روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 759 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 759

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 759

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 759

‫روزنامهشنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -28 :‬صفحه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪ - 1402‬سال نهم‪/13-‬می‪ /22-2023/‬شوال ‪ -1444/‬شماره ‪ - 759 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫دریافت رقم ناچیزی‬ ‫کارمزد از دارندگان‬ ‫دستگاه های‬ ‫کارتخوان‬ ‫‪4‬‬ ‫پس از باران ادامه‬ ‫زندگی بهتر ساکنان‬ ‫پارک ملی گلستان‬ ‫زنان در سنگر تولید‬ ‫همگام با مردان ایل‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫سه ‪‎‬م‪‎‬امنی ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشاورز ‪‎‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه های مقابله با اعتیاد‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫امنیـت‪‎‎‬فنــاوری‪‎‎‬در‪‎‎‬کشــاورزی‪‎‎‬نویـن‪‎‎‬میتوانـد‪‎‎‬بـه‪‎‎‬چندیـن‪‎‎‬شــکل‪‎‎‬مهـم‪‎‎‬و‪‎‎‬موثـر‪‎‎‬در‪‎‎‬کمـک‪‎‎‬بـه‪‎‎‬بهبــود‪‎‎‬عملکــرد‪‎‎‬و‪‎‎‬افزایـش‪‎‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬در‪‎‎‬ایـن‪‎‎‬صنعـت‪‎‎‬دیــده‪‎‎‬شــود‪‎. ‎‬مهمتریـن‪‎‎‬پیامـد‪‎‎‬امنیـت‪‎‎‬فنــاوری‪‎‎‬در‪‎‎‬کشــاورزی‪‎‎‬میتوانـد‪‎‎‬کمـک‪‎‎‬بـه‪‎‎‬کشـف‪‎‎‬و‪‎‎‬رفـع‪‎‎‬عیــوب‪‎‎‬و‪‎‎‬نواقـص‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬امنیتــی‪‎‎‬مواجــه‪‎‎‬شــوند‪‎‎،‬بــه‪‎‎‬ویــژه‪‎‎‬درخصــوص‪‎‬‬ ‫‪‎‬احتمالــی‪‎‎‬در‪‎‎‬سیســتمهای‪‎‎‬کشــاورزی‪‎‎‬باشــد‪‎‎‬کــه‪‎‎‬ممکــن‪‎‎‬اســت‪‎‎‬بــا‪‎‎‬چالشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تجهیــزات‪‎‎‬مرتبـط‪‎‎‬بـا‪‎‎‬حفـظ‪‎‎‬ایمنـی‪‎‎‬و‪‎‎‬بهداشـت‪‎.‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ک‬ ‫چگون ‪‎‬ه‪‎‬ب ‪‎‬ا‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فر ‪‎‬د‪‎‬معتا ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬برخور ‪‎‬د‪‎‬کنیم‬ ‫‪6‬‬ ‫ایا‪‎‎‬هوش‪‎‎‬مصنوع ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬برای‪‎‎‬جامعه‪‎‎‬فرصت‪‎‬‬ ‫‪‎‬است‪‎‎‬یا‪‎‎‬تهدید؟‬ ‫‪7‬‬ ‫لهنکنید؛‬ ‫او که رفتار ُچنان‬ ‫حاتم طایی‬ ‫می کرد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اعتیــاد بــه هــر نــوع‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬الــکل‪،‬‬ ‫بازی هــای رایان ـه ای‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و‪ ...‬بــه شــدت زندگــی‬ ‫فــرد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‬ ‫و می توانــد بــه مشــکالت جــدی‬ ‫برســاند‪ .‬بــرای مقابلــه بــا اعتیــاد‪،‬‬ ‫راه هــای زیــر می توانــد بــه شــما‬ ‫کمــک کنــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مراجعــه بــه مشــاوران‬ ‫متخصــص‪ :‬بهتــر اســت بــا یــک‬ ‫مشــاور متخصــص مشــوره کنیــد‬ ‫تــا بهتــر بفهمیــد چــه مشــکالتی‬ ‫باعــث ایجــاد اعتیــاد شــده اند‬ ‫و چــه راه هایــی بــرای خــاص‬ ‫شــدن از ایــن مشــکالت وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اســتفاده از موســیقی‬ ‫و ورزش‪ :‬ایــن فعالیت هــا‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد که‬ ‫از فشــار و اســترس های روزانــه‬ ‫خــود رهایــی پیدا کنیــد و موجب‬ ‫شــادابی و خوشــحالی شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پشــتیبانی از خانــواده و‬ ‫دوســتان‪ :‬اعتیــاد بــه شــدت‬ ‫ممکــن اســت زندگــی شــما‪،‬‬ ‫خانــواده و دوســتانتان را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫بهتــر اســت در برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا خانــواده و دوســتان خــود‬ ‫صادقانــه باشــید و انهــا را در ایــن‬ ‫مســیر بــه عنــوان پشــتیبان خــود‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رفتارهــای جایگزین‪ :‬برای کاهش‬ ‫و بــه حداقــل رســاندن زمانــی کــه‬ ‫بــرای اعتیــاد خــود صــرف می کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه فعالیت هــای مفیــد‬ ‫و جایگزیــن ماننــد مطالعــه‪،‬‬ ‫مشــغولیتهای فِراغت‪ ،‬و دیدن فیلم‬ ‫و ســریال های خــوب عالقه منــد‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دنبــال کــردن پایین تریــن‬ ‫ریســک‪ :‬اگــر شــما از اعتیــاد‬ ‫خــود خبــر داریــد‪ ،‬بهتــر اســت از‬ ‫محیطــی کــه باعــث ایجــاد اعتیاد‬ ‫می شــود دوری کنیــد و بــه نوعــی‬ ‫از محیــط کنتــرل شــده بهــره‬ ‫ببریــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬ایجــاد عادت هــای‬ ‫مثبــت و ارزش هــای قــوی در‬ ‫زندگــی بــه شــما کمــک خواهــد‬ ‫کــرد کــه در برابــر فشــارهای‬ ‫روزانــه و مشــکالت بیشــتر‬ ‫ایســتادگی کنیــد‪.‬‬ ‫خالقیت در گردشگری کشاورزی‬ ‫مهــدی تقــوی ‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬گردشــگری کشــاورزی یکــی از شــاخه های جــذاب صنعــت گردشــگری اســت‪ .‬در ایــن نــوع گردشــگری‪ ،‬بازدیدکننــدگان فرصتــی بــرای دیــدن فراینــد تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی را دارنــد و در کنــار ان‪ ،‬از طبیعــت و فرهنــگ محلــی نیــز لــذت می برنــد‪ .‬بــرای اجــرای یــک برنامــه گردشــگری کشــاورزی خالقانــه‪ ،‬چنــد نکتــه را می تــوان در نظــر گرفــت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تنــوع در برنامــه هــا‪ :‬بــرای جــذب بازدیدکننــدگان‪ ،‬می توانیــد برنامــه هــای گوناگونــی از جملــه بازدیــد از باغــات‪ ،‬میــدان هــای کشــاورزی‪ ،‬زمیــن هــای گلدانــی و ‪ ...‬را طراحــی کنیــد‪ .‬ایــن امــر می توانــد باعــث‬ ‫جــذب تعــداد بیشــتری از بازدیدکننــدگان شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایجــاد تجربــه یادگیــری‪ :‬بازدیدکننــدگان بــه دنبــال یادگیــری و درک عمیــق تــر فراینــد تولیــد کشــاورزی هســتند‪ .‬شــما می توانیــد ایــن تجربــه را بــا برگــزاری کارگاه هــای اموزشــی و معرفــی روش هــای کشــت‬ ‫بهتــر و همچنیــن جزییاتــی دربــاره فراینــد رســیدن محصــوالت بــه دســت بازدیدکننــدگان فراهــم کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انجام فعالیت های تفریحی‪ :‬در طول بازدید‪ ،‬می توانید فعالیت های تفریحی و اسوده کننده مانند چیدن میوه ها‪ ،‬چیدن گل ها و ‪ ...‬نیز ارائه دهید‪ .‬این مورد می تواند باعث اموزش و شادی بازدیدکنندگان شود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬معرفــی فرهنــگ و مــردم محلــی‪ :‬در کنــار تجربــه نزدیــک شــدن بــه طبیعــت و پاییــن اوردن اســترس شــهری‪ ،‬بازدیدکننــدگان بــا بزرگتــر شــدن دایــره ی دیــد خــود‪ ،‬بــه فرهنــگ و اداب و رســوم محلــی اشــنا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد بــا ارائــه خدمــات ماننــد معرفــی غذاهــای محلــی و همچنیــن بازدیــد از بــازار هــای محلــی‪ ،‬بــه بازدیدکننــدگان فرصتــی بــرای اشناســازی بــا ایــن مــوارد ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پذیرایــی از بازدیدکننــدگان‪ :‬بــا پذیرایــی از بازدیدکننــدگان در محــل‪ ،‬امــکان رفــت و امــد بیــن انهــا و بــاغ دار فراهــم می شــود‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــا ارائــه تنقــات و غذاهــای محلــی‪ ،‬تجربــه چشــمه نوشــیدنی بــرای‬ ‫بازدیدکننــدگان را همــراه بــا معرفــی غذاهــای محلــی بــه انهــا ارائــه کنیــد‪.‬‬ ‫گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬نوعــی گردشــگری اســت کــه در ان‪ ،‬گردشــگران بــه مــزارع‪ ،‬باغــات و مــزارع دام ســفر مــی کننــد تــا بــا فضــای بومــی و فرهنــگ و ســنت هــای بومــی اشــنا شــوند‪ .‬ترکیبــی از محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫گردشــگری در گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬بســیاری از فرصــت هــای خالقانــه را بــرای کشــاورزان و صنعــت گردشــگری فراهــم مــی کنــد کــه در ادامــه بــه برخــی از ان هــا اشــاره مــی کنــم‪:‬‬ ‫ توســعه تورهــای تجربــی گردشــگری‪ :‬توریســت هــا مــی تواننــد بــا تمرکــز بــر فرایندهایــی ماننــد چیــدن محصــوالت‪ ،‬تهیــه غذاهــای محلــی‪ ،‬شــرکت در مراســمات ســنتی‪ ،‬هنرهــای دســتی و ‪ ...‬بــا فرهنــگ بومــی هــر‬‫منطقــه‪ ،‬اشــنا شــوند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪759‬‬ ‫خبر‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نوی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشاورز ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫سه ‪‎‬م‪‎‬امنی ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫بررسی راهکارهای‬ ‫تقویت زنجیره های‬ ‫ارزش در بخش‬ ‫صنعت استان گلستان‬ ‫در نشســت مدیــر کل دفتــر‬ ‫هماهنگــی ســرمایه گــذاری و‬ ‫اشــتغال وزارت کشــور ‪ ،‬مدیــر کل‬ ‫دفتــر ســرمایه گــذاری و اشــتغال‬ ‫اســتانداری گلســتان و مدیــر‬ ‫کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان ‪ ،‬راهکارهــای تقویــت‬ ‫زنجیــره هــای ارزش در بخــش‬ ‫صنعــت اســتان گلســتان مــورد‬ ‫بحــث و بررســی قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس‪ ،‬مدیــرکل صنعــت ‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬در نشســت بــا مدیــر کل‬ ‫دفتــر هماهنگــی ســرمایه گــذاری‬ ‫و اشــتغال وزارت کشــور و مدیــر‬ ‫کل دفتــر ســرمایه گــذاری و‬ ‫اشــتغال اســتانداری گلســتان کــه‬ ‫در محــل غرفــه اســتان گلســتان‬ ‫در نمایشــگاه توانمندی هــای‬ ‫صادراتــی جمهــوری اســامی ایران‬ ‫برگــزار گردیــد‪ ،‬راهکارهــای تقویــت‬ ‫زنجیــره هــای ارزش در بخــش‬ ‫صنعــت اســتان گلســتان مــورد‬ ‫بحــث و بررســی قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫درویــش علــی حســن زاده گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬نقشــه کلــی‬ ‫چهــار زنجیــره ارزش صنعــت گندم‪،‬‬ ‫صنعــت روغــن خوراکــی‪ ،‬صنعــت‬ ‫گوجــه فرنگــی و صنعت پنبــه که در‬ ‫اســتان وجــود دارد تشــریح گردیــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــدف از ایــن‬ ‫نشســت‪ ،‬ارائــه وضعیــت موجــود‬ ‫و نیازهــای اســتان جهــت توســعه‬ ‫زنجیــره هــای ارزش و درخواســت‬ ‫مســاعدت از وزارت کشــور جهــت‬ ‫تکمیــل ایــن زنجیــره هــا و ایجــاد‬ ‫زنجیــره هــای جدیــد بمنظــور‬ ‫توســعه اســتان گلســتان بــود ‪.‬‬ ‫حســن زاده گفــت‪ :‬بــی تردیــد ایجــاد‪،‬‬ ‫توســعه و تکمیــل زنجیره هــای‬ ‫ارزش‪ ،‬توســعه و پیشــرفت اســتان را‬ ‫بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در زنجیــره ارزش‬ ‫صنعــت گنــدم ‪ ،‬اســتان گلســتان‬ ‫بــا دارا بــودن گنــدم بــا کیفیــت‬ ‫بــاال و کارخانجــات ارد بــا ظرفیــت‬ ‫بــاال‪ ،‬از داشــتن کارخانجــات‬ ‫بــزرگ تولیدکننــده محصــوالت‬ ‫اردی رشــته ای ‪ ،‬تولیــد نشاســته‪،‬‬ ‫گلوتــن و گلوکــز بــی بهــره اســت‪،‬‬ ‫در زنجیــره ارزش صنعــت پنبــه‬ ‫در اســتان ‪ ،‬کارخانجــات بــزرگ‬ ‫نســاجی و پوشــاک وجــود نــدارد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن زاده ‪ ،‬در زنجیــره‬ ‫ارزش صنعــت گوجــه فرنگــی ‪،‬‬ ‫در بخــش تامیــن ماشــین االت و‬ ‫تاسیســات صنعتــی ‪ ،‬واحدهــای‬ ‫تولیدکننــده بســته بندی اســپتیک‬ ‫و شــرکتهای تولیدکننــده و وارد‬ ‫کننــده ادوات و ماشــین االت‬ ‫کشــاورزی ‪ ،‬نیــاز بــه توســعه داریم‬ ‫و در زنجیــره ارزش صنعــت روغــن‬ ‫خوراکــی نیــز در بخــش شــرکتهای‬ ‫تولیدکننــده انــواع برچســب و‬ ‫تامیــن کننــدگان و تولیدکننــدگان‬ ‫ماشــین االت و تاسیســات‬ ‫صنعتــی ‪ ،‬دچــار ضعــف هســتیم ‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬واقــع ‪،‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬رطوبــت ‪‎ ،‎‬دمـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬سیســتم‏ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زنجیــر ‪‎‬ه ‪‎‬تولیــد ‪،‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تامی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬داده ‪‎ ،‎‬رشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پــرداز ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬نــور ‪‎ ،‎‬دســتگاه ها ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ن ‪‎‬مــدا ‪‎‬ر ‪‎‬بســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دوربیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دســتگاهها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حتــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتباطــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی ‪‎‬محصــوالت ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فراینــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬امنیتــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬حســگرها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬کوچک ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ســه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخوردارن ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هــا ‪‎ ،‎‬تقلیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بهــره وری ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فناوریهـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دارد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کارکنــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایمن ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بهداش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ضایعــات ‪‎ ،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬امنی ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حیطـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیماریهــا ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برابــ ‪‎‬ر ‪‎‬افــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محافظــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬غذایــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬خالصــه ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حیوانــ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بخصــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬مرغوبی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬حف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ده ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬خوب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیــن الملل ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬نوی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی ‪‎‬ارتباطــی ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلــف ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ا ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبودهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یافتی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کردهایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تجربــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صنعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬میپردازی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬داده هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬حفاظـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬حیاتـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬داده هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارتباطــات ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محافظــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬امنیتـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داده هــا ‪‎ ،‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬درسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حفاظـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬نفو ‪‎‬ذ‬ ‫ی ‪‎‬تشــخی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ابزارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیجیتــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رمزنــگاری ‪‎ ،‎‬امضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مبتنـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬غــذا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬زنجیــر ‪‎‬ه ‪‎‬تامیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬اگرچــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬امــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ -‎2‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬امنتــ ‪‎‬ر‬ ‫د ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬پیچیــد ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬غذایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬مطمئن تــر ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مجــاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خصوصــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتباطــات ‪‎ ،‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کرده انـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنتــرل ترافیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ابزارهــا ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تولیدکننــدگان ‪‎ ،‎‬توزیــع کننــدگان ‪‎ ،‎‬فروشــندگا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برقــرا ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مطمئن تــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دســتگاهه‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬ماشــین اال ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پیشــرفت ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ماشــین‏اال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دقیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نویــن ‪‎ ،‎‬دســتگاهها ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬مدیری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــبک ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دسترســی ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬حفاظــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شناســایی ‪‎ ،‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬مجو ‪‎‬ز ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امکانپذی ‪‎‬ر ‪‎‬میشــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬اینک ‪‎‬ه ‪‎‬چ ‪‎‬ه ‪‎‬کســان ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬برقرار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دســتگاه ها ‪‎ ،‎‬سیســتمه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نرم افزارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کننــدگا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رصـ ‪‎‬د ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬محافظـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ترافیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬نویــن ‪‎ ،‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارد‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬غذایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬امنیتهایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫د ‪‎‬عبارتنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‏کنــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فناوریهایــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تلفــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــیمیای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بیولوژیک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هوشــمن ‪‎‬د ‪‎‬ابیاری ‪‎ ،‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬ســامانه ها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬کاشــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رصــ ‪‎‬د ‪‎‬دقیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دقیــق ‪‎ ،‎‬ثبــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــات ‪‎ ،‎‬کوددهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موا ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬هدررفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــره ‪‎ ،‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برداشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خواهــ ‪‎‬د ‪‎‬شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بخــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ابیــاری ‪،‎‬‬ ‫ک ‪‎:‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬ســامانه ها ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎2‬مدیریــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــیمیای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بیولوژیکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬وضعی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیــت ‪‎ ،‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬غذای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محیط ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬الودگیهــا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی ‪‎‬مانن ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬فناوریهایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طریـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کیفـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬پایـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ن ‪‎‬هرگون ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کیف ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســامانه ها ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫خ ‪‎‬نمونــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوالت ‪‎ ،‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برچســبها ‪‎ ،‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تخلــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬رف ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهدرســت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ازمای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــردار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویــن ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کاربــر ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ا ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میســ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬غذایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬هــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬طبیعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مدیریــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫امنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــاخصها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬نویــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ســه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫‪‎‬عبارتن ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر‬ ‫ه ‪‎‬اینکــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬توجــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســایبر ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تصــو ‪‎‬ر ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نمیتــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باشــد ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اطالعاتــی ‪‎ ،‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬انتقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مرتبــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باالیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســایبر ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬طبیعــی‪‎:‬‬ ‫ش‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬جهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎. ‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬پیشــبین ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هواشناســ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬پایــگا ‪‎‬ه ‪‎‬داده هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اب و هــو ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زمیــن ‪‎ ،‎‬بررســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وضعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫د ‪‎‬خشکســالی ‪‎ ،‎‬ســیل ‪‎ ،‎‬اتــش ســوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرایط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬میدهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫‪... ‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینه ه ـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎. ‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اثربخـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســری ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محصــوالت ‪‎ ،‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورزان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎....‬برا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خوراکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬لجـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــاک ‪‎ ،‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‬ ‫ه ‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویــن ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــاز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬س ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‪‎‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫ن ‪‎‬ذک ـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬روزهــا ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬هــ‪‎‬ا ‪‎:‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎1‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬داشــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حســگرها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اتوماســیو ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و‬ ‫ف ‪‎‬منابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬بهینــ ‪‎‬ه ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوالت ‪‎ ،‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬انســان ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زیــاد ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬محاســبا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گیرنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیازمن ـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلف ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬امنیت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬داده‪‎ ‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬رمزنــگاری ‪‎ ،‎‬حفاظــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬قبیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امنیتــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬حــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نامناســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــبک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ارتباط ـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــبک ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اتصــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتباطــی ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبک ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‬ ‫ع ‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬منابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬یکدیگــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ل ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارســا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبک ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬حفاظ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‪‎‎‬گیرن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬امنیت ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬ح ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــبک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کوچک‪)‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬اســکادرها (‪‎‬کارخان ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کنترلـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ســامان ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کاغــ ‪‎‬ذ‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دیجیتالــ ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬دوربیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانیتورینــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬و ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ظ‬ ‫م ‪‎‬هــا ‪‎ ،‎‬حفــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــده‪‎‎‬ان ‪‎‬د ‪‎.‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قابلی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬فراوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویــن ‪‎ ،‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫امــروز ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬میبــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫ح ‪‎‬زیـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــوزه ‪‎ ،‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬داده هــ‪‎‬ا ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حســگره ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دســتگاه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎ -‎1‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬مراحــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مدیریــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعــاور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ر‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هــو ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر ‪‎‬متغیرهــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــت ‪‎ ،‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پــرداز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬ذخیــره ‪‎ ،‎‬انتقــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬یافتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محرمانگــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حســاس ‪‎ ،‎‬نیازمنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داده هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬نویــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ارتباطــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ابزارها ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اشــیاء ‪‎ ،‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اینترنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فناوریهایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬دو ‪‎‬ر ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مدیریــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ارتباطــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ابزارهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دســتگاه ه ‪‎‬ا ‪‎‬نیازمنــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬برقــرا ‪‎‬ر ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــداو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بتوانن ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مطمئ ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دســتگاه ها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اال ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬ماشــی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬حســگرها ‪‎ ،‎‬دوربینها ‪‎ ،‎‬روباتها ‪‎ ،‎‬دســتگاه ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬داده هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انتقــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ذخیــره ‪‎ ،‎‬پــرداز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬هســتن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سمپاش ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فیزیکـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬لــذا ‪‎ ،‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬عهــد ‪‎‬ه ‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محرمانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حســا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬حائ ـ ‪‎‬ز ‪‎‬اهمی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتگاه ه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محافظ ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬چندیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پیامــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دیــد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬مهمتریــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صنعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نواقــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬عیــو ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احتمالــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ص ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬درخصــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــوند ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مواج ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امنیت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬چالشــها ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشــ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬حفــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مرتبــ ‪‎‬‬ ‫در‪‎‎‬اینج ـا‪‎‎‬ســهم‪‎‎‬امنی ـت‪‎‎‬فنــاوری‪‎‎‬در‪‎‎‬کشــاورزی‪‎‎‬نوی ـن‪‎‎‬ب ـه‪‎‎‬شــرح‪‎‬‬ ‫‪‎‬زی ـر‪‎‎‬اس ـت‪‎:‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ن ‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬داده ه ـ ‪‎‬ا ‪‎:‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬حاص ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حاصــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مبنایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حســاس ‪،‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حیوانــات ‪،‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬کشــت ‪‎ ،‎‬خــاک ‪‎ ،‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مرتبــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نظیــ ‪‎‬ر ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امنیتــی ‪،‎‬‬ ‫ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎.‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راهکارهــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬توجــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م )‪‎ ‎(WLANs‬و ‪‎‬پســوردها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محلــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ماننــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تــ‪‎‬ا‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاربــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قــو ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــوند ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حفاظـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نفــو ‪‎‬ذ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســرق ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داده هــا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬کاری)‪‎ (GPS‬‬ ‫ی ‪‎‬دقیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســامانه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ‪‎‬ا‬ ‫ش ‪‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ارزشــمند ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬میکننــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬فراهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حیوانــا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫د ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فناوریهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ماننـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تصویــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پــرداز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رباتیــک ‪‎ ،‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخش ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬بتــوا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اینکــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهــد ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬داد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نهایــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬کشــاورزا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر‬ ‫د ‪‎‬مزروعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رصــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دســتگاه های ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــه کارگیــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ارزیابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نحــو ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـک ارا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬توصیه هــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫د ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬غالبـ ‪‎‬ـا ً‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬کشــاورزا ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬زیسـ ‪‎‬‬ ‫ظ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنعتــی ‪‎ ،‎‬نظیــ ‪‎‬ر ‪‎‬شــیمیای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بعضــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬تجزیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬غیرقابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کودهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ت ‪‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیســ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تنهــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬روشــه ‪‎‬ا ‪‎‬نــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬امــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‏کننــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بزرگتــر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بالیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میرســانند ‪‎ ،‎‬بلکــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎.‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فناوریها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منج ‪‎‬ر ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بشـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حیوانا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختل ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حشــره‬ ‫ی ‪‎‬هوشــمن ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ابیــار ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــو ‪‎‬د ‪‎‬الــی ‪‎ ،‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پایــدار ‪‎ ،‎‬مانن ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تقلی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬طبیعــی ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫کشــها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬اســتیجار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قیمته ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫بنابراین ‪‎ ،‎‬پدید ‪‎‬ه ‪‎‬متالط ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬شــهروندان ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬درامـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬همــوار ‪‎‬ه ‪‎‬پایینتریـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬می ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اینجـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنین ‪،‎‬‬ ‫ه ‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مواج ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجار ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قیمتهـ ‪‎‬ا ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬باالتریـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جغرافیایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موقعیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ملکهایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬اجــار ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تحدیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫صرفا فقر و شرایط بد مالی دلیل‬ ‫اعتیاد جوانان نیست بله بسیاری از‬ ‫افراد در خانواده های ثروتمند نیز‬ ‫در دام اعتیاد می افتند‪.‬‬ ‫پایان نگرانی مردم‬ ‫در مناطق حاشیه ای‬ ‫شهر جاجرم‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم گفــت‪:‬‬ ‫نگرانی مردم در مناطق حاشــیه ای این شــهر‬ ‫بــه پایان رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫ســرهنگ مهــدی خانــی اظهــار کــرد‪ :‬وجــود‬ ‫مخــان نظــم و امنیــت‪ ،‬ســارقان و مجرمــان‬ ‫و جوالن ان ها در مناطق حاشــیه شهرســتان‬ ‫جاجــرم ســبب ایجــاد ناراحتــی و نگرانــی مــردم‬ ‫شــده بــود کــه بــا ســرعت عمل و اقتــدار پلیس‬ ‫ایــن نگرانــی در کمتریــن زمــان ممکــن بــه‬ ‫پایــان رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی بــا‬ ‫هــدف پاکســازی مناطــق حاشــیه ای و الــوده‬ ‫اطــراف شــهر جاجــرم بــا هــدف رضایتمنــدی‬ ‫مــردم و برخــورد بــا مجرمــان و هنجارشــکنان‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح‬ ‫بــه مــدت ‪ ۲۴‬ســاعت بــه طــول انجامیــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در طــول اجــرای ایــن طــرح ‪ ۷‬نفــر ســارق فــراری‬ ‫دســتگیر و ‪ ۵‬فقــره ســرقت نیــز کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در همیــن رابطــه یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی ســواری و یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت ســرقتی هــم کشــف شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬کشــف یــک قبضــه ســاح‬ ‫شــکاری غیــر مجــاز‪ ،‬توقیــف ‪ ۲‬دســتگاه موتور‬ ‫ســیکلت فاقــد پــاک‪ ،‬کشــف مقــدار زیــادی‬ ‫امــوال مســروقه و مــواد مخــدر نیــز از دیگــر‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در ایــن طــرح بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی شــیروان نیــز در‬ ‫ادامــه گفــت‪ :‬اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی بــا هــدف برخــورد بــا مزاحمــان‬ ‫خیابانــی و پاکســازی اطــراف مــدارس در‬ ‫شــیروان توســط پلیــس‪ ،‬موجــب خرســندی و‬ ‫ایجــادرضایتمنــدیشــهروندانشــیروانیشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مجیــد یگانــه پــور اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام شــکایت هــای متعــددی مبنــی بــر‬ ‫ایجاد مزاحمت های مســتمر در ســطح شــهر‬ ‫توســط افــراد معلــوم الحــال کــه باعــث نگرانی‬ ‫و ناراحتــی تعــداد زیــادی از شــهروندان شــده‬ ‫بــود‪ ،‬بالفاصلــه پلیــس اقدامــات خــود را بــه‬ ‫ســرعت در ایــن رابطــه شــروع کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همیــن رابطــه طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی بــا هــدف پاکســازی‬ ‫اطــراف مــدارس بــا تمــام تــوان کلیــد خــورد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی ســواری و ‪ ۸‬دســتگاه موتورســیکلت‬ ‫کــه بــرای شــهروندان خصوصــا دانــش امــوزان‬ ‫ایجــاد مزاحمــت مــی کردنــد توقیــف و راکبــان‬ ‫ان هــا بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صادره هیئت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض اقــای قاســم تجــری بشــماره ‬ ‫شناســنامه ‪ ۹۴۷‬بــه شــماره ملــی ‪۲۱۲۰۷۵۵۱۲۴‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد قربــان متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۸۶‬درششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ ۸۶۴.۴۷‬مترمربــع‪ ،‬از‬ ‫پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه‬ ‫مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف‬ ‫‪۱۵۳۱۰ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۲.۰۲.۰۷ :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.۲۳ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه دو گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪759‬‬ ‫شبنامه‬ ‫چرا اردوغان از موالنا‬ ‫به ابن سینا رسید؟‬ ‫ طــرح ســه الیــه بــرای مقابلــه بــا عوامــل تولیــد‬‫قــدرت ایــران در منطقــه‬ ‫ چنــد نکتــه دربــاره ی جنگــی پنهــان و خاکریــزی‬‫کــه در برابــرش نیســت‪...‬‬ ‫ یــک بــار دیگــر در روزهــای گذشــته بــا انتشــار‬‫خبــری در خصــوص ســاخت یــک ســریال توســط‬ ‫ترکیــه دربــاره ‪#‬ابن_ســینا ‪ ،‬توجــه هــا بــه ایــن‬ ‫کشــور و «مفاخــر دزدی» جلــب شــد‪.‬‬ ‫بعضــی بــه ایــن اشــاره کردنــد کــه در برابــر‬ ‫کشــور متمدنــی مثــل ایــران‪ ،‬وقتــی دچــار فقــر‬ ‫هویتــی‪ ،‬فرهنگــی شــده باشــی چــاره ای نــداری‬ ‫جــز مفاخــر دزدی !برخــی مســئوالن را ســرزنش‬ ‫کردنــد کــه چــرا فکــری نمــی کنیــد‪.‬‬ ‫امــا یــک ســوال بــدون پاســخ مانــد‪ :‬دقیقــا بــا چــه‬ ‫چیــزی طرفیم؟‬ ‫ مــا بــا تهاجــم در ســه حــوزه از جانــب ان دســته‬‫از کشــورهای همســایه کــه ارتبــاط های پیوســته‬ ‫ای بــا محافــل صهیونیســتی دارنــد طرفیم‪:‬‬ ‫تهاجــم بــه خــاک (موفــق ‪ :‬بحریــن ‪ /‬نــا موفــق‪:‬‬ ‫جزایــر ســه گانه)تهاجــم بــه اداب و رســوم‬ ‫(چــوگان و ‪)...‬تهاجــم بــه مفاخــر (موالنــا و ‪)...‬‬ ‫امــا ســوال مهــم تــر انچــه دارد رخ میدهــد از کجا‬ ‫شــروع شد؟‬ ‫کشــورهایی از جنــس ترکیــه کــه در بخشــی‬‫از تاریــخ (بــه گــواه نقشــه هــای موجــود کــه‬ ‫کارشناســان تــرک بــه ان اقــرار دارنــد) بخشــی از‬ ‫خــاک ایــران بــوده انــد ‪ ،‬امــروز در تــاش بــرای‬ ‫احیــا گذشــته ی خــود بــوده و از چیــزی بــا عنــوان‬ ‫«جهــان تــرک» و ‪ ...‬حــرف میزننــد‪.‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی انهــا یــک ســوال بــی پاســخ بــرای مــردم‬ ‫خــود داشــته انــد کــه کوشــیده انــد بــه ان پاســخ‬ ‫دهنــد‪ :‬ایــن موالنــا کیســت؟ چــرا اینجــا دفــن‬ ‫شــده؟در پاســخ اگــر موالنــا ایرانــی باشــد‪ ،‬خــب‬ ‫مرزهــای تمدنــی ایــران نیــاز بــه اثبــات نــدارد‪،‬‬ ‫همیــن بدیهیــات خــودش پاســخ اســت‪...‬‬ ‫پــس بایــد در گام اول کاوری ضــد ایرانــی بر پیکر‬ ‫او پوشــانیده شود‪.‬‬ ‫ بسیاری از مفاخر ایران امروز خارج از سرزمین‬‫کنونــی هســتند‪ .‬حقیقتــی کــه بــرای اثبــات حــوزه‬ ‫تمدنی مشــترک ما با کشــورهای همســایه کافی‬ ‫اســت‪.‬در گام اول انچــه کــه اتفــاق افتــاده ایــن‬ ‫اســت کــه کوشــیده انــد کاوری ضــد ایرانــی بــر‬ ‫پیکــر اینهــا بپوشــانند‪.‬در ادامــه ی این روند ترکیه‬ ‫پــس از انکــه حــس کــرده موفــق شــده موالنــا و‬ ‫مفاخــری از ایــن دســت را در ذهــن مــردم خــود‬ ‫بــه عنــوان چهــره ای تــرک معرفــی کنــد‪ ،‬کوشــیده‬ ‫ـی‬ ‫بــرای خنثــی کـ ِ‬ ‫ـردن تجــاوز ِ نــا خواســته ی تمدنـ ِ‬ ‫ایــران‪ ،‬ایــن مفاخــر را در ســطح جهانــی نیــز بــه‬ ‫عنــوان چهــره هــای تــرک معرفــی کــرده و بــرای‬ ‫خــود هویتــی تاریخــی تعریــف کنــد‪.‬‬ ‫ در گام دوم ترکیــه تــاش کــرده حــاال از حالــت‬‫تدافعــی خــارج شــده و تهاجــم تمدنــی را شــروع‬ ‫کند‪.‬بــرای ایــن مهــم وقتــش رســیده مفاخــری‬ ‫کــه در داخــل جغرافیــای کنونــی ایــران تعریــف‬ ‫میشــوند نیــز مصــادره شــوند‪.‬‬ ‫کاری کــه اردوغــان بــا مصــادره ی ابــن ســینا و‬ ‫علیــف بادکوبــه بــا حــرف زدن از نظامــی گنجــوی‬ ‫(کــه در شــهر گنجــه در اســتان اذربایجــان‬ ‫اشــغالی بــه خــاک ســپرده شــده) دارنــد انجــام‬ ‫میدهنــد دقیقــا در همیــن راســتا اســت‪.‬‬ ‫ اخیــرا رهبــر ایــران در صحبــت هایــی بــر ایــن‬‫تاکیــد کــرده بــود کــه بایــد بــر روی احیاهویــت‬ ‫ملــی متمرکــز شــد‪.‬در گــزارش برخــی اندیشــکده‬ ‫هــای غربــی بــه ایــن اشــاره شــده کــه بایــد بــرای‬ ‫تجزیــه ی ایــران (هرچنــد کــه در حــال حاضــر‬ ‫محــال اســت) تــاش کــرد امــا بایــد دانســت کــه‬ ‫تــاش حکومــت بــرای تمرکــز بــر هویــت ملــی‬ ‫مانعــی بــرای ایــن مهــم اســت‪...‬‬ ‫ایــران بــرای پاســخ بــه ایــن گســتاخی هدفمنــد و‬ ‫چندالیــه کــه فکر پشــت ان اســت بایــد خاکریزی‬ ‫تشــکیل دهد‪.‬ســپس تولیــدات رســانه ای ویــژه‬ ‫ای داشــته باشــد و تمرکــز را بــر ایــن بگــذارد کــه‬ ‫بــه نســل هــای بعــد مفاخــر را اینگونــه معرفــی‬ ‫کند‪ :‬ببینید چقدر اصیل و دارای تمدن هســتیم‬ ‫کــه کشــورهای همســایه‪ ،‬موالنــا و گنجــوی و ابن‬ ‫ســینای مــا را افتخــار میکننــد از خودشــان بداننــد‪.‬‬ ‫ همــان طــور کــه بــا مراجعــه بــه نقشــه هــای‬‫قــرون قبــل میتــوان دریافــت کــه خودشــان هــم‬ ‫بخشــی از مــا بــوده انــد‪ .‬مثــال ترکیــه ای کــه در‬ ‫گذشــته یکــی از اســتان هــای ایــران محســوب‬ ‫میشــده اســت‪.‬بازی احمقانــه ی ترکیــه‪ ،‬امــارات‬ ‫و باکــو بــا مفاخــر‪ ،‬اداب و رســوم و خــاک ایــران‪،‬‬ ‫اتفاقــا تلنگــری ســت کــه اگــر بــه ایــن منجــر‬ ‫بشــود کــه حکومــت یــک خاکریــز بلنــد مــدت‬ ‫هنری‪-‬رســانه ای در برابــرش تشــکیل دهــد‪،‬‬ ‫قطعــا دارای برکاتــی بــرای ایــران خواهــد بــود‪...‬‬ ‫زنان در سنگر تولید‬ ‫همگام با مردان ایل‬ ‫زینب جوان‬ ‫کــوچ‪ ،‬زندگــی‪ ،‬ییــاق‪ ،‬قشــاق‪ ،‬گلــه و ایــل؛ کلیــد واژگان کــوچ‬ ‫نشــینی اســت‪ ،‬امــا اینهــا بــه تنهایــی یــک کــوچ را نمــی ســازند بلکــه‬ ‫زنــان توانمنــد همــگام بــا مــردان ایــل هســتند کــه زندگــی متفاوتــی‬ ‫را مــی ســازند‪.‬‬ ‫کــوچ نشــینی کهــن تریــن شــیوه زیســت بشــر اســت کــه پابرجــا‬ ‫بــودن ان تــا عصــر حاضــر از بــزرگ تریــن جاذبــه هــای ایــن‬ ‫شــیوه معیشــت محســوب مــی شــود و همیــن شــیوه خــاص‬ ‫زندگــی ســبب شــده ایــات و عشــایر “دیدنــی تریــن جاذبــه عصــر‬ ‫تکنولــوژی” لقــب بگیرنــد‪.‬‬ ‫عشــایر بــه شــیوه ای جــذاب و باورنکردنــی طــی قــرن ها و ســال های‬ ‫طوالنــی اقــدام بــه حفــظ ســنن و اداب و رســوم گذشــته خــود نموده‬ ‫انــد و ایــن اصالــت بــه جاذبــه ای بــرای صنعــت گردشــگری تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مســکن عشــایر و ســبک زندگــی ان هــا‪ ،‬زبــان‪ ،‬موســیقی‪ ،‬غذاهــای‬ ‫محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی‪ ،‬رقــص و لباس های محلــی به همراه ایین‬ ‫هــای بــه جــای اوردن جشــن هــای عروســی و محلــی از مهــم تریــن‬ ‫جاذبــه هــای ایــات و عشــایر اســت‪.‬‬ ‫بارزتریــن مشــخصه ایــات و عشــایر شــیوه زیســت انــان اســت کــه‬ ‫بر خالف یکجانشــینان روســتایی و شــهری در کوچ و نقل و انتقال‬ ‫دایمــی ســیاه چادرهــا و رمــه هــای خــود هســتند‪.‬‬ ‫عشــایر کوچــرو ایرانــی کــه یکــی از جاذبــه هــای مهــم گردشــگری‬ ‫فرهنگــی بــه شــمار مــی اینــد در همــه نقــاط ایــران در حــوزه هــای‬ ‫غــرب و جنــوب غــرب‪ ،‬شــرق و جنــوب شــرق‪ ،‬شــمال غــرب‪ ،‬شــمال‬ ‫شــرق و مرکــزی ایــران ایــات و عشــایر پراکنــده شــده انــد کــه در نوع‬ ‫زندگــی عشــایر خراســان شــمالی از بــارز تریــن زندگــی هــای دســت‬ ‫نخــورده و بکــر اســت کــه یــک لحظــه زندگــی کــردن در کنــار ایــن‬ ‫اقــوام ارزوی هــر گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫فقــط چنــد لحظــه ای را اگــر چشــمان خــود را ببندیــم و ایــل و نحــوه‬ ‫کــوچ را تصــور کنیــم بــه طــور یقیــن بــه زیبایــی زندگــی ســاده کــوچ‬ ‫روان پــی خواهیــم بــرد؛ رقــص ســیاه چادرها در دامــن بــاد بهــار‬ ‫و پاییــز لباس هــای رنگارنــگ زنــان و مــردان ایــل‪ ،‬بــوی نــان تــازه‬ ‫و گل هــای وحشــی‪ ،‬تقــای رمه هــای تــازه از راه رســیده بــرای بــر‬ ‫گرفتــن دمــی از اب گــوارای چشــمه همــه و همــه هارمونــی زیبایــی‬ ‫از زندگــی ارام و دلنــواز ایــل عشــایر اســت کــه بایــد بــه ان نگریســت‬ ‫و از ان در زندگــی روزمــره خــود الگــو گرفــت‪.‬‬ ‫تمــام باروبنــه از لحافــی بــرای خوابیــدن‪ ،‬خــوراک دام‪ ،‬وســایل بــرای‬ ‫ب و یــا قاطــر‬ ‫دوشــیدن شــیر و تهیــه پنیــر و غــذا‪ ،‬همــه روی اســ ‬ ‫بارشــده و حرکــت ایــل بــه مــکان دیگــر ‪...‬‬ ‫صــدای زنگولــه دام هــا همــراه بــا نــوای نــی چوپــان‪ ،‬اواهــا و نواهــای‬ ‫ســنتی‪ ،‬بــوی دلنشــین خــاک بــاران خــورده‪ ،‬غذاهــای طبیعــی و‬ ‫پوشــش رنگارنــگ و اصیــل مــردان و زنــان در کنار ســیاه چادرها برای‬ ‫هــر کســی یــاداور جذابیت هــای بی بدیــل زندگی عشــایر اســت؛ این‬ ‫مســافران همیشــگی طبیعت!‬ ‫ه ای کــه نســل بــه نســل از پــدر بــه پســر‬ ‫کــوچ عشــایر پیشــ ‬ ‫ل هــای سرســبز و چمنزارهــای بادگیــر‬ ‫رســیده و هــر ســال از جنــگ ‬ ‫ی کنــد‪ .‬کوچــی کــه عــاوه بــر کمــک بــه رزق‪،‬‬ ‫ارتفاعــات کــوچ م ـ ‬ ‫م مســلکانش نیــز‬ ‫بیانگــر ســنت و فرهنگــی دیرینــه اســت و ه ـ ‬ ‫اگاه بــه ایــن مهــم هســتند‪.‬‬ ‫بــوی اصالــت ایلــی و ایــل نــوازی و کــوچ عشــایر و زندگــی پــر پیــچ و‬ ‫خــم کوچروهــا‪ ،‬همان هایــی کــه در نامالیمــات زندگــی کوچ نشــینی‬ ‫فرهنــگ اصیــل ایرانــی را پــاس داشــته اند و در ســنتی ترین‬ ‫شــیوه های زیســتن حافظــان اداب و رســوم بکــر ایرانــی را بــه‬ ‫شهرنشــینی نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫امــا از ایــن همــه زیبایــی کــه بگذریــم بــی انصافــی اســت کــه در‬ ‫ایــن میــان بــه بانــوان ســخت کوش ایــل اشــاره نکنیــم چــرا کــه ایــن‬ ‫شــیرزنان همــواره دوشــادوش مــردان خــود بــا تمــام کاســتی هــا گام‬ ‫بــه گام انهــا بــوده انــد‪.‬‬ ‫هنــوز خورشــید نــور خــود را بــه زمیــن نتابانــده اســت؛ زن ایــل بیــدار‬ ‫اســت اری بــرای دوشــیدن شــیر از گوســفندان و تبدیــل ان بــه‬ ‫لبنیــات بکــر اســت‪ ،‬ان طــرف تــر صــدای «دفتیــن» همنــوا بــا اوازهــا‬ ‫و گویــش زیبــای زن عشــایر یکــی شــده اســت؛ نوایــی کــه گــوش را‬ ‫نــوازش مــی دهــد طــوری کــه کــودکان ایــل بــا صــدای دلنشــین مــادر‬ ‫از خــواب بیــدار مــی شــوند و چشــم بــه رج رج گلیمــی کــه بــر دار‬ ‫اســت‪ ،‬مــی دوزنــد‪.‬‬ ‫گره هــای ریــز و درشــتی کــه بــا تــرک هــای دســت‪ ،‬بــا نقــش هــای‬ ‫زیبــا بــه یــادگار مــی گذارنــد و ایــن بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت‬ ‫کــه هنــر بانــوان ایــن مــرزو بــوم بــه ویــژه زنــان عشــایر زبــان زد خاص‬ ‫و عــام اســت‪.‬‬ ‫گلیــم را مــی تــوان یــک نــوع فــرش پُــرزدار دانســت کــه از تنیــده‬ ‫شــدن تــارو پــود در هــم بــه وجــود مــی ایــد و از بــا ســابقه تریــن‬ ‫زیــر اندازهــا محســوب مــی شــود و دارای ســابقه هفــت هــزار ســاله‬ ‫اســت‪ .‬کاربــرد بیشــتر گلیــم بــه عنــوان زیر انداز محســوب می شــود‬ ‫کــه الیــاف بــه کار رفتــه در ان عمدتــا طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫نقــوش بــکار رفتــه در گلیــم الهــام گرفتــه از فرهنــگ ســنتی و محلی‬ ‫ایــن دیــار مــی باشــد‪ .‬در بافــت گلیــم از نقشــه زیــاد اســتفاده‬ ‫نمی شــود و بیشــتر ذهنــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫مرســوم تریــن هنــر دیگــر عشــایر کــرد کرمانــج خراســان‬ ‫شــمالی بافتــن نوعــی گلیــم بــه نــام ســفره کــردی اســت کــه‬ ‫راوی قصــه زندگــی بافنــده اســت‪ .‬ایــن هنــر اصالتــش بــه ایــن‬ ‫دیــار بــر مــی گــردد و توســط زنــان هنرمنــد کــرد عشــایر بافتــه‬ ‫مــی شــود کــه جایگاهــش اغلب شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬اســفراین‪،‬‬ ‫بجنــورد و مانــه اســت‪.‬‬ ‫انــدازه ســفره کــردی متفــاوت اســت و طــرح هــای بســیار زیبــا و‬ ‫خالقانــه کــه در واقــع بیانگــر اعتقــادات ایــن منطقــه اســت بــر روی‬ ‫ان نقــش مــی بنــدد‪ .‬جنــس ســفره کــردی از پشــم اســت‪.‬‬ ‫طــرح و نقــش هــای متنــوع و متعــدد بر گرفتــه از نقش های ذهنی‬ ‫و خیالــی‪ ،‬حیوانــی‪ ،‬گیاهــی و اشــکال هندســی‪ ،‬دایــره‪ ،‬مثلــث و‬ ‫مربــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن چندمــورد ذکــر شــده فقــط بخشــی از هنرنمایــی بانــوان ایــن‬ ‫خطــه اســت‪ ،‬چــرا کــه ‪ ۳۵‬درصــد از صنایــع دســتی تولیــدی کشــور‬ ‫حاصــل دســترنج زنــان هنرمنــد عشــایر اســت که بــا امــاری ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفــری‪ ،‬کمتــر از یــک درصــد جمعیــت کشــور را دربــر می گیرنــد کــه‬ ‫در ایــن دیــار نیــز تولیــد صنایــع دســتی توســط خانوارهــای عشــایری‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫صنایع دســتی عشــایر اســتان انواع قالی کردی‪ ،‬قالیچه‪ ،‬ســفره کردی‪،‬‬ ‫جاجیــم‪ ،‬گلیــم‪ ،‬خورجیــن‪ ،‬پــاس‪ ،‬لبــاس هــای محلــی‪ ،‬دســتکش‪،‬‬ ‫کاله‪ ،‬توبــره و کیــف هــای دســتی را شــامل مــی شــود کــه بخشــی از ان‬ ‫بــرای مصــرف خانــوار اســت و بخشــی بــه بــازار عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫زنــان هنرمنــد ایــل عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده ســرپناه و محــل‬ ‫اســکان خــود و خانــواده را نیــز بــا دســتان خــود مــی ســازند؛ بافــت‬ ‫ســیاه چــادر در اســتان از دوران بســیار دور در اایــن خطــه رواج‬ ‫داشــته و زنــان عشــایر بــا تولیــد ان در زنــده نگهداشــتن ایــن هنــر‬ ‫دســتی نقــش بســیار موثــری ایفــا کــرده انــد و همــواره یــار و یــاور‬ ‫مــردان ایــل هســتند‪.‬‬ ‫زنــان عشــایر اســتان بــا اســتفاده از مــوی بــز بــا هنردســتان خــود‬ ‫اقــدام بــه بافــت ســیاه چـــادر مــی کننــد و پــس از دوخــت تخته های‬ ‫بافتــه شــده و برپایــی ان بــا همــکاری مــردان ایــل از ســیاه چــادر بــه‬ ‫عنــوان ســرپناه و محــل اســکان خــود اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه منظــور حفاظــت بیشــتر در اطــراف ســیاه چــادر‪ ،‬از‬ ‫چیــت هــای تزییــن شــده کــه بــاز هــم از ســوی زنــان عشــایر بافتــه‬ ‫مــی شــود‪ ،‬اســتفاده خواهــد شــد کــه در مقابــل بــاد و بــاران و بــه‬ ‫منظــور رعایــت حریــم شــخصی خانــواده بــه کار مــی رود‪.‬‬ ‫خــواص ذاتــی مــوی بــز کــه بــر خــاف بقیــه مــواد در گرمــا منقبــض و‬ ‫در ســرما منبســط مــی شــود از ویژگــی هــای ایــن مــاده اســت کــه در‬ ‫ســیاه چــادر اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی ممتــاز مــوی بــز کــه در تولیــد ســیاه چــادر از ان اســتفاده‬ ‫مــی شــود در تابســتان هــوای خنــک را بــه درون ان هدایــت و در‬ ‫زمســتان از ورود ســرما و بــاران بــه داخــل جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫اینــک در حــوزه صنایــع دســتی ‪ ۲۳‬صنــدوق خــرد توســط زنــان‬ ‫عشــایری اســتان راه انــدازی شــده اســت کــه تولیــدات خــود را‬ ‫عرضــه مــی کننــد و همچنیــن از مصــرف کننــدگان ســفارش‬ ‫کار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫هنرمنــدان عشــایری در حــوزه تولیــد ســیاه چــادر عــاوه بــر افزایــش‬ ‫درامــد خانوارهــا‪ ،‬کمکــی بــه شناســایی هویــت ایــن قشــر خواهنــد‬ ‫کــرد و ایــن فرهنــگ را زنــده نــگاه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی مــی توانــد عــاوه بــر افزایــش درامــد و ارزش‬ ‫افــزوده بــه عنــوان فرهنگــی اصیــل در حــوزه عشــایر حفــظ شــود‬ ‫چــرا کــه بیشــتر زنــان و دختــران عشــایری بــه مــوازات ســایر‬ ‫فعالیت هــای خــود از اوقــات فراغتشــان بــرای تولیــد صنایــع‬ ‫دســتی اســتفاده می کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره‪ 140260312005000114‬مــورخ ‪ 1402/01/21‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‬ ‫ایــادی از مالــک رســمی اقــای علــی غریــب نــوده تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000092‬تقاضــای‬ ‫اقــای امیــر شــیخ بــه شــماره شناســنامه و‪358‬کــد ملــی‬ ‫‪4869482819‬صــادره از‪ -‬گالیکــش فرزنــد حســین در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪36/127‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از ‪-28‬‬ ‫اصلــی واقــع بخــش ‪6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد‬ ‫گواهــی عــدم خــاف شــماره ‪1400001213‬مــورخ‪19/03/1400‬‬ ‫شــهرداری علــی ابــاد کتــول و پاســخ اســتعالم شــماره ‪1401‬‬ ‫‪85612005005017421‬مــورخ‪ 20/12/1401‬اداره ثبــت اســناد‬ ‫وامــاک علــی ابــاد کتــول تاییــد گردیــد ‪ .‬مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیــر االنتشــار‬ ‫اگهــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬م ‪:‬الــف‪۱۱۳:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02/23:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/08 :‬‬ ‫محمودخاندوزی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫در نمایشگاه توانمندی های‬ ‫صادراتی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫صورت پذیرفت ‪:‬‬ ‫پیگیرینیازبهتامینمالی‬ ‫ثابت و درگردش واحد های‬ ‫صنعتیاستانگلستان‬ ‫در نشســت مدیــر کل دفتــر محیــط‬ ‫کســب کار وزارت صمــت بــا مدیــر‬ ‫کل دفتر هماهنگی ســرمایه گذاری‬ ‫و اشــتغال وزارت کشــور ‪ ،‬مدیــر کل‬ ‫دفتــر ســرمایه گــذاری و اشــتغال‬ ‫اســتانداری گلســتان و مدیــر کل‬ ‫صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫‪ ،‬نیــاز بــه تامیــن مالــی ثابــت و‬ ‫درگــردش واحد هــای صنعتــی‬ ‫اســتان گلســتان مــورد بحــث و‬ ‫بررســی و پیگیــری قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس‪ ،‬مدیــرکل صنعــت ‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬بــا پیگیــری هــای انجــام‬ ‫شــده ‪ ،‬نشســت مدیــر کل دفتــر‬ ‫محیــط کســب کار وزارت صمــت بــا‬ ‫مدیر کل دفتر هماهنگی سرمایه‬ ‫گــذاری و اشــتغال وزارت کشــور و‬ ‫مدیــر کل دفتــر ســرمایه گــذاری و‬ ‫اشــتغال اســتانداری گلســتان بــا‬ ‫موضــوع بررســی نیــاز بــه تامیــن‬ ‫مالــی ثابــت و درگــردش واحد هــای‬ ‫صنعتــی اســتان گلســتان در‬ ‫محــل غرفــه اســتان گلســتان‬ ‫در نمایشــگاه توانمندی هــای‬ ‫صادراتــی جمهــوری اســامی ایران‬ ‫برگــزار گردیــد ‪.‬‬ ‫درویــش علــی حســن زاده گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن نشســت نیــاز بــه تامیــن‬ ‫مالــی ثابــت و درگــردش واحد هــای‬ ‫صنعتــی اســتان ‪ ،‬بــه اســتناد‬ ‫بنــد ب مــاده ‪ ۵۲‬قانــون الحــاق‬ ‫مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی‬ ‫از مقــررات مالــی دولــت ‪ ،‬بعنــوان‬ ‫یکــی از مهمتریــن چالــش هــای‬ ‫ســرمایه گــذاران ایــن بخــش مــورد‬ ‫بحث و بررســی قرار گرفت و مقرر‬ ‫گردیــد پیگیــری هــای الزم در ایــن‬ ‫خصــوص از طریــق وزارت کشــور و‬ ‫وزارت صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫صــورت پذیــرد ‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری نمــود ‪،‬‬ ‫بــا رفــع موانــع تولیــد و تامیــن‬ ‫نیازهــای تســهیالتی صنعتگــران‬ ‫و تولیدکننــدگان اســتان شــاهد‬ ‫رشــد و توســعه روزافــزون بخــش‬ ‫صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫و حضــور ســرمایه گــذاران جدید در‬ ‫گلســتان ایــران باشــیم ‪.‬‬ ‫اعتیاد راهی به‬ ‫سوی تباهی و فساد‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫شنبه ‪ 23‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪759‬‬ ‫تسریع در ساخت و کاهش قیمت تمام شده با ساخت‬ ‫خانه های ویالیی در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫ساماندهی بازار‬ ‫اجاره مسکن با‬ ‫اجرای قانون مالیات‬ ‫بر خانه های خالی‬ ‫کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه‬ ‫دریافــت مالیــات از خانه هــای‬ ‫خالــی‪ ،‬بــازار اجاره بهــای مســکن‬ ‫را ســاماندهی می کنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مالیــات بــر خانه هــای خالــی بایــد‬ ‫بــا ســازوکارهای اجرایــی و قانونــی‪،‬‬ ‫قــدرت بازدارندگــی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫«علــی ملــک زاده» اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــه طــور قطــع شناســایی و اخــذ‬ ‫مالیــات از خانه هــای خالــی باعــث‬ ‫ســاماندهی بــه بــازار اجــاره مســکن‬ ‫می دهــد و نیــاز عرضــه و تقاضــای‬ ‫بــازار را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مالیــات بــر خانه هــای‬ ‫خالــی بــر اســاس مــاده ‪ ۵۴‬مکــرر‬ ‫اصالحــی قانــون مالیات هــای‬ ‫مســتقیم مصــوب ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی مــورد‬ ‫تاکیــد قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬ســازوکار‬ ‫اصلــی ایــن قانــون ســامانه امــاک‬ ‫اســت کــه بســتر و پیــش نیــاز قانــون‬ ‫مالیــات بــر خانه هــای خالــی‪ ،‬تکمیل‬ ‫و راه انــدازی ایــن ســامانه اســت کــه‬ ‫اگر ســامانه به درســتی کار نکند این‬ ‫قانــون بــه درســتی اجــرا نمی شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬اطالعــات بایــد از طریــق‬ ‫خوداظهــاری و دســتگاه های متولــی‬ ‫کشــور در ایــن ســامانه قــرار گیــرد‬ ‫تــا مالکیــت و ســکونت همــه افــراد‬ ‫مشــخص شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه‬ ‫امــاک و اســکان کشــور گفــت‪:‬‬ ‫ایــن ســامانه برنامه نویســی شــده‬ ‫و اکنــون راه انــدازی شــده اســت‬ ‫بایــد مــردم وضعیــت خانه هــا را‬ ‫خوداظهــاری می کردنــد کــه ایــن امــر‬ ‫مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت و افــراد‬ ‫اطالعــات خانه هــا را وارد نکردنــد‪.‬‬ ‫ملــک زاده عنــوان کــرد‪ :‬دولــت‬ ‫هــم می توانــد اطالعــات را از‬ ‫دســتگاه های مختلــف بگیرنــد و یــا‬ ‫ســازوکارها انگیزه بخــش قــرار دهــد‬ ‫تــا افــراد اطالعــات را وارد کننــد ماننــد‬ ‫اینکــه وقتــی کســی می خواهــد وام‬ ‫ودیعــه مســکن بگیــرد یــا در نهضــت‬ ‫ملــی مســکن ثبت نــام کنــد ملــزم بــه‬ ‫ثبت نــام در ســامانه امــاک می شــد‪.‬‬ ‫وی بــه چالش هــای دریافــت مالیــات‬ ‫از خانه هــای خالــی اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از شــرایط شناســایی‬ ‫واحدهــای خالــی ایــن اســت کــه‬ ‫واحــد مســکونی در هــر ســال‬ ‫مالیاتــی در مجمــوع بیــش از ‪۱۲۰‬‬ ‫روز ســاکن یــا کاربــر نداشــته باشــد‬ ‫و واحــد مســکونی توســط ســامانه‬ ‫امــاک و اســکان کشــور بــه عنــوان‬ ‫خانــه خالــی شناســایی شــده باشــد‪.‬‬ ‫کارشــناس اقتصــادی گفــت‪:‬‬ ‫شناســایی ایــن خانه هــا چطــور‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت ضمــن اینکــه‬ ‫حضــور گشــت ها در شناســایی‬ ‫خانه هــای خالــی متضــاد بــا قانــون‬ ‫اســت طبــق قانــون بایــد واحــد‬ ‫مســکونی خالــی توســط ســامانه‬ ‫امــاک‪ ،‬برگــه تشــخیص داشــته‬ ‫باشــد کــه ایــن امــر نیــز مشــکالتی را‬ ‫بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره ســاخت خانــه هــای یــک طبقــه و‬ ‫ویالیی در طرح نهضت ملی مســکن‪ ،‬گفت‪ :‬ســاخت شــهرک های‬ ‫ویالیــی در اطــراف شــهرها بــا محاســبات دقیــق می توانــد موفقیــت‬ ‫امیز باشــد‪ ،‬البته ســاخت خانه یک طبقه در نهضت ملی مســکن‬ ‫ســریع تر و ارزان تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد خانه هــای ویالیــی‪ ،‬یــک طبقــه و حیــاط دار مزیت های‬ ‫زیــادی نســبت بــه اپارتمان هــا دارنــد‪ .‬در زندگــی اپارتمانــی امــکان‬ ‫توســعه مشــاغل خانگی و خرد به دلیل تزاحم برای دیگران وجود‬ ‫نــدارد و ســاخت خانــه تــک طبقــه نیــز نســبت بــه بلندمرتبــه ســازی‬ ‫ســریع تر و ارزان تــر خواهــد بــود‪ .‬در ارتبــاط بــا ســاخت خانه هــای‬ ‫حیــاط دار می توانیــم از همــه جــای دنیــا مثــال بیاوریــم‪ .‬مثــا ًشــهر‬ ‫تورنتــو چهــار میلیــون جمعیــت دارد‪ ،‬در حالــی که مســاحتش چهار‬ ‫برابــر تهــران اســت‪ .‬کشــور هلنــد بــه انــدازه اســتان مازنــدران ایــران‬ ‫اســت‪ ۱۶ ،‬میلیــون جمعیــت دارد و حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از ســاکنانش‬ ‫در ویــا زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی شــهر بــه صــورت افقــی گســترش پیــدا کنــد‪ ،‬بســیاری از‬ ‫مشــکالت حــل می شــود‪ ،‬برخــاف ایــن موضــوع کــه برخــی تصــور‬ ‫می کننــد تامیــن زیرســاخت ها بــرای خانه هــای ویالیــی و حیــاط‬ ‫دار هزینــه باالیــی دارد‪ ،‬تاســیس متــرو در شــهرهای شــلوغ بســیار‬ ‫پرهزینه تــر اســت‪.‬‬ ‫این الگویی اســت که در دنیا پیاده می شــود و بســیار مفید اســت‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ تامیــن زمیــن نیــز در کشــور مــا مشــکلی بــرای ســاخت‬ ‫خانه هــای یــک طبقــه و حیــاط دار وجــود نــدارد‪ .‬کشــور مــا مســاحت‬ ‫باالیــی دارد و بــا وجــود در اختیــار داشــتن حــدود یــک میلیــون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار متــر مربــع زمیــن بــرای بخــش مســکونی فقــط در ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫متــر مربــع ســاخت و ســاز کرده ایــم‪.‬‬ ‫«ســید مرتضی افقه» یک کارشــناس اقتصادی در خصوص ســاخت‬ ‫خانه هــای حیــاط دار در طــرح نهضــت ملــی مســکن ملــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ســاخت خانه هــای حیــاط دار مثبــت ارزیابــی می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫دریافت رقم ناچیزی‬ ‫کارمزد از دارندگان‬ ‫دستگاه هایکارتخوان‬ ‫براســاس مــدل جدیــد کارمــزد خریــد کارتــی‪ ،‬دارنــدگان دســتگاه های‬ ‫کارتخــوان (پذیرنــدگان) بخشــی از کارمــزد تراکنش هــای خریــد را‬ ‫پرداخــت خواهنــد کــرد کــه رقــم ان ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬بــر اســاس شــیوه نامه جدید نظام‬ ‫کارمــزد کــه بــا هــدف برقــراری تعــادل و تناســب میــان خدمــات دریافت‬ ‫شــده و تقبــل هزینه هــای گســترش و پایــداری زیرســاخت های شــبکه‬ ‫پرداخــت الکترونیکــی تنظیــم شــده‪ ،‬بــرای هریــک از بخش هــای دخیل‬ ‫در حلقــه تراکنش هــای خریــد کارتــی از قبیــل بانــک صادرکننــده‪،‬‬ ‫بانــک پذیرنــده و پذیرنــده یــا فروشــگاهی کــه از ایــن خدمــت بهره منــد‬ ‫می شــود ســهمی بــه عنــوان کارمــزد در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫کارمزد پرداختی پذیرندگان (فروشگاه ها) چقدر است؟‬ ‫براســاس ایــن شــیوه نامه‪ ،‬فروشــگاه ها یــا دارنــدگان دســتگاه های‬ ‫کارتخــوان بــه ازای هــر تراکنــش خریــد کمتــر از ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫معــادل ‪ ۱۲۰‬تومــان و بــرای تراکنش هــای باالتــر از ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫بــه ازای هــر تراکنــش‪ ۲ ،‬در ‪ ۱۰‬هــزار مبلــغ ان را بــه عنــوان کارمــزد‬ ‫پرداخــت مــی کننــد کــه ســقف ایــن مبلــغ نیــز ‪ ۴‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم میــزان کارمــزد پرداختــی هــر فروشــگاه را بــه صــورت‬ ‫روزانــه محاســبه کنیــم متوســط تعــداد تراکنش روزانــه برخی اصناف‬ ‫در ســال گذشــته می تواند راه گشــا باشــد‪ .‬برای مثال میانگین تعداد‬ ‫تراکنــش روزانــه کتاب فروشـی ها در ســال گذشــته ‪ ۱۲‬تراکنــش بــوده‬ ‫کــه مبالــغ ان زیــر ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان اســت‪ .‬بــا ایــن حســاب کارمــزد‬ ‫پرداختــی یــک کتاب فروشــی در روز‪ ۱۴۴۰ ،‬تومــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن ترتیــب فروشــگاه لــوازم التحریــر و تجهیــزات اداری بــا‬ ‫میانگیــن ‪ ۱۴‬تراکنــش در روز‪ ۱۶۸۰ ،‬تومــان اســت‪ .‬ایــن عــدد بــرای‬ ‫کفش فروشــی ها بــا ‪ ۶‬تراکنــش در روز ‪ ۷۲۰‬تومــان اســت‪ .‬ســایر‬ ‫مــوارد نیــز بــه شــرح جــدول زیــر اســت‪:‬‬ ‫حتــی اگــر بخواهیــم تراکنش هــای روزانــه را تــا ‪ ۱۰۰‬عــدد در روز افزایــش‬ ‫دهیــم رقــم کارمــزد پرداختــی معــادل ‪ ۱۲‬هــزار تومــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بایــد مطمئــن شــویم کــه دولــت تــوان ارائــه خدمــات بــه شــهرک های‬ ‫ویالیــی کــه در اطــراف شــهرها ســاخته می شــود را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این طرح قرار اســت شــهرها به صورت عرضی گســترش‬ ‫پیــدا کننــد؛ بنابرایــن نســبت بــه اپارتمان هــا کــه بــه صــورت طولــی‬ ‫گســترش می یافتنــد و متمرکزتــر بودنــد‪ ،‬نیــاز بــه خدمــات گســترده تری‬ ‫دارنــد‪ .‬چنانچــه طــرح نهضــت ملــی مســکن بتوانــد بــه توزیــع جمعیــت‬ ‫در ســطح کشــور منجــر شــود‪ ،‬می توانــد ایــده ال باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬ســاخت مســکن فقــط بــه ایــن‬ ‫معنــا نیســت کــه محلــی بــرای زندگــی افــراد ایجــاد کنیــم‪ ،‬بلکــه بایــد‬ ‫زیرســاخت های الزم برای یک زندگی مناســب در شــهرک های ویالیی‬ ‫بــه وجــود بیایــد‪ .‬ســاخت شــهرک های ویالیــی در اطــراف شــهرها بــا‬ ‫محاســبات دقیــق و بــر اســاس بررسـی های جامعــه شناســی‪ ،‬مــردم‬ ‫شناســی و جغرافیایــی می توانــد موفقیــت امیــز باشــد‪.‬‬ ‫افقــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــدون تردیــد ســاخت خانه هــای ویالیــی‪،‬‬ ‫یــک طبقــه و حیــاط دار مزیت هــای زیــادی نســبت بــه اپارتمان هــا‬ ‫دارنــد و در زندگــی اپارتمانــی امــکان توســعه مشــاغل خانگــی و خرد‬ ‫بــه دلیــل تزاحــم بــرای دیگــران وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســاخت خانــه یــک طبقــه نیــز نســبت بــه‬ ‫بلندمرتبه ســازی ســریع تر و ارزان تــر خواهــد بــود‪ .‬از طــرف دیگــر‬ ‫افــراد بــا بیماری هــای مختلــف از جملــه افســردگی و بیماری هــای‬ ‫قلبی مواجه می شــوند‪ ،‬فرهنگ اپارتمان نشــینی نیز در کشــورمان‬ ‫وجــود نــدارد و ایــن امــر بــر مشــکالت افــزوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد‪ :‬در کشــورهای پیشــرفته‬ ‫عمدتــا ً خانه هــا حیــاط دار اســت‪ .‬خانه هایــی کــه یــک طــرف‬ ‫پارکینــگ قــرار گرفتــه و در طــرف دیگــر باغچــه اســت‪ .‬کشــور مــا بــه‬ ‫لحــاظ وســعت شــرایط خوبــی دارد و می توانیــم جمعیــت کشــور را‬ ‫در خانه هــای حیــاط دار ســاکن کنیــم‪ .‬شــرط موفقیــت امیــز بــودن‬ ‫طــرح ســاخت خانه هــای حیــاط دار ایــن اســت کــه امکانــات و‬ ‫خدمــات الزم بــه شــهرک های ویالیــی داده شــود‪.‬‬ ‫افقــه ادامــه داد‪ :‬در برخــی شــهرها‪ ،‬امکان ســاخت خانه های حیاط‬ ‫دار وجــود دارد‪ .‬همــان طــور کــه برخــی کارشناســان بخــش مســکن‬ ‫اشــاره می کننــد‪ ،‬ســاخت خانه هــای حیــاط دار بــه صــورت تک تــک‬ ‫صــورت می گیــرد و ســاخت و ســاز نســبت بــه ســاخت اپارتمان هــا‬ ‫کــه تکمیــل هــر واحــد منــوط بــه ســاخت طبقــه پاییــن اســت‪،‬‬ ‫ســریع تر صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در زندگــی اپارتمــان نشــینی کــه شــهرها بــه صــورت‬ ‫عمــودی گســترش می یابنــد‪ ،‬هزینه هایــی ماننــد توســعه متــرو و‬ ‫دیگــر تمهیــدات بــرای رفــع مشــکالت ترافیــک را داریــم کــه هزینــه‬ ‫بــر اســت‪ .‬مهــم اینکــه‪ ،‬دولــت دارای زمین هــای زیــادی اســت کــه‬ ‫می توانــد بــا ازادســازی انهــا و تغییــر کاربری شــان بــه تامیــن زمیــن‬ ‫بــرای ســاخت خانه هــای حیــاط دار بپــردازد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بــرای تراکنش هــای بــا رقــم باالتــر از ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫اگــر رقــم متوســط هــر تراکنــش را ‪ ۲‬میلیــون تومــان در نظــر بگیریــم‬ ‫کارمــزد پرداختــی از هــر تراکنــش معــادل ‪ ۴۰۰‬تومــان خواهــد بــود‬ ‫و اگــر تعــداد میانگیــن تعــداد تراکنــش روزانــه ایــن اصنــاف را ‪۲۰‬‬ ‫تراکنــش در نظــر بگیریــم رقــم کارمــزد پرداختــی روزانــه معــادل ‪۸‬‬ ‫هــزار تومــان می شــود‪.‬‬ ‫در این خصوص باید در نظر داشته باشیم که سقف مبلغ پرداختی‬ ‫بــرای تراکنش هــای باالتــر از ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان معــادل ‪ ۴‬هــزار تومــان‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع تراکنش هــای ‪ ۲۰‬میلیــون تومانــی و باالتــر از ان رقــم‬ ‫‪ ۴‬هــزار تومــان را بــه عنــوان کارمــزد پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن مصوبــه انتظــار مـی رود ‪ 62‬درصــد از کل پایانــه هــا‬ ‫کمتــر از مبلــغ ‪ ۲‬هــزار تومــان در روز هزینــه کارمــزد پرداخــت نماینــد‪.‬‬ ‫بانک پذیرنده‪ ،‬باالترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش های‬ ‫خرید کارتی برعهده دارد‬ ‫بــر اســاس شــیوه نامه جدیــد نظــام کارمــزد‪ ،‬بانــک پذیرنــده ‪ ۵‬در ‪۱۰‬‬ ‫هــزار مبلــغ هــر تراکنــش را بــه عنــوان کارمــزد پرداخــت می کنــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال بانــک پذیرنــده بــرای یــک تراکنــش ‪ ۶۰۰‬هــزار تومانــی‬ ‫مبلــغ ‪ ۳۰۰‬تومــان و بــرای تراکنــش ‪ ۲‬میلیــون تومانــی معادل یکهزار‬ ‫تومــان کارمــزد پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه مالحظــه می شــود بــا توجه بــه اصالحات انجام شــده‪،‬‬ ‫بانــک پذیرنــده باالتریــن ســهم را در پرداخــت کارمــزد تراکنش هــای‬ ‫خریــد کارتــی برعهــده دارد‪ .‬بانک صادرکننده نیز به ازای هر تراکنش‬ ‫معــادل ‪ 240‬ریــال بــه صــورت ثابــت پرداخــت می کنــد‪ .‬همچنیــن بــر‬ ‫اســاس دســتورالعمل جدیــد‪ ،‬کارمــزدی بابــت خریــد کارتــی از دارنــده‬ ‫کارت (مشــتری) دریافــت نمی شــود‪.‬‬ ‫اصالح نظام کارمزد به صورت مرحله ای است‬ ‫مطابــق بــا جــدول زمانــی اجــرای ایــن بخشــنامه‪ ،‬اصالح نظــام کارمزد‬ ‫پذیرنــدگان بــه صــورت مرحلـه ای اجــرا خواهــد شــد و تراکنش هــای‬ ‫بــا مبالــغ بــاال در اولویــت اجــرا هســتند‪ .‬همچنیــن تــا اطــاع ثانــوی‬ ‫پذیرنــدگان صنــف نانوایــی و ســوپرمارکت از پرداخــت کارمــزد‬ ‫مســتثنی شــد ه و ســهم ایــن صنــوف همچنــان توســط بانــک پذیرنده‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫منافــع حاصــل از اخــذ کارمــزد‪ ،‬صــرف نوســازی زیرســاخت و‬ ‫تجهیــزات شــبکه پرداخــت می شــود تــا خدمــات ارائه شــده‪ ،‬تــداوم‬ ‫داشــته باشــد و نوراوری هــای جدیــد در اختیــار مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا اجــرای ایــن اصالحــات از شکســت تراکنش هــا و بــروز‬ ‫تراکنش هــای ناموفــق‪ ،‬شــکل گیــری رقابت هــای ناســالم و مخــرب‬ ‫در فضــای کســب و کاری شــرکت های پرداخــت و بــروز تخلفاتــی‬ ‫ماننــد تراکنــش هــای صــوری جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫مشاهده ملخ در مزارع‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی از مشــاهده ملــخ در مــزارع‬ ‫ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد رضایــی اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫در مــزارع منطقــه کهنــه جلگــه در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان‪ ،‬ملــخ مشــاهده شــده و در‬ ‫ســطح ‪ ۵۰‬هکتــار نیــز بــا ان مبــارزه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هنــوز میــزان ریــزش ملــخ در‬ ‫ســطح مــزارع کل اســتان بــه انــدازه مبــارزه‬ ‫نرســیده اســت‪.‬‬ ‫رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا دو هفتــه‬ ‫گذشــته کــه بارندگــی وجــود نداشــته‪ ،‬ملــخ هــا‬ ‫نیــز فعالیتــی نداشــته انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬امــا از زمــان‬ ‫شــروع بارندگــی هــا در اســتان شــاهد تحریــک‬ ‫تخــم هــای درون کســپول داخــل خــاک ملــخ‬ ‫هســتیم کــه در صــورت بــارش بــاران فعالیــت‬ ‫ان هــا نیــز اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته کمتریــن ســطح‬ ‫مبــارزه را در ارتبــاط بــا ملــخ داشــتیم کــه در‬ ‫ســطح ‪ ۳۰۰۰‬هکتــار انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول‪ ،‬ســال هــای‬ ‫گذشــته در ســطح ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار نیــز‬ ‫مبــارزه علیــه ملــخ انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مبــارزه ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــا ایــن دســته از افــات‪ ،‬هرســاله‬ ‫انجــام مــی شــود‪ ،‬درخصــوص نحــوه تولیــد‬ ‫مثــل ملــخ هــا بیــان کــرد‪ :‬ایــن ملــخ هــا قبــل‬ ‫از زمســتان تخــم هــای خــود را درون کپســول‬ ‫گذاشــته و در خــاک مراتــع دفــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬ایــن تخــم هــا‬ ‫اصطالحــا «زمســتان گذرانــی» مــی کننــد‬ ‫و در فصــل بهــار و مــاه هــای فروردیــن و‬ ‫اردیبهشــت در صــورت رطوبــت مناســب هــوا و‬ ‫بــارش هــای کافــی در مناطــق‪ ،‬تحریــک شــده‬ ‫و بــاز مــی شــوند‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪140160312006000144‬‬ ‫مورخــه ‪ 1402/01/19‬موضــوع کالســه‬ ‫‪ 1400114412006000110‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫‏تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مینودشــت‬ ‫‏تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ذکریــا‬ ‫ســید پــور فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2020116332‬نســبت بــه ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه ‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪20000‬‬ ‫مترمربــع جــدا شــده از شــماره ‪ 219‬فرعــی از‬ ‫‪– 58‬اصلــی واقــع در روســتای بازگیــر بخــش‬ ‫‪9‬‏حــوزه ثبــت مینودشــت ( برابــر ســند انتقــال‬ ‫‪ 1400/06/01 -51246‬دفتــر ‪ 102‬گنبــد از ابراهیــم‬ ‫ســید پــور بــا حــق عبــور از مجاوریــن‏وبالعکــس‬ ‫طبــق عــرف محــل) و تصرفات متقاضی نســبت‬ ‫بــه مــورد تقاضــا احــراز گردیــده‪ ،‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند‏مــی تواننــد ازتاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصورت‬ ‫انقضــای مــدت‏مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهد شــد‪.‬‬ ‫م‪-‬الــف‪ 8286 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/02/23 :‬‏‬ ‫جواد پورمند – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫مینودشت‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪759‬‬ ‫خبر‬ ‫مهار اب‪ ،‬نیاز اصلی‬ ‫کشاورزی گلستان برای‬ ‫گذر از بحران خشکسالی‬ ‫گلســتان اســتانی متکــی بــر کشــاورزی و‬ ‫زراعــت اســت کــه درامــد اصلــی ســاکنان‬ ‫ان بــه اب و خــاک وابســتگی شــدید دارد‬ ‫امــا کاهــش میــزان بــارش افــت محســوس‬ ‫ســطح اب منابــع زیرزمینــی‪ ،‬امــکان کشــت‬ ‫برخــی محصــوالت را از بیــن بــرده کــه ادامــه‬ ‫ایــن شــرایط بــدون اتخــاذ راهبــرد مناســب‪،‬‬ ‫اشــتغال بــه کشــاورزی را در ایــن اســتان بــا‬ ‫مشــکل مواجــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬پدیــده‬ ‫خشکســالی معضــل جــدی کشــاورزی بــرای‬ ‫همــه جــای ایــران از جملــه گلســتان اســت‬ ‫کــه از طریــق کاهــش تغذیــه ســفره های اب‬ ‫زیرزمینــی از منابــع اب ســطحی‪ ،‬افزایــش‬ ‫برداشــت از طریــق چاه هــای عمیــق بــرای‬ ‫مصــارف کشــاورزی‪ ،‬افزایــش دمــا و تبخیــر‬ ‫و تعــرق و تغییــر نــوع بــارش در نتیجــه‬ ‫ش بــر منابــع‬ ‫کاهــش میــزان تغذیــه از بــار ‬ ‫اب زیرزمینــی موثــر اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان همــواره تاکیــد می کننــد بــرای‬ ‫گــذر از خشکســالی تابســتان امســال‪ ،‬توجــه‬ ‫و عمــل بــه مشــارکت در مدیریــت مصــرف‬ ‫منابــع ابــی از ســوی دســتگاه های مرتبــط و‬ ‫مــردم ضــروری اســت‪.‬‬ ‫کاهــش بــارش طــی ســال ابــی جــاری نشــان‬ ‫مــی دهــد ســفره های زیرزمینــی عمیــق و‬ ‫کــم عمــق گلســتان بــه عنــوان منبــع اصلــی‬ ‫تامیــن اب مــورد نیــاز حوزه هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫شــرب و صنعــت‪ ،‬دچــار افــت شــدید شــده‬ ‫و زنــگ خطــر خشکســالی در ایــن اســتان‬ ‫شــمالی بــه صــدا درامــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای مدیریــت منابــع ابــی گلســتان در‬ ‫شــرایط کم ابــی و خشکســالی پیــش رو‬ ‫و جلوگیــری از پیامدهــای ناگــوار ان‪،‬‬ ‫مدیریــت مصــرف بــا اصــاح الگــوی کشــت‪،‬‬ ‫اصــاح شــیوه ابیــاری‪ ،‬نظــارت بــر چاه هــای‬ ‫اب مجــاز و میــزان برداشــت از ان هــا و‬ ‫برخــورد بــا صاحبــان چاه هــای اب غیرمجــاز‬ ‫بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای مهــار و مدیریــت اب در بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان کــه دچــار خشکســالی‬ ‫شــدید شــده‪ ،‬اجــرای طرح هــای اب و خــاک‬ ‫در اولویــت اســت‪.‬‬ ‫علی نصرتی افزود‪ :‬گلســتان جزو ســه اســتان‬ ‫نخســت در مواجهــه بــا خشکســالی شــدید‬ ‫اســت که گذر از این بحران به ســرمایه گذاری‬ ‫در حــوزه اب و خــاک جهادکشــاورزی و تامیــن‬ ‫اعتبــارات موردنیــاز بــرای اجــرای طرح هــای‬ ‫مقابلـه ای احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫نصرتــی بیــان کــرد‪ :‬ســال قبــل از محــل‬ ‫اعتبــارات اســتانی‪ ،‬ملــی و مقابلــه بــا‬ ‫خشکســالی‪ ۲ ،‬هــزار ‪ ۴۲۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــه بخــش اب و خاک جهادکشــاورزی‬ ‫اســتان تخصیــص داده شــد کــه هــزار و ‪۲۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از منابــع ملــی‪ ،‬هــزار و ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از منابــع اســتانی و بقیــه از‬ ‫محــل اعتبــارات مقابلــه بــا خشکســالی بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۶۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ســفر‬ ‫دور نخســت رییــس جمهــور بــه گلســتان‬ ‫اختصــاص یافتــه کــه در حوزه هایــی از‬ ‫جملــه مرمــت اب بندان‪،‬اجــرای ســامانه‬ ‫نویــن ابیــاری و زهکشــی هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫طبــق داده هــای جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫در راســتای رســیدن بــه ایــن هــدف طــی‬ ‫چنــد ســال گذشــته حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی گلســتان بــه ســامانه نویــن ابیــاری‬ ‫مجهــز شــد‪.‬‬ ‫طــرح تجهیــز مــزارع گلســتان بــه‬ ‫ســامانه های نویــن ابیــاری از ســال ‪ ۶۹‬اغــاز‬ ‫شــد و در ‪ ۳۱‬ســال اخیــر ‪ ۷۵‬هــزار هکتــار از‬ ‫مــزارع ایــن اســتان شــمالی بــه ســامانه های‬ ‫نویــن ابیــاری مجهــز گردیــد‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مدیریــت در اجــرای ســامانه‬ ‫نویــن ابیــاری بــا پوشــش ســه هــزار و ‪۲۵‬‬ ‫هکتــار در اســتان طــی ســال قبــل موفق شــد‬ ‫رتبــه پنجــم کشــوری را بعــد از اســتان های‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬خراســان جنوبــی‪،‬‬ ‫اصفهــان و کرمانشــاه بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫پس از باران ادامه زندگی بهتر ساکنان‬ ‫پارک ملیگلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫جشنواره ملی زیبایی‬ ‫اسب اصیل ترکمن در‬ ‫بجنورد برگزار می شود‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت‪ :‬بارندگی هــای روزهــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬طــراوت و شــادبی امیدبخشــی بــه طبیعت ایــن ذخیره گاه‬ ‫زیســت کــره بخشــید و شــرایط را بــرای زندگــی بهتــر جانــوران و‬ ‫گیاهــان ان فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری اظهــار کــرد‪ :‬کاهــش ســطح منابــع ابــی و‬ ‫همچنیــن خشــکی گیاهــان علفــی پــارک ملــی گلســتان بــا توجــه‬ ‫بــه مناس ـب نبودن بارش هــای اســفند و فروردی ـن مــاه در حــال‬ ‫گســترش بــود امــا بارندگــی ‪ ۲‬هفتــه اخیــر مناطــق دشــتی و‬ ‫اســتپی پــارک ملــی گلســتان را بــه واســطه رشــد خــوب گیاهانــی‬ ‫علفــی ســبز کــرده و حــال و هوایــی بهــاری بــه طبیعــت منطقــه‬ ‫بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــه صــورت‬ ‫موقــت گودال هایــی از اب هــای جمــع شــده در میــان درختــان‬ ‫جنگلــی ایجــاد شــده کــه جانــوران بــرای رفــع تشــنگی از ان هــا‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫تیمــوری بــا اشــاره بــه عالقــه زیــاد گرازهــا و مرال هــا بــه‬ ‫غل ـت زدن در گودال هــای اب گفــت‪ :‬محیــط بانــان پــارک ملــی‬ ‫گلســتان در حیــن گش ـت زنی در طبیعــت منطقــه تعــداد قابــل‬ ‫توجهــی از گرازهــا و مرال هــا را در اطــراف ایــن گودال هــای اب‬ ‫مشــاهده کردنــد‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۷‬تن زباله از پارک ملی گلستان‬ ‫وی از اجــرای برنامــه پاکســازی زباله هــای رهــا شــده در کنــار‬ ‫جــاده محــور جنــگل گلســتان بــه فاصلــه ‪ ۳۰‬کیلومتــر در‬ ‫مــدت ‪ ۱۲‬روز خبــر داد و بیــان کــرد‪ ۱۴ :‬نفــر از بانــوان بــه‬ ‫همــراه ســایر همیــاران طبیعــت موفــق بــه جمــع اوری بیــش‬ ‫از ‪ ۷‬تــن زبالــه در محــدوده دوراهــی دشــت تــا دره شــمالی‬ ‫روســتای تنگــه راه شــدند‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان بیشــترین زباله هــای جمــع اوری‬ ‫شــده را پالســتیک و همچنیــن پوشــک بچــه عنــوان کــرد و از‬ ‫مــردم خواســت بیــش از پیــش بــه حفــظ زیبایــی طبیعــت بــا‬ ‫نریختــن زبالــه اهمیــت دهنــد‪.‬‬ ‫وجــود زبالــه از جملــه پالســتیکی کــه تجزیــه ان در طبیعــت‬ ‫ســالیان طوالنــی زمــان می بــرد عــاوه بــر زشــت کــردن محیــط‬ ‫پیرامونــی‪ ،‬جــان زیســتمندان ســاکن در عرصه هــای جنگلــی‬ ‫و مرتعــی‪ ،‬رودخانه هــا و چشــمه ها را به خطــر می انــدازد و‬ ‫هــر ســاله بــا وجــود فعالیت هــای متنــوع ســازمان های متولــی‬ ‫و انجمن هــای مــردم در بحــث حفاظــت از محیــط زیســت و‬ ‫افزایــش اگاهــی جوامــع محلــی و حتــی طرح هــای اجرایــی در‬ ‫بحــث جمــع اوری زباله هــا‪ ،‬بــاز هــم بعــد از پایــان تعطیــات‬ ‫در حاشــیه جنگل هــا و رودخانه هــا باقی مانــده خوراکی هــا و‬ ‫ظــروف یــک بــار مصــرف و لــوازم شیشــه ای مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــه برکــت وجــود صدهــا هــزار هکتــار از جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی یکــی از اســتان های سرســبز کشــور به حســاب می ایــد‬ ‫کــه بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬حفــظ شــادابی ایــن عرصه هــا‬ ‫نیازمنــد همراهــی مــردم بــا متولیــان بــه صــورت خودجــوش و بــا‬ ‫احســاس وظیفــه برامــده از دل در نگهــداری تــک تــک درختــان‬ ‫و پرهیــز از ریختــن زبالــه اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پــارک ملــی‬ ‫کشــور بــا مســاحت ‪ ۹۱‬هــزار و ‪ ۸۹۵‬هکتــار در شهرســتان‬ ‫گالیکــش در شــرق اســتان گلســتان و غــرب اســتان خراســان‬ ‫شــمالی واقــع اســت و بخــش ناچیــزی از پــارک ملــی گلســتان‬ ‫در ســرزمین اســتان ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک دارای ســه نــوع اب و هــوای متفــاوت خشــک‪ ،‬نیمــه‬ ‫خشــک و نیمــه مرطــوب اســت کــه همیــن ویژگــی باعــث شــده‬ ‫ایــن پــارک دارای پوشــش گیاهــی متنــوع از اســتپ خشــک تــا‬ ‫جنــگل انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت ســوارکاری اســتان‬ ‫خراســان شــمالی از برگــزاری‬ ‫هفدهمیــن جشــنواره ملــی زیبایی‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن در بجنــورد‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫محمدتقــی ولیــان اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫جشــنواره نیمــه اول خــرداد مــاه‬ ‫ســال جــاری در مرکــز خراســان‬ ‫شــمالی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بجنــورد در خــرداد مــاه‬ ‫امســال میزبــان اس ـب های اصیــل‬ ‫ترکمــن از سراســر ایــران خواهــد‬ ‫بــود تــا بــه مکانــی برای نمایــش این‬ ‫اســب هــای اصیــل تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬صنعــت اســب یکی‬ ‫از ظرفیــت هــای اصلــی خراســان‬ ‫شــمالی اســت کــه تاکنــون مغفــول‬ ‫مانــده امــا خوشــبختانه طــی ســال‬ ‫گذشــته تاکنــون اتفاقــات خوبــی در‬ ‫ایــن اســتان در حــال وقــوع اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ولیــان‪ ،‬نیمــه اول خــرداد‬ ‫مــاه در پــارک ملــی باباامــان بجنــورد‬ ‫شــاهد رخ نمایی خراســان شــمالی‬ ‫در صنعــت اســب یــا بهتــر بگوییــم‬ ‫تحقــق یــک رویــا بــه نــام جشــنواره‬ ‫ملــی زیبایــی اســب اصیــل ترکمــن‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت ســوارکاری خراســان‬ ‫شــمالی هــدف از برگــزاری ایــن‬ ‫جشــنواره ملــی را نمایــش اســب‬ ‫اصیــل ترکمــن و شناســاندن ان هــا‬ ‫بــرای توســعه صنعــت ورزش‬ ‫ســوارکاری و حضــور فعــاالن ایــن‬ ‫عرصــه دانســت‪.‬‬ ‫ولیــان تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن جشــنواره‬ ‫همچنیــن در راســتای توســعه‬ ‫اقتصــادی و گردشــگری اســتان‬ ‫و ایجــاد فضــای شــور و نشــاط‬ ‫اجتماعــی بیــن فعــاالن ایــن حــوزه و‬ ‫عالقه منــدان ان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پیــش از ایــن‪،‬‬ ‫شــهر گنبــد در ایــن عرصه یکه تازی‬ ‫مــی کــرد امــا اکنــون رقیــب جــدی به‬ ‫نــام خراســان شــمالی دارد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312006002021‬مورخه‬ ‫‪ 1401/12/08‬موضــوع کالســه ‪ 1401114412006000097‬هیــات موضــوع قانــون‏تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک مینودشــت‏تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای رمضــان کوهــی فرزنــد ولــی الــه بــه شــماره ملــی ‪ 4889889851‬نســبت بــه ششــدانگ یــک‏قطعــه زمیــن با بنــای احداثی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 98.83‬مترمربــع جــدا شــده از شــماره ‪ 401‬فرعــی از ‪– 48‬اصلــی واقــع در مینودشــت‏شــهرک رزمنــدگان بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبــت مینودشــت (خریــداری مــع الواســطه از‬ ‫حســن خــان کرامتلــو حقــوق ارتفاقــی نــدارد)‪.‬‏تصرفــات متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا احــراز گردیــده‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫‏مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪ 8451 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/02/23 :‬‏‬ ‫جواد پورمند – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مینودشت‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140260312005000299‬مــورخ ‪ 1402.01.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر درواحد ثبتــی علی اباد‬ ‫انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی ) از مالــک رســمی (اقــای خلیــل زاهــدی مطلــق ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫‏کالســه ‪ 1401114412005000189‬تقاضــای خانــم ســکینه خاتــون عــرب خورشــیدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 950‬کــد ملــی‏‏‪ 5799493850‬صــادره از – بهشــهر فرزنــد محمــد حســین‬ ‫درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه انضمــام ‪67‬‏ســهم مشــاع از ‪ 72‬ســهم ششــدانگ مابقــی ان اجــاره نامــه بــا اوقــاف تنظیــم شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪156.00‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده‏از پــاک ‪ -1‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول روســتای نــوده ملــک – خیابــان اصلــی ‪ ،‬بهــار ســیزدهم بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد‬ ‫کتول به‏اســتناد تاییدیه شــماره ‪ 11664‬مورخ ‪ 1402.01.28‬بنیاد مســکن شهرســتان گرگان و مجوزشــماره ‪ 9909112‬مورخ ‪1402.01.29‬‏اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ‪ 1‬شهرســتان‬ ‫گرگان و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 1401856120050017636‬مورخ‏‏‪ 1401.12.23‬اداره ثبت اســنادو امالک شهرســتان علی اباد تائید گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز‬ ‫در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫‪1402‬‏ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪180‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.23:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪‎ .03.08:‬‬ ‫خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ صفحه 5 ‫‪402‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪759‬‬ ‫خبر‬ ‫ک‪‎‬فر ‪‎‬د‪‎‬معتا ‪‎‬د‪‎‬برخور ‪‎‬د‪‎‬کنیم‬ ‫چگون ‪‎‬ه‪‎‬ب ‪‎‬ا‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی مجتمع‬ ‫دادگاه های خانواده‬ ‫در مرکز استان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫از راه انــدازی مجتمــع قضایــی‬ ‫خانــواده در مرکــز اســتان ظــرف‬ ‫چندمــاه اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در جمــع کارکنــان‬ ‫اداری مجتمــع هــای قضایــی‬ ‫مرکــز اســتان گفــت‪ :‬بــرای بهبــود‬ ‫کیفیــت خدمــت رســانی بــه مردم‬ ‫و کاســتن از شــلوغی دادگســتری‬ ‫گــرگان‪ ،‬مجتمــع قضایــی خانــواده‬ ‫تشــکیل و در ســاختمان جداگانــه‬ ‫ای مســتقر مــی شــود‪.‬‬ ‫اســیابی در ادامه این نشســت از‬ ‫تــاش هــای دادگســتری اســتان‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات رفاهــی و‬ ‫فرهنگــی بــه منظــور ارتقــای‬ ‫روحیــه همــکاران خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــه زودی ســالن ورزشــی‬ ‫دادگســتری اســتان امــاده بهــره‬ ‫بــرداری مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای دســتورالعمل جوانــی‬ ‫جمعیــت‪ ،‬همکارانــی را کــه بــه‬ ‫تازگــی ازدواج کــرده انــد و یــا بچــه‬ ‫دار شــده انــد تــا جایــی کــه منابــع‬ ‫مالــی و امکانــات اجــازه دهــد‪،‬‬ ‫تشــویق مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬همــه‬ ‫درخواســت هــای طــرح شــده‬ ‫همــکاران در ایــن نشســت‪،‬‬ ‫دســته بنــدی و از طریــق معاونــت‬ ‫هــایمربوطــهپیگیــریمــیشــود‪.‬‬ ‫برگــزاری دوره هــای اموزشــی‬ ‫تخصصــی‪ ،‬برقــراری ســرویس‬ ‫ایــاب و ذهــاب‪ ،‬اختصــاص‬ ‫خانــه هــای ســازمانی‪ ،‬اعمــال‬ ‫قانون بازنشســتگی پیش از موعد‬ ‫ایثارگــران‪ ،‬افزایــش امکانــات‬ ‫رفاهــی از جملــه درخواســت های‬ ‫طــرح شــده در ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫حمایت قاطع دستگاه‬ ‫ن از‬ ‫قضایی استا ‬ ‫دستگاه های متولی‬ ‫اب برای جلوگیری‬ ‫از دست اندازی به‬ ‫منابع اب استان‬ ‫نخســتین جلســه شــورای حفــظ‬ ‫حقوق بیت المال اســتان گلســتان‬ ‫امروز با حضور مســئوالن قضایی‬ ‫و مدیــران دســتگاه هــای متولــی در‬ ‫حــوزه اب برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در کنــار دســتگاه هــای‬ ‫متولــی در حــوزه حفاظــت از منابــع‬ ‫ابــی اســتان قاطعانــه ایســتاده ایــم‬ ‫و دادســتانهای استان اهتمام الزم‬ ‫را در ایــن زمینــه دارنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬پارســال‬ ‫بــا ورود دســتگاه قضایــی اســتان‬ ‫اببنــدان هــای غیرمجــاز در حریــم‬ ‫و بســتر گرگانــرود تخریــب و‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون مترمکعــب اب ‪،‬‬ ‫رهاســازی شــد و اب زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی پاییــن دســت رســید‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬جهــاد کشــاورزی‬ ‫بایــد در حــوزه مدیریــت مصــرف‬ ‫اب فعاالنــه ورود کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد بــا بهینه کــردن مصرف‬ ‫اب از طریــق روش هــای نوین ابیاری‬ ‫و کشــت هــای نویــن و گلخانه ای می‬ ‫تــوان تــا ‪ ۵۰‬درصــد در مصــرف اب‬ ‫کشــاورزی صرفــه جویــی کــرد‪.‬‬ ‫سکینه جافرنوده ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬موقعیــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــاد ‪‎ ،‎‬در ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گا ‪‎‬‬ ‫اولیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬مــواد ‪‎ ،‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تحم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دالیل ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬معتــادا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــور ‪‎‬د‬ ‫د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــده ان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مواجـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســع ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نگریســت ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬عش ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــاد ‪‎ ،‎‬بای ـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬خــار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فعلـی ا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬برس ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بهبــود ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجربـ ‪‎‬ه ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــاد ‪‎ ،‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫امـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مراکـ ‪‎‬ز ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬بنابرایـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن ‪‎‬مراک ـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بگیری ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منطق ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬تمــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬و ‪‎‬شــوید ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬راهنماییهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عــو ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬نگران ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کنــا ‪‎‬ر ‪‎‬همـ ‪‎‬ه ‪‎‬اینهــا ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دارد ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬داریــد‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬قبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بهبود ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فر ‪‎‬د ‪‎‬معتا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬صبورانــه ‪‎ ‎ ،‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬همدلــی ‪‎ ،‎‬تعامــا ‪‎‬‬ ‫برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬مبتنــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زیـ ‪‎‬ر ‪‎‬چنـ ‪‎‬د ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬انســان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تقویـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــاد ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬احساســا ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬انعــکا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬هســتی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خاطـ ‪‎‬ر ‪‎‬اینکـ ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬متوجـ ‪‎‬ه ‪‎‬در ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رنجـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بفهمیــد ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احساســا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬مرزهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محدودیتهــا ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬مرزهـ ‪‎‬ا ‪‎:‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎. ‎‬پایبنــد ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دهی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دهی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ه ‪‎‬محدودیتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬پایبنــد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــرد ‪‎ ،‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ملــز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خواهیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هستید‪‎. ‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬واضح ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎:‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎. ‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه‪‎‬دالی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬بگوییـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ف ‪‎‬خــود ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬زمــان ‪‎ ،‎‬پــو ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬اتــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د ‪‎‬ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬دهی ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتا ‪‎‬د ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎. ‎‬اعطــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خواهیـ ‪‎‬د ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬اینجاییــد ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬راهنمایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬ارزشــمن ‪‎‬د ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬ثابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دارد ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گام هـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬میدهیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬اهمیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬هســتی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بای ‪‎‬د‬ ‫‪‎.‎2‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬خطـ ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬فوری ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ث ‪‎‬رانندگـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬حــواد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ممکــن ‪‎ ،‎‬مثـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬را ‪‎ ،‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بداریـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬ترکیبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بگیریــد ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬بفهمانی ـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬بحران ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬جلــو ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬ســع ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬هنــو ‪‎‬ز ‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬علیرغ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ف ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اهــدا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬تعیی ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬جه ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیا ‪‎‬ز ‪‎‬پزشـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صور ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬روانشــنا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬توصی ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنام ‪‎‬ه ‪‎‬درمان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬پیچیــد ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫نکته ـ ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ک ‪‎‬کارشــنا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهتریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بنابرایـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پشــتیبانی ا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راهنمایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬چالــش برانگی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬ام ـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫مواجه ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬مواجه ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اینج ـ ‪‎‬ا ‪‎‬چن ـ ‪‎‬د ‪‎‬نکت ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫‪‎‬ذک ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫م ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎:‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــخصیت ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬حریــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎1‬حفــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ظ ‪‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــاد ‪‎ ،‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مواجهـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬گونـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎.‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــخصی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فر ‪‎‬د ‪‎‬معتا ‪‎‬د ‪‎‬شــود ‪،‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــخصیت ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬تهدیـ ‪‎‬د ‪‎‬حری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬خــوددار ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬مواجه ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افــرا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ت ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مـ ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬اگاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫م ‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــاد ‪‎ ،‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬فهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬مواجهــ ‪‎‬ه ‪‎‬نهایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎3‬مکالمــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صورتــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬صمیمــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬هــ ‪‎‬ر ‪‎‬چیــ ‪‎‬ز ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشناســید ‪‎ ،‎‬قبــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬دغدغههــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اظهــا ‪‎‬ر ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دوســتان ‪‎‬ه ‪‎‬صحب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ‪‎‬د‬ ‫ع ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــاد ‪‎ ،‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فعلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬منطقـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬امیـ ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حـ ‪‎‬د ‪‎‬معقــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬صحبــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬وضعیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بهتریـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬مشــاو ‪‎‬ر ‪‎:‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مراجعـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫م ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎.‬انجــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بفهم ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬چطــو ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دســتیا ‪‎‬ر ‪‎‬زیگــپ ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بدهـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ده ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬راهنماییهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬وابســت ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫مواجـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ام ـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬دشــوا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نگــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬حمایــت ‪‎ ،‎‬توجــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افــراد ‪‎ ،‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهتریــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬وضعیتشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خودبــاور ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مواجهــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬نکتــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬چنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ادامــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ذک ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وابســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د‬ ‫ط‪‎‬صمیمانــ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬دوســت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دا ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کرام ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬چقــد ‪‎‬ر ‪‎‬شــم‪‎‬ا‬ ‫م ‪‎‬نیس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میکنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬مراقب ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مقاب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــید ‪‎ ،‎‬زیر ‪‎‬ا ‪‎‬نیا ‪‎‬ز ‪‎‬فور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محب ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ص ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اور ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬جمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د‬ ‫م ‪‎‬ویــژه ‪‎ ،‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عالئ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬دهنــد ‪‎‬ه ‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬نمیتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬تنهای ‪‎‬‬ ‫چ ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬هیـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خانــواده ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬مقابلـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پســران ‪‎‬ه ‪‎‬هسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گروهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دوســتان ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــوارد ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ک‪‎ ‎‬و‪‎‬متخصصیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬مراجعــ ‪‎‬ه‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬پزشــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیا ‪‎‬ز‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درمانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬نیازمنـ ‪‎‬د ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬مرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬درمانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬داروخانــه ‪‎ ،‎‬بیمارســتا ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ن ‪‎‬دهی ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬همیشـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬فر ‪‎‬د ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬پیگیر ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬ردگیر ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ش ‪‎‬مفی ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬می‏توان ‪‎‬د ‪‎‬برای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موجودی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شماسـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مدیری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــرد ‪‎ ،‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬راهنمایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د‬ ‫ث ‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بحــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬حساســ ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ا ‪‎‬توجــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬میایــد ‪‎ ،‎‬همــوار ‪‎‬ه ‪‎‬بهتریــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬متخصصی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــورت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیمــاری ‪‎ ،‎‬چیــد ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مبتـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ن ‪‎‬نمای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــدی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬راهنمای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســامت ‪‎ ،‎‬مطالعــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اوس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ســخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫مواجهــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توصیــ ‪‎‬ه ‪‎‬می‏شــو ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مواجهــ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ناشــناخت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مراحــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬صحبــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬موقرانــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫‪‎‬مواجهــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬بگوییـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میفهمیـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎:‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬در ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬دارنــ ‪‎‬د ‪‎‬چگونــ ‪‎‬ه ‪‎‬احساساتشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکالت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افتخــا ‪‎‬ر ‪‎‬میکنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبودشــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بخشــید ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬امــکان ‪‎ ،‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬رســیدگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینجـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬رســیدگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مشکالتشــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬درمانی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬جلســا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کمکهای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬ارائ ‪‎‬ه ‪‎‬مناب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و …‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬رواندرمانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روانشناســی ‪‎ ،‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مواجهـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مطالعـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎:‬قبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پرداختـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــداوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬راه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مواجه ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خوب ـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‪‎‬عهــد ‪‎‬ه ‪‎‬دا ‪‎‬ر ‪‎‬شــوی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫ص ‪‎:‬اگــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نظــ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬متخصــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬مراجعــ ‪‎‬ه‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬توصیــ ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬پیشــنها ‪‎‬د ‪‎‬می‏دهیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اعتیــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ک ‪‎‬متخص ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیــاز ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬مراجع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬متخص ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مراجعــ ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬رواندرمانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روانشناســ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نف ـ ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫نکت ـ ‪‎‬ه ‪‎:‬مواجه ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫س‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬روانشــنا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬متخص ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ثال ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫مواجـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬کاف ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ناهنجــا ‪‎‬ر ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬ام ـ ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬خطرنــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامــ ‪‎‬ه ‪‎‬چنــ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬معتادیتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬دهی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د‬ ‫د ‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســئل ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مســئل ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬فهمید ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اگاه ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دق ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬دچــا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیماریــا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ریز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬برنامـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مشــکل ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬چـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر ‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬صمیمــی‪‎:‬‬ ‫ک‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬فراهــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬صمیم ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فضا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎‬می‏توان ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬بگوییـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ط ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ت ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬میرســاند ‪‎ ،‎‬میبینی ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســیب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬هســتی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بگیــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د‬ ‫ک‪‎‬درمان ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جســتج ‪‎‬و‪‎ ‎‬و‪‎‬یافت ـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬ناســال ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬حاضـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بگوئیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬متخصصــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــاز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خوبــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬خیــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬هســتی ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬بدهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬بگوییـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬امــاد ‪‎‬ه ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درمانـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬متخص ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کلینی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یافت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکن ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫س ‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکنیــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬معتا ‪‎‬د ‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ق ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تصمیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‬ ‫ن‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬فــر ‪‎‬د‪‎‬معتــا ‪‎‬د ‪‎:‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬نیــر ‪‎‬و‪‎‬بخشــید ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬مراقب ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬خطرنــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬دخی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬خطرهــا ‪‎‬‬ ‫ض ‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬معــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬خواهیـ ‪‎‬د ‪‎‬یــاداور ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫بــرگ ســبز ( ســند) موتــور ســیکلت پالــس تیــپ‬ ‫‪ DTS180i‬بــه رنــگ مشــکی مــدل ‪ 1392‬بــه شــماره‬ ‫و شــماره تنــه‬ ‫موتــور ‪NEODJGBTG71595‬‬ ‫‪ NEO180A9210330‬و شــماره پــاک ‪ 95178/596‬بنــام‬ ‫اقــای کمیــل اردونــی بــه شــماره ملــی ‪ 2110298121‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد غالمحســین مفقــود گردیــده و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫بی برنامگی امور اب‬ ‫برای انسداد ‪ ۱۵‬هزار چاه‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دستور دادستان مرکز استان برای تقویت‬ ‫گشت های حفاظت از منابع اب در گلستان‬ ‫دادســتان مرکز اســتان گلســتان در نخستین‬ ‫شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان در‬ ‫حــوزه اب بــا بیــان ایــن کــه بــی نظمــی هــای‬ ‫فراوانــی در حــوزه اب داریــم گفــت‪ :‬ماموریــن‬ ‫مــاده ‪ ۳۰‬در اداره امــور اب‪ ،‬ضابــط قضایــی‬ ‫هســتند و وظیفــه حراســت و حفاظــت از‬ ‫منابــع ابــی و گــزارش بــه موقــع تخلفــات بــه‬ ‫دادســتان هــا را دارنــد امــا امــروز مــی بینیــم تــا‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار چــاه غیرمجــاز در اســتان داریــم در‬ ‫حالیکــه بــر اســاس قانــون ‪ ،‬مقامــات رســمی‬ ‫موظفنــد بالفاصلــه تخلفــات را گــزارش کننــد‬ ‫و اگــر ایــن کار را نکننــد مجرمنــد و تــرک فعــل‬ ‫انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو از مدیــر عامــل جدیــد اب‬ ‫منطقــه ای اســتان خواســت در دوره مدیریــت‬ ‫خــود بــا تقویــت ماموران مــاده ‪ ،۳۰‬از دســت‬ ‫انــدازی بــه منابــع ابــی اســتان و تجــاوز بــه حریم‬ ‫و بســتر رودخانــه هــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬متاســفانه اب‬ ‫منطقــه ای اســتان هیــچ راهبردی برای مســدود‬ ‫کــردن چــاه هــای غیرمجــاز نــدارد و اعــام کــرده‬ ‫انــد ســاالنه ‪ ۳۰۰‬چــاه را مســدود مــی کننــد کــه‬ ‫بــا یک حســاب سرانگشــتی دههــا ســال انســداد‬ ‫این چــاه هــا طــول مــی کشــد در حالیکه کاهش‬ ‫ســطح اب ســفره های زیرزمینی و فرونشســت‬ ‫زمیــن بــه یــک بحــران جــدی در اســتان تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬بایــد چــاه هــای اب‬ ‫شــرب اســتان و زراعی مجاز شناســایی و حریم‬ ‫انهــا روی نقشــه مشــخص و مســتمر پایــش‬ ‫شــود و تخلفــات را گــزارش داده شــود‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬تــردد دســتگاه هــای‬ ‫حفــاری نیــاز بــه مجــوز دارد و بایــد امــور اب ایــن‬ ‫دســتگاه هــای حفــار را شناســایی و جمــع اوری‬ ‫کننــد و اگــر کوتاهــی کننــد تــرک فعــل اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر جایــی چــاه غیرمجــاز بــود‪،‬‬ ‫بالفاصلــه پلمــب و دســتگاه هــا را جمــع اوری‬ ‫کنیــد و در دادســتانی مــا امــاده ایــم و قاطعانــه‬ ‫کنــار شــما هســتیم ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان افــزود‪ :‬وجــود ‪ ۹‬هــزار‬ ‫پرونــده در کمیســیون رســیدگی بــه امــور ابهــای‬ ‫زیرزمینــی موضــوع تبصــره ‪ ۵‬مــاده واحــده قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف چــاه هــای اب فاقــد پروانــه بهــره‬ ‫بــرداری ‪ ،‬یکــی از معضــات اســتان اســت کــه‬ ‫زمانبــر بــودن تعییــن تکلیــف پرونــده هــا در ایــن‬ ‫کمیســیون یکی از راه های فرار متخلفان اســت‬ ‫و بایــد همــه ایــن پرونــده هــا امســال حداکثــر تــا‬ ‫‪ ۶‬مــاه اینــده‪ ،‬تعییــن تکلیــف شــود ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکز اســتان در ادامــه ســخنان خــود‬ ‫بــر پایــش چــاه هــای مســدود شــده هــم تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬اگــر در بررســی هــای مــا مشــخص‬ ‫شــد چــاه غیرمجــازی بــه ظاهــر مســدود شــده‬ ‫‪ ،‬بــا مدیــران و پیمانــکاران متخلــف‪ ،‬قاطعانــه‬ ‫برخــورد مــی کنیــم‪..‬‬ ‫وی ‪ ،‬کشــت شــالی و هــدر رفــت منابــع ابــی در‬ ‫بخــش کشــاورزی را یکــی دیگــر از معضــات‬ ‫مهــم اســتان در حــوزه اب برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه جهــاد کشــاورزی هــم در ایــن بخــش‬ ‫ضعیــف عمــل مــی کنــد و در حالیکه کشــاورزان‬ ‫خزانــه هــای شــالی را امــاده کــرده انــد و نشــا بــه‬ ‫زودی اغــاز مــی شــود راهبــردی بــرای مقابلــه و‬ ‫پیشــگیری در ایــن بخــش ارائــه نکــرده انــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬دادســتان هــای‬ ‫سراســر اســتان امــاده هرگونــه همــکاری در‬ ‫حــوزه حفاظــت از منابــع اب هســتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫شنبه ‪ 23‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪759‬‬ ‫خبر‬ ‫باج افزار ‹‪ ›CACTUS‬از‬ ‫نقص های ‪ VPN‬برای نفوذ به‬ ‫شبکه ها سوء استفاده می کند‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری نــوع جدیــدی از‬ ‫باج افــزار بــه نــام ‪ CACTUS‬را کشــف کرده انــد‬ ‫کــه مشــخص شــده اســت از نقص هــای‬ ‫شــناخته شــده در دســتگاه های ‪ VPN‬بــرای‬ ‫دســتیابی بــه دسترســی اولیــه بــه شــبکه های‬ ‫هــدف اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن باج افــزار وقتــی وارد شــبکه می شــود‪،‬‬ ‫بازیگــران ‪ CACTUS‬قبــل از ایجــاد حســاب های‬ ‫کاربــری جدیــد و اســتفاده از اســکریپت های‬ ‫سفارشــی بــرای خودکارســازی اســتقرار و‬ ‫انفجــار رمزگــذار باج افــزار از طریــق وظایــف‬ ‫برنامه ریزی شــده‪ ،‬ســعی می کننــد حســاب های‬ ‫کاربری محلی و شــبکه را عالوه بر نقاط پایانی‬ ‫قابــل دسترســی‪ ،‬شــمارش کننــد‪.‬‬ ‫مشــاهده شــده اســت کــه ایــن بــاج افــزار‬ ‫از مــارس ‪ ،2023‬نهادهــای تجــاری بــزرگ‬ ‫را هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬بــا حمالتــی کــه از‬ ‫تاکتیک هــای اخــاذی مضاعــف بــرای ســرقت‬ ‫داده هــای حســاس قبــل از رمزگذاری اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬هیــچ ســایت نشــت داده تــا بــه‬ ‫امــروز شناســایی نشــده اســت‪.‬‬ ‫پــس از بهره بــرداری موفقیــت امیــز از‬ ‫دســتگاه های اســیب پذیــر ‪ ،VPN‬یــک درب‬ ‫پشــتی ‪ SSH‬بــرای حفــظ دسترســی دائمــی‬ ‫راه انــدازی می شــود و یــک ســری از دســتورات‬ ‫‪ PowerShell‬بــرای انجــام اســکن شــبکه‬ ‫و شناســایی لیســتی از ماشــین ها بــرای‬ ‫رمزگــذاری اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫حمــات ‪ CACTUS‬همچنیــن از ‪Cobalt‬‬ ‫‪ Strike‬و یــک ابــزار تونل زنــی بــه نــام ‪Chisel‬‬ ‫بــرای فرمــان و کنتــرل‪ ،‬در کنــار نــرم افــزار‬ ‫نظــارت و مدیریــت از راه دور (‪)RMM‬‬ ‫ماننــد ‪ AnyDesk‬بــرای ارســال فایل هــا بــه‬ ‫میزبان هــای الــوده اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اقداماتــی بــرای غیرفعــال کــردن‬ ‫و حــذف راه حل هــای امنیتــی و همچنیــن‬ ‫استخراج اعتبار از مرورگرهای وب و سرویس‬ ‫زیرسیســتم مرجــع امنیــت محلــی (‪)LSASS‬‬ ‫بــرای افزایــش امتیــازات انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایــش امتیــاز بــا جابه جایی جانبی‪ ،‬اســتخراج‬ ‫داده هــا و اســتقرار باج افــزار انجــام می شــود‬ ‫کــه اخریــن مــورد بــا اســتفاده از یــک اســکریپت‬ ‫‪ PowerShell‬کــه توســط ‪ Black Basta‬نیــز‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪ ،‬بــه دســت می ایــد‪.‬‬ ‫یکــی از جنبه هــای جدیــد ‪ CACTUS‬اســتفاده‬ ‫از یــک اســکریپت دســته ای بــرای اســتخراج‬ ‫باج افــزار باینــری بــا ‪ ،Zip-7‬و بــه دنبــال ان حذف‬ ‫ارشــیو ‪ 7z.‬قبــل از اجــرای بارگــذاری اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪۱۳‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض رقیه دانای کول بشــماره ‬ ‫شناســه ‪ ۱۳۷‬بــه شــماره ملــی ‪۲۲۶۹۸۳۱۹۳۴‬‬ ‫صــادره از علــی ابــاد فرزنــد محمــد متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۱۳‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۵۲.۳۷‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع‬ ‫ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۵۲۸۷ :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۲.۰۷ :‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.۲۳ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه دو گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬جامع ‪‎‬ه‪‎‬فرص ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مصنوع ‪‎‬‬ ‫ای ‪‎‬ا‪‎‬هو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ی ‪‎‬ا‪‎‬تهدید؟‬ ‫‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬درسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوع ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬هو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامع ‪‎‬‬ ‫محسن رمضانی ‪/‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬دانشــجویا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ابــزا ‪‎‬ر ‪‎‬جهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬تهدیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫هــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬بیــاورد‪‎ ‎ ‎.‬و ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬من ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ارمغــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬فرصت‏هایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬رو ‪‎‬ز ‪‎‬افــزو ‪‎‬‬ ‫ب بــ ‪‎‬ا ‪‎‬توجــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ط ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬بهبودات ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬دارند‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تهدیـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬جنبـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬می‏کنــ ‪‎‬د ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جنبــ ‪‎‬ه ‪‎‬فرصــت ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ام ـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬عی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتیج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مختلــف ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنــد ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوع ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اینک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ح ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســازمانها ‪‎ ،‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬راندمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهــد‪‎ (‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬خوبــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر ‪‎‬باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ح ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اثــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎)‎،‎‬اندازه گیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمات ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬جایــگا ‪‎‬ه ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــی ‪ ،‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جنبـ ‪‎‬ه ‪‎‬تهدیــد ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تهدیــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ن ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬نباشــد ‪‎ ،‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬افرا ‪‎‬د ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صورتـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مربوطـ ‪‎‬ه ‪‎‬تدویـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مقــررا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬قوانیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تفاوتهــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شــیو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حاص ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خوب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جمــع اور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فرصتهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نـ ‪‎‬ه ‪‎‬تنهـ ‪‎‬ا ‪‎‬مزایـ ‪‎‬ا ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬بلکـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهتریـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نشــود ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســئوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهــا ‪‎ ،‎‬اگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬نظــار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فراه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بیافتــ ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اقتصاد ‪‎ ،‎‬ســازمانها ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬خطــ ‪‎‬ر ‪‎‬حریــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تبدی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهصــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫هــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جنبــه هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬بهین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬میباشـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬فرهنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نظــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گف ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬حاضـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬میشــود ‪‎ ،‎‬نمیتوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اســت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تهدیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ی هــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬تنهـ ‪‎‬ا ‪‎‬تهدیـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طورکل ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬تنهـ ‪‎‬ا ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬زمینــه هایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ســو ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیســتی ‪‎ ،‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــایان ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬جوام ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پزشــکی ‪‎ ،‎‬ارتباطــات ‪‎ ،‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بشــری ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــم ‪‎ ،‎‬ارتقــا ‪‎‬ء ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬وســرع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرکاربــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امکانــات ‪‎ ،‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زمینه هـ ‪‎‬ا ‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬خصوص ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حری ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬امنیت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کارای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موج ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختا ‪‎‬ر ‪‎‬متناس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طورکل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬بــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬نتای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرکته ‪‎‬ا ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خروجــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬بــردار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫س ‪‎‬عدهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬هنگامـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفــا ‪‎‬ه ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬توجــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬میگیــرد ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬محدودیتهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬وابســت ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬رویکــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاربردهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســوا ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫پاس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬صحیــح ‪‎ ،‎‬جامع ـ ‪‎‬ه‬ ‫م ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬زیــر ‪‎‬ا ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاربردهایــ ‪‎‬‬ ‫ی )‪‎(AI‬اســ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نظــ ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حریــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬امنیتــ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬شــغلها ‪‎ ،‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اتــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــکالت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انســانه ‪‎‬ا ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــخصی ‪‎ ،‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬مواج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬بعضـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ‪‎‬ه ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــزر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هوشــمند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬دقــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خودروه‪‎‬ا بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬پزشــکی ‪‎ ،‎‬خودرانکــرد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عل ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کاربردهـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مثالهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نحـ ‪‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داشـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نگرانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬داروهــا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬رانندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ایمنــی ‪‎ ،‎‬پیشــبین ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فوای ـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مطمئ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جدیـ ‪‎‬د ‪‎‬میباشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬کمت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬صور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مســائل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ح ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬فرصــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬هــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ـا ً هــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬مثـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارامـ ‪‎‬د ‪‎‬نیســتند ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســنت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نحــو ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تبعیض‏امی ‪‎‬ز ‪‎‬تهدیــد ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬رفتارها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وقو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تکثیرپذیر ‪‎ ،‎‬پیشبین ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیماریها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روزانـ ‪‎‬ه ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬طــرف ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ی ا ‪‎‬ز ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بیولوژیک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ردیاب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رفتارهــا ‪‎ ،‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخشــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬ســرع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رویداده ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشــکالت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــیمیای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حــوزه هـ ‪‎‬ا ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬بهداشــت ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نیســتن ‪‎‬د‪.‎‬‬ ‫ل ‪‎‬پوشـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬انســانه ‪‎‬ا ‪‎‬قاب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تغیی ‪‎‬ر ‪‎‬میکنن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬تال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاربر ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬حمــل و نقــل ‪‎ ،‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬تحقیقــات ‪‎ ،‎‬امنیــت ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منج ـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انســان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کارکنــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جایگزین ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نامتعــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬نادرسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رد ‪‎‬ه ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانــدگا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغله ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باق ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بعض ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازتــا ‪‎‬‬ ‫ً‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬امنیت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬مثــا ‪‎ ،‎‬اســیبها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬تهدیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬خصوصــ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬حریــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬حفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخت ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬توسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬چالشــهای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باشــد‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دولــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــوند ‪‎ ،‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــی ‪‎ ،‎‬ه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گف ـ ‪‎‬‬ ‫ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬پایی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نگرانیهـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬هو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬چالشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬شــغله ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬منف ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــیوها ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ترتیــب ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ش بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬هــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫بســتگ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬معقــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اخالق ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬وابســت ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاربردهــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کنــد ‪‎ ،‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقــل ‪‎ ،‎‬امنیــت ‪‎ ،‎‬ارتباطــات ‪‎ ،‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ســامتی ‪‎ ،‎‬حمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ش هــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــه ه ـ‪‎‬ا ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــوزش ‪‎ ،‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فراینده ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــما ‪‎‬ر ‪‎‬میــرو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دق ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســرع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کارای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬تهدیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مثــال ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حت ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســایبر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬خصوصــی ‪‎ ،‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــغلها ‪‎ ،‎‬حری ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎‬هدررفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ســامتی ‪‎ ،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مـ ‪‎‬ا ‪‎‬نبایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬امـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬راهحلهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بازدهــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬غــذا ‪‎ ،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بنگریـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬زاویـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فقـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬هوشــمن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حم ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬شــهرها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مختل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هوشــمن ‪‎‬د ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهرهبــردار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهتری ـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پذیرگـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬فرصــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نحــو ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاده ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫بســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منج ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هوشــمن ‪‎‬د ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــوارد ‪‎ ،‎‬رویکــر ‪‎‬د ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ش شــای ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ســو ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تهدیداتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرتکــرا ‪‎‬ر ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬امـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دســت ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رفتـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــد ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیچیــد ‪‎‬ه ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬چالــ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پاســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوظهــو ‪‎‬ر ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬هــا ‪‎ ،‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رســید ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اید ‪‎ ،‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نمـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬هایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬نیــا ‪‎‬ز‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬برخ ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬دیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حریـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬خصوصـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حریـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خطراتـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬صنعت ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬گیــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دولــت ‪‎ ،‎‬تصمی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬همــکار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صورتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مصنوع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــو ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارامـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رهنمودهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قوانیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بیافتــد ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬بدجن ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اشــخا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬متعــادل ‪‎ ،‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهین ـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬ابــزا ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــکی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برجســت ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬قوانیــن ‪‎ ،‎‬تحقی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ادمیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬هدف‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ض ‪‎‬هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تعصبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تبعیـ ‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‬ ‫‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005029‬مــورخ ‪ 1401.12.25‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک‬ ‫رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی ) و پروانــه ســاختمان بــه شــماره ‪ 27860‬مــورخ ‪ 1392.12.28‬شــهراری علــی‏ابــاد و انتقــال‬ ‫ملــک از مالــک رســمی (ســهمی محمــود ســراج ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000243‬‏تقاضــای اقــای جــواد شــکی‬ ‫کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1783‬کــد ملــی ‪ 2269083180‬صــادره از – گــرگان فرزنــد محمــد ظاهــر‏درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ 507.26‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک شــماره ‪ 1211‬فرعــی ‪- 21‬‏اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی‬ ‫ابادکتــول بــه اســتناد پروانــه ســاختمانی بــه شــماره ‪ 27860‬مــورخ ‪ 1392.12.28‬صــادره‏ازشــهرداری علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم شــماره‬ ‫‪ 1401856120050017797‬مــورخ ‪ 1401.12.25‬اداره ثبــت اســنادو امــاک‏شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪179‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.23:‬‏ ‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.08:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫همیشه هدف وسیله‬ ‫را توجیه نمی کند‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان‬ ‫شــمالی از شناســایی و دســتگیری‬ ‫فــردی کــه جهــت فــروش کاالهــای‬ ‫خــود از تصاویــر مبتــذل اســتفاده‬ ‫می نمــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «شــاکری» رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا اســتان خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن رابطــه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پلیــس فتــا شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان صفحــه ای‬ ‫مجرمانــه در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام شناســایی نمــوده کــه‬ ‫گرداننــده ان بــا انتشــار تصاویــر‬ ‫غیراخالقــی و خــاف عفــت‬ ‫و اخــاق عمومــی‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫فــروش کاالهــای خــود می نمــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــا بررســی های فنــی و‬ ‫تخصصــی پلیــس فتــا‪ ،‬عامــل‬ ‫ایــن اقــدام مجرمانــه شناســایی‬ ‫و بــه پلیــس فتــا احضــار گردیــد‬ ‫و ضمــن پذیرفتــن بــزه خــود‪،‬‬ ‫اظهــار بی اطالعــی از جــرم بــودن‬ ‫ان داشــت و گفــت هدفــم فقــط‬ ‫فــروش کاال بــوده اســت و قصــد‬ ‫انتشــار محتواهــای غیراخالقــی‬ ‫نداشــته ام کــه نهایتــا ً متهــم بــا‬ ‫پرونــده مربوطــه‪ ،‬جهــت اتخــاذ‬ ‫تصمیــم نهایــی بــه مراجــع قضایــی‬ ‫شهرســتان تحویــل گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه کلیــه‬ ‫کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫و بالاخــص کاربــران اینترنتــی‬ ‫دقــت نماینــد کــه جهــت کســب‬ ‫درامــد اینترنتــی بایــد از راه هــای‬ ‫شــرعی و مجــاز اســتفاده نماینــد‬ ‫و از قوانیــن جرائــم رایانــه ای‬ ‫اگاهــی داشــته باشــند تــا مانعــی‬ ‫بــرای ان هــا ایجــاد نشــده و مــورد‬ ‫پیگــرد قضایــی قــرار نگیرنــد و ایــن‬ ‫نکتــه را توجــه داشــته باشــند کــه‬ ‫بی اطالعــی از قوانیــن‪ ،‬ارتــکاب‬ ‫جــرم را توجیــه نمی کنــد و فــرد‬ ‫خاطــی بایــد تبعــات ارتــکاب جــرم‬ ‫را مدنظــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اعتیاد راهی به‬ ‫سوی تباهی و فساد‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ ‫تنها را مقابله با ویروس‬ ‫بی بندو باریانتی‬ ‫ویروس حجاب است‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪28‬‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -759‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-759‬‬ ‫‪/‬شوال‪1444/‬‬ ‫‪/22‬شوال‪/‬‬ ‫‪22 - 2023‬‬ ‫‪/13 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//02‬‬ ‫ شنبه ‪02//23‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫لغونهایی‬ ‫کاپیتوالسیون‬ ‫در ایران‬ ‫واژه کاپیتوالســیون ‪ capitulation‬از کلمــه التیــن‬ ‫‪ capitulare‬مشــتق شــده بــه معنــی انعقــاد عهدنامــه‬ ‫و قــرارداد و یــا خــود عهدنامــه امــده اســت‪ .‬امــا‬ ‫کاپیتوالســیون در مفهــوم عامــه حقوقــی عبارتســت از‬ ‫نظــام قضــاوت کنســولی و برخــی تضمینــات و امتیــازات‬ ‫و مصونیــت هــای قضایــی کــه بــه موجــب تصمیمــات‬ ‫یکجانبــه یــا اســناد قضایــی دیگــر بــه دول مســیحی در‬ ‫ســرزمین هــای غیــر مســیحی داده مــی شــد‪ .‬بــه اتــکای‬ ‫ایــن امتیــاز یــک کشــور اقتــدارات بــرون مــرزی بــه ضــرر‬ ‫کشــور دیگــری پیــدا مــی کــرد و طبــق ان اتبــاع بیگانــه از‬ ‫شــمول قوانین جزائی و مدنی در قلمرو کشــور میزبان‬ ‫مســتثنی مــی شــدند‪.‬‬ ‫ایــن گونــه قراردادهــا را اغلــب دولــت هــای اروپایــی‬ ‫بــا دولــت هــای اســیایی و افریقایــی مــی بســتند‪ ,‬زیرا‬ ‫دســتگاه قضایــی این کشــورها را بــرای حمایت کافی‬ ‫از شــهروندان خــود صالــح نمــی دانســتند ‪ .‬این رســم‬ ‫در قــرن بیســتم رفتــه رفتــه برافتــاد و کشــورهای‬ ‫ژاپــن (‪ , )1899‬ترکیــه (‪ , )1923‬تایلنــد (‪ , )1927‬ایــران‬ ‫(‪ , )1928‬مصــر (‪ )1937‬و چیــن(‪ )1943‬ان را لغــو‬ ‫کردنــد‪ .‬حــق کاپیتوالســیون در ایــران‪ ,‬اولیــن بــار در‬ ‫معاهــده «ترکمــن چــای» در ســال ‪ 1203‬هجــری‬ ‫شمســی بــه روســیه داده شــد و پــس از ان بســیاری‬ ‫از دولــت هــای دیگــر نیــز بــا اســتفاده از اصل «کامله‬ ‫الــوداد» صاحــب ایــن حــق شــدند‪ .‬اســپانیا‪ ,‬فرانســه‪,‬‬ ‫امریــکا‪ ,‬انگلیــس‪ ,‬المــان‪ ,‬ایتالیــا‪ ,‬عثمانــی و ‪ ....‬از‬ ‫جملــه ایــن کشــورها بودنــد‪ .‬کاپیتوالســیون‪ ,‬اصــل‬ ‫حاکمیــت و اســتقالل کشــور را متزلــزل مــی کــرد‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ,‬مــردم ایــران عکــس العلمهــای‬ ‫شــدیدی از خــود نشــان مــی دادنــد‪ .‬پــس از انقــاب‬ ‫روســیه حــق کاپیتوالســیون روس هــا لغــو شــد و‬ ‫ســرانجام مجلــس شــورای ملــی در ‪ ,1306‬الغــای‬ ‫کاپیتوالســیون بــرای همــه کشــورها را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫امــا در ‪ 21‬مهــر مــاه ‪ ,1343‬الیحــه مستشــاران و‬ ‫اتبــاع امریــکا در ایــران مجــددا مــورد تصویــب در‬ ‫مجلــس ســنا و شــورای ملــی قــرار گرفــت‪ .‬در ‪ 4‬ابــان‬ ‫‪ 1343‬امــام خمینــی (ره) بــا ایــراد ســخنرانی کوبنــده‬ ‫ای موضــع نهضــت را برابــر اســتکبار شــرق و غــرب‬ ‫مشــخص کردنــد‪ .‬در همــان روز اعالمیــه ای از ایشــان‬ ‫در تیراژ وســیعی منتشــر شــد که امام در این اعالمیه‬ ‫تصریــح نمودنــد کــه تصویــب کاپیتوالســیون اقــرار بــه‬ ‫مســتعمره بــودن ایــران اســت و رای مجلــس خــاف‬ ‫اســام و قــران و از اعتبــار قانونــی ســاقط مــی باشــد‪,‬‬ ‫ســخنان حضــرت امــام ‪ ,‬طوفــان عظیمــی در جامعــه‬ ‫برپــا کــرد و رژیــم مجبــور شــد در ‪ 13‬ابــان ‪, 1343‬‬ ‫امــام را دســتگیر و بــه ترکیــه تبعیــد کنــد‪ .‬ســرانجام بــا‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬بــه پیشــنهاد هیــات وزیران‬ ‫و تصویــب شــورای انقــاب اســامی در تاریــخ ‪23‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ 1358‬حــق کاپیتوالســیون و امتیــازات و‬ ‫ملحقــات ان بــرای همیشــه لغــو شــد‪.‬‬ ‫له نکنید؛ او که رفتار ُچنان حاتم‬ ‫طایی می کرد‬ ‫عطــر طعــم تــوت در خیابان هــای بجنــورد در میــان هلهلــه کــودکان در باالرفتــن از درختــان‬ ‫یــاداور خاطــرات شــیرین دوران کودکــی اســت کــه تــوت برایمــان جــا گذاشــته اســت و صــد‬ ‫حیــف کــه ایــن میــوه ارزشــمند در کــف خیابان هــا هــدر مــی رود‪.‬‬ ‫«کفــران نعمــت موجــب زوال نعمــت مــی شــود» ایــن حدیثــی از امــام علــی(ع) اســت کــه در‬ ‫زبــان مادربزرگــم جــاری بــود بــه خصــوص وقتــی کــه تــوت هــای داخــل حیــاط را مــی دیــد کــه‬ ‫بــر کــف موزاییــک هــا نقــش بســته و بــوی و طعــم ان مــدت هــا حیــاط منــزل را پـُـر مــی کــرد‪.‬‬ ‫امــا مادربزرگــم خیلــی هــم بــی راه نمــی گفــت و امــروز کــه نگاهــم بــه ایــن زوال نعمــت در‬ ‫کــف خیابــان هــای بجنــورد مــی افتــد ناخــوداگاه یــاد ایــن دُر گرانبهــای امیرالمومنیــن(ع) مــی‬ ‫افتــم کــه اگــر هــر شــخصی ایــن حدیــث را در ذهنــش تثبیــت کنــد هیچوقــت موجــب زوال‬ ‫نعمــت نمــی شــود‪.‬‬ ‫بجنــورد بــه واســطه نارون هــای ســر بــه فلــک کشــیده بــه شــهر درختــی شــهره اســت و در‬ ‫ایــن بیــن چتــر درختــان تــوت نیــز بــر ســر کــوی و بــرزن ایــن شــهر کهــن گســترانیده شــده و‬ ‫اردیبهشــت کــه فــرا مــی رســد شــهر‪ ،‬طعــم تــوت بــه خــود مــی گیــرد و عابرانــی کــه بــی تفــاوت‬ ‫بــر کــف پیاده روهــای لَــزِج گام بــر مــی دارنــد‪.‬‬ ‫نمــی دانــم چــرا ولــی طعــم تــوت یــاداور غرولندهــای شــیرین مادربزرگــم را مــی دهــد و وقتــی‬ ‫کــه در ایــن پیــاده روهــا قــدم مــی زنــم بــی اختیــار از گوشــه ای حرکــت مــی کنــم تــا تــوت را لــه‬ ‫نکنــم و چقــدر ســخت مــی شــود پیــاده روی در خیابــان هایــی کــه قــدم بــه قــدم فــرش تــوت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش مطلبــی را مــی خوانــدم کــه در قدیــم برخــی از افــراد در مســیر رهگــذاران و عبــور‬ ‫کاروان هــا نــذر خــود را بــا کاشــت درختــان تــوت ادا می کردنــد و چــه مطلــب تاثیرگــذاری بــود‪،‬‬ ‫ادای نــذری کــه در نــوع خــود خالقیــت داشــت و در فصــل بهــار و تابســتان مســافران بــی بهــره‬ ‫نمــی ماندند‪.‬‬ ‫امــا تــوت بــرای مــن در مکانــی خــاص دارای طعــم معنــوی اســت و رایحــه شــیرین ان مــن را‬ ‫یــاد امامــزادگان و بقــاع متبرکـه ای مــی انــدازد کــه پنجشــنبه هــا بــا مادربــزرگ بــرای فاتحــه ای‬ ‫نثــار گذشــتگان قــدم مــی زدیــم و صــدای گنجشــک هــا در هــوای مَلَــس اردیبهشــت کــه رو بــه‬ ‫گرمــی مــی رفــت یــاد اخــرت را زنــده مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه خیابان هــای شــهر بــه ویــژه زیــر درختــان تــوت نشــان می دهــد کــه روزانــه چــه‬ ‫حجمــی از ثمــره ایــن درختــان بیهــوده و بــی ســامان روی زمیــن می ریــزد و نابــود می شــود؛‬ ‫حــال انکــه بــا انــدک مدیریتــی می شــد حجــم زیــادی از ایــن میوه هــا را جمــع اوری کــرد‪.‬‬ ‫بــا جمعــی از همشــهریان کــه در مــورد توت هــای شــهر بــه بحــث مــی نشــینم انهــا نیــز بــا مــن‬ ‫هــم نظــر هســتند و عــذاب وجــدان ایــن زوال نعمــت انــگار کــه در ذهــن تمامــی مــردم ایــن‬ ‫شــهر رخنــه کــرده اســت و همــه بــا مــن اتفــاق نظــر دارنــد کــه بایــد تدبیــری اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫‪ 20‬اردیبهشت ‪1361‬‬ ‫سالروز ازاد سازی شلمچه به دست‬ ‫رزمندگان اسالم‬ ‫یــک روز گــرم اردیبهشــتی کــه در خیابــان فردوســی بجنــورد قــدم مــی زدم متوجــه خودروهــای‬ ‫متوقــف در کنــار خیابــان شــدم کــه بچــه هــا بــه درختــان حملــه ور شــدند و شــاخه هــا را پایین‬ ‫کشــیده و مشــغول جمع اوری توت شــدند‪.‬‬ ‫توت هــای ســفید و قرمــزی کــه روی شــاخه های درختــان همچــون المــاس جلوه گــری‬ ‫می کننــد و بیشــتر ان هــم بــا هــر تکانــه ای بــه روی زمیــن ریختــه و حیــف و میــل مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد درتومــی یکــی از همــان افــرادی اســت کــه کنــار خیابــان توقــف کــرده و از توت هــای‬ ‫درختــان چیــده و میــل مــی کنــد در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬خــوردن تــوت بــر روی درخــت‬ ‫لــذت دیگــری دارد و یــاداور خاطــرات دوران کودکیــش اســت کــه درخــت تنومنــدی در حیــاط‬ ‫خانــه داشــتند کــه در ایــن ســاخت و ســازهای جدیــد از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬اینهــا نعمــت خداونــد هســتند و اگــر خــورده نشــود هــدر مــی رود و بهتــر اســت‬ ‫ایــن روش چیــدن طــوری مدیریــت شــود کــه حتــی دانـه ای از ان نیــز از بیــن نــرود‪.‬‬ ‫چنــد قدمــی کــه باالتــر مــی روی ایــن خــوش طعــم شــیرین ارزش پیــدا مــی کنــد و سرنوشــت‬ ‫دیگــری برایــش رقــم مــی خــورد و ســر همیــن خیابــان فردوســی دوراهــی مــدرس ‪ ۲‬ســالی‬ ‫اســت کــه در همیــن فصــل پیرزنــی بســته هــای نیــم کیلویــی تــوت را ‪ ۲۰‬هــزار تومــان در‬ ‫ترافیــک شــلوغ چهــارراه بــه فــروش مــی رســاند و ایــن دوگانگــی زوال و ارزش را نمــی فهمــم‪.‬‬ ‫بــی شــک نمی تــوان امــار دقیقــی از هــدر رفــت ایــن میوه هــای کوچــک شــیرین ارائــه داد‪،‬‬ ‫امــا چــرا بــا وجــود فراوانــی ایــن درختــان ســخاوتمند‪ ،‬میــوه ان بــا قیمــت باالیــی در میــوه‬ ‫فروشـی ها بــه فــروش می رســد و یــا خشــک شــده ان را بایــد بــه چنــد برابــر قیمــت از اجیــل‬ ‫فروش ـی ها تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫بــه ســراغ مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی مــی روم و از او در‬ ‫مــورد چگونگــی مدیریــت ایــن پدیــده ســوال مــی کنــم‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی کــه خــود انــگار بــا مــن همــدرد بــود در ابتــدا از اینکــه چــرا مــردم بــه راحتــی از‬ ‫کنــار تــوت هــای خیابــان مــی گذرنــد و زیــر پایشــان لــه مــی کننــد گالیــه کــرد و مــی گویــد‪ :‬توت‬ ‫از جملــه درختانــی بــه شــمار مــی رود کــه در مناطــق مختلــف رشــد و نســبت بــه ســرما و گرمــا‬ ‫مقــاوم اســت و بــرای رشــد نیــاز بــه ابیــاری‪ ،‬نــور خورشــید‪ ،‬هــرس‪ ،‬کــود و دمــای مناســب نیــاز‬ ‫دارد کــه خراســان شــمالی اقلیــم مناســبی را بــرای رشــد ایــن درخــت فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬مــردم بجنــورد در گذشــته از ایــن میــوه بــه صــورت تــازه خــوری‪ ،‬خشــک و‬ ‫شــیره ان اســتفاده مــی کردنــد ولــی متاســفانه در ســال هــای اخیــر بــه درختــات تــوت بعضــا‬ ‫ع اوری نمــی کننــد در حالــی‬ ‫بــی مهــری مــی شــود و حتــی برخــی از بــاغ داران محصــول را جمـ ‬ ‫کــه قیمــت مناســبی نیــز در بــازار مصــرف دارد و تــوت خشــک در بــازار قیمــت مناســبی دارد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد کــه نســب بــه جم ـع اوری ایــن محصــول اقــدام کننــد و بایــد‬ ‫بــه صــورت بهداشــتی بــا پهــن کــردن ســفره هــای تمیــز و یــا بــه صــورت مکانیــزه ایــن خوشــمزه‬ ‫هــای شــیرین را جمــع اوری کننــد تــا هــدر نــرود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی یکــی از اســتان هایــی اســت کــه کهنســال تریــن درختــان را در کشــور دارد‪،‬‬ ‫جاذبــه ای منحصــر بــه فــرد کــه مــی توانــد طبیعــت گــردان بســیاری را بــه ســمت خــود بکشــاند‪.‬‬ ‫ایــن درختــان را مــی تــوان در بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین و شهرســتان هــای دیگــر هــم دیــد‪،‬‬ ‫درختانــی کــه هــر از گاهــی در اتــش بــی دقتــی مــردم ســوخته انــد امــا دوبــاره رشــد کــرده و‬ ‫قامــت راســت کــرده انــد‪.‬‬ ‫درخــت تــوت در ایــن خطــه روایتــی دیریــن دارد و شــاتوت کهنســال روســتای حصــار بجنــورد‬ ‫در فهرســت اثــار طبیعــی ملــی ثبــت شــده اســت و در روســتای زیــارت شــیروان نیــز توتــی‬ ‫‪ ۲۵۰‬ســاله ســایه گســترده کــه خــوان کرمــش هنــوز هــم گــرم اســت و مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫مــی گیرد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!