روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 731 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 731

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‬ ‫شماره ‪225 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 27‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/18-‬مارس‪ /25-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪731 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫رئیس جمهور‪ :‬نسبت به بیماری سرطان‬ ‫باید تالش کنیم دغدغه مردم کاهش یابد‬ ‫‪8‬‬ ‫گلستان سرشار از زیبایی‬ ‫‪8‬‬ ‫در گلستان مقدمات اجرای‬ ‫طرحکاالبرگالکترونیکی‬ ‫اختیاری فراهم شد‬ ‫‪4‬‬ ‫اسانسورهای‬ ‫غیراستاندارد از سال‬ ‫اینده پلمب می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬طلبه درحوزه های‬ ‫علمیهخواهرانگلستان‬ ‫مشغول تحصیل اند‬ ‫‪5‬‬ ‫برایمزاحمت های‬ ‫چهارشنبه سوری حدود‪ ۷‬هزار‬ ‫گلستانی ازپلیس درخواست‬ ‫کمکداشتند‬ ‫بوی بهار‬ ‫‪5‬‬ ‫سال ‪ 1401‬هم به ایستگاه اخر رسید‬ ‫حمیدرضا محمدیاری مدیریت موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫یــک ســال دیگــر را در کنــار شــما بودیــم در کنــار شــما عزیزانــی کــه همــواره بــه مــا امیــد بــه اینــده را دادیــد تــا بــا قــدرت و‬ ‫اســتقامت حرکــت کنیــم در زمانــی کــه اقتصــاد مــا را دشــمن مــورد هــدف قــرار داد و موجــب افزایــش هزینــه های ما شــد اما شــما‬ ‫همراه هــان بــا تمــام وجــود در کنارمــان بودیــد تــا کوچکتریــن احســاس کمــی و کاســتی را نداشــته باشــیم و از رســالت خــود قدمــی‬ ‫بــه عقــب بــر نگردیــم اری اگــر شــما همراهــان و مخاطبــان واقعــی کنــار مــا نبودید قطعا با کالم برخی از کســانی که مخالــف ایران‬ ‫ابــاد ‪،‬گلســتان پــر نشــاط بودنــد مایــوس مــی شــدیم و در همــان ابتــدای ســال معلــوم نبــود کــه ایــا خواهیــم توانســت یــک ســال‬ ‫دیگــر را باشــیم تــا ارائــه دهنــده مطالبــی باشــیم کــه پاتکــی باشــد بــر ضــد حمــات دشــمن ‪،‬دشــمنی کــه از ابتــدای ســال خــود را‬ ‫امــاده مــی کــرد بــرای دسیســه افکنــی دسیســه افکنــی کــه ریشــه ان جنــگ ترکیبــی بود بــرای تجزیه ایــران مقتــدر و در خط مقدم‬ ‫ایــن نبــرد نــا برابــر هــم رســانه بــود رســانه ای کــه تــا دنــدان مســلح و بــا در اختیــار داشــت بــه روزتریــن امکانــات بــه نبــرد و تجزیــه‬ ‫ایــران امدنــد و ایــن حرکــت خــود را از اواســط ســال و بــا رمــز مهســا و یــا همــان ژن زندگــی ازادی اغــاز کردنــد و اینجــا رســانه ها‬ ‫بایــد بــا خشــابی خالــی همچــون رزمنــدگان ‪ 8‬ســال دفــاع مقــدس بــه مقابلــه بــا ایــن نبــرد نابرابــر مــی رفــت نبــردی کــه یــک طــرف‬ ‫ان دشــمنی کــه امــاده ســوریه ســازی ایــران بــود بــا ایــن فکــر کــه مــی توانــد ســوریه ای دیگــر را رغــم بزنــد امــا فــارغ از اینکــه ایــن‬ ‫کشــور همچنــان خــود را فــدای ازادی مــی کننــد از نــوع واقعیــت و نــه تبلیــغ و چــراغ ســبزهای رســانه ای ‪.‬‬ ‫اری ایــن شــما بودیــد کــه در کنــار مــا همچــون هشــت ســال دفــاع مقــدس کــه در کنــار رزمنــدگان قــرار داشــتید و بــه انهــا‬ ‫امیــد مــی دادیــد بــه مــا امیــد دادیــد کــه در مقابــل دشــمن بعثــی صــدام کــه نــه تنهــا فقــط صــدام بــه جنــگ بــا ایــران امــاده بود‬ ‫بلکــه کشــورهای صــدام را بــه جنــگ بــا ایــران ترغیــب کــرده بــودن کــه نمــی خواســتند ایــران را ببینــد امــا نشــد ان چــه کــه مــی‬ ‫خواســتند چــون تمــام طــرح هــا و نقشــه هــای شــان بــا وجــود رهبــری مقتــدر و هوشــیار نقــش بــر اب مــی شــد ‪.‬‬ ‫حــال پــس از ســالها شکســت متوالــی همچنــان بــه دنبــال دشــمن بــه دنبــال ایــران تجزیــه شــده اســت و ایــن هوشــیاری‬ ‫شــما عزیــزان اســت کــه همــوراه بــه جنــگ بــا ایــن هجمه هــا مــی رود‪.‬‬ ‫اری موسســه مطبوعاتــی بــازار کســب و کار بــا وجــود شــما همراهــان همیشــگی توانســت یــک ســال دیگــر روزنامــه بــازار‬ ‫کســب و کار را منتشــر کنــد تــا چراغــی همچــون فانــوس دریایــی در امــواج متالطــم توفانــی کــه دشــمن بــرای برهــم زدن‬ ‫امنیــت و ارامشــی کــه ‪ 40‬ســال اســت مدیــون خــون شــهدا و مدافعــان حــرم و وطــن اســت باشــد‪.‬‬ ‫ودر ایــن یکســال توانســتیم بــا وجــود کالمهــای کــه مــدام در گوشــمان زمزمــه مــی کــرد کــه دیگــر کســی روزنامــه‬ ‫کاغــذی را نمــی خواهــد و مطالعــه نمــی کنــد در کنارتــان باشــیم و ایــن را مدیــون شــما و همکارانــی کــه بــا وجــود همــه‬ ‫نامالیمتی هــای کــه از ســوی دشــمنانی کــه بــه ظاهــر دوســت مــان بودنــد هســتیم‬ ‫و ایــن همراهــی شــما باعــث شــد کــه ‪ 225‬شــماره را در کنارتــان باشــیم و در اینجــا و در ایــن روزهــای پایانــی ســال ‪1401‬‬ ‫ســالی کــه از ســوی رهبــر معظــم انقــاب ســال تولیــد؛ دانــش بنیــان هــا؛ اشــتغال افرینــی نــام گــذاری شــده بــود‬ ‫برایتــان ارزوی تندرســتی و ســامتی را داریــم و امیدواریــم کــه ‪ 1402‬برایتــان ســالی سرشــار از برکــت روزی‬ ‫و نعمــت باشــد و در کنــار عزیزانتــان ایــن ســال را باشــادی اغازگــر باشــید ‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 27‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪731‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫کشیک های نوروزی برای‬ ‫پیشگیری از دست اندازی به‬ ‫اراضی ملی و منابع طبیعی‬ ‫پایش هوشمند تخلفات‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫در گلستان‬ ‫کابوس کاری‬ ‫بر بازار کار کارگران‬ ‫ایرانی و خارجی‬ ‫بازار کسب و کار ‪ -‬سهیال عالالدین‬ ‫تنشــی کــه ایــن روزهــا بیــن کارگــران افغانــی و ایرانــی بــرای‬ ‫تامین معیشــت بر بازار کار مخصوصا بازار ســاختمان حاکم‬ ‫اســت‏ایــن دوقشــر را نســبت بــه یکدیگــر بدبیــن و دشــمن‬ ‫ســاخته اســت و هــر جــا اســمی از یکدیگــر می برنــد بــا تنفــر‬ ‫همــراه اســت چــرا‏کــه هــردو معتقــد هســتند کــه دیگــری‬ ‫نانــش را اجــر کــرده و روزگار برانهــا بــه ســختی مــی گــذرد‏‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای‬ ‫حفــظ حقــوق بیــت المــال گفــت‪ :‬دســتگاه های‬ ‫اجرایــی متولــی و دادســتان هــای سراســر اســتان‬ ‫در کشــیک هــای نــوروزی بــرای پیشــگیری از دســت‬ ‫انــدازی بــه اراضــی ملــی و صیانــت از ایــن عرصه هــا‬ ‫حضــور دارنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬دادســتانی هــا در همــه‬ ‫حــوزه هــای قضایــی در تعطیــات نــوروز در‬ ‫دســترس هســتند تــا در صــورت نیــاز بــه اقــدام‬ ‫قضایــی‪ ،‬بالفاصلــه ورود کننــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بخشــی از تمرکــز گشــت هــای نــوروزی‪،‬‬ ‫بــر قاچــاق چــوب خواهــد بــود و ایــن زیبنــده نیســت‬ ‫کــه بخــش عمــده ای از چــوب مــورد نیــاز کارگاه‬ ‫هــای مبــل ســازی دیگــر اســتان هــا از جنــگل هــای‬ ‫گلســتان قاچــاق شــود و بایــد دســتگاه هــای متولــی‬ ‫نظــارت هــا در ایــن بخــش را بیشــتر کننــد‪.‬‬ ‫اســیابی از توســعه ســامانه پنجــره واحــد زمیــن‬ ‫در اســتان هــم خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا راه انــدازی‬ ‫ایــن ســامانه ‪ ،‬تخلفــات در حــوزه تغییــر کاربــری‬ ‫زمین هــا و ســاخت و ســازهای غیرمجــاز بــه صــورت‬ ‫هوشــمند پایــش مــی شــود کــه در نتیجــه ان از‬ ‫تخلفــات در ایــن حــوزه بــه موقــع اطــاع حاصــل و‬ ‫بالفاصلــه برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن ســامانه همچنیــن در ارائــه‬ ‫خدمــات در حــوزه صــدور مجوزهــا و واگــذاری زمیــن‬ ‫بــرای طــرح هــای توســعه ای در بخــش های صنعتی‬ ‫و گردشــگری و صنعتــی نیــز اســتفاده مــی شــود ‪.‬‬ ‫این مقام ارشــد قوه قضاییه در اســتان گلســتان با‬ ‫مثبــت ارزیابــی کردن اقدامات در حوزه پیشــگیری از‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز گفــت‪ :‬در همیــن یکی‬ ‫دو ســال گذشــته میــزان اجــرای احــکام قلــع و قمــع و‬ ‫تبصــره دو بــا دو دهــه گذشــته برابــری مــی کنــد کــه‬ ‫نشــان از عزم دادگســتری اســتان برای مبارزه جدی‬ ‫بــا زمیــن خــواری دارد و خوشــبختانه امــروز در برخــی‬ ‫مناطــق اســتان ماننــد زیــارت ســاخت و ســازهای‬ ‫غیرمجــاز متوقــف شــده اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬امســال بــا پیگیــری‬ ‫دادســتانها و همــکاری ارگان هــای متولــی ‪ 80‬اب‬ ‫بنــدان غیرمجــاز در بســتر گرگانــرود تخریــب شــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تخریــب ایــن اب بنــدان بــه میــزان ‪8‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب اب رهــا ســازی شــد کــه در نتیجه‬ ‫ان عدالــت توزیــع اب بهتــر اتفــاق مــی افتــد و اراضــی‬ ‫کشــاورزی پاییــن دســت کــه عمومــا بــر اثــر نبــود اب‬ ‫خســارت مــی دیدنــد از اب بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از بررســی ویــژه‬ ‫اتــش ســوزی جنــگل هــای گالیکــش هــم خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه گــزارش هــای دریافتــی‬ ‫مبنــی بــر عمــدی بــودن اتــش ســوزی هــا‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت ویــژه در ایــن حــوزه ورود مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫به منظور جلوگیری از حضور نیروی‬ ‫کار غیر مجاز خارجی دربازار کار‬ ‫کشور‪ ،‬وزارت کار واموراجتماعی‬ ‫بر‏اساس بند «ج» ماده ‪ 11‬قانون‬ ‫تنظیم بخشی از مقررات مالی‬ ‫دولت مصوب‪/11/27‬‏‪،‎1380‬‬ ‫مکلف شده است کارفرمایانی‬ ‫که‏اتباع خارجی فاقد پروانه‬ ‫رابه کار می گیرند بابت هر روز‬ ‫اشتغال غیر مجاز هر کارگرخارجی‬ ‫معادل چند برابر حداقل دستمزد‬ ‫‏روزانه جریمه نماید‪ ،‬در صورت‬ ‫تکرار تخلف این جریمه دو برابر‬ ‫خواهد شد ودر صورت خودداری‬ ‫کارفرمایان از پرداخت‏جریمه‬ ‫مقرر در این بند‪ ،‬تعقیب کیفری‬ ‫براساس ماده (‪ )181‬قانون کار‬ ‫مصوب‪ 1369/08/29‬مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام به‏عمل‬ ‫خواهد امد ‏‪.‬‬ ‫اســام از کارگــران ساختمانی اســت و در یــک از روســتاهای‬ ‫اطــراف گــرگان زندگــی مــی کنــد اســام ‪3‬ســال اســت بــدوراز‬ ‫خانــواده‏از طریــق قاچــاق وارد ایــران شــده وهمین جا ماندگار‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬دو خواهــر دارد کــه در افغانســتان در کنــار‬ ‫خانــواده دایــی‏خــود زندگــی مــی کننــد بعد از کشــته شــدن پدر‬ ‫و مــادرش در جنــگ ‪،‬مخــارج ایــن دو خواهــر بــه عهــده ی او‬ ‫مــی باشــد و هــر ‪6‬‏مــاه یکبــار از طریــق پــس انــداز جمــع شــده‬ ‫توســط دایــی خــود کــه ان هــم بــرای کار بــه ایــران مــی ایــد‬ ‫بــه خواهــران خــود مــی رســاند‏او ایــران را جایــگاه خوبــی بــرای‬ ‫زندگی و کار می داند و معتقد اســت ســختی ها و مشــکالتی‬ ‫کــه در افغانســتان بعــد از جنــگ‏طالبــان وجــود دارد در ایــران‬ ‫وجــود نــدارد اســام از نبــود بیمــه و درامــد کــم بــا توقــع زیــاد‬ ‫کارفرمــا بــرای کار و مشــقت زیــاد بــر‏روی ســاختمان گالیــه‬ ‫منــد اســت ‪ ،‬وی درامــد ش یــک ســوم درامــد یــک ایرانــی‬ ‫اســت و پرداختــی روز مــردش حتــی از یــک‏ســوم هــم کمتــر‬ ‫اســت امــا بــا اینصــورت از مانــدن در ایــران راضــی اســت ‏‪.‬‬ ‫محمدرضــا کــه اســتاد بــرق کشــی ســاختمان اســت و‬ ‫در بیــن هــم ســن وســال و کســانی کــه مــی شناســند بــه‬ ‫مهنــدس بــرق معــروف مــی‏باشــد در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫مــا مــی گویــد ‪:‬االن در دوره ی تــورم اقتصــادی حتــی‬ ‫کســانی کــه حقــوق ثابــت دارنــد هــم گرفتــار تامیــن‏نشــدن‬ ‫مایحتــاج زندگــی و کاهــش شــدید در امــد خــود هســتند‬ ‫چــه برســد بــه مــن کارگــر فصلــی و ســاختمانی ‪ ،‬دخــل بــا‬ ‫خــرج اصــا نمــی‏خوانــد و جــور در نمــی ایــد همــه هــم‬ ‫گنــاه را برگــردن فشــار تحریــم هــا و سیاســت هــای ضــد‬ ‫نقیــض دولــت مــی اندازنــد اصــا امنیــت‏شــغلی وجــود‬ ‫نــدارد بــا ایــن همــه بحــران و وضعیــت بــد اقتصــادی ‪،‬‬ ‫اســتفاده کارفرمایــان از کارگــران اتبــاع خارجــه بــا حقــوق‬ ‫و دســت‏مــزد کــم و بــدون بیمــه بــه منظــور دادن صرفــا‬ ‫جایــگاه خــواب ‪ ،‬تامیــن معیشــت بــرای امثــال مــا کــه‬ ‫ایرانــی هســتیم و درکشــور ایــران‏زندگــی مــی کنیــم بــه یــک‬ ‫کابــوس تبدیــل شــده اســت‏‪.‬‬ ‫اللــه بخــش ‪10‬ســال اســت‬ ‫کــه در یکــی از محــل هــای‬ ‫گــرگان بــا خانــواده زندگــی‬ ‫مــی کنــد وبــه همــراه پســر‬ ‫بــزرگ خــود تامیــن کننــده‬ ‫‏ضایعــات کارتــن کارخانــه‬ ‫های تولیدی و کا رتن ســازی‬ ‫شــهرک صنعتــی اق قــا‬ ‫اســت عــاوه بــر اللــه بخــش‬ ‫یکــی دیگــر از برادرهــای او‬ ‫‏هــم همیــن شــغل را دارد‬ ‫و بــه کمــک بــرادرش افشــار‬ ‫در نزدیکــی اق قــا زمینــی را‬ ‫بــرای انبــار کارتــن بــه صــورت‬ ‫ســوله اجــاره کــرده انــد‏اللــه‬ ‫بخــش از درامــد خــود راضــی‬ ‫اســت و نگرانــی خــود را از‬ ‫قبــل ســه فرزنــدش مــی‬ ‫دانــد پســر بــزرگ اللــه بخــش‬ ‫ضمــن کمــک بــه پــدرش ‪،‬‬ ‫‏نگهبــان یکــی از کارخانــه‬ ‫هــای شــهرک اســت و بــا‬ ‫دســتمزد ناچیــز روزگار مــی‬ ‫گذرانــد اللــه بخــش از طــرز‬ ‫برخــورد بعضــی ازکارفرمایــان‬ ‫و ‏کارگــران ایرانــی ناراحــت‬ ‫و دلخــور اســت او بــا بغــض‬ ‫ســنگین میگویــد‪ :‬انهــا بــرای‬ ‫بــی فکــری‪ ،‬کــم کاری‪،‬‬ ‫دســتمزد زیــاد و بیمــه ‏‪...‬‬ ‫کارگــران خــود همیشــه‬ ‫مــا را مثــال مــی زننــد کــه‬ ‫کارگــر افغانــی مــی اورم کــه‬ ‫نــه دســتمزد دارد نــه بیمــه‬ ‫می خواهــد بــا دادن یــک‬ ‫‏جایــگاه خــواب و خــورد و‬ ‫خوراکــش مشــکلم حــل مــی‬ ‫شــود و‪...‬‬ ‫ســهراب کــه بنــا اســت‬ ‫وبــه عنــوان اســتاد کار ســه‬ ‫شــاگرد دارد و فــوت فــن کار‬ ‫خــود را بــه صــورت تخصصــی‬ ‫و حرفــه ای بــه انهــا امــوزش‬ ‫‏داده اســت بــا توجــه بــه‬ ‫حرفــه و مهــارت خــود ادعــای‬ ‫درامــد خــوب نــه ایــده ال و‬ ‫تامیــن معیشــت بــرای خــود‬ ‫و خانــواده و شــاگردان و‬ ‫‏خانــواده ی انهــا رادارد امــا گالیــه منــد از اداره کار و رواط‬ ‫اجتماعــی و انجمــن صنفــی کار گران ســاختمانی اســت که‬ ‫بــرای کارگــران‏خارجــی بــدون داشــتن تخصــص و مهــارت‬ ‫کافــی وکیفیــت ‪ ،‬پروانــه کار صــادر مــی کننــد وبــا قیمــت‬ ‫پاییــن بــا انهــا قــرارداد مــی ‏بندندوکارگــران ایرانــی ســر‬ ‫چهــار راههــا نظــاره گــر کار کارگــران اتبــاع خارجــی هســتند‬ ‫و حــرص مــی خورنــد از اینکــه کارفرمایــان‏؛فرصــت هــای‬ ‫شــغلی را بــا ازدیــاد ایــن نــوع کارگرهــا از دســت نیروهــای‬ ‫جــوان ایرانــی مــی گیرنــد ‪ ،‬به همین دلیــل اکثر جوانان ما‬ ‫بــه‏ســمت کار ســاختمان ســازی بــا نــگاه شــغل نمــی رونــد‬ ‫و تــن بــه بیــکاری مــی دهنــد و بســیاری از ایــن حرفــه هــا‬ ‫خودبــه خــود از بیــن مــی‏رود‪،،‬ســهراب در ادامــه گفت‪:‬بــا‬ ‫تمــام ایــن وضعیــت و مشــکالتی کــه بــرای مــن کارگــر وجــو‬ ‫دارد و ســازمان تامیــن اجتماعــی مــی‏دانــد کــه کار کارگــران‬ ‫ســاختمانی فصلــی وموقتــی مــی باشــد درســت در زمانیکــه‬ ‫بیــکار هســتیم بــدون اطــاع قبلــی اقــدام بــه‏بازدیــد و در‬ ‫نبــود کارگــر بیمــه اش را قطــع مــی کننــد‏‪.‬‬ ‫کارگــران اتبــاع خارجــی بــه دلیــل اینکــه بــا صبــر و‬ ‫تحمــل و ســخت کوشــی و پذیــرش تمــام مشــقت هــای‬ ‫کاری و رفتــاری‏کارفرمایــان (دســتمزد پاییــن ‪ ،‬نداشــتن‬ ‫بیمــه و نداشــتن کارت اقامــت و هویــت )در بــازار کار‬ ‫بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه‏انــد و از شــغل هایــی‬ ‫کــه کارگــرای ایرانــی از پذیــرش ان هــا ســر بــاز مــی زننــد‬ ‫و جــزو شــغل بــرای کســب درامــد بــه حســاب نمــی‏اورنــد‬ ‫و عــار مــی دانندمثــل خریــد و فــروش کارتــن‪ ،‬اجرپــزی‪،‬‬ ‫حفــاری‪ ،‬اســفالت کار‪ ،‬دامپــروری ‪ ،‬تخلیــه و نظافــت‬ ‫و‪،،،،،‬از‏موقعیــت فکــری انهــا نهایــت اســتفاده و بهــره‬ ‫ورداری را کــرده و بــه عنــوان شــغل و و منبــع درامــد ان‬ ‫را مــی پذیرنــد و ان را‏انحصــاری مــی کننــد و بدنبــال‬ ‫پروانــه کار حتــی بــا پروانــه کار در ایــران مشــغول کار‬ ‫مــی شــوند و بــه غیــر از بیمــه بیــکاری از تمــام‏مزایــای‬ ‫بیمــه همچــون شــهروندان ایرانــی برخــوردار مــی شــوندو‬ ‫از انجــا کــه تعــداد زیــادی از اتبــاع ســال هاســت در‬ ‫کشــور مشــغول کار‏هســتند و پروانــه کارشــان را ســالها‬ ‫تمدیــد مــی کننــد و در پایــان دوران کار و ســالمندی‬ ‫میتواننــد از مزایــای بازنشســتگی‏برخوردارمــی شــوند‏‪.‬‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از حضــور نیــروی کار غیــر مجــاز‬ ‫خارجــی دربــازار کار کشــور‪ ،‬وزارت کار واموراجتماعــی‬ ‫بــر‏اســاس بنــد «ج» مــاده ‪ 11‬قانــون تنظیــم بخشــی از‬ ‫مقــررات مالــی دولــت مصــوب‪/11/27‬‏‪ ،‎1380‬مکلــف‬ ‫شــده اســت کارفرمایانــی کــه‏اتبــاع خارجــی فاقــد پروانــه‬ ‫رابــه کار مــی گیرنــد بابــت هــر روز اشــتغال غیــر مجــاز هــر‬ ‫کارگرخارجــی معــادل چنــد برابــر حداقــل دســتمزد‏روزانــه‬ ‫جریمــه نمایــد‪ ،‬در صــورت تکــرار تخلــف ایــن جریمــه‬ ‫دو برابــر خواهــد شــد ودر صــورت خــودداری کارفرمایــان‬ ‫از پرداخــت‏جریمــه مقــرر در ایــن بنــد‪ ،‬تعقیــب کیفــری‬ ‫براســاس مــاده (‪ )181‬قانــون کار مصــوب‪1369/08/29‬‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه‏عمــل خواهــد امــد‏‪.‬‬ ‫بایــد ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــم کــه بــه کار گیــری‬ ‫مهاجــران خارجــی در کشــور بــا داشــتن پروانــه کار مجــاز مــی‬ ‫‏باشــدوکارفرمایان مکلفنــد قبــل از اقــدام بــه عقــد هرگونــه‬ ‫قــراردادی کــه موجــب اســتخدام کارشناســان بیگانــه مــی‬ ‫شــود‪ ،‬نظــر ‏وزارت کار و امــور اجتماعــی را درمــورد امــکان‬ ‫اجــازه اشــتغال تبعــه بیگانــه اســتعالم نماینــد و مطابــق‬ ‫قانــون همچنیــن‏کارفرمایانــی کــه اتبــاع بیگانــه را کــه فاقــد‬ ‫پروانــه کارنــد و یــا مــدت اعتبــار پروانــه کارشــان منقضی شــده‬ ‫اســت بــه کار گمارنــد و‏یــا اتبــاع بیگانــه را در کاری غیــر از‬ ‫انچــه در پروانــه کار انهــا قیــد شــده اســت بپذیرنــد و یــا در‬ ‫مــواردی کــه رابطــه اســتخدامی‏تبعــه بیگانــه بــا کارفرمــا قطــع‬ ‫مــی شــود مراتــب را بــه وزارت کار و امــور اجتماعــی اعــام‬ ‫نکنند‪،‬بــا تعییــن شــرایط و مراتــب جــرم‏مجــازات هایــی بــرای‬ ‫کارفرمایــان در نظــر گرفتــه مــی شــود‏‪.‬‬ ‫و اگــر در کشــور نیــروی کار ایرانــی متخصــص بــرای هــر‬ ‫عنــوان شــغلی وجــود داشــته باشــد نبایــد مجــوزی بــرای‬ ‫کار اتبــاع در ان حــوزه‏صــادر شــود کــه ایــن موضــوع در‬ ‫هیــات هــای فنــی بــه طــور کامــل رعایــت مــی شــود‪ ،‬امــا‬ ‫حــوزه ســاختمان ســازی از حــوزه هــای تخصصــی‏نیســت‬ ‫و افــرادی کــه در ایــن حرفــه از مــا پروانــه کار دریافــت‬ ‫کردنــد نیروهــای غیرمتخصــص و کارگــری هســتند کــه‬ ‫بــه درخواســت‏کارفرمــا و متناســب بــا اینکــه بــه ازای هــر‬ ‫نیــروی کار خارجــی ســه نیــروی ایرانــی بایــد در ان محــل‬ ‫مشــغول کار باشــد بــرای اتبــاع پروانــه ‏کار صــادر مــی‬ ‫شــود‪ ،‬ایــن موضــوع در خصــوص نیــروی ماهــر رعایــت می‬ ‫شــود امــا در حــوزه نیــروی غیرماهــر شــرایط در هــر اســتان‬ ‫‏بســته بــه نیــاز ان شــهر متفــاوت اســت و تصمیمــات بــر‬ ‫اســاس شــرایط کاری اســتان گرفتــه مــی شــود‏‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از نیــروی کار خارجــی اســت باید مشــخص‬ ‫شــود منظــور نیــروی ماهــر اســت یــا غیرماهــر‪ ،‬اگــر منظــور‬ ‫نیــروی کار‏ماهــر اســت کــه حضــور ایــن افــراد در کشــور‬ ‫فرصتــی بــرای انتقــال دانــش و اطالعــات بــه نیــروی داخلــی‬ ‫اســت و حضورشــان بــه نفــع‏کشــور اســت امــا در خصــوص‬ ‫نیروی کار غیرماهر اگر حضورشــان مدیریت نشــده باشــد‬ ‫مــی توانــد اســیب جــدی بــه بــازار کار‏ایرانیــان وارد کنــد‏‪.‬‬ صفحه 2 ‫شنبه ‪ 27‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪731‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۴۹۶‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۷۸۶‬تقاضــای اقــای‬ ‫ســیروس محمــد نیــاء بــه شــماره شناســنامه و کــد ملــی‬ ‫‪ ۲۱۱۰۵۹۹۳۱۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســینعلی در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت‬ ‫بمســاحت ‪ ۱۷۹.۳۵‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای‬ ‫علــی محمــد نیــاء بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۷۶ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۴۹1‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰01۱۴۴۱۲001000856‬تقاضــای خانــم بانــو وردان بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 45‬و کــد ملــی ‪ 2249322953‬صــادره‬ ‫از کردکــوی فرزنــد قهــار در ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 100.00‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک شــماره ‪ -123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد‬ ‫بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14320 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۴82‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰0۱۱۴۴۱۲48000831‬تقاضــای اقــای‬ ‫قربانعلــی اهــوان بــه شــماره شناســنامه ‪ 125‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 2030439053‬صــادره از گنبــدکاووس فرزنــد داوود علــی‬ ‫در ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بمســاحت ‪ 104.72‬متــر مربــع از پــاک شــماره یــک‬ ‫فرعــی از ‪ -123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد‬ ‫بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14315 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حســین ارزوگــر‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 1194‬و شــماره ملــی ‪2120757585‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000619‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 207‬مترمربــع‬ ‫از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14037 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/12/11‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ســیدمحمد‬ ‫فاضلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2110399007‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110399007‬صــادره از گــرگان فرزنــد سیدحســین‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000305‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 303.71‬مترمربــع از پــاک ‪-۳‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14244 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای محمــد رفیعــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 519‬و شــماره ملــی ‪5729330286‬‬ ‫صــادره از بردســکن فرزنــد عزیــز متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000522‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪161.35‬‬ ‫مترمربــع از پــاک‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصادق باباصادقیان‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14311 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312001008819‬موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‏‏‪ 1400114412480000329‬تقاضــای اقــای حســین شــهرازی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 341‬وکــد ملــی ‪2121324674‬‏صــادره‬ ‫ازگــرگان فرزنــد ذکریــا درششــدانگ اعیانی یک باب ســاختمان‬ ‫بانضمــام ‪ 47‬ســهم مشــاع از ‪ 48‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫‏مابقــی ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪ 1003.39‬مترمربــع‬ ‫ازپــاک شــماره ‪ – 125‬اصلــی واقــع دراراضی تاریکی بخش دو‬ ‫حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک‬ ‫رســمی علــی اصغــر ســرائی بــه متقاضــی دارد ‪.‬‏مالحظــات‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه نامــه شــماره ‪ 201346‬مــورخ ‪ 1401/11/16‬مدیرجهاد‬ ‫کشــاورزی گــرگان بــا توجــه بــه موافقتنامــه اجــرای فعالیــت‬ ‫تبصــره ‪ 4‬مــاده یــک قانــون حفــظ اراضــی زراعــی و باغهــا‬ ‫بشــماره ‪ 021503.7.1.25.3.96‬مورخــه ‪ 1396.03.25‬در‬ ‫رابطــه بــا طــرح گلخانه گل وگیاه همچنین پروانه بهره برداری‬ ‫بشــماره ‪22.1413.97‬س‪/‬ن مورخــه ‪ 97.08.22‬از ســازمان‬ ‫نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی مــی شــود ازایــن‏رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‏اعتــراض خــود را با‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتی ‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‬ ‫‪.‬م الــف ‪14328‬تاریــخ انتشــارنوبت اول ‪1401/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401/12/27 :‬‏‬ ‫‏ مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‏‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعارض شــرکت زیســت‬ ‫فراینــد تولید پایدار بشناســه ملــی ‪ ۱۴۰۰۴۴۶۶۸۶۹‬متقاضی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۵۷۰‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت بمســاحت ‪ ۷۵۹.۷۴‬متــر‬ ‫مربــع از پــاک ‪_۷۶‬اصلــی واقــع در اراضــی فوجــرد بخــش‬ ‫‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۶۸ :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۱/۱۱/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/11 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه شــهرداری گــرگان‬ ‫بشــماره شناســه ‪ ۱۴۰۰۲۵۹۱۹۷۵‬متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۹۷۱‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۲۹۹.۳۸‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش‬ ‫تپـ ه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع‬ ‫ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه‬ ‫نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ ۱۴۳۱۳ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫سیدحســین احمــدی بشــماره شناســنامه ‪ ۳۰‬بشــماره‬ ‫ملــی ‪ ۴۵۹۱۶۷۱۳۷۲‬صــادره از شــاهرود فرزنــد اقــا‬ ‫مهــدی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۶۹‬‬ ‫درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ‬ ‫عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۳۱۲‬مترمربــع‪ ،‬در‬ ‫اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ از پــاک شــماره ‪۳۸۶۵‬فرعــی‬ ‫از ‪ -۱۰۷‬اصلــی بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‬ ‫صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن‬ ‫اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۳۲۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۱۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸793‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ ۱3991۱۴۴۱۲001001105‬تقاضــای اقــای‬ ‫مســعود نصراللــه زاده بــه شــماره شناســنامه ‪ 1509‬و کــد‬ ‫ملــی ‪ 1815855355‬صــادره از ابــادان فرزنــد حســین در‬ ‫ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بمســاحت ‪ 27.90‬متــر مربــع از اراضــی شــهری از پــاک‬ ‫باقیمانــده ‪ -2644‬اصلــی بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی مهــران‬ ‫و فتانــه مهرائیــن بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫حقــوق ارتفاقــی ‪ :‬مطابــق ســند رضایتنامــه شــماره ‪77522‬‬ ‫مورخــه ‪ 1401.10.18‬تنظیمــی دفتــر اســناد رســمی ‪ 1‬گــرگان‬ ‫ملــک فــوق حــق عبــور از پــاک هــای شــماره ‪2‬و‪3‬و‪4‬و‪5‬‬ ‫فرعــی از ‪ - 2646‬اصلــی واقــع در بخــش یــک دارد‬ ‫م‪.‬الف ‪ 14330 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸824‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰1۱۱۴۴۱۲001000241‬تقاضــای اقــای‬ ‫محمداســماعیل اســدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 356‬و کــد‬ ‫ملــی ‪ 1828961310‬صــادره از خرمشــهر فرزنــد افراســیاب‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف‬ ‫اســت اســت بمســاحت ‪ 242.5‬متــر مربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ -118‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی پهلــوان بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14329 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم مریــم کابوســی بشــماره ‬ ‫شناســه ‪ ۱۱۲۵‬بــه شــماره ملــی‪ ۲۱۲۰۷۵۶۹۰۲‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد قربانعلــی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۳۲‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۸۸.۲۱‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬از پــاک از ‪-۳‬اصلــی اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪۱۴۹۹۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۱.۱۴ :‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪021-91013453‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان‪:‬‬ ‫جذب ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫اعتبارات اشتغال‬ ‫کمیته امداد گلستان‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال از مجمــوع‬ ‫اعتبــار ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریالــی اعتبــار اشــتغال‬ ‫امســال اســتان معــادل ‪ ۸۶‬درصــد جــذب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عیســی بابایــی در جمــع‬ ‫ائمــه جمعــه گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬بــا جــذب ایــن اعتبــار‬ ‫‪ ۹‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬فرصــت شــغلی جدیــد بــرای مددجویــان‬ ‫و متقاضیــان دهک هــای یــک تــا پنجــم ســاکن اســتان‬ ‫ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی از شناســایی ‪ ۲‬هــزار خانــوار مددجــوی کمیتــه‬ ‫امداد به ویژه نوار شــمالی اســتان در اســتفاده از طرح‬ ‫تولیــد بــرق خانگــی خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن طرح از ســال‬ ‫جــاری بــه اجــرا درامــده کــه تاکنون ‪ ۲۰۰‬پنل خورشــیدی‬ ‫تولیــد بــرق بــه مددجویــان واجــد شــرایط بــا ارایــه وام‬ ‫ارزان قیمــت واگــذار شــد‪.‬‬ ‫بابایــی گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح بیــن ‪ ۲۵‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫میلیــون ریــال درامــد ماهانــه بــرای خانــواده مددجویــان‬ ‫ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی بــه افزایــش ســهمیه ســاخت هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــه‬ ‫بــرای خانــواده محــروم کمیتــه امــداد گلســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ایــن ســهمیه در ابتــدای ســال ‪ ۳۰۰‬خانــه‬ ‫بــوده کــه بــا پیگیــری مســووالن دســتگاه هــای مرتبــط‬ ‫اســتانی افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ســاخت ایــن تعــداد واحــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫مددجــویروســتاییگلســتانفاقــدخانــهنخواهــدبــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان‬ ‫از امادگــی بــرای طــرح جمــع اوری زکات محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در ســال ‪ ۱۴۰۲‬خبــرداد و خواســتار همراهــی‬ ‫بیــش از گذشــته ائمــه جمعــه در اجــرای ان و رفــع‬ ‫محرومیــت از مناطــق روســتایی منطقــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال بیــش از ‪ ۹۶۰‬میلیــارد ریــال زکات‬ ‫از کشــاورزان اســتان جمع اوری شــد‪.‬‬ ‫کمیتــه امــداد گلســتان ‪ ۷۹‬هــزار خانــوار بــا ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت را زیــر پوشــش خدمــات خــود دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض حســن عــرب عامــری‬ ‫بشــمار ه شناســنامه ‪ 2959‬بشــماره ملــی ‪2121553029‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد تقــی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰79۹‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت اســت بــه مســاحت ‪124.70‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش‬ ‫‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی بمدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14324 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۱۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم طوبــی میــر بشــماره ‬ ‫شناســنامه ‪ 19331‬بشــماره ملی ‪ 0320422194‬صادره از کرج‬ ‫فرزنــد علــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000474‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت اســت بــه مســاحت ‪ 132.11‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪-3‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع‬ ‫ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 27‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪731‬‬ ‫اسانسورهای غیراستاندارد از‬ ‫سال اینده پلمب می شوند‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان بــا اشــاره بــه ثبــت ‪ ۶۰۰‬عنــوان پروانــه اســتاندارد در اســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ ۳۹ :‬فقــره از پروانــه هــا بــه ســبب تخلــف باطــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدمهدی حســینی بعدازظهــر چهارشــنبه در‬ ‫نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬در اســتان گلســتان تاکنــون ‪ ۶۰۰‬عنــوان پروانــه اســتاندارد‬ ‫صــادر شــده کــه بــه ســبب بــروز تخلفــات متعــدد تعــداد ‪ ۳۹‬عنــوان پروانــه باطــل و ‪ ۱۰‬فقــره‬ ‫پروانــه اســتاندارد هــم تعلیــق شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان گفــت‪ :‬فراینــد نظــارت کمــی بــر کاالهــا همزمــان بــا سراســر‬ ‫کشــور در گلســتان هــم اجرایــی شــد کــه میــزان کــم فروشــی در کاالهــا از میانگیــن ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد بــه ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــر اســاس گزارشــات و نظارت هــای ســازمان اســتاندارد متوســط کــم فروشــی‬ ‫در کاالهــا ‪ ۴۲‬درصــد در ســطح کشــور بــراورد شــده بــود کــه پــس از اجــرای فراینــد پایــش‬ ‫کمــی کاالهــا ایــن رقــم ســیر نزولــی بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان افــزود‪ :‬امســال تاکنــون ‪ ۸۹۸‬فقــره گواهــی اســتاندارد‬ ‫اسانســور در گلســتان صــادر شــد امــا بــر اســاس قوانیــن حقــوق شــهروندی اجــازه بازرســی‬ ‫از اسانســورهای منــازل را نداریــم‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬برخــاف منــازل‪ ،‬در حــوزه اسانســورهای عمومــی و دســتگاه های دولتــی‪،‬‬ ‫بــه همــه ارگان هــا‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬ســازمان ها و مدیــران و هیــات مدیــره اماکــن عمومــی همچــون‬ ‫پاســاژها اعــام کردیــم از ســال اینــده اسانســورهای غیراســتاندارد بــدون اغمــاض پلمــب‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گلستان‪:‬‬ ‫در گلستان مقدمات اجرای‬ ‫طرحکاالبرگالکترونیکی‬ ‫اختیاری فراهم شد‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 14318 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱.۱۲.۱۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای صــدرا نیــک نفــس‬ ‫بشــمار ه شناســنامه ‪ 9476‬بشــماره ملــی ‪2122750766‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد مجتبــی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰10۰۰533‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت اســت بــه مســاحت ‪301.12‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬از پــاک شــماره ‪ -89‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫خرگــوش تپــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مدت‬ ‫یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض ‪،‬به مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف‪14334 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۱۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم ســارینا جامــی‬ ‫بشــمار ه شناســنامه ‪ ۲۱۱۱۹۳۵۵۸۱‬بشــمار ه ملــی ‪۲۱۱۱۹۳۵۵۸۱‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۷۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۵.۰۴‬مترمربــع‪،‬‬ ‫از پــاک ‪ -۲‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات اداره کل اســتاندارد گلســتان در زمینــه کنتــرل بــازار طــا افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬گــرم طــای غیــر اســتاندارد در بازرســی از طالفروشـی های چهــار شهرســتان گلســتان‬ ‫در ســال جــاری تخریــب شــد‪.‬‬ ‫حســینی بیــان کــرد‪ :‬در بخــش نازل هــای ســوخت و حــوزه اندازه شناســی‪ ،‬گلســتان ‪ ۸۵۰‬نــازل‬ ‫فعــال دارد کــه ‪ ۱۰‬درصــد انهــا از کار افتــاده و برخــی خرابی هــا باعــث شــده میــزان کم فروشــی‬ ‫بیشــتر شــد کــه ایــن نازل هــا پــس از رفــع ایــراد بــه چرخــه فعالیــت بازخواهــد گشــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان بــا اعــام اینکــه در دفــاع از حقــوق شــهروندی بــا هیــچ فــرد‬ ‫و ارگانــی تعــارف نداریــم گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد شــهربازی های اســتان غیراســتاندارد اســت‪.‬‬ ‫مسوولیت استانداردسازی شهربازی بر عهده شهرداری ها است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ ۸۹۸ :‬فقــره گواهــی اســتاندارد اسانســور از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تاکنــون در گلســتان صــادر شــد امــا اجــازه بازرســی از اسانســورهای منــازل را نداریــم‪.‬‬ ‫حســینی در ادامه گفت‪ :‬بر خالف منازل‪ ،‬در حوزه اسانســورهای عمومی و دســتگاه های‬ ‫دولتــی‪ ،‬بــه همــه ارگان هــا‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬ســازمان ها و مدیــران و هیــات مدیــره اماکــن عمومــی‬ ‫همچــون پاســاژها اعــام کردیــم اسانســورهای غیراســتاندارد از ســال اینــده بــدون اغمــاض‬ ‫پلمــب خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه ارزیابــی عیــار طالهــای موجــود در گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در چهار شهرســتان‬ ‫اســتان در مجمــوع حــدود ‪ ۵۰۰‬گــرم طــای غیراســتاندارد فاقــد عیار الزم تخریب شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان گفــت‪ :‬نیــرو و ازمایشــگاه های اســتان‪ ،‬جوابگــوی وظایــف‬ ‫ســازمان نیســت امــا مــردم می تواننــد مــوارد تخلــف را بــا شــماره ‪ ۳۰۰۰۱۵۱۷‬در میــان‬ ‫بگذارنــد تــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه ان هــا رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح عیدانــه در گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن طــرح نــوع خدمــات‬ ‫و امکانــات راه اهــن‪ ،‬فــرودگاه‪ ،‬ترمینــال‪ ،‬هتــل‪ ،‬هتل اپارتمان هــا‪ ،‬زائرســراها‪ ،‬دفاتــر‬ ‫خدمات پســتی‪ ،‬مدارس‪ ،‬ســالن های ورزشــی‪ ،‬خانه ســالمندان‪ ،‬رســتوران‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای اســتان ارزیابــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســینی یــاداور شــد‪ :‬تمــام برنامه هــای طــول ســال جــاری همچــون تدویــن اســتانداردهای‬ ‫ملــی‪ ،‬اندازه شناســی‪ ،‬پایــش کیفیــت و حــوزه تاییــد صالحیــت ازمایشــگاه های همــکار در‬ ‫طــرح عیدانــه اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مقدمــات اجــرای طــرح کاالبــرگ الکترونیکــی در اســتان‬ ‫فراهــم شــده و اســتفاده از ان اختیــاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حســینعلی خواجــه‬ ‫مظفــری اظهــار کــرد‪ :‬اعــام تمایــل خانوارهــا بــرای اســتفاده از‬ ‫اعتبــار کاالبــرگ الکترونیکــی از طریــق اپلیکیشــن شــبکه ملــی‬ ‫اعتبــار (شــما) ‪ https://stomach.sfara.ir‬انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چنانچــه خانوارهــای واجــد شــرایط تمایــل بــه‬ ‫خریــد کاالی الکترونیکــی نداشــته‪ ،‬امــکان برداشــت نقــدی‬ ‫یارانــه واریــزی ماه هــای اینــده بــرای ایــن دســته از خانوارهــا‬ ‫وجــود دارد و یارانــه خانــوار هــم قطــع نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری افــزود‪ :‬در ایــن طرح‪ ،‬امــکان خرید اعتباری‬ ‫‪ ۱۰‬قلــم کاالی اساســی شــامل ماســت‪ ،‬شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬قنــد و‬ ‫شــکر‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬روغــن مایــع‪ ،‬برنــج‪ ،‬مــرغ و تخــم مــرغ تــا‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه‬ ‫مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه‬ ‫نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۳۴۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۱.۱۴ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم مریــم بهمــن‬ ‫نــژاد بــه شــمار ه شناســنامه ‪ ۵۴۴‬وشــماره ملــی ‪۲۱۲۱۳۹۲۰۰۹‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد اســرافیل متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۸۷‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۴۸‬مترمربــع‪،‬‬ ‫از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی بمدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ ۱۴۳۳۲ :‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۱.۱۵ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۵۰۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۶۱۹‬تقاضــای بیتــا هاشــمی راد بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۵۳۸‬و کــد ملــی ‪ ۲۰۳۱۵۹۱۱۶۹‬صــادره از‬ ‫ســقف مبلــغ یارانــه خانــوار از فروشــگاه های عامــل‪ ،‬یــک مــاه‬ ‫زودتــر از تاریــخ واریــز نقــدی بــرای هــر خانــوار واجــد شــرایط‬ ‫درخواســت کننــده‪ ،‬فراهــم اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون در گلســتان حــدود ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫خانــوار از یارانــه نقــدی واریــزی دولــت بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫گنبــد فرزنــد محمــد در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ ۱۱۳‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ ۱۲۲‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ کــه مابقــی‬ ‫عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۳۴۰۰‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫شــماره ‪_۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی شموشــک ســفلی بخــش‬ ‫دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی اقــای امیــر لطیفــی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬‬ ‫م‪.‬الــف ‪۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۱.۱۴ :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ام البنیــن‬ ‫محمدپــور رودبارکــی بشــمار ه شناســه ‪ ۴۴۶‬بــه شــماره‬ ‫ملــی‪ ۲۱۲۱۸۶۱۷۵۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدحســن‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۵۹‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۳‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک از ‪-۳‬اصلــی‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۳۴۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۲.۰۱.۱۵ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 27‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪731‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مدیر حوزه های علمیه خواهران گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬طلبه درحوزه های علمیه‬ ‫خواهران گلستان مشغول تحصیل اند‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران گلســتان خبــر از اغــاز ثبــت نــام حــوزه هــای علمیــه‬ ‫خواهــران از ‪ ۲۹‬بهمــن داد و گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬طلبــه در حــوزه هــای علمیــه خواهــران‬ ‫گلســتان مشــغول تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬نفســیه حســینی واعــظ در نشســت خبــری بــا‬ ‫اصحــاب رســانه اظهــار داشــت‪ :‬از ‪ ۲۹‬بهمــن ثبــت نــام حوزه هــای علمیــه خواهــران‬ ‫اغــاز شــده و بــرای تحصیــل در مقاطــع ســطح دو‪ ،‬ســطح ســه و تخصصــی ســطح چهــار‬ ‫عالقمنــدان می توانــد بــه صــورت حضــوری و یــا اینترنتــی ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا پایــان اردیبهشــت ‪ 1402‬متقاضیــان فرصــت دارندتــا ثبــت نــام خــود را‬ ‫تکمیــل کننــد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ازمــون کتبــی ســطح دو در ‪ ۲۳‬تیرمــاه و ســطوح ســه و چهــار در ‪۱۲‬‬ ‫برایمزاحمت هایچهارشنبه سوری‬ ‫حدود ‪ ۷‬هزار گلستانی از پلیس‬ ‫درخواست کمک داشتند‬ ‫ن گفــت‪ ۶ :‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تمــاس از مجمــوع هشــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬تمــاس‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتا ‬ ‫امدادخواهــی بــا مرکــز فوریت هــای پلیســی (‪ ،)۱۱۰‬مــردم اســتان در مــدت هفــت ســاعت انتهــای‬ ‫ش مزاحمت هــای چهارشنبه ســوری بــود‪.‬‬ ‫سه شــنبه اخــر سال(چهارشــنبه ســوری) مربــوط بــه گــزار ‬ ‫ســردار ســعیددادگر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهار کــرد‪ :‬این تعداد تماس‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۴‬روز گذشــته در مرکز ‪ ۱۱۰‬اســتان به ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در همیــن زمــان طــی روزهــای عــادی حــدود ‪ ۲‬هــزار تمــاس بــا مرکــز فوریت های‬ ‫پلیســی اســتان گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مجمــوع طــی ‪ ۲۴‬ســاعت روز گذشــته تمامــی تماس هــای هــم‬ ‫اســتانی ها بــا شــماره ‪ ۱۱۰‬در حالــی بــه عــدد ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬مــورد رســید کــه در یــک روز عــادی‬ ‫متوســط تمــاس در ‪ ۲۴‬ســاعت بــه چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬مــورد می رســد‪.‬‬ ‫ن گفــت‪ :‬از مجمــوع تماس هــای هفــت ســاعت پایانــی روز ســه‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتا ‬ ‫شــنبه‪ ۶ ،‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تمــاس بــه علــت شــکایت از ناهنجاری هــا و ایجــاد مزاحمت هــای‬ ‫چهارشــنبه ســوری بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ایــن تماس هــا بــه غیــر از مراجعــه حضــوری شــهروندان و هــم اســتانی هــا بــه‬ ‫تیم هــا‪ ،‬گشـت ها و نفــرات پیــاده و موتــوری مــا مســتقر در محــات و مناطــق مختلــف اســتان‬ ‫بــرای امدادخواهــی بوده اســت‪.‬‬ ‫فاضل دادگر اضافه کرد‪ :‬برهم زدن ارامش شــهروندان‪ ،‬اســیب زدن به کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫نــزاع در تجمعــات چهارشــنبه ســوری‪ ،‬راهبنــدان‪ ،‬ازار و اذیــت بــا ایجــاد ســر و صــدا و ایجــاد‬ ‫مزاحمــت بــرای بیمــاران و ســالخوردگان از عمــده دالیــل تماس هــای مردمــی بــا پلیــس ‪ ۱۱۰‬بــود‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی و خدمــات پیــش بیمارســتانی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی گلســتان (اورژانــس ‪ )۱۱۵‬نیــز چهارشــنبه بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفتــه بــود کــه در اثــر حــوادث ناشــی از انفجــار مواد محترقه چهارشــنبه اخر ســال‬ ‫در گلســتان ‪ ۷۳‬نفــر مصــدوم شــدند کــه ســن پنــج نفــر انــان کمتــر از ‪ ۱۰‬ســال بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیرعامــل ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان هــم در ایــن‬ ‫رابطــه گفــت کــه شــب گذشــته در مراســم ها و ائین هــای مرتبــط بــا چهارشــنبه ســوری ‪۲‬‬ ‫دســتگاه از خودروهــای ایــن ســازمان دچــار اســیب و خســارت شــدید شــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش عــاوه بــر مصدومــان و مجروحــان کــه جبران خســارات ان بطور شــرعی‬ ‫و قانونــی بــر عهــده عوامــل اتش بــازی و اقدامــات خطرنــاک اســت‪ ،‬بــدون شــک نفریــن ایــن‬ ‫افــراد نیــز در پشــت ســر انــان اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خــرداد برگــزار می شــود و بــرای هــر یــک از حوزه هــای علمیــه ‪ ۲۰‬دانشــجوی جدیــد پیــش‬ ‫بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حســینی واعــظ در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬در ســه مقطــع تحصیلــی هــزار و ‪ ۲۰۰‬طلبــه خانــم‬ ‫در حــال تحصیــل هســتند و بیــش از دو هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر نیــز فــارغ التحصیــل شــده اند‬ ‫کــه تعــدادی از دانــش اموختــگان در نهادهــای دولتــی جــذب و مَشــغول بــه کار شــدند‪.‬‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران گلســتان از پراکندگــی قابــل قبــول حوزه هــای علمیــه در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬در بندرترکمــن (همــراه بــا خوابــگاه)‪ ،‬گــرگان (دو مدرســه ســطح دو و‬ ‫دو مدرســه ســطح ســه و چهــار)‪ ،‬فاضــل ابــاد (مدرســه ســطح دو)‪ ،‬علــی ابادکتــول (دو‬ ‫مدرســه بــا ورودی ســیکل و دیپلــم)‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬رامیــان (مدرســه ســعدیه) و غیــره حــوزه‬ ‫علمیــه خواهــران وجــود دارد‪.‬‬ ‫حســینی واعــظ بــا اشــاره بــه تــاش دشــمن بــرای هجمــه بــه اموزه هــای دینــی بــا‬ ‫ترفندهــای مختلــف همچــون شــعار زن‪ ،‬زندگــی‪ ،‬ازادی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫کســب زندگــی اســامی و جامعــه ارمانــی و تمــدن ســازی اســامی بــه تربیــت بانــوان‬ ‫علمــی و دینــی محقــق نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی رشــته های عمومــی‪ ،‬تفســیر علــوم قرانــی‪ ،‬کالم‪ ،‬فقــه و اصــول‪ ،‬فقــه خانواده‬ ‫و تفســیر تلفیقی از رشــته های حوزه های عملیه خواهران در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه ســاختمان مرکــز حــوزه علیمــه خواهــران گفــت‪ :‬بــرای تکمیــل‬ ‫ایــن ســاختمان بــا هزینــه هــای فعلــی بودجــه قابــل توجهــی نیــاز اســت کــه اگــر ایــن‬ ‫بودجــه تامیــن شــود شــاهد اتمــام کامــل پــروژه ســاختمان مرکــز خواهیــم بــود و در‬ ‫صــورت تامیــن اعتبــار بیشــتر خواهیــم توانســت ســالن اجتماعــات را نیــز در طبقــه ســوم‬ ‫احــداث کنیــم‪.‬‬ ‫به روستاهای محروم‬ ‫دانشجویان گلستان در‬ ‫تعطیالت نوروز خدمت‬ ‫جهادی ارائه می دهند‬ ‫فرمانــده ناحیــه بســیج دانشــجویی ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ ۲۰ :‬اردوی جهــادی‬ ‫دانشــجویی از دانشــگاه های اســتان در ایــام تعطیــات نــوروز ‪ ۱۴۰۲‬بــه ســاکنان‬ ‫مناطــق محــروم‪ ،‬دورافتــاده و حاشــیه شــهرها خدمــات جهــادی ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار جــواد فرامــرزی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اعــزام‬ ‫ایــن تعــداد اردوی جهــادی دانشــجویی در اســتان از مشــارکت ‪ ۴۵۰‬دانشــجوی دختــر‬ ‫و پســر اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فعالیــت اردوهــای جهــادی دانشــجویی بیشــتر در حــوزه هــای خدمات‬ ‫بهداشــتی و درمانی‪ ،‬فرهنگی اموزشــی و عمرانی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال هــزار و ‪ ۷۹۰‬دانشــجو در قالــب ‪ ۶۰‬گــروه جهــادی خدمــات را‬ ‫درمناطــق محــروم و دور افتــاده رائــه دادنــد‪.‬‬ ‫مطابــق داده هــای امــاری مســووالن مرتبــط بــا دانشــگاه ها در گلســتان‪ ،‬حــدود ‪۸۰‬‬ ‫هــزار دانشــجو در رشــته هــای مختلــف در دانشــگاه های ایــن اســتان از جملــه ســه‬ ‫دانشــگاه دولتــی‪ ۱۲ ،‬واحــد دانشــگاه ازاداســامی‪ ۱۲ ،‬واحــد دانشــگاه پیــام نــور‪۱۴ ،‬‬ ‫موسســه امــوزش عالــی غیرانتفاعــی‪ ،‬یــک مرکــز جامعــه المصطفــی‪ ،‬یــک دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان‪ ۵ ،‬اموزشــگاه و دانشــکده فنــی و حرفــه ای مشــغول تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی تحدیــد حــدود شــش دانــگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۵‬دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت‬ ‫بــه مســاحت‪ 769.80‬متــر مربــع دارای پــاک ‪ ۱۳۸‬فرعــی از ‪ -۱۵۶‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫معصــوم ابــاد بخــش ســه حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی اقــای مصطفــی محمــد خانــی فرزنــد‬ ‫علــی اکبــر در ســاعت‪ 8:30‬صبــح روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1402.02.27‬اســتان گلســتان ‪،‬‬ ‫شهرســتان گرگان‪،‬بخــش بهــاران‪ ،‬روســتای معصــوم ابــاد‪ ،‬خیابــان ( مزروعــی ‪ )۷‬خیابــان‬ ‫بعثــت‪ ،‬کــد پســتی‪ 4936171161:‬بعمــل خواهــد امــد از ایــن رو چنانچــه مجــاوری نســبت‬ ‫بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد فقــط تــا ســی روز از‬ ‫تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ًبــا ذکــر شــماره پــاک‬ ‫بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه‬ ‫مربوطــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و به اداره ثبت تســلیم نماید بدیهی‬ ‫اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت خواهــد نمــود‪ .‬م الــف‪ 15024 :‬تاریــخ انتشــار‪1401/12/27:‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۱۲۰‬اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت ‪ -‬خانــم رقیــه ملکــی امیرابادی‬ ‫بــا ارائــه استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمودنــد ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان‬ ‫یــک دســتگاه اپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه دوم بــه مســاحت ‪ 76.10‬مترمربــع دارای‬ ‫پــاک شــماره ‪ 4042‬فرعــی از ‪ -۲۹‬اصلــی بخــش شــش ثبــت علــی ابــاد کتــول بــه نــام رقیــه‬ ‫ملکــی امیرابــادی صــادر و تســلیم گردیــده‪ ،‬بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده‪ ،‬تقاضــای‬ ‫صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬و برابــر ســند رهنــی ‪27019‬‬ ‫مورخ ‪ 1391.02.25‬دفتر ‪ 90‬در رهن بانک مســکن قرار دارد از اینرو به اســتناد ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگردد تا هر کس نســبت‬ ‫بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده و یــا مدعــی ســند مالکیت نزد خود می باشــد‬ ‫ظــرف مــدت ‪10‬روز از تاریــخ انتشــار اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و‬ ‫مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضای مــدت مذکور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪15025‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/27:‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫خود کنترلی طبیعت و پخش‬ ‫زنده حوادث غیر مترقبه!‬ ‫یــادش بخیــر قدیــم ترهــا که ابنیــه و اماکن کمی محکم‬ ‫تــر بودنــد بــا هــر بــاد و بــودی کــن فیکــن و ویــران نمــی‬ ‫شــدند‪ ،‬تنهــا چیــزی کــه مــی توانســت ادارات بیمــه ان‬ ‫دوران را ورشکســت کنــد «ســیل غــم» بــود و الغیــر ‪ ...‬بــه‬ ‫قــول شــاعر‪« :‬مــا چــو دادیــم دل و دیــده بــه طوفــان بــا‪/‬‬ ‫گــو بیــا ســیل غــم و خانــه ز بنیــاد ببــر ‪ »...‬امــا االن اوضاع‬ ‫پشــت و رو شــده و تا تقی به توقی می خورد ســاختمان‬ ‫بــا چهــل ســال تاریــخ و خاطــره بــازی عیــن بچــه هــا قهــر‬ ‫مــی کنــد و روی زمیــن ولــو مــی شــود یــا بــه محــض اینکــه‬ ‫دو تــا ســیم بــه هــم مــی خورنــد و جرقــه مــی زننــد بــرق ز‬ ‫زخســار ســاختمان جســتن میکنــد و باقــی ماجــرا !‬ ‫مســئوالن هــم در ایــن اوقــات‪ ،‬بیشــتر نظــاره گــر‬ ‫هســتند تــا چــاره اندیــش! در حقیقــت بــه نظــر مــی‬ ‫رســد مســئوالن مــا اصــا ًبنــا ندارنــد در مقابله با بالیا‬ ‫و حــوادث طبیعــی و غیــر طبیعــی و حتــی غیــر غیــر‬ ‫طبیعــی‪ ،‬بــا اســتفاده از تجــارب حــوادث گذشــته‪ ،‬راه‬ ‫را بر حوادث دهشــتناک اتی ببندند و هر بار ســعی‬ ‫مــی کننــد همینطــور اللــه بختکی بــا ادبیــات فرادما و‬ ‫مارمــاالد شــده‪ ،‬ماجــرا را فــی الفــور ماســتمالی کننــد‬ ‫و خیلــی زیــر پوســتی طــوق مســئولیت را بــر گــردن‬ ‫دیگــران و در مواقــع عدیــده ای گــردن شکســته خلــق‬ ‫اللــه بیاندازند!‬ ‫فــی المثــل بعــد از ماجــرای غــم انگیــز ســاختمان‬ ‫پالســکو قرار بود برای ‪ 33‬هزار ســاختمان فرســوده‬ ‫کــه کل عملــه‪ ،‬بنــا‪ ،‬معمــار و مهندســان ســازنده این‬ ‫ســاختمان هــا ریــق رحمــت را بــا همــه مخلفاتــش‬ ‫ســر کشــیده انــد‪ ،‬چــاره ای بیاندیشــند ولــی ایــن‬ ‫ماجــرا فقــط در حــد شــعار و بخشــنامه و دادار دودور‬ ‫باقــی مانــد تــا اینکــه دوبــاره فاجعــه بعــدی رخ داد و‬ ‫روز از نــو و روزی از نــو‪...‬‬ ‫علــی ای حــال امــروز بــا توجــه بــه نزدیــک عیــد و‬ ‫حوصلــه نداشــته شــما بــه ســبب خانــه تکانــی و‬ ‫جنــگ ارزی در ایــن روزهــای پایانــی ســال از اطالــه‬ ‫مقدمــه پرهیــز مــی کنیــم و اگــر ریــا نباشــد‪ ،‬بــه‬ ‫منظــور پیشــگیری از بــروز حــوادث ناگــوار ایــن‬ ‫چنینــی و ان چنینــی بــه شــیوه مالــوف و رســم‬ ‫معهــود چنــد پیشــنهاد گرمــا دیــده و هوادهــی‬ ‫شــده ارائــه مــی شــود علــی برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الــف) توجــه بــه شــاخص دربرگیــری‪ :‬پیشــنهاد مــی‬ ‫شــود مســئوالن زیــن پــس بــه جــای اینکــه اعــام کننــد‬ ‫تهــران پالســکو هــا یا ســینای اطهرهــای متعــددی دارد‬ ‫کــه ابســتن حادثــه هســتند یبارکــی اعــام کننــد تهران‬ ‫دارای کلــی ســاختمان کاربراتــوری و زهــوار در رفتــه‬ ‫اســت کــه هــر ان احتمــال بروز حادثــه در انها محتمل‬ ‫اســت‪ .‬و از انجایــی کــه مالــکان ایــن ســاختمانها‬ ‫همگی گردن کلفت هســتند و بخشــنامه های ایمنی‬ ‫و اخطارهــا برایشــان در حــد اخطــار پارکبــان هــا هــم‬ ‫نیســت ‪ ،‬توصیــه مــی شــود خلــق اللــه خودشــان در‬ ‫هنــگام ورود بــه ایــن اماکــن غیــر مســتحکمه مــوارد‬ ‫ایمنــی را شــخصا ًو راســا ًرعایــت کننــد‪ :‬مثــا ًدستشــان‬ ‫را روی سرشــان بگیرند‪ ،‬با خود کپســول اتش نشــانی‬ ‫و جعبــه کمــک هــای اولیــه حمــل کننــد‪ ،‬از کاله ایمنــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬احیــای قلبــی – تنفســی یــاد بگیرنــد و‬ ‫‪ ...‬االن یــک قطعــه تولیــد شــده بــه قیمــت ‪ 2000‬هــزار‬ ‫تومــان کــه بطــری اب معدنــی را تبدیــل بــه افتابــه مــی‬ ‫کنــد! چــه ایــرادی دارد از ایــن تکنولــوژی بــرای تبدیــل‬ ‫بطــری اب معدنــی بــه اب پــاش و اطفــا کننــده حریــق‬ ‫اســتفاده کنیــم و هــر کــس در جیبــش یکــی از ایــن‬ ‫قطعــات داشــته باشــد!؟‬ ‫ب) پخــش زنــده حــوادث غیــر مترقبــه‪ :‬بعــد از‬ ‫افزایــش ضریــب نفــوذ گوشــی هــای هوشــمند و‬ ‫تبدیــل شــدن هــر ایرانــی بــه یــک شــهروند خبرنــگار‪،‬‬ ‫تصویــر بــرداری از حــوادث غیــر مترقبــه و انتشــار ایــن‬ ‫تصاویــر در فضــای مجــازی بــه یــک شــیوه مرضیــه‬ ‫بــدل شــده اســت‪ .‬بنابرایــن در مواجهــه بــا هــر حادثه‬ ‫ای ملــت در گام اول دســت بــه جیــب شــده و وارد‬ ‫فــاز تصویربــرداری مــی شــوند‪ .‬از انجایــی کــه در ایــن‬ ‫مواقــع نیروهــای امــدادی زیــر دســت و پــا هســتند‬ ‫و مانــع از تصویــر بــرداری دقیــق شــهروندان مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬توصیــه مــی شــود حــاال کــه بــه گفتــه معــاون‬ ‫رســانه ملــی ‪ 90‬درصــد مــردم بــه ایــن رســانه اعتمــاد‬ ‫دارنــد و ‪ 80‬درصــد هــم راضــی هســتند‪ ،‬تلویزیــون‬ ‫هماننــد حادثــه پالســکو بــا نصــب چنــد دوربیــن از‬ ‫زوایــای مختلــف ایــن حــوادث را بــه صــورت پخــش‬ ‫زنــده تــا چنــد روز پوشــش دهــد و از زحمــت مــردم‬ ‫را بکاهــد!‬ ‫پ) عــدم اســتفاده از رویکــرد بــی محلــی‪ :‬نکتــه اخــر‬ ‫اینکــه مســئوالن عنایــت داشــته باشــند کــه در هنــگام‬ ‫مواجهــه بــا بــروز چنیــن حوادثــی‪ ،‬رویکــرد بــی محلــی‬ ‫رئیــس ســابق ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت را‬ ‫بــی خیــال شــوند! در جریــان هســتید کــه ایشــان در‬ ‫اتــش ســوزی هــای ســریالی جنــگل هــا افاضــه کــرده‬ ‫بودنــد اتفــاق خاصــی نیفتــاده و طبیعــت خــودش‬ ‫اتــش را کنتــرل می کنــد! پیــش خودمــان بمانــد‬ ‫ســاختمان هــوش و هــواس و چابکــی درخــت را نــدارد‬ ‫کــه بتوانــد خــودش را کنتــرل کنــد و غائلــه را بخوابانــد!‬ ‫ســاختمان اتــش گرفتــه‪ ،‬جوگیــر شــود کل شــهر را بــه‬ ‫نابــودی مــی کشــد‪ .‬از مــا گفتــن بــود!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم طاهــره قربانــی‬ ‫کنــدری بــه شــماره شناســنامه ‪ 2177‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 0900380314‬صــادره از کاشــمر فرزنــد حجــی متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000355‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 112.71‬مترمربــع از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14292 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم عزیــزه ایمــری بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 2230071165‬و شــماره ملــی ‪2230071165‬‬ ‫صــادره از ترکمــن فرزنــد رجــب محمــد متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000700‬در ششــدانگ اعیانــی یــک‬ ‫بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪138‬‬ ‫مترمربــع از پــاک شــماره ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14287 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪ -1‬مرتضــی رســتاقی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 17‬و شــماره ملــی ‪2122379081‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000797‬در ســه دانــگ مشــاع‬ ‫از اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصه ان‬ ‫وقــف اســت ‪ -2‬مصطفــی رســتاقی چالکــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 10‬و شــماره ملــی ‪ 2122365935‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000799‬در ســه دانگ مشــاع از اعیانی‬ ‫یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 245.40‬مترمربــع از پــاک ‪3865‬‬ ‫فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صادره حکایت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14289 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫بــرای رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8369‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰0742‬تقاضــای خانــم عــذرا ابشــناس بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 5‬و کــد ملــی ‪ 3673833537‬صــادره‬ ‫از زابــل فرزنــد رســول در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 135.30‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک ‪-123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد بخــش‬ ‫دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫شنبه ‪ 27‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪731‬‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14285 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫بــرای رای شــماره ‪۱۴۰0۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8504‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰10۰0366‬تقاضــای اقــای افضــل محمــدی بــه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 7‬و کد ملی ‪ 1719916047‬صادره از بستان‬ ‫ابــاد فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 158.25‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک شــماره ‪ 298‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد‬ ‫بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی عبــاس مشــک ریــز و اصغــر خلوتــی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دوماه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14295 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪3‬‬ ‫ومــاده ‪13‬‏ ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪140160312001008826‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیف‬ ‫وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‏‏‪ 1400114412001000913‬تقاضــای اقــای علــی جــان امیرخانــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 1267‬وکــد ملــی ‪2120849773‬‏‬ ‫صــادره ازگــرگان فرزنــد حســین درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه کــه‏‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪582‬مترمربــع ازپــاک‬ ‫شــماره ‪ – 118‬اصلــی واقــع دراراضــی ســعد ابــاد بخــش دو حوزه‬ ‫ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد ‪ .‬مالحظــات ‪ :‬مطابــق نامــه شــماره ‪182433‬‬ ‫مــورخ ‏‏‪ 1401.10.14‬مدیرجهــاد کشــاورزی گــرگان باتوجــه بــه‬ ‫موافقتنامــه فعالیــت تبصــره ‪ 4‬مــاده یــک قانــون حفــظ کاربــری‬ ‫اراضــی ‏زراعــی و باغهــا بشــماره ‪068143.7.1.25.12.98‬‬ ‫مــورخ ‪ 98.12.15‬دررابطــه بــا طــرح گلخانــه گل وگیــاه‪ ،‬لــذا بــه‬ ‫منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی مــی شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‏قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف‪14301 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول ‪11 :‬‏‪‎.‎‬‏‪1401.12‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401.12.27 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬ومــاده ‪3‬‏‪ 1‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312001008501‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه‏‏‪ 1400114412001000911‬تقاضــای اقــای محمــد امیرخانــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 553‬وکــد ملــی ‪2122916338‬‏صــادره‬ ‫ازگــرگان فرزنــد علــی اصغــر درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه کــه‏‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ 12840‬مترمربــع ازپــاک‬ ‫شــماره ‪ – 118‬اصلــی واقــع دراراضــی ســعد ابــاد بخــش دو‬ ‫حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬‏مالحظــات ‪ :‬مطابــق نامــه شــماره‬ ‫‪ 198665‬مــورخ ‪ 1401/11/11‬مدیرجهــاد کشــاورزی گــرگان بــه‬ ‫موجــب تغییــر کاربــری‏موضــوع‏تبصــره یــک مــاده ‪ 2‬بشــماره‬ ‫‪ 085431/811/10/1400‬مــورخ ‪ 1400/10/13‬دررابطــه بــا طــرح‬ ‫گلخانــه گل وگیــاه مجــوز تغییــر ‏کاربــری درراســتای طــرح‬ ‫اعالمــی ‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن‏رو‏اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‏‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫بــه مرجــع‏ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الــف ‪14299‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1401/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401/12/27 :‬‏‬ ‫‏ مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‏‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312001007917‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای‏فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1401114412001000497‬تقاضــای‏محمــد طاهــر کبیــر بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 340‬وکدملــی ‪ 2121380167‬صــادره ازگــرگان فرزنــد‬ ‫محمــد قاســم درششــدانگ‏اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه‬ ‫انضمــام ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه کــه مابقــی‬ ‫ان وقــف اســت بمســاحت ‪266/44‬‏مترمربــع ازپــاک شــماره‬ ‫‪ – 124‬اصلــی واقــع دراراضــی توشــن بخــش دو حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‏ازانتقــال ازمالــک رســمی تقــی‬ ‫باالرســتاقی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روز اگهــی مــی شــود ازاین‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت‏یکمــاه ازتاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف ‪ 14297‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫منطقه یک گرگان‏ از طرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای علــی جمــال زئــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 644‬و شــماره ملــی ‪3671066962‬‬ ‫صــادره از زابــل فرزنــد نظــر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000649‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪943.20‬‬ ‫مترمربــع از پــاک شــماره ‪-210‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫ســرخنکالته بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14262 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حســین حمــزه‬ ‫خــواه رازلیقــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 2659784401‬صــادره از رودبــار فرزنــد محمــد متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000493‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 58.76‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪-108‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14264 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حســن مهــری‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 754‬و شــماره ملــی ‪2121403108‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد علــی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000702‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 192‬مترمربــع‬ ‫از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج‬ ‫از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14260 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ساســان جرجانــی داز‬ ‫بشــمار ه شناســنامه ‪ ۱۴۳۵‬بشــماره ملــی ‪۲۱۲۱۴۷۳۹۰۴‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد نورمحمــد متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۳۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۸۴‬مترمربــع‪ ،‬از‬ ‫پــاک ‪ -۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقال مالک‬ ‫رســمی رضــا صیــاد محــزون بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‬ ‫تاریخ تســلیم اعتراض ‪،‬به مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت خود را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۴۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱/۱۲/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/27 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض اقــای مهــدی طبســی اصــل بشــماره ‬ ‫شناســنامه ‪ ۳۸۶۲۹‬بشــماره ملــی ‪ ۰۷۹۰۳۸۳۷۸۰‬صــادره‬ ‫از ســبزوار فرزنــد علــی اصغــر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۴۰‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۱۱۰.۸۷‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -۲‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ‬ ‫بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‬ ‫صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن‬ ‫اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۴۰ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض حســن ســعیدی‬ ‫بشــمار ه شناســنامه ‪ ۱۴۷۱‬بشــماره ملــی ‪۴۹۷۹۳۸۴۷۱۴‬‬ ‫صــادره از اق قــا فرزنــد عیســی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۰۴۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۷۸‬مترمربــع‪،‬‬ ‫از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپ ـ ه بخــش‬ ‫‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لذا به منظــور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۵۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪021-91013453‬‬ صفحه 6 ‫شنبه ‪ 27‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪731‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض عمــار خــاری بشــمار ه شناســه‬ ‫‪ ۹۹۳‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۸۱۳۱۵۷۸۷‬صــادره از بهشــهر فرزنــد‬ ‫خضرالــه متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۵‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۴‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایه نمایند‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۱۴۲۷۴ :‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005004057‬مــورخ ‪ 1401.10.28‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی اباد انتقــال ملک‬ ‫رســمی بصورت سلســله ایادی‏از مالک رســمی بهار علی زنگانه‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1401114412005000015‬‬ ‫تقاضــای اقــای رضازنگانــه‏بــه شــماره شناســنامه ‪ 30‬کدملــی‬ ‫‪ 2269620089‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد بهــار علــی در‬ ‫ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه انضمــام ‪23‬‬ ‫سهم مشاع از ‪ 24‬سهم ششدانگ عرصه که جهت مابقی ان‬ ‫اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیم شــده به مســاحت‏‏‪3996.83‬‬ ‫متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع در‬ ‫علــی ابــاد کتــول – خیابــان جنگلــده –جنــب شــرکت تعاونــی‬ ‫‏پیــام ‪ -‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد‬ ‫تاییدیــه شــماره ‪ 140110073‬مــورخ ‪ 1401.10.26‬اداره اوقــاف و‬ ‫مجوزشــماره‏‏‪ 181642‬مــورخ ‪ 1401.10.13‬جهادکشــاورزی علــی‬ ‫اباد و نامه شــماره ‪ 23.1401.339.2431‬مورخ ‪ 1401.10.01‬اداره‬ ‫منابــع‏اب علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت به فاصله‬ ‫پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از‬ ‫ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتی ‪،‬دادخواســت خــود را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪156 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.12.11:‬‏‬ ‫‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.27:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد‬ ‫کتول‪ -‬ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005004233‬مــورخ ‪ 1401.11.18‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال‬ ‫ملــک رســمی بصــورت سلســله ایــادی‏از مالــک رســمی اقــای‬ ‫حاجــی جــواد باباکــردی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1401114412005000210‬تقاضــای اقــای ‏اســماعیل بــوزار بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 43‬کدملــی ‪ 4879651206‬صــادره از –‬ ‫رامیــان فرزنــد شــمس الدیــن در ششــدانگ عرصــه‏واعیــان یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه دران اجــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪297.41‬‬ ‫متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع‬ ‫‏در علــی ابــاد کتــول – خیابــان پاســداران ‪ 46‬غدیــر ‪ 3‬پــاک ‪3‬‬ ‫بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی اباد کتول تائید گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه‏فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به مرجع‬ ‫ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‏تقدیــم‬ ‫نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪157 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.12.11:‬‏‬ ‫‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.27:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪140060312001008816‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه‏‏‪ 1400114412001000306‬تقاضــای خانــم زینــب براهوئــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 684‬وکــد ملــی ‪ 2269151410‬صــادره‬ ‫علــی ابــاد فرزنــد دیــن محمــد درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه‏مابقــی ان وقــف اســت باســتثناء قیمــت ثمینــه اعیانــی‬ ‫بمســاحت ‪ 213.23‬مترمربــع واقــع در اراضــی شــهری ازپــاک‬ ‫‪ – 1480‬اصلــی بخــش یــک حــوزه ثبــت‏گرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی حبیــب ا‪ ..‬کمالــی به متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم وپــس ازاخذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‏قضائــی تقدیــم‬ ‫نمایــد‪.‬م الــف‪ 14305 :‬تاریــخ انتشــارنوبت اول ‪11 :‬‏‪‎.‎‬‏‪1401.12‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401.12.27 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬ومــاده ‪3‬‏‪ 1‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابر رای شــماره‬ ‫‪140160312001008828‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‏‏‪ 1401114412480000223‬تقاضــای اقــای نقــی محمدخانــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 1271‬وکــد ملــی ‪ 2120893004‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد شــعبان درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب مغــازه‬ ‫بمســاحت ‪ 72‬مترمربــع بانضمــام ‪ 6000‬ســهم مشــاع از‬ ‫‪ 271250‬ســهم مشــاع از ‪ 325500‬ســهم مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه بمســاحت ‪ 3255‬مترمربــع کــه ‪ 54250‬ســهم ان وقــف‬ ‫اســت ازپــاک شــماره ‪ – 118‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد‬ ‫بخــش دو حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایت ازانتقال‬ ‫ازمالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫‏اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح‏قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪14281 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪11 :‬‏‪‎.‎‬‏‪1401.12‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401.12.27 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫ن تعییــن تکلیفبرابــر اراء‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــو ‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض غالمحســین کریمــی نــژاد‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۶۴‬بــه شــماره ملــی ‪۵۷۲۹۳۲۹۷۲۵‬‬ ‫صــادره از بردســکن فرزنــد میرزاابراهیــم متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۹۱‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۴۵‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک ‪ ۳۸۶۵‬فرعــی از ‪ ۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی موقوفــه‬ ‫چالــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی را دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی ‪ ،‬دادخواســت خــود را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ 14303 :‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪ 1401/12/11‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض عبدالــه کابوســی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 4591213250‬صــادره از شــاهرود فرزنــد‬ ‫قربانعلی متقاضی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000601‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 312‬مترمربــع از پــاک ‪-2‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14309 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪۲‬‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف بــرای رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰1۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8493‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰10۰0254‬‬ ‫تقاضــای اقــای احمــد کازرانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 138‬و کــد‬ ‫ملــی ‪ 2121206450‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدابراهیــم در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه بــاغ کــه ششــدانگ عرصــه ان‬ ‫وقــف شــده اســت بــه مســاحت ‪ 1501.19‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫شــماره ‪- 117‬اصلــی واقــع در اراضــی الوفــن بخــش دو حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از انتقال از مالک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دوماه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14283 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫بــرای رای شــماره ‪۱۴۰0۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8792‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰1۱۱۴۴۱۲۰۰10۰0186‬تقاضــای خانــم شــهربانو مرزبانــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 13‬و کــد ملــی ‪ 2122035129‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد خــداداد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 148.17‬متــر مربــع‬ ‫واقــع در اراضــی شــهری از پــاک باقیمانــده ‪-1343‬اصلــی بخش‬ ‫یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی ســیدعلی مفیــدی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14279 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف بــرای رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰1۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8494‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰1۱۱۴۴۱۲48000747‬‬ ‫تقاضــای اقــای محمــد دبدبــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 136‬و‬ ‫کــد ملــی ‪ 0682654655‬صــادره از بجنــورد فرزنــد حســین در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 253.10‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-127‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد ویــزواری‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دوماه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14266 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ســمانه پرنــاک بشــمار ه‬ ‫شناســنامه ‪ 2‬بشــماره ملــی ‪ 2122534974‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد رضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000544‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 190‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -3‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‬ ‫تاریخ تســلیم اعتراض ‪،‬به مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت خود را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫رابــه ایــن اداره ارایــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪14267 :‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪ 1401/12/11‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک منطقه دو‬ ‫گــرگان از طــرف محمــد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض محمدرمضانــی اوزینــه بشــمار ه‬ ‫شناســنامه ‪ 507‬بشــماره ملــی ‪ 2121408614‬صــادره از گــرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرزند رمضان متقاضی کالســه پرونده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰0740‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 300.75‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزین ـ ه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪14270 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض جــواد ادیبیــان بشــماره ‬ ‫شناســنامه ‪ 405‬بشــماره ملی ‪ 3621639535‬صادره اززاهدان‬ ‫فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱168‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 111‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -3‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی ا وزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪14249 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم اعظــم عربــو بشــماره ‬ ‫شناســه ‪ ۲۸۴۳‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۶۳۳۳۳۲‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۸۱‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ ۱۳۳.۶‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‬ ‫تاریخ تســلیم اعتراض ‪،‬به مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت خود را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۷۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005004193‬مــورخ ‪ 1401.11.11‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال‬ ‫ملــک رســمی بصــورت سلســله ایــادی‏از ســند رســمی مشــاع‬ ‫شــماره ‪ 742150‬اتصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه‬ ‫‪ 1401114412005000067‬تقاضــای اقــای محمــد‏خســروی کتولی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 258‬کدملــی ‪ 2269985834‬صــادره از‬ ‫– علــی ابــاد فرزنــد قربانعلــی در ششــدانگ عرصــه‏واعیــان یک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪307‬‬ ‫متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک شــماره فرعــی ‪1211‬‬ ‫از‏‏‪ - 21‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – شــهرک فرهنگیــان‬ ‫– اســتاد ‪ – 12‬ابتــدای کوچــه بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد‬ ‫کتــول تائیــد‏گردی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی‬ ‫و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪162 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.12.11:‬‏‬ ‫‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.27:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪ -731‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-731‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/25‬شعبان‪/‬‬ ‫‪25 - 2023‬‬ ‫‪/18 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫شنبه ‪12//27‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گلستان سرشار از زیبایی‬ ‫بازار پاسرو گرگان‪ -‬عکس نرگس حسین زاده‬ ‫در ائین گشایش مجهزترین و پیشرفته ترین‬ ‫مرکز جامع درمان سرطان؛‬ ‫رئیس جمهور‪ :‬نسبت به بیماری‬ ‫سرطان باید تالش کنیم دغدغه‬ ‫مردم کاهش یابد‬ ‫نرگــس حســین زاده‪ -‬از ورودی گلســتان وارد شــهر نوکنــده مــی شــوید‬ ‫ســاحل دریــای خــزر را مــی توانیــد مشــاهده کنیــد‬ ‫بندرگز یکی از شــهرهای ســاحلی اســت که در فاصله ‪ 42‬کیلومتری شــهر‬ ‫گرگان اســت‬ ‫بعــداز ان بــه کردکــو مــی رســید ‪ .‬درازنــو وجهــان نمــا یکــی از روســتاهای‬ ‫تاریخــی وزیبایــی اســت کــه میتوانیــد در ایــن مــکان زیبــا اســتراحت کنیــد‪.‬‬ ‫ودر ادامــه میــل رادکان در مســیر جنــگل امــام رضــا ‪.‬‬ ‫حــاال بــه گــرگان رســیده ایــد یکــی از تاریخــی تریــن شــهرهای اســتان‬ ‫گلســتان بــا تاریخــی کهــن مناظــر دیدنــی‪ ،‬اب وهــوا ی مطبــوع‪ ،‬خوراکــی‬ ‫هــای متنــوع وهمچــون بهشــتی هــزار رنــگ کــ ه در قلــب گلســتان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬بهتریــن ومحبوبتریــن ســوغاتی هــای شــهر گــرگان شــیرینی ســنتی‬ ‫نــان زنجبیلــی‪ ،‬ســرغربیلی‪ ،‬نــان خرمایــی‪ ،‬نــان شــیرمال‪ ،‬حلــوا اومــاج ونــان‬ ‫پــادرازی ازجملــه شــیرینی هــا اســت‪.‬‬ ‫در گــرگان مــی توانیــد از اثــار تاریخــی وزیبــا بــی نظیــر ی مثــل دیــوار بــزرگ‬ ‫گــرگان‪ ،‬مدرســه عمادیــه‪ ،‬کاخ مــوزه گــرگان‪ ،‬تپــه تاریخــی قلعــه خنــدان‬ ‫وتورنــگ تپــه دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫از طبیعــت اطــراف گــرگان می تــوان پــارک جنگلــی النــگ دره وناهارخــوران‬ ‫‪،‬ابشــار زیــارت وجنــگل توسکســتان را نــام بــرد‪.‬‬ ‫تنوع اقوام باعث شده فرهنگ های متنوعی در استان باشد‪.‬‬ ‫بیشتر مردم گرگان شیعه و حدود یک سوم انها اهل سنت هستند‪.‬‬ ‫مردم گرگان با گویش گرگانی صحبت می کنند‪.‬‬ ‫گلســتان تنــوع قومــی ونــژادی باالیــی دارد واقتصــاد این شــهر در دوبخش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دامپروری وگردشــگری تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫بعــداز گــرگان فاصلــه بیــن گــرگان وعلــی اباد روســتاهای ییالقــی زیبایی را‬ ‫مشــاهده می کنید‪ .‬روســتای نرســو‪،‬چجاو‪...‬‬ ‫بعــداز ان بــه شــهر علــی ابــاد بــا فرهنــگ کتــول راداریــم یکــی از جاهــای‬ ‫دیدنــی علــی ابــاد ابشــار کبــودوال اســت‪.‬یکی از بکــر تریــن وزیباتریــن‬ ‫مقاصــد طبیعــت گــردی ایــران اســت وبلندتریــن ابشــار خــزه ای ایــران بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫بعــد بــه ازادشــهر ورامیــان مــی رســید رامیــان دارای طبیعتــی بکــر ودســت‬ ‫نخــورده اســت ‪.‬چشــمه گل رامیــان کــه یکــی از منحصــر بــه فردتریــن‬ ‫جاهــای دیدنــی رامیــان اســت ‪.‬‬ ‫بازدیــد از کاللــه وزیارتــگاه خالــد نبــی در کنــار امامــزاده عبدالل ه وگورســتان‬ ‫مشــهور بــا ســنگ قبرهــای منحصــر بــه فــرد را از دســت ندهیــد‪ .‬واگــر‬ ‫گلســتان را در ایــام نــوروز نتوانســتید بیاییــد در اردیبشــهت از دشــت اللــه‬ ‫خالــد نبــی حتمــا دیــدن کنیــد‬ ‫اگــر می خواهیــد چنــد اســتان را باهــم در یکجــا تجربــه کنیــد بــه گلســتان‬ ‫ســفر کنیــد وگلســتان را بــرای ســفر نــوروز انتخــاب کنیــد‬ ‫اگر شما به دنبال کار‬ ‫هستی ما هم به دنبال‬ ‫نیروی کار هستیم‬ ‫برای کسب اطالع بیشتر خانمهای‬ ‫دهه ‪ 70‬دی با ما تماس بگیرند‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه بایــد تــاش کنیــم دغدغــه مــردم نســبت بــه بیمــاری‬ ‫ســرطان کاهــش یابــد‪ ،‬گفــت‪ :‬خدمــت بــه مــردم و گره گشــایی از مطالبــات مردم یعنی‬ ‫اقداماتــی کــه امــروز در کشــور انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در ائیــن گشــایش‬ ‫مجهزتریــن و پیشــرفته ترین مرکــز جامــع درمان ســرطان‪ ،‬تشــکیل این مرکــز را اقدامی‬ ‫قابــل تقدیــر دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬دولــت همچنــان کــه در حــوزه اقتصــاد وظیفــه‬ ‫دارد در حــوزه ســامت رســالت بیشــتری دارد و بســیاری از اقداماتــی کــه در ایــن زمینــه‬ ‫در کشــور انجــام مــی شــود بــا همــکاری همــه دســتگاه هــا و نهادهــا و دولــت اســت‪،‬‬ ‫خدمــت بــه مــردم و گــره گشــایی از مطالبــات مــردم یعنــی اقداماتــی که امروز در کشــور‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬گام بســیار مبارکــی در حــوزه ســامت بــه همــت بنیــاد برکــت‪،‬‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام خمینــی (ره)و فرامیــن رهبــری معظــم انقــاب‬ ‫اســامی انجــام گرفتــه کــه قابــل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا تشــکیل ایــن گونــه مراکــز دغدغــه بیمــاران و خانــواده کاهــش مــی یابــد‬ ‫زیــرا در ایــن مراکــز در تشــخیص و درمــان بــا اخریــن تکینــک هــای روز دنیــا عمــل مــی‬ ‫کننــد کــه اقدامــی اصولــی و مبنایــی اســت‪ .‬راه انــدازی ایــن مرکــز جامــع بــرای تشــخیص‬ ‫و درمــان ســرطان اقدامــی شایســته اســت زیــرا مــی توانــد دغدغــه خانواده هــای نیازمند‬ ‫را در ابتــا‪ ،‬هزینــه و هــم در نتیجــه بخــش بــودن درمــان کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬تصــور ایــن اســت کــه در ســرطان درمــان انچنان کارســاز نیســت‬ ‫و ایــن تصــور در عمــوم پیــدا شــده امــا اطمینــان دادن بــه اینکــه ســرطان ســریع قابــل‬ ‫تشــخیص و درمــان اســت جــای امیــدواری اســت‪ .‬وظیفــه دولــت در حــوزه ســامت‬ ‫تــاش بــرای پیشــگیری و درمــان اســت و بایــد تــاش شــود تــا فــرد مبتــا بــه ســرطان تــا‬ ‫جــای ممکــن دغدغــه کمتــری در حــوزه درمــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی ادامــه داد‪ :‬در گذشــته صنــدوق کمــک بــه بیمــاران خــاص تشــکیل‬ ‫شــده بــود امــا کافــی نبــود چراکــه ان صنــدوق بــرای کمــک و مســاعدت بــود نــه درمــان و‬ ‫ایــن مرکــز جامــع و اساســی‪ ،‬مرکــزی ارامش بخــش‪ ،‬اطمینان بخــش و امیدافریــن بــرای‬ ‫بیماران ســرطانی اســت که دغدغه درمان نداشــته باشــند‪ .‬حتی شــعبه این مرکز باید‬ ‫در اســتان ها فعــال شــود و توســعه یابــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به این که فقر‪ ،‬بی عدالتی‪ ،‬زد و بند و ناســامتی زیبنده این‬ ‫کشــور نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون کارهــای بنیــادی در حــال انجام اســت مانند اشــتغالزایی‪،‬‬ ‫فعــال کــردن صنعــت‪ ،‬معــدن و دیگــر مــوارد کــه بایــد از ایــن اقدامــات تشــکر کــرد و ان‬ ‫را توســعه داد‪.‬‬ ‫تن نازی طبیعت بکر‬ ‫رامیان‪ ،‬زیرپای‬ ‫گردشگران نوروزی‬ ‫همــه ســاله بــا فــرا رســیدن بهــار طبیعــت سرســبز و‬ ‫منحصربفرد رامیان در دامنه سلســله جبال البرز شــرقی‬ ‫ن دلنوازتــر می شــود در کنــار برخــی‬ ‫کــه زیبایی هــای ا ‬ ‫جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگی‪ ،‬اماده اســتقبال‪ ،‬پذیرایی‬ ‫و اســکان مســافران و گردشــگران نــوروزی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ارتفاعــات قلعــه میــران و‬ ‫روســتاهای کوهســتانی و ییالقــی «اُلنــگ‪ ،‬پاقلعــه‪ ،‬شــیر‬ ‫ابــاد‪ ،‬شــفیع ابــاد‪ ،‬پشــمکی‪ ،‬کشــکک‪ ،‬ویــرو‪ ،‬جوزچــال‪،‬‬ ‫الهــادی‪ ،‬ملــچ ارام»‪ ،‬چشــمه های گل‪ ،‬ســرگل‪ ،‬نیلبــرگ‪،‬‬ ‫ســیدکالته و انجیــر چشــمه‪ ،‬ابشــارهای پشــمکی‪،‬‬ ‫شــیراباد‪ ،‬ســرخه کمــر‪ ،‬شــفت‪ ،‬جــوزک‪ ،‬اوتــره‪ ،‬اوشرشــر‪،‬‬ ‫هشــت بهشــت و اوگردگــرد و اب بندان هــای زیبــای‬ ‫شــفیع ابــاد‪ ،‬نقــی ابــاد‪ ،‬اللــه بــاغ و کلوکــن تنهــا قســمتی‬ ‫از چشــم اندازهــای طبیعــی رامیــان اســت‪.‬‬ ‫حمــام تاریخــی کهنــه‪ ،‬غــار پشــمکی (در روســتای‬ ‫ایــت اللــه رئیســی دربــاره برقــراری عدالــت گفــت‪ :‬عدالــت بــه ایــن معناســت کــه‬ ‫هرچیــزی را در جــای خــود قــرار دهیــم‪ ،‬عدالــت اقتصــادی یعنــی دسترســی اســان بــرای‬ ‫افــراد نیازمنــد‪ .‬عدالــت در حــوزه ســامت‪ ،‬درمــان و حــوزه های اشــتغال و کارافرینی که‬ ‫همــه حــوزه هــای مختلــف عدالــت محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه امــروز مــردم‪ ،‬نهادهــای انقــاب اســامی‪ ،‬دولــت و‬ ‫ســایر قــوا در کشــور تــاش می کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امــروز ســتاد اجرایــی فرمــان امام به‬ ‫برکــت نــام امــام راحــل منشــاء خدمــات فراوانی در کشــور و در حوزه کشــاورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬ســامت و خدمت رســانی به مردم و تحصیل رفع محرومان داشــته اســت‪،‬‬ ‫بســیاری از اقدامــات امــروز در کشــور بــا همــکاری همــه دســتگاه و نهادهاســت و دولــت‬ ‫امــروز نهادهــا را جــدا از دولــت تعریــف نمــی کنــد و مردم را هم جــدای از دولت تعریف‬ ‫نمــی کنیــم‪ .‬مجموعــه تــاش هایــی کــه در کشــور انجــام مــی شــود همــه در ســبد نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی اســت و امــروز خدمــات بســیاری در کشــور در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه صندوق کمک به بیماران و بیماری های خاص تاسیس‬ ‫شــد و کارهــای خوبــی انجــام داد امــا کافــی نبــود‪ .‬افتتــاح امــروز یــک کار اساســی اســت‬ ‫و می توانــد اطمینان بخــش و امیدافریــن باشــد‪ .‬ایــن مرکــز جامــع تشــخیص و درمــان‬ ‫ســرطان به عنــوان یــک مرکــز امیدبخــش اســت کــه بــه مــردم نویــد می دهــد دغدغـه ای‬ ‫نســبت بــه ابتــا و درمــان ســرطان نداشــته باشــند و اگــر ایــن مرکــز بتوانــد در اســتان ها‬ ‫شــعباتی فراهــم کنــد‪ ،‬بــرای خدمــت بــه مــردم مفیدتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور اضافــه کــرد‪ :‬مقــام معظــم رهبــری درباره خدمــت به بیمــاران فرموده اند‬ ‫کــه مریــض نبایــد غیــر از دغدغـه ی بیماری‪ ،‬دغدغه ی دیگری داشــته باشــد و این ســخن‬ ‫حکیمانــه ای اســت‪ .‬بایــد درمــان بــرای بیمــاران تســهیل شــود و ایــن مرکــز می توانــد‬ ‫به عنــوان مجهزتریــن مرکــز تشــخیص و درمــان ســرطان کار بزرگــی را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه کارهــای بنیادیــن بــرای رفــع فقــر در کشــور بایــد توســعه یابــد‪،‬‬ ‫گفــت ‪ :‬ایجــاد اشــتغال‪ ،‬ســاخت کارخانه هــای مختلــف در سراســر کشــور‪ ،‬فعــال کــردن‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و کشــاورزی هــم در ز ُمــره اقدامــات بنیادیــن اســت‪ ،‬ایــن امــور در‬ ‫راســتای شــعار ســال بــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی ‪ ،‬اقدامــات ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) را بــر رفــع محرومیــت‬ ‫و کارهــای بــزرگ عنــوان کــرد و تفــاوت ایــن ســتاد را بــا گذشــته در اقدامــات بنیادیــن و‬ ‫مطالعــه شــده کــه اســاس محرومیــت را مرتفــع کنــد‪ ،‬دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســتاد کمکــی خوبــی بــه دولــت مــی کنــد و بخش هایــی از کارهــا‬ ‫بــا همــکاری ایــن ســتاد و نهادهــای انقــاب اســامی اســت‪ .‬بنــده در دیــدار بــا مقــام‬ ‫معظــم رهبــری گفتــم از نهادهــای انقــاب اســامی تشــکر می کنــم زیــرا همــه در‬ ‫کشــور احســاس مســئولیت می کننــد و تــاش می کننــد تــا بهتریــن خدمــات را بــه‬ ‫مــردم ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫پاقلعــه)‪ ،‬غــار شــیراباد‪ ،‬هشــت امامــزاده از جملــه‬ ‫امامــزاده بــی بــی حلیمــه خاتــون روســتای الهــادی و‬ ‫امامــزاده قاســم شــهر دلنــد‪ ،‬پــارک جنگلــی شــیر ابــاد‪،‬‬ ‫پــارک جنگلــی دلنــد در حاشــیه جــاده تهــران ‪ -‬گــرگان ‪-‬‬ ‫مشــهد و ‪ ۳۷‬تپــه باســتانی از دیگــر جاذبه هــای تاریخــی‬ ‫و طبیعــی شهرســتان رامیــان هســتند کــه هــر کــدام‬ ‫ظرفیــت بازدیــد و پذیرایــی از جمعیت زیادی از مســافران‬ ‫و گردشــگران نــوروزی را دارنــد‪.‬‬ ‫تنوع اقوام و مذاهب اســامی ســاکن در رامیان شــامل‬ ‫فارس هــا‪ ،‬ترک هــا‪ ،‬ترکمن هــا‪ ،‬بلوچ هــا‪ ،‬سیســتانی ها‪،‬‬ ‫شــاهرودی ها‪ ،‬ســبزواری ها و ک ُردهــا بــا گویش هــا و‬ ‫پوشــش (البســه) رایــج و میهمان نــوازی هــر قــوم نامبرده‬ ‫شــده که در وحدت و انســجام‪ ،‬زندگی مســالمت امیزی‬ ‫بــا هــم دارنــد بــه همــراه صنایــع دســتی انهــا از جملــه‬ ‫ابریشــم و چادرشــب بافــی‪ ،‬قالــی و گلیــم بافــی ترکمــن‪،‬‬ ‫ســوزن دوزی سیســتانی و بلــوچ ضمــن نمایــش تاریــخ‪،‬‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬اداب و رســوم مردمــان ســاکن در رامیــان‬ ‫ی را بــرای مســافران و گردشــگران نــوروزی‬ ‫خاطــرات زیبایـ ‬ ‫ثبــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مجموعــه طبیعــت زیبــا و منحصرفــرد بــه همــراه ســایر‬ ‫جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگــی رامیــان کــه انــرا بــه نگیــن‬ ‫سرســبز گلســتان مشــهور کــرده در کنــار تــاش مدیــران‬ ‫ســتاد خدمــات ســفر ایــن شهرســتان حــدود ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫نفــری‪ ،‬شــرایط را بــرای اســتقبال‪ ،‬پذیرایــی و اســکان‬ ‫مســافران و گردشــگران نوروزی از سراســر ایران اســامی‬ ‫و حتــی خــارج از کشــور فراهــم نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بنابه اظهارات دبیر ســتاد خدمات ســفر رامیان‪ ،‬تمامی‬ ‫شــرایط و امکانات الزم برای اســتقبال‪ ،‬پذیرایی و اســکان‬ ‫مســافران و گردشــگران نــوروزی باتــاش دســتگاه های‬ ‫اجرایــی وخدماتــی عضــو کمیته هــای یــازده گانــه ســتاد‬ ‫خدمــات ســفر بــه ایــن شهرســتان فراهــم اســت‪.‬‬ ‫محســن وحیــدی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲۲‬واحــد اقامتــی‬ ‫دارای پروانــه فعالیــت شــامل یــک هتل‪ ،‬یک مهمانپذیر‪،‬‬ ‫هشــت اقامتــگاه بوم گــردی روســتایی و ســنتی بــه همــراه‬ ‫تعــدادی خانــه مســافر و نیــز ســه واحــد رســتوران بیــن‬ ‫راهــی و ســنتی و روســتاهای کوهســتانی و خــوش اب‬ ‫و هــوای ایــن شهرســتان امــاده خدمــات رســانی بــه‬ ‫مســافران و گردشــگران نــوروزی هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر رامیــان بــه‬ ‫منظــور فراهــم نمــودن تســهیالت الزم و هماهنگــی بیــن‬ ‫بخشــی و فــرا بخشــی تمامــی ادارات و نهادهــای دولتــی‬ ‫و غیردولتــی مرتبــط بــا گردشــگری تشــکیل و بــا برگــزاری‬ ‫جلســات متعــدد تــاش دارنــد تــا بــا ایجــاد محیطــی امــن‬ ‫و ســالم‪ ،‬خدمات شایســته ای به مســافران و گردشــگران‬ ‫در ایــن شهرســتان ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫وحیــدی ادامــه داد‪ :‬مجموعــه جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫اعــم از طبیعــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و صنایــع دســتی‬ ‫رامیــان‪ ،‬فرصــت خوبــی بــرای حضــور گردشــگران و‬ ‫مســافران نــوروزی در ایــن شهرســتان و گذراندن ســاعات‬ ‫و روزهایــی خــوش در ان اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!