روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 753 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 753

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 753

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 753

‫روزنامهچهار شنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -22 :‬صفحه‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تور ‪‎‬م‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشاورز ‪‎‬‬ ‫سه ‪‎‬م‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫‪ 13‬اردیبهشت ‪ - 1402‬سال نهم‪/03-‬می‪ /12-2023/‬شوال ‪ -1444/‬شماره ‪ - 753 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم مهارت اموزی‬ ‫در اشتغال‬ ‫جان زندگی‬ ‫در دستان پینه بسته‬ ‫توست!‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫سه ‪‎‬م‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تور ‪‎‬م‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گالیه مردم‪ ،‬نبود‬ ‫کیفیت و افزایش‬ ‫قیمت هاست‬ ‫‪5‬‬ ‫تاثیر‪‎‎‬اشتغال‪‎‎‬ب ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬افزایش‪‎‎‬فرزنداوری‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎‎‬جوانی‪‎‎‬جمعیت‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎‎‬کاهش‪‎‎‬اعتیاد‬ ‫‪6‬‬ ‫اعتماد‪ ،‬یک‬ ‫نیاز جهانی و‬ ‫انسانی است‬ ‫‪7‬‬ ‫کتاب های درسی باید‬ ‫به گونه ای باشد که نسل‬ ‫جوان را سر شوق بیاورد‬ ‫مهــارت امــوزی‪،‬‬ ‫نقــش بســیار مهمــی در‬ ‫اشــتغال دارد‪ .‬در واقــع‪ ،‬بهبــود‬ ‫مهارت هــای شــخص ثبــات‬ ‫شــغلی و افزایــش ارزش در‬ ‫بــازار کار را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫برخــی از نقش هــای مهــم‬ ‫مهارت هــای اموزشــی در‬ ‫اشــتغال عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬امــوزش و ارتقــاء مهــارت‬ ‫باعــث مــی شــود کــه افــراد‬ ‫بــرای شــرکت در بــازار کار‬ ‫امــاده تــر باشــند و در مقابــل‬ ‫رقبــای خــود قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬رشــد شــخصی در حرف ـه ای‬ ‫خــاص‪ ،‬کســب دانــش و‬ ‫تجربــه جدیــد باعــث مــی شــود‬ ‫کــه شــخص اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫بیشــتری به خود داشــته باشــد‬ ‫و در نتیجــه بتوانــد بــا اطمینــان‬ ‫بیشــتری بــرای اشــتغال بــه کار‬ ‫جدیــد بپــردازد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــه عنــوان یــک روش‬ ‫بــرای ارتقــای ســطح زندگــی‪،‬‬ ‫مهــارت امــوزی بــه افــراد کمــک‬ ‫مــی کنــد تــا از طریــق رشــد‬ ‫شــخصی و افزایــش دانــش‬ ‫و تجربــه خــود‪ ،‬در درامــد و‬ ‫ســطح زندگــی خــود تغییــرات‬ ‫مثبتــی ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬بیشــتر شــدن توانایــی هــا‬ ‫و مهــارت هــای شــخص مــی‬ ‫توانــد باعــث شــود کــه شــخص‬ ‫بــرای جایگزینی در شــغل خود‬ ‫در صــورت لــزوم‪ ،‬در دســت‬ ‫اســت روش کامــا جدیــدی از‬ ‫شــغل پیــش روی داشــته تــا‬ ‫بــه خوبــی بــا ان اشــنا باشــد‬ ‫و مشــکلی در مســیر شــغلی‬ ‫خــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫مهــارت امــوزی یکــی از عوامــل‬ ‫مهــم در افزایــش اشــتغال و‬ ‫بهبــود موقعیــت اقتصــادی افــراد‬ ‫اســت‪ .‬ایــن امــر بــه دلیــل داشــتن‬ ‫تخصــص و مهــارت در زمینــه‬ ‫هــای مختلــف‪ ،‬بــرای فــرد بهــای‬ ‫قابــل توجهــی دارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نوی ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬کشاورز ‪‎‬‬ ‫سه ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬باالی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ســهیمی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلی ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬همی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کشورهاســت ‪‎ ،‎‬ب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســنت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جایگزین ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬رویکر ‪‎‬د ‪‎‬نوی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نوی ‪‎‬‬ ‫مهدی تقوی ‪ /‬بازار کســب و کار پارس ‪ /‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برداشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرکارامدتـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬معمــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هدررفـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ان ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬نتیجـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باالتــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خوراکــی ‪‎ ،‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارگانیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬گیــر ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فعــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فعالیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهم ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬زمین ‪‎ ،‎‬نق ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬واح ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هدررفـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬زیـ ‪‎‬ر ‪‎‬کشــت ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راهکارهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویــن ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬خــاص ‪‎ ،‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬نصــب شــد ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســترها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زراعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ارگانیــک ‪‎ ،‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ائروپونیــک ‪‎ ،‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬هیدروپونیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬نانوتکنولــوژی ‪‎ ،‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ماننـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــرفت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باشــد‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هـ ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کودهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬فعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاربــر ‪‎‬د ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬اولیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬گلخانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســقف ها ‪‎ ،‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دارویـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ه ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــه هــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طرفـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صرفــه جویـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همانطــو ‪‎‬ر ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬غــذ ‪‎‬ا ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬زمینه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســهیم ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬درامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانواده هــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوامـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ن ‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هوشــمن ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬دانشــها ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پویایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬جهــان ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬جدیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬راهبــر ‪‎‬د ‪‎‬ســازگا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫کشــاورز ‪‎‬‬ ‫خ‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پاسـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اصلـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بســتر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــی یابــد ‪‎ ،‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬جامع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬متنــو ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مزایــا ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬مزارعیـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬درامـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬اشــتغالزای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باالتـ ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زیســت محیطــی ‪‎ ،‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬الودگـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هدررفـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انــرژی ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اب ‪‎ ،‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬بهینـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویــن ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬صــادرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اصلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راههــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلیــل ‪‎ ،‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬همیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪753‬‬ ‫خبر‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تور ‪‎‬م‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشاورز ‪‎‬‬ ‫سه ‪‎‬م‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫به ارمان های‬ ‫انقالب و نظام جامعه‬ ‫کارگری گلستان‬ ‫وفادار است‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬جامعه‬ ‫کارگــری ایــن اســتان از ابتــدای‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون‬ ‫متعهــد بــه ارمان هــای انقــاب و‬ ‫نظام اســامی مانده و از ان دفاع‬ ‫و پشــتیبانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس حســینعلی خواجه مظفــری‬ ‫در شــانزدهمین یــادواره شــهدای‬ ‫کارگــر گلســتان در گــرگان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در ابتــدای انقــاب و‬ ‫شــکل گیری ایــن نظــام تــا حفاظت‬ ‫از مرزهــای ایــن کشــور‪ ،‬بســیاری‬ ‫از ایــن کارگــران بــا وجــود داشــتن‬ ‫خانــواده و فرزنــد‪ ،‬احســاس‬ ‫تکلیــف کــرده و بــه میــدان مبــارزه‬ ‫بــا دشــمن بعثــی رفتنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایســتادگی‬ ‫جامعــه کارگــری در برابــر تحــرکات‬ ‫و حربه هــای دشــمن بــرای ایجــاد‬ ‫تقابــل بیــن نظــام و ایــن قشــر‬ ‫زحمتکــش کــه از ابتــدای انقــاب‬ ‫شــروع شــد و تــا بــه امــروز هــم‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬از نشــانه های تعهــد‬ ‫کارگــران بــه انقــاب اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ارزش و اهمیــت‬ ‫کارگــر هــم از اهمیــت کار نشــات‬ ‫می گیــرد کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫در دیــدار بــا جامعــه کارگری فرمودند‬ ‫«ارزش کارگــر‪ ،‬ارزش حیــات جامعــه‬ ‫و ارزش زندگــی مــردم اســت‪ ،‬کار‬ ‫ظرفیت هــا را شــکوفا می کنــد و ایــن‬ ‫اهمیــت کار اســت»‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲۸۰‬هــزار و ‪ ۳۷۰‬بیمــه‬ ‫شــده مشــاغل دارد و در راســتای‬ ‫حفــظ و صیانــت از نیــروی کار‪،‬‬ ‫‪ ۷‬هــزار و ‪ ۸۳۴‬مــورد بازرســی از‬ ‫کارگاه هــای اســتان انجــام شــده‬ ‫کــه منجــر بــه کاهــش ‪ ۲۴‬درصدی‬ ‫حــوادث ناشــی از کار شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن زمــان‬ ‫رســیدگی بــه پرونده هــا از ‪ ۵۶‬روز‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۴۴‬روز در ســال‬ ‫گذشــته کاهــش یافــت و در ســال‬ ‫جدیــد تــاش داریــم ایــن زمــان را‬ ‫بــه ‪ ۳۸‬روز کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪۱۹‬‬ ‫خانــه بهداشــت در جهــت‬ ‫ارتقــای ســطح بهداشــت‬ ‫کارگــران در واحدهــای کارگــری‬ ‫راه انــدازی شــد و ‪ ۴۴‬دوره‬ ‫اموزشــی با محوریت پیشــگیری‬ ‫از اســیب های اجتماعــی کــه‬ ‫مدنظــر رهبــر معظــم انقــاب در‬ ‫دیــدار بــا کارگــران بیــان نمودنــد‪،‬‬ ‫برگــزار کردیــم‪.‬‬ ‫ماده ‪ -15‬قانون حمایت‬ ‫از خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت‪:‬افزایشسنوات‬ ‫خدمت به میزان یک‬ ‫سال به ازای هرفرزند‬ ‫پس از تولد فرزند سوم‬ ‫تا پنجم‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫د ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدیــ ‪‎‬‬ ‫فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ش ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دیگــر ‪،‎‬‬ ‫ت‪‎‬باالتـ ‪‎‬ر‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫م‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬بــرو ‪‎‬ز‪‎‬گرانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬ادامـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ک‪‎‬می‏کننــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬مهــا ‪‎‬ر‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‪‎‬کشــاورزی ‪‎،‎‬اشــار ‪‎‬ه‪‎‬شــد ‪‎‬ه‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خودروشــویی‪‎:‬‬ ‫ک ‪‎‬دســتگاهها ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دقی ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬دســتگا ‪‎‬ه‬ ‫ق‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬طریـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دقیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ق‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬دقیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬منظـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــودر ‪‎‬و‪‎‬مجهـ ‪‎‬ز‪‎‬شــد ‪‎‬ه‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬روشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬اجرایــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکنــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬داراسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎:‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ابیــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نویــ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م‪‎‬ابیــار ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ابیــاری ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ف‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اشــار ‪‎‬ه‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قطرهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ابیــار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬کوچــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎:‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هیدروپونیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫ال‪‎ ‎‬و‬ ‫ت‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬ارگانیــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬کودهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارگانیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کاربــر ‪‎‬د ‪‎‬کودهــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پیشــرفت ‪‎‬ه‬ ‫ع ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬تکنولوژیهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬پیشــرفت ‪‎‬ه ‪‎‬مــزار ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬پایــ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ت‪‎‬محصــوالت ‪‎،‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬مزرعـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬ده ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬هزینه ه ـ‪‎‬ا‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‪‎‬بهین ـ ‪‎‬ه‪‎‬مزرع ـ ‪‎‬ه‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬بخش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬روش ‪‎،‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫د ‪‎:‬د ‪‎‬ر‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هوشــمن ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هوشمن ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫د‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬وضعی ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬هموار ‪‎‬ه‪‎‬میتوانن ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اشیا ‪‎،‎‬کشاورزا ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬اینترن ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــن ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬خو ‪‎‬د‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬هو‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زمی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬‬ ‫م‪‎‬کنن ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬داده ه‪‎‬ا‪‎‬تنظی ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬بهتریـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‬ ‫د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتواننـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فناوریهـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ایـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ت‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهای ـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهرهــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬دهنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رو ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬می‪‎‎‬توانـ ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬گســترد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫فنــاور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬هزینــ ‪‎‬ه ‪‎‬هــ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎،‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محیط ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬زیس ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬منف ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تاثیرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬عبارتنـ ‪‎‬د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنــد ‪‎،‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هوشــمن ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬سیســت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــودکا ‪‎‬ر‪‎‬ابیــاری ‪‎،‎‬پــرداز ‪‎‬‬ ‫گ‪‎‬خــودکا ‪‎‬ر‬ ‫ش‪‎‬تصوی ـ ‪‎‬ر‪‎‬گیاهــان ‪‎،‎‬مانیتورین ـ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ماهــوار ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬دوربیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برداشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬متمرکــ ‪‎‬ز‪‎‬بــ ‪‎‬ر‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هوشــمند‪‎.‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزارهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬رو ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‎،‎‬کو ‪‎‬د‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬معمولی ‪‎،‎‬تبخی ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬نفو ‪‎‬ذ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مانن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬افــات‪‎.‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بیولوژیکـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نیتــروژن ‪‎،‎‬کــو ‪‎‬د‪‎‬دهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬منطقـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دهـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نقلیه ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬تجهیزا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬بـ‪‎‬ا‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬زنجیــر ‪‎‬ه‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ماهوار ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎‬ه‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬ردیاب ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬هواســنجی ‪‎،‎‬تجزی ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬تحلی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬بهبو ‪‎‬د‪‎‬خواهنـ ‪‎‬د‪‎‬یاف ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬زنجیــر ‪‎‬ه‪‎‬تامی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎،‎‎‬بخـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توان ـ ‪‎‬د‬ ‫ع‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬صنای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬مهــا ‪‎‬ر‪‎‬تــورم ‪‎،‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬خصــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مثــال ‪‎،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایفــ‪‎‬ا‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬موثــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــرفت ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬توســ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬بهینــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬منابــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولی ‪‎‬د‬ ‫ش‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه‪‎‬ه‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانـ ‪‎‬د‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورزی ‪‎،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬قیم ـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توان ـ ‪‎‬د‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬خری ‪‎‬د‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬مال ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬فشــا ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬مالــی ‪‎،‎‬ماننـ ‪‎‬د‬ ‫ت‪‎‬بانکـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬صنعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎،‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دارایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تراکنــش ‪‎،‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توان ـ ‪‎‬د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ل‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎‬ه ـ‪‎‬ا‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هوشــمن ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬تحلی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیجیتــال ‪‎،‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬عملکردشــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬دولـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خصوصـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬اضافـ ‪‎‬ه‪‎‬نکننـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهایــت ‪‎،‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬دهنـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬توانـ ‪‎‬د‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بالکچی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیـ ‪‎‬د‪‎‬ماننـ ‪‎‬د‪‎‬رمزارزهـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬گرفت ‪‎‬ه‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬پــو ‪‎‬‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬توانن ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دارن ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬پیون ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬ه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫فنــاور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎:‬‬ ‫ن‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اثــا ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دامن ـ ‪‎‬ه‪‎‬وســیع ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬پیشــرفت ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬جدی ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانن ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کشــاورزا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎.‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بیابنـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‎،‎‬مقــدا ‪‎‬ر‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــود ‪‎،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ن‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬راهــکا ‪‎‬ر‪‎‬های ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تحلیــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬افــزا ‪‎‬ر‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اطالعاتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ســامان ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تـ‪‎‬ا‬ ‫ک‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کشــاورزا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تواننـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهایـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بزننـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬تخمیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‪‎‬انــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬تــ ‪‎‬ر ‪‎‬ادوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ه ـ‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬قیم ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬پایی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر‪‎‬نکات ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تصمیم‪‎‎‬گیر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارد ‪‎،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬پــرداز ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هوشــمن ‪‎‬د‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولی ‪‎‬د‬ ‫ت‪‎‬ه‪‎‬ا‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬طو ‪‎‬ر‪‎‬مســتم ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬مداوم ‪‎،‎‬هزین ‪‎‬ه‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬قیم ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رســان ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهایـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬حداقـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬می‪‎‎‬انجامـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬توزیـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬ارســا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬همچنیــن ‪‎،‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فنــاوری ‪‎،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ن‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی‪‎‬توان ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬محصوالت ‪‎،‎‬م ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬توزی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فرو ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تح ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سامان ‪‎‬ه‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ده ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬ده ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬دستاوردها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهره گیر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬حوز ‪‎‬ه‪‎‬کشاورز ‪‎‬‬ ‫استفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــر ‪‎‬ز ‪‎‬چشــمگیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نویــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬نمونه هایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬زیــ ‪‎‬ر‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬صنعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اشــار ‪‎‬ه‪‎‬میکنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬حــوز ‪‎‬ه‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتاوردها ‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫ن‬ ‫ل‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬سنســورهای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هوشــمن ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬دســتگاه هــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬گیاه ـ ‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ابیــاری ‪‎،‎‬تشــخی ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‪‎‬میگیرن ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎GIS‬و‪‎‬تصاویـ ‪‎‬ر‪‎‬ماهوارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ســامانه ها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬عملکر ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بهره ور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهت ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ارتقا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬تصمیمگیر ‪‎‬‬ ‫ک‪‎ ‎‬و‪‎‬گیاها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باغهـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬مزارع‬ ‫ی‬ ‫م‪‎‬شــیمیای ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬چرخ ‪‎‬ه‪‎‬کو ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ســمو ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬هوشــمن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نان ‪‎‬و‪‎ ‎‬و‪‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬تکنولوژ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیســ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬محیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬پیـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬منظــو ‪‎‬ر‪‎‬تحلیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬علــو ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬گیــر ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬برنام ـ ‪‎‬ه‪‎‬ریــز ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برداش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بین ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‬ ‫د‪‎‬بالکچیــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ماننــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ان همچنیــن ‪‎،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ادار ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینه‏هــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اشــیا ‪‎‬ء‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اینترن ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بــ‪‎‬ا‪‎‬توجــ ‪‎‬ه‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬اینکــ ‪‎‬ه‬ ‫ک‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬مزایــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬بحــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پایــدار ‪‎،‎‬جــدا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬گردشــگر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬جامعــه ‪‎،‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزین ‪‎‬ه‬ ‫ن‪‎‬نظ ‪‎‬ر‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بســزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اهمیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬کشــورها ‪‎،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬اب ـ ‪‎‬‬ ‫ب ـ‪‎‬ا‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬فشــا ‪‎‬ر‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مها ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬راهــکار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نویـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتاوردها ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬افزای ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬موث ‪‎‬ر‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورزی ‪‎،‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬قاب ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬کنندگا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مصر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیم ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ت ‪‎‬ر‪‎‬میشو ‪‎‬د‪‎‬ک ‪‎‬ه‬ ‫ل‪‎‬قبو ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک‪‎‬کن ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوان ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫د‪‎:‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ث‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬عرصــ ‪‎‬ه‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬تلفیقــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بخشــید ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هدررفــت ‪‎،‎‬ســرع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوالت ‪‎،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬دهنده هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬برداش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کش ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ش‪‎‬تولیــد ‪‎،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬میگــرد ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــاورزا ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬میگــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬دارویــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬معطــ ‪‎‬ر ‪‎:‬کشــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دارویــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ک‪‎‬شــایان ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬افــزود ‪‎‬ه‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬کشـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬برخ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دارویـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن‪‎‬مثــال ‪‎،‎‬کش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دارد ‪‎‬؛‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬باالی ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬غذایــی ‪‎،‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬ور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬دارویـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬‏‪۱۵۰‬‏‪‎‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬‏‪۲۰۰‬‏‪‎‎‬بــازد ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬حالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گوجـ ‪‎‬ه‪‎‬فرنگـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل‪‎‬خاصیــ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نظیــ ‪‎‬ر‪‎‬رازیانــ ‪‎‬ه‪‎‬‏‪۱۰۰۰‬‏‪‎‎‬بــازد ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ص‪‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬هــ ‪‎‬ر‪‎‬گونــ ‪‎‬ه‪‎‬گیــا ‪‎‬ه‪‎‬دارویــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دارویــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬گیاهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬واقــع ‪‎،‎‬کشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهاســ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬پیشــرفت ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬گفـ ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫د‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬معطــ ‪‎‬ر‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دارویــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬کشــتها ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهرهــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫م‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــایان ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ی‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تحــو ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هـ‪‎‬ا‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫فنــاور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کشــاورزی ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعمــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بخـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مور ‪‎‬د‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬قرا ‪‎‬ر‪‎‬میگیرد ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬های ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫یک ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی‪‎‬ماننـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دیجیتالـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بـ‪‎‬ا‪‎‬معرفـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیجیتالیزاســیو ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫د‪‎‬کشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فراین ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بخش‪‎‎‬های ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانن ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اشــیاء ‪‎،‎‬کشــاورزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اینترن ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دســت ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دخالـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬خــودکا ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬داشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫د‪‎‬بخش‪‎‎‬هایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هـ‪‎‬ا‪‎‬میتواننـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مثــال ‪‎،‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دهنـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ل‪‎‬کنن ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاشــت ‪‎،‎‬ابیــاری ‪‎،‎‬تغذیـ ‪‎‬ه‪‎‬گیــا ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬برداشـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬ماشــی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دقیــق ‪‎،‎‬شــبی ‪‎‬ه‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎،‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هوشــمن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــاورزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬عملکــر ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬مدیری ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬بــردار ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ع‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــزار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬مفیــد ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬نقشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تــورم ‪‎،‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬مــور ‪‎‬د‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کشــاورزان ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬میــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دیجیتال ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مثــال ‪‎،‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬واســط ‪‎‬ه‪‎‬ه ـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬هزین ـ ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬بازاریابــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ن‪‎‬مانن ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نوی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎،‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مرتب ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ث‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دیجیتالـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اشــیا ‪‎‬ء‪‎ ‎‬و‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اینترنـ ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توزیــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬ذخیــر ‪‎‬ه ‪‎‬ســازی ‪‎ ،‎‬حمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هزینــ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزین ـ ‪‎‬ه‪‎‬ه ـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‬ ‫ت‪‎‬همــرا ‪‎‬ه‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اقدامــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬جلوگیر ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬وری ‪‎،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫اغاز برداشت نوبرانه‬ ‫گوجه سبز‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪ :‬برداشــت گوجه ســبز‬ ‫نخســتین میــوه نوبرانــه از ســطح ‪ ۲۵۰‬هکتــار‬ ‫از باغ هــای اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی اظهــار کــرد‪ :‬در هــر هکتــار از‬ ‫بــاغ هــای گوجــه ســبز اســتان ‪ ۲‬و نیــم تُــن‬ ‫محصــول برداشــت و در مجمــوع پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود کــه امســال بــاغ داران ‪ ۶۵۰‬تُــن‬ ‫گوجــه ســبز برداشــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گوجــه ســبز بــه عنــوان محصــول‬ ‫نوبرانــه ارزش اقتصــادی بســیار باالیــی دارد‬ ‫و کشــاورزان بــرای رســیدن بــه بــازده ســود‬ ‫مناســب نســبت بــه کشــت ایــن محصــول‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫قیمــت هــر کیلوگــرم گوجــه ســبز بــا توجــه‬ ‫بــه نــوع رقــم ان بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان در بــازار بــه فــروش مــی رســد و رقــم‬ ‫شــهریاری ان از کیفیــت و ارزش اقتصــادی‬ ‫باالتــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬باغــات روســتاهای محمداباد‬ ‫مانه و ســملقان و روســتای دهک اســفراین‬ ‫بعنــوان مرکــز برداشــت گوجــه ســبز در‬ ‫خراســان شــمالی شــناخته مــی شــود و‬ ‫همــواره در فصــل بهــار نیــاز بــازار اســتان را‬ ‫تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫عفتــی یــاداور شــد‪ :‬میــوه هــای نوبرانــه‬ ‫گوجــه ســبز‪ ،‬بــادام‪ ،‬هلــو‪ ،‬شــلیل‪ ،‬گیــاس‬ ‫و انگــور امســال بــرای نخســتین بــار در‬ ‫ســطح یــک هکتــار و ‪ ۳۰۰‬متــر مربــع از‬ ‫گلخانه های اســتان کشــت شــد و در ســال‬ ‫هــای اینــده رونــق مناســبی بــه بــازار ایــن‬ ‫میــوه هــا مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تولیــد میــوه هــای نوبرانه در‬ ‫فضــای بســته و گلخانــه ای بــه صــورت ازمونــه‬ ‫در شهرســتان مانــه و ســملقان اجرایــی شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬نهــال‬ ‫خــوب‪ ،‬پایــه و رکــن هــر باغــی را تشــکیل مــی‬ ‫دهــد و کشــاورزان بایــد در ایجــاد بــاغ هــا از‬ ‫نهــال هــای مناســب پــر محصول و بازار پســند‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫عفتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــاورزان در ایجــاد‬ ‫بــاغ هــا بایــد توصیه هــای کارشناســان مربوط‬ ‫و فنــی را مــورد توجــه قــرار دهنــد و هــدف‬ ‫انــان بایــد در مرحلــه اول ایجــاد درامــد‪ ،‬صرفه‬ ‫اقتصــادی و بــازار مناســب باشــد کــه ایــن مهم‬ ‫مــی طلبــد نســبت بــه ارقــام هــای مختلــف‬ ‫حســاس باشــند و بــا کارشناســان مشــورت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫پارســال ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۳۹۰‬تُــن انــواع میــوه‬ ‫هســته دار از ســطح باغ هــای ایــن اســتان‬ ‫برداشــت شــد کــه نســبت بــه ســال قبــل از ان‬ ‫‪ ۴۱‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫گیــاس‪ ،‬الــو‪ ،‬زردالــو‪ ،‬گوجــه ســبز‪ ،‬هلــو و‬ ‫شــلیل از عمــده تریــن میــوه هــای هســته دار‬ ‫اســت کــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۴‬هکتــار از ســطح بــاغ‬ ‫هــای خراســان شــمالی را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫حجاب‪،‬به معنای‬ ‫پوشش اسالمی‬ ‫بانوان‪ ،‬دارای دو بعد‬ ‫ایجابی و سلبی است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪753‬‬ ‫شبنامه‬ ‫جهنمی‬ ‫خیانت تاریخی سه خانواده ی‬ ‫ِ‬ ‫«علیف» و «پهلوی» و «بارزانی»‬ ‫ باکــو و اقلیــم کردســتان کانــون هــای تجزیــه‬‫طلبــی رژیم صهیونیســتی‬ ‫ روزنامه صهیونیســت‪ :‬باکو مرکز جاسوســی‬‫ماست‬ ‫اگــر بــه وضعیــت منطقــه خاورمیانه دقت بکنید‬ ‫متوجه میشــوید هر کســی در هر ســرزمینی که‬ ‫از جدایــی طلبــی (بخوانیــد تجزیــه) حــرف زده ‪،‬‬ ‫رژیــم صهیونیســتی از ان حمایــت کرده اســت‪.‬‬ ‫علــت مشــخص اســت‪ .‬اوال بــه تضعیــف‬ ‫حکومــت هــای پــر وســعت و پــر جمعیــت و‬ ‫چنــد تکــه شــدن انهــا کمــک میکنــد‪.‬‬ ‫دومــا بــه رژیــم نامشــروع کمــک میکنــد‪،‬‬ ‫نامشــروع هــای زیــادی چــون خــود را تولیــد‬ ‫کــرده ‪ ،‬بــه انهــا رســمیت داده و بــا ایــن‬ ‫بازیگــران جدیــد (کــه اوال منافعشــان در‬ ‫ِ‬ ‫دشــمنی بــا کشــورهایی اســت کــه از ان جــدا‬ ‫شــده انــد و دومــا بــا رژیــم صهیونیســتی در‬ ‫تقابــل بــا ایــن کشــورها نظــر مشــترک دارنــد)‬ ‫فعالیــت علیــه ملــت هــا را پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫ ســه مــورد کــه رژیــم کوشــیده از ظرفیــت‬‫انهــا اســتفاده کنــد‪ ،‬اقلیــم کردســتان‪ ،‬باکــو و‬ ‫بحریــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫جالــب و قابــل تامــل اســت کــه ســه خانــواده ی‬ ‫نامشــروع بارزانــی ‪ ،‬علیــف و پهلــوی در جدایــی‬ ‫ایــن ســه بخــش و تبدیــل شــدن انهــا بــه مســئله‬ ‫برای کشــورهای منطقه نقش مســتقیم داشــته‬ ‫اند‪.‬مســئله تلــخ تــر اینجاســت کــه ایــن ســه‬ ‫منطقــه از زمانــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار‬ ‫گرفتــه انــد بــا عــدم امنیــت‪ ،‬نــا ارامــی و تنــش‬ ‫بــه طــور مســتقیم رو بــه رو بــوده اند‪.‬اقلیــم کــه‬ ‫بــه لطــف خانــواده ی بارزانــی تامیــن کننــده ی‬ ‫نفــت رژیــم صهیونیســتی و مرکــز فتنــه علیــه‬ ‫همســایگان اســت مــدام بــا تهدیداتــی از ســوی‬ ‫کشــورهای اطــراف (کــه کامــا بــه حــق اســت)‬ ‫ت کشــور ِخود (عــراق) را هم‬ ‫همــراه بــوده و امنیـ ِ‬ ‫زیــر ســوال بــرده اســت‪.‬‬ ‫ باکــو (هــم کــه بــه لطــف خانــواده ی علیــف)‬‫تامیــن کننــده ی انــرژی رژیــم و مرکــز اطالعاتــی‪-‬‬ ‫ســایبری ان محســوب میشــود در وضعیــت‬ ‫ـش مســتمر بــا همســایه هــا بــوده و در حــال‬ ‫تنـ ِ‬ ‫حرکــت بــه ســمت عــدم ارامــش اســت‪.‬درباره‬ ‫ی بحریــن کــه بــه لطــف خانــواده ی پهلــوی از‬ ‫ایــران جــدا شــده نیــز شــاهد وضعیتــی مشــابه‬ ‫هســتیم‪.‬رژیم کوشــیده در ایــن ســال هــا بــا‬ ‫کمــک ایــن ســه خانــواده ی ضــد ِ ملــی و ضــد ِ‬ ‫مذهبــی از ظرفیــت ســه ســرزمینی کــه نــام بــرده‬ ‫شــد بــه عنــوان کانــون تهدیــد اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ حــاال تایمــز اســرائیل بــه نقل از اعضای موســاد‬‫در همیــن خصــوص نوشــته اســت‪ :‬اینجــا‬ ‫(یعنــی باکــو) نقطــه کانونــی بــرای کار هــای ضــد‬ ‫جاسوســی اســت‪ .‬حضــور مــا در اینجــا ســاکت‬ ‫و مخفیانــه اســت و در عیــن حــال در کانــون‬ ‫توجــه اســت‪ .‬مــا ســال ‪ ۲۰۱۱‬حضــور خــود را در‬ ‫اینجــا کمــی افزایــش دادیــم‪ .‬ایــن مــا را بــه ایــران‬ ‫نزدیکتــر می کنــد‪ .‬مــرز ایــران کــه تنهــا چنــد‬ ‫ســاعت از جنوب باکو فاصله دارد‪ ،‬نقطه اصلی‬ ‫جمــع اوری اطالعاتــی کــه دربــاره فعالیت هــای‬ ‫تهــران اســت‪ ،‬می باشــد‪ .‬موســاد ‪ 26‬ســال قبــل‬ ‫فعالیــت خــود را در باکــو اغــاز کــرده و همچنیــن‬ ‫رژیــم صهیونیســتی در ســال ‪ ۲۰۰۹‬علنــا ًاعــام‬ ‫کــرد کــه در باکــو فعالیت هــای امنیتــی و‬ ‫اطالعاتــی انجــام می دهــد‪ ،‬رژیــم علــی اف تــا‬ ‫چنــد مــاه گذشــته ســعی در انــکار وجــود ان هــا‬ ‫در باکــو داشــت و ایــن ادعــا را اتهامــات واهــی‬ ‫افــرادی کــه می خواســتند تنــش ایجــاد کننــد‬ ‫می دانســت‪.‬باکو نگرانــی ایــران را بی اســاس‬ ‫می خوانــد‪ ،‬در حالــی کــه اســرائیل خــود نگرانــی‬ ‫صحیــح و بــه جــای ایــران را بــدون تردیــد‬ ‫درســت می دانــد‪ .‬اســتفاده اســرائیل از اراضــی‬ ‫اذربایجــان علیــه ایــران کار دیــروز نیســت‪ ،‬ایــن‬ ‫فعالیــت سالهاســت کــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ نکتــه جالــب و قابــل تامــل اینجاســت کــه ایــن‬‫ســرزمین بــه همــراه اقلیــم و بحریــن ‪ ،‬بخشــی‬ ‫از جغرافیــای بزرگتــری بــوده انــد کــه بــا پوســته‬ ‫ـل ان خــارج شــده انــد‪.‬‬ ‫ـس جدایــی از ذیـ ِ‬ ‫ی نجـ ِ‬ ‫تــاش در جهــت هدایــت کشــورها بــه ســمت‬ ‫بحــران داخلــی از طریــق تمرکــز بــر هــر گونه دو‬ ‫قطبــی ســازی بــا هــدف ایجــاد جنــگ داخلــی و‬ ‫در نهایــت تجزیــه ی انهــا مهــم تریــن اقدامــی‬ ‫اســت کــه رژیــم صهیونیســتی در دســتور کار‬ ‫ـن نابــودی منطقــه از طریــق‬ ‫قــرار داده تــا ضمـ ِ‬ ‫ان‪ ،‬متحدیــن جدیــدی را پیــدا کــرده و بــا ســوار‬ ‫شــدن بــر روی انهــا (بــه بهانــه ی تــاش بــرای‬ ‫حفــظ خانواده هایــی کــه در راس ان هســتند‬ ‫در قــدرت) بــه ســو اســتفاده از سرزمینشــان‬ ‫ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫به بهانه روز کار و کارگر؛‬ ‫جان زندگی در دستان پینه بسته توست!‬ ‫خبر‬ ‫گلستان اماده‬ ‫برگزاری‬ ‫دویست ونودمین‬ ‫مراسم بزرگداشت‬ ‫مختومقلی فراغی‬ ‫عکس ‪ -‬عقیل مهقانی ‪ -‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫زینب جوان‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهشــت روز جهانــی کارگــر نامیــده شــده اســت؛ روزی بــرای‬ ‫توجــه بــه زحمــات کارگــران و تــاش بــرای احقــاق حقــوق بــزرگ‬ ‫مردانــی کــه جــان زندگــی را در دســت دارنــد؛ بــه راســتی کــه بوســه بــر‬ ‫دســتان پینــه بســته انهــا ســتودنی اســت‪.‬‬ ‫هفتــه کارگــر فــرا رســید؛ هفتــه ای کــه گرامیداشــت و تبریــک ان‬ ‫بــه کارگــران زحمتکــش‪ ،‬شــریف و تالشــگران عرصــه کار و تولیــد‬ ‫کشــورمان حــق مطلــب را بــه تنهایــی ادا نمی کنــد‪.‬‬ ‫گویــا بایــد کالمــی دلنشــین بــر زبــان جــاری یــا خبــری خــوش داده‬ ‫شــود تــا خســتگی را از تــن ایــن قشــر نجیــب و کــم توقــع دراورد‪.‬‬ ‫کارگــران را بــه واســطه کارشــان می تــوان شــاهرگ نظام هــای‬ ‫اقتصــادی دنیــا تلقــی کــرد چــرا کــه در ســده های اخیــر کارگــران منشــا‬ ‫تحــوالت عظیــم و گســترده در تمــام ابعــاد در ســطح جهــان و در‬ ‫تمــام عرصه هــا بــه خصــوص سیاســی و اقتصــادی بودنــد و هفتــه‬ ‫کار و کارگــر تنهــا بهانـه ای اســت تــا از زحمتکشــان عرصــه کار تجلیــل‬ ‫شــود‪ .‬از قشــری کــه تــاش انهــا موجــب ســاختن فرداهاســت‪.‬‬ ‫چگونه می توان از کارگر و بازوان فعال انها تجلیل کرد؟‬ ‫کارگــران زحمتکــش تریــن قشــر جامعــه هســتند‪ ،‬انســان هــای‬ ‫شــریفی کــه از حقــوق و مزایــای کمتــری نســبت بــه دیگــر اقشــار‬ ‫جامعــه برخوردارنــد‪ .‬در توصیــف کارگــر همیــن بــس کــه بگوییــم؛‬ ‫کارگــر یعنــی کســی کــه بیشــترین زحمــت را کشــیده و حجــم‬ ‫ســنگینی از کارهــا را بــر دوش دارد و در مقابــل از حداقــل مزایــا‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫در نــگاه فرهنــگ غنــی و زندگی ســاز اســام‪« ،‬کار» بــا جهــان هســتی‬ ‫و همــه موجــودات ارتبــاط دارد‪ .‬اهمیــت کارگــر از انجاســت کــه‬ ‫خلقــت و در پــی ان اســتمرار حیــات نــه تنهــا در زمیــن بلکــه در‬ ‫منظومــه شمســی بــا کار محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫کارگــران کارخانه هــا‪ ،‬واحدهــای تولیــدی و صنعتــی‪ ،‬کارگــران معــادن‬ ‫و دیگــر کارگــران در تامیــن نیازهــای جامعــه بــه صــورت کالن و در‬ ‫ســطح کشــور نقــش اساســی دارنــد و از همیــن روســت کــه ولــی‬ ‫نعمــت نــام گرفته انــد و شایســته احتــرام و تکریــم هســتند‪.‬‬ ‫ایــن قشــر‪ ،‬عزیــز کــرده خداونــد متعــال اســت بــه گونــه ای کــه پیامبــر‬ ‫اکــرم(ص) بــر دســتان کارگــر بوســه زد و فرمــود؛ ایــن دســتی اســت‬ ‫کــه از اتــش جهنــم در امــان اســت‪ ،‬مــا نیــز بــا الگوگیــری از رســول‬ ‫مهربــان خداونــد و بــا تدبیــر و برنامــه ریــزی دســتان خســته کارگــران‬ ‫را از زیــر اســیاب ســختی هــا بیــرون بیاوریــم‪.‬‬ ‫بنیانگــذار انقــاب اســامی نیــز مقــام کارگــر را ارج مــی نهنــد و در‬ ‫سخنانشــان فرمــوده انــد کــه» اختصــاص یــک روز بــه کارگــران شــاید‬ ‫بــه لحــاظ تشــریفات و تعظیــم باشــد واال ّ هــر روز‪ ،‬روز کارگــری و‬ ‫کارگــران اســت بلکــه عالــم از کار و کارگــر تشــکیل شــده اســت‪ .‬اینکــه‬ ‫مــا یــک روز اختصــاص بدهیــم بــه کارگــر‪ ،‬مثــل ایــن اســت کــه یــک‬ ‫روز را اختصــاص بدهیــم بــه نــور‪ ،‬یــک روز را اختصــاص بدهیــم بــه‬ ‫خورشــید‪.‬‬ ‫امــا ایــا تعییــن تنهــا یــک روز بــرای تقدیــر از کارگــران کــه جامعــه مــا‬ ‫بــر دوش اســتوار امــا خســته انــان قــرار دارد‪ ،‬کافــی اســت؟‬ ‫وقــت را غنیمــت مــی شــماریم و از مــردان و کارگرانــی مــی گوییــم‬ ‫کــه در طــول شــبانه روز انهــا را بــه چشــم خــود دیــده ایــم؛ انهــا‬ ‫رفتگــران زحمــت کشــی هســتند کــه در کوچــه و خیابــان هــای‬ ‫شــهر همــواره بــا جــاروی بلنــد در دســت گام هــای بــه هــم‬ ‫پیوســته دارنــد و ایــن خــش خــش جــارو و صــدای ارام گام هــا بــا‬ ‫کوچــه هــای شــهر اشــنا اســت‪.‬‬ ‫انهــا نــان بازویشــان را مــی خورنــد‪ ،‬نــان افتــاب خــوردن هایشــان‬ ‫را و نــان کبــودی دستانشــان را از ســردی بــی رحــم هــوا در فصــل‬ ‫زمســتان‪ ،‬بــرای همــه ایــن قشــر کارگــران کــه بــرای کســب روزی‬ ‫حــال و اعتقــاد بــه امــوزه هــای دینــی و عمــل بــه وظایــف انســانی‬ ‫و دینــی خــود‪ ،‬گــرد و خــاک را بــه جــان خــود مــی خرنــد تــا مبــادا‬ ‫دل خاکــی خــود را اســیر بــی رحمــی هــا کننــد ثابــت شــده اســت‪.‬‬ ‫صبــح هــای ســرد و زمســتانی اگــر فقــط چنــد قــدم در کوچــه و‬ ‫خیابــان هــای شــهر برداریــم دســتانی را مــی بینیــم کــه اکنــده از‬ ‫دســتکش ولــی بــاز می لرزنــد‪.‬‬ ‫کار رفتگــران ســخت و طاقت فرساســت‪ ،‬همــه ایــن را می دانیــم‬ ‫و می گوینــد‪ ،‬امــا تــا در کنارشــان نباشــیم؛ معنــای ایــن ســختی‬ ‫را درک نمــی کنیــم و تــا یــک شــب زمســتان از خانــه گــرم بیــرون‬ ‫نیاییــم و جاروکشــیدن و جمع کــردن زباله هــای کنــار خیابــان را‬ ‫نبینیــم‪ ،‬انــان را درک نمــی کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر دم دم هــای صبــح کــه ســرما اســتخوان را می ســوزاند بــا انهــا‬ ‫کنــار پیــت حلب ـی ای کــه تکه هــای چــوب در ان شــعله ور اســت‪،‬‬ ‫ننشــینیم و جرقه هــای اتــش بــه ســر و رویمــان نپــرد‪ ،‬عمــق ایــن‬ ‫کار طاقت فرســا را درک نمی کنیــم!‬ ‫ایــن کارگــران زحمتکــش مردانــی هســتند بــا ســرو صــورت خاکــی‬ ‫امــا بــا دل هــای ابــی کــه روزانــه چندیــن کیلومتــر راه را پیــاده‬ ‫طــی مــی کننــد و چــه زیبــا جارویــی کــه وســیله کار انهــا اســت‬ ‫هنــگام نظافــت بــا حرکــت دســت هماهنــگ اســت حتــی قامــت‬ ‫استوارشــان بــا هــر یــک پلــک زدن خــم مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه راســتی ایــن نارنجــی پوشــان صبــح کــه از خــواب بیــدار مــی‬ ‫شــوند بــه چــه مــی اندیشــند؛ اجــاره خانــه‪ ،‬کفــش و یــا پوشــاکی‬ ‫بــرای پســرش‪ ،‬شــهریه دختــرش‪ ،‬مهمانــی اخــر هفتــه همــه را در‬ ‫ســر مــرور مــی کنــد امــا بعــد از پایــان کار تــن رنجــور و خســته را‬ ‫بــه خانــه بــرده و بــا لبخنــد وارد مــی شــود‪ ،‬گویــی هیــچ مشــکلی‬ ‫نــدارد در حالــی کــه چهــره چروکیــده و مــوی ســفید حکایــت از‬ ‫مشــکالت بیــش از اینهــا را مــی دهــد‪.‬‬ ‫همــان کارگــری کــه جوانــی اش را از دســت داده تــا چــرخ هــای‬ ‫صنعــت ایــن کشــور بچرخــد‪ ،‬او کــه ســال ها دل تاریــک معــادن‬ ‫دور را کاویــده تــا گوهــری بــر انگشــت نوعروســی بدرخشــد‪ ،‬ظهــر‬ ‫گــرم تابســتان کنــار کــوره‪ ،‬نــان پختــه تــا ســفره ای بــی قــوت‬ ‫نمانــد‪.‬‬ ‫یــا ان بانــوی کارگــری کــه صبــح تــا عصــر پــای چــرخ خیاطــی‬ ‫ســوزن زده و دوختــه تــا جامــه هــای رنگیــن بــه تــن داشــته باشــیم‬ ‫و یــا زن و مردهایــی کــه دوشــادوش یکدیگــر در زیــر نــور خورشــید‬ ‫همــراه بــا کشــاورزان کمــر خــم کــرده تــا محصــول بــه بــار نشســته‬ ‫را جمــع اوری کننــد و بــه دســت مصــرف کننــده برســانند‪ .‬اتــاق‬ ‫هــای هتــل هــا را پاکیــزه کــرده بــا حســرت ایــن کــه یــک روز هــم‬ ‫کــه شــده در چنیــن مکانــی بیاســاید و یــا کارگــری کــه نفســش‬ ‫از حمــل کیســه هــای ســیمان و اهــک تنــگ شــده تــا مــا ســقفی‬ ‫امــن بــاالی ســر داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫کارگــری کــه ســال هــا بــر بلنــدای داربســت هــا در میــان زمیــن و‬ ‫هــوا معلــق بــوده تــا دکل هــای بلنــد بــرق نــور را بــه خانــه هــای‬ ‫مــا بیاورنــد‪.‬‬ ‫ایــا بــرای ایــن همــه تــاش تنهــا تعییــن یــک روز و برگــزاری یــک‬ ‫مراســم جشــن کافــی اســت؟‬ ‫براســتی گرمــای تابســتان و یــا ســرمای زمســتان انهــا را اذیــت‬ ‫نمــی کنــد اری انهــا تمامــی ایــن مــوارد را بــه جــان خســته خــود‬ ‫مــی خرنــد کــه تــا نانــی حــال بــر ســر ســفره خــود و خانــواده‬ ‫خــود قــرار دهنــد پــس بوســه بردســتان ایــن عزیــزان واجــب و‬ ‫ســتودنی اســت‪.‬‬ ‫ایــن بخشــی از تــاش و زحمــات بــی وقفــه جامعــه کارگــری اســت‬ ‫کــه بــه تحریــر درامــده اســت کــه شــاید توانســته باشــم حقــی کــه‬ ‫بــه گــردن مــا دارنــد را اینگونــه ادا کــرده باشــیم؛ پــس هــر طلــوع‬ ‫خورشــید و ســراغاز زندگــی بنــام توســت و بــه یــاد زحماتــت ســر‬ ‫تعظیــم فــرود مــی اوریم‪/.‬ایرنــا‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اســتان بــا برپایــی مقدمــات‬ ‫الزم از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۸‬اردیبهشــت بــا‬ ‫شــعار همبســتگی اجتماعــی و‬ ‫هویــت ایرانــی ‪ -‬اســامی‪ ،‬امــاده‬ ‫دویســت ونودمین‬ ‫برگــزاری‬ ‫مراســم بزرگداشــت «مختومقلی‬ ‫فراغــی» شــاعر نامــدار ترکمــن‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫محمــد رعیــت روز سه شــنبه‬ ‫در نشســت خبــری اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬محوریــت برنامه هــای‬ ‫بزرگداشــت ایــن شــاعر برجســته‪،‬‬ ‫منــش و اموزه هــای مختومقلــی‬ ‫در قالب هــای مختلــف فرهنگــی‬ ‫و هنــری از جملــه نقالــی‪،‬‬ ‫شــعرخوانی و نمایــش اســت‪.‬‬ ‫وی از محققــان‪ ،‬پژوهشــگران‪،‬‬ ‫نویســندگان و دوســتداران ایــن‬ ‫چهــره فرهیختــه خواســت بــا‬ ‫تولیــد محتــوای مناســب ایــن‬ ‫گنجینــه ارزشــمند را بــرای نســل‬ ‫جــوان تبییــن کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫رعیــت‬ ‫همایــش علمــی و پژوهشــی‬ ‫بزرگداشــت «مســکین قلیــچ»‬ ‫چهــره ارزشــمند‪ ،‬عــارف‪ ،‬شــاعر‬ ‫قــوم ترکمــن بــرای معرفــی بهتــر‬ ‫وی ســال جــاری در گلســتان‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه میزبانــی‬ ‫گلســتان از جشــنواره ملــی‬ ‫ســرود رضــوی گفــت‪ ۱۲۰ :‬گــروه‬ ‫ســرود از ‪ ۱۵‬اســتان تاکنــون در‬ ‫ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد‬ ‫کــه اختتامیــه ایــن جشــنواره‬ ‫‪ ۲۷‬تــا ‪ ۳۰‬خردادمــاه در تــاالر‬ ‫فخرالدیــن اســعد گرگانــی برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن ایــن اســتان از دهــم‬ ‫تــا دوازدهــم خردادمــاه میزبــان‬ ‫طراحــان و تولیدکننــدگان در‬ ‫جشــنواره مــد و لبــاس اســت‬ ‫کــه در ان فعــاالن برتــر کشــور‬ ‫اخریــن تولیدهــای خــود را بــه‬ ‫نمایــش مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪753‬‬ ‫خبر‬ ‫ل‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تور ‪‎‬م‪‎‬‬ ‫سه ‪‎‬م‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫سن ازدواج در خراسان‬ ‫شمالی پایین تر از متوسط‬ ‫کشوری است‬ ‫حمایت بنیاد برکت‬ ‫از ‪ ۴۹‬طرح دانش‬ ‫بنیان خراسان شمالی‬ ‫مجــری طــرح هــای اشــتغالزایی‬ ‫بنیــاد برکــت در خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ســال گذشــته ایــن نهــاد‬ ‫از ‪ ۴۹‬طــرح دانــش بنیــان اســتان‬ ‫بــا پرداخــت ‪ ۵۷‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫جــواد عبــدی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫تســهیالت حمایتــی بــا توجــه بــه‬ ‫طــرح متقاضــی تــا ســقف پنــج‬ ‫میلیــارد ریــال بــا بازپرداخــت پنــج‬ ‫ســاله پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح هــای دانــش‬ ‫بنیــان در حــوزه هــای ســامت‪،‬‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬ســاخت و‬ ‫تولیــد ماشــین االت پیشــرفته و‬ ‫صنایــع فرهنگــی و هنــری خــاق‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجــری طــرح هــای اشــتغالزایی‬ ‫بنیــاد برکــت در خراسان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬طــرح هــای مربــوط‬ ‫بــه فنــاوری اطالعــات و ســاخت‬ ‫و تولیــد ماشــین االت پیشــرفته‬ ‫بیشــترین تعــداد دریافــت‬ ‫تســهیالت را داشــته انــد‪.‬‬ ‫عبــدی بــا اشــاره بــه حمایــت از ‪۱۶‬‬ ‫طرح مشــاغل ازاد هنری خراســان‬ ‫شــمالی نیــز گفــت‪ :‬ایــن نهاد ســال‬ ‫گذشــته بــا پرداخــت ‪ ۱۴‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت از طــرح هایــی در‬ ‫زمینــه تولید محتواهــای فرهنگی‪،‬‬ ‫برنامــه نویســی و طراحــی ســایت‬ ‫حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حمایــت از مشــاغل‬ ‫ازاد (فریلنســینگ) از ســال‬ ‫گذشــته اغــاز شــده و فریلنســر‬ ‫(‪ )Freelancer‬بــه شــخصی گفتــه‬ ‫می شــود کــه خــود اشــتغال بــوده و‬ ‫لزومــا تعهــد بلندمدتــی به شــرکت‬ ‫یــا مجموعــه ای خــاص نــدارد‪.‬‬ ‫مجــری طــرح هــای اشــتغالزایی‬ ‫بنیــاد برکــت در خراسان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــی تردیــد حمایت از‬ ‫طرح هــای کوچــک موجــب حضــور‬ ‫پــر شــور مــردم در صحنــه اقتصــاد‬ ‫کشــور و بــه دنبــال ان رونق فضای‬ ‫کســب و کار مــی شــود‪.‬‬ ‫بنیــاد برکت براســاس رهنمودهای‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب و بــا ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺳﺘﺎد اﺟﺮایــی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت‬ ‫اﻣﺎم(ره) تاســیس شــده است و در‬ ‫زمینــه هــای اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫برق رســانی‪ ،‬ابرســانی‪ ،‬مخابراتــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ابخیــزداری و دامپــروری‬ ‫فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫حجاب باعث‬ ‫تقویت پاکی و عفت‬ ‫در زنان می شود‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫گلستان‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎.‬افزای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تورم ‪‎ ،‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راههــا ‪‎‬‬ ‫یکـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎‬خری ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دو ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوبـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تقاضـ ‪‎‬ا ‪‎‬پولـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬مها ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬تولید ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســرمایه گذار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫همچنی ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ش ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخشـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ف ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوبـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قیمتهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اصــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مالــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طریــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫دولــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نظــار ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬بودجـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تخصیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬تســهیال ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دهـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ش ‪‎‬ســرمایه گذاری ‪‎ ،‎‬رفــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬متوســط ‪‎ ،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کوچــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دولت ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موان ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارفرمــا ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راههــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ی ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حوزه هــا ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬مثبت ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نتای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ث ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اینک ‪‎‬ه ‪‎‬احتما ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ســه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬میشــود ‪‎ ،‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توانمندســاز ‪‎‬‬ ‫ال‬ ‫ن ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درام ـ ‪‎‬د ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پایی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬درصورت ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــاد ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬افزایش ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نهای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کمتـ ‪‎‬ر ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬پذیـ ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬مــد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬طوالنـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬مختلف ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیاس ـت‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پایدارت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎....‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کــرد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬پولــی ‪‎ ،‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬خودرویــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬سیاســت‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬زیــ ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بخــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تســهیالت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمانی‪،‬گردشــگری ‪‎... ،‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فوالدی‪،‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بنایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــورها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫تــور ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سیاســتگذارا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کشــورها ‪‎ ،‎‬دولــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میکننــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راســتا ‪‎ ،‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بازســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎.‬برخــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬اثرگــذا ‪‎‬ر ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬عبارتنــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬راهکارهایــ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ن ‪‎‬میتوانن ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬سیاسـت گذارا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مال ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬طرح هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬بانک ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هزینــه ا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بحرانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دولتـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬رش ـ ‪‎‬د‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تح ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬دیگ ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــهای ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬عرضـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضـ ‪‎‬ا ‪‎:‬یک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬تعــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عرضــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضــ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬می‏کنــد ‪‎ ،‎‬تعــاد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎:‬سیاســتگذارا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پولــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ -‎4‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬نقدینگ ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬گــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دولت ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســرمایه گذاریها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬کاالهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬قیمتهــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬قیمتهـ ‪‎‬ا ‪‎:‬تنظیـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬تنظیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عرض ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاض ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بازا ‪‎‬ر‬ ‫ق ‪‎‬تعاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحق ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــک ‪‎ ،‎‬ایجا ‪‎‬د ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫بدو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬هســتند‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راههــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬برجســته تری ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بیــن المللی هــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬توافــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســائل ‪‎ ،‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنــا ‪‎‬ر ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیــن الملل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬چالش هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خارجی هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬موجـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جهــا ‪‎‬‬ ‫سفر رئیس دیوان عدالت اداری به گلستان‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری برای سفر سه روزه وارد استان گلستان شد‪.‬‬ ‫گلســتانی ها می تواننــد بــرای طــرح درخواسـت ها و مشــکالت مرتبــط بــا حــوزه کاری دیــوان عدالــت اداری‪ ،‬چهارشــنبه ‪ ۱۳‬اردیبهشــت‬ ‫بــه دادگســتری گــرگان مراجعــه و بــا رئیــس دیــوان عدالــت اداری دیــدار کننــد‪.‬‬ ‫مالقــات مردمــی رئیــس دیــوان عدالــت اداری از ســاعت ‪ ۸‬صبــح در دادگســتری گــرگان بــه نشــانی میــدان وحــدت (میــدان شــهرداری)‪،‬‬ ‫خیابــان شــهید بهشــتی‪ ،‬ســالن اجتماعــات اغــاز می شــود و نیــاز بــه دریافــت نوبــت قبلــی نــدارد ‪.‬‬ ‫شرکت در شورای اداری و شورای قضائی استان از دیگر برنامه های رئیس دیوان عدالت اداری در سفر به گلستان است‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد اصالح و تکمیل سازه و پوشش‬ ‫بارانگیر محیطی و تهیه و اجرای عایق رطوبتی (نانو) بام ساختمان در دست‬ ‫احداث خود را به اشخاص ذیصالح واگذار نماید‪ .‬متقاضیان ظرف مدت یک‬ ‫هفته از درج اگهی می توانند به امور اداری دانشگاه مراجعه و یا با شماره‬ ‫‪ 01732132290‬تماس حاصل نمایند‪ .‬دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار‬ ‫بوده و هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫پارســال میانگیــن ســن ازدواج ثبــت شــده بــار‬ ‫اول بــر حســب ســن زن و مــرد در اســتان بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۱.۱۰‬و ‪ ۱.۲‬ســال پایین تــر از میانگیــن‬ ‫کشــوری ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی زاهــدی نیــا اظهــار کــرد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫میانگین ســن ازدواج مردان در کشــور ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫و هفــت مــاه و در اســتان ‪ ۲۹‬ســال و پنــج مــاه‬ ‫ثبــت شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس مــردان‬ ‫خراســان شــمالی در زمــان ازدواج یــک ســال و‬ ‫‪ ۲‬مــاه جــوان تــر از میانگیــن کشــوری هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت؛ میانگیــن‬ ‫ســن زنــان کشــور ‪ ۲۵‬ســال و هفــت مــاه و در‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲۳‬ســال و ‪ ۹‬مــاه ثبــت شــده‬ ‫اســت کــه بــر ایــن اســاس زنــان ایــن خطــه یــک‬ ‫ســال و ‪ ۱۰‬مــاه جــوان تــر از میانگیــن کشــوری‬ ‫تشــکیل خانــواده داده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته هفــت هــزار‬ ‫و ‪ ۹۵۵‬واقعــه ازدواج در اســتان ثبــت شــد کــه‬ ‫ایــن رقــم نســبت بــه ســال ماقبــل ان ‪ ۷.۱‬درصــد‬ ‫کاهــش دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــترین تعــداد ازدواج مــردان‬ ‫اســتان در بــازه ســنی ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۴‬ســال بــا ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۴۷‬مــورد گــزارش شــده اســت و ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۲۷‬نفــر از مــردان هــم در زمــان ازدواج ‪ ۲۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۹‬ســال ســن داشــتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۷۲۳‬نفــر از زنــان هــم‬ ‫بــه هنــگام ازدواج ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۹‬ســال ســن داشــتند کــه‬ ‫بیشــترین تعــداد را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫در بازه ســنی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۴‬ســال هم یکهزار و ‪۶۳۷‬‬ ‫واقعــه ازدواج بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۹۰‬واقع طالق‬ ‫زاهــدی نیــا دربــاره ثبــت واقعــه طــاق در ســال‬ ‫گذشــته اظهــار کــرد‪ :‬پارســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۹۰‬واقعه‬ ‫طــاق در اســتان ثبــت شــد کــه ایــن رقــم نســبت‬ ‫بــه ســال ماقبــل ‪ ۶.۶‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۱۵ :‬مــورد از واقعــه طــاق در اســتان‬ ‫پــس از کمتــر از یــک ســال زندگــی مشــترک ثبت‬ ‫شــده اســت‪ ۱۸ ،‬مــورد از زوج هایــی کــه طــاق‬ ‫گرفتنــد یــک تــا ‪ ۲‬ســال زندگــی مشــترک داشــتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۲۲۲ :‬مــورد از طــاق هــا هــم‬ ‫پــس از ‪ ۲‬تــا ســه ســال زندگــی مشــترک بــه ثبت‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــش از یــک میلیــون نفــر‬ ‫جمعیت در شــمال شــرق کشــور واقع اســت و ‪۴۴‬‬ ‫درصــد از جمعیــت ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫نقاشی های موجود و تصاویر‬ ‫کشف شده از دوران قدیم‬ ‫بیانگر این موضوع است که ‬ ‫ن در طول تاریخ‬ ‫زرتشتیا ‬ ‫پوشـش کـامل داشته اند‬ ‫که معموال این پوشش برای‬ ‫مردان کاله و دستار و لباس‬ ‫بلند و شلوار بوده است و برای ‬ ‫خانم ه ا نیز چارقد بوده است‬ ‫که س ر انه ا را می پوشانیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪753‬‬ ‫خبر‬ ‫گالیه مردم‪ ،‬نبود کیفیت و افزایش قیمت هاست‬ ‫کشاورزان ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫هکتار دیمزارهای گندم‬ ‫خود را رها کردند‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خشکســالی و کاهــش‬ ‫بارندگــی موجــب شــد تــا کشــاورزان اســتان ‪۵۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از ســطح گندمزارهــای اراضــی دیــم‬ ‫را رهــا کننــد‪.‬‬ ‫مهنــدس وحیــد صبــاغ اظهــار کــرد‪ :‬حــدود ‪۱۴۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از کشــتزارهای اســتان در ســال‬ ‫زراعــی جــاری بــه زیــر کشــت گنــدم رفــت کــه‬ ‫از ایــن ســطح ‪ ۹۴‬هــزار هکتــار دیــم و مابقــی‬ ‫ابــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تاثیــر خشکســالی امســال‬ ‫بــه حــدی بــود کــه حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از اراضــی‬ ‫دیــم اســتان خشــک و غیــر قابــل برداشــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬خشکســالی و کاهــش‬ ‫بارندگی موجب خســارت به ســطح گندمزارهای‬ ‫اســتان شــده اســت و بــارش هــای اخیــر در‬ ‫مجمــوع بــرای کشــتزارها مناســب بــوده اســت‬ ‫امــا بــاران بهــاری بــرای رشــد گنــدم در دیمزارهای‬ ‫مناطــق گرمســیر اســتان دیــر هنــگام بــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬گنــدم برخــی از دیمزارهــای ایــن‬ ‫اســتان بــه مرحلــه ســاقه و خوشــه رســیده بــود‬ ‫کــه کاهــش بــاران مانــع رشــد و نمــو ان شــده‬ ‫اســت و اینــک کشــاورزان بــه دلیــل نبــود صرفــه‬ ‫اقتصــادی ایــن اراضــی را رهــا کــرده انــد‪.‬‬ ‫صبــاغ خاطرنشــان کــرد‪ :‬تنهــا کشــتزارهایی کــه‬ ‫گندم هــای کشــت شــده ان در مرحلــه پنجه زنــی‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬بــارش بــاران روزهــای اخیر در عملکرد‬ ‫ان هــا تاثیــر مثبتــی گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بیشــترین خســارت از ناحیــه‬ ‫خشکســالی مربــوط بــه مــزارع دیــم شهرســتان‬ ‫هــای مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه و جاجــرم اســت‪.‬‬ ‫ســال زراعــی گذشــته ‪ ۱۰۷‬هــزار تــن گنــدم از‬ ‫ســطح کشــتزارهای ایــن اســتان تولیــد شــد کــه‬ ‫نســبت بــه ســال قبــل از ان ‪ ۴۵‬افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش رســمی اداره کل هواشناســی‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۵۹‬درصــد از پهنــه ایــن‬ ‫اســتان دو میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــاری واقــع‬ ‫در شــمال شــرق کشــور درگیــر خشکســالی و‬ ‫تحــت تاثیــر ایــن پدیــده اســت بــه طــوری کــه بــر‬ ‫اســاس شــاخص اس‪ .‬پــی‪ .‬ای (ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد شــده) در بازه ‪ ۱۰‬ســاله تا پایان اســفند‬ ‫مــاه ســال گذشــته‪ ،‬بیــش از نیمــی از مســاحت‬ ‫اســتان تحــت تاثیــر خشکســالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۱۳.۱‬درصــد از گســتره اســتان‬ ‫درگیــر خشکســالی بســیار شــدید‪ ۱۳.۹ ،‬درصــد‬ ‫تحــت تاثیــر خشکســالی شــدید‪ ۱۶.۱ ،‬درصــد‬ ‫خشکســالی متوســط و ‪ ۱۵.۶‬درصد خشکســالی‬ ‫خفیــف دارد و در بیــن هشــت شهرســتان ایــن‬ ‫خطــه شمالشــرق کشــور شهرســتان هــای مانــه‬ ‫وســملقان به عنوان قطب کشــاورزی بیشــترین‬ ‫پهنه تحت تاثیر از خشکســالی را دارد و پس از‬ ‫ان شهرســتان اســفراین و راز و جرگالن درگیر با‬ ‫ایــن پدیــده شــدند‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه خشکســالی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی نــه تنهــا باعــث ایجــاد‬ ‫تنــش ابــی در حــدود ‪ ۳۰۰‬روســتا و چنــد شــهر‬ ‫ایجــاد کــرد کــه حــدود ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از حجــم‬ ‫ابدهــی قنــات هــا را نیــز کاهــش داد بــه طــوری‬ ‫کــه نیمــی از مــزارع کشــاورزی ایــن خطــه شــمال‬ ‫کشــور را نیــز خشــکاند و هشــت دشــت از ‪۱۱‬‬ ‫دشــت ایــن اســتان نیــز در زمــره دشــت هــای‬ ‫بحرانــی قــرار گرفتنــد و بــا تــداوم ایــن رونــد‬ ‫احتمــال قطعــی اب نیــز در کنــار خاموشــی بــرق‬ ‫در اســتان بــه عنــوان راهــکار دم دســتی تکــرار‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار را اراضــی زراعــی و مابقــی را بــاغ تشــکیل‬ ‫مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش‬ ‫کشــاورزی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه شــورای‬ ‫عالــی کار‪ ،‬حداقــل دســتمزد کارگــران را تعیین کــرده که نباید‬ ‫کمتــر از ایــن مبلــغ بــه کارگــران پرداخت شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫گالیه هــای مــردم‪ ،‬نبــود کیفیــت و افزایش قیمت هاســت که‬ ‫بایــد بــه کیفیــت و کمیــت تولیــد توجــه شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪« ،‬ســید صولــت مرتضــوی» در‬ ‫مراســم روز کار و کارگــر و بازدیــد از شــرکت مگاموتــور گــروه‬ ‫خودروســازی ســایپا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬کارفرمایــان حقــوق کارگران‬ ‫را زود پرداخــت کننــد و نبایــد اجــازه دهنــد در حــق کارگــران ظلــم‬ ‫شــود و کارفرمایــان بایــد رضایــت کارگــران را جلــب کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارگــر عامــل تعالــی‪ ،‬عاشــق خدمــت و واســطه ای‬ ‫بــرای رســیدن بــه پویایــی اقتصــاد اســت کــه باید به معیشــت‬ ‫کارگــران توجه شــود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد‪ :‬کارگــران در‬ ‫هفتــه کارگــر بــا رهبــر معظــم انقــاب دیــدار کردنــد‪ .‬رهبــری‬ ‫بیــان داشــتند کــه ســتون فقــرات تولیــد‪ ،‬کارگــران هســتند و‬ ‫ســتون فقــرات اقتصــاد تولیــد اســت؛ همچنیــن بــر درامــد و‬ ‫معیشــت کارگــران تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دولــت در مســکن کارگــران یکســری بضاعتــی‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتگاه های دیگــر نیــز در زمینــه مســکن کارگــران‬ ‫وظیفــه دارنــد‪ .‬انچــه کــه در کشــورمان زیــاد اســت زمیــن و‬ ‫امکانــات اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت بــر روی مســکن هدف گــذاری‬ ‫کرده و کارگر اگر دغدغه مســکن نداشــته باشــد در کار و تولید‬ ‫جهــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مجموعــه مگاموتــور ســایپا‪ ،‬گفــت‪ :‬احســاس‬ ‫می کنــم در ایــن مــکان‪ ،‬جلــوه ای از مقــام معلمــی و شــان کارگــری‬ ‫رخ داده اســت‪ .‬اینجــا یــک کارگاه و مجموعــه دانشــگاهی و دانــش‬ ‫افزایــی اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بیــان داشــت‪ :‬در ایــن مــکان از‬ ‫ســوی دیگــر ایده هــا تبدیــل بــه پدیــده و امــوزش و مهــارت افزایــی‬ ‫تبدیــل بــه تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬مدیرعامــل ســایپا گــزارش خوبــی ارائــه کــرد کــه‬ ‫نشــان می دهــد‪ ،‬حــوزه تولیــد در یــک تــا دو ســال گذشــته وارد‬ ‫مرحلــه جدیــد شــده و افزایــش تولیــد ‪ ٧٠٠‬هــزار خــودرو اقــدام‬ ‫خوبــی اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا بیــان اینکــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی امســال‬ ‫همزمان با هفته دفاع‬ ‫مقدس پنج مرکز فرهنگی‬ ‫بهره برداری می شود‬ ‫را ســال «مهــار تــورم و رشــد تولیــد» نامگــذاری کردنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مجموعه هــای کارگــری و کارخانجاتــی کــه خروجــی انهــا تولیــد‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد بــه تولیــد تــوام بــا کیفیــت و کمیــت دســت یابنــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ابــراز داشــت‪ :‬تولیــد بــا کیفیت‪،‬‬ ‫هزینه هــای زندگــی مــردم را کاهــش می دهــد در ایــن صــورت‬ ‫بــه طــور قطــع قــدری از تــورم رایــج کاســته مــی شــود‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫تولیــد همــراه بــا کیفیــت و کمیــت باشــد هزینــه تولیــد را کاهــش‬ ‫می دهــد ضمــن اینکــه کاهــش هزینــه تولیــد منجــر بــه رونــق‬ ‫تولیــد و کاهــش قیمــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از گالیه هــای‬ ‫مــردم نبــود کیفیــت و افزایــش قیمت هاســت‪ .‬اگــر قــرار اســت بــا‬ ‫تفکــر بســیجی فعالیــت کنیــم‪ ،‬بایــد بــه کیفیــت و کمیــت تولیــد‬ ‫توجــه شــود‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا تاکیــد بــر صــادرات گفــت‪ :‬بایــد بازارهــای کشــورهای‬ ‫همســایه را بــه دســت بیاوریــم و افزایــش تولیــد‪ ،‬قــدرت رقابــت‬ ‫پذیــری صنعــت را بــه شــدت افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه منزلــت کارگــر گفــت‪ :‬در ایــن راســتا اموزه هــای‬ ‫دینــی و ســیره عملــی بــزرگان از قبــل تــا کنــون بــه منزلــت کارگــر‬ ‫تاکید شــده و غفلت در این امر نابخشــودنی اســت؛ همچنین راه‬ ‫رســیدن بــه ســعادت دنیــوی و اخــروی‪ ،‬کار اســت؛ از ایــن رو بایــد‬ ‫بــه مقولــه کار و کارگــر احتــرام گذاشــت‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫در ترویج فرهنگ شهادت دستگاه های اجرایی کوشا باشند‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ترویــج و تقویــت فرهنــگ ایثــار و شــهادت جامعــه را در برابــر هجمــه فرهنگــی دشــمن مصــون‬ ‫می کنــد بنابرایــن دســتگاه هــای اجرایــی در ایــن زمینــه کوشــا باشــند‪.‬‬ ‫ع مقــدس خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫محمدرضــا حســن نــژاد در اییــن تکریــم و معارفــه مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــا ‬ ‫دشــمن از طریــق هجمــه فرهنگــی بــه دنبــال تضعیــف قــدرت مــردم اســت و ســعی در ســیطره فکــری جوانــان دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬براســاس فرمایشــات و تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری راه نجــات کشــور برگشــت بــه ارمان هــای انقــاب اســت و‬ ‫بایــد ایــن فرهنــگ را در جامعــه ترویــج داد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬شــهدای زیــادی جانشــان را بــرای ایــن کشــور فــدا کردنــد و ایــن اســتان نیــز بــا وجــود فاصلــه زیــاد از خــط‬ ‫مقــدم جبهه هــای جنــگ مســتثنی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر لــزوم گســترش فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه بیــان کــرد‪ :‬بازخوانــی‬ ‫خاطــرات شــهدا امــری الزم بــرای جامعــه اســت و جوانــان و نوجوانــان بایــد بــا فکــر و اندیشــه شــهدای واالمقــام اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫حســین نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬تــداوم راه و ارمان هــای شــهدا و پاســداری از دســتاوردهای انقــاب اســامی یکــی از رســالت های مهــم‬ ‫مــردم در ایــن برهــه از زمــان اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫اعتماد کاذب در حوزه ارز دیجیتال ‪ ،‬عامل انجام‬ ‫کالهبرداری شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جانشــین بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر‬ ‫ارزش هــای دفــاع مقــدس از افتتــاح‬ ‫پنــج مرکــز فرهنگــی همزمــان بــا‬ ‫هفتــه دفــاع مقــدس امســال (‪۳۱‬‬ ‫شــهریور تــا ‪ ۶‬مهرمــاه) در اســتان‬ ‫هــای گلســتان‪ ،‬زنجــان‪ ،‬قزویــن‪،‬‬ ‫گــرگان و لرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬امیــر‬ ‫ســرتیپ نبــی ســهرابی در اییــن تکریــم‬ ‫و معارفــه مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر‬ ‫ارزش هــای دفــاع مقــدس خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬اینــک ‪ ۲۴‬مرکــز‬ ‫فرهنگــی و مــوزه دفــاع مقــدس در‬ ‫کشــور فعــال اســت کــه بــا بهــره بــرداری‬ ‫از ایــن مراکــز شــمار مــوزه هــای دفــاع‬ ‫مقــدسبــه‪۲۹‬مــوردافزایــشمــییابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامــه ریــزی هایــی نیز برای‬ ‫ایجــاد مــوزه دفــاع مقــدس در ســایر‬ ‫اســتان هــای فاقــد ایــن مراکــز فرهنگــی‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امیــر ســهرابی بــا تاکیــد بــر تبییــن‬ ‫ارزش هــای انقــاب و دفــاع مقــدس‬ ‫بــه نســل جــوان‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنــگ ایثار‬ ‫و شــهادت رزمنــدگان دوران دفــاع‬ ‫مقــدس بایــد حفــظ و بــه نس ـل های‬ ‫اینــده منتقــل شــود‪.‬‬ ‫جانشــین بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر‬ ‫ارزش هــای دفاع مقدس خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا ایجــاد مــوزه هــای دفــاع‬ ‫مقــدس مــی تــوان فرهنــگ ایثــار و‬ ‫شــهادت را بــه جوانــان انتقــال داد و‬ ‫انهــا را بــا ارمــان هــای شــهدای جنــگ‬ ‫تحمیلــی اشــنا کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬گرچــه برنامــه هــای‬ ‫دشــمن برای تضعیف نظام اســامی‬ ‫بــا شکســت مواجــه شــده اســت و‬ ‫مــردم در اغتشاشــات اخیــر بــا چهــره‬ ‫واقعــی اســتکبار اشــنا شــدند بــا ایــن‬ ‫وجــود مــا بایــد در انتقــال ارزش هــای‬ ‫انقــاب و دفــاع مقــدس بــه قشــر‬ ‫جــوان کوشــا و انهــا را از اهــداف پلیــد‬ ‫دشــمنان اگاه کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن از زحمــات چنــد ســاله‬ ‫امیــر ســرتیپ محمدنجاتــی تقدیــر و‬ ‫ســرهنگ مهــدی الهــی راد بــه عنــوان‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای‬ ‫دفــاع مقــدس خراســان شــمالی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ســه هــزار‬ ‫شــهید تقدیــم انقــاب اســامی کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫رزمنــده ایــن خطــه در دوران دفــاع‬ ‫مقــدس در عملیــات هــای مختلــف‬ ‫حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫مرتکــب کاله بــرداری در حــوزه ارز دیجیتــال بــه مبلــغ ‪ 345/000/000‬ریــال‬ ‫شــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «شــاکری» رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫رابطــه اظهــار داشــت‪ :‬فــردی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه ایــن‬ ‫پلیــس مراجعــه و در اظهــارات خــود گفــت متوجــه شــدم از کیــف پــول‬ ‫دیجیتــال بنــده مبلــغ ‪ 345/000/000‬ریــال بــه ســرقت رفتــه اســت و تقاضــای‬ ‫پیگیــری موضــوع را داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬بــا انجــام فعالیت هــای فنــی و تخصصــی‬ ‫عامــل ایــن اقــدام مجرمانــه مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی هماهنگــی‬ ‫بــا مقــام قضایــی در یــک عملیــات پلیســی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا اســتان‬ ‫انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری افــزود‪ :‬متهــم پرونــده در اظهــارات خــود بــه بــزه ارتکابــی‬ ‫اعتــراف کــرد و گفــت بــا خیــال اینکــه فعالیت هــای کاربــران در حــوزه ارزهــای‬ ‫دیجیتــال غیرقابــل پی جویــی می باشــد وسوســه شــده و ازانجایی کــه‬ ‫اطالعــات کیــف پــول شــاکی را داشــتم‪ ،‬اقــدام بــه انتقــال ارزهــای موجــود‬ ‫در کیــف او نمــودم‪.‬در پایــان تحقیقــات‪ ،‬متهــم بــا پرونــده مربوطــه تحویــل‬ ‫مقامــات قضایــی گردیــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪402‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪753‬‬ ‫خبر‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫تاثی ‪‎‬ر‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیاد‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫بین مشاغل معلمی‬ ‫دارای باالترین‬ ‫منزلت است‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس بــا‬ ‫تبریــک ‪ ۱۲‬اردیبهشــت نکوداشــت‬ ‫روز معلــم گفــت‪ :‬مقــام و منزلــت‬ ‫شــغل معلمــی در بیــن مشــاغل‬ ‫دیگــر در باالترین جایگاه قــرار دارد‬ ‫و فرهنگیــان در بیــن همــه اقشــار‬ ‫و مناصــب‪ ،‬حرمــت باالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی‬ ‫در مراســم نواخته شــدن زنــگ‬ ‫ســپاس معلــم در دبســتان‬ ‫دخترانــه بنت الهدی گنبــدکاووس‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬معلمــان معبــر رنــگ‬ ‫الهــی و نــور علــم و دانــش در‬ ‫جامعــه هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جایــگاه بلند فرهنگیان‬ ‫کــه سرشــار از معرفــت و دانایــی‬ ‫هســتند بــر هیــچ کــس پوشــیده‬ ‫نیســت و همــه اقشــار جامعــه در‬ ‫هــر پســت و مقامــی بــه بزرگــی‬ ‫جایــگاه معلمــان اذعــان دارنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ترابــی همچنیــن‬ ‫معلمــان را از ســرمایه های بــزرگ‬ ‫اجتماعی دانســت و ابــراز امیدواری‬ ‫کــرد‪ :‬جایــگاه ایــن قشــر هــر روز‬ ‫بیشــتر از روز و ســال قبــل در بیــن‬ ‫ن گــردد‪.‬‬ ‫مــردم و مســووالن افــزو ‬ ‫در ایــن مراســم کــه بــه ســبب‬ ‫بــارش بــاران و در دقایــق ابتدایــی‬ ‫ناتمــام باقــی مانــد‪ ،‬امــام جمعــه‪،‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه‪ ،‬شــهردار و برخــی‬ ‫مســووالن حاضــر در مراســم بــا‬ ‫اهــدای شــاخه گل و لــوح ســپاس‬ ‫از معلمــان‪ ،‬مدیــر و معاونــان‬ ‫دبســتان دخترانــه بیــت الهــدی‬ ‫و چنــد معلــم بازنشســته ایــن‬ ‫اموزشــگاه تجلیــل کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫گنبــدکاووس هــم در حاشــیه‬ ‫ایــن مراســم بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان ‪ ۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬فرهنگــی شــاغل در مــدارس‬ ‫دولتــی و حــدود ‪ ۲‬هــزار معلــم در‬ ‫مــدارس غیردولتــی دارد‪.‬‬ ‫عبدالقــادر ظفــر بــا تبریــک روز‬ ‫معلــم افــزود‪ :‬عــاوه بــر برنامــه‬ ‫زنــگ ســپاس معلــم کــه در همــه‬ ‫مــدارس شــهری و روســتایی‬ ‫گنبــدکاووس طــی هفتــه‬ ‫بزرگداشــت مقــام معلــم برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬تجلیــل از فرهنگیــان‬ ‫بازنشســته پارســال و ‪ ۵۷‬معلــم‬ ‫نمونــه‪ ،‬دیــدار بــا خانواده شــهدای‬ ‫فرهنگــی و عیــادت از بیمــاران‬ ‫خــاص از دیگــر برنامه هــای‬ ‫بزرگداشــت هفتــه معلــم در ایــن‬ ‫شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫امــوزش و پرورش شهرســتان ‪۴۱۱‬‬ ‫هــزار نفــری گنبــدکاووس درســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۴۰۱- ۱۴۰۲‬افــزون بــر‬ ‫‪ ۹۶‬هــزار دانــش امــوز از پیــش‬ ‫دبســتانی تــا متوســطه دوره دوم‬ ‫دارد کــه در ‪ ۵۱۲‬اموزشــگاه و ‪۶۰‬‬ ‫مرکــز پیــش دبســتانی مشــغول‬ ‫فراگیــری علــم و دانــش هســتند‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫سکینه جافر نوده ‪ /‬بازار کسب و کار پارس ‪/‬‬ ‫ن‬ ‫م ‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایــدار ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬درامــ ‪‎‬د ‪‎‬ثابــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫شــاغ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬زندگــی ‪‎ ،‎‬ازدواج ‪‎ ،‎‬تشــکی ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میده ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهتری ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ع ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فرزندانشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تربیـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــاغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬میبرنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬رنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمتــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬درامــد ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬میکننـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬می‏توانـ ‪‎‬د ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خودمختــار ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬تقویـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز‬ ‫س ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نفــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هویــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توســع ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬اساســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــد‪‎.‬‬ ‫ح ‪‎‬درامــ ‪‎‬د ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬رونــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ر‬ ‫م ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬مثبـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیرمســتقی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هســتند ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــاغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میدهن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫یافته هــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬پایبنــ ‪‎‬د ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خانوادگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معمــوال ً ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬تکلیفــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬خانوادگ ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬همبســتگ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ح ‪‎‬درامــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬خانوادگ ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬شــما ‪‎‬ر ‪‎‬میایــد ‪‎ ،‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیرمســتقی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬طو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ایجا ‪‎‬د ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دادهانــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬نتایــ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ش ‪‎‬اســتقال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نگرانیهــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بالــغ ‪‎ ،‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نفــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل ‪‎‬ثب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬کســان ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬ارمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحق ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملـ ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬راحتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬ثابـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬فرزنـ ‪‎‬د ‪‎‬اســتقبا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درامـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬طرفــی ‪‎ ،‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ص ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــخصی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مــی کنـ ‪‎‬د ‪‎‬هویـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــود‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬روان ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارضـ ‪‎‬ا ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حتـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ال ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســم ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درام ـ ‪‎‬د ‪‎‬نــدارد ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاند ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مخــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬مهمتری ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬پایــدار ‪‎ ،‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬به عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬عمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کلیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫شــاغ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میزا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــما ‪‎‬ر ‪‎‬مــی رو ‪‎‬د ‪‎.‬زیــر ‪‎‬ا ‪‎‬شهرســتانه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مناطق ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باالتــر ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احتماال ً‬ ‫‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هســتند ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬پــد ‪‎‬ر ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬مــاد ‪‎‬ر ‪‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬شــاغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خانــواده هایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬والدیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خانــواده هایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میشــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬مراقبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــکل ســا ‪‎‬ز ‪‎‬کمتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬رفتارهــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬ثابــت ‪‎ ،‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫س ‪‎‬ارزشــیاب ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توج ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اجتماع ‪‎ ،‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قاب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نق ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ‪‎‬ر ‪‎‬بســزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬احترامـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬پایدا ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬افرا ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعتما ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬نف ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تمایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دســترفت ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬مرد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬موث ‪‎‬ر ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ‪‎‬ر ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بالغیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ‬ ‫و‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬شــاغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬زمانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ً‬ ‫ی‬ ‫ـوال ‪‎‬کمتـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خاطـ ‪‎‬ر ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فعالیت‏هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میزننـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬حاصـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬غیرقانونـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬مراقبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ع ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخشــن ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬طو ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حائـ ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎‬مثبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــراد ‪‎ ،‎‬خانــواده هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬اثــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اهمیتـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬عامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بســزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رشـ ‪‎‬د‬ ‫ک ‪‎‬کن ‪‎‬د ‪‎‬ت ‪‎‬ا ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬ثابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اعتیــاداو ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تشــکی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬میتوان ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شــان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دور ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنــد ‪‎ ،‎‬چــر ‪‎‬ا ‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فرزنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رو ‪،‎‬‬ ‫ف ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســرمایه گــذار ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫م ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیرمســتقی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زنــان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دهـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بیــکا ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬زنانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬مثبتــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬فرزن ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دهن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ترجی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬اغل ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬باشــند ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــاغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬زنا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بپردازنـ ‪‎‬د ‪‎.‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬زمانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وظایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تکمیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فرزندانشــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬فعالی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پــد ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــاد ‪‎‬ر ‪‎‬ه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مراقب ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نوبــ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نی ‪‎‬ز ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬جوانا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنین ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تواننـ ‪‎‬د ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســخت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــدو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎‬پیــد‪‎‬ا‬ ‫ق ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحقــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬پذیرفتــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دارایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امی ـ ‪‎‬د ‪‎‬بخ ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬دو ‪‎‬ر ‪‎‬نگ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬غل ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســیرها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬برداشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‪‎‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عواملـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تریـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اصلـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬مثبـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رونـ ‪‎‬د ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‬ ‫ح ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬زیــر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتقرا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬مطــر ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬فرزندا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬قــاد ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬بهتری ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ن ‪‎‬امــ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬حمایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کننــ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬فراهــ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانــواده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برابـ ‪‎‬ر ‪‎‬فشــارها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تمایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــدر ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬زیــر ‪‎‬ا ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کلیــد ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬عامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میپردازنــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برابـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬روحیــه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬درســت ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‬ ‫م ‪‎‬میشــود ‪‎ ،‎‬کمتــ ‪‎‬ر ‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬فراهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهایــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کردهان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬فراه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬رشـ ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬مخــد ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مثبتـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانوارهـ‪‎‬ا‬ ‫ط ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬مال ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬گیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تصمیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زوجیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بپردازن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــای ‪‎‬د ‪‎‬حت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬فرزندانشــا ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ن ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خصــو ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خصــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مفی ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬امرها ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬وقـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬جدی ـ ‪‎‬د ‪‎‬بپردازن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســازند ‪‎‬ه ‪‎‬بگذرانن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬چالشــها ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فشــا ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــودر ‪‎‬ا ‪‎‬تحـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پویاتـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پویایـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بگیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬اینک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایــت ‪‎ ،‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬لزوم ‪‎‬ا ‪‎‬فضا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬کمتـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کارهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کســان ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــی اورن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــاد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‬ ‫ص ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــخ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــاخ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتقال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اور ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه‬ ‫ک ‪‎‬فراینــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬ســو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬منفعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مفی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســازند ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬دیگ ‪‎‬ر ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬صمیم ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬یابـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬روابطـ ‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین‬ ‫‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004979‬مــورخ ‪ 1401.12.23‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک‬ ‫رســمی اقای حســین غالمی نوده برابرســند رســمی شــماره ‪ 1505‬مورخ ‪ 1351.08.02‬دفتر ‪ - 21‬گرگان تصرفات‏مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‪ 1400114412005000303‬تقاضــای اقــای عیســی شــاه حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 64‬کــد ملــی ‏‏‪ 4591595552‬صــادره از شــاهرود فرزنــد‬ ‫غالمعلــی درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 216.20‬متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی‬ ‫واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد پروانــه ســاختمان ‪98001047‬‏مــورخ ‪ 1398.03.13‬صــادره از شــهرداری علــی ابــاد‬ ‫وپاســخ اســتعالم ثبتــی شــماره ‪ 140185612005001473‬مــورخ ‏‏‪ 1401.02.08‬اداره ثبــت اســناد شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪120 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.01.28:‬‏‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1402.02.13:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫کشف کارگاه صنعتی دوره‬ ‫تیموریان در گرگان‬ ‫باستان شــناس اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در فصــل دوم باستان شناســی شــهر تاریخــی‬ ‫اســتراباد (گــرگان) یــک کارگاه صنعتــی‬ ‫مربــوط بــه دوره تیموریــان در ایــن منطقــه‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫حبیــب رضایــی در حاشــیه ایــن کاوش اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن کاوش کــه در زمیــن شــخصی‬ ‫یکــی از شــهروندان گرگانــی انجــام شــد‪ ،‬اثــار‬ ‫متعــددی از دوره هــای گوناگــون تاریخــی‬ ‫از جملــه قاجاریــه‪ ،‬صفویــه و تیموریــان بــه‬ ‫دســت امــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن شــهروند متقاضــی‬ ‫دریافــت پروانــه بــرای ســاخت اپارتمــان در‬ ‫ایــن زمیــن بــود‪.‬‬ ‫رضایــی گفــت‪ :‬اشــیاء تاریخــی کشف شــده در‬ ‫ایــن زمیــن شــامل ســفالینه‪ ،‬قطعــات فلــزی‪،‬‬ ‫شیشــه‪ ۲ ،‬عدد ســکه مســی‪ ،‬پی ســوز ســفالی‪،‬‬ ‫زیــور االت فلــزی و بقایــای جانــوری بــود‪.‬‬ ‫باستان شــناس اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن در ایــن کاوش‪ ،‬فضــای کارگاه‬ ‫صنعتــی کــوره و عناصــر مرتبــط بــا ان کــه‬ ‫نشــان دهنــده وجــود کارگاه هــای مختلــف‬ ‫صنعتــی در حاشــیه شــهر تاریخــی اســتراباد‬ ‫(گــرگان) بــوده‪ ،‬بــه دســت امــد‪.‬‬ ‫رضایــی اضافــه کــرد‪ :‬دروازه هــای شــهر‬ ‫تاریخــی اســتراباد (گــرگان) در محــدوده ایــن‬ ‫ملــک قــرار داشــته و گمانه زنــی بــرای وجــود‬ ‫ایــن اشــیا بــر ایــن اســاس انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فصــل اول کاوش هــای‬ ‫باستان شناســی شــهر تاریخــی اســتراباد‬ ‫(گــرگان) در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در محلــه سرچشــمه‬ ‫گــرگان اغــاز شــد کــه در انجــا ‪ ۴۰۰‬قلــم‬ ‫اشــیای تاریخــی و فرهنگــی مربــوط بــه دوره‬ ‫ســلجوقیان بــه دســت امــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رضایــی ‪ ،‬فصــل دوم کاوش در مــکان‬ ‫فعلــی ادامــه خواهــد داشــت و بــرای تکمیــل‬ ‫مطالعــات باستان شناســی و تاریخ شناســی‬ ‫شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) فصــول بعــدی‬ ‫ایــن کاوش هــا برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه ملــی شــهر تاریخــی اســتراباد‬ ‫(گــرگان) گفــت‪ :‬ایــن شــهر‪ ،‬اولیــن شــهر‬ ‫تاریخــی کشــور اســت کــه در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی در ســال ‪ ۱۳۱۳‬بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫عالیــه ملک شــاهکوهی نیــز در گفــت و گــو‬ ‫بــا خبرنــگار ایرنــا بیــان کــرد‪ :‬شــهر گــرگان در‬ ‫ان ســال ها اســتراباد نــام داشــت و بــا تغییــر‬ ‫نــام و گسترشــی کــه در ده هــای ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬پیــدا‬ ‫می کنــد‪ ،‬محــدوده اصلــی و هســته مرکــزی‬ ‫شــهر را بــه نــام بافــت تاریخــی اســتراباد‬ ‫(گــرگان) یــاد می کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن محــدوده اکنــون ‪ ۱۵۶‬هکتــار‬ ‫وســعت دارد و شــهر فعلــی گــرگان حــدود ‪۲۲‬‬ ‫برابــر هســته تاریخــی ان شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه ملــی شــهر تاریخــی اســتراباد‬ ‫(گــرگان) گفــت‪ :‬بســتر تاریخــی ایــن شــهر در‬ ‫واقــع الیه هــای زیرینــی هســتند کــه تــا ارتفــاع‬ ‫ســه متــر در زیــر خــاک دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ملک شــاهکوهی ادامــه داد‪ :‬ایــن الیه هــا‪،‬‬ ‫بــا گودبرداری هایــی کــه بــه منظــور ســاخت و‬ ‫ســاز انجــام شــده و یــا حفاری هایــی کــه بــرای‬ ‫چــاه صــورت می گرفتــه‪ ،‬نمایــان می شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬مجوزهــای احــداث‬ ‫زیرزمیــن در محــدوده بافــت تاریخــی پــس‬ ‫از بررســی های دقیــق و کاوش هــای علمــی‬ ‫صــادر می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه ملــی شــهر تاریخــی اســتراباد‬ ‫(گــرگان) گفــت‪ :‬شناســایی ایــن اثــار بــا‬ ‫کاوش هــای دقیــق و علمــی بــه مــا کمــک‬ ‫می کنــد کــه بــه ســواالت تاریخــی پاســخ دهیم‬ ‫و بــه فرهنــگ منطقــه‪ ،‬هویــت و شناســنامه‬ ‫اصلــی ایــن منطقــه بیشــتر پــی ببریــم‪.‬‬ ‫تیموریــان یــا گورکانیــان سلســله ای از‬ ‫نــوادگان تیمــور گــورکان اســت کــه حکومــت‬ ‫ان هــا در ســال ‪ ۸۸۵‬شمســی از هــم پاشــید‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪753‬‬ ‫فناوری‬ ‫در صورت الودگی گوشی همراه‬ ‫یا کامپیوتر به باج افزار‪ ،‬چه‬ ‫اقداماتی انجام دهیم؟‬ ‫بــاج افزارهــا امــروزه بــه صــورت گســترده از‬ ‫طریــق اینترنــت‪ ،‬امنیــت فایل هــای مــا را تهدیــد‬ ‫می کننــد‪ .‬بــرای مقابلــه بــا نفــوذ ایــن بدافزارهــا‪،‬‬ ‫بهتریــن راهــکار در وهلــه اول‪ ،‬تهیــه نســخه های‬ ‫بــک اپ از فایل هــای مهــم و حســاس اســت و‬ ‫در مرحلــه دوم‪ ،‬اســتفاده از انتی ویروس هایــی‬ ‫اســت کــه قابلیــت جلوگیــری از نفــوذ بــاج افــزار‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن وارد ایمیل هــای مشــکوک و اســپم‬ ‫نشــوید‪ ،‬فایل هــای ضمیمــه را بــاز نکــرده و روی‬ ‫لینک هــای پیشــنهادی در ایــن ایمیل هــا کلیــک‬ ‫نکنید‪ .‬همیشــه پیشــگیری بهتر از درمان اســت‪،‬‬ ‫پــس راه هــای جلوگیــری از نفــوذ بــاج افــزار را در‬ ‫اولویــت قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر احتمــال می دهیــد کــه مورد حملــه باج افــزار قرار‬ ‫گرفته ایــد‪ ،‬یــک ســری اقدامــات وجــود دارد که میزان‬ ‫اســیب های احتمالی را به حداقل می رســاند‪:‬‬ ‫‪ -1‬کامپیوتــر یــا ســخت افزار الــوده را ایزوله کنید‪ :‬باج‬ ‫افــزاری در ســاده ترین حالــت تنهــا یک ســخت افزار را‬ ‫الــوده می کنــد‪ .‬در حالــی کــه اگــر بــه ســخت افزارهای‬ ‫دیگــری متصــل باشــد‪ ،‬ایــن الودگــی در بدتریــن‬ ‫حالــت می توانــد گســترش یافتــه و همــه کامپیوترها‬ ‫یا ســایر تجهیزات را الوده کند‪.‬گســترش الودگی را‬ ‫متوقــف کنیــد‪ :‬از انجایــی که باج افزار به ســرعت‬ ‫حرکــت می کنــد و دســتگاه دارای بــاج افــزار لزومــا ً‬ ‫اولیــن ســخت افزاری نیســت کــه الــوده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایزولــه ســازی فــوری ســخت افزار الــوده‬ ‫بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــاج افــزار در جــای‬ ‫دیگــری از شــبکه وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای محــدود کــردن موثــر دامنــه الودگــی‪ ،‬بایــد‬ ‫همــه دســتگاه هایی را کــه رفتــار مشــکوکی دارند‪،‬‬ ‫از جملــه دســتگاه هایی کــه خــارج از محــل کار‬ ‫هســتند‪ ،‬از شــبکه ایزولــه کنیــد‪ .‬خامــوش کــردن‬ ‫اتصــال بی ســیم (‪ ،Wi-Fi‬بلوتــوث و غیــره) در این‬ ‫مرحلــه ایــده خوبــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارزیابــی اســیب ها‪ :‬بــرای تعییــن اینکــه کــدام‬ ‫دســتگاه ها الــوده شــده اند‪ ،‬فایل هــای رمزگــذاری‬ ‫شــده اخیر با پســوندهای فایل عجیب را بررســی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر ســخت افزارهایی را شناســایی کردیــد‬ ‫کــه کامــا ًرمزگــذاری نشــده اند‪ ،‬بــه ســرعت ان هــا‬ ‫را ایزولــه کــرده و خامــوش کنیــد تــا از اســیب‬ ‫بیشــتر و از بیــن رفتــن داده هــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫‪ -3‬منشــا الودگــی را بیابیــد‪ :‬ردیابــی الودگــی‬ ‫ناشــی از بــاج افــزار بــه محــض شناســایی منبــع‬ ‫بســیار اســان تر می شــود‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار‪ ،‬پیغام هــای انتی ویــروس‪،‬‬ ‫برنامه هــای ضــد بدافــزار‪ EDR ،‬یــا هــر پلتفــرم‬ ‫نظارتــی فعــال در شــبکه را بررســی کنیــد و از‬ ‫انجایــی کــه اکثــر بــاج افزارهــا از طریق لینک های‬ ‫ایمیــل مخــرب و ضمیمه هــای ایمیــل وارد شــبکه‬ ‫می شــوند‪ ،‬بررســی اخریــن ایمیل هــای دریافتــی‬ ‫نیــز می توانــد مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬نــوع بــاج افــزار را شناســایی کنیــد‪ :‬یکــی از‬ ‫ابزارهــای مفیــد در ایــن زمینــه‪ ،‬ابــزار ‪Crypto‬‬ ‫‪ Sheriff‬اســت کــه توســط شــرکت ‪McAfee‬‬ ‫ارائــه شــده اســت‪ .‬فایل هــای رمزگــذاری شــده‬ ‫خــود را کــه الــوده بــه بــاج افــزار هســتند در ایــن‬ ‫ابــزار اپلــود کــرده و بــا اســکن فایــل‪ ،‬نوع بــاج افزار‬ ‫را کــه در فهرســت ایــن ابــزار قــرار گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫شناســایی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬گــزارش نــوع بــاج افــزار‪ :‬بــه محــض اینکــه نــوع‬ ‫بــاج افــزار را شناســایی کردیــد‪ ،‬گزارشــی مبنــی بــر‬ ‫وجــود ان تهیــه کــرده و بــه ادمیــن شــبکه‪ ،‬ادمیــن‬ ‫ســرور‪ ،‬ســرویس دهنده اینترنــت ‪ ISP‬و حتــی‬ ‫ســرویس دهنده سیســتم عامــل خــود‪ ،‬مثــا ً‬ ‫مایکروســافت‪ ،‬ارســال کنید‪.‬بــا ایــن کار‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر هشــدار‪ ،‬راهنمایی هــای الزم را از ایــن مراکــز‬ ‫دریافــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ -6‬نســخه های بــک اپ را چــک کنیــد‪ :‬در ایــن‬ ‫مرحلــه‪ ،‬فایل هــای بــک اپ خــود را کــه در‬ ‫سیســتم های ایزولــه شــده قــرار گرفته انــد‪،‬‬ ‫بازرســی کنیــد‪ .‬در صورتــی کــه فایــل بــک اپ‬ ‫ســالم داریــد‪ ،‬بــه کمــک انتی ویــروس و ســایر‬ ‫نرم افزارهــای محافظتــی‪ ،‬ســایر سیســتم ها را‬ ‫اســکن کنیــد تــا از وجــود بــاج افــزار پــاک شــوند‪.‬‬ ‫‪ -7‬بــه دنبــال شــیوه های رمزگــذاری بگردیــد‪:‬‬ ‫پلتفرم هــای مختلفــی از جملــه ‪No More‬‬ ‫‪ Ransom‬وجــود دارنــد کــه ابزارهــای رمزگشــایی‬ ‫را در اختیــار شــما قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬بــه هیــچ عنــوان بــاج را پرداخــت نکنیــد‪ :‬بــا ایــن‬ ‫کار هیــچ ضمانتــی وجــود نــدارد کــه فایل هــای الــوده‬ ‫خــود را بــه دســت اوریــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت باز‬ ‫هــم از ایــن طریــق دچــار نفــوذ بــاج افــزار شــوید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اعتماد‪ ,‬یک نیاز جهانی و انسانی است‬ ‫فناوری‬ ‫نحوه نصب اندروید ‪ 14‬بتا‬ ‫در گوشی های هوشمند‬ ‫گوگلپیکسل‬ ‫ســهیال عالءالدیــن‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‎‬اعتمــاد‪ ،‬عاملــی‬ ‫اســت کــه در بســتر زمــان و بــا توجــه بــه شــناخت و تجربــه مــا نســبت‬ ‫بــه متغیرهــای بیرونــی و شــرایط اقتصــادی و‏اجتماعــی خاصــی شــکل‬ ‫می گیــرد وبــه یــک ســرمایه اصلــی تبدیــل و باعــث دوام و تکامــل هــر‬ ‫نظــام خانوادگــی؛ فرهنگــی و اجتماعــی و‏سیاســی در جامعــه می شــود‬ ‫و بدیــن صــورت مجموعــه ی تعامــات بوجــود مــی ایــد‏‪.‎‬‬ ‫وقتــی از ســرمایه اصلــی و تکامــل هــر نظــام صحبــت مــی کنیم حــرف از‬ ‫اعتمــادی اســت کــه در نظــام خانــواده و جامعــه وجــود دارد و در‏کل بــه‬ ‫دســته تقســیم می شــود‪:‬‬ ‫‪-1‬اعتمادی که مردم به هم می کنند‬ ‫‪-2‬اعتمادی که بین مردم و دولت است‬ ‫‪-3‬اعتمادی که بین‏دولت و مردم بوجود می اید و این اعتمادها؛هم‬ ‫در جهــت رشــد مثبــت مــی توانــد بســیار کارامــد و مفیــد باشــد و هــم‬ ‫برحســب خطا و‏اشــتباه بین اعتماد کننده و اعتماد شــونده به بیراهه‬ ‫بــرود و بــا کوچکتریــن شــک و تردیــد بــه ایــن اعتمــاد ؛ جــای بازســازی و‬ ‫جبــران‏بســیار ســخت و دشــوارو یــا حتــی ناممکــن مــی شــود‏‪.‬‬ ‫در بیــن مــردم اغلــب نگرانــی هــا مربــوط بــه اشــخاصی مــی شــود کــه‬ ‫از همــه مهربانتــر و صادقترهســتند فرقــی نمــی کنــد ایــن افــراد در‬ ‫‏جمــع خانــواده باشــند یــا در جمــع اجتمــاع‪ ،‬در هــر صــورت بــا توجــه‬ ‫بــه بی توقــع بــودن انهــا اگــر هــزاران بــار هــم گزیــده شــوند بــاز هــم‬ ‫‏مهربــان خواهنــد بــود امــا در ایــن بیــن بــه مــرور زمــان ‪,‬هولنــاک تریــن و‬ ‫غمگیــن تریــن اتفــاق کــه از بیــن رفتــن اعتماد انهــا به انســانیت ‪,‬‏تداوم‬ ‫و ســامت ارتباطهاســت مــی افتــد وبســاط قمــار بــی اعتمــادی در تمــام‬ ‫عرصــه هــا ‪ ,‬بــدون تــرس و حشــت از عاقبــت تلــخ و متشــنج‏پهــن مــی‬ ‫شــود وعــاوه بــر خیانــت بــه روح زندگــی و جامعــه از بعــد اجتماعــی‪,‬‬ ‫فرهنگــی‪ ,‬اقتصــادی و سیاســی از تمــام جهــات مهــر‏حماقــت را مــادام‬ ‫العمــر بــه دوش مــی کشــیم و تمــام تصمیــم گیــری هــای شــخصی یــا‬ ‫شــغلی کــه همــه بــر پایــه اعتمــاد اســتوار بــود بــا یــک‏کنــش نامنظــم‬ ‫وپــراز عــوارض زیــر ســوال مــی رود و عــدم اعتمــاد بیــن نســل هــا بــه یک‬ ‫شــکاف بــزرگ و بحــران جــدی تبدیــل مــی شــود‏‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه ایــن مســئله ی بــی اعتمــادی در جامعه مختص یک نســل‬ ‫نــه بلکــه در بیــن همــه ی نســل هــا دیــده مــی شــود‪ .‬با توجه بــه‏امارها‬ ‫و شــواهد در جرایــد‪ ،‬رســانه ها و نتایــج تحقیقــات صــورت گرفتــه بــر‬ ‫روی ناهنجاری هــا و نابســامانی های فرهنگــی سیاســی و‏اقتصــادی در‬ ‫ســطح کشــور شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت کــه یکــی از عوامــل موثــر‬ ‫در ایــن نابســامانی ها‪ ،‬نبــود فرهنــگ اعتمــاد در ســطح‏جامعــه در بیــن‬ ‫مــردم بــوده است‪.‬ومتاســفانه ایــن کاهش اعتماد اجتماعــی بین مردم‬ ‫و مســئولین بنــا بــه وعــده هــای متعــدد داده شــده‏امــا بــه ســرانجام‬ ‫نرســیده بســیار زیــاد اســت ‏‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال بیشــتر از ‪70‬درصــد مــردم بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه‬ ‫عامل سریالی فریب و اخاذی بانوان با‬ ‫ترفند « فعالیت در مدلینگ در فضای‬ ‫مجازی» دستگیر شد‬ ‫معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس فتــا فراجــا از دســتگیری عامــل‬ ‫ســریالی فریــب و اخــاذی بانــوان بــا ترفنــد « فعالیــت در مدلینــگ‬ ‫در فضــای مجــازی» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ « رامین پاشــایی» در تشــریح این خبر اظهار داشــت ‪ :‬بر‬ ‫اســاس پرونــده هــای قضائــی واصلــه بــه پلیــس فتــا مشــخص شــد‬ ‫فــردی بــا هویــت معلــوم ضمــن معرفــی خــود بــه عنــوان دارنــده برنــد‬ ‫پوشــاک بــا ایجــاد صفحــه شــخصی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫و تلگــرام بــا برقــراری ارتبــاط بــا کاربــران خانــم و پــس از جلــب اعتمــاد‬ ‫انــان اقــدام بــه کالهبــرداری از طعمــه هــای خــود مــی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد ‪ :‬ایــن فــرد کالهبــردار بــا ارائــه وعــده‬ ‫فعالیــت مدلینــگ بــا درامــد بــاال و ســایر وعــده هــای تــو خالی پس‬ ‫از بــه دســت اوردن تعــدادی تصویــر نامناســب و کامالخصوصــی و‬ ‫شــخصی از فریــب خــوردگان و دسترســی بــه اطالعــات بســتگان‪،‬‬ ‫نزدیــکان و همــکاران بــا تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی و‬ ‫هــرگاه دولــت در هــر زمینــه اقتصــادی حرفــی زده و بانــی نظــارت‏بربــازار‬ ‫یــا هــر ارگانــی شــده و یــا وعــده ی رســیدگی بــه شــکایات و مشــکالت‬ ‫مــردم ازجملــه ‪ :‬دزدی ‪ ،‬اختالس‪،‬تــورم ‪....‬شــده اســت‏برعکــس گفتــه‬ ‫ی انهــا اتفــاق مــی افتــد و ایــن وعــده هــا همیشــه یــک جــوری کــه بــه‬ ‫ضــرر مــردم و جامعــه تمــام شــده ‪،‬وارونــه عمــل کــرده‏وایــن ارائــه اخبــار‬ ‫و امــار نادرســت باعــث ســلب اعتمــاد مــردم از دولــت شــده اســت و‬ ‫جایــگاه اصلــی اعتمــاد مــردم بــه دولــت گــم‏وگسسســته اســت در‬ ‫ایــن بیــن دولــت بایــد بــدور از هــر گونــه ســرکوب و فشــار‪،‬با گفتگــو‪،‬‬ ‫احتــرام و رابطــه ی دوســتانه و صادقانــه ایــن‏اعتمــاد گنــگ وگــم شــده‬ ‫مــردم نســبت بــه دولــت برگردانــده شــود ‪ .‬هــر چــه اعتمــاد اجتماعــی‬ ‫در جامعــه ای گســترده تر شــود مشــارکت‏مــردم در اداره حکومــت و‬ ‫برخوردهــای صادقانــه بــا فرایندهــای حکومتــی بیشــتر‪ ،‬مســتحکم تر و‬ ‫بادوام تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت اعتماد ساختنش سالها طول می کشد ‪،‬تخریبش‬ ‫چنــد ثانیــه و ترمیمــش تــا ابــد ‪ ،‬اعتمــاد مــردم در حــال حاضــر‏نســبت‬ ‫بــه دولــت ماننــد یــک کاغــذ مچالــه شــده اســت بــرای برگشــت بــه حالت‬ ‫اول شــاید ســالیان ســال طــول بکشــد وبــه حالــت اول نتــوان‏برگردانــد‬ ‫امــا مــی تــوان از پارگــی کاغــذ در برابــر خشــونت و تهاجمــات فرهنگــی‬ ‫سیاســی اقتصــادی و اجتماعــی بیگانــگان جلوگیــری‏کــرد قابــل اعتمــاد‬ ‫بــودن چیــزی فراتــر از پذیــرش مســئولیت اســت پذیــرش مســئولیت‬ ‫بایــد بــا قضــاوت درســت و اعتمــاد همــراه باشــد‏‏‪.‬اعتمــاد در طــول زمــان‬ ‫شــکل می گیــرد‪ .‬انجایــی کار هــا و حــرف هااعتبــار دارد کــه اگــر قــول و‬ ‫تعهــدی می دهیــم واقعــا پــای ان‏بایســتیم‪ .‬اگــر می توانیــم تعهــد کار و‬ ‫و وعــده بدهیــم در غیــر اینصورتبــا یک عذرخواهی اســیب هــا را از روی‬ ‫دوش اعتمــاد‏برداریــم ‪.‬‏‬ ‫اگــر مــردم بــه دولــت خــود اعتمــاد نکننــد‪ ،‬مســلما دولــت اســیب‬ ‫می بیند‪.‬اعتمــاد یــک نیــاز جهانــی و انســانی اســت اگــر دولــت‏دائمــا‬ ‫مــردم را بــرای هــر مســئله ای از خــود بترســاند‪ ،‬ممکــن اســت در ظاهرو‬ ‫بیرونــی کارهــا بــه نفــع دولــت تمــام شــود امــا‏درونــی دیگــر مــردم برای‬ ‫حفــظ دولــت ازنــگاه بیگانــگان عمــا تالشــی نمی کننــد‪ .‬و بــرای رهایــی‬ ‫از ایــن اعتمــاد از بیــن رفتــه چــه‏بســا دســت بــه توطئــه و دسیســه هــای‬ ‫پنهانــی کــه بــه ضــرر دولــت اســت بزننــد یــک دولــت متفکــر می دانــد کــه‬ ‫اگــر مــردم ‏دغدغـه ای به جــز پذیــرش مســئولیت بــا کار درســت نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بــا شــور و اشــتیاق و صادقانــه پشــت دولــت در برابــر هرگونــه‬ ‫‏اتهامــات و تهدیــدات نظامــی دشــمن مــی ایســتند هرچنــد هــم کــه‬ ‫مــردم همیشــه وفــاداری خــود را بــه دولــت بــه اثبــات رســانده‏انــد و در‬ ‫عــوض چیــزی جــز بــی اعتمــادی عایدشــان نشــده اســت‪.‬دولت بــرای‬ ‫جلــب اعتمــاد مــردم بایــد پذیــرای هــر تغییراتــی‏باشــد گاهــی اوقــات‪،‬‬ ‫کوچک تریــن توجهــات و مهربانی هــا‪ ،‬می توانــد تاثیــر بســیار خوبــی‬ ‫داشــته باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نامتعــارف از فریــب خــوردگان اخــاذی مالــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ارجــاع چندیــن پرونــده و شــکواییه قضائــی بــه‬ ‫پلیس فتا‪ ،‬موضوع در دستور کار کاراگاهان سایبری این پلیس‬ ‫در دو اســتان کرمانشــاه و سیســتان و بلوچســتان قرار گرفت و بر‬ ‫اســاس انجــام اقدامــات اطالعاتــی‪ ،‬انتظامــی و فنــی نامبــرده کــه با‬ ‫هویــت معلــوم « ش‪.‬ع» متولــد یکی از اســتانهای شــمالی کشــور‬ ‫بــه صــورت کامــا حرفــه ای عمــل مــی نمــود در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان مــورد شناســایی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی بیــان داشــت‪ :‬در ایــن راســتا پــس از انجــام‬ ‫اقدامــات تامینــی مناســب و هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی در‬ ‫اســتانهای کرمانشــاه و سیســتان و بلوچستان‪ ،‬متهم در مخفیگاه‬ ‫خــود در اســتان سیســتان و بلوچســتان طــی یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر شــد و پــس از مواجــه بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫موجــود بــه بــزه انتســابی خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس فتــا فراجــا گفــت ‪ :‬از نامبــرده‬ ‫عــاوه بــر گوشــی تلفــن همــراه‪ ،‬بیــش از ده قطعــه ســیم کارت بــا‬ ‫اپراتورهــای مختلــف و همچنیــن چندیــن حســاب بانکــی متعلــق‬ ‫بــه ســایر افــراد و بــه خصــوص بســتگان درجــه یــک کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــیوه و شــگرد مجرمانــه متهــم گفــت‪ :‬ایــن متهــم‬ ‫ســابقه دار بــا برقــراری ارتبــاط دوســتی بــا فریــب خــوردگان و عمدتا‬ ‫دختــران جــوان کــه ســودای درامــد بــاال و معروفیــت را داشــته انــد‬ ‫انــان را اغفــال مــی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه راه هــای مختلفــی‬ ‫بــرای نصــب اندرویــد ‪ 14‬بتــا بــر روی‬ ‫گوشــی هوشــمندتان وجــود دارد‪،‬‬ ‫ســاده ترین راه ایــن اســت کــه بــه‬ ‫‪ Android Beta‬بــرای پیکســل‬ ‫برویــد و بررســی کنیــد کــه ایا گوشــی‬ ‫هوشــمند پیکســل شــما واجــد‬ ‫شــرایط برنامــه بتــا اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه ایــن نســخه بتــا‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن نــرم افــزار مــی توانــد‬ ‫پــر از بــاگ و مشــکالت باشــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن توصیــه نمــی شــود ان‬ ‫را روی گوشــی هوشــمند اصلــی‬ ‫خــود نصــب کنیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬قبــل‬ ‫از نصــب به روزرســانی‪ ،‬مطمئــن‬ ‫شــوید کــه از تمــام اطالعــات نســخه‬ ‫پشــتیبان تهیــه کرده ایــد‪.‬‬ ‫پــس از بازدیــد از صفحــه‪ ،‬از شــما‬ ‫خواســته مــی شــود کــه بــرای برنامــه‬ ‫اندرویــد ‪ 14‬بتــا ثبــت نــام کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ثبــت نــام در برنامــه بتــا‪ ،‬روی‬ ‫‪ Opt-in‬کلیک کنید‪ .‬شرایط و ضوابط‬ ‫را مــرور کنیــد و روی تاییــد و ثبــت نــام‬ ‫کلیــک کنیــد‪ .‬یــک اعــان دریافــت‬ ‫خواهیــد کــرد کــه تاییــد مــی کنــد‬ ‫تلفــن هوشــمند شــما اکنــون بخشــی‬ ‫از برنامــه اندرویــد ‪ 14‬بتــا اســت‪.‬‬ ‫اگــر واجــد شــرایط باشــد‪ ،‬تلفــن‬ ‫هوشــمند ‪ Pixel‬در بخــش‬ ‫دســتگاه های واجــد شــرایط شــما‬ ‫ظاهــر می شــود‪ .‬اگــر گوشــی‬ ‫هوشــمند واجــد شــرایطی داریــد و‬ ‫هنوز نشــان داده نمی شــود‪ ،‬ســعی‬ ‫کنیــد تلفــن خــود را شــارژ کنیــد و‬ ‫مطمئــن شــوید کــه ســطح باتــری‬ ‫گوشــی هوشــمند ‪ Pixel‬شــما باالی‬ ‫‪ 10‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫پــس از ثبــت نــام‪ ،‬اعالنــی بــرای‬ ‫به روزرســانی ‪ OTA‬بــرای ‪Android‬‬ ‫‪ 14‬بتــا در تلفــن هوشــمند ‪Pixel‬‬ ‫واجــد شــرایط خــود دریافــت‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫اگــر نــه‪ ،‬بــه تنظیمــات‪ ،‬ســپس‬ ‫سیســتم برویــد و به روزرســانی‬ ‫بتــای اندرویــد ‪ 14‬را در بروزرســانی‬ ‫سیســتم بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر قبــا ًبــرای برنامــه بتــا ثبــت نــام‬ ‫کــرده ایــد‪ ،‬یــا اگــر توســعه دهنــده‬ ‫هســتید‪ ،‬نیــازی بــه ثبــت نــام مجــدد‬ ‫نیســت‪ .‬اگــر واجــد شــرایط باشــید‪،‬‬ ‫به طــور خــودکار به روزرســانی بتــای‬ ‫اندرویــد ‪ 14‬را دریافــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫چگونــه نســخه بتــا اندرویــد ‪ 14‬را‬ ‫حــذف کنیــم‬ ‫بــرای حــذف نصــب ‪ 14 Android‬بتــا‬ ‫در تلفــن هوشــمند ‪ Pixel‬خــود‪،‬‬ ‫بایــد از برنامــه ‪beta 14 Android‬‬ ‫انصــراف دهیــد‪.‬‬ ‫صفحــه ‪Android Beta for Pixel‬‬ ‫را بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫روی ‪ Opt out‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫بــه روز رســانی ‪ OTA‬دریافــت شــده‬ ‫را روی گوشــی هوشــمند خــود‬ ‫نصــب کنیــد‪ .‬حــدود ‪ 24‬ســاعت‬ ‫طــول مــی کشــد تــا بــه روز رســانی‬ ‫سیســتم برســد‪.‬‬ ‫پــس از نصــب به روزرســانی‪ ،‬تمــام‬ ‫داده هــا پــاک می شــوند و بــه‬ ‫اخریــن نســخه پایــدار اندرویــد ‪13‬‬ ‫برمی گردیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪22‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -753‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-753‬‬ ‫‪/‬شوال‪1444/‬‬ ‫‪/12‬شوال‪/‬‬ ‫‪12 - 2023‬‬ ‫‪/03 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//02‬‬ ‫چهار شنبه ‪02//13‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫مردم تا ‪ ۲۰‬برابر هزینه فروش برق‬ ‫پاداش صرفه جویی می گیرند‬ ‫وزیــر نیــرو از اختصــاص پــاداش بــه مشــترکان کــم مصــرف برق‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬مشــترکانی کــه در فصــل گــرم در مصرف برق‬ ‫صرفه جویــی کننــد تــا ‪ ۲‬هــزار تومــان معــادل ‪ ۲۰‬برابــر هزینــه‬ ‫فــروش بــرق پــاداش صرفه جویــی می گیرنــد‪.‬‬ ‫علی اکبــر محرابیــان در جمــع خبرنــگاران افــزود‪ :‬ایــن پــاداش‬ ‫نســبت بــه پارســال ‪ ۲۰‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مبلــغ ایــن پــاداش را ‪ ۲‬هــزار تومــان ب ـه ازای هــر کیلــووات‬ ‫ســاعت اعــام کــرد و افــزود‪ :‬ایــن طــرح از ابتــدای خردادمــاه تــا‬ ‫انتهــای شــهریور ســال ‪ ۱۴۰۲‬اجــرا خواهــد شــد و دولــت بــدون‬ ‫درنظــر گرفتــن ســقف‪ ،‬پیش بینــی پرداخــت هــزاران میلیــارد‬ ‫تومــان پــاداش را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬امســال همه مشــترکان برق مشــمول پاداش‬ ‫خوش مصرفی خواهند شــد‪ .‬این در حالی اســت که در ســال‬ ‫گذشــته ایــن طــرح به صــورت محدود اجرایی شــد‪.‬‬ ‫محرابیــان بــا بیــان این کــه در ســال پیــش رو ایــن طــرح بــه‬ ‫صــورت سراســری اجرایــی می شــود و دو تفــاوت عمــده بــا ســال‬ ‫قبل دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت اول این اســت که ســال گذشــته تنها‬ ‫بــه مشــترکانی کــه زیــر الگــو مصــرف داشــتند‪ ،‬پــاداش تعلــق‬ ‫می گرفــت‪ ،‬امــا امســال همــه مشــترکان مشــمول پــاداش‬ ‫صرفه جویــی می شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد‪ :‬از طــرف دیگــر در ایــن ســال ها‬ ‫متناســب با رشــد مصرف شــاهد توســعه نیروگاه ها نبوده ایم‪،‬‬ ‫به گونــه ای کــه در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم بــه طــور‬ ‫متوســط ســاالنه یک هزار و ‪ ۶۰۰‬مگاوات به ظرفیت نیروگاهی‬ ‫اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫محرابیــان گفــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه نیازهــا بیــش از ایــن‬ ‫میــزان بــوده اســت و همیــن امــر ســبب بــروز خاموش ـی های‬ ‫گســترده در شــبکه و محدودیت هــای شــدید بــرای بخش هــای‬ ‫مختلــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در تابســتان شــاهد خاموشــی ها و‬ ‫محدودیت هــای بخــش مختلــف بودیــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شــد در تابســتان ‪ ۱۴۰۱‬نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬هــزار مــگاوات کســری‬ ‫بــرق داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر بــدون اعمــال روش هــای‬ ‫مدیریتــی و توســعه نیروگاه هــا بــرای تابســتان ‪ ۱۴۰۱‬اقــدام‬ ‫می کردیــم‪ ،‬در شــبانه روز می بایســت ‪ ۶‬ســاعت خاموشــی در‬ ‫بخــش خانگــی و ســایر بخش هــا اعمــال می کردیــم‪.‬‬ ‫خاموشی در بخش خانگی نداشتیم‬ ‫محرابیــان گفــت‪ :‬امــا بــا اقدام هایــی کــه در دولــت ســیزدهم‬ ‫انجــام دادیــم ســبب شــد در بخــش خانگــی خاموشــی نداشــته‬ ‫باشــیم و در بخــش تولیــد هــم انــرژی خوبــی بــه بخــش صنعت‬ ‫داده شــد و همیــن امــر ســبب شــد بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد رشــد‬ ‫در بخــش فــوالد کشــور ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درصورتی کــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و پیــش از اغــاز‬ ‫بــه کار دولــت ســیزدهم شــاهد خاموشــی هایی از‬ ‫اردیبهشــت ماه بودیــم‪ ،‬امــا بــا ‪ ۱۰۰‬اقدامــی کــه در ســال‬ ‫گذشــته انجــام شــد ضمــن رشــد مصــرف بــرق خاموشــی‬ ‫برنامه ریزی شــده وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو ادامــه داد‪ :‬یکــی از مهم تریــن مولفه هــا بــرای‬ ‫عبــور از خاموشــی همــکاری مــردم بــود کــه در چهارچوب‬ ‫فراخوان هــا اعــام شــد و مــردم بــا مشــارکت خوبــی کــه‬ ‫داشــتند شــاهد عبــور از پیــک مصــرف بــدون کمتریــن‬ ‫مشــکل بودیــم‪.‬‬ ‫محرابیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای تابســتان امســال یــک‬ ‫برنامــه ‪ ۱۴۰‬اقدامــی پیش بینی شــده کــه از مهرمــاه پارســال‬ ‫اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی توســعه نیروگاهــی‪ ،‬رفــع محدودیــت نیروگاه هــای‬ ‫موجــود‪ ،‬انجــام تعمیــرات اساســی نیروگاه هــا کــه تــا پایــان‬ ‫اردیبهشــت بــه اتمــام می رســد و توســعه شــبکه و خطــوط‬ ‫انتقــال را از جملــه محورهــای ایــن برنامــه ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو ادامــه داد‪ :‬هوشمندســازی شــبکه بــرق بــرای‬ ‫مشــترکان پــر مصــرف بخش کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی و خانگی‬ ‫از جملــه دیگــر برنامه هــا بــرای تابســتان امســال اســت‪.‬‬ ‫محرابیــان بیــان کــرد‪ :‬بــرای بخــش مدیریــت مصــرف هــم‬ ‫اســتفاده از روش هــای نویــن مدنظــر قــرار گرفتــه و امیــد‬ ‫اســت برنامه هــای تدویــن شــده در بــازه زمانــی در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده محقــق شــوند تــا شــاهد خاموشــی نباشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اختصــاص پــاداش بــرای همــه‬ ‫مشــترکان گفــت‪ :‬طــرح اختصــاص پــاداش از ســاعت ‪۲۴‬‬ ‫اردیبهشـت ماه امســال اغــاز شــده و تــا پایــان شــهریورماه‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫دیدار معلمین کشور با رهبر انقالب‬ ‫کتاب های درسی باید به گونه ای باشد‬ ‫که نسل جوان را سر شوق بیاورد‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز گذشــته در دیــدار شــمار زیــادی‬ ‫از معلمــان و فرهنگیــان سراســر کشــور‪ ،‬معلمــان را پرورش دهنــدگان‬ ‫جواهــر قیمتــی «نســل نوجــوان و جــوان» و معمــاران اینــده کشــور‬ ‫خواندنــد و بــا تبییــن بایدهــا و نبایدهــای مهــم نظــام امــوزش و پــرورش‬ ‫گفتنــد‪ :‬نظــام در مقابــل توقعــات خــود از معلمــان‪ ،‬بایــد در قبــال‬ ‫مشــکالت مختلــف انهــا‪ ،‬حقیقتــا احســاس مســئولیت کنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای جامعــه معلمیــن را از بهتریــن و‬ ‫شــریف ترین قشــرهای کشــور دانســتند و بــا ســپاس از زحمــات ایــن مجاهــدان‬ ‫بردبــار و ســخت کوش و متعهــد در همــه شــهرها و روســتاهای کشــور افزودنــد‪:‬‬ ‫ارزش و اهمیــت پــرورش نســلی اگاه‪ ،‬عالــم‪ ،‬اهــل فکــر و منطــق‪ ،‬مومــن‪ ،‬بــا‬ ‫اراده و «برخــوردار از اخــاق اســامی و تعهــدات ملــی» بــرای ســاختن اینــده‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا هیــچ کار دیگــری قابــل مقایســه نیســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا گرامی داشــت یــاد اســتاد شــهید مطهــری بــه عنــوان نمونــه‬ ‫یــک «معلــم حقیقــی و کامــل» و توصیــه بــه معلمــان بــرای بهره گیــری از‬ ‫اثــار ایشــان‪ ،‬حــدود ‪ ۵‬هــزار معلــم شــهید را جلــوه ای از ســربلندی جامعــه‬ ‫معلمیــن در ازمون هــای گوناگــون ‪ ۴۵‬ســال اخیــر برشــمردند و افزودنــد‪:‬‬ ‫معلمــان عزیــز‪ ،‬فرزنــدان ملــت را همانگونــه کــه بــرای فرزنــد خــود ارزو دارنــد‪،‬‬ ‫«خوشــبخت‪ ،‬ســربلند‪ ،‬عاقــل‪ ،‬باســواد و برخــوردار از رفتــار احترام برانگیــز»‬ ‫بــار بیاورنــد کــه ایــن مهــم‪ ،‬عــاوه بــر درس دادن‪ ،‬بــا رفتــار و کــردار معلمــان‬ ‫تحقــق خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬تشــویق دانش امــوزان بــه حضــور در مراکــز‬ ‫برکت افریــن از جملــه مســاجد و هیئت هــا را توقعــی دیگــر از معلمــان بیــان‬ ‫کردنــد و گفتنــد‪ :‬حضــور دانش امــوزان در مــدارس‪ ،‬عــاوه بــر یادگیــری بــرکات‬ ‫دیگــری دارد کــه از روش هــای مجــازی قابــل تحقــق نیســت؛ ضمــن اینکــه‬ ‫رونــد امــوزش و پــرورش از کرونــا‪ ،‬فتنه هــا‪ ،‬اغتشاشــات و ایجــاد ناامنــی در‬ ‫خیابان هــا و برخــی مســائل دیگــر ضربــه خــورده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب زنــده کــردن احســاس «هویــت ایرانی‪-‬اســامی و شــخصیت‬ ‫ملــی» در نوجوانــان و جوانــان باهــوش کشــور را وظیفـه ای اساســی دانســتند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬در ایــن رونــد‪ ،‬مســئله زبــان فارســی‪ ،‬پرچــم کشــور و احســاس عــزت و‬ ‫افتخــار بــه ایرانــی بــودن مهــم اســت کــه البتــه ایــن مســائل بــا توصیــه و حــرف‬ ‫حاصــل نمی شــود‪ ،‬بلکــه بایــد مفاخــر و ســوابق فرهنگــی‪ ،‬علمــی و تاریخــی را‬ ‫بــه دانش امــوز تعلیــم حقیقــی داد‪.‬‬ ‫ایشــان پــس از بیــان توقعــات از معلمــان‪ ،‬احســاس مســئولیت همه جانبــه‬ ‫حاکمیــت در قبــال جامعــه معلمیــن را ضرورتــی واقعــی دانســتند و گفتنــد‪:‬‬ ‫معیشــت معلمــان خیلــی مهــم اســت امــا مشــکالت معلمــان فقــط معیشــتی‬ ‫نیســت و دایــره گســترده ای دارد کــه مهارت امــوزی‪ ،‬تجربه امــوزی و رســیدگی‬ ‫بــه دانشــگاه فرهنگیــان از جملــه انهاســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب دربــاب مســائل اصلــی امــوزش و پــرورش‪ ،‬عبــور از گردنه هــای‬ ‫دشــوار پیشــرفت همه جانبــه کشــور را بــدون کمــک و ایفــای نقــش امــوزش‬ ‫و پــرورش غیرممکــن دانســتند و بــا تاکیــد بــر اهمیــت درک جایــگاه عظیــم‬ ‫ایــن مجموعــه در نظــام مدیریتــی کشــور‪ ،‬افزودنــد‪ :‬خطــای راهبــردی برخــی‬ ‫مســئوالن گذشــته ایــن بــود کــه متاســفانه قــدر و عظمــت و قــدرت تاثیرگــذاری‬ ‫امــوزش و پــرورش را نمی دانســتند و بــه ایــن مجموعــه بــه عنــوان مزاحــم و‬ ‫مصرف کننــده ی بی فایــده بودجــه نــگاه می کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه اتفاق نظــر بســیاری از صاحب نظــران‬ ‫و کارشناســان بــر محــور بــودن مدرســه بــرای گره گشــایی از مشــکالت کشــور‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬همانگونــه کــه ایــن متخصصــان می گوینــد‪ ،‬اگــر در ‪ ۲۰‬ســال قبــل‬ ‫بــه موضــوع مدرســه رســیدگی کــرده بودیــم امــروز بســیاری از مشــکالت وجــود‬ ‫نداشــت؛ بنابرایــن چــاره کار در برنامه ریــزی صحیــح و همــت جــدی بــرای اصــاح‬ ‫مدرســه اســت و همــه مســئوالن‪ ،‬تصمیم ســازان‪ ،‬تصمیم گیــران و احــاد مــردم‬ ‫بایــد اهمیــت حیاتــی دســتگاه امــوزش و پــرورش را درک کننــد‪.‬‬ ‫رهبرانقــاب بــا انتقــاد از بی ثباتــی در مدیریــت امــوزش و پــرورش گفتنــد‪:‬‬ ‫دســتگاه بــه ایــن عظمــت بــا تغییــر مــداوم وزیــر‪ ،‬ضربــه می خــورد؛ بخصــوص‬ ‫اینکــه تغییــر وزیــر گاهــی تغییــر معاونــان‪ ،‬مدیــران میانــی و حتــی مدیــران‬ ‫مــدارس را هــم درپــی مــی اورد‪.‬‬ ‫«ضــرورت انطبــاق ســاختار‪ ،‬محتــوا و نظــام درســی امــوزش و پــرورش با نیازهای‬ ‫کشــور» نکتــه مهــم دیگــری بــود کــه رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر ان گفتنــد‪ :‬کشــور‬ ‫بــه همــان انــدازه کــه بــه نیــروی متفکــر و دانشــمند احتیــاج دارد بــه نیــروی ماهــر‬ ‫کار هــم نیازمنــد اســت امــا ایــا اکنــون نســبت متعادلــی بیــن اموزش هــای رایــج‬ ‫در دبیرســتان ها بــا اموزش هــای مهارتــی و فنــی و حرفــه ای برقــرار اســت؟ و‬ ‫داالن عبــور از مدرســه و دبیرســتان بــرای رســیدن بــه دانشــگاه و نحــوه توزیــع‬ ‫منابــع انســانی در بخش هــای مختلــف کشــور‪ ،‬مســیری درســت اســت؟‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای‪ ،‬مســئوالن را بــه تامــل و تجدیدنظــر دربــاره مســیر‬ ‫کنونــی امــوزش و ارزیابــی میــزان بهــره وری ان بــرای کشــور فراخواندنــد و‬ ‫افزودنــد‪ :‬سیاســت اصلــی امــوزش و پــرورش بایــد امــوزش علــم نافــع و تامیــن‬ ‫نیازهــای امــروز و فــردای کشــور باشــد‪.‬‬ ‫«ســند تحــول بنیادیــن امــوزش و پــرورش» موضــوع اساســی دیگــری بــود کــه‬ ‫رهبــر انقــاب در خصــوص ان پنــج توصیــه خطــاب بــه مســئوالن بیــان کردنــد‪:‬‬ ‫«اول‪ ،‬ســند تحــول بــه صــورت مســتمر تکمیــل و بــه روزرســانی شــود»‪« .‬دوم‪،‬‬ ‫از ســند تحــول حمایــت قاطــع و بــه اجــرای ان کمــک شــود»‪« .‬ســوم‪ ،‬بــرای‬ ‫ســند تحــول کــه ســندی متقــن و خــوب اســت بدیــل و رقیبــی درســت نشــود»‪.‬‬ ‫«چهــارم‪ ،‬نقشــه راه دقیــق اجــرای ســند تحــول از ســتاد تــا مــدارس تهیــه و در‬ ‫دولــت و مجلــس از ان حمایــت شــود» و «پنجــم‪ ،‬در نقشــه راه‪ ،‬شــاخص های‬ ‫قابــل اندازه گیــری معیــن شــود کــه بــر اســاس انهــا پیشــرفت اجــرای ســند دائمــا ً‬ ‫رصــد شــود»‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــری از نظــام مســائل اصلــی امــوزش و پــرورش کــه حضــرت‬ ‫ایت اللــه خامن ـه ای بــه ان پرداختنــد‪ ،‬مســئله سرنوشت ســاز «جــذب معلــم»‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه کمبــود معلــم بــه علــت نبــود پیش بینی هــای درســت در‬ ‫گذشــته‪ ،‬گفتنــد‪ :‬معلمــان زیــادی در سراســر کشــور از جــان مایــه می گذارنــد‬ ‫امــا همچنــان بــا کمبــود معلــم متعهــد و کارامــد روبــرو هســتیم کــه راه حــل‬ ‫ان‪ ،‬تــاش و ســرمایه گذاری بیشــتر بــر روی تقویــت زیرســاختها و ظرفیتهــای‬ ‫دســتگاههای تربیــت معلــم بخصــوص دانشــگاه فرهنگیــان و همچنیــن‬ ‫اســتفاده از معلمــان مجــرّب‪ ،‬مومــن و قدیمــی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬رصــد شایســتگی های حرفـه ای و عمومــی معلــم در طــول دوران‬ ‫خدمــت و اکتفــا نکــردن بــه گزینش هــای بــدو خدمــت را نیــز ضــروری دانســتند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬ضوابــط گزینــش نبایــد کمرنــگ شــود‪.‬‬ ‫«تالیــف جــذاب‪ ،‬ب ـه روز و مبتکرانــه کتاب هــای درســی» ضــرورت دیگــری بــود‬ ‫کــه حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای دربــاره ان گفتنــد‪ :‬کتاب هــای درســی در همــه‬ ‫رشــته ها به گون ـه ای باشــد کــه یادگیــری انهــا نســل جــوان را ســر شــوق بیــاورد‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬گنجانــدن مفاهیــم اســامی و معرفــی مفاخــر اســامی و ایرانــی و‬ ‫ســرامدان دانــش و اکتشــافات علمــی در تاریــخ ایــران» را از جملــه کارهــای‬ ‫الزم در ب ـه روز کــردن کتاب هــای درســی و متناســب بــا تغییــر زمانــه برشــمردند‬ ‫و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬منظــور برخــی افــراد از تغییــر زمانــه‪ ،‬تغییــر اصــول اســت‬ ‫در حالــی کــه اصولــی ماننــد عدالــت‪ ،‬انصــاف و محبــت هیـچ گاه تغییــر نمی کنــد‬ ‫بلکــه روبناهایــی همچــون شــیوه های نــگارش و بیــان‪ ،‬تغییرپذیــر هســتند‪.‬‬ ‫توصیــه پایانــی رهبــر انقــاب در ایــن دیــدار‪ ،‬اهتمــام بــه امــور پرورشــی در‬ ‫مــدارس بــود کــه بــا قدردانــی از توجــه بــه ایــن موضــوع در ســتاد امــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬گفتنــد‪ :‬البتــه اهتمــام بــه امــور پرورشــی بایــد در مــدارس نیــز امتــداد‬ ‫داشــته باشــد امــا اکنــون اثــر چندانــی از ان مشــاهده نمی شــود و مــدارس‬ ‫زیــادی مســئول پرورشــی ندارنــد البتــه کار پرورشــی هــم بایــد به گونـه ای جــذاب‬ ‫باشــد کــه بچه هــا را فــراری ندهــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر تعییــن تکلیــف هــر چــه ســریع تر‬ ‫مدیریــت امــوزش و پــرورش بــرای پیش بـ ُـرد قاطــع و بهتــر امــور در ایــن دســتگاه‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬مــا بــه اینــده امــوزش و پــرورش و کارهــای بــزرگ معلمــان محتــرم‬ ‫امیــدوار هســتیم‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار اقــای صحرایــی سرپرســت وزارت امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫گزارشــی از فعالیت هــای ســال گذشــته و برنامه هــای پیـش روی ایــن وزارت خانــه‬ ‫بیــان کــرد‪.‬‬ ‫اجرایی ســازی ســند تحــول‪ ،‬تکمیــل مراحــل اجرایــی قانــون رتبه بنــدی‪ ،‬بهســازی‬ ‫کتــب درســی و گســترش اموزش هــای کاربــردی‪ ،‬به روزرســانی نظــام پرورشــی‬ ‫بــرای هویــت و ســبک زندگــی دانش امــوزان‪ ،‬تعییــن تکلیــف بازمانــدگان از‬ ‫تحصیــل‪ ،‬افزایــش کیفیــت مــدارس دولتــی‪ ،‬کنکــور اختصاصــی تربیــت معلــم و‬ ‫همچنیــن تاســیس پردیــس اختصاصــی تربیــت «معلــم پرورشــی» از محورهای‬ ‫گــزارش سرپرســت وزارت امــوزش و پــرورش بــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!