روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 734 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 734

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 734

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 734

‫روزنامه چهارشنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -3 :‬صفحه‬ ‫‪ 16‬فروردین ‪ - 1402‬سال نهم‪/05-‬اوریل‪ /14-2023/‬رمضان ‪ -1444/‬شماره ‪ - 734 :‬قیمت ‪ 6 :‬تومان‬ ‫چگونه متوجه‬ ‫استعداد درونی خود‬ ‫برای ایجاد کسب و‬ ‫کار دلخواه شویم؟‬ ‫‪4‬‬ ‫«مهمانسرای رضوی»‬ ‫و اصالت مهمانپذیری‬ ‫در سرزمین افتاب‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونه کسب و کار تولید خوراکی خانگی‬ ‫راه اندازی کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فساد و رانت‬ ‫چهعواملیباعثمی شودتا‬ ‫تخصصوتالش بهعنوانمهمترین‬ ‫عاملموفقیتدرکسبوکارهای‬ ‫اسیبی برای‬ ‫خانگیشناختهشود‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫بازار کسب وکار‬ ‫تخصــص و تــاش از عوامــل مهمــی‬ ‫هســتند که در موفقیت کســب و کارهای‬ ‫خانگــی تاثیــر گــذار هســتند‪ .‬برخــی از‬ ‫عوامــل مهمــی کــه باعــث می شــوند‬ ‫تخصــص و تــاش بــه عنــوان مهمتریــن‬ ‫عامــل موفقیــت در کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی شــناخته شــوند عبارتنــد از‪:‬‬ ‫دولت از ظرفیت‬ ‫بورس با کنترل بودجه‬ ‫کمتر استفاده کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد بوته های‬ ‫طرح بیابان زدایی‬ ‫گلستان خشک شد‬ ‫‪2‬‬ ‫اینترنت اشیا چیست و‬ ‫چگونه می توان از ان‬ ‫بهره برد‬ ‫‪6‬‬ ‫بهار وطن رنگ و بوی‬ ‫نداشت اگر تو نبودی‬ ‫‪8‬‬ ‫کشاورزی گردشگری چیست؟‬ ‫مهدی تقوی ‪ -‬بازار کسب و کار پارس ‪/‬‬ ‫کشــاورزی گردشــگری‪ ،‬هماننــد نامــش بیــان م ـی دارد‪ ،‬ترکیبــی از کشــاورزی و‬ ‫گردشــگری اســت‪ .‬در ایــن فراینــد‪ ،‬کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن‬ ‫صنایــع اقتصــادی در مناطــق روســتایی‪ ،‬بــا صنعــت گردشــگری ترکیب می شــود‬ ‫تــا امــکان بازدیــد از مــزارع‪ ،‬باغ هــا‪ ،‬فارم هــا و مراکــز تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی گردشــگری عــاوه بــر تامیــن امــکان دیــدن چشــمگیر و زیبایی هــای‬ ‫مناظــر طبیعــی‪ ،‬ایــن امــکان را بــه گردشــگران می دهد تا با اســتفاده از فعالیت‬ ‫فــوق العــاده و اگاهانــه خــود‪ ،‬بــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ایــن مناطــق‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬کشــاورزی گردشــگری می توانــد بــرای روســتاها و‬ ‫شهرســتان های بومــی‪ ،‬بــه گونـه ای مفیــد باشــد کــه ان هــا را از تبعیــض و فقــر‬ ‫رهــا کــرده و شــرایط بهتــری را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی به عنــوان یــک صنعــت خدماتــی و گردشــگری‬ ‫به عنــوان یکــی از بزرگتریــن صنایــع دنیــا‪ ،‬بــا هــم ترکیــب شــده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫مــدل کشــاورزی‪ ،‬کشــاورزان بــه جــای کشــت محصــوالت تجــاری‪ ،‬محصــوالت‬ ‫ســنتی‪ ،‬محلــی و گیاهــان دارویــی را درســت می کننــد و ان هــا را بــه عنــوان‬ ‫یــک مقصــد گردشــگری در اختیــار گردشــگران قــرار می دهنــد‪ .‬گردشــگران‬ ‫می تواننــد به صــورت مســتقیم بــا کشــاورزان‪ ،‬محصــوالت را بخرنــد‪ ،‬در بردارنــد‬ ‫و بــه کشــاورزان کمــک کننــد‪ .‬ایــن مــدل کشــاورزی در توســعه پایــدار و تبدیــل‬ ‫جمعیت هــای روســتایی به عنــوان مقصــد گردشــگری بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از دســتاوردهای مهــم همیــن مــدل‪ ،‬ایجــاد تعامــل مســتقیم بیــن‬ ‫گردشــگران و کشــاورزان بــوده و بـه ازای هــر پولــی کــه گردشــگران بــرای خریــد‬ ‫‪6‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی پرداخــت می کننــد‪،‬‬ ‫به صــورت مســتقیم بــه کشــاورزان منعکــس‬ ‫می شــود و بــه توســعه زندگــی روســتاییان کمک‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار گردشــگری کشــاورزی‬ ‫بــه دو بخــش عمــده تقســیم می شــود‪ :‬گردشــگری‬ ‫و کشــاورزی‪ .‬در ادامــه بــه برخــی از نــکات و‬ ‫مهارت هــای مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی یــک کســب‬ ‫و کار گردشــگری کشــاورزی اشــاره می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ -1‬اشــنایی بــا روش هــای کشــاورزی‪ :‬بــرای‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار گردشــگری‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نیــاز بــه دانــش مــوردی در زمینــه‬ ‫کشــاورزی دارید‪ .‬بهتر اســت قبل از شــروع کار‪،‬‬ ‫بــا متد هــا و شــیوه های کشــاورزی اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ -2‬اشــنایی بــا محصــوالت مزرعــه‪ :‬بایــد بــا‬ ‫محصــوالت مزرعــه و ارقامــی کــه بــه شــما در‬ ‫درون ان قــرار دارد اشــنا شــوید‪ .‬در ان صــورت‬ ‫بــا مشــتریان خــود در ارتبــاط بــه موضــوع نظیــر‬ ‫نــوع و برداشــت محصــول خواهیــد بــود و بــه ان هــا پاســخ درســت می دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬توانایــی تــدارکات‪ :‬ســرمایه کشــاورزی یــک جنبــه مدیریتــی دارد کــه برخــی‬ ‫افــراد ممکــن اســت بــه ان فکــر نکننــد‪ .‬مدیریــت موجــودی محصــوالت ‪ ،‬برنامه‬ ‫ریــزی خریــد و هزینــه هــای مربــوط بــه مــواد تدارکاتــی قبــل یــا بعــد از برداشــت‬ ‫محصــول در بدنــه یــک مزرعــه بــه شــما در مدیریــت یــک دســتگاه گردشــگری‬ ‫نیــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬امــوزش و توانمنــد ســازی ‪ :‬بــرای توســعه کســب و کار شــما نیــاز بــه امــوزش‬ ‫و یادگیــری از بهتریــن روش هــا داریــد‪ .‬برخــی از مهارت هایــی کــه می توانیــد بــا‬ ‫امــوزش ان هــا خــود را بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار گردشــگری کشــاورزی‬ ‫امــاده کنیــد عبارت انــد از‪ :‬بازاریابــی‪ ،‬مدیریــت فــروش‪ ،‬مدیریــت مالــی و‬ ‫بودجه بنــدی‪ ،‬مدیریــت مزرعــه و غیــره‪.‬‬ ‫‪ -5‬توانایــی بازاریابــی‪ :‬بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬باید‬ ‫به خوبی با نیازهای بازار اشــنا باشــید‪ .‬با اســتفاده از فنون و روش های بازاریابی‪،‬‬ ‫‪ .۱‬تعییــن هــدف و اهــداف صحیــح‪:‬‬ ‫بایــد هــدف و اهــداف خــود را بــرای‬ ‫کســب و کار خود تعیین کنید و تالش‬ ‫کنیــد بــه ان هــا برســید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬داشــتن تخصــص‪ :‬بــرای داشــتن‬ ‫یــک کســب و کار خانگــی موفــق‪ ،‬بــه‬ ‫تخصــص و تجربــه در زمینــه ای کــه‬ ‫فعالیــت می کنیــد‪ ،‬نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برنامه ریــزی دقیــق‪ :‬برنامه ریــزی‬ ‫دقیــق کســب و کار شــما از جملــه‬ ‫برنامه هــای بازاریابــی‪ ،‬مالــی و دیگــر‬ ‫برنامه هــا‪ ،‬بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تــاش و پشــتکار‪ :‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫هــدف خــود‪ ،‬شــما نیــاز بــه تــاش و‬ ‫پشــتکار داریــد‪ .‬بایــد یــک برنامه عملی‪،‬‬ ‫کاری و جامع داشــته باشــید که بتوانید‬ ‫بــه ان پایبنــد شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نــواوری‪ :‬بــرای بهبــود و ارتقــای‬ ‫کســب و کار خــود بایــد کارهــای نواورانه‬ ‫و حرکتهــای جدیــد انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ارتباطــات موثــر‪ :‬بــرای داشــتن یــک‬ ‫کســب و کار موفــق‪ ،‬بایــد در ارتبــاط بــا‬ ‫مشــتریان‪ ،‬همکاران و دیگران بهترین‬ ‫عملکــرد را از خــود نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫از طرفــی‪ ،‬بایــد توجــه داشــت کــه‬ ‫نهادهــای حمایتــی و اموزشــی‪،‬‬ ‫پشــتوانه ی ذینفعــان نظیــر خانــواده‬ ‫و دوســتان‪ ،‬در دســترس بــودن ابــزار‬ ‫و مــواد بهداشــتی و همچنیــن محیــط‬ ‫مناســب‪ ،‬نقــش مهمــی در موفقیــت‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی بــا تخصــص و‬ ‫تــاش‪ ،‬ایفــا می کننــد‪.‬‬ ‫می توانید به دســته های گوناگون از مشــتریان خود دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ -6‬اموزش گشــت و گذارهای مســافران‪ :‬در کســب و کار گردشــگری کشــاورزی‪،‬‬ ‫بایــد توانایــی برگــزاری تورهــای کوتــاه‪ ،‬طوالنی و ســفر های گروهی به محل های‬ ‫گردشــگری وجــود داشــته باشــد‪ .‬شــما بایــد میزبــان مســافران باشــید و بــه ان هــا‬ ‫نــکات ضــروری در مــورد محصــوالت و مزرعــه خود امــوزش دهید‪.‬‬ ‫‪ -7‬توانایــی تبدیــل محصــوالت بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده‪ :‬بــرای رشــد‬ ‫کســب وکار خــود ‪ ،‬بایــد توانایــی تبدیــل محصــوالت گردشــگری کشــاورزی‬ ‫بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده را داشــته باشــید‪ .‬نمونه هــای موفــق از ایــن‬ ‫گونــه تبدیــل عبارتنــد از تهیــه چاشــنی های مخصــوص‪ ،‬ســبزی خشــک‪ ،‬مربــا‪،‬‬ ‫غورابــی‪ ،‬ترش ـی های ســالم ‪ ،‬ســوپ و غذاهــای کامــا ًطبیعــی بــا اســتفاده از‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪.‬‬ ‫در هــر کســب و کاری نیــاز بــه پاییــن اوردن ریســک و کــم کــردن خطــر انجام کار‬ ‫و در نهایــت بــا کیفیــت بــودن خدمــات بــه مشــتری می باشــد‪ .‬در کســب و کار‬ ‫گردشــگری کشــاورزی هــم ایــن اصــول بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫اموزش‬ ‫چگونه تخصص و تالش‬ ‫می تواند مهمترین عامل‬ ‫موفقیت در کسب و‬ ‫کارهای خانگی باشد؟‬ ‫بازار کســب و کار پارس‪ /‬در کســب‬ ‫و کار خانگــی‪ ،‬تخصــص و تــاش‬ ‫مــی تواننــد دو عامــل بســیار مهــم‬ ‫بــرای موفقیــت باشــند‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫یــک کســب و کار خانگــی‪ ،‬شــما‬ ‫بایــد در حــوزه ای کــه متخصــص‬ ‫هســتید فعالیــت کنیــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬اگــر شــما یــک اشــپز‬ ‫خــوب هســتید‪ ،‬مــی توانیــد بــا‬ ‫ایجــاد یــک کســب و کار در زمینــه‬ ‫تولیــد و فــروش غذاهــای خانگــی‬ ‫موفقیــت امیــز باشــید‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫بایــد بــه خوبــی برنامــه ریــزی کنیــد‬ ‫و تــاش بیشــتری بــرای رشــد‬ ‫کســب و کار خــود انجــام دهیــد‪ .‬از‬ ‫طرفــی‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه کســب‬ ‫و کار خانگــی در بیشــتر مــوارد‬ ‫بــا بودجــه محــدودی شــروع مــی‬ ‫شــود‪ ،‬تــاش بیشــتر مــی توانــد بــه‬ ‫معنــای رســیدن بــه اهــداف مــورد‬ ‫نظــر بــا بودجــه کمتــر باشــد‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب‪ ،‬بــا ترکیــب تخصــص و‬ ‫تــاش‪ ،‬مــی توانیــد موفقیــت هــای‬ ‫بیشــتری در کســب و کار خانگــی‬ ‫خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫در کســب و کارهــای خانگــی‪،‬‬ ‫تخصــص و تــاش بــه عنــوان‬ ‫عواملــی بســیار مهــم در موفقیــت‬ ‫انهــا محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫تخصــص در هــر حــوزه کســب و‬ ‫کار‪ ،‬بــه معنــای داشــتن دانــش‪،‬‬ ‫تجربــه و مهارت هــای کافــی بــرای‬ ‫اجــرای عملیــات بهینــه و ارائــه‬ ‫خدمــات بــا کیفیــت اســت‪ .‬در‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت از تخصــص خــود اســتفاده‬ ‫کــرده و پیشــنهادها و خدماتــی‬ ‫را ارائــه دهیــد کــه بــا دانــش و‬ ‫مهاراتــی کــه داریــد‪ ،‬بهتریــن نتیجه‬ ‫رابــرایمشــتریانتانفراهــماوریــد‪.‬‬ ‫تــاش نیــز بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مهمتریــن عوامــل موفقیــت در‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی شــناخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬برخــاف کســب و‬ ‫کارهــای بــزرگ‪ ،‬کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی بــه دلیــل کوچــک بــودن و‬ ‫عــدم وجــود برنــد و اعتبــار ســازمانی‬ ‫بــزرگ‪ ،‬بایــد بیشــتر بــر تــاش و‬ ‫ارزش افــزوده تمرکز کنند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫شــما بایــد تمــام تالش خــود را برای‬ ‫جــذب مشــتریان‪ ،‬ارائــه خدمــات بــا‬ ‫کیفیت و حل مشــکالت مشــتریان‬ ‫خــود بگذاریــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بهتریــن راه بــرای موفقیت‬ ‫در کســب و کارهــای خانگــی‪ ،‬ترکیب‬ ‫تخصــص و تــاش اســت‪.‬‬ ‫بــا داشــتن تخصــص‪ ،‬می توانیــد‬ ‫خدمــات بهتــری را ارائــه دهیــد و بــا‬ ‫تــاش و اعتمــاد بــه نفــس بــه رشــد‬ ‫و توســعه کســب و کارتــان بپردازیــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪734‬‬ ‫خبر‬ ‫چگونه کسب و کار تولید خوراکی خانگی‬ ‫راه اندازی کنیم‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری ‪ /‬بــازار کســب و کار راه های مختلفی بــرای راه اندازی‬ ‫کســب و کار تولیــد خوراکــی خانگــی وجــود دارد‪ .‬در ادامــه بــه برخــی از‬ ‫مراحــل و نــکات کلیــدی پیشــنهادی در ایــن زمینــه اشــاره می کنــم‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحقیقــات بازاریابــی‪ :‬در ابتــدا بایــد بــازار مــورد نظــر خــود را بــرای خوراکــی‬ ‫خانگــی بررســی کنیــد‪ .‬در ایــن کار بایــد بــه جســتجوی نیازهــای مشــتریان‪،‬‬ ‫محصــوالت موجــود در بــازار و نیــز قیمــت های رقیبــان پرداخته و در نهایت‬ ‫توانایــی بازاریابــی و تبلیغــات خــود را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬طراحــی سیســتم تولیــد‪ :‬بایــد سیســتم تولیــد محصــول را بــرای تولیــد‬ ‫خوراکــی خانگــی طراحــی کنیــد‪ .‬ایــن سیســتم بــه شــما کمــک خواهــد کــرد‬ ‫تــا محصــول را بــا کیفیــت مطلــوب و بــا هزینــه اقتصــادی تــر تولیــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬طراحــی بســته بنــدی‪ :‬بســته بنــدی محصــول در تصمیــم گیــری‬ ‫مشــتریان و افزایــش فــروش بســیار مهــم اســت‪ .‬بســته بنــدی بایــد‬ ‫جــذاب و کاربــردی باشــد تــا مشــتریان بــه ان عالقــه منــد شــوند‪.‬‬ ‫‪ .4‬میــزان ســرمایه‪ :‬بــا توجــه بــه میــزان ســرمایه موجــود‪ ،‬بایــد دقیقــا ً‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد کــه چگونــه ســرمایه خــود را بــرای خریــد مــواد اولیــه‪،‬‬ ‫تامیــن وســایل و تجهیــزات و اجــاره محــل کســب و کار و‪ ...‬صــرف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعییــن قیمــت‪ :‬پــس از تعییــن قیمــت محصــول‪ ،‬بایــد ان را بــا هزینــه‬ ‫دقیــق محاســبه کنیــد در حالــی کــه قیمــت خــود را کــه مرتبــط بــا بــازار اســت‬ ‫را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬بازاریابــی و تبلیغــات‪ :‬اســتفاده از روش هــای مناســب تبلیغاتــی در راه‬ ‫اندازی کســب و کار خود از جمله رســانه ها‪ ،‬شــبکه های اجتماعی و ســایر‬ ‫روش هــای موثــر تبلیغاتــی بــرای بــه دســت اوردن مشــتریان جدید اســت‪.‬‬ ‫‪ .7‬حفــظ کیفیــت‪ :‬بــرای موفقیــت در کســب و کار بایــد بــه کیفیــت و‬ ‫نوعیــت محصــوالت خــود توجــه کنیــد‪ ،‬ایــن در واقــع مــی توانــد کلیــدی‬ ‫بــرای حفــظ مشــتریان و جلــب مشــتریان جدیــد باشــد‪.‬‬ ‫نقش تحقیقات و بازاریابی در راه اندازی کسب و کار تولید خوراکی خانگی‬ ‫تحقیقــات بازاریابــی در راه انــدازی کســب و کار تولیــد خوراکــی خانگــی‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬در ایــن صنعــت‪ ،‬تحقیقــات و بازاریابــی می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد تــا بــازار خــود را شناســایی کــرده و نیازهــای مشــتریان‬ ‫خــود را بــه خوبــی درک کنیــد‪ .‬در ادامــه نقــش تحقیقــات و بازاریابــی در‬ ‫راه انــدازی کســب و کار تولیــد خوراکــی خانگــی بررســی می شــود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬شناســایی نیازهای مشــتریان‪ :‬با تحقیقات مناســب‪ ،‬شــما می توانید‬ ‫ســلیقه ها و نیازهــای مشــتریان را درک کنیــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬شــما‬ ‫می توانیــد بــه دنبــال پاســخ بــه ســواالتی ماننــد اینکــه مشــتریان شــما‬ ‫بــه دنبــال خوراکــی ســالم یــا خوراکــی بــا طعم هــای مختلــف هســتند؟‬ ‫ایــن کمــک می کنــد تــا برنامــه تولیــد محصــوالت و خدمــات را براســاس‬ ‫نیازهــای واقعــی مشــتریان تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شناســایی عرضــه و تقاضــا‪ :‬بــا بررســی بــازار و شناســایی عرضــه و تقاضای‬ ‫موجــود در بــازار‪ ،‬شــما می توانیــد تعییراتــی را در محصــوالت و خدمــات خــود‬ ‫ایجــاد کنیــد و تبلیغــات خــود را براســاس نیــاز مشــتریان‪ ،‬طراحی کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شناســایی موقعیــت رقابتــی‪ :‬تحقیقــات بازاریابــی بــرای مقایســه‬ ‫مزیــت و عیــب هــای منافســین شــما‪ ،‬ارزش بیشــتری بــه کســب و کار‬ ‫شــما می دهــد و باعــث می شــود تــا شــما بتوانیــد تبلیغــات و بازاریابــی‬ ‫بهینه تــری بــرای کســب و کار خــود طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شناســایی روش هــای بازاریابــی‪ :‬بــر اســاس تحقیقــات بازاریابــی‪،‬‬ ‫شــما می توانیــد بــا روش هــای مختلــف بازاریابــی‪ ،‬از جملــه تبلیغــات‪،‬‬ ‫فروش اینترنتی‪ ،‬فروشــگاه های انالین و ‪ ،...‬اشــنا شــوید و با اســتفاده‬ ‫از روش هــای بهینــه در بازاریابــی‪ ،‬محصــوالت خــود را بــه مشــتریان‬ ‫بیشــتری معرفــی کنیــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬تحقیقــات بازاریابــی در کســب و کار تولیــد خوراکــی‬ ‫خانگــی‪ ،‬باعــث می شــود کــه شــما بهتریــن تصمیمــات را در خصــوص‬ ‫تولیــد و بازاریابــی محصــوالت خــود بگیریــد و از روش هــای بهینــه بــرای‬ ‫تبلیغــات خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫نقــش طراحــی سیســتم تولیــد در راه انــدازی کســب و کار تولیــد‬ ‫خوراکــی خانگــی‬ ‫در راه انــدازی کســب و کار تولیــد خوراکــی خانگــی‪ ،‬تعییــن یــک سیســتم‬ ‫تولیــد صحیــح و کارامــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪ .‬در طراحــی‬ ‫سیســتم تولیــد‪ ،‬مراحــل تولیــد بــه صــورت دقیــق مشــخص شــده و هــر‬ ‫یــک از اجــزای ان از جملــه مــواد اولیــه‪ ،‬تجهیــزات و فرایندهــا بایــد بــا‬ ‫دقــت بســنجیده شــوند‪.‬‬ ‫از مهمتریــن نقش هــای طراحــی سیســتم تولیــد مــی تــوان بــه مــوارد‬ ‫زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬مدلســازی فرایندهــای تولیــد‪ :‬هــر فراینــد تولیــد خوراکــی خانگــی بایــد بــه‬ ‫صــورت دقیــق مدل ســازی شــود‪ .‬ایــن مــدل‪ ،‬بایــد شــامل اطالعــات از قبیــل‬ ‫مــواد اولیــه‪ ،‬تجهیــزات‪ ،‬زمــان‪ ،‬نیــروی انســانی و هزینــه کلــی تولیــد باشــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬طراحــی سیســتم هــای نگهــداری و مدیریــت مــواد اولیــه‪ :‬طراحــی‬ ‫سیســتم هایــی کــه مــواد اولیــه را بــه محــل تولیــد تحویــل مــی دهنــد و‬ ‫در همــان محــل نگهــداری مــی کننــد‪ ،‬از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر مــواد خــام نگهــداری نشــوند یــا بــه حداقــل ســازی‬ ‫نیــاز خــود نرســدند‪ ،‬فراینــد تولیــد اختــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬انتخــاب تجهیــزات مناســب‪ :‬بــرای یــک سیســتم تولیــد کامــل و کارامــد‪،‬‬ ‫نیــاز اســت تجهیــزات مناســبی انتخــاب شــود‪ .‬تجهیــزات بایــد بــا توجــه بــه‬ ‫انــدازه و حجــم تولیــد‪ ،‬نــوع مــواد اولیــه و فرایندهــای تولیــد انتخــاب شــوند‪.‬‬ ‫‪ .4‬طراحــی سیســتم ایمنــی‪ :‬ایمنــی در فراینــد تولیــد بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬لــذا در طراحــی سیســتم تولیــد‪ ،‬بایــد بــه ایمنــی نیــروی انســانی و‬ ‫تجهیــزات توجــه شــود‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬مکانیــزه کــردن بعضــی از فرایندهــا‬ ‫می توانــد خطــرات در فراینــد تولیــد را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬انتخــاب سیســتم اطالعاتــی‪ :‬در سیســتم تولیــد‪ ،‬انتخــاب سیســتم‬ ‫اطالعاتــی مناســب مــی توانــد بــه رونــد تولیــد و اســتفاده بهینــه از منابــع‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬یــک سیســتم اطالعاتــی مناســب‪ ،‬شــامل تکنولــوژی و نــرم‬ ‫افــزار کافــی اســت کــه تولیــد کننــدگان را در پشــتیبانی از کســب و کار‬ ‫خــودی بهتــری کمــک کــرده و بــه اســتفاده بهینــه از داده هــا و اطالعــات‬ ‫در فراینــد تصمیــم گیــری کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫نقش طراحی و بسته بندی در راه اندازی کسب و کار تولید خوراکی خانگی‬ ‫نقش طراحی و بسته بندی در راه اندازی کسب و کار تولید خوراکی خانگی‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬در زمینــه خوراکی هــای خانگــی و طبخ هــای محلــی‪،‬‬ ‫مشــتریان بــه دنبــال محصــوالت بــا کیفیــت‪ ،‬مــزه ای خــوب و بســته بندی‬ ‫مناســب هســتند‪ .‬در ادامــه بــه برخــی از نقــش هــای طراحــی و بســته بنــدی‬ ‫در راه انــدازی یــک کســب و کار تولیــد خوراکــی خانگــی مــی پردازیــم‪:‬‬ ‫‪ .1‬جــذب مشــتری‪ :‬طراحــی بســته بنــدی خوراکــی خانگــی‪ ،‬بــه مشــتریان‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه محصولــی بــا کیفیــت‪ ،‬جــذاب و قابــل اعتمــاد را در‬ ‫دســت دارنــد‪ .‬بســته بنــدی بــا کیفیــت به خریــداران اعتماد بیشــتری می‬ ‫دهــد و ممکــن اســت باعــث افزایــش فــروش شــما شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬حفاظــت از محصــول‪ :‬بســته بنــدی خــوب بــه محصــول شــما کمــک‬ ‫مــی کنــد تــا در شــرایط نگهــداری‪ ،‬حمــل و نقــل و تحویــل بــه مشــتری‪،‬‬ ‫از اســیب جلوگیــری کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب محصــول شــما ســالم و بــا‬ ‫کیفیــت تــر بــه دســت مشــتری مــی رســد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مانــدگاری محصــول‪ :‬بســته بنــدی خــوب باعــث افزایــش مانــدگاری‬ ‫محصــوالت شــما خواهــد شــد و انهــا را در برابــر باکتــری هــا و اکســیژن‬ ‫محافظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ارتقــای برنــد‪ :‬طراحــی بســته بنــدی بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا برنــد‬ ‫خــود را بهتــر بیــان کنیــد و به مشــتریان نشــان دهید کــه خوراکی خانگی‬ ‫شــما بــا کیفیــت بــاال و محصــول بــا ارزشــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .5‬تفکیــک محصــوالت‪ :‬بــا طراحــی بســته بنــدی متفــاوت بــرای‬ ‫محصــوالت خــود‪ ،‬مــی توانیــد انهــا را تفکیــک کــرده و دســته بنــدی کنید‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب مشــتریان مــی تواننــد اســان تــر و بــا ســرعت تــر بــه‬ ‫محصــوالت مــورد نظــر خــود دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬تعریــف طعــم‪ :‬طراحــی بســته بنــدی خــوب باعــث مــی شــود کــه‬ ‫اولیــن اثــر مکمــل بعــد از طعــم‪ ،‬بــرش کاغــذی بســته بنــدی اســت کــه‬ ‫جذابیــت خاصــی دارد‪.‬‬ ‫نقش میزان سرمایه در راه اندازی کسب و کار تولید خوراکی خانگی‬ ‫ســرمایه یکــی از عوامــل مهــم در راه انــدازی کســب و کار اســت‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص در صنعــت تولیــد خوراکــی خانگــی کــه نیــاز بــه تجهیــزات و‬ ‫محیطی مناسب برای تهیه و نگهداری محصوالت دارد‪ .‬برای راه اندازی‬ ‫یــک کســب و کار تولیــد خوراکــی خانگــی بســته بــه میــزان تولیــد و نــوع‬ ‫محصــول‪ ،‬می تــوان بــه ســرمایه های زیــر نیــاز داشــت‪:‬‬ ‫‪ .1‬ســرمایه اولیــه‪ :‬بــرای تهیــه مــواد اولیــه و تجهیــزات نیــاز بــه ســرمایه‬ ‫اولیــه داریــد‪ .‬میــزان ســرمایه اولیــه بســته بــه نــوع و میــزان تولیــد و نــوع‬ ‫مــواد اولیــه مــورد اســتفاده تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬هزینه هــای اجــاره‪ :‬اگــر محــل تولیــد بــه اجــاره باشــد‪ ،‬بایــد هزینــه‬ ‫اجــاره محــل تولیــد و ماشــین االت را در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬هزینه هــای نگهــداری‪ :‬نگهــداری تجهیــزات و ســاختمان های مربــوط‬ ‫بــه تولیــد خوراکــی خانگــی‪ ،‬از جملــه هزینه هــای دیگــری اســت کــه بایــد‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬هزینه هــای بازاریابــی و فــروش‪ :‬بــرای برنامه ریــزی و اجــرای اســتراتژی‬ ‫بازاریابــی و فــروش‪ ،‬نیــاز بــه ســرمایه داریــد‪ .‬ایــن شــامل طراحــی بســته‬ ‫بنــدی‪ ،‬تبلیغــات و دیگــر هزینه هــای مربــوط بــه بازاریابــی و فــروش اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬میــزان ســرمایه بســته بــه مــدل کســب و کار‪ ،‬نــوع‬ ‫محصــوالت و میــزان تولیــد تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫نقش تعیین قیمت در راه اندازی کسب و کار تولید خوراکی خانگی‬ ‫تعییــن قیمــت در راه انــدازی هــر کســب و کار‪ ،‬از جملــه کســب و کار‬ ‫تولیــد خوراکــی خانگــی‪ ،‬بســیار حائــز اهمیت اســت‪ .‬بــرای تعیین قیمت‬ ‫در ابتــدا بایــد هزینه هــای تولیــد خوراکــی خانگــی را محاســبه کنیــد‪.‬‬ ‫هزینه هــای تولیــد شــامل مــواردی ماننــد خریــد مــواد اولیــه‪ ،‬گاز‪ ،‬بــرق و‬ ‫اب‪ ،‬اجاره محل تولید و هزینه های نگهداری و تعمیرات دســتگاه های‬ ‫تولیــد محصــول می شــود‪.‬‬ ‫بعــد از محاســبه هزینه هــای تولیــد‪ ،‬بایــد همچنیــن تحقیقاتــی در مــورد‬ ‫بــازار و نیــاز مشــتریان انجــام دهیــد تــا بتوانیــد قیمــت رقابتــی را بــرای‬ ‫خوراکــی خانگــی تعییــن کنیــد‪ .‬هنــگام تعییــن قیمــت‪ ،‬بایــد بــه میــزان‬ ‫درامــد مشــتریان هــدف‪ ،‬قیمــت رقبــا و نــوع محصــول و خدماتــی کــه‬ ‫ارائــه مــی دهیــد توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫نکتـه ای کــه در تعییــن قیمــت بایــد مــد نظــر قــرار داد ایــن اســت کــه قیمــت‬ ‫تعییــن شــده بایــد از یــک ســو رقابتــی باشــد و از ســوی دیگــر‪ ،‬پوشــش کافی‬ ‫بــرای هزینه هــای تولیــد و ســود حاصــل شــده از کســب و کار را داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬بهتــر اســت قبــل از تعییــن قیمــت‪ ،‬بــا مشــاوران کســب و کار و‬ ‫افــرادی کــه تجربــه کســب و کار مشــابهی در صنعــت تولیــد محصــوالت‬ ‫خوراکــی خانگــی دارنــد‪ ،‬مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫نقــش بازاریابــی و تبلیغــات و حفــظ کیفیــت در راه انــدازی کســب‬ ‫و کار تولیــد خوراکــی خانگــی‬ ‫هنــگام راه انــدازی کســب و کار تولیــد خوراکــی خانگــی‪ ،‬بازاریابــی و‬ ‫تبلیغــات از اهمیــت باالیــی برخــوردار هســتند‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬بازاریابــی‬ ‫در دو دســته بخشــی یــا رقابتــی تقســیم می شــود کــه دو دســته بــه نوبــه‬ ‫خــود تحــت عنــوان بازاریابــی بــرای جــذب مشــتری و بازاریابــی برای حفظ‬ ‫مشــتری‪ ،‬انجــام می شــوند‪.‬‬ ‫در بازاریابــی بــرای جــذب مشــتری‪ ،‬بایــد اســتراتژی هایی متنــوع در‬ ‫نظــر گرفــت تــا بتــوان در بــروز ارتقــاع دهنــده ســطح شــناخت مصــرف‬ ‫کننــدگان و تشــویق ان هــا بــه خریــد‪ ،‬شــتاب بخشــید‪ .‬از جملــه ایــن‬ ‫اســتراتژی ها می تــوان بــه ارائــه تخفیفــات و پیشــنهادات ویــژه در اولیــن‬ ‫خریــد‪ ،‬فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی بــه صــورت جــدی تــر‪ ،‬تولیــد‬ ‫محتــوای جــذاب و نشــر تبلیغــات در رســانه های مختلــف همچــون‬ ‫تلویزیــون و رادیــو پرداخــت‪ .‬همچنین هدفمند کردن تبلیغات و تنظیم‬ ‫دقیــق تبلیغــات در جســتجوی گــوگل و بهینه ســازی ســایت‪ ،‬عاملــی‬ ‫بســیار موثــر در جــذب مخاطبــان و مشــتریان پتانســیل اســت‪.‬‬ ‫در بازاریابــی بــرای حفــظ مشــتری‪ ،‬نقــش مدیریــت روابــط بــا مشــتریان بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬یعنــی بــه جــای اینکــه فقــط روی جــذب مشــتریان جدیــد تمرکــز‬ ‫داشــت‪ ،‬بایــد بــرای حفــظ مشــتریان قبلــی نیــز فعالیــت کــرد‪ .‬بدیــن منظــور‪،‬‬ ‫می توانیــم کاری از قبیــل ایجــاد سیســتم وفــاداری‪ ،‬برگــزاری کامپین هــای‬ ‫عضویــت مشــتری‪ ،‬تبلیــغ بــرای مشــتریان قبلــی و ارائــه خدمــات پــس از‬ ‫فــروش و دسترســی بــه واکنش هــای مشــتریان بــه خدمــات گذشــته تحــت‬ ‫عنــوان فیدبــک بگیــری و از ان بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬حفــظ کیفیــت در تولیــد خوراکــی خانگــی بــرای بــه دســت اوردن‬ ‫مشتریان دائمی و ارتقاع دهنده شناخت مطلوب به دقیقا همین دو مهمان‬ ‫اســت کــه بایــد بــه عنــوان یــک پکیــج متمرکز کنیم‪ .‬به عنــوان مثال‪ ،‬تمیــز بودن‬ ‫و کیفیــت بــاالی غــذا‪ ،‬کاربــرد گیاهــان خوشــمزه و بهینــه بــدون اســتفاده از مواد‬ ‫نگهدارنــده‪ ،‬بهره گیــری از فرایندهــای بهینــه تولیــد غــذا و تمایــل بــه پذیــرش‬ ‫نظــرات و فیدبک هــای مشــتریان‪ ،‬تاییدیــه بــرای کیفیــت تولیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد بوته های‬ ‫طرحبیابان زدایی‬ ‫گلستان خشک شد‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪۱۰ :‬‬ ‫درصــد از مجمــوع ســطح ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‬ ‫مراتــع بوته کاری شــده اســتان به دلیــل کم ابــی‬ ‫خشــک شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار تاج قلــی‬ ‫فرهنگ دوســت اظهارکــرد‪ :‬طرح هــای بوتــه کاری‬ ‫در مراتــع گلســتان از دهــه ‪ ۷۰‬بــا هــدف تقویــت‬ ‫مراتــع فقیــر اغــاز شــد کــه بــا شــدت گرفتــن‬ ‫خشکســالی از ســال ‪ ۱۳۹۵‬ردیف بودجه مســتقل‬ ‫بــرای بیابانزدایــی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خشک شــدن ‪ ۱۰‬درصــد از ایــن ســطح‬ ‫گســترده نهــال کاری‪ ،‬طبیعــی بــوده و تــاش‬ ‫می کنیــم عــاوه بــر حفاظــت از نهال هــای‬ ‫باقیمانــده‪ ،‬هــر ســال بــر ســطح ایــن نهال هــا‬ ‫افــزوده کنیــم‪.‬‬ ‫فرهنگ دوســت از وجــود ‪ ۳۱۰‬هــزار هکتــار مراتــع‬ ‫بیابانــی در گلســتان خبــر داد و گفــت‪ ۲۰ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان از محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی ابالغــی‬ ‫ســال مالــی ‪ ۱۴۰۱‬بــرای اجــرای عملیــات مقابلــه بــا‬ ‫بیابانزایــی و احیــای مراتــع بــا اجــرای طرح هــای‬ ‫مرتعــداری تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬عملیــات‬ ‫مقابلــه بــا بیابانزایــی در قالــب طرح هــای‬ ‫مرتعــداری شــامل بوتــه کاری‪ ،‬ذخیــره نــزوالت‬ ‫اســمانی (ماننــد احــداث هاللــی ابگیــر)‪ ،‬کپــه‬ ‫کاری‪ ،‬تامیــن اب شــرب دام و بذرپاشــی مراتــع‬ ‫ییالقــی بــه ‪ ۲‬صــورت مشــارکتی و پیمانــکاری‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫فرهنــگ دوســت افــزود‪ :‬از محــل اعتبــارات‬ ‫تخصیصــی ســال ‪ ۱۴۰۱‬عملیات بوتـه کاری در هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هکتــار انجــام شــد و تــاش داریــم تــا پایــان‬ ‫امســال یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار اصلــه نهال برای‬ ‫بیابانزایــی تولیــد شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن عملیــات مدیریــت‬ ‫هــرز اب (هاللــی ابگیــر) در ســطح ‪ ۷۰۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫عملیــات کنتــرول فــرو بــا بذرپاشــی در ســطح‬ ‫‪ ۳۰۰‬هکتــار و مراقبــت و نگهــداری ســنواتی از‬ ‫طرح هــای اجرایــی در ســطح ‪ ۷۱۰‬هکتــار در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان اظهارکــرد‪ :‬بــرای‬ ‫حمایــت از دامــداران منطقــه توزیــع ‪ ۱۳۳‬دســتگاه‬ ‫پنــل خورشــیدی میــان انــان اغــاز شــد و ســاخت‬ ‫‪ ۸۰‬دســتگاه ابشــخور فلــزی هــم در برنامــه اســت‪.‬‬ ‫فرهنــگ دوســت گفــت‪ ۵ :‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬خانــوار‬ ‫شــامل عشــایر و دامــداران بومــی منطقــه پروانــه‬ ‫چــرای دام در ســطح ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار از مراتــع‬ ‫ییالقــی و قشــاقی گلســتان را دارنــد کــه ایــن‬ ‫مراتــع بــه ‪ ۲۷۵‬فقــره تقســیم و تاکنــون ‪ ۲۱۲‬فقــره‬ ‫ان بــه دامــداران دارای مجــوز چــرا واگــذار شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۳۱۰ :‬هــزار هکتــار از عرصه هــای‬ ‫منابــع ملــی ایــن اســتان به ویــژه در نواحــی‬ ‫شــمالی ان در معــرض بیابانی شــدن قــرار دارد‬ ‫کــه از ایــن مقــدار ‪ ۱۳۰‬هــزار هکتــار ان تحــت‬ ‫تاثیــر فرســایش بــادی اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان افــزود‪ :‬از مجمــوع‬ ‫‪ ۱۳۰‬هــزار هکتــار منطقــه تحــت تاثیــر فرســایش‬ ‫بــادی در اســتان ‪ ۱۳‬هــزار هکتــار بــا شــدت زیــاد‪،‬‬ ‫‪ ۹۶‬هــزار هکتــار بــا شــدت متوســط و ‪ ۲۱‬هــزار‬ ‫هکتــار بــا شــدت کــم درگیــر خیــزش غبــار و‬ ‫ریزگردهــا هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتع دارد که حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار ان واقــع در مناطــق شــمالی اســتان‬ ‫به ویــژه در شهرســتان های «اق قــا‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫گنبــدکاووس» در معــرض بیابانــی شــدن اســت کــه‬ ‫بــرای جلوگیــری از پیامدهــای ریزگردهــا کــه اثــار ان‬ ‫حتــی تــا شــهرهای گــرگان و گنبــدکاووس نیز رســیده‬ ‫بایــد تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫ریزگردهــا در گلســتان ‪ ۲‬منشــا داخلــی و خارجــی‬ ‫دارنــد کــه عمــده دالیــل داخلــی ان «تخریــب‬ ‫مراتــع و تبدیــل ان بــه اراضــی زراعــی‪ ،‬کشــت در‬ ‫اراضــی زراعــی کــم بــازده‪ ،‬خشــک شــدن تاالب هــا‬ ‫و چــرای بیــش از حــد دام در مراتــع» و عمــده‬ ‫دالیــل خارجــی ان کــه بیشــترین ســهم را دارنــد‪،‬‬ ‫وجــود صحــرای «قــره قــوم» کشــور ترکمنســتان‬ ‫و ورود گــردو غبــار از برخــی اســتان های همجــوار‬ ‫(ســمنان و خراســان شــمالی) اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت و جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم‬ ‫دنیا در همســایگی ســه اســتان مازندران‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪734‬‬ ‫مقاله اموزشی‬ ‫کاهش رقابت در بازار‬ ‫چه تاثیری در کاهش‬ ‫رانت و فساد در اسیب‬ ‫اجتماعی بر روی بازار‬ ‫کسب وکار دارند‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫کاهــش رقابــت در بــازار می توانــد بــه دو روش‬ ‫بــه کاهــش رانــت و فســاد کمــک کنــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬رقابــت بیشــتر منجــر بــه کاهــش رانــت می شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه رقابــت بیشــتر می شــود‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫مجبــور می شــوند بــرای حفــظ و جــذب مشــتریان‬ ‫ســخت تر تــاش کننــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫مجبــور خواهنــد بــود هزینه هــای تولیــد و عرضــه‬ ‫بهینه تــری داشــته باشــند و قیمت هــا را بــرای‬ ‫مشــتریان کمتــر کننــد‪ .‬همــه ایــن عوامــل باعــث‬ ‫کاهــش رانــت در بــازار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬کاهــش فســاد‪ :‬وجــود رقابــت بیشــتر نــه تنهــا‬ ‫باعــث کاهــش رانــت می شــود‪ ،‬بلکــه مجبــور‬ ‫می کنــد ســازمان ها توســط افــرادی کــه بــه‬ ‫دارایی هــای شــرکت ها دسترســی دارنــد بــه صــورت‬ ‫بی اخالقــی رفتــار نکننــد چــون در صــورت کشــف‬ ‫ایــن رفتــار غیــر اخالقــی‪ ،‬شــرکت ریســک سیاســی‬ ‫و اجتماعــی باالیــی خواهــد داشــت و مشــتریان‬ ‫می تواننــد بــه ســایر شــرکت های رقیــب مراجعــه‬ ‫کننــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬ناظریــن و مــردم می تواننــد‬ ‫همــکاری کننــد تــا در کشــف فســاد و رفتــار غیــر‬ ‫قانونــی در شــرکت ها کمــک کننــد‪ .‬ایــن کار باعــث‬ ‫افزایــش شــفافیت شــرکت ها‪ ،‬کاهــش فســاد و‬ ‫پایــداری بــازار می شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه‪ ،‬کاهــش رقابــت در بــازار‬ ‫می توانــد بــه کاهــش رانــت و فســاد در‬ ‫اســیب های اجتماعــی روی بــازار کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود رقابــت بیشــتر در بــازار‪ ،‬شــفافیت‬ ‫افزایــش می یابــد و افــراد کمتــر بــه رفتــار غیــر‬ ‫اخالقــی خواهنــد روی اورد‪.‬‬ ‫کاهــش رقابــت در بــازار می توانــد تاثیــر مثبتــی‬ ‫در کاهــش رانــت و فســاد داشــته باشــد‪ .‬بــه‬ ‫طــور کلــی‪ ،‬رانــت و فســاد در شــرایطی ایجــاد‬ ‫می شــوند کــه یــک گــروه کوچــک از شــرکت ها یــا‬ ‫افــراد‪ ،‬قــدرت و ســهم بیشــتری در بــازار دارنــد و‬ ‫بــه راحتــی می تواننــد از دیگــران اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد و شــرکت ها معمــوال ً بــا همــکاری‬ ‫دیگریــن کــه مشــتری‪ ،‬رقیــب یــا بنگاهــی اســت‬ ‫کــه در شــرایط کمــک نــدارد‪ ،‬ایــن رانــت و فســاد‬ ‫را حفــظ می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر وجــود رقابــت ســالم و عادالنــه در بــازار بــه‬ ‫دســت ایــد‪ ،‬شــرایط بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال‬ ‫ایجاد رانت و فســاد هســتند دشــوارتر خواهد بود‪.‬‬ ‫فراینــد رقابتــی بایــد براســاس نــواوری‪ ،‬کیفیــت و‬ ‫قیمــت مناســب انجــام شــود‪ ،‬بنابرایــن شــرکت ها‬ ‫بایــد بــرای جــذب مشــتریان بهبــود عملکرد خــود را‬ ‫متصــل کننــد‪ .‬نتیجتــا‪ ،‬بــا افزایــش رقابــت‪ ،‬شــرایط‬ ‫بــرای ایجــاد رانــت و فســاد کاهــش می یابــد و در‬ ‫نهایــت بــازار کس ـب وکار بهتــر‪ ،‬ســالمتر و بیشــتر‬ ‫رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫کاهــش رقابــت در بــازار می توانــد تاثیــر مثبــت بــر‬ ‫کاهش رانت و فساد در اسیب اجتماعی داشته‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر رقابــت در بــازار کاهــش یابــد‪ ،‬تعــداد‬ ‫شــرکت ها کمتــر خواهــد شــد و شــرکت هایی‬ ‫کــه هنــوز در بــازار باقــی مانده انــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫تفکــرات رانتــی و فاســدانه را کنتــرل کننــد و بهبــود‬ ‫مدیریــت شــرکتی را بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر تعــداد کمــی شــرکت در یــک‬ ‫صنعــت خــاص در بــازار باقــی بماننــد‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫مجبــور می شــوند تــاش بیشــتری بــرای رقابــت‬ ‫در حــوزه کیفیــت‪ ،‬قیمــت و خدمــات ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬انهــا ممکــن اســت تــاش کننــد بــه‬ ‫مشــتریان خــود بهتریــن خدمــات را ارائــه دهنــد تــا‬ ‫از رانتهــای احتمالــی اجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬در بــازاری کــه رقابــت بیشــتری وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬شــرکت ها مجبــور بــه اجــرای اســتانداردها و‬ ‫قوانیــن و مقــررات دولتــی مرتبــط بــا صنعــت خود‬ ‫هســتند‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬کاهــش رقابــت می توانــد‬ ‫منجــر بــه خودنمایی هــا و سوءاســتفاده از قــدرت‬ ‫در صنعــت شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬کاهــش رقابــت در بــازار ممکــن‬ ‫اســت در برخــی مــوارد بــه کاهــش رانت و فســاد‬ ‫کمــک کنــد‪ ،‬امــا نبایــد فرامــوش شــود کــه رقابت‬ ‫ضــروری اســت بــرای حفــظ شــرایط ســالم در‬ ‫بــازار و اســکاندریادها رفتــاری رانتــی و فاســدانه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خاندوزی‪ :‬دولت از ظرفیت بورس با کنترل‬ ‫بودجه کمتر استفاده کرد‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫دولــت بــا کنتــرل کســری بودجــه و مدیریــت‬ ‫مالی توانســت در ســال ‪ ۱۴۰۱‬کمتر از ظرفیت‬ ‫بــازار ســرمایه اســتفاده کنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ایــن زمینــه در ســال گذشــته فراهــم شــد تــا‬ ‫شــرکت های بخــش غیردولتــی بتواننــد بــه‬ ‫میــزان ‪ ۹۰‬هــزار میلیــارد تومــان از اوراق و‬ ‫تامیــن مالــی بورســی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید احســان‬ ‫خانــدوزی روز ســه شــنبه پــس از پایــان‬ ‫نشســت کمیســیون اقتصــادی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪:‬در اغازیــن روزهــای‬ ‫کاری مجلــس در ســال ‪ ۱۴۰۲‬و بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه عملیاتــی شــدن شــعار «مهــار تــورم و‬ ‫رشــد تولیــد» جــز بــا اتفــاق نظــر بیــن قــوا و‬ ‫حداکثــر ظرفیت هــای تقنینی و اجرایی کشــور‬ ‫میســر نمی شــود‪ ،‬بــه دعــوت کمیســیون‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬جلســه مشــترکی بــا اعضــای‬ ‫کمیســیون داشــتیم‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی‪ ،‬جلســه مشــترک‬ ‫بــا اعضــای کمیســیون اقتصــادی را بســیار‬ ‫خــوب و کاربــردی و عملیاتــی توصیــف کــرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ایــن جلســه در مــورد محورهــای‬ ‫مهــار تــورم و ان بخش هایــی کــه در اختیــار‬ ‫وزرات اقتصــاد و امــور دارایــی اســت و بــه طــور‬ ‫ویــژه تــر در حــوزه رشــد تولیــد و تامیــن مالــی‬ ‫تولیــد‪ ،‬بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫خانــدوزی تاکیــد کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن‬ ‫جلســه نیازمندی هــای تقنینــی وزارت اقتصــاد‬ ‫و امــور دارایــی را خدمــت اعضــای کمیســیون‬ ‫اقتصــادی مجلــس عــرض کردیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا همــکاری خوبــی کــه در‬ ‫ایــن جلســه صــورت گرفــت امیدواریم امســال‬ ‫شــاهد بــه ثمــر نشســتن ایــن نیازمنــدی هــای‬ ‫تقنینــی باشــیم‪ .‬البته گــزارش های عملکردی‬ ‫وزارت اقتصــاد در زمینــه ایــن بخش هــا بــه‬ ‫نماینــدگان ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه نقــش وزارت‬ ‫اقتصــاد در زمینــه تامیــن مالــی دولــت و‬ ‫تولیدکننــدگان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬وزارت اقتصــاد در‬ ‫ایــن بخــش کاهــش نــرخ ‪ ۲‬درصــدی مالیــات‬ ‫بــر تولیــد در ســال ‪ ۱۴۰۲‬مدنظــر قــرار داد لــذا‬ ‫کاهــش نــرخ ‪ ۲‬درصــدی مالیــات بــر تولیــد‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۲‬نســبت بــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬و از‬ ‫روز اغازیــن شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم‬ ‫معــادل ‪ ۷‬درصدکاهــش نــرخ مالیــات اســت‬ ‫کــه بــه عنــوان یــک محــور و مســاله تســهیل‬ ‫تشــریفات گمرکــی بــرای کوتــاه کــردن زمــان‪،‬‬ ‫محــور دوم امــور قلمــداد مــی شــود کــه مــورد‬ ‫اتفــاق نظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن از یــک مــاه گذشــته پنجشــنبه ها‬ ‫روز کاری گمــرک اعــام شــده و جمعه هــا در‬ ‫برخــی از گمــرکات کشــور بــه همیــن ترتیــب‬ ‫اســت کــه خبــر ان از هفته هــای گذشــته‬ ‫اعــام شــده اســت و امیدواریــم گمــرک‬ ‫بتوانــد در هفــت روز کاری بــه تولیدکنندگان‬ ‫خدمــت رســانی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حــوزه تامیــن مالــی تولیــد‬ ‫و تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه دولــت بــا کنتــرل‬ ‫کســری بودجــه و مدیریــت مالــی خــود‬ ‫توانســت در ســال ‪ ۱۴۰۱‬کمتــر از ظرفیــت بــازار‬ ‫ســرمایه و بــورس اســتفاده کنــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬از‬ ‫ایــن رو ایــن زمینــه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬فراهــم شــد‬ ‫تــا شــرکت های بخــش غیــر دولتــی بتواننــد‬ ‫بــه میــزان ‪ ۹۰‬هــزار میلیــارد تومــان از اوراق و‬ ‫تامیــن مالــی بورســی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫نقشتعیینمهارت هاواماده‬ ‫سازی نقل قول و مدارک در‬ ‫استعداد درونی برای ایجاد‬ ‫کسبوکارچیست ؟‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان ســرمایه بورســی در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــه واقــع‬ ‫اگــر تجدیــد ارزیابــی شــرکت شســتا در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را در نظــر نگیریــم‪ ،‬ایــن مســاله نشــان‬ ‫می دهــد تمــام ایــن ظرفیت هــا بــرای خدمــت‬ ‫بــه تولیــد در ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــا ســرعت بیشــتری‬ ‫ادامــه پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خانــدوزی در ادامــه وعــده داد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫ظرفیت هــای تامیــن مالــی کــه در اســتانهای‬ ‫مختلــف وجــود دارد‪ ،‬وزارت اقتصــاد و دارایــی‬ ‫و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ماهیانــه در‬ ‫یکــی از اســتان های کشــور بــرای تامیــن مالــی‬ ‫پروژه هــای ان اســتان حضــور پیــدا خواهنــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه می توانیــم در ســال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫نویــد بخــش روش هــای نویــن تامیــن مالــی‬ ‫باشــیم بیــان کــرد‪ :‬ان شــاءالله بتوانیــم بــا‬ ‫نرخ هــای جــذاب و نقدینگــی موجــود مســیر‬ ‫ســرمایه گــذاری مــردم در شــرکت ســهامی‬ ‫عــام و پروژه هــا را پشــتیبانی کنیــم و ایــن‬ ‫موضــوع یــک خبــر خــوب بــرای تولیدکننــدگان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حضــور خانــدوزی در کمیســیون اقتصادی‬ ‫مجلس‬ ‫محمدرضــا پورابراهیمــی پــس از پایــان‬ ‫نشســت کمیســیون اقتصــادی مجلــس‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز اولیــن جلســه کمیســیون‬ ‫اقتصــادی در ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــا توجــه بــه فرمــان‬ ‫مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر «مهــار تــورم‬ ‫و رشــد تولیــد» و وظایفــی کــه کمیســیون‬ ‫اقتصــادی بــه عنــوان محــور تصمیمــات‬ ‫اقتصــادی در حــوزه تقنینــی کشــور برعهــده‬ ‫دارد‪ ،‬بــا حضور ســید احســان خانــدوزی وزیر‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا‬ ‫اشــاره بــه محورهــای مــورد بحــث در جلســه‬ ‫امــروز کمیســیون اقتصــادی بــا وزیــر اقتصــاد‬ ‫بیــان کــرد‪:‬در ایــن جلســه مطالبــی از ســوی‬ ‫نماینــدگان مطــرح شــد و نهایتــا توافقاتــی در‬ ‫بخــش هــای مهــم صــورت پذیرفــت کــه ان‬ ‫شــاءالله براســاس توافقــات بتوانیــم مســیر‬ ‫حرکتــی را بــرای تصمیمــات مهم اقتصــادی در‬ ‫دســتور کار قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی بیــان کــرد‪ :‬اولیــن توافــق حاصل‬ ‫شــده در ایــن جلســه مربــوط بــه اجــرای‬ ‫طرح هــای مهــم ســرمایه گــذاری در کشــور بود‬ ‫لــذا بــه واســطه خروجــی از ایــن بخــش مــی‬ ‫توانیــم بخــش زیــادی از نقدینگــی موجــود در‬ ‫کشــور را کــه عاملــی بــرای تولیــد تــورم شــده‪،‬‬ ‫مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هدایــت منابــع و نقدینگــی‬ ‫کشــور بــه ســمت بازارهــای مولــد از طریــق‬ ‫پــروژه هــای مهــم اقتصــادی حاصــل مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در ایــن جلســه مقــرر شــد تا‬ ‫جــدول زمانبنــدی ایــن موضــوع ظــرف هفتــه‬ ‫اینــده بــه کمیســیون اقتصــادی مجلــس ارائــه‬ ‫شــود‪ .‬ان شــاءالله بــه واســطه ایــن رویکــرد مــا‬ ‫شــاهد اجــرای طــرح هایــی باشــیم کــه منافــع‬ ‫ان هــم بــه ســهام داران و هــم بــه کشــور‬ ‫مــی رســد و نهایتــا بــه جــذب نقدینگــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از ایجــاد تــورم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا‬ ‫اشــاره بــه دومیــن توافــق حاصــل شــده در‬ ‫جلســه بــا وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬دومیــن موضــوع اجــرای دقیــق قوانیــن‬ ‫و مقرراتــی بــوده کــه در حــوزه مدیریــت منابــع‬ ‫پایــدار دولــت و ســاماندهی در ایــن حــوزه‬ ‫داشــتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن جلســه‬ ‫توافــق شــد‪ ،‬تمامــی تکالیــف دولــت در اجرای‬ ‫ائیــن نامه هــای ذیــل قانــون ســامانه مودیــان‬ ‫و پایانــه فروشــگاهی تــا پایــان شــهریور مــاه‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی تصریــح کــرد‪ :‬پیــش بینــی مــی‬ ‫کنیــم بــا اجــرای کامــل قانــون ســامانه مودیــان‬ ‫و پایانــه هــای فروشــگاهی شــاهد نــرخ رشــد‬ ‫قابــل توجــه ای از وصــول مالیاتــی در نیمــه‬ ‫دوم ســال جــاری باشــیم البتــه ایــن رشــد از‬ ‫بابــت افزایــش نــرخ مالیــات و یــا فشــار بــر‬ ‫مودیان مالیاتی نیست و محصول جلوگیری‬ ‫از فــرار مالیاتــی در کشــور اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا‬ ‫اشــاره بــه مباحــث صــورت گرفتــه در زمینــه‬ ‫اصــاح قانــون بانــک مرکــزی در جلســه بــا‬ ‫وزیــر اقتصــاد بیــان کــرد‪ :‬طــرح اصــاح قانــون‬ ‫بانــک مرکــزی در مراحــل پایانــی قــرار داشــته‬ ‫و بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫امیدواریــم ایــن قانــون هــم هرچــه ســریعتر‬ ‫اجرایــی شــود تــا بانــک مرکزی اختیــارات کافی‬ ‫را بــرای مدیریــت شــبکه بانکــی و جلوگیــری‬ ‫از ناتــرازی نظــام بانکــی داشــته باشــد‪ ،‬چراکــه‬ ‫ناتــرازی بانکــی یکــی از عوامــل رشــد و تولیــد‬ ‫نقدینگــی و تــورم در کشــور بــوده و باید جلوی‬ ‫ان گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در پایان‬ ‫گفــت کــه جلســه روز دوشــنبه هفتــه اینــده‬ ‫کمیســیون اقتصــادی بــا دســتور کار بررســی‬ ‫وضعیــت بــازار ســرمایه کشــور و قوانیــن‬ ‫مربــوط بــه مبــارزه بــا پولشــویی در وزارت‬ ‫اقتصــاد برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نقش تعیین مهارت ها و اماده‬ ‫سازی نقل قول و مدارک در‬ ‫استعداد درونی برای ایجاد‬ ‫کسب و کار چیست ؟‬ ‫تعییــن مهارت هــای مــورد نیــاز بــرای ایجــاد کســب و کار و‬ ‫همچنیــن اماده ســازی نقــل قــول و مدارک از اهمیت بســیار‬ ‫زیــادی برخــوردار اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬شــناخت و تعییــن مهــارت‬ ‫هــای الزم بــرای ایجــاد کســب و کار باعــث مــی شــود تــا فــرد‬ ‫بــه صــورت موثرتــر در فراینــد برنامــه ریــزی‪ ،‬اجــرا و مدیریــت‬ ‫کســب و کارش دخیــل شــود‪ .‬همچنیــن اماده ســازی نقــل‬ ‫قــول و مــدارک نیــز بــه دلیــل افزایــش اطمینــان و اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس در ارتبــاط بــا مشــتریان و همــکاران بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬تعییــن مهارت هــا و اماده ســازی نقــل قــول و‬ ‫مــدارک در ایجــاد کســب و کار بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعییــن مهارت هــا‪ :‬بــرای ایجــاد کســب و کار موفقــی‪ ،‬باید‬ ‫مهارت هایــی مثــل مهارتهــای بازاریابــی و فــروش‪ ،‬مهارتهــای‬ ‫مالــی و حســابداری‪ ،‬مهارتهــای مدیریــت و برنامه ریــزی و‬ ‫تعییــن مهارت هــای مــورد نیــاز بــرای‬ ‫ایجــاد کســب و کار و همچنیــن‬ ‫اماده ســازی نقــل قــول و مــدارک‬ ‫از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬شــناخت و تعییــن‬ ‫مهــارت هــای الزم بــرای ایجــاد‬ ‫کســب و کار باعــث مــی شــود تــا فــرد‬ ‫بــه صــورت موثرتــر در فراینــد برنامــه‬ ‫ریــزی‪ ،‬اجــرا و مدیریــت کســب‬ ‫و کارش دخیــل شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫اماده ســازی نقــل قــول و مــدارک نیــز‬ ‫بــه دلیــل افزایش اطمینــان و اعتماد‬ ‫بــه نفــس در ارتبــاط بــا مشــتریان و‬ ‫همــکاران بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬تعییــن مهارت هــا و‬ ‫اماده ســازی نقــل قــول و مــدارک‬ ‫در ایجــاد کســب و کار بــه شــرح زیــر‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعییــن مهارت هــا‪ :‬بــرای‬ ‫ایجــاد کســب و کار موفقــی‪ ،‬بایــد‬ ‫مهارت هایــی مثــل مهارتهــای‬ ‫بازاریابــی و فــروش‪ ،‬مهارتهــای مالی‬ ‫و حســابداری‪ ،‬مهارتهــای مدیریــت و‬ ‫برنامه ریــزی و کســب و کار و ‪ ...‬را‬ ‫بــه داشــته باشــید‪ .‬اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫و اطمینــان از داشــتن ایــن مهارت ها‬ ‫بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬اماده ســازی نقــل قــول‪ :‬شــما‬ ‫نبایــد فقــط بــه ارائــه محصــول یــا‬ ‫خدمــات خــود محــدود باشــید‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد بتوانیــد مســتندات و‬ ‫مدارکی را که به مشــتریان و همکاران‬ ‫نشــان دهــد‪ ،‬محصــول یا خدمت شــما‬ ‫چــه خصوصیاتــی دارد و چگونــه کار‬ ‫می کنــد‪ ،‬ارائــه دهیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما‬ ‫امــکان مــی دهــد تا قابلیــت اطمینان و‬ ‫ارتبــاط بــا مشــتریان و همکاران خــود را‬ ‫ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اماده ســازی مدارک‪ :‬قبل از اغاز‬ ‫فعالیت هــای ایجــاد کســب و کار‪،‬‬ ‫بایــد مــدارک مختلفــی مانند شــرکت‬ ‫ثبتــی‪ ،‬تنظیــم قراردادهــا‪ ،‬ثبــت‬ ‫اختــراع‪ ،‬اخــذ مجــوز و ‪ ...‬را تهیــه‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما اطمینــان‬ ‫مــی دهــد کــه تمامــی ســند های الزم‬ ‫بــرای راه انــدازی و راه انــدازی کســب و‬ ‫کار شــما فراهــم شــده اند‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬تعییــن مهارت هــا و‬ ‫اماده ســازی نقــل قــول و مــدارک بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا بــه صــورت موثرتــر و‬ ‫بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری در ایجــاد‬ ‫کســب و کار خــود مشــغول شــوید‪.‬‬ ‫کســب و کار و ‪ ...‬را بــه داشــته باشــید‪ .‬اعتمــاد بــه نفــس و‬ ‫اطمینــان از داشــتن ایــن مهارت هــا بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬اماده ســازی نقــل قــول‪ :‬شــما نبایــد فقــط بــه ارائــه‬ ‫محصــول یــا خدمــات خــود محــدود باشــید‪ .‬همچنیــن بایــد‬ ‫بتوانیــد مســتندات و مدارکــی را کــه به مشــتریان و همکاران‬ ‫نشــان دهــد‪ ،‬محصــول یــا خدمــت شــما چــه خصوصیاتــی‬ ‫دارد و چگونــه کار می کنــد‪ ،‬ارائــه دهیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما‬ ‫امــکان مــی دهــد تــا قابلیــت اطمینــان و ارتبــاط بــا مشــتریان‬ ‫و همــکاران خــود را ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اماده ســازی مــدارک‪ :‬قبــل از اغــاز فعالیت هــای ایجــاد‬ ‫کســب و کار‪ ،‬بایــد مــدارک مختلفــی ماننــد شــرکت ثبتــی‪،‬‬ ‫تنظیــم قراردادهــا‪ ،‬ثبــت اختــراع‪ ،‬اخــذ مجــوز و ‪ ...‬را تهیــه‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما اطمینــان مــی دهــد کــه تمامــی‬ ‫ســند های الزم بــرای راه انــدازی و راه انــدازی کســب و کار‬ ‫شــما فراهــم شــده اند‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬تعییــن مهارت هــا و‬ ‫اماده ســازی نقــل قــول و مــدارک بــه شــما کمــک می کنــد تــا‬ ‫بــه صــورت موثرتــر و بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری در ایجــاد‬ ‫کســب و کار خــود مشــغول شــوید‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪734‬‬ ‫چگونه متوجه استعداد درونی خود برای‬ ‫ایجاد کسب و کار دلخواه شویم؟‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬فرزند یتیم و‬ ‫محسنین گنبدکاووس در‬ ‫انتظار حامی هستند‬ ‫ادارات منطقــه یــک و ‪ ۲‬کمیتــه‬ ‫امــداد حضــرت امــام خمینــی (ره)‬ ‫گنبــدکاووس تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫فرزنــد یتیــم و طــرح محســنین‬ ‫ثبــت نــام شــده دارنــد کــه در نوبــت‬ ‫و چشــم انتظــار حمایــت مالــی و‬ ‫معنــوی مــردم نوعدوســت و نیکوکار‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی هســتند‪.‬‬ ‫روســای ادارات کمیتــه امــداد‬ ‫منطقــه یــک و ‪ ۲‬گنبــدکاووس‪ ،‬از‬ ‫مــردم نوعدوســت و نیکــوکاران‪،‬‬ ‫کارکنــان ادارات و نهادهــا‪ ،‬صاحبــان‬ ‫موسســات و واحدهــای تولیــدی و‬ ‫صنعتــی ایــن شهرســتان خواســتند‬ ‫تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان در‬ ‫طــرح اکــرام ایتــام و محســنین‬ ‫کمیتــه امــداد مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫انهــا افزودنــد‪ :‬افــراد عالقمنــد بــه‬ ‫حمایــت مالــی از فرزندان یتیم (طرح‬ ‫اکــرام) و فرزنــدان خانواده هــای کــم‬ ‫برخــوردار کــه بــه هر دلیل سرپرســت‬ ‫خانــواده قــادر بــه تامیــن هزینه هــای‬ ‫زندگــی نیســتند می توانند بــا مراجعه‬ ‫بــه هــر یــک از ‪ ۲‬اداره کمیتــه امــداد‬ ‫گنبــدکاووس یــا پایگاه هــای کــه بــه‬ ‫همیــن منظــور در ســطح شــهر برپــا‬ ‫خواهــد شــد فــرم مربوطــه را تکمیــل‬ ‫و یــا بــا ارســال عــدد یــک بــه ســامانه‬ ‫پیامکــی ‪ ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۷‬شــماره‬ ‫کارت مجــازی دریافــت و در ایــن ‪۲‬‬ ‫طــرحخداپســندانهمشــارکتنماینــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه روســای ادارات کمیتــه امــداد‬ ‫منطقــه یــک و ‪ ۲‬گنبدکاووس‪ ،‬حداقل‬ ‫هزینــه حمایــت از هــر فرزنــد یتیــم یــا‬ ‫محســنین ماهانــه ‪ ۳۰‬هــزار تومــان و‬ ‫حداکثــر ان بســته بــه تــوان مالــی فــرد‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد منطقــه یــک‬ ‫گنبــدکاووس در ایــن خصــوص گفت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۷۵۴‬نفــر شــامل ‪۴۴۵‬‬ ‫یتیم و ‪ ۳۰۹‬محســنین تحت حمایت‬ ‫ایــن اداره و نیکــوکاران حامــی قــرار‬ ‫دارنــد ضمــن اینکــه هــزار نفــر دیگــر‬ ‫هــم ثبــت نــام شــده و در نوبــت‬ ‫حمایــت هســتند‪.‬‬ ‫علیرضــا کریمیــان بــا قدردانــی‬ ‫از کمک هــای نیکــوکاران حامــی‬ ‫فرزنــدان یتیــم و محســنین کمیتــه‬ ‫امــداد گنبــدکاووس‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫هفتــه اکــرام کــه همزمــان بــا ‪۱۵‬‬ ‫مــاه رمضــان و والدت حضــرت امــام‬ ‫حســن مجتبــی (ع) اغــاز می شــود‬ ‫چندیــن پایــگاه در ســطح ایــن شــهر‬ ‫بــرای جــذب حامــی برپــا می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مــردم نوعدوســت‬ ‫و نیکــوکاران عالقمنــد بــه شــرکت در‬ ‫طــرح اکــرام ایتــام کمیتــه امــداد تــا‬ ‫پایــان مــاه مبــارک رمضــان می توانند‬ ‫در ایــن طــرح مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬هــم اکنــون ایــن اداره‬ ‫‪ ۷‬هــزار و ‪ ۶۳۸‬خانــوار بــا جمعیت ‪۱۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۲۹‬نفــر تحــت حمایــت دارد‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد منطقــه ‪۲‬‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن اداره‬ ‫‪ ۸۸۱‬نفــر شــامل ‪ ۳۱۴‬یتیــم و ‪۵۶۷‬‬ ‫محســنین تحــت حمایــت دارد‬ ‫ضمــن اینکــه هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر دیگــر‬ ‫هــم کــه ثبــت نــام کردنــد در نوبــت‬ ‫جــذب حامــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خداپرســت افــزود‪ :‬تــاش داریــم در‬ ‫هفتــه اکــرام و ایــام باقــی مانــده از مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان حداقــل بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬حامــی جدیــد بــرای فرزنــدان یتیم‬ ‫و محســنین ایــن نهــاد کــه در نوبــت‬ ‫حامــی قــرار دارنــد‪ ،‬جــذب کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن اداره بیــش از‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬خانــوار مددجــو بــا‬ ‫جمعیــت افــزون بــر ‪ ۱۲‬هــزار نفر تحت‬ ‫حمایــت دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار‬ ‫بــرای متوجــه شــدن از اســتعداد درونــی خــود برای ایجاد کســب و کار‪،‬‬ ‫شــما می توانیــد بــه صــورت زیــر عمــل کنید‪:‬‬ ‫‪ .1‬خــود شناســی‪ :‬مهمتریــن قــدم در متوجــه شــدن از اســتعدادهای‬ ‫درونــی خــود‪ ،‬شــناخت خــود اســت‪ .‬بررســی کنیــد در زمینه هــای‬ ‫مختلــف چــه تجربه هــا و توانایی هایــی داریــد و چــه کارهایــی بــرای‬ ‫انجــام ان هــا مشــوق هســتید‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحقیــق‪ :‬در مــورد صنعت هــا و بخش هــای مختلفــی که عالقه مند‬ ‫بــه فعالیــت در ان هــا هســتید‪ ،‬تحقیــق کنیــد‪ .‬بررســی کنیــد کــه ایــا‬ ‫بــازاری بــرای فعالیــت در ان هــا وجــود دارد یــا نــه و چــه فرصت هایــی‬ ‫در ان هــا قابــل بهره بــرداری هســتند‪.‬‬ ‫‪ .3‬تجربه‪ :‬تالش کنید تجربه کاری را در زمینه های مختلف بدســت‬ ‫اوریــد و ببینیــد در کدام زمینه بهترین عملکــرد را دارید‪.‬‬ ‫‪ .4‬مشــاوره‪ :‬بــا افــرادی کــه دارای تجربــه کاری در زمینه هایــی هســتند‬ ‫کــه بــه ان هــا عالقه مندیــد‪ ،‬مشــورت کنیــد و از تجربیــات ان هــا در‬ ‫اســتفاده از اســتعدادهای خــود بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اســتعدادهای درونی شــما ممکن اســت در‬ ‫زمینه هایــی باشــد کــه شــاید مــورد انتظــار شــما نباشــد‪ ،‬بنابرایــن بــرای‬ ‫بهره بــرداری بهتــر از ان هــا بــه تکــرار و ازمایــش بیشــتر نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــرای متوجــه شــدن از اســتعداد درونــی خــود برای ایجاد کســب و کار‪،‬‬ ‫می توانیــد مراحــل زیــر را دنبــال کنید‪:‬‬ ‫‪ .1‬تجربــه یــا عالقــه خــود بــه چــه چیــزی؟‪ :‬نخســتین گام بــرای تشــخیص‬ ‫اســتعداد درونــی خــود‪ ،‬شــناخت تجربــه هــا و عالقه هــای شــما بــه‬ ‫موضوعات اســت‪ .‬به یاد داشــته باشــید که کســب و کار در موضوعاتی که‬ ‫شــما در انهــا عالقــه داریــد و تجربــه داریــد‪ ،‬بیشــتر احتمــال موفقیــت دارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬بررســی تجربــه هــا‪ :‬حتــی اگــر در زمینـه ای کــه عالقــه دارید‪ ،‬تجربه‬ ‫کار نداریــد‪ ،‬می توانیــد بــا بررســی فرصت هــای شــغلی و کارافرینــی در‬ ‫ان حــوزه‪ ،‬بررســی مزایــا و معایــب و نیــز کســب اطالعــات مــورد نیــاز‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی‬ ‫استانداری خراسان شمالی‪:‬‬ ‫ایجاد فاصله بین مردم‬ ‫و مسووالن هدف دشمن‬ ‫در جنگ ترکیبی است‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هــدف دشــمن در جنــگ ترکیبــی ایجــاد فاصلــه بیــن مــردم و‬ ‫مســووالن و ناموفــق نشــان دادن عملکــرد انهــا اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حســن ناهیــدی در جلســه قــرارگاه‬ ‫عفــاف و حجــاب اظهــار کــرد‪ :‬دشــمنان نظــام اســامی از ابتــدای‬ ‫پیــروزی انقــاب از هــر ترفنــدی بــرای تضعیف ایــن حکومت مردمی‬ ‫بهــره گرفتنــد امــا وقتــی خــود را در دســتیابی بــه اهداف شــوم ناتوان‬ ‫دیدنــد بــا ابــزار فرهنــگ و رســانه وارد عرصــه شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن جنــگ رســانه ای انهــا میلیاردهــا دالر هزینــه مــی‬ ‫کننــد و بــا شــگردهای رســانه ای بــه دنبــال گســترش شــبهات دینی و‬ ‫تضعیــف باورهای اســامی جوانان هســتند‪.‬‬ ‫ناهیدی ادامه داد‪ :‬دشــمنان با اســتفاده از ابزار رســانه ســعی دارند‬ ‫عملکرد مســووالن جمهوری اســامی را ناموفق نشــان دهند و بین‬ ‫مــردم و حاکمیــت فاصلــه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری خراسان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬نــوک پیــکان حملــه دشــمنان نیــز قشــر جــوان و اینــده‬ ‫ســاز جامعــه اســت زیــرا انهــا بــه خوبــی مــی داننــد ایــن قشــر چــه‬ ‫نقــش ویــژه ای در توســعه کشــور دارد و چگونــه در هشــت دفــاع‬ ‫مقــدس پاســدار ارزش هــای اســامی بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اگــر چــه دشــمنان بارهــا بــه شکســت خــود اعتــراف‬ ‫کردنــد امــا اشــوب افرینی علیــه ایــران را رهــا نمی کننــد و از همــه بســتر‬ ‫و ظرفیــت خــود بــرای ضربه کــردن بــه کشــور مــا اســتفاده خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیــران دســتگاه هــای فرهنگــی تبییــن گــر‬ ‫دســتاوردهای انقــاب باشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬گرچــه امــروز وظیفــه همــه‬ ‫اقشــار جامعــه اســت تــا از انقــاب اســامی و ارمان هــای ان در‬ ‫مقابــل توطئه هــای دشــمنان دفــاع کنــد امــا مســووالن نقشــی بــه‬ ‫مراتــب مهمتــر دارنــد‪.‬‬ ‫ناهیــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در واقــع مســووالن بایــد بــا تعابیــر و‬ ‫ابتــکارات گوناگــون دســتاوردهای مهمــی که از ابتدای انقالب بدســت‬ ‫امــده اســت را بــرای جامعــه تبییــن کننــد تــا دشــمن در دســتیابی بــه‬ ‫اهدافــش بــرای ناامیــدی جامعــه نــاکام شــود‪.‬‬ ‫بــرای شــروع کار را اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحلیــل رقبــا‪ :‬همــواره در هــر بــازاری رقبــا وجــود دارنــد؛ بنابرایــن‬ ‫تحلیــل بــازار و شــناخت رقبــا بــه شــما کمک می کند تــا بتوانیــد در بازار‬ ‫قابــل رقابــت بــوده و بــه موفقیــت برســید‪.‬‬ ‫‪ .4‬ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف خــود‪ :‬بعــد از شــناخت بــازار و‬ ‫رقبــا‪ ،‬حــاال نوبــت بــه ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف خــود می رســد‪.‬‬ ‫بــا شــناخت نقــاط قــوت خــود می توانیــد بیشــتر در زمینــه ی‬ ‫فعالیت هایــی کــه قــوی هســتید فعالیــت کنیــد و با شــناخت نقاط‬ ‫ضعــف خــود‪ ،‬بــرروی بهبــود انهــا کار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعیین مهارت ها‪ :‬بعد از تشــخیص نقاط قوت و ضعف‪ ،‬می توانید به‬ ‫تعییــن مهارت هایــی کــه بــرای شــروع کســب و کار الزم هســتند‪ ،‬بپردازید‪.‬‬ ‫ایــن شــامل مهارت هــای فنــی‪ ،‬رهبــری‪ ،‬تجاری و مدیریتی اســت‪.‬‬ ‫‪ .6‬اماده ســازی نقل قولهــا و مــدارک‪ :‬بــرای شــروع کســب و کار‪،‬‬ ‫بایــد مــدارک مــورد نیــاز را جم ـع اوری کنیــد؛ ماننــد کارت شناســایی‪،‬‬ ‫گواهی نامه هــا‪ ،‬مجوزهــا‪ ،‬بیمه هــا و …‬ ‫‪ .7‬همــکاری بــا مربــی‪ :‬تکلیــف شــما بــرای تســلط بــر کســب و کار‬ ‫بســیار چالــش برانگیــز اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬همــکاری بــا مربیانــی کــه‬ ‫تجربــه موفقیــت امیــز در حــوزه کســب و کار دارنــد‪ ،‬بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا بــه ســرعت بــرای موفقیــت پیش بینــی شــده بیاموزیــد‪.‬‬ ‫بــرای متوجــه شــدن اســتعدادهای درونــی خــود و پیدا کردن راه مناســب‬ ‫بــرای راه انــدازی کســب و کار‪ ،‬ایــن مراحــل را می توانیــد دنبــال کنید‪:‬‬ ‫‪ -1‬خوداگاهی‪ :‬اولین قدم برای شــناخت اســتعدادهای درونی خود‪،‬‬ ‫خوداگاهــی اســت‪ .‬ســعی کنیــد خــود را یــک بــار بــا دقــت مورد بررســی‬ ‫قــرار دهیــد و بــا منابــع مختلــف بــه دنبــال ویژگی هــای شــما بگردید‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارزیابــی خــود‪ :‬ارزیابــی خودتــان از جملــه روش هــای دیگــری اســت‬ ‫کــه می توانــد بــه شناســایی اســتعدادهایی کــه بــرای ایجــاد کســب و کار‬ ‫بســیار موثــر هســتند‪ ،‬کمــک کنــد‪ .‬یکــی از روش هــای ارزیابــی خــود‪،‬‬ ‫پرسشــنامه های اســتعدادیابی اســت کــه در اینترنــت موجــود شــده اند‪.‬‬ ‫‪ -3‬شناســایی نقــاط قــوت‪ :‬بــرای شناســایی نقاط قــوت در کارافرینی‪،‬‬ ‫بایــد بــه مهارت هــا‪ ،‬تجربیــات و توانایی هــای خــود توجــه کــرد‪ .‬تــاش‬ ‫کنیــد لیســتی از نقــاط قــوت خــود تهیــه کنید‪.‬‬ ‫‪ -4‬پیــدا کــردن شــغل مناســب‪ :‬فعالیــت در شــغل شــما را در یافتــن‬ ‫اســتعدادهای درونــی خــود بــه شــما کمــک خواهــد کــرد‪ .‬اگــر شــما بــه‬ ‫عنــوان یــک کارمنــد در یــک شــغل فعالیــت می کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــه‬ ‫دنبــال فرصت هــا بــرای ایجــاد کســب و کار خــود بگردیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحقیقــات و مشــاوره‪ :‬تحقیقــات و مشــاوره می توانــد بــه شــما در پــی‬ ‫بــردن بــه اســتعدادیابی خــود کمــک کنــد‪ .‬در حــال حاضــر برنامه هــای رایگان‬ ‫و پولــی بــرای کمــک بــه شــما بــرای شناســایی اســتعداد های خــود وجــود‬ ‫دارنــد کــه می توانیــد از ان هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تالش دولت سیزدهم برای تکمیل‬ ‫طرح های نیمه تمام و بهبود راه های گلستان‬ ‫اســتان گلســتان در حــوزه زیرســاخت های جــاده ای دچــار برخــی‬ ‫عقــب ماندگی هــای تاریخــی اســت کــه مدیــران دولــت ســیزدهم بــا‬ ‫برنامه ریــزی‪ ،‬تــاش و اتخــاذ تصمیمــات عملیاتــی‪ ،‬بــه دنبــال حــل‬ ‫اساســی ایــن مشــکالت بــا تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام و بهبــود‬ ‫راه هــا هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اگرچــه راه هــای مواصالتی بین شــهرها‬ ‫و اســتان ها از مهمتریــن زیرســاخت هایی هســتند کــه تعریــض و‬ ‫بهســازی انهــا به منظــور تــردد ایمــن مــردم و وســایل نقلیــه وظیفــه‬ ‫دولت هــا اســت امــا بســیاری از کمبودهــای زیرســاختی گلســتان در‬ ‫ایــن حــوزه مهــم مربــوط بــه ادوار گذشــته بــوده کــه بــه دالئــل مختلف‬ ‫مــورد غفلــت و کــم توجهــی مســووالن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا جلســه مشــترک دهنــوی نائــب رییــس مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬علی محمــد زنگانــه اســتاندر گلســتان و ایــری نماینــده مــردم‬ ‫غــرب اســتان در مجلــس و خادمــی معــاون وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫شــامگاه دوشــنبه در راســتای بهبــود کیفیــت راه هــای اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مقــرر شــد بانــد شــمالی جــاده اق قــا ‪ -‬بندرترکمــن‬ ‫توســط شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل‪ ،‬تعریــض‬ ‫و توســعه پیــدا کنــد و همچنیــن بانــد جنوبــی ایــن محــور نیــز توســط‬ ‫راهــداری بــا اعتبــار ‪ ۴۰‬میلیــارد تومــان تکمیــل گــردد‪.‬‬ ‫تعریــض و ایمن ســازی جــاده قدیــم گــرگان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز عالوه ‬ ‫بــر ســه تقاطــع ســالیکنده‪ ،‬ســرکالته و چهــارده بــا اعتبــار ‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫تومانــی ســازمان راهــداری و ‪ ۵۰‬میلیــارد تومانــی راه و شهرســازی‪ ،‬از‬ ‫دیگــر مصوبــات ایــن جلســه بود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه تصمیــم گرفتــه شــد چهــار دوربرگــردان بــا همــکاری‬ ‫ســازمان راهــداری و چهــار دوربرگــردان ایمــن بــا همــکاری شــرکت‬ ‫ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل در گلســتان اجــرا گــردد‬ ‫و همچنیــن اعتبــاری بــه مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای اجــرای‬ ‫خط کشــی راه هــا‪ ،‬تابلــو عالئــم و نصــب نیوجرســی تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫محمــد تیمــوری معــاون برنامه ریــزی ســازمان راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای چنــد روز قبــل گفتــه بــود توجــه ویــژه بــه افزایــش و‬ ‫تخصیــص اعتبــارات در حــوزه راهــداری و حمــل و نقــل از محــل‬ ‫اعتبــارات تملــک اســتانی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در مجمــوع ‪ ۵‬هــزار کیلومتــر راه ارتباطــی شــامل بزرگــراه‪،‬‬ ‫راه اصلــی و فرعــی درجــه یــک‪ ،‬دو و ســه دارد کــه‪ ۵۴‬گردنــه بــه‬ ‫طــول ‪ ۶۰۳‬کیلومتــر و حــدود هــزار و ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر محور کوهســتانی‬ ‫و برفگیــر در ایــن اســتان وجــود دارد و مســیرهای کوهســتانی ان‬ ‫شــامل درازنــو در کردکــوی‪ ،‬توسکســتان ‪ -‬چهاربــاغ در گــرگان‪،‬‬ ‫افراتختــه در علــی ابادکتــول‪ ،‬خــوش ییــاق در ازادشــهر‪ ،‬جنــگل‬ ‫گلســتان و گلیــداغ در مراوه تپــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ 10‬ساعت پیگیری‬ ‫در دهمین روز از‬ ‫بهار ‪ 1402‬برای‬ ‫رفع تنش ابی‬ ‫اســتاندار گلســتان در دهمین روز از بهار ‪ 1402‬در‬ ‫جلســاتی فشــرده و پی در پی بررســی موضوعات‬ ‫مرتبــط بــا تنــش ابــی و تامیــن اب شــرب مــردم‬ ‫اســتان گلســتان را در دســتور کار قــرار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط‬ ‫عمومــی و امــوزش همگانــی شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان گلســتان‪ ،‬پــس از گذشــت ‪10‬‬ ‫روز از بهــار طبیعــت در اســتان گلســتان‪ ،‬دکتــر‬ ‫علی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان بــه دلیــل‬ ‫گزارش هــای متعــدد مردمــی و گزارش هــای‬ ‫میدانــی ناظــران و بازرســان ویــژه در خصــوص‬ ‫مشــکالت پیــش رو در موضــوع تامیــن اب‬ ‫شــرب‪ ،‬جلســات فــوری و ویــژه ای را بــا ایــن‬ ‫موضــوع بــا حضــور مدیــران دســتگاه های‬ ‫مرتبــط و نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا‪ ،‬جلســه چهــار ســاعته اســتاندار‬ ‫گلســتان بــا مدیــران دســتگاه های مرتبــط بــا‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬جهاد کشــاورزی‪ ،‬ســازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریــزی و فرمانــداران شهرســتان های‬ ‫اســتان برگــزار و بــا جزئیــات‪ ،‬اخریــن رونــد‬ ‫پیگیــری و اجــرای مصوبــات شهرســتانی‬ ‫اســتاندار گلســتان و تصمیمات دیدار اســتاندار‬ ‫گلســتان بــا وزیــر نیــرو مطــرح مــورد بررســی و‬ ‫پیگیــری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬گرچــه شــرایط‬ ‫فعلــی‪ ،‬میــراث عملکــرد اشــتباه گذشــتگان‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــه عنــوان یــک مســوول در دولــت‬ ‫ســیزدهم هیــچ کوتاهــی از امــروز بــه بعــد را‬ ‫نخواهــم پذیرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش چنــد برابــر بودجــه‬ ‫حوزه هــای اب و فاضــاب و اب منطقــه ای در‬ ‫دولــت ســیزدهم در اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مدیــران بخش هــای مختلــف در حــوزه اب‪،‬‬ ‫جهاد کشــاورزی و صمت باید شــبانه روزی برای‬ ‫تغییــر الگــوی مصــرف‪ ،‬نــوع کشــت محصــوالت‬ ‫و اســتفاده از اب در صنعــت تــاش کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬ســفره های‬ ‫زیرزمینــی اب در اســتان گلســتان بــا ســرعت‬ ‫رو بــه کاهــش اســت و مــا در تالشــیم بــا کمــک‬ ‫دولــت ضمــن تســریع در اجــرای عملیــات‬ ‫شیرین ســازی اب دریــای خــزر‪ ،‬ســاخت ســد‬ ‫بــا کاربــری تامیــن اب شــرب را هرچــه ســریعتر‬ ‫کلیــد بزنیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــش از ‪ 90‬درصــد‬ ‫از نیــاز تامیــن اب شــرب در اســتان از طریــق‬ ‫منابــع اب زیرزمینــی اســت و ایــن موضــوع در‬ ‫شــرایطی زنــگ خطــر شــدیدتری را بــه صــدا در‬ ‫مـی اورد کــه هــزاران چــاه اب کشــاورزی مجــاز و‬ ‫غیرمجــاز در اســتان فعــال اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــت شــالی و محصــوالت پــر اب‬ ‫در اســتان گلســتان بــا شــرایط و وضــع موجــود‬ ‫هیــچ توجیهــی نــدارد و ما باید به ســمت تشــویق‬ ‫کشــاورزان بــه نکاشــتن شــالی و تغییــر الگــوش‬ ‫کشــت و کاشــت محصــوالت جایگزیــن باشــیم‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه تمامــی نماینــدگان مــردم در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ضمن تائیــد اظهارات‬ ‫اســتاندار گلســتان خواســتار شــدند تــا از طریــق‬ ‫اقنــاع مردمــی بــرای نکاشــتن شــالی‪ ،‬دولــت نیز‬ ‫تســهیالت حمایتــی را بــرای جبــران خســارات‬ ‫مالــی کشــاورزان در نظــر بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل طوالنــی شــدن زمــان جلســه و بررســی‬ ‫تمامــی طرح هــا و مصوبــات حــوزه اب بــرای‬ ‫شهرســتان های اســتان‪ ،‬جلســه ‪ 6‬ساعته دیگری‬ ‫بــا حضــور نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬فرمانــداران و مدیــران مرتبــط برگــزار‬ ‫و اخریــن وضعیــت اجــرای طرح هــا و مصوبــات‬ ‫مــورد پیگیــری و تبــادل نظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬اســتاندار گلســتان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــات و اب‬ ‫منطقــه ای اســتان را مکلــف کــرد تــا بــا‬ ‫پیگیری هــای شــبانه روزی نســبت بــه جــذب‬ ‫تمامــی اعتبــارات مصوبــات ســفر بــا اجــرای‬ ‫کامــل پروژه هــا اقــدام جــدی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪734‬‬ ‫خبر‬ ‫خروج ‪ ۴۰‬درصدی عشایر‬ ‫غیربومیبه دلیلخشکسالی‬ ‫از مراتع گلستان‬ ‫سرپرســت اداره کل امــور عشــایر گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬از اواخــر اســفندماه تاکنــون حــدود ‪۴۰‬‬ ‫درصــد از عشــایر غیربومــی بــه دلیل خشکســالی‬ ‫مراتــع در قالــب کــوچ ییالقــی از گلســتان بــه‬ ‫ســمت اســتان های خراســان شــمالی و رضــوی‬ ‫خــارج شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار احمــد پرتانــی‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬طبــق پروانــه چــرای دام‪ ،‬کــوچ ییالقــی‬ ‫عشــایر هــر ســاله بایــد از ‪ ۲۹‬اســفند اغــاز شــود‬ ‫امــا بــا توجــه بــه تغییــرات جــوی و از بیــن رفتــن‬ ‫میان بنــد (مناطــق میانــه ییــاق و قشــاق) بــا‬ ‫همــکاری منابــع طبیعــی بــه طــور عرفــی زمــان‬ ‫اغــاز کــوچ تــا اواخــر فروردیــن و در برخــی مواقــع‬ ‫‪ ۱۵‬اردیبهشــت بــه تعویــق می افتــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عشــایر در گذشــته بــا توجــه بــه‬ ‫چ خــود را پــای‬ ‫وجــود ایل راه هــای مناســب‪ ،‬کــو ‬ ‫م در ســه دوره ییالقــی‪ ،‬میــان‬ ‫پیــاده همــراه بــا دا ‬ ‫بند(مناطــق میانــه ییــاق و قشــاق) و قشــاق‬ ‫انجــام می دادنــد بــه ایــن معنــی کــه زمــان‬ ‫شــروع حرکــت تــا رســیدن بــه مقصــد بــا توجــه‬ ‫بــه توقف هــا بــه طــور میانگیــن ‪ ۲‬مــاه طــول‬ ‫می کشــید و دام هــا در ایــن مــدت از مراتــع بیــن‬ ‫راه تغذیــه می کردنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امور عشــایر گلســتان ادامه‬ ‫داد‪ :‬بــه مــرور زمــان بــا توجــه بــه توســعه راه هــا و‬ ‫گســترش مــزارع کشــاورزی‪ ،‬ایلراه ها مخصوص‬ ‫کــوچ عشــایر از بیــن رفــت و توقــف در مناطــق‬ ‫میان بنــد حــذف شــد و بــا توجــه بــه خشکســالی‬ ‫و نبــود علوفــه کافــی مــدت زمــان کوچ عشــایر به‬ ‫چنــد روز کاهــش یافــت و امســال هــم بــا وجــود‬ ‫ســرد بــودن هــوا در مناطــق ییالقــی از روزهــای‬ ‫پایانــی اســفندماه شــاهد خــروج عشــایر کــرد از‬ ‫اســتان گلســتان هســتیم‪.‬‬ ‫پرتانــی گفــت‪ :‬در حالــت عــادی مراتع در قشــاق‬ ‫بایــد ‪ ۶۵‬درصــد علوفــه مــورد نیــاز دام را تامیــن‬ ‫کننــد کــه این مســاله باعث کاهش قیمت تمام‬ ‫شــده دام هــا و مناســب ســازی قیمــت گوشــت‬ ‫قرمــز در بــازار می شــود امــا کاهــش بارندگــی در‬ ‫مناطــق محــل ســکونت عشــایر اســتان‪ ،‬تامیــن‬ ‫علوفــه از مراتــع را بــه صفــر رســاند‪.‬‬ ‫واگــذاری طرح هــای مرتعــداری بــه شــرکت های‬ ‫تعاونی عشایر‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان یکــی از اســتان های‬ ‫عشــایری کشــور به حســاب می ایــد کــه ‪ ۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬خانــوار عشــایری بــا ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۶۶‬نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۳۳۸‬نفــر از انــان‬ ‫غیــر بومــی و کــرد و بقیــه ترکمــن هســتند‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امور عشــایر گلستان گفت‪:‬‬ ‫مهمتریــن راهــکار در وضعیــت فعلــی عــاوه‬ ‫بــر پرداخــت تســهیالت بــرای تامیــن علوفــه‬ ‫دســتی‪ ،‬کمــک بــه احیــا‪ ،‬اصــاح و توســعه مراتع‬ ‫عشــایری بــا همــکاری اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری اســتان از جملــه در بحــث اجــرای‬ ‫طرح هــای مرتــع داری اســت‪.‬‬ ‫پرتانــی افــزود‪ :‬در شــرایط کنونی اجــرای طرح های‬ ‫مرتــع داری بــه خــود عشــایر واگــذار می شــود و‬ ‫انــان هــم در خیلــی از مــوارد بــه دلیل کم ســوادی‬ ‫و نداشــتن اگاهــی کافــی از ظرفیــت مراتــع و نبــود‬ ‫حمایت هــای الزم عملکــرد موفقــی ندارنــد لــذا‬ ‫پیشــنهاد می شــود اجــرای طرح هــای مرتعــداری‬ ‫بــه جــای افــراد بــه شــرکت های تعاونــی مرتـع داری‬ ‫عشــایری واگذار و کارشناســان متخصص در این‬ ‫رابطــه معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫«مهمانسرایرضوی»‬ ‫و اصالت مهمانپذیری در سرزمین افتاب‬ ‫وحیــد حــاج ســعیدی ‪ /‬بــازار کســب و کار حــرم مهمانســرا گــردد و زائــر‬ ‫میهمــان باشــد قریــب بــه پنــج قــرن اســت کــه زائــران ســرزمین افتــاب در‬ ‫مهمانســرای رضــوی بــا بهتریــن و بــا کیفیــت تریــن خوراکی ها و نوشــیدنی‬ ‫هــا پذیرایــی مــی شــوند‪ .‬بســیاری غــذای حضرتــی را برکــت مــی داننــد و‬ ‫ایمــان و اصــرار دارنــد« ایــن نــه غــذا رزق بنــی ادم اســت‪ ».‬انــان کــه توفیق‬ ‫حضــور در ایــن مهمانســرا را مــی یابنــد‪ ،‬هــر لقمــه را بــا نیــت شــفا و تبــرک‬ ‫میــل مــی کننــد و خدامــی کــه شایســتگی خدمــت بــی منــت در ایــن ســرا را‬ ‫یافتــه انــد‪ ،‬از کســب ایــن جایــگاه بــه خــود مــی بالنــد و ان را نــگاه حضــرت‬ ‫بــه زندگــی شــان مــی داننــد‪ .‬بــی تردیــد مهمانســرای رضــوی بخشــی از یــک‬ ‫«مانیفســت پیشــرفته شــیعی» است که بســیاری از نشانه های اجتماعی‬ ‫و اخالقــی تمــدن اصیــل اســامی در ان بــه وضــوح مشــهود اســت‪.‬‬ ‫مهمان نــوازی و مهمان پذیــری در مــرام ایرانیــان نهادینــه شــده و مهمــان‬ ‫نــواز بــودن ایرانیــان در جهــان شــهره اســت‪ .‬در دنیــا ایرانیــان را بــه مهمــان‬ ‫نوازیشــان مــی شناســند چــرا کــه انــان بــاور قلبــی دارنــد مهمــان حبیــب‬ ‫خداســت و لــذت پذیرایــی از مهمــان و شــیرینی لبخنــد رضایتــش را‬ ‫موهبتــی الهــی و نعمتــی از جانــب خداونــد مــی داننــد‪ .‬انجــا کــه صائــب‬ ‫تبریــزی در خصــوص جایــگاه رفیــع مهمــان گفتــه «رزق مــا بــا پــای مهمان‬ ‫می رســد از خــوان غیــب‪ /‬میزبــان ماســت هــر کــس می شــود مهمــان مــا»‬ ‫حجــت ایــن حقیقــت انــکار ناپذیــر اشــکار مــی شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد مهمــان نــوازی و بــذل محبــت ایرانیــان در پذیرایــی از مهمان‬ ‫بــه نــژاد‪ ،‬قومیــت‪ ،‬منصــب و ‪ ...‬مهمــان بســتگی نــدارد ولــی اگــر‬ ‫مهمــان زائــر باشــد‪ ،‬داســتان علــی حــده اســت و میزبــان بــرای نشــان‬ ‫دادن ارادتــش بــه ائمــه و معنویــت شــان‪ ،‬مهمــان را بهانــه کــرده و از‬ ‫هیــچ کوششــی بــرای پذیرایــی شایســته از او فروگــذار نمــی کنــد‪.‬‬ ‫کاروانسراها‪ ،‬مساجد‪ ،‬تکایا و حسینیه ها که در گذشته‪ ،‬میزبانی‬ ‫از زائــران خانــۀ خــدا‪ ،‬کربــا‪ ،‬خراســان و ســایر اماکــن زیارتــی در انهــا‬ ‫صــورت مــی گرفــت‪ ،‬نمــاد فرهنــگ و اداب مهمــان نــوازی ایرانیــان در‬ ‫گذشــته های دور محســوب مــی شــوند‪ .‬بــه گــواه تاریــخ زائــران اماکــن‬ ‫متبرکــه همــواره مــورد احتــرام ایرانیــان بــوده و هســتند و پذیرایــی از‬ ‫انــان بــا ارادت خاصــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫اما در میان این پذیرایی های معنوی و متبرکانه در اماکن مذهبی‪،‬‬ ‫«مهمانســرای رضــوی» بــا قریــب بــه پنــج قــرن قدمــت‪ ،‬دارای اصالــت‬ ‫و جایــگاه قابــل اعتنــا و متفاوتــی اســت‪ .‬چــرا کــه وقتــی میزبــان امــام‬ ‫رئــوف باشــد‪ ،‬انچــه کــه بــر ســفره مــی ایــد‪ ،‬تحفــه ای از بهشــت و انکــه‬ ‫بــر ســر ایــن ســفره مــی نشــیند‪ ،‬مهمانــی بــا منزلــت کــه توفیــق حضــور‬ ‫در ایــن ســرای را یافتــه اســت‪ .‬از زمــان پیدایــش مهمانســرای رضــوی در‬ ‫دوره صفــوی‪ ،‬خادمــان ســفره پانصد ســاله ســلطان خراســان‪ ،‬همــواره‬ ‫تــاش کرده انــد بهتریــن خوردنی هــا و اشــامیدنی ها را پیــش روی‬ ‫زوار و مجاوریــن حــرم قــرار دهنــد و پذیرایــی در شــان زائــران ســرزمین‬ ‫افتــاب باشــد‪ .‬همیــن تــاش و مداومــت خالصانه و بی منت در کســب‬ ‫رضایت زوار‪ ،‬ســبب شــده اســت عالوه بر ایجاد مهمان ســرایی معنوی‬ ‫و مانــدگار در بــارگاه رضــوی ‪ ،‬تاریــخ و روایتــی حــادث شــود کــه بــه‬ ‫زائرپذیــری دیــار خراســان هویــت داده و ان را می تــوان مهــر اصالــت‬ ‫کاال در ایــن حــوزه قلمــداد کــرد‪.‬‬ ‫حــال و هــوای ایــن مهمانســرا بــا حــال خــوش و رضایــت قلبی خادمان‬ ‫امــام رضــا(ع) در پذیرایــی بــی منــت از میهمانــان ســفره اقــا‪ ،‬تلفیــق‬ ‫شــده و وصــف ان را بــا کلمــات و واژ ه هــا دشــوار مــی ســازد‪ .‬اینجــا‬ ‫روایــت خدمتگزارانــی بــا درجــات و شــان اجتماعی باالســت که در مقابل‬ ‫بــی کرانــۀ دریــای عظمــت شــاه خراســان خــود را قطــره نیــز نمــی پندارنــد‬ ‫و بــرای خدمتگــزاری شایســته تــر بــه زائــران ســرزمین خورشــید‪ ،‬گــوی‬ ‫ســبقت را از یکدیگــر ســبقت مــی رباینــد‪.‬‬ ‫خادمــان ایــن مهمانســرا کــه از پزشــک و دندانپزشــک و کارخانــه دار‬ ‫در میــان انهــا یافــت مــی شــود تــا مهنــدس و معلــم و راننــده و کارمنــد و‬ ‫روحانــی‪ ،‬خدمــت عاشــقانه و بــی ریــا در ایــن فضــا و پذیرایــی از مهمانــان‬ ‫حــرم رضــوی را مایــه افتخــار و برکــت زندگی شــان می دانند و از شایســتگی‬ ‫حضــور در ایــن فضــا بــه خــود مــی بالنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن حــال خــوش تنهــا مختــص شــیفتگان خدمــت در حــرم رضــوی‬ ‫نیست و مهمانان نیز از حضور در این مکان و صرف غذا در مهمانسرای‬ ‫حضــرت‪ ،‬حظــی وافــر و معنــوی مــی برنــد چــرا کــه بــر ایــن باورنــد در ایــن‬ ‫مهمانســرا تنهــا غــذا ســرو نمــی شــود و هــر لقمــه بــه نیــت تبــرک و شــفاء‬ ‫تنــاول مــی شــود نــه بــه منظــور ســیر شــدن‪ .‬انهــا قــرن هاســت کــه رزق‬ ‫شــان را در مهمان ســرای کرامــت امــام رئــوف مــی جوینــد‪.‬‬ ‫در حقیقت خط داستانی روایت اینجا تغییر می کند و سلطان مهمانانش‬ ‫را شــاهانه می نوازد و ظرف های غذا با عشــق و ارادت پر شــده و با خلوص‬ ‫در برابــر مهمانــان چیــده مــی شــوند‪ .‬در عــوض مهمانــان این ســرای نیــز‪ ،‬غذا‬ ‫را تنهــا بــه نیــت تبــرک تنــاول کــرده و گاهــی بــرای دریافــت فقــط یــک قاشــق‬ ‫برنــج تبــرک بــرای متبــرک کــردن برنــج ســال شــان ســاعت هــا منتظــر مــی‬ ‫ماننــد و دانــه دانــه برنــج و تکــه تکــه نــان حضرتــی را بــر روی چشــم هایشــان‬ ‫گذاشــته و حتــی بــرای شــفای بیمــاران ســوغات مــی برنــد‪.‬‬ ‫از براینــد مشــاهدات‪ ،‬اظهــارات زائــران و خاطــرات خــدام ایــن مجموعــه‬ ‫چنیــن بــر مــی ایــد کــه مهمانســرای رضــوی تنها یک مــکان پذیرایــی صرف‬ ‫نیســت و بخشــی از یــک «مانیفســت شــیعی و مکتــب اســامی» اســت‬ ‫کــه بســیاری از نشــانه تمــدن اســامی و اخالقیــات در ان بــه اعلــی درجــه‬ ‫بــه منصــه ظهــور رســیده اســت‪ .‬بــا چنیــن رویکــردی یــک فضــای پذیرایــی‬ ‫چندیــن قــرن اســت بــه مــدد نــگاه هــای معنــوی حضــرت و عشــق و ارادت‬ ‫خدمتگــزاران ان ‪ ،‬بــه مکانــی معنــوی تبدیــل شــده که با اعتقــادات رازالود‬ ‫مجاوریــن غنــی شــده اســت و کاربــری چندگانــه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در واقــع مســیر معنــوی دیــن و ســاختار اجتماعــی و فلســفه زیــارت در بــارگاه‬ ‫رضــوی تنهــا بــه ادای نمــاز و قرائــت ادعیــه و زیارتنامه و طواف ضریح ختم نمی‬ ‫شــود و تلفیقــی از تاریــخ‪ ،‬هنــر‪ ،‬ســیاحت‪ ،‬وقــف‪ ،‬امــوزش‪ ،‬مطالعــه‪ ،‬پذیرایــی‬ ‫و ‪ ...‬در بــارگاه رضــوی نهادینــه شــده اســت کــه بیانگــر گوشــه ای از برتــری ایــن‬ ‫دیــن الهــی اســت‪ .‬ایــن معنویــت تــا بدانجــا رســوخ کــرده اســت کــه بــا ذائقــه کج‬ ‫خلــق تریــن و سســت دیــن تریــن افــراد جامعــه همپوشــانی دارد و انــان نیــز در‬ ‫برابــر دریــای معنویتــش ســر تعظیــم فــرو مــی اورنــد‪.‬‬ ‫اولویت ستاد حمایت از جوانی جمعیت در گلستان ‪ ،‬افزایش ازدواج است‬ ‫دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گلستان گفت‪ :‬تحکیم و تقویت بنیان خانواده‪،‬‬ ‫اصــاح الگوهــای رفتــاری و تــاش بــرای افزایــش ازدواج‪ ،‬اولویــت ســتاد حمایــت از خانــواده و‬ ‫جوانــی جمعیــت در ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ازاده رجبــی بــا اشــاره بــه برگــزاری نخســتین رویــداد جایــزه اســتانی‬ ‫«جوانــی جمعیــت» در گلســتان افــزود‪ :‬تحقــق سیاســت هــای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫حــوزه خانــواده و جمعیــت‪ ،‬تشــویق بــه فرزنــد اوری و حمایــت از عوامــل تحکیــم و تقویــت بنیــان‬ ‫خانــواده در ردیــف اهــداف مهــم برگــزاری ایــن رویــداد قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬فعالیت هــای حــوزه جمعیــت و فرزنــداوری محــور اصلــی برگزاری این رویداد اســت‬ ‫کــه اثــار شــرکت کنندگان در بخش هــای نخبــگان‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬خانــواده‪ ،‬ســازمان های مــردم نهــاد و‬ ‫موسســات مردمــی و شــرکت ها مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام اینکــه ایــن رویــداد در هفتــه جمعیــت ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد بیــان کــرد‪:‬‬ ‫قابلیت هــای پذیــرش اثــار در ایــن رویــداد شــامل نقاشــی‪ ،‬کلیــپ‪ ،‬عکــس‪ ،‬پژوهــش‪ ،‬مقالــه‪،‬‬ ‫پوســتر و طراحــی گرافیــک‪ ،‬انمیشــن‪ ،‬موشـن گرافیک‪ ،‬ایده هــا و نظــرات کاربــردی‪ ،‬شــعر و جمالت‬ ‫کوتــاه و تاثیرگــذار اســت و اثــار برتــر اســتانی بــه مرحلــه ملــی رویــداد راه خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫تغییر جایگاه عشایر از دامدار به مرتع دار‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا تغییــر جایــگاه عشــایر از دامــدار‬ ‫صــرف بــه مرتــع دار شــرایط بــرای احیــای مراتــع‬ ‫در بخش هــای تولیــد علوفــه‪ ،‬توســعه صنعــت‬ ‫اکوتوریســم‪ ،‬پــرورش گیاهــان دارویــی و زنبــور‬ ‫عســل فراهــم می شــود کــه نتیجــه ان عــاوه بــر‬ ‫اســتفاده بهینــه از مراتــع‪ ،‬درامدزایــی بهتــر بــرای‬ ‫عشــایر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امور عشــایر گلســتان گفت‪:‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۲۰‬هــزار هکتــار از کل ‪ ۳۵۰‬هــزار‬ ‫هکتــار مراتــع عشــایری در اختیــار عشــایر کــرد‬ ‫م اســت کــه در هنــگام خــروج انــان‬ ‫بــرای چــرای دا ‬ ‫از اســتان‪ ،‬عشــایر بومــی دام هــای خــود را بــرای‬ ‫چــرا بــه ایــن مراتــع می برنــد کــه باعــث فشــار‬ ‫مضاعــف بــر مراتــع می شــود‪.‬‬ ‫پرتانــی اظهارکــرد‪ :‬مــدت اســتفاده از مراتــع بــرای‬ ‫چــرای دام چهــار ماهــه از ابتــدای اذرمــاه تــا اواخــر‬ ‫اســفندماه اســت امــا هــم اکنون شــاهد اســتفاده‬ ‫‪ ۱۲‬ماهــه هســتیم و ایــن مســاله باعــث فقــر‬ ‫شــدید مراتــع شــده و بایــد اعــام کنیــم کــه ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از مراتــع در اختیــار عشــایر کــرد بــه دالیــل‬ ‫خشکســالی و چــرای زیــاد تخریــب شــده اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حدود سه تُن مواد غذایی‬ ‫فاسد در خراسان شمالی‬ ‫کشف و معدوم شد‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬تُــن و ‪۷۶۶‬‬ ‫کیلوگــرم مــواد غذایــی فاســد و غیرقابــل‬ ‫مصــرف در طــرح «ســامت نــوروزی»‬ ‫از ‪ ۲۴‬اســفند ‪ ۱۴۰۱‬تاکنــون در اســتان‬ ‫م شــد‪.‬‬ ‫کشــف و معــدو ‬ ‫دکتــر جواد شــاهین فــر در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬چهــار هــزار و ‪ ۴۰۵‬مــورد‬ ‫بازدیــد از ‪ ۲۴‬اســفند ‪ ۱۴۰۱‬تاکنــون از مراکــز‬ ‫تهیــه‪ ،‬توزیــع و مــواد غذایــی‪ ،‬شــیرینی‬ ‫فروشــی ها‪ ،‬ســامانه های ابرســانی و‬ ‫اماکــن عمومــی زیــر پوشــش دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین بازرســی هــای‬ ‫انجــام شــده مربــوط بــه مراکز تهیــه مواد‬ ‫غذایــی اســتان بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۶۹‬مــورد‬ ‫بازدیــد بهداشــتی اســت‪.‬‬ ‫شــاهین فــر ادامــه داد‪ :‬طــی بازرسـی های‬ ‫انجام شــده در ایــن مــدت ســه واحــد‬ ‫صنفــی پلمــب و بــرای ‪ ۲۲۵‬واحــد نیــز‬ ‫اخطــار صــادر و ‪ ۴۷‬واحــد صنفــی متخلــف‬ ‫نیــز بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراسان شــمالی ادامــه داد‪ :‬طــرح‬ ‫ســامت نــوروزی‪ ،‬همزمــان بــا سراســر‬ ‫کشــور از ‪ ۲۴‬اســفند مــاه ســالجاری در‬ ‫خراســان شــمالی اغــاز شــده و تــا پایــان‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫‪ ۲۳۹‬بازرســی از مراکــز و اماکــن بین راهــی‪،‬‬ ‫‪ ۷۸۹‬بازرســی از اماکــن عمومــی‪۱۱۱ ،‬‬ ‫بازرســی از اماکــن اقامتــی‪ ۳۲۴ ،‬بازرســی‬ ‫مشــترک‪ ۷۷۱ ،‬ســنجش بــا تجهیــزات‬ ‫پرتابــل‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۲۳۳‬مــورد کلرســنجی و‬ ‫‪ ۶۹‬بازرســی از پایانه های مســافرتی نیز در‬ ‫ایــن مــدت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۵۱‬درصدی‬ ‫پرداخت زکات در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مــردم نیکــوکار اســتان پارســال ‪۴۱‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۱۴۳‬میلیــون تومــان زکات‬ ‫فطــره و کفــاره پرداخــت کردنــد کــه‬ ‫ایــن میــزان نســبت بــه ســال مــا قبــل‬ ‫ان ‪ ۵۱‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مجیــد‬ ‫الهــی راد اظهــار کــرد‪ ۳۱ :‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیــون تومــان میــزان زکات‬ ‫هدفگــذاری شــده در ســال گذشــته‬ ‫بــود کــه بــا همــکاری عامــان و‬ ‫مســوالن زکات اســتان و شهرســتانها‬ ‫بیــش از ایــن رقــم جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بیشــترین زکات‬ ‫جمــع اوری شــده بــه ترتیــب در‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬اســفراین و‬ ‫شــیروان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) خراســان شــمالی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬زکات جمــع اوری شــده‬ ‫براســاس اولویــت بندی هــا و نیازهای‬ ‫هــر منطقــه صــرف اجــرای طــرح هــا‪،‬‬ ‫کارهــای عمرانــی و عــام المنفعــه می‬ ‫شــود کــه بــر ایــن اســاس ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫میــزان زکات در راســتای تامیــن‬ ‫معیشــت‪ ،‬تهیــه جهیزیــه‪ ،‬ســاخت‬ ‫مســکن و هزینــه درمــان مددجویــان‬ ‫زیــر پوشــش ایــن نهــاد هزینــه و‬ ‫مابقــی ان بــرای اجــرای پنــج طــرح‬ ‫عمرانــی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫الهــی راد تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ‪۲۷‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۱۲۷‬میلیــون تومــان زکات‬ ‫طــی ســال ‪ ۱۴۰۰‬در اســتان جمــع‬ ‫اوری شــد کــه ‪ ۸۱‬درصــد ان را بــرای‬ ‫معیشــت‪ ،‬تهیــه جهیزیــه‪ ،‬ســاخت‬ ‫مســکن و هزینــه درمــان مددجویــان‬ ‫و مابقــی ان بــرای اجــرای ‪ ۱۵‬طــرح‬ ‫عمرانــی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫زکات از جملــه واجبــات مالــی دیــن‬ ‫اســام و از فــروع دیــن اســت کــه بــر‬ ‫اســاس ان مســلمانان بایــد مقــدار‬ ‫معینــی از ‪ ۹‬قلــم کاال شــامل گنــدم‪،‬‬ ‫جــو‪ ،‬خرمــا‪ ،‬کشــمش‪ ،‬طــا‪ ،‬نقــره‪،‬‬ ‫شــتر‪ ،‬گاو و گوســفند را بــرای مصــرف‬ ‫در زندگــی فقــرا و ســایر امــور عمومــی‬ ‫اجتماعــی بپردازنــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیت‬ ‫یــک میلیــون نفــری ‪ ۵۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۸۹‬خانــوار شــامل ‪ ۱۰۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۶۲‬مددجــو زیــر پوشــش خدمــات‬ ‫حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۵۰‬درصــد ان را‬ ‫بانــوان و مابقــی را مــردان تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد کــه ‪ ۶۶‬درصــد افــراد زیــر‬ ‫پوشــش در مناطــق روســتایی و ‪۳۴‬‬ ‫درصــد هم در مناطق شــهری اســتان‬ ‫ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫مهارت‬ ‫چگونهبایدنهگفتن‬ ‫را بیاموزیم؟‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بــازار کســب و کار ‪ -‬مهــارت نــه‬ ‫گفتــن یــا همــان «خیــر» گفتــن‬ ‫یــک مهــارت مهــم در بســیاری از‬ ‫مــوارد اســتفاده می شــود‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال‪ ،‬ممکــن اســت بــه شــما‬ ‫پیشــنهادی داده شــود که وظیفه ای‬ ‫را دریافــت کنیــد و شــما قــادر‬ ‫نباشــید از ان صــرف نظــر کنیــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا مهــارت نــه گفتــن می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد تــا نــه بــه یــک‬ ‫پیشــنهادی کــه قــادر بــه پذیــرش ان‬ ‫نیســتید‪ ،‬بگوییــد و در نتیجــه وقــت‬ ‫خــود را و وظایــف خــود را بهبــود‬ ‫ببخشــید‪ .‬همچنیــن‪ ،‬در مواقعــی‬ ‫کــه درخواســت هایی بــرای شــما‬ ‫فرســتاده می شــود و شــما قــادر بــه‬ ‫انجــام انهــا نیســتید‪ ،‬مهــارت نــه‬ ‫گفتــن می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‬ ‫تــا در ارامــش بــه فرســتنده پاســخی‬ ‫مناســب بدهیــد‪ .‬در کل‪ ،‬مهــارت نــه‬ ‫گفتــن یــک مهــارت مهــم در ارتبــاط‬ ‫بــا دیگــران اســت کــه در زندگــی‬ ‫روزمــره بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫نــه گفتــن یکــی از مهارت هــای‬ ‫کلیــدی در برقــراری روابــط صحیــح‬ ‫اســت؛ چراکــه در بســیاری از مــوارد‬ ‫الزم اســت‪ .‬بــرای یادگیــری نــه‬ ‫گفتــن‪ ،‬می توانیــد از راهکارهــای‬ ‫زیــر اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬شناســایی اولویت هــای خــود‪:‬‬ ‫یکــی از دالیــل عــدم توانایــی مــا‬ ‫بــرای نــه گفتــن بــا دیگــران اســتفاده‬ ‫از تمــام وقتمــان در انجــام کارهایــی‬ ‫اســت کــه بــه درســتی اولویــت‬ ‫ندارنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬در اینجــا نیــاز‬ ‫اســت کــه بدانیــد کــدام فعالیت هــا‬ ‫بــرای شــما بیشــتر اولویــت دارنــد؛ به‬ ‫ایــن ترتیب‪ ،‬شــما می توانید نســبت‬ ‫بــه فعالیت هایــی کــه توانایــی انجام‬ ‫ان هــا را نداریــد‪ ،‬نــه بگوییــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬شناســایی مرزهــای شــما‪ :‬شــما‬ ‫بایــد بدانیــد کجــا مرزهــای خــود را‬ ‫قــرار داده ایــد و کجــا را هیــچ گاه‬ ‫نمی توانیــد خــرد کنیــد‪ .‬اگــر بــه‬ ‫درخواســتی پاســخ منفــی بدهیــد‪،‬‬ ‫بایــد ایــن را بــا صداقــت اعــام‬ ‫کنیــد‪ .‬نبایــد اجــازه دهیــد کــه فــردی‬ ‫بــه شــما فشــار اورده و شــما را‬ ‫بــه انجــام کاری کــه نمی خواهیــد‬ ‫ترغیــب کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تمریــن عــدم تــرس از رد‬ ‫درخواس ـت ها‪ :‬بســیاری از مــردم از‬ ‫نــه گفتــن می ترســند‪ ،‬چــرا کــه ان را‬ ‫بــه عنــوان نشــانه ای از عــدم بلــوغ‬ ‫و یــا بی احترامــی بــه دیگــران در نظر‬ ‫می گیرنــد‪ .‬اگــر شــما هــم بــه همین‬ ‫دلیــل از نــه گفتــن می ترســید‪،‬‬ ‫بــه مــرور زمــان و بــا تمرین هــای‬ ‫مختلــف می توانیــد بــه عــدم تــرس‬ ‫از نــه گفتــن برســید و بــه اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس خــود افــزوده شــوید‪.‬‬ ‫‪ .4‬بدانیــد چگونــه بگوییــد‪ :‬ایــن‬ ‫نیــز از مهم تریــن قســمت های نــه‬ ‫گفتــن اســت‪ .‬کلمــات محکــم‪ ،‬امــا‬ ‫بــا احتــرام پیشــنهاد می نماییــم‪.‬‬ ‫ایــن انقــدر مهــم اســت کــه بعضــی‬ ‫اوقــات ممکــن اســت بخواهیــد ســه‬ ‫یــا چهــار بــار تمریــن کنید تا بفهمید‬ ‫چگونــه ان را بــرای همیشــه بگوییــد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪734‬‬ ‫اموزش‬ ‫فساد و رانت اسیبی برای بازار کسب وکار‬ ‫اینترنت اشیا چیست و چگونه‬ ‫می توان از ان بهره برد‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬بازار کسب و کار‬ ‫کاهــش رقابــت در بــازار چــه تاثیــری در‬ ‫کاهــش رانــت و فســاد در اســیب اجتماعــی‬ ‫بــر روی بــازار کســب وکار دارنــد‬ ‫کاهــش رقابــت در بــازار می توانــد بــه دو روش‬ ‫بــه کاهــش رانــت و فســاد کمــک کند‪:‬‬ ‫‪ .1‬رقابــت بیشــتر منجــر بــه کاهــش رانــت‬ ‫می شــود‪ .‬هنگامــی کــه رقابــت بیشــتر‬ ‫می شــود‪ ،‬شــرکت ها مجبــور می شــوند بــرای‬ ‫حفــظ و جــذب مشــتریان ســخت تر تــاش‬ ‫کننــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬شــرکت ها مجبــور خواهنــد‬ ‫بــود هزینه هــای تولیــد و عرضــه بهینه تــری‬ ‫داشــته باشــند و قیمت هــا را بــرای مشــتریان‬ ‫کمتــر کننــد‪ .‬همــه ایــن عوامل باعــث کاهش‬ ‫رانــت در بــازار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬کاهــش فســاد‪ :‬وجــود رقابــت بیشــتر نــه‬ ‫تنهــا باعــث کاهــش رانــت می شــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫مجبــور می کند ســازمان ها توســط افــرادی که‬ ‫بــه دارایی هــای شــرکت ها دسترســی دارنــد‬ ‫بــه صــورت بی اخالقــی رفتــار نکننــد چــون‬ ‫در صــورت کشــف ایــن رفتــار غیــر اخالقــی‪،‬‬ ‫شــرکت ریســک سیاســی و اجتماعــی باالیــی‬ ‫خواهــد داشــت و مشــتریان می تواننــد بــه‬ ‫ســایر شــرکت های رقیــب مراجعــه کننــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬ناظریــن و مــردم‬ ‫می تواننــد همــکاری کننــد تــا در کشــف فســاد و رفتــار غیــر قانونــی در‬ ‫شــرکت ها کمــک کننــد‪ .‬ایــن کار باعــث افزایــش شــفافیت شــرکت ها‪،‬‬ ‫کاهــش فســاد و پایــداری بــازار می شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه‪ ،‬کاهــش رقابــت در بــازار می توانــد بــه کاهــش رانــت و‬ ‫فســاد در اســیب های اجتماعــی روی بــازار کمــک کنــد‪ .‬بــا وجــود رقابــت‬ ‫بیشــتر در بــازار‪ ،‬شــفافیت افزایــش می یابــد و افــراد کمتــر بــه رفتــار غیــر‬ ‫اخالقــی خواهنــد روی اورد‪.‬‬ ‫کاهــش رقابــت در بــازار می توانــد تاثیــر مثبتــی در کاهــش رانــت و فســاد‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬رانــت و فســاد در شــرایطی ایجــاد می شــوند‬ ‫کــه یــک گــروه کوچــک از شــرکت ها یــا افــراد‪ ،‬قــدرت و ســهم بیشــتری در‬ ‫بــازار دارنــد و بــه راحتــی می تواننــد از دیگــران اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن افــراد و‬ ‫شــرکت ها معمــوال ًبــا همــکاری دیگریــن کــه مشــتری‪ ،‬رقیــب یــا بنگاهــی‬ ‫اســت کــه در شــرایط کمــک نــدارد‪ ،‬ایــن رانــت و فســاد را حفــظ می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر وجــود رقابــت ســالم و عادالنــه در بــازار بــه دســت ایــد‪ ،‬شــرایط بــرای‬ ‫افــرادی کــه بــه دنبــال ایجــاد رانــت و فســاد هســتند دشــوارتر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬فراینــد رقابتــی بایــد براســاس نــواوری‪ ،‬کیفیــت و قیمــت مناســب‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬بنابرایــن شــرکت ها بایــد بــرای جــذب مشــتریان بهبــود‬ ‫عملکــرد خــود را متصــل کننــد‪ .‬نتیجتــا‪ ،‬بــا افزایــش رقابت‪ ،‬شــرایط برای‬ ‫ایجــاد رانــت و فســاد کاهــش می یابــد و در نهایــت بــازار کســب وکار‬ ‫بهتــر‪ ،‬ســالمتر و بیشــتر رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫کاهــش رقابــت در بــازار می توانــد تاثیــر مثبــت بــر کاهــش رانت و فســاد‬ ‫در اســیب اجتماعــی داشــته باشــد‪ .‬اگــر رقابــت در بــازار کاهــش یابــد‪،‬‬ ‫تعــداد شــرکت ها کمتــر خواهــد شــد و شــرکت هایی کــه هنــوز در بــازار‬ ‫باقــی مانده انــد‪ ،‬ممکــن اســت تفکــرات رانتــی و فاســدانه را کنتــرل کنند‬ ‫و بهبــود مدیریــت شــرکتی را بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر تعــداد کمــی شــرکت در یــک صنعــت خــاص در‬ ‫بــازار باقــی بماننــد‪ ،‬شــرکت ها مجبــور می شــوند تــاش بیشــتری بــرای‬ ‫رقابــت در حــوزه کیفیــت‪ ،‬قیمــت و خدمــات ارائه دهنــد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬انها‬ ‫ممکــن اســت تــاش کننــد بــه مشــتریان خــود بهتریــن خدمــات را ارائــه‬ ‫دهنــد تــا از رانتهــای احتمالــی اجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬در بــازاری کــه رقابــت بیشــتری وجــود دارد‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫مجبــور بــه اجــرای اســتانداردها و قوانیــن و مقــررات دولتــی مرتبــط بــا‬ ‫صنعــت خــود هســتند‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬کاهــش رقابــت می توانــد منجــر بــه‬ ‫خودنمایی هــا و سوءاســتفاده از قــدرت در صنعــت شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬کاهــش رقابــت در بــازار ممکــن اســت در برخــی مــوارد بــه‬ ‫کاهــش رانــت و فســاد کمــک کنــد‪ ،‬امــا نبایــد فرامــوش شــود کــه رقابــت‬ ‫ضــروری اســت بــرای حفــظ شــرایط ســالم در بــازار و اســکاندریادها‬ ‫رفتــاری رانتــی و فاســدانه‪.‬‬ ‫اعتمــاد عمومــی چــه تاثیــری در موضوع کاهش رانت و فســاد در‬ ‫اســیب اجتماعی بر روی بازار کسـب وکار دارد؟‬ ‫اعتمــاد عمومــی یکــی از عوامــل مهــم در کاهــش رانــت و فســاد اســت‬ ‫و تاثیــر زیــادی در بــازار کســب و کار دارد‪ .‬زیــرا اعتمــاد عمومــی بــرای‬ ‫مــردم و کســب و کارهــا مزیت هایــی نظیــر کاهــش هزینه هــا‪ ،‬افزایــش‬ ‫فرصت هــا‪ ،‬رشــد اقتصــادی و دسترســی بــه منابــع و منابــع مالــی را‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬کســب و کارهایــی کــه از رویکرد نادرســت بــا صداقت و‬ ‫شــفافیت برخــورد می کننــد‪ ،‬بــه طــور قابــل توجهــی می تواننــد بــا ازدیــاد‬ ‫اعتمــاد عمومــی خــود‪ ،‬افزایــش بازدهــی و نیــز دســتیابی بــه امتیــاز‬ ‫بیشــتر در مقابــل رقبــا را تجربــه کننــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬اعتمــاد عمومی باعث‬ ‫بهبــود روابــط بیــن مشــتریان و کس ـب وکارها می شــود و می توانــد بــه‬ ‫ارتقــای بلندمــدت ســطح فرهنــگ ســازمانی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫کاهــش رقابــت بــازار چــه تاثیــری بعنــوان یکــی از مهمتریــن‬ ‫اســیب های اجتماعــی در فضــای بــازار کســب و کار دارد‬ ‫نقــش کاهــش رقابــت در بازارهــای کســب و کار می توانــد تحــت شــرایط‬ ‫مختلــف‪ ،‬اثــار متفاوتــی در ابعــاد مختلــف داشــته باشــد‪ .‬در برخــی‬ ‫مــوارد‪ ،‬کاهــش رقابــت می توانــد بــه دلیــل کاهــش تمایــل بــه ارائــه‬ ‫خدمــات و محصــوالت بــا کیفیــت و بهبــود پذیــری‪ ،‬منجــر بــه کاهــش‬ ‫کیفیــت زندگــی مــردم و ایجــاد اســیب های اجتماعــی شــود‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫کاهــش رقابــت ممکــن اســت بــه دلیــل افزایــش نــرخ اشــتغال و ســطح‬ ‫درامــد بــرای برخــی افــراد و کاهــش ان بــرای دیگــران‪ ،‬توزیــع نامناســب‬ ‫ثــروت و فقــر‪ ،‬ایجــاد نگرانی هــای اجتماعــی و تفاوت هــای نامتناســب‬ ‫مالــی‪ ،‬ناامنــی و عــدم عدالــت در جامعــه منجــر شــود‪ .‬بــه همین دلیل‪،‬‬ ‫حفــظ رقابــت در بازارهــای کســب و کار بــه عنوان مهمتریــن راهبردهای‬ ‫رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی در ســطح کشــور مطــرح اســت‪.‬‬ ‫کاهــش رقابــت در بــازار‪ ،‬بــه صــورت کلــی بــرای اقتصــاد و جامعــه‬ ‫تاثیــرات منفــی دارد‪ .‬ایــن تاثیــرات در واقــع نشــان دهنــده عــدم وجــود‬ ‫رقابــت ســالم و قابلیــت دســتیابی بــه کاالهــا و خدمــات بــا کیفیــت و‬ ‫بــا قیمــت مناســب بــرای مصرف کننــدگان اســت‪ .‬در ادامــه می توانیــد‬ ‫دربــاره برخــی از تاثیــرات کاهــش رقابــت در بــازار بیشــتر بدانیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬افزایــش قیمت هــا‪ :‬یکــی از اصلی تریــن تاثیــرات کاهــش رقابــت‪،‬‬ ‫افزایــش قیمت هاســت‪ .‬بــا کاهــش رقابــت‪ ،‬شــرکت ها دیگر به ســرعت‬ ‫نیــازی بــه کاهــش قیمــت ندارنــد‪ ،‬و بنابرایــن‪ ،‬هــر کــدام بــه ســود خــود‬ ‫فکــر می کننــد و قیمــت را بیشــتر می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کیفیــت کمتــر‪ :‬در اثــر کمبــود رقابــت‪ ،‬شــرکت ها دیگــر نیــازی بــه‬ ‫بهبــود کیفیــت کاالهــا و خدمــات خــود ندارنــد‪ ،‬بنابرایــن احتمــال کمبــود‬ ‫کیفیــت در کاالهــا و خدمــات ارائــه شــده بــه مشــتریان بــاال م ـی رود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاهــش انتخــاب مصرف کننــدگان‪ :‬بــا کاهــش تعــداد شــرکت های‬ ‫فعــال بــه دنبــال یــک ثبــات در بــازار‪ ،‬مصرف کننــدگان دیگــر انتخــاب‬ ‫کمتــری دارنــد‪ ،‬کــه موجــب می شــود افزایــش قیمــت و کاهــش کیفیــت‬ ‫بــه تنهایــی بــا کاهــش انتخاب هــا همــراه باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــا کاهــش رقابــت در بــازار‪ ،‬ایده پــردازی و نــواوری هــم‬ ‫کاهــش می یابــد‪ .‬شــرکت ها بــه دنبــال روش هــای رایــج بــرای تولیــد و‬ ‫عرضــه کاالو خدمــات هســتند‪ ،‬بــدون ان کــه بــه بهبــود فراینــد و ایجــاد‬ ‫نــواوری در انهــا توجــه داشــته باشــند‪ .‬ایــن موضــوع نشــان دهنــده عدم‬ ‫پویایــی در بــازار اســت کــه در نهایــت منجــر بــه کاهــش رشــد و توســعه‬ ‫اقتصــادی می شــود‪.‬‬ ‫نقش اعتماد عمومی در کاهش رانت و فساد بر بازار کسب و کار‬ ‫نقــش اعتمــاد عمومــی در کاهــش رانــت و فســاد بــر بــازار کســب و کار‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬زیــرا اعتمــاد عمومــی می توانــد در مقابلــه بــا رانــت و‬ ‫فســاد کمــک کنــد‪ .‬در بــازار کســب و کار‪ ،‬وجــود روابــط اعتمــاد ســاز بیــن‬ ‫مشــتریان‪ ،‬تامیــن کنند‪.‬‬ ‫نقــش اعتمــاد عمومــی در کاهــش رانــت و فســاد بــر بــازار کســب و کار‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬وقتــی افــراد بــه یــک شــرکت و یــا ســازمانی اعتمــاد‬ ‫دارنــد‪ ،‬شــانس دارنــد تجربــه خوبــی از ان بدســت اورنــد و در نتیجــه‪،‬‬ ‫بــرای بازگشــت بــه انجــا و همچنیــن پیشــنهاد بــه دوســتان خود‪ ،‬بیشــتر‬ ‫از اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن نــوع اعتمــاد عمومــی در نهایــت می توانــد بــه‬ ‫رشــد و توســعه کســب و کار کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬شــرکت هایی کــه در عملکردشــان شــفافیت بیشــتری‬ ‫نشــان می دهنــد و از اســتانداردهای اخالقــی اصولــی پیــروی می کننــد‪،‬‬ ‫بیشــتر بــه اعتمــاد عمومــی نســبت بــه دیگــر شــرکت ها دســت یابنــد‪.‬‬ ‫اعتمــاد عمومــی در ایــن شــرایط ایــده ال بــه عنوان بهترین وســیله برای‬ ‫کاهــش فســاد و رانــت در بــازار کار می باشــد‪ .‬بــا افزایــش اعتمــاد فــردی‬ ‫و عمومــی‪ ،‬افــراد بیشــتر بــه جــای انجــام کارهــای کثیــف و فســاد الــود‪،‬‬ ‫بــه ایــن تــاش می کننــد کــه کارهایــی را کــه بــه اتمــام رســاندن ان هــا به‬ ‫نحــوه ای تمــام عیــار و پــاک تــر اســت‪ ،‬انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬بــرای کاهــش رانــت و فســاد بــز در بــازار کار‪ ،‬اهمیــت برقــراری‬ ‫اعتمــاد عمومــی و بهبــود معرفــی و تجربــه کاربــری نظــام هــای کاری‬ ‫بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫نقــش اعتمــاد عمومــی در کاهــش رانــت و فســاد بســیار مهــم اســت زیــرا‬ ‫بــازار کســب و کار نیازمنــد اعتمــاد عمومــی اســت تــا بتوانــد بــه خوبــی عمــل‬ ‫کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر مشــتریان و مشــارکت کننــدگان در یــک بــازار بــه‬ ‫شــدت به انجام معامالت مورد اطمینان نباشــند‪ ،‬ان بازار به شــدت تحت‬ ‫تاثیــر قــرار می گیــرد و احتمــال ایجــاد رانــت و فســاد در ان بســیار باالســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ســازمان ها و دولت هــا بایــد بــرای افزایــش اعتمــاد‬ ‫عمومــی در بــازار کســب و کار تــاش کننــد‪ .‬ایــن امــر شــامل امــوزش‪،‬‬ ‫پاســخگویی‪ ،‬شــفافیت و ارتقــای کیفیــت خدمــات و محصوالتــی اســت‬ ‫کــه ارائــه می دهنــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬بــا ایجــاد روابــط اعتمــاد ســازمانی و‬ ‫اعتمــاد عمومــی در بــازار‪ ،‬احتمــال بــروز رانــت و فســاد به شــدت کاهش‬ ‫می یابــد و بــازار بهبــود می یابــد‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫با ما با شماره ‪ 017 32688214‬در ساعات اداری تماس بگیرید‬ ‫بازار کسب و کار ‪ /‬محمدرضا ملک شاهکوهی‬ ‫اینترنــت اشــیا بــه شــبکه ای از دســتگاه هــا و‬ ‫چیزهایــی اطــاق مــی شــود کــه قــادر بــه ارتبــاط‬ ‫بــا هــم و بــا اینترنــت هســتند‪ ،‬بــدون دخالــت‬ ‫انســانی‪ .‬ایــن دســتگاه هــا مــی تواننــد از‬ ‫سنســورها و دســتگاه هــای انــدازه گیــری‪ ،‬اقــام‬ ‫خانگــی هــای هوشــمند‪ ،‬خودروهــای هوشــمند‪،‬‬ ‫ماشــین هــای تولیــدی و غیــره شــامل باشــند‪.‬‬ ‫بــرای بهــره بــردن از اینترنــت اشــیا‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫از دســتگاه هــای هوشــمند مثــل تلفــن همــراه‪،‬‬ ‫تبلــت یــا کامپیوتــر‪ ،‬بــرای کنتــرل و مدیریــت‬ ‫دســتگاه هــای هوشــمند از طریــق اینترنــت‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬شــما مــی‬ ‫توانیــد بــا اســتفاده از تلفــن همــراه خــود دمــای‬ ‫اتــاق خــود را تنظیــم یــا کنترل کنید‪ ،‬یا با ماشــین‬ ‫هوشــمند خــود کنتــرل کنیــد و ســرگرمیهایی‬ ‫ماننــد بلوتــوث در خــودرو را کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫اینترنــت اشــیا همچنیــن بــا بهبــود کارایــی و‬ ‫افزایــش کارایــی در بســیاری از صنایــع‪ ،‬از جملــه‬ ‫تولیــد‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬بهداشــت و درمــان‪ ،‬محیط‬ ‫زیســت و امنیــت‪ ،‬بســیار مشــترک اســت‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال‪ ،‬بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫دســتگاه هــای هوشــمند را بــرای کنتــرل و بهبــود‬ ‫مصــرف انــرژی خانــه‪ ،‬ایمنــی جــاده هــا‪ ،‬تحلیل و‬ ‫کاهــش گازهــای گلخانــه ای کشــاورزی و حرفــه‬ ‫ای و اتــش نشــانی تلفیــق کنیــد‪.‬‬ ‫اینترنــت اشــیا بــه مجموعــه ای از دســتگاه هــای‬ ‫الکترونیکــی و نرم افزارهــای کامپیوتــری متصــل‬ ‫بــه اینترنــت گفتــه مــی شــود‪ .‬ایــن دســتگاه هــای‬ ‫الکترونیکــی مــی تواننــد از جملــه لــوازم خانگــی‪،‬‬ ‫دســتگاه هــای پزشــکی‪ ،‬خودروهــا‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫صنعتــی و بســیاری مــوارد دیگــر باشــند‪ .‬بــا‬ ‫اســتفاده از اینترنــت اشــیا‪ ،‬شــما مــی توانیــد‬ ‫اطالعاتــی را در مــورد دســتگاه هــا و اجزایشــان‬ ‫بــه دســت اورده و نیــز ان هــا را کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫از جملــه مزایــای اینترنــت اشــیا مــی تــوان بــه‬ ‫مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬بهبــود در عملکــرد و کارایــی دســتگاه هــای‬ ‫الکترونیکــی‪.‬‬ ‫‪ .2‬افزایــش کنتــرل و مانیتورینــگ دســتگاه هــای‬ ‫الکترونیکی‪.‬‬ ‫‪ .3‬کاهش هزینه های عملیاتی‪.‬‬ ‫‪ .4‬افزایش اطمینان و امنیت‪.‬‬ ‫‪ .5‬تجربه کاربری بهتر برای کاربران‪.‬‬ ‫بــرای بهــره بــردن از اینترنــت اشــیا‪ ،‬معمــوال بایــد‬ ‫ت اشــیا متصــل شــوید‬ ‫بــه یــک شــبکه اینترنــ ‬ ‫و دســتگاه هــای خــود را بــه ان شــبکه متصــل‬ ‫کنیــد‪ .‬ســپس بایــد داده هایــی کــه توســط‬ ‫دســتگاه هــای خــود ایجــاد شــده انــد را بررســی‬ ‫کنیــد و بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫اینترنــت اشــیا یــا ‪ IoT‬بــه مجموعــه ای از‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــه اینترنــت و قــادر به جمع‬ ‫اوری و ارســال داده هــا بــه همدیگــر مــی گوینــد‪.‬‬ ‫ایــن دســتگاه هــا مــی تواننــد بــه صــورت خــودکار‬ ‫اطالعــات را در دســتگاه هــای دیگــر ارســال کننــد‬ ‫و بــدون نیــاز بــه انســان بــه کنتــرل و مدیریــت‬ ‫سیســتم هــای هوشــمند کمــک کننــد‪.‬‬ ‫بــرای بهــره بــردن از ‪ ،IoT‬مــی توانیــد از‬ ‫دســتگاه های هوشــمندی ماننــد ســاعت‬ ‫هوشــمند‪ ،‬هــوم اتومیشــن‪ ،‬دزدگیــر هوشــمند و‬ ‫دســتگاه هــای خانگــی همچون یخچال هوشــمند‬ ‫و برقــراری ارتبــاط بــا اینترنــت اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫اســتفاده از ایــن دســتگاه هــا‪ ،‬مــی توانیــد در‬ ‫دسترســی بــه اطالعــات مرتبــط بــا خانــه‪ ،‬محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬بــرای نگهــداری‬ ‫موجــودی کاالهــا و در جمــع اوری اطالعــات از‬ ‫اهمیــت باالیــی برخورداریــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫چهار شنبه ‪ 16‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪734‬‬ ‫اموزش‬ ‫چگونه رقابت بیشتر موجب کاهش‬ ‫رانت می شود‬ ‫سکینهجافرنوده‪/‬بازارکسبوکار‬ ‫رقابــت ســالم و قانونــی‬ ‫می توانــد بــه کاهــش رانــت‬ ‫در دسترســی بــه خدمــات‬ ‫و محصــوالت منجــر شــود‪.‬‬ ‫در رقابــت ســالم‪ ،‬کســب و‬ ‫کارهــا بــرای جذب مشــتریان‬ ‫و رقابت با رقبای خود‪ ،‬ســعی در بهبود کیفیت‪،‬‬ ‫کاهــش قیمــت و ارائــه خدمــات بهتــر دارنــد‪ .‬بــا‬ ‫افزایــش رقابــت‪ ،‬قیمت هــا همچنیــن کاهــش‬ ‫می یابــد؛ و ایــن باعــث می شــود کــه افــراد بیشــتر‬ ‫انتخابــی داشــته باشــند و رانتــی بــه وجــود نیایــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬رقابــت قانونــی و ســالم از طریــق‬ ‫ایجاد شــفافیت در بازار و ایجاد شــرایط مناســب‬ ‫بــرای ورود مســاوی بــه بــازار‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫کاهــش رانــت در بــازار کمــک کنــد‪ .‬در شــرایط‬ ‫بــازار بــا شــفافیت بــاال‪ ،‬مصــرف کننــدگان بــه‬ ‫راحتــی می تواننــد ارزش کاالهــا و خدمــات مــورد‬ ‫نیــاز خــود را مقایســه کننــد و بــرای خودشــان‬ ‫بهتریــن گزینــه را انتخــاب کننــد و در نتیجــه بــه‬ ‫وجــود رانــت نرســند‪.‬‬ ‫رقابــت بیشــتر معمــوال ً باعــث افزایــش تعــداد‬ ‫شــرکتهای فعــال در بــازار مــی شــود و در نتیجــه‬ ‫قیمــت هــا پاییــن مــی رونــد‪ .‬بــا افزایــش رقابــت‪،‬‬ ‫شــرکت های فعــال بــرای جــذب مشــتریان و افزایش‬ ‫ســهم بــازار خــود‪ ،‬بایــد قیمــت هــای خــود را کاهــش‬ ‫دهنــد و همچنیــن کیفیــت محصــوالت و خدمــات‬ ‫خــود را افزایــش دهنــد تــا مشــتریان بــه شــرکت‬ ‫خــود وفــادار شــوند‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬بــا افزایــش رقابــت‪،‬‬ ‫رانت هــای شــرکت هایــی کــه بــه صــورت مشــروط‬ ‫بــازار خــود را نگــه داشــته انــد‪ ،‬کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫رقابــت موجــب کاهــش رانت ها می شــود زیــرا در‬ ‫محیــط رقابتــی شــرکت ها بــرای جــذب مشــتری‬ ‫و درامــد بیشــتر بایــد بهبــود کیفیــت محصــول و‬ ‫خدمــات خــود بپردازنــد‪ .‬همچنیــن در بازارهــای‬ ‫رقابتــی‪ ،‬قیمت هــا نیــز بــه دلیــل فشــار مصــرف‬ ‫کننــدگان و حضــور رقبــا‪ ،‬بــه انــدازه ای کاهــش‬ ‫می یابــد کــه ســوداوری شــرکت ها را کمتــر‬ ‫می کنــد و باعــث افزایــش تقاضــا بــرای کاهــش‬ ‫هزینه هــا بــه منظــور حفــظ ســوداوری می شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬شــرکت ها نیــز ســعی می کننــد‬ ‫بــا بهینــه ســازی بخش هــای مختلــف خــود از‬ ‫جملــه تولیــد‪ ،‬بازاریابــی و پشــتیبانی‪ ،‬کاهــش‬ ‫هزینه هــا را تجربــه کننــد و در مقابــل رقبــا رقابت‬ ‫کننــد‪ .‬لــذا رقابــت بــه عنــوان عامــل کلیــدی در‬ ‫کاهــش رانت هــای بــازار بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫رقابــت بــر فرصت هایــی کــه باعــث کاهــش رانــت‬ ‫می شــود‪ ،‬تاثیرگــذار اســت‪ .‬برخــی عواملــی که در‬ ‫ایــن راســتا تاثیــر دارند عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬افزایش تعداد ورودی ها‪:‬‬ ‫ورودی هــای جدیــد بــه بــازار باعــث کاهــش قــدرت‬ ‫بــازار؛ زیــرا بــرای بقا در بازار‪ ،‬شــرکت ها از قیمت های‬ ‫پایین تــر اســتفاده کــرده و بهبــود کیفیــت محصوالت‬ ‫خــود را بــرای جــذب مشــتریان تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬افزایش انتخاب مصرف کنندگان‪:‬‬ ‫بــا افزایــش تعــداد کســانی کــه محصــوالت را‬ ‫انتخــاب می کننــد ‪ ،‬شــرکت ها بایــد بــرای حفــظ‬ ‫مشــتریان خود با قیمت های مناســب و کیفیت‬ ‫محصــوالت خــود رقابــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬افزایش فشار رقابتی‪:‬‬ ‫افزایــش رقابــت و بــازار باعــث می شــود کــه‬ ‫شــرکت ها بــرای بقــا بهبــود عملکــرد خــود را از‬ ‫جملــه کاهــش هزینه هــای خــود انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬رقابــت بــرای کاهــش رانــت خیلــی مهــم‬ ‫اســت زیــرا بــه شــرکت ها اجــازه می دهــد تــا بــا‬ ‫بهبــود هزینه هــای خــود‪ ،‬قیمــت را کاهــش داده و‬ ‫خدمــات و محصــوالت بهتــری را ارائه دهند‪.‬کاهش‬ ‫رقابــت در بــازار‪ ،‬بــه صــورت کلــی بــرای اقتصــاد و‬ ‫جامعــه تاثیــرات منفــی دارد‪ .‬ایــن تاثیــرات در واقــع‬ ‫نشــان دهنــده عــدم وجــود رقابــت ســالم و قابلیــت‬ ‫دســتیابی بــه کاالهــا و خدمــات بــا کیفیــت و بــا‬ ‫قیمــت مناســب بــرای مصرف کننــدگان اســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه می توانیــد دربــاره برخــی از تاثیــرات کاهــش‬ ‫رقابــت در بــازار بیشــتر بدانیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬افزایــش قیمت هــا‪ :‬یکــی از اصلی تریــن تاثیــرات‬ ‫کاهــش رقابــت‪ ،‬افزایــش قیمت هاســت‪ .‬بــا کاهــش‬ ‫رقابــت‪ ،‬شــرکت ها دیگــر بــه ســرعت نیــازی بــه‬ ‫کاهــش قیمــت ندارنــد‪ ،‬و بنابرایــن‪ ،‬هــر کــدام بــه‬ ‫ســود خــود فکــر می کننــد و قیمــت را بیشــتر می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کیفیــت کمتــر‪ :‬در اثــر کمبــود رقابــت‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫دیگــر نیــازی به بهبود کیفیت کاالهــا و خدمات خود‬ ‫ندارنــد‪ ،‬بنابرایــن احتمــال کمبود کیفیــت در کاالها و‬ ‫خدمــات ارائــه شــده بــه مشــتریان بــاال مـی رود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاهــش انتخــاب مصرف کننــدگان‪ :‬بــا کاهش‬ ‫تعــداد شــرکت های فعــال بــه دنبــال یــک‬ ‫ثبــات در بــازار‪ ،‬مصرف کننــدگان دیگــر انتخــاب‬ ‫کمتــری دارنــد‪ ،‬کــه موجــب می شــود افزایــش‬ ‫قیمــت و کاهــش کیفیــت بــه تنهایــی بــا کاهــش‬ ‫انتخاب هــا همــراه باشــد‪.‬‬ ‫از کجا بدانیم گوشی اندرویدی ما ویروسی‬ ‫شده است؟‬ ‫اگــر گوشــی اندرویــدی ویروســی شــده باشــد حتمــا ً تعــدادی از‬ ‫نشــانه های زیــر را حیــن کار بــا ان مشــاهده خواهیــد کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اپلیکیشـن هایی روی گوشــی خود مشــاهده خواهید کرد که ان ها‬ ‫را خــود شــما دانلــود نکرد ه‪‎‬ایــد‪ .‬ابتــدا بــه ســراغ لیســت برنامه هایــی‬ ‫کــه روی گوشــی نصــب هســتند برویــد تــا ببینیــد مــورد نااشــنا در ایــن‬ ‫لیســت وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ -2‬موبایلتــان مــدام هنــگ می کنــد‪ .‬اگــر ایــن اتفاق فقط یک بــار اتفاق‬ ‫بیفتــد و هیــچ عالئــم دیگــری از ویروســی شــدن گوشــی نداریــد‪ ،‬نرمال‬ ‫اســت امــا اگــر مــدام بــا ایــن مســئله رو بــه رو هســتید؛ به احتمــال زیاد‬ ‫دســتگاهتان به ویروس الوده شــده‪.‬‬ ‫‪ -3‬باتــری موبایــل خیلــی ســریع تر از حــد معمــول تخلیــه می شــود‪.‬‬ ‫اگــر مثــل روال همیشــه از گوشــی همــراه خــود اســتفاده می کنیــد امــا‬ ‫همچنــان بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتید‪ ،‬بــا یکی دیگــر از نشــانه های‬ ‫تلفــن همــراه الــوده بــه ویــروس رو بــه رو هســتید‪.‬‬ ‫‪ -4‬بیشــتر از حالــت نرمــال تبلیغــات پــاپ اپ را مشــاهده می کنیــد‪.‬‬ ‫وجــود یــک ویــروس روی گوشــی شــما باعــث نمایــش بیشــتر تبلیغــات‬ ‫پــاپ اپ و اذیــت و ازار شــما خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مصــرف اینترنتتــان بــدون هیــچ دلیــل خاصــی بســیار افزایــش‬ ‫داشــته؛ اگــر مــدام در حــال خریــد بســته اینترنتــی یــا حجــم اضافــه‬ ‫برای اینترنت هســتید‪ ،‬ممکن اســت گوشــی اندرویدی شــما ویروســی‬ ‫شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ممکــن اســت دریافــت هزینــه اضافــی بــرای پیام هــای خــود را‬ ‫روی صــورت حســاب ماهیانــه قبــض تلفــن متوجــه شــوید‪ .‬برخــی از‬ ‫بدافزارهــا پیام هــای متنــی بــه شــماره های پریمیــوم ارســال می کننــد‬ ‫کــه ایــن کار در نهایــت باعــث بیشــتر شــدن قبــض و هزینه هــای‬ ‫پرداختــی خــط تلفنتــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مهارت‬ ‫هر احساسی‬ ‫پیامی دارد‬ ‫حمید علی اکبری‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت رعایــت نــکات زیــر جهت جلوگیری از ویروســی‬ ‫شــدن گوشــی همراه ضروریست‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه روز رســانی کنیــد‪ .‬یــک انتی ویــروس معتبــر را دانلــود و روی‬ ‫گوشــی اندرویــدی خــود نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬فقط از برنامه های تائید شده استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراقب طرح های فیشینگ باشید‪.‬‬ ‫‪ -4‬مواظــب پیوس ـت های ضمیمــه شــده روی ایمیل هایتــان باشــید و‬ ‫فقــط ایمیل هــا و پیام هایــی کــه از منبــع مطمئــن دریافــت شــده اند را‬ ‫بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬در مــورد پیام هــای متنــی و پیام هــای شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫تبلیغــات نهایــت دقــت و احتیــاط را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تفاوت بین ‪ EXE‬و ‪ DLL‬چیست؟‬ ‫هنــگام نوشــتن کــد ‪ Dot NET‬می توانیــد بیــن ایجــاد ‪ EXE‬یــا ‪DLL‬‬ ‫یکــی را انتخــاب کنیــد‪ .‬هــردوی این هــا شــامل کدهــای اجرایــی‬ ‫هســتند‪ ،‬بااین حــال‪ DLL ،‬و ‪ EXE‬متفــاوت از یکدیگــر عمــل می کنند‪.‬‬ ‫‪ EXE‬رشــته خــود را ایجــاد می کنــد و اگــر ان را اجــرا کنیــد منابعــی را‬ ‫بــرای ان ذخیــره می کنــد‪ .‬یــک فایــل ‪ ،DLL‬از طــرف دیگــر‪ ،‬یــک ســرور‬ ‫در حــال پــردازش اســت‪ ،‬بنابرایــن شــما نمی توانیــد یــک فایــل ‪ DLL‬را‬ ‫به تنهایــی اجــرا کنیــد‪ .‬کــد ‪ DLL‬توســط یــک برنامــه در حــال اجــرا بــا‬ ‫بارگیــری و فراخوانــی ‪ DLL‬اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی یــک ‪ DLL‬تســهیل فراینــد تقســیم یــک برنامــه‬ ‫کامپیوتــری اســت‪ .‬ایــن کارهــا را ســاده می کنــد و تعییــن دقیــق محــل‬ ‫مســائل را کمتــر دشــوار می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــد همــه کدهــای خــود را در یــک فایــل اجرایــی کامپایــل‬ ‫کنیــد‪ ،‬بســیار بــزرگ خواهــد بــود و بارگــذاری ان زمــان قابل توجهــی‬ ‫نیــاز خواهــد داشــت‪ .‬هنگامی کــه از ‪ DLL‬هــا اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫نه تنهــا قابلیــت حمل ونقــل را بــه دســت می اوریــد‪ ،‬بلکــه از مزایــای‬ ‫اســتفاده مجــدد نیــز بهره منــد می شــوید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬اگــر کــدی داریــد کــه می توانــد یــک فایــل موجــود را بــه‬ ‫فرمــت دیگــری تبدیــل کنــد و ان کــد را در یــک کتابخانــه پیونــد پویــا‬ ‫(‪ )DLL‬قــرار دهیــد‪ ،‬می توانیــد از ان عملکــرد تقریبــا ًدر هــر نرم افزاری‬ ‫کــه توســعه می دهیــد اســتفاده کنیــد ولــی اگــر ان را در یــک فایــل‬ ‫‪ EXE‬قــرار دهیــد‪ ،‬فقــط برنام ـه ای کــه در ابتــدا بــه ان هدایت شــده‬ ‫بــود می توانــد از ان اســتفاده کنــد زیــرا عملکــرد بــرای هیــچ برنامــه‬ ‫دیگــری قابل مشــاهده نخواهــد بــود‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬اســتفاده از ‪ DLL‬برای‬ ‫مشــاغلی کــه ماهیــت وســیع تری دارنــد بســیار ســودمند اســت‪.‬‬ ‫هنــگام نوشــتن یــک برنامــه بــا اســتفاده از ‪ ،Dot Net‬بایــد یــک فایــل‬ ‫اجرایــی ایجــاد کنیــد زیــرا کاربــر برنامــه را اجــرا می کنــد‪ .‬فایــل ‪EXE‬‬ ‫حیاتــی اســت زیــرا به عنــوان نقطــه ورودی یــا نقطــه شــروع بــرای‬ ‫نرم افــزاری کــه اســتفاده می کنیــد عمــل می کنــد‪ .‬پـس ازان‪ ،‬شــما ازاد‬ ‫هســتید کــه تعــداد نامحــدودی ‪ DLL‬داشــته باشــید‪ .‬داشــتن بیــش‬ ‫از یــک ‪ EXE‬ایــده خوبــی نیســت زیــرا نمی تــوان از یکــی بــه همــراه‬ ‫دیگــری اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اگهــی قانونــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312009002905‬مــورخ‪ 1401/12/20‬هیئــت قانــن تعییــن تکلیــف اداره ثبــت‏اســناد وامــاک شهرســتان بندرگــز درخصــوص کالســه پرونــده‬ ‫‪1401114412009000337‬‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 5700‬متــر مربــع جداشــده از پــاک ‪ 12/1‬اصلــی‏واقــع در گل افــرا بخــش ‪2‬‬ ‫حــوزه ثبتــی بندرگــز‪ ،‬ملکــی اقــای محمــد فتاحــی فرزنــد علیجــان بــه‏کد ملی ‪ 2248924887‬که از مالک رســمی اقای ســید طالب موســوی خریــداری کرده‬ ‫اســت‪.‬‏چنانچــه اشــخاص اعــم از حقیقــی وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصل‪،‬حــدود و حقــوق‏ارتفاقــی دارند می تواننــد ظرف مدت‪ 2‬مــاه اعتراض‬ ‫خــود را کتبــا ًبــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت تقدیــم نماینــد و‏ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‏تقدیــم نماینــد درغیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام متقاضــی ثبــت صادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬ضمنا ً‏صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‏‪ .‬م‪.‬الــف‪15 :‬‏‬ ‫محمدفندرسکی‪ -‬سرپرست اداره اسناد و امالک بندرگز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/1/16 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/1/31 :‬‏‬ ‫اگهــی قانونــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312009002904‬مــورخ‪ 1401/12/20‬هیئــت قانــن تعییــن تکلیــف اداره ثبــت‏اســناد وامــاک شهرســتان بندرگــز درخصــوص کالســه پرونــده‬ ‫‪1401114412009000336‬‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 7500‬متــر مربــع جداشــده از پــاک ‪ -13‬اصلــی‏واقــع در باغــو بخــش ‪ 2‬حــوزه‬ ‫ثبتــی بندرگــز‪ ،‬ملکــی اقــای محمــد فتاحــی فرزنــد علیجــان بــه کــد‏ملــی ‪ 2248924887‬کــه از مالــک رســمی اقــای علــی اکبــر منوچهــری خریــداری کــرده‬ ‫اســت‪.‬‏چنانچــه اشــخاص اعــم از حقیقــی وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصل‪،‬حــدود و حقــوق‏ارتفاقــی دارند می تواننــد ظرف مدت‪ 2‬مــاه اعتراض‬ ‫خــود را کتبــا ًبــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت تقدیــم نماینــد و‏ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‏تقدیــم نماینــد درغیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام متقاضــی ثبــت صادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬ضمنا ً‏صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‏‪ .‬م‪.‬الــف‪17 :‬‏‬ ‫محمدفندرسکی‪ -‬سرپرست اداره اسناد و امالک بندرگز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/1/ 16 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/1/ 31 :‬‏‬ ‫اگهــی قانونــی تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312009002916‬مــورخ‪ 1401/12/22‬هیئــت قانــن تعییــن تکلیــف اداره ثبــت‏اســناد وامــاک شهرســتان بندرگــز درخصــوص کالســه پرونــده‬ ‫‪1401114412009000339‬‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 2012‬متــر مربــع جداشــده از پــاک ‪-12/1‬‏اصلــی واقــع در گل افــرا بخــش ‪2‬‬ ‫حــوزه ثبتــی بندرگــز‪ ،‬ملکــی اقــای محمــد فتاحــی فرزنــد علیجــان‏بــه کــد ملــی ‪ 2248924887‬که از مالک رســمی اقای ســید طالب موســوی خریــداری کرده‬ ‫‏اســت‪ .‬چنانچــه اشــخاص اعــم از حقیقــی وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصل‪،‬حــدود و‏حقــوق ارتفاقــی دارند می تواننــد ظرف مدت‪ 2‬مــاه اعتراض‬ ‫خــود را کتبــا ًبــه اداره ثبــت اســناد و‏امــاک بندرگــز اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت تقدیــم‏نماینــد و ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏بندرگــز تقدیــم نماینــد درغیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام متقاضــی ثبــت صادر‬ ‫خواهــد‏شــد‪.‬ضمنا ًصــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‏‪ .‬م‪.‬الــف‪16 :‬‏‬ ‫محمدفندرسکی‪ -‬سرپرست اداره اسناد و امالک بندرگز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/1/16 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/1/31 :‬‏‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی تحدیــد حــدود شــش دانــگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪185.45‬‬ ‫متــر مربــع دارای پــاک ‪ 2220‬فرعــی از ‪ -210‬اصلــی واقــع در اراضــی ســرخنکالته بخــش ســه حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی خانــم رقیــه قربانــی فرزنــد‬ ‫موســی ســاعت ‪ 9‬صبــح روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1402.01.11‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گــرگان‪ ،‬شــهر ســرخنکالته‪،‬‬ ‫خیابــان شــهرک مهنــدس رضــا مقصودلــو‪ ،‬کوچــه همــت ‪ ، 2‬ســمت چــپ‪ ،‬قــواره چهــارم بــا کــد پســتی‪ 4936119898 :‬بازدیــد بعمــل خواهــد امــد از‬ ‫ایــن رو چنانچــه مجــاوری نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائل اســت میتواند فقط تا ســی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس‬ ‫تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ً بــا ذکــر شــماره پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده‬ ‫قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در‬ ‫صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ .‬م الــف‪ 15127 :‬تاریــخ انتشــار‪1402/01/16:‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫ افسردگی پیامی دارد و می گوید‪:‬‬‫ســبک زندگیــم خــوب نیســت و راکــد‬ ‫بــودن را بایــد رهــا کنــم و بــه جــای‬ ‫حــس بیهــوده بــودن حــس مفیــد‬ ‫بــودن را تقویــت کنــم‪.‬‬ ‫اضطراب پیامی دارد و می گوید‪:‬‬ ‫خــودم را بیــش از حــد درگیر مســائلی‬ ‫کــرده ام کــه ارتباطــی بــه مــن ندارنــد‪.‬‬ ‫ استرس پیامی دارد و می گوید‪:‬‬‫روی مســائل زندگیــم تســلط نــدارم و‬ ‫بایــد مهــارت هایــم را افزایــش دهم و‬ ‫نیــاز بــه مرتــب تــر کــردن زندگیــم دارم‪.‬‬ ‫ کمبــود اعتمــاد بــه نفــس پیامــی‬‫دارد و مــی گویــد‪ :‬مــن بــه وعــده‬ ‫هایــی کــه بــه خــودم مــی دهــم‬ ‫عمــل نمیکنــم و دیگــه نمیتوانــم‬ ‫روی خــودم حســاب کنــم‪.‬‬ ‫ زود رنجــی بــرای مــن پیامــی دارد و‬‫بــرای میگویــد‪ :‬دچــار خودبــزرگ بینــی‬ ‫هســتم و کوچکتریــن مخالفتــی را‬ ‫برنمــی تابــم چــرا کــه تصــور میکنــم‬ ‫هرانچــه کــه مــی پنــدارم بــی شــک‬ ‫درســت اســت‪.‬‬ ‫ در واقع تمام احســاس های منفی‬‫در باطــن خــود پیامــی دارنــد و اشــاره‬ ‫بــه نقطــه ضعفــی از مــا میکنند!‬ ‫ بــه جــای فــرار‪ ،‬انــکار یــا از بیــن بــردن‬‫ایــن احساســات منفــی‪ ،‬بــه مفهــوم‬ ‫و معنــای پیامــی کــه بــرای مــا دارنــد‬ ‫توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫ســتوان دوم حمیــد علــی اکبــری کارشــناس‬ ‫اداره مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی‬ ‫مرکــز مشــاوره ارامــش فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫شناسایی عامل باج خواهی‬ ‫در شرکت خصوصی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری‬ ‫فــردی کــه بــا دســتیابی بــه تصاویــر‬ ‫شــخصی و خصوصــی همــکار خــود اقدام‬ ‫بــه اخــاذی از وی می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫امیرحســن ســلیمانی‪ ،‬در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی‬ ‫از شــهروندان مبنــی بــر اخــاذی از وی بــا‬ ‫ارســال پیام هــای تهدیدامیــز و انتشــار‬ ‫تصاویــر شــخصی و خصوصــی وی در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬بــا توجــه بــه حساســیت‬ ‫پرونــده موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی گفــت‪ :‬شــاکیه در‬ ‫اظهــارات خــود بیــان داشــت کــه متهــم‬ ‫در یــک شــرکت خصوصــی همــکار‬ ‫وی بــوده اســت و بــا دسترســی بــه‬ ‫سیســتم های رایانـه ای شــرکت و جمــع‬ ‫اوری عکس هــای شــخصی بنــده‪ ،‬مــرا‬ ‫تهدیــد نمــوده و قصــد اخــاذی بــه مبلــغ‬ ‫‪ 40‬میلیــارد ریــال را دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬پــس از بررســی‬ ‫موضــوع‪ ،‬بــا اقدامــات فنــی و پلیســی‪،‬‬ ‫متهــم بــه هویــت معلــوم مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و بــا هماهنگی مقــام قضایی‬ ‫در یکــی از محــات شــیراز دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان درخواســت کــرد‪ :‬از‬ ‫بارگذاری و به اشــتراک گذاشــتن تصاویر‬ ‫و فیلم هــای شــخصی و خصوصــی‬ ‫بــه هــر نحــوی بــر روی سیســتم هــای‬ ‫اداری و حتــی شــخصی خــود‪ ،‬خــودداری‬ ‫نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪3‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -734‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-734‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1444/‬‬ ‫‪/14‬رمضان‪/‬‬ ‫‪14 - 2023‬‬ ‫‪/05 --1402‬اوریل‪2023//‬‬ ‫‪1402//01‬‬ ‫چهار شنبه ‪01//16‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 16‬فروردین سالروز محکومیت بمباران شیمیایی حلبچه توسط چین‪،‬هلند‪،‬المان شرقی ‪ ،‬استرالیا‬ ‫در کنفرانس خلع سالح ژنو (‪)1367‬‬ ‫بهار وطن رنگ و بوی‬ ‫نداشت اگر تو نبودی‬ ‫اســمش را کــه بــه عنــوان مدافــع حرم اعــام کردند انگار‬ ‫بــه ارزویــش رســید‪ .‬خوشــحالی در چهــره و رفتــارش‬ ‫مــوج م ـی زد‪ .‬روز موعــود‪ ،‬لباســش را پوشــید‪ ،‬کیــف و‬ ‫وســایلش را جمــع کــرد و از زیــر قــران رد شــد‪ .‬زمــان‬ ‫خداحافظــی رو بــه همســرش کرد و گفــت‪ « :‬خودمو به‬ ‫جشــن تولــد کمیــل میرســونم‪ .‬اگــه نبــودم حتمــا جــای‬ ‫منــو خالــی کــن» و رفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مقــداد‪ ،‬پســر بــا حجــب‬ ‫و حیــا و محبوبــی در خانــواده بــود‪ .‬بــرای همیــن همــه‬ ‫فامیــل فرزنــدش را هــم دوســت داشــتند و جشــن تولــد‬ ‫کمیــل بــرای همــه ان هــا مهــم بــود‪.‬‬ ‫مثــل یــک واقعــه مهــم در خانــدان‪ ،‬از چنــد هفتــه قبــل‬ ‫همــه خبــر برگــزاری ایــن مراســم را بــه هــم مــی دادنــد‬ ‫امــا بــر خــاف پارســال‪ ،‬جشــن امســال تفــاوت کوچکــی‬ ‫داشــت‪ .‬پــدر کمیــل بــه عنــوان مدافــع حــرم راهــی‬ ‫ســوریه شــده بــود‪.‬‬ ‫کمیــل از ماجراهایــی کــه دور و بــرش می افتــاد زیــاد ســر‬ ‫ی‪‎‬اورد امــا جنــب و جــوش اعضــای خانــواده او را‬ ‫درنمــ ‬ ‫هــم ســر ذوق اورده بــود و خنــده فامیــل به خصــوص‬ ‫مــادر را کــه می دیــد‪ ،‬جنــب و جوشــش بیشــتر می شــد‬ ‫امــا یــک تلفــن‪ ،‬همــه ماجــرا را عــوض کــرد‪.‬‬ ‫صدایــی محــو از پشــت تلفــن‪ ،‬زانــوان مــادر را شــل کــرد‬ ‫و او را بــه روی زمیــن انداخــت‪ .‬از پشــت تلفــن گفتــه‬ ‫بودنــد‪« :‬اقامقــداد تــوی حملــه اســرائیلی ها مجــروح‬ ‫شــده‪ .‬دعــا کنیــن»‬ ‫پــس از ایــن تلفــن‪ ،‬فضــای خانــه عــوض شــد ‪ .‬شــادی‬ ‫رفــت‪ ،‬تلفن هــا شــروع شــد و مــادر دیگــر نخندیــد‪.‬‬ ‫پــس از چنــد ســاعت ســخت و طوالنــی بــرای تمــاس بــا‬ ‫ســوریه و فهمیــدن حــال و اوضــاع مقــداد مهقانــی بــر‬ ‫روی تخــت بیمارســتان‪ ،‬خبــری کــه کســی نمی خواســت‬ ‫بشــنود را دادنــد‪« :‬مقــداد شــهید شــد» و فریــاد‬ ‫«یاحســین» فضــای خانــه را فراگرفــت‪.‬‬ ‫در شــهر کوچــک و حــدود ‪ ۲۰‬هــزار نفــری فاضل ابــاد‬ ‫خبرهــا خیلــی زود می پیچــد‪ .‬ان هــم خبــر شــهادت یــک‬ ‫دالور کــه بــه قــول دوســتش «قــرار بــود بمیــری ولــی‬ ‫به خیــر گذشــت» و چــه چیــزی باالتــر از مقــام شــهادت‬ ‫کــه حــاال نصیــب اقــا مقــداد شــد و هــم خانــواده و‬ ‫شــهری را ســرافراز کــرد‪.‬‬ ‫شــهید مقــداد مهقانــی اگــه چــه به گونـه ای دیگــر امــا بــه‬ ‫قولــش عمــل کــرد و خــودش را بــه جشــن تولــد ســه‬ ‫ســالگی تنهــا فرزنــدش رســاند‪ .‬جشــن تولــدی که کمیل‬ ‫شــاید این روزها متوجه ان نشــود اما هیچ گاه از ذهن‬ ‫اطرافیــان به خصــوص مــادر کمیــل خــارج نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ثبتپیچیده ترینعملیاتهوایی‬ ‫توسط خلبانان ارتش‬ ‫«اچ‪ »۳‬چهل و دو ساله شد‬ ‫دقت در استفاده از بیت المال‬ ‫پــدر همســر شــهید «مهقانــی» گفــت‪ :‬دامادم خیلــی از‬ ‫خودگذشــتگی داشــت ‪ .‬ایــن حــرف را مــن نبایــد بگویــم‬ ‫امــا از هــر کســی کــه او را می شــناخت بپرســید همیــن را‬ ‫بــه شــما خواهــد گفــت‪.‬‬ ‫علــی حاج عباســی افــزود‪ :‬مــردم داری‪ ،‬نوعدوســتی‪،‬‬ ‫صبوری و دقت در استفاده از بیت المال‪ ،‬خصوصیات‬ ‫دیگــر اقــا مقــداد بــود کــه او را در میــان خانــواده‪،‬‬ ‫دوســتان و اشــنایان زبانــزد کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۲۸ :‬فروردیــن تولــد دوســالگی تنهــا فرزند‬ ‫شــهید بــود و مــا در تــدارکات گرفتــن جشــن در حضــور‬ ‫«اقــا مقــداد» بودیــم ولــی االن بجــای اغــوش پدر‪ ،‬پیکر‬ ‫مطهــر را از معــراج الشــهدا مــی اوریــم‪.‬‬ ‫تاکید برنماز اول وقت‬ ‫حســین حاج عباســی برادر همســر شــهید مهقانی هم‬ ‫گفــت‪ :‬پایبنــدی و تقیــد بــه نمــاز اول وقــت از ویژگیهــای‬ ‫شــاخص شــهید «مقــداد مهقانــی» بــود و هــر جایــی که‬ ‫بــود بــه ســرما و گرمــا توجهــی نمــی کــرد و در اول وقــت‬ ‫نمــاز را مــی خوانــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر چــه تصویــر ایشــان را در ذهنــم مــرور‬ ‫مــی کنــم همیشــه لبخنــدی گوشــه لبــش بــود و بــا همه‬ ‫بــا خوشــرویی برخــورد مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همیشــه و در همــه زمــان هــا شــروع‬ ‫کننــده و پیگیــر کارهــا بــود و منتظــر نمــی شــد تــا فــرد‬ ‫دیگــری کارهــا را شــروع کنــد‪.‬‬ ‫خلبانــان ارتــش جمهــوری اســامی ایــران تنهــا چنــد مــاه پــس از اغــاز جنــگ تحمیلــی‬ ‫بــا انجــام پیچیده تریــن عملیــات هوایــی جهــان‪ ،‬پایــگاه هوایــی الولیــد در غربی تریــن‬ ‫نقطــه عــراق منهــدم کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬پایگاه هــای هوایــی ایــران از همــان ابتــدای تهاجم ارتش‬ ‫بعــث از اهــداف اولیــه حمــات جنگنده هــای عراقــی بودنــد‪ .‬چــرا کــه در نظــر صــدام‪،‬‬ ‫از بیــن بــردن قــدرت هوایــی ایــران‪ ،‬مســیر مســتقیم و نســبتا اســانی را پیــش روی‬ ‫رژیــم بعــث عــراق بــرای پیشــبرد حمــات خــود قــرار مـی داد‪ .‬پانزدهــم فرودیــن ‪۱۳۶۰‬‬ ‫درحالــی کــه بیــش از ‪ ۶‬مــاه از اغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیه کشــورمان می گذشــت‪،‬‬ ‫فانتوم هــای نیــروی هوایــی ارتــش پایــگاه هوایــی الولیــد در غربی تریــن نقطــه عــراق‬ ‫و در مــرز بــا اردن را بمبــاران و منهــدم کردنــد‪ .‬گرچــه نیــروی هوایــی ارتــش بــا انجــام‬ ‫عملیات هــای موفــق چــون انتقــام و کمــان ‪ ۹۹‬در ‪ ۳۱‬شــهریور و یکــم مهــر‪ ۵۹‬بــه‬ ‫حمــات رژیــم بعــث عــراق پاســخ گفتــه بــود‪ ،‬امــا طــرح ریــزی و انجــام موفقیــت امیــز‬ ‫عملیــات حملــه بــه پایــگاه الولیــد عــراق‪ ،‬پاســخ مناس ـب تری بــه حمــات عــراق بــود‪.‬‬ ‫اجــرای موفقیــت امیــز عملیــات پیچیــده حملــه بــه اچ‪ ۳‬نشــان داد کــه دســت برتــر در‬ ‫نبــرد هوایــی در اختیــار ایــران اســت‪ .‬امــا چــرا از ایــن عملیــات بــه عنــوان پیچیده ترین و‬ ‫بزرگتریــن عملیــات هوایــی یــاد می شــود؟‬ ‫روز افتخار‬ ‫‪ ۸‬فرونــد هواپیمــای فانتــوم اف‪ ۴-‬روز شــنبه پانزدهــم فروردیــن ‪ ۱۳۶۰‬مقــارن بــا چهارم‬ ‫اوریــل ‪ ۱۹۸۱‬بــا تجهیــزات بــه فرماندهــی ســرگرد فــرج اللــه براتپــور بــه همــراه دو فرونــد‬ ‫هواپیمــای رزرو از پایــگاه ســوم شــکاری شــهید نــوژه در شــهر همــدان بــه پــرواز در‬ ‫امدنــد‪ .‬همزمــان بــرای انحــراف ســامانه پدافنــدی عــراق ســه فرونــد هواپیمــای اف ‪۵ -‬‬ ‫از پایــگاه دوم شــکاری تبریــز بــرای حملــه بــه تاسیســات عــراق در کرکــوک بــه پــرواز‬ ‫درامدنــد‪.‬‬ ‫بــرای پشــتیبانی عملیــات هــم دو فرونــد هواپیمــای اف ‪ ۱۴ -‬و یــک فرونــد هواپیمــای‬ ‫ســی‪ ۱۳۰‬و یــک پســت فرماندهــی عملیــات هوایــی در یــک فرونــد بوئینــگ ‪ ۷۴۷‬بــه‬ ‫پــرواز درامدنــد‪ .‬نقشــه عملیــات بــه ایــن صــورت بــود کــه فانتوم هــا پــس از پــرواز از‬ ‫پایــگاه شــهید نــوژه‪ ،‬بــا یــک بــار ســوختگیری هوایــی بــر فــراز دریاچــه ارومیــه‪ ،‬در امتداد‬ ‫مــرز ایــران و ترکیــه بــه پــرواز خــود ادامــه داده و ســپس از نقطــه تالقــی مــرز ایــران‪،‬‬ ‫ترکیــه و عــراق‪ ،‬پــرواز خــود را در امتــداد مــرز شــمالی عــراق بــا ترکیــه ادامــه می دهنــد تا‬ ‫ســوختگیری دوم بــر فــراز کردســتان عراق(مــرز عــراق و ترکیــه) انجــام شــود‪.‬‬ ‫دو فروند تانکر سوخت رســان بوئینگ ‪ ،۷۴۷‬طبق نقشــه عملیات از فرودگاه دمشــق‬ ‫بــه مقصــد ایــران پــرواز کردنــد و در ادامــه‪ ،‬مســیر خــود را بــه ســمت محــل قــرار بــا‬ ‫فانتوم هــا تغییــر دادنــد و بــه ایــن صــورت دومیــن ســوختگیری جنگنده هــا نیــز انجــام‬ ‫شــد‪ .‬هواپیماهــای ایرانــی پــس از ســوخت گیری موفــق‪ ،‬ان هــم در ارتفــاع مخاطــره‬ ‫امیــز ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬پــا‪ ،‬بــا تغییــر مســیر بــه طــرف جنــوب چرخیدنــد تــا بــا پــرواز بــر فــراز‬ ‫بیابان هــای غــرب عــراق‪ ،‬خــود را بــه پایگاه هــای هوایــی الولیــد برســانند‪.‬‬ ‫فانتوم هــا پــس از نزدیــک شــدن بــه پایــگاه الولیــد‪ ،‬بــه دو دســته ‪ ۳‬فرونــدی و یــک‬ ‫دســته ‪ ۲‬فروندی تقســیم شــده و برای بمباران به ســمت هر ســه پایگا ه الولید ادامه‬ ‫مســیر دادنــد و در اقدامــی غافلگیرانــه عملیــات انهــدام اچ‪ ۳‬را با موفقیت انجام دادند‬ ‫و بــدون هیــچ خســارتی‪ ،‬بــرای ســوخت گیری پایانــی و بازگشــت بــه ایــران‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫مرزهــای ســوریه پــرواز کردنــد‪.‬‬ ‫فانتوم هــا در ایــن پــرواز چهــار ســاعت و پنجــاه دقیقـه ای نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰۰‬کیلومتــر را‬ ‫طــی کردنــد‪ .‬بنابــر اعــام ســتاد کل ارتــش ایــران در ایــن عملیات‪ ،‬نزدیک بــه ‪ ۴۸‬فروند‬ ‫جنگنــده عــراق کــه بــرای در امــان نگــه داشــتن از حمالت ایــران بــه دورترین پایگاه های‬ ‫هوایــی عــراق از ایــران منتقــل شــده بودنــد‪ ،‬نابود شــدند‪.‬‬ ‫دیدار خلبانان «عملیات اچ ‪ »۳‬با امام خمینی(ره)‬ ‫ســه روز بعــد از ایــن عملیــات‪ ،‬خلبانــان حملــه بــه پایــگاه الولیــد بــه همراه شــهید جواد‬ ‫فکــوری فرمانــده وقــت نیــروی هوایــی ارتــش بــه دیــدار امــام خمینــی(ره) رفتنــد‪ .‬امــام‬ ‫خمینــی بــا قدردانــی از عملیــات حملــه بــه اچ‪ ۳‬خطــاب بــه خلبانــان می فرماینــد‪« :‬مــن‬ ‫کــم کــم از بزرگــی ایــن عملــی کــه اقایــان انجــام دادنــد و طرح ریــزی کــه اقایــان کردنــد‪،‬‬ ‫هــر چــه بیشــتر صحبــت شــد بیشــتر عمــق مطلــب را فهمیــدم‪ .‬ایــن مســاله ثابــت کــرد‬ ‫کــه بحمــد اللــه جوانــان عزیــز مــا بــا اتــکا بــه ایمــان و خــدا کارهــا را طــوری انجــام دادنــد‬ ‫کــه نظیــر اعجــاز بــود و مــن اگــر از دعــا چیــزی باالتــر می دانســتم ان را بــه اقایــان هدیــه‬ ‫می کــردم‪ ،‬لکــن دعــای بــرای شــما کــه مــن می کنــم و کــردم از همــه هدیه هــا باالتــر‬ ‫اســت‪ .‬و مــن از خــدای تبــارک و تعالــی می خواهــم کــه شــما اقایــان در همــه مراحــل‬ ‫موفــق باشــید و کشــور خودتــان و اســام عزیــز را حفــظ کنیــد و ان ریشـه های فاســدی‬ ‫کــه در کشــور هســت‪ ،‬بــا جدیــت خودتــان از بیــن ببریــد‪ .‬و مــن از همــه ارتــش‪ ،‬چــه‬ ‫نیروهــای هوایــی‪ ،‬چــه نیروهــای زمینــی‪ ،‬و چــه نیروهــای دیگــر‪ ،‬دریایــی‪ ،‬از همه قوای‬ ‫مســلح‪ ،‬همیشــه پشــتیبانی کــرده ام و می کنــم و از قــول ملــت هــم همیــن عمــل را‬ ‫انجــام داده و می دهــم و شــما را ســزاوار ایــن می دانــم کــه ملــت همــه پشــت ســر شــما‬ ‫و پشــتیبان شــماها باشند‪».‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!