روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 763 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 763

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 763

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 763

‫روزنامه شنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -32 :‬صفحه‬ ‫ت‪‎‬ماد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬رعای ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬استاندار ‪‎‬د‪‎‬ساز ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کس ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬زای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ‪ - 1402‬سال نهم‪/20-‬می‪ /29-2023/‬شوال ‪ -1444/‬شماره ‪ - 763 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫نوکنده شهری کوچک؛‬ ‫اما پایتخت تولید الوچه در شمال ایران‬ ‫ی‬ ‫تاثی ‪‎‬ر‪‎‬سازندگ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مسولیت‪‎‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬چه‪‎‎‬تاثیری‪‎‎‬در‪‎‎‬اشتغال‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانان‪‎‎‬در‪‎‎‬اینده‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫نمایشگاهکتابمجالی‬ ‫برای ارتباط بی واسطه‬ ‫با ناشران است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در مسیر تحول و تعالی‬ ‫قضایی‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰۰‬درصدی تصرفات‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫با اجرای سامانه پنجره واحد‬ ‫‪5‬‬ ‫تاثیر‪‎‎‬اسیبهای‪‎‎‬اجتماعی‬ ‫‪‎‎‬بر‪‎‎‬فرزنداوری‪‎‎‬و‪‎‎‬مهار‪‎‎‬تورم‪‎‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه کلید کاهش تورم‪ ،‬رشد‬ ‫تولید است؟‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫کلیــد کاهــش تــورم و رشــد‬ ‫تولیــد‪ ،‬افزایــش تقاضــا و‬ ‫کاهــش هزینه هاســت‪ .‬بــرای کاهــش تــورم‬ ‫بایــد از روش هایــی ماننــد محــدود کــردن پول‬ ‫نقــد در جریــان‪ ،‬افزایــش نــرخ ســود بانکــی‪،‬‬ ‫کاهــش هزینه هــای دولتــی و افزایــش‬ ‫تولیــد اســتفاده کرد‪.‬کلیــد کاهــش تــورم و‬ ‫رشــد تولیــد معمــوال بــه صــورت همزمــان‬ ‫بررســی می شــوند زیــرا دو معیــار اساســی‬ ‫بــرای ســامت اقتصــادی یــک کشــور‬ ‫محســوب می شــوند‪ .‬بــرای کاهــش تــورم‬ ‫و رشــد تولیــد‪ ،‬شــما می توانیــد روی مــوارد‬ ‫زیــر تمرکــز کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کنتــرل هزینه هــا‪ :‬ایــن امــر می توانــد‬ ‫بــه نوبــه خــود بــه کاهــش تــورم کمــک کند‬ ‫و بــه افزایــش تولیــد و ســوداوری کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬بــه دنبــال ارتقــای کارایــی و کاهــش‬ ‫هزینه هــای تولیــد و بهــره وری کارمنــدان‬ ‫بــرای افزایــش ســوداوری همچنیــن بایــد‬ ‫تــاش کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تحریم هــای مالــی کنتــرل شــده‪:‬‬ ‫تحریم هــای مالــی بــه کاهــش تــورم کمــک‬ ‫می کننــد‪ ،‬زیــرا بــه حداکثــر رســیدن پــول در‬ ‫گــردش کمــک می کننــد و ایــن باعــث ایجــاد‬ ‫فرصت هــای تجــاری جدیــد و تحریــک تولید‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تحریــک ســرمایه گذاری‪ :‬ســرمایه گذاری‬ ‫می توانــد بــه افزایــش تولیــد و کســب و‬ ‫کارهــای جدیــد کمــک کنــد‪ ،‬کــه هــر دو بــه‬ ‫کاهــشتــورمورشــدتولیــدکمــکمی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پایــداری اقتصــادی‪ :‬بــرای دســتیابی بــه رشــد‬ ‫پایــدار در تولیــد‪ ،‬بایــد بــه پایــداری اقتصــادی‬ ‫توجــه کــرد‪ .‬بایــد از منابــع طبیعــی و انســانی‬ ‫بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده کــرد و‬ ‫زمینه ســازی بــرای کارافرینــی و اشــتغال زایــی‬ ‫شــدید بــه کار گرفــت‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬بــرای کاهــش تــورم و رشــد‬ ‫تولیــد‪ ،‬بایــد بــه بهینه ســازی فرایندهــای‬ ‫تولیــد‪ ،‬کاهــش هزینه هــا‪ ،‬تحریــک‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬ارتقــای کارافرینــی و‬ ‫اشــتغال زایی و پایــداری اقتصــادی توجــه‬ ‫کــرد‪ .‬بــرای کاهــش تــورم و رشــد تولیــد‪،‬‬ ‫چندیــن راهــکار وجــود دارد کــه مهمتریــن‬ ‫انهــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ )1‬افزایــش تولیــد و ارائــه بیشــتر کاالهــا و‬ ‫خدمــات بــا کیفیــت بــاال‬ ‫‪ )2‬کاهــش هدررفــت و افزایــش بهره وری در‬ ‫کلیــه صنایــع و بخش هــای اقتصادی‬ ‫‪ )3‬افزایــش تمرکــز بــر توســعه صــادرات و‬ ‫کاهــش واردات غیرضــروری‬ ‫‪ )4‬کنتــرل و مدیریــت مناســب پــول و‬ ‫اعتبــارات بانکــی توســط بانــک مرکــزی‬ ‫‪ )5‬تضمیــن پایــداری نــرخ ارز توســط بانــک‬ ‫مرکزی‬ ‫نرم افزار انتی ویروس‬ ‫چگونه کار می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫سازمان اگهی های ‪ 4‬رسانه موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار می شود ‪.‬‬ ‫متقاضیان پیشنهادها و رزومه خود را از طریق پیام رسان ایتا به شماره ‪ 09117674497‬ارسال کنند‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس در رد یا تایید پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫بازاریابی مشکل‬ ‫ساختاری تولید در‬ ‫خراسان شمالی است‬ ‫معــاون اقتصــادی اداره کل امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بازاریابــی و‬ ‫بازارشناســی مشــکل اصلــی رونــق‬ ‫تولیــد در ایــن اســتان اســت کــه‬ ‫بایــد در ایــن خصــوص برنامه ریزی‬ ‫درســتی انجــام شــود‪.‬‬ ‫محســن قلــی زاده دربــاره شــعار‬ ‫ســال بــا عنــوان «کاهــش تــورم و‬ ‫رشــد تولیــد» اظهــار کــرد‪ :‬بســیاری‬ ‫از تولیدکننــدگان در اســتان بــه‬ ‫ویــژه در بخــش صنایــع دســتی و‬ ‫مشــاغل خانگــی در تامیــن بــازار بــا‬ ‫مشــکل مواجهــه هاســتند و ایــن‬ ‫امــر در تولیــد و رونــق ان تاثیــر‬ ‫منفــی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه مشــکل بــازار‪،‬‬ ‫فقــط منــوط بــه مشــاغل خــرد‬ ‫و خانگــی نیســت و واحدهــای‬ ‫تولیــدی در شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫کــه غیرفعــال شــده و یــا بــا ظرفیت‬ ‫کــم فعالیــت دارنــد هــم بــا ان‬ ‫دســت بــه گریبــان هســتند‪.‬‬ ‫معــاون اقتصــادی اداره کل امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی خراســان‬ ‫شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬علــت مهــم‬ ‫راکــد و غیرفعــال بــودن واحدهــای‬ ‫تولیــدی اســتان نبــود بــازار و‬ ‫مشــکل در بازاریابــی بــرای عرضــه‬ ‫محصــوالت تولیــدی اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بســیاری از‬ ‫محصــوالت تولیــدی در اســتان‬ ‫قابلیــت عرضــه در بازارهــای بیــن‬ ‫المللــی را دارنــد و در ایــن بــاره‬ ‫بایــد شناســایی و یافتــن بازارهــا‬ ‫در خــارج کشــور بــه صــورت جــد‬ ‫پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه یاداور شــد‪ :‬اگر‬ ‫بــازار بــرای عرضــه محصــول فراهــم‬ ‫باشــد‪ ،‬انگیــزه بــرای تولیــد بیشــتر‬ ‫مــی شــود و زمینــه بــرای فعالیــت‬ ‫پایــدار و مطمئــن در واحدهــای‬ ‫تولیــدی ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫خــود دربــاره مهــار تــورم و گرانــی‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬یکــی از علــت‬ ‫هــای بــاال بــودن نــرخ تــورم در‬ ‫اســتان‪ ،‬ضعــف زیرســاخت هــا‬ ‫بویــژه در بخــش حمــل و نقــل و‬ ‫جابــه جایــی کاال اســت کــه ســبب‬ ‫افزایــش قیمــت تمــام شــده تولیــد‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن دکتــرای اقتصــاد بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ضعــف ســرمایه گــذاری‬ ‫بخــش خصوصــی هــم از علتهــای‬ ‫بــاال بــودن نــرخ تــورم در اســتان‬ ‫اســت تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫بایــد زیرســاخت هــا تقویــت شــود تا‬ ‫بخــش خصوصــی راغــب به ســرمایه‬ ‫گــذاری در ایــن منطقــه باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بخــش خصوصــی‬ ‫در ســرمایه گــذاری بــه دنبــال‬ ‫رســیدن به ســود اقتصادی اســت و‬ ‫بــه یقیــن در جایــی ســرمایه گــذاری‬ ‫مــی کنــد کــه بــه لحــاظ اقتصــادی‬ ‫برایــش بــه صرفــه باشــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون‬ ‫نفر جمعیت در شــمال شــرق کشــور‬ ‫واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت‬ ‫ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد‬ ‫تولیــدی و صنعتــی بــا اشــتغال ‪۱۱‬‬ ‫هــزار نفــر دارد که از لحاظ داشــتن‬ ‫صنایــع بــزرگ در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان‬ ‫کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪763‬‬ ‫خبر‬ ‫ت‪‎‬ماد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬رعای ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬استاندار ‪‎‬د‪‎‬ساز ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کس ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬زای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪/‬‬ ‫بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی ‪‎‬گفت ـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مجموع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اقدامات ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مَســک ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎‬انهــا ‪‎ ،‎‬اجــر ‪‎‬ا ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬اســتاندار ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مختلفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬ســازه ‪‎ ،‎‬ایمنــی ‪‎ ،‎‬بهداشــت ‪‎ ،‎‬اســایش ‪‎ ،‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خصوصیــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬زیســ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬محیــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مَســکن ‪‎ ،‎‬تضمیــ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫مهمتریــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عالوه ‪‎ ،‎‬طرحه‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاکنا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایمن ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیســت ‪،‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ســاختمانه ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬محی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ع ‪‎‬طبیعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬بهینـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬راســتا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مَســکن ‪‎ ،‎‬محرمانگــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باالت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬خواهن ـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســایش ‪‎ ،‎‬بهداشــت ‪‎ ،‎‬تهویــه ‪‎ ،‎‬نــو ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمن ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر ‪‎‬خواهــ ‪‎‬د ‪‎‬شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــ ‪‎‬ه ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده‪‎‬ا‬ ‫م ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاکنی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تضمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهینــه ‪،‎‬‬ ‫ح ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیــت ‪‎ ،‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مصالـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســازی ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سرمایشــی ‪‎ ،‎‬تهوی ‪‎‬ه ‪‎‬مطبوع ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬گرمایشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برق ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬مــدر ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فاضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیســتم‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬محیطــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫هــد ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جنبــه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬هم‏چنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مطمئــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفــا ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬گرفت ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهداشــت ‪‎ ،‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬نگرانیهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راهــکار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مح ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفــا ‪‎‬ه ‪‎‬ســاکنا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده‪‎‬ا‬ ‫م ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاکنی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تضمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهینــه ‪،‎‬‬ ‫ح ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیــت ‪‎ ،‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مصالـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســازی ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سرمایشــی ‪‎ ،‎‬تهوی ‪‎‬ه ‪‎‬مطبوع ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬گرمایشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برق ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬مــدر ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فاضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیســتم‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬محیطــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫هــد ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جنبــه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬مطمئ ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفــا ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬گرفت ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهداشــت ‪‎ ،‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬نگرانیهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راه کار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬محــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفــا ‪‎‬ه ‪‎‬ســاکنا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مقررات ‪‎ ،‎‬روشه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اصول ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬مجموعه ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مسک ‪‎‬‬ ‫استاندار ‪‎‬د ‪‎‬ساز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬مســکون ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اماکـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نگهــدار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گفتـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ط ‪‎‬زیسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاکنین ‪‎ ،‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬جهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تاییـ ‪‎‬د ‪‎‬صالحیتهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاز ‪‎ ،‎‬معاینــه ‪‎ ،‎‬بازرسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬طراحــی ‪‎ ،‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬متفــاو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ف ‪‎‬تعیی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختل ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ســازمانها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مقــررات ‪‎ ،‎‬روشــه‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مجموعــه ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬اماک ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نگهــدار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گفت ـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اصول ـ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی ‪‎‬ســاکنین ‪‎ ،‎‬محی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬جهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســکون ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬اســتاندار ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬بای ‪‎‬د ‪‎‬رعای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ارتقا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تاییــ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاز ‪‎ ،‎‬معاینــه ‪‎ ،‎‬بازرســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬طراحــی ‪‎ ،‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬هـ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صالحیت هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ف ‪‎‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ســازمانها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هســتند ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬متفــاو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬قوانیــن ‪‎ ،‎‬طرحهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬مجموعـه ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهره بــردار ‪‎‬‬ ‫ت ‪،‎‬نگهــدار ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬توصیـه ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیشــنهادا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ظ ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ظ ‪‎‬محیــ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬انــرژی ‪‎ ،‎‬حفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاکنین ‪‎ ،‎‬بهینــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬تدویـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاکنی ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬رضایتمنــد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ل ‪‎‬ابعــا ‪‎‬د ‪‎‬مختلف ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــده ان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬شــهری ‪‎ ،‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاز ‪‎ ،‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمل ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬می‏شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــه طــو ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نظــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داخل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬توج ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ر ‪‎‬کشــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کشــور ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســنت ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬جغرافیایــی ‪‎ ،‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬فرهنگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تدوی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫منظور‪‎‎‬از‪‎‎‬استاندارد‪‎‎‬سازی‪‎‎‬در‪‎‎‬مَسکن‪‎‎‬به‪‎‎‬چه‪‎‎‬اطالق‪‎‎‬میشود‪‎‎‬‬ ‫ق ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬اطــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مجموعـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرایندهایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاکنی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬ء ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬هدفـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مقــررا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نص ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجهیــزات ‪‎ ،‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زیرســاخت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاز ‪‎ ،‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ن ‪‎‬دزدگیــر ‪‎ ،‎‬اعال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همچو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ســامان ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ت ـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬پروان ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فراینده ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دریاف ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬میپــرداز ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حری ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬دور ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬طــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عرض ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ادامــ ‪‎‬ه ‪‎‬مییابــ ‪‎‬د ‪‎.‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬زلزلــه ‪‎ ،‎‬حریــق ‪‎ ،‎‬دســتبر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ث ‪‎‬ناگــوار ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬حــواد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وقــو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬استانداردها ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تدوی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬فراین ‪‎‬د ‪‎‬تعیی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مسک ‪‎‬‬ ‫استانداردساز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ســاخت ‪‎ ،‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــخصا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمن ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاختمانه ‪‎‬ا ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬هد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســازمانده ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬دارد‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬زیس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاختما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ایمنــی ‪‎ ،‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬راهکارهایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تضمی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امنی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمانه ‪‎‬ا ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهندسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬میس ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میســازد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مقاومـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمان ‪‎ ،‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیست ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محی ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬انرژی ‪‎ ،‎‬بهداش ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مصر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ساختمان ‪‎ ،‎‬بهینه ساز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاختمانی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمانها ‪‎ ،‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهندســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موار ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬جدیـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســاختما ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اوریهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نگهــداری ‪‎ ،‎‬فـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حمـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میباش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬استانداردســاز ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســاختما ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســاختما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایمـ ‪‎‬‬ ‫نقش‪‎‎‬استاندارد‪‎‎‬سازی‪‎‎‬مَسکن‪‎‎‬و‪‎‎‬ماده‪‎‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‎‬شهرداریها‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ل ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخشــی ‪‎‬د ‪‎.‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ق ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬مقــررا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بنــ ‪‎‬ا ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬مطابــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬ســاختمانها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ضوابــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میکنــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمانه ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اصالتـ ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬شــهرداریه ‪‎‬ا ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬بهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازســاز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اصالح ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عملیــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬نحــو ‪‎‬ه ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬مرتب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مالــکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــار ‪‎‬ه ‪‎‬تعهداتـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ساختمانهاسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬رو ‪‎‬ز ‪‎‬رســان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ظ ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارنــدگا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ش ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هدفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســکون ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســاختمانها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســنگین ‪‎ ،‎‬زلزلـ ‪‎‬ه ‪‎‬و‪‎...‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬امــد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــرف و بــارا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬احتمالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬همیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــهرداری‏ه ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬دقیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همهگیـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــه ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫مســک ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬اهمیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ویژگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اختیــا ‪‎‬ر ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اســتاندارد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬رضایتمنــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬مربوطـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬قالـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راســتا ‪‎ ،‎‬شــهرداریه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نهادهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬موانــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬اقــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬استانداردســاز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ف ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســع ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬ترویــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬تضمیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬شــهرداریه ‪‎‬ا ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬مکمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬عمرانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظــ ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬تدابیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاختمان ‪‎ ،‎‬ترامــوا ‪‎ ،‎‬پــار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گرفت ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ق ‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهروندان ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طریـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬پروتکل‏هــا ‪‎ ،‎‬تضمی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منظ ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بررســیها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یاب ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ظ ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســاک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬امنیــت ‪‎ ،‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫نتیجه‪‎‎‬رعایت‪‎‎‬استاندارد‪‎‎‬سازی‪‎‎‬مَسکن‪‎‎‬و‪‎‎‬ماده‪‎‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‎‬شهرداریها‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱‎ ۰۰‬‏ ‪‎‬شــهرداریه ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مَســک ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــهره ‪‎‬ا ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حف ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬الودگــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــوا ‪‎ ،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتانداردها ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظــ ‪‎‬ر ‪‎‬گرفتــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســاک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هدررفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صوتــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاز ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مصالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انــرژی ‪‎ ،‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صرف ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬سب ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎‬ایمنی ‪‎ ،‎‬توسع ‪‎‬ه ‪‎‬فضا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجهیزا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اتشنشان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایمن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیستمها ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیــاده راه ه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬چیدمــا ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬ایمن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عمومــی ‪‎ ،‎‬حف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬فضاهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مذکــور ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زبالــه هـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د ‪‎‬ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــهره ‪‎‬ا ‪‎‬حاص ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬شــهرداریه ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫رعای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬حائـ ‪‎‬ز ‪‎‬اهمی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاز ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬ه ‪‎‬قوانیــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده ‪‎‬ا ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهینـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نشــانی ‪‎ ،‎‬نصـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمنــی ‪‎ ،‎‬اتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ف ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســازمانده ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫رعایـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میــاور ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬فراهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاکنا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــهری ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬عمــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هواســازی ‪‎ ،‎‬نورپــردازی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تهویــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهین ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬تجهیزا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نص ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اتشنشــان ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬چشــمگی ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬انــرژی ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ســاکنا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱‎ ۰۰‬‏ ‪‎‬شــهرداریها ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫رعایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬میبخشــد‪‎.‬‬ ‫ظ ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاز ‪‎ ،‎‬ابرســان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده ‪‎‬ا ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســامت ‪‎ ،‎‬پارکینــگ ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬فاضــاب ‪‎ ،‎‬نورپــردازی ‪‎ ،‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ع ‪‎‬رســان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اطــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیســت ‪‎ ،‎‬تامیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬محیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حفاظــ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ن ‪‎‬اســتانداردها ‪‎ ،‎‬شــهرداریه ‪‎‬ا ‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخشــید ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬شــهرها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬بــاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫خدمات درمانی تامین‬ ‫اجتماعی خراسان شمالی‬ ‫مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۸۴۴ :‬هــزار و ‪ ۶۳۹‬بیمــار در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــرای خدمــات ســرپایی و بســتری‬ ‫بــه مراکــز درمانــی ایــن نهــاد مراجعــه کردنــد‬ ‫کــه نســبت بــه ســال ماقبــل ان ‪ ۱۷‬درصــد‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫ســعید صدرمنــش اظهــار کــرد‪ :‬در مجمــوع‬ ‫ایــن نهــاد درمانــی ســال گذشــته بــه ‪۸۵۵‬‬ ‫هــزار بیمــار خدمــات ســرپایی و بســتری‬ ‫رایــگان ارایــه کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در ســال گذشــته ‪۱۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۳۶‬نفــر بیمــار از خدمــات بســتری‬ ‫بیمارســتان تامیــن اجتماعــی اســتان‬ ‫اســتفاده کردنــد کــه در ایــن شــاخص نیــز‬ ‫نســبت بــه ســال ماقبــل ان ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫افزایــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن مــدت؛‬ ‫روزانــه بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬بیمــار در تنهــا‬ ‫بیمارستان این سازمان در بجنورد و درمانگاه‬ ‫هــای تخصصــی در اســفراین و شــیروان و‬ ‫درمانــگاه عمومــی در جاجــرم از خدمــات‬ ‫بســتری و ســرپایی بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته طــرح‬ ‫هــای هتلینــگ در بخــش هــای مختلــف‬ ‫بیمارســتان تامیــن اجتماعــی بجنــورد اجــرا‬ ‫شــد کــه از جملــه طــرح هتلینــگ اورژانــس‬ ‫بیمارســتان بــود‪.‬‬ ‫صــدر منــش تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای طــرح‬ ‫هتلینــگ در راســتای بهســازی‪ ،‬نوســازی و‬ ‫توســعه فضاهــا و تجهیــزات پزشــکی بخــش‬ ‫هــای مختلــف بیمارســتان انجــام مــی شــود‬ ‫و تاکنــون هتلینــگ بخــش هــای بســتری‬ ‫ایــن بیمارســتان بــه پایــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هتلینگ بخش جراحی‪،‬‬ ‫ســاخت و تجهیــز ای ســی یــو‪ ،‬ســاخت و‬ ‫تجهیــز اشــپزخانه صنعتــی بیمارســتان ثامــن‬ ‫االئمــه (ع) تامیــن اجتماعــی بجنــورد از جملــه‬ ‫طــرح هایــی اســت کــه در ســال گذشــته بــه‬ ‫بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬ســاخت انبــار دارو‬ ‫در بیمارســتان تامیــن اجتماعــی بجنــورد نیــز‬ ‫در ســال گذشــته اغــاز شــد کــه ایــن مرکــز‬ ‫نیــز بــا اعتبــار ‪ ۲۵‬میلیــارد تومــان در فضایــی‬ ‫بــه مســاحت هــزار و ‪ ۶۰۰‬متــر مربــع ســاخته‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬درمانــگاه تخصصــی در‬ ‫حــال ســاخت شــهر بجنــورد نیــز پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی باالیــی دارد کــه امیدواریــم در نیمــه‬ ‫اول امســال مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫صدرمنــش تصریــح کــرد‪ :‬ســاخت ایــن‬ ‫درمانــگاه تخصصــی بــا زیــر بنــای چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬متــر مربــع بــا تخصیــص اعتبــار ‪۴۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان از ‪ ۲‬ســال گذشــته اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبقــه همکــف ایــن ســاختمان‬ ‫اداری و بخــش هــای عمومــی و خصوصــی در‬ ‫‪ ۲‬طبقــه دیگــر مســتقر مــی شــوند‪.‬‬ ‫بیمارســتان تامیــن اجتماعــی بجنــورد ‪۱۰۴‬‬ ‫تخــت اســت کــه بــا خــروج درمانــگاه تخصصی‬ ‫بــه ‪ ۱۶۰‬تخــت ارتقــا خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر از شــهروندان‬ ‫خراســان شــمالی زیــر پوشــش بیمــه تامیــن‬ ‫اجتماعــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫حجاب سرچشمه پاکی ها‬ ‫و میراث ایرانیان کهن و‬ ‫توصیه بزرگان دین‬ ‫در مقابل هر نوع ویروس‬ ‫مهاجم‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان گلستان‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪763‬‬ ‫شبنامه‬ ‫مرموز ترین ماموریت‬ ‫تاریخی ارتش ایران‬ ‫نوکنده شهری کوچک؛ اما پایتخت تولید الوچه‬ ‫در شمال ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫نمونه های موفق‬ ‫از کسب و کارهای‬ ‫خانگی‬ ‫ فریــب رســانه ای عجیــب و غریــب بــرای‬‫دشــمنان ایــران‬ ‫ ایــران چگونــه ‪ 221‬روز بــدون ســوخت گیــری‬‫ســفر کــرده اســت؟‬ ‫ ‪ 221‬روز پیــش نیــروی دریایــی ایــران در قالــب‬‫ناوگــروه ‪ 86‬بــه ماموریتــی غیــر ممکــن میــرود‪.‬‬ ‫از همان روز اول ایران در یک فریب رســانه ای‬ ‫بــزرگ القــا میکنــد کــه قصــد دارد بــرای در هــم‬ ‫شکســتن هیمنــه ی امریــکا بــه حیــاط خلــوت‬ ‫ایــن کشــور بــرود‪.‬‬ ‫مســئله ی خنــده دار و عجیــب اینجاســت کــه‬ ‫ارتــش ظفرمنــد امریــکا و نیروهــای رســانه ای‬ ‫پــر مدعــا و ســاختار عجیــب و غریــب اطالعاتــی‬ ‫و امنیتــی اش نــه تنهــا بــا ایــن فریــب رســانه ای‬ ‫همــراه میشــود بلکــه در اقدامــی احمقانــه‪،‬‬ ‫پیــش از رســیدن ایــران بــه هــر کشــور ‪ ،‬تــاش‬ ‫میکنــد در ان ســرزمین علیــه ایــران فضا ســازی‬ ‫کنــد تــا در رســیدن ایــران بــه حیــاط خلــوت‬ ‫خــود جلوگیــری کــرده بلکــه از شکســته شــدن‬ ‫هیمن ـه ی خــود جلوگیــری کنــد‪...‬‬ ‫ قابــل تامــل اینجاســت کــه حتــی یــک نفــر‬‫در ایــاالت متحــده بــا خــود نمیگویــد کــه اگــر‬ ‫شکســتن هیمنــه ی امریــکا‬ ‫هــدف ایــران‬ ‫ِ‬ ‫باشــد‪ ،‬اول ایــن کار را در همــان خلیــج فــارس‬ ‫میتوانــد انجــام دهــد‪ ،‬دومــا مگــر مــا بــا حضــور‬ ‫ناوهایمــان در خلیج_فــارس هیمنــه ی ایــران را‬ ‫شکســته ایــم کــه حــاال بــا اعــزام یــک ناوگــروه‬ ‫بخواهــد چنیــن وضعــی برایمــان پیــش بیایــد ؟‬ ‫بــه هــر جهــت ‪ ،‬ایــران در ایــن ماموریــت در‬ ‫یــک مســیر ‪ 65‬هــزار کیلومتــری (تقریبــا یــک‬ ‫و نیــم برابــر خــط اســتوا ) مســیرهایی جدیــد‬ ‫را بــه همــراه نــرم افــزار هــای ســاخت خــود و‬ ‫«چیزهایــی دیگــر» تســت میکنــد تــا بــه زودی‬ ‫کســانی کــه در زمانـه ی تحریــم قصــد دارنــد بــه‬ ‫ســفر دریایــی بیاینــد تــا بــه اقتصــاد وطــن کمک‬ ‫کننــد بتواننــد از ان بهــره ببرنــد‪....‬‬ ‫مســئله ای کــه دشــمنان احمــق ایــران هیچگاه‬ ‫بــه درســتی موفــق بــه درک ان نشــده ‪ ،‬از‬ ‫همیــن رو راهــی بــرای مقابلــه بــا ان نیافتنــد‪.‬‬ ‫ مســئله ی مهــم تــر در ایــن ماموریــت ‪221‬‬‫روزه ایــن اســت کــه یــک ســوال بــی جــواب‬ ‫همچنــان بــرای انهایــی کــه رصد کننــده ی رفتار‬ ‫ایــران بــوده انــد مطــرح بــوده اســت ‪ :‬ایــران‬ ‫چگونــه چنیــن مســیری را (کــه بخشــی از چنــد‬ ‫ده هــزار کیلومتــر ِ ان بــدون متوقــف شــدن در‬ ‫هیچ بندی رخ داده) بدون ذره ای سوختگیری‬ ‫طــی کــرده اســت؟‬ ‫از دو حالــت خــارج نیســت‪ .‬یــا ایــران رســما وارد‬ ‫چرخه ی اســتفاده از ســوخت هســته ای شــده‬ ‫و در ایــن ناوگــروه از ســاخته هایــی اســتفاده‬ ‫کــرده کــه از ســوخت هســته ای بهــره بــرده انــد‪.‬‬ ‫کــه احتمــاال پاســخ ان منفــی اســت‪.‬‬ ‫یا اینکه راه دیگری را جایگزین کرده است‪.‬‬ ‫اگــر راه جایگزیــن پاســخ درســت باشــد‪ .‬ان راه‬ ‫دوم چیســت؟ چــرا تــا کنــون بــه عقــل کســی در‬ ‫دنیــا نرســیده ؟‬ ‫ ماموریــت تاریخــی نــاو گــروه ارتــش ایــران‬‫‪ 221 ،‬روز حضــور روی اب ان هــم در حالــی‬ ‫کــه بخشــی از ان بــا عبــور از مناطقــی کــه‬ ‫بیشــترین واژگونــی کشــتی هــا را داشــته و‬ ‫همچنیــن حضــور بیــش از هشــت روز در‬ ‫جهنمــی تریــن طوفــان هــای اقیانــوس ارام ‪،‬‬ ‫شــگفتانه ها و مســائلی از این دســت بســیار‬ ‫بســیار داشــته اســت‪.‬‬ ‫مســائلی کــه قطعــا و یقینــا در اینــده بــرای‬ ‫شــبکه ی دریایــی ایــران (اعــم از نظامــی و‬ ‫اقتصــادی) دارای بــرکات بســیار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه زودی دربــاره ی شــاهکار بــی نظیــر ایــران‬ ‫بیشــتر خواهیــم نوشــت‪...‬‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫نوکنــده شــهری کوچــک در غــرب گلســتان اســت کــه حاصلخیــزی‬ ‫زمینــش‪ ،‬ایــن منطقــه را بــه مرکــز تولیــد انــواع ســبزیجات تبدیــل‬ ‫کــرده و محصــوالت ان در همــه جــای ایــن اســتان و حتــی شــهرهای‬ ‫شــرقی مازنــدران اوازه دارد امــا یکــی از مشــهورترین تولیــدات‬ ‫نوکنــده کــه از قدیــم شــهرتی فرامنطقـه ای داشــت الوچه یــا به قول‬ ‫تهرانی هــا گوجــه ســبز اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ‪ ،‬الوچــه نوکنــده بــه انــدازه ای‬ ‫دارای شــهرت و کیفیت اســت که در شــهرهای همجوار برای تبلیغ‬ ‫الوچه هــای خــود از نــام و برنــد نوکنــده اســتفاده می کننــد تــا ضریب‬ ‫فــروش محصــول خــود را تــا انــدازه زیــادی بــاال ببرنــد‪.‬‬ ‫از شــهر بندرگــز کــه خــارج شــوید بســاط فــروش الوچــه در کنــار‬ ‫خیابــان اغــاز می شــود و خودنمایــی پالســتیک های کوچــک و‬ ‫بــزرگ ایــن محصــول در انــدازه و قیمــت متفــاوت کار را انقــدر بــرای‬ ‫خودروهــای عبــوری و بــه خصــوص مســافران ســخت می کنــد کــه‬ ‫چــاره ای جــز خریــد الوچــه بــرای ان هــا باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫الوچـ ه کــه تهرانی هــا اصــرار دارنــد ان را گوجــه ســبز بنامنــد به گفته‬ ‫حسن اقا فروشنده این محصول در ورودی نوکنده دارای تنوع در‬ ‫مــزه اســت کــه بــاور ان در نظــر اول کمــی دشــوار می رســد‪.‬‬ ‫او می گویــد‪ :‬یــک بــاغ کوچــک از پــدرم بــه ارث بــردم کــه پــر از‬ ‫درختــان الوچــه اســت‪ .‬درختانــی کــه محصــوالت ان هــا مزه هــای‬ ‫تــرش و شــیرین و ملــس دارد‪ .‬ایــن گوناگونــی مــزه کار مــا را بــرای‬ ‫فــروش اســان می کنــد چــرا کــه می توانیــم بــرای هــر ســلیقه‪ ،‬الوچه‬ ‫بفروشــیم‪.‬‬ ‫منطقــه نوکنــده بندرگزاســتان گلســتان ظرفیــت هــای فــراوان در‬ ‫بخــش کشــاورزی و کشــت و تولیــد محصــوالت متنوعــی از جملــه‬ ‫الوچــه‪ ،‬هلــو‪ ،‬کــدو‪ ،‬خیار و ســبزیجات محلــی دارد که الوچه محلی‬ ‫ان بــا توجــه بــه کیفیــت بــاال و تولیــد پیـش رس در مقایســه بــا دیگــر‬ ‫مناطــق تولیدکننــده ایــن محصــول می توانــد بیــش از پیــش در‬ ‫افزایــش درامــد فعــاالن ایــن بخــش تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫الوچه نوکنده ظرفیت صادرات در خاورمیانه را دارد‬ ‫حســین نظــری یکــی از باغــداران نوکنــده گفــت‪ :‬الوچــه محلــی‬ ‫نوکنــده در کشــور معــروف اســت و در بازارهــای منطقــه از جملــه‬ ‫گــرگان و مازنــدران هــر نــوع از الوچــه را بــه نــام نوکنــده عرضــه‬ ‫می کننــد چــون راحت تــر بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬الوچــه نوکنــده مشــتریان بســیاری از نقــاط گوناگــون‬ ‫کشــور دارد بــه عنــوان نمونــه روز گذشــته ‪ ۳۰۰‬کیلــو از محصــول‬ ‫باغــم را بــه خریــداری در نمــک ابــرود فروختــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬فــروش ســال گذشــته الوچــه کمتــر از حــد‬ ‫انتظــار بــود و هزینه هــای باغــداری را جبــران نکــرد امــا امســال‬ ‫اســتقبال خیلــی خوبــی از محصــوالت شــد‪.‬‬ ‫ایــن باغــدار گلســتانی گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت محصــول الوچــه‪،‬‬ ‫نبــود مــکان مشــخص بــرای فــروش محصــوالت اســت کــه موجــب‬ ‫شــده باغــداران یــا خــود اقــدام بــه فــروش ان در کنــار خیایــان کنند و‬ ‫یــا در اغلــب مــوارد ان را بــا قیمتــی بســیار کمتر از بازار به واســطه ها‬ ‫بفروشــند کــه در ایــن شــرایط بخــش اصلــی ســود فــروش بــه جیــب‬ ‫دالالن مـی رود و ســر باغــداران بــی کاله می مانــد‪.‬‬ ‫تســهیالت دولــت در توســعه باغــات الوچــه نوکنــده تاثیرگــذار‬ ‫ا ست‬ ‫مســلم نظــری باغــدار پیشکســوت نوکنــده هــم گفــت‪ :‬کیفیــت‬ ‫الوچــه نوکنــده از قدیــم دارای شــهرت زیــاد بــود کــه یکــی از‬ ‫دالیــل ان عــاوه بــر مرغوب بــودن خــاک نوکنــده‪ ،‬ســتفاده کــردن‬ ‫از کــود حیوانــی بــرای رشــد درختــان بــه جــای ســموم و کودهــای‬ ‫شــیمیایی اســت‪.‬‬ ‫ایــن باغــدار افــزود‪ :‬تضمیــن حداکثــری فــروش الوچــه نوکنــده‬ ‫موجــب شــده تمایــل بــرای افزایــش ســطح باغــات الوچــه در‬ ‫ایــن شــهر همــواره زیــاد باشــد کــه حمایــت دولــت از باغــداران‬ ‫بــا اعطــای تســهیالت می توانــد بــه توســعه ایــن بخــش کمــک‬ ‫زیــادی کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اعطــای تســهیالت و کمک هــای فنــی و اعتبــاری‬ ‫اصــاح‪ ،‬احیــا و توســعه باغــات الوچــه نوکنــده تاثیــرات‬ ‫چشــمگیری در صــادرات بیشــتر ایــن محصــول در اســتان هــای‬ ‫مختلــف کشــور و اشــتغال جوانــان منطقــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حســین نظــری یکــی دیگــر از باغــداران نوکنــده هــم گفــت‪ :‬طعــم‬ ‫و مــزه الوچــه نوکنــده بــا توجــه بــه کیفیــت مطلوبــش مــورد توجــه‬ ‫افــراد زیــادی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نگــران فــروش محصــوالت خــود نیســتیم چــرا‬ ‫کــه همــواره مشــتریانی از شــهرهای اطــراف و حتــی اســتان های‬ ‫دیگــر متقاضــی خریــد الوچــه نوکنــده هســتند و حتــی بســیاری‬ ‫از مشــتریان در خریــد اول و بــا ازمایــش مــزه محصــول‪ ،‬شــماره‬ ‫تلفــن مــا را گرفتــه و بــرای ســال های بعــد خریــد خــود را بــه‬ ‫تلفنــی انجــام می دهنــد و مــا از طریــق پســت الوچــه را بــرای‬ ‫انــان ارســال می کنیــم‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪ ۲۷۰‬تن الوچه در نوکنده‬ ‫رییــس مرکــز جهــاد کشــاورزی نوکنــده هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪:‬‬ ‫شهرســتان بندرگــز دارای رتبــه اول باغــداری گلســتان اســت کــه‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد تولیــدات ان در شــهر نوکنــده تولیــد می شــود کــه‬ ‫اغلــب ان الوچــه اســت‪.‬‬ ‫فرزانــه صفــری افــزود‪ :‬الوچــه نوکنــده بــه دلیــل خــوش خوراکــی‬ ‫و طعــم خــاص و جــذاب خــود مــورد توجــه مــردم بــا ســلیقه های‬ ‫گوناگــون اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬درخــت الوچــه از نظــر اب دهــی و رســیدیگ‪،‬‬ ‫در زمــره درختــان کم توقــع اســت کــه نیــاز بــه رســیدگی زیــادی‬ ‫نــدارد امــا کمــی توجــه بــه ایــن درختــان بــه خصــوص در بخــش‬ ‫ابیــاری‪ ،‬کوددهــی و هــرس می توانــد کیفیــت ایــن محصــول را‬ ‫بــاز هــم افزایــش داده و تــوان رقابــت ان را بــا محصــوالت مشــابه‬ ‫بــه خصــوص بــا الوچــه برغــان‪ ،‬شــهریاری و قــم بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز جهــاد کشــاورزی نوکنــده گفــت‪ :‬ایــن منطقــه بیــش‬ ‫از ‪ ۸۰‬هکتــار بــاغ الوچــه دارد و ســاالنه از ان افــزون بــر ‪ ۲۷۰‬تــن‬ ‫تولیــد الوچــه تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫کیفیــت خــوب الوچــه نوکنــده در اســتقبال کشــوری از ایــن‬ ‫محصــول تاثیرگــذار اســت‬ ‫ســیدنبی میراحمــدی یکــی از افــرادی کــه بیــش از ‪ ۲۵‬ســال در‬ ‫فــروش میــوه و تــره بــار فعالیــت دارد هــم گفــت‪ :‬الوچــه نوکنــده‬ ‫بــه دلیــل خــوش خوراکــی و بــا قیمــت مناســب‪ ،‬مــورد توجــه زیــاد‬ ‫خریــداران اســت‪.‬‬ ‫شهرت فرامنطقه ای الوچه نوکنده‬ ‫حســن اســدی یکــی از جوانانــی فروشــنده الوچــه نوکنــده هــم‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بــه دلیــل کیفیــت‪ ،‬ابــدار و نــرم بــودن‪ ،‬الوچــه نوکنــده‬ ‫بــه شــهرت فرامنطقــه ای رســیده و مشــتریان زیــادی از شــهرهای‬ ‫ایــران موقــع خریــد الوچــه اصــرار دارنــد ایــن محصــول از شــهر‬ ‫نوکنــده باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در زمــان فــروش محصــوالت متوجــه شــدم‬ ‫مشــتری هــا گاهــی حتــی بهتــر از فروشــندگان الوچــه اصــل‬ ‫نوکنــده را تشــخیص داده و همــان را خریــداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫رضــا جبــاری یکــی دیگــر از فروشــندگان تــره بــار بــازار گــرگان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬الوچه هــای نوکنــده بــه خاطــر رطوبــت هــوای منطقــه و‬ ‫کیفیــت خــاک ان نــرم تــر و ابدارتــر از انــواع دیگــر الوچــه اســت‪.‬‬ ‫اکــرم باقــری یکــی از مشــتریان الوچــه نوکنــده هــم گفــت‪ :‬در‬ ‫بهــار زمانــی کــه بــه بــازار مــی ایــم حتمــا در ســبد خریــدم دوکیلــو‬ ‫از الوچــه نوکنــده هــم مــی گــذارم چــون کیفیــت خوبــی دارد و‬ ‫حتــی اگــر روی ان برگــه الوچــه نوکنــده گذاشــته نشــده باشــد از‬ ‫رنــگ ان متوجــه نوعــش مــی شــوم‪/.‬ایرنا‬ ‫مشــتریان هــدف در کســب و کار‬ ‫خانگــی نقــش بســیار مهمــی ایفــا‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬زیــرا ان هــا بــرای رشــد‬ ‫و توســعه کســب و کار شــما‪،‬‬ ‫منابــع درامــدی بــرای شــما بوجــود‬ ‫می اورنــد‪ .‬شــناخت مشــتریان‬ ‫هــدف بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫کــه محصــوالت و خدمــات خــود‬ ‫را بــا توجــه بــه نیازهــا‪ ،‬ذائقــه و‬ ‫عالقــه مشــتریان بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫بــا هدف گــذاری درســت بــرای‬ ‫مشــتریان‪ ،‬می توانیــد فــروش‬ ‫خــود را افزایــش دهیــد‪ ،‬بــازار‬ ‫خــود را گســترش دهیــد و در‬ ‫نهایــت موفــق بــه تاســیس یــک‬ ‫کســب و کار پایــدار و پرســود‬ ‫خانگــی باشــید‪ .‬الزم بــه ذکــر‬ ‫اســت کــه بــا شــناخت تمــام‬ ‫جنبه هــای مشــتریان می توانیــد‬ ‫بــه طــور مســتمر خدمــات خــود‬ ‫را بهبــود بخشــید و در کشــور‬ ‫رقابتــی کنونــی خــود را مســتحکم‬ ‫نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی می تواننــد در بســیاری‬ ‫از صنایــع و زمینه هــای مختلــف‬ ‫فعالیــت کننــد‪ .‬امــا در زیــر برخــی‬ ‫از موفق تریــن نمونه هــای‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی را بــرای‬ ‫شــما لیســت کــرده ام‪:‬‬ ‫‪ .1‬طراحــی وب ســایت و میزبانــی‬ ‫وب‬ ‫‪ .2‬مشــاوره راه انــدازی کســب و‬ ‫کار‬ ‫‪ .3‬سفارشــی ســازی محصــوالت‬ ‫دســتی و کاالی هدیــه‬ ‫‪ .4‬نویســندگی محتــوا و ویرایــش‬ ‫متــون‬ ‫‪ .5‬مشــاوره کســب و کارهــای‬ ‫انالیــن‬ ‫‪ .6‬مشــاوره تحصیلــی و تدریــس‬ ‫خصوصــی بــه صــورت انالیــن‬ ‫‪ .7‬عکاسی و فیلمبرداری‬ ‫‪ .8‬فــروش محصــوالت دســتی‪،‬‬ ‫ماننــد گلــدوزی و نگهــداری ســبد‬ ‫دســت بافــت‬ ‫‪ .9‬تهیــه و ارســال مــواد غذایــی‬ ‫خانگــی‪ ،‬ماننــد شــیرینی و کیــک‬ ‫‪ .10‬مشــاوره ســامت و مشــاوره‬ ‫درمان هــای طبیعــی‬ ‫‪ .11‬فضای کار اشــتراکی مخصوص‬ ‫کارافرینان و فریلنسرها‬ ‫‪ .12‬دســتیابی بــه اطالعــات و‬ ‫محتویــات انالیــن بــا ترجمــه‪،‬‬ ‫میزبانــی وب فیلتــر شــده‪ ،‬یــا بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــتن محتــوای خــود‬ ‫مهمتریــن عامــل موفقیــت‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی‪،‬‬ ‫تخصــص و تــاش صاحبــان‬ ‫انهاســت‪ .‬بــرای موفقیــت در‬ ‫ایــن زمینــه‪ ،‬بایــد بــه پیــدا کــردن‬ ‫راه هــای مناســب بــرای بازاریابی‬ ‫کســب و کار خــود و همچنیــن‬ ‫بومــی ســازی فرصت هــای‬ ‫موجــود در بازارهــای محلــی و‬ ‫جهانــی تمرکــز کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪763‬‬ ‫خبر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در مسیر تحول و تعالی قضایی‬ ‫‪ ۲۰۰‬قطعه زمین در‬ ‫بجنورد برای اجرای‬ ‫طرح جوانی جمعیت‬ ‫واگذار شد‬ ‫مدیــرکل راه وشهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۲۰۰ :‬قطعــه زمیــن‬ ‫‪ ۲۰۰‬مترمربعــی در مرحلــه اول‬ ‫واگــذاری زمیــن در قالــب طــرح‬ ‫جوانــی جمعیــت در اســتان بــه‬ ‫متقاضیــان واگــذار شــد‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫واگــذاری زمیــن هــای طــرح‬ ‫جوانــی جمعیــت در مرحلــه اول‬ ‫در گلســتان شــهر بجنــورد بــه‬ ‫خانــواده هــای بــاالی ســه فرزنــد‬ ‫اغــاز و کلنــگ ســاخت منــازل‬ ‫برزمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ ۲ :‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۸۰‬نفــر در ‪ ۲۲‬شــهر اســتان‬ ‫بــرای دریافــت زمیــن در قالــب‬ ‫طــرح حمایــت از خانــواده و جوانــی‬ ‫جمعیــت ثبــت نــام کــرده و واجــد‬ ‫شــرایط هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد‪،‬‬ ‫یکهــزار و‪ ۴۵۷‬درخواســت در‬ ‫بجنــورد‪ ۲۲۷ ،‬درخواســت در‬ ‫شــیروان‪ ۲۸۷ ،‬درخواســت در‬ ‫اســفراین‪ ۸۷ ،‬درخواســت در‬ ‫اشــخانه‪ ۱۱۰ ،‬درخواســت در‬ ‫جاجــرم‪ ۴۰ ،‬درخواســت در‬ ‫فــاروج‪ ۲۸ ،‬درخواســت در گرمــه‪،‬‬ ‫‪ ۴۸‬درخواســت در ایــور‪۳۶ ،‬‬ ‫درخواســت در درق‪ ۱۲ ،‬درخواســت‬ ‫در صفــی ابــاد و ‪ ۱۲‬درخواســت در‬ ‫شــوقان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫قاســمی اضافــه کــرد‪ :‬همچنین ‪۱۳‬‬ ‫درخواســت در راز‪ ۶ ،‬درخواســت‬ ‫در غالمــان‪ ،‬ســه درخواســت در‬ ‫تیتکانلــو‪ ۲ ،‬درخواســت در حصــار‬ ‫و گرمخــان‪ ،‬ســه درخواســت در‬ ‫پیــش قلعــه‪ ،‬ســه درخواســت‬ ‫در یکــه صعــود‪ ۲ ،‬درخواســت در‬ ‫چنــاران شــهر و در شــهرهای اوا‪،‬‬ ‫زیــارت‪ ،‬سنخواســت و قاضــی هــر‬ ‫کــدام یــک درخواســت در ســامانه‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬زمیــن ها در قالب‬ ‫طــرح جوانــی جمیعــت بــه صــورت‬ ‫رایــگان در اختیــار متقاضیــان‬ ‫قــرار مــی گیــرد و والدیــن دارای‬ ‫ســه فرزنــد یــا بیشــتر کــه یــک‬ ‫فرزندشــان پــس از تاریــخ ‪ ۲۴‬مهــر‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــه دنیــا امــده اســت‪،‬‬ ‫مشــمول ایــن طــرح هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬البته در‬ ‫برخــی از شــهرهای جدیــد اســتان‬ ‫از جملــه چنــاران شــهر‪ ،‬اوا و یکــه‬ ‫ســعود بــه علــت نداشــتن حریــم‬ ‫مصــوب بایــد موضــوع تامیــن‬ ‫زمیــن از بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫ســعید وحیــدی‪ /‬خراســان شــمالی ‪ -‬رییــس قــوه قضاییــه در جریان‬ ‫ســفر بــه خراســان شــمالی کــه بــدون تشــریفات و از پیــش تعییــن‬ ‫نشــده انجــام شــد بــه صــورت میدانــی و اسیب شناســانه از مراکــز و‬ ‫مراجــع قضایــی بازدیــد کــرد و این ســفری پـُـرکار نویدبخش تحوالت‬ ‫بیشــتر بخــش قضــا در ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬خراســان شــمالی دیــروز‬ ‫میزبان حجت االســام و المســلمین غالمحســین محســنی اژه ای‬ ‫بــود؛ ســفری کــه بــرای دســتگاه قضــا روزی پـُـرکار امــا نویدبخــش‬ ‫اغــازی بــرای تحــوالت قضایــی‪ ،‬مبــارزه بــا فســاد و عزمی راســخ برای‬ ‫مقابلــه بــا اســیب هــای موجــود بــود‪.‬‬ ‫رییــس دســتگاه قضــا در بــدو ورود بــه خراســان شــمالی ضمــن‬ ‫سرکشــی از بخش هــای مختلــف زنــدان مرکــزی بجنــورد از نزدیــک‬ ‫با مســائل و مشــکالت مددجویان ان و کادر ندامتگاه اشــنا شــد و‬ ‫دســتورات مقتضی را به مســووالن ذیصالح صادر کرد ‪،‬ســپس در‬ ‫بازدیــد از شــعب دادســرای عمومــی و انقــاب بجنــورد بــه مطالعــه‬ ‫مــوردی برخــی پرونده هــا در فقره هــای مختلــف پرداخــت‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین غالمحســین محســنی اژه ای در ادامــه‬ ‫بــا حضــور در تــاالر دانشــگاه ازاد بجنــورد پــای صحبــت دانشــجویان‬ ‫و تشــکل هــای دانشــجویی نشســت و از نزدیــک در جریــان دغدغــه‬ ‫هــای ایــن قشــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه صــورت چهــره بــه چهره با تعــدادی از مراجعان به‬ ‫گفــت و گــو پرداخــت و در جریــان مســایل و مشــکالت ان هــا قــرار‬ ‫گرفــت و در همیــن راســتا در چارچــوب قوانین‪ ،‬دســتورات مقتضی‬ ‫را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه در حیــن بازدیــد از مراکــز قضایــی خطــاب بــه‬ ‫مســووالن قضایــی خراســان شــمالی تاکیــد کــرد کــه در مقابلــه بــا‬ ‫مفاســد و مفســدین در دســتگاه های مختلف چه دســتگاه قضایی‬ ‫و چــه دســتگاه اجرایــی قاطعیــت بــه خــرج دهیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد کــه مســووالن متولــی بایــد بــرای کمــک بــه رشــد تولیــد‬ ‫و مهــار تــورم‪ ،‬مســاعدت های الزم را بــه بخش هــای دولتــی داشــته‬ ‫باشــند و در مقابلــه بــا مفاســد و مفســدین در دســتگاه های مختلــف‬ ‫چــه دســتگاه قضایــی و چــه دســتگاه اجرایــی‪ ،‬قاطعیــت بــه خــرج دهنــد‪.‬‬ ‫حجــت ااالســام محســنی اژه ای بــا اشــاره بــه برخــی مشــکالت و‬ ‫کمبودهــای ناظــر بــر تجهیــزات اداری و انســانی در مراکــز قضایــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬انســان وقتــی بــا بازدیدهــای میدانــی از‬ ‫نزدیک با مســایل و مشــکالت اشــنا می شــود‪ ،‬احســاس مسوولیت‬ ‫بیشــتری می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه تصریــح کــرد‪ :‬خراســان شــمالی جــزو اســتان‬ ‫هــای تــازه تاســیس اســت و بــا توجــه بــه وضعیــت مــرزی ان انطــور‬ ‫کــه شایســته اســت هنــوز زیرســاخت های کامــل در ایــن خطــه‬ ‫فراهــم نشــده اســت‪.‬‬ ‫بهبــود وضعیــت زندان هــا و زندانیــان از تاکیــدات همیشــگی‬ ‫حجت االســام محســنی اژه ای بــوده اســت بــه گونــه ای کــه در‬ ‫بازدیدهای خود از زندان های سراســر کشــور و در جریان سرکشــی‬ ‫از انها بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندانبانی و ارتقای‬ ‫وضعیــت زندانیــان در حوزه هــای مختلــف تاکیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام عالــی قضایــی در بازدیــد از زنــدان مرکــزی بجنــورد نیــز بــر‬ ‫تقویــت شــرایط و بســتر اصــاح‪ ،‬تربیــت و اشــتغال زندانیــان تاکیــد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬گرچه شــرایط این ندامتگاه و رســیدگی به زندانیان را‬ ‫مطلــوب اســت امــا بایــد بــرای رســیدن بــه شــرایط عالــی بایــد تــاش‬ ‫مضاعفی داشــت‪.‬‬ ‫حجــت االســام اژه ای همچنیــن خطــاب بــه مددجویــان فعــال در‬ ‫بخــش کارگاره هــای تولیــدی زنــدان گفــت‪ :‬در امر تولید محصوالت‬ ‫و مصنوعــات‪ ،‬نهایــت دقــت و ظرافــت را بــه کار ببندیــد تــا همــگان‬ ‫بداننــد کــه کیفیــت محصــوالت تولیــدی در کارگاه هــای زندان هــا از‬ ‫کیفیــت مطلوبی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رییــس دســتگاه قضــا در پاســخ بــه یــک زندانــی کــه خواهــان مــورد‬ ‫عفــو قــرار گرفتــن خــود بود‪ ،‬بر ســه شــاخصه مهم «رفتار پســندیده‬ ‫در زنــدان»‪« ،‬نداشــتن ســابقه» و «اطمینــان یافتــن مســووالن امــر‬ ‫از عــدم ارتــکاب جــرم توســط محکــوم» بــرای قــرار دادن اســامی‬ ‫زندانیــان در فهرســت عفوهــای مناســبتی تاکیــد کــرد و خطــاب بــه‬ ‫مددجویــان ندامتــگاه بجنــورد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬پــس از عفــو و ازادی‬ ‫تــاش کنیــد تــا مجــددا ًاســیر وسوسـه های شــیطان صفتان نشــوید‬ ‫و بــه ارتــکاب جــرم مبــادرت نورزیــد‪.‬‬ ‫حضــور در دانشــگاه بجنــورد و نشســتن پــای دغدغــه دانشــجویان‬ ‫چهارمیــن حضــور رئیــس دســتگاه قضــا در مجامــع دانشــگاهی طــی ‪۱۰‬‬ ‫مــاه اخیــر بــود کــه از نزدیــک در جریــان دغدغــه هــای ایــن قشــر قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬رســیدگی بــه حجــم زیــاد پرونــده هــای قضایــی‪ ،‬رســیدگی‬ ‫بــه مشــکالت بخــش بهداشــت و درمــان‪ ،‬برخــورد بــا مفســدان‬ ‫دانــه درشــت‪ ،‬برخــورد قاطــع بــا اشــوبگران و برخــورد بــا تــرک فعــل‬ ‫مدیــران مطالباتــی بــود کــه اســاتید و دانشــجویان بجنــوردی در‬ ‫دیــدار بــا حجــت االســام اژه ای مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫عفو رهبری مشمول ‪ ۹۰‬هزار نفر‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه در جمــع دانشــجویان دانشــگاه بجنــورد بــا‬ ‫اشــاره بــه پیشــنهاد دســتگاه قضائــی مبنــی بــر تفــاوت قائــل شــدن‬ ‫میــان معتــرض و اغتشاشــگر‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا پیشــنهاد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری پرونده هــای افــراد پشــیمان شــده از افــراد اغتشاشــگر جــدا‬ ‫شــد و در ایــن راســتا ‪ ۸۸‬هــزار نفــر مشــمول عفــو رهبــری شــدند‪.‬‬ ‫رییــس دســتگاه قضــا بــه ســایر ارفاقــات قانونــی نیــز در ایــن‬ ‫خصــوص اشــاره مــی کنــد کــه بــا موافقــت مقــام معظــم رهبــری‬ ‫اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام محســنی اژه ای همچنیــن در ادامــه بــه موضــوع‬ ‫بانک هــا و تــورم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اضافــه برداشــت بانک هــا از‬ ‫بانــک مرکــزی از جملــه عوامــل خلــق تــورم اســت کــه قــوه قضائیــه‬ ‫در تــاش اســت تــا در ادامــه پیگیری هــای ســال گذشــته نســبت بــه‬ ‫ایــن اقــدام برخــورد الزم را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه بانــک مرکــزی در حــوزه اختیــارات خــود بایــد از‬ ‫برداشــت اضافــه بانک هــا جلوگیــری کنــد در غیــر این صــورت به عنوان‬ ‫تــرک فعــل و تــرک قانــون تحــت تعقیــب حقوقــی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫جــدای از ایــن همچنیــن مســیر اعطــا و هزینــه تســهیالت بانکــی‬ ‫بایــد مشــخص باشــد و بــا دالالن حــوزه ارز نیــز بــا اقدامــات قضائــی‬ ‫و امنیتــی برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫رییــس دســتگاه قضــا در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم اعتبارســنجی‬ ‫پرداخــت تســهیالت در بانک هــا تصریــح کــرد‪ :‬پیــش از انکــه بــه‬ ‫ســراغ مشــتری بدهــکار برویــم‪ ،‬بــه ســراغ بانک هــا خواهیــم رفــت‬ ‫و بــا اعــام تشــکیل شــعبه خــاص در دادســرا تــاش داریــم تــا‬ ‫مشــکالت حــوزه ارز را رفــع کنیــم‪.‬‬ ‫اخریــن برنامــه روز پـُـرکار رییــس دســتگاه قضــا حضــور در شــورای‬ ‫اداری خراســان شــمالی بود که محور ســخنان در این نشســت حفظ‬ ‫ســرمایه اجتماعــی اعتمــاد مــردم و همراهــی جامعــه بــا مســووالن‬ ‫بــرای غلبــه بــر تمامــی مشــکالت و اســیب هــای جامعــه بــود‪.‬‬ ‫اژه ای رفــع مشــکالت اقتصــادی و تحقــق رشــد تولیــد را نیــز در گــرو‬ ‫بهــره گیــری از ظرفیــت هــای مردمــی و بهــره گیــری از اعتمــاد بیــن‬ ‫انهــا و مســووالن مــی دانــد بــه گونــه ای کــه گفــت‪ :‬اگــر مــردم بــه‬ ‫کارگــزاران نظــام اعتمــاد داشــته باشــند همــراه نظــام بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت تــاش مــی کننــد و در ایــن صــورت توطئــه دشــمنان‬ ‫خنثــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬الزمــه بهــره گیــری از ظرفیت هــای مردمــی ایــن‬ ‫اســت کــه مــردم بــه مــا اعتمــاد داشــته باشــند و بداننــد کــه مــا‬ ‫مســووالن نهایــت تــاش را بــرای رفــع مســائل و مشــکالت ان هــا‬ ‫بــه کار می بندیــم‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه عنــون کــرد اگــر مــردم بــه کارگــزاران نظــام‬ ‫اعتمــاد کننــد و توطئــه دشــمن در جهــت مخــدوش کــردن ایــن‬ ‫اعتمــاد‪ ،‬نــاکام بمانــد؛ انــگاه مــردم بــرای رفــع مشــکالت صبــر و‬ ‫تحمــل پیشــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر خــدای ناکــرده دشــمن در توطــه خــود توفیــق یابــد و‬ ‫بــه اعتمــاد مــردم خدشــه وارد شــود؛ انــگاه مــردم نــه تنهــا کمـک کار‬ ‫نخواهنــد بــود بلکــه ممکــن اســت حــرف دشــمن را بــاور کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫نقشه مهندسی فرهنگی در‬ ‫‪ ۱۲‬استان کشور رونمایی شد‬ ‫نماینــده شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫نقشــه مهندســی فرهنگــی در ‪ ۱۲‬اســتان کشــور‬ ‫رونمایــی شــد و تدویــن ایــن ســند در ســایر‬ ‫اســتان هــا نیــز در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬محمدرضــا‬ ‫باقری در کارگروه اجتماعی و فرهنگی خراسان‬ ‫شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬نقشــه مهندســی فرهنگی‪،‬‬ ‫ســندی ملــی بــرای حــوزه هــای فرهنگــی کشــور‬ ‫بــا رویکــردی اســامی و ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن نقشــه هــر اســتان براســاس‬ ‫نیازهــای خود موضوعات فرهنگــی را احصا و در‬ ‫قالــب ایــن ســند بــه تصویــب می رســانند‪.‬‬ ‫نماینــده شــورای عالــی انقــاب فرهنگی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در برش هــای اســتانی ایــن ســند فقــط‬ ‫بحــث برنامــه هــای هنــری مطــرح نیســت و‬ ‫موضوعــات فرهنــگ مختلفــی وجــود دارد کــه‬ ‫بایــد بــا بهــره گیــری از ظرفیت هــای مردمی اجرا‬ ‫و یــا نظــارت شــود‪.‬‬ ‫باقــری بــا اشــاره اغــاز تدویــن نقشــه مهندســی‬ ‫فرهنگــی در خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی‬ ‫افــراد اشــکاالت حــوزه فرهنگــی را مرتبــط بــا‬ ‫نبــود بودجــه و اعتبــار مــی داننــد ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه هــدف از بــرش اســتانی ایــن نقشــه‪،‬‬ ‫ایجــاد همگرایــی بیــن دســتگاه هــای فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی اســتان هــا اســت‪.‬‬ ‫تاکیــد بــر تکمیــل نقشــه مهندســی فرهنگــی‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی نیــز در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬تدویــن نقشــه مهندســی فرهنگــی‬ ‫خراســان شــمالی با هدف رفع مسایل فرهنگی‬ ‫و اجتماعــی از هفتــه گذشــته اغــاز شــده اســت‬ ‫کــه بــا توجــه بــه ضــرورت ایــن امــر تدویــن ان‬ ‫ســرعت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد افــزود‪ :‬ایــن نقشــه‬ ‫راهنمایی برای حل مسایل فرهنگی و اجتماعی‬ ‫خراســان شــمالی اســت و بــا هــم افزایــی ســایر‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی و بهــره گیــری از ظرفیــت‬ ‫هــای مردمــی تدویــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حــوزه فرهنــگ همواره اهمیت خود‬ ‫را در جامعــه نشــان داده اســت بنابرایــن تدویــن‬ ‫ایــن ســند مــی توانــد نقــش موثــری در کاهــش‬ ‫مشــکالت فرهنگــی و اجتماعــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا هشــت شهرســتان دارای‬ ‫یــک میلیــون نفــر جمعیــت اســت کــه ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫از ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫ســند مهندســی فرهنگــی کشــور در ســال ‪ ۹۱‬بــه‬ ‫تصویــب رســید و در ســال ‪ ۹۳‬بــا اضافــه شــدن‬ ‫یــک بخــش بــه ان بــار دیگــر تصویــب شــد و‬ ‫توســط دو رئیــس جمهــور ابــاغ شــد‪ ،‬ایــن ســند‬ ‫دارای ‪ ۱۳‬راهبرد کالن و ‪ ۱۰۳‬راهبرد ملی و ‪۳۰۴‬‬ ‫برنامــه بــوده و بــرای تدویــن ان از ظرفیت هــای‬ ‫نخبــگان و صاحب نظــران کشــور بــه بهتریــن‬ ‫شــکل بهــره بــرده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســتاد هماهنگــی نقشــه مهندســی فرهنگــی‬ ‫کشــور در جلســه مــورخ ‪ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹‬بــه‬ ‫پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫بــه اســتناد بندهــای الــف و ج بخــش دوم فصــل‬ ‫هفتم نقشــه مهندســی فرهنگی کشور (مصوب‬ ‫جلســه ‪ ۸۴۷‬مــورخ ‪ ۲۷/۳/۱۳۹۳‬شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی) و بــه منظــور اجرایــی شــدن‬ ‫نقشــه در اســتان هــا‪ ،‬اییــن نامــه بــرش اســتانی‬ ‫نقشــه را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫بــرش اســتانی نقشــه‪ ،‬امتــداد نقشــه و اســناد‬ ‫مصــوب ان در اســتان اســت کــه در چارچــوب‬ ‫بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی‪ ،‬ســند چشــم‬ ‫انــداز‪ ،‬اســناد و سیاســت هــای فرادســتی و‬ ‫برنامــه امایــش اســتان قــرار دارد و تمــام یــا‬ ‫بخشــی از برنامــه عملیاتــی ان دســته از برنامــه‬ ‫‪ ‎‬هــای توســعه ای اســت کــه پــس از تصویــب‬ ‫ایــن اییــن نامــه تهیــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫مســئولیت اجــرای بــرش اســتانی نقشــه بــر عهــده‬ ‫دســتگاه های اجرایی مرتبط با اســتفاده حداکثری‬ ‫از ظرفیــت گــروه هــای فعــال مردمــی اســت‪.‬‬ ‫شــورای برنامــه ریــزی بــرش اســتانی نقشــه را بــرای‬ ‫اجــرا و مبادلــه موافقتنامــه بــا ســازمان مدیریــت‬ ‫و برنامــه ریــزی اســتان بــه دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫ذیربــط ابــاغ مــی کنــد‪.‬‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی ذیربــط موظفنــد بر اســاس‬ ‫اقدامــات اســتانی و فهرســت برنامــه و فعالیــت‬ ‫هــا‪ ،‬نســبت بــه مبادلــه موافقتنامــه بــا ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪763‬‬ ‫خبر‬ ‫معرفی ‪ ۲۵۰۰‬واحد به‬ ‫بانک جهت اخذ تسهیالت‬ ‫نهضت ملی مسکن در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫از معرفــی ‪ ۲۵۰۰‬واحــد بــه بانــک جهــت اخــذ‬ ‫تســهیالت نهضــت ملــی مســکن در ایــن‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهــار کــرد‪ :‬تامیــن زمیــن‬ ‫بــرای احــداث پــروژه هــای نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در شهرســتان شــیروان بــه نقطــه‬ ‫اخــر خــود رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهضت ملی مســکن در خراســان‬ ‫شــمالی بــه روزهــای خــوب خــود رســیده و به‬ ‫زودی مشــکل تامیــن زمیــن شــهر شــیروان‬ ‫بــه صــورت کامــل برطــرف خواهــد شــد؛‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۷‬هکتــار از ‪ ۳۷‬هکتــار توافــق بــا‬ ‫مالکیــن انجــام شــده اســت و بــه زودی ‪۲۰‬‬ ‫هکتــار دیگــر نیــز انجــام خواهــد شــد و بــا‬ ‫برطــرف کــردن تامیــن زمیــن در شــهرهای‬ ‫شــیروان و اشــخانه‪ ،‬جــزو ‪ ۵‬اســتان اول‬ ‫کشــور خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬در شــهر شــیروان در‬ ‫محــدوده تپــه خانلــق شــیروان قرارداد بســته‬ ‫شــده اســت و بــه زودی پیمانــکار کار خــود را‬ ‫شــروع خواهــد کــرد و همزمــان نیــز انتقــال‬ ‫ســند نیــز انجــام خواهــد شــد‪ .‬در شــهر‬ ‫اشــخانه نیــز ‪ ۷۰‬هکتــار زمیــن در فاصلــه‬ ‫یــک کیلومتــری اشــخانه قــرار دارد کــه‬ ‫شناســایی ان در راســتای احــداث شــهرک‬ ‫جدیــد شناســایی انجــام شــده و کارهــای‬ ‫الحــاق بــه محــدوده شــهر ان نیــز در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۶۹‬هــزار و ‪۸۲۶‬‬ ‫متقاضــی در طــرح نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫اســتان ثبــت نــام کردنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار نفــر حائــز شــرایط اعــام شــده انــد‬ ‫و بیــش از ‪ ۶‬هــزار نفــر تخصیــص پــروژه‬ ‫انجــام شــده و بیــش از ‪ ۷‬هــزار نفــر نیــز‬ ‫اورده اولیــه خــود را واریــز کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬واحــد بــه بانــک هــا جهــت اخــذ‬ ‫تســهیالت نهضــت ملــی مســکن معرفــی‬ ‫شــده انــد کــه تاکنــون بانــک مســکن بــه‬ ‫عنــوان بانــک عامــل و همچنیــن بانــک‬ ‫ملــت در ایــن طــرح بــه تعهــدات خــود عمــل‬ ‫کرد ه انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬متقاضیــان طــرح حمایــت از خانــواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت (متقاضیــان دارای ‪۳‬‬ ‫فرزنــد و بیشــتر) می تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه جامــع طــرح هــای حمایتــی مســکن‬ ‫بــه ادرس ‪ Saman.mrud.ir‬قســمت‬ ‫متقاضیــان طــرح حمایــت از خانــواده و‬ ‫جوانــی جمعیــت (متقاضیــان دارای ‪ ۳‬فرزنــد‬ ‫و بیشــتر) نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫از ترفندهای قاچاقچیان مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬تغییر نام مواد مخدر‬ ‫به اسامی فریبنده می باشد‪.‬‬ ‫امروزه برخی سودجویان‬ ‫به جای ماده مخدر بنگ از‬ ‫واژه گل استفاده می کنند تا‬ ‫برای قربانیان خود جذابیت‬ ‫ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‬ ‫قضاییه استان گلستان‬ ‫کاهش ‪ ۱۰۰‬درصدی تصرفات منابع طبیعی‬ ‫با اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار بانک مرکزی‬ ‫درمورد سوءاستفاده‬ ‫از عنوان «صرافی»‬ ‫توسط فعاالن حوزه‬ ‫رمزارزها‬ ‫رییــس ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور از کاهــش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی تصرفــات و تخلفــات در منابــع طبیعــی و اراضــی‬ ‫کشــاورزی بــا اجــرای ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪« ،‬عباســعلی‬ ‫نوبخــت» در حاشــیه نشســت پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن کــه‬ ‫در محــل ســازمان ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن‬ ‫می توانــد بــه شــکل ‪ ۱۰۰‬درصــد در کاهــش تخلفــات اثرگــذار‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه طــور مثــال اگــر زمینــی تصــرف شــده ایــن سیســتم بــه‬ ‫صــورت مشــخص وضعیــت را بــه ســازمان های متولــی اعــام‬ ‫می کنــد تــا گزارشــی از ایــن تخلــف تنظیــم کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طریــق ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن تمامــی‬ ‫مراحــل از جملــه پرونــده تخلــف در دادگاه‪ ،‬شــعبه دادگاه و‬ ‫مراحــل دیگــر قابــل رویــت و پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن پیرامــون تقاضاهــای‬ ‫مردمــی بــرای درخواســت زمیــن بــه دســتگاه های متولــی‬ ‫تســهیلگری می کنــد‪ .‬بــا اجرایــی شــدن ایــن ســامانه دیگــر الزم‬ ‫نیســت کــه یــک فــرد تقاضــای خــود را بــه یــک اداره متولــی ارایــه‬ ‫دهــد‪ ،‬بلکــه درخواســت ها بــه واســطه ســامانه پنجــره واحــد‬ ‫مدیریــت زمیــن ثبــت و تمامــی دســتگاه های مرتبــط می تواننــد‬ ‫بــه صــورت الکترونیکــی پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن ســامانه مســائل مربــوط بــه زمیــن را پایــش‬ ‫ماهــواره ای می کنــد و بــه طــور دقیــق اراضــی منابــع طبیعــی و‬ ‫اراضــی کشــاورزی مشــخص می شــود؛ بنابرایــن دســتگاه های‬ ‫متولــی کــه می خواهنــد عرصه هــای خــود را حفــظ کننــد و از‬ ‫هرگونــه تغییــر کاربــری جلوگیــری کننــد بــه ســهولت ایــن کار‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬البتــه عملیاتــی شــدن ایــن ســامانه فقــط بــرای‬ ‫اراضــی ملــی نیســت؛ بلکــه اراضــی کشــاورزی و مکان هــای‬ ‫داخــل شــهرها نیــز رصــد و پایــش می شــود‪.‬‬ ‫نوبخــت گفــت‪ :‬ایــن ســامانه تصاویــر ماهــواره ای خــود را بــا‬ ‫تصاویــر قبلــی مقایســه می کنــد بــه طــور مثــال اگــر زمیــن‬ ‫امام جمعه بجنورد‪ :‬اصناف‬ ‫نقش ویژه ای در جنگ‬ ‫اقتصادی دشمن دارند‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در خراسان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬اصنــاف نقــش ویــژه ای در جنــگ اقتصــادی دشــمن‪،‬‬ ‫تامیــن ارامــش بــازار و مهــار تــورم دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬حجــت االســام و‬ ‫المســلمین رضــا نــوری در دیــدار رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اصنــاف و بازاریــان همــواره پشــتیبان نظــام و انقــاب‬ ‫اســامی بــوده انــد و ایــن همراهــی موجــی از اتحــاد و یکدلــی را‬ ‫کشــاورزی دیوارکشــی شــده باشــد و یــا در نقط ـه ای ســاختمان‬ ‫جدیــدی احــداث شــود یــا بــا قطــع درختــان اراضــی جنگلــی‬ ‫تغییــر کاربــری داده شــده اســت بــه طــور دقیــق مشــخص‬ ‫خواهــد شــد؛ بنابرایــن هرگونــه تغییــری بــه صــورت سیســتمی‬ ‫بــه دســتگاه متولــی اعــام می شــود و افــرادی کــه مدیریــت‬ ‫ایــن بخــش در ســازمان منابــع طبیعــی‪ ،‬ســازمان امــور اراضــی و‬ ‫ســازمان راه و شهرســازی و دهیاری هــا را دارنــد می تواننــد ایــن‬ ‫تغییــرات را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه بــه نوعــی کمبــود نیــرو را جبــران‬ ‫می کنــد افــزود‪ :‬ایــن ســامانه دارای ســه راهبــر اســت کــه یکــی‬ ‫راهبــر فنــی ان ســازمان فنــاوری و اطالعــات ایران اســت و ســازمان‬ ‫منابــع طبیعــی کشــور راهبــر اجرایــی ایــن ســامانه اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان منابــع طبیعــی یــک راهبــر اجرایــی‬ ‫و هماهنگ کننــده بیــن دســتگاهی اســت کــه بــر اســاس‬ ‫ایــن هماهنگــی بایــد ضوابــط اجرایــی را بــه اســتان ها ابــاغ‬ ‫می کردیــم کــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن منشــوری‬ ‫توســط ســازمان منابــع طبیعــی کشــور و کمــک ســازمان فنــاوری‬ ‫اطالعــات ایــران طــی مــدت زمــان دو مــاه امــاده شــد کــه بــرای‬ ‫تصویــب بــه کارگــروه فــرا قــوه ای ارایــه شــده اســت‪.‬‬ ‫نوبخــت گفــت‪ :‬همچنیــن شــیوه نامه ای را امــاده و بــرای‬ ‫دریافــت اظهارنظــر بــه وزارت کشــور ارســال کرده ایــم‪ ،‬امــا پــس‬ ‫از گذشــت دو هفتــه هنــوز پاســخی نداده انــد‪ ،‬ان را نیــز بــرای‬ ‫تصویــب بــه کارگــروه فــرا قــوه ای ارســال خواهیــم کــرد؛ بنابرایــن‬ ‫انچــه را کــه ســازمان منابــع طبیعــی پیرامــون ضوابــط اجرایــی‬ ‫وظیفــه داشــت‪ ،‬انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در هفتــه دولــت کل مــوارد مربــوط بــه پنجــره واحــد‬ ‫مدیریــت زمیــن بــرای تمامــی دســتگاه ها اجرایــی ارایــه می شــود‬ ‫و تمامــی هموطنــان می تواننــد از طریــق دفاتــر پیشــخوان‬ ‫دولــت وضعیــت زمیــن درخواســتی خــود را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫در صیانــت از انقــاب رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازاریــان نقشــی تعییــن کننــده در پیــروزی رزمنــدگان‬ ‫اســام در جریــان دفــاع مقــدس داشــتند و بــا کمــک هــای مــادی‬ ‫و معنــوی خــود قــوت قلبــی بــرای رزمنــدگان بودنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری گفــت‪ :‬اینــک نیــز دشــمن بعــد از ناامیــدی‬ ‫در دســتیابی بــه اهــداف شــوم خــود در تضعیــف ارزش هــای‬ ‫اســامی جامعــه دســت بــه حربــه هــای گوناگــون اقتصــادی و‬ ‫فرهنگــی مــی زنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬دشــمن‬ ‫گاهــی بــا تحریــم هــای اقتصــادی ســعی در ناامیــدی دارد و‬ ‫گاهــی هــم بــا مطــرح کــردن شــبهاتی در فضــای رســانه ای بــه‬ ‫دنبــال دلســردی جوانــان از ارزش هــای دینــی اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه تــاش دشــمنان بــرای ضربــه زدن‬ ‫بــه پیکــره نظــام اســامی‪ ،‬بــر توجه جدی مســووالن اقتصــادی برای‬ ‫رفــع مشــکالت اصنــاف‪ ،‬کســبه و بازاریــان تاکیــد کرد‪.‬‬ ‫اصناف بازوی توانمند دستگاه های اجرایی‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد نیــز در ایــن دیــدار گفــت‪ :‬اصنــاف‬ ‫و بازاریــان همیشــه همــراه دســتگاه هــای اجرایــی بــرای کاهــش‬ ‫مشــکالت اقتصــادی جامعــه بــوده انــد‪.‬‬ ‫مهــدی امیــدوار افــزود‪ :‬اصنــاف مظهــر اقتصــاد مردمــی و محــور‬ ‫نظــام توزیــع و تامیــن معیشــت جامعــه هســتند و نقــش انهــا در‬ ‫کمــک بــه تحقــق شــعار ســال برجســته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره اقدامــات اتــاق اصنــاف بــرای تامیــن ارامــش‬ ‫بــازار تصریــح کــرد‪ :‬اصنــاف همــواره نســبت بــه رعایــت حقــوق‬ ‫شــهروندان در راســتای خدمــات و جلــب رضایــت مشــتری گام‬ ‫برداشــته انــد‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای‬ ‫ضمــن هشــدار درخصــوص‬ ‫عنــوان‬ ‫از‬ ‫سوءاســتفاده‬ ‫«صرافــی» توســط فعــاالن حــوزه‬ ‫رمزارزهــا‪ ،‬از مــردم خواســت بــرای‬ ‫مبــادالت و معامــات مجــاز بــه‬ ‫شــرکت های صرافــی دارای مجــوز‬ ‫از بانــک مرکــزی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس ‪ ،‬در اطالعیــه بانــک‬ ‫مرکــزی امــده اســت‪ :‬بــا اســتناد‬ ‫بــه قوانیــن جــاری کشــور از جملــه‬ ‫قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای‬ ‫توســعه کشــور‪ ،‬قانــون برنامــه‬ ‫پنجســاله ششــم توســعه و‬ ‫قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و‬ ‫ارز‪ ،‬هرگونــه فعالیــت در بــازار‬ ‫ارز مســتلزم اخــذ مجــوز از‬ ‫بانــک مرکــزی بــوده و اشــتغال‬ ‫بــه عملیــات صرافــی بــدون اخــذ‬ ‫مجــوز فعالیــت از بانــک مرکــزی‬ ‫و خریــد و فــروش ارز خــارج از‬ ‫واحدهــای مجــاز ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه تصریــح‬ ‫شــده اســت‪ :‬لــذا اســتفاده از‬ ‫عنــوان «صرافــی» منحصــرا ً‬ ‫در شــرکت های صرافــی دارای‬ ‫مجــوز از ایــن بانــک امکان پذیــر‬ ‫بــوده و هیــچ کســب و کار فعــال‬ ‫اقتصــادی دیگــری مجــاز بــه‬ ‫اســتفاده از ایــن عنــوان بــرای‬ ‫عملیــات خــود نیســت‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی افــزود‪ :‬شــایان ذکــر‬ ‫اســت برخــی فعــاالن در حــوزه‬ ‫رمزارزهــا بعضــا ً بــا سوءاســتفاده‬ ‫از عنــوان «صرافــی» قصــد‬ ‫تحصیــل وجاهــت و مشــروعیت‬ ‫داشــته و از ایــن طریــق نســبت‬ ‫بــه جلــب اعتمــاد عمومــی اقــدام‬ ‫می نماینــد کــه ایــن اقــدام بــه‬ ‫هیــچ وجــه مــورد تاییــد بانــک‬ ‫مرکــزی نیســت و فعالیت هایــی‬ ‫از ایــن دســت کــه می توانــد‬ ‫منجــر بــه تحمیــل ضــرر و زیــان‬ ‫بــه هموطنــان گــردد غیرقانونــی و‬ ‫خــاف مقــررات اســت‪.‬‬ ‫در اطالعیــه بانــک مرکــزی امــده‬ ‫اســت‪ :‬لــذا ضــروری اســت‬ ‫هموطنــان گرامــی بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از بــه مخاطــره افتــادن‬ ‫امــوال و دارایی هــای خــود صرفــا‬ ‫بــه انجــام مبــادالت و معامــات‬ ‫مجــاز در شــرکت های صرافــی‬ ‫دارای مجــوز از بانــک مرکــزی‬ ‫کــه اســامی ان هــا در پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی ایــن بانــک به ادرس‬ ‫‪ www.cbi.ir‬درج شــده مراجعــه‬ ‫و پــس از مشــاهده مجــوز نصــب‬ ‫شــده در محــل شــرکت و کنتــرل‬ ‫اعتبــار ان از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫مذکــور اقــدام بــه انجــام امــور‬ ‫خــود نماینــد‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫‪402‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهارت‬ ‫نقش کودکان کار در جامعه‬ ‫و بازار کسب و کار‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بــازار کســب و کار ‪ -‬کــودکان کار‪،‬‬ ‫افــراد کــودک و نوجــوان هســتند کــه‬ ‫بــرای انجــام کار و کســب درامــد‪،‬‬ ‫در شــرایط نــا مناســبی مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند و بــه محیط هــای‬ ‫خطرنــاک و غیرســالمی افتاده انــد‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان از تحصیــل اجتنــاب‬ ‫می کننــد و در شــرایط فقــر قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه دلیــل شــرایط بــدی کــه‬ ‫درگیرشــان هســتند‪ ،‬بــه ســرعت پیر‬ ‫شــده و مشــکالت جســمی و روانــی‬ ‫پیــدا می کننــد‪ .‬بــه جــای کار‪ ،‬بایــد‬ ‫فرصــت بهتــری بــرای تحصیــل بــه‬ ‫ایــن کــودکان داده شــود تــا در اینــده‬ ‫بــه صــورت اگاهانــه تــر و بــا شــرایط‬ ‫بهتــر‪ ،‬ســبقت را بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫کــودکان کار‪ ،‬اصطالحــی اســت کــه‬ ‫به کودکانی اشــاره دارد که در ســنین‬ ‫پایین تــر از ســن قانونــی کار می کنند‪.‬‬ ‫اکثــر کــودکان کار‪ ،‬در کشــورهای در‬ ‫حــال توســعه‪ ،‬بــه دلیــل فقــر و نیــاز‬ ‫بــه درامــد بــرای خانواده شــان بــه‬ ‫کار می پردازنــد‪ .‬ایــن کارهــا معمــوال‬ ‫در بخش هــای کشــاورزی‪ ،‬صنایــع‬ ‫ســنتی و خدمــات خانگــی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬کــودکان کار بــا مشــکالتی‬ ‫ماننــد اســیب جســمی و عقلــی‪،‬‬ ‫عــدم دسترســی بــه تحصیــات‪ ،‬افــت‬ ‫توانایــی هــای رشــدی و روانــی و حتــی‬ ‫خطــرات زیــاد(!) روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫در جهــت کاهــش ایــن پدیــده‪،‬‬ ‫بســیاری از ارگان هــا و حکومت هــا‬ ‫راهکارهایــی را بــرای محدودســازی‬ ‫کــودکان کار و تضمیــن حقــوق ان هــا‬ ‫بــه کار بســته اند‪.‬‬ ‫کــودکان کار یکــی از مشــکالت‬ ‫بــزرگ اجتماعــی اســت کــه‬ ‫باعــث اســیب بــه جامعــه و بــازار‬ ‫کســب وکار می شــود‪ .‬برخــی‬ ‫اســیب های ایــن امــر عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬کاهــش ســطح تحصیــات‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل ایــن کــه بعضــی از کــودکان‬ ‫به جــای مدرســه‪ ،‬بــه کار فرســتاده‬ ‫می شــوند‪ ،‬ســطح تحصیــات انهــا‬ ‫ناچیــز و بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬کاهــش حقــوق کارگــری‪ :‬اغلــب‬ ‫ایــن کــودکان بــرای کار ‪ ،‬در شــرایط‬ ‫نامســاعد قــرار دارنــد و در نتیجــه‬ ‫کمتریــن حقــوق کارگــری را دریافــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬رقابــت غیــر عادالنــه‪ :‬کــودکان‬ ‫کار بــرای فعالیــت در بــازار کار‬ ‫بــا کارگــران بزرگســال و حرفــه ای‬ ‫بــا قدرت هــا ی بیشــتری روبــرو‬ ‫می شــوند و ایــن باعــث رقابــت‬ ‫غیرعادالنــه در بــازار کار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬کمبــود ســرمایه بشــری‪ :‬بــا اینکــه‬ ‫کودکان در مواردی به کســب درامد‬ ‫و زندگــی خــود کمــک می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن امــر باعــث کاهــش ســرمایه‬ ‫بشــری جامعــه و در نهایــت رشــد‬ ‫اقتصــادی کشــور می شــود‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬کــودکان کار باعــث اســیب به‬ ‫جامعــه‪ ،‬بــازار کســب و کار و کــودکان‬ ‫خــود می شــوند‪ .‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن امــر‪ ،‬بایــد برنامه هــای‬ ‫اموزشــی و پروژه هــای اموزشــی‬ ‫بــرای ایــن کــودکان طراحــی شــود و‬ ‫کمیســیون هایی بــرای مشــاهده و‬ ‫رصــد انهــا تشــکیل داده شــود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪763‬‬ ‫خبر‬ ‫ی‪‎‬اجتماعی‬ ‫تاثی ‪‎‬ر‪‎‬اسیبها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تور ‪‎‬م‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫سکینه جافرنوده ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مها ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬عمیقـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫اســیبها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ع ‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثی ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬قرا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانوادههـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬واگیــردا ‪‎‬ر ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬تامی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجه ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قاب ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دهن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلیــل ‪،‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرزن ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬همی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬فرزندان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیراتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســیبها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬بگذارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬خانواده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬تحمـ ‪‎‬‬ ‫خ‬ ‫ی ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیراتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نیــز ‪‎ ،‎‬اســیبها ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎‬قدر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬درامــد ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬شــیو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مصــرف کننــدگا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــیو ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــوند ‪‎ ،‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوبـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬وارداتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نابســامان ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ناامنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬شــیو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬شــود ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پــو ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬مقــدا ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تزریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬اســیبها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانــواده هــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهــا ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخوردارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگــی ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مها ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مخرب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانن ‪‎‬د ‪‎‬اثرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫اســیبها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــاال ‪‎ ،‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬امــوزش ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬بهداشــتی ‪‎ ،‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ناتوانـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گرفتـ ‪‎‬ه ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ض ‪‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فقیـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬معــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانــواده هــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬خانــواده ه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬تامی ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فق ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحصیــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساســی ‪‎ ،‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬غــذا ‪‎ ،‎‬پوشــاک ‪‎ ،‎‬محــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وضعیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تــ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فرزنــدان ‪‎ ،‎‬ســخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ث ‪‎‬بیــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬حتــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬تحصیلــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تحصیلــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خواهــ ‪‎‬د ‪‎‬شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فقــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــدی ‪‎‬د ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ع ‪‎‬بیماریه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شــیو ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫م ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانــواده ه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬منج ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬غذایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬قیمتـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬تــورم ‪‎ ،‎‬نوســانا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎‬خانــواده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فشــا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬خانواده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــود‪‎.‬‬ ‫ث ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ث ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خانوادهه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وضعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬داراییها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ی ‪‎‬ا ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بانکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬قرضها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرایط ‪‎ ،‎‬خانواده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬قــاد ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خریـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬پرداخـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬نیســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ی ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬د ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬اســیبها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫بنابرایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زمینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تخریــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تامی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‎،‎‬نارســای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعی ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ‪‎‬ه ‪‎‬فقر ‪‎ ،‎‬ب ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫اســی ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ی ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرایط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬مجبو ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬تاخی ‪‎‬ر ‪‎‬درســاخت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬خانــوا ‪‎‬ر ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنــد‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬انــداز ‪‎‬ه ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬ترغی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬اساســی ‪‎ ،‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرایط ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــوند ‪‎ ،‎‬مراقب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬محــدو ‪‎‬د ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬غذایــی ‪‎ ،‎‬لبــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ببینـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقیم ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثال ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرایط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تصمیمــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬یابـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرزنـ ‪‎‬د ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬هزینـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬فرزنـ ‪‎‬د ‪‎‬دا ‪‎‬ر ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نسـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خری ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درام ـ ‪‎‬د ‪‎‬خانــوا ‪‎‬ر ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســرمای ‪‎‬ه ‪‎‬گــذار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیرمســتقیم ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تاثیــرات ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خصــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقویــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فقــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫اســیبها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬بحــران هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مطلــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬امنیتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نبــو ‪‎‬د ‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫خ ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرایط ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬یابــد ‪‎‬؛ ‪‎‬زیــر‪‎‬ا‬ ‫م ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زیــا ‪‎‬د ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مییاب ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫س ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬دردســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ش ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارفرمایــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رقابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ترتیــب ‪‎ ،‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مییابـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬انتفاعــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬برابــر ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫م ‪‎‬برعهــد ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرایط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬محــدو ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬دچــا ‪‎‬ر ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامــ ‪‎‬د ‪‎‬پاییــ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ن ‪‎‬کااله ـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬قیمتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاالهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مییاب ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ترتیــب ‪‎ ،‎‬درص ـ ‪‎‬د ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مییاب ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬فق ـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــی ثبات ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬گــردد‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬جرائـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نظـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درمانــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جرائــم ‪‎ ،‎‬هزینــه هایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دولـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بعــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زیانهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قانونـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انســان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نوســانا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬سیاســی ‪‎ ،‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬در ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬میدهنــد ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دولته ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تح ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫خ‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجــر ‪‎‬ا ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــادی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬نابرابــر ‪‎‬‬ ‫اســیبها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬و‪‎...‬‬ ‫ن ‪‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دولتــی ‪‎ ،‎‬فقــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رانتخــواری ‪‎ ،‎‬فســاد ‪‎ ،‎‬خشــونت ‪‎ ،‎‬ناکارامــد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیراتــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬رابطـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬نتوانســته انـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬والدینـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرزندانشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پای ـ ه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اضطــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دچــا ‪‎‬ر ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬دختــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فرزندانشــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬درصـ ‪‎‬د ‪‎‬جمعیتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ناراحتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یابنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬باالتـ ‪‎‬ر ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬نتوانســته انـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــم ‪‎ ،‎‬اســیبها ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خریـ ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬می‏توانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬برو ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬نکــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎‬نادرس ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نمای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مردمــی ‪‎ ،‎‬خشــونت ‪‎ ،‎‬قاچــاق ‪‎ ،‎‬تقل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتراضــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬پای ـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دال ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ازا ‪‎‬د ‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬گرایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مها ‪‎‬ر ‪‎‬تورم ‪‎ ،‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مها ‪‎‬ر ‪‎‬اســیبها ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬اشــتغال ‪‎ ،‎‬فرهنگـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬دولـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬گســتردها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫اســیبها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬طالق ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثال ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬تحصیل ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬وســای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نداشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬ت‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬ای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ق ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حــد ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫اســی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نبو ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬مثال ‪‎ ،‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬نامتعاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منف ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬جویــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬فق ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تاخیـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تشــکی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬بــا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬مانعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نبــو ‪‎‬د ‪‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬روزمــر ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فشــا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬مخــار ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬فق ـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نبــو ‪‎‬د ‪‎‬امنیــت ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫عوامل ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬د ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬بدهــکار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬منفــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬اثــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تــوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ان‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬ح ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬تریـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬نزدی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گســترد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫اســیبها ‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫ت ‪‎‬مــی پردازیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬بیکاری‪‎:‎‬‬ ‫ش‬ ‫ش ‪‎‬درامــ ‪‎‬د ‪‎‬خانــوا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معمــوال ً ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎‬مــوا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬ضــرور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هزینه‏هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پرداخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تاخی ‪‎‬ر‬ ‫ط ‪‎‬میتوانن ‪‎‬د ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ای ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬غذایی ‪‎ ،‎‬لبا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تشــکی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬ناتوانـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬فقر‪‎:‎‬‬ ‫ش‬ ‫ل ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فراین ‪‎‬د ‪‎‬تشــکی ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬تعطیلـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬محدودیتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬اعضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پرداخ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎- ‎‬فرهنگ‪‎:‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــوه ‪‎‬ر‬ ‫م ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حریـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نگــر ‪‎‬‬ ‫فرهنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدی ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬نســلها ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬همس ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎- ‎‬اختالفات‪‎‎‬زناشویی‪‎:‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زناشــوی ‪‎‬‬ ‫اختالفــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــوند ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زناشــوی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬دچا ‪‎‬ر ‪‎‬اختالفا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بگذارن ‪‎‬د ‪‎.‬خانواده های ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫س ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬نارضایتــی ‪‎ ،‎‬تنـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اغلـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ث ‪‎‬تاخیـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فراینـ ‪‎‬د ‪‎‬تشــکی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫م ‪‎‬دارنــ ‪‎‬د ‪‎.‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫گ ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرهن ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــتغال ‪‎ ،‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ت ‪‎‬زناشــویی ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اختالفــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــخصی ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حریـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬می‏کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کلی ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تضمی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬و‪‎‎‬مهار‪‎‎‬تورم‪‎‎‬‬ ‫نتیجه‪‎‎‬تاثیر‪‎‎‬اسیبهای‪‎‎‬اجتماعی‪‎‎‬بر‪‎‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫اســیبها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اســیبها ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مانــع گــذاری ‪‎ ،‎‬نابرابریهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬تفکــرا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬زندگــی ‪‎ ،‎‬میتواننــ ‪‎‬د ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نارضایتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬گیــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬تصمیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فقــ ‪‎‬ر ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫بیــکار ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فرزن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬تاخی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬فرزن ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــوند ‪‎ ،‎‬زیــر ‪‎‬ا ‪‎‬ورو ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فراه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫جوانی جمعیت رونق تولید‬ ‫و شکوفایی اقتصاد را بهمراه‬ ‫خواهد داشت‬ ‫تالش برای افزایش ارتباطات‬ ‫تجاری میان خراسان شمالی‬ ‫و کشورهای بریکس‬ ‫رئیــس اتــاق بارزگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی از انجــام تــاش هــا‬ ‫بــرای افزایــش ارتبــاط و تعامــات تجــاری میــان‬ ‫خراســان شــمالی بــا کشــورهای حــوزه بریکــس‬ ‫(برزیــل‪ ،‬روســیه‪ ،‬هنــد‪ ،‬چیــن و افریقــا) خبــر داد‪.‬‬ ‫مازیــار زنــد در نشســت خبــری کــه در محــل‬ ‫ایــن اتــاق برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ارتبــاط بــا‬ ‫کشــورهای حــوزه بریکــس به ویژه با کشــورهای‬ ‫چیــن و برزیــل یکــی از اهــداف ایــن اتــاق اســت‬ ‫و طــی روزهــای اخیــر بــا مســئول اتــاق ایــران در‬ ‫برزیــل صحبــت هایــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار بــر ایــن اســت تــا‬ ‫در کشــور برزیــل یــک نمایشــگاه بیــن المللــی‬ ‫برگــزار شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش مــا بــر ایــن اســت‬ ‫تــا یــک هیــات تجــاری را از خراســان شــمالی بــه‬ ‫ایــن نمایشــگاه اعــزام کنیــم تــا فرصــت هــای‬ ‫ســرمایه گذاری را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫زنــد افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان پیگیــری ها برای داشــتن‬ ‫نمایندگــی از خراســان شــمالی در اتــاق ایــران و‬ ‫چیــن و همچنیــن المــان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا پذیــرش و اعــزام هیــات هــای‬ ‫تجــاری نیــز بیــان کــرد‪ :‬قصــد داریــم تــا پذیــرش‬ ‫و اعــزام هیــات هــای تجــاری بــا برنامــه ریــزی‬ ‫صــورت گیــرد و ابتــدا نیز از کشــورهای همســایه‬ ‫شــروع خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫دوران مدیریــت هــای پیشــین نیــز یــک ســری‬ ‫از برنامه هــا انجــام شــده اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫برنامه هــای منطقــی کــه در دوره مدیریتهــای‬ ‫گذشــته انجــام شــده و نیــاز بــه ادامــه دارد را‬ ‫دنبــال خواهیــم کــرد و ادامــه مــی دهیــم‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی بــرج تجــاری بجنــورد نیــز خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬در محــل اتــاق بازرگانــی بجنــورد زمیــن بــه‬ ‫انــدازه کافــی وجــود دارد و بــه دنبــال ان هســتیم تــا‬ ‫ایــن بــرج را ایجــاد کنیــم و یــا حداقــل بنیــان ان را‬ ‫بگذاریــم و اینــدگان راه انــدازی انهــا را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بارزگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬هــدف‬ ‫از راه انــدازی ایــن بــرج ان اســت کــه تجــار و‬ ‫بــازرگان داخلــی جایــگاه داشــته باشــند و‬ ‫همچنیــن اتــاق هــای مشــترک در ان دفتــر‬ ‫نمایندگــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــرای موضوعــات‬ ‫شــورای گفــت و گــو برنامــه خواهیــم داشــت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــرای هــر یــک از بندهــای مطــرح‬ ‫شــده در شــورای گفــت و گــو‪ ،‬پــروژه در یــک‬ ‫تاریــخ مشــخص تعریــف خواهیــم کــرد تــا در‬ ‫تاریــخ مشــخصی نیــز بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫به گفته زند همچنین کمیســیون های صنایع‪،‬‬ ‫کشــاورزی و… نیز در اتاق فعال خواهند شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــدادی از صنایــع در‬ ‫تهــران دفتــر نمایندگــی دارنــد و کارت هــای‬ ‫بازرگانــی خــود را از انجــا اخــذ مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫از قــوه قهریــه اســتفاده نمــی کنیــم امــا ســعی‬ ‫مــی کنیــم تــا ایــن صنایــع را متقاعــد کنیــم کــه‬ ‫کارت هــای بازرگانــی خــود را از داخــل اســتان‬ ‫اخــذ کننــد و ایــن کارت هــا را با کمترین مشــکل‬ ‫و بــه موقــع صــادر خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه برگــزاری کالس هــای‬ ‫اموزشــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــرای برگــزاری‬ ‫کالس هــای اموزشــی برنامــه ریــزی جــدی‬ ‫خواهیم داشــت تا ان ها بتوانند در گام نخســت‬ ‫محصول خود را بشناســانند و از ســوی دیگر تیم‬ ‫هــای مشــاوره ای نیــز تعریــف مــی کنیــم کــه در‬ ‫موضوعــات بازاریابــی و … مشــاوره ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه معرفــی توانمنــدی هــا و‬ ‫محصــوالت گام مهمــی بــرای انجــام اقداماتــی‬ ‫همچــون اخــذ مجوز دریافت تســهیالت اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن امــر رســانه هــا مــی تواننــد نقش‬ ‫بســیار موثــری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بارزگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی بــه مشــکالت تجــار‬ ‫و تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬رفع‬ ‫تعهــدات ارزی در حــال حاضــر یکی از مهمترین‬ ‫مشــکالت تجــار اســت و تــاش مــا بر این اســت‬ ‫تــا ایــن موضــوع را بــا پیگیــری هایــی کــه انجــام‬ ‫مــی دهیــم تــا حــدود تســهیل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قطعــی بــرق در فصل تابســتان و‬ ‫گاز در فصــل زمســتان از دیگــر مشــکالت مهــم‬ ‫تولیدکنندگان اســت که موجب می شــود تولید‬ ‫در یــک برهــه زمانــی متوقــف شــود و تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪763‬‬ ‫فناوری‬ ‫هوشمصنوعی‬ ‫محمدرضــا ملــک شــاهکوهی ‪ /‬بــازار کســب و کار‬ ‫هــوش مصنوعــی یــا ‪ AI‬بــه معنــی هــوش ایجــاد شــده‬ ‫توســط ماشــین هــا‪ ،‬بــه ویــژه کامپیوترهــا‪ ،‬اســت‪AI .‬‬ ‫مــی توانــد بــه صــورت خــودکار و بــدون نیــاز بــه دخالــت‬ ‫انســانی‪ ،‬اطالعات را تجزیه و تحلیل کند و بر اســاس‬ ‫ان تصمیــم گیــری و عمــل کنــد‪ .‬هــوش مصنوعــی می‬ ‫توانــد بــه عنــوان کمکــی بــرای انجــام کارهای پیچیــده و‬ ‫مجموعــه ای‪ ،‬ارائــه شــود و بــه برنامــه هــای هوشــمند‪،‬‬ ‫ســاختارهای پایــدار تــر‪ ،‬بهینــه ســازی مصــرف‬ ‫انــرژی و تولیــد روش هــای موثــر بــرای پشــتیبانی و‬ ‫ارتقــاء توســعه کمــک کند‪.‬هــوش مصنوعــی یکــی از‬ ‫پیشــرفت های بــزرگ صنعــت تکنولــوژی اســت کــه در‬ ‫زمینه هــای مختلفــی از جملــه پزشــکی‪ ،‬حمــل و نقــل‪،‬‬ ‫پوشــیدنی های هوشــمند‪ ،‬رباتیــک‪ ،‬امنیــت‪ ،‬خدمــات‬ ‫بانکــی و ‪ ...‬اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن فنــاوری می توانــد‬ ‫زندگــی مــا را بهبــود بخشــد امــا در عیــن حــال می توانــد‬ ‫چالش هایــی را نیــز بوجــود اورد‪.‬‬ ‫اثرات هوش مصنوعی در جامعه‬ ‫اثــرات هــوش مصنوعــی در جامعــه شــامل مــوارد‬ ‫زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بهبــود کیفیــت زندگی‪ :‬هوش مصنوعی می تواند‬ ‫در بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم نقــش داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬مثــا بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی در‬ ‫پزشــکی می تــوان از امکانــات بهتــر بــرای تشــخیص‬ ‫بیماری هــا و درمــان انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رشــد اقتصــادی‪ :‬هــوش مصنوعــی می توانــد‬ ‫بــرای رشــد اقتصــادی جوامــع مفیــد باشــد‪ .‬تقریبــا‬ ‫در تمــام صنایــع می تــوان از هــوش مصنوعــی‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬توســعه برابــری‪ :‬بــا توســعه هــوش مصنوعــی‪،‬‬ ‫افــراد بــه خدمــات بیشــتری دسترســی داشــته باشــند‬ ‫و در نتیجــه برابــری بیشــتری در جامعــه بــه دســت ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نگرانی هــای مربــوط بــه اشــتغال‪ :‬در بعضــی از‬ ‫صنایــع‪ ،‬ماننــد صنایــع تولیــدی و خدماتــی‪ ،‬هــوش‬ ‫مصنوعــی می توانــد بــه افزایــش بهــره وری و‬ ‫کاهــش هزینه هــا منجــر شــود امــا بــه دلیــل اینکــه‬ ‫برخــی از کارهــا توســط ربات هــا و هــوش مصنوعی‬ ‫انجــام شــوند‪ ،‬ایــن می توانــد بــرای بعضــی از افــراد‬ ‫مزیــت ناکوکــی نســبت به ســایران بــه ارمغــان اورد‬ ‫و باعــث نارضایتــی در جامعــه شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خطــرات امنیتــی‪ :‬هــوش مصنوعــی می توانــد‬ ‫بــه دسترســی غیرمجــاز بــه داده هــا‪ ،‬نفــوذ و‬ ‫جاسوســی بشــریات‪ ،‬یــا حتــی ســرقت هویــت نیــز‬ ‫منتهــی شــود‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی (‪ )AI‬یکــی از فناوری هــای مهــم‬ ‫و صنعتــی اســت کــه در ســال های اخیــر پیشــرفت‬ ‫چشــمگیری داشــته و بســیاری از صنایــع و‬ ‫قطاع هــای اقتصــادی بــه کاربــرد ان روی اورده انــد‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی بــه عنــوان یــک فنــاوری قدرتمنــد‬ ‫بــه شــرکت ها کمــک می کنــد تــا فرایندهــای کســب‬ ‫و کار را بهبــود داده و همچنیــن باعــث کاهــش‬ ‫هزینــه و افزایــش بهــره وری می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫راســتا تاثیــرات مختلفــی بــر روی اقتصــاد جامعــه‬ ‫دارد کــه نکاتــی از ان بــه شــرح زیــر می باشــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ایجــاد اشــتغال‪ :‬بــا توســعه صنایــع هوشــمند و‬ ‫کاربــرد هــوش مصنوعــی‪ ،‬ایجــاد امکاناتــی بــرای‬ ‫اشــتغال و ســرمایه گذاری در قطاع هــای مختلــف‬ ‫ایجــاد می شــود‪ .‬همچنیــن بهبــود فرایندهــای‬ ‫کســب و کار می توانــد باعــث ایجــاد رقابــت ســالم‬ ‫در بــازار کار شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بهبــود کارایــی و کاهــش هزینه هــا‪ :‬بــا کاربــرد‬ ‫هــوش مصنوعــی در فرایندهــای کســب و کار‪،‬‬ ‫امــکان بهبــود کارایــی و افزایــش ســرعت در پاســخ‬ ‫بــه نیازهــای مشــتریان فراهــم می شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫تصمیم گیری هــای مبتنــی بــر اطالعــات و داده هــا‬ ‫باعــث کاهــش خطــا و هزینه هــای مرتبــط بــا ان هــا‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فعالیت هــای خالقانــه‪ :‬بــا اســتفاده از هــوش‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬تمرکــز افــراد بــر فعالیت هایــی از قبیــل‬ ‫ایجــاد ایده هــای جدیــد و خالقیــت در برنامه ریــزی‬ ‫خواهد بود‪ .‬این کار در پیشــبرد کسـب وکار بســیار‬ ‫موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تامین امنیت‪ :‬امنیت و حفاظت از اطالعات‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تریــن مــواردی اســت کــه نیازمنــد راه حل هــای‬ ‫هوشــمند و کاربــرد اســان هــوش مصنوعــی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن راهکارهــا باعــث ارتقــای امنیــت اقتصــاد جامعــه‬ ‫شــده و کمــک مــی کننــد تــا پیامدهــای ناشــی از نفــوذ‬ ‫و جاسوســی در بانک هــا‪ ،‬شــرکت ها و صندوق هــای‬ ‫قرض الحســنه کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تاثیــر بــر کارکردهــای بشــری‪ :‬بــا توجــه به پیشــرفت‬ ‫هــوش مصنوعــی‪ ،‬برخــی از کارکردهــای بشــری وجــود‬ ‫نخواهنــد داشــت‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬اتوماســیون تولیــد‬ ‫و کاربــرد ربات هــا در برخــی از صنایــع‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫باعــث ایجــاد عــدم تعــادل در بــازار کار باشــد و افــراد‬ ‫را بــا بیــکاری روبــرو کنــد‪ .‬در ایــن راســتا‪ ،‬بایــد از طریــق‬ ‫امــوزش و ارتقــای مهارت هــای شــغلی‪ ،‬بــرای اینــده‬ ‫کارامــد و نیازهــای بــازار کار امــاده شــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نرم افزار انتی ویروس چگونه کار می کند‬ ‫خبر‬ ‫اخطار پلیس فتا به‬ ‫صفحات و کانال های‬ ‫دارای محتوای‬ ‫نامتعارف‬ ‫برنامه هــای انتی ویــروس نرم افزارهــای قدرتمنــدی هســتند کــه‬ ‫در رایانه هــای وینــدوزی ضــروری هســتند‪ .‬اگــر تابه حــال بــه ایــن‬ ‫فکــر کرده ایــد کــه برنامه هــای انتی ویــروس چگونــه ویروس هــا را‬ ‫شناســایی می کننــد‪ ،‬در رایانــه شــما چــه می کننــد و ایــا نیــاز بــه‬ ‫انجــام اســکن منظــم سیســتم داریــد‪ ،‬ادامــه مطلــب را بخوانیــد‪.‬‬ ‫یــک برنامــه انتی ویــروس بخشــی ضــروری از یــک اســتراتژی امنیتــی‬ ‫چندالیــه اســت‪ .‬حتــی اگــر کاربــر هوشــمند رایانـه ای باشــید‪ ،‬جریــان‬ ‫دائمــی اســیب پذیری بــرای مرورگرهــا‪ ،‬برنامه هــای افزودنــی و خــود‬ ‫سیســتم عامل وینــدوز‪ ،‬حفاظــت از انتی ویــروس را مهــم می کنــد‪.‬‬ ‫اســکن در دسترســی ‪ :‬نرم افــزار انتی ویــروس در پس زمینــه رایانــه‬ ‫شــما اجــرا می شــود و هــر فایلــی را کــه بــاز می کنیــد بررســی می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن به طورکلــی بســته بــه برنامــه انتی ویــروس شــما به عنــوان اســکن‬ ‫بــدون دسترســی‪ ،‬اســکن پس زمینــه‪ ،‬اســکن ســاکن‪ ،‬محافظــت در‬ ‫زمــان واقعــی یــا چیــز دیگــری شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی روی یــک فایــل ‪ EXE‬دو بــار کلیــک می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بــه نظــر برســد کــه برنامــه بالفاصلــه راه انــدازی می شــود امــا این طــور‬ ‫نیســت‪ .‬نرم افــزار انتی ویــروس شــما ابتــدا برنامــه را بررســی‬ ‫می کنــد و ان را بــا ویروس هــا‪ ،‬کرم هــا و ســایر انــواع بدافزارهــای‬ ‫شناخته شــده مقایســه می کنــد‪ .‬نرم افــزار انتی ویــروس شــما‬ ‫همچنیــن برنامه هــا را بــرای انــواع رفتــار بــدی کــه ممکــن اســت‬ ‫نشــان دهنده یــک ویــروس جدیــد و ناشــناخته باشــد‪ ،‬بررســی‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای انتی ویــروس انــواع دیگــری از فایل هــای حــاوی‬ ‫ویــروس را نیــز اســکن می کننــد‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬یــک فایــل بایگانــی‪.‬‬ ‫‪ zip‬ممکــن اســت حــاوی ویروس هــای فشــرده باشــد‪ ،‬یــا یــک ســند‬ ‫‪ Word‬می توانــد حــاوی یــک ماکــرو مخــرب باشــد‪ .‬فایل هــا هــر‬ ‫زمــان کــه اســتفاده می شــوند اســکن می شــوند بــرای مثــال‪ ،‬اگــر‬ ‫یــک فایــل ‪ EXE‬را دانلــود کنیــد‪ ،‬بالفاصلــه قبــل از اینکــه ان را‬ ‫بازکنیــد‪ ،‬اســکن می شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از انتی ویــروس بــدون اســکن بــدون دسترســی امکان پذیــر‬ ‫اســت‪ ،‬امــا به طورکلــی ایــن ایــده خوبــی نیســت‪ .‬ویروس هایــی کــه‬ ‫از حفره هــای امنیتــی در برنامه هــا سوءاســتفاده می کننــد توســط‬ ‫اســکنر دســتگیر نمی شــوند‪ .‬پس ازاینکــه یــک ویــروس سیســتم‬ ‫شــمارا الــوده کــرد‪ ،‬حــذف ان بســیار ســخت تر اســت‪( .‬همچنیــن‬ ‫ســخت اســت کــه مطمئــن شــویم بدافــزار تابه حــال به طــور کامــل‬ ‫حذف شــده اســت‪).‬‬ ‫اســکن کامــل سیســتم ‪ :‬بــه دلیــل اســکن در دســترس‪ ،‬معمــوال ً‬ ‫نیــازی بــه اجــرای اســکن های تمــام سیســتم نیســت‪ .‬اگــر ویروســی‬ ‫را در رایانــه خــود دانلــود کنیــد‪ ،‬برنامــه انتی ویــروس شــما بالفاصلــه‬ ‫متوجــه خواهــد شــد‪ .‬الزم نیســت ابتــدا اســکن را به صــورت دســتی‬ ‫شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬اســکن تمــام سیســتم می توانــد بــرای برخــی مــوارد مفیــد‬ ‫باشــد‪ .‬اســکن کامــل سیســتم زمانــی مفیــد اســت کــه شــما به تازگــی‬ ‫یــک برنامــه انتی ویــروس را نصب کرده ایــد‪ .‬تضمیــن می کنــد کــه‬ ‫هیــچ ویروســی در رایانــه شــما خامــوش نباشــد‪ .‬اکثــر برنامه هــای‬ ‫انتی ویــروس اســکن های کامــل سیســتم را برنامه ریــزی می کننــد‪،‬‬ ‫اغلــب یک بــار در هفتــه‪ .‬ایــن تضمیــن می کنــد کــه از اخریــن‬ ‫فایل هــای تعریــف ویــروس بــرای اســکن سیســتم شــما بــرای‬ ‫ویروس هــای غیرفعــال اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســکن کامــل دیســک همچنیــن می توانــد هنــگام تعمیــر‬ ‫کامپیوتــر مفیــد باشــد‪ .‬اگــر می خواهیــد رایانــه ای کــه قبــا ً‬ ‫الوده شــده اســت را تعمیــر کنیــد‪ ،‬قــرار دادن هارددیســک ان‬ ‫در رایانــه دیگــری و انجــام یــک اســکن کامــل سیســتم بــرای‬ ‫ویروس هــا (در صــورت عــدم نصــب مجــدد کامــل وینــدوز)‬ ‫مفیــد اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬زمانــی کــه یــک برنامــه انتی ویــروس‬ ‫از قبــل از شــما محافظــت می کنــد‪ ،‬معمــوال ً مجبــور نیســتید‬ ‫اســکن های کامــل سیســتم را اجــرا کنیــد‪ .‬همیشــه در‬ ‫پس زمینــه اســکن می کنــد و اســکن های منظــم و تمــام‬ ‫سیســتم خــود را انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫تعاریــف ویــروس ‪:‬نرم افــزار انتی ویــروس شــما بــرای شناســایی‬ ‫بدافــزار بــه تعاریــف ویــروس متکــی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه به طــور خــودکار فایل هــای تعریــف جدیــد و بــه روز شــده را‬ ‫دانلــود می کنــد یک بــار در روز یــا حتــی بیشــتر‪ .‬فایل هــای تعریــف‬ ‫حــاوی امضاهایــی بــرای ویروس هــا و ســایر بدافزارهایــی هســتند‬ ‫کــه در طبیعــت بــا ان هــا مواجــه شــده اند‪ .‬هنگامی کــه یــک برنامــه‬ ‫انتی ویــروس یــک فایــل را اســکن می کنــد و متوجــه می شــود کــه فایــل‬ ‫بــا یــک بدافــزار شناخته شــده مطابقــت دارد‪ ،‬برنامــه انتی ویــروس‬ ‫اجــرای فایــل را متوقــف می کنــد و ان را در «قرنطینــه» قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بســته بــه تنظیمــات برنامــه انتی ویــروس شــما‪ ،‬برنامــه انتی ویــروس‬ ‫ممکــن اســت به طــور خــودکار فایــل را حــذف کنــد یــا ممکــن اســت‬ ‫بتوانیــد به هرحــال اجــازه دهیــد فایــل اجــرا شــود‪ ،‬اگــر مطمئــن هســتید‬ ‫کــه مثبــت کاذب اســت‪.‬‬ ‫شــرکت های انتی ویــروس بایــد به طــور پیوســته از جدیدتریــن‬ ‫بدافزارهــا بــه روز باشــند و به روزرســانی هایی را منتشــر کننــد کــه‬ ‫اطمینــان حاصــل می کنــد کــه بدافــزار توســط برنامه هایشــان‬ ‫دســتگیر می شــود‪ .‬ازمایشــگاه های انتی ویــروس از ابزارهــای‬ ‫مختلفــی بــرای جداســازی ویروس هــا‪ ،‬اجــرای ان هــا در جعبه هــا و‬ ‫انتشــار به روزرســانی های به موقــع اســتفاده می کننــد کــه تضمیــن‬ ‫می کنــد کاربــران در برابــر قطعــه جدیــد بدافــزار محافظــت می شــوند‪.‬‬ ‫اکتشــافی ‪ :‬برنامه هــای انتی ویــروس همچنیــن از روش هــای‬ ‫اکتشــافی و یادگیــری ماشــینی اســتفاده می کننــد‪ .‬مدل هــای یادگیــری‬ ‫ماشــینی بــا تجزیه وتحلیــل صدهــا یــا هــزاران بدافــزار بــرای یافتــن‬ ‫ویژگی هــا یــا رفتارهــای مشــترک ایجــاد می شــوند‪ .‬ایــن ترکیــب بــه یــک‬ ‫برنامــه انتی ویــروس اجــازه می دهــد تــا انــواع جدیــد یــا اصالح شــده‬ ‫بدافــزار را حتــی بــدون فایل هــای تعریــف ویــروس شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬اگــر یــک برنامــه انتی ویــروس متوجــه شــود کــه یــک‬ ‫برنامــه در حــال اجــرا بــر روی سیســتم شــما در حــال تــاش بــرای بــاز‬ ‫کــردن هــر فایــل ‪ EXE‬در سیســتم شــما اســت و بــا نوشــتن یــک نســخه‬ ‫از برنامــه اصلــی در ان‪ ،‬ان را الــوده می کنــد‪ ،‬برنامــه انتی ویــروس‬ ‫می توانــد ایــن برنامــه را به عنــوان یــک برنامــه جدیــد تشــخیص دهــد‪.‬‬ ‫هیــچ برنامــه انتی ویروســی کامــل نیســت‪ .‬اکتشــافی کــه بیش ازحــد‬ ‫تهاجمــی هســتند یــا مدل هــای یادگیــری ماشــینی کــه به اشــتباه‬ ‫امــوزش داده شــده اند می تواننــد به طــور تصادفــی نرم افــزار کامــا ً‬ ‫ایمــن را به عنــوان بدافــزار عالمت گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫مــوارد مثبــت کاذب ‪ :‬بــه دلیــل حجــم زیــاد نرم افــزار موجــود‪ ،‬ایــن‬ ‫امــکان وجــود دارد کــه برنامه هــای انتی ویــروس گهــگاه بگوینــد یــک‬ ‫فایــل یــک ویــروس اســت درحالی کــه درواقــع یــک فایــل کامــا ً ایمــن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن به عنــوان «مثبــت کاذب» شــناخته می شــود‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات‪ ،‬شــرکت های انتی ویــروس حتــی اشــتباهاتی ماننــد شناســایی‬ ‫فایل هــای سیســتم وینــدوز‪ ،‬برنامه هــای محبــوب شــخص ثالــث یــا‬ ‫فایل هــای برنامــه انتی ویــروس خودشــان را به عنــوان ویــروس مرتکــب‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن مــوارد مثبــت کاذب می تواننــد بــه سیســتم های‬ ‫کاربــران اســیب بزننــد چنیــن اشــتباهاتی معمــوال ً در اخبــار منتشــر‬ ‫می شــوند‪ ،‬ماننــد زمانــی کــه ‪Microsoft Security Essentials‬‬ ‫‪ Google Chrome‬را به عنــوان یــک ویــروس شناســایی کــرد‪AVG ،‬‬ ‫بــه نســخه های ‪ 64‬بیتــی وینــدوز ‪ 7‬اســیب رســاند یــا ‪ Sophos‬خــود را‬ ‫به عنــوان بدافــزار معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫اکتشــافی همچنیــن می توانــد نــرخ مثبــت کاذب را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫یــک انتی ویــروس ممکــن اســت متوجــه شــود کــه یــک برنامه مشــابه‬ ‫یــک برنامــه مخــرب عمــل می کنــد و به اشــتباه ان را به عنــوان یــک‬ ‫ویــروس شناســایی می کنــد‪.‬‬ ‫باوجودایــن‪ ،‬مــوارد مثبــت کاذب در اســتفاده معمولــی نســبتا ً نــادر‬ ‫اســت‪ .‬اگــر انتی ویــروس شــما می گویــد فایلــی مخــرب اســت‪،‬‬ ‫به طورکلــی بایــد ان را بــاور کنیــد‪ .‬اگــر مطمئــن نیســتید کــه فایلــی‬ ‫واقعــا ویــروس اســت‪ ،‬می توانیــد ان را در ‪( VirusTotal‬کــه اکنــون‬ ‫متعلــق بــه ‪ Google‬اســت) اپلــود کنیــد‪ VirusTotal .‬فایــل را‬ ‫بــا انــواع انتــی ویروس هــای مختلــف اســکن می کنــد و بــه شــما‬ ‫می گویــد کــه هرکــدام در مــورد انچــه می گوینــد‪.‬‬ ‫نرخ هــای تشــخیص ‪ :‬برنامه هــای انتی ویــروس مختلــف نرخ هــای‬ ‫تشــخیص متفاوتــی دارنــد و هــم تعاریــف ویــروس و هــم اکتشــافی ها‬ ‫بــه ایــن اختالفــات کمــک می کننــد‪ .‬برخــی از شــرکت های انتی ویــروس‬ ‫ممکــن اســت اکتشــافی موثرتــری داشــته باشــند و تعاریــف ویــروس‬ ‫بیشــتری را نســبت بــه رقبــای خــود منتشــر کننــد و درنتیجــه نــرخ‬ ‫شناســایی باالتــری را بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫برخــی از ســازمان ها ازمایش هــای منظمــی از برنامه هــای‬ ‫انتی ویــروس در مقایســه بــا یکدیگــر انجــام می دهنــد و میــزان‬ ‫شناســایی ان هــا را در دنیــای واقعــی مقایســه می کننــد‪AV- .‬‬ ‫‪ Comparitives‬به طــور منظــم مطالعاتــی را منتشــر می کنــد کــه‬ ‫وضعیــت فعلــی نــرخ تشــخیص انتی ویــروس را مقایســه می کنــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس‬ ‫فتــا فراجــا ‪ ،‬در راســتای پــاک ســازی‬ ‫و حــذف محتواهــای نامناســب‬ ‫و مغایــر بــا شــئونات اخالقــی از‬ ‫صفحــات و کانال هــای اشــخاص در‬ ‫فضــای مجــازی هشــدار داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ رامیــن پاشــایی در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت ‪:‬‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح عملیاتــی‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص « پــاک‬ ‫ســازی فضای مجــازی از محتواهای‬ ‫غیــر اخالقــی» کــه تهدیــد کننــده‬ ‫امنیــت روانــی خانــواده هــا مــی‬ ‫باشــد ‪ ،‬ضمــن رصــد صفحــات‬ ‫و کانــال هــای فعــال در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬در صــورت مشــاهده هــر‬ ‫گونــه محتــوای نامتعــارف و مغایــر‬ ‫بــا شــئونات اخالقــی؛ برخــورد بــا‬ ‫مرتکبــان کمــا فــی الســابق در‬ ‫دســتور کار پلیــس فتــا کل کشــور‬ ‫قــرار دارد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود ‪:‬‬ ‫بیشــترین حجــم تولیــد و انتشــار‬ ‫محتواهــای نامناســب مربــوط بــه‬ ‫تبلیغــات صفحــات تجــاری فعــال‬ ‫در حــوزه مــزون هــای لبــاس زنانــه‬ ‫و مردانــه ‪ ،‬مدلینــگ ‪ ،‬ســالن هــای‬ ‫زیبایــی ‪ ،‬پیکــر تراشــی و باشــگاه‬ ‫هــای ورزشــی اســت کــه تعــدادی از‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه پــس از دریافــت‬ ‫اخطــار و تذکــر تلفنــی از پلیــس‬ ‫فتــا نســبت بــه حــذف محتــوای‬ ‫نامناســب اقــدام نمــوده انــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس‬ ‫فتــا فراجــا تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫رابطــه مجــددا بــه صاحبــان اینگونه‬ ‫کســب و کارهــا اخطــار مــی دهیــم‬ ‫تــا قبــل از رصــد وتشــکیل پرونــده‬ ‫قضائــی شــخصا نســبت بــه حــذف‬ ‫محتواهــای نامتعــارف از صفحات و‬ ‫کانال هــای خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫حجــم بــاالی تمــاس هــای مردمــی و‬ ‫گزارشــات دریافتی از ســوی کاربران‬ ‫گرامــی و فهیــم فضــای مجــازی‬ ‫مبنــی بــر برخــورد بــا جرایــم مذکــور ؛‬ ‫اولویــت برخــورد بــا مرتکبــان تخلــف‬ ‫در ایــن حــوزه در ابتــدا تمــاس‬ ‫تلفنــی و احضــار مبنــی بــر ارشــاد و‬ ‫حــذف محتواهــای نامناســب بــوده‬ ‫و در صــورت عــدم توجــه و تکــرار‬ ‫مجــدد؛ پرونــده علیــه انهــا تشــکیل‬ ‫وبــه محاکــم قضائــی ارســال خواهد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تنها را مقابله با ویروس‬ ‫بی بندو باریانتی‬ ‫ویروس حجاب است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان گلستان‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪32‬‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -763‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-763‬‬ ‫‪/‬شوال‪1444/‬‬ ‫‪/29‬شوال‪/‬‬ ‫‪29 - 2023‬‬ ‫‪/20 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//02‬‬ ‫شنبه ‪02//30‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ازاد سازی منطقه کوشک از دست‬ ‫دشمن بعثی سال ‪1361‬‬ ‫اغاز به کار طرح سالمت‬ ‫خانواده در خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی خراسان شــمالی از اغاز‬ ‫بــه کار طــرح ســامت خانــواده در این اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر جــواد شــاهین فــر بــا اشــاره بــه مزایــای اجــرای‬ ‫طــرح ســامت خانــواده بــا رویکــرد پزشــکی خانــواده و‬ ‫نظــام ارجــاع‪ ،‬هــدف از اجــرای برنامــه پزشــکی خانــواده‬ ‫شــهری را برقراری عدالت در ســامت و کاهش هزینه‬ ‫بهداشــت و درمــان مــردم برشــمرد و گفــت‪ :‬در گام‬ ‫نخســت در شهرســتان مانه و ســملقان ‪ ۴۷‬نیرو اعم از‬ ‫پزشــک‪ ،‬ماما‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬بهورز و نیروی ازمایشــگاه‪،‬‬ ‫پرســتار در ایــن طــرح در راســتای خدمت رســانی ســریع‬ ‫و مناســب بــه بیمــاران فعالیــت خــود را اغــاز کرده انــد‪.‬‬ ‫وی نحــوه اجــرای پزشــکی خانــواده شــهری و مزیت های‬ ‫ایــن طــرح را برشــمرد و گفــت‪ :‬مطابــق برنامــه کشــوری‬ ‫پزشــکی خانــواده شــهری‪ ،‬هــر پایــگاه ســامت شــهری‬ ‫در اســتان دارای یــک پزشــک و دو مراقــب ســامت‬ ‫خواهــد شــد و هــر پایــگاه ‪ ۳‬هــزار نفر جمعیــت را تحت‬ ‫پوشــش قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫شــاهین فــر افــزود‪ :‬همچنیــن بــه ازای هــر ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫تــا ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬یــک مرکــز جامــع خدمــات‬ ‫ســامت بــرای مدیریــت ســامت منطقــه یــا پایگاه هــای‬ ‫زیــر پوشــش‪ ،‬پیش بینــی شــده کــه اعضــای ان‬ ‫شــامل پزشــک‪ ،‬مراقــب ســامت‪ ،‬مراقــب ســامت‬ ‫مامــا‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬روانشــناس‪ ،‬کارشــناس تغذیــه و‬ ‫کارشــناس بهداشــت محیــط و حرفــه ای‪ ،‬کارشــناس‬ ‫علــوم ازمایشــگاهی و کارشــناس ناظــر اســت کــه یــک‬ ‫پزشــک بــه عنــوان مســئول فنــی مدیــر ســامت و‬ ‫هماهنگ کننــده برنامه هــا در ایــن مرکــز مســتقر اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســطح یــک از ایــن طــرح‪ ،‬افــراد و‬ ‫خانواده هــا می تواننــد بــرای دریافت بســته های خدمات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی شــامل امــوزش‪ ،‬پیشــگیری اولیــه‪،‬‬ ‫غربالگری هــا‪ ،‬مراقبت هــا‪ ،‬مشــاوره ها‪ ،‬درمان هــای‬ ‫ســرپایی عمومــی بیمــه بــه پایــگاه پزشــکی خانــواده‬ ‫شــهری مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬پزشــکان و مراقبیــن ســامت در‬ ‫پایگاه هــا‪ ،‬مراقبت هــای اولیــه را بــر عهــده دارنــد و‬ ‫پزشــک ســامت نگر هســتند‪ ،‬یعنــی عــاوه بــر درمــان‬ ‫بیمــاری‪ ،‬بــه بهداشــت جســم و روان افــراد تحــت‬ ‫پوشــش خــود نیــز توجــه دارنــد و همزمــان خدمــات‬ ‫مشــاوره ای و درمانــی بــرای خانواده هــا انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن پزشــکان و مراقبیــن ســامت بــه دلیــل شــناخت‬ ‫دقیــق افــراد تحــت پوشــش‪ ،‬و تاریخچــه پرونــده‬ ‫الکترونیــک ســامت افــراد در ســامانه ســیب‪ ،‬قــادر‬ ‫هســتند مشــکالت و بیماری انها را زودتر تشــخیص و‬ ‫بــه کســالت انهــا پــی بــرده و بیمــاران را درمــان یــا جهــت‬ ‫ویزیــت تخصصــی ارجــاع دهنــد‪.‬‬ ‫شــاهین فر بــا بیــان اینکــه پزشــکان خانــواده در صــورت‬ ‫صالحدیــد بیمــاران را بــه مراکــز خدمــات تخصصــی‬ ‫ســطح ‪ ۲‬و فــوق تخصصــی ‪ ۳‬ارجــاع می دهنــد کــه در‬ ‫ایــن مراکــز‪ ،‬خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی بــه‬ ‫شــهروندان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه چنانچــه افــراد نیازمنــد دریافــت‬ ‫خدمــات ســطح تخصصــی و فــوق تخصصــی باشــند‬ ‫افزود‪ :‬هزینه خدمات ســطح دو و ســه در صورت رعایت‬ ‫دقیــق نظــام ارجــاع بســیار کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫شــاهین فر عنــوان کــرد‪ :‬هــدف از اجــرای برنامه پزشــکی‬ ‫خانواده شــهری‪ ،‬برقراری عدالت در ســامت و کاهش‬ ‫هزینــه بهداشــت و درمــان مــردم اســت و افــرادی کــه از‬ ‫سیســتم پزشــکی خانــواده و نظــام ارجــاع تحــت درمــان‬ ‫قــرار گیرنــد‪ ،‬هزینــه بســتری انهــا رایــگان و یا بــه حداقل‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در فازهــای بعــدی اجــرای ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬پزشــکی خانــواده شــهری در بجنــورد و شــیروان‬ ‫نیــز عملیاتــی و اغــاز می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان ‪ ۴۷‬نیــرو اعــم از پزشــک‪،‬‬ ‫مامــا‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬بهــورز و نیــروی ازمایشــگاه‪ ،‬پرســتار‬ ‫در ایــن طــرح در راســتای خدمت رســانی ســریع و‬ ‫مناســب بــه بیمــاران فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫ماما می خواستم باشم اما حاال‬ ‫کارافرینقالیبافیهستم‬ ‫قالی بافــی و ریســندگی از یادگاری هــای قدیمــی ایــران زمیــن اســت‪ .‬ارثیــه‬ ‫مانــدگاری کــه باعــث شــد لیــا چوبــداری پــس از اشــنایی بــا زیــر و بــم ان از‬ ‫تحصیــل در رشــته مامایــی چشم پوشــی کنــد و بــا فعالیــت در ایــن رشــته عــاوه‬ ‫بــر اشــتغالزایی بــرای ‪ ۳۲‬نفــر و تکمیــل زنجیــره تولیــد‪ ،‬بــه یــک کارافریــن مطــرح‬ ‫کشــوری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬عصــاره کارافرینــی بــه صــورت کلــی بــه‬ ‫معنــی درک فرصت هــا و بهــره بــرداری درســت از انهاســت و اگــر فــردی بتوانــد‬ ‫بــا بررســی شــرایط پیرامونــی و توانایی هــای خــود بهتریــن تصمیــم را در مســیر‬ ‫زندگــی بگیــرد کــه نتیجــه ان موفقیــت بــرای خــود و دیگــران باشــد بــه عنــوان یــک‬ ‫کارافریــن شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن افــراد موفــق بانویــی از شهرســتان گالیکــش اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫عالقــه بــه هنــر از ادامــه تحصیــل در رشــته مامایــی انصــراف داد و بــا پشــتکار‬ ‫توانســت نــام خــود را بــه عنــوان یــک کارافریــن در حــوزه طراحــی و تولیــد فــرش‬ ‫و ریســندگی نــخ ابریشــم در ســطح کشــور مطــرح کنــد‪.‬‬ ‫«لیــا چوبــداری» ســال ‪ ۱۳۵۷‬در یــک خانــواده ‪ ۹‬نفــره بــه دنیــا امــد و بعد گرفتن‬ ‫مــدرک کارشناســی در رشــته فــرش بــا همراهــی پــدر و مــادر و ســه خواهــرش از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــه طــور جــدی فعالیــت حرفـه ای خــود در تولید فرش دســتباف را در‬ ‫روســتای «محمدابــاد گالیکــش» شــروع کــرد و در ادامــه بــا افزایــش ســفارش ها‬ ‫فعالیــت خــود را توســعه داد و حتــی طراحــی فــرش را هــم انجــام داد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه کیفیــت بــاالی فرش هــای بافتــه شــده بــا نخ هــای بــه رنــگ طبیعــی‬ ‫در حــوزه رن ـگ رزی نــخ هــم بــه صــورت تخصصــی ورود کــرد و بــه عنــوان مــدرس‪،‬‬ ‫امــوزش رن ـگ رزی گیاهــی را بــه عالقمنــدان در اســتان گلســتان ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال برای ‪ ۳۲‬نفر از بانوان گالیکش‬ ‫فعالیــت کارگاه فــرش بافــی ایــن هنرمنــد بــه صــورت نیمــه متمرکــز اســت و‬ ‫عــاوه بــر اینکــه هفــت نفــر از بانــوان بــر روی دارهــای موجــود در کارگاه مشــغول‬ ‫هســتند‪ ،‬تعــدادی از بانــوان هــم سفارشــات را در خانه هــا تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫او هــم اینــک مشــغول طراحــی تابلوفرشــی بــا موضــوع خلیــج فــارس بــرای یکــی‬ ‫از ســفارتخانه ها اســت کــه بعــد از تکمیــل‪ ،‬کار بافــت ان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد بیــان کــرد‪ :‬گلســتان یکــی از اســتان های ســرامد در تولیــد‬ ‫نوغــان اســت کــه بیشــتر ان خام فروشــی می شــود بــه ایــن معنــی کــه بــا ارســال‬ ‫بــه نقــاط دیگــر کشــور از جملــه تربت حیدریــه و گیــان بــه نــخ تبدیــل و بــا قیمــت‬ ‫باالتــر بــه دســت بافنــده گلســتانی می رســد لــذا تمرکــز خــود را بــرای کمــک بــه‬ ‫احیــای ایــن حلقــه مفقــوده گذاشــتم و نخســتین کارگاه تبدیــل پیلــه بــه نــخ‬ ‫ابریشــم اســتان ســال ‪ ۱۳۹۹‬در روســتای «محمدابــاد» گالیکــش راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫چوبــداری افــزود‪ ۱۲ :‬نفــر از بانــوان هــم در کارگاه ریســندگی نخ ابریشــم فعالیت‬ ‫دارنــد و در مجمــوع توانســتم بــرای ‪ ۳۲‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم‬ ‫در حــوزه بافندگــی و ریســندگی شــغل ایجــاد کنم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬فعالیــت کارگاه ریســندگی بــه صــورت نیمه صنعتــی اســت و با توجه‬ ‫اســتقبال خــوب نوغانــداران منطقــه امیــدوارم بــا حمایــت دولــت در بحــث تســهیل‬ ‫کــردن مراحــل پرداخــت تســهیالت بتوانــم فعالیــت کارگاه را توســعه دهــم‪.‬‬ ‫واردات نخ ابریشم قاچاق‪ ،‬چالش ریسندگان‬ ‫ایــن هنرمنــد یکــی از چالش هــای اصلــی فعــاالن در حــوزه فــرش بافــی را واردات قاچــاق‬ ‫نــخ ابریشــم دانســت و گفــت‪ :‬نخ هــای ابریشــم وارداتــی بــا توجــه بــه اینکــه بــه صــورت‬ ‫قاچــاق وارد شــده بــا قیمــت کمتــری در بــازار عرضــه می شــود و لــذا اســتقبال از نخ هــای‬ ‫ابریشــم بــا کیفیــت تولیــدی کارگاه هــای ریســندگی داخــل کشــور پاییــن می ایــد‪.‬‬ ‫چوبــداری حرکــت ســال گذشــته کمیتــه امــداد در خریــداری پیله هــا از نوغانــدار بــا‬ ‫قیمــت مناســب را قابــل تحســین دانســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن حرکــت بــرای نوغانــدار خوب‬ ‫بــود امــا بــه ضــرر مــن کــه بــه صــورت ازاد کار می کنــم تمــام شــد چــرا کــه بایــد بــا‬ ‫قیمــت بیشــتری پیلــه را خریــداری کنــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از هــر پنــج کیلوگــرم پیلــه تــر ‪ ۲‬کیلوگــرم نــخ ابریشــم تولید می شــود‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان مثــال ســال گذشــته هــر کیلوگــرم پیلــه تــر را بیــن ‪ ۲۶۰‬تــا ‪۲۶۵‬‬ ‫هــزار تومــان از نوغانــدار خریــداری کــردم لــذا از مســووالن درخواســت دارم بــا کاهــش‬ ‫ســختگیری ها باعــث تشــویق تولیدکننــدگان بــرای ادامــه کار شــوند ان هــم در شــرایطی‬ ‫کــه ادامــه فعالیــت بــا افزایــش قیمــت تمــام شــده مــواد اولیــه مشــکل اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن هنرمنــد‪ ،‬فعالیــت در نوغانــداری در گلســتان به دلیــل محدودیت فضا در‬ ‫خانه هــا رو بــه کاهــش اســت لــذا پیشــنهاد می کنیــم در هر روســتا با همراهــی دهیاران‬ ‫ســوله های مختلفــی احــداث و بــه نوغانــداران اجــاره داده شــود و در کنــار ان دولــت بــا‬ ‫پرداخــت تســهیالت می توانــد زمینــه ورود بیشــتر ســرمایه گذاران بــرای ایجــاد و توســعه‬ ‫کارگاه هــای ریســندگی را بــا هــدف جلوگیــری از خام فروشــی پیله تــر فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫چوبــداری افــزود‪ :‬بــرای فــروش نــخ ابریشــم تولیــد شــده در گلســتان بــه دلیــل‬ ‫کیفیــت بــاالی انهــا مشــکلی وجــود نــدارد و همچنیــن بخشــی از محصــول تولیــدی‬ ‫خود را برای بافت فرش دســتبافت و تولید پارچه های ابریشــم براســاس ســفارش‬ ‫مشــتری اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫انتخاب به عنوان یکی از بانوان کارافرین موفق در جشنواره زنان تاثیرگذار‬ ‫فعالیــت در حوزه هــای مختلــف فــرش از ریســندگی‪ ،‬رنــگ رزی‪ ،‬طراحــی و‬ ‫بافندگــی در کنــار برپایــی کارگاه هــای اموزشــی بــرای بانــوان روســتایی و همچنین‬ ‫تشــویق جوامــع محلــی بــه تبدیــل پیله هــای تــر خــود بــه نــخ به جــای خام فروشــی‬ ‫و حضــور مســتمر در برنامه هــای حمایتــی کمیتــه امــداد و میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و گردشــگری و جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت از‬ ‫جملــه دالیــل انتخــاب خانــم چوبــداری بــه عنــوان یکــی از بانــوان کارافریــن برتــر‬ ‫حــوزه فــرش در جشــنواره زنــان تاثیرگــذار در ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وی کــه بعــد از چنــد ســال مــدرک کارشناســی ارشــد خــود را هــم در رشــته فــرش‬ ‫گرفتــه در دانشــکده کوثــر و علمــی کاربــردی گنبــدکاووس بــرای عالقمنــد تدریــس‬ ‫می کنــد و عــاوه بــر ان تاکنــون بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر از بانــوان روســتایی در کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی وی در طراحــی‪ ،‬رن ـگ رزی و نحوه هــای درســت بافندگــی شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه خــودش از کودکــی عالقــه زیــادی بــه خانــم مدیــر بــودن در بازی هــا‬ ‫داشــت و بــا ذوق و شــوق خــود را در حــال نشســتن پشــت دارقالــی بــا تصویــری از‬ ‫اعضــای خانــواده ‪ ۹‬نفره شــان تصــور می کــرد و امــروز تحقــق ارزویــش و تبدیــل‬ ‫شــدن بــه یــک کارافریــن موفــق را مدیــون حمایــت و پشــتیبانی خانــواده اش‬ ‫می دانــد چــرا کــه می گویــد در خیلــی از مواقــع بــه دلیــل مشــکالت پیشــرو از‬ ‫ادامــه فعالیــت خســته شــدم امــا پــدر و مــادرم هرگــز پشــتم را خالــی نکردنــد و‬ ‫تاکیدشــان ایــن بــود کــه توانایــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت را دارم‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!