روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 762 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 762

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 762

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 762

‫روزنامهچهارشنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -31 :‬صفحه‬ ‫ی‬ ‫د‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مانن ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬مشاور ‪‎‬ه‪‎‬خانگ ‪‎‬‬ ‫کس ‪‎‬‬ ‫ک‪‎ ‎‬و‪‎‬مستغالت‬ ‫ی‪‎‬ی ‪‎‬ا‪‎‬مشاور ‪‎‬ه‪‎‬امال ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬داخل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دکوراسیو ‪‎‬‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت ‪ - 1402‬سال نهم‪/17-‬می‪ /26-2023/‬شوال ‪ -1444/‬شماره ‪ - 762 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫نشر‪ ،‬یک بخش مهم از موضوع‬ ‫کتابخوانی در کشور است‬ ‫یادداشت‬ ‫راه های مقابله‬ ‫با اعتیاد‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ی‬ ‫تاثی ‪‎‬ر‪‎‬سازندگ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مسولیت‪‎‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬چه‪‎‎‬تاثیری‪‎‎‬در‪‎‎‬اشتغال‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانان‪‎‎‬در‪‎‎‬اینده‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫نمایشگاهکتابمجالی‬ ‫برای ارتباط بی واسطه‬ ‫با ناشران است‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ک‪‎‬شغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬خانگی‬ ‫‪‎‬ایده ا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬انداز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیم‪‎‬‬ ‫‪8‬‬ ‫از شایعه چندباره گرانی‬ ‫بنزین چه کسانی‬ ‫سود می برند؟‬ ‫رئیس اداره جنگلکاری و پارک ها و ذخیره گاهای‬ ‫جنگلی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان‬ ‫گلستان پیشتاز در تولید نهال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دالیل و عوامل محرک اعتیاد‬ ‫در جوانان چه هستند؟‬ ‫اعتیــاد بــه هــر نــوع‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬الــکل‪،‬‬ ‫بازی هــای رایانــه ای‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و‪ ...‬بــه شــدت زندگــی‬ ‫فــرد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‬ ‫و می توانــد بــه مشــکالت جــدی‬ ‫برســاند‪ .‬بــرای مقابلــه بــا اعتیــاد‪،‬‬ ‫راه هــای زیــر می توانــد بــه شــما‬ ‫کمــک کنــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مراجعــه بــه مشــاوران‬ ‫متخصــص‪ :‬بهتــر اســت بــا یــک‬ ‫مشــاور متخصــص مشــوره کنیــد‬ ‫تــا بهتــر بفهمیــد چــه مشــکالتی‬ ‫باعــث ایجــاد اعتیــاد شــده اند و‬ ‫چــه راه هایــی بــرای خــاص شــدن‬ ‫از ایــن مشــکالت وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استفاده از موسیقی و ورزش‪:‬‬ ‫ایــن فعالیت هــا می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد کــه از فشــار و‬ ‫اســترس های روزانــه خــود رهایــی‬ ‫پیــدا کنیــد و موجــب شــادابی و‬ ‫خوشــحالی شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پشــتیبانی از خانــواده و‬ ‫دوســتان‪ :‬اعتیــاد بــه شــدت‬ ‫ممکــن اســت زندگــی شــما‪،‬‬ ‫خانــواده و دوســتانتان را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫بهتــر اســت در برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا خانــواده و دوســتان خــود‬ ‫صادقانــه باشــید و انهــا را در ایــن‬ ‫مســیر بــه عنــوان پشــتیبان خــود‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رفتارهــای جایگزیــن‪ :‬بــرای‬ ‫کاهــش و بــه حداقــل رســاندن‬ ‫زمانــی کــه بــرای اعتیــاد خــود‬ ‫صــرف می کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــه‬ ‫فعالیت هــای مفیــد و جایگزیــن‬ ‫ماننــد مطالعــه‪ ،‬مشــغولیتهای‬ ‫فِراغــت‪ ،‬و دیــدن فیلــم و‬ ‫ســریال های خــوب عالقه منــد‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دنبــال کــردن پایین تریــن‬ ‫ریســک‪ :‬اگــر شــما از اعتیــاد خــود‬ ‫خبــر داریــد‪ ،‬بهتــر اســت از محیطی‬ ‫کــه باعــث ایجــاد اعتیــاد می شــود‬ ‫دوری کنیــد و بــه نوعــی از محیــط‬ ‫کنتــرل شــده بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬ایجــاد عادت هــای مثبــت‬ ‫و ارزش هــای قــوی در زندگــی بــه‬ ‫شــما کمــک خواهــد کــرد کــه در برابــر‬ ‫فشــارهای روزانــه و مشــکالت بیشــتر‬ ‫ایســتادگی کنیــد‪.‬‬ ‫حمله فیشینگ‬ ‫نیزه ای چیست؟‬ ‫‪6‬‬ ‫سازمان اگهی های ‪ 4‬رسانه موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار می شود ‪.‬‬ ‫متقاضیان پیشنهادها و رزومه خود را از طریق پیام رسان ایتا به شماره ‪ 09117674497‬ارسال کنند‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس در رد یا تایید پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪762‬‬ ‫خبر‬ ‫ی‬ ‫د‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مانن ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬مشاور ‪‎‬ه‪‎‬خانگ ‪‎‬‬ ‫کس ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳۰۰‬رسانه دشمن‬ ‫در حال بمباران‬ ‫اعتقادات جوانان‬ ‫ایران است‬ ‫سرپرســت قــرارگاه منطقــه ای‬ ‫ثامــن االئمــه(ع) نیــروی زمینــی‬ ‫ســپاه گفــت‪ :‬دشــمن بــا بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۳۰۰‬رســانه در حــال بمبــاران‬ ‫افــکار و اعتقــادات جوانــان مــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس‪ ،‬ســردار اشــعری در‬ ‫یــادواره ‪ ۵۰‬شــهید منطقــه اوغــاز‬ ‫شهرســتان شــیروان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن مــردم ولــی نعمــت‬ ‫هــای مــا هســتند هرچــه داریــم‬ ‫از شــهدا و ایثارگــران داریــم؛‬ ‫مــردم بزرگــواری کــه همــراه‬ ‫والیــت فقیــه در مقابــل دشــمن‬ ‫ایســتادگی کردنــد و دشــمن از‬ ‫اینهــا ســیلی خــورد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســه روز بعــد از‬ ‫انقــاب ‪ ۵۷‬دشــمن تــاش خــود‬ ‫بــرای بــه زمیــن زدن ایــن حرکــت‬ ‫را شــروع کــرد و امــروز همچنــان‬ ‫نــا امیــدی و شکســت را در بــوق و‬ ‫کرنــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز دشــمن یــک‬ ‫جنــگ ترکیبــی را شــروع کــرده‬ ‫اســت بــرای تضعیــف دیــن‬ ‫مــردم‪ ،‬بــرای توهیــن بــه قــران‪،‬‬ ‫توهیــن بــه شــهید و توهیــن بــه‬ ‫مســجد‪ .‬فتنــه گــران در فتنــه‬ ‫اخیــر گفتنــد مــی خواهیــم کاری‬ ‫کنیــم کــه نامــوس در ایــن کشــور‬ ‫معنایــی نداشــته باشــد‪ .‬لکــن راه‬ ‫بــه جایــی نخواهنــد بــرد تــا زمانــی‬ ‫کــه در قاعــده والیــت فقیــه‬ ‫حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت قــرارگاه منطقــه ای‬ ‫ثامــن االئمــه(ع) نیــروی زمینــی‬ ‫ســپاه تاکیــد کــرد‪ :‬شــهدا در‬ ‫شــرایط ســخت جنــگ تحمیلــی‪،‬‬ ‫تحریــم و تجــاوز بــه حریــم‬ ‫مرزهــای کشــور‪ ،‬بــرای حفــظ‬ ‫ارزش هــای اســام و انقــاب‬ ‫جــان خــود را نثــار کردنــد‪ .‬بــه‬ ‫برکــت خــون مطهــر شــهدا مــا‬ ‫امــروز شــاهد اقتــدار‪ ،‬توســعه‪،‬‬ ‫عمــران و ابادانــی و امنیــت‬ ‫پایــدار در ســطح کشــور و منطقــه‬ ‫هســتیم ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قدردانــی از‬ ‫خدمــات‪ ،‬اقدامــات ارزشــمند و‬ ‫مخلصانــه شــهدا کمتریــن کاری‬ ‫اســت کــه بــرای ایــن عزیــزان مــی‬ ‫تــوان انجــام داد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همــه بایــد‬ ‫ادامــه دهنــده راه شــهدا کــه‬ ‫اســوه هــای صبــر و اســتقامت‬ ‫هســتند‪ ،‬باشــیم‪ .‬هــدف از‬ ‫برگــزاری اینگونــه یــادواره هــا‬ ‫نیــز یــاد و خاطــره شــهدا و الگــو‬ ‫گرفتــن از شــیوه و وصیــت نامــه‬ ‫شــهدا بــوده و الزم اســت وصیــت‬ ‫نامــه و ســیره شــهدا بــرای نســل‬ ‫جــوان یــاد اوری شــود‪.‬‬ ‫ک‪‎ ‎‬و‪‎‬مستغالت‬ ‫ی‪‎‬ی ‪‎‬ا‪‎‬مشاور ‪‎‬ه‪‎‬امال ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬داخل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دکوراسیو ‪‎‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪/‬‬ ‫بازار کسب و کار پارس‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪،‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــابه ‪،‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تواننـ ‪‎‬د ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خودمختــا ‪‎‬ر‬ ‫ع ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬داریــ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتراتژ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیــ ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جدیــ ‪‎‬د ‪‎‬برســی ‪‎‬د ‪‎.‬البتــ ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬انالیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‪‎‎‬توانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فعالیــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــد ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جدیـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬معرفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبکه‪‎ ‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موجو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬توانی ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبکه‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬می‪‎ ‎‬دهنــد ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ارجــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیرمجموعه‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یــ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مزایایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دســت ‪‎‬ه ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حساســیت‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬نیازها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ف ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کاره‪‎‬ا‪‎‬عبارتن ‪‎‬د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ن‪‎‬کس ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫مزایا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬با ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تقاضا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل ‪‎‬دریافـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬وقـ ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬صرفـ ‪‎‬ه ‪‎‬جویـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬متخصصان ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حرفـه‪‎ ‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬عالقـ ‪‎‬ه ‪‎‬منـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صورتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬انگیــز ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــو ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬خان ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه‪‎ ‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سفارشـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬نزدیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬مزایــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کارافرین ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درامــدزا ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬موف ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫کسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬داخلــی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غــذ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانوادگــی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬اشــپز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬کافــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬تجربــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬معمــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مذکــو ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬شــبکه ســازی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫م ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اخ ـ ‪‎‬ذ ‪‎‬مجوزهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اینترنت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خدماتـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬قــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگ ـ ‪‎‬‬ ‫کس ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬عالقمنــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬برا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ل ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مراح ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ع ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬تجرب ـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬حــوز ‪‎‬ه‪‎‬م ـ ‪‎‬د‪‎‬نظرتــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مربو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪‎ ،‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬داریـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬مهارتهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توسع ‪‎‬ه ‪‎‬بدهی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تمری ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ت ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬مخاط ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مخاطـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬نیا ‪‎‬ز ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬مســتاجرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک ‪‎‬خان ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جدی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خانه ه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬مالــکا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬بهتریــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــ ‪‎‬ه ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انتخابهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬تبلیغــات ‪‎ ،‎‬رســانه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرد‪‎.‬‬ ‫غ ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبلیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اطالع رســان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬دنبا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬افراد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنین ‪‎ ،‎‬شبکه ســاز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مربوطـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــرکا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬همــکار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سفارشــات ‪‎ ،‎‬بای ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬بع ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتقبا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬سفارشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬تکمی ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حرفـه‏ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــه صــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بعـ ‪‎‬د‬ ‫ب ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازافرینـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬جلـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رضایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کرده انــد ‪‎ ،‎‬تســهی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬دریافـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خدماتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یــ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎ ‎‬و‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬رایــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پردرام ـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬شــناخت ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگی ‪،‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســازان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماشــی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارمنــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬تبلیغاتــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬مــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬متنوعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نمایشــگاه‪‎‎‬ه‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬چاپــی ‪‎ ،‎‬شــبک ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انالیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ارتبا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایــد ‪‎‬ه ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬موثــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برقــرا ‪‎‬ر ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬مشتریان ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارتبا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سهول ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬راحت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬استفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬نظیـ ‪‎‬ر ‪‎‬ســایت ‪‎ ،‎‬اپلیکیشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬موبایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــزا ‪‎‬ر ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موف ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬داشـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬توجـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬رعایــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــداو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬داخل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگ ‪‎‬‬ ‫بله ‪‎ ،‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬پرطرفــدا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانن ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬نیســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهـ ‪‎‬ا ‪‎‬لزومـ ‪‎‬ـا ً‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه ‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬تاســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نظ ـ ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪‎ ،‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬توانایی‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بســازی ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬خدمات ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتق ـ ‪‎‬ا ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینترنـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دهیــد ‪‎ ،‎‬شــناخت ‪‎‬ه ‪‎‬شــوی ‪‎‬د ‪‎.‬ســپ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ح ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نمونـ ‪‎‬ه ‪‎‬هایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬معرفـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬اید ‪‎ ،‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫‪‎‬قبال ً‪‎‬انجا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬تبلیغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبک ‪‎‬ه ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبــاد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پرســو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محبــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎.‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقابتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحقیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬موجــود ‪‎ ،‎‬ایده هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬توانی ‪‎‬د ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگی ‪‎ ،‎‬م ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫برا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــبک ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اینترنتــی ‪‎ ،‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اوری ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬موفـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مشــاو ‪‎‬ر ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬دائمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬تبدیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬داخل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگ ـ ‪‎‬‬ ‫کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرطرفــدا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگی ‪،‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امــرو ‪‎‬ز ‪‎‬میباشـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دنیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬ابتــد ‪‎‬ا ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیــد ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــاو ‪‎‬ر ‪‎‬فعالیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬می‏خواهیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خودتــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقبــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تقویــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــید‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبلیغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه ‪‎‬هایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬شــبک ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســایت ‪‎ ،‎‬حســاب‪‎ ‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امــ ‪‎‬ر ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬عمومــی ‪‎ ،‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬روزنامــ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محل‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی ‪‎‬توانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬رواب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پوســتره ‪‎‬ا ‪‎‬میباش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محل ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎ ،‎‬دفات ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عموم ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مرتبــط ‪‎ ،‎‬مح ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬صنای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پــ ‪‎‬ر‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ابتــد ‪‎‬ا ‪‎‬بایــ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬چنیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دهیــ ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬بتوانیــ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تمرکــ ‪‎‬ز ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬ارائــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ص ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تخص ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬گیــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پاســخگوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫کسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬داخلــی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬چنیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬فعالیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روانشناسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬نیازمنـ ‪‎‬د ‪‎‬یادگیــر ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طری ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬هســتی ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریاب ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬انالی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرداخ ـ ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درگاه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬ســایت ‪‎ ،‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬تخصصـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نمایشــگاه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬توصیـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــنایا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دوســتا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬معرفـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرســو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬د ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬متنوعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پرطرفــدا ‪‎‬ر ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــید ‪‎ ،‎‬تجرب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬حــوزه ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬تخص ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬فعــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ارتباطــی ‪‎ ،‎‬تبلیغات ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬برقــرا ‪‎‬ر ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخوردارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تهیـ ‪‎‬ه ‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬بهتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانی ‪‎‬د ‪‎‬تصمیما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خود ‪‎ ،‎‬م ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقبا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بگیری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫پیش بینی خرید تضمینی‬ ‫گندم در خراسان شمالی‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫بــاران هــای موثــر در ایــن اســتان نبــارد پبــش‬ ‫بینــی مــی شــود میــزان خریــد تضمینــی گنــدم‬ ‫در اســتان طــی ســال جــاری کمتــر از ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫تــن باشــد‪.‬‬ ‫احمــد نامــور اظهــار کــرد‪ :‬ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی در ابتــدای ســال جــاری پیــش بینــی‬ ‫کــرده بــود کــه طــی امســال ‪ ۲۱۶‬تــن گنــدم‬ ‫برداشــت مــی شــود و ‪ ۱۴۰‬هــزار تــن نیــز خریــد‬ ‫تضمینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما متاســفانه در ســال زراعی جاری‬ ‫هــم بــا ســرمازدگی و خشکســالی زیــاد مواجــه‬ ‫بــوده ایــم‪.‬‬ ‫نامــور ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر بیشــتر‬ ‫کشــتزارهای اســتان دیــم بــوده و بــا کوچکترین‬ ‫تنــش کــم ابــی تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال گذشــته میــزان خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم ‪ ۱۰۸‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ارتبــاط بــا مراکــز خریــد‬ ‫گنــدم نیــز بیــان کــرد‪ :‬تعــداد مراکز خریــد گندم‬ ‫هماننــد ســال گذشــته ‪ ۲۴‬مرکــز اســت کــه در‬ ‫زمــان خریــد گنــدم فعــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وحیــد صبــاغ مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی نیز در ادامه اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۴۵‬هــزار هکتــار از دیــم زارهــای‬ ‫ایــن اســتان توســط کشــاورزان رهــا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دیــم زارهــای رهــا شــده در تمامــی‬ ‫مناطــق اســتان وجــود دارنــد امــا بیشــتر در‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان هســتند‪.‬‬ ‫صبــاغ خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه بــه علــت‬ ‫کاهــش بارندگــی هــا‪ ،‬وضعیــت مــزارع گنــدم و‬ ‫جــو در ایــن اســتان بــه خصــوص مــزارع دیــم‪،‬‬ ‫خــوب نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محصــوالت در شهرســتان هــای‬ ‫مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و اســفراین‬ ‫بــه دلیــل اینکــه دارای هــوای گــرم تری هســتند‬ ‫از لحــاظ مراحــل رشــدی در وضعیــت جلوتــری‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬امــا بخشــی از مزارع در منطقه قره‬ ‫میــدان مانــه و ســملقان بــه علــت خشکســالی‬ ‫از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول توضیــح داد‪ :‬ســطح مــزارع‬ ‫گندمــی دیــم در ایــن اســتان ‪ ۹۴‬هــزار هکتــار‪،‬‬ ‫گنــدم ابــی ‪ ۴۸‬هــزار هکتــار‪ ،‬جــوی دیــم ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫هکتــار و جــوی ابــی ‪ ۲۸‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی‪ ،‬مســاحت مــزارع‬ ‫موجــود در منطقــه قــره میــدان در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان ‪ ۹‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت طــی ســال زراعــی جــاری یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۹‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه بخــش زراعــت اســتان خســارت وارد شــده‬ ‫اســت و تــا ‪ ۱۱۲‬هــزار تــن کاهــش عملکــرد‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫حجاب سرچشمه پاکی ها‬ ‫و میراث ایرانیان کهن و‬ ‫توصیه بزرگان دین‬ ‫در مقابل هر نوع ویروس‬ ‫مهاجم‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان گلستان‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪762‬‬ ‫شبنامه‬ ‫نکته ای عجیب در ِ‬ ‫رصد رفتار‬ ‫اندیشکده ها در «جنگ احزاب»‬ ‫ت انهــا از ایرانــی هــا و پذیــرش‬ ‫ک درســ ِ‬ ‫ در ِ‬‫شکســت چــه طــور شــکل گرفــت؟‬ ‫ عجیب اندیشــکده هیل که نشــان میدهد انها‬‫ت ایرانی پی بردنــد‪....‬‬ ‫بــه شــراف ِ‬ ‫ ‪ 8‬مــاه پیــش کشــور درگیــر فتنــه ای شــد کــه بــه‬‫حــق میتــوان اســم ‪#‬جنگ_احــزاب را بــر ان نهــاد‪.‬‬ ‫در گرماگــرم ایــن فتنــه رصــد رفتــار اندیشــکده‬ ‫هــای امریکایــی کمــک کــرد تــا روشــن شــود انهــا‬ ‫در حــوزه ی تحلیــل انچــه در حــال رخ دادن اســت‬ ‫در چــه مرحلــه ای قــرار دارند‪.‬بــه ایــن جملــه کــه‬ ‫در اندیشــکده هیــل مطــرح شــده دقــت کنیــد‪:‬‬ ‫مســتقیما ً از طریــق رســانه ها بــا مــردم ایــران‬ ‫صحبــت کنیــد؛ جیــک ســالیوان مشــاور امنیــت‬ ‫ملــی و ســایر مقامــات دولتــی بایــد در صــدای‬ ‫امریــکا‪ ،‬بی بی ســی فارســی و رادیــو فــردا حضــور‬ ‫پیدا کنند‪ .‬مردم ممکن اســت از ســقوط جمهوری‬ ‫اســامی و تجزیــه ملــت بــه قومیت هایــی کــه‬ ‫بــرای اســتقالل رقابــت می کننــد‪ ،‬نگــران باشــند؛ بــا‬ ‫مــردم ایــران ارتبــاط برقــرار کنیــد و از همدلــی خــود‬ ‫در مــورد نگرانی هــا و اینــده انهــا صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫اندیشــکده هیــل ایــن جملــه در تاریــخ مهــر مــاه‬ ‫مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫ به چند نکته دقت کنید‪.‬‬‫نکتــه اول ‪ :‬میگویــد مقامــات امریــکا در بــی بــی ســی‬ ‫و صــدای امریــکا و رادیوفــردا درباره اینــده حرف زده و‬ ‫ـی احتمــال تجزیــه در اوردنــد‪.‬‬ ‫مــردم را از نگرانـ ِ‬ ‫ســوال اول ایــا مــردم ایــران از مقامــات امریــکا‬ ‫حــرف شــنوی داشــته و بــه انهــا اعتمــاد دارنــد؟‬ ‫پاســخ ‪ :‬بخشــی قطعــا نــه ! بخشــی کــه تحــت تاثیــر‬ ‫غربگرایــان و اســتودیو هــای لنــدن هســتند بلــه !‬ ‫نکتــه‪ :‬وقتــی میگویــد در بــی بــی ســی و صــدای‬ ‫امریــکا بــه مــردم تضمیــن دهیــد که تجزیــه دروغ‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی‪ :‬حتــی انهــا که از شــما حرف شــنوی‬ ‫دارنــد و حتــی انهــا کــه مخاطــب رســانه هــای‬ ‫وطــن فــروش هســتند یقیــن دارنــد کــه اینــده ی‬ ‫کشورشــان ســیاه اســت‪ .‬پــس شــما برویــد و اینهــا‬ ‫را اگاه کنیــد‪.‬‬ ‫ یــک نکتــه تــا همینجــای بحــث وجــود دارد‪:‬‬‫اندیشــکده هــای امریکایــی چه طور موفق شــدند‬ ‫تــا ایــن حــد دقیــق ایرانیــان را درک کــرده و بفهمند‬ ‫کــه اکنــون همــه ی انها حتی مخاطبین خودشــان‬ ‫نســبت بــه اینــده کشــور بــد بیــن شــده اند؟قبــل از‬ ‫رســیدن بــه ســوال دوم ادامــه ی متــن را بخوانیــد‪:‬‬ ‫مردم ممکن اســت از ســقوط جمهوری اسالمی و‬ ‫تجزیــه ملــت بــه قومیت هایــی کــه برای اســتقالل‬ ‫رقابــت می کننــد‪ ،‬نگــران باشــند؛ بــا مــردم ایــران‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد و از همدلــی خــود در مــورد‬ ‫نگرانی هــا و اینــده انهــا صحبــت کنیــد‬ ‫نکتــه ی دومــی کــه متــن فــوق پنهــان اســت ایــن‬ ‫نکتــه اســت کــه اندیشــکده ی فــوق نمیگویــد ‪ :‬بــه‬ ‫مــردم ایــران بگوییــد خطــر تجزیه یــک دروغ بزرگ‬ ‫اســت‪ .‬بلکــه میگویــد بــا انهــا دیالــوگ کنیــد! راجــع‬ ‫بــه چــه چیــزی‪ /‬توضیــح میدهد‪ :‬راجــع به قومیت‬ ‫هایــی کــه دنبــال اســتقالل هســتند و رقابــت انهــا‬ ‫مــردم را نگــران کــرده اســت‪...‬‬ ‫ بــه ســوریه دقــت کنیــد‪ .‬واشــنگتن پســت‬‫اخیــرا دربــاره کــرد هــای ســوریه گفتــه‪ :‬انهــا بــا‬ ‫مــا همــکاری کردنــد و مــا بــه انهــا قــول دادیــم در‬ ‫حکومــت بعــدی ســوریه کــه فــدرال اســت جایــی‬ ‫داشــته باشــند و مــا یــک حکومــت فــدرال بــه انهــا‬ ‫بدهکاریــم‪...‬در ســوریه رفتــه انــد روی کــرد هــا‬ ‫متمرکــز شــده و بــه انهــا گفتــه انــد‪ :‬ایــن چیــزی کــه‬ ‫داریــم انجــام میدهیــم اســمش تجزیــه ی کشــور‬ ‫شــما نیســت‪ .‬داریــم اســد را کنــار میزنیــم تــا شــما‬ ‫بــه اســتقالل خودتــان و حقتــان کــه ســرزمینی‬ ‫مســتقل اســت برســید‪.‬به تجزیه طلب های ایران‬ ‫کــه پرچــم هــای پــر شمارشــان را در برلیــن دیدیــم‬ ‫هــم دقیقــا همیــن گفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫حــاال اندیشــکده ی هیــل بــه امریکایــی هــا‬ ‫نمیگویــد‪ :‬بــه مــردم بگوییــد ایــن دروغ اســت‪.‬‬ ‫بلکــه برعکــس ! میگویــد ‪ :‬بــه انهــا بگوییــد جــای‬ ‫نگرانــی نیســت‪ .‬ایــن رقابتــی بــرای رســیدن بــه‬ ‫اســتقالل اســت‪...‬‬ ‫ بــه ایــام اشــوب هــا برگردیــد‪ .‬ایــا وطــن‬‫ت ملــی گرایــی گرفته انــد و در‬ ‫فروشــهایی کــه ژسـ ِ‬ ‫راس انهــا ســلطنت طلــب هــای خائــن بــه همیــن‬ ‫ادعــای رضــا پهلــوی کــه بــا مســئله ی تجزیــه‬ ‫مخالفیــم امــا فدرالیســم نــه‪ ،‬بــه مهتــدی ِ تجزیــه‬ ‫طلــب رســمیت ندادنــد ؟وقتــی اندیشــکده ی هیــل‬ ‫در اوج اشــوبها میگویــد ‪ :‬بایــد بــه مــردم توضیــح داد‬ ‫کــه رقابــت قومیــت هــا بــرای اســتقالل نگــران کننــده‬ ‫نیســت یعنــی بایــد تولیــدات رســانه ای را بــه ســمت‬ ‫عــادی ســازی فدرالیســم ببریم‪.‬دشــمنان بــه دنبــال‬ ‫تجزیــه ایــران بودنــد‪ .‬در میانـه ی راه فهمیدنــد کــه‬ ‫حتــی مخاطبیــن خودشــان هــم فهمیــده و از ایــن‬ ‫مهــم ترســیده انــد‪.‬‬ ‫از شایعه چندباره گرانی بنزین چه کسانی‬ ‫سود می برند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫نمونه های موفق‬ ‫از کسب و کارهای‬ ‫خانگی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــراورده هــای نفتــی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫برخــی رســانه ها بــرای جــا نمانــدن از بــازار داغ شــایعات بنزینــی‪،‬‬ ‫هــر روز بــر طبــل ایــن شــایعات بــه بهانــه تاییــد و تکذیــب‬ ‫می کوبنــد و ایــن در حالیســت کــه دولــت همــواره تاکیــد کــرده‬ ‫کــه قیمــت بنزیــن در ســال ‪ ۱۴۰۲‬افزایــش نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس از شــرکت ملــی‬ ‫پاالیــش و پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران‪ ،‬اخبــار مربــوط بــه‬ ‫بنزیــن در کشــور همــواره بــا حساســیتی بســیار باالتــر از دیگــر‬ ‫مســائل از ســوی جامعــه و افــکار عمومــی دنبــال می شــود‪ .‬تــا‬ ‫ان جــا کــه حتــی هــر شــایعه ای کــه در فضــای مجــازی منتشــر‬ ‫می شــود تــا چنــد روز واکنش هــای بســیاری را ایجــاد می کنــد‪ ،‬از‬ ‫همیــن رو هــر تصمیمــی کــه در ایــن زمینــه گرفتــه می شــود‪ ،‬چــه‬ ‫مربــوط بــه کارت ســوخت باشــد یــا اســتاندارد بنزیــن‪ ،‬بــه شــایعه‬ ‫گرانــی ایــن ســوخت در فضــای مجــازی می انجامــد‪.‬‬ ‫برخــی رســانه ها نیــز بــرای جــا نمانــدن از بــازار داغ شــایعات‬ ‫بنزینــی‪ ،‬هــر روز بــر طبــل ایــن شــایعات بــه بهانــه تاییــد و تکذیب‬ ‫می کوبنــد و ایــن در حالــی اســت کــه دولــت همــواره تاکیــد کــرده‬ ‫کــه قیمــت بنزیــن در ســال ‪ ۱۴۰۲‬افزایــش نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫البتــه شــایعات بنزینــی تنهــا مربــوط بــه قیمــت نیســت و هــر بــار‬ ‫کــه افزایــش قیمــت بنزیــن تکذیــب شــده بالفاصلــه ســر و کلــه‬ ‫اخبــار مربــوط بــه کیفیــت بنزیــن پیــدا می شــود‪.‬‬ ‫موضــوع کیفیــت بنزیــن البتــه انچنــان داغ اســت کــه تــا دریــای‬ ‫کاراییــب نیــز جــا بــاز کــرده و رســانه های خارجــی دلیــل اتــش‬ ‫گرفتــن برخــی از خودروهــا در ونزوئــا را کیفیــت پاییــن بنزیــن‬ ‫صادراتــی ایــران می داننــد و بــر ان تاکیــد دارنــد‪ .‬ایــن در شــرایطی‬ ‫اســت کــه در ماه هــای اخیــر بــه دلیــل هــم تــرازی مصــرف و‬ ‫تولیــد بنزیــن در کشــور‪ ،‬صــادرات بنزیــن عمــا متوقــف بــوده و‬ ‫هیــچ محمولــه بنزیــن صادراتــی از ایــران نــه بــه ونزوئــا و نــه بــه‬ ‫هیــچ کشــور دیگــری صــادر نشــده اســت‪.‬‬ ‫ان گونــه کــه علی اکبــر نژادعلــی مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی نیــز بــر ان تاکیــد کــرده و می گویــد‪،‬‬ ‫تامیــن نیــاز ســوخت کشــور اولویــت اصلــی اســت و بــا توجــه بــه‬ ‫میانگیــن مصــرف بــاالی ‪ ۱۱۰‬میلیــون بشــکه در روز در کشــور‪،‬‬ ‫امــکان صــادرات ایــن ســوخت وجــود نــدارد‪ .‬پیــش از ایــن نیــز‬ ‫اعــام شــده بــود کــه مدت هاســت کــه ایــران صــادرات بنزیــن را‬ ‫نه تنهــا بــه ونزوئــا بلکــه بــه هیچ کجــا نــدارد‪ ،‬زیــرا در روزهایــی‬ ‫مصــرف بنزیــن بســیار باالتــر از تولیــد بــوده و حتــی در ایــن روزهــا‬ ‫بــرای تامیــن بنزیــن از ذخایــر کشــور اســتفاده کرده ایــم‪.‬‬ ‫البتــه ایــران بــرای توســعه پاالیشــگاه های فراســرزمینی‪ ،‬بازســازی‬ ‫پاالیشــگاه های ونزوئــا را در دســتور کار داشــته و حتــی بــا بازســازی‬ ‫ایــن پاالیشــگاه ها‪ ،‬صــادرات نفــت و میعانــات گازی بــه ایــن کشــور‬ ‫از ســوی ایــران در جریــان اســت کــه در ایــن پاالیشــگاه ها‪ ،‬ســوخت‬ ‫موردنیــاز ایــن کشــور تولیــد می شــود‪ .‬بنابرایــن اگــر مشــکلی در‬ ‫ســوخت ونزوئــا وجــود دارد‪ ،‬ربطــی بــه بنزیــن ایرانــی نــدارد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ایــران اکنــون‪ ،‬بنزینــی بــه ایــن کشــور صــادر نمی کنــد‪.‬‬ ‫دربــاره اتهــام پاییــن بــودن کیفیــت بنزیــن صادراتــی موضوعــات‬ ‫دیگــری نیــز مطــرح می شــود کــه از ان جملــه می تــوان بــه بازگشــت‬ ‫یــک محمولــه صادراتــی بنزیــن بــه افغانســتان‪ ،‬بــه بهانــه کیفیــت‬ ‫پاییــن اشــاره کــرد کــه ســال گذشــته مطرح شــد‪ .‬موضوعــی که بعدا‬ ‫مشــخص شــد ایــن محمولــه اصــا ایرانــی نبــوده و تنهــا از مســیر‬ ‫ایــران بــه افغانســتان ترانزیــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بنزیــن مصــرف داخلــی هــم بــه طــور عمومــی کیفیــت یــورو ‪۴‬‬ ‫دارد و مناســب اســت‪ .‬امــا بــا توجــه بــه مصــرف بــاالی بنزیــن‬ ‫در کشــور‪ ،‬مقــداری از ان هــم بنزیــن بــا اکتــان پایین تــری‬ ‫اســت کــه مشــکلی از لحــاظ کارکــرد خــودرو ایجــاد نمی کنــد و بــا‬ ‫اســتاندارد ملــی انطبــاق دارد؛ بــا ایــن حــال پاالیشــگاه های ایــران‬ ‫روزانــه تــوان تولیــد ‪ ۷۵‬میلیــون لیتــر بنزیــن بــا کیفیــت یــورو ‪۴‬‬ ‫و ‪ ۵‬را دارنــد کــه نشــان می دهــد ظرفیــت تولیــد بنزیــن بــا ایــن‬ ‫اســتاندارد در کشــور حــدود ‪ ۷۰‬درصــد از کل ظرفیــت اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن برخــی ادعاهــا مبنــی بــر اینکــه تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از بنزیــن‬ ‫تولیدی در کشــور اســتاندارد اســت‪ ،‬درســت نیســت‪ .‬امارهای تولید‬ ‫در ‪ ۱۰‬پاالیشــگاه کشــور در کنــار نمونه گیری هایــی کــه از بنزیــن‬ ‫تولیدی و توزیعی در کشــور از ســوی ســازمان اســتاندارد و ســازمان‬ ‫محیــط زیســت می شــود‪ ،‬نیــز ایــن ادعــا را تکذیــب می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در پاالیشــگاه های کشــور‪ ،‬طرح هــای بهینه ســازی‬ ‫و کیفی ســازی فراورده هــای نفتــی در حــال اجراســت کــه در‬ ‫تازه تریــن مــورد‪ ،‬در اخریــن روز ســال ‪ ،۱۴۰۱‬طــرح توســعه‬ ‫پاالیشــگاه ابــادان از ســوی رئیس جمهــوری بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید کــه افــزون بــر ارتقــا کیفیــت تولیــد بنزیــن‪ ،‬حجــم تولیــد را‬ ‫نیــز افزایــش داده اســت و کمــک کــرد تــا در ایــام نــوروز کــه رکــورد‬ ‫مصــرف بنزیــن چنــد بــار شکســته شــد‪ ،‬مشــکلی در تامیــن ایــن‬ ‫ســوخت در هیــچ نقطــه ای از کشــور ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه موضــوع کیفیــت بنزیــن یکــی از مــواردی کــه‬ ‫شــایعات فراوانــی حــول و حــوش ان مطــرح می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫اصلی تریــن شــایعه در حــوزه بنزیــن مربــوط بــه شــایعه گرانــی‬ ‫ان اســت‪ .‬تــا ان جــا کــه در برخــی از روزهــا‪ ،‬چنــد روزنامــه بــه‬ ‫طــور همزمــان تیتــر یــک خــود را بــه گرانــی بنزیــن و شــایعات‬ ‫مربــوط بــه ان اختصــاص می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــایعات یــک بــار همزمــان بــا تصــوب قانــون بودجــه‬ ‫مطــرح می شــود‪ ،‬بــار دیگــر بــه بهانــه ورود بــه ســال جدیــد بــر‬ ‫ســر زبان هــا می افتــد‪ .‬گاهــی صحبــت دربــاره مصــرف بــاالی‬ ‫بنزیــن و لــزوم توجــه بــه بهینه ســازی مصــرف بهانـه ای بــرای داغ‬ ‫شــدن تنــور شــایعه گرانــی بنزیــن می شــود و در اخریــن مــورد‬ ‫نیــز ســاماندهی کارت ســوخت جایگاهــداران گرانــی بنزیــن را بــه‬ ‫ســرخط خبرهــا بــاز می گردانــد‪.‬‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه دولــت ســیزدهم همــواره اعــام کــرده‬ ‫اســت کــه افزایــش قیمــت بنزیــن در دســتور کار نیســت و حتــی‬ ‫تاکیــد شــده کــه بــر اســاس قانــون بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۲‬قیمت بنزین‬ ‫تغییــر نخواهــد کــرد‪ ،‬البتــه در قانــون بودجــه امســال تاکیــد شــده‬ ‫کــه بایــد تــا پایــان ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال‪ ،‬اســتفاده از کارت‬ ‫ســوخت شــخصی بــه ‪ ۹۰‬درصــد برســد و در همیــن بــاره دولــت پــس‬ ‫از پایــان تعطیــات نــوروز‪ ،‬ســاماندهی کارت ســوخت جایگاهــداران‬ ‫را بــا هــدف نظــارت بــر مصــرف و کاهــش قاچــاق ســوخت در کنــار‬ ‫اجــرای طــرح کدینــگ در اســتان های مــرزی ماننــد اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــه اجــرا دراورد‪.‬‬ ‫البتــه همزمــان بــا اجــرای ایــن طــرح تاکیــد شــد کــه کارت‬ ‫جایگاه هــا بــه طــور کامــل جمــع نمی شــود و در هــر جایــگاه بــا‬ ‫توجــه بــه نیــاز تعــدادی کارت باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫بررسـی های میدانــی در چنــد هفتــه اخیــر نیــز نشــان می دهــد کــه‬ ‫مشــکلی در توزیــع ســوخت بــا ســاماندهی کارت جایگاهــداران‬ ‫ایجــاد نشــده و تغییــری در جریــان ســوخت گیری بــه وجــود نیامــده‬ ‫اســت؛ امارهــا همچنیــن نشــان می دهنــد دریافــت بنزیــن ‪ ۳‬هــزار‬ ‫تومانــی بــا کارت شــخصی کــه تــا پیــش از اجــرای ایــن طــرح زیــر‬ ‫یــک درصــد بــود حــاال بــه حــدود ‪ ۳۵‬درصــد رســیده اســت بنابرایــن‬ ‫ایــن طــرح دولــت در شــرایطی کــه اصــاح سیاسـت های قیمتــی در‬ ‫نظــام ســوخت کشــور اجــرا نمی شــود‪ ،‬موفــق بــوده و توانســته رصــد‬ ‫مصــرف بنزیــن را تــا حــد زیــادی امکان پذیــر کنــد‪.‬‬ ‫در واقــع دولــت تــاش کــرده تــا بــدون انکــه فشــار مضاعفــی‬ ‫بــا افزایــش قیمــت ســوخت بــر معیشــت مــردم تحمیــل کنــد‪،‬‬ ‫مصــرف بنزیــن را کنتــرل کــرده و افــزون بــر اجــرای صریــح قانــون‬ ‫بــرای اســتفاده از کارت هــای ســوخت شــخصی‪ ،‬گام مهمــی بــرای‬ ‫کنتــرل مصــرف بنزیــن نیــز بــردارد‪ .‬بــا توجــه به این موارد‪ ،‬مشــخص‬ ‫نیســت کــه بــا وجــود تاکیــد چنــد بــاره دولــت مبنــی بــر افزایــش‬ ‫نیافتــن قیمــت بنزیــن‪ ،‬چــرا همچنــان برخی از رســانه های رســمی و‬ ‫غیــر رســمی شــایعه گرانــی بنزیــن را مطــرح می کننــد!‬ ‫مشــتریان هــدف در کســب و کار‬ ‫خانگــی نقــش بســیار مهمــی ایفــا‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬زیــرا ان هــا بــرای رشــد‬ ‫و توســعه کســب و کار شــما‪،‬‬ ‫منابــع درامــدی بــرای شــما بوجــود‬ ‫می اورنــد‪ .‬شــناخت مشــتریان‬ ‫هــدف بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫کــه محصــوالت و خدمــات خــود‬ ‫را بــا توجــه بــه نیازهــا‪ ،‬ذائقــه و‬ ‫عالقــه مشــتریان بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫بــا هدف گــذاری درســت بــرای‬ ‫مشــتریان‪ ،‬می توانیــد فــروش‬ ‫خــود را افزایــش دهیــد‪ ،‬بــازار‬ ‫خــود را گســترش دهیــد و در‬ ‫نهایــت موفــق بــه تاســیس یــک‬ ‫کســب و کار پایــدار و پرســود‬ ‫خانگــی باشــید‪ .‬الزم بــه ذکــر‬ ‫اســت کــه بــا شــناخت تمــام‬ ‫جنبه هــای مشــتریان می توانیــد‬ ‫بــه طــور مســتمر خدمــات خــود‬ ‫را بهبــود بخشــید و در کشــور‬ ‫رقابتــی کنونــی خــود را مســتحکم‬ ‫نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی می تواننــد در بســیاری‬ ‫از صنایــع و زمینه هــای مختلــف‬ ‫فعالیــت کننــد‪ .‬امــا در زیــر برخــی‬ ‫از موفق تریــن نمونه هــای‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی را بــرای‬ ‫شــما لیســت کــرده ام‪:‬‬ ‫‪ .1‬طراحــی وب ســایت و میزبانــی‬ ‫وب‬ ‫‪ .2‬مشــاوره راه انــدازی کســب و‬ ‫کار‬ ‫‪ .3‬سفارشــی ســازی محصــوالت‬ ‫دســتی و کاالی هدیــه‬ ‫‪ .4‬نویســندگی محتــوا و ویرایــش‬ ‫متــون‬ ‫‪ .5‬مشــاوره کســب و کارهــای‬ ‫انالیــن‬ ‫‪ .6‬مشــاوره تحصیلــی و تدریــس‬ ‫خصوصــی بــه صــورت انالیــن‬ ‫‪ .7‬عکاسی و فیلمبرداری‬ ‫‪ .8‬فــروش محصــوالت دســتی‪،‬‬ ‫ماننــد گلــدوزی و نگهــداری ســبد‬ ‫دســت بافــت‬ ‫‪ .9‬تهیــه و ارســال مــواد غذایــی‬ ‫خانگــی‪ ،‬ماننــد شــیرینی و کیــک‬ ‫‪ .10‬مشــاوره ســامت و مشــاوره‬ ‫درمان هــای طبیعــی‬ ‫‪ .11‬فضای کار اشــتراکی مخصوص‬ ‫کارافرینان و فریلنسرها‬ ‫‪ .12‬دســتیابی بــه اطالعــات و‬ ‫محتویــات انالیــن بــا ترجمــه‪،‬‬ ‫میزبانــی وب فیلتــر شــده‪ ،‬یــا بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــتن محتــوای خــود‬ ‫مهمتریــن عامــل موفقیــت‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی‪،‬‬ ‫تخصــص و تــاش صاحبــان‬ ‫انهاســت‪ .‬بــرای موفقیــت در‬ ‫ایــن زمینــه‪ ،‬بایــد بــه پیــدا کــردن‬ ‫راه هــای مناســب بــرای بازاریابی‬ ‫کســب و کار خــود و همچنیــن‬ ‫بومــی ســازی فرصت هــای‬ ‫موجــود در بازارهــای محلــی و‬ ‫جهانــی تمرکــز کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪762‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اداره جنگلکاری و پارک ها و ذخیره گاهای جنگلی‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان‬ ‫خبر‬ ‫گلستان پیشتاز در تولید نهال‬ ‫نیازمند افراد فرهنگ دوست‬ ‫و سرمایه گذار برای حوزه ‬ ‫فرهنگ و نشر کتاب هستیم‬ ‫تعاون روستایی‬ ‫گلستان به عنوان‬ ‫مجری خرید تضمینی‬ ‫گندم سالجاری‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی اســتان‬ ‫گلســتان از امادگــی کامــل تعــاون‬ ‫روســتایی بــرای خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم ســالجاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار پــارس در جلســه هماهنگــی‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم ســال‬ ‫زراعــی ‪۱۴۰۱-۱۴۰۲‬کــه بــا هــدف‬ ‫طــرح مشــکالت‪ ،‬موانــع و ارائــه‬ ‫راهکارهــای اجرایــی جهــت تحقــق‬ ‫برنامــه خریــد حداکثــری و بــا‬ ‫کیفیــت گنــدم در ســالجاری بــا‬ ‫حضــور حجــت االســام عرفانــی‬ ‫مســئول دفتــر نماینــده ولی فقیه‪،‬‬ ‫مهقانــی معــاون بهبــود تولیــدات‬ ‫گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬صالح المومنین‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی گلســتان‪،‬‬ ‫معاونیــن‪ ،‬روســای ســتادی و‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مدیــران عامــل‬ ‫اتحادیه های استانی و شهرستان‬ ‫امــروز بعدازظهــر در محــل ســالن‬ ‫جلســات ایــن مدیریــت برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬دســتورالعمل ابالغــی خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم توســط ایــن‬ ‫ســازمان بــه ســمع و نظــر اعضــای‬ ‫حاضــر در جلســه رســید‪.‬‬ ‫حجــت الــه صالــح المومنیــن‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی اســتان‬ ‫گلســتان در ابتــدا ایــن جلســه‬ ‫گزارشــی از رونــد خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم و در خصــوص پاکدســتی‪،‬‬ ‫درســتکاری و خدمــت بــه‬ ‫کشــاورزان و همچنیــن انتظــار‬ ‫همــکاری و جدیــت در کار خریــد‪،‬‬ ‫وقــت گذاشــتن‪ ،‬رعایــت حــق‬ ‫النــاس و تشــریح دســتورالعمل‬ ‫مطالبــی را بیــان نمودنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه صالــح المومنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬توجــه دقیــق بــه اجــرای‬ ‫دســتورالعمل ها در فراینــد‬ ‫خریــد تضمینــی اهمیــت باالیــی‬ ‫دارد و بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد‬ ‫و شــبکه تعاون روســتایی اســتان‬ ‫بــا بــه کارگیــری تجهیــزات و‬ ‫امکانــات خــود‪ ،‬خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم را شــروع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مباشــر خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم در ســالجاری‬ ‫اتحادیــه تعــاون روســتایی‬ ‫اســتان مــی باشــد و در ســالجاری‬ ‫نیــز ‪ ۸۲‬مرکــز خریــد در اســتان‬ ‫امادگــی الزم را بــه جهــت خریــد‬ ‫حداکثــری گنــدم از کشــاورزان‬ ‫عزیــز اســتان را دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه مســائل‬ ‫و مشــکالت ســال گذشــته مطــرح‬ ‫و مقــرر گردیــد در اســرع وقــت‬ ‫مشــکالت رفــع گــردد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫رئیــس اداره جنگلــکاری و پــارک هــا و ذخیــره گاهــای جنگلــی اداره‬ ‫کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬حــال‬ ‫محیــط زیســت مــا خــوب نیســت و بــرای ایــن موضــوع بایــد همــه‬ ‫دســت بــه دســت همــه داده و در کنــار منابــع طبیعــی باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پارس علــی اصغر نیکویی در‬ ‫حاشــیه بازدیــد خبرنــگاران از نهالســتان تاویرعلــی ابــاد کتــول اظهــار‬ ‫کــرد‪:‬در راســتای طــرح مردمــی ســازی کشــت یــک میلیــارد درخــت‪،‬‬ ‫گلســتان موظــف بــه تولیــد و کشــت ‪ ۲۵۰‬میلیــون اصلــه نهــال طــی‬ ‫یکســال است‪.‬‬ ‫نیکویــی گفــت‪ :‬گلســتان موظــف اســت ســالیانه در راســتای طــرح‬ ‫مردمــی کشــت یــک میلیــارد درخــت در ســطح کشــور‪ ۲۵۰ ،‬میلیون‬ ‫اصلــه نهــال تولیــد و کشــت کنــد کــه ایــن میــزان طــی چهار ســال به‬ ‫یــک میلیــون اصلــه نهــال افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص ادامــه داد و گفــت‪ :‬گلســتان در تولیــد نهــال‬ ‫توانســت در ســطح کشــور پیشــتاز باشــد تا جایی که درخواســت از‬ ‫برخــی اســتانهای کشــور بــرای تهیــه و کاشــت نهــال داشــتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از بعــد از انقــاب تــا کنــون موفــق بــه افزایــش عرص ـه ‬ ‫هــای جنگلــی بــه میــزان ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار تــا کنــون شــدیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نهال هــا در نهالســتان های دولتــی قپان شهرســتان‬ ‫کاللــه‪ ،‬قــرق شهرســتان گــرگان‪ ،‬سوســرا شهرســتان ازادشــهر و‬ ‫تاویــر شهرســتان علــی ابــاد کشــت و تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نهــال هــای تولیــدی در ســه بخــش مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ایــن نهال هــا بــا هــدف‬ ‫توســعه‪ ،‬احیــا و غنــی ســازی عرصه هــای جنگلــی‪ ،‬توســعه‬ ‫فضــای ســبز و زراعــت چــوب کشــت می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬گونه هــای بلــوط‪ ،‬داغداغــان‪ ،‬افــرا‪ ،‬انجیلــی‬ ‫و زبــان گنجشــک بــه عنــوان گونه هــای جنگلــی و گونــه ســنجد‬ ‫تلــخ‪ ،‬ســرو نقــره ای‪ ،‬ســرو خمــره ای و ســرو شــیراز بــه عنــوان‬ ‫گونه هــای فضــای ســبز و گونــه اکالیپتــوس و صنوبــر بــه عنــوان‬ ‫گونه هــای زراعــت چــوب در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه ایــن نهالســتان توانایــی ایــن را دارد‬ ‫کــه هــر ســه نــوع نهــال را تولیــد کــرده و بــه قیمــت دولتــی از انهــا‬ ‫خریــداری شــده و در اختیــار مــردم بــه صــورت رایــگان قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تولیــد نهــال ‪ ۳۰‬درصــد اجــرای ایــن طــرح را‬ ‫شــامل مــی شــود و ‪ ۷۰‬درصــد ان بــه نگهــداری و مراقبــت از‬ ‫نهــال هــا مربــوط اســت‪.‬‬ ‫برخوردهــا بازدارنــده نیســت ‪ /‬گاهــی اوقــات چشــم پوشــی‬ ‫بهتــر از برخــورد اســت‬ ‫در ادامــه رئیــس اداره منابــع طبیعــی علــی ابــاد کتــول گفــت‪:‬‬ ‫نمــی تــوان بــا مــردم بومــی کــه ســاکن حاشــیه جنــگل هســتند‬ ‫برخــورد جــدی داشــت چــرا کــه قانــون بازدارنــده ای بــرای ایــن‬ ‫موضــوع وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫فتــاح قاســمی اظهــار کــرد ‪ :‬بــرای برخــورد بــا متخلفــان نیــروی‬ ‫کافــی نداریــم و از ســوی بــه خاطــر مشــکالت معیشــتی و‬ ‫اقتصــادی نمــی شــود برخــورد انچنــان بازدارنــده ای داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال حاضــر مدتــی اســت دیگــر شــاهد‬ ‫قاچــاق چــوب بــه صــورت هنگفــت نیســتیم امــا نمــی تــوان گفــت‬ ‫کــه ایــن کار صــورت نمــی گیــرد چــرا کــه شــاهد نوعــی دیگــر‬ ‫از قاچــاق چــوب هســتیم کــه ضربــه ان بــه طبیعــت کمتــر از‬ ‫قاچــاق ســازمان یافتــه چــوب نیســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی علــی ابادکتــول در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن روش فــرد بــه همــراه خانــواده خــود بــرای‬ ‫اســتفاده از طبیعــت وارد جنــگل شــده امــا در فرصتــی مناســب‬ ‫اقــدام بــه قطــع درختــان نمــوده و ان را بــا خــودروی شــخصی‬ ‫خــود بــه ســادگی و بــدون هیچگونــه جلــب توجهــی از طبیعــت‬ ‫خــارج و در اختیــار قاچاقچیــان چــوب بــا قیمتــی باورنکردنــی بــه‬ ‫فــروش مــی رســاند‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه قاچــاق قــارچ تافــل گفــت ‪ :‬متاســفانه‬ ‫جمــع اوری اینگونــه از قــارچ هــا باعــث اســیب جــدی بــه منابــع‬ ‫طبیعــی شــده کــه در حــال حاضــر شــاهد برداشــت ان نــه تنهــا در‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بلکــه در کل اســتان و اســتانهای مازنــدران‬ ‫و گیــان هســتیم‪.‬‬ ‫وی در ایــن ارتبــاط گفــت ‪ :‬بارهــا شــده کــه افــراد متخلــف را‬ ‫شناســایی و برایشــان تشــکیل پرونــده داده ایــم امــا بــه لحــاظ‬ ‫نبــود قوانیــن بازدارنــده بــه راحتــی بــا جریمــه ای ناچیــز و یــا‬ ‫وســاطت برخــی افــراد سرشــناس ازاد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا چــرای دام گفــت‪ :‬اگــر بــا چونــان بخواهیــم برخــورد‬ ‫کنیــم قطعــا بایــد خســارت بیشــماری را متحمــل شــویم بنابرایــن‬ ‫بخاطــر وضعیــت اقتصــادی و معیشــت و جلوگیــری از خســارات‬ ‫بیشــتر بایــد گاهــی اوقــات بــا بومیــان منطقــه مــدارا کنیــم‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۷۸۷‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۱.۱۱.۲۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۲۳‬تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــود ســن ســبلی فرزنــد محمــد بشــمار ه شناســنامه ‪ ۷۱۹‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۷۰۲۳۱۷‬صــادره از اق قــا‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۹۷/۳۵۶‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره‬ ‫‪ -۶‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای حــاج کریــم دردی ســاالری‬ ‫تومــاج تاییــد گردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۵۳۲۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬روز سه شنبه ‪ ۱۴۰۲.۰۲.۱۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬روز چهارشنبه ‪۱۴۰۲.۰۲.۲۷‬‬ ‫علی برقی سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک ملک اق قال‬ ‫مدیــر کتاب فروشــی بــاران گفــت‪ :‬نیــاز بــه افــراد‬ ‫خــوش درک و فرهنــگ دوســت و دارای تمکــن‬ ‫مالــی مناســبی هســتیم تــا در حــوز ه فرهنــگ و‬ ‫نشــر کتــاب‪ ،‬ســرمایه گذاری کننــد‪.‬‬ ‫نیازمنــد افــراد فرهنــگ دوســت و ســرمایه گذار‬ ‫بــرای حــوز ه فرهنــگ و نشــر کتــاب هســتیم‬ ‫حســن تــاج دینــی‪ ،‬مدیــر کتاب فروشــی بــاران‬ ‫گفــت‪ :‬بــه نظرم جای کتاب فروشــی در نمایشــگاه‬ ‫ش درامــدن‬ ‫نیســت‪ .‬نمایشــگاه جــای بــه نمایــ ‬ ‫تازه هــای نشــر اســت تــا فــروش کتــاب؛ غیرازاین‪،‬‬ ‫بایــد دیدارگاهــی باشــد کــه افرینش گــران بتواننــد‬ ‫بــه ســهولت بــا یکدیگــر و هم چنیــن جماعــت‬ ‫مخاطبــان‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫وی در روزهــای نمایشــگاه کتــاب ‪ 1402‬کــه هــم‬ ‫به صــورت حضــوری و هــم مجــازی در حــال‬ ‫برگــزاری اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬برپایــی چنیــن‬ ‫رویــدادی در هــر دو صورتش(حضــوری و مجــازی)‬ ‫خــوب اســت؛ امــا باید تســهیالتی هم بــرای مراکز‬ ‫اســتان ها فراهــم کــرد تــا بــه شــکل حضــوری و‬ ‫ملمــوس‪ ،‬خواننــدگان شهرســتانی بتواننــد کتــاب‬ ‫را ورق بزننــد و از محتــوای ان ســر دربیاورنــد‪.‬‬ ‫تــاج دینــی بــا اشــاره بــه اینکــه کتابفروشــی بــاران‬ ‫هنــوز نوپــا اســت و تصمیم گیــری بــرای حضــور در‬ ‫نمایشــگاه کتــاب اندکــی زود اســت؛ بــر ضــرورت‬ ‫بسترســازی بــرای توســعه فرهنــگ کتاب خوانــی‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬اگــر بخواهــم از بسترســازی‬ ‫به طــور خالصــه صحبــت کنــم؛ بایــد عوامــل‬ ‫بنیادینــی چون گنجاندن ســاعت مطالعــه و رونق‬ ‫دادن بــه کتاب خانه هــای مــدارس‪ ،‬ایجــاد فضــای‬ ‫ گیری‬ ‫گفت وشــنود در میــان بچه هــا و شــکل‬ ‫ِ‬ ‫اوقــات فراغــت در زندگــی را مدنظــر بگیریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا زمانــی کــه زندگــی در میــان پنج ـه ‬ ‫اقتصــاد اســیر اســت‪ ،‬نمی تــوان از بخش هــای‬ ‫دیگــر زندگــی ســخن گفــت‪ .‬مطالعــه‪ ،‬همان طــور‬ ‫کــه بــا بســتر مناســب فرهنگــی و اجتماعــی و‬ ‫سیاســی در ارتباط اســت‪ ،‬بی نهایت با مســئله ای‬ ‫بــه نــام درامــد و معــاش خانــواده درگیــر اســت‪.‬‬ ‫نــان اوری کــه بــرای تامیــن مایحتــاج اولیـ ه زندگی‪،‬‬ ‫رنــگ اســودگی را نمی بینــد‪ ،‬چــه طــور ممکــن‬ ‫اســت بــه مطالعــه و اندیشــیدن مشــغول شــود؟‬ ‫تــاج دینــی ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن‪ ،‬مطالعــه را‬ ‫نمی تــوان بــه یــک عنصــر جــدا از ایــن مســائل‬ ‫تقلیــل داد‪ .‬زنجیــر ه حیــات انســانی‪ ،‬قابل تفکیــک‬ ‫نبــوده و نیســت‪.‬‬ ‫وی ســپس‪ ،‬گفــت‪ :‬صرفــا ًبــا تشــکیل نمایشــگاه‪،‬‬ ‫نمی تــوان فرهنــگ مطالعــه را ارتقــا داد‪ .‬پیــش از‬ ‫ایــن از زنجیــره ای صحبــت کــردم و کنــش مطالعه‬ ‫را بــدون در نظــر گرفتــن ان بســترها‪ ،‬بی نتیجــه‬ ‫می دانــم‪.‬‬ ‫مدیــر کتاب فروشــی بــاران در ادامــه‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در یــک چشــم انداز کلــی‪ ،‬وضعیــت مطالعــه‬ ‫در اســتان خودمــان‪ ،‬جــدا از مســائل کشــوری‬ ‫نیســت‪ .‬همــان کمبودهــا و دغدغه هــای عمومی‪،‬‬ ‫در اینجــا هــم بــا عریانــی بیش تــر خــود را نشــان‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن فرهنگــی بازنشســته و فروشــنده کتــاب‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در زمینـ ه چــاپ و نشــر‪ ،‬اســتان مــا یکــی از‬ ‫فقیرتریــن اســتان های ایــران اســت‪ .‬شــما وقتــی‬ ‫خــوب نــگاه می کنیــد‪ ،‬می بینیــد حتــی یــک نشــر‬ ‫حرفـه ای در اینجــا بــه چشــم نمی خــورد؛ بنابرایــن‬ ‫مــا نبایــد در چنبــر ه احساســات گرفتــار شــویم و از‬ ‫عالــم واقــع دور بمانیــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اســتان نیــاز بــه‬ ‫افــراد خــوش درک و فرهنــگ دوســتی دارد کــه‬ ‫از تمکــن مالــی مناســبی هــم برخــوردار باشــند تــا‬ ‫در حــوز ه فرهنــگ و نشــر کتــاب‪ ،‬ســرمایه گذاری‬ ‫کننــد‪ .‬گــرگان‪ ،‬از ایــن نظر‪ ،‬شــهر محرومی اســت‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از افــرادی کــه داعی ـه دار روش ـن فکری‬ ‫هســتند‪ ،‬حاضــر نیســتند از منافــع فردی شــان‬ ‫چشــم بپوشــند تــا زندگــی جمعــی در ســای ه درک‬ ‫متقابــل‪ ،‬توســعه یابــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪762‬‬ ‫خبر‬ ‫معرفی ‪ ۲۵۰۰‬واحد به‬ ‫بانک جهت اخذ تسهیالت‬ ‫نهضت ملی مسکن در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫از معرفــی ‪ ۲۵۰۰‬واحــد بــه بانــک جهــت اخــذ‬ ‫تســهیالت نهضــت ملــی مســکن در ایــن‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهــار کــرد‪ :‬تامیــن زمیــن‬ ‫بــرای احــداث پــروژه هــای نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در شهرســتان شــیروان بــه نقطــه‬ ‫اخــر خــود رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهضت ملی مســکن در خراســان‬ ‫شــمالی بــه روزهــای خــوب خــود رســیده و به‬ ‫زودی مشــکل تامیــن زمیــن شــهر شــیروان‬ ‫بــه صــورت کامــل برطــرف خواهــد شــد؛‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۷‬هکتــار از ‪ ۳۷‬هکتــار توافــق بــا‬ ‫مالکیــن انجــام شــده اســت و بــه زودی ‪۲۰‬‬ ‫هکتــار دیگــر نیــز انجــام خواهــد شــد و بــا‬ ‫برطــرف کــردن تامیــن زمیــن در شــهرهای‬ ‫شــیروان و اشــخانه‪ ،‬جــزو ‪ ۵‬اســتان اول‬ ‫کشــور خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬در شــهر شــیروان در‬ ‫محــدوده تپــه خانلــق شــیروان قرارداد بســته‬ ‫شــده اســت و بــه زودی پیمانــکار کار خــود را‬ ‫شــروع خواهــد کــرد و همزمــان نیــز انتقــال‬ ‫ســند نیــز انجــام خواهــد شــد‪ .‬در شــهر‬ ‫اشــخانه نیــز ‪ ۷۰‬هکتــار زمیــن در فاصلــه‬ ‫یــک کیلومتــری اشــخانه قــرار دارد کــه‬ ‫شناســایی ان در راســتای احــداث شــهرک‬ ‫جدیــد شناســایی انجــام شــده و کارهــای‬ ‫الحــاق بــه محــدوده شــهر ان نیــز در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۶۹‬هــزار و ‪۸۲۶‬‬ ‫متقاضــی در طــرح نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫اســتان ثبــت نــام کردنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار نفــر حائــز شــرایط اعــام شــده انــد‬ ‫و بیــش از ‪ ۶‬هــزار نفــر تخصیــص پــروژه‬ ‫انجــام شــده و بیــش از ‪ ۷‬هــزار نفــر نیــز‬ ‫اورده اولیــه خــود را واریــز کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬واحــد بــه بانــک هــا جهــت اخــذ‬ ‫تســهیالت نهضــت ملــی مســکن معرفــی‬ ‫شــده انــد کــه تاکنــون بانــک مســکن بــه‬ ‫عنــوان بانــک عامــل و همچنیــن بانــک‬ ‫ملــت در ایــن طــرح بــه تعهــدات خــود عمــل‬ ‫کرد ه انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬متقاضیــان طــرح حمایــت از خانــواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت (متقاضیــان دارای ‪۳‬‬ ‫فرزنــد و بیشــتر) می تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه جامــع طــرح هــای حمایتــی مســکن‬ ‫بــه ادرس ‪ Saman.mrud.ir‬قســمت‬ ‫متقاضیــان طــرح حمایــت از خانــواده و‬ ‫جوانــی جمعیــت (متقاضیــان دارای ‪ ۳‬فرزنــد‬ ‫و بیشــتر) نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫از ترفندهای قاچاقچیان مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬تغییر نام مواد مخدر‬ ‫به اسامی فریبنده می باشد‪.‬‬ ‫امروزه برخی سودجویان‬ ‫به جای ماده مخدر بنگ از‬ ‫واژه گل استفاده می کنند تا‬ ‫برای قربانیان خود جذابیت‬ ‫ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‬ ‫قضاییه استان گلستان‬ ‫کاهش ‪ ۱۰۰‬درصدی تصرفات منابع طبیعی‬ ‫با اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار بانک مرکزی‬ ‫درمورد سوءاستفاده‬ ‫از عنوان «صرافی»‬ ‫توسط فعاالن حوزه‬ ‫رمزارزها‬ ‫رییــس ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور از کاهــش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی تصرفــات و تخلفــات در منابــع طبیعــی و اراضــی‬ ‫کشــاورزی بــا اجــرای ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪« ،‬عباســعلی‬ ‫نوبخــت» در حاشــیه نشســت پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن کــه‬ ‫در محــل ســازمان ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن‬ ‫می توانــد بــه شــکل ‪ ۱۰۰‬درصــد در کاهــش تخلفــات اثرگــذار‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه طــور مثــال اگــر زمینــی تصــرف شــده ایــن سیســتم بــه‬ ‫صــورت مشــخص وضعیــت را بــه ســازمان های متولــی اعــام‬ ‫می کنــد تــا گزارشــی از ایــن تخلــف تنظیــم کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طریــق ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن تمامــی‬ ‫مراحــل از جملــه پرونــده تخلــف در دادگاه‪ ،‬شــعبه دادگاه و‬ ‫مراحــل دیگــر قابــل رویــت و پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن پیرامــون تقاضاهــای‬ ‫مردمــی بــرای درخواســت زمیــن بــه دســتگاه های متولــی‬ ‫تســهیلگری می کنــد‪ .‬بــا اجرایــی شــدن ایــن ســامانه دیگــر الزم‬ ‫نیســت کــه یــک فــرد تقاضــای خــود را بــه یــک اداره متولــی ارایــه‬ ‫دهــد‪ ،‬بلکــه درخواســت ها بــه واســطه ســامانه پنجــره واحــد‬ ‫مدیریــت زمیــن ثبــت و تمامــی دســتگاه های مرتبــط می تواننــد‬ ‫بــه صــورت الکترونیکــی پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن ســامانه مســائل مربــوط بــه زمیــن را پایــش‬ ‫ماهــواره ای می کنــد و بــه طــور دقیــق اراضــی منابــع طبیعــی و‬ ‫اراضــی کشــاورزی مشــخص می شــود؛ بنابرایــن دســتگاه های‬ ‫متولــی کــه می خواهنــد عرصه هــای خــود را حفــظ کننــد و از‬ ‫هرگونــه تغییــر کاربــری جلوگیــری کننــد بــه ســهولت ایــن کار‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬البتــه عملیاتــی شــدن ایــن ســامانه فقــط بــرای‬ ‫اراضــی ملــی نیســت؛ بلکــه اراضــی کشــاورزی و مکان هــای‬ ‫داخــل شــهرها نیــز رصــد و پایــش می شــود‪.‬‬ ‫نوبخــت گفــت‪ :‬ایــن ســامانه تصاویــر ماهــواره ای خــود را بــا‬ ‫تصاویــر قبلــی مقایســه می کنــد بــه طــور مثــال اگــر زمیــن‬ ‫کشــاورزی دیوارکشــی شــده باشــد و یــا در نقط ـه ای ســاختمان‬ ‫جدیــدی احــداث شــود یــا بــا قطــع درختــان اراضــی جنگلــی‬ ‫تغییــر کاربــری داده شــده اســت بــه طــور دقیــق مشــخص‬ ‫خواهــد شــد؛ بنابرایــن هرگونــه تغییــری بــه صــورت سیســتمی‬ ‫بــه دســتگاه متولــی اعــام می شــود و افــرادی کــه مدیریــت‬ ‫ایــن بخــش در ســازمان منابــع طبیعــی‪ ،‬ســازمان امــور اراضــی و‬ ‫ســازمان راه و شهرســازی و دهیاری هــا را دارنــد می تواننــد ایــن‬ ‫تغییــرات را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه بــه نوعــی کمبــود نیــرو را جبــران‬ ‫می کنــد افــزود‪ :‬ایــن ســامانه دارای ســه راهبــر اســت کــه یکــی‬ ‫راهبــر فنــی ان ســازمان فنــاوری و اطالعــات ایران اســت و ســازمان‬ ‫منابــع طبیعــی کشــور راهبــر اجرایــی ایــن ســامانه اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان منابــع طبیعــی یــک راهبــر اجرایــی‬ ‫و هماهنگ کننــده بیــن دســتگاهی اســت کــه بــر اســاس‬ ‫ایــن هماهنگــی بایــد ضوابــط اجرایــی را بــه اســتان ها ابــاغ‬ ‫می کردیــم کــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن منشــوری‬ ‫توســط ســازمان منابــع طبیعــی کشــور و کمــک ســازمان فنــاوری‬ ‫اطالعــات ایــران طــی مــدت زمــان دو مــاه امــاده شــد کــه بــرای‬ ‫تصویــب بــه کارگــروه فــرا قــوه ای ارایــه شــده اســت‪.‬‬ ‫نوبخــت گفــت‪ :‬همچنیــن شــیوه نامه ای را امــاده و بــرای‬ ‫دریافــت اظهارنظــر بــه وزارت کشــور ارســال کرده ایــم‪ ،‬امــا پــس‬ ‫از گذشــت دو هفتــه هنــوز پاســخی نداده انــد‪ ،‬ان را نیــز بــرای‬ ‫تصویــب بــه کارگــروه فــرا قــوه ای ارســال خواهیــم کــرد؛ بنابرایــن‬ ‫انچــه را کــه ســازمان منابــع طبیعــی پیرامــون ضوابــط اجرایــی‬ ‫وظیفــه داشــت‪ ،‬انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در هفتــه دولــت کل مــوارد مربــوط بــه پنجــره واحــد‬ ‫مدیریــت زمیــن بــرای تمامــی دســتگاه ها اجرایــی ارایــه می شــود‬ ‫و تمامــی هموطنــان می تواننــد از طریــق دفاتــر پیشــخوان‬ ‫دولــت وضعیــت زمیــن درخواســتی خــود را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140260312002000533‬مــورخ ‪ 1402/2/9‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی کردکــوی تصرفــات‏مالکانــه و بالمعــارض خانــم گلدســته درخشــانی باالجــاده‬ ‫فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه ‪ 64‬کــد‏ملــی ‪ 2249369097‬صــادره کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت‬ ‫‪ 41652‬متــر مربــع‏‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 87‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی اراضــی‏چهــارده خریــداری‬ ‫شــده مــع الواســطه از مالــک رســمی اســداله رضایــی بــه شــماره کالســه پرونــده‏‏‪ 1401114412002000305‬محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی گــردد‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت‏متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‏اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صــادر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/2/27 :‬‏ ‬ ‫‪1402/2/11‬‬ ‫‏ ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬‬ ‫خواهد شد‪.‬‏ م‪.‬الف‪51 :‬‏ ‬ ‫محمدرضا مهدوی رستمی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004638‬مــورخ ‪ 1401.12.14‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‬ ‫‏ایــادی از مالــک رســمی اقــای علــی محمــد موســوی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000193‬تقاضــای خانــم‬ ‫‏ســمیه خاندوزی به شــماره شناســنامه ‪ 371‬کد ملی ‪ 4879857335‬صادره از گنبدکاووس فرزند قاســمعلی درششــدانگ عرصه‬ ‫‏واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 449.94‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -23‬اصلــی‬ ‫واقــع‏در بخــش ‪ 7‬حــوزه علــی ابادکتــول وبــه استنادمجوزشــماره ‪ 140111200316‬مــورخ ‪ 1401.12.03‬منابــع طبیعــی شهرســتان علــی‬ ‫د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت‬ ‫ابــاد‏کتــول ونامــه شــماره ‪ 37.16.2263‬مــورخ ‪ 1401.11.11‬بنیادمســکن شهرســتان علــی ابــاد کتــول تائیــد گردی ‪‎‬‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪ 33 :‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.11:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.02.27:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای‬ ‫ضمــن هشــدار درخصــوص‬ ‫عنــوان‬ ‫از‬ ‫سوءاســتفاده‬ ‫«صرافــی» توســط فعــاالن حــوزه‬ ‫رمزارزهــا‪ ،‬از مــردم خواســت بــرای‬ ‫مبــادالت و معامــات مجــاز بــه‬ ‫شــرکت های صرافــی دارای مجــوز‬ ‫از بانــک مرکــزی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس ‪ ،‬در اطالعیــه بانــک‬ ‫مرکــزی امــده اســت‪ :‬بــا اســتناد‬ ‫بــه قوانیــن جــاری کشــور از جملــه‬ ‫قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای‬ ‫توســعه کشــور‪ ،‬قانــون برنامــه‬ ‫پنجســاله ششــم توســعه و‬ ‫قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و‬ ‫ارز‪ ،‬هرگونــه فعالیــت در بــازار‬ ‫ارز مســتلزم اخــذ مجــوز از‬ ‫بانــک مرکــزی بــوده و اشــتغال‬ ‫بــه عملیــات صرافــی بــدون اخــذ‬ ‫مجــوز فعالیــت از بانــک مرکــزی‬ ‫و خریــد و فــروش ارز خــارج از‬ ‫واحدهــای مجــاز ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه تصریــح‬ ‫شــده اســت‪ :‬لــذا اســتفاده از‬ ‫عنــوان «صرافــی» منحصــرا ً‬ ‫در شــرکت های صرافــی دارای‬ ‫مجــوز از ایــن بانــک امکان پذیــر‬ ‫بــوده و هیــچ کســب و کار فعــال‬ ‫اقتصــادی دیگــری مجــاز بــه‬ ‫اســتفاده از ایــن عنــوان بــرای‬ ‫عملیــات خــود نیســت‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی افــزود‪ :‬شــایان ذکــر‬ ‫اســت برخــی فعــاالن در حــوزه‬ ‫رمزارزهــا بعضــا ً بــا سوءاســتفاده‬ ‫از عنــوان «صرافــی» قصــد‬ ‫تحصیــل وجاهــت و مشــروعیت‬ ‫داشــته و از ایــن طریــق نســبت‬ ‫بــه جلــب اعتمــاد عمومــی اقــدام‬ ‫می نماینــد کــه ایــن اقــدام بــه‬ ‫هیــچ وجــه مــورد تاییــد بانــک‬ ‫مرکــزی نیســت و فعالیت هایــی‬ ‫از ایــن دســت کــه می توانــد‬ ‫منجــر بــه تحمیــل ضــرر و زیــان‬ ‫بــه هموطنــان گــردد غیرقانونــی و‬ ‫خــاف مقــررات اســت‪.‬‬ ‫در اطالعیــه بانــک مرکــزی امــده‬ ‫اســت‪ :‬لــذا ضــروری اســت‬ ‫هموطنــان گرامــی بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از بــه مخاطــره افتــادن‬ ‫امــوال و دارایی هــای خــود صرفــا‬ ‫بــه انجــام مبــادالت و معامــات‬ ‫مجــاز در شــرکت های صرافــی‬ ‫دارای مجــوز از بانــک مرکــزی‬ ‫کــه اســامی ان هــا در پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی ایــن بانــک به ادرس‬ ‫‪ www.cbi.ir‬درج شــده مراجعــه‬ ‫و پــس از مشــاهده مجــوز نصــب‬ ‫شــده در محــل شــرکت و کنتــرل‬ ‫اعتبــار ان از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫مذکــور اقــدام بــه انجــام امــور‬ ‫خــود نماینــد‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫‪402‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهارت‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪762‬‬ ‫خبر‬ ‫دالیل و عوامل محرک اعتیاد‬ ‫در جوانان چه هستند؟‬ ‫نقش کودکان کار در جامعه‬ ‫و بازار کسب و کار‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بــازار کســب و کار ‪ -‬کــودکان کار‪،‬‬ ‫افــراد کــودک و نوجــوان هســتند کــه‬ ‫بــرای انجــام کار و کســب درامــد‪،‬‬ ‫در شــرایط نــا مناســبی مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند و بــه محیط هــای‬ ‫خطرنــاک و غیرســالمی افتاده انــد‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان از تحصیــل اجتنــاب‬ ‫می کننــد و در شــرایط فقــر قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه دلیــل شــرایط بــدی کــه‬ ‫درگیرشــان هســتند‪ ،‬بــه ســرعت پیر‬ ‫شــده و مشــکالت جســمی و روانــی‬ ‫پیــدا می کننــد‪ .‬بــه جــای کار‪ ،‬بایــد‬ ‫فرصــت بهتــری بــرای تحصیــل بــه‬ ‫ایــن کــودکان داده شــود تــا در اینــده‬ ‫بــه صــورت اگاهانــه تــر و بــا شــرایط‬ ‫بهتــر‪ ،‬ســبقت را بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫کــودکان کار‪ ،‬اصطالحــی اســت کــه‬ ‫به کودکانی اشــاره دارد که در ســنین‬ ‫پایین تــر از ســن قانونــی کار می کنند‪.‬‬ ‫اکثــر کــودکان کار‪ ،‬در کشــورهای در‬ ‫حــال توســعه‪ ،‬بــه دلیــل فقــر و نیــاز‬ ‫بــه درامــد بــرای خانواده شــان بــه‬ ‫کار می پردازنــد‪ .‬ایــن کارهــا معمــوال‬ ‫در بخش هــای کشــاورزی‪ ،‬صنایــع‬ ‫ســنتی و خدمــات خانگــی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬کــودکان کار بــا مشــکالتی‬ ‫ماننــد اســیب جســمی و عقلــی‪،‬‬ ‫عــدم دسترســی بــه تحصیــات‪ ،‬افــت‬ ‫توانایــی هــای رشــدی و روانــی و حتــی‬ ‫خطــرات زیــاد(!) روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫در جهــت کاهــش ایــن پدیــده‪،‬‬ ‫بســیاری از ارگان هــا و حکومت هــا‬ ‫راهکارهایــی را بــرای محدودســازی‬ ‫کــودکان کار و تضمیــن حقــوق ان هــا‬ ‫بــه کار بســته اند‪.‬‬ ‫کــودکان کار یکــی از مشــکالت‬ ‫بــزرگ اجتماعــی اســت کــه‬ ‫باعــث اســیب بــه جامعــه و بــازار‬ ‫کســب وکار می شــود‪ .‬برخــی‬ ‫اســیب های ایــن امــر عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬کاهــش ســطح تحصیــات‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل ایــن کــه بعضــی از کــودکان‬ ‫به جــای مدرســه‪ ،‬بــه کار فرســتاده‬ ‫می شــوند‪ ،‬ســطح تحصیــات انهــا‬ ‫ناچیــز و بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬کاهــش حقــوق کارگــری‪ :‬اغلــب‬ ‫ایــن کــودکان بــرای کار ‪ ،‬در شــرایط‬ ‫نامســاعد قــرار دارنــد و در نتیجــه‬ ‫کمتریــن حقــوق کارگــری را دریافــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬رقابــت غیــر عادالنــه‪ :‬کــودکان‬ ‫کار بــرای فعالیــت در بــازار کار‬ ‫بــا کارگــران بزرگســال و حرفــه ای‬ ‫بــا قدرت هــا ی بیشــتری روبــرو‬ ‫می شــوند و ایــن باعــث رقابــت‬ ‫غیرعادالنــه در بــازار کار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬کمبــود ســرمایه بشــری‪ :‬بــا اینکــه‬ ‫کودکان در مواردی به کســب درامد‬ ‫و زندگــی خــود کمــک می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن امــر باعــث کاهــش ســرمایه‬ ‫بشــری جامعــه و در نهایــت رشــد‬ ‫اقتصــادی کشــور می شــود‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬کــودکان کار باعــث اســیب به‬ ‫جامعــه‪ ،‬بــازار کســب و کار و کــودکان‬ ‫خــود می شــوند‪ .‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن امــر‪ ،‬بایــد برنامه هــای‬ ‫اموزشــی و پروژه هــای اموزشــی‬ ‫بــرای ایــن کــودکان طراحــی شــود و‬ ‫کمیســیون هایی بــرای مشــاهده و‬ ‫رصــد انهــا تشــکیل داده شــود‪.‬‬ ‫اعتیــاد – بــرای معتــاد شــدن افــراد دالیــل بســیار متفاوتــی وجــود‬ ‫دارد امــا در ایــن بیــن تشــابهات بســیار زیــادی نیــز بــرای ایــن افــراد‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه در جلســات مشــاوره تــرک اعتیــاد علــل‬ ‫گرایــش بــه اعتتــاد توســط متخصــص روانشناســی بررســی می شــود‪.‬‬ ‫راهکارهــای اختصاصــی بــر مبنــای علــل گرایــش بــه مــواد مخــدر‬ ‫ایــن افــراد ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫دالیل اعتیاد به مواد مخدر در نوجوانان چه هستند؟‬ ‫علــل گرایــش بــه اعتیــاد چیســت و چــرا ایــن پدیــده هــر روز و هــر‬ ‫روز بیشــتر مــی شــود؟‬ ‫متاســفانه بســیاری از افــراد جامعــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر را جــرم‬ ‫دانســته و فــرد معتــاد را مجــرم می داننــد‪.‬‬ ‫در ایــن مســئله کــه افــراد معتــاد بــه مواد مخدر میــزان جرم و جنایت‬ ‫را بیشتر از افراد عادی جامعه گسترش میدهند‪ ،‬شکی نیست‪.‬‬ ‫امــا هــر فــرد معتــاد مجــرم نیســت و بســیاری از مــوارد جــرم در‬ ‫افــراد معتــاد مســتقیما ً در ارتبــاط بــا مشــکل تهیــه مــواد مخــدر و‬ ‫نیــاز بــدن و روانــی ان هــا اســت‪.‬‬ ‫در واقــع فــرد بــرای رفــع نیــاز خــود بــه مــواد مخــدر یــک بیمــاری‬ ‫روانــی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫عوامل محرک اعتیاد به مصرف مواد‬ ‫ژنتیک‬ ‫برخی افراد به صورت ژنتیکی تمایل به مصرف مواد مخدر دارند‪.‬‬ ‫ایــن گونــه افــراد معمــوال ً ســابقه خانوادگــی بیشــتری از اعتیــاد را‬ ‫نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫بخشی از این مسئله به ریشه زیستی اعتیاد انها برمی گردد‪.‬‬ ‫مجموعــه ای از تغیــرات ژنتیکــی منجــر بــه ایــن می شــود کــه برخــی‬ ‫افراد نســبت به دیگران اســیب پذیری بیشــتری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تاثیر محیط اجتماعی‬ ‫محیطی که فرد در ان زندگی می کنند نقش مهمی در اعتیاد او دارد‪.‬‬ ‫تجربــه نشــان می دهــد کــه فــرد تــا حــد زیــادی از محیــط زندگــی‬ ‫خــود و افــرادی کــه بــا انهــا در ارتبــاط اســت تاثیــر مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر فــرد در خانــواده ســالم زندگــی کنــد و هیــچ یــک از‬ ‫اعضــای خانــواده اعتیــاد نداشــته باشــد‪ ،‬محیــط اجتماعــی بــاز هــم‬ ‫می توانــد فــرد را درگیــر اعتیــاد کنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال شــیوع فقــر‪ ،‬بیــکاری در اجتمــاع باعــث افزایــش‬ ‫فشــار روانــی در افــراد می شــود و معمــوال ً میــزان ابتــا بــه اعتیــاد‬ ‫را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ضعف مهارت های اجتماعی‬ ‫انســان یــک موجــود اجتماعــی اســت و تــا حــد زیــادی از ســایر‬ ‫افــراد جامعــه تاثیــر مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫نحــوه تعامــل و تاثیرپذیــری فــرد از افــراد دیگــر نقــش کلیــدی در‬ ‫پیشــگیری از اعتیــاد دارد‪.‬‬ ‫معمــوال ً افــرادی کــه در خانــواده هــای معتــاد و محیط هــای‬ ‫اجتماعــی ناســالم زندگــی مــی کنــد‪ ،‬احتمــال معتــاد شــدن شــان‬ ‫بســیار بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫به تعبیر دیگری تاثیر اعتیاد در کودکان از انها یک قربانی می سازد‪.‬‬ ‫ان هــا اگــر مهــارت هــای اجتماعی الزم را کســب نکننــد‪ ،‬نمیتوانند‬ ‫خــود را از اعتیــاد معصــون نگــه دارند‪.‬‬ ‫یکــی از مهــارت هــای کــه امــروز بســیار در مــورد ان مــی شــنوید‬ ‫قــدرت نــه گفتــن اســت‪.‬‬ ‫بــرای کمــک بــه یادگیــری مهــارت هــا و راهکارهــای الزم و‬ ‫پیشــگیری از اعتیــاد بــه مــواد مخــدر در نوجوانــان خــود مــی توانیــد‬ ‫از مشــاوران و روانشــناس کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫بیماری و مشکالت روحی و روانی‬ ‫بســیاری از افــراد هنــگام مواجــه شــدن بــا فشــارهای روانــی بــه‬ ‫دنبــال راه حــل ســریع بــرای حــل مشــکالت هســتند‪.‬‬ ‫انهــا توانایــی تحمــل اضطــراب را ندارنــد و ممکــن اســت بــه ســمت‬ ‫ســیگار یــا مــواد مخــدر گرایــش پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫مــواد اعتیــاد اور بــا ایجــاد حالتــی نظیــر ارامــش و سرخوشــی در‬ ‫کوتــاه مــدت فشــارها را از روی افــراد بــر مــی دارد امــا بــه مــرور‬ ‫زمــان بــا ایجــاد وابســتگی و اســتراس فشــارهای روانــی فــرد را‬ ‫چندیــن برابــر می کننــد‪.‬‬ ‫بیماری هــا اختــاالت روحــی‪ ،‬روانی و فشــارهای عصبی‪ ،‬مشــکالت و‬ ‫اتفاقــات ناگــواری کــه در زندگــی افــراد رخ مــی دهــد احتمــال گرایــش‬ ‫بــه اعتیــاد را در بســیاری از انهــا افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه خصــوص زمانــی کــه فــرد از مهارت هــای مقابل ـه ای الزم بــرای‬ ‫حــل مشــکالت خــود برخــوردار نباشــد‪.‬‬ ‫تاثیر روابط نابسامان خانوادگی‬ ‫اعتیــاد پــدر و مــادر یــا دیگــر اعضــای خانــواده و اقــوام میتوانــد‬ ‫تاثیــر مســتقیم بــر روی افــراد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫موضوعاتــی ماننــد طــاق‪ ،‬خیانــت‪ ،‬چنــد همســری‪ ،‬مــرگ یکــی از‬ ‫والدیــن‪ ،‬نبــود والدیــن و … می توانــد احتمــال اعتیــاد مــواد مخــدر‬ ‫را در فرزنــدان افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫از مــوارد شــایع ازدواج بــا فــرد معتــاد اســت‪ .‬امــار نشــان می دهــد‬ ‫کــه ازدواج افــراد معتــاد مــی تواننــد زمینــه الودگــی همســر ایــن‬ ‫افــراد را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫تاثیر زورگویی دوستان جوانان‬ ‫تعامــل بــا دیگــر افــراد جامعــه نیــاز بــه مهــارت هــای ارتباطــی صحیــح‬ ‫و مهــارت هــای زندگــی دارد‪ ،‬کــه متاســفانه در جامعــه امــروز شــرایط‬ ‫بســیار تغییــر کــرد و چنــدان بــه ایــن مســئله توجــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر اوقــات افــراد بــه خاطــر کمبــود اعتمــاد بــه نفــس کافــی‬ ‫بــرای اینکــه جلــوی دوستان شــان کــم نیــاورد و بــه اصطــاح‬ ‫همرنــگ جماعــت ناســالم میشــوند‪.‬‬ ‫تاثیر دوســتان در اعتیاد در میان نوجوانان جوانان و دانشــجویان‬ ‫بسیار شــایع است‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل عــاوه بــر امــوزش درس توجــه والدیــن معلمــان‬ ‫و اســاتید را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫انهــا مــی تواننــد بــا اســتفاده از تقویــت مهارتهــای ارتباطــی احتمال‬ ‫مبتــا شــدن بــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫دسترسی اسان به مواد مخدر در نوجوانان‬ ‫هرچــه دسترســی افــراد بــه مــواد مخــدر بیشــتر و اســان تــر باشــد‬ ‫احتمــال گرایــش بــه اعتیــاد نیــز بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل افــرادی کــه در خانــواده هــای معتــاد پــرورش مــی‬ ‫یابنــد یــا در محــل هــای زندگــی مــی کنــد کــه بــه راحتــی می تــوان‬ ‫در انجــا از ایــن مــواد تهیــه کــرد بیشــتر از ســایرین در معــرض‬ ‫خطــر ابتــا بــه اعتیــاد هســتند‪.‬‬ ‫اعتیاد والدین‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات افــرادی کــه والدیــن معتــاد دارنــد بیشــتر از‬ ‫دیگــران در برابــر اعتیــاد اســیب پذیــر مــی شــود‪.‬‬ ‫جــدا از مســاله دسترســی بــه مــواد مخــدر والدیــن از طریــق‬ ‫روش هــای دیگــری نیــز بــر فرزنــدان خــود تاثیــر مــی گذارنــد‪ .‬ماننــد‪:‬‬ ‫ ایفــای نقــش بــه عنــوان یــک الگــوی ناســالم بــرای فرزنــد از‬‫طریــق مشــاهده‬ ‫ سواســتفاده بــرای انجــام اعمالــی نظیــر و فــروش مــواد و‬‫اســتعمال مــواد مخــدر‬ ‫ ایجاد یک محیط پر تنش و استرس زا‬‫ ایجاد معضالت اجتماعی روانشناختی برای فرزند‬‫ویژگی های شخصیتی‬ ‫ویژگــی هــای شــخصیتی کــه معمــول ریشــه در زیســت شــناختی‬ ‫دارنــد بــر تمایــات افــراد بــرای مصــرف مــواد مخــدر تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫ویژگــی هــای چــون هیجــان خواهــی و تکانشــگری‪ .‬هیجــان خواهــی به‬ ‫معنــای تمایــل زیــاد فــرد بــرای تجربــه رویدادهــای هیجــان انگیز اســت‪.‬‬ ‫بیــش از حــد ان باعــث درگیــری فــرد در رفتارهــای پرخطــری نظیــر‬ ‫اعتیــاد و روابــط جنســی محافظــت نشــده میشــود‪.‬‬ ‫تکانشــگری بــه معنــای انجــام اقدامــات انــی بــدون فکــر و لحظه ای‬ ‫اســت کــه فــرد نمــی توانــد بــه عواقــب کارهــای خــود فکــر کنــد‪.‬‬ ‫این فرد از دوراندیشی بسیار کمی برخوردار است‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫متاســفانه دالیــل گرایــش بــه اعتیــاد بســیار زیــاد اســت و بســیاری‬ ‫از مــردم مســتعد ابتــا بــه اشــکال مختلــف اعتیــاد هســتند‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــد مهــم تریــن راه بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری‬ ‫روانــی چــه هســتند و چــه خطراتــی افــراد را تهدیــد مــی کننــد؟‬ ‫بــرای درک بهتــر از دالیــل ایجــاد اعتیــاد و پیشــگیری از ان بــرای‬ ‫نوجوانــان و جوانــان خــود‪ ،‬بهتــر اســت بــا روانشناســان متخصــص و‬ ‫خبــره در ایــن حــوزه مشــاوره بگیریــد‪.‬‬ ‫تالش برای افزایش ارتباطات‬ ‫تجاری میان خراسان شمالی‬ ‫و کشورهای بریکس‬ ‫رئیــس اتــاق بارزگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی از انجــام تــاش هــا‬ ‫بــرای افزایــش ارتبــاط و تعامــات تجــاری میــان‬ ‫خراســان شــمالی بــا کشــورهای حــوزه بریکــس‬ ‫(برزیــل‪ ،‬روســیه‪ ،‬هنــد‪ ،‬چیــن و افریقــا) خبــر داد‪.‬‬ ‫مازیــار زنــد در نشســت خبــری کــه در محــل‬ ‫ایــن اتــاق برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ارتبــاط بــا‬ ‫کشــورهای حــوزه بریکــس به ویژه با کشــورهای‬ ‫چیــن و برزیــل یکــی از اهــداف ایــن اتــاق اســت‬ ‫و طــی روزهــای اخیــر بــا مســئول اتــاق ایــران در‬ ‫برزیــل صحبــت هایــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار بــر ایــن اســت تــا‬ ‫در کشــور برزیــل یــک نمایشــگاه بیــن المللــی‬ ‫برگــزار شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش مــا بــر ایــن اســت‬ ‫تــا یــک هیــات تجــاری را از خراســان شــمالی بــه‬ ‫ایــن نمایشــگاه اعــزام کنیــم تــا فرصــت هــای‬ ‫ســرمایه گذاری را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫زنــد افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان پیگیــری ها برای داشــتن‬ ‫نمایندگــی از خراســان شــمالی در اتــاق ایــران و‬ ‫چیــن و همچنیــن المــان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا پذیــرش و اعــزام هیــات هــای‬ ‫تجــاری نیــز بیــان کــرد‪ :‬قصــد داریــم تــا پذیــرش‬ ‫و اعــزام هیــات هــای تجــاری بــا برنامــه ریــزی‬ ‫صــورت گیــرد و ابتــدا نیز از کشــورهای همســایه‬ ‫شــروع خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫دوران مدیریــت هــای پیشــین نیــز یــک ســری‬ ‫از برنامه هــا انجــام شــده اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫برنامه هــای منطقــی کــه در دوره مدیریتهــای‬ ‫گذشــته انجــام شــده و نیــاز بــه ادامــه دارد را‬ ‫دنبــال خواهیــم کــرد و ادامــه مــی دهیــم‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی بــرج تجــاری بجنــورد نیــز خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬در محــل اتــاق بازرگانــی بجنــورد زمیــن بــه‬ ‫انــدازه کافــی وجــود دارد و بــه دنبــال ان هســتیم تــا‬ ‫ایــن بــرج را ایجــاد کنیــم و یــا حداقــل بنیــان ان را‬ ‫بگذاریــم و اینــدگان راه انــدازی انهــا را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بارزگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬هــدف‬ ‫از راه انــدازی ایــن بــرج ان اســت کــه تجــار و‬ ‫بــازرگان داخلــی جایــگاه داشــته باشــند و‬ ‫همچنیــن اتــاق هــای مشــترک در ان دفتــر‬ ‫نمایندگــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــرای موضوعــات‬ ‫شــورای گفــت و گــو برنامــه خواهیــم داشــت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــرای هــر یــک از بندهــای مطــرح‬ ‫شــده در شــورای گفــت و گــو‪ ،‬پــروژه در یــک‬ ‫تاریــخ مشــخص تعریــف خواهیــم کــرد تــا در‬ ‫تاریــخ مشــخصی نیــز بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫به گفته زند همچنین کمیســیون های صنایع‪،‬‬ ‫کشــاورزی و… نیز در اتاق فعال خواهند شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــدادی از صنایــع در‬ ‫تهــران دفتــر نمایندگــی دارنــد و کارت هــای‬ ‫بازرگانــی خــود را از انجــا اخــذ مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫از قــوه قهریــه اســتفاده نمــی کنیــم امــا ســعی‬ ‫مــی کنیــم تــا ایــن صنایــع را متقاعــد کنیــم کــه‬ ‫کارت هــای بازرگانــی خــود را از داخــل اســتان‬ ‫اخــذ کننــد و ایــن کارت هــا را با کمترین مشــکل‬ ‫و بــه موقــع صــادر خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه برگــزاری کالس هــای‬ ‫اموزشــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــرای برگــزاری‬ ‫کالس هــای اموزشــی برنامــه ریــزی جــدی‬ ‫خواهیم داشــت تا ان ها بتوانند در گام نخســت‬ ‫محصول خود را بشناســانند و از ســوی دیگر تیم‬ ‫هــای مشــاوره ای نیــز تعریــف مــی کنیــم کــه در‬ ‫موضوعــات بازاریابــی و … مشــاوره ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه معرفــی توانمنــدی هــا و‬ ‫محصــوالت گام مهمــی بــرای انجــام اقداماتــی‬ ‫همچــون اخــذ مجوز دریافت تســهیالت اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن امــر رســانه هــا مــی تواننــد نقش‬ ‫بســیار موثــری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بارزگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی بــه مشــکالت تجــار‬ ‫و تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬رفع‬ ‫تعهــدات ارزی در حــال حاضــر یکی از مهمترین‬ ‫مشــکالت تجــار اســت و تــاش مــا بر این اســت‬ ‫تــا ایــن موضــوع را بــا پیگیــری هایــی کــه انجــام‬ ‫مــی دهیــم تــا حــدود تســهیل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قطعــی بــرق در فصل تابســتان و‬ ‫گاز در فصــل زمســتان از دیگــر مشــکالت مهــم‬ ‫تولیدکنندگان اســت که موجب می شــود تولید‬ ‫در یــک برهــه زمانــی متوقــف شــود و تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪762‬‬ ‫خبر‬ ‫هم افزایی برای خدمت‬ ‫بهتر به مردم‬ ‫نشســت مشــترک مســئوالن ارشــد قضایــی‬ ‫گلســتان بــا نماینــدگان مــردم اســتان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی‬ ‫ســومین کارگــروه مشــترک نماینــدگان مــردم‬ ‫اســتان در مجلــس شــورای اســامی بــا مســئوالن‬ ‫ارشــد قضایــی گلســتان در گــرگان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬نشســت هــای ایــن کارگــروه در راســتای‬ ‫تفاهم نامه بین مجلس شــورای اســامی و قوه‬ ‫قضاییــه و بــا هــدف هم افزایی بــرای خدمتگزاری‬ ‫بهتــر بــه مــردم برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬از انجــا کــه نماینــدگان بــه‬ ‫مشــکالت حــوزه انتخابیــه خــود اگاهــی بیشــتری‬ ‫دارنــد ایــن مســائل‪ ،‬شناســایی و از ظرفیــت هــای‬ ‫دادگســتری برای رفع موانع تولید و موانع اجرایی‬ ‫بــر ســر راه توســعه اســتان اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رضــا اریــان پــور دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان‬ ‫هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬رفــع مشــکالت مــردم‬ ‫بــه ویــژه مــواردی کــه نیازمنــد اصــاح یــا تصویــب‬ ‫قوانیــن اســت از مواردیســت کــه در ایــن کارگــروه‬ ‫دنبــال خواهــد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده مــردم گــرگان‬ ‫و اق قــا در مجلــس هــم در ایــن جلســه از‬ ‫پیگیــری و تــاش دســتگاه قضایــی بــرای حــل‬ ‫مشــکل پتروشــیمی اســتان قدردانــی کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬رئیــس قــوه قضاییــه بــا تفویض اختیــارات‬ ‫ویــژه بــه رئیــس کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬بــه‬ ‫همــوار شــدن مســیر اجــرای پــروژه پتروشــیمی‬ ‫کمــک کردنــد و بــا تــاش هــای شــبانه روزی کــه‬ ‫صــورت گرفــت امــروز در اســتانه یک تحــول بزرگ‬ ‫در ایــن طــرح پــس از ‪ 17‬ســال هســتیم‪.‬‬ ‫شهروندانمراقب‬ ‫کالهبرداری با عنوان فروش‬ ‫سواالت امتحانی باشند‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص کالهبــرداری بــا عنــوان‬ ‫فــروش ســواالت امتحانــی بــه شــهروندان‬ ‫هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان در تشــریح ایــن موضــوع‬ ‫گفــت‪ :‬برخــی افــراد ســودجو بــا ترفندهایــی مانند‬ ‫فــروش ســواالت امتحــان نهایــی و‪ ...‬نســبت بــه‬ ‫کالهبــرداری از دانش امــوزان و خانواده هایشــان‬ ‫اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬افــراد ســودجو بــا طــرح قیمت هــای‬ ‫بســیار ارزان بــرای فــروش ســواالت اقــدام بــه‬ ‫هدایــت کاربــران بــه صفحــات جعلــی کــرده‬ ‫و از ایــن طریــق حســاب بانکــی انهــا را خالــی‬ ‫مــی کننــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت در مــواردی‬ ‫ســواالت تقلبــی را بــه دانش امــوزان فروختــه و‬ ‫ایــن افــراد بــا ایــن تصــور کــه ســواالت را دریافــت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬از مطالعــه باقــی مــوارد خــودداری کــرده‬ ‫و در امتحانــات دچــار مشــکل شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان ادامــه داد‪ :‬در مــواردی هــم‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه افــراد ســودجو اقــدام‬ ‫بــه انتشــار فایل هایــی در فضــای مجــازی کــرده‬ ‫و ادعــا می کننــد کــه حــاوی ســواالت امتحانــی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ایــن فایل هــا در واقــع حــاوی بدافــزار‬ ‫بــوده و پــس از دانلــود و اجــرا‪ ،‬اطالعــات شــخصی‬ ‫کاربــران را بــه ســرقت می بــرد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه دانــش امــوزان و خانواده هــای‬ ‫انــان گفــت‪ :‬بــه هیــچ عنــوان فریــب چنیــن‬ ‫ادعاهایــی را نخورنــد‪ ،‬چــرا کــه به گفته مســئوالن‬ ‫امــوزش و پــرورش سیســتم نظــارت و ضریــب‬ ‫امنیــت امتحانــات نهایــی در اموزش وپــرورش‬ ‫بســیار قــوی بــوده و امــکان لــو رفتــن ســواالت‬ ‫نهایــی وجــود نــدارد و شــایعات انتشــار ایــن‬ ‫ســئواالت‪ ،‬سال هاســت کــه در فصــل امتحانــات‬ ‫مطــرح می شــود و اساســا انچــه بــا عنــوان فــروش‬ ‫ســواالت در فضــای مجــازی مطــرح مــی شــود بــا‬ ‫هــدف اخــاذی از شــهروندان و یــا هدایــت انان به‬ ‫ســمت ســایت هــای جعلــی یــا فیشــینگ جهــت‬ ‫ســرقت اطالعــات انهــا‪ ،‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان از عمــوم مــردم خواســت‪ :‬در‬ ‫صــورت مواجــه شــدن بــا مــوارد مشــکوک‬ ‫و مجرمانــه مراتــب را از طریــق ســامانه‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪096380‬‬ ‫و یــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس اینترنتــی‬ ‫‪WWW.CYBERPOLICE.IR‬گــزارشنماینــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حمله فیشینگ نیزه ای چیست؟‬ ‫انگیزه ها‪ ،‬تکنیک ها‬ ‫خبر‬ ‫هــر روز ده هــا هــزار ایمیــل فیشــینگ نیــزه ای بــرای میلیــون هــا قربانی‬ ‫در سراســر جهــان ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫حمــات ســایبری اکنــون مســیرهای متفاوتــی دارنــد‪ .‬انهــا مــی توانند از‬ ‫داخــل یــا خــارج بــه شــما ضربــه بزننــد‪ ،‬بــا صدمــات مســاوی در سراســر‬ ‫شــبکه شــما‪ .‬حــذف هــای هدفمنــد اگــر بــا دقــت مطلــق تحلیــل و اجــرا‬ ‫شــوند‪ ،‬مــی تواننــد حیاتــی باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن راهنمــا مــا بــه حمــات ‪ ،Spear Phishing‬تکنیک هــا‪ ،‬مثال ها‪،‬‬ ‫روش هــای کاهــش و چنــد روش برتــر نــگاه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪ Spear Phishing‬چیســت؟ ‪ Spear Phishing‬یــک عمــل مخــرب‬ ‫اســت کــه از طریــق کمپین هــای ایمیلــی اجــرا می شــود کــه هکرهــا‬ ‫در مــورد مخاطبــان هــدف خــود تحقیــق می کننــد‪ ،‬عالقه مندی هــا و‬ ‫دوســت نداشــتن های ان هــا را درک می کننــد‪ ،‬عملیــات روزانــه ان هــا را‬ ‫مطالعــه می کننــد‪ ،‬و ایمیــل را بــرای ســرقت داده های حســاس و نصب‬ ‫بدافــزار سفارشــی می کننــد‪.‬‬ ‫هــر ایمیــل ناشــناس کــه از فرســتنده ناشــناس وارد صنــدوق ورودی‬ ‫شــما مــی شــود‪ ،‬مــی تــوان فــرض کــرد کــه حملــه فیشــینگ اســت‪.‬‬ ‫ارســال میلیون هــا ایمیــل بــه پایــگاه داده شناسـه های ایمیــل بــا هــدف‬ ‫مخــرب‪ ،‬فیشــینگ نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ممکــن اســت بــرای اســتقرار بدافــزار‪ ،‬اجــرای کــد از راه دور و مــوارد‬ ‫دیگــر باشــد‪ ،‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن فیشــینگ ممکــن اســت بــرای هکرهــا‬ ‫مفید نباشــد‪.‬‬ ‫‪ Spear Phishing Attack‬چگونه کار می کند؟‬ ‫‪ Spear Phishing‬در چهار مرحله اجرا می شود‪.‬‬ ‫‪ .1‬شناسایی هدف‬ ‫‪ .2‬مطالعه رفتار هدف‬ ‫‪ .3‬سفارشی کردن پیام‬ ‫‪ .4‬انفجار ایمیل ها‬ ‫شناســایی هــدف‪ :‬هکرهــا در ابتــدا قربانیــان هــدف خــود را بــا محــدود‬ ‫کــردن مخاطبــان خــود بــر اســاس انگیــزه انهــا از کمپیــن شناســایی مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬ایــن مــی توانــد شــرکت هــای بــزرگ در یــک بخــش خــاص یــا‬ ‫بیمــاران یــک شــرکت مراقبــت هــای بهداشــتی را هــدف قــرار دهــد‪.‬‬ ‫فراینــد شناســایی بــه دو مرحلــه تقســیم می شــود‪ ،‬هــدف اولیــه‬ ‫و ثانویــه‪ ،‬هــدف اصلــی مدیرانــی هســتند کــه بــرای یــک ‪ MNC‬کار‬ ‫می کننــد‪ ،‬کــه ایمیل هــای منفجــر شــده را دریافــت می کننــد و هــدف‬ ‫ثانویــه افــرادی کلیــدی هســتند کــه بــه اطالعــات حســاس تجــاری‬ ‫دسترســی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن اهــداف اولیــه کــه قربانــی حملــه فیشــینگ نیــزه ای شــده انــد بــرای‬ ‫ســوء اســتفاده از اهــداف ثانویــه دســتکاری مــی شــوند‪.‬‬ ‫مطالعــه رفتــار هــدف‪ :‬جمـع اوری اطالعــات در مــورد مخاطبــان هــدف‬ ‫بــا جســتجوی عمیــق در نمایه هــای رســانه های اجتماعــی‪ ،‬ســایت های‬ ‫شــغلی‪ ،‬نمونــه کارهــا‪ ،‬نظــرات‪ ،‬الیک هــا و گروه هایــی کــه بــه انهــا‬ ‫تعلــق دارنــد و جوامعــی کــه بــه انهــا تعلــق دارنــد‪ .‬بــه هــر طریقــی‪،‬‬ ‫هکرهــا اطالعــات شــخصی خــود را ماننــد ایمیــل‪ ،‬شــماره تلفــن‪ ،‬نــام‪،‬‬ ‫نــام خانوادگــی‪ ،‬ســابقه تجربــه‪ ،‬تحصیــات‪ ،‬دانشــگاه‪ ،‬حــوزه تخصــص‬ ‫و مــوارد دیگــر بــه دســت خواهنــد اورد کــه از انهــا بــرای تاثیرگــذاری بــر‬ ‫اهــداف بالقــوه خــود اســتفاده خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫سفارشــی کــردن پیــام‪ :‬هکرهــا ایمیــل هــا و پیــام هــای خــود را بــر‬ ‫اســاس اطالعــات جمــع اوری شــده از ایــن منابــع خارجــی بــرای نــرخ‬ ‫بــاز بهتــر و کاهــش نــرخ پــرش سفارشــی مــی کننــد‪ .‬هنگامــی کــه یــک‬ ‫پیــام بــا موفقیــت بــه دســت امــد‪ ،‬انهــا بــرای روش انفجــار ایمیــل اقدام‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫انفجــار ایمیــل هــا‪ :‬پــس از تمــام تحقیقــات‪ ،‬هکرهــا بــردار حملــه و‬ ‫اســتراتژی خــود را امــاده مــی کننــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه نامــه‬ ‫بــه صنــدوق ورودی مخاطــب هــدف تحویــل مــی شــود و نــه در پوشــه‬ ‫هرزنامــه‪.‬‬ ‫انهــا جزئیــات فرســتنده را مخفــی مــی کننــد تــا یــک نامــه قانونــی باشــد‬ ‫تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه نامــه بــه درســتی تحویــل مــی شــود و‬ ‫کاربــر نهایــی ان را همانطــور کــه انتظــار مــی رود بــاز مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــس از بــاز کــردن ایمیــل‪ ،‬کاربــر بــر روی یــک پیونــد کلیــک مــی کنــد یــا یــک‬ ‫پیوســت را بــر اســاس محتــوا دانلــود مــی کنــد‪ ،‬زیــرا محتــوا دقیــق اســت‪.‬‬ ‫بــا تمــام تحقیقــات‪ CTR ،‬قطعــا بــاال خواهــد بــود‪ .‬بــه لطــف قابلیــت‬ ‫اطمینــان رویه هــای ایجــاد ایمیــل کــه هکرهــا اجــرا کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ 3‬نوع ایمیل ‪ Spear-phishing‬چیست؟‬ ‫معمــوال ًهکرهــا یکــی از ســه تکنیــک زیــر را بــرای دســتکاری مخاطبــان‬ ‫خــود ترجیــح مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬جعل هویت‬ ‫‪ .2‬شخصی سازی‬ ‫‪ .3‬پاسخ عاطفی‬ ‫جعــل هویــت ‪ :‬همانطــور کــه از نــام ان مشــخص اســت‪ ،‬هکرهــا برای‬ ‫ایجــاد اعتمــاد و فــرار از داده هــا وانمــود مــی کننــد کــه شــخص دیگــری‬ ‫یــا یــک شــخص حقوقــی هســتند‪ .‬ایــن تکنیــک معمــوال ًبا پنهــان کردن‬ ‫یــک شــخص یــا موجودیــت واقعــی در بخــش فرســتنده با یــک موضوع‬ ‫غیرقابل تشــخیص اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫شــخصی ســازی‪ :‬ایــن تکنیــک نــرخ موفقیــت بســیار خوبــی دارد‪ ،‬زیــرا‬ ‫پیــام بــرای گیرنــده بســیار سفارشــی شــده اســت‪ ،‬بنابرایــن او معتقــد‬ ‫اســت کــه ایــن ایمیــل بــرای او یــا بــه طــور کلــی بــرای حرفــه اش مفیــد‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پاسخ عاطفی‬ ‫ایــن تکنیــک باعــث ایجــاد تــرس‪ ،‬شــادی‪ ،‬شــوک یــا تعجــب مــی شــود‬ ‫تــا کاربــر نهایــی رایانامــه را بــاز کنــد و طبــق برنامــه ریــزی شــده روی‬ ‫محتــوای مخــرب کلیک‪/‬دانلــود کنــد‪.‬‬ ‫نمونه ای از فیشینگ نیزه ای چیست؟‬ ‫نمونه هایــی از حمــات ‪ Spear Phishing‬بســیار هدفمنــد هســتند و‬ ‫اغلــب نتایــج فاجعه بــاری بــرای شــرکت ها بــه همــراه دارنــد‪ ،‬در زیــر‬ ‫چنــد نمونــه بــرای حمــات نیــزه ای فیشــینگ موفــق اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫شــبکه های شــرکت ‪ :Ubiquiti‬این شــرکت در ســال ‪ 2015‬بیش از ‪40‬‬ ‫میلیــون دالر در نتیجــه حملــه فیشــینگ نیــزه ای بــه دلیــل کالهبــرداری‬ ‫مدیــر عامــل پرداخــت کــرد‪ .‬ایــن ایمیل هــا بــه گون ـه ای جعــل هویــت‬ ‫شــده اند کــه گویــی از طــرف مدیــران ارشــد بــرای انتقــال وجــوه بــه یــک‬ ‫نهــاد شــخص ثالــث در هنگ کنــگ هســتند‪ ،‬کــه ســپس مشــخص شــد‬ ‫کــه یــک نهــاد ناشــناس اســت و یــک شــخص ثالــث واقعــی نیســت‪.‬‬ ‫‪ RSA:RSA‬یــک شــرکت امنیتــی پیشــرو اســت امــا متاســفانه حتــی‬ ‫خــود انهــا نیــز قربانــی یــک حملــه فیشــینگ هدفمنــد در ســال ‪2011‬‬ ‫مــی شــوند‪ .‬نامه هایــی بــا موضــوع «طــرح اســتخدام ‪ »2011‬منفجــر‬ ‫شــدند‪ ،‬اگرچــه بیشــتر ان هــا به عنــوان هرزنامــه عالمت گــذاری شــدند‬ ‫کــه یکــی از کاربــران ان را بــاز کــرده بــود‪ ،‬کــه منجــر بــه اســتقرار بدافــزار‬ ‫در سیســتم الوده شــد و در نهایت به هکرها دسترســی از راه دور داد‬ ‫تــا بــه رایانــه و شــبکه نفــوذ کننــد‪.‬‬ ‫امازون‪ :‬امازون یکی دیگر از پیشــروها در میان ‪ 500‬شــرکت ثروتمند‬ ‫اســت‪ ،‬هــدف قــرار دادن ایــن شــرکت قطعــا ًنــرخ موفقیت شــما را برای‬ ‫فیشــینگ نیــزه ای افزایــش می دهد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2015‬یــک حملــه فیشــینگ انبــوه نیــزه ای انجــام شــد کــه‬ ‫مشــتریان امــازون را بــا موضــوع «ســفارش ‪ Amazon.com‬شــما‬ ‫ارســال شــد» و ســپس یــک کــد هــدف قــرار داد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــاف ایمیل هــای معمولــی از امــازون‪ ،‬کــه می توانیــد‬ ‫وضعیــت ارســال را مســتقیما ًاز طریــق ایمیــل یــا از طریــق حســاب‬ ‫امــازون خــود مشــاهده کنیــد‪ ،‬در ایــن مــورد‪ ،‬در پیوســت ذکــر شــده‬ ‫اســت کــه در دســترس اســت‪.‬تعداد کمــی از کارمنــدان طعمــه ایــن‬ ‫مانــور مــی شــوند و بــاج افــزار ‪ Locky‬بــرای رمزگــذاری داده هــا و‬ ‫درخواســت بــاج در سیســتم هــای الــوده دانلــود و نصــب شــد‪.‬‬ ‫چگونــه مــی توانیــد از خــود در برابــر فیشــینگ محافظــت کنیــد؟‬ ‫پیشــگیری از فیشــینگ نیزه ای فرایندی اســت که به عوامل مختلفی‬ ‫ماننــد اگاهــی‪ ،‬ابــزار‪ ،‬امــوزش‪ ،‬واکنــش عاطفــی و مــوارد دیگــر بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬در زیــر بهتریــن شــیوه هایی کــه هــم ســازمان ها و هــم افــراد بایــد‬ ‫بــرای محافظــت از خــود در برابــر فیشــینگ انجــام دهنــد‪ ،‬امــده اســت‪.‬‬ ‫افزایش اگاهی سایبری‬ ‫‪ .1‬استفاده از ابزارهای سایبری‬ ‫‪ .2‬شناسایی ایمیل های جعلی‬ ‫‪ .3‬اجتناب از کلیک ها و پیوست ها‬ ‫‪ .4‬از نامه هایی که اضطرار را مجبور می کنند اجتناب کنید‬ ‫طبــق گزارشــی از اینتــل‪ 97 ،‬درصــد از مــردم قــادر بــه شناســایی ایمیــل‬ ‫فیشــینگ نبودند‪ .‬بهترین پیشــنهاد برای اعمال پیشــگیری از فیشینگ‬ ‫نیزه ای با ایجاد اگاهی ســایبری و بهبود اموزش ســایبری‪ .‬پیشــگیری‬ ‫از فیشــینگ نیــزه ای فراینــدی اســت کــه بــه تعــدادی از عوامــل و میزان‬ ‫دقــت انها بســتگی دارد‪.‬‬ ‫افزایــش اگاهــی ســایبری‪ :‬ســازمان هــا و افــراد بایــد اگاهــی ســایبری‬ ‫خــود را یــا خودشــان یــا از طریــق دســتورالعمل هــای ســایبری بهبــود‬ ‫بخشــند‪ .‬درک بردارهــای حملــه‪ ،‬مکانیســم ها‪ ،‬رویه هــا و رویه هــای‬ ‫احتمالــی ان هــا می توانــد بــه کاربــران نهایــی و افــراد کمــک کنــد تــا خــود‬ ‫را بــرای هرگونــه کالهبــرداری احتمالی فیشــینگ اماده کنند و اطمینان‬ ‫حاصــل کننــد کــه همیشــه از انهــا اجتنــاب می کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ابزارهــای ســایبری‪ :‬همانطــور کــه قبــا ً در بخش هــای‬ ‫قبلــی ذکــر شــد‪ ،‬هیــچ ابــزاری در برابر حمالت فیشــینگ خوب نیســت‪،‬‬ ‫امــا سیاس ـت های مرورگــر‪ ،‬فیلترهــای ایمیــل و پیکربندی هــای نقطــه‬ ‫پایانــی کــه بــه درســتی پیکربنــدی شــده اند‪ ،‬می تواننــد شــانس قربانــی‬ ‫شــدن بــه کالهبرداری هــای فیشــینگ را کاهــش دهنــد‪ .‬سیاسـت های‬ ‫‪ GPO‬بــرای رمزهــای عبــور قوی تــر و پیکربندی هــای فایــروال نیــز‬ ‫می توانــد بــه ســازمان ها کمــک کنــد تــا کاربــران خــود را در برابــر‬ ‫ایمیل هــای فیشــینگ ایمــن کننــد‪.‬‬ ‫شناســایی ایمیــل هــای جعلــی‪ :‬کاربــران همچنیــن مــی تواننــد بــا‬ ‫نــگاه کــردن بــه موضــوع‪ ،‬فرســتنده و نســبیت‪ ،‬بیــن ایمیــل واقعــی و‬ ‫جعلــی تمایــز قائــل شــوند‪ .‬بر اســاس محتــوای ایمیل می تــوان مجددا ً‬ ‫تاییــد کــرد‪ .‬هــر فرســتنده ناشــناس یــا هــدف ایمیــل مــی توانــد یــک‬ ‫کالهبــرداری بالقــوه فیشــینگ باشــد‪.‬‬ ‫اجتناب از کلیک ها و پیوســت ها‪ :‬همه کالهبرداری های فیشــینگ‬ ‫زمانــی کــه نامــه بــاز می شــود کار نمی کننــد‪ ،‬بیشــتر انهــا فقــط زمانــی‬ ‫روشــن می شــوند کــه روی پیونــد موجــود در ایمیــل کلیــک شــود یــا یــک‬ ‫پیوســت بــاز شــود‪ .‬بنابرایــن کاربــران باید مطمئن شــوند کــه از پیوندها‬ ‫و پیوسـت ها اگاه هســتند‪ ،‬شــاید بــا نگــه داشــتن مــاوس روی پیونــد یا‬ ‫نــگاه کــردن بــه فایل پیوســت‪.‬‬ ‫از ارسال نامه های اضطراری نیرو خودداری کنید‬ ‫کاربــران بایــد از ایمیــل هایــی کــه یــک فوریــت ایجــاد مــی کننــد اجتنــاب‬ ‫کننــد‪ .‬پاســخ احساســی چیــزی اســت کــه طعمــه ایــن نــوع ایمیــل‬ ‫هــای فیشــینگ مــی شــود‪ .‬از هرگونــه ایمیــل احساســی کــه بــر اســاس‬ ‫معیارهــای مالیاتــی و ســامتی شــما تــرس‪ ،‬تعجــب‪ ،‬شــوک یــا پاســخ‬ ‫احساســی شــخصی ایجــاد مــی کنــد‪ ،‬بایــد اجتنــاب شــود‪.‬‬ ‫اینفوگرافیــک فیشــینگ نیــزه ‪ :‬ســازمان ها بــرای دور نگــه داشــتن‬ ‫نامه هــای فیشــینگ از شــبکه ســازمانی بایــد سیاســت ها و‬ ‫پیکربندی هــای کمــی داشــته باشــند‪ ،‬امــا زمانــی کــه کاربــران خــود را در‬ ‫معــرض شــبکه های عمومــی قــرار می دهنــد‪ ،‬تنهــا یــک تحلیــل خــود و‬ ‫شــیوه های ســایبری می توانــد انهــا را در برابــر حمــات فیشــینگ نیــزه‬ ‫ایمــن نگــه دارد‪.‬‬ ‫اخطار پلیس فتا به‬ ‫صفحات و کانال های‬ ‫دارای محتوای‬ ‫نامتعارف‬ ‫معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس‬ ‫فتــا فراجــا ‪ ،‬در راســتای پــاک ســازی‬ ‫و حــذف محتواهــای نامناســب‬ ‫و مغایــر بــا شــئونات اخالقــی از‬ ‫صفحــات و کانال هــای اشــخاص در‬ ‫فضــای مجــازی هشــدار داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ رامیــن پاشــایی در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت ‪:‬‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح عملیاتــی‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص « پــاک‬ ‫ســازی فضای مجــازی از محتواهای‬ ‫غیــر اخالقــی» کــه تهدیــد کننــده‬ ‫امنیــت روانــی خانــواده هــا مــی‬ ‫باشــد ‪ ،‬ضمــن رصــد صفحــات‬ ‫و کانــال هــای فعــال در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬در صــورت مشــاهده هــر‬ ‫گونــه محتــوای نامتعــارف و مغایــر‬ ‫بــا شــئونات اخالقــی؛ برخــورد بــا‬ ‫مرتکبــان کمــا فــی الســابق در‬ ‫دســتور کار پلیــس فتــا کل کشــور‬ ‫قــرار دارد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود ‪:‬‬ ‫بیشــترین حجــم تولیــد و انتشــار‬ ‫محتواهــای نامناســب مربــوط بــه‬ ‫تبلیغــات صفحــات تجــاری فعــال‬ ‫در حــوزه مــزون هــای لبــاس زنانــه‬ ‫و مردانــه ‪ ،‬مدلینــگ ‪ ،‬ســالن هــای‬ ‫زیبایــی ‪ ،‬پیکــر تراشــی و باشــگاه‬ ‫هــای ورزشــی اســت کــه تعــدادی از‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه پــس از دریافــت‬ ‫اخطــار و تذکــر تلفنــی از پلیــس‬ ‫فتــا نســبت بــه حــذف محتــوای‬ ‫نامناســب اقــدام نمــوده انــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس‬ ‫فتــا فراجــا تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫رابطــه مجــددا بــه صاحبــان اینگونه‬ ‫کســب و کارهــا اخطــار مــی دهیــم‬ ‫تــا قبــل از رصــد وتشــکیل پرونــده‬ ‫قضائــی شــخصا نســبت بــه حــذف‬ ‫محتواهــای نامتعــارف از صفحات و‬ ‫کانال هــای خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫حجــم بــاالی تمــاس هــای مردمــی و‬ ‫گزارشــات دریافتی از ســوی کاربران‬ ‫گرامــی و فهیــم فضــای مجــازی‬ ‫مبنــی بــر برخــورد بــا جرایــم مذکــور ؛‬ ‫اولویــت برخــورد بــا مرتکبــان تخلــف‬ ‫در ایــن حــوزه در ابتــدا تمــاس‬ ‫تلفنــی و احضــار مبنــی بــر ارشــاد و‬ ‫حــذف محتواهــای نامناســب بــوده‬ ‫و در صــورت عــدم توجــه و تکــرار‬ ‫مجــدد؛ پرونــده علیــه انهــا تشــکیل‬ ‫وبــه محاکــم قضائــی ارســال خواهد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تنها را مقابله با ویروس‬ ‫بی بندو باریانتی‬ ‫ویروس حجاب است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان گلستان‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪31‬‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -762‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-762‬‬ ‫‪/‬شوال‪1444/‬‬ ‫‪/26‬شوال‪/‬‬ ‫‪26 - 2023‬‬ ‫‪/17 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//02‬‬ ‫چهارشنبه ‪02//27‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نهالستان تاویر علی اباد کتول‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫اغاز به کار طرح سالمت‬ ‫خانواده در خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی خراسان شــمالی از اغاز‬ ‫بــه کار طــرح ســامت خانــواده در این اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر جــواد شــاهین فــر بــا اشــاره بــه مزایــای اجــرای‬ ‫طــرح ســامت خانــواده بــا رویکــرد پزشــکی خانــواده و‬ ‫نظــام ارجــاع‪ ،‬هــدف از اجــرای برنامــه پزشــکی خانــواده‬ ‫شــهری را برقراری عدالت در ســامت و کاهش هزینه‬ ‫بهداشــت و درمــان مــردم برشــمرد و گفــت‪ :‬در گام‬ ‫نخســت در شهرســتان مانه و ســملقان ‪ ۴۷‬نیرو اعم از‬ ‫پزشــک‪ ،‬ماما‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬بهورز و نیروی ازمایشــگاه‪،‬‬ ‫پرســتار در ایــن طــرح در راســتای خدمت رســانی ســریع‬ ‫و مناســب بــه بیمــاران فعالیــت خــود را اغــاز کرده انــد‪.‬‬ ‫وی نحــوه اجــرای پزشــکی خانــواده شــهری و مزیت های‬ ‫ایــن طــرح را برشــمرد و گفــت‪ :‬مطابــق برنامــه کشــوری‬ ‫پزشــکی خانــواده شــهری‪ ،‬هــر پایــگاه ســامت شــهری‬ ‫در اســتان دارای یــک پزشــک و دو مراقــب ســامت‬ ‫خواهــد شــد و هــر پایــگاه ‪ ۳‬هــزار نفر جمعیــت را تحت‬ ‫پوشــش قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫شــاهین فــر افــزود‪ :‬همچنیــن بــه ازای هــر ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫تــا ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬یــک مرکــز جامــع خدمــات‬ ‫ســامت بــرای مدیریــت ســامت منطقــه یــا پایگاه هــای‬ ‫زیــر پوشــش‪ ،‬پیش بینــی شــده کــه اعضــای ان‬ ‫شــامل پزشــک‪ ،‬مراقــب ســامت‪ ،‬مراقــب ســامت‬ ‫مامــا‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬روانشــناس‪ ،‬کارشــناس تغذیــه و‬ ‫کارشــناس بهداشــت محیــط و حرفــه ای‪ ،‬کارشــناس‬ ‫علــوم ازمایشــگاهی و کارشــناس ناظــر اســت کــه یــک‬ ‫پزشــک بــه عنــوان مســئول فنــی مدیــر ســامت و‬ ‫هماهنگ کننــده برنامه هــا در ایــن مرکــز مســتقر اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســطح یــک از ایــن طــرح‪ ،‬افــراد و‬ ‫خانواده هــا می تواننــد بــرای دریافت بســته های خدمات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی شــامل امــوزش‪ ،‬پیشــگیری اولیــه‪،‬‬ ‫غربالگری هــا‪ ،‬مراقبت هــا‪ ،‬مشــاوره ها‪ ،‬درمان هــای‬ ‫ســرپایی عمومــی بیمــه بــه پایــگاه پزشــکی خانــواده‬ ‫شــهری مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬پزشــکان و مراقبیــن ســامت در‬ ‫پایگاه هــا‪ ،‬مراقبت هــای اولیــه را بــر عهــده دارنــد و‬ ‫پزشــک ســامت نگر هســتند‪ ،‬یعنــی عــاوه بــر درمــان‬ ‫بیمــاری‪ ،‬بــه بهداشــت جســم و روان افــراد تحــت‬ ‫پوشــش خــود نیــز توجــه دارنــد و همزمــان خدمــات‬ ‫مشــاوره ای و درمانــی بــرای خانواده هــا انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن پزشــکان و مراقبیــن ســامت بــه دلیــل شــناخت‬ ‫دقیــق افــراد تحــت پوشــش‪ ،‬و تاریخچــه پرونــده‬ ‫الکترونیــک ســامت افــراد در ســامانه ســیب‪ ،‬قــادر‬ ‫هســتند مشــکالت و بیماری انها را زودتر تشــخیص و‬ ‫بــه کســالت انهــا پــی بــرده و بیمــاران را درمــان یــا جهــت‬ ‫ویزیــت تخصصــی ارجــاع دهنــد‪.‬‬ ‫شــاهین فر بــا بیــان اینکــه پزشــکان خانــواده در صــورت‬ ‫صالحدیــد بیمــاران را بــه مراکــز خدمــات تخصصــی‬ ‫ســطح ‪ ۲‬و فــوق تخصصــی ‪ ۳‬ارجــاع می دهنــد کــه در‬ ‫ایــن مراکــز‪ ،‬خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی بــه‬ ‫شــهروندان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه چنانچــه افــراد نیازمنــد دریافــت‬ ‫خدمــات ســطح تخصصــی و فــوق تخصصــی باشــند‬ ‫افزود‪ :‬هزینه خدمات ســطح دو و ســه در صورت رعایت‬ ‫دقیــق نظــام ارجــاع بســیار کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫شــاهین فر عنــوان کــرد‪ :‬هــدف از اجــرای برنامه پزشــکی‬ ‫خانواده شــهری‪ ،‬برقراری عدالت در ســامت و کاهش‬ ‫هزینــه بهداشــت و درمــان مــردم اســت و افــرادی کــه از‬ ‫سیســتم پزشــکی خانــواده و نظــام ارجــاع تحــت درمــان‬ ‫قــرار گیرنــد‪ ،‬هزینــه بســتری انهــا رایــگان و یا بــه حداقل‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در فازهــای بعــدی اجــرای ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬پزشــکی خانــواده شــهری در بجنــورد و شــیروان‬ ‫نیــز عملیاتــی و اغــاز می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان ‪ ۴۷‬نیــرو اعــم از پزشــک‪،‬‬ ‫مامــا‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬بهــورز و نیــروی ازمایشــگاه‪ ،‬پرســتار‬ ‫در ایــن طــرح در راســتای خدمت رســانی ســریع و‬ ‫مناســب بــه بیمــاران فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫نشر‪ ،‬یک بخش مهم از موضوع‬ ‫کتابخوانی در کشور است‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز (یکشــنبه) بــه‬ ‫مدت ســه ســاعت از سـی وچهارمین نمایشــگاه بین المللی کتاب در محل مصالی‬ ‫تهــران بازدیــد کردند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ایــن بازدیــد کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز حضور داشــت‪،‬‬ ‫درجریــان تازه هــای نشــر و کتاب هــای ارائــه شــده در نمایشــگاه قــرار گرفتنــد و‬ ‫همچنیــن بــا صاحبــان غرفه هــا و ناشــران بــه گفتگــو پرداختنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در پایــان بازدیــد از نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب در‬ ‫مصاحبــه بــا خبرنــگار خبرگــزاری صداوســیما‪ ،‬ضمــن ابــراز خرســندی فــراوان از ایــن‬ ‫بازدیــد‪ ،‬نمایشــگاه کتــاب را یــک همایــش عظیــم مردمــی بــا جنبــه غالــب فرهنــگ‪،‬‬ ‫توصیــف کردنــد و گفتنــد‪ :‬بحمداللــه در نمایشــگاه کتــاب نشــانه های مژده بخــش و‬ ‫همتهــا و انگیزه هــای خــوب جوانانــه مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬اســتقبال مــردم از نمایشــگاه کتــاب براســاس امارهــای ارائــه‬ ‫شــده بــاال و میــزان کتاب هــای خریــداری شــده نیــز خیلــی خــوب بــوده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای موضــوع نشــر کتــاب در کشــور را به رغــم برخــی‬ ‫زمینه هــای نامســاعد‪ ،‬رو بــه پیشــرفت خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬عمــده‬ ‫زمینه هــای نامســاعد در زمینــه نشــر مربــوط بــه گرانــی کاغــذ و در برخــی مــوارد‪،‬‬ ‫نامرغــوب بــودن کاغــذ اســت‪ ،‬البتــه وزیــر محتــرم فرهنگ و ارشــاد اســامی خبرهای‬ ‫خوبــی دربــاره اغــاز مقدمــات تولیــد کاغــذ مرغوب دادنــد که امیدواریم ایــن اقدامات‬ ‫بــه شکســته شــدن قیمــت بــاالی کتــاب منجــر شــود‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬نشــر‪ ،‬یــک بخــش مهــم از موضوع کتابخوانی در کشــور اســت‬ ‫و بایــد امــور مربــوط بــه ان‪ ،‬روان و خــوب و فراگیــر باشــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬باوجــود مشــکالت در عرصــه نشــر‪ ،‬تعــداد عناویــن‬ ‫کتاب هــای چــاپ شــده بــاال اســت امــا در عیــن حــال شــمارگان چــاپ کتــاب نســبتا‬ ‫پاییــن اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬کتــاب را موضــوع مهمــی خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫فرهنــگ ســازی کشــور همــواره احتیــاج بــه کتــاب دارد و به رغــم گســترش فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬کتــاب همچنــان درجایــگاه بســیار واالی خــود قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایشــان تولیــد کارهــای هنــری و رســانه ای خــوب را نیازمنــد کتاب و مطالعه دانســتند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬مــن همــواره مــردم و به خصــوص جوانــان را بــه خوانــدن کتــاب توصیــه‬ ‫می کنــم امــا امــروز تاکیــد ویــژه ای بــر لــزوم کتابخوانــی و مطالعــه برنامــه ســازان‬ ‫رســانه ای‪ ،‬فعــاالن در عرصــه هنــری و هنرهــای نمایشــی و اهالــی مطبوعــات دارم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه ســهم بــاالی کتاب هــای کشــور از تالیفــات‬ ‫داخــل‪ ،‬در خصــوص موضــوع ترجمــه کتاب هــای تالیــف داخــل نیــز خاطــر نشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬ترجمــه کتاب هایــی کــه در داخــل نوشــته می شــوند بایــد مــورد توجــه جــدی‬ ‫قــرار گیــرد البتــه بایــد بــرای ترجمــه ایــن کتابهــا از مترجمینی اســتفاده شــود که تبحر‬ ‫کامــل را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در بخــش دیگــری از ایــن مصاحبــه‪ ،‬موضــوع کتــاب‬ ‫کــودک و نوجــوان را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد و گفتنــد‪ :‬بایــد تــا انجــا کــه امــکان‬ ‫پذیــر اســت در زمینــه تولیــد کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان متناســب بــا فرهنــگ‬ ‫خودمــان‪ ،‬تــاش شــود تــا از کتاب هــای بیگانــه بی نیــاز شــویم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا اشــاره بــه عالقــه خــود و صــرف وقــت بــرای‬ ‫مطالعــه کتاب هــای مختلــف به ویــژه کتاب هــای خاطــرات مربــوط بــه دوران دفــاع‬ ‫مقــدس و شــهدای مدافــع حــرم خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ایــن کتاب هــای خاطرات بســیار‬ ‫بــاارزش هســتند و گونــه ای جدیــد از تولیــد کتــاب بــه شــمار می رونــد کــه بانــوان‬ ‫نویســنده در ایــن زمینــه بســیار فعــال هســتند و نوشــته های خوبــی دارنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!