روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 754 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 754

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 754

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 754

‫روزنامه شنبه‬ ‫خشک شدن منطقه خالدنبی گلستان‪،‬‬ ‫شماره ‪ 8 -23 :‬صفحه‬ ‫‪ 16‬اردیبهشت ‪ - 1402‬سال نهم‪/06-‬می‪ /15-2023/‬شوال ‪ -1444/‬شماره ‪ - 754 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫نشانه اشکار قهر طبیعت و کم ابی‬ ‫‪3‬‬ ‫یکه تازی‬ ‫دالالن در بازار‬ ‫میوه هاینوبرانه‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش خانواده‬ ‫در اشتغال‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫‪4‬‬ ‫تمامی کشور به زودی‬ ‫تحت پوشش برنامه‬ ‫«سالمت خانواده»‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫‪5‬‬ ‫پویش وصال ارزوها‬ ‫در استان گلستان‬ ‫برگزار شد‬ ‫‪5‬‬ ‫ِ‬ ‫سالمت روحی انسان‬ ‫در فرزنداوری‬ ‫و جوانی جمعیت‬ ‫‪6‬‬ ‫اثر‪‎‎‬صنعت‪‎‎‬بر‪‎‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫‪‎‬فرزنداوری‪‎‎‬و‪‎‎‬جوانی‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعیت‪‎‎‬و‪‎‎‬کاهش‪‎‬‬ ‫‪‎‬تورم‪‎‎‬و‪‎‎‬اعتیاد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪‎‬افزایش‬ ‫ش‬ ‫‪‎‬بر‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشتغال‪‎‬بر‬ ‫سهم‪‎‬اشتغال‬ ‫‪‎‬جمعیت‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫‪‎‬جوانی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬فرزنداوری‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نقــش خانــواده در‬ ‫اشــتغال بســیار مهــم اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫خانــواده محیطــی اصلــی بــرای‬ ‫رشــد و توســعه انســان اســت و‬ ‫دارای تاثیــر مســتقیم بــر کارافرینــی‬ ‫و اشــتغال دارد‪ .‬خانــواده خیلــی‬ ‫اوقــات بــه عنــوان یــک ســرمایه‬ ‫اجتماعــی بــرای ایجــاد کســب و کار‬ ‫و اشــتغال تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫اعضــای خانــواده چــه بــزرگ و‬ ‫چــه کوچــک می تواننــد بــه عنــوان‬ ‫کارمنــدان‪ ،‬همــکاران و یــا شــرکا‬ ‫در کســب و کار خانوادگــی شــرکت‬ ‫کننــد یــا حتــی همــکاری در مدیریــت‬ ‫کســب و کار انجام دهند‪ .‬همچنین‬ ‫خانــواده می توانــد بــه عنــوان یــک‬ ‫شــبکه پشــتیبانی بــرای ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی گســترده تر‬ ‫بــرای افــراد خانــواده عمــل کنــد‪،‬‬ ‫بدیــن ترتیــب شــانس موفقیــت‬ ‫کســب و کار افزایــش می یابــد و‬ ‫ســطح بیــکاری پایین تــر مــی رود‪.‬‬ ‫در کشــورهای در حــال توســعه‪،‬‬ ‫خانواده هــای کارافریــن اغلــب در‬ ‫کســب و کارهــای خــود بــه دنبــال‬ ‫توســعه و بهبــود حیــات خــود و‬ ‫خانــواده خــود هســتند و بــا فراینــد‬ ‫همــکاری بــه عنــوان یــک تیــم‪،‬‬ ‫عملکــردخــودرابهبــودمی بخشــند‪.‬‬ ‫نقــش خانــواده در اشــتغال بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬خانــواده می توانــد یــک‬ ‫محیــط پشــتیبانی اقتصــادی بــرای‬ ‫اعضــای ان فراهــم کنــد و بــه انهــا در‬ ‫ایجــاد کســب وکارهای خــود کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬خانــواده همچنیــن می توانــد‬ ‫بــرای فرزنــدان خــود فرصت هــای‬ ‫اموزشــی و امــوزش حرفــه ای را‬ ‫فراهــم کنــد تا بــه عنــوان کارافرینان‬ ‫اینــده توانمنــد شــوند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬خانــواده معمــوال ً‬ ‫می توانــد بــا اینکــه بــازار کار خــود را‬ ‫نیافتــه باشــد‪ ،‬افــراد را تشــویق بــه‬ ‫اغــاز کس ـب وکار خــود می کنــد؛ ایــن‬ ‫امــر در خصــوص کســب وکارهای‬ ‫کوچــک و خانگــی بــه خوبــی‬ ‫مشــخص اســت‪ .‬برای مثال‪ ،‬یکی از‬ ‫اعضــای خانــواده می توانــد بــه عنــوان‬ ‫حســابدار یــا مدیــر بازاریابــی بــرای‬ ‫کســب وکار افــراد خانــواده فعالیــت‬ ‫کنــد و بــه ایــن ترتیــب فرصــت‬ ‫اســتفاده از مهارتهــا و توانایی هــای‬ ‫داخــل خانــواده بهبــود می یابــد‪.‬‬ ‫جایگاه کشاورزی صنعتی در رشد تولید و جوانی جمعیت‬ ‫مهــدی تقــوی ‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬کشــاورزی صنعتــی باعــث افزایــش تولیــد و رشــد اقتصــادی می شــود‪ .‬بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن‪ ،‬تولیــد کشــاورزی می توانــد بهبــود یابــد و باعــث بهبــود وضعیــت‬ ‫مالــی کشــاورزان و جوانانــی کــه در ایــن صنعــت فعــال هســتند شــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬کشــاورزی صنعتــی باعــث ایجــاد شــغل و فرصــت بــرای جوانــان جویــای کار می شــود و باعــث جوانــی جمعیــت می شــود‪ .‬از ایــن‬ ‫رو‪ ،‬توســعه کشــاورزی صنعتــی در کشــورهای در حــال توســعه و بــا نیــاز بــه اشــتغال بســیار مفیــد واقــع می شــود و می توانــد باعــث ارتقــای ســطح زندگــی جامعــه شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزی صنعتــی بــه عنــوان یکــی از بخش هــای مهــم صنعــت کشــور‪ ،‬می توانــد نقــش مهمــی در رشــد تولیــد و جوانــی جمعیــت در کشــور داشــته باشــد‪ .‬در کنــار بازارهــای داخلــی‪ ،‬بازارهــای جهانــی هــم‬ ‫امکان پذیــری بســیار خوبــی بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی فراهــم مـی اورد‪ .‬ایــن صــادرات می توانــد عــاوه بــر داشــتن درامــد فــراوان‪ ،‬کیفیــت زندگــی روســتایی ها را بهبــود بخشــد‪ .‬بــا ایجــاد اشــتغال در‬ ‫ســطح روســتاها و توســعه تولیــدات کشــاورزی در خــارج از شــهر‪ ،‬شایسته ســاالری و رشــد و توســعه منطقـه ای هــم تقویــت می شــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬توســعه کشــاورزی صنعتــی بــه افزایــش تولیــد و توزیــع غــذای کیفیــت بــرای‬ ‫جامعــه کمــک می کنــد‪ .‬در نتیج ـه ی کلــی‪ ،‬کشــاورزی صنعتــی می توانــد بــرای ایجــاد اقتصــاد پایــدار و نیــز بهبــود کیفیــت زندگــی در جامعــه مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی صنعتــی نقــش بســیار مهمــی در رشــد تولیــد و جوانــی جمعیــت دارد‪ .‬در کشــور هایــی کــه ســطح کشــاورزی صنعتــی خوبــی دارنــد‪ ،‬تولیــد صنعتــی محصــوالت کشــاورزی بــا کیفیــت بــاال و کارافرینــی در ایــن زمینــه‪،‬‬ ‫بهبــود ســطح دسترســی بــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬افزایــش تولیــد و ســهم بیشــتر ایــن صنعــت در اقتصــاد کشــور بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬کشــاورزی صنعتــی مــی توانــد در جوانســازی جمعیــت نیــز نقــش بســزایی داشــته باشــد‪ .‬بــه دلیــل وجــود فرصــت هــای شــغلی و کســب درامــد در ایــن صنعــت‪ ،‬از جوانــان خواســته مــی شــود تــا در ایــن حــوزه فعالیــت‬ ‫کننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬کشــاورزی صنعتــی بــه عنــوان یــک شــغل خانوادگــی بــرای جوانــان جــذاب اســت و باعــث مــی شــود کــه ایــن جوانــان در حــوزه کشــاورزی تخصــص پیــدا کننــد‪ .‬بــه کارگیــری فنــاوری در کشــاورزی صنعتــی نیــز‬ ‫باعــث جلــب جوانــان بــا تجربــه و شایســته مــی شــود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬کشاورزی صنعتی از دیدگاه رشد تولید و جوانی جمعیت یک تاثیرگذار بوده و برای رشد و توسعه کشورهای با شرایط کشاورزی مناسب بسیار مهم است‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۶‬هزار کارگر‬ ‫ساختمانی‬ ‫خراسان شمالی پشت‬ ‫نوبت بیمه اجتماعی‬ ‫هستند‬ ‫معــاون روابــط کار اداره کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون ‪۶‬‬ ‫هــزار نفــر از کارگــران ســاختمانی‬ ‫اســتان پشــت نوبــت اســتفاده از‬ ‫مزایــای بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫قربــان نباتیــان اظهــار کرد‪ :‬پارســال‬ ‫یکهــزار و ‪ ۱۲۱‬نفــر در اســتان بــرای‬ ‫اســتفاده از مزایــای بیــکاری در‬ ‫ســامانه ثبــت نــام کردند کــه از این‬ ‫تعــداد یکهــزار و ‪ ۵۵‬نفــر مشــمول‬ ‫دریافــت شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۹۰‬هــزار و ‪ ۲۹۴‬نفــر‬ ‫کارگــر مشــمول قانــون کار دارد و‬ ‫‪ ۱۰۸‬هــزار و ‪ ۳۵۸‬نفــر از مزایــای‬ ‫بیمــه تامیــن اجتماعــی بهــره منــد‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫نباتیــان بــا بیــان اینکــه ســال‬ ‫گذشــته هیچگونــه تعدیــل و‬ ‫اخــراج کارگــران از کارخانــه هــا و‬ ‫مجموعــه هــای بــزرگ تولیــدی‬ ‫اســتان انجــام نشــد افــزود‪۱۶ :‬‬ ‫هــزار کارگاه مشــمول قانــون کار‬ ‫در ایــن اســتان فعــال اســت کــه‬ ‫بخــش زیــادی از ایــن کارگــران را‬ ‫پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون روابــط کار اداره‬ ‫کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫خراســان شــمالی؛ بیشــترین‬ ‫بیــکاری کارگــران در ایــن مــدت‬ ‫مربــوط بــه حــوزه اصنــاف بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بهــره منــدی‬ ‫از بیمــه تامیــن اجتماعــی از‬ ‫مهمتریــن درخواســت هــای‬ ‫کارگران ســاختمانی در این استان‬ ‫اســت کــه امســال بــه ایــن موضوع‬ ‫رســیدگی بهتــری شــد‪.‬‬ ‫نباتیــان معیشــت و امنیــت غذایی‬ ‫را از دیگــر دغدغــه هــای کارگــران‬ ‫اســتان دانســت و افــزود‪ :‬بیــش از‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد از قراردادهــای کارگــران‬ ‫اســتان بــه صــورت موقــت تنظیــم‬ ‫شــده اســت کــه رســیدگی بــه ایــن‬ ‫موضــوع نیــز در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -15‬قانون حمایت‬ ‫از خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت‪:‬افزایشسنوات‬ ‫خدمت به میزان یک‬ ‫سال به ازای هرفرزند‬ ‫پس از تولد فرزند سوم‬ ‫تا پنجم‬ ‫ شنبه ‪ 16‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪754‬‬ ‫خبر‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫سهم‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیاد‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایــدار ‪،‎‬‬ ‫د ‪‎‬ثابــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬درامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫شــاغ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بهتریــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میدهــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تربیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگــی ‪‎ ،‎‬ازدواج ‪‎ ،‎‬تشــکی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ع‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬فراه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزندانشــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬منجــ ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎،‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬شــاغ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ج‪‎‬میبرن ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رن ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کمتــر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامــد ‪‎،‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬میکننـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬خودمختــار ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬نیــ ‪‎‬ز‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‏توانــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬تقویــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬عــاوه ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‪‎‬بگــذار ‪‎‬د‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬نف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هوی ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مســئل ‪‎‬ه‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ق‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بیــکاری ‪‎،‎‬رونــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ن‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬درامــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بــ ‪‎‬ر‪‎‬فرزنــداوری ‪،‎‬‬ ‫د‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر‪‎‬مثبــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬غیرمســتقی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــاغ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میدهنــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫یافته هــا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫د‪‎‬هستن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خو ‪‎‬د‪‎‬پایبن ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خانوادگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معموال ً‪‎‬بیشت ‪‎‬ر‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬تکلیفا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬هستند ‪،‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬همبســتگ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنــد‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانوادگ ـ ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ش‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬منجـ ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــاو ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬ایــن ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬نیــ ‪‎‬ز‬ ‫ی‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎‬کــ ‪‎‬ه‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فق ـ ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خانوادگ ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬شــما ‪‎‬ر‪‎‬میایــد ‪‎،‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬مهمتری ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬غیرمســتقی ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ایجــا ‪‎‬د‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬دادهانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬نتایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬نگرانیهــا ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬بالــغ ‪‎،‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وجــو ‪‎‬د‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫س‪‎ ‎‬و‬ ‫ش‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬نفـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مالــی ‪‎،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اســتقال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــادی ‪‎،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬مهم ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬نق ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬درامـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬دیگــر ‪‎،‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬کســان ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬ارمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تحقـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دارنــد ‪‎،‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬راحتـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ثابـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬درامـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــد ‪‎‬ه‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ثبـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬جمل ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬میتوانن ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ل‪‎‬کنن ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬اســتقبا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فرزن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬درام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬شغ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬دسترس ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬عد ‪‎‬‬ ‫خ‪‎‬بیکار ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬نر ‪‎‬‬ ‫ال‪‎‬بود ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز‪‎‬طرفی ‪‎،‎‬با ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬شــخصی ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کن ‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬هوی ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬میکن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬من ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬بــرو ‪‎‬ز‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬حتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارضـ‪‎‬ا‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ال‬ ‫ل‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬نــدارد ‪‎،‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬درامـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎،‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬ی‪‎‬ا‪‎‬موا ‪‎‬د‪‎‬مخد ‪‎‬ر‪‎‬کشاند ‪‎‬ه‪‎‬میشو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬مخر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬فعالیتها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬سم ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫د‪‎‬بهعنــوا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬پایــدار ‪‎،‎‬میتواننــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬نتیجــه ‪‎،‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فقــر ‪‎،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬عام ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهمتری ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ل‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬عمــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫شــاغ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫د‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کلید ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬شــما ‪‎‬ر‪‎‬میــرو ‪‎‬د ‪‎.‬زیــر‪‎‬ا‪‎‬شهرســتانه‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬مناطقــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬باالتــر ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬پــد ‪‎‬ر‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬مــاد ‪‎‬ر‪‎‬انهـ‪‎‬ا‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬خانواده هایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عــاوه ‪‎،‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬کودکا ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬نسب ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬میشون ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احتماال ً‪‎‬بهت ‪‎‬ر‪‎‬مراقب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬هستند ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬شاغ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مشــکل‬ ‫ن‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر‪‎‬هســتند ‪‎،‎‬رفتارهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬والدیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانــواده هایـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬دارنــ ‪‎‬‬ ‫ســاز‪‎‬کمتر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د‪‎‬ثابــت ‪‎،‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬درام ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬دیگــر ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اجتمــاع ‪،‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تامیــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬امــ ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬احترامــ ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬ارزشــیاب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬نفـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬بســزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬دســترفت ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬پایدا ‪‎‬ر‪‎‬میتوان ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنی ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬تمایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫م‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬موثـ ‪‎‬ر‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬بالغیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎.‬زمانــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‪‎‬کمتـ ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬خاطـ ‪‎‬ر‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‬ ‫ل‪‎‬هســتند ‪‎،‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬شــاغ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎،‎‬درام ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬میزنن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬غیرقانونـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬فعالیت‏هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه‪‎‬خو ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حاصـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬رفاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬تامی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مراقب ـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بخشــن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ت‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬حائ ـ ‪‎‬ز‪‎‬اهمیت ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مثب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــراد ‪‎،‎‬خانواده ه ـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه‪‎‬اثــرا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‬ ‫ش‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مه ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬بســزای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ثابـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬درامـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مثــال ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ل‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬تشــکی ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ش‪‎‬شــان ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنین ‪‎،‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کنن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اعتیاداو ‪‎‬ر‪‎‬دور ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فرصتها ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬ســرمایه‬ ‫ه‪‎‬درامــ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنــد ‪‎،‎‬چــر‪‎‬ا‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬انهــ‪‎‬ا‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬صــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫گــذار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬رو ‪‎،‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬موثـ ‪‎‬ر‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬غیرمســتقی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه‬ ‫د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دهـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬زنان ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زنــان ‪‎،‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬مثبتـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دهنـ ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬ترجیـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬اغلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫د ‪‎.‬ام ـ‪‎‬ا‪‎‬زمان ـ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬بپردازن ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬وظای ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تکمی ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزن ـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬فعالیـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬پــد ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬مــاد ‪‎‬ر‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬باشــند ‪‎،‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬شــاغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زنــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر‪‎‬مراقبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فرزندانشــا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫د‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎‬کــ ‪‎‬ه‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬نوبــ ‪‎‬ه‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فقــ ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬پــ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬ســخت ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کار ‪‎،‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــدو ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬مه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه‪‎‬پذیرفت ـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬وجــو ‪‎‬د‬ ‫ت‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی‪‎‬توان ـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ه ـ‪‎‬ا‪‎‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تحق ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارای ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عالوه ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬بــرو ‪‎‬ز‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫د‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توان ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬امی ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬دو ‪‎‬ر‪‎‬نگ ـ ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬غل ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مســیرها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برداشــت ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کــ ‪‎‬ه‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬عواملــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تریــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬مثبـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ل‪‎‬میتوان ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬رون ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مه ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعــه ‪‎،‎‬افرا ‪‎‬د‬ ‫ح‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬زیــر‪‎‬ا‪‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬اســتقرا ‪‎‬ر‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬مطــر ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ن‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بهتریـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه‪‎‬قــاد ‪‎‬ر‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬درامــد ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬منج ‪‎‬ر‬ ‫ن‪‎‬امـ ‪‎‬ر‪‎‬میتوان ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنی ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬خانوادهه ـ‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬براب ـ ‪‎‬ر‪‎‬فشــارها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬حمای ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تمایـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬زیــر‪‎‬ا‬ ‫ی‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کلیــد ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬عامــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخــدر ‪‎،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬روحیـ ‬ ‫ه‪‎‬درســت ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬فراه ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬میپردازنــد ‪‎،‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬برابـ ‪‎‬ر‪‎‬فرصتهایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬زمینـ ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬میکننـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــود ‪‎،‎‬کمتـ ‪‎‬ر‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫م‪‎‬کرده انــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬فراهــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫د‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬خواهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک‪‎‬خواهـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫د‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬مثبت ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬جمعیــت ‪‎،‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬بگــذار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ط‪‎‬مالــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬درامــ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬مالــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانوارهــ‪‎‬ا‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬گیــر ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬تصمی ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬زوجیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬دهن ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تعــدا ‪‎‬د‪‎‬فرزندانشــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬حت ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬شــای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بپردازن ـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫د‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬خصــو ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ص‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بی ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬خصو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬امرهــا ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎‬کــ ‪‎‬ه‪‎‬انهــ‪‎‬ا‪‎‬وقــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کــ ‪‎‬ه‬ ‫د‪‎‬بپردازنــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬چالشــها ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬ســازند ‪‎‬ه‪‎‬بگذراننــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مفیــ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬فشــا ‪‎‬ر‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬خــودر‪‎‬ا‪‎‬تحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬پویاتـ ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬پویایـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬بگیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬اینک ‪‎‬ه‬ ‫ش‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬نهایــت ‪‎،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬لزوم ـ‪‎‬ا‬ ‫د‪‎‬کمت ـ ‪‎‬ر‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬کارهای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کســان ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬می اورنــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اعتیــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ی‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬شــاخ ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اســتقال ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ک‪‎‬فراین ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ت ـ‪‎‬ا‪‎‬ســو ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬منفع ـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬میکن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فراه ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر‪‎‬افــرا ‪‎‬د‬ ‫ث‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اور ‪‎‬د‪‎‬کــ ‪‎‬ه‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬یاب ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬ســازند ‪‎‬ه‪‎‬روابط ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مفی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صمیم ـ ‪‎‬‬ ‫حجاب باعث می شود دیگران فقط بر شخصیت زن تمرکز کنند‬ ‫رعایــت حجــاب بــه ایــن معنــی اســت کــه ویژگی هــای جســمی و زیبایی هــای زنــان پوشــیده شــوند؛ همیــن عامــل باعــث می شــود‪ ،‬دیگــران‬ ‫فقــط بــر شــخصیت ان هــا تمرکــز داشــته باشــند‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬زنــان محجبــه نــه بــه ویژگی هــای جسمی شــان‪ ،‬بلکــه بــه زیبایی هــای‬ ‫درونی شــان افتخــار می کننــد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫باید تولیدات دانش بنیان‬ ‫تجاری سازی شود‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تولیــدات‬ ‫خالقانــه و ایده هــای نــو بایــد بــه انبوه ســازی‬ ‫و تجــاری ســازی برســد و دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی بــا پرداخــت تســهیالت ایــن رویــه را‬ ‫اسان ســازی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در اییــن ســی و‬ ‫چهارمیــن جشــنواره امتنــان از نخبــگان کار و‬ ‫تولیــد خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬تــاش‬ ‫و دســترنج افــراد نخبــه و ایــده پــرداز در‬ ‫بخش هــای مختلــف بــه ویــژه کارگــران بایــد‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گیــرد تــا باعــث افزایــش‬ ‫درامــد و پایــداری اشــتغال شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬و‬ ‫‪ ۱۶‬و ســایر منایــع دســتگاه هــا و ســازمان هــا‬ ‫فرصــت بســیار مناســبی برای حمایــت از حوزه‬ ‫کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــر رشــد دانــش‬ ‫نیروهــای انســانی بــه ویــژه کارگــران تاکیــد‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬کارگــران بخــش هــای مختلــف‬ ‫بــا فراگیــری مهــارت و دانــش موجــب ارتقــای‬ ‫حرفــه خــود شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اینــک دنیــا در مســیر‬ ‫تکنولــوژی و علــم حرکــت مــی کنــد مــا نبایــد‬ ‫در ایــن بخــش متوقــف کنیــم و بــا اســتفاده از‬ ‫تــوان و خالقیــت نیروهــای مســتعد در مســیر‬ ‫توســعه حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫حســین نــژاد در بخــش دیگــری از ســخنانش‬ ‫بــر بحــث رعایــت ایمنــی نیــروی انســانی تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ایــن مهــم بایــد جــدی گرفتــه‬ ‫شــود و نبایــد هیــچ اتفــاق فیزیکــی بــرای ایــن‬ ‫قشــر اتفــاق افتــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا وجــود اینکــه امــار حوادث‬ ‫کارگــری در محیــط کاری پاییــن امــده اســت‬ ‫امــا هــر اتفاقــی در ایــن بخــش موجــب ضربــه‬ ‫بــه بخــش هــای زیــادی مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر مشــکالت و حــوادث فیزیکــی بایــد‬ ‫موضــوع محیــط کار مناســب از نظــر عوامــل‬ ‫شــیمیایی و ســایر مــوارد نیــز مدنظــر قــرار‬ ‫گیــرد چــرا کــه ایــن مشــکالت در کوتــاه مــدت‬ ‫مشــخص نخواهــد شــد بلکــه احتمــال دارد‬ ‫حتــی جــان نیــروی انســانی را نیــز بگیــرد و یــا‬ ‫موجــب بیمــاری شــود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد گفــت‪ :‬مشــکالت اســتخرهای‬ ‫ذخیــره اب در بخــش کشــاورزی نیــز بایــد‬ ‫جــدی گرفته شــود و همچنیــن نیروهای کاری‬ ‫در حــوزه کشــاورزی نیــز بایــد ایمنــی را رعایــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور بــا‬ ‫هدف اجرای برنامه اشــتغال گســترده جوانان‬ ‫بــه دولــت اجــازه مــی دهــد ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع‬ ‫حاصلــه از مابــه التفــاوت قیمــت حامل هــای‬ ‫انــرژی را بــه طرح هــای تولیــد جوانــان دانــش‬ ‫اموختــه دانشــگاهی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪۱۶‬مربــوط بــه اشــتغال‪،‬‬ ‫مســکن‪ ،‬فرزنــداوری‪ ،‬درمــان بیمــاران صعــب‬ ‫العــاج و همچنیــن حمایــت از خود اشــتغالی‬ ‫افــراد تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫ شنبه ‪ 16‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪754‬‬ ‫شبنامه‬ ‫پس از ‪ 13‬سال‪ ،‬سفر‬ ‫تاریخی ابراهیم رئیسی‬ ‫به سوریه‬ ‫ حملــه ی هماهنــگ غربگرایــان بــه یــک‬‫ســفر تاریخــی‬ ‫ روزهای سیاه مثلث عبری_غربی_عربی‬‫پــس از ســیزده ســال بحــران‪ ،‬ســوریه بــه‬ ‫ســاحل ارامش رســیده و بســیاری از کشورها‬ ‫کــه مســیر دشــمنی بــا ان را در پیــش گرفتــه‬ ‫بودنــد یــک بــه یــک در حــال بازگشــت بــه ایــن‬ ‫کشــور و اغــاز گفتگــو هــا و یــا بازگردانــدن‬ ‫مقامــات ســوریه بــه روال عــادی پیمــان هــا و‬ ‫مجامــع بیــن المللــی هســتند‪.‬‬ ‫همزمــان بــا ایــن تغییــرات حــاال رســانه درباره‬ ‫ی ســفر ســید ابراهیــم رئیســی بــه عنــوان‬ ‫رئیــس جمهــور ایــران (کــه پــس از ‪ 13‬ســال)‬ ‫بــه ســوریه میــرود ســخن میگوینــد‪.‬‬ ‫ بــرای درک اهمیــت ســفر و حیثیتــی بــودن‬‫مســئله ی ســوریه فقــط یــک جملــه کافــی‬ ‫اســت‪ :‬در حالــی کــه رجــب طیــب اردوغــان‬ ‫روزی میگفــت «بــه زودی در مســجد‬ ‫امــوی نمــاز خواهــم خوانــد» و در حالــی‬ ‫کــه از ان روز بیــش از ده ســال میگــذرد‬ ‫و رجــب در ایــن مــدت بارهــا وضــوی خــود‬ ‫را تجدیــد کــرده اســت و در حالــی کــه‬ ‫اردوغــان و تکفیــری هایــش در ارزوی فتــح‬ ‫شــام ماندنــد ‪ ،‬حــاال رئیســی پــا در زمینــی‬ ‫میگــذارد کــه ایــران در برابــر غــرب و محــور‬ ‫عربی‪-‬ترکــی ان را حفــظ کــرد‪...‬‬ ‫ از لحظــه ای کــه خبــر مربــوط بــه ســفر‬‫رئیســی بــه ســوریه منتشــر شــده‪ ،‬رســانه‬ ‫های غربگرا و برخی چهره های سرشــناس‬ ‫ایــن جریــان کوشــیده انــد تــا ایــن ســفر را‬ ‫یــک مســئله ی نــا مهــم جلــوه دهنــد‪.‬‬ ‫در اهمیــت مســئله ی حیثیتــی ســوریه‬ ‫همیــن بــس کــه تــک تــک کشــورهای عربــی‬ ‫کــه قصــد برانــدازی نظــام اســد را داشــتند‬ ‫حــاال در تــاش بــرای گفتگــو بــا ان هســتند‬ ‫بلکــه روابــط را عــادی کننــد‪ ،‬حقیقتــی کــه‬ ‫نشــان میدهــد اراده ی ایــران بــه درســتی‬ ‫و بــدون ذره ای کــم و کاســت بــه انهایــی‬ ‫کــه بــه دنبــال در هــم شکســتن مرزهــای‬ ‫منطقــه و نابــودی محــور مقاومــت و تزریــق‬ ‫ناامنــی بــا خمیرمایــه ی تکفیــری بــه محیــط‬ ‫ایــران بودنــد ‪ ،‬تحمیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ بدیهــی تریــن اصــل در کشــورداری‬‫ت‬ ‫امنیــت اســت کــه اگــر تامیــن نشــد‪ ،‬امنیـ ِ‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و دیگــر ابعــاد امنیــت‬ ‫هرگــز تامیــن نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــا کوشــیدیم امنیــت را از طریــق حضــور‬ ‫در ســوریه پایــدار نگــه داریــم؛ تــا محیــط‬ ‫داخلــی ایــران درگیــر بحــران نشــود و وادار‬ ‫بــه صــرف هزینــه ی صــد هــا میلیــارد دالری‬ ‫بــرای تولیــد امنیــت در کشــور بــرای مقابلــه‬ ‫بــا داعــش در خــاک خودمــان نشــویم‪.‬‬ ‫بزرگتریــن ضعفــی کــه در ایــن ســالها در‬ ‫ایــران دیــده شــده (کــه بخشــی را میتــوان‬ ‫تــا حــدودی متوجــه دولــت ســابق دانســت)‬ ‫ایــن اســت کــه هیــچ وقــت هیــچ اراده‬ ‫ای بــرای اســتفاده از ظرفیــت اقتصــادی‬ ‫ســوریه وجــود نداشــته اســت‪.‬‬ ‫ دولــت رئیســی بایــد بکوشــد در ایــن ســفر‪،‬‬‫ضمــن تمرکــز بــر ایــن مهــم کاســتی هــای‬ ‫قبــل را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه غربگرایــان و وطــن فــروش‬ ‫هــای مســتقر در اســتودیو هــای لنــدن‬ ‫میکوشــند ســفر رئیســی بــه ســوریه را بــی‬ ‫دســت اورد نشــان دهنــد یــک نکتــه بایــد در‬ ‫ذهــن بمانــد ‪ :‬ایــن ســفر اگــر حتــی هیــچ‬ ‫منفعــت و دســتاوردی هــم نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫ثابــت میکنــد کــه اقای_منطقــه ایــران اســت‪.‬‬ ‫ اگــر محــور ترکی‪-‬عربــی جمــع شــوند‪ ،‬غرب‬‫پــای کار بیایــد‪ ،‬هزینــه شــود‪ .‬تســلیحات‬ ‫بیایــد‪ ،‬تکفیــری هــای چنــد ملیتــی تزریــق‬ ‫شــوند امــا جمــع بنــدی ایــران ایــن باشــد‬ ‫کــه یــک پایتخــت بایــد حفــظ شــود‪ .‬ان‬ ‫پایتخــت حفــظ میشــود تــا زمانــی کــه تــک‬ ‫تــک کشــورهای ِ بحــران افریــن موظــف‬ ‫شــوند بــه ان ســرزمین بازگردنــد‪....‬‬ ‫در روزهای اینده بیشــتر درباره ســفر رئیســی‬ ‫کــه یــاداور پیــروزی ایــران ‪ ،‬یارانش ‪ ،‬حکومت‬ ‫جهانــی ســوریه‬ ‫و ملــت ســوریه در جنــگ‬ ‫ِ‬ ‫اســت خواهیــم نوشــت‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خشک شدن منطقه خالدنبی گلستان‪،‬‬ ‫نشانه اشکار قهر طبیعت و کم ابی‬ ‫خبر‬ ‫هم افزایی مسووالن‬ ‫گلستان برای حل‬ ‫مشکالت زیرساختی‬ ‫رو به افزایش است‬ ‫انتشار تصویر خشکی مراتع و تپه ماهورهای اطراف زیارتگاه‬ ‫خالــد نبــی کاللــه در فضــای مجــازی طــی روزهای اخیــر‪ ،‬یکی از‬ ‫نشــانه های قهــر طبیعــت در میانه هــای فصــل بهــار را نمایــان‬ ‫کــرد و کــم ابــی و خشکســالی را بــه عنــوان خطــری جــدی‬ ‫بــرای اســتان گلســتان در ماه هــای گــرم امســال محتمل تــر از‬ ‫همیشــه ســاخت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬سرســبزی و زیبایــی غیرقابــل‬ ‫توصیــف مناطــق پیرامونــی خالــد نبــی هرســاله در فصــل بهــار‬ ‫گردشــگران بســیاری را بــه ســمت خــود می کشــاند امــا کاهــش‬ ‫شــدید بارندگــی همانگونــه کــه کارشناســان هشــدار داده بودنــد‪،‬‬ ‫عواقــب خــود را نشــان داد و در یکــی از اثــار کاهــش بارندگــی‪ ،‬بــر‬ ‫خــاف ســال های قبــل دیگــر خبــری از سرســبزی و چشــم انداز‬ ‫بی نظیــر ایــن منطقــه نیســت‪.‬‬ ‫مقایســه تصاویــر چشــم انداز خالــد نبــی در امســال و ســال های‬ ‫قبــل حیــرت اور اســت‪ .‬دش ـت های وســیع و سرســبز جایــش را بــه‬ ‫صحــرای خشــک و بــی اب و علفــی داده و تپــه ماهورهــای مخملــی‬ ‫ایــن منطقــه ارام ارام در حــال تبدیــل شــده بــه بیابــان اســت‪.‬‬ ‫خشــکی تپــه ماهورهــای اطــراف خالــد نبــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫نشــانه های خشکســالی در دراز مدت ممکن اســت تاثیر نامطلوبی‬ ‫بــر گردشــگری ایــن منطقــه داشــته باشــد و یــک ســرمایه مهــم‬ ‫طبیعــی را از مــردم منطقــه بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کســانی کــه در روزهــای اخیــر بــه زیارتــگاه خالدنبــی ســفر‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬عــاوه بــر خشــکی مراتــع و تپ ـ ه ماهورهــا‪ ،‬گــرد و غبــار‬ ‫هــم در هــوا وجــود داشــت کــه ممکــن اســت از اثــرات بیابانی شــدن‬ ‫منطقــه باشــد‪.‬‬ ‫یکی از این گردشــگران در توئیتی نوشــت‪« :‬در چهار ســال گذشــته‬ ‫این وضعیت ســابقه نداشــت‪ .‬حتی خشــکی نقطه ای نیز مشــاهده‬ ‫نمی شــد و تپــه ماهورهــای نزدیــک مــرز ترکمنســتان هــم سرســبز و‬ ‫مخملی بــود»‪.‬‬ ‫هانیــه کلهــر‪ ،‬یکــی از گردشــگرانی کــه چنــد روز قبــل از خالــد نبــی‬ ‫دیــدن کــرده هــم در توئیتــی نوشــت‪« :‬چنــد روز قبــل بــه منطقــه‬ ‫خالدنبــی رفتیــم‪ .‬دیگــر نــه از ان تپه هــای مخملــی خبــری هســت‬ ‫و نــه حتــی در طــول مســیر سرســبزی قبــل مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫طبیعت گــردان و کســانی کــه ســال های قبــل از منطقــه بازدیــد‬ ‫داشــته اند‪ ،‬همگــی متفق القــول می گفتنــد وضعیــت سرســبزی‬ ‫منطقــه به هیچ وجــه شــبیه بــه ســال قبــل نیســت»‪.‬‬ ‫فائــزه گرزیــن‪ ،‬طبیعت گــرد ســاکن گــرگان هــم نوشــت‪« :‬تفــاوت‬ ‫امســال بــا ســال های قبــل همــان طــور کــه در عکس هــا دیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬کامــا مشــهود اســت‪ .‬در چهــار ســال گذشــته یــک چنیــن‬ ‫وضعیتــی ســابقه نداشــت»‪.‬‬ ‫خشــکی منطقه خالد نبی‪ ،‬یکی از نشــانه های اشــکار خشک ســالی‬ ‫و کم ابــی در گلســتان اســت؛ نشــانه ای کــه بــه خوبــی مشــخص‬ ‫اســت همــه بخش هــا ماننــد کشــاورزی‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫بســیاری دیگــر را تحــت تاثیــر خــود قــرار خواهد داد و چه بســا برخی‬ ‫از ان هــا را نابــود خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خشکســالی مــداوم دیــر یــا زود گلســتان را هــم به ســمت معیشــت‬ ‫جایگزیــن کشــاورزی خواهــد رانــد و برداشــت بی رویــه از منابــع ابــی‬ ‫روســتاییان را فقیرتر و تامین معیشــت را دشــوارتر خواهد ســاخت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن خشکســالی های اشــکار هنــوز اصــرار بــر کشــت‬ ‫محصــوالت بــا نیــاز ابــی بــاال مانند شــالی در گلســتان به وفــور وجود‬ ‫دارد و ایــن روزهــا زمین هــای پــراب و در انتظــار نشــا‪ ،‬در جــای جــای‬ ‫گلســتان مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد گلســتان اتــکای فراوانــی بــر کشــاورزی دارد امــا اســتفاده‬ ‫بی رویــه و بــدون منطــق از منابــع اب رو و زیرزمینــی ســاکنان ایــن‬ ‫اســتان را بــا عواقــب دهشــتناکی روبــه رو می کنــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وجــود نامــی برامــده از سرســبزی و طــراوت‪ ،‬منابــع ابــی‬ ‫بســیار کمــی دارد کــه تامیــن اب مــورد نیــاز را با مشــکل مواجه کرده‬ ‫و در ایــن شــرایط تغییــر الگــوی کشــت و حرکــت بــه ســمت تولیدات‬ ‫محصوالتــی بــا وابســتگی کمتــر بــه اب ضروری تــر از همیشــه اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان کــم ابــی‪ ،‬تهدیــد جــدی بــرای ایــن اســتان ‬ ‫برتــر تولیدکننــده انــواع محصــوالت کشــاورزی بــه شــمار مـی رود کــه‬ ‫تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن تهدید و پیامدهای ان‪ ،‬تغییر الگوی کشــت‬ ‫و ترویــج کشــاورزی فشــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــرج حیدریــان مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان بهمــن‬ ‫مــاه پارســال بــا یــاداوری روزهــای کــم بــارش پاییــز و زمســتان‬ ‫ســال قبــل گفتــه بــود‪ :‬ایــن اســتان در حــال ســپری کردن یکــی از‬ ‫ش کــم‪ ،‬تابســتان‬ ‫خشـک ترین ســال های ابــی اســت و به دلیــل بــار ‬ ‫ســختی پی ـش روی مــردم گلســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هنــوز کــه فصــل بهــار بــه میانــه نرســیده اســت‪ ،‬کــم ابــی چهــره‬ ‫خــود را بــه ســاکنان گلســتان نشــان داده و عــاوه بــر کاش‬ ‫سرســبزی طبیعــت‪ ،‬تامیــن نیــاز اشــامیدنی انــان نیــز دچــار‬ ‫مشــکل شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب گلســتان چنــد روز قبــل بــا اشــاره بــه‬ ‫مصــرف هــزار و ‪ ۹۱۴‬لیتــر بــر ثانیــه اب شــرب در گــرگان گفــت‪۲۷ :‬‬ ‫درصــد ناتــرازی در تولیــد و مصــرف اب شــرب در گــرگان وجــود دارد ‪.‬‬ ‫حیدریــان افــزود‪ ۵۱۹ :‬لیتــر در ثانیــه کمبــود اب اشــامیدنی در‬ ‫شــرایط اوج مصــرف بــرای گــرگان خواهیــم داشــت کــه ‪ ۱۵۰‬لیتــر‬ ‫در ثانیــه ان تامیــن و بــه زودی اضافــه خواهــد شــد و بقیــه نیــاز‬ ‫شــهر گــرگان نیــز از طریــق شناســایی ‪ ۴۰‬حلقــه چــاه اب زراعــی‬ ‫برنامه ریــزی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تابســتان ســخت و گــرم امســال و دشــواری در‬ ‫تامیــن و توزیــع اب اشــامیدنی تاکیــد کــرد‪ :‬مدیریــت در مصــارف‬ ‫خانگــی و کشــاورزی‪ ،‬ضــروری اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی هــم‬ ‫معتقــد گفــت‪ :‬خریــد اب از بخــش خصوصــی کشــاورزی‪ ،‬یــک‬ ‫راهــکار کوتاه مــدت بــرای حــل مشــکل کم ابــی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهــار کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬بازســازی و بهســازی‬ ‫ب شــرب گــرگان هــم می توانــد‬ ‫چاه هــای زیرزمینــی تامیــن ا ‬ ‫کارگشــای پایــان ایــن معضــل باشــد‪.‬‬ ‫ه مشــکل منابــع ابــی و کم ابــی‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم بــا اشــاره بـ ‬ ‫برخــی شــهرها و روســتاهای اســتان گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم‬ ‫تاکنــون افــزون بــر هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای حــل ایــن‬ ‫مشــکل هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن دولــت اعتبــار حــوزه اب‬ ‫تامیــن شــرب اســتان بــه طــور میانگیــن ‪ ۳.۵‬برابــر بیشــتر شــد و در‬ ‫نهــادی ماننــد اب و فاضــاب ایــن مقــدار بــه ‪ ۱۱.۵‬برابــر رســید‪.‬‬ ‫ی ســال های اخیــر را بــه تغییــرات‬ ‫کارشناســان کاهــش بارندگــ ‬ ‫اقلیمــی و اب و هوایــی مرتبــط می داننــد‪ .‬ایــن تغییــر بــه گون ـه ای‬ ‫اســت کــه دمــای هــوا تاکنــون نســبت بــه مــوارد مشــابه بــا ســال‬ ‫گذشــته حــدود یــک تــا ‪ ۲‬درجــه افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت اقلیمــی و اب و هوایــی کــه عامــل بســیار مهــم کــم ابــی و‬ ‫در نتیجه خشــکیدن طبیعت اســت‪ ،‬در کنار ســایر مصارف بی رویه‬ ‫ســبب شــده اکنــون بــا وضعیــت جــدی و بحرانــی رو بــه رو شــویم‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط کــه اســمان بخیــل شــده و بــارش بــاران بــه حــد‬ ‫بســیار اندکــی کاهــش یافتــه اســت منطــق حکــم می کنــد بــه جــای‬ ‫تحمیل خســارت بیشــتر به منابع اب و خاک و کاشــت محصوالتی‬ ‫بــا نیــاز ابــی بــاال در گلســتان‪ ،‬دیگــر الگوهــای پایــدار معیشــتی را‬ ‫مــورد توجــه قــرار داده و از تکــرار رویــه غلــط در برخــی بخش هــا‬ ‫دســت برداریــم‪/ .‬ایرنــا‬ ‫گفتنی اســت این مطلب مورد تایئد یا رد تحریریه بازار کســب‬ ‫و کار پــارس نمــی باشــد برداشــت ایــن مطلــب از خبرگــزاری ایرنــا‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫اجتماعــی اســتاندار گلســتان بــا‬ ‫یــاداوری تــاش دولــت بــرای‬ ‫حــل مشــکالت اســتان گفــت‪:‬‬ ‫هم افزایــی مســووالن گلســتان‬ ‫بــرای شــتاب در حــل مســائل و‬ ‫مشــکالت زیرســاختی منطقــه رو‬ ‫بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار پارس‪،‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در نشســت‬ ‫بــا کارگــران مجتمــع دخانیــات‬ ‫قــرق گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬اجــرای‬ ‫طرح هــای زیرســاختی از جملــه‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون‪،‬‬ ‫مجتمــع‬ ‫موانــع‬ ‫برداشــتن‬ ‫پتروشــیمی گلســتان بــا ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫ســهامدار و تقویــت دیپلماســی‬ ‫اقتصادی با کشــورهای همســایه از‬ ‫جملــه اثــرات ایــن هم افزایــی طــی‬ ‫‪ ۲‬ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر بــه ضــرورت مشــارکت‬ ‫حداکثــری مــردم در انتخابــات‬ ‫اســفندماه ‪ ۱۴۰۲‬اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬برگزیــدن افــراد اصلــح بــرای‬ ‫ورود بــه مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫وضــع قانــون خــوب‪ ،‬از اثــرات ایــن‬ ‫مشــارکت حداکثــری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر حفــظ هوشــیاری‬ ‫در برابــر توطئــه دشــمنان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫دشــمنان تــاش دارنــد تــا مــردم‬ ‫مــا را از راه هــای مختلــف بــه‬ ‫ویــژه اســتفاده از فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫نســبت نظــام ناامیــد کننــد‪.‬‬ ‫وزارت کشــور برگــزاری انتخابــات‬ ‫دوازدهمیــن دوره مجلــس شــورای‬ ‫اســامی و ششــمین دوره مجلس‬ ‫خبــرگان رهبــری را همزمــان در‬ ‫اســفندماه ســال ‪ ۱۴۰۲‬برنامه ریــزی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫اجتماعــی اســتاندار گلســتان‬ ‫همچنیــن بــه ســواالت کارگــران‬ ‫مجتمــع دخانیــات «قــرق» گــرگان‬ ‫در حــوزه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫جــذب نیــرو و انتخــاب مدیــر در‬ ‫ایــن مجتمــع پاســخ داد‪.‬‬ ‫در نشســت مهاجــر بــا کارگــران‬ ‫مجتمــع دخانیــات «قــرق» از‬ ‫جملــه مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان و مدیــر مجتمــع‬ ‫دخانیــاتاســتانشــرکتداشــتند‪.‬‬ ‫مجتمــع کارخانه هــای «قــرق»‬ ‫دارای هفــت هکتــار وســعت بــوده‬ ‫و اکنــون کارخانــه ســیگارت ســازی‬ ‫غدیــر دارای چهــار خــط‪ ،‬فعالیــت‬ ‫ســومین گرمخانــه مــدرن دنیــا بــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬دســتگاه و کارخانــه « جــور و‬ ‫دســته بنــدی» تیــپ شــرقی توتون‬ ‫فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫ شنبه ‪ 16‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪754‬‬ ‫خبر‬ ‫یکه تازی دالالن در بازار میوه های نوبرانه خراسان شمالی‬ ‫خبر‬ ‫ایوب‪ ،‬جوانی که‬ ‫برای نجات جان‬ ‫شش نفر به دل‬ ‫سیالب زد‬ ‫دهیار فداکار!‬ ‫ایــوب دردی دهیــار روســتای‬ ‫«عــرب قــاری حاجــی» یکــی از‬ ‫جوانــان غیرتمنــد ایرانــی اســت کــه‬ ‫ایــن هفتــه بــا بــه خطــر انداختــن‬ ‫جــان خــود بــه دل ســیالب زد و‬ ‫شــش نفــر از سرنشــینان خــودروی‬ ‫پرایــد گرفتــار در ســیالب را از مــرگ‬ ‫حتمــی نجــات داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪،‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه بســیاری بــرای‬ ‫افزایــش بازدیــد پیــج و ســایت و‬ ‫صفحــات مجــازی و افزایــش تعــداد‬ ‫اعضــای پیــج شــان از تهیــه هیــچ‬ ‫فیلــم و کلیپــی رویگــردان نیســتند‬ ‫و در مواقــع خطــر بــه جــای یــاری‬ ‫رســاندن بــه همنوعــان‪ ،‬ترجیــح مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬کلیــپ تهیــه کننــد‪ ،‬هســتند‬ ‫کســانی کــه نــه بــرای دیــده شــدن‬ ‫بلکــه بــرای نجــات جــان هموطنــان‬ ‫خــود حاضرنــد‪ ،‬فــداکاری کننــد و‬ ‫جــان خــود را بــه خطــر بیاندازنــد‪.‬‬ ‫ایــوب دردی دهیــار روســتای «عــرب‬ ‫قــاری حاجــی» یکــی از ایــن جوانــان‬ ‫غیرتمنــد ایرانــی اســت کــه این هفته‬ ‫بــا بــه خطــر انداختــن جــان خــود‬ ‫بــه دل ســیالب زد و شــش نفــر از‬ ‫سرنشــینان خــودروی پراید گرفتــار در‬ ‫ســیالب را از مــرگ حتمــی نجــات داد‪.‬‬ ‫هواشناســی گلســتان از بارندگــی‬ ‫هــای نســبتا شــدید و احتمــال‬ ‫طغیــان دوبــاره رودخانــه اتــرک‬ ‫خبــر داده و از مــردم خواســته تــا از‬ ‫نزدیــک شــدن بــه حاشــیه رودخانــه‬ ‫هــا خــودداری کننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫حیوانــات و احشــام خــود را تا اطالع‬ ‫ثانــوی بــه حاشــیه رودخانــه نبرنــد‪.‬‬ ‫امــا یــک خــودروی پرایــد ناخواســته‬ ‫در خروجــی روســتای روســتای عــرب‬ ‫قــاری حاجــی در شــرق گلســتان‬ ‫در میــان امــواج خورشــان ســیالب‬ ‫گرفتــار مــی شــود‪ .‬اب هــر لحظــه‬ ‫باالتــر مــی ایــد و سرنشــینان پرایــد‬ ‫روی ســقف خــودرو سرنوشــتی‬ ‫وحشــتناک را انتظــار مــی کشــند‬ ‫و بــرای نجــات شــان چیــزی شــبیه‬ ‫معجــزه نیــاز اســت‪.‬‬ ‫اهالــی روســتا متوجــه خطــر بزرگی‬ ‫کــه سرنشــینان پرایــد را تهدیــد‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬شــده انــد‪ .‬امــا شــدت‬ ‫جریــان اب بــاال اســت و عــرض‬ ‫رودخانــه نیــز زیــاد اســت و امــکان‬ ‫کمــک رســانی عمــا ً غیــر ممکــن‬ ‫اســت‪ .‬بــا افزایــش شــدن اب خطر‬ ‫غــرق شــدن سرنشــینان پرایــد زیاد‬ ‫تــر مــی شــود و در همیــن لحظــه‬ ‫ایــوب دهیــار فــداکار روســتا بــا‬ ‫دیــدن ماشــین گرفتــار در ســیالب‪،‬‬ ‫تصمیــم شــجاعانه ای مــی گیــرد و‬ ‫دل بــه ســیالب مــی زنــد!‬ ‫او از جوانــان روســتا کمــک مــی‬ ‫خواهــد و بــا بســتن طنــاب بــه کمــر‬ ‫دل بــه ســیالب مــی زنــد و در میــان‬ ‫جریــان تنــد اب به ســمت ماشــین‬ ‫مــی رود و بــا کمــک اهالــی هــر‬ ‫شــش سرنشــین پرایــد در عیــن‬ ‫نابــاوری نجــات پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫پــس از ایــن ماجــرا ‪ ،‬ســیدکمال‬ ‫محب حســینی مدیرکل دفتر امور‬ ‫روســتایی و شــوراهای اســتانداری‪،‬‬ ‫شــامگاه دوشــنبه با لقمان قربانی‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه و ســیوکی‬ ‫بخشــدار گلیداغ تلفنــی صحبت و‬ ‫از ایــوب دردی دهیــار شــجاع ایــن‬ ‫روســتا قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫بهــار کــه فــرا می رســد؛ تــرش و شــیرین های نوبرانــ ه بهــاری در میــوه‬ ‫فروشــی هــا چشــم هــر رهگــذری را نــوازش می دهــد‪ ،‬ولــی فــراز و‬ ‫نشــیب های قیمــت ایــن میــوه هــا گــواه جــوالن دالالن در بــازار میــوه‬ ‫بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫میــوه هــای خوشــمزه بهــاری زود مــی اینــد و زود هــم مــی روند و تنها لذت‬ ‫خوردن و شاید داغ نخوردن را در دل طرفدارانشان برجای می گذراند‪.‬‬ ‫گوجــه ســبز‪ ،‬چغالــه بــادام‪ ،‬تــوت فرنگــی و تــوت خطــه خراســان شــمالی‬ ‫زیــر بــاران بهــاری چشــم هــر رهگــذری را نــوازش مــی دهنــد و وسوســه ای‬ ‫غیرقابــل کنتــرل بــر جــان مــی اندازنــد و مشــتریان زیــادی را از کوچــک و‬ ‫بــزرگ بــه خــود جــذب مــی کننــد‪.‬‬ ‫مشــتریانی پــر و پــا قــرص کــه تحــت هــر شــرایطی و بــا هــر قیمتــی از‬ ‫خریــداری ایــن میــوه هــای نوبرانــه دســت برنمــی دارنــد امــا در ایــن میــان‬ ‫خانــواده هایــی هســتند کــه قــدرت خریــد را ندارنــد تــا در فصــل بهــار از‬ ‫شــیرینی و ترشــی ایــن میــوه هــا لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫رصــدی بــر میــوه فروشـی های بــازار بجنــورد نشــان می دهــد کــه میوه هــای‬ ‫نوبرانــه بهــاری بــا وجــود وفــور امــا همچنــان ســاز ناکوکــی بــا بــازار دارد و در‬ ‫گرانــی همچنــان یکــه تــازی می کنــد و انچــه کــه مشــهود اســت ایــن دالالن‬ ‫هســتند کــه در ایــن بــازار جــوالن مــی دهنــد و عامــل گرانــی میــوه هســتند‪.‬‬ ‫عدم تعادل قیمت میان عرضه و تقاضا‬ ‫ســری بــه بــازار میــدان کارگــر بجنــورد راســته میــوه فروشــان مــی زنیــم در‬ ‫ایــن قســمت از بــازار ت َرگلــی میــوه هــای نوبرانــه در ایــن فصــل از ســال‬ ‫چشــمک مــی زنــد و فریــاد میــوه فروشــان بــرای معرفــی ایــن میــوه هــا و‬ ‫مشــتریانی کــه تنهــا قیمــت را مــی پرســند و گــذر مــی کننــد‪ ،‬همــواره بــه‬ ‫گــوش مــی رســد‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان بجنــوردی ضمــن گالیــه از قیمــت بــاالی میــوه هــای‬ ‫نوبرانــه مــی گویــد‪ :‬قیمــت هــر یــک کیلوگــرم تــوت فرنگــی بیــن ‪ ۶۰‬تــا ‪۸۰‬‬ ‫هــزار تومــان‪ ،‬چغالــه هــای بــادام و زردالــو نیز بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار تومان در‬ ‫ایــن بــازار عرضــه مــی شــود کــه بســیاری از مــردم قــدرت خریــد ان را ندارنــد‪.‬‬ ‫فتانــه رحیمــی مــی افزایــد‪ :‬گــذر از ایــن بــازار بیانگــر عــدم تعــادل در قیمــت‬ ‫اســت و ایــن قیمــت هــا در نقــاط مختلــف شــهر نیــز در نوســان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه میــوه و تــره بــار بجنــورد نیــز بــا بیــان اینکــه قیمــت میــوه‬ ‫هــای نوبرانــه روز بــه روز در حــال کاهــش اســت مــی گویــد‪ :‬علــت گرانــی‬ ‫میــوه هــای نوبرانــه طبیعــی اســت امــا زمانــی کــه ایــن میــوه هــا بــه تولیــد‬ ‫انبــوه برســد قیمــت هــا نیــز کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫امیــد فیــروزه مــی افزایــد‪ :‬اینــک قیمــت هــر یــک کیلوگــرم گوجــه ســبز بین‬ ‫‪ ۲۵‬تــا ‪ ۸۰‬هــزار تومــان‪ ،‬تــوت فرنگــی بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۷۰‬هــزار تومــان‪ ،‬گیــاس‬ ‫بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان بــه فــروش مــی رســد کــه میــوه فروشــی هــا‬ ‫ســود خــود را نیــز بــه ان اضافــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال قیمــت نوبرانــه هــا در بــازار بجنــورد بــا قیمــت اتحادیــه تفــاوت‬ ‫زیــادی دارد بــه عنــوان مثــال اگرچــه گوجــه ســبز بــا قیمــت ‪ ۸۰‬هــزار تومــان‬ ‫نــرخ گــذاری شــده اســت ولــی بــا ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان در بــازار عرضه می شــود‬ ‫و اینجاســت کــه ردپــای دالالن مشــهود مــی شــود و بــار دیگــر ایــن واســطه‬ ‫گــران هســتند کــه از دســترنج باغــداران بیشــترین اســتفاده را می برند‪.‬‬ ‫ردپای دالالن‬ ‫ســراغ یکــی از فروشــندگان میــوه در ســطح بــازار مــی رویــم‪ ،‬وحیــد‬ ‫صفــرزاده در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬ایــن میــوه هــا را از میــدان میــوه و‬ ‫تــره بــار و واســطه هــا خریــداری مــی کنــم و درصــد ســود مــا نیــز بــه علــت‬ ‫فاســد بــودن میــوه هــا کــم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬متاســفانه میــوه هــا تــا بــه دســت مشــتری برســد چندیــن‬ ‫واســطه ان را خریــد و فــروش مــی کننــد کــه ایــن عامــل نیــز باعــث گرانــی‬ ‫هــای میــوه هــا بــه ویــژه میــوه هــای نوبرانــه شــده و نــرخ نوبرانــه هــا در‬ ‫مناطــق مختلــف شــهر متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین‏نامــه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005072‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی) و انتقــال‬ ‫ملــک از مالــک رســمی (ســهمی اقــای قــره پقــه برابــر ســند رســمی شــماره ‏‏‪ 1326‬مــورخ ‪ 1351.06.11‬دفتــر ‪ – 21‬گــرگان ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪1401114412005000171‬تقاضــای‏اقــای انــه قربــان پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 33‬کــد ملــی ‪ 4979392202‬صــادره از – اق قــا فرزنــد قــره در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه مســاحت ‪ 54673‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه‏اســتناد‬ ‫نامه پاســخ شــماره ‪ 97.67768‬مورخ ‪ 1401.11.15‬اداره کل راهداری اســتان گلســتان و نامه شــماره ‪ 200552‬مورخ ‏‏‪ 1401.11.13‬مدیریت جهاد کشــاورزی اق‬ ‫قــا و پاســخ اســتعالم شــماره ‪140185612005013339‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬اداره‏ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪157 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول‪1402.02.16:‬‏‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‪ -‬از طــرف مصطفــی رحیــم ابــادی‬ ‫‪‎‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین‏نامــه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005074‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالک رســمی) و انتقــال ملک از‬ ‫مالک رســمی (ســهمی اقای عبدالکریم جرجانی برابر ســند‏رســمی شــماره ‪ 434‬مورخ ‪ 1351.02.12‬دفتر ‪ – 21‬گرگان ) تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‏‏‪1401114412005000172‬تقاضــای اقــای قربــان محمــد پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪175‬کــد ملــی ‪ 4979393683‬صــادره از – اق قــا‏فرزنــد قــره در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 58331‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع‏دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتول به اســتناد‬ ‫پاســخ شــماره ‪ 200500‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬جهادکشــاورزی شهرســتان اق قــا و‏پاســخ اســتعالم شــماره ‪140185612005013340‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را با‬ ‫ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪158 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫‪‎-‎1‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬‏اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140160312005005065‬مورخ ‪ 1401.12.27‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی) تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000173‬تقاضــای‏اقــای طاهــر پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪103‬کــد ملــی ‪ 4979684361‬صــادره از – اق قــا فرزنــد‬ ‫قاقــا نســبت بــه (یــک ونیــم دانــگ ) مشــاع‏از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 157809‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از‬ ‫‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‏‏‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم اداره کل راهــداری اســتان گلســتان بــه نامــه شــماره ‪ 97.67770‬مــورخ‬ ‫‏‏‪ 1401.11.05‬و تاییدیه شــماره ‪ 200522‬مورخ ‪ 1401.11.13‬مدیریت جهاد کشــاورزی اق قال و پاســخ اســتعالم شــماره ‏‏‪140185612005013329‬مورخ ‪1401.10.01‬‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎-‎2‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬‏اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140160312005005069‬مورخ ‪ 1401.12.27‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی )تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000174‬تقاضــای‏اقــای ظاهــر پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 50‬کــد ملــی ‪ 4979825311‬صــادره از – اق قــا فرزنــد قاقا‬ ‫نســبت بــه (یــک ونیــم دانــگ ) مشــاع از ‏در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 157809‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی‬ ‫واقــع دربخــش ‪5‬‏حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم اداره کل راهــداری اســتان گلســتان به نامــه شــماره ‪ 97.67772‬مــورخ ‏‏‪ 1401.11.05‬و‬ ‫تاییدیــه شــماره ‪ 200346‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی اق قــا و پاســخ اســتعالم شــماره ‏‏‪140185612005013330‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎-‎3‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬‏اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140160312005005062‬مورخ ‪ 1401.12.27‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحد ثبتی علی اباد انتقال ملک رســمی به صورت سلســله‏ایادی از مالک رســمی (عدم دسترســی به مالک رســمی )ســهمی اقای‬ ‫احمــد گرگانــی برابــر ســند اصالحــات ارضــی ‪ 435‬مــورخ ‏‏‪ 1351.02.12‬دفتــر ‪ -21‬گــرگان ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000175‬تقاضــای‬ ‫اقــای ناصــر پقــه بــه‏شــماره شناســنامه ‪ 14‬کــد ملــی ‪ 4979809340‬صــادره از – اق قــا فرزنــد قاقــا نســبت بــه (یــک ونیــم دانــگ ) مشــاع از در ششــدانگ‏یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 157809‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی‏علــی ابادکتــول بــه اســتناد‬ ‫پاســخ اســتعالم اداره کل راهــداری اســتان گلســتان بــه نامــه شــماره ‪ 97.67766‬مــورخ ‪ 1401.11.05‬و تاییدیــه‏شــماره ‪ 200544‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬مدیریــت‬ ‫جهــاد کشــاورزی اق قــا و پاســخ اســتعالم شــماره ‏‏‪140185612005013331‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎-‎4‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬‏اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140160312005005057‬مورخ ‪ 1401.12.27‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی )و انتقــال‬ ‫ملــک از مالــک رســمی ( ســهمی اقــای احمــد گرگانــی) تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000176‬تقاضــای اقــای منصــور پقــه بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 157‬کــد ملــی ‏‏‪ 4979688330‬صــادره از – اق قــا فرزنــد قاقــا نســبت بــه (یــک ونیــم دانــگ ) مشــاع ازدر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه‬ ‫‏مســاحت ‪ 157809‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ‏اســتعالم اداره کل‬ ‫راهــداری اســتان گلســتان بــه نامــه شــماره ‪ 97.67773‬مــورخ ‪ 1401.11.05‬و تاییدیــه شــماره ‪ 200491‬مــورخ ‏‏‪ 1401.11.13‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی اق قــا و‬ ‫پاســخ اســتعالم شــماره ‪140185612005013332‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره‏ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به‏صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪159:‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫تخصیص ‪ ۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای زیرساخت های رفاهی‬ ‫کارگرانخراسان شمالی‬ ‫مدیــر کل کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۴۰ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل‬ ‫ســفر رییــس جمهــور بــرای ایجــاد زیــر ســاخت های‬ ‫ورزشــی و رفاهــی جامعــه کارگــری اســتان‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫مهــدی اســام خــواه اظهــار کــرد‪ :‬پایــداری اشــتغال‬ ‫نیروی کارگر از اولویت های اســتان محســوب می‬ ‫شــود و حمایت دســتگاه های اجرایی موجب شــد‬ ‫تــا ســال گذشــته هیچگونه تعدیــل نیرویــی در این‬ ‫زمینه نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــکالت و چالــش هــای واحدهــای‬ ‫تولیــدی اســتان در کارگــروه رفــع موانــع تولیــد بــه‬ ‫طــور پیوســته بررســی مــی شــود و در ایــن زمینــه‬ ‫واحدهــای راکــد زیــادی در اســتان احیــا شــد کــه‬ ‫رونــق کســب و کار و اشــتغال را نیــز فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫اســتان در بخــش اشــتغال ســال گذشــته همــت‬ ‫کردنــد و ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬فرصــت شــغلی را فراهــم‬ ‫و بــه نوعــی تعهــد اشــتغال اســتان بــه طــور کامــل‬ ‫محقــق شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬شــوراهای ســازش در راســتای‬ ‫رفــع مشــکالت نیــروی کار در اســتان نیــز فعــال‬ ‫بــوده انــد و در ســال گذشــته ‪ ۵۰‬درصــد اختــاف‬ ‫هــا منجــر بــه ســازش شــد کــه ایــن مهــم بــا هــدف‬ ‫امنیــت نیــروی کار و رفــع مشــکالت ایــن قشــر‬ ‫صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۶‬میلیارد تومان از مطالبات کارگری‬ ‫اســام خــواه ادامــه داد‪ :‬میــزان مطالبــات کارگــری‬ ‫اســتان در ســال هــای گذشــته ‪ ۲۷‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــود کــه بــا تــاش دســتگاه هــا‪ ،‬ســازمان ها و‬ ‫کارفرمایــان بــه یــک میلیــارد تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن امســال ‪ ۳۶۵‬نفــر از‬ ‫نیروهــای توانمنــد‪ ،‬خــاق و ایــده پــرداز کارگــری‬ ‫در بخــش هــای مختلــف در جشــنواره ســی و‬ ‫چهارمین جشــنواره امتنان از نخبگان‪ ،‬کار و تولید‬ ‫اســتان شــرکت کردنــد کــه نســبت بــه جشــنواره‬ ‫قبــل ‪ ۸۵‬درصــد رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر رفــع‬ ‫مشــکالت بیمــه کارگــران ســاختمانی تاکیــد کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬اینــک پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم تــا‬ ‫تعــداد زیــادی از کارگــران ســاختمانی بیمــه شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۲۴‬درصــد کاهــش‬ ‫حوادث ناشــی از کار نســبت به ســال ‪ ۱۴۰۰‬داشــته‬ ‫ایــم کــه بایــد تــاش شــود تــا هیــچ حادثـه ای بــرای‬ ‫نیــروی انســانی در محــل کار ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار واحــد صنفــی‬ ‫دارای پروانــه کســب دارد کــه در قالــب هفــت اتــاق‬ ‫اصنــاف و ‪ ۱۳۶‬اتحادیــه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫نقاشی های موجود و تصاویر‬ ‫کشف شده از دوران قدیم‬ ‫بیانگر این موضوع است که ‬ ‫ن در طول تاریخ‬ ‫زرتشتیا ‬ ‫پوشـش کـامل داشته اند‬ ‫که معموال این پوشش برای‬ ‫مردان کاله و دستار و لباس‬ ‫بلند و شلوار بوده است و برای ‬ ‫خانم ه ا نیز چارقد بوده است‬ ‫که س ر انه ا را می پوشانیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫ شنبه ‪ 16‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪754‬‬ ‫خبر‬ ‫تمامی کشور به زودی تحت‬ ‫پوشش برنامه «سالمت‬ ‫خانواده» قرار می گیرد‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه برنامــه «ســامت خانــواده» بــه‬ ‫زودی تمامــی کشــور را پوشــش مــی دهــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پرداختــی بــه پزشــکان خانــواده بــر مبنــای عملکــرد‬ ‫انهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار پارس از وبدا‪،‬‬ ‫بهــرام عین اللهــی در پنجمیــن اجــاس روســای‬ ‫دانشــگاه ها و دانشــکده های علوم پزشــکی کشــور‪،‬‬ ‫برنامــه «ســامت خانــواده» را اولویت نخســت این‬ ‫وزارتخانــه در ســال ‪ ۱۴۰۲‬عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬هــر‬ ‫کدملی در کشــور باید یک مراقب ســامت داشــته‬ ‫باشــد و بــرای تحقــق ایــن هــدف نســبت بــه جــذب‬ ‫مراقبــان ســامت اهتمــام شــود‪.‬‬ ‫وی بــه راهبــرد نظــام ســامت مبنــی بــر اولویــت‬ ‫پیشــگیری بــر درمــان اشــاره کــرد و یــاداور شــد‪ :‬ایــن‬ ‫رویکــرد نبایــد بــه اســناد و مکاتبــات محــدود شــود؛‬ ‫بلکــه الزم اســت برنامــه «ســامت خانــواده» را در‬ ‫عرصــه اقــدام و عمــل و بــه معنــای مــورد انتظــار‬ ‫تحقــق بخشــد‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در ادامه‬ ‫از تخصیــص بودجــه ‪ ۳‬و نیــم میلیــارد دالری بــرای‬ ‫تامیــن دارو خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال از‬ ‫منابــع مناســبی برخورداریــم؛ بنابرایــن از دانشــگاه‬ ‫هــای علــوم پزشــکی مــی خواهیــم تــا بــا صرفــه‬ ‫جویــی برنامــه هــای خــود را بــا قــوت دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫عین اللهی از روســای دانشــگاه ها و دانشــکده های‬ ‫علــوم پزشــکی سراســر کشــور خواســت امکانــات و‬ ‫ظرفیــت هــای ارائــه خدمــات به دانشــجویان را ارتقا‬ ‫دهنــد و در همیــن خصــوص بــر افزایــش کیفیــت و‬ ‫بهینــه ســازی خوابگاه هــای دانشــجویی تاکیــد کرد‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه پنــج هــزار و ‪ ۶۰۰‬طــرح نیمــه‬ ‫تمــام در حــوزه ســامت در کشــور وجــود دارد‪ ،‬از‬ ‫روســای دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای علــوم‬ ‫پزشــکی کشــور خواســت بــه جــای شــروع طــرح‬ ‫هــای جدیــد بــه تکمیــل و اتمــام ایــن طرح هــا‬ ‫اهتمــام ورزنــد‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫همچنیــن بــا تاکیــد بــر اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای‬ ‫رشــد تولیــد ســامت محــور و ارتقــای شــاخص های‬ ‫اقتصــاد ســامت‪ ،‬از اختصــاص ماموریــت ویــژه بــه‬ ‫دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور در‬ ‫حــوزه اقتصــاد دانــش بنیــان خبــر داد‪.‬‬ ‫عیــن اللهــی گفــت‪ :‬امســال را مقــام معظــم رهبری‬ ‫ســال «مهــار تــورم و رشــد تولیــد» نامگــذاری‬ ‫فرمــوده انــد‪ .‬خوشــبختانه ظرفیــت هــای خوبــی در‬ ‫اســتان هــای کشــور بــرای تحقــق ایــن نامگــذاری‬ ‫حکیمانــه وجــود دارد و بــا برنامــه ریــزی‪ ،‬مــی تــوان‬ ‫رشــد تولیــد ســامت محــور را در ابعــادی چشــمگیر‬ ‫تحقــق بخشــید‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ضمــن‬ ‫گرامیداشــت مقــام واالی اســتاد شــهید مرتضــی‬ ‫مطهــری و روز معلــم‪ ،‬افــزود‪ :‬بنــا داشــتیم تــا در‬ ‫روز معلــم میزبــان اســتادان دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشــکی سراســر کشــور باشــیم تــا یــک بــار دیگــر‬ ‫مســیرهای رفتــه و باقــی مانــده را بــا هــم مــرور و‬ ‫بــرای ادامــه راه هــم اندیشــی کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت بــه ســخنان رهبر معظم انقــاب در‬ ‫نخســتین روز ســال ‪ ۱۴۰۲‬در مشــهد مقدس اشــاره‬ ‫کــرد و در تقدیــر از حــوزه ســامت گفــت‪ :‬رضایــت‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای از حــوزه ســامت‬ ‫در عیــن ان کــه مایــه افتخــار و موجــب دلگرمــی‬ ‫مــا خادمــان ســامت اســت‪ ،‬مســوولیت مــا را‬ ‫ســنگین تر مــی کنــد‪.‬‬ ‫عیــن اللهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه داشــتن مســوولیت‬ ‫در نظــام جمهــوری اســامی‪ ،‬امانــت و نعمــت‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر از مســوولیتی کــه بــه عهــده‬ ‫مــا اســت‪ ،‬در جهــت خدمــت رســانی بــه مــردم و‬ ‫کاهــش االم انــان اســتفاده نشــود‪ ،‬کفــران نعمــت‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه موفقیــت هــای حــوزه ســامت‬ ‫از دســتاوردهای بــزرگ انقــاب اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد ایــن دســتاوردها را حفــظ کنیــم و ارتقــا‬ ‫دهیــم کــه کار جهــادی‪ ،‬میدانــی و اختصــاص وقــت‬ ‫کافــی الزمــه ان اســت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت خطــاب بــه روســای دانشــگاه های‬ ‫علــوم پزشــکی گفــت‪ :‬هــر مدیــری در حیطــه کاری‬ ‫خــود نیازهایــی دارد کــه بایــد انهــا را شــناخته‪،‬‬ ‫تحلیــل کــرده‪ ،‬به تناســب نیازها برنامــه تدوین کند‬ ‫و افــراد زبــده‪ ،‬انقالبــی و جهــادی را بــرای پیشــبرد‬ ‫برنامــه اش بــه کار گیــرد‪.‬‬ ‫عیــن اللهــی همچنیــن بهــره وری در اســتفاده‬ ‫از امکانــات تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬وجــود پیوســت‬ ‫فرهنگــی در همــه تصمیمــات و اقدامــات نظــام‬ ‫ســامت‪ ،‬اولویــت و اهمیــت دارد و بایــد در همــه‬ ‫مراکــز درمانــی بــزرگ شــوراهای فرهنگــی فعــال‬ ‫شــده و پیوســت یــاد شــده را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫براورده شدن ارزوی فرزندان معنوی گلستان‬ ‫پویش وصال ارزوها در استان گلستان برگزار شد‬ ‫خبر‬ ‫اسانسورهای غیر‬ ‫استاندارد مراکز‬ ‫دولتی و عمومی‬ ‫استان گلستان پلمپ‬ ‫می شوند‬ ‫می خــورد افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۳۰۰‬ارزوی ایتام ومحســنین توســط‬ ‫کارکنان دســتگاههای اجرایی گلســتان براورده و تقدیم ایتام‬ ‫گردید ‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ :‬در ایــن جشــن ‪،‬دوچرخــه‪ ،‬تبلــت‪ ،‬انــواع اســباب بازی‬ ‫و عروســک ‪ ،‬انــواع لــوازم خانگــی نظیر یخچال ‪ ،‬پنکــه‪ ،‬جاروبرقی ‪،‬‬ ‫لباسشــویی بــه کــودکان و نوجوانــان یتیم هدیه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ثبــت نــام تعــداد بیــش از ‪ ۸۵۰۰‬هزارحامــی درمــاه‬ ‫مبــارک رمضــان امســال خاطرنشــان کــرد‪ :‬درســالجاری پویــش‬ ‫احســان واکــرام دانــش امــوزی نیــز بــا مشــارکت امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتان و باهــدف حمایــت از فرزنــدان ایتــام ومحســنین راه انــدازی‬ ‫شــد کــه تاکنــون بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬نفــر از فرهنگیــان ودانــش امــوزان‬ ‫درایــن طــرح مشــارکت کردنــد ‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امداد گلســتان تصریــح کرد‪ :‬پویش وصــال ارزوها‬ ‫بــرای اولیــن بــار دراســتان راه انــدازی شــده که مورد اســتقبال ادارات‬ ‫اجرایــی قرارگرفــت و ایــن پویش اســتمرار خواهد داشــت ‪.‬‬ ‫بابایــی درادامــه افــزود ‪ :‬مــردم خیــر و نوعدوســت در صــورت تمایــل‬ ‫می تواننــد بــا حضــور در واحــد طــرح اکــرام و محســنین مســتقر در‬ ‫اداره کل کمیتــه امــداد گلســتان و همچنیــن دفاتــر امــداد امــام‬ ‫(ره) شــهرهای ایــن اســتان ‪ ،‬ویــا ارســال عــدد ‪ ۱‬بــه ســامانه پیامکــی‬ ‫‪ ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۷‬در ایــن طــرح ثبت نــام و مشــارکت نماینــد ‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰۰‬ارزوی فرزنــد ایتــام ومحســنین کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫گلســتان بــا مشــارکت ادارات اجرایــی بــراورده شــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار پارس‪ ،‬عیســی بابایی ‪،‬مدیرکل کمیته‬ ‫امــداد اســتان گلســتان ‪ ،‬هــدف از برگــزاری پویــش وصــال ارزوهــا‬ ‫را بــراورده کــردن ارزوهــای ایتــام تحــت حمایــت ایــن نهــاد و ایجــاد‬ ‫شــرایطی بــرای دســتیابی حامیــان و خیــران بــه یــک حــس و حــال‬ ‫معنــوی وصف ناپذیــر عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫ســالجاری‪ ،‬دست نوشــته ارزوهــای ایتــام را بــرای ادارت اجرایــی‬ ‫اســتان ارســال کردیــم و بــا همــت ایــن عزیــزان ‪،‬درمراســمی معنوی‬ ‫و مفــرح بــا حضــور زنگانــه اســتاندار گلســتان ‪ ،‬ســنگدوینی نماینــده‬ ‫مــردم شــریف گــرگان واق قــا و مدیــران دســتگاههای اجرایــی ‪،‬‬ ‫اقــام درخواســتی تهیــه و بــه فرزنــدان معنــوی اهــداء گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جشــن ادارات اجرایــی گلســتان بــا مشــارکت کارکنــان خــود‬ ‫بــه منظــور بــراوردن ارزوهــای ایتــام ‪ ،‬دســت بــه دســت همدیگــر‬ ‫دادنــد تــا ارزوهــای کودکانــه و نــه چنــدان بــزرگ انهــا را براورند و غم‬ ‫فقدان پدرانی که نیســتند تا دســت نوازشــی بر ســر فرزندانشــان‬ ‫بکشــند کمتــر حــس شــود و انــان هــم بتواننــد هماننــد ســایر‬ ‫کــودکان در عالــم کودکــی خــود بــه ارزوهایشــان برســند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در جشــن وصــال ارزوهــا صحنه هایــی زیبــا‬ ‫از اشــک شــوق در چشــمان خیــران و ذوق و شــادی ایتــام رقــم‬ ‫برگزاری دوره اموزشی ارتقاء مهارت قالیبافان‬ ‫استانگلستان‬ ‫رئیــس اداره فــرش اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬دوره اموزشــی ارتقــاء مهــارت قالیبافــان اســتان‬ ‫گلســتان از روز ســه شــنبه دوازدهــم اردیبهشــت مــاه جــاری شــروع شــده و تــا روز پنجشــنبه چهاردهــم مــاه جــاری ادامــه خواهــد‬ ‫داشــت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس ‪ ،‬ســیده الهــام حســینی گفــت ‪ :‬بــا هماهنگــی هــا و پیگیــری هــای انجــام شــده دوره‬ ‫اموزشــی ارتقــاء مهــارت قالیبافــان اســتان گلســتان از روز ســه شــنبه دوازدهــم اردیبهشــت مــاه جــاری شــروع شــده و تــا روز‬ ‫پنجشــنبه چهاردهــم مــاه جــاری ادامــه خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬ایــن دوره اموزشــی همزمــان در ‪ ۴‬نقطــه اســتان شــامل بخــش داشــلی بــرون و روســتای قورپلجــه شهرســتان گنبــد‬ ‫کاووس و شهرســتان هــای بندرترکمــن و اق قــا در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫به گفته وی ‪ ،‬در هر محل که این دوره در حال برگزاری است ‪ ،‬تعداد ‪ ۴۰‬قالیباف اموزش داده می شوند ‪.‬‬ ‫مدیــر کل اســتاندارد گلســتان از‬ ‫پلمــپ و جلوگیــری از فعالیــت‬ ‫اسانســورهای غیــر اســتاندارد و‬ ‫نــا ایمــن مراکــز عمومــی و دولتــی‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬ســید‬ ‫مهــدی حســینی بــا اشــاره بــه‬ ‫پایــش اسانســور ها بــا اولویــت‬ ‫دســتگاه های دولتــی‪ ،‬مراکــز‬ ‫درمانــی‪ ،‬بیمارســتان ها‪ ،‬هتل هــا‬ ‫و مراکــز تجــاری گفــت‪ :‬در صورتــی‬ ‫کــه اسانســوری ناایمــن و غیــر‬ ‫اســتاندارد باشــد‪ ،‬بــا هماهنگــی‬ ‫دادســتانی نســبت بــه پلمــب ان ‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فهرســت اسانســور های‬ ‫‪ 30‬مرکــز دولتــی و عمومــی‬ ‫کــه بــه دلیــل بــی توجهــی بــه‬ ‫اخطار هــای اداره کل اســتاندارد در‬ ‫بــازه زمانــی مشــخص شــده فراینــد‬ ‫استانداردســازی را انجــام نــداده‬ ‫انــد‪ ،‬بــرای پلمــب در دســتور کار‬ ‫اداره کل اســتاندارد اســتان قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه درحــال‬ ‫حاضــر اسانســور های برقــی و‬ ‫هیدرولیــک مشــمول مقــررات‬ ‫اســتاندارد اجبــاری هســتند گفــت‪:‬‬ ‫همــه اسانســور هــای ســاختمان ‬ ‫نوســاز‪ ،‬بایــد استانداردســازی‬ ‫شــوند و صاحبــان انهــا تاییدیــه‬ ‫ایمنــی اسانســور را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه اســتاندارد‬ ‫ســازی اسانســور های منصوبــه‬ ‫در دســتگاه های دولتــی نیــز‬ ‫طــی مکاتبــات متعــدد بــا ادارات‬ ‫اســتان جهــت اخــذ تاییدیــه‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اسانســور‪،‬‬ ‫ایمنــی‬ ‫فراینــد استانداردســازی درســطح‬ ‫دســتگاههای اســتان اجــرا شــده‬ ‫و بخشــی از ادارات وســازمان ها‬ ‫موفــق بــه اخــذ تاییدیــه‬ ‫ایمنــی اســتاندارد و یــا در حــال‬ ‫استانداردســازی اسانســور های‬ ‫خــود هســتند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫اگر شما به دنبال شغل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نیروی کار هستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هستید ما هم به دنبال‬ ‫اگهی استخدام‬ ‫با ما با شماره ‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری تماس بگیرید‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫اسیب اجتماعی‬ ‫کودکان کار‬ ‫و جوانی جمعیت‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بازار کسب و کارپارس‬ ‫کــودکان کار و جوانانــی کــه بــه‬ ‫عنوان کارگر در ســنین زیر ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫بــه کار فرســتاده می شــوند‪ ،‬جــزء‬ ‫مشــکالت اجتماعــی در بســیاری‬ ‫از کشــورها هســتند‪ .‬کــودکان کار‬ ‫در بســیاری از کشــورها از طبقــات‬ ‫فقیــر جامعــه و بــدون دسترســی‬ ‫بــه تحصیــات بــاال و فرصت هــای‬ ‫شــغلی بــه دلیــل تعلیــق حقــوق‬ ‫کــودکان مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬در مواقعــی‪ ،‬کمبــود کار‬ ‫و درامــد بــرای خانــواده ان هــا ایــن‬ ‫امــر را الزامــی می کنــد‪ .‬امــا بــرای‬ ‫ورود ایــن کــودکان بــه بــازار کار‬ ‫بســیار مشــکالتی نظیــر نداشــتن‬ ‫حقــوق و نداشــتن بیمــه شــغلی‪،‬‬ ‫نــوع کارهــای خطرنــاک‪ ،‬تاثیــر بــر‬ ‫روی ســامت جســمانی و روحــی‪،‬‬ ‫بــی توجهــی بــه تحصیــات و نقــص‬ ‫در کیفیــت و تحمــل ضعــف هــای‬ ‫اینــده و بیشــتر مشــاهده شــده‬ ‫اســت‪ .‬باایــن حــال‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫امــوزش و امــوزش مهارت هــای‬ ‫شــغلی بــرای فرهنگســازی و ایجــاد‬ ‫شــغل های بــرای جوانــان شایســته‬ ‫توجــه اســت‪.‬‬ ‫کــودکان کار و جوانــان شــامل‬ ‫افــراد زیــر ‪ ۱۸‬ســال اســت کــه در‬ ‫شــرایطی هســتند کــه بــه دلیــل‬ ‫فقــر‪ ،‬ناکارامــدی در سیســتم‬ ‫اموزشــی یــا دوســتداری خانــواده‪،‬‬ ‫به طــور غیرقانونــی در بــه کارگیــری‪،‬‬ ‫اشــتغال یــا کســب و کارهــای‬ ‫غیررســمی شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫کــودکان کار در بســیاری از مــوارد‬ ‫قانونــی هــم نیســتند و دچــار‬ ‫اســیب های جســمی‪ ،‬روانــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و اموزشــی هســتند‪.‬‬ ‫جوانــان نیــز معمــوال ً در شــرایطی‬ ‫هســتند کــه بــه دنبال کســب درامد‬ ‫اضافــی هســتند و بــه دلیــل کمبــود‬ ‫فرصت هــای شــغلی‪ ،‬بــه کارهــای‬ ‫غیررســمی و پرخطــر بــرای ســامتی‬ ‫و ایمنــی خــود دســت می زننــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان جوامــع ‪ ،‬مــا بایــد بــه‬ ‫ایــن مســئله توجــه کنیــم و تــاش‬ ‫کنیــم بــه خصوصیت هــا و نیازهــای‬ ‫کودکان کار و جوانان توجه کنیم و‬ ‫بهتریــن راهکارهــا بــرای کنتــرل ایــن‬ ‫مشــکل اجتماعــی را ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫کــودکان کار بــه معنــی اشــتغال‬ ‫کــودکان و نوجوانــان در شــغلها و‬ ‫فعالیــت هــای اقتصــادی هســتند‬ ‫کــه معمــوال ً مناســب ســن و‬ ‫ســال انهــا نیســت‪ .‬ایــن مســئله‬ ‫در جوامعــی کــم درامــد و در‬ ‫کشــورهای در حــال توســعه بیشــتر‬ ‫شــیوع دارد‪.‬‬ ‫جمعیــت جــوان بــه معنــی گروهــی‬ ‫از افــرادی اســت کــه در ســنین‬ ‫جوانی (در حدود ‪ 15‬تا ‪ 24‬ســالگی)‬ ‫هســتند‪ .‬جوانــان بــه عنــوان نیــروی‬ ‫انســانی جهــت توســعه اقتصــادی‬ ‫و فرهنگــی کشــورها مهــم هســتند‬ ‫و اهمیــت انهــا بــه عنــوان اینــده‬ ‫جامعــه و نخبگان و عنصری بســیار‬ ‫حیاتــی در توســعه هــر کشــور دیــده‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 16‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪754‬‬ ‫خبر‬ ‫ِ‬ ‫سالمت روحی انسان در فرزنداوری‬ ‫و جوانی جمعیت‬ ‫ســکینه جافــر نــوده ‪ /‬بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس ‪/‬‬ ‫روحیــه و ســامت روحــی انســان در‬ ‫دوره هــای فرزنــداوری و جوانــی جمعیــت‬ ‫بســیار حائز اهمیت اســت‪ .‬در این دوره ها‬ ‫فــرد بــا تنش هــای بســیاری روبــرو می شــود‪.‬‬ ‫مراقبــت از ســامت روحــی و روانــی فــرد در‬ ‫ایــن دوره هــا می توانــد بــه حفــظ ســامت او‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫از جملــه کارهایــی کــه می تــوان بــرای‬ ‫حفــظ ســامت روانــی و روحــی فــرد در‬ ‫دوران فرزنــداوری و جوانــی انجــام داد‪،‬‬ ‫می تــوان بــه امــوزش مهارت هــای تحمــل‬ ‫تنــش و تنظیــم احساســات‪ ،‬ایجــاد فضــای‬ ‫خانوادگــی پایــدار و حمایت از فعالیت های‬ ‫خودشناســی و تفریحــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬در صــورت وجــود مشــکالت‬ ‫روانــی در ایــن دوره هــا‪ ،‬بهتــر اســت فــرد‬ ‫بــه کمــک مشــاوره روانــی و روانشناســی درمانــی دسترســی داشــته‬ ‫باشــد تــا بــه کمــک متخصصــان درمانــی‪ ،‬مشــکالت روحــی و روانی او‬ ‫برطــرف شــده و او بــه ســامتی برگــردد‪.‬‬ ‫روحیــه و ســامت روحــی بــرای فرزنــداوری و جوانــی جمعیــت بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬شــرایطی ماننــد اســترس‪ ،‬فشــار روحــی‪ ،‬نارضایتــی‬ ‫از زندگــی‪ ،‬عــدم اعتمــاد بــه نفــس و افــکار منفــی می تواننــد بــرای‬ ‫جوانــان و بزرگســاالن هــم مشــکل افرین شــوند‪.‬‬ ‫بعضــی از راه هایــی کــه می تواننــد بــه ســامت روحــی کمــک کننــد‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫ روابط اجتماعی مثبت و پایدار با دوستان‪ ،‬خانواده و جامعه‬‫داشــتن فعالیت هــای روحــی و روانــی‪ ،‬ماننــد مطالعــه کتــاب‪ ،‬گوش‬‫دادن بــه موســیقی و یــا عالقه منــدی بــه هنــر و تئاتــر‬ ‫ مراقبــت از خــود و بهداشــت روانــی‪ ،‬ماننــد تمریــن مکــث‪،‬‬‫مدیتیشــن‪ ،‬یــوگا‬ ‫ ارائــه و یــا دریافــت راهنمایی هــای الزم بــرای حــل مشــکالت و‬‫افزایــش اعتمــاد بــه نفــس‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬داشــتن شــبکه های پشــتیبانی ماننــد روابــط خانوادگی‬ ‫قــوی و دوســتی های مفیــد می توانــد بــه جوانــان و بزرگســاالن‬ ‫کمــک کنــد تــا در مواجــه بــا فشــارهای روزانــه‪ ،‬ســامت روانی خود‬ ‫را حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫روحیــه ســالم و ســامتی روحــی در فرزنــداوری و جوانــی جمعیــت‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬فرزنــداوری ســالم و موفــق نیازمند ارتبــاط نزدیک‬ ‫و موثــر میــان والدیــن اســت‪ .‬والدیــن بایــد عــاوه بــر ارائــه حمایــت و‬ ‫محبــت بــه فرزنــدان خــود‪ ،‬انهــا را بــه دنیــای اطــراف اگاه کننــد و در‬ ‫ایجــاد خوداگاهــی و توانایی هــای اجتماعــی و اخالقــی انهــا کمــک‬ ‫کننــد‪ .‬در ایــن رونــد‪ ،‬قــراردادن مرزهــا و قواعــد قابل فهــم و قابل اجرا‬ ‫بــرای فرزنــدان کمــک بزرگــی بــه انهــا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در طــول دوره جوانــی نیــز‪ ،‬ســامت روحیــه جمعیــت بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬بــه ایــن منظــور‪ ،‬بایــد زمینه هــای پشــتیبانی در قالــب‬ ‫تحصیــات‪ ،‬تفریحــات مفیــد‪ ،‬تمریــن بدنــی‪ ،‬پشــتیبانی اجتماعــی و‬ ‫روابــط خــوب بــا دوســتان و افــراد خانــواده فراهــم شــود‪ .‬بــه عــاوه‪،‬‬ ‫اموزش هایــی در زمینــه مهارت هــای برقــراری روابــط اجتماعــی‪،‬‬ ‫مدیریــت احساســات و بهره گیــری از اســتراتژی های رفاهــی (ماننــد‬ ‫مراقبــت از خــود و بهداشــت روانــی) نیــز بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬ســامت روحــی در فراینــد فرزنــداوری و جوانــی جمعیــت‬ ‫بســیار مهــم بــوده و افزایــش اگاهــی و پشــتیبانی والدیــن و جوانــان‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬می توانــد بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی و زندگی بخشــی‬ ‫بهتــری بــرای جامعــه کمــک کنــد‪.‬‬ ‫یکی از عوامل مهمی که بر ســامت روحی انســان در فرزنداوری‬ ‫و جوانــی جمعیــت تاثیــر می گــذارد‪ ،‬نحــوه تربیــت کــودکان اســت‪.‬‬ ‫یعنــی اینکــه والدیــن و مربیــان بایــد صبــور و بــا محبــت بــا کــودکان‬ ‫خــود رفتــار کــرده و ان هــا را درک کننــد‪ .‬همچنیــن فراهــم کــردن‬ ‫محیــط مطلــوب بــرای رشــد و توســعه شــخصیتی کــودکان نیــز‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫در جوانــی هــم‪ ،‬احســاس پذیــرش و تعلــق بــه جامعــه‪ ،‬ارتباطــات‬ ‫بهتــر بــا خانــواده و دوســتان‪ ،‬فرصت هــای شــغلی و تحصیلــی‬ ‫مناســب‪ ،‬ورزش و ســبک زندگــی ســالم از عوامــل مهمــی هســتند‬ ‫کــه بــر ســامت روحــی افــراد در جامعــه تاثیــر مثبــت می گذارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــکالت روحــی ماننــد افســردگی و اضطــراب نیــز بایــد‬ ‫به طــور جــدی بررســی و درمــان شــوند‪.‬‬ ‫روحیــه و ســامت روحــی در فرزنــداوری و جوانــی جمعیــت‬ ‫بســیار مهــم هســتند‪ .‬فرزنــداوری و رشــد جوانــان بــه عنــوان‬ ‫فراینــدی پویــا از مراحــل گوناگونــی عبــور می کنــد و امکانــات‬ ‫و شــرایط محیطــی و فرهنگــی نقــش مهمــی در روحیــه ان هــا‬ ‫دارنــد‪ .‬همچنیــن کیفیــت روابــط خانوادگــی و اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنــگ برخــورد در جامعــه‪ ،‬ســطح امــوزش و تحصیــات‪،‬‬ ‫وضعیــت اقتصــادی و ســامتی جســمانی‪ ،‬همگــی بــر روحیــه و‬ ‫ســامت روحــی جامعــه و نســل جــوان تاثیــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫از مهمتریــن مــوارد بــرای حفــظ ســامت روحــی جوانــان‪ ،‬می تــوان‬ ‫بــه ارتقــای مهارت هــای ارتباطــی‪ ،‬توانایی هــای حــل مســئله‪ ،‬بــاال‬ ‫بــردن خودشــفایی‪ ،‬توانایــی مدیریــت اســترس‪ ،‬ارتقــای خالقیــت‬ ‫و ســازندگی‪ ،‬تمریــن اعتمــاد بــه نفــس و اســتقالل فکــری‪ ،‬تحقــق‬ ‫اهــداف و رشــد شــخصیتی اشــاره کــرد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬پشــتیبانی از‬ ‫جامعه هــای محلــی و فرهنگــی‪ ،‬عفونت هــای روانــی‪ ،‬وضعیــت‬ ‫مالــی‪ ،‬حفاظــت از حریــم شــخصی و محیــط زیســت طبیعــی‪ ،‬و‬ ‫نیــز تمریــن رفتارهــای پیشــگیرانه از جملــه تغذیــه ســالم‪ ،‬ورزش‬ ‫منظــم و اســتفاده بهینــه از تکنولــوژی‪ ،‬ســامت روحــی جامعــه و‬ ‫نســل جــوان را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫فرزنــداوری و جوانــی جمعیــت دو عامــل مهــم در ســامت روحــی‬ ‫انســان هســتند‪ .‬فرزنــداوری بــه عنــوان یــک فراینــد طبیعــی‪ ،‬نقش‬ ‫بســیار مهمــی در شــکل گیری شــخصیت و اعتمــاد بــه نفــس فــرد‬ ‫دارد‪ .‬در واقــع‪ ،‬زمانــی کــه فــرد بــه عنــوان یــک والــد شــروع بــه‬ ‫پــرورش فرزنــد می کنــد‪ ،‬تجربــه زندگــی و مســئولیت پذیــری او‬ ‫بــه چالــش می کشــاند و بــه نوعــی می توانــد بــه بهبــود ســامت‬ ‫روحــی او کمــک کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬جوانــی جمعیــت نیــز در ســامت روحــی انســان بســیار‬ ‫موثــر اســت‪ .‬ایــن دوره از عمــر‪ ،‬فرصتــی بــرای کســب تجربــه‪،‬‬ ‫خودشناســی و کشــف هویــت اســت‪ .‬اگــر بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫جامعــه‪ ،‬فــرد موفــق بــه پذیــرش تحــوالت جدیــد شــود و معمــوال ً‬ ‫همــراه بــا یادگیــری تجربه هــای مفیــد و دشــوار باشــد‪ ،‬می توانــد در‬ ‫زندگــی بعــدی بــه عنــوان یــک شــخصیت قــوی و پایــدار عمــل کنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬مســائلی ماننــد اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬پذیــرش‬ ‫تحــوالت‪ ،‬مشــارکت اجتماعــی‪ ،‬ارتباطــات ســالم و ‪ ...‬در فراینــد‬ ‫فرزنــداوری و جوانــی بســیار مهــم هســتند و می تواننــد بهبــود‬ ‫ســامت روحــی افــراد را تضمیــن کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی قانونــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی موضــوع ماده‪ 3‬قانــون تعیین تکلیف رای شــماره‬ ‫‪ 140260312009000215‬مــورخ ‪ 1402/1/21‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف اداره‏ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان بندرگــز درخصــوص کالســه‬ ‫پرونــده ‪1401114412009000352‬‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 5285‬متــر مربــع جداشــده از پــاک ‪ -8‬اصلــی‏واقــع‬ ‫در گــز بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی بندرگــز ‪ ،‬ملکــی اقــای امیــر خاکــی فرزنــد علــی اصغــر بــه کــد‏ملــی ‪ 2249600899‬کــه از مالــک رســمی اقــای‬ ‫علــی اصغــر خاکــی خریــداری کــرده اســت‪.‬‏چنانچه اشــخاص اعــم از حقیقــی وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصل ‪ ،‬حــدود و حقوق‬ ‫‏ارتفاقــی دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبــا ًبــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض‬ ‫بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت تقدیــم نماینــد و‏ظــرف مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫بندرگــز‏تقدیــم نماینــد درغیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام متقاضــی ثبــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا ً‏صدور ســند مالکیــت جدید‬ ‫مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‏‪ .‬م‪.‬الــف ‪65 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪402/2/ 16 :‬‏‪1‬‬ ‫محمدفندرسکی‪ -‬سرپرست اداره اسناد و امالک بندرگز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/2/31 :‬‏‬ ‫اگهــی قانونــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏موضــوع ماده‪ 3‬قانــون تعیین تکلیف رای شــماره‬ ‫‪140260312009000216‬مــورخ ‪ 1402/1/21‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف اداره‏ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان بندرگــز درخصــوص کالســه‬ ‫پرونــده ‪1401114412009000354‬‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 588‬متــر مربــع جداشــده از پــاک ‪ -8‬اصلــی‏واقــع در‬ ‫گــز بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی بندرگــز ‪ ،‬ملکــی اقــای علــی خاکــی فرزنــد علــی اصغــر بــه کــد‏ملــی ‪ 2249704783‬کــه از مالــک رســمی اقــای‬ ‫قربــان کالگــر خریــداری کــرده اســت‪.‬‏چنانچه اشــخاص اعــم از حقیقــی وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصــل ‪ ،‬حــدود و حقــوق‬ ‫‏ارتفاقــی دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبــا ًبــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض‬ ‫بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت تقدیــم نماینــد و‏ظــرف مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫بندرگــز‏تقدیــم نماینــد درغیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام متقاضــی ثبــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا ً‏صدور ســند مالکیــت جدید‬ ‫مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‏‪ .‬م‪.‬الــف‪66 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1402/2/ 16 :‬‏تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/2/31 :‬‏‬ ‫محمدفندرسکی‪ -‬سرپرست اداره اسناد و امالک بندرگز‬ ‫ایجاد معاونت حقوق عامه‬ ‫در دیوان عدالت اداری‬ ‫رصد سیســتمی بخشــنامه ها و دســتورالعمل‬ ‫هــا بــرای جلوگیــری از نقــض حقــوق مــردم‬ ‫توســط دســتگاه هــا‬ ‫رئیــس دیــوان عدالــت اداری از راه انــدازی‬ ‫معاونــت حقــوق عامــه در دیــوان در اینــده‬ ‫نزدیــک خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس دیــوان عدالــت اداری در گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا ایجــاد معاونــت حقــوق عامــه ‪،‬‬ ‫بخشــنامه هــا و دســتورالعملهای صــادر شــده‬ ‫در دســتگاه هــای اجرایــی کــه نقــض حقــوق‬ ‫تعــداد قابــل توجهــی از مــردم را در بــر مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬شناســایی و ابطــال ان را در دیــوان ‪،‬‬ ‫پیگیــری مــی کنــد ‪.‬‬ ‫حجــت االســام حکمــت علــی مظفــری در‬ ‫جلســه شــورای قضایــی اســتان گلســتان در‬ ‫گــرگان از ابــاغ قانــون جدیــد دیــوان عدالــت‬ ‫اداری حداکثــر تــا یــک مــاه اینــده خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا ابــاغ ایــن قانــون‪ ،‬معاونــت حقــوق‬ ‫عامــه در دیــوان عدالــت اداری ایجــاد مــی شــود ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن معاونــت در واقــع نقــش‬ ‫دادســتان را ایفــا مــی کنــد و بــا رصد بخشــنامه‬ ‫هــا ‪ ،‬دســتورالعملها ‪ ،‬مقــررات و اییــن نامــه‬ ‫هایــی کــه مربــوط بــه عامــه جامعــه هســت و‬ ‫نقــض ِ حقــوق تعــداد قابــل توجهــی از مــردم‬ ‫را در بــر مــی گیــرد ‪ ،‬ابطــال انهــا را از دیــوان‬ ‫مــی خواهــد ‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین حکمــت علــی‬ ‫مظفــری افــزود‪ :‬همــان کاری هــر کــدام از‬ ‫احــاد مــردم مــی توانســتند راجــع بــه همــه‬ ‫بخشــنامه هــا و اییــن نامــه شــکایت کننــد بــه‬ ‫صــورت سیســتمی توســط ایــن معاونــت کــه‬ ‫بــه همــه بخشــنامه دسترســی خواهــد داشــت‬ ‫‪ ،‬انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر مــردم بــه هــر دلیلــی‬ ‫نتوانســتند یــا نخواســتند از ایــن اییــن نامــه‬ ‫و دســتورالعملهایی کــه حقــوق انهــا را نقــض‬ ‫مــی کنــد ‪ ،‬شــکایت کننــد ‪ ،‬معاونــت حقــوق‬ ‫عامــه نقــش نمایندگــی مــردم را ایفــا خواهــد‬ ‫کــرد و خــودش ابطــال ایــن مصوبــه هــا را از‬ ‫صحــن هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری‬ ‫خواســتار خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس دیــوان عدالت اداری در ادامه ســخنان‬ ‫خــود بــه تــاش هــای دیــوان بــرای کاهــش‬ ‫ورودی پرونــده اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫جلســه بــا کارشناســان دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫از صــدور بخشــنامه خــاف قانــون در جهــت‬ ‫اصــاح ان بخشــنامه هــا بــه نحــوی کــه در‬ ‫راســتای اصــاح فراینــد‪ ،‬افــراد زیــادی متضــرر‬ ‫نشــوند‪ ،‬اقــدام مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫رئیــس دیــوان عدالــت اداری دربــاره مدیرانــی که‬ ‫ارای دیــوان را اجــرا نمــی کننــد گفــت‪ :‬ماهانــه‬ ‫نحــوه ارای صــادر شــده در دســتگاه هــا را رصــد‬ ‫مــی کنیــم کــه خوشــبختانه بیشــتر دســتگاه هــا‬ ‫بــه ارا و تذکــرات دیــوان توجــه مــی کننــد امــا‬ ‫اگــر مدیــری احــکام صــادر شــده را نادیــده‬ ‫بگیــرد‪ ،‬ابتــدا تذکــر مــی دهیــم و در مرحلــه بعــد‬ ‫‪ ،‬تخلــف مدیــران در دیــوان رســیدگی و حکم به‬ ‫انفصــال ان مدیــر صــادر مــی کنــد‪.‬‬ ‫مظفــری افــزود‪ :‬خوشــبختانه در قانــون‬ ‫جدیــد دیــوان امــکان برخــورد قاطعانــه تــر‬ ‫بــا مدیرانــی کــه از اجــرای ارا اســتنکاف مــی‬ ‫کننــد فراهــم شــده اســت و مدیــران مکلفنــد‬ ‫در همــان مــاه اول کــه احــکام قطعــی صــادر‬ ‫شــد حکــم را اجــرا کننــد و اگــر در اجــرا نکــردن‬ ‫رای ‪ ،‬عــذر مدیــر‪ ،‬غیرموجــه تشــخیص داده‬ ‫شــود‪ ،‬بالفاصلــه حکــم بــه انفصــال مدیــر‬ ‫داده مــی شــود ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پارســال ‪ 230‬هــزار دادخواســت‬ ‫وارد دیــوان شــد ‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین حکمــت علــی‬ ‫مظفــری رئیــس دیــوان عدالــت اداری بــرای‬ ‫رســیدگی بــه درخواســت هــای مردمــی بــه‬ ‫اســتان ســفر کــرده اســت ‪.‬‬ ‫مالقــات مردمــی ‪ ،‬شــرکت در شــورای اداری و‬ ‫شــورای قضائــی اســتان از برنامه هــای رئیــس‬ ‫دیــوان عدالــت اداری در ســفر بــه گلســتان اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 16‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪754‬‬ ‫فناوری‬ ‫گوگل ویژگی جدید‬ ‫امنیت سایبری را به‬ ‫‪ChromeOS‬‬ ‫اضافه می کند‬ ‫طبــق گــزارش هــا‪ ،‬جرایــم ســایبری تــا ســال ‪2025‬‬ ‫بــه ‪ 10.5‬تریلیــون دالر خواهــد رســید کــه شــامل‬ ‫انــواع فعالیــت هــای جرایــم ســایبری ماننــد‬ ‫‪ ،RaaS‬فیشــینگ‪ ،‬بدافــزار و مــوارد دیگــر مــی‬ ‫شــود‪ .‬حفاظــت از خــود در برابــر ایــن تهدیــدات‬ ‫بــرای ســازمان هــا الزامــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه گــوگل‪ ،ChromeOS« ،‬ایــن ســنگ‬ ‫بنــای اســتراتژی امنیتــی مــا اســت‪ :‬دســتگاه هــای‬ ‫‪ ChromeOS‬خــارج از جعبــه ایمــن هســتند‪».‬‬ ‫‪ ChromeOS‬بــرای امنیــت و محافظــت در برابــر‬ ‫نشــت داده در ســازمان های سراســر جهــان‬ ‫پیاده ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫اصول کلیدی ‪ChromeOS‬‬ ‫‪ ChromeOS‬موارد زیر را قبال ًاجرا کرده است‪:‬‬ ‫• بــوت شــدن بــه صــورت پیــش فــرض تاییــد‬ ‫مــی شــود‬ ‫• بــه طــور خــودکار فایــل هــای اجرایــی غیرقابــل‬ ‫اعتمــاد را مســدود مــی کنــد‬ ‫• کپــی و جای گــذاری‪ ،‬ضبــط صفحــه‪ ،‬چــاپ‪،‬‬ ‫یــا دانلــود ‪ USB‬بــه طــور پیش فــرض جلوگیــری‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫• مرورگــر ‪ Chrome‬می توانــد توســط تیم هــای‬ ‫فنــاوری اطالعــات و امنیــت بــرای مشــاهده‬ ‫افزونه هــای ‪ Chrome‬نصــب شــده در مرورگرهــای‬ ‫کاربــران اســتفاده شــود‪ .‬انهــا همچنیــن می تواننــد‬ ‫خط مشــی هایی را بــرای برنامه هــای افزودنــی‬ ‫تنظیــم کننــد و در صــورت درخواســت کاربــر‪ ،‬یــک‬ ‫گــردش کار تاییــد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫• تیم هــای امنیتــی می تواننــد «امتیــاز برنامه هــای‬ ‫افزودنــی» را بــرای همــه برنامه هــای افزودنــی کــه‬ ‫کاربــر در محیــط مرورگــر اســتفاده می کنــد‪ ،‬ببیننــد‪.‬‬ ‫ایمــن بــا طراحــی‪ ،‬ایمــن بــه صــورت پیــش فــرض»‬ ‫عنــوان دســتورالعمل جدیــد امنیــت ســایبری بــود‬ ‫کــه توســط ‪ CISA، NSA، FBI‬و ســایر اژانــس‬ ‫هــای دولتــی بیــن المللــی از جملــه دولــت ایــاالت‬ ‫متحــده منتشــر شد‪.‬دســتورالعمل هــا بیــان کردنــد‬ ‫کــه توســعه دهنــدگان و فروشــندگان بایــد بــه جــای‬ ‫اینکه به کاربر نهایی وابســته باشــند‪ ،‬از ایمن ســازی‬ ‫طراحــی محصــول اصلــی اگاه باشــند‪.‬‬ ‫گــوگل اعــام کــرد کــه ‪ ChromeOS‬دارای تمــام‬ ‫امنیــت اصلــی اســت کــه بــه طــور پیــش فــرض‬ ‫طراحــی و پیــاده ســازی شــده اســت‪ .‬گــوگل بــا‬ ‫افــزودن به بخش امنیتــی ‪ ،ChromeOS‬ویژگیهای‬ ‫دیگــری را در ‪ ChromeOS‬منتشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــران فنــاوری اطالعــات مــی تواننــد کارهــای زیــر‬ ‫را انجــام دهنــد‪:‬‬ ‫بــه عنــوان بخشــی از حفاظــت از داده هــا‪،‬‬ ‫مدیــران فنــاوری اطالعــات مــی تواننــد از داده هــا‬ ‫در مکانهــای محرمانــه خاصــی ماننــد برنامــه هــای‬ ‫منابــع انســانی یــا حســابداری محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫از گرفتن اســکرین شــات‪ ،‬کپی و چســباندن و نشــت‬ ‫رســانه های اجتماعی جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫مــی تــوان از چــاپ و اشــتراک گــذاری صفحه نمایش‬ ‫گــروه هــای کاربــری خــاص جلوگیــری کــرد‪ .‬ایــن را‬ ‫مــی تــوان بــر اســاس نیازهــای تجــاری انجــام داد‪.‬‬ ‫نیــک پترســون‪ ،‬مهنــدس امنیــت در ‪Google‬‬ ‫‪ ،Security‬گفــت‪« :‬کنترل هــای داده ‪ChromeOS‬‬ ‫بــه مــا ایــن امــکان را می دهنــد کــه درک بهتــری‬ ‫از نحــوه انتقــال داده هــای حســاس در شــرکت‬ ‫مــا داشــته باشــیم‪ .‬ایــن بــه مــا امــکان مــی دهــد‬ ‫منابــع را بهتــر متمرکــز کنیــم‪ ،‬امنیــت را بهبــود‬ ‫بخشــیده و در عیــن حــال بــه تیــم هــا کمــک مــی‬ ‫کنــد تــا کارامدتــر و موثرتــر شــوند‪».‬عالوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫کاربــران ‪ Chromebook‬مــی تواننــد دسترســی‬ ‫دوربیــن و میکروفــون خــود را از صفحــه تنظیمــات‬ ‫خــود سیســتم عامــل مدیریــت کننــد و دسترســی‬ ‫بــا یــک کلیــک را بــرای روشــن‪/‬خاموش کــردن‬ ‫دوربین‪/‬میکروفــون فراهــم کننــد‪.‬در مــورد اهــداف‬ ‫نظارتــی‪ ،‬مدیــران فنــاوری اطالعــات مــی تواننــد‬ ‫از ‪ Crowdstrike Falcon Insight XDR‬بــرای‬ ‫نظــارت بــر تهدیــدات داخــل دســتگاه هــای‬ ‫کاربــران اســتفاده کننــد‪ .‬ورود‪/‬خــروج نیــز نظــارت‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬کــه مــی توانــد بــا هــر ابــزار ترجیحــی‬ ‫‪ SIEM‬یکپارچــه شــود‪.‬گوگل اعــام کــرد کــه‬ ‫«دســتگاه های ‪ ChromeOS‬کــه بــه صــورت‬ ‫پیش فــرض بــرای ایمــن بــودن ســاخته شــده اند‪،‬‬ ‫هیــچ حملــه باج افــزاری گــزارش نشــده اند‪ .‬بــا این‬ ‫قابلیت هــا کــه امــروز اعــام شــد‪ChromeOS ،‬‬ ‫بــه نــواوری و ایجــاد محیــط کار مــدرن ایمــن و‬ ‫قابــل اعتمــاد ادامــه می دهــد‪».‬‬ ‫گــوگل فهرســت کاملــی از ویژگی هــا را‬ ‫بــرای کاربــران منتشــر کــرده اســت تــا‬ ‫زیرســاخت های امنیتــی ســازمان خــود را‬ ‫بررســی و اســتراتژی بندی کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005005076‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی و انتقــال ملــک از‬ ‫مالــک رســمی (ســهمی اقــای قربــان باشــقره برابرســند رســمی ‪ 152553‬مــورخ‏‏‪ 1393.03.28‬دفتــر ‪ – 7‬علــی ابــاد کتــول تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1400114412005000905‬تقاضای شــرکت گاز‏اســتان گلســتان به شــماره شناســه ملی ‪ 10700128270‬در ششــدانگ یک قطعه زمین (ایســتگاه گاز)‬ ‫بــه مســاحت ‪ 194.00‬متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -14‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد نامــه شــماره ‪141863‬‬ ‫مــورخ‏‏‪ 1401.08.15‬و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140185612005017863‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابادکتــول‏تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪:‬‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪149‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000300‬مــورخ ‪ 1402.01.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی حــاج جــواد بابــا کــردی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000326‬تقاضــای اقــای ســید‏جــواد میــر کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 750‬کــد ملــی ‪ 2269512243‬صــادره از‬ ‫– علــی ابــاد فرزنــد ســید رضــا در ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 190.15‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی‬ ‫واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی‏ابادکتــول بــه اســتناد پروانــه ســاختمان ‪ 97001176‬مــورخ ‪ 1397.03.19‬وعــدم خــاف شــماره ‪ 1400006850‬مــورخ‬ ‫‏‏‪ 1400.12.28‬صــادره شــهرداری علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140185612005017912‬مــورخ ‪ 1401.12.28‬اداره ثبــت‏اســناد وامــاک علــی ابادکتــول‬ ‫تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪150 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000323‬مــورخ ‪ 1402.01.31‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی)‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000213‬‏تقاضــای اقــای حنیــف رادنیــا بــه شــماره شناســنامه ‪ 4983‬کــد ملــی ‪2122598891‬صــادره‬ ‫از – گــرگان فرزنــد اق اویلــی در ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 45458.96‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -10‬اصلــی‬ ‫واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه‏ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ نامــه شــماره ‪ 211229‬مــورخ ‪ 1401.12.02‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی اق قــا و نامــه شــماره‬ ‫‏‏‪ 140111011081‬مــورخ ‪ 1401.11.20‬اداره منابــع طبیعــی شهرســتان گــرگان و نامــه شــماره ‪. 23.1401.343.1784‬ص اداره‏منابــع اب شهرســتان هــای اق‬ ‫قــا و گمیشــان و نامــه شــماره ‪ 97.71969‬مــورخ ‪ 1401.11.23‬اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده‏ای اســتان گلســتان و پاســخ اســتعالم شــماره‬ ‫‪ 140185612005003139‬مــورخ ‪ 1401.03.12‬اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‏علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در‬ ‫روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪151 :‬‏ تاریخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎‬‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004956‬مــورخ ‪ 1401.12.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (حضــرت قلــی شــکی برابرســند‬ ‫رســمی ‪ 32937‬مــورخ ‪ 1382.05.02‬دفتــر ‪ – 20‬علــی ابــاد تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000300‬تقاضــای اقــای مجیــد دیلمــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 4211‬کــد ملــی‏‏‪2269882385‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه‬ ‫مســاحت ‪246.51‬‏متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم شــماره‬ ‫‏‏‪ 2296.67391‬مــورخ ‪ 1401.12.06‬اداره راه و شهرســازی علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم ‪ 140185612005017422‬مــورخ ‏‏‪ 1401.12.20‬اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک علــی ابــاد کتــول و گواهــی عــدم خــاف شــماره ‪ 1401005363‬مــورخ ‪1401.12.02‬‏صــادره از شــهرداری علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪152 :‬‏ تاریخ انتشــار نوبت‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎ ‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000297‬مــورخ ‪ 1402.01.30‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی(عدم دسترســی بــه مالــک رســمی)‬ ‫وانتقــال ملــک از مالــک رســمی (اقــای علــی نظــری) تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000308‬تقاضــای خانــم جمیلــه مرادقلــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 0921503857‬کــد ملــی‏‏‪ 0921503857‬صــادره از – نیشــابور فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنای احداثی به مســاحت‬ ‫‪ 96.40‬متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پروانــه ســاختمان ‪ 3993‬مــورخ‬ ‫‏‏‪ 1385.05.02‬صــادره از شــهرداری علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140085612005014457‬مــورخ ‪ 1400.10.29‬اداره‏ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکر‏شــماره پرونده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪153 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005005301‬مــورخ ‪ 1401.12.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی(عدم دسترســی بــه مالــک رســمی)‬ ‫وانتقــال ملــک از مالــک رســمی (اقــای جــواد باباکــردی) تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000186‬تقاضــای اقــای ســید محمــود میــر‬ ‫فندرســکی بــه شــماره شناســنامه ‪11‬کــد ملــی‏‏‪ 4879807370‬صــادره از – رامیــان فرزنــد سیدهاشــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 121.00‬متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم اســتعالم‬ ‫شــماره‏‏‪ 2296.65068‬مورخ ‪ 1401.11.26‬اداره وشهرســازی شهرســتان علی اباد و پاســخ اســتعالم شــماره‏‏‪140185612005013335‬مورخ ‪ 1401.10.01‬اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود از این‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود‬ ‫را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪154 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫‪‎‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140260312005000322‬مــورخ ‪ 1402.01.31‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی احمــد روشــندل هرمــزی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000272‬تقاضــای اقــای‏اســماعیل روشــندل هرمــزی بــه شــماره شناســنامه ‪2260030971‬کــد ملــی ‪2260030971‬صادره‬ ‫از – علــی ابــاد فرزنــد احمــد در‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 20233.10‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع‬ ‫دربخــش ‪6‬‏حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتناد پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 5294‬مــورخ ‪ 1402.01.16‬مدیریــت جهــاد کشــاورزی علــی ابــاد و نامــه‏شــماره‬ ‫‪ 23.1401.339.3042‬مــورخ ‪ 1401.12.24‬اداره منابــع اب شهرســتان علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم ‏‏‪140285612005001191‬مــورخ ‪ 1402.01.31‬اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪155 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.03.01:‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف برابر رای شــماره ‪ 140160312005005078‬مورخ ‪ 1401.12.27‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی (عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی) و انتقــال ملــک‬ ‫از مالــک رســمی (ســهمی اقــای عطاالــه جرجانــی برابــر ســند‏رســمی شــماره ‪ 433‬مــورخ ‪ 1351.02.12‬دفتــر ‪ – 21‬گــرگان ) تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‏‏‪1401114412005000170‬تقاضــای اقــای انــه قربــان پقــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 33175‬کــد ملــی ‪ 4979392202‬صــادره از – اق‏قــا فرزنــد قــره در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 104935‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی‏واقــع دربخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه‬ ‫اســتناد پاســخ شــماره ‪ 200479‬مــورخ ‪ 1401.11.13‬جهــاد کشــاورزی شهرســتان اق‏قــاو پاســخ اســتعالم ‪140185612005013338‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬تائیــد‬ ‫گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‬ ‫‪156 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.16:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎402.03.01:‬‏ محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫‪7‬‬ ‫فناوری‬ ‫مراقب پیامک های‬ ‫لینک دار باشیم‬ ‫پلیــس فتــا اســتان گلســتان خبــر‬ ‫داد پیامــک اصلــی ســامانه ثنــا‪،‬‬ ‫فاقــد لینــک اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس ســرهنگ ســعید‬ ‫تجــری گفــت‪:‬در صــورت دریافــت‬ ‫پیامکهــای مشــکوک و حــاوی لینــک‬ ‫پرداخــت بــه هیــچ وجــه بــر روی‬ ‫لینــک کلیــک نکنیــد‬ ‫بــه سرشــماره دریافــت پیامــک‬ ‫توجــه کنیــد‪ ،‬نبایــد پیامــک از شــماره‬ ‫شــخصیبــرایفــردارســالشــدهباشــد‬ ‫بــه هیــچ وجــه بــرای مشــاهده ابــاغ‬ ‫قضایــی‪ ،‬نیــاز بــه واریــز وجه نیســت‪.‬‬ ‫همچنیــن اخیــرا پیامــک هایــی بــا‬ ‫عنــوان ثبــت نــام ســهام عدالــت‬ ‫و حجــاب نیــز از سرشــماره هــای‬ ‫نامعتبــر بــرای شــهروندان ارســال‬ ‫میشــودکــهکالهبــرداریمــیباشــد‪.‬‬ ‫شــهروندان بــه خاطــر بســپارند‬ ‫کــه نهادهــای دولتــی و معتبــر از‬ ‫سرشــماره های شــخصی اقــدام بــه‬ ‫ارســال پیــام نمی کننــد و ســازمانها و‬ ‫نهادهــای خصوصــی و دولتــی عمدتا ً‬ ‫از شــماره تلفــن هــای پوششــی‬ ‫موســوم بــه « ‪،»number mask‬‬ ‫ماننــد ‪ ،adliran ،police‬و ‪...‬بــرای‬ ‫اطالع رســانی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫تبلیغ کنندگان‬ ‫سایت های شرط بندی‬ ‫در چنگال قانون‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات‬ ‫از شناســایی و دســتگیری دو نفــر در‬ ‫خصــوص تبلیــغ ســایت هــای شــرط‬ ‫بنــدی در فضــای مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال دریافــت‬ ‫گزارشــاتی مبنــی بــر دعــوت کاربــران بــه‬ ‫ســایت های قمــار و شــرط بندی توســط‬ ‫چنــد کانــال و گــروه تلگرامــی بــا بیــش از‬ ‫یــک میلیــون نفر دنبال کننــده ‪،‬پیگیری‬ ‫موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از بررســی‬ ‫گزارشــات ارســالی کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا تحقیقــات ســایبری خــود را اغــاز‬ ‫کردنــد و متوجه شــدند تعــداد ‪ 4‬کانال‬ ‫و گــروه تلگرامــی کــه در مجموع بیش‬ ‫از یــک میلیــون نفر دنبــال کننده دارند‬ ‫برخــی از کاربــران فضــای مجــازی را بــا‬ ‫تبلیغــات فریبنــده بــه ســمت و ســوی‬ ‫ســایت های شــرط بندی هدایــت‬ ‫کــرده و در ازای ایــن کار مبالــغ زیــادی‬ ‫دریافــت میکننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افســران ســایبری پلیــس‬ ‫فتــا پایتخــت پــس از تحلیل مســتندات‬ ‫جمــع اوری شــده و بررســی هــای‬ ‫اطالعاتــی و تخصصی‪،‬موفــق شــدند‬ ‫‪ 2‬نفــر از افــراد اصلــی گرداننــده ایــن‬ ‫کانالهــا و گــروه هــای تلگرامــی را‬ ‫شناســایی و پــس از تشــریفات قضایــی‬ ‫مجرمیــن را دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مجرمیــن پــس از‬ ‫انتقــال بــه پلیــس فتــا هرگونــه اقــدام‬ ‫مجرمانــه ای را رد کردنــد‪ ،‬امــا پــس از‬ ‫مشــاهده ادله جمع اوری شــده توســط‬ ‫پلیس‪،‬ضمــن پذیــرش بــزه انتســابی‬ ‫انگیــزه خــود از ایــن اقــدام مجرمانــه را‬ ‫منفعــت مالــی عنــوان کردنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪23‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -754‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-754‬‬ ‫‪/‬شوال‪1444/‬‬ ‫‪/15‬شوال‪/‬‬ ‫‪15 - 2023‬‬ ‫‪/06 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//02‬‬ ‫شنبه ‪02//16‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬عقیل مهقانی ‪ -‬مزرعه زعفران ‪ -‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫کردکوی سرزمین عجایب‬ ‫روستای زارع محله ‪ -‬روستای زراع محله از ابادی های‬ ‫بســیار زیبای دامنه ی شــمالی البرز اســت‪.‬این محل در‬ ‫تقســیمات کشــوری از دهســتان ســدن رســتاق غربــی‬ ‫بخــش مرکــزی شهرســتان کردکــوی از اســتان گلســتان‬ ‫و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری شــرق شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن سرشــماری‬ ‫نفــوس مســکن حــدود ‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی‬ ‫باشــد‪ .‬از امکانــات ایــن روســتا مــی تــوان بــه خانــه‬ ‫بهداشــت ‪ ،‬دهیاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب‬ ‫بــه روســتای خــرم ابــاد (خــراب مســجد)و میانــدره‪ ٬‬از‬ ‫شــرق بــه روســتای مفیــد ابــاد و از غــرب بــه روســتای‬ ‫ایلــوار متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل‬ ‫اســت‪ .‬و وجود یک رود خانه ی فصلی در شــرق روســتا‬ ‫بــه زیبایــی روســتا افــزوده اســت ‪. .‬بافــت روســتا پــس‬ ‫از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال توســعه‬ ‫پیــدا کــرده اســت ‪ .‬در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه‬ ‫علــت پوشــش ســاختمان هــای قدیمــی بــرای عمــوم‬ ‫مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم‬ ‫حلــب بود‪.‬ســاختمان هــا اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ً‬ ‫رو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا هــم نــور گیــر و هــم بــه‬ ‫ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقــدس باشــند‪.‬‬ ‫در گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه و شــماری‬ ‫نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪ .‬در چینــه و دیــوار ســاختمان‬ ‫هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و‬ ‫عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا‬ ‫امــروزه در پــی ســاختمان‪ ٬‬ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار‬ ‫بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانــه هــای دیــروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلب اســت‪.‬در مجمــوع تفاوت های‬ ‫زیــادی در خانــه ســازی امــروز بــا گذشــته ی ان دیــده می‬ ‫شــود‪.‬خانه هــا نســبت بــه گذشــته بلندتــر اســت و بــه‬ ‫جهــت تزییــن داخــل خانــه را گــچ کاری و نمــای ان را‬ ‫ســنگ کاری مــی کننــد وهــم چنیــن نــور گیرهــا بیشــتر و‬ ‫بــزرگ تــر اســت ‪.‬زراع محلــه بــه ســب نزدیکــی باجنــگل‬ ‫و دریــا و داشــتن موقعیــت خــاص دارای اب و هــوای‬ ‫معتــدل است‪.‬زمســتان نســبتا ًســرد و بارانــی و نســبتا ً‬ ‫تابســتانی گــرم دارد‪.‬در زمســتان بــه واســطه جریــان‬ ‫بادهــای شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان‬ ‫بیشــتر بــرف و در عرصــه های پایینی مقدار بــاران افزون‬ ‫تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی‬ ‫بــه دریــای خــزر بــر شــرایط اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی‬ ‫گذارنــد‪.‬زراع محلــه از قدیــم االیــام بــه راه شــاه عباســی‬ ‫کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی‬ ‫بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفــه هــا‪ :‬زراع محلــه در بســتر روزگار ســپری‬ ‫شــده ‪،‬طوفانهــا و فــراز و فرودهــای زیــادی بــه خــود‬ ‫دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه‬ ‫ای را در دامــن خــود پرورانــده کــه بــرای نگهبانــی‬ ‫از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا‬ ‫در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و‬ ‫دالورانــه در برابــر انــان قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای‬ ‫‪ ،‬کــه بخشــی عظیمــی از مــردم زحمتکــش مــا را تشــکیل‬ ‫می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیــل هســتند‪-۱:‬‬ ‫تیمــوری ‪ -۲‬تیمــور ‪۳-‬تیمــور زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم‬ ‫ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪ -۷‬تیمــور نســب‪-۸‬‬ ‫ســورمی باالجــاده‪ -۹‬گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی‬ ‫قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری قاســم ابــاد ‪ -۱۲‬شــهاب الدیــن‬ ‫‪ - ۱۳‬مازندرانــی ‪ -۱۴‬رســتگاری ‪ -۱۵‬صائمــی ‪ -۱۶‬مهنــدی‬ ‫‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربــت نــژاد ‪ -۱۹‬ســیرکار ‪ -۲۰‬بــزی ‪-۲۱‬‬ ‫کیانــی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪ -۲۳‬دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر اســت‬ ‫اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونــی مســتقر‬ ‫گردیــده ‪ ,‬حــاج اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده‬ ‫اکنــون در قیــد حیــات بــوده و فرزنــد جــوان و برومنــدش‬ ‫شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نمــوده اســت ‪.‬زراع محلــه دارای ‪۲‬شــهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪۲‬‬ ‫جانبــاز مــی باشــد ‪.‬در خصــوص شــکل گیــری زراع محله‬ ‫کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان نماییــم براســاس‬ ‫اطالعات بدســت امده زراع محله باال بعلت مشــکالت‬ ‫اب اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ت‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫اث ‪‎‬ر‪‎‬صنع ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیت‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تور ‪‎‬م‪‎ ‎‬و‪‎‬اعتیاد‬ ‫‪‎ ‎‎‬و‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫اثــرات‪‎ ‎‬صنعـت‪‎ ‎‬بـر‪‎ ‎‬جوانـی‪‎ ‎‬جمعیـت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬افزایـش‪‎ ‎‬فرزنــداوری‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬دلیـل‪‎ ‎‬ایجاد‪‎ ‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫‪‎‬بــرای‪‎ ‎‬جوانــان‪‎ ‎‬اسـت‪‎. ‎‬در‪‎ ‎‬بســیاری‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬کشــورها‪‎ ‎،‬صنعـت‪‎ ‎‬تاثیــرات‪‎ ‎‬مثبـت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬منفـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬روی‪‎ ‎‬جامعـه‪‎ ‎‬دارد‪‎ ‎،‬امـا‪‎ ‎‬بیشــترین‪‎ ‎‬تاثیـر‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬بـر‪‎ ‎‬اشــتغالزایی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بهبــود‪‎ ‎‬اقتصــاد‪‎ ‎‬دارد‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ب ـا‪‎ ‎‬توســعه‪‎ ‎‬صنع ـت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬افزای ـش‪‎ ‎‬تنــوع‪‎ ‎‬شــغلی‪‎ ‎،‬جوانــان‪‎ ‎‬بیشــتر‪‎ ‎‬قــادر‪‎ ‎‬ب ـه‪‎ ‎‬تغیی ـ ‪‎‬ر‬ ‫ش‬ ‫‪‎‬شــغل‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬یافتــن‪‎ ‎‬شــغل‪‎ ‎‬مناســب‪‎ ‎‬خــود‪‎ ‎‬میشــوند‪‎ ‎،‬ایــن‪‎ ‎‬موضــوع‪‎ ‎‬باعــث‪‎ ‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوان ـی‪‎ ‎‬جمعی ـت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فرزنــداوری‪‎ ‎‬میشــود‪‎.‎‬‬ ‫درخصــوص‪‎ ‎‬اثــر‪‎ ‎‬صنعــت‪‎ ‎‬بــر‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎،‬صنعــت‪‎ ‎‬باعــث‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬تولیــد‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــود‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬اث ـر‪‎ ‎‬افزای ـش‪‎ ‎‬تولیــد‪‎ ‎،‬قیم ـت‪‎ ‎‬محصــوالت‪‎ ‎‬نی ـز‪‎ ‎‬کاه ـش‪‎ ‎‬مییاب ـد‪‎. ‎‬در‪‎‬‬ ‫‪‎‬صورتـی‪‎ ‎‬کـه‪‎ ‎‬تولیـد‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬قــدر‪‎ ‎‬کافـی‪‎ ‎‬انجــام‪‎ ‎‬شــود‪‎ ‎،‬ایـن‪‎ ‎‬موضــوع‪‎ ‎‬میتوانـد‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬کاهـش‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــورم‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬باالبــردن‪‎ ‎‬قــدرت‪‎ ‎‬خری ـد‪‎ ‎‬مــردم‪‎ ‎‬کم ـک‪‎ ‎‬کن ـد‪‎.‎‬‬ ‫امـا‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬مــورد‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎،‬صنعـت‪‎ ‎‬ممکـن‪‎ ‎‬اسـت‪‎ ‎‬باعـث‪‎ ‎‬افزایـش‪‎ ‎‬رویدادهــای‪‎ ‎‬مخــرب‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫‪‎‬بــه‪‎ ‎‬عنــوان‪‎ ‎‬مثــال‪‎ ‎‬مصــرف‪‎ ‎‬مــواد‪‎ ‎‬مخــدر‪‎ ‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬صنعــت‪‎ ‎‬تاثیــری‪‎ ‎‬بــر‪‎ ‎‬روی‪‎ ‎‬اثــرا ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫‪‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬نــدارد‪‎ ‎‬امـا‪‎ ‎‬بـا‪‎ ‎‬همــکاری‪‎ ‎‬صنعــت‪‎ ‎،‬میتــوان‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬کاهـش‪‎ ‎‬ایـن‪‎ ‎‬موضــوع‪‎ ‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬کــرد‪‎ ‎،‬ب ـه‪‎ ‎‬عنــوان‪‎ ‎‬مثــال‪‎ ‎‬ب ـا‪‎ ‎‬ارائ ـه‪‎ ‎‬شــغل‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬جوانــان‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬برنامــه هــای‪‎ ‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬از‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اموزشــهای‪‎ ‎‬بهداشــتی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬درمانــی‪‎ ‎،‬میتــوان‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬مقابلــه‪‎ ‎‬بــا‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاه ـش‪‎ ‎‬اســیب‪‎ ‎‬ه ـا‪‎ ‎‬ان‪‎ ‎‬کم ـک‪‎ ‎‬کــرد‪‎.‎‬‬ ‫ی‬ ‫صنعـت‪‎ ‎‬بهطــور‪‎ ‎‬کلـی‪‎ ‎‬میتوانـد‪‎ ‎‬بـر‪‎ ‎‬تحــوالت‪‎ ‎‬جمعیتـی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اجتماعـی‪‎ ‎‬تاثیـر‪‎ ‎‬بســزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــته‪‎ ‎‬باشــد‪‎. ‎‬ایــن‪‎ ‎‬تاثیــرات‪‎ ‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬صــورت‪‎ ‎‬مســتقیم‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬غیرمســتقیم‪‎ ‎‬بــر‪‎‬‬ ‫‪‎‬روی‪‎ ‎‬رونــد‪‎ ‎‬تولیــد‪‎ ‎‬بــاروری‪‎ ‎،‬جوانــی‪‎ ‎‬جمعیــت‪‎ ‎،‬تــورم‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬دارویــی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬ســای ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬زمینــه ه ـا‪‎ ‎‬باش ـد‪‎.‎‬‬ ‫د‪‎‬و‪‎‎‬باروری‬ ‫‪‎*‎‬تاثیر‪‎‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬روند‪‎‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫تحــوالت‪‎ ‎‬صنعتـی‪‎ ‎‬میتوانـد‪‎ ‎‬بهطــور‪‎ ‎‬مســتقیم‪‎ ‎‬بـر‪‎ ‎‬روی‪‎ ‎‬تولیـد‪‎ ‎‬تاثیـر‪‎ ‎‬گــذار‪‎ ‎‬باشـد‪‎ ‎‬کـه‪‎‬‬ ‫‪‎‬همیـن‪‎ ‎‬موضــوع‪‎ ‎‬منجـر‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬افزایـش‪‎ ‎‬درامـد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬ایجــاد‪‎ ‎‬شــغل‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬بیشــتری‪‎ ‎‬میشــود‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ترجیحــا ً ‪‎‬در‪‎ ‎‬شــهرها‪‎ ‎،‬شــدت‪‎ ‎‬نســل‪‎ ‎‬جــوان ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــن‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬عمــل‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬بــاروری‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــود‪‎ ‎‬شــرایط‪‎ ‎‬زندگ ـی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬افزای ـش‪‎ ‎‬دسترس ـی‪‎ ‎‬ب ـه‪‎ ‎‬خدمــات‪‎ ‎‬بهداشــتی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬درمان ـی‪‎ ‎ ‎‬و‬ ‫‪‎‬بــدون‪‎ ‎‬ش ـک‪‎ ‎‬ب ـه‪‎ ‎‬فعــال‪‎ ‎‬شــدن‪‎ ‎‬بیشــتر‪‎ ‎‬زنــان‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬بــازار‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬منج ـر‪‎ ‎‬میشــود‪‎.‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیت‬ ‫‪‎*‎‬تاثیر‪‎‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اینک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬زیــا ‪‎‬د ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬صنعت ـ ‪‎‬‬ ‫تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬ارائ ‪‎‬ه ‪‎‬میدهد ‪‎ ،‎‬تحوال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬کارفرمایا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنع ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬گــرد ‪‎‬د ‪‎.‬ام ‪‎‬ا ‪‎‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نــااور ‪‎‬د ‪‎‬بهــا ‪‎‬ر ‪‎‬میدهنــد ‪‎ ،‎‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کارفرمایــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــای ‪‎‬د ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬همیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تاخیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬یابـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬دســتاورا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫‪‎*‎‬تاثی ‪‎‬ر‪‎‬بر‪‎‎‬کاهش‪‎‎‬تورم‪‎‎‬و‪‎‎‬اعتیاد‬ ‫صنعــت‪‎ ‎‬بهعنــوان‪‎ ‎‬یکــی‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬مهمتریــن‪‎ ‎‬اصلیتریــن‪‎ ‎‬عناصــر‪‎ ‎‬اقتصــادی‪‎ ‎،‬میتوانــد‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهطــور‪‎ ‎‬کلـی‪‎ ‎‬بـر‪‎ ‎‬کاهـش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬ثابـت‪‎ ‎‬تاثیـر‪‎ ‎‬داشــته‪‎ ‎‬باشـد‪‎. ‎‬ایـن‪‎ ‎‬تحقیقات‪‎‬‬ ‫‪‎‬نشــان‪‎ ‎‬میدهــد‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬بهبــود‪‎ ‎‬شــاخصهای‪‎ ‎‬اقتصــادی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬موقــع‪‎ ‎‬رفــع‪‎ ‎‬چالشــهای‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــادی‪‎ ‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬باعــث‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬خــود‪‎ ‎‬باشــد‪‎. ‎‬بــه‪‎ ‎‬جــرات‪‎ ‎‬میتــوان‪‎‬‬ ‫‪‎‬گفـت‪‎ ‎‬کـه‪‎ ‎‬فنــاوری‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬ســرمایهگذاری‪‎ ‎‬بهتـر‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬حــوزه‪‎ ‎‬تولیــد‪‎ ‎،‬میتوانـد‪‎ ‎‬ســبب‪‎ ‎‬بهبــود‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــاخصهای‪‎ ‎‬اقتصــادی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کاه ـش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫دقت در تصمیم گیری و قانون‬ ‫محوری ضروری است‬ ‫رئیــس دیــوان عدالــت اداری اظهــار کــرد‪ :‬ضــرورت دارد دســتگاه هــای اجرایــی در‬ ‫تصمیــم گیــری هــا دقــت کننــد و محــور فعالیــت همــه ی مــا قانــون باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬حجــت االســام والمســلمین حکمــت‬ ‫علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در چهارمین جلســه شــورای اداری اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دیــوان عدالــت اداری ایینــه ی تمــام نمــای رســالت اصلــی‬ ‫انقــاب اســت و نبایــد هیــچ اجحــاف و ظلمــی از طــرف حاکمیــت صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫اثــر‪‎ ‎‬صنعــت‪‎ ‎‬بــر‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬فرزنــداوری‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬جوانــی‪‎ ‎‬جمعیــت‪‎ ‎‬بســتگی‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬ماهیــت‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬نــوع‪‎ ‎‬صنعــت‪‎ ‎‬دارد‪‎. ‎‬بــه‪‎ ‎‬طــور‪‎ ‎‬کلــی‪‎ ‎،‬صنعــت‪‎ ‎‬بــا‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬اشــتغال‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســطح‪‎ ‎‬زندگــی‪‎ ‎،‬زوجیــن‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬ترغیــب‪‎ ‎‬میکنــد‪‎ ‎‬تــا‪‎ ‎‬بیشــتر‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بیشــتر‪‎ ‎‬فرزنــد‪‎ ‎‬داشــته‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‪‎‬باشــند‪‎. ‎‬همچنیــن‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬امنیــت‪‎ ‎‬اجتماعــی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬درمــان‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬پزشــکی‪‎ ‎،‬منجــر‪‎ ‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاه ـش‪‎ ‎‬نــرخ‪‎ ‎‬مــرگ‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬می ـر‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کاه ـش‪‎ ‎‬نــرخ‪‎ ‎‬بیماریه ـا‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬افزای ـش‪‎ ‎‬امی ـد‪‎ ‎‬ب ـه‪‎ ‎‬زندگ ـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــود‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬ایــن‪‎ ‎‬موضــوع‪‎ ‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬ترغیــب‪‎ ‎‬کنندهــای‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬زوجیــن‪‎ ‎‬باشــد‪‎ ‎‬تــا‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــد‪‎ ‎‬داشــته‪‎ ‎‬باشــند‪‎.‎‬‬ ‫در‪‎ ‎‬مــورد‪‎ ‎‬کاهـش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬نیــز‪‎ ‎،‬صنعـت‪‎ ‎‬بـا‪‎ ‎‬افزایـش‪‎ ‎‬تولیـد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬عرضـه‪‎ ‎‬کاال‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــات‪‎ ‎،‬رقابـت‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬بیـن‪‎ ‎‬تولیدکننــدگان‪‎ ‎‬افزایـش‪‎ ‎‬میدهـد‪‎ ‎‬کـه‪‎ ‎‬ایـن‪‎ ‎‬مســاله‪‎ ‎‬ممکـن‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت‪‎ ‎‬بــا‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬قیمتهــا‪‎ ‎‬همــراه‪‎ ‎‬باشــد‪‎. ‎‬همچنیــن‪‎ ‎‬بــا‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬نــرخ‪‎ ‎‬اشــتغال‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـه‪‎ ‎‬دســتمزد‪‎ ‎،‬درامـد‪‎ ‎‬افــراد‪‎ ‎‬افزایـش‪‎ ‎‬پیــدا‪‎ ‎‬میکنـد‪‎ ‎‬کـه‪‎ ‎‬بهبــود‪‎ ‎‬شــرایط‪‎ ‎‬اقتصــادی‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬بـر‪‎ ‎‬دارد‪‎. ‎‬امـا‪‎ ‎‬بـا‪‎ ‎‬توجـه‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬سیاســتهای‪‎ ‎‬دولتهـا‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬مســائل‪‎ ‎‬دیگــر‪‎،‬‬ ‫‪‎‬اث ـر‪‎ ‎‬صنع ـت‪‎ ‎‬تنه ـا‪‎ ‎‬نمی‏توان ـد‪‎ ‎‬عام ـل‪‎ ‎‬توســعه‪‎ ‎‬باش ـد‪‎.‎‬‬ ‫اثــرات‪‎ ‎‬صنعــت‪‎ ‎‬بــر‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬فرزنــداوری‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬جوانــی‪‎ ‎‬جمعیــت‪‎ ‎،‬کاهــش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــاد‪‎ ‎،‬بــا‪‎ ‎‬توجــه‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬متغیرهــای‪‎ ‎‬متعــددی‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬هــر‪‎ ‎‬کشــور‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬هــر‪‎ ‎‬زمــان‪‎‬‬ ‫‪‎‬وجــود‪‎ ‎‬دارنــد‪‎ ‎،‬متفــاوت‪‎ ‎‬اســت‪‎. ‎‬امــا‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬کل‪‎ ‎،‬توســعه‪‎ ‎‬صنعــت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بهبــود‪‎ ‎‬شــرایط‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــادی‪‎ ‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬عنــوان‪‎ ‎‬عاملــی‪‎ ‎‬موثــر‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬نــرخ‪‎ ‎‬فرزنــداوری‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــی‪‎ ‎‬جمعیــت‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬کشــورها‪‎ ‎‬شــناخته‪‎ ‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫در‪‎ ‎‬واقــع‪‎ ‎،‬افزایــش‪‎ ‎‬درامــد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بهبــود‪‎ ‎‬شــرایط‪‎ ‎‬زندگــی‪‎ ‎‬امکانــات‪‎ ‎‬بهتــری‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬بــرای‪‎‬‬ ‫‪‎‬زوجهــای‪‎ ‎‬جــوان‪‎ ‎‬فراهــم‪‎ ‎‬میکنــد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬انهــا‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬ترغیــب‪‎ ‎‬میکنــد‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬بیشــتر‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬ایــن‪‎‬‬ ‫‪‎‬امکانــات‪‎ ‎‬بهــره‪‎ ‎‬بگیرنــد؛‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬جملـه‪‎ ‎‬بـا‪‎ ‎‬تولیـد‪‎ ‎‬فرزنــدان‪‎ ‎‬بیشــتر‪‎. ‎‬همچنیــن‪‎ ‎،‬توســعه‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنعـت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اقتصــادی‪‎ ‎‬میتوانـد‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬عنــوان‪‎ ‎‬عاملـی‪‎ ‎‬موثـر‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬کاهـش‪‎ ‎‬بیــکاری‪‎ ‎،‬فقــر ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬بهبــود‪‎ ‎‬ســطح‪‎ ‎‬زندگــی‪‎ ‎‬جوامــع‪‎ ‎‬کمتــر‪‎ ‎‬برخــوردار‪‎ ‎‬کمــک‪‎ ‎‬کنــد‪‎. ‎‬ایــن‪‎ ‎‬مــوارد‪‎ ‎‬نیــز‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬منجــر‪‎ ‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫ن‬ ‫ط ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬خالصــه ‪‎ ،‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬صنعـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬عمـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬جمعیتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــاخصها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عاملـ ‪‎‬‬ ‫صنعــت‪‎ ‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬تاثیــر‪‎ ‎‬بســیاری‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬جوانــی‪‎ ‎‬جمعیــت‪‎ ‎،‬افزایــش‪‎ ‎‬فرزنــداوری‪‎،‬‬ ‫‪‎‬کاهــش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬داشــته‪‎ ‎‬باشــد‪‎. ‎‬‬ ‫از‪‎ ‎‬طریــق‪‎ ‎‬ایجــاد‪‎ ‎‬شــغلهای‪‎ ‎‬جدیــد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬درامــد‪‎ ‎،‬افــراد‪‎ ‎‬بــا‪‎ ‎‬قــدرت‪‎ ‎‬خریــد‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــتری‪‎ ‎‬روبــرو‪‎ ‎‬مـی‪‎ ‎‬شــوند‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬ایـن‪‎ ‎‬باعـث‪‎ ‎‬شــده‪‎ ‎‬تـا‪‎ ‎‬شــفافیت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬پایــداری‪‎ ‎‬اقتصــادی‪‎‬‬ ‫‪‎‬باالتــری‪‎ ‎‬ایجــاد‪‎ ‎‬شــود‪‎. ‎‬بنابرایــن‪‎ ‎،‬فرصــت‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬بیشــتری‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬زواج‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬تشــکیل‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانــواده‪‎ ‎‬فراهــم‪‎ ‎‬مــی‪‎ ‎‬شــود‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬فرزنــداوری‪‎ ‎‬رخ‪‎ ‎‬میدهــد‪‎.‎‬‬ ‫همچنیــن‪‎ ‎،‬بـا‪‎ ‎‬توســعه‪‎ ‎‬صنعــت‪‎ ‎،‬شــغلهایی‪‎ ‎‬بـا‪‎ ‎‬درامـد‪‎ ‎‬بــاال‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کیفیـت‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬جوانــان‪‎‬‬ ‫‪‎‬فراهـم‪‎ ‎‬مـی‪‎ ‎‬شــود‪‎. ‎‬ایـن‪‎ ‎‬امـر‪‎ ‎‬میتوانـد‪‎ ‎‬منجـر‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬کاهـش‪‎ ‎‬بیــکاری‪‎ ‎،‬خشــونت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬جــرم‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬جنایت‪‎ ‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫بـا‪‎ ‎‬توجـه‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬تــراز‪‎ ‎‬پاییـن‪‎ ‎‬قیمـت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬مزیـت‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬تجــاری‪‎ ‎،‬افــراد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬مجموعــه هایـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــه‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬حــوزه‪‎ ‎‬تولیــد‪‎ ‎‬نــرم‪‎ ‎‬افــزار‪‎ ‎،‬ســخت‪‎ ‎‬افــزار‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬تجهیــزات‪‎ ‎‬صنعتــی‪‎ ‎‬فعالیــت‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکننــد‪‎ ‎،‬م ـی‪‎ ‎‬توانن ـد‪‎ ‎‬باع ـث‪‎ ‎‬کاه ـش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬شــوند‪‎.‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مثبتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬اثــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫صنعـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باشــد ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ل‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬دار ‪‎‬و ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توزیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫همچنیــن‪‎ ‎،‬بخ ـش‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬مختل ـف‪‎ ‎‬صنعتــی‪‎ ‎،‬م ـی‪‎ ‎‬توانن ـد‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬کاه ـش‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬ب ـه‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــواد‪‎ ‎‬مخــدر‪‎ ‎،‬بـا‪‎ ‎‬ایجــاد‪‎ ‎‬فرصـت‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬شــغلی‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬افــراد‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬همــراه‪‎ ‎‬برنامـه‪‎ ‎‬هــای‪‎‬‬ ‫‪‎‬اموزش ـی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اگاه ـی‪‎ ‎‬ســازی‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬جوانــان‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬نوجوانــان‪‎ ‎‬کم ـک‪‎ ‎‬کنن ـد‪‎.‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دیــوان عدالــت اداری مولــود انقــاب در عرصــه قانــون اساســی اســت و‬ ‫خدمــات ارزنــده ای داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دیــوان عدالــت اداری گفــت‪ :‬نظــم بخشــی‪ ،‬قانــون گرایــی و توجه به ذینفعان‬ ‫مــورد توجــه دیــوان عدالت اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام مظفــری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تــاش مــا افزایــش رضایت منــدی مردم‬ ‫در چارچــوب قانــون اســت و اجــرای قانــون در تمــام ابعــاد ضروری اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دســتگاه هــا بایــد قانــون بــاور باشــند و بــه قانــون اعتقــاد قلبــی داشــته‬ ‫باشــند ولــو در قانــون ایراداتــی باشــد کــه البتــه بایــد ایــرادات مرتفــع گردد‪.‬‬ ‫حجــت االســام مظفــری بــا تاکیــد بــر اینکه‪،‬دســتگاه هــای اجرایــی از ظرفیــت‬ ‫مســئولین حقوقــی دســتگاه هــا اســتفاده کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬دیــوان عدالــت بــر اســاس‬ ‫قانــون جدیــد ســختگیری را افزایــش داده و فرصــت اجــرای رای بــرای دســتگاه هــا و‬ ‫مدیــران یــک مــاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬دســتگاه هــا مکلــف هســتند پــس از ثبــت درخواســت افــراد‪ ،‬نهایتــا‬ ‫ظــرف مــدت ‪ ۳‬مــاه پاســخ فــرد را بدهنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!