روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 729 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 729

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪223 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 15 -‬مارس‪ /22-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪729 :‬‬ ‫ورثه مرتع داران در‬ ‫انفال سهمی ندارند‬ ‫‪2‬‬ ‫در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪۲۷۲‬سرمایه گذار‬ ‫خارجی با ‪۱۱‬هزار نفر‬ ‫اشتغال زاییفعالیتدارند‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫برای تسهیل فعالیت های شرکت های‬ ‫دانش بنیان دو ایین نامه جدید‬ ‫تصویب شد‬ ‫‪2‬‬ ‫در پس تصویر سبز‪ ،‬محرومیت‬ ‫پنهان مانده گلستان از میان‬ ‫خواهد رفت‬ ‫‪4‬‬ ‫سیاحت به تاریخ‬ ‫در دومین بنای بزرگ‬ ‫خشتی ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫صنایع دستی؛ یادگار‬ ‫چندهزار ساله اقوام‬ ‫گلستان برای مسافران‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫‪5‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪729‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫عشایر در طرح های مرتع داری‬ ‫دارای سرپناه می شوند‬ ‫ورثه مرتع داران در انفال‬ ‫سهمی ندارند‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان منابــع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری کشــور در مراســم اغــاز عملیــات‬ ‫کاشــت نهــال در مراتــع دیــر و مــره و هفــت لــول‬ ‫شهرســتان قــم کــه بــه مناســبت هفتــه منابــع‬ ‫طبیعــی و روز بزرگداشــت شــهدا برگــزار شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬عشــایر امــروزه در مســیر حرکــت بــه ســمت‬ ‫ییــاق و قشــاق بــا مشــکل جــدی روبــرو شــده ‬ ‫اســت و منابــع طبیعــی بــرای رفــع مشــکل انــان‬ ‫در قراردادهــای مرتعــداری بــرای عشــایر تامیــن‬ ‫ســرپناه در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مهنــدس‬ ‫ترحــم بهــزاد بــا بیــان اینکــه محوریــت کار در‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی توســعه پوشــش‬ ‫گیاهــی اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بهره بــرداران حافــظ‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬انفــال‪ ،‬اب و خــاک و همچنیــن‬ ‫تولیــد کننــده پروتئیــن کشــور هســتند و مــا بایــد از‬ ‫ایــن افــراد حمایــت ویــژه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی از چالش هــای موجــود در عرصــه مرتــع یــاد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از ظرفیت هــای علمــی‬ ‫بــرای تســهیل گیری در امــور بهره بــرداران و رفــع‬ ‫خالهــای قانونــی گام برداشــته ایم‪ ،‬زیرســاخت ها‬ ‫را تعریــف‪ ،‬دســتورالعمل ها را بازنگــری و بخشــی‬ ‫از مشــکالت را رفــع کرده ایــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان منابــع‬ ‫طبیعــی گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت موضــوع ورثــه و‬ ‫شــیوه تعییــن جایگزیــن مرتــع دار بــود کــه شــیوه‬ ‫نامــه مرتــع داری را بــا محوریــت توجــه بــه ایــن‬ ‫موضــوع تغییــر دادیــم و در ایــن راســتا از ظرفیــت‬ ‫حقــوق دانــان اســتفاده و بخشــی از مشــکالت را‬ ‫رفــع کردیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اصــل ‪ ۴۵‬قانــون اساســی امــده‬ ‫کــه مرتــع جــزو انفــال اســت و پاســخ اســتفتایی کــه‬ ‫از رهبــر معظــم انقــاب اســامی داشــته ایم ایــن‬ ‫بــوده اســت کــه مرتــع جــزو انفــال و امــوال عمومــی‬ ‫اســت و ورثــه در ایــن انفــال ســهمی نــدارد؛ ایــن‬ ‫پاســخ جــزو اســناد باالدســتی قــرار گرفــت و ســعی‬ ‫کردیــم بخشــی از مشــکالت را رفــع کنیــم‪.‬‬ ‫بهــزاد گفــت‪ :‬کســی می توانــد جایگزیــن مرتـع دار‬ ‫باشــد کــه ســاکن منطقــه مرتــع مــورد نظــر‪ ،‬عضــو‬ ‫نظــام عشــایر باشــد و بــه صــورت مســتمر و‬ ‫حرفــه ای بــه دامــداری مشــغول بــوده باشــد‪.‬‬ ‫وی از معضــل اجــاره دادن مراتــع و تغییــر کاربری‬ ‫در مراتــع به عنــوان تخلفــی اشــکار و قابــل پیگیــرد‬ ‫قانونــی نــام بــرد و تصریــح کــرد‪ :‬اجــاره دهنــده و‬ ‫اجــاره گیرنــده هــر دو متخلــف هســتند‪.‬‬ ‫بهــزاد بــا بیــان اینکــه طبــق قانــون بهره بــرداران‬ ‫بعــد از دو فصــل چــرا می تواننــد بــه عرصــه‬ ‫مرتــع داری ورود کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای پرونده هــای‬ ‫مرتـع داری امتیازهــای ویــژه دیــده شــده اســت کــه‬ ‫امیدواریــم بــه افــرادی مســتحق برســد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان منابــع‬ ‫طبیعــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال جــاری قبــل از‬ ‫مطــرح شــدن طــرح کاشــت یــک میلیــارد درخــت‪،‬‬ ‫بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۱۳۷‬هــزار اصلــه نهــال‬ ‫تولیــد کردیــم و دو هــزار و ‪ ۲۶۰‬هکتــار کشــت‬ ‫نهــال را رقــم زدیــم‪.‬‬ ‫مهنــدس بهــزاد تامیــن ســرپناه را یکــی از‬ ‫مشــکالت عشــایر دانســت و گفــت‪ ۸۶۰ :‬هــزار‬ ‫تــن ســرانه تولیــد گوشــت قرمــز در ایــران اســت‬ ‫کــه ‪ ۳۶۰‬هــزار تــن از ایــن حجــم را بهــره بــرداران‬ ‫عشــایر و روســتایی تامیــن می کننــد امــا ایــن قشــر‬ ‫امــروزه بــا بارش هــای ســنگین بــا مشــکل جــدی‬ ‫روبــرو شــده اند و بــرای رفــع مشــکل ســرپناه ان هــا‬ ‫متمــم تامیــن ســرپناه در قراردادهــای مرتــع داری‬ ‫بــرای عشــایر درنظــر گرفتــه شــده اســت‪/.‬‬ ‫«حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن در‬ ‫حوزه هــای ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد دیجیتــال‬ ‫کشــور»‬ ‫برای تسهیل‬ ‫فعالیت های‬ ‫شرکت های دانش‬ ‫بنیان دو ایین نامه‬ ‫جدید تصویب شد‬ ‫هیــات وزیــران دو ایین نامــه حمایــت از تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان و اشــتغال افریــن در حوزه هــای ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعات و اقتصاد دیجیتال کشــور و حمل ونقل‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫ســاختمان و شهرســازی را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هیــات وزیــران در جلســه ‪۲۱‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۴۰۱‬بــه ریاســت ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫رئیــس جمهــور‪ ،‬در راســتای تحقــق فرمــان ســال مقــام‬ ‫معظــم رهبــری مبنــی بــر «تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال‬ ‫افریــن»‪ ،‬دو اییــن نامــه حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و‬ ‫اشــتغال افریــن در حوزه هــای ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫و اقتصــاد دیجیتــال کشــور و حمــل ونقــل‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫ســاختمان و شهرســازی را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫براســاس اییــن نامــه «حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و‬ ‫اشــتغال افریــن در حــوزه هــای ارتباطات و فنــاوری اطالعات‬ ‫و اقتصــاد دیجیتــال کشــور» وزارت ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات مکلــف شــد تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۳‬پردیــس هــای‬ ‫علــم و فنــاوری اســتانی را راه انــدازی کنــد‪ .‬اســتانداری هــا و‬ ‫ســایر دســتگاه هــای اجرایــی‪ ،‬تامیــن زمیــن‪ ،‬مســتحدثات و‬ ‫زیرســاخت هــای الزم در ایــن رابطــه را فراهــم خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه موجــب اییــن نامــه مذکــور‪ ،‬همــکاری‬ ‫وزارتخانه هــای امــوزش و پــرورش‪ ،‬علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری و تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا وزارت ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات بــه منظــور تعریــف دوره هــای کاربــردی و‬ ‫دروس نظری در راســتای روزامدســازی و توســعه توانمندی‬ ‫نیــروی انســانی اســت‪.‬‬ ‫ارائــه اعتبــار پژوهشــی در قالــب جــذب پســادکتری‪،‬‬ ‫فرصــت مطالعاتــی‪ ،‬حمایــت از پایــان نامــه هــا و رســاله هــا‬ ‫و پژوهــش هــای کاربــردی‪ ،‬یکــی دیگــر از تکالیــف وزارت‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در اییــن نامــه مصــوب اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــر اســاس اییــن نامــه یــاد شــده‪ ،‬کلیــه‬ ‫دســتگاههای اجرایــی از خریــد هرگونــه محصــول و خدمــات‬ ‫مشــابه غیــر داخلــی در حــوزه فنــاوری اطالعــات منــع‬ ‫شــده اند‪ .‬در متــن اییــن نامــه‪ ،‬افزایــش ســاالنه حداقــل ‪۲۰‬‬ ‫درصــدی محصــوالت دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور حــوزه‬ ‫فنــاوری اطالعــات پیــش بینــی شــده و بــه ایــن منظــور بــرای‬ ‫دســتگاه های مختلــف تکالیفــی هــم وضــع شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ایجــاد گمــرک تخصصــی فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات در منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام‪ ،‬یکــی دیگــر از‬ ‫مندرجــات اییــن نامــه تصویــب شــده در هیئــت وزیــران‬ ‫اســت کــه ایــن اقــدام‪ ،‬زمینه صادرات محصــوالت و خدمات‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاوری حــوزه فنــاوری اطالعات‬ ‫را تســهیل می کنــد‪.‬‬ ‫هیئــت وزیــران در ادامــه جلســه امــروز خــود و در راســتای‬ ‫تحقــق شــعار ســال‪ ،‬اییــن نامــه دیگــری را بــا عنــوان اییــن‬ ‫نامــه «حمایــت از تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن‬ ‫در حــوزه حمــل ونقــل‪ ،‬مســکن‪ ،‬ســاختمان و شهرســازی»‬ ‫بــه پیشــنهادی وزارت راه و شهرســازی بــه تصویــب رســاند‪.‬‬ ‫از جملــه اهــداف اییــن نامــه فــوق می تــوان بــه ایجــاد‬ ‫سیســتم حمــل ونقــل یکپارچــه‪ ،‬هوشــمند‪ ،‬ایمــن‪ ،‬ســریع‪،‬‬ ‫کارامــد‪ ،‬پــاک و راهکارهــای نواورانــه در راســتای افزایــش‬ ‫ســهم حمــل ونقــل همگانــی‪ ،‬ایفــای نقــش موثــر در‬ ‫ترانزیــت و تجــارت بین المللــی‪ ،‬افزایــش چابکــی و کارامدی‬ ‫حاکمیــت در بخــش حمــل ونقــل‪ ،‬کاهــش اثــرات مخــرب‬ ‫محیط زیســتی‪ ،‬توســعه حمل و نقل عمومی ســبز و بهینه‬ ‫ســازی مصــرف انــرژی اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن تولیــد و عرضــه‬ ‫صنعتــی مســکن بــا اولویــت بهینــه ســازی مصــرف انــرژی‪،‬‬ ‫کاهــش قیمــت تمــام شــده ســاخت مســکن‪ ،‬افزایــش‬ ‫کیفیــت و ســرعت ســاخت بــا توجــه بــه ســند ملــی امایــش‬ ‫ســرزمین و معمــاری ایرانــی‪ -‬اســامی‪ ،‬از دیگــر اهــداف ایــن‬ ‫اییــن نامــه اســت‪.‬‬ ‫در اییــن نامــه یــاد شــده همچنیــن بــر مــواردی از قبیــل‬ ‫حوزه هــای مربــوط بــه تســریع در بازافرینی بافت فرســوده و‬ ‫افزایــش طــول دوره بهــره بــرداری ســاختمان و توســعه شــهر‬ ‫هوشــمند‪ ،‬شــهرهای ایرانــی ‪ -‬اســامی و شــهر اینــده تاکیــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫دولــت بــا تصویــب ایــن اییــن نامــه‪ ،‬ارائــه راهکارهــای‬ ‫فناورانــه در طراحــی و تولیــد مســکن و ســاختمان اعــم‬ ‫از اســتفاده و تولیــد انــرژی هــای پــاک و تجدیدپذیــر از‬ ‫جملــه انــرژی خورشــیدی‪ ،‬مدیریــت منابــع اب و توســعه‬ ‫اســتفاده از اب خاکســتری‪ ،‬بازچرخانــی اب‪ ،‬احــداث‬ ‫ســاختمان هــای ســبز و پایــدار ســازگار بــا محیــط زیســت‬ ‫و متناســب با نیازهای ســالمندان و افراد کم توان را نیز‬ ‫دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫ارتقــای بهــره وری در حــوزه حمــل و نقل‪ ،‬طراحی و ســاخت‬ ‫ســامانه هــای حمــل و نقــل هوشــمند (‪ ،)ITS‬ســامانه هــای‬ ‫هوشــمند حمــل و نقــل و جابجایــی مســافر‪ ،‬ســامانه هــای‬ ‫رهگیری بار و کاال‪ ،‬سیستم اتوماسیونی هدایت کانتینرها‬ ‫و فراینــد تخلیــه و بارگیری‪ ،‬ســامانه هــای مربوط به راهبری‬ ‫و کنتــرل هوایــی‪ ،‬صنایــع و تولیــدات هوایی‪ ،‬دریایی و ریلی‬ ‫و ســامانه هــای پیــش بینــی و هشــدار هواشناســی نیــز از‬ ‫دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در اییــن نامــه مــورد اشــاره‬ ‫لحــاظ شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬شناســایی چالــش هــا و ظرفیــت هــای‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور و تدویــن‬ ‫ســازوکارهای حمایتــی از قبیــل ارائــه تســهیالت حمایتــی و‬ ‫پوشــش بخشــی از ریســک هــای تجــاری ســازی در راســتای‬ ‫رفــع موانــع شــرکت هــای مذکــور نیــز از جملــه اهــداف اییــن‬ ‫نامــه مصــوب هیئــت وزیــران اســت‪.‬‬ ‫بــه موجــب تکالیفــی کــه در اییــن نامــه یــاد شــده بــرای‬ ‫وزارت راه و شهرســازی تعییــن شــده‪ ،‬ایــن وزارت خانــه‬ ‫مکلــف اســت نســبت بــه بهــره گیــری از کارخانــه هــای خانــه‬ ‫ســازی ذیــل ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــا اولویــت ایجاد‬ ‫و توســعه کارخانه نواوری و پردیس پارکهای علم و فناوری‬ ‫اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن اییــن نامــه وزارت راه و شهرســازی موظــف‬ ‫اســت بــا همــکاری معاونــت علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان ریاســت جمهــوری‪ ،‬بــه منظــور حمایــت از‬ ‫توســعه فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان و واحدهــای‬ ‫فنــاور از طریــق صنــدوق توســعه حمــل ونقــل و صنــدوق‬ ‫ملــی مســکن و در چارچــوب اساســنامه انهــا‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫ارائه خدمات ضمانتی و ارائه تســهیالت موردنیاز شــرکتهای‬ ‫دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور بــا اولویــت طــرح هــا‪ ،‬اقــام‬ ‫و تجهیــزات راهبــردی‪ ،‬تحریمــی و یــا ارزبــر در حوزه هــای‬ ‫فعالیــت وزارت اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی همچنیــن موظــف اســت بــا‬ ‫همــکاری وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫الگــوی مالــی زنجیــره تامیــن مســکن و حمــل و نقــل را بــا‬ ‫تمرکــز بــر بکارگیــری محصــوالت شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫و واحدهــای فنــاور در حــوزه مســکن و حمــل و نقــل حداکثــر‬ ‫ظــرف ‪ ۶‬مــاه پــس از ابــاغ ایــن اییــن نامــه تدویــن نمــوده‬ ‫و بــرای تصویــب بــه شــورای عالــی مســکن ارائــه کنــد‪ .‬بــه‬ ‫عــاوه ایــن وزارت خانــه بایــد نســبت بــه راه انــدازی صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری حمــل و نقــل پیشــرفته و صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری مســکن بــا مشــارکت بخــش غیــر دولتــی‬ ‫و از محــل وجــوه در اختیــار خــود و ســازمان هــای تابعــه و‬ ‫وابســته و بــا همــکاری صنــدوق نــواوری و شــکوفایی و بــا‬ ‫رعایــت قوانیــن و مقــررات اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫همچنین به منظور توســعه نقش افرینی ســکوهای داده‬ ‫محــور حــوزه خدمــات برخــط حمــل و نقــل بــار و مســافر و‬ ‫ارائــه خدمــات توســط ایــن ســکوها‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‬ ‫موظــف اســت نســبت بــه تدویــن ضوابــط مربــوط بــه ارائــه‬ ‫خدمــات حمــل و نقــل بیــن شــهری بــار و مســافر و توســعه‬ ‫زیرســاختهای مــورد نیــاز ان اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫ارتقای بهره وری در حوزه حمل و نقل‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت سامانه های حمل‬ ‫و نقل هوشمند (‪ ،)ITS‬سامانه های‬ ‫هوشمند حمل و نقل و جابجایی‬ ‫مسافر‪ ،‬سامانه های رهگیری بار و‬ ‫کاال‪ ،‬سیستم اتوماسیونی هدایت‬ ‫کانتینرها و فرایند تخلیه و بارگیری‪،‬‬ ‫سامانه های مربوط به راهبری و کنترل‬ ‫هوایی‪ ،‬صنایع و تولیدات هوایی‪،‬‬ ‫دریایی و ریلی و سامانه های پیش‬ ‫بینی و هشدار هواشناسی نیز از دیگر‬ ‫موضوعاتی است که در ایین نامه‬ ‫مورد اشاره لحاظ شده است‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬بــه منظــور توســعه صنعــت پهپادهــای‬ ‫غیرنظامــی در کشــور بــا اولویــت حــوزه هــای خدماتــی‪،‬‬ ‫تفریحــی و ورزشــی‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی موظــف اســت‬ ‫بــا همــکاری ســتاد کل نیروهــای مســلح و وزارت کشــور‪،‬‬ ‫نســبت بــه تســهیل مجوزهای فعالیت شــرکت هــای دانش‬ ‫بنیــان و واحدهــای فنــاور فعــال در ایــن حــوزه و ایجــاد‬ ‫فضاهــای مناســب در محــدوده کالن شــهرها بــرای ازمــون و‬ ‫اجــرای عملیــات پرنده هــای کوچــک هدایــت پذیــر خدمــات‬ ‫غیرنظامــی اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی همچنیــن موظــف اســت بــا‬ ‫همــکاری معاونــت علمــی‪ ،‬فناوری و اقتصــاد دانش بنیان‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪،‬‬ ‫شــهرداری ها و مشــارکت بخــش غیردولتــی در راســتای‬ ‫حمایــت از فناوری هــای پیشــران و پرچمــدار‪ ،‬بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت قانــون جهــش تولیــد مســکن‪ ،‬تســهیالت و‬ ‫حمایــت هــای الزم را بــرای ایجــاد شــهر و شــهرک هــای‬ ‫هوشــمند الگــو یــا هوشمندســازی شــهرهای موجــود بــا‬ ‫رعایــت مالحظــات محیــط زیســتی و زیرســاخت هــای‬ ‫هوشــمند بــا زیســت پذیــری و خــود اشــتغالی بــاال بــا‬ ‫رویکــرد اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان و‬ ‫واحدهــای فنــاور را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫براســاس اییــن نامــه یــاد شــده‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‬ ‫همچنیــن موظــف اســت بــا همــکاری ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت و وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫دســتورالعمل حمایــت و توســعه فنــاوری هــای مرتبــط بــا‬ ‫ســاختمان ســبز‪ ،‬جنــگل هــای عمــودی و تطبیــق محیــط‬ ‫زیســتی را در راســتای گســترش فضــای ســبز شــهری و‬ ‫مدیریــت مصــرف انــرژی ســاختمان و کاهــش االیندگــی‬ ‫ظــرف ســه مــاه تدویــن و ابــاغ کنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 729‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫اثرات مخرب نوشابه و‬ ‫قهوه بر سالمت دندان ها‬ ‫ارگ تاریخی بلقیس‬ ‫مجموعه بلقیس شامل ارگ و خندق پیرامون ان‪ ،‬شارستان‪،‬‬ ‫ویرانــه هــای معــروف بــه تپــه منار (مســجد جامع)‪ ،‬مقبره شــیخ‬ ‫اذری‪ ،‬قســمت صنعتــی شــهر‪ ،‬اب انبــار‪ ،‬کاروانســرا‪ ،‬مجموعــه‬ ‫معــروف بــه یخــدان هــا و یــک گورســتان وســیع در نزدیکــی‬ ‫دروازه شــرقی ان اســت‪.‬‬ ‫سیاحت به تاریخ‬ ‫در دومین بنای‬ ‫بزرگ خشتی ایران‬ ‫شــهر تاریخــی «بلقیــس» در شهرســتان اســفراین‬ ‫خراســان شــمالی بعنــوان دومیــن بنــای خشــتی و گلــی‬ ‫کشــور کــه قدمــت ان بــه دوره ساســانی و صــدر اســام‬ ‫بــاز مــی گــردد‪ ،‬گردشــگران را بــه ســفر تاریخــی و زندگــی‬ ‫چنــد هــزار ســاله راهــی کنــد‪.‬‬ ‫ســابقه زندگــی در شــهر بلقیــس اســفراین ‪ ۲‬تــا چهــار‬ ‫هــزار ســال تخمیــن زده مــی شــود و اهمیــت ایــن شــهر‬ ‫در ارگ بــزرگ خشــتی و گلــی اســت‪ ،‬ایــن بنــا بــا وســعت‬ ‫حــدود ‪ ۱۸۰‬هکتــار دومیــن بنــای خشــتی ایــران پــس از‬ ‫ارگ بــم بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن بنــای خشــتی کــه بــا ســبک معمــاری ساســانی‬ ‫ســاخته شــده اســت زمانــی در حاشــیه جــاده تاریخــی‬ ‫ابریشــم قــرار داشــت‪ ،‬اکنــون بــرای دیــدن ایــن بنــا کــه در‬ ‫حــدود ســه کیلومتــری جنــوب غــرب اســفراین قــرار دارد‪،‬‬ ‫بایــد بــه جنــوب خراســان شــمالی ســفر کنیــد‪.‬‬ ‫شــهر تاریخــی بلقیــس بــه شــماره ‪ ۴۴۹۷‬در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی ثبــت شــده و بــا توجــه بــه اهمیــت و غنــای‬ ‫تاریخــی ان در ســال ‪ ۸۸‬بــه عنــوان پایــگاه میــراث‬ ‫فرهنگــی مصــوب و فعالیــت مطالعاتــی‪ ،‬مرمتــی و‬ ‫باســتان شناســی ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫تعطیــات از شــهر بلقیــس بازدیــد مــی کردنــد بــه طــوری کــه‬ ‫امــار بازدیــد کننــدگان از ایــن شــهر ‪ ۲‬ســال پیاپــی در کشــور‬ ‫رکــورد شکســت و بیشــترین را بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫شــهر اســفراین از شــهرهای پر اهمیت خراســان بوده اســت‬ ‫و گفتــه مــی شــود کــه قبــاد ساســانی در ایــن شــهر ازدواج کرد‪.‬‬ ‫پــس از قــدرت گرفتــن انوشــیروان و رســیدن بــه پادشــاهی‪،‬‬ ‫اســفراین بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا می کنــد چــون نســب‬ ‫انوشــیروان از خانــدان مــادری بــه ایــن شــهر می رســید‪.‬‬ ‫پــس از ورود دیــن اســام نیــز تــا پیــش از حکومــت‬ ‫نــادر شــاه افشــار بلقیــس هنــوز جــزو مهم تریــن‬ ‫شــهرهای ایــران به حســاب می امــد‪ .‬بــر اســاس اســناد‬ ‫و نوشــته های تاریخــی اســفراین در ســال ‪ ۳۱‬هجــری‬ ‫توســط مســلمانان فتــح می شــود‪.‬‬ ‫از ان زمــان تــا اواخــر دوران صفــوی مــردم بســیاری در‬ ‫ایــن شــهر زندگــی کرده انــد‪ .‬شــهر بلقیــس کــه در مســیر‬ ‫اصلــی اقــوام مهاجــر قــرار داشــت توســط مغول هــا‪،‬‬ ‫ازبک هــا و افغان هــا مــورد هجــوم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه در دوران طهماســب دوم اخریــن پادشــاه‬ ‫صفــوی توســط افغان هــا کامــا تخریــب شــد‪ .‬پــس از‬ ‫ایــن اتفــاق دیگــر اهمیــت قبلــی خــود را بــه دســت نیــاورد‬ ‫و بنابــر گفتــه برخــی تاریخ نــگاران از همــان زمــان نــام‬ ‫بلقیــس بــر روی خرابه هــای باقــی مانــده ی اســفراین‬ ‫کهــن گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین اثار‬ ‫به جامانده در شهر تاریخی‬ ‫بلقیس‪ ،‬ارگ تاریخی است‪،‬‬ ‫این بنا یکهزار و ‪ ۲۰۰‬سال‬ ‫قدمت دارد و به ان نارین‬ ‫قلعه هم می گویند‪ .‬گفته می‬ ‫شود که اولین دوره استقرار در‬ ‫تپه منار یا مسجد مهم ترین‬ ‫این قلعه مربوط به زمان پس‬ ‫بخش شارستان شهر بلقیس‬ ‫از حمله مغول است‪ .‬البته‬ ‫است که کتاب های جغرافیایی‬ ‫اثار ساخت وساز و مرمت در‬ ‫و سفرنامه ها‪ ،‬وجود این‬ ‫پیکره این ارگ دیده می شود‪.‬‬ ‫مسجد و مناره در این محل را‬ ‫ارگ تاریخی بلقیس‬ ‫ثابت می کنند‪.‬‬ ‫شــهر بلقیــس شــرایط و ویژگی هــای کامــل یــک شــهر‬ ‫کهــن شــهر اســفراین از مجموعــه اثــاری ماننــد بقایــای‬ ‫ارگ و خنــدق پیرامــون ان‪ ،‬شارســتان کــه شــامل بــرج و‬ ‫بــارو اســت‪ ،‬مقبــره شــیخ اذری‪ ،‬ویرانه هــای معــروف بــه‬ ‫منارتپــه (مســجد جامــع)‪ ،‬کــوره ســفالگری‪ ،‬اب انبــار‪ ،‬بــازار‪،‬‬ ‫کاروانســرا‪ ،‬بنــای معــروف بــه یخدان هــا و یــک گورســتان‬ ‫وســیع در نزدیــک دروازه شــرقی تشــکیل شــد ه اســت‪.‬‬ ‫ســالم ترین و همچنیــن برجســته ترین اثــری کــه در‬ ‫بقایــای شــهر بلقیــس باقــی مانــده اســت؛ ارگــی بــا ‪ ۲۹‬بــرج‬ ‫بــه ارتفــاع حــدود ‪ ۱۱‬متــر کــه جــزو بزرگ تریــن قلعه هــای‬ ‫باســتانی ایــران بــه شــمار مــی رود بــا ســازه بــزرگ خشــتی و‬ ‫چین ـه ای و دارای وســعتی حــدود ‪ ۵۱‬هــزار مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در اطــراف ارگ یــک خنــدق وســیع وجــود دارد‬ ‫کــه نفــوذ ناپذیــری قلعــه را دشــوارتر مــی کــرد‪ .‬گفتــه مــی‬ ‫شــود کــه قدیمــی تریــن اثــار اســتقرار در ایــن شــهر بــه‬ ‫اواخــر دوره ساســانی مربــوط مــی شــود و زندگــی در ان‬ ‫تــا پایــان دوره صفویــه ادامــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫بلقیس؛ پرطرفدارترین اثر تاریخی استان‬ ‫ایــن بنــای بــزرگ و ارزشــمند در نوروز مورد اقبال گردشــگران‬ ‫اســت و ایــن اثــر تاریخــی همــه ســاله پربیننــده تریــن اثــر‬ ‫گردشــگری اســتان خراســان شــمالی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫پیــش از همــه گیــری کرونــا هــر ســال ده ها هزار نفــر در ایام‬ ‫اســامی را دارا اســت و از بخش هــای مختلــف شــامل‬ ‫ارگ‪ ،‬شهرســتان و تاسیســات مختلــف شــهری چــون‬ ‫بــازار و مســجد برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مجموعــه بلقیــس شــامل ارگ و خنــدق پیرامــون ان‪،‬‬ ‫شارســتان‪ ،‬ویرانــه هــای معــروف بــه تپــه منــار (مســجد‬ ‫جامــع)‪ ،‬مقبــره شــیخ اذری‪ ،‬قســمت صنعتــی شــهر‪ ،‬اب‬ ‫انبــار‪ ،‬کاروانســرا‪ ،‬مجموعــه معــروف بــه یخــدان هــا و یــک‬ ‫گورســتان وســیع در نزدیکــی دروازه شــرقی ان اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن اثــار به جامانــده در شــهر تاریخــی‬ ‫بلقیــس‪ ،‬ارگ تاریخــی اســت‪ ،‬ایــن بنــا یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬ســال‬ ‫قدمــت دارد و بــه ان ناریــن قلعــه هــم می گوینــد‪ .‬گفتــه‬ ‫مــی شــود کــه اولیــن دور ه اســتقرار در ایــن قلعــه مربــوط به‬ ‫زمــان پــس از حملـ ه مغــول اســت‪ .‬البتــه اثــار ساخت وســاز‬ ‫و مرمــت در پیکــر ه ایــن ارگ دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ارگ اخریــن بــار بــه تصرف افغان هــا درامد و کامال‬ ‫تخریــب شــد امــا تــا اواخــر دوران قاجــار خانواده هایــی‬ ‫بــه شــکل مســتقل در ان زندگــی می کردنــد‪.‬‬ ‫ارگ بلقیــس اســفراین‪ ،‬بعــد از ارگ بــم‪ ،‬دومیــن‬ ‫بنــای گلــی ایــران اســت کــه بــر اســاس اصــول معمــاری‬ ‫ساســانی ســاخته شــده و مهم تریــن مصالــح به کاررفتــه‬ ‫در ان خشــت و گل اســت‪.‬‬ ‫ایــن دژ قدیمــی ‪ ۲۹‬بــرج بــا ارتفــاع حدود ‪ ۱۱‬متر داشــت‪،‬‬ ‫ایــن برج هــا از اطــراف بــا خنــدق احاطــه شــده اند‪ .‬در‬ ‫ل هایــی‬ ‫کاوش هــای انجــام شــده در ســال ‪ ،۸۶‬ســفا ‬ ‫در ایــن منطقــه یافــت شــد کــه بــه ســفال های مــرو و‬ ‫ســمرقند و نیشــابور قدیــم شــباهت دارد‪ .‬همیــن مســئله‬ ‫ســبب قــوت بخشــیدن بــه احتمــال وجــود تمــدن در ایــن‬ ‫منطقــه در قــرن دوم هجــری شــد‪.‬‬ ‫وســعت این ارگ تاریخی بیش از ‪ ۵۱‬هزار مترمربع اســت‬ ‫و مصالــح اصلــی بــه کار رفتــه در ســاخت ان شــامل گل‪-‬‬ ‫چینه اســت که در بعضی از قســمت ها از خشــت و اجر و‬ ‫چوب برای اســتحکام بیشــتر‪ ،‬اســتفاده شــده اســت‪ .‬طبق‬ ‫شــواهد تاریخــی‪ ،‬ایــن قلعــه برخــاف ســایر قلعه هــا کــه‬ ‫معمــوال در ارتفــاع ســاخته می شــوند‪ ،‬روی ســطح همــوار‬ ‫دشــت ســاخته شــده و اطــراف ان خندقــی ایجــاد کرده انــد‪.‬‬ ‫مقبره شیخ اذری‬ ‫شــیخ فخرالدین حمــزه فرزنــد علــی ملــک طوســی‬ ‫اســفراینی بیهقــی متخلــص بــه «اذری» از عارفــان و‬ ‫شــعرای مشــهور قــرن هشــتم هجــری اســت کــه بخشــی‬ ‫از زندگــی خــود را در هنــد و بیشــتر ایــام عمــر خــود را‬ ‫در ایــران ســپری کــرده اســت‪ .‬مقبــر ه ایــن شــاعر اکنــون‬ ‫از دیدنــی هــای خراســان شــمالی بــه حســاب می ایــد و‬ ‫بــا شــماره ‪ ۴۴۹۷‬بــه عنــوان بخشــی از مجموعـه ی شــهر‬ ‫تاریخــی بلقیــس اســفراین در فهرســت اثــار ملــی بــه‬ ‫ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا از ‪ ۲‬فضــای معمــاری تشــکیل شــده کــه ابعــاد‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ .‬بخــش جنوبــی در واقــع بــه عنــوان‬ ‫نمازخانــه و بخــش شــمالی ان محــل دفــن و ارامــگاه‬ ‫شــیخ اذری اســت‪.‬‬ ‫شارســتان از دیگــر اثــار موجــود در ایــن ارگ بــه شــمار مــی‬ ‫رود و ایــن قســمت محله هــای مختلــف شــهر را در برگرفتــه‬ ‫اســت کــه بــا دیــوار خشــت و گلــی احاطــه شــده اند‪ .‬در ایــن‬ ‫محــدوده بناهایــی چــون تپــه منــار‪ ،‬بــازار‪ ،‬محــدوده صنعتی‬ ‫و کارگاهــی‪ ،‬قبرســتان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫تپــه منــار یــا مســجد مهم تریــن بخــش شارســتان شــهر‬ ‫بلقیــس اســت کــه کتاب هــای جغرافیایــی و ســفرنامه ها‪،‬‬ ‫وجــود ایــن مســجد و منــاره در ایــن محــل را ثابــت می کننــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۰‬در ضلــع جنوبــی شارســتان‪ ،‬بخــش کوچکــی‬ ‫از یــک ســازه ی اجــری شــامل ســردر ورودی و تعــدادی‬ ‫پلــه کشــف شــد‪ .‬در کاوش هــای بعــدی مشــخص شــد‬ ‫کــه ایــن ســازه کــه دایــره ای بــه قطــر ‪ ۲۵/۴‬متــر و عمــق‬ ‫پنــج متــر بــود‪ ،‬بقایــای یــک اب انبــار اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن نتایــج ســومین فصــل کاوش در‬ ‫شارســتان شــهر بلقیــس‪ ،‬کشــف یــک کــور ه ســفالگری‬ ‫متعلــق بــه نیم ـ ه دوم قــرن ششــم هجــری قمــری اســت‬ ‫کــه بخش هــای مختلفــی چــون اتشــدان در بخــش پایینی‪،‬‬ ‫تاقچه هــا بــه منظــور گذاشــتن ســفال‪ ،‬ســکوی پخــت بــرای‬ ‫اماده ســازی و چیــدن ســفال بــرای پخــت و یــک گنبــد دارد‪.‬‬ ‫ارگ بلقیس اسفراین‪ ،‬بعد‬ ‫از ارگ بم‪ ،‬دومین بنای گلی‬ ‫ایران است که بر اساس اصول‬ ‫معماری ساسانی ساخته شده‬ ‫و مهم ترین مصالح به کاررفته‬ ‫در ان خشت و گل است‬ ‫در کاوش هــای باستان شناســی در شــهر تاریخــی‬ ‫اســفراین‪ ،‬اثــار زیــادی از قطعــات کاشــی بــه دســت‬ ‫امــده اســت کــه نشــان می دهــد هنــر کاشــی کاری در‬ ‫ایــن شــهر در زمــان حیــات از شــکوفایی و رونــق باالیــی‬ ‫برخــوردار بــوده اســت و از ایــن هنــر در تزییــن بناهــای‬ ‫شــاخص اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۲‬بنــای مهــم دیگــر هــم خــارج از حصــار‬ ‫شــهر بلقیــس و در نزدیکــی ان قــرار دارد‪ ،‬یکــی بنــای‬ ‫کاروانســرای معــروف بــه کهنــه ربــاط در بخــش شــمال‬ ‫غربــی شارســتان شــهر بلقیــس و دیگــری مجموعــه ای‬ ‫معــروف بــه یخدان هــا کــه در بخــش جنــوب غربــی شــهر‬ ‫تاریخــی اســفراین قــرار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫مدیــر گــروه بهداشــت دهــان و دنــدان معاونــت‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬برخــی از خوراکــی هــا اثــر مخربــی‬ ‫بــروی دنــدان هــا دارنــد و بهتــر اســت کــه از‬ ‫مصــرف ان هــا اجتنــاب شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر یاهوئیــان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نوشــابه هــا از ایــن مــواد غذایــی‬ ‫هســتند کــه مضــرات ان برای همه محرز اســت‪،‬‬ ‫همــه مــا مــی دانیــم کــه نوشــابه بــرای بســیاری‬ ‫از جنبه هــای ســامت و بهداشــت دهــان‬ ‫مضــر بــوده و اســتثنا نیســت و تعــداد زیــادی از‬ ‫مطالعــات‪ ،‬ارتبــاط بیــن مصــرف نوشــابه و حفــره‬ ‫ســازی را نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قهــوه نیــز عوارضــی بــرای‬ ‫دنــدان هــا دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬لکــه هــای قهــوه یکــی‬ ‫از بدتریــن هــا بــرای دنــدان هــای شــما هســتند‪،‬‬ ‫زیــرا بســیار مقــاوم انــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬قهــوه‬ ‫هــم دهــان شــما را خشــک و هــم دنــدان هــا را‬ ‫چســبنده مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بــه قهــوه شــکر اضافــه کنیــد‬ ‫بدتــر مــی شــود‪ ،‬زیــرا دنــدان هــای شــما از قهــوه‬ ‫بــدون شــکر کمــی کمتــر اســیب مــی بینــد‪.‬‬ ‫یاهوئیــان بــا اشــاره بــه اینکــه قهــوه نوشــیدنی‬ ‫اســیدی اســت کــه مینــای دنــدان را مــی پوســاند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای بــه حداقــل رســاندن اســیب دنــدان‬ ‫توســط قهــوه بعــد از مصــرف ان مقــدار زیــادی‬ ‫اب نوشــیده و از مــواد افزودنــی ماننــد شــکر‬ ‫اجتنــاب شــود‪.‬‬ ‫وی بــه تاثیــر ابمیــوه روی دنــدان نیــز اشــاره و‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اگرچــه ابمیــوه بــه انــدازه قهــوه‪ ،‬چــای‬ ‫و نوشــابه مضر نیســت‪ ،‬اما بد نیســت بدانید که‬ ‫بســیاری از اب میــوه هــا بســیار اســیدی هســتند‬ ‫و بــا افزایــش خطــر حفــره ســازی دندانــی ارتبــاط‬ ‫دارنــد‪ .‬البتــه‪ ،‬ابمیــوه هــای کامــا طبیعــی دارای‬ ‫خواصــی نیــز هســتند‪ ،‬پــس فقــط از طبیعــت‬ ‫اســیدی ان هــا اگاه باشــید و حداقــل بعــد از‬ ‫نوشــیدن بــا اب دهــان خــود را بشــویید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ابنبــات چســبنده بــرای دنــدان ها‬ ‫مضــر اســت‪ ،‬محتــوای قنــد بــاالی ان هــا همــراه‬ ‫بــا طبیعــت چســبنده‪ ،‬ان هــا را کابوســی بــرای‬ ‫دنــدان هــای شــما و میــان وعــده هــای مــورد‬ ‫عالقــه باکتــری هــای دهــان مــی ســازد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تنها چیزی که در مورد ابنبات ها‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬ایــن اســت کــه الی دندان هــا گیــر‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬همــان تکــه کوچک قطعــه ای از دندان‬ ‫را خــراب مــی کنــد‪ .‬اگــر شــما ابنبــات های ســخت‬ ‫بخوریــد‪ ،‬همیشــه خطــر ان مینــای دنــدان را‬ ‫تهدیــد مــی کنــد و در مــوارد شــدید‪ ،‬دنــدان را از‬ ‫بیــن مــی بریــد‪.‬‬ ‫یاهوئیــان از میــوه هــای خشــک نیــز بــه عنــوان‬ ‫مخــرب دنــدان هــا نــام بــرد و افــزود‪ :‬بســیاری از‬ ‫مــردم میــوه هــای خشــک را کــه یــک انتخــاب میــان‬ ‫وعــده ســالم هســتند‪ ،‬انتخــاب مــی کننــد و قطعــا‬ ‫برخــی از مزایــا در ایــن انتخــاب وجــود دارد‪ ،‬امــا‬ ‫مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه بیشــتر میــوه هــای‬ ‫خشــک بســیار چســبناک و بــا قنــد بــاال هســتند‪.‬‬ ‫انهــا بــا دُزهــای زیــاد‪ ،‬قندهــای طبیعــی و فیبرهــای‬ ‫ســلولزی غیــر محلــول همراهنــد کــه باعــث مــی‬ ‫شــود بــه عنــوان ابنبــات هــای گیاهــی مشــکل ســاز‬ ‫شــوند‪ ،‬بهتریــن جایگزیــن ایــن اســت کــه بــه جــای‬ ‫میــوه خشــک‪ ،‬میــوه هــای تــازه میــل شــود‪.‬‬ ‫وجوب امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از واجبــات‬ ‫و فرایــض بســیار مهــم و بــزرگ اســامی بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ ،‬و افــرادی کــه ایــن فریضــه ی‬ ‫بــزرگ الهــی را تــرک می کننــد یــا در برابــر ان‬ ‫بی تفاوتنــد گناهــکار خواهنــد بــود و کیفــری‬ ‫ســخت و ســنگین در انتظــار انهــا اســت‪ .‬امــر‬ ‫بــه معــروف و نهــی از منکــر نــه تنهــا بــه اتفــاق‬ ‫فقهــای اســام واجــب اســت‪ ،‬بلکــه اصــل‬ ‫وجــوب ان جــزو ضروریــات دیــن مبیــن اســام‬ ‫بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫به زنان سرپرست خانوار‬ ‫‪ ۲۴‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫اشتغال پرداخت شد‬ ‫مدیــر کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال بــا همــکاری بانــک‬ ‫رســالت و پرداخــت ‪ ۲۴‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫بــرای ‪ ۵۰‬نفــر از زنــان سرپرســت خانــوار اســتان‬ ‫شــغل ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫زهــرا معینــی یکتــا اظهــار داشــت‪ :‬در مرحلــه‬ ‫اول طــرح همــکاری بــا بانــک رســالت ‪ ۵۰‬نفــر از‬ ‫بانــوان سرپرســت خانــواده و عضــو کانــون همیــاری‬ ‫اجتماعــی مشــارکت داشــتند کــه بــرای ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫اشــتغال مســتقیم ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســقف تســهیالت ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫تــا ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال اســت و ایــن تســهیالت‬ ‫بــا اقســاط ‪ ۶۰‬ماهــه در اختیــار قــرار مــی گیــرد‬ ‫افــزود‪ :‬تســهیالت بــرای ایجــاد اشــتغال در پنــج‬ ‫حــوزه شــامل پــرورش دام ســبک‪ ،‬تولیــد فــرش‬ ‫دســتباف‪ ،‬تهیــه غــذای امــاده و فروشــندگی و‬ ‫دوخــت و دوز پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ایــن بانــوان‬ ‫سرپرســت خانــوار زیــر پوشــش نهادهــای حمایتــی‬ ‫نیســتند افــزود‪ :‬نهــاد مردمــی رســالت‪ ،‬متشــکل‬ ‫از هــزاران کانــون همیــاری اجتماعــی‪ ،‬فعــاالن‬ ‫اجتماعــی و ســازمان هــای رهیــاری شــکل گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن نهــاد بــا تکیــه بــر همیــاری اجتماعــی‪،‬‬ ‫قــرض الحســنه و کارافرینــی اجتماعــی بــه دنبــال‬ ‫ســبک بهتــر کار و زندگــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه تفاهــم نامــه‬ ‫میــان وزارت کشــور و بانــک قــرض الحســنه‬ ‫رســالت منعقــد و مقــرر شــد از بیــن اعضــای‬ ‫کانــون هــای همیــاری اجتماعــی کــه ظرفیــت و‬ ‫شــرایط ایجــاد شــغل خــرد و خانگــی را دارند توســط‬ ‫راهبــران اجتماعــی شناســایی و بــه واســطه رهیــار‬ ‫کانــون و بــا نظــارت دفاتــر امــور بانــوان و خانــواده‬ ‫اســتانداری هــا بــه بانــک قــرض الحســنه رســالت‬ ‫معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫زهــرا معینــی یکتــا افــزود‪ :‬متقاضیــان‪ ،‬پــس از‬ ‫خریــد اقســاطی ابــزار کار مــورد نیــاز‪ ،‬تســهیالت‬ ‫قــرض الحســنه الکترونیکــی خــود را دریافــت و‬ ‫بجــای وجــه نقــد‪ ،‬ابــزار مــورد نظــر خــود را دریافــت‬ ‫و شــروع بــه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫فلسفه حجاب از‬ ‫نگاه قران‬ ‫واژه حجاب به معنای پرده‪ ،‬پوشش‬ ‫و پنهان کردن است‪ .‬این واژه‪،‬‬ ‫تنها به معنای پوشش ظاهری یا‬ ‫پوشاندن زن نیست و در اصل به‬ ‫مفهوم پنهان کردن زن‪ ،‬از دید مرد‬ ‫بیگانه است‪.‬‬ ‫در ایــه حجــاب امــده اســت‪ ...« :‬وَاِذَا‬ ‫اب‬ ‫ســاَلُوهُ َّ‬ ‫ســاَلْتُمُوهُ َّ‬ ‫ن مَت َاعًــا فَا ْ‬ ‫ن م ِـ ْ‬ ‫َ‬ ‫ن وَرَاء ِ حِجَ ٍ‬ ‫م وَقُلُوبِهِـنَّ‪....‬؛‪ ...‬و چــون‬ ‫م اَطْهَــر ُ لِقُلُوبِکـ ُ ْ‬ ‫ذَل ِکـ ُ ْ‬ ‫از زنــان [پیامبــر] چیــزى خواســتید از پشــت‬ ‫پــرده از انــان بخواهیــد ایــن بــراى دلهــاى شــما‬ ‫و دلهــاى انــان پاکیــزه‏ تــر اســت‪( »...‬ایــه ‪۵۳‬‬ ‫ســوره احــزاب)‪.‬‬ ‫اغــاز و پیدایــش حجــاب و پوشــش مربــوط‬ ‫می شــود بــه دوره زندگانــی حضــرت ادم و‬ ‫حــوا(ع)‪ ،‬هنگامــی کــه ان دو بزرگــوار مرتکــب ان‬ ‫خطــا شــدند و از درختــی کــه خداونــد میــوه اش را‬ ‫ممنــوع شــده بــود‪ ،‬تنــاول کردنــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪729‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق ‪ ۲‬گلستان‪:‬‬ ‫ضریب اشغال قطار ایستگاه‬ ‫گرگان کامل است‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گلســتان گفــت‪ :‬ضریــب اشــغال قطارهــای مســافربری‬ ‫از ایســتگاه گــرگان بــه مقصدهــای تهــران و ســوادکوه کامــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬محســن اعتمــاد در مراســم افتتــاح ســتاد نــوروزی ‪۱۴۰۲‬‬ ‫ن بــه تهــران همیشــه بــه صــورت کامــل‬ ‫در خصــوص ایــن ضریــب اشــغال گفــت‪ :‬قطــار گــرگا ‬ ‫مبــدا گــرگان را تــرک می کنــد و از مبــدا تهــران هــم کامــل بــه مقصــد گــرگان بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ضریــب اشــغال قطــار حومـه ای گــرگان ‪ -‬ســوادکوه از ایســتگاه مبــدا کامــل‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه وجــود ایســتگاه های مختلــف‪ ،‬مســافرینی پیــاده و مســافران جدیــد‬ ‫ســوار می شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعــداد مســافران قطــار حومــه ای در ابتــدا کامــل در نظــر گرفتــه‬ ‫می شــود و مســافرانی کــه در ایســتگاه های بعــدی جایگزیــن می شــوند‪ ،‬بــه عنــوان مســافر‬ ‫ت موجــود می بــرد‪.‬‬ ‫جدیــد محســوب شــده و ضریــب اشــغال را باالتــر از ظرفی ـ ‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬تعــداد مســافران جدیــد کــه بــه قطــار بعــد از‬ ‫پیــاده شــدن مســافران قدیــم‪ ،‬وارد می شــوند‪ ،‬ظرفیــت ایــن قطــار حومــه ای را بــه ‪۱۹۳‬‬ ‫درصــد رســانده اســت‪.‬‬ ‫اعتمــاد تاکیــد کــرد‪ :‬هیــچ مســافری مــازاد بــر ظرفیــت ســوار قطــار نمی شــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫مســافران جدیــد امارشــان بــه مســافران اولیــه افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن ضریــب اشــغال نشــان می دهــد‪ ،‬مــردم بــرای تــردد در بینــدو شــهر کــه‬ ‫ایســتگاه راه اهــن دارد‪ ،‬از قطــار اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن ضریــب اشــغال قطــار گــرگان ‪ -‬اینچه بــرون کــه بــه تازگــی‬ ‫حرکــت ان دوبــاره اغــاز شــده‪ ،‬اکنــون بــه ‪ ۸۵‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬ایــن میــزان ضریــب اشــغال ها نشــان از اقبــال‬ ‫خــوب مــردم اســتان بــه حمــل و نقــل ریلــی دارد‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــا بیــان ایــن کــه در دنیــا ســفر بــا قطــار جــزو گزینه هــای برتــر بــرای مســافرت های‬ ‫شــهری و بین شــهری محســوب می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در ایــام پیــک نــوروز‬ ‫قــرار داریــم‪ ،‬راه اهــن جمهــوری اســامی هیچگونــه افزایــش قیمتــی در بلیط هــای‬ ‫قطارهــای حومــه ای و بین شــهری نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســتاد نــوروزی اداره کل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬بــه مشــابه ســال های‬ ‫قبــل از امــروز تــا پایــان ‪ ۱۵‬فروردیــن مــاه ســال اینــده بــه صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته فعــال و شــاهد‬ ‫حضــور اعضــای کشــیک نــوروزی در ایــن ایــام هســتیم‪ ،‬تــا شــاهد ســیر روان‪ ،‬ایمــن قطارهــا‬ ‫و پاســخگوی مســافران باشــیم‪.‬‬ ‫اعتمــاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه برگــزاری جلســات ســتاد نــوروزی‪ ،‬در راســتای تکریــم‬ ‫اربــاب رجــوع بــرای ارائــه خدمــات مطلــوب و افزایــش کیفیــت در ســفرهای نــوروزی و‬ ‫میزبانــی از هموطنــان تصمیمــات خوبــی از جملــه جانمایــی واگــن تیــل چــک ‪ ۶۵‬ســاله‬ ‫بــرای ثبــت عکــس یــادگاری‪ ،‬برپایــی چــادر نمایشــگاهی‪ ،‬برپایــی دار قالــی کــه مســافرین‬ ‫حــوزه ریلــی و گردشــگران هــر یــک به نوبــه خــود گــره ای زده تــا ایــن قالــی بــه نقــش و نــگار‬ ‫خــود رســیده و تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬مــا بــا ایجــاد زیرســاخت های فضــای مجــازی‬ ‫کانــون مســافران وفــادار و مســافرین دوســتدار حمــل و نقــل ریلــی را راه انــدازی کردیــم تــا‬ ‫بتوانیــم بســتر خانــواده بــزرگ راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬را یکپارچــه کــرده کــه ارتبــاط اعضــای‬ ‫ایــن کانــون و فراه ـم شــدن فضــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی موجــب بهبــود کیفیــت خدمــات‬ ‫ایــن ایســتگاه شــود‪.‬‬ ‫در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪۲۷۲‬سرمایه گذار‬ ‫خارجی با ‪۱۱‬هزار نفر‬ ‫اشتغال زاییفعالیتدارند‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪۲۷۲ :‬‬ ‫ســرمایه گــذار خارجــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتی کشــور‬ ‫فعــال هســتند کــه حــدود ‪۱۱‬هزار نفــر در واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیــدی انهــا مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫شــهرک های صنعتــی ایــران‪« ،‬علــی رســولیان» در نشســت‬ ‫خبــری بــا رســانه های خارجــی مقیــم تهــران‪ ،‬افــزود‪۸۵۱ :‬‬ ‫شــهرک و ناحیــه صنعتــی در کشــور وجــود دارد کــه بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار واحــد تولیــدی کوچــک و متوســط در ایــن شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی فعــال هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬واحدهــای مســتقر در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی کشــور بــرای بیــش از یــک میلیــون نفــر بــه صــورت‬ ‫مســتقیم ایجــاد شــغل کــرد ه انــد‪ .‬همچنیــن ‪۴۷‬هــزار طــرح در‬ ‫حــال ســاخت نیــز در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی وجــود دارد‬ ‫کــه بــا تکمیــل ان هــا زمینــه اشــتغال بیشــتری فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران ادامــه داد‪ :‬یک هــزار و ‪ ۶۰‬واحــد از ایــن واحدهــای‬ ‫تولیــدی صــادرات محــور هســتند کــه محصــوالت تولیــدی‬ ‫خــود را بــه کشــورهای مختلــف صــادر می کننــد‪.‬‬ ‫رســولیان گفــت‪ :‬بــه عنــوان نمونــه زعفــران و محصــوالت مرتبــط‬ ‫بــه کشــورهایی از جملــه عــراق‪ ،‬ترکیــه و جمهــوری اذربایجــان‬ ‫صادر می شــود‪ .‬حوزه محصوالت شــیمیایی به کشــورهای عراق‪،‬‬ ‫جمهــوری اذربایجــان و گرجســتان‪ ،‬محصــوالت حــوزه نســاجی بــه‬ ‫کشــورهایی نظیــر المــان‪ ،‬قطــر و کویــت صــادر می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محصــوالت حــوزه لــوازم خانگــی بــه کشــورهایی‬ ‫از جملــه عــراق‪ ،‬افغانســتان و محصــوالت حــوزه ســنگ و‬ ‫ســرامیک بــه ترکیــه‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬عــراق و امــارات صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در بخــش دیگــری‬ ‫از ســخنان خــود اظهــار داشــت‪ ۸۲ :‬کنسرســیوم صادراتــی در‬ ‫حوزه هــای مختلــف داریــم‪ .‬کنسرســیوم های صادراتــی بــرای‬ ‫ارتقــای شــاخص های تولیــدی بنگاه هــای کوچــک و متوســط‬ ‫بــازار خوبــی بــه وجــود می اورنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬از بیــش از ‪۵۰‬هــزار واحــد تولیــدی درون‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‪ ،‬حــدود ‪۹۸‬درصــد کوچــک و‬ ‫متوســط هســتند کــه بایــد بــه ارتقــای رقابــت پذیــری انهــا‬ ‫کمــک شــود و یکــی از بهتریــن راه هــا رســیدن بــه بازارهــای‬ ‫خارجــی اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران همچنیــن اضافــه کــرد‪۵۰۵ :‬خوشــه صنعتــی در کشــور‬ ‫شناســایی شــده اســت‪ ،‬کار ‪۱۲۲‬خوشــه تمــام شــده و اجــرا‬ ‫شــده اســت و ‪۵۴‬خوشــه نیــز در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫رســولیان ادامــه داد‪ :‬توانمندســازی شــاغالن واحدهــای‬ ‫صنعتــی و تولیــدی بــه عنــوان یک اولویت در دســتور کار اســت‬ ‫کــه در ایــن زمینــه کارهــای مختلفــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران بــرای حضــور در نمایشــگاه های داخلــی‪ ،‬اعــزام‬ ‫هیات هــای تجــاری و حضــور در نمایشــگاه های خارجــی بــه‬ ‫عنــوان بســته‪‎‬های حمایتــی مشــوق های الزم را بــه بنگاه هــای‬ ‫کوچــک و متوســط ارائــه می دهــد‪ ،‬راه افزایــش تولیــد در‬ ‫واقــع ارتقــاء تقاضــای خارجــی اســت کــه منجــر بــه افزایــش‬ ‫شــاخص های تولیــد‪ ،‬افزایــش صــادرات و اشــتغال می شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪ :‬حمایــت‬ ‫از طرح هــای پژوهشــی نیــز بــه عنــوان یــک اولویــت دنبــال‬ ‫می شــود کــه ‪ ۶۶۱‬طــرح پژوهشــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رســولیان اظهــار داشــت‪ :‬یک هــزار و ‪ ۶۵۰‬واحــد صنعتــی‬ ‫مســتعد دانــش بنیــان شــدن شناســایی شــده اســت کــه ‪۷۵۹‬‬ ‫واحــد تاکنــون دانــش بنیــان شــده اند‪ .‬همچنیــن ‪۲۲۹‬واحد دیگر‬ ‫شناســایی شــده و ‪۹۷‬شــرکت دانــش بنیــان شــده اســت و بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬شــرکت دانــش بنیــان زمیــن واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حمایــت از ایــده هــای نواورانــه و فناورانــه نیــز در‬ ‫دســتور کار اســت کــه ‪۲۳۵‬رویــداد در ایــن حــوزه برگــزار شــده‬ ‫اســت‪ ۴۰ .‬مرکــز خدمــات فنــاوری بــرای توســعه و عارضــه‬ ‫یابــی داریــم‪ ۶۵۰ ،‬مشــاور در ایــن مراکــز مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند و ‪ ۶‬شــهرک فنــاوری فعــال نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران در ادامــه ســخنان خــود اضافــه کــرد‪ :‬امســال‬ ‫در مجمــوع در ســطح کشــور بیــش از ‪ ۹‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫در زیرســاخت های شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور‬ ‫ســرمایه گذاری شــده اســت کــه تاکنــون بخــش عمــده ای از‬ ‫ایــن ســرمایه گذاری ها در حوزه هایــی از جملــه تامیــن اب‪،‬‬ ‫بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬افزایــش اراضــی جدیــد و توســعه شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی موجــود بــا موفقیــت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رســولیان یــاداور شــد‪ :‬از راه انــدازی شــهرک های انــرژی‬ ‫خورشــیدی و تامیــن پایــدار بــرق بــا اســتفاده از انرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر حمایــت می‪‎‬کنیــم‪ .‬در ایــن راســتا ‪ ۹۲‬شــهرک‬ ‫صنعتــی دارای ظرفیــت بــه وســعت پنــج هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار‬ ‫بــه ســاتبا (ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری‬ ‫انــرژی بــرق) معرفــی شــده اســت کــه اتصــال بــه پســت و‬ ‫بســترها فراهــم شــدده اســت و از بخــش خصوصــی توانمنــد‬ ‫و ســرمایه گــذاران خارجــی بــرای مشــارکت و ســرمایه گــذاری‬ ‫در ایــن حــوزه دعــوت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار زمیــن صنعتــی امــاده‬ ‫واگــذاری در ســطح کشــور وجــود دارد کــه زیرســاخت های‬ ‫الزم بــرای حضــور ســرمایه گــذاران و فعالیــت صنعتــی در‬ ‫ان هــا فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران و‬ ‫شــرکت های اســتانی تابعــه ان اکنــون بــا دارا بــودن ‪۸۵۱‬‬ ‫شــهرک و ناحیــه صنعتــی و ‪ ۶‬منطقــه ویــژه اقتصــادی درحــال‬ ‫بهره بــرداری‪ ۸۶ ،‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی تخصصــی‪ ،‬هفــت‬ ‫شــهرک فنــاوری‪ ۴۰ ،‬مرکــز خدمــات فنــاوری و کســب و کار‪،‬‬ ‫‪۲‬مجتمــع فنــاوری اطالعــات و خدمــات نــر م افــزاری‪ ۱۰۰ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۶۴‬قــرارداد منعقــده و بهره بــرداری از ‪ ۵۰‬هــزار و ‪ ۳۷۳‬واحــد‬ ‫صنعتــی و چهــار هــزار و ‪ ۲۶۰‬واحــد کارگاهــی تکمیــل شــده‪،‬‬ ‫زمینــه اشــتغال مســتقیم یــک میلیــون و ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬نفــر را‬ ‫در سراســر کشــور فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال کار هستی ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫برای کسب اطالع بیشتر خانمهای دهه ‪ 70‬دی با ما تماس بگیرند ‪01732688214‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 729‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫در گلستان ‪ ۸۹۰‬متهم قاچاق‬ ‫کاال و ارز دستگیر شدند‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنــون ‪ ۸۹۰‬نفر از‬ ‫قاچاقچیان حوزه کاال و ارز در این اســتان شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه کاالی اساسی‬ ‫‪ ۲۶‬تن گوشت منجمد توزیع شد‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ ۷ :‬هــزار و ‪ ۳۳۷‬کیلوگــرم گوشــت قرمــز منجمد‬ ‫بــه همــراه ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬کیلوگــرم گوشــت مــرغ منجمــد بــه قیمــت مصــوب تنظیــم بــازار‬ ‫در نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاالهــای اساســی در ایــن شهرســتان در حــال فــروش بــه‬ ‫متقاضیــان اســت‪.‬‬ ‫عبدالملــک ارخــی اظهــار داشــت‪ :‬گوشــت منجمــد کیلویــی ‪ ۱۴۵‬تــا ‪ ۱۵۵‬هــزار تومــان و‬ ‫مــرغ منجمــد کیلویــی ‪ ۴۵‬هــزار تومــان در ایــن نمایشــگاه عرضــه می شــود و عــاوه بــر ان‬ ‫‪ ۴۰‬تــن برنــج هنــدی بــه قیمــت کیلویــی ‪ ۳۵‬هــزار تومــان امــاده فــروش اســت‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن هــدف برگــزاری نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاالهــای اساســی را کمــک‬ ‫بــه خانوارهــا بــرای تهیــه محصــوالت خــود بــا قیمــت مناســب اعــام کــرد و گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫می تواننــد عــاوه بــر گوشــت‪ ،‬مــرغ و برنــج ســایر خوراکی هــا ویــژه شــب عیــد ماننــد اجیــل و‬ ‫شــیرینی را هــم بــا ‪ ۲۰‬درصــد تخفیــف نســبت بــه بــازار در ایــن نمایشــگاه خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس افــزود‪ :‬ایــن نمایشــگاه کــه از روز گذشــته فعــال شــده‬ ‫تــا ‪ ۲۸‬اســفند در محــل انبــار تعاونــی روســتایی جنــب بــازار روس هــا از ســاعت ‪ ۱۰‬تــا ‪۲۲‬‬ ‫دایــر اســت‪.‬‬ ‫ارخــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کمبــودی از نظــر توزیــع اقــام ضــروری مــردم بــرای شــب عیــد‬ ‫و مــاه مبــارک رمضــان وجــود نــدارد‪ ،‬گفــت‪ ۲ :‬تیــم نظارتــی متشــکل از کارشناســان جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تعزیــزات حکومتــی و اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه صــورت تمــام وقــت در‬ ‫حــال گشــت زنــی و نظــارت بــر نحــوه عرضــه کاالهــا در ســطح بــازار هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در یــک ســال اخیــر هــزار و ‪ ۹۴۲‬مــورد بازدیــد از واحدهــای صنفــی گنبــدکاووس‬ ‫انجــام و بــرای ‪ ۱۸۳‬واحــد پرونــده تخلــف تشــکیل و بــه تعزیــزات معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس افــزود‪ :‬بیشــترین مــوارد تخلــف مربــوط بــه حــوزه‬ ‫ارد و نــان و خبازی هــا شــامل کســری ارد‪ ،‬رعایــت نکــردن ســاعت پخــت‪ ،‬تراکنش هــای‬ ‫نامتعــارف و کســری وزن شــانه بــود‪.‬‬ ‫ارخــی بیــان کــرد‪ :‬امســال تاکنــون ‪ ۷۸۶‬تــن برنــج هنــدی‪ ۲۲۴ ،‬تــن برنــج تایلنــدی‪۳۹۷ ،‬‬ ‫تــن شــکر خانــوار‪ ۷۶ ،‬تــن شــکر صنــوف و ‪ ۹‬تــن قنــد در کنــار ‪ ۲۲۰‬تــن گوشــت قرمــز منجمــد‬ ‫و ‪ ۳۲۵‬تــن مــرغ منجمــد بــا قیمــت تنظیــم بــازار در ســطح شهرســتان گنبــدکاووس عرضــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ســرهنگ عباســعلی پهلوانی نســب اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ایــن تعــداد متهــم ‪ ۸۴۰‬فقــره‬ ‫پرونــده تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ارزش ریالــی کاالهــای کشــف شــده از ایــن افــراد هــزار و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــوده کــه بــه نســبت ســال گذشــته ‪ ۱۵‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین از این متهمان ‪ ۵۱۵‬دستگاه خودرو کشف شد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان گفــت‪ :‬بیشــترین کشــفیات ایــن حوزه ســوخت‪،‬‬ ‫نوشــیدنی های خارجــی‪ ،‬روغــن خوراکــی‪ ،‬لــوازم ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬چــوب االت‪ ،‬ســیگار و‬ ‫لــوازم خانگــی بــود‪.‬‬ ‫پهلوانی نســب ادامــه داد‪ :‬در بخــش کاالی گمرکــی‪ ،‬میــزان کشــفیات نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۶‬درصــد رشــد داشــته‪ ،‬بطــوری کــه کشــف روغــن از ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫کیلوگرم ســال گذشــته امســال به ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۵۷‬کیلوگرم و لوازم خانگی از ‪ ۵۳۸‬دســتگاه‬ ‫بــه ‪ ۸۶۰‬دســتگاه رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارزش ریالــی کاالهــای احتــکاری و زمین خواری هــای کشــف شــده‪۱۲ ،‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بــراورد شــده کــه نســبت بــه ســال قبــل در همیــن بــازه زمانــی ‪ ۵۹۶‬درصــد‬ ‫رشــد دارد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان افــزود‪ :‬ارزش ریالــی زمین هــای کشــف شــده ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۴۰‬میلیارد ریال بود که نســبت به ســال گذشــته هزار و ‪ ۳۷۱‬درصد رشــد داشــته و‬ ‫متــراژ کل زمین هــای تصــرف شــده و تغییــر کاربــردی داشــته در ســال جــاری ‪ ۱۰۰‬هکتــار بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عمــده کاالهــای کشــف شــده در ایــن انبارهــا‪ ،‬گنــدم‪ ،‬قنــد‪ ،‬شــکر‪،‬‬ ‫لــوازم بهداشــتی‪ ،‬لــوازم پزشــکی‪ ،‬اقــام دارویــی و روغــن اســت و بیشــترین کشــفیات در‬ ‫حوزه هــای گــرگان‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬بندرگــز و مینودشــت بــود‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫در پس تصویر سبز‪ ،‬محرومیت پنهان‬ ‫مانده گلستان از میان خواهد رفت‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای همیشــه تــا چنــد ســال اینــده بــا ادامــه ریل گــذاری دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬رنــگ و بــوی محرومیــت و کاســتی های پنهــان مانــده در پس تصویر ســبز گلســتان‬ ‫از میــان خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬امیــد را‬ ‫در بیــن مــردم اســتان چشـم انداز طوالنــی مــدت برخــی طرح هــا و نیــاز برخــی پروژه ها بــه دوره‬ ‫زمانــی بیشــتر بــرای تکمیــل و رســیدن به بهــره وری‪ ،‬افزایــش داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پایه گذاری هــای انجام شــده بــرای جبــران کمبودهــا و ســرعت گرفتن قطــار اســتان‬ ‫از نخســتین روز فعالیــت دولــت ســیزدهم و پــس از کامل شــدن تیــم مدیریتــی اســتان‪ ،‬بــر‬ ‫روی ریــل توســعه‪ ،‬اینــده روشــنی را بــرای گلســتان رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫وی بــه برخــی مشــکالت زیرســاختی گلســتان از جملــه در حــوزه راه اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫گلســتان بعــد از تهــران‪ ،‬دومیــن اســتان دارای نقــاط حادثه خیــز کشــور اســت کــه وجــود ان هــا‬ ‫همــواره باعــث بــروز حــوادث تلــخ و مــرگ و میــر همیشــگی می شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬در نقــاط گوناگــون اســتان ‪ ۹۵‬نقطــه حادثــه خیــز وجــود دارد کــه‬ ‫طبــق برنامــه تــا پایــان دولــت ســیزدهم بایــد مشــکل حادثه خیــزی ‪ ۸۰‬درصــد ان هــا برطــرف شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬بخــش عمــده ایــن نقــاط حادثه خیــز در کریــدور اصلــی و بزرگــراه بندرگــز تــا‬ ‫پــارک ملــی گلســتان قــرار دارد کــه در اولیــن اقــدام‪ ،‬بــا مصوبــه ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومانــی ســفر‬ ‫اســتانی دولــت‪ ،‬گام بلنــدی بــرای رفــع ایــن مشــکالت برداشــته شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع مصوبــه اســتانی دولــت در بخــش راه‪ ،‬تاکنــون ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان ان‬ ‫تخصیــص یافتــه کــه بخشــی از بــه صــورت قیــر و بــرای مرمــت پوشــش ســطح جاده هــا بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تکمیــل کمربنــدی شــهرهای اســتان را یکــی از راه هــای کاهــش حــوادث‬ ‫جــاده ای اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون کنارگــذر و کمربنــدی شــهرهای اســتان شــکل نگرفتــه و‬ ‫برخــی شــهرها کمربنــدی نــدارد کــه باعــث تــردد خودروهــای ســنگین بــه درون شــهرها شــده و‬ ‫عــاوه بــر افزایــش خطــر تصــادف‪ ،‬موجــب ترافیــک ســنگین خودرویــی نیــز می شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬در دولــت ســیزدهم عــزم جــدی بــرای کاهــش خطــر تصــادف درون‬ ‫و بــرون شــهری گلســتان وجــود دارد کــه نشــانه ان افزایــش تخصیــص اعتبــار بــرای‬ ‫تکمیــل طرح هــای حــوزه راه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬یکــی از ایــن طرح ها‪،‬بــرای کاهــش بار ترافیک بزرگراه و افزایش دسترســی‬ ‫ســاکنان بومی برای تردد در این مســیر تعریض جاده قدیم بندرگز ‪ -‬گرگان اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬توجــه زیــادی در ســال های گذشــته بــه تکمیــل زیرســاخت‬ ‫حــوزه راه اســتان نشــده بــود تــا جایــی کــه بــه عنــوان نمونــه در ‪ ۱۲‬کیلومتــر از جــاده‬ ‫کاللــه ‪ -‬گالیکــش حتــی یــه المــپ روشــنایی تعبیــه نشــده بــود کــه همــه ایــن کمبودهــا‬ ‫در حــال برطرف شــدن اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بــر خــاف ســال های گذشــته‪ ،‬هیــچ طــرح غیرفعالــی در حــوزه راه گلســتان‬ ‫وجودنــدارد و برخــی پروژه هــا بعــد از وقفــه بیــش از یــک دهه هــای اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از دالیل ســرعت گرفتن اجرا و تکمیل طرح ها در گلســتان عالوه بر تخصیص‬ ‫به موقــع اعتبــارات‪ ،‬واگــذاری ان بــه پیمانــکاران بومــی اســت کــه به دلیــل اهتمــام قلبــی انــان بــه‬ ‫پیشــرفت اســتان‪ ،‬رونــد اجــرای پروژه هــا بــا ســرعت قابــل قبولــی در حــال انجام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی بــرای دومیــن ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مقــرر شــد تــا هــزار و ‪ ۵۰۰‬پــروژه بــرای ایــن ســفر‪ ،‬تعریــف کنیــم امــا بــه احتمــال فــراوان‬ ‫ایــن رقــم افزایــش بیشــتری خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه یکــی از مطالبــات قدیمــی مــردم بــه رونــد اجــرای‬ ‫تله کابیــن گــرگان گفــت‪ :‬کلیــه مجوزهــای اجــرای ایــن طــرح تهیــه شــده و انتظــار‬ ‫داریــم تــا بــه زودی اجــرای ایــن طــرح اغــاز شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬شــهرداری و شــورای شــهر گــرگان بایــد در زمانــی کوتــاه تکلیــف‬ ‫ســرمایه گذار فعلــی تله کابیــن را مشــخص شــد کــه در غیــر این صــورت خودمــان بــرای‬ ‫ان تصمیــم خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخی هــا کــه همــواره مخالــف اجــرای ایــن طــرح و دیگــر پروژه هــای مشــابه هســتند‬ ‫مســووالن را دشــمن محیــط زیســت می داننــد در حالــی کــه همــه مدیــران گلســتان تعهــد کامــل‬ ‫و صددرصــدی بــه ضوابــط زیســت محیطــی داشــته و خــود را متعهــد بــه اجــرای ان می داننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــن افــراد بــا اســتفاده از ظرفیــت رســانه هایی کــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬فضــای مســمومی بــه راه انداختنــد و بــا هوچی گــری‪ ،‬مانــع اجــرای طرح هــای‬ ‫محیــط زیســتی می شــوند امــا مــا هیــچ گاه تســلیم انــان نخواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬دروازه طرح هــای گردشــگری را در هیــچ کجــای دنیــا‪ ،‬ان هــم‬ ‫بــه بهانــه حفــظ محیــط زیســت نمی بندنــد و راه کار انــان پیــدا کــردن راه دقیــق بــرای‬ ‫اســتفاده توامــان و صحیــح از طبیعــت و پروژه هــای گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نوگرایی در دوران پسا‬ ‫ترحیم!‬ ‫مــا چنــدی قبــل از قبــر رایــگان نوشــتیم و خیــال‬ ‫خلــق اللــه راحــت شــد کــه حتــی بــا وجــود زلزلــه‬ ‫شــدید در تهــران جنــازه هیــچ کــس روی زمیــن‬ ‫نمــی مانــد‪ .‬امــا ایــن البــا مافیــای مجالــس‬ ‫ترحیــم حســابی شــاکی شــدند‪ .‬چــرا کــه ایــن‬ ‫داســتان کــه باالخــره یــک روز شــتری در ِ خانــه‬ ‫افــراد چــرت مــی زنــد یــا مــی خوابــد ( بســته بــه‬ ‫نــوع شــتر و میــزان خــواب الودگــی ان) یــک‬ ‫واقعیــت اثبــات شــده اســت و دیــر و زود دارد‬ ‫ولــی ســوخت و ســوز نــدارد‪ .‬در ضمــن ایــن شــتر‬ ‫بــا احــد الناســی شــوخی نــدارد‪ .‬فلــذا برگزاری یک‬ ‫مجلــس ترحیــم ابــرو منــد حــق مــردم اســت‪.‬‬ ‫نکتــه بعــد اینکــه اساســا ً نوگرایــی‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫خلــق شــیوه هــای نویــن در برخــی امــور نظیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬هنــر‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬مــورد وثــوق همــگان‬ ‫بــوده و بــه قولی عیــن صــواب اســت‪ .‬امــا وقتــی‬ ‫ایــن خالقیــت بــه خــرق عــادت و پیدایــش‬ ‫جنگولــک بــازی و قرتــی بــازی هــای نوظهــور‬ ‫منجــر شــود‪ ،‬کار بیــخ پیــدا مــی کنــد و وقتــی هــم‬ ‫عنــان از دســت رفــت‪ ،‬دیگــر کار خیلــی بیــخ پیــدا‬ ‫مــی کنــد کــه ان وقــت بایــد گفــت‪ :‬اصــاح مــدار‬ ‫ایــن ســتاره ‪ ....‬صــد ســال تمــام کار داره!‬ ‫نمونــه اظهــر مــن الشــمس این داســتان اخیــرا ًدر‬ ‫«مجالــس پســا ترحیــم» برخــی از متمولیــن دیــده‬ ‫مــی شــود کــه کال ًهمــه چیــز انهــا بــا ســایر افــراد‬ ‫جامعــه فــرق دارد و تمیــز مراســم ترحیــم انهــا نیــز‬ ‫بــا ســایر مراســمات کمــی دشــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه خریــد قبرهــای میلیــاردی یــا بــه اصطــاح‬ ‫‪ VIP‬و الکچــری برگــزاری مراســم در بهتریــن‬ ‫مســاجد و دعــوت از مداحــان بــا صداهــای مخملی‬ ‫جــای خــود را در «مجالــس پســاترحیم» بــا هزینــه‬ ‫هــای گــزاف بــاز کــرده اســت‪ .‬هزینه هایــی کــه بــا‬ ‫انهــا مــی تــوان عروســی چنــد جــوان را رتــق و فتــق‬ ‫کــرد‪ .‬مســاجد نیــز بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬درجــه بنــدی شــده انــد و مبالــغ خــاص‬ ‫خــود را دریافــت می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن ورودی‬ ‫برخــی مســاجد بــرای برگــزاری مجلــس ختــم بــا‬ ‫ورودی تاالرهــای عروســی مســاوی اســت‪ .‬دســته‬ ‫گل هــا و تــاج هــای گل ایــن مراســمات چیــزی‬ ‫شــبیه بــه نمایشــگاه گل و گیــاه امســتردام هلنــد‬ ‫اســت و اطعمــه و اشــربه ای کــه در ایــن مجالــس‬ ‫ترحیــم ســرو مــی شــود‪ ،‬چیــزی شــبیه خوراکــی‬ ‫هــای جشــنواره غــذای تابســتانه بــرج میالد اســت‪.‬‬ ‫از قهــوه و چــای ســبز و نکتــار چنــد میــوه گرفتــه تــا‬ ‫دســر و پودینــگ شــکالتی و انــواع کیــک و دســر ‪...‬‬ ‫در گذشــته اگــر مــداح نهایتــا ًدر حیــن قرائــت قــران‬ ‫بــه خوانــدن چنــد بیــت از شــعرای معــروف بســنده‬ ‫مــی کــرد االن داســتان پشــت و رو شــده و فقــط‬ ‫کــم مانــده مــداح بــا خــودش االت موســیقی نویــن‬ ‫بیــاورد‪ ،‬وگرنــه دف و نــی کــه نقــل مجلــس اســت و‬ ‫بــه قــول مولــوی « تــا ببینــی مــردگان رقصان شــده‬ ‫انــدر کفــن» ایــن عزیــزان ول کــن ماجــرا نیســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــا توانایــی شســتن گنــاه کســی را نداریــم‬ ‫ولــو بــا پــودر چهــار انزیــم(!) و هــر کــس را در قبــر‬ ‫خــودش جاســاز مــی کننــد؛ ولــی ایــن را مــی دانیــم‬ ‫کــه بعــد از فــوت تنهــا چیــزی کــه بــه درد انســان مــی‬ ‫خــورد همــان اعمــال نیــک اســت و بــس‪ .‬در ضمــن‬ ‫پرطمطــراق بــودن و شــلوغی مجلــس و به قول عمو‬ ‫ســیفی «رعایــت کیفیــت بخشــی» مجلــس ترحیم‪،‬‬ ‫فقــط تعبیــر خــاص خــودش را دارد! بــه قــول شــاعر‬ ‫« راســتی ایــن همــه اقــوام و رفیــق ‪ /‬مــن خجــل از‬ ‫همــه شــان ‪ /‬مــن کــه یــک عمــر گمــان مــی کــردم‬ ‫تنهایــم و نمــی دانســتم ‪ /‬مــن به انــدازه یک مجلس‬ ‫ختــم‪ ،‬دوســتانی دارم»!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل هــای ســیف الله‬ ‫اســت ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه‬ ‫جنــاب ارســطو فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا‬ ‫فیزیــک را بــه زیــور طبــع اراســته اســت وگرنــه‬ ‫مــا کــه حریــف اســتدالل هــای جنــاب گراهــام‬ ‫پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی نمــی شــدیم!؟‬ ‫شــما چطــور؟!‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪729‬‬ ‫رفتار با نوجوان پرخاشگر‬ ‫چطور باشد‪.‬؟‬ ‫سرگرد مهناز مرادی‬ ‫‪ .1‬وقت گذراندن با نوجوان‬ ‫توصیــه می شــود کــه زمــان بیشــتری را بــا نوجــوان‬ ‫خــود بگذارنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه‬ ‫وقــت گذرانــدن بــا نوجوانــان‪ ،‬از خشــم و سرکشــی‬ ‫ان هــا کــم می کنــد و بســیاری از والدین این تــــغییر‬ ‫رفتــار را در فرزنــد خــود مشــاهده کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشویق کردن‬ ‫تشــویق کــردن باعــث ایجــاد حــس وابســتگی در‬ ‫نوجــوان می شــود و بــه ایــن ترتیــب انگیــزه اش‬ ‫بــرای پرخاشــگری از بیــن مـی رود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫توصیــه می شــود کــه بــه جــای ســرزنش کــردن‬ ‫نوجــوان بــرای اشــتباهاتش‪ ،‬رفتارهــای مثبــت او را‬ ‫تشــویق کنیــد‪ .‬تشــویق کــردن یکــی از راه های موثر‬ ‫در ایجــاد انگیــزه بــه فرزنــدان اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهدید نکردن‬ ‫دقــت کنیــد کــه در هنــگام دعــوا و مشــاجره‪،‬‬ ‫نوجــوان خــود را تهدیــد نکنیــد‪ .‬مثــا در حیــن دعــوا‬ ‫نگوییــد کــه «اگــر دعــوا را تمــوم نکنــی‪ ،‬حــق بیــرون‬ ‫رفتــن نــداری» ایــن رفتــار نــه تنهــا مشــاجره را تمــام‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث عصبــی تــر شــدن نوجــوان‬ ‫می شــود و دعــوا جــدی تــر می گــردد‪ .‬بــرای پایــان‬ ‫دادن بــه دعــوا بــه نوجــوان خــود بگوییــد «اگــر ایــن‬ ‫رفتــار را تمــام نکنــی بایــد منتظــر عواقــب ان هــم‬ ‫باشــی» و پــس از گفتــن ایــن حــرف اتــاق را تــرک‬ ‫کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه رفتــار بــا نوجــوان پرخاشــگر‬ ‫بایــد بــا دقــت خاصــی انجــام گیــرد و لحــن صحبــت‬ ‫کــردن بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬کنترل نکردن‬ ‫تمایــل والدیــن بــه کنتــرل‪ ،‬یکــی از بــزرگ تریــن‬ ‫عوامــل درگیــری اســت‪ .‬نوجوانــان از کنتــرل شــدن‬ ‫بیزار هســتند و نســبت به ان واکنش جدی نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه شــما همیشــه‬ ‫نمی توانیــد فرزنــد خــود را کنتــرل کنیــد‪ .‬وظیفــه‬ ‫والدیــن ایــن اســت کــه قوانیــن را بــه فرزنــد خــود‬ ‫امــوزش دهنــد و بــا تشــویق و تنبیــه مناســب‪،‬‬ ‫قوانیــن را در ان هــا درونــی ســازی کننــد‪ .‬والدیــن‬ ‫کنتــرل گــر بــا ایجــاد محدودیــت هــای فــراوان‬ ‫معمــوال باعــث فــراری دادن نوجــوان و دور شــدن او‬ ‫از خانــواده مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم درگیری جسمی‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه فرزنــد شــما دیگــر کــودک‬ ‫نیســت و از غــرور و قــدرت برخــوردار اســت‪ .‬درگیری‬ ‫و تنبیــه فیزیکــی باعــث می شــود کــه عصبانــی تــر‬ ‫شــود و حتــی او نیــز از زور و قــدرت خــود اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن روش بــه او یــاد می دهــد کــه مشــکالت‬ ‫خــود را بــا دعــوا و درگیــری جســمی حــل کنــد‪.‬‬ ‫درگیری هــای جســمانی و کتــک زدن نوجــوان‬ ‫می توانــد بــه بحــران هویــت در او بیانجامــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬علت خشم را پیدا کنید‬ ‫توصیه می شــود که به جای کاهش پرخاشــگری‪،‬‬ ‫بــه دنبــال علــت ان باشــید‪ .‬ممکــن اســت کــه‬ ‫پرخاشــگری نوجــوان بــه دالیــل متعــددی همچون‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬مشــکل در مدرســه و غیــره‬ ‫باشــد‪ .‬بــا پیــدا کــردن و حــل ایــن گونــه مشــکالت‪،‬‬ ‫پرخاشــگری نوجوانــان نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪ .۲‬چربی ماهی‬ ‫مواد غذایی‬ ‫ضد استرس و‬ ‫خوردنی های‬ ‫ارامبخش‬ ‫چربــی ماهی هایــی مثــل ســالمون‪ ،‬شــاه ماهــی‪ ،‬حــاوی‬ ‫امــگا ‪ ۳‬باالیــی اســت‪ .‬امــگا ‪ ۳‬یــک اســید چــرب اســت‬ ‫کــه اختــاالت ذهنــی را بهبــود می بخشــد‪ .‬البتــه اگــر‬ ‫اســیدهای چــرب دیگــری مثــل امــگا ‪ ۶‬بــه جــای امــگا ‪۳‬‬ ‫اســتفاده شــود‪ ،‬ممکــن اســت دقیقــا ً برعکــس عمــل کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن چربــی ماهــی حــاوی ویتامیــن ‪ D‬اســت کــه‬ ‫کمبــود ان عاملــی بــرای افســردگی و اســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تخم مرغ‬ ‫زرده تخــم مــرغ یکــی دیگــر از منابــع ویتامیــن ‪ D‬اســت‪.‬‬ ‫تخــم مــرغ همچنیــن منبــع غنــی از پروتئیــن اســت و امینــو‬ ‫اســیدهای ضــروری در انهــا بــه کار رفتــه اســت و همچنیــن‬ ‫حــاوی تریپتوفــان می باشــد کــه بــه ایجــاد ســروتونین‬ ‫کمــک می کنــد کــه یــک مــاده شــیمیایی انتقــال دهنــده‬ ‫عصبــی اســت و حافظــه‪ ،‬خــواب‪ ،‬رفتــار و روحیــه فــرد را‬ ‫بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دانه کدو تنبل‬ ‫دانــه کــدو تنبــل یــک منبــع عالــی از پتاســیم اســت کــه‬ ‫تعــادل الکترولیــت را ایجــاد می کنــد و بــه تنظیــم فشــار‬ ‫خــون کمــک می کنــد و همچنیــن عالئــم اســترس را از بیــن‬ ‫می بــرد و منبــع عظیمــی از زینــک هــم می باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شکالت تلخ‬ ‫خــوردن شــکالت قبــل از شــروع امتحــان‪ ،‬شــاید مثــال‬ ‫خوبــی باشــد بــرای اینکــه شــما بدانیــد مصــرف برخــی از‬ ‫خوراکی هــا و مــواد غذایــی می توانــد میــزان اســترس شــما‬ ‫را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫افــراد می تواننــد تغییــرات زیــادی را در ســبک زندگــی خــود‬ ‫ایجــاد کننــد و اضطــراب و اســترس خــود را کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫مصــرف یــک رژیــم غذایی حاوی ســبزیجات‪ ،‬میــوه‪ ،‬مرکبات‪،‬‬ ‫حبوبــات و پروتئیــن بســیار کمــک کننــده اســت‪ .‬اســترس در‬ ‫وضعیت هــای مختلــف تشــدید می شــود و در کل جهــان‬ ‫میلیون هــا نفــر را درگیــر خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫عالئــم ان متفــاوت اســت‪ .‬بعضــی از افــراد هــم اکنــون بــا‬ ‫ایــن مشــکل مواجــه هســتند و بعضــی دیگــر ممکــن اســت‬ ‫در اینــده و در ســنین مختلــف بــا ان مواجــه شــوند‪ .‬اگــر چــه‬ ‫عالئــم استرســی کــه ‪ ۶‬مــاه بــه بــاال طــول بکشــد‪ ،‬بــه یــک‬ ‫اختــال تبدیــل می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ایــن قســمت‬ ‫مــواد غذایــی را بــه شــما معرفــی می کنیــم کــه بتوانــد بــه‬ ‫مقابلــه بــا اســترس کمــک کنــد‪.‬‬ ‫لیست خوردنی ها و مواد غذایی ضد‬ ‫استرس‬ ‫‪ .۱‬اجیل برزیلی‬ ‫ایــن نــوع اجیــل حــاوی ســلنیوم باالیــی اســت‪ .‬ســلنیوم‬ ‫روحیــه افــراد را بهبــود می بخشــد و التهــاب را می کاهــد‪.‬‬ ‫اغلــب ســطح باالیــی از ایــن مــاده اختــاالت مختلــف‬ ‫مربــوط بــه روحیــه افــراد را بهبــود می بخشــد و همچنیــن‬ ‫انتــی اکســیدان اســت و از اســیب ســلولی جلوگیــری‬ ‫می کنــد و عاملــی بــرای جلوگیــری از ســرطان نیــز هســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی دانه هــای اجیــل حــاوی ویتامیــن هــای ‪ ،B‬روی‪،‬‬ ‫منیزیــم و روغــن هــای امــگا‪ ۳‬و ‪ ۶‬هســتند کــه همگــی اثر مثبت‬ ‫بــر اعصــاب و رفــع اســترس می گذارنــد و ســبب تنظیــم ســطح‬ ‫قنــد خــون‪ ،‬کاهــش هــوس خــوردن مــواد غذایــی شــیرین‪،‬‬ ‫تنظیــم اشــتها و بهبــود متابولیســم بــدن شــوند‪.‬‬ ‫متخصصــان بــر ایــن عقیــده هســتند کــه شــکالت تلــخ‬ ‫اســترس را کاهــش می دهــد‪ .‬همچنیــن روحیــه را بهبــود‬ ‫مــی بخشــد‪ .‬شــکالت تلــخ منبــع عظیمــی از پلــی فنــول‬ ‫اســت کــه یــک فالونوئیــد محســوب می شــود و از مــرگ‬ ‫ســلولی و التهــاب نورون هــا در مغــز جلوگیــری می کنــد و‬ ‫جریــان خــون را بهبــود خواهــد بخشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬زردچوبه‬ ‫زردچوبــه یــک مــاده فعــال دارد کــه بــه کاهــش التهــاب و‬ ‫فشــار اکســیداتیو و اســترس کمــک می کنــد و افســردگی را‬ ‫نیــز از بیــن می بــرد و همچنیــن می توانــد بــه راحتــی بــرای‬ ‫طعم دهــی در غــذای روزانــه هــم از ان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بابونه‬ ‫بســیاری از افــراد در سراســر جهــان از چــای بابونــه بــه‬ ‫عنــوان یــک چــای گیاهــی اســتفاده می کننــد کــه دارای‬ ‫خاصیــت ضــد التهابــی‪ ،‬ضــد باکتریایــی و انتــی اکســیدانی‬ ‫و ضدعفونــی کننــده اســت و بــه همیــن دلیــل در مواقــع‬ ‫اســترس زا مصــرف می شــود کــه ارامــش بگیرنــد‪ .‬مصــرف‬ ‫عصــاره چــای بابونــه قبــل از خــواب ســطح امینــو اســید‬ ‫گلیســین را بــاال بــرده و ســبب ارام ســازی سیســتم‬ ‫عصبــی و جلوگیــری از بــروز اســترس می شــود‪ .‬مصــرف‬ ‫چــای بابونــه بــه تنظیــم وضعیــت دســتگاه گــوارش ماننــد‬ ‫گرفتگــی معــده و رفــع یبوســت کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ماست‬ ‫ماســت حــاوی باکتری هــای ســالم اســت‪ .‬ایــن باکتری هــا‬ ‫اثــرات مثبتــی روی ســامت مغــز دارنــد‪ .‬ماســت و دیگــر‬ ‫محصــوالت لبنــی‪ ،‬عوامــل ضدالتهابــی را در بدن ایجاد می کنند‬ ‫و تحقیقــات نشــان می دهــد کــه التهــاب مزمــن مســئول ایجــاد‬ ‫بخشــی از اضطــراب‪ ،‬اســترس و افســردگی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬چای سبز‬ ‫چــای ســبز حــاوی امینــو اســیدی بــه نــام تیانیــن اســت‬ ‫و اثــرات مثبتــی روی اختــاالت مربــوط بــه روحیــه دارد‪.‬‬ ‫تولیــد ســروتونین و دوپامیــن را نیــز افزایــش می دهــد کــه‬ ‫بــه بهبــود اســترس و کاهــش تنــش کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬اووکادو‬ ‫ویتامیــن ‪ B۶‬بــه بــدن کمــک میکند که انتقــال دهنده های‬ ‫عصبــی کار خــود را بهتــر انجــام بدهنــد کــه همیــن امــر‬ ‫عاملــی بــرای بهبــود روحیــه و تولیــد ســروتونین اســت‪.‬‬ ‫ویتامین هــای مختلــف از جملــه تیامیــن‪ ،‬ریبوفالویــن و‬ ‫نیاســین اثــرات مثبتــی روی سیســتم عصبــی دارنــد کــه در‬ ‫اووکادو موجــود هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بلوبری یا تمشک ابی‬ ‫زمانــی کــه اســترس داریــم‪ ،‬بــدن بــه ویتامیــن ‪ C‬تمایــل‬ ‫دارد تــا بتوانــد از ســلول ها محافظــت کــرده و انهــا را‬ ‫ترمیــم کنــد‪ .‬تمشــک ابــی نیــز سرشــار از ویتامین هــای‬ ‫مناســب اســت و اثــرات انتــی اکســیدانی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬بادام‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه منیزیــم اثــر درمانــی‬ ‫مثبتــی روی عالئــم اســترس دارد و کمبــود ان میــزان‬ ‫ســروتونین در مغــز را کاهــش می دهــد‪ .‬تقریبــا ً ‪ ۱۲‬عــدد‬ ‫گنــدم می توانــد ارزش غذایــی خــودش را بــر روی روحیــه‬ ‫هــم نشــان دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬توت‬ ‫تــوت و تــوت فرنگــی و ذغــال اختــه بــا وجــود طعم شــیرین‬ ‫خــود سرشــار از انتــی اکســیدان ها هســتند و بــا اســترس‬ ‫مبــارزه کــرده و ســبب ترشــح مــاده شــیمیایی بتااندروفیــن‬ ‫در مغــز می شــوند کــه باعــث رفــع اســترس می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬سیر‬ ‫در مطلــب خــواص ســیر در بخش هــای قبلــی بهداشــت‬ ‫و ســامت نمنــاک خواندیــد کــه ســیر یکــی دیگــر از مــواد‬ ‫غذایــی کاهنــده اســترس اســت کــه نوعــی اثر ضــد باکتری‪،‬‬ ‫ضــد ویروســی و ضدقارچــی دارد‪ .‬اثــرات محافظتــی ســیر‬ ‫از بــدن ســبب می شــود سیســتم عصبــی بــدن ارامــش‬ ‫پیــدا کــرده و اســترس ناشــی از عوامــل بیمــاری زا در بــدن‬ ‫کاهــش یابــد‪ .‬مصــرف ســیر ســبب کاهــش التهــاب بافــت‬ ‫عضــات و گرفتگــی عضــات می شــود کــه بــه هنــگام‬ ‫اســترس روی می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬ماهی‬ ‫ماهی هــای روغنــی ماننــد ماهــی ســالمون و قــزل اال‬ ‫دارای امــگا‪ ۳‬فــراوان و ویتامین هــای گــروه ‪ ،B‬روی و‬ ‫منیزیــم هســتند کــه ســبب کاهــش اســترس در افــراد‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬روغن زیتون‬ ‫یکــی از ترکیبــات بســیار مهــم بــرای کاهــش اســترس در‬ ‫افــراد روغــن زیتــون اســت کــه در هنــگام بــروز اســترس اثــر‬ ‫محافظتــی از قلــب و عــروق را دارد‪.‬‬ ‫سایر مواد غذایی که کمک کننده هستند‪:‬‬ ‫مــواد غذایــی کامــل مثــل میــوه‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬حبوبــات‬ ‫و غــات مخصوصــا ً ماهــی‪ ،‬گوشــت بوقلمــون‪ ،‬پنیــر‪،‬‬ ‫انانــاس‪ ،‬مــوز‪ ،‬جــو‪ ،‬دانــه چیــا و انــواع دیگــر اجیــل منابــع‬ ‫پروتئینــی مثــل گوشــت قرمــز‪ ،‬محصــوالت لبنــی‪ ،‬اســفناج‬ ‫و دارچیــن‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه نمنــاک‪ ،‬اســترس می توانــد ســبب‬ ‫افزایــش میــل بــدن بــه خــوردن مــواد غذایــی فاقــد ارزش‬ ‫تغذیـه ای و افزایــش ســاخت هورمــون چاقــی و بــه دنبــال‬ ‫ان بــروز چاقــی در نواحــی ماننــد شــکم‪ ،‬ران هــا و میــان‬ ‫تنــه افــراد شــود‪ .‬پــس بــا داشــتن یــک رژیــم غذایــی منظــم‬ ‫و انتخــاب خوردنی هایــی مناســب تــا حــد امــکان اســترس‬ ‫روزانــه را از خــود دور نگهداریــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 729‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫‪TSA‬قوانین امنیت سایبری‬ ‫بیشتری برای بخش‬ ‫هوانوردی وضع می کند‬ ‫نواقص جدید ‪TPM‬‬ ‫‪ 2.0‬به هکرها اجازه می‬ ‫دهدکلیدهایرمزنگاری‬ ‫را سرقت کنند‬ ‫مشــخصات مــاژول پلتفــرم مــورد اعتمــاد (‪2.0 )TPM‬‬ ‫تحــت تاثیــر دو اســیب پذیری ســرریز بافــر قــرار گرفتــه اســت‬ ‫کــه می توانــد بــه مهاجمــان اجــازه دسترســی یــا بازنویســی‬ ‫داده هــای حســاس ماننــد کلیدهــای رمزنــگاری را بدهــد‪.‬‬ ‫‪ TPM‬یــک فنــاوری مبتنــی بــر ســخت افزار اســت کــه‬ ‫عملکردهــای رمزنــگاری ایمــن مقــاوم در برابــر دســتکاری را‬ ‫بــه سیســتم های عامــل ارائــه می کنــد و مــی تــوان از ان بــرای‬ ‫ذخیــره کلیدهــای رمزنــگاری‪ ،‬گــذرواژه هــا و ســایر داده هــای‬ ‫حیاتــی اســتفاده کــرد و هرگونــه اســیب پذیــری در اجــرای ان‬ ‫را موجــب نگرانــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ‪ TPM‬بــرای برخــی از ویژگی هــای امنیتــی‬ ‫وینــدوز ماننــد ‪ Boot‬اندازه گیــری شــده‪ ،‬رمزگــذاری دســتگاه‪،‬‬ ‫محافــظ سیســتم‬)‪ Windows Defender ‪(DRTM‬و تاییــد‬ ‫ســامت دســتگاه مــورد نیــاز اســت و بــرای ســایر ویژگی هــای‬ ‫رایج تــر مــورد نیــاز نیســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال زمانــی کــه یــک مــاژول پلتفــرم مــورد اعتمــاد‬ ‫در دســترس باشــد‪ ،‬ویژگی هــای امنیتــی وینــدوز امنیــت‬ ‫بیشــتری را در حفاظــت از اطالعــات حســاس و رمزگــذاری‬ ‫داده هــا دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫مشــخصات ‪ 2.0 TPM‬زمانــی محبوبیــت پیــدا کــرد کــه‬ ‫مایکروســافت ان را بــرای اجــرای وینــدوز ‪ 11‬به دلیل اقدامات‬ ‫امنیتــی الزم بــرای بــوت و اطمینــان از اینکــه تشــخیص چهره‬ ‫‪ Windows Hello‬احــراز هویــت قابــل اعتمــادی را ارائــه‬ ‫می دهــد‪ ،‬الزامــی کــرد‪.‬‬ ‫لینوکس از ‪ TPM‬ها نیز پشــتیبانی می کند اما برای اســتفاده‬ ‫از مــاژول در سیســتم عامــل هیــچ الزامــی وجــود نــدارد‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫حــال ابزارهــای لینوکــس در دســترس هســتند کــه بــه برنامه هــا‬ ‫و کاربــران اجــازه می دهنــد تــا داده هــا را در ‪ TPM‬ایمــن کننــد‪.‬‬ ‫اسیب پذیری های ‪2.0 TPM‬‬ ‫اســیب پذیری های جدیــد در ‪ 2.0 TPM‬توســط محققیــن‬ ‫‪ ،Quarkslab‬فرانسیســکو فالکون و ایوان ارس کشــف شــد‬ ‫کــه می گوینــد ایــن نقص هــا می توانــد میلیاردهــا دســتگاه‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪ ،‬اســیب پذیری ها به عنــوان ‪-CVE‬‬ ‫‪( 1017-2023‬خوانــدن خــارج از کــران) و ‪1018-2023-CVE‬‬ ‫(نوشــتن خــارج از محــدوده) ردیابــی می شــوند‪.‬‬ ‫هــر دو نقــص از نحــوه پــردازش مشــخصات پارامترهای برخی‬ ‫از دســتورات ‪ TPM‬ناشــی می شــوند و بــه مهاجــم محلــی تایید‬ ‫شــده اجــازه می دهــد تــا بــا ارســال دســتورات مخــرب ســاخته‬ ‫شــده بــرای اجــرای کــد در ‪ TPM‬از انهــا ســوء اســتفاده کنــد‪،‬‬ ‫طبــق بولتــن امنیتــی‬)‪،Trusted Computing Group ‪(TCG‬‬ ‫توســعه دهنده مشــخصات ‪ ،TPM‬ایــن امــر می توانــد منجــر‬ ‫بــه افشــای اطالعــات یــا افزایــش امتیــازات شــود‪.‬‬ ‫‪ Trusted Computing Group‬توضیــح می دهــد کــه‬ ‫مشــکالت ســرریز بافــر مربــوط بــه خوانــدن یــا نوشــتن ‪ 2‬بایــت‬ ‫پــس از پایــان بافــر بــه نقطــه ورودی‪ExecuteCommand()‎‬‬ ‫می شــود‪ ،‬تاثیــر ایــن امــر بــه انچــه فروشــندگان روی ان مــکان‬ ‫حافظــه پیــاده ســازی کــرده انــد‪ ،‬بســتگی دارد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫ایــا حافظــه اســتفاده نشــده اســت یــا اینکــه حــاوی داده هــای‬ ‫زنــده اســت‪.‬‬ ‫مرکز هماهنگی ‪ CERT‬هشداری را در مورد اسیب پذیری ها‬ ‫منتشــر کــرده اســت و ماه هاســت کــه فروشــندگان را مطلــع‬ ‫می کنــد و تــاش می کنــد ضمــن ترســیم تاثیــرات‪ ،‬اگاهــی را‬ ‫افزایــش دهــد ولــی متاســفانه تنهــا تعــداد معــدودی از نهادهــا‬ ‫تاییــد کــرده انــد کــه تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫‪ CERT‬هشــدار داد‪ :‬مهاجمــی کــه بــه رابــط دســتور ‪TPM‬‬ ‫دسترســی دارد می توانــد دســتورات مخربــی را بــه مــاژول‬ ‫ارســال کنــد و ایــن اســیب پذیری ها را ایجــاد کنــد‪« .‬ایــن‬ ‫امــکان دسترســی فقــط خواندنــی بــه داده هــای حســاس یــا‬ ‫بازنویســی داده هــای محافظــت شــده معمولــی را کــه فقــط‬ ‫در دســترس ‪ TPM‬هســتند (بــه عنــوان مثــال‪ ،‬کلیدهــای‬ ‫رمزنــگاری) را فراهــم مــی کنــد‪».‬‬ ‫راه حــل بــرای فروشــندگان تحــت تاثیــر ایــن اســت کــه بــه‬ ‫یــک نســخه ثابــت از مشــخصات کــه شــامل یکــی از مــوارد‬ ‫زیــر اســت‪ ،‬برویــد‪:‬‬ ‫‪ Errata ‎59.v1 ‎0.2 TMP‬نسخه ‪ 1.4‬یا باالتر‬ ‫‪ Errata ‎38.v1 ‎0.2 TMP‬نسخه ‪ 1.13‬یا باالتر‬ ‫‪ Errata ‎16.v1 ‎0.2 TMP‬نسخه ‪ 1.6‬یا باالتر‬ ‫لنوو تنها ‪ OEM‬بزرگی است که تاکنون یک توصیه امنیتی‬ ‫در مــورد دو نقــص ‪ TPM‬صــادر کــرده اســت و هشــدار داده‬ ‫اســت کــه ‪ 1017-2023-CVE‬بــر برخــی از سیســتم های ان کــه‬ ‫بــر روی تراشـه های ‪ 2.0 Nuvoton TPM‬کار می کننــد‪ ،‬تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ ،‬در حالــی کــه ایــن نقــص هــا نیــاز بــه دسترســی‬ ‫محلــی تاییــد شــده بــه دســتگاه دارنــد‪ ،‬مهــم اســت کــه بــه‬ ‫خاطــر داشــته باشــید کــه بدافــزاری کــه روی دســتگاه اجرا می‬ ‫شــود ایــن شــرایط را بــراورده مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ TPM‬یــک فضــای بســیار امــن اســت کــه از نظــر تئــوری‬ ‫بایــد حتــی در برابــر بدافزارهــای در حــال اجــرا بــر روی‬ ‫دســتگاه محافظــت شــود بنابرایــن اهمیــت عملــی ایــن‬ ‫اســیب پذیری ها نبایــد نادیــده گرفتــه شــود و یــا کــم اهمیــت‬ ‫جلــوه داده شــود‪.‬‬ ‫بــه کاربــران توصیــه می شــود دسترســی فیزیکــی بــه‬ ‫دســتگاه های خــود را بــه کاربــران مــورد اعتمــاد محــدود کننــد و‬ ‫فقــط از برنامه هــای امضــا شــده از فروشــندگان معتبــر اســتفاده‬ ‫کننــد و به محــض اینکــه برای دستگاه هایشــان در دســترس قرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬به روزرســانی های میان افــزار را اعمــال کننــد‪.‬‬ ‫تور های ارزان قیمت در کمین‬ ‫مسافران نوروزی‬ ‫پلیــس فتــا گفت‪:‬اگــر در ایــام تعطیــات قصــد مســافرت از طریــق تورهــای گردشــگری را‬ ‫داریــد قبــل از هــر چیــز از اصالــت تورهــای گردشــگری کــه در فضــای مجــازی و شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی پیــدا می کنیــد‪ ،‬اطمینــان کســب کنیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان بهمنــی بــا تبریــک پیشــاپیش عیــد باســتانی نــوروز خدمــت همــه هموطنــان‬ ‫عزیز در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪ :‬در ســال های اخیر کالهبرداران ســایبری با تبلیغات‬ ‫اغــوا کننــده نظیــر رزرو بلیــت بــرای مســافرت های نــوروزی‪ ،‬خریــد تورهــای مســافرتی ارزان‬ ‫قیمــت و رزرو هتــل اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان و مســافران نــوروزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طراحــی ســایت های جعلــی بــا عنــوان برگــزاری تورهــای مســافرتی ارزان قیمــت‬ ‫در ایــام تعطیــات نــوروزی یکــی از روش هــای رایــج بــرای سوءاســتفاده و کالهبــرداری از‬ ‫مســافران نــوروزی اســت کــه از ایــن طریــق می تواننــد تعــداد بســیار زیــادی از هموطنــان را‬ ‫درگیــر کــرده و مبالــغ هنگفتــی را کالهبــرداری نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بهمنــی گفــت‪ :‬متاســفانه کالهبــرداران ســایبری بــا حجــم زیــادی از تبلیغــات‬ ‫تورهــای ارزان قیمــت در فضــای مجــازی و به خصــوص شــبکه های اجتماعــی اقــدام نمــوده‬ ‫و عالقه منــدان را تشــویق بــه ثبت نــام در ایــن تورهــا می کننــد‪ .‬تورهایــی کــه در پشــت ان هــا‬ ‫مجرمــان و کالهبــرداران ســایبری قــرار دارنــد کــه بعــد از ثبت نــام دیگــر پاســخگوی شــما نیســتند‪.‬‬ ‫وی در هشــدار بــه مســافران نــوروزی گفــت‪ :‬هم وطنــان قبــل از هــر اقدامــی نســبت بــه مجــاز بــودن‬ ‫فعالیــت این گونــه ســایت ها و تورهــای مســافرتی اطمینــان حاصــل نماینــد و همچنیــن نســبت بــه‬ ‫تبلیغــات فریبنــده کالهبــرداران در فضــای مجــازی کمــی حساســیت و دقــت بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان بهمنــی تاکیــد کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل و مواجهــه‬ ‫بــا جرائــم رایانـه ای در ایــام تعطیــات ســال نــو می تواننــد بــا مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا از‬ ‫راهنمایــی مســتقیم کارشناســان بهــره منــد شــوند و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و ثبــت درخواســت در قســمت درخواســت های مردمــی و یــا بــا شــماره‬ ‫گیــری ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای سایبـــری بــه جهــت اســتفاده از مشــاوره ها و راهنمایی هــای‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در ایــن ایــام جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫اداره امنیــت حمــل و نقــل ‪ TSA‬در پــی‬ ‫اقدامــات مشــابهی کــه در اکتبــر ‪ ۲۰۲۲‬بــرای‬ ‫شــرکت های حمــل و نقــل ریلــی مســافری و‬ ‫بــاری اعــام شــد‪ ،‬یــک اصالحیــه جدیــد امنیــت‬ ‫ســایبری را بــرای برنامه هــای امنیتــی برخــی از‬ ‫اپراتورهــای حمــل و نقــل هوایــی و هواپیمــا در‬ ‫بخــش هوانــوردی منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بخشــی از تالش هــای وزارت امنیــت‬ ‫داخلــی بــرای افزایــش انعطاف پذیــری امنیــت‬ ‫ســایبری زیرســاخت های حیاتــی ایــاالت‬ ‫متحــده اســت و بــه دنبــال همــکاری گســترده‬ ‫بــا شــرکای هوانــوردی اســت‪.‬‬ ‫دیویــد پکوســکه‪ ،‬مدیــر ‪ TSA‬گفــت‪ :‬حفاظــت‬ ‫از سیســتم حمــل و نقــل ملــی مــا باالتریــن‬ ‫اولویــت مــا اســت و ‪ TSA‬بــه همــکاری نزدیــک‬ ‫بــا ذی نفعــان صنعــت در تمــام حالت هــای‬ ‫حمــل و نقــل بــرای کاهــش خطــرات امنیــت‬ ‫ســایبری و بهبــود انعطــاف پذیــری ســایبری‬ ‫بــرای حمایــت از ســفره ای ایمــن‪ ،‬ایمــن و‬ ‫کارامــد ادامــه خواهــد داد‪ .‬ایــن اصالحیــه در‬ ‫برنامه هــای امنیــت هوانــوردی الزامــات مبتنــی‬ ‫بــر عملکــرد مشــابهی را گســترش می دهــد‬ ‫کــه در حــال حاضــر در ســایر زیرســاخت های‬ ‫حیاتــی سیســتم حمــل و نقــل اعمــال‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ TSA‬ایــن اقــدام اضطــراری را بــه دلیــل‬ ‫تهدیــدات مــداوم امنیــت ســایبری علیــه‬ ‫زیرســاخت هــای حیاتــی ایــاالت متحــده از‬ ‫جملــه بخــش هوانــوردی انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫اصالحیــه اضطــراری جدیــد نیازمنــد ان اســت‬ ‫کــه نهــاده ای تحــت نظــارت ‪ TSA‬یــک برنامــه‬ ‫اجرایــی تاییــد شــده را توســعه دهنــد کــه‬ ‫اقداماتــی کــه بــرای بهبــود انعطاف پذیــری‬ ‫امنیــت ســایبری خــود و جلوگیــری از اختــال و‬ ‫تخریــب زیرســاخت های خــود انجــام می دهنــد‬ ‫را توصیــف می کند‪.‬ان هــا همچنیــن بایــد‬ ‫فعاالنــه اثربخشــی ایــن اقدامــات را ارزیابــی‬ ‫کننــد کــه شــامل اقدامــات زیــر اســت‪:‬‬ ‫• سیاســت ها و کنترل هــای تقســیم بندی‬ ‫شــبکه را توســعه دهیــد تــا اطمینــان حاصــل‬ ‫شــود کــه سیســتم های فنــاوری عملیاتــی‬ ‫می تواننــد در صورتــی کــه یــک سیســتم‬ ‫فنــاوری اطالعــات در معــرض خطــر قــرار گرفته‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه طــور ایمــن بــه کار خــود ادامــه دهنــد‬ ‫و بالعکــس‪.‬‬ ‫• ایجــاد اقدامــات کنترل دسترســی برای ایمن‬ ‫ســازی و جلوگیــری از دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫سیســتم های ســایبری حیاتــی؛‬ ‫• اجــرای سیاســت ها و رویه هــای نظــارت‬ ‫و شناســایی مســتمر بــرای دفــاع در‬ ‫برابــر‪ ،‬شناســایی و پاســخ بــه تهدیــدات و‬ ‫ناهنجاری هــای امنیــت ســایبری کــه بــر‬ ‫عملیــات حیاتــی سیســتم ســایبری تاثیــر‬ ‫می گذ ا رنــد ؛‬ ‫• کاهــش خطــر بهــره بــرداری از سیســتم های‬ ‫وصله نشــده با اســتفاده از وصله های امنیتی‬ ‫و بــه روز رســانی بــرای سیســتم عامل هــا‪،‬‬ ‫برنامه هــا‪ ،‬درایورهــا و سیســتم عامل هــا در‬ ‫سیســتم های ســایبری حیاتــی بــه موقــع بــا‬ ‫اســتفاده از یــک روش مبتنــی بــر ریســک‪.‬‬ ‫ایــن اخریــن مــورد در تالش هــای ‪ TSA‬اســت‬ ‫تــا از اپراتورهــای مهــم بخــش حمل ونقــل‬ ‫بخواهــد توانایــی خــود را بــرای دفــاع در برابــر‬ ‫تهدیــدات امنیــت ســایبری افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫الزامــات قبلــی بــرای اپراتورهــای فــرودگاه‬ ‫و هواپیماهــای تحــت نظــارت ‪ TSA‬شــامل‬ ‫اقداماتــی ماننــد گــزارش حــوادث مهــم امنیــت‬ ‫ســایبری بــه اژانــس امنیــت ســایبری و امنیــت‬ ‫زیرســاخت (‪ ،)CISA‬ایجــاد نقطــه تمــاس‬ ‫امنیــت ســایبری‪ ،‬توســعه و اتخــاذ یــک طــرح‬ ‫واکنــش بــه حــوادث امنیــت ســایبری و تکمیــل‬ ‫ارزیابــی اســیب پذیری امنیــت ســایبری بــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪ -729‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-729‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/22‬شعبان‪/‬‬ ‫‪22 - 2023‬‬ ‫‪/15 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫چهار شنبه ‪12//24‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫قدمگاه امام حسن مجتبی‬ ‫عکس نرگس حسین زاده‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫صنایع دستی؛ یادگار‬ ‫چندهزارساله‬ ‫اقوام گلستان برای‬ ‫مسافران نوروزی‬ ‫دســت ســاخته های هنرمنــدان گلســتان بازتــاب تاریــخ‬ ‫و تمــدن ســرزمین اســتراباد از هزاره هــای دور بــه شــمار‬ ‫مـی رود؛ اثــار نــاب و اصیلــی کــه بــا جلوه هــای برامــده از ذوق‬ ‫و ســلیقه هنرمنــدان زن و مــرد اقــوام ســاکن ایــن اســتان‪ ،‬در‬ ‫نظــر گردشــگران بــه خصــوص مســافران نــوروزی عشــوه گری‬ ‫می کنــد و یکــی از دالیــل ســفر بــه ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فــرش دســتبافت‪ ،‬پوشــش‬ ‫اقــوام‪ ،‬زیــور االت ترکمنــی‪ ،‬گلیم‪ ،‬قالیچه‪ ،‬پشــتی‪ ،‬عروســک‬ ‫محلــی و جاجیــم از اصلی تریــن صنایــع دســتی گلســتان بــه‬ ‫شــمار مـی رود کــه یکــی از ویژگی هــای ان‪ ،‬انتقــال ســینه بــه‬ ‫ســینه راز و رمــز تولیــد ان اســت کــه ایــن اثــار را بــه دســت‬ ‫ســاخته هایی غیرقابــل تکــرار بــدل کــرده اســت‪.‬‬ ‫همزیســتی ده هــا قــوم ایرانــی از جملــه فــارس‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫سیســتانی‪ ،‬تــرک (اذربایجانــی و قزلبــاش)‪ ،‬مازندرانــی‪،‬‬ ‫بلــوچ و قــزاق‪ ،‬فعالیــت مراکــز تاریخــی و فرهنگــی متعــدد‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل‪ ،‬خلیــج گــرگان و دریــای خــزر‪،‬‬ ‫واقــع شــدن بیــن ‪ ۲‬قطــب گردشــگری شــمال کشــور و‬ ‫زیارتی مشــهد صنایع دســتی‪ ،‬گلســتان به ســرزمینی مورد‬ ‫توجــه گردشــگران و مســافران نــوروزی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫قالیچه ترکمن‬ ‫فــرش ترکمــن کــه به عنــوان یکــی از انــواع فرش هــای اصیــل‬ ‫دســتباف بــا قدمتــی چنــد هزارســاله در طــول ســالیان دراز‬ ‫بــدون تغییــرات زیــاد در طــرح و نقــش همچنــان بافتــه‬ ‫می شــود از جمله صنایع دســتی گلســتان اســت که همپای‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬اداب و رســوم مردمــان ایــن دیــار قدمــت داشــته و‬ ‫ایــن دیرینگــی هــر روز بــه کیفیــت و بهبــود ان می افزایــد تــا‬ ‫جایــی کــه گردشــگران و مســافران ایــن هنــر دســت بانــوان‬ ‫ترکمــن را در ســبد ســوغات خــود قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان را بــه مهــد فــرش ترکمــن می شناســند و در ایــن‬ ‫میــان ثبــت جهانــی ایــن اثــر و معرفــی گنبــدکاووس بــه‬ ‫عنــوان شــهر ملــی فــرش‪ ،‬در جــذب گردشــگر نقــش بســیار‬ ‫زیــادی دارد‪.‬‬ ‫برخــی گردشــگران فقــط بــه نیــت خریــد فــرش ترکمــن‬ ‫بــه گنبــدکاووس ســفر می کننــد تــا ایــن صنعــت حاصــل‬ ‫دســت زنــان و دختــران ترکمــن را بــه عنــوان ســوغات بــه‬ ‫شــهر خــود ببرنــد‪.‬‬ ‫جاجیم روستای زیارت گرگان‬ ‫زبیــده ملکــی یکــی از کارافرینــان روســتای زیــارت گفــت‪:‬‬ ‫م روســتای زیارت شهرســتان گرگان به عنوان یکی از‬ ‫جاجی ‬ ‫خ پشــمی بافتــه می شــود‬ ‫دســت بافته هایــی اســت کــه بــا نـ ‬ ‫که ســوغاتی مناســبی برای گردشــگران و مســافران به ویژه‬ ‫در ایــام نــوروز محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ایــن دســت بافتــه بــه عنــوان زیرانــداز‪،‬‬ ‫پشــتی‪ ،‬ســجاده‪ ،‬فــرش‪ ،‬پــادری‪ ،‬ســفره‪ ،‬رومیــزی‪،‬‬ ‫کیف هــای دوشــی و کولــه پشــتی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا ســابقه بیــش از ‪ ۳۵‬ســاله در ایــن صنعــت افــزود‪:‬‬ ‫اســتفاده از جاجیــم بیــن خانــواده هــای روســتایی و عشــایر‬ ‫گلســتان بــه عنــوان زیرانــداز‪ ،‬پــاس‪ ،‬فــرش‪ ،‬رختخــواب و‬ ‫پاپیــچ رواج داشــته و در زمــان حاضــر هــم بــه عنــوان چشــم‬ ‫روشــنی و ســوغات هدیــه داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬به جــز ایــام نــوروز و تابســتان‪،‬‬ ‫گردشــگران بســیاری در طــول ســال اقــدام بــه خرید جاجیم‬ ‫کــرده و از انجــا کــه جاجیــم روســتای زیــارت شــناخته شــده‬ ‫تــر بــوده افــراد بســیاری تمایــل بــه خریــد ایــن محصــول و‬ ‫اســتفاده از ان در منــازل خــود دارنــد‪.‬‬ ‫لباس های سنتی اقوام گلستان‬ ‫عاشــور تاج یولــی یکــی از بانــوان ترکمــن بــا اشــاره بــه‬ ‫اســتقبال گردشــگران از لبــاس هــای ســنتی گفــت‪ :‬فرهنگ‬ ‫غنــی و دیرپــای ترکمــن در پوشــاک ســنتی ایــن قــوم تجلــی‬ ‫ن و پنبــ ه تهیــه‬ ‫پیــدا کــرده کــه از ابریشــم‪ ،‬پوســت‪ ،‬کتــا ‬ ‫می شــود و شــامل تن پــوش‪ ،‬پاپــوش‪ ،‬ســربند و اجــزای‬ ‫متنــوع دیگــر اســت‪.‬‬ ‫یو‬ ‫ک پیراهن هــای ابریشــم ‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬قیرمیــز کوینــ ‬ ‫ق یــا شــلوار و چارقــد از جملــه پوشــاک زنان ترکمن‬ ‫ســنتی‪ ،‬بــاال ‬ ‫اســت کــه بــا ســوزن دوزی‪ ،‬زیبایــی لبــاس دوچنــدان شــده و‬ ‫ترکمن هــا در طــول تاریــخ لبــاس ســنتی و محلــی خــود را حفظ‬ ‫کــرده و همچنــان از ایــن پوشــش اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫فاطمــه تیمــوری یکــی از بانــوان تــرک قزلبــاش هــم گفــت‪:‬‬ ‫لبــاس ســنتی و محلــی زنــان مینودشــت از پیراهنــی بــه‬ ‫اســم جامــه‪ ،‬دامنــی چیـن دار بــه نــام تنبــان‪ ،‬روســری ســنتی‬ ‫بــا ریشــه منجــوق دار بــا نــام دوتختــه‪ ،‬رودلــی ســکه دوزی‬ ‫شــده‪ ،‬پیشــانی بندی بــه اســم پیش مندلــی بــرای زنــان‬ ‫متاهــل‪ ،‬کالهــی بــه اســم کلتــه بــرای دختــران مجــرد همــراه‬ ‫ســکه دوزی اطــراف ان‪ ،‬جلیقــه و کلیجــه یــا کــت اســتین دار‬ ‫بــا نقــوش ســنتی از پارچــه ابریشــمی قرمــز تشــکیل شــده و‬ ‫ایــن لبــاس کــه در قدیــم از ابریشــم خالــص بافتــه می شــد از‬ ‫ســوی بازرگانــان مســیر جــاده ابریشــم بــه ســایر نقــاط جهــان‬ ‫می رفــت و طرفــداران زیــادی هــم در ان مناطــق داشــت‪.‬‬ ‫فاطمــه یکتامهــر یکــی از بانــوان بلــوچ گلســتانی هــم‬ ‫گفــت‪ :‬لبــاس زنــان سیســتانی بــا خامــه دوزی‪ ،‬ســیاه دوزی‬ ‫و ســوزن دوزی در حاشــیه یقــه و سراســتین لبــاس بــرای‬ ‫گردشــگران قابــل توجــه بــوده و در بیشــتر زمان هــا دربــاره‬ ‫ســوزن دوزی هــای حاشــیه لبــاس هایمــان دختــران و زنــان‬ ‫جــوان مشــتاق گفــت و گــو هســتند‪.‬‬ ‫عروسک محلی‬ ‫فاطمــه معصومــی کــه در صنعــت عروســک هــای بومــی‬ ‫ســیاه رودبــار در علی ابادکتــول فعالیــت می کنــد گفــت‪:‬‬ ‫ک ســیاه رودبــار قصـ ه رمزالــود و پیچیــده ای دارد کــه‬ ‫عروسـ ‬ ‫بســیاری از توریســت هــا و گردشــگران داخلــی و خارجــی را‬ ‫مجــذوب خــود می کنــد‪.‬‬ ‫عصمــت خواجــه هــم یکــی از فعــاالن فــروش عروســک‬ ‫محلــی هــم در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬عروس ـک های‬ ‫محلــی و ســنتی چــون ســرخدال ســیاه رودبــار‪ ،‬گوســفند‬ ‫شــاوره‪ ،‬االغ مهربــون قلعــه قافــه‪ ،‬کتولــی‪ ،‬ماروچــه و‬ ‫اروســک قلعــه قافــه بــا پوشــش لبــاس محلــی و رنگ هــای‬ ‫شــاد ابریشــمی سالهاســت از ســوی اهالــی‪ ،‬گردشــگران و‬ ‫مســافران ایــن منطقــه مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه و نقــش‬ ‫تاثیرگــذاری در انتقــال تاریــخ شــفاهی و فرهنــگ غنــی‬ ‫منطقــه ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن دســت ســاخته ریشــه در تاریــخ فرهنگــی و‬ ‫هنــری نیــاکان نگارســتان اقــوام ایــران زمین داشــته و بســیاری‬ ‫از گردشــگران و مســافران نــوروزی بــه ویــژه کــودکان بــه عنــوان‬ ‫ســوغات محبــوب و ارزشــمند از ان اســتقبال مــی کننــد‪.‬‬ ‫صنایع دستی حصیری‬ ‫صنــم صــادق پــور یکــی از فعــاالن صنعــت حصیربافــی‬ ‫اســتان گلســتان هــم گفــت‪ :‬صنایــع دســتی حصیــری یکــی‬ ‫از مهمتریــن ســوغات ایــن اســتان شــمالی بــرای مســافران‬ ‫نــوروزی بــوده کــه نظــر هــر تــازه واردی را جلــب مــی کنــد؛‬ ‫حصیــر در انــدازه هــا و شــکل هــای مختلــف بافتــه و‬ ‫مصــارف گوناگونــی همچــون زنبیــل‪ ،‬کاله‪ ،‬ســفره‪ ،‬ســبد‪،‬‬ ‫ابکــش‪ ،‬جانونــی‪ ،‬خمــره‪ ،‬اردوی خــوری‪ ،‬کاســه و پیالــه‪،‬‬ ‫باکــس پیــک نیــک‪ ،‬جامیــوه‪ ،‬ظــرف ســبزی‪ ،‬ســینی دســته‬ ‫دار‪ ،‬زیربشــقابی‪ ،‬هفــت ســین‪ ،‬جــای ســیب زمینــی و پیــاز‬ ‫داشــته و توانســته خــود را در ســبد ســوغات مســافران و‬ ‫گردشــگران گلســتانی جــای دهــد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پنجشــنبه هــای‬ ‫صلواتــی را در شهرســتان کردکــوی بــرای تعمیررایــگان‬ ‫وســایل حصیــری راه انداختیــم کــه حتــی حصیرهایــی که از‬ ‫اســتان هــای دیگــر هــم خریــداری شــده بــه رایــگان در ایــن‬ ‫روز بازســازی و تعمیــر مــی کنیــم‪.‬‬ ‫صنایع دستی چوبی‬ ‫مهــران مهــدان یکــی از فعــاالن حــوزه الک تراشــی گلســتان‬ ‫در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬اســتقبال ویــژه مســافران و‬ ‫گردشــگران از ظــروف چوبــی ماننــد پــارچ‪ ،‬الکچــه‪ ،‬الک نــان‪،‬‬ ‫الک قنــد ریزکــن و اب گــردان بــا توجــه بــه کارکــرد مطلــوب و‬ ‫زیبایــی محصــوالت الک تراشــی پررونــق تــر از گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معرفــی بیشــتر الک تراشــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ظرفیت هــای اقتصــادی نگارســتان اقــوام تاثیــر بســیاری در‬ ‫اشــتغالزایی ســاکنان گلســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫زیوراالت سنتی‬ ‫شــیرین تنــی یکــی از بانــوان قــزاق گلســتانی هــم بــا‬ ‫اشــاره بــه اســتقبال گردشــگران از زیــوراالت ســنتی گفــت‪:‬‬ ‫زنــان هنرمنــد گلســتانی و بــه ویــژه قــزاق‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بلــوچ‪،‬‬ ‫سیســتانی و قزلبــاش بــه طــور ســنتی همراه بــا لباس محلی‬ ‫خــود زیــوراالت ســاخت دســتان خــود از جملــه دســتبند‪،‬‬ ‫گوشــواره‪ ،‬گردنبنــد و یــا اویزهــای مــو را اســتفاده می کننــد و‬ ‫فرهنــگ غنــی نگارســتان اقــوام مختلــف در زیــوراالت ســنتی‬ ‫بــا طــرح هــای اصیــل‪ ،‬زیبــا و بســیار شــاد هــر ســاله مــورد‬ ‫اســتقبال مســافران و گردشــگران نــوروزی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وجــود چشــم اندازهای کــم نظیــر‪ ،‬مناظــر‬ ‫رویایــی و پیشــینه تاریخـی اش همــواره پذیــرای گردشــگران‬ ‫داخلــی و خارجــی بســیاری اســت و در کنــار ایــن جاذبه هــا‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی ان بــه واســطه ســکونت اقــوام مختلفــی‬ ‫ماننــد فــارس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪ ،‬تــرک (اذربایجانــی و‬ ‫قزلبــاش)‪ ،‬مازندرانی هــا‪ ،‬بلــوچ و قزاق هــا نســبت بــه ســایر‬ ‫مناطــق کشــور دارای تنــوع بیشــتری اســت بــه طــوری کــه‬ ‫هــر مســافر و گردشــگری را سرشــوق م ـی اورد‪.‬‬ ‫فــرش دســتباف‪ ،‬نمــد‪ ،‬زیــوراالت و ســوزن دوزی ترکمــن‪،‬‬ ‫جاجیــم بافــی روســتای زیــارت گــرگان‪ ،‬ابریشــم بافــی‬ ‫قزلباش هــای رامیــان و مینودشــت‪ ،‬ســوزن دوزی شــاهکوه‬ ‫و قــوم بلــوچ و دوخت هــای ســنتی پوشــاک از جملــه صنایع‬ ‫دســتی اقــوام ســاکن در گلســتان اســت کــه بــا هنرمنــدی‬ ‫زنــان و دختــران و مــردان ایــن اســتان‪ ،‬هــر کــدام نــام و اوازه‬ ‫خــود را در بیــن خریــداران داخلــی و خارجــی دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار هنرمنــد صنایــع دســتی گلســتان در بیــش از‬ ‫‪ ۸۰‬رشــته بومــی و غیربومــی از جملــه فــرش دســتبافت‪،‬‬ ‫ابریشـم بافی‪ ،‬نمدمالــی‪ ،‬البســه محلــی اقــوام‪ ،‬زیــور االت‬ ‫ترکمنــی‪ ،‬حصیــر بافــی‪ ،‬ســوزندوزی ترکمــن و جاجیــم بافــی‬ ‫فعالیــت می کنند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!