روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 738 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 738

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 738

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 738

‫روزنامهسه شنبه‬ ‫در تصویب الیحه حمایت از حقوق زنان‬ ‫شماره ‪ 8 -7:‬صفحه‬ ‫‪ 22‬فروردین ‪ - 1402‬سال نهم‪/11-‬اوریل‪ /20-2023/‬رمضان ‪ -1444/‬شماره ‪ - 738 :‬قیمت ‪ 6 :‬تومان‬ ‫ایت اهلل رئیسی چه نقشی داشت؟‬ ‫‪3‬‬ ‫اثرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫‪‎‬محرومیت‪‎‎‬زدایی‪‎‬‬ ‫‪‎‬در‪‎‎‬توسعه‪‎‎‬جامعه‪‎‎‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش فرهنگ در جامعه‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫‪2‬‬ ‫کاهش مسمومیت با‬ ‫قارچ های سمی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشنهاد وزارت‬ ‫صمت به دولت برای‬ ‫مهار گرانی‬ ‫‪5‬‬ ‫اثرات تحقق عدالت‬ ‫اجتماعی در جامعه‬ ‫‪6‬‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫‪7‬‬ ‫عملیات «بیت المقدس‬ ‫‪ »۵‬و نوروزی که‬ ‫با پیروزی ارتش‬ ‫شیرین تر شد‬ ‫نقش حفظ حجاب‬ ‫در فرهنگ جامعه‬ ‫‪8‬‬ ‫خالقیت در گردشگری‬ ‫کشاورزی‬ ‫مهــدی تقــوی ‪ /‬بــازار کســب و کار ‪ /‬گردشــگری کشــاورزی یکــی از شــاخه های‬ ‫جــذاب صنعــت گردشــگری اســت‪ .‬در ایــن نــوع گردشــگری‪ ،‬بازدیدکننــدگان‬ ‫فرصتــی بــرای دیــدن فراینــد تولیــد محصــوالت کشــاورزی را دارنــد و در کنــار‬ ‫ان‪ ،‬از طبیعــت و فرهنــگ محلــی نیــز لــذت می برنــد‪ .‬بــرای اجــرای یــک برنامــه‬ ‫گردشــگری کشــاورزی خالقانــه‪ ،‬چنــد نکتــه را می تــوان در نظــر گرفــت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تنــوع در برنامــه هــا‪ :‬بــرای جــذب بازدیدکننــدگان‪ ،‬می توانیــد برنامــه هــای‬ ‫گوناگونــی از جملــه بازدیــد از باغــات‪ ،‬میــدان هــای کشــاورزی‪ ،‬زمیــن هــای‬ ‫گلدانــی و ‪ ...‬را طراحــی کنیــد‪ .‬ایــن امــر می توانــد باعــث جــذب تعــداد بیشــتری‬ ‫از بازدیدکننــدگان شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایجــاد تجربــه یادگیــری‪ :‬بازدیدکننــدگان بــه دنبــال یادگیــری و درک عمیــق‬ ‫تــر فراینــد تولیــد کشــاورزی هســتند‪ .‬شــما می توانیــد ایــن تجربــه را بــا برگــزاری‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی و معرفــی روش هــای کشــت بهتــر و همچنیــن جزییاتــی‬ ‫دربــاره فراینــد رســیدن محصــوالت بــه دســت بازدیدکننــدگان فراهــم کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انجــام فعالیــت هــای تفریحــی‪ :‬در طــول بازدیــد‪ ،‬می توانیــد فعالیــت هــای‬ ‫تفریحــی و اســوده کننــده ماننــد چیــدن میــوه هــا‪ ،‬چیــدن گل هــا و ‪ ...‬نیــز ارائه‬ ‫دهیــد‪ .‬ایــن مــورد می توانــد باعــث امــوزش و شــادی بازدیدکننــدگان شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬معرفــی فرهنــگ و مــردم محلــی‪ :‬در کنــار تجربــه نزدیــک شــدن بــه‬ ‫‪8‬‬ ‫طبیعــت و پاییــن اوردن اســترس شــهری‪،‬‬ ‫بازدیدکننــدگان بــا بزرگتــر شــدن دایــره ی دید‬ ‫خــود‪ ،‬بــه فرهنــگ و اداب و رســوم محلــی‬ ‫اشــنا خواهنــد شــد‪ .‬شــما می توانیــد بــا ارائــه‬ ‫خدمــات ماننــد معرفــی غذاهــای محلــی و‬ ‫همچنیــن بازدیــد از بــازار هــای محلــی‪ ،‬بــه‬ ‫بازدیدکننــدگان فرصتــی بــرای اشناســازی بــا‬ ‫ایــن مــوارد ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پذیرایــی از بازدیدکننــدگان‪ :‬بــا پذیرایــی‬ ‫از بازدیدکننــدگان در محــل‪ ،‬امــکان رفــت و‬ ‫امــد بیــن انهــا و بــاغ دار فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد بــا ارائــه تنقــات و‬ ‫غذاهــای محلــی‪ ،‬تجربــه چشــمه نوشــیدنی‬ ‫بــرای بازدیدکننــدگان را همــراه بــا معرفــی‬ ‫غذاهــای محلــی بــه انهــا ارائــه کنیــد‪.‬‬ ‫گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬نوعــی گردشــگری‬ ‫اســت کــه در ان‪ ،‬گردشــگران بــه مــزارع‪،‬‬ ‫باغــات و مــزارع دام ســفر مــی کننــد تــا‬ ‫بــا فضــای بومــی و فرهنــگ و ســنت هــای‬ ‫بومــی اشــنا شــوند‪ .‬ترکیبــی از محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و گردشــگری در گردشــگری‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬بســیاری از فرصــت هــای‬ ‫خالقانــه را بــرای کشــاورزان و صنعــت گردشــگری فراهــم مــی کنــد کــه در‬ ‫ادامــه بــه برخــی از ان هــا اشــاره مــی کنــم‪:‬‬ ‫ توســعه تورهــای تجربــی گردشــگری‪ :‬توریســت هــا مــی تواننــد بــا تمرکــز‬‫بــر فرایندهایــی ماننــد چیــدن محصــوالت‪ ،‬تهیــه غذاهــای محلــی‪ ،‬شــرکت‬ ‫در مراســمات ســنتی‪ ،‬هنرهــای دســتی و ‪ ...‬بــا فرهنــگ بومــی هــر منطقــه‪،‬‬ ‫اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫ تامیــن اقامتــگاه هــای بومــی‪ :‬برخــی کشــاورزان بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد‬‫گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬تصمیــم بــه ســاخت اقامتــگاه هــای بومــی گرفتــه انــد تــا‬ ‫مســافران را در تجربــه یــک زندگــی بومــی درگیــر کننــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ یکــی از عوامــل‬ ‫مهــم شــناخته شــده‬ ‫در تعییــن هویــت یــک‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬فرهنــگ شــامل ارزش ها‪،‬‬ ‫تعامالت‪ ،‬اداب و رســوم‪ ،‬فرهنگ لغت‪،‬‬ ‫هنــر‪ ،‬موســیقی‪ ،‬ادبیــات و ‪ ...‬اســت کــه‬ ‫توســط اعضــای جامعــه در همــه جوامــع‬ ‫و تمدن هــا خلــق و تربیــت می شــود‪.‬‬ ‫نقــش فرهنــگ در جامعــه بســیار مهــم‬ ‫اســت؛ بــه دلیــل ایــن کــه فرهنــگ در‬ ‫تعییــن ســبک زندگــی افــراد و همچنیــن‬ ‫جامعــه نقــش اساســی دارد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬فرهنــگ می توانــد بــه عنــوان‬ ‫یکــی از اصلی تریــن شــیوه های انتقــال‬ ‫ارزش هــا و مهارت هــا بــه نســل جــوان‬ ‫شــناخته شــود‪ .‬فرهنــگ همچنیــن بــرای‬ ‫توســعه ایده ال هــا‪ ،‬افــکار و روحیــه‬ ‫افــراد‪ ،‬اهمیــت ویــژه ای دارد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن موضــوع‪ ،‬هــر جامعـه ای بایــد بــه‬ ‫فرهنــگ خــود توجــه کنــد و ان را حفــظ‬ ‫کــرده و رشــد دهــد تــا بتوانــد هرچــه‬ ‫بیشــتر بــه توســعه فــردی و اجتماعــی‬ ‫خــود بپــردازد‪.‬‬ ‫فرهنــگ بــه معنــای کلــی شــیوه زندگــی‬ ‫و عادت هــای یــک جامعــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــامل عــادات غذایــی‪ ،‬لباس پوشــی‪،‬‬ ‫موســیقی‪ ،‬هنــر‪ ،‬تفریحــات و ارزش های‬ ‫مــورد توجــه جامعــه اســت‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫دیگــر‪ ،‬فرهنــگ یــک جامعــه مجموعـه ای‬ ‫از عــادات و رفتارهایــی اســت کــه بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــته می شــود و تاثیــر‬ ‫مســتقیم بــر تفکــرات و رفتــار افــراد‬ ‫دارد‪.‬نقــش فرهنــگ در جامعــه بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ ،‬زیــرا باعــث شــناخت‬ ‫بهتــر افــراد در مــورد خودشــان و بقیــه‬ ‫می شــود‪.‬با توســعه فرهنــگ جامعــه‪،‬‬ ‫اعتقــادات‪ ،‬ارزش هــا و نگرش هــا تغییــر‬ ‫می کننــد و بــه رشــد و توســعه جامعــه‬ ‫کمــک می کنند‪.‬فرهنــگ نیــز در جامعــه‬ ‫بــه عنــوان یــک قــدرت اجتماعــی عمــل‬ ‫می کنــد و ایــن قــدرت باعــث تقویــت‬ ‫واحــد جامعــه و تحکیــم ارتباطــات‬ ‫بیــن اعضــای ان می شــود‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫فرهنــگ می توانــد در کاهــش تعارضــات‬ ‫و درگیری هــای اجتماعــی نقــش مهمــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬بنابراین‪ ،‬می تــوان گفــت‬ ‫کــه فرهنــگ باعــث توســعه و رشــد‬ ‫جامعــه‪ ،‬تقویــت روابــط اجتماعــی و‬ ‫کاهــش تعارضــات می شــود و بنابرایــن‪،‬‬ ‫نقــش بســیار مهمــی در جامعــه دارد‪.‬‬ ‫ برگزاری جشنواره ها و هفته های محصوالت کشاورزی‪ :‬برگزاری جشنواره ها‬‫و هفتــه هــای محصــوالت کشــاورزی بــه تولیدکننــدگان اجــازه می دهــد تــا‬ ‫محصــوالت خــود را بــه صــورت مســتقیم بــه سراســر دنیــا معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫ طراحــی مســیرهای دیدنــی بــرای گردشــگران‪ :‬ایــن ایــده شــامل طراحــی‬‫مســیرهای دیدنــی ماننــد گــذر از باغــات‪ ،‬مــزارع و مــزارع دام‪ ،‬بازدیــد از اثــار‬ ‫باســتانی و ‪ ...‬در هــر منطقــه اســت‪.‬‬ ‫ برگــزاری کالس هــای اموزشــی‪ :‬برگــزاری کالس هــای اموزشــی بــرای تهیــه‬‫غذاهــای محلــی و همچنیــن دیگــر تجربیــات مرتبــط بــا فرهنــگ بومــی هــر‬ ‫منطقــه مــی توانــد بــه کشــاورزان کمــک کنــد تــا ارزش اقتصــادی را در ایــن‬ ‫صنعــت بــا ایجــاد تمرکــز بــر روی فرهنــگ بومــی افزایــش دهنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫بازاریابی مشکل ساختاری‬ ‫تولید در خراسان شمالی‬ ‫است‬ ‫معــاون اقتصــادی اداره کل امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بازاریابــی و‬ ‫بازارشناســی مشــکل اصلــی‬ ‫رونــق تولیــد در ایــن اســتان‬ ‫اســت کــه بایــد در ایــن خصــوص‬ ‫برنامه ریــزیدرســتیانجــامشــود‪.‬‬ ‫محســن قلــی زاده دربــاره شــعار‬ ‫ســال بــا عنــوان «کاهــش تــورم و‬ ‫رشــد تولیــد» اظهــار کــرد‪ :‬بســیاری‬ ‫از تولیدکننــدگان در اســتان بــه‬ ‫ویــژه در بخــش صنایــع دســتی و‬ ‫مشــاغل خانگــی در تامیــن بــازار با‬ ‫مشــکل مواجهــه هاســتند و ایــن‬ ‫امــر در تولیــد و رونــق ان تاثیــر‬ ‫منفــی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه مشــکل بــازار‪،‬‬ ‫فقــط منــوط بــه مشــاغل خــرد‬ ‫و خانگــی نیســت و واحدهــای‬ ‫تولیــدی در شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫کــه غیرفعــال شــده و یــا با ظرفیت‬ ‫کــم فعالیــت دارنــد هــم بــا ان‬ ‫دســت بــه گریبــان هســتند‪.‬‬ ‫معــاون اقتصــادی اداره کل امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی خراســان‬ ‫شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬علــت مهــم‬ ‫راکــد و غیرفعــال بــودن واحدهــای‬ ‫تولیــدی اســتان نبــود بــازار و‬ ‫مشــکل در بازاریابــی بــرای عرضــه‬ ‫محصــوالت تولیــدی اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بســیاری از‬ ‫محصــوالت تولیــدی در اســتان‬ ‫قابلیــت عرضــه در بازارهــای بیــن‬ ‫المللــی را دارنــد و در ایــن بــاره‬ ‫بایــد شناســایی و یافتــن بازارهــا‬ ‫در خــارج کشــور بــه صــورت جــد‬ ‫پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه یــاداور شــد‪:‬‬ ‫اگــر بــازار بــرای عرضــه محصــول‬ ‫فراهــم باشــد‪ ،‬انگیــزه بــرای تولیــد‬ ‫بیشــتر مــی شــود و زمینــه بــرای‬ ‫فعالیــت پایــدار و مطمئــن در‬ ‫واحدهــایتولیــدیایجــادمــیشــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫خــود دربــاره مهــار تــورم و گرانــی‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬یکــی از علــت‬ ‫هــای بــاال بــودن نــرخ تــورم در‬ ‫اســتان‪ ،‬ضعــف زیرســاخت هــا‬ ‫بویــژه در بخــش حمــل و نقــل و‬ ‫جابــه جایــی کاال اســت کــه ســبب‬ ‫افزایــش قیمــت تمــام شــده تولید‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن دکتــرای اقتصــاد بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ضعــف ســرمایه گــذاری‬ ‫بخــش خصوصــی هــم از علتهــای‬ ‫بــاال بــودن نــرخ تــورم در اســتان‬ ‫اســت تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫بایــد زیرســاخت هــا تقویت شــود تا‬ ‫بخــش خصوصــی راغب به ســرمایه‬ ‫گــذاری در ایــن منطقــه باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بخــش خصوصــی‬ ‫در ســرمایه گــذاری بــه دنبــال‬ ‫رســیدن بــه ســود اقتصــادی اســت‬ ‫و بــه یقیــن در جایــی ســرمایه‬ ‫گــذاری مــی کنــد کــه بــه لحــاظ‬ ‫اقتصــادیبرایــشبــهصرفــهباشــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون‬ ‫نفر جمعیت در شــمال شــرق کشــور‬ ‫واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت‬ ‫ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد‬ ‫تولیــدی و صنعتــی بــا اشــتغال‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ‬ ‫داشــتن صنایــع بــزرگ در بیــن‬ ‫‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه دهــم را‬ ‫داراســت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪738‬‬ ‫خبر‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬زدای ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محرومی ‪‎‬‬ ‫اثرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬توسع ‪‎‬ه‪‎‬جامع ‪‎‬ه‪‎‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری ‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راههــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زدایــ ‪‎‬‬ ‫‪/‬محرومیــ ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ت ‪‎.‬بـ‪‎‬ا‪‎‬رفـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هم ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬براب ـ ‪‎‬ر‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محدودیته ـ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎‬مییابــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تعامــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــراد ‪‎ ،‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کاره‪‎‬ا‪‎‬توسع ‪‎‬ه‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬کس ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــی یاب ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مجموعــه ا ‪‎‬‬ ‫بـ‪‎‬ا‪‎‬توجـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬اینکـ ‪‎‬ه‪‎‬محرومیـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬ایجا ‪‎‬د‪‎‬میشــود ‪‎،‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســئل ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬شــیوه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬مثــال ‪‎،‎‬اگـ ‪‎‬ر‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر‪‎‬میگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت‪‎‬دارن ـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬ســکون ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬محــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مناط ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬شــما ‪‎‬ر‪‎‬میرونــد ‪‎،‎‬نتواننــ ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی‪‎‬در ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬نمیتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کامـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کننــد ‪‎،‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــکوف‪‎‬ا‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ع‬ ‫ی‪‎‬رفـ ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬بایـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ر‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬موضــوع ‪‎،‎‬حافظـ ‪‎‬ه‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫بـ‪‎‬ا‪‎‬توجـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬دیگ ‪‎‬ر‪‎‬عوامل ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فرهنگــی ‪‎،‎‬اجتماعــی ‪‎،‎‬زبانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محدودیتهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬همــرا ‪‎‬ه‪‎‬پویایـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اقدامــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬دو ‪‎‬ر‪‎‬میکننــد ‪‎،‎‬تمرکـ ‪‎‬ز‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مشــتریان ‪،‎‬‬ ‫ب‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬متناسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬محیطـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬محیطهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬میکننـ ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د‪‎‬منطقـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬پویایـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فعــا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬میکنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬جامعهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬رفـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یعنـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زدایـ ‪‎‬‬ ‫محرومیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬رشــد ‪‎،‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬درامـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬منظــو ‪‎‬ر‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬یـ‪‎‬ا‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محــرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامع ‪‎‬ه‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎‬گســتردها ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬میتوان ‪‎‬د‪‎‬اثرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬عم ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬انه‪‎‬ا ‪‎.‬ای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــکوفای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــد‪‎including:‎،‬‬ ‫ش‪‎‬فقـ ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زدایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فقـ ‪‎‬ر ‪‎:‬محرومیـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ی‪‎‬مانن ‪‎‬د‪‎‬موا ‪‎‬د‪‎‬غذایی ‪‎،‎‬پوشــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همــرا ‪‎‬ه‪‎‬باشــد ‪‎،‎‬زیــر‪‎‬ا‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬نیازها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ح‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خواهن ‪‎‬د‪‎‬داشـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬افرا ‪‎‬د‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬محــروم ‪‎،‎‬فرصتـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جامعهـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎. ‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬واقع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬اشــتغالزای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مهارت‏هایشــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬رو ‪‎‬ز‪‎‬رســان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلمــ ‪‎‬ه‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط‬ ‫ن‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د‪‎‬روابــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زدایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬محرومیــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎. ‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ی‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬محــروم ‪‎،‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬تقویـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ش‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬شــبک ‪‎‬ه‪‎‬گســترده ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬غیرقانونـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تعامـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬محــرو ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎. ‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ندارنــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــ‪‎‬ا‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بیماری‏هایشــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬درمانــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬درمانــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیســتمها ‪‎،‎‬انهــ‪‎‬ا‪‎‬میتواننــ ‪‎‬د‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬خــو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تنشــها ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زدایـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎،‎‬محرومیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬زدای ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بنابراین ‪‎،‎‬محرومیـ ‪‎‬‬ ‫ح‪‎ ‎‬و‪‎‬ارامـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬صلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬پایدا ‪‎‬ر‪‎‬جامع ‪‎‬ه‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬توســع ه ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬جملـ ‪‎‬ه‪‎‬برنامــه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب‪‎‬ا‬ ‫ی‪‎‬وجو ‪‎‬د‪‎‬افراد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬معنا ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬جوام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬مشکال ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬یک ‪‎‬‬ ‫محرومی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میباشد‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬ضرور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬امکانا ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬دسترس ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کم ‪‎،‎‬فق ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬عد ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬معیشت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سط ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬رشــ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬توســع ‪‎‬ه‬ ‫ک‪‎‬جامعــه ‪‎،‎‬میتوانــ ‪‎‬د‪‎‬موجــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬محرومیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حــذ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اهمیــت هــ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬اثــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‪‎‬زیــ ‪‎‬ر‪‎‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‪‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه‪‎‬اورد ‪‎‬ه‪‎‬شــد ‪‎‬ه‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زدای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محرومی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت‪‎‬زدای ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محرومیـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اثرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬اصلیتری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬عدالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬تحقـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن‪‎‬همـ ‪‎‬ه‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬میباشـ ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬عدالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬تعــاد ‪‎‬‬ ‫ط‪‎ ‎‬و‪‎‬فرصتهـ‪‎‬ا‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬برابـ ‪‎‬ر‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ماننـ ‪‎‬د‪‎‬اب ‪‎،‎‬بــرق ‪‎،‎‬گاز ‪،‎‬‬ ‫ت‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬میباشـ ‪‎‬د‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ک‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و ‪‎...‬همگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهداشـ ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬ازا ‪‎‬د‬ ‫ن‪‎‬طرح‏ه ـ‪‎‬ا‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زدای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محرومی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬طرحهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیاده ســاز ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــه ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ســرمایهگذار ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬منابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــه ‪‎‬ر‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میگــرد ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نهایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎:‬بـ‪‎‬ا‪‎‬توجـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬اینکـ ‪‎‬ه‪‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬محــروم ‪‎،‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬توانمنــد ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ت‪‎‬زدای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محرومی ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬میباشــند ‪‎،‎‬طرحها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬نی ‪‎‬ز‪‎‬محرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تربیت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اموزشـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ی‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تربیتـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬اموزشـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه‪‎‬میدهنـ ‪‎‬د‪‎‬تـ‪‎‬ا‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش‪‎‬یابـ ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه‪‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬قبـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــند ‪‎،‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بهتـ ‪‎‬ر‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬امــو ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فقیـ ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬روســتاه‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‪‎‬شــهرها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬افــراد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جنایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جــر ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎ ‎‬و‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬ابادانــی ‪‎،‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬مســی ‪‎‬ر‬ ‫ل‪‎‬کمبــو ‪‎‬د‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬میکننــد ‪‎،‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬خــود ‪‎،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ن‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تامیــ ‪‎‬‬ ‫گ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــزر ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬شــهرها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهاجــر ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬میکننــد ‪‎،‎‬امـ‪‎‬ا‬ ‫ی‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬انهـ‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬رســم ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکننـ ‪‎‬د ‪‎.‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محــروم ‪،‎‬‬ ‫ع‪‎‬حــوزه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مــی اورنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ‪‎‬ا‪‎‬رفـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬غیرقانونـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جنایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬جــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بدســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬میپردازنــد ‪‎،‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن‪‎‬اثرات ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬بهتری ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شای ‪‎‬د‪‎‬یک ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬پزشک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬سالم ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬ارتقا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ظ‪‎‬سالمت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬لحا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬زدای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محرومی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬طرحها ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬پیاده‏ساز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ‪‎‬ه‪‎‬میتوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جامع ‪‎‬ه‪‎‬باشد‪‎.‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهداشت ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬پزشک ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬بهبو ‪‎‬د‪‎‬شرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشاهد ‪‎‬ه‪‎‬کرد ‪‎،‎‬شام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تغذی ‪‎‬ه‬ ‫ش‪‎‬فقر ‪‎،‎‬ارتقا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬دلی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبو ‪‎‬د‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬پ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬پزشــک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و‪‎‬بهبو ‪‎‬د‪‎‬ســکن ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جهانـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ملـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬نهایتـ‪‎‬ا‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬تهدیـ ‪‎‬د‪‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎،‎‬محرومیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‬ ‫ق‪‎‬کشــورها ‪‎،‎‬افــرا ‪‎‬د‪‎‬بــی سرپرسـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مناطـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬شــود ‪‎،‎‬زیــر‪‎‬ا‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیـ ‪‎‬ز‪‎‬بــد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تروریســت ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬پرداختـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬گــروه هــا ‪‎‬‬ ‫م‪‎ ‎‬و‪‎‬جنایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬فشــار ‪‎،‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬جــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬فرصتهـ‪‎‬ا‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬میکننـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ن‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬اعضـ‪‎‬ا‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د‪‎‬بهــره وری ‪‎،‎‬توســع ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‬ ‫ت‪‎‬زدای ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر‪‎‬نتیجــه ‪‎،‎‬محرومی ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬وجــو ‪‎‬د‪‎‬اور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ط‪‎‬مســاع ‪‎‬د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خل ـ ‪‎‬‬ ‫محرومیــت زدایــی بــه معنــای کاهــش و رفــع فقــر‪ ،‬بیــکاری‪ ،‬عــدم‬ ‫دسترســی بــه خدمــات اساســی ماننــد بهداشــت و امــوزش‪ ،‬و افزایــش‬ ‫ســطح زندگــی جامعــه اســت‪ .‬تاثیــر محرومیــت زدایــی بــرای توســعه‬ ‫جامعــه بســیار مهــم اســت و می توانــد بــه مــوارد زیــر منجــر شــود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬افزایــش کیفیــت زندگــی‪ :‬محرومیــت زدایــی باعــث بهبــود کیفیــت‬ ‫زندگــی شــهروندان مــی شــود و زندگــی انهــا را بهبــود می بخشــد‪ .‬در‬ ‫واقــع‪ ،‬محرومیــت زدایــی باعــث بهبــود مقــدار و کیفیــت حمایــت هــای‬ ‫حکومــت از شــهروندان مــی شــود و زندگــی انهــا بهبــود مــی یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تقویــت اقتصــادی‪ :‬محرومیــت زدایــی باعــث افزایش تولید می شــود‬ ‫و ایــن موجــب تقویــت اقتصــاد جامعــه مــی شــود‪ .‬بــا برطــرف کــردن‬ ‫مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی‪ ،‬افــراد بــا تــاش و کار ســخت‪ ،‬مــی‬ ‫تواننــد رشــد و توســعه رو بــه رشــد اقتصــادی منطقــه را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاهــش فقــر‪ :‬محرومیــت زدایــی باعــث کاهــش فقــر و همچنیــن‬ ‫افزایــش فرصت هــای اقتصــادی در افــراد مــی شــود‪ .‬بــا افزایــش‬ ‫دسترســی بــه امــوزش و بهداشــت‪ ،‬افــراد بــه راحتــی مــی تواننــد کاری‬ ‫پیــدا کننــد و بــه خودشــان و خانــواده شــان کمــک کننــد‪ .‬ایــن کار بــه‬ ‫کاهــش فقــر و بــا برطــرف کــردن مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬توســعه بخــش کشــاورزی‪ :‬محرومیــت زدایــی مــی توانــد در توســعه‬ ‫بخــش کشــاورزی در اقلیــم هــای مناطــق غیــر توســعه یافتــه کمک کند‪.‬‬ ‫بــا توســعه بخــش کشــاورزی‪ ،‬مــی تــوان بــرای تامین خــوراک نیاز مناطق‬ ‫غیــر توســعه یافتــه‪ ،‬کار زائــی و توســعه اقتصــاد انهــا را پشــتیبانی کرد‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬محرومیــت زدایــی بــه طــور جــدی بــه توســعه جامعــه کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬مــی تــوان شــرایط مناســبی بــرای رشــد‪ ،‬توســعه و‬ ‫بهبــود زندگــی مــردم فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫راه های محرومیت زدایی در توسعه جامعه‬ ‫راه هایــی کــه می توانــد در کاهــش محرومیــت در جامعــه موثــر باشــد‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬ایجاد شغل های پایدار و برابر فرصت برای همه الیه های جامعه‬ ‫‪ .2‬تامیــن امــوزش و پــرورش بــرای همــه افــراد‪ ،‬بــه ویــژه در مناطــق‬ ‫محــروم‬ ‫‪ .3‬تامیــن خدمــات بهداشــتی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی در زیرســاخت های‬ ‫عمومی‬ ‫‪ .4‬ترغیــب بــه شــرکت مــردم در فعالیت هــای جمعــی ماننــد ایجــاد‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی و فرهنگــی‪ ،‬تشــکیل انجمن هــای دانشــجویی‪ ،‬و ‪...‬‬ ‫‪ .5‬توسعه صنعت خدمات و کشاورزی در مناطق محروم‬ ‫‪ .6‬عدم تبعیض در اجرای برنامه ها و سیاست های دولتی‬ ‫همچنیــن بایــد بــه همــکاری بیــن دولــت‪ ،‬مــردم و ســازمان های مدنــی‬ ‫توجــه کــرد‪ .‬از انجــا کــه از بســیاری از مســائل مرتبــط بــا محرومیــت‬ ‫بایــد بــه صــورت مرتبــط بــا سیاس ـت های دولتــی برخــورد کــرد‪ ،‬بایــد از‬ ‫مشــارکت فعــال افــراد و ســازمان های مجتمــع در تصمیم گیری هــای‬ ‫مرتبــط بــا توســعه اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫تاثیر محرومیت زدایی در اشتغال و توسعه جامعه‬ ‫محرومیــت زدایــی یــا کاهــش فقــر در جامعــه بســیاری از تاثیرات مثبتی‬ ‫دربــاره اشــتغال و توســعه دارد‪ .‬ایــن اقدامــات عــاوه بــر ایــن کــه شــرایط‬ ‫زندگــی و ســطح درامــد افــراد را بهبــود مــی بخشــند‪ ،‬از ســوی دیگــر باعث‬ ‫افزایــش نــرخ اشــتغال‪ ،‬کاهــش بیــکاری‪ ،‬بهبــود ســرمایه اجتماعــی و‬ ‫همچنیــن افزایــش فعالیــت در اقتصــاد کشــور مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن اقدامــات بــه دو روش عمــده صــورت مــی گیرنــد‪ ،‬نخســت اینکــه‬ ‫در بســیاری از کشــورها‪ ،‬برنامــه هایــی بــرای حمایــت از بــازار کار فراهــم‬ ‫مــی شــود کــه بــه اشــخاصی کــه از جملــه گــروه هــای جامعــه محــروم‬ ‫هســتند فرصــت کار بهتــری را مــی دهنــد‪ .‬دوم اینکــه اقدامــات مبتنــی‬ ‫بــر توســعه زیرســاخت هــای اقتصــادی مثل توســعه ســاخت و نگهداری‬ ‫جــاده هــا‪ ،‬شــبکه هــای توزیــع اب‪ ،‬گاز و بــرق‪ ،‬ایجــاد شــرکت هــای‬ ‫تولیدی‪ ،‬پشــتیبانی از کســب و کار های کوچک و متوســط و‪ ...‬به ایجاد‬ ‫شــغل جدیــد و افزایــش فعالیــت اقتصــادی کشــور منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا کاهــش محرومیــت‪ ،‬ظرفیــت تولیــد نیــروی کار و انســان هــای بــازار کار‬ ‫افزایــش مــی یابــد‪ ،‬تولیــد ناخالــص داخلــی (‪ )GDP‬و درامــد در کشــور‬ ‫بهبــود مــی یابــد‪ .‬همچنیــن بهبــود توانایــی مالــی کشــور ‪ ،‬ایجــاد حمایــت‬ ‫های بیشتر در مورد بهداشت و اموزش‪ ،‬بهبود سطح زندگی روستاییان‬ ‫و حمایــت از زمینــه هــای کارافرینــی بــرای جوانــان و خانواده هــای محــروم‬ ‫بهبــود یافتــه و باعــث توســعه پایــدار جامعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید ما هم به‬ ‫دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫با ما با شماره ‪ 017 32688214‬در‬ ‫فرماندار ازادشهر‪:‬‬ ‫برای تعریض جاده خوش‬ ‫ییالق ‪ ۷۵۳‬میلیارد ریال‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر گفــت‪ ۷۵۳ :‬میلیــارد ریــال از‬ ‫محــل اعتبــارات مصــوب ســفر دور نخســت رییس‬ ‫جمهــور بــرای پــروژه بهســازی و تعریــض جــاده‬ ‫بیــن المللــی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود تخصیــص یافت‬ ‫و پیمانــکاران در بخش هــای مختلــف ترانشــه‬ ‫بــرداری‪ ،‬تعریــض‪ ،‬ســاخت انبیــه فنــی و زیرســازی‬ ‫در حــال کار هســتند‪.‬‬ ‫ســیدجواد کریمــی کل اعتبــار مصــوب در ســفر‬ ‫اســفندماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬رییــس جمهــور بــه گلســتان‬ ‫بــرای ایــن پــروژه ملــی را ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعــام و اظهارکــرد‪ :‬تاکنــون حــدود یــک ســوم‬ ‫ان تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح ملــی بهســازی و تعریــض جــاده‬ ‫کوهســتانی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود (خــوش ییــاق)‬ ‫بــه طــول ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر کــه ‪ ۵۷‬کیلومتــر ان در‬ ‫حــوزه جغرافیایــی گلســتان واقــع اســت بــا هــدف‬ ‫بهبــود عبــور و مــرور و ایمــن ســازی کریــدور مهــم‬ ‫ط دهنــده شــمال بــه جنــوب کشــور و‬ ‫زمینــی ارتبــا ‬ ‫همچنیــن جــاده ترانزیتــی حمــل کاال به مرز اینچه‬ ‫بــرون گنبــدکاووس و کشــورهای همســایه شــمال‬ ‫ایــران ابتــدا در ســال ‪ ۱۳۸۵‬شــروع شــد کــه پــس از‬ ‫‪ ۲‬ســال انجــام کار متوقــف گردیــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر ادامــه داد‪ :‬اجــرای ایــن طــرح‬ ‫پــس از وقــوع ســیل ســال ‪ ۱۳۹۳‬و وارد شــدن‬ ‫خســارت جــدی بــه بخش هایــی از ایــن جــاده‬ ‫دوبــاره بــه صــورت رســمی و بــا بــراورد اعتبــار اولیــه‬ ‫‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریالــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫کریمــی گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۳‬تاکنــون بــا جمــع‬ ‫اعتبــارات دور نخســت ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫گلســتان ‪ ۸۶۲‬میلیــارد ریــال بــرای طــرح ملــی‬ ‫بهســازی و تعریــض جــاده ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود‬ ‫تخصیــص یافــت و اجــرای فــاز نخســت ان بــه‬ ‫طــول ‪ ۲۵‬کیلومتــر تاکنــون ‪ ۲۱‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد و بــرای تکمیــل ان بــه ‪ ۸‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی تملــک زمین هــای کشــاورزی و تداخــل وجــود‬ ‫تاسیســاتی ماننــد لوله هــای عبــوری گاز‪ ،‬تیرهــای‬ ‫بــرق و فیبرنــوری را از مهمتریــن مشــکالت پیــش‬ ‫روی اجــرای پــروژه ملــی بهســازی و تعریــض جــاده‬ ‫بیــن المللــی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود دانســت و ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد بــا پیگیری هــای در حــال اجــرا در‬ ‫دولــت ســیزدهم و همــکاری مــردم ایــن مشــکالت‬ ‫حــل شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر افــزود‪ :‬عملیــات اجرایــی فــاز‬ ‫دوم ایــن پــروژه بــا پیــش بینــی ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار بــه طــول ‪ ۳۰‬کیلومتــر هنــوز اغــاز‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســرعت بخشــیدن بــه عملیــات بهســازی و‬ ‫تعریــض ایــن جــاده کــه از زیرســاخت های مهــم‬ ‫و تاثیرگــذار توســعه گلســتان بــه شــمار م ـی رود‪،‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان انــکار ناپذیــر اســت چراکــه‬ ‫بــه ســبب واقــع شــدن ایــن جــاده ترانزیتــی در‬ ‫منطقــه ای کوهســتانی و نیــز مواجــه بــودن بــا‬ ‫خطــر ریــزش و رانــش هنــگام بارش هــای فصلــی و‬ ‫ت مــادی‬ ‫وقــوع ســیالب های ناشــی از ان‪ ،‬خســارا ‬ ‫و جانــی قابــل توجهــی را بــه ایــن محــور‪ ،‬مــردم‬ ‫منطقــه و راننــدگان وارد می کنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ازادشــهر بــا حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت و دارا بــودن ‪ ۱۲۱‬کیلومتــر را ه روســتایی‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬کیلومتــر راه کوهســتانی و ‪ ۹۷‬کیلومتــر راه‬ ‫اصلــی در شــرق اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪738‬‬ ‫جامعه‬ ‫حاصل فقر و بیکاری در جامعه‬ ‫‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬فقــر و بیــکاری‬ ‫دو مســئله جامعــه ای هســتند کــه توانایــی‬ ‫تاثیــر پذیــری را بــر روی اقتصــاد و ســامت‬ ‫جامعــه دارنــد‪ .‬ایــن مســئله ها ممکــن اســت‬ ‫ســبب کاهــش راندمــان اقتصــادی و افزایــش‬ ‫هزینه هــای اجتماعــی شــوند و اختالالتــی‬ ‫در حوزه هــای مختلفــی از جملــه بهداشــتی‪،‬‬ ‫تعلیــم و تربیتــی و امنیتــی ایجــاد کننــد‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬کاهــش فقــر و بیــکاری بــه عنــوان‬ ‫یکــی از اولویت هــای اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫در کشــور های مختلــف محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بیشــترین تاثیــر را کاهــش بیــکاری و بیشــترین‬ ‫ـی فقــر در کشــور می توانــد زندگــی‬ ‫کاهـ ِ‬ ‫ـش کمّـ َ‬ ‫افراد را بهبود بخشــد‪ ،‬مخصوصا ًکســانی که در‬ ‫کار ِ پایــدار نیســتند‪.‬‬ ‫فقــر و بیــکاری دو مســئله جــدی بــرای جامعــه‬ ‫هســتند و تاثیــرات منفــی زیــادی بــر زندگــی‬ ‫افــراد و جامعــه دارنــد‪ .‬فقــر می توانــد بــه بیــکاری‬ ‫و ناکارامــدی افــراد و خانواده هــا منجــر شــود و‬ ‫باعــث بی ثباتــی اقتصــادی شــود‪ .‬بیــکاری نیــز‬ ‫باعــث افزایــش فقــر‪ ،‬کاهش برابــری اقتصادی‪،‬‬ ‫کاهــش قابلیــت خریــد و مصــرف‪ ،‬کاهــش‬ ‫قــدرت خریــد و احتمــال اعتیــاد بــه مــواد مخــدر‬ ‫می شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬جامعــه باید سیاسـت هایی‬ ‫را بــا هــدف کاهــش فقــر و بیــکاری پیش بگیرد‪،‬‬ ‫از میــان برداشــتن تفــاوت هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫اســتفاده از نیــروی انســانی‪ ،‬ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی و توســعه صنایــع کوچــک و متوســط‬ ‫پشــتیبانی کنــد‪.‬‬ ‫فقــر و بیــکاری اثــرات منفــی بســیاری بــر جامعه‬ ‫دارنــد‪ .‬افزایــش فقــر و بیــکاری باعــث کاهــش‬ ‫ســطح زندگــی بــرای بســیاری از افــراد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن افــراد دچــار مشــکالت مالــی و اجتماعــی‬ ‫می شــوند و در تامیــن نیازهــای پایــه ماننــد‬ ‫خــوراک‪ ،‬لبــاس و مســکن دچار مشــکالت بزرگ‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــا فزایــش تعداد بیکاران‪ ،‬فشــار‬ ‫روی کار باقی مانــده افزایــش می یابــد و ایــن بــه‬ ‫دنبــال ان می ایــد کــه شــرایط کاری و دســتمزد‬ ‫کارگــران کاهــش یابــد‪ .‬همچنیــن افــرادی کــه‬ ‫همچنــان کار دارنــد نیــز بــه دلیــل رقابــت بیشــتر‬ ‫در بــازار کار بــا مشــکالت بزرگــی روبــرو می شــوند‬ ‫و نیاز به داشــتن مهارت ها و تحصیالت بیشــتر‬ ‫را در مقایســه بــا دیگــران دارنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬فقــر و بیــکاری باعــث کاهــش‬ ‫ایمنــی و امنیــت شــهری شــده و جرایــم‬ ‫اقتصــادی و خشــونت احتمــاال ًافزایش می یابد‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬بــرای کاهــش فقــر و بیــکاری‪ ،‬الزم‬ ‫اســت کــه برنامه هایــی بــرای ایجــاد شــغل و‬ ‫ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای بیــکاران و‬ ‫همچنیــن بسترســازی برای پیشــرفت تحصیلی‬ ‫و ارتقــای مهارت هــای شــغلی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫اثرات منفی فقر و بیکاری در جامعه‬ ‫فقــر و بیــکاری دو مســئله مهــم در جوامــع‬ ‫مختلــف هســتند و تاثیــرات منفــی زیــادی بــر‬ ‫جامعــه دارنــد‪ .‬ایــن تاثیــرات شــامل مــوارد زیــر‬ ‫می شــوند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بیــکاری باعــث کاهــش درامــد و ثــروت‬ ‫خانوارهــا می شــود کــه در نتیجــه خریــد و‬ ‫فــروش کاهــش می یابــد و نوســانات بــازار را‬ ‫تحــت تاثیــر خــود قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فقــر باعــث کاهــش قــدرت خریــد مــردم‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬ایــن کاهــش در قــدرت خریــد‪،‬‬ ‫بــر فــروش کاال و خدمــات تاثیــر می گــذارد و‬ ‫در نتیجــه باعــث کاهــش درامــد شــرکت ها و‬ ‫کســب و کارهــا می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬فقــر و بیــکاری شــایعه تبعیــض اجتماعــی‬ ‫و کاهــش اعتمــاد و خــود احترامــی بــه کســانی‬ ‫اســت کــه ایــن مشــکالت را دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بــا افزایــش فقــر و بیــکاری در جامعــه‪،‬‬ ‫روان هــای افــراد تحــت فشــار قــرار می گیرنــد و‬ ‫ایــن بــه تنــش و درگیــری های بیشــتر در جامعه‬ ‫منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬فقــر و بیــکاری در جامعــه عامــل افزایــش‬ ‫جرائــم و بیمــاری هــای روانــی اســت کــه‬ ‫هزینه هــای فراوانــی را بــرای جامعــه بــه دنبــال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیل‪ ،‬توســعه اجتماعــی و اقتصادی‬ ‫جهــت کاهــش و رفــع فقــر و بیــکاری در جامعــه‬ ‫راهکار مناســبی اســت‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در تصویب الیحه حمایت از حقوق زنان‬ ‫ایت اهلل رئیسی چه نقشی داشت؟‬ ‫جلســات شــورای عالــی قضایــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«امیــدوارم در الیحــه مذکــور و الیحه هــای‬ ‫مشــابه ایــن الیحــه کــه مطــرح اســت و علــی‬ ‫القاعــده حقوقــی اســت‪ ،‬ابعــاد فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و جهــات مختلــف دیــده شــود‪ .‬در‬ ‫خصــوص ایــن الیحــه ‪ ...‬بایــد بگویــم مــا هــم‬ ‫بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه در ایــن روزهــا کار به‬ ‫ســرانجام برســد و انشــاءالله می رســد»‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫تاثیر رشد اقتصادی‬ ‫در توسعه جامعه‬ ‫تالش رئیسی برای تثبیت حقوق زنان‬ ‫ایت اللــه رئیســی هــم در روزهایــی کــه ردای‬ ‫ریاســت دســتگاه قضــا را بــر تــن داشــت و چــه‬ ‫در کســوت عالــی تریــن مقــام اجرایــی کشــور‪،‬‬ ‫همــواره از مدافعــان حقــوق زنــان بــوده کــه‬ ‫یکــی از مهم تریــن فرازهــای ان نقــش پُررنــگ‬ ‫او در تدویــن و تصویــب الیحــه تامیــن امنیــت‬ ‫و حفــظ حقــوق زنــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫تصویــب کلیــات الیحــه یــک فوریتــی‬ ‫پیشــگیری از اســیب دیدگی زنــان و ارتقــای‬ ‫امنیــت انــان در برابــر ســوءرفتار در جلســه‬ ‫علنــی روز گذشــته مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بازتــاب زیــادی در جامعــه داشــت و مــورد‬ ‫اســتقبال زنــان و فعــاالن حــوزه بانــوان قــرار‬ ‫گرفــت؛ الیحــه ای کــه بــه گفتــه «غالمرضــا‬ ‫نــوری قزلجــه» عضــو مجمــع نماینــدگان‬ ‫اســتان اذربایجان شــرقی در ان به شناســایی‬ ‫زنــان و دختــران اســیب دیده یــا در معــرض‬ ‫اســیب‪ ،‬اســکان و سرپرســتی زنــان و دختــران‬ ‫بی سرپرســت و بدسرپرســت‪ ،‬مداخلــه فــوری‬ ‫مــددکاری قضایــی‪ ،‬حمایت هــای قضایــی‬ ‫و کیفــری‪ ،‬حمایت هــای اقتصــادی‪ ،‬ارتقــای‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬درمــان و درمانگــری و‬ ‫مــددکاری توجــه شــده کــه رســیدگی بــه ایــن‬ ‫مــوارد بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت ایــن‬ ‫حــوزه را رفــع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش روایتــی از نقــش ایت اللــه‬ ‫«ســید ابراهیــم رئیســی» در تصویــب ایــن‬ ‫الیحــه پــس از حــدود ‪ ۱۰‬ســال فــراز و نشــیب‬ ‫اســت کــه تبدیــل ان بــه قانــون و اجــرای کامل‬ ‫و دقیــق ان در ارتقــای جایــگاه زن و تکریــم‬ ‫خانــواده نقــش بــه ســزایی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫جایگاه زن در جمهوری اسالمی‬ ‫«غربی هــا از زن ایرانــی کینــه دارنــد»؛ ایــن‬ ‫جملــه رهبــر انقــاب در دیــدار جمعــی از‬ ‫شــاعران و اســاتید ادبیــات فارســی اســت‪.‬‬ ‫مصــداق بــارز ایــن جملــه را در پاییــز ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شــاهد بودیــم کــه دشــمنان بــا توطئه هایــی‬ ‫کــه در ســر می پروراننــد‪« ،‬زن و جایــگاه زن»‬ ‫را بهانـه ای قــرار داده و بــا راه انداختن هیاهو‪،‬‬ ‫امنیت و اسایش مردم را سلب کردند و فکر‬ ‫و خیــال بَرشــان داشــته بــود کــه می تواننــد بــا‬ ‫تمســک بــه شــعارهای بــزک دوزک شــده بــه‬ ‫مقاصــد شــوم خــود برســند‪.‬‬ ‫در بلــوای پاییــز ‪ ۱۴۰۱‬دولت هایــی کــه خــود‬ ‫در زمینــه حفــظ حقــوق و جایــگاه زن کارنامــه‬ ‫قابــل دفاعــی ندارنــد‪ ،‬بــرای پیشــبرد مقاصــد‬ ‫سیاســی خــود داعیـه دار حمایــت از زن ایرانــی‬ ‫شــده بودنــد و بــرای کشــوری کــه برتریــن‬ ‫جایــگاه را بــرای زنــان قائــل شــده خــط و نشــان‬ ‫می کشــیدند‪ .‬دولت هایــی کــه بــه تعبیــر رهبــر‬ ‫انقــاب «نســبت بــه زن ایرانــی ترحّــم ندارنــد‬ ‫کــه بگوینــد حقــوق زن رعایــت بشــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫کینــه دارنــد از زن ایرانــی‪ ...‬غربی ها خودشــان‬ ‫را طــرف دار حقــوق زن‪ ،‬طــرف دار حقــوق‬ ‫انســان‪ ،‬طــرف دار ازادی معرّفــی می کننــد؛‬ ‫اصــا ً تعبیــر حقــوق بشــر بــه غربی هــا‬ ‫نمی ایــد‪ ...‬همیــن حــاال زن هــا در کشــورهای‬ ‫غربــی مهم تریــن مشــکالت را دارنــد»‪.‬‬ ‫در ان روزهــای ســخت و ملتهــب‪ ،‬دیــدن‬ ‫برخــی صحنه هــا و شــنیدن برخــی مطالبــات‬ ‫از ســوی کســانی کــه فریــب ظاهــر مهربــان و‬ ‫دوســتانه غربی هــا را خــورده بودنــد‪ ،‬غــم انگیز‬ ‫بــود؛ این کــه تمــام مطالبــات زن را در نحــوه‬ ‫پوشــش خالصــه کــرده و ســایر حقــوق زن‬ ‫ایرانــی مثــل تحصیل‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬فعالیت های‬ ‫سیاســی و اجتماعــی را نادیــده گرفتــه بودنــد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه زنــان ایرانــی از اول انقــاب‬ ‫تاکنــون نقــش پررنگــی در ایــن عرصه هــا بــه‬ ‫ان‬ ‫نمایــش گذاشــته اند و افتخــارات زیــادی از ِ‬ ‫زن ایرانــی شــده اســت‪ .‬کمــی کــه بــه دور و‬ ‫اطراف مــان خــوب نــگاه کنیــم شــاهد تعــداد‬ ‫زیــادی دختــر محصــل‪ ،‬دانشــجو‪ ،‬ورزشــکار و‬ ‫زنــان دارای مشــاغل دولتــی و در یــک کلمــه‬ ‫زنــان موثــر هســتیم کــه در ســایه ایــن نظــام‬ ‫قــد علــم کــرده و افتخارافرینــی کرده انــد‪.‬‬ ‫نگاه دولت سیزدهم به حقوق زنان‬ ‫ایــن مســیر بــا روی کار امــدن دولت ســیزدهم‬ ‫بــا اهتمــام مضاعــف ادامــه یافــت و در‬ ‫شــرایطی کــه غربی هــا بــا کمــک پیاده نظــام‬ ‫خــود تــاش دارنــد زن های ایرانی را از رســیدن‬ ‫بــه اولویت هــای جــدی خــود بازدارنــد‪ ،‬دولــت‬ ‫بــدون توجــه بــه جنجال هــا و حاشــیه ها‪،‬‬ ‫توجــه بــه حــوزه زنــان را در اولویــت برنامه های‬ ‫خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫دولــت ایت اللــه رئیســی از همــان روزهــای‬ ‫نخســت کــه بــر ســر کار امــد‪ ،‬تمــام تــوان‬ ‫و تــاش خــود را بــرای پیگیــری مطالبــات و‬ ‫ارتقــای جایــگاه زنــان بــه کار گرفــت و درســت‬ ‫در روزهایــی کــه غــرب بــه شــدت در تکاپــو بــود‬ ‫تــا تصویــر غلطــی از نظــام و دولــت جمهــوری‬ ‫اســامی در برخــورد بــا زنــان بــه جهــان مخابــره‬ ‫کنــد و بــا همیــن رویکــرد ایران را از کمیســیون‬ ‫مقــام زن حــذف کــرد‪ ،‬کنگــره ای تحــت عنــوان‬ ‫«زنــان تاثیرگــذار» بــا حضــور بانوانــی از ‪۹۰‬‬ ‫کشــور در تهــران برگــزار شــد کــه میزبانــی‬ ‫ان را همســر رئیــس جمهــور کشــورمان بــر‬ ‫عهــده داشــت‪ .‬زنانــی کــه بــرای حضــور در‬ ‫ایــن کنگــره بــه ایــران امــده بودنــد‪ ،‬جایــگاه و‬ ‫اقدامــات زنــان ایرانــی برایشــان عجیــب بــود‬ ‫و بــه صراحــت مطــرح می کردنــد «تصــورات‬ ‫مــا از زن ایرانــی و موفقیت هایــش خیلــی‬ ‫متفاوت تــر از چیزی ســت کــه بــا چشــم خــود‬ ‫مشــاهده می کنیــم؛ مــا در ســفر بــه ایــران‬ ‫متوجــه شــدیم کــه زن ایرانــی بســیار موفــق‬ ‫اســت و جایــگاه خوبــی هــم در کشــور خــود‬ ‫دارد»‪ .‬ایــن اقــدام ابتــکاری در واقــع حرکتــی‬ ‫پدافنــدی در برابــر فضاســازی های غربی هــا‬ ‫دربــاره جایــگاه زنــان در جامعــه ایرانــی بــود‬ ‫کــه می تــوان ان را دســتاوردی موفقیت امیــز‬ ‫بــرای دولــت ســیزدهم دانســت‪.‬‬ ‫روحیــه ایت اللــه رئیســی در دفــاع از حقــوق‬ ‫زنــان در همــان دوران ریاســتش در دســتگاه‬ ‫قضایــی هــم مشــهود بــود‪ .‬او در زمانــی کــه‬ ‫ردای قاضــی القضاتــی بــر تــن کــرده بــود‪،‬‬ ‫دغدغــه جــدی بــرای تحکیــم نظــام خانــواده‬ ‫و ارتقــای جایــگاه زن در جامعــه داشــت و‬ ‫همــواره بــر حقــوق بانــوان تاکیــد ویــژه ای‬ ‫می کــرد‪ .‬ایت اللــه رئیســی در همیــن راســتا‬ ‫در دیــدار جمعــی از بانــوان و صاحب نظــران‬ ‫و نخبــگان حــوزه حقــوق زنــان گفتــه بــود «مــا‬ ‫در قــوه قضاییــه بــه حکم وظیفه و مســئولیت‬ ‫قانونــی خــود مدافــع حقــوق همــگان در‬ ‫جامعــه هســتیم و از جملــه حقوقــی که حتما ً‬ ‫بــه دفــاع از ان خواهیــم پرداخــت‪ ،‬حقــوق‬ ‫بانوان در جامعه اســت» و شــاه بیت ســخنان‬ ‫او در ایــن دیــدار ایــن جملــه بــود‪« :‬در جامعــه‬ ‫مــا خشــونت علیــه هیچ کس پذیرفته نیســت‬ ‫و خشــونت علیــه زنــان نیــز مطلقــا ًپذیرفتــه‬ ‫نیســت»‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی در همــان نشســت در‬ ‫چهارچــوب دغدغــه ای کــه در حفــظ حقــوق‬ ‫زنــان دارد‪ ،‬بــا اشــاره بــه الیحــه حمایــت از‬ ‫حقــوق زنــان از دســت اندرکاران تدویــن ایــن‬ ‫الیحــه تقدیــر کــرد و در مدتــی کــه ســکاندار‬ ‫دســتگاه قضایــی بــود‪ ،‬بــا همیــن نــگاه تمــام‬ ‫اهتمــام خــود را بــرای بــه ســرانجام رســاندن‬ ‫ایــن الیحــه بــه کار گرفــت و در یکــی از‬ ‫در راســتای اهتمام جدی دســتگاه قضایی در‬ ‫دوران ایت اللــه رئیســی بــرای حفــظ جایــگاه‬ ‫زنــان‪ ،‬پــس از بررســی و اقدامــات کارشناســی‬ ‫گســترده بــر روی «الیحــه صیانــت‪ ،‬کرامــت‬ ‫و تامیــن امنیــت بانــوان در برابــر خشــونت»‪،‬‬ ‫الیحــه بــه دولــت وقــت ارســال می شــود‬ ‫و در جهــت شفاف ســازی هرچه بیشــتر‬ ‫بــرای مــردم‪ ،‬متــن ان به صــورت عمومــی‬ ‫انتشــار یافــت‪ .‬ایــن الیحــه بــه ســرعت بــا‬ ‫اســتقبال مســئوالن‪ ،‬نماینــدگان مجلــس و‬ ‫کارشناســان و فعــاالن حــوزه زنــان مواجــه‬ ‫شــد و صاحب نظــران ایــن حــوزه ایــن اقــدام‬ ‫قــوه قضاییــه را گامــی بــزرگ بــرای تحکیــم‬ ‫بنیــان خانــواده و تامیــن امنیــت زنــان و‬ ‫خشــونت زدایی در خانــواده عنــوان کردنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی کــه پــس از قــوه قضائیــه‬ ‫در قامــت عالــی تریــن مقــام اجرایــی کشــور‬ ‫قــرار گرفــت‪ ،‬در صــدر قــوه مجریــه هــم از‬ ‫هیــچ تالشــی بــرای حقــوق زنــان دریــغ نکــرد‬ ‫و یــک مســئول ویــژه بــرای پیگیــری حقــوق‬ ‫و ازادی هــای اجتماعــی منصــوب کــرد تــا‬ ‫بــا همــکاری ِ معاونــت امــور زنــان و ســایر‬ ‫دســتگاه های ذی ربــط بتواننــد در امنیــت‬ ‫زنــان گام عملــی و موثــر بردارنــد‪« .‬ســکینه‬ ‫ســادات پــاد» کــه در دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫عنــوان دســتیار رئیــس جمهــور در پیگیــری‬ ‫حقــوق و ازادی هــای اجتماعــی منصــوب‬ ‫شــده‪ ،‬دهــم اســفند مــاه ســال گذشــته در‬ ‫اولیــن گفت وگــوی رســانه ای خــود در پاســخ‬ ‫بــه خبرنــگار کــه اخریــن وضعیــت «الیحــه‬ ‫حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان» را جویــا‬ ‫شــد‪ ،‬گفتــه بــود‪« :‬معتقــدم انچــه دربــاره‬ ‫حقــوق زنــان در اســام و مبانــی فکــری و‬ ‫نظــام حقوقــی جمهوری اســامی وجــود دارد‪،‬‬ ‫مجموعــه ای کامــل اســت کــه اگــر بــه انهــا‬ ‫عمــل کنیــم می توانــد ضامــن حقــوق زنــان‬ ‫باشــد؛ گرچــه نواقــص حــوزه اجــرا هــم بایــد‬ ‫برطــرف شــود و نیازمنــد تقنیــن و تغییــر برخی‬ ‫قوانیــن هســتیم»‪.‬‬ ‫«پــاد» تصویــب قانون بــرای صیانت از امنیت‬ ‫زنــان را ضــروری دانســته و بــا بیــان اینکــه بــا‬ ‫همــکاری معاونــت زنــان و خانــواده و مجلــس‬ ‫شــورای اســامی تــاش می کنــد تــا الیحــه‬ ‫حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان جامع تــر و‬ ‫بــه تعبیــری بالغ تــر و ســریع تر تعییــن تکلیف‬ ‫شــود‪ ،‬تصریــح کــرده بــود‪« :‬مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در ســه دوره بحــث ظلــم بــه زن را‬ ‫مطــرح فرمودنــد و ظلــم یــک تعبیــر قرانــی‬ ‫اســت کــه بــه مراتــب در فهم قرانی و اندیشــه‬ ‫دینــی مــا از خشــونت هــم فراتــر اســت و ظلــم‬ ‫بــا توجــه بــه مبانی جمهــوری اســامی در نفی‬ ‫ظلــم و هــر گونــه اســتکبار در هــر ســاحت و‬ ‫ســطحی در نظــام حقوقــی مــا پذیرفتــه شــده‬ ‫نیســت و ایــن الیحــه می توانــد خالءهــای‬ ‫قانونــی خصوصــا ًقوانیــن کیفــری را کــه برخــی‬ ‫از انهــا ظلــم بــه زنــان اســت‪ ،‬برطــرف کنــد»‪.‬‬ ‫«الیحــه صیانــت‪ ،‬کرامــت و تامیــن امنیــت‬ ‫بانــوان در برابــر خشــونت» کــه اکنــون بــه‬ ‫«الیحــه پیشــگیری از اســیب دیدگی زنــان و‬ ‫حمایــت از امنیــت انــان» تغییــر نــام یافتــه‪،‬‬ ‫به رغــم تالش هــای ایت اللــه رئیســی در‬ ‫دســتگاه قضــا بــرای بــه ثمــر نشــاندن الیحــه‬ ‫در دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــه حاشــیه‬ ‫کشــانده می شــود و دولت وقت در این زمینه‬ ‫کار را بــه جایــی نرســاند‪ .‬اکنــون امــا بــا حضــور‬ ‫ایت اللــه رئیســی در راس قــوه مجریــه‪ ،‬ایــن‬ ‫الیحــه بــا پیگیری هــای جــدی دولت ســیزدهم‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب‬ ‫رســید و رئیــس دولــت مردمــی نشــان داد از‬ ‫همــان روزهایــی کــه در عدلیــه بــود‪ ،‬پــای ایــن‬ ‫الیحــه کــه امنیــت و حفــظ حقــوق زنــان را در‬ ‫بــر دارد ایســتاده اســت و بــا وجــود فشــارهای‬ ‫برخــی رســانه ها و شــخصیت ها علیــه ایــن‬ ‫الیحــه‪ ،‬در دفــاع از ایــن الیحــه ایســتادگی‬ ‫کــرد تــا تثبیــت و صیانــت از حقــوق زنــان را بــه‬ ‫فرجام برســاند؛ موضوعی که تحســین وکالی‬ ‫ملــت و جامعــه حقوقــی کشــور را هــم در پــی‬ ‫داشــت‪/.‬ایرنا‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫رشــد اقتصــادی بــه نوعــی افزایــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬درامــد‪ ،‬اشــتغال و ثــروت‬ ‫در یــک کشــور اســت و اگــر بــه‬ ‫درســتی و بــه صــورت پایــدار رخ‬ ‫دهــد‪ ،‬می توانــد توســعه جامعــه‬ ‫را بهبــود بخشــد‪ .‬برخــی از تاثیــرات‬ ‫رشــد اقتصــادی در توســعه جامعــه‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬افزایــش اشــتغال‪ :‬بــا رشــد‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرصت هــای شــغلی‬ ‫بــرای جامعــه ایجــاد می شــود و ایــن‬ ‫موجــب کاهــش بیــکاری و فقــر در‬ ‫جامعــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬بهبــود شــرایط زندگــی‪ :‬رشــد‬ ‫اقتصــادی باعــث افزایــش درامــد‬ ‫مــردم می شــود کــه ایــن امــر باعــث‬ ‫بهبــود شــرایط زندگــی‪ ،‬تحقــق‬ ‫نیازهــای اولیــه‪ ،‬افزایــش ســطح‬ ‫خدمــات عمومــی و بهبــود بخــش‬ ‫اجتماعــی می شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬افزایــش ســرمایه گذاری‪ :‬بــا‬ ‫رشــد اقتصــادی‪ ،‬ســرمایه گذاری ها‬ ‫افزایــش می یابــد و ایــن امــر باعــث‬ ‫بــروز نــواوری‪ ،‬ایجــاد محصــوالت‬ ‫جدیــد‪ ،‬افزایــش بهــره وری و بهبــود‬ ‫فرصت هــای کاری می شــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬توســعه ی فنــاوری‪ :‬رشــد‬ ‫اقتصــادی می توانــد باعث توســعه ی‬ ‫فنــاوری و نــواوری شــود کــه ایــن امــر‬ ‫باعــث بهبــود عملکــرد و افزایــش‬ ‫تولیــدی می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬رشــد اقتصــادی به صــورت‬ ‫پایــدار و تعادل امیــز می توانــد‬ ‫شــرایط اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی یــک جامعــه را بهبــود‬ ‫بخشــد و بــه توســعه پایــدار و‬ ‫بلندمــدت کمــک کنــد‪.‬‬ ‫رشــد اقتصــادی می توانــد بــه شــدت‬ ‫بــر توســعه جامعــه تاثیــر بگــذارد‪ .‬بــا‬ ‫افزایــش درامــد مــردم و همچنیــن‬ ‫ســرمایه گذاری در بخش هــای‬ ‫مختلف اقتصاد‪،‬شــرایط زندگی بشر‬ ‫بهبــود می یابــد و ایــن امــر می توانــد‬ ‫بــه رشــد دیگــر زیرســاخت های‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫رشــد اقتصــادی کمــک می کنــد تــا‬ ‫بخش هــای مختلــف اقتصــادی‬ ‫از جملــه تولیــد‪ ،‬خدمــات‪ ،‬بخــش‬ ‫بــورس‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫غیــره توســعه یابنــد‪ .‬توســعه در ایــن‬ ‫بخش هــا توانایــی ایجــاد شــغل و‬ ‫افزایــش نــرخ اشــتغال را داراســت‪.‬‬ ‫ایــن امــر باعــث می شــود کــه رفــاه‬ ‫و رونــد زندگــی مــردم بهبــود یابــد‬ ‫و بــرای کاهــش فقــر در جامعــه‬ ‫اقداماتــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬رشــد اقتصــادی‬ ‫می توانــد به توســعه زیرســاخت های‬ ‫مختلــف ماننــد بخش هــای پزشــکی‪،‬‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬حمل ونقــل‪،‬‬ ‫ارتباطــات و غیــره منجــر شــود‪ .‬ایــن‬ ‫امــر باعــث بهبــود زیرســاخت های‬ ‫فنــی‪ ،‬تکنولوژیکــی و نــواوری در‬ ‫بخش هــای مختلــف اقتصــادی و در‬ ‫نهایــت توســعه همــه جانبــه جامعــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬رشــد اقتصــادی می تواند به‬ ‫بهبــود شــرایط زندگــی مــردم‪ ،‬افزایش‬ ‫فرصت هــای شــغلی‪ ،‬توســعه‬ ‫زیرســاخت های مختلــف و در نهایــت‬ ‫توســعه جامعــه کمــک کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫مهلت ‪ ۳‬هفته ای به بانک ها‬ ‫برای پرداخت تسهیالت‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی ساخت‬ ‫مسکن روستایی‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد ‪:‬‬ ‫بانکهــای عامــل تــا ســه هفتــه‬ ‫اینــده بایــد بــرای تمــام پرونده هــای‬ ‫پرداخــت تســهیالت دویســت‬ ‫میلیــون تومانــی ســاخت مســکن‬ ‫روســتایی و متــم ان انعقــاد قــرارداد‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫علــی محمــد زنگانــه در نشســت‬ ‫هماهنگــی بانک هــای عامــل با بیناد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی اســتان بــا‬ ‫تقدیــر از عملکــرد بانک هــای اســتان‬ ‫در پرداخــت تســهیالت تکلیفــی‬ ‫و حمایتــی گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۵‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان اقدامــات عمرانــی‬ ‫توســط بنیــاد مســکن در گلســتان‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح‬ ‫مولــد ســازی در دســتگاه های‬ ‫اجرایــی افــزود‪ :‬بــرای ســرعت کار‪،‬‬ ‫مولدســازی بایــد بــا ســرعت پیگیــری‬ ‫شــود و دســتگاه ها در مولدســازی‬ ‫کوتاهــی نکننــد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بــرای مثــال در کمیتــه‬ ‫امــداد گلســتان ســاختمانی بــدون‬ ‫اســتفاده قــرار دارد و مقــرر شــد‬ ‫بــا مولدســازی ایــن ملــک‪ ،‬بودجــه‬ ‫حاصــل از ان بــرای ســاخت مســکن‬ ‫محرومــان تحــت پوشــش کمیتــه‬ ‫امــداد هزینــه شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت بیــان خدمــات دولــت بــه‬ ‫مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬دشــمن بــه دنبــال‬ ‫ایجــاد یــاس و نــا امیــدی اســت و مــا‬ ‫بایــد حقایــق خدمات امیــدوار کننده‬ ‫را بــه مــردم بیــان کنیــم‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه ادامــه داد‪ :‬قــرار‬ ‫بــود بــرای رفــع چالش هــای نظــام‬ ‫اقدامــات مختلفــی انجــام دهیــم‬ ‫و عقــب ماندگــی تاریخــی اســتان‬ ‫جبــران شــود‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬در اســتان گلســتان‬ ‫ابرچالش هایــی وجــود دارد کــه اگــر‬ ‫از ان هــا غفلــت کنیــم بــه شــدت بــه‬ ‫اســتان ضربــه می زنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬خشــک‬ ‫شــدن خلیــج گــرگان بــه عنــوان یکــی‬ ‫از ابرچالش هــای اســتان اســت و‬ ‫بایــد جلوگیــری از خشــک شــدن‬ ‫خلیــج گــرگان بــه یــک دغدغــه ملــی‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬گام هایــی کــه بــرای‬ ‫خلیــج گــرگان تــا امــروز برداشــته‬ ‫شــده کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد مطالبــات ما‬ ‫درطــرحاحیــایخلیــجگــرگاناســت‪.‬‬ ‫سید محمد حسینی مدیر کل بنیاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی گلســتان‬ ‫هــم در ایــن جلســه گفــت‪ ۴ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۳۶‬طــرح ســاخت مســکن در ایــن‬ ‫ایــام یــا بــه بهــره بــرداری می رســد و‬ ‫یــا ســاخت ان هــا اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫او همچنیــن خبــر داد‪ :‬بــزودی ‪۳‬‬ ‫هــزار جلــد ســند مالکیــت روســتایی‬ ‫بــه صاحبــان ان تحویــل داده‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫تنها را مقابله با ویروس‬ ‫بی بندو باریانتی‬ ‫ویروس حجاب است‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪738‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش مسمومیت با قارچ های سمی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫کارشــناس امــور بیمارســتانی معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی از کاهــش مــوارد مســمومیت بــا قــارچ های‬ ‫ســمی در ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مریــم فــاح اظهــار کــرد‪ :‬تعــداد مــوارد‬ ‫مســومیت بــا مصــرف قارچ هــای ســمی در ایــن اســتان طــی ســال‬ ‫گذشــته و از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون صفــر بــوده و گزارشــی در این‬ ‫ارتبــاط از ســوی بیمارســتان هــای اســتان ارســال نشــده اســت‪.‬‬ ‫مهســا فخــر زراعــی مســئول اداره نظــارت و پایــش فــراورده هــای‬ ‫ســامت محــور معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی نیــز چنــدی پیــش بیــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد‬ ‫‪ ۳۶۵‬نفــر از مــردم ایــن اســتان بــه علــت مصــرف قــارچ هــای ســمی‬ ‫مســموم شــده بودنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــی همــان ســال یــک نفــر در ایــن اســتان بــر اثــر مصــرف‬ ‫قــارچ ســمی و خــودرو جانــش را از دســت داد‪ ،‬بنابرایــن مــردم از‬ ‫خــوردن ایــن گیــاه وحشــی در ســطح مراتــع و جنــگل هــا خــودداری‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫فخــر زراعــی بــا اشــاره بــه امــار مســمومیت هــای ناشــی از مصــرف‬ ‫قــارچ هــای ســمی در کشــور بیــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــا ‪ ۱۵۴۰‬مــورد‬ ‫مراجعــه بــه بیمارســتان در اثــر مســمومیت بــا قارچ هــای خــودرو و‬ ‫ســمی روبــه رو بــوده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن امــار از ســال ‪ ۱۳۹۷‬تــا ‪ ۱۳۹۹‬بــه ترتیــب بالــغ بــر ‪۱۷۲۶‬‬ ‫نفــر‪ ۳۶۵ ،‬نفــر‪ ۷۲۲ ،‬نفــر و در نیمــه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪۸۲۸‬‬ ‫مــورد مراجعــه بــه بیمارســتان در اثــر مســمومیت بــا قارچ هــای خودرو‬ ‫و ســمی بــوده کــه نشــان دهنــده تعــداد بــاالی قربانیــان و شــایع‬ ‫بــودن ایــن مســمومیت در کشــور اســت و متاســفانه مصــرف خوراکــی‬ ‫قارچ هــای خــودرو و ســمی‪ ،‬منجــر بــه فــوت‪ ،‬نارســایی کبــد و بســتری‬ ‫شــدن بســیاری ازهموطنانمــان شــده اســت‪.‬‬ ‫فخــر زراعــی ادامــه داد‪ :‬بیشــترین مســمومیت در ســال ‪ ۱۳۹۶‬مربــوط‬ ‫به شــهرهای اســتان کرمانشــاه‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬لرســتان‪ ،‬گلســتان‬ ‫و کردســتان‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬مربــوط بــه شــهرهای اســتان کرمانشــاه‪،‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬لرســتان و اذربایجــان غربــی (ارومیــه)و زنجــان‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬مربــوط بــه شــهرهای اســتان لرســتان‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪،‬‬ ‫اردبیــل‪ ،‬تهــران وکردســتان و در ســال ‪ ۱۳۹۹‬مربــوط بــه شــهرهای‬ ‫بجنــورد (خراســان شــمالی)‪ ،‬تهــران‪ ،‬شــهرکرد‪ ،‬گلســتان و اذربایجــان‬ ‫غربــی (ارومیــه) بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از تمامــی افــراد درخواســت مــی شــود از مصــرف‬ ‫قارچ هــای خــودرو مخصوصــا قــارچ هایــی کــه در کنــار تنــه درختــان‬ ‫(علــی الخصــوص درختــان خشــک شــده) مــی روینــد و یــا قــارچ هــای‬ ‫جمــع اوری شــده توســط افــراد بومــی‪ ،‬خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم بــرای حفــظ ســامت خــود و خانــواده فقــط‬ ‫قارچ هایــی کــه توســط مراکــز مجــاز و در بســته بنــدی هــای دارای‬ ‫مجــوز هســتند را خریــداری و مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مصــرف قــارچ هــا توســط پرندگان و ســایر جانــوران اهلی و‬ ‫وحشــی‪ ،‬نشــان دهنده غیرســمی بودن قارچ برای انســان نیســت؛ و‬ ‫برخــی از روش هــا و معیارهــای ســنتی ماننــد تغییــر رنــگ قاشــق نقره‬ ‫در اثــر تمــاس بــا قــارچ‪ ،‬یــا وجــود حشــرات در اطــراف قــارچ و محــل‬ ‫رویــش قــارچ معیــار علمــی و صحیحــی بــرای تشــخیص عدم ســمیت‬ ‫قــارچ در همــه مــوارد نیســت‪.‬‬ ‫فخــر زراعــی تاکیــد کــرد‪ :‬برخــی از ســموم موجود در قارچ های ســمی‪،‬‬ ‫مقــاوم بــه گرمــا بــوده و فرایندهــای امــاه ســازی غــذا ماننــد کبــاب‬ ‫کــردن‪ ،‬اب پــز کــردن‪ ،‬ســرخ کــردن و بخارپــز کــردن قــادر بــه تخریــب‬ ‫کامــل مــواد ســمی موجــود در ان نیســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در صــورت بــروز عالیــم و نشــانه های گوارشــی (تهوع‪،‬‬ ‫اســتفراغ و اســهال) بــه صــورت تاخیــری (‪ ۴‬تــا ‪ ۶۷‬ســاعت پــس از‬ ‫مصــرف خوراکــی قارچ هــای خــودرو)‪ ،‬هرچــه ســریعتر بیمــار را بــه‬ ‫مرکــز درمانــی تخصصــی مســمومیت هــا منتقل کنیــد‪ .‬در مــواردی که‬ ‫عالئــم گوارشــی بصــورت تاخیــری (بــا فاصلــه بیــش از یــک ســاعت از‬ ‫مصــرف قــارچ خــودرو) رخ دهــد ایــن دســته از قــارچ هــا ســمیت بــه‬ ‫مراتــب بیشــتری دارنــد و در ســال هــای گذشــته منجــر بــه نارســایی‬ ‫حــاد کبــدی و مــرگ تعــدادی از هموطنانمــان شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬انتقــال ســریع بیمــار مســموم بــه یــک‬ ‫مرکــز درمانــی تخصصــی مســمومیت هــا امکان درمــان موفقیت امیز‬ ‫را افزایــش مــی دهــد و هرگونــه تاخیــر در ایــن امــر ســبب افزایــش‬ ‫احتمــال شکســت درمــان و حتــی مــرگ بیمــار مــی شــود‪ .‬بنابرایــن بــا‬ ‫مشــاهده عالیــم و نشــانه هــای بالینــی اولیــه بــه ویــژه از نــوع تاخیــری‬ ‫در فــردی بــا ســابقه مصــرف خوراکــی قــارچ خــودرو‪ ،‬از هرگونــه خــود‬ ‫درمانــی و درمــان عالمتــی پرهیــز نمــوده و بیمــار را در اســرع وقــت بــه‬ ‫بیمارســتان منتقــل کنیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در صــورت امــکان نمونــه باقــی مانــده قــارچ مصــرف‬ ‫شــده توســط بیمــار را بــرای شناســایی کادر پزشــکی در بیمارســتان بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫محمدرضــا اصــف کــه دارای دکتــرای قــارچ شناســی اســت گفــت‪:‬‬ ‫رویــش حــدود ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬گونــه قــارچ در ایــران شناســایی شــده که‬ ‫از میــان ان هــا ‪ ۱۰۰۰‬گونــه دارای کالهــک بــوده و قابــل رویــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ‪ ۱۰۰۰‬گونــه مذکــور حــدود ‪ ۱۰۰‬گونــه ســمی هســتند و از‬ ‫‪ ۱۰۰‬گونــه ‪ ۱۰‬گونــه کشــنده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر اصــف ادامــه داد‪ ۱۰۰ :‬گونــه قــارچ ســمی در اغلــب مناطــق‬ ‫شــرقی‪ ،‬شــمال شــرقی‪ ،‬شــمالی‪ ،‬شــمال غربــی و غــرب کشــور بســته‬ ‫بــه نــوع گونــه‪ ،‬جغرافیــا و فصــل مــی رویــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬رویــش ‪ ۱۰‬گونــه کشــنده نیــز در مناطــق مختلــف‬ ‫کشــور پراکنــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر اصــف خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی قــارچ هــای ســمی کــه در ایــران‬ ‫مــی رویــد از نــوع گوارشــی بــوده و مشــکل گوارشــی ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اثــر تمــاس بــا قــارچ هــای ســمی‪ ،‬مســمومیت ایجــاد‬ ‫نمــی شــود و فقــط ممکــن اســت حساســیت هــای پوســتی ایجــاد‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫دکتر اصف بیان کرد‪ :‬تشــخیص قارچ ســمی و غیر ســمی برای افراد‬ ‫عادی غیر ممکن اســت و هیچ روش شناســایی برای تشــخیص انها‬ ‫وجود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تنهــا افــرادی کــه مــی تواننــد قــارچ هــای ســمی را از‬ ‫غیرســمی تشــخیص دهنــد‪ ،‬افــراد دارای تخصــص قــارچ شناســی و‬ ‫حاضــر در ازمایشــگاه هــای قــارچ شناســی هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر اصــف ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان هیــچ روش واضــح و غیــر‬ ‫واضحــی نیــز بــرای شناســایی ان هــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۲‬درصدی اموزش مهارت فنی در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفـه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پارســال ‪۱۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر از امــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در مراکــز دولتــی‬ ‫اســتان بهــره منــد شــدند کــه ایــن رقــم ‪ ۴۲‬درصــد افزایــش را نســبت بــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مهــدی رحمــدل اظهــار کــرد‪ :‬پارســال ارایــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۷۲‬نفــر ســاعت امــوزش در مراکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان‬ ‫هدف گــذاری شــده بــود کــه در ایــن مــدت ‪ ۶‬درصــد بیــش از تعهــد‪،‬‬ ‫امــوزش هــای مهارتــی ارایــه شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬امــوزش بــه میــزان‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۷۸۰‬هــزار و ‪ ۱۶۳‬هــزار نفــر ســاعت ارایــه شــد و بیــش از‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در ایــن دوره هــا شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫رحمــدل خاطرنشــان کــرد‪ :‬متقاضیــان مهــارت امــوزی و شــاغالن بنــگاه‬ ‫هــای اقتصــادی بیشــترین متقاضــی بــرای دریافــت امــوزش هــای‬ ‫مهارتــی اســتان هســتند بــه طــوری کــه ســال گذشــته یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۱۴۷‬هــزار و ‪ ۸۸۱‬نفــر ســاعت بــرای متقاضیــان مهــارت امــوزی و ‪۱۶۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۵‬نفــر ســاعت امــوزش بــرای شــاغالن بنــگاه هــای اقتصــادی‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ارایــه‬ ‫امــوزش هــای مهارتــی بــرای روســتاییان ‪ ۱۸۴‬هــزار و ‪ ۵۵۶‬نفــر ســاعت‪،‬‬ ‫بــرای عشــایران ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬نفــر ســاعت و بــرای معتــادان بهبــود‬ ‫یافتــه ‪ ۵۸‬هــزار و ‪ ۸۴۲‬نفــر ســاعت بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن پارســال بــرای دانشــجویان ‪ ۱۳۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۸۵‬نفــر ســاعت‪ ،‬بــرای دانــش اموختــگان مراکــز دانشــگاهی ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۴۹‬نفــر ســاعت و بــرای ســربازان وظیفــه نیــز ‪ ۲۸۶‬هــزار و ‪ ۹۰۵‬نفــر‬ ‫ســاعت امــوزش مهارتــی ارایــه شــد‪.‬‬ ‫رحمــدل خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارایــه امــوزش بــه ســاکنان ســکونت گاه های‬ ‫غیــر رســمی اســتان نیــز ‪ ۴۱‬هــزار ‪ ۲۹۴‬نفــر ســاعت بــوده اســت‪.‬‬ ‫اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی در ‪ ۹‬مرکــز دولتــی‬ ‫و بیــش از ‪ ۲۵۰‬اموزشــگاه ازاد در بیــش از ‪ ۳۰۰‬حرفــه بــه متقاضیــان‪،‬‬ ‫امــوزش مهــارت هــای فنــی ارایــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ 804‬فقره پرونده‬ ‫در اکیپ گشتهای مشترک‬ ‫از ابتدای طرح نظارتی‬ ‫ویژه نوروز‬ ‫‏از ابتــدای طــرح نظارتــی ویــژه نــوروز‪ 1401/12/8‬تــا‬ ‫تاریــخ ‪ 1402/1/13‬در گشــتهای‏شــترک ایــن اداره‬ ‫کل بــا دســتگاههای نظارتــی تعــداد ‪ 804‬فقــره‬ ‫پرونــده تتشــکیل و‏رســیدگی شــد‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان ضمــن‬ ‫تاکیــد و هشــدار حــدی بــر برخــورد قانونــی بــا کســانی‬ ‫‏کــه مرتکــب تخلــف میشــوند از تشــکیل و رســیدگی‬ ‫بــه تعــداد‪ 804‬فقــره پرونده تخلفاتــی از ابتدای‏طرح‬ ‫نظارتــی ویــژه نــوروز‪ 1401/12/8‬تا تاریــخ ‪1402/1/13‬در‬ ‫گشــتهای مشــترک ایــن اداره کل‏خبــرداد‏‬ ‫تقــی حســام گفــت‪ :‬تعــداد ‪ 254‬اکیــپ گشــت‬ ‫مشــترک ایــن اداره کل بــا دســتگاههای اجرائــی‬ ‫ونظارتــی‏‏(ســازمان صمت‪-‬نیــروی انتظامی‪-‬مرکــز‬ ‫بهداشــت –بازرســی ونظــارت بــر اصنــاف و‪)..‬‬ ‫برگــزار واز تعــداد‏‏‪ 2170‬واحــد صنفــی در ســطح‬ ‫اســتان بازرســی وبازدیــد داشــتند گــه بــرای تعــداد‬ ‫‪ 804‬واحــد متخلــف‏پرونــده تشــکیل ودر تعزیرات‬ ‫حکومتــی مــورد رســیدگی قــرار گرفــت و ایــن‬ ‫متهمین عالوه بر ضبط کاال‪-‬‏توبیخ‪-‬قطع ســهمیه‬ ‫و‪ ..‬بــه پرداخــت مبلــغ بیــش از بیســت وشــش‬ ‫میلیــارد و ششــصدویک میلیــون ریــال ‏جــزای‬ ‫نقــدی در حــق دولــت محکــوم شــدند‏‪.‬‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫برگــزاری گشــتهای مشــترک ایــن اداره کل گفــت‪:‬‬ ‫باعنایــت بــه ‏اینکــه طــرح نظارتــی ویــژه نــوروز‬ ‫و مــاه مبــارک تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫برقــرار مــی باشــد و مســئولیت‏قانونــی برخــورد بــا‬ ‫تخلفــات بخــش کاال وخدمــات‪ -‬قاچــاق کاال وارز‬ ‫و بهداشــت ‪،‬دارو ودرمــان ودامپزشــکی ‏بــا ایــن‬ ‫اداره کل میباشــد لــذا بــا کســانی کــه دســت بــه‬ ‫ارتــکاب اینگونــه اعمــال مجرمانــه بزننــد بــه شــدت‬ ‫‏برخوردقانونــی مــی گــردد‏‪.‬‬ ‫ایشــان درخاتمــه ازشــهروندان درخواســت کــرد‬ ‫درصورت مشــاهده هرگونه تخلف در بخش کاال‬ ‫‏وخدمــات‪ -‬قاچــاق کاال وارز‪ -‬بهداشــت دارو درمــان‬ ‫و‪ ..‬موضــوع را بــه صــورت حضــوری یــا از طریــق‬ ‫تلفن‏‏‪ 135‬ویا ســامانه ‪ 135‬به تعزیرات حکومتی‬ ‫ویــا بــا تلفــن ‪ 124‬بــه ســازمان صنعت‪،‬معــدن‬ ‫وتجــارت ویــا بــا‏تلفــن ‪1490‬بــه دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان وجهــاد کشــاورزی گــزارش نماینــد‏‪.‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال طرح به‬ ‫رویداد ملی مساله محور “‪”We Can‬‬ ‫اولیــن دوره رویــداد ملــی مســاله محور ‪We Can‬‬ ‫بــا هــدف حــل مشــکالت و چالش­ هــای پیــش روی‬ ‫صنعــت نفــت‪ ،‬ذیــل طرح توســعه رویدادهــای رقابتی‬ ‫مســاله محور بنیــاد ملــی نخبــگان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مرکــز نــواوری و‬ ‫کارافرینــی دانشــگاه صنعــت نفــت در دانشــکده‬ ‫نفــت اهــواز بــه منظــور شناســایی‪ ،‬هدایــت‪ ،‬رشــد‪،‬‬ ‫شــکوفایی و فراهــم اوردن زمینه­­ هــای بهره­ منــدی‬ ‫از تــوان دانشــجویان و پژوهشــگران مســتعد‬ ‫حوزه هــای باالدســتی و پایین­ دســتی صنعــت نفــت‬ ‫و گاز‪ ،‬نخســتین دوره رویــداد ملــی مســاله محور‬ ‫‪ We Can‬را بــا هــدف حــل مشــکالت و چالش هــای‬ ‫پیــش روی ایــن صنعــت‪ ،‬در چارچوب طرح توســعه‬ ‫رویدادهــای رقابتــی مســاله محور بنیاد ملی نخبگان‬ ‫برگــزار می کنــد‪.‬‬ ‫بازیافــت ‪ CO2‬خروجــی از دودکــش واحدهــای‬ ‫نیروگاهــی شــرکت فجــر انــرژی و تبدیــل ان بــه‬ ‫محصــوالت بــا ارزش افــزوده‪ ،‬بومی ســازی تولیــد‬ ‫مواد اولیه و روان کننده ‪ ،DRA‬طراحی سیســتم های‬ ‫ربــات زیــر ابــی کنتــرل از راه دور (‪ ،)ROV‬چالش هــای‬ ‫ایــن رویــداد هســتند‪.‬‬ ‫ایــن رویــداد‪ ۲۸ ،‬فروردیــن مــاه برگــزار خواهــد شــد‬ ‫و افــراد عالقه منــد می­ تواننــد طرح هــای خــود را تــا‬ ‫تاریــخ ‪ ۲۴‬فروردیــن مــاه‪ ،‬بــه ایــن رویــداد ارســال و‬ ‫بــرای کســب اطالعــات بیشــتر‪ ،‬بــه وبــگاه رویــداد بــه‬ ‫نشــانی ‪ www.wecan-put.com‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از بنیــاد ملــی نخبــگان‪ ،‬در پایــان ایــن‬ ‫رویــداد‪ ،‬طرح هــای برتــر‪ ،‬بــه منظــور بررســی‬ ‫پیاده ســازی‪ ،‬بــه شــرکت­ های ارائه دهنــده چالــش‬ ‫معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪738‬‬ ‫خبر‬ ‫طرح هادی ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫روستاهای گلستان نیازمند‬ ‫بازنگری است‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫افزایــش حــدود ‪ ۲.۷‬برابــری اعتبــار مــورد نیــاز‬ ‫اجــرای طرح هــای عمرانــی روســتایی اســتان در‬ ‫‪ ۲‬ســال اخیــر گفــت‪ :‬طــرح هــادی ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫روســتاهای گلســتان نیازمنــد بازنگــری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســیدمحمد‬ ‫حســینی اظهــار کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬و ســال‬ ‫ماقبــل ان ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫اجــرای ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۷‬طــرح عمرانــی روســتایی‬ ‫گلســتان اختصــاص یافــت کــه ایــن رقم در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و ســال ماقبــل ان هــزار و ‪ ۷۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســفر اســتانی رییــس جمهــور‬ ‫بــه گلســتان ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫جبــران عقب ماندگــی طــرح هــای روســتایی‬ ‫اســتان مصــوب شــد کــه از ایــن اعتبــار تاکنــون‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬در حــوزه توجــه بــه ظرفیت هــای‬ ‫گردشــگری روســتایی نیــز دولــت ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال و بــرای بهســازی روســتایی هــم ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال در ســفر اســتانی بــه گلســتان‬ ‫مصوبــه داشــت کــه رونــد تخصیــص ان در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی گلســتان‬ ‫همچنیــن بــه اســتمرار مقاوم ســازی خانه هــای‬ ‫فرســوده روســتایی گلســتان اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۲۲۸‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬واحــد روســتایی اســتان‪۱۰۰ ،‬‬ ‫هــزار خانــه غیرمقــاوم اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۸۶‬و همزمــان بــا اغــاز‬ ‫طــرح مقاوم ســازی منــازل روســتایی‪ ،‬هفــت‬ ‫درصــد منــازل روســتایی گلســتان مقــاوم بــود که‬ ‫ایــن امــار بــه ‪ ۵۳‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫مقاوم ســازی منــازل روســتایی که مالکیــن ان ها‬ ‫از اقشــار کم درامد و ضعیف هســتند ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫ریــال تســهیالت ‪ ۲۰‬ســاله بــا ســود پنــج درصــد‪،‬‬ ‫بــا ضمانــت زنجیــره ای‪ ۱۰ ،‬تـُـن ســیمان رایــگان و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت بالعــوض در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ‪ ۹۳۳‬روســتای بــاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانــوار اســتان‪ ،‬طــرح هادی ‪ ۵۱۸‬روســتا بازنگری‬ ‫شــده و بقیــه نیــز نیازمنــد بازنگری اســت‪.‬‬ ‫حســینی گفت‪ :‬در حوزه نهضت اســفالت‪۸۰۰ ،‬‬ ‫هــزار مترمربــع اســفالت در روســتاها از محــل‬ ‫اعتبــارات قیررایــگان انجــام شــد کــه پیش بینــی‬ ‫امســال اســفالت ‪ ۱.۵‬میلیــون مترمربــع از معابر‬ ‫روســتاهای گلســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪ :‬از کل‬ ‫روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار گلســتان ‪ ۳۲۶‬روســتا‬ ‫بــه عنــوان روســتاهای پــر مخاطــره شــناخته‬ ‫شــدند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۱۱‬روســتا ایمن ســازی‬ ‫شــده و مابقــی نیازمنــد ایمن ســازی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۵۸‬روســتای‬ ‫گلســتان در معــرض رانــش‪ ۲۴۲ ،‬روســتا در‬ ‫معــرض خطــر ســیالب و ‪ ۱۹‬روســتا در معــرض‬ ‫فرونشســت هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن تاکنــون‪ ۱۰۳‬هــزار ســند در راســتای‬ ‫طــرح صــدور ســند و تعییــن تکلیــف امــاک در‬ ‫مناطــق روســتایی اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه‬ ‫مالکیــت ‪ ۶۵‬درصــد روســتاهای گلســتان تحــت‬ ‫مالکیــت بنیــاد علــوی اســت صــدور ایــن اســناد‬ ‫در اســتان از میانگیــن کشــوری عقب تــر اســت‪.‬‬ ‫فاطمی امین مطرح کرد‪:‬‬ ‫پیشنهاد وزارت صمت به دولت برای مهار گرانی‬ ‫رشــد اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬ســرمایه گذاری‪ ،‬صــادرات و ‪ ...‬ارائــه شــد؛‬ ‫اعضــای کمیســیون صنایــع نگرانــی مشــترکی داشــتند مبنــی بــر اینکــه‬ ‫چــه تضمینــی وجــود دارد رشــد ســال گذشــته تــداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت افــزود‪ :‬خوشــبختانه ســال گذشــته‬ ‫ش صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت رشــد بســیار خوبــی داشــت و رشــد‬ ‫بخـ ‬ ‫خوبــی در حــوزه تولیــد رقــم خــورد بــه طــور مثــال رشــد پاییــز ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۱.۶‬درصــد بــود کــه از ابتــدای ســال ‪ ۹۶‬بــی نظیــر بــود‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن اضافــه کــرد‪ :‬ما یک برنام ه بــرای مهار تورم و یک برنامه‬ ‫بــرای رشــد تولیــد تدویــن کردیــم و در ایــن برنامه هــا ســازوکارهایی که‬ ‫بایــد اصــاح شــوند‪ ،‬درج شــده اســت؛ در نشســت امــروز کمیســیون‬ ‫صنایــع و معــادن مجلــس نیــز دربــاره ایــن برنامه هــا توضیحاتــی ارائــه‬ ‫و مقــرر شــد در جلســات اتــی کمیســیون ایــن برنامه هــا بــه تفصیــل‬ ‫تشــریح شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا برنامه هایــی کــه مــدون شــده رشــد‬ ‫خوبــی در بخش هــای مختلــف در ســال گذشــته داشــتیم تــداوم‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا در زمینــه مهــار تــورم و رشــد‬ ‫تولیــد خــا قانونــی وجــود دارد‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬مــا بــه ‪ ۲‬قانــون نیــاز‬ ‫داریــم؛ نخســت قانــون مالیــات بــر عایدی ســرمایه کــه اکنون مجلس‬ ‫در حــال بررســی ان اســت؛ ایــن مالیــات موجــب تنظیم گــری در‬ ‫بازارهایــی کــه داللــی و واســطه گــری وجــود دارد ماننــد خــودرو و‬ ‫مســکن می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دومیــن قانــون موضــوع مالیــات بــر ســود مــازاد‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن مالیــات در برخــی کشــورها عملیاتــی شــده‬ ‫اســت و بــه کنتــرل گرانــی و گرانفروشــی کمــک می کنــد؛ پیــش نویس‬ ‫ایــن موضــوع در وزارتخانــه امــاده شــده و بــه زودی در دولــت مطــرح‬ ‫می شــود و در قالــب الیحــه بــه مجلــس ارســال خواهــد شــد؛ ایــن دو‬ ‫ابــزار مالیاتــی می توانــد در کنتــرل و مهــار تــورم بســیار موثــر باشــد‪.‬‬ ‫بررســی عملکــرد حــوزه صنعــت و معــدن در ســال ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫کمیســیون صنایــع‬ ‫را بهمراه خواهد داشت‬ ‫مصطفی طاهری در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون صنایع‬ ‫و معــادن مجلــس بــا حضــور فاطمی امیــن وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت و معاونــان وی گفــت‪ :‬حوزه هــای صنعــت و معــدن در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬رشــد خوبــی داشــته بـ ه گونـه ای کــه رشــد ایــن حوزه ها نســبت به‬ ‫میانگیــن رشــد اقتصــادی در کشــور حــدود ‪ ۲‬برابــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس اضافــه کــرد‪ :‬بایــد توجــه‬ ‫کــرد کــه نــرخ رشــد تولیــد در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته نــه‬ ‫تنهــا کاهــش پیــدا نکنــد بلکــه افزایــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫طاهــری ادامــه داد‪ :‬در نشســت امــروز کمیســیون صنایــع و معــادن‬ ‫مجلــس ایــن موضــوع موردبررســی قــرار گرفــت کــه باید چــه برنامه ای‬ ‫اجرایــی کــرد تــا تــداوم رشــد تولیــد در حــوزه صنعــت و معــدن در ســال‬ ‫جــاری تضمیــن شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مقــرر شــد ایــن موضوعــات در جلســات اینــده‬ ‫بررســی شــود تــا اجــرای برنامه هــا قابــل رصــد باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه برخــی کشــورها بــا‬ ‫اجــرای قانــون مالیــات بــر ســود مــازاد گرانــی و گران فروشــی را مهــار‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه زودی پیــش نویــس الیحــه مالیــات بــر ســود‬ ‫مــازاد در دســتور کار هیــات دولــت قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید رضــا فاطمــی امیــن روز دوشــنبه‬ ‫پــس از حضــور در نشســت کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن جلســه گزارشــی از عملکــرد ســال قبــل در حــوزه‬ ‫نخستین اهدای عضو امسال خراسان شمالی به بیماران‬ ‫نیازمند زندگی دوباره بخشید‬ ‫مســوول اهــدای عضــو و بیمــاران خــاص معاونــت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬اعضــای یــک زن جــوان اســفراینی در نخســتین اهــدای عضــو ســال جدیــد بــه بیمــاران‬ ‫نیازمنــد زندگــی دوبــاره بخشــید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬مهــری فرشــاد‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار کــرد‪ :‬اعضــای بــدن زن جــوان ‪ ۲۸‬ســاله اســفراینی شــادروان «ســمیرا‬ ‫یعقوبــی» کــه بــر اثــر ســانحه تصــادف رانندگــی دچــار مــرگ مغــزی و بــه بیمارســتان امــام علــی(ع)‬ ‫بجنــورد منتقــل شــده بــود‪ ،‬امــروز اهــدا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا رضایــت خانــواده نوعدوســت ان مرحــوم پــس از اعــزام بــه بیمارســتان منتصریــه مشــهد‪ ،‬قرنیـه ‬ ‫هــای زنــده یــاد «ســمیرا یعقوبــی» بــرای پیونــد بــه بانــک چشــم دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد و پوســت ایــن‬ ‫بیمــار مــرگ مغــزی نیــز بــه بانــک نســوج ارســال شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جوانی جمعیت رونق‬ ‫تولید و شکوفایی اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در مسابقات مینی‬ ‫فوتبال خراسان شمالی‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تیم‬ ‫رقابت می کنند‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای همگانــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫تیــم بــرای حضــور در مســابقات مینــی‬ ‫فوتبــال محله هــای اســتان ثبت نــام‬ ‫کردنــد و در نیمــه دوم اردیبهشــت مــاه بــا‬ ‫هــم رقابــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫مجیــد جــودت اظهــار کــرد‪ :‬محلــه هــای‬ ‫خراســان شــمالی بــا ثبــت نام ایــن تعداد‬ ‫در صــدر بیشــترین شــرکت کننــدگان‬ ‫مســابقات ملــی مینــی فوتبــال کشــور‬ ‫قــرار دارد و از ایــن تعــداد؛ هــزار و ‪۷۵۷‬‬ ‫تیــم محــات شــرکت کننــده مربــوط بــه‬ ‫اقایــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نــام نویســی در مســابقات‬ ‫مینــی فوتبــال محــات از زمســتان ســال‬ ‫گذشــته اغــاز شــده و امــروز دوشــنبه بــه‬ ‫پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای همگانــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬عالقه منــدان می‬ ‫تواننــد حتــی بــه صــورت انفــرادی در ایــن‬ ‫مســابقات نــام نویســی کــرده و پــس از ان‬ ‫در قالــب تیــم ســاماندهی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توســعه نشــاط در بین محالت‬ ‫و شناســایی اســتعدادهای برتــر از اهــداف‬ ‫برگــزاری این مســابقات اســت‪.‬‬ ‫جــودت یــاداور شــد‪ :‬ایــن مســابقات از‬ ‫نیمــه دوم اردیهشــت مــاه ســال جــاری‬ ‫بــا حضــور معــاون وزیــر ورزش و امــور‬ ‫جوانــان در بجنــورد اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اینــک ‪ ۲۸‬هــزار ورزشــکار بیمــه شــده در‬ ‫خراســان شــمالی وجــود دارد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد پنــج هــزار و ‪ ۷۳۴‬نفــر خانــم و‬ ‫مابقــی اقــا هســتند‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫مهمترین عوامل‬ ‫تاثیرگذار بررسی رقبا بر‬ ‫بازارکسب وکار ؟‬ ‫بــازار کســب و کار ‪ /‬بررســی بــازار و رقبــا‬ ‫می توانــد بــه شــرکت ها کمــک کنــد تــا‬ ‫در نحــوه توســعه‪ ،‬بازاریابــی و فــروش‬ ‫به صــورت بهتــر و بــا دیــد بلندمــدت‬ ‫فعالیــت داشــته باشــند‪ .‬بعضــی از‬ ‫مهمتریــن عوامــل تاثیرگــذار در ایــن‬ ‫بررســی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬بررسی نقاط قوت و ضعف رقبا‬ ‫‪ .2‬بررســی رونــد فــروش و محبوبیــت‬ ‫محصــوالت رقبــا در بــازار‬ ‫‪ .3‬تحلیــل رقابــت هــای تکمیــل‬ ‫کننــده یــا مســتقیم‬ ‫‪ .4‬بررســی سیاســت هــا و قوانیــن‬ ‫دولتــی بــرای صنعــت مربوطــه و رقبــا‬ ‫‪ .5‬بررسی بازار و نیازهای مشتریان‬ ‫مطالعــه رقبــا شــامل مزایــا و معایــب‬ ‫رقبــا‪ ،‬روش کســب و کار انهــا‪،‬‬ ‫درک اســتراتژی هــای موفــق انهــا و‬ ‫فهمیــدن خطاهــای انهــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫شناســایی و بررســی رقبا عوامل مهمی‬ ‫در موفقیــت کســب و کارهــا هســتند‪.‬‬ ‫بــرای شناســایی رقبــا ابتــدا بایــد بــازار‬ ‫و صنعــت موردنظــر را تحلیــل کــرده و‬ ‫بــرای خــود معیارهایــی بــرای تعریــف‬ ‫رقبــا در ان صنعــت در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫ســپس بــا اســتفاده از مختلــف منابــع‪،‬‬ ‫اطالعــات و داده هــای موجــود در حــوزه‬ ‫موردنظــر بــازار را جســتجو و جمـع اوری‬ ‫کنیــد و ســپس بــه تحلیــل و بررســی‬ ‫انهــا بپردازیــد‪.‬‬ ‫عواملــی کــه تاثیــر گــذار بررســی‬ ‫رقبــا بــر بــازار کســب وکار می باشــند‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬شــناخت محصــوالت و‬ ‫خدمــات رقبــا‪ ،‬تعییــن نقــاط قــوت‬ ‫و ضعــف رقبــا‪ ،‬تحلیــل مشــتریان و‬ ‫بــازار هــدف رقبــا‪ ،‬شناســایی روش ها‬ ‫و اســتراتژی های بازاریابــی و فــروش‬ ‫رقبــا‪ ،‬شــناخت رقبــای مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم‪ ،‬تحلیــل قــدرت رقابتــی‬ ‫و موقعیــت رقبــا در بــازار و شناســایی‬ ‫فرصت هــای جدیــد و مهــم رقبــا‪.‬‬ ‫بررســی رقبــا به منظــور شناســایی نقــاط‬ ‫قــوت و ضعــف و همچنیــن فرصت هــا‬ ‫و تهدیدهای کســب و کار‪ ،‬بســیار مهم‬ ‫اســت‪ .‬برخــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر‬ ‫ایــن بررســی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬موقعیت جغرافیایی رقبا‬ ‫‪ -۲‬نوع فعالیت رقبا‬ ‫‪ -۳‬تکنولوژی و نواوری های رقبا‬ ‫‪ -۴‬بازار هدف رقبا‬ ‫‪ -۵‬قدرت مالی رقبا‬ ‫‪ -۶‬رفتار رقبا در بازار‬ ‫‪ -۷‬رتبه بندی رقبا در بازار‬ ‫‪ -۸‬مشتریان و مخاطبان رقبا‬ ‫‪ -۹‬استراتژی بازاریابی رقبا‬ ‫‪ -۱۰‬قانــون و مقــررات مربــوط بــه‬ ‫فعالیت هــای رقبــا‪.‬‬ ‫در هــر صــورت‪ ،‬توجــه بــه بررســی رقبــا‬ ‫و شناســایی مزیت هــا و تهدیدهــای‬ ‫ان هــا‪ ،‬بــرای بهبــود عملکــرد و افزایــش‬ ‫ســهم بــازار کســب و کار بســیار حیاتــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪738‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اثرات تحقق عدالت اجتماعی در جامعه‬ ‫تا انتهای سال ‪ ۱۴۰۲‬چیزی‬ ‫به نام جاده مرگ در استان‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫اسیب اجتماعی‬ ‫کودکان کار و اثرات‬ ‫ان بر اقتصاد جامعه‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫کــودکان کار بــه معنــای اســتفاده‬ ‫از کــودکان در ســنین پایین تــر از‬ ‫ســن قانونــی کار بــه منظــور کســب‬ ‫درامــد و ارزش اقتصــادی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن امــر عــاوه بــر تخلــف از حقوق‬ ‫بشــری‪ ،‬بــرای اقتصــاد جامعــه نیــز‬ ‫تاثیــرات منفــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اولیــن تاثیــر منفــی کــودکان کار بــر‬ ‫اقتصــاد جامعــه‪ ،‬کاهــش تولیــدی‬ ‫اســت‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه اســتفاده‬ ‫از کــودکان کار بــه جــای اســتفاده‬ ‫از نیــروی کار مجــرب بزرگســاالن‪،‬‬ ‫باعــث می شــود کــه بــه جــای تولیــد‬ ‫بیشــتر‪ ،‬تولیــد کمتــر شــود و در‬ ‫نتیجــه تاثیــرات ان در کاهــش‬ ‫تولیــد ملمــوس خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاثیــر دیگــری کــه کــودکان کار در‬ ‫اقتصــاد جامعــه دارنــد‪ ،‬کاهــش‬ ‫کیفیت تولیدی اســت‪ .‬در بســیاری‬ ‫از مــوارد‪ ،‬کارکــردن کــودکان بــه‬ ‫دلیــل نداشــتن تجربــه‪ ،‬موجــب‬ ‫خطــای بیشــتر و در نتیجــه کاهــش‬ ‫کیفیــت محصــوالت می شــود‪.‬‬ ‫تاثیــر بعــدی کــودکان کار‪ ،‬افزایــش‬ ‫رقابــت در بــازار کار اســت‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫برخــی مزایــای اســتفاده از کــودکان‬ ‫کار‪ ،‬افــرادی کــه از ایــن کــودکان‬ ‫کار بــه صــورت قانونــی و غیرقانونــی‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫کارفرمایــان را بــا کمتریــن هزینــه بــه‬ ‫عنــوان کارگــران بنــدی کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع باعــث می شــود کــه بخشــی‬ ‫از بــازار کار‪ ،‬فقــط بــرای کــودکان بــا‬ ‫درامــد پاییــن قابــل دســترس باشــد‬ ‫و بــازار کار بــه شــکل کلــی از شــرایط‬ ‫اشــتغالکمتــرقابــلاســتفادهباشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬کــودکان کار در طوالنــی‬ ‫مــدت‪ ،‬منجــر بــه کاهــش رونــق‬ ‫اقتصــادی جامعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای پیشــگیری از ایــن‬ ‫اتفــاق‪ ،‬قانونگــذاری صریــح تــاش‬ ‫بــرای ارتقــای برخــورداری از حقــوق‬ ‫بشــری کــودکان و ترویــج امــوزش‬ ‫ســریع و کامــل انــان اســت‪.‬‬ ‫کــودکان کار بــه معنــای اســتفاده‬ ‫از افــراد زیــر ‪ ۱۸‬ســال در کارهایــی‬ ‫هســتند کــه بــه نظــر انهــا و‬ ‫مجموعه هایــی کــه انهــا را بــه کار‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬مناســب بــرای ســن انهــا‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن مســئله باعــث می شــود‬ ‫کــه کــودکان بــرای ایــن کــه بتواننــد‬ ‫خانواده شــان را تامینــی کننــد‪،‬‬ ‫تحصیــات خــود را کنــار بگذارنــد و بــه‬ ‫اجبــار و یــا بــه طــور غیرمســتقیم در‬ ‫یــک حلقــه فقــر گرفتــار شــوند‪.‬‬ ‫عواقــب کــودکان کار بــر اقتصــاد‬ ‫جامعــه شــامل‪:‬‬ ‫‪ -1‬کاهــش ســطح تحصیــات و‬ ‫دسترســی بــه شــغل های بادرامــد‬ ‫باالتــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬محــدود شــدن رشــد اقتصــادی‬ ‫جامعــه بــه خاطــر کاهــش بــازار‬ ‫خریــد و فــروش‪.‬‬ ‫‪ -3‬ســرمایه گذاری نامناسب در اموزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬کــه از انجــا کــه جامعــه دچار‬ ‫خلق وخــو در بــازار کار اســت‪ ،‬بــرای رشــد‬ ‫اقتصادی الزامی اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬مرگ و اســیب جســمی و روانی به‬ ‫کــودکان کار بــرای پایــان دادن بــه ایــن‬ ‫فراینــد عــادی نادرســت رخ می دهــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬کــودکان کار باعــث‬ ‫محدودیــت رشــد اقتصادی‪،‬کاهــش‬ ‫ســطح تحصیــات‪ ،‬افزایــش فقــر و‬ ‫عــدم توســعه جامعــه می شــوند‪.‬‬ ‫واقعیــت ان اســت کــه بایــد‬ ‫سیاس ـت هایی بــرای پایــان دادن بــه‬ ‫کــودکان کار تدویــن شــود‪ ،‬تــا بتوانیــم‬ ‫بــه جــای حلقه فقر و عقــب ماندگی‪،‬‬ ‫بــازار کار را تنــوع بخشــیم و به ســمت‬ ‫توســعه هســتیم‪.‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری ‪ /‬بــازار کســب و کار ‪/‬‬ ‫تحقــق عدالــت اجتماعــی در جامعــه می توانــد‬ ‫بــه معنــای برابــری فرصــت هــا‪ ،‬برابــری در‬ ‫نحــوه دســتیابی بــه منابــع‪ ،‬امــرزش اختالفــات‬ ‫بیــن افــراد و گروه هــا باشــد‪ .‬یعنــی هــر فــرد در‬ ‫جامعه باید از حقوق اساســی مانند بهداشــت‪،‬‬ ‫تحصیــات‪ ،‬کار و حقــوق برابــر بهره منــد‬ ‫شــود و هیچ کــس بــه دلیــل نــژاد‪ ،‬جنســیت‪،‬‬ ‫مذهــب و‪ ...‬محــروم نشــود‪ .‬بــرای تحقــق‬ ‫عدالــت اجتماعــی‪ ،‬بایــد مســاوی کــردن شــرایط‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬از ســطح مرتفــع تــا پاییــن تریــن‬ ‫شــرایط‪ ،‬از دسترســی بــه امــوزش و پــرورش‬ ‫تــا دسترســی بــه کار‪ ،‬محدودیت هــای پاییــن‬ ‫بــرای افــراد در مســیر ارائــه خدمــات اساســی‬ ‫ماننــد بهداشــت و درمــان‪ ،‬اصــاح قوانیــن‬ ‫مالکیــت و توزیــع و توزیــع بهتــر منابــع‪ ،‬تفکــر‬ ‫و روحیــه دســتیابی بــه دیدگاه هــای پاســخگو و‬ ‫ســازمان دهی شــده را نیــز ادامــه داد‪.‬‬ ‫تحقــق عدالــت اجتماعــی یکــی از اهــداف تمــام‬ ‫جوامــع اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬عدالــت اجتماعــی بــه معنــای توزیــع مناســب‬ ‫ثــروت‪ ،‬فرصت هــا و منابــع در جامعــه مــی باشــد‪ .‬بــرای دســتیابی بــه‬ ‫ایــن هــدف‪ ،‬بایــد بــه برخــی اصــول توجــه کنیــم کــه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقسیم منابع با توجه به نیاز ها و مستحقات در جامعه‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم تبعیض در برابر گروه های مختلف جامعه‬ ‫‪ .3‬ایجــاد فرصــت هــای برابــر بــرای همــگان در دسترســی بــه امــوزش‪،‬‬ ‫بهداشــت‪ ،‬کار و محیــط زیســت بهینــه‬ ‫‪ .4‬حمایت از حقوق انسانی‪ ،‬از جمله حقوق کارگری و حقوق بشر‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد بــا همــکاری همــه افــراد و نهادهــای‬ ‫دولتــی و غیــر دولتــی در جامعــه‪ ،‬تــاش کنیــم کــه موانعــی از جملــه‬ ‫فســاد‪ ،‬تبعیــض‪ ،‬بــی بســیطی مالــی و‪ ...‬را برطــرف نمــوده و بــه ســوی‬ ‫یــک جامعــه بیشــتر بــه انــدازه کافــی پایــدار حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫در واقــع می تــوان گفــت تحقــق عدالــت اجتماعــی اثــرات بســیار مهمــی‬ ‫در جامعــه دارد کــه بعضــی از ان هــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬کاهــش فقــر‪ :‬فراهــم کــردن شــرایط بــرای توزیــع مناســب درامــد و‬ ‫ثــروت می توانــد بــه کاهــش فقــر در جامعــه منجــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬افزایــش کیفیــت زندگــی‪ :‬در جامعـه ای کــه در ان عدالــت اجتماعــی‬ ‫مســلم اســت‪ ،‬همــه افــراد دسترســی بــه امکانــات اساســی مثــل اب‪،‬‬ ‫غــذا‪ ،‬مســکن و بهداشــت دارنــد‪ .‬ایــن موضــوع می توانــد کیفیــت زندگی‬ ‫افــراد را بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬افزایــش رضایتمنــدی‪ :‬در جامعــه عدالت محــور‪ ،‬افــراد از وجــود‬ ‫امکانــات و فرصت هــای برابــر بیــن همــه عنــوان رضایتمنــدی کافــی بهره‬ ‫می برنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬کاهــش فســاد‪ :‬در جوامعــی کــه عدالــت اجتماعــی رعایــت می شــود‪،‬‬ ‫فســاد مالــی و سیاســی بــه حداقــل خــود می رســد‪ ،‬زیــرا افــراد می داننــد‬ ‫کــه همــه از نظــر قانــون برابرنــد و دسترســی بــه منابع بــرای همه فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .5‬افزایــش ثبــات اجتماعــی‪ :‬در جوامــع عدالت منــد‪ ،‬تفاوت هــای‬ ‫اجتماعــی کمتــر بــه چشــم می خورنــد و بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف‬ ‫مشــترک‪ ،‬همــه همــکاری می کننــد‪.‬‬ ‫سال گذشته از برداشت‬ ‫غیرمجاز سه میلیون متر‬ ‫مکعب اب خراسان شمالی‬ ‫جلوگیریشد‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬پارســال از برداشــت غیرمجــاز یــک میلیــون و ‪ ۹۳۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب اب ســطحی و یــک میلیــون و ‪ ۱۶۰‬هــزار متــر مکعــب اب‬ ‫زیرزمینــی اســتان جلوگیــری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬مهنــدس وحیــد واســطه در این خصــوص اظهارکرد‪:‬‬ ‫عمــده برداشــت هــای غیرمجــاز منابــع اب بــه وســیله موتورپمــپ هــای‬ ‫غیرمجــاز در بخــش اب ســطحی و حفــر چــاه غیرمجــاز در بخــش‬ ‫اب زیرزمینــی انجــام مــی شــود کــه در ســال گذشــته در بخــش اب‬ ‫زیرزمینــی نیــز ‪ ۱۹۹‬حلقــه چــاه غیرمجــاز مســدود شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۶۶‬حلقــه چــاه غیرمجــاز در بجنــورد‬ ‫و راز و جــرگالن‪ ۸۹ ،‬حلقــه چــاه غیرمجــاز در شــیروان و فــاروج‪۳۸ ،‬‬ ‫حلقــه چــاه غیرمجــاز در اســفراین و ‪ ۳۶‬حلقــه چــاه غیرمجــاز نیــز در‬ ‫مانــه و ســملقان مســدود شــد‪.‬‬ ‫او هــدف از ایــن کار را انجــام فعالیــت هــا و وظایــف عملیاتــی مدیریت‬ ‫منابــع اب در چهارچــوب سیاســت هــای وزارت نیــرو‪ ،‬انجــام تکالیــف‬ ‫قانونــی در راســتای قانــون توزیــع عادالنــه اب و صیانــت از منابــع اب‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫توقیف ‪ ۷۵‬دستگاه موتور پمپ غیرمجاز‬ ‫‪ .6‬افزایــش ســطح توســعه‪ :‬در جامعــه عدالت محــور‪ ،‬افــراد بــا توجــه بــه‬ ‫اســتعداد و توانمنــدی خــود‪ ،‬بــه ارتقــای جامعــه کمــک می کننــد کــه منجــر‬ ‫بــه توســعه و بهبــود اقتصــادی می شــود‪.‬‬ ‫از طرفــی‪ ،‬عــدم تحقــق عدالــت اجتماعــی می توانــد بــه ایجــاد بی ثباتــی‪،‬‬ ‫ناامنــی‪ ،‬فقــر و عــدم برابــری منجر شــود‪.‬‬ ‫در حقیقــت تحقــق عدالــت اجتماعــی می توانــد تاثیــرات بســیار مثبتــی‬ ‫بــر جامعــه داشــته باشــد‪ .‬در زیــر بــه برخــی از ایــن تاثیــرات اشــاره‬ ‫می کنــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کاهــش بیــکاری‪ :‬در یــک اجتمــاع عادالنــه‪ ،‬فرصت هــای برابــری بیــن‬ ‫افــراد فراهــم می شــود و همــه افــراد قــادر بــه دسترســی بــه امــوزش و‬ ‫ابزارهــای الزم بــرای شــروع یــک شــغل هســتند‪ .‬ایــن باعــث کاهــش‬ ‫بیــکاری و افزایــش شــتاب اقتصــادی جامعــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کاهــش فقــر‪ :‬در یــک جامعــه عادالنــه‪ ،‬نیازهــای اساســی همــه افــراد‬ ‫رعایــت می شــود و هیــچ کــس بــه دلیــل فقــر‪ ،‬گرســنگی و بی خانمانــی مبتــا‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بهبــود ســامتی‪ :‬در یــک جامعــه عادالنــه‪ ،‬تامیــن کننــده ســامتی‬ ‫بــرای همــه افــراد فراهــم اســت‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬بیماری هــا بعلــت‬ ‫تغذیه نامناســب‪ ،‬دسترســی نداشــتن به داروهای مناســب و نداشــتن‬ ‫تامیــن اجتماعــی کامــل‪ ،‬کاهــش می یابنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کاهش جرم و جنایت‪ :‬زمینه های بیشــتری برای توســعه اقتصادی‬ ‫فراهــم می شــود و بســیاری از افــراد دیگــر بــه دنبال فرصت های شــغلی‬ ‫تبدیــل خواهنــد شــد‪ ،‬کــه ایــن بــه کاهــش جــرم و جنایــت در جامعــه‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬برابــری‪ :‬زمینه هــای برابــری بیــن افــراد‪ ،‬موجــب بــاز شــدن راه هایــی‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری و رشــد جامعــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬رشــد اقتصــادی‪ :‬در یــک جامعــه عادالنــه‪ ،‬همــه افــراد مســاوی‬ ‫مســاحتی بــرای توســعه فــردی و توانایــی بــرای مشــارکت اقتصــادی در‬ ‫جامعــه دارنــد‪ ،‬کــه ایــن باعــث بــاز شــدن بــرای فرصت هــای توســعه و‬ ‫رشــد در ســطح داخلــی حتــی االمــکان باالتــر از حقه مــواد می شــود‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬تحقــق عدالــت اجتماعــی باعــث ایجــاد یــک جامعــه ســالم‪ ،‬پویا‬ ‫و پایــدار می شــود کــه بــه دنبــال توســعه همــه می باشــد‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای خراسان شمالی‬ ‫در ادامــه از توقیــف ‪ ۷۵‬دســتگاه موتــور پمــپ غیرمجــاز برداشــت اب‬ ‫ســطحی در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن دســتگاه ها طــی ســال‬ ‫گذشــته شناســایی و توقیف شــده اســت‪.‬‬ ‫واســطه افــزود‪ :‬بــا توقیــف ایــن موتورپمــپ هــا در مجمــوع از برداشــت‬ ‫غیرمجــاز یــک میلیــون و ‪ ۹۳۰‬هــزار متــر مکعــب اب ســطحی جلوگیری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از ازادســازی ‪ ۲۰‬هکتــار زمیــن هــای حریــم و بســتر‬ ‫رودخانــه هــای اســتان طــی ســال گذشــته خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫زمیــن هــا بــه صــورت غیرمجــاز توســط اشــخاص‪ ،‬تصــرف شــده بــود‬ ‫کــه بــا هــدف حفــظ و حراســت از اراضــی حریــم و بســتر رودخانــه هــا‪،‬‬ ‫باهمــکاری مراجــع قضایــی و نیــروی انتظامــی رفــع تصــرف شــد‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شمالی از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی برداشت از منابع اب‬ ‫اســتان درخواســت کــرد کــه بــه منظــور رعایــت نظــم و موازیــن قانونــی‬ ‫و احتــرام بــه حقــوق همنوعــان قبــل از برداشــت منابــع اب‪ ،‬مجوزهــای‬ ‫الزم از ایــن شــرکت را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ســاالنه از ســه هــزار و ‪ ۳۶۶‬حلقــه چــاه اســتان بیــش از ‪ ۴۰۴‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اب برداشــت مــی شــود کــه میــزان برداشــت اب از چــاه‬ ‫هــای دارای کنتــور نیــز حــدود ‪ ۲۷۰‬میلیــون متــر مکعــب در ســال اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۵‬حلقــه چــاه معــادل ‪ ۸۰‬درصــد چــاه هــای کشــاورزی‬ ‫اســتان بــه کنتــور هوشــمند مجهــز شــد و از مجمــوع چــاه هــای ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۵‬حلقــه چــاه کشــاورزی‪ ۹۳۸ ،‬واحــد صنعتــی و‬ ‫مابقــی چــاه هــا نیــز بــرای تامیــن اب شــرب اســت‪.‬‬ ‫میانگیــن بارندگــی ســاالنه در اســتان خراســان شــمالی کمتــر از ‪۲۷۰‬‬ ‫میلــی متــر و حجــم منابــع اب تجدیــد پذیــر حــدود یــک میلیــارد و ‪۴۲‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اســت کــه از ایــن مقــدار حــدود ‪ ۵۷۸‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب ابهــای ســطحی اســتان را تشــکیل می دهــد و حــدود ‪۴۶۴‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب ابخوانهــای زیرزمینــی را تغذیــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع تاکنــون هشــت ســد بــا ظرفیــت ذخیــره ســازی حــدود ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب و تــوان تنظیــم ‪ ۱۷۳‬میلیــون متــر مکعــب اب در‬ ‫اســتان ســاخته شــده و بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫کل اراضــی اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪۱۳‬‬ ‫درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد‬ ‫نیــز اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه استاندارگلســتان در نشســت صمیمــی‬ ‫بــا اصحــاب رســانه گفت‪:‬طلســم تعییــن زمیــن‬ ‫بــرای بیمارســتان گنبــد کاووس شکســته شــده‬ ‫و بــا دســتور ویــژه ای کــه از مهنــدس فتــاح و‬ ‫بنیــاد مســتضعفان اخذ شــده بــه زودی اقدامات‬ ‫اجرایــی ان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا پیــش از ایــن دولــت منطقــه‬ ‫ازاد اینچــه بــرون مصوبــه ای روی کاغــذ بــود و‬ ‫حتــی مهــر هیــات دولــت را هــم نداشــت کــه‬ ‫پــس از پیگیــری هــای صــورت گرفتــه اساســنامه‬ ‫قانونــی دارد و پــس از ان هیــات مدیــر عامــل و‬ ‫مدیرعامــل ان منصــوب خواهــد شــد ‪ ۲۱ ،‬نفــر از‬ ‫نخبــگان اســتان احصــا شــده انــد و بــه وزیــر امــور‬ ‫اقتصــادی معرفــی شــده انــد و و ما بــرای ان طرح‬ ‫جامــع نیــز ظــرف مــدت یــک ســال امــاده کردیــم ‪.‬‬ ‫زنگانــه اظهارکــرد‪ :‬تبــادل کامیونــی کــه بــه صفــر‬ ‫رســیده بــود در حــال حاضــر از ‪ ۱۳۰‬کامیــون در‬ ‫روز گذشــته و مــا بــه دنبال صــادرات ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالری از اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬چش ـم انداز‬ ‫توســعه بــرای اســتان تعریــف کردیــم و ‪ ۳۱‬ســند‬ ‫بخشــی توســعه بــرای اســتان امــاده کردیــم و مقــرر‬ ‫گردیــده در افــق ‪ ۱۴۰۴‬درامــد ســرانه مــردم اســتان‬ ‫بــه میانگیــن درامــد ســرانه مــردم در کشــور برســد‪.‬‬ ‫بــا درایــت و همراهــی اصحــاب رســانه تــاش مــا‬ ‫تحقــق چشــم انــداز اســتان اســت ‪.‬‬ ‫وی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات زیــادی در‬ ‫حــوزه راه هــای اســتان صــورت گرفتــه و از ‪۳۴‬‬ ‫کیلومتــر جــاده اق قال به بندرترکمن که موســوم‬ ‫بــه جــاده مــرگ شــده بــود تــا کنــون عملیــات‬ ‫تعریــض ‪ ۱۷‬کیلومتــر انجــام شــده و تــاش‬ ‫داریــم بــا اجــرای کامــل ایــن پــروژه در ســال جاری‬ ‫تــا انتهــای ســال ‪ ۱۴۰۲‬چیــزی بــه نــام جــاده مــرگ‬ ‫در اســتان نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫برای برق رسانی ‪ ۲۴۵‬میلیارد‬ ‫تومان در خراسان شمالی‬ ‫هزینه شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۲۴۵ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار در‬ ‫ســال گذشــته بــرای اجــرای پروژه هــای ایــن‬ ‫شــرکت هزینــه شــد کــه نســبت بــه ســال ماقبــل‬ ‫ان ‪ ۶۱‬درصــد رشــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی ایــن شــرکت‪ ،‬حســن چاهــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫تامیــن بــرق شــهرک ها و مجتمع هــای دامپــروری‪،‬‬ ‫واحدهــای تولیــدی روســتایی‪ ،‬اصــاح شــبکه های‬ ‫توزیــع بــرق‪ ،‬تامیــن زیرســاخت بــرق جهــت طــرح‬ ‫جهــش مســکن‪ ،‬ســاخت شــبکه روشــنایی معابــر‬ ‫شــهری‪ ،‬خریــد ‪ ۳‬دســتگاه خــودروی عملیاتــی‬ ‫جرثقیــل و تامیــن بــرق مجتمع تجــاری‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫تفریحــی و صنعتــی بجنــورد از جملــه طرح هــای‬ ‫ایــن شــرکت در ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۵۱ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار برق رســانی‬ ‫در اســتان هزینــه شــد کــه رقــم قابل توجهــی بــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬مهم تریــن طرح هــای هزینــه ای‬ ‫ســال گذشــته شــامل ‪ ۷۵‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای بهســازی و اصــاح و ترمیــم‬ ‫شــبکه بــرق ‪ ۱۴۶‬روســتا در قالــب اجــرای طــرح‬ ‫بهارســتان و اجــرای پروژه هــای تامیــن برق تعــداد ‪۱۸‬‬ ‫حلقــه چاه هــای اب شــرب در شهرســتان بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین و مانــه و ســملقان اســت‪.‬‬ ‫وی اجــرای عملیــات برق رســانی و تامیــن بــرق‬ ‫مــورد نیــاز ‪ ۱۴‬شــهرک روســتایی را از اقدامــات‬ ‫ایــن شــرکت در ســال گذشــته دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن زمینــه اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۷‬میلیــارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســال گذشــته به ‪ ۶‬روســتا با اعتبار ‪۷‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان برق رســانی شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬روســتاهای «کالتــه ولــی‬ ‫خــان» و «کالتــه مصرخــان» بجنــورد‪« ،‬قلعــه‬ ‫قیصــر» اســفراین‪« ،‬کالتــه رضــازاده» راز و‬ ‫جــرگالن‪« ،‬پســت دره» مانــه و «طاهرابــاد»‬ ‫جاجــرم از جملــه ایــن روســتاها هســتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪738‬‬ ‫اقتصادوفرهنگ‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫نرم افزار انتی ویروس چگونه کار می کند‬ ‫محمدرضــا ملــک شــاهکوهی ‪ /‬بــازار کســب و کار‬ ‫هــوش مصنوعــی یــا ‪ AI‬بــه معنــی هــوش ایجــاد‬ ‫شــده توســط ماشــین هــا‪ ،‬بــه ویــژه کامپیوترهــا‪،‬‬ ‫اســت‪ AI .‬مــی توانــد بــه صــورت خــودکار و بــدون‬ ‫نیــاز بــه دخالــت انســانی‪ ،‬اطالعــات را تجزیــه و‬ ‫تحلیــل کنــد و بــر اســاس ان تصمیــم گیــری‬ ‫و عمــل کنــد‪ .‬هــوش مصنوعــی مــی توانــد بــه‬ ‫عنــوان کمکــی بــرای انجــام کارهــای پیچیــده‬ ‫و مجموعــه ای‪ ،‬ارائــه شــود و بــه برنامــه هــای‬ ‫هوشــمند‪ ،‬ســاختارهای پایــدار تــر‪ ،‬بهینــه ســازی‬ ‫مصــرف انــرژی و تولیــد روش هــای موثــر بــرای‬ ‫پشــتیبانی و ارتقــاء توســعه کمــک کنــد‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی یکــی از پیشــرفت های بــزرگ‬ ‫صنعت تکنولوژی است که در زمینه های مختلفی‬ ‫از جملــه پزشــکی‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬پوشــیدنی های‬ ‫هوشــمند‪ ،‬رباتیــک‪ ،‬امنیــت‪ ،‬خدمــات بانکــی و ‪...‬‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن فنــاوری می توانــد زندگــی‬ ‫مــا را بهبــود بخشــد امــا در عیــن حــال می توانــد‬ ‫چالش هایــی را نیــز بوجــود اورد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونهسطحفکریوفرهنگی‬ ‫خودمانراارتقادهیم؟‬ ‫اثرات هوش مصنوعی در جامعه‬ ‫اثــرات هــوش مصنوعــی در جامعــه شــامل موارد‬ ‫زیر اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بهبــود کیفیــت زندگــی‪ :‬هــوش مصنوعــی‬ ‫می توانــد در بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم نقــش‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬مثال با اســتفاده از هوش مصنوعی‬ ‫در پزشــکی می تــوان از امکانــات بهتــر بــرای‬ ‫تشــخیص بیماری هــا و درمــان انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رشــد اقتصــادی‪ :‬هــوش مصنوعــی می توانــد‬ ‫بــرای رشــد اقتصــادی جوامــع مفید باشــد‪ .‬تقریبا‬ ‫در تمــام صنایــع می تــوان از هــوش مصنوعــی‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬توســعه برابری‪ :‬با توســعه هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫افــراد بــه خدمــات بیشــتری دسترســی داشــته‬ ‫باشــند و در نتیجــه برابــری بیشــتری در جامعــه‬ ‫بــه دســت ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نگرانی هــای مربــوط بــه اشــتغال‪ :‬در بعضــی از‬ ‫صنایــع‪ ،‬ماننــد صنایــع تولیــدی و خدماتــی‪ ،‬هــوش‬ ‫مصنوعــی می توانــد بــه افزایــش بهــره وری و‬ ‫کاهــش هزینه هــا منجــر شــود امــا بــه دلیــل اینکــه‬ ‫برخــی از کارهــا توســط ربات هــا و هــوش مصنوعــی‬ ‫انجــام شــوند‪ ،‬ایــن می توانــد بــرای بعضــی از افــراد‬ ‫مزیــت ناکوکــی نســبت بــه ســایران بــه ارمغــان اورد‬ ‫و باعــث نارضایتــی در جامعــه شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خطــرات امنیتــی‪ :‬هــوش مصنوعــی می توانــد‬ ‫بــه دسترســی غیرمجــاز بــه داده هــا‪ ،‬نفــوذ و‬ ‫جاسوســی بشــریات‪ ،‬یــا حتــی ســرقت هویــت‬ ‫نیــز منتهــی شــود‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی (‪ )AI‬یکــی از فناوری هــای مهــم‬ ‫و صنعتــی اســت کــه در ســال های اخیــر پیشــرفت‬ ‫چشــمگیری داشــته و بســیاری از صنایــع و‬ ‫قطاع هــای اقتصــادی بــه کاربــرد ان روی اورده انــد‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی بــه عنــوان یــک فنــاوری قدرتمنــد‬ ‫بــه شــرکت ها کمــک می کنــد تــا فرایندهای کســب‬ ‫و کار را بهبــود داده و همچنیــن باعــث کاهــش‬ ‫هزینــه و افزایــش بهــره وری می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫راســتا تاثیــرات مختلفــی بــر روی اقتصــاد جامعــه‬ ‫دارد کــه نکاتــی از ان بــه شــرح زیــر می باشــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ایجــاد اشــتغال‪ :‬بــا توســعه صنایــع هوشــمند و‬ ‫کاربــرد هــوش مصنوعــی‪ ،‬ایجــاد امکاناتــی بــرای‬ ‫اشــتغال و ســرمایه گذاری در قطاع هــای مختلــف‬ ‫ایجــاد می شــود‪ .‬همچنیــن بهبــود فرایندهــای‬ ‫کســب و کار می توانــد باعــث ایجــاد رقابــت ســالم‬ ‫در بــازار کار شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بهبــود کارایــی و کاهــش هزینه هــا‪ :‬بــا کاربــرد‬ ‫هــوش مصنوعــی در فرایندهــای کســب و کار‪،‬‬ ‫امــکان بهبــود کارایــی و افزایــش ســرعت در‬ ‫پاســخ بــه نیازهــای مشــتریان فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن تصمیم گیری هــای مبتنی بــر اطالعات‬ ‫و داده هــا باعــث کاهــش خطــا و هزینه هــای‬ ‫مرتبــط بــا ان هــا می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فعالیت هــای خالقانــه‪ :‬بــا اســتفاده از هــوش‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬تمرکــز افــراد بــر فعالیت هایــی از‬ ‫قبیــل ایجــاد ایده هــای جدیــد و خالقیــت در‬ ‫برنامه ریــزی خواهــد بــود‪ .‬ایــن کار در پیشــبرد‬ ‫کســب وکار بســیار موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تامیــن امنیــت‪ :‬امنیت و حفاظــت از اطالعات‪،‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن مــواردی اســت کــه نیازمنــد‬ ‫راه حل هــای هوشــمند و کاربــرد اســان هــوش‬ ‫مصنوعــی هســتند‪ .‬ایــن راهکارهــا باعــث ارتقــای‬ ‫امنیــت اقتصــاد جامعــه شــده و کمــک می کنند تا‬ ‫پیامدهای ناشی از نفوذ و جاسوسی در بانک ها‪،‬‬ ‫شــرکت ها و صندوق هــای قرض الحســنه کاهــش‬ ‫پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تاثیــر بــر کارکردهــای بشــری‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫پیشــرفت هوش مصنوعی‪ ،‬برخی از کارکردهای‬ ‫بشــری وجــود نخواهنــد داشــت‪ .‬بــرای مثــال‪،‬‬ ‫اتوماســیون تولیــد و کاربــرد ربات هــا در برخــی از‬ ‫صنایــع‪ ،‬مــی توانــد باعــث ایجــاد عــدم تعــادل در‬ ‫بــازار کار باشــد و افــراد را بــا بیــکاری روبــرو کنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برنامه هــای انتی ویــروس نرم افزارهــای قدرتمنــدی هســتند کــه در‬ ‫رایانه هــای وینــدوزی ضــروری هســتند‪ .‬اگــر تابه حــال بــه ایــن فکــر کرده ایــد‬ ‫کــه برنامه هــای انتی ویــروس چگونــه ویروس هــا را شناســایی می کننــد‪،‬‬ ‫در رایانــه شــما چــه می کننــد و ایــا نیــاز بــه انجــام اســکن منظــم سیســتم‬ ‫داریــد‪ ،‬ادامــه مطلــب را بخوانیــد‪.‬‬ ‫یــک برنامــه انتی ویــروس بخشــی ضــروری از یــک اســتراتژی امنیتــی‬ ‫چندالیــه اســت‪ .‬حتــی اگــر کاربــر هوشــمند رایانه ای باشــید‪ ،‬جریــان دائمی‬ ‫اســیب پذیری بــرای مرورگرهــا‪ ،‬برنامه هــای افزودنــی و خــود سیســتم عامل‬ ‫وینــدوز‪ ،‬حفاظــت از انتی ویــروس را مهــم می کنــد‪.‬‬ ‫اســکن در دسترســی ‪ :‬نرم افــزار انتی ویــروس در پس زمینــه رایانــه شــما‬ ‫اجــرا می شــود و هــر فایلــی را کــه بــاز می کنیــد بررســی می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫به طورکلــی بســته بــه برنامــه انتی ویــروس شــما به عنــوان اســکن بــدون‬ ‫دسترســی‪ ،‬اســکن پس زمینــه‪ ،‬اســکن ســاکن‪ ،‬محافظــت در زمــان واقعــی‬ ‫یــا چیــز دیگــری شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی روی یــک فایــل ‪ EXE‬دو بــار کلیــک می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت بــه‬ ‫نظــر برســد کــه برنامــه بالفاصلــه راه انــدازی می شــود امــا این طــور نیســت‪.‬‬ ‫نرم افــزار انتی ویــروس شــما ابتــدا برنامــه را بررســی می کنــد و ان را بــا‬ ‫ویروس هــا‪ ،‬کرم هــا و ســایر انــواع بدافزارهــای شناخته شــده مقایســه‬ ‫می کنــد‪ .‬نرم افــزار انتی ویــروس شــما همچنیــن برنامه هــا را بــرای انــواع‬ ‫رفتــار بــدی کــه ممکــن اســت نشــان دهنده یک ویــروس جدید و ناشــناخته‬ ‫باشــد‪ ،‬بررســی می کنــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای انتی ویــروس انــواع دیگــری از فایل هــای حــاوی ویــروس را‬ ‫نیــز اســکن می کننــد‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬یــک فایــل بایگانــی‪ zip.‬ممکــن اســت‬ ‫حــاوی ویروس هــای فشــرده باشــد‪ ،‬یــا یــک ســند ‪ Word‬می توانــد حــاوی‬ ‫یــک ماکــرو مخــرب باشــد‪ .‬فایل هــا هر زمان که اســتفاده می شــوند اســکن‬ ‫می شــوند بــرای مثــال‪ ،‬اگــر یــک فایــل ‪ EXE‬را دانلــود کنیــد‪ ،‬بالفاصلــه قبــل‬ ‫از اینکــه ان را بازکنیــد‪ ،‬اســکن می شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از انتی ویــروس بــدون اســکن بــدون دسترســی امکان پذیــر‬ ‫اســت‪ ،‬امــا به طورکلــی ایــن ایــده خوبــی نیســت‪ .‬ویروس هایــی کــه از‬ ‫حفره هــای امنیتــی در برنامه هــا سوءاســتفاده می کننــد توســط اســکنر‬ ‫دســتگیر نمی شــوند‪ .‬پس ازاینکــه یــک ویروس سیســتم شــمارا الــوده کرد‪،‬‬ ‫حــذف ان بســیار ســخت تر اســت‪( .‬همچنیــن ســخت اســت کــه مطمئــن‬ ‫شــویم بدافــزار تابه حــال به طــور کامــل حذف شــده اســت‪).‬‬ ‫اســکن کامل سیســتم ‪ :‬به دلیل اســکن در دســترس‪ ،‬معموال ًنیازی به‬ ‫اجــرای اســکن های تمــام سیســتم نیســت‪ .‬اگــر ویروســی را در رایانــه خــود‬ ‫دانلــود کنیــد‪ ،‬برنامــه انتی ویــروس شــما بالفاصلــه متوجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الزم نیســت ابتــدا اســکن را به صــورت دســتی شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬اســکن تمــام سیســتم می توانــد بــرای برخی موارد مفید باشــد‪.‬‬ ‫اســکن کامــل سیســتم زمانــی مفیــد اســت کــه شــما به تازگــی یــک برنامــه‬ ‫انتی ویــروس را نصب کرده ایــد‪ .‬تضمیــن می کنــد کــه هیــچ ویروســی در‬ ‫رایانــه شــما خامــوش نباشــد‪ .‬اکثــر برنامه هــای انتی ویــروس اســکن های‬ ‫کامــل سیســتم را برنامه ریــزی می کننــد‪ ،‬اغلــب یک بــار در هفتــه‪ .‬ایــن‬ ‫تضمیــن می کنــد کــه از اخریــن فایل هــای تعریــف ویــروس بــرای اســکن‬ ‫سیســتم شــما بــرای ویروس هــای غیرفعــال اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســکن کامــل دیســک همچنیــن می توانــد هنــگام تعمیــر‬ ‫کامپیوتــر مفیــد باشــد‪ .‬اگــر می خواهیــد رایانـه ای کــه قبــا ًالوده شــده‬ ‫اســت را تعمیــر کنیــد‪ ،‬قــرار دادن هارددیســک ان در رایانــه دیگــری و‬ ‫انجــام یــک اســکن کامــل سیســتم بــرای ویروس هــا (در صــورت عــدم‬ ‫نصــب مجــدد کامــل وینــدوز) مفیــد اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫یــک برنامــه انتی ویــروس از قبــل از شــما محافظــت می کنــد‪ ،‬معمــوال ً‬ ‫مجبــور نیســتید اســکن های کامــل سیســتم را اجــرا کنیــد‪ .‬همیشــه‬ ‫در پس زمینــه اســکن می کنــد و اســکن های منظــم و تمــام سیســتم‬ ‫خــود را انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫تعاریــف ویــروس ‪:‬نرم افــزار انتی ویــروس شــما بــرای شناســایی بدافــزار‬ ‫بــه تعاریــف ویــروس متکــی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه به طــور‬ ‫خــودکار فایل هــای تعریــف جدیــد و بــه روز شــده را دانلــود می کنــد‬ ‫یک بــار در روز یــا حتــی بیشــتر‪ .‬فایل هــای تعریــف حــاوی امضاهایــی‬ ‫بــرای ویروس هــا و ســایر بدافزارهایــی هســتند کــه در طبیعــت بــا ان هــا‬ ‫مواجــه شــده اند‪ .‬هنگامی کــه یــک برنامــه انتی ویــروس یــک فایــل را‬ ‫اســکن می کنــد و متوجــه می شــود کــه فایــل بــا یــک بدافــزار شناخته شــده‬ ‫مطابقــت دارد‪ ،‬برنامــه انتی ویــروس اجــرای فایــل را متوقــف می کنــد و ان‬ ‫را در «قرنطینــه» قــرار می دهــد‪ .‬بســته بــه تنظیمــات برنامــه انتی ویــروس‬ ‫شــما‪ ،‬برنامــه انتی ویــروس ممکــن اســت به طــور خــودکار فایــل را حــذف‬ ‫کنــد یــا ممکــن اســت بتوانیــد به هرحــال اجــازه دهیــد فایــل اجــرا شــود‪ ،‬اگــر‬ ‫مطمئــن هســتید کــه مثبــت کاذب اســت‪.‬‬ ‫شــرکت های انتی ویــروس بایــد به طــور پیوســته از جدیدتریــن بدافزارهــا‬ ‫بــه روز باشــند و به روزرســانی هایی را منتشــر کننــد کــه اطمینــان‬ ‫حاصــل می کنــد کــه بدافــزار توســط برنامه هایشــان دســتگیر می شــود‪.‬‬ ‫ازمایشــگاه های انتی ویــروس از ابزارهــای مختلفــی بــرای جداســازی‬ ‫ویروس هــا‪ ،‬اجــرای ان هــا در جعبه هــا و انتشــار به روزرســانی های‬ ‫به موقــع اســتفاده می کننــد کــه تضمیــن می کنــد کاربــران در برابــر قطعــه‬ ‫جدیــد بدافــزار محافظــت می شــوند‪.‬‬ ‫اکتشــافی ‪ :‬برنامه هــای انتی ویــروس همچنیــن از روش هــای اکتشــافی‬ ‫و یادگیــری ماشــینی اســتفاده می کننــد‪ .‬مدل هــای یادگیــری ماشــینی‬ ‫بــا تجزیه وتحلیــل صدهــا یــا هــزاران بدافــزار بــرای یافتــن ویژگی هــا‬ ‫یــا رفتارهــای مشــترک ایجــاد می شــوند‪ .‬ایــن ترکیــب بــه یــک برنامــه‬ ‫انتی ویــروس اجــازه می دهــد تــا انــواع جدیــد یــا اصالح شــده بدافــزار را‬ ‫حتــی بــدون فایل هــای تعریــف ویــروس شناســایی کنــد‪ .‬به عنوان مثــال‪،‬‬ ‫اگــر یــک برنامــه انتی ویــروس متوجــه شــود کــه یــک برنامــه در حــال اجــرا‬ ‫بــر روی سیســتم شــما در حــال تــاش بــرای بــاز کــردن هــر فایــل ‪ EXE‬در‬ ‫سیســتم شــما اســت و با نوشــتن یک نســخه از برنامه اصلی در ان‪ ،‬ان را‬ ‫الــوده می کنــد‪ ،‬برنامــه انتی ویــروس می توانــد ایــن برنامــه را به عنــوان یــک‬ ‫برنامــه جدیــد تشــخیص دهــد‪.‬‬ ‫هیــچ برنامــه انتی ویروســی کامــل نیســت‪ .‬اکتشــافی کــه بیش ازحــد‬ ‫تهاجمــی هســتند یــا مدل هــای یادگیــری ماشــینی کــه به اشــتباه امــوزش‬ ‫داده شــده اند می تواننــد به طــور تصادفــی نرم افــزار کامــا ًایمــن را به عنــوان‬ ‫بدافــزار عالمت گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫مــوارد مثبــت کاذب ‪ :‬بــه دلیــل حجــم زیــاد نرم افــزار موجــود‪ ،‬ایــن‬ ‫امــکان وجــود دارد کــه برنامه هــای انتی ویــروس گهــگاه بگوینــد یــک‬ ‫فایــل یــک ویــروس اســت درحالی کــه درواقــع یــک فایــل کامــا ً ایمــن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن به عنــوان «مثبــت کاذب» شــناخته می شــود‪ .‬گاهــی اوقــات‪،‬‬ ‫شــرکت های انتی ویــروس حتــی اشــتباهاتی ماننــد شناســایی فایل هــای‬ ‫سیســتم وینــدوز‪ ،‬برنامه هــای محبــوب شــخص ثالــث یــا فایل هــای برنامــه‬ ‫انتی ویــروس خودشــان را به عنــوان ویــروس مرتکــب می شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫مــوارد مثبــت کاذب می تواننــد بــه سیســتم های کاربــران اســیب بزننــد‬ ‫چنیــن اشــتباهاتی معمــوال ًدر اخبــار منتشــر می شــوند‪ ،‬ماننــد زمانــی کــه‬ ‫‪ Microsoft Security Essentials Google Chrome‬را به عنــوان یــک‬ ‫ویــروس شناســایی کــرد‪ AVG ،‬بــه نســخه های ‪ 64‬بیتــی وینــدوز ‪ 7‬اســیب‬ ‫رســاند یــا ‪ Sophos‬خــود را به عنــوان بدافــزار معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫اکتشــافی همچنیــن می توانــد نــرخ مثبــت کاذب را افزایــش دهــد‪ .‬یــک‬ ‫انتی ویــروس ممکــن اســت متوجــه شــود کــه یــک برنامــه مشــابه یــک‬ ‫برنامــه مخــرب عمــل می کنــد و به اشــتباه ان را به عنــوان یــک ویــروس‬ ‫شناســایی می کنــد‪.‬‬ ‫باوجودایــن‪ ،‬مــوارد مثبــت کاذب در اســتفاده معمولــی نســبتا ًنــادر اســت‪.‬‬ ‫اگــر انتی ویــروس شــما می گویــد فایلــی مخــرب اســت‪ ،‬به طورکلــی بایــد‬ ‫ان را بــاور کنیــد‪ .‬اگــر مطمئــن نیســتید کــه فایلــی واقعــا ویــروس اســت‪،‬‬ ‫می توانیــد ان را در ‪( VirusTotal‬کــه اکنــون متعلــق بــه ‪ Google‬اســت)‬ ‫اپلــود کنیــد‪ VirusTotal .‬فایــل را بــا انــواع انتــی ویروس هــای مختلــف‬ ‫اســکن می کنــد و بــه شــما می گویــد کــه هرکــدام در مــورد انچــه می گوینــد‪.‬‬ ‫نرخ هــای تشــخیص ‪ :‬برنامه هــای انتی ویــروس مختلــف نرخ هــای‬ ‫تشــخیص متفاوتــی دارنــد و هــم تعاریــف ویــروس و هــم اکتشــافی ها بــه‬ ‫ایــن اختالفــات کمــک می کننــد‪ .‬برخــی از شــرکت های انتی ویــروس ممکن‬ ‫اســت اکتشــافی موثرتــری داشــته باشــند و تعاریــف ویــروس بیشــتری را‬ ‫نســبت بــه رقبــای خــود منتشــر کننــد و درنتیجــه نــرخ شناســایی باالتــری را‬ ‫بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫برخــی از ســازمان ها ازمایش هــای منظمــی از برنامه هــای انتی ویــروس در‬ ‫مقایســه بــا یکدیگــر انجــام می دهنــد و میــزان شناســایی ان هــا را در دنیای‬ ‫واقعــی مقایســه می کننــد‪ AV-Comparitives .‬به طــور منظــم مطالعاتــی‬ ‫را منتشــر می کنــد کــه وضعیــت فعلــی نــرخ تشــخیص انتی ویــروس را‬ ‫مقایســه می کنــد‪ .‬نرخ هــای تشــخیص در طــول زمــان تغییــر می کننــد‪.‬‬ ‫هیــچ بهتریــن محصولــی وجــود نــدارد کــه به طــور مــداوم در بــاال باشــد‪.‬‬ ‫اگــر واقعــا ًبــه دنبــال ایــن هســتید کــه ببینیــد یــک برنامــه انتی ویــروس‬ ‫چقــدر موثــر اســت و کدام یــک بهتریــن هســتند‪ ،‬مطالعات نرخ تشــخیص‬ ‫مــکان مناســبی اســت کــه بایــد جســتجو کنیــد‪.‬‬ ‫تســت یــک برنامــه انتی ویــروس ‪:‬اگــر می خواهیــد ازمایــش کنیــد کــه‬ ‫ایــا یــک برنامــه انتی ویــروس به درســتی کار می کنــد یــا خیــر‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫فایــل تســت ‪ EICAR‬اســتفاده کنیــد‪ .‬فایــل ‪ EICAR‬یــک روش اســتاندارد‬ ‫بــرای ازمایــش برنامه هــای انتی ویــروس اســت درواقــع خطرنــاک نیســت‪،‬‬ ‫امــا برنامه هــای انتی ویــروس طــوری رفتــار می کننــد کــه گویــی خطرنــاک‬ ‫اســت و ان را به عنــوان یــک ویــروس شناســایی می کننــد‪ .‬ایــن بــه شــما‬ ‫امــکان می دهــد پاســخ های برنامــه انتی ویــروس را بــدون اســتفاده از‬ ‫ویــروس زنــده ازمایــش کنیــد‪.‬‬ ‫سمیهنیستانی‬ ‫ انعطــاف پذیــری در زمینــه هــای‬‫مختلــف مخصوصــا در روابــط عاطفــی‬ ‫ ریسک پذیری منطقی‬‫ تشــکیل یــک فضــای کاری و زندگــی‬‫ارام بــرای طبقــه بنــدی مســائل‬ ‫ حــرف زدن بــا الگوهــای زندگــی مثــل‬‫والدیــن‬ ‫ گــوش کنیــد! ســعی کنیــد بیشــتر از‬‫حــرف زدن گــوش کنیــد‪..‬‬ ‫ ســطح ارتباطــات و مهــارت ارتباطــی‬‫خودتــان را تقویــت کنیــد‬ ‫ افــق دیــد خودتــان را در مــورد مســایل‬‫مختلــف وســیع کنید‬ ‫ دانــش خودتــان را در مــورد زبــان‬‫مــادری بیشــتر کنیــد و اصطالحــات غیر‬ ‫ادبــی از میــان گفتگوهــا روزمــره خــارج‬ ‫کنیــد ایــن کار حتــی نیازســت کــه بــه‬ ‫یــک زبانــی ‪,‬غیــر از زبــان مــادری مســلط‬ ‫باشــید‬ ‫ از تجــاوز افــراد بــه حریــم شــخصیتان‬‫محافظــت کنید‪،‬هــر شــخصی‪...‬‬ ‫ ســعی کنیــد در یــک مهــارت متخصــص‬‫شــوید‪ .‬‏‬ ‫ تهیــه وتنظیــم ‪ :‬ســمیه نیســتانی‬ ‫کارشــناس دایــره مشــاوره کالنتــری ‪۱۴‬‬ ‫والیــت بجنــورد‬ ‫ثبت جعلی واکسن‬ ‫کرونا فرجامی جز‬ ‫دستگیری نداشت‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی کــه اقدام‬ ‫بــه انتشــار پیــام هــای تبلیغاتــی بــا عنوان‬ ‫ثبــت واکســن کرونــا تــا ‪ 5‬دوز در سیســتم‬ ‫وزارت بهداشــت ‪ ،‬ارســال کد ‪ QR‬و کارت‬ ‫واکســن دیجیتــال می نمــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقی در تشــریح این‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬بــا عنایــت بــه همــه گیــری‬ ‫کرونــا ویــروس ولــزوم پیشــگیری از‬ ‫شــیوع سویه های جدید‪،‬محدودیتهای‬ ‫مســافرتی بیــن کشــور هــا صــورت‬ ‫پذیرفته و تنها راه تردد بین کشــور ها‬ ‫تاییــد تزریــق واکســن و عــدم ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری کرونــا ویــروس و قرنطینــه افراد‬ ‫پــس از هــر ســفر مــی باشــد کــه در ایــن‬ ‫بیــن شــیادان ســایبری نیــز دســت بــه‬ ‫اقدامــی نواورانــه زدنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول افــزود‪ :‬در رصدهای‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬کارشناســان پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جــرم پلیــس فتــا بــا صفحـه ای‬ ‫مواجــه شــدند کــه کــه در ازای تاییــد‬ ‫کارت واکســن کرونــا اقــدام بــه دریافــت‬ ‫وجــه از هــم وطنــان مــی نمــود و بــا‬ ‫ترفنــد جعــل کارت های واکســن ســعی‬ ‫بــر سوءاســتفاده از کاربــران را داشــت‪.‬‬ ‫انقــی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫بــاالی موضــوع‪ ،‬پرونــده بــه صــورت ویــژه‬ ‫مــورد بررســی کارشناســان خبــره پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت و در کوتــاه ترین زمان ممکن‬ ‫متهــم بــه هویــت مشــخص و ســاکن در‬ ‫شهرســتان ســاوه شناســایی گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه هماهنگــی صورت‬ ‫گرفتــه بــا مقــام قضایــی‪ ،‬متهــم در محــل‬ ‫دســتگیر و در تجهیــزات توقیــف شــده از‬ ‫وی ادلــه ای مبنــی بــر جعــل گواهینامــه‬ ‫رانندگــی نیــز اســتخراج گردیــد و متهــم‬ ‫پــس از تکمیــل پرونــده و اعتــراف بــه‬ ‫کالهبــرداری ‪ 2‬میلیــارد ریالــی با این ترفند‬ ‫مجرمانــه بــه دادســرا معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬اعتمــاد بــه افــراد‬ ‫ناشــناس در فضــای مجــازی همیشــه‬ ‫خطرنــاک اســت و کاربــران مــی تواننــد‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا صفحــات‬ ‫مجرمانــه و افــراد کالهبــردار‪ ،‬موضــوع‬ ‫را بــا کارشناســان مرکــز فوریــت هــای‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا بــه شــماره‬ ‫‪ 096380‬در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪7‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -738‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-738‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1444/‬‬ ‫‪/20‬رمضان‪/‬‬ ‫‪20 - 2023‬‬ ‫‪/11 --1402‬اوریل‪2023//‬‬ ‫‪1402//01‬‬ ‫سه شنبه ‪01//22‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عملیات «بیت المقدس ‪»۵‬‬ ‫و نوروزی که با پیروزی‬ ‫ارتش شیرین تر شد‬ ‫‪ ۲۲‬فروردیــن ســال ‪ ۶۷‬ارتــش بــا طراحــی حملـه ای تصمیــم‬ ‫گرفــت ضرب ـه ای بــه ماشــین جنگــی عــراق بزنــد و بــه ایــن‬ ‫شــکل روحیــه رزمنــدگان را نیــز بــاال ببــرد‪ .‬بنابرایــن عملیــات‬ ‫بیت المقــدس ‪ ۵‬بــا رمــز «یــا اباعبدالله الحســین» اغــاز شــد‪.‬‬ ‫گــروه حماســه و مقاومــت ـ زهــرا بختیــاری‪ :‬ســال ‪۶۶‬‬ ‫ســالی بــود کــه بحث هــا و مذاکــرات بــرای پذیــرش‬ ‫قطعنامــه و پایــان جنــگ‪ ،‬بســیار داغ و حســاس بــود‪.‬‬ ‫عــراق از جهتــی می کوشــید ایران قطعنامــه را بپذیرد اما‬ ‫از طــرف دیگــر دســت از تجاوزهایــش بــر نمی داشــت‪.‬‬ ‫بــا شــروع ســال ‪ ۶۷‬یعنــی کمتــر از ‪ ۴‬مــاه تــا پذیــرش‬ ‫قطعنامــه دشــمن ســعی داشــت از جهــات مختلــف بــه‬ ‫جبهــه ایــران ضربــه وارد کنــد‪ .‬اول اینکــه همچنــان در‬ ‫طــول ایــن هشــت ســال عناصــر ضــد انقــاب و دشــمن‬ ‫بعثــی ســعی داشــتند بــه هــر طریــق کــه می تواننــد‬ ‫بیــن ســپاه و ارتــش اختــاف بیاندازنــد‪ ،‬زیــرا اتحــاد بیــن‬ ‫ایــن دو بــازو نظامــی ایــران را خطــری بــرای رســیدن بــه‬ ‫اهــداف خــود قلمــداد می کردنــد‪.‬‬ ‫تــا زمــان ریاســت جمهــوری بنــی صــدر نیــز تــا حــدودی‬ ‫ایــن مقاصــد را جلــو بردنــد زیــرا بــا چــراغ ســبز رییــس‬ ‫جمهــور کــه ان برهــه فرماندهــی کل قــوا را نیــز بر عهده‬ ‫داشــت‪ ،‬بســتر مناســبی بــرای ایــن اختــاف افکنــی‬ ‫فراهــم امــده بــود‪ .‬امــا بــا عــزل بنــی صــدر ایــن توطئــه بــا‬ ‫موانــع بیشــتری مواجــه بــود هــر چنــد دشــمن همچنــان‬ ‫دســت بــردار ایــن اختــاف افکنــی نبــود‪.‬‬ ‫دومیــن هدفــی کــه دشــمن ســعی داشــت در ســال‬ ‫‪ ۶۷‬پیــش ببــرد تجــاوز بیشــتر بــه خــاک کشــور بــود و‬ ‫می خواســت همچنــان تــا می توانــد بــه پیروزی هایــش‬ ‫بیافزایــد‪ .‬صــدام تمــام دانشــگاه ها را تعطیــل کــرده بــود‬ ‫و تــا می توانســت مردهــای عراقــی را بــه اجبــار بــرای‬ ‫جنــگ بــا ایــران می فرســتاد‬ ‫‪ ۲۲‬فروردیــن ســال ‪ ۶۷‬ارتــش جمهــوری اســامی بــا طراحــی‬ ‫حملـه ای تصمیــم گرفــت ضربـه ای بــه ماشــین جنگــی عراق‬ ‫بزنــد و بــه ایــن شــکل روحیــه رزمنــدگان را نیــز بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن عملیــات بیــت المقــدس ‪ ۵‬بــا رمــز «یــا اباعبداللــه‬ ‫الحســین(ع)» اغــاز شــد و مهمتریــن هــدف تصــرف کامــل‬ ‫بــر منطقــه عمومــی پنجویــن بــود کــه بــه لحــاظ اســتراتژیک‬ ‫از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار بــود‪.‬‬ ‫در ایــن عملیــات لشــکر ‪ ۲۸‬کردســتان نیــروی زمینــی‬ ‫ارتــش در اولیــن ســاعات روز‪ ،‬حملــه را اغــاز کــرد و‬ ‫توانســت علــی رقمــی میادیــن مین فــراوان‪ ،‬با قاطعیت‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬کیلومتــر بــر عمــق خــاک دشــمن پیشــروی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن پیشــروی تــا حــدی بــود کــه دشــمن بعثــی مجبــور‬ ‫شــد ارتفاعات مرزی را خالی کرده و عقب نشــینی کند‪.‬‬ ‫بــا برامــدن افتــاب‪ ،‬هوانیروز نیز که سلحشــوری هایش‬ ‫در طول جنگ بر کسی پوشیده نیست و دالور مردانی‬ ‫چــون شــهید احمــد کشــوری و علــی اکبــر شــیرودی را‬ ‫تقدیــم اســام کــرد‪ ،‬بــه پشــتوانه نیــروی زمینــی وارد‬ ‫عمــل شــد و توانســت بســیاری از ادوات جنگــی دشــمن‬ ‫را بــا خــاک یکســان کنــد‪.‬‬ ‫حملــه هوانیــروز بــه مواضــع دشــمن نیــز تصــرف «تنگــه‬ ‫نــال» را در منطقــه عمومــی پنجویــن به همراه داشــت‪.‬‬ ‫تنگـه ای کــه بــه لحــاظ موقعیتــی برگه برنــده ای بــود برای‬ ‫هــر طرفــی کــه بــه ان تســلط پیــدا می کــرد‪ .‬همچنین در‬ ‫ایــن عملیــات ارتفاعــات حســاس و مهــم ‪ ۱۶۷۰‬و ‪۱۳۸۰‬‬ ‫معــروف بــه «شــاخ شــوکت» در شــمال غربی پنجویــن‬ ‫مشــرف بــر شــهر نظامــی «بوبــان» نیــز ازاد شــد‪.‬‬ ‫از دســتاوردهای دیگــر عملیــات بیــت المقــدس ‪ ۵‬کــه‬ ‫محــدود امــا مهــم بــود‪ ،‬می تــوان بــه انهدام ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از تیپ هــای ‪ ۹۶‬و ‪ ۴۲۴‬از لشــگر‪ ،۷‬انهــدام گردان هــای ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬از تیــپ ‪ ۸۶‬لشــگر ‪ ،۲۷‬انهــدام گردان هــای ‪ ۱‬و ‪۳‬‬ ‫از تیــپ ‪ ۳۶‬پیــاده لشــگر ‪ ۲‬گــردان الحارثــه از لشــگر ‪،۸‬‬ ‫انهــدام گــردان صالح الدیــن نقشــبندی و گردان هــای ‪ ۸‬و‬ ‫‪ ۱۸‬توپخانــه از لشــگر ‪ ،۲۷‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫پیــروزی قاطــع در ایــن عملیــات‪ ،‬درســت چنــد روز مانــده‬ ‫بــود بــه ‪ ۲۹‬فروردیــن‪ ،‬حاصــل شــد‪ .‬روزی کــه حضــرت‬ ‫امــام بــه نــام ارتــش جمهــوری اســامی نام گــذاری کــرده‬ ‫بودنــد و قویــا ًبــه پشــتیبانی از ایــن بازوی نظامی جمهوری‬ ‫اســامی صراحتــا ًاز وجــود ارتــش دفــاع کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده ‪ -‬پارک شهر گرگان‬ ‫نقش حفظ‬ ‫حجاب در‬ ‫فرهنگ جامعه‬ ‫ســکینه جافرنــوده‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس‪ /‬حفــظ حجــاب در فرهنــگ جامعــه بــه‬ ‫عنــوان یکــی از اصــول بنیــادی اســام‪ ،‬در فرهنــگ ایرانــی جایــگاه ویــژه ای دارد‪ .‬در‬ ‫جامعــه ایرانــی‪ ،‬حجــاب به عنــوان نمــادی از وجــودی یکدســت و یکپارچــه بــرای افــرادی‬ ‫کــه ایمــان و عقیــده ای دربــاره دیــن اســام دارنــد‪ ،‬به شــمار می ایــد‪ .‬ایــن اصــل بــرای‬ ‫بســیاری از افــراد بــه نوعــی از تعهــد بــه دیــن و ایده ال هایشــان تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از دالیــل ایــن تعهــد بــه حفــظ حجــاب‪ ،‬بــه همــراه دالیــل دیگــری از جملــه‬ ‫محافظــت از بــدن و جلوگیــری از تحریــک و تهدیــد تحــرش بــه زنــان می باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــرای بســیاری از زنــان‪ ،‬پوشــش و حفــظ حجــاب به عنــوان شــکلی از اعتقــاد‬ ‫و تفکــر شــخصی خــود در مــورد دیــن‪ ،‬هویــت و تمایــز از افــرادی کــه مســیری متفــاوت‬ ‫را بــرای زندگــی خــود انتخــاب کرده انــد‪ ،‬تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫از انجــا کــه حفــظ حجــاب در ایــران بــه عنــوان یــک اصــل اجتماعــی و فرهنگــی‪ ،‬بــه‬ ‫جایــگاه بســیار مهمــی رســیده اســت‪ ،‬الزم اســت در همــه جوامــع و بــه خصــوص در‬ ‫جوامــع اســامی‪ ،‬احتــرام ویــژه ای بــه ایــن اصــل اساســی نشــان داده شــود‪.‬‬ ‫حفــظ حجــاب در جامعــه رویکــردی اســت کــه بــه حفاظــت از شــخصیت و شــخصیت‬ ‫زنــان و مــردان تاکیــد مــی کنــد‪ .‬حجــاب بــه معنــای پوشــیدن لباس هایــی اســت کــه از‬ ‫عــوارض اجتماعــی و فرهنگــی پوشــش نادرســت محافظــت کــرده و بــه همیــن دلیــل‬ ‫کوشــش بــرای حفــظ ان از ضروریــات جامعــه بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫در جامعــه‪ ،‬حفــظ حجــاب دارای نقــش هــای مهمــی اســت کــه مــی تــوان بــه‬ ‫مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬حفــظ معیارهــای اخالقــی‪ :‬حجــاب بــه عنــوان یــک اصــل اخالقــی باعــث ارامــش و‬ ‫ارامــش در جامعــه می شــود و بــه حفــظ معیارهــای اخالقــی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬حمایــت از ســامت روانــی‪ :‬بــه عنــوان یــک اصــل اجتماعــی‪ ،‬حجــاب بــه حفــظ‬ ‫ســامت روانــی افــراد کمــک می کنــد و بــه پیشــگیری از ابتــا بــه برخــی اختــاالت روانی‬ ‫ماننــد اضطــراب‪ ،‬افســردگی و خشــم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقویــت هویــت ملــی‪ :‬حفــظ حجــاب در جامعــه بــه تقویــت هویــت ملــی کمــک‬ ‫می کنــد؛ چــرا کــه از نظــر فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬پوشــش‪ ،‬نشــانه یــک جامعه می باشــد‬ ‫و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬از نظــر تاریخــی و فرهنگــی‪ ،‬در بســیاری از کشــورها بــه عنــوان‬ ‫عامــل شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬حفــظ حجــاب در جامعــه بــه بهبــود روابــط اجتماعــی منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه موثــر بــودن پوشــش بــه عنــوان عنصــر مهمــی در تعامــات اجتماعــی‪،‬‬ ‫حفــظ حجــاب بــه افزایــش هــم احساســی میــان افــراد جامعــه کمــک مــی کنــد و روابــط‬ ‫دوســتانه و ســالمتری بیــن مــردم را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫حفــظ حجــاب به عنــوان یکــی از ارکان دیــن اســام‪ ،‬در فرهنــگ جهانــی اســام نقــش‬ ‫مهــم و حیاتــی دارد و بــه عنــوان نمــادی از تعهــد و اعتقــاد در مســیر روشــنگری بــرای‬ ‫ملــت مبتــا بــه تغییــرات بســیار فشــرده و تاثیرگــذار بــر فرهنــگ جهانــی‪ ،‬اهمیــت‬ ‫دارد‪ .‬به طــور کلــی‪ ،‬در فرهنــگ اســامی‪ ،‬حفــظ حجــاب بــرای حفــظ نســل جــوان و‬ ‫خانواده هــای مســلمان‪ ،‬مفیــد اســت و می توانــد بــه روابــط خانوادگــی و رفــاه و ارامــش‬ ‫خانواده هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬حفــظ حجــاب در جامعــه بــه عنــوان عالمــت و زیبایــی زنــان در مجتمع انان‬ ‫نشــاندهنده تمیزدســتی و شــهامت زنــان مســلمان اســت‪ .‬به عــاوه‪ ،‬از نظــر اســام‪،‬‬ ‫حفــظ حجــاب یکــی از شــیوه هایی اســت کــه بــه طــور غیرمســتقیم بــه حفــظ صحیحــی‬ ‫و ســامتی محیــط فیزیکــی و روحــی کامــل و متناســب در زنــان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬حفــظ حجــاب در فرهنــگ جامعــه‪ ،‬بــرای حفــظ هویــت و همچنیــن حفــظ‬ ‫نســل جــوان و خانواده هــا و زنــان‪ ،‬بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫حفــظ حجــاب در فرهنــگ جامعــه‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از مــوارد مهــم در دیــن اســام بــه‬ ‫شــمار مـی رود کــه نقــش مهمــی در حفــظ اخالقــی و اجتماعــی جامعــه ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫حفــظ حجــاب بــه معنــای پوشــش مناســب در برابــر دیده هــای دیگــران و جلوگیــری‬ ‫ـانه احتــرام بــه خــود و احتــرام بــه‬ ‫از نشــان دادن زیبایی هــای خــود بــه عنــوان یــک نشـ ٔ‬ ‫دیگــران اســت‪.‬‬ ‫حفــظ حجــاب باعــث ایجــاد ارتباطــات متقابــل بیــن مــردان و زنــان در جامعــه می شــود‬ ‫و از نگاه هــای نادرســت و تمایــات رانت خوارانـه ای کــه بــه زنــان ممکــن اســت داشــته‬ ‫باشــند جلوگیــری می کنــد‪ .‬بــا در نظــر گرفتــن ایــن نــکات‪ ،‬حفــظ حجــاب بــه عنــوان یــک‬ ‫ارزش مهــم فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬در حفــظ از هــم خونـه ‪ ،‬اخالقــی‪ ،‬احتــرام به دیگران‬ ‫و حفــظ همبســتگی اجتماعی نقــش دارد‪.‬‬ ‫حفــظ حجــاب در فرهنــگ جامعــه بــه عنــوان یــک موضــوع فرهنگــی‪ ،‬اهمیت بســیاری‬ ‫دارد‪ .‬حجــاب به عنــوان یــک مفهــوم دینــی‪ ،‬نــه تنهــا در اســام‪ ،‬بلکــه در بســیاری از‬ ‫دین هــا و فرهنگ هــا نیــز مطــرح اســت‪ .‬حفــظ حجــاب در فرهنــگ جامعــه به عنــوان‬ ‫یکــی از اصــول اساســی و بنیادیــن فرهنــگ اســامی‪ ،‬از مهمتریــن مســائلی اســت کــه‬ ‫در بیــن اعضــای جامعــه بــا برخــورداری از پوشــش مناســب به عنــوان عامــل حفــظ و‬ ‫حفاظــت از حرمــت فــرد و جامعــه مطــرح و مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫از دیگــر مزایــای حفــظ حجــاب‪ ،‬بیشــتر و عمیق تــر و جامع تــر شــدن نگرش هــای‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی‪ ،‬و تقویــت اعتقــادات و مقدســات فــردی و اجتماعی اســت‪ .‬برای‬ ‫ایــن کــه بافــراد روابــط جامعــه را بهبــود بخشــیم و قوانیــن نظامــی را رعایــت کنیــم‪ ،‬باید‬ ‫در تمــام ابعــاد فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و عملــی‪ ،‬بــه حجــاب احتــرام بگذاریــم‪.‬‬ ‫در فرهنــگ جامعــه اســامی‪ ،‬حفــظ حجــاب بــه عنوان یکــی از اصول اساســی از برتری‬ ‫هــای انســان بــر جانــوران و طبیعــت برجــای می مانــد‪ .‬حجــاب بــه عنــوان یــک قانــون‬ ‫اساســی در فرهنــگ اســامی‪ ،‬نقــش زیــادی در جامعــه ایفــا می کنــد‪ .‬از جملــه ایــن‬ ‫دالیــل می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نــگاه جامعــه بــه زنــان‪ :‬حفــظ حجــاب زنــان در فرهنــگ جامعــه‪ ،‬باعــث افزایــش‬ ‫احتــرام بــه زنــان و تکریــم ان هــا می شــود‪ .‬همچنیــن بــه زنــان اجــازه می دهــد کــه در‬ ‫محیطــی ارام و حفــظ شــده از مســائلی ماننــد ازار و اذیــت جنســی و ‪ ...‬دوری کننــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬حفــظ خانــواده‪ :‬حجــاب در قــرار دادن محدودیــت هایــی بــر روی اعمــال جنســی‬ ‫می توانــد جلــوی هرگونــه فجایــع‪ ،‬روابــط خامــوش یــا خــارج از حریــم خانــواده را در بــر‬ ‫داشــته باشــد و در فرهنــگ جامعــه نقــش اساســی در افزایــش و تثبیــت نســل دارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شــکاف نیافتــه شــدن در جامعــه‪ :‬حفــظ حجــاب در فرهنــگ اســامی‪ ،‬بــرای ایجــاد‬ ‫فضایــی ســالم و نیافتــه شــدن شــکاف جنســی در جامعــه کــه می توانــد بــا فجایــع‬ ‫ازاردهنــده بــرای هــر دو جنــس منجــر بــه بــروز پدیده هایــی نامطلــوب از جملــه روابــط‬ ‫غیرمجــاز و سوءاســتفاده میــان زنــان و مــردان شــود‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬حفــظ حجــاب در فرهنــگ جامعــه اســامی‪ ،‬بــه همــه افــراد اجــازه خلــق فضای‬ ‫اجتماعــی واقعــی را می دهــد کــه بــه خوبــی بــرای همــه مناســب باشــد و بعضــا مســائل‬ ‫روحــی خاصــی را در بنیــاد خــود حــل کنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

شماره : 1020
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!