روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 760 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 760

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 760

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 760

‫روزنامه یک شنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -29 :‬صفحه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪ - 1402‬سال نهم‪/14-‬می‪ /23-2023/‬شوال ‪ -1444/‬شماره ‪ - 760 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫د‬ ‫ش‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫دان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتوی‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تله خشکسالی برای‬ ‫پرندگان مهاجر‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مداومت پروازی پهبادهای ایران به باالی‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت رسیده است‬ ‫ش‪‎‬ماد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫ی‪َ ‎‬مسک ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬استاندار ‪‎‬د‪‎‬ساز ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اختیارا ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬ملک ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬حقو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ب ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نمیکند ‪‎،‎‬بلک ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬صحب ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مور ‪‎‬د‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مدن ‪‎‬‬ ‫ماد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬قانو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ک‪‎‬اشار ‪‎‬ه‪‎‬شد ‪‎‬ه‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬امال ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬مالکی ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬انه‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ارتبا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬وظای ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مالکی ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــورما ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬ســا ‪‎‬ز‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬دســتورالعمله‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬ضوابط ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ایران ‪‎،‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ام‪‎‬ا‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬شــده اند‪...‎‬‬ ‫ی‪‎‬تدوی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬ســاختارها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مصالــح ‪‎،‎‬تجهیزا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کارایـ ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬کیفـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چاره ای جز‬ ‫افزایشقیمت‬ ‫نداشتیم‬ ‫‪5‬‬ ‫اعتیاد‪‎ ‎‬و‬ ‫‪‎‬بیکاری‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬شبکه ها ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ش‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتوی‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش خانواده در جوانی‬ ‫جمعیت و مهار تورم‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫خانــواده بــه عنــوان‬ ‫واحــد‬ ‫اصلی تریــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬نقــش بســیار مهــم و حائــز‬ ‫اهمیتــی در جوانــی جمعیــت و مهــار‬ ‫تــورم دارد‪ .‬در زمینــه جوانــی جمعیــت‪،‬‬ ‫خانــواده مســئولیت بزرگ کــردن‪،‬‬ ‫امــوزش دادن و تربیــت نســل جــوان‬ ‫را بــر عهــده دارد کــه بــا توجــه بــه نحــوه‬ ‫امــوزش و تربیــت ایــن نســل‪ ،‬می تــوان‬ ‫جمعیــت جوانــی ســالم و مناســبی را‬ ‫بــرای اینــده فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫امــا در مــورد مهــار تــورم‪ ،‬نقــش خانــواده‬ ‫بــه دو دلیــل مهــم اســت‪ .‬اول اینکــه‬ ‫خانــواده بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن‬ ‫مصــرف کننــدگان کاالهــا و خدمــات‪،‬‬ ‫می توانــد بــا مصــرف هوشــمندانه و‬ ‫بــا توجــه بــه توانایــی مالــی خــود‪ ،‬بــه‬ ‫کاهــش درخواس ـت های مصرفــی و در‬ ‫نتیجــه کاهــش تقاضــای بــازار کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬دومیــن دلیــل نقــش خانــواده‬ ‫در مهــار تــورم‪ ،‬ایــن اســت کــه بــر‬ ‫اســاس امارهــای رســمی‪ ،‬خانواده هــای‬ ‫راهبــردی کــه بــا توجــه بــه توانایــی مالــی‬ ‫خــود بــه انتخابــات و مصــرف کاال و‬ ‫خدمــات توجــه می کننــد‪ ،‬می تواننــد بــه‬ ‫کاهــش تقاضــای بــازار کمــک کــرده و از‬ ‫افزایــش قیمت هــا جلوگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن نقــش خانــواده در جوانــی‬ ‫جمعیــت و مهــار تــورم بســیار مهــم اســت‬ ‫و از انجایــی کــه خانــواده اولیــن محیــط‬ ‫پرورشــی فــرد در جامعــه اســت‪ ،‬نقــش و‬ ‫تاثیــر ان پایدارتــر‪ ،‬اســتوارتر و موثرتــر از‬ ‫تمــام مراحــل زندگــی فــرد اســت‪.‬‬ ‫خانــواده از نظــر اقتصــادی یــک واحــد‬ ‫مهــم بــه شــمار می ایــد کــه مســتقیما ً‬ ‫تاثیرگــذار بــر اقتصــاد ملــی می باشــد‪.‬‬ ‫یــک خانــواده ســالم و پایــدار باعــث‬ ‫ایجــاد همبســتگی و تقویــت اقتصــاد‬ ‫کشــور می شــود‪ .‬بــرای مهــار تــورم هــم‬ ‫نقــش خانــواده بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫خانواده هایــی کــه دارای ســرمایه های‬ ‫پایــدار هســتند و مصرفشــان بــرای‬ ‫زندگی روزمره اســت‪ ،‬به کاهش تقاضا‬ ‫و افزایــش عرضــه کمــک می کننــد کــه‬ ‫درنتیجــه باعــث کاهــش قیمت هــا و‬ ‫کاهــش تــورم می شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پدیــده زندگــی بــه‬ ‫تنهایــی‪ ،‬افزایــش هزینه هــا و از‬ ‫بیــن رفتــن کاهــش هزینه هــای‬ ‫مشــترک خانــواده را دربرمی گیــرد‬ ‫کــه بــا افزایــش تــورم هزینــه انهــا را‬ ‫بیشــتر می کنــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬نقــش‬ ‫خانــواده بــرای مهــار تــورم و تامیــن‬ ‫کنتــرل کیفیــت زندگــی در جامعــه‬ ‫بســیار حایــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫کشاورزی گردشگری چه مزایایی دارد؟‬ ‫مهــدی تقــوی ‪ -‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬کشــاورزی گردشــگری‪ ،‬هماننــد نامــش بیــان مـی دارد‪ ،‬ترکیبــی از کشــاورزی و گردشــگری اســت‪ .‬در ایــن فراینــد‪ ،‬کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن صنایــع اقتصــادی‬ ‫در مناطــق روســتایی‪ ،‬بــا صنعــت گردشــگری ترکیــب می شــود تــا امــکان بازدیــد از مــزارع‪ ،‬باغ هــا‪ ،‬فارم هــا و مراکــز تولیــد محصــوالت کشــاورزی را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی گردشــگری عــاوه بــر تامیــن امــکان دیــدن چشــمگیر و زیبایی هــای مناظــر طبیعــی‪ ،‬ایــن امــکان را بــه گردشــگران می دهــد تــا بــا اســتفاده از فعالیــت فــوق العــاده و اگاهانــه خــود‪ ،‬بــه توســعه اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی ایــن مناطــق کمــک کننــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬کشــاورزی گردشــگری می توانــد بــرای روســتاها و شهرســتان های بومــی‪ ،‬بــه گونـه ای مفیــد باشــد کــه ان هــا را از تبعیــض و فقــر رهــا کــرده و شــرایط بهتــری‬ ‫را فراهــم کند‪.‬کشــاورزی گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی به عنــوان یــک صنعــت خدماتــی و گردشــگری به عنــوان یکــی از بزرگتریــن صنایــع دنیــا‪ ،‬بــا هــم ترکیــب شــده اســت‪ .‬در ایــن مــدل کشــاورزی‪ ،‬کشــاورزان بــه‬ ‫جــای کشــت محصــوالت تجــاری‪ ،‬محصــوالت ســنتی‪ ،‬محلــی و گیاهــان دارویــی را درســت می کننــد و ان هــا را بــه عنــوان یــک مقصــد گردشــگری در اختیــار گردشــگران قــرار می دهنــد‪ .‬گردشــگران می تواننــد به صــورت‬ ‫مســتقیم بــا کشــاورزان‪ ،‬محصــوالت را بخرنــد‪ ،‬در بردارنــد و بــه کشــاورزان کمــک کننــد‪ .‬ایــن مــدل کشــاورزی در توســعه پایــدار و تبدیــل جمعیت هــای روســتایی به عنــوان مقصــد گردشــگری بســیار موثــر اســت‪ .‬یکــی دیگــر‬ ‫از دســتاوردهای مهــم همیــن مــدل‪ ،‬ایجــاد تعامــل مســتقیم بیــن گردشــگران و کشــاورزان بــوده و بـه ازای هــر پولــی کــه گردشــگران بــرای خریــد محصــوالت کشــاورزی پرداخــت می کننــد‪ ،‬به صــورت مســتقیم بــه کشــاورزان‬ ‫منعکــس می شــود و بــه توســعه زندگــی روســتاییان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫عوامــل تاثیــر گــذار در کشــاورزی گردشــگری ‪ -‬کشــاورزی و گردشــگری دو حــوزه مرتبــط هســتند و در بســیاری از مناطــق جهــان بــه عنــوان بخشــی از صنعــت گردشــگری در نظــر گرفتــه مــی شــوند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬عوامــل متعــددی‬ ‫مــی تواننــد بــر توســعه کشــاورزی گردشــگری تاثیــر بگذارنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬عوامــل زیــر ممکــن اســت تاثیراتــی روی توســعه کشــاورزی گردشــگری داشــته باشــند‪:‬‬ ‫‪ .1‬شــرایط اب و هوایــی‪ :‬شــرایط اب و هوایــی ممکــن اســت بــر توســعه کشــاورزی و گردشــگری تاثیــر بگذارنــد‪ ،‬بــه طــور مثــال در مناطــق خشــک و گــرم تــر کشــاورزی بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد و ممکــن اســت‬ ‫گردشــگری در ایــن مناطــق نامطلــوب شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬خــاک و اقلیــم‪ :‬خــاک منطقــه و اقلیمــی کــه در ان تــاش مــی کنیــد توریســتها را بــه جــذب کنیــد بایــد بــرای کشــاورزی مناســب باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بایــد حفــظ ایــن خصوصیــات در نظــر گرفتــه شــود تــا بتوانیــد بــه بهتریــن‬ ‫شــکل از کشــاورزی گردشــگری اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪760‬‬ ‫خبر‬ ‫ی‪‎‬‬ ‫د‪‎‬محتو ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫دان ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫در حوادث ترافیکی‬ ‫جاده ای گلستان‬ ‫روزانه یک نفر جان‬ ‫خود را از دست‬ ‫می دهد‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی‬ ‫ن گفــت‪ :‬بــا توجه‬ ‫انتظامــی گلســتا ‬ ‫بــه فــوت ‪ ۳۵۹‬نفــر در حــوادث‬ ‫ترافیکــی جــاده ای اســتان‪ ،‬بطــور‬ ‫متوســط روزانــه یــک نفــر در‬ ‫جاده هــای ایــن اســتان جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پارس‬ ‫ســرهنگ محمــود شــهرکی در‬ ‫نشســت خبــری اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫تعــداد فــوت شــده در اثــر ‪ ۳۰۱‬مورد‬ ‫تصــادف رخ داده‪ ،‬بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۴۵‬فقــره تصــادف جرحــی در‬ ‫جاده هــای اســتان ‪ ۳‬هــزار و ‪۴۴۵‬‬ ‫نفــر مجــروح شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۲‬فقــره‬ ‫تصــادف خســارتی در اســتان‬ ‫داشــتیم و کل نفــرات تصــادف‬ ‫کــرده در ســال گذشــته ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۸‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی‬ ‫ن گفــت‪ :‬در‬ ‫انتظامــی گلســتا ‬ ‫تصادفــات منجــر بــه فــوت ســال‬ ‫گذشــته ســهم موتورســواران ‪۱۲۹‬‬ ‫نفــر و عابریــن پیــاده ‪ ۶۰‬نفــر بــوده‬ ‫کــه مجمــوع ایــن ‪ ۲‬کاربــر ترافیکــی‬ ‫ســهم ‪ ۵۳‬درصــدی را داشــتند‪.‬‬ ‫شــهرکی افــزود‪ :‬جاده هــای‬ ‫علی ابادکتــول ‪ -‬ازادشــهر‪ ،‬گــرگان ‪-‬‬ ‫کردکــوی و نیــز گــرگان ‪ -‬فاضل ابــاد‬ ‫بیشــترین تعداد تصادفات همراه‬ ‫بــا مجروحیــن و فوتی هــا را بــه‬ ‫همــراه داشــتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جاده علی ابادکتول‬ ‫ ازادشــهر بــا ‪ ۵۶۶‬مــورد تصــادف‬‫شــامل ‪ ۲۲‬فوتی شــاهد بیشترین‬ ‫تصــادف در جاده هــای گلســتان‬ ‫طــی ســال قبــل بــود و پــس از ان‬ ‫مســیر جــاده گــرگان ‪ -‬فاضل ابــاد با‬ ‫‪ ۵۰۴‬تصــادف و گــرگان ‪ -‬کردکــوی‬ ‫بــا ‪ ۴۸۵‬تصــادف در رده هــای‬ ‫بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی‬ ‫انتظامــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بیشــترین تصــادف جاده هــای‬ ‫گلســتان در ســال گذشــته بیــن‬ ‫ســاعات ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۰‬رخ داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توجــه نکــردن‬ ‫بــه جلــو بــا ‪ ۳۵‬درصــد‪ ،‬تجــاوز از‬ ‫ســرعت مطمئنــه بــا ‪ ۲۶‬درصــد‬ ‫و انحــراف و تجــاوز بــه چــپ بــا‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد‪ ،‬بیشــترین ســهم را در‬ ‫وقــوع حــوادث ترافیکــی گلســتان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شــهرکی بــا اشــاره بــه وجــود ‪۶۷‬‬ ‫تقاطــع غیرایمــن در جاده هــای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بســتن ایــن‬ ‫گذرگاه هــا و ایجــاد محــل امیــن‬ ‫تــردد خــودرو‪ ،‬مهمتریــن راه‬ ‫کاهــش بــروز تصــادف در ایــن‬ ‫بریدگی هــا اســت کــه در ایــن‬ ‫راســتا از ابتــدای امســال تاکنــون‬ ‫چهــار تقاطــع غیرایمــن اســتان‬ ‫بســته شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا زمانــی کــه‬ ‫بریدگی هــای جاده هــای گلســتان‬ ‫اســتاندارد نشــده و ایمنــی‬ ‫مســیرهای بزرگراهــی اســتان‬ ‫تقویــت نشــود امــار تصادفــات‬ ‫جــاده ای اســتان کاهــش نخواهــد‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تکنیک‪‎‎‬های ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مفاهی ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مجموع ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتو ‪‎‬ا ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫دان ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ب ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توج ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قاب ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خل ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬موفــق ‪‎ ،‎‬شــم‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ص ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تخصـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬داریـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬عمومــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬کامــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تســل ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬نوشــتاری ‪‎ ،‎‬گرافیــک ‪‎ ،‎‬تدویــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬قبیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مرتبــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زمینــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎ ...‬اشــنای ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬داســتا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نوشــتار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارامـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬رویکردهــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موثــر ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬ویدئ ـ ‪‎‬و ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬اشــن ‪‎‬ا ‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نمــودار ‪‎ ،‎‬تدوی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬عک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نویســی ‪‎ ،‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬دیجیتا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهارتها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پرکاربردتری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫تولیـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ب ‪‎‬مخاطــب ‪‎ ،‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بازدی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مارکتین ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬حائــ ‪‎‬ز ‪‎‬اهمیــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارزشــمن ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ه ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬زیـ ‪‎‬ر ‪‎‬توجـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بتوانیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اینکـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مخاطـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬اشــن ‪‎‬ا ‪‎‬شــوی ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬هویــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کنیــد ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخاطــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بشناســی ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬قــو ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ضع ـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬موضوعــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎:‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎2‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی ‪‎‬مطالعــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬انگیــز ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بتوانــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬جالــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخاطــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬کنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کلماتـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوشــت ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬محتــو‪‎‬ا ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬نوشــت ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬خوانــا ‪‎ ،‎‬بهــرو ‪‎‬ز‬ ‫د ‪‎.‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مخاطـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫د ‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارزشــمن ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬چندوســیله ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬چندوســیله ا ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎4‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تصاویــر ‪‎ ،‎‬ویدئوهــا ‪‎ ،‎‬نقشــه هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دیاگرامهـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عناصــر ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬مخاطــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ابزارهــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهــرو ‪‎‬ز‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎:‬همیشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬بــه روزرســان ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬کنیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تضمیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬پویایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبکه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬شــبکه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎6‬بهــره گیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫غ ‪‎‬محتوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تبلیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ابــزا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ارزیابـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎:‬همیشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎7‬ارزیابـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬برســی ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قــو ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ضعـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬نقــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تســل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شناسای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعیی ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬یعن ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مخاط ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬محتوا ‪‎ ،‎‬شناسای ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگــر ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــما‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عبارتـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬گــرو ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اهــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎ ،‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فراین ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬مختلف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬نقشـه ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــما ‪‎ ،‎‬کســان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارنده ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ایف ‪‎‬ا ‪‎‬میکنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎‬اقدامــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تصمیــم گیــر ‪‎‬‬ ‫شناسایی‪‎‎‬مخاطب‪‎‎‬در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬محتوی‪‎‎‬‬ ‫د ‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎ ،‎‬ابتــد ‪‎‬ا ‪‎‬بای ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مخاط ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬قص ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محتوای ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نگاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دق ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باشــید‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬گــرو ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاملــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬بینایــ ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ه ‪‎‬قیمــت ‪‎ ،‎‬خــوا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬می‏توانی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬نحــو ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬الگوهــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬عم ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ســپ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بشناســی ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خری ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬الگوهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اینترنــت ‪‎ ،‎‬نظرســنجی هــا ‪‎ ،‎‬دیتاهــا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬جســتجو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طری ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎ ...‬جمــع اور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســایتها ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نیازه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــور ‪‎‬د‬ ‫د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬محتوای ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اثربخ ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیج ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫انتخاب‪‎‎‬موضوع‪‎‎‬در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬محتوی‬ ‫ی ‪‎‬وجــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎ ،‎‬موضوعهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ه ‪‎‬تحلی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تغیی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارن ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامــه ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬واقعیتهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ضروریــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــخصا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬اورد ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬رویکــر ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬چنـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موفــق ‪‎ ،‎‬الز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬مطالع ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تمایــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬توجـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دقیقـ ‪‎‬ا ‪‎‬بشناســی ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مخاطـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخاطبــان ‪‎ ،‎‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ب ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مخاطــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــوب ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مخاطــب‪‎ :‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎2‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ارائ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عالقه های ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دانشـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬متناسـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎‬راهنمایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تمایــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مخاطــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬خوب ـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ه ‪‎‬صنعــت ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬مطالع ـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محبــو ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬موضوعــه ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ب ‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬متمایــز ‪‎ ،‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محتوایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مقالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬پرطرفــدا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬و ‪‎‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنعـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬گرفتـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه‪‎‎،‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬تحقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬علمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬علمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬مبانـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نحــو ‪‎‬ه ‪‎‬پیـش‏رو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه ‪‎:‬موضوعات ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ســرمای ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬بازگش ـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬توج ـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نظــ ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬خوبــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســرمای ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بازگشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســودده ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مالــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پــ ‪‎‬ر ‪‎‬ســو ‪‎‬د ‪‎:‬تمرکــ ‪‎‬ز ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬بخــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎6‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫د ‪‎.‬تعقیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬مفیــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬جدیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعییــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬پـ ‪‎‬ر ‪‎‬ســود ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬موضوعاتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحقیـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬راســت ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪،‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایــت ‪‎ ،‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ه ‪‎‬برنــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محتوایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنعــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــناخت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شناســ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســو ‪‎‬د ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازگشــ ‪‎‬‬ ‫نوشتن‪‎‎‬محتوی‪‎‎‬در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬محتوی‪‎‎‬‬ ‫ت‬ ‫د ‪‎‬محتو ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمی ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫نوشــت ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ه ‪‎‬خواننده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬محتوایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ب ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ترغیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬افــزود ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــود ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــبکه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬گــذار ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اشــترا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازگش ـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ابتــد ‪‎‬ا ‪‎‬موضوعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــوب ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوشــت ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی ‪‎‬ارزشــمن ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬داده هــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬هــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بگردیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پوشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬خواننــده هـ‪‎‬ا‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬افــزود ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫د ‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬مفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن‪‎ ‎‬نــکات‪‎ ‎‬زیــر‪‎ ‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬نوشــتن‪‎ ‎‬محتــوای‪‎ ‎‬خــوب‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬موثــر‪‎‎‬بــه‪‎‎‬شــما‪‎‎‬کمــک‪‎‎‬کنــد‪‎:‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬ساد ‪‎‬ه ‪‎‬استفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زبا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فه ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬قاب ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عبارا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جذا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬خواننــده ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬توجـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلـ ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنید‪‎.‎‬‬ ‫ه ‪‎‬خواننــده هـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬شــما ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــه رو ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خالصــه ا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬پــرداز ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬بپردازنـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬جزئیــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ســرع ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نمودارهــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬امــار ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تصاویــ ‪‎‬ر ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬داده هــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬فهــم تــ ‪‎‬ر ‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬جذابتــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم‪‎‬ا‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــوی ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬خواننــده هــا ‪‎ ،‎‬مطمئـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬مســتقیم ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬خواننــده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬تصویــری ‪‎ ،‎‬داســتا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مثالهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نوشــتار ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فنــو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬بــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نویس ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نوشــت ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بگویــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬هــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬پایــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬می‏طلبـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــذاب ‪‎ ،‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬نویســند ‪‎‬ه ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زمینــ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬تخصــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫محتوی‪‎‎‬چند‪‎‎‬وسیله ای‪‎‎‬در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬محتوی‪‎‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬متعــدد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬وســیله ای ‪‎ ،‎‬مهارت‪‎ ‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬چن ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ت ‪‎‬هـ ‪‎‬ا ‪‎‬عبارتنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬برخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نصوص‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تدوی ‪‎‬‬ ‫‪‎ - ‎‬نویسندگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تصویرسازی‬ ‫ی ‪‎‬گرافیک ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ویدئو‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تدوی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ساز ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬فیل ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬صدا‬ ‫ط ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬ضب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صفحات‬ ‫ی ‪‎‬فرمت بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاربر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬تجرب ‬ ‫م‬ ‫ن ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ابزارهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬عکاســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ویدئــو ‪‎ ،‎‬دوربینهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گرافیکــی ‪‎ ،‎‬ویرایشــگر‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزار‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‬ ‫ط ‪‎‬صــد ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ضبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬فیلمبــرداری ‪‎ ،‎‬میکروفــن هــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬وســیله ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬چن ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫به‪‎‎‬روزرسانی‪‎‎‬محتوی‪‎‎‬در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬محتوی‪‎‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬محتویــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬روزرســان ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫بلــه ‪‎ ،‎‬خیلــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه ‪‎‬رو ‪‎‬ز ‪‎‬مانــد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهــروز ‪‎ ،‎‬میتوانیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ادامـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬موضوعاتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پیگیــر ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬محبــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مطالـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬جدیــد ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬مطالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬تخصـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تصاویــ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانیــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬یــا ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعامل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ویدئوهــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مخاطــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پاســخگ ‪‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتــو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫د ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مفی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محتــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حاص ـ ‪‎‬‬ ‫پایان خانه به دوشی برای‬ ‫جوانان گلستان‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن از مهم تریــن‬ ‫اولویت هــای دولــت ســیزدهم بــه شــمار‬ ‫مــی رود کــه اجــرای ســریع و فراتــر از برنامــه‬ ‫ان در گلســتان رویــای مــردم بــه خصــوص‬ ‫نســل جــوان بــرای حــل مشــکل خانه بدوشــی‬ ‫و داشــتن ســرپناهی اختصاصــی را بــه تحقــق‬ ‫نزدیــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت بــاالی مســکن و افزایــش بی رویــه‬ ‫ان در ســال های اخیــر ناشــی از کــم توجهــی‬ ‫دولت هــای گذشــته بــه ســاخت واحدهــای‬ ‫ارزان باعــث شــده خریــد خانــه بــه ارزوی دســت‬ ‫نیافتنــی خیلی هــا تبدیــل شــود امــا برناهــم‬ ‫عملــی و گام بــه گام ایت اللــه رییســی بــرای‬ ‫اجــرای طرح هــای مرتبــط بــا ســاخت خانــه بــرای‬ ‫اقشــار کــم درامــد بارقه هــای امیــد خانــه دار‬ ‫شــدن را در دل زوج هــای جــوان روشــن کــرد‪.‬‬ ‫کمبــود و گرانــی زمیــن در گلســتان یکــی از‬ ‫مشــکالت اساســی تســریع در اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن بــه شــمار می رفــت امــا‬ ‫مســووالن گلســتان دســتورالعمل های اجرایــی‬ ‫را بــرای حــل ایــن مشــکالت بــه دســتگاه های‬ ‫ابــاغ کردنــد و در نتیجــه ان مشــکل تامیــن‬ ‫زمیــن بــرای ســاخت ایــن خانه هــا تــا حــد زیــادی‬ ‫برطــرف شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی گلســتان گفت‪ :‬تعهد‬ ‫تامیــن زمیــن بــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫اســتان در ســال نخســت ‪ ۸۰۰‬هکتــار بــوده کــه‬ ‫بــا حمایــت مدیــران اســتان زمیــن مــورد نیــاز‬ ‫اجــرای چهــار ســاله مســکن روســتایی و ‪ ۲‬ســال‬ ‫اول تامیــن شــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار پارس مهدی ملک‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم بــرای حــل معضل‬ ‫مســکن اســتان اقــدام بــه ایجــاد طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن تملــک اراضــی مازاد دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و افزایــش ســقف تســهیالت در حــوزه‬ ‫مســکن کرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ‪ ۲‬ســال نخســت اجــرای ایــن‬ ‫طــرح در گلســتان‪ ،‬احــداث ‪ ۳۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکن شــهری و ‪ ۱۴‬هــزار مســکن روســتایی‬ ‫هدف گــذاری شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫شــهرهای بــاالی ‪ ۲۵‬هــزار نفــر براســاس تعهــد‬ ‫ســاخت ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۶‬واحــد و در شــهرهای‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۵‬هــزار نفــر هــم احــداث ‪ ۲۲۸‬واحــد‬ ‫در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫ملــک افــزود‪:‬در اجــرای طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در بخــش خودمالکــی‪ ،‬تعهــد‬ ‫گلســتان در بخش مســکن شــهری ســاالنه ‪۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۶۹‬واحــد اســت کــه ‪ ۳‬هــزار و ‪۵۱۵‬‬ ‫واحــد دارای انعقــاد قــرارداد مشــارکت مدنی با‬ ‫بانک هــا هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجمــوع کل اراضــی قطعــی ‬ ‫شــده گلســتان در طــرح نهضــت ملی مســکن‬ ‫‪ ۳۱۸.۵‬هکتــار اســت کــه ‪ ۲۷۴‬هکتــار ان‬ ‫متعلــق بــه ســازمان ملــی زمیــن و مســکن‪،‬‬ ‫‪ ۳۳‬هکتــار مربــوط بــه بنیــاد مســتضعفان و‬ ‫‪ ۱۱.۵‬هکتــار بــه بنیــاد مســکن تعلــق دارد‪.‬‬ ‫ملــک اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۴‬هــزار و ‪۸۶۳‬‬ ‫شــهروند گلســتان در ســامانه طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن ثبــت نــام کردنــد کــه بــا انجــام‬ ‫مراحــل مختلــف و گــذر از تاییــد اولیــه و‬ ‫نهایــی‪ ،‬حــدود ‪ ۱۴‬هــزار نفــر واجــد شــرایط‬ ‫تهیــه مســکن در ایــن طــرح هســتند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص پرداخــت تســهیالت بــه‬ ‫متقاضیــان گفــت‪ :‬در بخــش دولتــی تاکنــون‬ ‫بــرای هــزار و ‪ ۲۸۶‬واحــد و در بخــش خودمالکــی‬ ‫بــرای ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۱۵‬واحــد قــرارداد منعقــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســایت ارامــش گــرگان یکــی از‬ ‫نمونه هــای موفــق اجــرای طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در گلســتان اســت کــه ســاخت ‪۴۸۸‬‬ ‫منــزل در ایــن ســایت پیشــرفت فیزیکــی قابل‬ ‫قبــول و محسوســی دارد‪.‬‬ ‫ملــک اظهــار کرد‪ :‬وضعیت ســایت زیتون گرگان‬ ‫در راســتای اجــرای ایــن طــرح نیــز مطلــوب بــوده‬ ‫و ســاخت و پیشــرفت ‪ ۱۸۰‬واحــد ایــن ســایت‬ ‫می توانــد الگویــی بــرای کل اســتان باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از مشــکالت‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در گلســتان‪ ،‬اســتقبال‬ ‫نکــردن پیمانــکاران بومــی بــرای اجــرای ایــن‬ ‫پروژه هاســت کــه بــا توجــه بــه ضــرورت‬ ‫اجــرای بــه موقــع طــرح نهضــت ملــی مســکن‪،‬‬ ‫مجبوریــم بــه ســراغ پیمانــکاران غیربومــی‬ ‫برویــم تــا زمــان دسترســی مــردم اســتان بــه‬ ‫ارزوی خانــه دار شــدن بــه درازا نکشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪760‬‬ ‫شبنامه‬ ‫ناگفته هایی از انچه در ماجرای‬ ‫«مهسا ژینا امینی» پنهان ماند‬ ‫ ســندیکای خبــری یهــود‪ :‬اگــر کار را تمــام نکنیــد‬‫غــرب شکســتی تاریخــی از ایــران خــورده اســت‬ ‫ همــه چیــز دربــاره دســتوراتی کــه مــو بــه مــو در‬‫ایــران اجــرا شــد‪...‬‬ ‫ هشــت مــاه از پــروژه ی «ژینــا» میگــذرد‪ .‬پــروژه ای‬‫کــه هیــچ وقــت در خصــوص ان بــه طــور ویــژه ای بــا‬ ‫افــکار عمومــی صحبــت نشــد‪ .‬بــه طــوری کــه برخــی‬ ‫تصــور میکننــد شــاید یــک اعتــراض بــرای حجــاب‬ ‫بــوده و برخــی تصــور میکننــد کــه رفتــاری براندازانــه‬ ‫بــود کــه بــروز کــرد و برخــی دیگــر ان را به نســلی ربط‬ ‫میدهنــد کــه نیــاز دارد انــرژی خــود را تخلیــه کنــد و ‪...‬‬ ‫همــه ی اینهــا در حالــی اســت کــه بــر اســاس‬ ‫شــواهد موجــود انچــه رخ داد یــک کودتــای ِ ‪28‬‬ ‫مــرداد ِ بــه روز شــده بــود کــه میرفــت تــا کار ایــران‬ ‫را تمــام کنــد‪ .‬مســئله ی اصلــی البتــه اینجاســت‬ ‫کــه ایــن مهــم دســت پخــت اندیشــکده هایــی‬ ‫بــود کــه خروجــی خــود را بــه مراکــز تصمیــم ســاز‬ ‫میدادنــد تــا از طریــق راه هــای مختلــف در ایــران‬ ‫پیــاده و عملیاتــی شــود‪...‬‬ ‫ امشــب بــرای اثبــات ایــن مهــم دو نمونــه از‬‫محتواهــای تولیــد شــده در اوج نــا ارامــی هــا‬ ‫توســط اندیشــکده هــای غربــی کــه مــو بــه مــو در‬ ‫ایــران پیــاده شــد را مــرور خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بخــش را بــا دقــت بخوانیــد‪ :‬مبــارزه‬ ‫مســلحانه شــاید در مناطــق ســنتی قبیلــه ای‬ ‫کــه بســیاری از مــردم ســاح دارنــد‪ ،‬از جملــه‬ ‫مناطــق تحــت ســلطه اقلیت هــای قومی مانند‬ ‫مناطــق مــرزی‪ ،‬کردهــا‪ ،‬بلوچ هــا و عرب هــا‬ ‫مجــاز باشــد‪ .‬برخــی اســتدالل می کننــد کــه‬ ‫مقاومــت در یکــی از ایــن مناطــق می توانــد بــه‬ ‫انتشــار زنجیــره ناارامی هــا کمــک کنــد و مناطق‬ ‫دیگــر را تحریــک کنــد‪ .‬ایــن اســتدالل مــی تواند‬ ‫از جهاتــی قابــل اعتنــا باشــد و بــه پیشــبرد‬ ‫اعتراضــات در داخــل ایــران کمــک کند‪.‬انچــه‬ ‫خواندیــد خروجــی گزارشــی اســت که اندیشــکده‬ ‫ی واشــنگتن در اذرماه ســال ‪ 1401‬و کمی بعد از‬ ‫اغــاز مــوج ژینــا مهســا امینــی تجویــز کــرده اســت‪.‬‬ ‫ نمونــه هایــی از ایــن تجویــز هــا کــه بخشــی از‬‫انهــا روی خروجــی رســانه هــا رفتــه یــا بــه بیــرون‬ ‫درز پیــدا کــرده بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه شــاید مــرور ایــن نمونــه خــوب باشــد‪:‬‬ ‫اگــر اذربایجانی هــا را در داخــل ایــران تقویــت‬ ‫و تحریــک کنیــم در نهایــت انهــا می تواننــد از‬ ‫ســلطه ایــران اســتقالل پیــدا کــرده و در کنــار‬ ‫عرب هــا‪ ،‬بلوچ هــا‪ ،‬ترکمن هــا و بســیاری از‬ ‫مردمــان دیگــر‪ ،‬کشــور خــود را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫انچــه خواندیــد در ابــان مــاه ســال گذشــته و حــدود‬ ‫یــک مــاه بعــد از ماجــرای ژینــا مهســا امینــی روی‬ ‫خروجــی ســندیکای خبــری یهــود رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ به دو نکته دقت کنید‪.‬‬‫ابتــدا مســئله ی اذربایجانــی هــا ! حداقــل ده هــا‬ ‫مقــام صهیونیســت را میتــوان نــام بــرد کــه در‬ ‫ایــام اخیــر کنــار مــرز ایــران و باکــو امــده و عکــس‬ ‫یــادگاری گرفتــه اند‪.‬همچنیــن ده هــا نمونــه‬ ‫از اظهــارات مقامــات رژیــم مافیایــی باکــو را‬ ‫میتــوان مثــال زد کــه علیــه ایــران اظهــار نظرهای‬ ‫گســتاخانه کــرده انــد‪.‬از جلســات پــر شــمار‬ ‫تجزیــه طلبانــه در باکــو هــم حداقــل چندیــن‬ ‫نمونــه میتــوان مثــال زد‪...‬‬ ‫مســئله ی اصلــی تــر البتــه بخــش دوم ایــن‬ ‫گــزارش اســت‪ .‬بــا دقــت ببینیــد‪ :‬امریــکا و غــرب‬ ‫بایــد از ایــن فرصــت کــه بهتریــن فرصــت بــرای‬ ‫تغییــر نظــام از زمــان انقــاب اســامی اســت‪،‬‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬اگــر تغییــری در نظــام اتفــاق‬ ‫نیفتــد‪ ،‬ایــن موضــوع یــک شکســت بــزرگ بــرای‬ ‫قدرت هــای غربــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ در واقــع بــر اســاس انچــه اندیشــکده هــا‬‫میدیدنــد‪ ،‬یــک فرصــت اســتثنایی برای رقــم زدن‬ ‫یــک جنــگ داخلــی تمــام عیــار در ایــران بــود‪.‬‬ ‫شــاید بــرای برخــی ســوال شــود کــه چــرا ایــن‬ ‫قــدر صریــح از عبــارت «جنــگ داخلی» اســتفاده‬ ‫میکنیــم؟ ماجــرا ســاده اســت‪ .‬به ابتــدای گزارش‬ ‫کــه از ضــرورت مســلحانه شــدن اشــوب هــا‬ ‫حــرف زده شــد توجــه کنیــد‪...‬‬ ‫یــک نکتــه نبایــد فرامــوش شــود‪ :‬همزمانــی کــه‬ ‫کشــور درگیر اشــوبها بود و عده ای صریح و علنی‬ ‫در حــال ثانیــه شــماری بــرای پایــان دادن بــه کار‬ ‫ایــران بودنــد و در شــرایطی کــه برخــی تمامــی مهره‬ ‫ـان خــود را ســوزانده بودنــد‪ ،‬ایــن بــه افــکار‬ ‫هــای پنهـ ِ‬ ‫عمومــی مخابــره میشــد کــه انچــه مــی بینیــد صرفــا‬ ‫یــک اعتــراض بــه مســئله ی حجــاب اســت و هیــچ‬ ‫کشــور خارجــی پشــت ان نیســت‪.‬‬ ‫ غافــل از اینکــه طبــق اعتــراف ســندیکای خبــری‬‫یهــود ‪ ،‬ایــن یــک فرصــت اســتثنایی بــود که غرب‬ ‫بــا از دســت دادنــش اثبــات کــرد کــه برابــر ایــران‬ ‫شکســت خــورده اســت‪.‬‬ ‫تله خشکسالی برای پرندگان مهاجر‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫تــاالب هــا و ابگیرهــای خراســان‬ ‫شــمالی کــه هــر ســاله میزبــان‬ ‫هــزاران قطعــه پرنــده مهاجــر‬ ‫بــود در معــرض خشکســالی قــرار‬ ‫دارنــد و بیــم ان م ـی رود کــه ایــن‬ ‫زیســتگاه ها در ســال های اینــده‬ ‫بــا خطــر مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس‪ ،‬اردیبهشــت کــه بــه‬ ‫نیمــه مــی رســد تــاالب هــا‪ ،‬بندها‬ ‫و ســدهای خراســان شــمالی‬ ‫ابگیــری مــی کننــد و دیگــر منتظــر‬ ‫رقــص پرنــدگان مهاجــری مــی‬ ‫شــوند کــه ســوار بــر نســیم مالیــم‬ ‫بهــاری بــر روی ابگیرهــا بــه پــرواز‬ ‫در مــی اینــد و اوازهــای دلنشــین‬ ‫ایــن پرنــدگان‪ ،‬محیطــی دســت‬ ‫نیافتنــی و زیبــا را خلــق مــی کنند‪.‬‬ ‫ســدهای شــیرین دره‪ ،‬بیــدواز‪،‬‬ ‫بــارزو و چــری بــه همــراه طبیعــت‬ ‫رودخانــه هــای اتــرک و کال شــور همــه ســاله مامــن امنــی بــرای‬ ‫پرنــدگان نــادری اســت کــه از جنــوب بــه ســمت مناطــق شــمالی‬ ‫نیمکــره زمیــن کــوچ مــی کننــد و در ایــن فصــل از ســال ســری هــم بــه‬ ‫ابگیرهــا مــی زنــدد و چنــد وقتــی مهمــان خراســان شــمالی مــی شــوند‪.‬‬ ‫گــروه هــای اصلــی پرنــدگان ابــزی و کنارابــزی کــه در فصل مهاجرت‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی مشــاهده می شــوند معموالت متعلق‬ ‫بــه یکــی از گــروه هــای کشــیم هــا‪ ،‬پلیــکان هــا‪ ،‬بــاکالن هــا‪ ،‬اگــرت‬ ‫هــا و حواصیــل هــا‪ ،‬لــک لــک هــا و اکــراس هــا‪ ،‬فالمینگوهــا‪ ،‬غازهــا‬ ‫و قوهــا و اردک هــا‪ ،‬درناهــا‪ ،‬یلــوه هــا و چنگرهــا‪ ،‬کنــار ابزیــان‪،‬‬ ‫کاکائــی هــا و پرســتوهای دریایــی هســتند‪.‬‬ ‫مــردم ایــن خطــه بیــش از هــر زمانــی خشکســالی را لمــس می کنند‬ ‫و امارها حاکی از شــرایط نامناســب ســدها و بندهای اســتان را دارد‬ ‫و بیــم ان مــی رود کــه ایــن خشکســالی هــا دامــن پرنــدگان مهاجــر‬ ‫را نیــز بگیرد‪.‬‬ ‫کارشناســان محیط زیســت کمبود منابع ابی و خشکســالی را علت‬ ‫ایــن پدیــده مــی داننــد و مــردم ایــن اســتان بایــد در ســال هــای اتــی‬ ‫منتظــر پــرواز پرندگان مهاجر نباشــند‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۶‬هــر ســاله دومیــن شــنبه مــاه مــی بــه نــام روز جهانــی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر نامگــذاری شــده اســت‪ ،‬امســال ایــن روز بــا ‪۲۳‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه مصــادف شــده اســت کــه ایــن موضوع در خراســان‬ ‫شــمالی بیشــتر بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۱‬درصدی بارندگی‬ ‫حضــور و فــرود پرنــدگان مهاجــر بــا موضــوع اب گــره خــورده‬ ‫اســت‪ ،‬ناگفتــه پیــدا اســت کــه اگــر ابگیرهــا‪ ،‬تــاالب هــا و ســدها‬ ‫بــرای میزبانــی امــاده نباشــند‪ ،‬ایــن پرنــدگان هــم در مســیر‬ ‫مهاجــرت بــا مشــکل روبــه رو مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی اعــام کــرده‬ ‫اســت کــه میــزان بارندگی هــا در اســتان در ســال ابــی جــاری‬ ‫(ابتــدای مهرمــاه ‪ )۱۴۰۱‬تــا روز ‪ ۱۷‬اردیبهشــت مــاه بــه ‪۱۴۰.۶‬‬ ‫میلیمتــر رســید کــه نســبت بــه دوره بلندمــدت کاهــش ‪۳۱‬‬ ‫درصــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫میــزان بــارش بــاران در بلنــد مــدت ‪ ۲۳۰.۴‬میلیمتــر در اســتان‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد بیجنــدی اظهــار کــرد‪ :‬بــارش یک ســاله کامل در اســتان بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬میلیمتــر اســت کــه بــر ایــن اســاس از ابتــدای مهــر پارســال‬ ‫تــا ‪ ۱۷‬اردیبهشــت امســال ‪ ۵۶.۱‬درصــد از بارندگــی هــای ســال ابــی‬ ‫جــاری تامیــن شــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه میــزان تحقــق بارندگــی‬ ‫در ســطح کشــور بــه طــور میانگیــن ‪ ۶۹.۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود گفــت‪ :‬بــر اســاس تحلیــل‬ ‫شــاخص «اســتاندارد بــارش‪ ،‬تبخیــر و تعــرق» (‪ )SPEI‬دوره‬ ‫یکســاله تــا پایــان اســفندماه ‪ ۱۴۰۱‬حــدود ‪ ۹۴‬درصــد از مســاحت‬ ‫اســتان درگیــر خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫بیجنــدی اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۶.۶‬درصــد از مســاحت‬ ‫اســتان بــا میــزان بارندگــی نرمــال‪ ۳۰ ،‬درصــد از مســاحت‬ ‫خشکســالی خفیــف‪ ۴۸.۲ ،‬درصــد خشکســالی متوســط‪۱۴.۳ ،‬‬ ‫درصــد بــا خشکســالی شــدید و ‪ ۰.۷۴‬درصــد از وســعت اســتان بــا‬ ‫خشکســالی بســیار شــدید مواجــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۱۰۰ :‬درصــد از پهنــه شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان و شهرســتان گرمــه دچــار خشکســالی اســت و ایــن رقــم‬ ‫در بجنــورد ‪ ۹۹.۶‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خشکسالی در کمین پرندگان مهاجر‬ ‫براســاس اعــام مســووالن حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬پارســال پرنــدگان مهاجــر بیشــتری در اســتان فــرود‬ ‫امدنــد بــه طــوری کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال ماقبــل ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــت از انجایــی کــه سرشــماری هــای در فصــل پاییــز‬ ‫انجــام مــی شــود بــا ایــن رونــد خشکســالی پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫کــه اتــراق پرنــدگان مهاجــر در ایــن اســتان کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫رییــس حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬در‬ ‫سرشــماری زمســتان ســال گذشــته‪ ۱۱ ،‬ســایت در اســتان مــورد‬ ‫اماربــرداری قــرار گرفــت و حــدود ‪ ۶‬هــزار پرنــده از ‪ ۲۵‬گونــه پرنــده‬ ‫ابــزی و کنارابــزی مهاجــر شــمارش شــد و از پرنــدگان ابــزی و‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫انتقال سنگ اسیا ‬ ‫ب‬ ‫قدیمی «نارین قلعه»‬ ‫به موزه جاجرم‬ ‫کنارابــزی فهرســت ســرخ ‪( IUCN‬گونــه هــای در معــرض خطــر)‬ ‫مــی تــوان بــه گونــه اردک ســرحنایی اشــاره کــرد‪ ،‬همچنیــن لــک‬ ‫لــک ســیاه کــه جــزو گونــه هــای کمیــاب اســت در ابگیرهــای‬ ‫اســتان مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫بهــروز جعفــری افــزود‪ :‬عمومــا هــر ســاله پرنــدگان مهاجــر ابــزی و‬ ‫کنارابــزی در اوایــل پاییــز بــرای زمســتان گذرانی و یــا در فصل بهار‬ ‫و تابســتان بــرای زاداوری بــه ایــران می اینــد‪ .‬البتــه گــروه دیگــری‬ ‫نیــز مهاجــر عبــوری هســتند و تنهــا بــرای حــدود چنــد هفتــه بــرای‬ ‫اســتراحت و تجدیــد قــوا مهمــان کشــورمان می شــوند‪.‬‬ ‫جعفــری اظهــار کــرد‪ :‬ســاالنه تعــداد زیــادی پرنــده بــه اســتان وارد‬ ‫و اغلــب در تاالب هــا ســاکن می شــوند‪ ،‬موضوعــی کــه توجــه بــه‬ ‫وضعیــت تاالب هــا را بــه عنــوان یــک اصــل اجتنــاب ناپذیــر در‬ ‫حیــات پرنــدگان مهاجــر پررنــگ کــرده و نشــان از ارتبــاط زنجیــروار‬ ‫تمامــی بخش هــا و اجــزای طبیعــت بــه همدیگــر دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــدم مشــاهده پرنــدگان مهاجــر و یــا‬ ‫کاهــش چشــمگیر جمعیــت پرنــدگان مهاجــر در یــک ســایت‪،‬‬ ‫همچنیــن تــرک زیســتگاه توســط گونه هــای بومــی یــک منطقــه‪،‬‬ ‫نشــانگر ایــن حقیقــت تلــخ اســت کــه زیســتگاه مذکــور دیگــر‬ ‫شــرایط مناســب را بــرای پذیرایــی از پرنــدگان نــدارد و ســامت‬ ‫زیســتگاه بــه خطــر افتــاده اســت کــه در نهایــت مــرگ زیســتگاه را‬ ‫در بــر خواهــد داشــت و ایــن موضــوع بــه عنــوان زنــگ خطــر بــرای‬ ‫جوامــع بشــری اســت‪.‬‬ ‫جعفــری بــا اشــاره بــه تاثیــر خشکســالی در وضعیــت‬ ‫زیســتگاه های پرنــدگان مهاجــر گفــت‪ :‬در بیــن گونه هــای‬ ‫مختلــف حیــات وحــش‪ ،‬پرنــدگان بیــش از ســایر گونه هــا بــه اب‬ ‫و هــوا و تغییــرات محیطــی واکنــش نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی دربــاره وضعیــت زیســتگاه هــا‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬اکنــون خشکســالی ســبب شــده تــا شــرایط در‬ ‫ســدها‪ ،‬ابگیرهــا و اب بندهــای اســتان مناســب نباشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر شــرایط زیســتگاه‪ ،‬احســاس امنیــت‬ ‫مهــم تریــن عامــل تــداوم حضــور پرنــدگان مهاجــر در یــک ســایت‬ ‫اســت‪ ،‬وجــود عوامــل تهدیــد در یــک زیســتگاه و بــه خصــوص‬ ‫شــکار بــی رویــه پرنــدگان در فصــل مهاجــرت باعــث می شــود‬ ‫پرنــدگان مهاجــر بــا رجــوع بــه حافظــه تاریخــی خــود‪ ،‬بتدریــج‬ ‫مســیر مهاجــرت و توقفگاه هایشــان را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬تخریــب زیســتگاه‬ ‫هــا و شــکار بــی رویــه از مهمتریــن دالیــل کاهــش پرنــدگان‬ ‫مهاجــر در اســتان اســت‪.‬‬ ‫جعفــری افــزود‪ :‬بقــای پرنــدگان مهاجــر در گــرو اگاهــی امــروز‬ ‫مــا اســت‪ ،‬بایــد بــا تــاش‪ ،‬زمــان از دســت رفتــه را جبــران کــرده‬ ‫و کوشــش کنیــم تــا از پرنــدگان مهاجــر‪ ،‬ایــن میهمانــان زیبــای‬ ‫کشــورمان در فصــل مهاجــرت حفاظــت کنیــم‪ ،‬بــرای کاهــش‬ ‫خطــرات و تهدیــدات وارده بــر پرنــدگان ابــزی و کنارابــزی مهاجــر‪،‬‬ ‫بایــد اطــاع رســانی در خصــوص حفاظــت از پرنــدگان مهاجــر‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫رییــس حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬همچنیــن امــوزش‬ ‫جوامــع محلــی بــرای بــاال بــردن ســطح اطالعــات و اگاهــی بایــد‬ ‫بیشــتر شــود و گونه هــای پرنــدگان در خطــر انقــراض از طریــق‬ ‫رســانه هــا و بروشــورها معرفــی شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۵۶‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه موجــود‬ ‫در کشــور‪ ۱۵۰ ،‬گونــه پرنــده از ‪ ۵۳۲‬گونــه موجــود‪ ۶۸ ،‬خزنــده‬ ‫از ‪ ۲۲۸‬گونــه‪ ،‬چهــار گونــه دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه و هشــت گونــه‬ ‫ماهــی و ابــزی از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود در کشــور‬ ‫زیســت مــی کننــد کــه برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪،‬‬ ‫پلنــگ‪ ،‬باالبــان‪ ،‬و کرکــس مصــری در طبقــه بنــدی اتحادیــه‬ ‫جهانــی حفاظــت از طبیعــت (‪ )IUCN‬در رده هــای بحرانــی و در‬ ‫حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی مناطــق‬ ‫حفاظــت شــده و دو پــارک ملــی ســالوک و ســاریگل‪ ،‬مناطــق‬ ‫حفاظــت شــده قرخــود‪ ،‬گلــول‪ ،‬ســرانی و پناهــگاه حیــات وحــش‬ ‫میاندشــت جاجــرم را مدیریــت مــی کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی خراســان شــمالی‬ ‫گ اســیب قدیمــی‬ ‫گفــت‪ :‬ســن ‬ ‫«ناریــن قلعــه» بــه مــوزه مــردم‬ ‫شناســی و تاریخــی شــهر جاجــرم‬ ‫منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار پارس‬ ‫‪ ،‬روزهــای اخیــر تصاویری از ســنگ‬ ‫اســیاب مدفــون در پیرامــون مکان‬ ‫تاریخی «نارین قلعه» شهرســتان‬ ‫جاجــرم در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫دســت بــه دســت شــده بــود کــه‬ ‫حکایــت از بــی توجهــی میــراث بــه‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی داشــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬زمانی کــه اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی خراســان شــمالی اســتان‬ ‫متوجــه ایــن امــر شــد بــا شــهرداری‬ ‫جاجــرم نامــه نــگاری و درخواســت‬ ‫کــرد کــه ایــن ســنگ هــا جا بــه جا و‬ ‫بــه مــوزه مــردم شناســی و تاریخــی‬ ‫شــهر جاجــرم منتقــل شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اخیــرا نیــز در نشســت‬ ‫بــا شــهردار جاجــرم مقــرر شــد‪،‬‬ ‫خــرداد مــاه ســالجاری نســبت بــه‬ ‫پــی کنــی و نمایــان ســاختن ســنگ‬ ‫اســیاب قدیمــی بــا مشــارکت‬ ‫دوطــرف انجــام شــود‪.‬‬ ‫قهرمانیــان یــاداور شــد‪ :‬قدمــت‬ ‫ایــن ســنگ اســیب هــا مربــوط بــه‬ ‫دوره صفــوی اســت‪.‬‬ ‫«ناریــن قلعه» یکــی از قدیمی ترین‬ ‫قلعه هــای شمال شــرق فــات ایــران‬ ‫محســوب مــی شــود کــه بــا قدمتــی‬ ‫چنــد هزارســاله در ســال ‪ ۱۳۵۶‬بــا‬ ‫شــماره ثبــت ‪ ۱۵۹۳‬به عنــوان یکــی از‬ ‫اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫‪ ۳۷‬بنــای تاریخــی‪ ،‬پنــج اثــر‬ ‫طبیعــی و ســه محوطــه و تپــه در‬ ‫شهرســتان جاجــرم ثبــت ملــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۷۴۳‬اثر خراســان شــمالی‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت کــه از ایــن تعــداد‪،‬‬ ‫‪ ۵۲۳‬اثــر تاریخــی‪ ۵۴ ،‬اثــر‬ ‫اعتیاد راهی به‬ ‫سوی تباهی و فساد‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪760‬‬ ‫خبر‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫ی‪َ ‎‬مسک ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ماد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱‎ ۰۰‬‏‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬استاندار ‪‎‬د‪‎‬ساز ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫‪ ۱۰‬راهکار عالی‬ ‫برای مقابله با استرس‬ ‫خبر‬ ‫وزارت اقتصاد‪:‬‬ ‫برای افزایش قیمت‬ ‫نان دولت برنامه ای‬ ‫ندارد‬ ‫وزارت اقتصــاد اعــام کــرد‪:‬‬ ‫دولــت در ســال جــاری برنام ـه ای‬ ‫بــرای افزایــش قیمــت نــان و ارد‬ ‫خبــازی نــدارد و در عیــن حــال‬ ‫مقــرر اســت اقتصــاد واحدهــای‬ ‫نانوایــی بــا اتــکا بــه ابزارهــای‬ ‫غیرقیمتــی تقویــت شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار پارس ‪ ،‬وزارت اقتصاد در پاســخ‬ ‫بــه گــزارش روز ‪ ۱۰‬اردیبهشــت مــاه‬ ‫روزنامــه اعتمــاد بــا عنــوان «نــان‬ ‫چنــد نرخــی در بــازار بــه هم ریخته»‬ ‫در توضیحاتــی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬یارانــه ارد و نــان در قانــون بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬بــا حــدود ‪ ۳۴‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان افزایــش نســبت بــه قانــون‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــه ‪ ۱۰۴‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان رســیده اســت و دولــت در‬ ‫ســال جــاری برنامه ای بــرای افزایش‬ ‫قیمــت نــان و ارد خبــازی نــدارد‪.‬‬ ‫‪-۲‬اساســا ً و برخــاف اســتدالل‬ ‫منــدرج در گــزارش ان روزنامــه‪ ،‬نرخ‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم ارتباطــی بــه‬ ‫قیمــت ارد تحویلــی بــه نانوایــان و‬ ‫قیمــت نــان مــردم نــدارد؛ و افزایــش‬ ‫قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم الزاما ً‬ ‫بــه معنــای افزایــش قیمــت ارد‬ ‫تحویلــی بــه نانوایــان و قیمــت نــان‬ ‫نیســت‪ .‬چه بســا کــه در ســالیان‬ ‫گذشــته نیــز قیمــت ارد تحویلــی بــه‬ ‫نانوایــان و قیمــت نــان بــرای مــردم‬ ‫فــارغ و مســتقل از تحــوالت نــرخ‬ ‫خریــد تضمینــی گندم بوده اســت و‬ ‫این گونــه نبــوده کــه افزایــش قیمــت‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان‬ ‫منجــر به افزایش قیمــت ارد خبازی‬ ‫و قیمــت نــان شــود‪ .‬چــرا کــه یارانــه‬ ‫دولتــی بــرای هریــک از حلقه هــای‬ ‫گنــدم‪ ،‬ارد و نــان مســتقل از‬ ‫یکدیگــر و بــر اســاس مالحظــات هر‬ ‫حــوزه تعریــف و تعییــن می گــردد‪.‬‬ ‫‪-۳‬دولــت از اردیبهشــت مــاه‬ ‫ســال گذشــته بــا هــدف جبــران‬ ‫هزینــه واحدهــای نانوایــی اقــدام‬ ‫بــه پرداخــت کمــک هزینــه کــرده‬ ‫اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه هــر‬ ‫واحــد نانوایــی معــادل ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫از فــروش ثبــت شــده بــر روی‬ ‫کارت خوان هــای هوشــمند را‬ ‫به عنــوان کمــک هزینــه از دولــت‬ ‫دریافــت می کنــد کــه ایــن درصــد‬ ‫از ‪ ۱۷‬بهمــن مــاه ســال گذشــته بــه‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫به این ترتیب بخشــی از هزینه های‬ ‫ســربار واحدهــای نانوایــی توســط‬ ‫دولــت جبــران شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بــرای ســال جــاری نیــز در کنــار‬ ‫یارانــه ای کــه بــرای ارد و نــان‬ ‫اختصــاص یافتــه‪ ،‬مقــرر اســت‬ ‫اقتصــاد واحدهــای نانوایــی با اتکا به‬ ‫ابزارهــای غیرقیمتــی تقویــت گــردد و‬ ‫نیــاز نباشــد کــه جهت بهبــود اقتصاد‬ ‫واحدهــای نانوایــی‪ ،‬الزامــا ً قیمــت‬ ‫نــان بــا افزایــش مواجــه شــود‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مدنــ ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬قانــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ق ‪‎‬ملکــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نمیکنــد ‪‎ ،‎‬بلکــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صحبــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬مالکی ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارتبا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وظایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مالکیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختیــارا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دســتورالعمله ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایــران ‪‎ ،‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ام ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــورما ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ضوابطـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســاختارها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مصالح ‪‎ ،‎‬تجهیزا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارای ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬کیف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتقا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ل ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده ‪‎‬ا ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــده ان ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تدوی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ح ‪‎‬ســاختمانی ‪‎ ،‎‬عایــق ها ‪‎ ،‎‬تاسیســا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باربــری ‪‎ ،‎‬مصالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جملـ ‪‎‬ه ‪‎‬ظرفیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬میشــون ‪‎‬د ‪‎.‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬طو ‪‎‬ر ‪‎‬کلی ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاختما ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجهیزات ‪‎ ،‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ی ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمانی ‪‎ ،‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬عمـ ‪‎‬ر ‪‎‬انهاسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬طــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمانه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تضمیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬مقــررا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتورالعملها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســت‪‎.‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و )‪‎...‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدماتی‪‎(‎‬برق ‪‎ ،‎‬موتورخانه ‪‎ ،‎‬برودت ‪‎ ،‎‬حری ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬موردنیــا ‪‎‬ز ‪‎‬جهـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مقــررا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ضوابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برابــ ‪‎‬ر ‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاکنا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تضمیــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬نحــو ‪‎‬ه ‪‎‬اجــرا ‪‎ ،‎‬نص ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬مقــررا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احتمال ـ ‪‎‬‬ ‫ظ‬ ‫ف ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مذکــو ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خدماتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیســتم‏ها ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬ارائــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاکنا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ت ‪‎‬عنــوان‪‎«‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬تحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه ‪‎100‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دســتمز ‪‎‬د‬ ‫ن »‪‎‬شــناخت ‪‎‬ه ‪‎‬می‏شــو ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬تعییــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دســتمز ‪‎‬د ‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ملــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬میپــرداز ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عمرانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پــروژه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ق ‪‎‬الزحمــ ‪‎‬ه ‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعییــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دســتورالعملهای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دســتمز ‪‎‬د ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پروژه‏هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پرداخ ـ ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مصالـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دســتمز ‪‎‬د ‪‎‬کارگــران ‪‎ ،‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ن ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬هــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پــروژ ‪‎‬ه ‪‎‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجرای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پــروژه هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اجرای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاده ‪‎ ،‎‬تضمی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حف ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــرایط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مدنــی ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱‎ ۰۰‬‏ ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬قانــو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ملـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬قراردادهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاده ‪،‎‬‬ ‫س ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قــراردا ‪‎‬د ‪‎‬ملــز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طرفیـ ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ن ‪‎‬نواق ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مشــاهد ‪‎‬ه ‪‎‬نواقص ‪‎ ،‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ملـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قانونـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬اگـ ‪‎‬ر‬ ‫ط ‪‎‬فروشــند ‪‎‬ه ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــرارداد ‪‎ ،‎‬توسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬امضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬قبـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬قــراردا ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ح ‪‎‬نکنــد ‪‎ ،‎‬خریــدا ‪‎‬ر ‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬اصــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نواقـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فروشــند ‪‎‬ه ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬بخشـ ‪‎‬‬ ‫ض ‪‎‬ملـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬تعویـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کسـ ‪‎‬ر ‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬لغـ ‪‎‬و ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬درخواسـ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ظ ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیــت تـ ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ی ‪‎‬ا ‪‎‬نواق ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پاییـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎‬ملـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خریــدارا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬پیشــنها ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قانون ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فن ‪‎‬‬ ‫چن ـد‪‎‎‬درص ـد‪‎‎‬ســاخت‪‎‎‬و‪‎‎‬ســازها‪‎‎‬اقــدام‪‎‎‬ب ـه‪‎‎‬رعای ـت‪‎‎‬مــاده‪‎‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتاندارد‪‎‎‬ســازی‪‎‎‬مَســکن‪‎‎‬میکننــد‬ ‫خ ‪‎‬داد ‪‎ ،‎‬زیــر‪‎‬ا‬ ‫ل ‪‎‬پاســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دقیقــا ً‪‎‬نمیتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬حاضــ ‪‎‬ر‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‬ ‫ق ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬موف ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســازهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درص ـ ‪‎‬د ‪‎‬دقیق ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬نیس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــدهان ‪‎‬د ‪‎‬قاب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎ ‎‬و ‪‎‬استانداردســاز ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬عام ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــراور ‪‎‬د ‪‎‬درصدســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ی ‪‎‬صحیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســازندگا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مالکیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬ه ‪‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ک ‪‎‬عام ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فراین ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناط ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســازمانه‪‎‬ا‬ ‫ل ‪‎‬میشــود ‪‎ ،‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دخیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اصلـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــراور ‪‎‬د ‪‎‬درصدســاز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــرکته ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫نقـش‪‎‎‬اســتاندارد‪‎‎‬ســازی‪‎‎‬و‪‎‎‬رعایـت‪‎‎‬مــاده‪‎‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‎‬بـر‪‎‎‬اشــتغال‪‎‎‬زایـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎‎‬بــازار‪‎‎‬کسـب‪‎‎‬و‪‎‎‬کار‪‎‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مختلــف ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعایــ ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ش ‪‎‬هزینــه هــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاالهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــات ‪‎ ،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاالهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تقاض ‪‎‬ا ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬رضایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬ب‪‎‬ا‬ ‫ش ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نهایـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تصادفــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنعتــی ‪‎ ،‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎ ‎‬و ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جلوگیر ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مییابـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کارگرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مختلــف ‪‎ ،‎‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قوانی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مقــررا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ث ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینــه هــا ‪‎ ،‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کااله‪‎‬ا‬ ‫ه ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مربو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ایــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬قانــو ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬کاالهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تمامــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ص ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬رعایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬کااله ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاده ‪‎ ،‎‬تضمی ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اهــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمل ـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬کس ـ ‏‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقابــت پذیــر ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬ارتقــا ‪‎‬ء ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬ارائ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫وکارهــا ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خطرهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬رســاند ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬حداقــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کســب‬ ‫ی ‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اصلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫وکارهــا ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬اشــتغالزای ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کااله ـ‪‎‬ا‬ ‫ص ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬بیــن المللـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬وار ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬جهانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صادراتـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کاالهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬صنایــع ‪‎ ،‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ام ـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نهای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬کســب‬ ‫ش ‪‎‬اعتما ‪‎‬د ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاالهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬کاالهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارائــ ‪‎‬ه ‪‎‬دهنــد ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫و کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬زای ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتیج ‪‎‬ه ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کســب و‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬رعایــ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫گ ‪‎‬بــا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقابتپذیـ ‪‎‬ر ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــزر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کوچـ ‪‎‬‬ ‫کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪‎ ،‎ ۱۰۰‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬بین‏المللــی ‪‎ ،‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬زایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تضمیـ ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱‎ ۰۰‬‏ ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬تعه ‪‎‬د ‪‎‬دولته‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تحری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬جلوگیر ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬جهانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ق ‪‎‬مالکیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬رقابتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یکســان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬دولتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میگیــر ‪‎‬د ‪‎.‬یعنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ض ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کام ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬متعهـ ‪‎‬د ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مالکیـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬صنای ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎ ‎‬و ‪‎‬ســازمانده ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نزدی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬رقاب ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ان ‪‎ ،‎‬تضمیــن کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬کســب وکاره ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬رقابتـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یکســا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬جهانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جعلــی ‪‎ ،‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کســبوکاره ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازاره ـ‪‎‬ا‬ ‫ف ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬زایـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســبوکاره ‪‎‬ا ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د ‪‎‬ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ارتبــاط‪‎ ‎‬بیــن‪‎ ‎‬اســتاندارد‪‎ ‎‬ســازی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬رعایــت‪‎ ‎‬مــاده‪‎ ‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬بــر‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــتغال‪‎‎‬زایی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بــازار‪‎ ‎‬کســب‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‎،‎‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬عامــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعایــ ‪‎‬‬ ‫اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬معیارهایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ســر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبییـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬پایبند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬صنع ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬توسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــت ‪‎ ،‎‬ایمنــی ‪‎ ،‎‬محی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬معیارهـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیســت ‪‎ ،‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســازی ‪‎ ،‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫هــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کار ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬کننــدگا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حفــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬داد ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمن ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬دولتـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ادارا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده ‪‎‬ا ‪‎‬توسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬ایـ ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنعتــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فعالیــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ســنج ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــت ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬انـ ‪‎‬د ‪‎.‬مثـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تنظیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬الملل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــده ‪‎ ،‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مقایس ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باالتری ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایــرا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬حفاظــ ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱‎ ۰۰‬‏ ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایــران ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬جمهــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬بن ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬قانــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پــرداز ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دســتمز ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬صنعتــی ‪‎ ،‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬امــو ‪‎‬ر ‪‎‬خدماتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬تضمی ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حداقلـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎ ،‎‬رضای ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بازده ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬کارگران ‪‎ ،‎‬باع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬حقو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏‪‎ ،‎ ۱۰۰‬شــرکته ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارگاه ه ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانن ‪‎‬د ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کننــد‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬شایســت ‪‎‬ه ‪‎‬تــ ‪‎‬ر ‪‎‬عمــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬یابــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توانمنــد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ه ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‬ ‫ط ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬شـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ترتیــب ‪‎ ،‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬شـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ط ‪‎‬اشــتغال ‪‎ ،‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏‪‎ ،‎ ۱۰۰‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬مثبتـ ‪‎‬‬ ‫نتیجه‪‎‎‬رعایت‪‎‎‬ماده‪‎‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎‎‬و‪‎‎‬استاندارد‪‎‎‬سازی‪‎‎‬مَسکن‬ ‫ت ‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬داراییه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایــران ‪‎ ،‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مدن ـ ‪‎‬‬ ‫مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰‬‏‪‎ ‎‬قانــو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬عهــد ‪‎‬ه ‪‎‬صاحبیــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاکنی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تضمیــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬طراحــی ‪‎ ،‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمانی ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمان ‪‎ ،‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاز ‪‎ ،‎‬اجــر ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نگهــدار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ع ‪‎‬ســقف ‪‎ ،‎‬نورپــردازی ‪‎ ،‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســالم ‪‎ ،‎‬ارتفــا ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬ایمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مصالـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬زلزل ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬اتشنشــانی ‪‎ ،‎‬پارکین ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیشــرفت ‪‎‬ه ‪‎‬ایمن ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬میباشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬حریـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬درســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختمان ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬صورتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاکنین ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬خطــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نشــود ‪‎ ،‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بشــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عمــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬داراییهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خســار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ضــرور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱‎ ۰۰‬‏ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫رعایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتاندارده‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهداشــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داخلــی ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬نورپــرداز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســازه ‪‎ ،‎‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تهویه‏مطبــوع ‪‎ ،‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بهــره گیــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬صــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســاختمانه ‪‎‬ا ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬یاب ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاخت ‪‎‬ه ‪‎‬شــوند ‪‎ ،‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتقرا ‪‎‬ر ‪‎‬امنیت ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــهری ‪‎ ،‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬باف ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعمیـ ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پاییـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬عمـ ‪‎‬ر ‪‎‬مفیـ ‪‎‬د ‪‎‬ســاختما ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مزایــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬نگهــدار ‪‎‬‬ ‫حــال اینکــه چــه مقــدار ایــن موارد توســط مســئولین متولی شــهری‬ ‫اجــرا مــی شــود را بایــد از مــردم و اوضــاع شــهر جســتجو کــرد و‬ ‫نتیجــه گیــری در ایــن خصــوص را بــه عهــده شــما مــی گذاریــم‪.‬‬ ‫ندا نودهی ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ شنیدن موسیقی‬‫پژوهش هــای دانشــمندان نشــان می دهــد کــه‬ ‫شــنیدن موســیقی بــه کاهــش و رفــع اســترس‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬موســیقی های ارام و بــدون کالم‬ ‫بــرای ایــن کار از همــه مناس ـب تر هســتند‪.‬‬ ‫ تمرینات تنفسی‬‫تمرینــات تنفســی یــا تمریناتــی ویــژه بــرای بــاز‬ ‫شــدن عضــات و همچنیــن یــوگا موثــر هســتند‪.‬‬ ‫یــوگا ورزشــی اســت کــه بــه انــرژی و تمرکــز نیــاز‬ ‫دارد و ممکن اســت در نگاه اول ســخت و دشــوار‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا فــرد را ارام می کنــد و بــه تــوازن و‬ ‫تعــادل او کمــک می کنــد‪ .‬یکــی از نــکات مهــم‬ ‫اســتمرار و تــداوم در انجــام تمرینــات اســت‪.‬‬ ‫ قدم زدن در فضای سبز‬‫قــدم زدن در فضــای ســبز و ازاد در رفــع اســترس‬ ‫بســیار تاثیرگــذار اســت‪ .‬دیــدن درختــان و فضــای‬ ‫ســبز معمــوال روح انســان را ارام می کنــد و مغــز‬ ‫اســترس زده نیــز بــر اثــر هــوای تــازه جانــی دوبــاره‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫ همنشینی با دوستان‬‫وقتــی انســان دچــار اســترس اســت‪ ،‬غالبــا‬ ‫فرامــوش می کنــد کــه نگرانی هــا و فشــارها را‬ ‫می تــوان بــا دوســتان و نزدیــکان تقســیم کــرد‪.‬‬ ‫نشســت و صحبــت بــا دوســتان معمــوال در‬ ‫کاهــش و رفــع اســترس موثــر اســت و ســبب‬ ‫می شــود کــه انســان بــا دیــدی دیگــر و تــازه بــه‬ ‫مســائل نــگاه کنــد‪.‬‬ ‫ حمام یا وان اب گرم‬‫اســترس فقــط فشــاری روحــی نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫وضعیــت جســمی و بــدن انســان را نیــز تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬حمــام یــا وان اب گــرم در‬ ‫رفــع اســترس موثــر اســت‪ ،‬چــرا کــه بــر اثــر ایــن‬ ‫گرمــا ماهیچه هــای بــدن نــرم می شــوند و روح‬ ‫انســان نیــز به تدریــج ارام می گــردد‪.‬‬ ‫ ورزش کردن‬‫ورزش نیــز در رفــع اســترس بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫ورزشــی را انتخــاب کنیــد کــه انجــام ان برایتــان‬ ‫لذت بخــش اســت و ســبب می شــود کــه‬ ‫اســترس تان را کاهــش دهــد‪ ،‬خــواه دویــدن‪،‬‬ ‫خــواه دوچرخه ســواری یــا شــنا‪ .‬فعالیت هــای‬ ‫ورزشــی مســتمر و درازمــدت بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا بــا معضــل اســترس بهتــر کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫ غذا خوردن در ارامش‬‫افــرادی کــه دچــار اســترس هســتند‪ ،‬غــذا‬ ‫خوردنشــان نیــز بــا ســرعت و اضطــراب همــراه‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری ها در لحظــات پراســترس غــذا را‬ ‫بــه جــای انکــه بخورنــد‪ ،‬می بلعنــد‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫کــه در چنیــن مــواردی در ارامــش غــذا بخورید و از‬ ‫ان لــذت ببریــد‪ .‬همیــن اســتراحت و وقفــه کوتــاه‬ ‫از اســترس شــما می کاهــد‪.‬‬ ‫ خوابیدن سروقت‬‫نکت ـه ی دیگــری کــه بایــد بــه ان توجــه داشــت‪،‬‬ ‫خــواب کافــی اســت‪ .‬در مــوارد یــا روزهایــی‬ ‫کــه دچــار اســترس هســتید‪ ،‬بکوشــید کــه بــه‬ ‫موقــع بخوابیــد و بــه بــدن و روح خــود فرصــت‬ ‫اســتراحت بدهیــد‪.‬‬ ‫ استراحت های کوتاه بین روز‬‫وقفــه و اســتراحت کال نقــش مهمــی در دوران و‬ ‫ســاعات پراســترس بــازی می کننــد‪ .‬گاهــی حتــی‬ ‫اســتراحت ها و تنفس هــای ‪ ۵‬دقیقــه ای کافــی‬ ‫اســت تــا از اســترس شــما کاســته شــود‪ .‬ســعی‬ ‫کنیــد ایــن وقفه هــای کوچــک را در برنامــه روزانــه‬ ‫خــود بگنجانیــد و در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫ خندیدن‬‫خندیــدن نیــز بــه کاهــش و رفــع اســترس کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬خندیــدن ســبب بــاز شــدن عضــات و‬ ‫ماهیچه هــا می شــود و همچنین بــا هورمون های‬ ‫اســترس زا مقابلــه می کنــد‪ .‬جالــب توجــه ایــن‬ ‫کــه خندیــدن حتــی در مــواردی کــه از روی ادب‬ ‫می خندیــد یــا لبخنــد می زنیــد هــم تاثیــر دارد‪.‬‬ ‫ نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره دایــره‬‫کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا بجنــورد‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪760‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل اتحادیه‬ ‫مرکزی مرغداران میهن‬ ‫چاره ای جز‬ ‫افزایشقیمت‬ ‫نداشتیم‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران‬ ‫میهــن بــا بیــان اینکــه اگــر تولیــد اقتصــادی‬ ‫نباشــد‪ ،‬تولیدکننــدگان از چرخــه تولیــد‬ ‫خــارج می شــوند و بــا کاهــش تولیــد مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نــرخ تورم‬ ‫و افزایــش هزینه هــای تمام شــده تولیــد‪،‬‬ ‫چــاره ای جــز اصــاح قیمــت تخم مــرغ بــرای‬ ‫پایــداری تولیــد نداشــتیم‪.‬‬ ‫«محمــد مــرادی» در خصــوص افزایــش‬ ‫قیمــت تخم مــرغ و اصــاح قیمــت ان‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬قیمت هــا ســال گذشــته بایــد تغییــر‬ ‫پیــدا می کــرد‪ ،‬امــا بــرای اینکــه مــردم بــا‬ ‫مشــکل مواجــه نشــوند از تولیدکننــدگان‬ ‫خواســته شــد بــا قیمت هــای پایین تــری‬ ‫محصــوالت پروتئینــی را عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی مرغداران میهن‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بخشــی از اصــاح قیمت هــا‬ ‫از ســال گذشــته بــه ســال جدیــد موکــول شــد‬ ‫و در ســال جدیــد هــم افزایــش هزینه هــای‬ ‫تولیــد از جملــه افزایــش دســتمزد کارگــر و‬ ‫ســایر هزینه هــای جانبــی را داشــتیم کــه‬ ‫ســاالنه تغییــر می یابــد کــه همــه اینهــا‬ ‫منجــر بــه اصــاح قیمــت تخم مــرغ شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــه پایــداری تولیــد تخم مــرغ‬ ‫در کشــور گفــت‪ :‬اگــر تولیــد اقتصــادی‬ ‫نباشــد‪ ،‬تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران‬ ‫از چرخــه تولیــد خــارج می شــوند و ممکــن‬ ‫اســت نه تنهــا حرکــت رو بــه رشــدی در تولیــد‬ ‫نداشــته باشــیم؛ بلکــه تولیــد قبــل را نیــز از‬ ‫دســت بدهیــم‪.‬‬ ‫مــرادی بیــان کــرد‪ :‬رقــم اصالحــی نــرخ‬ ‫تخم مــرغ حداقــل رقــم ممکــن بــود کــه‬ ‫تولیــد بــرای تولیدکننــدگان صرفــه اقتصــادی‬ ‫اولیــه داشــته باشــد تــا پایــداری تولیــد و‬ ‫اســتمرار کار ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران‬ ‫میهــن بــا تاکیــد بــر اینکــه بخــش عمــده‬ ‫نهاده هــای طیــور از محــل واردات تامیــن‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬قیمــت اصلــی مــواد‬ ‫اولیــه تولیــد نهاده هــای طیــور شــامل ذرت‬ ‫و کنجالــه ســویا اســت کــه متاثــر از نوســان‬ ‫نــرخ ارز اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در عیــن حــال بســیاری از‬ ‫کاالهــای دیگــر همچــون ریزمغزی هــا بــا ارز‬ ‫نیمایــی یعنــی نــرخ ‪ ۳۷‬هزارتومانــی تامیــن‬ ‫می شــود؛ بنابرایــن چــاره ای جــز افزایــش‬ ‫قیمــت نداشــتیم‪.‬‬ ‫مــرادی بابیــان اینکــه اکنــون هزینــه تولیــد‬ ‫تخم مــرغ بــر اســاس هزینــه تمــام شــده‬ ‫نســبت بــه گذشــته افزایــش یافتــه اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن را بایــد بدانیــم کــه تولیدکننــده‬ ‫یــک ســرمایه گــذار اســت و بــرای اینکــه‬ ‫تولیــدش اقتصــادی باشــد‪ ،‬بایــد بتوانــد‬ ‫کاالیــش را عرضــه کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن‬ ‫بــا بیــان اینکــه کمبــودی در تولیــد تخم مــرغ‬ ‫کشــور نداریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬قیمــت مصــوب‬ ‫‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تومانــی متاثــر از افزایــش‬ ‫هزینه هــای تولیــد اســت تــا تولیدکننــدگان‬ ‫را ســرپا نگــه دارد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫پیــش از ایــن ســودی کــه در حــوزه درامــدی‬ ‫تولیدکننــدگان بــود بــرای نوســازی و بهســازی‬ ‫واحدهایشــان هزینــه می شــد‪ ،‬امــا اکنــون‬ ‫بــا ایــن نــرخ واحدهــا می تواننــد بــه کارشــان‬ ‫ادامــه بدهنــد تــا کشــور دچــار کمبود ایــن ماده‬ ‫پروتئینــی ارزشــمند نشــود‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫هماهنگی های حمل و نقل محصوالت‬ ‫کشاورزیگلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫بر اجرای قانون‬ ‫حمایت از جوانی‬ ‫جمعیت مدیران‬ ‫گلستان نظارت کنند‬ ‫جابــه جایــی و حمــل و نقــل محصــوالت کشــاورزی بــا شــروع‬ ‫فصــل برداشــت انهــا نیازمنــد تمهیداتــی اســت کــه طی جلســات‬ ‫و بازدیدهــای میدانــی دســتگاههای اجرایــی مرتبــط هــر ســاله‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬بخــش حمــل و‬ ‫نقل کاالی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلســتان‬ ‫امســال نیــز هماننــد ســنوات گذشــته بــا برنامــه ریــزی و برگــزاری‬ ‫جلســات متعــدد بــا مدیــران اســتانی و ســازمانی مرتبــط بــرای‬ ‫تامیــن نــاوگان مــورد نیــاز کشــاورزان و حمــل و نقــل بصرفــه و‬ ‫بهینــه ایــن محصــوالت بیــش از پیــش در تــاش اســت‪.‬‬ ‫برگــزاری جلســات متعــدد بــا اســتانداری‪ ،‬مدیــران غلــه و‬ ‫خدمــات بازرگانــی‪ ،‬ســازمان تعــاون روســتایی‪ ،‬ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی و مدیــران‬ ‫اتحادیــه و انجمــن هــای صنفــی کارگــری و کارفرمایــی اســتان از‬ ‫جملــه ایــن تدابیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫تعییــن شــرکت حمــل و نقــل تعاونــی ابتــکار بــار گلســتان بعنــوان‬ ‫شــرکت پشــتیبان در پیمانــکاری حمــل غلــه در جابجایــی کلــزا‬ ‫و کاالهــای اساســی‪ ،‬هماهنگــی بیــن دســتگاهی بــرای تســریع‬ ‫در تخلیــه بارهــا از ســیلوها ومراکــز تخلیــه‪ ،‬اطــاع رســانی اخــذ‬ ‫بارنامه‪،‬درزگیــری و چادرکشــی نــاوگان بــاری‪ ،‬رعایــت نرخ های کرایه‬ ‫مصــوب و ابالغــی روزانــه و بهــره منــدی از نــاوگان ســایر اســتان ها از‬ ‫مهمتریــن دســتاوردهای ایــن جلســات بیــان مــی شــود‪.‬‬ ‫براســاس اظهــارات رئیــس اداره حمــل و نقــل کاالی راهــداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‪ ،‬در ســال جــاری پیــش بینــی‬ ‫برداشــت بیــش از یــک میلیــون تــن محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫میــزان جابجایــی و اخــذ ســند حمــل (بارنامه)انهــا نیــز مــورد‬ ‫تاکیــد قــرار گرقتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محســن یازرلــو‪ ،‬بــرای تســریع در حمــل و نقــل‬ ‫محصــوالت کشــاورزی اقداماتــی چــون هماهنگــی بــا مراکــز‬ ‫خریــد و تحویــل کاال انجــام شــده تــا نســبت بــه بازگشــایی‬ ‫همزمــان و افزایــش ســاعات کاری در رابطــه اثربخشــی نــاوگان‬ ‫موجــود همــکاری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اطــاع رســانی هــای الزم نیــز بــا اقداماتــی نظیــر‬ ‫تبییــن موضــوع در جلســات تخصصــی بــا دســتگاههای ذیربــط‬ ‫و برنامــه ســیمای راهبــران در خصــوص مزایــا و الزامــات حمــل‬ ‫و نقــل بــا بارنامــه محصــوالت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫یازرلــو گفــت‪ :‬مدیــران فنــی شــرکتها نیــز بناســت بــرای جلوگیری‬ ‫از ریــزش محصــوالت کشــاورزی بــا حساســیت ویــژه بــه کنتــرل‬ ‫نــاوگان اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬کلیــه شــرکت هــای حمــل و نقــل ملــزم بــه رعایــت‬ ‫نــرخ هــای کرایــه مصــوب و ابالغــی روزانــه برخــی از محصــوالت‬ ‫ماننــد ســیب زمینــی از ســوی انجمــن صنفــی کاالی گــرگان‬ ‫و نصــب ان در تابلــوی اعالنــات جهــت رویــت دیــد عمــوم‬ ‫بخصــوص راننــدگان شــده و بــا متخلفیــن نیــز از طریــق تشــکل‬ ‫صنفــی مربوطــه برخــورد و بــه اداره کل منعکــس مــی شــود‪.‬‬ ‫یازرلــو اظهارکــرد‪ :‬بــرای اعــزام نــاوگان از ســایر اســتان هــا نیــز‬ ‫مکاتباتــی بــا اســتان هــای سراســر کشــور بــه کمــک صنــوف‬ ‫کارفرمایــی و کارگــری راننــدگان شــده تــا مشــکل کمبــود نــاوگان‬ ‫رفــع شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اســتناد بــه گــزارش ســازمان جهــاد کشــاورزی‪ ،‬زمــان‬ ‫شــروع حمــل و نقــل محصــوالت کشــاورزی را از دهــه اخــر‬ ‫اردیبهشــت و اول خــرداد اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان نیــز‬ ‫بــر اهمیــت و حساســیت موضــوع تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بــه‬ ‫جهــت تعامــل و هماهنگــی تنگاتنــگ و همدلــی شــرکت هــای‬ ‫بــزرگ مقیاســی کــه بعنــوان پیمانــکار حمــل کاالهــای اساســی‬ ‫صاحبــان کاال (شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی و غیــره)‬ ‫منتخــب مــی شــوند بــا اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی حمــل‬ ‫و نقــل کاال و راننــدگان و کامیونــداران ســطح اســتان جلســات‬ ‫و مذاکــرات متعــدد و بــرای تعامــل و همگرایــی انهــا اقداماتــی‬ ‫صــورت پذیرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت نــاوگان بــاری و راننــدگان‬ ‫بومــی اســتان و ارائــه خدمــات مطلــوب و شــبانه روزی را بخــش‬ ‫مهمــی از ایــن تعامــل هــا و هماهنگــی هــا دانســت‪.‬‬ ‫قرارداد اجاره و دریافت‬ ‫کد رهگیری رایگان شد‬ ‫ســامانه ملــی امــاک و اســکان کشــور بــا هــدف امــکان ثبــت و‬ ‫اســتعالم قراردادهــای ثبــت شــده و کاهــش هزینه هــا اقــدام بــه‬ ‫راه انــدازی نســخه ازمایشــی ســامانه ثبــت اجــاره مســکن کــرد کــه‬ ‫براســاس ان امــکان ثبــت قــرارداد اجــاره و دریافــت کــد رهگیــری‬ ‫بــدون مراجعــه بــه بنــگاه معامــات امــاک‪ ،‬بــه صــورت رایــگان‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس ‪ ،‬بــا راه انــدازی ایــن‬ ‫ســامانه‪ ،‬مالــک و مســتاجر بــدون مراجعــه بــه بنــگاه و در یــک رونــد‬ ‫کامــا ًشــفاف و قانونــی و تنهــا بــا درج اطالعــات خــود در ســامانه‬ ‫می تواننــد نســبت بــه ثبــت قراردادهــای خــود و دریافــت کــد‬ ‫رهگیــری بــه صــورت قانونــی و رایــگان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫در اولیــن مرحلــه شــروع ب ـه کار ســامانه معامــات امــاک و‬ ‫اســکان کشــور‪ ،‬امکان ثبت و اســتعالم قراردادهای ثبت شده‬ ‫بــرای قــرارداد اجــار ه مســکن در حالــت یــک بــه یــک (یک مالک‬ ‫شــش دانــگ بــه یــک مســتاجر)‪ ،‬به صــورت برخــط فراهــم‬ ‫شــده و هــر دو می تواننــد قــرارداد اجــار ه واحــد مســکونی مــورد‬ ‫معاملــۀ خــود را بــدون نیــاز مراجعــه بــه بنــگاه در ایــن ســامانه‬ ‫(‪ )/https://amlak.mrud.ir‬انجــام داده و کــد رهگیــری و‬ ‫ه الکترونیکــی ان را رایــگان دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫نســخ ‬ ‫ایــن ســامانه بــا هــدف اجرایــی کــردن مــاده ‪ ۱۸‬قانــون جهــش تولیــد‬ ‫مســکن کــه در ان رصــد و نظــارت بــر بــازار مســکن‪ ،‬ثبــت همــه‬ ‫معامــات امــاک و مســتغالت اعــم از خرید‪ ،‬فــروش‪ ،‬پیش خرید‪،‬‬ ‫پیش فــروش‪ ،‬رهــن و اجــاره مســکن بــرای متعاملیــن در بنگاه های‬ ‫مشــاوران امــاک توســط بنگاه هــا و بــرای ســایر متعاملیــن خــارج از‬ ‫بنگاه هــای مشــاوران امــاک توســط خــود متعاملیــن‪ ،‬در ســامانه‬ ‫معامــات امــاک و مســتغالت کشــور و ثبــت قرارداد‪ ،‬اخذ شناســه‬ ‫(کــد) رهگیــری بــدون اخــذ هزینــه الزامــی اســت‪ ،‬اورده شــده ابتــدا‬ ‫در اســتان یــزد بــه صــورت ازمایشــی اجرایــی شــده بــود‪.‬‬ ‫قراردادهــای ثبــت شــده در ایــن ســامانه قانونــی بــوده و امــکان‬ ‫اســتعالم کــد رهگیــری قراردادهــای اجــاره مســکن و پیگیــرد در‬ ‫مراجــع قضایــی را دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا قدردانــی از‬ ‫عوامــل تهیــه اطلــس جمعیتــی‬ ‫اســتان‪ ،‬از مدیــران و فرمانــداران‬ ‫خواســت نظــارت بیشــتری بــر اجــرای‬ ‫قانــون حمایــت از جوانــی جمعیــت‬ ‫در اســتان و شهرســتان ها داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه در نخســتین‬ ‫رویــداد جایــزه اســتانی جوانــی‬ ‫جمعیــت گلســتان‪ ،‬عملیاتــی شــدن‬ ‫ایــن قانــون را جــزو اولویت هــای‬ ‫مدیــران دســتگاه های اجرایــی‬ ‫دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬مشــوق هــای‬ ‫طرح شــده در این قانون از جمله در‬ ‫بحــث مســکن‪ ،‬اشــتغال و تســهیالت‬ ‫فرزنــداوری بنــد بــه بنــد بایــد اجــرا‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گلســتان شــاهد‬ ‫اجــرای برنامه هــای حمایــت از جوانــی‬ ‫جمعیــت و پیــاده ســازی اقداماتــی‬ ‫ماننــد اســتفاده ‪ ۹۴‬درصــدی از‬ ‫مدیــران بومــی و کاهــش ‪ ۱۰‬ســاله‬ ‫ســن انــان و همچنیــن توجــه بیشــتر‬ ‫ت هــای‬ ‫بــه اســتفاده از بانــوان در پسـ ‬ ‫مدیریتــی هســتیم کــه تاثیــر زیــادی‬ ‫در بهبــود وضعیــت شــاخص های‬ ‫اســتان در بخش هــای مختلــف‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫بنیــان خانــواده بــا تولــد فرزنــدان دوام‬ ‫بیشــتری می گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬همــواره‬ ‫در تعالیــم و اعتقــادات دینــی و ایــات‬ ‫قرانــی بــر مســاله ازدواج و تشــکیل‬ ‫خانــواده‪ ،‬فرزنــداوری و تربیــت‬ ‫فرزنــدان صالــح تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬در ســه دهــه گذشــته‬ ‫بــه دالیــل مختلــف از جملــه اجــرای‬ ‫مقطعــی دســتورالعمل جهانــی‬ ‫بــدون توجــه بــه تبعــات ان شــاهد‬ ‫رونــد کاهــش جمعیــت جــوان و‬ ‫حرکــت جامعــه بــه ســمت پیــر شــدن‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۷۱‬خواســتار تغییــر ایــن‬ ‫سیاسـت ها شــد و از ســال ‪ ۱۳۹۱‬ایــن‬ ‫تاکیــدات جــدی تــر شــد چراکــه زنــگ‬ ‫خطــر بحــران کاهــش جمعیــت جوان‬ ‫در کشــور بــه صــدا درامــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در ادامــه‬ ‫تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب در‬ ‫یــک اقــدام ارزشــمند ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شــاهد تصویــب قانــون حمایــت از‬ ‫خانــواده و جوانــی جمعیــت بــه عنوان‬ ‫یــک برنامــه عملیاتــی بودیــم و اجــرای‬ ‫ایــن همایــش از جملــه برنامه هــای‬ ‫اجرایــی مرتبــط بــا ایــن قانــون در‬ ‫اســتان بــرای تجلیــل از فعــاالن‬ ‫منتخــب در حــوزه جوانــی جمعیت در‬ ‫بخش هــای مختلــف اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه جمعیــت را از مولفه هــای‬ ‫مهــم اقتــدار و اســتحکام ســاختار هــر‬ ‫کشــور دانســت و بیــان کــرد‪ :‬حفــظ‬ ‫تعــادل و پویایــی ســاختار جمعیــت‬ ‫مــورد توجــه بیشــتر کشــورها بــرای‬ ‫توســعه و پیشــرفت قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬افزایــش فرزنــداوری منجر‬ ‫بــه تقویــت قاعــده هــرم جمعیتــی‬ ‫کشــور می شــود و از پیــری جمعیــت‬ ‫جلوگیــری می کنــد لــذا از همــه‬ ‫دســتگاه های مرتبــط درخواســت‬ ‫داریــم ترویــج ایــن موضــوع را بــه‬ ‫عنــوان یــک هــدف مهــم در تمــام‬ ‫رده هــای ســنی جامعــه در دســتور کار‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪402‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪760‬‬ ‫خبر‬ ‫اعتیاد‪‎ ‎‬و‪‎‬بیکاری‬ ‫خبر‬ ‫باید اولوی ‬ ‫ت‬ ‫دستگاه های اجرایی‬ ‫دغدغه جوانی‬ ‫جمعیت گلستان باشد‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور بانــوان و‬ ‫خانــواده اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬موضــوع جوانــی جمعیت به‬ ‫دلیــل نقــش غیرقابــل انــکار ان در‬ ‫اینــده ایــران بایــد در اولویــت همــه‬ ‫دســتگاه هایاجرایــیاســتانباشــد‪.‬‬ ‫ازاده رجبی در اختتامیه نخستین‬ ‫رویــداد جوانــی جمعیــت افــزود‪:‬‬ ‫بایــد تــاش کنیــم بــا اســتفاده از‬ ‫همــه ظرفیت هــای درون اســتانی‬ ‫قوانیــن مرتبــط بــا جوانــی جمعیت‬ ‫را بــا قیــد فوریــت اجــرا کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال های گذشــته‬ ‫بــه دلیــل کم توجهــی دولت هــا‪،‬‬ ‫سیاســت های مرتبــط بــا جوانــی‬ ‫جمعیــت بــه درســتی اجــرا نشــد و‬ ‫نتوانســتیم رونــد ازدیــاد جمعیــت را‬ ‫بــه درســتی ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬موضــوع‬ ‫جوانــی جمعیــت مظلــوم واقــع‬ ‫شــده در حالــی کــه مهمتریــن‬ ‫مســاله توجــه بــه موضــوع‬ ‫خانــواده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد حمایــت از خانــواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت گلســتان بــه‬ ‫برگــزاری نخســتین رویــداد جایــزه‬ ‫اســتانی «جوانــی جمعیــت»‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ ۱۷۵ :‬اثــر بــه‬ ‫دبیرخانــهایــنرویــدادارســالشــد‪.‬‬ ‫رجبــی افــزود‪ :‬نخســتین رویــداد‬ ‫جایــزه اســتانی «جوانی جمعیت»‬ ‫در گلســتان بــا عنــوان «ســهم مــن‬ ‫از جوانــی ایــران» بــا رویکــرد رشــد‬ ‫ازدواج و فرزنــداوری در بخش هــای‬ ‫رســانه‪ ،‬نخبــگان‪ ،‬مدیــران‪،‬‬ ‫خانواده هــا‪ ،‬ســازمان های مــردم‬ ‫نهــاد‪ ،‬شــرکت ها و موسســات‬ ‫خصوصــی بــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬قابلیت هــای‬ ‫پذیــرش اثــار در ایــن رویــداد‬ ‫شــامل نقاشــی‪ ،‬کلیــپ‪ ،‬عکــس‪،‬‬ ‫پژوهــش‪ ،‬مقالــه‪ ،‬پوســتر و‬ ‫طراحــی گرافیــک‪ ،‬انمیشــن‪،‬‬ ‫موشــن گرافیک‪ ،‬ایده هــا و‬ ‫نظــرات کاربــردی‪ ،‬شــعر و جمالت‬ ‫کوتــاه و تاثیرگــذار بــود و اثــار برتــر‬ ‫ایــن رویــداد اســتانی بــه مرحلــه‬ ‫ملــی رویــداد راه یافتنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن رویــداد‬ ‫براســاس مــاده ‪ ۱۹‬قانــون جوانــی‬ ‫جمعیــت برگــزار شــد کــه تحقــق‬ ‫سیاســت های ابالغــی در حــوزه‬ ‫خانــواده و جمعیــت‪ ،‬تشــویق بــه‬ ‫فرزنــداوری و حمایــت از عوامــل‬ ‫تحکیــم و تقویــت بنیــان خانــواده‬ ‫از اهــداف برگــزاری ایــن ان بــود‪.‬‬ ‫رویــداد جایــزه جوانــی جمعیــت‬ ‫گلســتان بــا عنــوان «ســهم مــن‬ ‫از جوانــی ایــران» بــا رویکــرد رشــد‬ ‫ازدواج و فرزنــداوری در بخش هــای‬ ‫رســانه‪ ،‬نخبــگان‪ ،‬مدیــران‪،‬‬ ‫خانواده هــا‪ ،‬ســازمان های مــردم‬ ‫نهــاد‪ ،‬شــرکت ها و موسســات‬ ‫خصوصــی ارزیابــی شــد‪.‬‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری‬ ‫نفوس و مســکن ســال ‪ ،۱۳۹۵‬یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیت‬ ‫متشــکل از اقــوام و مذاهــب‬ ‫مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری‬ ‫و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد کــه ‪۴۲‬‬ ‫پایــگاه خبــری‪ ۱۳۶ ،‬دفتــر رســانه ای‬ ‫شــامل خبرگــزاری‪ ،‬نشــریه چاپــی و‬ ‫الکترونیکی و ‪ ۱۶۵‬نماینده نشــریه‬ ‫سراســری در ایــن اســتان شــمالی‬ ‫فعــال دارنــد‪.‬‬ ‫سکینه جافرنوده ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مســئل ‪‎‬ه‪‎‬جدایــی ناپذیـ ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامع ‪‎‬ه‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬یکدیگ ـ ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‪‎‬گــذا ‪‎‬ر‪‎‬می ســازن ‪‎‬د ‪ ‎.‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مختلف ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیــد ‪‎،‎‬کمبــو ‪‎‬د‬ ‫ب‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ش‪‎‬رقابــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬یــ‪‎‬ا‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ک‪‎‬اقداما ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫خ‪‎‬دهـ ‪‎‬د ‪‎.‬امـ‪‎‬ا‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغلی ‪‎ ،‎‬ارتقــا ‪‎‬ء‬ ‫ن ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬چــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دولتــ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی‪‎‬کوچـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬متوســط ‪‎،‎‬رف ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎‬ناشـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬دیگر ‪‎،‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز‪‎‬طر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تکرا ‪‎‬ر‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬ی‪‎‬ا‪‎‬حت ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬موا ‪‎‬د‪‎‬مخدر ‪‎،‎‬الک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬غل ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬متاســفانه ‪‎،‎‬مشک ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬الکترونیک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وســای ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬نظـ ‪‎‬ر‬ ‫ن‪‎‬مواجـ ‪‎‬ه‪‎‬اســت ‪‎،‎‬ســخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش‪‎‬بیــکاری ‪‎،‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میرسـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬خط ‪‎‬ر‪‎‬انداخت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬روان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جسم ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جامع ‪‎‬ه‪‎‬شو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬شخص ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مشــکل ‪‎،‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مقابلــ ‪‎‬ه‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وار ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کار ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کافــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اعتیــاد ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬دوره هــا ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬موا ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬ضررها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مــور ‪‎‬د‪‎‬ایمنـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرهنگ ســاز ‪‎‬‬ ‫ا‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬مبت ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬روانشــناخت ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه‪‎‬کمکهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬موثـ ‪‎‬ر‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مســئل ‪‎‬ه‪‎‬جدایــی ناپذیــ ‪‎‬ر‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬یکدیگــ ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ا‪‎‬هســتند ‪‎،‎‬بیــکا ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬مبتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تشــدی ‪‎‬د‪‎‬میکننـ ‪‎‬د ‪‎.‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬هســتند ‪‎،‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ل‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی‪‎‬اســیبدید ‪‎‬ه‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ض‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬عــوار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‪‎‬افســردگ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اســترس ‪‎،‎‬اضطــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر‪‎‬بگــذار ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‬ ‫ت‪‎‬بــ ‪‎‬ر‪‎‬ارزشــه‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬نگرشــها ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬صــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬یافتــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دلیــل ‪‎،‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬همیــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬خــوددار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مالــی ‪‎،‎‬بای ـ ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬یکدیگ ـ ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نظ ـ ‪‎‬ر‪‎‬گرفت ـ ‪‎‬ه‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬همزمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬جمل ‪‎‬ه‪‎‬تشــخیص ‪‎،‎‬مشــاوره ‪،‎‬‬ ‫ل‪‎‬مختلف ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مراح ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫درما ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫س‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬روانشــناخت ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دارویــی ‪‎،‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ماننــ ‪‎‬د‬ ‫ن‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬رویکردهایــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نیــ ‪‎‬ز‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬اقلیتهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــغلی ‪‎،‎‬یافت ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ق‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬رعای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محــرو ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ع‪‎‬مجــز‪‎‬ا‪‎‬هســتند ‪‎،‎‬ام ـ‪‎‬ا‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬ه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ب‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬یکدیگ ـ ‪‎‬ر‪‎‬تداخ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ترکی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نتیجــ ه ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬یــ‪‎‬ا‪‎‬الــکل ‪‎،‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل‪‎‬اینکـ ‪‎‬ه‪‎‬وق ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دلی ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــد ‪‎،‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‪‎‬بگیرنــد‪‎.‬‬ ‫ض‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دارنــد ‪‎،‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬معــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ازا ‪‎‬د‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬شــغل ‪‎،‎‬میتوانــ ‪‎‬د‬ ‫ت‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اتفاقــات ‪‎،‎‬ماننــ ‪‎‬د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬برخــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬جدیـ ‪‎‬د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬ســرراه ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬بگــذار ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬احساســا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ح‪‎ ‎‬و‪‎‬ارام ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تفری ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر‬ ‫ن‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یــ‪‎‬ا‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬هــ ‪‎‬ر‪‎‬صــورت ‪‎،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬زمینه هــ‪‎‬ا‪‎‬مراجعــ ‪‎‬ه‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‬ ‫ص‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬متخصــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬مشــاوره ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‪‎‬راهــکا ‪‎‬ر‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬درمان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنام ـ ه ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ل‪‎‬جدایــی ناپذیـ ‪‎‬ر‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬متناسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هـ ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬و‬ ‫ی‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬مثــال ‪‎،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬میگذارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫م‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ‎،‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬درامــد ‪‎،‎‬تحریـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ب‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬همــرا ‪‎‬ه‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اضطــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خطــ ‪‎‬ر‪‎‬افســردگ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د‪‎‬منج ـ ‪‎‬ر‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگــر ‪‎،‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬مالــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬کاریابــی ‪‎ ‎،‎‬و‪‎‬خســارتها ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ســامتی ‪‎،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬دیگــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬تحــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫درمــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬میگردنــد ‪‎،‎‬امــ‪‎‬ا‬ ‫ل‪‎‬یافتــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬بیــکارا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬حالتــی ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬چنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هم ـ ‪‎‬ه‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬راحت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نمیتــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬رزومـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مهارتـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬دوره هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اموزشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬دیگــر ‪،‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬می‏توانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانمنــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬الــکل ‪‎،‎‬درمانهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬موجــو ‪‎‬د‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روانشــناخت ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬برســن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬کاریابیشــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬نتیج ـ ه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬طبیع ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازگش ـ ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اجتمــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬شناســ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬روا ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ب‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬ترکی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬ه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شناس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬فشــارها ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬عل ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‪‎‬همینطــو ‪‎‬ر‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬فراغ ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬وجــو ‪‎‬د‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســای ‪‎‬ر‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬حت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جســم ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬افســردگی ‪‎،‎‬اضطراب ‪‎،‎‬بیماریها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســامتی ‪‎،‎‬مانن ‪‎‬‬ ‫گ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬نیــ ‪‎‬ز‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مــور ‪‎‬د‪‎‬افــراد ‪‎،‎‬خانواده هــا ‪‎،‎‬جامعــ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬حتــ ‪‎‬‬ ‫بیــکار ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬متعــدد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــوره‪‎‬ا‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬روبــر ‪‎‬و‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫س‪‎ ‎‬و‪‎‬فشــارها ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬کمتــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهــره منــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــی ‪‎،‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ص‪‎‬احترا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬وظیف ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامع ‪‎‬ه‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ه‪‎‬طو ‪‎‬ر‪‎‬کلی ‪‎،‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ف‪‎ ‎‬و‪‎‬امیدهــ‪‎‬ا‬ ‫ق‪‎‬اهــدا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬تحقــ ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬میدهــد ‪‎،‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬نفــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ف‪‎‬نادرسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مصــار ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فــرا ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬واقعیتهـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬پرداختـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬مانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬میتوان ‪‎‬د‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬اشــتغالزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‏شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬راه حــل هــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مطــر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬جداگانـ ‪‎‬ه‪‎‬هســتند ‪‎،‎‬امـ‪‎‬ا‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ک‪‎‬هـ ‪‎‬ر‪‎‬کــدا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مــوار ‪‎‬د‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬یکدیگـ ‪‎‬ر‪‎‬همبســتگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مبــارز ‪‎‬ه‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مـ‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مغــز ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬توان ‪‎‬د‪‎‬تاثیرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تغییـ ‪‎‬ر‪‎‬شــیو ‪‎‬ه‪‎‬فکـ ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬رفتــا ‪‎‬ر‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن‪‎‬ا ‪‎‬و‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬دوســتا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــد ‪‎‬‬ ‫ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬اعتیــاد ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬مبتـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬منجـ ‪‎‬ر‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دور ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬معموال ً‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬هما ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‬ ‫ل‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬موجو ‪‎‬د‪‎‬بود ‪‎‬ه‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬قب ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بیکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشک ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬اشــن‪‎‬ا‪‎‬شــد ‪ ‎‬ه‪‎‬ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر‪‎‬بودنــد ‪‎،‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زمانـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬غیرمطلــو ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫س‪‎‬شــدی ‪‎‬د‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬اعتمــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منجــ ‪‎‬ر‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تجربـ ‪‎‬ه‪‎‬بــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬افــراد ‪‎،‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ن‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬اغل ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬یافتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ج‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬خــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬یافتـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬کل ‪‎،‎‬تــر ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنــد‪‎.‬‬ ‫ص‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬حــوز ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬متخصصــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬هدفهــا ‪‎،‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رســید ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امـ‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توان ـ ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختلــف ‪‎،‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬جمل ـ ‪‎‬ه‪‎‬پزشــک ‪‎،‎‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬مدیری ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مفیـ ‪‎‬د‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎‬کــ ‪‎‬ه‪‎‬میتواننــ ‪‎‬د‬ ‫ت‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هــ ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‪‎‬دهنـ ‪‎‬د ‪‎.‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬الک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬تحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خــواب ‪،‎‬‬ ‫ن‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬روانــی ‪‎،‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬جســم ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ســرطا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مثـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افســردگی ‪‎،‎‬اضطــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬فقــر ‪‎،‎‬بی ثبات ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کبــدی ‪‎،‎‬منج ـ ‪‎‬ر‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ط‪‎‬ناموفـ ‪‎‬‬ ‫س‪‎ ‎‬و‪‎‬روابـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اضطــراب ‪‎،‎‬فشــا ‪‎‬ر‪‎‬روانــی ‪‎،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مواجهـ ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬منجـ ‪‎‬ر‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬اینجـ‪‎‬ا‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ب‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬رفتـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎ ‎‬و‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مشــکالت ‪‎،‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بهتریـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬مراکـ ‪‎‬ز‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬توانبخشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬پزشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مدیری ـ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ب‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬ه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مســئل ‪‎‬ه‪‎‬جداگان ـ ‪‎‬ه‪‎‬هســتند ‪‎،‎‬ام ـ‪‎‬ا‪‎‬اغل ـ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رســید ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬یکدیگـ ‪‎‬ر‪‎‬تعامـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ترکیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬جداگانـ ‪‎‬ه‬ ‫ک‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مشــکل ‪‎،‎‬بایـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬هـ ‪‎‬ر‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نــگا ‪‎‬ه‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬روزمــره ‪،‎‬‬ ‫س‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬فشــارها ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬ابتــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬علــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانوادگــی ‪‎ ،‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روابطــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬اعتیــاد ‪‎،‎‬شــم‪‎‬ا‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬مراکـ ‪‎‬ز‪‎‬بازیابـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬ســخنران ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانیـ ‪‎‬د‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬متخصصیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬درمانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روا ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فشــاره‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توان ـ ‪‎‬د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تحصی ـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬تعهــد ‪‎،‎‬نادرســت ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــود ‪‎،‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬ناش ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬شــود‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬عل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬حت ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬مراک ‪‎‬ز‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانی ‪‎‬د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مقابلـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬بیــکاری ‪‎،‎‬شــم‪‎‬ا‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬رزوم ـ ‪‎‬ه‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ارتق ـ‪‎‬ا‪‎‬دهی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎،‎‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‬ ‫ت‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانیـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مراجعـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مراکـ ‪‎‬ز‪‎‬روانــی ‪‎،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ک‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بتوانیـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بپردازیـ ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬اثـ ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬تقوی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬کنیــد ‪‎،‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اهــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیــکار ‪‎،‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ورو ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــاد ‪‎‬ه‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل‪‎‬جدایــی ناپذی ـ ‪‎‬ر‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬غالب ـ‪‎‬ا‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تنهایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬اصلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬معتــا ‪‎‬د‪‎‬میشــوند ‪‎،‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬مشــابه ‪‎،‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر‪‎‬نی ‪‎‬ز‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زندگیشــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬معرف ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬وق ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پ ـ ‪‎‬ر‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خالقان ـ ‪‎‬ه‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬حــل هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یافت ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بزننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ع‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اوضــا ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬جوامـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬بعض ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬یکدیگـ ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬تقویـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫امـ‪‎‬ا‪‎‬متاســفانه ‪‎،‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬فــرا ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬واقعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫م‪‎‬چارهــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬بیــکاری ‪‎،‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬موجــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می رودنــد ‪‎،‎‬کــ ‪‎‬ه‪‎‬درنهایــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬حلها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬دنبا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎.‬و‪‎‬افرا ‪‎‬د‪‎‬بیکا ‪‎‬ر‪‎‬نی ‪‎‬ز‪‎‬گاه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افتادگ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬میگردنـ ‪‎‬د‪‎‬تـ‪‎‬ا‬ ‫ی‪‎‬چــو ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬تفریح‏هایـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬شــای ‪‎‬د‪‎‬غلـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬فــرا ‪‎‬ر‪‎‬کنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ع‪‎‬تنهای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رفـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مشــکل ‪‎،‎‬میتوانیـ ‪‎‬د‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مقابلـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ل‪‎‬جدی ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬مرتب ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعــه ‪‎،‎‬یافت ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬روابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫گ‬ ‫ج‪‎‬فرهن ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬موا ‪‎‬د‪‎‬مخد ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬تروی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬خطرا ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬شخصیتی ‪‎،‎‬اگاه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬عالی ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سالمســاز ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خودشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫مونتاژکاران خودرو چقدر‬ ‫از جیب مردم دریافت‬ ‫می کنند؟‬ ‫بــا گذشــت چنــد روز از تاییــد قیمــ ‬ ‫ت‬ ‫خودروهــای مونتــاژی توســط شــورای رقابــت‬ ‫و مشــخص شــدن گران فروشــی برخــی‬ ‫خودروســازان خصوصــی‪ ،‬همچنــان ایــن‬ ‫پرســش مطــرح اســت کــه ایــا مبالــغ اضافــی‬ ‫بــه جیــب مشــتریان بازمی گــردد یــا خیــر؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬شــورای‬ ‫رقابــت در تاریــخ ‪ ۳۰‬فروردیــن مــاه امســال‬ ‫طــی نام ـه ای بــه ســازمان حمایــت اعالم کــرد‪ :‬‬ ‫«هرگونــه رویـه ای کــه مغایــر بــا دســتورالعمل‬ ‫شــماره ‪ ۵۴۳‬ایــن شــورا مــورخ ‪ ۱۱‬بهمــن مــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬و همچنیــن مصوبه هــای شــورا از جملــه‬ ‫تعییــن یــا افزایــش قیمــت خودروســازان‬ ‫توســط ایشــان باشــد‪ ،‬مجــاز نیســت و بایــد‬ ‫رویه هــای مذکــور متوقــف شــود»‪.‬‬ ‫یعنــی در تاریــخ یــاد شــده شــورای رقابــت‬ ‫اعــام کــرده کــه بازار ایــن خودروهــا انحصاری‬ ‫اســت و خودروســازان خصوصــی از مــورخ ‪۱۱‬‬ ‫بهمــن مــاه گذشــته نبایــد افزایــش قیمــت در‬ ‫محصــوالت خــود اعمــال می کردنــد؛ بــر ایــن‬ ‫اســاس‪ ،‬هــر شــرکتی کــه افزایــش قیمــت‬ ‫داشــته تخلــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫این در حالی است که مقایسه قیمت محاسباتی‬ ‫ســازمان حمایت خودروهای مورد بررســی با ســود‬ ‫‪ ۱۷‬درصــد در بهمن مــاه ســال گذشــته بــا قیمــت‬ ‫فعلــی کارخانـه ای انهــا نشــان دهنده گران فروشــی‬ ‫در خودروهــای مختلف اســت‪.‬‬ ‫کرمان موتور‪ ،‬در صدر گران فروشان‬ ‫در ایــن میــان بیشــترین گران فروشــی مربــوط‬ ‫بــه خــودروی ‪ )JIAYUE X7( K7‬کرمان موتــور‬ ‫بــا ‪ ۷۱۳‬میلیــون تومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت پایــه اعالمــی ایــن خــودرو از ســوی شــورای‬ ‫رقابــت بیــش از یــک میلیــارد و ‪ ۱۳۷‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬امــا قیمــت کارخان ـه ای ان یــک میلیــارد‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬میلیــون تومــان اســت کــه گران فروشــی‬ ‫‪ ۷۱۳‬میلیــون تومانــی را رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫پــس از ان‪ ،‬خــودروی تیگــو ‪ ۸‬پــرو‬ ‫مدیران خــودرو بــا تفــاوت قیمــت ‪۵۶۴‬‬ ‫میلیــون تومانــی‪ ،‬رتبــه دوم گران فروشــی را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫نــرخ اعالمــی شــورای رقابــت بــرای ایــن خــودرو‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۴۸۳‬میلیــون تومــان مصــوب‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا در کارخانــه بــا ‪ ۲‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۲۶۹‬میلیــون تومــان ارزشــگذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش‪ ،‬جــک ‪ S5‬کرمان موتــور بــا‬ ‫‪ ۴۰۸‬میلیــون تومــان گران فروشــی‪ ،‬دیگنیتــی‬ ‫پرایــم بهمن موتــور بــا ‪ ۳۶۱‬میلیــون تومــان‪،‬‬ ‫فیدیلیتــی هفــت نفــره همیــن خودروســاز بــا‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیــون تومــان و فیدیلیتــی پنــج نفــره‬ ‫بــا ‪ ۳۲۷‬میلیــون تومــان در رده هــای بعــدی‬ ‫گران فروشــی خودروهــای بررســی شــده از‬ ‫ســوی شــورای رقابــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن میــزان گران فروشــی ‪ FMC T5‬فــردا‬ ‫موتــور ‪ ۲۷۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬چــری اریــزو ‪۶‬‬ ‫مدیــران خــودرو ‪ ۲۵۲‬میلیــون تومــان‪ ،‬جــک ‪S3‬‬ ‫کرمان موتــور ‪ ۲۲۸‬میلیــون تومــان‪ ،‬چــری اریــزو‬ ‫‪ ۵‬مدیــران خــودرو ‪ ۲۱۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬جک ‪J4‬‬ ‫کرمــان موتــور ‪ ۱۵۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬تیگــو ‪ ۷‬پــرو‬ ‫مدیران خــودرو ‪ ۹۶‬میلیــون تومــان‪ ،‬ام وی ام‬ ‫‪ X55‬پــرو ‪ ۸۹‬میلیــون تومــان و دایــون ‪ Y5‬گــروه‬ ‫ایلیــا ‪ ۴۸‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه اینکــه همــه‬ ‫شــرکت ها تاکنــون مــدارک و مســتندات خــود‬ ‫را به منظــور بررســی بــه ســازمان حمایــت از‬ ‫مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان ارائــه نکرده اند‪،‬‬ ‫همــه خودروهــای خودروســازان خصوصــی در‬ ‫ایــن فهرســت قــرار نگرفته انــد‪ .‬در ایــن زمینــه‬ ‫پــس از انجــام فرایندهــای الزم‪ ،‬قیمــت دیگــر‬ ‫خودروهــا نیــز اعــام خواهــد شــد کــه در صــورت‬ ‫محــرز شــدن موضــوع گران فروشــی بــه اعــداد و‬ ‫ارقــام بــه مراتــب باالتــری خواهیــم رســید‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪760‬‬ ‫خبر‬ ‫استرداد ‪ 46‬میلیارد‬ ‫ریال به مال باختگان با‬ ‫شناسایی ‪ 539‬کالهبردار‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی ‪ 539‬کالهبــردار در‬ ‫فضــای مجــازی و اســترداد ‪ 46‬میلیــارد ریــال به‬ ‫مــال باختــگان بــا مســدود ســازی حســاب های‬ ‫بانکــی کالهبــرداران خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬درایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬جــرم کالهبــرداری درفضــای‬ ‫مجــازی و برداشــت های غیــر مجــاز از‬ ‫حســابهای بانکی شــهروندان همچنان یکی از‬ ‫پرتعــداد تریــن پرونــده هــای تشــکیل شــده در‬ ‫پلیــس فتــا اســت کــه ایــن موضــوع از دانــش‬ ‫ضعیــف کاربــران نســبت بــه اســتفاده از ایــن‬ ‫فضــا حکایــت دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در فروردیــن مــاه ســال جــاری‬ ‫‪ 539‬کالهبــردار در فضــای مجــازی توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفتنــد و بــا تــاش هــا و پیگیــری هــای صورت‬ ‫گرفتــهحســابهــایبانکــیانهــامســدودشــد‪.‬‬ ‫وی همچنین از شناسایی ‪ 145‬درگاه بانکی جعلی‬ ‫در بســتر اینترنــت خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن مــدت‬ ‫‪ 46‬میلیــارد ریــال وجــوه حاصلــه از کالهبــرداری‬ ‫هــای صــورت گرفتــه در فضــای مجازی نیز کشــف‬ ‫و بــه مــال باختگان مســترد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه بیشــتر‬ ‫کالهبــرداری هــای فضــای مجــازی در بســتر‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی همچــون‬ ‫واتــس اپ‪ ،‬تلگــرام و اینســتاگرام صــورت مــی‬ ‫گیــرد گفــت‪ :‬بــه شــهروندان توصیــه مــی کنیــم‬ ‫از شــبکه هــای اجتماعــی داخلــی بــرای انجــام‬ ‫کارهــای خــود بهــره بــرداری کننــد و به تبلیغات‬ ‫فریبنــده در بســتر شــبکه هــای خارجــی توجــه‬ ‫نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬شــهروندان بایــد‬ ‫ایــن نکتــه را همیشــه مــد نظــر قــرار دهنــد کــه‬ ‫هیــچ ارگان و نهــاد معتبــری هماننــد ســازمان‬ ‫صــدا و ســیما بــرای اعــام برنــده شــدن افــراد‬ ‫در قرعــه کشــی از طریــق بســتر شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی خارجــی اقــدام نمــی کند و همچنین‬ ‫بــرای تحویــل دادن جایــزه بــه برنــده شــدگان‬ ‫نیــز شــماره حســاب و رمــز کارت بانکــی را از‬ ‫انــان نمــی پرســد و چنانچــه شــخصی بــا ایــن‬ ‫شــیوه از انــان در خواســت اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی را کــرد بایــد بدانند که قصد کالهبرداری‬ ‫از او را دارد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هموطنــان گرامــی‬ ‫هرگونــه ســوال‪ ،‬درخواســت و یــا مشــاهده‬ ‫مــوارد مشــکوک‪ ،‬یــا گزارشــات خــود از جرایــم‬ ‫در فضــای مجــازی را در تمــام ســاعات شــبانه‬ ‫روز بــا مرکــز فوریــت هــای ســایبری بــه شــماره‬ ‫‪ 096380‬درمیــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫اعتیاد‪‎ ‎‬و‪‎‬بیکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مسئل ‪‎‬ه‪‎‬جدایی‬ ‫ناپذی ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامع ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬هستند‪‎ ‎‬و‪‎‬یکدیگ ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬تاثی ‪‎‬ر‪‎‬گذا ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬می سازند‪.‎‬‬ ‫ی‪‎‬اجتماعی‬ ‫ش‪‎‬شبکه ها ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬‬ ‫د‪‎‬محتو ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫خرید اینترنتی‬ ‫کودک خردسال‬ ‫مشهدی‪ ،‬مشکل افرین‬ ‫شد‬ ‫محسن رمضانی ‪/‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬محتوا ‪،‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ابزا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ل ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬به دلی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امــرو ‪‎‬ز ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬رایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دنیــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬بــاال ‪‎ ،‎‬تنو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬تعدا ‪‎‬د ‪‎‬کاربرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ویژگیهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمـع اور ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬برخوردا ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعامـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گامهایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اولیـ ‪‎‬‬ ‫یکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــبکه ه‪‎‬ا‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬حضــو ‪‎‬ر ‪‎‬فعــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬برداشــت ‪‎‬ه ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کاربــر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬حســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اینــکا ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫خ‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پاسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منظ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ایجا ‪‎‬د ‪‎‬کرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬روزرســانی ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن ‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اشــترا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بپردازی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســواال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ســروکا ‪‎‬ر ‪‎‬داریــد ‪،‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬موضوعاتـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مطالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گذاشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مســتم ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬فراخوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــه روزرســان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخاطبیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مفیـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫یکـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســائل ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بح ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــبکه‏ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســروکا ‪‎‬ر ‪‎‬داریــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬توجــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬بــاال ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬باالیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬پتانســی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیدگاه هــا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬مطالــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمــع اور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ابزارهــا ‪‎‬‬ ‫همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مرتب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬گروه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬عضوی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گروه هــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مطالبــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نظــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬مطلـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بــه روزرســان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میگذارنــد ‪‎ ،‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه اشــترا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬پویــ ‪‎‬ا ‪‎‬هســتند ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫درنهایــت ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انجــ ‪‎‬ا ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــه‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه تناسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬پیشــنهاد ‪‎ ،‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منظـ ‪‎‬‬ ‫روزرســانی ها ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ش ‪‎‬تعام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنــا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توییـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کوتــا ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬قبیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مطالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوشــت ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــو‪‎‬ا‬ ‫ع ‪‎‬موفـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬مفیـ ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ارزیابی‪‎‎‬محتوی‪‎‎‬در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬محتوی‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــوا ‪‎ ،‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارزیابـ ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬روشــه ‪‎‬ا ‪‎‬عبارتنـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬روش ‪‎ ،‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نگارشــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اصو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکنی ‪‎‬د ‪‎.‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارزیابـ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬کیفیتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬لحــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتو ‪‎‬ر ‪‎‬زبــان ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬رو ‪‎‬ز ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬تکــرار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬نوع ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یکتـ ‪‎‬ا ‪‎:‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬خواهــ ‪‎‬د ‪‎‬بــود‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دشــوار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬ا ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬خی ـ ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یکت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اصل ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬رقبــا ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬مقایســ ‪‎‬ه‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬رقبــ ‪‎‬ا ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بررســ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬مقایســ ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬باالرفتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬محتوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازخوردهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬نظــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬بازخــور ‪‎‬د‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬ارزشــمن ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬محتوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نواق ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنن ‪‎‬د ‪‎‬ت ‪‎‬ا ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬تولیــدی ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ترکیب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارزیاب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫بهتری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫مطالعه‪‎‎‬بازار‪‎‎‬در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬محتوا‪‎‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نوشــتاری ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬محتوایــ ‪‎‬‬ ‫مطالعــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حیاتــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تصویــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صوتــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتری ‪‎ ،‎‬رقابــت ‪‎ ،‎‬نــواور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬عواملـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬اســتراتژ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برنامه ریز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬می‏تواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬تلق ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــو‪‎‬ا‬ ‫ش ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رقبــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بررســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ایــده ا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رقابـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قدرتهــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تناســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬بتوانیـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــه طــو ‪‎‬ر ‪‎‬دقیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مطالعـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تقاضــ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ع ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬کــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعییــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬پرداخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ویدئویـ ‪‎‬‬ ‫ـاال ً‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازارهـ ‪‎‬ا ‪‎‬احتمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬تمای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انالی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوشــتار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬عم ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬محتوای ـ ‪‎‬‬ ‫فرزنداوری و جوانی جمعیت به عنوان عوامل کلیدی‪،‬‬ ‫بر روی رشد و توسعه بازار کسب و کار تاثیر قابل توجهی دارند‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪۱۳‬‬ ‫اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000324‬مــورخ ‪1402.01.31‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫‏وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‬ ‫ایــادی از‏مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی ) از مالــک رســمی (اقــای روح الــه شــکی ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‏‏‪ 1401114412005000483‬تقاضــای اقــای ذبیــح الــه ارمــان بــه شــماره شناســنامه ‪ 655‬کــد ملــی ‪ 2269487753‬صــادره از – علــی‏ابــاد فرزنــد‬ ‫عباســعلی در ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 720.67‬متــر مربع مفــروض مجزا‏شــده از پالک‬ ‫از ‪ -19‬اصلی بهار بخش ‪ 6‬حوزه ثبتی علی ابادکتول به اســتناد پاســخ نامه شــماره ‪ 2296.3709‬مورخ‏‏‪ 1402.01.29‬اداره راه و شهرســازی‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد وپاســخ اســتعالم شــماره ‪140185612005001065‬مــورخ‏‏‪ 1402.01.29‬اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان علــی ابــاد‬ ‫تائیــد گردید‪.‎‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را با ذکر‬ ‫‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی ‪،‬دادخواســت خود‬ ‫‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪17 :‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1‎ 402.02.24:‬‏ ‪‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.09:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫پلیــس فتــا در خبــر تــازه ای‬ ‫اعــام داشــت ‪:‬عامــل برداشــت‬ ‫وجــه ‪ 50‬میلیونــی از حســاب‬ ‫بانکــی شــهروند مشــهدی‪ ،‬فرزنــد‬ ‫خردســال وی بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی اکبــر قرائــی پــور در‬ ‫تشــریح خبــر‏بیــان‏داشــت؛پس از‬ ‫دریافت شکایت یکی از شهروندان‬ ‫مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب بانکــی وی‪ ،‬بررســی‬ ‫موضــوع در دســتور کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قرائــی ادامــه داد‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــه اظهــارات اولیــه شــاکی پرونــده‪،‬‬ ‫مشــخص شــد حســاب بانکــی وی‬ ‫طــی چندیــن مرحلــه بــه صــورت‬ ‫خریــد اینترنتــی و بــا مبالغــی کــه‬ ‫مجمــوع ان بالغ بر‪50‬میلیــون ریال‬ ‫بــوده مــورد دســتبرد فــرد ناشناســی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫در بررســی هــای مقدماتــی وبررســی‬ ‫صــورت گرفتــه دریافتنــد وجــوه‬ ‫برداشــت شــده توســط خود شــاکی و‬ ‫صــرف خریــد اینترنتــی شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫در تحقیقــات بعــدی مشــخص‬ ‫شــد فرزنــد ‪ 8‬ســاله مالباختــه‬ ‫بــدون اطــاع والدیــن خــود بــرای‬ ‫خریــد شــخصیت هــای مــورد‬ ‫عالقــه کارتونــی اش بــا اســتفاده‬ ‫از گوشــی مــادر اقــدام بــه خریــد‬ ‫اینترنتــی نمــوده و مبلــغ موصــوف‬ ‫را بــا دانســتن رمــز عبــور گوشــی‬ ‫مــادر و ذخیــره بــودن اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قرائــی پــور بــه والدیــن‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــرای اینکــه فرزنــدان‬ ‫در فضــای مجــازی گرفتــار‬ ‫تهدیــدات و اســیب هــای این فضا‬ ‫نگردنــد بایــد ضــرورت اســتفاده‬ ‫صحیــح از بســتر فضــای ســایبری‬ ‫را بــه عزیــزان دلبنــد اموخــت و‬ ‫بــا اســتفاده از ابزارهــای امنیتــی‬ ‫از جملــه رمــز عبــور قــوی و عــدم‬ ‫ذخیــره اطالعــات کارت بانکــی بــا‬ ‫موجــودی حداقلــی از برداشــت‬ ‫غیــر مجــاز پیشــگیری نماینــد‪.‬‬ ‫وی‏از شــهروندان خواســت ‪ :‬جهــت‬ ‫کســب اطالعــات ومهمتریــن اخبــار‬ ‫حــوادث کشــور در فضــای ســایبری‬ ‫و همچنین ارســال گزارش فعالیت‬ ‫هــای مشــکوک و مجرمانــه را از‬ ‫طریق ســایت پلیس فتا به نشــانی‬ ‫‏‪‎www.cyberpolice.ir ‎‬مراجعــه و‬ ‫یــا در بخــش‏فوریت هــای ســایبری‬ ‫و یــا شــماره ‪ 096380‬بــا پلیــس فتــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‏‪.‬‬ ‫تنها را مقابله با ویروس‬ ‫بی بندو باریانتی‬ ‫ویروس حجاب است‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪29‬‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -760‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-760‬‬ ‫‪/‬شوال‪1444/‬‬ ‫‪/23‬شوال‪/‬‬ ‫‪23 - 2023‬‬ ‫‪/14 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//02‬‬ ‫یک شنبه ‪02//24‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫چگونه برنامه ریزی کنیم؟‬ ‫برخــاف بســیاری از تبلیغــات شــعارگونه ی معلمــان‬ ‫موفقیــت‪ ،‬برنامــه ریــزی بــه خــودی خود نمی توانــد برای‬ ‫مــا موفقیــت و نتایــج مثبــت بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫همچنانکــه کتــاب خوانــدن‪ ،‬بــه خــودی خــود‪ ،‬نمی توانــد‬ ‫از مــا دانشــمند بســازد و مســافرت های متعــدد‪،‬‬ ‫نمی توانــد از مــا یــک فــرد جهاندیــده بســازد و ســالها‬ ‫مدیریــت‪ ،‬نمی توانــد از مــا یــک مدیــر توانمنــد بســازد‪.‬‬ ‫چرا برنامه ریزی را دوست نداریم؟‬ ‫عالقــه بــه یــک فعالیــت و دوســت داشــتن ان‬ ‫فعالیــت می توانــد نقــش مهمــی در اثربخشــی‬ ‫نهایــی ان داشــته باشــد‪ .‬چــون ایــن عالقــه داشــتن‬ ‫و رابطــه عاطفــی خــوب بــا یــک موضــوع‪ ،‬نحــوه ی‬ ‫رفتــار و تعامــل مــا را بــا ان موضــوع تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫تعریف برنامه ریزی چیست؟‬ ‫یکــی از گالیه هایــی کــه معمــوال ً مطــرح می شــود و‬ ‫میــل و رغبــت بــه برنامــه ریــزی را کاهــش می دهــد‬ ‫ایــن اســت کــه چنــدان مشــخص نیســت دربــاره چــه‬ ‫چیــزی حــرف می زنیــم‪ .‬هم ـه ی مــا دوســت داریــم یــک‬ ‫برنامه ریــزی خــوب بــرای زندگــی انجــام دهیــم؛ امــا ابتدا‬ ‫بایــد مشــخص شــود «برنامــه ریــزی چیســت؟» کــه‬ ‫بتوانیــم در ادامــه ‪ ،‬بــه برنامــه ریــزی خــوب و برنامه ریزی‬ ‫بــد بپردازیــم‪.‬‬ ‫برنامه ریزی روزانه‬ ‫یکــی از مهم تریــن برنامه ریزی هایــی کــه مــا بایــد انجــام‬ ‫دهیــم‪ ،‬برنامه ریــزی روزانــه اســت‪ .‬چــرا کــه همیــن‬ ‫برنامه هــای کوچــک و روزمــره زندگــی هســتند کــه در‬ ‫نهایــت موفقیت هــای بــزرگ مــا را شــکل می دهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫مــا چندیــن مــاه و حتــی چندین ســال بتوانیــم برنامه ریزی‬ ‫روزانــه درســتی داشــته باشــیم و خیلــی منظــم و درســت‬ ‫پیــش برویــم‪ ،‬قطعــا ًنتیجــه بســیار خوبــی خواهیم گرفت‬ ‫و ماننــد تصویــر زیــر کــه نت هــای موســیقی کوچــک‬ ‫بــه هــم پیوســته شــدند تــا در نهایــت یــک نــت درســت‬ ‫را بســازند‪ ،‬مــا هــم روز بــه روز کامل تــر خواهیــم شــد و‬ ‫نهایتــا ًمی توانیــم موفقیــت بزرگــی را از ان خــود کنیــم‪.‬‬ ‫اهمیت برنامه ریزی‬ ‫مدیریت زمان‬ ‫•‬ ‫منظم شدن‬ ‫•‬ ‫انجام دادن تمام کارها‬ ‫•‬ ‫افزایش قدرت اراده و سرسختی‬ ‫•‬ ‫غلبه بر تنبلی‬ ‫•‬ ‫و کلــی فایــده دیگــر کــه حتــی نــام بردنشــان‬ ‫•‬ ‫هــم از حوصلــه متــن خــارج اســت…‬ ‫چرا برنامه ریزی نمی کنیم ؟‬ ‫‪ .1‬ترس از محدود شدن‬ ‫اولیــن دلیــل عــدم برنامــه نریختــن‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫می ترســیم وقت هــای ازاد و تفریحمــان از بیــن‬ ‫بــرود‪ ،‬محــدود بشــویم‪ ،‬نتوانیــم مثــل قبــل هــر‬ ‫ی‪‎‬خواهــد انجــام بدهیــم و…‬ ‫کاری کــه دلمــان م ‬ ‫ی‪‎‬دهیم!‬ ‫‪ .2‬وقتــی از برنامــه عقــب می اُفتیــم دیگر ادامه نم ‬ ‫دومیــن دلیــل‪ ،‬ایــن اســت کــه وقتــی مــا فقــط و فقــط‬ ‫یــک کار را نمی توانیــم انجــام بدهیــم‪ ،‬کال ًبی خیــال ادامــه‬ ‫برنامه مــان می شــویم و ان را رهــا می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کار مــا‪ ،‬درســت مثــل ایــن می مانــد کــه وقتــی یــک‬ ‫ســوال را در برگــه امتحانــی بلــد نیســتیم‪ ،‬بقیه ســواالت‬ ‫را هــم جــواب ندهیــم و قیــد کل ان امتحــان را بزنیــم!‬ ‫‪ .3‬کارهایــی کــه در برنامه مــان هســت را دوســت‬ ‫نداریــم دلیــل ســوم‪ ،‬از یکــی از اشــتباهات مــا در‬ ‫برنامه ریــزی در زندگــی شــخصی سرچشــمه می گیــرد‪.‬‬ ‫مــا معمــوال ًکارهایــی را در برنامــه قــرار می دهیــم کــه از‬ ‫انهــا خوشــمان نمی ایــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬حجــم زیــاد کار در برنامــه خیلــی از اوقــات هــم مــا‬ ‫یــا یــک برنامه ریــزی خــوب در زندگــی نداریــم‪ ،‬یــا طــوری‬ ‫برنامــه می ریزیــم کــه انجــام دادنــش کار یــک روز و‬ ‫حتــی دو روز هــم نیســت! یعنــی تقریبــا ًتمــام کارهــای‬ ‫یــک هفتــه قبــل و بعدمــان را در برنامــه روزانه مــان‬ ‫می نویســیم! طبیعــی اســت کــه وقتــی نمی رســیم تمــام‬ ‫کارهایــی کــه مدنظرمان هســت را انجام بدهیــم‪ ،‬کال ًاز‬ ‫ریختــن برنامــه نــا اُمیــد می شــویم‪.‬‬ ‫مداومت پروازی پهبادهای ایران‬ ‫به باالی ‪ ۲۴‬ساعت رسیده است‬ ‫جانشــین فرمانــده نیــروی هــوا فضــای ســپاه پاســداران بــا اشــاره بــه موفقیــت هــای ایــران‬ ‫در عرصــه پهبــادی گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از دانــش بومــی‪ ،‬موفق به کســب بردهای مختلف‬ ‫پهبــادی شــدیم‪ ،‬هــر چنــد بــه لحــاظ تدبیــر رهبــر انقــاب‪ ،‬از بــرد پهپادهــای ایــران حــرف‬ ‫نمی زنیــم‪ ،‬امــا بــه مداومــت پــرواز بــه بــاالی ‪ ۲۴‬ســاعت رســیدیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬ســردار ســید مجیــد موســوی در اییــن اغازیــن‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای نیــروی هــوا فضــای ســپاه در مــوزه انقــاب اســامی در قــم‬ ‫همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬مطابــق فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در ایجــاد اقتــدار‬ ‫دفاعــی‪ ،‬نقشــه راهــی را ترســیم کرده ایــم کــه مبنــای ان‪ ،‬دیدگاه هــای دقیــق و نظرهــای‬ ‫حکیمانــه در تولیــد و شــکل گیری هندســه قــدرت در تــراز انقــاب اســامی اســت‪.‬‬ ‫جانشــین هوا فضای ســپاه در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬ما هر گامی برداشــته ایم‪ ،‬رهبری‬ ‫یــک زمینــه جدیــدی بــرای ان تعریــف کردنــد‪ ،‬و بــا نــگاه بــه نیازمنــدی قــدرت و قابلیــت‬ ‫دفاعــی در عرصــه دفاعــی‪ ،‬نقطــه جدیــدی را روشــن‪ ،‬و بــه پیشــرفت مــا جهــت دادنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رهبــر انقــاب وقتــی در موضــوع دقــت موشــک هــا تاکیــد داشــتند‪ ،‬گام هــا بــه‬ ‫نحــوی برداشــته شــد‪ ،‬کــه راکت هــا و موشـک هایی کــه بــرای شــلیک انهــا بــه هــدف‪ ،‬بایــد‬ ‫کیلومتــری فاصلــه می گرفتیــم‪ ،‬بــه نقطـه زن تبدیل شــدند‪.‬‬ ‫ســردار موســوی بــا اشــاره بــه رزمایــش هــای صــورت گرفته‪ ،‬گفــت‪ :‬پایگاه هســته ای رژیم‬ ‫صهیونیســتی‪ ،‬نــاو هواپیمــا بــر یــا پایــگاه هوایــی امریــکا‪ ،‬از جملــه اهداف مجــازی بودند‪،‬‬ ‫کــه اصابــت بــه انهــا بــا دقــت انجام شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با نگاه رهبر انقالب به تهدید و دشــمن مورد انتظار‪ ،‬توانســتیم بُرد موشــکی‬ ‫را بــه ‪ ۲‬هــزار کیلومتر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هــم اکنــون موشـک های متنوعــی داریــم‪ ،‬کــه ایــن قابلیــت را دارنــد‪ ،‬در‬ ‫عرصــه دفــاع از ســرزمین خودمــان‪ ،‬بتواننــد از بردهــای ‪ ۱۸۰‬کیلومتــر تــا ‪ ۲‬هــزار کیلومتــر‬ ‫همــه اهــداف را در فرامنطقــه مــورد تهاجــم قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اضافــه کــرد‪ :‬تنــوع پهپادهــای بــه کار گرفتــه شــده در نیــروی هــوا‬ ‫فضــای ســپاه‪ ،‬بــه عنــوان نقطــه قــدرت و نقطــه تــراز عملیــات مــا در حــوزه پرنده هــای‬ ‫بــا سرنشــین و بــدون سرنشــین اســت‪.‬‬ ‫جانشین هوا فضای سپاه تصریح کرد‪ :‬در عرصه پدافندی نیز ترکیبی از تجهیزات‬ ‫هشــدار و شناســایی در قالــب رادارهــای متعــدد و متنــوع کــه بــا بــرد بیــش از هــزار‬ ‫کیلومتــر امــکان رصــد و شناســایی و کشــف حضــور دشــمن در فرامنطفــه دارد‪ ،‬تــا‬ ‫ســامانه های متنــوع در بردهــای مختلــف را در اختیــار داریــم‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مــا در انچــه کــه مــورد توجــه رهبری بوده‪ ،‬هیچ اجتهــادی نکردیم‪،‬‬ ‫نــگاه مــا ایــن بــوده‪ ،‬چیــزی را کــه بــه عنــوان رهبــر ایــن نظــام و حاکمیــت و فرمانــده‬ ‫دفاعــی از عرصــه انقــاب اســامی و اســام حکــم می کننــد‪ ،‬نصب العیــن قــرار‬ ‫دهیــم و هیــچ اجتهــاد و نظــر شــخصی را نیاوریــم‪.‬‬ ‫این مقام سپاه همچنین در بخشی از سخنان خاطرنشان کرد‪ :‬نگاه خوش باورانه‬ ‫مــا نــه از روی نــگاه غربی هــا بــه حوزه هــای دفاعــی‪ ،‬بلکــه از جنــس اطمینــان بــه‬ ‫توانمندی هــا‪ ،‬قابلیت هــا و ظرفیت هــای درونــی باعــث شــده‪ ،‬کــه یــک تالشــی را‬ ‫معطــوف کنیــم‪ ،‬کــه هــر انچــه در داخــل می خواهیــم‪ ،‬بومــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬مــا بــا یــک اطمینــان کامــل از وجــود عناصــر ســازمانی و نخبـه ای کــه‬ ‫در ذیــل نظام اســامی رشــد کرده انــد و بالنــده شــدند‪ ،‬بــه ایــن قابلیت هــا رســیدیم‪.‬‬ ‫ســردار موســوی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ظرفیت هــای فنــی و دانشــی نیــروی هــوا‬ ‫فضــای ســپاه‪ ،‬بومــی اســت یــاداور شــد‪ :‬در گذشــته بــه مــا امــکان تامیــن خارجــی‬ ‫نمی دادنــد‪ ،‬و سیســتم هایی کــه نیــاز داشــتیم‪ ،‬امــکان انتقــال ان وجــود نداشــت‬ ‫همچنیــن تحریــم و تهدیــد و حتــی خرابــکاری صنعتــی کردنــد‪ ،‬و برخــی مراکــز‬ ‫صنعتــی نیــز مــورد تهاجــم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬امــا به واســطه بومــی بــودن ایــن دانــش و وابســته نبــودن بــه‬ ‫بیــرون‪ ،‬هیــچ خللــی در ایــن ظرفیــت ایجــاد نشــده‪ ،‬و ایــن توانمنــدی بــا برخــورداری‬ ‫از قابلیت هــای درون ســازمانی در حــال تکثیــر و رشــد اســت و هــر روز یــک نــواوری‬ ‫جدیــد را شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــا در نیــروی هــوا فضــای ســپاه بنــا را بــر شــناخت حیله هــا و درک‬ ‫هدف گــذاری دشــمن گذاشــته ایم‪ ،‬اشــراف کاملــی ایجــاد کرده ایــم و متناســب بــا او‪،‬‬ ‫خــود را بــه ســاح و تجهیــزات مســلح کرده ایــم‪.‬‬ ‫ســردار موســوی بــا بیــان اینکــه امــروز زمینــه بــروز و ظهــور تهدیدهــای دشــمن کمتــر‬ ‫شــده گفــت‪ :‬دشــمن در هــر عرص ـه ای کــه در تردیــد و نگرانــی اســت‪ ،‬متناســب بــا‬ ‫ایــن توانمنــدی درونــی مــا شــکل گرفتــه اســت‪ ،‬فــرض ایــن اســت کــه در مقابــل هــر‬ ‫ظرفیتــی از دشــمن‪ ،‬تــوان متناســبی وجــود داشــته باشــد‪ ،‬ضــرب شســت مــا را در‬ ‫بخش هــا و اتفاق هــای مختلــف دیدنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حملــه بــه پایگاه هــای جریان هــای تکفیــری و داعشــی در دیرالــزور در عمق‬ ‫خــاک ســوریه‪ ،‬همچنیــن پایــگاه هوایــی عین االســد و هواپیمــای بــدون سرنشــین‬ ‫اســرائیلی یــا نیروگاه هــای امریکایــی‪ ،‬پیام هــای خــود را بــه دشــمن نشــان داد‪.‬‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1365‬‬ ‫بمباران شیمیایی مهران توسط‬ ‫مزدروان بعثی‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دشــمن ضــرب شســت مــا را در در حــوزه حضــور خــودش دیده‪ ،‬و این‬ ‫باعــث شــده کــه امــروز یــک بازدارندگــی توام با احترام شــکل بگیرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فرمانــده ســابق ســنتکام‪ ،‬از توانمندی هــای موشــکی و پهپــادی جمهــوری‬ ‫اســامی بــه عنــوان نگیــن انگشــتری قــدرت دفاعــی جمهــوری اســامی یــاد می کنــد‪،‬‬ ‫و بــه ان احتــرام می گــذارد‪.‬‬ ‫جانشــین هــوا فضــای ســپاه افــزود‪ :‬امــروز طــوری بــا دشــمن عمــل کردیــم کــه مجبور‬ ‫اســت بــه مــا احتــرام بگــذارد‪ ،‬چــون ایــن توانمندی هــا را دیــده و بــرای ان بــاور پذیــر‬ ‫اســت‪ ،‬قــدرت دفاعــی مــا کــه بــه همــت جوانــان کشــور شــکل گرفتــه‪ ،‬بــرای دشــمن‬ ‫اطمینــان ایجــاد کــرده کــه در محاســباتش هــر نــوع غلطــی نمی توانــد انجــام دهــد‪،‬‬ ‫چــون دچــار هزینــه زیــاد می شــود‪.‬‬ ‫ســردار موســوی در بخشــی از ســخنان بــا یــاداوری اینکــه حــوزه دفــاع بیــش از ســایر‬ ‫عرصه هــای کشــور مــورد تهاجــم‪ ،‬تهدیــد و تخریــب قــرار گرفتــه اســت گفــت‪ :‬خیلــی‬ ‫از عناصــر ســازمانی مــا بــه واســطه خــراب کاری هــای دشــمن بــه شــهادت رســیدند‪،‬‬ ‫امــا انچــه کــه مســلم اســت مســئوالنی کــه ســالیان ســال عرصــه اقتصــادی در‬ ‫اختیارشــان بــوده‪ ،‬قاعدتــا بــا ایــن نــگاه می توانســتند‪ ،‬ســایر زمینه هــای رشــد را بــرای‬ ‫کشــور فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر مــا در حــوزه دفاعــی بــه ایــن بالندگــی و قــدرت رســیدیم‪ ،‬بایــد ایــن‬ ‫مــورد ســوال قــرار بگیــرد کــه چــرا در ســایر عرصه هــا ایــن شــکل از توانمنــدی و اقتــدار‬ ‫حاصــل نشــده اســت؟ بــه هــر روی بایــد امیــدوار باشــیم بــا یــک برداشــت درســت و‬ ‫مشــی صحیــح و نقشــه راه همــراه بــا حکمــت و تــوام بــا توجــه بــه اوامــر رهبــری‪ ،‬این‬ ‫مســیر رو بــه جلــو حرکــت کنــد و مشــقت و مصیبت هــای کشــور نیــز برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه در مســیر پیشــرفت هوافضا هزینه های کمی نداده ایم‬ ‫گفت‪ :‬خیلی از شــهیدان در همین مســیر به شــهادت رســیدند‪ ،‬باالترین هزینه ما‬ ‫در عرصــه هــوا فضــا‪ ،‬شــهید حســن تهرانــی مقــدم اســت‪ ،‬ایــن راه‪ ،‬راه ســختی بــوده‬ ‫ولــی هی ـچ گاه متوقــف نشــده ایم‪ ،‬در ســال های گذشــته صرفــا در حــوزه موشــکی‬ ‫بیــش از ‪ ۷۲‬شــهید داده ایــم‪ ،‬برخــی شــهیدان‪ ،‬شــهیدان عرصــه صنعتــی مــا بوده انــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬فــرض مــا ایــن بــوده کــه بــا نــگاه اســتقامت و مداومــت در ایــن‬ ‫مســیر‪ ،‬ایــن راه طوالنــی را پیــش ببریــم و در منظومــه فکــری رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫کــه در قالــب گام انقــاب مــا را مقدمــه ظهــور می بیننــد‪ ،‬بتوانیــم نقش افرینــی کنیــم‪.‬‬ ‫جانشــین هــوا فضــای ســپاه همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬اســتقامت و مقاومــت و تالش‬ ‫و نــواوری بایــد بــه عنــوان ادبیــات رایــج در عرصه هــای عمومــی کشــور هــم تلقــی‬ ‫شــود و هــم مــورد بهره بــرداری قــرار بگیــرد تــا شــاهد موفقیت هــای روزافــزون نظــام‬ ‫باشــیم‪ ،‬تــاش داریــم کــه بــا بضاعت هایــی کــه فراهــم شــده‪ ،‬گوشـه هایی از ایــن‬ ‫قابیلت هــا و توانمندی هــا نمایــش داده شــود‪.‬‬ ‫پیشرفت های عرصه هوافضا قدرت بازدارندگی کشور را افزایش داد‬ ‫فرمانــده ســپاه علــی بــن ابیطال ـب (ع) قــم نیــز بــا بیــان اینکــه تــا پیــش از پیــروزی‬ ‫انقــاب امــکان اســتفاده از تجهیــزات نظامــی را نداشــتیم گفــت‪ :‬رهبــری فرمودنــد‪،‬‬ ‫ابــزار بایــد هــم پیشــرفته‪ ،‬هــم ناوابســته و هــم بــرای خودمــان باشــد‪.‬‬ ‫ســردار محمدرضــا موحــد افــزود‪ :‬در زمــان دفــاع مقــدس مــا در تامیــن تجهیــزات‬ ‫ابتدایــی مشــکل داشــتیم‪ ،‬امــا امــروز بــا تــاش نیــروی هــوا فضــای ســپاه بــه‬ ‫پیشــرفت های چشــمگیری دســت یافتیــم‪.‬‬ ‫ایــن فرمانــده ســپاه خاطرنشــان کــرد‪ :‬در زمــان دفــاع مقــدس کــه ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫جمعیــت داشــتیم‪ ،‬حضــرت امــام (ره) فرمــود بایــد ‪ ۲۰‬میلیــون تفنگــدار داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬و یــا رهبــر انقــاب از ضــرورت ایجــاد بســیج ده هــا میلیونــی صحبــت کردند‪،‬‬ ‫و ایــن بــه معنــای قــدرت بازدارندگــی اســت‪.‬‬ ‫ســردار موحــد ادامــه داد‪ :‬امــروز انقــاب اســامی و همــه جبهــه مقاومــت در مســیر‬ ‫رو بـ ه رشــد قــرار دارد‪ ،‬ان تمدنــی کــه بــرای یــک ماموریــت بــزرگ و رســیدن بــه هــدف‬ ‫اصلــی کــه مقدمــه ســازی بــرای ظهــور اســت در حــال تکمیــل اسـت ‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬فکر نکنیم کار ســاده ای انجام شــده‪ ،‬دشــمن طی ‪ ۴۰‬ســال گذشــته‪،‬‬ ‫همــه ظرفیت هــای خــود از جنــگ تحمیلــی تــا تخریــب اقتصــادی ‪ ،‬فشــارهای‬ ‫سیاســی خــارج از عــرف معمــول‪ ،‬عملیــات روانــی ویرانگــر‪ ،‬بی وقفــه و شــبانه روزی‪،‬‬ ‫ارعــاب‪ ،‬نبــرد اطالعاتــی‪ ،‬تهاجــم فرهنگی‪ ،‬گســترش قــوای نظامی در اطراف کشــور‪،‬‬ ‫تــرور و خرابــکاری و هــر انچــه از ابــزار‪ ،‬روش‪ ،‬راهبــرد‪ ،‬تکنیــک‪ ،‬تاکتیــک‪ ،‬حیلــه و‬ ‫تزویــر کــه در ایــن جماعــت شــرور جمــع اســت را بــه میــدان اورده‪ ،‬تــا اراده‪ ،‬عظمت‪،‬‬ ‫اســتقامت و شــکوه ملــت ایــران را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه قــم گفــت‪ :‬هــر کــدام از ایــن فتنه هــای بــزرگ‪ ،‬بــرای از بیــن بــردن یک‬ ‫نظــام سیاســی کافــی اســت‪ ،‬امــا نصــرت الهــی مانع این کار شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬امــروز جبهــه انقــاب اســامی مبســوط الیــد شــده‪ ،‬خــدا‬ ‫دس ـت های مــا را بــاز و دس ـت های دشــمنان را بســته‪ ،‬چنــد مــاه قبــل موقعــی کــه‬ ‫اغتشــاش ها بــه اوج خــود رســیده بــود‪ ،‬دشــمنان بیرونــی و داخلــی تصــور می کردنــد‬ ‫نظــام در اســتانه فروپاشــی اســت‪ ،‬خودشــان را بــرای یــک ارزوی بــزرگ مهیــا کــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬فکــر می کردنــد‪ ،‬می تواننــد شکســت اســام را جشــن بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬انقــاب اســامی مقتدرانــه در جهــان می درخشــد‪ ،‬اســرائیل در یــک‬ ‫جنــگ ‪ ۶‬روزه اعــراب را شکســت داد‪ ،‬امــا بعــد از انقــاب اســامی و گســترش جبهــه‬ ‫مقاومــت در جنگ هــای ‪ ۳۳‬روزه و ‪ ۲۲‬روزه و ‪ ۱۱‬روزه شکســت خــورد‪ ،‬و امــروز‬ ‫حریــف باریکــه غــزه نمی شــود‪.‬‬ ‫ســردار موحــد در بخــش پایانــی ســخنان گفــت‪ :‬امــروز فلســطینی هایی کــه بــا‬ ‫ســنگ می جنگیدنــد‪ ،‬بــه برکــت اســام و جبهــه مقاومــت‪ ،‬خودشــان موشــک بــا بــرد‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتــر درســت می کننــد‪ ،‬روزانــه تــا ‪ ۳۰‬عملیــات بــر علیــه ایــن رژیــم انجــام‬ ‫می شــود و نابــودی ان نزدیــک اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬مــا ملتــی هســتیم کــه با مقاومت و ایســتادگی به بزرگترین‬ ‫پیشــرفت ها رســیدیم‪ ،‬و مشــکل ها با همکاری مســئوالن و ملت قابل حل اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!