روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 743 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 743

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 743

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 743

‫روزنامهچهارشنبه‬ ‫ایت اهلل رئیسی‪ :‬در اقتصاد دیجیتال همه مسئوالن‬ ‫شماره ‪ 8 -12 :‬صفحه‬ ‫‪ 30‬فروردین ‪ - 1402‬سال نهم‪/19-‬اوریل‪ /28-2023/‬رمضان ‪ -1444/‬شماره ‪ - 743 :‬قیمت ‪ 6 :‬تومان‬ ‫موظف به رفع موانع وتسهیل فضای کسب وکار هستند‬ ‫‪3‬‬ ‫طبیعت گردی‬ ‫اشوراده باید‬ ‫اجرا شود‬ ‫یادداشت‬ ‫بُعد ایجابی حجاب‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫‪4‬‬ ‫برای محرومان ‪۳۶۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی‬ ‫احداث می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫اتمام ‪ 3‬قرارداد مهم‬ ‫طرح تحقیقاتی در‬ ‫شرکت ابفا گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫چالش های موجود‬ ‫برای راه اندازی‬ ‫کسب و کار خانگی‬ ‫‪7‬‬ ‫فروش ‪ ۲‬برابری‬ ‫دانش بنیان های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪8‬‬ ‫شهیدی که از ‪ 19‬سالگی‬ ‫با اهداء خون‪ ،‬مشق‬ ‫ایثار کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪‎‬دانش‬ ‫ش‬ ‫‪‎‬در‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موثر‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫عوامل‪‎‬موث ‪‎‬ر‬ ‫ل‬ ‫عوام ‪‎‬‬ ‫وکار‪‎‬‬ ‫‪‎‬کسب وکا ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬بازار‪‎‬کسب‬ ‫‪‎‬اقتصادی‪‎‬بازا ‪‎‬ر‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫مهدی تقوی ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫کشــاورزی فرهنگــی بــه کشــت و ارتقــاء انــواع گیاهــان شــایع و شــناخته‬ ‫شــده در فرهنــگ و ســنت جامعــه می پــردازد‪ .‬در ایــن نــوع از کشــاورزی‪،‬‬ ‫بــر ارزش هــای فرهنگــی و ســنتی تاکیــد شــده و از دانــش و تجربیــات‬ ‫مــردم در خصــوص کشــت و داشــت گیاهــان اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع از کشــاورزی بــرای حفــظ تنــوع زیســتی و پایــداری محیــط زیســت‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده از بذرهــای بومــی و‬ ‫گونه هــای محلــی و نگهــداری از ارقــام اصیــل‪ ،‬از جملــه راهکارهایــی‬ ‫اســت کــه در کشــاورزی فرهنگــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫بــه دلیــل اهمیــت اقتصــادی و حفاظتــی ان‪ ،‬بهبــود روش هــای نگهــداری‬ ‫محصــوالت کشــاورزی و ترویــج مصــرف محصــوالت بومــی و اصیــل نیــز‬ ‫در ایــن نــوع از کشــاورزی مدنظــر قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫کشــاورزی فرهنگــی بــه معنــای ارتبــاط بیــن فرهنــگ و کشــاورزی اســت‬ ‫و در واقــع بــه فرهنگ ســازی در زمینــه کشــاورزی می پــردازد‪ .‬در ایــن‬ ‫حــوزه از مفاهیمــی ماننــد توســعه پایــدار‪ ،‬گیاه پزشــکی‪ ،‬ابیــاری روشــن‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و پایــدار‪ ،‬تعامــات شــهری و روســتایی و مدیریــت محیط‬ ‫زیســت اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزی اقتصــادی بــه معنــای ارتبــاط بیــن اقتصــاد و کشــاورزی اســت و‬ ‫بــه فعالیت هــای اقتصــادی مرتبــط بــا کشــاورزی ماننــد تولیــد‪ ،‬بازاریابــی و‬ ‫فــروش محصــوالت‪ ،‬اشــتغال زایی و توســعه صنعــت کشــاورزی اشــاره دارد‪.‬‬ ‫رابطــه بیــن ایــن دو مفهــوم بــه ایــن صــورت‬ ‫اســت کــه کشــاورزی فرهنگــی می توانــد از‬ ‫طریــق فرهنگ ســازی و توســعه ارزش هــای‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی‪ ،‬بــه کشــاورزی اقتصــادی‬ ‫کمــک کنــد و بهبــود ان را در نظــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫هم چنیــن‪ ،‬کشــاورزی اقتصــادی نیــز می توانــد از‬ ‫طریــق ایجــاد امکانــات صنعتــی‪ ،‬ارتقــای فنــاوری‬ ‫و اســتفاده از تکنولــوژی مــدرن‪ ،‬بــه کشــاورزی‬ ‫فرهنگــی کمــک کنــد و ان را تقویــت کنــد‪ .‬در‬ ‫واقــع‪ ،‬ایــن دو مفهــوم بــه هــم توامــی دارنــد و‬ ‫توســعه هــر یــک از ان هــا می توانــد بــه توســعه‬ ‫دیگــری نیــز کمــک کنــد‪..‬‬ ‫کشــاورزی فرهنگــی و کشــاورزی اقتصــادی دو‬ ‫اصطــاح مختلفــی هســتند کــه بــه دو جنبــه‬ ‫متفــاوت از کشــاورزی اشــاره دارنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی فرهنگــی‪ ،‬بــه فعالیت هایــی اشــاره‬ ‫دارد کــه در رونــد حفــظ طبیعــت و فرهنــگ و‬ ‫میــراث مرتبــط بــا ان‪ ،‬بــه حفــظ و ارتقــاء کیفیــت‬ ‫زندگــی و ســامتی انســان و همچنیــن بــه ترویــج‬ ‫ســبک زندگــی ســالم و ســبز در جامعــه کمــک‬ ‫می کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال کار بــا خــاک و بــذر در‬ ‫حیــاط خانــه‪ ،‬مدیریــت منابــع طبیعــی و اســتفاده موثــر از انهــا‪ ،‬ارتقــاء‬ ‫کیفیــت محصــوالت کشــاورزی و غذاهــای ســالم‪ ،‬بهبــود کیفیــت زندگــی‬ ‫روســتاییان و همچنیــن ارتقــاء توســعه پایــدار در کشــاورزی بــه عنــوان‬ ‫یــک فعالیــت فرهنگــی در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬کشــاورزی اقتصــادی روی عملکــرد اقتصــادی کشــاورزی‬ ‫تمرکــز دارد‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه بــه فعالیت هایــی کــه بــرای کســب درامــد‬ ‫و بهبــود معیشــت کشــاورزان و تولیــد محصــوالت غذایــی بــرای بــازار‬ ‫اســتفاده می شــود‪ ،‬اشــاره می کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی مانند گندم‪ ،‬جو‪ ،‬ســیب و ســبزیجات و گوشــت‪ ،‬شــیر و تخم‬ ‫عقیل مهقانی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫رابطه کشاورزی فرهنگی‬ ‫با کشاورزی اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫حجــاب از دیــدگاه دینــی‬ ‫دارای چندیــن بعــد‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از بُعدهــای حجــاب‪،‬‬ ‫حجــاب لباســی اســت کــه معمــوال‬ ‫بــه محافظــت از حریــم شــخصی و‬ ‫برجســته کــردن ارزش هــای عفــت و‬ ‫پاکدامنــی در جامعــه اشــاره دارد‪.‬‬ ‫بعــد ایجابــی حجــاب بــه معنــای ان‬ ‫اســت کــه در دنیــای امــروز‪ ،‬زنــان‬ ‫بایــد بــا پوشــش ایجابــی خــود‪،‬‬ ‫احتــرام بــه خــود و محیــط اجتماعی‬ ‫خــود را نشــان دهنــد‪ .‬بــه عبارتــی‬ ‫دیگــر‪ ،‬حجــاب بایــد از تزییــن بــه‬ ‫تحصیــات‪ ،‬کار و فعالیــت هــای‬ ‫اجتماعــی افــراد توجــه شــود و‬ ‫حجــاب بایــد بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫شــخصیت و شــخصیت افــراد‪ ،‬نــه‬ ‫بــه عنــوان یــک محدودیــت تلقــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن بُعد ایجابــی حجاب‪ ،‬به‬ ‫معنــای تعالیــم اخالقــی و پوشــش‬ ‫متعــارف در جامعــه‪ ،‬کــه متناســب‬ ‫بــا موقعیــت هــای مختلــف تغییــر‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫بُعــد ایجابــی حجاب بــه معنای تاثیر‬ ‫مثبتــی اســت کــه حجــاب بــر فــرد‬ ‫و جامعــه می گــذارد‪ .‬ایــن تاثیــرات‬ ‫می توانــد شــامل افزایــش احتــرام‬ ‫و توجّــه بــه ســرپوش محتشــم‪،‬‬ ‫تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس ســایر افــراد‪ ،‬بهبــود‬ ‫تمرکــز و تمایــز جنســیتی در محیــط‬ ‫کار و غیــره باشــد‪ .‬بُعــد ایجابــی‬ ‫حجــاب بســیار گســترده اســت و در‬ ‫محیط هــای مختلــف اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫بُعــد ایجابــی حجــاب به معنایی که‬ ‫در اســام بــه ان اشــاره می شــود‪،‬‬ ‫شــامل احکام و مقرراتی اســت که‬ ‫بــرای حفــظ حیثیت‪ ،‬ابــرو و حرمت‬ ‫زن و مــرد در برابــر هــم‪ ،‬تعییــن‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــن احــکام شــامل‬ ‫پوشــش مناســب و حجاب بین زن‬ ‫و مــرد اســت‪ .‬هــدف از بُعــد ایجابی‬ ‫حجــاب افزایــش محیــط اجتماعــی‬ ‫ســالم و نابــودی ارزش هایــی اســت‬ ‫کــه بــرای جامعــه مضــر هســتند‪.‬‬ ‫مــرغ بــه عنــوان یــک فعالیــت اقتصــادی در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫از نظــر ارتبــاط ایــن دو جنبــه‪ ،‬کشــاورزی فرهنگــی می توانــد باعــث‬ ‫بهبــود عملکــرد کشــاورزی اقتصــادی شــود‪ ،‬بــه عنــوان مثــال بــا ارائــه‬ ‫اموزش هــای کشــاورزی فرهنگــی بــرای کشــاورزان‪ ،‬کیفیــت محصــوالت‬ ‫انهــا و همچنیــن بهــره وری در مصــرف اب و انــرژی بهبــود می یابــد‪.‬‬ ‫از طرفــی‪ ،‬کشــاورزی اقتصــادی همچنیــن می توانــد فضــا و شــرایط‬ ‫مناســبی بــرای توســعه کشــاورزی فرهنگــی فراهــم کنــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬تولیــد محصــوالت کشــاورزی ســالم‪ ،‬خــوب بــرای بهداشــت قومــی‬ ‫اســت و می توانــد در ترویــج ســبک زندگــی ســالم در جامعــه نقــش‬ ‫موثــری داشــته باشــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 30‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪743‬‬ ‫جامعه‬ ‫ی‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کسب وکا ‪‎‬ر‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬موث ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫عوام ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫توقف دفن زباله‬ ‫در سواحل دریای‬ ‫خزر در بندرگز‬ ‫بــا دســتور دادســتان شهرســتان‬ ‫بندرگــز از تخلیــه و دفــن زبالــه در‬ ‫ســواحل ایــن شهرســتان جلوگیــری‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســیدمجتبی صادقــی گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه زبالــه هــای شهرســتان‬ ‫بــه جــای انتقــال بــه ســایت زبالــه‪،‬‬ ‫در چنــد متــری دریــا در ســاحل ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ،‬تخلیــه و دفــن مــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫صادقــی افــزود‪ :‬پــس از اطــاع‬ ‫از ایــن موضــوع‪ ،‬دســتور توقیــف‬ ‫ماشــین االت صــادر و مدیــران‬ ‫شــهری بــرای توضیــح فراخوانــده‬ ‫شــدند ‪.‬‬ ‫دادســتان صادقــی گفت‪:‬بــه‬ ‫مدیران شــهری حداکثر ‪ 10‬روز برای‬ ‫جابجایی زباله های انباشــته شــده‬ ‫بــه ســایت پســماند اق قــا مهلــت‬ ‫داده شــد ‪.‬‬ ‫پایان ‪ 5‬سال‬ ‫کشمکش‬ ‫بر سر میراث پدری‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بــا‬ ‫اعــام ایــن خبــر افــزود ‪:‬بــا تــاش‬ ‫رییــس حــوزه قضایــی دادگاه بخش‬ ‫کمــاالن بــه ‪ 5‬ســال کشــمکش بــر‬ ‫ســر تقســیم ارثیــه ‪ ،‬پایــان داده شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬اعضــای ایــن خانــواده ‪4‬‬ ‫نفــره از حــدود ‪ 5‬ســال پیــش بــا‬ ‫مطــرح کــردن پرونــده هــای متعــدد‬ ‫در دادگاه و همچنیــن شــورای حــل‬ ‫اختــاف بــر ســر تقســیم ارثیــه‬ ‫پــدری بــا یکدیگــر درگیــر بودنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬اختــاف‬ ‫اعضــای خانــواده بــه مــرور زمــان ‪،‬‬ ‫عمیــق تــر شــده و حتــی بــه درگیــری‬ ‫فیزیکــی و تشــکیل پرونــده کیفــری‬ ‫هــم منتهــی گردیــده بــود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا شــدید شــدن‬ ‫اختــاف و احتمــال درگیــری مجــدد‬ ‫طرفیــن بــا یکدیگــر‪ ،‬رئیــس دادگاه‬ ‫ورثــه را دعــوت و پــس از چنــد بــار‬ ‫نشست و گفت و گو ‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫باالخــره وراث بــر ســر نحــوه تقســیم‬ ‫ارث‪ ،‬بــه توافــق رســیدند ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ : :‬اعضــای ایــن خانــواده‬ ‫از حــدود ‪ 5‬ســال پیــش تاکنــون‬ ‫‪ 26‬پرونــده بــا موضــوع تقســیم‬ ‫ماتــرک (ارثیــه) و نــزاع دســته‬ ‫جمعــی در محاکــم ایــن شهرســتان‬ ‫طــرح کــرده بودنــد کــه پــس از ایــن‬ ‫توافــق ‪ ،‬همــه ایــن پرونــده هــا نیــز‬ ‫بــا رضایــت طرفیــن مختومــه شــد ‪.‬‬ ‫دستگیری کارمند‬ ‫یکی از بانکهای استان‬ ‫به اتهام اختالس‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان از‬ ‫دســتگیری یکــی از کارمنــدان بانــک‬ ‫ســپه اســتان بــه اتهــام اختــاس‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬ایــن فــرد‬ ‫با جعل ســند از حســاب مشــتریان‬ ‫بانــک نزدیــک بــه ‪ 4‬میلیــارد تومــان‬ ‫برداشــت کــرده بــود ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پرونــده در دادســرای‬ ‫گــرگان تشــکیل شــده و در مرحلــه‬ ‫تحقیقــات اســت ‪ ،‬متهــم هــم بــا‬ ‫قــرار وثیقــه فعــا بازداشــت اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫ل‪:‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کسب وکا ‪‎‬ر‪‎‬شام ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬موث ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫عوام ‪‎‬‬ ‫ال‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬تقاضــ‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬قیمــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضــ ‪‎‬ا ‪‎:‬تعییــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬عرضــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎.‬‬ ‫ط‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬توس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬هزینه هــ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‬ ‫ن‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصــوالت ‪‎،‎‬پاییــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــدی ‪‎،‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬جانبـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ارائـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جانبـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎- ‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫ب‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬موث ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬ابزارها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬استفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬روشها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎- ‎‬سیاستها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬فعل ‪‎‬‬ ‫ظ‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬جدی ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬حف ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جذ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تبلیغات ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مختلــف ‪،‎‬‬ ‫ف‪‎‬گروه هــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬موثـ ‪‎‬ر‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬عمومـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎- ‎‬روابـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬رضایـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ی‪‎‬ماننــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬عواملــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬حالــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‏‪۶‬‏‪‎- ‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬موثـ ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن‪‎‬عواملـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫خ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و ‪‎...‬بـ ‪‎‬‬ ‫خ‪‎‬تــورم ‪‎،‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫خ‪‎‬بــازار ‪‎،‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫عرضه‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬تقاضا‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬دانش‪‎ ‎‬اقتصادی‪‎ ‎‬بازار‪‎ ‎‬کسب و کار‪‎ ‎‬‬ ‫ی‪‎‬هســتند‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ض‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضــ‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬مفهــو ‪‎‬‬ ‫عــر ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ن‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬فروشــند ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬میزانـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ال‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬خدمـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ض‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دهنــد ‪‎‬ه‪‎‬میزانـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬تقاضـ‪‎‬ا‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬برســاند ‪‎،‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬حالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬پرداخـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬حاضرنـ ‪‎‬‬ ‫ال‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ال‪‎‬یــ‪‎‬ا‪‎‬خدمــ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تقاضــ‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کســب وکار ‪‎،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ه‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬منج ‪‎‬ر‪‎‬می‏شــود ‪‎،‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬حال ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬قیم ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬ب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اغل ‪‎‬‬ ‫ض‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬تقاض‪‎‬ا‬ ‫د ‪‎.‬اگـ ‪‎‬ر‪‎‬عر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مــی انجامـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ض‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ال‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬فروشــند ‪‎‬ه‪‎‬بتوانـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مییابـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــد ‪‎،‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ض‪‎‬باشــد ‪،‎‬‬ ‫د ‪‎.‬امــ‪‎‬ا‪‎‬اگــ ‪‎‬ر‪‎‬تقاضــ‪‎‬ا‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عــر ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬برســان ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ســو ‪‎‬د‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ت ـ‪‎‬ا‪‎‬فروشــند ‪‎‬ه‪‎‬بتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مییاب ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیم ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ب‪‎‬کن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ض‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضـ‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬عــر ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک‪‎‬کن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کم ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬اقتصا ‪‎‬د‪‎‬کال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تاثیرگذا ‪‎‬ر ‪‎‬عرض ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاض ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫عوام ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت‪‎‬کاالهـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫عرضـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضـ‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬و‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫ال‬ ‫ی‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضـ‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬ادامـ ‪‎‬ه‪‎‬تاثی ‪‎‬ر‬ ‫ن‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬عرضـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضـ‪‎‬ا‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬توسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هریـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫ح‪‎‬میدهیـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬شــر ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اشــار ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬فروشــند ‪‎‬ه‪‎‬میتوان ‪‎‬د‬ ‫‪‎- ‎‬عرض ‪‎‬ه ‪‎:‬عرض ‪‎‬ه‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬تعدا ‪‎‬د‪‎‬کاالهای ‪‎‬‬ ‫ال‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬با ‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه‪‎‬دهـ ‪‎‬د ‪‎.‬اگـ ‪‎‬ر‪‎‬انتظــا ‪‎‬ر‪‎‬داری ‪‎‬د‪‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بــاز ‪‎‬ه‪‎‬زمانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــم‪‎‬ا‪‎‬بوجــو ‪‎‬د‪‎‬ایــد ‪‎،‎‬بایـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‬ ‫ال‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬باالتــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬رقاب ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬دهی ـ ‪‎‬د‪‎‬ت ـ‪‎‬ا‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ال‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‪‎‬خدم ـ ‪‎‬‬ ‫ض‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬شــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فروشــندگا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ه‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اشــار ‪‎‬ه‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎‬ک ـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬تعــدا ‪‎‬د‪‎‬کاالهای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬تقاض ـ ‪‎‬ا ‪‎:‬تقاض ـ‪‎‬ا‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫د ‪‎.‬درصــور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬خریــدار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬بــاز ‪‎‬ه‪‎‬زمانـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬دارنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تمایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــم‪‎‬ا‪‎‬بوجــو ‪‎‬د‪‎‬ایــد ‪،‎‬‬ ‫ال‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬باالتــر ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اینک ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬بــ‪‎‬ا‬ ‫ش‪‎‬دهیــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ال‪‎‬یــ‪‎‬ا‪‎‬خدمــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬قیمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانیــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بــ‪‎‬ا‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تقاضــا ‪‎،‎‬بتوانیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ه‪‎‬شــوی ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مواجــ ‪‎‬‬ ‫ال‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ض‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬عــر ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کار ‪‎،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬رقابـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫تکنولوژی‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬دانش‪‎ ‎‬اقتصادی‪‎ ‎‬بازار‪‎ ‎‬کسب وکار‪‎ ‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬قطـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تکنولــوژی ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬ابزارهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــ‪‎‬ا‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارایــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــ‪‎‬ا ‪‎‬میتواننــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرکته‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎‬اورنــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فرایندها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیــد ‪،‎‬‬ ‫ه‪‎‬بازاریابــی ‪‎،‎‬تکنولوژیهــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬زمینــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬دهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مانن ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بیشتر ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬امکانا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬انالی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تبلیغا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬شبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬ارتقا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جذ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬توانای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کاره‪‎‬ا‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ن‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬مجمــوع ‪‎،‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬میدهـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬عملکــرد ‪‎،‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ابــزا ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬میدهــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تاثیرگذا ‪‎‬ر ‪‎‬تکنولوژ ‪‎‬‬ ‫عوام ‪‎‬‬ ‫گ‬ ‫ی‪‎‬بــزر ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬خیل ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬تغییـ ‪‎‬ر‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تحــو ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬توجهـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬پویایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ل‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلــی ‪‎،‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬عبارتن ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬داد ‪‎‬ه‪‎‬اســت‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬توســع ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ارتباطـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬تکنولــوژی ‪‎،‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬ارتباطــا ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د‪‎‬ت ـ‪‎‬ا‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬مشــتریان ‪‎،‎‬رقبــا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ط‪‎‬برقــرا ‪‎‬ر‪‎‬کننـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬جهانـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬همکارانشــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬هزینــه ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کمتریــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎. ‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬میبریــم‪‎.‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اتصاالتــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ســازمان ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هنگامــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬ت ـ‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫ک‪‎‬میکن ـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬انعطــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬کننــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬رقابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رقبــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬الکترونی ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎:‬تکنولــوژی ‪‎،‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬الکترونی ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎. ‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ت‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ت ـ‪‎‬ا‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــرد ‪‎‬ه‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ه‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬کنند ‪‎،‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬انالیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫م‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬حاک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬اینترنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینترنـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎. ‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‬ ‫ی‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬رو ‪‎،‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اســانت ‪‎‬ر‪‎‬شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب‪‎‬انــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مشــتر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬موبایــل ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬پدیدهـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎:‬بـ‪‎‬ا‪‎‬توجـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تلفـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎. ‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بــ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ب ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرکته‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اســلو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎.‬امــ‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬رســیده ان ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬موفقیــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬همــرا ‪‎‬ه‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تلفــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تکنولوژیهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬پاســخگوی ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬توانای ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بای ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬موبای ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬تبلیغا ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬موفقی ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رســید ‪‎‬‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫ه‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مشــتر ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬جدیــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جدیــ ‪‎‬د ‪‎:‬بــ‪‎‬ا ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬فنــاوری ‪‎ ،‎‬امکانــا ‪‎‬‬ ‫‏‪۶‬‏‪‎. ‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫س‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‪‎‬گرفت ـ ‪‎‬ه‪‎‬اســت ‪‎،‎‬مانن ـ ‪‎‬د‪‎‬سیســتمهای (‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مــوار ‪‎‬د‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬مــوازی‪‎ ‎‬و‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فضایــی ‪‎،‎‬پــرداز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اطالعات‪‎(،‎‎‬شــبکه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه ‪‎‬کارگیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرکتها ‪‎ ،‎‬بــ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینــه هــ‪‎‬ا ‪‎:‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‏‪۷‬‏‪‎. ‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬بــ‪‎‬ا‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ش‪‎‬داده انــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تکنولــوژی ‪‎،‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کســب وکار ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حســابداری ‪‎ ،‎‬نــرم افــزا ‪‎‬ر ‪‎‬مدیریــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬مــوار ‪‎‬د‪‎‬دیگــر ‪‎،‎‬هزینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زنجیــر ‪‎‬ه‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬مییابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬کاربــرد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬نفــو ‪‎‬ذ‪‎‬عمیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬کل ‪‎،‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ث‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬هــ ‪‎‬ر‪‎‬روز ‪‎‬ه‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مدیریتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬شــون ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬متکــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بقــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دان ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جانب ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫محصوال ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫د‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوان ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬جانبـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫محصــوال ‪‎‬‬ ‫د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬موار ‪‎‬د‪‎‬زی ‪‎‬ر‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی‪‎‬مالــی ‪‎،‎‬تنظیــ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬صورتهــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬تهیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حســابدار ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬مال ـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬گزارشــها ‪‎‬‬ ‫ه‪‎ ‎‬و‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬حســابداری ‪‎،‎‬تهی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دفات ـ ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬مســتندا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬و‪‎...‎‬‬ ‫‪‎‬مالیاتــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ه‪‎‬ســرمایه گذاری ‪‎،‎‬تهی ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زمین ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مال ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬خدما ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ق‪‎‬بهــادا ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬ســای ‪‎‬ر‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اورا ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مالــی ‪‎،‎‬خریـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنامـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مرتبـ ‪‎‬‬ ‫س‪‎.‬‬ ‫ه‪‎ ‎‬و‪‎‬بــور ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬ســرمای ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زمین ‪‎‬ه‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬فروش ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بازرگان ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬و‪‎...‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تبلیغات ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬راهکارها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رقابتهــا ‪‎،‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارزیابـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه‪‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬انــداز ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زمینــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مشــاورها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬هزینــه هــا ‪‎،‎‬بهینــه ســاز ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بهینـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کار ‪‎،‎‬راهکارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎.‬‬ ‫ه‪‎‬کارفرمایــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مشــاورها ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬ســای ‪‎‬ر‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فراین ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎-‬مالــی ‪،‎‬‬ ‫ه‪‎‬حقوق ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زمین ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حقوق ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬فکر ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬مالکی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬دامنـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬بدهی هــا ‪‎،‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قراردادهــا ‪‎،‎‬مطالبــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬حقوقـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬ســای ‪‎‬ر‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ه‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زمین ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهندس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎6‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬انطبــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬موجــود ‪‎،‎‬تحلیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬سیســتمها ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬نگهــدار ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬فنــاوری ‪‎،‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جدیـ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬دامنـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬جدیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫سیاستهای‪‎ ‎‬بازاریابی‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬دانش‪‎ ‎‬اقتصادی‪‎ ‎‬بازار‪‎ ‎‬کسب‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کار‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫اصــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ط ‪‎‬بــ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتری ‪‎ ،‎‬قیمت‏گــذاری ‪‎ ،‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زمینه هــا ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ن‪‎‬مرتب ـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریاب ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬اســتراتژیها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬برخــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬زیــ ‪‎‬ر‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬میکنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابــی ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬اســتراتژیها ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬قبــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مــور ‪‎‬د‪‎‬نیازهـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‬ ‫ب‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬رقابـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬تاثیرگــذار ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬دیگــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬قیمــت گــذار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قیمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬تعییــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن‪‎‬قیم ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کســب وکاره ـ‪‎‬ا‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬میکن ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬منطبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ال‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬توســع ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎3‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــا‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بازاریاب ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬ب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توج ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬جدیــد ‪،‎‬‬ ‫ب‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مثــال ‪‎،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــه عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫د‪‎‬باشــن ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬منحصربــه فــر ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬مفیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازار ‪،‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬معرفــ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎:‬اســتراتژ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬ترویــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اهمی ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فعل ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬ب‪‎‬ا‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬ارتبا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬جدی ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬تبلیغــات ‪‎،‎‬تخفیفــات ‪‎،‎‬نمایشــگاه ه‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬برخــوردا ‪‎‬ر‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ج‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تروی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ابزارهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مثالهای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریاب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمپینهــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ف‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎:‬اشــنای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬اســتراتژیها ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مشــتریان ‪‎،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــ‪‎‬ا‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کر ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬انا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جذ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬توجـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بهینـ ‪‎‬ه‪‎‬واکنش گــر‪‎‬ا‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش‬ ‫ن‪‎‬نیــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬موجــو ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬یافتــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬رقابتهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎6‬رقابــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خــوب ‪،‎‬‬ ‫ل‪‎‬بــه موفقیــت ‪‎،‎‬اگـ ‪‎‬ر‪‎‬همــرا ‪‎‬ه‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نیـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــدر ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ب‪‎‬باشــد ‪‎،‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتراتژ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر‪‎‬منج ـ ‪‎‬ر‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫د‪‎‬ســری ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رش ـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ک‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬موفقیــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬کل ‪‎،‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مناســب ‪،‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اســتراتژیها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬هســتن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬میکن ـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬تضمی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫عوامـل‪‎ ‎‬تاثیرگــذار‪‎ ‎‬سیاســتهای‪‎ ‎‬بازاریابـی‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬دانـش‪‎ ‎‬اقتصــادی‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازار‪‎ ‎‬کسـب‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کار‬ ‫ی‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کســب‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬موار ‪‎‬د‪‎‬میتوان ‪‎‬د‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫سیاســتها ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬سیاسته‪‎‬ا‪‎‬عبارتن ‪‎‬د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ل‪‎‬تاثیرگذا ‪‎‬ر‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫و کا ‪‎‬ر‪‎‬تاثیرگذا ‪‎‬ر‪‎‬باش ‪‎‬د ‪‎.‬عوام ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کافـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ت‪‎‬برن ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫د‪‎‬باش ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســودمن ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬برند ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬رقاب ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رقابت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬ه ‪‎‬ر‪‎‬بازار ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬رقاب ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬کرد ‪‎‬ه‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬برداشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بهر ‪‎‬ه‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬روش‏ها ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تقاضـ‪‎‬ا‪‎‬تاثیرگذا ‪‎‬ر‬ ‫د‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬تقاضـ‪‎‬ا ‪‎:‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬دهـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضـ‪‎‬ا‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر‪‎‬باشـ ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎:‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬فروشــنده ه‪‎‬ا‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ل‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫س‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬اجنــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬قیم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬قیم ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫د‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬قیمــت گــذار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریاب ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بهــر ‪‎‬ه‪‎‬بــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ق‪‎‬اهــدا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تحقــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز‪‎‬طرفــی ‪‎،‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر‪‎‬مشــتریان ‪‎،‎‬برقــرار ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر‪‎‬مفیـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ک‪‎‬کنـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ال‪‎‬بــرد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬موثـ ‪‎‬ر‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬انهــا ‪‎،‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتباط هــا ‪‎‬‬ ‫عوامل تاثیر گذار هزینه ها‬ ‫در ایجاد یک‬ ‫کسب و کار خانگی ؟‬ ‫بازار کسب و کار پارس‬ ‫عواملــی کــه می تواننــد در ایجــاد کســب و کار‬ ‫خانگــی تاثیــر گذار باشــند عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬هزینه هــای شــروع‪ :‬شــامل هزینه هایــی‬ ‫ماننــد خریــد تجهیــزات‪ ،‬نرم افــزار‪ ،‬مــواد اولیه‬ ‫و دســتمزد کارگــران‪.‬‬ ‫‪ .2‬هزینه هــای جــاری‪ :‬شــامل هزینه هــای‬ ‫ماننــد اجــاره‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬اب‪ ،‬تلفــن‪ ،‬اینترنــت‬ ‫و ســایر هزینه هــای مربــوط بــه نگهــداری‬ ‫کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬مالیــات و حقــوق‪ :‬شــامل مالیــات بــر‬ ‫درامــد‪ ،‬حــق بیمــه‪ ،‬حقــوق کارگــران و‬ ‫ســایر هزینه هــای مربــوط بــه پرداخــت بــه‬ ‫ارگان هــای دولتــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬هزینه هــای بازاریابــی و تبلیغــات‪ :‬بــرای‬ ‫بــه دســت اوردن مشــتریان جدیــد‪ ،‬بایــد پــول‬ ‫بــرای تبلیغــات و بازاریابــی هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬افزایــش هزینه هــا در طــول زمــان‪ :‬بــا‬ ‫گذشــت زمــان‪ ،‬هزینه هایــی ماننــد اجــاره و‬ ‫تعمیــرات ممکــن اســت افزایــش یابنــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬پاییــن بــودن هزینه هــا‪ :‬در کســب و کار‬ ‫خانگــی بــه دلیــل کــم بــودن هزینه هــا بایــد‬ ‫بــرای فــروش و مشــتریان بیشــتری تــاش‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫‪ .7‬پذیــرش برخــی از هزینه هــا‪ :‬برخــی از‬ ‫هزینه هــا ممکــن اســت بــرای شــروع کســب‬ ‫و کار ضــروری باشــند ماننــد خریــد تجهیــزات‪،‬‬ ‫امــا از طرفــی هزینه هــای برخــی ســرویس ها‬ ‫مثل گرفتن کمک از کارشناســان و مشــاوران‬ ‫ممکــن اســت غیرضــروری باشــد‪.‬‬ ‫عوامــل گوناگونــی بــرای بررســی هزینه هــا در‬ ‫ایجــاد یــک کســب و کار خانگــی موجود اســت‬ ‫کــه می تــوان بــه برخــی از انهــا اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬هزینه هــای شــروع کســب و کار (ماننــد‬ ‫ســایر هزینه هــای شــخصی و خانگــی‪ ،‬مثــل‬ ‫اجــاره مســکن‪ ،‬بیمــه‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و غیــره)‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬ادوات و وســایل مــورد‬ ‫نیــاز جهــت شــروع کســب و کار‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هزینه هــای تبلیغــات و بازاریابــی کســب‬ ‫و کار‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هزینــه خدمــات حرفه ای مثل حســابداری‬ ‫و حقوقــی جهــت تحلیــل و انجــام برخــی از‬ ‫مســائل اداری‪.‬‬ ‫‪ .۵‬میــزان هزینه هــای اجــاره یــا خریــد دفتــری‬ ‫ویــژه جهت کســب و کار‪.‬‬ ‫‪ .۶‬هزینه هــای مرتبــط بــا حمایــت مالــی‬ ‫جهــت تامیــن پیشــروی کســب و کار‪.‬‬ ‫عوامــل مختلفــی در هزینه هــای یــک کســب‬ ‫و کار خانگــی تاثیرگــذار هســتند کــه شــامل‬ ‫مــوارد زیــر می شــوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجاره یا خرید ملکی که کســب و کار شــما‬ ‫در ان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مــواد اولیــه و تجهیــزات‪ ،‬ابزارهــا و لــوازم‬ ‫مصرفــی مــورد نیــاز بــرای تولیــد کاال یــا ارائــه‬ ‫خدمــات بــه مشــتریان‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه هــای حمــل و نقــل کاال و‬ ‫محصــوالت بــه مشــتری ها‪.‬‬ ‫‪ -4‬هزینه هــای بســته بندی و برچسـب گذاری‬ ‫محصوالت‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه هــای تبلیغــات‪ ،‬ماننــد طراحــی‬ ‫لوگــو‪ ،‬ایجــاد وبســایت‪ ،‬تبلیغــات در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و‪...‬‬ ‫‪ -6‬اجــاره یــا خریــد تجهیــزات اداری و تلفــن‬ ‫همــراه و اینترنــت‪.‬‬ ‫‪ -7‬ســایر هزینه هــای مربــوط بــه مدیریــت‬ ‫کســب و کار و پرداخــت مالیــات‪.‬‬ ‫اگرچــه هزینه هــای کســب و کار خانگــی بــه‬ ‫طــور معمــول کمتــر از یــک کســب و کار بــا‬ ‫محــل دائمــی هســت‪ ،‬امــا هنــوز هزینه هایی‬ ‫را بــرای راه انــدازی و اجــرای کســب و کار خــود‬ ‫خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫در کل ایــن همــه هزینــه ممکــن اســت‬ ‫لزومــی نداشــته باشــد‪ ،‬بــه دلیــل اینکــه هــر‬ ‫کســب و کار خانگــی خــود الگــوی فــروش و‬ ‫بهــره وری دارد کــه اســاس ایــن همــه مســئله‬ ‫را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫احتمــاال هزینه هــای انجــام مشــاوره بــا یــک‬ ‫تجارت الکترونیــک کــه می توانــد نقشــه راه را‬ ‫پیش روی بنده در ایجاد کسب و کار خانگی‬ ‫را ترســیم کنــد کمتریــن مانــع خواهنــد بــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 30‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪743‬‬ ‫خبر‬ ‫شهیدی که از ‪ 19‬سالگی با‬ ‫اهداء خون‪ ،‬مشق ایثار کرد‬ ‫اهــداء خــون اهــداء زندگــی اســت و شــهید‬ ‫مدافــع حــرم « مقــداد مهقانی» از ‪ 19‬ســالگی‬ ‫مشــق ایثــار خــود را در عرصــۀ اهــداء خــون‬ ‫اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن روزهــا‬ ‫بــاز گلســتان‪،‬عطر شــهادت بــه خــود گرفتــه‬ ‫و جوانمــردی دیگــر از نگارســتان ایــران بــر‬ ‫دوش مــردم ایــن اســتان بدرقــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن حــال و هــوا؛ بــه عنــوان یــک‬ ‫خبرنــگار ‪ ،‬وقتــی بطــور اتفاقــی متوجــه مــی‬ ‫شــوی کــه ایــن جــوان ‪ 30‬ســاله از ‪ 11‬ســال‬ ‫پیــش مشــق ایثــار خــود را بــا اهــداء خــون‬ ‫اغــاز کــرده اســت‪ ،‬بــر خــود فــرض می دانــی‬ ‫کــه قلــم بــه دســت بگیــری و بنویســی کــه‬ ‫بی شــک مــدال شــهادت برازنــدۀ ســینۀ‬ ‫چنیــن جوانــی اســت‪.‬‬ ‫طاهــره مقصودلــو پرســتار و مســئول جــذب‬ ‫در اداره کل انتقــال خــون اســتان گلســتان‬ ‫اســت کــه در ایــن بــاره مــی گویــد‪ ،‬تصویرش‬ ‫را همســرم بــه مــن نشــان داد و گفــت ایــن‬ ‫تصویــر شــهید مدافــع حــرم گلستانیســت‬ ‫کــه روز گذشــته بــه شــهادت رســیده اســت‪.‬‬ ‫همــان لحظــه کــه تصویــر را دیــدم گفتــم‬ ‫مطمئنــم ایــن جــوان از اهــداء کننــدگان‬ ‫خــون اســت و مــن او را قبــا دیــده ام‪.‬‬ ‫او ادامــه مــی دهــد‪ :‬بــا اینکــه در ذهنــم‬ ‫یقیــن داشــتم‪ ،‬بــا حرف هــای همســرم‬ ‫کــه حتمــا اشــتباه مــی کنــم و بــا شــخصی‬ ‫دیگــری اشــتباه گرفتــه ام‪ ،‬کمــی شــک کردم‬ ‫و فــردای ان شــب بــه محــض ورود به اداره‪،‬‬ ‫سیســتم را چــک کــردم‪ .‬درســت حــدس زده‬ ‫بــودم خــودش بــود ‪ .‬همــان جــوان ‪ 19‬ســاله‬ ‫کــه ‪ 16‬شــهریور ‪ ،1391‬اولیــن بــار بــرای‬ ‫اهــداء خــون مراجعــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫مســئول جــذب در اداره کل انتقــال خــون‬ ‫اســتان گلســتان در حالیکــه ســوابق اهــداء‬ ‫خــون شــهید را در سیســتم اتاقــش نشــان‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬شــهید مدافــع‬ ‫حرمــی کــه ایــن روزهــا در اســتان همــه از‬ ‫او حــرف مــی زننــد و مراســم تشــییعش‬ ‫برگــزار مــی شــود‪ ،‬همــان جوانــی اســت‬ ‫کــه تــا ســال ‪ 95‬ســالی دوبــار و در مجمــوع‬ ‫‪ 10‬مرتبــه‪ ،‬بــه طــور مســتمر‪ ،‬خــون خــود را‬ ‫اهــداء کــرده و بــه بیــش از ‪ 30‬نفــر زندگــی‬ ‫بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر فاطمــه محمــدی ‪ ،‬مدیــرکل انتقــال‬ ‫خــون گلســتان نیــز بــا تائیــد گفتــه هــای‬ ‫مقصودلــو مــی گویــد‪ ،‬در ان زمــان مــن‬ ‫پزشــک پایــگاه انتقــال خــون شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد بــودم و خاطــرم هســت کــه ایــن‬ ‫شــهید بزرگــوار یکــی از مراجعیــن مســتمر‬ ‫پایــگاه بــود‪.‬‬ ‫وی اذعــان مــی کنــد‪ :‬طبــق ســوابق ثبــت‬ ‫شــده شــهید مهقانــی بــه تمــام تمــاس‬ ‫هایــی کــه از قســمت جــذب انتقــال خــون بــا‬ ‫او گرفتــه مــی شــد‪ ،‬پاســخ داده و در مــدت‬ ‫زمــان کوتاهــی بعــد از هــر تمــاس بــرای‬ ‫اهــداء خــون مراجعــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬شــهید مهقانــی دهمیــن شــهید‬ ‫مدافــع حــرم اســتان اســت کــه بــا اهــداء‬ ‫خــون خــود مشــق ایثــار کــرده اســت و امــروز‬ ‫شــاهد قبولــی ایــن جــوان ایثارگــر در ازمــون‬ ‫ســختی هســتیم کــه پاداشــش پیوســتن بــه‬ ‫معبــودش اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت شــهید مدافــع حــرم «مقــداد‬ ‫مهقانــی درروزجمعــه ‪ 11‬فرودریــن مــاه ‪1402‬‬ ‫درشــهر ســوریه بــه درجــه شــهادت نائــل گردیــد ‪.‬‬ ‫منع پزشکی برای گرفتن روزه‬ ‫ســوال‪ :‬بعضــی از پزشــکان کــه بــه مســائل‬ ‫شــرعی ملتــزم نیســتند‪ ،‬بیمــاران را از‬ ‫روزه گرفتــن بــه دلیــل ضــرر داشــتن منــع‬ ‫می کننــد‪ ،‬ایــا گفتــه ایــن پزشــکان حجــت‬ ‫اســت یــا خیــر؟‬ ‫ج‪ :‬اگــر پزشــک امیــن نباشــد و گفتــه او‬ ‫اطمینــان اور نباشــد و باعــث خــوف ضــرر‬ ‫نشــود یــا مکلــف بــا تجربــه دریافتــه باشــد‬ ‫کــه روزه ضــرر نــدارد‪ ،‬گفتــه او اعتبــاری نــدارد‬ ‫و در غیــر ایــن صــورت نبایــد روزه بگیــرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی‪ :‬در اقتصاد دیجیتال همه مسئوالن‬ ‫موظف به رفع موانع وتسهیل فضای کسب وکار هستند‬ ‫رئیــس جمهــور اقتصــاد دیجیتــال را بخــش قابــل توجهــی از اقتصــاد‬ ‫کشــورهای توســعه یافته و در حال پیشــرفت دانســت و تصریح کرد‪،‬‬ ‫همــه مســئوالن موظــف بــه رفــع موانــع و تســهیل فضــای کســب وکار‬ ‫در اقتصــاد دیجیتال هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬ایت اللــه دکتــر ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی در نشســت بــا جمعــی از «فعــاالن اقتصــاد دیجیتــال» در‬ ‫نهــاد ریاســت جمهــوری‪ ،‬اقتصــاد دیجیتــال را بخــش قابــل توجهــی‬ ‫از اقتصــاد کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال پیشــرفت دانســت‬ ‫و بــا اشــاره بــه رشــد فزاینــده ایــن اقتصــاد در برخــی کشــورهای‬ ‫همســایه گفــت‪ :‬عقب ماندگــی در ایــن حــوزه خســارت بار و‬ ‫غیرقابــل جبــران اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه انگیــزه و اســتعداد فوق العــاده جوانــان‬ ‫کشــور در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال‪ ،‬برنامه ریــزی بــرای حفــظ و جــذب‬ ‫اســتعدادهای کشــور و برداشــتن گام هــای بلنــد در زمینــه هــوش‬ ‫مصنوعــی را ضــروری دانســت‪.‬‬ ‫دکتــر رئیســی زمینه ســازی بــرای حضــور بیشــتر بخــش خصوصــی‬ ‫در کســب و کارهــای مجــازی را از وظایــف دولــت و همچنیــن‬ ‫اتحادیه هایــی کــه در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال فعالیت دارند‪ ،‬دانســت‬ ‫و تاکیــد کــرد‪ :‬نقــش دولــت در عرصــه کســب و کارهــای دیجیتــال‪،‬‬ ‫حمایــت‪ ،‬هدایــت و نظــارت و تنظیم گــری اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه مســئوالن و بخش هــای‬ ‫دولتــی موظــف بــه تســهیل فضــای کســب و کار در اقتصــاد دیجیتــال‬ ‫و رفــع موانــع در ایــن حــوزه هســتند‪ ،‬از تعــدد مراجــع و اطالــه فراینــد‬ ‫صــدور مجــوز بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن موانــع ایــن عرصــه یــاد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬دســتگا ه هــای تنظیم گــر بایــد بــه نحــوی فعالیت شــان را‬ ‫تنظیــم کننــد‪ ،‬کــه موجــب اخــال در کســب و کار نشــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی لــزوم توجــه بــه امــوزش و تربیــت نیــروی انســانی‬ ‫کارامــد در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه نیــروی کار توانمنــدی در عرصــه اقتصاد دیجیتــال داریم‪،‬‬ ‫امــا میــزان اشــتغال زایی در ایــن حــوزه‪ ،‬متناســب بــا ایــن ظرفیت هــای‬ ‫موجــود و قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش با بیان اینکــه از ابتدای‬ ‫اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم کارگروهــی تخصصــی بــرای پیگیــری‬ ‫مســائل مرتبــط بــا اقتصــاد دیجیتال تشــکیل و اختیارات دولــت به ان‬ ‫تفویض شــده اســت‪ ،‬از این کارگروه خواســت که به صورت مســتمر‬ ‫مشــکالت مربــوط بــه کســب و کارهــای مجــازی را رصــد کــرده و بــرای‬ ‫رفــع انهــا تــاش مضاعــف کنــد‪.‬‬ ‫«تســهیل و تضمیــن اصــل و ســود ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی‬ ‫در کســب و کارهــای دیجیتــال»‪« ،‬تضمیــن خریــد خدمــات صاحبــان‬ ‫کســب و کارهــای مجــازی»‪« ،‬تخصیــص ارز مناســب بــرای توســعه‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال»‪« ،‬حمایــت از صــادرات فنــاوری و خدمــات‬ ‫دیجیتــال» و «فعــال شــدن ســتاد ویــژه اقتصــاد رمــز ارز» از دیگــر‬ ‫تاکیــدات دکتــر رئیســی در ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا یــاداوری دســتور صریــح خــود بــه دســتگاه های‬ ‫دولتــی دربــاره اینکــه بــدون نظــر و مشــورت فعــاالن بخــش خصوصــی‬ ‫نبایــد دربــاره مســائل ان حــوزه تصمیم گیــری کننــد‪ ،‬معاونــت علمــی‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬وزارت ارتباطــات و مرکــز ملــی فضــای‬ ‫مجــازی را مکلــف کــرد نظــام مســائل مربــوط بــه حــوزه اقتصــاد‬ ‫دیجیتــال و کســب و کارهــای مجــازی را احصــا کــرده و مشــکالت را بــا‬ ‫هم اندیشــی و همــکاری خــود فعــاالن ایــن حــوزه برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی لــزوم ثبــات در سیاســت گذاری و تصمیمــات‬ ‫دولتمــردان را نیــز مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری در‬ ‫هــر حــوزه ای نیازمنــد ثبــات اســت بــه نحوی که شــرایط پایدار و مســیر‬ ‫اینــده قابــل پیش بینــی باشــد تــا تولیدکننــده بتوانــد بــا اطمینــان و در‬ ‫فضایــی واقعــی فعالیــت کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور مرکــز ملــی فضــای مجــازی را مامور کرد پیشــنهادات‬ ‫ارائــه شــده در ایــن نشســت را بــرای تهیــه الیحــه جهــت کنتــرل‬ ‫ریســک ســرمایه گذاری در اقتصــاد دیجیتــال و همچنیــن ایجــاد‬ ‫شــورای رقابــت اقتصــاد دیجیتــال مــورد بررســی قــرار دهــد و تاکیــد‬ ‫کــرد کــه ســهم هفــت درصــدی اقتصــاد دیجیتــال در کشــور بایــد‬ ‫در گام اول بــه ‪ ۱۰‬درصــد برســد و در گام هــای بعــدی بــا کمــک‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان کــه امــروز از ‪ ۵‬هــزار بــه ‪ ۸‬هــزار شــرکت‬ ‫رســیده‪ ،‬افزایــش بیشــتری یابــد‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنرانی رئیــس جمهــور‪ ،‬مینــا مهرنــوش رئیــس اتحادیــه‬ ‫کشــوری کســب و کارهــای مجــازی‪ ،‬علــی رســولی زاده مدیرعامــل‬ ‫شــرکت دانش بنیــان پــات‪ ،‬عبــاس عســگری مدیرعامــل پیام رســان‬ ‫ســروش پــاس‪ ،‬علیرضــا عابدیــن نــژاد مدیــر عامــل شــرکت دوران‪،‬‬ ‫مســعود شــکرانی مدیرعامــل گــروه داده ورز جویــان کــه طراحــی‬ ‫پلتفرم هایــی چــون شــاد‪ ،‬شــاپرک و دیجیتــال را برعهــده داشــته‪،‬‬ ‫محمدمهــدی تقی پــور مدیرعامــل شــرکت به پرداخــت ملــت‪ ،‬مهــدی‬ ‫انجیدنــی مدیرعامــل شــبکه پیام رســان گــپ‪ ،‬محمدرضــا اقایــا‬ ‫مدیرعامــل ســایت باســام‪ ،‬اســامی رئیــس نظــام صنفــی رایان ـه ای‬ ‫اســتان تهــران‪ ،‬حمیدرضــا فومنــان مدیرعامــل شــرکت ارمــان رایــان‬ ‫شــریف‪ ،‬اســیه حاتمــی یــزدی مدیرعامــل شــرکت ایران تلنــت‪ ،‬مهدی‬ ‫جعفری جوزانی نماینده جامعه بازی ســازان کشــور و امیرحســین راد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت رمــز ارز نوویتکــس بــه بیــان دیدگاه هــا‪ ،‬دغدغه هــا‬ ‫و مطالبــات فعــاالن ایــن حــوزه پرداختنــد‪.‬‬ ‫«ایجــاد مناطــق ازاد فنــاوری اطالعــات»‪« ،‬جلوگیــری از رقابــت‬ ‫شــرکت های شــبهه دولتــی بــا بخــش خصوصــی»‪« ،‬افزایــش‬ ‫زمــان تســویه حســاب تســهیالت ارزی فعــاالن حــوزه دیجیتــال»‪،‬‬ ‫«اینده پژوهــی و تثبیــت بــازار بــرای کســب و کارهــای مجــازی»‪،‬‬ ‫«جلوگیــری از ورود بانک هــا بــه ســرمایه گذاری در عرصــه اقتصــاد‬ ‫دیجیتال» و «تدوین ســند چشـم انداز کشــور برای ســرمایه گذاری در‬ ‫حــوزه رمــز ارز و تدویــن الیحــه بــرای کنتــرل ریسـک های ایــن حــوزه»‬ ‫از جملــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن نشســت بــود و ســخنرانان‬ ‫عــاوه بــر تقدیــر از دولــت بــرای ایجــاد کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال و‬ ‫تجمیــع مجوزهــای کســب و کار مجــازی‪ ،‬دو خبــر خــوب هــم در ایــن‬ ‫حــوزه داشــتند کــه عبــارت بودنــد از رونمایــی قریــب الوقــوع از مرکــز‬ ‫تبــادل پیــام در شــبکه های اجتماعــی و صــادرات فنــاوری و خدمــات‬ ‫دیجیتــال بــه دو کشــور همســایه در اینــده نزدیــک‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 140160312005004094‬مورخ ‪ 1401.11.03‬هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صورت سلســله‏ایادی از مالک رســمی بانــو گوهر معززی تصــرف مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000068‬تقاضــای خانــم محدثــه‏گیلــک حکیــم ابــادی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2260051006‬کــد ملــی ‪2260051006‬‬ ‫صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد ایــوب درششــدانگ‏عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده به مســاحت ‪ 98‬متر مربــع مفروض مجزا‬ ‫شــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع‏درعلــی ابــاد کتــول – دهنــه زریــن گل – افراتختــه – ده پاییــن – روبــروی افــرا ‪ 4‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد‬ ‫کتــول بــه اســتناد تاییدیــه‏شــماره ‪ 140110140515‬مــورخ ‪ 1401.11.03‬اداره منابــع طبیعــی علــی ابــاد و نامــه شــماره ‪ 37.16.2165‬مــورخ ‪1401.11.01‬‏بنیــاد‬ ‫مســکن علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪175 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.01.14:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.01.30:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‏ اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004209‬مــورخ ‪ 1401.11.16‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی اقــای ســید‬ ‫ابوالقاســم حســینی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000376‬تقاضــای خانــم‏فاطمــه کردی به شــماره شناســنامه ‪ 286‬کد‬ ‫ملــی ‪1061427455‬صــادره از – نیشــابور فرزنــد حســین درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک‏قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‬ ‫‪ 68.20‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد‏کتــول –کوچــه بــن بســت منشــعب از بوســتان ‪ 28‬بخــش ‪6‬‬ ‫حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی‬ ‫‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪176 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.01.14:‬‏‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‪‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402.01.30:‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004126‬مــورخ ‪ 1401.11.06‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی به صورت سلســله‏ایادی از مالک رســمی رمضــان جافرنوده‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000116‬تقاضــای اقــای مســعود‏جافرنــوده بــه شــماره شناســنامه ‪ 253‬کــد ملــی ‪2121924256‬‬ ‫صــادره از – گــرگان فرزنــد تقــی درششــدانگ اعیــان بــه انضمــام پنــج‏دانــگ و چهــل و چهــار صــدم دانگ مشــاع ازششــدانگ عرصه کــه دران احداث‬ ‫بنــا شــده (مرغــداری ) وجهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــا‏اوقــاف تنظیــم شــده اســت بــه مســاحت ‪ 3000‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از‬ ‫‪ -4‬اصلــی واقــع درجعفرابــاد – ســمت راســت ‏مرغــداری مســعود جافــر نــوده ‪ -‬بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد تاییدیــه شــماره‬ ‫‪ 184088‬مــورخ ‪ 1401.10.17‬جهــاد‏کشــاورزی گــرگان و نامــه شــماره ‪ 140109210327‬مــورخ ‪ 1401.10.07‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گــرگان و‬ ‫نامــه شــماره‏‏‪ 850363‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه گــرگان تائیــد گردیــد ‪ .‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در‏روزنامــه‬ ‫محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند‏می توانند از تاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‏ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪ :‬‏‏‪179‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402.01.14:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402.01.30:‬‏ محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫دانش فرهنگی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫دانــش فرهنگــی شــامل دانــش و‬ ‫اگاهــی دربــاره فرهنگ‪ ،‬تمــدن و هنر‬ ‫یــک جامعــه یــا یــک منطقــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن دانــش شــامل شــناخت باورهــا‪،‬‬ ‫ارزش هــا‪ ،‬رســوم‪ ،‬ســنت ها‪ ،‬زبــان و‬ ‫ادبیــات‪ ،‬موســیقی‪ ،‬هنــر و معمــاری‪،‬‬ ‫غــذا و همچنیــن زندگــی روزمــره مردم‬ ‫در ان جامعــه یــا منطقــه اســت‪ .‬در‬ ‫واقــع دانــش فرهنگــی‪ ،‬بــه بــروز‬ ‫فرهنــگ و هویــت یــک جامعــه کمــک‬ ‫مــی کنــد و از درک بهتــر و تعامــل‬ ‫موثرتــر بیــن افــراد و گــروه هــا بهــره‬ ‫مــی بــرد‪.‬‬ ‫در حقیقــت مــی تــوان گفــت کــه‬ ‫دانــش فرهنگــی بــه مجموعــه ای از‬ ‫دانش هــا و اطالعــات مربــوط بــه‬ ‫فرهنــگ یــک جامعــه‪ ،‬از جملــه زبان‪،‬‬ ‫ادبیــات‪ ،‬ســنت ها‪ ،‬رســوم و باورهــای‬ ‫انــان اشــاره دارد‪ .‬ایــن نــوع دانــش بــه‬ ‫شــناخت و درک بهتــر فرهنــگ یــک‬ ‫جامعــه کمــک مــی کنــد و در روابــط‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و اقتصــادی نیــز‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬دانــش فرهنگــی‬ ‫در حفــظ هویــت و ارزش هــای‬ ‫فرهنگــی یــک جامعــه نیــز نقــش‬ ‫بســیار مهمــی دارد‪.‬‬ ‫در واقــع دانــش فرهنگــی‪ ،‬بــه‬ ‫مجموعــه ای از دانش هــا و‬ ‫اطالعاتــی گفتــه می شــود کــه در‬ ‫زمینه هــای مختلــف فرهنگــی‬ ‫ماننــد هنــر‪ ،‬ادبیــات‪ ،‬تاریــخ‪،‬‬ ‫جغرافیــا و‪ ...‬بــه دســت می ایــد‪.‬‬ ‫ایــن دانــش بــه تاریخچه و فرهنگ‬ ‫یــک قــوم یــا ملــت‪ ،‬زندگــی و‬ ‫اداب و رســوم انــان و همچنیــن‬ ‫موســیقی‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬معمــاری و‬ ‫ســایر جنبه هــای هنــری و فرهنگی‬ ‫انــان مربــوط می شــود‪ .‬دانــش‬ ‫فرهنگــی درک و شــناخت بهتــر‬ ‫در مــورد فرهنگ هــا و نامزدهــای‬ ‫جهانــی را فراهــم می کنــد و‬ ‫امــکان ایجــاد تعامــات فرهنگــی و‬ ‫همکاری هــای جدیــد را بــه وجــود‬ ‫مــی اورد‪.‬‬ ‫در نهایــت دانــش فرهنگــی بــه‬ ‫مجموع ـه ای از دانش هایــی گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــه اســتناد ان‪ ،‬فــرد‬ ‫می توانــد بــا فرهنــگ و تمــدن‬ ‫خــود و دیگــران‪ ،‬معاشــرت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن دانش هــا شــامل مســائلی‬ ‫ماننــد تاریــخ‪ ،‬شــعر‪ ،‬ادبیــات‪،‬‬ ‫فلســفه‪ ،‬هنــر‪ ،‬عرفــان‪ ،‬و غیــره‬ ‫می شــوند‪ .‬هــدف از یادگیــری‬ ‫دانــش فرهنگــی‪ ،‬افزایــش دانش‪،‬‬ ‫برتــری و توســعه فــردی اســت‪ .‬چرا‬ ‫کــه دور مانــدن از دانــش فرهنگــی‬ ‫می توانــد باعــث کاهــش ارتبــاط بــا‬ ‫دیگــران و اســیب بــه تفکــرات و‬ ‫اعتقــادات فــردی شــود‪.‬‬ ‫از ترفندهــای قاچاقچیــان مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬تغییــر نــام مــواد مخــدر بــه‬ ‫اســامی فریبنــده مــی باشــد‪ .‬امــروزه‬ ‫برخــی ســودجویان بــه جــای مــاده‬ ‫مخــدر بنــگ از واژه گل اســتفاده‬ ‫مــی کننــد تــا بــرای قربانیــان خــود‬ ‫جذابیــت ایجــاد نماینــد‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع‬ ‫جرم قوه قضاییه استان گلستان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 30‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪743‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫انجام ‪ 35660‬نفرساعت‬ ‫اموزش‬ ‫مدیــر منابــع انســانی شــرکت‬ ‫گـــاز استـــان گلســتان بــا بیــان‬ ‫خبــر فــوق از برگــزاری ‪ 106‬دوره‬ ‫و انجــام ‪ 35660‬نفــر ســاعت‬ ‫امــوزش بــرای تمامــی کارکنــان‬ ‫شــرکت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫علیرضــا گروســی در ایــن خصوص‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجه بــه اهمیت جایگاه‬ ‫منابــع انســانی در هــر ســازمان و‬ ‫اهمیــت جایــگاه واحــد امــوزش‬ ‫در راســتای بهبــود و ارتقــای ســطح‬ ‫دانــش و مهــارت کارکنــان شــرکت‬ ‫در ایــن راســتا در ســال ‪ 1401‬بالــغ‬ ‫بــر ‪ 35660‬نفــر ســاعت دوره‬ ‫امــوزش عمومــی و تخصصــی‬ ‫بــرای کارکنــان شــرکت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫گروســی افــزود‪ :‬ایــن شــرکت‬ ‫در راســتای تحقــق اهــداف‬ ‫اموزشــی خــود و تحقــق برنامــه‬ ‫هــا و افزایــش ســطح بهــره وری‬ ‫بــا بهــره گیــری از اســاتید توانمنــد‬ ‫و بــا تجربــه ‪ ،‬توانســت در ســال‬ ‫گذشــته ‪ 13390‬نفــر ســاعت‬ ‫امــوزش را بــرای کارکنــان رســمی‬ ‫‪ 7025 ،‬نفــر ســاعت بــرای کارکنــان‬ ‫قــراردادی و ‪ 15245‬نفــر ســاعت را‬ ‫بــرای کارکنــان پیمانــکاری برنامــه‬ ‫ریــزی و اجــرا نمــود ‪.‬‬ ‫وی بــا مطلــوب خوانــدن ســطح‬ ‫کیفــی برگــزاری ایــن دوره هــا و‬ ‫مشــارکت ‪ %90‬کارکنــان افــزود ‪:‬‬ ‫از دوره هــای انجــام شــده ‪6520‬‬ ‫نفــر ســاعت مربــوط بــه ‪، hse‬‬ ‫تعــداد ‪ 19790‬نفــر ســاعت مربــوط‬ ‫بــه دوره هــای تخصصــی و ‪9350‬‬ ‫نفــر ســاعت مربــوط بــه دوره هــای‬ ‫عمومــی مــی باشــند‪.‬‬ ‫مدیــر منابــع انســانی شــرکت گـــاز‬ ‫استـــان گلســتان کل دوره هــای‬ ‫برگــزار شــده بــرای همکاران شــرکت‬ ‫را ‪ 106‬مــورد برشــمرد کــه در ایــن‬ ‫رابطــه ‪ 89‬دوره ان بــرای پرســنل‬ ‫رســمی ‪ 79 ،‬دوره بــرای پرســنل‬ ‫قــراردادی و ‪ 91‬دوره نیــز بــرای‬ ‫نیروهــای پیمانــکاری بــوده اســت ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه درخصــوص شــروع‬ ‫امــوزش همــکاران بــدو اســتخدام‬ ‫نیــز اظهــار داشــت ‪ :‬بــرای کارکنــان‬ ‫بــدو اســتخدام کــه ‪ ،‬موفــق بــه طی‬ ‫مراحــل اداری و قانونــی شــده انــد‬ ‫نیــز ‪ 10‬دوره عمومــی برنامــه ریــزی‬ ‫و اجــرا خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫مدیــر منابــع انســانی شــرکت‬ ‫گازاســتان گلســتان در خاتمــه‬ ‫ضمــن قدردانــی از مســاعدت هــا و‬ ‫حمایــت هــای مدیرعامــل ‪ ،‬مدیران‬ ‫و مســئولین واحدها و مجموعه‬ ‫فعــال واحــد امــوزش شــرکت ‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه حضــور فعــال و منظــم‬ ‫کارکنــان در دوره هــای اموزشــی‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬امیدواریــم با همت‬ ‫‪ ،‬همدلــی و تــاش هرچــه بیشــتر‬ ‫بتوانیــم در راســتای اهــداف مــورد‬ ‫نظــر ســازمان بــه ویــژه ارائــه هرچــه‬ ‫بهتــر خدمــات بــه همــکاران گام‬ ‫هــای موثــر و ارزنــده ای برداریــم ‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫طبیعت گردی اشوراده باید اجرا شود‬ ‫طــرح‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫گلســتان‬ ‫اســتاندار‬ ‫طبیعت گــردی اشــوراده و احیــای خلیــج‬ ‫گــرگان تاثیــر مســتقیم در توســعه اقتصــاد‬ ‫دریامحــور در گلســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار گلســتان‪،‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در راســتای پیگیــری‬ ‫موضوعــات و مســائل پیرامــون اجــرای طــرح‬ ‫احیــای جزیــره اشــوراده و عــاج بخشــی‬ ‫خلیــج گــرگان بــا قائــم مقام ســازمان بازرســی‬ ‫کل کشــور دیــدار کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر علی محمــد زنگانــه در ایــن جلســه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬موضــوع احیــای خلیــج گــرگان‬ ‫یــک موضــوع فــرا اســتانی و حتــی فــرا‬ ‫منطقــه ای اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا خشــک شــدن خلیــج گرگان‬ ‫بخــش عظیمــی از ریزگردهــای نمکــی شــرق‬ ‫اســتان مازنــدران و اســتان های گلســتان‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬مناطــق‬ ‫جنوبــی ترکمنســتان را بــه شــدت تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه خلیــج گــرگان‬ ‫بــه دلیــل عــدم الیروبی هــای کانال هــای منتهــی بــه خلیــج بــه‬ ‫شــدت دچــار خشــکی شــده بــود کــه در دولــت ســیزدهم بــا ورود‬ ‫دولــت در حــال حاضــر بــا اغــاز الیروبــی کانــال اشــور وضعیــت‬ ‫رو بــه بهبــودی اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬تــرک فعل هــا در گذشــته بــه شــدت بــه خلیــج‬ ‫اســیب زده و افــرادی کــه در ایــن زمینــه مســوولیت داشــتند‬ ‫بایــد در ایــن راســتا پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از دالیــل خشــک شــدن خلیــج‬ ‫گــرگان عــدم اختصــاص حــق ابــه خلیــج از طریــق نــکارود بــوده‬ ‫کــه انتظــار م ـی رود ایــن موضــوع بــا جدیــت پیگیــری کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه ‪ 80‬درصــد اب‬ ‫شــیرین مــازاد بیــن حــوزه ای در اســتان مازنــدران بــدون‬ ‫بهره بــرداری مناســب بــه دریــا ریختــه و شــور می شــود و انتظــار‬ ‫داریــم همزمــان بــا اقدامــات الیروبــی‪ ،‬ایــن میــزان اب نیــز بــه‬ ‫خلیــج منتقــل تــا در رفــع خشــکی خلیــج موثــر باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه گفــت‪ :‬تمــام اقدامــات مــا در خلیــج گــرگان‬ ‫و جزیــره اَشــوراده بــر اســاس قانــون و بــر مبنــای مجوزهــا و‬ ‫دســتورات تائیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از فوایــد احیــای خلیــج گــرگان‪،‬‬ ‫احیــای زیســت جانــوران و پرنــدگان بــوده کــه بــا الیروبی هــای‬ ‫انجــام شــده و ابگیــری دوبــاره بخشــی ازخلیــج شــاهد حضــور‬ ‫دوبــاره پرنــدگان و مشــاهده دوبــاره فــوک خــزری بعــد از ‪ 6‬ســال‬ ‫در خلیــج شــده اســت‪.‬‬ ‫در خراسان شمالی ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد مسکن نهضت ملی اماده‬ ‫بهره برداری است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در ســطح اســتان امــاده بهــره بــرداری‬ ‫اســت کــه تــا ‪ ۲‬مــاه اینــده بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد اظهــار کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۲۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۶‬نفــر از خراســان شــمالی واجــد شــرایط ثبــت نــام در طــرح‬ ‫ملــی مســکن بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬تاکنــون ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۶۶۰‬واحــد‬ ‫اســتان در دســت ســاخت اســت کــه بــا توجــه عملکــرد در هــر‬ ‫شهرســتان پیشــرفت فیزیکــی متفاوتــی دارد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬از جملــه‬ ‫در شهرســتان اســفراین هــزار و ‪ ۱۰۰‬واحــد مســکن امــاده‬ ‫بهره بــرداری اســت کــه پــروژه ســاریگل ایــن شهرســتان نیــز بــا‬ ‫‪ ۱۸۸‬واحــد ‪ ۸۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای اغــاز طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن در اســتان تــاش شــده اســت تــا در تمامــی‬ ‫شهرســتان هــا الحــاق بــه محــدوده هــا بــا ســرعت بیشــتری‬ ‫انجــام شــود و زمیــن هــای مدنظــر امــاده ســاخت باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن یکــی دیگــر از ویژگــی هایــی کــه در مســکن ملــی در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪ ،‬اعطــای زمیــن بــدون معــارض بــه صــورت ویالیــی‬ ‫بــرای متقاضیــان خودمالکــی اســت کــه این امر در شهرســتان های گرمه‪،‬‬ ‫جاجرم و بخشــی از اســفراین انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن اســتان در حــوزه‬ ‫نهضــت ملــی مســکن جــزو ‪ ۱۰‬اســتان برتــر اســت کــه در تالشــیم‬ ‫بــا همــکاری دســتگاه هــای متولــی ایــن رتبــه ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳‬هــزار واحــد مســکن در قالــب طــرح نهضــت ملی مســکن‬ ‫در شــهرهای اســتان فعــال اســت کــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۸‬واحــد از ایــن‬ ‫تعــداد دارای قــرارداد مشــارکتی‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۷۹۳‬واحــد دارای پروانــه‬ ‫ســاختمانی و اتمام فونداســیون‪ ،‬یکهزار و ‪ ۴۰۱‬واحد اتمام اســکلت و‬ ‫ســقف و ‪ ۱۰۸‬واحــد نیــز در مرحلــه اتمــام ســفت کاری اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬احیــای خلیــج گــرگان و طــرح طبیعت گــردی‬ ‫اشــوراده رابطــه مســتقیم بــا توســعه اقتصــاد دریامحــور در‬ ‫اســتان گلســتان و رونــق معیشــت و اقتصــاد مــردم منطقــه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا اعتقــاد داریــم مــردم روســتای اَشــوراده و‬ ‫منطقــه بندرترکمــن حــق دارنــد از ظرفیــت موجــود در ســواحل‬ ‫بهتریــن اســتفاده را کننــد‪.‬‬ ‫قائــم مقــام ســازمان بازرســی کل کشــور نیــز در ایــن جلســه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬محیــط زیســت امانتــی اســت کــه مــا بایــد از ان بــه‬ ‫خوبــی محافظــت کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر احمــد رحمانیــان تاکیــد کــرد‪ :‬خوشــبختانه مــردم بیــش‬ ‫از مــا مســووالن دغدغــه محیــط زیســتی دارنــد و ایــن ارزشــند‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نظــارت قــوی در اجــرای پروژه هــا یــک اصــل‬ ‫اســت و تقاضــا مــا ایــن اســت در درجــه اول دســتگاه های‬ ‫اجرایــی خــود نســبت بــه نظــارت بــر مســائل و پروژه هــا اقــدام‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫رحمانیــان بــا اشــاره بــر اینکــه احیــای خلیــج گــرگان و جزیــره‬ ‫اشــوراده یــک مطالبــه مردمــی اســت گفــت‪ :‬تــاش مــا نیــز بــر‬ ‫ایــن اســت بتوانیــم کمــک کنیــم تــا ایــن مطالبــه مردمــی بــر‬ ‫مــدار قانــون بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت طــرح طبیعت گــردی اشــوراده و عــاج‬ ‫بخشــی خلیــج گــرگان یکــی از پروژه هــای کالن‪ ،‬مهــم‪ ،‬زیربنایــی‬ ‫و تاثیرگــذار در رونــق اقتصــاد دریــا محــور در اســتان گلســتان‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫رئیس اداره گازمنطقه یک مرکز گلستان ‪:‬‬ ‫نزدیک به ‪ 100‬درصد خانوار‬ ‫شهرستان گرگان ازنعمت گاز‬ ‫بهره مندند‬ ‫ســید جــواد موســوی رئیــس اداره گازمنطقــه یــک گــرگان درگفتگوبــا‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی شــرکت گاز اســتان گلســتان ایــن رابطــه‬ ‫گفت‪:‬شهرســتان گــرگان بــه عنــوان مرکــز و پرجمعیــت تریــن شــهر‬ ‫اســتان گلســتان بــا دو منطقــه گازرســانی ‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ 100‬درصــد‬ ‫خانــوار ان ازنعمــت گاز بهــره منــد مــی باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪،‬وی افــزود‪:‬در ســال گذشــته‬ ‫توســط اداره گاز منطقــه یــک شهرســتان گــرگان افــزون بــر ‪20‬‬ ‫کیلومتــر لولــه گــذاری از نــوع فــوالدی و پلــی اتیلــن انجــام شــده اســت‬ ‫کــه در ناحیــه یــک گــرگان بالــغ بــر ‪ 8033‬متــر ‪ ،‬ســرخنکالته ‪7920‬‬ ‫متــر و جلیــن نیــز ‪ 4500‬متــر شــبکه اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫موســوی در ادامــه گفــت ‪ :‬درهمیــن رابطــه تعــداد انشــعاب نصــب شــده‬ ‫توســط اداره گاز منطقــه یــک مرکــز اســتان در ســال ‪ 1401‬بیــش از ‪1185‬‬ ‫مــورد بــوده کــه ســهم گــرگان ‪ 425‬مــورد علمــک و شــهرهای ســرخنکالته‬ ‫و جلیــن نیــز بــه ترتیــب ‪ 120‬و ‪ 640‬مــورد علمــک مــی باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســالی کــه گذشــت نیــز تعــداد اشــتراک پذیــری‬ ‫انجــام شــده در ایــن منطقــه بالــغ بــر ‪ 4240‬مــورد بــوده اســت‬ ‫افــزود‪:‬در همیــن رابطــه در منطقــه یــک گــرگان تعــداد مشــترک ‪3390‬‬ ‫مــورد ‪ ،‬جلیــن نیــز ‪ 580‬مــورد و ســرخنکالته نیــز ‪ 270‬مــورد مشــترک‬ ‫جــذب ایــن اداره شــده انــد‪.‬‬ ‫امضای توافق نامه انتقال‬ ‫ساختمان دخانیات در‬ ‫گرگان و اجرای فضای سبز‬ ‫توسط شهرداری گرگان‬ ‫بــا پیگیــری اســتاندار گلســتان‪ ،‬توافق نامــه‬ ‫انتقــال ســاختمان دخانیــات در گــرگان و‬ ‫اختصــاص ایــن فضــای بــه فضــای ســبز و‬ ‫احــداث پــارک توســط شــهرداری گــرگان بــه‬ ‫امضــاء رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار نشســت‬ ‫هم اندیشــی و توافــق اجــرای انتقــال‬ ‫ســاختمان دخانیــات گــرگان و تبدیــل ایــن‬ ‫مجموعــه بــه فضــای ســبز‪ ،‬در ســالن جلســات‬ ‫معاونــت بنیــاد مســتضعفان بــا حضــور‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬معاونــان اســتاندار‬ ‫گلســتان‪ ،‬معــاون بنیــاد مســتضعفان و رئیس‬ ‫ســازمان امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان‪،‬‬ ‫مدیرعامــل دخانیــات ایــران و شــهردار گــرگان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ایــن جلســه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اجــرای پــروژه چهاربــاغ گــرگان در راســتای‬ ‫افزایــش ســرانه فضــای ســبز‪ ،‬بهره منــدی‬ ‫مــردم از فضــای پــارک و ایجــاد فضــای همــراه‬ ‫بــا رفــاه و ارامــش بــرای مــردم اســت‪.‬‬ ‫دکتــر علی محمــد زنگانــه خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫هــر اقدامــی کــه در راســتای منافــع مــردم و‬ ‫اســایش و رفــاه مــردم باشــد مــورد تحســین‬ ‫همــگان خواهــد بــود و اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫نیــز از جملــه پروژه هــای ارزشــمند در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬گــرگان نیازمنــد افزایــش‬ ‫فضــای ســبز و ایجــاد پــارک اســت و مــا در ایــن‬ ‫راســتا بــا تمــام تــوان تــاش خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬فضــای موجــود‬ ‫مجموعــه دخانیــات گــرگان در نقطــه ای قــرار‬ ‫دارد کــه تبدیــل ان بــه فضــای ســبز می توانــد‬ ‫تحــول مناســبی در توســعه فضــای ســبز در‬ ‫مرکــز شــهر گــرگان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی دخانیــات نیــز در‬ ‫ایــن جلســه متذکــر شــد‪ :‬هــر اقدامــی کــه در‬ ‫راســتای منافــع مــردم باشــد مــا بــا ان همــراه‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫مهــدی اشــتیانی متذکــر شــد‪ :‬نــگاه مــا بــر‬ ‫ایــن اســت ایــن فضــا در راســتای فضــای‬ ‫ســبز هزینــه شــود امــا انتظــار داریــم بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مــردم و حمایــت‬ ‫از صاحبــان ســهم و ســرمایه در دخانیــات‬ ‫اســتان گلســتان فضــای مناســبی بــرای اجــرای‬ ‫ماموریت هــا در اختیــار ایــن شــرکت قــرار‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نــگاه مــا بــر ایــن اســت بتوانیــم بــا‬ ‫خدمــت صادقانــه بــه مــردم شــاهد افزایــش‬ ‫ســرمایه اجتماعــی در ایــران اســامی باشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــوال و امــاک بنیــاد‬ ‫مســتضعفان نیــز در ایــن جلســه تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬نــگاه مــا در بنیــاد مســتضعفان بــر ایــن‬ ‫اســت منافــع مــردم منافــع بنیــاد اســت و در‬ ‫ایــن مســیر مــا بــا مدیــران در گلســتان همــراه‬ ‫هســتیم ‪.‬‬ ‫محمــد پیرعلــی گفــت‪ :‬هیــچ اقدامــی‬ ‫پســندیده تر از ان نیــز کــه قدمــی برداریــم تــا‬ ‫مــردم راضــی باشــند و اجــرای ایــن پــروژه نیــز‬ ‫بــه طــور قطــع رضایــت و همراهــی مــردم را در‬ ‫پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در پایــان ایــن جلســه‪،‬‬ ‫توافق نامــه چندجانبــه اجــرای ایــن طــرح بــه‬ ‫امضــاء رســید‪.‬‬ ‫حجاب‪،‬به معنای‬ ‫پوشش اسالمی‬ ‫بانوان‪ ،‬دارای دو‬ ‫بعد ایجابی و‬ ‫سلبی است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 30‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪743‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت زکات فطریه با انی پرداخت‬ ‫‪ *۸۸۷۷*۰۱۷#‬کمیته امداد گلستان‬ ‫افزایش ‪ ۲۴.۲۷‬درصدی‬ ‫ارزش صادرات کاال‬ ‫از خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۲۱۵‬میلیــون دالر کاال‬ ‫از ایــن اســتان صــادر شــد کــه نســبت بــه ســال‬ ‫ماقبــل ‪ ۲۴.۲۷‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۳۸۷‬هــزار تــن کاال از اســتان صــادر شــد کــه بــه‬ ‫لحــاظ وزنــی یــک دهــم درصــد نســبت بــه ســال‬ ‫ماقبــل کاهش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه محصــوالت پتروشــیمی‬ ‫بیشــترین ارزش کاالهــای صادراتــی خراســان‬ ‫شــمالی را بــه خــود اختصــاص داد افــزود‪:‬‬ ‫عمــده صــادرات از اســتان شــامل محصــوالت‬ ‫پتروشــیمی (اوره‪ ،‬مالمیــن‪ ،‬امونیــاک و ازت)‪،‬‬ ‫محصــوالت فــوالدی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ابزارهــای طــرح‬ ‫دار پلــی اســتایرن‪ ،‬رب گوجــه فرنگــی‪ ،‬قوطــی‬ ‫خالــی کنســرو‪ ،‬اســید ســیتریک‪ ،‬گرانــول‬ ‫الســتیک کــف پــوش‪ ،‬شمشــاد و رُز هلنــدی و‬ ‫انــواع گیاهــان اپارتمانــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کرد‪ :‬در اســفندماه پارسال‬ ‫محصــوالت از جملــه مصنوعــات پالســتیکی‬ ‫و خــوراک دام بــه عنــوان کاالهــای جدیــد‬ ‫صادراتــیدرســبدصــادراتاســتانقــرارگرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاالهــای صادراتــی اســتان بــه‬ ‫کشــورهای افغانســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬ترکمنســتان‪،‬‬ ‫ازبکســتان‪ ،‬المــان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬گرجســتان‪،‬‬ ‫اتریــش‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬رومانــی‪ ،‬اذربایجــان‪ ،‬روســیه‪،‬‬ ‫ارمنســتان‪ ،‬امــارات متحــده عربــی‪ ،‬لهســتان‪،‬‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬چیــن‪ ،‬بوســنی و هرزگویــن‪،‬‬ ‫اســلوونی‪ ،‬موریــس و اســپانیا‪ ،‬بلغارســتان‪،‬‬ ‫جمهــوریچــکوقرقیزســتانصــادرشــدهاســت‪.‬‬ ‫حاجــی بگلــو در بخــش دیگــر ســخنان خــود‬ ‫دربــاره واردات اســتان در ســال گذشــته اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬پارســال ‪ ۳۵‬هــزار تــن کاال بــه ارزش حــدود‬ ‫‪ ۹۲‬میلیــون دالر بــه اســتان وارد شــده اســت کــه‬ ‫نســبت بــه ســال مقابــل بــه لحــاظ ارزشــی ‪۶۰‬‬ ‫درصــد و از لحــاظ وزنــی ‪ ۱۴‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چــراق قــوه شــارژی‪ ،‬قیچــی‪ ،‬انواع‬ ‫تــرازو‪ ،‬کولــر گازی و قطعــات ان‪ ،‬موتــور‬ ‫الکتریکــی‪ ،‬گوشــت مــرغ منجمــد و تجهیــزات‬ ‫و لــوازم برقــی از جملــه کاالهــای وارداتــی بــه‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫حاجــی بگلــو اضافــه کــرد‪ :‬ایــن میــزان واردات از‬ ‫کشــورهای چیــن‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬فرانســه‪ ،‬برزیــل‪،‬‬ ‫هنــد‪ ،‬عمــان‪ ،‬المــان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬امــارات متحــده‬ ‫عربــی‪ ،‬کــره جنوبــی و اتریــش انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و‬ ‫صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ‬ ‫داشــتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ‪ ۳۱‬اســتان‬ ‫کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون‬ ‫ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪140160312008002679‬‬ ‫تاریــخ‪ 1401/09/06:‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان اق‬ ‫قــا پرونده کالســه ‪1400114412008000187‬تصرفات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم حوریــه‬ ‫کســائیان فرزنــد عبدالقــادر بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 6637‬کدملــی ‪ 4979106511‬صــادره از اق قــا‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 200‬مترمربــع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانــده‬ ‫ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫کســلخه بخش‪-7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق‬ ‫قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی تاییــد گردییــده‬ ‫است‪.‬لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طیــق مقررات ســند مالکیــت صادر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪15073 -‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪1402/01/15‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪:‬روز چهارشنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد‬ ‫وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫برای محرومان ‪۳۶۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی‬ ‫احداث می شود‬ ‫ملــی امــاده دریافــت کفــاره عمــد وغیرعمــد هــم اســتانی هــای‬ ‫روزه دار اســت ‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد اســتان گلســتان عنوان کرد‪:‬ســال گذشــته‬ ‫هــم اســتانی هــای عزیز‪۳۳،‬میلیــارد تومــان زکات فطــره و کفاره‬ ‫بــرای کمــک بــه مســتضعفان و نیازمنــدان پرداخــت کردنــد کــه‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود در ســال جــاری بیــش از ‪۴۲‬میلیــارد تومان‬ ‫جمــع اوری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش عمــده زکات فطــره شــهروندان‬ ‫صــرف امــور معیشــتی اقشــار محــروم و مددجویــان کمیتــه‬ ‫امــداد بــا اولویــت بیمــاران می شــود گفــت‪ :‬از ســاعات اولیــه‬ ‫عیــد ســعید فطــر‪ ،‬پایگاه هــای کمیتــه امــداد بــا بســیج همــه‬ ‫امکانــات و بــا حضــور موثــر میدانــی‪ ،‬امــاده دریافــت زکات‬ ‫فطــره روزه داران هســتند و در ســریع ترین زمــان ممکــن‬ ‫بــا توجــه بــه لیســت مددجویــان تحــت حمایــت و نیازمنــدان‬ ‫مناطــق مختلــف ایــن اســتان نســبت بــه هزینــه کــرد فطریــه‬ ‫خیــران و بــا رعایــت احــکام فقهــی فطریــه عــام و ســادات‬ ‫اقــدام می شــود‪.‬‬ ‫بابایــی تصریــح کــرد‪ :‬مــردم خداجــوی اســتان می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی‪ emdad.ir‬و از طریــق‬ ‫پایگاه ها‪،‬دفاتــر و مراکــز نیکــوکاری کمیتــه امــداد در سراســر‬ ‫اســتان و میعادگاه هــای نمــاز پرشــکوه عیــد ســعید فطــر‪،‬‬ ‫کفــاره و فطریــه خــود را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وجــوه جمع اوری شــده فطریــه از شــهری‬ ‫بــه شــهر دیگــر منتقــل نمی شــود و در میــان نیازمنــدان همــان‬ ‫منطقــه توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫قابل توجه واحد های تولیدی استان گلستان‬ ‫پیــرو نامــه هــای شــماره ‪ 11433105‬مــورخ ‪ 1401/12/21‬و شــماره ‪ 79320‬مــورخ ‪1402/01/26‬‬ ‫وزارت صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت از هفتــه اول اردیبهشـت ماه ‪ ،1402‬ضرایــب شــفافیت بــرای‬ ‫خریــداران زنجیــره فــوالد و فلــزات پایــه اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬از انجــا کــه واحدهــا مکلــف هســتند میــزان تولیــد‪ ،‬فاکتورهــای تحویــل و‬ ‫فــروش‪ ،‬اســتفاده در تولیــد و ‪ ...‬خــود را در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت کننــد ‪ ،‬در صورتیکــه‬ ‫نســبت خروجــی بــه ورودی واحدهــا (جمــع فــروش ثبــت شــده‪ ،‬میــزان اســتفاده در تولیــد‬ ‫و‪ ...‬تقســیم بــر میــزان مــواد اولیــه خریــداری شــده‪ ،‬تولیــد و ‪ )...‬در ســه مــاه گذشــته بیشــتر‬ ‫از ‪ 90‬درصــد و در یــک مــاه گذشــته بیشــتر از ‪ 80‬درصــد باشــد‪ ،‬ســامانه جامــع تجــارت اســامی‬ ‫شــرکت ها را بعنــوان شــرکت مجــاز بــه خریــد‪ ،‬بــه بــورس اعــام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان از‬ ‫شــیوه ی پرداخــت غیرحضــوری زکات فطــره‬ ‫و کفــاره در ســال جــاری بــا انــی پرداخــت‬ ‫‪ *۸۸۷۷*۰۱۷#‬خبــرداد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ‪،‬عیســی‬ ‫بابایی‪،‬مدیرکل کمیته امداد اســتان گلســتان‬ ‫گفت‪ :‬مردم خیر و نیکوکار اســتان می توانند‬ ‫بــا روش ‪ *۸۸۷۷*۰۱۷#‬فطریــه و کفــاره خــود‬ ‫را بــرای کمــک بــه مددجویــان تحــت حمایــت‬ ‫ایــن نهــاد واریــز کنند‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهم تریــن‬ ‫برنامه هــای کمیتــه امــداد در مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان دریافــت فطریــه و کفــاره اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس دســتورالعمل دبیرخانــه‬ ‫شــورای زکات کمیتــه امــداد امــام (ره) و زمینــه‬ ‫برنامه ریــزی بــرای چگونگــی ســاماندهی‬ ‫جمــع اوری کمک هــای زکات فطریــه در روز‬ ‫عیــد فطــر‪ ،‬اقدامــات الزم در ســطح اســتان به ویــژه دســتگاه های‬ ‫اجرایــی ازجملــه دفتــر نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬اســتانداری گلســتان ‪ ،‬فرمانــداری هــا‪ ،‬بهزیســتی‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی‪ ،‬ســازمان تبلیغــات اســامی‪ ،‬کانــون هــای‬ ‫مســاجد و شــوراهای شــهر و روســتا صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد گلســتان بــا اشــاره بــه هماهنگــی بعمــل‬ ‫امــده در جلســه ســتاد صــدور مجــوز جمــع اوری زکات فطریــه‬ ‫‪ ،‬افــزود‪ :‬به منظــور هم افزایــی در برگــزاری برنامه هــا و ایجــاد‬ ‫هماهنگــی و جلوگیــری از تعــدد مراکــز دریافــت فطریــه در روز‬ ‫عیــد فطــر‪ ،‬تمامــی صندوق هــای مســتقر در مصلی هــای نمــاز‬ ‫عیــد فطــر‪ ،‬بــا اخــذ مجوزهــای الزم از مراجع ذی ربــط‪ ،‬زکات فطره‬ ‫روزه داران را جم ـع اوری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه ســاماندهی مراکــز جمــع اوری زکات فطریــه در‬ ‫ســطح اســتان تصریــح کــرد‪ :‬مــردم خیــرو روزه دار گلســتان‪ ،‬از‬ ‫اهــداء زکات فطریــه خــود بــه مراکــز غیــر مجــازی کــه فاقــد ارم‬ ‫و لوگــوی تاییــد شــده دبیرخانــه شــورای زکات مــی باشــند‪ ،‬خــود‬ ‫داری نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روش پرداخــت الکترونیکــی زکات فطــره بســیار‬ ‫کمــک کننــده در خدمــت رســانی ســریعتربه نیازمنــدان و‬ ‫محرومــان اســت‪.‬‬ ‫بابایــی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن نهــاد امســال بــا شــماره کارت مجــازی‬ ‫‪ ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۷-۰۲۲۶‬بابــت فطریــه عــام ‪ ،‬شــماره کارت‬ ‫مجــازی ‪ ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۵۹۴‬بابــت فطریــه ســادات‪،‬‬ ‫شــماره کارت مجــازی ‪ ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۲۹۷‬نــزد بانــک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اغاز طرح پایش‬ ‫فراگیر مراکز اموزش‬ ‫علمی کاربردی گلستان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار از فروردیــن مــاه ســال جــاری‬ ‫طــرح پایــش فراگیــر مراکــز امــوزش‬ ‫علمــی کاربــردی گلســتان بــا تشــکیل‬ ‫تیــم نظارتــی در واحــد اســتانی و‬ ‫بازدیــد از مراکــز اموزشــی خانــه کارگــر‬ ‫و گــرگان‪ 3‬اغــاز شــد‪ .‬سرپرســت‬ ‫دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی‬ ‫گلســتان در جلســه تشــکیل تیــم‬ ‫نظارتــی واحــد اســتانی گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫پایــش فراگیــر هرســاله اجــرا مــی‬ ‫شــود و ایــن امــر باعــث بهبود کیفیت‬ ‫مراکــز اموزشــی در تمامــی حــوزه هــا‬ ‫می­گــردد‪ .‬دکتــر حســن خــان احمدی‪،‬‬ ‫هــدف دانشــگاه از اجــرای ایــن طــرح‬ ‫را برطــرف کــردن مشــکالت احتمالــی‬ ‫مراکــز اموزشــی و همچنیــن ســطح‬ ‫بنــدی و رتبــه بنــدی مراکــز اموزشــی‬ ‫اعــام کــرد‪ .‬وی در خصــوص‬ ‫حوزه هــای مــورد پایــش عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن طــرح مــا تمامــی حوزه­هــای‬ ‫فعالیــت مراکــز اموزشــی از جملــه‬ ‫حــوزه هــای فرهنگــی‪ ،‬دانشــجویی‪،‬‬ ‫دانــش اموختــگان‪ ،‬مدرســان‪،‬‬ ‫امــوزش‪ ،‬نیــروی انســانی و تجهیــزات‬ ‫و امکانــات هــر مرکــز امــوزش را‬ ‫براســاس شــاخص­های اســتاندارد و‬ ‫جمــع اوری مســتندات بررســی مــی­‬ ‫کنیــم‪ .‬ایشــان در پایــان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ایــن طــرح تــا پایــان اردیبهشــت مــاه‬ ‫در تمامــی مراکــز اموزشــی تحــت‬ ‫نظارت واحد اســتانی گلســتان ادامه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره‬ ‫بــه احــداث ‪ ۳۶۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی بــرای محرومــان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۴۰‬هــزار واحــد در شــهرها و ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار واحــد دیگــر در روســتاها‬ ‫بایــد ســاخته شــود کــه دراین بیــن‬ ‫ســازمان ملــی زمیــن و مســکن‪،‬‬ ‫زمیــن موردنیــاز ایــن پــروژه را در‬ ‫شــهرها و مراکــز اســتان ها تامیــن‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار از وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫مهــرداد بذرپــاش در نشســتی بــا‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) با اشاره به تفاهم نامه منعقد‬ ‫شــده در قالــب قانــون جهــش‬ ‫تولیــد مســکن بــرای ســاخت ‪۳۶۰‬‬ ‫هــزار واحــد مســکونی در شــهرها و‬ ‫روســتاها ویــژه مددجویــان‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬تامیــن زمیــن بــرای ایــن طــرح‬ ‫بایــد به صــورت اســتان بــه اســتان‬ ‫و بــه شــکل مســتمر پیگیــری‬ ‫شــده و از ظرفیــت موجــود اراضــی‬ ‫بــرای ســاخت مســکن متقاضیــان‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر لــزوم برگــزاری‬ ‫جلســات مســتمر و ماهانــه‬ ‫بــا مدیــران کمیتــه امــداد و‬ ‫معاونــان حــوزه مســکن وزارت‬ ‫راه و شهرســازی بــرای پیگیــری‬ ‫اقدامــات موردنیــاز ســاخت‬ ‫مســکن محرومــان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینی‬ ‫(ره) نیز در این نشست‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫تامیــن مســکن و فرهنگ ســازی‬ ‫بــرای خودبــاوری و خوداتکایــی را‬ ‫ســه محــور مهــم اقدامــات کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) بــر‬ ‫اســاس فرمایشــات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری مبنــی بــر توانمندســازی و‬ ‫مولدســازی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســید مرتضــی بختیــاری گفــت‪:‬‬ ‫در همیــن راســتا ‪ ۵۰۰‬هکتــار‬ ‫زمیــن بــرای ســاخت مســکن‬ ‫محرومــان شناســایی شــده و بــا‬ ‫همراهــی وزارت راه و شهرســازی‬ ‫بــا طــی مراحــل تغییــرات کاربــری‬ ‫و الحــاق انهــا بــه محدوده هــای‬ ‫شــهری اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت مقــرر شــد کــه‬ ‫ســامانه هوشــمند امــداد (ســها)‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫بــه ســامانه امــاک و اســکان‬ ‫متصــل شــده تــا ثبــت و دسترســی‬ ‫بــه اطالعــات و تبــادل اطالعــات‬ ‫ایــن دو ســامانه تســهیل شــود‪.‬‬ ‫معرف‬ ‫پوشش‪ّ ،‬‬ ‫شخصیت و عفت زن‬ ‫مومن است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 30‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪743‬‬ ‫خبر‬ ‫در سال گذشته صورت گرفت ‪:‬‬ ‫اتمام ‪ 3‬قرارداد مهم طرح تحقیقاتی در شرکت ابفا گلستان‬ ‫اقتصاد‬ ‫ارز دیجیتال‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ارز دیجیتــال یــا ارز الکترونیکــی‪،‬‬ ‫نوعــی از ارزهایــی اســت کــه مبتنــی‬ ‫بــر فنــاوری بالکچیــن و تکنولــوژی‬ ‫رمزنــگاری شــده اند‪ .‬ارز دیجیتــال‬ ‫هــا بــه صــورت انالیــن بــرای انجــام‬ ‫تراکنــش هــای مالــی بیــن دو یا چند‬ ‫نفــر اســتفاده مــی شــوند‪ .‬برخــی از‬ ‫معــروف تریــن ارزهــای دیجیتــال‬ ‫عبارتنــد از بیــت کویــن‪ ،‬اتریــوم‪،‬‬ ‫ریپــل و الیــت کویــن‪ .‬در ایــن روزهــا‬ ‫ارز دیجیتــال بــه خاطــر ویژگی هایــی‬ ‫ماننــد دسترســی بــه سراســر جهان‪،‬‬ ‫ســرعت و ناپذیــر بــودن توســط‬ ‫دولــت یــا نهادهــای بــزرگ مالــی‪،‬‬ ‫توجــه بســیاری نســبت بــه خــود‬ ‫جلــب کرده انــد‪.‬‬ ‫ارز دیجیتــال یــا ارز الکترونیکی‪ ،‬یک‬ ‫نــوع پــول دیجیتــال اســت کــه بــر‬ ‫پایه فناوری بالکچین یا حســابداری‬ ‫توزیــع شــده ســاخته می شــود‪ .‬بــا‬ ‫اســتفاده از ایــن تکنولــوژی‪ ،‬امــکان‬ ‫انتقــال ارزش ذخیــره شــده در ایــن‬ ‫نــوع پــول بــه طــور انــی و بــدون‬ ‫واســطه ی مرکــزی‪ ،‬فراهــم شــده‬ ‫اســت‪ .‬ارز دیجیتــال بــه عنــوان‬ ‫یــک ارز قابــل معاملــه‪ ،‬ارزش خــود‬ ‫را از برخــی متغیرهــای اقتصــادی‬ ‫ماننــد عرضــه و تقاضــا‪ ،‬قیمــت‬ ‫نفــت‪ ،‬روابــط بین المللــی و مســائل‬ ‫سیاســی بدســت مــی اورد‪ .‬برخــی‬ ‫از مشــهور تریــن ارزهــای دیجیتــال‬ ‫شــامل بیــت کویــن‪ ،‬اتریــوم‪ ،‬ریپــل‬ ‫و الیــت کویــن اســت‪.‬‬ ‫ارز دیجیتــال یــا ‪cryptocurrency‬‬ ‫ارز دیجیتالــی اســت کــه بــر اســاس‬ ‫تکنولــوژی بالکچیــن و بــا اســتفاده‬ ‫از الگوریتم هــای پیچیــده و‬ ‫رمزنگاری هــای قــوی ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪ .‬ارزهــای دیجیتــال از نظــر‬ ‫اشــکال و انــواع متنوعــی دارنــد‪،‬‬ ‫امــا حقیقــت اش ایــن اســت کــه‬ ‫هیــچ دولتــی مســئولیت انهــا را‬ ‫بــه عهــده نمی گیــرد و دلیــل ایــن‬ ‫مســئولیت پذیری نداشتن‪ ،‬بخشی از‬ ‫چارچوبــی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد‬ ‫انهــا شــده اســت؛ طراحــان ارزهــا‬ ‫تــاش کرده انــد تــا ارزهــای دیجیتــال‬ ‫را از دولت هــا و بانک هــای مرکــزی‬ ‫مســتقل کننــد و گاهــی ایــن ارزهــا‬ ‫توســط طرفــداران بــا عنــوان پــول‬ ‫مســتقل از دولــت یــاد می شــوند‪ .‬بــه‬ ‫طــور کلــی‪ ،‬ارزهــای دیجیتــال بــرای‬ ‫مبادلــه و پرداخــت در اینترنــت و‬ ‫به عنــوان به ماننــد ارزهــای معمولــی‬ ‫قابــل اســتفاده هســتند‪.‬‬ ‫ارز دیجیتــال‪ ،‬عبــارت اســت از یــک‬ ‫پــول دیجیتــال کــه بــا اســتفاده از‬ ‫رمزنــگاری‪ ،‬امنیــت و اعتبارســنجی‬ ‫مبتنــی بــر شــبکه های کامپیوتــری‬ ‫و تکنولــوژی بالکچیــن‪ ،‬ایجــاد‬ ‫شده اســت‪ .‬ایــن ارزهــا برخــاف‬ ‫پول هــای رایــج دنیــا‪ ،‬بــدون نیــاز بــه‬ ‫دولــت و بانــک مرکــزی شناســایی و‬ ‫تعریــف شــده اند و بــه عنــوان یــک‬ ‫ارز جدیــد و نویــن در جایــگاه رقابــت‬ ‫بــا ارزهــای رایــج قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫برخــی از معروفتریــن نمونه هــای‬ ‫ارز دیجیتــال عبارتنــد از بیــت کویــن‬ ‫(‪ ،)Bitcoin‬اتریــوم (‪،)Ethereum‬‬ ‫الیــت کویــن (‪ )Litecoin‬و ریپــل‬ ‫(‪.)Ripple‬‬ ‫معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گلســتان از عقد ‪ 3‬قرارداد مهم طرح تحقیقاتی در شــرکت ابفا‏اســتان‬ ‫گلســتان در ســال گذشــته خبــر داد ‏‪.‬‬ ‫معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گلســتان از عقــد ‪ 3‬قــرارداد مهــم طــرح تحقیقاتــی در شــرکت ابفــا‬ ‫‏اســتان گلســتان در ســال گذشــته خبــر داد ‏‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪« ،‬اســماعیل خوش بیان» با اعالم‬ ‫ایــن خبــر افــزود ‪ :‬در ســال گذشــته عقــد ‪ 3‬قــرارداد طــرح‏تحقیقاتــی‬ ‫بــا عنــوان طــرح تحقیقاتــی اســتفاده از نانــو کامپوزیــت در حــذف یــون‬ ‫ســرب از اب شــرب ‪ ،‬داده کاوی در بانــک اطالعــات‏مشــترکین بــا رویکــرد‬ ‫کاهــش مصــرف و افزایــش درامــد و شناســایی الگــوی مصــرف و امــکان‬ ‫ســنجی تهیــه گرافــن از لجــن تصفیــه‏خانه فاضــاب و بررســی کاربرد ان‬ ‫جهــت حــذف االینــده هــای اب و فاضــاب (ســرب و ارســنیک ) خاتمــه‬ ‫یافــت و اســتفاده از نتایــج‏ان در صنعــت اب و فاضــاب در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفــت ‏‪.‬‬ ‫معاون منابع انســانی و تحقیقات ابفا گلســتان تصریح کرد ‪ :‬پیگیری‬ ‫ارتقــا نــرم افــزار نظــام پیشــنهادات در قالــب اتوماســیون‏اداری و اصــاح‬ ‫اییــن نامــه نظــام پیشــنهادات شــرکت ‪ ،‬تدویــن و اولویــت بنــدی پــروژه‬ ‫هــای بهبــود فرهنــگ ســازمانی ‪ ،‬برگــزاری‏ســمینار بــزرگ مســتند ســازی‬ ‫تجربیــات در راســتای مدیریــت دانــش و پیگیــری وضعیــت اجــرای‬ ‫سیســتم یکپارچــه‏‪IMS‬‏ دیگــر‏اقدامــات صــورت گرفتــه در دفتــر توســعه‬ ‫مدیریــت و تحقیقــات برشــمرد‏‪.‬‬ ‫معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گلســتان افزود ‪ :‬بروزرســانی اطالعات مکانی شــبکه اب و‏فاضالب‬ ‫شــهرها و روســتاهای اســتان ‪ ،‬برداشــت و نقشــه بــرداری بیــش از‬ ‫‪600‬کیلومتــر خــط و شــبکه ‪ ،‬برداشــت اطالعــات‏توصیفــی خطــوط‬ ‫انتقــال و شــبکه ‪ ،‬راه انــدازی و بکارگیــری ســامانه پنجــره واحــد زمین‬ ‫‪ ،‬برداشــت و تدقیــق حداقــل ‪10‬قطعــه زمیــن‏در ســطح اســتان ‪،‬‬ ‫اجــرای دســتورالعمل ارزیابــی شــهید رجایــی مطابــق اســتاندارد هــا و‬ ‫مطالعــه و پیــاده ســازی زیــر ســاخت‏‪ISMS‬‏ و‏همچنیــن اتصــال بــه‬ ‫پنجــره واحــد خدمــات بــه عنــوان اولیــن شــرکت تابعــه وزارت نیــرو‬ ‫و راه انــدازی ســامانه مرکــز تمــاس جهــت ارائــه‏خدمــات تلفنــی و‬ ‫نظرســنجی از مشــترکین اســتان از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫در دفترفنــاوری و اطالعــات و توســعه دولــت‏الکترونیــک در ســال‬ ‫گذشــته بــوده اســت ‏‪.‬‬ ‫‏ معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات ابفــا گلســتان در ادامــه تصریــح‬ ‫کــرد ‪ :‬از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در دفترفنــاوری و‏اطالعــات‬ ‫و توســعه دولــت الکترونیــک نصــب و راه انــدازی ســامانه تحــت وب‬ ‫‏‪،GIS‬اجــرای طــرح‏‪GIS‬بــا رویکرداقتصــادی و شناســایی‏انشــعابات‬ ‫دارای پتانســیل نصــب فاضــاب ‪ ،‬ایجــاد مقدمــات نصــب و راه‬ ‫انــدازی ســامانه دیدبــان بــا ارائــه داده هــای مکانــی از‏ســامانه‏‪،GIS‬‬ ‫ارایــه خدمــات‏‪HELP Desk‬‏ بــه همــکاران بیــش از ‪1870‬بــار ‪،‬نصــب‬ ‫و راه انــدازی‏‪UPS‬هــای جدیــد و نصــب و راه‏انــدازی ســرور‏‪PAM‬‏ از‬ ‫دیگــر فعالیــت هــای ایــن دفتــر برشــمرد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه تشــکیل دوره و کارگاه هــای اموزشــی‬ ‫بــا هــدف افزایــش اثــر بخشــی و کارایــی در ارائــه خدمــات موثــر ‏و‬ ‫ارتقــاء ســطح کیفــی ســرمایه انســانی و توانایــی مهــارت کارکنــان را‬ ‫امــری ضــروری دانســت و افــزود ‪ :‬رشــد بیــش از ‪ %125‬اجــرای‏دوره هــای‬ ‫اموزشــی نســبت بــه ســال ‪ ، 1400‬تشــکیل و جمــع اوری پرونــده پرســنل‬ ‫ایثارگــر ‪ ،‬پیگیــری اطالعــات پرســنلی از امــور و‏ادارات تابعــه شــرکت ‪،‬‬ ‫‪ H‬و ســامانه جامــع منابــع انســانی‬ ‫بروزرســانی اطالعــات ســامانه‏‪ RM‬‏‬ ‫شــرکت مهندســی ابفــا کشــور و وزارت‏نیــرو‪ ،‬پذیــرش ‪33‬نفــر کاراموز در‬ ‫مقاطــع تحصیلــی مختلــف و اعــزام بــه امــور تابعــه و معاونــت هــا ‪ ،‬نیــاز‬ ‫ســنجی ازمــون تغیــر‏حالــت اشــتغال ســال ‪ 1402‬و ثبــت گواهینامه های‬ ‫اموزشــی صــادره و بروزرســانی ســامانه ره اورد طــوس از دیگــر اقدامــات‬ ‫صــورت‏گرفتــه در دفتــر تشــکیالت امــوزش و منابــع انســانی در مــدت‬ ‫مذکــور بــوده اســت ‏‪.‬‬ ‫خوش بیان در پایان اظهار داشت ‪ :‬پیگیری انعقاد قرارداد بیمه حادثه‬ ‫عمر شــاغلین و بازنشســتگان نزد صندوق بازنشســتگی ‪،‬‏صدور معرفی‬ ‫نامــه جهــت بیمــه شــدگان با همــکاری بیمه رازی بــه مراکز طرف قــرارداد‬ ‫و بیمارســتان ‪ ،‬انعقــاد قــرارداد درمــان بــه مــدت‏یکســال بــا شــرکت بیمــه‬ ‫رازی ‪ ،‬بــروز رســانی سیســتم ورود خــروج ‪ ،‬بررســی ارتقــاء گــروه هــای‬ ‫همــکاران ‪،‬تهیــه مســتندات مربــوط بــه‏همــکاران جهــت طــرح در کمیتــه‬ ‫تشــکیالت ‪ ،‬صدور احکام پرســنلی ســال ‪1401‬بر اســاس بخشــنامه وزیر‬ ‫و بــر اســاس کتابچــه طــرح طبقــه‏بنــدی مشــاغل جدیــد و نصب دســتگاه‬ ‫هــای جدیــد حضــور و غیــاب در ســتاد و امورات تابعــه از اقدامات صورت‬ ‫گرفتــه دفتــر کارکنــان و‏رفــاه در ســال گذشــته عنــوان نمــود ‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312008003788‬تاریــخ‪ 1401/11/25:‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪1400114412008000324‬تصرفــات مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی اقای‬ ‫خانــدردی نظــری فرزنــد محمدقلیــچ بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬کدملــی ‪ 4979792324‬صــادره از اق قــا درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ 555/37‬مترمربــع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک ‪ -6‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخش‪-7‬حــوزه‬ ‫ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا ازســهمی خانــم فاطمــه مشــروطه تاییــد گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪ 15082 -‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه ‪1402/01/15‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهــار شــنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312008004319‬تاریــخ‪ 1401/12/22:‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪1401114412008000254‬تصرفــات مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی خانم‬ ‫اق بــی بــی بدراقــی فرزنــد امــان نیــاز بــه شــماره شناســنامه ‪ 10270‬کدملــی ‪ 4979143059‬صــادره از اق قــا درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ 284/96‬مترمربــع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک ‪ -1886‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخش‪-7‬حــوزه‬ ‫ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا ازســهمی خانــم اق بــی بــی بدراقــی تاییــد گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪ 15056 -‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه ‪1402/01/15‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهــار شــنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312008004116‬تاریــخ‪ 1401/11/25:‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪1400114412008000241‬تصرفــات مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی اقای محمد‬ ‫صــادق ایــری فرزنــد عبداللــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 2213‬کدملــی ‪ 2239502150‬صــادره از ترکمــن درششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنای احداثی به‬ ‫مســاحت ‪ 221/46‬مترمربع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک شــماره ‪ -1‬اصلی واقع در اراضی اق قال بخش‪-7‬حوزه ثبتی ملک شهرســتان‬ ‫اق قــا ازســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تاییــد گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی‬ ‫مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مراجع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‬ ‫الــف ‪ 15076 -‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه ‪1402/01/15‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهــار شــنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫کارت سوخت در همه‬ ‫جایگاه ها به تعداد مناسب‬ ‫موجود است‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫ایــران در اطالعیــه ای اعــام کــرد‪ ،‬در همــه‬ ‫جایگاه هــای عرضــه ســوخت بــه تعــداد‬ ‫مناســب کارت جایــگاه بــرای اســتفاده‬ ‫هموطنــان موجــود اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در اطالعیــه‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫ایــران کــه دوشــنبه شــب در پــی انتشــار اخبــار‬ ‫ضــد و نقیــض در فضــای مجــازی در خصــوص‬ ‫محدودیت هــای اعمــال شــده در کارت هــای‬ ‫اضطــراری جایگاه هــای عرضــه ســوخت‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬امــده اســت ‪ :‬هیــچ محدودیتــی‬ ‫در اســتفاده از کارت هــای شــخصی ســوخت‬ ‫و همچنیــن کارت هــای جایــگاه وجــود نــدارد و‬ ‫بــرای مالــکان خودروهــا در کلیــه جایگاه هــای‬ ‫ســوخت کشــور‪ ،‬امــکان اســتفاده از هــر دو‬ ‫نــوع کارت بــه هــر میــزان میســر می باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه تصریــح شــده اســت‪ :‬در‬ ‫راســتای تکالیــف تعییــن شــده در قانــون‪،‬‬ ‫تحویــل ســوخت منحصــرا بــا کارت هوشــمند‬ ‫ســوخت در کلیــه مجــاری عرضــه صــورت‬ ‫می گیــرد و توصیــه شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی ایــران اســتفاده از کارت‬ ‫ســوخت شــخصی بــه منظــور بهبــود نظــام‬ ‫توزیــع می باشــد‪.‬‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫ایــران افــزود‪ :‬در کلیــه جایگاه هــای عرضــه‬ ‫ســوخت بــه تعــداد مناســب کارت جایــگاه‬ ‫بــرای اســتفاده هموطنــان موجــود می باشــد‪.‬‬ ‫در جهــت ترغیــب هموطنــان عزیــز بــرای‬ ‫اســتفاده از کارت ســوخت شــخضی‪ ،‬بــه‬ ‫منظــور اجــرای قانــون مصــوب مجلــس‪،‬‬ ‫کارت هــای اضطــراری جایگاه هــای ســوخت‬ ‫ســاماندهی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه تصریــح شــده اســت‪ :‬‬ ‫پیــرو اطالعیه هــا و توصیه هــای قبلــی‪ ،‬از‬ ‫هموطنــان عزیــز درخواســت می شــود در‬ ‫صــورت مفقــودی کارت ســوخت بــا مراجعــه‬ ‫بــه دفاتــر پلیــس ‪ ۱۰ +‬نســبت بــه ثبــت‬ ‫درخواســت صــدور المثنــی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫ایــران در ایــن اطالعیــه تصریــح کــرده اســت‪ :‬‬ ‫هموطنــان عزیــزی کــه هنــوز کارت هوشــمند‬ ‫ســوخت خــود را دریافــت ننموده انــد‪ ،‬بــه ســایت‬ ‫‪ post.ir‬و ‪ epolice.ir‬مراجعــه‪ ،‬یــا بــا ســامانه‬ ‫پاســخگوئی ‪ ۰۹۶۲۷‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫مزایای حجاب‬ ‫‪.1‬احترام به شخصیت زن‪،‬‬ ‫به واسطه ی رعایت حجاب‬ ‫‪.2‬مصونیت ارتباطات زن‬ ‫با مردان غریبه‬ ‫‪.3‬حفظ اعتقادات مذهبی‬ ‫افراد‬ ‫‪.4‬حفظ عفت زن و‬ ‫جلوگیری از فساد و‬ ‫ناهنجار‪.‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫‪017 -32688214‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫چهار شنبه ‪ 30‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪743‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫چالش های موجود برای‬ ‫راه اندازی کسب و کار‬ ‫خانگی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫راه انــدازی کســب و کار خانگــی همیشــه بــا‬ ‫چالش هایــی همــراه اســت‪ .‬برخــی از موانــع‬ ‫ســر راه کــه ممکــن اســت باعــث کاهــش‬ ‫ســرمایه گذاری و ایجــاد مشــکالتی بــرای‬ ‫کســب و کار شــما شــوند‪ ،‬عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬کمبود منابع مالی‬ ‫‪ -2‬نبود تجربه کافی در زمینه کسب و کار‬ ‫‪ -3‬نبــود محصــول یــا خدمــات خــاص و‬ ‫جــذاب بــرای مشــتریان‬ ‫‪ -4‬کمبــود زمــان و تقســیم نکــردن کار و‬ ‫زندگــی شــخصی‬ ‫‪ -5‬نبود بازاریابی و فروش صحیح‬ ‫عــاوه بــر ایــن موانــع‪ ،‬نــوع کســب و کاری‬ ‫کــه می خواهیــد راه انــدازی کنیــد نیــز ممکــن‬ ‫اســت بــا شــرایط خاصــی همــراه باشــد کــه‬ ‫بایــد بــر ان هــا تمرکــز کنیــد‪ .‬لــذا همیشــه‬ ‫بهتــر اســت قبــل از راه انــدازی کســب و‬ ‫کار خانگــی‪ ،‬بــا دقــت برنامه ریــزی کنیــد و‬ ‫تمامــی چالش هــا را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت مــی تــوان گفــت راه انــدازی‬ ‫کســب و کار خانگــی‪ ،‬هــم مزایــا و هــم‬ ‫چالش هایــی دارد‪ .‬برخــی از چالش هــای‬ ‫موجــود بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬کمبــود منابــع‪ :‬برخــاف کســب و کارهــای‬ ‫بــزرگ‪ ،‬کســب و کارهــای خانگــی معمــوال ً‬ ‫تنهــا بــا یــک منبــع مالــی بســیار محــدود اغــاز‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن ممکــن اســت منجــر بــه‬ ‫کمبــود منابــع بــرای تبلیغــات‪ ،‬بازاریابــی و‬ ‫توســعه کســب و کار شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬مشــکالت قانونــی‪ :‬فعالیت هــای کســب و‬ ‫کاری‪ ،‬بــا یــک ســری محدودیت هــای قانونــی‬ ‫همــراه هســتند‪ .‬همانطــور کــه شــاید بدانیــد‪،‬‬ ‫برخــی رشــته ها بــه شــکل کامــا ً ســنتی و‬ ‫خانگــی بــا شــروع کار در شــرایط غیرقانونــی‬ ‫شــروع بــه فعالیــت می کننــد‪ .‬بایــد قبــل از‬ ‫شــروع کار تمامــی مــوارد قانونــی کار را چــک‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬شــناختن بــازار‪ :‬شــناخت بهتــر بــازار‪ ،‬از‬ ‫جملــه مباحــث پای ـه ای کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه شــرکت در بازارهــای‬ ‫کوچــک و محلــی می توانــد راه را بــرای رشــد‬ ‫شــما بــاز کنــد‪ ،‬همچنیــن الزم اســت بــازار‬ ‫بزرگتــر را نیــز شناســایی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬از دســت دادن تعــادل کار‪-‬زندگــی‪:‬‬ ‫کســب و کار خانگــی‪ ،‬باعــث می شــود کارهــا‬ ‫به خوبــی بــا زندگ ـی شــما هماهنــگ نشــود و‬ ‫ایجــاد بیــش از حــد اســترس و فشــار بــر روی‬ ‫شماســت‪.‬‬ ‫امــا بــا رعایــت برخــی نــکات و خالقیــت در‬ ‫انجــام کار‪ ،‬شــما می توانیــد ایــن چالش هــا‬ ‫را مــوازی بــا راه انــدازی کســب و کار خــود‬ ‫برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫اثار اجتماعی حجاب‬ ‫در جامعه‬ ‫‪.1‬سالمت نسل جدید جامعه‬ ‫‪.2‬پیشگیری از فساد اخالقی‬ ‫‪.3‬مبارزه با مظاهر بی دینی‬ ‫‪.4‬حفظ کیان خانواده‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کســب و کار پارس‬ ‫‪ 8‬برنامه کاربردی در اندروید که حذف‬ ‫ان ضروری است‬ ‫گــوگل بــه صــورت دوره ای برنامه هــای تبلیغاتــی و جاســوس افزار هــا را‬ ‫از فروشــگاه ‪ Play‬حــذف می کنــد‪ ،‬امــا در مــورد برخــی از محبوب تریــن‬ ‫برنامه هــا کــه بدافــزاری اشــکار نیســتند‪ ،‬و ممکــن اســت کابوســی مهــم‬ ‫بــرای نقــص حریــم خصوصــی باشــند‪ ،‬نکلیــف چیســت و کاربــر چگونــه می‬ ‫توانــد در حفــظ امنیــت و حریــم خصوصــی خود نقش داشــته باشــد در این‬ ‫مقالــه هشــت برنامــه خطرنــاک اندرویــدی کــه بایــد از انهــا اجتنــاب کنیــد‪،‬‬ ‫را معرفــی مــی کنیم‪:‬بــا گســترش فعالیــت بدافزارهــا و ‪( bloatware‬بیخود‬ ‫افزارهــا) و نقــص حریــم خصوصــی در برنامــه هــای اندرویــدی‪ ،‬بررســی‬ ‫اینکــه برنامه هایــی کــه توســط کاربــران دانلــود مــی شــود‪ ،‬تــا چــه انــدازه‬ ‫خطرنــاک بــوده و در نقــص حریــم خصوصــی افــراد اشــکارا نقــش دارنــد ‪،‬‬ ‫حیاتی تــر از همیشــه مــی باشــد در ادامــه بــه معرفــی ‪ 8‬برنامــه کاربــردی‬ ‫در اندرویــد مــی پردازیــم‪ Google Play :‬مــکان فوق العــاده ای بــرای یافتــن‬ ‫برنامه هــای جدیــد عالــی اســت‪ ،‬امــا بــه دلیــل خطــرات امنیتــی احتمالــی‪،‬‬ ‫هنــگام نصــب برنامه هــای جدیــد احتیــاط می کنــد‪ .‬اگــر مراقــب نباشــید‪،‬‬ ‫حتــی برنامه هــای قدیمی تــر و معروف تــر نیــز ممکــن اســت فاجع ـه ای در‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی ایجــاد کننــد‪ .‬گــوگل پلی مــکان فوق العــاده ای برای‬ ‫پیداکــردن برنامه هــای جدیــد اســت‪ ،‬امــا هنــگام نصــب برنامه هــای جدیــد‪،‬‬ ‫بــه دلیــل احتمــال بــروز خطــرات امنیتــی‪ ،‬بایــد محتاطانــه تــر عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫حتــی برنامه هــای قدیمی تــر و معروف تــر نیــز ممکــن اســت تهدیــدی بــرای‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی شــما باشــند‪ .‬زیــرا برخــی از ایــن اپلیکیش ـن ها‪،‬‬ ‫داده هــای تلفــن همــراه شــما را جمــع اوری کــرده و ایــن اطالعــات را در ازای‬ ‫پــول بــه بازاریابــان مــی فروشــند‪.‬‬ ‫هشت اپلیکیشن اندروید که حریم شخصی کاربر را نقض می کنند‬ ‫‪ .۱‬مرورگــر ‪ :UC‬مرورگــر ‪ UC‬یکــی از محبــوب تریــن مرورگرهــای وب در‬ ‫سیســتم های اندرویــد اســت کــه توســط ‪ ،UCWeb‬زیرمجموعــه غــول‬ ‫فناوری چینی علی بابا‪ ،‬توســعه یافته اســت کارشناســان امنیت ســایبری‬ ‫میگوینــد کــه ایــن برنامــه داده هــای شــما را بــه طــور کامــل ایمن نمــی کند و‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬اطالعــات شــخصی کاربــران را در معرض خطر دســتیابی‬ ‫هکرهــا و جاسوســان بــه ایــن اطالعــات قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ CLEANit: CLEANit .۲‬بــه عنــوان حــذف کننــده فایلهــای اضافــی در‬ ‫فروشــگاه گــوگل پلــی ارائــه می شــود و میلیون هــا بــار توســط کاربــران‬ ‫دانلــود شــده اســت‪ .‬ایــن نــرم افــزار نــه تنهــا بــه مجوزهــای زیــادی نیــاز دارد‪،‬‬ ‫بلکــه خدمــات بیهــوده ای را در دســتگاه هــای اندرویــدی جدیــد کــه ســخت‬ ‫افزارهــای قدرتمندتــری دارنــد ارائــه مــی کند‪.‬حتــی برخــی از ایــن خدمــات‬ ‫ممکــن اســت بــرای گوشــی شــما مضــر نیــز باشــند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬پــاک کــردن‬ ‫کــش (‪ )cache‬تنهــا زمانــی بــه افزایــش ســرعت گوشــی شــما کمــک میکند‬ ‫کــه گوشــی شــما مشــکل نــرم افــزاری خاصــی داشــته باشــد؛‬ ‫‪ .۳‬مرورگــر وب دلفیــن‪ :‬مرورگــر ‪ Dolphin‬یکــی دیگــر از برنامــه هــای‬ ‫محبــوب کاربــران اندرویــد اســت‪ .‬ایــن برنامــه علیرغــم وعــده هــای زیــادی‬ ‫کــه بــه کاربــران مــی دهــد‪ ،‬امــا بیشــتر انهــا را اجــرا نمیکنــد‪ .‬ایــن مرورگــر‬ ‫برنامــه فلــش (‪ )Adobe flash‬را بصــورت خــودکار فعــال میکنــد کــه گزینــه‬ ‫امنــی نیســت؛ و ردیابــی شــما را بــرای جاسوســان اســانتر میکنــد‪ ،‬توصیــه‬ ‫مــی شــود کــه ایــن مرورگــر را فــورا ًحــذف کنیــد‪ Dolphin .‬همچنیــن نــه‬ ‫تنهــا اطالعــات صفحــه ناشــناس (‪ )incognito‬شــما را ذخیــره مــی کنــد‪،‬‬ ‫بلکــه ادرس ‪ IP‬اصلــی شــما را نیــز حتــی در هنــگام اســتفاده از وی پــی ان‪،‬‬ ‫نمایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پــاک کننــده ویــروس – انتــی ویــروس رایــگان و حــذف کننــده شــماره‬ ‫تلفــن ‪ – Virus Cleaner‬انتــی ویــروس رایــگان و حــذف کننــده شــماره‬ ‫تلفــن‪ ،‬بــا بیــش از ‪ 14‬میلیــون نصــب‪ ،‬بــا اکوسیســتم اندروید مشــکل دارد‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه بــا انبوهــی از تبلیغــات همــراه اســت کــه حتــی واقعــی بــودن‬ ‫بســیاری از ایــن خدمــات مشــکوک اســت‪.‬عالوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن برنامــه ادعــا‬ ‫می کنــد کــه یــک « برنامــه امنیتــی کارامــد‪ ،‬حــذف کننــده تلفــن‪ ،‬تامیــن‬ ‫کننــده امنیــت وای فــای‪ ،‬تقویت کننــده ســرعت‪ ،‬صرفه جویــی در باتــری‪،‬‬ ‫خنک کننــده ســی پــی یــو‪ ،‬و پاک کننــده نوتیفیکیشــن ها» اســت‪ ،‬کــه‬ ‫بیشــتر ایــن خدمــات را نمیتــوان توســط نرم افــزار انجــام داد‪.‬‬ ‫‪ SuperVPN .۵‬رایــگان ‪ SuperVPN :‬یکــی از محبــوب تریــن برنامــه هــای‬ ‫‪ VPN‬در اندرویــد اســت کــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــون بــار نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫در اوایــل ســال جــاری‪ ،‬متخصصــان امنیــت ســایبری گــزارش دادنــد کــه‬ ‫ایــن برنامــه دارای نقــاط ضعفــی اساســی اســت کــه مــی توانــد بــه هکرهــا‬ ‫اجــازه دهــد تــا حمــات‬)‪ MitM (‪ Man-in-the-Middle‬را انجــام دهنــد و‬ ‫بــه اطالعــات مهمــی ماننــد شــماره کارت اعتبــاری‪ ،‬عکس هــا و مکالمــات‬ ‫خصوصــی کاربــران دسترســی پیــدا کنند‪.‬بــر اســاس ایــن گزارش هــا‪،‬‬ ‫ســارقان میتواننــد بــا اســتفاده از ایــن نقص هــا مســیر اتصــال کاربــر را از‬ ‫ســایت هــای درخواســتی انهــا بــه وب ســایت های مخــرب تغییــر دهنــد و‬ ‫حریــم خصوصــی و امنیــت کاربــر را بــه خطــر بیندازنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اطالعــات ‪ :RT‬روســیه امــروز (‪ )RT‬ســایت رســمی دولــت روســیه اســت‬ ‫کــه توســط کاخ کرملیــن تامیــن مالــی مــی شــود‪ .‬ایــن شــبکه کانــال هــای‬ ‫خبــری‪ ،‬وبــاگ هــا و انــواع برنامــه هــای موبایــل را بــه زبــان انگلیســی‪ ،‬بــه‬ ‫کاربــران غربــی ارائــه میدهــد‪.‬‬ ‫‪ Master Cleaner – Super Clean: Master Cleaner .۷‬یکی دیگر از‬ ‫برنامــه هــای “پــاک کننــده داده” اســت کــه بــه دلیــل محبوبیــت ایــن برنامــه‬ ‫و خطــرات ان بایــد در لیســت برنامــه هــای پــر ریســک قــرار گیــرد‪Super .‬‬ ‫‪ Clean‬بیــش از ‪ 26‬میلیــون بــار از طریــق پلــی اســتور نصــب شــده اســت‪،‬‬ ‫و ماننــد بســیاری از برنامه هــای دیگــر‪ ،‬کمــک خاصــی بــه افزایــش ســرعت‬ ‫گوشــی شــما نمیکنــد‪ .‬اکثــر ســازندگان گوشــی هــای اندرویــد یــک برنامــه‬ ‫امنیتی‪/‬پــاک کننــده را بصــورت پیــش فــرض در تلفــن هــای خــود ارائــه‬ ‫می دهنــد کــه در بیشــتر مواقــع کافــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬برنامه موســیقی ‪ ،Fildo: Fildo‬هشــتمین نرم افزار موجود در لیســت‬ ‫مــا‪ ،‬در ابتــدا یــک برنامــه بــرای دانلــود غیرقانونی موســیقی بود کــه با عنوان‬ ‫پخــش کننــده موســیقی محلــی ارایــه شــد‪ .‬پــس از ان کــه در بررســی دوره‬ ‫ای گــوگل پرخطــر شــناخته شــد‪ ،‬ایــن نــرم افــزار‪ ،‬قابلیــت دانلــود موســیقی‬ ‫را حــذف کــرد و عنــوان خــود را بــه برنامــه مدیریــت موســیقی تغییــر داد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪140160312008004127‬و ‪140160312004128‬تاریــخ‪ 1401/12/14:‬هیــات وزیــران موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‪1400114412008000047‬و‪1400114412008000046‬تصرفات‬ ‫مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی اقــای انامحمــد منصــوری قــزل وخانــم عاشــور بی بی منصوری قــزل فرزندان بهرام محمد به شــماره شناســنامه ‪3350‬و‪5‬‬ ‫‪405‬کدملی‪4979073646‬و‪4979094201‬صــادره ازاق قال(بالسویه)درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعــی بمســاحت‪ 92787/54‬مترمربــع درقســمتی از‬ ‫باقیمانده ششــدانگ پالک‪-1495‬فرعی از‪ -4‬اصلی واقع دزاراضی مرتع شــوره زاربخش‪-7‬حوزه ثبتی ملک شهرســتان اق قالازســهمی بنیاد مســتضعفان‬ ‫انقــاب اســامی تاییــد گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صــورت انقضای‬ ‫مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪15054 -‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه‪ 1402/01/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه‪1402/01/30‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۴۲۵۶‬تاربــخ ‪ ۱۴۰۱.۱۲.۲۰‬هیــات موضــوع قانــون تععیــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۱۷‬تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای دیــن محمد یانپی‬ ‫فرزنــد قربــان محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۲۴۲‬کدملــی ‪۴۹۷۹۱۳۲۷۷۴‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۲۱۰‬متــر مربــع در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه بخش‪_۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از‬ ‫ســهمی اصالحــات ارضــی تاییــد گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اصــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود در صورتی ک اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن ادره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمیایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪15066‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬روز سه شنبه ‪ ۱۴۰۲.۱.۱۵‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪۱۴۰۲.۱.۳۰‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر‬ ‫رای شــماره ‪ 140160312008003794‬تاریــخ‪ 1401/11/26:‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪1401114412008000270‬تصرفــات مالکانــه وبــا معارض متقاضی خانــم ماریه یلقائی فرزند یونس‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 4970183546‬کدملــی ‪ 4970183546‬صــادره ازاق قــا درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای بــه مســاحت ‪ 224/87‬مترمربــع‪،‬‬ ‫درقســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک ‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی یولمــه ( یلمــه خنــدان ) بخش‪-13‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا ازســهمی‬ ‫اصالحــات ارضــی تاییــد گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪15080 -‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪1402/01/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهار شنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر‬ ‫رای شــماره ‪ 1401603120080042060‬تاریــخ‪ 1401/12/21:‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪1401114412008000261‬تصرفــات مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی اقــای عبدالحکیم نکــه زاده فرزند‬ ‫الجــک بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬کدملــی ‪ 6249853261‬صــادره از ازادشــهر درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه مســاحت ‪ 28942/26‬مترمربــع‪،‬‬ ‫درقســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک ‪ -51‬فرعی از ‪ -1‬اصلی واقع در اراضی قریه شــیخ موســی بخش‪-12‬حوزه ثبتی ملک شهرســتان اق قال ازســهمی‬ ‫اقــای نظــر رادش تاییــد گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪15074 -‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪1402/01/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهار شنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫‪7‬‬ ‫فناوری‬ ‫هکرها می توانند با‬ ‫دانستن شماره تلفن‪،‬‬ ‫گوشی های سامسونگ‬ ‫و پیکسل را سرقت کنند‬ ‫هکرهــا مــی تواننــد بــا دانســتن‬ ‫شــماره تلفــن‪ ،‬گوشــی هــای‬ ‫سامســونگ و پیکســل را ســرقت‬ ‫کننــد‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری در گوگل‬ ‫هجــده اســیب پذیری روز صفــر را‬ ‫شناســایی کردنــد کــه چهــار مــورد‬ ‫از انهــا بــه هکرهــا اجــازه مــی داد‬ ‫تــا از راه دور دســتگاه های تلفــن‬ ‫هوشــمند را تنهــا بــا اســتفاده از‬ ‫شــماره تلفــن قربانــی بــه خطــر‬ ‫بیاندازنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر دســتگاه هــای گــوگل‬ ‫پیکســل و سامســونگ‪ ،‬دســتگاه‬ ‫هــای ‪ Vivo‬نیــز در برابــر ایــن حملــه‬ ‫اســیب پذیــر بودنــد‪.‬‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری در گوگل‬ ‫هجــده اســیب پذیری روز صفــر را‬ ‫شناســایی کردنــد کــه چهــار مــورد‬ ‫از انهــا بــه هکرهــا اجــازه مــی داد‬ ‫تــا از راه دور دســتگاه های تلفــن‬ ‫هوشــمند را تنهــا بــا اســتفاده از‬ ‫شــماره تلفــن قربانــی بــه خطــر‬ ‫بیاندازنــد‪.‬‬ ‫دارنــدگان گوشــی هــای گــوگل‬ ‫پیکســل و سامســونگ بایــد محتــاط‬ ‫باشــند‪ ،‬زیــرا تیم شــکار بــاگ گوگل‪،‬‬ ‫‪ 18 ،Project Zero‬اســیب پذیــری‬ ‫امنیتــی را کشــف کــرده اســت کــه‬ ‫مــودم هــای ‪ Exynos‬را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارش هــا‪ ،‬اگــر ایــن‬ ‫اســیب پذیری ها بــا هــم ترکیــب‬ ‫شــوند‪ ،‬می تواننــد بــه حریــف اجــازه‬ ‫دهنــد تــا کنتــرل کاملــی بــر گوشــی‬ ‫هوشــمند بــدون هشــدار بــه کاربــر‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دســتگاه هــای اســیب پذیــر در برابر‬ ‫ایــن اســیب پذیــری هــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫• ‪and Pixel 6 Google Pixel‬‬ ‫‪series 7‬‬ ‫• ‪,X60 ,X70 ,S6 ,S15 ,Vivo S16‬‬ ‫‪series and X30‬‬ ‫• ‪,M13 ,M33 ,Samsung S22‬‬ ‫‪,A13 ,A21 ,A33 ,A53 ,A71 ,M12‬‬ ‫‪series.‎and A04 ,A12‬‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید‬ ‫ما هم به دنبال نیروی کار‬ ‫هستیم‬ ‫با ما با شماره‬ ‫‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری تماسبگیرید‬ صفحه 7 ‫‪12‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -743‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-743‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1444/‬‬ ‫‪/28‬رمضان‪/‬‬ ‫‪28 - 2023‬‬ ‫‪/19 --1402‬اوریل‪2023//‬‬ ‫‪1402//01‬‬ ‫چهار شنبه ‪01//30‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasbokar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری ‪ -‬بومگردی روستای جعفراباد گرگان‬ ‫عملیاتکربالی‬ ‫‪(10‬ماووت)(‪)1366‬‬ ‫ت کربــای ‪ 10‬بــا رمز یا صاحب الزمان(عج) توسـ ‬ ‫ط‬ ‫عملیــا ‬ ‫ی بــ ه وســعت ‪250‬‬ ‫ی ســپا ه در منطقــه ا ‬ ‫ی زمینــ ‬ ‫نیــرو ‬ ‫م در جبهــه ‬ ‫ی منظــ ‬ ‫ع ‪ ،‬بــا حملــ ه نیروهــا ‬ ‫کیلومترمربــ ‬ ‫ن و اتحادیـه ‬ ‫م قــرارگا ه رمضــا ‬ ‫ت نامنظـ ‬ ‫ت و عملیــا ‬ ‫مــاوو ‬ ‫ل ســلیمانی ه انجــام ‬ ‫ق در شــما ‬ ‫ن عــرا ‬ ‫ی کردســتا ‬ ‫میهنــ ‬ ‫ن مناطــق ‬ ‫ی در ایــ ‬ ‫گرفــت‪ .‬حضــور معارضان کــرد عراقــ ‬ ‫ل عقبــه ‬ ‫ب گردیــد تــا تالش هــا عمدتــا بــ ه اتصــا ‬ ‫ســب ‬ ‫ف شــود‪.‬‬ ‫ن معطــو ‬ ‫ق ازاد شــد ه بــ ه ایــرا ‬ ‫مناطــ ‬ ‫ت در محــور بانه ‪ -‬سردشـت ‬ ‫ن عملیــا ‬ ‫ی ایـ ‬ ‫منطقـ ه عمومـ ‬ ‫ب بــه ‬ ‫ی گالس‪ ،‬از جنــو ‬ ‫ل بــ ه رودخانــ ه مــرز ‬ ‫از شــما ‬ ‫ق بــ ه ســورکوه و از غــرب ‬ ‫رودخانــ ه اوســیویل‪ ،‬از شــر ‬ ‫ت عمومــی ‬ ‫ی و ارتفاعــا ‬ ‫ت گــرده رش‪ ،‬ویســ ‬ ‫بــ ه ارتفاعــا ‬ ‫ی عــوارض ‬ ‫ن منطقــ ه دارا ‬ ‫ی می شــد‪ .‬ایــ ‬ ‫اســوس منتهــ ‬ ‫ت بلنــد و صعب العبــور اســت‪.‬‬ ‫س و ارتفاعــا ‬ ‫حســا ‬ ‫ت والفجــر‪ 9‬در پاییــز ســال ‪ 1364‬توس ـط ‬ ‫پ ـس از عملیــا ‬ ‫ت فتــح ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫ی ســپاه و بویــژ ه دو عملیــا ‬ ‫ی زمینــ ‬ ‫نیــرو ‬ ‫ی را به ‬ ‫ـبتا ًوسیع ‬ ‫ی نسـ ‬ ‫س شــد و تالش ها ‬ ‫ن حســا ‬ ‫دشــم ‬ ‫ط کردهــا و مســدود‬ ‫ت تســل ‬ ‫ق تحـ ‬ ‫ف مناطـ ‬ ‫منظــور تصــر ‬ ‫ق انجــام ‬ ‫ک عــرا ‬ ‫ق خــا ‬ ‫ی بــ ه عمــ ‬ ‫ن معابــر وصولــ ‬ ‫کــرد ‬ ‫ی منطقــه‪،‬‬ ‫ن حملــ ه ازادســازی ‪ 50‬روســتا ‬ ‫ی ایــ ‬ ‫داد‪ .‬طــ ‬ ‫ت ســرگلو‪ ،‬بردهــوش‪ ،‬قشــن‪ ،‬اســپیدار‪ ،‬گالن و‬ ‫ارتفاعــا ‬ ‫ع دیگــر میســر گردیــد‪.‬‬ ‫چنــد ارتفــا ‬ ‫همچنیـن ‪ 20‬کیلومتــر از جاد ه ماووت ‪ -‬ســلیمانی ه تحت ‬ ‫م شــده ‬ ‫ت منهد ‬ ‫ی درامد‪ .‬تجهیزا ‬ ‫ن ایرانـ ‬ ‫ل رزمنــدگا ‬ ‫کنتــر ‬ ‫ک فرونــد بالگــرد‪ ،‬ده ها دســتگا ه تانک ‬ ‫ل یـ ‬ ‫ن شــام ‬ ‫دشــم ‬ ‫ی ســاح ‬ ‫ن قبض ـ ه خمپاره انــداز‪ ،‬مقــدار ‬ ‫و نفربــر‪ ،‬چندی ـ ‬ ‫ن می باشــد‪.‬‬ ‫ک و نیم ه ســنگی ‬ ‫ســب ‬ ‫ن ب ـ ه ‪4235‬‬ ‫ی دشــم ‬ ‫تعــداد کشــت ه و زخمی هــا و اســرا ‬ ‫ک و نفربــر‪،‬‬ ‫ن عملیــات ‪ 8‬دســتگا ه تانـ ‬ ‫نفــر رســید‪ .‬در ایـ ‬ ‫ح و مهمــات ‬ ‫ی ســا ‬ ‫ن دســتگا ه خــودرو و مقــدار ‬ ‫چندیــ ‬ ‫م درامد‪ .‬از جمل ه شــهیدان ‬ ‫ن اســا ‬ ‫ت رزمنــدگا ‬ ‫بـ ه غنیمـ ‬ ‫ن شــفیع زاده فرماند ه توپخانه ‬ ‫ی ‪ 10‬حسـ ‬ ‫ت کربــا ‬ ‫عملیــا ‬ ‫ی ســپا ه بــود‪».‬‬ ‫ی زمینـ ‬ ‫نیــرو ‬ ‫اگر شما به دنبال شغل‬ ‫هستید ما هم به دنبال نیروی‬ ‫کار هستیم‬ ‫با ما با شماره‬ ‫‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری‬ ‫تماسبگیرید‬ ‫فروش ‪ ۲‬برابری‬ ‫دانش بنیان های‬ ‫خراسان شمالیرهاورد‬ ‫تخصیصاعتبار‬ ‫اختصــاص ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــه پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی‬ ‫در مــاه هــای پایانــی ســال گذشــته در‬ ‫شــرکت های فناورانــه اســتان تحــول‬ ‫ایجــاد کــرد و ایــن شــرکت هــا توانســتند‬ ‫فــروش خــود را بــه ‪ ۲‬برابــر برســانند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا داشــتن پیشــینه ای‬ ‫غنــی‪ ،‬ســرمایه های انســانی و مــادی و‬ ‫زمینــی فــراوان در حــدود ‪ ۲‬دهــه اســت‬ ‫که با ‪ ۳۳‬دانشــگاه دولتی و غیردولتی‪،‬‬ ‫موسســه و مرکــز امــوزش عالــی در‬ ‫جهــت تولیــدات علمی گام هــای بزرگی‬ ‫برداشــته اســت و چهــار مرکــز رشــد‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬شــرکت فنــاور‪ ۳۱ ،‬شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان و ‪ ۲۳‬صنعــت خالق زیر پوشــش‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی‬ ‫فعالیــت مــی کننــد امــا؛ ایــن مراکــز‬ ‫دارای مشــکالتی نیــز هســتند‪.‬‬ ‫تعــدادی از شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫خراســان شــمالی بــرای نخســتین بار‬ ‫بــازار بین المللــی را تجربــه کردنــد و‬ ‫صادراتــی شــدند و برخــی شــرکت هایی‬ ‫کــه صادراتــی بودنــد نیــز توانســتند‬ ‫صــادرات خــود را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی تاکنــون بــه خوبــی توانســته بــا بکارگیــری‬ ‫از ظرفیــت علمــی و نخبــه اســتان در اســتای توســعه هرچــه بیشــتر گام بــردارد؛‬ ‫بنابرایــن بــا علــم بــه اینکــه دانــش بنیــان هــا نقــش بســیار مهمــی در خلــق ثــروت‬ ‫دارنــد و بــا تولیــد رابطــه مســتقیمی برقــرار مــی کننــد می تــوان نقش این مهــم را در‬ ‫شــعار ســال «مهــار تــورم و رشــد تولیــد» را درک کــرد‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم نیــز بــه خوبــی اهمیــت علــم و دانــش و طــرح هــای فناورانــه را در‬ ‫رشــد تولیــد درک کــرده اســت و در ایــن حــوزه ســرمایه گــذاری مناســبی را در اواخــر‬ ‫ســال گذشــته انجام داد و ماحصل ان تولید بیشــتر محصوالت دانش بنیان و به‬ ‫طبــع ان فــروش و اشــتغالزایی ‪ ۲‬برابــری شــد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۸۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫ســفر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور در چهاردهــم‬ ‫اســفندماه ســال گذشــته پنجــره ای نــو را در جهــت روشــنایی شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان اســتان ایجــاد کــرد و در ایــن راســتا ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان بــه شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان خراســان شــمالی اختصــاص یافــت کــه رقمــی قابــل مالحظــه بــرای پویایــی و‬ ‫حمایــت از ایــن شــرکتهای نــواور اســت‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور در ســفر یکــروزه خــود به خراســان شــمالی‬ ‫از نمایشــگاه محصــوالت مرکــز نــواوری دانشــگاه بجنــورد و نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫شــرکتهای دانــش بنیــان و چنــد شــرکت دانــش بنیــان ایــن پــارک بازدیــد و پردیــس‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری را افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از بنیــه صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری و خدمــات‬ ‫برخــوردار اســت کــه هنــوز زیرســاخت های خوبــی بــرای ان هــا فراهــم نشــده و بایــد‬ ‫روی ایــن مــوارد تمرکــز کــرد تــا ظرفیت هــای بالقــوه بیــش از گذشــته اجرایــی شــوند‪.‬‬ ‫اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش بنیــان از حلقــه هــای مفقــوده در کشــور مــا محســوب‬ ‫می شــود و ضــرورت دارد تــا در ایــن بخــش ســرمایه گــذاری بیشــتری شــود و‬ ‫ســابقه نشــان داده کــه در هــر بخشــی بــا اراده و اطمینــان الزم ورود کــرده ایــم‪،‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت را برطــرف کردیــم و ایــن موضــوع در رفــع مشــکالت منابــع‬ ‫انســانی دانشــگاه ها بــه خوبــی مشــهود اســت زیــرا بــا جــذب نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص و خــاق در بخــش هــای مختلــف دانشــگاهی بــه جایــگاه مناســب‬ ‫علمــی دســت یافتــه ایــم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری فروش و اشتغال‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی روز دوشــنبه در یــک نشســت خبــری‬ ‫بــا اصحــاب رســانه اســتان بــه تشــریح فعالیــت هــای فناورانــه در اســتان پرداخــت‬ ‫و گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۱۳۲‬شــرکت دانــش بنیــان در ایــن اســتان ‪ ۴۰۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫فــروش داشــتند کــه نســبت بــه ســال ماقبــل ان ‪ ۲‬برابــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قربانــی اظهــار کــرد‪ :‬شــرکت هــای دانــش بنیــان ایــن اســتان در ســال‬ ‫گذشــته از ناحیــه فــروش محصــوالت خــود بــه ســایر کشــورها نیــز ‪ ۲‬میلیــون دالر‬ ‫صــادرات داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کاالهــا و خدمــات شــرکت هــای دانــش بنیــان شــامل تمامــی‬ ‫بخــش هــای دارای مزیــت نســبی اقتصــادی را شــامل مــی شــود تصریــح کــرد‪ :‬از‬ ‫مجمــوع فــروش شــرکت هــای دانــش بنیــان حــدود ‪ ۲۵‬درصــد مربــوط بــه تولیــدات‬ ‫شــرکت اذین فــوج در اســفراین اســت‪.‬‬ ‫شــرکت اذیــن فــورج اســفراین‪ ،‬بزرگتریــن شــرکت صنعتــی بخــش خصوصــی در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی اســت کــه ظرفیــت تولیــد ســالیانه ‪ ۹‬هــزار تــن انــواع‬ ‫قطعــات صنعتــی را دارد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینــک ‪ ۳۲‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان‪ ۳۵ ،‬شــرکت صنایــع خــاق و مابقــی بــه صــورت فنــاور در اســتان‬ ‫فعالیــت مــی کننــد و شــرکت هــای صنایــع خــاق در بخــش هــای مختلــف از جملــه‬ ‫صنایــع دســتی‪ ،‬بــازی هــا و ســرگرمی بــرای کــودکان‪ ،‬نــرم افــزار هــا و ســایر مــوارد‬ ‫فعــال هســتند کــه زیــر مجموعــه پــارک قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۱‬یکهــزار و ‪ ۱۲۵‬نفــر در شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫ایــن اســتان مشــغول بــه کار شــده انــد کــه نســبت بــه ســال مــا قبــل ان ‪ ۲‬برابر رشــد‬ ‫یافتــه اســت‪.‬به گفتــه قربانــی؛ ‪ ۶۴۲‬نفــر در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در زیــر مجموعــه شــرکتهای‬ ‫پــارک مشــغول بودنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی در ســال گذشــته بعــد از‬ ‫اســتان اذربایجــان غربــی بــه عنــوان دومیــن پــارک علمــی بــه ســطح ‪ ۲‬ارتقــا یافــت و‬ ‫ایــن رقابــت بــا ســایر مراکــز مهــم ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری خراســان شــمالی تصریح کرد‪ :‬تمامی شــرکتهای دانش‬ ‫بنیــان بعــد از مــدت ‪ ۲‬ســال مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیرنــد که بایــد در فعالیت های‬ ‫خــود موضــوع دانــش بنیــان را مدنظــر قــرار دهنــد کــه در غیــر اینصــورت از دانــش‬ ‫بنیــان بــودن خــارج خواهنــد شــد کــه ایــن مــی طلبــد ایــن شــرکت هــا همیشــه در‬ ‫علــم و نــواوری بــه روز باشــند‪.‬‬ ‫قربانی خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنین این پارک در ســال گذشــته در حوزه بین المللی‬ ‫ســازی رتبه اول را در ســطح کشــور به خود اختصاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر برگــزاری رویــداد هــای تانــا در ایــن اســتان‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در ســال گذشــته چندیــن رویــداد تانــا از جملــه در بخــش‬ ‫کشــاورزی و ســامت برگــزار شــد کــه دســتگاه هــا و ســازمان ها نیــاز های خــود را در‬ ‫راســتای برطــرف کــردن مشــکالت و چالــش هــا معرفــی کردنــد کــه تــا ایــده پــردازان‪،‬‬ ‫نــواوران و خالقــان طــرح هایــی را بــرای رفــع انــان ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬همچنیــن پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان در ســال گذشــته در برگزاری تورهای فناوری برتر شــد و به عنوان پارک پیشــرو‬ ‫در توســعه فنــاوری در کشــور انتخــاب شــد و برنامــه ریــزی کــرده ایــم تــا در ســال جــاری‬ ‫بــرای مدیــران ســازمان هــا‪ ،‬دســتگاه هــای اجرایــی نیــز تــور فنــاوری از مجموعــه هــای‬ ‫پارکهــای کشــور برگــزار کنیــم تــا نســبت بــه اینگونــه مســایل بیشــتر اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر شــرکت هــای دانــش بنیــان و واحــد هــای فنــاور چهــار مرکــز رشــد در‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین و مانــه و ســملقان و شــرکت شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫اســتان زیــر پوشــش پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد و ایــن اســتان دارای ‪۳۳‬‬ ‫دانشــگاه دولتــی و غیردولتــی‪ ،‬موسســه و مرکــز امــوزش عالــی اســت و بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫هــزار دانشــجو در ایــن دانشــگاه هــا تحصیــل مــی کنند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!