روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 732 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 732

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 732

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 732

‫روزنامهدوشنبه‬ ‫اقدامات وزارت اقتصاد برای مقابله با تورم؛‬ ‫شماره ‪ 8 -1 :‬صفحه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪ - 1402‬سال نهم‪/3-‬اوریل‪ /12-2023/‬رمضان ‪ -1444/‬شماره ‪ - 732 :‬قیمت ‪ 6 :‬تومان‬ ‫از کنترل نقدینگی تا اصالح نظام بانکی‬ ‫‪3‬‬ ‫مهمترین اسیب‬ ‫اجتماعی در فضای‬ ‫بازار کسب وکار‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه برای ایجاد کسب و کار‬ ‫کوچک‪ ،‬شبکه سازی و ایجاد‬ ‫مشارکتداشتهباشیم‬ ‫‪6‬‬ ‫بررسیرقبا‬ ‫چه تاثیری بر ایجاد‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫بازار کسب وکار دارد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫اشتغال افرینی در‬ ‫استان های دارای‬ ‫امار بیکاری باالتر‬ ‫‪4‬‬ ‫چگونه مانع از نفوذ‬ ‫اطالعات شخصی در‬ ‫سلفی گرفتن شویم‬ ‫‪7‬‬ ‫موزه گردی در‬ ‫گلستان‪،‬دریچه ای‬ ‫رو به رمز و رازهای‬ ‫تاریخاستراباد‬ ‫‪8‬‬ ‫کاردر منزل دیگر یک رویایی نیست‬ ‫چه اقداماتی باید برای ایجاد‬ ‫یک کسب و کار خانگی انجام دهیم‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫کشاورزی گردشگری‬ ‫چیست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫شــبکه ســازی و ایجــاد مشــارکت در‬ ‫کســب و کارهــای کوچــک می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد تــا روابــط خــوب‬ ‫و مفیــد بــا دیگــران برقــرار کنیــد و بــه‬ ‫توســعه کســب و کارتــان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫برخــی از راه هــای موثــر بــرای شــبکه‬ ‫ســازی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حضــور در رویدادها‪،‬کنفرانس هــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬تجــاری و جمعیت هــا‪ :‬حضور‬ ‫در ایــن رویدادهــا بــه شــما کمــک مــی‬ ‫کنــد تــا بــا دیگــر کســب و کارهــا و‬ ‫متخصصــان صحبــت کنیــد‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫برقــرار کنیــد و فرصتــی بــرای شــناخت‬ ‫کســب و کارهــای جدیــد پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شبکه ســازی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ :‬شــبکه های اجتماعــی‬ ‫مانند لینکدین‪ ،‬اینســتاگرام و توییتر‬ ‫می تواننــد بــه شــما کمــک کننــد تــا‬ ‫بــا دیگــر کســب و کار هــای مرتبــط بــا‬ ‫فعالیــت شــما بــه اشــتراک بگذاریــد و‬ ‫بــا ان هــا در ارتبــاط باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ســاختن یــک ســایت وب‪ :‬بــا‬ ‫ســاختن یــک وب ســایت حرفــه ای‪،‬‬ ‫می توانیــد توانایی هــا و تجربیــات خــود‬ ‫را بــا دیگــر کســب و کارهــا بــه اشــتراک‬ ‫بگذاریــد و روابــط خــود را بــا مشــتریان‬ ‫پتانســیل ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شــرکت در برنامه هــای رابط ـه ای‪:‬‬ ‫شــرکت در برنامه هــای رابطــه ای‬ ‫مثــل برنامه هــای مبــرم هــم کاری‬ ‫و تقویــت روابــط میــان کارافرینــان‬ ‫کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫یــک نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــردن موثــر نیــاز به زمــان‪ ،‬تالش‬ ‫و حوصلــه دارد‪ .‬لــذا در همــه مراحــل‬ ‫کار‪ ،‬بایــد صبــور بــود و تــاش کــرد تــا‬ ‫روابــط خــود را بــا دیگــران بهبــود دهیــد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬یکــی دیگــر از دســتاوردهای مهــم همین‬ ‫مــدل‪ ،‬ایجــاد تعامــل مســتقیم بین گردشــگران‬ ‫و کشــاورزان بــوده و بــه ازای هــر پولــی کــه‬ ‫گردشــگران بــرای خریــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫پرداخــت می کننــد‪ ،‬به صــورت مســتقیم بــه‬ ‫کشــاورزان منعکــس می شــود و بــه توســعه‬ ‫زندگــی روســتاییان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫مهــدی تقــوی ‪ -‬بــازار کســب و کار پــارس ‪ /‬کشــاورزی گردشــگری‪ ،‬هماننــد‬ ‫نامــش بیــان مـی دارد‪ ،‬ترکیبــی از کشــاورزی و گردشــگری اســت‪ .‬در این فرایند‪،‬‬ ‫کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن صنایــع اقتصــادی در مناطق روســتایی‪،‬‬ ‫بــا صنعــت گردشــگری ترکیــب می شــود تــا امــکان بازدیــد از مــزارع‪ ،‬باغ هــا‪،‬‬ ‫فارم هــا و مراکــز تولیــد محصــوالت کشــاورزی را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی گردشــگری عــاوه بــر تامیــن امــکان دیــدن چشــمگیر و زیبایی هــای‬ ‫مناظــر طبیعــی‪ ،‬ایــن امــکان را بــه گردشــگران می دهد تا با اســتفاده از فعالیت‬ ‫فــوق العــاده و اگاهانــه خــود‪ ،‬بــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ایــن مناطــق‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬کشــاورزی گردشــگری می توانــد بــرای روســتاها و‬ ‫شهرســتان های بومــی‪ ،‬بــه گونـه ای مفیــد باشــد کــه ان هــا را از تبعیــض و فقــر‬ ‫رهــا کــرده و شــرایط بهتــری را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی به عنوان یک صنعت خدماتی و گردشــگری‬ ‫به عنــوان یکــی از بزرگتریــن صنایــع دنیــا‪ ،‬بــا هــم ترکیــب شــده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫مــدل کشــاورزی‪ ،‬کشــاورزان بــه جــای کشــت محصــوالت تجــاری‪ ،‬محصــوالت‬ ‫ســنتی‪ ،‬محلــی و گیاهــان دارویــی را درســت می کننــد و ان هــا را بــه عنــوان‬ ‫یــک مقصــد گردشــگری در اختیــار گردشــگران قــرار می دهنــد‪ .‬گردشــگران‬ ‫می تواننــد به صــورت مســتقیم بــا کشــاورزان‪ ،‬محصــوالت را بخرنــد‪ ،‬در‬ ‫بردارنــد و بــه کشــاورزان کمــک کننــد‪ .‬ایــن مــدل کشــاورزی در توســعه پایــدار‬ ‫و تبدیــل جمعیت هــای روســتایی به عنــوان مقصــد گردشــگری بســیار موثــر‬ ‫کشــاورزی و گردشــگری دو حوزه مرتبط هســتند‬ ‫و در بســیاری از مناطق جهان به عنوان بخشــی‬ ‫از صنعــت گردشــگری در نظــر گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬عوامل متعددی می توانند بر توســعه‬ ‫کشــاورزی گردشــگری تاثیــر بگذارنــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬عوامــل زیــر ممکــن اســت تاثیراتــی روی‬ ‫توســعه کشــاورزی گردشــگری داشــته باشند‪:‬‬ ‫‪ .1‬شــرایط اب و هوایــی‪ :‬شــرایط اب و هوایــی‬ ‫ممکن اســت بر توســعه کشــاورزی و گردشــگری‬ ‫تاثیــر بگذارنــد‪ ،‬بــه طــور مثــال در مناطــق خشــک‬ ‫و گــرم تــر کشــاورزی بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫مــی گیــرد و ممکــن اســت گردشــگری در ایــن مناطــق نامطلــوب شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬خاک و اقلیم‪ :‬خاک منطقه و اقلیمی که در ان تالش می کنید توریســتها‬ ‫را بــه جــذب کنیــد بایــد برای کشــاورزی مناســب باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬باید حفظ این‬ ‫خصوصیــات در نظــر گرفتــه شــود تــا بتوانیــد بــه بهتریــن شــکل از کشــاورزی‬ ‫گردشــگری اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬توســعه تکنولــوژی‪ :‬توســعه تکنولــوژی در کشــاورزی مــی توانــد بــه توســعه‬ ‫کشــاورزی گردشــگری کمــک کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده از روش هــای‬ ‫نویــن کشــاورزی و بهینــه ســازی مصــرف اب وضعیــت کشــاورزان را بهبــود‬ ‫خواهــد بخشــید و در عیــن حــال‪ ،‬کیفیــت و تعــداد محصــوالت تولیــدی را نیــز‬ ‫افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫عوامل تاثیر گذار در کشاورزی گردشگری‬ ‫‪ .4‬تنــوع تولیــدات‪ :‬در مــزارع کــه محصــوالت مختلفــی بــه همــراه صیــادی و‬ ‫دامــداری تولیــد مــی شــود‪ ،‬مــی تــوان از کشــاورزی گردشــگری اســتفاده کــرد و‬ ‫گردشــگران را بــه بازدیــد از باغــات میــوه و ســبزیجات و دیــدن دام های مختلف‬ ‫دعــوت کــرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬توســعه تفریــح و تفریحــات فــراوان‪ :‬تفریحــات در مــزارع و محصــوالت بــه‬ ‫دســت امــده مثــل شــکار‪ ،‬تفریــح هــای ابــی و ورزش هــای تفریحــی مــی توانند‬ ‫عــاوه بــر افزایــش درامــد‪ ،‬مکانــی جــذاب بــرای گردشــگران باشــند‪.‬‬ ‫‪ .6‬ســرمایه گــذاری‪ :‬ســرمایه گــذاری در کشــاورزی مــی توانــد از رشــد اقتصــادی‬ ‫روســتاها و توســعه کشــاورزی گردشگری پشتیبانی کند‪ .‬بهبود زیرساخت های‬ ‫موجــود و بــاال بــردن ســطح اســتخراج و تولیــد کشــاورزی ســود خوبــی را ایجــاد‬ ‫مــی کنــد کــه بــه توســعه کشــاورزی گردشــگری کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪732‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫خبر‬ ‫افزایش حدود ‪۲۹‬‬ ‫درصدی ارزش صادرات‬ ‫کاال در خراسان شمالی‬ ‫کاردر منزل دیگر یک رویایی نیست‬ ‫چه اقداماتی باید برای ایجاد‬ ‫یک کسب و کار خانگی انجام دهیم‬ ‫روزی روزگاری درامــد در خانــه بــرای مــردم‬ ‫رویایــی بیــش نبــود کــه در ذهــن بــه صــورت‬ ‫عبــوری گــذر می کــرد‏رویایــی کــه بــا گــذر زمــان‬ ‫خــود را بــه واقعیــت نزدیــک کــرده تــا جایــی‬ ‫کــه امــروز در گوشــه و کنــار دنیــا بــرای خــود‬ ‫‏توانســته اســم و رســمی بــه هــم بزنــد و بــرای‬ ‫خــود تشــکیالتی ایجــاد کنــد‏‪.‬‬ ‫برای ایجاد یک کسب و کار خانگی‪ ،‬می توانید‬ ‫اقدامات زیر را انجام دهید‪:‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۹۷‬میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار دالر کاال‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬از اســتان صادر شــد‬ ‫کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبل از ان حدود ‪۲۹‬‬ ‫درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫حســین حاجــی بگلــو اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت ‪ ۳۳۶‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تُــن کاال بــه ارزش ‪ ۱۹۷‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هــزار دالر از اســتان صــادر‬ ‫شــد کــه میــزان صــادرات از اســتان‬ ‫بــه نســبت مــدت مشــابه ‪ ۱۴۰۰‬بــه‬ ‫لحــاظ ارزشــی حــدود ‪ ۲۹‬درصــد‬ ‫افزایــش و بــه لحــاظ وزنــی ‪۵.۵‬‬ ‫درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت عمــده‬ ‫کاالهــای صادراتــی اســتان شــامل‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی از جملــه‬ ‫اوره‪ ،‬مالمیــن‪ ،‬امونیــاک و ازت‬ ‫همچنیــن محصــوالت فــوالدی‪،‬‬ ‫ســیمان‪ ،‬ابزارهــای طــرح دار پلــی‬ ‫اســتایرن‪ ،‬رب گوجــه فرنگــی‪،‬‬ ‫قوطــی خالــی کنســرو‪ ،‬اســید‬ ‫ســیتریک‪ ،‬شــمش و ســنگ‬ ‫الومینیــوم اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در بهمــن مــاه ســال گذشــته‬ ‫محصوالتــی از جملــه قنــد و شــکر‬ ‫تصفیــه شــده‪ ،‬صفحــه و ورق و‬ ‫نــوار خــود چســب‪ ،‬مصنوعــات‬ ‫الومینیوم و ماشــین االت کشــت‬ ‫و زرع زمیــن بــه اقــام صادراتــی‬ ‫اســتان افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫کاال بــه کشــورهای افغانســتان‪،‬‬ ‫عــراق‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬ازبکســتان‪،‬‬ ‫المــان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬گرجســتان‪،‬‬ ‫اتریــش‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬رومانــی‪،‬‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬روســیه‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫امــارات متحــده عربــی‪ ،‬لهســتان‪،‬‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬چیــن‪ ،‬بوســنی و‬ ‫هرزگویــن‪ ،‬مقدونیــه‪ ،‬اســلوونی‪،‬‬ ‫موریــس‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬بلغارســتان‪،‬‬ ‫جمهــوری چــک‪ ،‬قرقیزســتان‪،‬‬ ‫مونتــه نگــرو‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬کانــادا‪،‬‬ ‫ســوریه‪ ،‬لیبــی و کویــت صــادر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪۴۰۰‬‬ ‫واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد‬ ‫کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بزرگ‬ ‫صنعتی در بین ‪ ۳۱‬اســتان کشــور‬ ‫رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در‬ ‫ســه بخــش کشــاورزی بــا ‪۳۹.۶‬‬ ‫درصــد‪ ،‬صنعــت بــا ‪ ۲۴.۳‬درصــد و‬ ‫خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪ -۱‬تحلیــل بــازار‪ :‬بررســی بــازار و تقاضــای‬ ‫مشــتریان بــرای کســب و کار شــما بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬شــما بایــد نیازهــا و مشــکالت‬ ‫مشــتریان را بررســی کنیــد و ســپس محصــول‬ ‫خــود را بــه شــکلی طراحــی و تولیــد کنیــد کــه‬ ‫نیازهــای انهــا را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫‪-۲‬تعییــن محصــول و خدمــات‪ :‬بررســی‬ ‫نیازهــای مشــتریان و تعییــن محصــول و‬ ‫خدمات مناســب‪ ،‬یکــی از مهمترین اقدامات‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کار می توانــد شــامل طراحــی و‬ ‫تولیــد محصــول یــا ارائــه خدماتــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تحقیــق و توســعه‪ :‬تحقیــق و توســعه‬ ‫بــرای بهبــود کیفیــت محصــوالت و خدمــات‬ ‫شــما بســیار مهــم اســت‪ .‬بــرای بهبــود کیفیــت‬ ‫و افزایــش تعــداد مشــتریان‪ ،‬شــما بایــد بــه‬ ‫صــورت مــداوم به تحقیق و توســعه محصول‬ ‫و خدمــات خــود بپردازیــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بررســی هزینه هــا‪ :‬بــرای ایجــاد یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی شــما بایــد بــه هزینه هــا توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫شــما بایــد هزینه هــای تولیــد‪ ،‬پرداخــت بــه محل‬ ‫اجــاره‪ ،‬بیمــه و تامیــن مالــی را محاســبه کنید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬بازاریابــی و فــروش‪ :‬در نهایــت‪ ،‬بایــد‬ ‫برنامــه بازاریابــی و فــروش خــود را طراحــی‬ ‫کنیــد‪ .‬شــما بایــد روش هــای مناســبی بــرای‬ ‫تبلیغــات و بازاریابــی محصــول یــا خدمــات‬ ‫خــود پیــدا کــرده و بــه فــروش محصــول یــا‬ ‫خدمــات خــود بپردازیــد‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه بســته بــه نــوع کســب‬ ‫و کاری کــه قصــد داریــد تاســیس کنیــد‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت مراحــل و اقدامــات متفاوتــی را نیــاز‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫برای ایجاد یک کسب و کار خانگی‬ ‫چگونه تحلیل بازار انجام دهیم‬ ‫بــرای انجــام تحلیــل بــازار بــرای کســب و کار‬ ‫خانگــی‪،‬می توانیــدمراحــلزیــرراانجــامدهیــد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تعریف مشــتریان هدف‪ :‬شــما باید مشــخص‬ ‫کنیــد کــه کســانی کــه بــه دنبــال کاال یــا خدمــات‬ ‫شــما هســتند‪ ،‬چــه کســانی هســتند؟ ســن‪،‬‬ ‫جنســیت‪ ،‬شــغل و نیازهــای انهــا را بشناســید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بررســی رقبــا‪ :‬مطالعــه شــرکت های رقیــب و‬ ‫محصــوالت ان هــا و قیمت هــای مشــابه‪ ،‬به شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا بتوانیــد خدمــات خودتــان را‬ ‫درســت نواورانــه و بــا بهتریــن قیمــت ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬جســتجوی بــازار‪ :‬اطالعاتــی از بــازار‬ ‫مربوطــه ماننــد امارهــای تقاضــا و عرضــه ‪،‬‬ ‫رشــد بــازار و رونــد رشــد ان را مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تهیــه برنامــه بازاریابــی‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫مشــتریان هــدف و رقبــا‪ ،‬برنامــه ای بــرای‬ ‫بازاریابــی کاال یــا خدمــات خــود ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تعییــن قیمــت‪ :‬بــرای تعییــن قیمــت‬ ‫محصــول شــما‪ ،‬شــما بایــد در نظــر داشــته‬ ‫باشــید بــه صرفــه اقتصــادی اســت و همچنیــن‬ ‫قیمــت رقبــا را نیــز مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تحلیــل ریســک‪ :‬بــه صــورت پیش بینــی شــده‬ ‫بــرای بهبــود کســب و کاری‪ ،‬بهتــر اســت ایــن‬ ‫ریســک را تحلیــل کنیــد و بهبــود جــدی بســازید‪.‬‬ ‫‪ -۷‬نظــارت بــر بــازار‪ :‬بــه صــورت مــداوم دوباره‬ ‫بــه بــازار کــه محصــول یــا خدمــات شــما را‬ ‫می پذیــرد بــر ســر میــز گذاشــته و تغییــرات‬ ‫احتمالــی در بــازار را پیــش بینــی کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن پیشــنهاد می دهــم بــه ســایت های‬ ‫مربــوط بــه بازاریابــی‪ ،‬نظرســنجی‪ ،‬تحقیــق‪،‬‬ ‫و همچنیــن برگــزاری گروه هــای فکــری و‬ ‫نظریه پــردازی خــود در ایــن زمینــه بپردازیــد‪.‬‬ ‫برای ایجاد یک کسب و کار چگونه تعیین‬ ‫محصول و خدمات کنیم؟‬ ‫تعیین محصول و خدمات مناسب برای کسب‬ ‫و کار بایــد بــا توجــه بــه نیازهــای مشــتریان‪ ،‬بــازار‬ ‫هــدف و توانایــی هــای شــما انجــام شــود‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار شــما می توانیــد از روش هــای مختلفی‬ ‫ماننــد پژوهــش بــازار‪ ،‬مشــاوره بــا کارشناســان‪،‬‬ ‫بررســی رقبــا و مدل هــای کســب و کار مختلــف‬ ‫اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫بــرای تعییــن محصــول و خدماتــی کــه‬ ‫می خواهیــد در کســب و کار خــود ارائــه‬ ‫دهیــد‪ ،‬از روش هــای متنوعــی می توانیــد‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تحلیــل بــازار‪ :‬ابتــدا بایــد بازارهــای مختلفی‬ ‫کــه می خواهیــد در ان فعالیــت کنیــد را‬ ‫بررســی کنیــد تــا بتوانیــد ایده هــای بهتــری‬ ‫بــرای کســب و کار خــود پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شناســایی نیازهــای مشــتریان‪ :‬شــما بایــد‬ ‫نیازهــای مشــتریان خــود را شناســایی کنیــد و‬ ‫ســپس محصــوالت و خدماتــی را ایجــاد کنیــد‬ ‫کــه ایــن نیازهــا را برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مطالعه رقبا‪ :‬می توانید با مطالعه کسب‬ ‫و کارهــای مشــابه در بــازار‪ ،‬از فرصت هایــی‬ ‫کــه انهــا تاکیــد نکرده انــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬توانایــی تولیــد‪ :‬باید در نظر داشــته باشــید‬ ‫کــه ایــا شــما قــادر بــه تولیــد محصــوالت و‬ ‫خدماتــی هســتید کــه در نظــر گرفته ایــد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تحقیــق و توســعه‪ :‬محصــوالت و خدماتــی‬ ‫کــه ارائــه می دهیــد بایــد قابلیــت تحقیــق و‬ ‫توســعه داشــته باشــند تا بتوانید در اینده بازار‬ ‫را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن نــکات می توانیــد محصــوالت و خدماتــی‬ ‫مناســب بــرای کســب و کار خــود تعییــن کنید‪.‬‬ ‫برای ایجاد یک کسب و کار چگونه بررسی‬ ‫هزینه داشته باشیم؟‬ ‫‪ .۳‬تولیــد محتــوای بــا کیفیــت‪ :‬تولید محتوای‬ ‫بــا کیفیــت بــرای وب ســایت‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و بالگ هــای شــما نیــز بــه شــما‬ ‫کمــکمی کنــددرنظــرمخاطبــانخــودباشــید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ارائــه تخفیــف و پیشــنهاد ویــژه‪ :‬ارائــه‬ ‫تخفیــف و پیشــنهاد ویــژه بــه مشــتریان جدید‬ ‫و بــه ویــژه بــه مشــتریان دائــم و مخلص خود‪،‬‬ ‫می توانــد باعــث فــروش بیشــتر و افزایــش‬ ‫فعالیت هــای تبلیغاتــی شــما شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اســتفاده از تکنیک هــای روانشــناختی‪:‬‬ ‫روانشناسی تبلیغاتی‪ ،‬استفاده از تکنیک های‬ ‫کلمــات فروشــنده‪ ،‬تکنیک هــای فریــز کــردن‬ ‫و اســتفاده از لحــن و تصاویــر مناســب بــرای‬ ‫فــروش در تبلیغــات خــود می توانــد بــه درک‬ ‫بیشــتر مشــتریان دربــاره محصــول شــما و رشــد‬ ‫فــروش شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫پــس ایــن را در نظــر داشــته باشــید کــه بــرای‬ ‫داشــتن بازاریابــی و فــروش خــوب‪ ،‬حتمــا بایــد‬ ‫در نگاه به مشــتریان تمرکز کنید و درک خوبی‬ ‫از نیازهــا و خواســته های انهــا داشــته باشــید‪.‬‬ ‫برای ایجاد یک کسب و کار خانگی‬ ‫تحلیل بازار چگونه باید انجام شود؟‬ ‫بــرای بررســی هزینــه هــای کســب و کار‪،‬‬ ‫بــرای ایجــاد یــک کســب و کار خانگــی‪ ،‬تحلیــل‬ ‫می توانیــد مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد‪:‬‬ ‫بــازار بســیار مهــم اســت‪ .‬بــرای انجــام تحلیــل‬ ‫بایــد‬ ‫ایــده کســب و کار خــود را شــفاف کنیــد‪:‬‬ ‫بــازار کســب و کار خانگــی‪ ،‬شــما می توانیــد‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫بدانیــد کــه بــرای هــر کســب و کار هزینــه‬ ‫از روش هــای مختلفــی مثــل مطالعــه رقبــا‪،‬‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫مختلفــی وجــود دارد‪ ،‬بنابرایــن باید بدانید‬ ‫نیازمنــدی هــای مشــتریان محتمــل و رونــد بازار‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫کنی‬ ‫ـروع‬ ‫نــوع کســب و کاری را مــی خواهیــد شـ‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬در ادامــه توضیــح خواهــم داد‪:‬‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫ـای‬ ‫ســاختار تعرفــه هــا و هزینــه هـ‬ ‫‪ -۱‬مطالعــه رقبــا‪ :‬بــرای تحلیــل بــازار و شــناخت‬ ‫که‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بفهمی‬ ‫ـه‬ ‫کار را تعییــن کنیــد‪ :‬قبــل از اینکـ‬ ‫رقبــا‪ ،‬بهتــر اســت از نزدیــکان و افــرادی کــه در‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫ـتند‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫چیس‬ ‫هزینــه هــای یــک کســب و کار‬ ‫همیــن حــوزه فعالیــت دارنــد‪ ،‬مطلــع شــوید‬ ‫تعرفــه‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کســب‬ ‫بدانیــد کــه بــرای هــر‬ ‫و بــا مطالعــه و بررســی تبلیغــات‪ ،‬ســایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هــای خاصــی وجــود‬ ‫هــا‪ ،‬کانال هــای تلگرامــی و پاســخگویی بــه‬ ‫محاســبه‬ ‫را‬ ‫متغیــر‬ ‫و‬ ‫ثابــت‬ ‫هزینــه هــای‬ ‫مشــتریان انهــا‪ ،‬بررســی مــی کنیــد که کســب و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هزین‬ ‫ـراورد‬ ‫کنیــد‪ :‬بــرای بـ‬ ‫کار شــما چطــوری مــی توانــد بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫و‬ ‫ثابــت‬ ‫هــای‬ ‫هزینــه‬ ‫کــه‬ ‫ببینیــد‬ ‫خــود‪ ،‬بایــد‬ ‫‪ -۲‬مطالعــه نیازمنــدی هــای مشــتریان‪:‬‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کســب‬ ‫بــرای‬ ‫کــه‬ ‫متغیــری‬ ‫ هــای‬ ‫هزینه‬ ‫نیازمندی هــای مشــتریان یکــی از مهم تریــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫چقــدر‬ ‫داشــت‪،‬‬ ‫خواهیــد‬ ‫خــود‬ ‫عواملیســت کــه بــه کســب و کار شــما کمــک‬ ‫کنیــد‪:‬‬ ‫بــراورد‬ ‫را‬ ‫اساســی‬ ‫هــای‬ ‫هزینــه‬ ‫مــی کنــد تــا بــازار را بــه خوبــی شناســایی کنیــد‪.‬‬ ‫هزینه هایــی کــه بــرای شــروع کســب و کار‬ ‫برای شناســایی نیازمندی های مشــتریان‪ ،‬شــما‬ ‫شــما ضــروری هســتند ماننــد ماشــین االت‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف‬ ‫تاسیســات‪ ،‬ماشــین االت اداری و غیــره‪.‬‬ ‫مثــل تحقیقــات بــازار‪ ،‬ارزیابــی ایــده هــا و ارتبــاط‬ ‫ـوان‬ ‫هزینــه هــای کمکــی را بــراورد کنیــد‪ :‬بــه عنـ‬ ‫بــا مشــتریان‪ ،‬تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫تبلیغــات‪،‬‬ ‫مثــال پــول شــما بــرای بازاریابــی‪،‬‬ ‫‪ -۳‬بررســی رونــد بــازار‪ :‬بــا نظــر بــه موضوعاتــی‬ ‫و‬ ‫هــا‬ ‫بیمــه‬ ‫اجــاره محــل‪ ،‬پرداخــت حقــوق‪،‬‬ ‫کــه در بــازار مــورد عالقــه هســتند‪ ،‬می توانیــد‬ ‫مالیــات هــا و غیــره‪.‬‬ ‫بررســی کنیــد کــه محصــوالت یــا خدماتــی کــه‬ ‫ـد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫کنی‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫تعیی‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫انــواع درامــد کسـ‬ ‫ارائــه می دهیــد چگونــه می تواننــد بــا حضــور در‬ ‫ـامل‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫توانن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫درامدهــای کسـ‬ ‫بــازار مــورد توجــه قــرار گیرنــد‪ .‬برای بررســی روند‬ ‫کــردن‬ ‫بــراورده‬ ‫خدمــات‪،‬‬ ‫فــروش کاال و‬ ‫بــازار می توانیــد از منابــع و ســایت های مــورد‬ ‫از‬ ‫حاصــل‬ ‫درامــد‬ ‫مشــتریان‪،‬‬ ‫سفارشــهای‬ ‫اعتمــاد در حــوزه مــورد نظــر اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫غیــره‬ ‫و‬ ‫مالــی‬ ‫هــای‬ ‫حمایــت‬ ‫در کل‪ ،‬تحلیــل بــازار بســیار مهــم اســت و‬ ‫ـیوه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫توانی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـما‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫مراح‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫بــا انجــام‬ ‫در صورتــی کــه بــه صــورت درســت انجــام‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هزین‬ ‫ـورد‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ـری‬ ‫دقیــق تـ‬ ‫شــود‪ ،‬بــه شــما در شناســایی نیازمنــدی هــای‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بری‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـروع‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـرای‬ ‫خــود بـ‬ ‫مشــتریان‪ ،‬رقابــت بــا رقبــای خــود و تعییــن‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫چگونه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫اســتراتژی های مناســب برای توســعه کســب‬ ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫فروش‬ ‫و کار خــود کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار موفــق و‬ ‫مهمتریــن کارهــای کــه بــرای ایجاد یک کســب‬ ‫داشــتن بازاریابــی و فــروش قــوی‪ ،‬بایــد ابتــدا‬ ‫م داد‪:‬‬ ‫و کار خانگــی بایــد انجا ‬ ‫محصــول یــا خدمــات خــود را بــه درســتی‬ ‫برخــی از کارهایــی کــه قبــل از شــروع کســب و‬ ‫بررســی کنیــد و بــه خوبــی ان را نشــان دهیــد‬ ‫کار خانگــی بایــد انجــام داد عبارتند از‪:‬‬ ‫تــا مشــتریان شــما بــه شــما اعتمــاد کننــد‪.‬‬ ‫بررســی بــازار‪ :‬بررســی کنیــد کــه محصــول یــا‬ ‫ســپس می توانیــد از روش هــای زیــر بــرای‬ ‫خدماتــی کــه قصــد داریــد ارائــه دهیــد بــازار و‬ ‫بازاریابــی و فــروش اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫مشــتری پذیــر هســتند یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ایجــاد وب ســایت‪ :‬ایجــاد یــک وب ســایت‬ ‫برنامه ریزی مالی‪ :‬محاســبه هزینه های الزم‬ ‫مناســب و ســئویی بــا رعایــت اصــول بهینه ســازی‬ ‫بــرای راه انــدازی کســب و کار و هزینه هــای‬ ‫موتورهــای جســتجو می توانــد بــه شــما کمک کند‬ ‫روزانــه را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫تــا بازاریابــی و فــروش خــود را در زمــان کوتاهــی‬ ‫انتخــاب نــوع کســب و کار‪ :‬تصمیــم بگیریــد‬ ‫بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫کــه از بیــن کســب و کارهــای مختلفــی کــه در‬ ‫‪ .۲‬اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی‪ :‬بــا‬ ‫دســترس هســتند‪ ،‬کــدام را انتخــاب مــی کنیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی ماننــد‬ ‫پــان اســتراتژیک‪ :‬برنامــه ای بــرای بلنــد مــدت‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬توییتــر و فیســبوک می توانیــد‬ ‫و کســب شــغلی خــود بســازید و بــه اجــرای ان‬ ‫قابلیــت دســترس خــود را بــه مجموعــه بزرگی‬ ‫عمــل کنید‪.‬‬ ‫از مشــتریان بهبــود ببخشــید‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل جهادکشاورزی استان گلستان‬ ‫رشد ‪ ۷۰‬درصدی تسهیالت پرداختی‬ ‫در بخش کشاورزی گلستان‬ ‫مدیــرکل جهادکشــاورزی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تســهیالت بانکــی پرداخــت شــده بــرای‬ ‫متقاضیــان بخــش کشــاورزی ایــن اســتان در‬ ‫ســال قبــل ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۲۱۰‬میلبــارد ریــال بــوده که‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ‪ ۱۴۰۰‬از رشــد ‪۷۰‬‬ ‫درصــدی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد برزعلــی در‬ ‫نشســت بــا مجمــع نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی استان گلستان‪ ،‬افزود‪ :‬جهاد کشاورزی‬ ‫اســتان گلســتان ســال قبــل پنــج هزار تعهــد برای‬ ‫فرصــت شــغلی داشــت کــه فرصت هــای شــغلی‬ ‫ایجــاد شــده بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۵۷‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان گلســتان از‬ ‫ارائــه بســته های پیشــنهادی ســرمایه گذاری‬ ‫بخــش کشــاورزی اســتان بــرای متقاضیــان‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن بســته های پیشــنهادی‬ ‫ســرمایه گــذاری دارای مجــوز و امــاده‬ ‫ســرمایه گذاری اســت و متقاضیــان می تواننــد‬ ‫بــه پورتــال جهادکشــاورزی مراجعه و بســته های‬ ‫پیشــنهادی ســرمایه گذاری دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫توجه به گردشگری کشاورزی در گلستان‬ ‫مدیــرکل جهــاد کشــاورزی گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬توجه و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری‬ ‫کشــاورزی اســتان یکــی از اولویت هــای مهــم‬ ‫ایــن دســتگاه بــوده و اجــرای ان را از یــک‬ ‫روســتای دارای تولیــد محصــوالت ســالم اغــاز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتان گلســتان بــا تنــوع‬ ‫اقلیــم‪ ،‬خــاک حاصلخیــز‪ ،‬تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬وجــود بیــش از یکهــزار روســتا‬ ‫و ابــادی‪ ،‬از ظرفیت هــای بکــر اجــرای طــرح‬ ‫گردشــگری کشــاورزی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان گلســتان‬ ‫جهــش تولیــد گوشــت مــرغ‪ ،‬متعــادل کــردن‬ ‫تولیــد گوشــت قرمــز‪ ،‬حمایــت از دامــداری‬ ‫کوچــک‪ ،‬تزریــق ســرمایه در گــردش‪ ،‬اجــرای‬ ‫الگــوی کشــت‪ ،‬کشــاورزی قــراردادی‪ ،‬تقویــت‬ ‫تشــکل های اب بــران‪ ،‬ایجــاد اب بندان هــا‪،‬‬ ‫فــراوری گیاهــان دارویــی بــا همــکاری‬ ‫جهاددانشــگاهی‪ ،‬حمایــت از صنــدوق خــرد‬ ‫بانــوان روســتایی‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت اعضــای‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع‬ ‫طبیعــی گــرگان‪ ،‬اجــرای مرحلــه دوم شــهرک‬ ‫‪ ۶‬هــزار هکتــاری میگــو در گمیشــان‪ ،‬جــذب‬ ‫ســرمایه گذار بــرای راه انــدازی پایانــه صادراتــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی گــرگان را از جملــه‬ ‫مهمتریــن برنامه های توســعه بخش کشــاورزی‬ ‫اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان هــم در ایــن نشســت‬ ‫ســرمایه گذاری در اقتصــاد دریــا را اولویــت‬ ‫اســتان ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬ســال قبــل بــرای‬ ‫نخســتین بــار پــرورش ماهــی در قفــس بــا قطــر‬ ‫‪ ۳۰‬متــر در اســتان عملیاتــی شــد کــه امســال‬ ‫ایــن طــرح گســترش می یابــد‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری‪ ،‬ســرمایه در تولیــد ماهــی‬ ‫زینتــی و صــادرات‪ ،‬تکثیــر و رهاســازی ماهیــان‬ ‫خاویــاری‪ ،‬پــرورش ماهــی خانگــی بــه ویــژه بــرای‬ ‫ســاکنان مناطــق ســاحلی‪ ،‬توســعه پــرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری از جملــه طرح هــای امــاده‬ ‫پیگیــری ایــن اداره کل برشــمرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حمایــت از شــیالت اســتان بــرای‬ ‫اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در چــاه اب زراعــی‬ ‫ضــروری اســت کــه رفــع موانــع اجــرای ان‬ ‫می توانــد نقــش بــه ســزایی در تولیــد و درامــد‬ ‫بهره بــرداران داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت اســتان گلســتان یاداورشــد‪:‬‬ ‫از هــر حلقــه چــاه اب زراعــی مــی تــوان هــزار‬ ‫کیلوگــرم ماهــی تولیــد و روانــه بــازار مصــرف کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان هــم از حمایــت‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی اســتان‬ ‫در تجهیــز کامــل مرکــز تشــخیص بیماری هــای‬ ‫اســب در اق قــا شــد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح در‬ ‫هفتــه دولــت ســال قبــل ازمایشــگاه ان مــورد‬ ‫بهره بــرداری قراررگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫علــی کاووســی افــزود‪ :‬اکنــون ازمایشــگاه‬ ‫دوپینــگ اســب نیــاز بــه راه انــدازی دارد کــه در‬ ‫شــرایط کنونــی ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دارد‪.‬‬ ‫وی خواســتار حمایــت در تهیــه کلــر بــرای‬ ‫پاکســازی مــزارع پــرورش میگــو در گمیشــان‪،‬‬ ‫انتقــال اب بــه مــزارع پــرورش میگــو گمیشــان‪،‬‬ ‫اصــاح نــژاد اســب و تولیــد ماهیــان خاویــاری‬ ‫از ســوی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اســتان شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت از قطــب هــای مهــم کشــاورزی‬ ‫در کشــور بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪732‬‬ ‫مقاله اموزشی‬ ‫بررسی رقبا‬ ‫چه تاثیری بر ایجاد‬ ‫بازار کسب وکار‬ ‫دارد؟‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫بررســی رقبــا بــرای کســب وکارها بســیار‬ ‫مهــم اســت و می توانــد تاثیــر بســزایی در‬ ‫ایجــاد بــازار کس ـب وکار داشــته باشــد‪ .‬بــا‬ ‫بررســی رقبــای خــود می توانیــد نقاط قوت‬ ‫و ضعــف کسـب وکار خــود را در مقایســه‬ ‫بــا رقبــای خــود شناســایی کنیــد و ســپس‬ ‫در جهــت بهبــود محصــول و خدمات خود‬ ‫اقــدام کنیــد‪ .‬همچنیــن بــا بررســی رقبــای‬ ‫خــود می توانیــد از تجربیــات و اشــتباهات‬ ‫انهــا نیــز یــاد بگیریــد و از انهــا بهــره ببرید‪.‬‬ ‫همچنیــن بررســی رقبــا می توانــد شــما را‬ ‫بــه شــناخت و معرفــی بــازار و مشــتریان‪،‬‬ ‫قیمت هــا و شــرایط رقابتــی کمــک کنــد و‬ ‫شــما را در برنامه ریــزی بــرای رویارویــی بــا‬ ‫رقبــا و حفــظ مزیــت رقابتــی‪ ،‬یــاری کنــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بررســی رقبــا می توانــد بــرای‬ ‫کســب وکارها تاثیــرات مثبــت و منفــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬از یــک ســو‪ ،‬بــا بررســی‬ ‫رقبــا‪ ،‬کســب وکار می توانــد اطالعــات‬ ‫بیشــتری دربــاره بــازار هــدف‪ ،‬نقــاط قــوت‬ ‫و ضعف خود و رقبای خود داشــته باشــد‬ ‫و از طریــق ایــن اطالعــات‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫موثرتــری بــرای موفقیــت در بــازار تدویــن‬ ‫کنــد‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬بررســی رقبــا ممکــن‬ ‫اســت باعــث نگرانــی و ناامیــدی شــود‬ ‫و کســب وکار را از شــناخت و ورود بــه‬ ‫بــازار منــع کنــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬بررســی رقبــا‬ ‫بــه عنــوان یــک ابــزار مهــم بــرای بررســی‬ ‫راهبردهــای رقبــا و در نتیجــه طراحی بهتر‬ ‫راهبردهــای خــود‪ ،‬بســیار حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫درواقــع بررســی رقبــا می توانــد تاثیــرات‬ ‫بســیاری بــر روی ایجــاد بــازار کســب و‬ ‫کار داشــته باشــد‪ .‬ایــن بررســی امــکان‬ ‫می دهــد تــا شــما ببینیــد کــه چــه فضایــی‬ ‫در بــازار موجــود اســت و بــه چــه نــوع‬ ‫مشــتریانی خدمــات و محصــوالت‬ ‫تقدیــم می شــود‪ .‬همچنیــن از طریــق‬ ‫بررســی رقبــا می توانیــد بــازار هــدف خــود‬ ‫را تعییــن کنیــد‪ ،‬قیمت هــای رقابتــی و‬ ‫بهبــود خدمــات و محصــوالت خــود را‬ ‫نیــز مشــخص نماییــد‪ .‬رقابــت همچنیــن‬ ‫می توانــد بــه ایــن معنــی باشــد کــه شــما‬ ‫بــرای جــذب مشــتریان بیشــتر بایــد از‬ ‫دیگــران بهتــر باشــید و ارائــه خدمــات و‬ ‫محصــوالت بهتــری داشــته باشــید‪ .‬بــه‬ ‫طــور کلــی‪ ،‬بررســی رقبــا می تواند به شــما‬ ‫در درک بهتــر بــازار و یافتــن فرصت هــا‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بررســی رقبــا بــر روی بــازار کســب و کار‬ ‫تاثیــرات بســیار زیــادی دارد‪ .‬ایــن بررســی‬ ‫امــکان می دهــد تــا شــما بهتــر بفهمیــد‬ ‫کــه رقبــای شــما در کجــا هســتند و چگونه‬ ‫می توانید از ان ها متمایز شوید و مزیت‬ ‫رقابتی بیشــتری داشــته باشــید‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫بررســی رقبــا بــه شــما کمــک می کنــد تــا‬ ‫بازارهــای جدیــد را کشــف کنیــد‪ ،‬تغییرات‬ ‫در تقاضــا و عرضــه را بهتــر پیش بینــی‬ ‫کنیــد و بــا بررســی اســتراتژی های رقبــا‪،‬‬ ‫ایده هــای جدیــدی بــرای بهبــود کســب‬ ‫ و کار خــود بیابیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــا بررســی‬ ‫رقبــا می توانیــد شــناخت بهتــری از نقــاط‬ ‫قــوت و ضعــف خــود داشــته باشــید و‬ ‫بــرای بهبــود عملکــرد کســب وکار خــود‬ ‫اقدامــات مناســبی انجــام دهیــد‪ .‬در‬ ‫نتیجــه بررســی رقبــا در ایجــاد و موفقیــت‬ ‫کســب وکار تاثیــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫اقدامات وزارت اقتصاد برای مقابله با تورم؛‬ ‫‪3‬‬ ‫از کنترل نقدینگی تا اصالح نظام بانکی‬ ‫مهــار تــورم سیاســتی کــه دولــت ســیزدهم و‬ ‫وزارت اقتصــاد در اولویــت برنامه های خود قرار‬ ‫داده بودنــد کــه در همیــن راســتا برنامــه کنتــرل‬ ‫رشــد نقدینگــی و انتظــارات تورمــی‪ ،‬کنتــرل‬ ‫بــازار ارز‪ ،‬معرفــی ابزارهــای نویــن و جــذاب‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬اصــاح نظــام بانکــی‪ ،‬همکاری‬ ‫در تامین کاالهای اساســی و تشــکیل کارگروه‬ ‫رفــع ناتــرازی اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪« ،‬مهــار تــورم»‬ ‫سیاســتی اســت کــه دولــت ســیزدهم از ابتــدای‬ ‫شــروع بــه کار خــود در دســتور کار قــرار داده‬ ‫اســت‪ ،‬در همیــن راســتا «ســید احســان‬ ‫خانــدوزی» وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫‪ ۳۱‬خردادمــاه ‪ ۱۴۰۱‬کــه بــه عنــوان ســخنگوی‬ ‫اقتصــادی دولــت در نشســتی بــا خبرنــگاران‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مهــار تــورم همچنــان از اولویت هــای‬ ‫ســتاد اقتصــادی دولــت اســت و بــا تــاش‬ ‫دســتگاه های اقتصــادی دولــت ایــن اقدامــات در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــا نام گــذاری ســال ‪ ۱۴۰۲‬از ســوی رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب دوبــاره مهــار تــورم مــورد توجه‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و دســتگاه ها در تــاش‬ ‫هســتند تــا در جهــت تحقــق ان گام بردارنــد‪.‬‬ ‫اطالعــات دریافتــی از وزارت اقتصــاد و معاونــت‬ ‫سیاســت گذاری ایــن وزارتخانــه حاکــی از ان‬ ‫اســت کــه ایــن وزارتخانــه ســال گذشــته بــرای‬ ‫مهــار پایــدار تــورم ‪ ۶‬برنامــه را در دســتور کار قــرار‬ ‫داده بــود کــه بــه اختصــار بــه انهــا اشــاره می شــود‪.‬‬ ‫کنتــرل رشــد نقدینگــی و انتظــارات تــورم‬ ‫نخســتین برنامــه وزارت اقتصــاد در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــود؛ در ایــن راســتا عوامــل ایجــاد‬ ‫تــورم در کشــور طــی جلســات کارشناســی بــا‬ ‫دســتگاه های ذی ربــط بررســی و شناســایی‬ ‫شــده همچنیــن سیاســت های کوتاه مــدت‬ ‫مقابلــه بــا تــورم تدویــن شــده و بــا تدویــن و‬ ‫تصویــب بســته سیاســتی در ‪ ۱۷‬خردادمــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬ایــن مصوبــه ‪ ۳۰‬خردادمــاه ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫تدویــن بســته سیاس ـت های کوتاه مــدت‬ ‫مقابلــه بــا تــورم‬ ‫از دیگــر اقدامــات وزارت اقتصــاد در جهــت‬ ‫کنتــرل نقدینگــی بررســی تحــوالت بــازار پــول‬ ‫و ارائــه توصیه هــای سیاســتی بــرای بهبــود‬ ‫عملکــرد بــازار پــول بــود کــه هــم اکنــون نیــز در‬ ‫حــال اجراســت‪.‬‬ ‫کنتــرل بــازار ارز دومیــن برنامــه وزارت اقتصــاد‬ ‫بــرای مهــار تورم در ســال گذشــته بــود‪ .‬تدوین‬ ‫بســته «سیاس ـت های کوتاه مــدت مقابلــه بــا‬ ‫تــورم»‪ ،‬اسیب شناســی نقــص ناهماهنگــی‬ ‫زمانــی ســامانه نیمــا و ارائــه راهــکار جهــت‬ ‫ارتقــای کارایــی ان‪ ،‬بررســی شــرایط بــازار‬ ‫ارز ارائــه پیشــنهادات سیاســتی بــرای مهــار‬ ‫تالطمــات ارزی‪ ،‬مشــارکت در تدویــن بســته‬ ‫جلوگیــری از خــروج ســرمایه‪ ،‬عضویــت در‬ ‫کمیتــه ایفــای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان‬ ‫خدمــات و عضویــت در کمیتــه نظــارت و‬ ‫تخصیــص ارز از جملــه اقدامــات کالن‬ ‫عملیاتــی بــرای کنتــرل بــازار ارز بــوده اســت‪.‬‬ ‫هدایــت نقدینگــی بــه ســمت تولیــد یکــی‬ ‫راهکارهــای اساســی کنتــرل تــورم اســت و‬ ‫وزارت اقتصــاد در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه ان توجــه‬ ‫ویــژه ای داشــته اســت و برنامــه ســوم خــود‬ ‫بــرای مهــار تــورم را معرفــی ابزارهــای نویــن‬ ‫و جــذاب ســرمایه گذاری در راســتای هدایــت‬ ‫نقدینگــی در ســال گذشــته قــرار داده بــود کــه‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف دو اقــدام انجــام‬ ‫داد‪ .‬نخســت همــکاری بــا ســازمان بــورس و‬ ‫انجــام پیگیری هــای الزم در راســتای تســریع‬ ‫تشــکیل «شــرکت پــروژه (ســهامی عــام)» بــا‬ ‫موضــوع فعالیت هــای معدنــی (طــا و مــس)‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان شمالی‪:‬‬ ‫حمایت از بخش خصوصی‬ ‫نقش مهمی در مهار تورم‬ ‫دارد‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یــک‬ ‫راهــکار و رویکــرد مهــم بــرای مهــار تــورم و رشــد تولیــد میــدان دادن‬ ‫بیــش از پیــش بــه بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو در خصــوص شــعار ســال بــا عنــوان «کاهــش‬ ‫تــورم و رشــد تولیــد» اظهــار کــرد‪ :‬تــورم و فشــار اقتصــادی در خراســان‬ ‫شــمالی نســبت بــه کشــور بیشــتر اســت‪ ،‬ایــن امــر دالیــل متعــددی‬ ‫دارد و یکــی از علــت هــای ان‪ ،‬نبــود واحدهــای تولیــدی بــزرگ در‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خراســان شــمالی اســتانی نوپــا اســت و بواســطه‬ ‫دریافــت خدمــات کاالیــی از کالن شــهرهای کشــور دچــار افزایــش‬ ‫قیمــت بــه علــت هزینــه هــای حمــل و نقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬نــگاه‬ ‫و برگزاری جلســات با موسســین صالحیت دار‬ ‫و خوشــنام و اقــدام دیگــر اقدامــات اجرایــی‬ ‫در راســتای طراحــی و انتشــار گواهــی ســپرده‬ ‫کاالیــی بــر پایــه نفــت و میعانــات گازی بــا‬ ‫همــکاری وزارت نفــت و ســازمان بــورس و‬ ‫اوراق بهــادار و برگــزاری جلســات و اقدامــات‬ ‫اجرایــی در راســتای طراحــی و انتشــار گواهــی‬ ‫ســپرده کاالیــی بــر پایــه شــمش طــا بــا‬ ‫همــکاری وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و‬ ‫ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش دســتاورد اقدامــات‬ ‫وزارت اقتصــاد در جهــت هدایــت نقدینگــی‬ ‫تامیــن مالــی غیــر تورمــی دو پــروژه نیمه تمــام‬ ‫از طریــق ظرفیت هــای بــازار ســرمایه (عرضــه‬ ‫عمومــی ســهام)‪ ،‬انتشــار گواهــی ســپرده نفــت‬ ‫و میعانــات گازی در بــورس انرژی ایران‪ ،‬انتشــار‬ ‫گواهــی ســپرده شــمش طــا در بــورس کاالی‬ ‫ایــران‪ ،‬ایجــاد تنــوع در ســبد ســرمایه گذاری‬ ‫فعالیــن اقتصــادی (جذب انــواع ســرمایه گذاران‬ ‫بــا اهــداف اقتصــادی متفــاوت) و جــذب‬ ‫نقدینگــی موجــود از طریــق انتشــار ابزارهــای‬ ‫مالــی در جهــت تامیــن مالــی تولیدکننــده و‬ ‫کاهــش ورود ان بــه ســایر بازارهــای دارایــی‬ ‫غیرمولــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫اصــاح نظــام بانکــی‪ ،‬تشــکیل کارگــروه ملــی‬ ‫رفــع ناترازی هــا و همــکاری در تامیــن کاالهــای‬ ‫اساســی و تنظیــم بــازار از دیگــر برنامه هــای مهــم‬ ‫وزارت اقتصــاد در مهــار تــورم طــی ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــود‪.‬‬ ‫در برنامــه اصــاح نظــام بانکــی ســند راهبــردی‬ ‫اصــاح نظــام بانکــی تدویــن شــد و از اذرمــاه‬ ‫ســال گذشــته بــا مســوولیت معاونــت‬ ‫سیاســت گذاری اقتصــادی‪ ،‬معاونــت امــور‬ ‫بانکــی وزارت اقتصــاد در حــال انجــام اســت و تــا‬ ‫کنــون ‪ ۳۰‬درصــد پیشــرفت داشــته اســت‪.‬‬ ‫همان طــور کــه اشــاره شــد وزارت اقتصــاد بــرای‬ ‫مهــار تــورم برنامــه تامیــن کاالهــای اساســی و‬ ‫تنظیــم بــازار را در دســتور کار خــود قــرار داد و‬ ‫بــرای اجــرای ایــن برنامه به عضویت کمیســیون‬ ‫معامــات و کارگــروه تنظیــم بــازار و شــورای‬ ‫قیمت گــذاری درامــد‪ .‬دســتاورد ایــن برنامــه‬ ‫همــکاری بــا دســتگاه های مســئول در زمینــه‬ ‫تامیــن ذخایــر راهبــردی و کاالهــای اساســی‬ ‫کشــور و رصــد و پایــش و پیگیــری خریدهــای‬ ‫خارجــی و ذخایــر راهبــردی (بــا توجــه به مصوبه‬ ‫شــورای امنیــت ملــی از ســال ‪ ،)۱۳۹۹‬همــکاری‬ ‫در جلســات تنظیم بازار و شــورای قیمت‪‎‬گذاری‬ ‫و عضویــت در کمیســیون معامــات جهــت‬ ‫تامیــن کاالهــای اساســی کشــور و عضویــت در‬ ‫کارگــروه تنظیــم بــازار و شــورای قیمت گــذاری‬ ‫اســت کــه اجــرای ان از ســال گذشــته شــروع و‬ ‫تــا کنــون نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حمایتــی دولــت بــه بخــش بازرگانــی داخلــی بــا تامیــن زیرســاخت‬ ‫مناســب گذرگاهــی در سراســر اســتان و مناطــق مــرزی مــی توانــد‬ ‫جذابیــت ورود بازرگانــان کشــورهای همســایه در تامیــن کاال بــا قیمت‬ ‫مناســب شــود ایــن مهــم ســبب مــی شــود تــا رقابــت در ســطح بــاال‬ ‫انجــام و قیمــت هــا کاهــش و منتــج بــه کاهــش تــورم شــود‪.‬‬ ‫وی؛ ایجاد و صرف هزینه در راهســازی و خروج اســتان و شهرســتان‬ ‫هــا از بــن بســت‪ ،‬افزایــش جذابیــت صنعت گردشــگری‪ ،‬نــگاه ویژه به‬ ‫مناطــق محــروم و سراســر اســتان و برنامــه ریــزی مناســب در توزیــع‬ ‫کاالهــای تنظیــم بــازاری‪ ،‬ایجــاد شــرکت تعاونــی هــای دولتــی بــه‬ ‫منظــور جلوگیــری از هــر گونــه انحــراف و نارضایتــی مردمــی از مــواردی‬ ‫دانســت کــه در مهــار تــورم اســتانی نقــش موثــری ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫حاجی بیگلو ادامه داد‪ :‬برای جذب ســرمایه گذار در اســتان نیاز اســت‬ ‫تا دســتگاه های موثر در امر ســرمایه گذاری‪ ،‬همکاری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بدرفتــاری دســتگاه هــای اجرایــی ســبب فــرار ســرمایه‬ ‫گــذار واقعــی مــی شــود‪ ،‬دســتگاه هایــی از قبیــل محیــط زیســت‪،‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای‪ ،‬راه و شهرسازی و منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫از ادارات موثــر در ایــن زمینــه هســتند‪.‬‬ ‫حاجــی بگلــو اظهــار کــرد‪ :‬در این راســتا برنامه ریــزی اداره کل صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان شــمالی بــرای رشــد تولیــد و حفــظ وضعیت‬ ‫موجود تالش دارد تا اشــتغال و ســرمایه گذاری رونق داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫بــاره معرفــی طــرح هــای نیمــه تمــام و ایجــادی دارای اهلیــت ســرمایه‬ ‫گــذاری بــه بانــک هــای عامــل در دســتور کار اســت تــا بتــوان شــاهد‬ ‫رشــد تولیــد و اشــتغال بــود‪.‬‬ ‫حاجــی بگلــو خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتان منابــع غنــی معدنــی دارد کــه‬ ‫دارای ارزش اقتصــادی بســزایی اســت‪ ،‬در ایــن بــاره تــاش داریــم تــا‬ ‫نســبت بــه صــدور مجــوز در خصــوص فــراوری منابــع معدنــی‪ ،‬پایــش‬ ‫و ســرمایه گــذاری و اشــتغال اقــدام شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فــراوری‬ ‫مــواد معدنــی و ســاخت واحــد هــای تولیــدی‪ ،‬تکمیــل حلقــه هــای‬ ‫پیشــین و پســین در صنایــع معدنــی و فلــزی ســبب جلوگیــری از خــام‬ ‫فروشــی و خــروج ســرمایه از اســتان و افزایــش گــردش نقدینگــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقع اســت‪ .‬در این اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی وجــود دارد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫دامپزشکی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫ماهی نوروز را مردم‬ ‫در نهرها رها نکنند‬ ‫رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت‬ ‫بیمــاری ابزیــان دامپزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی بــا تاکید بــر اینکه‬ ‫مــردم از رهــا کــردن ماهی نــوروز در‬ ‫نهرهــا خــودداری کننــد گفــت‪ :‬رهــا‬ ‫کــردن ماهــی قرمــز در رودخانه هــا‬ ‫موجــب مــرگ ســایر ماهــی هــا و‬ ‫انتقــال بیمــاری ســل پوســتی بــه‬ ‫انســان مــی شــود‪.‬‬ ‫ســید فرزیــن حســینی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫رهاســازی ماهــی قرمــز در اب هــای‬ ‫روان و رودخانــه هــا احتمــال انتقــال‬ ‫بیمــاری هــای مختلــف از ماهــی‬ ‫قرمــز بــه انســان ماننــد ســل پوســتی‬ ‫و یــا ایجــاد حساســیت هــای پوســتی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫شــهرداری هــا مــکان هایــی را در‬ ‫شــهرهای اســتان بــرای جمــع اوری‬ ‫و رهاســازی ماهــی قرمــر در نظــر‬ ‫گرفتــه انــد کــه مــردم مــی تواننــد‬ ‫در ایــن مــکان هــا بــرای رهاســازی‬ ‫ماهــی قرمــز اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت‬ ‫بیماری ابزیان دامپزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬رهاســازی ماهــی‬ ‫نــوروز در نهرهــا همچنیــن ســبب‬ ‫انتقــال عوامــل بیمــاری زای عفونــی‬ ‫احتمالــی بــه ماهیــان موجــود در‬ ‫منابــع ابــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ی ماهی های‬ ‫ماهی قرمز خطری برا ‬ ‫بومی‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی هــم گفــت‪ :‬از‬ ‫مــردم انتظــار مــی رود بــه جــد از رهــا‬ ‫کــردن ماهــی قرمــز نــوروز در ابهــای‬ ‫جــاری نهرهــا‪ ،‬رودخانــه هــا و ســدها‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان اظهــار کــرد‪ :‬ماهــی‬ ‫قرمــز خطــری بــرای زیســت‬ ‫ماهی هــای بومــی بــه شــمار مــی اید‬ ‫زیــرا ماهــی هــای قرمــز از نژادهــای‬ ‫مهاجم اســت و در صورت رهاســازی‬ ‫در محیــط طبیعــی بــه ســرعت تکثیر‬ ‫پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ماهــی هــای‬ ‫بومــی قــادر بــه رقابت بــا ماهی قرمز‬ ‫نیســتند از ایــن رو در صــورت تکثیــر‬ ‫ماهــی هــای قرمــز‪ ،‬زیســت ابزیــان‬ ‫بومــی دچــار اســیب مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهرداری بجنــورد اعالم کرده اســت‬ ‫کــه مــردم ماهــی قرمــز نــوروز را در‬ ‫اســتخرهای بوســتان باباامان و بش‬ ‫قــارداش رهــا کننــد‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪732‬‬ ‫خبر‬ ‫ماموریت ویژه رئیس جمهور به وزیر کار؛‬ ‫اشتغال افرینی در استان های دارای امار بیکاری باالتر‬ ‫در تامین کاالهای اساسی هیچ گونه‬ ‫کمبودی وجود ندارد‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی مجدد‪ ۴۰‬واحد‬ ‫صنعتیراکدخراسان شمالی‬ ‫در سال گذشته‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬واحــد صنعتــی راکــد مســتقر در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬مجــدد راه انــدازی و بــه‬ ‫چرخــه تولیــد برگشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در ســال جدیــد کــه از ســوی رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــه « مهــار تــورم‬ ‫و رشــد تولیــد» نامگــذاری شــده‪،‬‬ ‫رویکــرد بــر ایــن اســت کــه بــا ابزارهــا‬ ‫و مشــوق هایی‪ ،‬واحدهــای راکــد بــه‬ ‫چرخــه تولیــد بازگردانــد تــا زمینــه رونــق‬ ‫اقتصادی و اشــتغال در اســتان فراهم‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گرچــه از ابتــدای دولــت‬ ‫ســیزدهم نیــز احیــای واحدهــای‬ ‫صنعتی راکد از اولویت ها بوده اســت‬ ‫امــا در ســال جدیــد از همــه ظرفیت هــا‬ ‫بــرای رونــق تولیــد بهره گیــری میشــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫از ســال گذشــته نیــز بــه صــورت مرتــب‬ ‫و هفتگــی کارگروه هــای تســهیل و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد برگــزار می شــود‬ ‫تــا مشــکالت واحدهــای صنعتــی و‬ ‫تولیــدی بررســی و برطــرف شــود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد با اشــاره بــه ظرفیت های‬ ‫اقتصــادی خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫خراســان شــمالی قطــب کشــاورزی‬ ‫و دامپــروری اســت بنابرایــن تکمیــل‬ ‫زنجیــره فراورده هــای لبنــی و گوشــتی‬ ‫از دیگــر اولویــت هــا بــرای رشــد تولیــد‬ ‫و اشــتغالزایی در اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه معــدن البــاغ‬ ‫اســفراین بــه زودی راه انــدازی خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬معــدن البــاغ‬ ‫بــه عنــوان قطــب اقتصــادی قــوی در‬ ‫ســرب و روی اســت کــه بــا مجموعــه‬ ‫فــوالد وارد مذاکره شــده ایــم و به زودی‬ ‫ایــن معــدن راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۹‬شــهرک و‬ ‫‪ ۹‬ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫در نواحــی و شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۳۲۷‬واحــد صنعتــی‬ ‫جــواز بهــره بــرداری دارنــد کــه میــزان‬ ‫اشــتغالزایی ان هــا چهــار هــزار و ‪۹۱۱‬‬ ‫نفــر و میــزان ســرمایه گــذاری در ایــن‬ ‫واحــد هــا نیــز هشــت هــزار و ‪۶۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫تــردد ‪ ۶‬ملیــون مســافر به خراســان‬ ‫شمالی‬ ‫حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه گــذر‬ ‫مســافران از اســتان فرصــت اقتصــادی‬ ‫خوبــی بــرای ایــن منطقه اســت‪،‬گفت‪:‬‬ ‫براســاس اخریــن امارهــا تاکنــون ‪۶‬‬ ‫میلیــون مســافر بــه خراســان شــمالی‬ ‫تــردد داشــته اند‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬همچنیــن مانــدگاری‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬روز مســافران در‬ ‫اقامتگاه هــا و هتــل هــای خراســان‬ ‫شــمالی نشــان دهنــده ان اســت کــه‬ ‫بــا هــم افزایــی دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫در مســیر افزایش ماندگاری مســافران‬ ‫به عنــوان یکــی از مهم تریــن اهــداف‬ ‫توســعه صنعــت گردشــگری اســتان‬ ‫حرکــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫اســتان یــک میلیــون نفــری خراســان‬ ‫شمالی بیش از ‪ ۱۱۵‬جاذبه گردشگری‪،‬‬ ‫‪ ۲‬منطقــه نمونــه ملــی و ‪ ۲۲‬منطقــه‬ ‫نمونــه گردشــگری اســتانی دارد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر تمرکــز ویــژه بــر اشــتغال افرینی در‬ ‫اســتان های دارای نــرخ بیــکاری باالتــر‪ ،‬بــه وزیــر کار ماموریــت داد‬ ‫اشــتغالزایی و کاهــش معضــل بیــکاری به ویــژه ایجــاد اشــتغال بــرای‬ ‫اقشــار تحصیل کــرده در ایــن اســتان ها را بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی‪ ،‬در‬ ‫هشــتاد و چهارمین جلســه شــورای عالی اشــتغال‪ ،‬با اشــاره به نقش‬ ‫مهم اشــتغال در تحقق شــعار ســال‪ ،‬گفت‪ :‬بحمدالله امارهای ســال‬ ‫گذشــته نشــان دهنده کاهــش بیــکاری اســت‪ ،‬امــا قطعــا نمی تــوان به‬ ‫ایــن میــزان از اشــتغالزایی اکتفــا کــرد و بایــد بــا کار و اقــدام جهــادی‬ ‫زمینــه تحقــق شــعار ســال را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در ادامــه بــر ضــرورت تمرکــز ویــژه بــر اشــتغال افرینی‬ ‫در اســتان های دارای نــرخ بیــکاری باالتــر تاکیــد کــرد و بــه وزیــر کار‬ ‫ماموریــت داد اشــتغالزایی و کاهــش معضــل بیــکاری بــه ویــژه ایجــاد‬ ‫اشــتغال بــرای اقشــار تحصیل کــرده در ایــن اســتان ها را بــه صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار قــرار دهــد‪.‬‬ ‫رفع موانع اشتغال و کسب و کارها در سال جدید‬ ‫تــداوم رونــد رفــع موانــع اشــتغال و کســب و کارهــا در ســال جدیــد‬ ‫دومیــن دســتور رئیــس جمهــور در جلســه امــروز بــود و رئیس جمهــور‬ ‫بــا بیــان اینکــه برداشــتن موانــع از پیــش پــای متقاضیــان ایجــاد‬ ‫اشــتغال از جمله وظایف مهم دولت اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬تســهیل‬ ‫زمین گیر شدن زمین خواران‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریالی در گلستان‬ ‫ن از کشــف ‪ ۲‬مورد زمین خواری در اراضی‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتا ‬ ‫رودخان ـه ای و ملــی شــهرهای شــرق ایــن اســتان و خلــع یــد شــدن‬ ‫متصرفیــن خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از معاونــت اجتماعــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی ایــن اســتان‪ ،‬ســردار محمدســعید فاضل دادگر‬ ‫در ایــن زمینــه اظهــار داشــت‪ :‬ارزش ریالــی ایــن زمین هــای کشــف‬ ‫شــده براســاس نظــرات کارشناســان رســمی و متخصصیــن مربوطــه‬ ‫در مجمــوع ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در یــک مــورد بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران انتظامی‪،‬‬ ‫مبنــی بــر یــک فقــره زمین خــواری در حاشــیه رودخانــه ‪ ،‬رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع بــه طــور ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی گنبــدکاووس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه کــرد‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی بــه‬ ‫همــراه نماینــده اداره اب منطقـه ای از محــل مــورد نظــر بازدیــد کــه‬ ‫طــی بررسـی ها مشــخص شــد بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار مترمربــع از اراضــی‬ ‫ملــی تصــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫فاضل دادگــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان‪ ،‬ارزش‬ ‫زمین هــای تصــرف شــده ‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده و در ایــن‬ ‫راســتا یــک متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع ذیصــاح‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ن یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن در ‪ ۴۸‬ســاعت‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتا ‬ ‫گذشــته بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران پلیس اگاهــی علی ابادکتول‬ ‫فــردی کــه اقــدام بــه تصــرف اراضــی ملــی در منطقــه جنگلــی و‬ ‫گردشــگری بخــش کمــاالن ایــن شهرســتان کــرده بــود‪ ،‬شناســایی و‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فاضل دادگــر افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مراجــع قضائــی و بــا هماهنگــی‬ ‫کارشــناس اداره منابــع طبیعــی‪ ،‬مامــوران بــه محــل مــورد نظــر‬ ‫مراجعه و با اســتفاده از نقشـه برداری صورت گرفته مشــخص شــد‬ ‫‪ ۲۱‬هــزار متــر مربــع از اراضــی ملــی مــورد تصــرف غیرقانونــی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬حفــظ و حراســت از بیت المــال و اراضــی ملــی از‬ ‫اولویت هــای ماموریــت پلیــس اســت کــه در ایــن راســتا زمیــن مــورد‬ ‫نظــر رفــع تصــرف و یــک نفــر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع ذیصــاح معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬برابــر اعــام نظــر کارشناســان ارزش زمیــن رفع‬ ‫تصــرف شــده ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫و ســاماندهی صــدور مجــوز کســب و کارهــا یکــی از اقدامــات بســیار‬ ‫خــوب و موثــر دولــت در زمینــه اشــتغال افرینی بــود و بــا توجــه بــه‬ ‫فراهم بودن زمینه اشــتغال در کشــور‪ ،‬اســتمرار این رویه در راســتای‬ ‫رفــع موانــع اشــتغال‪ ،‬نقــش مهمــی در اشــتغالزایی و کاهــش بیــکاری‬ ‫ایفــا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اهمیــت تامیــن مالــی و‬ ‫تخصیــص بــه موقــع اعتبــارات‪ ،‬افــزود‪ :‬نــگاه دســتگاه های مســئول در‬ ‫زمینــه تامیــن مالــی نیــز صرفــا نبایــد بــه بانک هــا معطوف باشــد‪ ،‬بلکه‬ ‫بایــد زمینــه مشــارکت مــردم بــا تضمین ســود و ســرمایه در این بخش‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در جلســه امــروز شــورای عالی اشــتغال همچنیــن بــه‬ ‫برخــی اقدامــات بــرای کمــک بــه افزایــش اشــتغال در کشــور اشــاره و‬ ‫دســتگاه های مســئول را مکلــف بــه انجــام انهــا کــرد‪.‬‬ ‫رئیســی بــه نقــش مراکــز مشــاوره کارافرینــی در حــوزه اشــتغال‬ ‫نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اگــر ایــن مراکــز بــه صــورت موثــر بــه‬ ‫وظایــف خــود در زمینــه پــرورش مهارت هــای کارافرینــی و ارتقــای‬ ‫توانمندی هــای دانشــجویان و دانــش اموختــگان نســبت بــه‬ ‫کارافرینــی بپردازنــد‪ ،‬قطعــا نقــش قابــل توجهــی در ایجاد اشــتغال‬ ‫در کشــور ایفــا خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن امــوزش و پــرورش و امــوزش عالی کشــور را مکلف کرد‬ ‫در کنــار امــوزش‪ ،‬مهارت افرینــی و افزایــش مهــارت در دانش امــوزان‬ ‫و دانشــجویان را بــه صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫«تــاش بــرای فعال تــر کــردن تعاونی هــا و بخــش خصوصــی»‪،‬‬ ‫«توجــه بــه دیگــر شــاخه های اقتصــاد از جملــه اقتصــاد روســتا‪،‬‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬دریــا و گردشــگری»‪« ،‬اهتمــام ویــژه بــه افزایــش بهــره وری‬ ‫و شــغل باکیفیت»‪« ،‬فعال ســازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‬ ‫تعطیــل» و «توجــه بــه اشــتغال مــرزی بــرای مرزنشــینان بــا ایجــاد‬ ‫بازارچه هــای مــرزی» از جملــه دســتورات رئیس جمهــور بــرای تحقــق‬ ‫اهــداف دولــت در حــوزه اشــتغال در ایــن جلســه بــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اهمیــت نقــش مشــاغل‬ ‫خانگــی در کاهــش نــرخ بیــکاری بــه وزیــر کشــور ماموریــت داد‬ ‫تــا فرمانــداران و شــهرداران را در اســتان ها و شهرســتان ها بــه‬ ‫ایجــاد بازارچه هایــی بــرای عرضــه محصــوالت مشــاغل خانگــی‪،‬‬ ‫مکلــف کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه ‪ ۱۳‬مصوبــه در راســتای حمایــت از توســعه و پایــداری‬ ‫اشــتغال‪ ،‬تســریع‪ ،‬تســهیل و تــداوم ایجــاد ســاالنه یــک میلیــون‬ ‫فرصــت شــغلی بــه تصویــب اعضــا رســید‪.‬‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬فرودین نشانگر مردم‬ ‫ساالری دینی در کشور است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد‬ ‫گفــت‪ ۱۲ :‬فرودیــن نشــانگر مــردم‬ ‫ســاالری دینــی اســت زیــرا کــه در ایــن‬ ‫روز ملــت بــا حضوری حماســی و بدون‬ ‫هیــچ اجبــاری حکومــت جمهــوری‬ ‫اســامی را انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار‪ ،‬حجــت االســام والمســلمین رضــا‬ ‫نــوری در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن‬ ‫هفتــه بجنــورد اظهــار کــرد‪ :‬اگــر تاریــخ‬ ‫انقالب هــای دنیــا را مطالعــه کنیــد‬ ‫نظیــر انقــاب اســامی وجــود نــدارد کــه‬ ‫بعــد از پیــروزی بــه ســرعت نــوع نظــام‬ ‫سیاســی ان بــا حضــور حداکثــری مــردم‬ ‫مشــخص شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــام خمینــی (ره) از همــان‬ ‫ابتــدا دســتور دادنــد تــا بــا رای مــردم نوع حکومت مشــخص شــود زیرا‬ ‫کــه ایشــان بــه مــردم ایمان داشــتند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬برخــی هــا با کمک رســانه ها ســر و صدا‬ ‫راه انداختنــد و فکــر مــی کردنــد کــه مــردم بــا انــان همراهــی خواهنــد‬ ‫کــرد امــا دیدنــد کــه بیــش از ‪ ۹۹‬درصــد بــه جمهــوری اســامی رای‬ ‫دادنــد و در ایــن روز نــوع حکومــت مشــخص شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری تصریــح کــرد‪ :‬بعــد از ایــن حضــور حماســی‬ ‫مــردم در انتخــاب نظام سیاســی جمهوری اســامی‪ ،‬خبــرگان قانون‬ ‫اساســی یــک مــاه دیگــر نیــز بــه مــردم و رســانه هــا فرصــت دادنــد تــا‬ ‫نظرهــای خــود را بیــان کننــد امــا بــاز هــم در ‪ ۱۲‬اذر مــردم بــاالی ‪۹۹‬‬ ‫درصــد بــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی رای دادنــد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر الگوپذیری از بانوان شــاخص اســام گفت‪ :‬حضرت‬ ‫خدیجــه(س) اولیــن بانــوی مســلمان اســت کــه در راه اســام و‬ ‫والیــت تمــام ثــروت خــود را هزینــه کــرد و فرزنــدش حضــرت فاطمــه‬ ‫(س) نیــز الگــوی همــه زنــان اســام شــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا تبریــک والدت امــام حســن مجتبــی (ع) نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬همــه مــردم اهــل مدینــه ایشــان را بــه عنــوان فــردی نیکــوکار‬ ‫مــی شــناختند بــه گونــه ای روز والدت ایشــان روز تکریــم از خیــران‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم طــی یــک ســال اخیــر بــا وجــود‬ ‫اجــرای طــرح مردمــی ســازی یارانه هــا‪ ،‬توانســت‬ ‫بــازار کاالهــای اساســی را بــا برنامه ریزی هــا و‬ ‫اقدامــات صــورت گرفتــه از محــل تولیــد داخل و‬ ‫واردات بــدون هیــچ کمبــودی تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬قبــل از روی کار‬ ‫امــدن دولــت ســیزدهم بــه دلیــل کمبــود برخــی‬ ‫کاالهــای اساســی‪ ،‬فروشــگاه از اجنــاس خالــی‬ ‫و یــا کمبــود وجــود داشــت و مــردم ســاعت ها‬ ‫در صف هــای طوالنــی رای خریــد می ایســتادند‬ ‫تــا بتواننــد کاالهــای اساســی مــورد نیــاز خــود را‬ ‫تامیــن کننــد‪ ،‬امــا دولــت ســیزدهم توانســت بــا‬ ‫برنامه ریــزی و تدبیــر ایــن مشــکل را حــل کنــد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬از اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬و بعد‬ ‫از جنــگ اوکرایــن و روســیه‪ ،‬نوســان و افزایــش‬ ‫جهانــی قیمــت کاالهــا رخ داد و بحــران غذایــی‬ ‫در دنیــا شــروع شــد بــه طــوری کــه کشــورها دچار‬ ‫ضعــف و کمبــود شــدند تــا جایــی کــه قیمــت‬ ‫برخــی کاالهــای اساســی و نهاده هــای تولیــد‬ ‫شــامل ذرت‪ ،‬کنجالــه ســویا و جــو تــا ‪ ۱۲۰‬درصــد‬ ‫در دنیــا افزایــش یافــت‪ ،‬امــا ایــران در همیــن‬ ‫زمان و در اردیبهشــت ماه ســال گذشــته‪ ،‬اجرای‬ ‫ی ســازی یارانه هــا را انجــام داد کــه‬ ‫طــرح مردم ـ ‬ ‫یــک اصــاح بــزرگ اقتصــادی بــود؛ بــه طــوری کــه‬ ‫هیــچ صــف و کمبــودی بــرای کاالها در کشــور رخ‬ ‫نــداد و همــه ایــن مــوارد بــه برنامــه ریــزی وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی دولــت ســیزدهم و تــاش‬ ‫کشــاورزان برمی گــردد‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح مردمــی ســازی یارانه هــا عــاوه بــر‬ ‫جلوگیــری از قاچــاق کاالهــای اساســی موجــب‬ ‫شــد تــا مصــرف در کشــور واقعــی شــود‪ ،‬زیرا هر‬ ‫ســاله بخــش عمــده ای از کاالهــای اساســی بــه‬ ‫صــورت قاچــاق از مرزهــا خــارج می شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اکنــون بــا گذشــت ‪ ۱۰‬مــاه از اجــرای طــرح‬ ‫مردمــی ســازی یارانه هــا و ازادســازی نــرخ ارز‪،‬‬ ‫تمامی کاالهای اساســی موردنیاز مردم از جمله‬ ‫گنــدم‪ ،‬ارد‪ ،‬برنــج‪ ،‬روغــن‪ ،‬شــکر‪ ،‬گوشــت قرمــز‪،‬‬ ‫گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ و حتــی نهاده هــای‬ ‫مــورد نیــاز تولیــدات کشــاورزی نیــز تامیــن اســت‬ ‫و هیچ کمبودی در بازار سراســر کشــور مشــاهده‬ ‫نمی شــود؛ بــه طــوری کــه گوشــت مــرغ و تخــم‬ ‫مــرغ مــورد نیــاز کشــور تامیــن اســت و در اکثــر‬ ‫مواقــع ایــن محصــوالت بــا قیمت هایــی زیــر نــرخ‬ ‫مصــوب در بــازار عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫دولــت تنهــا در بخــش تامیــن گوشــت قرمــز طــی‬ ‫هفته هــای اخیــر بــا اندکــی کمبــود روبــرو شــد کــه‬ ‫موجــب افزایــش قیمت هــا در بــازار شــد البتــه‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی بــا ورود و عرضــه کوشــت‬ ‫تنظیم بازاری و با خرید حمایتی از تولیدکنندگان‬ ‫داخلــی و همچنیــن واردات گوشــت قرمــز و وفــور‬ ‫ان در بــازار توانســت ایــن مســئله را تــا حــد ممکــن‬ ‫مرتفــع کنــد و همچنــان در حــال تنظیــم بــازار‬ ‫گوشــت اســت تــا قیمت هــا کاهشــی شــود‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه منظــور تنظیــم بــازار کاالهــای‬ ‫اساســی از ابتــدای فعالیــت خــود بــا ایجــاد‬ ‫گشـت های نظارتــی و تشــدید کنتــرل و نظــارت بــر‬ ‫بــازار تــاش در حمایــت از مصرف کننــدگان نیــز‬ ‫داشــته اســت کــه ایــن امــر اکنــون نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ســید جواد ســاداتی نژاد‪ ،‬وزیر جهاد کشــاورزی‬ ‫در بهمــن مــاه ســال گذشــته بــا اشــاره بــه‬ ‫تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی در ماه هــای‬ ‫منتهــی بــه پایــان ســال گفــت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫بــا برنامه ریزی هــا و اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫هیچ گونــه کمبــودی در تامین کاالهای اساســی‬ ‫مــورد نیــاز مــردم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا بــازار محصــوالت‬ ‫کشــاورزی اعــم از محصــوالت پروتئینــی‪ ،‬لبنی‪،‬‬ ‫حبوبــات‪ ،‬غــات‪ ،‬ســبزی و صیفی جــات و میــوه‬ ‫بــه صــورت روزانــه در حــال رصــد و کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بیــان کــرد‪ :‬کشــاورزی‬ ‫ایــران دارای ظرفیت هــای بی نظیــر اســت بــه‬ ‫همیــن دلیــل نیازمنــد تحــول و جهــش اساســی‬ ‫در ایــن بخــش هســتیم‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد گفــت‪ :‬اجــرای الگــوی کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬کشــاورزی قــراردادی‪،‬‬ ‫صــدور ســند بــرای اراضــی کشــاورزی‪ ،‬توســعه‬ ‫دیپلماســی غذایــی و افزایــش ســرمایه گذاری‬ ‫در بخــش کشــاورزی و دانش بنیــان ســازی‪،‬‬ ‫زمینه هــای تحــول و رشــد ایــن بخــش را‬ ‫فراهــم می کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪732‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫امام جمعه گرگان‬ ‫در حوزه اب مدیران تعلل کننده مورد‬ ‫برخورد قرار می گیرند‬ ‫با تبدیل اقتصاد دولتی به مردم حل‬ ‫مشکالت اقتصادی میسر است‬ ‫امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬تبدیــل اقتصــاد دولتــی‬ ‫بــه مردمــی یکــی از راه حل های مشــکالت اقتصادی‬ ‫جامعــه اســت و تــا زمانــی کــه اقتصــاد از انحصــار‬ ‫دولــت خــارج نشــود پیشــرفتی حاصــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایت الله ســیدکاظم‬ ‫نورمفیــدی در خطبه هــای نمــاز جمعــه گــرگان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬همانطــور کــه جنــگ هشــت ســاله را‬ ‫بــا حضــور مــردم بــه ســرانجام رســاندیم بایــد فضا‬ ‫را بــرای حضــور مــردم در اقتصــاد را هــم بــاز کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از راه هــای مردمــی کــردن‬ ‫اقتصــاد تســهیل بــازار کســب و کار بــرای احــاد‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬صنعــت‬ ‫خودروســازی ما همزمان با کره جنوبی فعالیت‬ ‫خــود را اغــاز کــرد‪ ،‬امــا امــروز ایــن صنعــت در ‪۲‬‬ ‫کشــور قابــل مقایســه نیســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان در ادامــه ایــن خطبــه بــا‬ ‫اشــاره بــه فــرا رســیدن ‪ ۱۲‬فروردیــن مــاه روز‬ ‫جمهــوری اســامی گفــت‪ :‬ایــن روز از وقایــع‬ ‫مانــدگار تاریــخ کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قبــول داریــم کــه کشــور مــا مشــکالت‬ ‫بــه ویــژه در بخــش اقتصــادی دارد‪ ،‬امــا بــا توجــه‬ ‫بــه دســتاوردهای نظــام جمهــوری اســامی بایــد بــا‬ ‫انصــاف بــه انقــاب نــگاه کنیــم و قــدردان ان باشــیم‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی بــا بیــان ایــن کــه یکــی‬ ‫از خوبی هــای ایــن انقــاب‪ ،‬اســتقالل کشــور‬ ‫اســت گفــت‪ :‬اســتقالل کشــور باعــث شــد ایــران‬ ‫اســامی و مــردم از زیــر یــوغ امریــکا و انگلیــس‬ ‫و ســایر کشــورها خــارج شــوند و روی پــای خــود‬ ‫مســتقل شــده و بــه دســتاوردهای مهمــی در‬ ‫دانش هــای راهبــردی همچــون هســته ای کــه‬ ‫مســاله بســیار مهمــی اســت دســت یابیــم‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گرگان گفــت‪ :‬عده ای در داخل کشــور‬ ‫مخالــف مســائل و دانــش هســته ای هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫بایــد بداننــد اگــر مــا بــه ایــن دانش هــا دســت پیــدا‬ ‫نمی کردیــم‪ ،‬امــروز بایــد همچــون دوران قبــل از‬ ‫انقــاب توســری خــور بیگانــگان بودیــم‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی بیــان کــرد‪ :‬دســتیابی بــه‬ ‫فناوری هــای فضایــی‪ ،‬ســلول های بنیــادی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫نانــو و پیشــرفت های پزشــکی کــه هــر چنــد در ایــن‬ ‫زمینــه مشــکالتی وجــود دارد باعــث شــده ایــران‬ ‫ســومین کشــور جهــان در درمــان ناباروری هــا باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬جمهــوری اســامی ایــران رتبــه‬ ‫اول در تولیــد پهپادهــای فــوق پیشــرفته جهان را‬ ‫دارد و امریــکا بــه شــدت از ایــن موفقیــت ایــران‬ ‫عصبانــی اســت و از روی ناچــاری علیــه ایــران‬ ‫مســائلی را مطــرح می کنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬داشــتن‬ ‫بزرگتریــن زرادخانــه موشــکی خاورمیانــه و نیــز‬ ‫داشــتن انــواع موشــک های نقطــه زن از دیگــر‬ ‫دســتاوردهای اســتقالل ایــران اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی‬ ‫کشــور‪ ،‬شــکی نیســت کــه بــا توجــه به نامگــذاری‬ ‫ســال جدیــد مبنــی بــر «مهار تــورم‪ ،‬رشــد تولید»‬ ‫از ســوی رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬بایــد ریشـه های‬ ‫ایــن تــورم افسارگســیخته شناســایی و زده شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان تاکیــد کــرد‪ :‬حــل مشــکالت‬ ‫اقتصــادی جامعــه بــدون شــک رشــد تولیــد‬ ‫بــا ارایــه راهکارهایــی جهــت تشــویق مولــدان‬ ‫در بخش هــای مختلــف همچــون کشــاورزی‪،‬‬ ‫صنعــت‪ ،‬گردشــگری و خدمــات اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تصمیم گیری هــای اقتصــادی بایــد‬ ‫طــوری باشــد کــه تولیدکننــدگان ســرگردان‬ ‫نشــوند و بتواننــد بــه راحتــی تصمیم گیــری کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان یــاداور شــد‪ :‬در حــوزه تولیــد‪،‬‬ ‫تولیدکننــدگان بایــد کاالیــی را تولیــد کنند کــه توان‬ ‫رقابــت بــا کاالی خارجــی مشــابه را چــه در داخــل یــا‬ ‫بازارهــای جهانــی را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اطمینان به گفته پزشک در ترک روزه‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر پزشــک شــخصی را از روزه گرفتــن‬ ‫منــع کنــد ایــا بــا توجــه بــه ایــن کــه بعضــی از‬ ‫پزشــکان اطالعی از مســائل شــرعی ندارند‪ ،‬عمل‬ ‫بــه گفتــه او واجــب اســت؟‬ ‫ج‪ :‬اگــر مکلّــف از گفتــه پزشــک اطمینــان پیــدا‬ ‫کنــد کــه روزه بــرای او ضــرر دارد و یــا از گفتــه‬ ‫وی یــا منشــا عقالیــی دیگــری بــرای او خــوف از‬ ‫ضــرر حاصــل شــود‪ ،‬روزه گرفتــن بــرای او واجــب‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه جایــز هــم نیســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــه‬ ‫هیــچ عنــوان هیــچ کوتاهــی در‬ ‫زمینــه اجــرای مصوبات حــوزه اب‬ ‫را نخواهــم پذیرفــت و بــه شــدت‬ ‫بــا مدیــری کــه تعللــی در اجــرای‬ ‫مصوبات حوزه اب داشــته باشــد‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار علی محمــد زنگانــه‬ ‫جلســاتی فشــرده و متوالــی‬ ‫جهــت بررســی موضوعــات‬ ‫مرتبــط بــا تنــش ابــی و تامیــن‬ ‫اب شــرب مــردم ایــن اســتان‬ ‫قــرار داده بــود‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫اگرچــه شــرایط فعلــی‪ ،‬میــراث‬ ‫عملکــرد اشــتباه گذشــتگان‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــه عنــوان یــک‬ ‫مســوول در دولــت ســیزدهم‬ ‫هیــچ کوتاهــی از امــروز بــه بعــد‬ ‫را نخواهــم پذیرفــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن جلســات فــوری و ویــژه بــه دلیــل گزارش هــای‬ ‫متعــدد مردمــی و نیــز میدانــی ناظــران و بازرســان ویــژه در خصــوص‬ ‫مشــکالت پیــش رو در موضــوع تامیــن اب شــرب‪ ،‬بــا حضــور مدیــران‬ ‫دســتگاه های مرتبــط و نماینــدگان مــردم در مجلس شــورای اســامی‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری ایــن کــه بودجــه حوزه هــای اب و فاضــاب و اب‬ ‫منطقـه ای اســتان در دولــت ســیزدهم افزایــش چنــد برابــری داشــته‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مدیــران بخش هــای مختلــف در حــوزه اب‪ ،‬جهــاد‬ ‫کشــاورزی و صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بایــد شــبانه روزی بــرای تغییــر‬ ‫الگــوی مصــرف‪ ،‬نــوع کشــت محصــوالت و بهینــه کــردن اســتفاده از‬ ‫اب در صنعــت تــاش کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬ســفره های زیرزمینــی اب در گلســتان‬ ‫بــا ســرعت رو بــه کاهــش اســت و مــا در تالشــیم بــا کمــک دولت ضمن‬ ‫تســریع در اجــرای عملیــات شیرین ســازی اب دریــای خــزر‪ ،‬ســاخت‬ ‫ســد بــا کاربــری تامیــن اب شــرب را هرچــه ســریعتر کلیــد بزنیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از نیــاز تامیــن اب شــرب در اســتان‬ ‫از طریــق منابــع اب زیرزمینــی اســت و ایــن موضــوع در شــرایطی کــه‬ ‫هــزاران چــاه اب کشــاورزی مجــاز و غیرمجــاز در اســتان فعــال اســت‪،‬‬ ‫زنــگ خطــر شــدیدتری را بــه صــدا در مـی اورد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کشــت شــالی و محصــوالت پــر اب در ایــن اســتان بــا‬ ‫شــرایط و وضــع موجــود هیــچ توجیهــی نــدارد و مــا بایــد بــه ســمت‬ ‫تشــویق کشــاورزان بــه نکاشــتن شــالی و تغییــر الگــوی کشــت و‬ ‫کاشــت محصــوالت جایگزیــن باشــیم‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش در ایــن جلســه چهــار ســاعته اســتاندار بــا‬ ‫مدیــران دســتگاه های مرتبــط بــا وزارت نیــرو‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و فرمانــداران شهرســتان های‬ ‫اســتان‪ ،‬اخریــن رونــد پیگیــری و اجــرای مصوبــات شهرســتانی‬ ‫اســتاندار گلســتان و تصمیمــات دیــدار اســتاندار بــا وزیــر نیــرو مطــرح‬ ‫و مــورد بررســی و پیگیــری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه همــه نماینــدگان مــردم در مجلس شــورای‬ ‫اســامی ضمــن تائیــد اظهــارات اســتاندار خواســتار ایــن شــدند تــا از‬ ‫طریــق اقنــاع مردمــی بــرای نکاشــتن شــالی‪ ،‬دولــت نیــز تســهیالت‬ ‫حمایتــی را بــرای جبــران خســارات مالــی کشــاورزان در نظــر بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل طوالنــی شــدن زمــان جلســه و بررســی همــه طرح هــا و‬ ‫مصوبــات حــوزه اب بــرای شهرســتان های اســتان‪ ،‬جلســه ‪ ۶‬ســاعته‬ ‫دیگــری بــا حضــور نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫فرمانــداران و مدیــران مرتبــط برگــزار و اخریــن وضعیــت اجــرای‬ ‫طرح هــا و مصوبــات مــورد پیگیــری و تبــادل نظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــات و‬ ‫اب منطقـه ای اســتان را مکلــف کــرد تــا بــا پیگیری هــای شــبانه روزی‬ ‫نســبت بــه جــذب تمامــی اعتبــارات مصوبات ســفر ریاســت جمهوری‬ ‫و اجــرای کامــل پروژه هــا اهتمــام جــدی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬ســودجویانی کــه با ارســال لینک جعلی تحت‬ ‫عناویــن ابالغیــه قضایــی‪ ،‬از جامانــدگان ســهام عدالــت بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــرده‬ ‫بودنــد بــه دام افتادنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســعید تجــری اظهــار کــرد‪ :‬متهمان ایــن پرونده پس از ارســال پیامک‬ ‫حــاوی لینــک الــوده و دسترســی بــه پنــل پیامــک گوشــی شــهروندان و نیــز اخــذ اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی قربانــی‪ ،‬اقــدام بــه برداشــت از حســاب های انــان می کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از کلیــک بــر روی لینــک جعلــی توســط شــهروند‪ ،‬متهمــان پــس از خالــی کــردن‬ ‫حســاب بانکــی طعمه هــا‪ ،‬پول هــا را تبدیــل بــه ارز دیجیتــال کــرده و از طریــق یــک صرافــی تبدیــل‬ ‫بــه پــول نقــد می کردنــد‪.‬‬ ‫تجــری افــزود‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و اطالعاتــی تیم عملیاتی پلیس فتا اســتان ســه متهــم اصلی این‬ ‫پرونده شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــهروندان ضمــن ارتقــای ســواد ســایبری خــود بــه تبلیغــات فریبنــده در فضــای مجــازی‬ ‫اعتمــاد نکننــد و اخبــاری ماننــد موضــوع ســهام عدالت‪،‬یارانــه‪ ،‬ابالغیــه و انــواع ثبــت نام هــای اداری و‬ ‫اســتخدامی و غیــره را از منابــع معتبــر و نشــانگاه اصلــی ســازمان های مربوطــه پیگیــری کننــد تــا در دام‬ ‫ســودجویان گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫بزرگترین طرح تولید‬ ‫کنسانتره سرب مجوز‬ ‫سرمایه گذاری گرفت‬ ‫دستگیری متهمان کالهبرداری ‪ ۲۰‬میلیارد ریالی در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رفع تصرف‪ ۵۴‬هزار متر مربع‬ ‫از حریم رودخانه های‬ ‫مدیــر رودخانــه هــای شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۴‬هــزار متــر مربــع از حریــم و بســتر‬ ‫رودخانه هــای اســتان در ‪ ۶‬ماهــه دوم‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬رفــع تصــرف شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط‬ ‫عمومی شــرکت اب منطقه ای خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬بــرات امیــری در ایــن خصــوص‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۲۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬متــر مربــع در شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۱‬هــزار متــر مربــع‬ ‫در شهرســتان شــیروان‪ ،‬بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬متر مربع در شهرســتان اســفراین‬ ‫و در شهرســتان بجنــورد نیــز پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۲۸۰‬متــر مربــع اراضــی حریــم و بســتر‬ ‫رودخانه هــا رفــع تصــرف شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۱‬دســتگاه موتــور‬ ‫تلمبــه برداشــت غیرمجــاز اب ســطحی‬ ‫نیــز توســط گــروه هــای گشــت و نظــارت‬ ‫اب ســطحی جمع اوری شــد و با این کار‬ ‫در مجمــوع از برداشــت غیرمجــاز ‪۲۸۵‬‬ ‫هــزار مترمکعــب اب جلوگیــری شــد‪.‬‬ ‫طــول رودخانــه هــای خراســان شــمالی ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر اســت کــه از ایــن‬ ‫میــزان‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‪ ،‬رودخانــه‬ ‫حســاس و مهــم را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫اتــرک بزرگتریــن رودخانــه اســتان ‪۲۴۰‬‬ ‫کیلومتــر طــول دارد کــه از ارتفاعــات شــرق‬ ‫قوچــان منشــاء می گیــرد و رو بــه ســوی‬ ‫اســتان گلســتان جریــان می یابــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۲‬حــوزه ابریــز‬ ‫اصلــی اســت‪ ،‬در شــمال اســتان حــوزه‬ ‫ابریــز اتــرک و در جنــوب حــوزه ابریــز‬ ‫کویــر مرکــزی قــرار دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشور‬ ‫واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ان‬ ‫در روســتاها ســکونت دارند‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بزرگتریــن‬ ‫ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در‬ ‫خراســان شــمالی مجــوز گرفــت و بیش‬ ‫از پنــج هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه‬ ‫گــذاری بــرای تولیــد کنســانتره ســرب و‬ ‫روی در ایــن اســتان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین‬ ‫حاجــی بگلــو اظهــار کــرد‪ :‬بزرگتریــن‬ ‫تولیــد کننــده کنســانتره ســرب و روی‬ ‫ایــران در خراســان شــمالی در زمینــه‬ ‫فــراوری ســرب و روی ســرمایه گذاری‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن خصــوص‬ ‫بیــش از پنــج هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان ســرمایه گــذاری انجــام‬ ‫می شــود گفــت‪ :‬اســتان بــه چنیــن‬ ‫ســرمایه گذاری هــای بــزرگ بــرای‬ ‫حــل مشــکل اشــتغال و چرخــش‬ ‫اقتصــادی نیــاز دارد مــا از این شــرکت‬ ‫بزرگ ســرمایه گذار‪ ،‬اســتقبال کرده و‬ ‫یــک روزه جــواز ان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذار‪،‬‬ ‫بزرگتریــن تولیــد کننــده کنســانتره‬ ‫ســرب و روی در کشــور اســت افــزود‪:‬‬ ‫گــروه صنعتــی معدنــی زریــن بــا‬ ‫ظرفیــت تولیــد ‪ ۱.۲‬میلیــون تــن‬ ‫کنســانتره ســرب و روی‪ ،‬بزرگتریــن‬ ‫تولیدکننــده کنســانتره در کشــور‬ ‫اســت کــه از مهــم تریــن فعالیتهــا و‬ ‫برنامــه هــای ایــن گــروه مــی تــوان بــه‬ ‫بهترین صادر کننده ملی و اســتانی‪،‬‬ ‫تاســیس بزرگتریــن پژوهشــکده‬ ‫تحقیــق و توســعه ســرب و روی‬ ‫بــا ‪ ۲۷‬فقــره ثبــت اختــراع و کســب‬ ‫جوایز مختلف صادراتی و پژوهشــی‬ ‫نــام بــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیشــنهاد مــا بــرای مــکان‬ ‫اجــرای طــرح شــهرک صنعتــی‬ ‫اســفراین اســت امــا از انجایــی کــه‬ ‫بایــد تمــام جوانــب زیســت محیطــی‪،‬‬ ‫حمــل و نقــل و نزدیــک بــودن به مواد‬ ‫اولیــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود‪ ،‬برای‬ ‫جانمایــی کارخانــه بایــد بررس ـی های‬ ‫کارشناســانه انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪ :‬این شــرکت‬ ‫بزرگتریــن تولیــد کننــده کنســانتره‪،‬‬ ‫ســرب‪ ،‬کنســانتره روی‪ ،‬شــمش‬ ‫ســرب‪ ،‬ســرب اکســیده در ایــران‬ ‫اســت کــه بــه محــض دریافــت زمیــن‬ ‫مــورد نیــاز خــود‪ ،‬کار ســاخت و ســاز‬ ‫ســاختمان های کارخانــه و اداری رو‬ ‫شــروع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی‬ ‫و صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد‬ ‫کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ در بیــن‬ ‫‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪402‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪732‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫خبر سایبری‬ ‫توجه ویژه به رده بندی‬ ‫سنی بازی های رایانه ای‬ ‫و انالین ضروری است‬ ‫رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری‬ ‫از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا فراجــا‬ ‫بــا بیــان اینکــه برخــی از کــودکان‪،‬‬ ‫نوجوانــان و جوانــان بــر ایــن باورنــد‬ ‫تعطیــات نــوروز فرصــت مناســبی‬ ‫اســت تــا زمــان بیش تــری را صــرف‬ ‫تجربــه بازی هــا رایانــه ای و انالیــن‬ ‫نماینــد‪ ،‬بــه خانواده هــا هشــدار داد‪:‬‬ ‫والدیــن حتمــا در انتخــاب بازی هــای‬ ‫رایانــه ای و انالیــن بــه رده بنــدی‬ ‫ســنی توجــه ویــژه داشــته باشــند و‬ ‫بــازی را در اختیــار فرزنــد خــود قــرار‬ ‫دهنــد کــه مناســب ســن انهاســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی محمــد رجبــی رئیــس‬ ‫مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه ورود‬ ‫بازی هــای رایانــه ای و انالیــن بــه‬ ‫دنیــای کــودکان و نوجوانــان گفــت‪:‬‬ ‫ورود ایــن بازی هــای نــه تنهــا ســبک‬ ‫زندگــی و پــرورش کــودکان و نوجوانان‬ ‫را بســیار تغییــر داده بلکــه برخــی‬ ‫خانواده هــا اصــا شــناختی نســبت به‬ ‫اســیب ها و تهدیــدات ایــن بازی هــا‬ ‫بــرای فرزنــدان نــدارد و ایــن امــر‬ ‫خطــرات را دو چنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬والدیــن بایســتی توجــه‬ ‫نماینــد کــه بازی هــای رایانــه ای و ‬ ‫انالیــن خطــرات و اســیب هایی را‬ ‫بــرای کــودکان نوجوانــان بــه دنبــال‬ ‫دارنــد‪ .‬مثــل افزایــش رفتارهــای‬ ‫پرخاشــگرانه‪ ،‬انــزوای اجتماعــی‪،‬‬ ‫دوری از خانــواده و اجتمــاع‪ ،‬عــدم‬ ‫شــرکت در فعالیت هــای گروهــی‪،‬‬ ‫گوشــه گیری‪ ،‬یادگیــری ارزش هــا‪،‬‬ ‫فرهنگ هــای غلــط و‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫بســیاری از ایــن خطــرات بــه خاطــر‬ ‫عــدم توجــه در انتخــاب رده بنــدی‬ ‫ســنی بازی هــای بــرای فرزنــدان‬ ‫اســت‪ .‬اولیــن و اساســی ترین‬ ‫اصــل در بازی هــای رایانــه ای و‬ ‫انالیــن توجــه بــه رده بنــدی ســنی‬ ‫اســت کــه والدیــن در ایــن خصوص‬ ‫بایســتی دقــت زیــادی نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــه والدیــن توصیــه کــرد‪ :‬در‬ ‫تعطیــات نــوروزی بــرای ســرگرم‬ ‫ســاختن فرزنــدان توســط بازی های‬ ‫رایانـه ای و انالیــن قبل هر کاری به‬ ‫رده بنــدی ســنی بازی هــا و داســتان‬ ‫و موضــوع بــازی توجــه ویــژه نماینــد‬ ‫تــا خطــرات و اســیب های کمتــری‬ ‫متوجــه فرزنــدان باشــد‪.‬‬ ‫رجبــی در توصیــه بــه والدین گفت‪:‬‬ ‫والدیــن حتــی االمــکان ســعی کننــد‬ ‫جایگزینــی بــرای بــازی رایانــه ای و‬ ‫انالیــن فرزندشــان پیــدا نماینــد‬ ‫تــا اوقــات فراغــت انهــا بــا کارهــای‬ ‫مــورد عالقــه کــه اســیب جســمی‬ ‫و روانــی نداشــته باشــد جایگزیــن‬ ‫شــده و تعامــات ارتباطــی و‬ ‫اجتماعــی فرزنــدان بیشــتر گــردد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫مهمتریناسیباجتماعی‬ ‫در فضای بازار کسب وکار‬ ‫در فضــای بــازار کســب و کار‪ ،‬مهمتریــن اســیب اجتماعــی‪،‬‬ ‫رانت خــواری و فســاد اســت‪ .‬در ایــن راســتا‪ ،‬رشــوه دادن و دریافــت‬ ‫رانــت از کارافرینــان و فروشــندگان جایــگاه ویــژه ای را در فعالیت هــا و‬ ‫تصمیم گیری هــا دارنــد و ســبب شــده اند تــا بــازار بــه نحــوی از بســتر‬ ‫ســالمی بــرای فعالیت هــای تجــاری بــه بســتری بــرای دســت اندازی‬ ‫تبدیــل شــود‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬رقبــای ارزشــمند واقعــی‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫غیرعادالنــه توســط افــرادی بــا توانائی هــای مالــی برکنــار شــده و مانــع‬ ‫جریــان عادالنــه کاال و خدمــات در بــازار می شــوند‪.‬‬ ‫اســیب اجتماعــی مهمــی کــه در فضــای بــازار کس ـب وکار وجــود دارد‪،‬‬ ‫تحریم هــای غیررســمی و دسترســی ناحقــی بــه منابــع و فرصت هــای‬ ‫کسـب وکار اســت‪ .‬ایــن مســئله خصوصــا ًبــرای کسـب وکارهای کوچــک‬ ‫و نوپــا بــا امکانــات محــدود قابــل تحمــل نیســت و مانــع از رشــد و‬ ‫توســعه صحیــح انهــا می شــود‪ .‬همچنیــن در بعضــی از مــوارد‪ ،‬برخــی‬ ‫افــراد و گروه هــای اجتماعــی دچــار نابرابــری و تبعیــض در دسترســی‬ ‫بــه فرصت هــای کسـب وکار هســتند کــه ایــن موضــوع می توانــد باعــث‬ ‫خنثــی شــدن پتانســیل و اســتعداد انهــا شــود‪.‬‬ ‫مهمتریــن اســیب هــای اجتماعــی کــه بــازار کســب وکار بــا ان‬ ‫روبــرو اســت؟‬ ‫بــازار کســب و کار بــا مشــکالت و اســیب های اجتماعــی مختلفــی روبــرو‬ ‫می شــود‪ .‬مهمتریــن اســیب های اجتماعــی کــه بــر بــازار کســب و کار‬ ‫تاثیــر می گذارنــد عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اســیب های اقتصــادی‪ :‬ایــن مســائل ماننــد تــورم‪ ،‬نبــود پایــداری در‬ ‫بــازار‪ ،‬نوســانات قیمــت و‪ ...‬می تواننــد باعــث افزایــش هزینه هــای‬ ‫تولیــد و حمــل و نقــل‪ ،‬کاهــش تقاضــا و در نتیجــه کاهــش ارزش بازار و‬ ‫رانــت پاییــن شــده‪ ،‬رقابــت بیشــتر و ســود کاهشــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اســیب های مربــوط بــه محیــط زیســت‪ :‬مشــکالت مربــوط بــه‬ ‫تغییــرات اقلیمــی و کاهــش منابــع طبیعــی باعــث شــده اســت کــه‬ ‫بســیاری از کســب و کارهــا نســبت بــه حفــظ محیــط زیســت توجــه‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬عــدم توجــه بــه ایــن موضــوع باعــث کاهــش‬ ‫قابــل توجــه ســطح اب‪ ،‬تلویــح هــوا و رضایــت مشــتری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪.۳‬اســیب های مربــوط بــه برابــری جنســیتی‪ :‬عــدم برابــری جنســیتی‬ ‫و عــدم دسترســی زنــان بــه برابــری فرصت هــای کســب و کار و نیــز‬ ‫تبعیــض در پاییــن تریــن حقــوق و دسترســی بــه منابــع مالــی در عرصــه‬ ‫کاری‪ ،‬اســیب های قابــل توجهــی بــرای بــازار کار ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪.۴‬اســیب های اجتماعــی مرتبــط بــا فرهنــگ‪ :‬تفــاوت در جوامــع و‬ ‫فرهنگ ها باعث ســخت شــدن گســترش کســب و کارهای بین المللی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن مشــکل مــی توانــد بــا توســعه فرهنگــی‪ ،‬کمــک بــه یافتن‬ ‫شــیوه هــای جایگزیــن کاری و یــا شــیوه هــای تبلیغاتی موجب تســهیل‬ ‫در پذیــرش بــازار داخلــی و خارجــی شــود‪.‬‬ ‫‪.۵‬اســیب های اجتماعــی مربــوط بــه توزیــع درامــد ناعادالنــه‪ :‬درجــه‬ ‫بنــدی درامــد و افزایــش نابرابــری هــای درامــدی باعــث کاهــش قابــل‬ ‫توجــه تقاضــا و درنتیجــه کاهــش ارزش بــازار و رانــت پاییــن شــده‪،‬‬ ‫رقابــت بیشــتر و ســود کاهشــی شــوند‪.‬‬ ‫رانــت و فســاد چگونــه بعنــوان مهمتریــن اســیب اجتماعــی در‬ ‫فضــای بــازار کســب وکار محســوب می شــود‬ ‫رانــت و فســاد بــه دلیــل تاثیــر بســیار زیــادی کــه در فضــای کســب و کار‬ ‫دارند و باعث شکســت و عقب ماندگی اقتصادی و وضعیت معیشــتی‬ ‫کشــور می شــوند‪ ،‬بــه عنــوان مهمتریــن اســیب اجتماعــی در فضــای‬ ‫بــازار کســب و کار محســوب می شــوند‪ .‬ایــن دو مفهــوم بــرای بســیاری‬ ‫از کســب وکارها بــه چالش هــای بزرگــی منجــر می شــود و بــه دلیــل‬ ‫ناعادالنــه بــودن‪ ،‬بــه اســتقرار رقابــت ســالم و عادالنــه در فضــای کســب‬ ‫و کار مانــع می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬رانــت و فســاد باعــث کاهــش‬ ‫رضایتمنــدی مصــرف کننــدگان و افزایــش هزینه هــای تولیــد می شــوند‬ ‫کــه در نتیجــه تاثیــرات زیــادی روی اقتصــاد و جامعــه ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل پیشــگیری از رانــت و فســاد و ارتقــای شــفافیت و‬ ‫عدالــت در فضــای کســب و کار‪ ،‬بــرای پیشــرفت و شــکوفایی اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی جامعــه بســیار حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫رانــت و فســاد از نظــر اقتصــادی مــی توانــد بــر بــازار کســب و کار‬ ‫تاثیرات منفی بســیاری داشــته باشــد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رانت و فســاد‬ ‫می توانــد بعنــوان عامــل اصلــی اســیب هــای اجتماعــی در فضــای‬ ‫بــازار کســب و کار محســوب شــود‪ .‬مصــرف کننــدگان یــا مشــتریان از‬ ‫کیفیــت مناســب محصــوالت یــا خدماتــی کــه دریافــت می کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــدت تحــت تاثیــر قــرار می گیرنــد‪ .‬ایــن موضــوع بــه طــور مســتقیم‬ ‫تاثیــر بــر نگــرش افــراد نســبت بــه بــازار و عرصــه کســب و کار دارد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬اگر مشــتریان تصور داشــته باشــند همه کســب و کار ها‬ ‫و نهادهــای مرتبــط در ارتبــاط بــا یکدیگــر هســتند و بــه صــورت یــک‬ ‫تــن متالشــی می شــوند‪ ،‬نگــرش دوبــاره ســازی افــراد بــه کســب و کار‬ ‫محــدود خواهــد شــد و از ســوی دیگــر‪ ،‬تعامــات و روابــط کاری نیــز‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار خواهنــد گرفــت‪ .‬در کل‪ ،‬رانــت و فســاد مــی توانــد‬ ‫بســیاری از زمینــه هــای کســب و کار را بــه اســیب بینــدازد‪.‬‬ ‫رانــت و فســاد بــه دلیــل تاثیــر بســزایی کــه در اقتصــاد‪ ،‬سیاســت‪،‬‬ ‫فرهنــگ و جامعــه دارنــد‪ ،‬بــه عنــوان پایــه و اصــل بی ثباتــی و ناامنــی‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی از وضعیــت شــدید و نگــران کننــده ای برخــوردار‬ ‫بــوده و راســخا ً در راس مشــکالت اجتماعــی اســت‪ .‬در فضــای بــازار‬ ‫کســب و کار نیــز‪ ،‬رانــت و فســاد بــه عنــوان مهمتریــن اســیب اجتماعــی‬ ‫در دو حــوزه خصوصــی و عمومــی از اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد‪.‬‬ ‫باعــث می شــوند محیــط زندگــی و کار کارافرینــان‪ ،‬تولیدکننــدگان و‬ ‫مصرف کننــدگان بــه شــکلی کــه بی تابــی و عــدم اطمینــان بــه اینــده ای‬ ‫پایــدار در بــر نمی گیــرد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬موجــب کاهــش منافــع عمومــی‪،‬‬ ‫عدالــت و ایجــاد اختــاالت بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی شــده و در‬ ‫نهایــت باعــث تضعیــف رقابــت‪ ،‬کاهــش تولیــد‪ ،‬دسترســی کمتــر بــه‬ ‫فناوری هــا و رشــد اقتصــادی پایــدار می گــردد‪.‬‬ ‫رانــت و فســاد می توانــد بــه عنــوان دو مســئله بســیار مهــم در فضــای‬ ‫بــازار کســب و کار محســوب شــود بــه ایــن دلیــل کــه تاثیــر بســزایی بــر‬ ‫روی رقابــت‪ ،‬عدالــت و شــفافیت در بــازار دارنــد‪.‬‬ ‫رانــت بــه معنــای بــه دســت اوردن ســود غیر عادالنه اســت کــه می تواند‬ ‫نتیجــه ای از موقعیــت برخــورداری از قــدرت باشــد کــه توســط دولــت‪،‬‬ ‫نظــام قضایــی و مقامــات عمومــی ایجــاد شــده اســت‪ .‬ایــن موقعیت به‬ ‫کسـب وکارها اجازه می دهد در شــرایط گســترش بازار‪ ،‬ســهم بیشــتری‬ ‫از مزیــت رقابتــی و ســود بدســت اورنــد‪ .‬ایــن مســئله باعــث می شــود‬ ‫تــا رقبــای دیگــر‪ ،‬دسترســی بــه منابــع و امکانــات را نداشــته باشــند و‬ ‫درصــورت ادامــه رانت هــا شــاید حتــی از بــازار خــارج شــوند‪.‬‬ ‫فســاد هــم بــر خــاف قوانیــن و مقــررات بــازار‪ ،‬بــه کار گیــری نفــوذ و‬ ‫قــدرت بــرای هدف هــای شــخصی یــا گروهــی اســت‪ .‬ایــن مســئله‬ ‫می توانــد باعــث شــود کــه برخــی شــرکت ها بــدون رعایــت اصــول‬ ‫اخالقــی و حقوقــی عمــل کننــد‪ ،‬توافق نامه های نامشــروع را امضا کنند‬ ‫و منافع شــخصی را در برابر مصالح اجتماعی قرار دهند‪ .‬این موضوع‬ ‫ســبب تخریــب اعتمــاد عمومــی و نیــز کاهــش کیفیــت کاال و خدمــات‬ ‫ارائــه شــده بــه مــردم می شــود کــه در نهایــت باعث کاهــش توانایی رقبا‬ ‫بــرای ورود بــه بــازار و مواجــه بــا نامزدهــای مفیــد و ارزشــمند می شــود‪.‬‬ ‫بــدون شــفافیت و عدالــت در بــازار‪ ،‬اجتمــاع نمی توانــد بــه خوبــی‬ ‫توســعه یابــد‪ .‬بازارهــای پــاک و بــدون رانــت و فســاد‪ ،‬افــراد و شــرکت ها‬ ‫را بــه جایــگاه خــود قــرار می دهنــد و در نتیجــه بهبــود کیفیــت‪ ،‬ارتقــاء‬ ‫فنــاوری و رشــد اقتصــادی را دنبــال خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رانــت و فســاد بــه شــکل غیرمســتقیم در بــازار کســب و کار بــه عنــوان‬ ‫مهمتریــن اســیب اجتماعــی شــناخته می شــود زیــرا باعــث کاهــش‬ ‫اعتماد عمومی می شود‪ .‬افزایش هزینه ها و بار تقلبی از نظر کیفیت‬ ‫و کمیــت‪ ،‬همچنیــن کاهــش تنــوع در بــازار و کاهــش رقابت پذیــری نیــز‬ ‫بــر اثــر رانــت و فســاد در بــازار کســب و کار رخ می دهــد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫باعــث تشــدید وضعیــت اقتصــادی و ایجــاد فقر و بی کفایتــی در جامعه‬ ‫می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬مقابلــه بــا رانــت و فســاد در بــازار کســب و‬ ‫کار بــه عنــوان اولویتــی بــرای دولــت و ســازمان های غیردولتــی اســت‪.‬‬ ‫رانــت و فســاد بــه عنــوان دو مســئله مهــم در فضــای بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫بــه دلیــل تاثیــرات شــدیدی کــه بــر اقتصــاد و جامعــه دارنــد‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مهمتریــن اســیب هــای اجتماعــی محســوب می شــوند‪ .‬اســیب هــای‬ ‫ایــن دو پدیــده عبارتنــد از‪:‬‬ ‫ از دســت دادن اعتماد ســرمایه داران و ســرمایه گذاران به بازار کســب‬‫و کار و کاهش جذب ســرمایه‬ ‫ تاثیــرات منفــی بــر روی روابــط بیــن کســب و کارهــا و کاهــش رقابــت‬‫ســالم و ایجــاد رقابــت ناقــص و بــه همــراه ان انعــدام ابــزار رقابــت‬ ‫ افزایــش قیمــت هــا‪ ،‬رکــود‪ ،‬فقــر‪ ،‬عــدم توســعه‪ ،‬کمبــود شــغل‪،‬‬‫انحطــاط شــهری و ســایر اثــرات منفــی بــر اقتصــاد و جامعــه‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬رانــت و فســاد بــه عنــوان مهمتریــن اســیب اجتماعــی در‬ ‫فضــای بــازار کســب و کار محســوب می شــوند کــه لــزوم هــای مبــارزه بــا‬ ‫ان هــا در ســطوح مختلــف از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رانت و فســاد به دلیل تاثیر بســیار قوی و نامطلوبشــان روی اقتصاد و‬ ‫جامعــه‪ ،‬بــه عنــوان مهمتریــن اســیب اجتماعی در فضای بازار کســب و‬ ‫کار محســوب می شــوند‪ .‬در واقع‪ ،‬فســاد و رانت باعث کاهش رقابت‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری و کیفیــت خدمــات و محصــوالت می شــوند‪ .‬ایــن همــراه‬ ‫بــا اســتفاده از پــول و منابــع عمومــی بــه صــورت ناعادالنــه‪ ،‬افزایــش‬ ‫قیمت هــا و در نهایــت اســیب رســاندن بــه رشــد و توســعه اقتصــاد و‬ ‫جامعــه می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬مقابلــه بــا رانــت و فســاد‪ ،‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن چالش هــای فضــای کســب و کار اســت و بــرای بســیاری از‬ ‫کشــورها و شــرکت ها از اولویــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ ‫از کجا بدانیم‬ ‫گوشی اندرویدی‬ ‫ما ویروسی شده‬ ‫است؟‬ ‫اگــر گوشــی اندرویــدی ویروســی شــده باشــد‬ ‫حتمــا ًتعــدادی از نشــانه های زیــر را حیــن کار بــا‬ ‫ان مشــاهده خواهیــد کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اپلیکیش ـن هایی روی گوشــی خــود مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد کــه ان هــا را خــود شــما دانلــود‬ ‫نکرد ه‪‎‬ایــد‪ .‬ابتــدا بــه ســراغ لیســت برنامه هایــی‬ ‫کــه روی گوشــی نصــب هســتند برویــد تــا ببینیــد‬ ‫مــورد نااشــنا در ایــن لیســت وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ -2‬موبایلتــان مــدام هنــگ می کنــد‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫اتفــاق فقــط یــک بــار اتفــاق بیفتــد و هیــچ عالئــم‬ ‫دیگــری از ویروســی شــدن گوشــی نداریــد‪،‬‬ ‫نرمــال اســت امــا اگــر مــدام بــا ایــن مســئله رو‬ ‫بــه رو هســتید؛ بــه احتمــال زیــاد دســتگاهتان به‬ ‫ویــروس الــوده شــده‪.‬‬ ‫‪ -3‬باتــری موبایــل خیلــی ســریع تر از حد معمول‬ ‫تخلیــه می شــود‪ .‬اگــر مثــل روال همیشــه از‬ ‫گوشــی همــراه خــود اســتفاده می کنیــد امــا‬ ‫همچنــان بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتید‪ ،‬بــا‬ ‫یکــی دیگــر از نشــانه های تلفــن همــراه الــوده بــه‬ ‫ویــروس رو بــه رو هســتید‪.‬‬ ‫‪ -4‬بیشــتر از حالــت نرمــال تبلیغــات پــاپ اپ را‬ ‫مشــاهده می کنیــد‪ .‬وجــود یــک ویــروس روی‬ ‫گوشــی شــما باعــث نمایــش بیشــتر تبلیغــات‬ ‫پــاپ اپ و اذیــت و ازار شــما خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مصــرف اینترنتتــان بــدون هیــچ دلیــل خاصــی‬ ‫بســیار افزایــش داشــته؛ اگــر مــدام در حال خرید‬ ‫بســته اینترنتــی یــا حجــم اضافــه بــرای اینترنــت‬ ‫هســتید‪ ،‬ممکــن اســت گوشــی اندرویــدی شــما‬ ‫ویروســی شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ممکــن اســت دریافــت هزینــه اضافــی بــرای‬ ‫پیام هــای خــود را روی صــورت حســاب ماهیانــه‬ ‫قبــض تلفــن متوجــه شــوید‪ .‬برخــی از بدافزارهــا‬ ‫پیام هــای متنــی بــه شــماره های پریمیــوم ارســال‬ ‫می کننــد کــه ایــن کار در نهایــت باعــث بیشــتر‬ ‫شــدن قبــض و هزینه هــای پرداختــی خــط‬ ‫تلفنتــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت رعایــت نــکات زیــر‬ ‫جهــت جلوگیــری از ویروســی شــدن گوشــی‬ ‫همــراه ضروریســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬بـه روز رســانی کنیــد‪ .‬یــک انتی ویــروس معتبر‬ ‫را دانلــود و روی گوشــی اندرویــدی خــود نصــب‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬فقــط از برنامه هــای تائیــد شــده اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراقب طرح های فیشینگ باشید‪.‬‬ ‫‪ -4‬مواظــب پیوســت های ضمیمــه شــده‬ ‫روی ایمیل هایتــان باشــید و فقــط ایمیل هــا‬ ‫و پیام هایــی کــه از منبــع مطمئــن دریافــت‬ ‫شــده اند را بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬در مــورد پیام هــای متنــی و پیام هــای‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و تبلیغــات نهایــت دقــت‬ ‫و احتیــاط را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‏ اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004209‬مــورخ ‪ 1401.11.16‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالک رســمی اقای ســید ابوالقاســم حســینی تصرفــات مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‪ 1400114412005000376‬تقاضــای خانــم‏فاطمــه کــردی بــه شــماره شناســنامه ‪ 286‬کــد ملــی ‪1061427455‬صــادره از – نیشــابور فرزنــد حســین درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک‏قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 68.20‬متر مربع‬ ‫مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد‏کتــول –کوچــه بــن بســت منشــعب از بوســتان ‪ 28‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلی و کثیراالنتشــار اگهی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪176 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.01.14:‬‏‪‎‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.01.30:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004126‬مــورخ ‪ 1401.11.06‬هیئت موضوع قانون‬ ‫تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر درواحد ثبتی علی اباد انتقال ملک رســمی به صورت سلســله‏ایادی از مالک رســمی رمضان جافرنوده تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪1401114412005000116‬‬ ‫تقاضــای اقــای مســعود‏جافرنــوده بــه شــماره شناســنامه ‪ 253‬کــد ملــی ‪ 2121924256‬صــادره از – گــرگان فرزنــد تقــی درششــدانگ اعیــان بــه انضمــام پنــج‏دانــگ و چهــل و چهــار صــدم دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه کــه دران احــداث بنــا شــده‬ ‫(مرغــداری ) وجهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــا‏اوقــاف تنظیــم شــده اســت بــه مســاحت ‪ 3000‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -4‬اصلــی واقــع درجعفرابــاد – ســمت راســت ‏مرغــداری مســعود جافــر نــوده ‪ -‬بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد‬ ‫کتــول بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 184088‬مــورخ ‪ 1401.10.17‬جهــاد‏کشــاورزی گــرگان و نامــه شــماره ‪ 140109210327‬مــورخ ‪ 1401.10.07‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گــرگان و نامــه شــماره‏‏‪ 850363‬مــورخ ‪ 1401.10.01‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫گــرگان تائیــد گردیــد ‪ .‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در‏روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‏می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‏ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪ :‬‏‏‪179‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402.01.14:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402.01.30:‬‏‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫فناوری‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬فروردین * سال نهم * شمـاره ‪732‬‬ ‫اموزش‬ ‫چگونه مانع از نفوذ اطالعات شخصی‬ ‫در سلفی گرفتن شویم‬ ‫سکینه جافر نوده‬ ‫بــرای جلوگیــری از نفــوذ‬ ‫اطالعــات شــخصی در ســلفی‬ ‫گرفتــن‪ ،‬موارد بســیاری مطرح‬ ‫شــده اســت کــه در اینجــا نظــر‬ ‫شــما را بــه چنــد بخــش جلــب‬ ‫مــی کنیــم کــه بــا رعایــت ایــن‬ ‫نــکات می توانیــد مانــع از نفوذ‬ ‫بــه اطالعــات شــخصی گوشــی‬ ‫خــود شــوید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اســتفاده از تنظیمــات حریــم خصوصــی‬ ‫دســتگاه‪ :‬در دســتگاه خــود قابلیــت حــذف‬ ‫اطالعــات ‪ EXIF‬عکــس ( ایــن اطالعــات شــامل‬ ‫جزئیاتــی ماننــد تاریــخ‪ ،‬مــکان و نــوع دســتگاهی‬ ‫اســت کــه عکــس را گرفتــه اســت) را فراهــم کــرده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بــه شــما اجــازه مــی دهــد کــه جلــوی‬ ‫ت شــخصی خــود در عکس هایی‬ ‫اشــتراک اطالعــا ‬ ‫کــه گرفتــه ایــد را بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اســتفاده از اپلیکیشــن هــای شــخص ثالــث‪:‬‬ ‫برخی از اپلیکیشــن های شــخص ثالث‪ ،‬از جمله‬ ‫اپلیکیشــن هــای دوربیــن‪ ،‬اجــازه می دهنــد کــه‬ ‫بــرای حــذف اطالعــات ‪ EXIF‬تنظیمــات بیشــتری‬ ‫کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انتخــاب نســخه پــردازش شــده عکــس‪ :‬برخــی‬ ‫ســرویس هایــی ماننــد گــوگل فوتــوس‪ ،‬نســخه‬ ‫پــردازش شــده عکــس هــای گرفتــه شــده بــا تمرکــز‬ ‫بیشــتر بــر پــردازش تصویــر (ماننــد بهبــود نــور‪،‬‬ ‫کیفیــت و ‪ )...‬را فراهــم مــی کننــد و اطالعــات ‪EXIF‬‬ ‫حــذف شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از نفــوذ اطالعــات شــخصی در‬ ‫ســلفی گرفتــن‪ ،‬ایــن را رعایــت کنیــد‪:‬‬ ‫ اســتفاده از برنامــه هــای امــن و قابــل اعتمــاد بــرای‬‫گرفتــن عکــس همــراه بــا دسترســی مناســب بــه‬ ‫دســتگاه هوشــمند خــود‬ ‫ بهبــود تنظیمــات حفــظ حریــم خصوصــی در‬‫دســتگاه هوشــمند شــما‬ ‫ اطمینــان حاصــل کنیــد کــه برنامــه هایــی کــه بــرای‬‫گرفتــن عکــس اســتفاده مــی کنیــد از دسترســی‬ ‫نادرســتبــهاطالعــاتشــخصیجلوگیــریمــیکننــد‬ ‫ همیشــه دقت کنید که در پس زمینه برنامه های‬‫اجرا شــده روی دســتگاه هوشــمند شــما چه اتفاقی‬ ‫مــی افتد‬ ‫ هیــچ وقــت اطالعــات حساســی از قبیــل بیمــه‬‫نامــه‪ ،‬کارت شناســایی‪ ،‬شــماره تلفــن همــراه و‪ ...‬را‬ ‫در بخــش عرضــه کننــده دســتگاه هوشــمند گوشــی‬ ‫همــراه خــود وارد نکنیــد‪.‬‬ ‫در مــوارد دیگــر بــرای جلوگیــری از نفــوذ اطالعــات‬ ‫شــخصی در ســلفی گرفتــن‪ ،‬می توانیــد راه هــای زیر‬ ‫را اعمــال کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬توجــه بــه پس زمینــه‪ :‬هنــگام ســلفی گرفتــن‪،‬‬ ‫پس زمینــه عکــس نیــز مشــاهده می شــود‪ .‬لــذا برای‬ ‫جلوگیــری از نفــوذ اطالعات شــخصی‪ ،‬پس زمینه یا‬ ‫محیــط اطــراف خــود را بــه دقــت مــورد بررســی قــرار‬ ‫دهیــد و اطالعــات خصوصــی ماننــد قســمت هایی‬ ‫کــه ادرس منــزل یــا شــرکت شــما قابــل مشــاهده‬ ‫اســت‪ ،‬مخفــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬قفــل کــردن اســکرین شــات‪ :‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ذخیــره اطالعــات شــخصی شــما توســط‬ ‫ســایران‪ ،‬می توانیــد در تنظیمــات گوشــی خــود‬ ‫ایــن گزینــه را فعــال کنیــد کــه پــس از گرفتــن‬ ‫اســکرین شــات از تصویــر شــما‪ ،‬دیگــر شــخص‬ ‫نتوانــد ان را بررســی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اســتفاده از فیلتــر هــا‪ :‬برخــی از برنامه هــای‬ ‫ســلفی امــکان اســتفاده از فیلتــر هــا را دارنــد کــه‬ ‫می تواننــد اطالعــات شــخصی شــما را مخفــی کننــد‬ ‫یــا ان را بــه شــکل ســاده تری نمایــش دهنــد‪ .‬بــرای‬ ‫جلوگیــری از نفــوذ اطالعــات شــخصی‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫دقــت ایــن فیلترهــا را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن مهــم اســت که همــواره در زمان اســتفاده‬ ‫از برنامه هــای ســلفی‪ ،‬محافظــت از اطالعــات‬ ‫شــخصی خــود را در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می شــود قبــل از اشــتراک گذاشــتن‬ ‫عکس هایــی کــه گرفته ایــد‪ ،‬بــه وســیله تنظیمــات‬ ‫حریم خصوصــی خــود‪ ،‬حــذف اطالعــات شــخصی‬ ‫مهــم در عکس هــا انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫منع پزشکی برای گرفتن روزه‬ ‫ســوال‪ :‬بعضــی از پزشــکان کــه بــه مســائل‬ ‫شــرعی ملتــزم نیســتند‪ ،‬بیمــاران را از روزه‬ ‫گرفتــن بــه دلیــل ضــرر داشــتن منــع می کننــد‪،‬‬ ‫ایــا گفتــه ایــن پزشــکان حجــت اســت یــا خیــر؟‬ ‫ج‪ :‬اگــر پزشــک امیــن نباشــد و گفتــه او‬ ‫اطمینــان اور نباشــد و باعــث خــوف ضــرر‬ ‫نشــود یــا مکلــف بــا تجربــه دریافتــه باشــد‬ ‫کــه روزه ضــرر نــدارد‪ ،‬گفته او اعتباری ندارد‬ ‫و در غیــر ایــن صــورت نبایــد روزه بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ 5‬خطر امنیتی برای ذخیره سازی‬ ‫سازمانی‪،‬دستگاه هایپشتیبان‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Continuity‬یــک دســتگاه‬ ‫ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری متوســط‬ ‫ســازمانی دارای ‪ 14‬اســیب پذیری اســت که ســه‬ ‫مــورد از ان هــا ریســک بــاال یــا بحرانــی هســتند‬ ‫کــه در صــورت بهره بــرداری می تواننــد خطــرات‬ ‫قابــل توجهــی را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Continuity‬یــک دســتگاه‬ ‫ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری متوســط‬ ‫ســازمانی دارای ‪ 14‬اســیب پذیری اســت که ســه‬ ‫مــورد از ان هــا ریســک بــاال یــا بحرانــی هســتند‬ ‫کــه در صــورت بهره بــرداری می تواننــد خطــرات‬ ‫قابــل توجهــی را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن یافته هــا بــر شــکاف قابــل توجهــی در‬ ‫وضعیــت ذخیــره ســازی ســازمانی و امنیــت‬ ‫پشــتیبان گیــری تاکیــد می کنــد و نشــان‬ ‫می دهــد کــه چقــدر از امنیــت ســایر الیه هــای‬ ‫‪ IT‬عقــب اســت‪ .‬بــا پیشــرفت روزافــزون حمالت‬ ‫داده محــور‪ ،‬حجــم بــاالی داده هــا در معــرض‬ ‫خطــر و مقــررات ســخت تر‪ ،‬ذخیره ســازی‬ ‫ســازمانی و امنیــت پشــتیبان بــه وضــوح نیــاز بــه‬ ‫توجــه فــوری دارد‪.‬‬ ‫ایمن سازی سیستم های ذخیره سازی و‬ ‫پشتیبان گیری سازمانی‬ ‫دنیــس هــان‪ ،‬تحلیلگــر اصلــی‪ ،‬ذخیره ســازی‬ ‫مرکــز داده و مدیریــت داده هــا بــرای شــرکت‬ ‫تحلیلــی ‪ Omdia‬می گویــد‪« :‬ایمن ســازی‬ ‫سیســتم های ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری‬ ‫ســازمانی بــه بخــش مهمــی از اســتراتژی های‬ ‫انعطاف پذیــری ســایبری ســازمان ها تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬همان قــدر کــه بازیابــی ســریع‬ ‫داده هــا بــرای تــداوم کســب وکار در صــورت‬ ‫گــم شــدن یــا ســرقت داده هــا مهــم اســت‪،‬‬ ‫مســلما ًمحافظــت از داده هــا در هــر مکانــی‬ ‫کــه زندگــی می کنــد و اجــازه ندهیــم کــه‬ ‫سیســتم های ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری‬ ‫بــه خــودی خــود بــه نقطــه ورود حملــه تبدیــل‬ ‫شــوند‪ ،‬مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش ‪ 245‬محیــط بــا ‪ 8589‬دســتگاه‬ ‫ذخیــره ســازی و پشــتیبان از ارائــه دهنــدگان‬ ‫پیشــرو از جملــه ‪Dell، NetApp، Veritas،‬‬ ‫‪ Hitachi Vantara، Pure، Commvault‬و‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫خانواده ها خطرات سلفی گرفتن‬ ‫نوجوانان و جوانان را جدی بگیرند‬ ‫ســایرین ارزیابــی شــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 60‬درصــد از ســازمان هــا از بخــش‬ ‫بانکــداری بودنــد‪ .‬ســایر صنایــع شــامل‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی‪ ،‬خدمــات مالــی‪،‬‬ ‫ارتباطــات راه دور‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬شــرکت های حمل‬ ‫و نقــل و خدمــات فنــاوری اطالعــات بــود‪.‬‬ ‫اسیب پذیری های دستگاه ذخیره سازی و‬ ‫پشتیبان گیری سازمانی‬ ‫در مجمــوع ‪ 9996‬مشــکل امنیتــی گسســته‬ ‫(ماننــد اســیب پذیری ها و پیکربندی هــای‬ ‫نادرســت امنیتــی) شناســایی شــد کــه بیــش از‬ ‫‪ 270‬اصــل امنیتــی را در بــر می گیــرد کــه بــه‬ ‫انــدازه کافــی رعایــت نشــده اند‪.‬‬ ‫بــه طــور متوســط‪ ،‬یــک دســتگاه ذخیــره ســازی و‬ ‫پشــتیبان گیری ســازمانی دارای ‪ 14‬خطر امنیتی‬ ‫اســت کــه ســه مــورد از انهــا دارای رتبــه ریســک‬ ‫بــاال یــا بحرانــی هســتند‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه‬ ‫هــر کــدام در صــورت ســوء اســتفاده‪ ،‬خطــرات‬ ‫قابــل توجهــی را بــه همــراه خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن یافتــه عمــا ًمشــابه گــزارش ســال گذشــته‬ ‫اســت و نشــان می دهــد کــه بــرای رســیدگی بــه‬ ‫ایــن منطقــه پرخطــر اقدامــات کمــی انجام شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه اســتقرار فضــای ذخیره ســازی‬ ‫تغییرناپذیــر در حــال افزایــش اســت‪ ،‬اگــر بــه‬ ‫درســتی پیاده ســازی نشــود‪ ،‬می توانــد منجــر‬ ‫بــه احســاس امنیــت کاذب شــود و متاســفانه‪،‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل تعــداد قابــل توجهــی از‬ ‫مشــکالت پیکربنــدی نادرســت مربــوط بــه ایــن‬ ‫ویژگی هــا را شناســایی کــرد‪.‬‬ ‫اسیب پذیری هایاصالح نشده‬ ‫درسیســتم های ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری‪،‬‬ ‫اصلی تریــن نقــاط حملــه بیشــتر باج افزارهــا‬ ‫هســتند‪.‬کاربران از ایــن واقعیــت اگاه نیســتند‬ ‫کــه ابزارهــای ســنتی مدیریت اســیب پذیــری ان‬ ‫سیســتم ها را بــه خوبــی پوشــش نمی دهنــد‪.‬‬ ‫پنج خطر بزرگ امنیتی‬ ‫• تنظیمــات شــبکه ناامــن (اســتفاده از‬ ‫پروتکل هــای اســیب پذیــر‪ ،‬رمزهــای رمزگــذاری‬ ‫و غیــره)‬ ‫• ‪ CVE‬های بدون ادرس‬ ‫• مســائل مربــوط بــه حقــوق دسترســی (در‬ ‫معــرض قــرار گرفتــن بیــش از حــد)‬ ‫• مدیریت و احراز هویت کاربر ناامن است‬ ‫• ثبت و حسابرسی ناکافی‬ ‫گیــل هچــت‪ ،‬مدیــر عامــل ‪ Continuity‬گفــت‪:‬‬ ‫"مــا ایــن تحقیــق را بــرای ارائــه بینــش بیشــتر در‬ ‫مــورد دامنــه مشــکالت در ذخیــره ســازی داده ها‬ ‫و امنیــت پشــتیبان انجــام دادیــم‪ ".‬نــه تنهــا بــه‬ ‫تعییــن کمیــت ســطح بــاالی اســیب پذیری ها‬ ‫و پیکربندی هــای نادرســت امنیتــی در سیســتم‬ ‫ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری متوســط‬ ‫ســازمانی کمــک کــرد‪ ،‬بلکــه بــر اهمیــت اتخــاذ‬ ‫یــک رویکــرد پیشــگیرانه و خودکار بــرای رفع انها‬ ‫تاکیــد کــرد‪».‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم ســارینا جامــی بشــمار ه شناســنامه ‪ ۲۱۱۱۹۳۵۵۸۱‬بشــمار ه ملــی ‪ ۲۱۱۱۹۳۵۵۸۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۷۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۵.۰۴‬مترمربــع‪ ،‬از‬ ‫پــاک ‪ -۲‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطالع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مدت یکماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه‬ ‫نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۱۴۳۴۱ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۲.۰۱.۱۴ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 140160312001008729‬و ‪ 140160312001008498‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‏ثبتی اراضی وساختمان‬ ‫هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‏‏‪ 1401114412480000574‬و‏‏‪ 1401114412480000520‬تقاضــای ‪ -1‬اقــای‬ ‫غالمعلــی بارانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 378‬وکــد ملــی ‪ 2239648708‬صــادره از بندرترکمــن فرزنــد حیــدر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی ‪ -2‬اقــای ســهیل نمــرودی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3108‬وکــد ملــی ‪ 2121731482‬صــادره از گــرگان فرزنــد عباســعلی در ســه دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت کل عرصــه‪ 12730.52 :‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -259‬اصلــی واقــع در اراضــی فتــح بــاغ بخــش دو‬ ‫حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‏اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‏قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪14360 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪.‎27 :‬‏‪ 1401.12‬تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1402.01.14 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم مریــم کابوســی بشــمار ه شناســه ‪ ۱۱۲۵‬بــه شــماره ملــی‪ ۲۱۲۰۷۵۶۹۰۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد قربانعلــی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۳۲‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۸۸.۲۱‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک از ‪-۳‬اصلــی اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه‬ ‫مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪۱۴۹۹۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۱.۱۴ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004094‬مــورخ ‪ 1401.11.03‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی بانــو گوهــر معــززی تصــرف مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000068‬تقاضــای خانــم محدثــه‏گیلــک حکیــم ابــادی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2260051006‬کــد ملــی ‪2260051006‬‬ ‫صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد ایــوب درششــدانگ‏عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 98‬متــر مربــع مفــروض مجــزا‬ ‫شــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع‏درعلــی ابــاد کتــول – دهنــه زریــن گل – افراتختــه – ده پاییــن – روبــروی افــرا ‪ 4‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتول‬ ‫بــه اســتناد تاییدیــه‏شــماره ‪ 140110140515‬مــورخ ‪ 1401.11.03‬اداره منابــع طبیعــی علــی ابــاد و نامــه شــماره ‪ 37.16.2165‬مــورخ ‪1401.11.01‬‏بنیــاد مســکن‬ ‫علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو ماه اعتراض خــود را با ذکر‏شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪175 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1402.01.14:‬‏‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1402.01.30:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از‬ ‫جرائــم ســایبری پلیــس فتــا فراجــا گفــت‪:‬‬ ‫عطــش ســلفی گرفتــن تــا جایــی در وجــود‬ ‫برخــی از نوجوانــان و جوانــان رخنــه کــرده‬ ‫کــه مســائل مهمــی مثــل امنیــت جانــی‬ ‫خــود را بــه فراموشــی می ســپارند‪ .‬از‬ ‫ایــن رو در ســال های گذشــته در روز‬ ‫طبیعت(ســیزده بــدر) شــاهد مصدومیــت‬ ‫نوجوانــان و جوانانــی بودیــم کــه بــه خاطــر‬ ‫ســلفی گرفتــن دســت بــه اقدامــات‬ ‫خطرنــاک زده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫علی محمد رجبی رئیس مرکز تشــخیص‬ ‫و پیشــگیری از جرائم ســایبری پلیس فتا‬ ‫به خانواده ها هشــدار داد‪ :‬در ســیزده بدر‬ ‫مراقــب فرزنــدان بــه خصــوص نوجوانــان‬ ‫و جوانــان باشــند کــه بــرای انداختــن‬ ‫عکس هــای ســلفی دســت بــه کارهــای‬ ‫خطرنــاک می زننــد کــه احتمــال اســیب‬ ‫زدن بــه خــود و دیگــران را دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال های گذشــته شــاهد‬ ‫مصدومیــت شــدید برخــی نوجوانــان و‬ ‫جوانان بودیم که در روز طبیعت(ســیزده‬ ‫بــدر) بــرای انداختــن عکس هــای ویــژه‬ ‫ســلفی دســت بــه اقدامــات خطرنــاک زده‬ ‫بودنــد کــه در پــی ان شــاهد مصدومیــت‬ ‫شــدید انهــا بودیــم‪.‬‬ ‫رجبــی گفــت‪ :‬نوجوانــان و جوانــان بــا‬ ‫انگیزه هــای هیجانــی بــرای بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن عکس هــای ویــژه ســلفی‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی در جاهــای‬ ‫خطرنــاک مثــل لبــه پرتگاه هــا‪ ،‬ارتفاعــات‬ ‫خطرنــاک و‪ ...‬اقــدام بــه انداختــن عکــس‬ ‫ســلفی می کننــد‪ .‬کــه خطــرات جانــی برای‬ ‫انهــا و دیگــران دارد‪.‬‬ ‫ی در توصیــه بــه خانواده هــا گفــت‪ :‬در‬ ‫و ‬ ‫ایــن خصــوص نــه تنهــا مراقــب فرزنــدان‬ ‫نوجــوان و جــوان خــود باشــند بلکــه‬ ‫خطــرات را دســت اقدامــات را بــه انهــا‬ ‫گوشــزد نماینــد‪.‬‬ ‫ازدواج موقت بهانه ای برای ترویج‬ ‫بی بند و باری و فرهنگ غلط غربی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری‬ ‫عامــل ایجــاد صفحــه اینســتاگرامی بــا‬ ‫فعالیــت در زمینــه زوج یابــی‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫ســرهنگ حســن کیخــا در تشــریح‏ایــن‬ ‫خبــر بیــان کــرد‪ :‬طــی پایــش فضــای‬ ‫مجــازی توســط تیــم رصــد پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــا صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی مواجــه شــدند کــه در‬ ‫ان فعالیت هایــی در زمینــه زوج یابــی‬ ‫یــا همســریابی انجــام می گرفــت‬ ‫کــه مراتــب بالفاصلــه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا احتمــال گســترش فحشــا‬ ‫و اغفــال جوانــان پرونــده بــه طــور جــد‬ ‫در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت و‬ ‫طــی تحقیقــات فنــی و پلیســی‪ ،‬متهــم‬ ‫شناســایی و بــا دســتور مقــام قضایــی‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬همانگونه که شــاهدیم‬ ‫ازدواج هــای اینترنتــی معمــوال پایــدار‬ ‫نبــوده و پــس از مــدت کوتاهــی بــا‬ ‫شکســت مواجــه مــی شــود‪،‬لذا بــه‬ ‫هموطنــان توصیــه مــی شــود درانتخاب‬ ‫همســر بــه فضــای مجــازی اعتمــاد‬ ‫نکــرده و در ایــن امــر از مشــاوران و‬ ‫والدیــن خــود کمــک بگیرنــد‪.‬‬ ‫کیخــا گفــت‪ :‬ب ـ ه هیچ عنــوان عکس هــای‬ ‫خصوصــی خــود را در فضــای مجــازی‬ ‫منتشــر نکننــد چراکــه بســیاری از‬ ‫ســودجویان ایــن عکس هــا را برداشــته‬ ‫و در کانال هــا و گروه هــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی مختلــف مــورد سوءاســتفاده‬ ‫قــرار می دهنــد‪.‬و هشــدار داد‪ :‬هرگونــه‬ ‫فعالیت هــای مربــوط بــه زوج یابــی یــا‬ ‫همســریابی در فضــای مجــازی جرم اســت‬ ‫و پلیــس فتــا طــی رصــد شــبانه روزی‬ ‫مجرمیــن را شناســایی کــرده و بــا ان هــا‬ ‫برخــوردی جــدی خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪1‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روزنامه‬ ‫منطقه ای‬ ‫گلستان‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫الیروبی خلیج گرگان ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫‪ -732‬سال نهم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-732‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1444/‬‬ ‫‪/12‬رمضان‪/‬‬ ‫‪12 - 2023‬‬ ‫‪/03 --1402‬اوریل‪2023//‬‬ ‫‪1402//01‬‬ ‫دوشنبه ‪01//14‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نگاهی کوتاه به وجه تسمیه روستای‬ ‫قصر قجر بجنورد‬ ‫موزه گردی در گلستان‪،‬‬ ‫دریچه ای رو به رمز و‬ ‫رازهای تاریخ استراباد‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫قصــر قجــر یکــی از روســتاهای توابــع دهســتان بدرانلــو‬ ‫بخــش مرکــزی بجنــورد اســت کــه در ‪ 29‬کیلومتــری‬ ‫شــمال غربــی ایــن شــهر در یــک موقعیــت کوهســتانی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬مختصــات طــول جغرافیایــی ان ‪ 57‬درجــه و‬ ‫‪ 18‬دقیقــه و عــرض جغرافیایــی ‪ 37‬درجــه و ‪ 60‬دقیقــه‬ ‫و ارتفــاع ‪ 1389‬متــر از ســطح دریــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫قجــر کــه صــورت دیگــری از واژه قاجــار اســت بــه عنــوان‬ ‫یــک لفــظ ترکــی تصحیــف شــده واژه « قاچــار »‬ ‫اســت؛ از ریشــه قاچمــاغ بــه معنــای کســی کــه بســیار‬ ‫تنــد م ـی دود ( لغتنامــه دهخــدا) و نــام ایلــی اســت از‬ ‫تــرک ســاکن ایــران کــه در عصــر صفــوی از هواخواهــان‬ ‫صفویــه بــوده و بــرای شــاهان صفویــه جنــگ مــی کردنــد‬ ‫و در قــرن ســیزدهم هجــری خــان انهــا اقــا محمدخــان‬ ‫بــه ســلطنت ایــران رســید‪( .‬فرهنــگ توصیفــی تاریــخ‬ ‫معاصــر) امــا قجــر در زبــان ترکمنــی بــه مــرد شــجاع‬ ‫و دالور گفتــه مــی شــود و نــام طایف ـه ای از قاجارهــای‬ ‫ترکمــن اســت کــه تختــه قاپــو شــده انــد‬ ‫( فرهنگ ترکی الچین)‪.‬‬ ‫بــر اســاس کتــاب مــرات الوقایــع ( ص ‪ )1309‬قصــر‬ ‫قجــر ابتــدا نــام اردوگاه ســپاهیان قــزاق بــود که در ســال‬ ‫‪ 1213‬ه‪.‬ق بــه عمــارت ییالقــی فتحعلــی شــاه تبدیــل‬ ‫گردیــد‪ .‬امــا ایــن جاینــام در منطقــه بجنــورد بــه مقــر‬ ‫ترکمانــان طایفــه قجــر بــه افتخــار بــزرگان قاجــار اطــاق‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــورد از نظــر تاریخــی اینقــدر مــی تــوان گفــت‬ ‫قصــر قجــر کــه در گذشــته بــه «کالتــه قصــر قجــر»‬ ‫مشــهور بــود در ‪ 5/2‬فرســخی بجنــورد قــرار دارد کــه‬ ‫جــان محمــد خــان فرمانــده لشــکر شــرق رضاخــان در‬ ‫دوم خــرداد ‪ 1304‬بــه همــراه ‪ 400‬نفــر از ســپاهیان‬ ‫قوچــان بــرای مقابلــه بــا تهاجمــات ترکمانــان در ایــن‬ ‫ناحیــه بــه جنــگ بــا انــان رفــت و سرکوبشــان کــرد‬ ‫( روز شمار تاریخ معاصر ایران ‪،‬ج ‪،5‬ص‪. )116‬‬ ‫اکنــون کــه مــی بینیــد اهالــی ایــن روســتا را طوایــف‬ ‫مختلــف کـُـرد تشــکیل مــی دهــد در حقیقــت ایــن دوره‬ ‫از تاریــخ اســت کــه کـُـرد نشــین شــدن ان را رقــم زده‬ ‫وگرنــه بنیــان ان توســط ترکمانــان گــذارده شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن وجــه تســمیه روســتای قصــر قجــر بــه ایــن‬ ‫اســت کــه در دوره قاجاریــه ترکمانــان قجــر انجــا را محل‬ ‫اســتقرار خــود قــرار داده بودنــد‪.‬‬ ‫تصحیــف یعنــی تحریــف صــورت یــک واژه کــه صرفــا ً‬ ‫بــا افزایــش یــا کاهــش یــا جابجایــی نقطــه هــا در ان‬ ‫صــورت مــی گیــرد ؛ ماننــد واژه ترکــی ایــزاق بــه معنــای‬ ‫دور کــه در برخــی لهجــه هــا بــا کــم شــدن یــک نقطــه از‬ ‫ان‪ ،‬تبدیــل بــه ایــراق مــی شــود‪.‬‬ ‫تخته قاپو یعنی اسکان اجباری عشایر توسط دولت‬ ‫موزه هــای گلســتان جاذبــه ای محــوری و رابــط میــان گردشــگران و‬ ‫اشــیاء بــه ظاهــر بی صدایــی هســتند کــه بــه بازنمایــی گذشــته ایــن اســتان در فــراز و نشــیب‬ ‫دوره هــای گوناگــون تاریخــی می پردازنــد و دریچــه ای رو بــه رازهــای ســر بــه مهــر تاریــخ‬ ‫اســتراباد هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬قــدم زدن در داالن هــای تاریــخ و ایجــاد فهــم و درک‬ ‫گســترده تر گردشــگران داخلــی و خارجــی از کاربردهــای دینــی و اخالقــی‪ ،‬انســانی‬ ‫و اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و عقیدتــی و یــا صرفــا ً کنش هــای فــردی در طــول تاریــخ در‬ ‫مــوزه هــا اتفــاق مــی افتــد و نقــش بســزایی در اســتحکام ریشـه های ملــی‪ ،‬مذهبــی و‬ ‫تاریخــی عمــوم افــراد دارد‪.‬‬ ‫مســافران و گردشــگران برای اشــنایی ملموس تر با گذشــته تاریخی‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اداب‪،‬‬ ‫رســوم‪ ،‬باورهــا و ســنت های طایفــه ای‪ ،‬مفاخــر و مشــاهیر‪ ،‬قومیت هــا‪ ،‬نحــوه زندگی‪،‬‬ ‫هنــر‪ ،‬ادبیــات و صنایــع دســتی گلســتان بــه مــوزه هــای ایــن اســتان می رونــد و بــا ورود‬ ‫بــه دنیــای گذشــتگان اطالعــات بســیاری را از گذشــته ایــن اســتان سرســبز شــمالی بــه‬ ‫دســت مــی اورنــد‪.‬‬ ‫موزه مینودشت تجلی گر میراث دشت بهشت‬ ‫مــوزه باســتان شناســی و مــردم شناســی مینودشــت در ســال ‪ ۱۳۹۰‬در بنایــی تاریخــی‬ ‫مربــوط بــه دوره پهلــوی اول و در محیطــی پوشــیده از درختــان عظیــم ســربه فلــک‬ ‫کشــیده و سرســبز راه انــدازی شــده کــه نــگاه هــر گردشــگری را بــه خــود جلــب مــی کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه اثــار باســتانی کشــف شــده در ایــن شهرســتان از جملــه کاوش روســتای‬ ‫«بازگیــر» در معــرض بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه و بخــش مــردم شناســی ان مربــوط بــه‬ ‫اداب و رســوم‪ ،‬هنرهــای ســنتی مــردم منطقــه بــه ویــژه ابریشــم بافــی و مراحــل مختلــف‬ ‫بافــت ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫موزه میراث روستایی گلستان در فضای باز جنگل قرق‬ ‫مــوزه میــراث روســتایی از شــاخه مــوزه هــای فضــای بــاز محســوب مــی گردنــد کــه بــه‬ ‫معرفــی بســیاری از جنبه هــای فرهنگــی جوامــع روســتایی در دوران متاخــر مــی پــردازد‪.‬‬ ‫هــدف از راه انــدازی ایــن مــوزه هــا بــا زنده ســازی میــراث در معــرض خطــر کــه از‬ ‫گذشــتگان نــه چنــدان دور برجــای مانــده اســت‪ ،‬همچنیــن حفاظــت و معرفــی انهــا بــه‬ ‫جامعــه امــروزی و غنــی ســازی خودبــاوری و هویــت ملــی و منطقــه ای و احیای اقتصاد‬ ‫بومــی و در نهایــت رونــق گردشــگری فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫مــوزه میــراث روســتایی گلســتان بــه عنــوان دومیــن مــدل در کشــور‪ ،‬خاورمیانــه و‬ ‫اســیای میانه اســت و یکی از وجوه مهم این موزه شناســایی‪ ،‬مستندســازی‪ ،‬واچینی‬ ‫و دوبــاره چینــی بناهــای روســتایی واجــد شــرایط بــه ایــن محــل بــوده اســت‪.‬‬ ‫معرفی قوم ترکمن در موزه مردم شناسی گمیشان‬ ‫موزه مردم شناسی شهر مرزی گمیشان در شمال غرب استان گلستان‪ ،‬گردشگران‬ ‫و میهمانــان نــوروزی را بــه مــرور فرهنــگ‪ ،‬هنــر و اداب و ســنن ترکمــن هــای ســاکن در‬ ‫ایــن اســتان فــرا مــی خواند‪.‬‬ ‫در مرکــز شــهر گمیــش تپــه در یــک بنــای قدیمــی معــروف به ســاختمان گوکالنــی موزه‬ ‫مــردم شناســی گمیشــان واقــع شــده کــه بنــای ایــن موزه که قدمــت ان بــه دوره پهلوی‬ ‫اول می رســد در میانه بافت ســنتی و زیبای شهرســتان گمیشــان نگاه هر گردشــگری‬ ‫را بــه خــود جلــب مــی کند‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه از بخــش هــای مختلــف تشــکیل شــده و بــه معرفــی ویژگــی هــای قــوم ترکمن‬ ‫در قالــب یــک خانــواده ترکمــن‪ ،‬بافندگــی همچــون قالــی بافــی‪ ،‬نمــد مالی و گلیــم بافی‪،‬‬ ‫ســوزندوزی‪ ،‬ســاخت زیــوراالت ســنتی و حصیــر بافــی و مشــاغل بومــی و اییــن هــای‬ ‫ســنتی می پــردازد‪.‬‬ ‫همچنیــن بخــش دیگــر مــوزه‪ ،‬کارگاه هــای اموزشــی اســت کــه بــا هدف حفــظ و احیای‬ ‫صنایــع دســتی مــردم ترکمن فعال اســت‪.‬‬ ‫موزه تاریخ طبیعی کبودوال الگوگرفته از موزه های اروپایی‬ ‫مــوزه تاریــخ طبیعــی کبــودوال کار خــود را در ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــا الگوگیــری از مــوزه هــای‬ ‫اروپــا‪ ،‬در دل زیبایــی هــای جنــگل سرســبز کبــودوال اغــاز کــرد و یکــی از پرجاذبه تریــن‬ ‫مکان هــا بــرای گردشــگران تاریــخ طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫در این موزه انواع زیســتگاه های ابی‪ ،‬خشــکی‪ ،‬تاالبی‪ ،‬کوهســتانی و اســتپی اســتان‬ ‫نمایــش داده مــی شــود و همچنیــن در کنــار نمونه هــای گیاهــی منطقــه غرفه هــای‬ ‫پرنــدگان‪ ،‬پســتاندارن‪ ،‬حشــرات‪ ،‬صدف هــا‪ ،‬کانی هــا‪ ،‬فســیل ها و خزنــدگان مــورد‬ ‫بازدیدعالقه منــدان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫موزه فرش گنبدکاووس؛ سومین موزه تخصصی فرش کشور‬ ‫مــوزه فــرش گنبــدکاووس بــه عنــوان ســومین مــوزه تخصصــی فرش در کشــور در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفت‪.‬‬ ‫ســاختمان ایــن مــوزه در مســاحتی حــدود ‪ ۷۰۰‬متــر مربــع در دو بخــش نمایشــگاه‬ ‫اصلــی و محوطــه االچیــق هــای ســنتی قــوم ترکمــن بــا هــدف معرفــی اثــار و فرهنــگ‬ ‫مــادی در معــرض نمایــش و بازدیــد عالقه منــدان بــه مواریــث تاریخــی و فرهنگــی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫موزه ازادشهر پنجره ای رو به اداب و رسوم بومی‬ ‫مــوزه ازادشــهر در نــوع مــوزه مــردم شناســی بــا هــدف معرفــی فرهنــگ و تاریــخ مــردم‬ ‫منطقــه‪ ،‬توســعه فرهنگــی‪ ،‬تقویــت هویــت ملــی و خودبــاوری‪ ،‬فراهــم ســازی محیطــی‬ ‫اموزشــی و تفریحــی بــرای مســافران‪ ،‬گردشــگران و عمــوم عالقــه منــدان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫از بخــش هــای مختلــف ایــن مــوزه مــی توان به معرفی پوشــاک و البســه اقوام ســاکن‬ ‫در شهرســتان‪ ،‬معرفــی مشــاغل بومــی و ســنتی‪ ،‬اداب و رســوم مــردم‪ ،‬جشــن ها‪،‬‬ ‫بازی هــای بومــی محلــی‪ ،‬معرفــی جاذبــه هــای گردشــگری و ابزارهــای ســنای اعــم از‬ ‫روشــنایی‪ ،‬کشــاورزی و ظــروف اشــپزخانه اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫سفر به داالن تاریخی استراباد در موزه باستان شناسی گرگان‬ ‫ایــن مــوزه در بهمــن مــاه ‪ ۱۳۶۷‬بــا افــزودن اشــیاء باســتان شناســی بــه صــورت «مــوزه‬ ‫باســتان شناســی» درامــد و تاریــخ هــزاران ســاله گــرگان تاکنــون را در معــرض بازدیــد‬ ‫عالقه منــدان قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫گنجینه فرهنگ‪ ،‬هنر و صنایع دستی در خانه تاریخی امیرلطیفی‬ ‫گلســتان بــه دلیــل تنــوع اقــوام و موقعیــت خــاص جغرافیایــی و طبیعــی‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫یکــی از قطب هــای صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی کشــور از دوران کهــن تاکنــون‬ ‫قلمداد شــده و از این رو‪ ،‬موز ه صنایع دســتی با هدف نگهداری و شناســاندن صنایع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی ایــن اســتان راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه بــه عنــوان نخســتین مــوز ه صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی اســتان در خانه ‬ ‫تاریخــی امیرلطیفــی واقــع شــده کــه بــه مســاحت ‪ ۹۵۶‬مترمربــع در بافــت قدیم گرگان‬ ‫در محله نعلبندان و میان محله های پاســرو‪ ،‬نعلبندان‪ ،‬چهارشــنبه ای و سرچشــمه‬ ‫قــرار گرفت ه اســت‪.‬‬ ‫مــوزه صنایــع دســتی گــرگان عــاوه بــر اشــنا کــردن مــردم بــا رشــته ها و محصــوالت‬ ‫صنایــع دســتی‪ ،‬پیام هــای اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی و ترغیــب مــردم بــه اســتفاده از ایــن‬ ‫محصــوالت را نشــر و گســترش داده و ســبب رونــق و احیــای دوبــاره ان هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫در گلســتان به عنوان نگارســتان ایران صنایع دســتی گوناگونی در طول تاریخ توســط‬ ‫هنرمنــدان و صنعتگرانــی از اقــوام مختلــف هماننــد کتولــی‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪،‬‬ ‫قزلبــاش‪ ،‬بلــوچ‪ ،‬مازنــی‪ ،‬تاتــی‪ ،‬قجــری‪ ،‬گرگانــی و فندرســکی تولیــد و عرضــه می شــود‬ ‫کــه در ایــن مــوزه گردشــگران و مســافران بــا ایــن صنعــت دســت اقــوام گلســتان بــه‬ ‫خوبــی اشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫کاخ موزه گرگان تندیسی از مشاهیر گلستان‬ ‫کاخ مــوزه گــرگان در دو طبقــه بــه ســبک اروپایــی در پــارک شــهر واقــع شــده و قدمتــش‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰‬ســال بــوده کــه در طبقــه همکــف ایــن کاخ تاریخــی تعــدادی شــیء کشــف‬ ‫شــده از شــهر تاریخــی جرجــان بــه نمایــش گذاشــته شــده و در عیــن حــال بخــش‬ ‫مشــاهیر شــامل تندیــس چنــد تــن از اندیشــمندان‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬عالمــان‪ ،‬فرهیختگان‬ ‫و نــام اوران جرجــان و اســتراباد در ایــن طبقــه قــرار داشــته اســت‪.‬‬ ‫در طبقــه بــاال ایــن مــوزه بــا اشــیا ســلطنتی مربــوط بــه پهلــوی دوم و مبلمــان کاخ بــوده‬ ‫کــه تجهیــز و بــه نمایــش در امــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وجــود چش ـم اندازهای کــم نظیــر‪ ،‬مناظــر رویایــی و پیشــینه تاریخ ـی اش‬ ‫همــواره پذیــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی بســیاری اســت و در کنــار ایــن جاذبه هــا‬ ‫مــوزه هایــش بــه واســطه ســکونت اقــوام مختلفــی ماننــد فــارس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪،‬‬ ‫تــرک (اذربایجانــی و قزلبــاش)‪ ،‬مازندرانی هــا‪ ،‬بلــوچ و قزاق هــا نســبت بــه ســایر مناطق‬ ‫کشــور دارای تنــوع بیشــتری اســت بــه طــوری کــه هــر مســافر و گردشــگری را سرشــوق‬ ‫می اورد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!