روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 219 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 219

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 219

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 219

‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫یادداشت هفته‬ ‫به مناسبت هفته وحدت‪:‬‬ ‫گلستان نماد‬ ‫وحدت و همدلی‬ ‫قرارداد ‪99‬درصد واحدهای سیل زده‬ ‫احداثی روستایی با بانک ها‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫گلستان نیازمند سالن های فاخر برای اجرای برنامه است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫بازارکسب و کار بررسی کرد؛‬ ‫سهم استان در حوزه درمان و سالمت‬ ‫ناچیز است‬ ‫سرویس های بهداشتی‬ ‫غیر استاندارد‪ ،‬بالی جان‬ ‫دانش اموزان گلستانی‬ ‫‪6‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫کشف زمین خواری ‪ ۳‬میلیاردی‬ ‫در رامیان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جذب مشتری یا حفظ مشتری‬ ‫به نظر شما در کسب و کار‬ ‫حفظ مشتری اهمیت دارد‬ ‫یا جذب مشتری؟!‬ ‫عکس‪ -‬ایرنا‬ ‫در پیــام مشــترک نماینــده‪ ،‬ولــی‬ ‫فقیــه و اســتاندار امــده اســت؛‬ ‫میــاد فرخنــده و بــا ســعادت‬ ‫نبــی مکــرم اســام‪ ،‬حضــرت‬ ‫محمــد (ص) درواقــع فرصتــی‬ ‫مغتنــم بــرای توجــه ویــژه بــه‬ ‫تمامــی مــکارم اخالقــی اســت‬ ‫تــا بتوانیــم در ســایه ی ان نــور‬ ‫کاینــات حرکــت بــه ســوی‬ ‫ارامــش‪ ،‬تقــوا‪ ،‬ایمــان و برابــری را‬ ‫بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذاریم‪.‬‬ ‫وقتــی دشــمنان اســام بــه‬ ‫دنبــال ایجــاد تفرقــه بیــن‬ ‫مســلمانان هســتند‪ ،‬والدت‬ ‫پیامبرزمینــه ســاز وفــاق و‬ ‫همدلــی در امــت اســامی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬رنگیــن کمــان اقــوام‬ ‫همــواره توانســته اســت وحــدت‬ ‫را بــه عنــوان یــادگار امــام حفــظ‬ ‫و در جهــت نیــل بــه اهــداف‬ ‫توســعه اســتان اســتفاده نمایــد‪.‬‬ ‫موسســه مطبوعاتــی بــازار کســب‬ ‫و کار مرواریــد گلســتان‪ ،‬ســالروز‬ ‫والدت پیامبــر اســام و اغــاز‬ ‫هفتــه وحــدت را بــه عمــوم‬ ‫مســلمانان تبریــک مــی گوییــد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان ‪:‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 19‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪8‬‬ ‫استاندار گلستان در دیدار با اعضای موسسه بازار کسب و کار؛‬ ‫توسعه استان مستلزم اجرائی شدن طرح های مهم اقتصادی است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬توســعه اســتان‬ ‫مســتلزم اجرائــی شــدن طــرح هــای مهــم‬ ‫اقتصــادی اســت و تصویــب نهائــی منطقــه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون از اهــم ایــن طــرح هــا اســت‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس در دیــدار بــا اعضــای‬ ‫موسســه مطبوعاتــی بــازار کســب و کار کــه‬ ‫بــه مناســبت هفتــه وحــدت انجــام گرفــت ‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬چنانچــه نیازمنــد توســعه اقتصــادی‬ ‫در اســتان هســتیم بایــد همــه دســتگاه هــای‬ ‫اجرائــی پــا بــه پــای هــم بــرای اجرائــی شــدن‬ ‫طــرح هــای مهــم اقتصــادی تــاش کننــد‬ ‫و از مــوازی کاری در ایــن عرصــه بپرهیزنــد‪.‬‬ ‫علی اصغر قزل سقلو‬ ‫مدیرعامــل مجموعــه زنجیــره ای مــرغ تخــم گــذار‬ ‫در گلســتان گفــت‪ :‬تــا یــک ســال دیگرزیرســاخت‬ ‫اســتقرار ‪ 3‬میلیــون و ‪ 900‬هــزار قطعــه مــرغ تخــم‬ ‫گــذار را بصــورت یکپارچــه در اســتان فراهــم خواهیــم‬ ‫کــرد کــه بــه ایــن طریــق اســتان گلســتان بزرگتریــن‬ ‫تولیدکننــده تخــم مــرغ در اســیا نــام خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫علــی فــرج الهــی در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار اظهارداشــت‪ :‬ســاخت ایــن واحــد‬ ‫تولیــد تخم مــرغ کــه در ‪ ۱۰‬مرحلــه و در زمین هــای‬ ‫کــم بــازده دربخــش مرکــزی شهرســتان گنبــدکاووس با‬ ‫شــتاب در حال احداث اســت تاکنون گلســتان را در رتبه‬ ‫اول تولیــد ایــن محصــول در کل کشــور قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مجموعــه زنجیــره ای مــرغ تخــم گــذار‬ ‫چیــکا افــزود‪ :‬براســاس مجــوزات صــادر شــده از ســوی‬ ‫جهــاد کشــاورزی ایــن مجموعــه مــی توانــد واحــد تولید‬ ‫تخم مــرغ بــا ظرفیــت ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار قطعــه را‬ ‫در برنامــه ریــزی هــای خــود قــرار دهــد کــه بــا توجه به‬ ‫پتانســیل هــای موجــود و فعالیــت هــای صــورت گرفتــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا فعــال شــدن بخــش تجــاری‬ ‫اســتان بــی شــک اتفاقــات مهــم اقتصــادی در‬ ‫اســتان اتفــاق خواهــد افتــاد و گلســتان نیــز ایــن‬ ‫ظرفیــت و قایلبــت را دارد کــه راه هــای توســعه‬ ‫ای تجــاری و گردشــگری را در پیــش بگیــرد‪.‬‬ ‫حــق شــناس ادامــه داد‪ :‬وقتــی منافــع‬ ‫اقتصــادی ایجــاد کنیــم بــی شــک ایــن منافــع‬ ‫اقتصــادی امنیــت را بیشــتر میکنــد و تــا‬ ‫امنیــت هــم نباشــد توســعه اقتصــادی اتفــاق‬ ‫نمــی افتــد و ایــن دو الزم و ملــزوم یکدیگرنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه مــا بایــد بتوانیــم‬ ‫از تمــام مزیــت هــای نســبی اســتان از جملــه دریــا‪،‬‬ ‫مــرز خاکــی‪ ،‬راه اهــن و مســیرهای هوایــی بهــره‬ ‫کافــی را ببریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اجرایــی شــدن قــرارداد‬ ‫اوراســیا‪ 360 ،‬قلــم کاال بــا تعرفــه تقریبــا صفــر مــی‬ ‫توانــد صــادر شــود کــه بــه جــرات مــی تــوان گفــت‬ ‫نیمــی از ایــن محصــوالت در ایــن اســتان وجــود‬ ‫دارد کــه بایــد شــرایط صــادرات ان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی چنانچــه طرح هــای اقتصــادی از جمله‬ ‫اینچــه بــرون تــا زمــان حضــور مــن در گلســتان‬ ‫اجرائــی نشــود ‪ ،‬بــی شــک نمره منفــی بــرای کارنامه‬ ‫مــن خواهــد بــود و امیــد وارم بــا وجــود همــه‬ ‫ســختیهایی کــه در اجــرای ایــن طــرح وجــود دارد‬ ‫امــا ان را بــا کمــک دیگــر مســئوالن به اجرا برســانم‪.‬‬ ‫گلستان یک گام تا اولین تولیدکننده تخم مرغ در اسیا‬ ‫ایــن هــدف تــا یــک ســال اینــده محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه بزرگتریــن مجموعه‬ ‫یکپارچــه تولیــد تخــم مــرغ در اســیا بــا ‪ 2‬میلیــون‬ ‫قطعــه مــرغ تخــم گــذار در اختیــار کشــور چیــن مــی‬ ‫باشــد بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه گلســتان کــه هــم‬ ‫اکنــون بــا تولیــد ‪ 25‬درصــد از تخــم مــرغ کشــور رتبــه‬ ‫اول را بــه خــود اختصــاص داده در اینــده ای نزدیــک‬ ‫مــی توانــد قطــب تولیــد ایــن محصــول در اســیا شــود‪.‬‬ ‫علــی محمــودی مدیــر اجرایــی ایــن پــروژه نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬زمــان بــرای تســریع در اجــرا و بهره بــرداری‬ ‫از طــرح مزبــور‪ ،‬بســیار مهــم اســت بــه طــوری‬ ‫کــه همزمــان بــا تکمیــل ســاختمان‪ ،‬تجهیــزات ان‬ ‫کــه از امکانــات پیشــرفته و روز دنیــا می باشــد‪،‬‬ ‫نصــب و کار تولیــد تخــم مــرغ بــا حمــل مرغ هــای‬ ‫تخمگــذار بــه ســالن ها‪ ،‬صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حاشــیه اجــرای طــرح مزبــور‪ ،‬همزمــان‬ ‫طرح هــای ایجــاد کارخانــه کــود ارگانیــک‪ ،‬کارخانــه‬ ‫خــوراک دام و طیــور بــا ظرفیــت ‪ ۶۰۰‬تــن در ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت‪ ،‬ایجــاد گلخانــه ‪ ۲۴‬هکتــاری‪ ،‬ســاخت یــک‬ ‫واحــد پــرورش هــزار راســی دام ســبک بــا بــراورد اولیــه‬ ‫هزینــه کــرد ‪ ۹‬هــزار میلیــارد ریالــی و پیش بینــی ایجاد‬ ‫فرصــت شــغلی جدیــد بــرای نزدیــک بــه یــک هــزار نفر‬ ‫در منطقــه‪ ،‬در زمینــی به مســاحت ‪ ۴۵۰‬هکتــار پیگیری‬ ‫و در دســت ســاختمان بــوده کــه اکنــون بهره بــرداری‬ ‫از کارخانــه تولیــد کــود ارکانیــگ امــاده اســت‪.‬‬ ‫علــی فاروغــی معــاون صنایــع غذایــی و تبدیلــی‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان نیــز گفــت‪ :‬ایجــاد ایــن واحــد‬ ‫مــرغ تخم گــذار بــا مشــارکت یــک ســرمایه گذار‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬زمینــه ســاز حضــور ســایر‬ ‫ســرمایه گــذاران در بخــش کشــاورزی اســتان اســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع غذایــی و تبدیلــی جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان‪ ،‬اکنــون در ایــن اســتان ‪ ۱۸‬واحــد مــرغ‬ ‫تخم گــذار بــا پــرورش دو میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار قطعــه‬ ‫مــرغ بــرای هــر دوره ‪ ۴۵‬روزه وجــود دارد کــه ســال قبل‬ ‫از ایــن واحدهــا‪ ۲۹ ،‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن تخــم مــرغ تولیــد‬ ‫و وارد چرخــه مصــرف در اســتان و کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل کانون پرورش فکری گلستان‪:‬‬ ‫بیست و دومین جشنواره‬ ‫بین المللی قصه گویی‬ ‫در گلستان برگزار می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بیســت و دومین جشــنواره‬ ‫بیــن المللــی قصــه گویــی بــا‬ ‫حضــور ‪ ۶‬اســتان‪ ۲۱ ،‬و ‪ ۲۲‬ابــان‬ ‫در گلســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫محبوبــه رجــب نســب اظهارکــرد‪:‬‬ ‫بیســت و دومیــن جشــنواره بیــن‬ ‫المللــی قصــه گویــی بــا حضــور‬ ‫‪ ۶‬اســتان (مازنــدران‪ ،‬تهــران‪،‬‬ ‫البــرز‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬ســمنان‬ ‫و گیــان)‪ ۲۱ ،‬و ‪ ۲۲‬ابــان در‬ ‫گلســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در مجمــوع‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۶۸۱‬نفــر در‬ ‫ایــن جشــنواره ثبــت نــام‬ ‫کردنــد کــه هــزار و ‪۲۹۶‬‬ ‫نفــر ان گلســتانی هســتند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪219‬‬ ‫معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫گلستان نیازمند سالن های فاخر برای اجرای برنامه است‬ ‫مهین نورافروز‬ ‫اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری از جملــه نیازهایــی‬ ‫اســت کــه در ســال هــای اخیــر طیــف زیــادی از مــردم را بــه‬ ‫ســمت خــود کشــانده اســت و دســتگاه هــای اجرائی اســتان از‬ ‫جملــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اگــر چــه تــاش هایــی بــرای‬ ‫ایجــاد زیــر ســاخت هــای مناســب بــرای برگــزاری برنامــه های‬ ‫متنــوع هنــری از جملــه اجــرای کنســرت هــا انجــام داده انــد‬ ‫امــا کمبــود فضــای فیزیکــی مناســب دســت برگــزار کننــدگان‬ ‫برنامــه هــای هنــری را بــرای اجراهــای متعــدد بســته اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن بــه رغــم تــاش هــای انجــام گرفتــه بــرای‬ ‫برداشــتن برخــی موانــع در ایــن راه امــا وجــود برخــی‬ ‫کمبودهــا و یــا حتــی چنــد صدایــی در زمینــه فعالیــت‬ ‫هــای هنــری موجــب شــده تــا گلســتان ان طــور کــه بایــد‬ ‫نتوانــد در زمینــه اجــرای برنامــه هــای متنــوع و نظــارت‬ ‫بــر اجــرای برخــی از ایــن برنامــه هــا موفــق عمــل نمایــد‪.‬‬ ‫معــاون هنــری اداره کل ارشــاد اســامی گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه گلســتان بــا کمبــود فضاهــای هنــری و فرهنگــی روبــرو‬ ‫اســت‪ ،‬در گفــت و گــو بــا بــازار کســب و کار گفــت‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــه اینکــه جمعیــت هنردوســت نســبت بــه ســال های گذشــته‬ ‫در اســتان بیشــتر شــده اســت لــذا بــرای تامیــن خواســته‬ ‫هــای مــردم بخصــوص نوجوانــان و جوانــان نیازمنــد فضاهــای‬ ‫فاخرتــری بــرای اجــرای برنامــه هــای هنــری هســتیم‪.‬‬ ‫رمضــان یازرلــو افــزود‪ :‬در دولــت قبلــی ‪ 16‬طــرح فرهنگــی‬ ‫و هنــری در اســتان کلنــگ زنــی شــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫فقــط چهــار طــرح در شهرســتان هــای کاللــه‪ ،‬فاضــل‬ ‫ابــاد کتــول‪ ،‬رامیــان و اق قــا افتتــاح شــد و دیگــر‬ ‫طــرح هــا هنــوز بــه مرحلــه بهــره بــرداری نرســیده انــد‪.‬‬ ‫بازرلــو ادامــه داد‪ :‬بــرای گــرگان نیــز دو مجتمــع هنــری و‬ ‫فرهنگــی بهارســتان و یــک تــاالر بــزرگ در صیــاد گــرگان‬ ‫ســاخته شــده کــه هنــوز همــه بخــش هــای ایــن دو تــاالر‬ ‫بــه علــت کمبــود منابــع مالــی بــه بهــره بــرداری نرســیده‬ ‫انــد و تــاش مدیــر کل ارشــاد ایــن اســت کــه بتوانیــم‬ ‫ایــن دو تــاالر را تــا پایــان ســال یــا بــا اخــذ بودجــه و یــا‬ ‫واگــذاری بــه بخــش خصوصــی بــه بهــره بــرداری برســانیم‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل ارشــاد گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫ایرنــا نوشــت؛ قطــب تولیــد زعفــران خراســان شــمالی‬ ‫در فــاروج امروزهــا‪ ،‬حــال و روز خوشــی نــدارد‪ ،‬جــوالن‬ ‫دالالن و نبــود نظــارت کافــی بــر قیمت هــا موجــب شــده‪،‬‬ ‫تــا انهــا ایــن محصــول بــا ارزش را بــا قیمــت پاییــن‬ ‫خریــداری کــرده و بــه قیمت هــای بــاال بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫گل هــای بنفــش هــم اکنــون در دو ســوی جــاده اصلــی‬ ‫اســتان هــای شــمالی بــه مشــهد مقــدس در حــوزه فــاروج‬ ‫خودنمایــی مــی کنــد‪ ،‬هــر چنــد ایــن وضعیــت موجــب‬ ‫ایجــاد منظــره هــای جــذاب و دیدنــی در مســیرهای اصلــی‬ ‫و فرعــی شهرســتان شــده امــا‪ ،‬کشــاورزان بــه علــت کاهــش‬ ‫قیمــت‪ ،‬زحمــات یکســاله خــود را بــر بــاد رفتــه مــی داننــد‪.‬‬ ‫بــا بــه بهــره داری رســیدن ایــن دو مجتمــع بــی شــک‬ ‫فضــای اجــرای برنامــه هــای هنــری در مرکــز اســتان‬ ‫بســیار تغییــر خواهــد کــرد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بــا افتتــاح ایــن دو‬ ‫طــرح بــزرگ تــوان اجــرای برنامــه هــای هنــری از جملــه‬ ‫اجــرای کنســرت هــای موســیقی را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی‬ ‫یکــی از تاالرهــای فاخــر و بــی نظیــر در کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ 220‬ســانس کنســرت در ان برگــزار شــد کــه‬ ‫اســتقبال خوبــی را بــه همــراه داشــت و امســال نیــز بــه دلیــل‬ ‫همــدردی بــا مــردم ســیل زده گلســتان هیــچ کنســرتی برگزار‬ ‫نشــد و قبــل از محــرم نیــز ‪ 70‬ســانس کنســرت در طــول یــک‬ ‫مــاه و نیــم برگــزار کردیــم کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت‪.‬‬ ‫یازرلــو بــا بیــان اینکــه اجــرای کنســرت هــا فقــط معطــوف‬ ‫بــه خواننــدگان ملــی نمــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬توجــه بــه اجراهــای‬ ‫محلــی یکــی از برنامــه هــای مهــم معاونــت هنــری در برگزاری‬ ‫کنســرت هــا اســت و بنــا داریــم نخســتین کنســرت بعــد از ماه‬ ‫محــرم و صفــر را بــه موســیقی کتولــی و بعــد از ان کنســرت‬ ‫موســیقی مقامــی ترکمنــی اختصــاص دهیــم کــه بــی شــک‬ ‫بــا اســتقبال خوبــی از ســوی مــردم روبــرو خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی از اجــرای موســیقی فاخــر در مرکــز اســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬دعــوت از شــهرام ناظــری و اســتاد ایــرج در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه کــه امیــدوارم بــه زودی اجــرای‬ ‫ان هــا را بــه عمــوم مــردم گلســتان اطــاع رســانی کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون هنــری اداره کل ارشــاد اســامی گلســتان در‬ ‫رابطــه بــا امــوزش گاه هــای ازاد موســیقی در اســتان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تعــداد ‪ 225‬اموزشــگاه‬ ‫ازاد هنــری در رشــته هــای مختلــف در اســتان فعالیت‬ ‫مــی کننــد کــه ‪ 100‬اموزشــگاه در گــرگان دایر اســت و‬ ‫بیش از ‪ 600‬اســتاد در حوزه موســیقی اســتان مشــغلول‬ ‫بــه تدریــش موســیقی در ایــن اموزشــگاه ها هســتند‪.‬‬ ‫نارضایی کشاورزان از کاهش قیمت زعفران‬ ‫کمبــود نیــروی کارگــری بــرای جمــع اوری گل هایــی زعفران که‬ ‫هرچنــد دیــر از خــواب بیــدار شــده انــد اما بیدارشدنشــان شــمار‬ ‫زیــادی از بهــره بــرداران را ســرگردان کــرده اســت‪ ،‬گل هایــی‬ ‫کــه روزی رنــگ خوشــی را بــه زندگی بســیاری از کشــاورزان زده‬ ‫بــود حــاال علــت ناخوشــی بســیاری از خانــواده هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از بهــره بــرداران زعفــران در روســتای خیراباد گفــت‪ :‬به هر‬ ‫دری زدم تــا توانســتم تســهیالت بگیــرم و حــاال که همه ســرمایه‬ ‫ام را بــرای کشــت زعفــران هزینــه کــرده ام بــا توجــه بــه کاهــش‬ ‫قیمــت گل زعفــران قــادر بــه پرداخــت اقســاط بانکــی نیســتم‪.‬‬ ‫محســن غالمــزاده افــزود‪ :‬هرچنــد زعفــران کــم اب طلــب اســت‬ ‫امــا در زمانــی کــه نیــاز بــه ابیــاری ان اســت هزینــه خریــد اب‬ ‫چندیــن برابــر مــی شــود و اگــر قبــل از ان‪ ،‬اب ســاعتی ‪۴۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال بــود در زمــان ابدهــی بــه مــزارع زعفــران‬ ‫هزینــه اب ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۵‬میلیــون ریــال مــی رســد‬ ‫و کشــاورز ناگزیــر اســت ایــن هزینــه هــا را پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجه بــه ظرافــت گل زعفران و ضرورت ســرعت در‬ ‫پــاک کــردن ان‪ ،‬ناگزیــر باید نیــروی کارگر را به موقــع تامین کرد‬ ‫و امســال هزینــه هــای کارگــری هــم چندیــن برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫غالمــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه در چرخــه تولیــد و عرضــه‬ ‫ایــن محصــول هیــچ نظارتــی انجــام نمــی شــود افــزود‪:‬‬ ‫بــرای هیــچ یــک از بهــره بــرداران مشــخص نیســت کــه‬ ‫برچــه اساســی نــرخ گل زعفــران تعییــن مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کشــاورزان فــاروج افــزود‪ :‬قیمــت گل از‬ ‫ابتــدای برداشــت همچنــان رونــد رو بــه کاهشــی دارد‪.‬‬ ‫محمــود حســنی افــزود‪ :‬در شــرایطی کــه بســیاری از زمیــن‬ ‫هــا بــه اوج گل دهــی خــود رســیده انــد‪ ،‬قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫در ابتــدای فصــل برداشــت یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال‬ ‫بــود امــا‪ ،‬پــس از گذشــت چنــد روز از برداشــت‪ ،‬قیمــت‬ ‫هــر کیلوگــرم بــه ‪ ۲۷۰‬هــزار ریــال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیــش از یــک دهــه از کشــت ایــن محصــول در‬ ‫شهرســتان مــی گــذرد امــا کار پژوهشــی در خصوص تاثیــر ان در‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه فــارغ التحصیالن موســیقی بعد‬ ‫از اخــذ مــدرک نمــی تواننــد در دســتگاه هــای اجرائی مشــغول‬ ‫بــه کار شــوند در نتیجــه در امــوز شــگاه هــا مشــغول بــه کار‬ ‫مــی شــوند کــه تعــداد بــاالی امــوز شــگاه هــای موســیقی در‬ ‫اســتان نشــان دهنــده اســتقبال مــردم از هنــر موســیقی و‬ ‫درامــد زائــی فــارغ التحصبــان ایــن رشــته از این حرفه اســت‪.‬‬ ‫یازرلــو بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه فعالیــت هــای فرهنگــی‬ ‫نیازمنــد وجــود زیــر ســاخت هــا اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫گلســتانی هــا نیازمنــد اجــرای زیــر ســاخت هــای مناســب‬ ‫و فاخــر بــرای اســتفاده از برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری‬ ‫هســتند و ایــن مهــم فقــط بــه دســت ارشــاد انجــام‬ ‫پذیــر نیســت‪ .‬چــرا کــه دیگــر دســتگاه هــای متولــی هــم‬ ‫بایــد در کنــار ارشــاد و همــگام بــا ایــن دســتگاه اجرائــی‬ ‫در تامیــن خواســته هــای مــردم اســتان تــاش کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نگارخانــه حرفــه ای در مــکان فعلــی تــاالر‬ ‫فخرالدیــن اســعد گرگانــی در حــال تکمیــل اســت کــه‬ ‫امیــد داریــم بــه زودی بــه بهــره بــرداری برســد و هنرمنــدان‬ ‫بتواننــد از ان اســتفاده بهینــه ای داشــته باشــند چــرا کــه هــر‬ ‫انــدازه زیــر ســاخت هــا بــرای اجــرای برنامــه هــای هنرنــی‬ ‫و فرهنگــی در اســتان مهیــا باشــد بــی شــک درامــد زائــی‬ ‫هنرمنــدان نیــز از محــل برگــزاری برنامــه هــای متنــوع و‬ ‫متعــدد بیشــتر خواهــد شــد و اجــرای ایــن مهــم بــدون‬ ‫مشــارکت دســتگاه هــای اجرائــی امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای برنامه هــای مختلف از جمله کنســرت‬ ‫هــا در تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی مبلفــی بــه جــز هزینــه‬ ‫اجــازه فضــا کــه با نظــر کارشــناس تعیین می شــود و بــه خزانه‬ ‫دولــت واریــز مــی شــود مبلــغ دیگــری دریافــت نمــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون هنــری اداره کل ارشــاد در پایــان توســعه فرهنگــی‬ ‫و هنــری گلســتان را در کاهــش مــوازی کاری کاری عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬طبــق قانــون مجــوز اجــرای برنامــه هــای‬ ‫هنــری و فرهنگــی بــر عهــده ارشــاد اســت امــا برخــی دســتگاه‬ ‫هــا بــا راه انداختــن برخــی برنامــه هــای فرهنگــی نــه فقــط‬ ‫مســیر درســتی در اجــرای صحیــح و قانونــی ایــن برنامــه‬ ‫هــا را در پیــش نمــی گیرنــد کــه موجــب مــوازی کاری‬ ‫شــده و ایــن مســاله خــود موجــب نوعــی بهــم ریختگــی‬ ‫در اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ظرفیــت تولیــد زعفــران خشــک شهرســتان را‪ ۱۴ ،‬تــن‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬واحدهــای فــراوری شهرســتان کــه بــا همه‬ ‫ظرفیــت هــم کار نمــی کننــد‪ ،‬نمــی تواننــد ســهم زیــادی در این‬ ‫حــوزه داشــته باشــند و از ســویی خــود انــان از تولیــد کننــدگان‬ ‫هســتند و نیازشــان را از مــزارع خــود تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫مقتــدر بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته هیــچ تســهیالتی از‬ ‫ســوی ایــن دســتگاه در خصــوص کشــت زعفــران پرداخــت‬ ‫نشــده اســت افــزود‪ :‬در خصــوص مشــکالت ناشــی از افزایــش‬ ‫ســطح زیرکشــت بــه کشــاورزان اطــاع رســانی کــرده ایــم امــا‬ ‫ســایر دســتگاه هــای شهرســتان و بخــش خصوصــی از منابــع‬ ‫خــود اقــدام بــه پرداخــت تســهیالت کشــت زعفــران کــرده‬ ‫انــد و ســطح زیــر کشــت روز بــه روز افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاروزی شهرســتان فــاروج در مصاحبــه بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬خریــداران گل زعفــران شهرســتان‬ ‫اســتان های خراســان رضــوی‪ ،‬جنوبــی و تهران اســت و محصول‬ ‫فــراوری شــده بــا برنــد شهرســتان بــه کشــورهای ســوئیس‪،‬‬ ‫اســپانیا‪ ،‬چیــن‪ ،‬هنــد‪ ،‬و کشــورهای عربــی صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــران حیاتــی از تاســیس شــرکت تعاونــی زعفــران کاران‬ ‫شهرســتان خبــرداد و افــزود‪ :‬ایــن شــرکت بــه مرحلــه انتخــاب‬ ‫هیــات مدیــره رســیده تــا بــا فعالیــت ان دســت دالالن را‬ ‫در چرخــه تولیــد و عرضــه ایــن محصــول کوتــاه کنیــم‪.‬‬ ‫حیاتــی ایجــاد بازارچــه گل را از اقدامــات دیگــر شهرســتان‬ ‫بــرای خریــد و فــروش بهداشــتی ان در مــکان مناســب‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬اقدامــات اولیــه بــا گرفتــن اســتعالمات‬ ‫و موافقــت از دســتگاه هــا مرتبــط انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫منطقــه را شــاهد نبــوده ایــم و ســال بــه ســال جایگزینی کشــت‬ ‫ایــن محصــول بــه جــای تولیــدات دیگــر بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کشــاورزان گفــت‪ :‬اگــر تمهیــدات الزم‬ ‫بــرای مدیریــت عرضــه ایــن محصــول اندیشــیده نشــود‬ ‫بســیاری از کشــاورزان تــوان پرداخــت قســط هــای‬ ‫تســهیالت گرفتــه شــده از بانــک هــا را نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫علــی محمــودی افــزود‪ :‬قیمــت گل در کمتــر از ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اول برداشــت رونــد نزولــی زیــادی داشــته و از یــک‬ ‫میلیــون ریــال بــه ‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تفــاوت نــرخ خریــد گل در شهرســتان‬ ‫فــاروج و خراســان رضــوی بیــان داشــت‪ :‬بــه نظــر مــی رســد‬ ‫زعفــران هــم بــه سرنوشــت گوجــه فرنگــی دچــار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ابتــدای برداشــت گل‪ ،‬بــه رغــم فــروش هــر روزه ان‬ ‫بــه خریــداران ایــن محصــول‪ ،‬هنــوز ریالــی از ســوی ایــن دالالن‬ ‫بــه بســیاری از کشــاورزان پرداخــت نشــده و در زمــان خریــد هم‬ ‫بــه عناویــن مختلــف افــت بــرای محصــول تعییــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫نبود نشست برای ساماندهی‬ ‫فروش زعفران‬ ‫معــاون فنــی مدیریــت جهادکشــاورزی فــاروج گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬کــه جشــنواره زعفــران برگــزار شــد فضایــی‬ ‫بــرای ایجــاد بازارچــه ایــن محصــول پیــش بینــی و امــاده‬ ‫ســازی شــد امــا کشــاورزان از ان اســتقبال نکردنــد‪.‬‬ ‫حبیــب اهلل مقتــدر افــزود‪ :‬ایــن بازارچــه بــا هــدف معرفــی‬ ‫شهرســتان بــه عنــوان قطــب تولیــد‪ ،‬ارتقــا ســطح کیفــی و کمــی‬ ‫محصــول‪ ،‬همچنیــن ســاماندهی بــازار خریــد و فــروش گل و‬ ‫معرفــی زعفــران بــه عنــوان ســوغات شهرســتان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بــا توجــه بــه بــاال بــودن نــرخ‬ ‫زعفــران کشــاورزان ســراغی از جهاد کشــاروزی نگرفتند و امســال‬ ‫کــه بــه مشــکل برخــورده انــد عملکــرد ایــن دســتگاه را ضعیــف‬ ‫می شــمرند افزود‪ :‬مشــکالت پیش امده ناشــی از کاهش صادرات‬ ‫ایــن محصــول و پایین بــودن میزان مصــرف ان در خانوارهاســت‪.‬‬ ‫وی خریــد گل شهرســتان بــا اســتفاده از تســهیالت صنــدوق‬ ‫توســعه حمایــت از بخــش کشــاروزی کــه ‪۵۰۰‬بهــره بــردار در‬ ‫شهرســتان عضــو ان هســتند‪ ،‬از دیگــر برنامــه هــا عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬مقــرر شــد بــا دریافــت تســهیالت از صنــدوق مــادر بــرای‬ ‫خریــد گل تولیــدی نقــش دالالن در ایــن بخــش کــم شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار خراســان شــمالی هم‬ ‫از برنامــه حمایتــی بــرای خرید محصــول زعفران اســتان خبر داد‪.‬‬ ‫محمــود قنبــری اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اغــاز فصــل‬ ‫برداشــت زعفــران از ســطح اراضــی و کاهــش قیمــت هــا‬ ‫در بــازار اســتان بــه منظــور حمایــت از کشــاورزان و تولیــد‬ ‫کننــدگان برنامــه خریــد حمایتــی زعفــران بــا مشــارکت ســازمان‬ ‫تعــاون روســتایی در دســتور کار اســتان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســازمان جهــاد کشــاودزی اســتان بایــد بــرای اخــذ‬ ‫مجــوز و تامیــن منابع مورد نیــاز پیگیری هــای الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫امســال ســطح زیــر کشــت زعفــران در شهرســتان فــاروج بــا‬ ‫افزایــش ‪ ۳۰‬درصــدی بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار رســید کــه یک‬ ‫هــزار و ‪ ۶۸۰‬کیلــو گــرم گل از ایــن مــزارع برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل مهندسی سواحل‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی‪:‬‬ ‫اجرای طرح یکپارچه سازی‬ ‫سواحل دریای خزر‬ ‫مدیــرکل مهندســی ســواحل‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی از‬ ‫اجــرای طــرح یکپارچه ســازی‬ ‫اراضــی ســاحلی دریــای خــزر‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح‬ ‫بــرای جلوگیــری از اقدامــات‬ ‫نامطلــوب و ناخوشــایند در‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــمالی‬ ‫ســواحل‬ ‫حمیــد خلیلــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫طــرح یکپارچه ســازی ســواحل‬ ‫بــرای تعییــن حــد و مــرز ســواحل‬ ‫خــزر‪ ،‬ایجــاد هماهنگــی بــرای‬ ‫پرهیــز از هرگونــه تعــارض و‬ ‫جلوگیــری از اقدامــات نامطلــوب و‬ ‫ناخوشــایند در ســواحل خــزر در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از حــدود ‪180‬‬ ‫کیلومتــر از ســواحل خــزر کــه‬ ‫تحــت تصــرف قــرار دارد کمتــر‬ ‫از ‪ 2‬کیلومتــر ان در ســواحل‬ ‫اســتان گلســتان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫رئیس سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫استاندار گلستان ‪:‬‬ ‫قرارداد ‪99‬درصد واحدهای‬ ‫سیل زده احداثی روستایی‬ ‫با بانک ها‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ 99 :‬درصــد‬ ‫واحدهــای احداثــی روســتایی و ‪80‬‬ ‫درصــد واحدهــای شــهری بــا بانک هــا‬ ‫انعقــاد قــرارداد انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۳۴‬هــزار تــن ســیمان رایــگان بــرای تعمیــر‬ ‫و احــداث واحدهــای مســکونی در مناطــق‬ ‫ســیل زده اســتان گلســتان توزیع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ‪ 7400‬واحــد احداثــی‬ ‫‪ 6633‬واحــد معــادل ‪ 86‬درصــد واحدهــا‬ ‫پی کنــی شــده اند و ‪ 5244‬واحــد در‬ ‫مرحلــه فونداســیون و ‪ 4188‬واحــد در‬ ‫مرحلــه ســتون گذاری‪ 2668 ،‬واحــد ســقف‬ ‫و ‪ 1775‬واحــد دیوارچینــی شــده اند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬تعــداد ‪23‬‬ ‫خانــوار کــه در چــادر زندگــی می کردنــد‬ ‫اکنــون بــه ‪ 10‬خانــوار رســیده کــه امیدواریــم‬ ‫تــا نیمــه نخســت اذرمــاه خانه هــای خــود را‬ ‫تحویــل گرفتــه و چادرهــا جمــع خواهد شــد‪.‬‬ ‫حق شــناس گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ 34‬هــزار تــن‬ ‫ســیمان رایــگان بــرای تعمیــر و احــداث‬ ‫واحدهــای مســکونی توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه تســهیالت خســارات‬ ‫بخــش کشــاورزی حــدود ‪ 200‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه بانک هــا معرفــی شــده اند کــه‬ ‫تاکنــون ‪ 100‬میلیــارد تومــان پرداخــت شــده‬ ‫و بانک هــای اســتان نیازمنــد کمــک دیگــر‬ ‫بانک هــای کشــور بــرای تامین منابع هســتند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫خســارت های ســیالب چنــد روز پیــش در‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اثــر بارندگی هــای اخیــر‬ ‫در چنــد نقطــه از اســتان خســاراتی وارد‬ ‫شــد کــه خوشــبختانه اجــرای طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری در نوکنــده مانــع بــروز‬ ‫خســارات بیشــتر ســیل بــه منطقــه شــد‪.‬‬ ‫خبر اقتصادی‬ ‫قیمت جدید‬ ‫نان اعالم شد‬ ‫پرداخت ‪ ۳۸‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت رونق تولید‬ ‫به واحدهای تولیدی‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای شــهریور‬ ‫امســال تاکنــون حــدود ‪ ۳۸‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد بــه واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان گلســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در جلســه کارگــروه تســهیل و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫از ابتــدای شــهریور مــاه ســالجاری کــه اعتبــارات‬ ‫رونــق تولیــد ســال ‪ 98‬ابــاغ شــده کــه تاکنــون ‪8‬‬ ‫طــرح و واحــد تولیــدی اســتان حــدود ‪ 38‬میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت ایــن طــرح را دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال گذشــته اســتان گلســتان‬ ‫در پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد بــا‬ ‫‪ 790‬میلیــارد تومــان بــه ‪ 205‬طــرح و واحــد‬ ‫تولیــدی در رتبــه ســوم کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال ‪ 98‬نیــز کــه ثبت نــام ان از‬ ‫ابتــدای شــهریور مــاه اغــاز شــده تاکنــون ‪ 136‬طــرح‬ ‫بــرای دریافــت ‪ 908‬میلیــارد تومــان تســهیالت رونــق‬ ‫تولیــد بــه تصویــب کارگــروه رســیده و بررســی و‬ ‫پرداخــت بــه بانک هــای اســتان معرفــی شــده اند‬ ‫کــه تــا کنــون ‪ 8‬طــرح و واحــد تولیــدی موفــق‬ ‫بــه دریافــت حــدود ‪ 38‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫ایــن طــرح شــده اند و بانک هــا در حــال بررســی‬ ‫جهــت پرداخــت بــه دیگــر طرح هــا هســتند‬ ‫کــه از همــه بانک هــا تقاضــا داریــم در بررســی‬ ‫و پرداخــت تســهیالت ایــن طــرح تســریع کننــد‪.‬‬ ‫طلوعیــان همچنیــن بــا اشــاره بــه مصوبــات پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــه واحدهــای صنعتــی از محــل تبصــره ‪18‬‬ ‫گفــت‪ :‬از محــل ایــن طــرح نیــز ‪ 63‬طرح جهــت دریافت‬ ‫‪ 443‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــه بانک هــا معرفــی‬ ‫شــده اند کــه تاکنــون ‪ 2‬طرح مبلــغ ‪ 2.5‬میلیــارد تومان‬ ‫تســهیالت ایــن طــرح را در اســتان دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ 166‬طــرح اســتان نیــز‬ ‫بــرای دریافــت ‪ 560‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫بازســازی و نوســازی بــه بانک هــای اســتان معرفــی‬ ‫شــده اند کــه ‪ 28‬واحــد موفــق بــه اخــذ ‪65.7‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت ایــن طــرح شــده اند‪.‬‬ ‫اعالم امادگی بنگالدش برای گسترش روابط اقتصادی با ایران‬ ‫قیمــت جدیــد انــواع نان در اســتان گلســتان بــا مصوبه‬ ‫اخیــر کارگروه ســاماندهی گندم‪ ،‬ارد و نان‪ ،‬تعیین شــد‪.‬‬ ‫براســاس مصوبــه اخیــر کارگــروه ســاماندهی گنــدم‪،‬‬ ‫ارد و نــان اســتان گلســتان‪ ،‬قیمــت نــان بربــری‬ ‫دولتــی بــدون تغییــر وزن بــا وزن چانــه ‪ 475‬گــرم‬ ‫بــه قیمــت ‪ 750‬تومــان بــا ‪ 36.26‬درصــد افزایــش‪،‬‬ ‫عرضــه می شــود‪ .‬نــان لــواش بــا وزن چانــه ‪170‬‬ ‫گــرم بــه قیمــت ‪ 275‬تومــان بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫قیمــت نــان یارانـه ای بــا احتســاب گنــدم هــر کیلوگرم‬ ‫گنــدم ‪ 665‬تومــان و قیمــت نــان ازاد بــا احتســاب‬ ‫گنــدم هــر کیلوگــرم ‪ 900‬تومــان تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی فقــدان ســندمالکیت اقــای رحیــم محمــدزاده فرزندمحمدعلــی بــه‬ ‫شناســنامه ‪ 1041‬بــه شــماره ملــی ‪ 2121074260‬صــادره گــرگان باارائــه ‪ 2‬بــرگ‬ ‫گواهــی شــهات وشــهود کــه دردفتــر اســناد رســمی ‪ 39‬گــرگان تصدیــق وامضــا‬ ‫شــده اعــام نمــوده کــه ســندمالکیت دفترچــه ای‪ 995294‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بمســاحت ‪ 116/85‬مترمربــع بــه پــاک ‪ 604‬فرعــی‬ ‫‪ -3995‬اصلــی بخــش یــک ثبــت گــرگان بنــام عبــاس جعفــری ندوشــن فرزنــد‬ ‫باقرصادرگردیــد ومــع الواســطه ششــدانگ پــاک فــوق بموجــب ســند‪ 114758‬مورخ‬ ‫‪1393/11/13‬دفترخانــه ‪ 5‬گــرگان بــه نــام نامبــرده انتقــال یافــت و بــه موجــب ســند‬ ‫رهنــی شــماره‪ 114759‬مورخــه ‪ 1393/11/13‬دفتر اســناد رســمی شــماره ‪ 5‬گــرگان دررهن‬ ‫بانــک ایــران زمیــن شــعبه ولیعصــر گــرگان می باشــد وبــه اظهــار نامبــرده ســندمالکیت فوق‬ ‫بــه علــت جابــه جایــی مفقودشــده تقاضــای صــدور المثنــی اســنادمالکیت پــاک مذکــور‬ ‫رانمــوده انددراجــرای مــاده‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت (اصالحــی ‪ )80/11/8‬وتبصــره هــای‬ ‫ذیــل ان مراتــب دریــک نوبــت اگهــی میشــود تاچنانچــه شــخص یااشــخاصی مدعــی انجــام‬ ‫معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یاوجودســندمالکیت نــزد خودباشــندظرف مدت‪10‬روزپــس‬ ‫ازانتشــاراین اگهــی اعتــراض خــود راضمــن ارائــه اصــل ســندمالکیت یاســندمعامله بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم ورســیددریافت نمایندبدیهــی اســت درصــورت انقضــاء مهلــت مقرر وعــدم وصول‬ ‫اعتــراض ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســندمالکیت یاســندمعامله ارائــه نگــردد طبــق مقررات‬ ‫المثنــی ســندمالکیت صادروتســلیم خواهدشــد‪.‬م‪ .‬الــف ‪3442 :‬تاریــخ انتشــار‪1398/8/20‬‬ ‫رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان گرگان‬ ‫کشــاورزی از جملــه دیگــر فرصت هــای‬ ‫ســرمایه گذاری در بنــگالدش هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعرفــه گمرکــی بــرای صــادرات بــه‬ ‫اروپــا در بنــگالدش صفــر اســت و ایــن فرصــت‬ ‫را بــرای تاجــران فراهــم می کنــد کــه صــادرات‬ ‫خــود بــه اروپــا را از ایــن کشــور انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ســفیر بنــگالدش‪ ،‬ایــران را در زمینــه تولیــد انــرژی‬ ‫ماننــد بــرق‪ ،‬نفــت و گاز مایــع و دیگــر انرژی هــای‬ ‫نویــن وهمچنیــن در صنعــت داروســازی و‬ ‫تولیــدات ســاختمانی ماننــد ســیمان‪ ،‬صاحــب‬ ‫ســرمایه خوانــد و گفــت‪ :‬عالقه منــد بــه همــکاری‬ ‫دوجانبــه بــا ســرمایه گذاران و فعــاالن اقتصــادی‬ ‫ایــران در همــه اســتان ها هســتیم و دعــوت‬ ‫می کنــم تاجــران ایرانــی بــه بنــگالدش ســفر‬ ‫کــرده و از نزدیــک توانمندی هــای اقتصــادی ‪2‬‬ ‫کشــور و فرصت هــای تجــارت را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬علــی محمــد چوپانــی‪ ،‬رئیــس‬ ‫اتــاق بازرگانــی گــرگان خاطرنشــان کــرد‪ :‬معــاون‬ ‫وزارت امــور خارجــه تاکیــد فراوانــی بــر همــکاری‬ ‫تاجــران ایرانــی و گلســتانی بــا بنــگالدش داشــتند‬ ‫امــا تحریــم هــای بانکــی از ســوی امریــکا و‬ ‫قیمــت نــان بربــری ازادپــز در دو نــرخ بــا وزن هــای‬ ‫چانــه متغیــر خواهــد بــود‪ ،‬قیمــت نــان بربــری‬ ‫در نانوایی هــای ازادپــز بــدون تغییــروزن چانــه‬ ‫«‪ 650‬گــرم» بــه قیمــت یک هــزار و ‪ 500‬تومــان و‬ ‫نــان بربــری ازادپــز بــا وزن چانــه «‪ 450‬گــرم» بــه‬ ‫قیمــت یک هــزار تومــان بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫نــان لــواش ازادپــز بــا وزن خمیــر ‪120‬‬ ‫گــرم و وزن نــان یکصــد گــرم ‪ 300‬تومــان و‬ ‫قیمــت نــان ســنگک بــا وزن نــان ‪ 400‬گــرم‬ ‫یک هــزار و ‪ 500‬تومــان تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫نــان ســنگک تــک رو کنجــدی بــه وزن خمیــر‬ ‫شمـاره ‪219‬‬ ‫معاون صنایع و معادن سازمان صمت‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫سفیر بنگالدش در ایران‪:‬‬ ‫ســفیر بنــگالدش در ایــران گفــت‪ :‬دو کشــور ایــران‬ ‫و بنــگالدش فرصت هــای اقتصــادی بســیاری‬ ‫بــرای گســترش روابــط تجــاری بــا یکدیگــر دارنــد‪.‬‬ ‫مجیــب الرحمــان بویــان در دیــدار بــا فعــاالن‬ ‫اقتصــادی اســتان گلســتان در اتــاق بازرگانــی‬ ‫اســتان‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ارتبــاط بســیار نزدیکــی‬ ‫بیــن ایــران و بنــگالدش برقــرار اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬مــا می توانیــم انــواع ارتباطــات را در‬ ‫بخــش اقتصــادی دو کشــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا دعــوت از ســرمایه گذاران ایرانــی بــه‬ ‫ســرمایه گذاری در بخش هــای دولتــی و‬ ‫خصوصــی در کشــور بنــگالدش‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بنــگالدش بــا ‪ 160‬میلیــون نفــر جمعیــت‬ ‫و ‪ 150‬هــزار هکتــار مســاحت بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه مســاحت کوچکــی بــه شــمار م ـی رود امــا‬ ‫قــادر بــه تولیــدات بــا ارزشــی در صنایــع مختلــف‬ ‫بــه ویــژه در بخــش نســاجی و کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫ســفیر بنــگالدش در ایــران متذکــر شــد‪ :‬بنگالدش‬ ‫در زمینــه تولیــدات مصرفــی کشــاورزی از میــان ‪5‬‬ ‫کشــور رتبــه نخســت و در زمینــه تولیــدات دامــی‬ ‫نیــز رتبــه چهــارم را در خودکفایــی داراســت‪،‬‬ ‫همچنیــن ســومین رتبــه صــادرات محصــوالت‬ ‫دریایــی و ابزیــان بــا گونه هــای متعــدد‪ ،‬تولیــد‬ ‫نــخ اصلــی بافــت فــرش ماشــینی در جهــان نیــز‬ ‫از جملــه قدرت هــای اقتصــادی بنــگالدش اســت‪.‬‬ ‫مجیــب الرحمــان بویــان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫ســرمایه گذاری در بنــگالدش قطعــا بــرای‬ ‫ســرمایه گذاران ایرانــی ســوداوری دارد‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫اب بندان هــای متعــدد در بنــگالدش‪ ،‬تولیــد صنایع‬ ‫متوســط کشــتی های تجــاری‪ ،‬دومیــن تولیدکننده‬ ‫پوشــاک در منطقــه شــرق اســیا‪ ،‬تولیــدات چرمی‪،‬‬ ‫گســتردگی صنعــت نســاجی و تولیــد منســوجات‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫اروپــا در ایــن زمینــه محدودیــت ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد بــا همــکاری دو کشــور فرمولــی پیــدا‬ ‫کنیــم تــا بتوانیــم ایــن تحریم هــا را دور بزنیــم‪.‬‬ ‫چوپانــی افــزود‪ :‬از ســفیر بنــگالدش درخواســت‬ ‫داریــم هماهنــگ کند تا مقامــات بانکــی بانگالدش‬ ‫به گلســتان ســفر کننــد و قــراردادی بیــن دو بانک‬ ‫دو کشــور منعقــد شــود و بتوانیــم از طریــق این دو‬ ‫بانــک از طریــق تهاتــر و ســپرده گذاری ارز ملــی‬ ‫در هــر دو کشــور بــه تجــارت ســودمند بپردازیــم‪.‬‬ ‫ســفیر بنــگالدش قــول همــکاری در زمینــه‬ ‫تهاتــر و ســپرده گذاری ارز ملــی در ‪ 2‬بانــک‬ ‫از هــر کشــور را داد و گفــت‪ :‬تهاتــر بهتریــن‬ ‫مســیر اســت و در ایــن زمینــه مهــم اســت کــه‬ ‫دو کشــور تولیــدات یکدیگــر را کامــل بشناســند‪.‬‬ ‫رحمــان بویــان ابــراز کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بــا‬ ‫توجــه بــه محدودیت هــای بانکــی صــادرات‬ ‫بنــگالدش بــه ایــران از ‪100‬میلیــون دالر بــه‬ ‫‪20‬میلیــون دالر در ســال کاهــش داشــته و ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه هنــوز کاالهــای بســیاری‬ ‫در دو کشــور وجــود دارد کــه می تــوان بــه‬ ‫ســرمایه گذاری مشــترک روی انــان وارد شــد‪.‬‬ ‫‪ 410‬گــرم بــه قیمــت یــک هــزار و ‪ 750‬تومــان‬ ‫اســت و نــان ســنگک دو رو کنجــدی بــه وزن‬ ‫خمیــر ‪ 420‬گــرم بــه قیمــت ‪ 2‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫براســاس مصوبــه کارگــروه ســاماندهی‬ ‫گنــدم‪ ،‬ارد و نــان‪ ،‬قیمت هــای جدیــد‬ ‫از شــنبه ‪ 18‬ابــان اجرائــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مــردم اســتان در صــورت مشــاهده هرگونــه افزایــش‬ ‫قیمــت بیــش از نــرخ مصــوب و یــا کم فروشــی؛‬ ‫تخلفــات را از طریــق شــماره ‪ 124‬با بازرســان ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان و فرمانــداری‬ ‫شهرســتان و اتحادیــه صنــف خبــازان گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫تکلیف بهره برداری از معدن‬ ‫البالغ به زودی‬ ‫مشخص می شود‬ ‫معــاون صنایــع و معــادن ســازمان‬ ‫صمــت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫هماهنگــی وزارت صنعــت‪ ٬‬معــدن و‬ ‫تجــارت‪ ٬‬قــرار اســت شــرکتی بــرای‬ ‫انجــام مطالعــات معــدن البــاغ راهــی‬ ‫اســفراین شــده و تکلیــف بهــره‬ ‫بــرداری بــه زودی مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫علــی اصغــر رضــازاده بــا اشــاره بــه اغــاز‬ ‫مطالعــات بهره بــرداری و پی جویــی از معــدن‬ ‫البــاغ اســفراین‪ ٬‬اظهــار کــرد‪ :‬در جلس ـه ای‬ ‫بــا حضــور مســئوالن اســتان در وزارت‬ ‫صنعــت‪ ٬‬معــدن و تجــارت‪ ٬‬مقــرر شــده‬ ‫اســت کــه مطالعــات الزم بــرای اکتشــاف‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ 32‬قانــون معــادن و بحــث‬ ‫اکتشــاف در معــدن البــاغ انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مباحثــی دربــاره امنیــت‬ ‫معــدن کاران و افــرادی کــه بــرای اکتشــاف‬ ‫بــه البــاغ می رونــد مطــرح شــده کــه بایــد‬ ‫نیــروی انتظامــی و محیط بانــان محیــط‬ ‫زیســت ایــن امنیــت را فراهــم کننــد‪ .‬قــرار‬ ‫شــده اســت شــرکت ایمیــدرو برای مــدت ‪10‬‬ ‫روز فعالیت هــای مطالعاتــی را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع و معــادن ســازمان صمــت‬ ‫خراســان شــمالی‪ ٬‬در معرفــی منابــع‬ ‫معدنــی معــدن البــاغ‪ ٬‬گفــت‪ :‬معــدن‬ ‫البــاغ دارای کانســارهای ســرب و روی‬ ‫اســت کــه بــه دلیــل ســاختار رگــه ای‬ ‫بــودن کانســارها مــواد بــا عیــار باالیــی‬ ‫هســتند‪ .‬در ابتــدا تعــداد افــراد کمــی بــه‬ ‫صــورت غیرمجــاز ایــن مــواد را برداشــت‬ ‫کردنــد‪ .‬بــه مــرور خریــداران بــه صحنــه‬ ‫امدنــد و متاســفانه افــرادی کــه بــه صــورت‬ ‫غیرمجــاز بهره بــرداری می کننــد زیــاد شــد‪.‬‬ ‫رضــازاده تصریــح کــرد‪ :‬منطقــه البــاغ‬ ‫منطقــ ه حفاظــت شــده زیســت محیطــی‬ ‫بــود و بایــد مجوزهــای الزم اکتشــاف‬ ‫و بهره بــرداری از محیــط زیســت اخــذ‬ ‫می شــد کــه ایــن کار انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر نیــز مطالعــات بــرای‬ ‫مشــخص شــدن توجیــه اقتصــادی و میــزان‬ ‫ذخیــره کانســارهای ســرب و روی در‬ ‫منطقــه توســط ایمیــدرو انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ٬‬بهــر ه برداری هــای‬ ‫غیــر مجــاز و غیــر اصولــی از منابــع معدنــی‬ ‫البــاغ کــه در ماه هــای گذشــته بــا حضــور‬ ‫افــراد ســودجو در منطقــه حفاظــت شــده‬ ‫ســاریگل اســفراین افزایــش یافتــه‪ ٬‬باعــث‬ ‫کشــته شــدن ســه نفــر و ایجــاد خســاراتی‬ ‫بــه محیــط زیســت منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بدیــن وســیله اعــام میگــردد‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده اســت دارای پــاک ‪12572‬‬ ‫فرعــی از‪ 3‬اصلــی بخــش ‪3‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی اوزینــه بــه مســاحت‬ ‫‪262.00‬متــر مربــع ملکــی اقــای مســعود تقــوی فرزندمحمدرضاســاعت ‪9:30‬صبــح‬ ‫روزدوشــنبه ‪1398/9/18‬درمحــل وقــوع ملــک واقــع درگــرگان کــوی ســجادیه‬ ‫رجــب نژاد‪8‬ســنگدوینی‪ 4‬انتهــای کوچــه ســمت راســت باکدپســتی‪ .........‬بعمــل‬ ‫خواهدامد‪.‬ازایــن روچنانچــه مجــاوری یاهرشــخصی نســبت بــه حدودیاحقــوق‬ ‫ارتفاقــی حقــی بــرای خودقائــل اســت میتواندفقــط تاســی روزازتاریــخ تنظیــم‬ ‫صــورت مجلــس تحدیدحدوداعتــراض خودراکتباباذکرشــماره پــاک فــوق الذکربــه‬ ‫اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده وعــاوه بــران ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت یانماینــده قانونــی وی‬ ‫میتواندبــه دادگاه مربوطــه مراجعــه وگواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت رادریافــت‬ ‫وبــه اداره ثبــت تســلیم نماید‪.‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره‬ ‫ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر ســندمالکیت خواهدنمــود‪.‬م‪ .‬الــف‪3456:‬‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬روز دوشنبه مورخ‪1398/8/20‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســندمالکیت اقــای رحیــم محمــدزاده فرزندمحمدعلــی بــه‬ ‫شناســنامه ‪ 1041‬بــه شــماره ملــی ‪ 2121074260‬صــادره گــرگان باارائــه ‪ 2‬بــرگ گواهی‬ ‫شــهات وشــهود کــه دردفتــر اســناد رســمی ‪ 39‬گــرگان تصدیــق وامضا شــده اعــام نموده‬ ‫کــه ســندمالکیت تــک برگــی ب‪ 131680/96 /‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران‬ ‫احــداث بناشــده بمســاحت ‪889/50‬مترمربــع بــه پــاک ‪ 454‬فرعــی ‪ -77‬اصلــی بخــش‬ ‫‪3‬ثبــت گــرگان بنــام یاســر محمــدزاده فرزنــد حســن صادرگردیــد وششــدانگ پــاک فوق‬ ‫بموجــب ســند‪ 20116‬مــورخ ‪ 1397/1/27‬دفترخانــه ‪ 74‬گــرگان بــه نامبرده انتقــال یافت‬ ‫وبــه اظهارنامبــرده ســندمالکیت فــوق بــه علــت جابــه جایــی مفقود شــده تقاضــای صدور‬ ‫المثنــی اســناد مالکیــت پــاک مذکــور رانمــوده انــد دراجــرای مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون ثبــت (اصالحــی ‪)80/11/8‬وتبصــره هــای ذیــل ان مراتــب دریــک نوبــت اگهــی‬ ‫میشــود تاچنانچــه شــخص یــا اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم‬ ‫یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خودباشــند ظــرف مــدت ‪10‬روزپــس ازانتشــاراین اگهــی‬ ‫اعتــراض خــودرا ضمــن ارائــه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تســلیم ورســید‬ ‫دریافــت نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــاء مهلــت مقــرر وعــدم وصــول اعتــراض‬ ‫ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یاســندمعامله ارائــه نگــردد طبــق مقــررات‬ ‫المثنــی ســندمالکیت صادر وتســلیم خواهدشــد‪.‬م‪ .‬الــف ‪3443 :‬تاریــخ انتشــار‪1398/8/20‬‬ ‫رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان گرگان‬ ‫علی برقی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان گرگان‬ ‫معاون فرهنگی اموزش و پرورش گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬دانش اموز گلستانی‬ ‫به اردوی راهیان نور‬ ‫اعزام می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی‬ ‫اداره کل امــوزش و پــرورش‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬تــا پایــان ابــان‬ ‫مــاه دو هــزار دانــش امــوز‬ ‫گلســتانی بــه اردوی راهیــان‬ ‫نــور اعــزام خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســید خلیــل حســینی اظهارکرد‪:‬‬ ‫دو هــزار دانــش امــوز گلســتانی‬ ‫تــا پایــان ابــان مــاه بــه اردوی‬ ‫راهیــان نــور اعــزام مــی شــوند‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪۷۸۰‬‬ ‫دانــش امــوز از شهرســتان هــای‬ ‫مــراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪،‬‬ ‫گلستان‬ ‫شمـاره ‪219‬‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫رییس دادگستری اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی نرخ دعاوی‬ ‫خانوادگی و جرایم‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس‬ ‫درشــرق اســتان گلســتان می گویــد‬ ‫کــه نــرخ دعــاوی خانوادگــی و‬ ‫جرایــم بویــژه ســرقت ها در نیمــه‬ ‫نخســت در ایــن شهرســتان بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۲۰‬و ‪ ۱۸.۹‬درصــد نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش‬ ‫داشــته کــه نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫علــی یزدانــی در جلســه شــورای فرهنــگ‬ ‫عمومــی گنبــدکاووس اظهــار داشــت کــه بــا‬ ‫وضعیــت فعلــی رشــد دعــاوی خانوادگــی و‬ ‫جرایــم در ایــن شهرســتان و اســتان گلســتان‬ ‫بــه نظــر مــی رســد کــه قبــح ایــن دو مقولــه‬ ‫درجامعــه از بیــن رفتــه و بایــد بــا یــک نــگاه‬ ‫و برنامــ ه منســجم علمــی و بومــی و البتــه‬ ‫کاربــردی بــرای کاهــش ان تــاش شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت توجــه و اهتمــام جدی‬ ‫بــه مقولــه امــوزش مهارت هــای ارتباطــی و‬ ‫زندگــی بــه همــه افــراد جامعــه بویــژه نســل‬ ‫اینــده ازســوی خانواده هــا‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها و ادارات و نهادهــا باالخــص‬ ‫دســتگاه های فرهنگــی افــزود‪ :‬هرگونــه کــم‬ ‫توجهــی درایــن حــوزه عواقــب زیانبــاری را‬ ‫گریبانگیــر جامعــه و خانواده هــا می کنــد‪.‬‬ ‫یزدانــی اضافــه کــرد‪ :‬مدیــران و دســتگاه های‬ ‫اموزشــی و فرهنگــی و نیــز خانواده هــا بایــد‬ ‫براســاس نیــاز و مشــکالت جامعــه حرکــت‬ ‫کننــد و امــوزش مهارت هــای ارتباطــی و‬ ‫زندگــی را متناســب بــا اموزه هــای دینــی از‬ ‫ســنین کودکــی به نســل اینــده امــوزش دهند‪.‬‬ ‫وی از افزایــش برخــی اســیب های اجتماعــی‬ ‫از جملــه «طــاق توافقــی» درجامعــه خبــر‬ ‫داد و تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون نــرخ پرونده هــای‬ ‫دعــاوی خانوادگــی کــه بایــد یــک دهــم نــرخ‬ ‫پرونده هــای مرتبــط بــا جرایــم باشــد‪ ،‬باهــم‬ ‫برابــر شــده اند و ایــن زنــگ خطــر جــدی‬ ‫اســت کــه شــورای فرهنــگ عمومــی بایســتی‬ ‫بــرای کاهــش ایــن اســیب ‪ ،‬برنامه ریــزی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس همچنیــن از‬ ‫پاییــن امــدن اســتانه تحمــل اجتماعــی و صبــر‬ ‫و بردبــاری در جامعــه خبر داد و گفــت‪ :‬درحالی‬ ‫کــه اموزه هــای دینــی بــر مقولــه فروخــوردن‬ ‫خشــم و داشــتن ســعه صدر در مواجهــه بــا‬ ‫مشــکالت تاکیــد شــده امــا امــروز افــراد جامعه‬ ‫بــا کوچکتریــن مشــکل یــا حادثــه‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫پرخاشــگری‪ ،‬درگیــری و خشــونت می کننــد‪.‬‬ ‫یزدانــی افــزود‪ :‬اکنــون پرونده هــای زیــادی‬ ‫در خصــوص توهیــن‪ ،‬افتــرا‪ ،‬ایــراد صدمــه‬ ‫بدنــی‪ ،‬تهدیــد و تخریــب در محاکــم قضایــی‬ ‫داریــم کــه بایــد بــا فرهنگ ســازی و ترویــج‬ ‫فرهنــگ ســعه صــدر‪ ،‬عفــو و بخشــش و‬ ‫امــوزش مهارت هــای ارتباطــی نســبت بــه‬ ‫کاهــش جرایــم ایــن حــوزه اقــدام شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس نیــز دراین جلســه‪،‬‬ ‫پاییــن امــدن اســتانه تحمــل مــردم و صبــر و‬ ‫بردبــاری انــان را از مشــکالت جدیــد جامعــه‬ ‫دانســت و از علمــا و روحانیــون‪ ،‬مدیــران بویــژه‬ ‫دســتگاه های اموزشــی و فرهنگــی و خانواده هــا‬ ‫درخواســت کــرد تــا بــرای پیشــگیری و‬ ‫کاهــش ایــن مشــکالت و ترویــج فرهنــگ‬ ‫خویشــتن داری‪ ،‬برنامــه ریــزی و تــاش کننــد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بخشــی از افزایــش حــدود ‪ ۲۰‬درصــدی امــار‬ ‫پرونده هــای مرتبــط بــا دعــاوی خانوادگــی و‬ ‫جرایــم بویــژه ســرقت ها در گنبــدکاووس در‬ ‫نیمــه نخســت ســال جــاری بــه دلیــل تعریــف‬ ‫جدیــد ســرقت ها اســت کــه ســرقت های‬ ‫خــرد را هــم شــامل می شــود امــا در‬ ‫مجمــوع‪ ،‬ایــن امارهــا نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــرای پیشــگیری و کاهــش‬ ‫اســیب ها بایــد ضمــن اســیب شناســی علمــی‪،‬‬ ‫نســبت به ارائــه راهکارهای الزم هم اقدام شــود‪.‬‬ ‫علــی ابادکتــول و اق قــا در قالــب‬ ‫اردوی راهیــان نــور بــه مناطــق‬ ‫عملیاتــی جنــوب کشــور اعزام شــده‬ ‫انــد‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬تــا ‪ ۲۸‬ابــان مــاه‬ ‫امســال دو هــزار دانــش امــوز را بــه‬ ‫ایــن مناطــق اعــزام خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫شهرستان‪ -‬علی ابادکتول‬ ‫شهرستان‪-‬بندرگز‬ ‫دادستان عمومی علی ابادکتول مطرح کرد‪:‬‬ ‫فرماندار بندرگز مطرح کرد‪:‬‬ ‫بخشیده شدن محکوم به قصاص در گلستان پس از ‪ ۸‬سال‬ ‫خسارت‪ ۵۲‬میلیارد تومانی سیل به نوکنده‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان‬ ‫علــی ابادکتــول گفــت‪ :‬محکــوم بــه قصــاص‬ ‫در علــی ابادکتــول پــس از هشــت ســال‪،‬‬ ‫بــا گذشــت اولیــای دم بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫ســیدباقر طباطبایــی اظهارکــرد‪ :‬محکــوم بــه‬ ‫قصــاص در علــی ابادکتــول پــس از هشــت‬ ‫ســال‪ ،‬بــا گذشــت اولیــای دم بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محکــوم بــه قصــاص پدرزنی اســت‬ ‫کــه هشــت ســال پیــش در دعــوای خانوادگی‪،‬‬ ‫دامــادش را بــا تفنــگ ســاچمه ای کشــته بود‪.‬‬ ‫طباطبایــی گفــت‪ :‬پــس از صدور رای قصاص به درخواســت اولیــای دم‪ ،‬حکم در مرحله اجــرا بود که با‬ ‫پادرمیانــی اعضــای شــعبه هفتم شــورا و شــعبه ویــژه صلح و ســازش شــورای حل اختالف شهرســتان‬ ‫علی اباد کتول‪ ،‬خانواده مقتول از حق شــرعی و قانونی خود گذشــتند و قاتل ِ ‪ ۵۱‬ســاله را بخشــیدند‪.‬‬ ‫از ابتــدای امســال‪ ،‬هشــت محکــوم بــه قصــاص در گلســتان بــا گذشــت اولیــای دم و‬ ‫پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف اســتان ‪ ،‬فرصــت دوبــاره زندگــی یافتــه انــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرگــز گفــت‪ :‬ســیل اخیــر بیــش از‬ ‫‪ ۵۲‬میلیــارد تومــان بــه نوکنــده خســارت زد‪.‬‬ ‫حســین احمــدی در ششــمین جلســه شــورای‬ ‫هماهنگــی مدیریت بحــران شهرســتان بندرگز‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬بارندگــی نقطــه ای و رگبــاری اوایل‬ ‫هفتــه جــاری ســبب طغیانــی شــدن رودخانــه‬ ‫هــا و در نهایــت جــاری شــدن ســیل در شــهر‬ ‫نوکنــده شــد‪.‬وی بــا اشــاره بــه خســارت هــای‬ ‫ب اخیــر بــه ‪ ۷۰‬واحــد‬ ‫ســیل افــزود‪ :‬ســیال ‬ ‫مســکونی نوکنده خســارت ســنگینی وارد کرد‪.‬‬ ‫احمــدی گفــت کــه بیشــترین خســارت وارده مربــوط بــه بخــش ابنیــه فنــی شــهر نوکنــده اســت‪.‬‬ ‫وی میــزان خســارت وارده بــه تاسیســات زیربنایــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬دام و طیــور و مســکونی در بارندگــی‬ ‫شــدید و ســیل اوایــل هفته جــاری در نوکنــده را ‪ ۵۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرگــز بــا بیــان اینکــه اعضــای ســتاد مدیریت بحــران شهرســتان به محــض اطــاع از وقوع‬ ‫ســیل در محــل حضــور پیــدا کردند گفت‪ :‬بــا اقدامات صــورت گرفته توانســتیم اوضاع را کنتــرل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس ستاد انتخابات گلستان‪:‬‬ ‫گلستان امادگی برگزاری‬ ‫انتخابات تمام الکترونیک‬ ‫را دارد‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای برگــزاری‬ ‫انتخابــات تمــام الکترونیــک در اســفندماه‬ ‫امســال در اســتان فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا چراغعلــی در جلســه بــا اعضــای ســتاد‬ ‫انتخابــات اســتان اظهــار کــرد‪ :‬کارهــا در اســتان‬ ‫براســاس تقویــم زمانبنــدی کــه ســتاد انتخابــات‬ ‫کشــور اعــام کــرده‪ ،‬در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرایط بــرای برگــزاری انتخاباتــی‬ ‫پرشــور و بــا حضــور حداکثــری مــردم در پــای‬ ‫صندوق هــای رای در اســتان فراهــم اســت‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد انتخابات گلســتان ادامه داد‪ :‬هیئت های‬ ‫اجرایــی و نظــارت بــر انتخابــات نیــز مطابــق قانــون‬ ‫در اســتان شــکل گرفتــه و برنامه ریزی هــای الزم‬ ‫برای دومین هفته متوالی؛‬ ‫تعطیلــی صحــن علنی شــورای شــهر گــرگان بــه دلیــل غیبــت اعضاء‬ ‫جلســه شــورای شــهر گــرگان بــه دلیــل غیبــت برخــی از اعضــا تشــکیل نشــد‪.‬‬ ‫یکصــد و نــود و یکمیــن جلســه شــورای اســامی شــهر گــرگان کــه قــرار بــود‬ ‫شــامگاه شــنبه برگــزار شــود بــه دلیــل غیبــت برخــی از اعضــا تشــکیل نشــد‪.‬‬ ‫ایــن جلســه نطــق پیــش از دســتور ناصــر گرزیــن‪ ،‬رئیــس کمیســیون فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشــی و رســیدگی به نامه ها و لوایح رســیده را در دســتور کار داشت‪.‬‬ ‫مقــرر شــده بــود کــه در این جلســه بــه ‪ ۴۲‬الیحه رســیدگی شــود که بــه نظر می‬ ‫رســد بــه دلیــل ابستراکســیون این جلســه به حــد نصاب نرســید و لغو شــد‪.‬هفته‬ ‫گذشــته هــم بــه دلیــل غیبت چهــار نفــر از اعضای شــورا این جلســه برگزار نشــد‪.‬‬ ‫اختــاف نظــر در خصــوص فــروش دو واحــد مســکونی در پــروژه‬ ‫رســپینا واقــع در ســروش جنــگل مــی توانــد علــت لغــو جلســه باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه این که رســیدگی به امور شــهر و مــردم از وظایف شــورا و شــهرداری‬ ‫اســت و ادامــه ایــن رونــد اداره شــهر را با اخــال روبرو مــی کند الزم اســت مراجع‬ ‫ذیربــط در خصــوص ایــن موضــوع ورود کــرده و تصمیــم الزم را اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫را بــرای برگــزاری انتخابــات انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تامیــن زیرســاخت های‬ ‫الزم از جملــه اینترنــت در همــه نقــاط‬ ‫اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتان گلســتان‬ ‫امادگــی برگــزاری انتخابــات تمــام‬ ‫الکترونیــک را دارد امــا ایــن تصمیــم بــا‬ ‫وزارت کشــور و تاییــد شــورای نگهبــان‬ ‫گرفتــه خواهــد شــد امــا اگربــه مــا اعــام‬ ‫شــود بــه طــور قطــع مــا ایــن امادگــی را‬ ‫داریــم و زیرســاخت ها نیــز فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات گلســتان دربــاره برخــی‬ ‫اقدامــات در فضــای مجــازی گفــت‪ :‬در مــورد‬ ‫فضــای مجــازی نگرانی هایــی وجــود دارد و‬ ‫برخــی از افــرادی کــه هویــت مشــخصی دارنــد‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫گلســتان کمتریــن میزان دســت اندازی بــه ســواحل دریای خــزر رادارد‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬گلســتان کمتریــن میــزان دســت انــدازی بــه‬ ‫ســواحل دریــای خــزر را دارد‪.‬هــادی حــق شــناس در چهاردهمیــن جلســه‬ ‫کمیتــه ســاماندهی و مدیریــت مناطــق ســاحلی اســتان گلســتان کــه بــا‬ ‫حضــور مدیــر کل مهندســی ســواحل و بنــادر ســازمان بنــادر و دریانــوردی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬از ‪ ۹۸۰‬کیلومتــر ســواحل دریــای خــزر‪ ۱۸۰ ،‬کیلومتر‬ ‫ان بــه گونــه هــای مختلــف تحــت تصــرف اســت کــه بایــد ازادســازی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه گلســتان کمتریــن میــزان دســت انــدازی بــه‬ ‫ســواحل دریــای خــزر را دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬بایــد حریــم ‪ ۶۰‬متــری دریــا رعایــت‬ ‫شــود‪.‬حق شــناس میــزان نــوار ســاحلی گلســتان را ‪ ۱۳۱‬کیلومتــر اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه در گذشــته دســت انــدازی هــای چندانــی بــه ان‬ ‫صــورت نگرفتــه امــا تصرفــات حداقلــی هــم بایــد تخلیــه شــوند‪.‬وی خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬ســهم گلســتان از تمامــی تصرفــات کمتــر از دو کیلومتــر اســت و‬ ‫بایــد دســتگاه هــای تصــرف کننــده نســبت بــه تخلیــه ســواحل اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای شهر گرگان خبر داد‪:‬‬ ‫تخلف ریاست شورای شهر گرگان در مصوبه بسکتبال بانوان‬ ‫نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر گــرگان از بالتکلیفــی تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری‬ ‫گــرگان گلــه کــرد و گفــت‪ :‬ریاســت شــورا در مصوبــه حمایــت از ایــن تیــم تخلــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمــد ابراهیــم جرجانــی به پشــت پــرده تیم بســکتبال بانوان کــه قرار بود تحت پوشــش شــهرداری گرگان‬ ‫و شــورای شــهر قــرار بگیــرد‪ ،‬پرداخــت و اظهــار کــرد‪ :‬در بودجــه پیشــنهادی ســال ‪ ۹۸‬شــهرداری به شــورا‪،‬‬ ‫ردیــف بودجــه دو و نیــم میلیــاردی برای قــرارداد تیم های حرفه ای بســکتبال دختران و پســران وجود دارد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس شــورای شــهر گــرگان ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود ایــن ردیــف بودجــه‪ ،‬دو مــاه پیــش‬ ‫درخواســتی بــه شــورا ارائــه شــد کــه عــاوه بــر بودجــه بــرای نــام تیــم هــم تصمیــم گیــری شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ریاســت شــورا نامــه را هــم بــه کمیســیون فرهنگــی ورزشــی‬ ‫و هــم کمیتــه ورزش کــه ریاســت ان بــا بنــده اســت‪ ،‬ارجــاع داده شــد‪.‬‬ ‫جرجانــی ادامــه داد‪ :‬کمیســیون ورزشــی و فرهنگــی در همیــن رابطــه‪ ،‬نامــه ای را مبنــی بــر حمایــت از‬ ‫ایــن تیــم بــه ریاســت شــورا ابــاغ کــرد؛ امــا در کمیتــه ورزش‪ ،‬طبــق روال خــود جلســه ای را بــا حضــور‬ ‫اعضــای شــورا از جملــه خانــم عبداللهــی و اقــای اقامالیــی برگــزار و مقــرر شــد کــه بــه پیشــنهاد ریاســت‬ ‫شــورا (براســاس تجربــه ایشــان در قزویــن) نــام تیــم را شــورای شــهر و شــهرداری گــرگان بگذاریــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن پیشــنهاد در کمیتــه رای اورد و بــه همــراه نظــر کمیســیون فرهنگــی ورزشــی‬ ‫بــه صحــن شــورا ارائــه شــد؛ امــا در صحــن شــورای شــهر نامــه حمایــت از تیــم شــورای کمیســیون‬ ‫فرهنگــی مــورد تاییــد قــرار نگرفــت ولــی نامــه کمیتــه ورزشــی بــرای نــام گــذاری تیــم‪ ،‬قرائــت‬ ‫و بــا چهــار رای موافــق و ســه رای مخالــف‪ ،‬بــه تصویــب رســید و ســپس بــه شــهرداری ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون ورزشــی شــورای شــهر گــرگان بــا بیــان ایــن کــه ریاســت شــورا خــودش‬ ‫رای موافــق داده بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬امــا اخیــرا مشــخص شــد کــه ریاســت شــورا مصوبــه ای کــه رای اورد‬ ‫را ابــاغ نکــرده ولــی مصوبــه حمایــت از تیــم کــه رای نیــاورد را بــه شــهرداری ابــاغ کــرده اســت‪.‬‬ ‫جرجانــی اظهــار کــرد‪ :‬بودجــه ای که شــورا می اید بــدون نظر شــورا نمی توانــد تغییر کنــد و در بند بودجه‬ ‫بســکتبال هــم نوشــته بــرای حمایــت از تیم هایی کــه با حمایت شــهرداری در مســابقات شــرکت می کنند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن بنــد نــام بانــوان و اقایــان بــا هــم ذکــر شــده و اگــر از‬ ‫ایــن بنــد بــرای اقایــان اســتفاده شــود بــرای بانــوان هــم بایــد اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫نایب رئیس شــورای شــهر گرگان خاطرنشــان کرد‪ :‬با تخلف ریاســت شــورا همه دچار دوگانگی شــده اند زیرا‬ ‫شــهرداری نمی تواند بودجه را جای دیگر بدهد و برای این کار باید مجدد مصوبه شــورای شــهر را کسب کند‪.‬‬ ‫اقدامــات غیرقانونــی انجــام می دهنــد‪ .‬فرمانــداران‬ ‫و معاونــان سیاســی فرمانداری هــا و اداره‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه رئیــس شــورای‬ ‫اطالع رســانی اســت وظیفــه دارنــد بــا ایــن افــراد‬ ‫برخوردهــای الزم و قانونــی را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫«نقش رسانه و مطبوعات در پیشگیری از جرم» کتاب شد‬ ‫کتــاب «نقــش رســانه و مطبوعــات در‬ ‫پیشــگیری از جــرم» در ‪ ۵‬فصــل بــه‬ ‫موضــوع اصلــی کارکردهــای رســانه در‬ ‫جلوگیــری از وقــوع جــرم مــی پــردازد‪.‬‬ ‫«نقــش رســانه و مطبوعــات در پیشــگیری از‬ ‫جــرم» عنــوان کتابــی به قلــم علیرضــا برنجی‬ ‫باقــری دانــش اموختــه دکتــرای حقــوق‬ ‫عمومی اســت که نشــر پلک ان را در ســال جاری روانه بازار نشــر کرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب در ‪ ۵‬فصــل بــا عنــوان هــای رســانه گروهــی‪ ،‬پیشــگیری‬ ‫از جــرم‪ ،‬کارکردهــای رســانه هــای گروهــی در پیشــگیری از جــرم‪،‬‬ ‫کارکردهــای رســانه هــای گروهــی در پیشــگیری ســه گانــه و‬ ‫فصــل اخــر بحــث‪ ،‬نتیجــه گیــری و پیشــنهادها بــه موضــوع اصلــی‬ ‫کارکردهــای رســانه در جلوگیــری از بــروز جــرم مــی پــردازد‪.‬‬ ‫معاون سازمان صمت گلستان‪:‬‬ ‫نرخ مصوب ارد خبازی های دولتی اعالم شد‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف‬ ‫کننــدگان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن وتجــارت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬قیمــت پیشــنهادی هرکیلوگــرم‬ ‫ارد دولتــی در سراســر کشــور مصــوب و اعالم شــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر اصغــری اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫مصوبــات کارگــروه ســاماندهی گنــدم‪ ،‬ارد و نــان‬ ‫کشــور قیمــت پیشــنهادی هــر کیلــو گــرم ارد‬ ‫دولتــی در سراســر کشــور مصــوب و اعــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس ایــن مصوبــات و‬ ‫بــا توجــه بــه تعدیــل صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫قیمــت هــر کیلــو ارد یارانــه ای ‪۸۳۰۰‬‬ ‫ریــال و نــرخ فــروش هــر کیســه ارد ‪ ۴۰‬کیلویــی معــادل ‪ ۳۳۲‬هــزار ریــال اعــام شــد‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در راســتای مصوبــات جدیــد و بــه منظــور منطقــی ســازی قیمــت ارد بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫تامیــن هزینــه کیســه ارد در گذشــته بــه عهــده نانوایــی هــا بــوده ایــن هزینــه از جمــع هزینــه هــای‬ ‫تاثیــر گــذار در قیمــت نهایــی ارد کــم شــده و پرداخــت این هزینــه از ســوی نانوایان منتفی اعالم شــد‪.‬‬ ‫اصغــری گفــت‪ :‬دربخــش هزینــه حمــل ارد از درب واحدهــای تولیــدی تــا نانوایــی هــای‬ ‫دولتــی هزینــه حمــل و نقــل هــر کیســه ارد دولتــی از کارخانجــات تــا درب نانوایــی از هــر‬ ‫کیســه ‪ ۲۲‬هــزار ‪ ۵۰۰‬ریــال بــه ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬ریــال کاهــش یافتــه و از تاریــخ اعــام ایــن‬ ‫نرخ هــا کلیــه هزینــه هــای بســته بندی(کیســه) بــه عهــده کارخانجــات تولیــد ارد اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اعــام ایــن نرخ ها در راســتای حمایــت از حقوق مصرف کننــدگان و تولید کنندگان و به‬ ‫منظــور اگاهــی و برنامــه ریــزی الزم کارخانه هــا تولیــد ارد و مصــرف کننــدگان این محصــول در جهت‬ ‫رعایت نرخ های یادشــده و همچنین جلوگیری از هرگونه ســوء اســتفاده احتمالی در این خصوص اســت‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان تاًکیــد کــرد‪ :‬کلیــه مدیــران کارخانــه ها موظفنــد نرخ مصــوب ارد‬ ‫را در تابلــوی اعالنــات نصــب و در دیــد عمــوم قــرار دهنــد‪ ،‬همچنیــن بایــد در قبــال فــروش فاکتور دو‬ ‫برگــی صــادر نمــوده که یک بــرگ تحویل صاحبــان کاال و نســخه دوم در بایگانی واحد نگهداری شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬رعایــت کلیــه قوانیــن و مقــررات و نرخهــای اعالمــی بــرای واحدهــای تولیــد کننده‬ ‫الزامــی و در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف احتمالی با واحــد خاطی برابــر قانون برخورد می شــود‪.‬‬ ‫رییس اداره مدیریت بحران و‬ ‫کاهش مخاطرات بخش کشاورزی‪:‬‬ ‫پرداخت کمک بالعوض به‬ ‫کشاورزان خراسان شمالی‬ ‫چهــار میلیــارد و ‪ ۸۲۸‬میلیــون تومــان کمــک‬ ‫بالعــوض بــه کشــاورزان خســارت دیــده‬ ‫از ســیل فروردیــن امســال پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫عبدالحســین نامــور رییــس اداره مدیریــت‬ ‫بحــران و کاهــش مخاطــرات بخــش کشــاورزی‬ ‫در ســازمان پرداخــت ‪ ۴‬میلیــاردو ‪ ۸۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان کمــک بالعــوض به کشــاورزان خســارت‬ ‫دیــده از ســیل جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬چهــار میلیــارد و ‪ ۸۲۸‬میلیــون‬ ‫تومــان کمــک بالعــوض به کشــاورزان خســارت‬ ‫دیــده از ســیل فروردیــن امســال پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫نامــور کل اعتبــارات کمــک بالعــوض‬ ‫اســتان را ‪ ۲۵‬میلیــارد و ‪ ۸۱۵‬ملیــون تومــان‬ ‫اعــام کــرد و افــزود‪ ۵۰ :‬درصــد ایــن‬ ‫مبلــغ یعنــی ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۸۵۷‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬چهــار هــزار و ‪ ۲۰۸‬نفــر بــرای‬ ‫دریافــت ده میلیــارد و ‪ ۹۸۴‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه بانــک معرفــی شــدند کــه تاکنــون‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۶۵۳‬نفــر‪ ،‬چهــار میلیــاردو‬ ‫‪ ۸۲۸‬میلیــون تومــان دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫مدیرکل سازمان بهزیستی خبر داد‪:‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی‪:‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۵‬درصدی خودکشی در خراسان شمالی‬ ‫برچیده شدن بخار ی های «گازی»‬ ‫مدارس تا پایان اذرماه‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬پــس از جمــع اوری بخاری هــای نفتــی در مــدارس اســتان‬ ‫در ســال گذشــته‪ ٬‬تــا پایــان اذرمــاه بخــاری هــای گازی هــم از مــدارس اســتان برچیــده می شــود‪.‬‬ ‫رضــا رجــب زاده بــا اشــاره بــه فعالیت هــای عمرانــی بریــا کاهــش محرومیت خراســان شــمالی در موضوع مدرســه‬ ‫و فضــای اموزشــی‪ ٬‬اظهــار کــرد‪ :‬ســرانه فضای اموزشــی در خراســان شــمالی از میانگین کشــوری پایین تر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســرانه فضــای اموزشــی اســتان ‪ 06/5‬درصــد اســت‪ ٬‬افــزود‪:‬‬ ‫ســرانه فضــای اموزشــی خراســان شــمالی بــه میــزان ‪ 15/0‬درصــد از میانگیــن کشــوری‬ ‫پایین تــر اســت و بــرای جبــران ایــن مهــم‪ 96 ٬‬میلیــارد تومــان اعتبــار مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی از جمــع اوری بخاری هــای گازی از‬ ‫مــدارس تــا پایــان ابــان مــاه ســال جــاری خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از برچیــده شــدن‬ ‫بخاری هــای نفتــی در ســال گذشــته از مــدارس خراســان شــمالی تــا پایــان ابــان مــاه هــم تمــام‬ ‫بخاری هــای گازی جمــع اوری و بخارهــای هرمنوتیــک اســتاندارد جایگزیــن ان هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رجــب زاده در پایــان از جمــع اوری مــدارس ســنگی و گلــی تا پایان ســال جاری در اســتان خبر داد و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تمامــی پــروژه مــدارس ســنگی و گلــی از خراســان شــمالی تــا پایــان ســال جــاری برچیــده می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحــران و کاهــش مخاطــرات‬ ‫بخــش کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی از پرداخــت ‪ ۴۸‬هــزار و ‪۲۸۲‬‬ ‫میلیــون ریــال کمــک بالعــوض بــه کشــاورزان‬ ‫خســارت دیــده از ســیل فروردیــن ‪ ۹۸‬خبــر داد‪.‬‬ ‫مدیرکل ســازمان بهزیســتی خراســان شــمالی گفت‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۹۷‬نســبت بــه ســال ‪ ۹۶‬حــدود ‪ ۵۵‬درصــد کاهش خودکشــی‬ ‫ارجــاع شــده بــه بهزیســتی خراســان شــمالی را داشــتیم‪.‬‬ ‫اســماعیل قربانــی مدیــرکل ســازمان بهزیســتی‬ ‫خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر تــاش بســیار مســئوالن‬ ‫بخــش اورژانــس ســازمان اظهــار کــرد‪ :‬در ســال ‪۹۶‬‬ ‫تعــداد خودکشــی هــای ارجــاع شــده بــه بهزیســتی‬ ‫بــه ‪ ۶۳۷‬مــورد رســید امــا بــا برنامــه هــای فشــرده‬ ‫و تاثیــر گــذار توانســتیم ایــن امــار را در ســال ‪ ۹۷‬بــه ‪ ۲۷۳‬مــورد برســانیم‪.‬‬ ‫قربانــی عنــوان کــرد‪ :‬بیشــتر افــرادی که دســت بــه خودکشــی زده اند‪ ،‬فاقد ســابقه بــوده و ایــن موضوع‬ ‫نشــاندهنده ایــن اســت کــه باید افراد مســتعد شناســایی شــوند و مــورد نظارت و امــوزش قــرار گیرند‪.‬‬ ‫او علــل کاهــش خودکشــی در اســتان را نیــز راه انــدازی اورژانــس اجتماعــی فــاروج و راز‬ ‫و جــرگالن و همچنیــن کارگاه اگاه ســازی افــراد جهــت پیشــگیری از افــکار خودکشــی‬ ‫برشــمرد و از کمــک ‪ ۵۰‬میلیــون تومانــی اســتانداری بــرای ایــن موضــوع قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬امــار کاهــش خودکشــی ارجــاع‬ ‫شــده بــه بهزیســتی در بیــن بانــوان ‪ ۵۸‬درصــد و در بیــن مــردان ‪ ۵۳‬درصــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫عبدالحســین نامــور رییــس اداره مدیریــت‬ ‫بحــران و کاهــش مخاطــرات بخــش‬ ‫کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کل اعتبــارات‬ ‫کمــک بالعــوض اســتان بــه مبلــغ ‪۲۵۸‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هــزار ریــال عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫نامــور افــزود ‪ :‬تاکنــون تعــداد ‪ ۴‬هــزار و‪۲۰۸‬‬ ‫نفــر بــه مبلــغ ‪ ۱۰۹‬میلیــون و ‪ ۸۴۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۵‬ریــال جهــت پرداخــت کمــک بالعــوض‬ ‫بــه بانــک معرفــی شــده انــد کــه تعــداد ‪ ۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۵۳‬نفــر بــه مبلــغ ‪ ۴۸‬میلیــون و ‪ ۲۸۲‬ریــال‬ ‫معــادل پنجــاه درصــد پرداخــت گردیــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحــران و کاهــش‬ ‫طرح معلم اینده ساز در ‪ ۱۵۰‬مدرسه خراسان شمالی اجرا می شود‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح معلــم اینده ســاز‬ ‫بــا همــکاری بســیج و بــا هــدف ایجــاد مقابلــه بــا جنــگ نــرم‪ ،‬ترویــج روحیــه‬ ‫انقالبــی و کاهش اســیب های اجتماعی در ‪ ۱۵۰‬مدرســه اســتان اجرا می شــود‪.‬‬ ‫عبــاس ســعیدی در نشســت کمیتــه فرهنگــی و پشــتیبانی بســیج‬ ‫فرهنگیــان اســتان اظهــار کــرد‪ :‬نقــش معلــم در مســیر توســعه جامعــه‬ ‫مهــم اســت و بنابرایــن در گام اول شناســایی مــدارس و برگــزاری‬ ‫دوره توانمندســازی شــوراهای کانــون بســیج فرهنگیــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مرحلــه دوم تشــکیل تیــم هــای ســه تــا ‪ ۵‬نفــر در‬ ‫مــدارس بــا حضــور مدیــر مدرســه‪ ،‬معــاون پرورشــی‪ ،‬نماینــده انجمــن‬ ‫اولیــا و معلمــان اســت کــه ســال اول در ‪ ۱۰‬درصــد مــدارس اجــرا مــی‬ ‫شــود کــه ایــن میــزان در ســال هــای اینــده افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫طــرح انتخــاب معلمــان بــا انگیــزه و توانمنــد در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫مخاطــرات بخــش کشــاورزی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی درخصــوص میــزان‬ ‫اعتبــار تســهیالت قــرض الحســنه بانکــی بــا‬ ‫کارمــزد ‪ ۴‬درصــد نیــز گفــت‪ :‬تاکنــون تعــداد‬ ‫‪ ۳‬هــزار و ‪ ۱۴۱‬نفــر از بهــره بــرداران مشــمول‬ ‫دریافــت تســهیالت قــرض الحســنه بانکــی بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۵۱‬میلیــون و ‪ ۴۰۱‬ریــال بــه بانک هــای‬ ‫عامــل (کشــاورزی‪ ،‬ملــی‪ ،‬ملــت‪ ،‬ســپه‪ ،‬تجــارت‪،‬‬ ‫صــادرات‪ ،‬رفــاه کارگــران‪ ،‬توســعه تعــاون)‬ ‫معرفــی گردیــده انــد کــه بــه ‪ ۶۳۶‬پرونــده بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۴۲‬میلیــون و ‪ ۶۱۵‬هــزار ریــال‪ ،‬تســهیالت‬ ‫بــه خســارت دیــدگان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫گلســتان کمتریــن میزان دســت اندازی بــه ســواحل دریای خــزر رادارد‬ ‫اســــتاندار گلســــتان گفــت‪ :‬گلســتان کمتریــن میــــزان دســت انــدازی‬ ‫بــه ســواحل دریــای خــزر را دارد‪.‬هــادی حــق شــناس در چهاردهمیــن‬ ‫جلســه کمیتــه ســاماندهی و مدیریــت مناطــق ســاحلی اســتان گلســتان‬ ‫کــه بــا حضــور مدیــر کل مهندســی ســواحل و بنــادر ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانــــوردی کیلومتر ‪ ۱۸0‬کیلومتــر ســــواحل دریــای خــزر‪9۸0 ،‬برگــزار‬ ‫شــــد‪ ،‬اظهارکــــرد‪ :‬از ان بــه گونــه هــای مختلــف تحــت تصــرف اســت‬ ‫کــــه بایــــد ازادســــازی شــــود‪ .‬وی بــا اشــــاره بــه ایــــن کــه گلســتان‬ ‫کمتریــن میــزان دســت انــدازی بــه متــری دریــا رعایــت ‪60‬ســواحل‬ ‫دریــای خــزر را دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬بایــد حریــم کیلومتــر اعــام ‪۱3۱‬شــود‪.‬حق‬ ‫شــــناس میــزان نــوار ســاحلی گلســــتان را کــرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫در گذشــته دســت انــدازی هــای چندانــی بــه ان صــورت نگرفتــه امــا‬ ‫تصرفــــات حداقلــــی هــم بایــد تخلیــه شــــوند‪.‬وی خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫ســهم گلســتان از تمامــی تصرفــات کمتــر از دو کیلومتــر اســت و بایــد‬ ‫دســتگاه هــای تصــرف کننــده نســبت بــه تخلیــه ســواحل اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد دانشجویان فعالیت فرهنگی ندارند‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد دانشــجویان در فعالیت هــای فرهنگــی مشــارکت دارنــد و برایــن اســاس تنهــا‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر از انــان در ایــن بخــش فعالیــت می کنند‪.‬مدیــرکل دفتــر مطالعــات فرهنگــی‬ ‫جهــاد دانشــگاهی و رئیــس مرکــز ملــی گفــت و گــو‪ ،‬مناظــره و ازاداندیشــی بــا بیــان ایــن مطلــب‬ ‫در اغــاز مرحلــه منطقــه ای هشــتمین دوره مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویان در بجنــورد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بیــش از چهــار میلیــون دانشــجو در دانشــگاه های کشــور تحصیــل می کننــد کــه متاســفانه‬ ‫محــدود بــه کالس درس و جــزوه شــده اند و بــه نوعــی زیســت جهــان دانشــگاه گــم شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی عباســی بــا بیــان اینکــه گــم شــدن زیســت جهــان دانشــگاه اســیب هــای زیــادی‬ ‫بــه همــراه دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬بایــد بــا برنامــه هــا و فعالیــت هــای مختلــف زیســت دانشــگاه را‬ ‫حفــظ کنیــم چــرا کــه در صــورت از بیــن رفتــن ان خســارت هــای زیــادی وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون چهــار هــزار نفــر در قالــب ‪ ۵۷۰‬تیــم از دانشــجویان در برنامــه هــای‬ ‫مناظــره در ســطح کشــور فعالیــت مــی کننــد کــه اینگونــه برنامــه هــا را بایــد گســترش داد‪.‬‬ ‫عباســی بــر حمایــت از فعالیت های فرهنگی دانشــجویی تاکید کرد و افــزود‪ :‬نباید به بهانه کمبــود اعتبار و بودجه‪،‬‬ ‫حــوزه فرهنــگ را کمرنــگ و تعطیل کنیم‪ ،‬نباید این چالش باعث تعطیلی فعالیت های فرهنگی دانشــگاه ها شــود‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی گفــت و گــو‪ ،‬مناظــره و ازاداندیشــی بــا تاکیــد بر ضــرورت فــروزان نگاه داشــتن چراغ زیســت‬ ‫فرهنگــی در دانشــگاه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مناظــرات و گفــت و گــو هــا نقــش مهمــی در فعالیــت هــای فرهنگــی دارد‪.‬‬ ‫عباســی بــا بیــان اینکــه رهبــر معظــم انقــاب بارهــا در بیانــات خــود بــه رکــن فعالیــت هــای‬ ‫فرهنگــی در دانشــگاه هــا تاکیــد کــرده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه در ایــن حــوزه کــم کاری کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مرحلــه ملــی هشــتمین دوره مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویی اذرمــاه امســال در‬ ‫تهــران برگــزار مــی شــود و ‪ ۱۲‬تیــم برگزیــده مرحلــه منطقــه ای بــه ان راه پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــر بــاال بــردن مســئولیت هــای اجتماعــی دانشــجویان تاکیــد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫دانشــجویان در گفــت و گوهــا و مناظــره هــا بــه ایــن مهــم خواهنــد رســید‪.‬‬ ‫سرپرســت جهــاد دانشــگاهی خراســان شــمالی نیــز در ایــن اییــن بــا بیــان اینکــه دانشــجویان قــوه‬ ‫متفکــر و ســرمایه هــای اجتماعــی جامعــه هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد بســترهای فعالیــت هــای دانشــجویی‬ ‫در زمینــه هــای مختلــف فرهنگــی را فراهــم کــرد تــا ذهــن هــای خــاق و ایــده پــرداز شــکوفا شــوند‪.‬‬ ‫محســن رحمانــی افــزود‪ :‬دانشــجویان در ایــن برنامــه هــا نقــد و گفــت و گــو را تمریــن‬ ‫کــرده و بــا چنیــن برنامــه هایــی قــدرت تحمــل نظرهــای مخالــف را خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫مرحلــه منطقــه ای هشــتمین دوره مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویان بــا حضــور ‪ ۱۶‬تیــم دانشــجویی از‬ ‫‪ ۹‬اســتان کشــور امــروز در بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان شــمالی اغــاز شــد کــه ایــن رویــداد بــه‬ ‫مــدت ســه روز ادامــه مــی یابــد و در پایــان ســه تیــم برگزیــده بــه مرحلــه کشــوری راه خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫رییس اداره مدیریت بحران سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۸‬میلیون ریال کمک‬ ‫بالعوض به کشاورزان خسارت‬ ‫دیده از سیل امسال پرداخت شد‬ ‫‪ 15‬طــرح مدیریــت اب در خراســان شــمالی ناتمــام اســت‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون ‪15‬‬ ‫طــرح عمرانــی ایــن شــرکت بــرای مدیریــت منابــع اب ناتمــام اســت‪.‬‬ ‫ســیدعقیل مرتضــوی اظهــار کــرد‪ :‬طــرح هــای بخــش ســد شــامل ســاخت‬ ‫چندیــر‪ ،‬ســد بــش قــارداش‪ ،‬گراتــی و گلمنــدره و ســد دربنــد اســت‬ ‫همچنیــن اجــرای طــرح عــاج بخشــی ســد بیــدواز هــم در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اجــرای ســد گراتــی و ســد بــش قــارداش‬ ‫اکنــون متوقــف اســت گفــت‪ :‬ســد گراتــی بــه علــت عــدم اختصــاص‬ ‫اعتبــار‪ ،‬در مرحلــه اجــرای راه دسترســی متوقــف مانــده اســت‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســاخت ســد بــش قــارداش هــم از ‪ 2‬ســال گذشــته متوقف شــده‬ ‫اســت افــزود‪ :‬ایــن پــروژه بــا بیــش از ‪ 50‬درصد پیشــرفت فیزیکــی‪ ،‬به علــت مطالبات‬ ‫زیــاد بــه پیمانــکار‪ ،‬خاتمه پیمــان داده شــد و اجرای ان هنــوز به مناقصه نرفته اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای اجــرای ســد بــش قــارداش‪ ،‬کمتــر از یــک میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار مصــوب شــده ایــن در حالی اســت پیمانــکار ان‪ 50 ،‬میلیارد ریال مطالبــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مرتضــوی‪ ،‬تکمیل ســد بــش قــارداش ‪ 350‬میلیــارد ریال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی‪:‬‬ ‫مسئوالن بدانند مذاکره با امریکا هیچ سودی برای ایران اسالمی ندارد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬مقــام معظــم‬ ‫رهبــری تکلیــف همــه را مشــخص‬ ‫کردنــد و مســئوالن بایــد بداننــد‬ ‫مذاکــره بــا امریــکا هیــچ‬ ‫ســودی بــرای مــردم مــا نــدارد‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین‬ ‫ابوالقاســم یعقوبــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫تهدیدهــا و تحریم هــای اســتکبار‬ ‫جهانــی مانــع حرکــت انقالبــی‬ ‫ملــت ایــران نبــوده و نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور‬ ‫غیرتمندانــه و معنــادار مــردم‬ ‫ایــران اســامی در تمــام صحنه هــای سیاســی انقــاب افــزود‪ :‬علیرغــم تمــام تهدیدهــا و توطئه هــای‬ ‫دشــمنان اســام و انقــاب ملــت ایــران همچنــان راســت امــد در صحنه هــای انقــاب حضــور‬ ‫داشــته و ایــن تاکیــد قــران اســت کــه توطئه هــای دشــمنان بــه دامــن خودشــان برمی گــردد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫دیــدار بــا جمعــی از مســئولین کشــوری تصریــح کــرد‪ :‬مســئوالن بایــد بداننــد کــه مذاکــره و‬ ‫ارتبــاط بــا امریــکا هیــچ ســودی بــرای ایــران نداشــته و نخواهــد داشــت لــذا بایــد بــه مــردم‬ ‫و تولیــدات و توانایــی داخلــی کشــور دل ببندیــم چراکــه امریــکا فرانســه و همدســت های‬ ‫انــان همــواره حیلــه گــر بــوده و هیچکــدام منفعتــی بــرای ملــت ایــران نداشــته اند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا تاکیــد بــر اینکــه اکنــون انقــاب اســامی و جغرافیایــی مقاومــت در سرتاســر‬ ‫گیتــی فراگیــر شــده اســت اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون دو جبهــه اســام و اســتکبار در مقابــل یکدیگــر‬ ‫قــرار گرفتــه و صحبتــی از شــرق و شــوروی نیســت و بنابــه تاکیــدات قــران کریــم مســتکبران روز‬ ‫بــه روز رو بــه افــول هســتند و در تمامــی صحنه هــا بــه عنــوان شکســت خــورده لقــب می گیرنــد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪219‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫خراسان شمالی ‪:‬‬ ‫‪ 80‬درصد از تعهدات سفر‬ ‫ریاست جمهوری تامین اعتبار‬ ‫شده است‬ ‫تاکنــون ‪ ۸۰‬درصــد از تعهــدات ســفر‬ ‫ریاســت جمهــوری در خصــوص تامیــن‬ ‫اعتبــارات عمرانــی ایــن اســتان محقــق شــده‬ ‫کــه تــا پایــان ســال تمــام ایــن تعهــدات‬ ‫مربــوط بــه ســال ‪ ،۹۸‬عملــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫خراســان شــمالی در نشســت پیگیــری مصوبــات‬ ‫ســفر رئیــس جمهــوری بــه ایــن اســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس گــزارش هــای رســیده‪،‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۳۸‬میلیــارد ریــال از‬ ‫تعهــدات ســفر ســال هــای ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۸‬رئیــس‬ ‫جمهــوری بــه اســتان تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حســن پارســی پور اظهــار داشــت‪ ۲ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال از ایــن اعتبــارات مربــوط به‬ ‫تعهدات ســفر امســال رئیــس جمهــوری و مابقی‬ ‫از تعهــدات ســفر ســال ‪ ۹۴‬وی به اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تعهــدات مانــده از ســفر‬ ‫ســال ‪ ۹۴‬رئیــس جمهــوری بــه اســتان هــم‬ ‫پیگیــری و انجــام مــی شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در ســفر رئیــس جمهــوری بــه اســتان تامیــن‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۹۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫ایــن اســتان مصــوب شــد کــه ســهم امســال از‬ ‫ایــن اعتبــارات‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۹۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــود و ســال اینــده نیــز قــرار اســت ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۹۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر ان ســه هــزار و ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال هــم از منابــع صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی بــه اســتان اختصــاص یافتــه کــه بــر‬ ‫ایــن اســاس در مجمــوع اعتبــارات تملــک‬ ‫دارایــی و ســرمایه ای اســتان بــرای پــروژه‬ ‫هــا‪ ۹ ،‬هــزار و ‪ ۳۹۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت‬ ‫بــر تحقــق مصوبــات ســفر رئیــس جمهــوری بــه‬ ‫اســتان تــا پایــان ســال ‪ ،۹۹‬افــزود‪ :‬پــروژه هــای‬ ‫مهــم اســتان شــامل اتصــال خراســان شــمالی‬ ‫بــه خــط ریلــی بــا اجــرای راه اهــن جویــن‪-‬‬ ‫اســفراین‪ ،‬تکمیــل پــروژه بزرگــراه بجنــورد‪-‬‬ ‫جنــگل گلســتان‪ ،‬مجتمــع هــای ابرســانی و‬ ‫نیــز پــروژه هــای بخــش اب و فاضــاب اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه اعتبــارات تملکــی‪،‬‬ ‫بخــش زیــادی از تخصیــص هــا بــه‬ ‫دســتگاه هــای اســتان ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا رجــب زاده اظهــار داشــت‪ :‬بخشــی‬ ‫از اعتبــارات بــه اســتان و بخشــی هــم‬ ‫بــه صــورت مســتقیم در ســطح ملــی‬ ‫بــه وزارتخانــه هــا ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬رشــد فیزیکــی اجــرای برخــی پــروژه هــا را‬ ‫مطلــوب خوانــد و تصریــح کــرد‪ :‬تــاش داریــم‬ ‫برخــی پــروژه هــا بــرای دهــه فجــر امســال بــه‬ ‫بهــره بــردای برســد امــا تمــام پــروژه هــا تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۹۹‬بــه ســرانجام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــرای تحقــق‬ ‫مصوبــات ســفر‪ ،‬نیــاز اســت تــا مدیــران‬ ‫در اســتان پیگیــری الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی هــم در ایــن نشســت در بــاره‬ ‫وضعیــت تفاهم نامــه هــای پیگیــری شــده در‬ ‫ســفر رئیــس جمهــوری گفــت‪ :‬در ایــن ســفر‬ ‫‪ ۱۷‬تفاهــم نامــه مطــرح شــد کــه البتــه چهــار‬ ‫مــورد از ایــن تعــداد‪ ،‬بــه عللــی امضــا نشــد‪.‬‬ ‫محمــود قنبــری اظهــار داشــت‪ ۲ :‬مــورد‬ ‫از تفــام نامــه هایــی کــه بــه امضــا رســیده‬ ‫بــود هــم بــه علــت تغییــر در مدیریــت‬ ‫هــا‪ ،‬نیــاز بــه پیگیــری دوبــاره دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ارزش ریالــی تفاهــم نامــه هــا ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال اســت که بــه همیــن میزان‬ ‫نیــز بایــد اعتبــار ارزی بــرای انهــا تامیــن شــود‪.‬‬ ‫کاروان دولــت تدبیــر و امیــد‪ ۲۳ ،‬تیرمــاه‬ ‫امســال بــه خراســان شــمالی ســفر کــرده بــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی گلستان‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سیزدهم جشنواره‬ ‫بین المللی فرهنگ‬ ‫اقوام ایران زمین‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫محمــد مهــدوی ‪ -‬مدیــرکل میــراث‬ ‫فرهنگــی گلســتان‪ :‬مدیــر کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬ســیزدهم جشــنواره‬ ‫بیــن المللــی فرهنــگ اقــوام ایــران‬ ‫زمیــن در اســتان گلســتان از ‪ ۲۱‬تــا‬ ‫‪ ۲۴‬ابــان در گــرگان و ‪ ۲۶‬تــا ‪۲۹‬‬ ‫درگنبــد کاووس برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم کریمــی اظهــار کــرد‪ :‬تــا کنــون‬ ‫‪ ۲۷‬اســتان بــرای حضــور در جشــنواره‬ ‫اعــام امادگــی کــرده انــد‪ ،‬هزینــه‬ ‫برگــزاری ســال قبــل جشــنواره ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــون بــوده اســت و نیــز تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد بــا مدیریــت منابــع و‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪219‬‬ ‫مشکل تامین نان روستاییان‬ ‫باید رفع شود‬ ‫سالمت ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫سرپرست فرمانداری بجنورد‪:‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫مســاله تهیــه نــان بــه دغدغــه ای بــرای‬ ‫خانواده هــای روســتایی تبدیــل شــده کــه‬ ‫ایــن مشــکل بایــد بــا رفــع کمبــود ارد در‬ ‫نانوایی هــای روســتایی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫بهمــن شــیردل در نشســت شــورای اداری این‬ ‫شهرســتان اظهــار کــرد‪ :‬در فصــل کار‪ ،‬معمــوال‬ ‫جمعیــت روســتاها بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش‬ ‫می یابــد کــه بایــد تخصیــص ســهمیه ارد نیز متناســب‬ ‫بــا جمعیــت انها صــورت گیرد تا مشــکلی پیــش نیاید‪.‬‬ ‫وی بــر نظــارت هرچــه بیشــتر بــر نانوایی هــا‬ ‫تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬حتــی در بازدیــد از ســطح‬ ‫روســتاها مشــاهده شــد کــه برخــی از نانوایــی‬ ‫هــا تنهــا ‪ ۲‬تــا ســه روز در هفتــه نــان پخــت‬ ‫مــی کننــد کــه ایــن امــر مســائل و مشــکالت‬ ‫زیــادی را بــرای اهالــی روســتا ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــیردل بــا بیان اینکــه حداقــل امکانات بایــد در اختیار‬ ‫مــردم قــرار گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتگاه هــای مســئول و‬ ‫مربــوط بایــد نظــارت بیشــتری بــر ســهمیه اختصاصی‬ ‫ارد نانوایــی هــا داشــته باشــند و همچنیــن بــر نحــوه‬ ‫پخــت و ســاعت کاری انهــا نیــز نظــارت کننــد تــا کــم‬ ‫کاری از ســوی انــان موجــب گالیــه منــدی و نارضایــی‬ ‫مــردم بــه خصــوص قشــر ضعیــف جامعــه نشــود‪.‬‬ ‫کمبود اب در ‪ ۳۷‬روستای بجنورد‬ ‫سرپرســت فرمانــداری بجنــورد بــا بیــان اینکــه هــم‬ ‫اکنــون ‪ ۳۷‬روســتای ایــن شهرســتان مشــکل کمبــود‬ ‫اب دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در برخــی از روســتاها مــردم بــرای‬ ‫تهیــه اب اشــامیدنی ســالم بــه ســختی افتــاده انــد‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت بــاال بــردن رضایــت اجتماعــی‬ ‫تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬رفــع مشــکالت مــردم‬ ‫مــی توانــد ایــن رضایــت را بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از برخی دســتگاهها گفت‪ :‬برخی شــهروندان‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت خــود بــه فرمانــداری مراجعــه کرده‬ ‫و معتقدنــد کــه مشــکل انــان در دســتگاه هــا رســیدگی‬ ‫نمــی شــود کــه ایــن امــر بســیار اســیب زا اســت‪.‬‬ ‫شــیردل بــر رفــع مشــکالت معلــوالن‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫نابینایــان تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬ســاماندهی‬ ‫ورودی اماکــن عمومــی و ادارات‪ ،‬جــا بــه جایــی رایــگان‬ ‫ایــن قشــر در مســافرت هــای درون شــهری بایــد‬ ‫در اولویــت کار دســتگاه هــای مربــوط قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بازارکسب و کار بررسی کرد؛‬ ‫سرویس های بهداشتی غیر استاندارد‪ ،‬بالی جان دانش اموزان گلستانی‬ ‫فائزه نوچمنی‬ ‫ایمنــی و بهداشــت محیــط مدرســه جــزو اصــول‬ ‫اولیــه بهداشــت مــدارس محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫تعلیــم و تربیــت در شــرایط ایمــن‪ ،‬بهداشــتی و‬ ‫برخــوردار از خدمــات بهداشــتی ‪ ،‬درمانــی یکــی‬ ‫از حقــوق مســلم فــردی و اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت نوجــوان در مــدارس‬ ‫نیازمنــد مراقبــت هــای بیشــتری در ایــن ســن‬ ‫هســتند امــا وجــود مشــکالت بهداشــت محیطــی‬ ‫در مــدارس و نظــارت انــدک مســئوالن بــه‬ ‫ایــن مســاله ممکــن اســت ســامت‬ ‫محصــان را بــه خطــر بیانــدازد‪.‬‬ ‫ابخــوری هــای و ســرویس هــاس‬ ‫بهداشــتی غیــر اســتاندارد و کمبــود‬ ‫مربیــان مبهداشــت در مدارس گلســتان‬ ‫از مشــکالتی اســت کــه ســامت‬ ‫دانــش امــوزان گلســتانی را بخصــوص‬ ‫در مــدارس مناطــق محــروم و یــا‬ ‫بازســازی نشــده تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫طبــق اییــن نامــه بهداشــت محیــط‬ ‫مــدارس ابخــوری عمومــی دانــش‬ ‫امــوزان بایــد بــا شــیرهای مناســب‬ ‫بــا اب ســردکن مجهــز شــود و‬ ‫حداقــل بــرای هــر کالس ‪ 45‬نفــره‬ ‫یــک شــیر ابخــوری پیــش بینــی‬ ‫شــود‪ .‬ارتفــاع شــیر ان متناســب بــا ســن دانــش‬ ‫امــوزان در دوره هــای مختلــف تحصیلــی‬ ‫(‪ 75 - 100‬ســانتیمتر) از ســطح زمیــن باشــد‪.‬‬ ‫ابخــوری بایــد خــارج از ســرویس های بهداشــتی و‬ ‫بــا رعایت شــرایط بهداشــتی و بــا فاصلــه حداقل ‪15‬‬ ‫متــر احــداث گــردد و تعــداد توالــت هــا در مدرســه‬ ‫بــه ازاء هــر ‪ 40‬نفــر حداقــل یــک چشــمه توالــت و‬ ‫هــر ‪ 60‬نفــر یــک دستشــویی در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ســخن از پاکیزگــی کــه بــه میــان می ایــد اکثــر‬ ‫افــراد ناخــوداگاه ذهنشــان ســمت ســرویس‬ ‫بهداشــتی م ـی رود و چنیــن نگرشــی اهمیــت ایــن‬ ‫مــکان را نســبت بــه مکان هــای دیگــر می رســاند‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه اینکــه هــر مدرســه بایــد یــک نظافتچی‬ ‫مختــص ســرویس های بهداشــتی داشــته باشــد تــا‬ ‫همــه روزه دستشــویی هــا را تمیــز کنــد امــا در‬ ‫برخــی از مــدارس کــه دارای ‪ 50‬دانــش امــوز‬ ‫اســت داشــتن نظافتچــی بــه ان تعلــق نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫رفع گرفتگی ابخوری مدرسه توسط‬ ‫والدین محصالن‬ ‫فرار مالیاتی باید به حداقل برسد‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجرم‬ ‫و مانــه و ســملقان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه بســته شــدن‬ ‫بودجــه دو ســال اینــده کشــور بــدون نفــت گفــت‪:‬‬ ‫تنهــا اتــکای بودجــه کشــور تاکنــون نفت بــود و همین‬ ‫موجــب شــده بــود که بــا کوچکترین مشــکل در بودجه‬ ‫ریــزی دچــار مشــکل شــویم و حــال انکــه کشــورمان‬ ‫درامــد زیــادی دارد و نبایــد تنهــا بــه نفــت متکــی بود‪.‬‬ ‫علــی قربانــی بــر ضــرورت جلوگیــری از فــرار‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد پایــه هــای مالیاتــی گســترش‬ ‫یابــد و هیــچ بنگاهــی‪ ،‬بــه ویــژه بنــگاه هــای‬ ‫اقتصــادی بــزرگ از دادن مالیــات طفــره نرونــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دولت ســاختمان ها و امــاک زیادی‬ ‫در اختیــار دارد کــه بایــد بخــش مــازاد ان را بفروشــد‪.‬‬ ‫قربانــی بــا اشــاره بــه تصویــب هشــت هــزار و ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار در جریان ســفر امســال ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه اســتان‪ ،‬بــرای پــروژه هــای بــزرگ‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬در ســال هــای ‪ ۹۸‬و ‪ ،۹۹‬بــه اجرایی‬ ‫نشــدن طــرح توســعه پتروشــیمی خراســان (پــروژه‬ ‫جــی‪ .‬تــی‪ .‬پــی‪ .‬پــی) نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح علیرغــم کلنــگ زنــی تاکنــون اجرایــی نشــده‬ ‫کــه اکنــون تــاش داریــم ایــن طــرح اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس بــه افزایــش قیمــت برنــج نیــز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــرای حمایــت از کشــاورزان‪،‬‬ ‫واردات برنــج خارجــی ممنــوع شــد کــه متاســفانه‬ ‫برخــی از ســودجویان بــا انبــار کــردن ایــن کاال‬ ‫موجــب گرانــی ان در ســطح بــازار را فراهــم اوردنــد‪.‬‬ ‫یکــی ازوالدیــن دانــش امــوز کــه در مدرســه‬ ‫قلعــه حســن مشــغول بــه تحصیــل اســت در‬ ‫گفتگــو بــا بــازار کســب و کار گفــت‪ :‬ابنیــه‬ ‫ایــن مدرســه بیــش از ‪ 40‬ســال قدمــت دارد‬ ‫کــه تــا کنــون نوســازی در ان صــورت نگرفتــه‬ ‫و اب خــوری ان بــا مشــکل مواجــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی از اوقــات ابخــوری‬ ‫مدرســه دچــار گرفتگــی مــی شــود کــه‬ ‫ایــن کار توســط اولیــا رســیدگی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬وضعیــت ســرویس بهداشــتی ایــن‬ ‫مدرســه بســیار نامســاعد اســت و گمــان نمــی کنــم‬ ‫هیــچ یــک از مســئوالن حاضــر شــوند فرزنــدان ان‬ ‫هــا قــدم در ایــن مدرســه گذارنــد تــا بخواهــد از‬ ‫امکاناتــی چــون ســرویس بهداشــتی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دانــش امــوزان ایــن مدرســه‬ ‫عــاوه بــر نداشــتن ســرویس بهداشــتی و اب‬ ‫خــوری مناســب از نداشــتن دیگــر امکانــات‬ ‫اموزشــی رنــج مــی برنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬نداشــتن‬ ‫محیــط اموزشــی اســتاندارد باعــث شــده تــا‬ ‫حوزه توانبخشی بهزیستی اعتبار ندارد‬ ‫رئیــس اداره بهزیســتی بجنــورد نیــز گفــت‪ :‬پارســال‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال بــرای حــوزه توانبخشــی‬ ‫شهرســتان اعتبــار اختصــاص یافــت امــا بــرای‬ ‫ســال جــاری تاکنــون هیــچ اعتبــاری در ایــن‬ ‫خصــوص منظــور نشــده کــه ایــن امــر باعــث‬ ‫ایجــاد مشــکالت زیــادی در ایــن حــوزه شــده اســت‪.‬‬ ‫مریــم شــجاعی بــا بیــان اینکــه هــر ســال‬ ‫اعتبــارات بهزیســتی کمتــر مــی شــود گفــت‪:‬‬ ‫مددجویــان ایــن نهــاد حمایتــی در حــوزه درمــان‬ ‫بــه کمــک بیشــتری نیــاز دارنــد امــا اعتبــارات‬ ‫ایــن حــوزه کــم شــده و بیشــتر اعتبــارات نیــز بــه‬ ‫فعالیــت هــای تخصصــی ســوق داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون چهــار میلیــارد ریــال‬ ‫فاکتــور درمانــی روی دســت بهزیســتی مانــده و دلیــل‬ ‫نبــود اعتبــار نتوانســته ایــم انــرا پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫برنامــه ریــزی ایــن هزینــه افزایــش نیابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲۰ :‬ســفیر از کشــور هــای‬ ‫مختلــف اســیایی و اروپایــی در جشــنواره‬ ‫اقــوام اســتان حضــور خواهنــد داشــت‪،‬‬ ‫ونیــز تعــدادی از رایــزن هــای فرهنگــی و‬ ‫اقتصــادی از کشــور هــای مختلــف جهــت‬ ‫حضــور در ایــن جشــنواره دعوت شــده اند‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫سهم استان‬ ‫در حوزه درمان و سالمت‬ ‫ناچیز است‬ ‫راندمــان قبولــی دانــش امــوزان پائیــن بیایــد‪.‬‬ ‫به جای سنگ توالت پالستیک کار‬ ‫گذاشته اند‬ ‫یکــی دیگــر از والدیــن کــه فرزنــد ان در روســتاهای‬ ‫اطــراف گــرگان مشــغول بــه تحصیــل اســت بــا‬ ‫گالیــه منــدی از وضعیــت نامســاعد ســرویس‬ ‫بهداشــتی مدرســه ایــن روســتا گفــت ‪ :‬ســرویس‬ ‫بهداشــتی مدرســه از ســنگ توالــت برخودار نیســت‬ ‫و بــه جــای ســنگ توالــت پالســتیک کار گذاشــته‬ ‫انــد کــه وضعیــت نامطلــوب و غیــر بهداشــتی‬ ‫را بــرای دانــش امــوزان ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه حیــاط‬ ‫مدرســه از ســیمان و یــا اســفالت برخــوردار‬ ‫نیســت‪ ،‬فاصلــه اب خــوری تــا ســالن مدرســه‬ ‫بســیار زیــاد اســت کــه در فصــل زمســتان‬ ‫بــرای دانــش امــوزان دردســر ســاز اســت‪.‬‬ ‫مدیران ‪ 9‬مدرسه استان تذکر گرفته اند‬ ‫مدیرگــروه بهداشــت محیــط اســتان‬ ‫گلســتان در گفتگــو بــا بــازار کســب و کار‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مرکــز بهداشــت اســتان در‬ ‫مــدارس نقــش نظارتــی را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫ســید محســن علــوی نیــا افــزود‪ :‬بــا توجه بــه اینکه‬ ‫بازرســان بهداشــت محیــط کارت بازرســی بــا امضــا‬ ‫وزیــر را در اختیــار دارنــد امــا گاهــی اوقــات مدیران‬ ‫مــدارس همــکاری الزم را بــا ان هــا ندارنــد‪ ،‬البته در‬ ‫بســیاری از جاهــا امــوزش و پــرورش ورود پیدا کرده‬ ‫و بازدیــد هــای مشــترکی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیرگــروه بهداشــت محیــط اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام‬ ‫شــده بازرســان بهداشــت محیــط اســتان‬ ‫بایــد در طــول ســال تحصیلــی طــی ‪6‬‬ ‫مرحلــه از مــدارس اســتان بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بعــد از بازرســی تخلــف‬ ‫هــای دیــده شــده بــه امــوزش و پــرورش و‬ ‫یــا مســتقیما بــه مراجعــه قضایــی اطــاع داده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســال تحصیلــی جدیــد ‪9‬‬ ‫مــورد مدیــران مــدارس اســتان اخطــار بهداشــتی‬ ‫گرفتنــد‪ .‬چنانچــه مدیــر مربوطــه بــه تذکرهــا توجه‬ ‫نکنــد‪ ،‬بــه مراجــع قضائــی معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫علــوی نیــا اظهارکــرد‪ :‬در بخــش بوفــه هــا و غــذای‬ ‫گــرم ‪ 7‬مــورد اخطــار و یک مورد لغو مجوز داشــتیم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص دکل مخابــرات کــه در مدرســه‬ ‫قلعــه حســن نصــب شــده و اینکــه ایــا خطراتــی‬ ‫بــرای دانــش امــوزان در ارد یــا خیــر هــم‬ ‫گفــت‪ :‬در خصــوص اینکــه امــواج ایــن دکل‬ ‫بــرای دانــش امــوزان خطــر دارد یــا خیــر‪ ،‬نمــی‬ ‫توانــم اظهــار نظــر کنــم‪ ،‬امــا مــی دانــم بــرای‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬نــگاه مجمــع خیریــن‬ ‫ســامت کشــور بایــد‬ ‫بــرای رفــع نداشــته های‬ ‫و‬ ‫بهداشــت‬ ‫حــوزه‬ ‫درمــان بایــد ملــی باشــد‪.‬‬ ‫محمــد علــی شــجاعی در‬ ‫دیــدار بــا رئیــس مجمــع‬ ‫خیریــن ســامت کشــور‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مجمــع‬ ‫خیریــن ســامت کشــور‬ ‫تاکنــون گام هــای مانــدگاری‬ ‫برداشــته اســت کــه موجــب بالندگــی و افتخــار‬ ‫نظــام مقــدس جمهــوری اســامی اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خیریــن بــدون چشمداشــت و بــا نــگاه‬ ‫بلنــد نــوع دوســتی بــه دنبــال رفــع نداشــته های‬ ‫کشــور در حــوزه هــای مختلــف هســتند و بــه‬ ‫اعتقــاد بنــده فلســفه وجــود انــان رفــع نیازهــا‬ ‫نصــب ان‪ ،‬مخابــرات بایــد از ‪ 5‬مرجــع اســتعالم‬ ‫گرفتــه باشــد کــه بعیــد مــی دانــم از مرکــز‬ ‫بهداشــت اســتان اســتعالمی دریافــت شــده باشــد‪.‬‬ ‫مشــکالت بهداشــتی را والدیــن بایــد پیگیــری کنند‬ ‫بــا اینکــه بســیاری از خانــواده هــا و محصــان و‬ ‫حتــی برخــی مســئوالن نســبت بــه مشــکالت‬ ‫بهداشــتی ســرویس هــای بهداشــتی ابخــوری ها در‬ ‫مــدارس گالیــه منــد هســتند‪ ،‬رئیــس اداره ســامت‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتان نظــارت بــر محیــط را‬ ‫جــزو وظایــف اداره ســامت امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتان اعــام کــرد و در گفتگــو بــا بازار‬ ‫کســب و کار گفــت‪ :‬طبــق امارهــای‬ ‫ارائــه شــده ‪ 70‬درصــد مــدارس‬ ‫اســتان از ایــن اســتاندارد برخــوردار‬ ‫هســتند و مابقــی بــا اجــرای طــرح‬ ‫مهــر مــورد رســیدگی واقــع می شــوند‪.‬‬ ‫نرگــس چهارنایــی مفــرد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اگــر در مــدارس ســرویس توالــت‬ ‫بــه انــدازه کافــی وجــود نــدارد‬ ‫بایــد خانــواده هــا و مدیــر مدرســه‬ ‫پیگیــر موضــوع شــوند و ان را بــه‬ ‫واحــد پشــتیبانی گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره ســامت امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتان گفــت‪ :‬طبــق اســتاندار‬ ‫بــه ازای هــر ‪ 60‬دانــش امــوز بایــد‬ ‫یــک چشــمه توالــت وجــود داشــته باشــد و‬ ‫فاصلــه ان تــا اب خــوری بایــد ‪ 15‬متــر باشــد‬ ‫کــه ایــن مســاله در مــدارس رعایــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســاخت و ســاز مــدارس جــزو‬ ‫وظایــف اداره ســامت امــوزش و پــرورش نیســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر از دو هــزار و ‪ 500‬مدرســه‬ ‫گلســتان ‪ 34‬مدرســه لولــه کشــی و اتصــال بــه اب‬ ‫ندارنــد و بــا تانکــر اب در دســترس دانــش امــوزان‬ ‫قــرار مــی گیــرد کــه ایــن مــدارس بــا اجــرای‬ ‫پــروژه مهــر مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫چهارنایــی مفــرد بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون‬ ‫‪ 360‬هــزار دانــش امــوز در دو هــزار و ‪500‬‬ ‫مدرســه مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬هــزار و ‪ 530‬مدرســه پســرانه و ‪520‬‬ ‫مدرســه مختلــط دارای اب خــوری جــدا هســتند‬ ‫و اســتاندارد الزم در ان رعایــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــزار و ‪ 600‬مدرســه پســرانه و ‪500‬‬ ‫مدرســه مختلــط دارای اب لولــه کشــی ســالم دارند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره ســامت امــوزش و پــرورش گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا ســیزده و نیــم درصــد‬ ‫نظــارت مــدارس برعهــده امــوزش و پــرورش‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه فعالیتــی‬ ‫کــه از ســوی اداره ســامت امــوزش و پــرورش‬ ‫گلســتان صــورت مــی گیــرد ایــن نظــارت‬ ‫هــا بــه بیــش از ‪ 50‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص نصــب دکل مخابــرت در‬ ‫مدرســه قلعــه حســن گــرگان هــم گفــت‪ :‬در‬ ‫خصــوص اینکــه ایــن دکل از اشــعه برخــوردار‬ ‫اســت و یــا بــرای دانــش امــوزان مــی توانــد‬ ‫مضــر باشــد اطالعــی نــدارم و دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی بایــد در ایــن خصــوص پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه رســانه هــای اســتان بارهــا بــه مســاله‬ ‫اســتاندارد نبــودن فضاهــای بهداشــتی مــدارس‬ ‫اســتان پرداختــه انــد‪ ،‬امــا هــر بــار مســئوالن‬ ‫متولــی بــا ارائــه مباحــث متعــدد تــوپ را بــه‬ ‫زمیــن دیگــری میاندازنــد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه ســامت دانــش امــوزان گلســتانی‬ ‫در مــدارس دولتــی و خاصــه مــدارس نــا ایمــن‬ ‫و کمتــر برخــودار از امکانــات بهداشــتی در‬ ‫خطــر بیمــاری هــای عفونــی و پوســتی اســت‪.‬‬ ‫و نداشــته های مناطــق کمتــر برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی افــزود‪ :‬بنــا بــر امــار مجمــع خیریــن‬ ‫ســامت کشــور خیــران تــا کنــون افــزون بــر ‪ 7‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان در بخــش ســامت و درمــان هزینــه‬ ‫کرده انــد کــه ســهم خراســان شــمالی تنهــا ‪7‬‬ ‫میلیــارد یعنــی معــادل یــک هفــت هــزارم می باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬بــر طبــق‬ ‫قانــون در هــر اســتان چنــد برابــر معــادل انچــه‬ ‫خیریــن اســتان تامیــن کننــد از خیــران ســامت‬ ‫کشــور می تواننــد بهره منــد شــوند امــا ایــن‬ ‫نــگاه باعــث مــی شــود اســتان های برخــوردار از‬ ‫ظرفیــت خیریــن کشــوری بیشــتر بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫شــجاعی با بیان اینکه خراســان شــمالی استانی است‬ ‫کــه یــک شهرســتان ان بیمارســتان نــدارد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬وضعیــت اعتبــارات اســتان مناســب نیســت اما‬ ‫حــوزه بهداشــت و درمــان اولویــت اســتان اســت و‬ ‫مــا یــاد گرفته ایــم بــا تشــخیص اولویت هــا بــرای‬ ‫تامیــن نداشــته ها بــا تمــام تــوان پــای کار بیاییــم‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوای گلستان ‪:‬‬ ‫خدمات رایگان دندانپزشکی‬ ‫به مرزنشینان ارائه می شود‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان بــا بیــان اینکه‬ ‫محرومیت زدایــی از رســالت های انقالبــی‬ ‫بســیجیان بــه ویــژه جامعــه پزشــکی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همزمــان بــا هفتــه وحــدت خدمــات‬ ‫رایــگان دندانپزشــکی از ســوی جامعــه‬ ‫بســیج پزشــکی اســتان بــه مــردم محــروم‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫ســردار حســین معروفــی عصــر امــروز‬ ‫دربــاره اجــرای طــرح شــهید رهنمــون‬ ‫در مناطــق محــروم و کمتــر برخــوردار‬ ‫اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬همزمــان بــا‬ ‫فرارســیدن هفتــه وحــدت کاروان ســامت‬ ‫جامعــه بســیج پزشــکی اســتان‪ ،‬خدمــات‬ ‫رایــگان دندانپزشــکی را بــه مــردم محــروم‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ارائــه خدمــات داوطلبانــه و‬ ‫خداپســندانه پزشــکان در مناطــق محــروم‬ ‫گفــت‪ :‬رســالت انقالبــی بســیجیان جامعــه‬ ‫پزشــکی حضــور فداکارانــه و مخلصانــه در‬ ‫صحنه هــای انقــاب‪ ،‬جنــگ‪ ،‬بحران هــا‬ ‫و همچنیــن محرومیت زدایــی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای اســتان بیــان داشــت‪:‬‬ ‫طــرح شــهید رهنمون با هدف دسترســی اســان‬ ‫مــردم بــه خدمــات درمانــی و محرومیت زدایــی‬ ‫در شهرســتان مراوه تپــه اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن طــرح کانــون بســیج‬ ‫جامعــه پزشــکی مراوه تپــه‪ ،‬شــبکه بهداشــت‬ ‫و درمــان شهرســتان‪ ،‬ســپاه نینــوای‬ ‫اســتان گلســتان و ناحیــه مقاومــت ســپاه‬ ‫شهرســتان مــراوه تپــه و دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان مشــارکت می کننــد‪.‬‬ ‫ســردار معروفــی ادامه داد‪ :‬اتوبوس دندانپزشــکی‬ ‫بســیج جامعــه پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫اســتان بــرای ارائــه خدمــات بهداشــت دهــان‬ ‫و دنــدان در منطقــه محــروم و کــم برخــوردار‬ ‫روســتای اق تقــه ‪ ،‬نارلــی اجی ســو و مناطــق‬ ‫عشایرنشــین ایــن شهرســتان اعزام خواهد شــد‪.‬‬ ‫معاینــه دندانپزشــکی‪ ،‬امــوزش بهداشــت فردی‬ ‫و خــود مراقبتــی‪ ،‬کشــیدن دنــدان‪ ،‬خدمــات‬ ‫ترمیمــی و پرکــردن دنــدان و جرم گیــری‬ ‫بــه مــردم ایــن مناطــق ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ارائــه خدمــات رایــگان‬ ‫پزشــکی در قالــب اردوهــای جهــادی در‬ ‫روســتاها و نقــاط محــروم‪ ،‬از اقدامــات بســیار‬ ‫ارزشــمند و خداپســندانه ای اســت کــه نــه‬ ‫تنهــا زمینه ســاز رضایتمنــدی و خشــنودی‬ ‫مــردم ‪ ،‬بلکــه بــه جــرات می تــوان گفــت‬ ‫باعــث وفــادارای و پایبنــدی و اعتمــاد مــردم‬ ‫نســبت بــه نظــام و انقــاب نیــز می شــود‪.‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیست‬ ‫گمیشان و بندرترکمن خبر داد‪:‬‬ ‫جمع اوری دام های هوایی‬ ‫از تاالب گمیشان‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫گمیشــان و بندرترکمــن از جمـع اوری ‪ ۴‬رشــته‬ ‫دام هوایــی متخلفــان صیــد و زنده گیــری‬ ‫پرنــدگان مهاجــر در تــاالب بین المللــی‬ ‫گمیشــان در غــرب اســتان گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫علــی بیانــی اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن ماموریــت‬ ‫دام هــای هوایــی بــه طــول بیــش از ‪ ۴۰۰‬متــر‬ ‫و چندیــن علمــک دام از مناطــق حاشــیه ای‬ ‫تــاالب کــه اســتراحتگاه پرنــده هــای کنــار‬ ‫ابــزی و ابــزی و مهاجر اســت‪ ،‬جمع اوری شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا شناســایی و رصــد‬ ‫مامــوران‪ ،‬محــل هــای اســتقرار دام هــای‬ ‫هوایــی مشــخص و قبــل از گرفتــار شــدن‬ ‫پرنــدگان‪ ،‬ایــن دامهــا معــدوم گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬جمــع اوری و معــدوم‬ ‫ســازی دام هــای هوایــی نیازمنــد پایــش‬ ‫پیــاده محیط بانــان در مناطــق کــم عمــق‬ ‫و باتالقــی تــاالب اســت بــه نحــوی کــه گاه‬ ‫مامــوران مجبــور بــه ‪ ۲۰‬کیلومتــر پیــاده روی‬ ‫بــرای جمــع اوری ایــن تورهــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۵‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫گــرگان (مرکــز اســتان گلســتان) و در حــوزه‬ ‫شهرســتان گمیشــان ابگیــر گســترده ای‬ ‫بــا نیزارهــای انبــوه قــرار دارد کــه بــه نــام‬ ‫تــاالب بیــن المللــی گمیشــان معــروف اســت‪.‬‬ ‫تــاالب بیــن المللــی گمیشــان یــک زیســتگاه‬ ‫منحصــر بــه فــرد بــا وســعت بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اســت کــه ‪ ۱۴‬هــزار هکتــار ان جــزو‬ ‫مناطــق شــکار‪ ،‬صیــد و تیرانــدازی ممنــوع‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت‪.‬‬ ‫عامالن اصلی توزیع‬ ‫مشروبات الکلی مرگبار‬ ‫در چنگ قانون گرفتارشدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه از ابتــدای ابــان مــاه‬ ‫ســال جــاری یــک هــزار و ‪613‬‬ ‫لیتــر مشــروبات الکلــی مرگبــار‬ ‫در اســتان کشــف و ضبــط شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در همیــن رابطــه‬ ‫‪ 2‬عامــل اصلــی دســتگیر و بــه‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســردار علیرضــا مظاهــری بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬با بررســی‬ ‫هــای بــه عمــل امــده‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫کــه علــت ایــن مســمویت هــا مصــرف‬ ‫متانــول بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫رابطــه تاکنــون ‪ 37‬نفــر مســموم‬ ‫و ‪ 7‬نفــر نیــز فــوت کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه یک نفــر از شــهروندان‬ ‫نیــز نابینــا شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫‪ 2‬نفــر از عامــان اصلــی و ‪ 4‬نفــر‬ ‫از توزیــع کننــدگان دســتگیر و بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫برگزاری جلسه دادگاه گندم های مفقود شده بدون حضور متهمان‬ ‫در نخســتین جلســه علنــی رســیدگی بــه جرائم‬ ‫اقتصــادی گندم هــای مفقــودی گلســتان‪،‬‬ ‫مفقــود شــدن ‪ ۹‬میلیــون تــن مســلم بــود امــا‬ ‫اینکــه ایــن میــزان گنــدم وارد کارخانــه شــده‬ ‫یــا فاکتورســازی شــده جــای ابهــام داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه ابتــدا حجــت االســام‬ ‫محمدرضــا مزیــدی‪ ،‬رئیــس دادگاه بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه پرونــده مربــوط بــه جابجایــی و‬ ‫توزیــع غیرقانونــی گنــدم در‬ ‫اســتان گلســتان اســت نکاتــی‬ ‫را در خصــوص برگــزاری‬ ‫دادگاه هــای علنــی و چگونگــی‬ ‫برخــورد بــا برهــم زننــدگان‬ ‫نظــم دادگاه بیــان کــرد‪.‬‬ ‫بعــد از ان بــه دلیــل اینکــه‬ ‫محــل مفقــود شــدن‬ ‫گنــدم در اق قــا بــوده‬ ‫متــن کیفرخواســت توســط‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫شهرســتان اق قــا قرائت شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫اق قــا اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای بنــد ‪ ،۱۱‬اســتجازه تاریــخ‬ ‫‪ ۹۷.۵.۳۰‬ریاســت قــوه قضاییــه‪ ،‬کیفرخواســت‬ ‫پرونــده شــعبه اول بازپرســی دادســرای‬ ‫عمومــی و انقــاب شهرســتان اق قــا در‬ ‫خصــوص متهمــان اقایــان ‪ -۱‬اق اویلــی‬ ‫رادنیــا فرزنــد اناخــان ‪ -۲‬میرحســین شــجاعی‬ ‫فرزنــد میرمهــدی و ‪ -۳‬ابوالحســن فاضلــی‬ ‫فرزنــد حیــدر هــر ســه دائــر بــر اخــال در‬ ‫نظــام اقتصــادی کشــور از طریــق اخــال‬ ‫در نظــام تولیــدی بــه میــزان ‪ ۹‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۹۹۳‬کیلوگــرم گنــدم اســت‪.‬‬ ‫حســن نجفــی افــزود‪ :‬شــرکت غلــه و خدمــات‬ ‫بازرگانــی منطقــه دو اســتان گلســتان در‬ ‫شــکایت خــود علیــه ایــن ســه نفــر اعــام‬ ‫کــرده بــر اســاس قــرارداد منعقــده بیــن‬ ‫شــرکت دراســیاب شــاهکوه بــا مدیریــت‬ ‫متهمیــن مبنــی بــر تحویــل گرفتــن گنــدم‬ ‫هــای امانــی‪ ،‬فــرم بازدیــد دوره ای از کارخانــه‬ ‫دراســیاب شــاهکوه مبیــن کمبــود گندم اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه کیفرخواســت امــده اســت‪ :‬نظریــه‬ ‫کارشــناس رســمی دادگســتری میــزان کســری‬ ‫گنــدم را ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۹۹۳‬کیلوگرم‬ ‫اعــام کــرده اســت و اعتــراض موجهــی نیــز‬ ‫نســبت بــه ایــن نظریــه بــه عمــل نیامــده اســت‬ ‫‪ .‬متهــم ردیــف اول کســری گندم را قبــول دارد‬ ‫امــا اعــام کــرده اتهــام متوجــه او نیســت و کاره‬ ‫ای نبــوده اســت کــه بــا توجــه بــه مســتندات‬ ‫منــدرج در پرونــده ایــن دفاع مــردود می باشــد‪.‬‬ ‫لــذا بــه اســتناد بنــد ج مــاده ‪ ۱‬قانــون‬ ‫مجــازات اخــال گــران در نظــام اقتصــادی‬ ‫کشــور و مــاده ‪ ۱۲۵‬قانــون مجــازات‬ ‫اســامی و مــاده ‪ ۲۶۵‬قانــون اییــن دادرســی‬ ‫کیفــری قــرار جلــب بــه دادرســی انهــا صــادر‬ ‫مــی گــردد و تقاضــای مجــازات متهمیــن‬ ‫مطابــق مــاده دو قانــون مجــازات اخــال‬ ‫گــران در نظــام اقتصــادی کشــور را دارم‪.‬‬ ‫پــس از ان نوبــت بــه نماینــدگان اداره کل غلــه‬ ‫و خدمــات بازرگانــی رســید کــه راجــع بــه‬ ‫موضــوع پرونــده توضیحــات خــود را ارائــه کنند‪.‬‬ ‫نماینــده شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی‬ ‫اســتان گلســتان بــا ایــن توضیــح کــه ‪۳۰‬‬ ‫هــزار تــن گنــدم وارد کارخانــه شــده امــا در‬ ‫بازرســی های ادواری احســاس کردیــم بخشــی‬ ‫از ایــن گنــدم مفقــود شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫گنــدم در نــزد پیمانــکار امانــی بــوده و پیمانــکار‬ ‫اجــازه دخــل و تصــرف (جابه جایــی و یــا‬ ‫تبدیــل کــردن ان بــه ارد) را نداشــته اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات نماینــده شــرکت غله گلســتان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث چهارم ‪ :‬حقوقی‬ ‫قسمت ‪ :‬پنجاه وچهارم‬ ‫عنوان ‪ :‬رفتار ضد مدنیت و مخرب مسیح علی نژاد‬ ‫و مصادیق فعالیت مدنی !‬ ‫فعالیــت مدنــی تحلیــل و پیگیــری برخــی از‬ ‫باورهــای پذیرفتــه شــده اجتماعــی و جهانــی‬ ‫اســت ‪ .‬ایــن تحلیلهــا در قالــب نقد و بررســی در‬ ‫نشــریات ‪ ،‬مقــاالت ‪ ،‬ســخنرانیها و مجامع مدنی‬ ‫و رســانه هــای صوتــی و تصویــری تحقــق مــی‬ ‫یابــد‪ .‬تــا ضمــن گشــوده شــدن راهکارهایــی‬ ‫علمــی و منطقــی بــرای دولتمــردان ‪ ،‬موجبات‬ ‫اصــاح برخــی قوانیــن موجــود و تدویــن‬ ‫برخــی قوانیــن خــاص فراهــم ایــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫فعالیــت مدنــی‪ ،‬پایــه و اســاس وضــع قوانیــن‬ ‫مترقــی در هرکشــور اســت‪ .‬قانــون نیــز همــواره‬ ‫از بســتر جامعــه و عــرف و عــادات مســلم الهــام‬ ‫میگیــرد و بــا هــدف اســتقرار نظــم عمومــی‬ ‫تدویــن و وضــع میشــود‪ .‬و ســپس اجــرای‬ ‫قانــون بــرای احــاد مــردم الــزام اورد میگــردد‪.‬‬ ‫امــا نقــض قانــون موجــب انارشیســم و اخــال‬ ‫در نظــم عمومــی میگــردد‪ .‬بنابرایــن نهادهــا‬ ‫و ســازمانهای مدنــی بایــد تــاش در تغییــر و‬ ‫اصــاح قانــون و تدویــن قوانیــن جدیــد نماینــد‪.‬‬ ‫اگرمــراد از مبــارزه مدنــی همــان فعالیــت‬ ‫مدنــی مشــروحه در فــوق باشــد ‪ ،‬بــدون اشــکال‬ ‫اســت‪ .‬لیکــن اگــر مبتنــی بــر نقــض قانــون و‬ ‫رفتــار برخــاف قانــون باشــد ‪ ،‬دیگــر نمیتــوان‬ ‫از ان بــا نــام فعالیــت مدنــی نــام بــرد‪ .‬برترانــد‬ ‫راســل فیلســوف و ریاضــی دان و جامعه شــناس‬ ‫شــهیر قــرن نوزدهــم در خصــوص فعالیتهــای‬ ‫مدنــی میگویــد‪ :‬جامعــه مدنــی از طریق شــعور‬ ‫اجتماعــی و اخــاق اجتماعــی تحقــق مــی‬ ‫یابــد ‪ .‬اخــاق اجتماعــی بــا نقــض قانــون ولــو‬ ‫قانونــی کــه مــورد نظــر فعــال مدنــی نباشــد در‬ ‫تضــاد اشــکار اســت‪ .‬زیــرا فعالیــت مدنــی در‬ ‫جهــت اصــاح و تغییرقانــون از طریــق شــعور‬ ‫اجتماعــی اســت ‪ .‬از طریــق تجزیــه و تحلیــل‬ ‫علمــی و ذکــر معایــب و محاســن و یــا ذکــر‬ ‫دالیلــی بــرای بقــا و زوال و یــا لــزوم وضــع‬ ‫قانونــی خــاص اســت‪ .‬فعالیتهــای مدنــی پــس‬ ‫از انکــه جامعیــت و مقبولیــت عام یابــد ‪ ،‬دولت‬ ‫را بــه پذیــرش و وضــع قانــون ترغیــب میکنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مبــارزه مدنــی بــه مفهــوم نقــض‬ ‫قوانیــن‪ ،‬از شــمول فعالیتهــای مدنــی خــارج‬ ‫اســت‪ .‬مارکــوزه فیلســوف و جامعــه شــناس‬ ‫قــرن نوزدهــم المــان نیــز در تعریــف جامعــه‬ ‫مدنــی میگویــد یکــی از اصــول ایــن جامعــه‬ ‫تســاهل اســت‪ .‬تســاهل در مقابــل نقــض قانــون‬ ‫اســت‪ .‬در تســاهل قوانیــن موضوعــه از طریــق‬ ‫فعالیتهــای علمــی و منطقــی و رفتارهــای‬ ‫ارام و بــدون تنــش تغییــر مــی یابنــد‪ .‬هــگل‬ ‫فیلســوف معــروف قــرن هیجدهــم المــان نیــز‬ ‫شــرط ورود بــه جامعــه مدنــی را بــدوا ازادی‬ ‫و ســپس تعقــل میدانــد‪ .‬در حالیکــه ایجــاد‬ ‫تنــش و نقــض قانــون ‪ ،‬برهــم زننــده ازادی‬ ‫اجتماعــی اســت‪ .‬و مغایــر عقالنیــت اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مســیح علــی نــژاد و انهایــی کــه‬ ‫تحــت عنــوان فعالیــت مدنــی‪ ،‬فعالیــت مخــرب‬ ‫و نقــض اشــکار قوانیــن را اختیــار میکننــد‪.‬‬ ‫نمــی تواننــد اعمــال خــود را فعالیــت‬ ‫مدنــی محســوب نماینــد‪ .‬اساســا فعالیــت‬ ‫مدنــی مبتنــی بــر تعقــل اســت و نــه رفتارهــای‬ ‫فیزیکــی ‪ .‬بنابرایــن انهایــی کــه بــا رفتارهــای‬ ‫فیزیکــی ماننــد کشــف حجــاب‪ ،‬بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه فعالیــت انهــا مدنــی اســت ســخت‬ ‫در اشــتباهند‪ .‬نقــض قانــون در هــر مــورد‬ ‫در شــمول اخــال در نظــم و نظــام جامعــه‬ ‫اســت‪ .‬اصــل بیســت و ششــم قانــون اساســی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران نیــز فعالیــت احــزاب‬ ‫و انجمن هــای صنفــی را در چارچــوب قانــون‬ ‫‪ ،‬ازاد اعــام کــرده اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد‬ ‫پذیرفــت بــا قانــون شــکنی نمیتــوان‬ ‫قانــون مبتنــی بــر حقــوق مدنــی ایجــاد‬ ‫نمــود‪ .‬اصــل بیست وششــم قانــون اساســی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران می گویــد‪ :‬احــزاب‪،‬‬ ‫جمعیت هــا‪ ،‬انجمن هــای سیاســی و صنفــی‬ ‫و انجمن هــای اســامی یــا اقلیت هــای دینــی‬ ‫شناخته شــده ازادنــد؛ مشــروط بــر اینکــه اصول‬ ‫اســتقالل‪ ،‬ازادی‪ ،‬وحــدت ملی‪ ،‬موازین اســامی‬ ‫و اســاس ج‪.‬ا را نقــض نکننــد‪ .‬هیچ کــس را‬ ‫ارزش ریالــی گنــدم مفقــود (مجمــوع کســری‬ ‫گنــدم و تاخیــر در اجــرای برنامــه و مغایــرت‬ ‫افــت) بیــن ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫پــس از ان نوبــت بــه متهمــان پرونــده‬ ‫می رســید کــه از خــود و اتهــام وارده دفــاع‬ ‫کننــد امــا هیــچ یــک از ســه متهــم ایــن پرونده‬ ‫در دادگاه حاضــر نشــده بودنــد و وکیــل مدافــع‬ ‫ان هــا بــرای دفــاع در جایــگاه حاضــر شــد‪.‬‬ ‫وکیــل مدافــع متهمــان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه هرگونــه‬ ‫ورود و خــروج توســط‬ ‫دوربین هــای مــدار بســته در‬ ‫کارخانــه از ســوی مدیــرکل‬ ‫غلــه و بازرســین ایــن اداره کل‬ ‫قابــل نظــارت بــوده‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بازرســی دقیقــی انجــام نشــده‬ ‫و میــزان گنــدم مفقــودی‬ ‫بــر اســاس اعــام شــرکت‬ ‫غلــه اســت و انهــا یــک بــار‬ ‫میــزان گنــدم مفقــودی را‬ ‫‪ ۶‬تــن‪ ،‬یــک بــار ‪ ۹‬تــن و‬ ‫بــار دیگــر هشــت تــن اعــام‬ ‫کــرده انــد امــا مشــخص نیســت ایــا ایــن‬ ‫گنــدم اساســا وارد کارخانــه شــده یــا بــر‬ ‫مبنــای فاکتورهــای صــادره از ســوی مســئوالن‬ ‫شــرکت غلــه ایــن میــزان اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کارشناســی دقیقــی‬ ‫انجــام نشــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا فــرض مفقــود‬ ‫شــدن ایــن میــزان گنــدم‪ ،‬خــروج ایــن گنــدم‬ ‫حداقــل بــه بارگیــری ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬کامیــون‬ ‫بــزرگ نیــاز داشــته و چگونــه این حجــم از ورود‬ ‫و خــروج کامیــون از دیــد بازرســان شــرکت غلــه‬ ‫گلســتان کــه از طریــق مانوتورینــگ موضــوع‬ ‫را رصــد مــی کردنــد مخفــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از خــروج بیــن ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬تــن‬ ‫گنــدم از کارخانــه بــه دلیــل طلب شــخص ثالث‬ ‫و خــراب شــدن ‪ ۵۰۰‬تــن گنــدم در انبارهــای‬ ‫کارخانــه خبــر داد و از دادگاه خواســت تحقیقات‬ ‫بیشــتری در خصــوص پرونــده انجــام شــود و بــه‬ ‫صرف حاضر نشــدن متهمــان پرونــده در دادگاه‬ ‫و یــا دادســرا رای صــادر نشــود و خــدای ناکــرده‬ ‫متهمــی بــه جــرم نکــرده مجــازات نشــود‪.‬‬ ‫نمی تــوان از شــرکت در انهــا منــع کــرد یــا بــه‬ ‫شــرکت در یکــی از ان هــا مجبــور ســاخت‪ .‬لــذا‬ ‫جامعــه مدنــی را بایــد بــه گونــه ای تعریف کنیم‬ ‫کــه منعکــس کننــده اهمیــت نقش شــهروندان‬ ‫در یــک جامعــه باشــد‪ .‬بنابرایــن جامعــه ی‬ ‫مدنــی از اجتمــاع انســانهایی تشــکیل میشــود‬ ‫کــه در ارتبــاط معنــادار و کنــش متقابل باشــند‪.‬‬ ‫ایــن ارتبــاط معنــادار و کنــش متقابــل‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد در نهادهــای مدنــی و ســازمان هــای‬ ‫غیــر دولتــی و مــردم نهــاد (‪ )NGO‬خــود‬ ‫را نشــان دهــد؛ در ســازمان هایــی مدنــی‬ ‫افــراد جامعــه بــا عضویــت داوطلبانــه در انهــا‬ ‫مــی کوشــند گام هــای موثــری در مســیر‬ ‫حــل معضــل هــای موجــود در بســتر جامعــه‬ ‫بردارنــد‪ .‬بــا تعریــف فعالیــت مدنــی و جامعــه‬ ‫مدنــی و حقــوق مدنــی بــه خوبــی در مــی‬ ‫یابیــم خــارج نشــنینانی همچــون مســیح علــی‬ ‫نــژاد فعــال مدنــی نیســتند‪ .‬بلکــه برانــدازان‬ ‫ابلهــی هســتند کــه خــود در امنیــت و رفــاه‬ ‫کامــل زندگــی نمــوده و جوانــان ســاده‬ ‫لــوح را بــه نقــض مســتمر قانــون تشــویق و‬ ‫هدایــت میکننــد‪ .‬در ایــن تشــویق احمقانــه‬ ‫نــه تنهــا قانونــی نمیتوانــد تغییــر یابــد‬ ‫بلکــه زمینــه تشــدید اجــرای قانــون‬ ‫موجــود نیــز فراهــم میگــردد‪ .‬جهــل‬ ‫ذاتــی و نــه بیســوادی تحصیلــی ایــن ابلهــان‬ ‫‪ ،‬بــه وضــوح از کــردار و گفتارشــان نمایــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــا تاکنــون از همچــون مســیح علــی‬ ‫نــژاد ‪ ،‬تحلیلــی علمــی در خصــوص مثــا لزوم‬ ‫کشــف حجــاب دیــده و شــنیده ایــد‪ .‬بلکــه‬ ‫انچــه مــدام شــاهد هســتید انتقــاد و فحاشــی و‬ ‫تشــویقهای مخــرب و ارائــه امارهــای گوناگون و‬ ‫غیــره اســت‪ .‬ایــا اینهــا از مصادیــق فعالیت‬ ‫مدنــی اســت !! ایــا اینهــا در تضــاد اشــکار‬ ‫بــا جامعــه مدنــی و فعالیــت مدنــی نیســت‪.‬‬ ‫جامعــه مدنــی را اندیشــمندان و دانشــمندان‬ ‫و تئوریســین هــا و مــردم فکــور میســازند نــه‬ ‫برانــدازان و مخربــان ! بنابرایــن جوانــان پــاک و‬ ‫بــا احســاس و نجیــب جامعــه مــا بایــد بداننــد‬ ‫‪ ،‬انچــه مســیح هــا و حســینی هــا تشــویق و‬ ‫ترغیــب میکننــد برانــدازی محــض اســت نــه‬ ‫فعالیــت مدنــی ! بــه دنبــال انهــا افتــادن و‬ ‫از انهــا پیــروی کــردن نــه تنهــا فعالیــت مدنــی‬ ‫کــه الزمــه جامعــه امــروزی اســت ‪ ،‬نمی باشــد‬ ‫‪ ،‬بلکــه در مســیرخالف و کــور اســت‪ . .‬در ایــن‬ ‫مســیر‪ ،‬حاصلــی جــز نابــودی عــده ای ســاده‬ ‫لــوح متصــور نمــی باشــد‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫سال پنجم‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫امروز اهمیت پدافند غیرعامل قاعدتا برای مسئولین بایستی شناخته شده باشد اهتمام شما کار را پیش می برد‪ /‬مقام معظم رهبری‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪219‬‬ ‫دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر‪:‬‬ ‫کشف زمین خواری ‪ ۳‬میلیاردی در رامیان‬ ‫‪ ۵۶۰۰‬کیلوگرم موادمخدر‬ ‫در گلستان کشف شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان از کشــف ‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۴۵۰‬میلیون‬ ‫ریــال زمین خــواری در شهرســتان «رامیــان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار روح االمیــن قاســمی اظهــار کــرد‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫رامیــان پــس از یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقــات میدانــی‬ ‫موفــق بــه کشــف یــک فقــره زمیــن خــواری در ســطح شهرســتان‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بررس ـی های تخصصــی بــه همــراه کارشناســان‬ ‫اداره منابــع طبیعــی مشــخص شــد‪ ،‬متهــم ‪ 22‬هــزار متــر مربــع از‬ ‫اراضــی ملــی را بــه صــورت غیرقانونــی تصــرف کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه برابــر اعــام کارشناســان‬ ‫ارزش زمیــن هــای ازاد شــده ‪ 3‬میلیــارد و ‪ 450‬میلیــون ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن عملیــات یــک متهــم دســتگیر و پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در پایــان بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه شــهروندان مــی تواننــد‬ ‫در صــورت اطــاع از هرگونــه موارد‬ ‫مشــکوک مراتــب را از طریــق‬ ‫ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‬ ‫دهند‪،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مقابلــه بــا‬ ‫قانــون شــکنان و ســودجویان بــا‬ ‫جدیــت ادامــه داشــته و پلیــس‬ ‫در ایــن راه بــا تمــام تــوان تــاش‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه‬ ‫بــا موادمخــدر اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬نیروهــای انتظامــی و امنیتی‬ ‫اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون‬ ‫موفــق بــه کشــف ‪ ۱۴‬بانــد حرفـه ای‬ ‫توزیــع موادمخــدر و بیــش از ‪۵۶۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم انــواع موادمخــدر در‬ ‫اســتان شــدند‪.‬‬ ‫محمودرضــا روحانی فــر بــا اشــاره بــه‬ ‫برنامه هــای مبــارزه بــا موادمخــدر‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬نیروهــای انتظامــی و‬ ‫امنیتــی اســتان بــا تــاش هــای فــراوان‬ ‫توانســتند بــا انهــدام ‪ 14‬بانــد حرفــه ای‬ ‫توزیــع موادمخــدر بیــش از ‪ 5‬هــزار و ‪600‬‬ ‫کیلوگــرم انــواع موادمخــدر را کشــف و‬ ‫ضبــط کننــد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‪:‬‬ ‫شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی‬ ‫در شهرهای گلستان تشکیل شد‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا‬ ‫موادمخــدر اســتان گلســتان بــا تاکیــد‬ ‫بــر ادامــه مبــارزه جــدی بــا ســوداگران‬ ‫مــرگ‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همــه اقدامــات بایــد‬ ‫بــرای کاهــش تقاضــا در واقــع بــروز و‬ ‫شــیوع مصــرف مــواد مخــدر در جامعــه‬ ‫باشــد‪ ،‬کــه اگــر این گونــه شــود در‬ ‫بخــش مبــارزه و کاهــش اســیب های‬ ‫اجتماعــی موفــق خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان از‬ ‫تشــکیل شــعب ویــژه رســیدگی بــه تخلفــات‬ ‫انتخاباتــی در سراســر اســتان گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان در جلســه ای بــا اعضــای ســتاد پیشــگیری‬ ‫از جرائــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در هــر شهرســتان ‪ 2‬شــعبه دادگاه و دادســرا و در مرکــز‬ ‫اســتان هــم عــاوه بــر ایــن شــعب یــک شــعبه شــورای‬ ‫حــل اختــاف و یــک شــعبه تجدیدنظــر بــرای رســیدگی‬ ‫بــه تخلفــات احتمالــی اختصــاص داده شــده اســت ‪.‬‬ ‫هاشــمیان بــا بیــان این کــه تــاش اعضای این ســتاد بر پیشــگیری‬ ‫از بــروز تخلفــات احتمالــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬همــه همــت مــا انتخابــات‬ ‫ســالم و حضــور حداکثــری مــردم پــای صندوق هــای رای اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان در ادامــه ســخنان خــود بــار‬ ‫دیگــر بــا تاکیــد بــر احتــرام بــه قانــون از ســوی افــرادی کــه‬ ‫قصــد نامــزدی در انتخابــات پیــش رو را دارنــد گفــت‪ :‬افــرادی‬ ‫کــه قــرار اســت قانون گــذاری کننــد نبایــد قانون گریــز باشــند‬ ‫و مطمئنــا مــردم هــم بــرای‬ ‫افــرادی کــه قانــون را رعایــت‬ ‫کننــد احتــرام قائــل هســتند‪.‬‬ ‫هاشــمیان بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫یکــی از افتخــارات مــا در‬ ‫گلســتان زندگــی ارام اقــوام‬ ‫و مذاهــب در کنــار یکدیگــر‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نامزدهــای‬ ‫احتمالــی و حامیان شــان مراقــب‬ ‫باشــند بــرای کســب رای‪ ،‬ایــن‬ ‫ارامــش را خدشــه دار نکننــد‪.‬‬ ‫روحانی فــر گفــت‪ :‬طــرح «یاریگــران‬ ‫زندگــی» را بــا اولویــت بــه موضــوع‬ ‫«پیشــگیری» در مــدارس از «مقطــع‬ ‫ابتدایــی» اغــاز کرده ایــم‪ ،‬تــا توانایــی‬ ‫«نــه گفتــن» را در فرزندانمــان تقویــت‬ ‫کنیــم و ایــن دغدغــه را در «اولیــای‬ ‫دانش امــوزان» نیــز بــرای همراهــی‬ ‫انــان‪ ،‬داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام امادگــی بــرای پذیــرش‬ ‫درمــان معتــادان بــه ویــژه معتــاد‬ ‫متجاهــر‪ ،‬گفــت‪ :‬هم اکنــون در اســتان‬ ‫گلســتان ‪ 42‬کمــپ تــرک اعتیــاد اقامتــی‬ ‫میان مــدت و ‪ 156‬مرکــز ســرپایی تــرک‬ ‫اعتیــاد و همچنیــن یــک مرکــز تــرک‬ ‫اعتیــاد مــاده ‪ 16‬بــه معتادیــن بــرای‬ ‫تــرک اعتیــاد ارائــه خدمــت می کننــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪219‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬نوعــی پارچــه کم بهــا ‪ -‬بــازار تبــادالت ارزی ‪ -‬کتــاب مقــدس‬ ‫هنــدوان‪ -2‬سســت بنیــان ‪ -‬چاشــنی غذا ‪ -‬کاشــکی ‪ -‬ســخن‪-3‬‬ ‫میــان کــوه ‪ -‬اختــاف نــرخ خریــد و فــروش ارز ‪ -‬ســزاوار‬ ‫مــرگ‪ -4‬گردش هــا ‪ -‬هم جهــت ‪ -‬ضمیــر وزنــی‪-5‬از القــاب‬ ‫اروپایــی ‪ -‬کربــای ســابق‪ -6‬کســی را نشــناختن ‪ -‬جنبانیــدن‬ ‫ بــاغ شــداد‪ -7‬انباشــتگی ‪ -‬الغــر ‪ -‬هــدف‪ -8‬از عوامــل‬‫موثــر بــر قیمــت دالر‪ -9‬گریزنــده ‪ -‬نوعــی کامیــون ‪ -‬چــوب‬ ‫پاســبانان‪ -10‬شــبانگاه ‪ -‬فقــر و تهیدســتی ‪ -‬تنبیــه و عــذاب‬ ‫کردن‪ -11‬شــلوار گشــاد ‪ -‬خوشــگوار‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ ســاز کوبــه ای‪ -12‬مغــز ‪ -‬رئــوس‬‫‪1‬‬ ‫ بــه هــم پیوســته‪ -13‬درس دادن ‪-‬‬‫اخــوی ‪ -‬ســرور‪ -14‬دانشــکده ‪ -‬ان‬ ‫‪2‬‬ ‫طــرف ‪ -‬مــوی گــردن اســب و شــیر ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بــوی ماندگــی‪ -15‬نوعــی درخــت بــا‬ ‫‪4‬‬ ‫چــوب ســخت ‪ -‬کارگــزار یــا واســط‬ ‫بیــن مشــتری و بــازار تبــادالت ارزی‬ ‫‪5‬‬ ‫ همگانــی‬‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهارمین شهر بزرگ هند ‪ -‬پندار‬ ‫ از زیر سری ها‪ -2‬عدد و شماره ‪-‬‬‫زشت ‪ -‬از شاخص هایی که در ان افت‬ ‫اقتصادی نمایان می شود‪ -3‬عالمت‬ ‫مفعولی ‪ -‬خوشبخت ‪ -‬تقویت‬ ‫رادیویی‪ -4‬لحظه کوتاه ‪ -‬از پرندگان‬ ‫درخت زی ‪ -‬امادگی و تدارک‪-5‬‬ ‫ره اورد روسیه ‪ -‬ضمیر اجتماعی‬ ‫ میوه خام‪ -6‬بیماری خفیف ‪ -‬روزگار‬‫ شکوه و عظمت‪ -7‬ماالمال ‪ -‬اواز‬‫‪ -‬باالی چشم‪ -8‬مادر باران ‪ -‬مبتدی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ کاسه ابخوری‪ -9‬از بخش های گوارشی بدن ‪ -‬نفی انگلیسی ‪-‬‬‫تصدیق روسی‪ -10‬نوعی زغال سنگ ‪ -‬درج شده ‪ -‬پیرو حضرت‬ ‫موسی (ع)‬ ‫‪ -11‬از جنس فلز سرخ ‪ -‬پدر تازی ‪ -‬بیرون راندن‬ ‫‪ -12‬ارز کشور چک ‪ -‬نگهداری و محافظت ‪« -‬هرگز نه» عرب‬ ‫‪ -13‬فرزند ‪ -‬نمایش متنوع ‪ -‬قصد و اراده‬ ‫‪ -14‬میزان رشد تولیدات ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال‬ ‫‪ 2008‬برابر با ‪1/4‬درصد خواهد بود ‪ -‬سخن زیر لب ‪ -‬شهر المان‬ ‫‪ -15‬مورد اعتماد ‪ -‬تزیین شده ‪ -‬مربوط به فدراسیون‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬مختومقلی فراغی ‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 19‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کسب وکار‬ ‫عکس هفته‬ ‫تخریب ‪ ۷‬خانه غیر مجاز در روستای زیارت‬ ‫مهال اعتمادی‬ ‫مدرس و مشاور‬ ‫حوزه دیجیتال مارکتینگ‬ ‫روز ســه شــنبه (‪ ۱۴‬ابــان) بــا حکــم قضایــی‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان ‪ ۷‬خانــه غیــر مجــاز در‬ ‫روســتای زیــارت شــهر گــرگان تخریــب شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان بــا خبــر‬ ‫اغــاز فعالیــت پلیــس انفــال در اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬پلیــس انفــال در راســتای حفــظ منابــع ملی‪،‬‬ ‫حفــظ کاربــری اراضــی کشــاورزی و همچنیــن حریــم‬ ‫رودخانه هــا تشــکیل شــده و گشــت های مســتمر‬ ‫در جهــت جلوگیــری از ســاخت و ســاز های غیــر‬ ‫مجــاز صــورت گرفتــه اســت‪ .‬و دبیرخانــه پلیــس‬ ‫انفــال در فرمانــداری گــرگان‪ ،‬متشــکل از مامــوران‬ ‫نهاد هــای مرتبــط ماننــد جهــاد کشــاورزی‪ ،‬منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬ادارات اب و بــرق مــی باشــد‪.‬‬ ‫نیازمند مشارکت بیشتر مردم‬ ‫برای حفظ محیط زیست هستیم‬ ‫فرمانــده یــگان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫کشــور بــا اشــاره بــه نقــش مــردم در حفاظــت هــر چــه‬ ‫مطلوبتــر از حیــات وحــش گفــت‪ :‬نیازمنــد مشــارکت‬ ‫بیشــتر مــردم بــرای حفــظ محیــط زیســت هســتیم‪.‬‬ ‫جمشــید محبــت خانــی در اییــن تودیــع و معارفــه فرمانــده‬ ‫یــگان محیــط زیســت گلســتان تعــداد محیــط بانــان کشــور را‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر اعــام و اظهارکــرد‪ :‬محیــط بانــان بــه رغــم‬ ‫جذب مشتری یا حفظ مشتری‬ ‫به نظر شما در کسب و کار‬ ‫حفظ مشتری اهمیت دارد‬ ‫یا جذب مشتری؟!‬ ‫عکاس ‪ :‬عقیل مهقانی‬ ‫فرمانده یگان سازمان محیط زیست کشور‪:‬‬ ‫تمــام کاســتی هــا و کمبودهــا‪ ،‬بــه صــورت شــبانه روز مشــغول‬ ‫حفاظــت از محیــط زیســت هســتند و در صــورت مشــاهده تخلــف‬ ‫بــدون هیــچ اغماضــی بــا متخلفــان برخــورد قانونــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد محیــط بانــان کشــور کفــاف مناطــق تحــت‬ ‫پوشــش ســازمان را نمــی دهــد لــذا نیازمنــد مشــارکت جــدی‬ ‫تــر مــردم و عالقــه منــدان بــه میحــط زیســت هســتیم‪.‬‬ ‫محبــت خانــی گفــت‪ :‬ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫بــرای اشــاعه فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت و‬ ‫حفــظ منابــع کشــور دســت نیــاز بــه ســوی همــه مــردم‬ ‫دراز می کنــد و بــرای تحقــق ایــن امــر بایــد موضــوع‬ ‫حفاظــت از محیــط زیســت اجتماعــی و همگانــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور با اشــاره‬ ‫بــه نقــش تقویــت تجهیــزات محیــط بانــان کشــور در حفاظــت‬ ‫هــر چــه مطلــوب تــر از حیــات وحــش اظهارکــرد‪ :‬تامیــن البســه‬ ‫مجهــز بــه دوربیــن بــه همــراه جــی‪ .‬پــی‪ .‬اس و دوربیــن مــادون‬ ‫قرمــز دیــد در شــب و بی ســیم هایی بــا بــرد تقویــت شــده‬ ‫بــرای ارتبــاط و همپوشــانی محیــط بانــان در سراســر کشــور‬ ‫از برنامــه هــای اســت کــه بــا ســرعت در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫محبــت خانــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬محیــط بانــی‪ ،‬کاری‬ ‫ســخت‪ ،‬طاقــت فرســا و البتــه ویتریــن محیــط زیســت‬ ‫کشــور اســت کــه نیازمنــد توجــه بیــش از پیــش اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد نیروهــای یــگان را همــه جانبــه تقویــت کــرد‬ ‫تــا بــا روحیــه بیشــتری در حفــظ محیــط زیســت تــاش کننــد‪.‬‬ ‫محبــت خانــی ادامــه داد‪ :‬بایــد بهتریــن امکانــات خــود‬ ‫را شــامل ماشــین‪ ،‬امــوزش‪ ،‬تجهیــزات‪ ،‬امکانــات و‬ ‫وســایل رفاهــی بــرای محیــط بانــان فراهــم کنیــم‬ ‫تــا مجموعــه ای قــوی و مطمئــن داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه در پایــان این مراســم مهــدی رضایی بــه عنوان‬ ‫فرمانــده جدیــد یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان‬ ‫معرفــی و از زحمــات حســینعلی تازیکــه هــم قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫بزرگترین موقوفه تجاری شمال کشور در گلستان افتتاح شد‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان گلســتان‬ ‫از اغــاز عملیــات ‪ 5‬پــروژه عمرانــی موقوفــات‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بزرگتریــن موقوفــه‬ ‫تجــاری شــمال کشــور بــا مســاحت بیــش از‬ ‫‪ 10‬هــزار متــر مربــع در گلســتان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین ســلیمانی فــرد‬ ‫مدیــرکل اوقــاف گلســتان در ائیــن افتتــاح‬ ‫و اغــاز عملیــات ‪ ۵‬پــروژه عمرانــی موقوفــات‬ ‫اســتان اظهــار کــرد‪ :‬در بخــش موقوفــات اســتان‬ ‫گلســتان پــروژه هــای عمرانــی مختلفــی در‬ ‫حــوزه هــای دانــش بنیــان‪ ،‬توســعه کشــت‬ ‫هــای نویــن گلخانــه ای و حــوزه کشــاورزی‬ ‫و گردشــگری پیشــبینی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موقوفــه فندرســکی و اب انبــار‬ ‫دباغــان بــا مســاحت بیــش از ‪ 10‬هــزار متــر مربــع‬ ‫بــا کاربــری اداری‪ ،‬خدماتــی و تجــاری بــا ســرمایه‬ ‫گــذاری بخــش خصوصــی بــه مبلــغ‪ ۱۲‬میلیــارد‬ ‫تومــان جــزو بزرگتریــن موقوفــه تجــاری شــمال‬ ‫کشــور اســت کــه بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬مجتمــع مســکونی‪ ۵‬واحــدی‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۸۵۸‬متــر مربــع بــا هزینــه‬ ‫‪۲‬میلیاردتومــان از موقوفــه محمــد علــی‬ ‫زیادلــو اســت کــه بــا مشــارکت بخــش‬ ‫خصوصــی در خیابــان ولــی عصــر افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬دو مجمتمــع تجــاری‪ ،‬رفاهــی و‬ ‫گردشــگری بــا اعتبــار ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان جــزو‬ ‫موقوفــه حــاج اقــا بابــا ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و مجتمــع مســکونی‬ ‫‪ ۲‬واحــدی بــا اعتبــار بیــش از ‪ ۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫واقــع در محلــه ملــل گــرگان کــه جــزو موقوفــه‬ ‫صفرعلــی اقایــی اســت اغــاز بــه عملیــات کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬امیــد اســت بــا افتتــاح و اغــاز عملیــات‬ ‫اینگونــه پــروژه هــا ضمــن اجــرای نیــات‬ ‫واقفیــن و ایجــاد اشــتغال منجــر بــه توســه روز‬ ‫افــزون و متــوازن موقوفــات اســتان گــردد‪.‬‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬بدون وابستگی به نفت بسته می شود‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه گفــت‪:‬‬ ‫بودجــه ســال اینــده بــدون اتــکاء بــه نفــت‬ ‫و بــه صــورت دو ســاله تدویــن می شــود ‪.‬‬ ‫علــی قربانــی اظهــار کــرد‪ :‬از ســال اینــده‬ ‫بودجــه کشــور دوســاالنه و بــدون توجــه‬ ‫بــه درامدهــای نفتــی بســته می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در بســیاری از کشــورهای‬ ‫دنیــا‪ ،‬بودجــه ان کشــور دو یــا ســه ســاالنه‬ ‫بســته مــی شــود افــزود‪ :‬از ســال اتــی‬ ‫قــرار اســت کــه بودجــه کشــور بــدون‬ ‫توجــه بــه درامدهــای نفتــی و بــه صــورت‬ ‫دوســاالنه بســته شــود چراکــه در طــول‬ ‫‪ 40‬ســال گذشــته از لحــاظ بودجــه ای‬ ‫در شــرایط بســیار خاصــی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪،‬‬ ‫گرمــه و جاجــرم و راز و جــرگالن در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا اشــاره بــه تذکــر خــود بــه‬ ‫وزرای اقتصــاد و دارایــی و راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بنــا بــه تبصــره ‪ 16‬ایــن‬ ‫دو وزارتخانــه موظــف هســتند کــه ‪ 10‬درصــد‬ ‫وصولــی تراکنــش بانــک مســکن را در راســتای‬ ‫احــداث مســکن معلــوالن هزینــه کننــد امــا‬ ‫پــس از گذشــت ‪ 8‬مــاه از ســال حتــی یــک‬ ‫ریــال هــم در ایــن خصــوص هزینــه نکردنــد‪.‬‬ ‫وی ‪ 80‬درصــد مشــکالت کشــور را داخلــی‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Golestan Business Market‬‬ ‫دو شنبــه ‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اگــر منویــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫را بــه طــور جــدی دنبــال می کردیــم و یــا‬ ‫اینکــه در جهــت تولیــد ‪ 100‬میلیــون تــن‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی در ســال جدیــت بــه‬ ‫خــرج می دادیــم‪ ،‬اکنــون از لحــاظ تامیــن‬ ‫بودجــه کشــور بــه مشــکل نمی خوردیــم لــذا‬ ‫مجلــس بــه دنبــال اصالحــات ســاختاری در‬ ‫حــوزه نظــام بودجــه و نظــام برنامه ریزی اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه امــوال و‬ ‫دارایی هــای دولــت ‪ 3.5‬برابــر کل نقدینگــی‬ ‫کشــور اســت افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫وزارتخانــه ای در کشــور وجــود دارد کــه از‬ ‫‪ 17‬ســاختمان برخــوردار اســت و ایــن در‬ ‫حالــی می باشــد کــه اگــر بخشــی از امــوال و‬ ‫دارایی هــای دولــت بــه فــروش برســد بســیاری‬ ‫از مشــکالت و معضــات اعتبــاری کشــور‬ ‫حــل خواهــد شــد‪ .‬اکنــون ‪ 50‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان معافیــت مالیاتــی در کشــور داریــم‪.‬‬ ‫قربانــی در پایــان اضافــه کــرد‪ 5 :‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت کم بهــره‬ ‫بــرای خراســان شــمالی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده کــه بانــک کشــاورزی موظــف اســت‬ ‫در راســتای بهره بــرداری کشــاورزی و‬ ‫گردشــگری ایــن تســهیالت را ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫فرماندار گرگان‪:‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی‬ ‫باید اولویت روستاهای است‬ ‫فرمانــدار شهرســتان گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی در اولویــت‬ ‫روســتاهای شهرســتان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫محمد حمیــدی اظهار کرد‪ :‬در فــاز اول اجرای‬ ‫گیاهــان دارویــی روســتاهای زیــارت‪ ،‬شــاهکوه‬ ‫و چهاربــاغ در دســتور کار قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان افــزود‪ :‬کمیتــه گیاهــان‬ ‫دارویی شهرســتان بــا ترکیب ‪ ۱۳‬نفــر از اهالی‬ ‫روســتای زیــارت انتخــاب شــدند و شــروع کار‬ ‫ان هــا نیــز کشــت زعفــران بــوده و امــروز‬ ‫نیــز در حــال برداشــت ایــن محصــول اســت‪.‬‬ ‫حمیــدی ادامــه داد‪ :‬در راســتای حمایــت‪،‬‬ ‫ترویــج وفرهنــگ ســازی و بومــی ســازی ایــن‬ ‫محصــول ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان از اعتبــارات‬ ‫جهــاد کشــاورزی بــه منظــور در اختیــار‬ ‫قــرار دادن پیــاز رایــگان زعفــران تخصیــص‬ ‫داده شــد کــه در ایــن راســتا ‪ ۵۸‬نفــر در‬ ‫‪ ۵۸‬قطعــه در مجمــوع بالــغ بــر ‪ ۳.۵‬هکتــار‬ ‫از مــزارع زیــر کشــت زعفــران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ســنوات گذشــته بــا توجه‬ ‫بــه ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در روســتای‬ ‫زیــارت عمــا یــک پیــام دیگــر موضــوع‬ ‫گردشــگری و توریســت را تحــت الشــعاع خود‬ ‫قــرار دارد و امیدواریــم بــا بــه نتیجــه رســیدن‬ ‫و توســعه گیاهــان دارویــی از جملــه زعفــران‬ ‫و گل گاوزبــان بتوانیــم طــور دیگــری ایــن‬ ‫مناطــق را در اســتان و کشــور معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان ادامــه داد‪ :‬ترویــج و‬ ‫کشــت گل گاو زبــان یکــی دیگــر از برنامــه‬ ‫هــای مــا در شهرســتان اســت کــه در حــال‬ ‫حاضــر نیــز ‪ ۱۵‬هــزار اصلــه گل محمــدی‬ ‫در روســتای زیــارت گشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی‪ ،‬ســاخت و‬ ‫ســازهای غیــر مجــاز را بــه ســمت کشــت‬ ‫ایــن گیاهــان تغییــر دهیــم و درامــد‬ ‫پایــدار را در ایــن روســتاها شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫همــواره ایــن ســوال پرتکــرار در حــوزه‬ ‫فــروش و بازاریابــی مطــرح بــوده اســت؛‬ ‫زمانــی کــه از مدیــران مجموعــه هــا ایــن‬ ‫ســوال پرســیده مــی شــود‪ ،‬ســریعا پاســخ‬ ‫مــی دهنــد؛ هــر دو‪ .‬ولــی پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال بــه همیــن ســادگی نیســت؛ چــرا کــه‬ ‫منابــع کســب و کارهــا محــدود هســتند‪.‬‬ ‫امــا چطــور مــی توانیــم تشــخیص دهیــم‬ ‫کــه بــرای رشــد کســب و کارمــان مــی‬ ‫بایســت بــر روی حفــظ مشــتری متمرکــز‬ ‫باشــیم و یــا جــذب مشــتری جدیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫تصمیــم قطعــا روی اینــده کســب و کار مــا‬ ‫تاثیــر فــوق العــاده ای خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫مهمتریــن موضــوع در بــازار همیشــه عرضــه‬ ‫و تقاضــا اســت‪ ،‬اگــر تقاضــا بیشــتر از عرضــه‬ ‫باشــد اســتراتژی شــما حفــظ مشــتری خواهــد‬ ‫بــود و اگــر عرضــه بیشــتر از تقاضــا جــذب‬ ‫مشــتری مهمتــر اســت کــه در ادامــه بــه‬ ‫بررســی دالیــل هــر دو شــرایط مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫در وضعیتــی کــه عرضــه بیشــتر از تقاضــا باشــد‬ ‫بــه ‪ 3‬دلیــل جــذب مشــتری از حفــظ ان مهمتر‬ ‫اســت‪ .‬اولیــن دلیــل ایــن اســت کــه وقتــی کــه‬ ‫عرضــه بیشــتر باشــد مشــتری تنــوع طلــب‬ ‫مــی شــود یعنــی همیشــه فکــر مــی کنــد چیــز‬ ‫بهتــری هــم وجــود دارد‪ ،‬تنــوع طلبــی بیشــتر‪،‬‬ ‫رضایتمنــدی کمتــر را بــه دنبــال دارد و ایــن‬ ‫امــر کــه بخواهیــم مشــتری را راضــی نگهداریــم‬ ‫ســخت تــر مــی شــود و ســومین اتفــاق ایــن‬ ‫اســت کــه وفــاداری ان هــا کمتــر مــی شــود‬ ‫بــرای همیــن موضــوع زمانــی کــه عرضــه‬ ‫بیشــتر از تقاضــا باشــد حفــظ مشــتری باعــث‬ ‫ورشکســتگی شــما خواهــد شــد‪ .‬بــه طــور مثال‬ ‫تعــداد رســتوران هــا در گذشــته محدود بــود در‬ ‫صورتــی کــه در حــال حاضــر تعــداد رســتوران‬ ‫هــا بســیار زیــاد شــده اســت و شــما هــر زمــان‬ ‫کــه تمایل داشــته باشــید مــی توانیــد انــواع غذا‬ ‫از جملــه غــذای مکزیکــی‪ ،‬ایتالیایــی‪ ،‬ایرانــی و‪...‬‬ ‫انتخــاب کنیــد و در مجمــوع گزینه هــای زیادی‬ ‫بــرای انتخــاب داریــد لــذا بــرای رســتوران هــا‬ ‫جــذب مشــتری از حفــظ ان هــا مهمتــر اســت‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد ‪ %86‬مشــتریان راضــی‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد کــه خریــد دوم خــود را از‬ ‫کســب و کار دیگــری انجــام دهنــد چــرا کــه‬ ‫مشــتری تنــوع طلــب شــده اســت و فکــر مــی‬ ‫کنــد جــای دیگر بهتــر اســت و ‪ %82‬از مــردم با‬ ‫یــک اتفــاق بــد‪ ،‬دیگــر ســراغ شــما نمــی اینــد‪.‬‬ ‫امــروزه راضــی نگهداشــتن مشــتری کار‬ ‫بســیار ســختی شــده اســت و قطعــا وفــادار‬ ‫ســاختن ان هــا بســیار ســخت تــر اســت‪.‬‬ ‫مرحلــه ای کــه کســب و کار شــما در ان‬ ‫قــرار دارد نیــز بســیار مهــم اســت بــه‬ ‫طــور مثــال بــرای کســب وکارهــای نوپــا‪،‬‬ ‫کوچــک و یــا در حــال رشــد‪ ،‬قطعــا توجــه‬ ‫بیشــتر روی جــذب مشــتری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫چه زمانی حفظ مشتری اهمیت‬ ‫پیدا می کند؟‬ ‫ابتــدا بــه نــوع محصــوالت و یــا خدمــات‬ ‫کســب و کار و یــا نحــوه ی اســتفاده از ان هــا‬ ‫بســتگی دارد بــه طــور مثــال خدمــات مانیکــور‬ ‫ناخــن را در نظــر بگیریــد طبیعتــا مخاطبیــن‬ ‫ایــن نــوع کســب و کارهــا افــرادی هســتند‬ ‫کــه بــرای اســتفاده از ان خدمــات ســریعتر‬ ‫بــه کســب و کار بــر مــی گردنــد البتــه اگــر‬ ‫رضایــت داشــته باشــند‪ ،‬بهتــر اســت عمــده‬ ‫توجــه صاحبیــن ایــن نــوع کســب و کارهــا‬ ‫بــر روی حفــظ مشــتری باشــد امــا بــه طــور‬ ‫مثــال کســب و کاری ماننــد فــرش کــه افــراد‬ ‫بــه طــور متوســط چنــد ســال یکبــار از ان‬ ‫محصــول دوبــاره خریــد مــی کننــد‪ ،‬بهتر اســت‬ ‫عمــده توجــه بــر روی جــذب مشــتری باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از بحــث هــای مهــم در حــوزه بازاریابــی‬ ‫الویــت مــی باشــد‪ .‬بایــد بدانیــم کــدام مهــم و‬ ‫کــدام مهمتــر اســت و اشــخاصی که قصــد دارند‬ ‫هــر دو گــروه را راضــی نگهدارنــد یعنــی هــم‬ ‫مشــتریان خــود را حفــظ کننــد و هم مشــتریان‬ ‫جدیــد جــذب نماینــد قطعــا نمــی تواننــد هیــچ‬ ‫کــدام را انجــام دهنــد در واقــع بــر اســاس قانون‬ ‫تمرکــز شــما مــی توانیــد تنهــا بــر روی یــک‬ ‫مــورد متمرکــز باشــید و نمــی تــوان بــه هــر دو‬ ‫گــروه بــه طــور یکســان و ‪ 50-50‬تمرکــز کــرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!