روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 220 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 220

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 220

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 220

‫بسته شدن پرونده پرداخت‬ ‫جریمه غیبت سربازی‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی نیــروی‬ ‫انتظامــی گفــت‪ :‬طــرح پرداخــت جریمــه غیبــت‬ ‫ســربازی از ســال ‪ ۱۳۹۴‬اغــاز و در پایــان ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بــه اتمــام رســید‪ .‬بــر ایــن اســاس غایبــان خدمــت‬ ‫ســربازی تــا پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬در هــر جایگاهــی کــه‬ ‫قــرار داشــتند‪ ،‬مــی توانســتند بــا پرداخــت جریمــه‬ ‫غیبــت‪ ،‬برگــه معافیــت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ســردار مهــری یــاداور شــد‪ :‬در ایــن مــدت بیــش از‬ ‫‪ ۵۸۰‬هــزار نفــر بــرای پرداخــت جریمــه غیبــت خــود‬ ‫نــام نویســی کردنــد و پرونــده ایــن طــرح کــه مصوب‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــود‪ ،‬بســته شــد‪.‬‬ ‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫بــه بهانــه قطــع شــدن اینترنــت‬ ‫در روزهــای اخیــر شــاید خالــی از‬ ‫لطــف نباشــد یــک بــار دیگــر کمی‬ ‫در حــوزه هــای رســانه مکتــوب‬ ‫بازنگــری کنیــم و بدانیــم کــه‬ ‫ایــن رســانه قابــل حــذف نیســت‬ ‫بلکــه بــرای یــک ملــت ‪ ،‬یــک‬ ‫دولــت ‪ ،‬یــک حکومــت و حتــی‬ ‫یــک ســازمان یــا شــرکت تبدیــل‬ ‫بــه یــک تاریــخ خواهــد شــد کــه‬ ‫ثبــت عملکــرد ان در هــر برهــه‬ ‫از زمــان مانــدگار خواهــد شــد و‬ ‫فضــای مجــازی بــا تمــام ســرعت‬ ‫و قابلیــت هایــی کــه دارد نبایــد‬ ‫محــور اصلــی رســانه هــا باشــد یــا‬ ‫حداقــل جایگزیــن مناســب بــرای‬ ‫ان بایــد در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫قطــع بــه یقیــن در حــوزه کســب‬ ‫و کار و تبلیغــات فضــای مجــازی‬ ‫کامــا بکــر و عالــی و قطعــا هــم‬ ‫در اینــده مناســب خواهــد بــود‬ ‫ولــی ایــا بــرای نبــودن ایــن فضــا‬ ‫وعــدم دسترســی بــه ان تــا حــاال‬ ‫فکــر کــرده ایــد؟؟‬ ‫متاســفانه ان قــدر در حــال‬ ‫حاضــر مــا وابســته بــه فضــای‬ ‫تحــت وب شــده ایــم کــه بــاور‬ ‫نبــودن ان بــرای مــا ســخت‬ ‫اســت و حتــی کســب و کارمــان‬ ‫را هــم در معــرض تهدیــد قــرار‬ ‫مــی دهــد ‪...‬‬ ‫ادامه همین صفحه‬ ‫‪6‬‬ ‫سهم ناچیز جشنواره فرهنگ اقوام در جذب گردشگر‬ ‫میراث فرهنگی تکذیب کرد‬ ‫مدیر امور باغبانی‪:‬‬ ‫بازارکسب و کار بررسی کرد؛‬ ‫انگورکالهداری خراسان شمالی‬ ‫قابلیت صادرات جهانی دارد‬ ‫گوزن قرمز هیرکانی در دام یون؛‬ ‫‪3‬‬ ‫نگرانی از انتقال مرال ها‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‪:‬‬ ‫تبادالت تجاری در شبکه های‬ ‫مجازی نیازمند مراقبت است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نگاهی به وضعیت کتاب خوانی در‬ ‫خراسان شمالی؛‬ ‫کتاب نخوانی‪ ،‬صله ای ناجور‬ ‫بر دامان توسعه فرهنگی‬ ‫‪2‬‬ ‫رسانه های مکتوب حذف شدنی نیستند‬ ‫مهدی رامتین‬ ‫‪ ...‬بــا یــک نــگاه دقیــق تــر و ملــی طــی ‪ 24‬ســاعت‬ ‫قطعــی اینترنــت هیــچ دسترســی بــه اخبــار در‬ ‫رســانه هــا وجــود نــدارد و حتــی رســانه هــای‬ ‫مکتــوب بــرای تبــادل اخبــار و رســاندن ان بــه‬ ‫چــاپ دچــار مشــکل شــدند و در کنــار ایــن مســاله‬ ‫دســتگاه هــای اجرائــی و ســازمان هــا نیــز بــا ایــن‬ ‫مشــکل مواجــه گردیــده انــد ‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن یــاد برخــی از دوســتان فعــال‬ ‫در حــوزه روابــط عمومــی افتــادم کــه مــدام‬ ‫انــرژی خــود را روی فضــای مجــازی گذاشــته‬ ‫و عنــوان میکننــد کــه دوران رســانه هــای‬ ‫مکتــوب گذشــته اســت و دیگــر جایگاهــی‬ ‫بــرای انعــکاس اخبــار ندارنــد‪.‬‬ ‫حــال ســوال ایــن اســت کــه اگــر یــک مــاه اینترنــت‬ ‫قطــع باشــد دوســتان روابــط عمومــی دســتگاه‬ ‫هــای اجرائــی اســتان ‪ ،‬اصحــاب رســانه خبرگــزاری‬ ‫هــا‪ ،‬کســب و کارهایــی کــه خودشــان را وابســته‬ ‫بــه اینترنــت کــرده انــد چــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫نــگاه اساســی تــر بــه فضــای مکتــوب موجــود‬ ‫در رســانه هــا‪ ،‬مــا را بــه ایــن نکتــه مــی رســاند‬ ‫کــه همچنــان وجــود روزنامــه هــا و هفتــه‬ ‫نامــه هــا بــرای جامعــه ضــروری اســت کــه‬ ‫ایــن نــوع رســانه هــا بــه طــور قطــع بــرای‬ ‫ثبــت عملکــرد و اخبــار بــا تمــام کاســتی هــا‪،‬‬ ‫مانــدگاری بیشــتری دارنــد و تمامــی افــرادی‬ ‫کــه در ایــن حــوزه مشــغول هســتند بهتــر‬ ‫اســت بــه ایــن موضــوع بــه عنــوان یــک‬ ‫چالــش جــدی بنگرنــد و بــه دنبــال راه کاری‬ ‫بــرای ایــن چالــش باشــند‪.‬‬ ‫در اخــر فرامــوش نکنیــم کــه بســیاری از کســب و‬ ‫در پی گران شدن قیمت بنزین؛‬ ‫بــازار کســب و کار؛طــی چنــد روز گذشــته و بــه‬ ‫دنیــال اعــام ناگهانــی افزایــش قیمــت بنزیــن‬ ‫ســهمیه بنــدی شــده و ازاد در شــبکه هــای‬ ‫مجــازی و در پــی ان اعتــراض تعــداد زیــادی‬ ‫از شــهروندان شــهرهای مختلــف از جملــه‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬مســئوالن حــوزه اقتصــادی‬ ‫اعــام کردنــد کــه قیمــت کاالهــای اساســی‬ ‫مــردم بــا گــران شــدن بنزیــن افزایــش نمــی‬ ‫یابــد و اجــازه تصویــب مصوبــه هــای افزایــش‬ ‫قیمــت را نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫مــردم در حالــی نگــران وضعیــت و معیشــت‬ ‫اقتصــادی خــود پــس از افزایــش قیمــت‬ ‫بنزیــن کــه ســال هــا ان را تجربــه کــرده‬ ‫انــد‪ ،‬هســتند کــه رئیــس اتــاق بازگانــی‬ ‫ایــران اعــام کــرد کــه بــه هیــچ عنــوان اجــازه‬ ‫تصویــب افزایــش قیمــت هــا را نمــی دهــد و‬ ‫از ســوی دیگــر دولــت هــم در خبرهــا اعــام‬ ‫کــرد کــه تولیــد کننــدگان نیــز حــق افزایــش‬ ‫قیمــت هــا را ندارنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه بــه دلیــل عــدم دسترســی مــردم بــه‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫عکس ‪ -‬بازار کسب و کار ‪ -‬عقیل مهقانی‬ ‫رسانه های مکتوب‬ ‫حذف شدنی نیستند‬ ‫جای خالی سرویس های بهداشتی‬ ‫در مصوبه های شهری‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 20‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کارهــای حــال حاضــر از جملــه کســب و کار هــای‬ ‫خانگــی تحــت انحصــار طلبــی اینترنــت و شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی هســتند کــه انــان هــم بایــد بــرای‬ ‫خــود راهــکار ارتباطــی داشــته باشــند و بــه ایــن‬ ‫فکــر کننــد کــه در نبــودن اینســتاگرام و غیــره‬ ‫چطــور مــی تواننــد خودشــان را معرفــی کننــد‪ .‬هــم‬ ‫اکنــون کــه صحبــت از برداشــتن بعضــی از ابزارهــا‬ ‫در اینســتاگرام اســت ممکــن اســت فضــای‬ ‫کســب و کار بســیاری نیــز دچــار خدشــه شــود لــذا‬ ‫صاحبــان ایــن نــوع مشــاغل بایــد بــه دنبــال راه‬ ‫حلــی جایگزیــن بــرای ان باشــند‪.‬‬ ‫وجــود همیــن مســائل نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫رســانه هــای مکتــوب از لحــاظ ثبــت تاریخــی‬ ‫مانــدگاری بیشــتری دارنــد و بایــد نــگاه بهتــری بــه‬ ‫ان هــا داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مسئوالن حوزه اقتصادی وعده عدم افزایش قیمت می دهند‬ ‫اینترنــت صحــت بســیاری از اخبــار ا نمــی تــوان‬ ‫تائیــد و یــا تکذیــب کــرد امــا رئیــس ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه اصــاح قیمــت بنزیــن‬ ‫نبایــد منجــر بــه افزایــش ســایر اقــام مصرفــی‬ ‫شــود و مــردم نگــران افزایــش قیمت هــا‬ ‫نباشــند‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان عنــوان کــرده اســت‬ ‫کــه افزایــش قیمــت بنزیــن روی قیمــت‬ ‫تمام شــده کاالهــا از نظــر تولیــد‪ ،‬تقریبــا‬ ‫اثــر ناچیــزی دارد‪ ،‬زیــرا قیمــت ایــن کاالهــا‬ ‫بیشــتر متاثــر از حمل ونقــل بــوده و عمــده‬ ‫حمل ونقــل هــم بــا ســوخت گازوئیــل انجــام‬ ‫می شــود کــه دولــت هیــچ تغییــری در نــرخ‬ ‫ان نــداده اســت‪ ،‬بنابرایــن نبایــد افزایــش‬ ‫قیمــت بنزیــن منجــر بــه افزایــش ســایر اقــام‬ ‫مصرفــی شــود و مــردم نبایــد نگــران افزایــش‬ ‫قیمــت کاالهــا باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان همچنیــن از تشــکیل ســتاد ویــژه‬ ‫رســیدگی بــه شــکایات مــردم در زمینــه‬ ‫افزایــش خودســرانه قیمــت کاالهــا و خدمــات‬ ‫در ســطح بــازار اســتان خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫طــرح ویــژه تشــدید بازرســی و نظــارت بــر بــازار‬ ‫اســتان هــم بــا هــدف پیشــگیری از افزایــش‬ ‫خودســرانه قیمــت کاالهــا و خدمــات‪ ،‬از امروز‬ ‫‪ ۲۵‬ابــان مــاه اغــاز و بــه مــدت ‪ ۲۰‬روز در دو‬ ‫نوبــت صبــح و عصــر ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن وعــده هــا در حالــی از ســوی مســئوالن‬ ‫بــه مــردم داده مــی شــود کــه طــی دو روز‬ ‫گذشــته بــه گفتــه برخــی شــهروندان تعــدای از‬ ‫راننــدگان و حتــی فروشــندگان تــره بــار و مــواد‬ ‫گوشــتی کرایــه هــا و قیمــت هــای خــود را بــه‬ ‫بهانــه افزایــش بنزیــن افزایــش داده انــد‪.‬‬ ‫حــال بایــد نشســت و دیــد کــه وعــده‬ ‫مســئوالن کشــوری و اســتانی در رابطــه بــا‬ ‫افزایــش نیافتــن قیمــت کاالهــای اساســی تــا‬ ‫چــه انــدازه رنــگ واقعیــت بــه خــود مــی گیــرد‬ ‫و معیشــت انــان از وضعیــت فعلــی کــه دچــار‬ ‫ان هســتند بدتــر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫کشاورزی گرگان‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۴.۵‬میلیارد اعتبار‬ ‫برای بروزرسانی‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۴.۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫بــرای بروزرســانی تجهیــزات‬ ‫ازمایشــگاهی علــوم کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی گــرگان اختصــاص‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫علــی نجفــی نــژاد در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از پــروژه هــای دانشــگاه در‬ ‫جمــع خبرنــگاران اظهارکــرد‪ :‬نقــش‬ ‫اصلــی دانشــگاه تولیــد علــم و‬ ‫انتقــال تجربــه اســت و مــا تــاش‬ ‫مــی کنیــم ایــن وظیفــه خطیــر را‬ ‫بــه بهتریــن شــکل انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص برنامــه هــای‬ ‫مقابلــه بــا مشــکالت زیســت‬ ‫محیطــی گفــت کــه بایــد بــه‬ ‫ایــن مقولــه بــه صــورت چنــد‬ ‫بعــدی نــگاه کــرد و دانســت کــه‬ ‫اجــزای طبیعــت بــه هــم پیوســته‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪220‬‬ ‫گوزن قرمز هیرکانی در دام یون؛‬ ‫نگرانی از انتقال مرال ها‬ ‫رئیس کانون وکالی گلستان‪:‬‬ ‫فرار مالیاتی وکال قابل‬ ‫پیگیری است‬ ‫رئیــس کانــون وکالی دادگســتری اســتان‬ ‫گلســتان دربــاره فــرار مالیــات وکال گفــت‪:‬‬ ‫حتــی یــک وکیــل دادگســتری در اســتان‬ ‫گلســتان وجــود نــدارد کــه پرونــده مالیاتــی‬ ‫نداشــته باشــد و اعــام همچیــن خبــری‬ ‫بــدون ذکــر نشــانی و اســامی افــراد‪ ،‬قابــل‬ ‫پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫رضــا ســلیمانی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن خبــر‪،‬‬ ‫تخریبــی بــوده و اگــر اداره دارایــی و امــور‬ ‫مالیاتــی همچیــن اســامی را در اختیــار دارد‪،‬‬ ‫وظیفــه دارد کــه ایــن اســامی را بــه رئیــس‬ ‫کانــون وکال‪ ،‬اعــام کنــد کمااینکــه بنــده قویــا‬ ‫ایــن خبــر را تکذیــب مــی کنــم و ان را یــک‬ ‫دروغ بــزرگ مــی دانــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اســتان گلســتان حتــی یــک‬ ‫وکیــل دادگســتری وجــود نــدارد کــه پرونــده‬ ‫مالیاتــی نداشــته باشــد و بنــده حاضــر‬ ‫هســتم در صــورت اعــام حتــی یــک مــورد‪،‬‬ ‫بــه اعــام کننــده‪ ،‬جایــزه پرداخــت کنــم‪.‬‬ ‫ســلیمانی گفــت‪ :‬وکیــل هــای مربــوط بــه‬ ‫اداره دادگســتری همگــی پرونــده مالیاتــی‬ ‫دارنــد و بــرای تمدیــد پروانــه وکالــت ســاالنه‪،‬‬ ‫بایســتی گواهــی پرونــده مالیاتــی انــان‬ ‫گرفتــه شــود و در غیــر ایــن صــورت پروانــه‬ ‫تمدیــد نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در صــورت وجــود بدهــی‬ ‫قطعــی و یــا نبــود پرونــده مالیاتــی‪ ،‬اداره‬ ‫امــور مالیاتــی گواهــی صــادر نکــرده و پروانــه‬ ‫وکالــت تمدیــد نمــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کانــون وکال در مــورد برخــورد بــا‬ ‫چنیــن مطالــب گفــت‪ :‬بــه دلیــل حجــم بــاالی‬ ‫خبرهــای دروغ در مــورد جامعــه وکالــت‪،‬‬ ‫مــا خســته شــدیم و ابتــدا هــم تصمیــم بــه‬ ‫شــکایت قضایــی داشــتیم کــه فعــا ً از ان‬ ‫صــرف نظــر کــرده ایــم‪ ،‬امــا اگــر ایــن خبــر‬ ‫صحــت دارد اســامی وکال بــدون پرونــده را‬ ‫منتشــر کننــد تــا همــه چیــز مشــخص شــود‪.‬‬ ‫ســلیمانی گفــت‪ :‬بنــده بــه عنــوان رئیــس کانــون‬ ‫وکالی اســتان گلســتان تمــام مســئولیت وجــود‬ ‫پرونــده مالیاتــی وکیــل هــای اســتان گلســتان را‬ ‫مــی پذیــرم و بــا توجــه بــه رونــدی کــه در کانــون‬ ‫وکال وجــود دارد ایــن موضــوع را در کشــور‪ ،‬غیــر‬ ‫ممکــن مــی دانــم‪.‬‬ ‫نگاهی به وضعیت کتاب خوانی‬ ‫در خراسان شمالی؛‬ ‫کتاب نخوانی‪،‬‬ ‫وصله ای ناجور‬ ‫بر دامان توسعه‬ ‫فرهنگی‬ ‫ایرنــا نوشــت‪« :‬وقــت نــدارم‪ ،‬کتــاب گــران‬ ‫اســت‪ ،‬کتــاب خــوب پیــدا نمی شــود‪،‬‬ ‫شــمارگان پاییــن اســت‪ ،‬حوصلــه نــدارم» ایــن‬ ‫هــا و ده هــا مــورد دیگــر‪ ،‬بهانه هایــی اســت کــه‬ ‫ســرانه مطالعــه را در جامعــه مــا‪ ،‬ان هــم بــا‬ ‫ارفــاق‪ ،‬بــه ‪ ۳۰‬دقیقــه در روز رســانده اســت‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه بایــد گفــت ایــن عــادت‬ ‫کتاب نخوانــی گریبــان مــا را رهــا نمی کنــد و گویــا‬ ‫اراده ای هــم بــرای چاره جویــی و خالصــی از ان‬ ‫نداریــم و بــرای مانــدن در همیــن وضعیــت هــزار‬ ‫بهانــه مربــوط و نامربــوط هــم مــی تراشــیم‪.‬‬ ‫جامعــه مــا انــگار ســال هاســت بــا کتــاب‬ ‫مشــکل دارد و از یــار مهربــان فاصلــه گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬عالقــه منــدان و فعــاالن مــی گوینــد‬ ‫کاغــذ و کتــاب گــران اســت‪ .‬شــمارگان و چــاپ‬ ‫کــم اســت‪ .‬نویســندگان مطــرح نداریــم و ده هــا‬ ‫و صدهــا مــورد دیگــر و ناشــران مــی گوینــد کتــاب‬ ‫چــه ارزان و چــه گــران‪ ،‬چــه خــوب و چــه بــد‪،‬‬ ‫دیگــر جایــی در ســبد فرهنگــی خانوارهــا نــدارد‬ ‫و دیــری اســت کــه همــان جــای تنــگ ان را نیــز‬ ‫فضــای مجــازی؛ فیلــم و ســریالها گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫کتاب‪ ،‬سوخته بی اعتنایی‬ ‫یکــی از ناشــران خراســان شــمالی کــه از‬ ‫مدتــی پیــش تغییــر شــغل داده اســت‪ ،‬مــی‬ ‫گویــد‪ :‬اکنــون وضعیــت کتــاب‪ ،‬اوضــاع بحرانی‬ ‫صنعــت نشــر و کتابخوانــی انقــدر وخیــم‬ ‫مهین نورافروز‬ ‫مــرال (گــوزن قرمــز) بزرگتریــن گونــه گــوزن‬ ‫ایــران اســت کــه در گســتره جنوبــی دریــای‬ ‫خــزر یعنــی مناطــق جنگلــی اســتان هــای‬ ‫گیــان‪ ،‬مازنــدران و گلســتان زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــه علــت شــکار بی رویــه‬ ‫و تخریــب رویشــگاه های جنگلــی جمعیــت‬ ‫ایــن گونــه گــوزن بــه شــدت کاهــش یافتــه‬ ‫بــه گــوه ای موجــب کاهــش جمعیــت مــرال‬ ‫هــا شــده و نگرانــی هــا بابــت انتقــال گــوزن‬ ‫هــا بــه ســایت دیگــری شــدت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 40‬ســال اســت کــه پــارک جنگلــی‬ ‫شــهر قــرق‪ ،‬بــه عنــوان تنهــا ســایت نگهــداری‬ ‫و زاداوری گــوزن قرمــز در کشــور بــه شــمار‬ ‫مــی رود و بیشــتر گوزن هــای قرمــزی کــه در‬ ‫مراکــز نگهــداری از جملــه ارســباران و قزویــن‬ ‫زندگــی می کننــد‪ ،‬از نســل گوزن هــای قــرق‬ ‫هســتند‪ .‬حیواناتــی کــه چندســالی اســت‬ ‫براثــر بیمــاری « یــون» تعــداد انهــا بــه شــدت‬ ‫کاهــش یافتــه و بــه رغــم انتقــاد رســانه هــا و‬ ‫حامیــان حیوانــات توجــه خاصــی بــه زیســتگاه‬ ‫مــرال هــا نشــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه کارشناســان بیــش از یــک ســال‬ ‫اســت کــه نســبت بــه شــیوع بیمــاری واگیــر‬ ‫«یــون» در بیــن گــوزن هــای قرمــز پــارک‬ ‫جنگلــی گــرگان هشــدار مــی دهنــد ‪ ،‬امــا‬ ‫ان طــوری کــه بایــد وضعیــت مــرال هــا گویــا‬ ‫مســئوالن را حســاس نکــرده اســت‪.‬‬ ‫از ان جــا کــه مــکان نگهــداری مرال هــا در‬ ‫پــارک جنگلــی قــرق متعلــق بــه منابــع طبیعــی‬ ‫و متولــی نگهــداری از انهــا محیــط زیســت‬ ‫اســتان اســت‪ ،‬ســال گذشــته منابــع طبیعــی‬ ‫بــه محیــط زیســت اعــام کــرده کــه تــوان‬ ‫نگهــداری گوزن هــای قرمــز ایرانــی را نــدارد‬ ‫و محیــط زیســت هــم عنــوان کــرده بــود کــه‬ ‫پولــی در بســاط نــدارد و گــوزن هــا بایــد بــه‬ ‫بخــش خصوصــی واگــذار شــوند‪.‬‬ ‫در همــان زمــان نائــب رئیــس شــورای‬ ‫اســامی شــهر قــرق‪ ،‬محمدعلــی پودینــه‬ ‫اعــام کــرد کــه بــه دالیــل نامشــخص مــرال‬ ‫هــای قرمــز از پــارک جنگلــی قــرق در حــال‬ ‫انتقــال هســتند و مخالفــت خــود را بارهــا‬ ‫اعــام کــرده ایــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حامیــان مــرال هــای قرمــز نامناســب‬ ‫بــودن جیــره غذایــی و مــکان غیــر بهداشــتی‬ ‫موجــب شــیوع بیمــاری یــون در بیــن گــوزن‬ ‫هــای قرمــز شــده اســت و یکــی از راهــکار هــای‬ ‫رایــج بــرای مقابلــه بــا بیمــاری یــون همــراه‬ ‫کــردن جیــره غذائــی جانــوران بــا مکمــل هــا‬ ‫غذائــی و ویتامیــن اســت کــه بــه ایــن ترتیــب‬ ‫مقاومــت گونــه ای ماننــد مــرال در برابــر ایــن‬ ‫بیمــاری بــاال مــی رود و شــیوع ان در بیــن انهــا‬ ‫کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫اســت کــه انــگار در همــان شــرایط فیلــم زیســت‬ ‫مــی کنیــم امــا ایــن بــار کتــاب بــا اتــش ســوزانده‬ ‫نمــی شــود و اتــش بــی اعتنایــی و کــم توجهــی بــه‬ ‫کتــاب‪ ،‬اتــش بــه جــان جامعــه انداختــه اســت و‬ ‫ایــن مــردم هســتند کــه مــی ســوزند‪.‬‬ ‫زنگ خطر افت فرهنگی‬ ‫وی در ادامــه اظهــار مــی کنــد‪ :‬از رونق افتادن‬ ‫کتــاب و کتابخوانــی بــر فرهنــگ جامعــه و بــر‬ ‫اینــده فرهنگــی نســل هــای بعــد تاثیرگــذار‬ ‫اســت و اگــر ایــن مشــکل حــل نشــود‪ ،‬در‬ ‫اینــده فرهنــگ مــا شــکافی پدیــدار مــی شــود‬ ‫کــه بــا هیــچ چیــزی پــر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در خراســان شــمالی‬ ‫به دلیــل دســتمزد بســیار پاییــن بــرای کارهــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬نویســندگان و ناشــران تمایلــی‬ ‫بــه تولیــد کتــاب ندارنــد‪ ،‬مــی گوینــد‪ :‬ایــن‬ ‫وضعیــت در کشــور نیــز دیــده مــی شــود و‬ ‫بــه همیــن علــت نویســندگانی کــه اثرشــان‬ ‫ماه هــا و ســال ها در قفســه کتابفروشــی ها‬ ‫می مانــد‪ ،‬دیگــر انگیــزه ای بــرای نوشــتن کتــاب‬ ‫بعــدی ندارنــد‪.‬‬ ‫کاالی لوکس‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬در چنیــن وضعیتــی‬ ‫اگــر ســرانه کتابخوانــی افزایــش پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫کــم بــودن شــمارگان کتــاب گریبــان صنعــت‬ ‫نشــر را گرفتــه و تاثیــرش را بــر گــردش مالــی‬ ‫صنعــت نشــر برجــای گذاشــته و مــی گــذارد‪.‬‬ ‫قویدســت خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬بــا ایــن‬ ‫شــرایط کــه از هــر عنــوان کتــاب‪ ،‬حداکثــر ‪۲‬‬ ‫هــزار شــماره چــاپ مــی شــود‪ ،‬نبایــد انتظــار‬ ‫داشــت کــه نویســندگی بــه شــغل تبدیــل شــود‬ ‫و چــرخ صنعــت نشــر بچرخــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن وضعیــت ســخن‬ ‫گفتــن از کتــاب و کتابخوانــی و رونــق گرفتــن‬ ‫یــا نگرفتــن بــازار جایــی نــدارد‪ ،‬اظهــار مــی‬ ‫کنــد‪ :‬زمانــی کــه از یــک عنــوان کتــاب تنهــا ‪۲‬‬ ‫هــزار جلــد چــاپ مــی شــود و همیــن هــم بــه‬ ‫فــروش نمــی رود‪ ،‬در مقایســه بــا جمعیــت‬ ‫‪ ۸۰‬میلیونــی‪ ،‬ایــن عناویــن حتــی دیــده هــم‬ ‫بــه رغــم اعــام نگرانــی بســیاری از فعــاالن‬ ‫حامــی حیوانــات و شــهروندان گلســتانی در‬ ‫رابطــه بــا وضعیــت نامناســب مــرال هــای‬ ‫قرمــز قــرق‪ ،‬امــا مدیــر کل محیــط زیســت‬ ‫بــا اعــام ایــن مطلــب کــه ســایت نگهــداری‬ ‫مــرال هــا در قــرق طــی ســال هــای گذشــته‬ ‫تــا بــه امــروز فــراز و نشــیب هــای زیــادی را‬ ‫پشــت ســر گذاشــته اســت‪ ،‬بــه بــازار کســب‬ ‫و کار گفــت‪ :‬در یــک مقطــع زمانــی تعــدادی‬ ‫از مــرال هــای قرمــز بــه دو شــهر سمســکنده‬ ‫و کردکــوی بــه بخــش خصوصــی واگــذار‬ ‫شــدند کــه در حــال حاضــر از وضعیــت بســیار‬ ‫مناســبی برخــودار هســتند‪.‬‬ ‫محمــد رضــا کنعانــی افــزود‪ :‬قــرار بــران بــود‬ ‫کــه ســایت قــرق بــه مــکان دیگــری منتقــل‬ ‫شــود کــه بــه دلیــل حساســیت شــهروندان‬ ‫قرقــی و پیگیــری شــورای شــهر ایــن شــهر‪،‬‬ ‫فرمانــدار وقــت گــرگان بــا ایــن انتقــال بــه‬ ‫شــدت مخالــف کــرد و اعــام کــرد کــه مــرال‬ ‫هــای قرمــز نمــاد شــهر قــرق هســتند و بــه‬ ‫جــای انتقــال بایــد راه حــل اساســی بــرای‬ ‫حفــظ ان هــا اندیشــید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر دامپزشــک‬ ‫ســازمان مرکــزی محیــط زیســت و اداره کل‬ ‫دامپزشــکی اســتان در اجــرای طــرح نمونــه‬ ‫گیــری بــرای گــوزن هــا در رابطــه بــا کاهــش‬ ‫بیمــاری یــون و حفــظ ســایت پــای کار امــده‬ ‫انــد و فعــا شــرایط نســبت بــه گذشــته کــه‬ ‫مــرال هــا در خطــر قــرار داشــتند بهتــر اســت‪.‬‬ ‫کنعانــی بــا بیــان اینکــه هنــوز خبــری‬ ‫مبنــی بــر اغشــته بــودن مــرال هــا بــه یون‬ ‫بــه ایــن ســازمان اعــام نشــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وضعیــت مــرال هــا ان طــور کــه‬ ‫نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫سرانه مطالعه دقیق و مستند نیست‬ ‫‪ ۹‬میلیــون بی ســواد مطلــق و ‪ ۱۱‬میلیــون‬ ‫کم ســواد رقــم کمــی نیســت‪.‬‬ ‫از ایــن ‪ ۲۰‬میلیــون نفــر‪ ۳۰ ،‬هــزار نفــر در‬ ‫خراســان شــمالی زندگــی مــی کننــد و حــال‬ ‫انکــه همــان باســوادها هــم بــرای کتــاب‬ ‫نخوانــدن دالیــل زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫احســان ســیدی زاده بازنشســته فرهنگــی‪،‬‬ ‫روزنامــه نــگار و از کتابخــوان هــای حرفــه ای‬ ‫خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬اگــر چــه امــاری‬ ‫کــه در مــورد ســرانه مطالعــه مطــرح مــی شــود‬ ‫مســتند نیســت و بــه نظــر مــی رســد بیــش از‬ ‫ان چیــزی باشــد کــه عنــوان مــی شــود‪ ،‬امــا‬ ‫بایــد قبــول کــرد کــه اقبــال مــردم بــه کتــاب و‬ ‫رســانه هــای مکتــوب کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫افت کیفیت و کمیت کتاب‬ ‫شــیما یزدانــی هــم مــی گویــد‪ :‬در زمینــه‬ ‫ترجمــه اثــار عــاوه بــر نقــاط ضعــف و حــذف‬ ‫و اضافــه هایــی کــه وجــود دارد‪ ،‬تعــدد ترجمــه‬ ‫هــا نیــز مخاطبــان را ازار مــی دهــد و همچنیــن‬ ‫بــه جــز معــدودی از اثــار ترجمــه شــده‪ ،‬دیگــر‬ ‫ترجمــه هــا ســاز و کار مشــخص و اســتانداردی‬ ‫ندارنــد تــا انجــا کــه زمانــی هــم بــه ایــن امــر‬ ‫اعتــراض مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــه فضــای مجــازی هــم اشــاره کــرده و‬ ‫مــی گویــد‪ :‬در چنــد ســال اخیــر کانــال هــای‬ ‫نقــد و معرفــی کتــاب‪ ،‬فــروش کتــاب هــای‬ ‫الکترونیکــی و کتــاب هــای گویــا توانســته‬ ‫اســت تــا حــدی جبران گــر ضــرری باشــد کــه‬ ‫فضــای مجــازی بــه مبحــث کتابخوانــی وارد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬البتــه در دســترس بــودن‬ ‫کتــاب یکــی از مهمتریــن مــواردی اســت کــه‬ ‫مــی توانــد کتابخوانــی را توســعه دهــد و در‬ ‫بســیاری از کشــورهای مــی بینیــم کــه حتــی در‬ ‫داخــل اتوبــوس هــا و متــرو کتــاب هایــی قــرار‬ ‫داده انــد تــا عالقــه منــدان بــه راحتــی بــه کتــاب‬ ‫دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بایــد مــورد رضایــت هــم نیســت امــا تمــام‬ ‫تــوان خــود را بــرای حفــظ ســایت قــرق بــه‬ ‫کار خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــر کل محیــط زیســت گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬فنــس هــای مــکان نگهــداری مــرال هــا‬ ‫در قــرق توســط محیــط زیســت مرمــت شــده‬ ‫و بــرای بهبــود تغذیــه و ســم پاشــی محیــط‬ ‫مــرال هــم فرمانــداری و شــهداری قــرق‬ ‫اعتبــاری را اختصــاص دادنــد کــه ایــن کار‬ ‫هــم انجــام شــد و در حــال حاضــر دامپزشــک‬ ‫وضعیــت مــرال هــا را کنتــرل مــی کنــد و بــه‬ ‫دنبــال نگــه داشــتن ســایت قــرق و پاکســازی‬ ‫ان از بیمــاری یــون هســتیم ‪.‬‬ ‫کنعانــی گفــت‪ :‬چنانچــه نتوانیم ایــن بیماری‬ ‫در ســایت کنتــرل کنیــم بــه ناچــار مــرال هــا را‬ ‫بــه ســایت دیگــری منتقــل خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫علــی رغــم تــاش هــای حامیــان محیــط‬ ‫زیســت و دوســتدارن مــرال هــا و دیگــر‬ ‫دســتگاه هــای اجرائــی ‪ ،‬امــا بــروز بیمــاری‬ ‫«یــون» ان هــم در مرکــز تکثیــر و نگهــداری‬ ‫ایــن حیوانــات کــه از ‪50‬ســال پیــش در جنــگل‬ ‫تفریحــی قــرق بنیــان گذاشــته شــد ‪ ،‬نشــان از‬ ‫ان دارد کــه در حفــظ و نگهــداری ایــن گونــه‬ ‫نــادر از گــوزن هــا اقــدام موثــر و ســریعی‬ ‫انجــام نمــی گیــرد ‪.‬‬ ‫دقــت نــا کافــی در طریقــه نگهــداری و تغذیه‬ ‫ایــن حیوانــات باعــث شــد تــا طــی ماههــای‬ ‫گذشــته بــا بیمــاری مــرگ بــار عفونــی یــون‬ ‫دســت و پنجــه نــرم کننــد ‪.‬‬ ‫بــر اســاس امارهــای موجــود زایــش مــرال‬ ‫هــا بــه دلیــل کــم توجهــی و اغشــتگی بــه یــون‬ ‫کاهــش یافتــه بــه گونــه ای از ‪ 8‬زایــش بــه ‪2‬‬ ‫زایــش رســیده اســت‪.‬‬ ‫سرانه ای که افت نکرده است‬ ‫یکــی از کتابــداران برتــر خراســان شــمالی‬ ‫کــه ‪ ۱۹‬ســال اســت بــا کتــاب‪ ،‬کتابخانــه و‬ ‫کتابخــوان هــا ســرو کار دارد نیــز مــی گویــد‪:‬‬ ‫توســعه کتابخوانــی عــزم ملــی مــی خواهــد و‬ ‫مــن بــه عنــوان کتابــدار‪ ،‬شــاید بتوانــم دایــره‬ ‫ای از اطرافیانــم را دیــده و بــرای کتابخــوان‬ ‫کــردن انهــا تــاش کنــم‪ ،‬امــا بــرای توســعه‬ ‫فرهنــگ کتابخوانــی بایــد تصمیــم گیــران‪،‬‬ ‫سیاســت گــزاران‪ ،‬خانــواده‪ ،‬معلــم‪ ،‬تلویزیــون‬ ‫و رســانه هــم همــراه باشــند‪.‬‬ ‫مریــم گریوانــی بــا بیــان اینکــه در طــول ‪ ۱۹‬ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬اعضــای کتابخانــه هایــی کــه او کتابــدار‬ ‫انهــا بــوده ثابــت مانــده اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬شــمار‬ ‫ثابــت اعضــای کتابخانــه هــا ‪ ۱۲۰‬عضــو اســت و‬ ‫ایــن رقــم گاه بــه ‪ ۱۵۰‬نفــر نیــز مــی رســد و البتــه‬ ‫در ابتــدای رونــق فضــای مجــازی از تعــداد اعضــا‬ ‫کاســته شــد امــا بعــد از مدتــی دوبــاره بــه همــان‬ ‫وضعیــت ســابق درامــد‪.‬‬ ‫سرانه مطالعه خراسان شمالی بهتر از کشور‬ ‫بــا همــه اینهــا البتــه گویــا وضعیــت مطالعــه‬ ‫در خراســان شــمالی بهتــر از کشــور اســت‬ ‫و مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایــن‬ ‫اســتان‪ ،‬ســرانه مطالعــه در ایــن منطقــه را‬ ‫‪ ۳۲‬دقیقــه در روز در بخــش کتــاب هــای‬ ‫غیردرســی بیــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫حســین فرخنــده مــی گویــد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫مــردم خراســان شــمالی ‪ ۸۰‬دقیقــه در روز‬ ‫ســایت‪ ،‬مجلــه و روزنامــه مطالعــه مــی کننــد‬ ‫و همچنیــن در نظرســنجی هایــی کــه از مــردم‬ ‫شــده ‪ ۴۱‬درصــد انــان گفتــه انــد کــه کتــاب‬ ‫هــای غیردرســی را هــم مطالعــه کــرده و در‬ ‫ســال دســت کــم ‪ ۲‬جلــد کتــاب مــی خواننــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول فرهنگــی‪ ،‬خراســان شــمالی را‬ ‫در زمــره ســه اســتان نخســت کشــور از نظــر‬ ‫ســرانه زیربنــای کتابخانــه ای دانســته و مــی‬ ‫گویــد‪ :‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته ‪ ۲۰‬بــاب کتابخانــه‬ ‫عمومــی روســتایی و شــهری در ایــن اســتان‬ ‫ســاخته شــده و بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‬ ‫سخنگوی شورای شهر گرگان مطرح کرد‪:‬‬ ‫برخی رسانه ها رپورتاژ‬ ‫شهرداری هستند‬ ‫ســخنگوی شــورای شــهر گرگان به حواشــی‬ ‫پیــش امــده در شــورای شــهر پرداخــت و از‬ ‫نــگاه ســلیقه ای رســانه هــا انتقــاد کــرد‪.‬‬ ‫حســین ربیعــی بــه حواشــی ســه جلســه‬ ‫اخیر شــورای شــهر گرگان پرداخت و اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬اختــاف نظــر در شــورای اســامی‬ ‫وجــود دارد و اگــر ایــن اختــاف نظرهــا‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬بایــد بــه عملکــرد‬ ‫شــورای اســامی شــهر گــرگان شــک کــرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫بــه ذکــر دالیــل عــدم برگزاری جلســات شــورا‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬جلســه ســه هفتــه قبــل‬ ‫شــورای اســامی شــهر گــرگان‪ ،‬در شــب‬ ‫رحلــت رســول اکــرم(ص) برگــزار شــد و تنهــا‬ ‫الیحــه حمایتــی از تیــم بســکتبال شــهرداری‬ ‫گــرگان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه زمــان برگــزاری‬ ‫ایــن جلســه بــه دلیــل ایــام مناســبتی‬ ‫مذکــور‪ ،‬مناســب نبــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫جلســه پــس از الیحــه بســکتبال بــه علــت‬ ‫برگــزاری مراســم رحلــت پیامبــر(ص) و‬ ‫از حــد نصــاب افتــادن تعــداد حاضریــن‪،‬‬ ‫جلســه لغــو شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬جلســه دو هفتــه پیــش‬ ‫نیــز بــه دلیــل غیبــت برخــی از اعضــای شــورا‬ ‫از جملــه رئیــس شــورای شــهر کــه دچــار‬ ‫کســالت بــوده انــد‪ ،‬برگــزار نشــد‪.‬‬ ‫ربیعــی افــزود‪ :‬جلســه اخیــر شــورا نیــز‬ ‫بــه دلیــل حــد نصــاب نرســیدن تعــداد‬ ‫حاضریــن‪ ،‬برگــزار نشــد و اینگونــه مــی‬ ‫تــوان برداشــت کــرد کــه برخــی از اعضــای‬ ‫شــورای شــهر بــر ایــن بــاور بــوده انــد کــه بــا‬ ‫برگــزاری ایــن جلســه ممکــن اســت برخــی‬ ‫از لوایــح رای الزم را اخــذ نکنــد و تصمیــم‬ ‫گرفتنــد کــه بــا هماهنگــی در جلســه دوم‬ ‫حاضــر نشــوند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در ایــن‬ ‫جلســه چــه لوایحــی قــرار بــوده بررســی‬ ‫بشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بهتــر اســت بنــده بــه عنــوان‬ ‫ســخنگوی شــورای شــهر‪ ،‬توضیحــات‬ ‫بیشــتری در ایــن زمینــه ارائــه ندهــم‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬متاســفانه بــا برگــزار نشــدن‬ ‫جلســه دوم شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫رســانه هــا نســبت بــه عــدم حضــور ایــن‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫واکنشــی نشــان ندادنــد چــرا کــه اکثــر ایــن‬ ‫رســانه هــا بیشــتر در اختیــار موافقیــن‬ ‫شــهردار بــوده و فعالیــت هــای شــهرداری‬ ‫را رپرتــاژ مــی کننــد و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه برخــی خبرگــزاری هــای اســتانی‪ ،‬یــک‬ ‫غیبــت بنــده در جلســه اخــر را رســانه ای‬ ‫مــی کننــد کــه ایــن موضــوع از عدالــت‬ ‫رســانه ای بــه دور اســت‪.‬‬ ‫و هــم اکنــون رونــد ســاخت کتابخانــه هــا در‬ ‫نواحــی روســتایی بســیار مناســب اســت و‬ ‫اهالــی نیــز خــود در ســاخت و ســاز ایــن مراکــز‬ ‫فرهنگــی مشــارکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۷‬درصدی امانت گیری کتاب‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان‬ ‫شــمالی هــم مــی گویــد‪ :‬ایــن اســتان ‪ ۶۰‬بــاب‬ ‫کتابخانــه عمومــی دارد و ســرانه امانــت گیــری‬ ‫کتــاب در نیمــه نخســت امســال در ایــن مراکــز‬ ‫در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ‪۲۷‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد جهانــی اظهــار مــی کنــد‪ :‬در نیمــه‬ ‫نخســت امســال ‪ ۴۰۶‬هــزار و ‪ ۵۶۱‬جلــد کتــاب‬ ‫از کتابخانــه هــای عمومــی اســتان بــه امانــت‬ ‫گرفتــه شــده اســت و بــر اســاس اعــام نهــاد‬ ‫کتابخانــه هــای عمومــی کشــور‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی در شــمار ســه اســتان برگزیــده کشــور‬ ‫در ایــن شــاخص شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون هماهنگــی‬ ‫بانــک هــای خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬میــزان قابــل قبــول مصــرف‬ ‫منابــع بانک هــای دولتــی در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۰‬درصــد از‬ ‫منابــع اســت امــا بانک هــای اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬درصــد بیــش از حــد مجــاز‬ ‫تســهیالت ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بانــک هــای اســتان تــا پایــان مهرمــاه‬ ‫امســال‪ ۷۲ ،‬هــزار و ‪ ۶۷۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت بــه متقاضیــان‬ ‫پرداخــت کــرده انــد ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه میــزان منابــع در ایــن بانک‬ ‫هــا در ایــن مــدت‪ ۶۰ ،‬هــزار و ‪۸۶۳‬‬ ‫میلیــارد ریــال ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان مصــارف قابــل‬ ‫قبــول بــرای بانــک هــا‪ ۸۰ ،‬درصــد‬ ‫اســت و بــر ایــن اســاس بانــک‬ ‫هــای اســتان‪ ،‬بیــش از حــد مجــاز‬ ‫مصــارف داشــته انــد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫هماهنگی بانک های‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بیش از حد‬ ‫مجاز وام دادند‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سفیر قزاقستان در ایران‪:‬‬ ‫رئیس گروه سدها و مدیریت سیالب‬ ‫اب منطقه ای گلستان‪:‬‬ ‫تکمیل سد اقدکش‬ ‫نیازمند ‪ ۲۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار است‬ ‫رئیــس گــروه ســدها و مدیریــت ســیالب‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫احــداث ســد در محــل اقدکــش شــهر اق قــا‬ ‫بــا هــدف مدیریــت بخشــی از ســیالب هــای‬ ‫رودخانــه گرگانــرود نیازمنــد ‪ ۲۴۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫حســین جمشــیدی اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه محدودیــت ظرفیــت ابگــذری رودخانــه‬ ‫گرگانــرود در مقطــع شــهر اق قــا وپاییــن‬ ‫دســت ان‪ ،‬احــداث ســد در محــل اقدکــش‬ ‫در باالدســت شــهر اق قــا بــا اهــداف انحــراف‬ ‫و مدیریــت بخشــی از ســیالب هــای رودخانــه‬ ‫گرگانــرود و ذخیــره ســازی ســیالب ها‪ ،‬بــه‬ ‫منظــور تامیــن اب مــورد نیــاز صنعــت و‬ ‫کشــاورزی در حــال انجــام اســت و اعتبــار مــورد‬ ‫نیــاز بــرای اتمــام مولفــه هــای ایــن طــرح ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫رئیــس گــروه ســدها و مدیریــت ســیالب شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬بــا بیــان ایــن کــه بــر ایــن‬ ‫اســاس دبــی ایمــن رودخانــه در محل شــهر اق قال‪،‬‬ ‫ظرفیــت طراحــی سیســتم انحــراف و کانــال انتقــال‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬متــر مکعــب بــر ثانیــه در وقــوع ســیالب بــا دوره‬ ‫بازگشــت ‪ ۵۰‬ســاله در نظــر گرفتــه شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن ســد‪ ،‬ســیالب منحــرف شــده‬ ‫بــه ســمت ســیالب دشــت هــا ومخــازن ذخیــره‬ ‫احــداث شــده هدایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن ســد دارای ســه جــزء‬ ‫سیســتم انحــراف ســیالب ( ســد بتنــی بــه‬ ‫طــول ‪ ۴۵‬متــر و ارتفــاع ‪ ۷‬متــر) سیســتم‬ ‫انتقــال ســیالب(کانال بتنــی بــه طــول (‪۱۲‬‬ ‫کیلومتر) و مخازن ذخیره ســیالب در ســطح‬ ‫هــزار هکتــار اســت کــه در صــورت اجــرای ان‬ ‫مــی تــوان بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫از ســیالب هــای رودخانــه گرگانــرود را در‬ ‫مواقــع پیــک ان منحــرف کــرد‪.‬‬ ‫جمشــیدی بــا بیــان اینکــه حجــم مخــازن‬ ‫ذخیــره احداثــی ‪ ۲۷‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن حجــم ‪ ۷‬ونیــم‬ ‫میلیــون متــر مکعــب ان جهــت انتظــار‬ ‫ســیالب و مابقــی مربــوط بــه ذخیــره ســیالب‬ ‫جهــت تامیــن اب کشــاورزی و صنعــت‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن در حالیســت کــه بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫درصــد ســیالب منحــرف شــده در مســیر‬ ‫کانــال انحــراف ســیالب وارد دشــت هــا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس گــروه ســدها و مدیریــت ســیالب‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای تصریــح کــرد‪ :‬اگــر‬ ‫چــه از ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون وضعیــت اعتبــاری‬ ‫ایــن طــرح مناســب نبــود ولــی بــا توجــه‬ ‫ویــژه دولــت تدبیــر و امیــد بــه ایــن طــرح‪،‬‬ ‫اعتبــارات مناســبی در ســال جــاری بــرای ان‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت و امیــد اســت بــا‬ ‫تــداوم ایــن اعتبــارات‪ ،‬فــاز یــک ایــن طــرح در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫خبر اقتصادی‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫جهادکشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫تبادل کاال مشکل‬ ‫ارزی بازرگانان‬ ‫گلستان با‬ ‫قزاقستان را حل‬ ‫می کند‬ ‫ایران مطمئن ترین طرف‬ ‫تجاری با قزاقستان است‬ ‫ســفیر قزاقســتان در ایــران گفــت‪ :‬ایــران را‬ ‫نزدیــک تریــن و مطمئــن تریــن طــرف تجــاری‬ ‫بــا قزاقســتان مــی دانیــم و تــاش مــی کنیــم‬ ‫ارتبــاط نزدیــک تــری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اســخت ارازبــار در مجمــع تجــاری قراقســتان و‬ ‫ایــران در زمینــه همــکاری اقتصــادی و ســرمایه‬ ‫گــذاری کــه در حاشــیه برگــزاری جشــنواره بیــن‬ ‫المللــی اقــوام در گلســتان برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫حمایــت می کنیــم بــا حــل مشــکالت پــروازی‪ ،‬صــدور‬ ‫ویــزا و ‪ ...‬بــرای تجــار و بازرگانــان تجــارت ایــران و‬ ‫قزاقســتان توســعه یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حمایــت مــی کنیــم‬ ‫روابــط خــارج از تشــریفات‪ ،‬کاری و بــا فایــده‬ ‫بــا اســتان گلســتان داشــته باشــیم و زمینــه‬ ‫مســاعدتری بــرای توســعه تجــارت فراهــم کنیــم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــه طــور کلــی قزاقســتان در وضعیــت‬ ‫اقتصــادی خوبــی قــرار دارد و در طــول ‪ ۲۸‬ســالی کــه‬ ‫مســتقل شــده ایــم هرگــز مســئله مــرزی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫یــا حقوقــی بــا ایــران نداشــته ایــم‪.‬‬ ‫ســفیر قزاقســتان در ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫حمایــت و تــاش مــی کنیــم روابــط تجــاری‬ ‫مفیدتــر و موثرتــری بــا تجــار ایرانــی و بــه‬ ‫ویــژه گلســتانی داشــته باشــیم‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫مشــکالتی در خصــوص برقــرای خطــوط پــروازی‬ ‫گــرگان ‪ -‬اوکتائــو‪ ،‬صــدور ویــزا و ‪ ...‬وجــود دارد‬ ‫کــه تــاش مــی کنیــم ان حــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قزاقســتان بــا همــه دنیــا روابــط‬ ‫خوبــی دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بیشــترین حجــم تعهــد‬ ‫تجــاری و اقتصــادی قزاقســتان بــا امریکاســت و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد دالر از امریــکا ســرمایه جــذب کردیــم‬ ‫و مــا نمــی توانیــم بــه ایــن شــریک تجــاری بــه راحتــی‬ ‫بگوییــم بــرو کنــار‪.‬‬ ‫ارازبــار تصریــح کــرد‪ :‬مشــکالت مــا بــا ایــران‬ ‫سیاســی نیســت و بیشــتر فنی اســت و تشــویق‬ ‫هــای کیــژه بــرای توســعه مبــادالت تجــاری و‬ ‫بازرگانــی در نظــر گرفتــه ایــم و امیدواریــم‬ ‫مشــکالت ویــزا و پــرواز و ‪ ...‬حــل شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫ســرمایه گــذاری خارجــی اســیای میانــه را‬ ‫قزاقســتان کســب کــرده اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬قزاقســتان بــرای توســعه تجــارت خارجــی‬ ‫‪ ۱۲‬منطقــه اقتصــادی و ‪ ۲۲‬منطقــه ویــژه‬ ‫صنعتــی را بــا مالیــات صفــر درصــد ایجــاد کــرده‬ ‫اســت و امیدواریــم تجــار و بازرگانــان گلســتانی‬ ‫از ایــن ظرفیــت بــه وجــود امــده بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪220‬‬ ‫مدیر امور باغبانی‪:‬‬ ‫انگورکالهداری خراسان‬ ‫شمالی قابلیت صادرات‬ ‫جهانی دارد‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫انگــور کالهــداری ایــن اســتان قابلیــت‬ ‫صــادرات جهانــی دارد‪.‬‬ ‫دومین جلسه رسیدگی به گندم های مفقودی‪:‬‬ ‫بی اطالعی متهم ردیف اول از کسری گندم ها‬ ‫دومیــن جلســه علنــی دادگاه ویــژه رســیدگی‬ ‫بــه گندم هــای مفقــودی گلســتان در حالــی‬ ‫برگــزار شــد کــه سرنوشــت دو متهــم پرونــده‬ ‫نامعلــوم اســت و وکیــل مدافــع متهمــان اصــرار‬ ‫دارد تمــام گندم هــا بازگردانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن جلســه بــا حضــور متهــم ردیــف اول ایــن‬ ‫پرونــده برگــزار شــد و سرنوشــت دو متهــم ایــن‬ ‫پرونــده نامعلــوم اســت و در دادگاه حاضــر نشــدند‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه اق اویلــی رادنیــا‪ ،‬متهــم‬ ‫ردیــف اول پرونــده در جایــگاه متهــم قــرار‬ ‫گرفــت و پــس از تفهیــم اتهــام از ســوی قاضــی‬ ‫مزیــدی‪ ،‬از تخلــف و کســری گنــدم اظهــار‬ ‫بــی اطالعــی کــرد و گفــت‪ :‬بــا ‪ ۷۵‬ســال ســن و‬ ‫اموالــی کــه دارم نیــاز بــه ایــن کار نداشــتم و‬ ‫قصــدم از حضــور در کارخانــه ایجــاد اشــتغال بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــن عضــو هیئــت مدیــره بــودم و‬ ‫فقــط اســناد و مــدارک را امضــا مــی کــردم حتــی‬ ‫برخــی مواقــع کــه نمــی توانســتم بــه کارخانــه بیایم‬ ‫برگــه ســفید امضــا مــی دادم ‪ .‬مدیر اجرایــی و مدیر‬ ‫داخلی کارخانه ( متهمان ردیف دوم و ســوم پرونده)‬ ‫کارهــا را انجــام مــی دادنــد‪ .‬از اداره غلــه بپرســید‬ ‫اصــا مــن تــا بــه حــال بــه اداره غلــه رفتــه بــودم؟‬ ‫در ایــن بخــش از ســخنان متهــم‪ ،‬قاضــی خطــاب‬ ‫بــه او گفــت‪ :‬بــه هــر حــال شــما عضــو هیئــت‬ ‫مدیــره بودیــد و بــا اداره غلــه قــرارداد امضــا‬ ‫کردیــد و در قراردادهــا و تعهــدات مســئولیت‬ ‫را پذیرفتیــد و همــان طــور کــه ســود کارخانــه‬ ‫متوجــه شماســت ضــرر و زیــان ان هــم متوجــه‬ ‫شماســت‪.‬و امــروز بایــد در دادگاه پاســخگو باشــید‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه دادگاه وکیــل متهــم ردیــف اول بــا‬ ‫تاییــد ســخنان متهــم بــار دیگــر اعــام کــرد‪ :‬موکلم‬ ‫بــی گنــاه اســت و همان طــور که بــه صراحــت اعالم‬ ‫رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬تهاتــر‬ ‫و تبــادل کاال بــا کاال مــی توانــد مشــکالت ارزی بازرگانــان‬ ‫گلســتانی در تجــارت بــا قزاقســتان را حــل کنــد‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر در مجمــع تجــاری قزاقســتان و ایران‬ ‫در زمینــه همــکاری اقتصــادی و ســرمایه گــذاری‬ ‫کــه بــه میزبانــی اتــاق بازرگانــی گــرگان در حاشــیه‬ ‫برگــزاری جشــنواره بیــن المللــی اقــوام برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ســال های گذشــته اســتان‬ ‫گلســتان روی اصــاح نــژاد درختــان و محصــوالت‬ ‫کشــاورزی ســرمایه گــذاری خوبــی انجــام داده اســت‬ ‫و هــم اکنــون تولیــدات کشــاورزی ایــن اســتان بــا‬ ‫بزرگ تریــن تولیــد کننــدگان دنیــا رقابــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گذشــته در تولیــد محصــوالت باغــی‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی فقدان سندمالکیت‬ ‫اقــای صفــر امیــغ فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره ‪ 552‬بــه شناســه‬ ‫ملــی ‪ 2218065071‬صــادره گــرگان باارایــه‪ 2‬بــرگ گواهــی شــهات وشــهودکه‬ ‫دردفتراســناد رســمی ‪ 45‬گــرگان تصدیــق وامضــا شــده اعــام نمــوده کــه‬ ‫ســندمالکیت تــک برگــی الف‪566862/97/‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بمســاحت ‪275‬مترمربــع بــه پــاک ‪ 123‬فرعــی ‪ _2‬اصلــی بخــش ‪3‬ثبــت‬ ‫گــرگان بنــام نامبــرده صادرگردیــد وبــه اظهارنامبــرده ســندمالکیت فــوق‬ ‫بــه علــت جابــه جایــی مفقــود شــده تقاضــای صدورالمثنــی اســنادمالکیت‬ ‫پــاک مذکــور رانمــوده انــد دراجــرای مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت‬ ‫(اصالحــی ‪ )80/11/8‬وتبصــره هــای ذیــل ان مراتــب دریــک نوبــت اگهــی میشــود‬ ‫تاچنانچــه شــخص یااشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا‬ ‫وجودســندمالکیت نزدخودباشــند ظــرف مــدت ‪10‬روزپــس ازانتشــار ایــن اگهــی‬ ‫اعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســندمالکیت یاســندمعامله بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫ورســیددریافت نمایندبدیهــی اســت درصــورت انقضــاء مهلــت مقــرر وعــدم وصــول‬ ‫اعتــراض ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســندمالکیت یاســندمعامله ارائــه نگرددطبــق‬ ‫مقــررات المثنــی ســندمالکیت صــادر وتســلیم خواهدشــد‪.‬م الــف ‪3489 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1398/8/27‬‬ ‫علی برقی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان گرگان‬ ‫رونوشت به ستاداجرایی فرمان حضرت امام استان گلستان‬ ‫کــرده انــد اگــر گنــدم هــا کســری دارد مــن نمــی‬ ‫دانــم چــه مقــدار اســت و فقــط چیــزی کــه یــادم‬ ‫مــی ایــد ایــن اســت کــه مــی دیــدم ارد از کارخانــه‬ ‫خــارج مــی شــود و وقتــی دربــاره اردهــا مــی‬ ‫پرســیدم مــی گفتنــد مجــوزش را از غله مــی گیریم‪.‬‬ ‫تقاضــای برائــت بــرای متهــم ردیــف اول پرونــده‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬موکلــم نمــی دانــد گندمــی کــه‬ ‫خــارج شــده بــه کجــا منتقــل شــده و ایــن کــه‬ ‫از فــروش ایــن گنــدم هــا بــه حســاب موکلــم‬ ‫پولــی منتقــل نشــده اســت نشــان مــی دهــد‬ ‫ایشــان اطالعــی نداشــته انــد و بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن کــه در جلســات بازپرســی هــم حضــور‬ ‫پیــدا کردنــد کــه نشــان مــی دهــد ســوء نیتــی‬ ‫نداشــته انــد تقاضــای برائــت بــرای موکلــم را دارم‪.‬‬ ‫در ادامــه نماینــده غلــه بــا اشــاره بــه تحصیــات‬ ‫دانشــگاهی متهــم ردیــف اول پرونــده‪ ،‬ادعــای بــی‬ ‫اطالعــی و جهــل او از مســائل مالــی و حســابداری‬ ‫کارخانــه را رد کــرد و گفــت‪ :‬همــه چــک هــا و‬ ‫قراردادهــا بــه امضــای اقــای رادنیاســت‪ .‬یکــی از‬ ‫فرزنــدان ایشــان هــم در قســمت باســکول کارخانــه‬ ‫حضــور داشــتند و همــه را رصــد مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار تــن گندم‬ ‫امانــی در ســال ‪ ۹۵‬بــه کارخانــه ارد در اســیاب‬ ‫شــاهکوه بــه امانــت ســپرده شــده بــود گفــت‪ :‬بیــش‬ ‫از ‪ ۹‬تــن از گنــدم هــای امانــی مفقــود شــده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه جالــب در دادگاه امــروز مشــخص شــدن‬ ‫سرنوشــت یکــی از دو متهــم فــراری ایــن پرونــده‬ ‫بــود؛ وکیــل مدافــع متهمــان ایــن پرونــده در‬ ‫دادگاه اعــام کــرد کــه در تمــاس تلفنــی چنــد‬ ‫روز قبــل همســر متهــم ردیــف ســوم پرونــده اقــای‬ ‫ابوالحســن فاضلــی متوجــه شــدم ایشــان بــه اتهــام‬ ‫پرونــده دیگــری در مشــهد‪ ،‬زنــدان هســتند و در‬ ‫دارای نقــاط ضعفــی بــوده ایــم کــه هــم اکنــون ایــن‬ ‫نقــاط را برطــرف کــرده ایــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در گذشــته در گلســتان فقــط یــک فصــل هلــو‬ ‫تولیــد مــی شــد امــا بــا اصالحــات نــزاد انجــام شــده‬ ‫هــم اکنــون ایــن محصــول را در بــازه زمانــی ‪،۴۵‬‬ ‫‪ ۹۰،۱۲۰ ،۷۵‬و ‪ ۱۴۰‬روزه تولیــد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬داشــتن تولیــدات و بــازار دائمــی و نیــاز‬ ‫نداشــتن بــه ســردخانه بــرای بــازرگان قابــل توجــه اســت و‬ ‫مــی توانــد بــه توســعه تجــارت منجــر شــود‪.‬‬ ‫مهاجــر بــه ظرفیــت هــای تجــاری گلســتان‬ ‫و قزاقســتان اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬محصــوالت‬ ‫کشــاورزی گلســتان در قزاقســتان بــازار خوبــی دارد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی گرگان‪:‬‬ ‫سیاست های گذشته حجم‬ ‫مبادالت ایران با ترکمنستان‬ ‫را کاهش داده است‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معادن و کشــاورزی‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬سیاســت های گذشــته در روابــط بــا‬ ‫ترکمنســتان حجــم مبــادالت ایــران بــا ترکمنســتان را‬ ‫کاهــش داده اســت و بایــد در ان تجدیــد نظــر کــرد‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی در نشســت ‪ B۲B‬فعــاالن‬ ‫اقتصــادی گلســتان بــا ســفیر ترکمنســتان کــه بــه‬ ‫میزبانــی اتــاق بازرگانــی گــرگان در حاشــیه برگــزاری‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی اقــوام در گلســتان برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬سیاسـت های گذشــته در ورابــط بــا‬ ‫ترکمنســتان حجــم مبــادالت تجــاری بــا ایــن کشــور را‬ ‫بــه شــدت کاهــش داده اســت و بایــد در ان تجدیــد‬ ‫نظــر کنیــم‪.‬‬ ‫تماســی کــه بــا ایشــان داشــتم اســناد و مــدارک‬ ‫جدیــدی از پرونــده را بــه بنــده ارائــه دادنــد کــه‬ ‫بــه اســتناد ایــن مــدارک همــه ‪ ۳۰‬هــزار تــن‬ ‫گندمــی کــه غلــه بــه ایــن کارخانــه امانــی ســپرده‬ ‫بــود‪ ،‬تحویــل شــده اســت و کســری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وکیــل متهمــان در ادامــه بــار دیگــر بــا اصــرار‬ ‫بــر نقــص کارشناســی گفــت‪ :‬اداره غلــه تنهــا‬ ‫بــه سیســتم مانیتورینــگ خــود اســتناد مــی‬ ‫کنــد در حالیکــه اســناد‪ ،‬مــدارک و فاکتورهایــی‬ ‫کــه در اســناد کارخانــه وجــود دارد بایــد بررســی‬ ‫شــود و همــان طــور کــه در جلســه اول از‬ ‫دادگاه خواســتیم تقاضــای کارشناســی دوبــاره‬ ‫و بررســی اســناد و مــدارک جدیــد را دارم‪.‬‬ ‫قاضــی مزیــدی در پاســخ بــه ایــن بخــش از ســخنان‬ ‫وکیــل گفــت‪ :‬شــما در ســه ســال گذشــته کــه‬ ‫وکیــل متهمــان بودیــد چــرا تاکنــون مــدارک و‬ ‫مســتندات خــود را ارائــه نکردیــد؟ چــرا تــا االن از‬ ‫ایــن کــه یکــی از متهمــان فــراری در زندان هســتند‬ ‫بــه دادگاه اعــام نکردیــد در حالیکــه شــما موظــف‬ ‫بودیــد بــه دادگاه اطــاع دهیــد حتــی جلســه قبــل‬ ‫هــم شــما ایــن موضــوع را در دادگاه اعــام نکردیــد‪.‬‬ ‫وکیــل متهمــان ایــن بــار بــا اصــاح ســخنان خــود‬ ‫گفــت‪ :‬دیــروز همســر موکلــش بــا او تمــاس گرفتــه‬ ‫و ادرس محــل نگهــداری اســناد و مــدارک را اعــام‬ ‫کــرده اســت؛ بــار دیگــر از دادگاه تقاضــا دارم بــه‬ ‫مــا فرصــت دهنــد تــا اســنادی کــه بــا تازگــی‬ ‫بــه مــا رســیده بررســی و بــه دادگاه ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫در پایــان این جلســه قاضــی حجت االســام مزیدی‪،‬‬ ‫قاضــی پرونــده بــا توجــه بــه درخواســت وکیــل‬ ‫متهمــان مهلــت کارشناســی‪ ۱۰‬روزه بــرای بررســی‬ ‫دقیــق مســتندات جدیــد ارائــه شــده در نظــر گرفت‪.‬‬ ‫و تبــادل کاال بــه کاال و تهاتــر مــی توانــد مشــکالت‬ ‫ارزی تجــار و بازرگانــان را حــل کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه صــدور ویــزای تجــاری‬ ‫مــی توانــد تســهیل کننــده امــر تجــارت باشــد‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫داد بــرای مســافرانی کــه از ایــران بــرای شــرکت در‬ ‫کنفرانــس هــای علمــی بــه قزاقســتان ســفر مــی کننــد‬ ‫ویــزای کوتــاه مــدت علمــی صــادر شــود‪.‬‬ ‫مهاجــر همچنیــن بــا بیــان اینکــه گلســتان ظرفیــت‬ ‫پذیــرش توریســم درمانــی از قزاقســتان را دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون مــرغ مــورد نیــاز قزاقســتان از‬ ‫امریــکا تهیــه مــی شــود و گلســتان مــی توانــد بــا‬ ‫تامیــن مــرغ مــورد نیــاز قزاقســتان‪ ،‬گوشــت قرمــز‬ ‫مــورد نیــاز را از ایــن کشــور تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۲۰۰۹‬میــادی کــه ان زمــان‬ ‫هــم ایــران در شــرایط تحریــم قــرار داشــت حجــم‬ ‫مبــادالت مــا بــا ترکمنســتان بیــش از پنــج میلیــارد‬ ‫دالر بــود کــه ایــن رقــم هــم اکنــون بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون‬ ‫دالر رســیده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن و کشــاورزی‬ ‫گــرگان ادامــه داد‪ :‬مــا بــه عنــوان اتــاق بازرگانــی‪ ،‬دولــت و‬ ‫ســفرا بایــد بــه دنبــال راهــکاری باشــیم تــا زمینــه گســترش‬ ‫روابــط تجــاری و اقتصــادی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اتــاق بازرگانــی گــرگان و تجــار‬ ‫و بازرگانــان گلســتان مشــتاق هســتند روابــط ایــران و‬ ‫ترکمنســتان در زمینــه هــای مختلــف توســعه یابــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬از ســفیر محتــرم انتظــار داریــم مــواردی‬ ‫را کــه مــی توانــد منجــر بــه تســهیل روابــط بیــن دو‬ ‫کشــور شــود را بــه مــا منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫چوپانــی بــا بیــان اینکــه در گذشــته حجــم مبــادالت‬ ‫تجــاری گلســتان و ترکمنســتان حتــی بیشــتر از حجــم‬ ‫مبــادالت بــا روســیه و ســایر کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬گــرگان در گذشــته‬ ‫محمدعلــی شــریکیان گفــت‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل ویژگیهــای فیزیولوژیکــی خــوب‬ ‫ایــن رقــم انگــور و پیــرو برگــزاری‬ ‫همایــش ملــی انگور‪ ،‬فرصت مناســبی‬ ‫در اســتان فراهــم شــد تــا بتوانیــم‬ ‫روشــهای نگهداری‪ ،‬ســورتینگ و بسته‬ ‫بنــدی را بــه باغــداران و تولیدکننــدگان‬ ‫امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا صــادرات ایــن محصــول‬ ‫عــاوه بــر اینکــه زمینــه اشــتغال و‬ ‫ارزش افزوده در اســتان فراهم شــده‪،‬‬ ‫فرصــت بســیار مغتنمــی بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاران و بهــره بــرداران اســت کــه‬ ‫بتوانیــم برنــد انگــور کالهــداری را در‬ ‫جهــان مطــرح کنیــم‪.‬‬ ‫شــریکیان بــا اشــاره به اینکــه باغداری‬ ‫یکــی از مزیت هــای مهــم اقتصــادی‬ ‫خراســان شــمالی اســت کــه در ان‬ ‫انگــور جایــگاه ویژه ای دارد خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تولیــد انگــور کالهــداری در ایــن‬ ‫اســتان از رونــق خاصــی برخــوردار‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی‬ ‫بــه لحــاظ کمــی و کیفــی بســیار‬ ‫مطلــوب اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســاالنه مقــدار قابــل‬ ‫توجهــی انگــور کالهــداری در منطقــه‬ ‫بدرانلــوی بجنــورد و شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان تولیــد می شــود کــه ایــن‬ ‫انگــور قابلیــت نگهــداری در ســردخانه‬ ‫و صــادرات دارد‪.‬‬ ‫معرفی برند در بازار جهانی‬ ‫عبداالهــی پــور نماینــده بــازار بیــن المللــی‬ ‫ایــران نیــز گفــت‪ :‬در حــال حاضــر در حــال‬ ‫جمــع اوری و بســته بنــدی انگــور ایــن‬ ‫منطقــه هســتیم و طبــق برنامــه ریزی هــای‬ ‫انجــام شــده بازاریابــی صــادرات ایــن‬ ‫محصــول بــه کشــور روســیه نیــز انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انگــور کالهــداری بــه لحاظ‬ ‫مانــدگاری از اهمییــت باالیــی بــرای‬ ‫صــادرات برخــوردار اســت و بــا توجــه‬ ‫بســته بنــدی و ســورتینگ و رعایــت‬ ‫اســتانداردهای جهانــی‪ ،‬زمــان تحویــل‬ ‫بــه مقصــد و فروشــگاههای زنجیــره‬ ‫ای‪ ،‬فرصــت توزیــع بیــن نمایندگــی‬ ‫هــا وجــود دارد و مــی توانیــم هرســاله‬ ‫میــزان صــادرات را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در تــاش هســتیم ایــن‬ ‫محصــول را بــه عنــوان یــک برنــد در‬ ‫بــازار جهانــی معرفــی کنیــم زیــرا کــه‬ ‫ایــن پتانســیل در ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫نــه چنــدان دور بــا تمــام کشــورهای همســایه‬ ‫در کاالهــای غیرنفتــی مبادلــه داشــته اســت و امیــد‬ ‫داریــم حاصــل ایــن نشســت هــا توســعه مــراودات‬ ‫تجــاری و فرهنگــی و ‪ ...‬بــا همســایگان و بــه ویــژه‬ ‫کشــور ترکمنســتان کــه قرابت هــای قومــی و‬ ‫فرهنگــی بســیاری داریــم منجــر شــود‪.‬‬ ‫ارسال یک محموله‬ ‫کمک مردمی‬ ‫برای زلزله زدگان‬ ‫اذربایجان‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫رئیــس هــال احمــر گنبــد‪ :‬بــا اشــاره بــه اینکــه‪ :‬یــک محمولــه شــامل ‪ ۲۵۰‬بســته لــوازم بهداشــتی ماننــد پــودر‬ ‫لباس شــویی‪ ،‬خمیردنــدان‪ ،‬مســواک‪ ،‬صابــون‪ ،‬پوشــک‪ ،‬دســتمال کاغــذی‪ ،‬شــانه و حولــه بــوده کــه بعــد از‬ ‫تحویــل بــه هــال احمــر بــا یــک دســتگاه کامیــون بــه منطقــه زلزلـه زده ارســال شــد‪.‬‬ ‫اصغــر نودهــی افــزود‪ :‬جمعیــت هــال احمــر گنبــدکاووس امادگــی کامــل دارد در صــورت اعــام نیــاز‬ ‫مناطــق حادثه دیــده از جملــه زلزل ـه زدگان اذربایجــان شــرقی هرگونــه همــکاری را در جم ـع اوری کمک هــای‬ ‫مردمــی و اعــزام نیــروی امــدادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫شمـاره ‪220‬‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫فرماندار ویژه گنبدکاووس‪:‬‬ ‫شهرستان‪-‬گمیشان‬ ‫مردم هرگونه افزایش قیمت‬ ‫کاالها را گزارش کنند‬ ‫فرماندار ویژه گنبدکاووس درشــرق اســتان گلســتان‬ ‫بــا قابــل توجیــه ندانســتن هــر گونــه افزایــش قیمــت‬ ‫کاالهــا و خدمــات بــه بهانــه گــران شــدن بنزیــن‪ ،‬از‬ ‫مــردم ایــن شهرســتان درخواســت کــرد تــا هرگونــه‬ ‫افزایــش قیمــت هــا را بــه شــماره ‪ ۱۲۴‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی درجلســه فــوق العــاده‬ ‫کارگــروه تنظیــم بــازار گنبــدکاووس همچنیــن‬ ‫بــا تاکیــد بــر ضــرورت تشــدید و اســتمرار‬ ‫نظارت هــا بــر قیمــت کاالهــا و خدمــات در بــازار‬ ‫توســط دســتگاه های نظارتــی‪ ،‬اظهــار داشــت‬ ‫کــه افزایــش قیمــت بنزیــن و ســهمیه بنــدی‬ ‫ان تصمیــم نظــام و شــورای عالــی اقتصــاد‬ ‫باهــدف مدیریــت مصــرف ایــن حامــل انــرژی‬ ‫و براســاس شــرایط خــاص اقتصــادی کشــور‬ ‫اتخــاذ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت همراهــی و همــکاری‬ ‫همــه گروه هــای مــردم بــا اجــرای صحیــح ایــن طــرح‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬انگونــه کــه رییــس جمهــوری و دیگــر مقامات‬ ‫ارشــد دولــت نیــز اعــام کردنــد‪ ،‬منابــع حاصــل‬ ‫از افزایــش قیمــت بنزیــن صــرف پرداخــت بســته‬ ‫حمایتــی بــه ‪ ۱۸‬میلیــون خانــوار می شــود‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بایــد بــا درک شــرایط بــه ایــن تصمیــم نظــام احتــرام‬ ‫گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫کریمــی بــا قدردانــی از صبــوری و همراهــی‬ ‫گروه هــای مختلــف مــردم بــا نظــام و مســووالن‬ ‫در ‪ ۴۰‬ســال گذشــته‪ ،‬خاطرنشــان کرد که حفظ‬ ‫وحــدت و انســجام ملــی در شــرایط فعلــی کــه‬ ‫دشــمنان هــم بــه دنبــال ایجــاد اختــاف بیــن‬ ‫مــردم و مســووالن هســتند‪ ،‬بــدون تردیــد بــه‬ ‫حفــظ ارامــش در جامعــه و بــازار کمــک کــرده و‬ ‫مانــع از ســوء اســتفاده برخــی افــراد ســودجو از‬ ‫شــرایط می شــود‪.‬‬ ‫معاون بنیاد مستضعفان‪:‬‬ ‫ظرفیت نیروگاه برق علی‬ ‫اباد کتول‪ ۵۰۰ ،‬مگاوات‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫معــاون امــور توســعه و مدیریــت منابــع بنیــاد‬ ‫مســتضعفان از مشــارکت ایــن نهاد بــرای افزایش‬ ‫ظرفیــت ‪ ۵۰۰‬مگاواتــی تولیــد بــرق نیــروگاه‬ ‫علی ابــاد کتــول در اســتان گلســتان خبــر داد و‬ ‫ان را عاملــی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه توســعه‬ ‫پایــدار ایــن اســتان دانســت‪.‬‬ ‫جــواد قناعــت در مراســم افتتــاح شــعبه شــرکت‬ ‫«بیمــه ســینا» در شهرســتان گنبــدکاووس بــا‬ ‫یــاداوری ســفر ‪ ۲۴‬مــرداد امســال رییــس بنیــاد‬ ‫معاون امور بازرگانی صمت گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫فرماندار گمیشان‪:‬‬ ‫ساخت ‪ ۵۰‬واحد مسکونی با کمک اتاق بازرگانی‬ ‫کاهش صادرات گلستان به ترکمنستان در ‪ ۷‬ماه نخست سال‬ ‫فرمانــدار گمیشــان گفــت‪ :‬از ســاخت ‪ ۵۰‬واحــد مســکونی بــا‬ ‫کمــک اتــاق بازرگانــی و بــه صــورت مجتمــع خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۸۴‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬پاکــت ســیمان هــم توزیــع شــده و یــا در حــال‬ ‫توزیــع اســت‪.‬‬ ‫احمــد دســتمرد در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گلســتان‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۱۳‬واحــد مســکونی خســارت دیــده از‬ ‫ســیل در گمیشــان نیازمنــد تعمیــر بــود کــه عملیــات تعمیــر دو‬ ‫هــزار و ‪ ۶۸۷‬واحــد بــه اتمــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی دافــزود‪ :‬وی افــزود‪ ۸۵۵ :‬واحــد در ایــن شهرســتان نیازمنــد احــداث مجــدد بــود کــه ‪۷۰۰‬‬ ‫واحــد ان پــی کنــی شــده و عملیــات عمرانــی واحدهــا در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گمیشــان گفــت‪ ۱۵۰ :‬کیلومتــر از جــاده هــای بیــن مــزارع در گمیشــان براثــر‬ ‫ســیل تخریــب شــد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ ۱۵۰ :‬کیلومتر از جاده بین مزارع تخریب شده بود که ‪ ۳۰‬درصد ان تعمیر شده است‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد کــه ســطح اب هــای زیرزمینــی‪ ،‬قدمــت ســاختمان هــا‪ ،‬ماندابــی در شهرســتان‬ ‫بــاال بــود و همیــن عوامــل ســبب بــاال بــودن خســارات شــد‪.‬‬ ‫دســتمرد از مرمــت دریچــه ســد وشــمگیر خبــرداد و اظهارکــرد‪ ۴۷ :‬نقطــه از راه هــا بــرش خــورده‬ ‫بــود کــه همگــی مرمــت شــدند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان گلستان‪:‬‬ ‫تبادالت تجاری در‬ ‫شبکه های مجازی‬ ‫نیازمند مراقبت‬ ‫است‬ ‫مســتضعفان کشــور بــه گلســتان و بازدیــد از‬ ‫نیــروگاه علی ابــاد کتــول گفــت‪ :‬بــا اجرایــی‬ ‫شــدن طــرح افزایــش ‪ ۵۰۰‬مگاواتــی تولیــد‬ ‫بــرق ایــن نیــروگاه کــه مصــداق کار جهــادی و‬ ‫جهشــی اســت‪ ،‬مســیر توســعه پایــدار اســتان‬ ‫هموارتــر می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت همراهــی و همــکاری‬ ‫بیشــتر مســووالن گلســتان بــا بنیــاد مســتضعفان‬ ‫بــرای تســریح در شــروع عملیــات اجرایــی طــرح‬ ‫افزایــش ‪ ۵۰۰‬مگاواتــی تولیــد بــرق نیــروگاه‬ ‫علی ابــاد کتــول از هــزار مــگاوات بــه یــک هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬مــگاوات‪ ،‬افــزود‪ :‬در انجــام کارهــای جهــادی‬ ‫و تولیــدی نبایســتی هیــچ وقفــه ای ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫قناعــت‪ ،‬بــه کارخانــه تولیــد ســیمان پیونــد‬ ‫گلســتان کــه بینــاد مســتضعفان هــم از‬ ‫ســهامداران ان اســت نیــز اشــاره کــرد و اظهــار‬ ‫فرماندار بندرترکمن عنوان کرد‪:‬‬ ‫کاهش خسارت سییل با الیروبی رودخانه ها‬ ‫فرمانــدار بندرترکمــن گفــت‪ :‬الیروبــی رودخانــه قــره ســو و کانــال چاپاقلــی در حــوزه‬ ‫گمیشــان انجــام شــده بــود و ایــن عمــل باعــث شــد خســارات ســیل در بندرترکمــن‬ ‫کاهــش بیابــد‪.‬‬ ‫الیــاس هیــوه چــی در نشســت خبــری بااصحــاب رســانه گلســتان اظهارکــرد‪ :‬الیروبــی‬ ‫رودخانــه هــا‪ ،‬هوشــیاری تیــم مدیریــت بحــران و ایجــاد دایــک و دیــواره هــای حفاظتــی‬ ‫ســبب کاهــش خســارت شــد و همچنیــن بــا ایجــاد انفجــار در مصــب رودخانــه خروجــی‬ ‫اب افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫فرماندار بندرترکمن گفت‪ ۱۲ :‬میلیارد تومان غرامت به کشاورزان بندرترکمن پرداخت شد‪.‬‬ ‫هیــوه چــی افــزود‪ :‬بــارش ‪ ۲۶‬اســفند ‪ ،۹۷‬کل اســتان را درگیــر کــرد و بــه بخــش هایــی از‬ ‫بندرترکمــن هــم خســارت زد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۴۵۰ :‬منــزل مســکونی خســارت دیــده در شهرســتان تعمیــر شــد و ‪ ۱۹۲‬واحــد‬ ‫کــه نیــاز بــه احــداث مجــدد داشــت مراحــل عملیــات عمرانــی را مــی گذراننــد‪.‬‬ ‫هیــوه چــی ادامــه داد‪ ۱۰ :‬هکتــار زمیــن کشــاورزی زیــر اب رفــت و ‪ ۱۰۰‬درصــد تخریــب‬ ‫شــد کــه تاکنــون بیــش از ‪ ۱۲‬میلیــارد تومــان کمــک بالعــوض و حــدود ‪ ۲۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بــه کشــاورزان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرمانــدار بنــدر ترکمــن مدیریــت بحــران شهرســتان ‪ ۵۰‬شــبانه روز تــاش کردنــد‬ ‫تــا مشــکل جــدی در شــهر ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬عمــده فعالیــت هــای ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان از طریــق‬ ‫ســایت هــا و فضــای مجــازی اســت و بایــد بــا‬ ‫جدیــت از ایــن بخــش مراقبــت کــرد‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در ســومین کارگــروه‬ ‫تخصصــی پدافنــد غیــر عامــل بخــش صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن وتجــارت اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬از‬ ‫زمانــی کــه ایــن کارگــروه شــکل گرفــت مناطــق‬ ‫حســاس‪ ،‬حیاتــی و مهــم را مــورد نظــر داشــت‬ ‫و امــروز بیشــترین مراقبــت هــای مــا روی نقــاط‬ ‫حســاس در شــهرک هــای صنعتــی در حــوزه‬ ‫هــای فیزیکــی و در بخــش هــای مختلــف‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در حــوزه تهدیــدات‬ ‫ســایبری اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫داشــت‪ :‬محصــول ایــن واحــد تولیــدی نیــز‬ ‫بــا کار و تــاش جهــادی مدیــران ان‪ ،‬اکنــون‬ ‫بــه ســه کشــور قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫ازبکســتان و از طریــق خــط ریلــی بیــن المللــی‬ ‫ایــران ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان و از طریــق‬ ‫گمــرک اینچه بــرون کــه محــل ورود ایــن خــط‬ ‫اهــن بــه کشــورمان اســت‪ ،‬صــادر می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت ترویــج فرهنــگ‬ ‫کار جهــادی و جهشــی در همــه بخش هــای‬ ‫مدیریتــی کشــور‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تنهــا راه بــرون‬ ‫رفــت از مشــکالت و تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫دنیــای اســتکبار و چرخانــدن چــرخ تولیــد در‬ ‫کشــور‪ ،‬کار جهــادی اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور توســعه و مدیریــت منابــع بنیــاد‬ ‫مســتضعفان همچنیــن بــه اشــاره بــه افتتــاح‬ ‫شــعبه بیمــه ســینا در گنبــدکاووس بــه عنــوان‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬صــادرات گلســتان بــه ترکمنســتان در هفــت مــاه امســال ‪۱۹.۵‬‬ ‫میلیــارد دالر بــوده اســت‪.‬‬ ‫علــی حســن زاده اظهــار کــرد‪ ۳۵ :‬درصــد جمعیــت گلســتان‬ ‫را ترکمــن هــا تشــکیل مــی دهنــد و تمــام جمعیــت ترکمــن‬ ‫گلســتان در نــوار مــرزی بــا ترکمنســتان ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه حجــم صــادرات گلســتان بــه ترکمنســتان در هفــت‬ ‫مــاه امســال ‪ ۱۹.۵‬میلیــارد دالر بــوده افــزود‪ :‬ایــن میــزان نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش چشــمگیری‬ ‫داشــته در ایــن مــدت حجــم تجــارت چمدانــی هــم از نظــر ریالــی و هــم حجمــی افزایــش داشــته و ایــن امــر‬ ‫نشــان مــی دهــد مــا بــرای تقویــت کســب و کارهــای حاشــیه مــرز نیازمنــد پایــه گــذاری مــراودات محلــی بــا‬ ‫همســایگان هســتیم‪.‬‬ ‫حســن زاده بــا اشــاره بــه اینکــه قرابــت دینــی‪ ،‬فرهنگــی و قومیتــی بیــن مــردم گلســتان و‬ ‫ترکمنســتان وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬تثبیــت جمعیــت مــرزی مهــم اســت و بــرای دســتیابی بــه ایــن‬ ‫مهــم نیازمنــد توســعه و تقویــت تجــارت مــرزی و محلــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قرابــت قومیتــی و فرهنگــی گلســتان بــا ترکمنســتان بــه مراتب بیشــتر‬ ‫از اســتان هــای خراســان رضــوی و شــمالی اســت و ایجــاد بازارچــه مشــترک مــرزی در‬ ‫گلســتان و یــا ترکمنســتان مــی توانــد بســتر توســعه تجــارت دو کشــور را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬در حــوزه هــای‬ ‫ســایبری بــا توجــه بــه ایــن کــه‬ ‫عمــده فعالیــت هــای ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان از طریــق ســایت هــا و‬ ‫فضــای مجــازی انجــام مــی شــود‬ ‫افندهــای زیــادی وجــود دارد کــه‬ ‫مابایــد بــا جدیــت از ایــن بخــش‬ ‫هــا مراقبــت کنیــم‪.‬‬ ‫طلوعیــان گفــت‪ :‬کاالهایــی کــه‬ ‫مــی توانــد بــه مــردم اســیب برســاند‬ ‫و همچنیــن در مــورد انبارهــا کــه مــا بایــد از‬ ‫موجــودی انهــا کامــا اطــاع داشــته باشــیم‬ ‫بــرای مــا بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بیشــتر اقدامــات‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در حــوزه‬ ‫ره اورد ســفر چنــد مــاه پیــش رییــس ایــن نهــاد‬ ‫بــه گلســتان‪ ،‬نقــش بیمــه را بــرای رســیدن بــه‬ ‫توســعه پایــدار مهــم دانســت و اظهــار داشــت‬ ‫کــه امــروز صنعــت بیمــه از شــاخص های‬ ‫مهــم توســعه یافتگــی بــه شــمار مــی رود کــه‬ ‫متاســفانه ضریــب نفــوذ ان در کشــور مــا‪ ،‬یــک‬ ‫ســوم میانگیــن جهانــی اســت‪.‬‬ ‫قناعــت بــا تاکیــد بــر ضــرورت توســعه فرهنــگ‬ ‫بیمــه در بیــن گروه هــای مختلــف مــردم و‬ ‫واحدهــای اقتصــادی و تولیــدی‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تحقــق‬ ‫ایــن موضــوع بیمــه می توانــد بــا تامیــن یــا تقویــت‬ ‫بنیــه ســرمایه گذاری ها‪ ،‬مســیر رســیدن بــه‬ ‫توســعه پایــدار را هموارتــر نمایــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بیمــه ســینا از شــرکت های‬ ‫زیرمجموعــه بنیــاد مســتضعفان نیــز درایــن‬ ‫مراســم بــا تبریــک والدت بــا ســعادت حضــرت‬ ‫فرماندار گمیشان‪:‬‬ ‫ساخت ‪ ۵۰‬واحد مسکونی با کمک اتاق بازرگانی‬ ‫فرمانــدار گمیشــان گفــت‪ :‬از ســاخت ‪ ۵۰‬واحــد مســکونی بــا کمــک اتــاق‬ ‫بازرگانــی و بــه صــورت مجتمــع خبــر داد و گفــت‪ ۸۴ :‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬پاکــت ســیمان‬ ‫هــم توزیــع شــده و یــا در حــال توزیــع اســت‪.‬‬ ‫احمــد دســتمرد در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گلســتان اظهارکــرد‪ :‬ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳‬واحــد مســکونی خســارت دیــده از ســیل در گمیشــان نیازمنــد تعمیــر‬ ‫بــود کــه عملیــات تعمیــر دو هــزار و ‪ ۶۸۷‬واحــد بــه اتمــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی دافــزود‪ :‬وی افــزود‪ ۸۵۵ :‬واحــد در ایــن شهرســتان نیازمنــد احــداث مجــدد‬ ‫بــود کــه ‪ ۷۰۰‬واحــد ان پــی کنــی شــده و عملیــات عمرانــی واحدهــا در حــال‬ ‫پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گمیشــان گفــت‪ ۱۵۰ :‬کیلومتــر از جــاده هــای بیــن مــزارع در گمیشــان‬ ‫براثــر ســیل تخریــب شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۱۵۰ :‬کیلومتــر از جــاده بیــن مــزارع تخریــب شــده بــود کــه ‪۳۰‬‬ ‫درصــد ان تعمیــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد کــه ســطح اب هــای زیرزمینــی‪ ،‬قدمــت ســاختمان هــا‪ ،‬ماندابــی‬ ‫در شهرســتان بــاال بــود و همیــن عوامــل ســبب بــاال بــودن خســارات شــد‪.‬‬ ‫دســتمرد از مرمــت دریچــه ســد وشــمگیر خبــرداد و اظهارکــرد‪ ۴۷ :‬نقطــه از‬ ‫راه هــا بــرش خــورده بــود کــه همگــی مرمــت شــدند‪.‬‬ ‫محمــد(ص) و امــام جعفــر صــادق (ع) و نیــز‬ ‫هفتــه وحــدت گفــت‪ :‬بــا راه انــدازی شــبعه بیمــه‬ ‫ســینا در گنبــدکاووس‪ ،‬تعــداد شــعب ایــن بیمــه‬ ‫در اســتان گلســتان بــه دو شــعبه افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫رضــا جعفــری افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن دو شــعبه‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬نمایندگــی بیمــه ســینا نیــز درســطح‬ ‫اســتان گلســتان فعــال اســت کــه چهــار نمایندگی‬ ‫ان در گنبــدکاووس بــه مــردم ایــن شهرســتان‬ ‫انــواع خدمــات بیمــه ای ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بیمــه را از ارکان مهــم اقتصــاد‬ ‫جامعــه دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬صنعــت بیمــه‬ ‫کارکردهــای زیــادی دربخش هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و سیاســی دارد کــه درصــورت‬ ‫توســعه فرهنــگ ان‪ ،‬می توانــد بــه رشــد اقتصــاد‬ ‫و رونــق تولیــد و مهمتــر از همــه جبــران خســارت‬ ‫در حــواث و بالیــای طبیعــی کمــک زیــادی نمایــد‪.‬‬ ‫جانشین سازمان بسیج مستضعفین‪:‬‬ ‫راهبردهای جنگ نرم دشمن تفرقه افکنی است‬ ‫جانشــین ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت‪ :‬یکــی از بزرگتریــن راهبردهــای‬ ‫جنــگ نــرم دشــمن علیــه مــا‪ ،‬اختــاف و تفرقــه افکنــی بیــن مذاهــب اســامی‬ ‫اســت کــه ضربــات جریــان تکفیــری در چنــد ســال اخیــر یــک نمونــه ان اســت‪.‬‬ ‫ســردار محمدحســین ســپهر در جمــع علمــای اهــل ســنت و اهــل تشــییع در‬ ‫مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس اظهارکــرد‪ :‬دشــمنان مــا بــه خیــال خــود‬ ‫بــا نقشــه دیــن زدایــی در انتهــای قــرن بیســتم اســام بــه تحریــف کشــانده بودنــد‬ ‫امــا انقــاب اســامی معــادالت را تغییــر داد‪.‬‬ ‫به گفته وی اختالف و تفرقه افکنی بین مذاهب اسالمی راهبرد دشمن است‪.‬‬ ‫ســپهر ادامــه داد‪ :‬امــروز حضــور علمــا و روحانیــون در جامعــه بــا تــوده هــای‬ ‫مــردم گــره خــورده اســت در حالــی کــه ‪ ۴۰‬ســال پیــش بــه مــا تهمــت مــی زدنــد‬ ‫کــه ایــن انقــاب بــرای شــیعیان اســت امــا مــا در چهــار دهــه انقــاب و فراتــر از‬ ‫ان‪ ،‬در منطقــه ثابــت کردیــم چنیــن نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دســتاورد بــزرگ پیــروزی انقــاب اســامی تحقیــر و شکســتن‬ ‫هیبــت پوشــالی امریــکا بــود بــه طــوری کــه بســیاری از تحلیــل گــران دنیــا‬ ‫بزرگتریــن شکســت کارتــر را پیــروزی انقــاب اســامی مــی دانســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امریکایــی هــا در ابتــدای انقــاب معتقــد بودنــد بــه هــر قیمتــی بایــد نظــام‬ ‫اســامی را ســاقط کنند و این در اســناد النه جاسوســی کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫تد‬ ‫سامانه گویای ‪ ،141‬پل ارتباطی ما با شهروندان گرامی‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪97/98/45‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد مناقصــه تهیــه و نصــب حفــاظ جانبــی راه ( گاردریــل ) بــا پایــه و اتصــاالت مربوطــه را بــه‬ ‫شــماره ‪ 97/98/45‬را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از‬ ‫طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور‬ ‫و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار در ســامانه ‪ 1398/08/27‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪ - 1398/09/05‬مهلت ارسال پاسخ پیشنهاد ها‪ :‬از طریق سامانه ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1398/09/16‬‬‫ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه‪ 1398/09/17‬ساعت ‪ ۹‬صبح ‪-‬ادرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬گرگان ‪ -‬میدان بسیج ‪ -‬سایت اداری ‪ -‬مقابل شرقی استانداری‬‫ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان کد پستی ‪ 49189 -37141‬تلفن ‪ 32432572‬داخلی ‪ ۲۴۳‬اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد‪.‬‬‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ 27313131‬دفتر ثبت نام ‪85193768 -88969737‬‬‫‪-‬جهت کسب اطالعات می توانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به ادرس زیر رجوع نمایید‪.‬‬ ‫وم‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه مهریه کالسه بایگانی ‪9800167‬‬ ‫بدینوســیله بــه ‪ -1 :‬خانــم زهــرا کردجــزی نــام پــدر‪ :‬محمدقاســم تاریــخ تولــد‪ 1359/10/01 :‬شــماره ملــی ‪2248960115 :‬‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ -2 ،3485:‬خانــم فاطمــه کردجــزی نــام پــدر‪ :‬محمدقاســم تاریــخ تولــد ‪ 1376/08/04‬شــماره ملــی‬ ‫‪ 2240251573‬شــماره شناســنامه ‪ -3 ،2240251573‬خانــم ملیحــه کردجــزی نــام پــدر‪ :‬محمدقاســم تاریــخ تولــد‪:‬‬ ‫‪ 1380/09/26‬شــماره ملــی ‪ 6890016688‬شــماره شناســنامه‪ -4، 6890016688‬اقــای مهــدی کردجــزی نــام پــدر‪:‬‬ ‫محمدقاســم تاریــخ تولــد‪ 1363/06/30:‬شــماره ملــی‪ 2249829578 :‬شــماره شناســنامه ‪ -5 ، 260‬اقــای عبــاس‬ ‫کردجــزی نــام پــدر‪ :‬محمدقاســم تاریــخ تولــد‪ 1362/06/30 :‬شــماره ملــی ‪ 2249814945 :‬شــماره شناســنامه ‪، 272 :‬‬ ‫همگــی بــه نشــانی متــن ســند ‪ :‬روســتای گــز غربــی ‪ ،‬ابــاغ مــی شــود‪ :‬خانــم فاطمــه خراســانی بــه اســتناد ســند ازدواج‬ ‫‪ 1379/10/27 - 6404‬دفتــر ازدواج ‪ 11‬گــز جهــت وصــول مقــدار ده مثقــال طــا ( کــه بایســتی بــروز رســانی گــردد ) و مبلــغ‬ ‫یــک میلیــون تومــان وجــه رایــج کشــور ( کــه طبــق بــروز رســانی معــادل یکصدوشــصت و نــه میلیــون و نهصــد و شــصت‬ ‫و پنــج هــزار و هفتصــد و ســی و ســه ریــال مــی باشــد‪ ).‬تقاضــای صــدور اجرائیــه نمــوده کــه پــس از صــدور ان و تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه شــماره بایگانــی ‪ ، 9800167‬ابــاغ اجرائیــه صــادره بــه شــماها بعلــت ناقــص بــودن ادرس مقیــده در ســند‬ ‫امــکان پذیــر نبــوده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائیــن نامــه اجــرا‪ ،‬مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در‬ ‫یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی مــی شــود چنانچــه بموجــب تبصــره ‪ 2‬بنــد ب ) مــاده ‪ 113‬قانــون برنامــه‬ ‫ششــم توســعه ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ اجرائیــه محســوب مــی گــردد بــه‬ ‫تعهــدات خــود اقــدام ننمائیــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی برابــر مقــررات طبــق تقاضــای بســتانکار علیــه شــماها تعقیــب خواهــد‬ ‫شــد ‪ .‬تاریــخ انتشــار اگهــی ‪ :‬دوشــنبه ‪ 1398/08/27‬م الــف ‪3497 :‬‬ ‫بهزاد دلدار ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫پدافنــد غیــر عامــل اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تنظیــم‬ ‫بــازار و نظــارت مســتمر بــر ان‪ ،‬نظــارت بــر‬ ‫واحدهــای تولیــدی و نظــارت بــر معــادن از‬ ‫جملــه مهمتریــن اقدامــات ایــن ســازمان در‬ ‫حــوزه پدافنــد غیــر عامــل هســتند‪.‬‬ ‫ براورد انجام کار ‪ 10/250/000/000‬ریال ‪ -‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 513/000/000‬ریال ‪-‬ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪http://icts.mporg.ir‬‬‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪ ( www.setadiran.ir :‬شناسه اگهی‪) 663671:‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان ‪ -‬دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫شــجاعی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای رفــع نداشــته هــا و رونــق تولیــد‪ ،‬راهــی جــز توســعه صــادرات نداریــم‪ ،‬و‬ ‫فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر رونــق تولیــد هــم زمانــی محقــق مــی شــود کــه در بازارهــای فــروش‬ ‫حضــور یابیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬صــادرات‪ ،‬دریچــه بــزرگ بــه بازارهــا اســت و اگــر تولیدکننــده از وجــود بــازار مطمئــن‬ ‫باشــد‪ ،‬حتــی دریافــت تســهیالت بــا نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد هــم برایــش صرفــه دارد‪ ،‬تولیدکننــده در بخــش‬ ‫کشــاوری بایــد مطمئــن باشــد بــازار‪ ،‬خریــدار و تضمیــن بــرای فــروش تولیــدش دارد‪ ،‬ان زمــان کشــت و کار‬ ‫توســعه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫باید سند‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫تدوین شود‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫معاون سازمان انرژی اتمی ایران‪:‬‬ ‫ایجاد تاسیسات هسته ای به نفع اقتصاد منطقه است‬ ‫معــاون ســازمان انــرژی اتمــی ایــران و مدیــر عامــل شــرکت توســعه کاربــرد پرتوهــا گفــت‪ :‬اگــر تاسیســات‬ ‫هســته ای در محــدوده شــیروان اجــرا شــود بــرای منطقــه ارزش افــزوده اقتصــادی ایجــاد مــی کنــد و یــک‬ ‫ســایت بــه نفــع اقتصــاد منطقــه و افزایــش مانــدگاری محصــوالت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫صولــت ثنــا در بازدیــد از مجتمــع امــوزش عالــی شــیروان اظهــار کــرد‪ :‬نــگاه اولیــه مــا بــرای‬ ‫ســامانه پرتودهــی گامــا بــرای اســتریل کــردن تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬دیالیــز و افزایــش مانــدگاری‬ ‫مــواد غذایــی خرمــا‪ ،‬پســته‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬پیــاز‪ ،‬زعفــران‪ ،‬انــواع خشــکبار و غــات اســت‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان انــرژی اتمــی ایــران و مدیــر عامــل شــرکت توســعه کاربــرد پرتوهــا بــا بیــان‬ ‫اینکــه بایــد بخــش خصوصــی را درگیــر ســرمایه گــذاری کنیــم افــزود‪ :‬چــرا کــه بــه نفــع منطقــه‬ ‫اســت کــه مبانــی زیرســاخت‪ ،‬زمیــن و مجــوز را ســازمان انــرژی اتمــی مــی دهــد کــه ابتــدای کار‬ ‫را شــروع مــی کنیــم و مــی توانیــم از ســرمایه گــذاران منطقــه بــه صــورت تعاونــی تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫صولــت ثنــا گفــت‪ :‬محصــوالت پرتودهــی شــده بــرای انبــار کــردن خــوب اســت کــه محصــول را‬ ‫ســامت نگــه مــی دارد و بــا توجــه بــه دیتایــی کــه مــی گیریــم بایــد دیــد کــدام یــک بــرای منطقــه‬ ‫مناســب اســت کــه ســامانه را ظــرف ‪ ۲‬ســال مــی توانیــم راه انــدازی کنیــم ولــی بایــد یــک بیزینــس‬ ‫پلــن مناســب بــرای کار دیــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی هــم گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان قطــب کشــاورزی و‬ ‫محصــوالت زیــادی اعــم از کشــاورزی و دامپــروری اســت کــه ظرفیــت هــای بســیار باالیــی دارد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا عزیــزی اظهــار کــرد‪ :‬بایــد ایــن فرهنــگ را مدنظــر قــرار داد کــه اگــر عالمــت و مــارک‬ ‫پرتودهــی نباشــد؛ نبایــد از ان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هیــچ گونــه‬ ‫افزایــش قیمتــی در نــرخ کرایــه تاکس ـی ها نداریــم و‬ ‫ایــن موضــوع بایــد توســط شــهرداران مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫حمدعلــی شــجاعی در نشســت بــا شــهرداران‬ ‫شــهرهای خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اگــر الزم باشــد بســاط مســافربرهای‬ ‫شــخصی را از اســتان جمــع می کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری و شــورای‬ ‫شــهر بایــد خــود را یــک دولــت بداننــد افــزود‪:‬‬ ‫مدیــران شــهری بــا اجــرای طــرح عــوارض‬ ‫شــهر را مدیریــت کننــد‪ .‬دولــت هــم در کنــار‬ ‫ان اگــر ببینــد شــهرداری موتــور حرکــت‬ ‫خــود را روشــن کــرده قطعــا بــه کمــک ان هــا‬ ‫می ایــد‪ .‬شــهرداران بایــد بــرای شــهرداری‬ ‫و شــهر خــود راه ایجــاد درامــد تعریــف کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ادامــه بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه هیچ گونــه افزایــش قیمــت در زمینــه کاال‬ ‫و نــرخ تاکســی نبایــد در اســتان داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫شب های پراضطراب روستاییان‬ ‫شیروان با شبیخون پلنگ‬ ‫رئیــس شــورای اســامی گرمــاب از توابــع بخــش مرکــزی شــیروان بــا‬ ‫تشــریح وضعیــت ایــن روســتا‪ ،‬بــه خبرنــگار ایرنــا گفت‪ :‬تنهــا در یک هفته‬ ‫اخیــر مــردم روســتا ‪ ۲‬بــار ایــن پلنــگ را مشــاهده کــرده انــد کــه تاکنــون ‪۱۲‬‬ ‫قــاده از ســگ هــای اهالــی را شــکار کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬احتمــال داده مــی شــود کــه ایــن پلنــگ بــه علــت پیــری‪ ،‬قــادر بــه‬ ‫تعقیــب طعمــه هــای خــود در طبیعــت نباشــد و از ایــن رو بــا نزدیــک شــدن بــه‬ ‫روســتا‪ ،‬بــا شــکار ســگ هــای گلــه و خانگــی خــود را ســیر مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای گرمــاب اضافــه کــرد‪ :‬گویا در دو ســه ســال اخیــر و با توجه‬ ‫بــه کاهــش جمعیــت روســتا و خالــی شــدن بــاغ هــا‪ ،‬پــای ایــن جانــور بــه‬ ‫تدریــج بــه داخــل روســتا بــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی در ایــن ارتبــاط‬ ‫گفــت ‪ :‬تنهــا راه چــاره در ایــن دیــده شــد کــه بــا تیرانــدازی هوایــی شــبانه‬ ‫و نیــز افروختــن اتــش‪ ،‬از ورود پلنــگ بــه روســتا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۶‬میلیون دالری بخش صنعت‬ ‫و ‪ ۳.۹‬میلیون دالری بخش کشاورزی‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در بخــش صنعــت ‪ 6‬میلیــون دالر و در بخــش‬ ‫کشــاورزی ‪ ۳.۹‬میلیــون دالر صــادرات د اشــته ایــم‪.‬‬ ‫رضــا فیــروزه اظهــار کــرد‪ :‬ســهم گمــرک از صادراتخراســان شــمالی از نظــر ارزشــی ‪ ۶۳.۳۰‬میلیــون‬ ‫دالر و از نظــر وزنــی ‪ ۲.۱۰۹‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬محصــوالت پتروشــیمی‪ ،‬محصــوالت‬ ‫پالســتیکی و فــوالدی‪ ،‬مــواد غذایــی‪ ،‬محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬الکتــرود و دیوارپــوش پــی‬ ‫وی ســی را از جملــه کاال هــای صادراتــی از اســتان هســتند کــه از ایــن میــزان کاال ‪۲۷‬‬ ‫درصــد بــه افغانســتان‪ ۲۳ ،‬درصــد بــه هنــد‪ ۷ ،‬درصــد بــه چیــن‪ ۷ ،‬درصــد بــه مالــزی و‬ ‫‪ ۳۶‬درصــد بــه دیگــر کشــور ها صــادر شــد‪.‬‬ ‫فیــروزه بــا بیــان اینکــه ســهم گمــرک از صــادرات اســتان از نظــر ارزشــی ‪ ۶۳.۳۰‬میلیــون دالر و‬ ‫از نظــر وزنــی ‪ ۲.۱۰۹‬هــزار تــن اســت افــزود‪ :‬ایــن میــزان صــادرات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته از نظــر ارزشــی ‪ ۳.۴۲‬درصــد و از نظــر وزنــی ‪ ۴.۴۲‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه صــادرات گروه هــای کاالیــی مختلــف گفــت‪ :‬در بخــش صنعــت ‪ ۶‬میلیــون دالر و‬ ‫در بخــش کشــاورزی ‪ ۳.۹‬میلیــون دالر صــادرات داشــتیم‪.‬‬ ‫فیــروزه همچنیــن میــزان واردات اســتان طــی ‪ ۷‬مــاه امســال را از نظــر ارزشــی ‪ ۱۴.۲‬میلیــون دالر‬ ‫و از نظــر وزنــی ‪ ۲.۴‬هــزار تــن ذکــر و تصریــح کــرد‪ :‬ایــن میــزان واردات نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۲۰.۱‬درصــد از نظــر ارزشــی و ‪ ۲۹.۱‬درصــد از نظــر وزنــی کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫تکمیل شبکه فاضالب بجنورد‬ ‫نیازمند ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان اعتبار است‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب شــهری اســتان خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫تکمیــل شــبکه فاضــاب بجنــورد ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی بــا اشــاره بــه اجــرای شــبکه فاضــاب‬ ‫در برخــی مناطــق بجنــورد اظهــار کــرد‪ :‬تامیــن اعتبــار اجــرای‬ ‫شــبکه فاضــاب شــهرک فرهنگیــان جــزو اعتبــارات ســفر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــه اســتان بــوده و هــم اکنــون ‪ ۵۰‬درصــد شــبکه‬ ‫فاضــاب در ایــن نقطــه از شــهر نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاقی افــزود‪ :‬اجــرا و تکمیــل شــبکه فاضــاب شــهرک گلســتان‬ ‫هــم بــا تامیــن اعتبــار یــازده میلیــارد تومــان امــاده فــروش و‬ ‫نصــب انشــعاب اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب شــهری اســتان گفــت‪ :‬پــس‬ ‫از تکمیــل شــبکه فاضــاب در مناطــق عنــوان شــده‪ ،‬اجــرای‬ ‫شــبکه فاضــاب در شــهرک امــام خمینــی بجنــورد دیگــر اولویــت‬ ‫اب و فاضــاب شــهری اســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره امور عشایری خراسان شمالی‪:‬‬ ‫هر گونه افزایش قیمتی‬ ‫در نرخ کرایه تاکسی ها‬ ‫ممنوع است‬ ‫خسارت برف و سرما به محصوالت‬ ‫کشاورزی شیروان‬ ‫رمضــان امــان زاده اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۷۵۰‬هکتــار چغندرقنــد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هکتــار زعفــران کشــت شــده بــود‪ ،‬کــه کشــاورزان بــا وجــود اخطارهــای‬ ‫هواشناســی نســبت بــه جمــع اوری محصــول خــود‪ ،‬بــه موقــع اقــدام نکردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود کــه حــدود ‪ ۲۵‬درصــد از برداشــت‬ ‫محصول چغندرقند و مرحله ســوم جمع اوری گل زعفران در کشــتزارها‬ ‫انجــام نشــده باشــد‪.‬‬ ‫امــان زاده گفــت‪ :‬هرچنــد بــرای جمــع اوری محصــول زعفــران بــه دانــش‬ ‫امــوزان گفتــه شــده بــود بــه ازای ‪ ۶‬کیلوگــرم جمــع اوری گل یــک کیلــو گل‬ ‫رایــگان داده مــی شــود امــا‪ ،‬دانــش امــوزان از ایــن طــرح اســتقبال نکردنــد‪.‬‬ ‫ســرما و ســیل بهــار امســال هــم بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫محصــوالت زراعــی و باغــی شهرســتان شــیروان خســارت وارد کــرده بود‪.‬‬ ‫ارتفــاع بــارش بــرف چنــد روزه اخیــر در برخــی مناطــق کوهســتانی ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ‪ ۲۰‬ســانتیمتر رســیده اســت‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪۹۷/۹۸/46‬‬ ‫نوب‬ ‫سامانه گویای ‪ ،141‬پل ارتباطی ما با شهروندان گرامی‬ ‫وم‬ ‫مدیــرکل اداره امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا اغــاز ســرما در مناطــق ییالقــی چهــار هــزار‬ ‫خانــوار عشــایر ایــن دیــار بــرای زمســتان گذرانــی بــه ســوی مناطــق گرمســیری و قشــاقی در مــراوه‬ ‫تپــه‪ ،‬کاللــه و گنبــد اســتان گلســتان‪ ،‬میاندشــت اســفراین‪ ،‬بخــش هایــی از مانــه و ســملقان و راز‬ ‫و جــرگالن حرکــت کردنــد‪.‬‬ ‫محمدرضا قلی پور اظهار کرد‪ :‬هرساله کوچ پاییزه عشایر در نیمه های ابان ماه انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان پنــج هــزار خانــوار عشــایری دارد کــه از ایــن تعــداد یکهــزار‬ ‫خانــوار نیمــه کوچــرو و چهــار هــزار خانــوار کوچــرو هســتند افــزود‪ :‬همــه ســاله بــا اغــاز‬ ‫فصــل ســرما عشــایر ایــن اســتان پــس از یــک دوره هفــت ماهــه‪ ،‬مراتــع ییالقــی را بــه‬ ‫ســوی مناطــق قشــاقی تــرک می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خانوارهــای عشــایری در فصــل ســرد ســال در ســامانه هــای عرفــی مناطــق گرمســیری‬ ‫ایــن اســتان و اســتان گلســتان بــرای زمســتان گذارنــی مســتقر مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه راه هــای منتهــی بــه ســامانه هــای عرفــی عشــایر ایــن اســتان تیــغ زنــی شــده‬ ‫اســت افــزود‪ :‬همچنیــن بــا ‪ ۱۴‬دســتگاه تانکــر کار ابرســانی بــرای خانوارهــای عشــایری و دام انهــا‬ ‫انهــا انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫قلــی پــور گفــت‪ :‬تمامــی تمهیــدات الزم بــرای کــوچ ایمــن بــرای خانــوار هــای عشــایری اندیشــیده‬ ‫شــده کــه بــرای ایــن مهــم بــا تمامــی دســتگاه هــای مســئول و مربــوط ارتبــاط برقــرار شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی بــه خدماتــی کــه در مســیر کــوچ بــه عشــایر ارائــه مــی‬ ‫شــود اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬ابرســانی‪ ،‬مرمــت و نگهــداری ایلراه هــای عشــایر توســط اداره‬ ‫کل عشــایر‪ ،‬تهیــه و تامیــن علوفــه مــورد نیــاز توســط شــرکت هــای عشــایر و اتحادیــه هــا و امــور‬ ‫پشــتیبانی جهــاد کشــاورزی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خدمــات مربــوط بــه مســائل حفاظــت دام هــا در خصــوص پیشــگیری از شــیوع‬ ‫بیماری هــا توســط دامپزشــکی و تامیــن امنیــت عشــایر نیــز بــا هماهنگــی نیــروی انتظامــی‪ ،‬بســیج‪،‬‬ ‫فرمانداری هــا‪ ،‬بخشــداری ها‪ ،‬شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و پلیــس راه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عشــایر خراســان شــمالی همــه ســاله بهــار و تابســتان خــود را در مناطــق خــوش‬ ‫اب و هــوای دامنــه کــوه هــای شــاه جهان‪ ،‬کــوه هــای باغــان‪ ،‬کنــج خــور‪ ،‬کــوه ســالوک‪ ،‬گلیــل و‬ ‫ســرانی شــیروان‪ ،‬ارتفاعــات فــاروج‪ ،‬ســالوک و االداغ‪ ،‬ربــاط‪ ،‬امیرانلــو‪ ،‬دره پــرور و کــوه تختــه میــرزا‬ ‫ســپری مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اداره امــور عشــایری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬مــدت زمــان اقامــت عشــایر در نواحــی‬ ‫قشــاقی اســتان تــا فروردیــن مــاه ســال اینــده بــه درازا خواهــد کشــید‪.‬‬ ‫قلــی پــور گفــت‪ :‬خانوارهــای عشــایری نیمــه کوچــرو تنهــا در یــک فصــل کــوچ کــرده و بیشــتر در‬ ‫مناطــق ییالقــی بــه ســر مــی برنــد کــه عمــده قشــاق خــود را در بخــش هایــی از راز و جــرگالن‪ ،‬مانــه‬ ‫و ســملقان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬کالیمانــی و میاندشــت مــی گذراننــد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫تد‬ ‫کوچ عشایر استان به مناطق قشالقی اغاز شد‬ ‫در همایش ستاد توانمندسازی‬ ‫محرومان خراسان شمالی عنوان شد‪:‬‬ ‫رئیس سازمان صمت خراسان شمالی خبر داد‪:‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬شــهرداران موظــف هســتند تــا پایــان‬ ‫امــروز امــار مســافربرهای شــخصی و درصــد پوشــش‬ ‫انهــا را در شــهرهای خــود مشــخص و بــه واحــد‬ ‫معاونــت عمرانــی اســتانداری منعکــس کننــد تــا‬ ‫تصمیمــات الزم در خصــوص ان هــا گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا انتقــاد از عــدم اگاهــی شــهرداران از‬ ‫میــزان ســهمیه بنزیــن انــواع خودروهــا گفــت‪ :‬خیلــی‬ ‫زشــت اســت کــه مدیــر شــهری از ســهمیه بنزیــن‬ ‫اختصــاص یافتــه بــه انــواع خودروهــا اگاهــی نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬شــهرداران می بایســت در خصــوص فعالیــت‬ ‫مســافربرهای شــخصی در هــر شــهر نیــاز خــود را‬ ‫مشــخص کننــد تــا بر اســاس نیــاز یــا از ان ها اســتفاده‬ ‫شــود و یــا از فعالیــت ان هــا جلوگیــری بــه عمــل ایــد‪.‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد مناقصــه تهیــه‬ ‫و نصــب حفــاظ جانبــی راه ( گاردریــل ) بــا پایــه و اتصــاالت مربوطــه را بــه شــماره ‪۹۷/۸/46‬‬ ‫را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــه از‬ ‫دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی‬ ‫دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی‬ ‫مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت‬ ‫در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار در ســامانه ‪ ۱۳۹۸/۸/27‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1398/09/05‬‬‫ مهلت ارسال پاسخ پیشنهاد ها‪ :‬از طریق سامانه ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1398/09/16‬‬‫ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه‪ 1398/09/17‬ساعت ‪ ۹‬صبح‬‫ادرس و اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار‪ :‬گــرگان ‪ -‬میــدان بســیج ‪ -‬ســایت اداری ‪-‬‬‫مقابــل شــرقی اســتانداری‬ ‫ اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان کــد پســتی ‪49189 -37141‬‬‫تلفــن ‪ 32432572‬داخلــی ‪ ۲۴۳‬اطالعــات تکمیلــی در اســناد مــی باشــد‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه‪ :‬مرکــز تمــاس‬‫‪ 27313131‬دفتــر ثبــت نــام ‪85193768 -88969737‬‬ ‫‪-‬جهت کسب اطالعات می توانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به ادرس زیر رجوع نمایید‪.‬‬ ‫ براورد انجام کار ‪ ۶،۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰‬ریال‬‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰‬ریال‬‫ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪http://icts.mporg.ir‬‬‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫( شناسه اگهی‪) 663677:‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان ‪ -‬دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫دفتر سرپرستی هفته نامه بازار کسب و کار خراسان شمالی ‪ :‬بجنورد‬ ‫کمربندی ‪ ،‬مدرس‪ ،‬بعد از پارک افرینش طبقه فوقانی رستوران مرکزی یزدانی‬ ‫تلفن تماس ‪ 058 -32222299 :‬به مدیریت محمد یزدانی‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪220‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا جازه ندهیم فقر‬ ‫موروثی شود‬ ‫علیرضــا عســگریان‪ ،‬معــاون توســعه‬ ‫مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد در‬ ‫همایــش خیریــن ســتاد توانمندســازی‬ ‫محرومــان خراســان شــمالی کــه در تهــران‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بــا اشــاره بــه ضــرورت تســریع‬ ‫در توانمندســازی مــردم در مناطــق مختلــف‬ ‫کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پراکندگــی فقــر‬ ‫در کشــور‪ ،‬کمــک همه جانبــه بــه محرومــان‬ ‫در اســتان های مختلــف‪ ،‬از تــوان یــک‬ ‫دســتگاه یــا نهــاد خــارج اســت و الزم اســت‬ ‫تمــام دســتگاه های مســئول و بــه ویــژه‬ ‫خیــران در ایــن زمینــه نقــش مهــم خــود را‬ ‫ایفــا کننــد‪ .‬وی بــا تقدیــر از مــردم نیکــوکار بــه‬ ‫ویــژه موسســات خیری ـه کــه طــی چنــد ســال‬ ‫گذشــته در زدودن چهــره فقــر و توســعه‬ ‫مناطــق محــروم خراســان شــمالی مشــارکت‬ ‫داشــتند‪ ،‬افــزود‪ :‬اقدامــات درخــوری در‬ ‫روســتاهای دورافتــاده خراســان شــمالی بــا‬ ‫حضــور مــردم و خیــران انجــام شــده اســت‬ ‫کــه بایــد بــه عنــوان الگویــی بــرای دیگــر‬ ‫مناطــق کشــور معرفــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی‬ ‫کمیتــه امــداد بــر اهمیــت مشــارکت فعــاالن‬ ‫اقتصــادی و صنایــع کشــور در ایفــای نقــش‬ ‫اجتماعــی خــود تاکیــد کــرد و ادامــه داد‪ :‬تنهــا‬ ‫در یــک مــورد‪ ،‬شــرکتی صنعتــی ســاخت‬ ‫‪ ۵۵۰‬واحــد مســکونی اســیب دیده از ســیل‬ ‫فروردین مــاه در خراســان شــمالی را برعهــده‬ ‫گرفتــه اســت کــه دیگــر صنایــع کشــور هــم‬ ‫بایــد بــا جدیــت و حساســیت بیشــتری در‬ ‫مســایل اجتماعــی و فقرزدایــی ورود کننــد‪.‬‬ ‫محســن رضایی‪ ،‬رئیس ســتاد توانمندســازی‬ ‫مناطــق محــروم کشــور نیــز در ایــن مراســم بــا‬ ‫تاکیــد بــر ظرفیــت عظیــم گروه هــای جهــادی‬ ‫در محرومیت زدایــی از مناطــق مختلــف‬ ‫کشــور‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬گروه هــای جهــادی در‬ ‫هــر منطقــه ای کــه وارد می شــوند بایــد از‬ ‫تــوان جوانــان همــان و مــردم محلــی در‬ ‫توســعه منطقــه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه توانمندســازی بــدون رفــع‬ ‫مشــکل بیــکاری امکان پذیــر نیســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫رفــع محرومیــت و اشــتغال دو بــال توســعه‬ ‫مناطــق محــروم اســت کــه در کنــار ان بایــد‬ ‫مســائل مربــوط بــه هزینه هــای درمــان و‬ ‫تحصیــل و ‪ ، ...‬هــم در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بســیاری مناطــق‬ ‫محــروم بایــد فرهنــگ کار و تــاش و‬ ‫احســاس مســئولیت بــرای اجتمــاع محلــی‬ ‫و خانواده هــا توســعه یابــد زیــرا فقیرزدایــی‬ ‫مشــکلی را حــل نمی کنــد و بایــد تمرکــز مــا‬ ‫روی توانمندســازی باشــد‪.‬‬ ‫رضایــی بــر ضــرورت ترســیم الگــوی‬ ‫توانمندســازی در کشــور تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن الگــو بایــد بــا مشــارکت همــه خیــران‬ ‫و نهادهــای حمایتــی برنامه ریــزی شــود و‬ ‫چــراغ راه مــا بــرای رفــع محرومیــت باشــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم‪ ،‬مجیــد الهــی راد‪،‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۵۵‬هــزار خانــوار در خراســان‬ ‫شــمالی تحــت حمایــت کمیتــه امــداد‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫خانوار در مناطق روســتایی و مرزی ســکونت‬ ‫دارنــد کــه بایــد بــا رویکــرد تکریــم مددجویــان‪،‬‬ ‫زمینــه توانمندســازی انــان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی از حضــور ‪ ۲۳‬هــزار زن سرپرســت‬ ‫خانــوار در پوشــش خدمــات کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان خبــر داد و افــزود‪ ۶۵۰۰ :‬دانش امــوز‬ ‫از خدمــات کمیتــه امــداد خراســان شــمالی‬ ‫برخــوردار هســتند کــه همــه تــاش مــا ایــن‬ ‫اســت تــا بــا حمایــت مــردم نیکــوکار‪ ،‬زمینــه‬ ‫ادامــه تحصیــل و توانمنــدی ایــن فرزنــدان‬ ‫میهن مــان را فراهــم کنیــم و اجــازه ندهیــم‬ ‫فقــر در کشــور موروثــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه حضــور ‪ ۶۳۰۰‬فرزنــد یتیــم‬ ‫و محســنین تحــت حمایــت کمیتــه‬ ‫امــداد اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪۲۵ :‬‬ ‫هــزار حامــی از ایــن فرزنــدان پشــتیبانی‬ ‫می کننــد کــه ‪ ۱۷‬هــزار نفــر از ایــن‬ ‫حامیــان از خــارج اســتان هســتند‪.‬‬ ‫الهــی راد بــه وقــوع ســیل در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی در فروردین مــاه امســال اشــاره کــرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر عملیــات احــداث ‪۹۸۵‬‬ ‫واحــد مســکونی تخریــب شــده در ســیل‪ ،‬اغــاز‬ ‫شــده و همچنیــن ‪ ۱۹۰۰‬واحــد پــس از تعمیــر بــه‬ ‫مددجویــان تحویــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از اجــرای ‪ ۲۳۶۵‬طــرح اشــتغال در‬ ‫اســتان در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫اعتبــارات اشــتغال اســتان امســال بــه‬ ‫‪ ۱۴۵‬میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه و‬ ‫امیدواریــم تعــداد طرح هــای اشــتغال‬ ‫مددجویــان‪ ،‬طبــق برنامه ریــزی کمیتــه‬ ‫امــداد راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یک بام و دو‬ ‫هوای زندگی‬ ‫شهروندان‬ ‫گنبدی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫طرح پوشش اجباری بیمه‬ ‫سالمت تا فروردین سال‬ ‫اینده ادامه دارد‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪220‬‬ ‫بازارکسب و کار بررسی کرد؛‬ ‫سالمت ‪ -‬گلستان‬ ‫رئیس اداره بیمه گری اداره کل‬ ‫بیمه سالمت گلستان‪:‬‬ ‫شــهردار گنبــد کاووس بــا تاکیــد بــر ضــرورت تکمیــل طــرح جمــع اوری فاضــاب را بــه مســووالن گوشــزد‬ ‫کــرده‪ ،‬و در جدیدتریــن ســخنان خــود در روز ‪ ۲۰‬ابــان در جلســه ســتاد پیشــگیری‪ ،‬هماهنگــی و فرماندهــی‬ ‫عملیــات پاســخ بــه بحــران گنبــدکاووس‪ ،‬بــار دیگــر بــر ضــرورت تکمیــل ایــن پــروژه ملــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر ‪ ۲۸‬کیلومترمربعــی گنبــدکاووس بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۱۷۰‬هــزار نفــر بــه گفتــه‬ ‫معــاون امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان ایــن شــهر بشــدت نیازمنــد اجــرای شــبکه جمــع اوری فاضــاب و‬ ‫تصفیه خانــه ان اســت؛ طرحــی کــه بایســتی بــرای ان از ســوی مســووالن متولــی در وزارت نیــرو و شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب شــهری گلســتان برنامه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اداره بیمــه گــری و درامــدی‬ ‫اداره کل بیمــه ســامت گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح پوشــش اجبــاری بیمــه‬ ‫ســامت تــا فروردیــن ســال اینــده‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رســول خزینــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه گلســتان اظهارکــرد‪ :‬طــرح اجبــاری بیمه‬ ‫ســامت از ‪ ۱۳‬ابــان مــاه شــروع شــده و افــراد‬ ‫بایــد در مــدت ‪ ۶‬مــاه بــه دفاتــر پیشــخوان‬ ‫مراجعــه کننــد تــا پوشــش بیمــه ســامت بــرای‬ ‫افــراد فاقــد پوشــش بیم ـه ای فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح‪ ،‬افــراد فاقــد بیمــه‬ ‫و ســایر بیمــه شــدگان بیمــه ســامت هــم‬ ‫براســاس ازمــون وســع توســط وزارت رفــاه‬ ‫ارزیابــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫خزینــی از دهــک بنــدی بیمــه شــدگان در ایــن‬ ‫طــرح خبــرداد و بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه در‬ ‫دهک هــای یــک تــا ســه قــرار می گیرنــد‪ ،‬دولــت‬ ‫همچــون ســابق ســهم بیمــه انهــا را پرداخــت‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬افــرادی کــه در‬ ‫دهــک چهــارم قــرار می گیرنــد‪ ،‬بایــد ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫حــق بیمــه ســاالنه معــادل ســاالنه ‪ ٢٩٠‬هــزار و‬ ‫‪ ٤٠٠‬تومــان را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کســانی کــه جایــگاه انهــا‬ ‫دهــک پنــج تــا ‪ ۱۰‬دســته بنــدی شــوند بایــد‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد حــق بیمــه را بــه میــزان ‪۵۸۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان بــه ازای یــک ســال‬ ‫پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫خزینــی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۹۹۹‬‬ ‫گلســتانی بــرای پوشــش بیمــه ســامت‬ ‫اجبــاری مراجعــه و ثبــت نــام ان هــا انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد کــه افــراد تــا ‪ ۳۱‬فروردیــن‬ ‫‪ ۹۹‬فرصــت دارنــد کــه بــه دفاتــر پیشــخوان‬ ‫مراجعــه کننــد در غیراینصــورت بایــد ‪ ۱۰‬روز‬ ‫انتظــار را ســپری کننــد‪.‬‬ ‫خزینــی گفــت کــه یــک میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫بیمــه شــده ســامت در گلســتان وجــود دارد‬ ‫و افــراد مــی تواننــد از طریــق ســامانه ‪۱۶۶۶‬‬ ‫اطالعــات الزم را کســب کننــد‪.‬‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی گلستان مطرح کرد‪:‬‬ ‫کاهش تعداد مراجعان‬ ‫نزاع به پزشکی قانونی‬ ‫گلستان‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان گلســتان از‬ ‫کاهــش مراجعــان بــه پزشــکی قانونــی در هفــت‬ ‫ماهــه نخســت امســال خبــرداد و گفــت‪ :‬تلفــات‬ ‫غــرق شــدگی افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫حســین زارعــی در خصــوص امــار هفــت ماهــه‬ ‫پزشــکی قانونــی گلســتان اظهارکــرد‪ :‬در هفــت‬ ‫ماهــه ســال ‪ ۹۸‬از کل تلفــات غرق شــدگی‬ ‫در اســتان ‪ ۱۷‬نفــر مــرد بودنــد کــه ایــن رقــم‬ ‫در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل کــه‬ ‫ســه مــرد و یــک زن غــرق شــدند‪ ،‬رشــد داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه امــار فــوق براســاس تعــداد‬ ‫پرونــده هــای ارجاعــی و تعییــن علــت فــوت‬ ‫شــده در مــدت مذکــور اســت‪.‬‬ ‫زارعــی همچنیــن گفــت‪ :‬طــی هفــت ماهه ســال‬ ‫‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۷۰‬نفــر بــه دلیــل صدمــات‬ ‫ناشــی از نــزاع بــه مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان‬ ‫مراجعــه کردنــد کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل کــه تعــداد ‪ ۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۳۴‬نفــر بــوده‪ ،‬کاهــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از کل مراجعــان نــزاع در هفــت‬ ‫ماهــه ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۶۸‬نفــر مــرد‬ ‫و ســه هــزار و دو نفــر زن بــوده انــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بیشــترین پرونــده هــای ارجاعــی‬ ‫بــه مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان در ارتبــاط بــا‬ ‫نــزاع اســت‪.‬‬ ‫جای خالی سرویس های بهداشتی در مصوبه های شهری‬ ‫فائزه نوچمنی ؛‬ ‫دســترس بــودن ســرویس هــای بهداشــتی‬ ‫عمومــی یکــی از نیازهــای ضــروروی شــهروندان‬ ‫محســوب مــی شــود کــه بایــد در مجموعــه‬ ‫خدمــات شــهری بــرای رفــاه حــال شــهروندان‬ ‫گنجانــده شــود‪.‬‬ ‫مناســب ســازی ســرویس هــای بهداشــتی‬ ‫عمومــی نیــز از دیگــر نیــاز هــای شــهروندان‬ ‫اســت کــه توجــه بســیار‬ ‫کمــی بــه ان شــده اســت‪.‬‬ ‫طــی ســال هــای اخیــر‬ ‫اگرچــه برخــی طــرح‬ ‫هــای عمرانــی در شــهر‬ ‫گــرگان از ســوی شــهرداری‬ ‫انجــام شــد امــا توجــه بــه‬ ‫ســرویس هــای بهداشــتی‪،‬‬ ‫افزایــش ان هــا در ســطح‬ ‫شــهر و مناســب ســازی‬ ‫هیــچ گاه در طــرح هــا‬ ‫اجرایــی جــدی شــهرداری‬ ‫قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫راحــت باشــد تــا ایــن افــراد ورودی ســالمی‬ ‫بــه ســرویس بهداشــتی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کارشــناس ســتاد مناســب ســازی محیــط و‬ ‫مبلمــان شــهری اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫ابعــاد ســرویس بهداشــتی مناســب ســازی‬ ‫شــده بایــد ‪ 1/5‬در ‪ 1/5‬متــر باشــد و از توالــت‬ ‫فرنگــی برخــوردار باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬عــرض درهــای‬ ‫ســرویس بهداشــتی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه‬ ‫توالت عمومی نیاز‬ ‫ضروری بیماران است‬ ‫عارفــه حســینی یکــی از‬ ‫شــهروندان گلســتانی کــه‬ ‫خــود دچــار بیمــاری کلیــوی‬ ‫اســت‪ ،‬در گفتگــو بــا بــازار‬ ‫کســب و کار گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫درمــان بیمــاری هرچنــد‬ ‫مــدت یــک بــار از بندرگــز بــه گــرگان مراجعــه‬ ‫مــی کنــم کــه بارهــا ایــن اتفــاق افتــاده اســت در‬ ‫زمــان حضــورم در شــهر گــرگان نیــاز به ســرویس‬ ‫بهداشــتی داشــتم کــه متاســفانه دسترســی بــه‬ ‫ان نداشــتم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گــرگان نــه تنهــا اینکــه نمــی تــوان‬ ‫از ســرویس هــای بهداشــتی مطــب پزشــکان‬ ‫اســتفاده کــرد جــای دیگــری هــم بــرای مراجعــه‬ ‫وجــود نــدارد‬ ‫عدم توجه به نیازهای معلوالن‬ ‫کارشــناس ســتاد مناســب ســازی محیــط و‬ ‫مبلمــان شــهری اســتان در گفتگــو بــا بــازار‬ ‫کســب و کار اظهارکــرد‪ :‬ســرویس بهداشــتی‬ ‫مناســب یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی اســت‬ ‫کــه هــر شــهری ماننــد دیگــر خدمــات شــهری‬ ‫نیــاز بــه ان دارد کــه متاســفانه در بســیاری از‬ ‫شــهرهای مــا یــا بــه فراموشــی ســپرده شــده یــا‬ ‫جــدی گرفتــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫رضــا شــاه حســینی اظهــار کــرد‪ :‬در زمینــه‬ ‫ســرویس هــای بهداشــتی عمومــی تعــداد‪،‬‬ ‫نظافــت و در دســترس بــودن ان هــا از‬ ‫مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه بایــد مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد اگــر چــه در شــهرهای مختلــف‬ ‫از جملــه شــهرهای گلســتان اقداماتــی صــورت‬ ‫گرفتــه امــا جانمایــی کــه در نظــر گرفتــه شــده یــا‬ ‫در دســترس عمــوم نیســت و یــا مناســب ســازی‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمانــی کــه یــک شــهر ســرویس‬ ‫بهداشــتی مناســب نداشــته باشــد‬ ‫معضالتــی چــون ســواره محــور شــدن شــهر‬ ‫بــه وجــود مــی ایــد‪.‬‬ ‫شــاه حســینی بــا بیــان اینکــه بیمــاری هــای‬ ‫کلیــوی ریشــه در ســرویس هــای بهداشــتی‬ ‫نامناســب دارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬زمانــی کــه افــراد‬ ‫دسترســی بــه ســرویس بهداشــتی ندارنــد دچــار‬ ‫مشــکالت نگهــداری ادرار مــی شــوند و ایــن‬ ‫باعــث بیمــاری کلیــوی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬ســرویس هــای بهداشــتی‬ ‫بایــد بــرای افــراد دارای معلولیــت و‬ ‫ســالمندان در دســترس باشــد و بایــد بــه‬ ‫گونــه ای باشــد کــه دسترســی بــه ان هــا‬ ‫معاون دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫مرگ یک بیمار‬ ‫مبتال به انفلوانزا‬ ‫در گلستان‬ ‫ویلچــر بتوانــد از ان عبــور کنــد‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از معضــات ســرویس‬ ‫هــای بهداشــتی شــهر گــرگان بــه ویــژه در‬ ‫مناطــق حاشــیه کمربنــدی در زیــر زمیــن واقــع‬ ‫شــده اســت کــه ایــن هــا هــم بــه لحــاظ ایمنــی و‬ ‫هــم بــه لحــاظ دسترســی باعــث مشــکالت بــرای‬ ‫اســتفاده کننــده مــی شــود‪.‬‬ ‫شــاه حســینی اظهــار کــرد‪ :‬اگــر چــه در ســال‬ ‫هــای اخیــر بــرای ســرویس هــای بهداشــتی‬ ‫تابلــو راهنمــا نصــب شــده کــه دسترســی بــه‬ ‫ان راحــت تــر شــده امــا بیشــتر خیابــان هــای‬ ‫اصلــی شــهر گــرگان همچنــان فاقــد ســرویس‬ ‫بهداشــتی عمومــی هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از ســرویس هــای‬ ‫بهداشــتی در محــور نهارخــوران و دیگــر نقــاط‬ ‫شــهر بــرای افــراد دارای معلولیــت و ســالمندان‬ ‫مناســب ســازی شــده امــا تعــداد ان هــا بســیار‬ ‫محــدود اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬گرچــه کارهــای‬ ‫در خصــوص مناســب ســازی ســرویس هــای‬ ‫بهداشــتی صــورت گرفتــه امــا بازهــم جــای کار‬ ‫باقــی اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس ســتاد مناســب ســازی محیــط و‬ ‫مبلمــان شــهری اســتان گفــت‪ :‬باتوجــه بــه‬ ‫اینکــه در ســایر نقــاط چــون گردشــگری و‬ ‫حاشــیه شــهرها بــا معضــات نظافــت ســرویس‬ ‫هــای بهداشــتی مواجــه هســتیم امــا در هســته‬ ‫مرکــزی شــهر‪ ،‬شــهرداری گــرگان اقدامــات‬ ‫خوبــی را انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طراحــی ســرویس بهداشــتی‬ ‫پــارک شــهر گــرگان اشــتباهی رخ داده اســت‬ ‫کــه واحــد مناســب ســازی بــرای بخــش بانــوان‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫شــاه حســینی اظهــار کــرد‪ :‬همــه فضاهــای‬ ‫عمومــی نیازمنــد به چشــمه ســرویس بهداشــتی‬ ‫هســتند کــه پــارک هــا و فضــای ســبز مــا در ایــن‬ ‫زمینــه بــا کمبــود مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬خیابــان ولــی عصــر به لحاظ‬ ‫واقــع شــدن مطــب هــای پزشــکان یکــی از‬ ‫پــر تــردد تریــن خیابــان هــای شــهر گــرگان‬ ‫اســت کــه عــاوه بــر شــهروندان گرگانــی‬ ‫مــردم دیگــر نقــاط اســتان هــم بــه ان‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان بــا اعــام کمبــود دارو هــای مربــوط‬ ‫بــه بیمــاری انفلوانــزا در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬شــیوع‬ ‫انفلوانزایــی کــه در اســتان اتفــاق افتــاده اســت‬ ‫ماننــد ســال هــای گذشــته بــوده و تاکنــون در دو‬ ‫مــاه اخیــر‪ ۱۰۳ ،‬مــورد بســتری در اســتان گــزارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســراج الدیــن عــارف نیــا در حاشــیه جلســه‬ ‫هماهنگــی و پیشــگیری از بیمــاری هــای تنفســی و‬ ‫انفلوانــزا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در کشــور مــا هــر ســاله ایــن‬ ‫بیمــاری رخ مــی دهــد و مــا در حــال امــاده بــاش‬ ‫بــرای تامیــن دارو‪ ،‬واکســن و شــرایط پیشــگیری‬ ‫از بــروز ایــن بیمــاری هســتیم زیــرا ایــن بیمــاری‬ ‫بســیار واگیــر دار بــوده و همچنیــن نیــاز بــه امــوزش‬ ‫هــای عمومــی بســیار زیــادی بــرای پیشــگیری و‬ ‫درمــان دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ممکــن‬ ‫اســت کــه کمبــود دارویــی وجــود داشــته باشــد‬ ‫ولــی در مــدت ‪ ۴۸‬ســاعت اینــده‪ ،‬دارو بــه‬ ‫اســتان مــی رســد‪.‬‬ ‫عــارف نیــا گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه کمبــود دارو در‬ ‫مراجعــه مــی کننــد کــه نبــود ســرویس هــای‬ ‫بهداشــتی مناســب باعــث شــده تــا مراجعــه‬ ‫کننــدگان بــا مشــکل مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫طرح سوال از شهردار وقت در خصوص‬ ‫کمبود سرویس های بهداشتی منجرب‬ ‫احضار اعضا به دستگاه قضائی شد‬ ‫رئیــس ســابق شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫و عضــو هئیــت مدیــره و نائــب انجمــن صنفــی‬ ‫مهندســین مشــاور اســتان‬ ‫در گفتگــو بــا بــازار کســب‬ ‫و کار گفــت‪ :‬بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات شــهری بــه‬ ‫معلولیــن و جانبــازان اییــن‬ ‫نامــه هــای مناســب ســازی‬ ‫مصــوب شــده اســت اما در‬ ‫رابطــه بــا تعــداد چشــمه‬ ‫ســرویس بهداشــتی داخــل‬ ‫شــهر بــه صــورت عمومــی‬ ‫هیــچ اییــن نامــه ای وجــود‬ ‫نداشــت‪.‬‬ ‫قــدس‬ ‫ســیدمحمد‬ ‫مفیــدی گفــت‪ :‬در الیحــه‬ ‫عــوارض بایــد ســرویس‬ ‫بهداشــتی را بــه نوعــی‬ ‫ســاماندهی کــرد کــه‬ ‫ســازنده هــا بــرای ســاخت‬ ‫ســرویس بهداشــتی در‬ ‫مجتمــع منطقــه پــر قیمــت‬ ‫دچــار هزینــه نشــود و‬ ‫بتوانــد ان را در طبقــات لحــاظ کنــد و یــا در‬ ‫دفترچــه طــرح جامعــه بــه گونــه ای دیــده شــود‬ ‫کــه از تراکــم معــاف شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تراکــم در پارکینــگ هــا‬ ‫معــاف امــا در طبقــات لحــاظ مــی شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن موضــوع باعــث شــده ســازنده‬ ‫رقبــت نکنــد ســرویس هــای بهداشــتی را در‬ ‫طبقــات قــرار دهــد بلکــه ســعی مــی کنــد در‬ ‫پارکینــگ قــرار دهــد‪.‬‬ ‫قــدس مفیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در تمامــی‬ ‫دنیــا برخــی از ســرویس هــای بهداشــتی عمومی‬ ‫در اماکــن بــاز بــه صــورت واحــد و برخــی هــا‬ ‫هــم در مجتمــع هــای تجــاری عمومــی طراحــی‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬باتوجــه بــه وجــود ایــن‬ ‫مشــکل مصوبــه ای بــا همیــن مزمــون در دوره‬ ‫چهــارم شــورا اســامی گــرگان ارائــه شــد‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬در دوره چهــارم شــورای‬ ‫اســامی الیحــه پشــتیبان تهیــه شــد کــه بایــد یــا‬ ‫در دفترچــه عــوارض ســال بعــد و یــا در طــرح‬ ‫تفصیلــی جدیــد ایــن قوانیــن لحــاظ مــی شــد کــه‬ ‫ایــن اتفــاق رخ نــداد‪.‬‬ ‫رئیــس ســابق شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون طــرح تفصیلــی در‬ ‫حــال تهیــه و انجــام اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در طــرح‬ ‫تفصیلــی تراکــم هــا حســاب شــده اســت‪ .‬اگر در‬ ‫طــرح تفصیلــی قیــد شــود تعــداد چشــمه هــای‬ ‫ســرویس بهداشــتی مجتمــع هــای تجــاری کــه‬ ‫جنبــه عمومــی دارنــد از تراکــم معــاف هســتند‬ ‫باعــث مــی شــود شــهر از معضــل ســرویس های‬ ‫بهداشــتی رهایــی یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمانــی کــه در شــورا فعالیت داشــتم‬ ‫در خصــوص کمبــود چشــمه هــای ســرویس‬ ‫بهداشــتی در ســطح شــهر از شــهردار وقــت‬ ‫طــرح ســوال کردیــم بــا احضاریــه ای کــه از‬ ‫ســوی دادســرا فرســتاده شــده بــود بــه مراجعــه‬ ‫قضائــی احضــار شــدم و اکنــون اطالعــی در ایــن‬ ‫خصــوص نــدارم‪.‬‬ ‫بــرای پیگیــری بیشــتر بــه خدمــات شــهری‬ ‫شــهرداری گــرگان مراجعــه کردیــم کــه‬ ‫پاســخی از ســوی ایــن دســتگاه بــه خبرنــگار‬ ‫داده نشــد‪.‬‬ ‫اســتان‪ ،‬تــاش کردیــم کــه ابتــدا گــروه هــای پــر‬ ‫ریســک ماننــد مــادران بــاردار و کــودکان زیــر دو‬ ‫ســال را تامیــن کنیــم‪ ،‬تــا زمانــی کــه دارو هــای‬ ‫جدیــد برســد‪.‬‬ ‫عــارف نیــا گفــت‪ :‬دارو و واکســن هــای مــورد‬ ‫نیــاز بــرای درمــان ایــن بیمــاری بایــد بــرای کســانی‬ ‫تامیــن شــود کــه الزم اســت و نــه بــرای تمــام مــردم‬ ‫و تمــام کســانی کــه انفلوانــزا گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تمامــی اطالعــات بیمــاران تحــت‬ ‫مراقبــت در نــرم افــزار مخصوصــی ثبــت مــی شــود‬ ‫تــا قابلیــت تجزیــه و تحلیــل بــرای مــا امــکان پذیــر‬ ‫باشــد و تــا کنــون از ایــن ‪ ۱۰۳‬مــورد مریــض بســتری‬ ‫شــده‪ ۸۸ ،‬مــورد نمونــه گیــری انجــام شــده اســت‬ ‫کــه ‪ ۱۳‬مــورد ان جــواب مثبــت داشــته اســت و در‬ ‫پــی ان یــک نفــر فوتــی بــر اثــر ایــن بیمــاری‪ ،‬ثبــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گفــت‪:‬‬ ‫بهتریــن شــیوه مراقبــت از اکثــر انفلوانزاهــا‪،‬‬ ‫اســتراحت در منــزل اســت کــه بایــد بــا نوشــیدن‬ ‫مایعــات‪ ،‬کنتــرل تــب و عــدم اســتفاده از انتــی‬ ‫بیوتیــک هــا در طــول دوره درمــان‪ ،‬همــراه باشــد‪.‬‬ ‫معاون غذا و داروی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی خراسان شمالی خبر داد‪:‬‬ ‫مسمومیت دارویی در صدر‬ ‫مسمومیت ها‬ ‫معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی گفــت‪ ۹۰ :‬درصــد‬ ‫مســمومیت های دارویــی بــه علــت روش‬ ‫غلــط نگهــداری دارو در منــزل رخ می دهــد‪.‬‬ ‫علــی یوســفی بــا اشــاره بــه امــار بــاالی‬ ‫مســمومیت دارویــی در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مدیریــت دارو‬ ‫و جایــگاه ان در منــازل بایــد مــد نظــر‬ ‫خانــواده هــا قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای عــدم دسترســی کــودکان‬ ‫بــه داروهــا در منــزل حتمــا بایــد انهــا را در‬ ‫کمــد و کابینــت هــای قفــل دار نگهــداری کــرد‬ ‫و بیشــترین امــار مســمومیت دارویــی در‬ ‫اســتان در بیــن کــودکان اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫یوســفی در بخــش دیگــری از صحبــت‬ ‫هایــش بــه مســمویت از طریــق استنشــاق‬ ‫گاز مونوکســید کربــن در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن گازگرفتگــی‬ ‫در اســتان در مــواردی هــم منجــر بــه فــوت‬ ‫افــراد مــی شــود و بایــد از ســوی ســازما ن ها و‬ ‫ارگانهــا بــا اطــاع رســانی از بــروز ایــن اتفــاق‬ ‫تلــخ پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بروشــورهایی بــرای اگاه‬ ‫ســازی مــردم در اختیــار رســانه هــا قــرار‬ ‫خواهیــم داد کــه چگونــه بتواننــد بــا اســتفاده‬ ‫صحیــح از وســایل گازی در پیشــگیری از خطــر‬ ‫گاز گرفتگــی در امــان باشــند‪.‬‬ ‫حذف ‪ 100‬هزار دفترچه‬ ‫بیمه با رفع همپوشانی‬ ‫مدیــر کل بیمــه ســامت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫در طــرح رفــع همپوشــانی بیمــه‪ 100 ،‬هــزار دفترچــه‬ ‫بیمــه ســامت در اســتان حــذف شــد‪.‬‬ ‫محســن رعنایــی گفــت‪ :‬در طــرح رفــع‬ ‫همپوشــانی بیمــه‪ 100 ،‬هــزار دفترچــه بیمــه‬ ‫ســامت در اســتان حــذف شــد‪.‬‬ ‫رعنایــی تعــداد بیمــه شــدگان ســامت در‬ ‫اســتان ‪ 605‬هــزار نفــر اعــام کــرد و از اجــرای‬ ‫طــرح پوشــش پایــه بیمــه اجبــاری خبــر داد‬ ‫و افــزود‪ :‬ایــن طــرح درنیمــه دوم ابــان مــاه‬ ‫امســال انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح افــراد براســاس‬ ‫طبقــه بنــدی دهــک هــای درامــد زیــر پوشــش قــرار‬ ‫مــی گیرنــد و ایــن بــه ان معناســت کــه برخــی بــه طــور‬ ‫کامــا رایــگان بیمــه مــی شــوند و ســایر افــراد نیــز بایــد‬ ‫‪ 50‬تــا ‪ 100‬درصــد هزینــه هــا را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رعنایــی در چنــد ســال گذشــته طــرح‬ ‫بیمــه رایــگان اجرایــی شــد و ‪ 175‬هــزار نفــر در‬ ‫اســتان زیــر پوشــش بیمــه ســامت قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫از تعــداد بیمــه شــدگان ســامت اســتان‪85 ،‬‬ ‫درصــد شــامل ‪ 420‬هــزار نفــر در روســتاها و‬ ‫‪ 104‬هــزار نفــر نیــز در اطــراف و داخــل شــهرها‬ ‫بــه صــورت رایــگان زیــر پوشــش قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫معاون سالمت اداره کل دامپزشکی‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫اغاز مرحله دوم عملیات‬ ‫واکسیناسیون تب برفکی‬ ‫مرحلــه دوم عملیــات هماهنــگ مایه کوبــی‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬هــزار راس دام ســنگین اســتان‬ ‫خراســان شــمالی در برابــر بیمــاری تــب برفکــی‬ ‫از هفتــه جــاری اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همزمــان بــا اجــرای‬ ‫ایــن مرحلــه‪ ،‬طــرح مایــه کوبــی جمعیــت‬ ‫دام ســبک اســتان هــم اغــاز شــده اســت تــا‬ ‫پوشــش ایمنــی مطلــوب ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫حمیــد رمضانــی ادامــه داد‪ :‬واکســن دام‬ ‫هــای ســبک کــه از واکســن هــای تولیــد داخــل‬ ‫اســتفاده مــی شــود رایــگان اســت امــا‪ ،‬بــرای‬ ‫دام هــای ســنگین از واکســن هــای وارداتــی‬ ‫اســتفاده مــی شــود کــه هزینــه بــرای دامــدار‬ ‫دارد و انتظــار مــی رود کــه ایــن قشــر از‬ ‫جامعــه بــا تقبــل ایــن هزینــه انــدک‪ ،‬در ایمــن‬ ‫ســازی جمعیــت دامــی بــه عنــوان ســرمایه‬ ‫ای مولــد‪ ،‬نهایــت همــکاری را بــا دامپزشــکی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس‬ ‫دام ســبک دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۶۰‬درصــد حجــم عملیــات‬ ‫فنــی مرحلــه جــاری واکسیناســیون تــب‬ ‫برفکــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده‪،‬‬ ‫پیــش بینــی کــرد کــه ایــن طــرح در یــک مــاه‬ ‫بــه اتمــام برســد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در مرحلــه نخســت طــرح تــب‬ ‫برفکــی دام ســنگین اســتان کــه تیرمــاه بــه پایــان‬ ‫رســید‪ ،‬بــا مایــه کوبــی حــدود ‪ ۴۳‬هــزار راس گاو‪،‬‬ ‫‪ ۸۲‬درصــد جمیعیــت دام ســنگین اســتان تحــت‬ ‫پوشــش ایمــن ســازی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف پرونــده اخــال در نظــام ارزی کشــور بــه مبلــغ یــک میلیــون و ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار یــورو در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی اظهــار کــرد‪ :‬براســاس اطالعاتــی کــه از نشــانگاه های اقتصــادی و منابــع و‬ ‫مخبــران کســب شــد‪ ،‬شــرکت کشــتارگاه فراگیــر اینچه بــرون در شهرســتان اق قــا ارز دولتــی ‪ 4‬هــزار و ‪200‬‬ ‫تومانــی بــه مبلــغ یــک میلیــون و ‪ 120‬هــزار یــورو از بانــک ملــت اســتان گلســتان دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــرار بــود ایــن منابــع ارزی بــرای واردات گوســفند از کشــور قزاقســتان بــه تعــداد ‪ 10‬هــزار راس‬ ‫هزینــه شــود امــا براســاس مســتندات مشــخص شــد ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫فرمانده انتظامی‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫دستگیری یک متهم‬ ‫به اخالل ارزی‬ ‫و اقتصادی‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث چهارم ‪ :‬حقوقی قسمت ‪ :‬پنجاه وپنجم‬ ‫عنوان ‪ :‬مصادیق گزارش خالف واقع در کارشناسی ‪1‬‬ ‫«گــزارش خــاف واقــع» مســتفاد از مــاده‬ ‫‪ 37‬قانــون کارشناســان ‪ ،‬اظهــار و بیانــی‬ ‫اســت کــه مخالــف صریــح ســند و یــا نــص‬ ‫باشــد ‪ .‬فــی المثــل مفــاد ســند‪ ،‬مقــرر‬ ‫داشــته اســت کــه صاحــب ســند از فــان‬ ‫حــق برخــوردار اســت ‪ .‬امــا کارشــناس ان‬ ‫حــق را انــکار کــرده اســت‪.‬‬ ‫و یــا نــص قانــون‪ ،‬مقرر داشــته اســت‬ ‫ت فــان ضابطــه بــرای ایجــاد ِ حــق‪،‬‬ ‫رعایـ ِ‬ ‫الــزام اور اســت‪ .‬امــا کارشــناس بــا‬ ‫ف‬ ‫نادیــده گرفتــن ضابطــه و یــا برخــا ِ‬ ‫ضابطــه‪ ،‬ایجــاد حــق نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی کارشــناس انچــه را کــه‬ ‫بــه موجــب ســند و تراضــی متعاملیــن‬ ‫و نــص قانــون شــفاف و صریــح و بــه‬ ‫منزلــه حکــم ســفیدی بــوده اســت ‪،‬‬ ‫انــرا ســیاه و دگرگــون کــرده باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن «گــزارش خــاف واقــع»‬ ‫نمیتوانــد بصــورت کلــی‪ ،‬غیرمنجــز و‬ ‫مصــداق عینــی و فاقــد پایــه و‬ ‫فاقــد‬ ‫ِ‬ ‫اســاس بــرای قیــاس مطــرح گــردد‪.‬‬ ‫بلکــه گــزارش خــاف واقــع بایــد‬ ‫کاشــف از مصادیــق تبدیــل ســفید بــه‬ ‫ســیاه باشــد‪.‬‬ ‫در غیراینصــورت گــزارش کارشــناس‬ ‫هرچنــد کــه مغایرتــی بــا واقعیــت‬ ‫داشــته باشــد ‪ ،‬مصــداق مــاده ‪37‬‬ ‫قانــون کارشناســان نخواهــد بــود‪ .‬فــی‬ ‫المثــل در جایــی کــه منتجــه ارزیابــی و‬ ‫بــر اورد کارشــناس ‪ ،‬مــورد ایــراد شــاکی‬ ‫قــرار میگیــرد ‪ ،‬و مبلــغ بــراوردی ‪ a‬ریــال‬ ‫او پــس از ارزیابــی هیــات کارشناســان‬ ‫صــرف‬ ‫‪ ،‬بــه ‪ b‬ریــال تغییــر مــی یابــد‪ِ .‬‬ ‫عــدم برابــری ‪ a‬بــا ‪ b‬؛ نمیتــوان گزارش‬ ‫مبتنــی بــر ‪ a‬ریــال را مصــداق مــاده ‪37‬‬ ‫تلقــی نمــود ‪.‬‬ ‫زیــرا مــاده ‪ 37‬منطــوق و مدلــول‬ ‫جزایــی دارد و قانــون گــذار ســوء‬ ‫نیــت مرتکــب و قصــد بــر تحصیــل مــال‬ ‫نامشــروع را بــر ان بارکــرده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد دیــد انچــه کــه موجــب‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی گلستان‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۱‬درصدی‬ ‫فوتی های تصادفات‬ ‫رانندگی در گلستان‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان گلســتان‬ ‫از کاهــش ‪ ۲۱‬درصــدی فوتــی هــای‬ ‫تصادفــات رانندگــی در گلســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫حســین زارعــی اظهارکــرد‪ :‬در هفــت‬ ‫ماهــه ‪ ۹۸‬تعــداد اجســاد ارجاعــی‬ ‫مربــوط بــه تصادفــات اســتان (اعــم از‬ ‫درون شــهری‪ ،‬بــرون شــهری و ســایر)‬ ‫‪ ۲۴۳‬مــورد بــوده کــه از ایــن تعــداد ‪۶۲‬‬ ‫نفــر زن و ‪ ۱۸۱‬نفــر مــرد بودنــد و نســبت‬ ‫بــه ســال قبــل ‪ ۲۱‬درصــد کاهــش را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در هفــت ماهــه ســال قبــل ‪۳۱۱‬‬ ‫جســد ارجاعــی ناشــی از تصادفــات داشــتیم‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول پرونــده‬ ‫اجرائــی ‪:۹۰۰۰۰۷۱‬ششــدانگ اعیانــی بــه‬ ‫انضمــام هجــده ســهم از بیســت و یــک‬ ‫سهم ششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‬ ‫‪(۲۰۸‬دویســت وهشــت)مترمربع دارای‬ ‫پــاک ‪ ۲۲۸‬فرعــی از‪ ۲۶۷‬اصلــی (دویســت‬ ‫و بیســت و هشــت فرعــی از دویســت و‬ ‫شــصت اصلــی مفــروز موجــزی شــده از‬ ‫ســی وچهارفرعــی از اصلــی مذکــور اراضــی‬ ‫چینیــان واقــع بخــش دو ثبــت گــرگان کــه‬ ‫ذیــل ثبــت ‪ ۳۹۱۴‬صفحــه ‪۱۹‬دفترجلــد‪۲۳‬‬ ‫بــه نــام خانــم صدیقه مهاجــر کرمانی ثبت‬ ‫وســندمالکیت صادرگردیدکه ســه ســهم از‬ ‫بیســت و یــک ســهم عرصــه ان وقــف مــی‬ ‫باشــد‪،‬که محــدود بــه حدودذیل‪:‬شــماال‬ ‫طــول ده متــر پــی اســت بــه پالک دویســت‬ ‫و چهــل و ســه فرعــی شــرقابه طــول‬ ‫بیســت و یــک متــر پــی اســت بــه پــاک‬ ‫دویســت و بیســت ونــه فرعــی جنوبــااول‬ ‫بــه طــول هشــت متــر دوم کــه بصــورت‬ ‫پخــی اســت بــه طــول دومتروهشتادوســه‬ ‫ســانتی مترهردوقســمت پــی اســت بــه‬ ‫خیابــان ده متــری غربــا بــه طــول نــوزده‬ ‫متــر پــی اســت بــه خیابــان شــانزده متــری‬ ‫نامبــرده ملکــی خودراباکلیــه مســتحدثات‬ ‫و متعلقــات منصوبــه دران کــه برابراعــام‬ ‫بســتانکارملک فاقدبیمــه می باشــندجهت‬ ‫اخذتســهیالت اقــای محســن نهفتــه‬ ‫اســترابادی بــه موجــب ســندرهنی شــماره‬ ‫شــده ‪ a‬با ‪ b‬یکســان نگردد ‪ ،‬چیســت‬ ‫؟ و منشــاء ان چــه بــوده اســت‪ .‬؟ اگــر‬ ‫فرضــا کارشــناس در ارزیابــی و بــر اورد‬ ‫‪ ،‬دچــار اشــتباه محاســباتی شــده و یــا‬ ‫مبانــی محاســباتی ماننــد کاربــری و‬ ‫غیــره کــه بــه او ارائــه شــده اســت ‪،‬‬ ‫ناقــص و ناکافــی بــوده اســت ‪ .‬و یــا‬ ‫برخــی از اســناد در جریــان رســیدگی و‬ ‫صــدور گــزارش کارشناســی ؛ مغفــول و‬ ‫مفقــود بــوده و پــس از ارائــه گــزارش‬ ‫ابــراز شــده باشــند‪ .‬و یــا ناشــی از‬ ‫نظریــه شــخصی و غیــر اســتنادی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬نمیتــوان ان گــزارش را‬ ‫مســتند بــه مــاده ‪ 37‬نمــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫در طــرح اتهــام گــزارش خــاف واقــع ‪،‬‬ ‫مــی بایســت بــدوا بــه مبانــی و ماخــذ‬ ‫گــزارش رجــوع نمــود و حکــم ســفیدی‬ ‫را یافــت کــه کارشــناس انــرا ســیاه کــرده‬ ‫م‬ ‫باشــد‪ .‬علیهــذا صــر ِ‬ ‫ف نتیجــه در اتهــا ِ‬ ‫ـزارش خــاف واقــع ‪ ،‬مــاک و منــاط‬ ‫گـ‬ ‫ِ‬ ‫اعتبــار نیســت ‪ .‬بلکــه بایــد بررســی‬ ‫محصــول ســیاه‬ ‫نمــود کــه ایــا نتیجــه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫کــردن حکــم ســفیدی بــوده و یــا نــه ؟‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ف واقــع ؛‬ ‫اگــر منشــاء‬ ‫گــزارش خــا ِ‬ ‫ِ‬ ‫غفلــت و بــی توجهــی و یــا اشــتباه‬ ‫محاســباتی باشــد ‪ ،‬تخلــف انتظامــی‬ ‫محســوب میشــود ‪ .‬و اگــر ناشــی از‬ ‫فقــد ســند و مدرکــی باشــد کــه بعــدا‬ ‫کشــف و یــا ابــراز شــده اســت‪ ،‬حتــی‬ ‫تخلف هم محســوب نمیشــود ‪ .! .‬اما‬ ‫اگــر منشــاء گــزارش ‪ ،‬ســیاه کــردن نــص‬ ‫قانــون و یــا ســیاه کــردن ســند صریــح و‬ ‫منجــزی باشــد ‪ ،‬بــه گونــه ای کــه نتــوان‬ ‫قصــدی جــز تحصیــل مــال نامشــروع از‬ ‫ان اســتنباط نمــود ‪ ،‬مصــداق مــاده ‪37‬‬ ‫قانــون خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن صــرف عــدم تطبیــق مبلــغ بــر‬ ‫اوردی ‪ a‬ریــال مســتخرجه کارشــناس‬ ‫‪ ،‬بــا مبلــغ ادعــا شــده و یــا بــا مبلــغ‬ ‫مجــدد کارشناســی شــده ‪ ،‬نمیتــوان بــه‬ ‫مــاده ‪ 37‬اســتناد نمــود‪ .‬بلکــه زمانــی‬ ‫کــه ‪ ۵۰‬زن و ‪ ۲۶۱‬مــرد را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫زارعــی گفــت‪ :‬در حــوزه حــوادث‬ ‫ترافیکــی (درون شــهری و بــرون‬ ‫شــهری) در ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۲۲۵‬فوتــی‬ ‫داشــتیم کــه ‪ ۴۲‬نفــر در تصادفــات‬ ‫درون شــهری و ‪ ۱۸۳‬نفــر در حــوزه برون‬ ‫شــهری فــوت شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در مقایســه بــه‬ ‫ســال قبــل کاهــش ‪ ۱۹.۹‬درصــدی‬ ‫تلفــات حــوادث ترافیکــی را داشــتیم‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در ســال قبــل ‪۲۸۱‬‬ ‫مــورد فوتــی داشــتیم کــه ‪ ۷۰‬نفــر در‬ ‫تصادفــات درون شــهری و ‪ ۲۱۱‬مــورد در‬ ‫تصادفــات بــرون شــهری فــوت شــدند‪.‬‬ ‫زارعــی گفــت‪ :‬در هفــت ماهــه ‪،۹۸‬‬ ‫حــدود ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۶۲‬مــورد مصــدوم‬ ‫تصادفــات داشــتیم کــه از ایــن تعــداد‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۵۲۷‬مــورد مــرد و هــزار و‬ ‫‪ ۷۳۵‬زن را شــامل مــی شــوند و نســبت‬ ‫بــه ســال قبــل چهــار درصــد کاهــش را‬ ‫‪ ۱۰۵۶۷۸‬مــورخ ‪۱۳۸۸/۱۲/25‬تنظیمــی‬ ‫دفترخانــه شــماره ‪۵‬گــرگان بــا موضــوع‬ ‫الزم االجــرا بــه مبلــغ‪1/۵۳۵/000/000‬‬ ‫ریــال دروثیقــه موسســه قــرض الحســنه‬ ‫مهربسیجیان(بانکمهراقتصادی)قرارداده‬ ‫کــه بعلــت عــدم پرداخــت بدهــی منجربــه‬ ‫صدوراجراییه و تشــکیل پرونده به کالســه‬ ‫‪ ۹۰۰۰۰۷۱‬درایــن اداره گردیدوبنابه تقاضای‬ ‫بســتانکار ودر اجــرای مــاده ‪ ۳۴‬اصالحــی‬ ‫قانــون ثبــت ملــک موردوثیقــه توســط‬ ‫هیــات کارشناســان رســمی دادگســتری‬ ‫مبلغ‪۷/۵۰۰/000/000‬ریال(هفــت‬ ‫بــه‬ ‫میلیــارد وپانصدمیلیــون ریال)ارزیابــی کــه‬ ‫قطعــی گردیدوبرابرگــزارش کارشناســان‬ ‫منتخــب ملــک مزبــور در گــرگان _کــوی‬ ‫افسران_افســران‪_۲‬انتهای ســقائی‪_۶‬‬ ‫نبــش بهمن‪_۲‬کدپســتی ‪۴۹۱۹۸۴۵۸۴۳‬‬ ‫واقع‪،‬ســاختمان یــک طبقــه ماســونری‬ ‫بــه کــف کرســی ونیــم زیرزمیــن ‪،‬قدمــت‬ ‫بناحدود‪۳۰‬ســال ‪،‬ســقف شــیروانی‪،‬نمای‬ ‫ســنگ کاری ‪،‬درب وپنجــره هاالومینیــوم‬ ‫دارای امتیــازات اب و گاز مــی باشــد‬ ‫وپذیرایی‪۳،‬اتــاق‬ ‫هــال‬ ‫شــامل‬ ‫خــواب ‪،‬دواشــپزخانه اوپــن باکابینــت‬ ‫فلزی‪،‬دوحمام و ســرویس بهداشتی(کف‬ ‫سنگ_دیوارســرامیک) طبــق اســتعالم‬ ‫ارائــه شــده از شــهرداری گــرگان بــه شــماره‬ ‫‪ ۹۴۰۶‬مــورخ ‪۱۳۸۸/۰۴/09‬ملــک مذکــور‬ ‫دارای تعریــض بــوده ودارای پروانــه بــه‬ ‫خــاف واقــع بــودن مبلــغ مســتخرجه‬ ‫‪ a‬را میتــوان مدلــول مــاده ‪ 37‬تلقــی‬ ‫نمــود کــه ثابــت گــردد ‪ ،‬کارشــناس در‬ ‫اســتخراج مبلــغ ‪ ، a‬مســتند ســفیدی‬ ‫را ســیاه نمــوده اســت‪ .‬بــه ایــن معنــا ؛‬ ‫ســندی کــه بــر نفــع یکطــرف صراحــت‬ ‫داشــته ‪ ،‬بــا توجیهــات مــن غیــر واقــع ‪،‬‬ ‫مــردود نمــوده باشــد و یــا از عداد دالئل‬ ‫اســتنادی خــارج کــرده باشــد و یــا قاعــده‬ ‫امره ای را در محاســبه و بر اورد خود ‪،‬‬ ‫نفــی و نقــض کــرده باشــد!‪ .‬مثــا قاعــده‬ ‫م قابلیــت ِانتســاب ِســند ِ‬ ‫امــره ِ عــد ِ‬ ‫فاق ـد ِ امضــاء را ‪ ،‬نادیــده گرفتــه باشــد‬ ‫و بــا توجیهاتــی ســند فاقــد امضــاء را‬ ‫بــه ضــرر کســی کــه انــرا امضــاء ننمــوده‬ ‫اســت ‪ ،‬مســتند بــر اورد و ارزیابــی‬ ‫خــود قــرار داده باشــد‪ .‬در مانحــن فیــه‬ ‫انچــه کــه شــاکی بــه اســتناد مــاده ‪37‬‬ ‫اتهــام گــزارش خــاف واقــع را علیــه‬ ‫کارشــناس مدعــی میشــود الزامــا بایــد‬ ‫مصــداق عینــی ســیاه کــردن ســفید‬ ‫را بــه شــرح مشــروحه در فــوق ارائــه‬ ‫دهــد‪ .‬از مــواردی کــه میتوانــد شــبهه‬ ‫گــزارش خــاف واقــع را ایجــاد کنــد‬ ‫عــدم حضــور شــاکی در حیــن بازدیــد و‬ ‫معاینــه کارشــناس از ملــک و عــدم‬ ‫اخــذ توضیحــات و مســتندات از یکــی‬ ‫از متداعییــن اســت‪.‬‬ ‫لیکــن عــدم دعــوت از طرفیــن دعــوا‬ ‫و عــدم اخــذ توضیحــات و دفاعیــات از‬ ‫انهــا فــی نفســه و فــی ذاتــه تخلــف‬ ‫محســوب نمیشــود ‪ ،‬بلکــه اثــر ســویی‬ ‫کــه غالبــا در تنظیــم گــزارش ایجــاد‬ ‫میکنــد کارشــناس را بــا چنیــن اتهامــی‬ ‫مواجــه مــی ســازد‪ .‬ضمــن انکــه حضــور‬ ‫وکیــل شــاکی و یــا داوران منتخــب‬ ‫طرفیــن دعــوا بــه منزلــه حضــور‬ ‫شــاکی مــی باشــد‪ .‬علــی الخصــوص‬ ‫در مــواردی کــه ارجــاع کارشناســی از‬ ‫ناحیــه داوران بــوده ‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســال قبــل ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۳۳‬نفــر مصــدوم شــدند کــه ســه هــزار و‬ ‫‪ ۷۰۶‬نفــر ان را مــردان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫زارعــی همچنیــن گفــت کــه تــا پایــان‬ ‫مهــر چهــار مــورد خفگــی ناشــی از گاز‬ ‫مونوکســیدکربن در گلســتان اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫شــماره‪۱۰۶۹۰/5‬مورخ‪ 1369/۰۳/21‬وپایانکاربــه‬ ‫شــماره‪۳۲۶۵۸‬مورخ ‪۱۳۷۳/۰۸/04‬میباشــد‪.‬‬ ‫ســریال کنتــور گاز‪۳۱۳۸۵۰‬وســریال‬ ‫کنتوربــرق ‪ ۲۲۰۹۴۳۹۲‬میباشــد‪.‬چنانچه‬ ‫بابت حق امتیاز و حق االشتراک مصرف و‬ ‫عوارض شــهرداری و بدهی مالیاتی وغیره‬ ‫اعــم ازاینکــه رقــم قطعی ان معلوم شــده‬ ‫یانشــده برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد‪.‬‬ ‫لذاجلســه مزایده از ســاعت ‪۹‬صبح الی ‪۱۲‬‬ ‫ظهــر روز ســه شــنبه مــورخ ‪۱۳۹۸/۰۹/19‬‬ ‫درمحــل اجــرای اســناد رســمی گــرگان واقــع‬ ‫در گــرگان کمربنــدی جنــب اداره راهنمایــی‬ ‫و رانندگــی اداره ثبــت اســنادوامالک‬ ‫گــرگان طبقــه ســوم اداره اجــرای اســناد‬ ‫رســمی ازمبلغ‪۷/۵۰۰/000/000‬ریال(هفت‬ ‫میلیاردوپانصدمیلیــون ریال)شــروع وبــه‬ ‫باالتریــن مبلــغ پیشــنهادی فروختــه‬ ‫خواهدشــد‪.‬ونیم عشــر و حــق مزایــده نقدا‬ ‫وصــول خواهدشــد ‪.‬طالبین مــی تواننــد‬ ‫جهــت کســب اطالعــات بیشــتر‪،‬از ملــک‬ ‫موردمزایــده قبــل از برگــزاری مزایده بازدید‬ ‫بعمــل اورند‪.‬ضمناچنانچــه روز مزایــده‬ ‫تعطیلــی رســمی گردد‪،‬مزایــده روز اداری‬ ‫بعدازتعطیلــی درهمــان ســاعت ومــکان‬ ‫مقرربرگزارخواهدشــد‪.‬اگهی وفــق اییــن‬ ‫نامــه اجــرای اسنادرســمی‪،‬فقط دریــک‬ ‫نوبــت منتشرخواهدشــد‪ .‬م الــف ‪3474 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪1398 /۰۸ /27‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫امروز اهمیت پدافند غیرعامل قاعدتا برای مسئولین بایستی شناخته شده باشد اهتمام شما کار را پیش می برد‪ /‬مقام معظم رهبری‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪220‬‬ ‫دستگیری قاچاقچی‬ ‫زورگیر در اسفراین‬ ‫کشف یک تن و ‪ ۹۰۰‬کیلوگرم‬ ‫ماهی سفید قاچاق در بندرگز‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان از کشــف یــک تــن و ‪ ۹۰۰‬کیلــو‬ ‫ماهــی ســفید قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪ ۷۱۰‬میلیــون ریــال‬ ‫در شهرســتان بندرگــز خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی اظهارکــرد‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫شهرســتان بندرگــز حیــن گشــت زنــی در ســطح حــوزه اســتحفاظی‬ ‫بــه یــک خــودرو نیســان مشــکوک و بــرای بررســی بیشــتر ان را‬ ‫متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی هماهنگــی بــه عمــل امــده بــا مقــام قضائــی‬ ‫در بازرســی از خــودروی مــورد نظــر‪ ،‬یــک تــن و ‪ ۹۰۰‬کیلــو ماهــی‬ ‫ســفید قاچــاق کشــف شــد کــه برابــر اعــام کارشناســان ارزش ریالــی‬ ‫ان یــک میلیــارد و ‪ ۷۱۰‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫قاســمی بــا اشــاره بــه تحویــل محمولــه کشــف شــده بــه مراجــع ذی‬ ‫صــاح خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن عملیــات یــک متهــم دســتگیر و‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتطامــی اســفراین گفــت‪ :‬فــرد‬ ‫شــرور و زورگیــری کــه در یکــی از‬ ‫روســتاهای ایــن شهرســتان ســبب ناامنــی‬ ‫بــرای مــردم شــده بــود‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جاویــد مهــری اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫دســتور مقــام قضایــی مبنــی بــر دســتگیری‬ ‫فــردی که در یکی از روســتاهای شهرســتان‬ ‫اســفراین بــا اقــدام بــه شــرارت و زورگویــی‬ ‫بــا ســاح هــای گــرم و ســرد باعــث ایجــاد‬ ‫ناامنــی در ان منطقــه شــده اســت بالفاصلــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار مامــوران انتظامــی‬ ‫ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن فــرد عــاوه بــر شــرارت‬ ‫و زورگویــی بــا تشــکیل گروهــی از افــراد‬ ‫ســابقه دار اقــدام بــه قاچــاق ســنگ معــدن‬ ‫از ایــن شهرســتان نیــز کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــری گفــت‪ :‬در بازرســی از ایــن‬ ‫فــرد یــک تیغــه چاقــو بــه همــراه یــک دســتگاه‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه نیــز کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا‬ ‫بیــان اینکــه امنیــت و ارامــش مــردم خــط‬ ‫قرمــز پلیــس اســت از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا در صــورت مشــاهده و یــا اطــاع از ایــن‬ ‫گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫پاتک پلیس گلستان به قاچاقچیان‬ ‫موادمخدر‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪ ۱۲۱‬کیلوگــرم تریــاک و‬ ‫دســتگیری پنــج قاچاقچــی در اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی اظهــار کــرد‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر اســتان پــس از یکســری اقدامــات اطالعاتــی و‬ ‫تحقیقــات میدانــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی پنــج نفــر از قاچاقچیــان‬ ‫مــواد افیونــی طــی ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته در ســطح اســتان شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مرجــع قضائــی و در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان‪ ۱۲۱ ،‬کیلــو و‬ ‫‪ ۴۳۱‬گــرم تریــاک کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــورد قاطعانــه پلیــس گلســتان بــا قاچاقچیــان‬ ‫و مخــان امنیــت و ارامــش مــردم‪ ،‬افــزود‪ :‬امنیــت شــهروندان‬ ‫خــط قرمــز پلیــس بــوده و اجــازه نخواهیــم داد عــده معــدودی‬ ‫قانــون شــکن‪ ،‬در جامعــه فعالیــت مجرمانــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫قاســمی در پایــان بــا تاکیــد بــر لــزوم همــکاری و تعامــل احــاد‬ ‫جامعــه بــا پلیــس در راســتای برخــورد بــا مجرمــان‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر‬ ‫پنــج متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫معاون فرماندار گمیشان خبرداد‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫یک کشته و یک مصدوم‬ ‫دربرخورد دو قایق در مرز‬ ‫پاتک پلیس گلستان به قاچاقچیان‬ ‫موادمخدر‬ ‫ابی گلستان و ترکمنستان‬ ‫معــاون فرمانــدار گمیشــان از برخــورد دو‬ ‫قایــق در دریــای خــزر کــه بــه کشــته شــدن‬ ‫یــک صیــاد منجــر شــد‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫ســیدعلیرضا حســینی اظهارکــرد‪ :‬شــامگاه‬ ‫چهارشــنبه دو قایــق در محــدوده دریــای خــزر‬ ‫(مــرز ابــی گلســتان و ترکمنســتان) بــه هــم‬ ‫برخــورد کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن حادثــه یکــی از‬ ‫صیــادان روســتای چارقلــی گمیشــان‬ ‫بــر اثــر شــدت برخــورد در محــل حادثــه‬ ‫جــان خــود را از دســت داد و امــروز‬ ‫خاکســپاری شــد‪.‬‬ ‫رضــا طیبــی بخشــدار گمیشــان هــم‬ ‫گفــت کــه یکــی از قایــق هــای ایرانــی‬ ‫بــوده و هویــت دیگــری در دســت‬ ‫بررســی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قایــق ایرانــی ســه سرنشــین‬ ‫داشــته کــه یــک نفــر از ان هــا مصــدوم‬ ‫و یــک نفــر هــم فــوت کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪ ۱۲۱‬کیلوگــرم تریــاک و‬ ‫دســتگیری پنــج قاچاقچــی در اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی اظهــار کــرد‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر اســتان پــس از یکســری اقدامــات اطالعاتــی و‬ ‫تحقیقــات میدانــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی پنــج نفــر از قاچاقچیــان‬ ‫مــواد افیونــی طــی ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته در ســطح اســتان شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مرجــع قضائــی و در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان‪ ۱۲۱ ،‬کیلــو و‬ ‫‪ ۴۳۱‬گــرم تریــاک کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــورد قاطعانــه پلیــس گلســتان بــا قاچاقچیان‬ ‫و مخــان امنیــت و ارامــش مــردم‪ ،‬افــزود‪ :‬امنیــت شــهروندان‬ ‫خــط قرمــز پلیــس بــوده و اجــازه نخواهیــم داد عــده معــدودی‬ ‫قانــون شــکن‪ ،‬در جامعــه فعالیــت مجرمانــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫قاســمی در پایــان بــا تاکیــد بــر لــزوم همــکاری و تعامــل احــاد‬ ‫جامعــه بــا پلیــس در راســتای برخــورد بــا مجرمــان‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر‬ ‫پنــج متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪۲۲۰‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬وقــار‪ -‬ســندی کــه بــه وســیله ان طلبــکار از بدهــکار خــود تقاضــا‬ ‫می کنــد مبلــغ معینــی را در تاریــخ معینــی در وجــه یــا حواله کــرد‬ ‫شــخص دیگــری بپــردازد ‪ -‬از ماه هــای میــادی‪ -2 .‬ارز ایــن کشــور از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تــا بــه حــال ‪20‬درصــد کاهــش یافتــه اســت ‪ -‬از‬ ‫حــروف انگلیســی ‪ -3.‬جــوش ریــز ‪ -‬اتــکا کــردن ‪ -‬ناپســند داشــتن ‪-4.‬‬ ‫بخشــش ‪ -‬ســخن چین ‪ -‬پادشــاه مغولــی ‪ -5 .‬مــادر تــازی ‪ -‬جانشــین‬ ‫او ‪ -‬گرســنه نیســت ‪ -‬واحــد شــمارش مغــازه ‪ -6 .‬گریــه و زاری ‪ -‬از ابــزار‬ ‫ماهیگیــری ‪ -‬شــبیه ‪ -7.‬نفــی انگلیســی ‪ -‬باهــوش ‪ -‬اشــکار کــردن‪-8 .‬‬ ‫امــر بــه یافتــن ‪ -‬اواز ‪ -‬ضمیــر مودبانــه ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حــرف فقــدان‪ -9 .‬برابــر ‪ -‬خــرده ســفال ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عضــو پــرکار بــدن ‪ -10 .‬نقطه هــای روی‬ ‫عکــس ‪ -‬زمــان ‪ -‬مســابقات اتومبیلرانــی‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -11‬خــط راه اهــن ‪ -‬کیــف بــزرگ ‪ -‬اخــر‬ ‫‪3‬‬ ‫ چــه کســی‪ -12 .‬دربنــد ‪ -‬پیمان شــکن‬‫‪4‬‬ ‫ جــام ورزشــی‪ -13 .‬اســب نجیــب ‪-‬‬‫تربیت کننــده ‪ -‬محــل ورود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -14‬دختــر کارتونــی ‪ -‬یکــی از‬ ‫‪6‬‬ ‫استراتژیســت های ارزی فعــال در تورنتــو‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -15‬از یک رقمی هــا ‪ -‬مبــدع واژه‬ ‫«یادگیــری ضمنــی» در زمینــه الگوهــای‬ ‫‪8‬‬ ‫بــازار ‪ -‬روشــنایی انــدک‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬من و تو ‪ -‬بدهی بانکی ‪ -‬یکی دیگر از‬ ‫فعاالن موفق بازار تبادالت ارزی‪ -2.‬درک‬ ‫متقابل ‪ -‬در خدمت بودن ‪ -‬راس ‪ -3.‬خط‬ ‫مورب ‪ -‬مخفف شاه ‪ -‬سرپرست قوم ‪.‬‬ ‫‪ -4‬روشنی بخش ‪ -‬کشوری اسیایی که‬ ‫بدترین بازار را دارد و برای سرمایه گذاران هیچ‬ ‫جذابیتی ندارد ‪ -‬افسانه گو‪ -5 .‬نیم صدای‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫در ‪ -‬مرد جوان ‪ -‬رود شولوخوف ‪ -‬صحرای افریقا‪ -6 .‬کوچک ترین ذره ‪ -‬ساز‬ ‫ پسوند مبالغه ‪ -‬مرطوب‪ -7 .‬بدون حرفه و شغل ‪ -‬درخت انگور ‪ -‬صدای‬‫گربه‪ -8.‬ملعون ‪ -‬از برجسته ترین نمونه ها برای کنترل موفق تورم در کشورش‬ ‫ پایین امدن خورشید‪ -9.‬کفه ترازو ‪ -‬جدا ‪ -‬بدبختی‪ -10.‬ضمیر مخاطب ‪ -‬از‬‫محصوالت نفت ‪ -‬ابادی بزرگ ‪ -‬زمین کار و مکار‪ -11 .‬کشاورز ‪ -‬پیشوند سال‬ ‫و روز ‪ -‬ماده بیهوشی ‪ -‬تنها‪ -12 .‬زوال پذیر ‪ -‬داد و ستد ‪ -‬برداشت محصول‪.‬‬ ‫‪ -13‬محل ذخیره کاال ‪ -‬عدد ماه ‪ -‬بسیار حمله برنده‪ -14 .‬طریق ‪ -‬بازگشت‬ ‫از گناه ‪ -‬خواب بد‪ -15.‬معامالتی که با هدف کسب سود در بازارهای‬ ‫مالی انجام می گیرد ‪ -‬واحد تغییرات نرخ ارز ‪ -‬جهت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬مختومقلی فراغی ‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دو شنبــه ‪ 27‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 18‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 20‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کسب وکار‬ ‫عکس هفته‬ ‫اعتراضات به سهمیه بندی و گران شدن‬ ‫بنزین در شهر گرگان‬ ‫«رباعیات صلوات» کتابی‬ ‫با هزار چراغ فروزان‬ ‫تغییــر بهــای بنزیــن مصوبــه شــورای عالــی اقتصــادی ســران قــوا و‬ ‫تصمیــم همــه اجــزای نظــام اســت‬ ‫بــا افزایــش نــرخ بنزیــن کــه بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی‬ ‫هماهنگــی ســران قــوا از دقایــق اولیــه بامــداد جمعــه ‪ 24‬ابــان بــه‬ ‫اجــرا گذاشــته شــد همزمــان در شــهرهای مختلــف ایــران تجمعــات‬ ‫اعتراضــی شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن اعتراظــات در گــرگان از مقابــل ســاختمان تاکســیرانی در‬ ‫بلــوار الغدیــر اغــاز و ســپس ایــن تجمعــات بــه خیابــان هــای منتهــی‬ ‫بــه چهــارراه میــدان و میــدان ولیعصــر(ع) و بســته شــدن واحدهــای‬ ‫صنفــی و بــروز مشــکالت ترافیکــی در محــدوده شــهر گــرگان شــد ‪.‬‬ ‫ایــن تجمعــات پــس از ســاعتی بــا دخالــت پلیــس بــه صــورت‬ ‫مســالمت امیــز پایــان یافــت‪.‬‬ ‫الهام رئوفی فر‬ ‫سهم ناچیز جشنواره فرهنگ‬ ‫‪-‬‬ ‫اقوام در جذب گردشگر‬ ‫میراث فرهنگی تکذیب کرد‬ ‫ســیزدهمین جشــنواره بین المللی فرهنگ اقوام‪ ،‬امســال در حالی برگزار‬ ‫شــد کــه مــورد انتقــاد بســیاری از کارشناســان بــود؛ بــه اعتقــاد ایــن منتقدان‬ ‫رویکــرد جشــنواره نــه گردشــگری‪ ،‬بلکــه صــرف ارائــه عملکــرد مدیــران اســت‪.‬‬ ‫بــا گذشــت ســیزده دوره از برگــزاری جشــنواره ای کــه ظــرف چنــد ســال‬ ‫گذشــته نــام بیــن المللــی را هــم گرفتــه‪ ،‬بــه اعتقــاد کارشناســان همچنــان‬ ‫ایــن رویــداد فرهنگــی خروجــی ملموســی ماننــد افزایــش تعــداد گردشــگر‬ ‫داخلــی و خارجــی در اســتان نداشــته اســت؛ بــه بــاور ایــن صاحــب نظــران‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی فرهنــگ اقــوام بــا پشــت سرگذاشــتن بیــش از ‪12‬‬ ‫دوره‪ ،‬هنــوز کارکــرد گردشــگری نــدارد و امــاری کــه مســئوالن از ان یــاد مــی‬ ‫کننــد صــرف ارائــه عملکــرد اســت و واقعــی نیســت‪ .‬امــری کــه رضــا دانشــگر‬ ‫کارشــناس ارشــد گردشــگری بــه ان تاکیــد دارد و مــی گویــد‪ :‬جشــنواره‬ ‫فرهنــگ اقــوام در جــذب ســاکنان اســتان موفــق بــوده امــا از نظــر جــذب‬ ‫گردشــگر ملــی موفــق نبــوده اســت زیــرا انچــرا کــه جــاذب گردشــگر اســت‬ ‫هرچند یک کارشناس ارشد گردشگری برگزاری‬ ‫جشنواره فرهنگ اقوام را در جذب توریسم موفق‬ ‫نمی داند و محمود ربیعی به عنوان بنیانگذار‬ ‫جشنواره معتقد است این برنامه از اهداف اولیه‬ ‫اش دور مانده‪ ،‬اما احمد تجری معاون گردشگری‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫گلستان این اظهارات را رد می کند‬ ‫بــا ایــن چیــزی کــه در جشــنواره اجــرا مــی شــود تفــاوت هــای زیــادی دارد‪.‬‬ ‫جشنواره در جذب گردشگر ملی موفق نبود‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه مــی افزایــد‪ :‬اگــر ایــن جشــنواره را بــه عنــوان رویــداد‬ ‫فرهنگــی در منطقــه ببینیــم مــی تــوان گفــت کــه موفق بــوده چرا کــه تداوم‬ ‫ان در یــک دوره ‪ 12‬ســاله‪ ،‬جشــنواره را تبدیــل بــه بِرنــد کــرده اســت امــا در‬ ‫جــذب گردشــگر ایــن رویــداد بســیار کــم تاثیرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬فقــدان ثبــات زمانــی ایــن جشــنواره یکــی از‬ ‫نقــاط ضعــف ان اســت زیــرا اگــر قــرار بــود بــه عنــوان یــک جاذبــه‬ ‫گردشــگری بــه ایــن رویــداد پرداختــه شــود بایــد برگــزاری ان ماننــد‬ ‫مراســم گالبگیــری کاشــان در یــک زمــان مشــخص شــناخته مــی‬ ‫شــد تــا تورهــای مختلــف از سراســر کشــور بــرای ایــن رویــداد بــه‬ ‫اســتان بیاینــد‪.‬‬ ‫ایــن مــدرس دانشــگاه در پاســخ بــه اینکــه دعــوت از ســفرا و کاردارهــا‬ ‫تاثیــری در افزایــش حضــور گردشــگران خارجــی در جشــنواره دارد‪ ،‬مــی‬ ‫افزایــد‪ :‬متاســفانه دعــوت از ســفرا تاثیــری در رونــق صنعــت گردشــگری‬ ‫اســتان نــدارد؛ مادامــی کــه ایــن برنامــه دولتــی اجــرا شــود از هــدف اصلــی‬ ‫خــودش کــه توســعه صنعــت گردشــگری اســت دور خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫وی از مشــارکت ســایر اســتان هــا در جشــنواره اقــوام انتقــاد‬ ‫مــی کنــد و مــی گویــد‪ :‬اگــر نفــس برگــزاری جشــنواره اقــوام عبــور‬ ‫از گسســت هــای قومــی اســت بایــد مشــارکت اقــوام مختلــف‬ ‫کشــور را در ایــن برنامــه بــه خوبــی نشــان دهیــم‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد دانشــگر‪ ،‬لــزوم رســیدن اســتان بــه جایــگاه واقعــی گردشــگری‬ ‫در کشــور نیازمنــد یــک بازنگــری ســاختاری و کارکــردی اســت بــه همیــن‬ ‫خاطــر بایــد از محدودیــت اســتانی خــارج شــویم‪.‬‬ ‫وی هــدف اصلــی جشــنواره فرهنــگ اقــوام را برقــراری تعامــات‬ ‫فرهنگــی بــرای جــذب گردشــگری مــی دانــد و مــی گویــد‪ :‬بایــد‬ ‫در ایــن برنامــه اداب‪ ،‬فرهنــگ و ســنن اقــوام ماننــد الالیــی هــا‪،‬‬ ‫اشــعار‪ ،‬نواهــا و بــازی هــای بومــی و محلــی بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫شــود؛ امــا از انجاییکــه ایــن مــوارد ملمــوس نیســت مســئوالن‬ ‫اســتانی ان را بــه عنــوان فرهنــگ نادیــده مــی گیرنــد و بــه‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه صنایــع دســتی و ســوغات بســنده مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اقداماتــی کــه اکنــون در جشــنواره فرهنــگ اقــوام انجــام‬ ‫مــی شــود بدلیجــات گردشــگری اســت‪ .‬در واقــع ایــن برنامــه فرهنگــی را‬ ‫مســئوالن بــه یــک بدلســاز گردشــگری تبدیــل کردنــد‪ .‬ایــن مــوارد نیــاز بــه‬ ‫تغییــرات ســاختاری دارد کــه بایــد بــرای ان فکــر شــود‪.‬‬ ‫جشنواره دچار روزمرگی شده است‬ ‫امــا بنیانگــذار جشــنواره فرهنــگ اقــوام نیــز ماننــد بســیاری از کارشناســان از‬ ‫نحــوه برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی در اســتان انتقــاد مــی کنــد و مــی گویــد‪:‬‬ ‫جشــنواره اقــوام از اهدافــش کــه همــان جــذب گردشــگر و توســعه صنعــت‬ ‫گردشــگری دور افتــاده و برگــزاری هرســاله ان تبدیــل بــه روزمرگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــود ربیعــی کــه در زمــان مدیریــت اداره میــراث فرهنگــی اســتان اغــاز‬ ‫ایــن جشــنواره را کلیــد زده بــود‪ ،‬معتقــد اســت‪ :‬ایــن رویــداد فرهنگــی بــه‬ ‫یــک برنامــه تقویمــی اداره کل تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه بــا توجــه بــه گذشــت ‪ 13‬دوره از جشــنواره‪،‬‬ ‫هنــوز تغییــری در کیفیــت ایــن برنامــه ایجــاد نشــده‪ ،‬مــی افزاید‪ :‬نیاز اســت‬ ‫تــا هرســاله بازدیدکننــدگان تغییراتــی در کیفیــت محصــوالت ارائــه شــده‪،‬‬ ‫موســیقی ائینــی و دعــوت از میهمانــان خارجــی مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫ربیعی‪ :‬انتظار می رود تا هرساله بازدیدکنندگان‬ ‫تغییراتی در محصوالت ارائه شده‪ ،‬موسیقی ائینی و‬ ‫دعوت از میهمانان خارجی مشاهده کنند؛‬ ‫اقدامی که پس از ‪ 13‬دوره انجام نشده است‪.‬‬ ‫ایــن مدیــر ســابق میــراث فرهنگی اســتان ادامــه می دهد‪ :‬به عنــوان بنیانگذار‬ ‫ایــن رویــداد فرهنگــی در حــال حاضــر از جشــنواره راضــی نیســتم؛ اســیب‬ ‫شناســی و شــناخت کمبودهــا بــرای مانــدگاری جشــنواره و اســتقبال مضاعــف‬ ‫گردشــگران بــرای حضــور در اســتان در زمــان جشــنواره یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫وی ایــده نخســت بــرای برپایــی ایــن جشــنواره را تنــوع اقــوام و‬ ‫مهاجــر پذیــر بــودن اســتان اعــام مــی کنــد و مــی گوید‪:‬ایجــاد ارتبــاط‬ ‫بیــن اقــوام و جــذب گردشــگر بــا توجــه بــه نوپــا بــودن گلســتان در‬ ‫ان ســالها‪ ،‬از دیگــر دالیــل اجــرای چنیــن برنامــه ای در اســتان بــود‪.‬‬ ‫ربیعــی از برگــزاری جشــنواره در دو شهرســتان گــرگان و گنبــد انتقــاد‬ ‫مــی کنــد و ان را ضعــف ایــن برنامــه مــی دادنــد و مــی افزایــد‪ :‬در اینکــه‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس هــم بایــد جشــنواره داشــته باشــد‪ ،‬موافــق هســتم‬ ‫امــا اگــر اجــرای ایــن رویــداد فرهنگی در شهرســتانی دیگر برای مرکز اســتان‬ ‫اســیب زا باشــد‪ ،‬مخالــف هســتم‪ .‬بــا اینحــال بــه نظــر مــی رســد اجــرای‬ ‫جشــنواره در گنبــد بــه گــرگان اســیب زده اســت ‪.‬‬ ‫دانشگر‪ :‬اقداماتی که اکنون در جشنواره فرهنگ‬ ‫اقوام انجام می شود بدلیجات گردشگری است‪ ،‬در‬ ‫واقع این برنامه فرهنگی را مسئوالن به یک بدلساز‬ ‫گردشگری تبدیل کردند‪.‬‬ ‫از جذابیت جشنواره پس از ‪13‬دوره کم نشده است‬ ‫هرچنــد یــک کارشــناس ارشــد گردشــگری برگــزاری جشــنواره فرهنــگ‬ ‫اقــوام را در جــذب توریســم موفــق نمــی دانــد و محمــود ربیعــی بــه عنــوان‬ ‫بنیانگــذار جشــنواره معتقــد اســت ایــن برنامــه از اهــداف اولیــه اش دور‬ ‫مانــده‪ ،‬امــا احمــد تجــری معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان ایــن اظهــارات را رد مــی کنــد و مــی‬ ‫گویــد‪ :‬جشــنواره اهــداف مختلفــی دارد کــه یکــی از هــدف هــای ان جــذب‬ ‫گردشــگر اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکه جشــنواره هــا اثــرات ثانویه دارنــد‪ ،‬الزاما‬ ‫حضــور گردشــگر در زمــان برنامــه از اثــرات مســتقیم جشــنواره نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از روش هــای بازاریابــی و تبلیغــات در تمــام‬ ‫دنیــا برگــزاری جشــنواره هاســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬جشــنواره فرهنــگ اقــوام بــر‬ ‫اســاس مســائل فرهنگی شــامل موســیقی ائینی و ســنتی‪ ،‬صنایع دســتی‬ ‫اقــوام کشــور‪ ،‬نحــوه زیســت در اقامتــگاه هــای بومگــردی و ســیاه چادرهــا‬ ‫مــی شــود کــه تمــام ایــن مــوارد در جشــنواره دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫تجــری علــت برگــزاری جشــنواره در زمانــی خــارج ازفصــل ســفر را‬ ‫جــذب توریســم اعــام مــی کنــد و مــی گویــد‪ :‬بــه صــورت معمــول‬ ‫جشــنواره هــا را در فصلــی کــه مســافرت کــم اســت برگــزار مــی کننــد‬ ‫تــا گردشــگران بــرای ســفر بــه ان منطقــه تشــویق شــوند‪.‬‬ ‫وی در توضیــح برگــزاری جشــنواره در شــهرهای گــرگان و گنبــد مــی‬ ‫گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه عالقــه هــم اســتانی هــا در شهرســتان هــای شــرق‬ ‫گلســتان‪ ،‬ایــن جشــنواره شــکل گرفــت تــا مــردم بهتــر و بیشــتر از‬ ‫ایــن جشــنواره بهــره منــد شــوند و تــا زمانیکــه اعتبــاری بــه ایــن بخــش‬ ‫اختصــاص داده شــود در شهرســتان گنبــدکاووس برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان‪ ،‬پــس از گذشــت ‪ 13‬دوره‬ ‫از جشــنواره اقــوام نــه تنهــا از جذابیــت ان کــم نشــده‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــه ان اضافــه هــم شــده اســت؛ اســتقبال چشــمگیر مــردم از‬ ‫جشــنواره گــواه ایــن نکتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫رعایت نشدن قانون کپی رایت نویسندگان ایران را متضرر می کند‬ ‫مدیــرکل دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی‬ ‫فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬رعایــت نکــردن قانــون کپی رایــت و‬ ‫نپیوســتن بــه کنوانســیون بین المللــی بــرن‪ ،‬بــه‬ ‫زیــان نویســندگان کشــور اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر ســیدابادی درســفر به بجنــورد اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬نیــاز اســت تــا ایــران هــم بــه کنوانســیون‬ ‫بــرن‪ ،‬بپیونــدد و قانــون کپــی رایــت را رعایــت‬ ‫کنــد‪ ،‬اکنــون بــه علــت عضــو نبــودن در ایــن‬ ‫کنوانســیون بیــن المللــی‪ ،‬ترجمــه هــای کتــاب‬ ‫هــای ایــران بــدون پرداخــت حقــوق بــا قیمــت‬ ‫ارزان منتشــر مــی شــود و ایــن امــر بــه زیــان‬ ‫تالیــف هــای مــا اســت‪.‬‬ ‫کنوانســیون بــرن یــک معاهــده بیــن المللــی‬ ‫در خصــوص حــق تکثیــر و حــق مولــف اســت‬ ‫کــه بــرای نخســتین بــار در شــهر بــرن در‬ ‫ســوئیس در ســپتامبر ســال ‪( ۱۸۸۶‬شــهریور‬ ‫‪ ۱۲۶۵‬شمســی) تصویــب شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی‬ ‫فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫افــزود‪ :‬چــون عضــو کنوانســیون بــرن نیســتیم‪،‬‬ ‫نتوانســته ایــم در گفــت و گــوی جهانــی کتــاب‬ ‫شــرکت کنیــم‪.‬‬ ‫ســیدابادی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه‪،‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬الیحــه حمایــت از‬ ‫مالکیــت فکــری را در دســت پیگیــری دارد و‬ ‫امیــد مــی رود بــا ایــن الیحــه‪ ،‬بخشــی از ایــن‬ ‫مشــکالت حــل شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود در بــاره‬ ‫ســرانه مطالعــه کتــاب در ایــران گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن زمینــه ارزیابــی دقیــق وجــود نــدارد و امــا‬ ‫انچــه مــورد اتفــاق نظــر اســت‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫تــا نقطــه مطلــوب فاصلــه زیــاد داریــم و بایــد‬ ‫بیشــتر کتــاب خوانــده شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی‬ ‫فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫افــزود‪ :‬بــر اســاس ارزیابــی انجــام شــده اســت‬ ‫در ایــن وزارتخانــه ســرانه مطالعــه در ایــران‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۲‬دقیقــه در روز اســت البتــه ایــن‬ ‫رقــم در برخــی کشــورها ‪ ۶۰‬دقیقــه و برخــی هم‬ ‫کمتــر از ایــران اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه علــت پاییــن بــودن مطالعــه را‬ ‫بایــد در ســه ســطح جهانــی‪ ،‬ملــی و محلــی جســت و‬ ‫جــو کنیــم گفــت‪ :‬بــرای ترویــج کتــاب خوانــی بایــد بــه‬ ‫ایــن ســه مــورد توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســطح جهــان‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫رونــق صنعــت ســرگرمی و نیــز در دســترس‬ ‫بــودن موبایــل‪ ،‬ســرانه مطالعــه تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســیدابادی بــا بیــان اینکــه در ســطح ملــی هــم‬ ‫برخــی عوامــل همچــون نــگاه و رویکردهــای‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬موثــر بــوده اســت تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬یــک کتــاب را بــرای‬ ‫تمــام کشــور تالیــف و منتشــر مــی کنــد و ایــن‬ ‫نــگاه متمرکــز‪ ،‬ایــن ذهنیــت را تلقــی مــی کنــد‬ ‫کــه بــرای یادگیــری تنهــا یــک کتــاب کفایــت مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬دانــش امــوز بــه کتــاب غیردرســی ارجــاع‬ ‫داده نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســرانه مطالعــه در برخــی اســتان‬ ‫هــا کــم و برخــی زیــاد اســت گفــت‪ :‬ایــن وضعیــت‬ ‫نشــان دهنــده ایــن مطلــب اســت کــه عوامــل محلی‬ ‫هــم در کتابخوانــی موثــر اســت‪ ،‬در مطالعــه ای کــه‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬ســرانه مطالعــه دربرخــی اســتان هــا‬ ‫‪ ۲۴‬دقیقــه و برخــی چهــار دقیقــه در روز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی‬ ‫فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن وزارتخانــه در برنامــه هــای خــود‪،‬‬ ‫اقدامــات خوبــی انجــام داده و بــا طــرح هایــی‬ ‫همچــون باشــگاه کتابخوانــی‪ ،‬روســتاهای‬ ‫دوســت دار کتــاب و یــا پایتخــت کتــاب‪ ،‬گام‬ ‫هــای روبــه جلــو برداشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی فرهنگــی‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــرای شــرکت‬ ‫در کارگاه اموزشــی شــهر خــاق در بجنــورد‪ ،‬بــه‬ ‫خراســان شــمالی ســفر کــرده اســت‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ 28‬کانکس مدرسه به عشایر‬ ‫امیــن فــاح افــزود‪ :‬از مجمــوع اعتبــار‬ ‫هزینــه شــده بــرای خریــد و تجهیــز کانکــس‬ ‫هــا‪ ،‬نیکــوکاران و خیــران مدرســه ســاز هزینــه‬ ‫‪ ۲‬دســتگاه را تقبــل کــرده انــد و مابقــی نیــز از‬ ‫محــل اعتبــارات دولتــی خریــداری شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۰‬مدرســه عشــایری‬ ‫ایــن اســتان خشــتی و گلــی و ناایمــن بــوده‬ ‫انــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا حمــل کانکــس هــا بــه‬ ‫مناطــق عشــایری‪ ،‬ایــن کانکــس هــا جایگزین‬ ‫فضاهــای تخریبــی ایــن مــدارس مــی شــود و‬ ‫دانــش امــوزان امــکان تحصیــل در مکانــی‬ ‫ایمــن و اســتاندارد را خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در مجمــوع دانــش‬ ‫امــوزان عشــایری ایــن اســتان در ‪ ۱۷۹‬فضــای‬ ‫اموزشــی عشــایری تحصیــل مــی کننــد کــه از‬ ‫مجمــوع ایــن تعــداد ‪ ۷۲‬دســتگاه کانکــس‬ ‫ســیار اســت کــه ســاالنه تعمیــر و تجهیــز مــی‬ ‫شــود و همچنیــن ‪ ۷۷‬فضــا نیــز ســاختمان‬ ‫اموزشــی اســت کــه شــرایطی ایمــن دارنــد‪.‬‬ ‫کتــاب «رباعیــات صلــوات»‪ ،‬فرصتــی‬ ‫پیــش روی خواننــده مــی گــذارد تــا در‬ ‫قالــب رباعــی‪ ،‬چــراغ هــزاران صلــوات بــر‬ ‫لــب خواننــده روشــن شــده و جانــش از‬ ‫معنویــت ان فــروزان شــود‪.‬‬ ‫کتــاب رباعیــات صلــوات‪ ،‬ســروده مهــدی‬ ‫میرابــی مقــدم‪ ،‬شــاعر خراســان شــمالی اســت‬ ‫کــه در ‪ ۱۹۰‬صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت‪.‬‬ ‫خواننــده بــا تــورق ایــن کتــاب‪ ،‬وارد بــاغ ســبزی‬ ‫از شــعر مــی شــود کــه لحظــه هــای خــود را بــا‬ ‫بــوی گل محمــدی‪ ،‬عطراگیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫صلــوات هــا کــه دم بــه دم بــر زبــان‬ ‫خواننــده جــاری مــی شــود‪ ،‬جــان را جــا‬ ‫مــی بخشــد و روح را از عطــر دل انگیــز خــود‬ ‫سرمســت مــی کنــد‪.‬‬ ‫رباعایــت صلــوات مــی توانــد یــاری مهربــان‬ ‫در لحظــه هــای شــادی و یــا دلتنگــی و غــم‬ ‫خواننــده باشــد و ایــن همــان چیــزی اســت‬ ‫کــه شــاعر هــم در رباعیاتــش بــر ان صحــه‬ ‫گذاشــته اســت‪:‬‬ ‫گویم همه عمر من دمادم صلوات‬ ‫در حالت شادمان و در غم صلوات‬ ‫در هر نفسی که من برارم گویم‬ ‫بر خالق مهربان عالم صلوات‬ ‫صلــوات‪ ،‬ذکــر تســبیح خداونــد هــم‬ ‫هســت و در رباعــی ایــن شــاعر بــه زبانــی‬ ‫لطیــف گفتــه اســت‪:‬‬ ‫بر عالم باصفا و زیبا صلوات‬ ‫بر دامن کوه و دشت و دریا صلوات‬ ‫این قدرت خالق توانا باشد‬ ‫بر خالق پرتوان و دانا صلوات‬ ‫مهــدی میرابــی مقــدم‪ ،‬شــاعر و چهــره‬ ‫دانشــگاهی اســت و ایجــاز و ایهــام‪ ،‬از‬ ‫جذابتریــن ارایــه هــا در اشــعار اوســت‪.‬‬ ‫دقــت او در انتخــاب کلمــه و بافــت شــعر‬ ‫ســتودنی اســت و تکــرار ردیــف «صلــوات»‬ ‫در رباعــی هــا او را از تنــوع بخشــیدن بــه‬ ‫مضامیــن شــعری بازنداشــته اســت‪.‬‬ ‫رباعیــات صلــوات را انتشــارات «دُر ّ قلــم»‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــا شــمارگان هــزار نســخه‬ ‫منتشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫سازمان امور سینمایی‪:‬‬ ‫دولت برای ساخت‬ ‫سالن سینما تسهیالت‬ ‫پرداخت می کند‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان‬ ‫امــور ســینمایی و ســمعی و بصــری گفــت‪:‬‬ ‫ایــن ســازمان بــه ازای ســاخت هــر ســالن‬ ‫ســینما یــک میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫تســهیالت پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی حیــدری خلیلــی در شــیروان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هــم اینــک یک هــزار شــهر‬ ‫کشــور ســالن ســینمایی نــدارد کــه بــه‬ ‫همیــن منظــور ‪ ۲۰۰‬ســالن از ســوی بخــش‬ ‫خصوصــی در دســت ســاخت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت فعلــی ســینما‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ۹۲‬بهتــر و بــا اقبــال مــردم‬ ‫مواجــه شــده اســت گفــت‪ :‬در ایــن ســال‬ ‫میــزان فــروش بلیــت ســینما ‪ ۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــود کــه ایــن رقــم در ســال ‪ ۹۷‬بــه یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۸۵۰‬میلیــارد ریــال رســید‪.‬‬ ‫حیــدری خلیلــی افــزود‪ :‬همچنیــن تعــداد‬ ‫مخاطبــان در ســال ‪ ۹۲‬از یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار نفــر بــه ‪ ۲۸‬میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر در ســال ‪ ۹۷‬رســیده اســت امــا‪،‬‬ ‫همچنــان بــا شــرایط ایــده ال فاصلــه‬ ‫زیــادی داریــم‪.‬‬ ‫معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان‬ ‫امــور ســینمایی و ســمعی و بصــری گفــت‪:‬‬ ‫ســینماهای قدیمــی کــه هــم اینــک فعــال و‬ ‫نیمــه فعــال هســتند اگــر بخواهنــد نوســازی‬ ‫کننــد طــرح خــود را بــه ســازمان ســینمایی‬ ‫ارائــه مــی دهنــد و در شــورای فنــی مــورد‬ ‫بررســی قــرار مــی گیــرد و ان بخشــی کــه‬ ‫مــورد تاییــد قــرار گرفــت تــا یــک ســوم از‬ ‫هزینــه هــای بازســازی را بــه صــورت کمــک‬ ‫بالعــوض پرداخــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حیــدری خلیلــی افــزود‪ :‬هــر ســال بایــد ‪۱۰۰‬‬ ‫ســالن ســینمایی در کشــور ســاخته شــود که در‬ ‫ســال هــای ‪ ۹۷‬و ‪ ۲۰۰ ،۹۶‬ســالن بــه مجموعــه‬ ‫ســالن هــای کشــور اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــا پایــان ســال ‪ ،۹۷‬تعــداد ســالن‬ ‫هــای فعــال در کشــور بــه ‪ ۵۹۵‬ســالن رســیده‬ ‫کــه پیــش بینــی مــی شــود کــه در ســال ‪،۹۸‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬ســالن دیگــر بــه مجموعــه ســالن هــا‬ ‫ســینمای کشــور اضافــه شــود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫ســازمان امــور ســینمایی و ســمعی و بصــری‬ ‫امــروز بــرای شــرکت در ائیــن انعقــاد تفاهــم‬ ‫نامــه ســاخت بیســت و یکمیــن پردیــس‬ ‫ســینمایی امیــد کشــور بــا شــهرداری‬ ‫شــیروان بــه ایــن شــهر ســفر کــرده بــود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!