روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 761 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 761

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 761

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 761

‫روزنامهدوشنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -30 :‬صفحه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪ - 1402‬سال نهم‪/15-‬می‪ /24-2023/‬شوال ‪ -1444/‬شماره ‪ - 761 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫جهاد ابرسانی برای‬ ‫رفع عطش روستاییان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫تاثی ‪‎‬ر‪‎‬سازندگ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬توسعه‬ ‫ش‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫قطع نفس های شهر‬ ‫واقعا در شهر چه خبر است !!!‬ ‫بدون شرح‪!!! ...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مسولیت‪‎‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬چه‪‎‎‬تاثیری‪‎‎‬در‪‎‎‬اشتغال‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانان‪‎‎‬در‪‎‎‬اینده‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫نمایشگاهکتابمجالی‬ ‫برای ارتباط بی واسطه‬ ‫با ناشران است‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ک‪‎‬شغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬خانگی‬ ‫‪‎‬ایده ا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬انداز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیم‪‎‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس ‪ -‬بازار کسب و کار پارس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر اعتیاد بر جوانی جمعیت‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫اعتیــاد بــه مــواد مخــدر‪،‬‬ ‫الــکل‪ ،‬دخانیــات و‬ ‫اعتیــاداور‬ ‫رفتارهــای‬ ‫دیگــر‪ ،‬تاثیــر بســیار زیــادی بــر جوانــی‬ ‫جمعیــت دارد‪ .‬برخــی از تاثیرات اعتیاد‬ ‫بــر جوانــان عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختــال در کارکــرد شــناختی‪:‬‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر ممکــن اســت‬ ‫موجــب اختــال در عملکرد مغز شــود‪،‬‬ ‫باعــث کاهــش حافظــه و تمرکــز شــود‬ ‫و در نتیجــه موجــب کاهــش عملکــرد‬ ‫تحصیلــی و شــغلی شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشــکالت روانشــناختی‪ :‬مصــرف‬ ‫مــواد مخــدر می توانــد باعــث افزایــش‬ ‫احساســات ناگــوار ماننــد اضطــراب و‬ ‫افســردگی شــود و در نتیجــه منجــر بــه‬ ‫اختــال در روابــط اجتماعــی و روابــط‬ ‫خانوادگــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -3‬خطــرات جســمانی‪ :‬اســتفاده‬ ‫از مــواد مخــدر خطــرات جســمانی‬ ‫بســیاری دارد‪ ،‬ماننــد افزایــش خطــر‬ ‫بیماری هــای قلبــی‪ ،‬کبــدی‪ ،‬ریــوی و‬ ‫اختــاالت گوارشــی‪.‬‬ ‫‪ -4‬خطــر اعتیــاد‪ :‬مصــرف مــواد مخــدر‬ ‫در جوانــی می توانــد باعــث تکــرار کار‪،‬‬ ‫افزایــش میــزان مصــرف و ســرریز‬ ‫شــدن بــه اعتیــاد شــود‪.‬‬ ‫تاثیــر اعتیــاد بــر جوانــی جمعیــت بــه‬ ‫طــور کلــی بســیار شــدید اســت و بایــد‬ ‫بــرای جلوگیــری از ان بــه توانایی هــای‬ ‫خــودداری و اطالعــات مورد نیاز جوانان‬ ‫تاکیــد شــود‪ .‬همچنیــن گــرداوری‬ ‫اطالعــات و ترویــج اگاهــی در مــورد‬ ‫خطــرات اعتیــاد بــرای جامعه در ســطح‬ ‫وســیع از اهمیــت باالیــی برخــوردار‬ ‫اســت‪.‬اعتیاد بــه مــواد مخــدر و الــکل‬ ‫می توانــد تاثیــرات بســیار شــدیدی بــر‬ ‫جوانــی جمعیــت داشــته باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫تاثیــرات شــامل اثــرات فیزیولوژیــک‪،‬‬ ‫روان شــناختی و اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫اثــرات فیزیولوژیکــی شــامل ضعــف‬ ‫عضالنــی‪ ،‬کاهــش میــزان انــرژی و‬ ‫فعالیت جســمانی‪ ،‬اختالل در عملکرد‬ ‫کبــد و کلیه هــا‪ ،‬ضعــف سیســتم‬ ‫ایمنــی و شــایع تــرد شــدن بــدن اســت‪.‬‬ ‫اثرات روان شــناختی از جمله افزایش‬ ‫اضطــراب‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اختــال در‬ ‫خــواب‪ ،‬کاهــش تمرکــز و حافظــه‪،‬‬ ‫کاهــش خــود اعتمــادی‪ ،‬حساســیت به‬ ‫اســترس و خشــم‪ ،‬تغییر در شخصیت‬ ‫و خودسانســوری هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬می تــوان گفــت کــه اعتیــاد‬ ‫بــه مــواد مخــدر و الــکل مشــکالتی‬ ‫بســیار شــدید بــرای جوانــان و جامعــه‬ ‫بــه دنبــال دارد کــه بهتــر اســت بــا‬ ‫اگاهــی و پیشــگیری از ایــن مشــکل‪،‬‬ ‫انهــا را از تجربــه ایــن قلمــرو تاریــک‬ ‫دور نگــه داشــت‪.‬‬ ‫خالقیت در گردشگری کشاورزی‬ ‫مهــدی تقــوی ‪ /‬بــازار کســب و کارپــارس ‪ /‬گردشــگری کشــاورزی یکــی از شــاخه های جــذاب صنعــت گردشــگری اســت‪ .‬در ایــن نــوع گردشــگری‪ ،‬بازدیدکننــدگان فرصتــی بــرای دیــدن فراینــد تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی را دارنــد و در کنــار ان‪ ،‬از طبیعــت و فرهنــگ محلــی نیــز لــذت می برنــد‪ .‬بــرای اجــرای یــک برنامــه گردشــگری کشــاورزی خالقانــه‪ ،‬چنــد نکتــه را می تــوان در نظــر گرفــت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تنــوع در برنامــه هــا‪ :‬بــرای جــذب بازدیدکننــدگان‪ ،‬می توانیــد برنامــه هــای گوناگونــی از جملــه بازدیــد از باغــات‪ ،‬میــدان هــای کشــاورزی‪ ،‬زمیــن هــای گلدانــی و ‪ ...‬را طراحــی کنیــد‪ .‬ایــن امــر می توانــد باعــث‬ ‫جــذب تعــداد بیشــتری از بازدیدکننــدگان شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایجــاد تجربــه یادگیــری‪ :‬بازدیدکننــدگان بــه دنبــال یادگیــری و درک عمیــق تــر فراینــد تولیــد کشــاورزی هســتند‪ .‬شــما می توانیــد ایــن تجربــه را بــا برگــزاری کارگاه هــای اموزشــی و معرفــی روش هــای کشــت‬ ‫بهتــر و همچنیــن جزییاتــی دربــاره فراینــد رســیدن محصــوالت بــه دســت بازدیدکننــدگان فراهــم کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انجام فعالیت های تفریحی‪ :‬در طول بازدید‪ ،‬می توانید فعالیت های تفریحی و اسوده کننده مانند چیدن میوه ها‪ ،‬چیدن گل ها و ‪ ...‬نیز ارائه دهید‪ .‬این مورد می تواند باعث اموزش و شادی بازدیدکنندگان شود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬معرفــی فرهنــگ و مــردم محلــی‪ :‬در کنــار تجربــه نزدیــک شــدن بــه طبیعــت و پاییــن اوردن اســترس شــهری‪ ،‬بازدیدکننــدگان بــا بزرگتــر شــدن دایــره ی دیــد خــود‪ ،‬بــه فرهنــگ و اداب و رســوم محلــی اشــنا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد بــا ارائــه خدمــات ماننــد معرفــی غذاهــای محلــی و همچنیــن بازدیــد از بــازار هــای محلــی‪ ،‬بــه بازدیدکننــدگان فرصتــی بــرای اشناســازی بــا ایــن مــوارد ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پذیرایــی از بازدیدکننــدگان‪ :‬بــا پذیرایــی از بازدیدکننــدگان در محــل‪ ،‬امــکان رفــت و امــد بیــن انهــا و بــاغ دار فراهــم می شــود‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــا ارائــه تنقــات و غذاهــای محلــی‪ ،‬تجربــه چشــمه نوشــیدنی بــرای‬ ‫بازدیدکننــدگان را همــراه بــا معرفــی غذاهــای محلــی بــه انهــا ارائــه کنیــد‪.‬‬ ‫گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬نوعــی گردشــگری اســت کــه در ان‪ ،‬گردشــگران بــه مــزارع‪ ،‬باغــات و مــزارع دام ســفر مــی کننــد تــا بــا فضــای بومــی و فرهنــگ و ســنت هــای بومــی اشــنا شــوند‪ .‬ترکیبــی از محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫گردشــگری در گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬بســیاری از فرصــت هــای خالقانــه را بــرای کشــاورزان و صنعــت گردشــگری فراهــم مــی کنــد کــه در ادامــه بــه برخــی از ان هــا اشــاره مــی کنــم‪:‬‬ ‫ توســعه تورهــای تجربــی گردشــگری‪ :‬توریســت هــا مــی تواننــد بــا تمرکــز بــر فرایندهایــی ماننــد چیــدن محصــوالت‪ ،‬تهیــه غذاهــای محلــی‪ ،‬شــرکت در مراســمات ســنتی‪ ،‬هنرهــای دســتی و ‪ ...‬بــا فرهنــگ بومــی هــر‬‫منطقــه‪ ،‬اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫‪ -‬تامین اقامتگاه های بومی‪ :‬برخی کشاورزان با توجه به روند رو به رشد گردشگری کشاورزی‪ ،‬تصمیم به ساخت اقامتگاه های بومی گرفته اند تا مسافران را در تجربه یک زندگی بومی درگیر کنند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫مصرف برق رکورد زد‬ ‫تقاضــای مصــرف بــرق کشــور در‬ ‫روز (شــنبه‪ ۲۳ ،‬اردیبهشــت) از ‪۵۴‬‬ ‫هــزار مــگاوات عبــور کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫مطابــق اعــام شــرکت مدیریــت‬ ‫شــبکه بــرق ایــران‪ ،‬میــزان مصــرف‬ ‫بــرق در ســاعت ‪ ۱۴‬و ‪ ۴۰‬دقیقــه روز‬ ‫گذشــته بــه رقــم ‪ ۵۴‬هــزار و ‪۸۴۴‬‬ ‫مــگاوات رســید کــه ایــن میــزان‬ ‫مصــرف در ایــن موقــع ســال یــک‬ ‫رکــورد محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن میــزان مصــرف در مقایســه‬ ‫بــا مــدت مشــابه پارســال کــه عــدد‬ ‫مصــرف ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۷۱۲‬مــگاوات بــود‪،‬‬ ‫رشــد بیــش از ‪ ۱۳‬هــزار مگاواتــی دارد‪.‬‬ ‫میــزان تقاضــای مصــرف بــرق‬ ‫نســبت به روز مشابه هفته گذشته‬ ‫حــدود ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مــگاوات کــه‬ ‫معــادل مصــرف ‪ ۶‬اســتان کشــور‬ ‫افزایش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫میــزان مصــرف بــرق در بخــش‬ ‫صنایــع پنج هــزار و‪ ۶۹۰‬مــگاوات بــود‪.‬‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش‪ ،‬مصــرف بــرق‬ ‫در شــب گذشــته نیــز بــه عــدد‬ ‫‪ ۵۳‬هــزار و ‪ ۱۸۳‬مــگاوات رســید‪،‬‬ ‫درحالی کــه ایــن میــزان در مــدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۴۲‬هــزار و ‪۸۵۵‬‬ ‫مــگاوات بــود‪.‬‬ ‫بخــش صنعــت نیــز شــب گذشــته‬ ‫پنج هــزار و ‪ ۶۱۳‬مــگاوات بــرق‬ ‫مصــرف کــرد‪.‬‬ ‫در شــب و روز گذشــته ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۷۱‬مــگاوات از بــرق تولیــدی کشــور‬ ‫از محــل انرژی هــای تجدیدپذیــر‬ ‫تامیــن شــد‪.‬‬ ‫اســتفاده درســت از وســایل‬ ‫سرمایشــی و تنظیــم دمــا روی‬ ‫عــدد ‪ ۲۴‬درجــه‪ ،‬بهتریــن راهــکار‬ ‫در جلوگیــری از افزایــش بی رویــه‬ ‫مصــرف بــرق اســت‪.‬‬ ‫وزارت نیــرو بــرای تامیــن بــرق‬ ‫مــورد نیــاز برنامه هــای متعــددی را‬ ‫در دســتور کار خــود قــرارداد کــه دو‬ ‫برنامــه اصلــی ان‪ ،‬افزایــش ظرفیــت‬ ‫تولیــد بــرق و مدیریــت مصــرف‬ ‫مشــترکان دســته بندی اســت‪ .‬در‬ ‫بخــش مدیریــت مصــرف برق بخش‬ ‫خانگــی دو سیاســت کلی وجــود دارد‬ ‫کــه یکــی اجــرای قانــون افزایــش‬ ‫پلکانــی مصــرف بــرای پُرمصرف هــا‬ ‫و دیگــری طــرح سراســری پــاداش‬ ‫صرفه جویــی اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح پرداخــت پــاداش‬ ‫صرفه جویــی مصــرف بــرق در ســال‬ ‫گذشــته موفــق بــود و توانســت‬ ‫ســبب کاهــش مصــرف بخــش‬ ‫خانگــی شــود؛ امســال هــم وزارت‬ ‫نیــرو مصمــم اســت بــا اجــرای طــرح‬ ‫سراســری پــاداش صرفه جویــی در‬ ‫مصــرف را بــا شــرایطی فراهــم اورد‬ ‫تــا همــه مــردم از بــرق مطمئــن و‬ ‫پایــدار برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬وزارت‬ ‫نیــرو در راســتای تشــویق مشــترکان‬ ‫بــرای صرفه جویــی در مصــرف‬ ‫بــرق‪ ،‬امســال از ابتــدای خردادمــاه‬ ‫تــا انتهــای شــهریورماه طــرح‬ ‫اختصــاص پــاداش بــه مشــترکان‬ ‫را اجرایــی می کنــد کــه نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته وســیع تر اســت و‬ ‫همــه مشــترکان خانگــی می تواننــد‬ ‫در ان مشــارکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مشــترکان امســال بــا صرفــه جویــی‬ ‫در مصــرف بــرق‪ ،‬بــه ازای هــر‬ ‫کیلووات ســاعت تــا ‪ ۲‬هــزار تومــان‬ ‫معــادل ‪ ۲۰‬برابــر هزینــه فــروش بــرق‬ ‫پــاداش صرفه جویــی می گیرنــد کــه‬ ‫این پاداش نســبت به ســال گذشــته‬ ‫رشــد ‪ ۲۰‬برابر داشــته اســت و شــامل‬ ‫همــه مشــترکان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪761‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬توسعه‬ ‫ش‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪/‬‬ ‫بازار کسب و کار پارس‬ ‫ک‬ ‫ه ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫طراحــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫د ‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ابتــدا ‪‎ ،‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موثــر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دو ‪‎‬ر ‪‎‬خــود ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫د ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جدیــد ‪،‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه ‪‎‬بازارهــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وار ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬جدیــد ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــازد ‪‎‬ه‬ ‫د ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فراینــ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫د ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارایــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫د ‪‎.‬بــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬می‏کنــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مییابــد ‪‎ ،‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خالصــه ‪‎ ،‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫د ‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــد ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬مهمتریــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫طراحــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬دارن ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ه ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فعل ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جدی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬شــود‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬رقابتــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬فراینده ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مفیــد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬دســتگاهه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫توســع ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دارد‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تکنولوژیهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬قاب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬پژوه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بهینه ســاز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬فرایندهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬میتواننــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تکنولوژیهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهینه ســاز ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بازده ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اصل ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬عام ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــد ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬واقــع ‪‎ ،‎‬طرح ریــز ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــناخت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬صنایــع ‪‎ ،‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬فنــاوری ‪،‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬گرفتـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیرســاخته ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬حوزه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ع ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوامـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهینـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬بــردار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬زمینــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنعتــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نواوریهــا ‪‎‬‬ ‫بهره گیــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنعتــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــی اور ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬ارمغــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جدیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جهــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نیروهــا ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬بهــره گیــر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارکنــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلیــل ‪‎ ،‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬همی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ح ‪‎‬امــوزش ‪‎ ،‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انســانی ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانمندســاز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تخصـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬همــوار ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دســتو ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬برنامه ریــزا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیــاده ســاز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حائ ـ ‪‎‬ز ‪‎‬اهمی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬اولویـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــور ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬سیاســته ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قالـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اساســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســعه ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫طراحــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬خدم ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راســتا ‪‎ ،‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جدی ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نظ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬فنــی ‪‎ ،‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫مناس ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬میده ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬بازاریاب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کوچــک ‪‎ ،‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــزر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ســازمانها ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬می‏کنــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جدیــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫د ‪‎‬انــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درام ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ف ‪‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انعطــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ا ‪‎‬توجـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابــی ‪‎ ،‎‬مدیریــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فعالیت‏هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬قوانیــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بــه کا ‪‎‬ر ‪‎‬میگیرن ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تخص ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرهنگ ســاز ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دانــش بنیــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬منج ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارای ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‬ ‫ه ‪‎‬منج ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گف ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغلی ‪‎ ،‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ه ‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ن ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬حاضــر ‪‎ ،‎‬صنعــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ه ‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬توجــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬امــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درحــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬پدیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬الکترونیکــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ابزارهــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬بــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســری ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ه ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روزمــره ‪‎ ،‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیجیتالــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬نویــن ‪‎ ،‎‬ســرع ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تکنولوژیهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫د ‪‎.‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬حداکثــ ‪‎‬ر ‪‎‬میرســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎‬و‪‎...‬‬ ‫ه ‪‎‬خودروســازی ‪‎ ،‎‬الکترونیــک ‪‎ ،‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تخصــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حرفهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬طراحــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬هنرمنــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نواوریهـ ‪‎‬ا ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪،‎‬‬ ‫د ‪‎‬میشــون ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازارپســن ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هزینــه ‪‎ ،‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جدیــد ‪‎ ،‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ت ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صنعـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محصوالتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تکنولوژیهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کارافرینــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــوند ‪‎ ،‎‬میتواننــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوپ ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ترغی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اهمی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬توج ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عامل ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬رویاهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تحقـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحوالتـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصــول ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫موفقیــ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ت ‪‎‬اولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬اولیــه ‪‎ ،‎‬مدلســاز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬عال ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مراح ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاربــرد ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فرایندهای ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫توســع ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ش ‪‎‬هزین ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اطمینــان ‪‎ ،‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قابلی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــول ‪‎ ،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ف ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســهول ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬های ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســعه ‪‎ ،‎‬فعالی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬می‏گیــر ‪‎‬د ‪‎.‬تحقی ـ ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬متنــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جدیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬هـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬رقابـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬قابلیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یابنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــر ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ت ‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امــ ‪‎‬ر ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬منج ـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک‬ ‫ت ‪‎‬هـ ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ال ‪‎‬بــرد ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهتــر ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جدیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــوالت ‪‎ ،‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬رونـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تضمی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫طراحـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬معمــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنعتــی ‪‎ ،‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫طراحـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬زمینه هایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬معمــاری‪‎‎،‬‬ ‫ح ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬صحیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میشــون ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬روســتائیان ‪‎ ،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه ‪‎‬شــهره ‪‎‬ا ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهاجــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬بــاال ‪‎ ،‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بنیــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬زیرســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬ضمــن ‪‎ ،‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬گاز ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــبک ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ارتباطــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎ ،‎‬خطــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــاد ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎ ،‎‬پــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــور ‪‎ ،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ظرفیــ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میشــون ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬ء ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتباطــی ‪‎ ،‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــبک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحصیالتـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬میشــون ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مشــارک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ظ‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجرایــی ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســعه ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬پررن ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عمرانــی ‪‎ ،‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنونـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬چالشــها ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬رفـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اصلی تریـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫طراحـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬صنای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امـ ‪‎‬ر‬ ‫ه ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مییابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬حیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اموزشـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫طراحـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬قاب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تامی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تضمی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میســاز ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــ ‪‎‬ر ‪‎‬کشــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اطالعــات ‪،‎‬‬ ‫د ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه های ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحصیل ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬نیروهــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بهتری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پزشــکی ‪‎ ،‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهندس ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬فراه ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬متخص ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارام ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫د ‪‎‬کاالهایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬صنایــع ‪‎ ،‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کمتـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهتــر ‪‎ ،‎‬هزینـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئل ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬میبخشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جدی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬اموزش ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنایــع ‪‎ ،‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرهنگــی ‪‎ ،‎‬مهمتری ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کارکر ‪‎‬د ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکننـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــاز ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬میکننـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تضمیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رفــا ‪‎‬ه ‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫انتشار منظم و بروز اخبار‬ ‫منفیشهرستان!‬ ‫وحید حاج سعیدی‪/‬‬ ‫اخبــار منفــی یــا همــان «بــد نیــوز» هــا همــواره‬ ‫بــرای مــردم از جذابیــت و ارزش خبری بیشــتری‬ ‫برخــوردار هســتند و ایــن یــک اصــل یــا رویکــرد‬ ‫پذیرفتــه شــده در همــه جــای دنیــا اســت‪.‬‬ ‫البتــه موقعیتهــا و شــرایط مختلــف هــر‬ ‫جامعــه ای هــم در برهه هــای زمانــی بســیار‬ ‫متفــاوت بــوده و ممکــن اســت بحــران یــا‬ ‫شــرایط های مختلــف اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫سیاســی مثــل جنــگ‪ ،‬بیمــاری و ‪ ...‬مــردم را‬ ‫در تنگنــای پیگیــری اخبــار منفــی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال شــیوع ویــروس کرونــا خــود‬ ‫شــکلی تازهای از رصد اخبار را در میان مردم‬ ‫ایجــاد کــرد و پیگیــری اخبــار در زمینه هــای‬ ‫ســامت و بهداشــت بــه ضرورتــی بــرای در‬ ‫امــان بــودن از ایــن ویــروس بــدل شــد‪.‬‬ ‫از ســویی بایــد اذعــان داشــت مخفــی کاری و‬ ‫عــدم انتشــار اخبــار منفــی و بــه عبارتــی گل و‬ ‫بلبــل نشــان دادن جامعــه نیــز به هیــچ عنوان‬ ‫صــاح نیســت و مانــع اصــاح ســاختارهای‬ ‫مخــرب و مذمــوم جامعــه می شــود‪ .‬امــا‬ ‫ناگفتــه نمانــد انتشــار دقیــق‪ ،‬منظــم و بــروز‬ ‫اخبــار منفــی شهرســتان بــه ویــژه در ســایت‬ ‫هــا و خبرگــزاری رســمی اســتان و حتــی کشــور‬ ‫و بــه تبــع ان در فضــای مجــازی و پیــج هــا‪ ،‬در‬ ‫حالــی صــورت می گیــرد کــه بــه اخبــار مثبــت و‬ ‫امیدوار کننده در شــهر وقعی نهاده نمی شــود‬ ‫و ایــن اخبــار در محــاق هســتند‪ .‬اخبــاری نظیــر‬ ‫کســب عناویــن مختلــف اســتانی‪ ،‬کشــوری و‬ ‫حتــی جهانــی توســط ورزشــکاران و هنرمنــدان‬ ‫و دانــش امــوزان شهرســتان‪ ،‬حضــور تیمهــای‬ ‫ورزشــی شهرســتان در لیــگ هــای معتبــر‬ ‫کشــوری‪ ،‬دعــوت از ورزشــکاران شهرســتان بــه‬ ‫اردو هــای تیــم هــای ملــی‪ ،‬برگــزاری جشــنواره‬ ‫هــا‪ ،‬همایــش هــا‪ ،‬یــادواره هــا و‪ ...‬کــه در‬ ‫پایــگاه هــای خبــری و خبرگــزاری هــای رســمی‬ ‫اســتان هیــچ اشــاره ای بــه انهــا نمی شــود و‬ ‫حتــی هــا پیــج ها و کانال هــای فضای مجازی‬ ‫نیــز تمایلــی نیــز برای انتشــار اخبــار مثبت این‬ ‫شهرســتان از خــود نشــان نمی دهنــد‪.‬‬ ‫امــا بــه محــض بــروز یــک رخــداد منفــی نظیــر‬ ‫درگیــری‪ ،‬تصــادف‪ ،‬ضــرب و جــرح‪ ،‬قتــل‪،‬‬ ‫اتــش گرفتــن خــودرو و ‪ ...‬در شهرســتان‪،‬‬ ‫رقابــت گســترده ای در اســتان بــرای انتشــار‬ ‫خبــر ان اغــاز می شــود و خبــر در کوتــاه تریــن‬ ‫زمــان ممکــن فضــای رســمی و غیــر رســمی‬ ‫رســانه ای اســتان و به تبع ان در ســایت های‬ ‫کشــوری منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد بــه لحــاظ اصــول رســانه ای انتشــار‬ ‫چنیــن اخبــاری دور از ذهــن نیســت و بــه‬ ‫تعبیــر اســاتید علــوم رســانه ای «خبــر بــد خبــر‬ ‫خــوب اســت!» چــون مخاطــب و جذابیــت‬ ‫بیشــتری دارد و نمی تــوان مانــع انتشــار اخبــار‬ ‫شــد‪ ،‬امــا ایــن ســوال مطــرح می شــود چــرا‬ ‫متولیــان شــهر و در راس انهــا فرمانــدار از‬ ‫ســایر ادارات شهرســتان در خصــوص عــدم‬ ‫انتشــار عملکردشــان و اخبــار مثبــت حــوزه‬ ‫شــان توضیــح نمی خواهــد ؟‬ ‫ایــا صــرف انتشــار خبــر رخدادهــای مثبت مثل‬ ‫قهرمانــی یــا کســب موفقیــت جوانان شــهر در‬ ‫کانــال و صفحــه اداره متبــوع که ســرجمع ‪200‬‬ ‫عضــو دارد‪ ،‬کفایت اســت؟‬ ‫ایــا مــردم شــهر‪ ،‬اســتان‪ ،‬کشــور نبایــد از‬ ‫اهــداف‪ ،‬جزئیــات و محتــوی یــک جشــنواره‬ ‫ملــی برگــزار شــده در ایــن شــهر مطلــع شــوند؟‬ ‫ایا هیچگاه مســئوالن شــهر از خود پرســیده اند‬ ‫چــرا خبرگــزاری ‪ ...‬اخبــار تیــم فوتبــال نویــن‬ ‫کشــاورز تنهــا نماینــده اســتان در لیــگ دســته‬ ‫ســه کشــور و یــا اخبــار تیــم فوتســال شــهدای‬ ‫حــرم در لیــگ دســته یــک کشــور را منتشــر‬ ‫نمی کنــد ولــی خبــر جراحــت یــک محیــط بــان‬ ‫بــا پشــت تبــر را بــا بــی ســلیقگی تمــام و عــدم‬ ‫رعایــت اصــول رســانه ای حرفــه ای بازنشــر‬ ‫می دهــد؟‬ ‫شــاید نداشــتن مشاور رســانه ای را اولین علت‬ ‫بــروز چنیــن رویــه ای قلمــداد کــرد‪ .‬متاســفانه‬ ‫بســیاری از مدیــران شهرســتان و حتــی مدیــران‬ ‫ارشــد اســتان هنــوز بــه اهمیــت اســتراتژیک‬ ‫یــک مشــاور رســانه ای پــی نبــرده انــد و هرگــز‬ ‫نتوانســته انــد یــک مشــاور حرفــه ای رســانه ای‬ ‫انتخــاب کننــد و یــا اهمیــت کارایی عملکــرد انرا‬ ‫درک کننــد‪ .‬مصاحبــه مطبوعاتــی و نشســت‬ ‫خبــری کــه جــای خــود دارد!‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪761‬‬ ‫شبنامه‬ ‫نکته ای عجیب در ِ‬ ‫رصد رفتار‬ ‫اندیشکده ها در «جنگ احزاب»‬ ‫ت انهــا از ایرانــی هــا و پذیــرش‬ ‫ک درســ ِ‬ ‫ در ِ‬‫شکســت چــه طــور شــکل گرفــت؟‬ ‫ عجیب اندیشــکده هیل که نشــان میدهد انها‬‫ت ایرانی پی بردنــد‪....‬‬ ‫بــه شــراف ِ‬ ‫ ‪ 8‬مــاه پیــش کشــور درگیــر فتنــه ای شــد کــه بــه‬‫حــق میتــوان اســم ‪#‬جنگ_احــزاب را بــر ان نهــاد‪.‬‬ ‫در گرماگــرم ایــن فتنــه رصــد رفتــار اندیشــکده‬ ‫هــای امریکایــی کمــک کــرد تــا روشــن شــود انهــا‬ ‫در حــوزه ی تحلیــل انچــه در حــال رخ دادن اســت‬ ‫در چــه مرحلــه ای قــرار دارند‪.‬بــه ایــن جملــه کــه‬ ‫در اندیشــکده هیــل مطــرح شــده دقــت کنیــد‪:‬‬ ‫مســتقیما ً از طریــق رســانه ها بــا مــردم ایــران‬ ‫صحبــت کنیــد؛ جیــک ســالیوان مشــاور امنیــت‬ ‫ملــی و ســایر مقامــات دولتــی بایــد در صــدای‬ ‫امریــکا‪ ،‬بی بی ســی فارســی و رادیــو فــردا حضــور‬ ‫پیدا کنند‪ .‬مردم ممکن اســت از ســقوط جمهوری‬ ‫اســامی و تجزیــه ملــت بــه قومیت هایــی کــه‬ ‫بــرای اســتقالل رقابــت می کننــد‪ ،‬نگــران باشــند؛ بــا‬ ‫مــردم ایــران ارتبــاط برقــرار کنیــد و از همدلــی خــود‬ ‫در مــورد نگرانی هــا و اینــده انهــا صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫اندیشــکده هیــل ایــن جملــه در تاریــخ مهــر مــاه‬ ‫مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫ به چند نکته دقت کنید‪.‬‬‫نکتــه اول ‪ :‬میگویــد مقامــات امریــکا در بــی بــی ســی‬ ‫و صــدای امریــکا و رادیوفــردا درباره اینــده حرف زده و‬ ‫ـی احتمــال تجزیــه در اوردنــد‪.‬‬ ‫مــردم را از نگرانـ ِ‬ ‫ســوال اول ایــا مــردم ایــران از مقامــات امریــکا‬ ‫حــرف شــنوی داشــته و بــه انهــا اعتمــاد دارنــد؟‬ ‫پاســخ ‪ :‬بخشــی قطعــا نــه ! بخشــی کــه تحــت تاثیــر‬ ‫غربگرایــان و اســتودیو هــای لنــدن هســتند بلــه !‬ ‫نکتــه‪ :‬وقتــی میگویــد در بــی بــی ســی و صــدای‬ ‫امریــکا بــه مــردم تضمیــن دهیــد که تجزیــه دروغ‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی‪ :‬حتــی انهــا که از شــما حرف شــنوی‬ ‫دارنــد و حتــی انهــا کــه مخاطــب رســانه هــای‬ ‫وطــن فــروش هســتند یقیــن دارنــد کــه اینــده ی‬ ‫کشورشــان ســیاه اســت‪ .‬پــس شــما برویــد و اینهــا‬ ‫را اگاه کنیــد‪.‬‬ ‫ یــک نکتــه تــا همینجــای بحــث وجــود دارد‪:‬‬‫اندیشــکده هــای امریکایــی چه طور موفق شــدند‬ ‫تــا ایــن حــد دقیــق ایرانیــان را درک کــرده و بفهمند‬ ‫کــه اکنــون همــه ی انها حتی مخاطبین خودشــان‬ ‫نســبت بــه اینــده کشــور بــد بیــن شــده اند؟قبــل از‬ ‫رســیدن بــه ســوال دوم ادامــه ی متــن را بخوانیــد‪:‬‬ ‫مردم ممکن اســت از ســقوط جمهوری اسالمی و‬ ‫تجزیــه ملــت بــه قومیت هایــی کــه برای اســتقالل‬ ‫رقابــت می کننــد‪ ،‬نگــران باشــند؛ بــا مــردم ایــران‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد و از همدلــی خــود در مــورد‬ ‫نگرانی هــا و اینــده انهــا صحبــت کنیــد‬ ‫نکتــه ی دومــی کــه متــن فــوق پنهــان اســت ایــن‬ ‫نکتــه اســت کــه اندیشــکده ی فــوق نمیگویــد ‪ :‬بــه‬ ‫مــردم ایــران بگوییــد خطــر تجزیه یــک دروغ بزرگ‬ ‫اســت‪ .‬بلکــه میگویــد بــا انهــا دیالــوگ کنیــد! راجــع‬ ‫بــه چــه چیــزی‪ /‬توضیــح میدهد‪ :‬راجــع به قومیت‬ ‫هایــی کــه دنبــال اســتقالل هســتند و رقابــت انهــا‬ ‫مــردم را نگــران کــرده اســت‪...‬‬ ‫ بــه ســوریه دقــت کنیــد‪ .‬واشــنگتن پســت‬‫اخیــرا دربــاره کــرد هــای ســوریه گفتــه‪ :‬انهــا بــا‬ ‫مــا همــکاری کردنــد و مــا بــه انهــا قــول دادیــم در‬ ‫حکومــت بعــدی ســوریه کــه فــدرال اســت جایــی‬ ‫داشــته باشــند و مــا یــک حکومــت فــدرال بــه انهــا‬ ‫بدهکاریــم‪...‬در ســوریه رفتــه انــد روی کــرد هــا‬ ‫متمرکــز شــده و بــه انهــا گفتــه انــد‪ :‬ایــن چیــزی کــه‬ ‫داریــم انجــام میدهیــم اســمش تجزیــه ی کشــور‬ ‫شــما نیســت‪ .‬داریــم اســد را کنــار میزنیــم تــا شــما‬ ‫بــه اســتقالل خودتــان و حقتــان کــه ســرزمینی‬ ‫مســتقل اســت برســید‪.‬به تجزیه طلب های ایران‬ ‫کــه پرچــم هــای پــر شمارشــان را در برلیــن دیدیــم‬ ‫هــم دقیقــا همیــن گفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫حــاال اندیشــکده ی هیــل بــه امریکایــی هــا‬ ‫نمیگویــد‪ :‬بــه مــردم بگوییــد ایــن دروغ اســت‪.‬‬ ‫بلکــه برعکــس ! میگویــد ‪ :‬بــه انهــا بگوییــد جــای‬ ‫نگرانــی نیســت‪ .‬ایــن رقابتــی بــرای رســیدن بــه‬ ‫اســتقالل اســت‪...‬‬ ‫ بــه ایــام اشــوب هــا برگردیــد‪ .‬ایــا وطــن‬‫ت ملــی گرایــی گرفته انــد و در‬ ‫فروشــهایی کــه ژسـ ِ‬ ‫راس انهــا ســلطنت طلــب هــای خائــن بــه همیــن‬ ‫ادعــای رضــا پهلــوی کــه بــا مســئله ی تجزیــه‬ ‫مخالفیــم امــا فدرالیســم نــه‪ ،‬بــه مهتــدی ِ تجزیــه‬ ‫طلــب رســمیت ندادنــد ؟وقتــی اندیشــکده ی هیــل‬ ‫در اوج اشــوبها میگویــد ‪ :‬بایــد بــه مــردم توضیــح داد‬ ‫کــه رقابــت قومیــت هــا بــرای اســتقالل نگــران کننــده‬ ‫نیســت یعنــی بایــد تولیــدات رســانه ای را بــه ســمت‬ ‫عــادی ســازی فدرالیســم ببریم‪.‬دشــمنان بــه دنبــال‬ ‫تجزیــه ایــران بودنــد‪ .‬در میانـه ی راه فهمیدنــد کــه‬ ‫حتــی مخاطبیــن خودشــان هــم فهمیــده و از ایــن‬ ‫مهــم ترســیده انــد‪.‬‬ ‫جهاد ابرسانی برای رفع عطش روستاییان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫اجــرای پــروژه مجتمــع‬ ‫«پرســه‬ ‫ابرســانی‬ ‫ســو»‪ ،‬ابــاغ ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫طرح هــای جایگزیــن‬ ‫اب ســد‪ ،‬ابرســانی‬ ‫پایــدار بــه ‪ ۳۵‬روســتا‬ ‫و اصــاح شــبکه اب‬ ‫‪ ۲۷‬روســتا بخشــی‬ ‫از اقدامــات جهــادی‬ ‫دولــت بــرای رفــع‬ ‫عطــش روســتاییان‬ ‫شــمالی‬ ‫خراســان‬ ‫ا ســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار‬ ‫کســب و کار پــارس‪،‬‬ ‫روســتاهای خراســان‬ ‫شــمالی کــه روزگاری‬ ‫چاه هــای پُــراب و‬ ‫چشــمه هایی جوشــان‬ ‫داشــت امــا ایــن روزهــا‬ ‫اب چاه هایشــان بــه‬ ‫‪ 10‬متــر عمــق رســیده تــا انــدک ابــی بــرای باغــات و بعضــا شــرب‬ ‫مــردم داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــهرها و روســتاهای ایــن خطــه یکــی پــس از دیگــری وارد تنــش‬ ‫و ســپس بحــران ابــی می شــوند و هــر روز بختــک خشکســالی بــر‬ ‫قســمتی از ایــن ســرزمین کهــن خیمــه می انــدازد‪.‬‬ ‫بنابــر اعــام مســووالن خراســان شــمالی وارد ســومین ســال‬ ‫جــدال بــا ایــن بختــک می شــود و خشکســالی هــر روز نمــود‬ ‫عینی تــری پیــدا می کنــد بــه گونــه ای کــه چــاه هــا کــم اب تــر‪،‬‬ ‫رودخانــه هــای بــی اب تــر و اب ســدهای اســتان بــه کمتریــن‬ ‫میــزان خــود رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بختــک بیشــتر در مناطــق روســتایی خراســان شــمالی نمــود‬ ‫پیــدا کــرده اســت و شــمار روســتاهایی کــه بــا ان دســت و پنجــه‬ ‫نــرم می کننــد بــه ‪ ۲۰۰‬روســتا می رســد کــه از ایــن تعــداد بــه ‪۷۰‬‬ ‫مــورد ان بــا تانکــر ابرســانی می شــود‪.‬‬ ‫گرچــه سال هاســت کــه مســووالن و کارشناســان دربــاره ابعــاد‬ ‫رو بــه گســترش کمبــود اب در کشــور هشــدار می دهنــد امــا ان‬ ‫گونــه کــه بایــد و شــاید اقدامــی عملیاتــی بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫پدیــده طبیعــی انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــی تردیــد اگــر اقداماتــی در ســال هــای دور انجــام می شــد دیگــر‬ ‫شــاهد خشک شــدن اب برخــی رودخانه هــا‪ ،‬کاهــش ســطح‬ ‫ذخیــره اب پشــت اغلــب ســدها‪ ،‬گســترش کویــر و بیابان هــای‬ ‫لم یــزرع و خشــک و تخلیــه تعــدادی از روســتاها نبودیــم‪.‬‬ ‫اقداماتــی کــه از نــگاه دولــت دور نمانــده اســت و گام هــای‬ ‫هدفمنــدی بــرای رفــع عطــش در بســیاری از مناطــق بــی اب‬ ‫کشــور بــه ویــژه اســتان خراســان شــمالی برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتانی کــه ‪ ۴۴‬درصــد از ان روستانشــین هســتند و کشــاورزی‬ ‫و دامپــروی محــور اقتصــادی ان اســت امــا ‪ ۲۰۰‬روســتای ان بــا‬ ‫تنــش ابــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد‪.‬‬ ‫تنش ابی ‪ ۲۰۰‬روستا‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۸۴۰‬روســتا اســت و در مجموع منبع اب‬ ‫تامیــن ایــن اســتان شــامل ‪ ۳۷۶‬حلقــه چــاه‪ ۱۷۸ ،‬دهنــه چشــمه‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬رشــته قنــات‪ ،‬ســه واحــد تصفیــه خانــه اب سطحی(ســد)‬ ‫اســت و همچنیــن مخــازن ذخایــر اب بــا ‪ ۸۱۶‬مخــزن و ظرفیــت‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعــب اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫خصــوص مــی گویــد‪ ۲۰۰ :‬روســتای اســتان دچــار تنــش ابــی‬ ‫اســت و از ایــن تعــداد ‪ ۷۰‬روســتا بــا تانکــر ابرســانی می شــود‪.‬‬ ‫رضــا نعیمــی مــی افزایــد‪ :‬بیشــترین میــزان ابرســانی بــا تانکــر‬ ‫بــه شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬رازو جــرگالن و مانــه و ســملقان‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان مــی کنــد‪ :‬خشکســالی در ســال هــای اخیــر‪،‬‬ ‫روســتاهایی کــه از منابــع ابــی بهــره منــد بودنــد را بــا افــت‬ ‫شــدید اب دهــی مواجــه کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل اکنــون‬ ‫بــا تانکــر ابرســانی مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫مــی کنــد‪ :‬ســال گذشــته بــا انجــام طــرح هــای ابرســانی و‬ ‫بهــره گیــری از ظرفیــت خیــران ‪ ۳۵‬روســتا از اب شــرب پایــدار‬ ‫بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫نعیمــی مــی افزایــد‪ :‬پــروژه ابرســانی بــه ‪ ۲۴‬روســتا در شهرســتان‬ ‫اســفراین نیــز رو بــه اتمــام اســت و انعقــاد قرار داد برای ابرســانی‬ ‫پایــدار بــه ‪ ۱۱۴‬روســتا نیــز در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیارد تومان برای طرح های جایگزین اب سد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ابــاغ ‪ ۲۲۰‬میلیــارد تومــان بــرای تامیــن اب شــهری‬ ‫نیــز مــی گویــد‪ :‬ایــن اعتبــار بــرای پــروژه هــای جایگرین اب ســدها از‬ ‫محــل اعتبــارات داخلــی وزارت نیــرو تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫نعیمــی مــی افزایــد‪ :‬طــرح اضطــراری تامیــن اب مــورد نیــاز در‬ ‫شــهر بجنــورد بــرای جلوگیــری از مشــکل تامیــن اب در تابســتان‬ ‫ســال اتــی در دســت اجــرا اســت و تاکنــون ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای خریــد لولــه هــای انتقــال هزینــه و ‪ ۱۷‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫پیمانــکار اجــرای طــرح پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫نمونه های موفق‬ ‫از کسب و کارهای‬ ‫خانگی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی ادامــه‬ ‫مــی دهــد‪ :‬در ایــن راســتا ‪ ۲۲‬کیلومتــر خــط انتقــال از هفــت‬ ‫حلقــه چــاه در پلنــگ دره بجنــورد‪ ،‬حفــر هفــت حلقــه چــاه در‬ ‫جنــوب شــهر شــیروان و هشــت حلقــه چــاه نیــز در اســفراین‬ ‫حفــر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬اکنــون بخــش بســیار زیــادی از اب مــورد‬ ‫نیــاز شــهروندان مرکــز اســتان از منابــع اب ســطحی یعنــی ســد‬ ‫شــیرین دره تامیــن مــی شــود کــه کیفیــت و کمیــت ایــن منبــع‬ ‫ابــی منــوط بــه میــزان بارندگــی هــا اســت‪.‬‬ ‫نعیمــی تصریــح مــی کنــد‪ :‬ضــرورت دارد تــا منابــع پایــدار اب‬ ‫بــرای پاســخ بــه نیــاز شــهروندان تامیــن شــود کــه در ایــن زمینــه‬ ‫اســتفاده از منابــع ابــی چاه هــای منطقــه پلنــگ دره بجنــورد در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد و از ســال ‪ ۹۷‬کار مطالعــات و شناســایی‬ ‫منابــع ابــی جدیــد بــرای تامیــن اب مــورد نیــاز شــهروندان مرکــز‬ ‫اســتان اغــاز شــد و تاکنــون هفــت حلقــه چــاه اهکــی در پلنــگ‬ ‫دره حفــر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی یــاداور‬ ‫مــی شــود‪ :‬در صــورت تخصیــص کامــل اعتبــارات‪ ،‬ایــن طــرح تــا‬ ‫شــهریور ســال اتــی تکمیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫نعیمــی همچنیــن در ادامــه مــی گویــد‪ :‬اصــاح و توســعه هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۸۹۴‬متــر شــبکه ابرســانی در ‪ ۲۷‬روســتای اســفراین از‬ ‫ابتدای ســالجاری تاکنون انجام شــد و این روســتاها با مشــارکت‬ ‫خیریــن و ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه(ع) بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال انجــام شــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح «پرسه سو» با ‪ ۲۷۳‬میلیارد تومان‬ ‫پــروژه ابرســانی در قالــب مجتمــع ‪ ۵۵‬روســتایی در روســتای‬ ‫«پرســه ســو» از طــرح هایــی اســت کــه دولــت در یکســال اخیــر با‬ ‫نــگاه محرومیــت زدایــی از ایــن مناطــق و رفــع عطــش مرزنشــینان‬ ‫در دســتور کار قــرار داده و اینــک نیــز در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار رازوجــرگالن در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬یکــی از پــروژه‬ ‫ابرســانی کــه در یکســال اخیــر وارد فــاز اجرایــی شــده‪ ،‬مجتمــع‬ ‫‪ ۵۵‬روســتایی در روســتای «پرســه ســو» بــا هــدف بهــره منــدی از‬ ‫اب هــای مــرزی در رفــع عطــش مرزنشــینان اســت‪.‬‬ ‫حســن زاده مــی افزایــد‪ :‬بــا نــگاه ویــژه دولــت بــرای اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه ابرســانی ‪ ۲۷۳‬میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت و با بهره برداری از ان ‪ ۸۰‬درصد مرزنشــینان از اب شــرب‬ ‫بهداشــتی پایــدار بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گلنــگ زنــی مخــزن تعادلــی اب در روســتای‬ ‫«گــز» نیــز مــی گویــد‪ :‬ایــن پــروژه نیــز از اقدامــات اساســی‬ ‫دولــت بــرای رفــع عطــش مرزنشــینان اســت کــه بــا اجــرای ان‬ ‫در ‪ ۱۸۰‬کیلومتــر شــبکه ابرســانی‪ ۳۸ ،‬روســتای مرزنشــین از ان‬ ‫بهره منــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــری از‬ ‫لحــاظ جغرافیایــی در منطقــه معتــدل کوهســتانی واقــع اســت‬ ‫کــه میانگیــن بــاران ســاالنه ان حــدود ‪ ۲۴۰‬میلیمتــر مــی رســد و‬ ‫حــدود ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی زیــر کشــت باغــی و زراعــی دارد‬ ‫بــا تولیــد افــزون بــر یــک میلیــون تــن محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫باغــی اســت و ‪ ۸۲‬هــزار نفــر بهــره بــرداری بخــش کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫تغییــر اقلیــم و برداشــت اب از ســفره ها و ابخوان هــای‬ ‫زیرزمینــی باعــث شــده اســت کــه هشــت دشــت از مجمــوع ‪۱۱‬‬ ‫دشــت اســتان در وضعیــت نامناســبی از نظــر ذخائــر ابــی قــرار‬ ‫گیــرد و بــه همیــن دلیــل هرگونــه توســعه بهره بــرداری و برداشــت‬ ‫جدیــد در انهــا بــه منظــور تعــادل بخشــی بــه منابــع ابــی ممنــوع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی خراســان شــمالی نــه تنهــا باعــث ایجــاد تنــش ابــی‬ ‫در حــدود ‪ ۲۰۰‬روســتا و چنــد شــهر ایجــاد کــرد کــه حــدود ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۰‬‬ ‫درصــد از حجــم ابدهــی قنــات هــا را نیــز کاهــش داد بــه طــوری‬ ‫کــه نیمــی از مــزارع کشــاورزی ایــن خطــه شــمال کشــور را نیــز‬ ‫خشــکاند و هشــت دشــت از ‪ ۱۱‬دشــت ایــن اســتان نیــز در زمــره‬ ‫دشــت هــای بحرانــی قــرار گرفتند‪/.‬ایرنــا‬ ‫مشــتریان هــدف در کســب و کار‬ ‫خانگــی نقــش بســیار مهمــی ایفــا‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬زیــرا ان هــا بــرای رشــد‬ ‫و توســعه کســب و کار شــما‪،‬‬ ‫منابــع درامــدی بــرای شــما بوجــود‬ ‫می اورنــد‪ .‬شــناخت مشــتریان‬ ‫هــدف بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫کــه محصــوالت و خدمــات خــود‬ ‫را بــا توجــه بــه نیازهــا‪ ،‬ذائقــه و‬ ‫عالقــه مشــتریان بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫بــا هدف گــذاری درســت بــرای‬ ‫مشــتریان‪ ،‬می توانیــد فــروش‬ ‫خــود را افزایــش دهیــد‪ ،‬بــازار‬ ‫خــود را گســترش دهیــد و در‬ ‫نهایــت موفــق بــه تاســیس یــک‬ ‫کســب و کار پایــدار و پرســود‬ ‫خانگــی باشــید‪ .‬الزم بــه ذکــر‬ ‫اســت کــه بــا شــناخت تمــام‬ ‫جنبه هــای مشــتریان می توانیــد‬ ‫بــه طــور مســتمر خدمــات خــود‬ ‫را بهبــود بخشــید و در کشــور‬ ‫رقابتــی کنونــی خــود را مســتحکم‬ ‫نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی می تواننــد در بســیاری‬ ‫از صنایــع و زمینه هــای مختلــف‬ ‫فعالیــت کننــد‪ .‬امــا در زیــر برخــی‬ ‫از موفق تریــن نمونه هــای‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی را بــرای‬ ‫شــما لیســت کــرده ام‪:‬‬ ‫‪ .1‬طراحــی وب ســایت و میزبانــی‬ ‫وب‬ ‫‪ .2‬مشــاوره راه انــدازی کســب و‬ ‫کار‬ ‫‪ .3‬سفارشــی ســازی محصــوالت‬ ‫دســتی و کاالی هدیــه‬ ‫‪ .4‬نویســندگی محتــوا و ویرایــش‬ ‫متــون‬ ‫‪ .5‬مشــاوره کســب و کارهــای‬ ‫انالیــن‬ ‫‪ .6‬مشــاوره تحصیلــی و تدریــس‬ ‫خصوصــی بــه صــورت انالیــن‬ ‫‪ .7‬عکاسی و فیلمبرداری‬ ‫‪ .8‬فــروش محصــوالت دســتی‪،‬‬ ‫ماننــد گلــدوزی و نگهــداری ســبد‬ ‫دســت بافــت‬ ‫‪ .9‬تهیــه و ارســال مــواد غذایــی‬ ‫خانگــی‪ ،‬ماننــد شــیرینی و کیــک‬ ‫‪ .10‬مشــاوره ســامت و مشــاوره‬ ‫درمان هــای طبیعــی‬ ‫‪ .11‬فضای کار اشــتراکی مخصوص‬ ‫کارافرینان و فریلنسرها‬ ‫‪ .12‬دســتیابی بــه اطالعــات و‬ ‫محتویــات انالیــن بــا ترجمــه‪،‬‬ ‫میزبانــی وب فیلتــر شــده‪ ،‬یــا بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــتن محتــوای خــود‬ ‫مهمتریــن عامــل موفقیــت‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی‪،‬‬ ‫تخصــص و تــاش صاحبــان‬ ‫انهاســت‪ .‬بــرای موفقیــت در‬ ‫ایــن زمینــه‪ ،‬بایــد بــه پیــدا کــردن‬ ‫راه هــای مناســب بــرای بازاریابی‬ ‫کســب و کار خــود و همچنیــن‬ ‫بومــی ســازی فرصت هــای‬ ‫موجــود در بازارهــای محلــی و‬ ‫جهانــی تمرکــز کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪761‬‬ ‫خبر‬ ‫د‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫تاثی ‪‎‬ر‪‎‬سازندگ ‪‎‬‬ ‫‪ ۱۰‬راهکار عالی‬ ‫برای مقابله با استرس‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ ۸۵‬پروژه‬ ‫بهداشتی و درمانی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫در حال اجرا است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بیــش از‬ ‫‪ ۸۵‬پــروژه بهداشــتی و درمانــی در‬ ‫ایــن اســتان در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫دکتــر شــاهین فر‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ایــن پروژه هــا بــا پیشــرفت خوبــی‬ ‫همــراه هســتند و بــا پایــان یافتــن‬ ‫ان هــا می تــوان شــاهد ارتقــای‬ ‫شــاخص های بهداشــت‪ ،‬ســامت‬ ‫و درمــان در اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه هــای‬ ‫زیــادی نیــز در شــرف واگــذاری بــه‬ ‫پیمانــکار اســت تا عملیــات اجرایی‬ ‫ان هــا اغــاز شــود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر اعتبــارات پروژه هــای‬ ‫بــزرگ درمانــی و بیمارســتانی‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫بــرای پروژه هــای حــوزه بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه پیش بینــی شــده کــه‬ ‫بخــش زیــادی از ان نیــز تخصیــص‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شــاهین فــر‪ ،‬عملیــات احــداث‬ ‫پــروژه فــاز یــک بیمارســتان ‪۶۴‬‬ ‫تخــت خوابــی شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن بــا پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫‪ ۲۰‬درصــدی‪ ،‬طــرح توســعه‬ ‫بیمارســتان پورســینای اشــخانه بــا‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫و تکمیــل پــروژه ســاختمان انبــار‬ ‫غــذا و دارو بــا پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫‪ ۲۵‬درصــدی را از جملــه مهم تریــن‬ ‫پروژه هــای در دســت اقــدام‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬عملیــات احداث‬ ‫پروژه هــای بهداشــتی و درمانــی‬ ‫محــدود بــه مرکــز اســتان نیســت‬ ‫و بســیاری از پروژه هــا در شــهرها‬ ‫و روســتاهای کمتــر برخــوردار در‬ ‫حــال احــداث اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫پروژه هــای در دســت اقــدام‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‪،‬‬ ‫بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ‪۵۰‬‬ ‫درصــدی همــراه اســت و می تــوان‬ ‫امیــدوار بــود کــه بســیاری از‬ ‫پروژه هــا در اینــده ای نزدیــک‬ ‫مــورد اســتفاده و بهره بــرداری‬ ‫بــرای جامعــه هــدف در جــای جــای‬ ‫اســتان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه ضــرورت‬ ‫تســریع در معرفــی زمیــن بــرای‬ ‫ســاخت ابر پروژه بیمارســتان مادر‬ ‫و کودک در مرکز اســتان نیز اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بایــد مســئوالن ذی‬ ‫ربــط در ایــن خصوص تعلل نکنند‬ ‫و بــا معرفــی زمینــی مناســب و در‬ ‫خور شــان‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫را در ســاخت ایــن بیمارســتان کــه‬ ‫هدی ـه ای بــرای مــادران و کــودکان‬ ‫اســت‪ ،‬یــاری کننــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫ی‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬رش ـ ‪‎‬د‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‪‎‬مثبت ـ ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تولیــد ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهــره‏ور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهین ـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوان ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎.‬همچنین ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تولی ‪‎‬د‪‎‬داشـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬توجه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبو ‪‎‬د‪‎‬قاب ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب‪‎‬ســرمایه گذاری هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیــد ‪‎،‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬افتتاحیه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اســتارتاپ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خارج ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬نبــو ‪‎‬د‬ ‫م‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ض‪‎‎،‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رشــ ‪‎‬د‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬عــو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬خواهـ ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬حمایتــی ‪‎،‎‬موانعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کافـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬وجــو ‪‎‬د‪‎‬زیرســاخت‏ها ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‎،‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــو ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت‪‎‬منجـ ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬جهانـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬نتیجــه ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رقابــت پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬رش ـ ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‪‎‬منف ـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬موجــود ‪‎،‎‬میتوان ـ ‪‎‬د‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‪‎‬مثبت ـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎ ‎‬و‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل‬ ‫ل‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فراینــ ‪‎‬د‪‎‬خلــ ‪‎‬‬ ‫مفهــوم «‪‎‬ســازندگی»‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــ‪‎‬ا‪‎‬توجــ ‪‎‬ه‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ل‪‎‬جدیــ ‪‎‬د‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طراحــی ‪‎،‎‬توســعه ‪‎ ‎،‎‬و‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬تولیــدی ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬رشــ ‪‎‬د‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎‬داشــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مثبتــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعــداد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬رش ـ ‪‎‬د‪‎‬تولیــد ‪‎،‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‪‎‬مثب ـ ِ‪‎‬‬ ‫اولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬حج ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬تعــدا ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬مــور ‪‎‬د‪‎‬اســتفاده ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کوتاهـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬توجهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیــد ‪‎،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن‪‎‬فراینــ ‪‎‬د‪‎‬طراحــی ‪‎،‎‬مشــخصا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نکاتــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــ‪‎‬ا‪‎‬رعایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬تولیــدی ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬اولیــه ‪‎ ‎،‎‬و‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬تولی ‪‎‬د‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ال‪‎ ‎‬و‪‎‬بازارپســندتر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬میکننــد ‪‎،‎‬بلک ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بــاال ‪‎،‎‬نـ ‪‎‬ه‪‎‬تنهـ‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫م‪‎‬بیشتر ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬دهن ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬سه ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬نی ‪‎‬ز‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانن ‪‎‬د‪‎‬رضای ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میکنیـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬نکتـ ‪‎‬ه‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬یــاداور ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫بــا ‪‎‬ز‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬تنهای ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬نمیتــوا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬رش ـ ‪‎‬د‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د‪‎‬دارد ‪‎،‎‬ام ـ‪‎‬ا‪‎‬هم ـ ‪‎‬ه‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بــازار ‪،‎‬‬ ‫ل‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬قبیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬دانسـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬تصمیمگیر ‪‎‬‬ ‫گ‪‎‬ســازمانی ‪‎ ‎،‎‬و‪‎‬پروســه ها ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬مقررات ‪‎،‎‬فرهن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قوانی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل‪‎‬موثـ ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬شــناخت ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬ســازندگی ‪‎،‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬بـ‪‎‬ا‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬رفتـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬مییابنـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بهت ‪‎‬ر‪‎‬میشو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬توســع ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تحق ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬واقــع ‪‎،‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کــ ‪‎‬ه‬ ‫ص‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــوره‪‎‬ا‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ل‪‎‬توجهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬کشــوره‪‎‬ا‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دلیــل ‪‎،‎‬رشــ ‪‎‬د‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همیــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‪‎‬همــرا ‪‎‬ه‪‎‬بــود ‪‎‬ه‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬صنعت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بـ‪‎‬ا‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬تولیــد ‪‎،‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بهبود ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بهــره وری ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســت ‪‎‬ر‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬تعــدا ‪‎‬د‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬دارد ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فوایــد ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز‪‎‬اصلیتریـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــغلی ‪‎،‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ش‪‎‬ســرمایه گــذاری ‪‎،‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اشــار ‪‎‬ه‪‎‬کــرد‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬صــادرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهــره وری ‪‎،‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬انتقــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــن ‪‎،‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬بســت ‪‎‬ر‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬توســعه ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پیشــرفته ت ـ ‪‎‬ر‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬کشــورها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬کشــورها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فن ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬فراینـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬تســهی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قابلیـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬میکن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬فراه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‬ ‫ط‪‎‬بهینــ ‪‎‬ه‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬توانـ ‪‎‬د‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محصــوالت ‪‎،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ث‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نتیج ـ ‪‎‬ه‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامــد ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬میباشــد‪‎.‬‬ ‫ل‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کارامـ ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬بســترها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬واقــع ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیــد ‪‎،‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینــه هـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‬ ‫ث‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬اشــتغال ‪‎،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســتره‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬برنامــه هـ‪‎‬ا‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬نق ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬دولتـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬راه ‪‎،‎‬بخـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬میشــون ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اقتصادی ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زیرســاخت هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایفـ‪‎‬ا‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬ســرمایه گذار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بنــادر ‪‎،‎‬پلهــا ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬مثــال ‪‎،‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬رشــ ‪‎‬د‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬شــرکت‏ها ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مال ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬حمــل ونقــل ‪‎ ‎،‎‬و‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه‪‎‬تســهیال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســیرها ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ح‪‎‬تولی ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشو ‪‎‬ر‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوان ‪‎‬د‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬بهبو ‪‎‬د‪‎‬سط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خصوص ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تاثی ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬گف ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎،‎‬میتوا ‪‎‬‬ ‫گ‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬پررنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میباشد‪‎.‎‬‬ ‫ع‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ش‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬واقــع ‪‎،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬حــال ‪‎،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬همــرا ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بـ‪‎‬ا‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‪‎‬صنایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ابتد‪‎‬ا‬ ‫م‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولی ‪‎‬د‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬تاثی ‪‎‬ر‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تشــری ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بشناســی ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مفهو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬فراینــ ‪‎‬د‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬دائمــ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎ ‎‬و‪‎‬نــواور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬تنــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بنابرایــن ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬صنعتــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬عملکردهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهینه ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬نــواور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوالت ‪‎ ،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دســتاورده‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ع ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طبــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬راندمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬رشــ ‪‎‬د‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬درامــ ‪‎‬د‪‎‬میانجامــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬نیازمن ـ ‪‎‬د‪‎‬سیاســته‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز‪‎‬طرفــی ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ص‪‎ ‎‬و‬ ‫ح‪‎‬تخص ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ارتقا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دقیقـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎،‎‬اگـ ‪‎‬ر‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬صنایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کارکنــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬یابــد ‪‎،‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬میانگیــن ‪‎،‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ک‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬خواهـ ‪‎‬د‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬تســهی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬رش ـ ‪‎‬د‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬شــما ‪‎‬ر‪‎‬میای ـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‪‎‬بســزای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پیشرفت ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهت ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬ف ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬فضا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سازندگی ‪‎،‎‬تجهیزا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‬ ‫ث‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هــ‪‎‬ا‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‪‎‬میگیــر ‪‎‬د‪‎‬کــ ‪‎‬ه‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬اختیــا ‪‎‬ر‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬منجـ ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارایـ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ث‪‎‬رون ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولی ‪‎‬د‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نتیج ‪‎‬ه‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬ســرمای ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جذ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه‪‎‬عــاوه ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ال‪‎ ‎‬و‪‎‬حرفه ای‪‎‎‬ت ‪‎‬ر‬ ‫ب‪‎‬افرا ‪‎‬د‪‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬استعدا ‪‎‬د‪‎‬با ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬جذ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬میشو ‪‎‬د‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارکنا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهایــت ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬رش ـ ‪‎‬د‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل‪‎‬توجه ـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬ســرمایه ‪‎،‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‪‎‬قاب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬یکدیگــ ‪‎‬ر‪‎‬وابســت ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬رشــ ‪‎‬د‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهینـ ‪‎‬ه‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینه‪‎‎‬ه‪‎‬ا‬ ‫ت‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬منجـ ‪‎‬ر‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬متضم ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهر ‪ ‎‬ه‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شو ‪‎‬د ‪‎.‬افزای ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ســازندگی ‪،‎‬‬ ‫ت‪‎‬دیگــر ‪‎،‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عبار ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬واقــع ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د‪‎‬داش ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬توجه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د‪‎‬رش ـ ‪‎‬د‪‎‬قاب ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نظـ ‪‎‬ر‪‎‬گرفتـ ‪‎‬ه‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎‬همزمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬بایـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬برســی ‪‎‬‬ ‫ج‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتایـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬صنعت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســاختار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬امادگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــه طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دلیــل ‪‎،‎‬بــه طــو ‪‎‬ر‬ ‫ت‪‎‬اشــار ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬همیـ ‪‎‬‬ ‫ال‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬ر‪‎‬رشــ ‪‎‬د‬ ‫ل‪‎‬توجهــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کــ ‪‎‬ه‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬گفــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلــ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ب‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬واقــع ‪‎،‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬حاصـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کارایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیــد ‪‎،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬مقــدا ‪‎‬ر‪‎‬خروجـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کن ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎،‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬بهبو ‪‎‬د‬ ‫ش‪‎‬تولی ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬تســهی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــد ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬کاالهـ‪‎‬ا‬ ‫ی‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬تولیــد ‪‎،‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرایندهـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬عملیــا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ب‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬راندمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬گــذا ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانـ ‪‎‬د‪‎‬اثـ ‪‎‬ر‪‎‬بســزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهر ‪‎‬ه‪‎‬وری ‪‎،‎‬تحــو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬صنایــع ‪‎،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زمینــه ســا ‪‎‬ز‬ ‫ن‪‎‬تغییــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬زیرســاختها ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نتیجــه ‪‎،‎‬هزینــه‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تفکیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فعالســاز ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ش‪‎‬افــزود ‪‎‬ه‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مییابـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بــازد ‪‎‬ه‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬توان ـ ‪‎‬د‪‎‬عامل ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دلیــل ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مییاب ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬همی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬واقــع ‪‎،‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬ملــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رشــ ‪‎‬د‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ل‪‎‬فنــاوری ‪‎،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬درامــد ‪‎،‎‬تحــو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــغلی ‪‎،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرص ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــوره‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‬ ‫ت‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فقــر ‪‎،‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬وضعیــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬گــذار ‪‎‬د ‪‎.‬بنابراین ‪،‎‬‬ ‫ن‪‎‬اثـ ‪‎‬ر‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬شــاخ ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ش‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولی ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توان ‪‎‬د‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبو ‪‎‬د‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رشــ ‪‎‬د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬اســت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کلیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مولفه هــا ‪‎‬‬ ‫ی »‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫‪‎»‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬تولید ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬نــواوری ‪‎،‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ظرفیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬توســع ‪‎‬ه‬ ‫ش‪‎‬کارگــران ‪‎،‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬فنــی ‪‎،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ک‪‎‬کشــور ‪‎،‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بطــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬درجـ ‪‎‬ه‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎...‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬نــواور ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬ذهنینـ ‪‎‬ه‪‎‬ایجــاد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬دهـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رویــه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‪‎‬ســرمایهگذار ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬ســازندگی ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ب ـ‪‎‬ا‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ق‪‎ ‎‬و‪‎‬توســعه ‪،‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تحقی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خالقی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬تولیــدی ‪‎،‎‬توانمندیهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬پرور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اموز ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬دیگ ‪‎‬ر‪‎‬فعاال ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬همــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‬ ‫ح‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دیگر ‪‎،‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بهبو ‪‎‬د‪‎‬بخشــی ‪‎‬د ‪‎.‬ب ‪‎‬ه‪‎‬عبار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارگرا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬راندمــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬موجــ ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ت ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فراینــ ‪‎‬د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬دانشــبنیا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬راهکارهایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــور ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬ســازندگ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬صنعتــی ‪‎،‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬مهندســی ‪‎،‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نظیـ ‪‎‬ر‪‎‬تخصصهــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬و‪‎‎‎...‬‬ ‫ی‪‎‬خارجــی ‪‎،‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬ســرمایه گــذار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منابــع ‪‎،‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬نظیـ ‪‎‬ر‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬زمینــه ‪‎،‎‬راه حــل هایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬توســع ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬محافظــه کاران ـ ‪‎‬ه‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬ســای ‪‎‬ر‪‎‬کشــورها ‪‎،‎‬توج ـ ‪‎‬ه‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬پژوه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬توسع ‪‎‬ه‬ ‫ل‪‎‬توجه ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬رانکا ‪‎‬ر‪‎‬قاب ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬جدی ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬نواور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬شــما ‪‎‬ر‪‎‬میرونـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنعـ ‪‎‬‬ ‫ندا نودهی ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ شنیدن موسیقی‬‫پژوهش هــای دانشــمندان نشــان می دهــد کــه‬ ‫شــنیدن موســیقی بــه کاهــش و رفــع اســترس‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬موســیقی های ارام و بــدون کالم‬ ‫بــرای ایــن کار از همــه مناس ـب تر هســتند‪.‬‬ ‫ تمرینات تنفسی‬‫تمرینــات تنفســی یــا تمریناتــی ویــژه بــرای بــاز‬ ‫شــدن عضــات و همچنیــن یــوگا موثــر هســتند‪.‬‬ ‫یــوگا ورزشــی اســت کــه بــه انــرژی و تمرکــز نیــاز‬ ‫دارد و ممکن اســت در نگاه اول ســخت و دشــوار‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا فــرد را ارام می کنــد و بــه تــوازن و‬ ‫تعــادل او کمــک می کنــد‪ .‬یکــی از نــکات مهــم‬ ‫اســتمرار و تــداوم در انجــام تمرینــات اســت‪.‬‬ ‫ قدم زدن در فضای سبز‬‫قــدم زدن در فضــای ســبز و ازاد در رفــع اســترس‬ ‫بســیار تاثیرگــذار اســت‪ .‬دیــدن درختــان و فضــای‬ ‫ســبز معمــوال روح انســان را ارام می کنــد و مغــز‬ ‫اســترس زده نیــز بــر اثــر هــوای تــازه جانــی دوبــاره‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫ همنشینی با دوستان‬‫وقتــی انســان دچــار اســترس اســت‪ ،‬غالبــا‬ ‫فرامــوش می کنــد کــه نگرانی هــا و فشــارها را‬ ‫می تــوان بــا دوســتان و نزدیــکان تقســیم کــرد‪.‬‬ ‫نشســت و صحبــت بــا دوســتان معمــوال در‬ ‫کاهــش و رفــع اســترس موثــر اســت و ســبب‬ ‫می شــود کــه انســان بــا دیــدی دیگــر و تــازه بــه‬ ‫مســائل نــگاه کنــد‪.‬‬ ‫ حمام یا وان اب گرم‬‫اســترس فقــط فشــاری روحــی نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫وضعیــت جســمی و بــدن انســان را نیــز تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬حمــام یــا وان اب گــرم در‬ ‫رفــع اســترس موثــر اســت‪ ،‬چــرا کــه بــر اثــر ایــن‬ ‫گرمــا ماهیچه هــای بــدن نــرم می شــوند و روح‬ ‫انســان نیــز به تدریــج ارام می گــردد‪.‬‬ ‫ ورزش کردن‬‫ورزش نیــز در رفــع اســترس بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫ورزشــی را انتخــاب کنیــد کــه انجــام ان برایتــان‬ ‫لذت بخــش اســت و ســبب می شــود کــه‬ ‫اســترس تان را کاهــش دهــد‪ ،‬خــواه دویــدن‪،‬‬ ‫خــواه دوچرخه ســواری یــا شــنا‪ .‬فعالیت هــای‬ ‫ورزشــی مســتمر و درازمــدت بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا بــا معضــل اســترس بهتــر کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫ غذا خوردن در ارامش‬‫افــرادی کــه دچــار اســترس هســتند‪ ،‬غــذا‬ ‫خوردنشــان نیــز بــا ســرعت و اضطــراب همــراه‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری ها در لحظــات پراســترس غــذا را‬ ‫بــه جــای انکــه بخورنــد‪ ،‬می بلعنــد‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫کــه در چنیــن مــواردی در ارامــش غــذا بخورید و از‬ ‫ان لــذت ببریــد‪ .‬همیــن اســتراحت و وقفــه کوتــاه‬ ‫از اســترس شــما می کاهــد‪.‬‬ ‫ خوابیدن سروقت‬‫نکت ـه ی دیگــری کــه بایــد بــه ان توجــه داشــت‪،‬‬ ‫خــواب کافــی اســت‪ .‬در مــوارد یــا روزهایــی‬ ‫کــه دچــار اســترس هســتید‪ ،‬بکوشــید کــه بــه‬ ‫موقــع بخوابیــد و بــه بــدن و روح خــود فرصــت‬ ‫اســتراحت بدهیــد‪.‬‬ ‫ استراحت های کوتاه بین روز‬‫وقفــه و اســتراحت کال نقــش مهمــی در دوران و‬ ‫ســاعات پراســترس بــازی می کننــد‪ .‬گاهــی حتــی‬ ‫اســتراحت ها و تنفس هــای ‪ ۵‬دقیقــه ای کافــی‬ ‫اســت تــا از اســترس شــما کاســته شــود‪ .‬ســعی‬ ‫کنیــد ایــن وقفه هــای کوچــک را در برنامــه روزانــه‬ ‫خــود بگنجانیــد و در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫ خندیدن‬‫خندیــدن نیــز بــه کاهــش و رفــع اســترس کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬خندیــدن ســبب بــاز شــدن عضــات و‬ ‫ماهیچه هــا می شــود و همچنین بــا هورمون های‬ ‫اســترس زا مقابلــه می کنــد‪ .‬جالــب توجــه ایــن‬ ‫کــه خندیــدن حتــی در مــواردی کــه از روی ادب‬ ‫می خندیــد یــا لبخنــد می زنیــد هــم تاثیــر دارد‪.‬‬ ‫ نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره دایــره‬‫کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا بجنــورد‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪761‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه نیروگاه های‬ ‫خورشیدی در خراسان‬ ‫شمالی پتانسیل بالقوه‬ ‫برای تولید درامد‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق ملــی محیــط زیســت‬ ‫گفــت‪ :‬توســعه نیــروگاه هــای خورشــیدی‬ ‫در خراســان شــمالی پتانســیلی بالقــوه بــرای‬ ‫تولیــد درامــد مــردم اســت‪.‬‬ ‫دکتر ســجاد انجم شــعاع در دیدار با اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬از ســال ‪۹۳‬‬ ‫صنــدوق ملــی محیــط زیســت کشــور تاســیس‬ ‫شــده کــه بــر اســاس قانــون باالدســتی در‬ ‫مســیر توانمندســازی بخــش خصوصــی و‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان در حــوزه محیــط‬ ‫زیســت حرکــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن صنــدوق یــک نهــاد عمومــی‬ ‫غیردولتــی اســت کــه در راســتای حفــظ محیــط‬ ‫زیســت بــه ‪ ۳‬روش ارائــه تســهیالت کــم بهره‪،‬‬ ‫مشــارکت با صنایع و ســرمایه گذاری مســتقیم‬ ‫در صنایــع در راســتای حفــظ محیــط زیســت و‬ ‫توســعه صنعــت کشــور و کاهــش بیــکاری بــا‬ ‫صنایــع موجــود در کشــور و ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت همــکاری می کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۶ :‬پــروژه مصــوب بــا ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبار تســهیالت پرداخت شــده‬ ‫در خراســان شــمالی انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر انجــم شــعاع بــه اهمیــت حــوزه تنــوع‬ ‫زیســتی و طبیعی خراســان شــمالی اشاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬توســعه نیــروگاه هــای خورشــیدی که‬ ‫در خراســان شــمالی ایــن پتانســیل بالقــوه‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬مــی توانــد منبــع درامــد خوبــی‬ ‫بــرای مــردم و هــم در راســتای حفــظ محیــط‬ ‫زیســت قلمــداد شــود‪.‬‬ ‫دکتــر حســین نــژاد اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫نیــز محیــط زیســت را جــزو مهــم تریــن‬ ‫موضوعــات دانســت و گفــت‪ :‬بــرای حــل‬ ‫مشــکالت زیســت محیطــی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬بهــره منــدی حداکثــری از صنــدوق‬ ‫ملی محیط زیســت کشــور می تواند راهگشــا‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعــات نگــران‬ ‫کننــده خراســان شــمالی بحــث الودگــی هــوا‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای حــل ایــن معضــل نیازمند‬ ‫انجــام پــروژه هــای مختلــف و همــکاری در‬ ‫ســطوح ملــی و بیــن المللــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی ظرفیــت شــهرک صنعتــی شــهید‬ ‫محمــدزاده بــرای تامیــن برق را بالقوه دانســت‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫قانونــی و بودجــه و هــم صنــدوق ملــی محیــط‬ ‫زیســت مــی تــوان بــرای احــداث نیــروگاه‬ ‫خورشــیدی در ایــن اســتان بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در پایــان ایــن دیــدار تفاهــم‬ ‫نامــه همــکاری هــای محیــط زیســتی بیــن‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی و صنــدوق ملــی‬ ‫محیــط زیســت کشــور منعقــد شــد‪.‬‬ ‫از ترفندهای قاچاقچیان مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬تغییر نام مواد مخدر‬ ‫به اسامی فریبنده می باشد‪.‬‬ ‫امروزه برخی سودجویان‬ ‫به جای ماده مخدر بنگ از‬ ‫واژه گل استفاده می کنند تا‬ ‫برای قربانیان خود جذابیت‬ ‫ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‬ ‫قضاییه استان گلستان‬ ‫نمایشگاه کتاب مجالی برای ارتباط‬ ‫بی واسطه با ناشران است‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫برای ‪ ۱۵‬مجموعه‬ ‫گردشگری خراسان‬ ‫شمالی گواهینامه‬ ‫استاندارد کیفیت‬ ‫صادر شد‬ ‫مدیرفــروش کتاب فروشــی ســرزمین کتــاب گفــت‪ :‬نمایشــگاه‬ ‫کتــاب فرصتــی اســت کــه مخاطبــان بــا ناشــران بــدون واســطه‬ ‫و به صــورت یکجــا مواجــه شــوند و یــا مجالــی اســت کــه بــا‬ ‫مترجمــان و نویســنده ها به صــورت حضــوری مالقــات کننــد‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب مجالی برای ارتباط بی واسطه با ناشران است‬ ‫مهرشــاد زارعــی ‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در طــرح خریــد از کتاب فروش ـی ها و‬ ‫یــا بخــش کتاب فروشـی ها در نمایشــگاه کتــاب ‪ ،1402‬حضــور نداریــم‬ ‫و شــاید کوتاه تریــن دلیلــی کــه می توانــم دربــاره ان عنــوان کنــم ایــن‬ ‫اســت کــه حضــور در نمایشــگاه زحمــت بســیاری دارد‪ .‬ایــن طــرح‬ ‫تفــاوت فاحشــی نســبت بــه طرح هــای تخفیــف فصلــی دارد کــه در‬ ‫انجــا فــروش حضــوری و بــر مبنــای موجــودی خــود کتاب فروشــی بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اضافــه کــردن کتاب هــا بــه ایــن سیســتم جدیــد خــودش‬ ‫بحــث مفصلــی را می طلبــد‪ .‬مثــا ًموجــودی کتاب فروشـی ها روزانــه‬ ‫کم وزیــاد می شــود و نیــز قیمت هــا هــم همین طــور اســت و ب ـه روز‬ ‫کــردن دائمــی ان در سیســتم دیگــری‪ ،‬خــودش شــاید بــه نیــروی کار‬ ‫اضافه تــری نیــاز داشــته باشــد و در ایــن میــان رفتــن بــه اداره پُســت و‬ ‫پُســت کــردن ان بـه کل در گوشـه ی دیگــری از قضیــه قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫زارعی درباره اینکه امســال در نمایشــگاه برای نخســتین بار شــرایطی‬ ‫پدیــد امــد کــه کتاب فروشـی ها هــم بتواننــد حضور پیدا کننــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــه نظــرم ایــن ظرفیــت بــه وجــود امده شــاید بــرای کتاب فروشـی های‬ ‫ب باشــد ؛ امــا بــرای کتاب فروشــی های بــزرگ کــه‬ ‫کوچک تــر مناســ ‬ ‫همــواره حضــوری فعال در طرح های فصلی داشــتند مقرون به صرفه‬ ‫نیســت‪ .‬از ســویی دیگــر طبــق روال همیشــگی مخاطبــان می تواننــد‬ ‫مســتقیما ًاز خــود ناشــر کتاب هــا را تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره برپایــی رویــدادی چون نمایشــگاه کتــاب ‪ ،1402‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬علی رغــم وجــود چنین مســائلی‪ ،‬بســیاری از دوســت داران‬ ‫کتــاب‪ ،‬همه ســاله چشــم انتظار برپایــی نمایشــگاه هســتند‬ ‫تــا مثــا ً بــا ناشــرین بــدون واســطه و به صــورت یکجــا مواجــه‬ ‫شــوند و یــا مجالــی پیــش می ایــد کــه مخاطبــان بــا مترجمــان و‬ ‫نویســنده ها به صــورت حضــوری مالقــات داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ت رو بــه رشــد کتاب هــا‪ ،‬ارائــه بـ ُـن‬ ‫زارعــی ادامــه‪ :‬بــا توجــه بــه قیمـ ‬ ‫کارت هــای تخفیفــی از ســوی برگزارکننــدگان برای اقشــار مختلف‪،‬‬ ‫ب تهیــه کننــد‬ ‫ت مناسـب تری کتــا ‬ ‫فرصتــی اســت تــا بتواننــد باقیمـ ‬ ‫امــا در ایــن میــان الزم اســت بــه مســئله مهمــی اشــاره کنم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ناشــرین اکثــرا ًپیــش از نمایشــگاه یــا افزایــش قیمــت‬ ‫می دهنــد یــا کتاب هــای تجدیــد چاپ شــده خــود را بر روی پیشــخوان‬ ‫قــرار می گذارنــد‪ .‬به طــور مثــال رمان هایــی چــون بینوایــان‪ ،‬جنایــت و‬ ‫مکافــات و یــا اناکارنینــا از برخــی ناشــران هم اکنــون بــا نصــف قیمتــی‬ ‫کــه الان در نمایشــگاه بــه فــروش می رســد در کتاب فروشــی های‬ ‫محلــی و ســایت های فــروش کتــاب پیــدا می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر فــروش کتاب فروشــی ســرزمین کتــاب گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫وجــود نمایشــگاه کتــاب فضایــی را ایجــاد می کنــد کــه مخاطبــان‬ ‫کتاب هــای چــاپ نخســت ناشــران کــه در محــل نمایشــگاه رونمایــی‬ ‫می کننــد را بــا تخفیــف و یــا بــا بـ ُـن کارت باقیمــت مناســبی خریداری‬ ‫کننــد و نیــز حتــی بســیاری از اشــخاص کتاب هــای کل ســال خــود را‬ ‫یکجــا از نمایشــگاه می گیرنــد‪ .‬در نــگاه کلــی جــذاب بــه نظر می رســد‬ ‫امــا در مقابــل بســتری را فراهــم می کنــد کــه مخاطــب توجــه اش‬ ‫از کتاب فروشـی های محلــی معطــوف بــه نمایشــگاه شــود کــه ایــن‬ ‫مســئله از تــداوم پویایــی کتاب فروش ـی ها می کاهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وقتــی کتاب فروشـی ها خــود کتاب هــا را بــا تخفیف هــای‬ ‫‪ ۳۰‬درصــدی بــا چندیــن واســطه تهیــه می کننــد و نمایشــگاه تــا حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد مســتقیما ًکتــاب را بــه مخاطبینش می رســاند‪ ،‬سیســتمی‬ ‫اســت کــه بــه کتاب فروشـی ها اســیب وارد می کنــد و درســت کــردن‬ ‫ســازوکاری به ظاهــر ســهل و در باطــن ممتنعــی کــه کتاب فروشـی ها‬ ‫در نمایشــگاه تاثیــر داشــته باشــند؛ بیشــتر شــبیه مانع شــدن از‬ ‫اعتراضــی اســت کــه ممکــن اســت کتاب فروشـی ها داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زارعــی بــا اشــاره بــه شــعار نمایشــگاه کتــاب ‪ 1402‬بــا مضمــون‬ ‫«اینــده خواندنــی اســت»‪ ،‬گفــت‪ :‬معتقــدم کــه بســیاری اوقات‬ ‫کتــاب می خوانیــم کــه از یــاد نبریــم کــه گذشــته را در زمــان‬ ‫حــال بــه یاداوریــم و بااین حــال روبه جلــو و اینــده زندگــی‬ ‫کنیــم‪ .‬مدت زمانــی را کــه بــا خوانــدن کتابــی از کــف می دهیــم‬ ‫معطــوف بــه ان اســت کــه در اینــده ان را بازیابیــم‪ .‬اگــر بتوانیــم‬ ‫چنیــن معناهایــی از ان بیــرون بیاوریــم شــعار بــدی نیســت‪.‬‬ ‫مهرشــاد زارعــی همچنیــن‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه نظــرم حضــور فعــال افــراد‬ ‫شــاخص؛ همچــون مترجم ها‪ ،‬نویســنده ها و منتقدهــای ادبی در‬ ‫نمایشــگاه و حتــی در صفحه هــای مجــازی و معرفــی کتاب هایــی‬ ‫پرمحتواتــر بســیار مهــم اســت؛ زیــرا معتقــدم بــا حضــور پررنگ تــر‬ ‫ی بالگر هایــی کــه هــر کتابــی را‬ ‫ان هــا می تــوان از تاثیــر ســوء بعضـ ‬ ‫(خوانــده یــا ناخوانــده) معرفــی می کننــد کاســت‪.‬‬ ‫کتاب هایــی کــه بــه خاطــر چنیــن بالگرهایــی پرفروش ترین هــای بــازار‬ ‫نشــر می شــوند‪ ،‬روی پیشــخوان کتاب فروشــی ها را پــر می کننــد و‬ ‫ناشــرین راهــم بــه چــاپ چنیــن اثاری تشــویق می کننــد‪ .‬حضــور افراد‬ ‫شــاخصی کــه عنــوان کــردم دســتکم می توانــد ازاین دســت کتاب هــا‬ ‫بکاهــد و فــروش ان را در برابــر اثــار فاخرتــر تعدیــل کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه نظــرم در ایــن جامعــه کتاب خوانــی کــه‬ ‫تاثیرگذارتریــن معرفــی کننــدگان کتابــش بالگرهــا هســتند در‬ ‫طوالنی مــدت ممکــن اســت نه تنهــا بــه ســلیقه و توجــه بــه اثــار‬ ‫مهم تــر کمتــر شــود بلکــه نقطــه توجــه هــم از نویســندگان و‬ ‫منتقــدان خودمــان اهسته اهســته کم رنــگ می شــود‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140260312004000388‬مورخــه ‪ 1402/01/15‬موضــوع کالســه ‪ 1401114412004000947‬هیــات اول‪/‬دوم‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم امینه پارســه‬ ‫فرزند رجب بردی بشــماره شناســنامه و شــماره ملی‏‏‪ 0670190128‬نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت ‪ 97.86‬مترمربع‬ ‫جــدا شــده از پــاک شــماره‏‏‪ 30913‬فرعــی از ‪– 1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان ســعدی شــمالی کوچــه ‪ 29‬بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫‏انتقــال ملــک مــع الواســطه از عطابــای ســبحانی بــه متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضی نســبت به مــورد تقاضا احراز گردیده‏اســت‪ .‬لذا به منظــور اطالع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‏اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‏نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬‏الــف‪ 8503 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402/02/11 :‬‬ ‫هادی عطائی مقدم – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/02/25 :‬‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمیبرابر رای شــماره‬ ‫‪ 140260312004001593‬مورخــه ‪ 1402/02/07‬موضــوع کالســه ‪ 1401114412004001226‬هیــات اول‪/‬دوم‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای حســین ایلدرمــی لطــف ابــاد فرزنــد ابوالقاســم بشــماره شناســنامه ‪5746‬‏و شــماره ملــی ‪ 2032114046‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 142.50‬مترمربــع جــدا شــده از‏پــاک شــماره ‪ 18257‬فرعــی از ‪–1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان ســبالن‬ ‫کوچــه ‪ 4‬بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت ملــک گنبــد انتقــال‏ملــک از محــل تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی بــوده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‏مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد ازتاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم‏اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‏اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪ 8599 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1402/02/25 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402/03/08 :‬‏‬ ‫هادی عطائی مقدم – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس‏‬ ‫و‬ ‫گردشــگری‬ ‫معــاون‬ ‫ســرمایه گذاری و طرح هــای اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری خراســان‬ ‫شــمالی از صــدور گواهینامــه‬ ‫اســتاندارد کیفیــت بــرای ‪۱۵‬‬ ‫بهره بــردار تاسیســات گردشــگری‬ ‫خراســان شــمالی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس ‪ ،‬بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫اســماعیلی ادامــه داد‪ :‬در راســتای‬ ‫باالبــردن ســطح کیفیــت خدمــات‬ ‫در تاسیســات گردشــگری‪۱۵ ،‬‬ ‫بهره بــردار در خراســان شــمالی‬ ‫موفــق بــه دریافــت گواهینامــه‬ ‫اســتاندارد کیفیــت شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پرونــده ‪ ۲۰‬واحــد‬ ‫گردشــگری‬ ‫تاسیســات‬ ‫از‬ ‫گواهینامــه‬ ‫دریافــت‬ ‫بــرای‬ ‫استانداردســازی در کمیســیون‬ ‫درجه بنــدی مــورخ مــورد بررســی‬ ‫قــرار گرفــت کــه ‪ ۱۵‬بهره بــردار‬ ‫موفــق بــه دریافــت گواهینامــه‬ ‫اســتاندارد شــدند و شامل ‪ ۱‬هتل‪،‬‬ ‫‪ ۱‬هتل اپارتمــان‪ ۲ ،‬رســتوران و ‪۱۱‬‬ ‫بوم گــردی مــی شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬اشــخاصی‬ ‫کــه موفــق بــه اخــذ گواهینامــه‬ ‫کیفیــت برابــر ائین نامــه ایجــاد‪،‬‬ ‫اصــاح‪ ،‬تکمیــل‪ ،‬درجه بنــدی و‬ ‫نرخ گــذاری تاسیســات گردشــگری‬ ‫شــوند از مزایــای دیگــری‬ ‫به منظــور خدمات رســانی بیشــتر‬ ‫بــه گردشــگران بهره منــد خواهنــد‬ ‫شــد کــه البتــه نــرخ اغذیــه و اجــاره‬ ‫اتــاق توســط بهره بــردار پیشــنهاد‬ ‫می شــود و پــس از تاییــد اداره‬ ‫کل میراث فرهنگــی قابل اجــرا‬ ‫اســت و پــس از دریافــت‬ ‫گواهینامــه اســتاندارد‪ ،‬تمدیــد‬ ‫پروانــه بهره بــرداری از تاسیســات‬ ‫گردشــگری ‪ ۳‬ســاله خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اخریــن جلســه‬ ‫درجه بنــدی‬ ‫کمیســیون‬ ‫تاسیســات گردشــگری خراســان‬ ‫شــمالی دی مــاه ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار شــد‬ ‫و فراینــد استانداردســازی و اخــذ‬ ‫گواهینامــه کیفیــت بــرای ســایر‬ ‫تاسیســات گردشــگری اســتان نیــز‬ ‫در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫‪402‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهارت‬ ‫نقش کودکان کار در جامعه‬ ‫و بازار کسب و کار‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بــازار کســب و کار ‪ -‬کــودکان کار‪،‬‬ ‫افــراد کــودک و نوجــوان هســتند کــه‬ ‫بــرای انجــام کار و کســب درامــد‪،‬‬ ‫در شــرایط نــا مناســبی مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند و بــه محیط هــای‬ ‫خطرنــاک و غیرســالمی افتاده انــد‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان از تحصیــل اجتنــاب‬ ‫می کننــد و در شــرایط فقــر قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه دلیــل شــرایط بــدی کــه‬ ‫درگیرشــان هســتند‪ ،‬بــه ســرعت پیر‬ ‫شــده و مشــکالت جســمی و روانــی‬ ‫پیــدا می کننــد‪ .‬بــه جــای کار‪ ،‬بایــد‬ ‫فرصــت بهتــری بــرای تحصیــل بــه‬ ‫ایــن کــودکان داده شــود تــا در اینــده‬ ‫بــه صــورت اگاهانــه تــر و بــا شــرایط‬ ‫بهتــر‪ ،‬ســبقت را بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫کــودکان کار‪ ،‬اصطالحــی اســت کــه‬ ‫به کودکانی اشــاره دارد که در ســنین‬ ‫پایین تــر از ســن قانونــی کار می کنند‪.‬‬ ‫اکثــر کــودکان کار‪ ،‬در کشــورهای در‬ ‫حــال توســعه‪ ،‬بــه دلیــل فقــر و نیــاز‬ ‫بــه درامــد بــرای خانواده شــان بــه‬ ‫کار می پردازنــد‪ .‬ایــن کارهــا معمــوال‬ ‫در بخش هــای کشــاورزی‪ ،‬صنایــع‬ ‫ســنتی و خدمــات خانگــی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬کــودکان کار بــا مشــکالتی‬ ‫ماننــد اســیب جســمی و عقلــی‪،‬‬ ‫عــدم دسترســی بــه تحصیــات‪ ،‬افــت‬ ‫توانایــی هــای رشــدی و روانــی و حتــی‬ ‫خطــرات زیــاد(!) روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫در جهــت کاهــش ایــن پدیــده‪،‬‬ ‫بســیاری از ارگان هــا و حکومت هــا‬ ‫راهکارهایــی را بــرای محدودســازی‬ ‫کــودکان کار و تضمیــن حقــوق ان هــا‬ ‫بــه کار بســته اند‪.‬‬ ‫کــودکان کار یکــی از مشــکالت‬ ‫بــزرگ اجتماعــی اســت کــه‬ ‫باعــث اســیب بــه جامعــه و بــازار‬ ‫کســب وکار می شــود‪ .‬برخــی‬ ‫اســیب های ایــن امــر عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬کاهــش ســطح تحصیــات‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل ایــن کــه بعضــی از کــودکان‬ ‫به جــای مدرســه‪ ،‬بــه کار فرســتاده‬ ‫می شــوند‪ ،‬ســطح تحصیــات انهــا‬ ‫ناچیــز و بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬کاهــش حقــوق کارگــری‪ :‬اغلــب‬ ‫ایــن کــودکان بــرای کار ‪ ،‬در شــرایط‬ ‫نامســاعد قــرار دارنــد و در نتیجــه‬ ‫کمتریــن حقــوق کارگــری را دریافــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬رقابــت غیــر عادالنــه‪ :‬کــودکان‬ ‫کار بــرای فعالیــت در بــازار کار‬ ‫بــا کارگــران بزرگســال و حرفــه ای‬ ‫بــا قدرت هــا ی بیشــتری روبــرو‬ ‫می شــوند و ایــن باعــث رقابــت‬ ‫غیرعادالنــه در بــازار کار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬کمبــود ســرمایه بشــری‪ :‬بــا اینکــه‬ ‫کودکان در مواردی به کســب درامد‬ ‫و زندگــی خــود کمــک می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن امــر باعــث کاهــش ســرمایه‬ ‫بشــری جامعــه و در نهایــت رشــد‬ ‫اقتصــادی کشــور می شــود‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬کــودکان کار باعــث اســیب به‬ ‫جامعــه‪ ،‬بــازار کســب و کار و کــودکان‬ ‫خــود می شــوند‪ .‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن امــر‪ ،‬بایــد برنامه هــای‬ ‫اموزشــی و پروژه هــای اموزشــی‬ ‫بــرای ایــن کــودکان طراحــی شــود و‬ ‫کمیســیون هایی بــرای مشــاهده و‬ ‫رصــد انهــا تشــکیل داده شــود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪761‬‬ ‫خبر‬ ‫ل‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬چ ‪‎‬ه‪‎‬تاثیر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫مسولی ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ایند ‪‎‬ه‪‎‬دارد؟‬ ‫‪‎‬نوجوانا ‪‎‬‬ ‫سکینه جافرنوده ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مرحلهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عمــا ً ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬هــ ‪‎‬ر ‪‎‬ســن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــغل ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫مســئولی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانان ‪‎ ،‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬حائ ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ام ‪‎‬ا ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زندگی ‪‎ ،‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میباشـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اهمیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬شــایان ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬خانواده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬پایدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پ ‪‎‬ر ‪‎‬بازد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینده ‪‎ ،‎‬مسئولی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بکند‪‎ .‬ام ‪‎‬ا ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬ضرور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مدیریت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عملیا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬معنـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عهــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پرومیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬نیازمنــ ‪‎‬د ‪‎‬مســئولیت پذیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بتوانن ـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎.‬اگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬وظای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهتری ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــاغل ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬باشــند ‪‎ ،‎‬اوقــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬موف ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نح ـ ‪‎‬و ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬خواهن ـ ‪‎‬د ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مالک‏هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عمــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬معنــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حرف ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎.‬نوجوانان ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کارمن ـ ‪‎‬د ‪‎‬فعــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ً‬ ‫ق‬ ‫ـاال ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬موف ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیـ ‪‎‬ر ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬احتمـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬پرتــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬خواهن ـ ‪‎‬د ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬حرف ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خواهن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــکوفای ‪‎‬‬ ‫مسولیت‪‎‎‬پذیری‪‎‎‬را‪‎‎‬چگونه‪‎‎‬بین‪‎‎‬نوجوانان‪‎‎‬افزایش‪‎‎‬دهیم‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬فعالیتهای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬انجا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نوجوانا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مســولی ‪‎‬‬ ‫افزای ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مسئولیتهایشــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬وظای ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انجا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نوجوانا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مســولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینجـ ‪‎‬ا ‪‎‬چنـ ‪‎‬د ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫‪‎‬اورد ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬اتخــا ‪‎‬ذ‪‎‬تصمیمــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فرصــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬داد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ازا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬گیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اجــاز ‪‎‬ه ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تصمیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایده هــا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬خالقیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــند ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بگوییـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ظرفیتهــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎. ‎‬اعتمــا ‪‎‬د‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬نفــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎.‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬بیــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بســت ‪‎‬ر ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایده هــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و‬ ‫ف‪‎ ‎‬و‪‎‬مســئولیته‪‎‬ا ‪‎:‬چـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬چـ ‪‎‬ه ‪‎‬کمتــر ‪‎ ،‎‬وظایـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬وظایـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎. ‎‬تبییـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنیــد‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬میگیریـ ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بیــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نوجــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئولیتهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬پایبنــد ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎‬تــ‪‎‬ا‬ ‫ش ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نوجوانــان ‪‎ ،‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬تــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬حمایــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎. ‎‬نظــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬نگران ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬برســند ‪‎ ،‎‬اگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬دلیل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اهتمــا ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دهیــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬خودکنترلــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬توضیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬برســن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬موردنظرشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هدفهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬نوجوانــ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎:‬هنگامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وظایــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎. ‎‬قــد ‪‎‬ر ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثبــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬می‏دهــد ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬خوبــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئولیتهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬قدردانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎‬مســولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راهکاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اعمــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خصوصیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫مســئولی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سرپرســت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نوجوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬بهت ـ ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬انــد ‪‎ ،‎‬عــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬محــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارهای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســتلز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نقشــه ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بزرگســال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حرفهــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اشــتغال ‪‎ ،‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاری ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎...‬یــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬واحدهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬راهانــداز ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬مرتبــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خصوصیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬انجایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬کارهایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬قبــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬ضــرور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ب ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــده ‪‎ ،‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬محــو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خصوصیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دهنــ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامع ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬قبولـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قابلیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬تعامــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایند ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مسئولی ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجه ‪‎ ،‎‬اهمی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تربیــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬اصــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬تلق ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫افزایــش‪‎‎‬مســئولیت‪‎‎‬پذیــری‪‎‎‬در‪‎‎‬نوجوانــان‪‎‎‬میتوانــد‪‎‎‬بــا‪‎‎‬رعایــت‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوارد‪‎‎‬زی ـر‪‎‎‬امــکان‪‎‎‬پذی ـر‪‎‎‬باش ـد‪‎:‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنارشــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬پایــ ‪‎‬ه ‪‎‬الگوهایــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎:‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬الگــو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬الگوهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننــ ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬پیــرو ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســازند ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬رفتارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎:‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســتق ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ -‎2‬اعطــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســئولیت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســتق ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬باغچ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اعط ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کنیــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مراقب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خانگ ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬حیــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانگــی ‪‎ ،‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫م ‪‎‬کارهایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬وادا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دیــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬انــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬یــا ‪‎‬د‪‎‬بگیرنـ ‪‎‬د ‪‎:‬وقتـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬خطاهایشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬نی ‪‎‬ز ‪‎‬میکنند‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬برعهــد ‪‎‬ه ‪‎‬دارند ‪‎ ،‎‬اشــتباها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئولیت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خطاهایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬فرصــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ترتیــب ‪‎ ،‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬داده ان ـ ‪‎‬د ‪‎‬یــا ‪‎‬د ‪‎‬بگیرن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬مســئولیت ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خواهنــ ‪‎‬د ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انگیــز ‪‎‬ه ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬خواهن ـ ‪‎‬د ‪‎‬داش ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنن ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه‬ ‫س ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪ ‎:‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬انتظــا ‪‎‬ر‪‎‬مســئولیت پذیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امـ ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬انتظا ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گرفت ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬عهــد ‪‎‬ه ‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئولیت ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســئولیت‏پذیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬میطلبـ ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انجایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئولیت پذیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬بای ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگیشــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوجوانا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهارتهایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ب ‪‎‬هایشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬انتخا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اشــن ‪‎‬ا ‪‎‬شــوند ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬یــاداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬اطرافشــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬زندگیشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثی ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کلید ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ویژگ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذی ‪‎‬ر ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانان ‪‎ ،‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬موفقی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رســید ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬نوجوانانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مثبتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ن ‪‎‬واکنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کارهایشــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیـ ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تاخیـ ‪‎‬ر ‪‎‬انداختـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احتماال ً‬ ‫‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬جذا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارفرمایا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دهند ‪‎ ،‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نم ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬خواهنـ ‪‎‬د ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬راحتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬پایــدار ‪‎ ،‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ض‬ ‫ت ‪‎‬پذی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مح ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬نوجوانان ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ســرع ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اینکــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یابن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ارتق ـ ‪‎‬ا ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مدیریت ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جایــگا ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هایشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حرفـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬انــد ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬می‪‎‎‬تواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪،‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫م ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬غی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مثبتـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کلیــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــری ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬ه ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــاد ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرایط ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬نوجوانانــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دارنــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫م ‪‎‬وظایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موفقیــت امیــز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اقدامــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتق ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ش ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نفـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهــارت ‪‎ ،‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬خواهنـ ‪‎‬د ‪‎‬دا ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــخصی ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حرفهــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کوتاهــی هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــد‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بســت ‪‎‬ر ‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬پایــدار ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلیــل ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬همی ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬محی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعام ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انگیــز ‪‎‬ه ‪‎‬کافــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬نوجوانانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشــ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬دارنــد ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میپردازنــد ‪‎ ،‎‬شــان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مفی ـ ‪‎‬د ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ق ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬اساســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬موفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬انجایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرکته ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارفرمایــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظ ‪‎‬ر ‪‎‬میگیرند‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیا ‪‎‬ز ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــز ‪‎‬و ‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬خوب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلیــل ‪‎ ،‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬همی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موقعیتهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رقاب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مزی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهتــر ‪‎ ،‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬افــرا ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مثبـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کســب وکاره ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســازمانه ‪‎‬ا ‪‎‬نق ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایند ‪‎‬ه ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬طو ‪‎‬ر ‪‎‬کلی ‪‎ ،‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی ‪‎‬اجــر ‪‎‬ا ‪‎‬میکننــد ‪‎ ،‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ط ‪‎‬زیسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬محی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ‪‎‬ه ‪‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬احتمال ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ریســکها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کســب وکارهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امـ ‪‎‬ر ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خواهنـ ‪‎‬د ‪‎‬داشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬تـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــناخت ‪‎‬ه ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬نیــا ‪‎‬ز‬ ‫ن ‪‎‬کســب وکارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬اشــتغالزای ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬اهمیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهایــ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــوزه هایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میدهنــد ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬میدهنــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پاســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طریــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کس ـب‏وکاره ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قــاد ‪‎‬ر ‪‎‬خواهنــ ‪‎‬د ‪‎‬بــو ‪‎‬د ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬المللــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تجدیــ ‪‎‬د ‪‎‬پذیــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬فنــاوری ‪‎ ،‎‬انرژیهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه هایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ق ‪‎‬ایجا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتها ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاره ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کس ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫بنابراین ‪‎ ،‎‬مسئولی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســزای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬نوجوان ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬دورا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬اگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬اهمی ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬مســتق ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬یــا ‪‎‬د ‪‎‬بگیرنــد ‪‎ ،‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خواهنـ ‪‎‬د ‪‎‬رســی ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســئو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موفقی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫پ ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتارتا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬اساســ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــما ‪‎‬ر ‪‎‬بیایـ ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬اگا ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫نتیجه‪‎ ‎‬گیری‪‎ ‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هـ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬عمدهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مســولی ‪‎‬‬ ‫مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفتــا ‪‎‬ر ‪‎‬مســئولیت پذیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬حرفه‏ا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بــررو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نوجوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دورا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬نوجوانان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬موفقی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بعــد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مراحــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارافرینـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬موانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پاییـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســنی ‪‎‬‬ ‫نوجوانانـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬تحصیلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬باالتــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مراحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اموخته انـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬معمــو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬طــر ‪‎‬ز ‪‎‬تفکـ ‪‎‬ر ‪‎‬پویـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روحی ‪‎‬ه ‪‎‬مثبــت ‪‎ ،‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میرســن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬حرفـه ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حرفـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رســید ‪‎‬‬ ‫در‪‎‎‬کل‪‎‎،‬مســئولیت پذیــری‪‎‎‬در‪‎‎‬نوجوانــان‪‎‎‬بـه‪‎‎‬وضــوح‪‎‎‬میتوانـد‪‎‎‬برروی‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــغل‪‎‎‬و‪‎‎‬زندگـی‪‎‎‬اینــده‪‎‎‬انهـا‪‎‎‬تاثیـر‪‎‎‬بگــذارد‪‎‎‬و‪‎‎‬میتوانـد‪‎‎‬در‪‎‎‬موفقیـت‪‎‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬رســیدن‪‎‎‬بـه‪‎‎‬اهــداف‪‎‎‬در‪‎‎‬اینــده‪‎‎‬بـه‪‎‎‬انهـا‪‎‎‬کمـک‪‎‎‬کنـد‪‎.‎‬‬ ‫وحیدی‪ :‬به ایران قوی‬ ‫بدون فرزنداوری‬ ‫نمی توانیم بیاندیشیم‬ ‫وزیــر کشــور گفــت‪ :‬همــه کســانی کــه بــه اینــده‬ ‫ایــران می اندیشــند بداننــد کــه بــدون فرزنــداوری‬ ‫و بــدون جبــران عقب ماندگی هــا‪ ،‬نمی توانیــم بــه‬ ‫یــک ایــران قــوی بیاندیشــیم و ان را باید به عنوان‬ ‫یــک ضــرورت حتمــی در نظــر بگیریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪،‬‬ ‫احمــد وحیــدی در حاشــیه اجــاس سراســری‬ ‫ســتاد و صــف در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه در قانــون جمعیــت مشــوق هایی همچــون‬ ‫افزایــش تســهیالت و تشــویق بــرای ازدواج‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬برخــی‬ ‫از ایــن مــوارد ابــاغ شــده و برخــی هــم نیازمنــد‬ ‫تدویــن ایین نامــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــه چاره ســازی در حــوزه جلوگیــری از ســقط‬ ‫جنیــن اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن رابطــه‬ ‫همــگان بایــد بــه تاکیدهــای وزارت بهداشــت‬ ‫توجــه کننــد و هراقدامــی برابــر چارچوب هــای ان‬ ‫انجــام بگیــرد‪ ،‬مــا از ایــن حیــث وضــع مناســبی‬ ‫نداریــم و بایــد بــه ان رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫وی بــر افزایــش نــرخ ازدواج تاکیــد کــرد و‬ ‫فرهنگ ســازی و نقــش نهادهــای مردمــی در‬ ‫زمینــه ازدواج و فرزنــداوری را بــا اهمیــت خوانــد‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور درخصــوص توجــه ویــژه بــه‬ ‫فرهنگ ســازی در زمینــه ازدواج نیــز اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ازدواج و تحکیــم خانــواده بــه عنــوان‬ ‫بنیانی تریــن واحــد جامعــه‪ ،‬نقــش اساســی در‬ ‫تحکیــم اجتماعــی دارد و جــزو سیاســت های‬ ‫اجتماعــی جمهــوری اســامی اســت کــه در قانــون‬ ‫اساســی هــم مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وحیــدی معتقــد اســت کــه در خانــواده رشــد‪،‬‬ ‫شــعور‪ ،‬بلــوغ‪ ،‬عقالنیــت و انســجام اجتماعــی‬ ‫شــکل می گیــرد از ایــن رو بایــد بحــث ازدواج‬ ‫را مــورد توجــه قــرار دهیــم و در ایــن رابطــه‬ ‫تســهیالتی در نظــر گرفتــه شــده کــه بانک هــا ان‬ ‫را تامیــن کردنــد‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور تاکیــد کــرد‪ :‬کمبودهــا بایــد در همــه‬ ‫حوزه هــا و توســط تمــام مراکــزی کــه در ایــن‬ ‫موضــوع نقــش دارنــد‪ ،‬جبــران شــود تــا جریــان‬ ‫ازدواج اســان و راحــت را کــه در قانــون پیش بینــی‬ ‫شــده‪ ،‬محقــق کنیــم‪.‬‬ ‫وحیــدی یکــی از موضوعــات سیاســت هــای‬ ‫ابالغــی جمعیــت از ســوی رهبر معظم انقالب‬ ‫را موضــوع مهاجــرت عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن مهاجــرت بایــد در ســتاد جمعیــت کــه بــه‬ ‫ریاســت رئیس جمهــور برگــزار می شــود‪ ،‬مــورد‬ ‫بحــث قــرار بگیــرد تــا تصمیمــات الزم در ایــن‬ ‫زمینــه اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن اجــاس بــه مناســبت‬ ‫هفتــه جمعیــت و بــا حضور اســتانداران به شــکل‬ ‫مجــازی برگــزار شــد کــه متخصصــان در ایــن حوزه‬ ‫مباحــث خــود را مطــرح کردنــد و پیــری جمعیــت‬ ‫بــه عنــوان عــوارض بــزرگ نابــاروری و کاهــش نرخ‬ ‫رشــد جمعیــت بیــان شــد کــه اگــر بــه موقــع اقــدام‬ ‫نشــود‪ ،‬در ایــن چالــه ســیاه خواهیــم افتــاد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن موضوعــات در ایــن جلســه‬ ‫بحــث و گفــت و گــو وبرنامه های اجرایی ارائه شــد‬ ‫کــه اســتانداران و اســتانداری ها بــر ایــن اســاس‪،‬‬ ‫برنامه هــای جبرانــی خــود را ارائــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بعضــی از اســتان های مــا کــه بــه لحــاظ نــرخ‪،‬‬ ‫جــزو پایین ترین هــای بــاروری قلمــداد می شــوند‪،‬‬ ‫اولویــت بیشــتری دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در تشــریح وضعیــت الیحــه‬ ‫برگــزاری تجمعــات نیــز گفــت‪ :‬این الیحــه از طرف‬ ‫دولــت بــه مجلــس ارســال شــده و بایــد از طــرف‬ ‫مجلــس بــرای بررســی بــه کمیســیون مربوطــه‪،‬‬ ‫ارجــاع داده شــود‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪761‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد شفافیت با راه اندازی‬ ‫سامانه ثبت اجار ه مسکن و‬ ‫کاهش هزینه برای مستاجران‬ ‫بــا راه انــدازی مرحلــه نخســت ســامانه ملــی امــاک‬ ‫و اســکان و ثبــت اجاره نامــه مســکن‪ ،‬امــکان ثبــت‬ ‫قــرارداد اجــاره و دریافــت کــد رهگیــری بــدون مراجعه‬ ‫بــه بنــگاه معامــات امــاک و بــه صــورت رایــگان‬ ‫فراهــم شــده اســت کــه کارشناســان ایــن اقــدام را‬ ‫باعــث ایجــاد شــفافیت در بــازار اجــاره می داننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس مــاده ‪ ۱۸‬قانــون جهــش تولیــد مســکن‪،‬‬ ‫می بایســت در راســتای رصــد و نظــارت بــر‬ ‫بــازار مســکن‪ ،‬ثبــت کلیــه معامــات امــاک‬ ‫و مســتغالت اعــم از خریــد‪ ،‬فــروش‪ ،‬پیــش‬ ‫خریــد‪ ،‬پیــش فــروش‪ ،‬رهــن و اجــاره مســکن‬ ‫بــرای متعاملیــن در بنگاه هــای مشــاوران امــاک‬ ‫توســط بنگاه هــا و بــرای ســایر معامــات خــارج‬ ‫از بنگاه هــای‪ ،‬در ســامانه معامــات امــاک و‬ ‫مســتغالت کشــور و اخــذ شناســه (کــد) رهگیــری‬ ‫بــدون اخــذ هزینــه الزامــی اســت‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی پــس از راه انــدازی ســامانه‬ ‫امالک و اســکان اقدام به ایجاد نســخه ازمایشــی‬ ‫ســامانه ثبــت رایــگان اجــاره مســکن کرد که بــا راه‬ ‫انــدازی ایــن ســامانه امــکان ثبــت قــرارداد اجــاره‬ ‫و دریافــت کــد رهگیــری بــدون مراجعــه بــه بنــگاه‬ ‫معامــات امــاک‪ ،‬بــه صــورت رایــگان فراهــم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع بــا راه انــدازی ایــن ســامانه‪ ،‬مالــک و‬ ‫مســتاجر بــدون مراجعــه بــه بنــگاه و در یــک رونــد‬ ‫کامــا ًشــفاف و قانونــی و تنهــا بــا درج اطالعــات‬ ‫خــود در ســامانه می تواننــد نســبت بــه ثبــت‬ ‫قراردادهــای خــود و دریافــت کــد رهگیــری بــه‬ ‫صــورت رایــگان اقــدام کننــد‪ .‬ایــن اقــدام در حالــی‬ ‫صــورت گرفتــه کــه کارشناســان حــوزه مســکن بــر‬ ‫ایــن بــاور هســتند کــه در کنــار کاهــش هزینه هــا‬ ‫هــم بــرای مالــک و هــم بــرای مســتاجر‪ ،‬شــاهد‬ ‫شــفاف ســازی در خریــد و فــروش و رهــن و اجــاره‬ ‫مســکن و متعاقــب ان ســاماندهی ایــن بــازار‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫شــفاف شــدن قراردادها در حوزه مســکن موجب‬ ‫جلوگیری از ثبت معامالت غیرقانونی می شــود‬ ‫«مجیــد گــودرزی» کارشــناس حــوزه مســکن در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــا بیــان‬ ‫اینکــه از چهــار راهــکار ارایــه شــده از ســوی دولــت‬ ‫بــرای ســاماندهی بــازار مســکن‪ ،‬یــک مــورد بــه‬ ‫ثبــت کدهــای رهگیــری برمی گــردد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال هــای گذشــته شــاهد بودیــم کــه بــا وجــود‬ ‫مصوبــه دولتــی بــرای تعییــن حداکثــر ســقف نرخ‬ ‫اجاره بهــا‪ ،‬امــا حتــی شــوراهای حــل اختــاف نیــز‬ ‫انچنــان کــه بایــد ان را رعایــت نمــی کردنــد و بــه‬ ‫راحتــی شــاهد نقــض شــدن ان بودیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر همیــن اســاس دولــت اقــدام بــه‬ ‫راه انــدازی ســامانه امــاک و اســکان و بــه دنبــال‬ ‫ان ایجــاد ســامانه ثبــت اجــاره مســکن بــه صــورت‬ ‫رایــگان کــرد کــه راه انــدازی چنیــن ســامانه ای مانع‬ ‫از تعییــن قیمت هــای غیرواقعــی خواهــد شــد؛‬ ‫از ســوی دیگــر حتــی اگــر قــرارداد بــا مســتاجر‬ ‫جدیــدی بســته شــود‪ ،‬نیــز طبــق ایــن ســامانه‬ ‫نمی تــوان مبلــغ رهــن و اجــاره را باالتــر از حــد‬ ‫قانونــی تعییــن کــرد‪ ،‬چراکــه در ایــن صــورت بــا‬ ‫ضمانت هــای پیش بینــی شــده مشــمول جریمــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫عــدم ثبــت خانه هــا در ســامانه‪ ،‬خالــی بــودن‬ ‫انهــا تلقــی می شــود‬ ‫«فرشــید ایالتــی» دیگــر کارشــناس حوزه مســکن‬ ‫نیــز در گفت وگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه ایــن اقــدام‬ ‫مثبــت دولــت بــرای ســاماندهی بــازار مســکن‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن ســامانه عــاوه‬ ‫بــر کاهــش هزینه هــای بنــگاه بــرای مالــک و‬ ‫مســتاجر‪ ،‬رهــن و اجــاره در یــک مجــرای شــفاف‬ ‫قــرار گرفتــه و تمــام رونــد معامالت صــورت گرفته‬ ‫قابــل پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پیــش از ایــن افــراد بــرای ثبــت‬ ‫قراردادهــای خــود می بایســت حتمــا به بنگاه های‬ ‫امــاک مراجعــه و پــس از پرداخــت کمیســیون‪،‬‬ ‫کــد رهگیــری بــرای انهــا ثبــت می شــد کــه همیــن‬ ‫مســاله بــا توجــه بــه بــار مالــی کــه داشــت‪ ،‬ســبب‬ ‫می شــد تــا بــه صــورت دســتی نســبت بــه ثبــت‬ ‫قــرارداد خــود اقــدام و بــه دنبــال ان مشــکالتی را‬ ‫کــه امــروز شــاهد هســتیم‪ ،‬بــه وجــود بیایــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه مســکن گفــت‪ :‬بــا راه‬ ‫انــدازی ایــن ســامانه عــاوه بــر ثبــت قانونــی‬ ‫قراردادهــای رهــن و اجــاره وشــفاف ســازی انهــا‪،‬‬ ‫می تــوان از افزایــش قیمت هــا نیــز جلوگیــری و‬ ‫در کنــار انهــا نیــز قراردادهــا در مجــرای قانونــی نیز‬ ‫قابلیــت پیگیــری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تنها مسیری که اعتیاد به ان ختم می شود مسیری به سوی نابودی است‬ ‫که فقط با همان بار اول اغاز می شود پس همان ابتدا نه ‪...‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005022‬مــورخ ‪ 1401.12.25‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد بــه مالک رســمی دسترســی به ملک رســمی‏نــدارد تصرفــات مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‪ 1401114412005000042‬تقاضــای اقــای غالمرضــا مرتضــوی پوربــه شــماره‏شناســنامه ‪ 16049‬کــد ملــی ‪ 3670160401‬صــادره از – زابــل فرزنــد رســتم در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده‏بــه مســاحت ‪ 201‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪1211‬فرعــی از‪ -21‬اصلــی واقــع در‬ ‫بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول‏وبــه اســتناد پاســخ اداره راه و شهرســازی بــه نامــه ‪ 2296.65226‬مــورخ ‪ 1401.11.26‬اداره راه و شهرســازی علــی ابــاد‬ ‫و پاســخ‏اســتعالم ‪ 140185612005017735‬مــورخ ‪ 1401.12.24‬اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانزده روز‬ ‫در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجع ذیصالح قضایی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الف ‪128 :‬‏تاریخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.09:‬‏‬ ‫‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.02.25:‬‏‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140260312005000303‬مورخ ‪ 1402.01.30‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی‬ ‫) از مالــک رســمی (اقــای حاجــی جــواد باباکــردی ) تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000424‬تقاضــای خانــم مریــم حیــدری شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 2260031838‬کــد ملــی‏‏‪ 2260031838‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد محمــد تقــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 220.40‬متــر‏مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک شــماره ‪ - 29‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول شهرســازی شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد و‏پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 2296.1920‬مــورخ ‪ 1402.01.20‬اداره راه و شهرســازی علــی ابــاد کتــول و پاســخ اســتعالم‏‏‪140285612005001061‬‬ ‫مــورخ ‪ 1402.01.29‬اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان علــی ابــاد کتــول تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪19 :‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.25:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402.03.10:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫پیــرو رای شــماره ‪ 140260312004000263‬مورخــه ‪ 1402/02/09‬موضــوع کالســه ‪ 1401114412004000804‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫خانــم نشــاط راضــی فرزنــد جمعــه گلــدی بشــماره شناســنامه و شــماره ملــی‏‏‪ 2020872056‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 252.87‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک شــماره‏‏‪ 1671‬فرعــی از ‪– 1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان شــهید نامجــو کوچــه ‪ 23‬پــاک‪ 36‬بخش‬ ‫‪ 10‬حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏انتقــال ملــک مــع الواســطه از صونــا قــری نصیرتــی ینقــاق بــه متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضــی نســبت بــه مــورد‬ ‫تقاضــا احــراز‏گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت‏بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‏را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‏قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪ 8486 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402/02/11 :‬‬ ‫هــادی عطائــی مقــدم – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک گنبــدکاووس‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402/02/25 :‬‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312004010640‬مورخه ‪ 1401/12/10‬موضوع کالســه ‪ 1401114412004000812‬هیات اول‪/‬دوم موضوع‏قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای مرتضــی‬ ‫ادریســی فرزند امین اله بشــماره شناســنامه و شــماره ملی‏‏‪ 2020401630‬نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت ‪33.96‬‬ ‫مترمربــع جــدا شــده از پــاک شــماره ‪1‬‏فرعــی از ‪– 50‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان طالقانــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس انتقــال ملــک‬ ‫از محــل تمامــت‏ســهم مالکیــت مشــاعی بــوده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی‬ ‫‏کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو‏مــاه اعتــراض خود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‏را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪ 8498 :‬‏تاریــخ انتشــار‬ ‫هــادی عطائــی مقــدم – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک گنبــدکاووس‏‬ ‫نوبــت اول‪ 1402/02/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402/02/25 :‬‏‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140260312004001673‬مورخــه ‪ 1402/02/10‬موضــوع کالســه ‪ 1401114412004000223‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫خانــم زهــرا افشــار فرزنــد شــیر احمــد بشــماره شناســنامه و شــماره ملــی‏‏‪ 2112004891‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 91.60‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک شــماره‏‏‪ 2595‬فرعــی از ‪–1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان فجــر کوچــه پنجــم بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک گنبــد انتقــال ملــک مــع‏الواســطه از یوســف امــان پــور‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی‬ ‫کــه‏اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو‏ماه اعتــراض خود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‏را بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪ 8602 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/02/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/08 :‬‏ هادی عطائی مقدم – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140260312004001671‬مورخــه ‪ 1402/02/10‬موضــوع کالســه ‪ 1401114412004001049‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک‏گنبدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی اقای عبدالعظیم‬ ‫نــوری زاد فرزنــد ارازمــراد بشــماره شناســنامه ‪ 734‬و شــماره‏ملــی ‪ 2031531654‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‬ ‫‪ 107‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ‪ 5225‬‏فرعــی از ‪–1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس انتهــای خیابــان ایــت الــه ســعیدی (منوچهــری ســابق) نرســیده بــه‬ ‫خیابــان ســعدی شــمالی‏بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت ملــک گنبــد انتقــال ملــک از محــل تمامــت ســهم مالکیت مشــاعی بوده اســت‪ .‬لــذا به منظور اطــاع عموم‬ ‫‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‏داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‏ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪ 8604 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1402/02/25 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402/03/08 :‬‏‬ ‫هادی عطائی مقدم – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ٣‬و مــاده ‪ ١٣‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ١۴٠١۶٠٣١٢٠٠١٠٠٩۶70‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات مالکانه بــا معــارض کالســه ‪ ١۴٠١١١۴۴١٢480٠٠605‬تقاضــای اقای احمد‬ ‫جاللــی بشــماره شناســنامه ‪ 3483‬و کــد ملــی ‪ 2120937664‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 9829‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-10‬اصلــی واقــع در اراضــی شــاهکوه علیــا بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بمنظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از‬ ‫ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی بمــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬م الــف‪ 15312 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ١۴٠٢/02/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪١۴٠٢/٠٢/25 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ٣‬و مــاده ‪١٣‬‬ ‫ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ١۴٠١۶٠٣١٢٠٠١٠٠8492‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه ‪ ١۴٠١١١۴۴١٢0010٠٠169‬تقاضــای اقــای‬ ‫هوشــنگ خســروی بشــماره شناســنامه ‪ 21665‬و کــد ملــی ‪ 2120216363‬صــادره از گــرگان فرزنــد هــادی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 19‬متــر مربــع واقــع در اراضــی شــهری از پــاک شــماره ‪-3790‬اصلــی بخــش یــک حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از مالکیــت دســتارمی متقاضــی دارد‪.‬لــذا بمنظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را به مرجع ذیصالح قضایی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬م الــف‪ 15262 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ١۴٠٢/02/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪١۴٠٢/٠٢/25 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫خبر‬ ‫انتقام جویی‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫با شنیدن جواب رد‬ ‫در خواستگاری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی مــردی‬ ‫جــوان کــه بــا دسترســی غیــر مجــاز‬ ‫بــه شــبکه اجتماعــی شــاکیه و‬ ‫ارســال پیام‪‎‬هــای تهدیــد امیــز ایجاد‬ ‫مزاحمــت می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــر حســین ســلیمانی‪،‬‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه خانمــی ‪18‬ســاله‬ ‫کــه بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه‬ ‫ایــن پلیــس؛ مدعــی شــده بــود‬ ‫فــردی ناشــناس بــا دسترســی پیــدا‬ ‫کــردن بــه تصاویــر و اطالعــات‬ ‫شــخصی وی در فضــای مجــازی و بــا‬ ‫انتشــار تصاویــر شــخصی او بهمــراه‬ ‫مطالــب کــذب در شــبک ه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام بــرای اقــوام و اشــنایان‪،‬‬ ‫قصــد بدنــام کــردن وی را دارد‪،‬‬ ‫رســیدگى بــه ایــن پرونــده به صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس ازحضــور شــاکیه‪،‬‬ ‫پرونــده اولیــه بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضایی تشــکیل شــد و با جمع اوری‬ ‫مدارک و مستندات مربوطه توسط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬ســرانجام‬ ‫متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت‬ ‫و بــه ایــن پلیــس احضــار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه متهــم خواســتگار ســابق‬ ‫دختــر جــوان بــوده‪ ،‬گفــت‪ :‬وی در‬ ‫ابتــدا منکــر ارتــکاب جــرم خــود شــد؛‬ ‫ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و‬ ‫مســتندات احصــاء شــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار‬ ‫لــب بــه اعتــراف گشــود و دلیــل‬ ‫اقــدام خــود را شــنیدن جــواب رد از‬ ‫شــاکیه‪ ،‬عنــوان نمــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی افــزود‪ :‬برابــر‬ ‫قانــون هرگونــه توهیــن‪ ،‬اهانــت و‬ ‫یــا پخــش تصاویــر شــخصی افــراد‬ ‫در فضــای مجــازی جــرم محســوب‬ ‫شــده وعواقــب جبــران ناپذیــری‬ ‫بــرای فــرد بــه همــراه دارد‪ ،‬لــذا‬ ‫رعایــت اخــاق در فضــای ســایبر و‬ ‫بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی‬ ‫امــری مهــم محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا‬ ‫به صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده‬ ‫و کاربــران می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه موارد مشــکوک‬ ‫ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش گزارش هــای مردمــی و یــا‬ ‫بــا شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در میــان‬ ‫بگذارنــد و یــا بــه صــورت حضــوری‬ ‫بــه ادرس بلــوار احمــدی شــمالی‪،‬‬ ‫خیابــان شــهیدان ظریفــکار مراجعه‬ ‫کننــد تــا همــکاران بنــده موضــوع را‬ ‫بررســی نماینــد‪.‬‬ ‫تنها را مقابله با ویروس‬ ‫بی بندو باریانتی‬ ‫ویروس حجاب است‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪30‬‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -761‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-761‬‬ ‫‪/‬شوال‪1444/‬‬ ‫‪/24‬شوال‪/‬‬ ‫‪24 - 2023‬‬ ‫‪/15 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//02‬‬ ‫دو شنبه ‪02//25‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حمله به مهران‬ ‫و اشغال ان‬ ‫ســاعت یــک بامــداد ‪ 65 / 2 / 27‬عــراق در منطقــه‬ ‫مهــران دســت بــه تهاجــم زد و ایــن شــهر و حومــه ان‬ ‫و برخــى از ارتفاعــات منطقــه را تصــرف کــرد و با پشــت‬ ‫سرگذاشــتن شــهر مهــران تــا پشــت جــاده کمــر بنــدى‬ ‫مهــران ‪ ،‬یعنــى بیــش از ‪ 20‬کیلومتــردر عمــق خــاک‬ ‫ایــران ‪ ،‬پیشــروى کــرد و موضــع گرفــت ‪ .‬در ایــن زمــان‬ ‫ارتــش جمهــورى اســامى ایــران ‪ ،‬مســئولیت خطــوط‬ ‫پدافندى را به عهده داشــت وســپاه پاســداران انقالب‬ ‫اســامی نیــز بــه دلیــل مقابلــه بــا تهــا جــم دشــمن در‬ ‫خطــوط مختلــف عملیاتــى ‪ ،‬پشــتیبانى از ایــن منطقه‬ ‫را بــه طــور کامــل بــر عهــده نگرفتــه بــود‪.‬‬ ‫دشــمن بعثــى بــا تبلیغــات گســترده اى ســعى نمــود‬ ‫کــه اشــغال مهــران را همســان پیــروزى فــاو قلمــداد‬ ‫کنــد‪ .‬از ایــن رو اعــام کــرد کــه تنهــا در مقابــل عقــب‬ ‫نشــینى جمهــورى اســامى از عــراق و مشــخصا فــاو‪،‬‬ ‫مهــران را بــاز پــس خواهــد داد! برخــى شــواهد نشــان‬ ‫مــى داد کــه بــا وجــودى کــه دشــمن در حمــات قبــل‬ ‫از ان (فکــه ‪ ،‬شــرهانى ‪ ،‬زبیــدات و حــاج عمــران )‬ ‫ناموفــق بــوده اســت ‪ ،‬از حمــات زمینــى خــود دســت‬ ‫بــر نداشــته وبــا عنــوان دفــاع متحــرک همچنــان در‬ ‫محورهایــى خــود را امــاده تــک مــى کنــد و چنانچــه‬ ‫نیروهــاى خــودى بــه دشــمن زمــان مــى دادنــد‪،‬‬ ‫عــاوه بــر از دســت دادن نقــاط اســتراتژیک و بعضــى‬ ‫شــهرهاى مــرزى ‪ ،‬بــرروى روحیــه نیروهــاى خــودى نیز‬ ‫اثــر ســوء بگــذارد و تبعــات سیاســى هــم بــراى نظــام‬ ‫بــه دنبــال داشــت و تصــرف هــر نقطــه شــبیه مهــران‬ ‫‪ ،‬باعــث تقویــت روحیــه دشــمن مــى شــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ضــرورت سیاســى ‪ -‬نظامــى انجــام عملیــات علیــه‬ ‫تهاجمــات دشــمن ‪ ،‬امــام (ره) نیــز دربــاره مهــران‬ ‫ســوال مــى کردنــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های ‪ 4‬رسانه موسسه‬ ‫مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار‬ ‫پارس به افراد واجد شرایط برای‬ ‫مدت ‪ 4‬سال واگذار می شود‬ ‫*******‬ ‫افراد متقاضی می توانند درخواست‬ ‫خود را از طریق پیام رسان ایتا به شماره‬ ‫‪ 09117674497‬بهمراه رزومه ارسال کنند‬ ‫*******‬ ‫متقاضیان استان های گلستان و‬ ‫خراسان شمالی در اولویت هستند‬ ‫اب بندان روستای قرن اباد گرگان‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫ل‪‎‬خانگی‬ ‫ل‪‎‬ایده ا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬شغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کنی ‪‎‬م‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬انداز ‪‎‬‬ ‫سکینه جافر نوده‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایده هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عالیـ ‪‎‬‬ ‫بســتگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬عبارتنـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬غذاه ‪‎‬ا ‪‎‬ی ‪‎‬ا ‪‎‬کیکها‬ ‫‪‎.‎1‬فرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ساز‬ ‫ی ‪‎‬دس ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬لباسها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ساخ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬طراح ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شبکه‬ ‫ن ‪‎‬درو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬دانشجویا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خارج ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬زبا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬تدری ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬لباسشــویی ‪‎ ،‎‬یــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬یخچــال ‪‎ ،‎‬ماشــی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تعمیــ ‪‎‬ر ‪‎‬لــواز ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تلویزیــون‬ ‫ی ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬کســ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت‬ ‫‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬بازاریابــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حوزه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انالیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬دوره هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎6‬تدریــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنامه نویســی ‪‎ ،‎‬مدیریــت ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬امــو ‪‎‬ر ‪‎‬مالــی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خانه‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زیبای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ارایشگر ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎7‬خدما ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬زیــوراالت ‪‎ ،‎‬دکوراســیون ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎8‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تزئینــی‬ ‫‪‎‬لــواز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬بازاریابــی ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کافـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫قبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تجربــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬شــوی ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مطمئــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خودکفــ ‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دموگرافــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خانگ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اید ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعیی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬حقیق ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زیـ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬ایده هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عالیــق ‪‎ ،‎‬تجربیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬مفی ‪‎‬د ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬دوخــت ‪‎ ،‎‬بافــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬دســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬اگــ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دســت ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عالقه منــ ‪‎‬د ‪‎‬هســتید ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬چوبــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتید ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬عالقمنـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬حیوانــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬حیوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬مراقبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬حشــرات)‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬انــداز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انها‪‎)‎‬مث ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مراقب ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬اگــ ‪‎‬ر ‪‎‬تخصــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬برنـ ‪‎‬د ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‬ ‫ط ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬متوسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کوچـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بشناســانن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درام ـ ‪‎‬د ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تهی ‪‎‬ه ‪‎‬غذ ‪‎‬ا ‪‎‬هســتید ‪‎ ،‎‬میتوانی ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تهی ‪‎‬ه‪‎‬غذ ‪‎‬ا ‪‎:‬اگ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬عالقمن ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬اشــپز ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬اشــپز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬غذ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬منطق ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬راه انداز ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬تحویـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ســروی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه های ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجربهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬اگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬انالی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬هســتید ‪‎ ،‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬دادههــا ‪‎ ،‎‬روانشناس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زمــان ‪‎ ،‎‬تحلی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬مدیری ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬میلیونه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬نف ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تدری ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انالی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تنه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬چن ـ ‪‎‬د ‪‎‬نمون ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایده های ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬انجای ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬صحیــح ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬راهانــداز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کــرد ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬انالیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬ســرگرمی‏ها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬خالقیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ایــد ‪‎‬ه ‪‎‬بگردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایــد ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ام ـ ‪‎‬ا ‪‎‬چندی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عالق ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تخص ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬واق ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مفی ـ ‪‎‬د ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانگ ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬خدمات‪‎‎‬خانگی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خانــه ‪‎ ،‎‬رف ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مراقبـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خانــه ‪‎ ،‎‬نظاف ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬پــا ‪‎‬‬ ‫شــم ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬خدماتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬پــز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــیرین ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خانـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــهر ‪‎ ،‎‬اشــپز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امـ ‪‎‬د ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎. ‎‬مشاوره‪‎‎‬کسب‪‎‎‬و‪‎‎‬کار‬ ‫ن ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‬ ‫ق ‪‎‬انالیـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طریـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬تجربـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎. ‎‬طراحی‪‎‎‬گرافیک‪‎‎‬و‪‎‎‬وب‪‎‎‬سایت‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گرافی ـ ‪‎‬‬ ‫اگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬خدمات ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬چنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرکته ‪‎‬ا ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎. ‎‬شغل‪‎‎‬پخش‪‎‎‬عرضه‪‎‎‬کاال‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬لــواز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬کاالهایـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کاالهـ ‪‎‬ا ‪‎‬اشــنای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توزیـ ‪‎‬‬ ‫اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خانـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بــا ‪‎‬ز ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬داخـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬پوشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬لــواز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬پوســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬روز ‪‎ ،‎‬لــواز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارایشـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎. ‎‬ارائه‪‎‎‬مشاوره‪‎‎‬و‪‎‎‬درمان‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمانــی ‪‎ ‎ ،‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬طبیبـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ماســاژ ‪‎ ،‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شناســی ‪‎ ،‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫شــم ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬روا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬رژیمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ابتــد ‪‎‬ا ‪‎‬رون ـ ‪‎‬د ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬راهانــداز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کوچ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــروع ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عالقـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تخصـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تــوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬اینجـ ‪‎‬ا ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاهد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایده هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ص ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬اموزشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬تخصـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه هایـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬انالیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دانشــاموزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انالیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیــد ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تمیـ ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اراســت ‪‎‬ه ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داریـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬دوسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نظافـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬خدمــت دهنــد ‪‎‬ه ‪‎‬نظافـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬برسانی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬فرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شم ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانی ‪‎‬د ‪‎‬روسر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬باف ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬روسر ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬باشــید ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬لبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دوخــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎:‬اگــ ‪‎‬ر ‪‎‬عالقمنــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬لبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬برســانی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬لباســهای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خودتــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬دســتیا ‪‎‬ر ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانی ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دســتیا ‪‎‬ر‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬اســتخدا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خدماتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کارفرمایــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬حیوانــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پوسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬شــیمیایی ‪‎ ،‎‬پالســتی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬بازیافـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎6‬بازیافـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســا ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎:‬اگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎7‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میـ ‪‎‬ز ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬انهـ‪‎‬ا‬ ‫ک ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬چیدمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منــزل ‪‎ ،‎‬جواهــرات ‪‎ ،‎‬پوشــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تزیینــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مثـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بگذاری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ش ‪‎‬انالیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فروشــند ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســایتها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬انالیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎8‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬فعالیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬برسانی ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬فرو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬لباس ‪‎ ،‎‬کفش ‪‎ ،‎‬موا ‪‎‬د ‪‎‬غذای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مث ‪‎‬‬ ‫محصوالت ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬رایحـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬طرحهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــمعهای ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎:‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــم ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎9‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬موفقـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬می‏توانـ ‪‎‬د ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گذاشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رقبـ‪‎‬ا‬ ‫ل ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحلیـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬قبـ ‪‎‬‬ ‫توصیـ ‪‎‬ه ‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬پرداختـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬معتبـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬جامـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬متنوعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫شــای ‪‎‬د ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬بگیرن ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ت ‪‎‬سـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬جواهــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬جواهــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خانـ ‪‎‬ه ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برسانی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎:‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬صاحـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انالی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتید ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حت ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاغ ‪‎‬ذ ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬چو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬دوخــت ‪‎ ،‎‬قلمزنــی ‪‎ ،‎‬بافتنــی ‪‎ ،‎‬منبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مبلمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پوشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ک ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬خــاص‪‎(‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬اگــ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬تجربــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬انالیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬مربیگــر ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬انالیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬مربیگــر ‪‎‬‬ ‫ت )‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کامپیوتــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دانشــجویا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فعالی ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬نوشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیجیتــال ‪‎ ،‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دنیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬نوشــت ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نوشــتار ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خانـ ‪‎‬ه ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬نویســندگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬اشــنای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مطالـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬بپردازیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬توانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمات ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بازرگان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬ارائ ـ ‪‎‬ه‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بازرگانــی ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خان ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬الکترونی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بازرگانــی ‪‎ ،‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬درام ـ ‪‎‬د ‪‎‬بپردازی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬چنـ ‪‎‬د ‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فقـ ‪‎‬‬ ‫ایـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ر ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ر ‪‎‬صــورت ‪‎ ،‎‬قب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬مقایسـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمـع‪‎‎‬اور ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ع ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عالیــق ‪‎ ،‎‬تخصصه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬متنــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانگ ـ ‪‎‬‬ ‫شــغلها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خانگ ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خودتــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫ل ‪‎‬موار ‪‎‬د ‪‎‬زی ‪‎‬ر ‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شام ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خانگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایده ها ‪‎‬‬ ‫برخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ساز‬ ‫ی ‪‎‬دس ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کاالها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬فرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انالین‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیک پز ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬اشپز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تدری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کالسها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬برگزار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وب‬ ‫ی ‪‎‬جستجو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موتورها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهین ‪‎‬ه ‪‎‬ساز ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬سای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬ارائ ‪‎‬ه ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشتی‬ ‫م ‪‎‬ارایش ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ‪‎‬ه ‪‎‬لواز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نوع ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬انالی ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬فرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬طو ‪‎‬ر ‪‎‬اینترنتی‬ ‫ی ‪‎‬شرک ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیجیتا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎5‬خدما ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬معمار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داخل ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎6‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شرکتها‬ ‫ی ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شبک ‪‎‬ه ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎7‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انالی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ترجمها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎8‬خدما ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬راهانــداز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عالق ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ایده های ـ ‪‎‬‬ ‫ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تخص ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــد ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬کنیــد‪.‬‬ ‫ح ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مطــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خانگ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!