روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 757 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 757

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 757

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 757

‫روزنامهسه شنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -26 :‬صفحه‬ ‫‪ 19‬اردیبهشت ‪ - 1402‬سال نهم‪/09-‬می‪ /18-2023/‬شوال ‪ -1444/‬شماره ‪ - 757 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫پرداخت پاداش‬ ‫صرفه جویی در‬ ‫مصرف برق بدون‬ ‫محدودیت است‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫عالئ ‪‎‬م‪‎ ‎‬و‪‎‬راهها ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬‬ ‫‪‎‬درما ‪‎‬‬ ‫رفع معضل ‪ ۱۸‬ساله سایت بازیافت‬ ‫زباله ازادشهر فقط در هشت ماه‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر اعتیاد بر جوانی‬ ‫جمعیت‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانان‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ا‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬نوجوانا ‪‎‬‬ ‫چگونه‪‎‬برخورد‪‎‬کنیم‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫‪5‬‬ ‫اعتیا ‪‎‬د‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬موا ‪‎‬د‬ ‫ل‬ ‫‪‎‬مخد ‪‎‬ر‪‎‬ی ‪‎‬ا‪‎‬اختال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬چیست؟‬ ‫‪‎‬روح ‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بهره گیری‪‎‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫‪‎‬شبکه های‪‎‎‬اجتماعی‪‎‎‬‬ ‫در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتوی‪‎‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدرسدانشگاه هم‬ ‫و در زیرزمین‬ ‫خانه قارچ تولید‬ ‫می کنم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اعتیــاد بــه مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬الــکل‪ ،‬دخانیــات و‬ ‫رفتارهــای اعتیــاداور دیگــر‪ ،‬تاثیــر‬ ‫بســیار زیــادی بــر جوانــی جمعیت‬ ‫دارد‪ .‬برخــی از تاثیــرات اعتیــاد بــر‬ ‫جوانــان عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختــال در کارکــرد شــناختی‪:‬‬ ‫مصــرف مــواد مخدر ممکن اســت‬ ‫موجــب اختــال در عملکــرد مغــز‬ ‫شــود‪ ،‬باعــث کاهــش حافظــه و‬ ‫تمرکــز شــود و در نتیجــه موجــب‬ ‫کاهــش عملکــرد تحصیلــی و‬ ‫شــغلی شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشــکالت روانشــناختی‪:‬‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر می توانــد‬ ‫باعــث افزایــش احساســات ناگوار‬ ‫مانند اضطراب و افســردگی شــود‬ ‫و در نتیجــه منجــر بــه اختــال‬ ‫در روابــط اجتماعــی و روابــط‬ ‫خانوادگــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -3‬خطــرات جســمانی‪ :‬اســتفاده‬ ‫از مــواد مخــدر خطــرات جســمانی‬ ‫بســیاری دارد‪ ،‬ماننــد افزایــش‬ ‫خطــر بیماری هــای قلبــی‪ ،‬کبــدی‪،‬‬ ‫ریــوی و اختــاالت گوارشــی‪.‬‬ ‫‪ -4‬خطــر اعتیــاد‪ :‬مصــرف مــواد‬ ‫مخــدر در جوانــی می توانــد‬ ‫باعــث تکــرار کار‪ ،‬افزایــش میــزان‬ ‫مصــرف و ســرریز شــدن بــه‬ ‫اعتیــاد شــود‪.‬‬ ‫تاثیــر اعتیــاد بــر جوانــی جمعیــت‬ ‫بــه طــور کلــی بســیار شــدید‬ ‫اســت و بایــد بــرای جلوگیــری از‬ ‫ان بــه توانایی هــای خــودداری‬ ‫و اطالعــات مــورد نیــاز جوانــان‬ ‫تاکیــد شــود‪ .‬همچنیــن گــرداوری‬ ‫اطالعــات و ترویــج اگاهــی در‬ ‫مــورد خطــرات اعتیــاد بــرای‬ ‫جامعــه در ســطح وســیع از‬ ‫اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و الــکل‬ ‫بســیار‬ ‫تاثیــرات‬ ‫می توانــد‬ ‫شــدیدی بــر جوانــی جمعیــت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ایــن تاثیــرات‬ ‫شــامل اثرات فیزیولوژیــک‪ ،‬روان‬ ‫شــناختی و اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫اثــرات فیزیولوژیکــی شــامل‬ ‫ضعــف عضالنــی‪ ،‬کاهــش میــزان‬ ‫انــرژی و فعالیــت جســمانی‪،‬‬ ‫اختــال در عملکــرد کبــد و‬ ‫کلیه هــا‪ ،‬ضعــف سیســتم ایمنــی‬ ‫و شــایع تــرد شــدن بــدن اســت‪.‬‬ ‫تاثیر هوش مصنوعی بر کشاورزی‬ ‫مهــدی تقــوی ‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬هــوش مصنوعــی می توانــد در کشــاورزی تاثیــر بســیار زیــادی داشــته باشــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬ایــن فنــاوری می توانــد در زمینه هایــی ماننــد پــرورش گیاهــان‪ ،‬دامپــروری‪ ،‬مدیریــت منابــع ابــی‪،‬‬ ‫مدیریــت خــاک و همچنیــن پیش بینــی شــرایط اب و هوایــی موثــر باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از کاربردهــای اصلــی هــوش مصنوعــی در کشــاورزی‪ ،‬بهبــود کارایــی و صرفه جویــی در هزینه هــا و زمان هــای کشــاورزی اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی‪ ،‬می تــوان محصــوالت زراعــی را بهبــود داد‬ ‫و در عیــن حــال هزینه هــای بیشــتری را بــرای تکنولــوژی و نیــروی کار صــرف نکــرد‪ .‬هــوش مصنوعــی همچنیــن می توانــد در ردیابــی فعالیت هــای کشــاورزی‪ ،‬ارزیابــی دقیــق بــرای بیماری هــای گیاهــی و حشــره ای و هشــدار دهــی‬ ‫ســریع در صــورت تشــخیص بیماری هــای گیاهــی مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن‪ ،‬هــوش مصنوعــی می توانــد بــا تجزیــه و تحلیــل داده هــای گــرداوری شــده در طــی فصــل رشــد‪ ،‬یــک پایــگاه داده از داده هــای کشــاورزی ایجــاد کنــد‪ .‬ایــن پایــگاه داده می توانــد بــه کشــاورزان کمــک کنــد تــا نیازهــای رشــد مختلــف خــود‬ ‫را در دوره هــای بعــدی پیش بینــی کننــد و بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬هوش مصنوعی می تواند بهبود کارایی‪ ،‬کیفیت و توسعه سیستم های کشاورزی و همچنین ارتباطات میان کشاورزان‪ ،‬تعامالت میان صنایع کشاورزی و مصرف کنندگان را حمایت کند‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی در کشــاورزی تاثیــرات زیــادی دارد‪ .‬ایــن فنــاوری بــه کشــاورزان کمــک مــی کنــد تــا بــا اســتفاده از داده هــا و الگوریتــم هــای متنــوع‪ ،‬شــرایط رشــد گیاهــان و محصــوالت را بهبــود بخشــند و محصــوالت بــا کیفیــت و‬ ‫بیشــتری تولیــد کنند‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال‪ ،‬سیســتم هــای پشــتیبانی هوشــمند بــه کشــاورزان اجــازه مــی دهنــد تــا بــا اســتفاده از داده هــای ســنجش از دور بــه فــارغ از فصــل‪ ،‬شناســایی کننــد کــه کــدام مناطــق مــزارع بــه میــزان اب کافــی دسترســی دارنــد و کــدام مناطق نیاز‬ ‫بــه ابیــاری هســتند‪ .‬همچنیــن بــا اســتفاده از داده هــای رگرســیون‪ ،‬کشــاورزان مــی تواننــد پیــش بینــی کننــد کــه کیفیــت محصــوالت چگونــه در شــرایط مختلــف خواهــد بــود و بــا ایــن اطالعــات مــی تواننــد بهتریــن روش هــای کاشــت و داشــت را‬ ‫انتخــاب کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬هوش مصنوعی در کشاورزی می تواند در اصالح نژاد گیاهان نیز موثر باشد‪ .‬با استفاده از داده ها و روش های هوشمند‪ ،‬زمان الزم برای اصالح یک گیاه و کاهش هزینه های باالی ان را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬هوش مصنوعی می تواند به کشاورزان کمک کند که بهبود دهند شرایط محیطی‪ ،‬کاهش ضایعات و افزایش بهره وری کشاورزی موثر باشد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪757‬‬ ‫خبر‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانان‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ا‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬نوجوانا ‪‎‬‬ ‫چگونه‪‎‬برخورد‪‎‬کنیم‬ ‫برنامه جامع مدیریت‬ ‫سیالب بجنورد تهیه شد‬ ‫اغاز ثبت نام متقاضیان‬ ‫حق التدریس در دانشگاه‬ ‫فرهنگیان‬ ‫فراخــوان اخــذ شناســه تدریــس‬ ‫متقاضیــان حــق التدریــس و‬ ‫ماموریــن اموزشــی در دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪،‬‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان اعــام کــرد؛‬ ‫بــا توجــه بــه کمبــود هیــات علمــی‬ ‫در پردیــس هــا و مراکــز اموزشــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬بخــش قابــل توجهــی‬ ‫از مســئولیت اموزشــی بــر عهــده‬ ‫مدرســان حــق التدریــس و مامــوران‬ ‫اموزشــی مــی باشــد و لــزوم وجــود‬ ‫بانــک اطالعاتــی جامــع‪ ،‬یکپارچــه‬ ‫و متصــل بــه ســامانه گلســتان‬ ‫دانشــگاه و ســاماندهی و انتخــاب‬ ‫مدرســان دارای شایســتگی هــای‬ ‫علمــی تربیتــی برتــر ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بر این اســاس به پیشــنهاد معاونت‬ ‫اموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و‬ ‫تصویــب در هیــات اجرایــی جــذب‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫مبنــی بــر ایجــاد شناســه تدریــس‬ ‫بــرای مدرســان یــا متقاضیــان‬ ‫تدریــس (مامــور اموزشــی‪ ،‬حــق‬ ‫التدریــس و مدرســین دوره هــای‬ ‫امــوزش نیــروی انســانی)‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫تامیــن اســاتید و مدرســان اموزشــی‬ ‫در دانشــگاه فرهنگیــان سراســر‬ ‫کشــور از بیــن افــراد متخصــص‪،‬‬ ‫مجــرب‪ ،‬بومــی واجــد شــرایط ســاکن‬ ‫هــر اســتان‪ ،‬در رشــته هــای مــورد‬ ‫نیــاز جهــت اخــذ شناســه تدریــس‬ ‫دعــوت بــه عمــل مــی ایــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن داوطلبــان واجــد شــرایط‪،‬‬ ‫بــرای کســب اطــاع از عناویــن رشــته‬ ‫هــای تحصیلــی مــورد نیــاز و ســایر‬ ‫شــرایط شــرکت در این فراخوان می‬ ‫تواننــد مصــادف بــا دهــه ســرامدی‬ ‫امــوزش بــه ســامانه دریافــت‬ ‫شناســه تدریــس نیروهــای حــق‬ ‫التدریــس دانشــگاه فرهنگیــان بــه‬ ‫نشــانی‪ tid.cfu.ac.ir:‬و یــا پورتــال‬ ‫دانشــگاه بــه نشــانی ‪https://cfu.‬‬ ‫‪ /ac.ir‬مراجعــه و پــس از مطالعــه‬ ‫دقیــق متــن فراخــوان و اطمینــان از‬ ‫احــراز شــرایط قیــد شــده‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫انجــاممراحــلثبــتنــاماقــدامکننــد‪.‬‬ ‫مــاک ثبــت نــام متقاضیــان در‬ ‫فراخــوان‪ ،‬تکمیــل اطالعــات و‬ ‫بارگــذاری مســتندات در ســامانه‪tid.‬‬ ‫‪( cfu.ac.ir‬پــس از فعــال شــدن‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۶‬اردیبهشــت) و پرداخــت‬ ‫وجــه ثبــت نــام و اخــذ کد رهگیــری از‬ ‫ســامانه مذکــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫متقاضیــان قبــل از ثبــت نــام الزم‬ ‫اســت نســبت بــه مطالعــه دقیــق‬ ‫شــرایط فراخــوان در ســامانه و امــاده‬ ‫نمــودن فایــل هــای الکترونیکــی‬ ‫مســتندات الزم مطابــق بــا فــرم‬ ‫ارزیابــی تعییــن شــده در ســامانه‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫متقاضیــان اخــذ شناســه تدریــس‬ ‫پیــش از انتخــاب گــروه درســی‬ ‫اموزشــی خــود از بیــن رشــته هــای‬ ‫منــدرج در فراخــوان کــه متناســب‬ ‫بــا محــل ســکونت و مطابــق مــدرک‬ ‫تحصیلــی بــا رشــته و گــروه انتخابــی‬ ‫تعییــن شــده اســت را درخواســت‬ ‫کنند‪.‬ثبــت درخواســت در ســامانه‬ ‫ثبــت نــام بــه ادرس ‪tid.cfu.ac.ir‬‬ ‫انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫در صــورت دعــوت بــه مصاحبــه‪،‬‬ ‫شــرکت در مصاحبــه علمــی کارگروه‬ ‫هــای تخصصــی در زمــان مقــرر‬ ‫اعــام شــده از ســوی دانشــگاه‪،‬‬ ‫الزامــی اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــبین ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬حســا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬اطالعا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راهکا ‪‎‬ر ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهتریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ناپذیـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دالیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اگاهـ ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ه ‪‎‬شــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫‪‎‬زیـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ان ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــناخت ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬صمیمانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ -‎2‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬فراهــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬صمیمانــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محکــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پایه هــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ســع ‪‎‬‬ ‫م ‪‎:‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬ســالم ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دوســتا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬کنی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ‪‎‬‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نویــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نویــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ -‎4‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اختیــا ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ح ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مرتب ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬تفریح ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جایگزی ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬جایگزینــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر ‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توجه ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬پیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ا‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مبتـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎6‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حمای ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬بای ـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مبت ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیاده ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎:‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎7‬همــکار ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬جوانــان ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میگیــرد ‪‎ ،‎‬بنابرایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬همــکار ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬شــای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬حقیقـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تنهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬فراوان ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬بلک ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راههــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راهــکا ‪‎‬ر‬ ‫ف‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎:‬اولیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬مضــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬تبییـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬مضــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬توضیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬مرگبــا ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نوجــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نحــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بحــث ‪‎ ،‎‬ســرگرمی هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬کنــد ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬روزمــر ‪‎‬ه ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬بدهی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جایگزی ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎:‬کارشناســا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬دهنــده هــا ‪‎ ،‎‬قابلیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حمایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــکل ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راه های ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نوجــوا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ن ‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــکل ‪‎ ،‎‬ارائ ـ ‬ ‫‪‎‬کنــا ‪‎‬ر ‪‎‬امــد ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬گروهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬تحلیــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ک ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راههــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مهمتریــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬گروهــی ‪‎ ،‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحلیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحصیلــی ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬رفتــاری ‪‎ ،‎‬نیازمندیهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گــرو ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعضــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کــردن ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تمایلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎:‬نوجوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ -‎4‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬تغییــ ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــرفت ‪‎ ،‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ادامــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬هنجارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عملکردهــا ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬گفــت وگ ـ ‪‎‬و ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬جلســا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬گفــت وگ ـ ‪‎‬و ‪‎:‬برگــزار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جلســا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬برگــزار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خانوادگــی ‪،‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تبــاد ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ایدههــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روانــی ‪‎ ،‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تســکی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬بیایــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکالت ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ص ‪‎‬موردنظــ ‪‎‬ر ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حمایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬نوجــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صورتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ -‎6‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬میشــود ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مراجع ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مراک ـ ‪‎‬ز ‪‎‬درمان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بگیریــد ‪‎ ،‎‬موضوعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مراج ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تامی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬دقــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬پرتالط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬زمانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دور ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬باشــد ‪‎‬؛ ‪‎‬چــر ‪‎‬ا ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توجـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫گ ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــزر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬چالشــها ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیچیــد ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‬ ‫ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬مبت ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬عمــد ‪‎‬ه ‪‎‬بای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬هــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روبــر ‪‎‬و ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ن‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬هیجــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬وضعی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نمای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه‪‎‬اصلـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬دغدغـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫برخــور ‪‎‬د‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برگزا ‪‎‬ر‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ک ‪‎‬ان‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مسئل ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬پذیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬وضعیت‬ ‫ک ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬نیا ‪‎‬ز ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬تامی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامــه ‪‎ ،‎‬مراحلـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬خواهیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬فعلـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کامـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬چـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬مبتـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ـا ً ‪‎‬اگاهیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬اگا ‪‎‬ه ‪‎‬هســتید‪‎(‎‬مثـ ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ه ‪‎‬وضــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎)‎،‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬صحبـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میزانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬و‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬داریــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قصــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنــا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬هســتی ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬بگوییــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‬ ‫ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬مبت ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــوی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نکت ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬متوج ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬اطالع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دالیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اوایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اغلـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫ک ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ندارنــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬دیده‏ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رفتاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬نشــانه های ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــر ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روش ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــه د ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬مبتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎:‬ســع ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬کنیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دلســوزان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دوســتان ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ت ‪‎‬حســا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نفـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بتوانـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صحبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیچیــد ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎.‬برخــور ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬خصــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ماســت ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬رویکــر ‪‎‬د ‪‎‬بهبودمنــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازمنــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ترکیب ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬کاف ـ ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مــور ‪‎‬د‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دقی ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬روا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ض‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دربــار ‪‎‬ه‪‎‬عــوار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬اشــن‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ض ‪‎‬جســمان ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬عــوار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬متوجـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬احتمالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بتواننـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬دو ‪‎‬ر ‪‎‬بماننـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬طریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش‪‎‬خطــ ‪‎‬ر‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎:‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬موثــ ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎. ‎‬توجــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ش ‪‎‬خطــ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روانــی ‪‎ ،‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ه ‪‎‬دا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ورو ‪‎‬د ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬مان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎. ‎‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دانشــگاه هــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بازدیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دانشــجویا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ک ‪‎‬نیازه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬مثبـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بازاریابــی ‪‎ ،‎‬ســاخت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هدفمنـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬اگــ ‪‎‬ر ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎. ‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎‬انــد ‪‎ ،‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حمای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دلگرم ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬درمان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬راســت ‪‎‬ا ‪‎‬مجموع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ع ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬منابــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬منابــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎. ‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬راهنمایــ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی ‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬عمومـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎ ،‎‬معلمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانــان ‪‎ ،‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫س ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬ارائـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬اصلیتریـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اگاهـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫از ترفندهای قاچاقچیان مواد مخدر‪ ،‬تغییر نام‬ ‫مواد مخدر به اسامی فریبنده می باشد‪ .‬امروزه‬ ‫برخی سودجویان به جای ماده مخدر بنگ‬ ‫از واژه گل استفاده می کنند تا برای قربانیان‬ ‫خود جذابیت ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه‬ ‫استان گلستان‬ ‫سرپرســت اداره کل مدیریــت بحــران‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی گفت‪:‬برنامــه‬ ‫جامعــی بــه منظــور مدیریــت بحــران ســیل‬ ‫در مرکــز خراســان شــمالی تهیــه شــد و‬ ‫دســتگاه هــای مربوطــه بعالیــت هــای‬ ‫پیشــگیرانه خــود را در ایــن زمینــه اغــاز‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا شــفیق اظهــار کــرد‪ :‬الیروبــی و‬ ‫پاکســازی تقاطــع غیــر همســطح خروجــی‬ ‫شــهر بجنــورد بــه ســمت شــیروان بــر عهــده‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫اســتان اســت کــه ایــن اقــدام اغــاز شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ترمیــم پــل کارخانــه ارد در‬ ‫جــاده بــش قــارداش در نزدیکــی روســتای‬ ‫حلقــه ســنگ شهرســتان بجنــورد هــم نیــاز‬ ‫بــه بهســازی دارد کــه کار لولــه گــذاری بــه‬ ‫وســیله شــرکت اب منطقــه ای در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل مدیریــت بحــران‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ترمیــم‬ ‫پُــل و لولــه گــذاری بــرای عبــور اب بیشــتر‬ ‫از تکالیــف شــرکت اب منطقــه ای اســتان‬ ‫اســت کــه در ایــن زمینــه حمــل و تخلیــه‬ ‫لولــه از اســفراین بــه بجنــورد در محــل جــاده‬ ‫کارخانــه ارد در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫شــفیق در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه شــهرداری بجنــورد‪ ،‬هنــوز‬ ‫پاکســازی مســیل های مرکــز اســتان را اغــاز‬ ‫نکــرده اســت گفــت‪ :‬شــهرداری در ایــن‬ ‫زمینــه اعــام کــرده کــه نیــاز بــه اعتبــارات‬ ‫خــاص دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مســیل هــای بجنــورد‬ ‫از جملــه خنــدق و نیــز مســیل محــدوده‬ ‫حلقــه ســنگ تــا ملکــش‪ ،‬مســیل پشــت‬ ‫ســاختمان های اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و دارایــی و همچنیــن تمامــی نقــاط دچــار‬ ‫مشــکل نیــاز بــه بهســازی دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل مدیریــت بحــران‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬کار پاکســازی و بهســازی مســیل‬ ‫هــای شــهر از تکالیــف شــهرداری اســت و‬ ‫ایــن نهــاد مکلــف اســت تــا مســیل هــای‬ ‫مرکــز اســتان را از نخالــه و زبالــه هــا‬ ‫پاکســازی کنــد‪.‬‬ ‫مســیل هــای داخــل شــهر بجنــورد در‬ ‫ســال های اخیــر دچــار رســوب شــده و‬ ‫ایــن امــر تهدیــدی بــرای ابگرفتگــی در‬ ‫بارندگی هــای ســیل اســا اســت‪.‬‬ ‫ابگرفتگــی معابــر در شــهر بجنــورد مشــکل‬ ‫اشــنای شــهروندان در بارندگــی هــا اســت و‬ ‫در برخــی از بارندگــی هــای اخیــر‪ ،‬حجــم اب‬ ‫کانال هــای بجنــورد بــه حــدی رســیده اســت‬ ‫کــه ســبب بــاال امــدن اب و ورود ان بــه‬ ‫مناطقــی از شــهر شــد‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال شغل‬ ‫هستید ما هم به دنبال‬ ‫نیروی کار هستیم‬ ‫با ما با شماره ‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری تماسبگیرید‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪757‬‬ ‫شبنامه‬ ‫غرب فکرهایی ترسناک برای‬ ‫فردای اوکراین در سر دارد‬ ‫ بعــد از پایــان جنــگ اوکرایــن دنیــا ترســناک تــر‬‫خواهــد شــد‪...‬‬ ‫ امریــکا و اروپــا‪ ،‬منتظــر معجــزه ای در ‪18‬‬‫مــاه بعــد؟‬ ‫ گــزارش هایــی کــه اخیــرا از ســوی‬‫اندیشــکده های غربــی از جملــه نشــنال‬ ‫اینترســت منتشــر شــده نشــان میدهــد کــه‬ ‫بایــد مســئله ی اوکرایــن و اینــده ی پیــش روی‬ ‫جهــان را حیثیتــی تــر از ســطح تصــور دانســت‪.‬‬ ‫انهــا بــر ایــن بــاور هســتند کــه جنــگ اوکرایــن‬ ‫اینــده ی دنیــا را روشــن خواهــد کــرد و پیــروز‪،‬‬ ‫رهبــر بعــدی دنیــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نشــنال اینترســت در همیــن خصــوص در‬ ‫بخشــی از گزارشــش اورده ‪ :‬غــرب بــرای زنــده‬ ‫مانــدن از دســت دولت هایــی کــه بــرای ایجــاد‬ ‫نظــام چندقطبــی و تضعیــف امریــکا تــاش‬ ‫می کننــد‪ ،‬بایــد بــه پیــروزی در برابــر جنــگ‬ ‫اوکرایــن دســت یابــد‪.‬‬ ‫ خالصــه ی انچــه در گــزارش هایــی از ایــن‬‫دســت امــده ایــن اســت‪ :‬چیــن رهبــری ِ‬ ‫سیاســی غرب و روســیه توان نظامی ان را به‬ ‫چالــش کشــیده انــد و بایــد بــرای نجــات از ایــن‬ ‫وضعیــت فکــری کــرد‪.‬‬ ‫مســئله ی قابــل تامــل اینجاســت کــه در ایــن‬ ‫گــزارش هــا تاکیــد شــده کــه غــرب بایــد پــس از‬ ‫ـوان‬ ‫پایــان جنــگ اوکرایــن فــورا بــرای افزایــش تـ ِ‬ ‫متعــارف خــود فکــری کنــد‪.‬‬ ‫دقت کردید چه شد؟‬ ‫از افزایــش تــوان خــود در ســاح هســته ای و‬ ‫چیزهایــی از ایــن دســت حــرف نمیزننــد‪ .‬بلکــه بر‬ ‫افزایــش تــوان متعــارف تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫علــت چیســت؟ علــت را شــاید بتــوان در‬ ‫صحبت هــای ژنــرال مکنــزی یافــت‪ :‬شــما بایــد از‬ ‫بمــب هــای اتمــی ایــران بترســید امــا موشــک هــا‬ ‫و پهپــاد هــا ترســناک تــر اســت‪.‬‬ ‫ایــران هســته ای شــاید ترســناک باشــد ‪ ،‬امــا‬ ‫‬‫ِ‬ ‫ایــران در صورتــی کــه تهدیــد شــود بــا موشــکها‬ ‫و پهپــاد نهایتــا تــا شــب میتوانــد تهدیــد را هــر‬ ‫کجــا کــه باشــد پاســخ دهــد (اشــاره ی او بــه‬ ‫عیــن االســد اســت) در صورتــی کــه اگــر بمــب‬ ‫اتمــی داشــته باشــد‪ ،‬بایــد صبــر کنــد تــا زمانــی‬ ‫کــه بــه ایــن جمــع بنــدی برســد کــه دیگــر باالتــر‬ ‫از ســیاهی رنگــی نیســت پــس چــاره ای جــز‬ ‫اســتفاده نــدارم‪...‬‬ ‫امریــکا و ناتــو در ایــن نقطــه از نبــرد بــا چنــد هزار‬ ‫کالهــک هســته ای‪ ،‬برابــر روســیه بــه چالــش‬ ‫کشــیده شــده و بخــش اعظمــی از ایــن مهــم را‬ ‫از ایــن جهــت مــی بینــد کــه ســاح هــای متعارف‬ ‫(از پهپــاد شــاهد تــا دیگــر موشــک هــا) صحنه ی‬ ‫نبــرد را تغییــر داده انــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن تعریــف غــرب تاکیــد دارد کــه بایــد فــورا‬ ‫جنــگ را فاتحانــه پایــان داد و ســپس تــا ســر حــد‬ ‫جنــون در حــوزه ی تــوان متعــارف قدرتمنــد شــد‪...‬‬ ‫ مســئله ی مهــم تــری هــم البتــه در ایــن‬‫گــزارش وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه نظــر میرســد غرب به شــکل عجیــب و غریبی‬ ‫در حــال پیشــبرد چنــد فعالیــت مخفیانــه اســت‬ ‫کــه در نهایــت بــه افزایــش قــدرت انها به شــکلی‬ ‫کــه دنیــا را تحــت ســیطره ی همــه جانبــه در‬ ‫اورنــد منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــور کــه میتــوان از گــزارش هــای انهــا‬ ‫برداشــت کــرد‪ ،‬هــوش مصنوعــی همــان حــوزه‬ ‫اســت و انها تا ‪ 18‬ماه دیگر منتظر یک معجزه‬ ‫در ایــن عرصــه بــوده و در تــاش هســتند هــر‬ ‫طــور کــه شــده بــا وضعیــت زمانــه پیــش برونــد‬ ‫و بــا بــه چالــش کشــیدن در برابــر شــرق کنــار‬ ‫بیاینــد تــا روزی کــه مبتنــی بــر ایــن تــوان‪ ،‬قدرت‬ ‫بــی حـد ِ خــود را بــه رخ غــرب بکشــند‪...‬‬ ‫ شــاید یــک ســوال بــرای شــما پیــش بیایــد‬‫کــه هــوش مصنوعــی چــه طــور قــرار اســت‬ ‫همزمــان بــا خدمــت رســانی بــه جهــان غــرب‪،‬‬ ‫کشــورهای شــرقی را نابــود کــرده و یــا وادار کند‬ ‫کــه تحــت تســلط قــرار بگیرنــد (ایــن نکتــه ای‬ ‫هســت کــه در گــزارش بعــدی مفصــل توضیح‬ ‫خواهیــم داد) امــا تــا اینجــای کار انچــه روشــن‬ ‫شــده ایــن اســت کــه غــرب حــاال بــرای دنیــا ابــر‬ ‫قــدرت هایــی متصــور اســت‪.‬‬ ‫در حــوزه ی نظامــی ایــن ابــر قــدرت هــا شــامل‬ ‫کشــورهایی میشــوند کــه ســاح اتمــی دارنــد‬ ‫و کشــورهایی کــه در حــوزه ی تســلیحات‬ ‫متعــارف از کشــورهایی کــه ســاح اتمــی دارنــد‬ ‫بســیار قدرتمنــد تــر شــده و مثــل اب خــوردن‬ ‫تــوان بــه چالــش کشــیدن انهــا را دارنــد‪( .‬منتها‬ ‫بــرای ِ لحظــه ای که»باالتــر از ســیاهی» بــه نظر‬ ‫میرســد ایــده ای نداشــته باشــند‪)...‬‬ ‫رفع معضل ‪ ۱۸‬ساله سایت بازیافت زباله‬ ‫ازادشهر فقط در هشت ماه‬ ‫اهتمــام بــه رفــع معضــل ‪ ۱۸‬ســاله ســایت‬ ‫بازیافــت زبالــ ه ازادشــهر کــه بــه دلیــل‬ ‫جانمایــی نامناســب عــاوه بــر ایجــاد‬ ‫مشــکالت زیســت محیطــی بــه ســبب بــوی‬ ‫نامطبــوع ناشــی از تلمبــار و پــردازش روزانــه‬ ‫‪ ۳۲۰‬تــن زبالــه ‪ ،‬اســایش اهالــی ایــن دیــار‬ ‫را ســلب کــرده بــود در کمتــر از هشــت مــاه‪،‬‬ ‫مصــداق کامــل انقالبــی و جهــادی بــودن‬ ‫دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬ســایت‬ ‫بازیافــت زبالــه ازادشــهر کــه بــا هــدف دفــن‬ ‫بهداشــتی و بازیافــت طــای کثیــف مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی هفــت شهرســتان شــرق‬ ‫گلســتان بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫در ‪ ۱۸‬ســال پیــش توســط ســازمان پســماند‬ ‫اســتان و همراهــی دیگــر نهادهــای متولــی و نظارتــی از جملــه محیــط‬ ‫زیســت راه اندازی شــده بود به ســبب جانمایی نامناســب‪ ،‬مشــکالت‬ ‫ی زیســت محیطــی (نفــوذ شــیرابه ها بــه اراضــی‬ ‫عدیــده ای در الودگ ـ ‬ ‫زراعــی و ســفره های اب) و انتشــار بــوی نامطبــوع ایجــاد می کــرد‪.‬‬ ‫جانمایــی نامناســب ایــن ســایت زبالــه در فاصلــه ‪ ۹۰۰‬متــری با شــهر‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬مصــداق ضرب المثــل «خشــت اول گــر نهــد معمــار کج تا‬ ‫ثریــا میــرود دیــوار کــج» و نیــز اصــرار مســووالن متولــی بــر فعالیــت‬ ‫ایــن مــکان بــا وجــود اعتراضــات مردمــی و مســووالن ازادشــهر‬ ‫مصــداق ضــرب المثــل «نــرود میــخ اهنیــن بــر ســنگ» بــود‪.‬‬ ‫ی مــردم و مدیــران ازادشــهر در ســطح اســتانی و‬ ‫بــا ایــن حــال پیگیــر ‬ ‫ملــی بــرای انتقــال مــکان ســایت بازیافــت زبالــه ایــن شهرســتان بــه‬ ‫مکانــی دیگــر ســرانجام بــه بــار نشســت و مدیــران جدیــد ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت و مدیریــت پســماند گلســتان در دولــت‬ ‫ایــت اللــه رییســی به عنــوان مســووالن متولــی متقاعــد شــدند‬ ‫نســبت بــه انجــام مطالعــات مــکان یابــی پهنه هــای جدیــد دفــن‬ ‫پســماند در شــرق اســتان اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫بازدید معاون رییس جمهور از سایت زباله ازادشهر‬ ‫نخســتین اقــدام دولــت ســیزدهم بــرای حــل ایــن مشــکل حضــور‬ ‫رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ســایت بازیافــت زبالــه‬ ‫ازادشــهر بــود کــه در ایــن ســفر‪ ،‬ســاجقه از انعقــاد قــرارداد مطالعه‬ ‫جانمایــی محــل جدیــد دفــن پســماند شــرق اســتان بــا دانشــگاه‬ ‫علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان خبر داد و گفــت‪ :‬دولت در‬ ‫کنــار مــردم منطقــه اســت و اجــازه نخواهــد داد بــوی ناشــی از زبالــه‬ ‫مــردم را اذیــت کــرده و منابــع اب و خــاک منطقه با اســتعداد فراوان‬ ‫بــرای کشــاورزی بــا مشــکل مواجــه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬منتظریــم کــه نتیجه مطالعه جانمایی محل دفن پســماند‬ ‫جدیــد ازادشــهر اعــام شــود و پــس از ان بــا اجــرای طــرح جدیــد مــردم‬ ‫منطقــه از بــوی نامطبــوع زبالــه نجــات پیــدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی یــک ســال اخیــر اســتانداری گلســتان‬ ‫بــرای حــل مشــکل ســایت دفــن پســماند و نجــات مــردم منطقــه از‬ ‫بــوی نامطبــوع ان‪ ،‬اقدامــات مناســبی از جملــه تبدیــل پســماند بــه‬ ‫کمپوســت انجــام داد‪.‬‬ ‫ســاجقه ادامــه داد‪ :‬محصــول نهایــی تولیــد پســماند در این ســایت‬ ‫مدیریــت شــده و بخــش باقیمانــده ان هــم بــه ســایت زبالــه اق قــا‬ ‫منتقــل می شــود و شــیرابه تولیــدی ان نیــز بــا هــدف جلوگیــری از‬ ‫نابــودی منابــع اب و خــاک جم ـع اوری می گــردد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســاخت تصفیــه خانــه ســایت زبالــه ازادشــهر در دســتور‬ ‫کار قــرار دارد و بــه زودی ســاخت ان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اعتراف به نامناسب بودن سایت زباله ازادشهر‬ ‫نامناســب بــودن مــکان فعلــی ســایت بازیافــت زبالــه ازادشــهر بــا‬ ‫وجود تاکید مدیران قبلی بر جانمایی درســت ان ســرانجام توســط‬ ‫مدیرعامل جدید ســازمان پســماند گلســتان مورد تایید قرار گرفت‬ ‫و «حســن ملــک شــاهکویی» ‪ ۲۷‬اذر ‪ ۱۴۰۱‬و در جلســه کارگــروه‬ ‫پســماند ایــن شهرســتان بــا اشــاره بــه برخــی مشــکالت زیســت‬ ‫محیطــی ســایت بازیافــت زباله هــای شــرق گلســتان واقــع در حومه‬ ‫ازادشــهر گفــت‪ :‬در مکان یابــی ســایت فعلــی کارشناســی دقیــق و‬ ‫الزم انجــام نشــده و تــاش خواهــد شــد بــرای رفــع معضــات ان‪،‬‬ ‫مــکان جدیــدی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مطالعــه تامیــن زمیــن مناســب بــرای بازیافــت و دفــن‬ ‫بهداشــتی زباله هــای شــرق گلســتان توســط یــک گــروه از اســتادان‬ ‫و کارشناســان دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان در‬ ‫حــال انجــام اســت کــه بــه محــض مشــخص شــدن زمیــن مناســب‬ ‫نســبت بــه جایجایــی ســایت بازیافــت زبالــه ازاشــهر اقــدام می شــود‪.‬‬ ‫ملــک شــاهکویی اضافــه کــرد‪ :‬نزدیکــی بــه شــهر و واقــع شــدن در‬ ‫کنــار جــاده بیــن المللی شــمال ‪ -‬مشــهد مکان فعلــی بازیافت زباله‬ ‫ازادشــهر ســبب شــده تــا بــوی ناشــی از پــردازش زباله هــا و متصاعــد‬ ‫شــدن بــوی گاز «متــان» ناشــی از انبــار زباله هــا مــردم منطقــه را‬ ‫به شــدت ازار دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جــای تاســف دارد کــه مطالعــات قبلــی کــه بــرای مــکان‬ ‫یابــی ســایت بازیافــت زبالــه ازادشــهر انجــام شــد‪ ،‬توســط کارشناســانی‬ ‫از مرکــز امــوزش عالــی علمــی ‪ -‬کاربــردی زیرمجموعــه ســازمان محیــط‬ ‫زیســت انجــام شــده و ایــن نهــاد هــم ان را تاییــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان پســماند گلســتان بیــان داشــت‪ :‬تاکنــون ده هــا‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای ســایت فعلــی بازیافــت زبالــه ازادشــهر هزینــه‬ ‫شــده و همچنــان اعتباراتــی بــرای تجهیــز و رفــع نواقــص ایــن مــکان‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ملــک شــاهکویی همچنیــن بــا بیــان اینکــه مــکان جدیــد بازیافــت‬ ‫زباله هــای شــرق گلســتان بــه احتمالــی زیــاد در اراضــی کــم بــازده‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫گذشت برادر‬ ‫از برادر !‬ ‫مناطــق شــمالی شهرســتان گنبــدکاووس خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫مــکان نبایــد هیــچ گونــه مشــکل زیســت محیطی یــا مزاحمتــی برای‬ ‫مــردم‪ ،‬اراضــی زارعــی و منابــع ابــی زیرزمینــی داشــته باشــد ضمــن‬ ‫ان کــه ســازمان محیــط زیســت هــم بایــد ان را تاییــد کنــد‪.‬‬ ‫ت بازیافــت زبالــه در‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬غــرس نهــال در حاشــیه ســای ‬ ‫ازادشــهر بــه کاهــش مشــکالت زیســت محیــط ان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اغاز مقدمات جابجایی سایت پسماند زباله ازادشهر‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم ‪ ۱۶‬دی ‪ ۱۴۰۱‬در جمــع نمازگــزاران جمعــه‬ ‫ازادشــهر ضمــن اشــتباه دانســتن جانمایــی ســایت پســماند زبالــه‬ ‫ایــن شــهر و رعایــت نکــردن اســتانداردهای زیســت محیطــی گفــت‪:‬‬ ‫جابجایــی ایــن ســایت‪ ،‬مطالبــه به حــق مــردم اســت و بــا انجــام‬ ‫مقدمــات اولیــه‪ ،‬ایــن کار تــا پایــان دولــت انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه افــزود‪ :‬دولــت و مجموعــه مدیــران گلســتان ‪۲‬‬ ‫برنامــه کاری بــرای ســایت پســماند زبالــه ازادشــهر در نظــر گرفته انــد‬ ‫کــه یکــی برنامــه مداخلــه ای و کاهــش اســیب و دیگــری انجــام‬ ‫اقدامــات الزم بــرای بهبــود وضعیــت موجــود اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه‪ ،‬حفــر چــاه پایــش‪ ،‬فنس کشــی‪ ،‬درخــت کاری‪ ،‬نصــب‬ ‫دســتگاه زباله ســوز و راه انــدازی خــط جدیــد پــردازش زبالــه و تصفیــه‬ ‫خانــه شــیرابه را از جملــه اقدامــات مداخلـه ای بــرای ســایت پســماند‬ ‫زبالــه ازادشــهر برشــمرد و اضافــه کــرد‪ :‬مطالعــات علمــی مــکان‬ ‫جدیــد دفــن زبالــه شــرق گلســتان درحــال انجــام اســت کــه پــس از‬ ‫ی شــدن و تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز در کوتاهتریــن زمــان‬ ‫نهایـ ‬ ‫عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ممنوعیت تخلیه زباله در سایت ازادشهر‬ ‫اهتمــام دولــت ســیزدهم بــه رفــع معضل ‪ ۱۸‬ســاله ســایت بازیافت‬ ‫زبالــه ازادشــهر طــی هشــت مــاه گذشــته ســبب شــد تــا دســتگاه‬ ‫قضایــی گلســتان هــم همســو بــا اهــداف دولــت مردمــی‪ ،‬انقالبــی و‬ ‫جهــادی ایــت اللــه رییســی و پاســخ بــه مطالبــه مردم والیتمــدار این‬ ‫شهرســتان بــه ایــن مســاله ورود کنــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز گلســتان اعــام کرد که براســاس‬ ‫مصوبه کارگروه اســتانی نظارت و پیگیری حقوق عامه این اســتان‬ ‫شــمالی از ایــن پــس دفــن زبالــه در ســایت ازادشــهر ممنــوع اســت‬ ‫و از یــک هفتــه دیگــر بــا حضــور دادســتان ایــن شهرســتان از ایــن‬ ‫اقــدام جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو بــا اشــاره انتقــال روزانــه ‪ ۳۰۰‬تــن زبالــه از یــک‬ ‫اســتان همجــوار بــه ســایت زبالــه اق قــا گفــت‪ :‬با توجه بــه اولویت‬ ‫حــل مشــکل موجــود در ازادشــهر‪ ،‬از ایــن پــس انتقال زباله از ســایر‬ ‫اســتان ها بــه ســایت اق قــا ممنــوع اســت و بــه جــای ان ‪ ۲۰۰‬تــن‬ ‫زبالــه ازادشــهر بــه ســایت اق قــا منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اداره کل محیط زیســت گلســتان و نیروی انتظامی‬ ‫موظفنــد بــر اجــرای ایــن مصوبــه نظــارت کــرده و نتیجه را مســتمر به‬ ‫دبیرخانــه کارگــروه گزارش کنند‪.‬‬ ‫اســپانلو ادامــه داد‪ :‬همچنیــن اداره محیــط زیســت و مدیریــت‬ ‫پســماند شــهرداری های گلســتان موظفنــد بــرای پاکســازی کامــل‬ ‫محــل فعلــی دفــن زبالــه تــا رفــع بــوی نامطبــوع در ســایت ازادشــهر‬ ‫اقــدام کننــد و تــا زمــان راه انــدازی ســایت جدیــد بازیافــت زباله هــای‬ ‫شــرق اســتان در گنبــدکاووس‪ ،‬فقــط بازیافــت زبالــه خشــک در‬ ‫ســایت ازادشــهر مجــاز اســت‪.‬‬ ‫رضایت عمومی مردم ازادشهر از انتقال سایت بازیافت‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر هــم بابیــان اینکــه ســایت بازیافــت از ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫پیــش تاکنــون مشــکالت عدیــده ای را بــرای مــردم و محیــط زیســت‬ ‫ایــن شهرســتان ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬انتقــال ایــن ســایت بــه‬ ‫مــکان دیگــر مطالبــه عمومــی مــردم و نخبــگان ازادشــهر اســت و‬ ‫تحقــق ان رضایــت عمومــی را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســیدجواد کریمــی یــاداور شــد‪ :‬مــردم و نخبــگان ازادشــهر از همــان‬ ‫ابتــدا راه انــدازی ســایت بازیافــت زبالــه در حومــه ایــن شــهر بــا ان‬ ‫مخالفــت کــرده و همــواره پیگیــر انتقــال ان به مکانی دیگر از جمله‬ ‫اراضــی لــم یــزرع و شــوره زار نواحــی شــمالی شهرســتان همجــوار‬ ‫یعنــی گنبــدکاووس بــوده و هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پیگیری هــای ‪ ۱۸‬ســاله مــردم و مســووالن ازادشــهر در‬ ‫ســطح اســتانی و ملــی نتیجــه داد و بــا اهتمــام دولــت مردمــی و انقالبی‬ ‫ایــت اللــه رییســی‪ ،‬ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور و اســتاندار‬ ‫گلســتان و ســازمان پســماند اســتان در اینــده ای نزدیــک ایــن معضــل‬ ‫ابتــدا بــا عــدم تخلیــه زبالــه تــر در ان و در ادامــه انتقــال ان بــه مــکان‬ ‫جدیــد رفــع خواهــد شد‪.‬شهرســتان ازادشــهر بــا افــزون بــر ‪ ۱۰۴‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت درشــرق اســتان گلســتان و در حاشــیه ‪ ۲‬جــاده بیــن المللــی‬ ‫ازادشــهر بــه شــاهرود (ســمنان) و ازادشــهر بــه خراســان های شــمالی و‬ ‫رضــوی واقــع اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اجــرای دومیــن حکــم قصــاص در‬ ‫ســال جدیــد بــا گذشــت اولیــای‬ ‫دم در گلســتان‪ ،‬متوقــف شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬محکــوم بــه قصــاص فــرد‬ ‫جوانــی اســت کــه ســال ‪ 93‬بــه‬ ‫دلیــل اختــاف در مرتــع و محــل‬ ‫چــرای گوســفندان ‪ ،‬بــا بــرادرزاده‬ ‫اش درگیــر و متاســفانه ســبب‬ ‫مــرگ وی شــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــه‬ ‫حیــدر‬ ‫درخواســت اولیــای دم ‪ ،‬حکــم‬ ‫قصــاص صــادر شــدو پــس از‬ ‫طــی تشــریفات قانونــی در نوبــت‬ ‫اجــرا قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬در فرصــت باقــی‬ ‫مانــده تــا اجــرای حکــم ‪ ،‬ســیّد‬ ‫مهــدی هاشــمی رئیــس حــوزه‬ ‫قضایــی مــراوه تپــه بــا کمــک‬ ‫واحــد صلــح و ســازش زنــدان‬ ‫گنبــد کاووس و تعــدادی از ریــش‬ ‫ســفیدان و بســتگان خانــواده‬ ‫چندیــن‬ ‫طرفیــن پرونــده‪،‬‬ ‫نشســت بــا اولیــای دم در محــل‬ ‫ســکونت انــان در شهرســتان‬ ‫شــیروان و محل چراگاه دام در‬ ‫منطقــه قــره قــواق مــراوه تپــه و‬ ‫همچنیــن در دادگســتری ایــن‬ ‫شهرســتان برگــزار و در نهایــت‬ ‫صلــح و ســازش میســر شــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اولیــای دم‬ ‫بزرگوارانــه و بــدون هیــچ‬ ‫چشمداشــتی و قیــد و شــرطی‪،‬‬ ‫از حــق شــرعی و قانونــی خــود‬ ‫گذشــتند و رضایــت دادنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن دومیــن محکــوم بــه‬ ‫قصــاص اســت کــه از ابتــدای‬ ‫ســال جدیــد در اســتان ‪،‬بــا اعــام‬ ‫رضایــت اولیــای دم از مجــازات‬ ‫قصــاص رهایــی یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫پارســال هــم ‪ 22‬محکــوم بــه‬ ‫قصــاص بــا گذشــت اولیــای دم‬ ‫‪ ،‬فرصــت زندگــی دوبــاره یافتنــد‪.‬‬ ‫اعتیاد راهی به‬ ‫سوی تباهی و فساد‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪757‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت پاداش صرفه جویی در مصرف برق بدون‬ ‫محدودیت است‬ ‫ضرورت ساخت پایگاه‬ ‫انتقال خون در شهرستان‬ ‫ازادشهر‬ ‫انعقاد ‪ 60‬پیمان‬ ‫در شرکت گاز‬ ‫استان گلستان طی‬ ‫یک سال گذشته‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان از‬ ‫انعقــاد ‪ 60‬پیمــان جــاری‪ ،‬عمرانی‬ ‫‪ ،‬خرید و اســتعالمی توســط این‬ ‫شــرکت در ســال ‪ 1401‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس‪ ،‬علــی طالبــی در‬ ‫توضیــح ایــن خبــر گفــت‪ :‬شــرکت‬ ‫گاز اســتان جهــت تســهیل امــور‬ ‫مربوطــه بــه امــورات عمرانــی و‬ ‫جــاری و تدارکاتــی خــود در ســالی‬ ‫کــه گذشــت در مجمــوع تعــداد‬ ‫‪ 60‬مــورد پیمــان را در بخــش‬ ‫هــای مختلــف منعقــد نمــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا‬ ‫تعــداد ‪ 12‬مــورد مربــوط بــه پیمــان‬ ‫هــای عمرانــی‪ 6 ،‬مــورد مربــوط‬ ‫بــه پیمــان هــای جــاری و ‪ 9‬مــورد‬ ‫مربــوط بــه پیمــان هــای خریــد‬ ‫بــوده اســت ‪.‬‬ ‫طالبــی اظهــار داشــت‪:‬در بخــش‬ ‫پیمــان هــای اســتعالمی نیــزدر‬ ‫مجمــوع تعــداد ‪ 33‬مــورد قــرار‬ ‫داد بــه ثبــت رســیده کــه ‪20‬‬ ‫مــورد ان در حــوزه مدیریــت‬ ‫مهندســی ‪ 7،‬مــورد در مدیریــت‬ ‫بهــره بــرداری و ‪ 6‬مــورد در بخــش‬ ‫مدیریــت مالــی و پشــتیبانی مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه نقــش و جایــگاه‬ ‫ارزشــمند پیمانــکاران بــه عنــوان‬ ‫بــازوان اجرایــی شــرکت برنقــش‬ ‫تاثیرگــذار انهــا در بهبــود خدمــات‬ ‫شــرکت تاکیــد نمــوده واذعــان‬ ‫داشــتند‪:‬تنها درســایه وفــاق‬ ‫‪ ،‬همدلــی ومشــارکت ایــن‬ ‫بزرگــواران تاکنــون توانســته ایــم‬ ‫بــه اهــداف مــورد نظرخــود در‬ ‫بخــش هــای مختلــف دســت‬ ‫یافتــه و ایــن شــرکت را درهرچــه‬ ‫بهتــر کــردن رونــد خدمــات رســانی‬ ‫وتوســعه گازرســانی وســایر مــوارد‬ ‫مرتبــط یــاری رســانند‪.‬‬ ‫هنگام‬ ‫استفاده از‬ ‫شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫مراقب باشید‬ ‫هر انچه که‬ ‫میبیند واقعی‬ ‫نیست‬ ‫طــرح اختصــاص پــاداش صــرف جویــی در مصــرف بــرق در حالــی‬ ‫امســال هــم اجرایــی می شــود کــه نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫گســترده تر شــده بــا ایــن حــال محدودیتــی هــم در پرداخــت پــاداش‬ ‫بــه مشــترکان بــرای کاهــش مصــرف وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس وزارت نیــرو بــرای تامیــن بــرق‬ ‫مــورد نیــاز برنامه هــای متعــددی را در دســتور کار خــود قــرارداد کــه‬ ‫دو برنامــه اصلــی ان‪ ،‬افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق و مدیریــت‬ ‫مصــرف مشــترکان دســته بندی اســت‪ .‬در بخــش مدیریــت مصــرف‬ ‫بــرق بخــش خانگــی دو سیاســت کلــی وجــود دارد کــه یکــی اجــرای‬ ‫قانــون افزایــش پلکانــی مصــرف بــرای پرمصرف هــا و دیگــری طــرح‬ ‫سراســری پــاداش صرفه جویــی اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح پرداخــت پــاداش صرفه جویــی مصــرف بــرق در ســال‬ ‫گذشــته موفــق بــود و توانســت ســبب کاهــش مصــرف بخــش‬ ‫خانگــی شــود؛ امســال هــم وزارت نیــرو مصمــم اســت بــا اجــرای‬ ‫طــرح سراســری پــاداش صرفه جویــی در مصــرف را بــا شــرایطی‬ ‫فراهــم اورد تــا همــه مــردم از بــرق مطمئــن و پایــدار برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬وزارت نیــرو در راســتای تشــویق مشــترکان‬ ‫بــرای صرفه جویــی در مصــرف بــرق‪ ،‬امســال از ابتــدای خردادمــاه‬ ‫تــا انتهــای شــهریورماه طــرح اختصــاص پــاداش بــه مشــترکان را‬ ‫اجرایــی می کنــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته وســیع تر اســت و‬ ‫همــه مشــترکان خانگــی می تواننــد در ان مشــارکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مشــترکان امســال باصرفــه جویــی در مصــرف بــرق بــه ازای هــر‬ ‫کیلووات ســاعت تــا ‪ ۲‬هــزار تومــان معــادل ‪ ۲۰‬برابــر هزینــه فــروش‬ ‫بــرق پــاداش صرفه جویــی می گیرنــد کــه ایــن پــاداش نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته رشــد ‪ ۲۰‬برابر داشــته اســت و شــامل همه مشــترکان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫میــزان پــاداش در نظــر گرفتــه شــده بســته بــه میــزان مصــرف بــرق‬ ‫متفــاوت اســت و مشــترکانی کــه میــزان مصــرف خــود را الگــوی‬ ‫مصــرف کاهــش دهنــد تــا ‪ ۲‬هــزار تومــان مشــمول پاداشــت‬ ‫می شــوند‪ ،‬البتــه هــر چــه میــزان مصــرف بیشــتر باشــد رقــم پــاداش‬ ‫هــر کیلووات ســاعت بــرق نیــز کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫البتــه ایــن طــرح وزارت نیــرو یــک ویژگــی خــاص دیگــری هــم دارد‬ ‫و ان ایــن اســت کــه بــه گفتــه ســخنگوی صنعــت بــرق‪ ،‬مشــترکان‬ ‫پــر مصــرف بــرق هــم اگــر مصــرف خــود را کاهــش دهنــد‪ ،‬مشــمول‬ ‫پــاداش می شــوند‪.‬‬ ‫نبود محدودیت در پرداخت پاداش ها‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق در بــاره منابــع پــاداش کاهــش مصــرف‬ ‫مشــترکان خانگــی در ســال ‪ ،۱۴۰۲‬گفــت‪ :‬محدودیتــی در منابــع‬ ‫مالــی بــرای پرداخــت ایــن پاداش هــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مصطفــی رجبــی مشــهدی افــزود‪ :‬منابــع مالــی کــه بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح پیش بینی شــده بــه طــور عمــده از محــل منابــع و‬ ‫ظرفیت هــای قانونــی بودجــه اســت کــه مــا می توانیــم از ان‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬باتوجه بــه پلکانــی بــودن تعرفــه مشــترکان پــر‬ ‫مصــرف کــه بــا افزایــش مصــرف و عــدم رعایــت الگــوی اقلیــم‬ ‫منطقــه به صــورت پلکانــی افزایــش خواهــد یافــت از ایــن‬ ‫مشــترکان درخواســت می کنیــم هــر چه قــدر بــرای انهــا مقــدور‬ ‫هســت مصــرف خــود را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مدیریــت شــبکه بــرق ایــران خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــدود‬ ‫‪۴۰‬درصــد از مشــترکان در دوران اوج بــار تابســتان ســال ‪ ،۱۴۰۱‬بــا‬ ‫همــکاری بســیار خوبــی کــه بــا صنعــت بــرق داشــتند‪ ،‬مشــمول‬ ‫دریافــت پــاداش شــدند و بیــش از ‪ ۸‬میلیــون مشــترک نیــز‬ ‫صورت حســاب رایــگان یــا بســتانکار دریافــت کردنــد؛ لــذا ســال‬ ‫گذشــته بیــش از ‪ ۱۳۵۰‬میلیــارد تومــان به عنــوان پــاداش مدیریــت‬ ‫مصــرف بــه مشــترکان خانگــی که کمتر از الگوهای تعیین شــده در‬ ‫هــر منطقــه بــرق مصــرف کــرده بودنــد‪ ،‬پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫رجبــی مشــهدی گفــت‪ :‬امســال نیــز طــرح مدیریــت مصــرف بــرق‬ ‫در ابعــادی گســترده تر کــه همــه ســطوح مشــترکان را شــامل‬ ‫می شــود‪ ،‬اجــرا خواهــد شــد و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه ایــن‬ ‫میــزان پــاداش در ســال جــاری دو تــا ســه برابــر شــود‪.‬‬ ‫مدیر ترویج و مشارکت های مردمی جهادکشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫برگــزار می شــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر ترویــج و مشــارکت های مردمــی جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح‪،‬‬ ‫ارتقــای بهــره وری اب زراعــی‪ ،‬جایگزینــی کشــت محصــوالت‬ ‫جایگزیــن‪ ،‬مدیریــت ریســک و تــاب اوری‪ ،‬جهــش تولیــد در‬ ‫دیمزارهــا و انتقــال کشــت ســبزی و صیفــی از فضــای بــاز بــه‬ ‫گلخانــه را از رویکردهــای مهــم کاروان ترویــج الگــوی کشــت‬ ‫محصــوالت زراعــی گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برنامه ریــزی بــرای اجــرای الگــوی کشــت ‪ ۱۴‬محصــول‬ ‫زراعــی در گلســتان اغــاز شــده کــه گســترش ایــن طــرح مهــم‬ ‫و راهبــردی ضمــن افزایــش اگاهــی بهره بــرداران‪ ،‬مدیریــت‬ ‫بهــره وری اب زراعــی‪ ،‬جایگزینــی کشــت محصــوالت کــم اب بـَـر و‬ ‫پایــداری و صرفــه اقتصــادی تولیــد را بــرای ایــن اســتان شــمالی‬ ‫به همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬محصــوالت زراعــی کــه بــرای اجــرای الگــوی کشــت‬ ‫در گلســتان معرفــی شــده شــامل گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســویا‪،‬‬ ‫پنبــه‪ ،‬ذرت علوفــه ای و دانــه ای‪ ،‬چغندرقنــد‪ ،‬ســیب زمینــی‪،‬‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ ،‬یونجــه‪ ،‬نخــود‪ ،‬پیــاز و کلــزا اســت‪.‬‬ ‫مدیــر ترویــج و مشــارکت های مردمــی جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫افــزود‪ ۵۲ :‬ســایت الگویــی تولیــدی و ترویجــی در زمین هــای‬ ‫کشــاورزی راه انــدازی شــده کــه در راســتای الگــوی کشــت بــه‬ ‫بهــره بــرداران بخــش زراعــت خدمــات ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۲۲۰‬هــزار بهره بــردار کشــاورزی دارد کــه ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫انــان در بخــش زراعــی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان طــی چنــد ســال اخیــر بــا پدیــده خشکســالی و‬ ‫کــم ابــی مواجــه شــده کــه ضــرورت اجــرای الگــوی کشــت را بــرای‬ ‫مدیریــت منابــع ابــی و پایــداری تولیــد و اســتفاده از ایــن ظرفیــت‬ ‫بــرای افزایــش درامــد اقتصــادی بهره بــرداران ان دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫تنها راه عبور گلستان از‬ ‫بحران خشکسالی‪ ،‬رعایت‬ ‫الگوی کشت است‬ ‫مدیــر ترویــج و مشــارکت های مردمــی جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه قطعی بــدون دوران کم ابــی در فصــل کشــت بهــاره‬ ‫امســال‪ ،‬اجــرای صحیــح الگــوی کشــت را تنهــا راه عبــور از بحــران‬ ‫خشکســالی و بــه ثمرنشســتن محصــوالت زراعــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫شــهربانو ســلطانعلیان گفــت‪ :‬اجــرای الگــوی کشــت یکــی از‬ ‫نیازهــای توســعه بخــش کشــاورزی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای اشــنایی کشــاورزان گلســتان بــا نحــوه اجــرا‬ ‫و چارچوب هــای الگــوی کشــت‪ ،‬برگــزاری ‪ ۸۶‬دوره اموزشــی‬ ‫رعایــت الگــوی کشــت در نقــاط گوناگــون اســتان در قالــب‬ ‫کاروان ترویجــی بــا مشــارکت ‪ ۲۷۰‬کارشــناس برنامه ریــزی شــد‪.‬‬ ‫وی پیش بینــی کــرد‪ :‬افــزون بــر هــزار و ‪ ۷۰۰‬بهره بــردار زراعــی از‬ ‫ایــن دوره ‪ ۲‬روزه کــه در ‪ ۴۳‬مرکــز خدمــات ترویــج کشــاورزی بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت محققــان دانشــگاه ها‪ ،‬کارشناســان منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری و صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر گفــت‪ ،‬قــرار گرفتــن‬ ‫شهرســتان ازادشــهر در کنــار جــاده اصلــی‬ ‫کشــور (شــمال بــه شــمال شــرقی ) ‪ ،‬جمعیــت‬ ‫بــاال و حضــور مســافران زیــاد در ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ،‬ضــرورت ســاخت پایــگاه انتقــال‬ ‫خــون را ضــروری می نمایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫جلســه هماهنگــی ســاختمان انتقــال خــون‬ ‫شهرســتان بــه ریاســت ســید جــواد کریمــی‬ ‫فرمانــدار شهرســتان ازادشــهر و بــا حضــور‬ ‫دکتــر ســید مجتبــی حســینی معاونــت فنــی‬ ‫‪،‬مهنــدس جــواد ایمانــی معــاون اداری و‬ ‫مالــی انتقــال خــون اســتان و اعضــای مجمــع‬ ‫خیریــن شهرســتان برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت مهنــدس جــواد ایمانــی معــاون‬ ‫اداری ومالــی انتقــال خــون گلســتان گفــت ‪،‬‬ ‫یکــی از مشــکالت انتقــال خــون در اســتان‬ ‫ایــن اســت کــه فقــط در ‪ ۴‬شهرســتان اســتان‬ ‫مرکــز خونگیــری داریــم کــه بقیــه شهرســتانهای‬ ‫بعلــت نبــود زیرســاخت ها و مکانی بــرای ایجاد‬ ‫پایــگاه انتقــال خــون وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون اداری ومالــی انتقــال خــون در ادامــه‬ ‫بــه برخــی ویژگی هــای اســتان و همچــون‬ ‫جمعیــت‪ ،‬گردشــگر پذیــری‪ ،‬نامناســب‬ ‫بــودن جــاده هــا و امــار بــاالی تصادفــات‬ ‫رانندگــی‪ ،‬اهــدای خــون ســالم در ایــن منطقــه‬ ‫بــه دلیــل ســبک زندگــی مــردم اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬ســاخت مراکــز خونگیــری در اســتان‬ ‫بعلــت وســعت اســتان وداشــتن شــهرها و‬ ‫روســتاهای زیــاد ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی از احداث پایگاه خونگیری در اســتان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬پیگیــر ســاخت پایــگاه انتقــال خــون‬ ‫در شهرســتان ازادشــهر بــا همــکاری فرمانــدار‬ ‫وخیریــن ایــن شهرســتان امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ،‬در همیــن راســتا مجمــع خیریــن‬ ‫اســتان بــه ریاســت مهنــدس رســول گرگیــج‬ ‫تشــکیل واقدامــات مجمــع در ســطح اســتان‬ ‫در حــال پیگیــری اســت ‪،‬که الحمدالله منشــاء‬ ‫خیــر وبرکــت بــرای مــردم اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دکتــر ســید مجتبــی حســینی معــاو ن فنــی‬ ‫انتقــال خــون گلســتان در خصــوص مســائل‬ ‫فنــی و اســتانداردهای راه انــدازی پایــگاه‬ ‫انتقــال خــون مطالبــی را بیــان داشــتند کــه‬ ‫بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی انتقــال خــون گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ایــن اداره کل یــک مرکــز حیاتــی‬ ‫اســت و نقــش مهمــی در شــرایط بحرانــی در‬ ‫تامیــن نیازهــای خونــی بــرای بیمــاران دارد‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬روزانــه ‪ ۱۸۰‬تــا ‪ ۲۴۰‬واحــد خــون‬ ‫در اســتان جمــع اوری می شــود کــه ‪ ۲۰۰‬واحــد‬ ‫ان بــرای مصــارف روزانــه اســت‪.‬‬ ‫نقاشی های موجود و تصاویر‬ ‫کشف شده از دوران قدیم‬ ‫بیانگر این موضوع است که ‬ ‫ن در طول تاریخ‬ ‫زرتشتیا ‬ ‫پوشـش کـامل داشته اند‬ ‫که معموال این پوشش برای‬ ‫مردان کاله و دستار و لباس‬ ‫بلند و شلوار بوده است و برای ‬ ‫خانم ه ا نیز چارقد بوده است‬ ‫که س ر انه ا را می پوشانیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪757‬‬ ‫خبر‬ ‫نظارت استاندارد گلستان‬ ‫بر کیفیت محصوالت خام‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬درما ‪‎‬‬ ‫عالئ ‪‎‬م‪‎ ‎‬و‪‎‬راهها ‪‎‬‬ ‫مشاوره‬ ‫چرا برچسب ارزشی؟‬ ‫ارزش از نگاه‬ ‫روانشناسی‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای مــاده ‪ 17‬قانــون تقویــت و‬ ‫توســعه نظــام اســتاندارد از طــرح بازرســی و‬ ‫نمونــه بــرداری از محصــوالت خــام کشــاورزی‬ ‫در بهمن ماه ســال ‪ 1401‬توســط کارشناســان‬ ‫اداره کل اســتاندارد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫اســتاندارد گلســتان؛ ســید مهــدی حســینی‬ ‫گفــت‪ :‬اســتانداردها بــا هــدف ایمنــی‪،‬‬ ‫بهداشــت‪ ،‬ســامت عمومــی و حمایــت از‬ ‫حقــوق مصــرف کننــده تدویــن مــی شــود‬ ‫و در ایــن بیــن غــذا جایــگاه ویــژه ای را در‬ ‫محــور استانداردســازی دارد‪.‬‬ ‫حســینی بــا بیــان اینکــه نظــارت اســتاندارد بــر‬ ‫مــواد غذایــی از مزرعــه تــا ســفره را دربرمــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬افــزود ‪ :‬در تمامــی مراحــل زنجیــره‬ ‫تامیــن غــذا‪ ،‬اســتانداردهای ملــی وجــود دارد‬ ‫و ایــن ســازمان براســاس قانــون در طــول‬ ‫مســیر‪ ،‬کنتــرل و پایــش را بــرای بهــره منــدی‬ ‫مــردم از غذایــی ســالم و مطلــوب دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح از انــواع مختلــف‬ ‫شــامل هندوانــه‪ ،‬پرتقــال‪ ،‬قــارچ‪ ،‬کاهــو‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی‪ ،‬گوجــه فرنگــی‪ ،‬خیــار و پیــاز‬ ‫از مراکــز عرضــه شهرســتان گــرگان بــه طــور‬ ‫تصادفــی نمونــه بــرداری و خریــداری و در‬ ‫ازمایشــگاه همــکار تاییــد صالحیــت شــده‬ ‫ازمایــش شــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اســتاندارد اســتان افــزود‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل اهمیــت ایمنــی‪ ،‬بهداشــت و ســامت‬ ‫عمــوم جامعــه؛ از هــر یــک از محصــوالت‬ ‫ســه نمونــه از مراکــز عرضــه شهرســتان‬ ‫گــرگان توســط بازرســان اداره کل اســتاندارد‬ ‫اخــذ و مــورد ازمــون هــای نیتــرات‪ ،‬فلــزات‬ ‫ســنگین (ســرب و کادمیــوم) و باقیمانــده‬ ‫ســموم افــت کــش هــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اعــام اینکــه همــه نمونــه‬ ‫هــای ماخــوذه بــا اســتاندارد ملــی مربوطــه‬ ‫در بندهــای ازمــون مطابقــت داشــتند گفــت‪:‬‬ ‫کشــاورزان گلســتانی مــی تواننــد بــا اخــذ‬ ‫پروانــه حــد مجــاز االینــده هــا در محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در صادرات محصوالت کشــاورزی‬ ‫اســتان نقــش موثــری ایفــا نماینــد‪.‬‬ ‫معمو ًال افرادی که‬ ‫در خانواده های‬ ‫معتاد و محیط های‬ ‫اجتماعیناسالم‬ ‫زندگی می کند‪،‬‬ ‫احتمالمعتاد‬ ‫شدن شانبسیار‬ ‫بیشتراست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬متفــاو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫عالئـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬عبارتنـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫م ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عالئـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬شدید‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬استر ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬اضطرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مشخص‬ ‫ن ‪‎‬دلی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بدو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬وز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ‪‎‬ا ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬وز ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬افزای ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیداری‬ ‫ی ‪‎‬خوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬الگو ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬تغییرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬پذیری‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحری ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬خش ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬افزای ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحقیق‬ ‫ش ‪‎‬عملکر ‪‎‬د ‪‎‬تعقی ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬کاه ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬تهــوع ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎6‬ســردرد ‪‎ ،‎‬تعریــق ‪‎ ،‎‬تــرس ‪‎ ،‎‬حال ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــد ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ع ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاده ‪‎ ،‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫نــو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‪‎‬ترکیبـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬معمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬متفــاو ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬عالیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬شناســی ‪‎ ،‎‬داروهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬ای ‪‎ ،‎‬روا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‬ ‫ف ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎.‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬جایگزیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پشــتیبانی ‪‎ ،‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‪‎‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬داروی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رفتــاری ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬درد ‪‎ ،‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تســکی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬د ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درمانــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬گیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬تصمی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬ام ـ ‪‎‬ا ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مض ـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تغیی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رفتارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تغیی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬الگــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اتخــا ‪‎‬ذ ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهارت‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬توجــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬هــ ‪‎‬ر ‪‎‬مادهــا ‪‎‬‬ ‫عالئــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‬ ‫م ‪‎‬عمومـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عالئـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬متفــاو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه (بــه معنــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬مــاده ‪‎ ،‎‬تحم ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــداو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تاثی‪،)‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬همــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حصــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مقــدا ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جســمی ‪‎ ،‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬منف ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مصــرف ‪‎ ،‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اشــته ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــغلی ‪‎ ،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اضطــرا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬دارویــی (‪‎‬اعمــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬چندیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫درمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫م ‪‎‬بیمار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬عالئ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ترکی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــواد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشــاوره)‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روانشــناختی‪‎(‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ‪‎‬ه ‪‎‬رواندرمان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎)‎،‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬حمایتـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬گروههــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تغییـ ‪‎‬ر ‪‎‬رفتــار‪‎(‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬مشــارک ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامههــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــداوم‪ )‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نظــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬متخصـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مشــور ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ل ‪‎‬عالئـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫عالئـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎:‬‬ ‫م ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عالئـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬بعضـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جســمان ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مواد‬ ‫ی ‪‎‬مصر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ارزو ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعی‬ ‫ش ‪‎‬عملکر ‪‎‬د ‪‎‬شغلی ‪‎ ،‎‬تحصیل ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬قطعــی ‪‎ ،‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬تعریــق ‪‎ ،‎‬تــرس ‪،‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بــا ‪‎‬ر ‪‎‬تجرب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عالئ ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬حداق ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ماهیچههــا ‪‎ ،‎‬اســها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬گفتــار ‪‎ ،‎‬دردهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تشــنجها ‪‎ ،‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفراغ‬ ‫ف ‪‎‬مواد‬ ‫م ‪‎‬بع ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مصر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬عالئ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شد ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افسردگی‬ ‫ش ‪‎‬خشم ‪‎ ،‎‬اضطرا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬ام ـ‪‎‬ا‬ ‫ع ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ویژگیهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫درمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬دارویی ‪‎ ،‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مــواد ‪‎ ،‎‬درمانهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬متــداو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درمانهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ر ‪‎‬صــورت ‪‎ ،‎‬بهت ـ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حمای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رواندرمان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬نشــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬چندانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رویکردهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانشناســا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬متخصصیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬درمانهــ ‪‎‬ا ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬توســ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نفــرازد ‪‎‬ه ‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬امـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬متفــاو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬مادهــا ‪‎‬‬ ‫عالئـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬زیـ ‪‎‬ر ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عالئـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماد ‪‎‬ه ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬نظر‬ ‫ف ‪‎‬افزایش ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬مصر ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬تحم ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬داشت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬تاثی ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬نظر‪)‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رسید ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مقدا ‪‎‬ر ‪‎‬بیشتر ‪‎‬‬ ‫(مصر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ناراحتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جســمان ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬عالئـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬قطـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اســت‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬عملیات‬ ‫ن ‪‎‬مصرف ‪‎ ،‎‬ام ‪‎‬ا ‪‎‬ناکام ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ی ‪‎‬ا ‪‎‬قط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاست ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬تالشها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬برگــزار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬رفتــ ‪‎‬ه ‪‎‬اســت‬ ‫م ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــداو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ط ‪‎‬خالـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نقــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مزاحمتـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬تمایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــودرو‬ ‫‪‎‬رانندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬امــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬مختلفــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــاد ‪‎ ،‎‬رویکردهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬عبارتنــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رویکردهــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬انگیــز ‪،‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬تحریــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬رویکــر ‪‎‬د‪‎‬درمانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانوادگــی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬شــغلی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬روانشــناخت ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خاصــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داروهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دارویــ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬رویکــر ‪‎‬د‪‎‬درمانــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیکوتیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬الــکل ‪‎ ،‎‬هروئیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬خاصـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬میگیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ض ‪‎‬جانب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عــوار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مضــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬رویکــر ‪‎‬د‪‎‬درمانـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهارتها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ظ‬ ‫ل ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬ء ‪‎‬روابــط ‪‎ ،‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ظ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬حفـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬رویکــر ‪‎‬د‪‎‬درمانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عــود ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ط ‪‎‬متخصصــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬توســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درمانــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫تمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬کافـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬متخصـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مجــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه نیستانی‬ ‫ی واژه ارز ‬ ‫ش‬ ‫ در روان شناســ ‬‫ش فــرد‬ ‫ی معیــار گرایــ ‬ ‫به معنــا ‬ ‫ب اســت(ویلیامز‪،‬‬ ‫م انتخــا ‬ ‫به هنــگا ‬ ‫‪ - 1968‬پی پــر‪ )1958 ،‬کــ ه بــه ‬ ‫اولویت هــا‪ ،‬انگیزه هــا‪ ،‬نیازهــا و‬ ‫ی مربــوط ‬ ‫ی فــرد ‬ ‫ســمت گیری ها ‬ ‫می گــرد د ‪.‬‬ ‫ارزش هــا همان باورها و اعتقاداتی‬ ‫هســتند کــه مــا را بــه ســمت‬ ‫زندگــی بهتــر و ارزشــمندتر هدایــت‬ ‫می کننــد‪ .‬بســیاری از روانشناســان‬ ‫معتقدنــد ارزش هــا عبارتنــد از‬ ‫برابــری‪ ،‬نوع دوســتی‪ ،‬شــجاعت‪،‬‬ ‫ازادی‪ ،‬کمــک بــه هم نــوع و ده هــا‬ ‫ارزش دیگــر‪ .‬بعضــی از ارزش هــا‬ ‫عمومی تــر و بعضــی از ارزش هــا‬ ‫خاص تــر هســتند‪.‬‬ ‫امــا ایــن روزهــا دشــمن برچســب‬ ‫ارزشــی بــودن را بــر مبنــای تعریفــی‬ ‫غلــط بــه افــراد متدیــن می زنــد‪ .‬بــه‬ ‫طوریکــه معتقــد اســت بــر مــدار‬ ‫ارزش زندگــی کــردن یعنــی بــر مــدار‬ ‫توهــم زیســتن!! ایــن در حالیســت‬ ‫کــه دیــن‪ ،‬انســان را بــه ســمت‬ ‫درک واقعیت هــا هدایــت می کنــد‬ ‫و انســان را از هــر وســیله ای کــه‬ ‫او را از حقیقــت دور کنــد برحــذر‬ ‫مــی دارد‪.‬‬ ‫مذهبــی بــودن یعنــی مطابــق بــا‬ ‫واقعیــت و حقیقــت زندگــی کــردن‬ ‫و ارزش هــای یــک فــرد مذهبــی‬ ‫و متدیــن واقعــی‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫حقیقــت و واقــع بینــی اســت‪ .‬چــرا‬ ‫کــه دیــن‪ ،‬چیــزی جــز واقــع بینــی‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫ارزش و ارزشــی بــودن‪ ،‬معیــاری‬ ‫بــه هنــگام انتخاب هــا بــر اســاس‬ ‫واقعیــت اســت‪ .‬می تــوان گفــت‬ ‫وقتــی بــه کســی کــه متدیــن و‬ ‫وطــن دوســت اســت می گوینــد‬ ‫تــو ارزشــی هســتی‪ ،‬در حقیقــت‬ ‫و در زبــان علــم روانشناســی‬ ‫می گوینــد تــو واقــع بیــن هســتی!‪.‬‬ ‫تهیــه وتنظیــم ‪:‬ســمیه نیســتانی‬ ‫مشــاوره‬ ‫دایــره‬ ‫کارشــناس‬ ‫کالنتــری‪ ۱۴‬والیــت بجنــورد‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید‬ ‫ما هم به دنبال نیروی کار‬ ‫هستیم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫با ما با شماره ‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری تماسبگیرید‬ صفحه 5 ‫‪402‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫میزبانی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫از پرندگان مهاجر‬ ‫کارشــناس مســوول حیــات وحــش‬ ‫اداره کل محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬نخســتین گــروه از‬ ‫پرندگان مهاجر در مســیر بازگشــت‬ ‫بــه مناطــق شــمالی کــره زمیــن در‬ ‫ابگیرهــایایــناســتانفــرودامدنــد‪.‬‬ ‫محمــد تقدیســی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫پرنــدگان مهاجــر در ســدهای اســتان‬ ‫از جملــه ســد شــیرین دره‪ ،‬ســد‬ ‫بــارزو‪ ،‬ســد بیــدواز و نیــز بنــد عبــدل‬ ‫ابــادشهرســتانبجنــوردفــرودامدنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا‬ ‫گــروه زیــادی از پرنــدگان مهاجــر‬ ‫در ابگیرهــای شهرســتان گرمــه‬ ‫مشــاهده شــدند افــزود‪ :‬پرنده های‬ ‫مهاجــر در بازگشــت بــه زیســتگاه‬ ‫اصلــی خــود در ابگیرهــای ایــن‬ ‫شهرســتان فــرود امدنــد تــا چنــد‬ ‫روزی بــه اســتراحت بپردازنــد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول حیــات وحــش‬ ‫اداره کل محیــط زیســت خراســان‬ ‫شمالی افزود‪ :‬اب بندهای طبیعی‬ ‫و بندهــای خاکــی ایــن شهرســتان‬ ‫عرصــه حضــور گونــه هــای مهاجــز‬ ‫از جملــه فالمینگــو‪ ،‬بــاکالن‪ ،‬چنگر‪،‬‬ ‫اردک سرســبز‪ ،‬اردک ســرحنائی‪،‬‬ ‫خوتــکا‪ ،‬اگــرت‪ ،‬ابیا‪ ،‬فــاالروپ گردن‬ ‫ســرخ‪ ،‬کاکائــی صورتــی‪ ،‬چــوب‬ ‫پــا‪ ،‬ابچلیــک پاســرخ‪ ،‬حواصیــل‪،‬‬ ‫پاشــلک‪ ،‬گاوچرانــک‪ ،‬بوتیمــار‪،‬‬ ‫ســلیم طوقــی کوچــک اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاثیــر خشکســالی‬ ‫در فــرود و حضــور پرنــدگان مهاجــر‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬یکــی از زمینــه‬ ‫هــای حضــور ایــن پرنــدگان در‬ ‫اســتان‪ ،‬وضعیــت مناســب ابگیرها‬ ‫اســت‪ ،‬متاســفانه خشکســالی و‬ ‫کاهــش بارندگــی هــا ســبب شــده‬ ‫تــا ســدها و ابگیرهــای اســتان‬ ‫وضعیــت مناســبی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫تقدیســی تصریــح کــرد‪ :‬البتــه‬ ‫بارندگــی هــای اخیــر مرهمــی بــر‬ ‫خشکســالی و ســبب شــد تا شــرایط‬ ‫تــا حــدی بــرای حضــور ایــن گونــه‬ ‫هــای مهاجــر مناســب شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه خشکســالی هــا‬ ‫ســبب شــده تــا پرنــدگان مهاجــر‬ ‫بــرای دسترســی بــه اب‪ ،‬بــه منابــع‬ ‫ابــی کشــاورزی نزدیــک شــوند‬ ‫گفــت‪ :‬امســال چنــد گونــه پرنــده‬ ‫کــه بــه علــت خســتگی یــا وزش بــاد‬ ‫شــدید در اســتخرهای کشــاورزی‬ ‫گیــر کــرده بودنــد بــه محیــط زیســت‬ ‫گرمــه تحویــل شــدند کــه پــس از‬ ‫تیمــاردرطبیعــترهاســازیشــدند‪.‬‬ ‫هرســاله پرنــدگان مهاجــر از‬ ‫اواســط فصــل پاییــز از مناطــق‬ ‫سردســیر ســیبری بــه تــاالب هــا‬ ‫و ابگیرهــای خراســان شــمالی‬ ‫وارد مــی شــوند و پــس از‬ ‫زمســتان گذرانــی در فصــل بهــار‬ ‫بــرای زاداوری بــه ســیبری بــاز‬ ‫مــی گردنــد‪.‬‬ ‫گروهــی از پرنــدگان مهاجــر ابــزی‬ ‫و کنارابــزی‪ ،‬گــذری و گروهــی‬ ‫زمســتان گــذر هســتند‪ ،‬تعــداد‬ ‫کمــی از پرنــدگان از جملــه اکــراس‪،‬‬ ‫حواصیــل ارغوانــی و ابچلیــک‬ ‫پاســرخ مهاجــر عبــوری هســتند کــه‬ ‫بعــد از توقــف کوتــاه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬روزه‬ ‫بــه مســیر خــود بــه ســمت مناطــق‬ ‫گــرم جنوبــی ادامــه مــی دهنــد امــا‬ ‫بیشــتر گونــه هــا زمســتان گــذر‬ ‫هســتند کــه فصــل ســرما را در‬ ‫اســتان ســپری مــی کننــد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪757‬‬ ‫مهارت‬ ‫اعتیا ‪‎‬د‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬موا ‪‎‬د‪‎‬مخدر‬ ‫ی‪‎‬چیست؟‬ ‫ل‪‎‬روح ‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬ی ‪‎‬ا‪‎‬اختال ‪‎‬‬ ‫سکینه جافرنوده ‪/‬‬ ‫بازار کسب و کار پارس‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــدر ‪‎ ،‎‬یــ‪‎‬ا‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎» ‎،‬‬ ‫ب ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪«‎‬اضطــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مزمـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬مخــدر ‪،‎‬‬ ‫ف ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تکــرا ‪‎‬ر ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ی ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬ارزو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ناقــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجــ ‪‎‬ه‬ ‫ض ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجربــ ‪‎‬ه ‪‎‬عــوار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فیزیکــی ‪‎ ،‎‬شــناخت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مرتبــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روحــی)‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روان ـی‪‎(‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫اختــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬واقعــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تفکــر ‪‎ ،‎‬حالــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬تغییــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــکار ‪‎ ،‎‬احساســات ‪‎ ،‎‬رفتــا ‪‎‬ر ‪‎‬یــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــته ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانن ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬مشــکالت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬نمیکنند‪‎.‬‬ ‫‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نورمــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎،‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‎،‎‬خودکشـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خــود ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬رســاند ‪‎‬‬ ‫‪‎،‎‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬برخــور ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬غیرمعمــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گالی ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬شــدی ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــواد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬معن ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیکوتیــن ‪‎ ،‎‬الــکل ‪‎ ،‎‬قنــد ‪‎ ،‎‬کوکائیــن ‪‎ ،‎‬مری‏جوانــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ل ‪‎‬تجرب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‬ ‫س ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬در ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــدی ‪‎‬د ‪‎‬خوشــایند ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬تبدیـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زمــان ‪‎ ،‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬گذشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوا ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬قــاد ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬شــدیدت ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فیزیک ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیس ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬علـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روحـ ‪‎‬‬ ‫اختــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اضطــراب ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ناراحتی‏هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حت ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خــورد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفتــاری ‪‎ ،‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یادگیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افســردگی ‪‎ ،‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬اعتیــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬داروهایـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مکــر ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مزمـ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مرکز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬عصب ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تحری ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گفتـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫س ‪‎‬خوشــایند ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تجرب ‪‎‬ه ‪‎‬ح ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میکنن ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬عمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــیوه ا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاربــ ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬تکــرا ‪‎‬ر ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ف ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ـاال ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬خوشــایند ‪‎ ،‎‬کارب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬احتمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ح ـ ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‬ ‫ن ‪‎‬میشــود ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬درگیـ ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــتاقت ‪‎‬ر ‪‎‬میشــود ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــد ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ح ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خطرنــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روحــی ‪‎ ،‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬افکندن ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فری ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬وســوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روحیشــام ‪‎‬‬ ‫اختــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫ف ‪‎‬مرتبــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ناحیــ ‪‎‬ه ‪‎‬رفتــاری ‪‎ ،‎‬شــعور ‪‎ ،‎‬اســتدالل ‪‎ ،‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬عواطــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬طبیعـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬غل ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــند ‪‎ ،‎‬باورها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دردنا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬غیرمنطق ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احساســا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫ف ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬نتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــند ‪‎ ،‎‬عواط ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ط ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬رویدادهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نامناسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬واکنـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬میدهـ ‪‎‬د‬ ‫ک ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬روابــط ‪‎ ،‎‬کار ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬ادرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هـ ‪‎‬ا ‪‎‬معمــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اعصــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بلن ـ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬الگوهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬توس ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میتوان ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬توصیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــدی ‪‎‬د ‪‎‬فیزیکـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــد ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬نی ‪‎‬ز ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬اختاللها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عمیقـ ‪‎‬ـا ً‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ـ ‪‎‬ه ‪‎‬افســردگی ‪‎ ،‎‬اضطــراب ‪،‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬‏‪۲۰‬‏‪‎ ‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دوقطبــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســکیزوفرنی ‪‎ ،‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬شــدید ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خودســران ‪‎‬ه ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روزمــر ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــناخت ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬چن ـ ‪‎‬د ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ح ـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬مکــر ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ناپذی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخــدر ‪‎ ،‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شخصی ‪‎ ،‎‬ایجا ‪‎‬د ‪‎‬میشو ‪‎‬د ‪‎.‬اختالال ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫مسئولیته ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬وظای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬اضطــراب ‪‎ ،‎‬افســردگی ‪،‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بیماری‏هایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روحــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬معنــادار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســکیزوفرن ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬دارن ‪‎‬د ‪‎.‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬شــخصیتی ‪‎ ،‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬روانشناسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬متخصصــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬پزشــکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬توسـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــدی ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــواد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موج ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مرکــز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬عصب ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تحری ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــخصیت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تغییــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــرا ‪‎‬ر ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎‬ولـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جســم ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دردهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬تغیی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬نامطلــو ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تشــخی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫ام ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ث ‪‎‬ایجا ‪‎‬د ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فراینـ ‪‎‬د ‪‎‬شــخصیت ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عوام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اختالال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روزمــر ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬بســتگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬ترکیبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ژنتیکــی ‪‎ ،‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬اختال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دچــا ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د‬ ‫ب ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ترکیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬مشــک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گردنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬موا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جســم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬معنـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬ســختگیر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ان ‪‎ ،‎‬عالئــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬قطــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفتاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬می ایــد‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬احساســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روحــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬عالیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فکــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تغییــ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رفتــار ‪‎ ،‎‬احساســا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــود ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬طوالن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جســم ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دهن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تح ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــواب ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــوردن ‪‎ ،‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افســردگی ‪‎ ،‎‬اضطــراب ‪‎ ،‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی‪‎-‬اجبار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬وسواســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــخصیت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬روحــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جملــ ‪‎‬ه ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬غی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬طبیع ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬وضعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روح ـ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬مرکــز ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تحری ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬الــک ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬تغییرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مغـ ‪‎‬ز ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعصــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فیزیک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪،‎‬عاطف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬ه ‪‎‬نیکوتیــن ‪‎ ،‎‬الــکل ‪‎ ،‎‬کوکائیــن ‪‎ ،‎‬مریجوانــ‪‎‬ا‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مختلفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬روحــ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬دهــ ‪‎‬د ‪‎.‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬‬ ‫‪،‎‬امفتامینهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هروئیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎(ADHD) ‎،‎‬اضطراب ‪‎ ،‎‬افســردگ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فعالـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نارســای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همرا ‪‎‬ه ‪‎‬هســتند‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــاب ه ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نشــانه ها ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬نی ‪‎‬ز ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬عالی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خوا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اختالال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعتیا ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬موا ‪‎‬د ‪‎‬مخد ‪‎‬ر ‪‎‬یکدیگ ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تشــدی ‪‎‬د ‪‎‬میکنن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬روح ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختالال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬میکننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬مشــکالت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ی ‪‎‬تعریـ ‪‎‬‬ ‫ـن ‪‎‬مغــز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مزمـ ِ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــیوه ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬طوالنــی مــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬تغییــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مصــرف ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تغیی ‪‎‬ر ‪‎‬شــیو ه ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ازدواج ‪‎ ،‎‬بــرو ‪‎‬ز‬ ‫ط ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬رواب ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بدنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نشــانه ها ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حت ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جانب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همه گیرتریـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫اختــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــناخت ‪‎‬ه ‪‎‬میشــود ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دســت ه ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬مشــکالت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ح ـ ‪‎‬د ‪‎‬نرمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ارزیابــی ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬میشــود ‪‎‬؛ ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬افســردگی ‪‎ ،‎‬اضطــراب ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خـ ‪‎‬و ‪‎ ‎‬و ‪‎... .‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬خــواب ‪‎ ،‎‬تغییـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فراموشــی ‪‎ ،‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مخــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬روا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باالیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬مهمیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روزمــر ه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬جســم ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مســتم ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬الگــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تلقـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬جســمان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیج ‪‎‬ه ‪‎‬ایجا ‪‎‬د ‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬چنـ ‪‎‬د ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬مخد ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــخصیتی ‪‎ ،‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬شــغلی ‪،‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کارکردهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانــی ‪‎ ،‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانوادگـ ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ی ‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عوارضـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روحـ ‪‎‬‬ ‫امـ ‪‎‬ا ‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬افســردگی ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روح ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میگــذار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬خــوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خــوردن ‪‎ ،‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خلقــی ‪‎ ،‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اضطــراب ‪‎ ،‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬اثـ ‪‎‬ر ‪‎‬چندیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬کودک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجربیــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬ژنتیــک ‪‎ ،‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬متفــاو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬نوجوانـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬روانــی ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬معنــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مــاد ‪‎‬ه ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬شــکل ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬شــود ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فیزیک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تح ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬هدف ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحق ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ذات ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عمیقـ ‪‎‬ـا ً‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬وضعیت ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روانــی ‪‎ ،‎‬اختالالت ـ ‪‎‬‬ ‫اختــاال ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بــرو ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــعوری ‪‎ ،‎‬احساس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درگی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬حال ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تواننـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــخصی ‪‎ ،‎‬شــغلی ‪‎ ،‎‬تحصیلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬ســخت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اطرافـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیمــارا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روحــ ‪‎‬‬ ‫اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬یــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬اثــ ‪‎‬ر ‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فیزیولوژیکــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خاصــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رفتارهــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬شــدی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ح ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬اصطــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬نیکوتیــن ‪‎ ،‎‬الــکل ‪‎ ،‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخد ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬پرهیـ ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــواد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬مــری ‪‎ ،‎‬کوکائیــن ‪‎ ،‎‬هروئیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیرقانونـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قانونـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــخصیتی ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اضطــراب ‪‎ ،‎‬افســردگی ‪‎ ،‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تغیی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬میشــون ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خلق ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اختــاال ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خــورد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عادتهــا ‪‎ ،‎‬رفتارهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دستگاه قضایی به‬ ‫موضوع کمبود دارو در‬ ‫خراسان شمالی ورود کرد‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫دادگســتری کل خراســان شــمالی از ورود‬ ‫دســتگاه قضایــی بــه موضــوع کمبــود دارو در‬ ‫داروخانه هــای اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار پارس از‬ ‫روابــط عمومــی اداره کل دادگســتری خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬حجــت االســام حســین یوســفی در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار کــرد‪ :‬چنــد وقتــی اســت‬ ‫کــه کمبــود دارو در خراســان شــمالی باعــث‬ ‫نارضایتــی شــهروندان و اختــال در رونــد‬ ‫بهبــود بیمــاران شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گزارشــات متعــددی نیــز مبنــی بــر‬ ‫کمبــود انــواع مختلــف دارو و شیرخشــک در‬ ‫اســتان و نیــز نبــود پزشــک عمومــی در ایــام‬ ‫تعطیــات نــوروز در اکثــر درمانگاه هــای مرکــز‬ ‫اســتان دریافــت شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام یوســفی ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫نهــاد بــه منظــور شناســایی بســترهای اســیب‬ ‫زا و ارایــه راهکارهــای پیشــگیرانه‪ ،‬پیگیــری‬ ‫و اســیب شناســی موضــوع را در دســتور‬ ‫کار قــرار داد و پیــرو بازدیدهــای دوره ای از‬ ‫داروخانــه هــای اســتان مشــخص شــد کــه‬ ‫برخــی از اقــام دارویــی در ایــن مراکــز کمیــاب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام قضایــی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از‬ ‫بررســی هــای میدانــی طــی مکاتبــه ای بــا‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‪،‬‬ ‫مراتــب جهــت رفــع مشــکالت مذکــور‬ ‫منعکــس شــد امــا اقدامــات بــه عمــل امــده‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫بســیار کلــی و در حــد پیگیــری موضــوع بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع اقــدام عملیاتــی جهــت‬ ‫رفــع مشــکل بــه عمــل نیامــده اســت و محــدود‬ ‫بــه ثبــت داروهــای مــورد نیــاز در ســامانه ی‬ ‫مربوطــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام یوســفی یــاداور شــد‪ :‬پاییــز‬ ‫ســال گذشــته نیــز از داروخانــه هــای مرکــز‬ ‫خراســان شــمالی و مراکــز درمانــی بجنــورد‬ ‫بازدیــد شــد و گــزارش کمبودهــا و مشــکالت‬ ‫احصــا شــده بــه انضمــام پیشــنهاداتی جهــت‬ ‫پیشــگیری از وقــوع بحــران تامیــن دارو بویــژه‬ ‫در حــوزه داروهــای اســتراتژیک بــه قــوه‬ ‫قضاییــه گــزارش و بــه رییــس ســابق دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان نیــز ابــاغ شــد‪..‬‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫دادگســتری کل خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫حــوزه ســامت شــهروندان یکــی از دغدغــه‬ ‫هایــی اســت کــه همــواره تحــت رصــد دســتگاه‬ ‫قضایــی اســتان قــرار داشــته و بــا جدیــت بــه‬ ‫دنبــال رفــع مشــکالت شــهروندان در رابطــه بــا‬ ‫ایــن موضــوع هســتیم‪.‬‬ ‫ان ها اگر‬ ‫مهارت های‬ ‫اجتماعی الزم را‬ ‫کسب نکنند‪ ،‬نمی‬ ‫توانند خود را از‬ ‫اعتیاد معصون نگه‬ ‫دارند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪757‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 3‬گام مهم‬ ‫برای دست یابی به حداکثر‬ ‫توان خود‬ ‫ی‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬شبکه ها ‪‎‬‬ ‫بهره گیر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬‬ ‫د‪‎‬محتو ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫خبر‬ ‫کالهبرداری با درج‬ ‫اگهی جعلی استخدام‬ ‫نیروی کار در سایت‬ ‫دیوار‬ ‫ندا نودهی ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫درســت اســت کــه هــر کــدام از مــا در حــوزه ی‬ ‫مخصــوص بــه خودمــان از دیگــران قوی تــر‬ ‫هســتیم‪ ،‬امــا کلیــد اصلــی موفقیــت‪،‬‬ ‫سخت کوشــی اســت‪ .‬اینهــا ســه گامــی‬ ‫هســتند کــه بــرای دســت یابی بــه حداکثــر ِ‬ ‫توان تــان بایــد از انهــا پیــروی کنیــد‪.‬‬ ‫ از خودتــان بپرســید بــه چــه چیــزی‬‫بیشــتر از همــه عالقــه داریــد‬ ‫بیشــتر اوقــات بــه چــه چیــزی فکــر می کنیــد؟‬ ‫بــه چــه چیــزی بیشــتر از هــر چیــز دیگــری‬ ‫اهمیــت می دهیــد؟ در اوقــات فراغت تــان‬ ‫دوســت داریــد چــه کاری انجــام دهیــد؟ چــه‬ ‫چیــزی راضی تــان می کنــد؟ اگــر از ســایق‬ ‫و مهارت هــای خــود مطمئــن نیســتید‪ ،‬چنــد‬ ‫ســرگرمی جدیــد را امتحــان کنیــد یــا بــه چنــد‬ ‫موضــوع جدیــد توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫روی پــرورش قدرت تــان در ایــن حــوزه‬‫کار کنیــد‬ ‫مثــا اگــر فهمیدیــد کــه بــه هنــر عالقــه‬ ‫داریــد‪ ،‬هنــری را انتخــاب کنیــد و منابعــی‬ ‫را بیابیــد کــه در تســلط بــه ایــن مهــارت‬ ‫خــاص کمک تــان کننــد‪ .‬می توانیــد کالس‬ ‫برویــد‪ ،‬معلمــی پیــدا کنیــد یــا از خوداموزهــا‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه مهارت هــای پایـه ای فکــر‬ ‫کنیــد کــه در ابتــدا بــه انهــا نیــاز داریــد و بــرای‬ ‫کسب شــان تــاش کنیــد‪ .‬در اینجــا تمریــن‪،‬‬ ‫مثــل دوســت صمیمــی و نزدیــک شــما‬ ‫محســوب می شــود؛ هــر چــه بیشــتر تمریــن‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬بهتــر اســت!‬ ‫ از افــراد مختلفــی بازخــورد بگیریــد و‬‫نظرات شــان را بپرســید‬ ‫از انهــا بخواهیــد در مــورد عملکردتــان‬ ‫نظــر بدهنــد و بپرســید در کــدام حیطه هــا‬ ‫بــه پیشــرفت نیــاز داریــد‪ .‬ادم هــای موفــق‬ ‫هرگــز یادگیــری را متوقــف نمی کننــد؛ انهــا‬ ‫از انتقــاد اســتقبال می کننــد‪ .‬پــس شــما‬ ‫نیــز نظــر دیگــران را بپرســید‪ ،‬خودتــان را‬ ‫بــه پیشــرفت مســتمر متعهــد کنیــد و هرگــز‬ ‫سخت کوشــی را متوقــف نکنیــد! فرقــی‬ ‫نمی کنــد کــه دیگــران فکــر می کننــد شــما‬ ‫بااســتعداد هســتید یــا نــه‪ .‬انچــه اهمیــت‬ ‫شــخصی شماســت‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬تــاش و کار‬ ‫ِ‬ ‫در نهایــت اینکــه کارتــان را بــا تمــام وجــود‬ ‫در اغــوش بگیریــد و خودتــان را بــاور داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬وقتــی اهمیــت سخت کوشــی را‬ ‫دریابیــد‪ ،‬راحت تــر ارزوهایتــان را دنبــال‬ ‫می کنیــد‪ .‬حــاال اگــر کســی بــه شــما بگویــد‬ ‫کــه هیــچ توانایــی ذاتــی ای نداریــد یــا در‬ ‫هیــچ حــوزه ای توانایــی زیــادی از خــود نشــان‬ ‫نمی دهیــد‪ ،‬چــه؟ حــاال دیگــر می دانیــد کــه‬ ‫اگــر مســیر موردعالقه تــان را دنبــال کنیــد و‬ ‫خودتــان را وقــف ان کنیــد تــا مهارت هــای‬ ‫الزم را یــاد بگیریــد‪ ،‬دلیلــی وجــود نــدارد کــه‬ ‫نتوانیــد بســیار موفــق باشــید‪ .‬و درنهایــت‬ ‫اگــر کســی بــه شــما برچســب «بااســتعداد»‬ ‫زد‪ ،‬بــه او بگوییــد کــه سخت کوشــی باعــث‬ ‫موفقیت تــان شــده اســت‪.‬‬ ‫ نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره‬‫دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا بجنــورد‬ ‫‪ -‬خبر پلیس خراسان شمالی‬ ‫‪7‬‬ ‫محمدرضا ملک شاهکوهی‪/‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‬ ‫ک ‪‎‬ابــزا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبکه هــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بــه‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امــرو ‪‎‬ز ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬رایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتــوا ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دنیــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬کاربرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ویژگیهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫دلیـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ط ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایــده ه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جمــع اور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬بــاال ‪‎ ،‎‬تنــو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬تعامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبکه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گام هایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اولیــ ‪‎‬‬ ‫یکــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬حضــو ‪‎‬ر ‪‎‬فعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬برداشــت ‪‎‬ه ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کاربــر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬حســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اینــکا ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبکه ه ‪‎‬ا ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ف ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬روزرســانی ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬بپردازی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســواال ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پاس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منظ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬موضوعات ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مرتب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مطال ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬گذاشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اشــترا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســتم ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬انه‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬بــه روزرســان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســروکا ‪‎‬ر ‪‎‬داریــد ‪‎ ،‎‬مخاطبیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬فراخوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــبکه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫یکــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســائل ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬موضوعا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬بحـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬بــاال ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬توجـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ســروکا ‪‎‬ر ‪‎‬داریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬انهـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبکه‏ها ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬پتانســی ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬دیــدگاه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬مطالــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمــع اور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ابزارهــا ‪‎‬‬ ‫همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبکه هــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مرتب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬گــروه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬عضوی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گــروه هــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مطالبــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نظــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬مطلـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بــه روزرســان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میگذارنــد ‪‎ ،‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه اشــترا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬پوی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬هســتند ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫درنهایــت ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انج ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــبکه هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــه‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه تناسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬پیشــنهاد ‪‎ ،‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منظـ ‪‎‬‬ ‫روزرســانی هــا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ش ‪‎‬تعام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنــا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توییـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کوتــا ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬قبیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مطالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوشــت ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــو‪‎‬ا‬ ‫ع ‪‎‬موفـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مخاطبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬مفیـ ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ارزیابی‪‎‎‬محتوی‪‎‎‬در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬محتوی‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــوا ‪‎ ،‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارزیابـ ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬روشــه ‪‎‬ا ‪‎‬عبارتنـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬روش ‪‎ ،‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نگارشــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اصو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکنی ‪‎‬د ‪‎.‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارزیابـ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬کیفیتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬لحــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتو ‪‎‬ر ‪‎‬زبــان ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬رو ‪‎‬ز ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬تکــرار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬نوع ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یکتـ ‪‎‬ا ‪‎:‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬خواهــ ‪‎‬د ‪‎‬بــود‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دشــوار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬ا ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬خی ـ ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یکت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اصل ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬رقبــا ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬مقایســ ‪‎‬ه‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬رقبــ ‪‎‬ا ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بررســ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬مقایســ ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬باالرفتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬محتوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازخوردهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬نظــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬بازخــور ‪‎‬د‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولید ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ک ‪‎‬کنن ‪‎‬د ‪‎‬ت ‪‎‬ا ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ارزشــمن ‪‎‬د ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬نواق ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬تولیــدی ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ترکیب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارزیاب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫بهتری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫مطالعه‪‎‎‬بازار‪‎‎‬در‪‎‎‬دانش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬محتوا‪‎‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نوشــتاری ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬محتوایــ ‪‎‬‬ ‫مطالعــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حیاتــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تصویــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صوتــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتری ‪‎ ،‎‬رقابــت ‪‎ ،‎‬نــواور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬عواملـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬اســتراتژ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برنامه ریز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬می‏تواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬تلق ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محتــو‪‎‬ا‬ ‫ش ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رقبــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بررســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ایــده ا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رقابـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیازها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قدرتها ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تناســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬بتوانیـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــه طــو ‪‎‬ر ‪‎‬دقیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مطالعـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تقاضــ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ع ‪‎‬محتــو ‪‎‬ا ‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬کــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعییــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬پرداخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ویدئویـ ‪‎‬‬ ‫ـاال ً‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازارهـ ‪‎‬ا ‪‎‬احتمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬تمای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انالی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوشــتار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬محتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬عم ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬محتوای ـ ‪‎‬‬ ‫بازی های رایانه ای و تاثیرات مخرب‬ ‫ان ها در کودکان و نوجوانان‬ ‫مهمتریــن محرکــه ای اســت کــه در طراحــی جدیدتریــن و جذاب ترین‬ ‫بــازی هــای رایانــه ای بــه حــد افــراط از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ بهمنــی اظهــار کــرد‪ :‬اعتیاد اینترنتی یکــی از مهمترین خطرات‬ ‫بیــش از حــد بازی هــای انالیــن اســت کــه باعــث مــی شــود کــودک ‪ ،‬خود‬ ‫را از شــرایط عــادی زندگــی دور کنــد‪ ،‬کــه ایــن امــر مشــکالت رفتــاری‪،‬‬ ‫پرخاشــگری ‪،‬گوشــه گیــری‪ ،‬بحــران هویــت‪ ،‬بلــوغ زودرس‪ ،‬افــت‬ ‫تحصیلــی و ‪ ...‬را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه خانــواده هــا توصیــه کــرد‪ :‬والدیــن بایــد محتــوای‬ ‫بازی هــا را بایــد رصــد کننــد و یــا از طریــق ســایت اینترنتــی بنیــاد ملــی‬ ‫بازی هــای رایانــه ای‪ ،‬تهدیــد بــازی موردنظــر را شناســایی و بــه کــودک‬ ‫توضیــح دهنــد کــدام بــازی بــرای او مناســب اســت‪ .‬بهتــر اســت بازی هــا‬ ‫محتوایــی خالقانــه داشــته باشــد تــا کــودک و نوجــوان بــه ایــن واســطه‬ ‫معمایــی را حــل و درعین حــال ســرگرم شــوند‪ .‬یعنــی بــازی بــه مهــارت‬ ‫حــل مســئله فــرد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی در هشــدار بــه والدیــن گفــت‪ :‬بازی هــای انالیــن صرفــا ً نوعــی‬ ‫ســرگرمی نیســتند؛ بچه هــا در حیــن چنیــن بازی هایــی ممکــن اســت در‬ ‫معــرض خطــر زورگیــری‪ ،‬دزدی هویــت‪ ،‬کالهبــرداری از کارت اعتبــاری‬ ‫و سوءاســتفاده های دیگــر قــرار بگیرنــد‪ .‬حتمــا ًدربــار ه ایــن خطــرات بــا‬ ‫فرزندان تــان صحبــت کنیــد‪ .‬فقــط داشــتن گفت وگویــی در ســنین‬ ‫کودکــی اســت کــه ان هــا را امــاده ی اجتنــاب از ایــن خطــرات خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خانــواده هــا می تواننــد در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای مردمــی و یــا بــا شــماره‬ ‫‪ 096380‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬بازی هــای رایانــه ای انالیــن عاملــی بــرای ترویــج‬ ‫خشــونت‪ ،‬بی بنــد و بــاری و کم تحرکــی کــودکان و نوجوانــان اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ بهمنــی‪ ،‬در تشــریح ایــن موضــوع اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫پایــان ســال تحصیلــی دانــش امــوزان‪ ،‬انجــام بــازی هــای رایانــه ای یکــی‬ ‫از ســرگرمی هــای کــودکان‪ ،‬نوجوانــان‪ ،‬جوانــان در روزهــای پیــش رو‬ ‫مــی باشــد لــذا از هــم اکنــون خانــواده هــا بایــد برنامــه ریــزی الزم در ایــن‬ ‫خصــوص داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬امــروزه کــودکان و نوجوانــان بیشــتر وقــت‬ ‫خــود را صــرف بازی‪‎‬هــای انالیــن می کننــد‪ .‬از همیــن رو‪ ،‬مــی تــوان بــازی ‬ ‫هــای مجــازی را دوســت صمیمــی کــودکان و نوجوانــان دانســت!! بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬شــناخت تاثیــرات روحی روانــی ایــن بازی ها بــرای والدین‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــا نگاهــی بــه انبــوه بــازی هــای موجــود در بــازار در‬ ‫مــی یابیــم کــه قریــب بــه اتفــاق ایــن بــازی هــا وارداتــی و محصــول‬ ‫کشــورهای دیگــر‪ ،‬خصوصــا ًکشــورهای غربــی اســت کــه در ســاخت‬ ‫هریــک از ایــن بــازی هــا اهدافــی را دنبــال مــی کننــد ” خشــونت “‬ ‫مدیــر عامــل جعلی کالهبــردار در دام‬ ‫پلیــس فتــا افتاد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا‬ ‫درج اگهــی جعلــی اســتخدام نیــروی‬ ‫کار‪ ،‬در ســایت دیــوار از متقاضیــان‬ ‫کالهبــرداری مــی کنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی حســینی در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫مراجعــه و شــکایت مدیرعامــل‬ ‫یکــی از شــرکت ها بــه پلیــس فتــا بــا‬ ‫ادعــای سواســتفاده از هویــت وی‪،‬‬ ‫بیــان داشــت شــخصی ناشــناس‬ ‫در برنامــه دیــوار‪ ،‬خــود را مدیــر‬ ‫شــرکت بنــده معرفی کــرده و با درج‬ ‫اگهــی جعلــی بــا عنــوان اســتخدام‬ ‫نیــروی کار‪ ،‬ضمــن اخــذ مبالغــی از‬ ‫کارجویــان و هموطنــان بــه بهانــه‬ ‫مصاحبــه کاری و ثبــت نــام‪ ،‬از انــان‬ ‫کالهبــرداری می کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از واریــز وجــه بــه‬ ‫شــماره حســاب اعــام شــده‪ ،‬فــرد‬ ‫اگهــی دهنــده پاســخگوی تمــاس‬ ‫کارجویــان نبــود‪ .‬لــذا مراتب به صورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫اقدامــات فنــی و شــگردهای خــاص‬ ‫پلیســی کارشناســان فتــا‪ ،‬متهــم بــه‬ ‫ت معلــوم مــورد شناســایی قــرار‬ ‫هوی ـ ‬ ‫گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام قضایـی ‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر‬ ‫شــد‪ .‬متهــم پــس از بازجویــی هــای‬ ‫فنــی و پلیســی‪ ،‬اعتــراف کــرد کــه بــا‬ ‫هــدف کســب منافــع مالــی اقــدام‬ ‫بــه انتشــار اگهــی هــای جعلــی‪،‬‬ ‫جــذب نیــروی کار نمــوده و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب پــس از دریافــت مبالغــی از‬ ‫متقاضیــان‪ ،‬تلفــن همــراه خــود را از‬ ‫دســترس خــارج مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا بررســی هــای بعمــل امــده‬ ‫مشــخص گردیــد متهــم حــدود ‪۱۲۰‬‬ ‫فقــره کالهبــرداری انجــام داده اســت؛‬ ‫لــذا پرونــده جهــت انجــام اقدامــات‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان‬ ‫و بــه ویــژه افــراد جویــای کار توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از شــگردهای مجرمــان‬ ‫ســایبری کالهبــرداری مبالــغ انــدک‬ ‫ولــی بــه تعــداد انبــوه اســت؛ بنابرایــن‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بــه‬ ‫افــراد جویــای کار توصیــه مــی گــردد‬ ‫مراقــب اگهی هــا و تبلیغاتــی کــه در‬ ‫ســایت هایی نظیــر شــیپور و دیــوار و‬ ‫یــا شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر مــی‬ ‫شــود باشــند و بــا مطالعــه قوانیــن‬ ‫ســایت هــای موصــوف نســبت بــه‬ ‫نیــات افــراد مختلــف هوشــیار بــوده تا‬ ‫در دام ســودجویان فضــای ســایبری‬ ‫گرفتــار نگردنــد‪.‬‬ ‫اعتیاد راهی به‬ ‫سوی تباهی و فساد‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ صفحه 7 ‫‪26‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ 19‬اردیبهشت ‪1366‬‬ ‫عملیات محدود‬ ‫انصارالحسین‬ ‫‪ -757‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-757‬‬ ‫‪/‬شوال‪1444/‬‬ ‫‪/18‬شوال‪/‬‬ ‫‪18 - 2023‬‬ ‫‪/09 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//02‬‬ ‫سه شنبه ‪02//19‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪:‬‬ ‫تا چند روز اینده‬ ‫مطالباتگندمکاران‬ ‫واریز می شود‬ ‫سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬امــار نشــان‬ ‫می دهــد شــاید بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تـُـن‬ ‫گنــدم خریــداری شــده و وارد ســیلوها شــده اســت‪،‬‬ ‫پیش بینــی می شــود ایــن رقــم هــر روز بیشــتر شــود و‬ ‫ان شــاءالله چنــد روز اینــده وجــوه گنــدم را بــه حســاب‬ ‫گندمــکاران واریــز می کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬ســیدمحمد‬ ‫اقامیــری دربــاره قیمــت تضمینــی گنــدم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫وظیفــه اصلــی وزارت جهــاد کشــاورزی حمایــت از‬ ‫کشــاورز اســت‪ ،‬بخــش خصوصــی‪ ،‬خبــرگان بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نماینــده بنیــاد ملــی گندمــکاران در ایــن‬ ‫شــورا حضــور دارنــد همچنیــن دو نفــر از اعضــای‬ ‫کمیســیون کشــاورزی بــه عنــوان ناظــر بــدون حــق‬ ‫رای در جلســات ایــن شــورا حضــور دارنــد تــا قیمــت‬ ‫تعییــن شــده بــه نفــع کشــاورزان باشــد‪.‬‬ ‫سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی افــزود‪ :‬روش هــای‬ ‫تعییــن قیمــت را نیــز قانــون مشــخص کرده و براســاس‬ ‫ان بــا ‪ ۴‬روش می تــوان قیمــت را تعییــن کــرد‪ ،‬یکــی‬ ‫از روش هــا براســاس محاســبه هزینــه و ســود متعــارف‬ ‫اســت که برهمین اســاس شــورا وارد شــور شــده اســت‬ ‫و قیمتــی کــه تعییــن شــده براســاس نظــر اعضای شــورا‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬بنــده نیــز بــه عنــوان رئیــس شــورا بــه نظــر‬ ‫اعضــای شــورا احتــرام می گــذارم‪.‬‬ ‫اقامیــری ادامــه داد‪ :‬هــر نظــری بــه جــز نظــر شــورا‬ ‫غیرقانونــی اســت حتــی اعــام ان نیــز صحیــح نیســت‬ ‫زیــرا قانــون اختیــار را بــه شــورای قیمت گــذاری محصوالت‬ ‫کشــاورزی واگــذار کــرده و ایــن شــورا بایــد محصــوالت را‬ ‫قیمت گــذاری کنــد بنابرایــن هــر شــخصی کــه خــارج از‬ ‫شــورا قیمتــی را اعــام می کنــد بــه نوعــی تحمیــل نظــر‬ ‫شــخص بــر شــورا اســت‪ ،‬طبــق قانــون شــورایی تشــکیل‬ ‫شــده و بایــد تصمیم گیــری کنــد‪ ،‬نظــارت بــر عملکــرد شــورا‬ ‫و قیمت گــذاری برعهــده دو نفــر از اعضــای کمیســیون‬ ‫کشــاورزی اســت کــه بــه عنــوان ناظــر حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره اعتبــار موردنیــاز خریــد گنــدم‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت‬ ‫براســاس مقــدار خریــدی کــه انجــام خواهــد داد و‬ ‫براســاس قیمتــی کــه در شــورا تعییــن می شــود‪ ،‬خــود را‬ ‫موظــف می دانــد کــه بودجــه الزم را تامیــن و ابــاغ کنــد‬ ‫تــا بــه موقــع پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد‪ :‬امــار‬ ‫نشــان می دهــد شــاید بیــش از یــک میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار تـُـن گنــدم خریــداری شــده و وارد ســیلوها شــده‬ ‫اســت‪ ،‬پیش بینــی می شــود ایــن رقــم هــر روز بیشــتر‬ ‫شــود مــا نیــز ان شــاءالله چنــد روز اینــده وجــوه گنــدم را‬ ‫بــه حســاب گندمــکاران واریــز می کنیــم‪.‬‬ ‫مدرس دانشگاه هم و در زیرزمین‬ ‫خانه قارچ تولید می کنم‬ ‫وقتــی روبرویــم ایســتاد تــا ماجــرای ورودش بــه دنیــای تولید قارچ را توضیــح دهد‪ ،‬ارتفاع‬ ‫زیرزمیــن انقــدر کوتــاه بــود کــه مجبورشــدم خــودم را خــم کنــم تــا ســرم به ســقف نخــورد‪.‬‬ ‫امــا خانــم قلیــچ از همیــن ســالن کوچــک شــروع کــرد و بــه یکــی از تولیدکننــدگان برتــر‬ ‫قــارچ منطقــه تبدیل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬ســاکن شــهر ســرخنکالته در فاصلــه حــدود ‪۱۵‬‬ ‫کیلومتــری گــرگان اســت‪ .‬شــهری کوچــک بــا کمتــر از ‪ ۸‬هــزار نفــر جمعیــت کــه بــه قــول‬ ‫خانــم نرگــس قلیــچ «اینجــا همــه همدیگــر را می شناســند»‪.‬‬ ‫حقــوق خوانــده و تــا قبــل از تولــد قــارچ‪ ،‬دســتش را بــا درامدی که از تدریس در دانشــگاه‬ ‫پیــام نــور در مـی اورد تــوی جیــب خــودش می کــرد امــا بــا وجــود نداشــتن نیــاز مالــی‪ ،‬بــا‬ ‫تشــویق همســرش تصمیــم می گیــرد زیرزمیــن خانــه را بــه کارگاه تولیــد قــارچ تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬در ابتــدای کار‪ ،‬همــه مخالــف بودنــد از همســرم تــا بقیــه ولــی مــن روی حرفــم‬ ‫ایســتادم کــه می خواهــم قــارچ تولیــد کنــم‪ .‬ایــده اولیـه اش را هــم از بــرادرزاده ام گرفتــم‪.‬‬ ‫قلیــچ ادامــه داد‪ :‬پســر بــرادرم چنــد ســال اســت بــه طــور حرف ـه ای در کار تولیــد قــارچ‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی ایــده ورود بــه ایــن عرصــه را در ذهنــم پــرورش دادم‪ ،‬بــه ســراغ او رفتــم تــا‬ ‫امــکان موفقیتــم را بررســی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده قــارچ افــزود‪ :‬زیرزمیــن خانــه مــا‪ ،‬مســاحت و ارتفــاع کمــی دارد کــه‬ ‫ممکــن اســت بــرای تولیــد قــارچ جــای زیــاد مناســبی نباشــد امــا چــون تصمیــم گرفتــه‬ ‫بــودم ایــن کار را شــروع کنــم‪ ،‬دل بــه دریــا زدم و بــا فراهــم کــردن مقدمــات اولیــه ماننــد‬ ‫تجهیــز فضــا و خریــد بخــاری و کولــر‪ ،‬مقــداری کمپوســت خریــداری کــرده و کار تولیــد‬ ‫قــارچ را اغــاز کــردم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چــون در دوره امــوزش قــارچ شــرکت نکــرده بــودم‪ ،‬در همــه مراحل تولید‬ ‫از بــرادرزاده ام و یــا خانــم پــرورده مــدرس فنــی و حرفـه ای گــرگان به صورت حضوری‬ ‫ضوابط جدید خرید و فروش‬ ‫سکه طال اعالم شد‬ ‫اتــاق اصنــاف ایــران در اطالعیــه ای از ضوابــط جدیــد خریــد و فــروش ســکه طــا خبــر‬ ‫داد و اعــام کــرد‪ :‬نصــب پوســتر یکپارچــه ضوابــط جدیــد خریــد و فــروش ســکه طــا در‬ ‫واحدهــای صنفــی مرتبــط الزامــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬اتــاق اصنــاف ایــران‪ ،‬در اطالعی ـه ای بــرای اگاهــی‬ ‫اتاق هــای اصنــاف شهرســتان ها و اتحادیه هــای صنفــی مرتبــط بــا فــروش ســکه‪ ،‬از الــزام‬ ‫نصــب پوســتر یکپارچــه ضوابــط جدیــد خریــد و فــروش ســکه طــا خبــر داد و اعــام کــرد‪:‬‬ ‫بــه موجــب ابــاغ ضوابــط اختصاصــی گــروه فلــزات گرانبهــا و گوهرســنگ هــا و الــزام ثبــت‬ ‫معامــات توســط اعضــای صنفــی مرتبــط و اطــاع رســانی در ایــن زمینــه‪ ،‬معاونــت صنایع‬ ‫عمومــی دفتــر صنایــع خــاق و ورزشــی وزارت صمت پوســتر یکپارچــه ضوابط جدید خرید‬ ‫و یــا تلفنــی‪ ،‬ســوال می کــردم و ان هــا هــم بــا راهنمایی هــای درســت‪ ،‬کمــک کردنــد‬ ‫بــه تولید برســم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی تولیدکننــده قــارچ گفــت‪ :‬تنها مشــکل ورود به تولید کمپوســت‪ ،‬هزینه اولیه‬ ‫زیــاد ان اســت وگرنــه پــرورش قــارچ بــه زمــان زیــادی احتیــاج نــدارد و در صــورت مهیــا‬ ‫بــودن شــرایط‪ ،‬بــا سرکشــی چنــد دقیقـه ای در روز می تــوان کارهــا را انجــام داد‪.‬‬ ‫قلیــچ ادامــه داد‪ :‬بــرای شــروع تولیــد قــارچ‪ ،‬ریســک نکــردم و حــدود ‪ ۵۰۰‬کیلــو کمپوســت‬ ‫خریــداری کــرده و بــا کمــک همســرم کار تولیــد را اغــاز کــردم‪ .‬از ان زمــان تاکنــون حــدود‬ ‫‪ ۱۰‬مــاه می گــذرد کــه در ایــن مــدت بــا پشــت سرگذاشــتمن پنــج مرحلــه از تولیــد‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫کمپوســت را بــه حــدود یــک تــن رســاندم تــا بــا پیــش بینــی تولیــد چنــد برابــری بــه درامــد‬ ‫بیشــتر برسم‪.‬‬ ‫وی بــه چگونگــی فــروش محصوالتــش اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مهمتریــن بــازار فــروش‬ ‫قــارچ بــرای مــن‪ ،‬خانم هــای شــهر هســتند ‪ .‬بــرای ایــن کار‪ ،‬یــک گــروه در فضــای مجــازی‬ ‫تشــکیل دادم و بــه محــض تولیــد‪ ،‬عکــس و قیمــت ان را منتشــر مــی کنــم و معمــوال در‬ ‫زمانــی کوتــاه حجــم زیــادی از محصوالتــم را بــه فــروش می رســانم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مرحلــه دوم اگــر بــرای محصوالتــم مشــتری پیــدا نکــردم بــه ســراغ‬ ‫فس ـت فودی های شــهر م ـی روم و در اخریــن مرحلــه قارچ هــا را بــه واســطه ها‬ ‫می فروشــم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی تولیدکننــده قــارچ در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا بــه فکــر اســتفاده از‬ ‫صنعــت بســته بندی بــرای فــورش بهتــر محصوالتــش نیســت گفــت‪ :‬قــارچ بایــد بــه‬ ‫صــورت تــازه مصــرف شــود و مشغول شــدن بــه بســته بنــدی‪ ،‬مــرا کــه بــه تنهایــی در‬ ‫ایــن بخــش مشــغول فعالیــت هســتم از هــدف اصلــی دور کــرده و چــه بســا مانــع‬ ‫فــروش محصوالتــم شــود‪.‬‬ ‫همین طــور کــه مشــغول گفتگــو بودیــم‪ ،‬نــم نــم بــاران شــروع بــه باریــدن گرفــت‪ .‬خانــم‬ ‫قلیــچ ســرش را چرخانــد بــه ســمت پشــت و رو بــه فضــای خالــی پشــت خانــه گفــت‪:‬‬ ‫می خواهــم مزرعــه تولیــد قــارچ را گســترش دهــم ‪ .‬فضــا بــرای کار کــردن دارم امــا‬ ‫مشــکلم‪ ،‬نداشــتن بودجــه کافــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای دریافــت وام بــه نهادهــا و ارگان هــای مختلفــی رفتــم امــا نتوانســتم‬ ‫موافقــت ان هــا را جلــب کنــم‪.‬‬ ‫قلیــچ گفــت‪ :‬عــاوه بــر قــارچ‪ ،‬احــداث گلخانــه تــوت فرنگــی را هــم مــورد نظــر دارم و‬ ‫امیــدوارم بــا راه انــدازی ان چنــد خانــم بیــکار ســرخنکال را در کنــار خــود مشــغول بــه‬ ‫کار کنم‪/.‬ایرنا‬ ‫و فــروش ســکه طــا را طراحــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه امــده اســت‪ :‬اتحادیــه هــای صنفــی مرتبــط الزم اســت جهــت نصــب‬ ‫حداکثــری ایــن پوســتر در واحدهــای صنفــی مرتبــط بــه منظــور اطالع رســانی و اگاهــی‬ ‫خریــداران از مزایــای اجــرای ایــن طــرح اقــدام کننــد و در ایــن پوســتر بــر ضوابــط جدیــد‬ ‫خریــد و فــروش ســکه طــا بــر اســاس دســتور العمــل تبصــره ‪ ۴‬مــاده ‪ ۱۸‬قانــون مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫این قانون‪ ،‬واحدهای صنفی مرتبط با فروش سکه را بر موارد ذیل ملزم می کند‪:‬‬ ‫ خرید و فروش سکه با دریافت ثبت کد ملی و شماره تلفن همراه مشتری‪.‬‬‫ ارائه فاکتور یکپارجه و قابل استعالم از سامانه جامع تجارت‪.‬‬‫ ثبت تمامی معامالت خرید و فروش بین همکار ( اعضای صنفی و تولیدی)‪.‬‬‫ عدم نیاز به ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت توسط مشتریان‪.‬‬‫مزایای اجرای این طرح از قرار ذیل است‪:‬‬ ‫ ارائه فاکتور یکپارچه و امکان خرید و فروش امن برای مشتریان و اعضای صنفی‪.‬‬‫ امــکان بررســی شــکایات بــرای کاالهــای تقلبــی بــا اســتفاده از شــماره یکتــای فاکتــور‬‫یکپارچــه‪ -- .‬امــکان اســتعالم اطالعــات فاکتــور و چــاپ ان بــه صــورت انــی‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!