روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 752 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 752

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 752

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 752

‫روزنامه سه شنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -21 :‬صفحه‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تور ‪‎‬م‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫سه ‪‎‬م‪‎‬اموز ‪‎‬‬ ‫‪ 12‬اردیبهشت ‪ - 1402‬سال نهم‪/02-‬می‪ /11-2023/‬شوال ‪ -1444/‬شماره ‪ - 752 :‬قیمت ‪ 8 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫معاملهخانه‪،‬خودرو‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬ارز و رمزارز‬ ‫مشمولمالیاتبر‬ ‫عایدی سرمایه شد‬ ‫یادداشت‬ ‫خانواده به عنوان‬ ‫یک موسسه اخالقی و‬ ‫اجتماعی با پیشگیری‬ ‫از اسیب ها است‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫‪3‬‬ ‫رفع تصرف اراضی‬ ‫ملی گلستان به ارزش‬ ‫‪ 137‬میلیارد تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫ارائه تسهیالت ارزان‬ ‫قیمت به ساکنین‬ ‫بافت های فرسوده‬ ‫گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫مردم باید در زندگی‬ ‫خود تاثیر دانش و‬ ‫فناوری را احساس‬ ‫کنند‬ ‫‪7‬‬ ‫کارگران زن‪،‬‬ ‫نگین رشد تولید‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪‎‬فرزنداوری‬ ‫ی‪‎‬‬ ‫‪‎‬بر‪‎‎‬فرزنداور‬ ‫‪‎‬فقر‪‎‎‬بر‬ ‫تاثیر‪‎‎‬فقر‬ ‫تاثیر‬ ‫‪‎‬جمعیت‪‎‎‬‬ ‫‪‎‬جوانی‪‎‎‬جمعیت‬ ‫‪‎‬و‪‎‎‬جوانی‬ ‫جمعیــت یــک کشــور‪ ،‬بــه صورت‬ ‫کلــی‪ ،‬از افــرادی بــا اعمــار‪،‬‬ ‫جنســیت‪ ،‬میــزان تحصیــات‪،‬‬ ‫شــغل و وضعیــت اجتماعــی‬ ‫مختلــف تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــرای بررســی خانــواده و‬ ‫جوانــی در جمعیــت‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫گــروه هــای ســنی جمعیــت‬ ‫توجــه کــرد‪.‬‬ ‫جوانــان در هــر جامعــه‪ ،‬گروهی‬ ‫بســیار مهــم و حیاتــی هســتند‪.‬‬ ‫ان هــا امیــد و اینــده کشــور‬ ‫هســتند و نقــش بســیار مهمــی‬ ‫در توســعه و پیشــرفت جامعــه‬ ‫دارند‪.‬جوانان در سنین مختلفی‬ ‫مــی تواننــد تعریــف شــوند‪ .‬در‬ ‫بســیاری از کشــورها‪ ،‬ســن ‪ ۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۴‬ســال بــرای جوانــان تعریــف‬ ‫شــده اســت‪ .‬امــا بــه طــور کلــی‬ ‫می تــوان گفــت کــه جوانــان در‬ ‫دورانــی از زندگــی هســتند کــه در‬ ‫برگیرنــده دوره ی نوجوانی (‪۱۴-۱۲‬‬ ‫ســالگی)‪ ،‬دوره ی جوانــی (‪۲۴-۱۵‬‬ ‫ســالگی) و بــه طــور گســترده تر‪،‬‬ ‫دورانــی بــا ســنی بیــن ‪ ۱۲‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫ســال هســتند‪.‬‬ ‫در بحــث خانــواده‪ ،‬نیــز می تــوان به‬ ‫اعضــای خانــواده بــا توجــه به ســن‪،‬‬ ‫نســبت و نــوع رابطــه بیــن ان هــا‬ ‫تقســیم بنــدی کــرد‪ .‬بــرای مثــال‪،‬‬ ‫از منظــر نســبت‪ ،‬رابطــه بیــن پــدر‪،‬‬ ‫مــادر‪ ،‬بــرادر و خواهــر و‪ ...‬را در نظر‬ ‫می گیریم‪ .‬و یا در برداشــت ســنی‪،‬‬ ‫افــراد را بــه کــودکان‪ ،‬نوجوانــان‪،‬‬ ‫جوانــان‪ ،‬بزرگســاالن و ســالمندان‬ ‫تقســیم بنــدی می کنیــم‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی مــی تــوان‬ ‫گفــت خانــواده بــه عنــوان یــک‬ ‫موسســه اخالقــی و اجتماعــی‬ ‫بــا پیشــگیری از اســیب هــا و‬ ‫مشــکالت اجتماعــی‪ ،‬حفــظ‬ ‫نظــم و اســتقرار کنتــرل ســلطه‬ ‫ای‪ ،‬شــکل دهنــده مــواردی‬ ‫از قبیــل فرزنــد اوری‪ ،‬تکمیــل‬ ‫وجــود‪ ،‬حفــظ خانــواده و‬ ‫ســهولت زندگــی بشــری بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهم کشاورزی گردشگری در ایجاد اشتغال‬ ‫مهــدی تقــوی ‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬صنعــت گردشــگری و کشــاورزی دو قطــب اساســی بســیار مهــم در اقتصــاد بســیاری از کشــورها هســتند‪ .‬ایــن دو صنعــت بــا همــکاری و هماهنگــی بــا یکدیگــر می تواننــد‬ ‫در ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصــادی کشــورها‪ ،‬نقــش هــای بســیار مهمــی ایفــا کننــد‪ .‬اشــتغالزایی در کشــاورزی و گردشــگری اغلــب بــه دلیــل برخــورداری ایــن دو صنعــت از ظرفیــت هــای طبیعــی و فرهنگــی‬ ‫مناطــق مختلــف اتفــاق می افتــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬کشــاورزی بــا تولیــد محصــوالت غذایــی‪ ،‬بــازار فــراوان بــرای صنعــت گردشــگری ایجــاد می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه صنعــت گردشــگری زمینه هــای پیشــرفت بیشــتری را‬ ‫بــرای رشــد صنعــت کشــاورزی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫در کشــاورزی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال زیــادی در بخش هــای مختلــف ایــن صنعــت‪ ،‬ماننــد کشــت و دامــداری‪ ،‬احــداث گلخانــه و پــرورش ماهــی‪ ،‬پــرورش دام و طیــور و… اتفــاق می افتــد‪ .‬ایــن صنعــت بــه دلیــل برخــورداری‬ ‫از ظرفیت هــای طبیعــی فــراوان در بســیاری از مناطــق‪ ،‬می توانــد بــه رونــق اقتصــادی روســتاها کمــک کنــد‪.‬‬ ‫در صنعــت گردشــگری هــم‪ ،‬ایجــاد اشــتغال در بخش هــای مختلــف وابســته بــه ایــن صنعــت‪ ،‬مثــل مشــاغل خدماتــی‪ ،‬بندرگاه هــا‪ ،‬هتــل و مهمانســرای‪ ،‬راه هــا و… مهــم اســت‪ .‬هــر چــه صنعــت گردشــگری در یــک منطقــه‬ ‫پیشــرفت کنــد‪ ،‬زمینه هــای بیشــتری بــرای ایجــاد اشــتغال در ایــن منطقــه فراهــم می شــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬گردشــگران ممکــن اســت بــه محصــوالت کشــاورزی همــان منطقــه عالقه منــد شــوند و تقاضــای بیشــتری بــرای ان هــا‬ ‫ایجــاد کننــد‪ ،‬ایــن موضــوع می توانــد در شــناخت تولیدکننــدگان محلــی و برندهــای محلــی هــم تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬هر چه کشاورزی و گردشگری در یک منطقه رونق بیشتری پیدا کنند‪ ،‬ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ان منطقه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در حقیقــت می تــوان گفــت ســهم کشــاورزی و گردشــگری در ایجــاد اشــتغال در کشــور بســیار مهــم اســت‪ .‬در کشــاورزی‪ ،‬اشــتغال زیــادی در زمینــه کشــت و برداشــت محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬پــرورش دام و طیــور‪ ،‬بســته بندی‬ ‫و انتقــال محصــوالت بــه بازارهــای مختلــف وجــود دارد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬صنایــع تبدیلــی و فــراوری محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬مثــل تولیــد لبنیــات‪ ،‬فــراوری گیاهــان دارویــی و فــراوری محصــوالت دریایــی نیــز بســیار اهمیــت دارد و‬ ‫می توانــد بــه ایجــاد اشــتغال بیشــتر کمــک کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬گردشــگری بــه عنــوان یــک عرصــه پررونــق در کشــور می توانــد در ایجــاد اشــتغال دســتیابی بــه نقــش مهمــی داشــته باشــد‪ .‬صنعــت گردشــگری شــامل بخش هــای گوناگونــی ماننــد هتلــداری‪ ،‬رســتوران ها و‬ ‫فروشــگاه ها‪ ،‬تورهــای مســافرتی‪ ،‬ترابــری‪ ،‬خدمــات راهنمایــی و تفریحــی و ‪ ...‬اســت‪ .‬ایــن رشــته ها می تواننــد از طریــق ایجــاد واحدهــای بیشــتر و همچنیــن ارتقــای کیفیــت خدمــات‪ ،‬منجــر بــه افزایــش تعــداد اشــتغال شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬توســعه گردشــگری در شــهرهای کوچــک و روســتاها بــه عنــوان یــک راهــکار جهــت جلوگیــری از مهاجــرت مــردم بــه شــهرهای بــزرگ نیــز مطــرح می شــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪752‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تور ‪‎‬م‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫سه ‪‎‬م‪‎‬اموز ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫اموزش و پرورش بجنورد‬ ‫‪ ۳۰۰‬معلم کمبود دارد‬ ‫خبر‬ ‫به ارمان های‬ ‫انقالب و نظام جامعه‬ ‫کارگری گلستان‬ ‫وفادار است‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬جامعه‬ ‫کارگــری ایــن اســتان از ابتــدای‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون‬ ‫متعهــد بــه ارمان هــای انقــاب و‬ ‫نظام اســامی مانده و از ان دفاع‬ ‫و پشــتیبانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس حســینعلی خواجه مظفــری‬ ‫در شــانزدهمین یــادواره شــهدای‬ ‫کارگــر گلســتان در گــرگان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در ابتــدای انقــاب و‬ ‫شــکل گیری ایــن نظــام تــا حفاظت‬ ‫از مرزهــای ایــن کشــور‪ ،‬بســیاری‬ ‫از ایــن کارگــران بــا وجــود داشــتن‬ ‫خانــواده و فرزنــد‪ ،‬احســاس‬ ‫تکلیــف کــرده و بــه میــدان مبــارزه‬ ‫بــا دشــمن بعثــی رفتنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایســتادگی‬ ‫جامعــه کارگــری در برابــر تحــرکات‬ ‫و حربه هــای دشــمن بــرای ایجــاد‬ ‫تقابــل بیــن نظــام و ایــن قشــر‬ ‫زحمتکــش کــه از ابتــدای انقــاب‬ ‫شــروع شــد و تــا بــه امــروز هــم‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬از نشــانه های تعهــد‬ ‫کارگــران بــه انقــاب اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ارزش و اهمیــت‬ ‫کارگــر هــم از اهمیــت کار نشــات‬ ‫می گیــرد کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫در دیــدار بــا جامعــه کارگری فرمودند‬ ‫«ارزش کارگــر‪ ،‬ارزش حیــات جامعــه‬ ‫و ارزش زندگــی مــردم اســت‪ ،‬کار‬ ‫ظرفیت هــا را شــکوفا می کنــد و ایــن‬ ‫اهمیــت کار اســت»‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲۸۰‬هــزار و ‪ ۳۷۰‬بیمــه‬ ‫شــده مشــاغل دارد و در راســتای‬ ‫حفــظ و صیانــت از نیــروی کار‪،‬‬ ‫‪ ۷‬هــزار و ‪ ۸۳۴‬مــورد بازرســی از‬ ‫کارگاه هــای اســتان انجــام شــده‬ ‫کــه منجــر بــه کاهــش ‪ ۲۴‬درصدی‬ ‫حــوادث ناشــی از کار شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن زمــان‬ ‫رســیدگی بــه پرونده هــا از ‪ ۵۶‬روز‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۴۴‬روز در ســال‬ ‫گذشــته کاهــش یافــت و در ســال‬ ‫جدیــد تــاش داریــم ایــن زمــان را‬ ‫بــه ‪ ۳۸‬روز کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪۱۹‬‬ ‫خانــه بهداشــت در جهــت‬ ‫ارتقــای ســطح بهداشــت‬ ‫کارگــران در واحدهــای کارگــری‬ ‫راه انــدازی شــد و ‪ ۴۴‬دوره‬ ‫اموزشــی با محوریت پیشــگیری‬ ‫از اســیب های اجتماعــی کــه‬ ‫مدنظــر رهبــر معظــم انقــاب در‬ ‫دیــدار بــا کارگــران بیــان نمودنــد‪،‬‬ ‫برگــزار کردیــم‪.‬‬ ‫ماده ‪ -15‬قانون حمایت‬ ‫از خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت‪:‬افزایشسنوات‬ ‫خدمت به میزان یک‬ ‫سال به ازای هرفرزند‬ ‫پس از تولد فرزند سوم‬ ‫تا پنجم‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ت ‪‎‬ا ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکن ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬زیــر ‪‎‬ا ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ســه ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پیشــبر ‪‎‬د ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬اگا ‪‎‬ه ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سیاسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اگاه ـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫امــوز ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجه ‪‎ ،‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنن ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئول ‪‎ ،‎‬مشــارک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرهنگـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬علمــی ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســرع ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬میشــون ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬پوی ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــرفت ‪‎‬ه ‪‎‬تبدی ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کوتــا ‪‎‬ه‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬پایـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اگاهــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بــازار ‪،‎‬‬ ‫ف ‪‎‬برداشـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حــذ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منقضـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دور ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بگیرنــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مالــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تصمیمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احتمــاال ً ‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎.‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اینکـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬طوالنـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬واقعـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنین ‪‎ ،‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســرمایه ه ‪‎‬ا ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هدررفـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬مور ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬چن ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دومـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تنهـ ‪‎‬ا ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬نحــو ‪‎‬ه ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دولــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اگاهــ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫م ‪‎‬اموز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬مبتـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــاد ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دولـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬چگونـ ‪‎‬ه ‪‎‬تصمیمــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتواننـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نبایـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــیو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬چگونـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬میشــون ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فعالیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬مقــدا ‪‎‬ر ‪‎‬پــو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نگـ ‪‎‬ه ‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بانـ ‪‎‬‬ ‫ش پــو ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬دانش ان ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مبتن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬یابـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهمتریــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اگاهــ ‪‎‬‬ ‫م امــوز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬ه ـ ‪‎‬ر ‪‎‬چ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اســاس ‪‎ ،‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میشــون ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬میدهنــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اغلــ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بزرگســاالن ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داده ان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬گســترد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواده ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامه‏ریــز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جنس ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهار ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نتایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مفیدتریـ ‪‎‬‬ ‫ـوال ً یکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬اینکـ ‪‎‬ه ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬فرهنگـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬پژوهشــه ‪‎‬ا ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬اندوخته هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬می‏توانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬متمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬موضوعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اموزشـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬دوره هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میدهنـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬کارافرینــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎ ،‎‬مدیریــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســرمایه گذار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫امــوز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬ده ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬درام ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬اگاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بــاروری ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مــداو ‪‎‬‬ ‫ت همچنیــن ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نوع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پــول ‪‎ ،‎‬ســرمایه گذار ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بیماریه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نگرانیهــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬رفت ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهارته ـ ‪‎‬ا ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬متناســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫د بنابرایــن ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحصیلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــکل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرهنگــی ‪‎ ،‎‬اگا ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دولت ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬گرفتـ ‪‎‬ه ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬بهــروزا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نوســانا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طرفــی ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کنــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــایان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پویــ ‪‎‬ا ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اگاهــی ‪‎ ،‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ی امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مالــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــور ‪‎ ،‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬اگاه ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــورم ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بتوانن ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬واج ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬پولــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬دربــار ‪‎‬ه ‪‎‬مفاهیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬لــذا ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مال ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مدیری ـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ض ‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوار ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بهتر ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ت ‪‎‬ا ‪‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬رفتارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬بتواننـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬شــدها ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامه‏ریــز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫د ‪‎‬شـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خواهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افرا ‪‎‬د ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫امــوز ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خصــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توعیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بگیرنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬مســئل ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬نوبــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬اولویتهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬درامــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬صــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬غیرضــرور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬کوش ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فناوریها ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قابلی ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ســو ‪‎ ،‎‬اموز ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ه ‪‎‬دو ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ه ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننده تــر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حداکث ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوی ـ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تحــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ملـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثال ‪‎ ،‎‬میشود‪‎.‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عامــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‎،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تحصیــات ‪‎ ،‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬بــاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬واردا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬وابســتگ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باالی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬افــراد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬امــوزا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســو ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ش ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬پـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اختیــا ‪‎‬ر ‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬متعدد‏تــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانواد ‪‎‬ه ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬تواناییهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬امکانپذیـ ‪‎‬ر ‪‎‬میکن ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهره بــردار ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎ ،‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باالت ـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هوشــیار ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ع ‪‎‬خدمات ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنعت ‪‎ ،‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬صنای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مواجهــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬فشــارها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬صنعت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیــرو ‪‎ ،‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د‪… ‎ ‎.‬می‏شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــوند ‪‎ ،‎‬عمـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬کشــور ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهــره‏ور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تـ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کشــاورزی ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کارایــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ی ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهتــر ‪‎ ،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدی ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫د ‪‎‬شـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬خواهـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغلی ‪‎ ،‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرهنگـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د امــوز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نتیج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعام ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎ ‎‬و ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ازدوا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکننـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ی ‪‎‬افــراد ‪‎ ،‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬حــ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬اگاهــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬واقــع ‪‎ ،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬میباشــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بتواننـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬برنامهریــز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانوادگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزندانشــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫امــوزش ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارتقـ ‪‎‬ا ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کننــ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جایــگا ‪‎‬ه ‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬موفقتــ ‪‎‬ر ‪‎‬عمــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادام ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬توضی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحق ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫خ ‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ترتیــب ‪‎ ،‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫ن ‪‎‬نقش‪‎‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎‬می‏پردازیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬میباشـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تریـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎:‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســطو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــورم ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گــذا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیــز ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عملــی ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬علمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تمامـ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬حقو ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬شــغلهای ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر ‪‎‬بتوانن ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬میدهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎.‬هـ ‪‎‬ر ‪‎‬چقد ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬جامعه ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ‪‎‬ه ‪‎‬نسـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنین ‪،‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســتق ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬زود ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬پید ‪‎‬ا ‪‎‬کنن ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جوانتـ ‪‎‬ر ‪‎‬ان ‪‎ ،‎‬ب‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬بهت ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬مطلـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الزم ‪‎ ،‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬پدید ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬فراگیــر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بازارهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قــاد ‪‎‬ر ‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬قیمتهــ ‪‎‬ا ‪‎‬نظــار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تذبــذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکننــد‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬زایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬بهینـ ‪‎‬ه ‪‎‬عمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ک ‪‎‬میکنــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تحــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬امــوزش ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دیــدگا ‪‎‬ه ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پ ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬وضعی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قضی ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬جه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬درواقــع ‪‎ ،‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬حضــو ‪‎‬ر امــوز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬واقعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت ‪‎‬؛ ‪‎‬اوالزهمــه ‪‎ ،‎‬جوانانــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نداشــته اند ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬همـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوامــع ‪‎ ،‎‬مواجـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و‬ ‫خ ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امـ ‪‎‬ر ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اموختـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬جامع ‪‎‬ه ‪‎‬منج ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‎،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســی ‪‎‬ر ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎،‎‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرهنگــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه‪‎‎،‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬رســید ‪‎‬ه ‪‎‬انــد ‪‎ ،‎‬میتوانن ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬جوانان ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و‬ ‫د ‪‎.‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یاب ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حوزه‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایشــا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬فرهنگـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحق ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬موث ‪‎‬ر ‪‎‬باشــن ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مانن ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه‪‎‎،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مال ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬مدیری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎،‎‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ث ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دربخـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬توجــ ‪‎‬ه ‪‎‬داشــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایــت ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‎،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحقــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬طبیعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارافرینــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کارکنــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلیــل ‪‎ ،‎‬ســرمایه گذار ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬همیـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬شـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬خواهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عرص ـ ‪‎‬ه ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توســعه ‪‎ ،‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اصل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مولف ـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ع ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬حــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهتریــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‎،‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارکنــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ابــزا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫امــوز ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫د‪‎‎،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تولیــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬می‪‎‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهمــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرهنگـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‎،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رابط ـ ‪‎‬ه بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواده دار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬شــیو ‪‎‬ه ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اشــنات ‪‎‬ر ‪‎‬میشــون ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جنســ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬برخوردا ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬میبخشــن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش شهرســتان بجنــورد‬ ‫از بازنشســتگی ‪ ۳۷۰‬معلــم در مرکــز خراســان‬ ‫شــمالی خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان‬ ‫‪ ۳۰۰‬معلــم بــرای ســال تحصیلــی ‪۱۴۰۳-۱۴۰۲‬‬ ‫کمبــود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ‪ ،‬موســی‬ ‫علــی نیــا در نشســت بــا اصحــاب رســانه اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬همــواره تامیــن نیــروی انســانی یکــی از‬ ‫دغدغــه هــای امــوزش و پــرورش اســت کــه‬ ‫بــا برگــزاری ازمــون اســتخدامی و اســتخدام‬ ‫فرهنگیــان براســاس مــاده ‪ ۲۸‬ایــن دغدغــه‬ ‫برطرف نمی شــود زیرا از ســوی دیگر تعدادی‬ ‫از معلمــان نیــز بازنشســته مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کمبــود معلــم معمــوال بــا‬ ‫نیروهــای حــق التدریــس‪ ،‬ســرباز معلــم و‬ ‫یــا اضافــه کاری فرهنگیــان و بازنشســتگان‬ ‫جبــران مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش شهرســتان‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬در مجمــوع هفــت هــزار‬ ‫و ‪ ۷۴۴‬داوطلــب در ازمــون اســتخدامی‬ ‫اموزش وپــرورش خراســان شــمالی شــرکت‬ ‫کردنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵/۴۴‬درصــد انهــا از‬ ‫شهرســتان بجنــورد بودنــد‪.‬‬ ‫علــی نیــا بیــان کــرد‪ ۱۲۰ :‬معلم جدیــد از طریق‬ ‫ازمــون اســتخدامی در مجموعــه امــوزش و‬ ‫پــرورش بجنــورد جــذب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۴.۲‬متر مربع میانگین فضای اموزشی‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان بجنــورد بــا‬ ‫کمبــود فضــای اموزشــی مواجــه اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میانگیــن فضــای اموزشــی هــر دانش امــوز‬ ‫بجنــوردی ‪ ۴.۲‬متــر مربــع اســت در حالــی کــه‬ ‫ایــن ســرانه در خراســان شــمالی ‪ ۵.۳‬متــر‬ ‫مربــع اســت‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش شهرســتان بجنــورد‬ ‫افــزود‪ :‬کمبــود فضــای اموزشــی در شهرســتان‬ ‫بجنــورد باعــث شــده اســت کــه در ســال‬ ‫تحصیلــی جــاری ‪ ۱۹۴‬واحــد اموزشــی ‪ ۲‬نوبتــه‬ ‫تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫علــی نیــا تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪۵۰۰‬‬ ‫مدرســه دولتــی و ‪ ۹۰‬مدرســه غیــر دولتــی‬ ‫شــامل تمامــی مقاطــع تحصیلــی در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد دایــر اســت کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۹۱‬مدرســه بــه صــورت چنــد پایــه اداره‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۷۳ :‬هــزار دانــش امــوز در‬ ‫مــدارس ایــن شهرســتان زیــر نظــر پنــج هــزار‬ ‫فرهنگــی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش شهرســتان بجنــورد‬ ‫افــزود‪ :‬مهــر مــاه ســالجاری ‪ ۶۰‬کالس درس‬ ‫بــه مــدارس بجنــورد افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایجــاد زیرســاخت هــای‬ ‫ورزشــی در بجنــورد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪۱۲ :‬‬ ‫زمیــن چمــن مصنوعــی در ســال تحصیلــی‬ ‫‪ ۱۴۰۲_۱۴۰۱‬بــا رویکــرد مــدارس مناطق محروم‬ ‫روســتایی و حاشــیه شــهرها بهــره بــرداری و یــا‬ ‫امــاده بهربــرداری اســت کــه ‪ ۵۰‬درصــد اعتبــار‬ ‫هزینــه کــرد ان را نیکــوکاران و مابقــی از محل‬ ‫اعتبــار ملــی هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش شهرســتان بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون هیــچ دانــش امــوزی بدلیــل‬ ‫مشــکالت مالــی از تحصیــل بــاز نمــی مانــد‬ ‫و اگــر مــوردی هــم معرفــی شــود بــا کمــک‬ ‫هــای دولتــی و مشــارکت هــای مردمــی موانــع‬ ‫تحصیلــی او برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۹‬هــزار و ‪ ۸۳۶‬دانــش امــوز خراســان‬ ‫شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار باب اموزشــگاه‬ ‫اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪۱۰۸‬‬ ‫هــزار دانــش امــوز در مقطــع ابتدایــی و‬ ‫مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان‬ ‫را دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۶‬درصــد‬ ‫دانــش امــوزان در مناطــق روســتایی مشــغول‬ ‫بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪752‬‬ ‫شبنامه‬ ‫جهنمی‬ ‫خیانت تاریخی سه خانواده ی‬ ‫ِ‬ ‫«علیف» و «پهلوی» و «بارزانی»‬ ‫ باکــو و اقلیــم کردســتان کانــون هــای تجزیــه‬‫طلبــی رژیم صهیونیســتی‬ ‫ روزنامه صهیونیســت‪ :‬باکو مرکز جاسوســی‬‫ماست‬ ‫اگــر بــه وضعیــت منطقــه خاورمیانه دقت بکنید‬ ‫متوجه میشــوید هر کســی در هر ســرزمینی که‬ ‫از جدایــی طلبــی (بخوانیــد تجزیــه) حــرف زده ‪،‬‬ ‫رژیــم صهیونیســتی از ان حمایــت کرده اســت‪.‬‬ ‫علــت مشــخص اســت‪ .‬اوال بــه تضعیــف‬ ‫حکومــت هــای پــر وســعت و پــر جمعیــت و‬ ‫چنــد تکــه شــدن انهــا کمــک میکنــد‪.‬‬ ‫دومــا بــه رژیــم نامشــروع کمــک میکنــد‪،‬‬ ‫نامشــروع هــای زیــادی چــون خــود را تولیــد‬ ‫کــرده ‪ ،‬بــه انهــا رســمیت داده و بــا ایــن‬ ‫بازیگــران جدیــد (کــه اوال منافعشــان در‬ ‫ِ‬ ‫دشــمنی بــا کشــورهایی اســت کــه از ان جــدا‬ ‫شــده انــد و دومــا بــا رژیــم صهیونیســتی در‬ ‫تقابــل بــا ایــن کشــورها نظــر مشــترک دارنــد)‬ ‫فعالیــت علیــه ملــت هــا را پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫ ســه مــورد کــه رژیــم کوشــیده از ظرفیــت‬‫انهــا اســتفاده کنــد‪ ،‬اقلیــم کردســتان‪ ،‬باکــو و‬ ‫بحریــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫جالــب و قابــل تامــل اســت کــه ســه خانــواده ی‬ ‫نامشــروع بارزانــی ‪ ،‬علیــف و پهلــوی در جدایــی‬ ‫ایــن ســه بخــش و تبدیــل شــدن انهــا بــه مســئله‬ ‫برای کشــورهای منطقه نقش مســتقیم داشــته‬ ‫اند‪.‬مســئله تلــخ تــر اینجاســت کــه ایــن ســه‬ ‫منطقــه از زمانــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار‬ ‫گرفتــه انــد بــا عــدم امنیــت‪ ،‬نــا ارامــی و تنــش‬ ‫بــه طــور مســتقیم رو بــه رو بــوده اند‪.‬اقلیــم کــه‬ ‫بــه لطــف خانــواده ی بارزانــی تامیــن کننــده ی‬ ‫نفــت رژیــم صهیونیســتی و مرکــز فتنــه علیــه‬ ‫همســایگان اســت مــدام بــا تهدیداتــی از ســوی‬ ‫کشــورهای اطــراف (کــه کامــا بــه حــق اســت)‬ ‫ت کشــور ِخود (عــراق) را هم‬ ‫همــراه بــوده و امنیـ ِ‬ ‫زیــر ســوال بــرده اســت‪.‬‬ ‫ باکــو (هــم کــه بــه لطــف خانــواده ی علیــف)‬‫تامیــن کننــده ی انــرژی رژیــم و مرکــز اطالعاتــی‪-‬‬ ‫ســایبری ان محســوب میشــود در وضعیــت‬ ‫ـش مســتمر بــا همســایه هــا بــوده و در حــال‬ ‫تنـ ِ‬ ‫حرکــت بــه ســمت عــدم ارامــش اســت‪.‬درباره‬ ‫ی بحریــن کــه بــه لطــف خانــواده ی پهلــوی از‬ ‫ایــران جــدا شــده نیــز شــاهد وضعیتــی مشــابه‬ ‫هســتیم‪.‬رژیم کوشــیده در ایــن ســال هــا بــا‬ ‫کمــک ایــن ســه خانــواده ی ضــد ِ ملــی و ضــد ِ‬ ‫مذهبــی از ظرفیــت ســه ســرزمینی کــه نــام بــرده‬ ‫شــد بــه عنــوان کانــون تهدیــد اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ حــاال تایمــز اســرائیل بــه نقل از اعضای موســاد‬‫در همیــن خصــوص نوشــته اســت‪ :‬اینجــا‬ ‫(یعنــی باکــو) نقطــه کانونــی بــرای کار هــای ضــد‬ ‫جاسوســی اســت‪ .‬حضــور مــا در اینجــا ســاکت‬ ‫و مخفیانــه اســت و در عیــن حــال در کانــون‬ ‫توجــه اســت‪ .‬مــا ســال ‪ ۲۰۱۱‬حضــور خــود را در‬ ‫اینجــا کمــی افزایــش دادیــم‪ .‬ایــن مــا را بــه ایــران‬ ‫نزدیکتــر می کنــد‪ .‬مــرز ایــران کــه تنهــا چنــد‬ ‫ســاعت از جنوب باکو فاصله دارد‪ ،‬نقطه اصلی‬ ‫جمــع اوری اطالعاتــی کــه دربــاره فعالیت هــای‬ ‫تهــران اســت‪ ،‬می باشــد‪ .‬موســاد ‪ 26‬ســال قبــل‬ ‫فعالیــت خــود را در باکــو اغــاز کــرده و همچنیــن‬ ‫رژیــم صهیونیســتی در ســال ‪ ۲۰۰۹‬علنــا ًاعــام‬ ‫کــرد کــه در باکــو فعالیت هــای امنیتــی و‬ ‫اطالعاتــی انجــام می دهــد‪ ،‬رژیــم علــی اف تــا‬ ‫چنــد مــاه گذشــته ســعی در انــکار وجــود ان هــا‬ ‫در باکــو داشــت و ایــن ادعــا را اتهامــات واهــی‬ ‫افــرادی کــه می خواســتند تنــش ایجــاد کننــد‬ ‫می دانســت‪.‬باکو نگرانــی ایــران را بی اســاس‬ ‫می خوانــد‪ ،‬در حالــی کــه اســرائیل خــود نگرانــی‬ ‫صحیــح و بــه جــای ایــران را بــدون تردیــد‬ ‫درســت می دانــد‪ .‬اســتفاده اســرائیل از اراضــی‬ ‫اذربایجــان علیــه ایــران کار دیــروز نیســت‪ ،‬ایــن‬ ‫فعالیــت سالهاســت کــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ نکتــه جالــب و قابــل تامــل اینجاســت کــه ایــن‬‫ســرزمین بــه همــراه اقلیــم و بحریــن ‪ ،‬بخشــی‬ ‫از جغرافیــای بزرگتــری بــوده انــد کــه بــا پوســته‬ ‫ـل ان خــارج شــده انــد‪.‬‬ ‫ـس جدایــی از ذیـ ِ‬ ‫ی نجـ ِ‬ ‫تــاش در جهــت هدایــت کشــورها بــه ســمت‬ ‫بحــران داخلــی از طریــق تمرکــز بــر هــر گونه دو‬ ‫قطبــی ســازی بــا هــدف ایجــاد جنــگ داخلــی و‬ ‫در نهایــت تجزیــه ی انهــا مهــم تریــن اقدامــی‬ ‫اســت کــه رژیــم صهیونیســتی در دســتور کار‬ ‫ـن نابــودی منطقــه از طریــق‬ ‫قــرار داده تــا ضمـ ِ‬ ‫ان‪ ،‬متحدیــن جدیــدی را پیــدا کــرده و بــا ســوار‬ ‫شــدن بــر روی انهــا (بــه بهانــه ی تــاش بــرای‬ ‫حفــظ خانواده هایــی کــه در راس ان هســتند‬ ‫در قــدرت) بــه ســو اســتفاده از سرزمینشــان‬ ‫ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫با تعیین شروط از سوی مجلس؛‬ ‫معامله خانه‪ ،‬خودرو‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و رمزارز‬ ‫مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد‬ ‫انتقــال دارایی هایــی نظیــر امــاک‪،‬‬ ‫خــودرو ســواری‪ ،‬انــواع طــا‪ ،‬نقــره‪،‬‬ ‫پالتیــن و جواهــراالت‪ ،‬ارز و رمــز پــول‬ ‫توســط اشــخاص غیرتجــاری «انتقــال‬ ‫دهنــده عیــن» یــا «واگذارکننــده حــق»‬ ‫در همــه مناطــق کشــور مشــمول‬ ‫مالیــات بــر عایــدی ســرمایه شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس ‪ ،‬نماینــدگان در جلســه علنــی‬ ‫روز دوشــنبه مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در جریــان ادامــه رســیدگی به شــور دوم‬ ‫کمیســیون اقتصــادی در مــورد مالیــات‬ ‫بــر ســوداگری و ســفته بازی بــا اصــاح‬ ‫مــاده ‪ ۱۲‬ایــن طــرح موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۱۲‬اصالحــی ایــن طــرح امــده‬ ‫اســت؛ متــن زیــر بــه عنــوان مــاده(‪)۴‬‬ ‫بــه ذیــل فصــل اول بــاب دوم قانــون‬ ‫مالیات هــای مســتقیم الحــاق می شــود‪:‬‬ ‫بــر اســاس مــاده‪ ۴‬ایــن طــرح‪ ،‬کلیــه‬ ‫اشــخاص غیرتجــاری «انتقــال دهنــده‬ ‫عیــن» یــا «واگذارکننــده حــق» در خصــوص انتقــال دارایی هــای زیــر‪،‬‬ ‫در کلیــه مناطــق کشــور از جملــه مناطــق ازاد تجاری–صنعتــی و ویــژه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬مشــمول مالیــات بــر عایــدی ســرمایه هســتند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬امالک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛‬ ‫‪ -۲‬انــواع خــودرو ســواری دارای پــاک شــخصی مشــمول مقــررات‬ ‫مربــوط بــه شــماره گذاری؛‬ ‫‪ -۳‬انواع طال‪ ،‬نقره‪ ،‬پالتین و جواهراالت؛‬ ‫‪ -۴‬انواع ارز؛‬ ‫‪ -۵‬انواع رمز پول و رمز دارایی؛‬ ‫در تبصره ‪ ۱‬امده است‪ :‬در انتقال دارایی های موضوع بندهای (‪ )۱‬و (‪)۲‬‬ ‫ایــن مــاده کــه مشــمول مالیــات موضــوع ایــن فصــل می باشــند «مالیــات‬ ‫نقــل و انتقــال و حــق واگــذاری محــل موضــوع مــاده(‪ )۵۹‬ایــن قانــون»‬ ‫و «مالیــات نقــل و انتقــال موضــوع مــاده(‪ )۳۰‬قانــون مالیــات بــر ارزش‬ ‫افزوده(مصــوب ‪ 2‬خردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی)» بــه‬ ‫عنــوان مالیــات تــا یــک ســال علی الحســاب محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ی‪‎‬هــای‬ ‫بــر اســاس تبصــره ‪ ،۲‬عایــدی ســرمایه حاصــل از انتقــال دارای ‬ ‫موضــوع بندهــای (‪ )۱‬و (‪ )۲‬ایــن مــاده کــه بــا اســتفاده از تنظیــم یــا‬ ‫تنفیــذ وکالتنامــه بالعــزل انجــام گیــرد‪ ،‬بــر اســاس «صورتحســاب‬ ‫الکترونیکــی تنظیــم یــا تنفیــذ وکالتنامــه بالعــزل» موضــوع بنــد(چ)‬ ‫مــاده(‪ ۱۶‬مکــرر) قانــون پایانه‪‎‬هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان‪،‬‬ ‫مشــمول مالیــات موضــوع ایــن فصــل می‪‎‎‬شــود و مــوکل اصلــی یــا‬ ‫موکلیــن بعدی(تنفیذکننــدگان) وکالتنامــه بالعــزل مســئول پرداخــت‬ ‫مالیــات متعلــق هســتند‪ .‬ایین نامــه اجرایــی این تبصره حداکثر شــش‬ ‫مــاه پــس از الزم‪‎‬االجــرا شــدن ایــن مــاده‪ ،‬توســط ســازمان بــا همــکاری‬ ‫ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور تهیــه می شــود و بــه تصویــب‬ ‫هیئــت وزیــران می رســد‪.‬‬ ‫در تبصره ‪ ۳‬بیان شده است‪ :‬پس از استقرار کارپوشه های غیرتجاری‬ ‫معامــات دارایی هــای موضــوع ایــن مــاده کــه خــارج از فعالیت هــای‬ ‫شــغلی اســت‪ ،‬صرفــا ًمشــمول مالیــات موضــوع ایــن فصــل هســتند و‬ ‫مشــمول مالیــات موضــوع مــاده(‪ )۹۳‬ایــن قانــون نمی شــوند‪.‬‬ ‫بــر اســاس تبصــره ‪ ،۴‬اخــذ مالیــات موضــوع ایــن فصــل مشــروط بــه‬ ‫اســتقرار کارپوشــه های غیرتجــاری ســامانه مودیــان بــا رعایــت مفــاد‬ ‫قانــون پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان اســت و چنانچــه تکلیــف‬ ‫مذکــور انجــام نشــود‪ ،‬ســازمان مجــاز بــه مطالبــه و اخــذ مالیــات مذکــور‬ ‫نیســت‪ .‬منظــور از اســتقرار کارپوشــه غیرتجــاری در ایــن فصــل‪ ،‬فراهم‬ ‫نمــودن زیرســاختهای الزم توســط ســازمان اســت بــه طــوری کــه امــکان‬ ‫صــدور صورتحســاب های الکترونیکــی توســط اشــخاص موضــوع‬ ‫بنــد(ج) مــاده(‪ ۱۶‬مکــرر) قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه‬ ‫مودیــان فراهــم شــده باشــد‪ .‬مســئول تاییــد شــرط فــوق‪ ،‬وزیــر امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تقاضای دریافت‬ ‫زمین طرح جوانی‬ ‫جمعیت در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در تبصــره ‪ ۵‬امــده اســت‪ :‬در صورتــی کــه درامــد یــا وجــوه دریافتــی‬ ‫ناشــی از فــروش دارایی هــای موضــوع بندهــای (‪ )۳‬و (‪ )۴‬ایــن مــاده‬ ‫بــه اشــخاص موضــوع اجــزاء (‪ )۳‬و (‪ )۴‬جــزء(ج) ماده(‪۱۶‬مکــرر) قانــون‬ ‫پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان باشــد‪ ،‬درامــد یــا وجــوه‬ ‫دریافتــی مذکــور مشــمول مالیــات بــر عایــدی ســرمایه و در غیــر ایــن‬ ‫صــورت کل درامــد یــا وجــوه دریافتــی فــوق بــا رعایــت مفــاد فصــل‬ ‫ششــم بــاب ســوم قانــون مالیاتهــای مســتقیم‪ ،‬مشــمول مالیــات‬ ‫موضــوع مــاده(‪ )۱۲۴‬ایــن قانــون می شــوند‪ .‬اشــخاص غیرتجــاری کــه‬ ‫دارایی هــای موضــوع بنــد(‪ )۳‬مــاده(‪ )۴‬ایــن قانــون را مســتقیما ً از‬ ‫اشــخاص موضــوع بندهــای (‪ )۳‬و (‪ )۴‬جــزء(ج) ماده(‪۱۶‬مکــرر) قانــون‬ ‫پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان خریــداری کرده انــد‪ ،‬در‬ ‫صــورت فــروش دارایی هــای مذکــور بــه ســایر اشــخاص غیرتجــاری‪،‬‬ ‫مشــروط بــه ثبــت انتقــال دارایــی مذکور از طریق کارپوشــه غیرتجاری‬ ‫یــا از طریــق شــرکت های معتمــد مالیاتــی یــا اشــخاص موضــوع‬ ‫بندهــای (‪ )۳‬و (‪ )۴‬جــزء(ج) ماده(‪۱۶‬مکــرر) قانــون پایانه هــای‬ ‫فروشــگاهی و ســامانه مودیــان صرفــا ًمشــمول مالیــات بــر عایــدی‬ ‫ســرمایه می شــوند‪ .‬ثبــت مذکــور بــا درج شــماره منحصربفــرد مالیاتی‬ ‫صورتحســاب الکترونیکــی خریــد اولیــه‪ ،‬در حکم صدور صورتحســاب‬ ‫الکترونیکــی اســت و صورتحســاب الکترونیکــی مذکــور بــه صــورت‬ ‫خــودکار بــه کارپوشــه غیرتجــاری خریــدار منتقــل می شــود‪ .‬خریــدار‬ ‫مکلــف اســت ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ درج صورتحســاب‬ ‫الکترونیکــی در کارپوشــه غیرتجــاری‪ ،‬نســبت بــه اعــام پذیــرش یــا‬ ‫عــدم پذیــرش ایــن صورتحســاب الکترونیکــی اقــدام کنــد‪ .‬عــدم‬ ‫اظهارنظــر ظــرف مــدت مذکــور بــه منزلــه عــدم تاییــد صورتحســاب‬ ‫الکترونیکــی مربــوط مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تبصــره ‪ ،۶‬مبنــای محاســبه قیمــت خریــد دارایی هــای‬ ‫موضــوع بنــد(‪ )۳‬ایــن مــاده بــا دوره تملــک کمتــر از ســه ســال‪ ،‬قیمــت‬ ‫ج شــده در اخریــن صورتحســاب الکترونیکــی خریــد می باشــد‪.‬‬ ‫در ‬ ‫در صورتــی کــه دوره تملــک دارایــی فــوق بیــش از ســه ســال باشــد‪،‬‬ ‫قیمــت روز دارایی هــای مذکــور در ســه ســال قبــل یــا مبلــغ منــدرج در‬ ‫صورتحســاب الکترونیکــی خریــد‪ ،‬هــر کــدام کــه بیشــتر باشــد‪ ،‬مبنــای‬ ‫محاســبه عایــدی ســرمایه اســت‪.‬‬ ‫در تبصــره ‪ ۷‬امــده اســت‪ :‬دارایی هــای بنــد(‪ )۴‬ایــن مــاده در صورتــی‬ ‫کــه نــزد بانک هــا یــا موسســات اعتبــاری غیربانکــی ایرانی ســپرده گذاری‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬در دوره ســپرده گذاری مشــمول مالیــات بــر عایــدی‬ ‫ســرمایه نمی باشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تبصــره ‪ ،۸‬ایین نامــه اجرایــی در خصــوص نحــوه صــدور‬ ‫صورتحســاب الکترونیکیدارایی هــای موضــوع بنــد(‪ )۵‬ایــن مــاده‪ ،‬ظــرف‬ ‫مدت شــش ماه پس از تصویب این ماده توســط ســازمان با همکاری‬ ‫بــا بانــک مرکــزی تهیــه می شــود و بــه تصویــب هیئــت وزیــران می رســد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد تهیه پوشش استخر خاکی‬ ‫ذخیره اب شهرک گلخانه ای خود را با ورق ژئو ممبران (پلی اتیلن؛ استاندارد)‬ ‫‪ 13 gm‬به مساحت تقریبی ‪ 2300‬متر مربع به همراه الیه محافظ را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬متقاضیان ظرف مدت‬ ‫یک هفته پس از درج اگهی فرصت دارند به امور اداری دانشگاه مراجعه و یا با‬ ‫شماره ‪ 01732132290‬تماس حاصل نمایند‪ .‬دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها‬ ‫مختار بوده و هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون یکهــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفــر از والدیــن در اســتان بــرای‬ ‫دریافــت زمیــن ســاخت مســکن در‬ ‫قالــب طــرح جوانــی جمعیــت در‬ ‫ســامانهمربوطــهثبت نــامکــردهانــد‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهار کرد‪ :‬زمین ها‬ ‫در قالــب طــرح جوانــی جمیعــت بــه‬ ‫صــورت رایــگان در اختیار متقاضیان‬ ‫قــرار مــی گیــرد و والدیــن دارای ســه‬ ‫فرزنــد یــا بیشــتر کــه یــک فرزندشــان‬ ‫پــس از تاریــخ ‪ ۲۴‬مهــر مــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــه دنیــا امــده اســت‪ ،‬مشــمول ایــن‬ ‫طــرح هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تامیــن زمیــن در‬ ‫شــهرهای مختلــف بــرای واگــذاری‬ ‫بــه والدیــن در قالــب طــرح جوانــی‬ ‫جمعیــت در دســت پیگیــری اســت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون ‪۵۰۰‬‬ ‫قطعــه زمیــن ‪ ۲۰۰‬مترمربعــی در‬ ‫قالــب طــرح جوانــی جمعیــت در‬ ‫شــهرهای اســتان امــاده واگــذاری به‬ ‫متقاضیــان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬بیــش از‪۵۷۰‬‬ ‫درخواســت بــرای دریافــت زمیــن در‬ ‫بجنــورد ثبــت شــده اســت کــه ‪۷۰‬‬ ‫درخواســت مشــمول قانــون نبــوده و‬ ‫کار جانمایــی و واگــذاری ‪ ۵۰۰‬قطعــه‬ ‫زمیــن در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش واگــذاری‬ ‫زمیــن بــه خانوارهــای دارای ســه‬ ‫فرزنــد و بیشــتر در قالــب قانــون‬ ‫حمایــت از جوانــی جمعیــت در‬ ‫قطعــات ‪ ۲۰۰‬مترمربعــی و بــرای‬ ‫ســاخت خانــه ویالیــی بــه صــورت‬ ‫ســهم ســه دانــگ ســه دانگ بــه مادر‬ ‫و پــدر فرزنــد واگــذار می شــود‪.‬‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط قانــون‬ ‫حمایــت از خانــواده و جوانــی‬ ‫جمعیــت می تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه ثبــت نــام کننــد تــا مراحــل‬ ‫قانونــی بــرای واگــذاری اقســاطی‬ ‫زمیــن اقــدام شــود‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳‬هــزار واحــد مســکن‬ ‫در قالــب طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در شــهرهای اســتان‬ ‫فعــال اســت کــه ‪ ۶‬هــزار و ‪۲۸‬‬ ‫واحــد از ایــن تعداد دارای قرارداد‬ ‫مشــارکتی‪ ،‬ســه هــزار و ‪۷۹۳‬‬ ‫واحــد دارای پروانــه ســاختمانی و‬ ‫اتمــام فونداســیون‪ ،‬یکهــزار و ‪۴۰۱‬‬ ‫واحــد اتمــام اســکلت و ســقف و‬ ‫‪ ۱۰۸‬واحــد نیــز در مرحلــه اتمــام‬ ‫ســفت کاری اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن اســتان ‪۸۰۰‬‬ ‫هکتــار زمیــن بــرای ســاخت‬ ‫مســکن در قالــب اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن تامیــن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون‬ ‫نفــر جمعیــت در شــمال شــرق‬ ‫کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫از جمعیــت ایــن اســتان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪752‬‬ ‫خبر‬ ‫در سال ‪ 1401‬انجام شد؛‬ ‫خبر‬ ‫رفع تصرف اراضی ملی گلستان به ارزش ‪ 137‬میلیارد تومان‬ ‫فرماندار علی اباد کتول‪:‬‬ ‫ترویج اخالق اسالمی از‬ ‫موضوعات مهم در مسائل‬ ‫فرهنگی کشور‬ ‫افزایش صدور ارای‬ ‫جایگزین حبس در‬ ‫محاکم گلستان‬ ‫جلوگیــری از زنــدان رفتــن بیــش از‬ ‫‪ 7‬هــزار نفــر در اســتان بــا صــدور‬ ‫ارای جایگزیــن حبــس در محاکــم‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬قضــات اســتان ســال‬ ‫گذشــته هفــت هــزار و ‪ 768‬رای‬ ‫جایگزیــن حبــس صــادر کردنــد کــه‬ ‫‪ 24‬درصــد بیشــتر از ســال ِ‪1400‬‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫حیدر اســیابی با اشــاره به چرخش‬ ‫ارای محاکــم اســتان بــه ســمت‬ ‫جایگزین هــای حبــس در جرایــم‬ ‫ســبک‪ ،‬گفــت‪ :‬قضــات اســتان این‬ ‫ارا را با اســتفاده از ظرفیت قانون‪،‬‬ ‫بــرای جرایــم ســبک و کســانی کــه‬ ‫ســابقه دار نیســتند‪ ،‬صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬الــزام بــه خدمــات‬ ‫عمومــی رایــگان‪ ،‬دوره مراقبــت و‬ ‫جــزای نقــدی از جملــه انــواع ارای‬ ‫جایگزیــن حبــس هســتند کــه‬ ‫قضــات مطابــق مــاده ‪ 64‬قانــون‬ ‫مجــازات اســامی بــا مالحظــه نــوع‬ ‫جــرم و کیفیــت ارتــکاب ان‪ ،‬اثــار‬ ‫ناشــی از جــرم‪ ،‬ســن‪ ،‬مهــارت‪،‬‬ ‫وضعیــت‪ ،‬شــخصیت و ســابقه‬ ‫مجــرم‪ ،‬وضعیــت بزه دیده و ســایر‬ ‫اوضــاع و احــوال‪ ،‬بــرای محکومــان‬ ‫صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه گلســتان از‬ ‫اســتان های پیشــرو کشــور در‬ ‫صــدور ارای جایگزیــن حبــس‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال ‪ 1400‬هــم در‬ ‫دادگاه هــای اســتان بــرای ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ 221‬نفــر کــه ســابقه کیفــری‬ ‫نداشــتند و جرایــم ســبک مرتکــب‬ ‫شــده بودنــد‪ ،‬رای جایگزیــن حبس‬ ‫صــادر شــد ‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از‬ ‫کالهبرداری در خرید‬ ‫اینترنتی‪ ،‬قبل از خرید به‬ ‫رتبه اعتماد کسب و کار‬ ‫(ستاره های زیر لوگوی‬ ‫اینماد) توجه کرده و با‬ ‫کلیک بر روی لوگوی‬ ‫اینماد‪،‬اطالعاتشناسنامه‬ ‫کسب و کار شامل سابقه‬ ‫فعالیت‪،‬وضعیتتخلفات‪،‬‬ ‫وضعیت پاسخگویی به‬ ‫شکایات و‪ ...‬را بررسی‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم قوه قضاییه‬ ‫استان گلستان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬در ســال ‪ ،۱۴۰۱‬یــگان‬ ‫حفاظــت راه و شهرســازی گلســتان ‪ 12‬فقــره اراضــی ملــی بــه‬ ‫متــراژ ‪ 25‬هــزار و ‪ 22‬متــر مربــع و بــه ارزش ‪ 137‬میلیــارد تومــان‬ ‫را رفــع تصــرف و بــه بیــت المــال بازگردانــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس ‪ ،‬مهنــدس مهــدی‬ ‫ملــک اظهــار کــرد‪ :‬یــگان حفاظــت ســازمان ملــی زمیــن و مســکن‬ ‫عــاوه بــر اقدامــات پیشــگیرانه‪ ،‬وظیفــه حفاظــت و رفــع تصــرف‬ ‫از کلیــه اراضــی و امــاک بــا اجــرای دقیــق و بــه موقــع احــکام‬ ‫قضایــی را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انجــام گشــت زنــی مســتمر در حــوزه اســتحفاظی بــه‬ ‫منظــور پیشــگیری تعــرض بــه اراضــی‪ ،‬جلوگیــری از هــر گونــه‬ ‫اخــال‪ ،‬تصــرف‪ ،‬تعــرض‪ ،‬تجــاوز‪ ،‬تخریــب‪ ،‬ایجــاد مزاحمــت در‬ ‫اراضــی‪ ،‬برخــورد قاطــع و فــوری بــا معترضیــن و متصرفیــن اراضــی‬ ‫دولتــی و ارجــاع بــه مقامــات قضایــی و تهیــه و تدویــن طــرح هــای‬ ‫موردنیــاز بــه منظــور تامیــن حفاظــت اراضــی را مــی تــوان از مهــم‬ ‫تریــن وظایــف یــگان حفاظــت ســازمان ملــی زمیــن و مســکن‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی امــور راه و شهرســازی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در ســال گذشــته ‪ 12‬مــورد بــا رفــع تصــرف فــوری بــه متــراژ‬ ‫بیــش از ‪ 25‬هــزار متــر مربــع و ارزش ‪ 137‬میلیــارد تومــان توســط‬ ‫یــگان حفاظــت ایــن اداره کل از متصرفــان و زمیــن خــواران‬ ‫گرفتــه و بــه بیــت المــال بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس ملــک افــزود‪ :‬همچنیــن طــی ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬چهــار‬ ‫فقــره خلــع یــد بــه مســاحت ‪ 68‬هــزار و ‪ 530‬متــر مربــع در‬ ‫گلســتان صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــردم در پیشــگیری از تصــرف و حفاظــت از‬ ‫اراضــی ملــی و دولتــی و امــوال بیــت المــال نقــش مهمــی دارنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد مــوارد تصرف‪،‬تعــرض و دخالــت‬ ‫در اراضــی دولتــی و ملــی را ضمــن تمــاس بــا شــماره تلفــن گویــای‬ ‫‪ ۱۶۵۶‬بــه یــگان حفاظــت از اراضــی گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته‪ 21 ،‬گــزارش مردمــی در خصــوص وقــوع تصــرف در‬ ‫اراضــی ملــی اســتان دریافــت شــد کــه در کمتریــن زمــان پــس از‬ ‫گــزارش‪ ،‬اعضــای یــگان حفاظــت راه و شهرســازی نســبت بــه رفــع‬ ‫تصــرف اقــدام کــرده انــد‪.‬‬ ‫مهنــدس ملــک همچنیــن اظهــار کــرد‪ :‬بیشــترین تعــداد رفــع‬ ‫تصــرف اراضــی دولتــی در ســال ‪ ،1401‬بــا شــش فقــره رفــع در‬ ‫شــهر گــرگان انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از اســتقرار گشــت شــبانه روزی حفاظــت اراضــی‬ ‫در ایــام نــوروز ســخن گفــت و افــزود‪ :‬اســتفاده از تمــام ظرفیــت‬ ‫نیــروی انســانی و ماشــین االت یــگان حفاظــت در تعطیــات‬ ‫نــوروزی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی امــور راه و شهرســازی گلســتان در‬ ‫ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن یــگان حفاظــت در ابتــدای نــوروز‪،‬‬ ‫عــاوه بــر گشــت هــای شــبانه روزی‪ ،‬نســبت بــه برگــزاری جلســات‬ ‫بــا رویکــرد اهــداف پیشــگیرانه‪ ،‬گشــت مشــترک بــا یــگان هــای‬ ‫حفاظــت منابــع طبیعــی و امــور اراضــی‪ ،‬میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی و محیــط زیســت اســتان و همچنیــن‬ ‫برگــزاری کالس هــای اموزشــی بــرای کلیــه کارکنــان یــگان‬ ‫حفاظــت عمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس ملــک در انتهــا افــزود‪ :‬ایــن کالس هــای اموزشــی بــا‬ ‫رویکــرد صیانــت از اراضــی تحــت پوشــش و نحــوه خدمــت در‬ ‫ایــام نــوروز بــرای ‪ 14‬نیــروی حفاظــت اراضــی راه و شهرســازی‬ ‫گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن‬ ‫‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004981‬مــورخ ‪ 1401.12.23‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی (عــدم‬ ‫دسترســی بــه مالــک رســمی ) تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000037‬تقاضــای اقــای محمــد‏حســین نودهــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 2179‬کــد ملــی ‪ 0791696251‬صــادره از – ســبزوارفرزندعلی درششــدانگ اعیــان یــک قطعــه‏زمیــن مزروعی به مســاحت‬ ‫‪ 24747.63‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -2‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد‏کتــول به اســتناد تاییدیه شــماره‬ ‫‪ 210691‬مــورخ ‪ 1401.12.01‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد ونامــه شــماره ‪23.1401.339.2292‬‏‏‪.‬ص مــورخ ‪ 1401.09.15‬اداره منابــع اب شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد و پاســخ اســتعالم شــماره ‪ 140185612005017629‬مــورخ‏‏‪ 1401.12.23‬اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصالح‬ ‫قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪132 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.02.12:‬‏‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.02.28:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‪ -‬از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140260312002000323‬مورخ ‪ 1402/1/26‬هیات اول موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی کردکــوی تصرفــات‏مالکانــه و بالمعــارض اقــای محمــد هــادی تیمــوری یانــه ســری فرزنــد حســینعلی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه‏‏‪ 971‬کــد ملــی ‪ 2180910452‬صــادره بهشــهر در ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام‏‏‪ 764‬ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف عــام اســت بــه مســاحت ‪187‬‏مترمربــع ‪ ،‬قســمتی از پــاک ‪ 0‬فرعــی ‪ 2‬اصلــی واقــع در‬ ‫بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک کردکوی‏خریداری شــده از مالک رســمی اقای ابوالقاســم تیموری کالســه پرونده‏‏‪ 1401114412002000308‬محرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی گــردد‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو ماه‏اعتراض خــود را بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‏اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند صــادر‏خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪42 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪1402/1/27‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬سه شنبه ‪1402/2/12‬‏ ‬ ‫محمدرضا مهدوی رستمی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوی‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫با ما با شماره ‪ 017 32688214‬در ساعات اداری تماسبگیرید‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ابراهیــم احمــدی‬ ‫در مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس اداره اوقــاف‬ ‫و امــور خیریــه علــی ابــاد کتــول گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫موضوعــات مهــم در حــوزه هــای اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه‪ ،‬پرداختــن بــه مســائل فرهنگــی اســت و‬ ‫در ســایه ایــن کار‪ ،‬کارهــای اقتصــادی هــم مــی‬ ‫تــوان انجــام داد‪.‬‬ ‫فرمانــدار علــی ابــاد کتــول بــا اشــاره بــه فرمایشــات‬ ‫مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اینکــه «بقــاع‬ ‫متبرکــه قطــب فرهنگــی جامعه هســتند»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫جایــگاه مناســبی از ایــن حیــث در حــوزه فرهنگــی‬ ‫نداریــم و همــه مــا نتوانســتیم از ایــن ذخیــره مهــم‬ ‫در ایــن شهرســتان بهــره الزم را ببریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از انتظــارات مــا در ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬پرداختــن بــه مســائل فرهنگــی و کمــک‬ ‫بــه مســائل فرهنگــی اســت و بایــد بیــن ادارات‬ ‫فرهنگــی و مرتبــط در ایــن حــوزه یک هم افزایی‬ ‫ایجــاد شــود تــا بــا همدلــی و همــکاری در حــوزه‬ ‫فرهنگــی در شهرســتان بســیاری از ناهنجاریهــا‬ ‫رفــع شــود‪.‬‬ ‫احمــدی بــا بیــان اینکــه امــروز ترویــج اخــاق‬ ‫اســامی یکــی از موضوعــات مهــم در مســائل‬ ‫فرهنگــی کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه ایــن موضــوع‬ ‫بایــد در اوقــاف هــم پرداختــه شــود و مســئولیت‬ ‫ادارات فرهنگــی و نهادهــای دیگــر هــم نبایــد‬ ‫فرامــوش شــود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مراکز فرهنگی این شــهر‪ ،‬ســتاد‬ ‫نمــاز جمعــه‪ ،‬ائمــه جماعات مســاجد‪ ،‬حســینیه‬ ‫هــا و همــه اماکــن فرهنگــی در ایــن شهرســتان‬ ‫بایــد دســت بــه دســت هــم دهنــد و کارهــای‬ ‫بســیار خوبــی را رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار علــی ابــاد کتــول گفــت‪ :‬اطمینــان پیــدا‬ ‫کــردن مــردم بــه متولیــان اوقــاف و پرداختــن بــه‬ ‫مســائل اوقــاف بــا همــکاری مــردم یکــی از نــکات‬ ‫مهمــی اســت کــه بایــد بیشــتر بــه ان توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬مــردم در احیــای موقوفــات‬ ‫ایــن شهرســتان بــه خوبــی ورود پیــدا کردنــد و‬ ‫ســالیان ســال در خدمــت فرهنــگ ائمــه اطهــار‬ ‫(ع) موقوفــات زیــادی داشــتند و هزینــه کردنــد‪.‬‬ ‫احمدی با اشاره به بهره وری الزم از موقوفات‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بهــره وری موقوفــات مــی توانــد بســیاری‬ ‫از ســنگ هــای پیــش روی محرومــان را بــردارد‬ ‫و اشــتغال ایجــاد کــرده و اقتصــاد را کیفــی تــر‬ ‫کنــد و اطمینــان بخشــی مــردم نســبت بــه ایــن‬ ‫مجموعــه را باالتــر مــی بــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نــگاه راهبــردی بــه مســائل مختلــف‬ ‫در شهرســتان علــی ابــاد کتــول از جمله فرهنگ‬ ‫و اقتصــاد مــی توانــد بســیار تعییــن کننــده باشــد‪.‬‬ ‫نقاشی های موجود و تصاویر‬ ‫کشف شده از دوران قدیم‬ ‫بیانگر این موضوع است که ‬ ‫ن در طول تاریخ‬ ‫زرتشتیا ‬ ‫پوشـش کـامل داشته اند‬ ‫که معموال این پوشش برای‬ ‫مردان کاله و دستار و لباس‬ ‫بلند و شلوار بوده است و برای ‬ ‫خانم ه ا نیز چارقد بوده است‬ ‫که س ر انه ا را می پوشانیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪752‬‬ ‫خبر‬ ‫ارائه تسهیالت ارزان قیمت به ساکنین بافت های‬ ‫فرسودهگلستان‬ ‫کارگروه ویژه برای‬ ‫برق رسانی به پروژه های‬ ‫عمرانی بنیاد مسکن استان‬ ‫تشکیل شد‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــرای هماهنگــی و رفــع مشــکالت بــرق‬ ‫رســانی بــه پــروژه هــای عمرانــی بنیــاد‬ ‫مســکن در شــهرها و روســتاها‪ ،‬کارگــروه‬ ‫ویــژه رفــع موانــع بــرق رســانی تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســکن‬ ‫گلســتان ســید محمــد حســینی در بازدیــد‬ ‫مدیرعامــل و معاونیــن شــرکت توزیــع نیروی‬ ‫بــرق اســتان از پــروژه ‪ ۴۸۸‬واحــدی ارامــش‬ ‫گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در روســتاها و شــهرها‬ ‫و همچنیــن اجــرای پــروژه هــای عمرانــی‬ ‫بنیــاد مســکن در روســتاها ماننــد اجــرای‬ ‫طــرح هــادی و غیــره‪ ،‬جلســه هــم افزایــی و‬ ‫تعامــل بیــن دو دســتگاه تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن جلســه پیــش‬ ‫بینــی الزم بــرای تامیــن هزینــه مــورد نیــاز‬ ‫در ‪ ۴‬ســال اینــده بــرای اجــرای پــروژه‬ ‫هــای عمرانــی در روســتاها و شــهرهای‬ ‫زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت انجــام شــد‬ ‫تــا شــرکت توزیــع بــرق اســتان تعامــل‬ ‫و همــکاری خوبــی همچــون گذشــته در‬ ‫بــرق رســانی و تقویــت شــبکه بــرق در‬ ‫ایــن راســتا داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن کارگــروه ویــژه هرهفتــه برگــزار‬ ‫خواهــد شــد و ماهانــه بــرای رســیدگی و‬ ‫بازدیــد میدانــی پــروژه هــا ایــن کارگــروه در‬ ‫محــل پــروژه مــورد نظــر تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا ایــن هــم افزایــی و تعامــل‬ ‫خــوب شــرکت توزیــع بــرق اســتان‪ ،‬عملیــات‬ ‫اجرایــی پــروژه ‪ ۱۰۰۰‬واحــدی طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن گــرگان نیــز در اردیبهشــت مــاه‬ ‫اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫پوشش زنان زرتشی پیش‬ ‫از ورود اسالم به ایران‬ ‫زن ایرانی همواره‬ ‫در تاریخ اساطیری‬ ‫خود دارای پوشش‬ ‫و حجاب بوده و ان‬ ‫را در شمار وظایف ‬ ‫خود می دانسته‬ ‫است‬ ‫خبر‬ ‫یک قالده پلنگ ماده در‬ ‫پارک ملی گلستان تلف شد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬در ســال گذشــته‪ ،‬طــی‬ ‫اقــدام مشــترک بیــن راه و شهرســازی و بانــک هــای اســتان‪ ،‬دو هــزار و‬ ‫‪ 44‬میلیــارد ریــال تســهیالت بافــت فرســوده‪ ،‬توســط بانــک مســکن بــه‬ ‫‪ 584‬واحــد در گلســتان ارائــه شــد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬مهنــدس مهــدی ملــک‬ ‫ضمــن تشــریح عملکــرد بانــک مســکن در حــوزه پرداخــت تســهیالت‬ ‫در بافــت فرســوده اســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تعهــد بانــک مســکن بــرای‬ ‫پرداخــت تســهیالت نوســازی در بافــت فرســوده بــرای ســال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫معــادل دو هــزار و ‪ 92‬واحــد بــود کــه در نهایــت ‪ 584‬واحــد بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت بــه بانــک معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی امــور راه و شهرســازی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬نوســازی بافــت فرســوده هم زمــان بــا اجــرای طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا کنون ‪ 18‬شهر و دو هزار و ‪ 800‬هکتار بافت فرسوده در‬ ‫اســتان شناســایی شــده کــه ســاکنین ایــن مناطــق مــی توانند تا ســقف‬ ‫‪ 350‬میلیون تومان از تسهیالت بافت فرسوده استفاده کنند‪.‬‬ ‫مهنــدس ملــک در ادامــه اظهــار کــرد‪ 150 :‬میلیــون تومــان از ایــن‬ ‫تســهیالت بــه صــورت قــرض الحســنه و نــرخ ســود صفــر درصــد‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد و باقــی تســهیالت بــا نــرخ ســود ‪ 18‬درصــد و بــا‬ ‫مــدت زمــان بازپرداخــت ‪ 126‬ماهــه بــه متقاضیــان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان در خصــوص مراحــل دریافــت‬ ‫تســهیالت بافــت فرســوده گفــت‪ :‬افــرادی کــه ملک شــان در محــدوده‬ ‫بافت هــای ناکارامــد شــهری قــرار دارد می تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه ثبت نــام تســهیالت نوســازی بافت هــای فرســوده شــرکت‬ ‫بازافرینــی شــهری ایــران بــه نشــانی ‪ facility.udrc.ir‬نســبت بــه ثبــت‬ ‫اســناد مالکیــت ملــک خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ثبــت کدپســتی یــا کــد جــام ( ثبــت شــده در ســند تــک‬ ‫بــرگ) در ســامانه بــه صــورت خــودکار‪ ،‬وجــود ملــک در محــدوده (بافت‬ ‫فرســوده‪ ،‬تاریخــی و ســکونتگاه غیــر رســمی) بــه متقاضیــان اعــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ملک تصریح کرد‪ :‬پس از محرز شــدن وجود ملک در بافت فرســوده‬ ‫مصــوب‪ ،‬اطالعــات بــرای تشــکیل پرونــده و دریافــت تســهیالت‬ ‫نوســازی بــه صــورت برخــط بــرای بانــک مســکن ارســال می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن بیــان اینکــه وام نوســازی بافــت فرســوده نیــاز بــه‬ ‫ســپرده گــذاری نــدارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬پــس از تشــکیل پرونــده‪ ،‬مراجعــه‬ ‫کننــده بــه بانــک معرفــی شــده و پــس از انجــام مراحــل کارشناســی در‬ ‫نوبــت دریافــت تســهیالت قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی امــور راه و شهرســازی گلســتان در انتهــا‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن متقاضیــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه اداره برنامــه‬ ‫ریــزی و مســکن بازافرینــی بافــت شــهری در ســاختمان شــماره یــک‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی گلســتان‪ ،‬اطالعــات بیشــتری در خصــوص‬ ‫شــرایط و نحــوه ی دریافــت تســهیالت بافــت فرســوده کســب نماینــد‬ ‫رئیس اداره فرش اداره کل صمت گلستان خبر داد ‪:‬‬ ‫برگزاری نخستین المپیاد دانش اموزی و دانشجویی‬ ‫فرش دستباف گلستان‬ ‫رئیــس اداره فــرش اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬نخســتین المپیــاد دانــش امــوزی و دانشــجویی‬ ‫صنعــت فــرش دســتباف اســتان گلســتان در شهرســتان گنبــدکاووس برگــزار گردیــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس ‪ ،‬ســیده الهــام حســینی گفــت ‪ :‬نخســتین المپیــاد دانــش امــوزی و دانشــجویی صنعــت‬ ‫فــرش دســتباف اســتان گلســتان بــا حضــور ‪ ۳۰‬شــرکت کننــده در بخــش هــای بافــت ‪ ،‬مرمــت‬ ‫رنگرزی و طراحی در اموزشکده فنی و حرفه ای دختران کوثر شهرستان گنبدکاووس برگزار گردید ‪.‬‬ ‫حســینی هــدف از برگــزاری ایــن المپیــاد را ایجــاد انگیــزه رقابــت و ســنجش ســطح دانــش و مهــارت هنرمنــدان عرصــه هنــر صنعــت‬ ‫فــرش در دوســطح بــرای هنرجویــان و دانشــجویان عنــوان نمــود ‪.‬‬ ‫گفتنی است در پایان این المپیاد از نفرات برگزیده با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل امد ‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رییــس پــارک ملی گلســتان از تلف‬ ‫شــدن یــک قــاده پلنــگ مــاده در‬ ‫ایــن ذخیــره گاه زیسـت کره خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن پلنــگ بــر اثــر تصادف‬ ‫بــا خودروهــای عبــوری از جــاده‬ ‫میــان گــذر ایــن پــارک تلــف شــد‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری اظهارکــرد‪ :‬ایــن حادثــه‬ ‫روز گذشــته اتفــاق افتــاد و بــر اثــر‬ ‫برخــورد خودروهــای عبــوری در ایــن‬ ‫جــاده بــا ســرعت زیــاد یک قــاده پلنگ‬ ‫جــوان مــاده تلف شــد و الشــه ان برای‬ ‫تحقیقــات بیشــتر و ازمایشــات الزم‬ ‫بــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫گلســتان انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫وی جــاده میــان گــذر را از چالش هــای‬ ‫اصلــی اســیب زننده بــه گونه هــای‬ ‫جانــوری پــارک ملــی دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫هــر هفتــه چندیــن مــورد از تلفــات‬ ‫گونه هــای مختلــف گــراز‪ ،‬شــغال‪ ،‬اهــو‬ ‫و پرنــدگان بــر اثــر تصــادف بــا وســایل‬ ‫نقلیــه عبــوری گــزارش می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وجــود ایــن جاده باعث‬ ‫شــده تــا زیســتمندان ایــن پــارک بــرای‬ ‫اســتفاده از منابــع ابــی و ســایر مــوارد‬ ‫همــواره در ایــن مســیر تــردد کننــد لــذا‬ ‫بــه راننــدگان توصیــه می کنیــم بــرای‬ ‫حفــظ جــان حیوانــات بــا ســرعت کــم‬ ‫ایــن مســیر را بپیماینــد‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن سرشــماری ‪ ۱۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۹۰‬راس انــواع گونه هــای علفخــوار‬ ‫شــامل ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬راس قــوچ و‬ ‫میــش‪ ۳۹۰ ،‬راس اهــو و ‪ ۹۰۰‬راس‬ ‫کل و بــز بــا تغذیــه از علف زارهــا‪،‬‬ ‫رودخانه هــا و چشــمه های ایــن پــارک‬ ‫زیســت می کنند‪.‬پــارک ملی گلســتان‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۳۶‬شمشــی با نام «المه‬ ‫و ایشــکی» مــورد حفاظــت قــرار‬ ‫گرفــت نخســتین پــارک ایــران اســت‬ ‫کــه ســال ‪ ۱۳۵۴‬در فهرســت میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو به عنوان یکــی از ‪۵۰‬‬ ‫ذخیــره گاه محیــط زیســتی کــره زمیــن‬ ‫بــه ثبــت رســید‪.‬این ذخیــره گاه زیســت‬ ‫کــره بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی‪،‬‬ ‫توپوگرافــی و البتــه رویشــگاهی شــامل‬ ‫طیــف وســیعی از زیســتگاه ها و‬ ‫اکوسیستم هاســت و رویشــگاه های‬ ‫تپــه ماهــوری بــا عناصــر شــاخص‬ ‫ایرانــی تورانــی ماننــد درخــت تــاغ‪،‬‬ ‫گونــه اهــوی ایرانــی و قــوچ و میــش‪،‬‬ ‫رویشــگاه های هیرکانــی بــا عناصــری‬ ‫ماننــد درخــت راش‪ ،‬گونــه جانوری مرال‬ ‫وزیســتگاه های کوهســتانی با عناصری‬ ‫ماننــد درخــت ارس و گونه هــای پلنــگ‬ ‫ایرانــی و کل و بــز اســت‪.‬‬ ‫اقای حسین زرگری‬ ‫رئیــس محتــرم اتحادیــه صنــف فروشــندگان و تعمیــرکاران موتورســیکلت و‬ ‫دوچرخــه شهرســتان ‏‬ ‫موضوع‪ :‬ثبت نام از داوطلبین هیات مدیره و بازرسی (مرحله اول) ‏‬ ‫با سالم و احترام‬ ‫از انجائیکــه دوره هیــات مدیــره ان اتحادیــه رو بــه اتمــام مــی باشــد‪ ،‬بــه کلیــه‬ ‫اعضــاء تحــت پوشــش دارای پروانــه کســب ‏معتبــر اتحادیــه ابــاغ نمائیــد‬ ‫کســانیکه مایــل بــه کاندیداتــوری در هیــات مدیــره و بــازرس ان اتحادیــه مــی‬ ‫باشــند مــی تواننــد از روز شــنبه مــورخ ‪ 1402/02/16‬لغایــت روز دوشــنبه ‪25‬‬ ‫‪ 1402/02/‬بــه مــدت ‪ 10‬روز بــا مراجعــه بــه‏ســامانه برگــزاری تشــکلهای صنفــی به‬ ‫‪ e‬نســبت بــه تکمیــل پرسشــنامه و بارگــذاری‬ ‫نشــانی‏‪ lection.iranianasnaf.ir‎‬‏‬ ‫‏تصاویــر شناســنامه‪ ،‬کارت ملــی‪ ،‬مــدرک تحصیلــی (حداقــل دیپلــم بــرای افــراد‬ ‫فاقــد ســابقه عضویــت در هیــات‏مدیــره‪ ،‬اعتبارنامــه بــرای افــراد دارای ســابقه‬ ‫عضویــت در هیــات مدیــره اتحادیــه) و عکــس پرســنلی خــود جهــت‏ثبــت نــام‬ ‫اقــدام نمــوده و پرینــت مــدارک را بهمــراه یــک ســری فتوکپــی از مــدارک بارگذاری‬ ‫شــده و اصــل مــدارک‏جهــت بازبینــی و تطبیــق مــدارک بــه دبیرخانــه هیــات‬ ‫اجرایــی برگــزاری انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی واقــع در ایــن اداره‏تحویــل‬ ‫نماینــد‪ .‬ضمنــا ًبپیوســت یــک بــرگ فــرم شــرایط داوطلبــان عضویــت در هیــات‬ ‫مدیــره اتحادیــه هــای صنفــی ارســال مــی‏گــردد لــذا فــرم مذکــور‪ ،‬ضمیمــه اگهــی‬ ‫ثبــت نــام شــده و بــه کلیــه اعضــای صنــف اطــاع رســانی گــردد و از نتیجــه‬ ‫اقدامــات ایــن‏اداره را اگاه نمائیــد‪.‬‏‬ ‫عبدالرضا کریمی‪-‬‬ ‫ت اتحادیه صنفی شهرستان‬ ‫رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابا ‏‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪752‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫تاثی ‪‎‬ر‪‎‬فق ‪‎‬ر‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫اسیب اجتماعی‬ ‫اسیباجتماعی‬ ‫ن‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬کودکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کسب و کار‪‎‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪ /‬بازار کسب و کار‬ ‫کــودکان کار کــه بــه عنــوان کودکانــی‬ ‫شــناخته مــی شــوند کــه مجبــور‬ ‫شــده انــد بــه دلیــل فقــر‪ ،‬ناکامــی و‬ ‫شــرایط خانوادگــی بــد‪ ،‬بــه کار برونــد‪،‬‬ ‫اســیب های بســیاری را بــه انــان‪ ،‬بازار‬ ‫کســب و کار و جامعــه وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای کــودکان کار‪ ،‬مخاطــرات‬ ‫احتمالــی ماننــد اســیب جســمی‪،‬‬ ‫اســیب روانــی‪ ،‬ویروس هــای‬ ‫بیمــاری‪ ،‬تحمــل شــرایط بهداشــتی‬ ‫نامناســب‪ ،‬خطــرات عامالنــه و‬ ‫کاری‪ ،‬از دســت رفتــن فرصت هــای‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬از دســت رفتــن فرصــت‬ ‫بهبــود شــرایط خانــواده خــود و‬ ‫بی احترامــی بــه حقــوق کــودکان‬ ‫مــی باشــند‪ .‬ایــن اتفاقــات بــه دلیــل‬ ‫اینکــه کــودکان بــرای کار در ســن‬ ‫بســیار کــم‪ ،‬بــا شــرایط شــغلی بدون‬ ‫شناســنامه‪ ،‬در شــغل های پرخطــر‬ ‫و در محیط هــای خطرنــاک بــه کار‬ ‫می رونــد‪ ،‬رخ می دهــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اســیب های مســتقیم بــه‬ ‫کــودکان‪ ،‬کــودکان کار در بلنــد مدت‬ ‫می تواننــد یــک خســارت جــدی بــه‬ ‫جامعــه و بــازار کار وارد کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫ممکــن اســت کمتریــن فرصــت‬ ‫بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی خــود و‬ ‫خانــواده شــان را داشــته باشــند و‬ ‫در نهایــت بــه دلیــل نامســاعد بــودن‬ ‫شــرایط زندگــی‪ ،‬جامعــه و بــازار کار‬ ‫فروپاشــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬کــودکان کار یــک‬ ‫مســئله نــه تنهــا بــرای کشــورهای در‬ ‫حــال توســعه‪ ،‬بلکــه بــرای کل جهــان‬ ‫هســتند و نیازمنــد تــاش هــای‬ ‫مســتمر بــرای رفــع ان هســتیم‪.‬‬ ‫کــودکان کار بــرای اینکــه بتواننــد بــرای‬ ‫خانواده شــان درامــد بیشــتری فراهــم‬ ‫کننــد یــا بــه دلیــل فقــر و بی ســامانی‬ ‫در برخــی کشــورها مجبــور بــه انجــام‬ ‫کارهــای خطرنــاک ماننــد کار در‬ ‫کارخانه هــا‪ ،‬معــادن‪ ،‬فروشــگاه ها‪،‬‬ ‫خیابان هــایــاکارهــایدیگــرشــده اند‪.‬‬ ‫امــا کــودکان کار بــه عنــوان یکــی‬ ‫از جمعیت هــای اســیب پذیر و از‬ ‫دســت دادن حقــوق اجتماعــی‪ ،‬بــه‬ ‫طــور وســیعی تاثیــر می گــذارد‪ .‬ایــن‬ ‫تاثیــرات شــامل عــدم دسترســی بــه‬ ‫امــوزش مناســب‪ ،‬فشــار ناشــی از‬ ‫کار و زندگــی در جامعــه‪ ،‬خطــرات‬ ‫جســمانی و روانــی‪ ،‬از دســت دادن‬ ‫فرصــت بــرای بــازی و تفریــح‪ ،‬تشــدید‬ ‫فقــر و بی ســامانی‪ ،‬عــدم پوشــش‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اختــال در توســعه‬ ‫شــخصیت‪ ،‬بازیابــی معنــی و شــمول‬ ‫اجتماعــی و‪ ...‬می شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکه توســعه اقتصادی‪،‬‬ ‫نبایــد بــا اســیب بــه جامعــه همــراه‬ ‫باشــد‪ ،‬بایــد مقرراتــی بــرای حفاظــت‬ ‫از حقــوق کــودکان کار در بــازار‬ ‫کســب و کار و جامعــه در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬دولت هــا بایــد بــه کمــک‬ ‫ســازمان های بین المللــی ماننــد‬ ‫ســازمان بین المللــی کار‪ ،‬بــه کنتــرل‬ ‫کــودکان کار پرداختــه و شــرایط ان هــا‬ ‫را پایــدار تــر کننــد و تــا حــد امــکان‬ ‫از کار کــودکان جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬دسترســی بــه امــوزش‪،‬‬ ‫خدمــات بهداشــتی و پشــتیبانی‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬همــراه بــا خانــواده پایـه ای‬ ‫پایــدار‪ ،‬بــرای کاهــش ایــن اســیب‬ ‫اجتماعــی می توانــد موثــر باشــد‪.‬‬ ‫ســکینه جافــر نــوده ‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حتــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬ناامنـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــود ‪‎ ،‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خانوادگـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خشــون ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکشــند ‪‎ ،‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬خانــواده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فق ‪‎‬ر ‪‎‬ســخت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬مــی اور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حــ ‪‎‬د ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬بیــ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬زودر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ازدوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رفتارهایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬کمتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معمــوال ً ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فقیــ ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬خانــواده هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎- ‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مالــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ناتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اوقــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــ ‪‎‬ه ‪‎‬گاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تبعیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اموزش ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کشــورها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثال ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تجرب ‪‎‬ه ‪‎‬کنن ‪‎‬د ‪‎.‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زیا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ازدوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعدا ‪‎‬د ‪‎‬فرزندا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باال ‪‎ ،‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬سـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســعه ‪‎ ،‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬فقیـ ‪‎‬ر ‪‎‬اغلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواده هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎- ‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬فقیـ ‪‎‬ر ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬رای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مردانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زنــا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زودر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ث ‪‎‬تنگنــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬انچـ ‪‎‬ه ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬توانایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رفتاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬والدیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫ض ‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬معــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گرفتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســوا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جریــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ناقــص‬ ‫ح ‪‎‬سرشــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬تغذیــه ‪‎ ،‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎- ‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬ابت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬احتما ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نامناسـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ســکن ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫التمام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذارد‪‎ ‎.‬بیمــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬غذایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ‪‎ ،‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬عفونـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میگــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بدنـ ‪‎‬‬ ‫ـاال ً‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عل ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬شــده انــد ‪‎ ،‎‬احتمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فقیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بــزر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خانــواده هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــود ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نوجوانــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎- ‎‬فق ـ ‪‎‬ر ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ص ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬درامــ ‪‎‬د ‪‎‬شــاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬طــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دیدهانـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بدتـ ‪‎‬ر ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬اعضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجربـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــغلها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬رســید ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬حداقـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬جامعــه ا ‪‎‬‬ ‫ی ا ‪‎‬ز ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درنتیجــه ‪‎ ،‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬منف ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محبــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانــی ‪‎ ،‎‬تحصیــات ‪‎ ،‎‬درامــد ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جســمان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مثمرثمــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثیرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬بگذار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عمدتا ً‪‎‬تاثی ‪‎‬ر ‪‎‬منف ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫‪‎‬مختلف ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬منف ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فق ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬اثــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د ‪‎‬رســان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬حداق ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئل ‪‎‬ه ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬سـ ‪‎‬ه ‪‎‬مرحل ‪‎‬ه ‪‎‬تاثیرگذا ‪‎‬ر ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ل ‪‎‬اب ‪‎ ،‎‬غــذا ‪‎ ،‎‬پوشــاک ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫فقـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬معمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فقیــر ‪‎ ،‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواده هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬واقــع ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فقیــ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خانــواده هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ـوال ً ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ر‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬نظــ‬ ‫ه‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانوادگــ‬ ‫ط‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬محیــ‬ ‫ه‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ‬ ‫ک‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمــ‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا‬ ‫ه‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬را‬ ‫ک‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬یــ‬ ‫ن‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساسیشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکنن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیازها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ناام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محیط‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نداشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‪‎‎‬رس ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬بعض ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬نمیشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بــارداری‪‎(‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬متداول تریــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬فقی ـ ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬اگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میانجامنــ ‪‎‬د ‪.‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بــارداری‪‎،‎)‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بخوابـ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬بــاردا ‪‎‬ر ‪‎‬نمیتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارامـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نداشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬ز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــغلی ‪‎ ،‎‬اموزشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معموال ً‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬فق ‪‎‬ر‬ ‫‪‎.‎2‬نوجوان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬نفــس ‪‎ ،‎‬فشــا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬تنگـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بتواننـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ســخت ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فقیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬میکنـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬تولـ ‪‎‬د‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جنینـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬زودر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬طــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬برســانن ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬پایــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دور ‪‎‬ه ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬یابــ ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬فقــ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د‬ ‫م ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬ناســال ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بخشـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬دانــش امــوزا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانوادگ ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تامی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نپردازن ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مجبــو ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬پــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬نیازمنــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تامیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تواناییهــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ه شــون ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬انــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســئل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫ن ‪‎‬انهــا ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تدری ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬قرارگرفت ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تح ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــغو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ناامــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خطرنــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ح ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫د ‪.‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بازمان ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مــرو ‪‎‬ر ‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مراقبتهــا ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬بزرگســال ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اساســی ‪‎ ،‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬اب ‪‎ ،‎‬غــذا ‪‎ ،‎‬پوشــاک ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و فقـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تشــخیص ‪‎ ،‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ناکامـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محــدو ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬اصل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشــت ‪‎ ،‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬معقــو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیماریهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایجا ‪‎‬د ‪‎‬مح ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬بیماریهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬شــان ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د‬ ‫ع ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬صحـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬فقیرتـ ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬برایــن ‪‎ ،‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوامـ ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میــ ‪‎‬ر‬ ‫ص ‪‎‬مــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شــاخ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬بــارور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شــاخ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬درما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیماریهــا ‪‎ ،‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬نــوزادا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فقی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیماریه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حت ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز‬ ‫ل ‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬عامــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬فقــ ‪‎‬ر ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ثروتمن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬متوسـ ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میـ ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬برشــمرد ‪‎‬ه ‪‎‬شــود‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جســمان ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬دچا ‪‎‬ر ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪.‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬شــده ‪‎ ،‎‬ذات ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تحریـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فقیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــرو ‪‎‬ر ‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــدید ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫فق ـ ‪‎‬ر ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افســردگ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اضطــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مبت ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬شــان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهتــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرصــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اموزشـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ل ‪‎‬نامناسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اموزش ‪‎ ،‎‬انحصا ‪‎‬ر ‪‎‬مناب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمت ‪‎‬ر ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فرصت‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مزمــ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ابتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬غیـ ‪‎‬ر ‪‎‬مثبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحلیلـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مزمـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیماری‏هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بیمــا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مبتـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مییابـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مختلف ـ ‪‎‬‬ ‫فق ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬اموزشـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬پایینتریـ ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬مجبــو ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‬ ‫ط ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بودنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســختت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ادام ‪‎‬ه ‪‎‬دهن ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نمیتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحصیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جامع ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اگاهـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬بهداشــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬اموزشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــ ‪‎‬ه ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مییابــد ‪‎ ،‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پــرور ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ناپایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬نامنظـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نامناســب ‪‎ ،‎‬بــارور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خانوادگی ‪‎ ،‎‬نابــاروری ‪‎ ،‎‬فرزندزای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬برو ‪‎‬ز ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬فقی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬ازدوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬سـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پاییـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســنی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ازدوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ســرعت بخــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬فقــ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانــواده شــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تامیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬علـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هزینــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬برخوردارنــد ‪‎ ،‎‬بنابرایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اموزشــی ‪‎ ،‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مییابــد‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تربیــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فقیــ ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬خانــواده هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــوارد ‪‎ ،‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جامعــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫فقــ ‪‎‬ر ‪‎‬اثــا ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــود ‪،‎‬‬ ‫ه ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســرمای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تعدیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فقــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جبــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬پاییــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مدارســ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میگیرنــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مــدار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فق ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬برخ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬میکننــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ناکافــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زیرســاختها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬مانن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســامتی‪‎ ،‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬مشــکالت ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحصیــات ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تغذیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پراهمیتــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خطرنــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬میکنــ ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ث ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬والدی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فشــا ‪‎‬ر ‪‎‬روح ـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تحمی ـ ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬فق ـ ‪‎‬ر ‪‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬زایمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬مــادرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــر ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬کــود ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــاخ ‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۷۸۷‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۱.۱۱.۲۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۲۳‬‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــود ســن ســبلی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪ ۷۱۹‬کــد ملــی ‪۴۹۷۹۷۰۲۳۱۷‬‬ ‫صــادره از اق قــا درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۹۷/۳۵۶‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده‬ ‫ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۶‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی‬ ‫اقــای حــاج کریــم دردی ســاالری تومــاج تاییــد گردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۵۳۲۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬روز سه شنبه ‪ ۱۴۰۲.۰۲.۱۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬روز چهارشنبه ‪۱۴۰۲.۰۲.۲۷‬‬ ‫علی برقی سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک ملک اق قال‬ ‫خبر‬ ‫مدیر عامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان گلستان ‪:‬‬ ‫مدیریت مصرف اب در‬ ‫ادارات و سازمان های‬ ‫دولتی امری ضروری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای تحقــق مدیریــت‬ ‫مصــرف اب‪ ،‬مدیریــت مصــرف در ادارات و‬ ‫ســازمان هــای دولتــی ‪ ،‬امــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای تحقــق مدیریــت‬ ‫مصــرف اب‪ ،‬مدیریــت مصــرف در ادارات و‬ ‫ســازمان هــای دولتــی ‪ ،‬امــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس‪،‬‬ ‫دکتــر ایــرج حیدریــان گفــت‪ :‬شــرایط ابــی‬ ‫اســتان‪ ،‬شــرایط مطلوبــی نیســت و جــزء معدود‬ ‫اســتان هــای کشــور هســتیم کــه برای تهیــه اب‬ ‫شــرب فقــط از منابــع اب زیرزمینــی اســتفاده‬ ‫مــی نمائیــم ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ابفا اســتان گلســتان با بیان‬ ‫اینکــه بهینــه ســازی و تغییــر الگــوی مصــرف در‬ ‫بخــش اب شــرب همــواره مــورد تاکیــد بــوده ‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬پرســنل شــرکت در طــول شــبانه روز و‬ ‫بــا تمــام تــوان از هیــچ تــاش و کوششــی در‬ ‫جهــت نگهــداری و امــاده بــکار بــودن تاسیســات‬ ‫و همچنیــن توزیــع اب ســالم و بهداشــتی دریــغ‬ ‫ننمــوده و انتظــار داریــم مشــترکین خصوصــا‬ ‫ادارات ‪ ،‬نهادهــا و ســازمان هــای دولتــی اســتان‬ ‫نیــز در ایــن امــر مــا را یــاری نمایند تــا بتوانیم کار‬ ‫توزیــع اب را به صــورت عادالنــه انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫حیدریــان بــا ارائــه راهکارهــای مناســب جهــت‬ ‫کاهــش مصــرف اب‪ ،‬گفــت‪ :‬عــدم اســتفاده از‬ ‫اب نماها و فواره ها در مراکز اداری و تفریحی‬ ‫وابســته حتــی اگــر بــه صــورت بازچرخانــی عمــل‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬عــدم اســتفاده از اب شــرب بــرای‬ ‫ابیــاری فضاهــای ســبز در مراکــز دولتــی و الــزام‬ ‫بــه نصــب شــیرهای کــم مصــرف و وســایل‬ ‫کاهنــده مصــرف اب از جملــه راهکارهــای موثــر‬ ‫در کاهــش مصــرف اب مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب اســتان گلســتان‬ ‫بازدیــد منظــم از تاسیســات مصــرف اب‬ ‫(شــیراالت‪ ،‬فــاش تانــک و‪ )...‬تعمیــر و یــا‬ ‫تعویــض ان در صــورت خرابــی را در کاهــش‬ ‫هدررفــت اب موثــر دانســت و گفــت‪ :‬جلوگیری‬ ‫از شستشــوی خــودرو در ادارات و نهادهــا و‬ ‫عــدم اســتفاده از اب شــرب بــرای شستشــوی‬ ‫فضــای اداری از دیگــر راهکارهــای موثــر در‬ ‫زمینــه کاهــش هــدر رفــت اب مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه تمامــی‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی بایــد در نهادینــه کــردن‬ ‫فرهنــگ اســتفاده صحیــح از منابــع ابــی تــاش‬ ‫کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــرکت اب و فاضــاب بــه‬ ‫تنهایــی نمــی توانــد در ایــن زمینــه موفــق باشــد‬ ‫و بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ صرفــه جویــی‬ ‫نیازمنــد یــاری همــه دســتگاه هــای دولتــی و‬ ‫شــهروندان عزیــز گلســتانی هســتیم‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال شغل‬ ‫هستید ما هم به دنبال‬ ‫نیروی کار هستیم‬ ‫با ما با شماره ‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری تماسبگیرید‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اردیبهشت * سال نهم * شمـاره ‪752‬‬ ‫جامعه‬ ‫ت‬ ‫ش‪‎‬امنی ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینهها‪‎ ‎‬و‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬رانت‪‎ ‎‬و‪‎‬فسا ‪‎‬د‪‎‬ایجا ‪‎‬د‪‎‬شد ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کسبوکا ‪‎‬ر‪‎‬چیست؟‬ ‫سکینهجافرنوده‪/‬بازارکسبوکار‬ ‫افزایــش‪‎ ‎‬هزینه هــا‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫‪‎‬میتواننــد‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬رانتهایــی‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬ممکــن‪‎ ‎‬اســت‪‎ ‎‬در‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازار‪‎ ‎‬کســب و کار‪‎ ‎‬وجــود‪‎ ‎‬داشــته‪‎ ‎‬باشــند‪‎،‬‬ ‫‪‎‬نق ـش‪‎ ‎‬داشــته‪‎ ‎‬باشــند‪‎. ‎‬ب ـه‪‎ ‎‬طــور‪‎ ‎‬کلــی‪‎ ‎،‬ران ـت‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه‪‎ ‎‬معنــی‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬دســت‪‎ ‎‬اوردن‪‎ ‎‬مزیــت‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬نظــر‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــادی‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬راههایــی‪‎ ‎‬مثــل‪‎ ‎‬برخــورداری‪‎‬‬ ‫‪‎‬از‪‎ ‎‬منافــع‪‎ ‎‬ســخت افــزاری‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬نرمافــزاری‪‎،‬‬ ‫‪‎‬اســتفاده‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬تصمیم‏گیریهــای‪‎ ‎‬سیاســی‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــادی‪‎ ‎،‬و‪‎ ‎‬دیگــر‪‎ ‎‬دسترســیهای‪‎ ‎‬غیرنرمــال‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه‪‎ ‎‬منابــع‪‎ ‎‬اســت‪‎. ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬امنیــت‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬بــازار‪‎‬‬ ‫‪‎‬کســب وکار‪‎ ‎‬ممکــن‪‎ ‎‬اســت‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬دلیــل‪‎ ‎‬نبــود‪‎‬‬ ‫‪‎‬یــا‪‎ ‎‬ناکافــی‪‎ ‎‬بــودن‪‎ ‎‬سیاســتها‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فرایندهــای‪‎‬‬ ‫‪‎‬مربــوط‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬امنیــت‪‎ ‎‬اطالعــات‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬همچنیــن‪‎‬‬ ‫‪‎‬نبــود‪‎ ‎‬مکانیزمهــای‪‎ ‎‬کافــی‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬پیشــگیری‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬مقابلــه‪‎ ‎‬بــا‪‎ ‎‬تهدیــدات‪‎ ‎‬امنیتــی‪‎ ‎‬ایجــاد‪‎ ‎‬شــود‪‎. ‎‬‬ ‫ایــن‪‎ ‎‬شــرایط‪‎ ‎‬میتواننــد‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬برخــی‪‎ ‎‬افــراد‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرکتها‪‎ ‎‬فرصتـی‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬دسـت‪‎ ‎‬اوردن‪‎ ‎‬رانـت‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــند‪‎ ‎،‬بخصــوص‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬صنایعــی‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬طــور‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســتقیم‪‎ ‎‬بـا‪‎ ‎‬اطالعــات‪‎ ‎‬حســاس‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬محرمانـه‪‎ ‎‬کار‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکننــد‪‎ ‎،‬ماننــد‪‎ ‎‬بانکــداری‪‎ ‎،‬صنعــت‪‎ ‎‬دفاعــی‪‎،‬‬ ‫‪‎‬فنــاوری‪‎ ‎‬اطالعــات‪‎ ‎‬و‪‎... ‎‬‬ ‫بـا‪‎ ‎‬بــروز‪‎ ‎‬ایـن‪‎ ‎‬شــرایط‪‎ ‎،‬تقاضــای‪‎ ‎‬کاربــران‪‎ ‎‬بــرای‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــش‪‎ ‎‬امنیــت‪‎ ‎‬اطالعــات‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬حفــظ‪‎ ‎‬حریــم‪‎‬‬ ‫‪‎‬خصوص ـی‪‎ ‎‬نی ـز‪‎ ‎‬بیشــتر‪‎ ‎‬خواه ـد‪‎ ‎‬ش ـد‪‎.‎‬‬ ‫رانــت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فســاد‪‎ ‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬عواملــی‪‎ ‎‬بــرای‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــش‪‎ ‎‬هزینه هــا‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬امنیــت‪‎ ‎‬در‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازار‪‎ ‎‬کســب وکار‪‎ ‎‬باشــند‪‎. ‎‬ایـن‪‎ ‎‬عوامـل‪‎ ‎‬شــامل‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوارد‪‎ ‎‬زیــر‪‎ ‎‬میشــوند‪‎:‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬افزای ـش‪‎‎‬هزینه هــای‪‎‎‬تولی ـد‪‎: ‎‬وجــود‪‎ ‎‬ران ـت‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬فســاد‪‎ ‎‬میتوانـد‪‎ ‎‬باعـث‪‎ ‎‬افزایـش‪‎ ‎‬هزینه هــای‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـد‪‎ ‎‬کاالهـا‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬خدمــات‪‎ ‎‬شــود‪‎. ‎‬بهطــور‪‎ ‎‬مثال‪‎،‬‬ ‫‪‎‬وجــود‪‎ ‎‬رانــت‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬زمینــه‪‎ ‎‬تعطیــات‪‎ ‎‬اشــتغال‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـد‪‎ ‎‬باعـث‪‎ ‎‬افزایـش‪‎ ‎‬هزینه‏هــای‪‎ ‎‬کارفرمـا‪‎‬‬ ‫‪‎‬در‪‎ ‎‬پرداخـت‪‎ ‎‬حقــوق‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬دســتمزد‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬کارکنــان‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬کاهــش‪‎‎‬رقابــت‪‎: ‎‬رانــت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فســاد‪‎ ‎‬میتوانــد‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـث‪‎ ‎‬کاهـش‪‎ ‎‬رقابـت‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬بــازار‪‎ ‎‬شــود‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬باعـث‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــود‪‎ ‎‬ک ـه‪‎ ‎‬کســب وکاره ـا‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬برخ ـی‪‎ ‎‬مــوارد‪‎ ‎‬در‪‎‬‬ ‫‪‎‬قالــب‪‎ ‎‬رانــت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فســاد‪‎ ‎‬بهره بــرداری‪‎ ‎‬کننــد‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ای ـن‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬نهای ـت‪‎ ‎‬باع ـث‪‎ ‎‬کاه ـش‪‎ ‎‬انگیــزه‪‎ ‎‬بــرای‪‎‬‬ ‫‪‎‬نــواوری‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬کیفیــت‪‎ ‎‬محصــوالت‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــات‪‎ ‎‬میشــود‪‎.‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬کاهش‪‎‎‬اعتماد‪‎‎‬شــهروندان‪ ‎: ‎‬رانت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فســاد‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـد‪‎ ‎‬باعـث‪‎ ‎‬کاهـش‪‎ ‎‬اعتمــاد‪‎ ‎‬شــهروندان‪‎ ‎‬بـه‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیســتم‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬نهادهایــی‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬میبایــد‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬قبــال‪‎‬‬ ‫‪‎‬محافظ ـت‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬مناف ـع‪‎ ‎‬عموم ـی‪‎ ‎‬انه ـا‪‎ ‎‬مســئولیت‪‎‬‬ ‫‪‎‬پذیــر‪‎ ‎‬باشــند‪‎ ‎‬شــود‪‎. ‎‬ایــن‪‎ ‎‬بازدهــی‪‎ ‎‬فزاینــده‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫‪‎‬رانــت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فســاد‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬دنبــال‪‎ ‎‬داشــته‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬اعتمــاد‪‎ ‎‬شــهروندان‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬براب ـر‪‎ ‎‬نهادهــای‪‎ ‎‬دولت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬را‪‎ ‎‬ایجــاد‪‎ ‎‬میکنــد‪‎ ‎،‬ک ـه‪‎ ‎‬میتوان ـد‪‎ ‎‬باع ـث‪‎ ‎‬کاه ـش‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــروش‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬زیــان‪‎ ‎‬شــرکتها‪‎ ‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫‪‎ .‎4‬کاهــش‪‎ ‎‬امنیــت‪‎ ‎‬بــازار‪ :‎ ‎‬رانــت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فســاد‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـد‪‎ ‎‬باعـث‪‎ ‎‬کاهـش‪‎ ‎‬امنیت‪‎ ‎‬بازار‪‎ ‎‬شــود‪‎. ‎‬این‪‎‬‬ ‫‪‎‬باســبب‪‎ ‎‬جــذب‪‎ ‎‬پــول‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬وام‪‎ ‎‬ســپرده‪‎ ‎‬گــذاران‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـه‪‎ ‎‬کسـب‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬هــای‪‎ ‎‬بامــزه‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬تحقیـر‪‎ ‎‬شــده‪‎ ‎،‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنی ـن‪‎ ‎‬تامی ـن‪‎ ‎‬مناب ـع‪‎ ‎‬مال ـی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬جلوگیــری‪‎ ‎‬از‪‎‬‬ ‫‪‎‬حمل ـه‪‎ ‎‬تامی ـن‪‎ ‎‬کننــدگان‪‎ ‎‬محصــوالت‪‎ ‎‬دیگ ـر‪‎ ‎‬ب ـه‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازار‪‎ ‎‬میشــود‪‎ ‎،‬کـه‪‎ ‎‬نهایتـا‪‎ ‎‬باعـث‪‎ ‎‬کاهـش‪‎ ‎‬قابـل‪‎‬‬ ‫‪‎‬توجهــی‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬چندیــن‪‎ ‎‬خدمــات‪‎ ‎‬بــا‪‎ ‎‬کیفیــت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬در‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتیج ـه‪‎ ‎‬ضع ـف‪‎ ‎‬بــازار‪‎ ‎‬میشــود‪‎. ‎‬‬ ‫بــه‪‎ ‎‬طــور‪‎ ‎‬کلــی‪‎ ‎،‬افزایــش‪‎ ‎‬رانــت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فســاد‪‎ ‎‬نــه‪‎‬‬ ‫‪‎‬تنه ـا‪‎ ‎‬میتوان ـد‪‎ ‎‬ب ـه‪‎ ‎‬شــرکتها‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بــازار‪‎ ‎‬کس ـب وکار‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســیب‪‎ ‎‬بزنــد‪‎ ‎،‬بلک ـه‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬عمــوم‪‎ ‎‬اقشــار‪‎ ‎‬جامع ـه‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬اینــده‪‎ ‎‬کشــور‪‎ ‎‬خســارت‪‎ ‎‬میرســاند‪‎.‎‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــا کاهــش رقابــت در بــازار‪،‬‬ ‫ایده پــردازی و نــواوری هــم کاهــش‬ ‫می یابــد‪ .‬شــرکت ها بــه دنبــال روش هــای‬ ‫رایــج بــرای تولیــد و عرضــه کاال و خدمــات‬ ‫هســتند‪ ،‬بــدون ان کــه بــه بهبــود فراینــد و‬ ‫ایجــاد نــواوری در انهــا توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع نشــان دهنــده عــدم پویایــی در‬ ‫بــازار اســت کــه در نهایــت منجــر بــه کاهــش‬ ‫رشــد و توســعه اقتصــادی می شــود‪.‬‬ ‫اعتیاد راهی به سوی‬ ‫تباهی و فساد‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور‪:‬‬ ‫مردم باید در زندگی خود‬ ‫تاثیر دانش و فناوری را احساس کنند‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان رئیس جمهــور‬ ‫گفــت‪ :‬اقتصــاد دانــش بنیــان وقتــی جایــگاه و اثرمنــدی واقعــی‬ ‫خــود را می یابــد کــه مــردم تاثیــر دانــش و فنــاوری را در زندگــی‬ ‫خــود احســاس کننــد‪ .‬از مراحــل مطالعــه تــا کاشــت و برداشــت و‬ ‫فــراوری را بایــد بــه صــورت گســترده نقــش مــردم را در کشــاورزی‬ ‫فناورانــه‪ ،‬افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ‪ ،‬روح اللــه دهقانــی‬ ‫فیروزابــادی در اییــن امضــای توافق نامه هــای همــکاری بــا‬ ‫هــدف ارتقــا و توســعه گلخانه هــای هوشــمند و شــهرک های‬ ‫مولــد گلخانــه ای و شــیالتی افــزود‪ :‬هنگامــی کــه از اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان صحبــت می کنیــم در حقیقــت از اقتصــادی مبتنــی‬ ‫بــر مــردم و بــرای انهــا ســخن می گوییــم‪ .‬رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫هــم بــر ایــن مردمــی شــدن اقتصــاد‪ ،‬تاکیــد دارنــد و ماهیــت و‬ ‫ماموریــت اقتصــاد دانش بنیــان نیــز به گونــه ای تعریــف شــده‬ ‫اســت کــه مبتنــی بــر فنــاوری باشــد و جامعــه را در اقتصــاد‪،‬‬ ‫نقــش افریــن می ســازد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اولویت دارتریــن و مهــم تریــن مســاله امــروز کشــور را‬ ‫اقتصــاد دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬اصــل کلیــدی و راهبــردی‬ ‫در تحــول کشــور نیــز دخیــل کــردن مــردم بــرای تحــول در‬ ‫اقتصــاد اســت‪ .‬رهبــر معظــم انقــاب بارهــا از جملــه در ســخنان‬ ‫اخیرشــان در اغــاز ســال بــر اســتفاده از قابلیــت هــای مــردم و‬ ‫مردمــی کــردن اقتصــاد گفتنــد و مصــداق بــارز اقتصــاد مردمــی را‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان دانســتند‪.‬‬ ‫دانش بنیان شدن اقتصاد با همراهی مردم‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان رئیــس جمهــور‬ ‫بــا بیــان این کــه کشــاورزی و غــذا یکــی از حوزه هــای برجســته‬ ‫بــرای دانش بنیــان کــردن اقتصــاد بــا همراهــی و ســرمایه گذاری‬ ‫مــردم اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بشــر از روزی کــه متولــد می شــود‬ ‫نســبت بــه زمیــن‪ ،‬گیــاه و درخــت انــس و پیونــدی ناگسســتنی‬ ‫برقــرار می کنــد و بــرای تامیــن غــذا بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن‬ ‫نیازهــای فطــری خــود گام برمـی دارد‪ .‬بــر همیــن اســاس‪ ،‬صنعــت‬ ‫غــذا کــه تامیــن کننــده مهــم تریــن و پایه ای تریــن نیــاز انســان‬ ‫اســت‪ ،‬هی ـچ گاه از حرکــت بازنخواهــد ایســتاد‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی اهمیــت رســوخ فناوری هــای نــو و‬ ‫نــواوری بــه عرصــه کشــاورزی و امنیــت غــذا را بــا بهره گیــری‬ ‫از نیــروی انســانی دانش اموختــه و خــاق‪ ،‬یــاداور شــد و‬ ‫گفــت‪ :‬اهمیــت ایــن حــوزه بــه انــدازه ای بــاال اســت کــه در‬ ‫ســال های اخیــر‪ ،‬بزرگتریــن ثروتمنــدان و ســرمایه گــذاران‬ ‫شــناخته شــده‪ ،‬عددهــای هنگفتــی را در حــوزه کشــاورزی غــذا‬ ‫و تولیــد فراورده هــای غذایــی ســرمایه گذاری کرده انــد‪ .‬ایــن‬ ‫ظرفیــت بســیار بــاال در کشــور مــا وجــود دارد امــا الزم اســت تــا‬ ‫بــا بــه میــدان اوردن مــردم و ســرمایه گذار بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫مغزافــزار‪ ،‬تجهیــزات فنــاور ودر نهایــت اقتصــاد دانــش بنیــان‬ ‫را در ایــن حــوزه پرظرفیــت وارد کنیــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬اگــر قــرار اســت ‪ ۶‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان نقدینگــی ســرگردان از بــازار هــای کاذب و خانمــان‬ ‫برانــداز بــه ســوی تولیــد و اشــتغال و خلــق ارزش افــزوده‬ ‫هدایــت شــود بایــد حوزه هــای ظرفیت منــد بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری و پیشــرفت همچــون کشــاورزی‪ ،‬امنیــت غــذا و ســایر‬ ‫را بــه مــردم اطــاع رســانی و امــوزش دهیــم‪ .‬قطعــا اگــر بــه‬ ‫مردم مســیر صحیح گلخانه داری‪ ،‬کشــت هوشــمند و ســرمایه‬ ‫گــذاری در ایــن عرصــه بــه عنــوان صتعتــی پرســود‪ ،‬اینــده دار‬ ‫و تامیــن کننــده رفــاه اینــدگان امــوزش و اطالع رســانی شــود‪،‬‬ ‫قطعــا مــردم هــم بــه تخصیــص ســرمایه هــای خــود در ایــن‬ ‫حــوزه مشــتاق خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان تصریــح کــرد‪ :‬معتقدیــم اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان وقتــی جایــگاه و اثرمنــدی واقعــی خــود را می یابــد‬ ‫کــه مــردم تاثیــر دانــش و فنــاوری را در زندگــی خــود احســاس‬ ‫کننــد‪ .‬از مراحــل مطالعــه تــا کاشــت و برداشــت و فــراوری را‬ ‫بایــد بــه صــورت گســترده نقــش مــردم را در کشــاورزی فناورانــه‪،‬‬ ‫افزایــش دهیــم تــا شــاهد ثمــرات ان در اقتصــاد‪ ،‬اشــتغال و‬ ‫اینــده جامعــه باشــیم‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی بــه عــزم جــدی معاونــت علمــی‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫اقتصــاد دانش بنیــان ریاســت جمهــوری بــرای توســعه فناورانــه‬ ‫و نواورانــه حــوزه کشــاورزی‪ ،‬امنیــت غــذا و توســعه بــازار ایــن‬ ‫حوزه هــا اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اهمیــت ایــن حــوزه بــه قــدری بــاال‬ ‫اســت کــه توســعه فنــاوری‪ ،‬کاهــش وابســتگی و رونــق بــازار‬ ‫ایــن حــوزه را ذیــل یــک ســتاد مجــزا و تخصصــی بــا عنــوان ســتاد‬ ‫توســعه اقتصــاد دانش بنیــان غــذا و کشــاورزی دنبــال می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن ســتاد ضمــن حمایــت از نــواوری و فناوری هــای قابــل‬ ‫بهره بــرداری در ایــن حــوزه تــاش می کنــد بــا اســتفاده از فنــاوری‬ ‫و روش هــای نواورانــه همچــون تامیــن مالــی جمعــی‪ ،‬توســعه‬ ‫نواوری محــور و هوشــمند را بــرای ایــن حــوزه بــه ارمغــان بیــاورد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه از همــه ظرفیت هــا بــرای توســعه کشــاورزی‬ ‫هوشــمند اســتقبال می کنیــم تــا ضمــن تامیــن نیــاز مــردم‪ ،‬زمینــه‬ ‫مردمــی شــدن اقتصــاد عــاوه بــر تامیــن یکــی از حیاتی تریــن‬ ‫نیازهــای مــردم یعنــی غــذای ســالم‪ ،‬فراهــم شــود‪.‬‬ ‫حمایت از توسعه شهرک های گلخانه ای‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن مراســم نادرقلــی ابراهیمــی مدیــر‬ ‫برنامــه ملــی توســعه شــهرک های گلخانـه ای و شــیالتی معاونــت‬ ‫علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت جمهــوری بــه‬ ‫اهمیــت بــاالی امنیــت غــذا و توجــه بــه کشــت در محیط هــای‬ ‫کنترل شــده اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تغییــرات چشــمگیر اقلیمــی‬ ‫ی از یــک ســو و نیــاز روز افــزون‬ ‫در اینــده ماننــد خشکســال ‬ ‫جامعــه بــه غــذا‪ ،‬اهمیــت تولیــد در محیــط هــای کنتــرل شــده‬ ‫را بــه یکــی از اصلی تریــن راهبردهــا در همــه کشــورها تبدیــل‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــران نیــز در ایــن زمینــه گام هایــی برداشــته و‬ ‫برنامه هــای راهبــردی را در دســتور کار قــرار داده اســت کــه در‬ ‫راســتای همیــن رویکــرد در معاونــت علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد‬ ‫دانش بنیــان ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایجــاد و توســعه گلخانه هــای‬ ‫هوشــمند و شــهرک های مولــد گلخانــه ای را دنبــال می کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی نامســاعد در اینــده‪،‬‬ ‫راهــی جــز حرکــت بــه ســوی کشــت در محیــط هــای کنتــرل‬ ‫شــده و حرکــت از کشــت در اراضــی ســنتی بــه ســوی کشــت‬ ‫هوشــمند بــا حداقــل مصــرف انــرژی اب و در کمتریــن مســاحت‬ ‫بــا بیش تریــن بهــره وری نداریــم‪.‬‬ ‫مدیــر برنامــه ملــی توســعه شــهرک های گلخانــه ای و شــیالتی‬ ‫معاونــت علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت‬ ‫جمهــوری بــا بیــان این کــه در برنامــه هفتــم توســعه‪ ،‬احــداث‬ ‫و ارتقــای ‪ ۱۵۰‬هــزار هکتــار گلخانــه در برنامــه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی پیــس بینــی شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تحقــق ایــن‬ ‫دورنمــای بلنــد‪ ،‬نیازمنــد یــک عــزم جــدی از ســوی همــه بخــش‬ ‫هــا و همــکاری مــردم‪ ،‬مســئوالن و نقــش افرینــی جــدی‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا اســتفاده از شــاخص هــای بهــره وری‬ ‫کشــاورزی هوشــمند شــامل امنیــت غذایــی‪ ،‬بهــره وری و فنــاوری‪،‬‬ ‫شــاهد توســعه کشــت کاهــش مصــرف انــرژی‪ ،‬کاهش اســتفاده‬ ‫از ســموم و بهینه ســازی مصــرف منابــع ابــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــه طرفیــت بالقــوه کشــور در توســعه محیــط هــای کشــت‬ ‫کنتــرل شــده اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬مجمــوع محیــط کشــت کنتــرل‬ ‫شــده کشــور از ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار فراتــر نمــی رود‪ .‬بیــش تریــن‬ ‫محیــط کشــت کنتــرل شــده مــا در اســتان تهــران اســت در حالــی‬ ‫کــه ظرفیــت هــای بســیار خــوب و گســترده ای بــرای کشــت در‬ ‫جنــوب کشــور و ســایر مناطــق داریــم‪.‬‬ ‫امضای توافق نامه های همکاری در راستای توسعه کشت هوشمند‬ ‫بــه گــزارش معاونــت علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬مراســم امضــای توافق نامه هــای توســعه گلخانه هــا و‬ ‫توســعه کشــت هوشــمند و شــهرک های مولــد گلخان ـه ای و شــیالتی‬ ‫بــا حضــور و در قالــب برنامــه ملــی ایجــاد‪ ،‬توســعه و ارتقــای عملکــرد‬ ‫شــهرک های مولــد گلخانــه ای و شــیالتی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن مراســم و در راســتای توســعه کشــاورزی هوشــمند در‬ ‫قالــب برنامــه تفاهــم نامــه هــای همــکاری بــا رویکــرد افزایــش ســطوح‬ ‫زیــر کشــت گلخانـه ای‪ ،‬اســتفاده از فنــاوری های هوشــمند و کشــاورزی‬ ‫نویــن امضــا شــد‪.‬‬ ‫گلخانــه هیدروپونیــک‪ ،‬ایجــاد گلخانــه بــا اســتفاده از فناوری هــای‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬ایجــاد مرکــز نــواوری در حــوزه کشــاورزی هوشــمند‪ ،‬احــداث‬ ‫‪ ۶۰‬هکتــاری گلخانــه در جنــوب تهــران‪ ،‬تولیــد بــذر‪ ،‬نهــال و نشــاء‬ ‫محصــوالت گلخانــه ای میــوه هــای گرمســیری‪ ،‬توســعه منطقــه ای‬ ‫گلخانــه هــا در جیرفــت تــا یکصــد هکتــار بــا تامیــن مالــی جمعــی‪،‬‬ ‫به کارگیــری فنــاوری هــای روز و توســعه کشــت ســبزی و صیفــی جــات‪،‬‬ ‫تولیــد انــواع بــذور مــورد نیــاز ســبزی و صیفــی جــات در اصفهــان‪۱۱۲ ،‬‬ ‫هکتــار بنــای گلخانه هوشــمند‪ ،‬بخشــی از محورهای ایــن توافق نامه ها‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن مراســم معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیــان رییــس جمهــوری از شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور مســتقر در‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی ایــران ســبز‪ ،‬بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه بــا هــدف معرفــی دســتاوردها و فناوری هــای نــو در‬ ‫صنعــت گلخانــه‪ ،‬باغبانــی‪ ،‬ماشــین االت‪ ،‬گل و گیــاه و صنایــع وابســته‬ ‫برپــا شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد‪ ۵۵ ،‬شــرکت دانــش بنیــان و فنــاور در حــوزه کشــت‬ ‫هوشــمند گلخانــه هــا ویزیــت باغبانــی‪ ،‬بــذور ســموم و کودهــا در بــه‬ ‫ارائــه اخریــن توانمنــدی هــا و دستاوردهایشــان پرداختنــد‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫با ما با شماره ‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری تماسبگیرید‬ ‫خبر‬ ‫شناسایی فروشنده‬ ‫تقلبی خودرو لوکس‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و‬ ‫دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا‬ ‫درج اگهــی کــذب در ســایت دیــوار‬ ‫بــه بهانــه فــروش خــودرو اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان می کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی عســگری گفــت‪:‬‬ ‫شــخصی بــا در دســت داشــتن‬ ‫مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫مراجعــه و مدعــی کالهبــرداری‬ ‫از وی بــه مبلــغ یک صــد و پنجــاه‬ ‫میلیــون ریــال از طریــق ســایت‬ ‫دیــوار شــد کــه در ایــن خصــوص‬ ‫موضــوع به طــور ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات اولیــه‬ ‫مشــخص شــد شــاکی پرونــده‬ ‫در ســایت دیــوار اگهــی فــروش‬ ‫خــودرو را مشــاهده کــرده و بــا‬ ‫توجــه بــه قیمــت مناســب ان‬ ‫ایــن مبلــغ را به عنــوان بیعانــه بــه‬ ‫شــماره حســاب اعالمــی کــه در‬ ‫اگهــی درج شــده بــود واریــز کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬لیکــن پــس از پرداخــت‬ ‫پــول و بــا تماس هــای بعــدی‬ ‫شــاکی کســی جوابگــو نبــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عســگری ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی‬ ‫در فضــای مجــازی و اقدامــات‬ ‫کارشناســی‪ ،‬طــی چنــد روز‬ ‫متهــم در اســتان دیگــر مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و پــس از‬ ‫اخــذ دســتورات قضایــی اکیپــی‬ ‫از افســران باتجربــه ایــن پلیــس‬ ‫جهــت دســتگیری متهــم بــه ایــن‬ ‫اســتان اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در خصــوص موضــوع‬ ‫از نامبــرده تحقیــق و بــه بــزه‬ ‫انتســابی معتــرف گردیــد و لــذا بــا‬ ‫پیگیری هــای به عمل امــده مبلــغ‬ ‫یک صــد و پنجــاه میلیــون ریــال‬ ‫نیــز به حســاب شــاکی عــودت داده‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قبــل از اطمینــان‬ ‫بــه صحــت اطالعــات ارائه شــده‬ ‫فروشــنده‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه‬ ‫نکننــد و حتی االمــکان ارتباطــات‬ ‫و خریدوفروش هــا را به صــورت‬ ‫حضــوری انجــام دهنــد و از‬ ‫افــرادی خریــد کنیــد کــه امــکان‬ ‫مالقــات حضــوری ان هــا پیــش‬ ‫از انجــام معاملــه فراهــم باشــد‬ ‫و قبــل از خریــد‪ ،‬کاال را بــا دقــت‬ ‫موردبررســی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬ارائــه‬ ‫اطالعــات حســاب از ســوی فروشــنده‬ ‫نبایــد موجــب اعتمــاد شــما شــود زیــرا‬ ‫ممکــن اســت اطالعــات شــخص‬ ‫دیگــری مــورد سوءاســتفاده قرارگرفتــه‬ ‫باشــد و تحــت هیــچ عنــوان پیــش‬ ‫از دریافــت کاال هزینــه ای پرداخــت‬ ‫نکنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪21‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -752‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-752‬‬ ‫‪/‬شوال‪1444/‬‬ ‫‪/1111 - 2023‬شوال‪/‬‬ ‫‪/02 --1402‬می‪2023//‬‬ ‫‪1402//02‬‬ ‫سه شنبه ‪02//12‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪09390082086 * 02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دوازدهم اردیبهشت روز معلم گرامی باد‬ ‫شمیم عطر گل محمدی در‬ ‫گلستان هایخراسانشمالیپیچید‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬برداشــت گل محمــدی از ســطح ‪۴۶۰‬‬ ‫هکتــار از گلســتان های مناطــق گــرم ایــن اغــاز شــد‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی اظهــار کــرد‪ :‬برداشــت گل محمــدی از ســطح‬ ‫گلزارهای استان در شهرستان مانه و سملقان‪ ،‬اسفراین‬ ‫و بخــش هایــی از بجنــورد اغــاز شــده اســت که پیش بینی‬ ‫مــی شــود در مجمــوع بیــش از ‪ ۹۲۰‬تـُـن محصول از ســطح‬ ‫گلزارهای اســتان برداشــت شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۲‬تــن گل تَــر در هــر هکتــار از گلزارهــای‬ ‫اســتان برداشــت مــی شــود کــه بــر اســاس براوردهــا؛‬ ‫میــزان تولیــد نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫افزایــش نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم گل محمــدی‬ ‫در ســطح اســتان ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان اســت که در ســال‬ ‫گذشــته بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۵‬هــزار تومــان بــود‪.‬‬ ‫توزیع هشت هزار نهال گل محمدی‬ ‫وی بــر توســعه گل محمــدی از اســتان بــه ویــژه اراضــی‬ ‫شــیب دار تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در راســتای حمایــت از‬ ‫کشــاورزان در ســال جاری هشــت هزار نهال گل محمدی‬ ‫بیــن کشــورزان توزیــع شــد کــه بــا ایــن میــزان ‪ ۱۲‬هکتــار‬ ‫گلســتان احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عفتــی ادامــه داد‪ :‬توســعه گل محمــدی بــه حفــظ خــاک‬ ‫در اراضــی شــیب دار و افزایــش درامــد پایــدار کشــاورزان‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی یکــی از مشــکالت اصلــی باغــداران ایــن اســتان را‬ ‫کمبــود صنایــع تبدیلــی و فــراوری دانســت و گفــت‪ :‬اینــک‬ ‫کشــاورزان ایــن اســتان محصــول گلســتان هــای خــود را‬ ‫بیشــتر بــه صــورت ســنتی گالب گیــری مــی کننــد کــه نیــاز‬ ‫بــه ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬حمــل و نقــل گل محمدی بــه کارخانه‬ ‫هــای گالب گیــری ســایر اســتان هــا نیز باید تســهیل شــود‬ ‫کــه کشــارزان در ایــن خصــوص نیــز مشــکل دارنــد‪.‬‬ ‫اهمیت گردشگری گلزارها‬ ‫وی بــر اکوتوریســم گلســتان هــا نیــز تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن مــی تــوان ایــن مناطــق را بــه عنــوان فضاهــای‬ ‫تفریحــی و گردشــگری اســتفاده کــرد کــه کمــک زیــادی بــه‬ ‫معیشــت و اقتصــاد خانــواده مــی کنــد‪.‬‬ ‫عفتــی بــا بیــان اینکــه گل محمــدی نســبت بــه ســایر‬ ‫محصوالتــی کــه در ایــن اســتان کشــت مــی شــود کــم‬ ‫اب طلــب اســت تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش‬ ‫بــارش بــاران و کاهــش ســطح زیــر کشــت محصــوالت پــر‬ ‫اب طلــب گســترش گل محمــدی و زعفــران بــه عنــوان‬ ‫داروهــای گیاهــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۲۱‬گونــه گیــاه دارویی در گســتره ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۴۰‬هکتار اراضی اســتان کشــت شــد که حدود ‪۲‬‬ ‫هــزار تــن انــواع گیاهــان دارویــی از عرصــه های زیر کشــت‬ ‫تولید شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از جملــه گیاهــان دارویــی کــه در ســال زراعــی‬ ‫جــاری کشــاورزان ایــن اســتان کشــت کــرده انــد شــامل‬ ‫اســطوخودوس‪ ،‬بانگــو‪ ،‬بابونــه المانــی‪ ،‬نعنــاع فلفلــی‪،‬‬ ‫موســیر‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬زیــر ســیاه‪ ،‬باریــژه‪ ،‬اویشــن‪،‬‬ ‫رزمــاری‪ ،‬شــیرین بیــان‪ ،‬ســیاه دانــه‪ ،‬بومــادران‪ ،‬تخــم‬ ‫کــدوی کاغــذی‪ ،‬شــیرین بیــان‪ ،‬خارشــتر‪ ،‬مریــم گلــی‪ ،‬گل‬ ‫محمــدی و تخــم شــربتی و زعفــران مــی شــود‪.‬‬ ‫عفتــی اظهــار کــرد‪ :‬خراســان شــمالی بــه لحــاظ داشــتن‬ ‫ویژگــی هــای خــاص طبیعــی و اقلیمــی و تنــوع اب و‬ ‫هوایــی منحصــر بــه فــرد‪ ،‬ظرفیتــی باالیی را در ایجــاد مزارع‬ ‫پرورشــی گیاهــان دارویــی بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫گل محمــدی از گیاهــان دارویــی و عرقیــات معطــر ایــران‬ ‫اســت کــه کاربــرد فراوانــی در طــب ســنتی‪ ،‬انــواع غذاهــا و‬ ‫دمنوش هــا دارد و اکنــون ‪ ۲‬مرکــز فــراوری گل محمــدی‬ ‫در شهرســتان هــای جاجــرم و فــاروج فعــال اســت کــه‬ ‫پاســخگوی نیــاز اســتان نیســت‪.‬‬ ‫میــزان گالب تولیــدی بــه ازای یــک کیلوگــرم گل‪ ،‬یــک و نیــم‬ ‫لیتــر و در یــک هکتــار‪ ،‬شــش هــزار لیتــر در ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫کارگران زن‪ ،‬نگین رشد‬ ‫تولید بخش کشاورزی‬ ‫زنــان کارگــر در گردنه هــای ســخت و پــر پیــچ و خــم کشــاورزی ایفاگر‬ ‫نقشــی مهــم و اساســی در فراینــد کاشــت‪ ،‬داشــت‪ ،‬برداشــت و‬ ‫فــروش محصــوالت هســتند و بــه مثابــه نگینــی درخشــنده و همیشــه پویــا‪ ،‬در رشــد‬ ‫تولیــد و بهبــود جایــگاه اقتصــادی وکشــاورزی گلســتان نقــش مهمــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ‪ ،‬اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت در شــمال ایــران قــرار دارد و اقتصــاد اصلــی ســاکنان ان برپایــه کشــاورزی بــوده‬ ‫و خدمــات و صنعــت در رتبــه هــای بعــدی اشــتغال اســتان بــوده و زنــان کارگــر گلســتانی‬ ‫بــه عنــوان موتــور پیشــران کشــاورزی اســتان‪ ،‬همــواره ایفاگــر نقشــی مهــم و اساســی در‬ ‫راه نیــل بــه رشــد‪ ،‬تعالــی و شــکوفایی ایــن بخــش هســتند کــه بــا توجــه بــه شــعار ســال‬ ‫در بخش «رشــد تولید» با همت و کوشــش مضاعفی در زمین های کشــاورزی اســتان‬ ‫کار می کننــد‪.‬‬ ‫کســانی کــه بــه اســتان سرســبز و شــمالی گلســتان ســفر مــی کننــد حکایــت هــای‬ ‫تاثیرگــذاری از تــاش زنــان کارگــر در زمیــن هــای کشــاورزی نقــل مــی کننــد کــه از ایــن‬ ‫زنــان تاثیرگــذار گلســتانی تالشــهایی را هماننــد یــک معلــم یاد گرفتند‪ .‬پــای صحبت این‬ ‫بانــوان پرتــاش و گمنــام اســتان مــی نشــینیم؛ همشــهریان و هــم اســتانی هایــی کــه‬ ‫حــرف هــا و ناگفتــه هــای زیــادی از نقــش تاثیرگــذار خــود در رشــد تولیــد کشــاورزی دارنــد‬ ‫و حــاال مــی تواننــد حــرف هــای نگفتــه خــود را بازگــو کننــد‪.‬‬ ‫زنــان کارگــر خــاق نقــش مهمــی در افزایــش اشــتغال و تامیــن امنیــت غذایــی‬ ‫گلســتان دارنــد‬ ‫مریــم شــیبک بانــوی جــوان و زیبایــی کــه از کودکــی در زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫مــردم از جملــه پنبــه‪ ،‬شــالیزار‪ ،‬گنــدم و نخــود فرنگــی کار کــرده حــرف هــای‬ ‫زیــادی بــرای گفتــن دارد در گفــت و گــو بــا ایرنــا مــی گویــد‪ :‬در فصــل کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت و برداشــت محصــوالت کشــاورزی در گــرگ و میــش بامــداد بــه زمیــن‬ ‫رفتــه و همــراه بــا تاریــک شــدن هــوا بــه خانــه برمــی گردیــم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی ‪ ۳۹‬ســاله افــزود‪ :‬مــا زنــان کارگــر بــا تــاش هــای صادقانــه و شــبانه‬ ‫روزی بــه صــورت مســتقیم در اقتصــاد کشــاورزی تاثیرگــذار بــوده و پیشــرفت و‬ ‫توســعه ایــن حــوزه را رقــم می زنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬زنــان کارگــر زیــادی هماننــد مــن‪ ،‬بیــش از ســه دهــه مشــغول‬ ‫فعالیــت در بخــش کشــاورزی بــه صــورت مســتقیم هســتند کــه برخــی از انهــا‬ ‫خالقیــت بســیاری داشــته کــه چنانچــه بــه انهــا توجــه شــود منجــر بــه افزایــش‬ ‫اشــتغال‪ ،‬اســتمرار تولیــد و تامیــن امنیــت غذایــی اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کارگران زن در اقتصاد ایران نقش مستقیمی دارند‬ ‫امنــه بــزی‪ ،‬بانــوی ‪ ۴۶‬ســاله گلســتانی یکــی دیگــر از زنــان کارگــر نمونــه اســتان‬ ‫اســت کــه ســختی هــای روزگار و اجبــار زمانــه بــرای تامیــن معیشــت فرزنــدان‬ ‫او را بــه کارگــر بخــش کشــاورزی تبدیــل کــرده کــه بــرای تامیــن هزینــه زندگــی‬ ‫کفــش و کاله کــرده اســت ‪ .‬او بــه ایرنــا گفــت‪ :‬قبــل از ازدواج خانــواده ام‬ ‫اجــازه کار نمــی دادنــد و نیــازی هــم بــه کار نداشــتم ولــی پــس از اینکــه ازدواج‬ ‫کــردم تمــام تالشــم را در رفــاه و اســایش فرزندانــم گذاشــته و در ایــن راه از‬ ‫چیــدن میــوه و ســبزی‪ ،‬نشــای برنــج‪ ،‬وجیــن مــزارع‪ ،‬برداشــت باقالــی تــا فــروش‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در کنــار خیابــان انجــام داده و بــا پــول حــال فرزندانــم‬ ‫را بــزرگ کــردم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جامعــه امــروز در تمــام دنیــا بــه گونــه ای شــده کــه حتمــا بایــد زنــان‬ ‫پابــه پــای مــردان کار کننــد کــه البتــه در تولیــدات کشــاورزی نقــش مــا زنــان‬ ‫پررنــگ تــر اســت و تــاش‪ ،‬همبســتگی و همدلــی زن‪ ،‬شــوهر و فرزنــدان در‬ ‫کنــار یکدیگــر در کاهــش تاثیــرات تــورم در زندگــی تاثیــرات ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارگــر بیــان کــرد‪ :‬برخــی از هــم روســتایی هــا از کار کــردن در‬ ‫زمینهــای کشــاورزی و فــروش محصــوالت کشــاورزان در کنــار جــاده خجالــت‬ ‫مــی کشــند ولــی بایــد بگویــم کــه بهتــر اســت زنــان بــا عــرق پیشــانی و وجــدان‬ ‫کاری کودکانشــان را بــزرگ کننــد تــا دستانشــان را جلــوی هــر مــرد و نامــردی‬ ‫دراز نکننــد‪.‬‬ ‫ستون کشاورزی استان گلستان زنان کارگر هستند‬ ‫نوربی بــی خنبرپــور بانــوی ‪ ۵۶‬ســاله گلســتانی هــم کــه مشــغول فــروش نخــود‬ ‫فرنگــی هــای تــازه مزرعــه هــای اطــراف بــوده در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬در زمینهــای‬ ‫مــردم کارگــری کــردم در ایــن بیــش از چهــار دهــه فعالیتــم متوجــه شــدم زنــان‬ ‫گلســتانی در تولیــد گوجــه‪ ،‬پنبــه و محصــوالت کشــاورزی بیشــترین ســهم را‬ ‫داشــته و رشــد و تولیــد محصــوالت وابســته بــه حضــور کارگــران زن بــوده و بــا‬ ‫تــاش هــای خــود در کنتــرل تــورم هــم مــی تواننــد موثــر باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر کارهــای کشــاورزی از جملــه تیشــه‪ ،‬نشــا‪ ،‬وجیــن و فــروش‬ ‫را زنــان کارگــر انجــام مــی دهنــد و ســتون بخــش کشــاورزی گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پــول کارگــری از هــر پولــی حــال تــر بــوده و مــن هــم بــا‬ ‫همیــن پــول ابرومندانــه فرزنــدان خــود را بــزرگ کــردم و خوشــحالم در رزق و‬ ‫روزی محتــاج هیــچ فــردی نشــدم و اگــر افــراد زحمــت نکشــند هیچکــس نیســت‬ ‫کــه روزیــش را دهــد و از قدیــم هــم بزرگترهــای مــا گفتنــد «بــرو کار کــن مگــو‬ ‫چیســت کار کــه ســرمایه جاودانــی اســت کار»‪.‬‬ ‫زنان کارگر توانایی و خالقیت بسیاری برای کارافرینی دارند‬ ‫عــذرا فکــور بانــوی ‪ ۴۷‬ســاله ای کــه مشــغول پــاک کــردن باقالــی ات بــه ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬از بچگــی همــراه پــدر و مــادرم در زمیــن هــای مــردم کار مــی کــردم و‬ ‫اصــل کار در کشــاورزی زنــان هســتند و اگــر نباشــند پرتقــال‪ ،‬ســیب‪ ،‬الــو‪ ،‬تــوت‬ ‫فرنگــی‪ ،‬شــالی و باقالــی را کســی از روی درختــان نمی چینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای پیشــرفت و توســعه در زندگــی زنــان هــم بایــد تــاش کننــد و‬ ‫هــر کســی کار کنــد نتایــج تــاش خــود را در همیــن دنیــا مــی بینــد‪ ،‬تجربــه زنــان‬ ‫کارگــر در کشــاورزی زیــاد بــوده و نیــاز بــه راهنمایــی و حمایــت دولتمــردان بــرای‬ ‫اســتفاده از ایــن تجربیــات و کارافرینــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در کنــار درختــان مــردم هندوانــه‪ ،‬گوجــه و تــوت فرنگــی مــی‬ ‫کاشــتم و برداشــت هــای خوبــی هــم انجــام مــی شــد و کارفرمایــان هــم از‬ ‫خالقیــت هایــم اســتقبال خوبــی داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارگــر اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه کشــاورزی زنــان علــم فراوانــی‬ ‫در اســتان کســب کــرده کــه بــا کمــی حمایــت کارافرینــان فــردای جامعــه‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫شور و نشاط در بین زنان کارگر بخش کشاورزی قابل توجه است‬ ‫معصومــه شــیخ یکــی از بانــوان ‪ ۴۲‬ســاله اســتان گلســتان هــم گفــت‪ :‬ایجــاد‬ ‫امیــد و نشــاط در قشــر کارگــری زنــان قابــل توجــه اســت و زنــان در ارتقــا‪ ،‬رشــد‬ ‫و توســعه تولیــد و شــکوفایی اقتصــاد کشــاورزی نقــش کلیــدی دارنــد و بــرای‬ ‫تحقــق شــعار ســال اســتین همــت خــود را بــاال زدنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســن ‪ ۱۲‬ســالگی کارگــری کشــاورزی مــی کــردم‪ .‬یــک بــار کــه بــرای‬ ‫وجیــن پنبــه رفتــه بــودم ســرکارگرم مــرا از گــروه جــدا کــرد و گفــت «تــو کوچکــی‬ ‫و نمــی توانــی کار کنــی»‪ .‬ان روز بدتریــن روزم بــود ولــی حــاال خــودم راهنمــای‬ ‫خیلــی از بانــوان بــرای فعالیــت در بخــش کشــاورزی هســتم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اعتقــاد دارم بــرای هــر فــردی کــه مــی خواهــی کار کنــی بایــد‬ ‫از جــان و دل تــاش کنــی و مایــه بگــذاری چــون بــرای فرزندانــت بایــد روزی‬ ‫حــال ببــری‪ ،‬روزانــه مــا دو مــزد دریافــت مــی کنیــم یــک مــزد از کارفرمــای خــود‬ ‫و یــک مــزد هــم وقتــی کــه بیــان مــی کننــد «خــدا امواتــت را بیامــرزد»‪ ،‬و ایــن‬ ‫مــزد مالــی یـک روزه تمــام مــی شــود ولــی مــزد دعــای خیــر بــرای اخــرت مــا هــم‬ ‫باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫خیلی دلم می خواهد کارافرین نمونه در اینده شوم‬ ‫شــیخ گفــت‪ :‬در احادیــث و روایــات بســیاری گفتــه شــده «از تــو حرکــت از خــدا‬ ‫برکــت» وقتــی مــن از خــواب بیــدار مــی شــوم و قصــد رفتــن بــه ســر کار می کنــم‬ ‫خداونــد روزی را مــی دهــد ولــی اگــر منتظــر پشــت میــز نشــینی باشــی روزی و‬ ‫خرجــی بــه دســت نمــی ایــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خیلــی دلــم مــی خواهــد در کنــار کارگــر نمونــه بــودن در اینــده‬ ‫کارافریــن نمونــه باشــم چــون از صفــر تــا صــد کشــاورزی را خودمــان انجــام‬ ‫دادیــم و از کودکــی در ایــن حــوزه فعالیــت داشــتم‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!