری‬ ‫صیــد و در منــزل نگــه داری می کردنــد‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضایــی شناســایی‬ ‫و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران مرزبانــی در‬ ‫اقدامــی دیگــر و بــر اســاس اعــام‬ ‫اهالــی روســتای کلیجــه دهســتان کرنــد‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬بــا حکــم قضایــی یــک‬ ‫منــزل مســکونی را کــه بــه پاتوقــی بــرای‬ ‫انجــام کارهــای خــاف از جملــه قمــار‬ ‫تبدیــل شــده بــود‪ ،‬بازرســی و ‪ ۱۰‬نفــر را‬ ‫دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده هنــگ مــرزی اتــرک گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــرای افــراد دســتگیر شــده‬ ‫کــه بیــن ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۴۲‬ســال ســن داشــتند‬ ‫و در تــردد بــه ایــن منــزل باعــث ایجــاد‬ ‫مزاحمــت می شــدند‪ ،‬پرونــده تشــکیل‬ ‫و بــه پاســگاه انتقــال یافتنــد‪.‬‬ ‫شهرستان‪-‬گرگان‬ ‫شهرستان‪ -‬گنبد کاووس‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی گرگان‪:‬‬ ‫مدیر پژوهش سرای دانش اموزی گنبدکاووس خبر داد‪:‬‬ ‫عضویت ‪ 10‬هزار دانش اموز در پژوهش سرا‬ ‫مدیــر پژوهش ســرای دانش امــوزی گنبــدکاووس بــا بیــان فعالیت هــای مختلــف علمــی‪،‬‬ ‫علــوم انســانی‪ ،‬زیست شناســی‪ ،‬نجــوم‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬محیط زیســت و ســلول های بنیــادی در ایــن‬ ‫پژوهش ســرا گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار نفــر عضــو ایــن پژوهش ســرا هســتند‪.‬‬ ‫مجیــد تجــر بــا اشــاره بــه نقــش مهــم پژوهش ســرا در تحقــق اهــداف علمــی و پژوهشــی‬ ‫دانش امــوزان اظهــار کــرد‪ :‬ایــن مجموعــه از ســال ‪ ۸۳‬فعالیــت خــود را اغــاز کــرده و تاکنــون‬ ‫توانســته در زمینه هــای مختلــف علمــی و پژوهشــی موفقیت هــای خوبــی بــه دســت اورد کــه بــه‬ ‫عنــوان نمونــه می تــوان از کســب مقــام نخســت مســابقات ســلول های بنیــادی کشــور در ســال‬ ‫گذشــته و راهیابــی بــه مرحلــه کشــوری مســابقات ازمایشــگاه علــوم نــام بــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بخواهیــم جامعــه دانش امــوزی گنبــدکاووس کــه بیــش از ‪ ۸۱‬هــزار نفــر‬ ‫هســتند را تحــت پوشــش ایــن پژوهش ســرا قــرار دهیــم نیــاز بــه تامیــن نیــروی انســانی مجــرب و‬ ‫امکانــات مالــی داریــم زیــرا ایــن مجموعــه تحــت پوشــش امــوزش و پــرورش اســت امــا نیــاز مالــی‬ ‫ان بــه صــورت هیــات امنایــی تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر پژوهش ســرای دانش امــوزی گنبــدکاووس خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیشــترین دانش امــوزان‬ ‫فعــال در ایــن پژوهش ســرا در پایــه هفتــم تــا نهــم تحصیــل می کننــد امــا در کنــار ان‪،‬‬ ‫دانش امــوزان پایــه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۱‬را نیــز داریــم و بــرای پایــه چهــارم تــا ششــم نیــز مســابقات مختلفــی‬ ‫در زمینــه نقاشــی‪ ،‬داســتان نویســی‪ ،‬رباتیــک‪ ،‬نانــو‪ ،‬کدنویســی رایانــه و نجــوم برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫تا پایان سال‬ ‫‪ ۲۴۰‬هکتار‬ ‫گلخانه در‬ ‫استان ایجاد‬ ‫می شود‬ ‫رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۴۰‬هکتــار گلخانه در گلســتان‬ ‫ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر در جلســه ای کــه بــا حضــور‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬تامیــن کننــده اقــام اساســی‬ ‫کشــور هســتیم و همیــن امــر چالــش درامــدی‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲۳۵ :‬هــزار تــن مــرغ در ســال تولیــد‬ ‫مــی کنیــم و روزانــه ‪ ۸۵۰‬تــن ان را بــه تهــران و ‪۱۱‬‬ ‫اســتان دیگــر ارســال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬بزرگتریــن تولیدکننــده دانــه هــای‬ ‫روغنــی در کشــور هســتیم و بایــد کارخانجــات‬ ‫روغــن کشــی مــا تقویــت شــود‪.‬‬ ‫وی یکــی از معضــات اســتان را محدودیــت منابــع‬ ‫ابــی اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬گلخانــه هــا و ابیــاری‬ ‫فرماندار گرگان ‪:‬‬ ‫صندوق اختصاصی ارامنه برای انتخابات‬ ‫مجلس یازدهم راه اندازی می شود‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت‪ :‬بــرای رای دادن هموطنــان ارامنــه در‬ ‫یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس در اســتان گلســتان صنــدوق‬ ‫اختصاصــی اخــذ رای در شــهر قــرق ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی در نشســت بــا مســئوالن برگــزاری انتخابــات‬ ‫بــا نماینــدگان ارامنــه اظهــار کــرد‪ :‬فرمانــداری تهــران بــه عنــوان‬ ‫مرکــز حــوزه انتخابیــه اقلیــت دینــی ارامنــه شــمال کشــور‪،‬‬ ‫مســئولیت برگــزاری انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــرای تعییــن نماینــده ارامنــه مرکــز و شــمال کشــور‬ ‫را برعهــده دارد و مــردم بــرای تعییــن نماینــده ارامنــه مرکــز و‬ ‫شــمال کشــور در انتخابــات شــرکت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫امادگی ایجاد امکانات لجستیکی در منطقه ازاد‬ ‫اینچه برون را داریم‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان گفــت‪ :‬اگــر ‪ ۱۰۰‬هکتــار زمیــن در اینچه بــرون بــه مــا واگــذار شــود ایــن‬ ‫امادگــی را داریــم تــا بــا کمــک بخــش خصوصــی امکانــات لجســتیکی موردنیــاز را در ایــن منطقــه‬ ‫مســتقر کنیــم‪.‬‬ ‫علی محمــد چوپانــی در جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان گلســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬حمایــت از تولیــد‪ ،‬ســرمایه گذاری و بخــش خصوصــی یــک وظیفــه همگانــی اســت امــا‬ ‫هنــوز هــم برخــی مدیــران و دســتگاه ها اعتقــاد چندانــی بــه ایــن موضــوع ندارنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره لــزوم اتصــال راه اهــن اینچه بــرون بــه شــاهرود هــم گفــت‪ :‬بررس ـی های کارشناســان‬ ‫اقتصــادی راه انــدازی ایــن مســیر را دارای توجیــه اقتصــادی می دانــد و بــه طــور قطــع می توانــد‬ ‫رونــق بخش هــای مختلــف را بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چوپانــی در ادامــه بــه مزیــت ایجــاد منطقــه ازاد تجــاری در مــرز اینچه بــرون اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن منطقــه شــرایط متفاوتــی نســبت بــه ســایر مناطــق ازاد در کشــور دارد‪ .‬برخــی زیرســاخت های‬ ‫الزم از جملــه در بخــش حمــل و نقــل زمینــی و ریلــی در گذشــته ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در صورتــی کــه شــرایط بــرای حضــور ســرمایه گذاران فراهــم شــود‪ ،‬منطقــه ازاد‬ ‫تجــاری اینچه بــرون می توانــد‪ ،‬اقتصــاد اســتان گلســتان را متحــول کنــد‪.‬‬ ‫تحــت فشــار تنهــا راه تولیــد یکنواخــت‬ ‫در اســتان اســت و در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۲۰‬هکتــار گلخانــه ایجــاد کردیــم‬ ‫و امســال هــم ‪ ۲۴۰‬هکتــار گلخانــه‬ ‫ایجــاد خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه خدیجــه امینــی‬ ‫اســترابادی‪ ،‬رئیــس ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان اظهارکــرد‪ :‬بــرای برخــی‬ ‫از پــروژه هــا ماننــد ســد شــصت‬ ‫کالتــه گــرگان‪ ،‬اینچــه بــرون‪،‬‬ ‫منطقــه ازاد اتــرک و غیــره نیازمنــد‬ ‫ردیــف اعتبــاری در الیحــه بودجــه ‪ ۹۹‬هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش هــای مختلــف در گلســتان‬ ‫نیــاز بــه ســرمایه گــذاری داریــم کــه مجلــس بایــد‬ ‫ســرمایه گــذاران را بــه ایــن ســمت هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬واحد مسکونی برای معلوالن‬ ‫گلستانی ساخته می شود‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان بــا اشــاره بــه ســاخت و تحویــل‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬واحدمســکونی بــه مددجویــان گفــت‪ ۳۰۰ :‬ســهمیه‬ ‫جدیــد بــرای ســاخت و خریــد واحدمســکونی بــرای معلــوالن بــه‬ ‫اســتان اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم غفــاری بــا بیــان اینکــه مددجویــان بهزیســتی عمدتــا‬ ‫جــزو دهک هــای پاییــن درامــدی جامعــه هســتند‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬تامیــن مســکن معلــوالن یکــی از اولویت هــای ســازمان‬ ‫بهزیســتی بــوده کــه در ســال های اخیــر کارهــای خوبــی هــم در‬ ‫ایــن زمینــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ 127 :‬واحــد مســکونی شــهری و روســتایی بــه عنــوان‬ ‫ســهمیه جدیــد بــه اســتان اختصــاص داده شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫دانشنامه گلستان در دوران دفاع مقدس تدوین می شود‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس گلســتان گفــت‪ :‬دانشــنامه اســتانی بــا‬ ‫موضــوع نقــش گلســتان در دوران دفــاع مقــدس بــا مشــارکت دانشــگاه ازاداســامی اســتان و‬ ‫جمعــی از اســاتید دانشــگاهی تدویــن می شــود‪.‬‬ ‫ســردار علــی ملک شــاهکویی اظهــار کــرد‪ :‬کارگروه هــای تخصصــی ‪ 11‬گانــه در اداره کل حفــظ‬ ‫اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان راه انــدازی شــده کــه یکــی از فعال تریــن کارگروه ها‬ ‫در زمینــه تدویــن تاریــخ شــفاهی مشــغول کار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نهضــت جمـع اوری خاطــرات رزمنــدگان و پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس‬ ‫در اســتان اغــاز شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تــا کنــون خاطــرات ‪ 200‬رزمنــده دفــاع‬ ‫مقــدس در قالــب تاریــخ شــفاهی گــرداوری شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان بــه فعالیــت کارگــروه‬ ‫تدویــن دانشــنامه اســتانی دفــاع مقــدس اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬ایــن دانشــنامه بــا محوریــت‬ ‫نقــش اســتان گلســتان‬ ‫در دوران دفــاع مقــدس‬ ‫و بــا مشــارکت دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی و جمعــی‬ ‫از اســاتید دانشــگاهی‬ ‫تدویــن می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای‬ ‫تدویــن ایــن دانشــنامه‬ ‫‪ 260‬مدخــل شناســایی‬ ‫شــده و قــرار اســت تــا‬ ‫پایــان امســال ‪ 120‬مدخــل‬ ‫ان در قالــب مقالــه‬ ‫نوشــته و ارزیابــی شــود‪.‬‬ ‫ســردار ملک شــاهکویی بــا‬ ‫اشــاره بــه تشــکیل کارگــروه‬ ‫همیــاران ایثــار و شــهادت‬ ‫در اســتان بیــان داشــت‪ :‬در ایــن کارگــروه از ظرفیــت رزمنــدگان و پیشکســوتان دفــاع مقــدس‬ ‫اســتفاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــدف از راه انــدازی ایــن کارگــروه جــذب و جلــب مشــارکت های مردمــی‪ ،‬بخش هــای‬ ‫خصوصــی و دولتــی بــرای کمــک در ســاخت مرکــز فرهنگــی و بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان افــزود‪ :‬ایــن کارگــروه چندماهــی‬ ‫اســت کــه در اســتان فعــال شــده و دارای ‪ 300‬عضــو اســت کــه ماهانــه مبلــغ ‪ 10‬هــزار تومــان تــا‬ ‫‪ 200‬هــزار تومــان بــرای تکمیــل بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس اســتان کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫امینیاســترابادی بــا بیــان ایــن کــه رتبــه دوم تولیــد‬ ‫مــرغ در کشــور را داریــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بیمــاری‬ ‫انفلوانــزا ایــن صنعــت را تهدیــد مــی کنــد و بایــد در‬ ‫راســتای پدافنــد غیرعامــل تدبیــری در ایــن زمینــه‬ ‫صــورت گیــرد تــا در تولیــد مشــکلی ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫رئیس قرارگاه عمار‪:‬‬ ‫دولتمردان مانند فرماندهان دفاع‬ ‫مقدس قاطعیت داشته باشند‬ ‫رئیــس قــرارگاه عمــار گفــت‪ :‬سیاســت مــداران و دولتمــردان ماننــد‬ ‫رزمنــدگان و فرماندهــان دفــاع مقــدس قاطعیــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حجت االســام مهــدی طائــب در یــادواره ‪ ۲۲‬شــهید‬ ‫روســتای تلــور بــا اشــاره بــه اصــاح قیمــت بنزیــن‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬ایــن کار بایــد بــه تدریــج بــدون ایــن کــه بــه‬ ‫زندگــی مــردم اســیب بزنــد در جامعــه اتفــاق مــی افتــاد تــا‬ ‫مــردم خــود را بــا ان تطبیــق مــی دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولتمــردان مــا بــه دلیــل فکــر کــردن بــه منافــع‬ ‫شــخصی و رای اوردن در انتخابــات‪ ،‬ایــن عمــل را بــا تاخیــر و‬ ‫در یــک شــب انجــام دادنــد درســت ماننــد بیمــاری کــه بــدون بــی‬ ‫هوشــی و پیــش زمینــه ای جراحــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت اموزش و پرورش عنوان کرد‪:‬‬ ‫اتاق گفت وگوی اولیا و مربیان در مدارس راه اندازی می شود‬ ‫مدیــرکل انجمــن اولیــا و مربیــان وزارت امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬ارتبــاط بیــن اولیــای دانش امــوزان‬ ‫بــا مربیــان در مــدارس بایــد بیــش از گذشــته تقویــت شــود و بــرای اینــکار اتــاق گفت وگــوی اولیــا و‬ ‫مربیــان را در مــدارس جدیــد راه انــدازی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ورعلــی عباســپور در همایــش انجمن هــای اولیــا و مربیــان اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬ارتبــاط بیــن‬ ‫اولیــای دانش امــوزان بــا مربیــان در مــدارس بایــد بیــش از گذشــته تقویــت شــود و بــرای اینــکار اتــاق‬ ‫گفتگــوی اولیــا و مربیــان را در مــدارس جدیــد راه انــدازی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ 355‬مرکــز مشــاوره در سراســر کشــور گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪ 9‬هــزار مــدرس‬ ‫در کشــور دوره هــای امــوزش خانــواده را پشــت سرگذاشــته اند و بایــد تــاش کنیــم از ظرفیــت انــان‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر کل انجمــن اولیــا و مربیــان وزارت امــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه خانــواده مرکــز اصلــی‬ ‫امــوزش اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در برنامه ریزی هایــی کــه داریــم نبایــد خانــواده و نقــش ایــن نهــاد را نادیــده‬ ‫بگیریــم‪ .‬بــه طــور قطــع‬ ‫زمانــی برنامه هــای مــا عملــی‬ ‫خواهــد بــود کــه بتوانیــم‬ ‫خانواده هــا را بــا خــود همــراه‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه دیــوار‬ ‫بیــن مدرســه و خانــه بایــد‬ ‫برداشــته شــود‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بایــد زمینــه اثرگــذاری‬ ‫خانواده هــا را در ســطوح‬ ‫تصمیم گیــر افزایــش دهیــم؛‬ ‫هرچنــد کار ســختی اســت‬ ‫امــا مــا تــاش خــود را در ایــن‬ ‫زمینــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫عباســپور در بخــش دیگــر‬ ‫ســخنانش بــه پیشــگیری از‬ ‫اســیب های اجتماعــی اشــاره‬ ‫کــرد و ان را مســتلزم داشــتن اطالعــات کافــی اولیــا و مربیــان دانســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فعالیت هــای ایــن انجمــن فهــم مشــترکی بیــن اولیــا و مربیــان اســت کــه منجــر بــه‬ ‫ارتقــای ســطح اگاهــی والدیــن دانش امــوزان در زمینه هــای مختلــف می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل انجمــن اولیــا و مربیــان وزارت امــوزش و پــرورش خاطرنشــان کــرد‪ :‬فضاســازی و فراهــم‬ ‫کــردن بســتر مناســب بــرای مشــارکت خانواده هــا از دیگــر نقش هــای مهــم مدیــر مدرســه اســت کــه‬ ‫مدیــران بایــد بــه ان توجــه ویــژه کننــد‪.‬‬ ‫رییس ستاد‬ ‫نماز جمعه‬ ‫گرگان دار فانی‬ ‫را وداع گفت‬ ‫حجت االســام ابوالفضــل عامــری رییــس ســتاد نمــاز جمعــه گــرگان شــامگاه یکشــنبه پــس از گذرانــدن یــک دوره‬ ‫بیمــاری دارفانــی را وداع گفــت‪.‬‬ ‫دفتر نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان در اطالعیه ای این خبر را تایید کرد‪.‬‬ ‫مرحــوم عامــری مســوولیت شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه اســتان گلســتان را برعهــده داشــت کــه مــرداد مــاه‬ ‫امســال بــا توجــه بــه تشــدید بیمــاری و شــدت کســالت‪ ،‬از ایــن ســمت کنــاره گیــری کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی همچنین به مدت یک سال‪ ،‬مسوول دفتر نمایندگی امور اهل سنت در استان های گلستان و گیالن بود‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شیروان‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد جمعیت معلوالن و جانبازان شیروان ورزشکار هستند‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬درصــد از جمعیــت ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬نفــری معلــوالن و جانبــازان شهرســتان شــیروان در رشــته های مختلــف ورزشــی‬ ‫فعــال هســتند کــه رشــته مــورد عالقــه بیشــتر ایــن قشــر در زمینــه بدمینتــون‪ ،‬والیبــال‬ ‫نشســته و بســکتبال بــا ویلچــر اســت‪.‬‬ ‫صمــد ایزانلــو بــا بیــان اینکــه معلــوالن و جانبــازان ایــن شهرســتان از ســالن ورزشــی مجــزا‬ ‫محــروم هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا ســاخت مجتمــع ورزشــی‪ ،‬جانبــازان و معلــوالن در شهرســتان‬ ‫مــی تــوان رشــته هــای ورزشــی بدمینتــون‪ ،‬بوچیــا‪ ،‬والیبــال نشســته‪ ،‬بســکتبال بــا ویلچــر و‬ ‫دو و میدانــی را توســعه داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متولــی اصلــی ورزش در کشــور وزارت ورزش و جوانــان و در اســتان ها اداره‬ ‫هــای کل ایــن وزارتخانــه اســت و بــه همیــن منظــور بایــد ایــن مجموعــه در قبــال ورزش‬ ‫معلــوالن پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬کم توجهــی و بی توجهــی بعضــی از‬ ‫دســتگاه ها بــه ورزش جانبــازان و معلــوالن‪ ،‬نبــود امــکان و ســهولت بــرای دسترســی بــه امکانــات‬ ‫ورزشــی‪ ،‬دشــواری در رفت وامــد جانبــازان و معلــوالن‪ ،‬کمبــود شــدید اماکــن و تجهیــزات ورزشــی‬ ‫ویــژه‪ ،‬بــاال بــودن هزینــه ورزش معلــوالن و ضعــف در فرهنگ ســازی جامعــه و خانواده هــا باعــث‬ ‫شــده ورزش معلــوالن همچنــان مشــکالت خــود را داشــته باشــد و ان گونــه کــه بایــد رشــد نکنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مهــم بــودن امــر ورزش بــرای معلــوالن افــزود‪ :‬زیرســاخت هــای ورود و خــروج در‬ ‫ورزشــگاه هــا بــرای معلــوالن در نظــر گرفتــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســهم اســتان در‬ ‫توزیــع کمــک هــای بالعــوض‪ ،‬هــزار فقــره‪،‬‬ ‫کمتــر از تســهیالت بازســازی اســت و بــه‬ ‫همیــن لحــاظ‪ ،‬افــرادی کــه‬ ‫در مراجعــه تاخیــر کننــد‪،‬‬ ‫از دریافــت ان محــروم‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫علــی محمــدی اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬برخــی از متقاضیــان‬ ‫دریافــت کمــک هــای‬ ‫بازســازی‪ ،‬بــا وجــود‬ ‫تذکــرات مکــرر‪ ،‬تــا کنــون‬ ‫بــرای انجــام مراحــل اداری‬ ‫مراجعــه ای نداشــته انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ســیل‬ ‫و بارندگــی هــای امســال‪،‬‬ ‫پرداخــت ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬فقــره تســهیالت‬ ‫بــرای بازســازی واحدهــای مســکونی خســارت‬ ‫دیــده خراســان شــمالی مصــوب شــد‪.‬‬ ‫محمــدی بــا بیــان اینکــه ‪ ۸۳‬درصــد از‬ ‫سرپرست اداره گاز شیروان‪:‬‬ ‫‪ ۹۹.۵‬درصد روستاها دارای گاز‬ ‫شهری هستند‬ ‫سرپرســت اداره گاز شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫در دولــت تدبیــر و امیــد‪ ،‬گازرســانی بــه‬ ‫روســتاهای ایــن شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی شــتاب گرفــت بطوریکــه هــم‬ ‫اینــک ‪ ۹۹.۵‬درصــد روســتاها دارای گاز‬ ‫شــهری هســتند‪.‬‬ ‫علی نقــی افــزود‪ :‬باوجــود ایــن‪ ،‬هــم‬ ‫اکنــون روســتاهای امیرانلــو‪ ،‬امــام زاده مشــهد طرقــی‪ ،‬دولــه دانلــو‪ ،‬قوردانلــو‪،‬‬ ‫علیخــان لــو‪ ،‬ســد بــارزو و بــرج ذوالفقــار از گاز شــهری محــروم هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجمــوع جمعیــت ایــن روســتاها ‪ ۷۰‬نفــر اســت کــه بــه علــت‬ ‫کــم خانــوار و ســخت گــذر بــودن از نفــت و گاز مایــع اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان‪:‬‬ ‫میزان بارش های گلستان در سال ابی جاری ‪ ۹‬درصد افزایش یافت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬میــزان بــارش‬ ‫هــای گلســتان در ســال ابــی جــاری ‪ ۹‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫علــی نظــری در خصــوص میــزان بــارش هــا در ســال ابــی جــاری‬ ‫در گلســتان اظهارکــرد‪ :‬از ابتــدای مهــر ‪ ۱۳۹۸‬تــا‪ ۳۰‬ابــان ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫گلســتان بــر مبنــای ایســتگاه هــای شــرکت اب منطقــه ای‪ ،‬مقــدار‬ ‫متوســط بارندگــی تجمعــی در اســتان ‪ ۸۹‬میلــی متــر بــوده اســت‬ ‫کــه نســبت بــه امــار بلندمــدت کــه ‪ ۸۱‬میلــی متــر اســت‪ ۹ ،‬درصــد‬ ‫افزایــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫نظــری افــزود‪ :‬برایــن اســاس در حوضــه گرگانــرود هفــت درصــد افزایــش نســبت بــه بلنــد مــدت‪،‬‬ ‫اتــرک در اســتان گلســتان ‪ ۳۳‬درصــد کاهــش نســبت بــه بلنــد مــدت‪ ،‬قره ســو ‪ ۵۵‬درصــد افزایش‬ ‫نســبت بــه بلنــد مــدت‪ ،‬نــکارود علیــا ‪ ۵۴‬درصــد افزایــش نســبت بــه بلنــد مــدت و خلیــج گــرگان‬ ‫‪ ۱۱۷‬درصــد افزایــش نســبت بــه بلنــد مــدت را شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫نظــری گفــت‪ :‬همچنیــن روانــاب انــدازه گیــری شــده در ایســتگاه هــای شــاخص رودخانــه هــای‬ ‫مهــم اســتان‪ ،‬بیــن ‪ ۳۲‬درصــد کاهــش تــا ‪ ۱۰۲‬درصــد افزایــش را نســبت بــه امــار دوره بلنــد مــدت‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫نظــری بیــان کــرد‪ :‬ذخیــره ابخــوان هــای کــم عمــق اســتان حــدود ‪ ۱۰۶‬میلیــون مترمکعــب افزایش‬ ‫و در ابخــوان هــای عمیــق حــدود ‪ ۳۰‬میلیــون متــر مکعــب کاهش داشــته اســت‪.‬‬ ‫معرفــی شــدگان موفــق بــه عقــد قــرارداد‬ ‫شــده انــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تــا کنــون ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۳‬فقــره پرونــده بــه بانــک معرفــی شــده‬ ‫کــه پنــج هــزار و ‪ ۳۵۶‬فقــره منجــر بــه انعقــاد‬ ‫قــرارداد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬چهــار هــزار و ‪ ۱۷۰‬واحــد‬ ‫در مرحلــه پی کنــی‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۴۶۵‬واحــد‬ ‫در مرحلــه اجــرای پی ریــزی‪ ۲ ،‬هــزار و ‪۵۹۹‬‬ ‫واحــد در مرحلــه اجــرای اســکلت و هــزار و‬ ‫‪ ۲۳۱‬واحــد در مرحلــه اجــرای ســقف اســت‪.‬‬ ‫محمــدی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال کمــک بالعــوض بــه ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۱۹‬نفــر پرداخــت شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬فقــره کمــک معیشــتی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۵۱‬فقــره اجــاره بهــا و ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۶۸‬فقــره تســهیالت بازســازی بــه صــورت‬ ‫بالعــوض پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫معاون انسانی نداجا؛‬ ‫پایگاه های نیروی دریایی باعث رونق‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته شده است‬ ‫معــاون نیــروی انســانی نیــروی دریایــی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬ایجــاد پایــگاه هــا و مناطــق جدیــد دریایــی در‬ ‫ســواحل جنــوب شــرقی کشــور‪ ،‬موجــب رونــق و ابادانــی مناطــق‬ ‫محــروم و کمتــر توســعه یافتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫امیــر دریــادار رحیــم قیطاســوند در حاشــیه بازدیــد از دایــره‬ ‫جــذب و عضویابــی نیــروی در یایــی در اســتان گلســتان‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬الحمدللــه شــاهد پیشــرفت هــای بســیار خوبــی در عرصــه‬ ‫هــای مختلــف نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫هســتیم و فراینــد عضویابــی‪ ،‬گزینــش و اســتخدام‪ ،‬توســط‬ ‫دفاتــر نمایندگــی نیــروی دریایــی مســتقر در مراکــز اســتان هــا‬ ‫بــه خوبــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی گلستان‪:‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬خانــم شمســی غالمــزاده فرزنــد رمضــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۲۷۴۱‬بــه شــماره ملــی ‪۴۵۶۸۷۵۶۳۷۵‬‬ ‫صادره از ســمنان با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه گواهی شــده به شــماره ‪ ۱۳۹۸/۰۴/09-۲۲۳۳۶‬توســط دفتر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ ۵۵‬گــرگان طــی درخواســت وارده شــماره ‪۹۸/۰۷/۰۹-۱۵۹۲۳‬بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان در طبقــه‬ ‫اول بــه مســاحت‪ ۶۰،۶۰‬متــر مربــع دارای پــاک ‪6165‬فرعــی از ‪ ۳‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ ۳‬ذیــل ثبــت ‪۲۳۱۲۲‬صفحــه ‪ ۲۲۶‬دفتــر امــاک‬ ‫جلــد ‪ ۱۴۴‬بــه نــام خانــم شمســی غالمــزاده بــه شــماره چاپــی ‪( ۳۹۹۳۵۱‬دفترچـه ای) بــه نســبت پــاک فــوق صــادر گردیــده و در رهــن و‬ ‫بازداشــت نمیباشــد کــه ســند مذکــور بــه علــت مخــدوش و ناخوانــا بــودن تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور را نمــوده‬ ‫اســت لــذا در اجــرای مــاده ‪ ۱۲۰‬اییــن نامــه قانــون ثبــت (اصالحــی ‪ )۸۰/۱۱/۸‬مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا چنانچه شــخص یا‬ ‫اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم ایــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــند ظــرف مــدت ‪ ۱۰‬روز پــس از انتشــار‬ ‫ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد بدیهــی‬ ‫اســت در صــورت انقضــای مهلــت مقــرر و عــدم وصــول اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه‬ ‫نگــردد طبــق مقــررات المثنــی ســند مالکیــت صــادر و تصمیــم خواهــد شــد میــم الــف‪۳۵۶۹:‬‬ ‫رونوشت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)‬ ‫علی برقی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان‬ ‫سهم استان در توزیع‬ ‫کمک های بالعوض‪،‬‬ ‫کمتر از تسهیالت‬ ‫بازسازی است‬ ‫معاون بازرسی صمت استان گلستان ‪:‬‬ ‫‪ ۳۹۶۹‬مورد بازرسی توسط صنعت‬ ‫معدن گلستان در ابان انجام شد‬ ‫معــاون ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬درابــان مــاه امســال ســه هــزار و ‪ ۹۶۹‬مــورد‬ ‫بازرســی از واحدهــای صنفــی‪ ،‬تولیــدی و خدماتــی‬ ‫اســتان توســط بازرســان ســازمان صمــت انجــام شــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر اصغــری اظهــار کــرد‪ :‬حضــور تاًثیرگــذار‬ ‫بازرســان درســطح بــازار‪ ،‬تشــدید طــرح هــای نظارتــی‪،‬‬ ‫اجــرای گشــت هــای مشــترک بــا ســایر دســتگاه هــای‬ ‫مرتبــط‪ ،‬عاملــی موثــر در راســتای پیشــگیری از وقــوع‬ ‫تخلفــات احتمالــی در ســطح بــازار اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس امــار دریافتــی تعــداد ‪ ۴۹۷‬مــورد‬ ‫گــزارش و شــکایات مردمــی در ابــان مــاه ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه‬ ‫ســتاد خبــری ایــن ســازمان گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫خانه مطبوعات گلستان برگزار می کند؛‬ ‫درامدهای مالیاتی استان به دلیل کشاورزی‬ ‫بودن پایین است‬ ‫مدیــر کل امــور مالیاتــی گلســتان بــا بیــان ایــن کــه درامدهــای مالیاتــی گلســتان بــه دلیــل کشــاورزی بــودن‬ ‫پاییــن اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در هشــت ماهــه امســال ‪ ۹۵‬درصــد درامــد مالیاتــی اســتان محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هزارجریبــی در کارگــروه اقتصــادی اســتان اظهــار کــرد‪ :‬در هشــت ماهــه امســال ‪۹۵‬‬ ‫درصــد درامــد مالیاتــی اســتان محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی توضیح داد که درامد این مدت ‪ ۳۷۰‬میلیارد هدفگذاری شده بود که ‪ ۳۵۸‬میلیارد تومان ان محقق شد‪.‬‬ ‫هزارجریبــی بــا بیــان ایــن کــه ‪ ۸۳‬درصــد درامــد اســتان بــر عهــده امــور مالیاتــی اســت گفــت کــه‬ ‫درامــد مالیاتــی اســتان چهــار دهــم مالیــات کل کشــور را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان گلســتان هــم گفــت‪ ۲۳ :‬ناحیــه صنعتــی و‬ ‫شــهرک و منطقــه ویــژه اقتصــادی داریــم و در ســال جــاری هــزار و ‪ ۲۰۰‬قــرارداد در ‪ ۲۴‬شــهرک‬ ‫منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت اللــه خلیــل زاده صورتــی بیــان کــرد‪ :‬متوســط واحدهــای راکــد در کشــور ‪ ۳۴‬درصــد بــوده امــا‬ ‫ایــن رقــم در گلســتان ‪ ۳۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ‪ ۷۵۷‬بهــره بــردار در اســتان وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬منطقــه ویــژه اتــرک پتانســیل‬ ‫ان را دارد کــه بــا توجــه بــه نزدیکــی بــا کشــورهای ‪ CIS‬تحــول خوبــی در اســتان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه عبدالرضــا دادبــود‪ ،‬شــهردار گــرگان هــم از ســرمایه گــذاری ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومانــی در پــروژه‬ ‫بــازار مــوزه در محــل چهارشــنبه بــازار قدیــم گــرگان خبــرداد و گفــت‪ :‬بزرگتریــن پــروژه عمرانــی تاریــخ‬ ‫شــهرداری را بــزودی بــا ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان افتتــاح خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫و انتخابات بازرسان‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده خانــه مطبوعــات و رســانه هــای اســتان گلســتان‪ ،‬روز ســه شــنبه ‪3‬‬ ‫دیمــاه ‪ 1397‬بــه صــورت الکترونیــک از طریــق ســایت خانــه مطبوعــات و همزمــان بــا ‪ 5‬اســتان دیگــر‬ ‫برگــزار مــی شــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی خانــه مطبوعــات گلســتان ؛ بدینوســیله از اعضــای محتــرم خانــه‬ ‫مطبوعــات گلســتان دعــوت مــی شــود در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه ایــن موسســه کــه روز‬ ‫ســه شــنبه ‪ 3‬دیمــاه ‪ 1398‬از ســاعت ‪ 10‬تــا ‪ 12‬از طریــق ســایت خانــه مطبوعــات بــه ادرس‬ ‫‪ www.khanehmatbooat.ir‬برگــزار مــی شــود شــرکت فرماینــد‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫گزارش هیئت مدیره و بازرسان‬ ‫تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش‏ های مالی هیئت مدیره و بازرسان‬ ‫انتخاب بازرسان برای مدت یک سال‬ ‫مواردی که طبق اساسنامه در وظایف و اختیارات مجمع عمومی است‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬اعضــای اصلــی خانــه مطبوعــات اســتان کــه بــرای انتخــاب بازرســان‬ ‫کاندیــدا هســتند تــا ســاعت ‪ 24‬روز شــنبه ‪ 30‬اذر ‪ 1398‬مهلــت دارنــد بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫‪ www.khanehmatbooat.ir‬و ورود بــا نــام کاربــری خــود بــرای ثبــت درخواســت نامــزدی خــود‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫ثبــت ارای اعضــا نیــز از طریــق ســایت مذکــور در تاریــخ یــاد شــده بــا اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز‬ ‫عبــور قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫اعضــای محتــرم همچنیــن مــی تواننــد اطالعــات دیگــر اعــم از نحــوه برگــزاری‪ ،‬زمــان انصــراف از نامــزدی‪،‬‬ ‫اســامی کاندیداهــای بازرســی و ‪ ....‬را در ســایت خانــه مطبوعــات بــه نشــانی ذکــر شــده دنبــال نماینــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪223‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گلستان‪:‬‬ ‫برای پیشرفت باید‬ ‫بر پژوهش تمرکز کنیم‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫اقدامــات پژوهشــی و نواورانــه محــور اصلــی‬ ‫پیشــرفت در کشــور اســت و بایــد بــر ایــن‬ ‫موضــوع تمرکــز کنیــم‪.‬‬ ‫احســان گوهــری راد در اییــن زنــگ پژوهــش‬ ‫در گــرگان اظهارکــرد‪ :‬در ســطح مــدارس اســتان‬ ‫گلســتان پژوهــش بــه عنــوان یــک بخــش اساســی‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــا طراحــی کالس هــا و‬ ‫امکانــات‪ ،‬تــاش حداکثــری شــده تــا دانــش امــوزان‬ ‫بــه ســمت پژوهــش برونــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــرای این کــه بتوانیــم‬ ‫بــر اســاس چشــم انــداز ‪ ۱۴۰۴‬بــه عنــوان‬ ‫کشــور نخســت منطقــه باشــیم بایــد بــه مقولــه‬ ‫پژوهــش توجــه کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای تحقــق‬ ‫ایــن امــر بایــد از مرحلــه حفظیــات خــارج و‬ ‫روی اقدامــات پژوهشــی تمرکــز کنیــم‪.‬‬ ‫گوهــری راد بــا اشــاره بــه ایــن کــه اقدامــات‬ ‫پژوهشــی و نواورانــه محــور اصلــی پیشــرفت‬ ‫در کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــوزش و پــرورش‬ ‫گلســتان در ایــن مســیر گام برداشــته و‬ ‫همــکاران فرهنگــی مــا امــوزش هــای الزم را‬ ‫خواهنــد دیــد تــا بتواننــد بــه دانــش امــوزان در‬ ‫ایــن زمینــه کمــک کننــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وی عــاوه بــر فرهنگیــان و‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬خانــواده هــا هــم امــوزش‬ ‫مــی بیننــد تــا بــه دانــش امــوزان در حــوزه‬ ‫تحقیقــی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫گوهــری راد بــا بیــان ایــن کــه پژوهــش بــه عنــوان‬ ‫یــک اصــل بایــد در مــدارس پذیرفتــه شــود‪،‬گفت‬ ‫کــه هفتــه پژوهــش صرفــا ً بــه عنــوان یــک نمــاد‬ ‫اســت تــا از زحمــات دانــش امــوزان و همــکاران‬ ‫در حــوزه پژوهــش تجلیــل کنیــم ولــی پژوهــش در‬ ‫مــدارس اســتان اســتمرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی‬ ‫گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫اخذ مجوز سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۳۰۸‬میلیون دالری‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی گلســتان‬ ‫گفــت کــه امســال مجــوز ســرمایه ‪‎‬گذاری‬ ‫‪ ۳۰۸‬میلیــون دالری بــرای ایــن اســتان‬ ‫از هیــات ســرمایه گذاری خارجــی وزارت‬ ‫اقتصــاد و دارایــی دریافــت شــد‪.‬‬ ‫داود طبرســا اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان ســرمایه‬ ‫گــذاری از ســوی ‪ ۳‬ســرمایه گــذار خارجــی در زمینــه‬ ‫اجــرای طــرح هــای گردشــگری‪ ،‬ایجــاد صنایــع‬ ‫غذایــی و تبدیلــی و نیــروگاه تولیــد بــرق اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بیشــترین حجــم ســرمایه‬ ‫گــذاری از کشــور ترکیــه در بخــش گردشــگری‬ ‫بــا اختصــاص ‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص معرفــی فرصــت هــای ســرمایه‬ ‫گــذاری اســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۰۷‬فرصــت‬ ‫ســرمایه گــذاری از میــان ‪ ۵۰۰‬فرصــت بــا انجــام کار‬ ‫کارشناســی اســتخراج و امــاده معرفــی اســت‪.‬‬ ‫طبرســا اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون بــرای ‪۱۰۷‬‬ ‫فرصــت ســرمایه گــذاری‪ ،‬خالصــه طــرح‬ ‫بــه زبــان هــای فارســی و انگلیســی تهیــه‬ ‫و در پورتــال امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫گلســتان اداره کل قــرار دارد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و‬ ‫توسعه منابع استانداری گلستان‪:‬‬ ‫عبور از تحریم ها با اقدامات‬ ‫پژوهشی میسر می شود‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫و توســعه منابــع اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬عبــور از تحریــم هــا بــا اقدامــات‬ ‫پژوهشــی و راه انــدازی شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان میســر مــی شــود‪.‬‬ ‫عزیــزه امامــی در اییــن زنــگ پژوهــش کــه‬ ‫در دبیرســتان واثقــی گــرگان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬پایــه و اســاس رشــد هــر کشــوری‬ ‫در همــه عرصــه هــا از امــوزش و پــرورش‬ ‫نشــات مــی گیــرد و در ایــن نهــاد پژوهــش‬ ‫بســیار حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫وی پژوهــش را یــک حــس ذاتــی بیــن انســان‬ ‫هــا دانســت و گفــت کــه بایــد ایــن امــر را‬ ‫تقویــت کنیــم و بســتری در جامعــه شــود تــا‬ ‫همــه عالقمنــدان بــه امــر پژوهــش بپردازنــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه امامــی پژوهــش نبایــد منــوط بــه‬ ‫یــک روز و یــک هفتــه باشــد بلکــه اگــر تبلــور‬ ‫رشــد اقتصــادی و اجتماعــی را در جامعــه مــی‬ ‫خواهیــم بایــد همــه ارکان نظــام در همــه‬ ‫زمــان هــا از پژوهــش حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫برنامه مدیریت‬ ‫شهری گرگان‬ ‫برای مهار‬ ‫انفلوانزا‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫اعضــای شــورای شــهر گــرگان خواســتار بهره منــدی حداکثــری از ظرفیــت اطالع رســانی شــهرداری و نشــر اموزه هــای‬ ‫بهداشــتی بــرای جلوگیــری از رشــد شــیوع بیمــاری انفلوانــزا در ایــن شــهر شــدند‪.‬‬ ‫در یکصــد و نــود و هشــتمین جلســه علنــی شــوای شــهر گــرگان تعــدادی از اعضــا بــا اشــاره بــه وضعیــت رو بــه گســترش‬ ‫بیمــاری انفلوانــزا در اســتان گلســتان خواســتار مشــارکت بیشــتر مدیریــت شــهری بــا مرکــز بهداشــت شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مقــرر شــد‪ ،‬اســتفاده از بیلبوردهــای ســطح شــهر‪ ،‬تلویزیــون شــهری و دیگــر امکانــات‬ ‫شــهرداری بایــد در خدمــت اطــاع رســانی بهداشــتی قــرار بگیــرد و بــا تمــام قــوا در کنــار نهادهــای دخیــل ماننــد‬ ‫بهداشــت و بیمارســتان هــا حضــور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪223‬‬ ‫ویروس همچنان در کمین؛‬ ‫زهرا خوشحالی سردبیر سالمت نیوز‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫سالمت‬ ‫کارنامه مردود‬ ‫در ازمون انفوالنزا‬ ‫داســتان انفوالنــزا داســتان تــازه ای‬ ‫در ایــران نیســت‪ .‬هرســال بــا شــروع‬ ‫فصــل ســرما میهمــان ناخوانــده ی‬ ‫کشــور مــی شــود امــا چیــزی کــه در ایــن میــان‬ ‫قابــل توجــه اســت عــدم برنامــه ریــزی درســت‬ ‫و کارا بــرای مواجــه بــا ایــن بیماریســت ‪.‬‬ ‫امســال هجــوم حداکثــری انفوالنــزا ‪ ،‬تــرس‬ ‫مــردم و بــی رمــق شــدن کادر درمــان ‪،‬عــدم‬ ‫واکسیناســیون در زمــان مناســب و عــدم‬ ‫توزیــع داروی ایــن بیمــاری حــل ایــن بحــران را‬ ‫پیچیــده کــرد تــا جایــی کــه امــار تلفــات هــر روز‬ ‫بیشــتر از روز قبــل شــد و نگرانــی هــا افزونتــر‪.‬‬ ‫کامــا قابــل پیــش بینــی بــود کــه وزارت‬ ‫بهداشــت بــا ایــن شــرایط نمیتوانــد بحــران‬ ‫انفوالنــزا را مدیریــت کنــد هرچنــد بــه گفتــه‬ ‫متخصصیــن انفوالنــزای امســال شــدیدتر‬ ‫از هرســال بــود امــا از نشــانه هایــش مــی‬ ‫شــد حــدس زد کــه ســونامی در راه اســت و‬ ‫متاســفانه ایــن وزارت خانــه کــه مــی توانســت‬ ‫بــا پیشــگیری و اطــاع رســانی ان را بــه خوبــی‬ ‫مدیریــت کنــد و ایــن دوران ســخت را هــم‬ ‫مــردم بــدون اســترس ســپری کننــد بــا عــدم‬ ‫مدیریــت ایــن بحــران نمــره مــردودی در‬ ‫کارنامــه خــود ثبــت کــرد‪.‬‬ ‫گام اول اطــاع رســانی بــه موقــع و صحیــح‬ ‫بــه گروههــای هــدف بــود کــه بــه درســتی‬ ‫انجــام نپذیرفــت‪ .‬همانطــور کــه ایــن وزارت‬ ‫خانــه در کمپیــن فشــار خــون همــه تــوان‬ ‫خــود را بــرای رســیدن بــه هــدف بســیج کــرد‬ ‫میتوانســت همیــن روال را در زمینــه بیمــاری‬ ‫انفوالنــزا بــکار گیرد‪.‬اطــاع رســانی زمانــی‬ ‫صــورت پذیرفــت کــه بــا روش نامناســب فقــط‬ ‫بــه همــه گیــر شــدن مــوج وحشــت از ایــن‬ ‫بیمــاری دامــن زده شــد‪.‬‬ ‫گام دوم عــدم تامیــن واکســن انفوالنــزا بــود‪.‬‬ ‫واکســنی کــه ســال گذشــته حتــی در مــرز بــرای‬ ‫زائریــن کربــا هــم تزریــق مــی شــد تــا بتواننــد‬ ‫ورود ایــن ویــروس بــه کشــور را کنتــرل کننــد‬ ‫نــه تنهــا بیــن زائریــن توزیــع نشــد بلکــه حتــی‬ ‫بــرای مــردم عــادی و در داروخانــه هــا هــم‬ ‫دیرهنــگام توزیــع شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اینهــا عــدم اطــاع رســانی بــه موقــع‬ ‫و صحیــح از تریبونهــای رســمی مثــا رســانه هــا‬ ‫و صــدا و ســیما و غیــر رســمی مثــل کانالهــا‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی بــرای تزریــق ایــن‬ ‫واکســن منجــر بــه جــا مانــدن عــده ی زیــادی‬ ‫از تزریــق بــه موقــع واکســن شــد و پــس از‬ ‫ان هــم در زمــان اوج ایــن بیمــاری بــا عــدم‬ ‫مدیریــت اطــاع رســانی و اخبــار درســت بــازار‬ ‫شــایعات گــرم شــد و مــردم بــرای تزریــق‬ ‫دیرهنــگام ایــن واکســن کــه چنــدان کارایــی‬ ‫الزم را هــم نداشــت هجــوم اوردنــد‪.‬‬ ‫در زمینه کنترل و پیشگیری این‬ ‫بحران وزارت بهداشت نتوانست‬ ‫نمره قبولی کسب کند‬ ‫در ایــن میــان کادر درمــان بیمارســتانها نیــز‬ ‫اوضــاع خوبــی ندارنــد یکــی از پرســنل کادر‬ ‫درمــان بــه ســامت نیــوز گفــت ‪« :‬حــدود ‪15‬‬ ‫روزه حســابی اورژانــس هــا رو شــلوغ کــردن‬ ‫همــه هجــوم اوردن حتــی نصــف شــبها هــم‬ ‫تختهــا پــر هســت ســرپایی هــم از حضــور‬ ‫همــگان بــی نصیــب نیســتیم‪ .‬فــرد بــرای یــک‬ ‫ســرفه ‪ ،‬خــارش ســاده ی گلــو هــم پــا شــده‬ ‫اومــده اورژاتــس‪ .‬نیرویــی هــم اضافــه نشــده‬ ‫بعــد شــیفت نصــف جــون برمیگردیــم خونــه‪.‬‬ ‫ملــت فکــر میکنــن اگــه نــرن بیمارســتان‬ ‫هــاک میشــن‪ .‬تبلیغــات زیــادی هــم شــده‬ ‫مــردم هــم واقعــا ترســیدند»‬ ‫بــار روانــی زیــادی کــه بــرای ایــن موضــوع‬ ‫ایجــاد شــد هــم بــرای مــردم اســیب رســان‬ ‫بــود و هــم بــرای کادر درمــان‪ .‬تالشــهایی کــه‬ ‫میشــد بــا مدیریــت صحیــح وقــف کارهــای‬ ‫بهتــر در جهــت توســعه کشــور شــود‪.‬‬ ‫در زمانــه ای کــه گاهــا الودکــی هــوا نفســها‬ ‫را بــه شــماره مــی انــدازد و گرانــی و ســوءتدبیر‬ ‫در بــازار کاالهــای اساســی ذهــن مــردم را‬ ‫مشــوش کــرده ایــا وزارت بهداشــت یــک مدیــر‬ ‫برنامــه ریــزی نداشــت کــه حداقــل ایــن یــک‬ ‫مــورد از میــان برداشــته شــود و مــردم نگــران‬ ‫جــان دادن در اثــر انفوالنــزا نباشــند؟‬ ‫انچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه هــم در‬ ‫زمینــه کنتــرل و پیشــگیری ایــن بحــران وزارت‬ ‫بهداشــت نتوانســت نمــره قبولــی کســب کنــد‬ ‫و هــم در زمینــه اعتمــاد ســازی نتوانســت‬ ‫موثــر واقــع شــود‪.‬‬ ‫شــاید ایــن ســوال در ذهــن بســیاری‬ ‫از متخصصیــن ‪،‬مدیــران و حتــی مــردم‬ ‫بوجــود بیایــد وزارت خانــه ای کــه نتوانســت‬ ‫انفوالنــزا را مدیریــت کنــد چطــور میتوانــد‬ ‫از پــس مدیریــت مســائل کلیــدی نظــام‬ ‫ســامت بربیــاد؟‬ ‫هشدار برای موج سوم انفوالنزا‬ ‫چنــد هفتــه ای از بارتــاب خبرهــای افــراد‬ ‫فــوت شــده بــه دلیــل ابتــاء بــه انفوالنــزا مــی‬ ‫گــذرد و بــه رغــم اعــام هشــدارها و راه هــای‬ ‫پیشــگیرانه امــا ایبــن بیمــاری موجــب نگرانــی‬ ‫مــردم شــده اســت و در ایــن بیــن خبرهایــی‬ ‫مبنــی بــر شــیوع مــوج ســوم انفوالنــزا اضطــراب‬ ‫بیشــتری را ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بســتری بیــش از یــک هــزار نفــر بــر اثــر ابتــاء‬ ‫بــه انفالنــزا بــا انچــه مســئوال ایــن حــوزه ان‬ ‫را فروکــش کــردن بیمــاری عنــوان میکننــد ‪،‬‬ ‫گــزرش هــای ضــد و نقیضــی اســت کــه بــر‬ ‫نگرانــی بیشــتر مــردم افــزوده اســت‪.‬‬ ‫مســئوالن وزارت بهداشــت می گوینــد؛ مــوج‬ ‫اول انفلوانــزا تــا ‪ 3‬هفتــه دیگــر یعنــی هفتــه‬ ‫اول دی مــاه فروکــش می کنــد امــا همیــن مــوج‬ ‫اول‪ ،‬در چنــد روز گذشــته‪ 4 ،‬هــزار نفــر را روانــه‬ ‫بیمارســتان کــرده و جــان ‪ 56‬نفــر را هــم گرفتــه‬ ‫است‪.‬بیشــترین مــوارد مــرگ ایــن بیمــاری در‬ ‫اســتان های کرمــان‪ ،‬گلســتان‪ ،‬گیــان‪ ،‬فــارس‬ ‫و کهکیلویــه و بویراحمــد بــوده اســت کــه بــه‬ ‫گفتــه عضــو کمیتــه کشــوری انفلوانــزا عمــده‬ ‫کشــته های ایــن بیمــاری امپــول دگزامتــازون‬ ‫زده بودنــد‪.‬‬ ‫حــاال بــر اســاس انچــه وزارت بهداشــت اعــام‬ ‫کــرده‪ ،‬همه گیــری ایــن بیمــاری در حــال گــذر‬ ‫اســت و تــا ســه هفتــه دیگــر مــوج اول و‬ ‫اپیدمیــک انفلوانــزا تمــام می شــود و بــه احتمــال‬ ‫زیــاد مــوج دوم و ســوم جــای ان را می گیــرد‪.‬‬ ‫موجــی کــه گفتــه می شــود بــا ویــروس ‪h1n1‬‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد و البتــه عمــر‬ ‫ویــروس دو مــاه بیشــتر نیست‪.‬مســعود مردانــی‬ ‫عضــو کمیتــه کشــوری پیشــگیری از انفلوانــزا کــه‬ ‫اخریــن گــزارش از وضــع شــیوع ایــن بیمــاری در‬ ‫کشــور را می دهــد‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«همان طــور کــه در کتــاب عفونــی نوشــته‬ ‫شــده بــروز اپیدمــی انفلوانــزا هــر ‪ 4‬ســال یــک‬ ‫بــار اتفــاق می افتــد چــرا کــه ویــروس در حــال‬ ‫تغییــر جهــش ژنــی اســت‪ .‬در واقــع بــه علــت‬ ‫تغییــرات جهــش ژنــی ویروس‪ ،‬مــردم در مقابل‬ ‫ویــروس جدیــد ایمــن نیســتند و خــود بــه خــود‬ ‫بــه ایــن بیمــاری مبتــا می شــوند بنابرایــن مــوارد‬ ‫بســتری و مــرگ و میــر نیــز زیــاد می شــود‪».‬‬ ‫‪ 6‬اذر امســال رئییســی معــاون وزیــر بهداشــت‬ ‫اعــام کــرد کــه ‪ ۳۷‬نفــر از ابتــدای ســال تــا ایــن‬ ‫روز بــر اثــر انفوالنــزا جــان خــود را از دســت‬ ‫داده انــد و نکتــه مهــم و تاســف بــار دیگــر اینکــه‬ ‫تاکنــون چهــار هــزار نفــر بــه دلیــل بیمــاری‬ ‫انفلوانــزا در بیمارســتان هــا بســتری شــده انــد ‪.‬‬ ‫رئیســی بــا اشــاره بــه امــار فوتــی هــای انفلوانــزا‬ ‫در کشــور گفــت‪ :‬طــی یــک هفتــه از دوم تــا‬ ‫هشــتم اذرمــاه‪ ۲۷۴ ،‬نفــر بــه دلیــل ابتــا بــه‬ ‫انفلوانــزا در بیمارســتان بســتری شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬نفــر بــه دلیــل بیماری هــای تنفســی بــه‬ ‫مراکــز بســتری و ســرپایی مراجعــه کــرده انــد و‬ ‫‪ ۱۹‬مــورد فوتــی در ایــن هفتــه داشــتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای‬ ‫غیرواگیــر در هفتــه پایانــی ابــان مــاه در مــوج جدیــد‬ ‫انفلوانــزا ‪ ۱۵‬نفــر جــان خــود را از دســت داده بودنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر فــوت ‪ 6‬نفــر در خراســان‬ ‫شــمالی کــه شــامل ســه کــودک‪ ۲ ،‬زن و یــک‬ ‫مــرد اســت در کنــار امــار فوتــی هــای گلســتان‬ ‫کــه ان هــم بــه ‪ 7‬نفــر رســیده اســت‪ ،‬بــر نگرانــی‬ ‫بیشــتر مــردم و مســئوالن از همــه گیــر تــر شــدن‬ ‫ایــن بیمــاری افــزوده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه مســئوالن حــوزه بهداشــتی و ســامت‬ ‫دو اســتان خراســان شــمالی و گلســتان اقــدام‬ ‫بــه تعطیلــی ‪ 5‬روزه مــدارس بــرای پیشــگری از‬ ‫انفوالنــزا کــرده انــد امــا هنــوز نســبت بــه اینکــه‬ ‫ایــا بعــد از اتمــام تعطبــات ایــن بیمــاری در‬ ‫مــدارس شــیوع پیــدا میکنــد یــا نــه‪ ،‬نمــی تواننــد‬ ‫بــه طــور قطــع اظهــار نظــر کننــد‪.‬‬ ‫مرگ مشکوک ‪ 20‬گلستانی‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ثبــت مــرگ مشــکوک ‪ ۲۰‬نفــر از مــردم اســتان‬ ‫در اثــر بیمــاری انفلوانــزا گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد‬ ‫تــا کنــون مــرگ ‪ ۷‬نفــر در اثــر انفلوانــزا قطعــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســراج الدین عارف نیــا افــزود‪ :‬نمــودار خطــی‬ ‫بیمــاری انفلوانــزا در اســتان‪ ،‬رونــدی تقریبــا ‬ ‫ثابــت را دارد و در ‪ 10‬روز اخیــر روزانــه ‪ 30‬تــا ‪50‬‬ ‫بیمــار مبتــا بســتری شــده اند‪.‬‬ ‫وی دربــاره فروکــش کــردن مــوج شــیوع‬ ‫انفلوانــزا در اســتان گفــت‪ :‬طبــق گزارش هــای‬ ‫کارشناســان وزارت بهداشــت‪ ،‬شــاید ایــن مــوج‬ ‫تــا یــک هفتــه دیگــر فروکــش کنــد‪.‬‬ ‫معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه مــرگ مشــکوک ‪ 20‬نفــر در اثــر بیمــاری‬ ‫انفلوانــزا بیــان داشــت‪ :‬تــا کنــون حــدود یکهــزار‬ ‫نفــر در اســتان بــه علــت بیمــاری انفلوانــزا بســتری‬ ‫شــده اند و ‪ 20‬مــورد مــرگ مشــکوک داشــتیم‪.‬‬ ‫پیشگیری از انفوالنزا با‬ ‫روش های سالم و صحیح‬ ‫از تمــاس نزدیــک بــا افــرادی کــه بیمــار‬ ‫هســتند خــودداری کنیــد‪ .‬زمانــی کــه‬ ‫بیمــار هســتید‪ ,‬فاصلــه خــود را از دیگــران‬ ‫حفــظ کنیــد تــا از بیمــار شــدن انهــا نیــز‬ ‫محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫زمانی که بیمار هستید‪ ،‬خانه بمانید‪:‬‬ ‫در صــورت امــکان‪ ,‬هنگامــی کــه بیمــار‬ ‫هســتید‪ ,‬از رفتــن بــه کار‪ ,‬مدرســه‪ ,‬و‬ ‫ماموریــت هــای خــود اجتنــاب کنیــد‪ .‬ایــن کار‬ ‫بــه جلوگیــری از گســترش بیمــاری شــما بــه‬ ‫دیگــران کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫دهان و بینی خود را بپوشانید‪:‬‬ ‫هنــگام ســرفه یــا عطســه‪ ،‬دهــان و بینــی‬ ‫خــود را بــا یــک پارچــه بپوشــانید‪.‬این کار‬ ‫ممکــن اســت مانــع از بیمــار شــدن اطرافیــان‬ ‫شــما شــود‪ .‬انفوالنــزا و دیگــر بیمــاری هــای‬ ‫تنفســی حــاد ماننــد عفونــی تنفســی (‪,)rsv‬‬ ‫ســیاه ســرفه‪ ,‬و ســندروم حــاد تنفســی‬ ‫(‪ ,)sars‬بــا ســرفه‪ ,‬عطســه و یــا دســت هــای‬ ‫الــوده پخــش مــی شــوند‪.‬‬ ‫دستانتان را تمیز کنید‪:‬‬ ‫شســتن دســت هــا اغلــب بــه حفاظــت‬ ‫از شــما در برابــر میکــروب هــا کمــک مــی‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر صابــون و اب در دســترس‬ ‫نیســتند‪ ،‬از مــواد شستشــو دهنــده الکلــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫از لمس چشم ها‪ ,‬بینی و یا دهان‬ ‫خود پرهیز کنید‪:‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ 7 :‬مــورد مــرگ قطعــی اعــام‬ ‫شــده‪ 3 ،‬مــورد منفــی بــوده و ‪ 10‬مــورد دیگــر‬ ‫نیــز در حــال بررســی اســت‪ .‬تاکیــد مــا ایــن بــوده‬ ‫کــه امــار مرگ ومیرهــا در گــروه مــادران بــاردار و‬ ‫بیمــاران بســتری در بخــش مراقبت هــای ویــژه را‬ ‫بــه صــورت دقیــق بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫عارف نیــا دربــاره مــرگ رئیــس هیئــت‬ ‫وزنه بــرداری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬شــب‬ ‫گذشــته‪ ،‬نمونه گیــری انجــام شــد و نتیجــه‬ ‫ان بیــن ‪ 3‬تــا ‪ 7‬روز اینــده اعــام می شــود‬ ‫بــا اینحــال ایــن فــرد گویــا در زمانــی کــه بســیار‬ ‫بدحــال بــود بــه مرکــز درمانــی مراجعــه می کنــد‬ ‫کــه متاســفانه جــان خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫مرگ ‪ 6‬نفر در خراسان شمالی‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و‬ ‫خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ابتــا بــه بیمــاری انفلوانــزا در ایــن‬ ‫اســتان تاکنــون منجــر بــه جــان باختــن ‪ ۶‬نفــر‬ ‫شــده اســت کــه از ایــن تعــداد ســه کــودک‪۲ ،‬‬ ‫زن و یــک مــرد اســت‪.‬‬ ‫افشــین دلشــاد اظهــار کــرد‪ :‬ایــن بیمــاری‬ ‫در دوره پنــج تــا هفــت روز‪ ،‬از فــرد مبتــا‬ ‫قابــل ســرایت اســت بنابرایــن تعطیلــی‬ ‫یکــی دو روزه مــدارس‪ ،‬نمــی توانــد چرخــه‬ ‫ایــن بیمــاری را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایطی کــه بیمــاری هنــوز در‬ ‫جامعــه چرخــه دارد‪ ،‬تعطیلــی مــدارس نمــی‬ ‫توانــد اثرگــذار باشــد‪ ،‬بنابرایــن ایــن دانشــگاه‪،‬‬ ‫توصیــه ای بــرای تعطیلــی مــدارس نــدارد‪.‬‬ ‫دلشــاد در بــاره علــت شــیوع بیمــاری انفلوانــزا‬ ‫در ســال جــاری گفــت‪ :‬بعضــا ویــروس بــه لحــاظ‬ ‫ژنتیکــی دچــار تغییــر مــی شــود و ایــن تغییــرات‪،‬‬ ‫ســبب مــی شــود تــا بــرای سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن‪ ،‬ناشــناخته باشــد‪ ،‬بــرای همیــن اســت کــه‬ ‫واکســن ان نیــز هــر ســاله تغییــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫و خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر تغییــرات‬ ‫ژنتیکــی بیشــتر باشــد درصــد شــیوع‬ ‫باالتــر مــی رود و البتــه امســال در منطقــه‬ ‫خاورمیانــه و حتــی در اروپــا‪ ،‬ایــن بیمــاری‬ ‫کمــی زودتــر اغــاز شــد و انتظــار نداشــتیم‬ ‫در ایــن فصــل ســال شــیوع داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس براوردهــای‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬در فصــل شــیوع‪ ۲ ،‬درصــد از‬ ‫افــراد بــه بیمــاری انفلوانــزا مبتــا مــی شــوند و‬ ‫از ایــن میــزان هــم پنــج درصــد فــوت مــی کننــد‬ ‫کــه البتــه بیشــتر‪ ،‬افــرادی هســتند کــه زمینــه ان‬ ‫را داشــته انــد یعنــی مبتــا بــه بیمــاری کلیــوی‬ ‫بــوده و یــا ســازمان ایمنــی بــدن خــود را بــا‬ ‫تزریــق دگزامتــازون تضعیــف کــرده انــد‪.‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬گلستان در شیوع‬ ‫انفوالنزا‬ ‫اســتاندار گلســتان امــا می گویــد هــم اکنــون‬ ‫اســتان گلســتان از لحــاظ شــیوع بیمــاری‬ ‫انفلوانــرا رتبــه پنجــم و بــه لحــاظ امــار‬ ‫فوت شــدگان ایــن بیمــاری نیــز رتبــه دهــم‬ ‫کشــور را دارد‪.‬‬ ‫فوت ‪ 6‬نفر در خراسان شمالی‬ ‫که شامل سه کودک‪ ۲ ،‬زن‬ ‫و یک مرد است در کنار امار‬ ‫فوتی های گلستان که ان‬ ‫هم به ‪ 7‬نفر رسیده است‪،‬‬ ‫بر نگرانی بیشتر مردم و‬ ‫مسئوالن از همه گیر تر شدن‬ ‫این بیماری افزوده است‪.‬‬ ‫کانون الوده انفوالنزای‬ ‫پرندگان در گلستان نداریم‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه شــیوع انفوالنــزا بــه الــوده‬ ‫بــودن پرنــدگان مهاجــر ربــط داده مــی شــود و در‬ ‫حــال حاضــر مجزوهــای شــکار از ســوی ســازمان‬ ‫محیــط زیســت کشــور در برخــی مناطــق‬ ‫لغــو شــده اســت ‪ ،‬مدیــرکل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت گلســتان بااشــاره بــه اینکــه پایــش‬ ‫مســتمر کارشناســان دامپزشــکی و محیــط بانــان‬ ‫اززیســتگاه های ابــی انجــام می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫کانــون الــوده انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در‬ ‫گلســتان نداریــم‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی افــزود‪ :‬طبــق مصوبــه‬ ‫شــورای ســامت و امنیــت غذایــی اســتان تــا‬ ‫اطــاع بعــدی‪ ،‬صــدور پروانــه شــکار پرنــدگان در‬ ‫اســتان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬هــر ســال دســتورالعمل جدیــد بــرای‬ ‫شــکار پرنــدگان در اســتان تهیــه و بــه ســازمان‬ ‫ارســال می شــود‪ .‬امســال هم این دســتورالعمل‬ ‫تهیــه شــده امــا هنــوز ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت ایــن دســتورالعمل را تاییــد و ابــاغ‬ ‫نکــرده اســت‪.‬‬ ‫کنعانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همــه ســاله شــاهد‬ ‫برخــی کانون هــای الــوده در اســتان های‬ ‫مختلــف هســتیم امــا امســال هنــوز کانــون‬ ‫الــوده بیمــاری انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان‬ ‫در اســتان نداشــته ایم‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی هــم در ایــن رابطــه گفــت‪:‬‬ ‫انفلوانــزای پرنــدگان خاصیــت ســرایت انســان‬ ‫بــه انســان را نــدارد امــا همــواره ایــن نگرانــی‬ ‫وجــود دارد کــه «ســوش هــای» جدیــد انفلوانــزا‬ ‫از لحــاظ شــدت ماننــد پرنــدگان باشــد و خاصیت‬ ‫ســرایت انســان بــه انســان را هــم پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫منطقه بحرانی نیست‬ ‫بــه رغــم نگرانــی هــای زیــاد امــا مدیــرکل دفتــر‬ ‫مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان معتقــد‬ ‫اســت کــه بــا وجــود مــرگ چنــد شــهروند و‬ ‫پذیــرش صدهــا نفــر در بیمارســتان های ایــن‬ ‫اســتان بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری انفلوانــزا‪،‬‬ ‫شــرایط منطقــه بحرانــی نیســت‪.‬‬ ‫ســیدرضا قــادری اظهــار کــرد‪ :‬تــا کنــون فــوت‬ ‫‪ ۷‬نفــر در گلســتان بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫انفلوانــزا تاییــد شــده و امارهــای دیگــر رســمیت‬ ‫نــدارد ضمــن اینکــه تاکنــون چنــد هــزار نفــر در‬ ‫اســتان ســرپایی درمــان شــده و بیــش از ‪۹۵۰‬‬ ‫بیمــار مبتــا نیــز در بیمارســتان ها بســتری و‬ ‫تحــت درمــان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫میکــروب هــا اغلــب وقتــی پخــش مــی شــوند‬ ‫کــه فــردی چیــزی را لمــس مــی کنــد کــه بــا‬ ‫میکــروب هــا الــوده اســت و ســپس چشــم‬ ‫هــا‪ ,‬بینــی و یــا دهانــش را لمــس مــی کنــد‪.‬‬ ‫عادت های خوب سالمتی را تمرین کنید‪:‬‬ ‫تمیــز کــردن و ضــد عفونــی کــردن اغلــب‬ ‫ســطوح در خانــه‪ ,‬کار یــا مدرســه‪ ,‬بــه خصــوص‬ ‫زمانــی کــه کســی بیمــار اســت‪ ،‬مهــم اســت‪.‬‬ ‫خــوب بخوابیــد‪ ,‬فعــال باشــد‪ ,‬اســترس خــود‬ ‫را مدیریــت کنیــد‪ ,‬مایعــات زیــادی بنوشــید و‬ ‫غذاهــای مغــذی بخوریــد‪.‬‬ ‫پیشگیری در مدرسه؛‬ ‫در مــورد برنامــه هــای مدرســه‪ ,‬برنامــه مراقبــت‬ ‫از کــودک و یــا کالــج را بدانیــد کــه ایــا شــیوع‬ ‫ایــن بیمــاری یــا بیمــاری دیگــری رخ داده یــا‬ ‫خیــر و یــا واکســن انفوالنــزا در ســایت ارائــه مــی‬ ‫شــود یــا خیــر و ایــن کار را حتمــا انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫مطمئــن شــوید کــه مدرســه کــودک‪ ,‬برنامــه‬ ‫مراقبــت از کــودک‪ ,‬یــا کالــج بــه طــور معمــول‪,‬‬ ‫اشــیا و ســطوح را تمیــز مــی کننــد‪ ,‬و اینکــه ایــا‬ ‫ان هــا از مانبــع خوبــی از دســتمال کاغــذی‪,‬‬ ‫صابــون‪ ,‬حولــه کاغــذی‪ ،‬پــاک کننــده الکلــی و‬ ‫دســتمال هــای مرطــوب اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫از دانــش امــوزان و کارمنــدان بیمــار بخواهیــد‬ ‫کــه تــا زمانــی کــه مــی تواننــد در خانــه بماننــد‬ ‫و از خودشــان مراقبــت کننــد‪.‬‬ ‫پیشگیری از انفلوالنزا در محل کار‪:‬‬ ‫بفهمیــد ایــا شــیوع ایــن بیمــاری یــا بیمــاری‬ ‫دیگــری رخ داده یــا خیــر و اینکــه ایــا‬ ‫واکسیناســیون انفوالنــزا در ســایت انجــام مــی‬ ‫شــود یــا خــی ‪ ,‬دربــاره برنامــه هــای کارفرمــای‬ ‫خــود نیــز تحقیــق کنیــد‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول اشــیا و ســطوح را تمیــز‬ ‫کنیــد‪ ,‬از جملــه پوســت‪ ,‬کیبــورد‪ ,‬و تلفــن هــا‪.‬‬ ‫دقــت کنیــد کــه محــل کارتــان منبــع کافــی‬ ‫از دســتمال کاغــذی‪ ,‬صابــون‪ ,‬حولــه کاغــذی‪،‬‬ ‫پــاک کننــده الکلــی و دســتمال هــای مرطــوب‬ ‫مصرفــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه دیگــران امــوزش دهیــد کــه چگونــه کار خــود‬ ‫را انجــام دهنــد‪ ،‬تــا شــما یــا عضــوی از خانــواده‬ ‫خودشــان بیمــار نشــوندو بایــد در خانــه بمانــد‪.‬‬ ‫اگر در حین کار احســاس ناخوشــی داشــتید‪,‬‬ ‫هرچــه زودتــر بــه خانــه برگردید‪.‬‬ ‫به اندازه کافی بخوابید‬ ‫خــواب کـــافی نـــه تـنـهـــا بـاعــــث مــی شــود‬ ‫کــه در طــول روز شــاداب و هـوشیـــار بـاشـــید‪،‬‬ ‫بلکــه بــه نیرومنــد مانــدن سیســتم دفاعــی‬ ‫نـیـــز کـمـــک مـــی کـنـــد‪.‬‬ ‫به اندازه اب مصرف کنید‬ ‫اینکــه مــدام تاکییــد مــی کنیــم روزانــه ‪8‬‬ ‫لیــوان اب مصــرف کنیــد بــه ایــن دلیــل اســت‬ ‫کــه نوشــیدن اب سیســتم بدنتــان را شستشــو‬ ‫مــی دهــد و بــرای حفــظ یــک رژیــم غذایــی‬ ‫ســالم و ســامتیتان الزم اســت‪.‬‬ ‫در استفاده از لوازم شخصی حساس باشید‬ ‫تــا مــی توانیــد از اســتفاده ی چنــد نفــره از‬ ‫لیــوان یــا ســایر ظــروف غــذا خــودداری کنیــد‪،‬‬ ‫بــه خصــوص زمانــی کــه عالئــم بیمــاری هــا را‬ ‫در فــرد مقابــل متوجــه شــدید‪.‬‬ ‫محیط های بسته‬ ‫محیــط هــای بســته ای مثــل اداره و اتوبوس‪،‬‬ ‫محــل مناســبی بــرای رشــد میکــروب مــی‬ ‫باشــد پــس اگــر دیدیــد کســی در ایــن محیــط‬ ‫هــا عطســه مــی کنــد از او دوری کنیــد و بعــد‬ ‫از فاصلــه گرفتــن از او حتمــا دســتهایتان را بــا‬ ‫اب و صابــون بشــویید‪.‬‬ ‫سرهنگ ابراهیم پرسا‪،‬رئیس پلیس فتا گلستان؛‬ ‫نشــر اکاذیــب و اظهارنظرهــای توهین امیــز در فضــای مجــازی جــرم محســوب مــی شــود‪ .‬بســیاری از‬ ‫کاربرانــی کــه مــورد ازار‪ ،‬اهانــت و توهیــن قــرار می گیرنــد‪ ،‬از حقــوق خــود اگاهــی نداشــته و نمی داننــد‬ ‫کــه بــر اســاس قانــون‪ ،‬حــق شــکایت از مرتکبــان ایــن رفتارهــا را دارنــد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬بســیاری از افــرادی‬ ‫هــم کــه دســت بــه هتــک حرمــت‪ ،‬فحاشــی و توهیــن در فضــای مجــازی می زننــد‪ ،‬ادعــا مــی کننــد کــه‬ ‫نمی دانســتند کــه ایــن عملشــان جــرم تلقــی شــده و بــا مجــازات همــراه اســت و البتــه غافلنــد از ایــن اصــل‬ ‫کــه «جهــل بــه قانــون رافــع مســئولیت نیســت‪».‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫نشر اکاذیب در‬ ‫فضای مجازی‬ ‫جرم است‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬یازدهم‬ ‫عنوان‪ :‬اشکال مختلف استفاده مجرمانه از ضمانت نامه های بانکی‬ ‫ادامــه قســمت دهــم‪ :...‬پــس اگــر‬ ‫کارفرمــا‪ ،‬بــدون ایجــاد ِ تضمیــن الزم‬ ‫‪ ،‬مبالغــی را قبــل از انجــام کار بــه او‬ ‫پرداخــت کنــد‪ ،‬عمــا قفــل یکــی دیگــر‬ ‫زنــدان تعهــدات پیمانــکار‬ ‫از دربهــای‬ ‫ِ‬ ‫را شکســته اســت‪ -4 .‬کارفرمــا مکلــف‬ ‫اســت هرگونــه پرداخــت بــه پیمانــکار‬ ‫را پــس از ایجــاد حــق ‪ ،‬کــه صرفــا در‬ ‫مقابــل اجــرای ِ تمــام یــا قســمتی از‬ ‫ِ‬ ‫موضــوع قــرارداد محقــق میشــود ‪ ،‬در‬ ‫ـب صــورت وضعیــت و پــس از کســر‬ ‫قالـ ِ‬ ‫کســور قانونــی و قــراردادی‪ ،‬باالخــص‬ ‫پــس از کســر ‪ 10‬درصــد حســن انجــام‬ ‫کار بــه او پرداخــت کنــد‪ .‬بنابرایــن اگــر‬ ‫کارفرمــا در مقابــل کاری کــه هنــوز‬ ‫انجــام نشــده و یــا بیــش از میــزان‬ ‫کاری کــه انجــام شــده ‪ ،‬مبالغــی بــه‬ ‫او پرداخــت کنــد ‪ ،‬درب دیگــری را‬ ‫بــرای فــرار پیمانــکار از ایفــای تعهــدات‬ ‫ش‪ ،‬بــر روی او گشــوده و قفــل‬ ‫دیگــری را شکســته اســت‪ .‬در چنیــن‬ ‫اســباب‬ ‫موقعیتــی کــه کارفرمــا خــود‬ ‫ِ‬ ‫نقــض عهــد ِ پیمانــکار را فراهــم کــرده‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،‬و فــرار او را از دایــره تعهــدات‪،‬‬ ‫موجــب شــده اســت‪ .‬چگونــه حــق‬ ‫ط ضمانــت نامــه ِ حســن‬ ‫دارد بــا ضبــ ِ‬ ‫اجــرای تعهــدات و یــا ضمانــت نامــه‬ ‫پیــش دریافــت کــه قطعــا ایفــای ِ مــن‬ ‫غیــر حــق بانــک خواهــد بــود ‪ ،‬جبــران‬ ‫خســارت کنــد‪ .‬بنابرایــن در وضعیتــی‬ ‫کــه بیــن کارفرمــا و پیمانــکار ‪ ،‬تبانــی‬ ‫بــرای بــردن مــال بانــک متصــور باشــد‬ ‫‪ ،‬کارفرمــا از طریــق نقــض قواعــد امــره‬ ‫اعــم از قانــون مناقصــات و اییــن نامــه‬ ‫اجرایــی ان و ضوابــط صــدور ضمانــت‬ ‫نامــه هــا و اییــن نامــه قانونــی نحــوه‬ ‫پرداخــت پیــش دریافتهــا و اییــن نامــه‬ ‫معامــات دولتــی و پیمانــکار نیــز از‬ ‫طریــق امتنــاع از اجــرای موضــوع‬ ‫قــرارداد بــه یکدیگــر یــاری مــی رســانند‬ ‫‪ .‬تــا شــرایط ضبــط بالوجــه ضمانــت‬ ‫نامــه را فراهــم نماینــد ‪ ،‬عملــی‬ ‫مجرمانــه حــادث شــده و بانــک مکلــف‬ ‫بــه پرداخــت وجــه تعهــد شــده نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بنابرایــن در راســتای تبانــی‬ ‫کارفرمــا بــا پیمانــکار ‪ ،‬قــرارداد پایــه بــه‬ ‫گونــه ای تنظیــم میشــود کــه ظاهــر ان‬ ‫اجــرای پــروژه ای اســت‪ .‬لیکــن در عمــل‬ ‫اراده و قصــدی بــر اجــرای پــروژه وجــود‬ ‫نــدارد ‪ .‬بلکــه مضمــون لــه و مضمــون‬ ‫عنــه فقــط بــه اســتیفای نــاروا از ضامــن‬ ‫و بــه دارا شــدن غیرعادالنــه خــود مــی‬ ‫اندیشــند‪ .‬و حتــی بــه موجــب احــکام‬ ‫دادگاههــای حقوقــی خســارت تاخیــر در‬ ‫ت مبلــغ اســمی ضمانــت نامــه را‬ ‫پرداخـ ِ‬ ‫نیــز از بانــک وصــول مینماینــد‪ .‬زیــرا‬ ‫دادگاههــای حقوقــی بــرای ورود بــه‬ ‫فســاد ِ قــرارداد کــه ناشــی از نادیــده‬ ‫گرفتــه شــدن و یــا نقــض قوانیــن‬ ‫موضوعــه بــوده ‪ ،‬صالحیــت ذاتــی‬ ‫ندارنــد و نمیتواننــد بــه مــاوراء قــرارداد و‬ ‫مقاصــد پنهــان در تنظیــم ان بپردازنــد‪.‬‬ ‫لیکــن محاکــم کیفــری صالحیــت ذاتــی‬ ‫ف مقاصــد پنهــان و‬ ‫نســبت بــه کشــ ِ‬ ‫احــراز ِ صــوری و فاســد بــودن قــرارداد‬ ‫را دارنــد‪ .‬بنابرایــن دادســراها و‬ ‫دادگاههــای کیفــری همینکــه مالحظــه‬ ‫نماینــد کــه قــرارداد تنظیمــی بیــن‬ ‫کارفرمــا و پیمانــکار قواعــد امــره را‬ ‫نقــض کــرده ‪ ،‬مثــا لــزوم اییــن نامــه‬ ‫سومین جلسه دادگاه گندم‬ ‫گلستان اغاز شد‬ ‫واژگونی پراید در «شیروان»‬ ‫ســومین جلســه علنــی دادگاه رســیدگی بــه پرونــده توزیــع‬ ‫خــارج از شــبکه گنــدم در اســتان گلســتان بــا حضــور‬ ‫یکــی متهــم از ســه متهــم پرونــده‪ ،‬بــه ریاســت قاضــی‬ ‫حجت االســام محمدرضــا مزیــدی و ‪ ۲‬قاضــی مستشــار‬ ‫دادگاه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در نخســتین جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده‪ ،‬هیــچ‬ ‫یــک از متهمــان حضــور نداشــتند و تنهــا وکالی مدافــع‬ ‫انــان پــس از قرائــت کیفرخواســت از ســوی قاضــی‬ ‫دادگاه بــه دفــاع از مــوکالن پرداختنــد و نماینــده‬ ‫حقوقــی شــرکت غلــه گلســتان نیــز بــه عنــوان مدعــی‬ ‫العمــوم بــه دفــاع از شــکایت خــود پرداخــت‪.‬‬ ‫در جلســه دوم یکــی از ســه متهــم پرونــده در دفاعیــات‬ ‫خــود گفــت‪ :‬بــه عنــوان یــک کارمنــد بارهــا بــه همــکاران‬ ‫خــود در شــرکت کســری گنــدم را اعــام کــردم امــا انــان‬ ‫گفتنــد «جــای نگرانــی نیســت و مشــکل بــا تامیــن گنــدم از‬ ‫بخش هــای دیگــر حــل خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مشــخص شــد یکــی دیگر از متهمــان پرونده‬ ‫بــه علــت داشــتن چک هــای برگشــتی در زنــدان مشــهد دوران‬ ‫محکومیــت خــود را ســپری می کنــد‪ .‬ایــن متهــم قــرار بــود‬ ‫امــروز بــا نیابــت قضایــی از دادگســتری خراســان رضــوی در‬ ‫دادگاه حضــور پیــدا کنــد امــا در ایــن جلســه شــرکت نکــرد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی عشــایری‬ ‫اکــراد بــه شــماره ثبــت ‪ 56‬و شناســه‬ ‫ملی ‪1 0 7 0 0 0 2 6 6 3 3‬با ستنا د صو رتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده‬ ‫مــورخ‪ 1398/07/02‬ونامــه شــماره‪207/25/3581‬‬ ‫مــورخ‪ 1398/09/04‬اداره کل امــور عشــایر‬ ‫اســتان گلســتان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ - :‬صورتهــای مالــی ( ترازنامــه و صــورت‬ ‫حســاب ســود و زیــان و عملکــرد ) ســال مالــی‬ ‫‪ 1397‬مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪ - .‬ســرمایه‬ ‫شــرکت از مبلــغ ‪ 4,314,069,000‬ریــال منقســم‬ ‫بــه ‪ 4314069‬ســهم هــزار ریالــی بــه مبلــغ‬ ‫‪ 4,816,941,000‬ریــال منقســم بــه ‪4816941‬‬ ‫ســهم هــزار ریالــی از محــل ســود ســهام‬ ‫تخصیصــی و اورده نقــدی اعضــا افزایــش یافــت‬ ‫ومــاده مربــوط در اساســنامه اصــاح گردیــد‪.‬‬ ‫ علیرضــا محمــدی بریمانلــو شــماره ملــی‬‫‪ 0680339035‬را بــه ســمت بــازرس اصلــی و‬ ‫کاظــم شــفائی شــماره ملــی ‪ 0670315451‬را بــه‬ ‫ســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت بــرای مــدت‬ ‫یکســال مالــی انتخــاب کردنــد‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری مــراوه تپــه‬ ‫(‪)686426‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ماهــان درمــان مــاد‬ ‫بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪9383‬‬ ‫و شناســه ملــی ‪ 10700181193‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده‬ ‫مــورخ ‪ 30/07/1398‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ :‬محــل شــرکت بــه (ادرس جدیــد ) ‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گــرگان ‪ ،‬بخــش‬ ‫مرکــزی ‪ ،‬شــهر گــرگان‪ ،‬محلــه خ ولیعصــر ‪،‬‬ ‫خیابــان ولــی عصــر ‪ ،‬خیابان عدالــت ‪ ، 14‬پالک‬ ‫‪ ، 5‬ســاختمان فارابــی ‪ ،‬طبقــه چهــارم ‪ ،‬واحــد‬‫‪ 123‬کدپســتی‪ 4916631844 :‬انتقــال یافــت ‪.‬‬ ‫در نتیجــه مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح‬ ‫فــوق اصــاح مــی گردد‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا‬ ‫و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)686425‬‬ ‫اجرایــی قانــون مناقصــات در بــاب‬ ‫پیــش پرداختهــا را نادیــده گرفتــه و بــه‬ ‫ط‬ ‫جــای ‪ 20‬درصــد در دو یــا ســه قســ ِ‬ ‫ضمــن کار‪ ،‬مثــا صــد در صــد مبلــغ‬ ‫قــرارداد را پرداخــت کــرده اســت‪ .‬و یــا‬ ‫مالحظــه نماینــد کــه قــرارداد تنظیمــی‬ ‫‪ ،‬لــزوم پرداختهــا در قالــب صــورت‬ ‫وضعیتهــای کاری را نادیــده گرفتــه و‬ ‫یــا حســن انجــام کار مکســوره را حــذف‬ ‫نمــوده ‪ ،‬فســاد قــرارداد را اســتنتاج‬ ‫خواهنــد نمــود ‪ .‬زیــرا مــوارد برشــمرده‬ ‫نقــض غــرض از حکــم قانونگــذار در‬ ‫صــدور ضمانــت نامــه بانکــی محســوب‬ ‫میشــوند ‪ .‬بنابرایــن بــه تبــع ِفســاد‬ ‫قــرارداد ‪ ،‬اقدامــات بعــدی کارفرمــا ‪،‬‬ ‫خاصــه وصــول مبلــغ اســمی ضمانــت‬ ‫نامــه بانکــی از بانــک ‪ ،‬مصــداق بــارز ِ‬ ‫کالهبــرداری و تبانــی بــا پیمانــکار‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬مضافــا در اینگونــه مــوارد‬ ‫‪ ،‬محاکــم قضایــی مســتندا بــه مــاده‬ ‫‪ 70‬قانــون اییــن دادرســی کیفــری ‪،‬‬ ‫میبایســتی بــا کســب اجــازه از محضــر‬ ‫محتــرم دادســتان کــه در مقــام مدعــی‬ ‫العمــوم اســت ‪ ،‬پیمانــکار را وارد‬ ‫پرونــده نمــوده و در ردیــف مشــتکی‬ ‫عنهــم قــرار دهــد‪ .‬اگرچــه اساســا‬ ‫مــی بایســتی بانــک ‪ ،‬شــکایت خــود‬ ‫را بــدوا علیــه کارفرمــا و پیمانــکار بــا‬ ‫اتهــام تبانــی بــرای بــردن مــال بانــک‬ ‫طــرح نمایــد ‪ .‬زیــرا در وقــوع جــرم بــه‬ ‫تبانــی‪ ،‬کشــف حقیقــت از بازجویــی‬ ‫طرفیــن تبانــی‪ ،‬میســر اســت و پــس از‬ ‫احــراز فســاد قــرارداد مجــازات هــر دو‬ ‫طــرف و اســترداد وجــوه مــن غیرحــق‪،‬‬ ‫امــکان پذیــر میگــردد ‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫فرمانــده انتظامــی «شــیروان» ازیــک کشــته و ‪ 3‬مجــروح‬ ‫در اثــر واژگونــی یــک دســتگاه ســواری پرایــد در محورهــای‬ ‫مواصالتــی ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬برابــر اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی‬ ‫بــر یــک مــورد واژگونــی در دوراهــی روســتای «دویــن» از توابــع‬ ‫«شــیروان»‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران انتظامــی و پلیــس راه بــه محــل‬ ‫حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه مامــوران انتظامــی و‬ ‫عوامــل امــدادی بالفاصلــه در کمتریــن زمــان ممکــن در‬ ‫محــل حاضــر و مصدومــان را بــه مراکــز درمانــی منتقــل‬ ‫کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه در ایــن حادثــه یــک نفــر از‬ ‫سرنشــینان خــودرو بــه علــت شــدت جراحــت وارده در‬ ‫بیمارســتان فــوت و ســه نفــر مجــروح دیگــر تحــت درمــان‬ ‫قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی «شــیروان» در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫کارشناســان پلیــس راه‪ ،‬علــت ایــن حادثــه را بــی احتیاطــی از‬ ‫ســوی راننــده خــودرو بــه جهــت عــدم توجــه بــه جلــو و عــدم‬ ‫توانایــی در کنتــرل وســیله نقلیــه اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ وحیــدی در پایــان بــه راننــدگان توصیــه کــرد کــه در صــورت‬ ‫خســتگی در محــل مناســب پــارک و اســتراحت کننــد تــا شــاهد چنیــن‬ ‫حــوادث ناگــواری نباشــیم‪.‬‬ ‫سارق اماکن خصوصی در رامیان به دام افتاد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه دار و اعتــراف وی بــه ‪ 22‬فقــره ســرقت اماکــن‬ ‫خصوصــی در شهرســتان «رامیــان» خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی در‬ ‫«رامیــان»‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ســارق بــه صــورت ویــژه در دســتور کار تیمــی مجــرب از مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬تحقیقــات تخصصــی مامــوران در ایــن خصــوص اغــاز‬ ‫شــد و بــا انجــام یــک ســری اقدامــات فنــی و بررســی تصاویــر دوربیــن هــای مــدار بســته در محــل‬ ‫ســرقت هــا‪ ،‬تصاویــر مبهمــی از ســارق بــه دســت امــد کــه بــه دلیــل کیفیــت پاییــن‪ ،‬چهــره متهــم‬ ‫قابــل شناســایی نبــود‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در ادامــه بــا اشــاره بــه بررســی ســوابق ســارقان منطقــه از طریــق بانــک اطالعاتــی‬ ‫پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬ســرانجام بــا گســترش چتــر اطالعاتــی و تحقیقــات بــی وقفــه‪ ،‬مامــوران موفــق‬ ‫شــدند‪ ،‬ســارق ســابقه داری کــه قصــد فــروش امــوال مســروقه را در قســمتی از شهرســتان داشــت‪،‬‬ ‫شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی و در عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه‪ ،‬متهــم دســتگیر و بــرای انجــام تحقیقــات بــه مقــر پلیــس اگاهــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهــم پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیس چــاره ای جز‬ ‫اعتــراف نداشــت و بــه ‪ 22‬فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان رامیان اقــرار و انگیزه‬ ‫خــود را تامیــن هزینــه هــای مصــرف مــواد مخــدر اعــام کرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان مــی‬ ‫تواننــد بــا رعایــت نــکات امنیتــی نقــش موثــری در پیشــگیری از جرایــم خصوصــا ســرقت داشــته و‬ ‫اینگونــه پلیــس را در تامیــن امنیــت پایــدار یــاری کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت ‪ :‬اقــای محمــد ولــی تیمــوری ســرکالته بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‬ ‫اســناد رســمی شــماره ‪ ۶۸‬گــرگان ادعــا نمودنــد ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت‪ ۱۲۸/96‬متــر مربــع بــه پــاک‪ -۱۳۵۵/149‬اصلــی بخــش ‪ ۱‬گــرگان کــه ذیــل ثبــت ‪ ۲۲۳۷۳‬صفحه ‪ ۱۵۴‬جلــد ‪ ۱۴۹‬دفتر امالک‬ ‫بــه شــماره مسلســل ‪ ۴۱۰۷۹۷‬بــه نــام اقــای محمــد ولــی تیمــوری ســرکالته فرزنــد محمــد باقــر ثبــت و صــادر گردیــده کــه بــه علــت‬ ‫نامعلــوم مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت از ایــن رو بــه اســتناد مــاده ‪۱۲۰‬‬ ‫اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری‬ ‫انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را زمــان ارائــه‬ ‫مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد م الــف‪ ۳۵۸۱ :‬علــی برقــی‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان گــرگان‬ ‫سال پنجم‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫سامانه ‪ 197‬اماده دریافت انتقاد‪ ،‬پیشنهاد‪ ،‬شکایت و تقدیر شما از عمکرد نیروی انتظامی است‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪223‬‬ ‫سارق اماکن‬ ‫خصوصی در رامیان‬ ‫به دام افتاد‬ ‫تصادف دلخراش با ‪ 2‬کشته در گلستان‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان از تصــادف دلخــراش‬ ‫در محــور «جنــگل گلســتان» بــه «گالیکــش» بــا ‪ 2‬کشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی عبــدی» گفــت‪ :‬بــه دنبــال اعــام مرکــز فوریــت‬ ‫هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع حادثــه رانندگــی در محــور «جنــگل‬ ‫گلســتان‪-‬گالیکش»‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران پلیــس راه و عوامــل امــدادی‬ ‫بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور مامــوران مشــاهده شــد یــک دســتگاه پرایــد بــا‬ ‫یــک دســتگاه کامیــون برخــورد و متاســفانه بــر اثــر ان‪ 2 ،‬سرنشــین‬ ‫پرایــد بــه علــت شــدت جراحــات وارده فــوت کــرده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی تصریــح کــرد‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان علــت ایــن‬ ‫حادثــه تلــخ‪ ،‬تجــاوز بــه چــپ خــودرو پرایــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان در پایــان از راننــدگان‬ ‫درخواســت کــرد‪ ،‬قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را جــدی‬ ‫گرفتــه تــا مبــادا بــا لحظــه ای غفلــت حادثــه ای جبــران ناپذیــر بــرای‬ ‫انــان رخ دهــد‪.‬‬ ‫استفاده از رمز دوم یکبارمصرف در‬ ‫کاهش وقوع جرایم فیشینگ موثر است‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری‬ ‫ســارق ســابقه دار و اعتــراف وی بــه‬ ‫‪ 22‬فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی در‬ ‫شهرســتان «رامیــان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪:‬‬ ‫بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫اماکــن خصوصــی در «رامیــان»‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیری ســارق بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار تیمــی‬ ‫مجــرب از مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬تحقیقــات تخصصــی مامــوران‬ ‫در ایــن خصــوص اغــاز شــد و بــا‬ ‫انجــام یــک ســری اقدامــات فنــی و‬ ‫بررســی تصاویــر دوربیــن هــای مــدار‬ ‫بســته در محــل ســرقت هــا‪ ،‬تصاویــر‬ ‫مبهمــی از ســارق بــه دســت امــد‬ ‫کــه بــه دلیــل کیفیــت پاییــن‪ ،‬چهــره‬ ‫متهــم قابــل شناســایی نبــود‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫بــه بررســی ســوابق ســارقان منطقــه از‬ ‫طریــق بانــک اطالعاتــی پلیــس‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســرانجام بــا گســترش چتــر اطالعاتــی و‬ ‫تحقیقــات بــی وقفــه‪ ،‬مامــوران موفــق‬ ‫شــدند‪ ،‬ســارق ســابقه داری کــه قصــد‬ ‫فــروش امــوال مســروقه را در قســمتی‬ ‫از شهرســتان داشــت‪ ،‬شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫و در عملیاتــی غافلگیرانــه‪ ،‬متهــم‬ ‫دســتگیر و بــرای انجــام تحقیقــات بــه‬ ‫مقــر پلیــس اگاهــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬متهــم پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات پلیــس چــاره ای جــز اعتــراف‬ ‫نداشــت و بــه ‪ 22‬فقــره ســرقت اماکــن‬ ‫خصوصــی در ســطح شهرســتان رامیــان‬ ‫اقــرار و انگیــزه خــود را تامیــن هزینــه‬ ‫هــای مصــرف مــواد مخــدر اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی بــا اشــاره بــه معرفــی‬ ‫ســارق بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫شــهروندان مــی تواننــد بــا رعایــت نــکات‬ ‫امنیتــی نقــش موثــری در پیشــگیری‬ ‫از جرایــم خصوصــا ســرقت داشــته و‬ ‫اینگونــه پلیــس را در تامیــن امنیــت‬ ‫پایــدار یــاری کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان گفــت‪ :‬شــگرد فیشــینگ عامــل شــکل گیری‬ ‫درصــد باالیــی از جرائــم ســایبری در کشــور اســت‪ ،‬بــه همیــن خاطــر‬ ‫اســتفاده از رمــز دوم یکبارمصــرف به جــای رمــز ثابــت در دســتور کار‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا رئیــس پلیــس فتــا گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬شــگرد‬ ‫فیشــینگ عامــل شــکل گیری درصــد باالیــی از جرائــم ســایبری در کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر اســتفاده از رمــز دوم یکبارمصــرف به جــای رمــز ثابــت در‬ ‫دســتور کار قرارگرفتــه اســت؛ به طوری کــه پیش بینــی می شــود بــا جایگزیــن‬ ‫شــدن رمــز یکبارمصــرف از ســوی تمامــی بانک هــا می تــوان میــزان قربانیــان‬ ‫فیشــینگ را به طورجــدی کاهــش داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رمــز یکبارمصــرف ‪ One Time Password‬یــا ‪ ، OTP‬در‬ ‫مقابــل رمــز ثابــت قــرار دارد کــه بــه معنــای کلمــه رمــزی اســت کــه فقــط‬ ‫یکبــار می توانــد مورداســتفاده قــرار گیــرد کــه اســتفاده از ایــن رمــز تــا حــد‬ ‫زیــادی جلــوی برداشــت از طریــق فیشــینگ را می تــوان گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در وضعیــت فعلــی شــهروندان بــرای خریــد یا انتقــال وجه بصورت‬ ‫اینترنتــی یــک رمــز دوم ثابــت دارنــد کــه ان را در کنــار مشــخصات دیگــری مانند‬ ‫شــماره کارت‪ ،‬کــد ‪ CVV2‬و تاریــخ انقضــا وارد می کننــد‪ .‬در کاله بــرداری بــه‬ ‫روش فیشــینگ ســارقان بــه شــکلی کاربــران را فریــب می دهنــد و ان هــا را بــه‬ ‫یــک صفحــه جعلــی پرداخــت می کشــانند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن صفحــات جعلــی کامــا ً شــبیه‬ ‫صفحه هــای واقعــی بانک هــا طراحــی می شــود و حتــی بــرای ان هــا‬ ‫ادرس هایــی کــه شــبیه بــه پرداخت هــای حقیقــی در سیســتم بانکــی اســت‪،‬‬ ‫طراحــی می شــود‪ .‬کاربــر فریب خــورده در ایــن صفحــه جعلی همه مشــخصات‬ ‫خــود ازجملــه رمــز ثابــت را وارد می کنــد امــا درنهایــت همــه اطالعــات به دقــت‬ ‫ســارقان می افتد‪.‬ســارقان بــا اســتفاده از اطالعــات کارت در کنــار رمــز دوم‬ ‫ثابــت می تواننــد حســاب فــرد را بــ ه ســرعت خالــی کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اخیــرا پیامــک هایــی بــه کاربــران ارســال مــی شــود بــا ایــن‬ ‫عنــوان کــه «بــرای دریافــت رمــز یــک بــار مصــرف بــه ســایت زیــر مراجعــه‬ ‫کنیــد» در صورتــی کــه ایــن گونــه پیامک هــا جعلــی اســت و ســودجویان بــا‬ ‫ســوء اســتفاده از ایــن فرصــت بدنبــال کســب اطالعــات کاربــران و ســپس‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان هســتند کــه در ایــن زمینــه تاکیــد مــی کنــم‬ ‫شــهروندان عزیــز فقــط و فقــط از طریــق بانــک و نــرم افزارهــا و اپلیکیشــن‬ ‫مربــوط بــه بانــک خــود اقــدام بــه دریافــت ایــن رمــز کننــد و از مراجعــه بــه‬ ‫لینــک هــا و وبســایت هــای ناشــناس خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫پرســا گفــت‪ :‬ســودجویان شــهروندان را بــا دعــوت بــه راه انــدازی ایــن‬ ‫رمــز‪ ،‬بــه ســمت و ســوی درگاههــای جعلــی مــی کشــانند و نهایتــا اطالعــات‬ ‫انهــا را بــه ســرقت مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪:‬در حــال حاضــر خدمــات رمــز پویــا توســط نرم افزار هــای رمز ســاز‬ ‫ارائــه می شــود وهموطنــان بایــد ایــن نرم افزار هــا را حتمــا از فروشــگاه های‬ ‫معتبــر دانلــود کننــد و یــا از خــود ســایت بانــک مربوطــه دریافــت کننــد و بــه‬ ‫هیــچ وجــه از شــبکه های اجتماعــی یــا پیام رســان ها نرم افزار هــا را دریافــت و‬ ‫نصــب نکنند‪.‬البتــه تمامــی اطــاع رســانی هــای الزم در زمینــه راه انــدازی رمــز‬ ‫یکبــار مصــرف از طریــق رســانه هــای جمعــی و یــا سرشــماره هــای معتبــر بانــک‬ ‫مربوطــه بــه اطــاع هموطنــان خواهــد رســید‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان تصریــح کرد‪:‬شــهروندان عزیزهوشــیار باشــند‬ ‫کــه بــرای فعال ســازی رمــز پویــا نیــازی بــه پرداخــت هیــچ وجهــی نیســت و اگــر‬ ‫شــهروندان بــرای فعال ســازی رمزســاز خــود بــا مشــکل مواجــه شــدند بایــد بــا‬ ‫پشــتیبان بانــک خــود تمــاس بگیرنــد‪ ،‬و مــوارد مشــکوک و مجرمانــه را با مراجعه‬ ‫بــه ســایت پلیــس فتــا در بخــش فوریت هــای ســایبری گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪223‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اروس و مال التجاره ‪ -‬اجاره بها ‪ -‬از انواع تقسیم بندی اقتصاد‬ ‫‪ -2‬احمــق ‪ -‬ابله ســوختگی ‪ -‬انکــه ســفر کــرده اســت‪ -3.‬تکیــه‬ ‫دادن ‪ -‬حقــوق قانونــی و دریافتنــی دولــت از درامدهــای مــردم و‬ ‫ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال ‪ -‬ســنگر نیروهــای درخشــان‪ -4.‬تیــم‬ ‫فوتبــال یونانــی ‪ -‬نوعــی پارچــه ‪ -‬محــل ورود ‪ -‬فانــوس دریایــی‪-5.‬‬ ‫درختــی جنگلــی از تیــره نارون هــا ‪ -‬لحظــه ‪ -‬نوعــی شمشــیر ‪ -‬رمــق‬ ‫اخــر‪ -6.‬محــل اصابــت تیــر ‪ -‬عمــل بــردن کاال یــا مســافر از جایــی بــه‬ ‫جایــی دور‪ -7.‬خــدای باســتان ‪ -‬جهــت و ســمت ‪ -‬در حــال دویــدن ‪-‬‬ ‫محــل بازگشــت‪ -8.‬اتــاق ترکــی ‪ -‬انکــه حســاب دخــل و خــرج اداره‬ ‫یــا بنگاهــی بازرگانــی یــا تولیــدی را در‬ ‫دفترهــای مخصــوص نگهــدارد ‪ -‬ولی‪-9.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ناپختــه ‪ -‬نیکــوکاران ‪ -‬حــرف درد ‪ -‬ســه‬ ‫‪1‬‬ ‫کیلوگــرم‪ -10.‬پــول معاملــه ‪ -‬عالمــت‪-11.‬‬ ‫فلــز تمــدن ‪ -‬اســایش تــازی ‪ -‬بــوی‬ ‫‪2‬‬ ‫ماندگــی ‪ -‬مجــرای خــون‪ -12.‬نشــاط ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پراکندگی ‪ -‬بخشــی از اســتان کرمانشاه‬ ‫ شــیوا‪ -13.‬حفــار ‪ -‬فوق دیپلــم ‪-‬‬‫‪4‬‬ ‫برجســتگی تــه الســتیک‪ -14.‬ودیعــه‬ ‫‪5‬‬ ‫ زیارت کننــدگان ‪ -‬نوعــی کبــک‪-15.‬‬‫اســمان غــرش ‪ -‬ترازنامــه ‪ -‬شــاب‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪-1‬توفــان دریــا ‪ -‬افزونــی برنــج‬ ‫ مالیاتــی کــه در هــر کشــور از‬‫کاالهایــی می گیرنــد کــه از مــرز صادر‬ ‫یــا وارد شــوند‪ -2.‬اشــاره ‪ -‬عمــوی‬ ‫حضــرت ابراهیــم (ع) ‪ -‬وســایل خانــه‬ ‫‪ -3‬از اقــوام ایرانــی ‪ -‬کوچــه ‪-‬‬ ‫بی مــو ‪ -‬ستایشــگر‪ -4.‬زنــگ کاروان‬ ‫ تلخی هــا ‪ -‬اتــش‪ -5.‬درختــی در‬‫هندوســتان ‪ -‬جــان ‪ -‬اتومبیــل یــا‬ ‫هــر دســتگاه خــودکار‪ -6.‬از انــواع‬ ‫غذاهــای گوشــتی ‪ -‬اب بــازی ‪ -‬درجــه‬ ‫حــرارت بــدن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬از جنس روی ‪ -‬حرف‪ -8.‬وســایل ‪ -‬کیســه توشــه مســافر ‪-‬‬ ‫جــدول‪ -9.‬قصــد و همــت ‪ -‬ناشایســت‪ -10.‬انــدوه ‪ -‬الهــه شــکار‬ ‫نــزد رومیــان باســتان ‪ -‬مجــرای گــذر اب بــاران‪ -11.‬تشــنه نیســت‬ ‫ از درختــان جنگلــی شــمال ایــران ‪ -‬ســگ بیمــار‪ -12.‬شــغل ‪-‬‬‫لطیــف ‪ -‬همــراه گل‪ -13.‬پوشــه ‪ -‬مــوی گــردن اســب و شــیر‬ ‫ نــگاه کــن ‪ -‬ورزش مــادر‪ -14.‬ارزوی بــزرگ ‪ -‬از معامالتــی کــه‬‫بیــن شــخص و یــک شــرکت انجــام می شــود ‪ -‬همســر حضــرت‬ ‫ابراهیــم (ع)‪ -15.‬رتبــه دوم جهــان بــه لحــاظ نــرخ تــورم‪ ،‬نــرخ تورم این‬ ‫کشــور ‪39‬درصــد اســت ‪ -‬شــهر تــوت ‪ -‬ســرمایه اولیــه‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬مختومقلی فراغی ‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دو شنبــه ‪ 18‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 23‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کسب وکار‬ ‫عکس هفته‬ ‫پساب کارخانه قند‬ ‫و بهنوش شیروان‬ ‫ازار بوی‬ ‫نامطبوع مردم‬ ‫را کالفه کرده است‬ ‫ایین تجلیل از خادمان و فعاالن عرصه اربعین‬ ‫اییــن تجلیــل از خادمــان و فعــاالن اربعیــن حســینی اســتان بــا‬ ‫حضور ســرتیپ دوم پاســدار معروفی ؛ فرمانده ســپاه نینوا در‬ ‫عکس ‪ -‬محسن عسگری‬ ‫حســینیه عاشــقان ثــار اللــه (ع) برگزار شــد‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی و دیدنی گالیکش‬ ‫معرفی شهرستان گالیکش‬ ‫گالیکــش یکــی از شــهر هــای اســتان گلســتان واقــع در شــمال‬ ‫ایــران اســت‪ .‬ایــن شهرســتان کــه در ســال ‪ ۱۳۸۹‬از شهرســتان‬ ‫مینودشــت جــدا و بــه شهرســتانی مســتقل ارتقــاء یافــت‪ ،‬محــل‬ ‫تالقــی ســه اســتان گلســتان‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان مــی‬ ‫باشــد و بــه عنــوان گلــوگاه اســتان گلســتان در منتهــی الیــه شــرق‬ ‫ایــن اســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان‬ ‫هــای کاللــه و گنبــد کاووس‪ ،‬از جنــوب بــه اســتان ســمنان‪ ،‬از‬ ‫شــرق به اســتان خراســان شــمالی و شهرســتان بجنورد و از غرب‬ ‫بــه مینودشــت محــدود و متصــل اســت‪ .‬مرکــز ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫شــهر گالیکــش اســت‪ .‬شهرســتان گالیکــش شــامل ‪ ۲‬بخــش‬ ‫مرکــزی و بخــش لــوه و ‪ ۴‬دهســتان بــه نــام هــای نیلکــوه‪ ،‬ینقــاق‪،‬‬ ‫گلســتان و قــراوالن مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان از دو قســمت کوهســتانی و جلگــه ای تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬نواحــی جنوبــی و شــرقی ایــن شهرســتان دنبالــه کــوه‬ ‫هــای البــرز شــرقی اســت ( حداکثــر ارتفــاع در خوجــه قنبــر بــه ‪2550‬‬ ‫متــر مــی رســد )‪ .‬نقــاط کوهســتانی ایــن شهرســتان در نواحــی‬ ‫شــرقی از طریــق ارتفاعــات جنــگل گلســتان بــه ارتفاعــات بجنــورد‬ ‫متصــل مــی گــردد و از طــرف شــمال بــه کوهپایــه هــای کــم ارتفــاع‬ ‫منتهــی مــی شــود‪ .‬اراضــی جلگــه ای ایــن شهرســتان در شــمال و‬ ‫غــرب ناحیــه کوهســتانی واقــع شــده انــد و بــه ســبب مرغوبیــت‬ ‫جنــس خــاک از حاصلخیــزی باالیــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫سودجویان در‬ ‫البالغ اسفراین‪،‬‬ ‫تونل مرگ حفر‬ ‫می کنند‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی هــم بــا تاکیــد بــر اینکــه اقــدام‬ ‫دادســتان بــه عنــوان مدعــی العمــوم قابــل‬ ‫احتــرام اســت گفــت‪ :‬مراجــع قضایــی نســبت‬ ‫بــه جــان مــردم مســوولیت دارد و البتــه ایــن‬ ‫نشــان از حساســیت ایــن امــر دارد و دادســتانی‬ ‫بــا حساســیت بیشــتری موضــوع را پیگیــری مــی‬ ‫کنــد امــا مــا وظایــف قانونــی خــود را در ایــن بــاره‬ ‫انجــام داده ایــم‪.‬‬ ‫رضــا فیــروزه اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان و اداره شهرســتانی در‬ ‫اســفراین‪ ،‬وظایــف قانونــی خــود را انجــام داده و‬ ‫در ایــن زمینــه کوتاهــی نکــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســتندات ایــن اقدامــات انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬موجــود اســت و ایــن مــوارد در نشســت‬ ‫تاریخچه گالیکش‬ ‫در بــاب وجــه تســمیه نــام ایــن شــهر اورده انــد؛ قبــل از تشــکیل‬ ‫شــهر گالیکــش بــه صــورت کنونــی در منطقــه ای کــه شــهر در ان‬ ‫جــا مســتقر اســت‪ ،‬گیاهــی بنــام «گالــی» مــی روئیــده اســت‪،‬‬ ‫کــه رویــش ان بــه صــورت خــود رو و انبــوه تمــام منطقــه را در بــر‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬بدیــن ســبب انــرا «گالــی کــش» (کــش بــه معنــی‬ ‫فعــل کشــتن یــا کاشــتن) گفتــه انــد‪ .‬در وجــه تســمیه دیگــر امــده‬ ‫اســت بــه دلیــل وزش بادهــای شــدید و متنــاوب در تمــام فصــول‬ ‫پاییــز و بخشــی از زمســتان‪ ،‬مــردم ان دیــار پشــت بــام هــای خــود‬ ‫را بــا گیــاه خــود رویــی بــه نــام «گالــی» مــی پوشــانیدند‪ ،‬بدیــن‬ ‫علــت ان را «گالیکــش» گفتــه انــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گالیکــش قدمــت حــدود ســیصد ســاله دارد‪،‬‬ ‫بنیانگــذاران ایــن شــهر بــه دالیلــی از شــیراز مهاجــرت و در‬ ‫روســتای فعلــی فارســیان و فرنــگ ســاکن شــدند‪ .‬ایــن گــروه‬ ‫مهاجــر غالبــا از اقــوام نــوری (خســروی) رنگرزهــا‪ ،‬ملــکان هــا‬ ‫بودنــد‪ .‬مکانــی کــه شــهر گالیکــش در ان بنــا شــده اســت‪ ،‬از‬ ‫صدهــا ســال پیــش محلــی قشــاقی بــرای کشــاورزان و دامــداران‬ ‫روســتای فارســیان بــوده اســت‪ ،‬انــان در فصــل کشــت بــه ایــن جا‬ ‫مــی امدنــد‪ .‬و پــس از مدتــی دوبــاره بــه جایــگاه اصلــی خویــش‬ ‫یعنــی روســتای فارســیان بــاز مــی گشــتند و اصــوال اهالــی بــه‬ ‫ســبب ناامنــی ان دوره تمایلــی بــرای ســکونت دائمــی در جلگــه‬ ‫را نداشــتند‪.‬‬ ‫گروهــی از مــردم فارســیان در‬ ‫محلــی واقــع در ســه کیلومتــری‬ ‫گالیکــش کــه اکنــون روســتای‬ ‫سرچشــمه (کلــه خــر ســابق )‬ ‫نامیــده مــی شــود ســاکن شــده‬ ‫بودنــد و در همــان زمــان چنــد‬ ‫خانــوار دیگــر از همیــن اهالــی در‬ ‫مــکان فعلــی گالیکــش ســکونت‬ ‫دائــم یافتنــد‪ .‬بــا پایــان یافتــن‬ ‫جنــگ جهانــی دوم و حاکمیــت‬ ‫دولــت محمــد رضــا شــاه پهلــوی‬ ‫امنیــت در منطقــه حکمفرمــا‬ ‫شــد‪ ،‬از ایــن هنــگام بــه بعــد روز‬ ‫بــه روز عــده بیشــتری از اهالــی‬ ‫فارســیان تمایــل یافتنــد تــا در‬ ‫گالیکــش باقــی بماننــد و ایــن‬ ‫گونــه بــود کــه گالیکــش در حــدود‬ ‫اخیــر شــورای تامیــن کــه‪ ،‬بــه منظــور بررســی‬ ‫مشــکل البــاغ نشــکیل شــده بــود‪ ،‬ارائــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تکالیــف ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت تمــام و کمــال انجــام‬ ‫شــده اســت گفــت‪ :‬مجــوز الزم بــرای پیجویــی‬ ‫و اکتشــاف بــه ایمیــدرو داده شــده اســت و‬ ‫محافظــت از معــدن هــم بــر عهــده ایــن ســازمان‬ ‫اســت امــا بــه علــت بــرودت هــوا هنــوز کارهــا‬ ‫انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــار دیگــر اظهــار داشــت‪ :‬مســتندات در‬ ‫نشســت شــورای تامیــن‪ ،‬ارائــه شــد و امادگــی‬ ‫داریــم تــا ایــن مســتندات را بــه صــورت مکتــوب‬ ‫بــه مراجــع قضایــی ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬قانــون در بــاره‬ ‫برداشــت هــای غیرمجــاز از معــادن‪ ،‬تکالیــف را‬ ‫مشــخص کــرده و مــا هــم مطبــق ان‪ ،‬وظایــف را‬ ‫انجــام داده ایــم‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۲۰۰‬تن ماده معدنی قاچاق‬ ‫فرمانــدار شهرســتان اســفراین هــم در ایــن‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬از ســال گذشــته تــا کنــون‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬تــن مــاده معــدن قاچــاق برداشــت شــده از‬ ‫معــدن البــاغ‪ ،‬کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫طاهــر رســتمی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون بــه‬ ‫علــت ســردی هــوا‪ ،‬حضــور متخلفــان و‬ ‫برداشــت از معــدن کاهــش یافتــه اســت امــا‬ ‫مــردم بومــی منطقــه همچنــان بــه برداشــت‬ ‫ادامــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫شــصت ســال پیــش از حالــت مــکان قشــاقی بــه شــکل روســتا‬ ‫و بعــد هــا شــهر در امــد‪.‬‬ ‫دیــن صــد در صــد مــردم ایــن شهرســتان اســام اســت‪ ،‬اقوامــی‬ ‫نظیــر ترکمــن هــا و بلــوچ هــا کــه عمومــا در قســمت شــرقی‬ ‫بخــش گالیکــش ســکونت دادنــد‪ ،‬اهــل ســنت هســتند و ســایر‬ ‫اقــوام نظیــر فــارس هــا‪ ،‬سیســتانی هــا‪ ،‬شــاهرودی هــا و … دارای‬ ‫مذهــب شــیعه مــی باشــند‪.‬‬ ‫چشمه الل گالیکش‬ ‫مجموعــه ای اســت بســیار زیبــا و دیدنــی کــه در ‪ 20‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گالیکــش و در حاشــیه جــاده بیــن المللــی گالیکــش‬ ‫– مشــهد واقــع اســت ‪ .‬چشــمه اشــکان گالیکــش‬ ‫ابشار و چشمه پیرغار گالیکش‬ ‫ایــن جاذبــه در ‪ 18‬کیلومتــری شهرســتان گالیکــش و در ‪4‬‬ ‫کیلومتــری روســتای فارســیان قــرار دارد‪ .‬چشــمه پیربــاد گالیکــش‬ ‫جنگل مارسا ( لته ) گالیکش‬ ‫ایــن جنــگل دردل جنــگل پاکنــدس اســت ‪ ،‬کــه در ‪ 26‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گالیکــش و ‪ 4‬کیلومتــری روســتای فارســیان قــرار دارد‪.‬‬ ‫جنگل پاکندس گالیکش‬ ‫جنــگل پاکنــدس مکانــی تفریحــی بــا چشــم اندازهــای فــرح‬ ‫بخشــی در ‪ 26‬کیلومتــری شهرســتان گالیکــش و ‪ 4‬کیلومتــری‬ ‫روســتای فارســیان قــرار دارد‪.‬‬ ‫لته نوروز علی گالیکش‬ ‫ایــن جاذبــه یــک محوطــه و مرتعــی جــذاب بــا چشــم اندازهــای‬ ‫زیبایــی اســت ‪ ،‬کــه در ‪ 27‬کیلومتــری شــهر گالیکــش واقــع‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫چشمه خانسوار گالیکش‬ ‫چشــمه طبیعــی بــا ابدهــی فــراوان بــه همــراه مناظــر طبیعــی‬ ‫و چشــم انــداز بــا کوههــای زیبــا اســت ‪ ،‬کــه در ‪ 12‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گالیکــش و ‪ 10‬کیلومتــری روســتای فارســیان واقــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫جنگل و چشمه ده چشمه گالیکش‬ ‫ایــن جاذبــه در ‪ 24‬کیلــو متــری شهرســتان گالیکــش و ‪2‬‬ ‫کیلومتــری روســتای فارســیان قــرار دارد ‪.‬‬ ‫جنگل تیمور دره گالیکش‬ ‫ایــن جنــگل در ‪ 15‬کیلومتــری شهرســتان گالیکــش و ‪7‬‬ ‫کیلومتــری روســتای فارســیان واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫جنگل دزی دره گالیکش‬ ‫ایــن جنــگل درفاصلــه حــدود ‪ 12‬کیلومتــری شــمال و در پیرامــون‬ ‫جــاده روســتایی اســفالته گالیکــش – فارســیان قــراردارد ‪.‬‬ ‫جنگل دانه گالیکش‬ ‫ایــن جنــگل در ‪ 2/5‬کیلومتــری شــمالی شهرســتان گالیکــش و‬ ‫در انتهــای جــاده معــروف جــاده ســامت قــرار دارد ‪.‬‬ ‫جنگل و چشمه ده چشمه گالیکش‬ ‫ایــن جاذبــه در ‪ 24‬کیلــو متــری شــهر گالیکــش و ‪ 2‬کیلــو متــری‬ ‫روســتای فارســیان قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نظــارت هــای الزم و برخــورد‬ ‫بــا ســودجویان انجــام مــی شــود البتــه کار‬ ‫محافظــت از منطقــه بــر عهــده ایمیــدرو گذاشــته‬ ‫اســت افــزود‪ :‬ایمیــدرو در کنــار اقدامــات‬ ‫مطالعــه و اکتشــاف مقدماتــی‪ ،‬کار محافظــت را‬ ‫هــم عهــده دارد کــه البتــه هنــوز در محــل مســتقر‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن‪ ،‬در یکســال‬ ‫گذشــته ‪ ۴۰۰‬پرونــده تخلــف در زمینــه برداشــت‬ ‫غیرمجاز از معدن البالع تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫از ابتــدای امســال چهــار نفــر از افــراد محلــی کــه‬ ‫اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز از ذخایــر ســرب و‬ ‫روی معــدن تــازه کشــف شــده البــاغ اســفراین‬ ‫کــرده بودنــد بــه دلیــل ریــزش کــوه جــان خــود را‬ ‫از دســت داده انــد کــه اخریــن مــرگ در هفتــه‬ ‫گذشــته روی داد‪.‬‬ ‫معــدن ســرب و روی البــاغ اســفراین در‬ ‫ارتفاعــات ســخت گــذر البــاغ و در محــدوده‬ ‫پــارک ملــی ســاریگل واقــع در شــمال شــرق ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از ذخایــر ایــن معــدن‪ ،‬کــه‬ ‫در منطقــه ای بــا همیــن نــام واقــع اســت‪ ،‬از‬ ‫ابتــدای امســال بــا هجــوم ســودجویان بــه ایــن‬ ‫منطقــه همــراه شــد کــه بــا ورود شــورای تامیــن‬ ‫خراســان شــمالی در اواخــر اردیبهشــت مــاه‪،‬‬ ‫ایــن ناحیــه از حضــور ســودجویان پاکســازی‬ ‫شــد ولــی اینــک پــس از گذشــت چنــد مــاه بــا‬ ‫حضــور مجــدد برخــی افــراد محلــی و غیرمحلــی‪،‬‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از ایــن معــدن دوبــاره افزایش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از شــیوه هــای غیراصولــی و رعایــت‬ ‫نکــردن مــوارد ایمنــی در برداشــت غیرمجــاز‬ ‫ســنگ ســرب و روی از این معدن‪ ،‬تاکنون منجر‬ ‫بــه وقــوع ‪ ۵‬حادثــه و مــرگ ‪ ۴‬نفــر و مصدومیــت‬ ‫چنــد تــن در ایــن منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫واقــع شــدن ایــن معــدن در محــدوده منطقــه‬ ‫حفاظــت شــده زیســت محیطــی ســاریگل‪،‬‬ ‫موجــب شــده تــا ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی تاکنــون در ثبــت ان‬ ‫نــاکام بمانــد ولــی حــدود یــک مــاه پیــش وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا صــدور مجــوزی‪،‬‬ ‫ایمیــدرو را مامــور انجــام مطالعــات و اکتشــافات‬ ‫اولیــه بــر روی ایــن منطقــه معدنــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین در ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرقی اســفراین قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ /‬ایرنا‬ ‫بــوی نامطبــوع پســاب کارخانه هــای قنــد و‬ ‫بهنــوش شهرســتان شــیروان کــه در مســیر‬ ‫تــردد مســافران اســتان های شــمالی بــه مشــهد‬ ‫مقــدس قــرار دارد عــاوه بــر سرنشــیان خودروها‪،‬‬ ‫مــردم روســتاهای همجــوار را نیــز ازار می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن معضــل کــه ناشــی از پســاب و تصفیــه‬ ‫فاضــاب سیســتم ‪ ۲‬کارخانــه اســت در فصــول‬ ‫ســرد ســال و بــا افزایــش فعالیــت انهــا بیشــتر ازار‬ ‫دهنــده اســت هــر چنــد مســافران بــه هنــگام گــذر‬ ‫از ایــن مســیر‪ ،‬شیشــه هــای خودروهــای خــود را‬ ‫بســته نگــه مــی دارنــد امــا‪ ،‬بــوی پســاب بــاز هم به‬ ‫مشــام مــی رســد‪.‬‬ ‫مــردم روســتاهای همجــوار ایــن دو کارخانــه‬ ‫گفتنــد‪ :‬هــر چنــد انهــا بــه ایــن وضعیــت عــادت‬ ‫کــرده انــد امــا گــذر ســاالنه حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون زائــر‬ ‫و مســافر و استشــمام بــوی ازاردهنــده پســاب‬ ‫کارخانــه هــا زیبننــده اســتان بــاب الرضــا (ع)‪،‬‬ ‫گنجینــه فرهنــگ هــا نیســت و بایــد مســئوالن‬ ‫بــرای چــاره جویــی تــاش گســترده ای داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫یکــی از اهالــی روســتای تــوده از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬بــوی ناشــی از پســاب کارخانــه‬ ‫قنــد‪ ،‬ســکونت در روســتا را ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫راضیــه احمــدی اظهــار کــرد‪ :‬بــوی ازاردهنــده‬ ‫پســاب در تمامــی فصــول ســال اســت صبــح هــا‬ ‫هنــگام بیــدار شــدن بــه خاطــر بــوی بــد نمــی تــوان‬ ‫پنجــره خانــه را بــاز و هــوای ســالم را تنفــس کــرد‬ ‫از ســویی وقتــی بــه داخــل حیــاط هــم کــه مــی‬ ‫رویــم ایــن بــوی ازاردهنــده‪ ،‬ســاکنان را از مانــدن‬ ‫در هــوای ازاد منصــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ســاکنان ایــن روســتا گفــت‪ :‬بــوی‬ ‫غیرقابــل تحمــل ســامت ســاکنان را تهدیــد مــی کند‬ ‫زیراکــه در تابســتان و فصــول گــرم ســال بــه خاطــر‬ ‫ایــن بــو بایــد در و پنجــره خانــه هــا بســته باشــد‪.‬‬ ‫حســین طالبــی افــزود‪ :‬ســه ســال پیــش اهالــی‬ ‫روســتا بــه خاطــر بــوی نامطبــوع بــا اداره محیــط‬ ‫زیســت مکاتبــه کردنــد کــه مســئوالن گفتنــد‬ ‫سیســتم تصفیــه فاضــاب بــزودی اصــاح و‬ ‫موضــوع حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬علیرغــم گذشــت چندیــن‬ ‫ســال از ایــن موضــوع و پــی گیــری هــای فــراوان‬ ‫اهالــی روســتا بــرای رفــع ایــن مشــکل‪ ،‬هنــوز‬ ‫مســووالن بــرای مشــاهده عینــی و صحــت‬ ‫موضــوع روســتاهای اطــراف مراجعــه نکــرده انــد‬ ‫کــه ایــن نشــان از بــی توجهــی انــان بــه ســامت‬ ‫شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ســاکنان تصریــح کــرد‪ :‬بــوی ناشــی‬ ‫از پســاب کارخانــه قنــد‪ ،‬در شــب هــای ســرد ســال‬ ‫بیشــتر احســاس مــی شــود امــا بخاطــر مســائل مالی‬ ‫و نداشــتن تــوان مالــی بــرای مهاجــرت همچنــان ایــن‬ ‫بــوی ازار دهنــده را تحمــل مــی کنیــم‪.‬‬ ‫عیســی زاهــدی نیــا بــا بیــان اینکــه انتظــار مــی رود تــا‬ ‫مســئوالن بــا بازدیــد از روســتا‪ ،‬شــرایط ســاکنان را درک‬ ‫و موضــوع را بــا جدیــت دنبــال کننــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تعــدادی از بچــه هــای مدرســه روســتا بــه خاطــر بــوی‬ ‫بــد سیســتم فاضــاب‪ ،‬در زنــگ تفریــح خــود بــه جــای‬ ‫بیــرون امــدن از کالس و تنفــس هــوای ســالم‪ ،‬مانــدن‬ ‫در کالس را ترجیــح مــی دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از کارمندانــی کــه هــر روز بــرای کار خــود در‬ ‫مســیر بجنــورد‪ -‬شــیروان و بالعکــس رفــت و امــد می‬ ‫کنــد عنــوان کــرد‪ :‬مینــی بــوس کنــار کارخانــه بهنــوش‬ ‫بــرای پلیــس راه توقــف مــی کنــد و در همــان چنــد‬ ‫دقیقــه مانــدن کنــار کارخانــه‪ ،‬مســافران بناجــار بایــد‬ ‫بــوی بــد را استشــمام کننــد‪.‬‬ ‫احمــد رحمتــی بیــان داشــت‪ :‬رســیدگی بــه‬ ‫کارخانــه هــای خــارج شــهر بــه خاطــر ســامت‬ ‫شــهروندان بایــد در اولویــت نخســت کار‬ ‫مســووالن قــرار گیــرد و یــا حداقــل نســبت بــه‬ ‫جریمــه کــردن انــان بــرای بــی توجهــی بــه ایــن‬ ‫موضــوع و یــا روش هــای دیگــر اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫ســید اصغــر مطهــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم‬ ‫تصفیــه فاضــاب کارخانــه قنــد شــیروان تبخیــری‬ ‫اســت در فصــول ســرد‪ ،‬شــب هــا بــوی نامطبوعــی‬ ‫در اطــراف متوجــه ســاکنان مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بازدیدهــای زیــادی از کارخانــه‬ ‫هــا صــورت گرفتــه اســت گفــت‪ :‬تاکنــون بــرای‬ ‫رفــع مشــکل چندیــن بــار اخطــار بــه کارخانــه هــا‬ ‫داده شــده اســت کــه در ایــن خصــوص هــم اینــک‬ ‫فاضــاب ان در حــال احیــا و بهســازی اســت کــه‬ ‫پرهزینــه و زمــان بــر اســت‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان یکــی از قدیــم تریــن‬ ‫واحدهــای تبدیلــی در خطــه شــمال شــرق کشــور‬ ‫اســت کــه ظرفیــت اســمی تبدیــل ایــن واحــد‬ ‫مصــرف چهــار هــزار تــن چغنــدر قنــد در‬ ‫شــبانه روز اســت‪.‬‬ ‫مطهــری افــزود‪ :‬همچنیــن کارخانــه انــواع‬ ‫ابمیــوه بهنــوش شــیروان جــزو صنایــع‬ ‫االینــده محســوب مــی شــود کــه عــوارض‬ ‫االیندگــی را پرداخــت مــی کنــد و بــر‬ ‫سیســتم فاضــاب ان نظــارت مــی شــود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!