روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 733 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 733

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 733

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 733

‫روزنامه سه شنبه‬ ‫شماره ‪ 8 -2 :‬صفحه‬ ‫‪ 15‬فروردین ‪ - 1402‬سال نهم‪/04-‬اوریل‪ /13-2023/‬رمضان ‪ -1444/‬شماره ‪ - 733 :‬قیمت ‪ 6 :‬تومان‬ ‫برای کدام گروه‬ ‫از بیمه شدگان سوابق‬ ‫خدمت سربازی‬ ‫رایگان محاسبه‬ ‫می شود؟‬ ‫اعتماد عمومی چه تاثیری‬ ‫در موضوع کاهش رانت و فساد‬ ‫در اسیب اجتماعی بر بازار کسب وکار دارد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫مهمتریناسیباجتماعی‬ ‫در فضای بازار کسب وکار‬ ‫یادداشت‬ ‫ارزیابی نقاط قوت و ضعف چه‬ ‫نقشی در شناخت استعداد درونی‬ ‫برای ایجاد کسب و کار دارد؟‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫‪8‬‬ ‫مهارت نه گفتن‬ ‫‪6‬‬ ‫زیارتگاه خالدنبی‬ ‫کالله مقصد نیمی‬ ‫از مسافران نوروزی‬ ‫‪4‬‬ ‫اطالعیه استاندار گلستان‬ ‫در خصوص ضرورت‬ ‫برخورد با هنجار شکنان‬ ‫‪5‬‬ ‫برای ایجاد یک‬ ‫کسب و کار خانگی‬ ‫چه اقداماتی باید‬ ‫انجام داد‬ ‫‪2‬‬ ‫مهدی تقوی ‪ -‬بازار کسب و کار پارس ‪ /‬راه اندازی یک کسب و کار گردشگری‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬بــه دلیــل تنــوع بخشــی فعالیــت و جذابیــت طبیعــی‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫یکــی از راه هــای پیشــرفت و توســعه اقتصــادی مناطــق روســتایی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار گردشــگری کشــاورزی نیــاز بــه شــناخت همــه‬ ‫جوانــب و نــکات مربــوط بــه ایــن صنعــت و فنــون کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫در زیــر مراحــل نســبتا ً کلــی بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار گردشــگری‬ ‫کشــاورزی اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬شناســایی منطقــه‪ :‬نخســتین مرحلــه بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار‬ ‫گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬شناســایی یک منطقه جهت توســعه و جذب توریســت‬ ‫اســت‪ .‬بــرای انتخــاب منطقــه‪ ،‬بایــد بــه اندازه کافی از جامعه محلی با اســتفاده‬ ‫از برنامه هــای جامــع و تحلیــل منابــع طبیعــی دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬طراحــی برنامــه‪ ،‬تعریــف اهــداف و بودجــه‪ :‬در ایــن مرحلــه بایــد برنامــه‬ ‫اســتفاده شــده بــرای جــذب توریسـت ها‪ ،‬اهــداف مالــی‪ ،‬و بودجه گــذاری اولیــه‬ ‫بــرای مقاصــد کاری تعییــن شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهیــه زمین هــای کشــاورزی‪ :‬بــرای شــروع‪ ،‬بخــش بزرگــی از زمین هــا بــرای‬ ‫توســعه توریســتی نیــاز داریــد‪ .‬تهیــه زمین هــای کشــاورزی از جملــه گام هــای‬ ‫اصلــی در ایــن مرحلــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬تهیه منابع‪ :‬منابع از جمله ابزار و تجهیزات‪،‬‬ ‫اماکــن مبتنــی بر فناوری‪ ،‬محصوالت کشــاورزی‬ ‫و غیــره بایــد بــرای بــه بــازار عرضــه کــردن امــاده‬ ‫شــود‪ .‬در ایــن زمینــه‪ ،‬می تــوان بــر روی‬ ‫دســتگاه های روســتایی و محصــوالت مربوطــه‬ ‫تمرکــز کــرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬اســتخدام کارکنــان‪ :‬بــرای اجــرای ایــن کســب‬ ‫و کار‪ ،‬نیــاز بــه تیمــی از کارکنــان متخصــص‬ ‫م کارکنان‬ ‫می باشــد‪ .‬بــرای تهیــه منابــع‪ ،‬اســتخدا ِ‬ ‫و اداره تــور گردانــی نیــز نیــاز بــه مهارت هــای‬ ‫متنوعــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .6‬توســعه برنامــه گردشــگری‪ :‬پــس از تهیــه‬ ‫منابــع‪ ،‬بایــد برنامه هــای جــذب توریســت‬ ‫شــامل تــور هــای بازدیــد از مــزارع‪ ،‬کارگاه هــای‬ ‫ارگانیــک‪ ،‬گــردش بــه محصــول کشــور و ‪...‬‬ ‫توســعه داده شــود‪.‬‬ ‫‪ .7‬بازاریابــی‪ :‬نیــاز بــه تبلیغــات و برنامه هــای‬ ‫مختلف جهت جذب توریسـت ها و گردشــگران‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .8‬بهــره وری از منابــع‪ :‬منابــع طبیعــی بــه محیــط‬ ‫زیســت و زمیــن تکیــه دار هســتند‪ ،‬لــذا توجه به‬ ‫مســائل محیــط زیســت و بهــره وری صحیــح از منابــع ضروری اســت‪.‬‬ ‫‪ .9‬اســتفاده از فناوری‪ :‬به پیشــرفت فناوری های نوین و اســتفاده از روش های‬ ‫مــدرن در فراینــد تولیــد‪ ،‬بازاریابــی‪ ،‬جــذب توریسـت ها و توســعه کســب و کار‬ ‫کمــک کنید‪.‬‬ ‫نقــش شناســایی منطقــه در راه انــدازی یــک کســب و کار گردشــگری‬ ‫کشــاورزی‬ ‫شناســایی منطقه مهمترین مرحله در راه اندازی یک کســب و کار گردشــگری‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬بــرای شــروع‪ ،‬شــما بایــد بــه دنبــال مناطــق بــا ظرفیــت‬ ‫کشــاورزی بــاال بگردیــد‪ .‬بررســی کنیــد کــه چــه محصــوالت کشــاورزی بــه صــورت‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫اموزش های الزم برای‬ ‫راه اندازی یک کسب و کار‬ ‫گردشگریکشاورزی‬ ‫‪6‬‬ ‫ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف‬ ‫مهم تریــن قــدم در شــناخت اســتعداد‬ ‫درونــی بــرای ایجــاد کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نقــاط قــوت و ضعــف‪ ،‬فــرد‬ ‫می توانــد برنامــه ریزی و انتخاب مســیر‬ ‫صحیــح را بــرای رســیدن بــه هــدف خــود‬ ‫انجــام دهد‪.‬بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬فــرد‬ ‫ممکــن اســت نقطــه قــوت خــود را در‬ ‫طراحــی ســایت داشــته باشــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه قابلیت هــای بازاریابــی و فــروش ان‬ ‫نیــاز بــه بهبــود دارد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬فــرد‬ ‫می توانــد بــه کمــک افــرادی بــا توانمنــدی‬ ‫در حــوزه بازاریابــی و فــروش‪ ،‬از نقطــه‬ ‫قــوت خــود بهــره بــرده و بــا بهبــود نقــاط‬ ‫ضعــف خــود‪ ،‬بــه موفقیــت بیشــتری‬ ‫دســت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف‪ ،‬می توانــد‬ ‫در شــناخت اســتعدادهای درونــی و‬ ‫قابلیت هــای کســب و کار بســیار مفیــد‬ ‫واقــع شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر فــردی‬ ‫قــدرت ســخنوری بــاال داشــته باشــد‪،‬‬ ‫می توانــد در بازاریابــی و فــروش موفــق‬ ‫عمــل کنــد‪ .‬اگــر کســی توانایــی مدیریت‬ ‫و برنامه ریــزی خوبــی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫می توانــد یــک کســب و کار موفــق‬ ‫راه انــدازی کنــد و بــه رشــد ان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بــرای ایجــاد یــک کســب‬ ‫و کار موفــق‪ ،‬تنهــا داشــتن نقــاط قــوت‬ ‫کافــی نیســت و شــناخت نقــاط ضعــف‬ ‫نیــز مهــم اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬بــرای بهتریــن‬ ‫استفاده از نقاط قوت‪ ،‬باید به شناخت‬ ‫نقــاط ضعــف هــم توجــه کــرد و تــاش‬ ‫کــرد ان هــا را بهتــر کنیــد و یــا پوشــش‬ ‫دهیــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ارزیابــی نقــاط‬ ‫قــوت و ضعــف‪ ،‬در شــناخت اســتعداد‬ ‫درونــی و ایجــاد کســب و کار موفــق‬ ‫بســیار حیاتــی واقــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه‪ ،‬ارزیابــی نقــاط قــوت‬ ‫و ضعــف‪ ،‬بــه فــرد کمــک می کنــد تــا‬ ‫برنامه ریــزی مطمئن تــری برای اســتفاده‬ ‫از اســتعداد درونی اش برای راه اندازی و‬ ‫رشــد کســب و کار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اصلــی در ان منطقــه تولیــد می شــوند و چــه مزیت هایــی بــرای تولیــد ایــن‬ ‫محصــوالت در ان منطقــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســپس‪ ،‬می توانیــد بــه دنبــال بهتریــن مکان هــای گردشــگری در ان منطقــه‬ ‫بگردیــد‪ .‬ایــن می توانــد شــامل جاذبه های طبیعــی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬زیارتــی‪ ،‬بازارهای‬ ‫محلــی‪ ،‬پارک هــا‪ ،‬موزه هــا و غیــره باشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بایــد امکانــات دسترســی به ان منطقه بررســی شــود که شــامل‬ ‫وســایل نقلیه‪ ،‬امکانات اقامتی‪ ،‬رســتوران ها و غیره می شــود‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬با جمع اوری اطالعات مشــخص و شــناخت مناطق پتانســیل‪ ،‬شــما‬ ‫می توانیــد بــرای ســاخت یــک برنامــه گردشــگری کشــاورزی در ان منطقــه و‬ ‫جــذب توریس ـت ها تــاش کنیــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪733‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫خبر‬ ‫در معدن «البالغ»‬ ‫اسفراین فوالد مبارکه‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری می کند‬ ‫خبر‬ ‫کاردر منزل دیگر یک رویایی نیست‬ ‫برای ایجاد یک کسب و کار خانگی‬ ‫چه اقداماتی باید انجام داد‬ ‫روزی روزگاری درامــد در خانــه بــرای مــردم‬ ‫رویایــی بیــش نبــود کــه در ذهــن بــه صــورت‬ ‫عبــوری گــذر می کــرد‏رویایــی کــه بــا گــذر زمــان‬ ‫خــود را بــه واقعیــت نزدیــک کــرده تــا جایــی کــه‬ ‫امــروز در گوشــه و کنــار دنیــا بــرای خود‏توانســته‬ ‫اســم و رســمی بــه هــم بزنــد و بــرای خــود‬ ‫تشــکیالتی ایجــاد کنــد‏‪.‬‬ ‫مهمتریــن کارهــای کــه بــرای ایجاد یک کســب و‬ ‫م داد‪:‬‬ ‫کار خانگــی باید انجــا ‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای‬ ‫اســفراین و بــام و صفــی ابــاد در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫فــوالد مبارکــه اصفهــان هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان در معــدن‬ ‫«البــاغ» ســرمایه گذاری خواهــد‬ ‫کــرد و در فــاز نخســت کارخانــه‬ ‫تولیــد شــمش ســرب و روی ایــن‬ ‫معــدن اردیبهشــت مــاه امســال‬ ‫کلنگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫امــان اللــه حســین پور اظهــار کرد‪:‬‬ ‫بــر اســاس براوردهــا فــوالد مبارکــه‬ ‫در فــاز نخســت هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان در ایــن معــدن‬ ‫خفتــه ســرمایه گــذاری خواهــد‬ ‫کــرد کــه ایــن رقــم افزایــش و بــه‬ ‫چهــار تــا پنــج هــزار میلیــارد تومان‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬تــاش مــا بــر‬ ‫واگــذاری ایــن معــدن بــا تــرک‬ ‫تشــریفات بــه شــرکت تعاونــی‬ ‫توســعه عمــران شهرســتان‬ ‫اســفراین بــود کــه کمیســیون‬ ‫اقتصــادی دولــت بــا ایــن واگــذاری‬ ‫موافقــت نکــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای‬ ‫اســفراین و بــام و صفــی ابــاد در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــرای بهره بــرداری از ایــن معــدن‬ ‫راه هــای متعــددی ســپری شــده کــه‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان در‬ ‫نهایــت برنــده مزایــده ایــن معــدن‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای واگــذاری معــدن‬ ‫بــه شــرکت فــوالد مبارکــه ســه‬ ‫شــرط فــراوری خــاک در اســفراین‪،‬‬ ‫واگــذاری امــور پیمانــکاری بــه‬ ‫شــرکت توسعه تعاون شهرستان‬ ‫و هزینــه بخشــی از درامــد در امور‬ ‫عام المنفعــهتعییــنشــدهاســت‪.‬‬ ‫حســین پــور تصریــح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫‪ ۲‬شــرط اول موافقــت شــد و‬ ‫در اخریــن جلســه کــه در ســال‬ ‫گذشــته بــا مســووالن ایــن شــرکت‬ ‫انجــام گرفــت‪ ،‬مقــرر شــد کــه بــه‬ ‫زودی کار را اغــاز کننــد و ‪ ۲‬شــرط‬ ‫پذیرفتــه شــده در تفاهــم نامــه را‬ ‫نیــزدرشهرســتانعملیاتــیکننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬معــدن البــاغ‬ ‫ثروتــی ملــی اســت کــه ســالیان‬ ‫ســال ســر بســته مانــده و ایــن‬ ‫ثــروت عظیــم ب ه صورت غیررســمی‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫در واقــع برخــی از کارهایــی کــه قبــل از شــروع‬ ‫کســب و کار خانگــی بایــد انجــام داد عبارتنــد از‪:‬‬ ‫بررســی بــازار‪ :‬بررســی کنیــد کــه محصــول یــا‬ ‫خدماتــی کــه قصــد داریــد ارائــه دهیــد بــازار و‬ ‫مشــتری پذیــر هســتند یــا خیــر‪.‬‬ ‫برنامــه ریــزی مالــی‪ :‬محاســبه هزینه هــای الزم بــرای راه انــدازی کســب‬ ‫و کار و هزینه هــای روزانــه را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫انتخــاب نــوع کســب و کار‪ :‬تصمیــم بگیریــد کــه از بیــن کســب و کارهــای‬ ‫مختلفــی کــه در دســترس هســتند‪ ،‬کــدام را انتخــاب مــی کنیــد‪.‬‬ ‫پــان اســتراتژیک‪ :‬برنامــه ای بــرای بلنــد مــدت و کســب شــغلی خــود‬ ‫بســازید و بــه اجــرای ان عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫طراحــی وب ســایت‪ :‬در دنیــای امــروز‪ ،‬داشــتن یــک وب ســایت حیاتــی‬ ‫بــرای تبلیــغ کســب و کار شماســت‪.‬‬ ‫مدیریــت زمــان‪ :‬بــه مدیریــت برنامــه کاری‪ ،‬تقســیم زمــان و وظایــف بــا‬ ‫دقــت بســیاری مــی تــوان فضــای کافــی بــرای کار خانگــی خــود ایجــاد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ایجــاد شــبکه تعامــات‪ :‬شــبکه هــا و ارتباطــات بــا مردم و شــرکت ها در‬ ‫دنیای کار بســیار مهم اســت‪.‬‬ ‫تعییــن یــک محــل کار مناســب‪ :‬بایــد در منــزل یــک محــل کار بهینــه بــا‬ ‫تمــام تجهیــزات الزم ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫ایجــاد صــورت هــای حســابداری و فاکتــور‪ :‬بــرای ردیابــی هزینــه هــا‬ ‫و درامــد کســب و کار خــود صــورت هــای حســابداری و فاکتورهــای‬ ‫مناســب را ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫برنامــه ریــزی بازاریابــی‪ :‬دانســتن چگونگــی رســیدن بــه مشــتریان و‬ ‫تبلیــغ بــرای کســب و کار خــود بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫در روزهــای اینــده بــه صــورت جــز بــه جــز بــه هــر کــدام از مــوارد اشــاره‬ ‫شــده در ایــن گــزارش بــرای اشــنایی بهتــر شــما خواهیــم پرداخــت تــا‬ ‫کمکــی باشــد بــرای ایجــاد یــک کســب و کار خانگــی کــه همــه مــردم‬ ‫ایــران بتواننــد از ایــن طریــق بــه کســب و کاری جــدای از شــغل اصلــی‬ ‫خــود بپردازنــد و دارای کســب درامــد باشــند‪.‬‬ ‫نقش بررسی هزینه ها در ایجاد یک کسب و کار خانگی‬ ‫در ایجــاد کســب و کار خانگــی‪ ،‬بررســی هزینه هــای احتمالــی بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بررســی شــامل هزینه هــای ثابــت ماننــد اجــاره‪ ،‬بیمــه‪ ،‬ابــزار و‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬و هزینه هــای متغیــر ماننــد مــواد اولیــه و وام هــا می شــود‪ .‬بــا‬ ‫بررســی هزینه هــا‪ ،‬می توانیــد تشــخیص دهیــد کــه ایــا توانایــی رقابــت بــا‬ ‫رقبــای دیگــر را داریــد یــا خیــر‪ .‬همچنیــن بررســی هزینه هــا می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد تــا محصــوالت خــود را بــا مبالغــی کــه مشــتریان امــاده‬ ‫بــه پرداخــت هســتند‪ ،‬قیمت گــذاری کنیــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬بررســی‬ ‫هزینه هــا اولیــن قــدم موفقیــت در کســب و کار خانگــی اســت‪.‬‬ ‫بررســی هزینه هــا در ایجــاد یــک کســب و کار خانگــی نقــش بســیار‬ ‫مهمــی دارد‪ .‬بــه دلیــل اینکــه یــک کســب و کار خانگــی زیرنویــس‬ ‫قسـط های معیشــت ماســت‪ ،‬تعیین هزینه های اولیه و ماهیانه این‬ ‫کســب و کار‪ ،‬بــرای موفقیــت ان ضــروری اســت‪ .‬در حالــی کــه با کســب‬ ‫و کار خانگــی‪ ،‬هزینه هــا و هزینه هــای ثابــت بســیار کمتــری نســبت بــه‬ ‫یــک شــرکت هدفمنــد بــزرگ دارید‪ ،‬شــما همچنین باید مطمئن شــوید‬ ‫کــه قــادر بــه پرداخــت هزینه هــا و اســتمرار کســب و کار خــود هســتید‪،‬‬ ‫بنابرایــن بررســی دقیــق هزینه هــای مرتبــط بــا دســتگاه های اداری مورد‬ ‫نیــاز‪ ،‬تامیــن ابــزار و تجهیــزات‪ ،‬هزینه هــای بســته بندی و نگهــداری‪،‬‬ ‫اســتفاده از اینترنــت و ســایر ابزارهــا از جملــه اولیــن قدم هــا اســت کــه‬ ‫بایــد بــه ان توجــه شــود‪.‬‬ ‫هزینه هــا از جملــه عوامــل مهمــی هســتند کــه در برنامه ریــزی و‬ ‫تصمیم گیــری در مــورد راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی بایــد مــورد‬ ‫بررســی قــرار گیرنــد‪ .‬بررســی هزینه هــا بــه کمک تعیین هزینه هــای اولیه‬ ‫و دوره ای‪ ،‬محاســبه ســوداوری و تعییــن قیمــت صحیــح بــرای محصــول‬ ‫یــا خدمــات ارائــه شــده می توانــد خیلــی مهــم باشــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بررســی‬ ‫هزینه هــا بــه وســیله برنامه ریــزی و مدیریــت خــوب مصــرف منابــع‪،‬‬ ‫کاهــش هزینه هــا و افزایــش ســوداوری را در کســب و کار خانگــی ممکــن‬ ‫می کنــد‪ .‬در کل‪ ،‬بررســی هزینه هــا بــه صــورت مــداوم و پیوســته در‬ ‫طراحــی و راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫بررســی هزینه هــا در ایجــاد کســب و کار خانگــی بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫بــا بررســی دقیــق هزینه هــا‪ ،‬می توانیــد از ابتــدا برنامه ریــزی دقیــق‬ ‫بــرای مدیریــت هزینه هــای کســب و کار خــود داشــته باشــید و از ایجــاد‬ ‫هزینه هــای اضافــی جلوگیــری کنیــد‪ .‬بهتــر اســت در بررســی هزینه هــا‬ ‫بــه مــواردی نظیــر اجــاره‪ ،‬پرداخــت محصــوالت‪ ،‬هزینــه نگهــداری و‬ ‫تعمیــرات و هزینــه تامیــن تجهیــزات و وســایل مــورد نیــاز بپردازیــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر شــما یــک کســب و کار انالیــن داریــد‪ ،‬هزینه هایــی‬ ‫ماننــد هزینه هــای اینترنــت و لپ تــاپ را نیــز در بررســی هزینه هــای‬ ‫خــود در نظــر بگیریــد‪ .‬به طورکلــی بایــد ســعی کنیــد تمامــی هزینه هــای‬ ‫مربــوط بــه راه انــدازی و مدیریــت کســب و کار خــود را به دقت بررســی و‬ ‫ارزیابــی کنیــد تــا بتوانیــد ان را بــا ســوداوری مطلــوب بــه پایــان برســانید‪.‬‬ ‫عوامــل تاثیــر گــذار بررســی هزینه هــا در ایجــاد یــک کســب و کار‬ ‫خانگی ؟‬ ‫عواملــی کــه می تواننــد در ایجــاد کســب و کار خانگــی تاثیــر گذار باشــند‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬هزینه هــای شــروع‪ :‬شــامل هزینه هایــی ماننــد خریــد تجهیــزات‪،‬‬ ‫نرم افــزار‪ ،‬مــواد اولیــه و دســتمزد کارگــران‪.‬‬ ‫‪ .2‬هزینه هــای جــاری‪ :‬شــامل هزینه هــای ماننــد اجاره‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫تلفــن‪ ،‬اینترنــت و ســایر هزینه هــای مربــوط بــه نگهــداری کســب و کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .3‬مالیــات و حقــوق‪ :‬شــامل مالیــات بــر درامــد‪ ،‬حــق بیمــه‪ ،‬حقــوق‬ ‫کارگــران و ســایر هزینه هــای مربــوط بــه پرداخــت بــه ارگان هــای دولتــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬هزینه هــای بازاریابــی و تبلیغــات‪ :‬بــرای بــه دســت اوردن مشــتریان‬ ‫جدیــد‪ ،‬بایــد پــول بــرای تبلیغــات و بازاریابــی هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬افزایــش هزینه هــا در طــول زمــان‪ :‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬هزینه هایــی‬ ‫ماننــد اجــاره و تعمیــرات ممکــن اســت افزایــش یابنــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬پاییــن بــودن هزینه هــا‪ :‬در کســب و کار خانگــی بــه دلیــل کــم بــودن‬ ‫هزینه هــا بایــد بــرای فــروش و مشــتریان بیشــتری تــاش کــرد‪.‬‬ ‫‪ .7‬پذیــرش برخــی از هزینه هــا‪ :‬برخــی از هزینه هــا ممکــن اســت‬ ‫بــرای شــروع کســب و کار ضــروری باشــند ماننــد خریــد تجهیــزات‪،‬‬ ‫امــا از طرفــی هزینه هــای برخــی ســرویس ها مثــل گرفتــن کمــک از‬ ‫کارشناســان و مشــاوران ممکــن اســت غیرضــروری باشــد‪.‬‬ ‫عوامــل گوناگونــی بــرای بررســی هزینه هــا در ایجــاد یــک کســب‬ ‫و کار خانگــی موجــود اســت کــه می تــوان بــه برخــی از انهــا اشــاره‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬هزینه های شــروع کســب و کار (مانند ســایر هزینه های شــخصی و‬ ‫خانگــی‪ ،‬مثــل اجاره مســکن‪ ،‬بیمه‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و غیره)‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬ادوات و وســایل مــورد نیــاز جهت شــروع کســب‬ ‫و کار‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هزینه های تبلیغات و بازاریابی کسب و کار‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هزینــه خدمــات حرفـه ای مثــل حســابداری و حقوقــی جهــت تحلیل‬ ‫و انجــام برخــی از مســائل اداری‪.‬‬ ‫‪ .۵‬میزان هزینه های اجاره یا خرید دفتری ویژه جهت کسب و کار‪.‬‬ ‫‪ .۶‬هزینه هــای مرتبــط بــا حمایــت مالــی جهــت تامیــن پیشــروی کســب‬ ‫و کار‪.‬‬ ‫عوامــل مختلفــی در هزینه هــای یــک کســب و کار خانگــی تاثیرگــذار‬ ‫هســتند کــه شــامل مــوارد زیــر می شــوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجاره یا خرید ملکی که کسب و کار شما در ان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مــواد اولیــه و تجهیــزات‪ ،‬ابزارهــا و لــوازم مصرفــی مــورد نیــاز بــرای‬ ‫تولیــد کاال یــا ارائــه خدمــات بــه مشــتریان‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه های حمل و نقل کاال و محصوالت به مشتری ها‪.‬‬ ‫‪ -4‬هزینه های بسته بندی و برچسب گذاری محصوالت‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه هــای تبلیغــات‪ ،‬ماننــد طراحــی لوگــو‪ ،‬ایجــاد وبســایت‪،‬‬ ‫تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی و‪...‬‬ ‫‪ -6‬اجاره یا خرید تجهیزات اداری و تلفن همراه و اینترنت‪.‬‬ ‫‪ -7‬سایر هزینه های مربوط به مدیریت کسب و کار و پرداخت مالیات‪.‬‬ ‫اگرچــه هزینه هــای کســب و کار خانگــی بــه طــور معمــول کمتــر از یــک‬ ‫کســب و کار بــا محــل دائمــی هســت‪ ،‬امــا هنــوز هزینه هایــی را بــرای‬ ‫راه انــدازی و اجــرای کســب و کار خــود خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫در کل ایــن همــه هزینــه ممکــن اســت لزومــی نداشــته باشــد‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینکــه هــر کســب و کار خانگــی خــود الگــوی فــروش و بهــره وری دارد که‬ ‫اســاس ایــن همــه مســئله را تشــکیل می دهد‪.‬‬ ‫احتمــاال هزینه هــای انجــام مشــاوره بــا یــک تجارت الکترونیــک کــه‬ ‫می توانــد نقشــه راه را پیــش روی بنــده در ایجــاد کســب و کار خانگــی را‬ ‫ترســیم کنــد کمتریــن مانــع خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫برنامــه ریــزی مالــی چــه تاثیــری در ایجــاد یــک کســب و کار‬ ‫خانگــی دارد؟‬ ‫برنامه ریــزی مالــی در ایجــاد کســب و کار خانگــی نقــش بســزایی ایفــا‬ ‫می کنــد‪ .‬برنامــه ریــزی مالــی بــه شــما کمــک می کنــد تــا بتوانیــد افــکار‬ ‫خــود را متمرکــز کنیــد و بــه مدیریــت دقیــق درامــد و هزینه هــا‪ ،‬بهبــود‬ ‫مالــی و تصمیم گیری هــای اقتصــادی در کســب و کار خــود برســید‪.‬‬ ‫ایــن فراینــد شــامل بودجه بنــدی‪ ،‬پیش بینــی هزینه هــای مختلــف‪،‬‬ ‫تعییــن هــدف مالــی‪ ،‬تعریــف و رصــد درامــد و هزینه هــای دوره ای‪،‬‬ ‫مدیریــت جریــان و نقدینگــی‪ ،‬و تصمیم گیــری درخصــوص‬ ‫ســرمایه گذاری و توســعه در اینــده اســت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی مالی در کســب و کار خانگی باعث می شــود که از دســت‬ ‫دادن پــول کمتریــن میزانــی صــورت گیــرد و همچنیــن کمــک می کنــد‬ ‫درامدهــا را بهبــود بخشــیم و هــدف مالــی خــود را در چهارچــوب زمانــی‬ ‫محــدودی تحقق ببخشــیم‪.‬‬ ‫یاداوریمیراثپیشینیان‬ ‫درروستاهایتاریخیگلستان‬ ‫گلســتان افــزون بــر هــزار روســتا و ابــادی در‬ ‫مناطــق جنگلــی‪ ،‬کوهســتانی‪ ،‬دشــت و ســاحلی‬ ‫دارد کــه برخــی از ان هــا بــا داشــتن قدمــت‬ ‫تاریخــی و معمــاری و فرهنــگ خاص‪ ،‬از قابلیت‬ ‫اســتفاده بــه عنــوان مــوزه طبیعــی و زنــده‬ ‫برخــورده بــوده و می تواننــد بــه جاذبــه ای بــرای‬ ‫گردشــگران تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هــر گوشــه از‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬ســکونتگاهایی بــرای یــاداوری‬ ‫تاریــخ و تمــدن ایــن ســرزمین کهن چنــد دارد که‬ ‫بیننــدگان را بــدون حــرف و حدیــث بــه چنــد صــد‬ ‫ســال قبــل می بــرد‪.‬‬ ‫این روستاها که تعدادی از ان ها بافت قدیمی‬ ‫و ســنتی خود را همچنان حفظ کرده اند فرصت‬ ‫مناســبی برای بازنمایی فرهنگ و اداب و رســوم‬ ‫فراموش شــده گلســتان بــه شــمار می رونــد و‬ ‫می تواننــد بــه محــل مناســبی بــرای افزایــش‬ ‫درامــد پایــدار ســاکنان خــود تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫هشــت روســتای دارای بافــت تاریخــی گلســتان‬ ‫توســط بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان‬ ‫طــی ســال هــای اخیــر بهســازی شــده تــا هویــت‬ ‫این ســکونتگاه ها حفظ شــده و انگیزه بازگشــت‬ ‫در روســتائیان مهاجــر ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫روستای زیارت گرگان‬ ‫زیــارت در دهســتان اســتراباد جنوبــی از بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان گــرگان و در فاصلــه هفــت‬ ‫کیلومتــری جنــوب ناهارخــوران قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در کوهپای ـ ه دامنــه شــمالی سلســله‬ ‫جبــال البــرز اســتقرار یافتــه و پوشــش جنگلــی‬ ‫اطــراف ان در کنــار اقلیــم خــاص مناطق کوهپایه ‪،‬‬ ‫ان را بــه ییــاق گرگانی هــا و مکانــی مناســب بــرای‬ ‫گردشــگران و کوهنــوردان تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫روســتای زیــارت از لحاظ طبیعــی دارای جاذبه ای‬ ‫بالقــوه ای اســت کــه هــر شــهروندی را می توانــد‬ ‫بــه ســمت خــود جــذب کنــد‪.‬‬ ‫اب و هــوای خنــک و ســالم‪ ،‬طبیعــت سرســبز بــا‬ ‫مناظــری زیبــا‪ ،‬عناصــر طبیعــی مثــل اب گــرم‪،‬‬ ‫ابشــار و چشــمه های طبیعــی و در کنــار ایــن‬ ‫جاذبه هــا بافــت بــا ارزش روســتای زیــارت را بایــد‬ ‫اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫روســتای زیــارت بــا ‪ ۴۷۸‬واحــد مســکونی دارای‬ ‫هــزار و ‪ ۹۶۴‬نفــر جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫مرمــت بافــت روســتای زیــارت در فروردیــن مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۹‬مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه و اکنــون‬ ‫پذیــرای مســافران نــوروزی در روزهــای نخســتین‬ ‫فصــل بهــار و حتــی در ســایر ایــام ســال اســت‪.‬‬ ‫روستای فارسیان ازادشهر‬ ‫فارســیان در فاصلــه ‪ ۳۵‬کیلومتــری شــهر‬ ‫ازادشــهر و در مســیر شــاهرود اســتان ســمنان‬ ‫قــرار دارد و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر جمعیــت در خــود‬ ‫جــای داده اســت‪.‬‬ ‫اکنون بخشــی از مســاحت روســتای فارســیان با‬ ‫تلفیق اصول فنی و مهندسی جدید و معماری‬ ‫قدیــم مــورد بازســازی قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫اجــرای حــدود ‪ ۱۵‬هــزار متــر مربــع کــف ســازی‪،‬‬ ‫نصــب ‪ ۴۰۰‬متــر طــول نــرده هــای چوبــی و حــدود‬ ‫‪ ۶‬هــزار متــر مربــع جــداره ســازی و نیــز ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫متــر مربــع انــدود کاهگلــی‪ ،‬اماندهــی سیســتم‬ ‫فاضــاب ‪ ۴۰۰‬واحــد مســکونی و الگوســازی ‪۶۶‬‬ ‫واحــد مســکونی ایــن روســتا براســاس معمــاری‬ ‫قدیــم از جملــه اقــدام انجــام شــده بــرای بافــت‬ ‫بــا ارزش ایــن روســتا بــوده و محــل امــد و شــد‬ ‫گردشــگران از اقصــی نقــاط داخلــی و خــارج از‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی گلستان‬ ‫گفــت‪ :‬بهســازی ‪ ۶‬روســتای دارای بافــت بــاارزش‬ ‫در اســتان از محــل اعتبــار مصــوب ســفر دور‬ ‫نخســت رییــس جمهــور در اســفندماه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی بــه ایرنــا افــزود‪ :‬ایــن ‪۶‬‬ ‫روســتا شــامل شــاهکوه ســفلی در منطقــه‬ ‫کوهســتانی گــرگان واقــع در مســیر گــرگان بــه‬ ‫شــاهرود‪ ،‬گنــداب در کردکــوی‪ ،‬قلعــه قافــه‬ ‫پایین و ساســنگ در مینودشــت‪ ،‬بنفش تپه در‬ ‫بندرگــز و پاقلعــه در رامیــان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اعتبــاری بــه مبلــغ ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای تهیــه و اجــرای طرح هــای‬ ‫بهســازی بافــت بــا ارزش و گردشــگری روســتایی‬ ‫ایــن تعــداد روســتا اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن روســتاها طرح هایــی‬ ‫از جملــه کــف ســازی‪ ،‬ازاره ســنگی‪ ،‬لــب بــام‪،‬‬ ‫کاهــگل‪ ،‬ایجــاد دیــواره‪ ،‬اســفالت‪ ،‬شموشــه‬ ‫بافــی‪ ،‬دیــواره ســازی‪ ،‬جــدول گــذاری‪ ،‬کانــال‬ ‫بتنــی انجــام شــده و جلــوه خاصــی بــه روســتا‬ ‫بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پیشــرفت فیزیکــی اجــرای ایــن‬ ‫طرح ها در روســتاهای شــاهکوه ســفلی‪ ،‬کنداب‪،‬‬ ‫قلعــه قافــه پاییــن‪ ،‬ساســنگ‪ ،‬بنفــش تپــه و‬ ‫پاقلعــه بیــن ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۸۵‬درصــد متغیــر اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪733‬‬ ‫مقاله اموزشی‬ ‫تاثیر بررسی رقبا‬ ‫در ایجاد‬ ‫بازار کسب وکار؟‬ ‫بازی مرگ در محور بجنورد‬ ‫به جنگل گلستان‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫بــازار کســب و کار همــواره شــامل رقابــت‬ ‫بــوده و در ایــن رقابــت بررســی رقبا از یکی‬ ‫از ابزارهــای اصلــی بــرای شــناخت رقبــای‬ ‫رقــاٌی بــرای کســب و کارها اســت‪ .‬بررســی‬ ‫رقبــا مــی توانــد بــه کســب و کار اطالعــات‬ ‫کافــی در مــورد کســب و کارهــای رقیــب‬ ‫خــود ارائــه کنــد‪ .‬اطالعاتــی کــه بــه وســیله‬ ‫بررســی رقبــا بــه دســت مــی اینــد‪ ،‬مــی‬ ‫تواننــد بــه مدیریــت برنامــه ریــزی کمــک‬ ‫کننــد و اولویــت هــای مذاکراتــی را بــرای‬ ‫کســب و کار تعییــن کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بررســی رقبــا مــی توانــد‬ ‫بــه منظــور بهبــود اســتراتژی بازاریابــی‪،‬‬ ‫بــه کســب و کارهــا در تحلیــل شــناخت‬ ‫مشــتریان پــردازش خــود کمــک بکنــد‪.‬‬ ‫از دیگــر مزایــای بررســی رقبــا ایــن اســت‬ ‫کــه بــا اســتفاده از اطالعــات جمــع اوری‬ ‫شــده‪ ،‬کســب و کارها می توانند خدمات‬ ‫و محصــوالت خــود را بــا بیشــترین ارزش‬ ‫و کاربردیــت ممکــن بــه مشــتریان خــود‬ ‫عرضــه کننــد‪ .‬همچنیــن بــا بررســی رقبــا‪،‬‬ ‫کســب و کارهــا مــی تواننــد بهتریــن‬ ‫شــیوه هــای طراحــی محصــوالت‪ ،‬بهینــه‬ ‫ســازی فراینــد تولیــد و توزیــع محصــوالت‬ ‫را شناســایی کننــد و از ایــن طریــق بــا‬ ‫کاهــش هزینــه هــای تولیــد و ارتباطــات‪،‬‬ ‫ســود بیشــتری را بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫بررســی رقبــا نقــش مهمــی در ایجــاد بــازار‬ ‫کســب و کار دارد‪ .‬اگر یک کســب و کار نتواند‬ ‫بــه درســتی رقبــای خــود را شناســایی کنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــا مشــکالت بزرگــی مواجــه‬ ‫شــود‪ .‬بــا بررســی رقبــا‪ ،‬کســب و کار می توانــد‬ ‫عامل هــای موثــر در بــازار را بــه خوبــی‬ ‫مشــخص کنــد‪ ،‬شــاخص های اصلــی رقبــا را‬ ‫درک کنــد و بهتریــن راهبردهــای بازاریابــی و‬ ‫فــروش بــرای جــذب مشــتریان انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بررســی رقبــا می توانــد بــه‬ ‫کســب و کار کمــک کنــد تــا بــا تغییــر و بهبــود‬ ‫محصــوالت و خدمــات خــود پیــش از رقبای خود‬ ‫پیشــی بگیــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــا بررســی رقبــا‬ ‫می تــوان فــروش و تبلیغــات را بــه بهتریــن نحــو‬ ‫ممکــن بــه روی رقبــای خــود تنظیــم کــرد و در‬ ‫نتیجــه بــا اســتفاده از روش هــای بهتریــن ان ها‪،‬‬ ‫عملکــرد خــود را بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫بررســی رقبــا در بــازار کســب و کار بســیار‬ ‫اهمیــت دارد و نقــش مهمــی در ایجــاد‬ ‫و توســعه بازارهــا دارد‪ .‬برخــی از عوامــل‬ ‫تاثیرگــذار در نقــش بررســی رقبــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحلیــل رقبــای موجــود‪ :‬یکــی از مهمتریــن‬ ‫عوامــل بررســی رقبــا‪ ،‬تحلیــل رقبــای موجــود‬ ‫اســت‪ .‬بــا بررســی رقباهــای موجــود و‬ ‫محصــوالت و خدمــات ارائــه شــده توســط‬ ‫انهــا‪ ،‬مــی توانیــد برنامــه هــای بهبــود بازاریابــی‬ ‫و فــروش خــود را طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬شناســایی مزایــا و معایــب رقبــا‪ :‬بــا‬ ‫شناســایی مزایــا و معایــب رقبــا‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫بــرای خــود پــوزش هــا و امکاناتــی را طراحــی‬ ‫کنیــد کــه در جــذب مشــتریان کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬پیــش بینــی رفتــار رقبــا‪ :‬بــا پیــش بینــی رفتــار‬ ‫واکنــش هــای رقبــا احتمــال واکنــش خــود بــه‬ ‫شــرایط بازاریابــی و فــروش را مــی توانید بیشــتر‬ ‫بشناســید و در برنامــه هــای خــود احتیــاط کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعییــن نقــاط قــوت و ضعــف خــود در‬ ‫مقایســه بــا رقبــا‪ :‬بــا تعییــن نقــاط قــوت و‬ ‫ضعــف خــود از نظــر محصــول‪ ،‬خدمــات‪،‬‬ ‫قیمــت‪ ،‬فــروش‪ ،‬بازاریابــی و … در مقایســه بــا‬ ‫رقبــا‪ ،‬مــی توانیــد بــرای خود برنامه هــای کوتاه‬ ‫مــدت و بلنــد مــدت را طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬بــه کار گیــری فنــاوری و نــواوری‪ :‬بــا بــه کار‬ ‫گیــری فنــاوری و نــواوری‪ ،‬می توانید محصوالت‬ ‫و خدمــات خــود را بــا بــازار رقابتــی بــه چالــش‬ ‫بکشــید و در بلنــد مــدت موفــق شــوید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایــش تصادفــات رانندگــی در جــاده هــای‬ ‫خراســان شــمالی موجــب شــد تــا ایــن اســتان‬ ‫نــوروز امســال در لیســت پنــج اســتان نخســت‬ ‫کشــور قــرار گیــرد و محــور بجنــورد بــه جنــگل‬ ‫گلســتان در این بین بعنوان قربانگاه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از جــان باختــگان نــوروزی معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محــور چهــار‬ ‫خطــه بجنــورد ‪ -‬جنــگل گلســتان بخشــی از‬ ‫محــور سراســری بهشــهر – گــرگان– مشــهد‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن محــور سراســری بیــش از ‪۵۶۰‬‬ ‫کیلومتــر طــول دارد کــه ‪ ۲۷۲‬کیلومتــر از ان در‬ ‫حــوزه اســتحفاظی راه و شهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی قــرار دارد و تاکنــون بخــش زیــادی از‬ ‫ایــن محــور چهــار خطــه شــده زیــر بــار ترافیــک‬ ‫رفتــه و تنهــا ‪ ۴۵‬کیلومتــر از ان در خراســان‬ ‫شــمالی باقــی مانــده اســت و همیــن میــزان‬ ‫جــاده تــک بانــده هــر ســاله جــان هــای زیــادی‬ ‫را از مســافران مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن جــاده کــه قطــب گردشــگری (اســتان‬ ‫هــای شــمالی) کشــورمان را بــه قطــب زیارتــی‬ ‫(مشــهد) متصــل مــی کنــد یکــی از جــاده هــای‬ ‫پــر رفــت و امــد محســوب می شــود و در فصول‬ ‫پرتــردد تابســتان و بهــار در کمیــن مســافران‬ ‫ثامن الحجج(ع) نشســته اســت و هر ســال بر‬ ‫تعــداد قربانیــان ایــن مســیر مــی افزایــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش پلیــس راه خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬درصــد فوتــی از ســوانح رانندگــی منجــر‬ ‫بــه فــوت در نــوروز امســال مربــوط بــه مســیر ‪۲‬‬ ‫طرفــه بجنــورد‪ -‬جنگل گلســتان اســت که ســاالنه‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون مســافر از ان تــردد مــی کننــد‪.‬‬ ‫تاثیــر ایــن بزرگــراه در ســفر ایمــن و همچنیــن‬ ‫ایمــن ســازی بــرای تــردد مســافران بــر کســی‬ ‫پوشــیده نیســت‪ .‬ایــن محــور از نظــر ترانزیــت‬ ‫بار به شــمال شــرق کشــور و کشــورهای اســیای‬ ‫میانــه و نیــز بــه جهــت تــردد زوار بــارگاه ملکوتی‬ ‫امــام رضــا(ع) از اهمیــت زیــادی بــرای ســامت‬ ‫راننــدگان و مســافر برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وقــوع ‪ ۸۰‬درصــد فوتــی تصادفــات در‬ ‫محــور جنــگل گلســتان‬ ‫کارشناســان مــی گوینــد ســه عامــل انســان‪،‬‬ ‫خــودرو و جــاده در وقــوع تصــادف ســهم دارنــد‪،‬‬ ‫در ایــن میــان ســهم انســان بســیار بیشــتر از ‪۲‬‬ ‫عامــل دیگــر اســت ولی وقــوع تصادفات نــوروزی‬ ‫در اســتان نشــان داد کــه ســهم راه در وقــوع‬ ‫تصادفــات در ایــن خطــه از کشــور بــاال اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام پلیــس راه‪ ،‬تمامــی تصادفات‬ ‫منجــر بــه فــوت در نــوروز امســال در محورهای‬ ‫اصلــی اســتان رخ داده اســت‪ .‬در چهــار فقــره‬ ‫تصــادف منجــر به فــوت در محورهای اســتان‪،‬‬ ‫هشــت نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد کــه‬ ‫فــوت هفــت نفــر از انــان در جــاده اشــخانه‪-‬‬ ‫جنــگل گلســتان بــود‪.‬‬ ‫تاخیــر در بهــره بــرداری از پــروژه راهســازی‬ ‫بجنورد‪-‬جنــگل گلســتان ســبب گالیــه پلیــس‬ ‫هــم اســت و پلیــس تاکیــد دارد تــا هــر چــه‬ ‫زودتــر بایــد ایــن محــور پرتــردد ایمــن شــود‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرمانــده انتظامی خراســان‬ ‫شــمالی از طوالنــی شــدن چهــار خطــه شــدن‬ ‫محــور بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان بــه عنــوان‬ ‫یکــی از محورهاتــی پرتــردد و حادثــه خیــز‬ ‫اســتان انتقــاد کــرد و افــزود‪ :‬بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از ســوانح رانندگــی اســتان و قربانیان‬ ‫ایــن حادثــه هــا در ایــن محــور بــه ثبت رســیده‬ ‫اســت و بخــش زیــادی از ایــن حــوادث نیــز بــه‬ ‫دلیــل وجــود نقــاط حادثــه خیــز اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫تکمیــل پــروژه مــی توانــد بــه کاهــش ســوانح‬ ‫رانندگــی رخ بــه رخ و کاهــش مــرگ و میــر‬ ‫تاثیــر زیــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نــوروز امســال ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫از فوتــی هــای تصادفــات جــاده ای اســتان در‬ ‫محــور ‪ ۲‬طرفــه مســیر بجنورد‪-‬جنــگل گلســتان‬ ‫رخ داده اســت گفــت‪ :‬در طــرح نــوروزی امســال‬ ‫از ‪ ۲۵‬فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬تاکنــون هشــت نفــر‬ ‫در تصادفــات جــاده ای اســتان کشــته شــدند‬ ‫کــه هفــت نفــر از ایــن تعــداد در جــاده ‪ ۲‬طرفــه‬ ‫مســیر اشــخانه‪ -‬جنــگل گلســتان بــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۴۵‬کیلومتــر از مســیر‬ ‫اشــخانه‪ -‬جنــگل گلســتان ‪ ۲‬طرفــه اســت کــه‬ ‫ایــن تصادفــات در ایــن مســیرها اتفــاق مــی‬ ‫افتــد و انتظــار مــی رود بــه اجــرای چهــار خطــه‬ ‫کــردن ایــن مســیر ســرعت داده شــود‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهی انتظامی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬شــمار فوتیهــای تصادفــات‬ ‫جــاد ه ای اســتان در ایــن مــدت نســبت بــه مدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته ‪ ۳۳‬درصد افزایش یافته‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬درصــد ایــن تصادفــات منجــر بــه فــوت در‬ ‫محورهــای اصلی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۸۷‬فقــره تصــادف‬ ‫جرحــی و ‪ ۱۳۱‬فقــره تصــادف خســارتی در جــاده‬ ‫هــای اســتان گــزارش شــد ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه در مــدت مشــابه پارســال گذشــته ‪ ۲۸‬فقــره‬ ‫تصــادف جرحــی و ‪ ۶۵‬فقــره تصــادف خســارتی‬ ‫در اســتان ثبــت شــد و بــر ایــن اســاس شــمار‬ ‫تصادفــات جرحــی ‪ ۲۱۱‬درصــد و شــمار تصادفــات‬ ‫خســارتی‪ ۱۳۶‬درصــدافزایــشرانشــانمــیدهــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه در ایــن مدت‬ ‫‪ ۴۳‬درصــد تصادفــات جرحــی در محورهــای‬ ‫فرعــی و ‪ ۵۷‬درصــد در جــاده هــای اصلــی‬ ‫اســتان بــوده اســت گفــت‪ ۲۸ :‬درصــد از‬ ‫تصادفــات خســارتی در محورهــای فرعــی و‬ ‫‪ ۷۲‬درصــد ان در جاده هــای اصلــی ثبــت شــد‪.‬‬ ‫تاکید استاندار بر سرعت تکمیل محور‬ ‫نــوروز امســال وقــوع تصادفــات منجــر بــه‬ ‫فــوت در اســتان افزایــش یافــت و شــمار فــوت‬ ‫شــدگان هــم ‪ ۳۳‬درصــد نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫جمعیــت هــال احمــر خراســان شــمالی‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه امســال بخــش زیــادی‬ ‫از عملیــات امــدادی مربــوط بــه جــاده هــا بوده‬ ‫اســت و ایــن امــر ناشــی از افزایــش تصادفــات‬ ‫در محورهــا رخ داده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬پیگیــری مشــکالت طــرح راهســازی‬ ‫محــور بجنــورد ‪ -‬جنــگل گلســتان بایــد از روال‬ ‫عــادی خــارج شــود و اجــرای ان ســرعت گیــرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد اظهــار کــرد‪ :‬تکمیــل‬ ‫محــور بجنــورد ‪ -‬جنــگل گلســتان بســیار حایــز‬ ‫اهمیــت اســت و اقدامــات کوتــاه مدتــی در‬ ‫ایــن محــور ماننــد اشکارســازی انجــام شــده‬ ‫اســت امــا بایــد بعنــوان یــک مطالبــه جــدی در‬ ‫ســطح ملــی پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امنیــت جــان مــردم اولویــت‬ ‫ماســت افزود‪ :‬محور بجنورد ‪ -‬جنگل گلســتان‬ ‫پــروژه ای ملــی بــا اهمیــت کشــوری اســت‪،‬‬ ‫تقاضــای مــا از وزارت راه و شهرســازی ایــن‬ ‫اســت کــه ایــن محــور را بصــورت عــادی نبیننــد‬ ‫زیــرا ایــن محــور متعلــق بــه کل کشــور اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مســوولیت‬ ‫هر حادثه ای که در این مســیر رخ می دهد بر‬ ‫عهــده مــن و تمام مســووالن کشــوری اســت که‬ ‫در اعتبــارات ایــن محــل دخالــت دارنــد بنابرایــن‬ ‫هــر چــه ســریعتر ‪ ۲‬قطعــه ‪ ۲۰‬کیلومتــری باقــی‬ ‫مانــده در محــور بجنــورد ‪ -‬جنــگل گلســتان‬ ‫تعییــن تکلیــف و بــه اتمــام برســد‪.‬‬ ‫تصویب ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان برای اجرای طرح‬ ‫ایــن طــرح کــه ســال هــا در گیــر و دار اعتبــارات‬ ‫بــه ســر مــی بــرد و دولــت هــای گذشــته نیــز‬ ‫نتوانســتند گــره ایــن جــاده محســوب بــه مــرگ را‬ ‫بــاز کننــد امــا در دولــت ســیزدهم بــا ســفر رییس‬ ‫جمهــور در دوم تیرمــاه ســال گذشــته امیدهــا‬ ‫بــرای تکمیــل ایــن طــرح افزایــش یافــت و مــردم‬ ‫ایــن خطــه انتظــار داشــتند تــا بعــد از ســال هــا از‬ ‫ایــن مســیر بــدون دغدغــه عبــور کننــد و تصویــب‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای اجــرای ایــن طــرح از‬ ‫مهمتریــن مصوبــات ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫اســتان بــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز پیشــتر بــه ایرنــا اعــام‬ ‫کــرده بــود کــه ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در‬ ‫ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان بــرای تکمیــل‬ ‫جــاده بجنــورد بــه جنــگل گلســتان مصــوب شــد‬ ‫کــه ‪ ۱۲۰‬میلیــارد تومــان ان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫مهــدی رشــیدی اظهــار کــرد‪ :‬حــوزه هــای اب‬ ‫و راه مهمتریــن پــروژه هــای مصــوب در ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان بــود و بــرای حــوزه اب‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۷۰‬میلیــارد تومــان و بــرای راه نیــز‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار مصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــرح تکمیــل جــاده جنــگل‬ ‫گلســتان بــه بجنــورد در اولویــت طــرح هــای‬ ‫عمرانی اســتان قرار دارد و ‪ ۴۵‬کیلومتر راه باقی‬ ‫مانــده از ایــن پــروژه نیــز اســفالت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪ :‬تمــام‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ ۵۰‬خانــوار اســتان از نعمت‬ ‫راه اســفالت بهره مند هســتند و تمام تالش‬ ‫مــا ایــن اســت کــه بــرای دور بعــدی ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان پــروژه ای نیمــه‬ ‫تمــام وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫طــول راه هــای خراســان شــمالی بــدون‬ ‫احتســاب راه هــای روســتایی‪ ،‬یکهــزار و ‪۳۴۳‬‬ ‫کیلومتــر اســت کــه ‪ ۱.۵۴‬درصــد از راه هــای‬ ‫کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت و‬ ‫اکنــون ‪ ۱۶۶‬کیلومتــر بزرگــراه‪ ۴۳۲ ،‬کیلومتــر‬ ‫راه اصلــی و ‪ ۷۴۵‬کیلومتــر راه فرعــی در ایــن‬ ‫اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫نقشتعیینمهارت هاواماده‬ ‫سازی نقل قول و مدارک در‬ ‫استعداد درونی برای ایجاد‬ ‫کسبوکارچیست ؟‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫تعییــن مهارت هــای مــورد نیــاز بــرای‬ ‫ایجــاد کســب و کار و همچنیــن‬ ‫اماده ســازی نقــل قــول و مــدارک‬ ‫از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬شــناخت و تعییــن‬ ‫مهــارت هــای الزم بــرای ایجــاد‬ ‫کســب و کار باعــث مــی شــود تــا فــرد‬ ‫بــه صــورت موثرتــر در فراینــد برنامــه‬ ‫ریــزی‪ ،‬اجــرا و مدیریــت کســب‬ ‫و کارش دخیــل شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫اماده ســازی نقــل قــول و مــدارک نیــز‬ ‫بــه دلیــل افزایش اطمینــان و اعتماد‬ ‫بــه نفــس در ارتبــاط بــا مشــتریان و‬ ‫همــکاران بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬تعییــن مهارت هــا و‬ ‫اماده ســازی نقــل قــول و مــدارک‬ ‫در ایجــاد کســب و کار بــه شــرح زیــر‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعییــن مهارت هــا‪ :‬بــرای‬ ‫ایجــاد کســب و کار موفقــی‪ ،‬بایــد‬ ‫مهارت هایــی مثــل مهارتهــای‬ ‫بازاریابــی و فــروش‪ ،‬مهارتهــای مالی‬ ‫و حســابداری‪ ،‬مهارتهــای مدیریــت و‬ ‫برنامه ریــزی و کســب و کار و ‪ ...‬را‬ ‫بــه داشــته باشــید‪ .‬اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫و اطمینــان از داشــتن ایــن مهارت ها‬ ‫بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬اماده ســازی نقــل قــول‪ :‬شــما‬ ‫نبایــد فقــط بــه ارائــه محصــول یــا‬ ‫خدمــات خــود محــدود باشــید‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد بتوانیــد مســتندات و‬ ‫مدارکی را که به مشــتریان و همکاران‬ ‫نشــان دهــد‪ ،‬محصــول یا خدمت شــما‬ ‫چــه خصوصیاتــی دارد و چگونــه کار‬ ‫می کنــد‪ ،‬ارائــه دهیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما‬ ‫امــکان مــی دهــد تا قابلیــت اطمینان و‬ ‫ارتبــاط بــا مشــتریان و همکاران خــود را‬ ‫ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اماده ســازی مــدارک‪ :‬قبــل از اغاز‬ ‫فعالیت هــای ایجــاد کســب و کار‪،‬‬ ‫بایــد مــدارک مختلفــی مانند شــرکت‬ ‫ثبتــی‪ ،‬تنظیــم قراردادهــا‪ ،‬ثبــت‬ ‫اختــراع‪ ،‬اخــذ مجــوز و ‪ ...‬را تهیــه‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما اطمینــان‬ ‫مــی دهــد کــه تمامــی ســند های الزم‬ ‫بــرای راه انــدازی و راه انــدازی کســب و‬ ‫کار شــما فراهــم شــده اند‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬تعییــن مهارت هــا و‬ ‫اماده ســازی نقــل قــول و مــدارک بــه‬ ‫شــما کمــک می کنــد تــا بــه صــورت‬ ‫موثرتــر و بــا اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫بیشــتری در ایجاد کســب و کار خود‬ ‫مشــغول شــوید‪.‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت خانــم کبــری شــهاب نوکنــده فرزنــد حســن بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمــوده‏انــد کــه ســند مالکیــت ‪ 395‬ســهم مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی دارای پــاک ‪4622‬‏فرعــی از‪ -4‬اصلــی بخــش دو بــه مســاحت ‪1975‬متــر مربــع واقــع در بخــش دوثبــت بندرگــز‪ ،‬ســند‏مالکیــت بــه شــماره چاپــی ‪ 698119‬بــه نــام کبــری‬ ‫شــهاب نوکنــده صــادر گردیــده اســت کــه بــه علــت‏اســباب کشــی مفقــود شــده ونامبــرده تقاضــای صــدور المثنی ســند مالکیت راازایــن اداره نمــوده‏اســت‪.‬از این رو باســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحی‬ ‫اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی‏مــی گــردد تــا هرکســی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود‏ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف‬ ‫مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن‏ارئــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مــدت‏مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات‪ ،‬نســبت‬ ‫محمــد فندرســکی – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‏‪ .‬م‪.‬الــف‪1 :‬‏ تاریــخ انتشــار‪1402/1/15 :‬‏‬ ‫اگهی قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‪ -‬موضوع ماده‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫رای شــماره ‪ 140160312009002819‬مــورخ‪ 1401/12/13‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف اداره‏ثبــت اســناد وامالک شهرســتان بندرگز درخصوص کالســه پرونــده ‪1401114412009000244‬‏ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪ 15990‬متــر مربــع جــدا شــده از پــاک ‪ -1‬اصلــی واقــع در‏لیــوان بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی بندرگز‪ ،‬ملکی خانم فائزه عســگری فرزند عبــاس به کد ملــی‏‏‪2249823863‬‬ ‫کــه از مالــک رســمی اقــای محمــد عســگری خریــداری کــرده اســت‪ .‬چنانچــه‏اشــخاص اعــم از حقیقــی وحقوقــی ادعــا یــا اعتراضــی نســبت بــه اصل‪،‬حــدود و حقــوق ارتفاقــی‏دارنــد مــی تواننــد‬ ‫ظــرف مــدت‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبــا ًبــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‏اعــام کننــد و از تاریــخ اعتــراض بــه دادگاه صالــح قضایــی دادخواســت تقدیــم نماینــد و ظــرف‏مــدت یــک مــاه‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز تقدیــم‏نماینــد درغیــر اینصــورت ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام متقاضــی ثبــت صادر خواهد شــد‪.‬ضمنا ًصدور‏ســند مالکیت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه معتــرض و متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‏‪ .‬م‪.‬الــف‪2 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402/1/15 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402/1/30 :‬‏‬ ‫محمدفندرسکی‪ -‬سرپرست اداره اسناد و امالک بندرگز‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪733‬‬ ‫خبر‬ ‫مقصد نیمی از مسافران نوروزی‬ ‫خبر‬ ‫زیارتگاه خالدنبی کالله است‬ ‫سال گذشته تعاونی های‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۲‬برابر‬ ‫صادرات داشتند‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫پارســال بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار دالر کاالی‬ ‫تولیــدی در تعاونی هــای اســتان بــه‬ ‫کشــورهای مختلــف صــادر شــد کــه‬ ‫ایــن رقــم نســبت بــه ســال مــا قبــل‬ ‫ان ‪ ۲‬برابــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی‬ ‫اســام خــواه اظهــار کــرد‪ :‬دســت‬ ‫بافتــه هــای ســنتی‪ ،‬اتصــاالت‪،‬‬ ‫ماکارونی و فرش دســتباف از جمله‬ ‫محصــوالت صادراتــی تعاونــی هــای‬ ‫اســتان اســت کــه بــه کشــورهای‬ ‫عــراق‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫روســیه و کشــورهای حــوزه خلیــج‬ ‫فــارس صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پارســال بــرای ارتقــای‬ ‫توانمنــدی هــای تعاونــی هــای‬ ‫اســتان‪ ،‬دوره هــای امــوزش بــه‬ ‫مــدت ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۶۳۰‬نفــر ســاعت‬ ‫برگــزار شــد کــه نســبت بــه ســال‬ ‫ماقبــل ‪ ۲۴۷‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬همچنین پارســال بیش از ‪۷۰۰‬‬ ‫مــورد نظــارت قانونــی بــر تعاونیهــای‬ ‫اســتان انجــام شــد کــه ایــن رقــم‬ ‫نســبت بــه ســال ماقبــل ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی کاللــه‬ ‫گفــت‪ :‬از زمــان اغــاز ســفرهای نــوروزی تاکنــون ‪ ۲۷۸‬هــزار و ‪۹۴۷‬‬ ‫گردشــگر بــه ایــن شهرســتان ســفر کردنــد کــه مقصــد ‪ ۱۴۰‬هــزار نفــر‬ ‫انــان زیارتــگاه خالدنبــی اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار محمدعلی ســرگزی اظهارکرد‪ :‬بیشــترین‬ ‫گردشــگران بازدیــد کننــده از زیارتــگاه خالدنبــی از شهرســتان های‬ ‫اق قــا‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬مشــهد و تهــران هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬منطقــه نمونــه گردشــگری خالدنبــی بــا برخــورداری از‬ ‫تپه ماهورهــای دیدنــی‪ ،‬زیارتــگاه حضــرت خالــد بن ســنان(ع)‪ ،‬دشــت‬ ‫شــقایق‪ ،‬چشــمه‪ ،‬مراتــع و دامنه هــای سرســبز و جاذبه هــای بی بدیــل‬ ‫و چش ـم انداز طبیعــی‪ ،‬بــه عنــوان نگینــی زیبــا در میــان جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری اســتان گلســتان در کاللــه واقــع اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی کاللــه‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن منطقــه بکــر بــا توجــه بــه جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی‬ ‫منحصربه فــرد‪ ،‬جایــگاه ویــژه ای در بیــن مناطــق گردشــگری گلســتان‬ ‫و حتــی شــمال کشــور دارد کــه ســاالنه گردشــگران بســیاری را بــه ایــن‬ ‫منطقــه از نگارســتان ایــران جــذب می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه شــامل ارامــگاه خالــد نبــی معــروف بــه غیــث ابــن ســنان‬ ‫اســت و همچنین بقعه عالم بابا‪ ،‬بقعه چوپان عطا‪ ،‬گورســتان و چشــمه‬ ‫خضردنــدان در جــوار ان قــرار دارنــد و همگــی انان‬ ‫در منطقــه بــه ویــژه میــان ترکمن هــا مــورد توجــه‬ ‫و احتــرام هســتند‪.‬‬ ‫مجموعــه گورســتان و زیارتــگاه خالــد نبــی در‬ ‫ارتفاعات و مناطق کوهســتانی اســتان موســوم‬ ‫بــه کــوه «تانگــری داغ» قــرار دارد و کمــی دورتــر‬ ‫از ایــن زیارتــگاه‪ ،‬روی یکــی دیگــر از تپه هــای‬ ‫ایــن منطقــه تندیس هــای ســنگی متعــددی‬ ‫در کنــار یکدیگــر و به طــور پراکنــده ماننــد یــک‬ ‫گورســتان از زمیــن قــد برافراشــته اند و بــر‬ ‫اســاس مســتندات و شــواهدی کــه تاکنــون بــه‬ ‫دســت امــده قدمــت ایــن گورســتان تاریخــی بــه‬ ‫قــرون میانــی اســامی مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫در حاشــیه بنــای خالــد نبــی گورســتان عظیمــی‬ ‫بــر روی تپــه ماهورهــای اطــراف وجــود دارد‬ ‫کــه همگــی دارای ســنگ مزارهــای ایســتاده‬ ‫هســتند کــه از نظــر فــرم و تزئینــات بــا دیگــر‬ ‫ســنگ مزارهــای شــناخته شــده در منطقــه‬ ‫متفــاوت اســت و در ایــن گورســتان بیــش از ‪ ۶۰۰‬ســنگ مــزار ایســتاده‬ ‫تــا ارتفــاع حداکثــر ‪ ۲‬متــر دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ســرگزی ادامــه داد‪ :‬مناطــق نمونــه گردشــگری اق ســو و زاو و امــام‬ ‫زاده عبداللــه و همچنیــن روســتای صوفیــان بــه عنــوان یکــی از‬ ‫معروف تریــن مناطــق پــرورش اســب اصیــل ترکمــن از دیگــر‬ ‫جاذبه هــای مــورد اســتقبال مســافران نــوروزی بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۳۵‬مســافر نــوروزی شهرســتان‬ ‫کاللــه در ‪ ۳۳‬اقامتــگاه بوم گــردی‪ ،‬پنــج خانــه مســافر‪ ۱۲ ،‬مدرســه بــا ‪۶۲‬‬ ‫کالس درس و ‪ ۲۵‬اتــاق زائرســرای زیارتــگاه خالدنبــی اســکان یافتنــد‪.‬‬ ‫قــرار گرفتــن کاللــه در جــوار پــارک ملــی گلســتان و وجــود دیــوار‬ ‫تاریخــی گــرگان‪ ،‬پــارک جنگلــی اقســو و مراتــع و جنگل هــای همجــوار‬ ‫بــا مجموعــه تفریحــی چشــمه زاو‪ ،‬زیارتــگاه خالــد نبــی و قبرســتان‬ ‫باســتانی (مشــترک بــا شهرســتان مراوه تپــه)‪ ،‬دره پنج شــیر‪ ،‬کارگاه‬ ‫کاوشــگری قره دیــب‪ ،‬اتشــکده یاســاقلیق و تپه هــای باســتانی‪،‬‬ ‫تــاالب ســولوک لی و ارتفاعــات بیلی کــوه‪ ،‬جنگل هــای خــدر اولیــا‪،‬‬ ‫مرقــد امــام زاده عبداللــه‪ ،‬ســدهای بوســتان و چمــران‪ ،‬پــارک اللــه و‬ ‫مجموعه های پرورش اســب روســتای صوفیان از جمله ظرفیت های‬ ‫گردشــگری طبیعــی و تاریخــی ایــن شهرســتان ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــره اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪140160312008003788‬‬ ‫تاریخ‪ 1401/11/25:‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی شهرستان اق قال پرونده کالسه ‪1400114412008000324‬تصرفات‬ ‫مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی اقــای خانــدردی نظــری فرزنــد محمدقلیــچ بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬کدملــی ‪ 4979792324‬صــادره از اق قــا درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن با بنای احداثی به مســاحت‬ ‫‪ 555/37‬مترمربع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک ‪ -6‬فرعی از ‪ -1‬اصلی واقع در اراضی اق قال بخش‪-7‬حوزه ثبتی ملک شهرســتان اق قال ازســهمی خانم فاطمه مشــروطه تایید گردییده‬ ‫اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪ 15082 -‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه ‪1402/01/15‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهار شنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪140160312008004319‬‬ ‫تاریخ‪ 1401/12/22:‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی شهرستان اق قال پرونده کالسه ‪1401114412008000254‬تصرفات‬ ‫مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی خانــم اق بــی بــی بدراقــی فرزنــد امــان نیــاز بــه شــماره شناســنامه ‪ 10270‬کدملــی ‪ 4979143059‬صــادره از اق قــا درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 284/96‬مترمربــع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک ‪ -1886‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخش‪-7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قال ازســهمی خانــم اق بی بی بدراقی‬ ‫تاییــد گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪15056 -‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪1402/01/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهار شنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪140160312008004116‬‬ ‫تاریخ‪ 1401/11/25:‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر درواحد ثبتی شهرســتان اق قال پرونده کالســه ‪1400114412008000241‬تصرفات‬ ‫مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی اقــای محمــد صــادق ایــری فرزنــد عبداللــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 2213‬کدملــی ‪ 2239502150‬صــادره از ترکمــن درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 221/46‬مترمربع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک شــماره ‪ -1‬اصلی واقع در اراضی اق قال بخش‪-7‬حوزه ثبتی ملک شهرســتان اق قال ازســهمی بنیاد مســتضعفان انقالب اســامی‬ ‫تاییــد گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪15076 -‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪1402/01/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهار شنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪140160312001008477‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‏ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه‏‏‪1400114412001000808‬‏‬ ‫تقاضــای اقــای قاســم پیرانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 372‬وکــد ملــی ‪ 2122914521‬صــادره ازگــرگان فرزنــد محمــد درششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪174/90‬‬ ‫مترمربــع ازپــاک شــماره ‪ – 148‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه محمــود بخــش دو حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از احــراز مالکیــت دســتارمی متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد ازتاریخ انتشــار اولین اگهی بمــدت دوماه‬ ‫اعتــراض خــود راباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ‏رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خــود را به مرجع ذیصــاح قضائی تقدیم نماید ‪.‬‬ ‫‏م الــف‪ 15078:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1402/01/15 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1402/01/31 :‬‏ مهــدی شــاه مهــری‏‪ -‬سرپرســت اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه یــک گــرگان‏‪ -‬ازطــرف غالمرضــا قاســمی‏‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬وماده ‪13‬‏ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪140160312001008503‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‏‏‪140111441248000556‬‏ تقاضــای اقــای‬ ‫درویشــعلی بابــازاده یانســری بــه شــماره شناســنامه ‪ 4060‬وکــد ملــی ‪ 2121597573‬صــادره ازگــرگان فرزنــد قربــان درششــدانگ‏یــک قطعــه بــاغ بمســاحت ‪ 5060‬مترمربــع ازپــاک شــماره ‪ – 261‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی الملنــگ بخــش دو حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی محمدعلــی بابــازاده به متقاضــی دارد ‪.‬مالحظات‪ :‬مطابــق نامه شــماره ‪ 19917‬مورخــه ‪1401/11/12‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گــرگان بموجــب تغییــر کاربــری موضــوع تبصــره یــک مــاده ‪ 2‬بمشــاره ‪ 096500/811/25/2/1400‬در رابطــه بــا طــرح گلخانــه گل و گیــاه مجوز تغییــر کاربری در راســتای طرح اعالمی‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ‏رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬‏م الــف‪ 15040:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1402/01/15 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1402/01/31 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‏‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان‏‪ -‬ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪140160312008002679‬‬ ‫تاریخ‪ 1401/09/06:‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی شهرستان اق قال پرونده کالسه ‪1400114412008000187‬تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم حوریه کســائیان فرزند عبدالقادر به شــماره شناســنامه ‪ 6637‬کدملی ‪ 4979106511‬صادره از اق قال درششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت‬ ‫‪ 200‬مترمربع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک شــماره ‪ -3‬اصلی واقع در اراضی کســلخه بخش‪-7‬حوزه ثبتی ملک شهرســتان اق قال از ســهمی اصالحات ارضی تایید گردییده اســت‪.‬لذا به‬ ‫منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در‬ ‫صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪15073 -‬‬ ‫سرپرست اداره اسناد وامالک ملک اق قال ‪ -‬ازطرف مهناز جهانفر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪1402/01/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهار شنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫سال گذشته ‪1400‬‬ ‫فرصت شغلی بهزیستی‬ ‫خراسان شمالی ایجاد‬ ‫کرد‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۰‬فرصــت شــغلی ظــرف یــک ســال‬ ‫گذشــته بــا پرداخــت ‪ ۱۲۹‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بــه مددجویــان زیــر پوشــش ایــن‬ ‫نهــاد حمایتــی در اســتان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محســن‬ ‫توحیــدی مقــدم اظهــار کــرد‪ :‬در مجمــوع برای‬ ‫ایجــاد اشــتغال در ســال گذشــته ‪ ۱۲۹‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار از محــل هــای مختلــف بــرای‬ ‫ایجــاد اشــتغال مددجویــان زیــر پوشــش ایــن‬ ‫ســازمان حمایتــی هزینــه شــد کــه ‪ ۱۱۲‬میلیارد‬ ‫تومــان ان از محــل تبصــره ‪ ۱۶‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۶‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬و‬ ‫حــدود ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومــان نیــز از محــل بیمه‬ ‫کارفرمایــانوخویــشفرمایــانپرداخــتشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی‬ ‫افزود‪:‬ایــن حجــم از اعتبــار هزینه ای در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲‬برابــر ســال ماقبــل ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میــزان تعهــد ایجــاد‬ ‫اشــتغال ایــن ســازمان حمایتــی بــرای ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۶۰۰‬نفــر بــود تصریح کرد‪ :‬بهزیســتی‬ ‫اســتان در ســال گذشــته بیــش از ‪ ۲‬برابــر‬ ‫تعهــد بــرای مددجویــان شــغل ایجــاد کــرد کــه‬ ‫طبــق ســامانه ملــی رصــد اشــتغال کشــور در‬ ‫اســتان بیــن ســایر دســتگاه هــای اجرایی رتبه‬ ‫اول را کســب کــرده ایــم‪.‬‬ ‫توحیــدی مقــدم بیــان کــرد‪ :‬مددجویــان در‬ ‫زمینــه هــای مختلــف از جملــه کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامپــروری‪ ،‬صنایــع دســتی و خدمات صاحب‬ ‫شــغل شــدند کــه تــاش مــی شــود بــا توجــه‬ ‫بــه رشــته تحصیلــی و مهــارت‪ ،‬شــغل هــای‬ ‫جدیــدی نیــز بــه انــان معرفــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اینــک تــاش مــی کنیــم تــا بــا‬ ‫ایجــاد شــغل بــرای خانــواده هــای گــروه هدف‬ ‫درامــد پایــدار ایجــاد کنیــم کــه در ایــن راســتا‬ ‫مشــارکت و کمــک خیــران را نیــز مــی طلبیــم‪.‬‬ ‫توحیــدی مقــدم بــا بیــان اینکــه توانمندســازی‬ ‫جامعــه هــدف یکــی از اهــداف مهــم ســازمان‬ ‫بهزیســتی اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در همین راســتا‬ ‫تســهیالت خوداشــتغالی بــه مددجویــان‬ ‫واجــد شــرایط پرداخــت مــی شــود و عــاوه بــر‬ ‫ایــن از دیگــر اقدامــات بهزیســتی در حمایــت‬ ‫از اشــتغال مددجویــان‪ ،‬پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫کارفرمایــان اســت بــه ایــن صــورت کــه اگر یک‬ ‫کارفرمــا فــردی از جامعــه هــدف بهزیســتی‬ ‫را مشــغول بــه کار کنــد‪ ،‬ســهم بیمــه ان‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اقدامــات بــا هــدف ایجــاد‬ ‫زمینــه مناســب خودکفایــی و اســتقالل مالــی‬ ‫مددجویــان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور بــا هــدف‬ ‫اجــرای برنامــه اشــتغال گســترده و مولــد بــه‬ ‫دولــت اجــازه مــی دهــد تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع‬ ‫حاصلــه از مابــه التفــاوت قیمــت حامل هــای‬ ‫انــرژی را بــه حســاب خاصــی نــزد خزان ـه داری‬ ‫کل کشــور واریــز و منابــع حاصلــه را بــه‬ ‫شــکل تســهیالت بانکــی در جهــت حمایــت‬ ‫از طرح هــای تولیــد‪ ،‬اشــتغال و امــوزش و‬ ‫کمــک بــه کارورزی جوانــان دانــش اموختــه‬ ‫دانشــگاهی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬نیــز بــه منظــور کمــک بــه توســعه‬ ‫اشتغال دانش بنیان و صنایع خالق از طریق‬ ‫حمایــت از ارتقــا‪ ،‬توســعه زیرســاخت هــا و‬ ‫افزایــش فــروش محصــوالت دانش بنیــان‬ ‫از محــل منابــع بنــد (ب) تبصــره (‪ )۱۶‬قانــون‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬و از طریــق معرفــی بــه‬ ‫بانــک هــای عامــل قابــل اعطــاء اســت کــه نرخ‬ ‫ســود ایــن وام هــای قــرض الحســنه بــا کارمزد‬ ‫حداکثــر چهــار درصــد اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۷‬هــزار و ‪ ۴۱‬نفــر از جمعیــت یــک میلیــون‬ ‫نفــری خراســان شــمالی زیــر پوشــش ایــن‬ ‫نهــاد قــرار دارنــد کــه از مجمــوع ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار نفــر معلــول هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪733‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫حضور ‪ ۳۹۴‬هزار مسافر‬ ‫از گالیکش و پارک ملی گلستان‬ ‫اطالعیه دکتر زنگانه استاندار گلستان در‬ ‫خصوص ضرورت برخورد با هنجار شکنان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران از ابتــدای انقــاب تــا‬‫بــه امــروز همــواره تــاش کــرده اســت بــر اســاس‬ ‫موازیــن شــرعی قانونــی و البتــه بــر اســاس‬ ‫خواســت و تقاضــای عمــوم شــهروندان برنامــه‬ ‫ریــزی هــای الزم را در مســیر رشــد ‪ ،‬تعالــی و‬ ‫پیشــرفت جامعــه داشــته باشــد‬ ‫ اعتقــاد بــه حجــاب و عفاف از جمله مشــترکات‬‫ادیــان الهــی اســت و یکــی از مهمتریــن‬ ‫موضوعاتــی کــه همــواره بــه عنــوان مطالبــه‬ ‫عمومــی مــردم ‪ ،‬متدینیــن و حتــی افــراد ضعیف‬ ‫الحجــاب در خصوص زیســت عفیفانــه و رعایت‬ ‫ارزش هــای دینــی و ملــی مــورد توجــه بــوده‪،‬‬ ‫فرهنــگ حجــاب و عفــاف اســت‬ ‫ ایــن قانــون مترقــی در جامعــه اســامی زمینــه‬‫پیشــگیری بســیاری از مســائل را فراهــم اورده‬ ‫و در عیــن حــال لــزوم رعایــت حجــاب از ســوی‬ ‫کلیــه شــهروندان در اماکــن دولتــی‪ ،‬معابــر‬ ‫و اماکــن عمومــی ضروریســت و زمینــه ســاز‬ ‫مصونیــت جامعــه خواهــد بــود‬ ‫ بــی تردیــد همــکاری همــه نهادهــای قضائــی‪،‬‬‫ضابطیــن و دســتگاه هــای اجرایــی در مواجهــه‬ ‫بــا هنجــار شــکنی و کشــف حجــاب از ســوی‬ ‫شــهروندانی اقــدام بــه نقــض قانــون مــی کننــد‪،‬‬ ‫ضــروری و الزامیســت‬ ‫ در عیــن حــال بــر همــگان مشــهود اســت کــه‬‫مقولــه حجــاب موضوعــی فرهنگــی و اعتقــادی‬ ‫اســت و بــه همیــن دلیــل همــکاری همــه دســتگاه‬ ‫هــای فرهنگــی و اجتماعــی در گســترش فرهنــگ‬ ‫عفــاف و حجــاب مــی توانــد زمینــه اجــرای اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه را بیــش از پیــش فراهــم اورد‬ ‫ یقینــا ً در گام دوم انقــاب و در مســیر تمــدن‬‫بــزرگ اســامی فرهنــگ حجــاب و عفــاف بــه عنــوان‬ ‫مدلــی مترقــی مــی توانــد نقشــی تاثیرگــذار در‬ ‫اشــاعه فرهنــگ اصیــل اســامی داشــته باشــد تــا‬ ‫ایــن مطالبــه عمومــی جامعــه در خصــوص زیســت‬ ‫عفیفانــه محقــق شــود‪.‬‬ ‫‏]گهــی فقــدان ســند مالکیــت اقــای محمــود‬ ‫عشرســتاقی بــا وکالــت از حجــت الــه مهقانــی‬ ‫فرزنــد محمــد ابراهیــم به شــماره‏شناســنامه ‪17‬و‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2249351503‬صــادره از کردکــوی با‬ ‫ارائــه دو بــرگ استشــهادیه‏گواهــی شــده توســط‬ ‫دفترخانه اســناد رســمی شــماره ‪ 23‬کردکوی ادعا‬ ‫نمــوده اســت کــه ســند‏مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫واحد اپارتمان مســکونی که مقدار ‪ 13/34‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 98‬ســهم‏ششــدانگ عرصــه وقــف عــام‬ ‫اســت به مســاحت ‪ 87/05‬متر مربع قطعه اول‬ ‫تفکیکــی بــه پــاک‏شــماره ‪ 741‬فرعــی مفــروز و‬ ‫مجــزی از‪ 720‬فرعــی از ‪-15‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫‪ 2‬حــوزه ثبتــی‏کردکــوی کــه ذیــل ثبــت ‪16733‬‬ ‫صفحــه ‪ 360‬جلــد ‪ 103‬بــه نــام زهره عشرســتاقی‬ ‫فرزنــد محمــد‏حســن ثبــت و صادرگردیــد و برابر با‬ ‫ســند رســمی شــماره ‪ 4967‬مورخه ‪1389/08/05‬‬ ‫تنظیمــی‏دفتــر ‪ 23‬کردکــوی تمامــت پــاک فــوق‬ ‫بــه حجــت الــه مهقانــی منتقــل و برابــر بــا ســند‬ ‫رســمی شــماره‏‏‪ 4968‬مورخه ‪ 1389/08/05‬دفتر‬ ‫‪ 23‬کردکــوی در رهــن بانــک مســکن قرار گرفت و‬ ‫برابــر بــا‏ســند شــماره ‪ 4970‬مورخــه ‪1389/08/05‬‬ ‫دفتــر ‪ 23‬کردکــوی در اجــاره اداره اوقــاف قــرار‬ ‫گرفــت ‏در حیــن اســباب کشــی مفقــود شــده‬ ‫و برابــر وارده شــماره ‪ 27‬مورخــه ‪1402/01/5‬‬ ‫تقاضــای صــدور‏المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن‬ ‫اداره نمودنــد علیهــذا باســتناد مــاده ‪-120‬ائیــن‬ ‫نامــه اصالحــی‏قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد‬ ‫اگهــی‪ ،‬معاملــه‏دیگــری انجــام داده یــا مدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد‬ ‫تــا ده روز پــس از‏انتشــار اگهــی بــه ثبــت محــل‬ ‫مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارئــه اصــل‬ ‫ســند مالکیــت یــا ســند‏معاملــه تســلیم نمایــد و‬ ‫اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در‬ ‫صــورت اعتــراض اصــل ســند‏مالکیــت یــا ســند‬ ‫معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــای ســند‬ ‫مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه‏متقاضــی‬ ‫تســلیم خواهــد کــرد ‏‪ .‬م‪.‬الــف‪12:‬‏‬ ‫تاریخ انتشار‪1402/1/15 :‬‏‬ ‫محمد رضا مهدوی رستمی‪ -‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک کردکوی‬ ‫دبیــر ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر گالیکــش از حضــور و اتــراق ‪۳۹۴‬‬ ‫هزار مســافر و گردشــگر نوروزی در جاذبه های طبیعی این شهرســتان‬ ‫باالخــص پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬ابشــارها و مــوزه حیــات وحــش ان از‬ ‫ابتــدای اجــرای طــرح تعطیــات نــوروزی (‪ ۲۵‬اســفند پارســال تــا دیــروز‬ ‫‪ ۱۱‬فروردیــن خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد رزاقــی اظهارداشــت‪ :‬از اغــاز‬ ‫تعطیــات نــوروزی امســال تــا پایــان دیــروز جمعــه ‪ ۱۱‬فروردیــن در‬ ‫مجمــوع ‪ ۴۰۷‬هــزار و ‪ ۶۶۶‬مســافر و گردشــگر از اماکــن تاریخــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی ‪ -‬مذهبــی‪ ،‬طبیعــی و تفریحــی گالیکــش دیــدن کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع شــمار حضــور مســافران و گردشــگران نــوروزی‬ ‫در گالیکــش‪ ۳۹۳ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۹‬نفــر انهــا از جاذبه هــای طبیعــی ایــن‬ ‫شهرســتان دیــدن نمودنــد کــه ‪ ۲۵۰‬هــزار نفــر در پــارک ملــی گلســتان‬ ‫اتــراق کردنــد‪.‬‬ ‫رزاقــی اضافــه کــرد‪ :‬پــارک ملــی گلســتان به عنــوان یکــی از ‪ ۵۰‬ذخیره گاه‬ ‫زیســت محیطــی زمیــن مشــهورترین جاذبــه طبیعــی گالیکــش اســت و‬ ‫همواره بیشــتر گردشــگران و مســافران نوروزی این شهرســتان اولویت‬ ‫نخســت خــود را بــه گــردش و پیــاده روی در طبیعــت بکــر ایــن پــارک‬ ‫اختصــاص می دهنــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پــارک ملــی کشــور‬ ‫بــا مســاحت ‪ ۹۱‬هــزار و ‪ ۸۹۵‬هکتــار در حــوزه جغرافیایــی شهرســتان‬ ‫گالیکــش در شــرق اســتان گلســتان و غــرب اســتان خراســان شــمالی‬ ‫واقــع اســت و در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه عنــوان ذخیــرگاه زیســت کــره در زمــره‬ ‫‪ ۵۰‬ذخیــرگاه بیوســفری جهــان در فهرســت یونســکو ثبــت شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه بخــش ناچیــزی از پــارک ملــی گلســتان در ســرزمین اســتان‬ ‫ســمنان قــرار دارد امــا وجــود جنگل هــای هیرکانی با انــواع درختان کهن‬ ‫ســربه فلــک کشــیده‪ ،‬تــردد حیوانــات وحشــی ماننــد گــراز‪ ،‬اهــو و مــرال‬ ‫یــا همــان گــوزن قرمــز‪ ،‬رودخانه هــا و ابشــارهای متنــوع در ارتفاعــات‬ ‫و مناطــق پاییــن دســت کــه شــاخص ترین ان میرزابایلــو‪ ،‬ســولگرد و‬ ‫لهنــدور‪ ،‬تنگــه گل و دشــت اســت‪ ،‬خیلــی از گردشــگران و مســافران را‬ ‫تشــویق بــه حضــور در قدیمی تریــن پــارک ملــی ایــران می کنــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــا داشــتن هــزار و ‪ ۳۵۰‬گونــه گیاهــی و ‪۳۰۲‬‬ ‫گونــه جانــوری بــرای نســل قدیــم و جدیــد نامــی اشناســت و خیلــی‬ ‫از گردشــگران کــه شــمال کشــور را بــرای ســفر انتخــاب می کننــد یکــی‬ ‫از اولویت هــا خــود را پیــاده روی در فضــای جنگلــی بکــر ان و بازدیــد‬ ‫از جاذبه هــای متنــوع ایــن پــارک از جملــه ابشــار ادم چاغــران‪ ،‬تنگــه‬ ‫گل‪ ،‬ابشــار اق ســو‪ ،‬بازدیــد از تــاالب کوهســتانی ســولوکلی و ابشــار‬ ‫گلســتان قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد خدمــات ســفر گالیکــش همچنیــن شــمار مســافران‬ ‫بازدیدکننــده از جاذبه هــای تاریخــی ایــن شهرســتان در مــدت اشــاره‬ ‫شــده را هشــت هزار و ‪ ۷۷۸‬نفر و امار بازدید از جاذبه های مذهبی‬ ‫گالیکــش را نیــز پنــج هــزار و ‪ ۳۷۹‬نفــر اعــام کــرد‪.‬‬ ‫از‪ ۱۹‬هزار گردشگر نوروزی‬ ‫رزاقــی از اقامــت ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۸۸‬مســافر و گردشــگر نــوروزی در اماکن‬ ‫اقامتــی گالیکــش از ابتــدای تعطیــات نــوروزی تــا پایــان روز گذشــته‬ ‫خبر داد و بیان داشــت‪ :‬امســال ‪ ۲۷‬اقامتگاه بوم گری‪ ،‬هشــت خانه‬ ‫مســافر‪ ۲ ،‬هتــل و متــل‪ ۲ ،‬مهمانپذیــر‪ ۱۲ ،‬مدرســه و ‪ ۲۸‬زائرســرا بــا‬ ‫مجمــوع ظرفیــت حــدود ‪ ۲‬هــزار نفــر تــدارک دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۶‬محوطــه تاریخــی و یــک بنــا (حمــام‬ ‫فارســیان)‪ ،‬هشــت اثــر طبیعــی شــامل پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬درخــت‬ ‫گــردوی فارســیان‪ ،‬دریاچــه و ابشــار فارســیان‪ ،‬ابشــار لــوه‪ ،‬ابشــار‬ ‫کرنــگ کفتــر‪ ،‬منطقــه گــرو و درخــت چنارلیــرو و هشــت اثــر معنــوی‬ ‫شــامل اییــن حســن و حســین‪ ،‬دوفــر بــازی‪ ،‬مــکان رخــداد ‪ ۱۲‬دی‪،‬‬ ‫پخــت نــان اقانــدو‪ ،‬نــان الزویــی‪ ،‬نــان کمــاج‪ ،‬نــان قرقروتــی و نــان‬ ‫کاک» گالیکــش ثبــت ملــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رزاقــی بابیــان اینکــه غــار کیــارام یکــی از قدیمی تریــن ســکونتگاه های‬ ‫بشــر در شــمال کشــور بــا قدمــت ‪ ۱۰۰‬هــزار ســال در پادلــدل‪ ،‬حمــام‬ ‫تاریخــی فارســیان و تخــت ســلیمان تنگــراه از مهمتریــن اثــار تاریخی‬ ‫گالیکــش هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬ابشــار لــووه‪ ،‬اق ســو و گلســتان‪ ،‬مــرداب‬ ‫نیلکــوه‪ ،‬مــوزه حیــات وحــش میرزابایلــو‪ ،‬مرتــع بادیانلــی روســتای اق‬ ‫قمیــش‪ ،‬روســتاهای قوشــه چشــمه‪ ،‬تنگــراه‪ ،‬لــووه‪ ،‬کرنــگ کفتــر‪،‬‬ ‫کنــدوس کــوه‪ ،‬فارســیان‪ ،‬پنــو‪ ،‬کیــارام‪ ،‬پادلــدل‪ ،‬لیــرو و فرنــگ را از‬ ‫دیگــر جاذبه هــای گردشــگری ایــن شهرســتان هســتند‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد خدمــات ســفر گالیکــش همچنیــن بــا اشــاره بــه مــوزه‬ ‫حیــات وحــش پــارک ملــی گلســتان (میــرزا بایلــو) افــزود‪ :‬ایــن مــوزه‬ ‫واقــع در منتهــی الیــه شــرقی محــدوده پــارک ملــی گلســتان شــامل‬ ‫مجموعــه ای غنــی و متنــوع از جوامــع گیاهــی و جانــوری اســت و‬ ‫گیاهــان و حیوانــات وحشــی و منحصــر بــه فــرد در ان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن مجموعــه در ســال ‪ ۱۳۶۲‬مــوزه حیــات وحــش‬ ‫کوچکــی بــوده کــه بعدهــا بــه دلیــل اســتقبال و عالقمنــدی مــردم در‬ ‫بازدیــد از ان توســعه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر گلســتان گفــت‪ ۲ :‬گردشــگر کــه پــس از پیــاده روی در پارک‬ ‫جنگلــی النگــدره و جنــگل رنگــو گــرگان از مســیر اصلــی دور شــده و راه بازگشــت را گــم کــرده بودنــد بــا‬ ‫تــاش چهــار ســاعته عوامــل امــدادی هــال احمــر ســالم پیــدا شــدند‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از روابط عمومی هالل احمر گلســتان‪ ،‬رضا حاجیلری اظهار کرد‪ :‬گمشــدن‬ ‫این گردشــگران ســاعت ‪ ۲‬بامداد امروز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اســتان اعالم شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۲ :‬تیــم شــامل هفــت امدادگــر کوهســتان از هــال احمــر گــرگان بــا بکارگیــری امبوالنــس‬ ‫و خــودروی کمکــدار ســبک بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر گلســتان افــزود‪ :‬نیروهای عملیاتی این ‪ ۲‬فرد گمشــده که‬ ‫یــک زن و مــرد ‪ ۳۳‬ســاله بودنــد را پــس از تــاش چهــار ســاعته پیــدا کــرده و بــه محــل امــن منتقل کردند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫پذیراییعشایرگلستان‬ ‫گردشگران گمشده در جنگل های‬ ‫گرگان سالم پیدا شدند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دیدنچهارمیلیونمسافردر‬ ‫تعطیالت نوروز از جاذبه های‬ ‫گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬مطابــق گــزارش‬ ‫ســتاد تســهیالت سفر اســتان‪ ،‬از زمان اغاز‬ ‫ســفرهای نــوروزی در ‪ ۲۵‬اســفند پارســال‬ ‫تاکنــون چهــار میلیــون و ‪ ۵۵۵‬گردشــگر از‬ ‫جاذبه هــای اســتان دیــدن کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط‬ ‫عمومــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬علی محمــد‬ ‫زنگانــه در نشســت ســتاد اجرایــی خدمــات‬ ‫ســفر اســتان کــه بــه صــورت ویدئــو‬ ‫کنفرانــس بــا معــاون اجرایــی رییــس‬ ‫جمهــور برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫در ایــن مــدت ‪ ۳۱۷‬هــزار اقامــت و ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۵۷‬هــزار امــد و شــد خــودرو‬ ‫در جاده هــای گلســتان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال ‪ ۲۴‬نــوروزگاه‪۱۶ ،‬‬ ‫بازارچــه موقــت‪ ۲ ،‬بازارچــه دائمــی و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هنرمنــد در طــرح نــوروزی توســط‬ ‫ســتاد تســهیالت ســفر نــوروزی گلســتان‬ ‫فعــال شــده و خدمــات الزم و مــورد نیــاز‬ ‫را بــه مســافران ارائــه می دهنــد کــه ایــن‬ ‫اقدامــات باعــث افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی‬ ‫مانــدگاری مســافر در اســتان شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۵۷‬هــزار تــردد در گلســتان‬ ‫بــه ثبــت رســید کــه ‪ ۹‬درصــد بیشــتر از‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫میــزان قابــل توجهــی از تصادفــات اســتان‬ ‫مربــوط بــه عابــران پیــاده اســت کــه بــرای‬ ‫حــل ان ایمن ســازی ‪ ۹۵‬نقطــه حادثه خیــز‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بین دو قطب گردشــگری‬ ‫شــمال و زیارتــی مشــهد مقدس قــرار دارد‬ ‫و هرســاله در تعطیالت نوروز مســافران و‬ ‫گردشــگران بی شــماری از ایــن خطــه عبــور‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امــور عشــایر‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬از زمان اغاز ســفرهای‬ ‫نــوروزی در ‪ ۲۵‬اســفند پارســال تاکنــون‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۱۱۰‬نفــر از گردشــگران‬ ‫نــوروزی از ســیاه چادرهــای عشــایر‬ ‫اســتان بازدیــد کــرده و بــا نــوع فعالیــت‬ ‫و نحــوه کــوچ و غذاهــای محلــی انــان‬ ‫اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار احمــد‬ ‫پرتانــی اظهارکــرد‪ :‬بــا هــدف اســتقبال‬ ‫و پذیرایــی از گردشــگران نــوروزی‪،‬‬ ‫هشــت چــادر عشــایر کــرد و االچیــق‬ ‫عشــایر ترکمــن گلســتانی از ‪۲۵‬‬ ‫اســفندماه ســال گذشــته در ورودی‬ ‫و مرکــز شهرســتان های گنبــدکاوس‪،‬‬ ‫گالیکــش و مراوه تپــه برپــا شــد و‬ ‫بخشــی از مســافران در حــال تــردد‬ ‫در مســیر مشــهد ‪ -‬شــمال ســاعاتی از‬ ‫وقــتخــودرادرایــنچادرهــاگذراندنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر تــدارک‬ ‫اســتراحتگاه میهمانــان نــوروزی‪ ،‬انــواع‬ ‫محصــوالت لبنــی و صنایــع دســتی‬ ‫عشــایر اســتان گلســتان و غذاهــای‬ ‫محلــی و شــیرینی و دمنــوش گیاهــان‬ ‫دارویــی باکیفیــت عالــی در حال عرضه‬ ‫در ایــن ســیاه چادرهــا اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امــور عشــایر‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۷۷‬نفــر از مســافران نــوروزی از‬ ‫محصــوالت و صنایــع دســتی عرضــه‬ ‫شــده خریــداری کردنــد و همچنیــن ‪۱۲۰‬‬ ‫نفــر هــم بــرای کســب تجربــه زندگــی‬ ‫عشــایری در این ســیاه چادرها اســکان‬ ‫یافتنــد‪.‬‬ ‫گلســتان یکــی از اســتان های عشــایری‬ ‫کشــور اســت کــه ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار‬ ‫عشــایری بومــی ترکمــن و کوچنــده بــا‬ ‫مجمــوع جمعیــت افــزون بــر ‪ ۲۳‬هــزار‬ ‫نفــر در مراتــع ایــن اســتان زندگــی‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫جامعــه عشــایری گلســتان را ‪ ۲‬تیــپ‬ ‫از عشــایر کوچنــده کـُـرد خراســان های‬ ‫شــمالی و رضــوی و تعــداد محــدودی از‬ ‫ســمنان و عشــایر بومی ترکمن اســتان‬ ‫تشــکیل می دهنــد کــه در مجمــوع‬ ‫‪ ۷۶۸‬هــزار راس دام شــامل گوســفند‪،‬‬ ‫بــز‪ ،‬گاو و شــتر بــرای پــرورش در اختیــار‬ ‫دارنــد و گوشــت قرمــز‪ ،‬پشــم و شــیر از‬ ‫جملــه تولیــدات اصلــی انــان اســت‪.‬‬ ‫قلمــرو زیســتی عشــایر کوچنــده و‬ ‫بومــی گلســتان ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫مراتــع شــرق اســتان اســت و ‪ ۶۹‬درصــد‬ ‫از انــان در مراتــع مراوه تپــه‪ ۲۵ ،‬درصــد‬ ‫در گنبــدکاووس و ‪ ۶‬درصــد در کاللــه‬ ‫حضــور داشــته و قشــاق می کننــد‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪733‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫اموزش‬ ‫مهمتریناسیباجتماعی‬ ‫در فضای بازار کسب وکار‬ ‫مهارت‬ ‫مهارت نه گفتن‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بــازار کســب و کار ‪ -‬مهــارت نــه‬ ‫گفتــن‪ ،‬بــه معنــی عــدم اظهــار نظــر‬ ‫یــا عــدم پاســخ بــه ســوالی اســت‬ ‫کــه ممکــن اســت مشــکالتی را حل‬ ‫کنــد یــا مشــکالت بیشــتری ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫بــه جــای نــه گفتــن‪ ،‬یــک پاســخ‬ ‫مودبانــه و احترام امیــز داشــته‬ ‫باشــیم کــه همچنــان بیــان کننــده‬ ‫نظــر خودمــان باشــد امــا در عیــن‬ ‫حــال مشــکالت را بــه وجــود نیــاورد‪.‬‬ ‫مهــارت نــه گفتــن یعنــی توانایــی‬ ‫و مهــارت در ایــن کــه چگونــه بــه‬ ‫درســتی و بــا ادبیــات مناســب‪،‬‬ ‫نــه گفتــن بــه یــک پیشــنهاد یــا‬ ‫درخواســت را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ایــن مهــارت مــی توانــد در شــرایط‬ ‫مختلــف‪ ،‬ماننــد مذاکــرات تجــاری‪،‬‬ ‫روابــط شــخصی و حرفــه ای‪ ،‬مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬اگــر شــما رئیس یک شــرکت‬ ‫هســتید و یکــی از کارکنــان شــما‬ ‫پیشــنهادی را مطــرح کــرد کــه قابــل‬ ‫قبــول نیســت‪ ،‬شــما بــا اســتفاده از‬ ‫مهــارت نــه گفتــن‪ ،‬مــی توانیــد ایــن‬ ‫پیشــنهاد را بــه درســتی و بــا احتــرام‬ ‫بــه کارکنــان خــود‪ ،‬لغــو کنیــد‪.‬‬ ‫مهــارت نــه گفتــن در چــه‬ ‫جاهــایبیشــتراســتفادهمیشــود‬ ‫مهــارت نــه گفتــن در تعامــات‬ ‫اجتماعــی بســیار مهــم اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مهــارت اغلــب در مــوارد زیــر بــه کار‬ ‫مــی رود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬در مواقعــی کــه نیــاز اســت تــا‬ ‫احساســات و عقایدمــان را ابــراز‬ ‫کنیــم‪ .‬گاهــی اوقــات بهتــر اســت‬ ‫کــه بــدون گفتــن چیــزی‪ ،‬تنهــا‬ ‫گــوش داده و شــنونده مخاطــب‬ ‫خــود باشــیم تــا ســایرین را راحــت‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در مواقــع پــر تنــش کــه ممکــن‬ ‫اســت شــخص دیگــر بــه شــما‬ ‫توهیــن کنــد یــا مشــکالتی را ایجــاد‬ ‫کنــد‪ ،‬مهــارت نــه گفتــن می توانــد‬ ‫خیلــی موثــر باشــد و قــدرت‬ ‫شــخصی خــود را نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در مواقعــی کــه ممکــن اســت‬ ‫شــما را بــه یــک بحــث خود راضــی‬ ‫کننــده پرداخــت کــه نهایتــا بــه‬ ‫موقعــی شــدید منجــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬در ارتبــاط بــا افــراد ســختگیر‬ ‫یــا محافظــه کار کــه بــه دالیلــی‬ ‫ممکــن اســت بــه مــواردی کــه شــما‬ ‫می گوییــد‪ ،‬دلســرد شــوند‪ .‬در ایــن‬ ‫مــوارد بهتــر اســت کــه تــاش کنیــد‬ ‫تــا بــا اســتفاده از مــوارد دیگــر‪،‬‬ ‫مســئله یــا پیشــنهاد خــود را بــه‬ ‫ان هــا انتقــال دهیــد‪.‬‬ ‫رانــت و فســاد بــه دلیــل تاثیــر بســیار قــوی‬ ‫و نامطلوبشــان روی اقتصــاد و جامعــه‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان مهمتریــن اســیب اجتماعــی در فضای‬ ‫بــازار کســب و کار محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬فســاد و رانــت باعــث کاهــش‬ ‫رقابــت‪ ،‬ســرمایه گذاری و کیفیــت خدمــات‬ ‫و محصــوالت می شــوند‪ .‬ایــن همــراه بــا‬ ‫اســتفاده از پــول و منابــع عمومــی بــه صــورت‬ ‫ناعادالنــه‪ ،‬افزایــش قیمت هــا و در نهایــت‬ ‫اســیب رســاندن بــه رشــد و توســعه اقتصــاد و‬ ‫جامعــه می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬مقابله با‬ ‫رانــت و فســاد‪ ،‬یکــی از مهمتریــن چالش های‬ ‫فضــای کســب و کار اســت و بــرای بســیاری‬ ‫از کشــورها و شــرکت ها از اولویــت باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اضطرابپنهان‬ ‫در عادات ما و گامی‬ ‫برای رهایی از ان‬ ‫حمید علی اکبری‬ ‫چــه عوامــل تاثیــر گــذار رانــت و فســاد‬ ‫اســیب اجتماعــی در فضــای بــازار‬ ‫کســب وکار محســوب می شــود ؟‬ ‫صحیــح اســت‪ ،‬رانــت و فســاد بــه دلیــل‬ ‫تاثیرشــان در صف هــای تولیــد و عرضــه‬ ‫کاالهــا و خدمــات‪ ،‬تنهــا تاثیــر منفــی بــر‬ ‫اقتصــاد کشــور ندارنــد‪ ،‬بلکــه از لحــاظ‬ ‫اجتماعــی نیــز اســیب های جــدی ایجــاد‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن اســیب ها شــامل افزایــش هزینه هــای تولیــد‪ ،‬کاهــش‬ ‫کیفیــت کاالهــا و خدمــات‪ ،‬عــدم اعتمــاد جامعه به نهادهــای دولتی و‬ ‫خصوصــی‪ ،‬تقویــت نابســامانی های اجتماعــی و از بیــن رفتــن انصــاف‬ ‫در تقســیم برندهــای بــازار و فرصت هــای کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬کامــا صحیــح اســت‪ .‬رانــت و فســاد در فضــای بــازار کســب و کار‬ ‫می توانــد عوامــل تاثیــر گــذار در اســیب اجتماعــی باشــند‪ .‬ایــن امــر می تواند‬ ‫بــه عــدم عدالــت و عــدم انصــاف در توزیــع منابــع و فرصت هــای کســب و‬ ‫کار‪ ،‬کاهــش کیفیــت محصــوالت و خدمــات‪ ،‬افزایــش قیمت هــا‪ ،‬کاهــش‬ ‫رقابــت و عــدم ارتقــای ســطح کســب و کارهــا در جامعــه منجــر شــود‪.‬‬ ‫رانــت و فســاد در فضــای بــازار کسـب وکار تاثیــرات بســیار زیــادی‬ ‫دارنــد کــه شــامل مــوارد زیــر می شــود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کاهــش رقابــت در بــازار‪ :‬رانــت و فســاد معمــوال باعــث کاهــش‬ ‫رقابــت در بــازار می شــود و شــرکت هایی کــه قــدرت بیشــتری دارنــد بــه‬ ‫راحتــی برنــده تراکنش هــا می شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کاهــش اعتمــاد عمومــی‪ :‬رانــت و فســاد باعــث کاهــش اعتمــاد‬ ‫عمومــی بــه ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و خصوصــی می شــود‬ ‫کــه ایــن امــر می توانــد منجــر بــه خــروج ســرمایه گذاران و کاهــش‬ ‫مشــارکت مــردم در فعالیت هــای اقتصــادی شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایجــاد نابرابــری در بــازار‪ :‬فســاد و رانــت باعــث ایجــاد نابرابــری‬ ‫در بــازار می شــود و شــرکت های بــزرگ قــدرت بیشــتری نســبت بــه‬ ‫شــرکت های کوچــک و نیمه رســمی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬افزایــش هزینه هــا‪ :‬رانــت و فســاد باعــث افزایــش هزینه هــا‬ ‫می شــود و شــرکت هایی کــه نمی تواننــد رانــت پــردازی کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫ســختی در بــازار رقابــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬کاهــش امنیــت‪ :‬رانــت و فســاد معمــوال باعــث کاهــش امنیــت و‬ ‫اســتحکام اقتصــادی دولــت می شــود و ممکــن اســت موجــب بــروز‬ ‫بحران هــای اقتصــادی و سیاســی گــردد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال می تــوان گفــت کــه رانــت و فســاد همیشــه در بــازار‬ ‫کسـب وکار وجــود ندارنــد و شــرکت ها و دولت هــا می تواننــد بــا تــاش‬ ‫بــرای بررســی و رســیدگی بــه ایــن مســائل‪ ،‬موجــب پایــداری بیشــتر‬ ‫اقتصــادی و بازارهــای کس ـب وکار شــوند‪.‬‬ ‫عوامــل تاثیــر گــذار رانــت و فســاد اســیب اجتماعــی در فضــای بازار‬ ‫کسـب وکار چــه نــام دارنــد و چگونــه می تــوان بــا ان مقابلــه کــرد ؟‬ ‫عوامــل موثــر بــر ایجــاد رانــت و فســاد در فضــای بــازار کســب و کار‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬کمبــود شــفافیت و عــدم انتشــار اطالعــات در مــورد فرایندهــای‬ ‫کســب و کار‬ ‫‪ .2‬وابستگی زیاد به دولت و درامدهای دولتی‬ ‫‪ .3‬برخورداری از قدرت و تاثیر باالیی در بازار‬ ‫‪ .4‬توافقــات غیررســمی و غیرملمــوس بیــن کارافرینــان و خدمــات‬ ‫رســانان‬ ‫‪ .5‬ضعف نظام قضایی و نظارت گری در زمینه کسب و کار‬ ‫برای مقابله با رانت و فســاد در فضای کســب و کار‪ ،‬روی رفع عوامل‬ ‫اصلــی تاثیرگــذار بایــد تمرکــز کــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــرای افزایــش‬ ‫شــفافیت و انتشــار اطالعــات‪ ،‬بایــد قوانیــن و مقــررات شــفاف بــرای‬ ‫شناســایی و حــذف توافقــات غیررســمی و تامیــن منابعــی بیشــتر‬ ‫بــرای ســامانه هــای نظارتــی و قضایــی فراهــم شــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــرای‬ ‫کاهــش وابســتگی بــه دولــت‪ ،‬بایــد بــه ســمت تنــوع در منابــع درامدی‬ ‫و تامیــن مالــی نهادهــای دولتــی حرکــت کنیم‪ .‬به طور کلــی‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫شــفافیت و نظــارت قــوی و بی طــرف از مهمتریــن روش هــای مقابله با‬ ‫رانــت و فســاد در فضــای کســب و کار هســتند‪.‬‬ ‫کاهــش اعتمــاد عمومــی چــه تاثیــری بعنــوان مهمتریــن اســیب‬ ‫اجتماعــی در فضــای بــازار کســب و کار دارد‬ ‫کاهــش اعتمــاد عمومــی می توانــد تاثیــرات منفــی و شــدیدی بــر‬ ‫فضــای بــازار کســب و کار داشــته باشــد‪ .‬بازارهــای قابــل اعتمــاد و پایــدار‬ ‫شــرایطی را بــرای ســرمایه گذاری‪ ،‬تولیــد و بازاریابــی کاال و خدمــات‬ ‫فراهــم می کننــد‪ .‬اعتمــاد عمومــی‪ ،‬یکــی از عوامــل مهــم در صحــت و‬ ‫ســامت بخشــیدن بــه فعالیت هــای ایــن ســه بخــش اســت‪.‬‬ ‫یکــی از اثــرات کاهــش اعتمــاد عمومــی روی بــازار کســب و کار‪ ،‬کاهــش‬ ‫حجــم مبــادالت تجــاری و افزایــش هزینه هــای بازاریابــی اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫وقتــی افــراد از نظــر تجربیــات گذشــته و شــاهدان بوســیله رســانه ها بــه‬ ‫بازار و بازیگران اصلی ان اعتماد ندارند‪ ،‬بســیاری از ســرمایه گذاران نیز‬ ‫تردیــد خواهنــد داشــت و بــه احتمــال زیــاد زمینــه را بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫در ان بــازار فراهــم نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اعتمــاد کاهش یافتــه می توانــد بــه افزایــش تقلــب و‬ ‫تقلیــد در صنایــع مختلــف بینجامــد کــه می توانــد منجــر بــه ایجــاد‬ ‫منافســهای نامناســب و اضطــراب در شــرایط بــازار شــود‪ .‬اینجاســت کــه‬ ‫مصرف کننــدگان و یــا ســایر بازیگــران در بــازار بــه عنــوان خریــداران و‬ ‫ســرمایه گذاران بایــد کوشــش کننــد تــا درک مناســبی از شــرایط فعلــی و‬ ‫حقــوق مصــرف کننــده داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نقــش کاهــش رقابــت در بازارهــای کســب و کار می توانــد تحــت شــرایط‬ ‫مختلــف‪ ،‬اثــار متفاوتــی در ابعــاد مختلــف داشــته باشــد‪ .‬در برخــی‬ ‫مــوارد‪ ،‬کاهــش رقابــت می توانــد بــه دلیــل کاهــش تمایــل بــه ارائــه‬ ‫خدمــات و محصــوالت بــا کیفیــت و بهبــود پذیــری‪ ،‬منجــر بــه کاهــش‬ ‫کیفیــت زندگــی مــردم و ایجــاد اســیب های اجتماعــی شــود‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫کاهــش رقابــت ممکــن اســت بــه دلیــل افزایــش نــرخ اشــتغال و ســطح‬ ‫درامــد بــرای برخــی افــراد و کاهــش ان بــرای دیگــران‪ ،‬توزیــع نامناســب‬ ‫ثــروت و فقــر‪ ،‬ایجــاد نگرانی هــای اجتماعــی و تفاوت هــای نامتناســب‬ ‫مالــی‪ ،‬ناامنــی و عــدم عدالــت در جامعــه منجــر شــود‪ .‬بــه همین دلیل‪،‬‬ ‫حفــظ رقابــت در بازارهــای کســب و کار بــه عنوان مهمتریــن راهبردهای‬ ‫رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی در ســطح کشــور مطــرح اســت‪.‬‬ ‫شــاید از شــنیدن و خوانــدن نــکات تکــراری درباره‬ ‫چگونگــی ارام شــدن و کاهــش اســترس خســته‬ ‫شــده باشــید‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬خوانــدن کتــاب‬ ‫«ارام کــردن اضطــراب» به قلــم روان پزشــک‬ ‫جودســون بــرور (‪ )Judson Brewer‬برایتــان‬ ‫جالــب خواهــد بــود‪ .‬حــرف اصلــی نویســنده‬ ‫کتــاب ایــن اســت کــه صرفــا اگاهــی از نــکات‬ ‫بــه رهاشــدن از اضطــراب کمکــی نمی کنــد‪.‬‬ ‫بــرور در کتــاب ارام کــردن اضطــراب‪ ،‬بــا تکیـ ه بــر‬ ‫پژوهش هــای گســترده ای کــه دربــاره عادت هــا‬ ‫انجــام داده اســت‪ ،‬فراینــدی ســه مرحله ای را‬ ‫پیشــنهاد می دهــد‪ .‬در ادامــه پــس از تعریــف‬ ‫چرخــه عــادت‪ ،‬توضیــح می دهیــم کــه منظــور‬ ‫از پنهان شــدن اضطــراب در عادت هــای روزانــه‬ ‫چیســت و ‪ ۳‬گام بــرای غلبــه بــر اضطــراب و‬ ‫شــکل دادن عادت هــای جدیــد را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫چرخه عادت چیست؟‬ ‫بــرای درک بهتــر رویکــرد ِ بــرور بهتــر اســت ابتــدا بــا‬ ‫مفهــوم چرخــه عــادت (‪ )habit loop‬و چگونگــی‬ ‫شــکل گیری عادت هــا اشــنا شــویم‪ .‬چرخــه عــادت‬ ‫چهارچوبــی بــرای فکرکــردن دربــاره شــکل گیری و‬ ‫ترک کــردن عادت هاســت‪ .‬ایــن چرخــه ســه بخــش‬ ‫دارد‪ :‬ســرنخ‪ ،‬روتیــن یــا رفتــار‪ ،‬پــاداش‪.‬‬ ‫‪ -‬پاداش یا نتیجه رفتار‬ ‫پــاداش یعنــی نتیجــه ان رفتــار بــرای شــما‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫ـاداش روتیــن یــا رفتــار تکرارشــونده را تقویــت و‬ ‫پـ‬ ‫بــه حفــظ عــادت کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بعضــی از پاداش هــا به ســود مــا هســتند‪ ،‬مثــا‬ ‫مســواک زدن دندان هــا پــس از صبحانــه‪ ،‬دهــان مــا‬ ‫را تمیــز و خوشــبو می کنــد و پــاداش پیام فرســتادن‬ ‫بــرای همســرتان در ش ـب هایی کــه دیــر بــه خانــه‬ ‫می رویــد‪ ،‬رابط ـ ه بهتــر بــا همســرتان اســت‪.‬‬ ‫پاداش هــای نه چنــدان ســودمند عادت هایــی را‬ ‫تقویــت می کننــد کــه نمی خواهید حفظشــان کنید‪،‬‬ ‫ماننــد ســاعت ها تماشــاکردن ویدئوهــای یوتیــوب‪.‬‬ ‫همــه مــا در شــب های ســاکت و خســته کننده‬ ‫گرفتــار چنیــن کارهایــی می شــویم‪ .‬وقتــی مغزتــان‬ ‫میــان رفتــاری خــاص و یــک پــاداش (در ایــن مثــال‬ ‫رهایــی از بی حوصلگــی) ارتبــاط برقــرار می کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن رفتــار اشــتیاق و میــل شــدیدی پیــدا می کنیــد‪،‬‬ ‫حتــی اگــر خودتــان متوجــه نباشــید‪.‬‬ ‫ایــن گونــه اســت کــه هــر بــار شــب احســاس‬ ‫بی حوصلگــی می کنیــد‪ ،‬ناخــوداگاه ســرگرم‬ ‫تماشــای ویدئوهــای یوتیــوب می شــوید‪ .‬اینترنــت‬ ‫ســاعت های پیــش از خــواب را به خوبــی پــر می کنــد‬ ‫و چرخــه عــادت شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫ســتوان دوم حمیــد علــی اکبــری کارشــناس اداره‬ ‫مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312008003794‬تاریــخ‪ 1401/11/26:‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪1401114412008000270‬تصرفــات مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی خانــم ماریــه یلقائــی فرزنــد یونــس بــه شــماره شناســنامه ‪ 4970183546‬کدملــی ‪4970183546‬‬ ‫صــادره ازاق قــا درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای بــه مســاحت ‪ 224/87‬مترمربــع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک ‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی یولمــه ( یلمــه خنــدان ) بخش‪-13‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا ازســهمی اصالحــات ارضــی تاییــد‬ ‫گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره اســناد وامــاک ملــک اق قــا ‪ -‬ازطــرف مهنــاز جهانفــر‬ ‫م الــف ‪ 15080 -‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه ‪1402/01/15‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهــار شــنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 1401603120080042060‬تاریــخ‪ 1401/12/21:‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪1401114412008000261‬تصرفــات مالکانــه وبــا معــارض متقاضــی اقــای عبدالحکیــم نکــه زاده فرزنــد الجــک بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬کدملــی ‪ 6249853261‬صــادره از‬ ‫ازادشــهر درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه مســاحت ‪ 28942/26‬مترمربــع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک ‪ -51‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه شــیخ موســی بخش‪-12‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا ازســهمی اقــای نظــر رادش تاییــد‬ ‫گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره اســناد وامــاک ملــک اق قــا ‪ -‬ازطــرف مهنــاز جهانفــر‬ ‫م الــف ‪ 15074 -‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه ‪1402/01/15‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهــار شــنبه ‪1402/01/30‬‬ ‫(قابل توجه خانمهای دهه ‪) 75‬‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫با ما با شماره ‪ 017 32688214‬در ساعات اداری تماس بگیرید‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪733‬‬ ‫اموزش‬ ‫اعتماد عمومی چه تاثیری‬ ‫در موضوع کاهش رانت و فساد‬ ‫در اسیب اجتماعی بر روی‬ ‫بازار کسب وکار دارد؟‬ ‫سکینه جافر نوده‬ ‫اعتمــاد عمومــی یکــی از‬ ‫عوامــل مهــم در کاهــش‬ ‫رانــت و فســاد اســت و تاثیــر‬ ‫زیــادی در بــازار کســب و کار‬ ‫دارد‪ .‬زیــرا اعتمــاد عمومــی‬ ‫بــرای مــردم و کســب و کارهــا مزیت هایــی نظیــر‬ ‫کاهــش هزینه هــا‪ ،‬افزایــش فرصت هــا‪ ،‬رشــد‬ ‫اقتصــادی و دسترســی بــه منابــع و منابــع مالــی‬ ‫را فراهــم می کنــد‪ .‬کســب و کارهایــی کــه از‬ ‫رویکــرد نادرســت بــا صداقــت و شــفافیت برخــورد‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه طــور قابــل توجهــی می تواننــد بــا‬ ‫ازدیــاد اعتمــاد عمومــی خــود‪ ،‬افزایــش بازدهــی و‬ ‫نیــز دســتیابی بــه امتیــاز بیشــتر در مقابــل رقبــا را‬ ‫تجربــه کننــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬اعتمــاد عمومــی باعــث‬ ‫بهبــود روابــط بیــن مشــتریان و کســب وکارها‬ ‫می شــود و می توانــد بــه ارتقــای بلندمــدت ســطح‬ ‫فرهنــگ ســازمانی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫اعتمــاد عمومــی بــرای کاهــش رانــت و فســاد در‬ ‫اســیب اجتماعــی و همچنیــن بــرای بــازار کســب و‬ ‫کار بســیار مهــم اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬اعتمــاد عمومی به‬ ‫عنوان یکی از مولفه های کلیدی توسعه اقتصادی‬ ‫در نظــر گرفتــه مــی شــود‪ .‬زیرا در شــرایطی کــه افراد‬ ‫بــه دلیــل وجــود فســاد و رانــت در عملکــرد ســازمانها‬ ‫و سیســتمهای اقتصــادی‪ ،‬اعتمــاد خــود را بــه انهــا از‬ ‫دســت مــی دهنــد‪ ،‬منافــع اقتصــادی نیــز بــه شــدت‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد‪ .‬در ایــن جهــت‪ ،‬کاهش‬ ‫فســاد و رانــت در سیســتمهای اقتصــادی و دولتــی‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش اعتمــاد عمومــی مــی شــود کــه ایــن‬ ‫بــا افزایــش رونــد ســرمایه گــذاری‪ ،‬توســعه کســب‬ ‫و کار و افزایــش رفــاه اجتماعــی همــراه اســت‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر‪ ،‬اعتمــاد عمومــی بــه عنــوان پایــه ای‬ ‫بــرای تحقــق تعالــی و توســعه اقتصــادی محســوب‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫اعتمــاد عمومــی در موضــوع کاهــش رانــت و فســاد‬ ‫تاثیــر بســیار زیــادی در بــازار کســب و کار دارد‪.‬‬ ‫اعتمــاد عمومــی بــه معنــی اعتقــادات‪ ،‬انتظــارات و‬ ‫تصــورات مــردم از عملکــرد دولت‪ ،‬مقامات عمومی‬ ‫و ســایر نهادهــای اجتماعــی اســت‪ .‬ایــن اعتمــاد بــه‬ ‫دولــت نــه تنهــا در تامیــن منابــع مالــی بــرای انجــام‬ ‫پروژه هــا‪ ،‬بلکــه در کمــک بــه ایجــاد ارزش در بــازار و‬ ‫جــذب ســرمایه گذار بــه کشــور کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه رانــت و فســاد در یــک کشــور کاهش‬ ‫یابــد‪ ،‬اعتمــاد عمومــی در ان کشــور افزایــش‬ ‫می یابــد و بــرای کســب و کارهایــی کــه در ان کشــور‬ ‫فعالیــت می کننــد‪ ،‬شــرایط بهتــری ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط شــامل کاهــش هزینه هــا‪ ،‬رونــق‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬رشــد درامــد و افزایــش فرصت هــای‬ ‫ســرمایه گذاری هســتند‪ .‬بــا کاهــش رانــت و فســاد‪،‬‬ ‫محیــط کســب و کار بهبــود پیــدا می کنــد و ایــن‬ ‫مســئله باعــث افزایــش اعتمــاد ســرمایه گذاران بــه‬ ‫بــازار کشــور می شــود‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬بــا افزایــش اعتماد‬ ‫عمومــی‪ ،‬کســب و کارهــا می تواننــد بــا مشــتریان‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران و نهادهــای دیگــر بهتــر ارتبــاط برقرار‬ ‫کننــد و بــه نتیجه گیــری بهتــری برســند‪.‬‬ ‫از طرفی دیگر اعتماد عمومی‪ ،‬تاثیر مســتقیمی‬ ‫بــر کاهــش رانــت و فســاد در زمینــه اجتماعــی‬ ‫و بــازار کســب وکار دارد‪ .‬در واقــع‪ ،‬بــا افزایــش‬ ‫اعتمــاد عمومــی در جامعــه‪ ،‬فرصت هــا و شــرایط‬ ‫بهبــود پیــدا می کننــد و ایــن بــه عنــوان پــاداش‬ ‫بــه کسـب وکارهای شــفاف‪ ،‬کــه فســاد و رانــت را‬ ‫رد کرده انــد‪ ،‬تعلــق می گیــرد‪ .‬بــر خــاف ان‪ ،‬اگــر‬ ‫فســاد و رانت در جامعه و بازار هســتند‪ ،‬موجب‬ ‫می شــود کــه زمینــه بــرای تولیــد و نمایــش هــر‬ ‫گونــه رفتــار غیــر شــفاف‪ ،‬شــیالت شــدن کســب‬ ‫و کار‪ ،‬هــدر رفتــن منابــع دولتــی و حتــی تبلیغات‬ ‫کــذب و مصنوعــی ســازی شــده و درنهایــت تاثیــر‬ ‫منفــی بــر روی صنعــت اقتصادی و نهایتا اقتصاد‬ ‫کشــور خواهــد داشــت‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬افزایــش‬ ‫اعتمــاد عمومــی می توانــد در پایــداری و پایــداری‬ ‫اقتصــادی دولــت و جامعــه نقــش موثــری ایفــا‬ ‫کنــد‪ ،‬ایــن باعــث می شــود کــه براحتــی بــه منابــع‬ ‫عمومــی معــادالت اقتصــادی جامعــه دسترســی‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫از طرفــی دیگــر‪ ،‬افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه‬ ‫دلیــل تاثیــر بخشــی در کاهــش رانــت و فســاد‪،‬‬ ‫بــه نوعــی جامعــه را بــه ســوی هدف هایــی‬ ‫همچــون توســعه روی هــای فنــاوری و نــواوری‬ ‫ســوق می دهــد کــه از عوامــل اصلــی رشــد و‬ ‫پیشــرفت متمدنیــت اســت‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬می تــوان‬ ‫گفــت کــه افزایــش اعتمــاد عمومــی نــه تنهــا بــه‬ ‫کاهــش رانــت و فســاد کمــک می کنــد‪ ،‬بلکــه بــه‬ ‫توســعه روابــط تجــاری همکارانــه بیــن کســب و‬ ‫کارهــا و اقتصــاد جامعــه نیــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تصورات غلط خطرناک در مورد تهدیدات‬ ‫سایبری در حال ظهور‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Cymulate‬ســازمان ها در تــاش بــرای مبــارزه بــا تهدیــدات‬ ‫اضطــراری‪ ،‬مســیرهای حملــه مشــترک را در معــرض دیــد قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Cymulate‬ســازمان ها در تــاش بــرای مبــارزه بــا تهدیــدات‬ ‫اضطــراری‪ ،‬مســیرهای حملــه مشــترک را در معــرض دیــد قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫نگران کننده ترین تهدیدات سایبری‬ ‫ایــن گــزارش بــه بررســی اثربخشــی کنترل هــای امنیتــی مختلــف‪،‬‬ ‫نگران کننده تریــن تهدیــدات کــه توســط ســازمان های سراســر جهــان‬ ‫ازمایــش شــده اند‪ ،‬و بهتریــن شــیوه های امنیــت ســایبری بــرای ســال‬ ‫‪ 2023‬می پــردازد‪.‬‬ ‫گزارش موارد کلیدی شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫بسیاری از سازمان ها در حال ازمایش برای تهدیدات روند هستند‬ ‫ســازمان ها بــه طــور فعــال در برابــر تهدیدهایــی کــه در اخبــار مشــاهده‬ ‫می شــود‪ ،‬ازمایــش می کننــد‪ ،‬احتمــاال ًناشــی از فشــار بــرای گــزارش‬ ‫خطــر مواجهــه خــود بــا تهدیــدات اضطــراری‪ .‬ایــن کار خــوب اســت‪ ،‬تــا‬ ‫جایــی کــه از ارزیابــی تهدیدهــا و مواجهه هایــی کــه بــه احتمــال زیــاد‬ ‫بــه طــور فعــال کســب و کار را هــدف قــرار می دهنــد‪ ،‬فاصلــه می گیــرد‪.‬‬ ‫کســب وکارهایی کــه از ازمایــش زنجیــره کشــتن برنامه ریزی شــده و‬ ‫کامــل اســتفاده می کردنــد‪ ،‬زمانــی کــه ازمایــش ســناریو پیشــرفته را‬ ‫بــه برنامه هــای خــود اضافــه کردنــد‪ ،‬وســیع ترین پوشــش ازمایشــی و‬ ‫عمیق تریــن اعتبارســنجی را نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫مسائل امنیتی در سطح صنعت همچنان حل نشده است‬ ‫‪ 40‬درصــد از ‪ CVE 10‬برتــر کــه بیشــتر توســط پلتفرم هــای مدیریــت‬ ‫اســیب پذیری شناســایی شــده اند‪ ،‬بیــش از دو ســال قدمــت دارنــد‪،‬‬ ‫امــا اصــاح نشــده باقــی می ماننــد‪ .‬تعــداد قابــل توجهــی از ســازمان ها‬ ‫در برابــر تهدیــدات شناخته شــده تر ماننــد ‪ ProxyNotShell‬و ‪Emotet‬‬ ‫کــه همچنــان پابرجــا هســتند و در صــورت عــدم اصــاح می تواننــد‬ ‫بیشــترین اســیب را وارد کننــد‪ ،‬ازمایــش نمی کننــد‪.‬‬ ‫خطر استخراج داده ها در حال افزایش است‬ ‫بــا جهــش از ‪ 30‬بــه ‪ 44‬در ســال ‪ ،2022‬میانگیــن امتیــاز ریســک اســتخراج‬ ‫داده هــا بــه طــور قابــل توجهــی بدتــر شــده اســت‪ .‬سیاس ـت های شــبکه و‬ ‫گروه تاثیر مثبتی بر جلوگیری از نفوذ داده ها داشــته اســت‪ ،‬که مهاجمان‬ ‫را بــه متوســل شــدن بــه روش هــای حــذف جایگزیــن ســوق داده اســت‪.‬‬ ‫امنیت دامنه و ایمیل‬ ‫در ســال ‪ 10 ،2022‬مواجهــه برتــر شناســایی شــده توســط مــاژول ‪EASM‬‬ ‫‪ Cymulate‬نشــان داد کــه بیشــترین مواجهه هــای شناســایی شــده در‬ ‫امنیــت دامنــه (‪ )٪59.3‬و امنیــت ایمیــل (‪ )٪32.8‬پخــش شــده اســت‪.‬‬ ‫درک وضعیت امنیتی سازمان شما‬ ‫هنــگام مقایســه داده هــای ناشــناس بیــن اولیــن ارزیابــی امنیــت‬ ‫‪ Endpoint‬تکمیل شده و اخرین ارزیابی های تکمیل شده‪ ،‬هنگامی‬ ‫کــه ازمایــش ‪ BAS‬بــه طــور منظــم انجــام می شــد‪ ،‬پیشــرفت های‬ ‫قابل توجهــی در کاهــش خطــر مشــاهده شــد‪ .‬ایــن بهبودهــا بــه طــور‬ ‫مــداوم در بیــن مشــتریان صنایــع و اندازه هــای مختلــف مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫کارولیــن کرانــدال‪ ،‬مدیــر ارشــد امنیتــی بــرای ‪ Cymulate‬گفت‪« :‬قابل‬ ‫درک اســت کــه ســازمان ها می خواهنــد از خــود در برابــر تهدیدهــای‬ ‫بزرگــی کــه امــروز بــه تیتــر اخبــار تبدیــل شــده اند محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫«امــا یافته هــای گــزارش اثربخشــی امنیــت ســایبری بــر ایــن واقعیــت‬ ‫تاکیــد می کنــد کــه بســیاری از مهاجمــان از اســتراتژی های پیشــرفته‬ ‫جدیــد اســتفاده نمی کننــد – انهــا همچنــان با اســتفاده از تاکتیک های‬ ‫شــناخته شــده بــه موفقیــت دســت می یابنــد‪ .‬کرانــدال نتیجــه گرفــت‬ ‫کــه ســازمان ها بایــد اســتراتژی های مدیریــت اســیب پذیری خــود را‬ ‫بــرای رفــع ایــن شــکاف ها بــا پیاده ســازی ابزارهــای مدیریــت ســطح‬ ‫حملــه بــرای ارزیابــی مواجهــه‪ ،‬شبیه ســازی نفــوذ و حملــه بــرای‬ ‫اعتبارســنجی اثربخشــی کنتــرل امنیتــی‪ ،‬و تیم ســازی خــودکار قرمــز‬ ‫مــداوم بــرای ازمایش هــای نفــوذ بیشــتر تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312001008500‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‏‏‪1401114412001000342‬‏تقاضــای اقــای قربــان روان بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬وکــد ملــی‬ ‫‪ 2122354984‬صــادره ازگــرگان فرزنــد صفــر درششــدانگ یــک قطعــه‏بــاغ بمســاحت ‪ 13024/41‬مترمربــع ازپــاک شــماره ‪ – 261‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫الملنــگ بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق‏رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی صفــر روان بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب‬ ‫دردونوبــت بــه‏فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‏تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس ازاخــذ رســید ظــرف‏مــدت یکمــاه ازتاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪ .‬م الــف ‪15059‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1402/01/15 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‏‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان‏ ‪ -‬ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1402/01/31 :‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140160312001008815‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‏‏‪1401114412001000344‬‏ تقاضــای اقــای ابوالفضــل روان بــه شــماره شناســنامه ‪174‬وکــد ملــی‬ ‫‪ 2122920777‬صــادره ازگــرگان فرزنــد قربــان درششــدانگ‏یــک قطعــه بــاغ بمســاحت ‪ 13129/25‬مترمربــع ازپــاک شــماره ‪ – 261‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫الملنــگ بخــش دو حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی صفــر روان بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب‬ ‫‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپس ازاخذ‏رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬‏م الــف‪ 15061:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1402/01/15 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‏‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان‏‪ -‬ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1402/01/31 :‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪140160312008004127‬و ‪140160312004128‬تاریــخ‪ 1401/12/14:‬هیــات وزیــران موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر درواحد ثبتی شهرســتان اق قال پرونده کالســه‪1400114412008000047‬و‪1400114412008000046‬تصرفات مالکانه‬ ‫وبــا معــارض متقاضــی اقــای انامحمــد منصــوری قــزل وخانــم عاشــور بــی بــی منصــوری قــزل فرزنــدان بهــرام محمد بــه شــماره شناســنامه ‪3350‬و‪5405‬کد‬ ‫ملی‪4979073646‬و‪4979094201‬صــادره ازاق قال(بالسویه)درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعی بمســاحت‪ 92787/54‬مترمربع درقســمتی از باقیمانده‬ ‫ششــدانگ پالک‪-1495‬فرعــی از‪ -4‬اصلــی واقــع دزاراضــی مرتــع شــوره زاربخش‪-7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قالازســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب‬ ‫اســامی تاییــد گردییــده اســت‪.‬لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس‬ ‫ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت‬ ‫مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طیــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪ 15054 -‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه‪1402/01/15‬‬ ‫سرپرســت اداره اســناد وامــاک ملــک اق قــا ‪ -‬ازطــرف مهنــاز جهانفــر‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهــار شــنبه‪1402/01/30‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۴۲۵۶‬تاربــخ ‪ ۱۴۰۱.۱۲.۲۰‬هیــات موضــوع قانــون تععیــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۱۷‬تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای دیــن محمــد یانپــی‬ ‫فرزنــد قربــان محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۲۴۲‬کدملــی ‪۴۹۷۹۱۳۲۷۷۴‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۲۱۰‬متر مربع در قســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک شــماره ‪_۳‬اصلی واقع در اراضی کســلخه بخش‪_۷‬حوزه ثبتی ملک شهرســتان اق قال از ســهمی‬ ‫اصالحــات ارضــی تاییــد گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اصــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی ک اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن ادره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمیایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪ 15066‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬روز ســه شــنبه ‪۱۴۰۲.۱.۱۵‬‬ ‫سرپرســت اداره اســناد وامــاک ملــک اق قــا ‪ -‬ازطــرف مهنــاز جهانفــر‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه ‪۱۴۰۲.۱.۳۰‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض ام البنیــن محمدپــور رودبارکــی بشــمار ه شناســه ‪ ۴۴۶‬بــه شــماره ملــی‪ ۲۱۲۱۸۶۱۷۵۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدحســن متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۵۹‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۳‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک از ‪-۳‬اصلــی‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لذا به منظور اطــاع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتراض‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪۱۴۳۴۸ :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۱.۱۵ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم مریــم بهمــن نــژاد بــه شــمار ه شناســنامه ‪ ۵۴۴‬وشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۹۲۰۰۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد اســرافیل متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۸۷‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۴۸‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه‬ ‫مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف‪۱۴۳۳۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۱.۱۵ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اخبار‬ ‫والدین نظارت ویژه ای‬ ‫بر رژیم مصرف اینترنت‬ ‫کودکان داشته باشند‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری‬ ‫از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا فراجــا‬ ‫بــا اشــاره بــه افزایــش زمــان اســتفاده‬ ‫کــودکان از اینترنــت در تعطیــات‬ ‫نــوروزی گفــت‪ :‬کــودکان یکی از اســیب‬ ‫پذیرتریــن اقشــار هــر جامعــه در برابــر‬ ‫معضــل اعتیــاد بــه اینترنــت هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی محمــد رجبــی رئیــس‬ ‫مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫والدیــن بــرای جلوگیــری از اعتیــاد‬ ‫اینترنتــی کــودکان در تعطیالت نوروزی‬ ‫و دیگــر زمان هــا حتمــا بایــد نظــارت‬ ‫ویــژه ای بــر رژیــم مصــرف اینترنــت‬ ‫کــودکان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه بــاور کارشناســان امــر‬ ‫اســتفاده بیــش از ‪ 3‬ســاعت بــدون‬ ‫هــدف از اینترنــت اعتیــاد محســوب‬ ‫می شــود و ایــن امــر می توانــد تبعــات‬ ‫جســمی و روحــی فراوانــی بــه خصوص‬ ‫بــرای کــودکان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــه والدیــن توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬لزومــی نــدارد کــه کــودکان ‪24‬‬ ‫ســاعته از اینترنــت اســتفاده نماینــد‪،‬‬ ‫چــرا کــه ایــن امــر تســریع کننــده در‬ ‫اعتیــاد اینترنتــی انهاســت و نــه تنهــا‬ ‫برنامــه خــواب‪ ،‬خــورد و خــوراک انهــا‬ ‫را بــه هــم می ریــزد‪ ،‬بلکــه اســتفاده‬ ‫مــداوم از اینترنــت از طریــق گوشــی‪،‬‬ ‫تبلــت و دیگــر سیســتم ها می توانــد‬ ‫اســیب های فــراوان جســمی مثــل کــم‬ ‫تحریکــی‪ ،‬اســیب های اســکلتی و‪...‬‬ ‫بــرای انهــا بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی یاداور شد‪ :‬والدین‬ ‫نقــش اساســی و اصلــی در پیشــگیری‬ ‫از اعتیــاد اینترنتــی کــودکان دارنــد و ان‬ ‫هــم نظــارت بــر رژیــم مصــرف کــودکان‬ ‫از اینترنــت و سیســتم های هوشــمند‬ ‫اســت کــه بــا تعییــن زمــان مناســب و‬ ‫بــه هنــگام می توانــد مانــع از اعتیــاد‬ ‫اینترنتــی کــودکان شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬والدیــن بایــد یــک برنامــه‬ ‫زمــان بنــدی روزانــه بــرای اســتفاده از‬ ‫اینترنــت کــودکان بــه خصــوص بــرای‬ ‫تفریــح و ســرگرمی داشــته باشــند کــه‬ ‫ان هــم زمــان محــدود و معینــی باشــد‬ ‫تــا از پرســه زدن بــی هــدف در اینترنــت‬ ‫کــودکان جلوگیــری نمایــد‪ .‬بــه گونـه ای‬ ‫کــه در رژیــم مصــرف اینترنــت کــودکان‬ ‫زمــان پرســه زدن هــای بی هــدف و‬ ‫ســرگرمی بســیار محــدود باشــد‪.‬‬ ‫پیامک های ناشناس با‬ ‫موضوعات خیریه می تواند‬ ‫شگرد مجرمان باشد‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره به افزایــش کمکهای‬ ‫خیریــه در مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬بــه‬ ‫کاربــران هشــدار داد مراقــب پیامک هــای‬ ‫ناشــناس و لینک هــای مشــکوک باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدعلــی فرهــودی گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه قــرار داشــتن در مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان و امادگــی مــردم نیکــوکار بــرای‬ ‫مشــارکت در امــورات خیریــه‪ ،‬مجرمیــن‬ ‫نیــز از ایــن فرصــت سوءاســتفاده کــرده‬ ‫و از طریــق ارســال پیامک هــای جعلــی‬ ‫و لینک هــای مجرمانــه اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از افــراد می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجرمیــن در مــاه رمضــان‬ ‫بــا اســتفاده از عناویــن خیریــه ماننــد‬ ‫اطعام مستمندان‪ ،‬تامین مخارج ایتام و‬ ‫بیمــاران نیازمنــد‪ ،‬دریافــت فطریــه و کفاره‬ ‫و ســایر موضوعــات مشــابه‪ ،‬مــردم را‬ ‫فریــب داده و وجوهاتــی را اخــذ می کننــد‬ ‫یــا بــا هدایــت فــرد بــه درگاه هــای جعلــی‬ ‫موجــودی حســاب را بــه ســرقت می برنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪2‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫‪ -733‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-733‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1444/‬‬ ‫‪/13‬رمضان‪/‬‬ ‫‪13 - 2023‬‬ ‫‪/04 --1402‬اوریل‪2023//‬‬ ‫‪1402//01‬‬ ‫سه شنبه ‪01//15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪ 15‬فروردین سالروز تولد‬ ‫سردار رشید اسالم‬ ‫شهید جاوید االثر‬ ‫حاج احمد متوسلیان‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫جانشین پلیس راهور‪:‬‬ ‫در صنعت خودروسازی مساله ایمنی‬ ‫سرنشینان نیازمند بازنگری است‬ ‫برای کدام گروه‬ ‫از بیمه شدگان سوابق‬ ‫خدمت سربازی رایگان‬ ‫محاسبهمی شود؟‬ ‫الهــام دربــان ‪ -‬مطابــق بــا قانــون تامین اجتماعــی بیمه شــدگان‬ ‫متقاضــی خریــد ســوابق خدمــت نظــام وظیفــه کــه قبــل از ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬دوران خدمــت ســربازی را گذرانــده باشــند مشــروط بــر اینکــه قبــل از دوران‬ ‫خدمــت ســابقه بیمــه تامین اجتماعــی داشــته باشــند‪ ،‬دوره خدمــت انهــا بــه صــورت‬ ‫رایــگان جــزو ســوابق بازنشســتگی محاســبه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گــروه جامعــه بــازار کســب و کار ‪ -‬همــه بیمه شــدگان تامین اجتماعــی کــه ‪ ۲‬ســال‬ ‫ســابقه پرداخــت حق بیمــه داشــته و نیــز خدمــت ســربازی (دوره نظــام وظیفه عمومی)‬ ‫را گذرانــده باشــند‪ ،‬می تواننــد دوره خدمــت ســربازی را بــه ســنوات ســابقه اضافــه کننــد‪.‬‬ ‫کارت پایان خدمت بیمه شدگان زیر ‪ ۵۰‬سال باید الکترونیکی باشد‬ ‫ایــن جمعیــت بــه منظور درخواســت احتســاب ســوابق خدمت نظام وظیفــه باید کارت‬ ‫پایــان خدمــت را در اختیــار داشــته و کارت پایــان خدمــت بیمه شــدگان زیــر ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫نیــز بایــد الکترونیکی باشــد‪.‬‬ ‫بــه اســتناد قانــون تامین اجتماعــی‪ ،‬معــادل خدمــت بیمه شــده بــه ســنوات ســابقه‬ ‫اضافــه می شــود و در صــورت معافیــت (بــه دلیــل بیمــاری بیمه شــده و‪ )...‬طبیعتــا‬ ‫امــکان درخواســت ثبــت و احتســاب ایــن بــازه زمانــی وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫درخواســت احتســاب ســوابق خدمــت نظــام وظیفــه بــه صــورت حضــوری از طریــق‬ ‫مراجعــه بــه شــعب و کارگزاری هــای تامیــن اجتماعــی و نیــز الکترونیکــی از طریــق‬ ‫ســامانه خدمــات غیرحضــوری ایــن ســازمان (بــه نشــانی ‪ es.tamin.ir‬و ورود بــه منــوی‬ ‫بیمه شــدگان‏‪ /‬امــور بیمه شــدگان‏‪ /‬محاســبه خریــد خدمــت ســربازی) فراهــم اســت‪.‬‬ ‫بیمه شــدگان حق بیمــه دوران خدمــت ســربازی را نیــز می تواننــد از طریــق ایــن دو‬ ‫روش پرداخــت کننــد؛ واریــز ایــن اعتبــار همچنیــن می توانــد بــه صــورت یک جــا و نیــز‬ ‫تقســیط (حداکثــر تــا ‪ ۱۲‬مــاه) انجــام پذیــرد‪.‬‬ ‫ضمنــا بــر اســاس قانــون تامین اجتماعــی‪ ،‬بیمه شــدگان متقاضــی خریــد ســوابق‬ ‫خدمــت ســربازی کــه قبــل از ســال ‪ ۱۳۸۵‬دوران خدمــت ســربازی را گذرانــده باشــند؛‬ ‫مشــروط بر اینکه قبل از دوران خدمت‪ ،‬ســابقه بیمه تامین اجتماعی داشــته باشــند‪،‬‬ ‫ـت انــان بــه صــورت رایــگان جــزو ســوابق بازنشســتگی محاســبه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بیمــه خدمـ ‍‬ ‫بنــا بــر توصیــه کارشناســان حــوزه تامیــن اجتماعــی‪ ،‬اضافــه کــردن ایــن ایــام (خدمــت‬ ‫ســربازی) بــه ســوابق بیم ـه ای به هنــگام بازنشســتگی انجــام نشــود؛ چراکــه مقــررات‬ ‫مربوطــه می توانــد تغییــر کنــد و به روزرســانی قوانیــن مانــع از احتســاب ایــن مــدت‬ ‫شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬حــق بیمــه ‪ ۲‬ســال ســربازی را براســاس حقــوق فعلی بیمه شــده‬ ‫محاســبه می کننــد و رقــم ایــن دریافتــی می توانــد از حقــوق ســال های اغازیــن فعالیت‬ ‫شــخص بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعــی نیــز پیــش از ایــن در گفــت وگــو‬ ‫بــا ایرنــا گفتــه بــود‪ :‬همــه بیمه شــدگان اجبــاری‪ ،‬گروه هــای خــاص بیمـه ای بــا ماهیــت‬ ‫اختیــاری‪ ،‬دریافت کننــدگان مقــرری بیمــه بیــکاری (کــه حق بیمــه خــود را بــه ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی پرداخــت می کننــد) و نیــز همــه مســتمری بگیران اعــم از بازنشســته‪،‬‬ ‫ازکارافتــاده و بازمانــدگان بیمه شــده متوفــی کــه قبــل از ارائــه درخواســت مزبــور‬ ‫حداقــل ‪ ۲‬ســال ســابقه بیمه پــردازی (بــرای محاســبه حق بیمــه مربوطــه نــزد ســازمان‬ ‫تامین اجتماعــی) داشــته باشــند‪ ،‬در صــورت تمایــل می تواننــد در اجــرای قانــون اصــاح‬ ‫تبصــره مــاده ‪ ۱۴‬قانــون کار و الحــاق یــک تبصــره بــه ان و بــا پرداخــت حــق بیمه نســبت‬ ‫بــه احتســاب ســوابق خدمــت ســربازی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مهــدی شــکوری گفتــه بــود‪ :‬در صــورت پرداخــت حق بیمــه از طــرف متقاضیــان‪ ،‬امــکان‬ ‫برخــورداری از حمایت هــای مقــرر در قانــون تامین اجتماعــی از جملــه بازنشســتگی‬ ‫فراهــم می شــود؛ امــکان تقســیط ایــن حــق بیمــه هــم حداکثــر تــا ‪ ۱۲‬قســط فراهــم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حــق بیمــه نیــز براســاس ‪ ۳۰‬درصــد میانگیــن حقــوق و مزایــای مشــمول کســر حــق‬ ‫بیمــه اخریــن ‪ ۲‬ســال فــرد متقاضــی ضــرب در مــدت خدمــت انجــام شــده محاســبه‬ ‫می شــود؛ هفــت درصــد از ایــن مبلــغ توســط متقاضــی پرداخــت شــده و ‪ ۲۳‬درصــد نیــز‬ ‫ســهم دولــت اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعــام وی‪ ،‬اطالعــات کارت پایــان خدمــت نظــام وظیفــه از پایــگاه اطالعاتــی‬ ‫عکس‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫جانشــین رییــس پلیــس راهــور فراجــا گفــت‪ :‬بازنگــری‬ ‫در تولیــدات صنعــت خــودرو بــا هــدف ارتفــای ایمنــی‬ ‫سرنشــینان ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار ‪ ،‬سردار سیدتیمور حسینی‬ ‫در نشســت شــورای راهبری وضعیت تصادفات اســتان‬ ‫ســمنان در ســالن یــادگار امــام(ره) اســتانداری افــزود‪:‬‬ ‫الزم اســت در حــوزه تولیــد صنعــت خــودرو یــک بازنگری‬ ‫جــدی انجــام گیــرد تــا ایمنــی خودروهــا جهــت حفــظ‬ ‫ســامت جــان سرنشــینان در تصادفــات احتمالــی‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد تمــام تــوان و تالش هــا بــر ‪ ٢‬مولفه‬ ‫راه و عامــل انســانی متمرکــز شــود تــا ایــن ‪ ٢‬حــوزه‬ ‫ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫وی از تــاش شــبانه روزی‪ ،‬همدلــی و برنامــه ریــزی‬ ‫دقیــق در اســتان ســمنان در طــول تعطیــات ســال‬ ‫جدیــد قدردانــی کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت‬ ‫جــاده ای اســتان ســمنان کــه در مســیر زائــران علــی‬ ‫ابــن موســی الرضــا(ع) قــرار دارد افزایــش ســامانه های‬ ‫هوشــمند جــاده ای اســتان یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار ســمنان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تجــارب ســالهای گذشــته امســال از‬ ‫نیروهــای بومــی و بســیج در جهــت کمــک بــه نیروهــای‬ ‫امــدادی و همچنیــن تســهیل در عبــور و مرور در مناطق‬ ‫م در ایــن‬ ‫فرعــی اســتفاده شــد کــه نتایــج مطلوبــی ه ـ ‬ ‫زمینــه حاصــل شــد‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی بــا اشــاره بــه تــداوم اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫دهیاریهــا و نیروهــای بومــی جهــت تســهیل در عبــور‬ ‫و مــرور‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬بــا توجــه بــ ه احتمــال ادامــه‬ ‫تــردد مســافران در اســتان در روزهــای اینــده‪ ،‬اســتقرار‬ ‫خودروهــای بــا چراغ گــردان بــر اســاس مصوبــه جلســات‬ ‫گذشــته تــا پایــان روز چهاردهــم فروردیــن ادامــه مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه بــرودت هــوا و گــزارش‬ ‫کارشناســان اداره کل هواشناســی اســتان مبنــی بــر‬ ‫بــارش احتمالــی نزوالت اســمانی‪ ،‬اقامتگاه های اســتان‬ ‫ماننــد مســاجد و ســوله هــا دایــر باشــد تــا بــا اســتراحت‬ ‫مســافران در این اماکن برای رفع خســتگی‪ ،‬از احتمال‬ ‫وقــوع حادثــه جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫حمیــدی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حجــم باالی مســافران‬ ‫در اســتان ســمنان‪ ،‬تعدادی از مدارس تعیین شــده در‬ ‫مو‬ ‫طــرح اســکان مســافران نــوروزی روزهــای چهارده ـ ‬ ‫پانزدهــم فروردیــن نیــز بــه خدمات رســانی به مســافران‬ ‫ادامــه می دهنــد و ایــن مراکــز خدمــات اموزشــی خــود‬ ‫بــه دانش امــوزان را بــه صــورت غیــر حضــوری انجــام‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫اســتان ســمنان دارای بیــش از یــک هــزار و ‪ ۸۳۳‬اثــر‬ ‫تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬طبیعــی و معنــوی شناســایی شــده‬ ‫اســت کــه ‪ ۸۶۸‬اثــر از ایــن تعــداد در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫ثبــت شــده قــرار دارد‪.‬‬ ‫اســتان پهنــاور ســمنان بــا توجــه بــه تنــوع اقلیمــی‪،‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و قرارگیــری در مســیر زائــران امام‬ ‫رضــا(ع) ظرفیــت خوبــی برای جذب گردشــگران نــوروزی‬ ‫دارد و تــاش مســووالن بــرای ایجــاد شــرایطی اســت‬ ‫تــا گردشــگران ایــن اســتان را بــه عنــوان مقصــدی بــرای‬ ‫ســفر انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫اســتان ســمنان بــا نــام هــای تاریخــی دیــار قومــس و‬ ‫دارالمرحمــه و بــا مســاحت نزدیــک بــه ‪ ۹۷‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلومتر مربع یکی از پهناورترین اســتان های کشــور ایران‬ ‫اســت کــه بــا پنــج و ‪ ۹‬دهــم درصــد مســاحت کل کشــور‪ ،‬از‬ ‫ایــن نظــر هفتمیــن اســتان ایــران محســوب می شــود‪.‬‬ ‫گردشــگران می توانــد بــا طــی مســیر در حــدود ‪۲۲۰‬‬ ‫کیلومتــر از پایتخــت کشــور‪ ۵۸۶ ،‬کیلومتــر از اصفهــان‪،‬‬ ‫‪ ۲۸۲‬کیلومتــر از قــم‪ ۳۳۸ ،‬کیلومتــر از گلســتان‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتــر از مازنــدران و ‪ ۶۷۴‬کیلومتــر از خراســان‬ ‫رضــوی خــود را بــه ســمنان مهــد تاریــخ و عرفان برســاند‪،‬‬ ‫ایــن مزیــت و موقعیــت جغرافیایــی در کنــار معرفــی‬ ‫جادبه هــای اســتان ســمنان بایــد بــه نحــوی معرفــی‬ ‫شــود تــا هموطنــان ایــن اســتان را بــه عنــوان مقصــدی‬ ‫بــرای گردشــگری برگزیننــد و ایالــت قومــس از معبــر بــه‬ ‫مقصــد ســفرهای نــوروزی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی ناجــا فراخــوان می شــود و برایــن اســاس‪ ،‬حق بیمــه‬ ‫دوره خدمــت انجــام شــده بــه صــورت برخــط محاســبه خواهــد شــد؛ متقاضــی می تواند‬ ‫مبلــغ حق بیمــه را بــه صــورت یک جــا یــا حداکثــر در ‪ ۱۲‬قســط ماهانــه از طریــق ســامانه‬ ‫خدمــات غیرحضــوری تامیــن اجتماعــی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫جزئیــات شــرایط ســربازان وظیفــه بــرای برخــورداری از حمایت هــای تامیــن‬ ‫اجتماعــی‬ ‫امــکان پوشــش بیم ـه ای ســربازان وظیفــه هــم پــس از اتمــام خدمــت نظــام وظیفــه‬ ‫حســب ضوابــط مقــرر قانونــی امکان پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شــکوری در بــاره برخــورداری ایــن گــروه نیــز از مقــررات حمایتــی تامیــن اجتماعــی‬ ‫می گویــد‪ :‬ســربازان در زمــره کادر نیروهــای مســلح قــرار می گیرنــد‪ ،‬بنابرایــن بــه‬ ‫اســتناد «تبصــره ‪ ۲‬ذیــل مــاده ‪ ۴‬قانــون تامین اجتماعی» مشــمولین قانون اســتخدام‬ ‫نیروهــای مســلح از شــمول قانــون مزبــور خــارج بــوده و امــکان بیمه شــدن انــان صرفــا ً‬ ‫پــس از اتمــام خدمــت نظــام وظیفــه حســب ضوابــط مقــرر قانونــی امکان پذیــر خواهــد‬ ‫بــود؛ بــر ایــن اســاس‪ ،‬در مــواردی کــه متقاضیــان احتســاب ســوابق ســربازی در طــول‬ ‫دوره خدمــت خــود دارای ســوابق پرداخــت حــق بیمــه باشــند‪ ،‬کل ســوابق خدمــت‬ ‫ســربازی مــاک محاســبه قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری هــم نهــم بهمــن مــاه جــاری یــک مصوبــه‬ ‫غیرقانونــی کــه طبــق ان مقــرر می شــد «مــدت خدمــت نظــام وظیفه مشــموالن قانون‬ ‫کار بــه عنــوان ســابقه کارگاهــی کارگــر بــرای دریافــت مزایــای پایــان کار لحــاظ نخواهــد‬ ‫شــد» را ابطــال کــرد‪.‬‬ ‫بیمه شدگان متقاضی خرید سوابق خدمت سربازی که‬ ‫قبل از سال ‪ ۱۳۸۵‬دوران خدمت سربازی را گذرانده‬ ‫باشند؛ مشروط بر اینکه قبل از دوران خدمت‪ ،‬سابقه بیمه‬ ‫تامین اجتماعی داشته باشند‪ ،‬بیمه خدمت ‍ انان به صورت‬ ‫رایگان جزو سوابق بازنشستگی محاسبه خواهد شد‬ ‫خرید بخشی از سوابق سربازی در قانون پیش بینی نشده است‬ ‫بــرای خریــد ایــام ســربازی همچنیــن بایــد همــه مــدت قانونــی خدمــت نظــام وظیفــه‬ ‫را درنظــر گرفــت؛ چراکــه در قانــون خریــد بخشــی از ســوابق پیش بینــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫قانــون اصــاح تبصــره مــاده ‪ ۱۴‬قانــون کار‪ ،‬الحــاق یک تبصره به ان مصــوب ‪۳۰‬‏‏‏‏‏‪۱/‬‏‏‏‏‏‪۸۳/‬‬ ‫و نیــز قانــون استفســاریه (استفســار= رســیدگی‪ ،‬بازجویــی) قانــون مذکــور مصــوب‬ ‫‪۲۸‬‏‏‏‏‏‪۳/‬‏‏‏‏‏‪ ۸۵/‬مجلــس شــورای اســامی همچنیــن ائین نامــه اجرایــی مربوطــه مصــوب‬ ‫‪۸‬‏‏‏‏‏‪۴/‬‏‏‏‏‏‪ ۸۴/‬هیـــات وزیــران‪ ،‬بــر احتســاب مــدت خدمــت نظــام وظیفــه متقاضیــان بــا‬ ‫پرداخــت حق بیمــه تاکیــد شــده اســت‪ ،‬مقصــود از «مــدت خدمــت نظام وظیفه» همه‬ ‫مــدت قانونــی خدمــت ســربازی انجام شــده منــدرج در کارت پایــان خدمــت صــادره از‬ ‫ســوی ســازمان نظــام وظیفــه اســت و بنابرایــن احتســاب بخشــی از ایــن مــدت (مثــا‬ ‫یــک ســال) امکان پذیــر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایا تغییر دوره خدمت سربازی توسط بیمه شده امکانپذیر است؟‬ ‫مطابق با قانون مذکور همچنین تنها دوره فراخوان شــده از پایگاه اطالعاتی ســازمان‬ ‫وظیفــه عمومــی ناجــا قابــل پذیــرش اســت و چنانچــه دوره خدمــت ســربازی دارای‬ ‫انقطــاع بــوده یــا مــدت دوره موردنظــر غیرمتعــارف باشــد (بیشــتر از ‪ ۳۰‬مــاه)‪ ،‬امــکان‬ ‫فراخــوان اطالعــات دوره خدمــت انجام شــده از ســامانه تامیــن اجتماعــی امکانپذیــر‬ ‫نخواهــد بــود؛ در ایــن مــوارد بــه منظــور تکمیــل فراینــد مربوطــه بایــد بــه شــعبه محــل‬ ‫بیمه پــردازی مراجعــه شــود و بنابرایــن امــکان تغییــر دوره خدمــت ســربازی توســط‬ ‫متقاضــی (بیمه شــده) نیــز وجــود نخواهــد داشــت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 889

روزنامه بازار کسب و کار پارس 889

شماره : 889
تاریخ : 1402/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 888

روزنامه بازار کسب و کار پارس 888

شماره : 888
تاریخ : 1402/09/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!