روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 741 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 741

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 741

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 741

‫روزنامهدوشنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -10 :‬صفحه‬ ‫‪ 28‬فروردین ‪ - 1402‬سال نهم‪/17-‬اوریل‪ /26-2023/‬رمضان ‪ -1444/‬شماره ‪ - 741 :‬قیمت ‪ 6 :‬تومان‬ ‫نقش کلیدی هنرهای‬ ‫نمایشی در توسعه‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫‪4‬‬ ‫نقش تحریم ها و جنگ‬ ‫اقتصادی در کاهش‬ ‫نرخ بیکاری‬ ‫مسائل حوزه ورزش را جدی‬ ‫و حساس دنبال می کنیم‬ ‫نقش توسعه بخش خصوصی‬ ‫در کاهش بیکاری‬ ‫‪2‬‬ ‫در کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس طرح‬ ‫مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه نهایی شد‬ ‫‪5‬‬ ‫نقش حجاب‬ ‫در فرهنگ مردم‬ ‫ایران باستان‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه تاریخچه‬ ‫‪ ChatGPT‬پاک شده‬ ‫خود را بازیابی کنید؟‬ ‫‪7‬‬ ‫عامل اصلی الودگی‬ ‫هوای این روزهای‬ ‫خراسان شمالیچیست؟‬ ‫‪8‬‬ ‫نقش کاهش وابستگی‬ ‫به سموم در کیفیت‬ ‫محصوالت کشاورزی نوین‬ ‫مهدی تقوی ‪ /‬بازار کسب و کار‬ ‫بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی نویــن‪ ،‬کشــاورزان اغلــب از ســموم‬ ‫زیــادی اســتفاده مــی کننــد‪ .‬اســتفاده از ســموم مــی توانــد اســیدیته‬ ‫خــاک را تغییــر داده‪ ،‬بــوی تــرش و نفــاخ داشــته باشــد و باعــث الودگــی‬ ‫زیســت محیطــی شــده و بــه دوام ان زیســتگاه های طبیعــی شــیمیایی‬ ‫شکســته شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده بیــش از حــد از ســموم همچنیــن مــی توانــد بــه کاهــش ســطح‬ ‫بیولوژیکــی خــاک‪ ،‬کــه پایــه ی پایــداری زیســتی اســت‪ ،‬منجــر شــود‪.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل الزم بــرای تعییــن اثــار ایــن مــواد شــیمیایی بــر امنیــت‬ ‫غذایــی و بالیــای زیســتی و بهداشــتی محصــوالت کشــاورزی فرامــوش‬ ‫نشــود‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن مــوارد‪ ،‬بایــد خالقیــت در تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی نویــن در نظــر گرفتــه شــده و روش هایــی ماننــد کشــت‬ ‫مخلــوط کــه اصطالحــا تنــاوب کشــت گفتــه می شــوند‪ ،‬بــرای جلوگیری از‬ ‫وابســتگی بــه ســموم جدیــد‪ ،‬معرفــی شــود‪ .‬بــا ایــن روش هــا‪ ،‬کشــاورزان‬ ‫مــی تواننــد از هــدر رفتــن منابــع طبیعــی جلوگیــری کننــد و بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی تــر و بــا کیفیــت تریــن محصــوالت را تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ســموم در کشــاورزی نویــن باعــث بهبــود عملکــرد و کیفیــت‬ ‫‪2‬‬ ‫محصــوالت گردیــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬کاهــش وابســتگی بــه ســموم‬ ‫می توانــد در برخــی مــوارد در کیفیــت محصــوالت تاثیرگــذار باشــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده از روش هــای طبیعــی بــه جــای ســموم در کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی می توانــد بــه افزایــش ارزش غذایــی و علــی‬ ‫الخصــوص بهبــود عملکــرد محصــول‪ ،‬بســته بنــدی‪ ،‬حمــل و نگهــداری‬ ‫منجــر شــود‪ .‬بــا کاهــش وابســتگی بــه ســموم‪ ،‬محصــوالت بهداشــتی تر‬ ‫و زودپســندتر خواهنــد بــود‪ ،‬و ایــن در نهایــت بــه بهبــود ســامت و‬ ‫کیفیــت زندگــی مــردم نیــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫کاهــش وابســتگی بــه ســموم در کشــاورزی نویــن بــه شــدت می توانــد بــه‬ ‫کیفیــت محصــوالت کشــاورزی کمــک کنــد‪ .‬اســتفاده از ســموم شــیمیایی‬ ‫در محصــوالت کشــاورزی معمــوال ً در بلنــد مــدت بــه شــکلی نامطلــوب‬ ‫در کیفیــت محصــوالت تاثیــر می گــذارد‪ .‬ایــن مــواد شــیمیایی می تواننــد‬ ‫بــه شــدت بــازدم پذیــر باشــند و ســبب افزایــش مــواد شــیمیایی بــر روی‬ ‫ان هــا بشــوند‪ .‬همچنیــن‪ ،‬کاهــش وابســتگی بــه ســموم بــه معنــی‬ ‫اســتفاده از روش هــای کشــاورزی نویــن اســت کــه در ان بــه تعــداد‬ ‫کمتــری ســم و شــیمیایی نیــاز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫روش هــای کشــاورزی نویــن شــامل اســتفاده از روش هــای مدیریــت‬ ‫محصــول و اســتفاده از فن اوری هــای پیشــرفته ماننــد بیوچــار و کودهــای‬ ‫الــی‪ ،‬خــاک ورزی پایــدار‪ ،‬کشــت چرخــه ای و اســتفاده از حشــرات‬ ‫کنترل کننــده مفیــد می شــوند‪ .‬بــا اجــرای ایــن روش هــا‪ ،‬کمتریــن نیــاز بــه‬ ‫ســموم شــیمیایی وجــود دارد و از پتانســیل خطــرات گذشــته اســتفاده‬ ‫نمی شــود‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬کمتریــن ریســک بــرای محصــوالت کشــاورزی‬ ‫نویــن وجــود خواهــد داشــت و کیفیــت بهتــری بــرای ایــن محصــوالت بــه‬ ‫دســت خواهــد امــد‪.‬‬ ‫کاهــش وابســتگی بــه ســموم در کشــاورزی نویــن می توانــد بهبــود‬ ‫چشــمگیری در کیفیــت محصــوالت کشــاورزی داشــته باشــد‪ .‬در واقــع‪،‬‬ ‫اســتفاده از ســموم و کودهــای شــیمیایی می توانــد منجــر بــه الودگــی‬ ‫برخــی از محصــوالت شــود و اثــاری منفــی بــر روی محیــط زیســت و‬ ‫تاثیــرات نامطلــوب بــر روی ســامتی انســان و حیوانــات داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬کاهــش وابســتگی بــه ســموم ماهیــت چالش برانگیــزی دارد‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حجاب در فرهنگ ایران‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫حجــاب بــه معنــای پوشــش‬ ‫محافــظ بــرای زنــان اســت‬ ‫کــه در برخــی کشــورهای اســامی بــه‬ ‫شــدت رعایــت می شــود‪ .‬حجــاب در‬ ‫فرهنــگ اســامی یــک نمــاد از تقــوا‪،‬‬ ‫پاکــی‪ ،‬و همچنیــن حرمــت و احتــرام‬ ‫ـانه‬ ‫اســت‪ .‬از دیدگاه فرهنگی‪ ،‬حجاب نشـ ٔ‬ ‫تمایــز جنســیتی و برتــری از طــرف زنــان و‬ ‫شــواهدی نهفتــه در قابــل توجــه بــودن و‬ ‫محبوبیــت دوســت داشــتنی ان هــا اســت‪.‬‬ ‫در بســیاری از کشــورهای اســامی‪،‬‬ ‫حجــاب بــه طــور گســترده ای پذیرفتــه‬ ‫و رعایــت می شــود‪ .‬ایــن در مــواردی بــه‬ ‫عنــوان عاملــی بــرای کاهــش فحشــا و‬ ‫افزایــش احتــرام بــه زن هــا اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬از نظــر اقتصــادی‪ ،‬حجــاب بــا‬ ‫توجــه بــه تغییــرات دموگرافیــک جامعــه‪،‬‬ ‫تاثیــر بســیاری در اقتصــاد دارد‪ .‬افزایــش‬ ‫تحصیــات و شــرکت زنــان در بــازار کار‬ ‫و فعالیت هــای اقتصــادی در بســیاری از‬ ‫کشــورها بــه ایجــاد محدودیت هایــی در‬ ‫حــوزه ٔ پوشــش زنــان در برخــی شــغل ها‬ ‫منجــر می شــود‪.‬‬ ‫[ ] از دیــدگاه قــران حجــاب بــه چــه‬ ‫معنا ســت ؟‬ ‫مفهــوم حجــاب در قــران به معنــای پرده‪،‬‬ ‫ســتر و مانــع اســت و در بیشــتر مــوارد‬ ‫اشــاره بــه پوشــش متعــارف زنــان دارد‪.‬‬ ‫در ســوره نــور ایــه ‪ ۳۱‬قــران امــده اســت‪:‬‬ ‫ن یَغ ُّ‬ ‫م‬ ‫صارِه ِـ ْ‬ ‫ن اَب ْ َ‬ ‫ُضــوا م ِـ ْ‬ ‫«وَق ُـلْ لِلْمُوْمِنِیـ َ‬ ‫ن‬ ‫م ا ِ َّ‬ ‫م ذَلـِـکَ اَزْکـَـى لَه ُـ ْ‬ ‫وَیَحْفَظـُـوا فُرُوجَه ُـ ْ‬ ‫ن»‪ ،‬که ترجمه ان‬ ‫الل َّـ َه خ َبِیــر ٌ بِمَا ی َ ْ‬ ‫صنَعُــو َ‬ ‫می شــود‪« :‬بــه مومنــان بگــو کــه از نــگاه‬ ‫اهــل خیــر خــودداری کننــد [و نگاهشــان‬ ‫را بــه ســمت نامحرمــان نیفکننــد] و فــرج‬ ‫خــود را نگــه دارنــد‪ ،‬زیــرا کــه ایــن برایشــان‬ ‫پاکتــر اسـت‏؛ خداونــد دانشــمند اســت بــه‬ ‫انچــه انجــام می دهنــد»‪ .‬در ایــن ایــه‪،‬‬ ‫خداونــد بــه مومنــان (مــردان و زنــان)‬ ‫فرمــان می دهــد کــه از برقــراری نــگاه‬ ‫جنســی ویــژه بــه نامحرمــان خــودداری‬ ‫کننــد و فــرج خــود را حفــظ کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫فرمــان باعــث می شــود کــه زنــان در‬ ‫تعامــات خــود بــا مــردان‪ ،‬پوششــی‬ ‫مناســب و مناســب بــا فرهنــگ و تضمیــن‬ ‫ارزش و شــخصیت خــود داشــته باشــند‪،‬‬ ‫کــه ایــن پوشــش را همــه مومنــان بایــد‬ ‫رعایــت کننــد و در پوشــش خــود احتــرام‬ ‫بــه طرفیــن بــروز دهنــد‪.‬‬ ‫زیــرا بــرای دســتیابی بــه خروجــی بــاال و محصوالتــی بــا کیفیــت‪ ،‬محیطــی‬ ‫خــوب ‪ ،‬تخصصــی و هوشــمند مــورد نیــاز اســت‪ .‬کشــاورزی نویــن بــا رویکــرد‬ ‫تولیــد مدیریــت شــده و دقیــق‪ ،‬بــه دنبــال رســیدن بــه ایــن هــدف اســت‪.‬‬ ‫در کشــاورزی نویــن‪ ،‬از روش هــای ابیــاری و کاشــت هوشــمند‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از کودهــای طبیعــی و الــی‪ ،‬بهــره وری بــاال در مصــرف منابــع اب و‬ ‫کاهــش ازدحــام و بــذر پاشــی بــا تکنولــوژی دقیــق اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــا اجــرای سیســتم های پیشــرفته نظــارت و بازدیــد از مــزارع‪،‬‬ ‫می تــوان نظــارت و کنتــرل بهتــری بــر کاربــرد ســموم داشــت و در نتیجــه‪،‬‬ ‫بــه کاهــش الودگــی محصــوالت و بهبــود کیفیــت ان هــا منجــر شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬کشــاورزی هوشــمند و کشــت محصــوالت گیاهــی و باغــی کــه‬ ‫از روش هــای زیســتی اســتفاده می کننــد‪ ،‬می تواننــد بــه دســتیابی بــه‬ ‫محصوالتــی بــا کیفیــت بســیار بــاال و بــا امکاناتــی از جملــه بررســی در مــورد‬ ‫فراینــد رشــد و بهبــود‪ ،‬کیفیــت محصــول و هزین ـه ی مصــرف کمــک کننــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬کاهــش وابســتگی بــه ســموم در کشــاورزی نویــن می توانــد‬ ‫منجــر بــه بهبــود کیفیــت محصــوالت‪ ،‬کاهــش الودگــی و رعایــت محیــط‬ ‫زیســت شــود و در نتیجــه‪ ،‬ســامتی انســان و حیوانــات را محافظــت کنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫برای تسهیل ترددکنندگان‬ ‫کالله و مراوه تپه‪:‬‬ ‫احداث باند شمالی‬ ‫پل میالد کالله در‬ ‫گلستان اغاز شد‬ ‫رئیــس اداره نگهــداری ابنیــه فنــی‬ ‫راههای اداره کل راهداری و حمل‬ ‫و نقــل جــاده ای گلســتان از اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایــی بانــد شــمالی پل‬ ‫میالد(کوســه) شهرســتان کاللــه‬ ‫خبــرداد‪.‬‬ ‫ابوطالــب جلینــی کــرد به پایــگاه اطالع‬ ‫رســانی اداره کل گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر پیمانکاربومــی در حــال تجهیــز‬ ‫کارگاه و دپــوی مصالــح اســت‪.‬‬ ‫جلینــی کــرد ادامــه داد‪ :‬ایــن پــل بطول‬ ‫‪ 84‬متــر و عــرض ‪ 12‬متــر شــامل ســه‬ ‫تکیــه گاه میانــی و دو تکیــه گاه جانبــی‬ ‫اســت کــه در ورودی شهرســتان کاللــه‬ ‫از ســمت گالیکــش اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ســاخت ایــن‬ ‫پــل‪ ،‬مشــکل ترافیکــی در ورودی شــهر‬ ‫کاللــه رفــع شــده و عبــور و مــرور در‬ ‫ایــن محــدوده تســهیل مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اعتبــار در نظرگرفتــه شــده بــرای‬ ‫ســاخت ایــن پــل را ‪ 45‬میلیــارد تومــان‬ ‫و مــدت زمــان اجــرای ان را نیــز ‪ 18‬مــاه‬ ‫بیــان کــرد‪.‬‬ ‫جلینــی کــرد یاداورشــد‪ :‬بانــد جنوبــی‬ ‫پــل در حــدود ‪ 20‬ســال پیــش ســاخته‬ ‫شــده و در حــال اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫کلنــگ احــداث بانــد شــمالی پــل میــاد‬ ‫کاللــه همزمــان بــا دهــه فجــر و بــا‬ ‫حضــور معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫اجتماعــی اســتاندار‪ ،‬فرمانــدار‪ ،‬امــام‬ ‫جمعــه‪ ،‬مدیــرکل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقل جاده ای گلســتان و ســایر مدیران‬ ‫و مســئوالن اســتانی و شهرســتانی بــه‬ ‫زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫با نگاه ویژه دولت مردمی‬ ‫به روستاها در اولین‬ ‫روزهای سال جدید‪:‬‬ ‫راه یک روستای‬ ‫باالی ‪ 20‬خانوار‬ ‫کالله اسفالت شد‬ ‫معــاون فنــی و راههــای روســتایی اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا نــگاه ویــژه دولــت‬ ‫مردمــی به روســتاها در اولین روزهای‬ ‫ســال جدیــد راه روســتای کینــگ لینــگ‬ ‫قــره صحنــه یکــی دیگــر از روســتاهای‬ ‫بــاالی ‪ 20‬خانــوار در شهرســتان کاللــه‬ ‫از نعمــت اســفالت برخــوردار شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم جاویــدزاده بــه پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی اداره کل افــزود‪ :‬اســفالت ایــن‬ ‫راه روســتایی بطــول ‪ ۲۸۰۰‬متــر و بــا‬ ‫صــرف هزینــه ای بالــغ بــر ‪ ۵۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال از محــل اعتبــارات مصوبــات‬ ‫ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری و‬ ‫محرومیــت زدایــی در اولیــن روزهــای‬ ‫بهــاری انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عملیــات زیرســازی و اجرای‬ ‫بیــس ایــن محــور از ســال ‪ ۱۴۰۱‬اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫جاویــدزاده ادامــه داد‪ :‬بــا اســفالت‬ ‫ایــن راه‪ ،‬در حــال حاضــر ‪ 104‬روســتای‬ ‫بــاالی ‪ 20‬خانــوار کاللــه از راه مناســب‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪741‬‬ ‫جامعه‬ ‫نقش توسعه بخش خصوصی‬ ‫در کاهش بیکاری‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری ‪ /‬بــازار کســب و‬ ‫کار پــارس ‪ /‬توســعه بخــش خصوصــی‬ ‫می توانــد نقــش بســیار مهمــی در کاهــش‬ ‫بیــکاری ایفــا کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫شــرکت های خصوصــی رویدادهــای‬ ‫راهکارهــای اشــتغال زایی را بــرای جوامــع‬ ‫ارائــه می دهنــد‪ .‬بــا ارائــه فرصت هــای‬ ‫شــغلی و اشــتغال بــه شهرســتان ها‬ ‫و روســتاها‪ ،‬می توانــد بــه کاهــش‬ ‫مهاجرتهــای ناپایــدار و بیــکاری کمــک کند‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬توســعه کارافرینــی و ایجــاد‬ ‫تعاونی هــا‪ ،‬وایجــاد محیــط بــرای رشــد‬ ‫کســب و کارهــای کوچــک و متوســط​​نیــز‬ ‫میتوانــد در افزایــش اشــتغال و کاهــش‬ ‫بیــکاری موثــر باشــد‪ .‬همچنیــن دولت هــا‬ ‫همیشــه بــه دنبــال توســعه بخــش‬ ‫خصوصــی بوده انــد و ســرمایه گذاری‬ ‫در ســاختمان های عمومــی و اســکان‬ ‫منطقــه ای نیــز می توانــد مصداقــی از‬ ‫تقویــت توســعه بخــش خصوصــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬توســعه بخــش خصوصــی می توانــد بــه ارتقــای‬ ‫کارامــدی اقتصــاد کشــور و کاهــش بیــکاری کمــک کنــد‪.‬‬ ‫توســعه بخــش خصوصــی در کاهــش بیــکاری نقــش بســیار مهمــی‬ ‫دارد‪ .‬ایــن بخــش نــه تنهــا بــه عنــوان گون ـه ای از اشــتغال زایی مهــم‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬بلکــه بــه عنــوان یــک مولفــۀ اساســی از اقتصــاد‬ ‫هــر کشــور تلقــی می شــود و در تعییــن ســطح توســعه اقتصــادی نیز‬ ‫بســیار موثــر اســت‪ .‬بــا ایجــاد شــغل های جدیــد و توســعه کســب‬ ‫و کارهــا‪ ،‬بخــش خصوصــی می توانــد بــه عنــوان یــک محــرک بــرای‬ ‫کاهــش بیــکاری عمــل کنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــازار کار بــه طــور کلــی بــه‬ ‫محیطــی مثبــت بــرای بخــش خصوصــی تبدیــل می شــود و این باعث‬ ‫می شــود کــه ایــن بخــش بــا اعتمــاد بیشــتری بــه صــورت فعاالنه تــری‬ ‫در بــازار بــه کار خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬توســعه بخــش خصوصــی می توانــد بــه درســتی تجزیــه و‬ ‫تحلیــل شــده و برنامه ریــزی شــده باشــد کــه در موجــب کاهــش‬ ‫بیــکاری وافزایــش فعالیــت اقتصــادی در جامعــه نقــش بســیار‬ ‫پررنگــی دارد‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار توسعه بخش خصوصی‬ ‫در کاهش بیکاری‬ ‫بخــش خصوصــی بــا ایجــاد شــغل و افزایــش تولیــد و ســوداوری‪،‬‬ ‫نقــش بســزایی در کاهــش بیــکاری دارد‪ .‬عواملــی کــه می تواننــد در‬ ‫ایــن زمینــه موثــر باشــند عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تســهیالت و اعتبــارات بانکــی در اختیــار شــرکت ها و کســب و‬ ‫کارهــای کوچــک و متوســط‬ ‫‪ -۲‬تســهیل در قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تاســیس و راه انــدازی‬ ‫شــرکت ها‬ ‫‪ -۳‬افزایــش تامیــن مالــی بــرای فعالیت هــای تحقیــق و توســعه‪،‬‬ ‫کاهــش مالیــات بــر شــرکت ها‪ ،‬کاهــش نــرخ ســود ســرمایه گذاری و‬ ‫ایجــاد تســهیالت رقابتــی‬ ‫‪ -۴‬تســهیل در صــدور مجوزهــای تجــاری‪ ،‬کاهــش مراحــل و مــدارک‬ ‫مــورد نیــاز بــرای شــروع کار‬ ‫‪ -۵‬ایجــاد فرصت هــای شــغلی در بخش های حمــل و نقل‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬گردشگری‪ ،‬صنایع تبدیلی و غیره‬ ‫‪ -۶‬افزایــش تامیــن منابــع انســانی بــا کیفیــت و اموزش هــای فنــی‪،‬‬ ‫حرف ـه ای‪ ،‬فرهنگــی و کســب و کاری‬ ‫‪ -۷‬تســهیل در دسترســی بــه بازارهــای جهانــی و ارتقــای توان تراکــم‬ ‫شــرکت ها‬ ‫‪ -۸‬ایجــاد فضــای شــرکتی ســالم و حمایــت از بخــش رشــد و توســعه‬ ‫شــرکت ها‬ ‫ایــن عوامــل می تواننــد دســتاورد بســیاری در کاهــش بیــکاری داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫توســعه بخــش خصوصــی می توانــد بخــش عمــده ای از اشــتغال را‬ ‫در جامعــه فراهــم کنــد و بــرای کاهــش بیــکاری تاثیرگذار باشــد‪ .‬برای‬ ‫توســعه بخــش خصوصــی و تاثیرگــذار بــودن ان در کاهــش بیــکاری‪،‬‬ ‫می تــوان بــه عوامــل زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬توســعه صنایــع و اقتصــاد کشــور‪ :‬ایجــاد زیرســاخت های الزم‬ ‫و توســعه صنایــع‪ ،‬اقتصــاد را رونــق بخشــیده و بــه ایــن ترتیــب بــا‬ ‫تقاضــای بیشــتر از کار‪ ،‬اشــتغال زایی نیــز افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تســهیل در گــردش ســرمایه‪ :‬در بســیاری از کشــورها‪ ،‬هنــوز‬ ‫امکانــات برجــای مانــده اســت و نیــاز بــه ســرمایه گذاری دارد‪ .‬برقــراری‬ ‫شــرایط مناســب بــرای جــذب ســرمایه می توانــد امــکان توســعه‬ ‫صنایــع و بخــش خصوصــی را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ایجاد اشــتغال در بخش های خدماتی‪ :‬توســعه بخش خدمات‪،‬‬ ‫مثــل بخــش گردشــگری‪ ،‬نیــز می توانــد منجر به ایجاد اشــتغال شــود‬ ‫و کمــک بــه کاهش بیــکاری کند‪.‬‬ ‫‪ -4‬توســعه فـن اوری و ارتقــای مهارت هــا‪ :‬اســتفاده از فن اوری هــای‬ ‫جدیــد در بخــش خصوصــی‪ ،‬نیــاز بــه متخصصیــن جدیــد را ایجــاب‬ ‫می کنــد‪ .‬ارتقــا دادن مهارت هــا و توســعه تحصیــات‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫خصوصــی ســازی زنجیــره تولیــد کمــک کــرده و ایجاد اشــتغال بیشــتر‬ ‫در بخــش خصوصــی را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫نقش حمایت از تولید داخلی در کاهش‬ ‫بیکاری‬ ‫نقش تحریم ها و جنگ‬ ‫اقتصادی در کاهش‬ ‫نرخ بیکاری‬ ‫بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬تحریم هــا و‬ ‫جنــگ اقتصــادی ممکــن اســت تاثیــرات‬ ‫مختلفــی بــر بیــکاری داشــته باشــند‪ .‬از یــک‬ ‫ســو‪ ،‬تحریم هــا و جنگ هــای اقتصــادی‬ ‫باعــث می شــوند کــه بــازار کار کوچکتــر شــود‬ ‫و شــرکت ها فقــط بــرای زنــده مانــدن خــود‬ ‫رشــد کننــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل برخــی از ان هــا‬ ‫ممکــن اســت نیــاز بــه کاهــش نیــروی کاری‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬تحریم هــا‬ ‫و جنگ هــای اقتصــادی باعــث ایجــاد فشــار‬ ‫بــر بخش هــای تولیــدی کشــور می شــوند و‬ ‫در نتیجــه برخــی از شــرکت ها ممکــن اســت‬ ‫بــه دنبــال کاهــش قیمــت بــرای رقابــت بــا‬ ‫شــرکت های دیگــر باشــند و بــه همیــن دلیــل‬ ‫نیــاز بــه رشــد و جــذب نیــروی کار شــدید تــر‬ ‫ایجــاد و حمایــت از تولیــد داخلــی می توانــد نقــش مهمــی در‬ ‫کاهــش بیــکاری ایفــا کنــد‪ .‬زیــرا افزایــش تولیــد داخلــی بــه معنــای‬ ‫افزایــش فعالیت هــای اقتصــادی و ایجــاد فرصت هــای شــغلی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن فرصت هــای شــغلی می تواننــد از طریــق ایجــاد‬ ‫شــغل های مســتقیم در صنایــع فــراوان و همچنیــن تقویــت‬ ‫زنجیــره تامیــن‪ ،‬از جملــه ایجــاد شــغل های غیرمســتقیم در‬ ‫قســمت های مختلــف اقتصــاد‪ ،‬ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایجــاد فرصت هــای شــغلی‪ ،‬حمایــت از تولیــد داخلــی‬ ‫باعــث افزایــش تقاضــا بــه کاالهــای داخلــی و کاهــش واردات‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬نیــاز بــه شــغل های ایجــاد شــده در‬ ‫بخــش تولیــد داخلــی‪ ،‬بــازار فــروش کاالهــای داخلــی را تقویــت‬ ‫کــرده و کســب و کارهــای داخلــی را از واگــذاری بــه افــراد یــا‬ ‫شــرکت های خارجــی پاســداری می کنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬تســهیل بخشــیدن بــه تولیــد داخلــی و حمایــت از ان ‪،‬‬ ‫می توانــد بــه توســعه اقتصــادی و وابســتگی کمتــر بــه کشــورهای‬ ‫دیگــر کمــک کنــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬اشــتغال زایی از طریــق تولیــد‬ ‫داخلــی از مزیت هــای ایجــاد ارزش در داخــل کشــور اســت کــه در‬ ‫پایــداری اقتصــادی کشــور و رشــد اقتصــادی مطلــوب اســت‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای اصلــی کاهــش بیــکاری در یــک کشــور‪ ،‬حمایــت‬ ‫از تولیــد داخلــی اســت‪ .‬بــا کمــک حمایــت از تولیــد داخلــی‪،‬‬ ‫شــرکت ها می تواننــد بیشــتر کاال و خدمــات را در داخــل کشــور‬ ‫تولیــد کننــد‪ ،‬باعــث بــاال رفتــن وضــع اقتصــادی کشــور شــده و در‬ ‫نتیجــه ابعــاد اقتصــادی کشــور توســعه پیــدا کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫ایــن حمایــت از تولیــد داخلــی‪ ،‬می توانــد ایجــاد زمینــه ای بــرای‬ ‫ایجــاد شــغل کنــد و در نتیجــه بــه کاهــش بیــکاری کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــا ایجــاد شــرکت های تولیــدی جدیــد‪ ،‬می تــوان‬ ‫افــراد را بــه عنــوان کارگــر و پرســنل اســتخدام کــرد و بدیــن ترتیــب‬ ‫کمــک کــرد بــه کاهــش بیــکاری در کشــور‪ .‬در نهایــت‪ ،‬حمایــت از‬ ‫تولیــد داخلــی می توانــد بهبــودی اقتصــادی و کاهــش بیــکاری در‬ ‫کشــور را بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نقش تکنولوژی در کاهش نرخ بیکاری‬ ‫اســتفاده از تکنولــوژی در برخــی صنایــع و بخش هــای اقتصــادی‬ ‫می توانــد بــه کاهــش نــرخ بیــکاری کمــک کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫بهبود فناوری و اتوماسیون در خطوط تولید و تولید ماشین االت‬ ‫حســاس‪ ،‬کاهــش نیــاز بــه تعــداد بیشــتری از کارگــران را بــه اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬فنــاوری ارتباطــی‪ ،‬اینترنــت و تجهیــزات‬ ‫حمــل و نقــل هوشــمندی می تواننــد ایجــاد فرصت هــای شــغلی‬ ‫جدیــد را داشــته باشــند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬تکنولــوژی وابســته بــه‬ ‫اینترنــت امــکان کار از راه دور و تحقیــق و توســعه در ســطح‬ ‫جهانــی را فراهــم می کنــد کــه باعــث شــده شــرکت ها بتواننــد‬ ‫کارمنــدان خــود را بــه شــکل مناســبی انتخــاب کننــد و در نتیجــه بــه‬ ‫افزایــش نــرخ اســتخدام کمــک شــود‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫تکنولــوژی و فنــاوری هــا می تواننــد در کاهــش نــرخ بیــکاری تاثیــر‬ ‫مثبتــی داشــته باشــند‪ ،‬امــا در عیــن حــال نیــاز بــه اموزش هــای‬ ‫جدیــد و توانمندکــردن نیــروی کار نیــز احســاس می شــود‪.‬‬ ‫تکنولــوژی در بســیاری از صنایــع و حــوزه هــای کاری‪ ،‬نظیــر تولیــد‪،‬‬ ‫خدمــات‪ ،‬ارتباطــات و حمــل و نقــل‪ ،‬نقــش مهمــی در بهبــود‬ ‫کارایــی و بــه ایــن ترتیــب کاهــش هزینــه هــای تولیــد دارد‪ .‬ایــن‬ ‫بهبــود در کارایــی و کاهــش هزینــه هــا‪ ،‬بــرای شــرکت هــا مزیــت‬ ‫رقابتــی قابــل توجهــی اســت و در نتیجــه‪ ،‬افزایــش فرصــت هــای‬ ‫شــغلی خلــق مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬بــا پیشــرفت تکنولــوژی‪ ،‬فرصــت هــای کارافرینــی نیــز‬ ‫افزایــش مــی یابــد‪ .‬افــراد مــی تواننــد بــه انتشــار کســب و کارهــای‬ ‫خــود در اینترنــت و یــا اســتفاده از نــرم افزارهــای کارافرینــی‪،‬‬ ‫خدمــات خــود را بــه مشــتریان و خریــداران در سراســر جهــان‬ ‫ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫از نظــر دولــت و سیاســت گــذاری‪ ،‬ارائــه زیرســاخت هــای مناســب‬ ‫بــرای توســعه صنایــع و فرصــت هــای کاری نیــز مــی توانــد نقــش‬ ‫موثــری در کاهــش نــرخ بیــکاری داشــته باشــد‪ .‬بــا توســعه‬ ‫زیرســاخت هــای ارتباطــی‪ ،‬افزایــش قابلیــت دسترســی بــه‬ ‫اینترنــت و امــوزش فنــی و حرفــه ای‪ ،‬فرصــت هــای کاری بیشــتری‬ ‫بــرای افــراد فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در مــواردی کــه اقتصــاد کشــور دچــار تحریــم‬ ‫یــا جنــگ اقتصــادی اســت‪ ،‬دولــت ممکــن‬ ‫اســت ســعی کنــد بــا ایجــاد برنامه هــای‬ ‫حمایتــی و ایجــاد اشــتغال زایی در‬ ‫بخش هــای غیــر تولیــدی‪ ،‬ماننــد بخــش‬ ‫خدمــات‪ ،‬ســطح بیــکاری را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دولــت ممکــن اســت اقــدام بــه‬ ‫تولیــد داخلــی و پیشــرفت در بخش هایــی‬ ‫کــه تولیــدات امریــکا و اروپــا را از بیــن‬ ‫می برنــد‪ ،‬ماننــد صنایــع فرهنگــی و هنــری‬ ‫و صنایــع دســتی و ســنتی کنــد و در نتیجــه‬ ‫کشــور را بــه خودکفایــی مالــی نزدیک تــر‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬تحریم هــا و جنگ هــای اقتصــادی‬ ‫بــه دلیــل تاثیــرات متنوعــی کــه بــر اقتصــاد‬ ‫کشــور ایجــاد می کننــد‪ ،‬می تواننــد بــه‬ ‫کاهــش نــرخ بیــکاری کمــک کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫شــرایط دقیــق و تــوام بــا کارکردهــای دیگــر‬ ‫کــه دولــت و بخــش خصوصــی در ان هــا‬ ‫فعالیــت می کننــد را بایــد در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫تحریم هــا و جنــگ اقتصــادی می تواننــد‬ ‫باعــث کاهــش حجــم تجــارت و محدودیــت‬ ‫دسترســی بــه مــواد و تکنولوژی هــای حیاتــی‬ ‫بــرای صنایــع و کســب وکارها شــوند‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع ممکــن اســت منجــر بــه کاهــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬افزایــش هزینه هــا و کاهــش‬ ‫درامدهــای کس ـب و کارها شــود‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل‪ ،‬کاهــش نــرخ بیــکاری بــه عنــوان یــک‬ ‫پاســخ بــه ایــن شــرایط رخ می دهــد‪.‬‬ ‫در شــرایط تحریــم و «جنــگ اقتصــادی»‪،‬‬ ‫کاهــش تقاضــا و کاهــش تولیــد منجــر بــه‬ ‫افزایــش نــرخ بیــکاری و کاهــش نــرخ رشــد‬ ‫اقتصــادی می شــود‪ .‬بــرای کاهــش نــرخ‬ ‫بیــکاری‪ ،‬بایــد تــاش کــرد تــا بــا قراردادهــای‬ ‫تجــاری جدیــد و جســت وجو بــرای منابــع‬ ‫جایگزیــن‪ ،‬صــادرات و تولیــد داخلــی‬ ‫افزایــش یابــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بایــد بــرای ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی و جــذب ســرمایه گذاری‬ ‫بیشــتر از طریــق ایجــاد شــرایط اقتصــادی و‬ ‫بازارهــای جدیــد در داخــل و خــارج از کشــور‬ ‫تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪741‬‬ ‫خبر‬ ‫در خراسان شمالی میزان‬ ‫زکات فطریه ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومان اعالم شد‬ ‫مسائل حوزه ورزش را جدی و حساس‬ ‫دنبال می کنیم‬ ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫دانش اقتصادی‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫میــزان زکات فطریــه مــاه مبارک رمضان امســال‬ ‫بــرای هــر نفــر در اســتان بــا قــوت غالــب گنــدم‬ ‫‪ ۴۵‬هــزار تومــان تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫حجــت االســام و المســلمین رضــا نــوری در‬ ‫شــورای زکات خراســان شــمالی که ‪ ۲۶‬فروردین‬ ‫مــاه برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن مبلــغ‬ ‫زکات فطریــه بــرای کســانی کــه قــوت غالــب‬ ‫ان هــا برنــج اســت بــرای مصــرف برنــج خارجــی‬ ‫‪ ۱۶۵‬هــزار تومــان و برنــج ایرانــی ‪ ۲۴۰‬هــزار‬ ‫تومــان تعییــن و اعــام می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان کفــاره غیرعمــد روزه در‬ ‫هــر روز ‪ ۱۲‬هــزار تومــان و کفــاره عمــد نیــز ‪۷۲۰‬‬ ‫هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــورای زکات خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫زکات فطریــه بــه منزلــه عیــدی نیازمنــدان اســت‬ ‫و بایــد تــا قبــل از ظهــر روز عیــد پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بیــان کــرد‪ :‬کمــک‬ ‫بــه نیازمنــدان‪ ،‬بازســازی منــازل محرومــان‬ ‫و نیازمنــدان‪ ،‬توزیــع بســته معیشــتی بیــن‬ ‫مســتمندان از جملــه نمودهــای عینــی زکات در‬ ‫جامعــه هســتند کــه تاثیرگــذاری ویــژه ای بــرای‬ ‫ترویــج بیشــتر ایــن فریضــه الهــی دارنــد‪.‬‬ ‫پرداخــت افــزون بــر ‪ ۵‬میلیــارد تومــان زکات‬ ‫فطریــه طــی پارســال‬ ‫دبیــر ســتاد شــورای زکات خراســان شــمالی‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه اظهــار کــرد‪ :‬مــردم‬ ‫نوع دوســت اســتان پارســال ‪ ۵‬میلیــارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان زکات فطــره پرداخــت کردنــد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــا بیــان اینکــه بــرای تســهیل‬ ‫فراینــد پرداخــت فطریــه‪ ،‬کدهــای اســان‬ ‫پرداخــت بــرای عزیــزان روزه دار پیش بینی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬روزه داران مــی تواننــد بــا‬ ‫شــماره گیری ‪ *۸۸۷۷*۵#‬رقــم فطریــه خــود را‬ ‫پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه همچنیــن در ایــن راســتا‬ ‫چهــار شــماره کارت به صــورت مجــازی نیــز بــرای‬ ‫پرداخــت فطریــه‪ ،‬کفــارات عمــد و غیــر عمــد و‬ ‫فطریــه ســادات پیش بینی شــده اســت افــزود‪:‬‬ ‫شــماره کارت ‪ ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۸۹۶۷‬بــرای‬ ‫فطریــه عــام‪ ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۲۳۲ ،‬بــرای‬ ‫فطریــه ســادات‪ ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۵۵۰۸ ،‬بــرای‬ ‫کفــاره غیــر عمــد و‪۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۳۷۷۵‬بــرای‬ ‫کفــاره عمــد در نظــر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد شــورای زکات خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬امســال بیــش از یــک هــزار و ‪۸۰‬‬ ‫پایــگاه در ســطح شــهرها و مســاجد ایــن اســتان‬ ‫امــاده دریافــت وجوهــات زکات فطــره مــردم‬ ‫روزه دار اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد بیــان کــرد‪ :‬دبیرخانــه شــورای زکات‬ ‫اســتان تنهــا مرجــع قانونــی جمــع اوری زکات‬ ‫فطریــه در اســتان اســت و ایــن پایگاه هــا در‬ ‫مراکــز نیکــوکاری‪ ،‬مصالهــا‪ ،‬حســینیه هــا و‬ ‫مســاجد برپــا می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمــام پایگاه هــای دریافــت‬ ‫وجوهــات فطریــه و کفــاره مــردم در روز عیــد‬ ‫ســعید فطــر بــا نشــان مشــترک ســتاد زکات‬ ‫اســتان خراســان شــمالی فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫الهــی راد بــا بیــان اینکــه تمــام وجوهــات فطریــه‬ ‫پرداختــی مــردم بــرای رفــع نیــاز محرومــان‬ ‫ایــن اســتان هزینــه مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫کمــک هــا در ســرفصل هــای تامیــن معیشــت‬ ‫نیازمنــدان‪ ،‬جهیزیــه‪ ،‬درمــان‪ ،‬تحصیــل و ســایر‬ ‫مســاعدت هایکمیتــهامــدادهزینــهمــیشــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬موضــوع ورزش یــک موضــوع بســیار‬ ‫مهــم اســت و مــن مســائل مربــوط بــه ورزش را بــا حساســیت‬ ‫دنبــال می کنــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬دکتــر علی محمــد زنگانــه‬ ‫در دیــدار صمیمــی بــا اهالــی ورزش اســتان گلســتان‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫موضــوع ورزش یــک موضــوع بســیار مهــم اســت و مــن مســائل‬ ‫مربــوط بــه ورزش را بــا حساســیت دنبــال می کنــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتان گلســتان مهــد ورزشــکاران در رشــته های‬ ‫مختلــف اســت و کســب ‪ 56‬مــدال فراملــی توســط ورزشــکاران‬ ‫اســتان نشــان دهنــده بخشــی از ایــن اســتعدادها و توانمنــدی‬ ‫جوانــان گلســتان در عرصــه ورزش اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬دعــوت بیــش از ‪400‬‬ ‫ورزشــکار بــه اردوهــای ملــی و عضویــت ثابــت ‪ 150‬ورزشــکار در‬ ‫تیم هــای ملــی در ســال ‪ 1401‬یکــی دیگــر از نشــانه های توانمنــدی‬ ‫جوانــان گلســتانی در عرصــه ورزش اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬تــاش مــا بــر ایــن بــوده در ســال ‪1401‬‬ ‫پروژه هــای نیمــه تمــام ورزشــی کــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار‬ ‫اســت بــا اولویــت تکمیــل شــود کــه در ســال گذشــته بیــش از ‪20‬‬ ‫پــروژه ورزشــی تکمیــل و بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــدر‪ :‬در راســتای رفــع چالش هــای حــوزه ورزش‪218 ،‬‬ ‫میلیــارد تومــان در ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان بــرای تکمیــل‬ ‫پروژه هــای نیمــه تمــام مصــوب شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از پروژه هــای مــورد مطالبــه‬ ‫مردمــی‪ ،‬تکمیــل اســتادیوم ورزشــی ‪ 6‬هــزار نفــری کریم ابــاد‬ ‫بــود کــه پــس از ‪ 10‬ســال توقــف‪ ،‬بــا اعتبــار ‪ 150‬میلیــارد تومانــی‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬یکــی از چالش هــای مهــم اســتان گلســتان در‬ ‫گذشــته نبــود چشـم انداز و برنامــه جامــع و اســتراتژیک پیشــرفت‬ ‫اســتان اســت کــه ارتقــاء درامــد ســرانه اســتان از نصــف میانگیــن‬ ‫کشــوری بــه میانگیــن کشــوری در افــق ســال ‪ 1404‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن برنامه هــای مــا در دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــول اســتقرار دولــت ســیزدهم در اســتان بــر‬ ‫اســاس برنامه هــای باالدســتی‪ ،‬تدویــن ‪ 31‬ســند بخشــی بــا‬ ‫حضــور بیــش از ‪ 500‬نفــر از پژوهشــگران در حــال اتمــام اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬نــگاه مــا بــر ایــن اســت اســتان‬ ‫گلســتان بایــد بــه هــاب پروتئیــن منطقــه تبدیــل شــود و بــرای‬ ‫ه هســتیم‪.‬‬ ‫رســیدن بــه ایــن امــر مهــم دارای برنامــ ‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬اگــر می خواهیــم اســتان گلســتان پیشــرفت کنــد‬ ‫و بــه جایــگاه واقعــی برســد‪ ،‬همــه مــا بایــد در تمــام بخش هــا‬ ‫تــاش شــبانه روزی کنیــم زیــرا گلســتان از یــک عــق ماندگــی‬ ‫تاریخــی رنــج می بــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬یــک اقــدام مهمــی کــه اواخــر ســال گذشــته‬ ‫رقــم خــورد‪ ،‬اغــاز اجــرای پــروژه فیبــر نــوری در شــهرهای اســتان‬ ‫گلســتان بــود و برنامــه بــر ایــن اســت بــه زودی کل شــهرهای‬ ‫اســتان گلســتان پــروژه فیبــر نــوری اجــرا شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از زیرســاخت های‬ ‫توســعه موضــوع شــبکه الکترونیــک و اینترنــت اســت و‬ ‫توســعه شــبکه اینترنتــی یکــی از مطالبــات مــردم و بســیاری از‬ ‫ســرمایه گذاران اســتان بــود کــه در دولــت ســیزدهم در اســتان‬ ‫گلســتان در حــال تحقــق اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬ســعی مــا دو دولــت ســیزدهم بــر ایــن اســت‬ ‫در تمــام زمینه هــا بتوانیــم اقــدام موثــری بــرای مــردم اســتان‬ ‫انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در موضــوع صــادرات کاال‪ ،‬در بــدو ورود دولــت‬ ‫ســیزدهم میــزان ترددهــا از مــرز و گمــرک اینچــه بــرون به حداقل‬ ‫رســید کــه بــر اســاس رایزنی هــای صــورت گرفتــه و امضــای ســند‬ ‫یادداشــت تفاهــم ملــی و اســتانی بــا کشــور ترکمنســتان در‬ ‫حضــور روســای محتــرم جمهــوری دو کشــور‪ ،‬تــردد کامیون هــا‬ ‫از صفــر بــه میانگیــن حــدود ‪ 100‬کامیــون در طــول روز افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه در ســال‬ ‫‪ 1401‬صــادرات کاالی غیرنفتــی بــه میــزان ‪ 26‬درصــد بــا ارزش‬ ‫‪ 235‬میلیــون دالر بــه ‪ 33‬کشــور دنیــا‪ ،‬رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن در افــق ‪ ،1404‬ارتقــا صــادرات اســتان بــه‬ ‫میــزان ‪ 500‬میلیــون دالر برنامــه ریــزی و هــدف گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬بــا دســتور ویــژه رئیــس جمهــور محتــرم‬ ‫در ســفر اســتانی بــه اســتان گلســتان‪ ،‬تــا پایــان ســال ‪ 1401‬تعــداد ‪82‬‬ ‫بنــگاه و شــرکت نیمــه فعــال‪ ،‬راکــد و تعطیــل با ســرمایه گــذاری بیش از‬ ‫‪ 635‬میلیاردتومــان و ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ 839‬نفــر احیــا و راه انــدازی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت کشــاورزان در اســتان گلســتان تعییــن‬ ‫قیمــت خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه گنــدم بــود کــه‬ ‫در ســال گذشــته قیمت خرید تضمینی گندم بیش از ‪ 2‬برابر افزایش‬ ‫پیــدا کــرد و از ‪ 5‬هــزار و ‪ 500‬تومــان بــه ‪ 11‬هــزار و ‪ 500‬تومــان رســید‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان خریــد تضمینــی از ‪ 400‬هــزار تــن در ســال قبــل‬ ‫بــه بیــش از ‪ 840‬هزارتــن رســید و قیمــت خریــد تضمینــی کلــزا از ‪16‬‬ ‫هــزار و ‪ 500‬تومــان بــه ‪ 23‬هــزار تومــان ارتقــا یافــت و گلســتان تنهــا‬ ‫اســتان کشــور بــود کــه بــا رقمــی باالتــر از قیمــت مصــوب کشــوری‪ ،‬کلــزا‬ ‫را خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن همــه مطالبــات کشــاورزان‬ ‫عزیــز گلســتانی در ســال ‪ 1400‬و ‪ 1401‬در کوتاه تریــن زمــان پرداخــت‬ ‫شــد و تــاش بــرای خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی بــر اســاس‬ ‫کیفیــت تــا حصــول نتیجــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬کســب رتبــه اول کشــوری در توســعه کشــت قــراردادی‬ ‫گنــدم از ‪ 7‬هــزار بــه ‪ 70‬هــزار هکتــار‪ ،‬توتــون یــک هــزار و ‪ 500‬هکتــار‪،‬‬ ‫پنبــه ‪ 18‬هزارهکتــار‪ ،‬توســعه دامپــروری قــراردادی بــا اولویــت عشــایر‬ ‫بخشــی از مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده در بخــش کشــاورزی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬پــروژه پتروشــیمی گلســتان بــا بیــش از ‪ 90‬هــزار نفــر در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۴‬کلنگ زنــی شــد کــه متاســفانه بنــا بــه دالیــل متعــددی ایــن‬ ‫پــروژه متوقــف شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬با ســفر رئیس دســتگاه قضا تفویض اختیار‬ ‫کامــل بــه رئیــس کل دادگســتری اســتان صــورت گرفــت و پــس از ان‬ ‫بــا عنایــت ویــژه رئیــس محتــرم جمهــور در ســفر هیئــت دولــت بــه‬ ‫اســتان گلســتان و دســتور صریح و اکید ایشــان مقرر شــد پتروشــیمی‬ ‫گلســتان تعییــن و تکلیــف گــردد‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬امــروز پــس از چنــد مــاه همراهــی و هماهنگــی‬ ‫نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی و دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫نظارتــی و طــی مراحــل ســنگین و پیچیــده اداری و حقوقــی‪ ،‬هلدینــگ‬ ‫خلیــج فــارس بــه عنــوان ســهامدار و ســرمایه گــذار جدیــد اجــرا و اتمــام‬ ‫پــروژه را در قالــب ســند همــکاری مشــترک تعهــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در فــاز نخســت‪ ،‬هلدینــگ خلیــج فــارس بــا ســرمایه‬ ‫گــذاری بیــش از ‪ 40‬هزارمیلیــارد تومــان در پتروشــیمی گلســتان باعــث‬ ‫افــزوده شــدن ‪ 50‬هــزار میلیــارد تومــان بــه تولیــد ناخالــص اســتان و‬ ‫البتــه رفــع بالتکلیفــی ســهامداران خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بــا برگــزاری مجمــع عمومــی‬ ‫دوم در روزهــای اینــده‪ ،‬بــا حضــور رئیــس جمهــور بــه گلســتان اغــاز‬ ‫عملیــات فــاز اجرایــی پــروژه را شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬در پایــان ایــن مراســم از قهرمانــان و خیــران ورزشــی و‬ ‫روســای هیات هــای ورزش اســتان تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫علــم اقتصــاد بــه بررســی تولیــد‪،‬‬ ‫توزیــع و مصــرف کاال و خدمــات در‬ ‫جامعــه می پــردازد‪ .‬اقتصــاد شــامل‬ ‫مفاهیمــی همچــون عرضــه و تقاضــا‪،‬‬ ‫بــازار‪ ،‬قیمت گــذاری‪ ،‬نــرخ بهــره‪،‬‬ ‫نشــانه های اقتصــادی‪ ،‬بودجه ریــزی‬ ‫و سیاســت های اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬اقتصــاد بــه دو گــروه‬ ‫تقســیم مــی شــود؛ اقتصــاد میکــرا‬ ‫و اقتصــاد ماکــرو‪ .‬اقتصــاد میکــرو‬ ‫بــه بررســی رفتــار و تصمیمــات‬ ‫مصرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان‬ ‫در بــازار و بــا توجــه بــه عرضــه و‬ ‫تقاضــا می پــردازد‪ .‬پرســش هایی‬ ‫همچــون چــرا یــک کاال گــران اســت؟‬ ‫یــا چــرا برخــی کارخانه هــا بــه ســود‬ ‫نمی رســند؟ در ارتبــاط بــا ایــن حــوزه از‬ ‫اقتصــاد میکــرو پاســخ داده می شــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد ماکــرو بــه بررســی عملکــرد‬ ‫اقتصــاد بــه عنــوان یــک کل مــی‬ ‫پــردازد‪ .‬پرســش هایی همچــون چــرا‬ ‫نــرخ تــورم در حــال افزایــش اســت؟‬ ‫یــا چــرا بخش هایــی از اقتصــاد‬ ‫بــه تعطیلــی می رونــد؟ بــا بررســی‬ ‫عوامــل و عملکــرد اقتصــاد بــه عنــوان‬ ‫یــک سیســتم متناســب بــا شــناخت‬ ‫چرایــی ایــن موضوعــات پاســخ داده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد بــه عنــوان یکی از شــاخه های‬ ‫علمــی مطالعــه رفتارهــای انســانی در‬ ‫ارتبــاط بــا تولیــد‪ ،‬توزیــع و مصــرف‬ ‫ســلع و خدمــات اســت‪ .‬ایــن علــم‬ ‫در برگیرنــده مفاهیــم ماننــد ارزش‪،‬‬ ‫نــرخ بهــره‪ ،‬تــورم‪ ،‬رشــد اقتصــادی‪،‬‬ ‫بــازار و ‪ ...‬اســت‪ .‬دانــش اقتصــادی‬ ‫بــه دلیــل تاثیــر فــراوان ان بــر اقتصــاد‬ ‫جهانــی‪ ،‬بــه طــور گســترده ای بررســی‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن علــم قابلیــت‬ ‫تجزیه و تحلیل مســایل و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی ماننــد بحران هــای مالــی‪،‬‬ ‫بیــکاری‪ ،‬تــورم‪ ،‬رشــد اقتصــادی و‬ ‫توزیــع درامــد را دارد‪.‬‬ ‫فنــاوری اقتصــادی بــه مجموعــه ای‬ ‫از فناوری هایــی گفتــه می شــود کــه‬ ‫در حــوزه اقتصــاد و مدیریــت کســب‬ ‫و کار بــه کار گرفتــه می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫فناوری هــا شــامل روش هایــی بــرای‬ ‫بهبــود عملکــرد‪ ،‬کاهــش هزینه هــا‪،‬‬ ‫تســهیل ارتباطــات داخلــی و خارجــی‬ ‫کســب و کار‪ ،‬تحلیــل داده هــا‪،‬‬ ‫مدیریــت مالــی و ‪ ....‬هســتند‪.‬‬ ‫هــدف از اســتفاده از فناوری هــای‬ ‫اقتصــادی افزایــش بهــره وری‪ ،‬رشــد‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬کاهــش ریســک و‬ ‫افزایــش ســود اقتصــادی اســت‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال‪ ،‬فناوری هــای مالــی‬ ‫ماننــد پرداخــت الکترونیکــی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫بالکچیــن و فناوری هــای تحلیــل‬ ‫داده در حــوزه اقتصــادی بســیار موثــر‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمیپیرو رای شــماره ‪ 140160312004010228‬مورخــه ‪ 1401/12/03‬و برابــر رای اصالحــی ‪140260312004000284‬‬ ‫مــورخ ‪1402/01/10‬‏موضــوع کالســه ‪ 1401114412004000600‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای عبدالباقــی‏دیــور فرزنــد نیــاز بشــماره شناســنامه ‪ 41‬و شــماره ملــی ‪ 2030974757‬نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه‏مســاحت ‪ 140000‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک شــماره ‪ 48‬فرعــی از ‪33‬‬ ‫–اصلــی واقــع در گنبــدکاووس اراضــی کشــاورزی بخــش‏‏‪ 14‬حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی ( عبدالنوردیــور) بــه متقاضــی داشــته و تصرفــات‏متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا احــراز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‏شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن‏اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‏دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫هــادی عطائــی مقــدم – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک گنبــدکاووس‏‬ ‫طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪ 8280 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1402/01/28 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402/02/11 :‬‏‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫مقاوم سازی ‪۶۵‬‬ ‫درصد خانه های‬ ‫روستایی مینودشت‬ ‫فرمانــدار مینودشــت از‬ ‫مقاوم ســازی حــدود ‪ ۶۵‬درصــد‬ ‫واحدهــای مســکونی مناطــق‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۶۴‬خانــه در روســتاهای‬ ‫شهرســتان‪ ۸ ،‬هــزار و ‪ ۷۸‬واحــد‬ ‫مقــاوم شــد‪.‬‬ ‫محمدتقــی قزلســفلی افــزود‪ :‬بــا‬ ‫اقدامــات انجــام شــده‪ ،‬طــی چنــد‬ ‫ســال اینــده جشــن پایــان مقــاوم‬ ‫ســازی منــازل در ‪ ۷۳‬روســتای‬ ‫مینودشــت برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬درســال گذشــته‬ ‫ســهمیه طــرح مقــاوم ســازی‬ ‫مســکن روســتایی در مینودشــت‬ ‫‪ ۶۵۰‬واحــد بــود کــه بــرای تمامــی‬ ‫انهــا پرونــده تشــکیل شــده‬ ‫و ‪ ۵۲۷‬فقــره بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه بــه‬ ‫بانک هــای عامــل معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫قزلســفلی ادامــه داد‪ ۴۲۸ :‬مــورد‬ ‫از پرونده هــای معرفــی شــده بــه‬ ‫بانــک منجــر بــه عقــد قــرارداد و‬ ‫پرداخــت تســهیالت شــده و بقیــه‬ ‫پرونده هــا هــم درحــال تکمیــل‬ ‫مــدارک مــورد نیــاز و نیــز تامیــن‬ ‫وثیقــه از ســوی متقاضــی جهــت‬ ‫پرداخــت اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ســهمیه طــرح مقــاوم ســازی‬ ‫مســکن روستایی مینودشــت درسال‬ ‫جــاری را ‪ ۵۰۰‬واحــد اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون مرحلــه تشــکیل‬ ‫پرونــده متقاضیــان جهــت معرفــی‬ ‫بــه بانــک و اســتفاده از تســهیالت‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون تومانــی بــا کارمــزد پنــج‬ ‫درصــد توســط بنیــاد مســکن ایــن‬ ‫شهرســتان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار مینودشــت همچنیــن‬ ‫از تحقــق ‪ ۱۰۵‬درصــدی تعهــد‬ ‫اشــتغال ایــن شهرســتان درســال‬ ‫قبــل خبــر داد و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫پارســال ســهمیه پیــش بینــی‬ ‫شــده اشــتغال در مینودشــت‬ ‫ایجــاد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۳‬شــغل بــود‬ ‫کــه در پایــان ســال ‪ ۲‬هــزار و ‪۱۹۵‬‬ ‫شــغل بــا همراهــی دســتگاه های‬ ‫اداری‪ ،‬اجرایــی و خدماتــی و نیــز‬ ‫بخــش خصوصــی ایجــاد و در‬ ‫ســامانه مربوطــه ثبــت گردیــد‪.‬‬ ‫قزلســفلی اظهارداشــت‪ :‬درســال‬ ‫گذشــته ‪ ۵۰‬میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫بــرای ایجــاد مشــاغل خانگــی بــه‬ ‫مینودشــت اختصــاص یافــت کــه‬ ‫‪ ۱۷۴‬پرونــده بــرای اســتفاده از ایــن‬ ‫وام هــا تشــکیل و بــه بانک هــای‬ ‫عامــل معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه تاکنــون نیمــی‬ ‫از متقاضیــان بــا تامیــن وثیقــه‬ ‫موفــق بــه دریافــت تســهیالت‬ ‫شــدند‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن در ســال گذشــته ‪ ۲۱‬میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫موســوم بــه تبصــره ‪ ۱۶‬جهــت‬ ‫ایجــاد یــا تکمیــل طرح هــای‬ ‫اشــتغالزایی و یــا تامیــن ســرمایه‬ ‫در گــردش واحدهــای تولیــدی در‬ ‫مینودشــت پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫میزان عزت نفس‬ ‫در زنان بر اساس‬ ‫نحوه پوششان مورد‬ ‫ارزیابی قرار‬ ‫می گیرد‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪741‬‬ ‫خبر‬ ‫نقش کلیدی هنرهای نمایشی در توسعه صنعت‬ ‫گردشگریگلستان‬ ‫هنرهــای نمایشــی گلســتان عــاوه بــر وجــوه ســرگرمی و هنــری بــه‬ ‫عنــوان عاملــی در انتقــال اموزه هــای فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و معرفــی بخشــی از فرهنــگ ارزشــمند اقــوام مختلــف در توســعه‬ ‫صنعــت گردشــگری اســتان نقــش فراوانــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬پیونــد هنرهــای نمایشــی بــا صنعــت‬ ‫گردشــگری بــه منظــور معرفــی فرهنــگ‪ ،‬ائیــن‪ ،‬اداب و ســنت‬ ‫هــای مختلــف نگارســتان اقــوام گلســتان نقــش موثــری در جــذب‬ ‫گردشــگران داشــته و مــی تــوان از ایــن ابــزار در راســتای تبلیغــات و‬ ‫اطالع رســانی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫هنرهــای نمایشــی ظرفیــت قابــل توجهی برای معرفــی مکان های‬ ‫گردشــگری‪ ،‬خــوراک هــای محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی‪ ،‬زبــان و لهجــه‬ ‫هــای مختلــف شــناخته شــده یــا ناشــناخته توســط هنرمنــدان این‬ ‫عرصــه داشــته و در جــذب گردشــگران تاثیــر بیشــتری نســبت بــه‬ ‫ســایر روش هــای اطالع رســانی دارنــد‪.‬‬ ‫هنرهای نمایشی نقش موثری در انتقال فرهنگ دارند‬ ‫ایمــان جهانگیــری یکــی از کارگردانان و بازیگران هنرهای نمایشــی در‬ ‫این ارتباط گفت‪ :‬مســافران و گردشــگرانی که وارد اســتان می شــوند‬ ‫عالقــه بســیاری بــرای اشــنایی بــا فرهنــگ و رســوم مختلــف گلســتان‬ ‫دارنــد کــه زبــان هنــر بهتریــن قالــب انتقــال ایــن مهم اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬خیلــی از ســنت هــای اســتان گلســتان از جمله‬ ‫غذاهــای بومــی‪ ،‬زبــان‪ ،‬نــوع پوشــش و اداب و رســوم بکــر بــوده و‬ ‫بــرای همــه مســافران نــوروزی جالــب و جــذاب اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد کــه بیــش از ‪ ۲۷‬ســال در عرصــه هنرهــای نمایشــی‬ ‫فعالیــت داشــته گفــت‪ :‬کتــاب هــای ‪ ۲۰۰‬صفحــه ای مرتبــط بــا‬ ‫فرهنــگ اقــوام مختلــف را شــاید افــراد خاصــی مطالعــه کننــد ولــی‬ ‫یــک نمایــش روی صحنــه را تماشــاچیان بــا جــان و دل نــگاه مــی‬ ‫کننــد و بــه خوبــی هــم بــا فرهنــگ غنــی ارائــه شــده اشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫جهانگیــری افــزود‪ :‬هنرمنــدان هنرهــای نمایشــی قبــل ســاخت و‬ ‫تولیــد یــک اثــر فولکلــور و ســنتی بــا فرهنــگ و ســنت ان منطقــه‬ ‫اشــنایی کامــل پیــدا کــرده و ســپس در قالــب هنــر خــود مخاطبــان‬ ‫را بــا گنجینــه هــای ارزشــمند رســوم اشــنا مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هنرهــای نمایشــی و بــه ویــژه تئاتــر در پویایــی‪،‬‬ ‫شــادی و نشــاط تاثیــرات ویــژه و مثبتــی داشــته و ایــن مهــم نیازمند‬ ‫توجه اســت‪.‬‬ ‫مسووالن از هنر تئاتر در جذب گردشگر استفاده کنند‬ ‫مریــم عبــادی یکــی از بازیگــران تئاتــر اســتان گلســتان هــم در ایــن‬ ‫ارتبــاط گفــت‪ :‬تئاتــر نقــش ویــژه ای در انتقــال پیشــینه تاریخــی‬ ‫اســتان بــه مخاطبــان‪ ،‬مســافران و گردشــگران داشــته و بــه ویــژه‬ ‫اگــر از هنرمنــدان بومــی بــا گویــش و ســنت هــای بــه خصــوص هــر‬ ‫منطقــه در اجــرا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجراهایــی بــا گویــش هــای مختلــف نگارســتان اقــوام‬ ‫گلســتان تاثیرگــذاری بیشــتری در اشــنایی ســنت هــا‪ ،‬پیشــنه‬ ‫تاریخــی و فرهنگــی اســتان داشــته و همچنیــن بــا فرهنــگ تئاتــر‬ ‫بیشــتر اشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مســافران و گردشــگرانی کــه در قالــب تئاتــر بــا اداب و‬ ‫رســوم منطقه اشــنا شــده بیشــتر ســینه به ســینه این فرهنگ را انتقال‬ ‫داده و اســتان گلســتان بیشــتر در کشــور بــه خوبــی معرفــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن بازیگــر تئاتــر گفــت‪ :‬زیســت بومــی طبیعــت اســتان همــراه بــا‬ ‫گویــش هــای زیبــا در اجــرای تئاتــر در جذب مســافر بی شــک تاثیر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی پیــرو رای شــماره ‪ 140160312004010657‬مورخــه‬ ‫‪ 1401/12/11‬موضــوع کالســه ‪ 1401114412004000595‬هیــات‬ ‫اول‪/‬دوم موضــوع ‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای عاشــور ســارلی فرزنــد قربانقلــی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 2020195135‬و‏شــماره ملی ‪2020195135‬‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 128‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ‏شــماره ‪8637‬‬ ‫فرعــی از ‪– 1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس چــای بوئیــن خیابــان‬ ‫دوســت محمــد ازادی کوچــه روزی (قائمــی) بخــش‏‏‪ 10‬حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک گنبــدکاووس انتقــال ملــک مــع الواســطه از نورالــه‬ ‫کوچکــی بــه متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضــی نســبت‬ ‫بــه‏مــورد تقاضــا احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫در صورتــی ‏کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‏مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود ‏را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪ 8264 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/01/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/02/11 :‬‏‬ ‫هادی عطائی مقدم – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبدکاووس‏‬ ‫مثبتــی خواهد داشــت‪.‬‬ ‫عبــادی افــزود‪ :‬در مناســبت هــای خاصــی همچــون نــوروز کــه‬ ‫مســافران و گردشــگران بیشــتری وارد اســتان می شــوند مــی‬ ‫تــوان بــا برنامــه ریــزی مســئوالن مرتبــط از جملــه فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی و ورزش‬ ‫و جوانــان اســتان در معرفــی بیشــتر ســنت هــا‪ ،‬گویــش هــا‪ ،‬اداب‬ ‫و رســوم در ســال هــای اینــده موفق تــر عمــل کــرد و هنرمنــدان‬ ‫هنرهــای نمایشــی هــم بــا جــان و دل در مناســبت هــای خــاص و‬ ‫تعطیــات مختلــف اجــرای تئاتــر خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫تئاتر رسانه غیرمستقیم اموزشی است‬ ‫ســعید کاظمیــان مــدرس و پژوهشــگر تئاتــر هــم در ایــن ارتبــاط‬ ‫گفــت‪ :‬هنــر نمایــش اندیشــه و فرهنــگ هــر قــوم و ملتــی را بــه‬ ‫خوبــی منتقــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تئاتــر گلســتان در تاریــخ اســتان بــا ایین هــای نمایشــی‬ ‫همچــون تعزیــه و نقالــی شــروع شــده و پــس از ان مرحــوم‬ ‫«محمدهــادی نامــور راد» اســتاد و هنرمنــد پیشکســوت عرصــه تئاتر‬ ‫نمایشــنامه هــای خــود را برپایــه ائیــن هــای بومــی و محلــی نوشــتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬جنبــه هــای اموزشــی در نمایشــنامه هــا بــه ویــژه‬ ‫بــرای کــودکان پررنــگ تــر بــوده و در خیلــی از مــدارس دنیــا هنــر تئاتــر‬ ‫بــه عنــوان رســانه ای بــوده کــه غیرمســتقیم امــوزش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر گلســتانی بیــان کــرد‪ :‬در هــر اثر نمایشــی بــا انتقال‬ ‫معنایــی روبــرو بــوده و زمانــی که جامعه ای رشــد فکری و فلســفی‬ ‫داشــته هنــر تئاتــر بــه عنــوان ضرورت شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫هنــر نمایــش ماهیــت فرهنگــی گلســتان را بــه گردشــگران‬ ‫منتقــل می کنــد‬ ‫زهــره غالمــی کارشــناس نمایــش هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪:‬‬ ‫صنعــت گردشــگری مــی توانــد ماهیتــی فرهنگی کســب نمایــد اگر‬ ‫بــا برنامــه ریــزی منظــم و ســاختاری فرهنگــی و هنــری در قالــب‬ ‫اثــار هنــر نمایــش تحــول پذیــری را بــر گردشــگران کــه طالــب ایــن‬ ‫اگاهــی هســتند‪ ،‬اســان نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده و کارگــردان نمایــش افــزود‪ :‬گردشــگران هــر کشــور‬ ‫بــا ســابقه فرهنــگ و قدمــت و نفــوذ تفکــر‪ ،‬هنــر و نــوع زندگــی‬ ‫پیشــینیان در ســده هــای گذشــته بــه خوبــی بایــد اشــنا شــوند کــه‬ ‫الزمــه معرفــی و رونــق عرصــه فرهنــگ اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هنــر نمایــش توانایــی بازســازی‪ ،‬بــه تصویــر‬ ‫کشــیدن‪ ،‬بــه کارگیــری ضــرب المثــل هــا‪ ،‬شــعرها‪ ،‬قصــه هــای‬ ‫بومــی و محلــی هــر کشــور را بــا زبــان هنــر در روی صحنــه و قابــل‬ ‫درک کردن مفهوم ان برای قشــرهای مختلف تماشــاگر را داشــته‬ ‫و اینکــه چــرا و بــه چــه علــت اینهــا ســروده شــده و زبــان بــه زبــان‬ ‫نقــل شــده تــا بــه مــا رســیده اســت‪.‬‬ ‫غالمــی افــزود‪ :‬ائیــن و رســوم در اســتان گلســتان بســیار اســت و‬ ‫هــر هنرمنــد متفکــر بایــد بــا ایــن اوســانه هــا اشــنایی داشــته و بــا‬ ‫تحقیــق و بررســی انهــا را دســتمایه نوشــتن خویــش قــرار دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس نمایــش گفــت‪ :‬تئاتــر هنــری اگاهــی دهنــده و‬ ‫اثرگــذار اســت و قــدرت دارد کــه در تمامــی زمینــه هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫هنــری‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اعتقــادی‪ ،‬اداب و ســنن کهــن‪،‬‬ ‫قصه هــای بومــی و محلــی اثــر تولیــد کنــد و تماشــاگرش را بــه درک‬ ‫و شــعوری منطقــی از اییــن و ســنت هــای گلســتان وادارد‪.‬‬ ‫هوای خراسان شمالی در وضعیت‬ ‫سالم قرار گرفت‬ ‫معــاون پایــش اداره کل محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هــوای ایــن اســتان طــی امــروز در وضعیــت ســالم قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫حســین هراتــی اظهــار کــرد‪ :‬از ســاعت ‪ ۱۱‬روز پنــج شــنبه تــا‬ ‫ســاعت ‪ ۱۱‬روز جمعــه هفتــه گذشــته بــه علــت وزش بــاد شــدید‬ ‫وضعیــت هــوای ایــن اســتان بــرای همــه گــروه هــا در وضعیــت‬ ‫ناســالم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬گــرد و غبــار فــرا اســتانی علــت اصلــی قــرار گرفتــن‬ ‫وضعیــت هــوای ایــن اســتان در وضــع ناســالم بــوده اســت‪.‬‬ ‫هراتــی افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تــا امــروز هــوای ایــن‬ ‫اســتان بــه مــدت ‪ ۷‬روز در وضعیــت پــاک‪ ۱۶ ،‬روز ســالم‪ ۲ ،‬روز‬ ‫ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس و یــک روز نیــز ناســالم بــرای‬ ‫همــه گــروه هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاخص کیفیــت هــوا بیــن صفــر تــا ‪ ۵۰‬پــاک‪،‬‬ ‫بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬ســالم‪ ،‬بیــن ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬ناســالم بــرای گــروه‬ ‫هــای حســاس‪ ،‬بیــن ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬ناســالم بــرای همــه گــروه هــا‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬بســیار ناســالم اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه در واقــع در الودگــی‬ ‫هــوا عوامــل محلــی و خــارج اســتانی تاثیــر گــذار اســت‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬عوامــل غیــر محلــی شــامل ورود تــوده هــای گــردو‬ ‫غبــار از خــارج کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عوامــل محلــی کــه در ایــن اســتان موجــب کاهــش‬ ‫کیفیــت هــوا مــی شــود شــامل زمیــن هــای کشــاورزی بایــر‪،‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی و فعالیــت ســنگ شــکن هــا در‬ ‫حواشــی شــهرها اســت‪.‬‬ ‫سقف پاداش افشاگران‬ ‫فساد تعیین شد‬ ‫ســقف پــاداش قابــل پرداخــت بــه گزارشــگران‬ ‫فســاد در هــر پرونــده بــه شــخص حقیقــی و‬ ‫شــخص حقوقــی خصوصــی بــه ترتیــب ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫نشســت علنــی روز یکشــنبه مجلــس و در‬ ‫ادامــه بررســی گــزارش کمیســیون قضایــی‬ ‫و حقوقــی در مــورد طــرح حمایــت مالــی از‬ ‫افشــاگران فســاد‪ ،‬مــواد ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۲‬ان را کــه‬ ‫در جلســات پیشــین بــرای رفــع ابهــام بــه‬ ‫کمیســیون بازگردانــده شــده بــود را بررســی و‬ ‫تصویــب کردنــد‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۱۰‬ایــن طــرح کــه بــه تصویــب‬ ‫رســید‪ ،‬امــده اســت‪ :‬مرجــع رســیدگی کننــده‬ ‫بــه گــزارش اعــم از بــدوی یــا تجدیدنظــر‬ ‫مکلــف اســت ضمــن اعــام نظــر درخصــوص‬ ‫اســتحقاق یــا عــدم اســتحقاق پــاداش بــرای‬ ‫گزارشــگر و در صــورت اســتحقاق‪ ،‬براســاس‬ ‫میــزان تاثیــر گــزارش در کشــف فســاد‪ ،‬اعــم‬ ‫از اینکــه گزارشــگر درخواســت پــاداش داده یــا‬ ‫نــداده باشــد‪ ،‬نســبت بــه تعییــن مبلــغ پــاداش‬ ‫تــا دو درصــد ارزش ریالــی موضــوع پرونــده‬ ‫اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۱‬ســقف پــاداش قابــل پرداخــت در‬ ‫هــر پرونــده بــه شــخص حقیقــی و شــخص‬ ‫حقوقــی خصوصــی بــه ترتیــب ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۲‬در صــورت تعــدد گزارشــگران در‬ ‫یــک گــزارش یــا گزارش هــای متعــدد مربــوط‬ ‫بــه یــک رفتــار‪ ،‬پــاداش موضــوع ایــن مــاده‬ ‫بــا توجــه بــه نقــش و میــزان اثرگــذاری انهــا‪،‬‬ ‫بــه تشــخیص مقــام قضائــی رســیدگی کننــده‬ ‫میــان انهــا تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۳‬در صورتــی کــه حکــم صــادره‬ ‫قابــل تجدیدنظــر یــا فرجــام خواهــی باشــد‪،‬‬ ‫گزارشــگر نیــز مجــاز اســت نســبت بــه اصــل‬ ‫اســتحقاق پــاداش یــا میــزان ان حســب مــورد‬ ‫تجدیدنظــر یــا فرجام خواهــی کنــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۴‬مولفه هــای موثــر در تعییــن‬ ‫پــاداش در دســتورالعملی کــه ظــرف مــدت‬ ‫ســه مــاه پــس از الزم االجــراء شــدن ایــن‬ ‫قانــون بــه تصویــب رئیــس قــوه قضائیــه‬ ‫می رســد‪ ،‬مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ ۱۲‬بدیــن شــرح اســت‪ :‬دولــت موظــف‬ ‫اســت ردیــف مســتقلی بــه منظــور اجــرای ایــن‬ ‫قانــون ایجــاد کنــد تــا از محــل درامدهــای‬ ‫حاصــل از اجــرای ایــن قانون‪ ،‬در قالب قوانین‬ ‫بودجــه ســنواتی جهــت پرداخــت پــاداش‬ ‫و ســایر هزینه هــای اجــرای ایــن قانــون در‬ ‫اختیــار وزارت دادگســتری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حجاب موجب‬ ‫تقویتپاکی‬ ‫و عفت می شود‬ ‫و در نهایت موجب‬ ‫بهبود عزت نفس‬ ‫او می شود‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪741‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫اعالم کرد؛‬ ‫بهره برداری از نخستین‬ ‫واحدهای نهضت ملی‬ ‫مسکن در خردادماه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد با‬ ‫اشــاره بــه فعال بــودن بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫کارگاه ســاخت مســکن‪ ،‬گفــت‪ :‬نخســتین‬ ‫پــروژه نهضــت ملــی مســکن بــه تعــداد ‪۵۰۰‬‬ ‫واحــد مســکونی کــه عملیــات ســاخت ان از‬ ‫خــرداد ســال گذشــته اغــاز شــده در خردادمــاه‬ ‫امســال بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬علیرضــا جعفــری افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫نخســتین بســته نهضــت ملــی مســکن اســت‬ ‫کــه افتتــاح می شــود و بــا همیــن الگــو تــاش‬ ‫می کنیــم کــه تعهــد ‪ ۶۰۰‬هزارواحــدی طــرح‬ ‫نهضت ملی مســکن در شــهرهای جدید را در‬ ‫دولــت ســیزدهم عملیاتــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر متقاضــی محــور بــودن‬ ‫انجــام پروژه هــای تولیــد مســکن افــزود‪ :‬از‬ ‫ابتــدای دولــت ســیزدهم بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫متقاضــی طــرح نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫شــهرهای جدیــد ثبت نــام کردنــد و حائــز‬ ‫شــرایط شــناخته شــدند کــه شــرکت عمــران‬ ‫شــهرهای جدیــد بــرای ‪ ۲۰۰‬هــزار متقاضــی‪،‬‬ ‫پــروژه تولیــد مســکن را وارد فــاز عملیاتــی و‬ ‫اجرایــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه رویکــرد دولــت در اواخــر ســال گذشــته‬ ‫واگــذاری گروهــی زمیــن بــه متقاضیــان‬ ‫بــرای ســاخت مســکن‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تاکیــد و‬ ‫سیاســت گذاری دولــت‪ ،‬شــرکت عمــران‬ ‫شــهرهای جدیــد به عنــوان یکــی از بازوهــای‬ ‫دولت در وزارت راه و شهرســازی برای یک صد‬ ‫هــزار واحــد نهضــت ملی در گام ســوم‪ ،‬اراضی‬ ‫را بــه گروه هــای انفــرادی و تک نفــره بــرای‬ ‫ســاخت مســکن یک طبقــه حیــاط دار واگــذار‬ ‫می کنــد تــا بــا ایــن رویکــرد پروژه هــای مســکن‬ ‫بــا تراکــم پاییــن عملیاتــی شــوند‪.‬‬ ‫جعفــری بیــان کــرد‪ :‬هم اکنــون بــرای یــک‬ ‫صدهــزار واحــد گام ســوم طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن‪ ،‬شــرکت عمــران امادگــی تخصیــص‬ ‫زمیــن در شــهرهای جدیــد را بــرای ‪ ۵۵‬هــزار‬ ‫متقاضــی واجــد شــرایط را دارد‪.‬‬ ‫وی شــهرهایی را کــه امادگــی ســاخت‬ ‫واحدهــای نهضــت ملــی یک طبقــه حیــاط دار‬ ‫را دارنــد شــامل ایوانکــی‪ ،‬گلمــان‪ ،‬مجلســی‪،‬‬ ‫شــیرین شــهر‪ ،‬علــوی‪ ،‬رامشــاد و تیــس و‬ ‫برخــی شــهرهای جدیــد دانســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ســایر شــهرهایی کــه شــرکت‬ ‫عمــران شــهرهای جدیــد محدودیــت زمیــن‬ ‫داشــته و تقاضــا بــاال بــوده موضــوع در قالــب‬ ‫اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در حــال‬ ‫پیگیــری اســت‬ ‫جعفــری بــا بیــان اینکــه کاهــش تراکــم و‬ ‫ارتقــای کیفیــت زندگــی در شــهرهای جدیــد‬ ‫از مهم تریــن رویکردهــای شــرکت عمــران‬ ‫شــهرهای جدیــد اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه همیــن‬ ‫منظــور برنامه ریزی شــده تــا تعــدادی‬ ‫از متقاضیــان در شــهرهای جدیــد بــه‬ ‫شــهرک هایی کــه ایجــاد خواهــد شــد منتقــل‬ ‫و ســرریز شــوند‪.‬‬ ‫در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه نهایی شد‬ ‫کار مجلــس شــورای اســامی قــرار گیــرد و پــس از تاییــد شــورای‬ ‫نگهبــان وارد فــاز اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫مالیــات بــر عایــدی ســرمایه از جملــه طرح هایــی اســت کــه باهــدف‬ ‫کاهــش ســوداگری و کاهــش التهــاب بازارهــا در بخش های مختلف‬ ‫از مســکن گرفتــه تــا ارز و خــودرو و بــرای ســوق دادن ســرمایه ها بــه‬ ‫بخــش مولــد‪ ،‬چنــد ســال اســت کــه مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح در ســوم تیرمــاه ســال ‪ ۱۳۹۹‬از ســوی هیئت رئیســه‬ ‫مجلــس اعــام وصــول و اخریــن اصالحــات کمیســیون اقتصــادی‬ ‫مجلــس نیــز در دی مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬در ان طــرح انجــام شــد‪ ،‬امــا در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه صحــن علنــی مجلــس راه یافــت‪ .‬مالیــات بــر عایــدی‬ ‫ســرمایه در اواخــر دی مــاه و بهمــن مــاه ســال گذشــته در صحــن‬ ‫علنــی مجلــس مــورد بررســی قــرار گرفت کــه نام ان به طــرح مالیات‬ ‫بــر ســوداگری و ســفته بازی تغییــر کــرد‪.‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس بررســی مــواد ‪۲۷‬گانــه طــرح مالیــات بــر عایــدی‬ ‫ســرمایه را در روز ‪ ۱۷‬بهمن ماه ســال گذشــته و پس از برگزاری چند‬ ‫جلســه بــه پایــان رســاندند‪ ،‬امــا ‪ ۴‬مــاده از ایــن طــرح بــه کمیســیون‬ ‫اقتصــادی مجلــس ارجــاع شــد کــه بایــد منتظــر بررســی مــواد ارجــاع‬ ‫شــده بــه کمیســیون و بازگشــت ان بــه صحــن علنــی مجلس باشــیم‬ ‫تــا پــس از بررســی و تصویــب ان مــواد جهــت تاییــد بــه شــورای‬ ‫نگهبــان ارســال شــود؛ امــا همچنــان بــرای تصویــب نهایــی معطــل‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫«ویرانشهر» با همکاری موزه لوور کاوش می شود‬ ‫معــاون میراث فرهنگــی اســتان خراســان شــمالی از ادامــه کاوش هــای باستان شناســی در محوطه‬ ‫«ویرانشــهر» و «ارگ المادوشــن»‪،‬ارائه پرونــده حریــم ســه محوطــه تاریخــی بــه شــورای ثبــت و‬ ‫مرمــت هشــت اثــر تاریخــی در ســال ‪ ۱۴۰۲‬خبــر داد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان ‪ ،‬دربــاره محوطه هایــی کــه منتظــر تصویــب حریــم هســتند‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫پرونــده تعییــن حریــم «تپــه معصــوم زاده» در بجنــورد‪« ،‬تپــه حیــدران» در جاجــرم و «محوطــه‬ ‫ویرانشــهر» در فــاروج امــاده اســت و در جلســه شــورای حریــم کــه روز دوشــنبه ایــن هفتــه برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬بررســی می شــوند‪.‬‬ ‫او بــا یــاداوری این کــه ســال گذشــته مرمــت ‪ ۳۰‬اثــر تاریخــی در اســتان خراســان شــمالی بــا اعتبــارات‬ ‫اســتانی انجــام شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ربــاط عشــق»‪« ،‬حمــام قلعــه خــان»‪« ،‬ارگ نــادری» در شــیروان‪،‬‬ ‫«حمــام جاجــرم»‪« ،‬شــهر بلقیــس»‪« ،‬حمــام فــاروج» و «ســبزه میدان» در بجنــورد و «بــاغ مــزار گرمــه»‬ ‫از جملــه اثــاری هســتند کــه امســال بــا ایــن نــوع اعتبــار مرمــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫میوه های نوبرانه‬ ‫گلخانه ای برای‬ ‫اولین بار در خراسان‬ ‫شمالی به بار نشست‬ ‫عضــو کمیســیون اقتصــادی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از‬ ‫نهایــی شــدن طــرح مالیــات‬ ‫بــر عایــدی ســرمایه در ایــن‬ ‫کمیســیون خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در هفتــه گذشــته مباحــث‬ ‫مختلــف در کمیســیون‬ ‫اقتصــادی مطــرح و دغدغــه‬ ‫نماینــدگان مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفــت و ایــن طــرح نهایــی‬ ‫شــد تــا ب ـه زودی وارد صحــن‬ ‫علنــی مجلــس شــود‪.‬‬ ‫مســلم صالحــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در یــک مــاه اخــر‬ ‫ســال گذشــته بحــث الیحــه‬ ‫بودجــه مــورد رســیدگی‬ ‫قــرار گرفــت و همــه دســتور‬ ‫کارهــا بــه جــز بودجــه از‬ ‫صحــن علنــی خــارج شــد‪.‬‬ ‫بعــد از تعطیــات نــوروز نیز‪،‬‬ ‫نظرهــای مشــورتی اعضــای‬ ‫کمیســیون اقتصــادی گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه ب ـه زودی و مجــدد بــه‬ ‫صحــن علنــی مجلــس ارســال خواهــد شــد تــا در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه و بعــد از ان بــه تاییــد شــورای نگهبــان برســد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه طــرح مالیــات بر عایدی ســرمایه‬ ‫هــدف بازدارندگــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت در ایــن طــرح بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫پایه هــای جدیــد مالیاتــی و کســب درامد نیســت‪ ،‬بلکه درصدد اســت‬ ‫تــا جلــوی ســوداگری ها در بــازار ارز‪ ،‬ســکه‪ ،‬خــودرو و مســکن را بگیــرد‪.‬‬ ‫صالحــی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا تصویــب ایــن طــرح‪ ،‬ســرمایه ها از بازارهــای‬ ‫کاذب جمع شــده و به ســمت توســعه صنایع و یا بازارهای ســرمایه‬ ‫ســوق داده می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بهبــود شــرایط در بــازار ســرمایه گفــت‪ :‬ایــن بــازار‬ ‫وضعیــت مناســب و مثبتــی گرفتــه اســت و همیــن امــر منجــر‬ ‫می شــود تــا مــردم رغبــت بیشــتری کننــد تــا ســرمایه های ســرگردان‬ ‫را وارد ایــن بــازار کننــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس اضافــه کــرد‪ :‬طــرح مالیــات بــر‬ ‫عایــدی ســرمایه کمــک می کنــد تــا مــردم بــه جــای پس انــداز کــردن‬ ‫پــول در حســاب بانکــی و یــا گرایــش بــه ســمت بازارهــای غیــر مولــد‪،‬‬ ‫ســرمایه را وارد بازارهــای مولــد کننــد‪.‬‬ ‫صالحــی ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬ایــن طــرح هرچــه ســریع تر در دســتور‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گلریزان خیران برای‬ ‫کمک به ازادی‬ ‫زندانیان نیازمند‬ ‫خیــران گلســتانی ‪ ۴‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای کمــک بــه ازادی زندانیــان‬ ‫نیازمنــد‪ ،‬گلریــزان کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫گفت‪:‬امســال تعــداد زندانیــان‬ ‫نیازمنــد و چشــم انتظــار ازادی در‬ ‫اســتان ‪ ۱۴۸‬نفــر اســت کــه در‬ ‫مجمــوع ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان بدهــی‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬در جشــن‬ ‫گلریــزان ‪ ۴‬میلیــارد تومــان جمــع‬ ‫اوری شــد کــه بیــن همــه محکومــان‬ ‫مالــی نیازمنــد تقســیم خواهــد شــد‬ ‫و در کنــار ان بــا اعطــای وام هــای‬ ‫ســتاد دیــه که در اختیــار مددجویان‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت امیدواریــم‬ ‫زمینــه ازادی همــه ایــن محکومــان‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬پارســال بــا‬ ‫کمــک خیــران اســتان ‪ ۵۸۴‬نفــر از‬ ‫زنــدان ازاد شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای ســال جدیــد‬ ‫هــم بــا کمــک خیــران ‪ ۲۴‬نفــر از‬ ‫محکومــان مالــی و جرایــم غیــر عمــد‬ ‫ازاد شــده انــد‪.‬‬ ‫جشــن گلریــزان زندانیــان شــامگاه‬ ‫شــنبه در گــرگان برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی مدیــر امــور باغبانی‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬میــوه هــای نوبرانــه‬ ‫گلخانــه ای بــرای اولیــن بــار در ایــن‬ ‫اســتان بــه بــار نشســت‪.‬‬ ‫عفتــی ‪،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن درختــان‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در گلخانــه هــا غــرس‬ ‫شــده انــد کــه بایــد زمســتان پارســال‬ ‫بــه بــار مــی نشســتند امــا بــه دلیــل‬ ‫همراهــی بــا شــرکت گاز و قطــع گاز‬ ‫گلخانــه‪ ،‬محصــول بــه بار ننشســت و‬ ‫در حــال حاضــر ایــن محصــوالت بــه‬ ‫بــار نشســته انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســطح‬ ‫گلخانه هــای محصــوالت باغــی در‬ ‫اســتان ‪ ۱.۳‬هکتــار اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫درخــت هــای غــرس شــده در‬ ‫گلخانه هــا حالــت تحقیقات یکســاله‬ ‫داشــته و اوج باردهــی ان هــا بعــد از‬ ‫گذشــته ‪ ۴‬ســال اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عفتــی‪ ،‬درخــت هــای‬ ‫غــرس شــده در گلخانــه هــای اســتان‬ ‫شــلیل‪ ،‬گیــاس‪ ،‬بادام‪ ،‬گوجه ســبز‪،‬‬ ‫انگــور و پاپایــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن اســتان ‪۸۳‬‬ ‫هکتــار گلخانــه وجــود دارد کــه از‬ ‫ایــن مســاحت ‪ ۱.۳‬هکتــار متعلــق بــه‬ ‫درخــت هــای میــوه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال کــه چنــد هکتــار از گلخانــه‬ ‫هــای در حــال ســاخت متعلــق بــه‬ ‫میــوه هــا اســت؟ توضیــح داد‪ :‬در‬ ‫ابتــدا ســرمایه گــذاران مجوزهــای‬ ‫دریافتــی را بــا نــام کشــت ســبزی و‬ ‫صیفــی دریافــت می کننــد و در ادامه‬ ‫مســیر ممکن اســت کشــت محصول‬ ‫مــورد نظــر خــود را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر در ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۳۰‬هکتــار گلخانــه در دســت‬ ‫ســاخت اســت‪.‬‬ ‫مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضــر در ایــن اســتان‬ ‫‪ ۲۷۴‬بــاب گلخانــه در مقیــاس هــای‬ ‫مختلــف وجــود دارد کــه بــا تمــام‬ ‫ظرفیــت فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫به گفته وی میزان تولید محصوالت‬ ‫گلخانــه ای در ایــن اســتان ‪ ۱۰‬تــا ‪۲۰‬‬ ‫هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫عفتــی ادامــه داد‪ :‬بازاریابــی‪،‬‬ ‫فــروش محصــوالت و دیــر رســیدن‬ ‫محصــوالت گلخانــه ای بــه بازارهــا‬ ‫یکــی از مشــکالتی اســت کــه بــه‬ ‫علــت نبــود انجمــن گلخانــه داران در‬ ‫ایــن اســتان رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســطح ایــده ال بــرای‬ ‫راه انــدازی گلخانــه در ایــن اســتان‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر در گلخانــه هــای ایــن‬ ‫اســتان بــه جز ســبزی و صیفــی‪ ،‬گیاه‬ ‫دارویــی همچــون مارچوبــه‪ ،‬الوئـه ورا‬ ‫و نعنــا فلفلــی کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫میزان عزت نفس‬ ‫در زنان بر اساس‬ ‫نحوه پوششان مورد‬ ‫ارزیابی قرار‬ ‫می گیرد‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪741‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫خراسان شمالی روی خط بحران های طبیعی‬ ‫اقتصاد‬ ‫ارز اقتصادی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫«ارز اقتصــادی» بــه معنــی‬ ‫ارزی اســت کــه در اقتصــاد‬ ‫کشــور تاثیــر قابــل توجهــی‬ ‫دارد و بــه عنــوان ارز پایــه یــا‬ ‫ارز مرجع در نظام ارزی کشــور‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ارز اقتصــادی معمــوال ً بــا واحــد‬ ‫پولــی کشــوری کــه در ان بــه‬ ‫کار مــی رود‪ ،‬مرتبــط اســت و‬ ‫تعییــن ارز اقتصــادی‪ ،‬میــزان‬ ‫تجــارت و واردات‪-‬صــادرات‬ ‫کشــور را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬در ایــران بــرای مــدت‬ ‫زیــادی دالر امریــکا بــه عنــوان‬ ‫ارز مرجــع در سیاســت های‬ ‫ارزی اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫مفهــوم ارز اقتصــادی بــه معنای‬ ‫ارزش پــول ملــی یــا فرضــی یــک‬ ‫کشــور نســبت به دیگر کشــورها‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ارزش بــه شــکل‬ ‫رســمی توســط بانــک مرکــزی‬ ‫هــر کشــور تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫دالیــل مختلفــی بــرای تغییــرات‬ ‫ارزش ارز اقتصــادی وجــود دارد‬ ‫کــه از جملــه ان هــا می تــوان‬ ‫بــه نــرخ بهره بــری‪ ،‬نــرخ تــورم‪،‬‬ ‫نــرخ تحریم هــا‪ ،‬نــرخ صــادرات‬ ‫و واردات‪ ،‬وضعیــت اقتصــادی‬ ‫کلــی کشــور و پیش بینی هــای‬ ‫بــازار مالــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بیشــتر کشــورها بــه دلیــل‬ ‫تاثیــر بــر اقتصــاد کشورشــان‪،‬‬ ‫سیاســت هایی بــرای تنظیــم و‬ ‫مدیریــت ارزش ارز اقتصــادی‬ ‫اتخــاذ می کننــد‪.‬‬ ‫از ارز اقتصــادی یــا ارزان قیمت‪،‬‬ ‫بــه ارز هایــی اطــاق می شــود‬ ‫کــه ارزش ان هــا در بــازار جهانــی‬ ‫کمتــر از ارز هــای دیگــر باشــد‪.‬‬ ‫برخــی از ارزهــای اقتصــادی در‬ ‫بــازار جهانــی عبارتنــد از دالر‬ ‫کانــادا (‪ ،)CAD‬دالر اســترالیا‬ ‫(‪ ،)AUD‬فرانــک ســوئیس‬ ‫(‪ )CHF‬و یــورو (‪ .)EUR‬ایــن‬ ‫ارزهــا اغلــب بــه عنــوان یکــی‬ ‫از پایه هــای بــازار ارز خدمــت‬ ‫می کننــد و مــورد اســتفاده در‬ ‫تجــارت خارجــی و بازارهــای‬ ‫مالــی جهانــی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ارز اقتصــادی بــه معنــای ارزی‬ ‫اســت کــه تاثیــر مهمــی در‬ ‫اقتصــاد یــک کشــور یــا منطقــه‬ ‫دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬دالر‬ ‫امریــکا بــه عنــوان یــک ارز‬ ‫اقتصادی بســیار قدرتمند‪ ،‬تاثیر‬ ‫بســیار زیــادی بــر روی اقتصــاد‬ ‫جهــان دارد‪ .‬ارزهــای دیگــری نیــز‬ ‫بــه عنــوان ارزهــای اقتصــادی‬ ‫شــناخته می شــوند‪ ،‬ماننــد‬ ‫یــورو‪ ،‬یــن ژاپــن‪ ،‬پونــد بریتانیــا‪،‬‬ ‫فرانــک ســوئیس و غیــره‪ .‬بــر‬ ‫اســاس ارز اقتصــادی یــک‬ ‫کشــور تاثیــرات بســیار زیــادی بر‬ ‫روی تجــارت‪ ،‬ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫صــادرات و واردات‪ ،‬و ارزش‬ ‫کاالهــا و خدمــات ان کشــور‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کبــری علــی ابــادی‪ -‬خراسان شــمالی جــزو اســتان های حادثــه خیــز‬ ‫کشــور محســوب می شــود و وقــوع حادثه هــای طبیعــی هــر ســاله‬ ‫خســارت های زیــادی را بــه مــردم ایــن اســتان بــه ویــژه در روســتاها وارد‬ ‫مــی کنــد و ضــرورت دارد تــا در این زمینه اقدامات پیشــگیرانه مهمتری‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫مــردم خراســان شــمالی بــا بحــران هــای طبیعــی نظیــر زلزلــه‪،‬‬ ‫ســیل‪ ،‬توفــان‪ ،‬تگــرگ‪ ،‬رعــد و بــرق‪ ،‬تغییــر شــدید درجــه حــرارت و‬ ‫خشکســالی بیگانــه نیســتند و ســاالنه ایــن حــوادث را از بیــخ گــوش‬ ‫مــی گذراننــد و ثبــت ‪ ۱۹۲‬مــورد زمیــن لــرزه ســال گذشــته در اســتان‬ ‫بــه خوبــی اســتانه بحــران زا بــودن ایــن خطــه را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــر پایــه امارهــا؛ خراســان شــمالی جزو ‪ ۱۰‬اســتان حادثه خیز کشــور‬ ‫محســوب مــی شــود و وقــوع هــر کــدام از ایــن حــوادث همــواره‬ ‫خســارات مالــی و جانــی فراوانــی را بــه دوش مردم و دولتها انداخته‬ ‫و عــاوه بــر داغــدار کــردن شــمار زیــادی از خانواده هــا‪ ،‬زیرســاخت ها‬ ‫کشــور را هــم دچــار اســیب کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــار و ارقــام حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن خطــه در کانــون‬ ‫بحرانهــای طبیعــی قــرار دارد و مدیریــت بحــران در ایــن اســتان‬ ‫جایــگاه ویــژه ای دارد و بــدون برنامــه ریــزی و فعالیــت کارشناســی‬ ‫و کاربــردی نمــی تــوان بحــران هــای ایــن منطقــه را مدیریــت کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر دســت انــدکاران ایــن حــوزه؛ مهم تریــن راه هــای‬ ‫کاهــش اثــرات حــوادث در خراســان شــمالی‪ ،‬منــوط بــه توســعه‬ ‫تــوان دســتگاه های امــدادی در پیشــگیری از حــوادث اســت و‬ ‫بخــش دیگــری هــم مربــوط بــه اگاهــی و اطــاع مــردم نســبت بــه‬ ‫انــواع حــوادث و راه هــای مقابلــه بــا اســیب های بحــران اســت‪.‬‬ ‫بــه تازگــی امــاری از مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫رســیده اســت کــه موقعیــت و اســیب هــای ناشــی از بحــران هــای‬ ‫ایــن اســتان را در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه خوبــی نمایــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫رانــش زمیــن یکــی دیگــر از حادثــه هــای طبیعــی در روســتاها و‬ ‫البتــه دغدغــه بــرای ســاخت وســاز در ایــن مناطــق اســت و بــه‬ ‫گفتــه کارشناســان؛ خــاک ایــن منطقــه بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫تحمــل بــار و وزن بــاال را نــدارد و بــا اب بــاران شســته مــی شــود و‬ ‫همیــن امــر ســبب رانــش زمیــن شــده و بعضــا خســارت هایــی بــه‬ ‫زیرســاخت هــا و منــازل مســکونی وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن دغدغــه در ســال هــای پربــارش بیشــتر مــی شــود‪ ،‬خــاک‬ ‫رســی منطقــه بدرانلــو در شهرســتان بجنــورد‪ ،‬ایــن منطقــه را‬ ‫مســتعد رانــش قــرار داده اســت و در ایــن منطقــه ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار‬ ‫تپــه ماهورهــای شــیب دار وجــود دارد کــه در برابــر اب و بــاران‬ ‫تــاب ندارنــد‪ ،‬وقتــی اشــباع شــدند‪ ،‬دچــار رانــش مــی شــوند‪.‬‬ ‫بررســی هــا در ایــن خطــه نشــان مــی دهــد کــه ابیــاری ســنتی و‬ ‫غرقابــی از دیگــر زمینــه هــای بــروز مشــکل رانــش زمیــن اســت و‬ ‫بــرای کاهــش ایــن مشــکل‪ ،‬روســتاییان بایــد از ابیــاری بــه صــورت‬ ‫غرقابــی زمیــن هــای کشــاورزی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫خــاک مســتعد رانــش نــه تنهــا دغدغــه ســاخت و ســاز روســتاییان‬ ‫شــده‪ ،‬جــاده هــا هــم از خســارت هــای ان بــی نصیــب نمانــده‬ ‫اســت بــه طــور مثــال در بارندگــی هــای بهــار ســال ‪ ،۹۷‬بخشــی از‬ ‫محــور بجنــورد‪ -‬اشــخانه دچــار تخریــب شــد کــه بــه ناچــار حــدود‬ ‫یــک هفتــه‪ ،‬جــاده مســدود و تــردد از جــاده قدیــم بدرانلــو انجــام‬ ‫شــد و البتــه ایــن مشــکل بــه صــورت موقــت‪ ،‬در مــدت یــک هفتــه‬ ‫برطــرف شــد امــا مشــکل ایــن محــور همچنــان باقــی اســت و ایــن‬ ‫پــروژه عمرانــی در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه همــگان حــوادث ناشــی از رانــش زمیــن را در مناطــق‬ ‫شــمالی کشــور تصــور مــی کننــد ولــی ایــن بحــران در خراســان‬ ‫شــمالی در طــی یکســال یــک فوتــی‪ ،‬چهــار مصــدوم بــر جــا‬ ‫گذاشــته و چهــار وســیله نقلیــه را نیــز بلعیــده اســت‪.‬‬ ‫بــر پایــه امارهــا و اظهــارات مســووالن مدیــرت بحــران خراســان‬ ‫شــمالی؛ ‪ ۹۲‬روســتا و ‪ ۱۴‬نقطه شــهری در این اســتان در معرض‬ ‫خطــر رانــش زمیــن قــرار دارنــد و مــردم ایــن مناطــق بایــد از ایــن‬ ‫موضــوع اگاه باشــند‪.‬‬ ‫از طرفــی معــاون روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫خراســان شــمالی نیــز اعــام کــرده اســت کــه ســاکنان ‪۲۶۰‬‬ ‫روســتای اســتان در معــرض تهدیــد حــوادث طبیعــی قــرار دارد کــه‬ ‫عمــده ایــن تهدیدهــا ســیل اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر صابــری جــاری شــدن ســیل را یکــی از چالــش هــای اصلی‬ ‫و مهــم ســاخت و ســاز در روســتاهای اســتان اعــام کــرده اســت‬ ‫کــه در ایــن خصــوص ســال گذشــته ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای حــل‬ ‫ایــن تهدیــد در ‪ ۶۵‬روســتا هزینــه شــده اســت ضمــن اینکــه در ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان در مجمــوع ‪ ۷۰‬میلیارد تومــان اعتبار برای‬ ‫اجــرای اقدامــات مربــوط بــه ایمــن ســازی روســتاهای در معــرض‬ ‫خطــر اســتان مصــوب و ایــن اعتبــار ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس داده هــای جــدول بــاال؛ وقــوع حادثه هــای طبیعــی در‬ ‫مناطــق مختلــف اســتان در ســال گذشــته بیــش از ‪ ۶‬هــزار و ‪۶۱‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۵۸‬میلیــون ریــال خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫داده هــای ایــن جــدول حاکــی از ایــن اســت کــه‪ ،‬پارســال وقــوع‬ ‫بارندگــی و ســیل ســبب خســارت بــه ‪ ۱۴‬واحــد مســکونی شــهری‬ ‫و ‪ ۹۲‬واحــد مســکونی روســتایی اســتان شــد کــه ارزش ان ‪۱۰۶‬‬ ‫میلیــارد ریــال گــزارش شــده اســت و در ایــن حادثــه هــا یــک نفــر‬ ‫جــان خــود را از دســت داد و هفــت نفــر هــم مجــروح شــدند‪.‬‬ ‫کشاورزان؛ اماج حوادث طبیعی‬ ‫بــا نــگاه اجمالــی بــه موقعیــت اقتصــادی خراســان شــمالی اهمیت‬ ‫بخــش کشــاورزی در اقتصــاد و معیشــت ایــن خطــه مشــهود‬ ‫میشــود چــرا کــه حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان اســت و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهره بــردار بخــش کشــاورزی‬ ‫در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد و ســهم ایــن بخــش اســتان‬ ‫‪ ۱.۱‬درصــد از تولیــد ناخالــص بخــش کشــاورزی کشــور اســت کــه‬ ‫مهمتریــن حــوزه تولیــدی اســتان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫کشــاورزان اســتان هــر ســاله متحمــل خســارت هــای زیــادی از‬ ‫قبیــل ســیل‪ ،‬تگــرگ و ســرما زدگــی مــی شــوند بــه طــوری کــه‬ ‫خســارت هــای ایــن بخــش بیشــترین میــزان اســیب هــای حــوادث‬ ‫طبیعــی اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حســاب هرگونــه خســارت بــه ایــن بخــش بــر معیشــت و‬ ‫زندگــی مــردم ارتبــاط مســتقیم دارد امــا متاســفانه ایــن بخــش در‬ ‫طــی ســال هــای گذشــته بیشــترین اســیب را متحمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان امــر اجــرای طــرح اصــاح الگــوی کشــت را ســدی در‬ ‫برابــر حــوادث مــی داننــد چــرا کــه نــوع کشــت گیاهــان‪ ،‬ارقــام‬ ‫و زمــان کشــت را مشــخص مــی کنــد و کشــاورز از ایــن ناحیــه‬ ‫خســارت کمتــری مــی بینــد‪.‬‬ ‫براســاس داده هــای جــدول فــوق‪ ،‬پارســال ‪ ۱۰‬هــزار و ‪۲۲۸‬‬ ‫هکتــار از عرصــه هــای باغــی اســتان از حادثــه هــای طبیعــی دچــار‬ ‫خســارت شــد کــه میــزان خســارت بــه باغــداران بیــش از چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۱۲۸‬میلیــارد ریــال گــزارش شــده و ایــن بیانگــر ایــن اســت‬ ‫بخــش باغــی متحمــل خســارت بیشــتری شــده و باغــداران در‬ ‫اولویــت برنامــه ریــزی هــای جبــران خســارت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫داده هــای ایــن جــدول حاکــی از ایــن اســت کــه پارســال ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۹۱‬هکتــار از زمیــن هــای زراعــی اســتان ناشــی از وقــوع ســیل‬ ‫و تگــرگ و ســرمازدگی دچــار خســارت شــد کــه میــزان ان حــدود‬ ‫‪ ۹۸۵‬میلیــارد ریــال ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته یکهــزار و ‪ ۶۹۴‬مــورد از منابــع ابــی بخــش کشــاورزی‬ ‫از جملــه چــاه‪ ،‬چشــمه و قنــات در حادثــه هــای بارندگــی و ســیل‬ ‫دچــار خســارت شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه کشــاورزی محــور اصلــی اقتصاد خراســان شــمالی را تشــکیل‬ ‫مــی دهــد ولــی ایــن خطــه قطــب دامــداری و دامپــروری کشــور اســت‬ ‫و در ایــن اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۶‬هــزار راس دام ســبک شــامل یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۲۳‬هــزار راس گوســفند‪ ،‬حــدود ‪ ۳۱۳‬هــزار راس بــز و‬ ‫‪ ۸۱‬هــزار و ‪ ۸۸۰‬راس گاو و گوســاله‪ ۲ ،‬هــزار ‪ ۳۵۰‬نفــر شــتر و در‬ ‫مجموع ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۲۳۰‬راس دام ســنگین و در مجموع حدود ســه‬ ‫میلیــون واحــد دامــی در اســتان نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫در اثــر حادثــه هــای مختلــف ســال گذشــته‪ ۷۹ ،‬ارس دام بــه‬ ‫ارزش بیــش از ‪ ۱۷‬میلیــارد ریــال و ‪ ۶۰‬هــزار قطعــه طیــور بــه ارزش‬ ‫بیــش از ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان بیمــه محصــوالت کشــاورزی تنهــا راهــکار بــرای جبــران‬ ‫خســارت هــای ناشــی از حادثــه هــا اســت و مســووالن مــی گوینــد که‬ ‫کشــاورزان و دامــداران بایــد محصــوالت خــود را تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫قــرار دهنــد تــا بخشــی از خســارت هــا جبــران شــود‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل در گفتــه هــای معــاون خدمــات بیمــه ای‬ ‫مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی خراســان شــمالی مشــهود‬ ‫مــی شــود کــه پیشــتر اعــام کــرده بــود تنهــا حــدود ‪ ۲۰‬درصــد از‬ ‫دام هــای ایــن اســتان تحــت پوشــش بیمــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار محمدعلــی حســین پــور؛ از مجمــوع ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬راس دام موجــود در اســتان صرفــا حــدود ‪ ۴۸۵‬هــزار راس از‬ ‫پوشــش بیمــه ای برخوردارنــد‪.‬‬ ‫بخش زیربنایی؛ در معرض بیشترین اسیب ها‬ ‫اگرچــه کارشناســان زیرســاخت هــای جــاده ای را از عوامــل‬ ‫توســعه تلقــی مــی کننــد ولی این زیرســاخت در خراســان شــمالی‬ ‫عامــل اصلــی کمتــر توســعه یافتگــی ایــن خطــه بــه شــمار مــی رود‬ ‫اســتانی کــه دارای ظرفیــت هــای اقتصــادی و گردشــگری مناســب‬ ‫اســت از وجــود جــاده و شــبکه ریلــی مناســب رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫امــار جــدول بــاال حکایــت از ایــن دارد کــه ســال گذشــته حــدود‬ ‫هشــت درصــد از جــاده هــای زیربنایــی اســتان در اثــر بحــران‬ ‫طبیعــی دچــار تخریــب شــده انــد و بازســازی انهــا بیــش از ‪۲۷۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال ریــال هزینــه در برداشــت کــه ایــن رقــم بــرای اســتان‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه خراســان شــمالی قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مــدت ‪ ۱۰۷‬دســتگاه ابنیــه شــامل پــل و ابنمــا‬ ‫نیــز عــاوه بــر راه هــا دچــار خســارت شــد کــه بیشــتر ایــن ابنیــه‬ ‫در مناطــق روســتایی قــرار دارد و اســیب بــه هــر ابنیــه احتمــال‬ ‫مســدود شــدن راه چنــد روســتا را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بررســی هــای جــدول بــاال نشــان مــی دهــد کــه خســارت بــه ‪۱۵‬‬ ‫بــاب ســاختمان عمومــی و دولتــی بــه ارزش بیــش از ‪ ۳۶‬میلیــارد‬ ‫ریــال و خســارت بــه تاسیســات شــرکت هــای خدمــات رســان بــه‬ ‫ارزش بیــش از ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال از دیگــر خســارت هــای تحمیــل‬ ‫شــده از حادثــه هــای طبیعــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫طــول راه هــای خراســان شــمالی بــدون احتســاب راه هــای‬ ‫روســتایی‪ ،‬یکهــزار و ‪ ۳۴۳‬کیلومتــر اســت کــه ‪ ۱.۵۴‬درصــد از راه‬ ‫هــای کشــور را بــه خــود اختصــاص داده و اکنــون ‪ ۱۶۶‬کیلومتــر‬ ‫بزرگــراه‪ ۴۳۲ ،‬کیلومتــر راه اصلــی و ‪ ۷۴۵‬کیلومتــر راه فرعــی در‬ ‫ایــن اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫طــول راه هــای روســتایی اســتان هــم چهــار هــزار و ‪ ۶۵۴‬کیلومتــر‬ ‫اســت کــه ‪ ۳.۶‬درصــد از راه هــای روســتایی کشــور را دارد و در‬ ‫رتبــه ‪ ۱۳‬اســتان هــای کشــور قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫برایند‬ ‫بــا انکــه اغلــب رخدادهــای طبیعــی خــارج از کنتــرل انســان بــه‬ ‫نظــر می رســند‪ ،‬ولــی زیان هــا و اســیب های ناشــی از ان به طــور‬ ‫چشــمگیری قابــل کنتــرل اســت و ایــن موضــوع ارتبــاط مســتقیمی‬ ‫بــا عملیــات پیشــگیرانه توســط انســان دارد‪ .‬بــرای مثــال اســتحکام‬ ‫ســاختمان ها در برابــر بارهــای افقــی جهــت کاهــش اســیب های‬ ‫ناشــی از زلزلــه یــا ایجــاد پوشــش گیاهــی و ســاخت بندهــا و‬ ‫ســدها جهــت کاهــش زیان هــای ناشــی از ســیل از جملــه مــوارد‬ ‫ه اســت‪.‬‬ ‫پیشــگیران ‬ ‫امــوزش از دیگــر راه هــای کاهــش اثــار مخــرب رخدادهــای طبیعی‬ ‫بــه شــمار مــی رود کــه می توانــد بــه کاهــش اثــرات روانــی منفــی‬ ‫در رخدادهــای طبیعــی نیــز کمــک کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫نقش حجاب در فرهنگ‬ ‫مردم ایران باستان‬ ‫نرگــس حســین زاده ‪ /‬بــازار کســب و کار ‪/‬حجــاب‬ ‫بــه عنــوان یــک عــرف و تقلیــد مذهبــی در‬ ‫ایــران دارای اهمیــت بســیاری اســت‪ .‬بــرای‬ ‫بســیاری از زنــان ایرانــی‪ ،‬پوشــیدن حجــاب‬ ‫بــه عنــوان یــک پوشــش مقــدس و محافظــت‬ ‫کننــده از ارزش هــای اجتماعــی و دینــی‬ ‫خانــواده و جامعــه در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬حجــاب بــه عنــوان یــک نشــانه‬ ‫تفــاوت و ارزشــمند بــودن زنــان در برابــر‬ ‫مــردان و بــه عنــوان یــک حصــر بــرای کســانی‬ ‫کــه مایــل بــه برخــورد نامناســب هســتند‪ ،‬نیــز‬ ‫شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا در عیــن حــال‪ ،‬برخــی از زنــان‪ ،‬بــه دالیــل‬ ‫شــخصی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬دینــی‪ ،‬ایدئولوژیــک و یــا‬ ‫سیاســی‪ ،‬پوشــیدن حجاب را رد کرده و تصمیم‬ ‫بــه عــدم پوشــیدن ان گرفته انــد‪ .‬ایــن گــروه از‬ ‫زنــان‪ ،‬حــق انتخــاب را بــرای خــود پیشــینه کــرده‬ ‫و معتقدنــد کــه هــر کــس بــه صــورت ازادانــه و‬ ‫براســاس معیارهــای خــودش می توانــد تصمیم‬ ‫بگیــرد کــه حجــاب بپوشــید یــا نــه‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬حجــاب از دیــد ایرانیــان‪ ،‬یــک‬ ‫مســئله پوششــی و مذهبــی اســت کــه بــا‬ ‫نگاه هــا و باورهــای متفاوتــی همــراه اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬می تــوان گفــت کــه بــرای اکثریــت‬ ‫زنــان ایرانــی‪ ،‬عــدم پوشــیدن حجــاب نســبتا ً‬ ‫ناشایســت و نامناســب بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫حجــاب یــا پوشــش مناســب در فرهنــگ‬ ‫ایــران باســتان بــرای زنــان و مــردان بســیار‬ ‫مهــم بــود‪ .‬در فرهنــگ ایــران باســتان‪ ،‬زنــان و‬ ‫مــردان بــرای پوشــیدن لباس هــای محافــظ و‬ ‫گرم کننــده بــه طــور مشــترک از پوش ـش هایی‬ ‫اســتفاده می کردنــد‪ .‬امــا اگــر بــه بخشــی‬ ‫خاصــی از جامعــه نــگاه کنیــم‪ ،‬مفهــوم حجاب‬ ‫و پوشــش زنــان در ایــران باســتان بــه معنــای‬ ‫پوش ـش هایی بــود کــه زنــان بــرای محافظــت‬ ‫از خــود اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫در برخــی نقــاط در فرهنــگ ایــران باســتان‪،‬‬ ‫بســیاری از زنــان بــه صــورت کامــل پوشــیده‬ ‫بودنــد و تنهــا صورتشــان بیشــتر از همــه قابــل‬ ‫مشــاهده بــود‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬در عهد ساســانیان‪،‬‬ ‫ســرپوش زنــان باســتانی کامــا ًبــه ســمت پایین‬ ‫پوشــیده می شــد و بــرای حفــظ حریــم شــخصی‬ ‫و از دســت دادن انــدازه اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پوششــی بــا نــام «پوشــش‬ ‫قرقیــزی» کــه در نیمــه اول هــزاره اول ق‪.‬م‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت‪ ،‬نشــان دهنــده‬ ‫حجــاب و پوشــش مناســب در فرهنــگ ایــران‬ ‫باســتان اســت‪ .‬این پوشــش با شــکوه شــخصی‬ ‫مزخــرف و گرانبهــا بــود‪.‬‬ ‫گرچــه در فرهنــگ ایــران باســتان پوشــش‬ ‫زنــان بــرای محافظــت از خــود و عفــت خانــواده‬ ‫بــه معنــای امنیــت بســیار مهــم بــود‪ ،‬امــا بایــد‬ ‫یــاداور شــد کــه پوشــش ها در ان زمــان بــا‬ ‫طرح هــای زیبــا و هنــری بســیاری شــناخته‬ ‫شــده بودنــد و از نظــر فــرم هنــری‪ ،‬طرح هایــی‬ ‫شــیک و متنوعــی داشــتند‪.‬‬ ‫حجــاب یکــی از مســائل مهــم در فرهنــگ‬ ‫ایــران باســتان بــود کــه بــه عنــوان یــک عالمــت‬ ‫تمایــزی بیــن زنــان و مــردان در اســتفاده از‬ ‫لبــاس و پوشــش بــدن‪ ،‬وجــود داشــت‪ .‬بــرای‬ ‫زنــان ایرانــی باســتان‪ ،‬اســتفاده از حجــاب و‬ ‫پوشــش بــرای حفــظ پاکدامنــی‪ ،‬زیبایــی و‬ ‫پوشــش بــدن موجــب حفــظ احتــرام و توجــه‬ ‫مــردان بــه انــان می بــود‪.‬‬ ‫در هــر دوره تاریخــی‪ ،‬نــوع حجــاب و پوشــش‬ ‫زنــان بســتگی بــه شــرایط اجتماعــی‪ ،‬فرهنــگ‪،‬‬ ‫اداب و رســوم ان دوره داشــت‪ .‬مثــا ً در دوره‬ ‫ایالمیــان‪ ،‬زنــان پوشــیدندگان پیراهــن و دامــن‬ ‫داشــتند و در دوره هــای بعــدی از جملــه‬ ‫اشــکانیان‪ ،‬ساســانیان و اســامی‪ ،‬حجــاب‬ ‫شــدیدتری وجود داشــت و زنان بیشــتر سرشان‬ ‫را پوشــانده بودنــد و از مــردان جــدا بودنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬حجــاب در فرهنــگ ایــران باســتان‬ ‫بــه عنــوان نشــانه دینــی و ارتبــاط بــا خداونــد‪،‬‬ ‫نقــش داشــته اســت‪ .‬در برخــی دین هــای‬ ‫ایــران باســتان نیــز پوششــی مجــاز بــرای زنــان‬ ‫بــود تــا از نگرانــی از نفــوذ روح هــای شــر طبــق‬ ‫باورهــای انــان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬حجــاب بــرای زنــان در فرهنــگ‬ ‫ایــران باســتان یــک عامــل تعریــف هویــت و‬ ‫نمــادی از پاکدامنــی‪ ،‬زیبایــی و خجســتگی بــود‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫‪017 -32688214‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪741‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫نقش هنرمندان در جامعه‬ ‫فرهنگی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫جامعــه فرهنگــی بــه معنــای یــک جامعــه‬ ‫اســت کــه در ان فرهنــگ ســازماندهی‬ ‫شــده و ارزش هــا‪ ،‬باورهــا و نمادهــای‬ ‫مشــترک بیــن افــراد وجــود دارد‪ .‬در جامعــه‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اعتقــادات‪ ،‬مقدســات‪ ،‬هنــر‪،‬‬ ‫ادبیــات و علــوم از ایــن فرهنــگ پدیــدار‬ ‫می شــوند‪ .‬همچنیــن‪ ،‬جامعــه فرهنگــی‬ ‫دارای قوانیــن‪ ،‬تقالیــد و رفتارهــای‬ ‫اجتماعــی خــاص خــود اســت و بــه طــور‬ ‫معمــول افــراد بــا توجــه بــه فرهنــگ و تاریخ‬ ‫جامعــه خــود‪ ،‬بــه ایــن قوانیــن و تقالیــد‬ ‫پایبنــد می شــوند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬جامعــه‬ ‫فرهنگــی می توانــد تاثیــرات فرهنگــی را بــه‬ ‫دیگــر جوامــع بفرســتد و بــه انهــا کمــک کنــد‬ ‫تــا فرهنــگ شــان را توســعه دهنــد‪.‬‬ ‫جامعــه فرهنگــی‪ ،‬جامعــه ای اســت کــه بــه‬ ‫فرهنــگ و هنــر اهمیــت می دهــد و اثــار‬ ‫فرهنگــی و هنــری را بــه عنــوان ثروتــی‬ ‫بــرای خــود می شناســد‪ .‬در ایــن جامعــه‪،‬‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬نویســندگان‪ ،‬شــاعران و‬ ‫هنرپیشــگان تحــت تاثیــر قــرار می گیرنــد و‬ ‫تولیــد کننــدگان اصلــی فرهنگ هســتند‪ .‬این‬ ‫جامعــه‪ ،‬بــا توجه بــه اهمیت فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫بــرای توســعه ان هــا و پــرورش اســتعدادهای‬ ‫هنــری و فرهنگــی‪ ،‬ســرمایه گذاری می کنــد و‬ ‫بودجه هــای مناســبی را بــرای تولیــد و پخــش‬ ‫اثــار فرهنگــی و هنــری در نظــر می گیــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن جامعــه‪ ،‬عواملــی ماننــد تخریــب اثــار‬ ‫فرهنگــی بــرای ســودجویی‪ ،‬بــه شــدت مــورد‬ ‫محکومیــت قــرار می گیرنــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪،‬‬ ‫جامعــه فرهنگــی‪ ،‬جامعــه ای اســت کــه‬ ‫بــه فرهنــگ و هنــر احتــرام می گــذارد و بــه‬ ‫توســعه و پــرورش ان هــا اهتمــام می کنــد‪.‬‬ ‫هنرمنــدان نقــش بســیار مهمــی در‬ ‫جامعــه فرهنگــی دارنــد‪ .‬اثــار هنــری‪،‬‬ ‫از جملــه نقاشــی‪ ،‬موســیقی‪ ،‬ادبیــات و‬ ‫تئاتــر‪ ،‬از ارزش هــای بــزرگ فرهنگــی هــر‬ ‫جامعــه بــوده و نشــانگر تمــدن و پیشــرفت‬ ‫ان هاســت‪ .‬ابزارهــای زبانــی‪ ،‬صــدا‪ ،‬رنــگ‬ ‫و حتــی حرکــت‪،‬از روش هایــی هســتند‬ ‫کــه هنرمنــدان مــی تواننــد بــه کمــک ان هــا‬ ‫دغدغــه هــای جامعــه را بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫و بــا تاثیرگــذاری بــر هویــت فرهنگــی‪ ،‬عقایــد‬ ‫و اعتقــادات جامعــه بــه بــاال برنــد‪ ،‬در عیــن‬ ‫حــال بــرای پایبنــدی بــه رویــای دیــده شــده‬ ‫تــاش مــی کننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬هنرمنــدان بــه‬ ‫دنبــال ایجــاد ارتبــاط قــوی بــا تمامــی طبقــات‬ ‫و اجتماعــات هســتند و ســعی در اشــاعه‬ ‫جویــا و اگاهــی در مــورد مســائل کلیــدی در‬ ‫کشــور خودشــان بــا هــدف احیــای ایــده هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬تبــادل اطالعــات و ارتبــاط بــا دیگــر‬ ‫اقشــار جامعــه دارنــد‪ .‬بــه صــورت خالصــه‪،‬‬ ‫هنرمنــدان بــا اثــرات هنــری خــود مــی تواننــد‬ ‫ارتبــاط فرهنگــی و امیــد بخشــی بــه جامعــه‬ ‫ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫ عوامل تاثیرگذار در جامعه فرهنگی‬ ‫عوامــل مختلفــی در جامعــه فرهنگــی‬ ‫تاثیرگذارنــد کــه برخــی از ان هــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تاریــخ و تمــدن‪ :‬تاریــخ و تمــدن یــک‬ ‫جامعــه‪ ،‬فرهنــگ ان جامعــه را شــکل‬ ‫می دهنــد و تاثیــر پایــداری روی فرهنــگ‬ ‫انهــا دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬زبــان‪ :‬زبــان یکــی از اصلی تریــن عوامــل‬ ‫فرهنگــی اســت و نقــش مهمــی در تبــادالت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬تبلیغــات و ارتباطــات داشــته و‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مذهــب‪ :‬مذاهــب مختلــف نیــز بــه‬ ‫عنــوان عوامــل فرهنگــی‪ ،‬تاثیرگــذار هســتند‬ ‫و در بســیاری از جوامــع‪ ،‬از اهمیــت ویــژه ای‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سیاســت‪ :‬سیاســت‪ ،‬نقــش مهمــی در‬ ‫جامعــه دارد و می توانــد تاثیــرات فرهنگــی‬ ‫بســیاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬فرهنگ جهانی‪ :‬با پیشرفت تکنولوژی های‬ ‫ارتباطــی‪ ،‬فرهنــگ جهانــی نیــز به طــور مســتمر‬ ‫در حــال تغییــر اســت و می توانــد تاثیــرات‬ ‫قابــل توجهــی در فرهنگ های مختلف داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬عوامــل تاثیرگــذار در جامعــه‬ ‫فرهنگــی بســیاری هســتند و تاثیــرات ان هــا‬ ‫بســتگی بــه شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫جامعــه دارد‪.‬‬ ‫چگونه تاریخچه ‪ ChatGPT‬پاک شده‬ ‫خود را بازیابی کنید؟‬ ‫‪ ChatGPT‬از زمــان راه انــدازی ان در نوامبــر ســال ‪ ،2022‬دنیــا‬ ‫را در طوفــان فــرو بــرده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬از انجایــی کــه‬ ‫میلیون هــا کاربــر در سراســر جهــان بــرای بــازی بــا ربــات چــت‬ ‫‪ OpenAI‬هجــوم می اورنــد‪ ،‬ایــن ربــات گاه بــه گاه باگ هــا و‬ ‫اشــکاالتی را از خــود نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫یکــی از بهتریــن ویژگی هــای ربــات ایــن اســت کــه هــر مکالمـه ای‬ ‫را کــه بــا ان داریــد ضبــط می کنــد و ان هــا را در کادر تاریخچــه‬ ‫مرتبــی در ســمت چــپ نشــان می دهــد‪ .‬گفتــه می شــود‪ ،‬اخیــرا ً‬ ‫گزارش هایــی مبنــی بــر کار نکــردن ان منتشــر شــده اســت و‬ ‫تاریخچــه چــت بــرای برخــی افــراد کامــا ً از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫چه چیزی باعث از بین رفتن تاریخچه ‪ ChatGPT‬شد؟‬ ‫‪ OpenAI‬ویژگــی ســابقه ‪ ChatGPT‬را در مــارس ‪2023‬‬ ‫بــه طــور موقــت غیرفعــال کــرد‪ .‬ایــن بــه ایــن معنــی نیســت‬ ‫کــه مکالمــات قبلــی شــما حــذف شــده اســت‪ .‬انهــا فقــط در‬ ‫دســترس نیســتند ‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن مشــکل تاییــد نشــده اســت‪ ،‬ویژگــی تاریخچــه‬ ‫بــه دلیــل وجــود یــک اشــکال در کتابخانــه منبــع بــازان توســط‬ ‫‪ ChatGPT‬غیرفعــال شــد‪ ،‬اشــگالی کــه بــه برخــی از کاربــران‬ ‫اجــازه مــی داد عناویــن تاریخچــه چــت ســایر کاربــران را ببیننــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات داخلــی ‪ OpenAI‬نشــان داد کــه حــدود ‪ ٪1.2‬از‬ ‫کاربــران ‪ ChatGPT Plus‬ممکــن اســت اطالعــات شــخصی خود‬ ‫را فــاش کننــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬تعــداد کل کاربرانــی کــه اطالعــات‬ ‫انهــا فــاش شــده اســت بســیار کــم بــوده و ایــن شــرکت بــا همــه‬ ‫افــرادی کــه تحــت تاثیــر ایــن مشــکل قــرار گرفتنــد تمــاس گرفــت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه شــرکت روی رفــع ایــن مشــکل کار مــی کــرد‪ ،‬مدیــر‬ ‫عامــل شــرکت ســام التمــن توییــت کــرد کــه کاربــران نمــی تواننــد‬ ‫بــه طــور موقــت بــه تاریخچــه چــت خــود دسترســی داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬کــه احتمــاال ً باعــث قطــع طوالنــی مــدت ایــن ویژگــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫صــرف نظــر از ایــن کــه مشــکل اکنــون برطــرف شــده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه هنــگام اســتفاده از ربــات بایــد ســابقه چــت خــود‬ ‫را بــدون مشــکل مشــاهده کنیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر مشــکلی‬ ‫داریــد‪ ،‬مــا چنــد راه حــل بــرای شــما داریــم کــه مــی توانیــد ان را‬ ‫امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫وقتی ویژگی تاریخچه چت کار نمی کند‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫اگــر هنــوز نمــی توانیــد ســابقه چــت خــود را در ‪ChatGPT‬‬ ‫ببینیــد‪ ،‬در اینجــا شــش راه حــل وجــود دارد کــه مــی توانیــد‬ ‫امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬اتصال اینترنت خود را بررسی کنید‬ ‫همانطــور کــه قبــا ً مــی دانیــد‪ ،‬بــرای اســتفاده از ‪ChatGPT‬‬ ‫بــه یــک اتصــال اینترنتــی فعــال نیــاز داریــد‪ .‬اگــر اینترنــت شــما‬ ‫در طــول یــک جلســه چــت قطــع شــود‪ ،‬احتمــاال ً چــت هــای‬ ‫قبلــی خــود را نخواهیــد دیــد‪ .‬یــک راه حــل ســریع ایــن اســت‬ ‫کــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اتصــال اینترنــت شــما روی ‪Wi-‬‬ ‫‪ Fi‬یــا داده تلفــن همــراه کار مــی کنــد و مــی توانیــد برگــه‬ ‫مرورگــری را کــه ربــات چــت را بــر روی ان اجــرا کــرده ایــد‬ ‫دوبــاره بارگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک نکتــه جانبــی‪ ،‬هــر ‪ VPN‬یــا پروکســی را کــه‬ ‫ممکــن اســت از ان اســتفاده کنیــد غیرفعــال کنیــد‪ .‬از انجایــی‬ ‫کــه خدمــات ‪ OpenAI‬دارای محدودیــت جغرافیایــی هســتند‪،‬‬ ‫اســتفاده از ‪ VPN‬مــی توانــد عملکــرد وب ســایت را مختــل‬ ‫کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ChatGPT ،‬ممکــن اســت ارائه دهنــده‬ ‫‪ VPN‬شــما را مســدود کــرده باشــد‪ ،‬یــا خــود ‪ VPN‬ممکــن اســت‬ ‫تاخیــری ایجــاد کنــد کــه می توانــد باعــث از بیــن رفتــن عملکــرد‬ ‫ســایت شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬از سیستم خارج شوید و دوباره وارد شوید‬ ‫احتمــال دارد کــه بــروز رســانی بــرای رفع مشــکل هنگام اســتفاده‬ ‫از ‪ ، ChatGPT‬نشســت مرورگــر ذخیــره شــده شــما را مختــل‬ ‫کــرده باشــد ‪ ،‬بــا خــروج از سیســتم و ورود مجــدد بــا حســاب‬ ‫‪ OpenAI‬خــود مــی توانیــد بــه ســادگی مشــکل را برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای خــروج از سیســتم‪ ،‬کافــی اســت روی دکمــه ‪ Log out‬در‬ ‫پاییــن ســمت چــپ پنجــره ‪ ChatGPT‬کلیــک کنیــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه از سیســتم خــارج شــدید‪ ،‬دکمــه هــای ورود و ثبــت نــام را‬ ‫در صفحــه نمایــش خــود مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬روی اولــی‬ ‫کلیــک کنیــد و اعتبــار ‪ OpenAI‬خــود را تایــپ کنیــد تــا دوبــاره وارد‬ ‫ربــات شــوید‪ ،‬و بایــد ببینیــد کــه ســابقه چــت شــما بــدون هیــچ‬ ‫مشــکلی نشــان داده مــی شــود یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .3‬کش مرورگر خود را پاک کنید‬ ‫حافظــه پنهــان مرورگــر شــما شــامل اطالعاتــی اســت کــه‬ ‫اغلــب هنــگام بازدیــد از یــک ســایت اســتفاده مــی شــود‪ ،‬ماننــد‬ ‫وضعیــت هــای ورود بــه سیســتم‪ ،‬کوکــی هــا‪ ،‬فایــل هــای کوچک‬ ‫و هــر اطالعــات دیگــری کــه ممکــن اســت اســتفاده مکــرر از یــک‬ ‫ســایت را بــرای شــما راحــت کنــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن داده هــا خــراب شــود‪ ،‬مــی توانــد بــرای هــر ســایتی‬ ‫مشــکل ایجــاد کنــد‪ ChatGPT ،‬نیــز در ایــن مــورد در امــان‬ ‫نیســت‪ ،‬در اینجــا نحــوه پــاک کــردن کــش مرورگــر کــروم اورده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .1‬روی ســه نقطــه در گوشــه بــاال ســمت راســت کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫ابزارهــای بیشــتر > پــاک کــردن داده هــای مرورگــر را انتخــاب‬ ‫کنیــد ‪ .‬همچنیــن مــی توانیــد از میانبــر ‪ Ctrl + Shift + Del‬نیــز‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬در پنجــره محــاوره ای‪ ،‬داده هایــی را کــه مــی خواهیــد‬ ‫حــذف کنیــد انتخــاب کنیــد‪ ،‬محــدوده زمانــی را روی ‪All time‬‬ ‫تنظیــم کنیــد و روی دکمــه ‪ Clear data‬کلیــک کنیــد ‪.‬‬ ‫ایــن بایــد مشــکل را حــل کنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫کــه پــس از پــاک کــردن کــش مرورگــر خــود‪ ،‬بایــد از اول وارد‬ ‫ســایت ها‪ ،‬از جملــه ‪ ChatGPT‬شــوید‪.‬‬ ‫‪ .4‬وضعیت سرور ‪ ChatGPT‬را بررسی کنید‬ ‫بــه دلیــل بــار بــاالی ســرور‪ ،‬ســرور ‪ ChatGPT‬اغلب با مشــکالتی‬ ‫مواجــه اســت‪ .‬می توانیــد ایــن موضــوع را بــا رفتــن بــه صفحــه‬ ‫وضعیــت ســرور ‪ ChatGPT‬بررســی کنیــد‪ChatGPT API ،‬‬ ‫در ‪ 90‬روز گذشــته ازمایشــگاه و ســایت هــای زیــر مجموعــه را‬ ‫ردیابــی و مشــکالت ان را ثبــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر ســرور خــراب اســت یــا مشــکالت دیگــری را تجربــه مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬نمــی توانیــد وارد پلتفــرم شــوید یــا از ان بــا عملکــرد کامــل‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن امــر همچنیــن مــی توانــد‬ ‫ناشــی از هرگونــه تعمیــر و نگهــداری یــا بــه روز رســانی در ایــن‬ ‫فراینــد باشــد‪ .‬تنهــا گزینــه شــما در اینجــا ایــن اســت کــه منتظــر‬ ‫بنشــینید و صبــر کنیــد تــا وضعیــت بهتــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬از برنامه افزودنی شخص ثالث استفاده کنید‬ ‫اســتفاده از افزونــه هــای مرورگــر شــخص ثالــث بــرای پیگیــری‬ ‫ســابقه مکالمــه ‪ ChatGPT‬شــما چنــدان ایــده بــدی نیســت‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص اگــر اغلــب بــه مکالمــات قبلــی مراجعــه مــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ SaveGPT‬و ‪ ShareGPT‬دو مــورد از محبوب تریــن‬ ‫افزونه هایــی هســتند کــه می توانیــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ SaveGPT‬بــا یــک دکمــه ســابقه چــت را بــه خــود ســایت‬ ‫‪ OpenAI‬اضافــه مــی کنــد و بــه طــور خــودکار ســابقه چــت را‬ ‫در حافظــه محلــی مرورگــر ذخیــره مــی کنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫گزینه هــای اشــتراک گذاری مکالمــه در دســترس تری داشــته‬ ‫باشــید‪ ShareGPT ،‬ممکــن اســت گزینــه بهتــری باشــد‪،‬‬ ‫زیــرا مکالمــات را در یــک ســایت جداگانــه نگــه م ـی دارد کــه‬ ‫می توانــد یــک پیونــد قابــل اشــتراک گذاری را بــرای شــما‬ ‫ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫‪ ChatGPT Plus .6‬را دریافت کنید‬ ‫در نهایــت‪ ،‬اگــر هیــچ چیــز کــدام از راه هــای بــاال مشــکل شــما را‬ ‫حــل نکــرده و اغلــب از ربــات چــت اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬اشــتراک‬ ‫‪ 20‬دالری در مــاه ‪ ChatGPT‬پــاس ممکــن اســت بــرای شــما‬ ‫ارزش دریافــت را داشــته باشــد ‪ .‬زیــرا نــه تنهــا ســریع تر پاســخ‬ ‫می دهــد و زمــان انتظــار شــما را کاهــش می دهــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫ویژگی هــای اضافــی از جملــه ‪ 4-GPT‬را نیــز بــاز می کنــد و‬ ‫ممکــن اســت ســابقه چــت شــما را بازگردانــد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫ذخیــره کــردن ســابقه مکالمــه ‪ ChatGPT‬مــی توانــد مفیــد باشــد‬ ‫و شــما را از دردســر تکــرار همــان مکالمــات نجــات دهــد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه بــه نظــر مــی رســد یــک اشــکال در ‪ OpenAI‬باعــث‬ ‫ایــن امــر شــده اســت واحتمــاال تــا اکنــون حــل شــده اســت‪ .‬امــا‬ ‫اگــر هنــوز نمــی توانیــد بــه تاریخچــه چــت خــود دسترســی پیــدا‬ ‫کنیــد‪ ،‬روش هــای ذکــر شــده در بــاال را بــه کار بگیریــد تــا بتوانیــد‬ ‫تاریخچــه مــورد نظــر را بازگردانیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬تاریخچــه از دســت رفتــه چــت تنهــا مشــکلی‬ ‫اســت کــه احتمــاال ً هنــگام اســتفاده از ‪ ChatGPT‬بــا ان مواجــه‬ ‫خواهیــد شــد‪ ChatGPT .‬بــه دلیــل قابلیت هــای پاســخ دهی‬ ‫خــود‪ ،‬توجــه همــگان در جهــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت‪،‬‬ ‫امــا هنــوز بــا مشــکالت زیــادی همــراه اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‬ ‫‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004979‬مــورخ ‪ 1401.12.23‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک‬ ‫رســمی اقــای حســین غالمــی نــوده برابرســند رســمی شــماره ‪ 1505‬مــورخ ‪ 1351.08.02‬دفتــر ‪ - 21‬گــرگان تصرفــات‏مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‪ 1400114412005000303‬تقاضــای اقــای عیســی شــاه حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 64‬کــد ملــی‏‏‪ 4591595552‬صــادره از شــاهرود فرزنــد‬ ‫غالمعلــی درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 216.20‬متــر مربــع‏مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی واقــع‬ ‫دربخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد پروانــه ســاختمان ‪98001047‬‏مــورخ ‪ 1398.03.13‬صــادره از شــهرداری علی اباد وپاســخ‬ ‫اســتعالم ثبتــی شــماره ‪ 140185612005001473‬مــورخ‏‏‪ 1401.02.08‬اداره ثبــت اســناد شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را با ذکر‏شــماره پرونده به این اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی ‪،‬دادخواســت خــود‏را به مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم‬ ‫نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪120 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.01.28:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.02.13:‬‬ ‫‏محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‪7‬‬ ‫اموزش‬ ‫نکاتی در مورد سالمت‬ ‫روانی که بایستی اجرا‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫نسیبه نورانی‬ ‫‪ )١‬بدانید که م توانید کامل نباشید‪.‬‬ ‫‪ )٢‬بدانیــد بــا نگرانــی نمــی توانیــد‬ ‫چیــزی را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ )٣‬بدانیــد همیشــه نیــاز نیســت بــه‬ ‫خودگویــی هــای درون مغزتان گوش‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫‪ )٤‬بدانیــد احساســی را کــه دارید خود‬ ‫شــما انتخاب کــرده اید‪.‬‬ ‫‪ )٥‬بدانیــد شــما الیــق کمــک گرفتن از‬ ‫دیگران هســتید‪.‬‬ ‫‪ )٦‬از ان چــه هســتید‪ ،‬شــرمگین‬ ‫نباشــید‪.‬‬ ‫‪ )٧‬جدولــی ( هفتگــی یــا ماهیانــه) از‬ ‫تغییــرات احســاس خــود بنویســید‪،‬‬ ‫تــا بتوانیــد احســاس خــود را کنتــرل‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )٨‬فکــر نکنیــد همــه چیــز را شــما‬ ‫بایســتی درســت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )٩‬بــه دنبــال شــادی بگردیــد نــه کمــال‬ ‫گرایی‪.‬‬ ‫‪ )١٠‬بدانیــد هیــچ کســی بــه انــدازه‬ ‫خودتــان‪ ،‬شــما را قضــاوت نمیکنــد‪.‬‬ ‫‪ )١١‬نیازی نیست خودتان را بسوزانید‬ ‫تــا دیگران گرم شــوند‪.‬‬ ‫‪ )١٢‬اجــازه بدهیــد تــا دیگــران بــه شــما‬ ‫کمــک کننــد و بــه ان هــا بگوییــد‬ ‫چگونــه‪.‬‬ ‫‪ )١٣‬اجــازه ندهیــد هــرج و مــرج‬ ‫دیگــران هــرج و مــرج شــما شــود‪.‬‬ ‫‪ )١٤‬مشــکالت را بــا ماژیــک روی‬ ‫بدنتــان بنویســید ســپس دوش‬ ‫بگیریــد تــا از بیــن برونــد‪.‬‬ ‫‪ )۱۵‬نه گفتن را یاد بگیریم ‪.‬‬ ‫‪ )١٦‬پیــروزی هــای کوچــک خــود را‬ ‫جشــن بگیریــد‪.‬‬ ‫نســیبه نورانــی کارشــناس مرکــز‬‫مشــاوره ارامــش‬ ‫حجاب موجب‬ ‫تقویتپاکی‬ ‫و عفت می شود‬ ‫و در نهایت موجب‬ ‫بهبود عزت نفس‬ ‫او می شود‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید‬ ‫ما هم به دنبال نیروی کار‬ ‫هستیم‬ ‫با ما با شماره‬ ‫‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری تماسبگیرید‬ صفحه 7 ‫‪10‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -741‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-741‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1444/‬‬ ‫‪/26‬رمضان‪/‬‬ ‫‪26 - 2023‬‬ ‫‪/17 --1402‬اوریل‪2023//‬‬ ‫‪1402//01‬‬ ‫دو شنبه ‪01//28‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫برای اجرای طرح های کشت‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی از اختصــاص ‪ ۳‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای اجــرای طــرح هــای کشــت گیاهان‬ ‫دارویــی در ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫حمیــد نامــور‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه خراســان شــمالی‬ ‫پتانســیل خوبــی در تولیــد گیاهــان دارویــی دارد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار بــرای اقداماتــی‬ ‫همچــون خریــد بذرهــای مــورد نظــر و … هزینــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در منطقــه خشــت لــی در شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان ‪ ۸۰۰۰‬هکتار اراضی کشــاورزی وجود دارد‬ ‫کــه از ایــن مســاحت ‪ ۴۰۰۰‬هکتــار بــه صــورت ایــش‬ ‫خواهــد بــود و در ‪ ۴۰۰۰‬هکتــار نیــز کشــت انجــام مــی‬ ‫شــود کــه در حــال حاضــر در زمیــن هــای ایــش کشــت‬ ‫گیــاه زیــره انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫نامــور افــزود‪ :‬عــدس یکــی دیگــر از گیاهانــی اســت‬ ‫کــه در ایــن زمیــن هــا کشــت مــی شــود و در واقــع‬ ‫زمینــی در ایــن منطقــه رهــا نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا هماهنگــی کــه بــا مجــری طــرح‬ ‫گیاهــان دارویــی در وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬قــرار بــر ایــن اســت تــا بــذور گیاهــان دارویــی‬ ‫همچــون ســیاه دانــه‪ ،‬اویشــن‪ ،‬بالنگــو کــه جنبــه‬ ‫صادراتــی و ارزش اقتصــادی باالیــی دارنــد‪ ،‬وارد و‬ ‫کشــت شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد‪ :‬مقــرر شــده تــا بــا‬ ‫اتحادیــه گیاهــان دارویــی کشــور نیــز هماهنگیهایــی‬ ‫صــورت گیــرد تــا ان هــا بــرای ایــن محصــوالت پــای‬ ‫کار بیاینــد‪.‬‬ ‫وی بــه کشــت گیــاه دارویــی کاپاریــس نیــز اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن گیــاه‪ ،‬بومــی خراســان شــمالی اســت و درصدد‬ ‫هســتیم تــا ان را در اراضــی شــیب دار کشــت کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه طبــق‬ ‫برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه مقــرر شــده اســت‬ ‫تــا ایــن گیــاه دارویــی در ســطح ‪ ۱۰۰‬هکتــار کشــت‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در فــاز نخســت‪ ،‬ایــن گیــاه در ســطح‬ ‫‪ ۵۰‬هکتــار کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کشــت ایــن گیــاه در ســال گذشــته‬ ‫یکــی از برنامــه هــای ایــن ســازمان بود امــا از انجاییکه‬ ‫بــذر ان تامیــن نشــد‪ ،‬اجــرای طــرح بــه امســال موکــول‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫نامــور بــا اشــاره بــه کشــت گیــاه دارویــی باریجــه نیــز‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر در شهرســتان گرمــه در‬ ‫ســطح ‪ ۳۵۰‬هکتــار کشــت ایــن گیــاه انجام شــده اســت‬ ‫و درصــدد هســتیم در منطقــه چهاربیــد کــه مســتعد‬ ‫تولیــد ایــن گیــاه اســت‪ ،‬کشــت را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬شــاید اســانس باریجــه تولیــدی در‬ ‫خراســان شــمالی یکــی از باکیفیــت تریــن اســانس‬ ‫هــای باریجــه تولیــدی در کشــور و در حتــی دنیــا باشــد‬ ‫و بایــد کشــت ان را بــه صــورت ویــژه ترویــج دهیــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬طــی دو ســه ســال اینــده بیــش‬ ‫از ‪ ۷‬هزار هکتار از اراضی دیم زراعی در اســتان به کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی اختصاص مــی یابد‪.‬‬ ‫‪ 28‬فروردین سالروز عملیات پدافندی فاو فروردین ‪67‬‬ ‫عامل اصلی الودگی هوای این‬ ‫روزهایخراسان شمالیچیست؟‬ ‫افزایــش غلظــت االینده هــا و ریزگردهــا هــر از چنــد مــدت اســمان بجنــورد و ســایر‬ ‫مناطــق خراســان شــمالی را غبارالــود و ناســالم می کنــد در ایــن میــان انگشــت شــماتت‬ ‫بــر روی ریزگردهــای ناشــی از خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هــوای بجنــورد در روزهــای پایــان هفتــه گذشــته بــه علــت‬ ‫وزش توفــان و بــاد شــدید‪ ،‬عرصــه جــوالن ریزگردهــا شــد شــاخص کیفیــت هــوا بــرای‬ ‫ســاعاتی بــه ‪ ۵۰۰‬و وضعیــت خطرنــاک رســید‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه خراســان شــمالی‬ ‫نــام نگیــن سرســبز را بــه یــدک مــی کشــد و وجــود گردوغبــار در ان جــای تامــل اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد بــارش بــاران مرهــم درد ریزگردهــا شــد و کیفیــت هــوا بــه وضعیــت قابــل قبــول‬ ‫بازگشــت امــا ایــن مشــکل بــرای شــهر کاســه ای و خفتــه در میــان کــوه هــا همچنــان‬ ‫باقــی اســت‪.‬‬ ‫شــرایط توپوگرافــی شــهر کاســه ای بجنــورد بــه گونــه ای اســت کــه اگــر اســمان دچــار‬ ‫الودگــی و افزایــش غلظــت ریزگردهــا شــود‪ ،‬حــل مشــکل ســاده نخواهــد بــود‪ ،‬زیــرا‬ ‫مانــدگاری ایــن االینــده هــا بــه علــت کاســه ای بــودن شــهر زیــاد اســت‪ ،‬کارشناســان‬ ‫می گوینــد کــه حتــی وزش بادهــا نمــی توانــد هــوای الــوده را خــارج کنــد‪.‬‬ ‫انگشــت شــماتت الودگــی هــوای ایــن روزهــای خراســان شــمالی بیشــتر بــه ســمت‬ ‫ریزگردهــا قــرار دارد و ریزگردهــا نیــز توســط پدیــده خشکســالی نمایــان شــده انــد و‬ ‫کانــون ایــن مهمــان هــای ناخوانــده از بیابــان هــای داخــل اســتان و یــا کشــور همســایه‬ ‫ترکمنســتان معرفــی مــی شــود‪.‬‬ ‫منشــا الودگــی هــای ایــن روزهــای خراســان شــمالی در گفــت و گــو بــا کارشناســان و‬ ‫مســووالن ذیربــط در ذیــل بیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫غبار صحرای قره قوم ترکمنستان‬ ‫بیابــان قــره قــوم ترکمنســتان کــه از ان بــه عنــوان بزرگتریــن کویــر شــنی جهــان نــام بــرده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬حکایــت هــای خــوش و ناخــوش بــرای ایــن کشــور و اســتان هــای خراســان‬ ‫شــمالی و رضــوی دارد‪.‬‬ ‫بیابــان قــره قــوم کــه از واژه ترکــی‪ -‬ترکمنــی بــه معنــای شــن ســیاه گرفتــه شــده افــزون‬ ‫بــر ‪ ۷۰‬درصــد از خــاک ترکمنســتان همســایه شــمالی کشــورمان را در بــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره پیــش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره بــه گفــت‪:‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی شــهر بجنــورد و وجــود کوه در اطراف شــهر‪ ،‬همچنین پایین بودن‬ ‫ارتفــاع محــل قرارگیــری شــهر نســبت بــه مناطــق اطرافــش‪ ،‬شــرایطی را فراهــم کــرده‬ ‫اســت کــه باعــث مانــدگاری بیشــتر هــوا در ســطح شــهر مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــری هاشــمی دویــن اظهــار کــرد‪ :‬کاهــش بارندگــی و خشکســالی ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫باعــث تغییــر در بافــت خــاک و کاهــش پوشــش گیاهــی شــده اســت کــه بــا وزش بــاد‪،‬‬ ‫پدیــده گــرد و غبــار بــه وجــود مــی ایــد‪ .‬همچنیــن در قســمت هــای بیابانی جنوب اســتان‬ ‫شــاهد برخاســتن گــرد و غبــار هســتیم امــا بیشــترین ســهم در بــه وجــود امــدن ایــن‬ ‫پدیــده‪ ،‬دشــت قــره قــوم در کشــور همســایه ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعضــا منشــا ریزگردهــا در اســتان‪ ،‬مناطــق غــرب کشــور اســت کــه ایــن امر به‬ ‫نــدرت در اســتان اتفــاق افتاده اســت‪.‬‬ ‫فعالیت سنگ شکن ها‬ ‫شــهردار بجنــورد هــم بــا بیــان اینکــه الودگــی هــوا‪ ،‬یکــی از دغدغــه هــا و چالش هــا در‬ ‫زندگی شــهری و اجتماعی اســت‪ ،‬در باره تاثیر فعالیت صنایع در الودگی هوا در مرکز‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه وزش بادهــای غالــب شــهر بجنــورد از جنــوب شــرق بــه‬ ‫شــمال غــرب اســت‪ ،‬وجــود پتروشــیمی یــا کارخانــه ســیمان نمــی توانــد ســبب االیندگــی‬ ‫در اســمان شــهر شــود ولــی در زمینــه جانمایــی شــهرک هــای صنعتــی بــه دلیــل اینکه در‬ ‫بــاد پنــاه شــهر واقــع شــده اســت‪ ،‬مــی توانــد در الودگــی هــوا ســهم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫جــواد حمیــدی راوری اظهــار کــرد‪ :‬وجــود ســنگ شــکن هــا و کارخانــه اســفالت مــی توانــد‬ ‫بیشــترین تاثیــر را در الودگــی هــوای بجنــورد داشــته اشــد‪ ،‬در ایــن بــاره بــرای کاهــش‬ ‫االیندگــی ســنگ شــکن هــا شــهرداری تجهیــزات حــذف الودگــی را در کارخانــه اســفالت‬ ‫بــکار گرفتــه شــده و میــزان االیندگــی ان را بــه حداقــل رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن نــوع فعالیــت ســنگ شــکن شــهرداری نیــز به دلیــل محدودیت‬ ‫در فعالیــت‪ ،‬نقــش زیــادی در الودگــی محیطــی ندارد‪.‬‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫شــهردار بجنــورد در ادامــه گفــت‪ :‬االیندگــی گازی ناشــی از اســتفاده از خودروهــا و تــردد‬ ‫ماشــین االت یکــی از عوامــل موثــر در ایجــاد الودگــی هــوا اســت‪ ،‬اســتاندارد ســازی‬ ‫خودروها از جمله گازســوزکردن‪ ،‬اســتفاده از تکنولوژی های به کار گرفته شــده توســط‬ ‫کشــور هــای پیشــرو در زمینــه کاهــش االیندگــی خودروهــا مــی توانــد بــه نحــو موثــری‬ ‫الودگــی هــوا را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اقدامــات شــهرداری در زمینــه شــبکه حمــل و نقــل عمومــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــهرداری بــه تبــع وظیفــه ای کــه دارد‪ ،‬تقویــت شــبکه حمــل ونقــل عمومــی را بــا خریــد‬ ‫‪ ۲۶‬دســتگاه اتوبــوس خــط واحــد و نظــارت بــر تعویــض خودروهــای فرســوده فعــال در‬ ‫شــبکه خودروهــای عمومــی بــه انجــام رســانده اســت‪.‬‬ ‫ســاخت و ســازهای شــهری ‪:‬حمیــدی راوری بــا اشــاره بــه تاثیــر گــذاری معابــر خاکــی‪،‬‬ ‫ســاخت و ســازها و تخریــب هــای ســطح شــهر در ایجــاد گــرد و غبــار بیــان کــرد‪ :‬توســعه‬ ‫شــهرها تابــع ســاخت و ســازها اســت و از ایــن امــر گریــزی نیســت‪ .‬امــا شــهرداری بــا‬ ‫الــزام تســریع در اتمــام ســاختمان ها‪ ،‬اجــرای کارگاه هــای ایمنــی‪ ،‬نظــارت بــر نخالــه هــا‬ ‫و تخلیــه ان در معــدن همچنیــن توســعه خدمــات عمرانــی در بهســازی معابــر خاکــی و‬ ‫اســفالت معابــر اقداماتــی را دســت اجــرا دارد تــا بدیــن طریــق منجــر بــه کاهــش گــرد و‬ ‫غبــار ایجــاد شــده در ســطح شــهر شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتفاده کشــور هــای پیشــرفته از فنــاوری هــای روز بــرای کاهش میزان‬ ‫الودگــی افــزود‪ :‬امــروزه در جوامــع پیشــرفته فنــاوری هــای جدیــدی در حــوزه حفاظــت‬ ‫از محیــط زیســت و هــوای پــاک درحــال بهــره بــرداری اســت‪ .‬بکارگیــری ســازه هایــی کــه‬ ‫معــادل ‪ ۱۵۰‬اصلــه درخــت را در خــود جــای مــی دهــد توانایــی تصفیــه هــوا را دارد‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد دربــاره توســعه فضــای ســبز شــهر کــه نقــش بــی بدیلــی در کاهــش‬ ‫الودگــی هــا‪ ،‬تولیــد اکســیژن‪ ،‬تلطیــف هــوا و زیبایــی بصــری شــهر دارد گفت‪ :‬شــهرداری‬ ‫بــه منظــور کاهــش الودگــی هــوا‪ ،‬توســعه کمربنــد ســبز را در دســتور کار دارد و بطــور‬ ‫متوســط ســاالنه ‪ ۱۰‬هکتار و امســال به مســاحت ‪ ۵۰‬هکتار معادل پنج برابر ســال های‬ ‫گذشــته فضــای ســبز ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ریزگردها عامل اصلی الودگی‬ ‫عوامــل متعــددی در الودگــی هــوای ایــن روزهــای خراســان شــمالی دخیــل هســتند ولــی‬ ‫ریزگردهــا عامــل اصلــی را تشــکیل مــی دهند‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی در مــورد‬ ‫عوامــل الودگــی هــوا گفــت‪ :‬علــت کاهــش کیفیــت هــوا و الودگــی هــوای بجنــورد‬ ‫ریزگردها و گرد و غبار در اســمان اســت‪ ،‬در این شــهر منابع گازی ســهم بســیار کمتری‬ ‫در االیندگــی هــوا دارد‪.‬‬ ‫حســین هراتــی بــا بیــان اینکــه مشــکل الودگــی هــوا در اســتان‪ ،‬افزایــش ریزگردهــا در‬ ‫اســمان اســت کــه علــت ان وجــود کانــون هــای گــرد و غبــار در داخــل و کشــور همســایه‬ ‫اســت تصریــح کــرد‪ :‬زمیــن هــای کشــاورزی رهــا شــده در جنــوب اســتان و دشــت قــره‬ ‫میدان در مانه و ســملقان از منابع تولید گرد و غبار در اســتان اســت همچنین دشــت‬ ‫قــره قــوم در کشــور همســایه ترکمنســتان از دیگــر کانــون هــای ریزگردهــا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاهــش بارندگــی و وقــوع خشکســالی هــا‪ ،‬رهــا شــدن زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫بعــد از برداشــت محصــول‪ ،‬کاهــش دبــی رودخانــه هــا و یــا خشــک شــدن بســتر ان‪،‬‬ ‫پاییــن امــدن ســطح اب ســدها‪ ،‬از بیــن رفتــن مراتــع و فضــای ســبز بــه دنبــال چــرای بــی‬ ‫رویــه دام باعــث تغییــر در بافــت خــاک شــده کــه بــا وزش بــاد گــرد و غبار برخاســته از این‬ ‫مناطــق بــه الودگــی هــوا دامــن مــی زنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مطالعاتــی کــه ســازمان محیــط زیســت در خصــوص منشــا یابــی گــرد و‬ ‫غبــار در اســتان انجــام داده اســت اضافــه کــرد‪ :‬در جنــوب اســتان حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتار‬ ‫کانــون گــرد و غبــار در تولیــد مســتقیم گــرد و غبــار دخیــل اســت کــه در حــوزه اســفراین‪،‬‬ ‫گرمــه و جاجــرم حــدود ‪ ۱۵‬هکتــار جــزو مناطــق بحرانــی اســت کــه مســتعد تولیــد گــرد و‬ ‫غبــار اســت‪.‬‬ ‫هراتــی بــا بیــان اینکــه ســهم ســنگ شــکن هــا و کارخانــه هــا در تولیــد گــرد و غبــار و‬ ‫االیندگــی هــوای بجنــورد ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد بــراورد مــی شــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬تخریــب‬ ‫ســاختمان هــا‪ ،‬ســاخت و ســازهای جدیــد‪ ،‬وجــود معابــر خاکــی در ســطح شــهر باعــث‬ ‫ایجــاد گــرد و غبــار بیشــتر در ســطح شــهر مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی با اشــاره به‬ ‫اینکــه ســرانه فضــای ســبز در وضعیــت اســتاندارد در شــهرهای بــاالی ‪ ۵۰‬هــزار نفــر‪۱۵ ،‬‬ ‫متــر مربــع اســت گفــت‪ :‬ســرانه فضــای ســبز در پــی تبدیــل باغــات و قطع درختان ســطح‬ ‫شــهر بــرای ســاخت ســاختمان هــای جدیــد کاهــش یافتــه اســت کــه خــود دلیلــی بــرای‬ ‫افزایــش الودگــی اســت‪.‬‬ ‫هراتــی در بــاره راهکارهــای کاهــش میــزان گــرد و غبــار گفــت‪ :‬مدیریــت چــرای دام‪،‬‬ ‫جلوگیــری از قطــع درختــان‪ ،‬جلوگیــری از تخریــب مراتــع و کاشــت درختــان مقــاوم بــه‬ ‫خشکســالی در مناطــق بحرانــی بــرای حفاظــت از خــاک مــی توانــد در کاهش میــزان گرد‬ ‫و غبــار موثــر باشــد امــا بــه دلیــل تغییــرات اقلیــم و کاهــش بارندگــی نمــی تــوان انتظــار‬ ‫داشــت کــه مشــکل تولیــد گــرد و غبــار در اســتان کامــا مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره اقدامــات ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در کاهــش میــزان االیندگــی‬ ‫صنایــع ادامــه داد‪ :‬تعطیلــی برخــی صنایــع در روزهایــی کــه میــزان الودگــی باالســت‬ ‫کمــک قابــل توجهــی در کاهــش میــزان االینــده هــا مــی کنــد‪ ،‬همچنیــن بــرای کاهــش‬ ‫گــرد و غبــار از احــداث صنایعــی نظیــر ســنگ شــکن در نزدیکــی یــا حریــم شــهر جلوگیری‬ ‫مــی شــود‪ ،‬ســنگ شــکن هــا مکلــف بــه اســتفاده از مــه پــاش و مصالح مرطوب هســتند‬ ‫و رعایــت ان از دیگــر راهکارهــا در ایــن زمینــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی دربــاره‬ ‫نظــارت بــر االیندگــی صنایــع بیــان کــرد‪ :‬مانیتورینــگ صنایــع فعــال در اســتان بــه صــورت‬ ‫برخــط و ادواری انجــام مــی شــود‪ .‬صنایــع فــوق ملــزم بــه اســتفاده از فیلتــر هــای تصفیه‬ ‫کننــده هســتند‪ ،‬در صــورت مشــاهده تخلــف و افزایش میزان االیندگی بــه این واحدها‬ ‫هشــدار هــای الزم داده خواهــد شــد و در صــورت تخلــف عــاوه بــر اینکــه نــام انهــا در‬ ‫لیســت صنایــع االینــده قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫الودگــی هــوای مرکــز خراســان شــمالی تنهــا در یــک نقطــه از بجنــورد قابــل ســنجش و‬ ‫انــدازه گیــری اســت و تنهــا ایســتگاه ســنجش الودگــی هــوای مرکــز اســتان در جــوار اداره‬ ‫کل حفاظــت محیــط زیســت مســتقر اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار رســمی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی؛ ســال‬ ‫گذشــته شــهروندان مرکــز اســتان در ‪ ۸۳‬روز هــوای پــاک تنفــس کردنــد کــه ایــن رقــم‬ ‫نســبت بــه ســال مــا قبــل ‪ ۱۰‬روز بیشــتر اســت و ســال گذشــته کیفیــت هــوای بجنــورد در‬ ‫‪ ۲۳۲‬روز ســالم و در ‪ ۴۵‬روز بــرای گــروه هــای حســاس ناســالم گــزارش شــد‪.‬‬ ‫در شــاخص ســنجش هــوا وضعیــت صفــر تــا ‪ ۵۰‬هــوای پــاک‪ ۵۱ ،‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــوای ســالم‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۱‬تــا ‪ ۱۵۰‬ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس‪ ۱۵۱ ،‬تــا ‪ ۲۰۰‬ناســالم بــرای تمــام گــروه هــای‬ ‫ســنی‪ ۲۰۱ ،‬تــا ‪ ۳۰۰‬خیلــی ناســالم و بیــش از ‪ ۳۰۰‬خطرنــاک و بحرانــی اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!