روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 765 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 765

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 765

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 765

‫روزنامه دوشنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -34 :‬صفحه‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بیکار ‪‎‬‬ ‫رابط ‪‎‬ه‪‎‬بی ‪‎‬‬ ‫‪ 01‬خرداد ‪ - 1402‬سال نهم‪/22-‬می‪ /2-2023/‬ذی القعده ‪ -1444/‬شماره ‪ - 765 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫نمایش قدرت ناوگروه ‪ ۸۶‬نیروی‬ ‫دریایی ارتش در کل اب های کره زمین‬ ‫‪8‬‬ ‫با درامد کارگری همسر‬ ‫رکوردداری در ورزش اسیا‬ ‫با هدف شور و نشاط اجتماعی‬ ‫جشن های زیرسایه خورشید‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روابط عمومی هنر درک همه‬ ‫مفاهیم است و کارشناسان روابط‬ ‫عمومی هنرمندانه رفتار می کنند‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه برای ایجاد کسب و کار کوچک‪،‬‬ ‫شبکهسازیوایجادمشارکتداشتهباشیم‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫شــبکه ســازی و ایجــاد‬ ‫مشــارکت در کســب و کارهــای کوچــک‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا روابــط‬ ‫خــوب و مفیــد بــا دیگــران برقــرار کنیــد و‬ ‫بــه توســعه کســب و کارتــان کمــک کند‪.‬‬ ‫برخــی از راه هــای موثــر بــرای شــبکه‬ ‫ســازی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حضوردررویدادها‪،‬کنفرانس هــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬تجــاری و جمعیت هــا‪ :‬حضــور‬ ‫در ایــن رویدادهــا بــه شــما کمــک مــی‬ ‫کنــد تــا بــا دیگــر کســب و کارهــا و‬ ‫متخصصــان صحبــت کنیــد‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫برقــرار کنیــد و فرصتــی بــرای شــناخت‬ ‫کســب و کارهــای جدیــد پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شبکه ســازی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ :‬شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ماننــد لینکدیــن‪ ،‬اینســتاگرام و توییتــر‬ ‫می تواننــد بــه شــما کمــک کننــد تــا‬ ‫بــا دیگــر کســب و کار هــای مرتبــط بــا‬ ‫فعالیــت شــما بــه اشــتراک بگذاریــد و بــا‬ ‫ان هــا در ارتبــاط باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ســاختن یک ســایت وب‪ :‬با ســاختن‬ ‫یــک وب ســایت حرفــه ای‪ ،‬می توانیــد‬ ‫توانایی هــا و تجربیــات خــود را بــا دیگــر‬ ‫کســب و کارهــا بــه اشــتراک بگذاریــد و‬ ‫روابــط خــود را بــا مشــتریان پتانســیل‬ ‫ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شــرکت در برنامه هــای رابطــه ای‪:‬‬ ‫شــرکت در برنامه هــای رابطــه ای مثــل‬ ‫برنامه هــای مبــرم هــم کاری و تقویــت‬ ‫روابــط میــان کارافرینــان کمــک خواهــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫یــک نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــردن موثــر نیــاز به زمــان‪ ،‬تالش‬ ‫و حوصلــه دارد‪ .‬لــذا در همــه مراحــل‬ ‫کار‪ ،‬بایــد صبــور بــود و تــاش کــرد تــا‬ ‫روابــط خــود را بــا دیگــران بهبــود دهیــد‪.‬‬ ‫َن َفست با‬ ‫َنفس هایم ‬ ‫می تپد‬ ‫ی‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫درختــا ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ن‪‎‬منبـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬به عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬کربــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬اکســیژن‪‎ ،‎‬دور ‪‎‬ه ‪‎‬گــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جهانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گرمایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منفــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میکننــ ‪‎‬د‪..‎.‬‬ ‫‪‎‬اقلیمهــ‪‎‬ا‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سازمان اگهی های ‪ 4‬رسانه موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار می شود ‪.‬‬ ‫متقاضیان پیشنهادها و رزومه خود را از طریق پیام رسان ایتا به شماره ‪ 09117674497‬ارسال کنند‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس در رد یا تایید پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬خرداد * سال نهم * شمـاره ‪765‬‬ ‫خبر‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بیکار ‪‎‬‬ ‫رابط ‪‎‬ه‪‎‬بی ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیران به بهانه نگرانی از‬ ‫دستگاه های نظارتی‪ ،‬در‬ ‫انجام تکالیف خود نسبت به‬ ‫توسعه استان کوتاهی نکنند‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در‬ ‫جلســه شــورای هماهنگــی مدیــران‬ ‫دســتگاه هــای تابعــه وزارت تعــاون‬ ‫‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن کــه برخــی مدیــران‬ ‫بــه بهانــه نگرانــی از دســتگاه هــای‬ ‫نظارتــی از گرفتــن تصمیــم هــای‬ ‫مدیریتــی کــه مســتلزم توســعه‬ ‫اســتان اســت‪ ،‬اجتنــاب مــی کننــد‪،‬‬ ‫پذیرفتــه نیســت و مصــداق بــارز‬ ‫تــرک فعــل محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬اگــر مدیــری‬ ‫نســبت بــه قانونــی بــودن تصمیــم‬ ‫خــود تردیــد دارد از دســتگاه هــای‬ ‫نظارتــی اســتعالم کنــد و طبــق نظــر‬ ‫انهــا عمــل کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی‬ ‫اســتان بــرای توســعه گفــت‪ :‬در‬ ‫دادگســتری اســتان از مدیرانــی کــه‬ ‫بــرای توســعه اســتان شــجاعانه گام‬ ‫بــر مــی دارنــد حمایــت مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫وی دربــاره ممانعــت واحدهای تولیدی‬ ‫از ورود بازرســان کار هــم گفــت‪:‬‬ ‫بازرســان اداره کار ضابــط دادگســتری‬ ‫محســوب مــی شــوند و در صــورت‬ ‫ممانعــت از ورود انــان‪ ،‬دادســتانی بــا‬ ‫متخلفــان برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫انتقاد دادستان مرکز‬ ‫استان از تاخیر در افزایش‬ ‫ظرفیت مرکز ترک اعتیاد‬ ‫توسکستان‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان در جلســه‬ ‫شــورای هماهنگــی مدیــران‬ ‫دســتگاه هــای تابعــه وزارت تعــاون‬ ‫در گلســتان گفــت‪ :‬بــا وجود تامین‬ ‫بودجــه مــورد نیــاز بــرای توســعه‬ ‫مرکــز تــرک اعتیــاد توسکســتان ‪،‬‬ ‫هنــوز کار اجرایــی ایــن مرکــز بــه‬ ‫بهانــه انتظــار بــرای امــدن مدیــران‬ ‫کشــور بــرای کلنــگ زنــی معطــل‬ ‫مانــده اســت ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬بــر اســاس‬ ‫امــار‪ ،‬دســت کــم بــا ‪ 2‬هــزار معتــاد‬ ‫متجاهــر مواجهیــم که برای بازگشــت‬ ‫بــه زندگــی بــه یــک مرکــز بازپــروری‬ ‫و مهــارت امــوزی بــه منظــور توانمنــد‬ ‫کــردن ایــن افــراد نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی ماننــد ســرقت‬ ‫و فروپاشــی بنیــان خانواده هــا کــه‬ ‫اعتیــاد گریبان گیــر جامعــه کــرده اســت‬ ‫بایــد همــه مســئوالن بــرای کمــک بــه‬ ‫ســاخت و توســعه زودتــر ایــن مرکــز در‬ ‫توسکســتان اقــدام کننــد تــا خدمــات‬ ‫بازپــروری و مهــارت امــوزی ارائــه گــردد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان افــزود‪ :‬همزمــان‬ ‫بــا برخــورد بــا مدیرانــی کــه بــه موقــع‬ ‫تصمیمهــای مدیریتــی نمــی گیرنــد و بــه‬ ‫وظایــف و تکالیــف قانونــی خــود عمــل‬ ‫نمــی کننــد و تــرک فعــل مــی کننــد ‪ ،‬از‬ ‫مدیرانــی هــم کــه ظرفیــت هــای قانــون‬ ‫را بــرای منافــع عمومــی بــه خدمــت مــی‬ ‫گیرنــد‪ ،‬قاطعانــه حمایــت مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫اســپانلو در ادامــه ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫همــه تکالیــف وزارتخانــه تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی ماننــد حــق ســامت‪،‬‬ ‫حــق اشــتغال ‪ ،‬حــق برخــورداری از‬ ‫امکانــات رفاهــی و حقــوق معلــوالن‬ ‫از مصادیــق حقــوق عمومــی اســت‬ ‫کــه لیســت ایــن حقــوق را بــر اســاس‬ ‫هــر اداره تهیــه کــرده ایــم و تــک تــک‬ ‫ایــن حقــوق را از دســتگاه هــای متولــی‬ ‫مطالبــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ت ‪‎‬پیچیــد ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫رابطــ ‪‎‬ه ‪‎‬بیــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موقعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬فرهنــگ ‪‎ ،‎‬تاریــخ ‪‎ ،‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلی ‪‎ ،‎‬بیکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جغرافیایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مقایسـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬میدهنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مطالعــا ‪‎‬‬ ‫بعضـ ‪‎‬‬ ‫ض ‪‎‬خط ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬شــاغل ‪‎ ،‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬معــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فــر ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬فشــارها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیــاور ‪‎‬د‬ ‫ث ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فشــاره ‪‎‬ا ‪‎‬کنــا ‪‎‬ر ‪‎‬بیایـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرصت‏هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬فعل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــرا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬وضعی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬راهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیــاور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬شــای ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بعضـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ارائ ‪‎‬ه ‪‎‬فرصتها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬راهــکا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬می‏توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬توانبخشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خطـ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تســهی ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬حرف ـه ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬برنامه های ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬خطـ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬عمد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعتیاد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬موضو ‪‎‬‬ ‫بیکار ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬یکدیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬رابط ـ ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینــده ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نویــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خســتگی ‪‎ ،‎‬فقــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬شــرایط ‪‎ ،‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روزانـ ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ناتوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیاورنـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬موقـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬راه حـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــرار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انزو‪‎‬ا‬ ‫س ‪‎‬تنهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬بیکا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬تنهای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وقت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــدیدت ‪‎‬ر ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موج ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اعتیــاد ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تشــدی ‪‎‬د ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رزومــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬اعتبــا ‪‎‬ر ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ‪‎‬ه ‪‎‬مصر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دســتاوردها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بگیــر ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬هزینه‏هـ‪‎‬ا‬ ‫ل ‪‎‬صرفــه جویـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬نمیکننــد ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬ولـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬غیرمجا ‪‎‬ز‬ ‫ش ‪‎‬موا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دخانیــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬جرایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬اعمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعتیاد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬مرتب ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ه ‪‎‬طو ‪‎‬ر ‪‎‬کلی ‪‎ ،‎‬بیکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ‪‎‬ه ‪‎‬برنامه ریز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کارکردهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســیب‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمــان ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گیرن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دیــده ‪‎ ،‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬اعتیــاد ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫رابطـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬فرص ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بیکا ‪‎‬ر ‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــم هــوری ‪‎ ،‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وقـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬دغدغه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬سوقشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬دچــا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫جوانان ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬شــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬روحیـ ‪‎‬ه ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پاییـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نفـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تنــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پنــا ‪‎‬ه ‪‎‬بــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎‎،‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‎،‎‬جوانانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیاورنـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گیرن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ض ‪‎‬انحرافــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬معــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ظهــو ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ح ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬منفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬وضــو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‎،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــ ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ش ‪‎‬ابعــا ‪‎‬د ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬می‏توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬موج ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ل ‪‎‬جوانانـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهینه ت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬دچــا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهت ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬هدای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬وقـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نشــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بدسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‎،‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬طرفـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬مــوارد ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دائمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬نگـ ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬سـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بیاورنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ع ‪‎‬مــداو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انقطــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ل ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جوانــان ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬وضعیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬رابطــ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬رفــا ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬مســتق ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پردرام ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طرفــی ‪‎ ،‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د‬ ‫ه ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحصیلــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصت‏هــا ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬مبتــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فرصت‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــگیری ‪‎ ،‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬راهکارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬توانمندســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مبتالیــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬راهنمایی هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬میباشــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ابتـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اصل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬شــکل پذی ‪‎‬ر ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اهمی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــخصی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدی ‪‎‬د‬ ‫ب ‪‎‬تجربه‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬همتایــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قائـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تجربـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬ابتــد ‪‎‬ا ‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نوجوان ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دورا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ب ‪‎‬شــده ‪‎ ،‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ترکی ـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ابت ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــاال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نامطلوبـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬پیچیــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬چنـ ‪‎‬د ‪‎‬وجهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫رابطـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬می‏دهنــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬امــ ‪‎‬ا ‪‎‬مطالعــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬خط ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اصل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ن ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فشــا ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬فشــارها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬راه های ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬موقتـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بگردنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬احساسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روحـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬دهــد ‪‎ ،‎‬ام ـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخ ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــود‪.‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫م ‪‎‬تعام ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بی تفاوت ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬فاصلـ ‪‎‬ه ‪‎‬میگیرند ‪‎ ،‎‬ای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دوســتا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوبـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اضطــرا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬تنهایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کمتـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برابـ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ث ‪‎‬مقاومـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬خطـ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اصلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬درمانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ان ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬پرداختـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مقابل ‪‎‬ه‪‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬بیکار ‪‎‬‬ ‫راهها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابلــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راهکارهــ ‪‎‬ا ‪‎‬عبارتنــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظــ ‪‎‬ر ‪‎‬بگیریــ ‪‎‬د ‪‎.‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬راهکارهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جدیــد ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مقابل ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرهنگســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬فرهنگســاز ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اگاهـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬درمان ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬میبخش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬معتــاد ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ســرگرم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فراغتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فضاهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فراغتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فضاهــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬جوانــان ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تفریـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫گ ‪‎‬کارافرین ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فرهنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقویـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬تربیـ ‪‎‬‬ ‫گ‪‎‬کارافرینـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬فرهنـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدیــد ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬بضاعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎6‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ببخش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیازمنــد ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬فرهنگــی ‪‎ ،‎‬هنــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فرهنگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎7‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬بســترها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیرمســتقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ورزشــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهــا ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راهــکا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬یکدیگـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬چندیـ ‪‎‬‬ ‫ترکیـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقوی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حف ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬سوســیا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تضمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جســم ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روحـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬همزمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رویکردهایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬چالشــها ‪‎ ،‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابلـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابل ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬تاکی ‪‎‬د ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادام ‪‎‬ه ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬سـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬اعما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬میگیرنـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ن ‪‎‬چالشــه ‪‎‬ا ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دا ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ت ‪‎‬زی ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انجا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اقداما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابل ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬بیکار ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬برا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬اقــدا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎:‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬صنعتهــا ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‬ ‫ع ‪‎‬جدیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ترویــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طریــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میانجامــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬صــادرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قابلیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جدیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حرفــه ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فنــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائــ ‪‎‬ه ‪‎‬اموزشــها ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬رشــ ‪‎‬د‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ورو ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬امــاد ‪‎‬ه ‪‎‬میشــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــان ‪‎ ،‎‬انــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬اموزشــها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مییابـ ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬این ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مفیـ ‪‎‬د ‪‎‬بود ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارافرین ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬دا ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬تغییــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ت ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فعالی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬محیطها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬فراه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬کارافرین ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روحیـ ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬شایســتگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬یارانههــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تقوی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارافرین ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جدیـ ‪‎‬د ‪‎‬اماد ‪‎‬ه ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬دا ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ت ‪‎‬زی ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انجا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اقداما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابل ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیاد ‪‎ ،‎‬میتوا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ل‪‎‬اعتیــادز ‪‎‬ا ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهداشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬ارائــ ‪‎‬ه‪‎‬اموزشــها ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ان ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬میتوانن ‪‎‬د ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــیو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اگاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ض ‪‎‬خطـ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬کمتـ ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬معــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــه‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬ســبزهجا ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎2‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬فرهنــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬فیزیک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهری ‪‎ ،‎‬ورزشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مثال ً‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســبز ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فضاها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فعالی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســالمت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬فرهنگهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ترویــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬میدهــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برنامه هایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬راهانــداز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬می‏شــو ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬دور ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ســالمت ‪‎‬ر ‪‎‬هدای ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دا ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ت ‪‎‬زی ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انجا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اقداما ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعیت ‪‎ ،‎‬میتوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابل ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬برا ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬تنظی ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎:‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬برنامههــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تنظیـ ‪‎‬‬ ‫ج‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬ترویـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانــواده ‪‎ ،‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موثــر ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ن ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬همزمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬میتوانن ‪‎‬د ‪‎‬زمین ‪‎‬ه ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬یافت ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جدیــد ‪‎ ،‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬واقعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائــ ‪‎‬ه ‪‎‬اموزشــها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬اموزشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســالمت ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬پ ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنترل ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حرک ـ ‪‎‬‬ ‫نتیجه‪‎‎‬مقابله‪‎‎‬با‪‎‎‬بیکاری‪‎‎‬و‪‎‎‬اعتیاد‪‎‎‬و‪‎‎‬افزایش‪‎‎‬جوانی‪‎‎‬جمعیت‪‎‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬تدابیــ ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫مقابلــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬مقابلـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایدههایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬چالشــه ‪‎‬ا ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تروی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابل ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬دول ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنین ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افرا ‪‎‬د ‪‎‬فراه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬بخشــی ‪‎‬د ‪‎‬ت ‪‎‬ا ‪‎‬فرصتها ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رایــگا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اموزش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دوره هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬مقاومـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬چالـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برابـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬متخصـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پزشــکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابلـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬مراکـ ‪‎‬ز ‪‎‬درمانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ترویجــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دانشــگاهه ‪‎‬ا ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــدار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رفتارهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬برنامه های ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬دول ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابل ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬کافــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظــ ‪‎‬ر ‪‎‬بگیــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬رشــ ‪‎‬د ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهــد ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دورا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پرورشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تربیتـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جنســیتی ‪‎ ،‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنامه های ـ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی ‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬همـ ‪‎‬ه ‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬چالشــه ‪‎‬ا ‪‎‬نیازمنـ ‪‎‬د ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬مقابلـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬بیشــتر ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬همــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نتایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬کوش ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یکدیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫طرح «شناسه ملی کاال»‬ ‫برایاصالت سنجی‬ ‫محصوالتصنایع دستی‬ ‫اجرایی می شود‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫وزارت میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی در بازدیــد از بازارچــه میــراث‬ ‫ناملمــوس صنایع دســتی اســتان گلســتان از‬ ‫پیگیری طرح «شناسه ملی کاال» در راستای‬ ‫اصالت ســنجی محصــوالت صنایع دســتی‪،‬‬ ‫معرفــی و تبلیــغ هنرمندان و تولیدات مناطق‬ ‫مختلــف کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ‪ ،‬مریــم‬ ‫جاللــی در بازدیــد از نمایشــگاه و بازارچــه‬ ‫میــراث ناملمــوس صنایع دســتی اســتان‬ ‫گلســتان که با همراهی محمدجواد ســاوری‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان گلســتان و مریــم‬ ‫حاجی ابراهیمــی معــاون صنایع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی اســتان انجــام شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫معاونــت صنایع دســتی در حــال پیگیــری‬ ‫طــرح «شناســه ملــی کاال» اســت تــا بــا درج‬ ‫ایــن شناســه بــر روی تولیــدات هنرمنــدان‪،‬‬ ‫اطالعــات تولیدکننــدگان رهگیــری شــود‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در اصالت ســنجی کاال‬ ‫و معرفــی و تبلیــغ هنرمنــدان و تولیــدات‬ ‫مناطــق مختلــف کشــور اثرگــذار اســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫کشــور در گفت وگــو بــا صنعتگــران و‬ ‫هنرمنــدان حاضــر در ایــن نمایشــگاه‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هنرمنــدان بــا تولیــد‬ ‫محصــوالت‪ ،‬تولیــد ثــروت و تولیــد اشــتغال‬ ‫می کننــد؛ ازایــن رو فعالیــت ایــن عزیــزان‬ ‫اهمیــت بســیاری در رونــق اقتصــاد ملــی و‬ ‫درامــد ســرانه دارد‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬هنرمنــدان صنایع دســتی‬ ‫می بایســت تمرکز خود را بر روی تولید گذاشــته‬ ‫و مباحــث صــادرات و فــروش توســط افــراد‬ ‫متخصــص ایــن حــوزه و در قالــب شــرکت های‬ ‫ســهامی پیگیری شــود تا هنرمندان نیز از ســود‬ ‫حاصلــه ســهم خــود را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫جاللــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫برندســازی در حــوزه فــروش صنایع دســتی‬ ‫و هنرهــای ســنتی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای تجمیــع‬ ‫انــرژی هنرمنــدان اســتان گلســتان در‬ ‫تولیــد محصــوالت باکیفیــت و متناســب بــا‬ ‫نیــاز روز‪ ،‬بایــد تمــام تمرکــز بــر ایجــاد یــک‬ ‫برنــد خــاص در حــوزه صنایع دســتی شــود‬ ‫و تولیدکننــدگان مختلــف زیرمجموعــه ان‬ ‫برنــد محصــوالت خــود را عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫بــرای کاربــردی شــدن بایــد در حوزه هــای خانــه‬ ‫و اشــپزخانه و مــد و لبــاس تلفیــق شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان نیــز در ایــن بازدیــد‬ ‫گفت‪ :‬در اســتان گلســتان تاکنون ‪ ۴۴‬پرونده‬ ‫حــوزه صنایع دســتی در فهرســت ملــی میــراث‬ ‫ناملمــوس بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫محمدجــواد ســاوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫نمایشــگاه و بازارچــه میــراث ناملمــوس‬ ‫صنایع دســتی اســتان تعــدادی از رشــته های‬ ‫بومــی اســتان کــه تاکنــون ثبــت میــراث‬ ‫ناملمــوس شــده اند در معــرض دیــد عمــوم‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬محصــوالت عرضه شــده در‬ ‫ایــن رویــداد بــا حفــظ ریشــه های تاریخــی و‬ ‫فرهنگــی اقــوام اســتان به عنــوان حامــل میــراث‬ ‫گذشــتگان بــه جامعــه امــروز معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫نمایشــگاه و بازارچــه میــراث ناملمــوس‬ ‫صنایع دســتی اســتان گلســتان از ‪ ۲۸‬الــی ‪۳۱‬‬ ‫اردیبهشــت از ســاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۸‬در محل موزه‬ ‫صنایع دســتی اســتان واقــع در خانــه تاریخــی‬ ‫امیــر لطیفــی شــهر تاریخــی اســتراباد (گرگان)‬ ‫میزبــان عالقه منــدان اســت‪.‬‬ ‫حجاب سرچشمه پاکی ها و‬ ‫میراث ایرانیان کهن و توصیه‬ ‫بزرگان دین در مقابل هر‬ ‫نوع ویروس مهاجم‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان گلستان‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬خرداد * سال نهم * شمـاره ‪765‬‬ ‫شبنامه‬ ‫امریکا بزرگترین مرکز‬ ‫سیاسی‪-‬اطالعاتی دنیا را‬ ‫در لبنان می سازد‬ ‫ در شــهر ‪ 43‬هکتــاری امریــکا چــه چیــزی قرار‬‫اســت رخ بدهد؟‬ ‫ حفــظ فاصلــه از ایــران ‪ ،‬بــرای تــداوم جنــگ‬‫هــای نیابتــی‬ ‫ بیســت ســال پیــش درســت زمانــی کــه‬‫امریکایــی هــا عــراق و افغانســتان را گرفتنــد‪،‬‬ ‫بزرگتریــن ســفارتخانه ی امریــکا در عــراق‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬مرکــزی کــه بــه لحــاظ وســعت‬ ‫دادن پارلمــان ‪ ،‬دولــت و دیگرنهادها‬ ‫بــرای قــرار‬ ‫ِ‬ ‫ت مدیریــت یــک کشــور جــا داشــت‪.‬‬ ‫بــه جهــ ِ‬ ‫پــس از ‪ 20‬ســال حضــور در عــراق ‪،‬تقریبــا همه‬ ‫بــه ایــن اعتــراف داشــتند کــه عــراق نــه تنهــا‬ ‫همســو بــا امریــکا شــکل نگرفتــه بلکــه بیشــتر‬ ‫بــه پایــگاه یــاران ایــران شــباهت پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪...‬‬ ‫ شــکل گیــری گــروه هــای مقاومت‪ ،‬تحت نظر‬‫بــودن امریکایــی هــا در عــراق و انجــام هــزاران‬ ‫عملیــات علیــه کاروان هــای لجســتیکی امریکا‬ ‫در ایــن کشــور (کــه مقاومــت صریــح و علنــی‬ ‫بیانیــه داده و گــردن گرفتــه بــود) و همچنیــن‬ ‫حملــه بــه عیــن االســد (مغــز نظامــی امریــکا‬ ‫در عــراق) ایــن را بــه اثبــات رســاند کــه ایــران و‬ ‫مقاومــت بــرای بــازی بــا امریــکا در عــراق هیــچ‬ ‫محدودیتــی نــدارد‪...‬‬ ‫همــه ی اینهــا بــه همــراه فــرار امریــکا از‬ ‫ت بــاز ِ مقاومــت در عــراق‬ ‫افغانســتان و دســ ِ‬ ‫باعــث شــد امریکایــی هــا بــه ایــن جمــع بنــدی‬ ‫برســند کــه بایــد از ایــران فاصلــه گرفتــه و جایــی‬ ‫دیگــر را بــه عنــوان مرکــز فرماندهــی و کنتــرل‬ ‫انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫ تمرکــز بــر لبنــان از ایــن جهــت قابــل تامــل‬‫اســت کــه چنیــن مرکــزی در چنین جایی شــبیه‬ ‫بــه یــک مرکــز بــرای تمرکــز بــر مســئله ی رژیــم‬ ‫صهیونیســتی نیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫«دینــگ النــگ» اســتاد مطالعــات خاورمیانــه‬ ‫دانشــگاه مطالعــات بیــن المللــی شــانگهای‬ ‫می گویــد‪« :‬بــه احتمــال زیــاد‪ ،‬بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از کارکنــان ســفارت امریــکا در لبنــان از‬ ‫افسران نظامی و اطالعاتی تشکیل می شوند‪.‬‬ ‫بــه بیــان دیگــر‪ ،‬کارکرد هــای اطالعاتــی و نظامی‬ ‫ســفارت امریــکا در لبنــان بــه مراتــب فراتــر از‬ ‫نقــش دیپلماتیــک ان اســت»‪.‬‬ ‫ ایــاالت متحــده امریــکا ســال هاســت یــک‬‫بــازی مُــرده را علیــه ایــران در منطقــه شــروع‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــازی کــه دیگــر نمــی توانــد خروجــی مثبتــی‬ ‫بــرای ایــن رژیــم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫انچــه رخ میدهــد نشــان از ان دارد کــه‬ ‫جمــع بنــدی انهــا ایــن بــوده کــه بایــد از جنــگ‬ ‫مســتقیم خــارج گردیــده و وارد عرصــه ی تقابل‬ ‫نیابتــی شــوند‪.‬‬ ‫تقابلــی کــه پیــاده نظامــش عناصــر کــرد در‬ ‫ســوریه و اقلیــم کردســتان وتکفیــری هــا‬ ‫خواهنــد بــود و بخــش اعظمــی از ان در حــوزه‬ ‫هوایــی و دریایــی بــر عهــده ی بــی سرنشــین ها‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ انچــه شــاهد هســتیم قمــار پــر هزینــه ی‬‫امریکایــی هــا در منطقــه و اخریــن تــاش هــا‬ ‫بــرای مانــدن در غــرب اسیاســت‪.‬‬ ‫مــرور زمــان درســتی یــا نــا درســتی ایــن تصمیــم‬ ‫امریــکا در خصــوص حضــور در لبنــان ‪ ،‬یعنــی‬ ‫خــط مقــدم مقاومــت را بــه قضــاوت خواهــد‬ ‫گذاشــت‪...‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪3‬‬ ‫َنفست با َنفس هایم می تپد‬ ‫سکینه جافرنوده ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫درختــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ش ‪‎‬کرب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬اکســیژن ‪‎ ،‎‬دور ‪‎‬ه ‪‎‬گــرد ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اصل ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬منبـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬به عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میکنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اقلیمهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جهانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گرمایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬زیســت ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬الودگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬الودگـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بیماری‏هــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬حاض ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬درختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تنفســی ‪‎ ،‎‬قلبــی ‪‎ ،‎‬مغــ ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعصــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میدهنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اکســی ‪‎‬د ‪‎‬کربــن ‪‎ ،‎‬فراینــد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اکســیژ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬الودگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کویــری ‪‎ ،‎‬شــهرهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیابانـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬شــهرها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬برخــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬زیبـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دوست‏داشــتن ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســب ‪‎‬ز ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پارکهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باغــا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬روحیـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جســم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خالصـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫م ‪‎‬اکوسیســتم ‪‎ ،‎‬نق ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حیات ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعضــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫درختــان ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زیــر ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دا ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ح ‪‎‬خواهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نقشــه ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬توضیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اکســی ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬میکنن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اکســیژ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎:‬درختا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تنف ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬تاثی ‪‎‬ر‪‎‬مثب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محیــط ‪‎ ،‎‬هــو‪‎‬ا‬ ‫ب ‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کرب ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬اســانت ‪‎‬ر ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬پاکتـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســالمت ‪‎‬ر ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬بــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تنفـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬گازها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الود ‪‎‬ه ‪‎‬مثـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬گازهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬الودگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬حــذ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهره ‪‎‬ا ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خودروهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬صنایــع ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تصفی ‪‎‬ه ‪‎‬هوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خروجـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اکســی ‪‎‬د‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اقلیمــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬تغییــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬رســیدگ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کربـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ذخیــر ‪‎‬ه ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬اکســیژن ‪‎ ،‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کربـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اقلیم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تغییــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خــاک ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬رســیدگ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ریشــهها ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬حفاظــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ب ‪‎‬حفاظـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تبخیــر ‪‎ ،‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عمـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬متصـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســطح ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شــی ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حاص ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬احساسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روحیـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روحیـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬میکنــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارامشــبخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارزشــمن ‪‎‬د ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬بســیاری ‪‎ ،‎‬مهمتریــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬درختــان ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دالیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفــ ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنصــ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محافظــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬خالصــه ‪‎ ،‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل ‪‎‬اقلیــم ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهره‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬زیباییشناسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جســم ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هوا ‪‎ ،‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ق ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مناطـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاشـ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‏شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیســت ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬حفاظـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬روســتای ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانــان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســب ‪‎‬ز ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬شــهره ‪‎‬ا ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫وجــو ‪‎‬د ‪‎‬اراضــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فیزیک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ورزشــی ‪‎ ،‎‬فعالی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خصوصـ ‪‎‬ـا ً‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬عرصههــا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ب ‪‎‬االیندههــا ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکننـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ک ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬الرژیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تنفسـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ابتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ریسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســب ‪‎‬ز ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــهرها ‪‎ ،‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬فضاها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬درختا ‪‎‬‬ ‫بنابراین ‪‎ ،‎‬حفاظ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راهکارهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬شــما ‪‎‬ر ‪‎‬میــرو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫درختــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نقشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارنــ ‪‎‬د ‪‎.‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫ح ‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــر ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ترکیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دیاکســی ‪‎‬د ‪‎‬کربـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬اکســیژ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬میکننـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬اساســیتری ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نــو ‪‎‬ر ‪‎‬خورشــی ‪‎‬د ‪‎‬اکســیژ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫س ‪‎‬انسانهاسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تنفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬االینده هــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬االینده هـ‪‎‬ا ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬االینده هــ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهری ‪‎ ،‎‬دو ‪‎‬د ‪‎‬خــودر ‪‎‬و ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خروجــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گازهــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬می‏شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬احتمال ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اســیبها ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میدهــ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬روانپریشــ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬افســردگ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬رفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ع ‪‎‬افســردگ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬رف ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬طبیع ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خلقیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موجــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روانپریشــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬گا ‪‎‬ز ‪‎‬فرار ‪‎‬ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تبدیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬خلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محیطــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬االینــده هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬معلــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ذرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬جهان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســت ‪‎‬ر ‪‎‬اختال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دمـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رطوبـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مورفولوژیکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تغییــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هواهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خورشــیدی ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخور ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬پرتوها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬حرارتـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬تعرضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬رفـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ث ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬دمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گرمایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبدیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قســمتها ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اسایشـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حرارتــی ‪‎ ،‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخاطــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــیوه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫وجــو ‪‎‬د ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فوایــ ‪‎‬د ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فیزیکــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬عبارتن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬اکســی ‪‎‬د ‪‎‬کربــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هــو‪‎‬ا ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن ‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــوا ‪‎ ،‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تمیـ ‪‎‬ز ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬اکســیژ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ترشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬مفیـ ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تمیـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬هــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بیماریه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فیزیک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬عموم ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬عمومــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حفــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ف ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پویـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬برخــوردار ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬بیخوابـی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افســردگ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داده انـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬حافظـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎:‬برخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬تمرک ـ ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ســب ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬هدای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مفیـ ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬شــناخت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حافظـ ‪‎‬ه ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ل ‪‎‬تشــکی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 37‬دستگاه ابگرمکن‬ ‫خورشیدی تحویل‬ ‫ساکنین روستایی‬ ‫حاجی اباد کوهپایه‬ ‫شد‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســبز ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دهنــد ‪‎‬ه ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬بنیاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نق ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬درختا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫بنابرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬دارن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬لــذ ‪‎‬ا ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬جوانــان ‪‎ ،‎‬بــاز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خصــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ف ‪‎‬حفاظـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جوامـ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬انهــا ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مراقبـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫درختــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نقشــه ‪‎‬ا ‪‎‬عبارتنـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬هــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر ‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬تنفــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک ‪‎‬می‏کنن ‪‎‬د ‪‎.‬بنابراین ‪‎ ،‎‬پاکت ‪‎‬ر ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اکســیده ‪‎‬ا ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیتروژ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پلوتونیو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ایمن ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬تنف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحری ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــه ‪‎‬ر ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬حضو ‪‎‬ر ‪‎‬درختا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬جو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬تغییرا ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬جلوگیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــه ‪‎‬ر ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬دما ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمســتا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــه ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تابســتا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ت ‪‎‬ا ‪‎‬دما ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تبخی ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬درختا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬محافظـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســرم ‪‎‬ا ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میکنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬شــدی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بارشــها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬زمی ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫غ‬ ‫ط ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باغچــ ‪‎‬ه ‪‎‬ســب ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎- ‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬میکن ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فضای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فراه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تفریــح ‪‎ ،‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬گذرانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬وقـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مطمئـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ط ‪‎‬ســب ‪‎‬ز ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خطــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬روحـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فیزیکـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تنـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎- ‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکننـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬فضایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تفریحـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مکانهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهنــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فیزیکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تنشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خودشــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــهریا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افســردگ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬گونههــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بیماریهــ ‪‎‬ا ‪‎:‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬برخــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎- ‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بیماریهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درمانـ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬بــادا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬برگهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬عــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیماریه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســردر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ت ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درمان ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬میکننــد ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اکســیژ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬گیاهــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انکــ ‪‎‬ه ‪‎‬پوشــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ضمــ ‪‎‬‬ ‫درختــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎‬دارن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادام ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬برخ ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ت ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬خواهی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬االینــد ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ب ‪‎‬گازهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎:‬درختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬نمونههــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منطقــ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬می‏بخشــن ‪‎‬د ‪‎.‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬میکروبهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ویروســه ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ک ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬پــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مردمـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارامــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬گردشــگر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پوشــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــه ‪‎‬ر ‪‎:‬رشــ ‪‎‬د ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬دمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دمـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــه ‪‎‬ر ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــهر ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیماریها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ابتـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬حرارتــی ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راحتـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬حــرار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باغــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جنگلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــهرکها ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬غذایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تهویــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســاحتها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬واقــ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬باغبانــی ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صوتــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬الودگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنــا ‪‎‬ر ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎-‬فراینـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬غذایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فعالیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬مهی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬زیبای ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬گیاهــی ‪‎ ،‎‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬پوش ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬گیاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬پوش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬هکتا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬خروج ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬وســیع ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پوشـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پارکهـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬اســتراحت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مکانهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬یافتـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بدن ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســبز ‪‎ ،‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬نمونههــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬همگ ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬خــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فشــا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســامت ‪‎ ،‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عواملـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جامع ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬سالمت ‪‎‬‬ ‫نتیج ‪‎‬ه‪‎‬وجو ‪‎‬د‪‎‬درخ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ســب ‪‎‬ز ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مناطــ ‪‎‬‬ ‫وجــو ‪‎‬د ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ظ ‪‎‬رطوبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اکســی ‪‎‬د ‪‎‬کربــن ‪‎ ،‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تصفیـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــوا ‪‎ ،‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افتهــ‪‎‬ا‬ ‫ک ‪‎‬خطرنــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬ترافیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬صــد ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬هــوا ‪‎ ،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬خوراکــی ‪‎ ،‎‬مانن ـ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎.‬جدیــدا ً ‪‎ ،‎‬تحقیقا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نی ‪‎‬ز ‪‎‬موث ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســالم ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬غــذا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میوه هــا ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬روحی ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ســب ‪‎‬ز ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فضاهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ده ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬کنن ‪‎‬د‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬درختــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــهره ‪‎‬ا ‪‎‬می‪‎‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری شهرســتان کردکــوی‬ ‫از تحویــل قطعــی ‪ ۳۷‬دســتگاه‬ ‫ابگرمکــن خورشــیدی بــه صــورت‬ ‫رایــگان بــه روســتای حاجــی ابــاد‬ ‫کوهپایــه خبــر داد‬ ‫وی اظهــار داشــت‪:‬این تعــداد‬ ‫ابگرمکــن خورشــیدی طــی دو مرحلــه‬ ‫و بــا هــدف کاهــش و قطــع وابســتگی‬ ‫جوامــع محلــی بــه اســتفاده از چــوب‬ ‫و هیــزم جنگلــی و ســوخت فســیلی‬ ‫و بــرای تامیــن اب گــرم بــه بهــره‬ ‫بــرداران روســتای جنگلــی حاجــی‬ ‫ابــاد کوهپایــه بــه صــورت رایــگان‬ ‫واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از دیگــر اهــداف تحویــل ایــن‬ ‫ابگرمکــن هــا را تغییــر الگــوی‬ ‫مصــرف ســوخت بــه منظــور حفــظ‬ ‫ذخایــر ژنتیکــی‪ ،‬کاهــش فشــار‬ ‫بــر جنگل هــا‪ ،‬جلوگیــری از قطــع‬ ‫درختــان‪ ،‬ترغیــب روســتاییان و‬ ‫جنگل نشــینان بــه اســتفاده از‬ ‫انرژی هــای پــاک و زمینه ســازی‬ ‫بــرای کاهــش بهره گیــری از ســوخت‬ ‫فســیلی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــمی تصریــح کرد‪:‬بــا‬ ‫نصــب و راه انــدازی ابگرمکــن هــای‬ ‫خورشــیدی در ایــن روســتا‪ ،‬افــزون‬ ‫بــر اینکــه جنگل هــای ایــن منطقــه‬ ‫نفــس راحتــی مــی کشــند مــردم نیــز‬ ‫بــرای تهیــه هیــزم و تهیــه اب گــرم بــه‬ ‫زحمــت نمــی افتنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پیــش از‬ ‫اجــرای ایــن طــرح ســاکنین روســتای‬ ‫حاجــی ابــاد کوهپایــه کــه از نعمــت‬ ‫گاز طبیعــی محــروم هســتند بــه‬ ‫ناچــار بــرای اســتفاده از اب گــرم‬ ‫درختــان جنــگل را قطــع مــی کردنــد‬ ‫کــه ایــن امــر ســبب از بیــن رفتــن‬ ‫جنــگل هــای منطقــه مــی شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــمی افزود‪:‬ایــن اداره‬ ‫در اینــده بــه دنبــال تهیــه تنــور‬ ‫خورشــیدی و متعلقــات ان خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫رئیــس منابــع طبیعــی کردکــوی از‬ ‫مــردم خواســت ضمــن مشــارکت‬ ‫فعــال در حفاظــت از منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫گــزارش تخریــب و تصــرف‪ ،‬قطــع‬ ‫درختــان جنگلــی و اتــش ســوزی های‬ ‫احتمالــی را از طریــق ســامانه تلفنــی‬ ‫شــبانه روزی ‪ ۱۵۰۴‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫س اداره منابع طبیعی وابخیزداری‬ ‫رئی ‬ ‫شهرستان کردکوی گفت ‪:‬‬ ‫‪ ۳‬راس قاطر حامل‬ ‫محموله چلم قاچاق‪،‬‬ ‫درمنطقهجنگلی‬ ‫سرکالته کشف و ضبط‬ ‫شد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس مهنــدس هاشــمی‬ ‫گفت‪:‬مامــوران حفاظتــی ایــن‬ ‫اداره طــی گشــت زنــی هدفمنــد در‬ ‫ســطح جنگلهــای ایــن شهرســتان‬ ‫در عملیاتــی ضربتــی و غافلگیرانــه‬ ‫قاچاقچیانــی کــه بــا قاطــر در حیــن‬ ‫حمــل چلــم در عرصه هــای جنگلی‬ ‫ســرکالته بودنــد را شناســایی و‬ ‫قاطرهــای انهــا توقیــف شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪:‬بوتــه چلــم جنگلــی‬ ‫لقمــه ای چــرب بــرای قاچاقچیــان‬ ‫شــده اســت کــه پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفی‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫او همچنیــن گفــت ارزش محموله‬ ‫کشــف شــده حــدود ‪ ۹۰‬میلیــون‬ ‫تومــان اســت کــه در ســالجاری‬ ‫ایــن ســومین محمولــه «چلــم»‬ ‫قاچــاق اســت کــه کشــف و ضبــط‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس منابــع طبیعــی کردکــوی‬ ‫ادامــه داد ‪ :‬چلــم یــا همیشــک‬ ‫درختچــه کوچــک از گیاهــان بومــی‬ ‫ایــران بــوده و در سراســر جنگل های‬ ‫هیرکانــی در شــمال کشــور (گیــان‪،‬‬ ‫مازنــدران‪ ،‬گلســتان) و اغلــب در‬ ‫نواحی صخره های پرشــیب و ســایه‬ ‫دار می رویــد کــه دارای گل هــای‬ ‫کوچــک ســفید و میوه هــای قرمــز‬ ‫رنــگ اســت ایــن گیــاه بــه خاطــر‬ ‫دوام و ســبزی همیشــگی در گل‬ ‫فروشــی ها و گل ارایــی بــه کار‬ ‫مــی رود‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــمی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بــرای حمایــت از ایــن گونــه گیاهــی‬ ‫و جلوگیــری از قاچــاق ان‪ ،‬در‬ ‫هنــگام خریــد گل اگــر در ســبد‬ ‫یــا دســته گلی کــه گل فــروش‬ ‫بــرای شــما می پیچــد از «چلــم»‬ ‫اســتفاده شــد‪ ،‬حتمــا از خریــد ان‬ ‫خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫هاشــمی از مــردم خواســت بــا‬ ‫مشــاهده هرگونــه تخلــف در‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی از‬ ‫طریــق تلفــن ‪ ۱۵۰۴‬و ‪ ۱۳۹‬بــه ایــن‬ ‫اداره گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬خرداد * سال نهم * شمـاره ‪765‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین‏نامــه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005072‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی) و انتقــال‬ ‫ملــک از مالــک رســمی (ســهمی اقــای قــره پقــه برابــر ســند رســمی شــماره ‏‏‪ 1326‬مــورخ ‪ 1351.06.11‬دفتــر ‪ – 21‬گــرگان ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪1401114412005000171‬تقاضــای‏اقــای انــه قربــان پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 33‬کــد ملــی ‪ 4979392202‬صــادره از – اق قــا فرزنــد قــره در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه مســاحت ‪ 54673‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه‏اســتناد‬ ‫نامه پاســخ شــماره ‪ 97.67768‬مورخ ‪ 1401.11.15‬اداره کل راهداری اســتان گلســتان و نامه شــماره ‪ 200552‬مورخ ‏‏‪ 1401.11.13‬مدیریت جهاد کشــاورزی اق‬ ‫قــا و پاســخ اســتعالم شــماره ‪140185612005013339‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬اداره‏ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪157 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول‪1402.02.16:‬‏‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‪ -‬از طــرف مصطفــی رحیــم ابــادی‬ ‫‪‎‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین‏نامــه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005074‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالک رســمی) و انتقــال ملک از‬ ‫مالک رســمی (ســهمی اقای عبدالکریم جرجانی برابر ســند‏رســمی شــماره ‪ 434‬مورخ ‪ 1351.02.12‬دفتر ‪ – 21‬گرگان ) تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‏‏‪1401114412005000172‬تقاضــای اقــای قربــان محمــد پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪175‬کــد ملــی ‪ 4979393683‬صــادره از – اق قــا‏فرزنــد قــره در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 58331‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع‏دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتول به اســتناد‬ ‫پاســخ شــماره ‪ 200500‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬جهادکشــاورزی شهرســتان اق قــا و‏پاســخ اســتعالم شــماره ‪140185612005013340‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را با‬ ‫ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪158 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫‪‎-‎1‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬‏اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140160312005005065‬مورخ ‪ 1401.12.27‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی) تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000173‬تقاضــای‏اقــای طاهــر پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪103‬کــد ملــی ‪ 4979684361‬صــادره از – اق قــا فرزنــد‬ ‫قاقــا نســبت بــه (یــک ونیــم دانــگ ) مشــاع‏از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 157809‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از‬ ‫‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‏‏‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم اداره کل راهــداری اســتان گلســتان بــه نامــه شــماره ‪ 97.67770‬مــورخ‬ ‫‏‏‪ 1401.11.05‬و تاییدیه شــماره ‪ 200522‬مورخ ‪ 1401.11.13‬مدیریت جهاد کشــاورزی اق قال و پاســخ اســتعالم شــماره ‏‏‪140185612005013329‬مورخ ‪1401.10.01‬‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪‎-‎.‎‎2‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬‏اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005069‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‬ ‫‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی )تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000174‬تقاضــای‏اقــای ظاهــر پقــه بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 50‬کــد ملــی ‪ 4979825311‬صــادره از – اق قــا فرزنــد قاقــا نســبت بــه (یــک ونیــم دانــگ ) مشــاع از ‏در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 157809‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 5‬‏حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم اداره کل‬ ‫راهــداری اســتان گلســتان بــه نامــه شــماره ‪ 97.67772‬مــورخ ‏‏‪ 1401.11.05‬و تاییدیــه شــماره ‪ 200346‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی اق قــا و‬ ‫پاســخ اســتعالم شــماره ‏‏‪140185612005013330‬مورخ ‪ 1401.10.01‬اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان علی اباد تائید گردید‪‎-‎.‎‎3‬اگهی اختصاصی موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪۱۳‬‏اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005005062‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحد‬ ‫ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی )ســهمی اقــای احمــد گرگانــی برابــر ســند‬ ‫اصالحــات ارضــی ‪ 435‬مــورخ ‏‏‪ 1351.02.12‬دفتــر ‪ -21‬گــرگان ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000175‬تقاضــای اقــای ناصــر پقــه به‏شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 14‬کــد ملــی ‪ 4979809340‬صــادره از – اق قــا فرزنــد قاقــا نســبت بــه (یــک ونیــم دانــگ ) مشــاع از در ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 157809‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی‏علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم اداره‬ ‫کل راهــداری اســتان گلســتان بــه نامــه شــماره ‪ 97.67766‬مــورخ ‪ 1401.11.05‬و تاییدیــه‏شــماره ‪ 200544‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی اق‬ ‫قــا و پاســخ اســتعالم شــماره ‏‏‪140185612005013331‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪‎-‎.‎‎4‬اگهــی اختصاصــی‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪۱۳‬‏اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312005005057‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی )و انتقــال ملــک از مالــک رســمی‬ ‫( ســهمی اقــای احمــد گرگانــی) تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000176‬تقاضــای اقــای منصــور پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 157‬کــد ملــی‬ ‫‏‏‪ 4979688330‬صــادره از – اق قــا فرزنــد قاقــا نســبت بــه (یــک ونیــم دانــگ ) مشــاع ازدر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه‏مســاحت ‪ 157809‬متــر‬ ‫مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ‏اســتعالم اداره کل راهــداری اســتان گلســتان‬ ‫بــه نامــه شــماره ‪ 97.67773‬مــورخ ‪ 1401.11.05‬و تاییدیــه شــماره ‪ 200491‬مــورخ ‏‏‪ 1401.11.13‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی اق قــا و پاســخ اســتعالم شــماره‬ ‫‪140185612005013332‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره‏ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه‬ ‫محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الف‪159:‬‏تاریخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎‎‬تاریخ انتشــار نوبت‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‪ -‬از طــرف مصطفــی رحیــم ابــادی‬ ‫دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین‏نامــه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005072‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی) و انتقــال‬ ‫ملــک از مالــک رســمی (ســهمی اقــای قــره پقــه برابــر ســند رســمی شــماره‏‏‪ 1326‬مــورخ ‪ 1351.06.11‬دفتــر ‪ – 21‬گــرگان ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪1401114412005000171‬تقاضــای‏اقــای انــه قربــان پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 33‬کــد ملــی ‪ 4979392202‬صــادره از – اق قــا فرزنــد قــره در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه مســاحت ‪ 54673‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه‏اســتناد‬ ‫نامه پاســخ شــماره ‪ 97.67768‬مورخ ‪ 1401.11.15‬اداره کل راهداری اســتان گلســتان و نامه شــماره ‪ 200552‬مورخ‏‏‪ 1401.11.13‬مدیریت جهاد کشــاورزی اق‬ ‫قــا و پاســخ اســتعالم شــماره ‪140185612005013339‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬اداره‏ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصله پانزده روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به‏صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪146‬‏‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402.02.16:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهی قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی موضوع ماده‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫رای شــماره ‪ 140260312009000108‬مــورخ ‪ 1402/1/9‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف اداره ثبــت‏اســناد وامــاک شهرســتان بندرگز درخصوص کالســه‬ ‫پرونده ‪1401114412009000389‬‏ششــدانگ یک قطعه باغ که مقدار ‪ 9‬ســهم و ‪ 181‬ضرب مشــاع از ‪ 120‬ســهم از ششــدانگ عرصه‏وقف عام اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 14587‬متــر مربــع جداشــده از پــاک ‪ -6‬اصلــی واقــع در دشــتیکالته ‏بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی بندرگــز ‪ ،‬ملکــی خانــم ســیده هاجــر ســادات‬ ‫مدنــی فرزنــد صــادق بــه کــد ملــی ‏‏‪ 2249572690‬کــه از مالــک رســمی اقــای محمــد قاســم صباغیــان خریــداری کــرده اســت‏‪ .‬چنانچــه اشــخاص اعم‬ ‫از حقیقــی وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصــل ‪ ،‬حــدود و حقــوق‏ارتفاقــی دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبا ًبــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک‏بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت تقدیــم نماینــد و‏ظــرف مــدت یــک مــاه گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‏تقدیــم نماینــد درغیــر اینصــورت ســند مالکیت جدید به نام متقاضی ثبــت صادر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬ضمنــا ً‏صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و متضرر بــه دادگاه نخواهد بــود‏‪ .‬م‪.‬الــف‪88 :‬‏‬ ‫محمدفندرسکی‪ -‬سرپرست اداره اسناد و امالک بندرگز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1402/3/1 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/3/16 :‬‏‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف رای شــماره‬ ‫‪ 140260312009000107‬مــورخ ‪ 1402/01/09‬هیئــت قانــون تعیــن تکلیــف اداره‏ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بندرگــز در خصــوص کالســه پرونــده‬ ‫‪1401114412009000147‬‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــاک ‪ 876‬از ‪/1‬اصلــی بمســاحت ‪ 5450‬متــر مربــع جداشــده از پــاک‏‏‪ -1‬اصلــی واقــع در بندرگــز‬ ‫بخــش ‪ 1‬حــوزه ثبتــی بندرگــز ‪ ،‬ملکــی اقــای غالمرضــا شــمالی فرزنــد‏میرزاعلی بــه کد ملی ‪ 2141876427‬که از مالک رســمی اقای ســلیمان ذوالفقار‬ ‫و عبدالرســول‏و علیجــان همگــی کــردی خریــداری کــرده اســت ‪.‬‏چنانجــه اشــخاص اعــم از حقیقــی و حقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصــل‬ ‫‪ ،‬حــدود و حقــوق‏ارتفاقــی دارنــد میتواننــد ظــرف مــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ‬ ‫اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت تقدیــم نماینــد و‏ظــرف مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫بندرگــز‏تقدیــم نماینــد در غیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام متقاضــی ثبــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‏ضمنــا صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع‬ ‫مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود ‪.‬‏م‪.‬الــف ‪78 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1402/3/1 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ 1402/3/16 :‬‏‬ ‫محمد فندرسکی – سرپرست اداره اسناد و امالک بندرگز‏‬ ‫خبر‬ ‫استقبال سازندگان‬ ‫گلستانی از نوسازی در‬ ‫محالت هدف بازافرینی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان در‬ ‫چهارمیــن جلســه شــورای مســکن گلســتان‬ ‫از اســتقبال ســازندگان گلســتانی به نوسازی‬ ‫و احــداث بنــا در محــات هــدف بازافرینــی‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪،‬‬ ‫مهنــدس مهــدی ملــک در ابتــدای جلســه‬ ‫شــورای مســکن گلســتان گزارشــی از وضعیت‬ ‫فعلــی اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫اســتان ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬کل نیــاز ســاالنه‬ ‫مســکن ملکــی شــهری گلســتان ‪ 15‬هــزار و‬ ‫‪ 476‬واحــد اســت کــه در ســال اول ایــن طــرح‬ ‫تــا کنــون ‪ 97‬هــزار و ‪ 693‬متقاضــی در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن ثبــت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه از ایــن تعــداد چهــار هــزار و ‪437‬‬ ‫متقاضــی نســبت بــه واریــز وجــه اولیــه اقــدام‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تــا کنــون در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در حــوزه شــهری ‪336‬‬ ‫هکتــار زمیــن تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ایــن جلســه کــه بــا هفــت دســتور کار‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬از اســتقبال ســازندگان گلســتانی‬ ‫بــه نوســازی و احــداث بنــا در محــات هــدف‬ ‫بازافرینــی خبــر داد و افــزود‪ :‬در دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه دو هــزار و ‪ 900‬واحــد تســهیالت‬ ‫بافــت فرســود تخصیــص یافتــه کــه ایــن رقــم‬ ‫در ســال هــای گذشــته بــه ‪ 500‬واحــد مــی‬ ‫رســید و ایــن امــار بیانگــر اســتقبال ســازندگان‬ ‫بــرای نوســازی واحدهــای مســکونی در بافــت‬ ‫فرســوده مــی باشــد‪.‬‬ ‫مهنــدس ملــک ادامــه داد‪ :‬برنامــه دوســاله‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی و ســایر دســتگاه‬ ‫هــای متولــی ارائــه تســهیالت بــه پنــج هــزار و‬ ‫‪ 803‬واحــد اســت کــه در حــال حاضــر مجموعا ً‬ ‫بــرای ســه هــزا و ‪ 500‬واحــد دارای عقــد قــرارداد‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی امــور راه و‬ ‫شهرســازی گلســتان در ادامــه از تحقــق ‪46‬‬ ‫درصــدی تســهیالت خودمالکــی در اســتان‬ ‫ســخن گفــت و افــزود‪ :‬برنامــه دوســاله مــا‬ ‫بــرای ارائه تســهیالت با متقاضیــان خودمالک‬ ‫شــده هفــت هــزار و ‪ 738‬واحــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه گزارشــی در خصــوص‬ ‫ارائــه تســهیالت اعطایــی بــه متقاضیــان‬ ‫توســط بانــک هــای اســتان ارائــه و مقــرر شــد‬ ‫زیرســاخت هــای الزم در شــهرهای مــراوه‬ ‫تپــه و رامیــان بــرای ارائــه بهتــر خدمــات بــه‬ ‫متقاضیــان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫در راســتای مصوبــات شــورایعالی مســکن‬ ‫کشــور‪ ،‬دســتور کار دیگــر چهارمیــن جلســه‬ ‫شــورای مســکن اســتان‪ ،‬گــزارش رئیــس‬ ‫اتحادیــه مشــاورین امــاک از وضعیــت بنــگاه‬ ‫هــای امــاک و اجــاره بهــا بــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مقــرر شــد اتحادیــه مشــاورین‬ ‫امــاک طــی جلســه ای مشــترک بــا بخــش‬ ‫هــای نظارتــی و دســتگاه هــای متولــی برنامــه‬ ‫ای بــرای برخــورد حقوقــی بــا بنــگاه هایــی کــه‬ ‫مصوبــه شــورایعالی را رعایــت نمــی کننــد‬ ‫تدویــن شــود‪.‬‬ ‫گــزارش اقدامــات انجــام شــده توســط اداره‬ ‫کل کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی در راســتای‬ ‫تعاونی هــای جهــش مســکن‪ ،‬انتخــاب و‬ ‫بررســی شــاخص هــای ارزیابــی فرمانــداری‬ ‫هــا در حــوزه ســاخت مســکن‪ ،‬تاثیــر تفاهــم‬ ‫نامــه هــای منعقــده وزارت راه و شهرســازی‬ ‫بــر عرضــه مســکن در کشــور از دیگــر مــوراد‬ ‫مطروحــه در ایــن جلســه بــود‪.‬‬ ‫گفتنی است چهارمین جلسه شورای مسکن‬ ‫اســتان بــا حضــور مهنــدس مهیایــی معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان‪،‬‬ ‫مهنــدس ملــک مدیــرکل راه و شهرســازی و‬ ‫ســایر مدیــران کل اســتان گلســتان در محــل‬ ‫معاونــت عمرانــی اســتانداری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬خرداد * سال نهم * شمـاره ‪765‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۷۰‬هزار نفر در‬ ‫خراسان شمالیمشمول‬ ‫بیمه تامین اجتماعی شدند‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪۱۷۰ :‬‬ ‫هــزار نفــر از افــراد فاقــد بیمــه اجتماعــی‬ ‫اســتان مشــمول عضویــت جدیــد در ایــن‬ ‫صنــدوق شــدند کــه بــا ایجــاد تفاهم نامــه بــا‬ ‫ســازمان ها زیــر چتــر بیمــه قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫ســال های گذشــته ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر از‬ ‫جمعیــت اســتان شــامل ‪ ۳۴‬هــزار نفــر‬ ‫ســاکن در شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر و‬ ‫‪ ۱۴۴‬هــزار نفــر ســاکنان مناطــق روســتایی و‬ ‫عشــایری مشــمول عضویــت در ایــن صندوق‬ ‫بودنــد کــه اینــک ‪ ۱۷۰‬هــزار نفــر دیگــر بــه ایــن‬ ‫مجموعــه اضافــه شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬انعقــاد تفاهمنامــه هــای‬ ‫مختلــف در راســتای حمایــت از اقشــار فاقــد‬ ‫بیمــه اجتماعــی موجــب شــد تــا گــروه هــای‬ ‫مختلفــی از جملــه کارگــران ســاختمانی‪،‬‬ ‫قالیبافــان‪ ،‬راننــدگان‪ ،‬اعضــای شــرکت هــای‬ ‫تعاونــی‪ ،‬صنعتگــران و هنرمنــدان صنایــع‬ ‫دســتی و شــاغالن فصلــی زیــر چتــر پوشــش‬ ‫بیمــه ای ایــن صنــدوق قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایر خراســان شــمالی افــزود‪ :‬صنــدوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی در راســتای اصــل ‪ ۲۹‬قانــون‬ ‫اساســی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بیــش از ‪ ۱۵‬تفاهــم‬ ‫نامــه مختلــف بــا ســازمان هــا و نهادهــای‬ ‫مرتبــط از جملــه ســازمان میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و گردشــگری‪ ،‬اداره تعــاون‪،‬‬ ‫کار و امــور اجتماعــی منعقــد نمــوده اســت‬ ‫تــا افــرادی کــه هیــچ نــوع پوشــش بیمــه‬ ‫اجتماعــی ندارنــد بــا حمایــت ‪ ۷۰‬درصــدی‬ ‫دولــت در پرداخــت حــق بیمــه‪ ،‬زیــر پوشــش‬ ‫ایــن صنــدوق قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۱۲‬هــزار نفــر از‬ ‫قالیبافــان اســتان‪ ۱۵ ،‬تــا ‪ ۱۸‬هــزار نفــر‬ ‫هنرمنــدان و صنعتگــران صنایــع دســتی‬ ‫و ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬هــزار نفــر از بهــره بــرداران‬ ‫بخــش کشــاورزی مشــمول عضویــت در ایــن‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده در مــورد کارگــران ســاختمانی پشــت‬ ‫نوبتــی ســازمان تامیــن اجتماعــی نیــز افــزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه تفاهمنامــه منعقــد شــده بــا‬ ‫اتحادیــه کارگــران ســاختمانی‪ ،‬ایــن افــراد مــی‬ ‫تواننــد زیــر پوشــش صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا اتحادیــه کارگــران‬ ‫ســاختمانی اســتان درخصــوص ســاماندهی‬ ‫ایــن افــراد جلســاتی برگــزار شــده اســت‬ ‫کــه بــا واگــذاری یــک کــد کارگــزاری بــه ایــن‬ ‫اتحادیــه‪ ،‬کلیــه کارگــران ســاختمانی فاقــد‬ ‫بیمــه اجتماعــی مــی تواننــد تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه اجتماعــی ایــن صنــدوق قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و‬ ‫عشــایر خراســان شمالی در خصوص شاغالن‬ ‫فصلــی نیــز گفــت‪ :‬کلیــه شــاغالن فصلــی در‬ ‫حــوزه هــای مختلــف کــه مشــمول عضویــت‬ ‫در ســازمان تامیــن اجتماعــی نیســتند نیــز بــا‬ ‫ارائــه معرفــی نامــه از اتحادیــه هــای مرتبــط و‬ ‫یــا ارائــه مــدرک ســازمان فنــی و حرفــه ای بــه‬ ‫عضویــت ایــن صنــدوق دراینــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی افــراد ‪ ۱۸‬تــا ‪۵۰‬‬ ‫ســال کشــاورز‪ ،‬روســتایی‪ ،‬عشــایر و ســایر‬ ‫مشــموالن صنــدوق بــا عضویــت در صنــدوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی مــی تواننــد از مزایــای‬ ‫صنــدوق از جملــه مســتمری بازنشســتگی‪،‬‬ ‫مســتمری از کار افتادگــی‪ ،‬مســتمری‬ ‫بازمانــدگان و نقــل و انتقــال ســوابق بــه‬ ‫ســایر بیمــه هــای اجتماعــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۴‬هــزار نفــر‬ ‫از جمعیــت روســتایی‪ ،‬عشــایری و ســاکنان‬ ‫شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر در اســتان زیــر‬ ‫چتــر خدمــات صنــدوق بیمــه اجتماعــی قــرار‬ ‫گرفتــه انــد کــه بــا مشــموالن جدیــد بــه ایــن‬ ‫امــار افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اســتان خراســان شــمالی‬ ‫جــزو هشــت اســتان برتــر کشــور در حــوزه‬ ‫ضریــب پوشــش بیمــه اجتماعــی اســت کــه‬ ‫اینــک حــدود ‪ ۳۷‬درصــد جمعیــت مشــمول‬ ‫اســتان تحــت پوشــش صنــدوق اجتماعــی‬ ‫قــرار گرفتــه انــد‪ ،‬در حالــی کــه میانگیــن‬ ‫ضریــب پوشــش بیمــه اجتماعــی در کشــور‬ ‫حــدود ‪ ۲۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫با درامد کارگری همسر‬ ‫رکوردداری در ورزش اسیا‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش بازدهی‬ ‫برداشت دوم از‬ ‫شالیزارها با کشت‬ ‫غرقابی‬ ‫فائــزه دیبایــی رکــوردار پرتــاب دیســک اســیا اســت ‪ .‬ورزشــکار معلــول‬ ‫گنبــدی کــه مشــکالت و کمبودهــای ورزش جانبــازان و معلــوالن را بــه‬ ‫دوردسـت های ناکجاابــاد پرتــاب کــرد و بــا حمایــت مالی همســر کارگر‬ ‫خــود بــر قلــه پرتــاب دیســک اســیا ایســتاد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬دیبایــی ‪ ۴۵‬ســاله اســت و بــا‬ ‫وجــود محدودیت هــای جســمانی از همــان ابتــدای جوانــی بــا همــراه‬ ‫کــردن بانوانــی بــا شــرایط مشــابه خــود تیــم والیبــال نشســته ایــن‬ ‫م بــه لیــگ دســته یــک‬ ‫شهرســتان را بــه راه انداخــت و بــا همــان تی ـ ‬ ‫کشــور رفــت امــا شــرایط جســمانی امــکان ادامــه فعالیــت در ایــن‬ ‫رشــته را بــه او نــداد‪.‬‬ ‫دیبایــی کــه خــود را هماننــد افــراد ســالم می دیــد از کودکــی پــا بــه‬ ‫پــای دانــش امــوزان عــادی در مدرســه تحصیــل کــرد و حتــی مقطــع‬ ‫کارشناســی رشــته حســابداری و امــور گمرکــی را هــم بــا موفقیــت‬ ‫پشــت سرگذاشــت و از ادامــه فعالیــت ورزشــی دســت نکشــید و بــه‬ ‫دنبــال رشــته انفــرادی متناســب بــرای شــرایط جســمی اش رفــت کــه‬ ‫نتیجــه ایــن پیگیــری ورود بــه رشــته دو و میدانــی و پرتــاب دیســک بــود‪.‬‬ ‫ســابقه فعالیــت ‪ ۲۰‬ســاله در رشــته والیبــال نشســته و پرتــاب‬ ‫دیســک‬ ‫دیبایــی مشــغول تمریــن در ورزشــگاه پنــج هــزار نفــری ازادی‬ ‫گنبــدکاووس اســت کــه بــا او گفت وگــو میکنــم‪ .‬او گفــت‪ :‬از ‪۱۰‬‬ ‫ســال قبــل فعالیــت در رشــته پرتــاب دیســک را اغــاز کــردم و ‪ ۶‬ســال‬ ‫پیــش بــه طــور حرفــه ای مشــغول تمریــن و مســابقه هســتم و در‬ ‫کنــار مدیریــت زندگــی متاهلــی‪ ،‬تمرکــز خــود را بــرای حفــظ امادگــی‬ ‫جســمانی اش بــرای ادامــه حضــور در مســابقات گذاشــتم‪.‬‬ ‫ایــن ورزشــکار کــه از همــان کودکــی درگیــر معلولیــت فلــج اطفــال‬ ‫بــوده بــه مــرور صندلــی چرخــدار را بــه عنــوان جزیــی از وجــودش‬ ‫پذیرفــت و بــا حمایــت پــدر و مــادرش بــا خــروج از انــزوا یــاد گرفــت‬ ‫چگونــه کارهــای شــخصی اش را انجــام دهــد و بــا ســختی های زندگــی‬ ‫کنــار بیایــد و در ادامــه بــا افزایــش تعامــات اجتماعــی وارد دانشــگاه‬ ‫شــد امــا نتوانســت وارد بــازار کار شــود‪.‬‬ ‫وی کــه تحمــل خانــه نشــینی را نداشــت بــا خوانــدن صفحــات ورزشــی‬ ‫روزنامــه احســاس می کــرد می توانــد در ایــن حــوزه موفــق باشــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا تیــم والیبــال نشســته بانــوان گنبــدکاووس را بــا دعــوت از‬ ‫دوســتانش تشــکیل داد کــه یکــی از ایــن افــراد «زهــرا دانایــی طوس»‬ ‫عضــو تیــم ملــی والیبــال نشســته زنــان ایــران اســت و در ادامــه بــا‬ ‫توصیــه دوســتان تصمیــم بــه تغییــر رشــته گرفــت و در پرتاب دیســک‬ ‫خــود را محــک زد‪.‬‬ ‫دیبایــی کــه از ســال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنــون قهرمــان و رکــوردار مســابقات پرتاب‬ ‫دیســک معلــوالن کشــور اســت موفــق بــه کســب ورودی بازی هــای‬ ‫پارااســیایی ‪ ۲۰۱۸‬جاکارتــا در ‪ ۲‬رشــته وزنــه و دیســک شــد امــا بــه دلیــل‬ ‫نداشــتن کالس بیــن المللــی از اعــزام بازمانــد و ایــن مســاله شــرایط‬ ‫روحــی وی را مدتــی کوتــاه بهــم ریخــت امــا ناامید نشــد و ســال ‪ ۲۰۱۹‬با‬ ‫هزینــه شــخصی خــود در مســابقات بیــن المللــی امــارات شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫نتیجــه ایــن حضــور تعییــن کالس ‪ ۵۶‬بیــن المللــی پرتــاب دیســک‬ ‫بــرای وی بــود و توانســت بــا پرتــاب ‪ ۲۳.۴۴‬متــر دیســک رکــورد اســیا را‬ ‫بزنــد و هنــوز هــم ایــن رکورد در اختیار وی اســت و همچنیــن در ادامه‬ ‫اردیبهشــت مــاه امســال هــم با کســب عنــوان قهرمانی کشــور ورودی‬ ‫مســابقات پارااســیایی هانگــژو چیــن را به دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن ورزشــکار ادامــه داد‪ :‬حضــور در مســابقات پارااســیایی هانگــژو‬ ‫بــه مــن فرصــت می دهــد تــا رکــورد پرتــاب دیســک در اســیا را کــه‬ ‫همچنــان متعلــق بــه خــودم اســت ارتقــا دهــم و بتوانم مجوز شــرکت‬ ‫در بازی هــای پارالمپیــک تابســتانی ‪ ۲۰۲۴‬فرانســه را به دســت اورم‪.‬‬ ‫با درامد کارگری همسرم ورزش کردن سخت است‬ ‫دیبایــی افــزود‪ :‬فعالیــت ورزشــی بــه ویــژه در رشــته های انفــرادی‬ ‫بــرای ورزشــکاران معلــول مشــکالت عدیــده ای از جملــه نبــود امکانات‬ ‫کافــی بــرای تمریــن‪ ،‬هزینه هــای رفــت و امد‪ ،‬مناســب ســازی نشــدن‬ ‫پیســت و کمبــود مربــی را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خــودم کــه شــغلی نــدارم و همســرم هــم کارگــر اســت و بــا‬ ‫درامــد کارگــری هزینــه یــک مربــی متخصص در رشــته پرتاب دیســک‬ ‫را می دهــم تــا هفت ـه ای ســه تــا چهــار روز از گــرگان بــه گنبــدکاووس‬ ‫بیایــد چــرا کــه الزمــه موفقیــت در ایــن رشــته اشــنایی بــا جدیدتریــن‬ ‫تکنیک هــای بدنســازی و پرتــاب اســت‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی ورزشــکار از مســووالن اســتانی و شهرســتانی از جملــه‬ ‫شــهرداری و شــورای شــهر خواســت از ورزشــکاران رشــته های انفرادی‬ ‫ماننــد وی حمایــت کننــد تــا بــدون دغدغــه ســال های اخیــر در بحــث‬ ‫فضــای تمریــن و تامیــن هزینه هــای رفــت و امــد و مربــی‪ ،‬بتوانــد بــا‬ ‫افتخــار مــدال طــای مســابقات پارااســیایی چیــن را بــه مــردم ایــران‬ ‫تقدیــم کنــد‪.‬‬ ‫دیبایــی اظهارکــرد‪ :‬روزانــه ‪ ۴۰‬هــزار تومــان کرایــه رفــت و امــد بــه‬ ‫ورزشــگاه ازادی را بــرای تمریــن می دهــم زیــرا ماننــد افــراد عــادی‬ ‫امــکان پیــاده روی نــدارم و دیس ـک هایی کــه بــا انهــا تمریــن مــی‬ ‫کنــم قدیمــی اســت و عــاوه بــر ان فضای سرپوشــیده بــرای پرتاب‬ ‫دیســک در ایــن ورزشــگاه وجــود نــدارد و در روزهــای بارانــی و یــا‬ ‫افتــاب شــدید هــم مجبــورم در فضــای بــاز پیســت دو و میدانــی‬ ‫تمریــن داشــته باشــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن اســتادیوم بــرای تــردد معلــوالن اصولــی‬ ‫مناســب ســازی نشــده و حتمــا بایــد بــرای رد شــدن از برخــی ســطوح‬ ‫کمــک داشــته باشــم و بارهــا شــده تــا نیــم ســاعت منتظــر بــودم تــا بــا‬ ‫مشــاهده فــردی در حــال عبــور از وی کمــک بگیریــم‪.‬‬ ‫وی داشــتن حجــاب را بــرای خــود افتخــار دانســت و گفت‪ :‬بــه ملــت‬ ‫ایــران قــول می دهــم بــا رعایــت پوشــش اســامی پرچــم کشــور را بــا‬ ‫افتخــار در مســابقات پارااســیایی چیــن بــه اهتــزاز دراورم‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان افتخــارات ورزشــی زیــادی در رشــته های مختلــف‬ ‫توســط ورزشــکاران خــود از جملــه معلــوالن و جانبــازان کســب کــرده‬ ‫کــه بخــش زیــادی از ایــن افتخــارات مربــوط بــه ورزشــکاران مطــرح‬ ‫گنبدکاووس در رشــته های والیبال نشســته مردان و زنان‪ ،‬بســکتبال‬ ‫باویلچــر و دو و میدانــی اســت‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس ورزشــکاران ملــی پــوش زیــادی از جملــه محمــد نعمتی‪،‬‬ ‫ارش خرمالــی و زهــرا دانایی طــوس در رشــته والیبــال نشســته‪ ،‬فائــزه‬ ‫دیبایــی در رشــته دوومیدانــی معلــوالن و عبدالجلیــل قرنجیــک در‬ ‫رشــته بســکتبال بــا ویلچــر دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۴۱۱‬هــزار نفــری گنبــدکاووس افــزون بــر ‪ ۹‬هــزار ورزشــکار‬ ‫ســازماندهی شــده دارد کــه در قالــب ‪ ۳۸‬هیــات ورزشــی مشــغول‬ ‫فعالیــت هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‬ ‫‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005074‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی‬ ‫(عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی) و انتقــال ملــک از مالــک رســمی (ســهمی اقــای عبدالکریــم جرجانــی برابــر ســند‏رســمی شــماره ‪ 434‬مــورخ‬ ‫‪ 1351.02.12‬دفتــر ‪ – 21‬گــرگان ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‏‏‪1401114412005000172‬تقاضــای اقــای قربــان محمــد پقــه بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪175‬کــد ملــی ‪ 4979393683‬صــادره از – اق قــا‏فرزنــد قــره در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 58331‬متــر‬ ‫مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع‏دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علی ابادکتول به اســتناد پاســخ شــماره ‪ 200500‬مــورخ ‪1401.11.13‬‬ ‫جهادکشــاورزی شهرســتان اق قــا و‏پاســخ اســتعالم شــماره ‪140185612005013340‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪147‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫رییــس بخــش خــاک و اب مرکــز‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬امــوزش کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫زراعــت برنــج بــه شــیوه غرقابــی‬ ‫بــازده تولیــد ایــن محصــول بــرای‬ ‫کشــت دوم را بــه خاطــر متراکــم‬ ‫شــدن خــاک ناشــی از فعالیــت‬ ‫ن االت کشــاورزی بــرای‬ ‫زیــاد ماشــی ‬ ‫اماده ســازی‪ ،‬کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا پهلــوان راد افــزود‪:‬‬ ‫کاهــش راندمــان تولیــد محصــول‬ ‫کشــاورزی بعــد از زراعــت برنــج‬ ‫براســاس مطالعــه ‪ 2‬ســال اخیــر‬ ‫محققــان بــه دســت امــده اســت‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬زمین هایی که به‬ ‫زراعــت برنــج اختصــاص می یابــد‬ ‫طــی عملیــات اماده ســازی زمیــن‬ ‫خــاک متراکــم می شــود و در‬ ‫خاک هــای بــا بافــت ســنگین‬ ‫در عمــق ‪ ۲۵-۵۰‬ســانتیمتر یــک‬ ‫الیــه ســخت متراکــم (ســخخ الیــه‬ ‫شــخم) تشــکیل می شــود کــه‬ ‫مانــع نفــوذ ریشــه بــه عمق هــای‬ ‫پایین تــر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بعــد از کشــت‬ ‫شــالی‪ ،‬کاهــش رشــد ریشــه‬ ‫ســبب کاهــش جــذب عناصــر‬ ‫غذایــی و رطوبــت و در نهایــت‬ ‫ســبب کاهــش رشــد و عملکــرد‬ ‫و فشــردگی خــاک ســبب کاهــش‬ ‫قابلیــت نگهــداری اب در خــاک‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن محقــق مرکــز تحقیقــات‪،‬‬ ‫امــوزش کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی گلســتان پیشــنهاد کــرد‬ ‫بهره بــرداران بــرای ممانعــت از‬ ‫متراکــم شــدن خــاک کشــاورزی‬ ‫عــاوه بــر اســتفاده از شــیوه های‬ ‫کشــت خشــکه کاری‪ ،‬افزایــش‬ ‫بقایــای گیاهــی و کودهــای دامــی‬ ‫بــه خــاک و کشــاورزی حفاظتــی‪،‬‬ ‫در خاک هایــی کــه ســخت الیــه‬ ‫شــخم تشــکیل شــده بــا اســتفاده‬ ‫از «زیرشــکن» اقــدام بــه از بیــن‬ ‫بــردن ایــن ســخت الیــه کننــد‪.‬‬ ‫امــاری‬ ‫داده هــای‬ ‫مطابــق‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬در ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار زمیــن‬ ‫زراعــی نســق دار (دارای حــق‬ ‫مالکیــت اســتفاده از اب ســطحی‬ ‫و رودخانه هــا) بــرای کشــت شــالی‬ ‫وجــود دارد و کشــاورزان ایــن خطــه‬ ‫بــه طــور میانگیــن ســاالنه در ‪ ۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار هکتــار از زمیــن هــای خــود‬ ‫بــه روش ســنتی ‪ -‬غرقابــی‪ ،‬شــالی‬ ‫کشــت می کننــد‪.‬‬ ‫اقتصاد اصلی گلســتان با جمعیت‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت بــر پایه کشــاورزی اســتوار‬ ‫بــوده و بــا فعالیــت کشــاورزی در‬ ‫‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن اســتان‬ ‫اعــم از زراعــی و باغی‪،‬هرســاله در‬ ‫تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول دارای رتبــه در‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬خرداد * سال نهم * شمـاره ‪765‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005076‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی و انتقــال ملــک از‬ ‫مالــک رســمی (ســهمی اقــای قربــان باشــقره برابرســند رســمی ‪ 152553‬مــورخ‏‏‪ 1393.03.28‬دفتــر ‪ – 7‬علــی ابــاد کتــول تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1400114412005000905‬تقاضای شــرکت گاز‏اســتان گلســتان به شــماره شناســه ملی ‪ 10700128270‬در ششــدانگ یک قطعه زمین (ایســتگاه گاز)‬ ‫بــه مســاحت ‪ 194.00‬متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -14‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد نامــه شــماره ‪141863‬‬ ‫مــورخ‏‏‪ 1401.08.15‬و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140185612005017863‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابادکتــول‏تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫جافرنوده م‪/‬ــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪:‬‬ ‫سکینهرســید ظــرف‬ ‫از اخــذ‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اول‪1‎ 402.02.16:‬‏ ‪‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫نوبــت‬ ‫‏تاریــخ‬ ‫‪149‬‬ ‫پارس‬ ‫انتشوــارکار‬ ‫کسب‬ ‫بازار‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000300‬مــورخ ‪ 1402.01.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی حــاج جــواد بابــا کــردی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000326‬تقاضــای اقــای ســید‏جــواد میــر کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 750‬کــد ملــی ‪ 2269512243‬صــادره‬ ‫از – علــی ابــاد فرزنــد ســید رضــا در ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 190.15‬متــر مربــع مفــروض مجزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلی‬ ‫واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی‏ابادکتــول بــه اســتناد پروانــه ســاختمان ‪ 97001176‬مــورخ ‪ 1397.03.19‬وعــدم خــاف شــماره ‪ 1400006850‬مــورخ‬ ‫‏‏‪ 1400.12.28‬صــادره شــهرداری علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140185612005017912‬مــورخ ‪ 1401.12.28‬اداره ثبــت‏اســناد وامــاک علــی ابادکتــول‬ ‫تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪150 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000323‬مــورخ ‪ 1402.01.31‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی)‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000213‬‏تقاضــای اقــای حنیــف رادنیــا بــه شــماره شناســنامه ‪ 4983‬کــد ملــی ‪2122598891‬صــادره‬ ‫از – گــرگان فرزنــد اق اویلــی در ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 45458.96‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -10‬اصلــی‬ ‫واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه‏ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ نامــه شــماره ‪ 211229‬مــورخ ‪ 1401.12.02‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی اق قــا و نامــه شــماره‬ ‫‏‏‪ 140111011081‬مــورخ ‪ 1401.11.20‬اداره منابــع طبیعــی شهرســتان گــرگان و نامــه شــماره ‪. 23.1401.343.1784‬ص اداره‏منابــع اب شهرســتان هــای اق‬ ‫قــا و گمیشــان و نامــه شــماره ‪ 97.71969‬مــورخ ‪ 1401.11.23‬اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده‏ای اســتان گلســتان و پاســخ اســتعالم شــماره‬ ‫‪ 140185612005003139‬مــورخ ‪ 1401.03.12‬اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‏علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در‬ ‫روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪51 :‬‏‪ 1‬تاریخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎‬‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004956‬مــورخ ‪ 1401.12.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (حضــرت قلــی شــکی برابرســند‬ ‫رســمی ‪ 32937‬مــورخ ‪ 1382.05.02‬دفتــر ‪ – 20‬علــی ابــاد تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000300‬تقاضــای اقــای مجیــد دیلمــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 4211‬کــد ملــی‏‏‪2269882385‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه‬ ‫مســاحت ‪246.51‬‏متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم شــماره‬ ‫‏‏‪ 2296.67391‬مــورخ ‪ 1401.12.06‬اداره راه و شهرســازی علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم ‪ 140185612005017422‬مــورخ ‏‏‪ 1401.12.20‬اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک علــی ابــاد کتــول و گواهــی عــدم خــاف شــماره ‪ 1401005363‬مــورخ ‪1401.12.02‬‏صــادره از شــهرداری علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪152 :‬‏ تاریخ انتشــار نوبت‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000297‬مــورخ ‪ 1402.01.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی(عدم دسترســی بــه مالــک رســمی)‬ ‫وانتقــال ملــک از مالــک رســمی (اقــای علــی نظــری) تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000308‬تقاضــای خانــم جمیلــه مرادقلــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 0921503857‬کــد ملــی‏‏‪ 0921503857‬صــادره از – نیشــابور فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنای احداثی به مســاحت‬ ‫‪ 96.40‬متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پروانــه ســاختمان ‪ 3993‬مــورخ‬ ‫‏‏‪ 1385.05.02‬صــادره از شــهرداری علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140085612005014457‬مــورخ ‪ 1400.10.29‬اداره‏ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکر‏شــماره پرونده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪153 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005005301‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی(عدم دسترســی بــه مالــک رســمی)‬ ‫وانتقــال ملــک از مالــک رســمی (اقــای جــواد باباکــردی) تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000186‬تقاضــای اقــای ســید محمــود میــر‬ ‫فندرســکی بــه شــماره شناســنامه ‪11‬کــد ملــی‏‏‪ 4879807370‬صــادره از – رامیــان فرزنــد سیدهاشــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 121.00‬متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم اســتعالم‬ ‫شــماره‏‏‪ 2296.65068‬مورخ ‪ 1401.11.26‬اداره وشهرســازی شهرســتان علی اباد و پاســخ اســتعالم شــماره‏‏‪140185612005013335‬مورخ ‪ 1401.10.01‬اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود از این‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود‬ ‫را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪154 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫‪‎‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000322‬مــورخ ‪ 1402.01.31‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی احمــد روشــندل هرمــزی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000272‬تقاضــای اقــای‏اســماعیل روشــندل هرمــزی بــه شــماره شناســنامه ‪2260030971‬کــد ملــی ‪2260030971‬صادره‬ ‫از – علــی ابــاد فرزنــد احمــد در‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 20233.10‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع‬ ‫دربخــش ‪6‬‏حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 5294‬مــورخ ‪ 1402.01.16‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی علــی ابــاد و نامــه‏شــماره‬ ‫‪ 23.1401.339.3042‬مــورخ ‪ 1401.12.24‬اداره منابــع اب شهرســتان علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم ‏‏‪140285612005001191‬مــورخ ‪ 1402.01.31‬اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪155 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140160312005005078‬مورخ ‪ 1401.12.27‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی) و انتقــال ملــک‬ ‫از مالــک رســمی (ســهمی اقــای عطاالــه جرجانــی برابــر ســند‏رســمی شــماره ‪ 433‬مــورخ ‪ 1351.02.12‬دفتــر ‪ – 21‬گــرگان ) تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‏‏‪1401114412005000170‬تقاضــای اقــای انــه قربــان پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 33175‬کــد ملــی ‪ 4979392202‬صــادره از – اق‏قــا فرزنــد قــره در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 104935‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی‏واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه‬ ‫اســتناد پاســخ شــماره ‪ 200479‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬جهــاد کشــاورزی شهرســتان اق‏قــاو پاســخ اســتعالم ‪140185612005013338‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬تائیــد‬ ‫گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‬ ‫‪156 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1‎ 402.02.16:‬‏ ‪‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ت‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬است‬ ‫ن‪‎‬س ‪‎‬ر‪‎‬سخ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬دشم ‪‎‬‬ ‫چگون ‪‎‬ه‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫صنعت‬ ‫مدیر کل صمت گلستان خبر داد ‪:‬‬ ‫اجرایی شدن ‪171‬‬ ‫مصوبه کارگروه تسهیل‬ ‫گلستان در سال ‪1401‬‬ ‫مدیر کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان گلستان در جلســه کارگروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولید اســتان‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬از ‪ 255‬مصوبــه‬ ‫رفــع موانــع در حمایــت از تولیــد‬ ‫اســتان در ســال ‪ 171 ، 1401‬مصوبــه‬ ‫ان بــه اجــرا در امــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن وتجــارت اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬درویــش علــی حســن‬ ‫زاده در پانصــد و نــود و پنجمیــن‬ ‫جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع‬ ‫موانــع تولیــد اســتان گلســتان کــه بــا‬ ‫حضــور اســتاندار گلســتان در محــل‬ ‫ســالن شــهید رجایــی اســتانداری‬ ‫گلســتان برگــزار گردیــد ‪ ،‬ضمــن‬ ‫قدردانــی از همــکاری اعضــای‬ ‫کارگــروه تســهیل و رفــع موانع تولید‬ ‫اســتان طــی ســال قبل‪ ،‬گفــت ‪ :‬این‬ ‫کارگــروه ‪ ۲۵۵‬مصوبــه رفــع موانع در‬ ‫حمایــت از تولیــد اســتان در ســال‬ ‫‪1401‬داشــت کــه ‪ ۱۷۱‬مصوبــه ان بــا‬ ‫تــاش مســووالن و کارشناســان‬ ‫دســتگاه ها و بانک هــای عامــل بــه‬ ‫اجــرا در امــده اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬از ‪ 84‬مصوبــه دیگــر ‪۶۲‬‬ ‫مصوبــه را متقاضــی پیگیــری نکرده‬ ‫‪ 10 ،‬مصوبــه در دســت رســیدگی‬ ‫بوده و پاسخ ‪ ۱۲‬مصوبه در سامانه‬ ‫کارگــروه ثبــت نشــده اســت ‪.‬‬ ‫وی‪،‬بیشــترین‬ ‫گفتــه‬ ‫بــه‬ ‫دســتگاه های فعــال در کارگــروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اســتان ‪ ،‬بانک هــا‪ ،‬ادارات امــور‬ ‫مالیاتــی ‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‬ ‫و حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫بوده انــد ‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن جلســه ‪،‬‬ ‫مدیــران ســه واحــد تولیــدی اســتان‬ ‫مســائل و مشــکالت حوزه فعالیت‬ ‫خــود در حــوزه تســهیالت بانکــی و‬ ‫گاز را مطــرح نمودنــد و خواســتار‬ ‫حمایــت بانکهــا از ایشــان شــدند‪.‬‬ ‫حجاب باعث‬ ‫می شودتا دیگران‬ ‫فقط بر شخصیت زن‬ ‫تمرکز کنند‬ ‫رعایــت حجــاب بــه ایــن معنــی‬ ‫اســت کــه ویژگی هــای جســمی و‬ ‫زیبایی هــای زنــان پوشــیده شــوند؛‬ ‫همیــن عامــل باعــث می شــود‪،‬‬ ‫دیگــران فقــط بــر شــخصیت‬ ‫ان هــا تمرکــز داشــته باشــند‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب‪ ،‬زنــان محجبــه نــه‬ ‫بــه ویژگی هــای جسمی شــان‪،‬‬ ‫بلکــه بــه زیبایی هــای درونی شــان‬ ‫افتخــار می کننــد‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ ‫خبر‬ ‫با هدف شور و نشاط‬ ‫اجتماعیجشن هایزیرسایه‬ ‫خورشید برگزار می شود‬ ‫دبیــر کانون هــای خدمــت رضــوی اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬شــور و نشــاط اجتماعــی و‬ ‫بسترســازی بــرای فرهنــگ زیــارت از راه دور‬ ‫هــدف از جشــن های زیرســایه خورشــید‬ ‫ایجــاد فضــای معنــوی‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬عبــاس‬ ‫حاجی اکبــری در نشســت خبــری افــزود‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬خادمیــار هــم اکنــون‬ ‫در کانــون تخصصــی و عمومــی در حــال ارائــه‬ ‫خدمــت بــه مــردم اســتان خصوصــا در مناطــق‬ ‫محــروم و کمتــر برخــوردار هســتند کــه از ایــن‬ ‫تعــداد هــزار و ‪ ۶۸۶‬نفــر خادمیــار خانــم و‬ ‫باقــی خادمیــار اقــا هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد هــزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫خادمیــار تخصصــی و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬نفــر در‬ ‫کانون هــایعمومــیمشــغولبــهخدمــتهســتند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ‪ ۱۹‬کانون تخصصی بیان کرد‪:‬‬ ‫شــعر و ادب‪ ،‬بانــوان و خانــواده‪ ،‬گروه هــای‬ ‫جهــادی‪ ،‬زیــارت اولــی‪ ،‬کارافرینــی و اشــتغال‪،‬‬ ‫ســامت‪ ،‬قرانــی‪ ،‬ایثــار و شــهادت‪ ،‬مشــاوره‬ ‫و مــددکاری‪ ،‬کتــاب و کتابخوانــی و نوجوانــان‬ ‫و جوانــان رضــوی از جملــه کانون هــای فعــال‬ ‫تخصصــی هســتند‪.‬‬ ‫دبیــر کانون هــای خدمــت رضــوی اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در نــوروز ســال جــاری‬ ‫موکب هــای میقــات الرضــا در پنــج نقطــه‬ ‫اســتان در شهرســتان های ازادشــهر‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫بندرگــز و گــرگان میزبــان مســافران بــوده و از‬ ‫بیــش از ‪ ۲۳‬هــزار نفــر پذیرایــی کردنــد کــه‬ ‫حــدود ‪ ۱۵۰‬میلیــون تومــان توســط خادمیــاران‬ ‫و خیــران بــرای ایــن مهــم هزینــه شــد‪.‬‬ ‫حاجــی اکبــری افــزود‪ ۱۰۱ :‬هــزار در مســاجد‬ ‫و درب منــازل افطاردهــی شــد و همچنیــن‬ ‫هــزار و ‪ ۲۶۰‬بســته معیشــتی ارزاق توزیــع‬ ‫شــد کــه یــک میلیــارد تومــان هزینــه توســط‬ ‫خادمیــاران و خیــران بــرای ایــن مهــم تامیــن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ایجــاد اشــتغال ‪۱۲۵‬‬ ‫نفــر بــه بانک هــای عامــل معرفــی تــا ‪ ۱۴‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه انهــا وام اشــتغال پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬جشــن های دهــه کرامــت بــا‬ ‫حضــور ‪ ۱۳‬خــادم حــرم مطهــر در ســه گــروه‬ ‫در اســتان حضــور یافتــه و پــس از حضــور در‬ ‫مــزار شــهدای گمنــام‪ ،‬عطرافشــانی گلــزار‪،‬‬ ‫دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و‬ ‫اســتاندار گلســتان جشــن های زیــر ســایه‬ ‫خورشــید شــروع می شــود‪.‬‬ ‫دبیــر جشــن های مردمــی زیرســایه خورشــید‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪:‬از ســال ‪ ۱۳۸۷‬میزبــان‬ ‫خادمــان رضــوی در اســتان گلســتان بــوده و تــا‬ ‫نمادهایــی همچــون پرچــم متبــرک و خادمــان‬ ‫رضــوی در اســتان در ایــن هفتــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫صابرکشــیری افــزود‪ :‬ایجــاد جشــن های‬ ‫مردمــی بــرای بسترســازی زیــارت از راه دور‬ ‫از ســوم تــا دهــم خــرداد مــاه خادمــان رضــوی‬ ‫در اســتان گلســتان حضــور یافتــه و دو کاروان‬ ‫انهــا بــه شــرق اســتان و یــک کاروان در مرکــز‬ ‫اســتان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۲۵۰‬ویــژه برنامــه‬ ‫زیرســایه خورشــید در اســتان برگــزار می شــود‬ ‫کــه اهتــزاز پرچــم در ورودی شهرســتان ها‪،‬‬ ‫حضــور در مناطــق محــروم‪ ،‬بازارهــای محلــی‬ ‫و ســنتی‪ ،‬ایجــاد غرفه هــا‪ ،‬تولــد دوبــاره مــن‪،‬‬ ‫کرســی های تــاوت رضــوی‪ ،‬اهــدای چــادر‬ ‫و جشــن های تکلیــف‪ ،‬جشــن های ویــژه‬ ‫دختــران‪« ،‬بــا اجــازه امــام رضــا (ع) بلــه»‪،‬‬ ‫طــب الرضــا‪ ،‬اعــزام مشــاوران‪ ،‬ویزیــت‬ ‫رایــگان‪ ،‬تاکســی رانــی صلواتــی‪ ،‬دیــدار بــا‬ ‫فرزنــدان کار‪ ،‬دیــدار بــا علمــا‪ ،‬حضــور در‬ ‫بیمارســتان ها و شــهرک های دانش بنیــان از‬ ‫ان جملــه اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 01‬خرداد * سال نهم * شمـاره ‪765‬‬ ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫اموزش‬ ‫شیفت پارادایم خبر‬ ‫ پارادایــم بــه معنــای چهارچــوب و یــا الگــوی فکــری‬‫مســلط بر اندیشــه گروهی از متفکران در دوره های‬ ‫زمانــی خــاص اســت‪.‬‬ ‫ مثــا در دوره مــدرن پارادایــم اثبــات گرایــی بــا ویژگــی‬‫هایــی ماننــد عقــل ابــزاری‪ ،‬عینــی گرایــی‪ ،‬مطلــق‬ ‫گرایــی و جبرگرایــی بــر اندیشــه متفکــران مــدرن‬ ‫مســلط بــود و نظریــه هــای نظریــه پــردازان مــدرن بــر‬ ‫اســاس ویژگــی هــای پارادایــم اثباتــی ســاخت بنــدی‬ ‫مــی شــد کــه البتــه پارادایــم در همــه عرصــه هــای‬ ‫اجتمــاع‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و ‪ ....‬اثــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫ شیفت پاردایم دوره ای است که در ان‪ ،‬پارادایم ها‬‫تغییــر مــی کننــد و افــراد بــر مبانــی و ویژگــی هــای‬ ‫پارادایــم قبلــی تردیــد مــی کننــد کــه اقــای (تومــاس‬ ‫کوهــن) در کتــاب ســاختار انقــاب هــای علمــی بــه‬ ‫تفصیــل بــه ایــن دو موضــوع پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫مثــا در عصــر پســت مــدرن یا مدرنیتــه متاخر؛ جهان‬ ‫شــاهد یــک دوره شــیفت پارادایــم بــود بــه نحــوی کــه‬ ‫در مقابــل ویژگــی هــای پارادایــم اثباتــی دوره مــدرن‪،‬‬ ‫پارادایــم جدیــدی تحــت عنــوان تفســیری مطــرح شــد‬ ‫کــه دارای ویژگــی هــای تعریــف گرایــی‪ ،‬ذهــن گــرا‪،‬‬ ‫نســبت گــرا و اراده گــرا اســت‪.‬‬ ‫ بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت پارادایم ها بــه عنوان‬‫ابــر ســاختار هــای مســلط بــر جهــان اندیشــه‪ ،‬بر همه‬ ‫شــئون زندگــی مــا موثــر هســتند‪ ،‬بــه طــور مثــال در‬ ‫حــوزه هنــر نقاشــی در دوره مــدرن ســبک هــای رئــال‬ ‫یعنــی واقــع گرایــی مســلط بــود و بهتریــن نقــاش‬ ‫کســی بــود کــه‪ ،‬نزدیــک تریــن نقاشــی بــه واقعیــت را‬ ‫مــی کشــید امــا پــس از شــیفت پارادایــم و پیــدا شــدن‬ ‫پارادایــم جدیــد در دوره پســت مــدرن ســبک نقاشــی‬ ‫ســورئال (فراواقعیــت) مطــرح شــد و بهتریــن نقــاش‬ ‫ایــن دوره کســی بــود کــه بــه بهتریــن نحــو ســیالیت‪،‬‬ ‫نســبیت و عنصــر انتــزاع را بــه تصویــر بکشــد‪.‬‬ ‫و اما خبر‬ ‫ جهــان زندگــی مــا امــروز بیشــتر از عرصــه واقعیــت‬‫و پدیــده هــای عینــی و اشــکار‪ ،‬دســت پــرورده عرصــه‬ ‫ی انتــزاع و محصــول پدیــده هــای ذهنــی و شــناختی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ امــروز ایــن فضــای دو گانــه زندگــی اجتماعــی بــه‬‫دو صــورت حقیقــی و مجــازی همزمــان بــا رشــد‬ ‫افسارگســیخته اطالعــات و ارتباطــات‪ ،‬جهان جدیدی‬ ‫را برســاخته اســت کــه در ان بــه یگانگــی عیــن و ذهن‬ ‫در فضــای مجــازی رســیده کــه سراســر نامتعیــن و‬ ‫مملــو از عــدم قطعیــت هاســت‪.‬‬ ‫ در ایــن بســتر ارتباطــی‪ ،‬عامــان انتزاعــی در‬‫ســاختارهای انتزاعــی رفتــار انتزاعــی از خــود دارنــد کــه‬ ‫دارای تبعــات ملمــوس و واقعــی اســت‪ .‬بــا ایــن وصــف‬ ‫ایــن ابــر جهــان انتزاعــی نــو‪ ،‬ســاختار دهنــده عناصــر‬ ‫اصلــی ســازنده شــناخت مــا هســتند کــه بر اســاس ان‬ ‫واقعیــت اجتماعــی را در صحنــه عمــل اجتماعــی بــاز‬ ‫تولیــد مــی کنیــم و بــا توجــه بــه ویژگــی هــای ســیالیت‪،‬‬ ‫نســبیت‪ ،‬اوج چســبندگی زمانــی و مکانــی‪ ،‬ســرعت‬ ‫انتقــال اطالعــات‪ ،‬حجــم انبــوه داده هــا‪ ،‬ازادی عمــل‬ ‫کنشــگران‪ ،‬باواســطه بــودن بســتر کنــش و ماننــد اینها‬ ‫هــر روز بیشــتر از روز قبــل اقبــال و بحــث عمومــی مــی‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫ مخلــص کالم اینکــه یکــی از مهمتریــن داده هــای‬‫موجــود در ایــن ابــر جهــان‪ ،‬امــروز بــا عنــوان خبــر در‬ ‫دســت و اختیــار دســتگاه هــا و بنــگاه هــای خبــری‬ ‫اســت‪ ،‬اینگونــه اســت کــه امــروز ایــن خبرگــزاری هــا‬ ‫هســتند کــه واقعیــت اجتماعــی را بــا واســطه مــی‬ ‫ســازند بنحــوی کــه حتــی کنشــگران صحنــه عمــل‬ ‫اجتماعــی هــم ناخــوداگاه تحــت تاثیــر انهــا قــرار‬ ‫گرفتــه انــد‪ .‬در عصــر ارتباطــات و اطالعــات «خبــر»‬ ‫عنصــر نظــام بخــش ســاختار شــناختی مســلط بــر‬ ‫ابــر جهــان انتــزاع اســت‪ .‬امــروز خبــر همــان جــادوی‬ ‫ســاحر بــزرگ دنیــای ارتباطــات اســت کــه چشــم و دل‬ ‫انســان پســت مــدرن را مســحور و مســخر خــود کــرده‬ ‫او را در یــک قــاب ســیال و نامتعیــن گوشــی موبایــل‬ ‫زندانــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه نحــوی کــه ایــن زندانــی خوشــحال بــا پــول خــود‬ ‫زنــدان را مــی خــرد و قوانیــن زنــدان را بــا کلیــک کــردن‬ ‫می پذیرد و سرمســتانه در این بند مجازی احســاس‬ ‫سرخوشــی و ازادگــی زایــد الوصفــی دارد‪ .‬در نظریــه‬ ‫زیمــل ایــن شــکل جدیــدی از اســتعمار جهــان حیاتــی‬ ‫انســان هاســت کــه محصــول کنــش تعاملــی انســانها‬ ‫در یــک عرصــه ی جدیــد گفتمانــی اســت‪.‬‬ ‫خبــر تیــغ دولبــه ایســت کــه اگــر بدرســتی‬ ‫‬‫هدایــت نشــود یــک ســوی ان مخاطــب را و ســوی‬ ‫دیگــر ان واقعیــت اجتماعــی را مجــروح مــی کنــد و‬ ‫مــی میرانــد و ایــن باالتریــن جنایــت در حــق بشــریت‬ ‫و ازادی اســت‪.‬‬ ‫خبــر بــازوی توانمنــد اجتمــاع اســت کــه اگــر‬ ‫•‬ ‫درســت تنظیــم و پــرورش داده شــود فــرد را و جامعــه‬ ‫را زنــده مــی کنــد و ســالم نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫ یکــی از اقســام خبــر همــان خبــر انتظامــی اســت‬‫کــه مشــتمل بــر اخبــار حــوادث‪ ،‬رخدادهــا و وقایــع‬ ‫انتظامــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫ بــه زعــم نگارنــده در حــوزه خبــر در شــرایط کنونــی‬‫جامعــه مــا نیــاز بــه یــک شــیفت پارادایــم احســاس‬ ‫مــی شــود بنحــوی کــه الگوهــای نــگارش خبــر بایــد بــه‬ ‫ســمتی بــرود کــه اخبــار منفــی و متاثــر کننــده را تــا حد‬ ‫امــکان جــرح و تعدیــل کــرده و اخبــار بــا زبــان مثبــت و‬ ‫امیــد افریــن منتشــر شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005076‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی و انتقــال ملــک از‬ ‫مالــک رســمی (ســهمی اقــای قربــان باشــقره برابرســند رســمی ‪ 152553‬مــورخ‏‏‪ 1393.03.28‬دفتــر ‪ – 7‬علــی ابــاد کتــول تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1400114412005000905‬تقاضای شــرکت گاز‏اســتان گلســتان به شــماره شناســه ملی ‪ 10700128270‬در ششــدانگ یک قطعه زمین (ایســتگاه گاز)‬ ‫بــه مســاحت ‪ 194.00‬متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -14‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد نامــه شــماره ‪141863‬‬ ‫مورخ‏‏‪ 1401.08.15‬و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140185612005017863‬مورخ ‪ 1401.12.27‬اداره ثبت اســناد وامالک علی ابادکتول‏تائید گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪38‬‏‪ 1‬تاریــخ‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000300‬مــورخ ‪ 1402.01.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالک رســمی حــاج جواد بابــا کردی تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000326‬تقاضــای اقــای ســید‏جــواد میــر کتولــی به شــماره شناســنامه ‪ 750‬کد ملــی ‪ 2269512243‬صــادره از – علی اباد‬ ‫فرزنــد ســید رضــا در ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 190.15‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقع دربخش‬ ‫‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی‏ابادکتــول بــه اســتناد پروانــه ســاختمان ‪ 97001176‬مــورخ ‪ 1397.03.19‬وعــدم خــاف شــماره ‪ 1400006850‬مــورخ‏‏‪ 1400.12.28‬صــادره‬ ‫شــهرداری علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140185612005017912‬مــورخ ‪ 1401.12.28‬اداره ثبــت‏اســناد وامــاک علــی ابادکتــول تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه این اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪139 :‬‏ تاریــخ‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000323‬مــورخ ‪ 1402.01.31‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عدم دسترســی بــه مالک رســمی) تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000213‬‏تقاضــای اقــای حنیــف رادنیــا بــه شــماره شناســنامه ‪ 4983‬کــد ملــی ‪2122598891‬صــادره از – گــرگان‬ ‫فرزنــد اق اویلــی در ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 45458.96‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -10‬اصلــی واقــع دربخــش ‪5‬‬ ‫حــوزه‏ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ نامــه شــماره ‪ 211229‬مــورخ ‪ 1401.12.02‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی اق قــا و نامــه شــماره‏‏‪ 140111011081‬مــورخ‬ ‫‪ 1401.11.20‬اداره منابــع طبیعــی شهرســتان گــرگان و نامــه شــماره ‪. 23.1401.343.1784‬ص اداره‏منابــع اب شهرســتان هــای اق قــا و گمیشــان و نامــه‬ ‫شــماره ‪ 97.71969‬مــورخ ‪ 1401.11.23‬اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده‏ای اســتان گلســتان و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140185612005003139‬مــورخ‬ ‫‪ 1401.03.12‬اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‏علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلی و کثیراالنتشــار اگهی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪140‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004956‬مــورخ ‪ 1401.12.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (حضــرت قلــی شــکی برابرســند رســمی ‪32937‬‬ ‫مــورخ ‪ 1382.05.02‬دفتــر ‪ – 20‬علــی ابــاد تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000300‬تقاضــای اقــای مجیــد دیلمــی به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4211‬کــد ملــی‏‏‪2269882385‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪246.51‬‬ ‫‏متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم شــماره‏‏‪2296.67391‬‬ ‫مــورخ ‪ 1401.12.06‬اداره راه و شهرســازی علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم ‪ 140185612005017422‬مــورخ ‏‏‪ 1401.12.20‬اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد‬ ‫کتــول و گواهــی عــدم خــاف شــماره ‪ 1401005363‬مــورخ ‪1401.12.02‬‏صــادره از شــهرداری علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪41‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000297‬مــورخ ‪ 1402.01.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی(عدم دسترســی بــه مالــک رســمی) وانتقــال‬ ‫ملــک از مالــک رســمی (اقــای علــی نظــری) تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000308‬تقاضــای خانــم جمیلــه مرادقلــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 0921503857‬کــد ملــی‏‏‪ 0921503857‬صــادره از – نیشــابور فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪96.40‬‬ ‫متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پروانه ســاختمان ‪ 3993‬مــورخ‏‏‪1385.05.02‬‬ ‫صــادره از شــهرداری علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140085612005014457‬مــورخ ‪ 1400.10.29‬اداره‏ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد‬ ‫گردیـ ‪‎‬د‪ ‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی که نســبت به‏صدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫ف‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫‪: ‎‬‏‪142‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140260312005005301‬مورخ ‪ 1401.12.27‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی(عدم دسترســی به مالک رســمی) وانتقــال ملک از‬ ‫مالــک رســمی (اقــای جــواد باباکــردی) تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000186‬تقاضــای اقــای ســید محمــود میــر فندرســکی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪11‬کــد ملــی‏‏‪ 4879807370‬صــادره از – رامیــان فرزنــد سیدهاشــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 121.00‬متــر‬ ‫مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول به اســتناد پاســخ اســتعالم اســتعالم شــماره‏‏‪2296.65068‬‬ ‫مــورخ ‪ 1401.11.26‬اداره وشهرســازی شهرســتان علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم شــماره‏‏‪140185612005013335‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪143‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000322‬مــورخ ‪ 1402.01.31‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی احمــد روشــندل هرمــزی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000272‬تقاضــای اقــای‏اســماعیل روشــندل هرمــزی بــه شــماره شناســنامه ‪2260030971‬کــد ملــی ‪2260030971‬صــادره‬ ‫از – علــی ابــاد فرزنــد احمــد در‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 20233.10‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع‬ ‫دربخــش ‪6‬‏حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 5294‬مــورخ ‪ 1402.01.16‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی علــی ابــاد و نامــه‏شــماره‬ ‫‪ 23.1401.339.3042‬مورخ ‪ 1401.12.24‬اداره منابع اب شهرســتان علی اباد و پاســخ اســتعالم ‏‏‪140285612005001191‬مورخ ‪ 1402.01.31‬اداره ثبت اســناد‬ ‫و امالک شهرســتان علی اباد تائید گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود از این رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪44‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140160312005005078‬مورخ ‪ 1401.12.27‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی) و انتقــال ملک‬ ‫از مالک رســمی (ســهمی اقای عطااله جرجانی برابر ســند‏رســمی شــماره ‪ 433‬مورخ ‪ 1351.02.12‬دفتر ‪ – 21‬گرگان ) تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‏‏‪1401114412005000170‬تقاضــای اقــای انــه قربــان پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 33175‬کــد ملــی ‪ 4979392202‬صــادره از – اق‏قــا فرزنــد قــره در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 104935‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی‏واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه‬ ‫اســتناد پاســخ شــماره ‪ 200479‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬جهــاد کشــاورزی شهرســتان اق‏قــاو پاســخ اســتعالم ‪140185612005013338‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬تائیــد‬ ‫گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫ف‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫‪: ‎‬‏‪45‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 402.03.01:‬‏ ‪‎‬حمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫روابط عمومی هنر درک‬ ‫همه مفاهیم است و‬ ‫کارشناسان روابط عمومی‬ ‫هنرمندانه رفتار می کنند‬ ‫ علــی متکــی مدیــرکل روابــط‬‫عمومــی و امــور بیــن الملــل‬ ‫اســتانداری گلســتان در همایــش‬ ‫روابــط عمومــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی اســتان ؛‬ ‫ روابــط عمومــی از دل هنــر پدیــد‬‫مــی ایــد و هــر دو از یــک جنــس‬ ‫ی رونــد‪ .‬روابــط عمومــی‬ ‫بشــمار مــ ‬ ‫شــاخه ای از هنــر نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫روابــط عمومــی عیــن هنــر اســت‬ ‫ چنانچــه جامعــه ای از اثار هنری‬‫خالــی باشــد‪،‬در زندگــی فــردی و‬ ‫اجتماعــی ان خــا ء عظیمــی بــه‬ ‫وجــود خواهــد امــد‪ .‬همانگونــه‬ ‫کــه اگــر روابــط عمومــی را حــذف‬ ‫کنیــم‪ ،‬زندگــی موازنــه خــود را‬ ‫زندگــی‬ ‫از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫بــدون رنــگ‪ ،‬بــدون شــعر‪ ،‬بــدون‬ ‫معمــاری ‪ ،‬بــدون نقاشــی ‪ ،‬بــدون‬ ‫موســیقی‪ ،‬ســینما و تئاتــر و دیگــر‬ ‫ابزارهــای هنــری ناقــص خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬کمبــود ان انســان را در خــاء ‬ ‫رهــا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ هنــر بایــد ضمــن حفــظ‬‫جنبه هــای هنــری خــود‪ ،‬پیشــگام‬ ‫مــردم و جامعــه حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫هنــر نمی توانــد پســگام مــردم‬ ‫باشــد‪ .‬حتــی هنــری کــه همــگام‬ ‫بــا مــردم باشــد هنــر واقعــی‬ ‫نیســت‪ .‬هنرمنــد بایــد بتوانــد از‬ ‫مــردم پیشــی بگیــرد و بــه جامعــه‬ ‫نــگاه کنــد‪ ،‬او بایــد پیشــقراول‬ ‫باشــد‪ ،‬خطــر کنــد و جــان ببــازد‬ ‫و لــذت جــان باختــن را در اگاه‬ ‫کــردن مــردم پیــدا کنــد و جامعــه‬ ‫را بســوی بــاال و باالتــر هدایــت‬ ‫کنــد‪ .‬هنرمنــدی کــه گام بــه گام بــا‬ ‫مــردم حرکــت می کنــد‪ ،‬هنرمنــد‬ ‫نیســت‪ .‬دســتگاه ضبط کننــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تکنولــوژی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تصویربــردار و صدابــردار اســت‪.‬‬ ‫صنعــت اســت‪ .‬هنــر منــد بایــد‬ ‫خالقیــت داشــته باشــد‬ ‫ روابــط عمومــی هنــر اســت‪ ،‬‬‫هنــر درک همــه ایــن مفاهیــم‪،‬‬ ‫کارشــناس روابــط عمومــی بایــد‬ ‫مثــل هنرمنــد رفتــار کنــد ‪.‬‬ ‫تنها را مقابله با ویروس‬ ‫بی بندو باری انتی‬ ‫ویروس حجاب است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان گلستان‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪34‬‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -765‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-765‬‬ ‫القعده‪1444/‬‬ ‫‪/02‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/02 - 2023‬ذی‬ ‫‪/22 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//03‬‬ ‫دوشنبه ‪03//01‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نمایش قدرت‬ ‫ناوگروه ‪ ۸۶‬نیروی‬ ‫دریایی ارتش در کل‬ ‫اب های کره زمین‬ ‫دولت هــا بــا تشــکیل نیــروی دریایــی از ان بــه عنــوان‬ ‫ابــزار اعمــال سیاســت و نفــوذ در خــارج از مرزهــای‬ ‫ســرزمینی اســتفاده کرده انــد‪ .‬نخســتین وظیفــه‬ ‫و ماموریــت نیروهــای دریایــی‪« ،‬واپایــش تجــارت‬ ‫دریایــی از طریــق حکمرانــی بــر دریــا» اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬بــا‬ ‫نگاهــی بــه تاریــخ می تــوان دریافــت کــه دولت هــا بــا‬ ‫تشــکیل نیــروی دریایــی از ان بــه عنــوان ابــزار اعمــال‬ ‫سیاســت و نفــوذ در خــارج از مرزهــای ســرزمینی‬ ‫اســتفاده نموده انــد‪ .‬نخســتین وظیفــه و ماموریــت‬ ‫نیروهــای دریایــی‪« ،‬واپایــش تجــارت دریایــی از‬ ‫طریــق حکمرانــی بــر دریــا» اســت‪ .‬در واقــع علــت‬ ‫ظهــور و ســقوط امپراطوری هــا و قدرت هــای بــزرگ‪ ،‬در‬ ‫واپایــش یــا عــدم واپایــش بــر دریاســت‪ .‬واقــع مطلــب‬ ‫ان اســت کــه اگــر کشــورهایی ماننــد پرتغــال‪ ،‬هلنــد و‬ ‫انگلســتان کــه جمعیــت‪ ،‬منابع و جغرافیــای محدودی‬ ‫دارنــد و بــه موفقیــت دســت یافته انــد‪ ،‬تنهــا بــه دلیــل‬ ‫قــدرت دریایــی ان هــا بوده اســت‪.‬‬ ‫در حقیقت تنها برخورداری از قدرت دریایی است که‬ ‫می توانــد توضیــح دهــد چگونــه کشــور کوچکــی ماننــد‬ ‫بریتانیــا کــه نیــروی زمینــی ضعیفــی داشــت‪ ،‬توانســت‬ ‫امپراطــوری بزرگــی ایجــاد کــرده و بــه هــر نقطـه ای کــه‬ ‫مایــل بــود‪ ،‬قــدرت خــود را اعمــال نمایــد‪ .‬در رابطــه بــا‬ ‫منزلــت و جایــگاه ارزنــده و اســتراتژی نیــروی دریایــی‪،‬‬ ‫«تیــل» (‪ )۱‬از صاحب نظــران برجســته مباحــث نیــروی‬ ‫دریایــی معتقــد اســت کــه ســلطه بریتانیــا بــر جهــان‬ ‫بــر مبنــای برتــری جمعیتــی یــا انــدازه فعالیــت تجــاری‬ ‫ان نبــود‪ ،‬بلکــه بــه دلیــل قــدرت و برتــری دریایــی بــوده‬ ‫اســت‪ .‬دیپلماســی شــناورهای تــوپ دار‪ ،‬تجلــی بــارز‬ ‫اســتفاده از نیــروی دریایــی بــرای اعمــال قــدرت اســت‪.‬‬ ‫اشــاره بــه ایــن نکتــه جالــب اســت کــه نیــروی دریایــی‬ ‫در برخــی از کشــورها از جملــه امریــکا دارای چنــان‬ ‫اهمیتــی اســت کــه می تــوان ان را وزارت دفــاع دوم‬ ‫ایــن کشــور دانســت‪ .‬امــروزه نیــروی دریایــی بیشــتر‬ ‫در ســه عرصــه دیپلماتیــک‪ ،‬پاســبانی و نظامــی‬ ‫فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫موقعیــت دریایــی ایــران بــه گونــه ای اســت کــه یــک‬ ‫نیــروی دریایــی بســیار کارامــد را می طلبــد تــا بتوانــد بــه‬ ‫یــک قــدرت دریایــی تبدیــل گــردد و بر پایــه ان از منافع‬ ‫ملــی خــود دفــاع نمایــد‪ .‬تضعیــف نیــروی دریایــی‬ ‫یــا وجــود یــک نیــروی دریایــی ناکارامــد می توانــد‬ ‫پیامدهــای امنیتــی ناگــواری را بــه همــراه داشــته باشــد‬ ‫و نتوانــد از ایــن موقعیــت دریایــی بســیار مناســب در‬ ‫راســتای تقویــت قــدرت دریایــی خــود اســتفاده نمایــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن واقعیت هــای ژئوپولیتیکــی خلیــج‬ ‫فــارس و تنگــه هرمــز اســت کــه ایــران بایــد در پــی‬ ‫توســعه نیــروی دریایــی خــود باشــد‪.‬‬ ‫وجــود ایــن نیــروی دریایــی نــه تنهــا می توانــد مدافــع‬ ‫منافــع ملــی ایــران در خلیــج فــارس باشــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫می توانــد زمینــه خیــزش ایــران بــرای تبدیــل شــدن‬ ‫بــه یــک قــدرت دریایــی برتــر را فراهــم اورد‪ .‬چــرا کــه‬ ‫بســترهای جغرافیایــی ایــران در ایــن زمینــه کامــا ً‬ ‫فراهــم اســت و نیازمنــد اراده ملــی و سیاســی بــرای‬ ‫شــکل گیری ایــن مهــم اســت‪ .‬حضــور ناوهــای خــودی‬ ‫در کشــورهای خارجــی بیانگــر قـــدرت دریـــایی کشـــور‬ ‫صـــاحب پرچــم اســت و می توانــد ایــن ایــده را بــه ملت‬ ‫ان کشــور القــا نمایــد کــه چنیــن قـــدرتی وجـــود دارد‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت هیــچ تهدیــد نظامــی وجــود نــدارد و‬ ‫ناوهای حضور یافتـــه بـــه عنـــوان سـفیران کشـور خود‬ ‫عمــل می نماینــد‪.‬‬ ‫نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫(نداجــا) کــه امــروزه از ان بــه عنــوان نیــروی دریایــی‬ ‫راهبــردی یــاد می شــود بــه عنــوان یکــی از چهــار نیــروی‬ ‫زیرمجموعــه ارتــش‪ ،‬عــاوه بــر حراســت و حفاظــت‬ ‫از مرزهــای ابــی جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ماموریــت‬ ‫حفاظــت از منافــع جمهــوری اســامی ایــران را نیــز در‬ ‫دریاهــا و اب هــای بین المللــی برعهــده دارد‪.‬‬ ‫ایــن نیــرو در راســتای انجــام وظایــف و تحقــق اهــداف‬ ‫خــود‪ ،‬ماموریت هــای دریانــوردی را در ســطح اقیانوســی‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۸۸‬و بــا هــدف مقابلــه بــا دزدی هــای دریایــی‬ ‫در خلیــج عــدن و بــا طــی مســافت ‪ ۳‬هــزار کیلومتــری‬ ‫بــه ایــن منطقــه اغــاز کــرد و پــس از ان تــا امــروز در‬ ‫بازه هــای زمانــی مشــخص‪ ،‬ناوگروهــای رزمــی ارتــش‬ ‫بــه منطقــه خلیــج عــدن و دریــای ســرخ‪ ،‬اقیانوس هــای‬ ‫هنــد‪ ،‬ارام و اطلــس اعــزام می شــوند‪ .‬حضــور ایــن‬ ‫ناوگروه هــا بــه همــراه تعــدادی از تــکاوران دریایــی ایــن‬ ‫نیــرو‪ ،‬بارهــا بــه درگیــری بــا ایــن دزدان دریایــی و نجــات‬ ‫شــناورهای ایرانــی و خارجــی انجامیــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته‪ ،‬ناوگــروه ‪ ۷۵‬نیــروی دریایــی‬ ‫ارتــش متشــکل از ناوهــای ســهند و مکــران بــا حضــور‬ ‫در بنــدر ســنت پترزبورگ روســیه و طــی مســافت ‪۴۵‬‬ ‫هــزار کیلومتــری‪ ،‬بزرگتریــن دریانــوردی نظامــی تاریــخ‬ ‫کشــور را رقم زد و در حال حاضر ناوگروه ‪ ۸۶‬متشــکل‬ ‫از ناوشــکن دنــا و ناوبنــدر مکــران در راســتای اجــرای‬ ‫ماموریــت ‪ ۳۶۰‬درجــه ای خــود بــه دور کــره زمیــن در‬ ‫حــال شکســتن ایــن رکــورد اســت و انتظــار مــی رود‬ ‫بتوانــد مســافت طی شــده توســط ناوگروه هــای ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران را بــه میــزان چشــمگیری‬ ‫ارتقــا بخشــد‪.‬‬ ‫مبانی نظری‪ :‬قدرت دریایی(‪)۲‬‬ ‫قــدرت دریایــی‪ ،‬مجموع ـه ای از قابلیت هــای وابســته‬ ‫بــه دریاســت کــه بتوانــد واپایــش (کنتــرل) اب هــا‬ ‫و منابــع حیاتــی در دریــا را در اختیــار داشــته و از‬ ‫دسترســی دشــمن بــه انهــا جلوگیــری نمایــد‪ .‬هــدف‬ ‫ســیادت دریایــی‪ ،‬واپایــش بــر دریــا بــوده و قــدرت‬ ‫نیــز ابــزار ایــن واپایــش می باشــد‪ .‬قــدرت دریایــی‬ ‫دارای ســه مولفــه عمــده اســت‪ :‬اول‪ :‬نــاوگان کــه بــه‬ ‫مجموعــه یگان هــای رزمــی‪ ،‬پشــتیبانی رزمــی‪ ،‬پــروازی‬ ‫و عوامــل پشــتیبانی کننده و وابســته بــه دریــا اطــاق‬ ‫می شــود‪ .‬دوم‪ :‬موقعیــت راهبــردی دریایــی‪ .‬ســوم‪:‬‬ ‫انگیــزه کــه ایــن مولفــه شــامل عوامــل فرهنگــی‪،‬‬ ‫اعتقــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬روانــی و‪ ...‬می شــود‪.‬‬ ‫قــدرت دریایــی تنهــا بعــدی از قــدرت ملــی کشــورها‬ ‫اســت که به دارنده ان امکان تحرک حقوقی‪ ،‬قانونی‬ ‫و حضــور فیزیکــی در تمامــی نقــاط دنیــا را می دهــد‪.‬‬ ‫قــدرت دریایــی از ابعــاد جغرافیایــی‪ -‬ســرزمینی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬دیپلماتیــک و نظامی‬ ‫شــکل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ریچــارد هاردینــگ(‪ ،)۳‬در کتــاب قــدرت دریایــی و نبــرد‬ ‫دریایــی (‪ )۱۶۵۰-۱۸۳۰‬می نویســد‪« :‬قــدرت دریایــی‬ ‫بــه لحــاظ تاریخــی بــه تعــدادی عناصــر مرتبــط‪ ،‬هــم‬ ‫در داخــل و هــم در خــارج نیــروی دریایــی بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬تــوان واقعــی قــدرت دریایــی بــه ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫توانمنــدی مدیریــت مرکــزی‪ ،‬کمیــت و کیفیــت منابــع‬ ‫دریایــی واقعــی‪ ،‬شــناورها‪ ،‬ملوانــان و افســران‪،‬‬ ‫زیرســاخت های دریایــی‪ ،‬وضعیــت سیاســی و‬ ‫تصمیم گیــری در حــوزه دریــا بســتگی دارد»‪.‬‬ ‫ماموریت ناوگروه ‪۸۶‬‬ ‫«نیــروی دریایــی امــروز در بســیاری از نقــاط عالــم و‬ ‫در کشــور مــا یــک نیــروی راهبــردی اســت؛ بــه چشــم‬ ‫یــک نیــروی راهبــردی بــه نیــروی دریایی باید نگریســته‬ ‫شــود»‪ .‬ایــن ســخن فرمانــده معظــم کل قــوا دربــاره‬ ‫نیــروی دریایــی ارتــش را بایــد ســراغاز تحــول در ایــن‬ ‫نیــرو دانســت‪ .‬یکــی از ملزومــات راهبــردی شــدن‬ ‫نیــروی دریایــی ارتــش حضــور در مناطــق مختلــف‬ ‫جهــان و برافراشــته کــردن پرچــم جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران در نقــاط مختلــف جهــان اســت‪ .‬عــاوه بــر ان‪،‬‬ ‫نیــروی دریایــی ارتــش بــا تشــکیل ســه فرماندهــی‬ ‫اقیانوســی در اقیانوس هــای هنــد‪ ،‬ارام و اطلــس در‬ ‫پــی ان اســت تــا فعالیــت و حضــور خــود را بــا هــدف‬ ‫صیانــت از منافــع کشــور در پهنــه اب هــای جهــان‬ ‫گســترش دهــد‪.‬‬ ‫ماموریــت ناوگــروه ‪ ،۸۶‬ملقــب بــه ناوگــروه ‪،۳۶۰‬‬ ‫گشــت زنی در اب هــای دوردســت و حراســت از‬ ‫خطــوط مواصالتــی تجــاری ایــران در دریاهــای ازاد و‬ ‫بین المللــی می باشــد کــه از اوایــل مهرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬اغــاز‬ ‫شــده و همچنان در جریان اســت‪ .‬ناوگروه ‪ ۸۶‬نیروی‬ ‫دریایــی ارتــش نخســتین ناوگروهــی اســت کــه طبــق‬ ‫برنامه ریــزی قــرار اســت یک بــار دور کــره زمیــن را‬ ‫گــردش کنــد‪ .‬در ایــن ماموریــت‪ ،‬نیــروی دریایــی ارتش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران از ناوهــای بومــی خــود بــه‬ ‫نام هــای ناوشــکن دنــا و ناوبنــدر مکــران بهــره می بــرد‪.‬‬ ‫کشــور ایــران در ســال های گذشــته قــدرت روز افــزون‬ ‫خــود را در حوزه هــای نظامــی و تجــاری بــه رخ جهانیان‬ ‫کشــانده اســت‪ .‬بســیاری از ایــن دســتاوردها حاصــل‬ ‫تــوان فنــی بومــی کشــور و بــا کمتریــن اتــکا بــه خــارج‬ ‫انجــام شــده ایــران‪ ،‬در ســاخت کشــتی های تجــاری‬ ‫و ناوهــای جنگــی اســت و موجــب شــده تــا بــا انجــام‬ ‫ماموریت هــای طوالنــی مــدت‪ ،‬هــر روز عرصــه تــازه ای‬ ‫را بــه نمایــش بگــذارد‪.‬‬ ‫ناوشــکن دنــا بــا شــماره بدنــه ‪ ،۷۵‬چهارمیــن محصــول‬ ‫از شــناورهای کالس مــوج اســت کــه توســط نیــروی‬ ‫دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران طراحــی و‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬ایــن نــاو در خــرداد مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه‬ ‫نــاوگان نیــروی دریایــی ارتــش در بندرعبــاس پیوســت‬ ‫و بــه تســلیحات مختلفــی ماننــد موشــک های کــروز‬ ‫ضدکشــتی‪ ،‬اژدر و تــوپ دریایــی مجهــز اســت‪.‬‬ ‫«نــاو بنــدر» پایــگاه دریایــی متحــرک و چنــد منظــوره‬ ‫اســت کــه طیــف گســترده ای از نیازهــای عملیاتــی و‬ ‫اطالعاتــی در حــوزه الکترونیکــی‪ ،‬پهپــادی‪ ،‬موشــکی‬ ‫و بالگــردی را تامیــن کــرده و بــا قابلیــت مانــدگاری‬ ‫طوالنی مــدت در دریاهــا و اقیانوس هــا‪ ،‬انــواع ناوهــا‬ ‫و شــناورها را پشــتیبانی می کنــد‪.‬‬ ‫ناوبنــدر مکــران‪ ،‬یــک جزیــره متحــرک ‪۱۲۱‬هــزار تنــی‬ ‫اســت کــه نیــروی دریایــی ارتــش ان را بــا تغییــر‬ ‫کاربــری یــک نفتکش به یکــی از بزرگترین ناوبندرهای‬ ‫بالگردنشــین تبدیــل کــرد ه اســت‪ .‬ایــن ناوبنــدر کــه در‬ ‫زمــان حاضــر بزرگتریــن شــناور نظامــی کشــور اســت‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه نیــروی دریایــی ارتــش الحــاق شــد و‬ ‫وظیفــه پشــتیبانی از ناوهــای رزمــی نیــروی دریایــی را‬ ‫به عهــده دارد‪ .‬مکــران قــادر اســت همزمــان ‪ ۵‬بالگرد را‬ ‫روی عرشــه خــود جــای دهــد‪ .‬درمیان تمام کشــورهای‬ ‫جهــان‪ ،‬تنهــا ســه کشــور امریــکا‪ ،‬چیــن و ایــران دارای‬ ‫ناوبنــدر هســتند‪.‬‬ ‫ناوگــروه ‪ ۸۶‬در راســتای اجــرای ماموریــت خــود بــه‬ ‫دور دنیــا از چندیــن بنــدر مهــم بازدیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ناوگــروه بــا عبــور از شــمال اقیانــوس هنــد و تنگــه‬ ‫مــاالکا‪ ،‬در ‪ ۲۲‬ابان مــاه بــا حضــور در بنــدر جاکارتا مورد‬ ‫اســتقبال رســمی مقامــات لشــکری کشــور اندونــزی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬در ایــن مراســم ایین هــای بومــی کشــور‬ ‫اندونــزی بــه اجــرا درامــد و در پایــان هدایایــی بــه رســم‬ ‫یادبــود میــان مقامــات نیــروی دریایــی ارتــش ایــران و‬ ‫اندونــزی تبــادل شــد‪ .‬همچنیــن فرمانــده پایــگاه ســوم‬ ‫دریایــی نیــروی دریایــی اندونــزی‪ ،‬دریادار عمــر فاروق‪،‬‬ ‫بــا همراهــی جمعــی از فرماندهــان نیــروی دریایی این‬ ‫کشــور با حضور در ناوشــکن تمام ایرانی دنا‪ ،‬ســاخت‬ ‫این شــناور پیشــرفته بومی توســط متخصصین جوان‬ ‫ایــران اســامی را مــورد تحســین قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫هشــتم اســفند ‪ ۱۴۰۱‬منابــع بین المللــی خبــر دادنــد‬ ‫ناوگــروه ‪ ۸۶‬نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران در بنــدر ریودوژانیــرو پهلــو گرفتــه اســت‪ .‬بدیــن‬ ‫ترتیــب اعضــای ایــن ناوگــروه‪ ،‬تبدیــل بــه نخســتین‬ ‫کشــتی های نظامــی ایرانــی شــدند کــه در طــول تاریــخ‬ ‫کشــورمان موفــق بــه ســفر بــه قــاره امریــکا شــده اند‪.‬‬ ‫ناوگروه ‪ ۸۶‬با عبور از ســواحل اســترالیا وارد اقیانوس‬ ‫ارام شــده و مســیر خــود را به ســمت کانــال پانامــا‬ ‫ادامــه داده اســت‪ .‬بنــا بــه اخبــار منتشــر شــده‪،‬‬ ‫مقامــات دولــت جــو بایــدن تــاش نمودنــد بــا فشــار بــر‬ ‫دولــت برزیــل ان را وادار بــه عــدم صــدور مجــوز بــرای‬ ‫پهلوگیــری ناوهــای ایرانــی کنند‪ .‬امــا با وجود همه این‬ ‫فشــارها و تهدیدهــا‪ ،‬دولــت برزیــل اجــازه پهلوگیــری‬ ‫بــه ناوگــروه ‪ ۸۶‬نداجــا را در ســاحل ریودوژانیــرو صــادر‬ ‫کــرده اســت و ایــن بــه روشــنی نشــان می دهــد کــه‬ ‫امریــکا در عرصــه بین الملــل اقتــدار ســابق خــود را از‬ ‫دســت داده اســت و مقامات ســایر کشــورها از دولت‬ ‫امریــکا حرف شــنوی ندارنــد‪.‬‬ ‫ناوگــروه یادشــده پــس از ان کــه در اســفند ســال‬ ‫گذشــته موفــق شــد علی رغــم تهدیدهــای ایــاالت‬ ‫متحــده امریــکا علیــه دولــت برزیــل جهــت ممانعــت از‬ ‫لنگــر انداختــن ناوهای جنگــی ایــران در ریودوژانیرو‪ ،‬در‬ ‫بنــدر مــورد اشــاره پهلــو بگیــرد‪ ،‬حرکــت خود را به ســمت‬ ‫ناوگــروه ‪ ۸۶‬نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران‪ ،‬جمعــه ‪ ۱۱‬فروردیــن ‪ ،۱۴۰۲‬در مســیر بازگشــت به‬ ‫کشــورمان‪ ،‬در بنــدر کیپ تــاون افریقــای جنوبــی پهلــو‬ ‫گرفــت و مــورد اســتقبال ســفیر کشــورمان و نماینــده‬ ‫نیــروی دریایــی و مقامــات افریقایــی قــرار گفــت‪.‬‬ ‫ایــن ناوگــروه ‪ ۸۶‬شــعار «مــا می توانیــم» را تحقــق‬ ‫بخشــید و توانایــی ایرانیــان در حــوزه دریانــوردی را بــه‬ ‫جهانیــان ثابــت کــرد زیــرا معــدود کشــورهایی هســتند‬ ‫کــه توانســته اند چنیــن مســافتی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫ماموریــت ایــن ناوگــروه همان طــور کــه انتظــار می رفــت‬ ‫باعــث عصبانیــت دشــمنان و بدخواهــان ملــت ایــران‬ ‫شــده و تــاش نموده انــد بــا برخــی ســنگ اندازی ها مانــع‬ ‫انجــام صحیــح ماموریــت نیــروی دریایــی ارتــش شــوند‪.‬‬ ‫بحث و نتیجه گیری‪:‬‬ ‫نیــروی دریایــی جایــگاه راهبردی و اثرگذاری در تقویت‬ ‫قــدرت نظامــی‪ ،‬صیانــت از منافــع ملــی و دســتیابی‬ ‫بــه اهــداف دفاعــی دارد و کشــور را در دســتیابی بــه‬ ‫یــک سیاســت دفاعــی موفــق و کارامــد یــاری خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬یکــی از عناصــر قــدرت در جهــان حضــور نیــروی‬ ‫دریایــی کشــورها در اب هــای جهانــی اســت‪ ،‬حقــوق‬ ‫بین الملــل‪ ،‬ازادی دریاهــا را بــه رســمیت شــناخته‬ ‫اســت‪ .‬معنــای ایــن حــرف ان اســت کــه هــر دولتــی‬ ‫می توانــد بــرای توســعه اهــداف صنعتــی‪ ،‬تجــاری و‬ ‫حتــی نظامــی و دفاعــی خــود بــدون دخالــت در حریــم‬ ‫حاکمیــت دولت هــای دیگــر از دریــا اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫حضــور در دریاهــا می توانــد عــاوه بــر گســترش‬ ‫دیپلماســی و تحکیــم روابــط بــا کشــورهای دوســت در‬ ‫ســطح جهــان‪ ،‬نقــش مهمــی هــم در توســعه راهبــرد‬ ‫دریامحــور جمهــوری اســامی ایــران باشــد‪ .‬بــه اســتناد‬ ‫قوانیــن بین المللــی دریانــوردی‪ ،‬شــناورهای نظامــی‬ ‫هــر کشــور‪ ،‬خــاک ان کشــور محســوب می شــوند‪،‬‬ ‫حضــور ایــن شــناورها در هــر نقطــه ای از جهــان‬ ‫هماننــد جزیــره ای متحــرک‪ ،‬نمایانگــر اراده کشــورها‬ ‫اســت‪ .‬مســیر ‪ ۳۶۰‬درجــه ای کــه ناوگــروه ‪ ۸۶‬بــرای‬ ‫خــود انتخــاب کــرده‪ ،‬مســیری اســت کــه تاکنــون در‬ ‫تاریــخ دریانــوردی نظامــی ایــران ســابقه نداشــته و این‬ ‫بــرای اولیــن بــار اســت کــه چنیــن مســیری انتخــاب و‬ ‫طــی می شــود‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام‪ ،‬چــون بــدون کمک اطالعاتی و لجســتیکی‬ ‫ســایر کشــورها و بــا اســتفاده از دو شــناور ســاخت‬ ‫ایــران در حــال انجــام اســت‪ ،‬بــرای دیگــر کشــورها‬ ‫ایــن پیــام را دارد کــه چنانچــه دشــمنان‪ ،‬ایــران را مــورد‬ ‫تحریم هــای همه جانبــه هــم قــرار دهنــد‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫نمی تواننــد حرکــت رو بــه جلــوی کشــورمان را متوقــف‬ ‫کننــد‪ .‬از طرفــی ایــن اقــدام‪ ،‬باعــث افزایــش عمــق‬ ‫راهبــردی جمهــوری اســامی ایــران در دریــا و اقیانوس‬ ‫شــده و دالیــل تاکیــد رهبــر انقــاب را بــر اســتفاده از‬ ‫مزیــت برخــورداری از دریــا و همچنیــن افزایــش تــوان‬ ‫نیــروی دریایــی مشــخص می ســازد‪ ،‬اقدامــی کــه تــوان‬ ‫صنعــت ایــران در حــوزه ســاخت تجهیــزات دریایــی را‬ ‫بــه رخ جهانیــان کشــیده و از طرفــی نیــروی متخصــص‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران را چــه در ســاخت و چــه در‬ ‫بهره بــرداری از ایــن امکانــات به دنیا شناســانده اســت‪.‬‬ ‫ناوگــروه ‪ ۸۶‬نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران تــا امــروز رکــورددار طوالنی تریــن دریانــوردی‬ ‫تاریــخ ایــران اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!