روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 736 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 736

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 736

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 736

‫روزنامهیکشنبه‬ ‫سهم مسکن از تسهیالت بانکی‪ ،‬تقریب ًا «هیچ»‬ ‫شماره ‪ 8 -5:‬صفحه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪ - 1402‬سال نهم‪/09-‬اوریل‪ /18-2023/‬رمضان ‪ -1444/‬شماره ‪ - 736 :‬قیمت ‪ 6 :‬تومان‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬بسته بند ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫شرک ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬چ ‪‎‬ه‪‎‬افرادی‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬دنبا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪ ‎‬و‪‎‬ب ‪‎‬ا‪‎‬چ ‪‎‬ه‪‎‬مهارت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هستند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‎‬چگونه‪‎‎‬اقتصاد‪‎‎‬بازار‪‎‬‬ ‫‪‎‬کسب و کار‪‎‎‬‬ ‫خود‪‎‎‬را‪‎‎‬بسازیم‬ ‫بانک ها به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫از امسال کد رهگیری‬ ‫معامالت مسکن اجباری شد‬ ‫‪4‬‬ ‫نقش خودشناسی در‬ ‫استعداد درونی برای‬ ‫ایجاد کسب و کار‬ ‫‪3‬‬ ‫ش‪‎‬هزینه ه ‪‎‬ا‪‎ ‎‬و‬ ‫ش‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬ران ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬امنی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فسا ‪‎‬د‪‎‬ایجا ‪‎‬د‪‎‬شد ‪‎‬ه‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬بازا ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬کسب و کا ‪‎‬ر‪‎‬چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ک‪‎‬مزرع ‪‎‬ه‪‎‬تولید ‪‎‬‬ ‫چگون ‪‎‬ه‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کنیم؟‬ ‫‪‎‬راه انداز ‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قول بده از مراسم‬ ‫شهادتم عکاسی کنی‬ ‫‪8‬‬ ‫بازاریابی و فروش چه تاثیری‬ ‫در ایجاد یک کسب و کار‬ ‫خانگی دارد؟‬ ‫مهــدی تقــوی ‪ -‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬بازاریابــی و فــروش ســهمی بســیار‬ ‫مهــم در ایجــاد و رشــد یــک کســب و کار خانگــی دارنــد‪ .‬بــدون بازاریابــی صحیــح‬ ‫و انجــام فــروش بــه شــکل صحیــح‪ ،‬کســب و کار جدیــد در معــرض خطــر قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬بــرای ایجــاد بازاریابــی موثــر و اســتفاده از ان برای جذب مشــتریان‪ ،‬باید‬ ‫اســتراتژی هایی ماننــد تعییــن بــازار هــدف‪ ،‬تحلیــل رقبــا‪ ،‬ارزیابــی نقــاط ضعــف و‬ ‫قــوت کســب و کار‪ ،‬تعییــن قیمــت و اســتفاده از روش هــای ارتباطــی موثــر را اجــرا‬ ‫کــرد‪ .‬در نهایــت‪ ،‬بــرای افزایــش فــروش و رشــد کســب و کار‪ ،‬شــما بایــد روش هــای‬ ‫نویــن فــروش را بررســی کنیــد و از ابزارهــای اینترنتــی و شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫تبلیغــات جســتجو اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش می تواننــد بــه شــما در جــذب مشــتریان و افزایــش فــروش‬ ‫شــما کمــک کننــد‪ .‬بــا اســتفاده از اســتراتژی های بازاریابــی‪ ،‬شــما می توانیــد بــه‬ ‫مشــتریان بیشــتری دسترســی پیــدا کنیــد و از ان هــا بازخــورد دریافت کنیــد‪ .‬عالوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬انجــام فــروش بهتر و پاســخگویی به درخواسـت ها و نیازهای مشــتریان‪،‬‬ ‫مشــتریان را از شــما راضــی نگــه مـی دارد و احتمــال تکــرار خریــد ان هــا را افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬بازاریابــی و فــروش موفــق می توانــد بــه پایــداری و رشــد‬ ‫کســب و کار خانگــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش داشــتن تاثیــر بســیار زیــادی در رشــد و پایــداری یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی دارد‪ .‬بــا انجــام فعالیت هــای هدفمنــد بازاریابــی و فــروش‪ ،‬می توانیــد‬ ‫‪5‬‬ ‫بــه جــذب مشــتریان بیشــتری بــرای کســب و‬ ‫کار خــود بپردازیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــا بهبــود فراینــد‬ ‫فــروش‪ ،‬بازدهــی و درامــد کســب و کار خانگــی‬ ‫خــود را افزایــش داده و بــه رشــد و توســعه ان‬ ‫کمــک کنیــد‪ .‬اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫ترویــج خدمــات و محصــوالت شــما و جــذب‬ ‫مشــتریان بــه وســیله ابزارهــای دیجیتالــی نمونــه‬ ‫ای از فعالیــت هایــی هســتند کــه در فــروش و‬ ‫بازاریابــی می تــوان انجــام داد‪.‬‬ ‫در حقیقت توســعه بازاریابی و فروش در کســب‬ ‫و کار خانگــی‪ ،‬از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬خالقیــت‪ ،‬برندســازی‪ ،‬تحقیــق و توســعه‪،‬‬ ‫تعییــن هــدف و برنامه ریــزی بازاریابــی کلیــدی‬ ‫هســتند‪ .‬بازاریابــی و فــروش بــه شــما کمــک‬ ‫می کننــد تــا بتوانیــد بــا مخاطبــان و مشــتریان‬ ‫بیشــتری ارتبــاط برقــرار کنید و محصول خــود را به‬ ‫شــیوه ای مناســب بــه بــازار بفروشــید‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫بــا بازاریابــی درســت و قــوی‪ ،‬امــکان رشــد و توســعه بیشــتر کســب و کار خانگــی‬ ‫شــما نیــز وجــود دارد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن مــوارد‪ ،‬پیشــنهاد می شــود کــه در جهــت‬ ‫توســعه بازاریابــی و فــروش‪ ،‬برنامه هایــی ریــز‪ ،‬بهبــود عملکــرد و ایجــاد یــک‬ ‫سیســتم جامــع بــرای فــروش و بازاریابــی را در کس ـب وکار خانگــی خــود اجــرا کنیــد‪.‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش بــرای هــر کســب و کاری اهمیــت زیــادی دارد و ایجــاد یــک‬ ‫کســب و کار خانگــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬بازاریابــی و‬ ‫فــروش می توانــد بــه شــکل قابــل توجهــی تاثیــر بــه ســزایی در موفقیــت یــک‬ ‫کســب و کار خانگــی داشــته باشــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬بازاریابــی و فــروش بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا محصــوالت و خدمــات خــود را بــه مشــتریان بیشــتری معرفی‬ ‫کنید‪ ،‬بیشــترین ســود را کســب کنید و در نهایت باعث رشــد کســب و کار خود‬ ‫شــوید‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬داشــتن روابــط عمومــی خــوب‪ ،‬طراحــی یــک قالــب مناســب‬ ‫بــرای فــروش محصــول و خدمــات‪ ،‬ارتقــاء نحــوه ارتبــاط بــا مشــتریان و مقاصــد‬ ‫بازاریابــی و فــروش قطعــا ًبــه افزایــش وضعیــت مالــی و موفقیــت کســب و کار‬ ‫خانگــی شــما کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش تاثیر همکاری با مربی‬ ‫و خوداگاهی در استعداد‬ ‫درونی برای ایجاد‬ ‫کسب و کار‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫همــکاری بــا مربــی در‬ ‫هــر زمینـه ای‪ ،‬از جمله‬ ‫کســب و کار‪ ،‬می توانــد‬ ‫نقــش مهمــی در ایجــاد و توســعه‬ ‫اســتعدادهای درونــی افــراد داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬مربی گــری‪ ،‬بــه معنــای همکاری‬ ‫یــک فــرد بــا یــک مربــی و یــا اســتفاده‬ ‫از مشــاوره های او اســت تــا بــه بلــوغ‬ ‫هدفــی خــاص دســت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مربی گــری می توانــد بــه شــخص کمــک‬ ‫کنــد تــا خوداگاهــی بیشــتری پیــدا کنــد‬ ‫و بــا بهتــر شــدن درک از نیازهــای‬ ‫خــود‪ ،‬بــه موفقیــت در کار خــود برســد‪.‬‬ ‫همچنیــن مربی گــری می توانــد بــه‬ ‫شــخص کمــک کنــد تــا مهارت هــای‬ ‫خــود را در زمینــه کســب و کار بهبــود‬ ‫بخشــد و اطمینــان بیشــتری در انجــام‬ ‫کار درســت بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬خوداگاهــی نقــش‬ ‫بســیار مهمــی را در رســیدن بــه‬ ‫اهــداف و خالقیــت در کســب و کار‬ ‫ایفــا می کنــد‪ .‬بــا بــه دســت اوردن‬ ‫خوداگاهــی‪ ،‬فــرد می توانــد بهتــر‬ ‫بفهمــد کــدام مهارت هــای خــاص‬ ‫بــه او کمــک می کننــد تــا بــرای کســب‬ ‫و کار خــود موثــر باشــد‪ .‬افــرادی کــه‬ ‫خوداگاهــی بیشــتری دارنــد‪ ،‬معمــوال ً‬ ‫از خالقیــت بیشــتری برخوردارنــد و‬ ‫بــه دنبــال ایجــاد تغییــر و بهبــود در‬ ‫کســب و کار خــود هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬همــکاری بــا مربــی و‬ ‫خوداگاهــی می توانــد بــه ارتقــای‬ ‫اســتعدادهای درونــی و ایجــاد یــک‬ ‫کســب و کار موثــر کمــک کنــد‪.‬‬ ‫همــکاری بــا مربــی و خوداگاهــی دو‬ ‫عامــل مهــم در ایجــاد و توســعه کســب‬ ‫و کار هســتند‪ .‬بــا همــکاری بــا مربــی‪،‬‬ ‫شــما می توانیــد از تجربیــات او بهره منــد‬ ‫شــوید و از اشــتباهاتی کــه او در مســیر‬ ‫کســب و کار خــود مرتکــب شــده اســت‪،‬‬ ‫یــاد بگیریــد تــا خــود از ایــن اشــتباهات‬ ‫جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش در توســعه کســب و کار خانگــی نقــش بســیار مهمــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــا تبلیغــات و بازاریابــی صحیــح‪ ،‬تعــداد مشــتریان شــما می توانــد بــه شــدت‬ ‫افزایــش یابــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬فــروش و درامــد شــما نیــز بــه طــور قابل توجهی‬ ‫بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بازاریابــی و فــروش در افزایــش شــناخت و‬ ‫اگاهــی مشــتریان راجــع بــه محصــوالت و خدمــات شــما نیــز تاثیــر مســتقیم‬ ‫دارنــد و ایــن باعــث می شــود تــا مشــتریان بیشــتر بــه کســب و کار شــما اعتمــاد‬ ‫کننــد و بــرای خریــد بــه شــما مراجعــه کننــد‪ .‬لــذا‪ ،‬بــرای ایجــاد یــک کســب و کار‬ ‫خانگــی موفــق‪ ،‬فعالیت هــای بازاریابــی و فــروش بایــد بــه دقــت و با اســتفاده از‬ ‫روش هــای صحیــح انجــام شــوند‪.‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش در ایجــاد یــک کســب و کار خانگــی نقــش بســیار مهمی ایفا‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬زیــرا ایــن عوامــل کلیــدی بــرای به دســت اوردن درامد و رشــد کســب‬ ‫و کار هســتند‪ .‬بــدون بازاریابــی و فــروش مناســب‪ ،‬تولیــد محصــوالت خانگــی‬ ‫شــما ممکــن اســت در بــازار شــناخته شــده نباشــد و در نتیجــه فــروش کاهــش‬ ‫یابــد و ســود کمتــری بــه دســت ایــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫در ایام سفرهای نوروزی‬ ‫گرگان پربازدیدترین‬ ‫ســخنگوی ســتاد اجرایــی خدمــات‬ ‫ســفر گلســتان و مســوول روابــط ‬ ‫عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع ‬ ‫میرا ‬ ‫ن بــه‬ ‫دســتی ایــن اســتان گفــت‪ :‬گــرگا ‬ ‫عنــوان مرکــز اســتان بــا ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۴۰۸‬هــزار و ‪ ۴۹۰‬بازدیــد از جاذبه های‬ ‫تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و توریســتی اش‪،‬‬ ‫ن در‬ ‫پربازدیدترین شهرســتان گلســتا ‬ ‫نــوروز امســال شــناخته شــد‪.‬‬ ‫بـ ه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫مســعود زیارتــی در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ایــن امار مربــوط به بازه‬ ‫زمانی ‪ ۱۶‬اســفند ماه ســال گذشــته تا‬ ‫پایــان روز ســیزدهم فروردیــن مــاه‬ ‫امســال و همزمــان بــا مــدت زمــان‬ ‫فعالیــت ایــن ســتاد و مربــوط بــه‬ ‫تجمیــع بازدیــد از جاذبه های تاریخی‪،‬‬ ‫جاذبه هــای تفریحــی‪ ،‬موزه هــا‪ ،‬مراکز‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬جاذبه هــای طبیعــی‪،‬‬ ‫جاذبه هــای دست ســاز و جاذبه هــای‬ ‫مذهبــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در بیــن جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری این شهرستان‪ ،‬بیشترین‬ ‫بازدیــد مســافران در طــول مــدت طرح‬ ‫ک میلیــون و ‪۹۶۰‬هــزار‬ ‫نــوروزی بــا یــ ‬ ‫و ‪ ۲۰۲‬مــورد از جاذبه هــای طبیعــی‬ ‫گــرگان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۲۴ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۴۷‬بازدیــد هــم از زیرســاخت های‬ ‫گردشــگری شهرســتان بــه ثبــت رســید‬ ‫و ‪ ۲۰۱‬هــزار و ‪ ۶۳۵‬نفــر نیــز از اماکــن‬ ‫تاریخــی گــرگان بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد اجرایــی خدمــات‬ ‫ســفر گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۲۱۶‬هــزار و ‪ ۵۷۵‬نفــر از اماکــن‬ ‫مذهبــی گــرگان بازدیــد کردنــد و‬ ‫ســهم موزه هــای ایــن شهرســتان از‬ ‫بازدیدهــای مســافران نــوروزی نیــز‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۱۴۹‬بازدیــد بــود‪.‬‬ ‫اقامــت بیــش از ‪۱۳۵‬هــزار نفــر‬ ‫ شــب در اقامتگاه هــای گــرگان‬‫مســوول روابط عمومــی و امــور‬ ‫ث فرهنگــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی اداره کل میــرا ‬ ‫گردشــگری و صنایـ ع دســتی گلســتان‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬براســاس امارهــای‬ ‫ثبــت شــده‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۳۵‬هــزار و ‪۲۳۸‬‬ ‫نفــر ‪ -‬شــب اقامــت در مراکــز اقامتــی‬ ‫رســمی‪ ،‬غیررســمی و اضطــراری‬ ‫شهرســتان گــرگان بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫ن کــه در ایــن‬ ‫زیارتــی بــا اشــاره بــه ایــ ‬ ‫مــدت ‪ ۶۵‬هــزار و ‪ ۶۱۰‬نفــر شــب در‬ ‫مراکــز اقامتــی رســمی شهرســتان‬ ‫اســکان داشــتند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در بیــن‬ ‫اقامتگاه هــای رســمی ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫ت شــده در طــرح‬ ‫بیشــترین اقامــت ثب ـ ‬ ‫نــوروزی مربــوط بــه مناطــق نمونــه‬ ‫گردشــگری ســطح شهرســتان بــا ‪۱۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۳۸‬نفــر ‪ -‬شــب اقامــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هتل هــا با ‪ ۱۳‬هــزار و ‪۶۷۷‬‬ ‫نفــر‪ ،‬خانــه مســافرها بــا ‪ ۱۲‬هــزار و‬ ‫ل اپارتمان هــا بــا هفت‬ ‫‪ ۷۶۲‬نفــر‪ ،‬هتـ ‬ ‫هــزار و ‪ ۶۴۲‬نفــر و اقامتگاه هــای‬ ‫بوم گــردی بــا هفــت هــزار و ‪ ۶۰۴‬نفــر‬ ‫بــه ترتیــب بیشــترین ســهم اقامــت‬ ‫مســافران نــوروزی در شهرســتان‬ ‫گــرگان را بــه خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در‬ ‫ایــن مــدت ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۳۱۷‬نفــر‬ ‫اقامتگاه هــای غیررســمی و ‪۱۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۱‬نفــر نیــز اقامتگاه هــای اضطــراری‬ ‫شهرســتان گــرگان را بــرای اقامــت‬ ‫انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ل‪‎‬چ ‪‎‬ه‪‎‬افرادی‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬دنبا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بسته بند ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫شرک ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬هستند‬ ‫‪ ‎‬و‪‎‬ب ‪‎‬ا‪‎‬چ ‪‎‬ه‪‎‬مهارت ‪‎‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری‪ -‬بــازار کســب‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫و کار پــارس ‪ /‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پوشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ف ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬دارنــ ‪‎‬د ‪‎.‬برخــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬متنوعــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهارتهای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬عبارتنـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ت ‪‎‬باال‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دق ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬دست ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬مهارتها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬طرحهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســته بندی‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اشــنای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬گروهی‬ ‫ت ‪‎‬همکار ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬قابلی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مذاکره‬ ‫ی ‪‎‬ارتباط ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬مهارتها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مسئله‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ح ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحلی ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬مهارتها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کاربــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬برنامه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎6‬اشــنای ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نــرم افزارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ادار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســته بندی‬ ‫‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســته بندی ‪،‎‬‬ ‫بســت ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬خاص ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬برنامه نویســی ‪‎ ،‎‬مهندســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســته بندی ‪‎ ،‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ی ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬بنــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫شــرک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ـ ‪‎‬ه‪‎:‬‬ ‫ش ‪‎‬مواد‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بر ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬تجرب ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ‪‎‬ه ‪‎‬بست ‪‎‬ه ‪‎‬بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برش‬ ‫ی ‪‎‬بست ‪‎‬ه ‪‎‬بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬دستگا ‪‎‬ه ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬توانای ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زیست‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداش ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کیفیت ‪‎ ،‎‬ایمن ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬تجرب ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ‪‎‬ه ‪‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باال‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارتباطا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬گروه ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬مهار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پروژه‬ ‫‪‎.‎5‬تجرب ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ‪‎‬ه ‪‎‬مدیری ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خارجی‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتبا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انگلیس ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬زبا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎6‬تسل ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هوشمندانه‬ ‫ی ‪‎‬سری ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬گیر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مسئل ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تصمی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ح ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎7‬توانای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ه‪‎‬ا‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جدی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نواور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بست ‪‎‬ه ‪‎‬بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اور ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎8‬تجرب ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ‪‎‬ه ‪‎‬ف ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارائــ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬بنــد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اهمیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ایــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ب‪‎‬کنی ـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بعنــوا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اینک ـ ‪‎‬ه‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫‪o‬‬ ‫م ‪‎‬دهیــم‬ ‫ی ‪‎‬ر‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬چــ ‪‎‬ه ‪‎‬اقداماتــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ابتــد‪‎‬ا‬ ‫ب ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬پرســو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫بســته بند ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬مراحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬رویکــر ‪‎‬د ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬تحقیقات ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ق‪‎ ‎‬و‪‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬تحقی ـ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬منطق ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬چقــد ‪‎‬ر ‪‎‬موف ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دهی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ث ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬چـ ‪‎‬ه ‪‎‬چیــز ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتقبا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬چگونـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬برس ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ارزش ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬محصولـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎:‬بعـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بســت ه بنــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬دارنــ ‪‎‬د ‪‎‬ولــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬قیمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانیــ ‪‎‬د ‪‎‬محصوالتــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــوی ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ن ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬مطمئ ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ضم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬بنــد ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬حمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصولـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬پـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ع ‪‎‬تجهیزاتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬چـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موردنیــا ‪‎‬ز ‪‎‬تهیـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎،‎‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬ماشــی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تزئینـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬االت ‪‎ ،‎‬قالــب ‪‎ ،‎‬وســای ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اینکــ ‪‎‬ه ‪‎‬بتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فنــی‪ ‎ :‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎4‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎.‬یادگیــر ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬تســل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فن ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دهیــد ‪‎ ،‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشــتی ‪‎ ،‎‬اگاهـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬امنیتـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‎،‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهینـ ‪‎‬ه ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬انــدازه گیــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داراییهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتانداردها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬گرفت ـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬پیچیــد ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬عملیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪ ‎:‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬مدیری ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬صنای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پاییـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خاصـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خطــرا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ف ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎ ‎‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کارکنان ‪‎ ،‎‬اغذی ‪‎‬ه ‪‎‬تل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬ضر ‪‎‬ر ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خطرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ‪‎‬‬ ‫ی ‪،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬بســتهبند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬صنعتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پـ ‪‎‬ر ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‎،‎‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬بنــد ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارد ‪‎ ،‎‬پیوســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دق ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هوشــیار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬بزرگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ‪‎‬د ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬فنــی ‪‎ ،‎‬م ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تســل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدیــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــاش ‪‎ ،‎‬ایدهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬شــغل ‪‎،‎‬ابتــد‪‎‬ا‪‎‬بای ـ ‪‎‬د‪‎‬مــوار ‪‎‬د‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر‬ ‫ن‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ان‬ ‫ی ‪‎‬شد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیازها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بسته بند ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شده‬ ‫ت ‪‎‬بسته بند ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬احتما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مخاطبا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬تقاضا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فروش‬ ‫ی ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬قیم ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬مقایس ‪‎‬ه ‪‎‬هزینه ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصوالت‬ ‫ق ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬رقب ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تفاوتها ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬تحقی ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ان‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ‪‎‬ه ‪‎‬بسته بند ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فن ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬دان ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬موا ‪‎‬د ‪‎‬اولیـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پروانه ها ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مــکان ‪‎ ،‎‬تامی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نظیـ ‪‎‬ر ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــکالت ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎6‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬الزم‬ ‫ی‬ ‫ل‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬ط ـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬کار ‪‎،‎‬مراح ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مــوارد ‪‎،‎‬بای ـ ‪‎‬د‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫بع ـ ‪‎‬د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬بررس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ی‬ ‫ع ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دســتگاه ها ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫چ ‪‎ ‎‬و ‪)...‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرش ‪‎ ،‎‬شــرینکزن ‪‎ ،‎‬اســتر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بســته بندی ‪‎ ،‎‬ماشــی ‪‎‬‬ ‫‪)‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬ماشــی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬پلیاتیلن ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بندی (‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬فیل ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬اولیـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬و ‪)‎...‬‬ ‫ی ‪‎‬بــادی ‪‎ ،‎‬برش ‪‎ ،‎‬برچسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جعبـ ‪‎‬ه ‪‎‬کارتن ‪‎ ،‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الزم‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬نیا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توسع ‪‎‬ه ‪‎‬مهارتها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نیرو ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬استخدا ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬اخ ـ ‪‎‬ذ ‪‎‬پروان ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬کســبوکا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مجــو ‪‎‬ز ‪‎‬دیگــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اســت‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناسب‬ ‫ت ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬شیوه ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬هد ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬شناسای ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مراحـ ‪‎‬‬ ‫ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یابی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــغ ‪‎‬‬ ‫بیشترین میزبانی از‬ ‫گردشگران نوروزی را‬ ‫بوم گردی های شهرهای‬ ‫کوچک گلستان برای‬ ‫اقامت داشتند‬ ‫عکس ستایش محمدیاری بازار کسب و کار‬ ‫شهرستان گلستان شناخته شد‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪736‬‬ ‫ی‪‎‬هستند‬ ‫ی‪‎‬بسته بند ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬نیرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ب ‪‎‬ه‪‎‬دنبا ‪‎‬‬ ‫چ ‪‎‬ه‪‎‬مشاغل ‪‎‬‬ ‫‪o‬‬ ‫ی ‪‎‬هستن ‪‎‬د ‪‎‬عبارتن ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬بست ‪‎‬ه ‪‎‬بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیرو ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جستجو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬معمو ‪‎‬‬ ‫مشاغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اداری‬ ‫ت ‪‎‬صنعتی ‪‎ ،‎‬کشاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬کنند ‪‎‬ه ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬شرکتها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توزیع‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نق ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حم ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬شرکتها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجاری‬ ‫ی ‪‎‬زنجیرها ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬فروشگاه ها ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کننــده ‪،‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــویی ‪‎ ،‎‬پــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خش ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬شستشــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خدمات ـ ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــره‬ ‫‪‎‬نظاف ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشامیدنی‬ ‫ت ‪‎‬غذای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بسته بند ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬شرکتها ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬بنــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬صنعتــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬شــرکت ها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مصرفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جســتج ‪‎‬و ‪‎‬کنی ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بتوانی ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬کاریاب ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســایت ها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یابی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬حوز ‪‎‬ه ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اخریـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫نیروهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬نیروهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مشــاغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می گیرنــد‪ ‎.‬برخــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎‬عبارتنــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬مــوا ‪‎‬د ‪‎‬غذایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‪‎‬کننــد ‪‎‬ه‪‎‬مــوا ‪‎‬د‪‎‬غذایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته‏بند ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎2‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬بهداشــت ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ارایش ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داروســازی ‪‎ ،‎‬لــواز ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معمــوال ً‬ ‫‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬زنجیرهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬فروشــگاهها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زنجیرهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎3‬فروشــگاهها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬خریــدارا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاالهایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میکننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬میکننــد ‪‎ ،‎‬اســتخدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فروشــگا ‪‎‬ه ‪‎‬خریــدار ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬حمــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎:‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬حمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬حمــ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬طــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاالهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬پســت ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ل ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مقص ـ ‪‎‬د ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬اســتخدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاالهای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکنند‪‎.‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬نیرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫مشــاغ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عبارتن ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زمین ‪‎‬ه ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬برخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ماه ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موا ‪‎‬د ‪‎‬غذایی‬ ‫ی ‪‎‬بست ‪‎‬ه ‪‎‬بند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬شرک ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬سنگین‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬صنای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فعالیت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بست ‪‎‬ه ‪‎‬بند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬شرک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهداشتی‬ ‫ت ‪‎‬ارایش ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بست ‪‎‬ه ‪‎‬بند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬شرک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارویی‬ ‫ی ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بست ‪‎‬ه ‪‎‬بند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬شرک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تجربـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫هـ ‪‎‬ر ‪‎‬کــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬بند ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کـ ‪‎‬ه‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫چگونـ ‪‎‬ه‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫‪o‬‬ ‫ط ‪‎‬گرفــت‬ ‫‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرکتهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زیــ ‪‎‬ر ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎:‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬وبســایتهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎1‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬پایــگا ‪‎‬ه ‪‎‬دادههــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬اســتخدا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتخدام ‪‎ ،‎‬هــم شــغلی ‪‎ ،‎‬رزومه بــان ‪‎ ،‎‬بانــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مثــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مراجعـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتخدامیا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎:‬میتوانیـ ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬تخصصـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬وبســایتها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬مثــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬صفحــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬مراجع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬لینکدیــن ‪‎ ،‎‬توییت ـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اینســتاگرا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬ایرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تخصص ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬وبســایتها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مراجع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬دانشــج ‪‎‬و ‪‎‬هســتید ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تحصیلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مراجعــ ‪‎‬ه ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دانشــگاهتا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دفاتــ ‪‎‬ر ‪‎‬دانشــجوی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اگا ‪‎‬ه ‪‎‬شــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬محلــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬انهــا ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــه ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــه ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بگردی ‪‎‬د ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دفات ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬رزومه ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تبلیغاتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تابلوهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬تحویـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بســته بنــدی‪ »‎‬یــا «‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫شــم ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬جســتجوی «‪‎‬اســتخدا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬اســتخدام یاب ‪‎ ،‎‬روزنامه ها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســته بندی»‪،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســایتهای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلــف ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتخدام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بگردیــ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بســته بند ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرکتها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جســتجو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎LinkedIn‬مراجعـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاریابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســایتهای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زمین ‪‎‬ه ‪‎‬بگردید‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فرصتها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬دنبا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میپردازن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬بســتهبندی ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کارخانه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نزدیکــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مراجع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مراک ـ ‪‎‬ز ‪‎‬اســتخدام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بگردی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــغل ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محلــی ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫نو‬ ‫دبیــر ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر گلســتا ‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایـع ‬ ‫دســتی ایــن اســتان گفــت‪ :‬بوم گردی هــای‬ ‫شــهرهای کوچــک در ایــن اســتان‪ ،‬بیشــترین‬ ‫میزبانــی از گردشــگران نــوروزی را بــرای اقامــت‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار محمدجواد‬ ‫ســاوری در جمــع خبرنــگاران اظهارداشــت‪:‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود و ثبــت شــده‪،‬‬ ‫مشــخص شــد شهرســتان کاللــه بــه عنــوان یکــی‬ ‫از شهرســتان های کوچــک ایــن اســتان کــه در‬ ‫مســیر فرعــی راه هــای ارتباطــی گلســتان قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬بیشــترین ســهم اقامــت در بوم گردی هــای‬ ‫اســتان را بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اقامتگاه هــای بوم گــردی کاللــه‬ ‫بــا ثبــت بیــش از ‪ ۱۵‬هــزار نفــر ‪ -‬شــب اقامــت‪،‬‬ ‫بیشــترین ســهم اقامــت نــوروزی در بوم گــردی را‬ ‫در بیــن شهرســتان های ســطح اســتان بــه خــود‬ ‫اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امارهــا مربــوط بــه بــازه‬ ‫زمانــی ‪ ۱۶‬اســفند مــاه ســال گذشــته تــا پایــان‬ ‫ســیزدهمین روز فروردیــن ماه ســال جــاری (بازه‬ ‫زمانــی فعالیــت ایــن ســتاد) اســت و شهرســتان‬ ‫کاللـ ه تعــداد ‪ ۶۱‬هــزار و ‪ ۶۲۲‬نفــر ‪ -‬شــب اقامــت‬ ‫در مراکز اقامتی رسمی‪ ،‬غیررسمی و اضطراری‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر گلســتان ‬ ‫‪ ۴‬هــزار‬ ‫ن کــه در ایــن مــدت ‪ ۴‬‬ ‫بــا اشــاره بــه ایــ ‬ ‫و ‪ ۸۳۵‬نفــر ‪ -‬شــب در مراکــز اقامتــی رســمی‬ ‫شهرســتان اســکان داشــتند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در‬ ‫طــول ایــام نــوروز ســال جــاری تعــداد ‪۳۳‬‬ ‫اقامتــگاه بوم گــردی در شهرســتان کاللــه بــه‬ ‫مســافران و گردشــگران خدمــات ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫ســاوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مــدت طــرح‬ ‫نــوروزی تعــداد ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۷۶۳‬نفــر ‪ -‬شــب‬ ‫اقامــت در اقامتگاه هــای بوم گــردی ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ثبــت رســید کــه در مقایســه بــا‬ ‫ســایر شهرســتان های اســتان‪ ،‬بیشــترین ســهم‬ ‫اقامــت در بوم گردی هــا بــرای شهرســتان کاللــه‬ ‫بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫هســت هــزار و ‪ ۷۷۲‬نفــر اقامتگاه هــای‬ ‫غیررســمی و هســت هــزار و ‪ ۱۵‬نفــر نیــز‬ ‫اقامتگاه هــای اضطــراری کاللــه را بــرای اقامــت‬ ‫انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫ثبــت افــزون بــر ‪ ۳۴۱‬هــزار بازدیــد نــوروزی از‬ ‫جاذبه هــای شهرســتان کاللــه‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه امــار‬ ‫بازدیدکننــدگان از جاذبه هــای شهرســتان کاللــه‬ ‫در ایــام ســفرهای نــوروزی‪ ،‬گفــت‪ :‬در همیــن‬ ‫مــدت امارهــای ثبــت شــده‪ ۳۴۱ ،‬هــزار و ‪۷۷۲‬‬ ‫بازدیــد از جاذبه هــای تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫توریســتی ایــن شهرســتان بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫ســاوری افــزود‪ :‬در ایــن مــدت همچنیــن در‬ ‫راســتای ارائــه خدمــات مناســب بــه مســافران و‬ ‫گردشــگران ورودی بــه شهرســتان کاللــه‪ ،‬تعــداد‬ ‫‪ ۱۶۳‬بازدیــد نظارتــی از مراکــز اقامتــی ســطح‬ ‫شهرســتان توســط کارشناســان گردشــگری‬ ‫اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪736‬‬ ‫مقاله اموزشی‬ ‫نقش خودشناسی در‬ ‫استعداد درونی برای‬ ‫ایجاد کسب و کار‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫خودشناســی بــه عنــوان فراینــدی اســت کــه در‬ ‫ان فــرد ســعی می کنــد بــا شــناخت بهتــر خــود و‬ ‫عیب هــا و مزایــای خــود بــه افزایــش توانایی هــا و‬ ‫بهبــود عملکــرد خــود بــرای دســتیابی بــه اهدافش‬ ‫بپــردازد‪ .‬ایــن فراینــد بــه ایجــاد اســتعداد درونــی‬ ‫در فــرد کمــک می کنــد کــه در موفقیــت کســب و‬ ‫کارش موثــر باشــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه یــک فــرد بتوانــد بــا توجــه بــه شــناخت‬ ‫خــود‪ ،‬دانــش و توانایی هــای خــود را بــه ســمت‬ ‫کســب و کاری کــه بــه ان عالقه منــد اســت و‬ ‫مهارت هــای الزم بــرای ایجــاد ان را دارد‪ ،‬هدایــت‬ ‫کنــد‪ ،‬موفقیتــی پیــش روی اوســت‪ .‬در واقــع‪،‬‬ ‫خودشناســی بــه فــرد کمــک می کنــد تــا بهتــر درک‬ ‫کنــد کــه قــادر بــه انجــام کاری هســت یــا خیــر و‬ ‫بهتــر بــا شــرایط و محیــط اطــراف کار کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫امــر می توانــد بــه فــرد در چشــم انــداز و طراحــی‬ ‫مدیریــت بازرگان ـی اش کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بهبــود خودشناســی می توانــد بــرای‬ ‫فــردی کــه می خواهــد کســب و کار خــود را راه‬ ‫انــدازی کنــد‪ ،‬بســیار حائــز اهمیــت باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫فراینــد بــه فــرد کمــک می کنــد تا شــناخت عمیقی‬ ‫از خــود و نقــاط قــوت و ضعــف خــود کســب کنــد‬ ‫و در درک بهتــر مســایل و رویدادهــای مرتبــط بــا‬ ‫کســب و کارش موثــر باشــد‪.‬‬ ‫خودشناســی یعنــی شــناخت بهتــر از خــود‪،‬‬ ‫شــناخت و بررســی توانمندی هــا و مهارت هــای‬ ‫شــخصیتی و همچنیــن یافتــن راهبردهــای‬ ‫مناســب بــرای پیگیــری اهــداف‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫میدانیــد‪ ،‬داشــتن کســب و کار موفــق نیازمنــد‬ ‫بســیاری از عوامــل مثــل پشــتکار‪ ،‬نــواوری‪،‬‬ ‫مهــارت هــای ارتباطــی و ‪ ...‬اســت کــه در واقــع‬ ‫بــرای داشــتن ایــن همــه امکانــات فــرد بایــد بــا‬ ‫خــودش اشــنا باشــد و توانایــی هــای خــود را‬ ‫بشناســد‪ .‬بطــور کلــی‪ ،‬خودشناســی بــه فرد کمک‬ ‫مــی کنــد تــا از قابلیــت هــا و توانایــی هــای خــود‬ ‫اگاهانــه اســتفاده کنــد و بهتریــن اســتفاده از انها‬ ‫را در کلیــه ابعــاد زندگــی‪ ،‬شــامل کســب و کار‪،‬‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬خودشناســی مــی‬ ‫تواند تاثیر مســتقیم و مثبتی بر میزان اســتعداد‬ ‫درونــی فــرد و قابلیــت بــرای ایجــاد کســب و کار‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫خودشناســی یکــی از مهم تریــن عوامــل موفقیت‬ ‫در زندگی و کســب و کار اســت‪ .‬با شــناخت خوب‬ ‫از خــود و نقــاط ضعــف و قــوت خــود‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بتوانیــد برنامــه ریــزی درســتی بــرای کارهــای خــود‬ ‫داشــته باشــید و در بهتریــن حالــت از کارهــای‬ ‫خــود عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــا شــناخت درســت از اســتعدادهای‬ ‫درونــی خــود و اختیــار بــه کار بــر ان هــا‪ ،‬می توانیــد‬ ‫در کســب و کار خــود موفــق شــوید‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬اگــر شــما در شــناخت خوبــی از خــود داریــد‬ ‫و می دانیــد کــه در چــه زمینه هایــی مهــارت داریــد‬ ‫و قوت هــای خــود را در تجــارت و کســب و کار‬ ‫بــه کار بریــد‪ ،‬می توانیــد ایده هــای جدیــدی بیــان‬ ‫کنیــد و بــا اســتفاده از ان هــا کســب و کار خــود را‬ ‫بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬خودشناســی و شــناخت درســت از خــود‬ ‫باعــث می شــود کــه بتوانیــد بهتریــن اســتفاده ای‬ ‫از اســتعدادهای خــود کنیــد و باعــث موفقیــت در‬ ‫کســب و کار شــوید‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫سهم مسکن از تسهیالت بانکی‪ ،‬تقریب ًا «هیچ»‬ ‫‪3‬‬ ‫بانک ها به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند‬ ‫اعطــای تســهیالت بــه بخــش مســکن‪ ،‬کمــک‬ ‫زیــادی بــه رشــد اقتصــادی خواهــد کــرد؛ چراکه‬ ‫هــم بــه واســطه ی ایجــاد زنجیــره ی تامیــن‬ ‫مالــی‪ ،‬ســرمایه در گــردش بســیاری از بنگاه ها‬ ‫را فراهــم می کنــد‪ ،‬امــا بانک هــا در ایــن مــورد‬ ‫بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نمی کننــد و‬ ‫ســهم مســکن از تســهیالت بانکــی‪ ،‬تقریبــا ً‬ ‫هیــچ اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بانک هــا‬ ‫مهم تریــن نهــاد پولــی و مالــی هــر کشــور‬ ‫محســوب می شــوند کــه نقشــی اساســی در‬ ‫پرداخــت انــواع تســهیالت بــه افــراد جامعــه‬ ‫دارنــد‪ .‬تســهیالت بانک هــا می توانــد در مســیر‬ ‫تولیــد و گره گشــایی های اقتصــادی وارد شــود‬ ‫و یــا انکــه بــا انحــراف از ان وارد بازارهــای‬ ‫ســوداگرانه و غیــر مولــد شــود و اســیب های‬ ‫زیــادی بــر اقتصــاد وارد کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از حوزه هایــی کــه همــواره نیازمنــد‬ ‫تســهیالت دهی بانک هاســت‪ ،‬حوزه مســکن‬ ‫اســت‪ .‬مســکن بــه عنــوان ضروری تریــن نیــاز‬ ‫خانواده هــا‪ ،‬بــه ســرمایه زیــادی بــرای تامیــن‬ ‫و ســاخت نیــاز دارد و در اغلــب کشــورها‪،‬‬ ‫دولت هــا بــرای خانـه دار شــدن مــردم‪ ،‬بــه ویژه‬ ‫اقشــار کــم درامــد‪ ،‬سیاسـت های گوناگونــی را‬ ‫اجــرا می کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن سیاسـت ها تامیــن مالــی و اعطــا‬ ‫تســهیالت از طریــق بانک هــا اســت‪ .‬در ایــران‬ ‫نیــز بــا توجــه بــه اینکه قانــون اساســی در اصل‬ ‫‪ ،۳۱‬مســکن متناســب بــا نیــاز را حــق هــر فــرد‬ ‫و خانــواده ایرانــی دانســته اســت و دولــت‬ ‫موظــف شــده تــا بــا رعایــت اولویت بــرای ان ها‬ ‫کــه نیازمندترنــد‪ ،‬ایــن اصــل را اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در دولت هــای مختلــف‬ ‫کم وبیــش شــیوه هایی بــرای خانــه دار شــدن‬ ‫مــردم اجرایــی شــده اســت کــه یکــی از‬ ‫مهم تریــن ان هــا‪ ،‬طــرح مســکن مهــر بــود کــه‬ ‫در ان دولــت مســتقیما ًاقــدام بــه خانه ســازی‬ ‫و تامیــن مســکن مــردم کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬همــواره بانک هــا مکلــف‬ ‫بوده انــد تــا بخشــی از تســهیالت خــود را در‬ ‫اختیــار کســانی قــرار دهنــد کــه بــرای تامیــن‬ ‫مســکن خــود بــه ان تســهیالت نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫تنهــا نمونــه ای از ایــن تکلیف هــا مربــوط بــه‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬اســت کــه طبــق ان مقــرر شــده‬ ‫بــود تــا یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد اعــم‬ ‫از واحدهــای مســکونی شــهری و روســتایی‪،‬‬ ‫از تســهیالت ســاخت مســکن اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بانک هــا بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل‬ ‫نمی کننــد‬ ‫طبــق مــاده ی ‪ ۴‬قانــون جهــش تولیــد مســکن‪،‬‬ ‫بانک هــا بایــد در ســال ‪ ۱۴۰۰‬حداقــل بــه‬ ‫میــزان ‪ ۳۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫بــرای ســاخت مســکن در طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن اعطــا می کردنــد و بــه مــرور زمــان و بــا‬ ‫توجــه بــه تــورم هــر ســال‪ ،‬ایــن میــزان افزایش‬ ‫می یافــت‪ .‬البتــه نمــودار زیــر کــه مربــوط بــه‬ ‫عملکرد شبکه ی بانکی در قبال قانون جهش‬ ‫تولیــد مســکن بــوده اســت‪ ،‬حکایــت از ایــن‬ ‫دارد کــه بانک هــا خیلــی تمایلــی بــه پرداخــت‬ ‫تســهیالت بخــش مســکن ندارنــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه از نمــودار فــوق مشــاهده‬ ‫می شــود‪ ،‬در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬اکثــر بانک هــا زیــر‬ ‫‪ ۳‬هــزار میلیــارد تومــان بــه طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن تســهیالت داده انــد و تنهــا بانــک‬ ‫اموزش‬ ‫نمونه های موفق از‬ ‫بازار کسب وکار خانگی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫مســکن اســت کــه بــا پرداخــت ‪ ۳۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان‪ ،‬بــار تامیــن مالــی ســاخت‬ ‫مســکن مــردم کــم بهره منــد را بــه دوش‬ ‫می کشــد؛ اقدامــی کــه به تنهایــی جوابگــوی‬ ‫ســاخت مســکن مــردم نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بی توجهــی چنــد ده ـه ای بانک هــا بــه بخــش‬ ‫مســکن‬ ‫امارهــا نشــان می دهنــد کــه بانک هــا اغلــب‬ ‫زیــر بــار تســهیالت دهــی بــه بخــش مســکن‬ ‫نرفتــه و از تکالیــف قانونــی خــود ســرباز‬ ‫زده انــد و در مــواردی کــه ایــن تســهیالت اعطــا‬ ‫شــده نیــز بخــش اندکــی از قیمــت مســکن را‬ ‫پوشــش داده‪ ،‬بــه طــوری کــه ارزش وام بــه‬ ‫نســبت قیمــت مســکن طــی دهــه ی ‪ ۹۰‬بــه‬ ‫طــور میانگیــن ‪ ۲۴‬درصــد بــوده در حالــی کــه‬ ‫ایــن نســبت در بیشــتر کشــورها بــاالی ‪۷۰‬‬ ‫درصــد و در اتحادیــه اروپــا بــه طــور میانگیــن‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن نســبت تســهیالت مســکن بــه کل‬ ‫تســهیالت شــبکه بانکــی نیــز بــه صراحــت‬ ‫نشــان می دهــد کــه بخــش مســکن در جــذب‬ ‫تســهیالت از بانک ها توفیق چندانی نداشــته‬ ‫اســت؛ چراکــه ایــن نســبت در بیــش از دو‬ ‫دهــه زیــر ‪ ۱۰‬درصــد بــوده و در ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بــه کمتریــن میــزان خــود یعنــی ‪ ۰.۴‬درصــد‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫رقــم انــدک ســهم تســهیالت بخــش مســکن‬ ‫از تســهیالت شــبکه بانکــی در ایــران در حالــی‬ ‫اســت کــه در برخــی کشــورها ایــن رقــم حــدود‬ ‫نیمــی از تســهیالت شــبکه بانکــی ان هــا را‬ ‫تشــکیل می دهــد؛ چنانکــه در ســویس ایــن‬ ‫عــدد ‪ ۴۸.۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم مســکن از ‪ ۳۷۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بانکــی‪ ،‬تقریبــا ًهیــچ‬ ‫عبدالجــال ایــری‪ ،‬ســخنگوی کمیســیون‬ ‫عمــران مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬در یــک‬ ‫برنامــه تلویزیونــی اعــام کــرد کــه بانک هــا در‬ ‫‪ ۶‬ماهــه دوم ‪ ۱۴۰۰‬چیــزی در حــدود یــک هــزار‬ ‫و ‪ ۱۷۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان وام پرداخــت‬ ‫کردنــد‪ .‬در ‪ ۶‬ماهــه اول ‪ ۱۴۰۰‬نیــز بانک هــا‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان پرداخــت کــرده‬ ‫بودنــد کــه جمــع این هــا در طــول یــک ســال‬ ‫‪ ۳‬هــزار و ‪ ۷۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان می شــود‪.‬‬ ‫ایــری ادامــه داد‪ :‬اگــر ‪ ۲۰‬درصــدش را‬ ‫می خواســتند پرداخــت کننــد بایســتی ‪۳۵۲‬‬ ‫همــت پرداخــت می شــد یعنــی در عــرض‬ ‫‪ ۶‬مــاه ان موضــوع ‪ ۳۶۰‬همتــی کــه مــا‬ ‫مدنظرمــان بــود بــرای احــداث مســکن در یــک‬ ‫‪ ۶‬ماهــه بایــد تمــام می شــد‪ .‬متاســفانه چیزی‬ ‫کــه رخ داده در وضــع موجــود یعنــی در نیمــه‬ ‫دوم ‪ 6‬ماهــه دوم ‪ ۱۴۰۰‬عــددی بــوده در حدود‬ ‫‪ ۱۸.۴‬همــت کــه می شــود حــدود ‪ ۵‬درصــد از‬ ‫‪ ۳۶۰‬همــت‪.‬‬ ‫ایــن اعــداد و ارقــام نیــز نشــان می دهــد‬ ‫اولویــت بانک هــا در پرداخــت تســهیالت در‬ ‫جایــی غیــر از مســکن اســت‪.‬‬ ‫تجربــه ی خــوب تســهیالت مســکن بانــک‬ ‫مســکن در اســتان زنجــان‬ ‫مهــدی جمالونــدی‪ ،‬مدیــر شــعب بانــک‬ ‫مســکن اســتان زنجــان ضمــن اشــاره بــه‬ ‫ســهم بانــک مســکن از رشــد ‪ ۸.۷‬درصــدی‬ ‫هدف گــذاری شــده بــرای اســتان‪ ،‬اذعــان‬ ‫داشــت‪ :‬پیش بینی هــا بــر ایــن اســت اگــر‬ ‫بتــوان هشــت هــزار میلیــارد تومــان در بخــش‬ ‫مســکن ســرمایه گذاری کــرد‪ ،‬ایــن بخــش بــه‬ ‫رشــد ‪ ۸.۷‬درصــدی خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معتقدیــم تنهــا بخشــی کــه‬ ‫توانســته اســت بــه هدف گــذاری رشــد‬ ‫اقتصــادی دســت پیــدا کنــد‪ ،‬بخــش مســکن‬ ‫است که بیش از ‪ ۷۰‬درصد منابع ان را بانک‬ ‫مســکن تامین کرده و به رشــد مدنظر دســت‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وام مســکن کمــک بــه زنجیــره ی تامیــن مالــی‬ ‫بنگا ه ها‬ ‫رجــوع اکثــر بنگاه هــا و تولیدی هــا بــه بانــک‬ ‫بــرای تامیــن ســرمایه های در گــردش خــود‪،‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــه طــور قابــل مالحظ ـه ای‬ ‫مشــهود اســت‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه‬ ‫اوضــاع کس ـب وکارها گون ـه ای اســت کــه گویــا‬ ‫نمی تواننــد بــه واســطه ی فعالیــت طبیعــی‬ ‫و از طریــق فــروش کاال و خدمــات خــود‪ ،‬بــه‬ ‫ســود و در نتیجــه ســرمایه ی مــورد نیــاز بــرای‬ ‫فعالیت هــای اتــی خــود دســت پیــدا کننــد‪ ،‬از‬ ‫ایــن رو همــواره بــه بانک هــا مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫ســاخت مســکن و اعطــای تســهیالت بــه‬ ‫ان‪ ،‬یکــی از راه هایــی اســت کــه می توانــد بــه‬ ‫واســطه ی راه انداختــن چــرخ صنایــع گوناگــون‪ ،‬‬ ‫از جملــه صنایــع ســیمان‪ ،‬فــوالد و ســایر‪ ،‬نیــاز‬ ‫بنگاه هــا بــه تســهیالت را کاهــش دهــد و از‬ ‫طــرف دیگــر‪ ،‬بانــک بتوانــد منابــع خــود را صــرف‬ ‫امــور دیگــری کــرده و از دو جهــت بــه وظیفــه‬ ‫اصلــی خــود ‪ ،‬یعنــی رشــد و توســعه کشــور‬ ‫کمــک کنــد؛ اکنــون می تــوان درک کــرد کــه چــرا‬ ‫اعطای تســهیالت به مســکن در اســتان زنجان‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از رشــد اقتصــادی در ان‬ ‫اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪÷.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪ -1‬خانــم نســاء ابراهیمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 902‬بشــماره ملــی ‪ 2121483403‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000116‬در یــک ســهم مشــاع از شــش ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی ‪ -2‬خانــم حکیمــه ابراهیمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 24‬بشــماره ملــی ‪ 2122501960‬صــادره از گــرگان فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000119‬در یــک ســهم مشــاع از شــش ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‪ -3‬خانــم حبیبــه ابراهیمــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 44‬بشــماره ملــی ‪ 2122470860‬صــادره از گــرگان فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000118‬در‬ ‫یــک ســهم مشــاع از شــش ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‪-4‬خانــم محبوبــه ابراهیمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1859‬بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 2120764239‬صــادره از گــرگان فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000117‬در یــک ســهم مشــاع از شــش ســهم‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‪ -5‬اقــای جــواد ابراهیمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 42‬بشــماره ملــی ‪ 2122535377‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000116‬در دو ســهم مشــاع از شــش ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 10000‬مترمربــع ( باســتناد پاســخ جهــاد کشــاورزی بــه شــماره ‪ 197831‬مــورخ ‪ ) 1401.11.10‬از پــاک ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬م الــف‪ 15164 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫تنها کلید پیروزی در مقابل وسوسه های شیطان‪ ،‬حجاب است‪.‬‬ ‫بــازار کســب و کار خانگــی پــر از‬ ‫فرصت هــا و ایده هــای جذابــی اســت‬ ‫کــه بــه افــراد کمــک می کنــد تــا زندگــی‬ ‫شــغلی مســتقل و موفقــی را تجربــه‬ ‫کننــد‪ .‬در زیــر چنــد مثــال از بازار کســب‬ ‫و کار خانگــی موفــق اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬خدمــات مشــاوره انالیــن‪ :‬راه انــدازی‬ ‫یــک کســب و کار مشــاوره انالیــن‬ ‫می توانــد بــه شــما در کســب درامــد‬ ‫مناســب و در عیــن حــال ارائــه خدمــات بــا‬ ‫کیفیتی به مشــتریانتان کمک کند‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد در حوزه هــای مختلفــی اعــم از‬ ‫کســب و کار‪ ،‬روابط‪ ،‬روانشناســی و موارد‬ ‫دیگــر مشــاوره دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬فروشــگاه انالیــن‪ :‬بــا راه انــدازی‬ ‫یــک فروشــگاه انالیــن‪ ،‬می توانیــد‬ ‫محصوالتتــان را بــه سراســر جهــان‬ ‫فروختــه و درامــد باالیــی کســب کنید‪.‬‬ ‫بــا بکارگیــری تکنولوژی هــای جدیــد و‬ ‫اســتفاده از تبلیغــات موثــر‪ ،‬می توانید‬ ‫فروشــگاه انالینتــان را بــه یــک کســب‬ ‫و کار پــر درامــد تبدیــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بازاریابــی تحــت شــبکه‪ :‬بــا‬ ‫بازاریابــی تحــت شــبکه‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــا جــذب اعضــای جدیــد بــه شــبکه‬ ‫خــود‪ ،‬درامــد مناســبی کســب کنیــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از تکنیک هــای بازاریابــی‬ ‫موثــر و ابزارهــای اینترنتی‪ ،‬می توانید‬ ‫بــه رشــد خــود در حــوزه بازاریابــی‬ ‫تحــت شــبکه کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ســاخت و فــروش غــذای خانگــی‪:‬‬ ‫اگــر بــه اشــپزی عالقه منــد هســتید‪،‬‬ ‫می توانیــد غذاهــای خانگــی بــا‬ ‫کیفیتــی درســت کــرده و ان هــا را‬ ‫بــه فــروش برســانید‪ .‬بــا اســتفاده از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بازاریابــی کســب و کار خــود را بــه‬ ‫صــورتایمــنوموثــریانجــامدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬امــوزش انالیــن‪ :‬بــا ایجــاد‬ ‫انالیــن‪،‬‬ ‫اموزشــی‬ ‫ویدئوهــای‬ ‫می توانیــد بــه اشــتراک گذاری دانــش‬ ‫خــود بــا دیگــران‪ ،‬درامــد باالیــی کســب‬ ‫کنیــد‪ .‬شــما می توانیــد در حوزه هــای‬ ‫مختلفــی از جملــه بازاریابی دیجیتال‪،‬‬ ‫طراحــی وب و برنامه نویســی‪ ،‬رســانه و‬ ‫ارتباطــات و غیــره امــوزش دهیــد‪.‬‬ ‫بــازار کســب و کار خانگــی یکــی از‬ ‫راه هــای محبــوب بــرای کســب درامــد‬ ‫و ایجــاد شــغل در خانــه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــا توجه به شــرایط کنونی‬ ‫جامعــه و شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬کار‬ ‫از خانــه بــرای زندگــی افــراد بســیار‬ ‫مفیــد اســت‪ .‬در زیــر چنــد نمونــه از‬ ‫بــازار کســب و کار خانگــی موفــق در‬ ‫ســال های اخیــر اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ویژه نــگاری‪ :‬یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی موفــق اســت کــه بــه‬ ‫ویژه نــگاری می پــردازد‪ .‬می توانیــد‬ ‫بــه عنــوان ویژه نــگار بــرای مجــات و‬ ‫یــا کتاب هــا کار کنیــد‪ .‬ایــن کســب‬ ‫و کار بــا چــاپ و بــرش ماشــین های‬ ‫ویژه نــگاری شــروع می شــود‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار الزم اســت کــه در ایــن‬ ‫زمینــه مهــارت داشــته باشــید و دارای‬ ‫تجهیــزات و مــواد الزم باشــید‪.‬‬ ‫‪ -2‬فــروش انالیــن‪ :‬اگــر شــما دوســت‬ ‫داریــد کــه بــا فــروش کاالهــای خــود‬ ‫در اینترنــت پــول در بیاوریــد‪ ،‬چــرا از‬ ‫کســب و کار خانگــی خــود به عنــوان‬ ‫فروشــنده انالیــن اســتفاده نکنیــد؟‬ ‫بــا فــروش کاالهایــی ماننــد لبــاس ‪،‬‬ ‫اشامیدنی ها‪،‬دســتمال های مرطــوب‪،‬‬ ‫محصــوالت ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬و‬ ‫دیگــر محصــوالت از طریــق اینترنــت‪،‬‬ ‫می توانیــد به عنــوان فروشــنده انالیــن‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫احداث ‪ ۱۲‬خانه بهداشت‬ ‫روستایی در اسفراین‬ ‫نماینده مردم شهرســتان های اسفراین‬ ‫و بــام و صفــی ابــاد در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ ۱۲ :‬خانــه بهداشــت‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان ســال گذشــته‬ ‫احــداث و دو هــزار و ‪ ۳۲۵‬نفــر از نعمــت‬ ‫انهــا برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫امــان اللــه حســین پــور اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫گورپــان‪ ،‬ادکان‪ ،‬ســارمران‪ ،‬ایــرج‪،‬‬ ‫زنفــت‪ ،‬دهنــه اجــاق‪ ،‬نــوده بــام‪،‬‬ ‫کالتــه رضــا‪ ،‬ســرخ قلعــه‪ ،‬اقــچ‪،‬‬ ‫اســپید و بــام از جملــه روســتایی‬ ‫هســتند کــه در ایــن مــدت صاحــب‬ ‫خانــه بهداشــت شــدند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای‬ ‫اســفراین و بــام و صفــی ابــاد در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان‬ ‫اینکــه اکنــون بیــش از ‪ ۱۰‬مرکــز درمانــی‬ ‫توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی در‬ ‫شهرســتان هــای زیر مجموعــه در حال‬ ‫فعالیــت و خدمــت رســانی هســتند‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در تالشــیم تــا بــا افزایــش‬ ‫تعــداد ایــن مراکــز زمینــه رفــاه ســامت‬ ‫عمــوم شــهروندان را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه مکاتبــات‬ ‫و پیگیــری هــای صــورت گرفــت‬ ‫بــرای تجهیــز‪ ،‬گســترش و بهســازی‬ ‫بیمارســتان شهرســتان اسفراین نیز‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬دســتگاه رادیــو گرافــی‪،‬‬ ‫‪ MRI‬و ســایر تجهیــزات پزشــکی‬ ‫ویــژه مراکــز درمانــی ایــن شهرســتان‬ ‫تامیــن شــده اســت کــه بــه زودی‬ ‫راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫به میزبانی کمیته امداد‬ ‫استان گلستان مراسم سفره‬ ‫ضیافت الهی برگزارشد‬ ‫علــی محمــد زنگانــه بــا حضــور در‬ ‫ســفره ضیافــت الهــی در جمــع ایتــام‬ ‫و محســنین و فرزندان معنوی کمیته‬ ‫امــداد و بهزیســتی گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫اولویت هــای کاری رســیدگی بــه‬ ‫مناطــق محــروم بویــژه توجــه بــه رفــع‬ ‫مشــکالت مددجویــان و همچنیــن‬ ‫ارتقــای تحصیلــی و اموزشــی فرزنــدان‬ ‫کمیتــه امــداد اســت ‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد به اینکه‬ ‫از خدمــت بــه شــما مددجویــان‬ ‫افتخــار می کنیــم افــزود‪ :‬در‬ ‫شــب های مــاه رمضــان جلســات‬ ‫مختلفــی بــرای افطــاری دعــوت‬ ‫می کننــد کــه بنــده ترجیــح می دهــم‬ ‫افطــاری را در جمــع مددجویــان‬ ‫کمیتــه امــداد و بهزیســتی باشــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬درحــال حاضــر‬ ‫بیــش از ‪۱۱‬هــزار یتیــم ومحســنین‬ ‫تحــتحمایــتایــناســتانمیباشــند‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه حمایــت‬ ‫بیــش از ‪۳۶‬هــزار حامــی اکــرام ایتــام‬ ‫اســتان وقدردانــی از حمایتهــای ایــن‬ ‫عزیــزان خاطرنشــان کــرد ‪ :‬میانگیــن‬ ‫ســرانه حمایتــی از ایتــام اســتان‬ ‫‪۴۵۰‬هزارتومــان میباشــد کــه ایــن‬ ‫رقــم بامیانگیــن ‪۷۵۰‬هزارتومانــی‬ ‫کشــور فاصلــه زیــادی دارد وامیدواریم‬ ‫بتوانیم باپشــتیبانی مســئوالن اســتان‬ ‫بــه ســرانه کشــوری نیــز برســیم‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ :‬خیریــن ونیکــوکاران‬ ‫بــرای حمایــت مالــی از ایتــام‬ ‫وفرزنــدان نیازمنــد مــی تواننــد ‪،‬‬ ‫ازطریــق مراجعــه بــه دفاتــر کمیتــه‬ ‫امــداد درشهرســتانها‪ ،‬تمــاس بــا‬ ‫شــماره تلفــن ‪ ،۳۲۴۸۰۷۴۴‬ارســال‬ ‫عــدد ‪ ۱‬بــه سرشــماره ‪۳۰۰۰۳۳۳۳۱۷‬‬ ‫و یــا مراجعــه بــه ادرس اینترنتــی‬ ‫‪ ekram.emdad.ir‬نســبت بــه ایــن‬ ‫امــر خداپســندانه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪736‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪‎‬چگون ‪‎‬ه‪‎‬اقتصا ‪‎‬د‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کسب و کا ‪‎‬ر‪‎‬‬ ‫خو ‪‎‬د‪‎‬ر‪‎‬ا‪‎‬بسازیم‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری ‪ -‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬راههــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬دارد‪‎‬کــه‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامــ ‪‎‬ه ‪‎‬چنــ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاخت ‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬نوشــته ا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬راهــکا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬نــکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیـ ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگیریـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ع ‪‎‬کســب و کار ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎:‬قبـ ‪‎‬‬ ‫ق‪‎ ‎‬و‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬تحقیـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نیازهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضاهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کامــا ً ‪‎‬تحلیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نظــ ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اگاه ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬پـ ‪‎‬‬ ‫ل‪‎ ‎‬و‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهتریـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬کســب‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬برنامـ ‪‎‬ه ‪‎‬تبلیغاتـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اســتراتژ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬تدویـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫وکا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬حتمـ ‪‎‬ـا ً‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬تخصیـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬تجمی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬دق ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مال ـ ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬لحــا ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ف ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬تخصیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کســب و کار ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانیــ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎:‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬اســتفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاده ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬وب‏ســایت ‪‎ ،‎‬نرمافزارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فناوریهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬تلف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬عملکــرد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎:‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬شــاخصها ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬شــاخصها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎6‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انــدازه گیــر ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اصــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬راهــکا ‪‎‬ر ‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــوارد ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬میتوانیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ا ‪‎‬رعایــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬پرداختــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬برســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬موفــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کســب و‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قــد ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎:‬اولیـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬پیــد‪‎‬ا‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫کا ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بدانیـ ‪‎‬د ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحلیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تقاضـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهایـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ت ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎:‬پـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬یـ‪‎‬ا‬ ‫ح ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــوار ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬شــما ‪‎ ،‎‬ســاختا ‪‎‬ر ‪‎‬ســازمانی ‪‎ ،‎‬بازاریابــی ‪‎ ،‎‬فــروش ‪‎ ،‎‬مال ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬پرداختـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎:‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬تی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬شــما ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هســتی ‪‎‬د ‪‎.‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تیم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازمن ـ ‪‎‬د ‪‎‬پشــتیبان ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ‪‎‬ه ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬دهندگا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مختلف ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬متخصصی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ممک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مدیــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وب ‪‎ ،‎‬بازاریــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اکث ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬حضــو ‪‎‬ر‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬رســانه ها ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬شــم‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مرکــز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــوارد ‪‎ ،‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎.‬بســت ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ضــرور ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬حضــو ‪‎‬ر ‪‎‬انالی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬توییتــر ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــما ‪‎ ،‎‬حضــو ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رســانه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬مفی ـ ‪‎‬د ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فیســبو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اینســتاگرا ‪‎‬‬ ‫گ‬ ‫ل ‪‎‬پـ ‪‎‬ر ‪‎‬رنـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬مدیریـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬چی ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎.‬مهمتری ‪‎‬‬ ‫ب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‏‬ ‫‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬دکمـ ‪‎‬ه ‪‎‬پخـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هزینــه ه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درام ـ ‪‎‬د ‪‎‬صحیــح ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راه ‪‎ ،‎‬پیشــبین ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بودجـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ر ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬منحص ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬انجای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬داری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‬ ‫ک ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬موفــق ‪‎ ،‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ســاخت ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســو ‪‎‬د ‪‎‬دائمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتراتژی های ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬چگون ـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‬ ‫ح ‪‎‬میده ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ادامــه ‪‎ ،‎‬توضی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بســازی ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ک ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬موفــق ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخت ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قــد ‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎:‬اولیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬تحقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬وجــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎.‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بدانیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬چـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیازهایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهی ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬نیازها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬خدماتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬چگونـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬کن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬منحصــ ‪‎‬ر‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬یــ‪‎‬ا‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬ارائــ ‪‎‬ه‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬متمای ـ ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رقبــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ط ‪‎‬قو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬نقــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬خدماتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ص ‪‎ ‎‬و ‪‎‬منحص ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ســاخت ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حاص ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬اطمینــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مال ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داریـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کســبوکار ‪‎ ،‎‬بودجـ ‪‎‬ه ‪‎‬کافـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــراور ‪‎‬د ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬روزمــر ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دق ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اولی ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســرمای ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بدهــد ‪‎ ،‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بازگشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬روشــهای ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ک ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬موفــق ‪‎ ،‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاخت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میایـ ‪‎‬د ‪‎.‬بای ‪‎‬د ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬حســا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫ن ‪‎‬اطــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬موج ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریاب ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اوریــد ‪‎ ،‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رســان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نظــ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎:‬همیشــ ‪‎‬ه ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬رقبــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ‪‎‬ا ‪‎‬رقبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎5‬رقابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رقبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎.‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬همیشـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحلیلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬بررســ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حرکت‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارد ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬زمــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬موفـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســاخت ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یابی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬ســو ‪‎‬د ‪‎‬خوب ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مراحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬پیــرو ‪‎‬‬ ‫‪o‬‬ ‫ل‪‎‬سازند ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬اقتصا ‪‎‬د‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کسب و کا ‪‎‬ر‪‎‬‬ ‫‪‎‎‬عوام ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬سازند ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصا ‪‎‬د ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬عبارتن ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪:‎‬‬ ‫عوام ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬عرضـ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضـ‪‎‬ا ‪‎:‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عرضــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضــ ‪‎‬ا ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میکنــد ‪‎ ،‎‬تقاضــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عرضــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تقاضـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عامـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــات ‪‎ ،‎‬اصلیتریـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎2‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تقاضــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنندهــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تعییــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اینکــ ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارنــد ‪‎‬؛ ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــناخ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســو ‪‎‬د ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مقــدا ‪‎‬ر ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مشــتریان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جلــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬موفقیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عامــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهمتریــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رفتــا ‪‎‬ر‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬رقبــ‪‎‬ا ‪‎:‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬رقبــ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قیمــت ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬رقابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــت ‪‎ ،‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬می بخشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬اســت‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تکنولــوژی ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جدیـ ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مقــررا ‪‎‬‬ ‫ت ‪ ‎:‬قوانی ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬مقــررا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬قانــو ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حفاظــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬قوانیــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رفتــا ‪‎‬ر ‪‎‬اعضــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــره ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬قراردادهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬رفتــا ‪‎‬ر ‪‎‬اخالقــی ‪‎ ،‎‬تنظیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کننــدگان ‪‎ ،‎‬رعایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بلن ـ ‪‎‬د ‪‎‬مــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سوداندیش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬محافظ ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر‪‎‬هســتن ‪‎‬د‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ل‪‎‬متعــدد ‪‎‬‬ ‫عوام ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‪‎‬اشــار ‪‎‬ه‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ن‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‪‎‬برخ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬عرضــ ‪‎‬ه‪‎ ‎‬و‪‎‬تقاضــ ‪‎‬ا ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســب و کار ‪‎ ،‎‬عرضــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضــ ‪‎‬ا ‪‎‬فاکتــو ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬خواهــ ‪‎‬د ‪‎‬بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فعالیت‏هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قیمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعییــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اساســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬ســوداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬رقابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬رقابــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بق ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‬ ‫خ ‪‎‬تقاضـ ‪‎‬ا ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬شـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬شــرکته ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میکننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬یکدیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬رقابـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬ارائ ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬محصوال ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎:‬مقدا ‪‎‬ر ‪‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬ارز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬خواه ‪‎‬د ‪‎‬شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پویای ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬قیمتگــذار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬میبرنـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بهینـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬ســازمانه ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یابن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬حامی ‪‎ ،‎‬پویایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســازمانها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دولـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬تصمیمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎5‬سیاســتگذار ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تغیی ‪‎‬ر‬ ‫م ‪‎‬مالیا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تنظی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬چو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تصمیمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬متاثـ ‪‎‬ر ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬کــر ‪‎‬د ‪‎.‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مجــازات ‪‎ ،‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر ‪‎‬خواهن ‪‎‬د ‪‎‬بو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬قوانیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر ‪‎‬کشــوره‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جهانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎6‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬انه ـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬شــرکتهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬هزین ـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتراتژیها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جهان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازارهــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میکنن ـ ‪‎‬د ‪‎‬قاب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فعالی ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هوا ‪،‎‬‬ ‫ی (جغرافیایــی ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬طبیع ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎:‬عواملـ ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎7‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬و‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬حقوقــی ‪‎ ،‎‬ثقافـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اجتماعـی‪‎ (‎‬فرهنــگ ‪‎ ،‎‬نظــا ‪‎‬‬ ‫ب )‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬میگذارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫…)بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪ -1‬خانــم زهــره ابراهیمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 20‬بشــماره ملــی ‪ 2122451521‬صــادره از گــرگان فرزنــد اکبــر متقاضــی‬ ‫کالســه پرونده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000110‬در یک ســهم مشــاع از هفت ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی ‪-2‬خانم نســاء ابراهیمی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 902‬بشــماره ملــی ‪ 2121483403‬صــادره از گــرگان فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000111‬در یــک ســهم مشــاع از‬ ‫هفت ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی ‪ -3‬خانم حکیمه ابراهیمی به شــماره شناســنامه ‪ 24‬بشــماره ملی ‪ 2122501960‬صادره از گرگان‬ ‫فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000112‬در یــک ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‪ 4‬خانــم‬ ‫حبیبه ابراهیمی به شــماره شناســنامه ‪ 44‬بشــماره ملی ‪ 2122470860‬صادره از گرگان فرزند اکبر متقاضی کالســه پرونده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000113‬‬ ‫در یــک ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‪-5‬خانــم محبوبــه ابراهیمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1859‬بشــماره ملــی‬ ‫‪ 2120764239‬صــادره از گــرگان فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000114‬در یــک ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ یــک‬ ‫قطعه زمین مزروعی ‪ -6‬اقای جواد ابراهیمی به شــماره شناســنامه ‪ 42‬بشــماره ملی ‪ 2122535377‬صادره از گرگان فرزند اکبر متقاضی کالســه‬ ‫پرونده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000115‬در دو ســهم مشــاع از هفت ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ‪ 13430.43‬مترمربع ( باســتناد‬ ‫پاســخ جهــاد کشــاورزی بــه شــماره ‪ 198048‬مــورخ ‪ ) 1401.11.10‬از پــاک ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دوماه اعتراض خــود را با ذکر شــماره پرونده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت خود را بــه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 15162 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05:‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی قانونــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف رای شــماره‬ ‫‪ 140160312009002921‬مــورخ ‪ 1401/12/ 23‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف اداره‏ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان بندرگــز درخصــوص کالســه پرونــده‬ ‫‪1401114412009000173‬‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 6515‬متــر مربــع جداشــده از پــاک ‪ -1‬اصلــی‏واقــع در لیــوان بخــش ‪ 2‬حــوزه‬ ‫ثبتــی بندرگــز ‪ ،‬ملکــی اقــای نوروزعلــی عســگری فرزنــد یدالــه بــه‏کــد ملــی ‪ 2249590151‬کــه از مالــک رســمی اقــای یدالــه عســگری دودانگــی خریــداری‬ ‫کــرده‏اســت‏‪ .‬چنانچــه اشــخاص اعــم از حقیقــی وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصــل ‪ ،‬حــدود و حقــوق‏ارتفاقــی دارنــد مــی تواننــد ظــرف مــدت‪2‬‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت تقدیــم نماینــد و‬ ‫‏ظــرف مــدت یــک مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‏تقدیــم نماینــد درغیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام‬ ‫متقاضــی ثبــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا‏صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‏‪ .‬م‪.‬الــف‪21 :‬‏‬ ‫محمدفندرسکی‪ -‬سرپرست اداره اسناد و امالک بندرگز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/1/20 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/2/5 :‬‏‬ ‫حمایت از طرح جوانی جمعیت با‬ ‫پشتوانه اقتصادی‬ ‫اینده را با رویای جوانی جمعیت‬ ‫ترسیمکنیم‬ ‫بــا افزایــش شــتاب ســالمند شــدن جمعیــت در‬ ‫کشــور‪ ،‬تــاش هــای مختلفــی از ســوی ســازمانها‬ ‫و نهادهــا بــرای جوانــی جمعیــت صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬امــا بــه نظــر مــی رســد تاثیــرات ایــن اقدامــات‬ ‫چنــدان چشــمگیر و قابــل اعتنــا نباشــند‪ .‬چــرا کــه‬ ‫جــوان ســازی جمعیــت و کندکــردن رونــد ســالمندی‬ ‫در کشــور نیــاز بــه یــک برنامــه ریــزی مــدون و بلنــد‬ ‫مــدت دارای ابعــاد مختلــف اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و ‪ ...‬اســت‪ .‬در حقیقــت بــا‬ ‫صــدور چنــد بخشــنامه‪ ،‬نصــب بیلبــورد در بــزرگ‬ ‫راه هــا‪ ،‬ســاخت برنامــه هــای تلویزیونــی گفتگــو‬ ‫محور و برگزاری همایش و جشــنواره و ‪ ...‬گرهی از‬ ‫کار گشــوده نخواهــد شــد!‬ ‫وحیــد حــاج ســعیدی ‪ /‬روزنامــه نــگار‪ /:‬ایــران کشــوری‬ ‫نســبتا ًمیانســال اســت کــه جمعیــت ان بــا شــتاب در‬ ‫شــرف ســالمندی اســت‪ .‬افزایش جمعیت ســالمندان‬ ‫کشــور دارای تبعــات اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫اموزشــی و ‪ ...‬گســترده ای اســت کــه گاهــی اوقــات‬ ‫جبــران ایــن خســارات حتــی بــا تحمــل هزینــه هــای‬ ‫ســنگین نیــز ممکــن نیســت‪ .‬کاهــش نیــروی کار‪،‬‬ ‫افزایــش مراجعــات بــه مراکــز درمانــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫هزینه هــای درمــان‪ ،‬کاهــش نیــروی مولــد جامعــه‬ ‫و افزایــش ســرانه مصــرف بــه جــای تولیــد‪ ،‬افزایــش‬ ‫بیماری هــای روحــی‪ ،‬روانــی و حتــی جســمی بــا بــروز‬ ‫پدیــده هایــی چون«نــزوا» و «ســندروم اشــیانه ‬ ‫خالــی»‪ ،‬دشــواری نگهــداری از ســالمندان بــه دلیــل‬ ‫هزینــه بــاالی نگهــداری و مراقبــت‪ ،‬افزایــش میــزان‬ ‫فقر در جمعیت ســالمند و ‪ ...‬از جمله اســیبهای دم‬ ‫دســتی و روتیــن گســترش پدیــده ســالمندی هســتند‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای اعالمــی‪ ،‬جمعیــت ســالمندی‬ ‫ایــران در ســال ‪ ۱۳۵۵‬حــدود ‪ ۵‬درصــد بــوده اســت‬ ‫و در ســال ‪ ۱۳۹۸‬این جمعیت به ‪ ۱۰‬درصد رســیده‬ ‫اســت‪ .‬بــه عبارتــی دیگــر دو برابری شــدن جمعیت‬ ‫ســالمندی در کشــور ‪ ۴۳‬ســال زمــان بــرده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام مســئوالن ایــن حــوزه‪ ،‬تنهــا طــی‬ ‫‪ 20‬ســال؛ یعنــی از ســال ‪ 1400‬تــا ‪ 1420‬جمعیــت‬ ‫ســالمندی از ‪ ۱۰‬بــه ‪ ۲۰‬درصــد می رســد؛ ایــن‬ ‫درحالیســت کــه رســیدن جمعیــت ســالمندی از ‪۱۰‬‬ ‫بــه ‪ ۲۰‬درصــد‪ ،‬در امریــکا ‪ ۷۰‬ســال‪ ،‬در ســوئد ‪۹۰‬‬ ‫ســال و در فرانســه ‪ ۱۲۰‬ســال طــول کشــیده اســت‪.‬‬ ‫از ســویی ایــن افزایــش رونــد ســالمندی کشــور‬ ‫تنهــا بــه همیــن اعــداد و ارقــام محــدود نمــی شــود‬ ‫و پیش بینی هــای انجــام شــده‪ ،‬کمیــت جمعیــت‬ ‫ســالمندی در یــک شــتاب منحصــر بــه فــرد جهانــی تــا‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۳۵‬از یــک ســوم جمعیــت عبــور می کنــد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس در چنــد ســال اخیــر تبعــات رشــد‬ ‫ســریع ســالمندی مســئولین را بــه تکاپــو انداختــه‬ ‫تــا راهکارهایــی بــرای کنــد کــردن ایــن رونــد بیابنــد‪.‬‬ ‫امــا از براینــد مشــاهدات و مطالعــات بیانیــه هــا و‬ ‫بخشــنامه هــای صــادره چنیــن بــر مــی ایــد نــه تنهــا‬ ‫قوانیــن اســتخوان دار و مثمــر ثمــری بــرای این حوزه‬ ‫وضــع نشــده اســت بلکــه در مواقعــی داشــته ها را‬ ‫نیــز از دســت داده ایــم و همانطــور کــه در حــوزه‬ ‫مطبوعــات عــده ای بــه بهانــه هــای واهــی نمایشــگاه‬ ‫مطبوعــات و جشــنواره سراســری مطبوعــات را بــه‬ ‫تعطیلــی کشــاندند‪ ،‬در ایــن ایــن حوزه شــاهد حذف‬ ‫برخی ادارات مربوط ســالمندان هســتیم! به عنوان‬ ‫مثــال در ‪ 15‬ســال گذشــته در بهزیســتی‪ ،‬اداره کل‬ ‫ســالمندان و در پنج ســال پیش در وزارت بهداشــت‬ ‫رشــته تخصصی طب ســالمندان و در شــهرداری ها‪،‬‬ ‫فرهنگســرای ســالمند وجــود داشــت و امــروز هیــچ‬ ‫کــدام از ایــن بخش هــا وجــود ندارنــد‪ .‬حــذف ایــن‬ ‫واحدهــا بــه هــر دلیلــی کــه صــورت گرفتــه بــه نوعــی‬ ‫از بیــن بــردن زیرســاختهای حــوزه ســالمندی و‬ ‫مراقبــت و پیشــگیری از تبعــات منفــی ایــن قشــر از‬ ‫جمعیــت کشــور اســت‪ .‬چــرا کــه تنهــا افزایــش امیــد‬ ‫بــه زندگــی چــاره کار نیســت و زندگــی ســالمند اگــر‬ ‫دارای کیفیــت نباشــد‪ ،‬تبعــات حواشــی ســالمندی‬ ‫بیــش از خــود ســالمندی هزینــه زا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در دنیــا از ســالمندی بــه عنــوان انقــاب خامــوش‬ ‫یــاد مــی شــود و نــوع نــگاه بــه پدیــده ســالمندی‬ ‫نــه تنهــا منفــی نیســت بلکــه اقتصــادی اســت و‬ ‫ســالمندان را مبنــای توســعه گردشــگری مــی‬ ‫داننــد‪ .‬در حقیقــت تهدیــد ســالمندی را بــه‬ ‫فرصــت تبدیــل کــرده و بــا برنامــه ریــزی گســترده‬ ‫و حمایتهــای بیمــه ای و شــغلی عــاوه بــر افزایش‬ ‫کیفیــت ســرانه زندگــی ســالمندان‪ ،‬فرصتهــای‬ ‫شــغلی جدیــد در حــوزه گردشــگری نیــز فراهــم‬ ‫مــی ســازند‪ .‬امــا تمــام تــاش دولــت بــرای کاهش‬ ‫رونــد پیــری جمعیــت اســت و برنامــه ریــزی هــای‬ ‫جانبــی نیــز بــرای ورود بــه زندگی ســالم ســالمندی‬ ‫و طــی کــردن دورن ســالمندی بــا نشــاط اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود بایــد اذعــان داشــت زنــگ اژیــر ســالمندی‬ ‫در کشــور بــه صــدا درامــده اســت و پیــری جمعیت کشــور‬ ‫امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل ســبک زندگــی غلــط و تذیه نامناســب و افراطی‪ ،‬در‬ ‫اینــده بــا جمعیــت ســالمندی مواجــه خواهیــم بــود کــه بــا‬ ‫انــواع و اقســام بیمــاری هــا نیــز دســت و پنجــه نــرم مــی‬ ‫کنــد و دشــواری نگهــداری از انــان بــه مراتــب ســخت تــر و‬ ‫هزینــه بــر تــر از ســالمندان ســالم اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪736‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد ‪ ۱۶‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫شغل دستگاه های اجرایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر توســعه کارافرینــی اداره کل تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫گفت‪ :‬دســتگاه های اجرایی اســتان پارســال‬ ‫بــرای ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر شــغل ایجاد کردند‬ ‫کــه ایــن رقــم معــادل ‪ ۱۰۰‬درصــد تعهــد انــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫محمــد اربابــی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫اشــتغال در ‪ ۳۷‬دســتگاه اجرایــی اســتان‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬صحــت ‪ ۹۲‬درصــدی‬ ‫اشــتغال ثبت شــده اســتان در ســامانه رصد‬ ‫و صحــت ‪ ۸۵‬درصــدی در قــرارگاه نظــارت‬ ‫حضــوری اشــتغال تاییــد شــده اســت‪.‬‬ ‫صــدور ســه هــزار و ‪ ۶۰‬مجــوز مشــاغل‬ ‫خا نگــی‬ ‫اربابــی از صــدور ســه هــزار و ‪ ۶۰‬مجــوز‬ ‫مشــاغل خانگی در ســال گذشــته خبر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا پرداخــت ایــن تســهیالت بــرای یک‬ ‫هــزار و ‪ ۶۵۰‬نفــر اشــتغال ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پارســال ‪ ۶۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت مشــاغل خانگــی در اســتان‬ ‫پرداخــت شــد‪ ،‬ایــن تســهیالت در اختیــار‬ ‫مجریــان یکهــزار و ‪ ۶۱‬طــرح مشــاغل خانگــی‬ ‫مســتقل و پشــتیبان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه کارافرینــی اداره کل تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی خراســان شــمالی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا پرداخــت ایــن میــزان تســهیالت‬ ‫بــرای ‪ ۲‬هــزار نفــر اشــتغال ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن تســهیالت بــا عاملیــت چهار‬ ‫بانــک شــامل بانــک رفــاه کارگــران‪ ،‬پســت‬ ‫بانــک‪ ،‬کشــاورزی و توســعه تعــاون پرداخت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه کارافرینــی اداره کل تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی خراســان شــمالی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بیشــتر تســهیالت مشــاغل خانگــی‬ ‫اســتان بــه متقاضیــان طــرح هــای گلیــم‬ ‫بافــی‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬دامــداری‪ ،‬رودوزی ســنتی و‬ ‫کشــاورزی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه منظــور حمایــت از‬ ‫کســب و کارهــای حــوزه خدمــات از قبیــل‬ ‫بخــش ســامت‪ ،‬فرهنــگ و هنــر و ورزش از‬ ‫محــل اعتبــارات بنــد (الف) تبصــره ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬مبلــغ ‪ ۳۲۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــه اســتان اختصــاص یافــت کــه ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ‪ ۱۱۹‬فقــره طــرح‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه کارافرینــی اداره کل تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬نــرخ ایــن تســهیالت ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۲‬درصــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬بــا وجــود اینکه نرخ‬ ‫مشــارکت اقتصــادی در خراســان شــمالی‬ ‫بــاال اســت امــا وجــود اشــتغال ناقــص ســبب‬ ‫شــده تــا بــا وجــود اشــتغال‪ ،‬درامــد کســب‬ ‫شــده کفایــت معیشــت را نداشــته و ســرانه‬ ‫درامــد خانوارهــا در ایــن اســتان پاییــن باشــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور بــا هــدف‬ ‫اجــرای برنامــه اشــتغال گســترده بــه دولــت‬ ‫اجــازه مــی دهــد ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع حاصلــه‬ ‫از مابــه التفــاوت قیمــت حامل هــای انــرژی‬ ‫را بــه حســاب خاصــی نــزد خزانــه داری‬ ‫کل کشــور واریــز و در جهــت حمایــت از‬ ‫طرح هــای تولیــد‪ ،‬اشــتغال و امــوزش و‬ ‫کمــک بــه کارورزی جوانــان دانــش اموختــه‬ ‫دانشــگاهی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪5‬‬ ‫از امسال کد رهگیری معامالت مسکن اجباری شد‬ ‫بــازار مســکن در چنــد ســال گذشــته متالطــم بــود و کارشناســان یکــی‬ ‫از دالیــل نوســانات زیــاد در بــازار را ســوداگری در معامــات و تعییــن‬ ‫کمیســیون ها از ســوی بنگاه ها و مشــاوران امالک بدون انکه نظارتی بر‬ ‫انهــا صــورت بگیــرد‪ ،‬عنــوان می کننــد کــه قــرار اســت بــا راه انــدازی ســامانه‬ ‫جدیــد‪ ،‬کــد رهگیــری معامــات مســکن از امســال اجبــاری شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســاماندهی بــازار مســکن در بخــش‬ ‫خریــد و فــروش و اجــاره یکــی از مهم تریــن اولویت هــای دولــت‬ ‫ســیزدهم بــوده و دولــت از همــان روزهــای ابتدایــی ایــن مهــم را در‬ ‫صــدر برنامه هــای خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫در کنــار ســاخت مســکن در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬دولــت‬ ‫بــا ارایــه راهکارهایــی از جملــه راه انــدازی ســامانه کد رهگیری معامالت‬ ‫مســکن‪ ،‬گامی بزرگ در راســتای شناســایی واحدهای خالی از یک ســو‬ ‫و از ســوی دیگــر ثبــت اطالعــات مرتبــط بــا میــزان خریــد و فــروش و نرخ‬ ‫اجاره بهــا برداشــته اســت تــا از ایــن طریــق شــاهد ثبــات و ســاماندهی‬ ‫در ایــن بخــش باشــیم‪.‬‬ ‫در واقــع دولــت بــا راه انــدازی ایــن ســامانه بــه دنبــال کاهــش ســوداگری‬ ‫در حــوزه مســکن بــوده‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه ســامانه امــاک و‬ ‫اســکان در ســال ‪ ۹۸‬رونمایــی شــد‪ ،‬امــا اتــکای ان بــر خوداظهــاری بــود‬ ‫و بــه همیــن دلیــل نقــص در شناســایی خانه هــای خالــی همچنــان در‬ ‫ان وجــود داشــت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم ایــن مهــم را بــه عنــوان یکــی از اولویت هــای خــود قــرار‬ ‫داد‪ ،‬در واقــع دولــت سیاسـت های اقتصــادی خــود را بــر مســیر نقشــه‬ ‫راه غیــر تورمــی پیمــوده و در ایــن راســتا نه تنهــا قوانین مصوب مجلس‬ ‫را اجــرا کــرده‪ ،‬بلکــه قوانینــی کــه ســال ها بــه دلیــل عــدم اجــرا هیــچ‬ ‫عملکــردی نداشــتند‪ ،‬باالخــره بــه ســرانجام رســیدند کــه از جملــه انهــا‬ ‫می تــوان بــه راه انــدازی ســامانه امــاک و اســکان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اهمیــت راه انــدازی ایــن ســامانه به گونــه ای بــود کــه ایت اللــه رئیســی‪،‬‬ ‫رییــس جمهــور در جلســه شــورای عالی مســکن بــا اشــاره بــه موضــوع‬ ‫راه انــدازی ســامانه اطالعــات بــازار مســکن‪ ،‬عنــوان کــرده بــود کــه بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از درامــد مــردم صــرف هزینه هــای مســکن می شــود و‬ ‫همچنیــن ایــن بــازار ســهم بزرگــی در جلوگیــری از تــورم یــا تشــدید ان دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬راه انــدازی ســامانه اطالعــات‪ ،‬بــرای مدیریــت و کنتــرل‬ ‫بــازار مســکن اگرچــه الزم اســت‪ ،‬امــا کافــی نیســت و بایــد اقدامــات‬ ‫تکمیلــی در ایــن زمینــه صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫تاکیــد رییــس جمهــور بــر راه انــدازی ایــن ســامانه و فعالیــت دقیــق ان‬ ‫موجب شــده تا در روزهای پایانی ســال ‪ ۱۴۰۱‬وزارت راه و شهرســازی از‬ ‫راه انــدازی ســامانه جدیــد کــد رهگیــری معامالت مســکن از اوایل ســال‬ ‫اینــده و اجبــاری شــدن کــد رهگیــری خبــر داد‪.‬‬ ‫فرشــید ایالتــی کارشــناس حــوزه مســکن در ایــن زمینــه می گویــد‪:‬‬ ‫بــا اجرایــی شــدن ایــن ســامانه حــق کمیســیون مشــاوران امــاک بــه‬ ‫صــورت سیســتمی تعییــن و نقــش بنگاه هــای امــاک در افزایــش‬ ‫قیمــت مســکن نیــز کاهــش و کنتــرل خواهــد شــد‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون ایین نامــه ای از ســوی وزارت راه و‬ ‫شهرســازی برای اجرایی شــدن ســامانه کد رهگیری معامالت مســکن‬ ‫در دســت تدویــن اســت کــه شــروع ان بــا قراردادهــای اجــاره مســکن‬ ‫بــوده و بعدهــا بــه خریدوفــروش ملــک نیــز توســعه داده می شــود‪.‬‬ ‫ایالتــی گفــت‪ :‬در ایــن ســامانه پیش بینــی شــده کــه حــق کمیســیون‬ ‫مشــاوران امــاک بــه صــورت سیســتمی تعییــن و اعــام و بدیــن طریــق‬ ‫دیگــر مشــاوران امــاک نمی تواننــد هــر نرخــی را کــه بخواهنــد را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی اضافــه کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر بــا راه انــدازی ایــن‬ ‫ســامانه کــه از اوایــل ســال اینــده اجرایــی خواهــد شــد‪ ،‬قیمت هــا بــه‬ ‫صــورت منطق ـه ای و ثابــت مســکن اعــام می شــود؛ اینکــه هــر منطقــه‬ ‫دارای چــه قیمتــی بــوده و کمیســیون ها انهــا نیــز مشــخص اســت‪ .‬وزارت‬ ‫راه و شهرســازی بــه دنبــال تعییــن و مشــخص کــردن ایــن ایین نامــه اســت‪.‬‬ ‫ایالتــی گفــت‪ :‬بــا منطقـه ای اعالم شــدن قیمت ها‪ ،‬نرخ کمیســیون‬ ‫مشــاوران امــاک و دســتمزدها و وصــل شــدن بــه ســامانه کــد‬ ‫رهگیــری‪ ،‬سیســتم بــه صــورت خــودکار می توانــد اقــدام بــه تعییــن‬ ‫نــرخ کمیســیون کنــد‪.‬‬ ‫کارشــناس حــوزه مســکن بــا اشــاره بــه اجبــاری شــدن کــد رهگیــری از‬ ‫ســال اینــده‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر ایــن اســاس خانه هــای فاقــد کــد‬ ‫رهگیــری بــه عنــوان خانه هــای خالــی شناســایی شــده و دیگــر مالــک‬ ‫و مســتاجر نمی تواننــد بــه صــورت توافقــی اقــدام بــه معاملــه کننــد‪،‬‬ ‫چراکــه در ایــن صــورت بــرای فــرد ســاکن و مالــک جرایمــی در نظر گرفته‬ ‫خواهــد شــد؛ همچنیــن در تغییــرات جدیــد مالک و مســتاجر می توانند‬ ‫بــدون مراجعــه بــه مشــاور امــاک‪ ،‬اطالعــات معامله خود را در ســامانه‬ ‫ثبــت و کــد رهگیــری را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تغییرات جدید در سامانه کد رهگیری معامالت مسکن از‬ ‫یــک ســو و اجبــاری شــدن دریافــت کــد رهگیــری برای تمام معامــات از‬ ‫ســوی دیگــر موجــب می شــود تــا این گونــه اقدامــات کــه درنهایت ســبب‬ ‫بــاال رفتــن قیمــت مســکن خواهــد شــد به حداقل برســند‬ ‫ایــن اقــدام دولــت در حالــی رونــد اجرایــی شــدن ان شــتاب بیشــتری‬ ‫بــه خــود گرفتــه کــه بــه عقیــده کارشناســان می توانــد نقــش زیــادی در‬ ‫ســاماندهی بــازار مســکن و ســاماندهی بــه ایــن بخــش را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل نــوروزی سرپرســت دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و‬ ‫شهرســازی در خصــوص لــزوم خوداظهــاری مــردم و تکمیــل اطالعــات‬ ‫مالکیــت و ســکونت اشــخاص نیــز گفــت‪ :‬تکمیــل ســامانه امــاک و‬ ‫اســکان مزایای بســیاری در برنامه ریزی بازار مســکن‪ ،‬ســهولت در امور‬ ‫عمــوم مــردم و جلوگیــری از کالهبــرداری دارد کــه بایــد در اســرع زمــان‬ ‫بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫نــوروزی ادامــه داد‪ :‬وقتــی توافقــی اقــدام بــه معاملــه کننــد‪ ،‬چراکــه در‬ ‫ایــن صــورت بــرای فــرد ســاکن و مالــک جرایمــی در نظــر گرفتــه خواهــد‬ ‫شــد؛ همچنیــن در تغییــرات جدیــد مالــک و مســتاجر می تواننــد بــدون‬ ‫مراجعــه بــه مشــاور امــاک‪ ،‬اطالعــات معاملــه خــود را در ســامانه ثبــت‬ ‫و کــد رهگیــری را دریافــت کننــد‪ .‬ایالتــی ادامــه داد‪ :‬البتــه نبایــد ایــن‬ ‫حــرف مشــاوران امــاک را نیــز منکــر شــد کــه بیــان می کننــد کــه هــدف‬ ‫مــا شکســتن قیمت هــای اعــام‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قانــون بــرای جلوگیــری از ثبــت خوداظهــاری اشــتباه و یــا‬ ‫عــدم خوداظهــاری ســه ضمانــت در نظــر گرفتــه اســت‪ .‬بدیــن ترتیــب‬ ‫کــه بایــد تمامــی خدمــات عمومــی دســتگاه ها بــا اســتعالم از ســامانه‬ ‫امــاک و اســکان انجــام گیــرد‪ ،‬اشــخاصی کــه خوداظهــاری نکردنــد‬ ‫تعرفــه بــرق واحــد مســکونی انهــا بــا باالتریــن پلــکان محاســبه و ملــک‬ ‫مذکــور بــه عنــوان خانــه خالــی محســوب و مالیــات اخــذ شــود؛ بنابرایــن‬ ‫از مــردم درخواســت می شــود تــا هــر چــه ســریع تر بــه ســامانه امــاک‬ ‫و اســکان بــه نشــانی (‪ )amlak.mrud.ir‬مراجعــه و بــرای خوداظهــاری‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه امســال در کنــار راهکارهــای اساســی دولــت از‬ ‫جملــه نهضــت ملــی مســکن بــرای حــل مشــکل مــردم در ایــن بخــش‬ ‫دیگــر فعالیت هــا از جملــه راه انــدازی ایــن ســامانه می توانــد نقــش‬ ‫اساســی در جلوگیــری از تضییــع حقــوق مــردم و بــه ارامــش رســیدن‬ ‫بــازار در حــوزه مســکن داشــته باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫برای مهار تورم از همه ابزارها استفاده می کند‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬تــورم یــک موضــوع حاکمیتــی و مهــار ان نیازمنــد هماهنگــی و‬ ‫همــکاری دســتگاه های مختلــف اســت و بانــک مرکــزی در ایــن زمینــه نقــش محــوری دارد و ایــن‬ ‫بانــک از همــه ابزارهــای موجــود بــرای تحقــق منویــات رهبــر معظــم انقــاب اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از بانــک مرکــزی‪« ،‬محمدرضــا فرزیــن» در نخســتین جلســه شــورای‬ ‫فقهــی ایــن بانــک در ســال جدیــد‪ ،‬دربــاره اقدامــات الزم بــرای تحقــق شــعار ســال افــزود‪ :‬انضبــاط‬ ‫مالــی دولــت‪ ،‬کنتــرل اضافــه برداشــت بانک هــا‪ ،‬هدایــت هدفمنــد نقدینگــی بــه ســمت بازارهــای‬ ‫مولــد‪ ،‬تامیــن مالــی غیرتورمــی تولیــد بــدون فشــار بــه منابــع بانکــی و اتخــاذ سیاســت خارجــی‬ ‫مناســب ازجملــه الزامــات تحقــق شــعار ســال اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هشدار هواشناسی نسبت به‬ ‫پاره شدن تورهای صیادی و‬ ‫افزایش سرعت باد در گلستان‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اعــام‬ ‫ورود یــک ســامانه طوفانــی نســبت بــه‬ ‫افزایــش ســرعت وزش بــاد‪ ،‬پاره شــدن‬ ‫تورهــای صیــادی‪ ،‬خســارت بــه ابنیــه‬ ‫ســاحلی و تاسیســات دریایــی‪ ،‬صدمــه‬ ‫بــه قایــق هــای کوچــک تفریحــی و‬ ‫صدمــه بــه صیــد ماهیــان در قفــس در‬ ‫مناطــق دریایــی و ســاحلی ایــن اســتان‬ ‫هشــدار داد‪.‬‬ ‫امان محمــد کمالــی افــزود‪ :‬براســاس‬ ‫بررســی و تحلیــل اخریــن داده هــا و‬ ‫نقشــه های پیش یابــی هواشناســی‪،‬‬ ‫دریــای خــزر از بعدازظهــر امــروز طوفانــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی پیش بینــی کــرد‪ :‬در مــدت فعالیــت‬ ‫ایــن ســامانه‪ ،‬ســرعت وزش بــاد بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬کیلومتــر بــر ســاعت و ارتفاع‬ ‫مــوج بــه ‪ ۲.۵‬متــر برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت داشــت‪ :‬تــا بعدازظهــر فــردا‬ ‫یکشــنبه دریــای خــزر در گلســتان بــرای‬ ‫فعالیت هــای دریایــی مناســب نیســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اعــام‬ ‫ورود ســامانه کــم فشــار و نفــوذ امــواج‬ ‫ســامانه پرفشــار از امشــب گفــت‪:‬‬ ‫وزش بــاد شــدید‪ ،‬خیــزش گــرد و خــاک‪،‬‬ ‫کاهــش دیــد و کیفیــت هــوا از مخاطرات‬ ‫ایــن ســامانه اســت کــه در زمــان فعالیت‬ ‫امــکان واردشــدن اســیب بــه گلخانه هــا‪،‬‬ ‫ابنیــه و ســازه هایی بــا اســتحکام پاییــن‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم تضعیف عدالت‬ ‫در تخصیص منابع و‬ ‫فرصت های کسب و کار در‬ ‫خصوص رانت و فساد در‬ ‫جامعه‬ ‫بازار کسب و کار ‪ /‬تضعیف عدالت‬ ‫در تخصیــص منابــع و فرصت هــای‬ ‫کســب و کار بــه دلیــل رانت و فســاد‬ ‫در جامعــه‪ ،‬باعــث می شــود کــه‬ ‫فقــط یــک گــروه کوچــک از افــراد و‬ ‫شــرکت ها بــه دنبــال دســتیابی بــه‬ ‫منابــع بیشــتر هســتند و بــه راحتــی‬ ‫ان را کســب می کننــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه افــراد و شــرکت های دیگــر بــرای‬ ‫دســتیابی بــه منابــع و فرصت هــای‬ ‫کســب و کار ســختی بســیار دارنــد‬ ‫و غالبــا ً از ایــن فرصت هــا دســت‬ ‫برمی دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله باعــث می شــود کــه‬ ‫طبقــه ی برتــر جامعــه بــه طبــع‬ ‫بیشــترین منابــع و فرصت هــای‬ ‫کســب و کار را در اختیــار داشــته‬ ‫باشــد در حالــی کــه طبقــات پایین تر‬ ‫جامعــه بــا بیشــترین نیــاز بــه ایــن‬ ‫منابــع و فرصت هــا‪ ،‬دسترســی بــه‬ ‫ان هــا را نخواهنــد داشــت‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب‪ ،‬توزیــع منابــع و فرصت های‬ ‫کســب و کار در جامعــه ناعادالنــه‬ ‫و ناپایــدار خواهــد بــود و می توانــد‬ ‫باعــث ایجــاد بی ثباتــی اجتماعــی و‬ ‫سیاســی شــود‪.‬‬ ‫در حقیقــت تضعیــف عدالــت در‬ ‫تخصیــص منابــع و فرصــت هــای‬ ‫کســب و کار‪ ،‬مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫بروز رانت و فســاد در جامعه شــود‪.‬‬ ‫زیــرا وقتــی نظامــی وجــود نداشــته‬ ‫باشــد کــه همــه بــا شــرایط یکســان‬ ‫دسترســی بــه منابــع و فرصــت هــا را‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬افــرادی کــه در خــود‬ ‫عالیــق و اراده تبــاه کننــد‪ ،‬خواهنــد‬ ‫تــاش کــرد بــا شــیوه هــای ناعادالنه‬ ‫و غیرقانونــی بــه رویارویــی با دیگران‬ ‫بــرای بــه دســت اوردن منابــع و‬ ‫فرصــت هــا خــود بپردازنــد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تضعیــف عدالــت در تخصیــص‬ ‫منابــع و فرصــت هــای کســب و‬ ‫کار‪ ،‬باعــث ضــرر بــر جامعــه و افــراد‬ ‫مــی شــود‪ ،‬چــرا کــه سیاســت هــای‬ ‫ناعادالنــه در میــان جامعــه ظهــور‬ ‫مــی کنــد و فرصت های غیرمســاوی‬ ‫بــه افــراد داده مــی شــود‪ ،‬ایــن امــر‬ ‫بیشــترین اســیب را بــه نظــام‬ ‫اقتصــادی و اعتمــاد عمومــی جامعه‬ ‫وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وصیت شهدا به خواهران‬ ‫سرزمین ایثار و شهادت‬ ‫اگر میخواهید از شر‬ ‫وسوسه های شیطان‬ ‫رها شوید حجاب خود‬ ‫را حفظ کنید‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫اسیب اجتماعی‬ ‫ن‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ش‪‎‬کودکا ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کسب و کا ‪‎‬ر‪‎‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫ک‬ ‫ن ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬اساسـ ‪‎‬ا ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نادرســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــ ‪‎‬ر ‪‎‬غیرقانونــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬شــدید‪‎‬ا‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬جایگزین ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬متخل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ن ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬مهــارت ‪‎ ،‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بزرگســاال ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجربــ ‪‎‬ه ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ع‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬عمومــ ‪‎‬ا ‪‎‬تنهــ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫‪‎‬کمتــ ‪‎‬ر ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬یافتــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــی ‪‎‬فقــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نبــو ‪‎‬د‬ ‫ِ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬قوانیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــورهای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬انچــ ‪‎‬ه ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬تبدیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مجــازا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــده ‪‎ ،‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬نــدار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫کا ‪‎‬ر ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬توجهــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طوالنــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬زیــ ‪‎‬ر ‪‎‬منجــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ت ‪‎‬منفــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬روانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬سوءاســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬جســمان ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خســتگی ‪‎ ،‎‬شــکنجه ‪‎ ،‎‬فریــب ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬تجــاو ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬انســانی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پای ـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اموزشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬نشــت ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬رعایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬زمینــه ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ح ‪‎‬خودکفایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎3‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســرمای ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اینده شــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎.‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬اربــاب رجــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎4‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فروشــنده ه‪‎‬ا‪‎.‬‬ ‫ل‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬همیــ ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ســخ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬قانونهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دولتهــ ‪‎‬ا ‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬محــدو ‪‎‬د ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کار ‪‎ ‎ ،‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬کاف ـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬عمومــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عمومــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬اگاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬کننــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانواده هایشــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫چــرا کــه اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬نامناســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬اینکــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬بشــ ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬انسان دوســتان ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ث ‪‎‬تضعیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تضــا ‪‎‬د ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬همیشــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دارنــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خطرنــا ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ن ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســخ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬میشــوند‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬رشــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دو ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عدال ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جایــگا ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اعتبــا ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬برگردانــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬قانون ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فقــر ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مبــارز ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬بیــکار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬افــرا ‪‎‬د‬ ‫ق ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ظ ‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حف ـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬کنیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫در حقیقــت مــی تــوان گفــت کــه‬ ‫م‬ ‫ل ‪‎‬مهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫کــودکا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی هســتند‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬انهــ‪‎‬ا‬ ‫خ ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬زیــ ‪‎‬ر ‪‎‬ســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کودکانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میپردازنــ ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬قانونــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک ‪‎‬کننــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانواده شــا ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬دا ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬توضیــ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اینک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ـوال ً‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میکننــد ‪‎ ،‎‬معمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬غی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬قانون ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتمز ‪‎‬د ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیرویــ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــون ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬ایمــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬نــ ‪‎‬ه ‪‎‬تنهــ ‪‎‬ا ‪‎‬غیــ ‪‎‬ر ‪‎‬اخالقــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ض ‪‎‬قوانیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بلکــ ‪‎‬ه ‪‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎.‬بهتری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــکل ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مقابلــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســای ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهرهمند ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ترویـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬قوانیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محافظــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬اجــر ‪‎‬ا ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪736‬‬ ‫خبر‬ ‫ی‬ ‫ک‪‎‬مزرع ‪‎‬ه‪‎‬تولید ‪‎‬‬ ‫چگون ‪‎‬ه‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کنیم؟‬ ‫‪‎‬راه انداز ‪‎‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری ‪ /‬بــازار کســب و کار پــارس ‪/‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬پیچیدها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مراح ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مزرعـ ‪‎‬ه ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل ‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دق ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬راســت ‪‎‬ا ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬مراح ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مرحلـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬مهمتریـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎.‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بهدقـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مزرعـ ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬قصــ ‪‎‬د ‪‎‬احــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬محصوالتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بررســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬منطقـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مزرعـ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬داریـ ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کافـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وســع ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎:‬مکا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مــکا ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎. ‎‬یافتـ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ب ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬وســی ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هوا ‪‎ ،‎‬اراض ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــهری ‪‎ ،‎‬زمین شناســی ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مطلــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ل ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬‏‪۳‬‏‪‎. ‎‬تهیــ ‪‎‬ه‪‎‬زمیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مالکیــن ‪‎‬زمینهــا ‪‎ ،‎‬بایــ ‪‎‬د‬ ‫ِ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬بــ ‪‎‬ا‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توافــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــکا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصوالتــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــ ِ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬الزمــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تهیــ ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــاورزی ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مورداســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ماشــین اال ِ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاده شــد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــاورزی ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وســای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهمتریــ ‪‎‬‬ ‫ص‬ ‫ل ‪‎‬مشــخ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬وســای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خریــدار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بودجـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬به‪‎­‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاشـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬برنامــه ریــز ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎. ‎‬تهیـ ‪‎‬ه‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه‪‎‬کاشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ع ‪‎‬طبیع ـ ‪‎‬‬ ‫ـی ‪‎‬مربوطــه ‪‎ ،‎‬مناب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحقیقاتـ ِ‪‎‬‬ ‫ـعِ ‪‎‬دانشــگاه ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬جوامـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دقی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیدتــا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬پیشــبین ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬براســا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محاســبا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬تولیــدات ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎. ‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نمایشــگا ‪‎‬ه ‪‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬صنعتــی ‪‎ ،‎‬خریــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مجــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬فروشــگاه‏های ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همــکار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــد ‪‎ ،‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیجیتــا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ش ‪‎‬فرو ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عالقـ ‪‎‬ه ‪‎‬مندنــد ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬نــکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مزرعـ ‪‎‬ه ‪‎‬تولیــدی ‪‎ ،‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬انــداز ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬ریــز ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬هنــگا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬گلخان ‪‎‬ه ‪‎‬ســازی ‪‎ ،‎‬ابیــاری ‪‎ ،‎‬کو ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬مدنظـ ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬افــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــبر ‪‎‬د ‪‎‬مراح ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیازمنـ ‪‎‬د ‪‎‬برنامه ریز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مزرعـ ‪‎‬ه ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مزرعـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زیـ ‪‎‬ر ‪‎‬چنـ ‪‎‬د ‪‎‬مرحلـ ‪‎‬ه ‪‎‬کلـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫ی ‪‎‬ذکـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ل ‪‎‬خودتــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎:‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ابتــد ‪‎‬ا ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحلیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ .‎1‬پژوهــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شهرســتا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬محصولـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬چـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحلیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پژوهـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اقلیمــی ‪،‎‬‬ ‫ع ‪‎‬خــاک ‪‎ ،‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مرحلـ ‪‎‬ه ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــه ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پژوه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هزینه ه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نحــو ‪‎‬ه ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬مزرعـ ‪‎‬ه ‪‎‬تولید ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬محاســب ‪‎‬ه ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬برنامــه ریــز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربوط ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تامی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مال ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬برنام ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ریــز ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مرحل ‪‎‬ه ‪‎‬میباشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬فراینـ ‪‎‬د ‪‎‬خریـ ‪‎‬د‬ ‫س ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬پـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎ ‎‬و‪‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬خریـ ‪‎‬د‪‎‬زمیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اخ ‪‎‬ذ‬ ‫ن ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بذرهــا ‪‎ ،‎‬ارگانیــک کرد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موردنیــاز ‪‎ ،‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زمیــن ‪‎ ،‎‬تجهیــزا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میگیر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مجوزهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجهیــزات ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫س ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎‬زمیـ ‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎:‬پـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬مناس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موردنظ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎:‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایــت ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎5‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬تبلیغات ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎.‬میتوانی ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬توانای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعی ‪‎ ،‎‬مســتقیم ســاز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رســانه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مختلف ‪‎ ،‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬تبلیغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬محلـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬فروشــگاهه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازارهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نکتــ ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬یــاداو ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مزرعــ ‪‎‬ه ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ی ‪‎‬دقیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬برنامه ریــز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پربــازد ‪‎‬ه ‪‎‬بتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬مزرع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــ ‪‎‬ه‪‎‬چــ ‪‎‬ه‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬مزرعــ ‪‎‬ه‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬انــداز ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬اســت‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬نوعــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تولیــدی ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مزرعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مدیریــ ‪‎‬‬ ‫راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬متفاوتــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تخصصــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مزرعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهارتهایــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬زیــ ‪‎‬ر ‪‎‬اشــار ‪‎‬ه ‪‎‬کــر ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬فشــا ‪‎‬ر ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬داد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬نــژا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تح ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تخصص ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎. ‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهــا‬ ‫ن‬ ‫ب ‪‎‬تریــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انتخــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬نــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تخصصــ ‪‎‬‬ ‫‪۲‬‏ ‪‎.‬دانــ ‪‎‬‬ ‫‏‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ر ‪‎‬گیــاه‬ ‫ک ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کوددهی‬ ‫ش ‪‎‬گیاها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ‪‎‬ه ‪‎‬پرور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تخصص ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎. ‎‬دان ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افت شناسی‬ ‫ب ‪‎‬ابیاری ‪‎ ،‎‬بیماریشناس ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناس ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬روشها ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎. ‎‬اشنای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬محلی‪.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باورها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ابزا ‪‎‬ر ‪‎‬زراعی ‪‎ ،‎‬ماشین اال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬فنو ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎. ‎‬اشنای ‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض فاطمــه بیگــم حســینی تپــه ئــی به شــماره شناســنامه ‪ 22‬و شــماره ملــی ‪ 2122049081‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد یوســف متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000634‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 182‬مترمربــع از پــاک ‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 15130 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض علــی اکبــر یحیائــی فــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 9‬و شــماره ملــی ‪ 6599749380‬صــادره از فیرزکــوه فرزنــد نورعلــی‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480001259‬در ‪ 51‬ســهم از ‪ 60‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪3155‬‬ ‫مترمربــع از پــاک ‪-83‬اصلــی واقــع در اراضــی امیرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن‬ ‫اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 15032 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض رقیــه ســادات هنــرور به شــماره شناســنامه ‪ 688‬و شــماره ملــی ‪ 2121503978‬صــادره از گرگان‬ ‫فرزنــد ســیدعلی اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000737‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪11852‬‬ ‫مترمربــع از پــاک ‪-117‬اصلــی واقــع در اراضــی مرزنکالتــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبق رای صادره حکایــت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14369 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه‬ ‫قانون تعیین تکلیف برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض شــهرداری گرگان بشناســه ملــی ‪ 14002591975‬متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000970‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 301.39‬مترمربــع از پــاک ‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 15108 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫خطر مسمومیت مرگبار با برداشت‬ ‫و مصرف «قارچ های سمی» از‬ ‫عرصه های منابع طبیعی‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری کشــور دربــاره خطــر‬ ‫مســمومیت به دنبــال برداشــت قارچ هــای‬ ‫ســمی گفــت‪ :‬بهــار طبیعــت ســراغاز روییــدن و‬ ‫رویــش گیــاه در عرصه هــای مختلــف به ویــژه‬ ‫در عرصه هــای مرتعــی اســت کــه انــواع مختلــف‬ ‫گونــه از جملــه انــواع و اقســام قارچ هــا نیــز کنــار‬ ‫درختــان خشــکیده و در مناطــق کوهســتانی یــا‬ ‫مرطــوب مرتعــی کشــور رویــش دارنــد و مــورد‬ ‫اســتقبال مــردم و به ویــژه مردمــان بومــی و‬ ‫محلــی قــرار می گیرنــد و چه بســا در بــازار عرضــه‬ ‫می شــوند و بــه فــروش می رســند‬ ‫ترحــم بهــزاد افــزود‪ :‬بــا عنایــت بــه اینکــه بعضــی‬ ‫از گونه هــای قــارچ از نــوع ســمی و حــاوی ســم‬ ‫مهلــک هســتند‪ ،‬اگاهــی از ایــن مطلــب نقــش‬ ‫موثــری در عــدم اســتفاده از ان و جلوگیــری از‬ ‫حادثــه و حــوادث ناگــواری خواهد شــد که تجربه‬ ‫و ســابقه ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال های اخیــر توجــه‬ ‫بــه گیاهــان دارویــی و نقــش و اثــر ان در جهــان‬ ‫و ایــران زیــاد شــده اســت و مــردم زیــادی بــه ان‬ ‫اقبــال نشــان دادنــد و ایــن مســئله باعــث توجــه‬ ‫بیــش از پیــش بــه اســتفاده از قارچ هــا نیــز شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن مراقبــت از مردم و اطالع رســانی‬ ‫و افزایــش اگاهــی ان هــا در پرهیــز از برداشــت و‬ ‫خــودداری از مصــرف نیــز اهمیــت مضاعفــی پیدا‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫بهــزاد اظهارکــرد‪ :‬قارچ هــای ســمی از نظــر‬ ‫خصوصیــات ظاهــری ماننــد شــکل‪ ،‬رنــگ‪ ،‬بــو‪،‬‬ ‫قــوام و مــزه شــباهت بســیاری بــه قارچ هــای‬ ‫خوراکــی دارنــد و ایــن موضــوع بســیار خطرنــاک‬ ‫اســت‪ .‬تمیــز دادن و تشــخیص انــواع خوراکــی‬ ‫قارچ از انواع ســمی مشــکل اســت و تنها توســط‬ ‫متخصصــان و کارشناســان مجــرب قارچ شناســی‬ ‫و گیاه شناســی امکان پذیــر اســت و بی توجهــی‬ ‫بــه ایــن مســئله موجــب اتفاقــات ناگــوار بــرای‬ ‫خانواده هــا و ضایعــه در جامعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از نــکات مهــم در ارتبــاط‬ ‫بــا ســموم ایــن اســت کــه بــرای اغلــب ان هــا‪،‬‬ ‫پادزهــر و به نوعــی بســتگی بــه میــزان مصــرف‬ ‫و شــدت مســمومیت امــکان درمــان وجــود دارد‬ ‫امــا بــرای ســم قــارچ‪ ،‬پادزهــر خاصــی وجــود‬ ‫نــدارد و معالجه میســر نیســت! بنابراین تنهــا راه‬ ‫ممکــن جلوگیــری و دقــت و عــدم مصــرف قــارچ‬ ‫ســمی و ممانعــت از ورود ســم بــه بــدن اســت‪.‬‬ ‫چ توســط حیوانــات و پرنــدگان بیانگر‬ ‫مصــرف قــار ‬ ‫غیرســمی بــودن ان قــارچ بــرای انســان نیســت و‬ ‫حتــی برخــی از ســموم مقــاوم بــه گرمــا هســتند‬ ‫و بــا اماده ســازی ان به صــورت کبــاب‪ ،‬اب پــز‪،‬‬ ‫بخارپــ ز و ســرخ کــردن‪ ،‬مــواد ســمی از بیــن‬ ‫نمی رونــد و ســم زدایی نمی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان منابــع‬ ‫طبیعــی افــزود‪ :‬بــا مصــرف قارچ هــای ســمی‬ ‫عالئــم مســمومیت ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬ســاعت و گاهــی‬ ‫تــا ‪ ۲۴‬ســاعت به صــورت تهــوع‪ ،‬اســتفراغ‪،‬‬ ‫اســهال‪ ،‬شــکم‪‎‬درد‪ ،‬بی حالــی‪ ،‬عطــش‪ ،‬ســرگیجه‬ ‫و همچنیــن عــوارض روحــی ماننــد توهــم‪،‬‬ ‫خواب الودگــی‪ ،‬تشــنج یــا بی قــراری ظاهــر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بهــزاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه مــوارد‬ ‫فــوق توصیــه موکــد بــه عمــوم مــردم بــرای حفــظ‬ ‫ســامتی و ارامــش خــود و خانــواده خــود‪ ،‬عــدم‬ ‫اســتفاده و خــودداری جــدی از مصــرف قارچ هــای‬ ‫خــودرو اســت‪.‬‬ ‫خواندن و گوش دادن به‬ ‫قران را فراموش نکنید‬ ‫تا رحمت خداوند در همه‬ ‫حال شامل حالتان شود‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪736‬‬ ‫اموزش‬ ‫ت‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش‪‎‬امنی ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینهها‪‎ ‎‬و‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رانت‪‎ ‎‬و‪‎‬فسا ‪‎‬د‪‎‬ایجا ‪‎‬د‪‎‬شد ‪‎‬ه‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کسبو‬ ‫کا ‪‎‬ر‪‎‬چیست؟‬ ‫سکینهجافرنوده‪/‬بازارکسبوکار‬ ‫ش‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رانتهای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کســب و کا ‪‎‬ر ‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬باشــند ‪‎ ،‎‬نقــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬معنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬رانـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬مثـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬راههایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مزیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نرمافزاری ‪،‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ســخت افــزار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬منافـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برخــوردار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬سیاســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تصمیم‏گیریهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬غیرنرمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر ‪‎‬دسترســیها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســب‬ ‫ش ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منابــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬نبــو ‪‎‬د ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬ناکافــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫وکا ‪‎‬ر ‪‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬سیاســته ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرایندهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کافــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نبــو ‪‎‬د ‪‎‬مکانیزمهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬امنیت ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مقابل ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬تهدیــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــرکته‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬میتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬باشــند ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرصتــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ـ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنایع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بخصــو ‪‎‬‬ ‫س ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محرمانـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میکننــد ‪‎ ،‎‬ماننـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬حســا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اطالعــات ‪‎ ‎‬و‪‎...‬‬ ‫ت ‪‎‬دفاعــی ‪‎ ،‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بانکــداری ‪‎ ،‎‬صنعــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاربــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرایط ‪‎ ،‎‬تقاضــا ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ظ ‪‎‬حریــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حفــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اطالعــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬خواهــ ‪‎‬د ‪‎‬شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬خصوصــ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فســا ‪‎‬د ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬عواملــ ‪‎‬‬ ‫رانــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬امنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هزینه هـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬میشــون ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ل ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عوام ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎:‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬رانــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فســا ‪‎‬د ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بهطــو ‪‎‬ر ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬وجــو ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬کاالهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬تعطیــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رانــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬کارفرمـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬پرداخـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینه‏هــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کارکنــا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دســتمز ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حقــو ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فســا ‪‎‬د ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬رانـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬رقابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬رقاب ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ب ‪‎‬ران ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬قال ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کســب وکاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬برخ ـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ت ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نهای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فســا ‪‎‬د ‪‎‬بهره بــردار ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ش ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نــواور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬انگیــز ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فســا ‪‎‬د‬ ‫ن ‪ :‎‬رانــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ش ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬میبایــ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬قبــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نهادهایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پذیـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬عمومـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬منافـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محافظـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فســا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬فزاینــد ‪‎‬ه ‪‎‬رانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بازدهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ایجا ‪‎‬د ‪‎‬میکنــد ‪‎ ،‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬میتوان ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬دولتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برابـ ‪‎‬ر ‪‎‬نهادهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرکته ‪‎‬ا ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زیــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فــرو ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فســا ‪‎‬د ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د‬ ‫ت‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪ ‎:‬ران ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬امنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬باســب ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬امنیــ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ســپرد ‪‎‬ه ‪‎‬گــذارا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬وا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬پــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬تامی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بامــز ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحقیـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــده ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬کنندگا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حملـ ‪‎‬ه ‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مالـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منابـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬میشــود ‪‎ ،‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬نهایتــ‪‎‬ا‬ ‫‪‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ب‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬چندی ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬ضعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فســا ‪‎‬د ‪‎‬ن ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تنه ـ‪‎‬ا‬ ‫ش ‪‎‬ران ـ ‪‎‬‬ ‫ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــرکته ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اقشــا ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬بزنــد ‪‎ ،‎‬بلکــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عمــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬میرســان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬خســار ‪‎‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــا کاهــش رقابــت در بــازار‪،‬‬ ‫ایده پــردازی و نــواوری هــم کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫شــرکت ها بــه دنبــال روش هــای رایــج بــرای تولید‬ ‫و عرضــه کاال و خدمــات هســتند‪ ،‬بــدون ان کــه‬ ‫بــه بهبــود فراینــد و ایجــاد نــواوری در انهــا توجــه‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ایــن موضوع نشــان دهنــده عدم‬ ‫پویایــی در بــازار اســت کــه در نهایــت منجــر بــه‬ ‫کاهــش رشــد و توســعه اقتصــادی می شــود‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫عامل تهدید دختر جوان در شبک ه اجتماعی‬ ‫روبیکا دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی جوانــی که با ارســال پیام هــای تهدید امیز‬ ‫ه اجتماعــی روبیــکا بــرای دخترشــاکی‬ ‫و غیــر اخالقــی در بســتر شــبک ‬ ‫ایجــاد مزاحمــت می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «امیــر حســین ســلیمانی»‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــردی ‪ 42‬ســاله ســاکن یکــی از شــهرهای جنوبــی‬ ‫اســتان فــارس بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس؛ مدعــی‬ ‫شــده بــود فــردی ناشــناس در گــروه مدرسـه ای کــه دختــرش عضــو‬ ‫ان اســت با انتشــار مطالب کذب وتهدید امیز قصد اخاذی از وی‬ ‫و خانــواده اش را دارد‪ ،‬رســیدگى بــه ایــن پرونــده به صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از حضــور شــاکی‪ ،‬پرونــده اولیــه بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضائــی تشــکیل گردیــد و بــا جمـع اوری مــدارک و مســتندات‬ ‫مربوطــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬ســرانجام متهــم مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بــا کمــک‬ ‫همکالســی های دختــر شــاکی وارد گــروه مدرســه ای شــده بــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وی در ابتــدا منکــر ارتــکاب جــرم خــود شــد؛ ولــی پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس بــه جــرم خــود اعتــراف و دلیــل اقــدام خــود را اخــاذی‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی افــزود‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه توهیــن‪ ،‬اهانت و‬ ‫یــا پخــش تصاویر شــخصی افــراد در فضای مجازی جرم محســوب‬ ‫شــده وعواقــب جبــران ناپذیــری بــرای فــرد بــه همــراه دارد‪ ،‬لــذا‬ ‫رعایــت اخــاق در فضــای ســایبر و بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی امــری مهــم محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای مردمــی‬ ‫و یــا بــا شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬وماده‪ ۱۳‬اییــن نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰9549‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲0۰۰۱۰۰۰724‬تقاضای خانم مرضیه عامری به شــماره شناســنامه ‪ 9816‬وکد ملــی ‪2122754168‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد محمدعلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 13.06‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک شــماره ‪-3996‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مدت یکمــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیم نماید‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۱۵۱77 :‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۲.۰۱.20 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۲.۰۲.05 :‬مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۶۶4‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰10۰۰980‬تقاضــای خانــم مریــم شــیبک بــه شــماره شناســنامه ‪ 21‬وکــد ملــی‬ ‫‪ 4889795464‬صادره از مینودشــت فرزند عطامحمد در ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 137‬مترمربع‪ ،‬از پالک‬ ‫شــماره ‪ -126‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی ســید مظفــر مظلومــی عقیلــی به‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به ایــن اداره تســلیم و پس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۵۱17 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰9641‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲0010۰۰401‬تقاضای اقای ســعید صلواتی حصاری به شــماره شناســنامه ‪ 1333‬وکد‬ ‫ملــی ‪ 2121459189‬صــادره از گــرگان فرزنــد اصغــر در ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 313.52‬مترمربــع‪،‬‬ ‫از پــاک شــماره ‪ -3995‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫مالحضــات‪ :‬مطابــق نامــه شــماره ص‪ 23/1401/331/2258/‬مورخــه ‪ 1401/06/29‬مدیــر منابــع اب شهرســتان گــرگان حریــم کمــی رودخانــه فــوق در مجاورت‬ ‫زمیــن مذکــور بــه میــزان ‪ 10‬متــر از حــد نهایــی بســتر ســیالب ( دیــوار ســنگی ) زمیــن مــورد نظــر بمســاحت ‪ 125‬متــر مربــع در بانــد حریــم کمــی رودخانــه زیــارت‬ ‫واقــع میباشــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به ایــن اداره تســلیم و پس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪۱۵۱13 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬وماده‪ ۱۳‬اییــن نامه قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8860‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ ۱400۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸88‬تقاضای اقای حســین علی محمدی به شــماره شناســنامه ‪ 23307‬وکد‬ ‫ملــی ‪ 2120232776‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی اصغــر در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بمســاحت ‪ 17034.08‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک شــماره ‪ -191‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی نودیجــه بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی فــرج حســین نــژاد بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مدت یکمــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪15106 :‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۲.۰۱.20 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۲.۰۲.05 :‬مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬وماده‪ ۱۳‬اییــن نامه قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰9667‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱400۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰651‬تقاضــای اقــای ســید محمــود حســینی فــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 12‬وکــد‬ ‫ملی ‪ 2122399597‬صادره از گرگان فرزند ســید ســلیمان در ششــدانگ اعیانی یک باب ســاختمان که ششــدانگ عرصه ان وقف اســت بمســاحت ‪270.04‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬از پــاک شــماره ‪ -3775‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری اســتان قــدس رضــوی بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به این‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫م‪.‬الــف ‪15148 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬وماده‪ ۱۳‬اییــن نامه قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰9645‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱400۱۱۴۴۱۲0۰۰۱۰۰۰206‬تقاضــای خانــم کبــری خیرکمــان بــه شــماره شناســنامه ‪ 886‬وکــد ملــی‬ ‫‪ 3672174726‬صــادره از زابــل فرزنــد رضــا در ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 262.33‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک‬ ‫شــماره ‪32‬فرعــی از ‪ -2661‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی حســن اردنــی به‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪15170 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای علی حســام به شــماره شناســنامه ‪ 2613‬و شــماره ملــی ‪ 2120968721‬صــادره از گرگان فرزند‬ ‫خلیــل متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000722‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪114‬‬ ‫مترمربــع از پــاک ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکر اعتراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به این اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 15145 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۲.۰۱.20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۲.05 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫‪7‬‬ ‫مهارت‬ ‫باورت را عوض کن‬ ‫نه همسرت‬ ‫ندا نودهی‬ ‫ارون بــک از روانشناســان معــروف‬ ‫معتقــد اســت کــه مهمتریــن علــت‬ ‫مشــکالت زناشــویی وروابــط انســانی‪،‬‬ ‫ســوءتفاهم و خطاهــای فکــری و‬ ‫باورهــای غیــر منطقــی اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد او تفــاوت در نحــوه نگــرش‬ ‫افــراد باعــث بــروز اختــاف میــان‬ ‫همســران مــی شــود همچنیــن او‬ ‫معتقــد اســت کــه یکــی از مهمتریــن‬ ‫علــل اختالفــات زناشــویی انتظــارات‬ ‫متفــاوت زن و شــوهر از نقــش یکدیگــر‬ ‫در خانــواده اســت‪.‬‬ ‫️گاهــی بــاور هــای غیــر منطقــی شــامل‬ ‫ارزشــها و اعتقــادات مذهبــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و خانوادگــی اســت کــه در روش تربیتی‬ ‫از والدیــن و اطرافیــان بــه فــرد منتقــل‬ ‫شــده و طرفیــن هــر کــدام ایــن باورهــا‬ ‫را بــا خــود بــه خانــه همســر اورده انــد‬ ‫و ایــن باورهــا را وحــی منــزل مــی داننــد‬ ‫و بــه عنــوان باورهــای درســت انهــا را‬ ‫پذیرفتــه و خــود را مجــاب مــی کنند انها‬ ‫را در زندگــی زناشــویی بــه کار ببندنــد‪.‬‬ ‫همیــن اصــرار و پافشــاری بــر انجــام‬ ‫ایــن قبیــل باورهــا زمینــه ی اختالفــات‬ ‫در روابــط را فراهــم مــی ســازد‪.‬‬ ‫دو نمونــه از باورهــای غیــر منطقــی کــه‬ ‫مــی تواننــد زندگــی مــا را نابــود کننــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ذهن خوانی‪:‬‬ ‫همســران باور دارند بدون نیاز به گفتن‬ ‫و اظهــار کــردن خواســته هــا و انتظــارات‪،‬‬ ‫طــرف مقابــل بایــد از احساســات‪ ،‬افــکار‬ ‫و نیازهــای انهــا اگاهــی داشــته باشــد و‬ ‫بــه انهــا بهــا بدهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬برچسب زنی‪:‬‬ ‫وقتــی زن و شــوهرها از عشــق و‬ ‫شــیفتگی فاصلــه مــی گیرنــد‪ ،‬هــر‬ ‫حادثــه دلســرد کننــده ای بــرای توجیــه‬ ‫برچســب زدن منفــی بــه همسرشــان‬ ‫کافــی بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫زدن برچســب منفــی مثــل‪ :‬تــو تنبلــی‪،‬‬ ‫عقــب افتــاده ای‪ ،‬تحقیــر کننــده ای‪،‬‬ ‫نامهربانــی‪ ،‬بــی احساســی‪ ،‬بــی ادبــی‪،‬‬ ‫بی شــخصیتی‪ ،‬بیمــاری و‪ ...‬بعــد از هر‬ ‫جــر و بحثــی بیــن همســران باعــث مــی‬ ‫شــود اعتمــاد بــه نفــس طــرف مقابــل‬ ‫کاهــش یافتــه و همســر او یــک فــرد‬ ‫ایرادگیــر و ناســازگار تلقــی شــود کــه‬ ‫خــود را بهتــر از طــرف مقابــل مــی داند و‬ ‫مانــع پیشــرفت فــرد مقابــل مــی شــود‪.‬‬ ‫نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره‬ ‫دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا بجنــورد‬ ‫‪ -‬خبر پلیس خراسان شمالی‬ ‫اگر شما به دنبال‬ ‫شغل هستید ما هم‬ ‫به دنبال نیروی کار‬ ‫هستیم‬ ‫با ما با شماره‬ ‫‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری‬ ‫تماس بگیرید‬ صفحه 7 ‫‪5‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -736‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-736‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1444/‬‬ ‫‪/18‬رمضان‪/‬‬ ‫‪18 - 2023‬‬ ‫‪/09 --1402‬اوریل‪2023//‬‬ ‫‪1402//01‬‬ ‫یکشنبه ‪01//20‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1359‬‬ ‫قطع رابطه سیاسی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و امریکا‬ ‫در ســال ‪ 1856‬پیمانــی میــان ایــران و ایــاالت متحــده‬ ‫امریــکا منعقــد شــد کــه اگرچــه « پیمــان دوســتی و‬ ‫بازرگانــی « نامیــده مــی شــد امــا بــه موجــب ان اتبــاع‬ ‫امریــکا از حقــوق بــرون مــرزی برخــوردار مــی شــدند‬ ‫‪ .‬ایــن نخســتین پیمــان رســمی میــان ایــران و امریــکا‬ ‫بــود‪ .‬پــس از ان امریکائــی هــا بــا اعــزام میســیونرهای‬ ‫مذهبــی ســعی در ایجــاد زمینــه هــای نفــوذ خــود تحــت‬ ‫پوشــش فعالیتهــای مذهبــی و فرهنگــی و انســان‬ ‫دوســتانه داشــتند ‪ .‬در ســال ‪ 1883‬نخســتین ســفیر‬ ‫امریــکا بــا نــام ســاموئل بنجامیــن وارد ایــران شــد و پنــج‬ ‫ســال بعــد حــاج حســینقلی خان بــه عنوان ســفیر ایران‬ ‫وارد واشــنگتن شــد ‪ .‬پــس از ان امریــکا ســعی در نفــوذ‬ ‫اقتصــادی در ایــران داشــت و در ســال ‪ 1911‬یــک هیــات‬ ‫مستشــاری مالــی امریــکا بــا ریاســت مــورگان شوســتر‬ ‫وارد ایــران شــد ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1921‬نیــز یــک هیــات مستشــاری مالــی بــرای‬ ‫اداره امــور مالیــه کشــور تحــت ریاســت ارتــور میلســپو‬ ‫وارد ایــران شــد ‪ .‬در شــهریور ‪ 1320‬امریــکا همــراه‬ ‫متفقیــن خــاک ایــران را بــه اشــغال دراورد و بــا اوجگیری‬ ‫روزافــزون ســلطه جویــی امریــکا پــس از جنــگ دوم‬ ‫جهانــی‪ ،‬امریــکا در ایــران نیــز نفــوذ خــود را گســترانید‬ ‫بطوریکــه بــا طــرح ریــزی و اجــرای کودتــای ‪ 28‬مــرداد‬ ‫سرنوشــت سیاســی و اقتصــادی و ‪ ...‬ایــران را تــا انقالب‬ ‫اســامی بــه دســت گرفــت ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1335‬ســازمان مخــوف ســاواک را تحــت‬ ‫نظــارت ســیا در ایــران ایجــاد کــرد و در دهــه ‪ 1340‬بــا‬ ‫اجــرای اصالحــات ارضــی زمینــه بــرای ایجــاد بــازار انبــوه‬ ‫مصرفــی بــرای کاالهــای غربی و خصوصــا امریکا فراهم‬ ‫شــد و بــا بــه یغمــا بــردن منابــع نفتــی کشــور و فــروش‬ ‫ســاح و کاالهــای مصرفــی ایــران را بیــش از پیــش بــه‬ ‫ســمت وابســتگی حرکــت داد ‪.‬‬ ‫چنانکــه در ‪ 1343‬بــا تصویــب ننگیــن کاپیتوالســیون وجــه‬ ‫سیاســی ایــن وابســتگی بیــش از پیــش نمایــان شــد‪ .‬بــا‬ ‫وقــوع انقــاب اســامی اگرچــه امریــکا در ایــران پایــگاه‬ ‫خــود را از دســت داد ‪ .‬امــا دخالتهــا و توطئــه هــای ایــن‬ ‫کشــور پایــان نداشــت ‪ .‬بــا تســخیر ســفارت امریــکا در‬ ‫تهران در ‪ 13‬ابان ‪ 58‬توســط دانشــجویان مســلمان پیرو‬ ‫خــط امــام و افشــای اســناد جاسوســی ‪ ،‬امریــکا پایــه های‬ ‫قــدرت خویــش را بیــش از هــر زمانــی متزلــزل مــی دیــد ‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا تــاش خــود را بــرای مقابلــه بــا انقــاب‬ ‫اســامی بیشــتر کــرد و در ‪ 20‬فروردیــن ‪ 1359‬رابطــه‬ ‫سیاســی خــود را بــا ایــران قطــع و دســت بــه یکســری‬ ‫توطئــه هــای نافرجــام علیــه انقــاب اســامی زد از جملــه‪:‬‬ ‫حملــه نظامــی بــه طبس ‪ ،‬کودتــای نوژه ‪ ،‬جنگ تحمیلی‪،‬‬ ‫تحریــم اقتصــادی و ‪ ...‬امــا پــس از گذشــت ســالها هنــوز‬ ‫هــم ایــن توطئــه هــای نافرجــام باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید ما‬ ‫هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫با ما با شماره ‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری تماس بگیرید‬ ‫قول بده از مراسم شهادتم‬ ‫عکاسیکنی‬ ‫دوربیــن و بقیــه تجهیــزات عکاســی را از دیشــب امــاده کــرده ام و چنــد بــار همــه را زیــر‬ ‫و رو می کنــم تــا چیــزی جــا نمانــد‪ .‬در ســکوت نیمــه شــب ندایــی درونــی‪ ،‬مــرا بــه چنــد‬ ‫ســال قبــل و شــب عروســی رفیــق دوران نوجوان ـی ام مقــداد مهقانــی بــرد‪ .‬ان جــا کــه‬ ‫موقــع عکاســی بازویــم را گرفــت و ارام گفــت‪« :‬قــول بــده از مراســم شــهادتم عکاســی‬ ‫کنی»‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حضــور در مراســم تشــییع جنــازه شــهید مدافــع حــرم‬ ‫مقــداد مهقانــی و بدرقــه پیکــرش بــا لنزهــای دوربیــن‪ ،‬فقــط یــک وظیفه کاری نیســت‪،‬‬ ‫عمــل بــه قولــی اســت کــه روز دامــادی بــه اقامقــداد دادم‪.‬‬ ‫اقــا مقــداد را از دوران دبیرســتان می شــناختنم بــا هــم در یــک مدرســه درس‬ ‫می خواندیــم‪ .‬کمــی کــه خودمــان را بیشــتر شــناختیم او وارد ســپاه شــد و مــن عکاســی‬ ‫را بــرای فعالیتــم انتخــاب کــردم‪.‬‬ ‫همدیگــر را کــم و بیــش می دیــدم امــا پیونــد رفاقــت مــا همیشــه محکــم بــود ‪ .‬شــب‬ ‫عروســی اقــا مقــداد کــه مــن هــم میهمــان بــودم و هــم بــه خواســته خــودش از مراســم‬ ‫عکــس می گرفتــم‪ ،‬مــرا بــه گوش ـه ای از ســالن کشــاند و گفــت‪« :‬قــول بــده مراســم‬ ‫شــهادت مــرا هــم عکاســی کنــی»‪ .‬گفتــم‪« :‬وســط شــور و شــادی و شــب عروســی اینــا‬ ‫چیــه میگــی مقــداد‪ .‬ول کــن تــو رو خــدا» امــا خواســته اش را بــار دیگــر تکــرار کــرد‪ .‬بــرای‬ ‫این کــه بــه ایــن ماجــرا پایــان بدهــم گفتــم‪« :‬تــو شــهید بشــو‪ .‬منــم میــام و از مراســمت‬ ‫عکــس می گیــرم»‪.‬‬ ‫ایــن ماجــرا بــرای چنــد ســال قبــل اســت‪ .‬عروســی کــه تمــام شــد مقــداد رفــت تهــران و‬ ‫مــا همدیگــر را کمتــر می دیــدم تــا این کــه چنــد شــب قبــل خبــر شــهادتش را شــنیدم‪.‬‬ ‫چنــد دقیقــه بعــد کــه از شــوک ایــن خبــر خــارج شــدم بــه یــاد شــب عروســی و ایــن‬ ‫خواســته اش افتــادم‪.‬‬ ‫حــاال امــروز ‪ ۱۶‬فروردیــن اســت و مــن بــا چشــمانی اشــکبار و بغضــی در حــال ترکیــدن‬ ‫بــا لنــز دوربیــن پیکــر اغشــته بــه بغــض‪ ،‬پیکــر شــهید مقــداد مهقانــی جعفرابــادی را‬ ‫بدرقــه می کنــم‪.‬‬ ‫اقــا مقــداد بــر روی دســتان مــردم والیــت مــدار گــرگان در حــال تشــییع اســت و مــن بــه‬ ‫ایــن فکــر می کنــم کــه رفیــق روزهــای نوجوانـی ام بــه چــه مرحلـه ای در ســیر و ســلوک‬ ‫رســیده کــه از عاقبــت کارش خبــر دارد و در ‪ ۳۲‬ســالگی بــه بزرگتریــن ارزوی خــودش‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تــاش مــی کنــم تــا قولــم را بــه بهتریــن شــکل اجــرا کنــم‪ .‬در گوشــه گوشــه خیابــان‬ ‫ادم هــای زیــادی را از لنــز دوربیــن می بینــم‪ .‬مــادران شــهیدی کــه بــا در دســت داشــتن‬ ‫قــاب فرزنــدان شهیدشــان ارام ارام پیکــر اقامقــداد را بدرقــه مــی کننــد و جوانــان‬ ‫دهــه هشــتادی و نــودی هــم بــرای رســیدن بــه تابــوت ایــن شــهید مدافــع حــرم بــا هــم‬ ‫مســابقه می دهنــد‪.‬‬ ‫همینطــور کــه پشــت لنــز دوربیــن در حــال یافتــن ســوژه جدیــد بــودم ناگهــان فرزنــد ‪۲‬‬ ‫ســاله اقــا مقــداد در کانــون لنــز دوربیــن قــرار می گیــرد‪ .‬قــرار بــود چنــد روز دیگــر جشــن‬ ‫تولــد ‪ ۲‬ســاله کمیــل باشــد امــا تــا همیشــه جــای خالــی پــدر را در کنــار عکس هــای‬ ‫تولــدش حــس خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫طنیــن رســای جمعیــت و فریادهــای مــرگ بــر اســرائیل و مــرگ بــر امریــکا و شــعار‬ ‫پرصالبــت خونــی کــه در رگ ماســت هدیــه بــه رهبــر ماســت مــرا از دنیــای خاطــرات‬ ‫خــارج مــی کنــد ‪.‬‬ ‫شــاید بــه لحــاظ مســائل نظامــی تاریــخ دقیــق حضــور مستشــاران ایرانــی در جبهــه‬ ‫مقاومــت و در ســوریه بــه طــور دقیــق بیــان شــود امــا ‪ ۲۱‬اردیبهشــت ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫غالمعلــی تولــی در نبــرد بــا تکفیــری هــای داعش به شــهادت رســید و عنوان نخســتین‬ ‫شــهید مدافــع حــرم گلســتان را بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫بــا گذشــت حــدود ‪ ۱۰‬ســال از ان ماجــرا ‪ ،‬گلســتان ‪ ۲۰‬شــهید را در راه دفــاع از حــرم ال‬ ‫اللــه در ســرزمین ســوریه تقدیــم کرده اســت‪.‬‬ ‫فرزنــدان و پاســداران رشــیدی کــه هــزاران کیلومتــر دورتــر از میهــن بــرای صیانــت از‬ ‫امنیــت وطــن لبــاس پوشــیده و تــا پــای جــان بــرای امنیــت و ارامــش ایرانیــان بــه نبــرد‬ ‫بــا جبهــه کفــر پرداختنــد‪.‬‬ ‫شــهید مقــداد مهقانــی جعفرابــادی بامــداد روز یکشــنبه یازدهــم فروردیــن مــاه ‪، ۱۴۰۲‬‬ ‫در اثــر بمبــاران رژیــم صهیونیســتی در ســوریه بــه درجــه رفیــع شــهادت رســید‪.‬‬ ‫غالمعلــی تولــی ‪ ،‬ســید احســان حاجــی حتــم لــو‪ ،‬قاســم غریــب‪ ،‬ســید محمدحســین‬ ‫میردوســتی‪ ،‬اســماعیل زاهدپور‪ ،‬قاســم تیموری‪ ،‬علیرضا صفرپور جاجرمی‪ ،‬افشــین‬ ‫زورقــی بحــری ‪،‬صــادق شــیبک ‪ ،‬قربــان نجفــی‪ ،‬جــواد ســنجه ولــی‪ ،‬یداللــه ترمیمــی‪،‬‬ ‫مهــدی شــکوری محمدرضــا شــیبانی ‪ ،‬احمــد غالمــی‪ ،‬مصطفــی خــوش محمــدی‪،‬‬ ‫حجــت اللــه نوچمنــی‪ ،‬ســید رضــا حســینی از دیگــر شــهدای مدافــع حــرم اســتان‬ ‫گلســتان هســتند کــه در دفــاع از اســتان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت‪ ،‬در جبهه های‬ ‫مقاومــت و نبــرد بــا نیروهــای تکفیــری و رژیــم صهیونیســتی بــه شــهادت رســیدند‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!