روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 730 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 730

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 730

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 730

‫پنجشنبه‬ ‫شماره ‪224 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/16-‬مارس‪ /23-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪730 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫مینودشت‪ ،‬نمونه کوچکی از بهشت‬ ‫مقابل چشم مسافران‬ ‫‪2‬‬ ‫گلستان و قشنگی هاش‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 5‬خطر امنیتی برای‬ ‫ذخیره سازیسازمانی‪،‬‬ ‫دستگاه هایپشتیبان‬ ‫‪4‬‬ ‫اغازپویش«همراهان‬ ‫سفر ایمن» در‬ ‫محورهایمواصالتی‬ ‫‪5‬‬ ‫زیباترین دریاچه های‬ ‫ایران برای سفر در‬ ‫تمام فصول سال‬ ‫‪7‬‬ ‫علی ابادکتول؛‬ ‫بهشت طبعیت ایران‬ ‫عشایر مرزنشین و طبیعت‬ ‫مراوه تپهمیزبانمسافران‬ ‫نوروزی‬ ‫‪8‬‬ ‫اگر شما به دنبال کار هستی ما‬ ‫هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫برای کسب اطالع بیشتر خانمهای دهه هفتادی‬ ‫با ما تماس بگیرند ‪01732688214‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کشیک های نوروزی برای‬ ‫پیشگیری از دست اندازی به‬ ‫اراضی ملی و منابع طبیعی‬ ‫پایش هوشمند تخلفات‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫در گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای‬ ‫حفــظ حقــوق بیــت المــال گفــت‪ :‬دســتگاه های‬ ‫اجرایــی متولــی و دادســتان هــای سراســر اســتان‬ ‫در کشــیک هــای نــوروزی بــرای پیشــگیری از دســت‬ ‫انــدازی بــه اراضــی ملــی و صیانــت از ایــن عرصه هــا‬ ‫حضــور دارنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬دادســتانی هــا در همــه‬ ‫حــوزه هــای قضایــی در تعطیــات نــوروز در‬ ‫دســترس هســتند تــا در صــورت نیــاز بــه اقــدام‬ ‫قضایــی‪ ،‬بالفاصلــه ورود کننــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بخشــی از تمرکــز گشــت هــای نــوروزی‪،‬‬ ‫بــر قاچــاق چــوب خواهــد بــود و ایــن زیبنــده نیســت‬ ‫کــه بخــش عمــده ای از چــوب مــورد نیــاز کارگاه‬ ‫هــای مبــل ســازی دیگــر اســتان هــا از جنــگل هــای‬ ‫گلســتان قاچــاق شــود و بایــد دســتگاه هــای متولــی‬ ‫نظــارت هــا در ایــن بخــش را بیشــتر کننــد‪.‬‬ ‫اســیابی از توســعه ســامانه پنجــره واحــد زمیــن‬ ‫در اســتان هــم خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا راه انــدازی‬ ‫ایــن ســامانه ‪ ،‬تخلفــات در حــوزه تغییــر کاربــری‬ ‫زمین هــا و ســاخت و ســازهای غیرمجــاز بــه صــورت‬ ‫هوشــمند پایــش مــی شــود کــه در نتیجــه ان از‬ ‫تخلفــات در ایــن حــوزه بــه موقــع اطــاع حاصــل و‬ ‫بالفاصلــه برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن ســامانه همچنیــن در ارائــه‬ ‫خدمــات در حــوزه صــدور مجوزهــا و واگــذاری زمیــن‬ ‫بــرای طــرح هــای توســعه ای در بخــش های صنعتی‬ ‫و گردشــگری و صنعتــی نیــز اســتفاده مــی شــود ‪.‬‬ ‫این مقام ارشــد قوه قضاییه در اســتان گلســتان با‬ ‫مثبــت ارزیابــی کردن اقدامات در حوزه پیشــگیری از‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز گفــت‪ :‬در همیــن یکی‬ ‫دو ســال گذشــته میــزان اجــرای احــکام قلــع و قمــع و‬ ‫تبصــره دو بــا دو دهــه گذشــته برابــری مــی کنــد کــه‬ ‫نشــان از عزم دادگســتری اســتان برای مبارزه جدی‬ ‫بــا زمیــن خــواری دارد و خوشــبختانه امــروز در برخــی‬ ‫مناطــق اســتان ماننــد زیــارت ســاخت و ســازهای‬ ‫غیرمجــاز متوقــف شــده اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬امســال بــا پیگیــری‬ ‫دادســتانها و همــکاری ارگان هــای متولــی ‪ 80‬اب‬ ‫بنــدان غیرمجــاز در بســتر گرگانــرود تخریــب شــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تخریــب ایــن اب بنــدان بــه میــزان ‪8‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب اب رهــا ســازی شــد کــه در نتیجه‬ ‫ان عدالــت توزیــع اب بهتــر اتفــاق مــی افتــد و اراضــی‬ ‫کشــاورزی پاییــن دســت کــه عمومــا بــر اثــر نبــود اب‬ ‫خســارت مــی دیدنــد از اب بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از بررســی ویــژه‬ ‫اتــش ســوزی جنــگل هــای گالیکــش هــم خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه گــزارش هــای دریافتــی‬ ‫مبنــی بــر عمــدی بــودن اتــش ســوزی هــا‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت ویــژه در ایــن حــوزه ورود مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪730‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫مینودشت‪،‬نمونه‬ ‫کوچکی از بهشت‬ ‫مقابل چشم مسافران‬ ‫مینودشــت کــه بــه ســبب بهره منــدی از مواهــب طبیعــی و‬ ‫خــدادادی کــم نظیــر ماننــد جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬ابشــارهای‬ ‫دلنــواز‪ ،‬چشــم اندازهــای زیبــا‪ ،‬مناطــق مرتفــع و کوهســتانی‬ ‫و روســتاهای جنگلــی و ییالقــی بـ ه بهشــت اســتان گلســتان‬ ‫شــهرت دارد‪ ،‬امــاده میزبانــی از گردشــگران و مســافران‬ ‫نــوروزی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬موقعیــت جغرافیایــی کــم‬ ‫نظیــر مینودشــت در حاشــیه جــاده بیــن المللــی شــمال ‪-‬‬ ‫مشــهد در کنــار طبیعــت زیبــا و بکــر جلگـه ای و کوهســتانی‬ ‫ان ســبب شــده تــا هرســاله و در مناســبت های مختلــف‬ ‫ســال باالخــص ایــام تعطیــات نــوروزی و تابســتان جمعیت‬ ‫قابــل توجهــی از مســافران و گردشــگران بویــژه زائــران حــرم‬ ‫مطهــر امــام رئــوف حضــرت رضــا (ع) بــه ایــن شهرســتان‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬هــزار نفــری ســفر کننــد‪.‬‬ ‫مینودشــت ماننــد بیشــتر شهرســتان های گلســتان دارای‬ ‫تنــوع قومــی اســت و اگرچــه ایــن تنــوع قومیتــی کمتــر از‬ ‫دیگــر شهرهاســت و بــه چنــد قــوم از جملــه «سیســتانی ها‪،‬‬ ‫خراســانی ها و شــاهرودی ها» محــدود می شــود بــا ایــن‬ ‫حال ســاکنان اصلی دشــت مینو را ترکان قزلباش تشــکیل‬ ‫می دهنــد کــه از دوره صفویــه بــه ایــن منطقــه وارد شــدند‪.‬‬ ‫پیشــه فعالیت اقتصادی بیشــتر ترکان قزلباش ســاکن در‬ ‫مینودشــت متکــی بــر کشــاورزی و دامــداری‪ ،‬نوغانــداری و‬ ‫ابریشــم بافــی اســت ضمــن اینکــه ایــن شهرســتان قطــب‬ ‫پــرورش کــرم ابریشــم در اســتان گلســتان و ســومین تولیــد‬ ‫کننــده ایــن محصــول در کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وجــود ‪ ۲‬پــارک جنگلــی «باقــر ابــاد و چهــل چــای» از‬ ‫دیدنی تریــن تفرجگاه هــا و اســتراحتگاه ها بــرای مســافران‬ ‫در همــه ایــام ســال بویــژه نــوروز و تابســتان اســت کــه در‬ ‫کنــار هــر یــک از ایــن ‪ ۲‬پــارک جنگلــی‪ ،‬رودخانـه ای خروشــان‬ ‫جــاری و چشــم ه ســارهای گــوارا قــرار دارد‪.‬‬ ‫فراهــم بــودن امکانــات زیرســاختی از جملــه راه اســفالت‪،‬‬ ‫وجــود االچیق هایــی بــرای اســتراحت‪ ،‬داشــتن ســرویس‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬نمازخانــه و فروشــگاه های مــواد غذایــی‪ ،‬خیــال‬ ‫مســافران را بــرای گذرانــدن ســاعاتی خــوش در دل طبیعــت‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬دو چنــدان می کند‪.‬بهشــت گردشــگری‬ ‫اســتان گلســتان همچنیــن چندیــن ابشــار زیبــا دارد کــه‬ ‫ابشــار «حســینا» در فاصلــه ‪ ۲۱‬کیلومتــری از مرکــز شــهر‬ ‫در روســتایی بــه همیــن نــام‪ ،‬مجموعــه اشــارهای روســتای‬ ‫ساســنگ در قســمت جنــوب مینودشــت و ابشــار «لولــوم»‬ ‫در جــاده روســتای باقرابــاد و پــارک جنگلــی ان واقــع اســت و‬ ‫بــا ‪ ۵۰‬متــر ارتفــاع‪ ،‬چشــم انــدازی زیبــا دارد‪.‬عــاوه بــر مناظــر‬ ‫طبیعــی زیبــا مینودشــت چنــد منطقــه تاریخــی ماننــد «دشــت‬ ‫حلقــه‪ ،‬تپــه بازگیــران و میــن تپــه» و چندیــن امامــزاده و‬ ‫بقعــه متبرکــه دارد کــه زیارتــگاه امامــزاده جعفــر(ع)‪ ،‬امامــزاده‬ ‫عبدالــه (ع)‪ ،‬امامــزاده اســحاق (ع) و امامــزاده موســی (ع) و‬ ‫بقعــه ســکینه خاتــون‪ ،‬قــزل امــام و حضــرت پیــر (ع) از جملــه‬ ‫اماکــن مقــدس ایــن شهرســتان هســتند‪ .‬بقایــای تمدنــی‪،‬‬ ‫کاوش هــا و پژوهش هــای باســتان شــناختی انجــام شــده‬ ‫در مینودشــت نشــان از یک پیشــینه تاریخی بســیار کهن و‬ ‫غنــی از فرهنــگ و تمــدن در ایــن مــرز و بــوم اســت تــا کنــون‬ ‫‪ ۱۴۹‬اثــر تاریخــی‪ ،‬طبیعــی‪ ،‬ملمــوس و ناملمــوس معنــوی‬ ‫ایــن شهرســتان ماننــد برخــی محوطه هــا‪ ،‬تپه هــا‪ ،‬غارهــا و‬ ‫ابنیــه تاریخــی و فرهنگــی ایــن شهرســتان شناســایی و در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بوستان جنگلی چهل چای‬ ‫ایــن بوســتان جنگلــی کــه جلوه هایــی از افرینــش الهــی را‬ ‫بــه نمایــش گذاشــته‪ ،‬در فاصلــه هفــت کیلومتــری از شــهر‬ ‫مینودشــت قــرار دارد و بــا درختــان بلنــد‪ ،‬انبــوه و سرســبز‬ ‫خــود در میــان رشــته کــوه البــرز شــرقی بــرای مســافران و‬ ‫گردشــگران دلربایــی می کنــد‪.‬‬ ‫نشســتن کنــار رودخانــه خروشــان و بــا طــراوت ایــن جنــگل‬ ‫دلنــواز و چشــمه ســارهای زیــادی کــه بــا ابــی گــوارا در گوشــه‬ ‫و کنار ان وجود دارد و نوشیدن چند استکان چای اتشی و‬ ‫خــودرن چنــد ســیخ کبــاب زعفرانی ســاعاتی خــوش در دفتر‬ ‫خاطــرات مســافران نــوروزی ثبــت و ضبــط خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پــارک جنگلــی چهــل چــای مینودشــت کــه حــدود ‪ ۶۰‬هکتــار‬ ‫وســعت دارد و در دامــان رشــته کــوه البــرز شــرقی و در‬ ‫دره های قرار دارد‪ ،‬مجهز به امکاناتی از قبیل راه اسفالته‪،‬‬ ‫االچیــق‪ ،‬ســرویس بهداشــتی‪ ،‬نمازخانــه و فروشــگاه اســت‪.‬‬ ‫بوســتان جنگلــی باقرابــاد ‪ -‬پــارک جنگلــی باقرابــاد از‬ ‫دیگــر مکان هــای دیدنــی مینودشــت اســت کــه در فاصلــه‬ ‫‪ ۱۲‬کیلومتــری ایــن شــهر در نزدیکــی روســتای باقرابــاد قــرار‬ ‫دارد و بــا طبیعــت بکــر و سرســبز خــود مکانــی دلنشــین برای‬ ‫اتــراق چنــد ســاعته مســافران و گردشــگران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫از میــان ایــن بوســتان جنگلــی کــه بخشــی از ان در قالــب‬ ‫اردوگاه دانــش امــوزی در اختیــار امــوزش و پــرورش اســت‪،‬‬ ‫رودخانــه ای خروشــان عبــور می کنــد کــه بــه زیبایــی ایــن‬ ‫تفرجــگاه طبیعــی و ارام افــزوده اســت‪.‬‬ ‫راه دسترســی بــه بوســتان جنگلــی باقرابــاد نیــز اســفالت‬ ‫اســت و امکاناتــی ماننــد ســرویس بهداشــتی‪ ،‬نمازخانــه و‬ ‫فروشــگاه نیــز دارد‪.‬‬ ‫ابشــارهای مینودشــت‪ :‬مینودشــت چندین ابشــار زیبا دارد‬ ‫کــه از دل کوه هــای ان بیــرون مــی ریــزد و مناظــر زیبــا و چشــم‬ ‫نــواز خلــق کرده انــد کــه گذرانــدن ســاعاتی از روز همــراه بــا‬ ‫خانــواده در محیــط ارام و دنــج ایــن ابشــارها بســیار مفــرح و‬ ‫لــذت بخــش خواهــد بود‪.‬ابشــار حســینا یکــی از جاذبه هــای‬ ‫طبیعــی و گردشــگری مینودشــت اســت کــه در فاصلــه ‪۲۱‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرق ایــن شــهر و در روســتایی بــه همیــن‬ ‫نام در دل جنگل های هیرکانی و رشــته کوه البرز شــرقی واقع‬ ‫شــده و بــا ارتفــاع ‪ ۲۵‬متــر منظــره ای زیبــا از خلقــت هســتی را‬ ‫بــه نمایــش می گذارد‪.‬یکــی دیگــر از ابشــارهای زیبــا و پــراب‬ ‫مینودشــت‪ ،‬ابشــار لولــوم اســت کــه در حاشــیه محــور بیــن‬ ‫المللــی شــمال ‪ -‬مشــهد (کنــار شــهرک صنعتی مینودشــت)‬ ‫جــاده روســتای باقرابــاد و پــارک جنگلــی ان واقــع شــده و بــا‬ ‫‪ ۵۰‬متــر ارتفــاع‪ ،‬چشــم انــدازی فــوق العــاده زیبــا دارد‪.‬‬ ‫نمایــی از ابشــار لولــوم در مینودشــت ‪ -‬همچنیــن‬ ‫روســتای «ساســنگ» واقع در ضلع جنوب شــهر مینودشت‬ ‫(جــاده مینودشــت ‪ -‬ازادشــهر) نیــز چنــد ابشــار زیبــا دارد کــه‬ ‫با طبیعت جنگلی دلنشــین خود پذیرای مســافران نوروزی‬ ‫از سراســر ایــران اســامی اســت‪.‬‬ ‫اماکــن مذهبــی مینودشــت‪ -‬شهرســتان مینودشــت‬ ‫عــاوه بــر جاذبه هــای گردشــگری قابــل توجــه چندیــن بقعــه‬ ‫متبرکــه مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم مــردم دارد کــه همگی‬ ‫با داشتن امکانات رفاهی مناسب و راه دسترسی اسفالت‬ ‫اماده استقبال و پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی‬ ‫هســتند‪.‬زیارتگاه امامزاده جعفر(ع) واقع در محله پســرک‬ ‫شــهر مینودشــت کــه مــزار گلــزار شــهیدان ایــن شهرســتان‬ ‫نیــز در محوطــه ان قــرار دارد مــورد توجــه و احتــرام اهالــی‬ ‫محــل و نیــز مســافران حــرم رضــوی می باشــد و از امکانــات‬ ‫رفاهــی خوبــی نیــز برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫محوطــه ایــن زیارتــگاه جــدول بنــدی و باغ هــای مشــجر‬ ‫ان را احاطــه کــرده اســت‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب‬ ‫کرامــات و مــورد توجــه علمــا و بــزرگان دیــن منطقــه مــی‬ ‫باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان اســت‪.‬‬ ‫اســتان های مقــدس امامــزاده عبدالــه (ع) روســتای‬ ‫ده عبداللــه مینودشــت در فاصلــه پنــج کیلومتــری شــمال‬ ‫غربــی ایــن شــهر‪ ،‬امامــزاده اســحاق (ع) روســتای قلمــی‬ ‫در فاصلــه هفــت کیلومتــری مینودشــت و امامــزاده موســی‬ ‫(ع) روســتای «بازگیــر» در فاصلــه ســه کیلومتــری شــمال‬ ‫غربــی مینودشــت از دیگــر بقــای متبرکــه ایــن شهرســتان‬ ‫هســتند کــه بــا امکانــات رفاهی و زائرســرای مناســب میزبان‬ ‫مســافران و گردشــگران نــوروزی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بقعــه متبرکــه قــزل امــام روســتای قــره چشــمه‬ ‫در فاصلــه ‪ ۱۵‬کیلومتــری مینودشــت‪ ،‬بقعــه مبارکــه ســکینه‬ ‫خاتــون در فاصلــه ‪ ۳۵‬کیلومتــری ایــن شــهر‪ ،‬بقعــه مبارکــه‬ ‫حضــرت پیــر (ع) واقــع در روســتای ســرخو در فاصلــه ‪۱۲‬‬ ‫کیلومتــری مینودشــت و زیارتــگاه حضــرت بــی بــی حلیلــه و‬ ‫بــی بــی ســکینه در روســتای گــوگل در فاصلــه ‪ ۲‬کیلومتــری‬ ‫ایــن شــهر نیــز بــا برخــورداری از امکانــات رفاهــی مناســب در‬ ‫خدمــت مســافران و گردشــگران نــوروزی هســتند‪.‬‬ ‫روستاهای کوهستانی و دیدنی مینودشت‬ ‫مینودشــت که ‪ ۷۰‬درصد جمعیت ان در مناطق روســتایی و‬ ‫غالبــا کوهســتانی و جنگلــی زندگــی می کنند دارای روســتاهای‬ ‫گردشــگری قابــل توجهــی در ســه دهســتان «قلعــه قافــه‪،‬‬ ‫ساســنگ‪ ،‬چمانــی‪ ،‬ترســه‪ ،‬چهــل چــای و کوهســارات» اســت‬ ‫کــه همــواره در ایــام مختلــف ســال میزبــان مســافران و‬ ‫گردشــگران زیــادی از سراســر ایــران اســامی هســتند‪.‬‬ ‫روســتای «قلعــه قافــه» از توابــع بخش مرکزی مینودشــت‬ ‫در منطقـه ای کوهســتانی بــا طبیعــت زیبــا و بکر واقع اســت‬ ‫و در نــزد اهالــی بــه «النــه ســیمرغ» مشــهور می باشــد‪،‬‬ ‫رودخانــه چهــل چــای از وســط ایــن روســتا عبــور می کنــد و‬ ‫انــرا بــه ‪ ۲‬بخــش بــاال و پاییــن تقســیم کــرده‪.‬‬ ‫این روســتا که از روســتاهای هدف گردشــگری مینودشــت‬ ‫هم نامگذاری شــده‪ ،‬دارای بافت ســنتی و پیچیده ای اســت‬ ‫کــه بــه لحــاظ میــراث فرهنگــی یکــی از بافت هــای روســتایی‬ ‫ممتاز در اســتان گلســتان می باشــد‪.‬‬ ‫«ساســنگ» یکــی دیگــر از روســتاهای کوهســتانی بــا‬ ‫بافــت ســنتی و متراکــم مینودشــت و از روســتاهای هــدف‬ ‫گردشــگری ایــن شهرســتان اســت و دارای جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری متعــدد و متنــوع شــامل ابشــار‪ ،‬چشــمه و‬ ‫جنگل هایــی بــا چشــم اندازهــای زیبــا و بدیــع دارد‪.‬‬ ‫روســتای «چمانــی» از دیگــر روســتاهای گردشــگری‬ ‫مینودشــت اســت کــه بــا طبیعــت دل انگیــز و ابشــارهای‬ ‫زیبــای خــود از مســافران و گردشــگران دلربایــی می کنــد‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن روســتای بایــد از مســیر جنــگل تنگــه و‬ ‫اق‪‎‬چشــمه عبــور کــرد کــه مناظــر طبیعــی ان خیــل عظیــم از‬ ‫مســافران را در خــود جــای داده انــد‪.‬‬ ‫روســتای «ترســه» از توابــع بخــش کوهســارات مینودشــت‬ ‫در فاصلــه ‪ ۳۰‬کیلومتــری از مرکــز این شهرســتان قــرار دارد‪،‬‬ ‫ایــن روســتای سرســبز و کوهســتانی از بهتریــن ســایت های‬ ‫پــرواز «پاراگالیــدر» کشــور و برگــزاری مســابقات ملــی ایــن‬ ‫رشــته اســت کــه هــر ســاله تعــداد زیــادی از مســافران و‬ ‫گردشــگران باالخــص عالقمنــدان بــه ورزش پاراگالیــدر‬ ‫ســواری بــه ایــن روســتا می اینــد‪.‬‬ ‫چشــمه ابگــرم دوزیــن کــه مجموع ـه ای طبیعــی و دیدنــی‬ ‫در فاصلــه هشــت کیلومتــری ایــن شــهر قــرار دارد و «مــاران‬ ‫کــوه» کــه منطقــه ای ســیع و مســطح در باالتریــن نقطــه‬ ‫ارتفاعی دهســتان قلعه قافه مینودشــت که در طول پاییز‬ ‫و زمستان پوشیده از برف و در بهار و تابستان از سرسبزی‬ ‫و طــراوت ویــژه ای برخــوردار اســت از دیگــر جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫منطقــه مــاران کــوه بــا چشــمه های پـُـر اب و یخچال هــای‬ ‫طبیعــی به عنــوان ییــاق دامــداران و مکانــی مناســب بــرای‬ ‫گــردش و اتــراق اســت و می توانــد لحظاتــی مفــرح بــرای‬ ‫مســافران نــوروزی و خانــواده انهــا فراهــم کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005003847‬مــورخ ‪ 1401.10.10‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک‬ ‫رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی ارابــرد قوجامانیــان تصــرف مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000332‬تقاضــای خانــم زینــب‏دانش مند به شــماره شناســنامه ‪269‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 4911665327‬صــادره از ‪ -‬شــهریار فرزنــد محمــد درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک‏قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪159.96‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از‬ ‫پــاک از ‪ - 92‬اصلــی واقــع درفاضــل ابــاد‏‏– دولــت ابــاد – کوچــه اول غربــی ‪ -‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود‬ ‫را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪143 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.12.09:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.12.25:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005004171‬مــورخ ‪ 1401.11.10‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی اباد انتقال ملک رســمی‬ ‫بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی خانــم گلــی مجــد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000401‬تقاضــای دولــت جمهــوری‏اســامی ایــران بــه نمایندگــی اداره کل‬ ‫ورزش و جوانــان اســتان گلســتان شناســه ملــی ‪ 14000261192‬درششــدانگ عرصــه و اعیــان‏یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 31075‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده‬ ‫از پــاک از ‪ - 1‬اصلــی واقــع درفاضــل‏ابــاد – بلــوار امــام رضــا – اداره ورزش و جوانــان بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 2296.61391‬مــورخ‏‏‪ 1401.11.09‬اداره راه و‬ ‫شهرســازی علی اباد تائید گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به‏صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪144 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.12.09:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.12.25:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005004098‬مــورخ ‪ 1401.11.03‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک‬ ‫رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی اقــای رمضــان جافرنــوده تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000115‬تقاضــای اقــای‏حمیــد جافرنــوده بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2110115270‬کــد ملــی ‪ 2110115270‬صــادره از‪ -‬گــرگان فرزنــد تقــی درششــدانگ اعیــان یــک‏قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده (دامــداری ) بــه انضمــام پنــج دانــگ و چهــل و چهــار صــدوم‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‏جهــت مابقــی ان اجــاره اوقــاف تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪2400‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ - 4‬اصلــی واقــع درجــاده‏جعفرابــاد –ســمت‬ ‫راســت بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 140109140933‬مــورخ ‪1401.10.03‬‏اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گــرگان و مجــوز شــماره ‪ 17105080‬مــورخ‬ ‫‪ 1401.10.17‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه گــرگان و‏نامــه شــماره ‪ 162791‬مــورخ ‪ 1401.09.15‬جهادکشــاورزی گــرگان تائیــد گردیـ ‪‎‬د‪ ‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود‬ ‫را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪145‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.12.09:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.12.25:‬‏‬ ‫نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ صفحه 2 ‫پنجشنبه ‪ 25‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 730‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫عشایر مرزنشین و‬ ‫طبیعت مراوه تپه‬ ‫میزبان مسافران‬ ‫نوروزی‬ ‫تماشــای مراتعــی بــا چشــم انداز بی پایــان‪ ،‬االچیق هــای‬ ‫ترکمنــی‪ ،‬ســیاه چادرهــای عشــایر کــرد و گله هــای شــتر و‬ ‫گوســفند‪ ،‬گوشــه ای از تصویــر رویاگونــه مراوه تپــه اســت؛‬ ‫شــهری در منتهی الیه شــمال شــرق گلســتان که جاذبه های‬ ‫طبیعــی و بکــر ان در فروردیــن مــاه بــه اوج می رســد‪.‬‬ ‫مراوه تپــه ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۶۰‬کیلومتــر مربــع وســعت و حــدود‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و زیبایی هــای فصــل بهــار‬ ‫بــه همــراه اماکــن تاریخــی و فرهنگــی متعــدد‪ ،‬ایــن دیــار‬ ‫را بــه مقصــدی جــذاب بــرای طبیعت گــردان و تاریــخ‬ ‫دوســتان تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن وجــود برخــی اماکــن تاریخــی در مراوه تپــه‬ ‫از جملــه «ارامــگاه مدرســه تاریخــی علــوم دینــی کریــم‬ ‫ایشــان‪ ،‬ارامــگاه ابوالقاســم جرجانــی و ال خــان بابــا‪،‬‬ ‫تپه هــای باســتانی و مهمتــر از همــه ارامــگاه شــاعر و‬ ‫عــارف شــهیر ترکمــن «مختومقلــی فراغــی» و طبیعــت‬ ‫زیبــای اطــراف ایــن بناهــای تاریخــی می توانــد ســاعاتی‬ ‫مفرح و خاطراتی شــیرین را برای مســافران و گردشــگران‬ ‫نــوروزی بــه ایــن شهرســتان رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫رودخانــه اتــرک‪ ،‬ابشــارهای بالــی قایــه‪ ،‬شــارلوق‪ ،‬گونــدر‬ ‫و دامدامــی‪ ،‬چشــمه ســاوه‪ ،‬قیزلــر قلعــه‪ ،‬دشــت های‬ ‫شــقایق‪ ،‬منطقــه بالقــی بابــا‪ ،‬امــام چشــمه‪ ،‬حاجــی داغ‬ ‫و ســونگی داغ‪ ،‬جنگل هــای پســته‪ ،‬انــار‪ ،‬انجیــر و زرشــک‬ ‫وحشــی از مهمتریــن جاذبه هــای طبیعــی شهرســتان‬ ‫مراوه تپــه بــه شــمار می رونــد کــه تماشــای ایــن مناظــر‬ ‫طبیعــی می توانــد ســاعاتی مفــرح را بــرای مســافران و‬ ‫خانــواده انــان فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در کنــار جاذبه هــای طبیعــی و ابنیــه تاریخــی‬ ‫مراوه تپــه‪ ،‬رویــش انــواع گیاهــان دارویــی خــودرو در‬ ‫مراتــع و دشــت های ایــن شهرســتان در فصــل بهــار‪،‬‬ ‫مــزارع سرســبز گنــدم و جــو و نیــز گل هــای زرد رنــگ‬ ‫مــزارع دانــه روغنــی کلــزا‪ ،‬طــراوات و زیبایــی خاصــی بــه‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی داده اســت‪.‬‬ ‫دیــدن برخــی صنایــع دســتی و هنــر انگشــتان مردمــان‬ ‫ایــن دیــار به خصــوص بانــوان هنرمنــد مراوه تپــه و جامعــه‬ ‫عشــایری ان ماننــد قالــی ترکمــن‪ ،‬نمــد‪ ،‬گلیم بافــی و‬ ‫پوســتین دوزی که در قالب نمایشــگاه صنایع دســتی برپا‬ ‫شــده و همراه با طبخ انواع غذاها‪ ،‬نان و شــیرینی ســنتی‬ ‫قــوم ترکمــن می توانــد بــرای مســافران مفــرح باشــد‪.‬‬ ‫مســووالن ســتاد خدمــات ســفر مراوه تپــه نیــز از‬ ‫امادگــی ایــن شهرســتان مــرزی بــرای اســتقبال و پذیرایــی‬ ‫از مســافران و گردشــگران نــوروزی و اقامــت انهــا در‬ ‫خانه هــای مســافر‪ ،‬واحدهــای بــوم گــردی و مــدارس‬ ‫طــرح اســکان خبــر دادنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی مراوه تپــه در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬در جلســات‬ ‫ســتاد خدمــات ســفر ایــن شهرســتان هماهنگی هــای‬ ‫الزم بیــن دســتگاه های بــرای اســتقبال از مســافران‬ ‫نــوروزی و اقامــت احتمالــی اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســعید گرگانلــی دوجــی افــزود‪ :‬هــم اکنــون چهــار واحــد‬ ‫بــوم گــردی هــر کــدام بــا ظرفیــت چهــار اتــاق‪ ،‬یــک خانــه‬ ‫مســافر بــا ظرفیــت ‪ ۲‬اتــاق و چهــار اموزشــگاه و خوابــگاه‬ ‫شــبانه روزی هــر کــدام بــا چنــد اتــاق مجهــز بــه لــوازم‬ ‫زندگــی و امکانــات مــورد نیــاز در ‪ ۲‬شــهر مراوه تپــه و‬ ‫گلیــداغ پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تمامــی مراکــز اقامتــی پیــش بینی شــده‬ ‫در مراوه تپــه و گلیــداغ نزدیــک بــه جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫و طبیعــی و بناهــای تاریخــی ایــن شهرســتان قــرار دارنــد‬ ‫کــه مســافران و گردشــگران می تواننــد از ایــن منابــع‬ ‫خــدادادی بهــره کافــی را ببرنــد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد خدمــات ســفر مراوه تپــه همچنیــن بیــان‬ ‫داشــت کــه اجــرای برخــی برنامه هــای مفــرح فرهنگــی‬ ‫ماننــد موســیقی ســنتی و بازی هــای بومــی و محلــی قــوم‬ ‫ترکمــن بــه منظــور ایجــاد فضــای نشــاط اور بــرای مــردم و‬ ‫مســافران و گردشــگران نــوروزی پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال معرفــی برخــی جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫مراوه تپــه جهــت افزایــش اطالعــات مســافران و‬ ‫گردشــگران نوروزی که اســتان گلســتان و این شهرســتان‬ ‫را بــرای ســفر انتخــاب می کننــد‪ ،‬خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫ارامگاه مختومقلی فراغی‬ ‫ارامــگاه ایــن شــاعر و عــارف شــهیر ترکمــن و پــدر‬ ‫بزرگــوار وی «دولــت محمــد ازادی» در ‪ ۳۰‬کیلومتــری‬ ‫غــرب مراوه تپــه و در مســیر جــاده ایــن شــهر بــه داشــلی‬ ‫بــرون گنبــدکاووس و در روســتای «اق تقــه» واقــع اســت‬ ‫و هرســاله تعــداد زیــادی از مــردم منطقــه و مســافران‬ ‫و گردشــگران بــر مــزار ایــن شــاعر کــه یــک مجموعــه‬ ‫گردشــگری بــا امکانــات زیربنایــی ماننــد جــاده اســفالت‪،‬‬ ‫اب و بــرق‪ ،‬ســکوهای اتــراق و اســتراحت‪ ،‬نمازخانــه و‬ ‫ســرویس بهداشــتی اســت‪ ،‬حضــور می یابنــد‪.‬‬ ‫مختومقلــی فراغــی شــاعر و عــارف ترکمــن در ســال‬ ‫‪ ۱۷۳۳‬میــادی برابــر بــا ســال ‪ ۱۱۱۲‬شمســی در روســتای‬ ‫حاجــی قوشــان از توابــع بخــش مرکــزی گنبــدکاووس‬ ‫متولــد شــد و پــس از ‪ ۵۷‬ســال زندگــی در کنــار چشــمه‬ ‫عباســاری در دامنــه رشــته کــوه ســونگی داغــی بیــن ایــران‬ ‫و ترکمنســتان درگذشــت و پیکــرش بــه روســتای اق‬ ‫توقــای در ‪ ۴۰‬کیلومتــری غــرب مراوه تپــه در منتهــی الیــه‬ ‫شــرق اســتان گلســتان منتقــل و در جــوار ارامــگاه پــدرش‬ ‫دولــت محمــد ازادی بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫اشــعار ایــن شــاعر بــزرگ ترکمــن کــه در بیــن دیگــر اقــوام‬ ‫ایــران زمیــن و دیگــر ملــل جهان نیز بلند اوازه شــده‪ ،‬دارای‬ ‫مضامیــن اجتماعــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬دینــی و عرفانــی اســت و‬ ‫دیــوان شــعر او نیــز تاکنــون بــه چنــد زبــان دنیــا از جملــه‬ ‫انگلیســی‪ ،‬روســی و فارســی ترجمــه و چــاپ شــده اســت‪.‬‬ ‫مدرسه کریم ایشان‬ ‫مدرســه علمیــه کریــم ایشــان یــک حــوزه علمیــه اهــل‬ ‫ســنت اســت کــه در ســال ‪ ۱۲۲۱‬هجــری قمــری توســط‬ ‫پــدر ایــن عالــم دینــی در روســتای کریــم ایشــان در ‪۴۲‬‬ ‫کیلومتــری شــمال شــرق شــهر مراوه تپــه و در حاشــیه‬ ‫جــاده ایــن شهرســتان بــه کاللــه ســاخته شــده و ایــن‬ ‫مدرســه نخســتین حــوزه علمیــه ترکمن هــای ایــران اســت‬ ‫و در تاریــخ ‪ ۱۰‬ابــان ‪ ۱۳۵۴‬بــا شــماره ثبــت ‪ ۱۱۲۴‬به عنــوان‬ ‫یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدرســه کریــم ایشــان کــه در نزدیکــی مســجد و در‬ ‫ضلــع جنــوب غربــی ان واقــع اســت بــه شــکل زیبایــی بــا‬ ‫پــان چهــار ضلعــی یــا مربــع شــکل ســاخته شــده‪ ،‬ابعــاد‬ ‫ســاختمان مدرســه در حــدود ‪ ۳۰‬متــر اســت و زیربنــای‬ ‫ان حــدود ‪ ۱۰۰۰‬مترمربــع و ضخامــت جــرز دیوارهــای ان‬ ‫در حــدود ‪ ۱‬متــر می باشــد کــه بــه وســیله اجرهــای ضخیم‬ ‫ســاخته شــده اســت و شــامل یــک حیــاط و تعــداد ‪۲۳‬‬ ‫حجــره اســت‪.‬‬ ‫بــر ســردرب ورودی مدرســه یــک بیــت شــعر نوشــته‬ ‫شــده کــه مــاده‪ ،‬تاریــخ ســاخت مدرســه را بیــان می کنــد‬ ‫بــا حســاب کــردن دو واژه ی (وطــن غریبــان) در حــروف‬ ‫ابجــد تاریــخ ‪ ۱۳۲۸‬هجــری قمــری اســتخراج می شــود‪:‬‬ ‫مدرســه ایشــان ســیدقلیچ عزیــزان ‪/‬تاریــخ این بگویم‬ ‫باشــد وطــن غریبان‬ ‫بــه اســتناد یــک بیــت شــعر کــه بــر روی ســردرب ورودی‬ ‫مدرســه کتابت شــده‪ ،‬بانی مدرســه «ســید قلیچ ایشــان»‬ ‫اســت کــه پــس از احــداث مدرســه تولیــت ان را بــه عهــده‬ ‫می گیــرد و پــس از وی بــه فرزندانــش حــاج کریــم ایشــان و‬ ‫ســیدمحمد ایشــان متولی مدرســه می شــوند و این ســمت‬ ‫کــه نســل انــدر نســل متولــی ان فرزنــدان بانــی مدرســه‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬ادامــه دارد‪.‬‬ ‫چشمه ساوه‬ ‫ایــن چشــمه زیبــا در جنــوب شــرقی و ‪ ۲‬کیلومتــری‬ ‫شــرقی شــهر مراوه تپــه واقــع شــده و از کوه هــای حاجــی‬ ‫داغ سرچشــمه گرفتــه و بخشــی از اب شــرب اهالــی ایــن‬ ‫شهرســتان را تامیــن می کننــد‪ ،‬فضــا و طبیعــت پیرامونــی‬ ‫ایــن چشــمه ارام و بکــر اســت و مســافران و گردشــگران‬ ‫می توانــد ســاعات مفرحــی را در کنــار ان ســپری نماینــد‪.‬‬ ‫غار قیزلر قلعه‬ ‫ایــن غــار طبیعــی در جنوب شــرقی شــهر مراوه تپــه و در جوار‬ ‫روســتای یکــه چنــار قــرار دارد‪ ،‬ایــن غــار طبیعــی زیبــا حــدود ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتــر از مرکــز شــهر فاصلــه داشــته و جــاده دسترســی بــه‬ ‫ان اســفالت و مقــدار کمــی از ان شــنی می باشــد‪.‬‬ ‫واقــع شــدن ایــن غــار در دامنه هــای جنوبــی کوه هــای‬ ‫حاجــی داغ ســبب شــده تــا مناظــر و طبیعــت پیرامونــی‬ ‫بســیار زیبایــی داشــته باشــد و هــر ســاله هــزاران مســافر‬ ‫و گردشــگر از اقصــی نقــاط کشــور از ایــن پدیــده طبیعــی‬ ‫بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫** محل عکس اشار بالی قایه‬ ‫** ابشار بالی قایه‬ ‫ایــن ابشــار در ‪ ۲۰‬کیلومتــری جنــوب مراوه تپــه و در‬ ‫مســیر جــاده ایــن شــهر بــه کاللــه واقــع شــده و جــاده ان‬ ‫تــا دو راهــی روســتای بالــی قایــه اســفالت و از جــاده تــا‬ ‫ابشــار شــنی می باشــد و بــا داشــتن مناظــر بکــر و سرســبز‬ ‫یکــی از تفرجگاه هــای زیبــای ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ل اق امام‬ ‫جنگ ‬ ‫ایــن جنــگل زیبــا در جــوار روســتای اق امــام مراوه تپــه‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعه رسانه های موسسه مطبوعاتی‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫می توانند با شماره ‪02191013453‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫تماس بگیرند‬ ‫بازار کسب و کار‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪730‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫حامل برنج‪ ،‬عامل‬ ‫کالهبرداری شناخته شد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫شناســایی و دســتگیری حامــل بــار برنــج کــه بــا‬ ‫روش کالهبــرداری خریداری شــده بــود خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر عنــوان داشــت‪ :‬در راســتای شــکایت یکــی از‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری اینترنتــی از وی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی هماهنگــی هــای انجــام شــده در‬ ‫خصــوص رد زنــی و توقیــف یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫بــاری حامــل محمولــه چنــد ت ُنــی برنــج کــه هزینــه ان‬ ‫از حســاب شــاکی پرونــده و بــه روش کالهبــرداری‬ ‫اینترنتــی پرداخــت گردیــده بــود‪ ،‬کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا نیــز بالفاصلــه وارد عمــل شــده و پــس‬ ‫از هماهنگــی قضایــی و بــا بررســی های فنــی و‬ ‫اطالعاتی‪-‬ســایبری‪ ،‬خــودروی مذکــور را در ابتــدای‬ ‫محــور ورودی ایــن اســتان توقیــف و به همــراه راننده‬ ‫بــه یــگان پلیــس انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬راننــده (متهــم پرونــده)‬ ‫در اظهــارات خــود از کالهبــرداری بــودن محمولــه‬ ‫اظهــار بــی اطالعــی کــرد و عنــوان داشــت‪ :‬پــس از‬ ‫درج اگهــی انتقــال بــار دریکــی از ســایت های واســط‪،‬‬ ‫فــردی بــا او تمــاس گرفتــه و درخواســت جابجایــی‬ ‫بیــن اســتانی ایــن محمولــه برنــج را داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکوک‬ ‫بــودن موضــوع‪ ،‬طــی بازرســی خــودرو‪ ،‬تعــداد ‪2‬‬ ‫دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه و ‪ 2‬عــدد ســیم کارت و‬ ‫‪ 100‬میلیــون ریــال وجــه نقــد‪ ،‬کشــف گردیــد و راننــده‬ ‫پــس از مواجه شــدن بــا ان هــا‪ ،‬ناچــارا لــب بــه اعتراف‬ ‫گشــود و اظهــار کــرد کــه ان هــا را از فــرد صاحــب بــار‬ ‫تحویــل گرفتــه اســت و از ان طریــق بــا او در ارتبــاط‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پرونــده بــه دادســرا انتقــال‬ ‫داده شــده و خــودرو و محمولــه ان نیــز تــا صــدور‬ ‫حکــم نهایــی مقــام قضایــی توقیــف گردیــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی بــه‬ ‫هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫بخصــوص شــهروندانی کــه بــه دنبــال کاریابــی‬ ‫اینترنتــی بخصــوص در ســایت های واســط هســتند‬ ‫در صــورت مشــکوک بــودن موضــوع به هیچ عنــوان‬ ‫معامل ـه ای را انجــام ندهند‪.‬هــم چنیــن وجهــی را‬ ‫بــرای اگهی دهنــدگان پرداخــت ننمــوده و اطالعــات‬ ‫و مــدارک هویتــی خــود را ارســال نکننــد‪.‬‬ ‫هشدار پلیس فتا‬ ‫به تماسهای ناشناس‬ ‫و پیامک های فریبنده‬ ‫پلیــس فتــا ازشــهروندان خواســت تــا به تماســهای‬ ‫ناشــناس و پیامــک هــای بیــن المللــی دریافــت‬ ‫شــده بــر روی تلفــن همــراه توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ موالی در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــه تازگــی گزارش هایــی مبنــی بــر تماس هــای‬ ‫ناشــناس بــا شــماره های مشــکوک بــه دســت پلیــس‬ ‫فتــا رســیده کــه باعــث شــد ایــن موضــوع مــورد‬ ‫بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن شــیوه فــرد بــر روی تلفــن همــراه‬ ‫خــود یــک تمــاس از دســت رفتــه دریافــت مــی کنــد‬ ‫و بــی توجــه بــه پیــش شــماره کشــور مقصــد بــا‬ ‫ان شــماره تمــاس مــی گیــرد‪ ،‬بعــد از ایــن‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫بــا یــک ربــات ســخنگو برقــرار مــی شــود و یــا بــدون‬ ‫اینکــه مکالمــه ای صــورت بگیــرد بالفاصلــه ازاعتبــار‬ ‫ســیم کارت هــای اعتبــاری کاســته شــده و در ســیم‬ ‫کارت هــای دائمــی هزینــه مکالمــه بیــن الملــل بــرای‬ ‫دارنــده موبایــل در نظــر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ موالــی بیــان کــرد‪ :‬شــهروندان درصــورت‬ ‫مشــاهده تمــاس ازدس ـت رفته‪ ،‬بــه کدهــای تمــاس‬ ‫در زمــان تمــاس دقــت کننــد و در صورتی کــه در زمــان‬ ‫تمــاس روی صفحــه گوشــی بــه جــز کدهــای ‪۰۰۹۸‬‬ ‫یــا ‪ ،+۹۸‬کــد دیگــری شــماره گیری شــد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫تمــاس را قطــع کــرده و شــماره را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫‪ 5‬خطر امنیتی‬ ‫برای ذخیره سازی‬ ‫سازمانی‪،‬دستگاه های‬ ‫پشتیبان‬ ‫بــه گفتــه ‪ ،Continuity‬یــک دســتگاه ذخیره ســازی و‬ ‫پشــتیبان گیری متوســط ســازمانی دارای ‪ 14‬اســیب پذیری‬ ‫اســت کــه ســه مــورد از ان هــا ریســک بــاال یــا بحرانــی هســتند‬ ‫کــه در صــورت بهره بــرداری می تواننــد خطــرات قابل توجهــی‬ ‫را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن یافته هــا بــر شــکاف قابل توجهــی در وضعیــت‬ ‫ذخیره ســازی ســازمانی و امنیــت پشــتیبان گیــری تاکیــد‬ ‫می کنــد و نشــان می دهــد کــه چقــدر از امنیت ســایر الیه های‬ ‫‪ IT‬عقــب اســت‪ .‬بــا پیشــرفت روزافــزون حمــات داده محــور‪،‬‬ ‫حجــم بــاالی داده هــا در معــرض خطــر و مقــررات ســخت تر‪،‬‬ ‫ذخیره ســازی ســازمانی و امنیــت پشــتیبان به وضــوح نیــاز بــه‬ ‫توجــه فــوری دارد‪.‬‬ ‫ایمن ســازی سیســتم های ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری‬ ‫سازمانی‬ ‫دنیــس هــان‪ ،‬تحلیلگــر اصلــی‪ ،‬ذخیره ســازی مرکــز داده و‬ ‫مدیریــت داده هــا بــرای شــرکت تحلیلــی ‪ Omdia‬می گویــد‪:‬‬ ‫ایمن ســازی سیســتم های ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری‬ ‫ســازمانی بــه بخــش مهمــی از اســتراتژی های انعطاف پذیــری‬ ‫ســایبری ســازمان ها تبدیل شــده اســت‪ .‬همان قــدر کــه‬ ‫بازیابــی ســریع داده هــا بــرای تــداوم کســب وکار در صــورت‬ ‫گم شــدن یا ســرقت داده ها مهم اســت‪ ،‬مســلما ًمحافظت از‬ ‫داده هــا در هــر مکانــی کــه زندگــی می کنــد و اجــازه ندهیــم که‬ ‫سیســتم های ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری به خودی خــود‬ ‫بــه نقطــه ورود حملــه تبدیــل شــوند‪ ،‬مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش ‪ 245‬محیــط را بــا ‪ 8589‬دســتگاه ذخیره ســازی‬ ‫و پشــتیبان گیــری از ارائه دهنــدگان پیشــرو ازجملــه‬ ‫‪Dell، NetApp، Veritas، Hitachi Vantara، Pure،‬‬ ‫‪ Commvault‬و دیگــران ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 60‬درصــد از ســازمان ها از بخــش بانکــداری بودنــد‪.‬‬ ‫ســایر صنایــع شــامل مراقبت های بهداشــتی‪ ،‬خدمــات مالی‪،‬‬ ‫ارتباطــات راه دور‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬شــرکت های حمل ونقــل و‬ ‫خدمــات فنــاوری اطالعــات بــود‪.‬‬ ‫اســیب پذیری های دســتگاه ذخیره ســازی و پشــتیبان‬ ‫گیــری ســازمانی‬ ‫درمجمــوع ‪ 9996‬مشــکل امنیتــی گسســته (ماننــد‬ ‫اســیب پذیری ها و پیکربندی هــای نادرســت امنیتــی)‬ ‫شناســایی شــد که بیش از ‪ 270‬اصل امنیتی را در برمی گیرد‬ ‫کــه به انــدازه کافــی رعایــت نشــده اند‪.‬‬ ‫به طــور متوســط‪ ،‬یــک دســتگاه ذخیره ســازی و پشــتیبان‬ ‫گیــری ســازمانی دارای ‪ 14‬خطــر امنیتــی اســت کــه ســه مــورد‬ ‫از ان هــا دارای رتبــه ریســک بــاال یــا بحرانــی هســتند‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه هرکــدام در صــورت سوءاســتفاده‪ ،‬خطــرات‬ ‫قابل توجهــی را بــه همــراه خواهنــد داشــت‪ .‬ایــن یافتــه‬ ‫عمــا ًمشــابه گــزارش ســال گذشــته اســت و نشــان می دهــد‬ ‫کــه بــرای رســیدگی بــه ایــن منطقــه پرخطــر اقدامــات کمــی‬ ‫انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫درحالی کــه اســتقرار ذخیره ســازی تغییرناپذیــر در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪ ،‬اگــر به درســتی پیاده ســازی نشــود‪ ،‬می توانــد‬ ‫منجــر بــه احســاس امنیــت کاذب شــود و متاســفانه‪،‬‬ ‫تجزیه وتحلیــل تعــداد قابل توجهــی از مشــکالت پیکربنــدی‬ ‫نادرســت مربــوط بــه ایــن ویژگی هــا را شناســایی کــرد‪.‬‬ ‫اســیب پذیری های اصالح نشــده در سیســتم های‬ ‫ذخیره ســازی و پشــتیبان گیری‪ ،‬اصلی تریــن نقــاط حملــه‬ ‫بیشــتر بــاج افزارهــا هســتند‪ .‬کاربــران از ایــن واقعیــت اگاه‬ ‫نیســتند کــه ابزارهــای ســنتی مدیریــت اســیب پذیری ان‬ ‫سیســتم ها را به خوبــی پوشــش نمی دهنــد‪.‬‬ ‫پنج خطر بزرگ امنیتی‬ ‫تنظیمات شــبکه ناامن (اســتفاده از پروتکل های اســیب پذیر‪،‬‬ ‫رمزهــای رمزگــذاری و غیره)‬ ‫‪ CVE‬های بدون ادرس‬ ‫مســائل مربــوط بــه حقــوق دسترســی (در معــرض قــرار‬ ‫گرفتــن بیش ازحــد)‬ ‫مدیریت و احراز هویت کاربر ناامن است‬ ‫ثبت و حسابرسی ناکافی‬ ‫گیــل هچــت‪ ،‬مدیرعامــل ‪ Continuity‬گفــت‪« :‬مــا ایــن‬ ‫تحقیــق را بــرای ارائــه بینــش بیشــتر در مــورد دامنه مشــکالت‬ ‫در ذخیره ســازی داده هــا و امنیــت پشــتیبان انجــام دادیــم‪».‬‬ ‫نه تنهــا بــه تعییــن کمیــت ســطح بــاالی اســیب پذیری ها و‬ ‫پیکربندی هــای نادرســت امنیتــی در سیســتم ذخیره ســازی‬ ‫و پشــتیبان گیری متوســط ســازمانی کمــک کــرد‪ ،‬بلکــه بــر‬ ‫اهمیــت اتخــاذ یــک رویکــرد پیشــگیرانه و خــودکار بــرای رفــع‬ ‫ان هــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ویندوز ‪11‬‬ ‫اعالن های حساب‬ ‫را در منوی استارت‬ ‫نشان می دهد‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬همیشــه در حــال پیشــرفت اســت و اکنــون کــه‬ ‫مایکروســافت قصــد دارد ویژگی هــا را بیــش از یــک بــار در‬ ‫ســال عرضــه کنــد ‪ ،‬مــا بیشــتر شــاهد تغییــرات خواهیــم‬ ‫بــود‪ .‬مایکروســافت اکنــون در حــال ازمایــش به روزرســانی‬ ‫منــوی اســتارت اســت‪.‬‬ ‫مایکروســافت نســخه ‪)KB5023778(22621.1483‬‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬را بــرای ‪ Windows Insiders‬در کانــال انتشــار‬ ‫پیــش نمایــش منتشــر کــرد‪ .‬چنــد تغییــر در اینجــا وجــود‬ ‫دارد کــه هنــوز در کانال هــای دیگــر ظاهــر نشــده اســت‬ ‫وکــه کمــی عجیــب اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه کانــال‬ ‫پیش نمایــش انتشــار قــرار اســت اخریــن مرحلــه ازمایــش‬ ‫باشــد قبــل از اینکــه تغییــر بــرای همــه ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫ایــن بروزرســانی اعالن هایــی را بــرای حســاب‬ ‫مایکروســافت شــما در منــوی ‪ Start‬اضافــه می کنــد‪ ،‬کــه‬ ‫در بــاالی دکمه هــای ‪ Lock‬و ‪ Sign out‬هنــگام کلیــک‬ ‫کــردن روی عکــس نمایــه شــما ظاهــر می شــود‪ .‬مثالــی کــه‬ ‫مایکروســافت ارائــه کــرده اســت هشــداری بــرای پشــتیبان‬ ‫گیــری از فایــل هــای شــما نشــان مــی دهــد‪ .‬وینــدوز ‪ 11‬قبــا ً‬ ‫هشــدارهای مشــابهی را در برنامــه تنظیمــات و ســینی‬ ‫اعــان نشــان مــی دهــد‪ ،‬امــا اکنــون ممکــن اســت انهــا را‬ ‫در مــکان دیگــری ببینیــد‪.‬‬ ‫پســت وبــاگ توضیــح مــی دهــد‪« :‬ایــن فقــط در حــال‬ ‫حاضــر بــرای تعــداد کمــی از مخاطبــان در دســترس اســت‪.‬‬ ‫در مــاه هــای اینــده بــه طــور گســترده تــر مســتقر خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬برخــی از دســتگاه ها ممکــن اســت بــا جمــع اوری‬ ‫بازخــورد متوجــه درمان هــای بصــری متفاوتــی شــوند‪».‬‬ ‫مایکروســافت همچنیــن در حــال ازمایــش دکمــه ای در‬ ‫نــوار جســتجو در نــوار وظیفــه اســت کــه مســتقیما ً تجربــه‬ ‫گفتگــوی بینــگ را در مایکروســافت اج بــاز مــی کنــد و‬ ‫هنگامــی کــه وینــدوز را روی حالــت رنــگ سفارشــی تنظیــم‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬یــک رنــگ روشــن تــر برای نــوار جســتجو ازمایش‬ ‫مــی کنــد‪ .‬بقیــه ســاخت کانــال انتشــار پیش نمایــش عمدتــا ً‬ ‫فقــط رفــع اشــکال اســت‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه تغییــرات قبــا ً در کانــال انتشــار‬ ‫پیش نمایــش وجــود دارد‪ ،‬می تواننــد در چنــد هفتــه اینــده‬ ‫بــرای همــه رایانه هــای شــخصی وینــدوز ‪ 11‬اجــرا شــوند‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال کار هستی ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫برای کسب اطالع بیشتر خانمهای دهه ‪ 70‬دی با ما تماس بگیرند ‪01732688214‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 730‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مدیر حوزه های علمیه خواهران گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬طلبه درحوزه های علمیه‬ ‫خواهران گلستان مشغول تحصیل اند‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران گلســتان خبــر از اغــاز ثبــت نــام حــوزه هــای علمیــه‬ ‫خواهــران از ‪ ۲۹‬بهمــن داد و گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬طلبــه در حــوزه هــای علمیــه خواهــران‬ ‫گلســتان مشــغول تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬نفســیه حســینی واعــظ در نشســت خبــری بــا‬ ‫اصحــاب رســانه اظهــار داشــت‪ :‬از ‪ ۲۹‬بهمــن ثبــت نــام حوزه هــای علمیــه خواهــران‬ ‫اغــاز شــده و بــرای تحصیــل در مقاطــع ســطح دو‪ ،‬ســطح ســه و تخصصــی ســطح چهــار‬ ‫عالقمنــدان می توانــد بــه صــورت حضــوری و یــا اینترنتــی ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا پایــان اردیبهشــت ‪ 1402‬متقاضیــان فرصــت دارندتــا ثبــت نــام خــود را‬ ‫تکمیــل کننــد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ازمــون کتبــی ســطح دو در ‪ ۲۳‬تیرمــاه و ســطوح ســه و چهــار در ‪۱۲‬‬ ‫اغاز پویش‬ ‫«همراهان سفر ایمن»‬ ‫در محورهای مواصالتی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫راه اندازی ستاد اسکان‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح پویــش «همراهــان ســفر‬ ‫ایمــن» بــه منظــور فرهنگ ســازی‪ ،‬ارتقــای ایمنــی و کاهــش ســوانح جــاده ای در نــوروز ‪ ۱۴۰۲‬در در‬ ‫محورهــای مواصالتــی اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫محمــد مشــتری اظهارکــرد‪ :‬ایــن پویــش بــا هــدف افزایــش ایمنــی ســفرهای بــرون شــهری در‬ ‫تعطیــات نــوروز و کاهــش خطــرات و ســوانح رانندگــی از ‪ ۲۸‬اســفندماه اغــاز شــد و تــا ‪ ۱۵‬فروردیــن‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۲‬ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح در ‪ ۲‬محــور در قالــب برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫هنــری و اموزشــی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫مشــتری ادامــه داد‪ :‬کمــک بــه افزایــش ایمنــی در ســفرهای نــوروزی بــرای اســتفاده کننــدگان‬ ‫خودروهــای شــخصی و حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬پاسداشــت ارزش هــای دینــی و مذهبی در ســفرهای‬ ‫نــوروزی بــه ویــژه ایــام مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬ترغیــب راننــدگان بــه توقــف وســایل نقلیــه در طــول ســفر‬ ‫بــا هــدف رفــع خســتگی ناشــی از رانندگــی طوالنــی در مجتمع هــای خدمــات رفاهــی از جملــه اهداف‬ ‫ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫طول راه های خراســان شــمالی بدون احتســاب راه های روســتایی‪ ،‬یکهزار و ‪ ۳۴۳‬کیلومتر اســت‬ ‫کــه ‪ ۱.۵۴‬درصــد از راه هــای کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۶۶‬کیلومتــر بزرگــراه‪ ۴۳۲ ،‬کیلومتــر راه اصلــی و ‪ ۷۴۵‬کیلومتــر راه فرعــی در ایــن اســتان‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی؛ امســال تعــداد تصادفــات فوتــی‬ ‫اســتان بــه نســبت ســال گذشــته ‪ ۱۲‬درصــد و تعــداد تصادفــات جرحــی نیــز ‪ ۹‬درصــد کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫بیشــترین تصادفــات ایــن اســتان مربــوط بــه کیلومتــر یــک تــا پنــج هــر شــهر بــوده بــه نوعــی ‪۴۹‬‬ ‫درصــد تصادفــات در محورهــای اصلــی و ‪ ۵۱‬درصــد محورهــای فرعــی در ورودی بــه شــهرها اتفــاق‬ ‫افتــاده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خــرداد برگــزار می شــود و بــرای هــر یــک از حوزه هــای علمیــه ‪ ۲۰‬دانشــجوی جدیــد پیــش‬ ‫بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حســینی واعــظ در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬در ســه مقطــع تحصیلــی هــزار و ‪ ۲۰۰‬طلبــه خانــم‬ ‫در حــال تحصیــل هســتند و بیــش از دو هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر نیــز فــارغ التحصیــل شــده اند‬ ‫کــه تعــدادی از دانــش اموختــگان در نهادهــای دولتــی جــذب و مَشــغول بــه کار شــدند‪.‬‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران گلســتان از پراکندگــی قابــل قبــول حوزه هــای علمیــه در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬در بندرترکمــن (همــراه بــا خوابــگاه)‪ ،‬گــرگان (دو مدرســه ســطح دو و‬ ‫دو مدرســه ســطح ســه و چهــار)‪ ،‬فاضــل ابــاد (مدرســه ســطح دو)‪ ،‬علــی ابادکتــول (دو‬ ‫مدرســه بــا ورودی ســیکل و دیپلــم)‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬رامیــان (مدرســه ســعدیه) و غیــره حــوزه‬ ‫علمیــه خواهــران وجــود دارد‪.‬‬ ‫حســینی واعــظ بــا اشــاره بــه تــاش دشــمن بــرای هجمــه بــه اموزه هــای دینــی بــا‬ ‫ترفندهــای مختلــف همچــون شــعار زن‪ ،‬زندگــی‪ ،‬ازادی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫کســب زندگــی اســامی و جامعــه ارمانــی و تمــدن ســازی اســامی بــه تربیــت بانــوان‬ ‫علمــی و دینــی محقــق نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی رشــته های عمومــی‪ ،‬تفســیر علــوم قرانــی‪ ،‬کالم‪ ،‬فقــه و اصــول‪ ،‬فقــه خانواده‬ ‫و تفســیر تلفیقی از رشــته های حوزه های عملیه خواهران در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه ســاختمان مرکــز حــوزه علیمــه خواهــران گفــت‪ :‬بــرای تکمیــل‬ ‫ایــن ســاختمان بــا هزینــه هــای فعلــی بودجــه قابــل توجهــی نیــاز اســت کــه اگــر ایــن‬ ‫بودجــه تامیــن شــود شــاهد اتمــام کامــل پــروژه ســاختمان مرکــز خواهیــم بــود و در‬ ‫صــورت تامیــن اعتبــار بیشــتر خواهیــم توانســت ســالن اجتماعــات را نیــز در طبقــه ســوم‬ ‫احــداث کنیــم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ســتاد اســکان امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی بــا ظرفیــت ‪ ۹۲۶‬کالس بــرای‬ ‫پذیرایــی از مســافران نــوروزی بــا حضــور مســووالن اســتانی در محــل ســالن ورزشــی‬ ‫امــام رضــا(ع) بجنــورد افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫اییــن اظهــار کــرد‪ ۹۲۶ :‬کالس درس در قالــب ‪ ۱۴۵‬مدرســه از امــروز امــاده پذیرایــی از‬ ‫مســافران نــوروزی اســت‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری تصریــح کــرد‪ :‬ایــن ظرفیــت نســبت بــه پارســال ‪ ۴۰‬درصــد افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســامانه رزرو برخــط اتــاق در امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫راه انــدازی و امــاده پذیــرش اســت افــزود‪ :‬پذیــرش حضــوری از ســاعت ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۴‬در‬ ‫ســتادهای اســکان امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تــا امــروز هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر در‬ ‫مــدارس اســتان اســکان داده شــده اند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر مشــارکت ســایر دســتگاه هــا در اســکان مســافران نــوروزی گفــت‪:‬‬ ‫خدمــات دهــی بــه زائــران اظ وظایــف امــوزش و پــرورش اســت و امیدواریــم یــار‬ ‫دســتگاه هــا بــرای رفــع مشــکالت پشــتیبانی ایــن نهــاد را همیــاری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مدرســه هــا بــه ســه دســته «الــف»‪« ،‬ب» و «ویــژه» دســته بندی شــدند‬ ‫کــه بــه ترتیــب در نــوع الــف ‪ ۲۹۹‬کالس‪ ،‬نــوع ب ‪ ۱۵۵‬کالس و ویــژه ‪ ۹۲‬کالس اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬در نــوع ویــژه مدارســی‬ ‫هســتند کــه در هــر کالس یــک تختــه فــرش‪ ،‬یــک دســتگاه یخچــال ‪ ،‬تلویزیــون‪،‬‬ ‫وســایل گرمایشــی و سرمایشــی به صــورت اختصاصــی وجــود دارد و حمــام‪ ،‬اشــپزخانه‬ ‫و ســرویس بهداشــتی‪ ،‬عمومــی اســت‪.‬‬ ‫اکبــری بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن نــوع «الــف» مدارســی هســتند کــه در هــر کالس یــک‬ ‫تختــه فــرش‪ ،‬یــک دســتگاه یخچــال‪ ،‬تلویزیون و وســایل گرمایشــی بصــورت اختصاصی‬ ‫وجــود دارد و حمــام‪ ،‬اشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی‪ ،‬عمومــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در نــوع «ب» نیــز مدرســه هایــی هســتند کــه هــر کالس تلویزیــون و‬ ‫یخچــال نــدارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی اظــار کــرد‪ :‬حــق پرداختــی مســافران‬ ‫بــرای هــر روز اســکان در نــوع ویــژه ‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬نــوع الــف ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان و ب‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارای ‪ ۱۱۵‬جاذبــه گردشــگری‪۲۴ ،‬‬ ‫منطقــه نمونــه ملــی و اســتانی و هشــت روســتای هــدف گردشــگری مقصــدی بکــر بــرای‬ ‫طبیعــت دوســتان و عالقه منــدان بــه فرهنــگ و ایین هــای اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫تعداد اثار ثبت شــده اســتان در فهرســت اثار ملی ‪ ۶۲۱‬اثر تاریخی‪ ،‬طبیعی و ناملموس‬ ‫اســت کــه از مجمــوع اثــار ثبــت شــده در فهرســت ملــی کشــور ‪ ۵۰۹‬اثــر تاریخــی‪ ۴۲ ،‬اثــر‬ ‫طبیعــی‪ ۷۰ ،‬اثــر ناملــوس و تعــداد ‪ ۱۱‬اثــر نیــز ثبــت جهانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان دارای ‪ ۶‬مــوزه در شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬گرمــه و‬ ‫جاجــرم اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫خود کنترلی طبیعت و پخش‬ ‫زنده حوادث غیر مترقبه!‬ ‫یــادش بخیــر قدیــم ترهــا که ابنیــه و اماکن کمی محکم‬ ‫تــر بودنــد بــا هــر بــاد و بــودی کــن فیکــن و ویــران نمــی‬ ‫شــدند‪ ،‬تنهــا چیــزی کــه مــی توانســت ادارات بیمــه ان‬ ‫دوران را ورشکســت کنــد «ســیل غــم» بــود و الغیــر ‪ ...‬بــه‬ ‫قــول شــاعر‪« :‬مــا چــو دادیــم دل و دیــده بــه طوفــان بــا‪/‬‬ ‫گــو بیــا ســیل غــم و خانــه ز بنیــاد ببــر ‪ »...‬امــا االن اوضاع‬ ‫پشــت و رو شــده و تا تقی به توقی می خورد ســاختمان‬ ‫بــا چهــل ســال تاریــخ و خاطــره بــازی عیــن بچــه هــا قهــر‬ ‫مــی کنــد و روی زمیــن ولــو مــی شــود یــا بــه محــض اینکــه‬ ‫دو تــا ســیم بــه هــم مــی خورنــد و جرقــه مــی زننــد بــرق ز‬ ‫زخســار ســاختمان جســتن میکنــد و باقــی ماجــرا !‬ ‫مســئوالن هــم در ایــن اوقــات‪ ،‬بیشــتر نظــاره گــر‬ ‫هســتند تــا چــاره اندیــش! در حقیقــت بــه نظــر مــی‬ ‫رســد مســئوالن مــا اصــا ًبنــا ندارنــد در مقابله با بالیا‬ ‫و حــوادث طبیعــی و غیــر طبیعــی و حتــی غیــر غیــر‬ ‫طبیعــی‪ ،‬بــا اســتفاده از تجــارب حــوادث گذشــته‪ ،‬راه‬ ‫را بر حوادث دهشــتناک اتی ببندند و هر بار ســعی‬ ‫مــی کننــد همینطــور اللــه بختکی بــا ادبیــات فرادما و‬ ‫مارمــاالد شــده‪ ،‬ماجــرا را فــی الفــور ماســتمالی کننــد‬ ‫و خیلــی زیــر پوســتی طــوق مســئولیت را بــر گــردن‬ ‫دیگــران و در مواقــع عدیــده ای گــردن شکســته خلــق‬ ‫اللــه بیاندازند!‬ ‫فــی المثــل بعــد از ماجــرای غــم انگیــز ســاختمان‬ ‫پالســکو قرار بود برای ‪ 33‬هزار ســاختمان فرســوده‬ ‫کــه کل عملــه‪ ،‬بنــا‪ ،‬معمــار و مهندســان ســازنده این‬ ‫ســاختمان هــا ریــق رحمــت را بــا همــه مخلفاتــش‬ ‫ســر کشــیده انــد‪ ،‬چــاره ای بیاندیشــند ولــی ایــن‬ ‫ماجــرا فقــط در حــد شــعار و بخشــنامه و دادار دودور‬ ‫باقــی مانــد تــا اینکــه دوبــاره فاجعــه بعــدی رخ داد و‬ ‫روز از نــو و روزی از نــو‪...‬‬ ‫علــی ای حــال امــروز بــا توجــه بــه نزدیــک عیــد و‬ ‫حوصلــه نداشــته شــما بــه ســبب خانــه تکانــی و‬ ‫جنــگ ارزی در ایــن روزهــای پایانــی ســال از اطالــه‬ ‫مقدمــه پرهیــز مــی کنیــم و اگــر ریــا نباشــد‪ ،‬بــه‬ ‫منظــور پیشــگیری از بــروز حــوادث ناگــوار ایــن‬ ‫چنینــی و ان چنینــی بــه شــیوه مالــوف و رســم‬ ‫معهــود چنــد پیشــنهاد گرمــا دیــده و هوادهــی‬ ‫شــده ارائــه مــی شــود علــی برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الــف) توجــه بــه شــاخص دربرگیــری‪ :‬پیشــنهاد مــی‬ ‫شــود مســئوالن زیــن پــس بــه جــای اینکــه اعــام کننــد‬ ‫تهــران پالســکو هــا یا ســینای اطهرهــای متعــددی دارد‬ ‫کــه ابســتن حادثــه هســتند یبارکــی اعــام کننــد تهران‬ ‫دارای کلــی ســاختمان کاربراتــوری و زهــوار در رفتــه‬ ‫اســت کــه هــر ان احتمــال بروز حادثــه در انها محتمل‬ ‫اســت‪ .‬و از انجایــی کــه مالــکان ایــن ســاختمانها‬ ‫همگی گردن کلفت هســتند و بخشــنامه های ایمنی‬ ‫و اخطارهــا برایشــان در حــد اخطــار پارکبــان هــا هــم‬ ‫نیســت ‪ ،‬توصیــه مــی شــود خلــق اللــه خودشــان در‬ ‫هنــگام ورود بــه ایــن اماکــن غیــر مســتحکمه مــوارد‬ ‫ایمنــی را شــخصا ًو راســا ًرعایــت کننــد‪ :‬مثــا ًدستشــان‬ ‫را روی سرشــان بگیرند‪ ،‬با خود کپســول اتش نشــانی‬ ‫و جعبــه کمــک هــای اولیــه حمــل کننــد‪ ،‬از کاله ایمنــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬احیــای قلبــی – تنفســی یــاد بگیرنــد و‬ ‫‪ ...‬االن یــک قطعــه تولیــد شــده بــه قیمــت ‪ 2000‬هــزار‬ ‫تومــان کــه بطــری اب معدنــی را تبدیــل بــه افتابــه مــی‬ ‫کنــد! چــه ایــرادی دارد از ایــن تکنولــوژی بــرای تبدیــل‬ ‫بطــری اب معدنــی بــه اب پــاش و اطفــا کننــده حریــق‬ ‫اســتفاده کنیــم و هــر کــس در جیبــش یکــی از ایــن‬ ‫قطعــات داشــته باشــد!؟‬ ‫ب) پخــش زنــده حــوادث غیــر مترقبــه‪ :‬بعــد از‬ ‫افزایــش ضریــب نفــوذ گوشــی هــای هوشــمند و‬ ‫تبدیــل شــدن هــر ایرانــی بــه یــک شــهروند خبرنــگار‪،‬‬ ‫تصویــر بــرداری از حــوادث غیــر مترقبــه و انتشــار ایــن‬ ‫تصاویــر در فضــای مجــازی بــه یــک شــیوه مرضیــه‬ ‫بــدل شــده اســت‪ .‬بنابرایــن در مواجهــه بــا هــر حادثه‬ ‫ای ملــت در گام اول دســت بــه جیــب شــده و وارد‬ ‫فــاز تصویربــرداری مــی شــوند‪ .‬از انجایــی کــه در ایــن‬ ‫مواقــع نیروهــای امــدادی زیــر دســت و پــا هســتند‬ ‫و مانــع از تصویــر بــرداری دقیــق شــهروندان مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬توصیــه مــی شــود حــاال کــه بــه گفتــه معــاون‬ ‫رســانه ملــی ‪ 90‬درصــد مــردم بــه ایــن رســانه اعتمــاد‬ ‫دارنــد و ‪ 80‬درصــد هــم راضــی هســتند‪ ،‬تلویزیــون‬ ‫هماننــد حادثــه پالســکو بــا نصــب چنــد دوربیــن از‬ ‫زوایــای مختلــف ایــن حــوادث را بــه صــورت پخــش‬ ‫زنــده تــا چنــد روز پوشــش دهــد و از زحمــت مــردم‬ ‫را بکاهــد!‬ ‫پ) عــدم اســتفاده از رویکــرد بــی محلــی‪ :‬نکتــه اخــر‬ ‫اینکــه مســئوالن عنایــت داشــته باشــند کــه در هنــگام‬ ‫مواجهــه بــا بــروز چنیــن حوادثــی‪ ،‬رویکــرد بــی محلــی‬ ‫رئیــس ســابق ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت را‬ ‫بــی خیــال شــوند! در جریــان هســتید کــه ایشــان در‬ ‫اتــش ســوزی هــای ســریالی جنــگل هــا افاضــه کــرده‬ ‫بودنــد اتفــاق خاصــی نیفتــاده و طبیعــت خــودش‬ ‫اتــش را کنتــرل می کنــد! پیــش خودمــان بمانــد‬ ‫ســاختمان هــوش و هــواس و چابکــی درخــت را نــدارد‬ ‫کــه بتوانــد خــودش را کنتــرل کنــد و غائلــه را بخوابانــد!‬ ‫ســاختمان اتــش گرفتــه‪ ،‬جوگیــر شــود کل شــهر را بــه‬ ‫نابــودی مــی کشــد‪ .‬از مــا گفتــن بــود!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪730‬‬ ‫گلستان و قشنگی هاش‬ ‫خروج از بن بست ساماندهی تپه تاریخی‬ ‫قلعه خندان گرگان پس از دو دهه‬ ‫طرح ساماندهی محیطی قلعه خندان‬ ‫تدوین شد‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان‬ ‫از تدویــن طــرح مطالعاتــی و نظــارت پــروژه ســاماندهی محیطــی تپــه‬ ‫تاریخــی قلعه خنــدان در شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) و خــروج از‬ ‫بن بســت ســاماندهی ایــن اثــر ارزشــمند تاریخــی پــس از بیــش از دو‬ ‫دهــه خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش نــدای ابــادی محمدجــواد ســاوری بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫تپــه تاریخــی قلعه خنــدان کــه بــه خلعت پوشــان نیــز شــهرت دارد یکــی‬ ‫از قلعه هــای باســتانی ســرزمین گــرگان اســت کــه در ضلــع غربــی شــهر‬ ‫تاریخــی اســتراباد قدیــم و گــرگان فعلــی واقع شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان بــا بیــان‬ ‫این کــه بــر اســاس مطالعــات باستان شناســی انجام شــده ایــن قلعــه‬ ‫دارای اثــاری از دوره ساســانی تــا عصــر ایلخانــان مغــول را در برمی گیــرد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه بــه علــت شــرایط اقلیمــی و مداخــات‬ ‫انســانی‪ ،‬بخــش اعظــم بقایــای قلعــه تخریــب و در زیــر خــاک مدفــون‬ ‫اســت و نیازمنــد اجــرای مطالعــات میان رشــته ای و کاوش به منظــور‬ ‫اشــکار ســاختن بقایــای معمــاری و ســاماندهی‪ ،‬مرمــت و احیــا بــرای‬ ‫بازدیــد گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬به منظــور جلوگیــری از تهدید و تخریب عرصه و حریم‬ ‫این اثر مهم براثر توســعه شــهری‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۷۸‬نقشــه عرصه‪ ،‬حریم‬ ‫و ضوابــط اســتحفاظی قلعه خنــدان تهیــه و تدویــن و در کمیتــه حرایــم‬ ‫میراث فرهنگــی کشــور مصــوب و ابــاغ شــده اســت؛ امــا متاســفانه در‬ ‫ایــن دو دهــه توســط مدیریــت شــهری و اداره کل میراث فرهنگــی اقــدام‬ ‫عملیاتــی شــاخص در راســتای ســاماندهی ان اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫ســاوری یــاداور شــد‪ :‬در مــدت شـش ماهه گذشــته ســعی شــد تــا ضمــن‬ ‫رعایــت قوانیــن و ضوابطــی کــه در حــوزه حفظ‪ ،‬احیا و نگهــداری از ابنیه ی‬ ‫تاریخــی وجــود دارد امــا بــا نــگاه جدیــد کــه خدشـه ای به قوانیــن وارد نیاید‬ ‫و هم وطنــان نیــز از خدمــات گردشــگری در اثــر تاریخــی قلعه خنــدان‬ ‫بهره منــد شــوند‪ ،‬طــرح مطالعاتــی ســاماندهی ایــن اثــر تاریخــی پیگیــری‬ ‫و تدویــن شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــرح مطالعاتــی و نظــارت پــروژه ســاماندهی محیطــی تپــه‬ ‫تاریخــی قلعه خنــدان بااعتبــار پنــج میلیــارد ریالــی از محــل اعتبــارات‬ ‫اســتانی اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی بــر اســاس‬ ‫ضوابط میراث فرهنگی و دســتورالعمل های ابالغی این اثر و در راســتای‬ ‫ارائــه خدمــات گردشــگری تدویــن و در شــورای فنــی میراث فرهنگــی‬ ‫اســتان بررســی و تائیــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬طراحــی فضــای ســبز‪ ،‬مســیر دسترســی بازدیــد از ســطح قلعــه‬ ‫تاریخــی‪ ،‬امکانــات خدماتــی و رفاهــی موردنیــاز گردشــگران‪ ،‬المــان و‬ ‫مبلمــان شــهری و المــان مشــاهیر در پیرامــون تپه تاریخــی‪ ،‬بازارچه های‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬مراکز پذیرایی‪ ،‬نورپردازی‪ ،‬ســکوهای اجرای نمایش های‬ ‫محلــی و…ازجملــه مــواردی اســت کــه در ایــن طــرح پیش بینــی شــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تقدیــر از همــکاری مدیریــت شــهری بــرای ســاماندهی ایــن‬ ‫اثــر تاریخــی ارزشــمند شــهر تاریخــی اســتراباد(گرگان)‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح ســاماندهی توســط شــهرداری گــرگان و بــا اعتبــارات‬ ‫مدیریــت شــهری خواهــد بــود و نظــارت بــر اجــرای پــروژه توســط اداره کل‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تپــه تاریخــی قلعه خنــدان در ‪ ۲۰‬بهمن مــاه ســال ‪ ۱۳۶۴‬بــا شــماره ‪۱۷۰۱‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار‬ ‫می توانند با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماس بگیرند‬ ‫اســتان گلســتان بــه مرکزیــت شــهر گــرگان‪ ،‬از‬ ‫اســتان های سرســبز ایــران بــه حســاب می ایــد کــه‬ ‫همچون فرشــی ســبز رنگ در شــمال ایران می درخشد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان در گذشــته ایالــت گــرگان و ســپس‬ ‫اســتراباد نــام داشــت؛ بعدهــا در نوشــته های دوران‬ ‫اولیــه اســامی جرجــان خوانــده شــد و از اســفند ‪۱۳۱۶‬‬ ‫گــرگان نــام گرفــت‪ .‬گلســتان تــا ســال ‪ ۱۳۷۶‬بخشــی از‬ ‫اســتان مازنــدران بــود؛ امــا بعــد از ان به صــورت اســتانی‬ ‫مســتقل بــه نــام اســتان گلســتان درامــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از شــمال بــه کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از‬ ‫غــرب بــه اســتان مازنــدران و دریــای خــزر‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه اســتان خراســان‬ ‫شــمالی محــدود می شــود‪ .‬جمعیــت اســتان بــر‬ ‫اســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۹۵‬بالــغ بــر ‪۱,۸۶۸,۸۱۹‬‬ ‫نفــر اســت کــه حــدود ‪ ۳۹‬درصــد از جمعیــت اســتان را‬ ‫مــردم اهــل تســنن و حــدود ‪ ۶۱‬درصــد را اهــل تشــیع‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪ .‬بــرای اینکــه اســتان گلســتان را‬ ‫بهتــر بشناســیم‪ ،‬بــه طــور مختصــر اطالعاتــی از ایــن‬ ‫اســتان را در اختیــار عالقمنــدان قــرار می دهیــم‪.‬‬ ‫با استان گلستان بیشتر اشنا شوید‪:‬‬ ‫اب و هوای استان گلستان‬‫ جاهای دیدنی استان گلستان‬‫ سوغات استان گلستان‬‫ غذاهای محلی استان گلستان‬‫ اقامت در استان گلستان‬‫ رستوران های استان گلستان‬‫ شهرها و روستاهای استان گلستان‬‫‪ -‬اداب و رسوم مردم استان گلستان‬ ‫راهنمای سفر به استان گلستان‬ ‫اب و هوای استان گلستان‬ ‫بخــش زیــادی از پهن ـه ی اســتان گلســتان به صــورت‬ ‫جلگــ ه اســت کــه بیــش از دو ســوم ان‪ ،‬اب وهــوای‬ ‫خشــک و نیمه خشــک دارد کــه هــر چــه به ســوی‬ ‫شــمال و مــرز ترکمنســتان نزدیــک شــوید‪ ،‬بــر خشــکی‬ ‫بو هــوای‬ ‫ان افــزوده می شــود‪ .‬یک ســوم دیگــر‪ ،‬ا ‬ ‫معتدل دارد و بیشــتر شــهرها و روســتاهای استان نیز‬ ‫در ایــن ناحیــه ی سرســبز جــای گرفته انــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در فصــل زمســتان‪ ،‬اب وهــوای‬ ‫ســردی دارد و در فصــل تابســتان هــم اکثــر نقــاط ان‬ ‫به غیــر از بخش هــای ییالقــی‪ ،‬گــرم و بســیار خشــک‬ ‫هســتند‪ .‬با اینکه ســفر به گلســتان در تمامی فصول‬ ‫امکان پذیــر اســت؛ ولــی بهــار و پاییــز به عنــوان بهترین‬ ‫زمــان ســفر بــه گلســتان بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫جاهای دیدنی استان گلستان‬ ‫هــر ســال خیــل عظیمــی از گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی بــا ســفر بــه شــهرهای ترکمــن نشــین اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬از جاهای دیدنی اســتان گلســتان‪ ،‬شــهرها‬ ‫و مناطــق مختلــف‪ ،‬پارک هــای طبیعــی زیبــا و طبیعــت‬ ‫بکــر ایــن اســتان بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان گلستان‬ ‫اســتان گلســتان یکــی از اســتان های نســبتا نوپــای‬ ‫ایــران اســت؛ هرچنــد پیشــین ه تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫ارزشــمندی دارد کــه نمــود ان را می تــوان در بناهایــی‬ ‫نظیــر بــرج گنبــد قابــوس‪ ،‬کاخ مــوزه گــرگان‪ ،‬مســجد‬ ‫جامــع گــرگان‪ ،‬بــازار نعلبنــدان گرگان‪ ،‬مدرســه عمادیه‬ ‫گــرگان‪ ،‬پــل تاریخــی اق قــا‪ ،‬گورســتان تاریخــی خالــد‬ ‫نبــی و خان ـ ه امیــر لطیفــی گــرگان مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی استان گلستان‬ ‫گلســتان از اســتان های سرســبز و زیبــای شــمالی‬ ‫کشــورمان اســت کــه بــه واســطه وجــود جنــگل هــای‬ ‫هیرکانــی‪ ،‬قدیمی تریــن جنگل هــای دنیــا در ایــران‪،‬‬ ‫جاذبه هــای طبیعــی متعــددی دارد‪ .‬همچنیــن تنــوع‬ ‫اقلیمــی ایــن اســتان نیــز از دیدنی هایــی اســت کــه‬ ‫حیــرت اغلــب بازدیدکننــدگان را بــر می انگیــزد‪ .‬بــا‬ ‫ســفری کوتــاه از جنــوب اســتان گلســتان و دامنه هــای‬ ‫رشــته کوه البــرز بــه طــرف شــمال‪ ،‬تــا مــرز ترکمنســتان‬ ‫پیــش می رویــد و طبیعــت سرســبز و مرطــوب‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی انــدک انــدک جــای خــود را بــه‬ ‫دشـت های وســیع ترکمــن صحــرا و کویرهــای خشــک‬ ‫بــا رمل هــای شــنی می دهــد‪ .‬پــارک ملــی گلســتان‪،‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان‪ ،‬پــارک جنگلــی ناهارخــوران‪،‬‬ ‫جنــگل شــصت کال‪ ،‬ابشــار شــصت کالتــه‪ ،‬پــارک‬ ‫جنگلــی النگــدره‪ ،‬ابشــارهای دره تل انبــار‪ ،‬جنــگل و‬ ‫ابشــار زیــارت گــرگان‪ ،‬پــارک جنگلــی تنگــه چهــل چــای‬ ‫و پــارک جنگلــی مرتفــع هزارپیــچ از معروف تریــن‬ ‫جاذبه هــای منحصربه فــرد و طبیعــی ایــن اســتان بــه‬ ‫شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫سوغات استان گلستان‬ ‫بــرای بســیاری از گردشــگران اســتان گلســتان‪ ،‬ایــن‬ ‫پرســش بــه وجــود می ایــد کــه ســوغات گلســتان‬ ‫چیســت؟ ایــن اســتان نیــز درســت مثــل ســایر نقــاط‬ ‫ایــران‪ ،‬ســوغات و صنایع دســتی منحصر به فــردی دارد‬ ‫کــه می توانــد یادگاری هــای ارزشــمندی از ایــن خطــه‬ ‫از ایــران باشــند‪ .‬ســوغاتی های خوراکــی گلســتان‬ ‫شــامل حلــوای امــاج‪ ،‬نــان زنجبیلــی‪ ،‬نــان شــیرمال‪،‬‬ ‫ســرغربیلی‪ ،‬نــان پــادرازی‪ ،‬جزحلــوا و‪ ...‬می شــوند‪.‬‬ ‫معروف تریــن صنایــع دســتی گلســتان هــم عبارت انــد‬ ‫از ابریشــم بافی‪ ،‬قالــی ترکمــن‪ ،‬زیــوراالت ترکمنــی‪،‬‬ ‫شــال های رنگارنــگ زنــان ترکمــن و‪ . ...‬گیاهــان‬ ‫دارویی اســتان گلســتان نیز به دلیل پوشــش گیاهی‬ ‫ایــن منطقــه‪ ،‬از تنــوع قابــل توجهــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫غذاهای محلی استان گلستان‬ ‫اســتان گلســتان به لطــف طبیعــت سرســبز‪،‬‬ ‫قومیت هــای گوناگــون و هم جــواری بــا دریــای خــزر‪ ،‬از‬ ‫فرهنــگ و ذائق ـه ی غذایــی خاصــی برخــوردار اســت‪ .‬از‬ ‫غذاهــای ســنتی اســتان گلســتان می تــوان بــه مرغانــه‬ ‫تچیــن‪ ،‬خــورش ســاک‪ ،‬مــاش پتــی خــارش‪ ،‬کئــی‬ ‫ترشــک‪ ،‬چکدرمه‪ ،‬باســترمه‪ ،‬بروک و نان محلی اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬انــواع اش هــا نظیــر هلــی اش‪ ،‬گوجــه اش‪ ،‬اش‬ ‫ماســت‪ ،‬شــیر اش‪ ،‬مــاش اش و اســبه اش نیــز در‬ ‫رژیــم غذایــی مــردم گلســتان بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان چکدرمــه را شــاید بتــوان مشــهورترین‬ ‫غــذای محلــی اســتان گلســتان در نظــر گرفــت‬ ‫کــه ترکیــب پلــو و گوشــت اســت‪ .‬چکدرمــه غــذای‬ ‫مخصــوص بنــدر ترکمــن و اق قال به شــمار مـی رود که‬ ‫درمراســم ها و جش ـن های خــاص بــا ان از میهمانــان‬ ‫پذیرایــی می کرده انــد‪.‬‬ ‫طعــم تــرش به وفــور در ســفره ی گلســتانی ها یافــت‬ ‫می شــود‪ .‬انــار ترشــی‪ ،‬اب نارنــج‪ ،‬اب غــوره‪ ،‬اب لیمــو‪،‬‬ ‫ی غذاها هســتند‬ ‫انار تیم (ناردان) و‪ ...‬به عنوان چاشــن ‬ ‫و ســیر ســرکه‪ ،‬بانجام ســرکه (ســرکه بادامجان) و یارم‬ ‫مســی (ســرکه بــا ســیب زمینــی تــرش) نیــز بــه میــزان‬ ‫قابل توجهــی در غذاهــا بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫تهیه انواع بورانی نیز در میان ســاکنان اســتان گلســتان‬ ‫نیــز رواج دارد کــه پرطرفدارتریــن ان هــا‪ ،‬کئــی بورانــی‬ ‫(بورانــی کــدو) و ابنــاق بورانــی (بورانــی اســفناج) هســتند‪.‬‬ ‫اقامت در استان گلستان‬ ‫ل هــای اســتان گلســتان از تنــوع بســیار باالیــی‬ ‫هت ـ ‬ ‫برخوردارنــد؛ امــا انچــه در تمــام ایــن هتل هــا بــه‬ ‫چشــم می خــورد‪ ،‬بهره منــدی از مناظــر زیبــای طبیعــت‬ ‫و جنــگل در طــول مــدت اقامــت اســت‪ .‬بســته بــه‬ ‫عالقه منــدی شــما بــه طبیعــت‪ ،‬لوکــس بــودن هتــل‪،‬‬ ‫دسترســی اســان بــه مرکــز شــهر و مــوارد دیگــر‪،‬‬ ‫گزینه هــای بســیاری جهــت اقامــت در هتل هــای‬ ‫گلســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫از هتل هــای اســتان می تــوان بــه هتــل پارتیــا‬ ‫از هتل هــای پنــج ســتاره گــرگان‪ ،‬هتــل شــهاب‬ ‫ناهارخــوران‪ ،‬هتــل کانیــار در شهرســتان علــی ابــاد‬ ‫کتــول و هتــل قصــر در مینودشــت اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اقامتگاه هــای بوم گــردی در اســتان گلســتان نیــز‬ ‫تجربــه ی واقعــی زندگــی روســتایی در طبیعــت بکــر‬ ‫منطقــه را پیشــکش گردشــگران می کننــد‪ .‬بــا روی‬ ‫کار امــدن ایــن اقامتگاه هــا‪ ،‬ســفرها کمــی ارزان تــر‬ ‫شــده اســت و گردشــگران می تواننــد بــا گویــش و‬ ‫شــیوه ی زندگــی مــردم هــر منطقــه بیشــتر اشــنا‬ ‫شــوند‪ ،‬از غذاهــای محلــی انهــا اســتفاده و ســوغات و‬ ‫صنایع دســتی ان منطقــه را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫رســتوران هــای اســتان گلســتان‪ :‬اســتان های‬ ‫شــمالی کشــور و به خصوص اســتان گلســتان به خاطر‬ ‫غذاهای لذیذ محلی‪ ،‬محبوبیت زیادی بین مســافران‬ ‫دارنــد‪ .‬بــرای چشــیدن غذاهــای محلــی می توانیــد‬ ‫بــه رســتوران هــای اســتان گلســتان نظیــر رســتوران‬ ‫عمــارت‪ ،‬رســتوران بارانــک و اکبرجوجــه در گــرگان‪،‬‬ ‫رســتوران کاســپین در بندرترکمــن‪ ،‬رســتوران گنــدم‬ ‫گنبــد کاووس و‪ ...‬ســر بزنید‪.‬اگــر از عالقه منــدان بــه‬ ‫غذاهــای فسـت فودی هســتید‪ ،‬فســت فــود چیــن دکا‬ ‫و فســت فــود ‪ ۴۴۴‬در گــرگان‪ ،‬فســت فــود و رســتوران‬ ‫باباطاهــر گــرگان و کافــه فســت فــود هرمــس علــی اباد‬ ‫کتــول از گزینه هــای پیــش روی شــما هســتند‪.‬‬ ‫شهرها و روستاهای استان گلستان‬ ‫اســتان گلســتان از ‪ ۱۴‬شهرســتان و ‪ ۲۶‬شــهر تشــکیل‬ ‫شــده اســت کــه شهرســتان های ان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ازادشهر‪ ،‬اق قال‪ ،‬گرگان‪ ،‬گنبد کاووس‪ ،‬بندر ترکمن‪،‬‬ ‫گمیــش تپــه‪ ،‬رامیــان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬علی ابــاد‬ ‫کتــول‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مــراوه تپــه و مینودشــت‪.‬‬ ‫بیشــتر شــهرهای کنونــی اســتان از قدمــت چندانــی‬ ‫برخــوردار نیســتند و از بزرگ شــدن روســتاها بــه وجــود‬ ‫امده انــد و به عبارتــی روستاشــهر به شــمار می اینــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن همــه‪ ،‬شــهرهای گــرگان و گنبــدکاووس ریشـه ی‬ ‫تاریخــی دارنــد‪ .‬روســتاهای اســتان گلســتان‪ ،‬متمرکــز‬ ‫و نزدیــک بــه هــم هســتند کــه در راســتای جاده هــا و‬ ‫رودهــا‪ ،‬به شــکل طولــی و در بخش هــای کوهســتانی‬ ‫به صــورت پلکانــی هســتند‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬روســتای‬ ‫فارســیان گلســتان کــه به علــت بافــت پلکانــی بــه‬ ‫ماســوله گلســتان نیــز معــروف اســت‪ ،‬در شهرســتان‬ ‫ازادشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫گرگان‪:‬شــهر گــرگان مرکــز اســتان گلســتان اســت و‬ ‫در قســمت شــرقی شــمال ایــران قــرار دارد‪ .‬نــام فعلــی‬ ‫گــرگان کــه جایگزیــن نــام کهنــش یعنــی اســتراباد‬ ‫شــده‪ ،‬در واقــع برگرفتــه از جرجــان اســت و گــرگان از‬ ‫شــهریور ‪ ۱۳۱۶‬بــرای ایــن شــهر اســتفاده شــد‪ .‬بافــت‬ ‫تاریخــی گــرگان بــا مســاحتی بالــغ بــر ‪ ۱۵۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫ســومین بافــت بــا ارزش و دارای ســبک معمــاری‬ ‫پــس از یــزد و اصفهــان اســت کــه وســیع ترین بافــت‬ ‫تاریخــی شــمال ایــران بــه شــمار می رود‪.‬گردشــگرانی‬ ‫کــه بــه ایــن شــهر ســفر می کننــد‪ ،‬می تواننــد از پــارک‬ ‫جنگلــی النــگ دره‪ ،‬روســتای شــاه کــوه‪ ،‬کاروان ســرای‬ ‫قزلــق‪ ،‬مــوزه صنایع دســتی گــرگان‪ ،‬بــازار نعلبنــدان‪،‬‬ ‫امامــزاده نــور و تپـه ی باســتانی و تاریخــی تورنــگ تپــه‬ ‫دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫گنبد کاووس‪:‬شهر گنبد کاووس در قسمت شمالی‬ ‫و مرکزی اســتان گلســتان واقع شــده است و از شمال‬ ‫بــه کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنــوب بــه شهرســتان های‬ ‫ازادشــهر و رامیــان‪ ،‬از شــرق بــه شهرســتان های مــراوه‬ ‫تپــه‪ ،‬کاللــه و مینودشــت و از غــرب بــه شهرســتان اق‬ ‫قــا محــدود می شــود‪ .‬گنبــد کاووس یــا گنبــد قابــوس‬ ‫کــه مــردم ملــی ان را بــه اختصــار «گنبــد» می نامنــد‪،‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬جرجــان خوانــده می شــد‪ .‬کاوش هــای‬ ‫باستان شناســی‪ ،‬پیشــینه تمــدن ایــن منطقــه را پنــج‬ ‫تــا ‪ ۶‬هــزار ســال اعــام کرده اند‪.‬ایــن شــهر جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری و طبیعــی زیبایــی دارد کــه برخــی از ان هــا‬ ‫عبارت انــد از گنبــد قابــوس‪ ،‬تــاالب المــاگل‪ ،‬روســتای‬ ‫هیــوه چــی بــاال‪ ،‬زیارتــگاه خالد نبی‪ ،‬دریاچه مصنوعی‬ ‫گنبــدکاووس و بازارچــه مــرزی اینچــه بــرون‪.‬‬ ‫بنــدر ترکمن‪:‬بنــدر ترکمــن‪ ،‬شــهری در غــرب اســتان‬ ‫گلســتان اســت کــه اکثــر مــردم ان‪ ،‬ترکمــن بــا مذهــب‬ ‫ســنی هســتند‪ .‬ایــن بنــدر‪ ،‬از منظــرگاه تاریخی شــهری‬ ‫قدیمی نیست و در سال ‪ ۱۳۰۶‬در پی سرکوب عشایر‬ ‫توســط پهلــوی اول و بــا اهــداف نظامی تاســیس شــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد ایــن بنــدر نخســتین شــهر کشــور‬ ‫اســت کــه توســط مهندســان و معمــاران ایرانــی و‬ ‫بلژیکــی مطابــق بــا اصــول شهرســازی ســاخته شــده و‬ ‫نقشــه ان تــار عنکبوتــی و بســیار منظــم اســت‪.‬‬ ‫جزیــره اشــوراده‪ ،‬بزرگ تریــن جزیــره ی ایرانــی خــزر‪،‬‬ ‫در محــدوده ایــن شــهر قــرار دارد‪ .‬از دیگــر جاهــای‬ ‫دیدنــی بنــدر ترکمــن می تــوان بــه بازارچــه ســاحلی‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬روســتای قــره قاشــلی‪ ،‬منطقــه شــکار‬ ‫ممنــوع صوفیکــم‪ ،‬تــاالب گمیشــان و اســکله تفریحی‬ ‫بنــدر ترکمــن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مینودشــت‪ :‬مینودشــت از شــهرهای تاریخی استان‬ ‫گلســتان در شــمال ایــران اســت کــه در مجــاورت‬ ‫جــاده تهــران ‪ -‬مشــهد قــرار دارد‪ .‬ایــن شهرســتان در‬ ‫ابتــدا به صــورت یــک روســتا بــوده و اســامی مختلفــی‬ ‫همچــون کبودجامــه‪ ،‬حاجیلــر‪ ،‬ســنگرلر و ســنگر‬ ‫حاجیلــر و دشــت مینــ و داشــت؛ هرچنــد در نهایــت‬ ‫به خاطــر طبیعــت بکــر و چشــم انداز زیبایــش‪،‬‬ ‫مینودشــت نــام گرفــت‪ .‬اگــر بــه ایــن خطــه از ایــران‬ ‫ســفر کردیــد‪ ،‬بازدیــد از جاهــای دیدنــی مینودشــت‬ ‫نظیــر قلعــه ســلیمان بوقــه‪ ،‬تنگــه چهــل چــای‪ ،‬ابشــار‬ ‫لولوم‪ ،‬اق چشمه مینودشت‪ ،‬ابشار حسینا‪ ،‬منطقه‬ ‫ ‬ ‫جنگلــی باقرابــاد و‪ ...‬را در برنامــه ی خــود بگنجانیــد‪.‬‬ ‫اداب و رسوم مردم استان گلستان‬ ‫اســتان گلســتان بــا داشــتن تاریــخ کهــن پنــج هــزار‬ ‫ســاله و ســکونت اقــوام مختلفــی چــون فارس هــا‪،‬‬ ‫ترکمن هــا‪ ،‬ارامنــه‪ ،‬کردهــا‪ ،‬بلوچ ها‪ ،‬اعــراب و‪ ..‬از تنوع‬ ‫قومــی و فرهنگــی خاصــی برخــوردار اســت‪ ،‬به گونـه ای‬ ‫کــه می تــوان ان را یــک ایــران کوچــک دانســت‪.‬‬ ‫مــردم اســتان گلســتان نیــز هماننــد بقیــه ی‬ ‫اســتان های ایــران‪ ،‬اداب ورســوم خــاص خــود را دارنــد‬ ‫کــه از لباس هــای محلــی تــا موســیقی منحصربه فــرد‬ ‫را شــامل می شــود‪ .‬یکــی از رســم های جالــب ایــن‬ ‫خطــه از ایــران‪ ،‬جشــن ‪ ۶۳‬ســالگی اســت کــه بــه‬ ‫زبــان ترکمنــی بــه ان «اق قویــون» (گوســفند ســفید)‬ ‫می گوینــد‪ .‬در ایــن جشــن هــر یــک از مــردان ترکمــن‬ ‫کــه بــه ســن ‪ ۶۳‬ســالگی می رســد‪ ،‬بــا دعــوت از‬ ‫نزدیــکان و اشــنایان‪ ،‬بــا پخــت غــذای محلــی چکدرمــه‬ ‫از ان هــا پذیرایــی می کنــد‪.‬‬ ‫موســیقی ســنتی ترکمــن نیــز از شــاخص ترین‬ ‫موســیقی های ســنتی استان گلستان به شــمار می اید؛‬ ‫هرچنــد موســیقی ســنتی مازندرانــی و سیســتانی نیــز در‬ ‫ایــن اســتان مرســوم و متــداول اســت‪.‬‬ ‫در طــول تاریــخ پرفرازونشــیب ایــران‪ ،‬زنــان ترکمــن‬ ‫همــواره پوشــش خاصــی داشــته اند کــه اصالــت ان‬ ‫همچنــان حفــظ شــده و به دلیل ویژگی هــای خاصش‪،‬‬ ‫بــرای بیشــتر مــردم ایــران شــناخته شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫پوشــش بــر حســب مقتضیــات جغرافیایــی‪ ،‬شــرایط‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقشــار اجتماعــی‪ ،‬ســن افــراد و وضعیــت‬ ‫تاهــل متفــاوت می شــود‪.‬‬ ‫امــروزه اغلــب مــردم گلســتان به زبان فارســى ســخن‬ ‫مى‏گوینــد‪ .‬در برخــی شهرســتان‏هاى اســتان‪ ،‬لهجه‏ها‬ ‫و گویش‏هاى مختلفى رواج دارد که با ورود مهاجران‬ ‫در طــول ســال‏هاى گذشــته‪ ،‬تعــداد لهجه‏هــاى‬ ‫اســتان بیشــتر شــده اســت‪ .‬در بخــش غربــى اســتان‬ ‫ماننــد شــهرهاى کردکــوى و بنــدر گــز و بخش هایــى‬ ‫از شهرســتان گــرگان‪ ،‬زبــان مازندرانــى رواج دارد‪ .‬در‬ ‫شهرســتان‏هاى گنبــد و بنــدر ترکمــن و توابــع ایــن‬ ‫دو شهرســتان نیــز بــه زبــان ترکــى صحبــت می شــود‪.‬‬ ‫فارس هــا نیــز بــه دو دســته ی بومــی و مهاجــر تقســیم‬ ‫می شــوند‪ .‬فارس هــای بومــی‪ ،‬بیشــتر بــه گویش هــای‬ ‫گرگانــی‪ ،‬کتولــی و مازندرانــی تکلــم می کننــد‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر به جــز گویــش فارســی گرگانــی‪ ،‬گویش هــای‬ ‫سیســتانی‪ ،‬مازندرانــی و شــاهرودی‪ ،‬زبــان ترکمنــی و‬ ‫قزاقــی نیــز رایــج هســتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫پنجشنبه ‪ 25‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 730‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زیباترین‬ ‫دریاچه های ایران‬ ‫برای سفر در تمام‬ ‫فصول سال‬ ‫دریاچه هــای ایــران شــامل دریاچه هــای فصلــی‪ ،‬دائمــی و‬ ‫مصنوعــی می شــوند و از جنــوب تــا شــمال کشــور‪ ،‬از بهتریــن‬ ‫مقاصــد گردشــگری ایرانیــان در طــول ســال هســتند‪.‬‬ ‫ایــران ســرزمینی بــا اقلیــم چهــار فصــل اســت و از شــمال تــا‬ ‫جنــوب ان را طبیعتــی متنــوع بــا جاذبه هــای بکــر پوشــانده اند‪.‬‬ ‫دریاچه هــای ایــران بخشــی از زیباتریــن جاهــای دیدنــی ایــران را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و اطــراف ان ها مناطقی مناســب بــرای اتراق‬ ‫در طبیعــت هســتند‪ .‬بســیاری از دریاچه هــای فصلــی ایــران در‬ ‫میــان کوهســتان های بلنــد قــرار گرفته انــد و از واپســین روزهای‬ ‫زمســتان پــراب می شــوند‪ .‬دریاچه هــای مصنوعــی ایــران نیــز‬ ‫شــامل دریاچه هــای تفریحــی و دریاچه هــای ســد می شــوند و‬ ‫در نقــاط مختلــف کشــور قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫اگــر از عالقه منــدان بــه تفریحــات ابــی هســتید یــا گشـت وگذار‬ ‫اطــراف دریاچه هــای تماشــایی بــرای شــما لذت بخــش اســت‪،‬‬ ‫در ایــن مقالــه بــا مــا همــراه شــوید تــا زیباتریــن دریاچه هــای‬ ‫ایــران را بــه شــما معرفــی کنیــم‪ .‬بــا ایــن توضیح کــه دریاچه های‬ ‫ایــران بیــش از ایــن تعــداد اســت و مــا تنهــا بــه معرفــی برخــی از‬ ‫ان هــا پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫دریاچه های دائمی ایران‬ ‫دریاچــه هــای دائمــی ایــران معروف تریــن عرصه هــای ابــی‬ ‫داخــل کشــور هســتند کــه نقــش مهمــی در رونــق گردشــگری‬ ‫نواحــی اطــراف خــود دارنــد‪ .‬ایــن دریاچه هــا در اســتان های‬ ‫مختلــف ایــران قــرار گرفته انــد و در تمــام طــول ســال پــراب‬ ‫هســتند؛ البتــه بــا شــروع بارش هــای زمســتانی حجــم اب ایــن‬ ‫دریاچه هــا افزایــش چشــمگیری دارد‪ .‬در ایــن بخــش برخــی از‬ ‫معروف تریــن دریاچــه هــای دائمــی ایــران را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫ دریاچه کاسپین (خزر)‬‫ بیشترین عمق‪ ۹۸۰ :‬متر‬‫ وسعت‪ ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ :‬هکتار (بزرگ ترین دریاچه جهان)‬‫ منبــع تامیــن اب‪ :‬بزرگتریــن منبــع‪ ،‬رودخانــه ولــگا در کشــور‬‫روســیه و رودخانه هــای فصلــی و دائمــی در کشــورهای‬ ‫اطــراف (رودخانه هــای ایــران بیــن چهــار تــا پنــج درصــد منابــع‬ ‫تامین کننــده)‬ ‫ شنا و ماهیگیری در مناطق مشخص قانونی مجاز‬‫ بهتریــن زمــان ســفر‪ :‬در همــه ماه هــای ســال به جــز تیــر و‬‫مــرداد‬ ‫ درجه سختی مسیر دسترسی‪ :‬ساده‬‫ ادرس‪ :‬شــمال ایــران‪ ،‬کرانــه ســاحلی اســتان های گلســتان‪،‬‬‫مازنــدران و گیــان‬ ‫دریاچــه کاســپین بزرگ تریــن عرصــه ابــی محــدود در جهان‬ ‫اســت کــه در شــمال ایــران قــرار دارد‪ .‬از ایــن دریاچــه به دلیل‬ ‫وســعت بــاالی ان بــا نــام دریــا یــاد می کننــد و کشــورهای‬ ‫ایــران‪ ،‬اذربایجــان‪ ،‬روســیه‪ ،‬ترکمنســتان و قزاقزســتان‬ ‫اطــراف ان قــرار گرفته انــد‪ .‬دریاچــه کاســپین از طریــق کانــال‬ ‫بــه دریــای ســیاه وصــل می شــود و به طــور مســتقیم بــا هیــچ‬ ‫یــک از اب هــای ازاد جهــان ارتبــاط نــدارد‪.‬‬ ‫طــول دریاچــه کاســپین بیــن ‪ ۱,۲۰۵‬تــا ‪ ۱,۲۸۰‬کیلومتر اســت‬ ‫و مســاحت ان (‪ ۳۷,۱۰۰,۰۰۰‬هکتــار) بــا حــدود یــک پنجــم‬ ‫مســاحت ایــران برابــری می کنــد‪ .‬مســاحت کاســپین در‬ ‫حــدود ‪ ۱٫۵‬برابــر خلیــج فــارس اســت‪ .‬عمیق تریــن نقطــه‬ ‫ایــن دریاچــه در حــدود ‪ ۹۸۰‬متــر عمــق دارد و رودخانه هــای‬ ‫متعــددی از کشــورهای اطــراف ان بــه دریاچــه کاســپین‬ ‫می ریزنــد‪ .‬به دلیــل اهمیــت بــاالی ایــن دریاچــه در انتقــال‬ ‫انــرژی بیــن کشــورهای هــم جــوار بــا ان و بهره بــرداری‬ ‫اقتصادی کشــورها از این منبع بی پایان‪ ،‬کاســپین اهمیت‬ ‫باالیــی در زمینه هــای اقتصــادی و سیاســی دارد‪.‬‬ ‫در گذشــته دریاچــه کاســپین را بــا نــام دریــای طبرســتان‬ ‫نیــز می شــناختند؛ امــا امــروزه ایــن دریاچــه را بــا نام هــای‬ ‫کاســپین‪ ،‬خــزر و مازنــدران می شناســند‪ .‬از مهم تریــن‬ ‫محصــوالت دریــای کاســپین می تــوان ماهــی خاویــار را نــام‬ ‫بــرد کــه بیشــترین صیــد ان از ایــن دریاچــه در ایــران انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬دریاچــه کاســپین کوســه نــدارد؛ امــا تنــوع ابزیــان‬ ‫موجــود در ان بــه بیــش از ‪ ۴۰۰‬نــوع می رســد‪.‬‬ ‫اســتان های گلســتان‪ ،‬مازنــدران و گیــان در جــوار دریاچــه‬ ‫کاســپین قــرار گرفته انــد و ایــن دریــا ســبب تبدیل این اســتان ها‬ ‫بــه پرترددتریــن مناطــق گردشــگری در ایــران شــده اســت‪ .‬طــول‬ ‫خــط ســاحلی در کرانــه دریــای خــزر در حــدود ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر‬ ‫اســت که سراســر ان را طبیعت سرســبز و جنگل های هیرکانی‬ ‫پوشــانده اند‪ .‬بــرای دسترســی بــه دریــای کاســپین بــا توجــه بــه‬ ‫مقصــد مــورد نظــر خــود می توانــد از جاده هــای هــراز‪ ،‬فیروزکــوه‬ ‫و چالــوس خــود را بــه ســواحل زیبــای ایــن دریاچــه برســانید‪.‬‬ ‫دریاچه ارومیه‬ ‫ بیشــترین عمــق‪ :‬در زمــان پرابــی ‪ ۱۶‬متــر (در حــال حاضــر‬‫در حــدود نیــم متــر)‬ ‫ وســعت‪ :‬در زمــان پرابــی ‪ ۴۶۲,۶۰۰‬هکتــار‪ ،‬پــس از شــروع‬‫خشــکی در ســال ‪ ۱۳۹۶‬در حــدود ‪ ۱۵۹,۴۰۰‬هکتــار و در‬ ‫شــهریور مــاه ‪ ۱۴۰۱‬نزدیــک بــه ‪ ۹۸,۰۰۰‬هکتــار‬ ‫ منبع تامین اب‪ :‬رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود‬‫ تاالب بین المللی‬‫در شرایط نامناسب و در حال نابودی‬ ‫ بهتریــن زمــان ســفر‪ :‬در حــال حاضــر به دلیــل بحــران‬‫بی ابــی فصل هــای پاییــز و زمســتان (در فصل هــای گــرم‪،‬‬ ‫خشــک و باتالقــی)‬ ‫ درجه سختی مسیر دسترسی‪ :‬ساده‬‫ ادرس‪ :‬مــرز بیــن اســتان های اذربایجــان شــرقی و غربــی‪،‬‬‫‪ ۲۰‬کیلومتــری شــرق ارومیه‬ ‫دریاچــه ارومیــه بزرگ تریــن دریاچــه داخــل ایــران اســت کــه‬ ‫بخــش قابل توجهــی از اب ان را رودخانه هــای زرینــه رود و‬ ‫ســیمینه رود تامیــن می کننــد‪ .‬متاســفانه به دالیل شــوری باالی‬ ‫اب ایــن دریاچــه‪ ،‬کمبــود بارش هــای چنــد ســال اخیــر‪ ،‬بــی‬ ‫تدبیــری در حفاظــت از ایــن عرصــه ابــی ارزشــمند و تبخیــر بــاال‪،‬‬ ‫از ایــن دریاچــه در حــال حاضــر جــز نامــی باقــی نمانــده اســت‪.‬‬ ‫دریاچــه ارومیــه در روزگار پــر ابــی از بزرگ تریــن دریاچه هــای‬ ‫اب شــور جهــان بــود‪ .‬در حــال حاضــر ایــن دریاچــه بخــش‬ ‫قابل توجهی از عرصه خود را از دســت داده اســت و گونه های‬ ‫متنــوع حیــات وحــش در اطــراف ان بــا خطــر نابــودی مواجــه‬ ‫هســتند‪ .‬جانورانــی ماننــد گــوزن زرد کــه یکــی از زیباتریــن و‬ ‫نایاب تریــن گونه هــای جانــوری رو بــه انقــراض در جهــان بــه‬ ‫شــمار می رونــد‪ ،‬در اطــراف دریاچــه ارومیــه زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫دریاچــه ارومیــه به دلیــل وجــود ریــز ذرات فعــال در ان در‬ ‫طــول ســال‪ ،‬تغییــر رنگ هــای مختلفــی از ســرخ و نارنجــی تــا‬ ‫ســفید را تجربــه می کنــد‪ .‬نــام ایــن دریاچــه در فهرســت ذخیره‬ ‫گاه هــای زیســت کره و مناطــق حفاظــت شــده جهــان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬دریاچــه ارومیــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬جزیــره دارد کــه برخــی از‬ ‫ان هــا دور از دســترس قــرار گرفته انــد‪ .‬از معروف تریــن جزایــر‬ ‫ایــن دریاچــه می تــوان اتــش‪ ،‬اذر‪ ،‬اذیــن‪ ،‬اردشــیر‪ ،‬اشــکو‪،‬‬ ‫تــوس‪ ،‬چشــمه کنــار و شــاهی را نــام بــرد‪ .‬شــاهی تنهــا جزیــره‬ ‫مســکونی در دریاچــه ارومیــه اســت و هفــت روســتا دارد‪.‬‬ ‫عمــق دریاچــه ارومیــه در روزگار پرابــی در عمیق تریــن نقاط‬ ‫ان بــه ‪ ۱۶‬متــر می رســید؛ امــا در حــال حاضــر عمــق بســیاری‬ ‫از بخش هــای ایــن دریاچــه کمتــر از نیــم متــر اســت‪ .‬در‬ ‫صــورت عــدم رســیدگی مناســب و عــدم حفاظــت از ایــن‬ ‫دریاچــه‪ ،‬طولــی نخواهــد کشــید کــه ایــن عرصــه ابــی بــا‬ ‫ارزش به طــور کامــل خشــک شــود‪ .‬بازدیــد از دریاچــه ارومیــه‬ ‫در تمــام فصل هــای ســال امکان پذیــر اســت؛ امــا در نیمــه‬ ‫دوم ســال دریاچــه ارومیــه زیبایــی دوچنــدان دارد‪.‬‬ ‫از مهم تریــن جاذبه هــای گردشــگری و تفریحــات متــداول‬ ‫در دریاچــه ارومیــه می تــوان بــه قایق ســواری بیــن جزایــر‬ ‫ایــن دریاچــه‪ ،‬اتــراق در طبیعــت اطراف ان‪ ،‬تماشــای منظره‬ ‫غــروب خورشــید بــر فــراز دریاچــه ارومیــه و گل بــازی اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬گل و الی کــف دریاچــه ارومیــه خاصیــت درمانــی‬ ‫باالیــی دارنــد و در درمــان بیماری های پوســتی‪ ،‬روماتیســمی‬ ‫و تنفســی موثــر هســتند‪.‬‬ ‫‪-‬دریاچه مهارلو‬ ‫ بیشترین عمق‪ :‬سه متر‬‫ وسعت‪ ۲۴,۰۰۰ :‬هکتار‬‫ منبــع تامیــن اب‪ :‬بارش هــای ســاالنه و رودخانه هــای‬‫باباحاجــی‪ ،‬چنــار راهــدار‪ ،‬نظــر ابــاد و خشــک شــیراز و‬ ‫ابراهه هــای فصلــی متعــدد‬ ‫منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع‬ ‫ بهترین زمان سفر‪ :‬فصل های پاییز و زمستان‬‫‪ -‬درجه سختی مسیر دسترسی‪ :‬ساده‬ ‫ ادرس‪ :‬اســتان فــارس‪ ۶۰ ،‬کیلومتــری جــاده شــیراز‪-‬‬‫فســا‪ ،‬روســتای مهارلو‬ ‫دریاچــه یــا تــاالب مهارلــو از جاذبه هــای طبیعــی اســتان‬ ‫فــارس اســت کــه در منطقــه شــکار ممنــوع مهارلو قــرار دارد‪.‬‬ ‫وســعت ایــن دریاچــه بــه حــدود ‪ ۲۴,۰۰۰‬هکتــار می رســد و‬ ‫در ارتفــاع بیــش از ‪ ۱,۵۰۰‬متــری از ســطح دریــا قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬در زمــان پــر ابــی تــاالب مهارلــو بیشــترین عمــق ان‬ ‫بــه حــدود ســه متــر می رســد‪ .‬برخــی به دلیــل کاهــش حجــم‬ ‫اب ایــن دریاچــه در تابســتان‪ ،‬دریاچــه مهارلــو را تاالبــی‬ ‫فصلــی قلمــداد می کننــد؛ امــا ایــن دریاچــه در طــول ســال‬ ‫اب دارد و تغییــرات دمــا در طــول ســال‪ ،‬تنهــا حجــم ان را‬ ‫تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫دریاچــه مهارلــو را بــا نام هــای «مهلــو»‪« ،‬مهلویــه» و‬ ‫«ماهلویــه» نیــز می شناســند‪ .‬رشــد جلبک هایــی مخصــوص‬ ‫در اب ایــن دریاچــه ســبب تغییــر رنــگ ان بــه رنــگ صورتــی‬ ‫می شــود‪ .‬تــاالب مهارلــو در زمســتان از گونه هــای متنــوع‬ ‫پرنــدگان مهاجــر میزبانــی می کنــد کــه بیشــترین ان هــا‬ ‫را فالمینگوهــا تشــکیل می دهنــد‪ .‬ایــن دریاچــه حجــم‬ ‫قابل توجهــی از نمــک خوراکــی و صنعتــی اســتان فــارس را‬ ‫تامیــن می کنــد‪ .‬طبیعــت گــردی در اطــراف دریاچــه مهارلــو و‬ ‫پرنده نگــری از پرطرفدارتریــن تفریحــات ایــن تــاالب هســتند‪.‬‬ ‫دریاچه گهر‬ ‫بیشترین عمق‪ :‬گهر بزرگ ‪ ۲۸‬متر و گهر کوچک سه متر‬ ‫وســعت‪ :‬گهــر بــزرگ ‪ ۸۵‬هکتــار و گهــر کوچــک پنــج هکتــار‬ ‫(درمجمــوع ‪ ۹۰‬هکتــار)‬ ‫منبع تامین اب‪ :‬رودخانه تاپله و چشمه های کوهستانی‬ ‫شنا ممنوع و ماهیگیری با مجوز مجاز‬ ‫بهترین زمان سفر‪ :‬از اواخر بهار تا اواسط تابستان‬ ‫درجه سختی مسیر دسترسی‪ :‬ساده‬ ‫ادرس‪ :‬اســتان لرســتان‪ ،‬منطقه حفاظت شــده اشــترانکوه‪،‬‬ ‫مــرز بیــن شــهرهای الیگــودرز‪ ،‬دورود و ازنــا‬ ‫دریاچه گهر از زیباترین دریاچه های ایران در اســتان لرســتان‬ ‫میــان کوهســتان اشــترانکوه اســت‪ .‬ایــن دریاچــه در ارتفــاع‬ ‫بیــش از ‪ ۲,۳۰۰‬متــری ســطح دریــا قــرار دارد و از دو بخــش گهــر‬ ‫بــزرگ و گهــر کوچــک تشــکیل می شــود‪ .‬در فصل هــای بهــار و‬ ‫تابســتان اطــراف دریاچــه گهــر از گل هــای رنگارنــگ و طبیعــت‬ ‫سرســبز پوشــیده می شــوند و در طــول زمســتان دریاچــه یخــی‬ ‫منظــره ای تماشــایی میــان کوه هــای بلنــد ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫اب دریاچــه گهــر شــفافیت باالیــی دارد و بــه همیــن دلیــل‬ ‫عمــق و ماهی هــای داخــل ان به راحتــی دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫بازتــاب نــور خورشــید در اب زالل گهــر‪ ،‬رنگــی شــبیه بــه ابــی‬ ‫فیــروزه ای بــه وجــود م ـی اورد کــه بــر زیبایــی ان می افزایــد‪.‬‬ ‫ســواحل اطــراف دریاچــه گهــر در شــرق و غــرب ماس ـه ای و‬ ‫در شــمال و جنــوب صخــره ای هســتند‪ .‬دریاچــه بــزرگ گهــر‬ ‫بیــن چهــار تــا ‪ ۲۸‬متــر عمــق و ‪ ۸۵‬هکتــار مســاحت دارد؛‬ ‫امــا عمــق دریاچــه کوچک تــر گهــر بیــن یــک تــا ســه متــر و‬ ‫مســاحت ان نزدیــک بــه پنــج هکتــار اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004107‬مــورخ ‪ 1401.11.04‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی اقــای ابراهیــم پلنــگ ســنگدوینی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000569‬‬ ‫تقاضــای‏اقــای محمــد پلنــگ ســنگدوینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 5‬کــد ملــی ‪ 2269583981‬صــادره از‪ -‬علــی ابــاد فرزنــد ابراهیــم درششــدانگ عرصــه‏واعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 70812‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -14‬اصلــی‬ ‫واقــع درشهرســنگدوین ‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪174799‬مــورخ ‪ 1401.10.03‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد و نامــه شــماره‏‏‪ 97.65694‬مــورخ ‪ 1401.10.28‬اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلســتان تائیــد‬ ‫گردیـد‪ .‎‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪146‬‏‬ ‫خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪401.12.09:‬‏‪‎ ‎ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.25:‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004208‬مــورخ ‪ 1401.11.16‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی اقــای ایــوب باباکــردی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1401114412005000078‬تقاضــای اقــای‏حســن اســفندیاری فــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 3‬کــد ملــی ‪ 2269643471‬صــادره از‪ -‬علــی ابــاد فرزنــد یحیــی درششــدانگ عرصــه واعیــان‏یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‬ ‫‪ 149.60‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی‏ابــاد خیابــان امــام رضــا(ع) – بعدازفــردوس ‪ 78‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول تائیــد گردید‪‎.‎‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـف‪‎: ‎‬‏‪147‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول ‪ -‬ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 401.12.09:‬‏‪‎ ‎ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.25:‬‏‬ ‫رای اصالحــی‏‪ -‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 140160312005004159‬مــورخ ‪1401.11.09‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون‏تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی اباد باتوجــه به مفــاد گــزارش کارشــناس‏بــه شــماره ‪ 140160312005004097‬مــورخ ‪ 1401.11.03‬و باعنایت به اینکه پــاک اصلی و‬ ‫حــدودو اربعــه ملــک اشــتباه درج‏گردیــد وایــن اشــتباه از شــمول مــاده ‪ – 16‬اییــن نامــه نحــوی اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مــی باشــد‏‏‪ .‬لــذا مفــاد رای صادرشــده بــه شــرح زیــر اصــاح مــی گــردد‪ .‬قســمتی از ملــک‬ ‫بمســاحت ‪ 11496.05‬متــر مربــع از ملــک مذکــور در محــدوده قریــه بلــوک غــام پــاک ‪ 10‬و قســمتی از ملــک بمیــزان‏‏‪ 37508.37‬متــر مربــع در محــدوه قریــه حاجــی ابــاد پــاک ‪ 11‬اصلــی قــرار میگیــرد نقشــه اصالحــی ملــک مذکــور در ‪ 3‬قطعــه ترســیم‏گردیــد‬ ‫قطعه ‪ 1‬که در پالک ‪ – 10‬اصلی قرار دارد یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 6550.9‬متر مربع واقع در بخش ‪6‬‏ثبت علی اباد کتول قریه بلوک غالم‏‬ ‫‏‪-1‬‏ ‬ ‫قطعه ‪ 2‬که در پالک ‪11‬اصلی قراردارد یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 37508.37‬متر مربع واقع دربخش ‪6‬‏ثبت علی اباد کتول قریه حاجی اباد‏‬ ‫‏‪-2‬‏ ‬ ‫قطعه ‪ 3‬که در پالک ‪ 10‬اصلی قرار دارد ‪ ،‬یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 4945.15‬متر مربع واقع در بخش ‪6‬‏ثبت علی اباد کتول قریه بلوک غالم بخش ‪ 6‬حوزه ثبتی علی اباد کتول تائید گردید‪‎.‎‬‬ ‫‏‪-3‬‏ ‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫ف ‪‎:‬‏‪148‬‏‬ ‫خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.12.09:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.25:‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005004060‬مــورخ ‪ 1401.10.28‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله‏ایــادی از مالــک رســمی اقــای ارتــق جرجانــی و مشــد قلــی ســاق تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1400114412005000305‬‏تقاضــای اقــای حمیــد موحــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 9643‬کــد ملــی ‪ 4979136788‬صــادره از‪ -‬اق قــا فرزنــد پیغمبــر قلــی درششــدانگ‏عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 196943‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -10‬اصلــی واقــع‏درزمیــن هــای زراعتــی جهــان ابــاد – بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی علــی ابادکتــول بــه اســتنادتاییدیه شــماره ‪ 155988‬مــورخ ‪1401.09.06‬‏جهادکشــاورزی گــرگان و شــماره‬ ‫‪ 23.1401.33.2737‬مــورخ ‪ 1401.08.09‬اداره منابــع اب گــرگان ونامــه شــماره ‪97.46055‬‏مــورخ ‪ 1401.08.10‬اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان تائیــد گردید‪‎.‎‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه‬ ‫محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الـف‪‎: ‎‬‏‪149‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.12.09:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.25:‬‏‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪ -730‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-730‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/23‬شعبان‪/‬‬ ‫‪23 - 2023‬‬ ‫‪/16 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫پنجشنبه ‪12//25‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بازار پاسرو گرگان‪ -‬عکس نرگس حسین زاده‬ ‫گلستان سرشار از زیبایی‬ ‫نرگــس حســین زاده ‪ -‬از ورودی گلســتان وارد شــهر‬ ‫نوکنــده مــی شــوید ســاحل دریــای خــزر را مــی توانیــد‬ ‫مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫بندرگــز یکــی از شــهرهای ســاحلی اســت کــه در فاصلــه‬ ‫‪ 42‬کیلومتــری شــهر گــرگان اســت‬ ‫بعــداز ان بــه کردکــوی مــی رســید ‪ .‬درازنــو وجهــان نمــا یکــی از روســتاهای‬ ‫تاریخــی وزیبایــی اســت کــه میتوانیــد در ایــن مــکان زیبــا اســتراحت کنیــد‪.‬‬ ‫و در ادامــه میــل رادکان در مســیر جنــگل امــام رضــا ‪.‬‬ ‫حاال به گرگان رســیده اید یکی از تاریخی ترین شــهرهای اســتان گلســتان‬ ‫بــا تاریخــی کهــن مناظــر دیدنــی‪ ،‬اب و هوا ی مطبــوع‪ ،‬خوراکی های متنوع‬ ‫وهمچــون بهشــتی هــزار رنــگ ک ـ ه در قلــب گلســتان قــرار دارد‪ .‬بهتریــن‬ ‫ومحبوبتریــن ســوغاتی هــای شــهر گــرگان شــیرینی ســنتی نــان زنجبیلــی‪،‬‬ ‫ســرغربیلی‪ ،‬نــان خرمایــی‪ ،‬نــان شــیرمال‪ ،‬حلــوا اومــاج ونــان پــادرازی‬ ‫ازجملــه شــیرینی هــا اســت‪.‬‬ ‫در گــرگان مــی توانیــد از اثــار تاریخــی و زیبــا بــی نظیــری مثــل دیــوار بــزرگ‬ ‫گــرگان‪ ،‬مدرســه عمادیــه‪ ،‬کاخ مــوزه گــرگان‪ ،‬تپــه تاریخــی قلعــه خنــدان و‬ ‫تورنــگ تپــه دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫از طبیعــت اطــراف گــرگان می تــوان پــارک جنگلــی النگــدره وناهارخــوران‬ ‫‪،‬ابشــار زیــارت وجنــگل توسکســتان را نــام بــرد‪.‬‬ ‫تنوع اقوام باعث شده فرهنگ های متنوعی در استان باشد‪.‬‬ ‫بیشتر مردم گرگان شیعه و حدود یک سوم انها اهل سنت هستند‪.‬‬ ‫مردم گرگان با گویش گرگانی صحبت می کنند‪.‬‬ ‫گلســتان تنــوع قومــی ونــژادی باالیــی دارد واقتصــاد این شــهر در دوبخش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دامپروری وگردشــگری تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫بعــداز گــرگان فاصلــه بیــن گــرگان وعلــی اباد روســتاهای ییالقــی زیبایی را‬ ‫مشــاهده می کنید‪ .‬روســتای نرســو‪،‬چجاو‪...‬‬ ‫بعــد از ان بــه شــهر علــی ابــاد بــا فرهنــگ کتــول را داریــم کــه یکــی از‬ ‫بکرتریــن وزیباتریــن مقاصــد طبیعــت گــردی ایران اســت و ابشــار کبــودوال‬ ‫بلندتریــن ابشــار خــزه ای ایــران بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫بعــد بــه ازادشــهر ورامیــان مــی رســید رامیــان دارای طبیعتــی بکــر ودســت‬ ‫نخــورده اســت ‪.‬چشــمه گل رامیــان کــه یکــی از منحصــر بــه فردتریــن‬ ‫جاهــای دیدنــی رامیــان اســت ‪.‬‬ ‫بازدیــد از کاللــه وزیارتــگاه خالــد نبــی در کنــار امامــزاده عبدالل ه وگورســتان‬ ‫مشــهور بــا ســنگ قبرهــای منحصــر بــه فــرد را از دســت ندهیــد‪ .‬واگــر‬ ‫گلســتان را در ایــام نــوروز نتوانســتید بیاییــد در اردیبشــهت از دشــت اللــه‬ ‫خالــد نبــی حتمــا دیــدن کنیــد‬ ‫اگــر می خواهیــد چنــد اســتان را باهــم در یکجــا تجربــه کنیــد بــه گلســتان‬ ‫ســفر کنیــد و گلســتان را بــرای ســفر نــوروز انتخــاب کنیــد‬ ‫اگر شما به دنبال کار‬ ‫هستی ما هم به دنبال‬ ‫نیروی کار هستیم‬ ‫برای کسب اطالع بیشتر خانمهای‬ ‫دهه ‪ 70‬دی با ما تماس بگیرند‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫علی ابادکتول؛ بهشت‬ ‫طبعیت ایران‬ ‫علی ابادکتــول بــا برخــورداری از اب و هــوای مناســب‪ ،‬طبیعــت بکــر و متنــوع‪،‬‬ ‫ابشــارهای منحصــر به فــرد و اثــار تاریخــی و باســتانی متعــدد یکــی از مقاصــد اصلــی‬ ‫گردشــگران نــوروزی اســت و تاریــخ و اداب و رســوم دیرپــای ایــن شــهر بــا هــزاران‬ ‫رمــز و راز و شــگفتی مــورد توجــه مســافران قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی ابــاد کتــول بــا کوههــای جنگلــی سرســبز‪،‬‬ ‫مردمــان اصیــل‪ ،‬فرهنــگ غنــی و ابشــارهای منحصــر به فــرد‪ ،‬گردشــگران را بــرای‬ ‫لــذت بــردن از تعطیــات نــوروزی فرامی خوانــد‪.‬‬ ‫روستای تاریخی چینو‪ ،‬میراثدار تپه باستانی ‪ ۷‬هزار ساله‬ ‫روســتای چینــو بــا زیبایــی بکــر‪ ،‬معماری جذاب ســنتی‪ ،‬ویژگی منحصر به فرد طبیعت‬ ‫و ظرافت خانه هایش میراث دار معماری ســنتی کهن روستانشــینان اســت‪.‬‬ ‫تپــه باســتانی چینــو در نزدیکــی روســتایی بــه همیــن نــام‪ ،‬جلــوه ای مانــدگار از‬ ‫تمــدن هــزاران ســاله ایــن منطقــه‪ ،‬یکــی از ظرفیــت هــای ایــن روســتا بــرای جــذب‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت کــه شــکوه و قدمــت ‪ ۷‬هــزار ســاله خــود را بــه‬ ‫رخ بازدیدکننــدگان مــی کشــد‪.‬‬ ‫ایــن تپــه باســتانی بــا وســعتی حــدود ســه هکتــار در نزدیــک بافــت قدیمــی روســتا‬ ‫واقــع شــده و بــا توجــه بــه اشــارات تاریخــی و برداش ـت های اولیــه محققــان علــوم‬ ‫تاریــخ و باســتان شناســی در برگیرنــده اثــاری از دوره اشــکانی و نوســنگی اســت‪.‬‬ ‫کبودوال تنها ابشار تمام خزه ای ایران؛ نگین گردشگری علی اباد کتول‬ ‫کبــودوال تنهــا ابشــار خــزه ای ایــران اســت کــه بــا مجموعــه ‪ ۶‬ابشــار کوچکتــر‬ ‫در ‪ ۵‬کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر علی ابــاد کتــول‪ ،‬دامنــه کــوه هــارون و در‬ ‫عمــق دره ای کــه جنــگل هــای انبوهــی ان را پوشــانده قــرار داشــته قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن ابشــار ‪ ۱۲‬متــری بایــد از ســنگ فــرش هــای پلکانــی‬ ‫هماننــد قلعــه رودخــان گیــان‪ ،‬مســیری سرســبز‪ ،‬جنــگل هیرکانــی و‬ ‫رودخان ـه ای زالل گــذر کــرد کــه زمزمــه ابــش در فضــای ارام و ســکوت جنــگل‬ ‫ارامشــی خــاص بــه انســان مــی بخشــد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه درایــام مختلــف ســال گردشــگران و عالقــه منــدان بــه طبیعــت را بــه‬ ‫ســوی خــود مــی کشــاند و کمتــر مســافری بــه اســتان گلســتان و علــی ابادکتــول‬ ‫ســفر مــی کنــد کــه بــدون دیــدن زیبایــی هــا و ارامــش کبــودوال از ان خــارج شــود‪.‬‬ ‫ابشــار زیبا و تمام خزه ای کبودوال شــهرتی جهانی دارد و در کنار کوه های پوشــیده‬ ‫از درختان ســر به فلک کشــیده و اســمان خراش های طبیعی قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫موزه تاریخ طبیعی کبودوال‬ ‫مــوزه تاریــخ طبیعــی کبــودوال کار خــود را در ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــا الگوگیــری از‬ ‫موزه هــای اروپــا‪ ،‬در دل زیبایــی هــای جنــگل سرســبز کبــودوال اغــاز کــرد و یکــی‬ ‫از پرجاذبــه تریــن مــکان هــا بــرای گردشــگران تاریــخ طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫در این موزه انواع زیســتگاه های ابی‪ ،‬خشــکی‪ ،‬تاالبی‪ ،‬کوهســتانی و اســتپی‬ ‫اســتان نمایــش داده مــی شــود و همچنیــن در کنــار نمونه هــای گیاهــی منطقــه‬ ‫غرفــه هــای پرنــدگان‪ ،‬پســتاندارن‪ ،‬حشــرات‪ ،‬صدف ها‪،‬کانی ها‪،‬فســیل ها و‬ ‫خزنــدگان مــورد بازدیدعالقــه منــدان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫صنایع دستی منطقه کتول‬ ‫صنایــع دســتی بومــی و محلــی علــی ابادکتــول ماننــد نواربافــی کتــول‪ ،‬البســه محلــی و‬ ‫دوتــار کتــول قدمــت دیرینــه ای دارد کــه مــورد اســتقبال گردشــگران قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫صنایع دســتی ایــن شهرســتان بازتابــی از تمــدن و فرهنــگ مردمــش بــوده‬ ‫و دست ســاخته هایی کــه تجلــی تعامــل بــا طبیعــت زیبــای پیرامــون منطقــه‬ ‫اســت‪ ،‬پیشــینه تاریخــی مردمــش را انعــکاس مــی دهــد‪.‬‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از گردشــگران مختلــف عــاوه بــر حضــور پررنــگ در بــازار‬ ‫شهرســتان علــی ابادکتــول‪ ،‬محبوبیــت و شــناخت خوبــی نســبت بــه صنایع دســتی‬ ‫شهرســتان داشــته واســتقبال خوبــی در خریــد محصــوالت دارنــد‪.‬‬ ‫امامزاده ها و اماکن زیارتی‬ ‫بقعــه مبــارک امامــزاده جعفربــن زیــن العابدیــن (ع) کــه فرزنــد بالفاصــل حضــرت‬ ‫ســجاد اســت در نزدیکــی روســتای ییالقــی و مصفــای گنــو قــرار داشــته و امکانــات‬ ‫رفاهــی و زائرســرا مختــص گردشــگران حاضــر در ایــن مــکان تاریخــی و زیارتــی دارد‪.‬‬ ‫امامــزاده عبداللــه ابــن موســی ابــن جعفــر (ع) در شــمال روســتای معصــوم ابــاد‬ ‫فندرســک‪ ،‬امامزاده خالدبن عون موســی بن جعفر (ع) در جنوب روســتای برفتان‪،‬‬ ‫امامــزاده شــیخان در دهنــه محمدابــاد کتــول از جملــه بقــاع متبرکــه علی ابادکتــول‬ ‫اســت کــه همــواره مســافران بســیاری از نقــاط مختلــف کشــور بــرای زیــارت در ان‬ ‫حضــور مــی یابنــد‪.‬‬ ‫موسیقی کتول‬ ‫موســیقی غنــی و متنــوع ســنتی کتــول در ایــن شهرســتان ســابقه ای دیرینــه‬ ‫داشــته و بــه حــدود ‪ ۷‬هــزار ســال پیــش بــاز می گــردد کــه بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مولفه هــای فرهنــگ و هنــر اقــوام کتــول مقصــد بســیاری از گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫گردشــگران بســیاری جــذب شــنیدن موســیقی محلــی و ســنتی کتــول مــی شــوند‬ ‫چرا که این موســیقی را بازتاب پیشــینه تاریخی و نمایش عناصر زنده و ملموس‬ ‫طبیعــت‪ ،‬کــوه و جنــگل هــای بکــر‪ ،‬سرســبز و زیبــای علــی ابادکتــول می داننــد‪.‬‬ ‫تفجرگاه تاریخی روستای سیاه رودبار علی ابادکتول‬ ‫روســتایی در منطقــه جنگلــی ســیاه رودبــار بــا خانــه هــای قدیمــی خشــتی‪،‬‬ ‫گلــی بــا ســقف هــای چوبــی بســیار باصفــا و روی تپــه سرســبزی شــکل گرفتــه‬ ‫و درختــان اطرافــش را پوشــانده انــد ایــن منطقــه بــه خاطــر جنــگل هــای بکــر‬ ‫منطقــه ای ایــده ال بــرای ســفر اســت‪.‬‬ ‫درختــان زیبــا و قدیمــی ســرخدار ســیاه رودبــار بــه عنــوان مهمتریــن ذخیــره‬ ‫گاه انجیلــی و عــروس جنــگل هــای هیرکانــی بــوده کــه افــراد بســیاری مایــل‬ ‫بــه حضــور در ایــن مــکان هســتند و یکــی از قابلیــت هــای ویــژه ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫چشــمه اب شــور بــا امالحــی ســرخ رنــگ اســت‪.‬‬ ‫ســیاه رودبــار از توابــع شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــه عنــوان دهکــده صنایــع‬ ‫دســتی ثبــت ملــی شــده و تقریبــا تمامــی بانــوان روســتا در کار تولیــد صنایــع‬ ‫دســتی بومــی هســتند‪ .‬بافتــن پارچــه هــای رنگارنــگ‪ ،‬نــوار بافــی‪ ،‬الک تراشــی‪،‬‬ ‫ســوزن دوزی و ســاخت عاروســک و عــاروس کلــه (عروس ـک های بومــی ســیاه‬ ‫رودبــار) از مهمتریــن تولیــدات انــان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس میــراث فرهنگــی ‪،‬صنایــع دســتی و گردشــگری علــی ابادکتــول بــه ایرنا گفت‪:‬‬ ‫ایــن شهرســتان از نظــر پتانســیل هــای گردشــگری جاذبــه هــای بســیار ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫ناصــر احمــدی افــزود‪ :‬گ ‪ ۷۷‬روســتای بکــر و زیبــای علی ابادکتــول در دو‬ ‫دهنــه محمدابــاد و دهنــه زریــن گل‪ ،‬ســاالنه مــورد اســتقبال گردشــگران‬ ‫بســیاری قــرار مــی گیــرد کــه حــدود ‪ ۱۸‬بومگــردی‪ ۲۰۰ ،‬خانــه مســافر و ‪۲‬مهمــان‬ ‫پذیــر بــرای اســکان ایــن مســافران و اســتفاده انهــا از ظرفیــت هــای گردشــگری‬ ‫شهرســتان و روســتاهای اطــراف مهیــا و امــاده پذیرایــی هســتند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ابشــارهای متعدد این شهرســتان و به ویژه ابشــارکبودوال‪ ،‬ســایت‬ ‫پــروازی روســتای ریــگ چشــمه‪ ،‬مــوزه حیــات وحــش تاریــخ طبیعــی شهرســتان‪،‬‬ ‫بازارچــه بانــوان‪ ،‬بازارچــه محمدابادکتــول‪ ۹۳ ،‬اثــار ثبــت ملی بناها و محوطه های‬ ‫تاریخــی میزبــان گردشــگران داخلــی و خارجــی خواهنــد بود‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ ۲ :‬هــزار هنرمنــد در شهرســتان مشــغول بــه فعالیــت در حــوزه صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری هســتند کــه اثــار انهــا مــورد اســتقبال گردشــگران قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

شماره : 774
تاریخ : 1402/03/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

شماره : 773
تاریخ : 1402/03/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

شماره : 772
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

شماره : 771
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

شماره : 770
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

شماره : 769
تاریخ : 1402/03/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!