روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 728 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 728

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪222 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 14 -‬مارس‪ /21-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪728 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫رییس سازمان بورس اعالم کرد‪:‬‬ ‫زمان پرداخت مرحله دوم‬ ‫سود سهام عدالت‬ ‫‪3‬‬ ‫سقف بودجه را مجلس‬ ‫افزایش نداد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۶۸.۵‬درصد‬ ‫تسهیالت اشتغال‬ ‫گلستان در بخش‬ ‫مرتبط هزینه شد‬ ‫‪4‬‬ ‫جنگل های‬ ‫گلستان ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افت زده اند‬ ‫‪5‬‬ ‫عبور از تاریخ در‬ ‫دل غارهای هنامه‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫به دنبال رفع‬ ‫مشکالت بخش‬ ‫خصوصی است‬ ‫‪8‬‬ ‫وزارت اطالعات‪:‬‬ ‫شبکه ها و تجهیزات خرابکاری در چهارشنبه سوری کشف شد‬ ‫مردم هوشیار باشند‬ ‫وزارت اطالعــات بــا صــدور اطالعی ـه ای از کشــف شــبکه ها و تجهیــزات خرابــکاری بــرای عملیــات در شــب چهارشــنبه‬ ‫اخــر ســال (چهارشنبه ســوری) خبــر داد‪.‬‬ ‫وزارت اطالعــات ســه شــنبه شــب بــا صــدور اطالعی ـه ای از کشــف شــبکه ها و تجهیــزات خرابــکاری بــرای عملیــات در‬ ‫شــب چهارشــنبه اخــر ســال (چهارشنبه ســوری) خبــر داد و در عیــن حــال از مــردم خواســت ضمــن حفــظ هوشــیاری‬ ‫کامــل در ش ـب های منتهــی بــه چهارشــنبه اخــر ســال و مراقبــت از فرزنــدان خــود‪ ،‬مــوارد مشــکوک را بــه ســتاد خبــری‬ ‫وزارت اطالعــات بــه شــمار ‪ ۱۱۳‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫متن این اطالعیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بــه اســتحضار ملــت شــریف ایــران میرســاند؛ بــه دنبــال دریافــت اطالعــات معتبــر در خصــوص وجــود توطئــه هــای‬ ‫چندگانــه ای بــرای انجــام اقدامــات تروریســتی و خرابکارانــه در شــبهای منتهــی بــه چهارشــنبه ی اخــر ســال‪ ،‬ســربازان‬ ‫گمنــام امــام زمــان (عــج) در روزهــای گذشــته بــا بکارگیــری انــواع شــیوه هــای ردیابــی اطالعاتــی‪ ،‬امنیتــی و فنــی‪ ،‬موفــق‬ ‫بــه شناســایی و بازداشــت چندیــن تیــم تروریســتی و کشــف انــواع مــواد و ابزارهــای انفجــاری‪ ،‬نارنجک هــای دســتی و‬ ‫خمپاره هــای دســت ســاز شــدند‪ .‬از جملــه تیــم هــای بازداشــت شــده و مــواد انفجــاری مکشــوفه میتــوان بــه مــوارد ذیــل‬ ‫اشــاره نمــود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شناســایی و بازداشــت تیــم ‪ ۲۱‬نفــره از عناصــر وابســته بــه گروهــک تروریســتی منافقیــن در تهــران شــامل تعــدادی‬ ‫از عوامــل ســابقه دار گروهــک‪ ،‬زندانیــان ازاد شــده ی منافقیــن و عوامــل عملیاتــی امــاده انجــام اقدامــات تروریســتی‪.‬‬ ‫متهمیــن بازداشــت شــده اقدامــات خرابکارانــه ای همچــون اتــش زدن امــوال عمومــی‪ ،‬بــه ویــژه اتوبوســها در چهــارراه‬ ‫هــای شــلوغ و تخریــب امــوال خصوصــی و پرتــاب خمپــاره هــای دســت ســاز را در برنامــه داشــتند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شناســایی و بازداشــت یــک هســته ی وابســته بــه گروهــک هــای تروریســتی منافقیــن و شــبکه ی همــکار ان‬ ‫‪4‬‬ ‫در مشــهد مقــدس و کشــف تعــداد ‪ ۳۰۰‬نارنجــک دســت ســاز (ســه راهــی انفجــاری) کــه بــرای اســتفاده در شــب‬ ‫چهارشــنبه ی اخــر ســال فراهــم شــده بودنــد‪ .‬ضمنــا ً همــه عناصــر دســتگیر شــده دارای ســابقه ی حضــور موثــر در‬ ‫اغتشاشــات خیابانــی پاییــز گذشــته هســتند و عــاوه بــر تولیــد نارنجــک هــای دســتی پیــش گفتــه‪ ،‬تعــداد فراوانــی کوکتــل‬ ‫مولوتــف تولیــد و انبــار نمــوده و برنامــه هایــی بــرای ایجــاد راهبنــدان هــای مصنوعــی‪ ،‬حملــه بــه مراکــز خــاص و انجــام‬ ‫خرابــکاری طراحــی کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کشــف تعــداد ‪ ۱۶۲‬نارنجــک دســت ســاز‪ ،‬بیســیم و مقادیــر فراوانــی مــواد اولیــه ی تولیــد نارنجک در یکی از شــهرهای‬ ‫غــرب کشــور و دســتگیری عوامــل اصلــی تهیــه ی مــواد پیــش ســاز بمــب در ان شهرســتان و مرتبطیــن انهــا در تهران‪.‬‬ ‫‪ -۴‬شناســایی کارگاه دیگــری در یکــی از شــهرهای غــرب کشــور کــه عــاوه بــر تهیــه‪ ،‬انبــار نمــودن و فــروش غیرقانونــی‬ ‫مــواد منفجــره‪ ،‬بــه تولیــد انبــوه برخــی مــواد انفجــاری مــی پرداخــت‪ .‬در ایــن کارگاه انــواع مــواد پیــش ســاز و خــط تولیــد‬ ‫کامــل بمبهــای دســتی مســتقر بــود کــه عناصــر اصلــی بازداشــت‪ ،‬مــواد پیــش ســاز بمــب ضبــط و کارگاه توقیــف شــد‪.‬‬ ‫ـتی دارای ترکــش در یکــی از اســتان هــای شــمالغرب کشــور و بازداشــت‬ ‫‪ -۵‬کشــف دو کارگاه تولیــد بمــب هــای دسـ ِ‬ ‫عامــل اصلــی و تعــدادی از همــکاران وی‪ .‬عــاوه بــر ان مقادیــر فراوانــی مــواد شــیمیایی پیــش ســاز بمــب‪ ،‬مــواد محترقــه‬ ‫و بمــب هــای بــزرگ امــاده انفجــار و تجهیــزات کارگاهــی مرتبــط نیــز کشــف و توقیــف شــد‪ .‬اگرچــه عوامــل اصلــی ایــن‬ ‫پرونــده از عناصــر بومــی اســتان فــوق االشــاره هســتند امــا بــا متهمیــن متعــددی در اســتان هــای غربــی‪ ،‬شــرقی و‬ ‫پایتخــت کشــور در ارتبــاط بودنــد کــه کلیــه ی مرتبطیــن انهــا شناســایی شــده‪ ،‬تعــدادی بازداشــت و تعــداد دیگــری فعــا ً‬ ‫تحــت نظــر قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫ف خرابــکاری در شــب چهارشــنبه ی اخــر ســال‬ ‫‪ -۶‬گروهــک تروریســتی منحلــه ی دمکــرات اقــدام بــه اعــزام تیمــی بــا هــد ِ‬ ‫نمــوده بــود کــه بالفاصلــه مــورد رصــد ســربازان گمنــام قــرار گرفــت و اعضــای ان پیــش از هــر اقدامــی بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۰‬محمولــه ی نظامــی شــامل ســاح هــای کمــری‪ ،‬نارنجــک‪ ،‬مقادیــر زیــادی فشــنگ و خشــاب و اقالمــی بــرای‬ ‫انجــام جنــگ روانــی در شــب چهارشــنبه ی اخــر ســال کشــف و ضبــط گردیــد‪.‬‬ ‫در پایــان متذکــر مــی گــردد کــه گرچــه بــا کشــف کارگاه هــا‪ ،‬مــواد و تجهیــزات انفجــاری و دســتگیری عناصــر تروریســتی‬ ‫ت‬ ‫فــوق االشــاره‪ ،‬ضربــات ســهمگینی بــر تشــکیالت‪ ،‬نفــرات و برنامــه هــای تروریســتها وارد امــد‪ ،‬بــا ایــن حــال ضــرور ِ‬ ‫رعایــت حداکثــری مالحظــات امنیتــی در شــب هــای پیشــرو همچنــان مــورد تاکیــد میباشــد‪ .‬تروریســت هــا در ادامــه ی‬ ‫جنــگ ترکیبــی و اغتشاشــات پاییــز گذشــته و ناکامــی ســناریوی مرکــزی خویــش‪ ،‬اکنــون شــدیدا ً بــه دنبــال اســیب رســانی‬ ‫بــه مــردم و انتســاب اقدامــات جنایتکارانــه ی خــود بــه حافظــان نظــم و امنیــت کشــور هســتند‪ .‬لــذا جــان برکفــان بینــام‬ ‫و نشــان ملــت بــزرگ ایــران اعــام مــی نماینــد کــه همچــون همیشــه بــا تمــام تــوان خــود بــه ایفــای وظایــف خویــش‬ ‫مــی پردازنــد و در رویارویــی بــا تروریســم صهیونیســتی‪ ،‬قاطــع و کوبنــده عمــل خواهنــد کــرد‪ .‬همچنیــن از مــردم فهیــم‬ ‫و بابصیــرت نیــز تقاضــا دارنــد ضمــن هوشــیاری کامــل در شــب هــای منتهــی بــه چهارشــنبه اخــر ســال و مراقبــت از‬ ‫فرزنــدان خــود‪ ،‬در عیــن حــال مــوارد مشــکوک را بــه ســتاد خبــری وزارت بــه شــماره ‪ ۱۱۳‬گــزارش نماینــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪728‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫توسعه و گسترش علم‬ ‫در دانشگاه های کشور‬ ‫هدف وزارت علوم است‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪ :‬هــدف مــا‬ ‫توســعه و گســترش علــم و ایجــاد شــرایط مناســب علــم‬ ‫امــوزی در دانشــگاه های کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدعلــی‬ ‫زلف ـی گل اظهــار داشــت‪ :‬تــاش خواهیــم کــرد جوانــان‬ ‫ایــن کشــور و دانشــجویان دانشــگاه ها در اینــده بــه‬ ‫نیــروی انســانی کارامــد و مفیــد تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری ادامــه داد‪:‬‬ ‫دانشــگاه ها در برنامــه هفتــم توســعه مرجعیــت جامــع‬ ‫اطــراف خواهنــد داشــت وی بــا مهــم دانســتن جایــگاه‬ ‫دانشــگاه هــا در ارائــه راهکارهــای علمــی بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت جامعــه در بخش هــای مختلــف تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بایــد بــاور اســتفاده از ایــن ظرفیــت در بیــن مدیــران‬ ‫اجرایــی نهادینــه شــود‪ .‬زلفـی گل افــزود‪ :‬علــم‪ ،‬مــاک و‬ ‫موتــور پیشــران جامعــه اســت کــه بایــد بــه دانشــگاه هــا‬ ‫عنایــت ویــژه ای از ســوی مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫داشــت زیــرا از طریــق علــم کارهــای بــه خوبــی پیــش‬ ‫م ـی رود و کارهــا و موفقیــت هــای زیــادی هــم تاکنــون‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری افــزود‪ :‬علــم تاکنــون‬ ‫پیشــرفت هــای زیــادی بــرای بشــریت بــه ارمغــان اورده‬ ‫اســت و بــه همیــن دلیــل مدیــران بایــد ارزش علــم را‬ ‫بداننــد و مقــام عالــم و فرهیختــه را تکریــم نماییــد‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن بــا گرامیداشــت ‪ ۲۲‬اســفند ســالروز تشــکیل‬ ‫بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و بزرگداشــت مقــام‬ ‫شــهید‪ ،‬گفــت‪ :‬امنیــت‪ ،‬ارامــش و اســایش مــا مرهــون‬ ‫خــون شــهیدان و ایثارگــری شــبانه روزی رزمنــدگان‬ ‫ارتــش‪ ،‬ســپاه‪ ،‬بســیج‪ ،‬انتظامــی و نیروهــای امنیتــی‬ ‫واطالعاتــی در مراقــب از مرزهــا و داخــل کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تولیــد علــم موجــب مرجعیــت علمــی‬ ‫و اســتفاده از علــم موجــب رفــاه در جامعــه مــی شــود‪،‬‬ ‫اضافــ ه کــرد‪ :‬دانشــگاه هــا در برنامــه هفتــم توســعه‬ ‫بایــد بیــش از پیــش بــه مرجعیــت علمــی در همــه‬ ‫بخش هــای سیاســی‪ ،‬اقتصــادی فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫زلفــی گل ادامــه داد‪ :‬بــرای تحقــق اهــداف در برنامــه‬ ‫هفتــم توســعه کشــور هــر یــک از دانشــگاه ها بایــد‬ ‫مطابــق قوانیــن و اســناد و برنامه هــای بلندمــدت‪،‬‬ ‫میــان و کوتــاه مــدت موجــود ماننــد ســند چشــم انــداز‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله‪ ،‬نقشــه جامــع علمــی کشــور‪ ،‬بیانیــه گام‬ ‫دوم انقــاب و اســناد دانشــگاهی و قانــون بودجــه‪،‬‬ ‫برنامــه داشــته و اولویــت بنــدی کننــد زیــرا بــدون برنامــه‬ ‫دســتاوردی حاصــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری همچنیــن گفــت‪:‬‬ ‫ایــن وزارت خانــه پنــج اولویــت کاری از جملــه‬ ‫مرجعیــت دیپلماســی علمــی و نــواوری و اهتمــام‬ ‫بــه امــوزش و شــاگرد فــن اور را در دســتور کار قــرار‬ ‫داده و از همــه ظرفیــت هــای موجــود بــرای تحقــق‬ ‫ان اســتفاده خواهــد کــرد‪ .‬زلفــی گل افــزود‪ :‬روســای‬ ‫دانشــگاه ها هــم بایــد ضمن داشــتن برنامــه و اولویت‬ ‫بندی ان‪ ،‬در انتصابات کارکنان و مدیران و رفتارهای‬ ‫خــود بــه مســاله وحــدت ملــی و احتــرام بــه مذاهــب و‬ ‫اقــوام اهتمــام ویــژه داشــته باشــد تــا همــه احســاس‬ ‫رعایــت عدالــت را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی توجــه محبــت امیــز و برخــورد همــراه بــا‬ ‫رعایــت اخــاق اســامی را از دیگــر انتظــارات خــود‬ ‫از روســای دانشــگاه ها ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬در ســایه‬ ‫چنیــن برخوردهــای‪ ،‬دانشــجوی متعهد و پاســخگو‬ ‫تربیــت می شــود‪.‬‬ ‫زلفــی گل‪ ،‬دانشــگاه ها را زادگاه ازاداندیشــی‪،‬‬ ‫هم اندیشــی و بازاندیشــی دانســت و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬در ســایه چنیــن محیــط علمــی‪ ،‬پــرواز فکــر‬ ‫و دیدگاه هــا و در نتیجــه موفقیــت هــای علمــی و‬ ‫رفاهــی شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬دانشــگاه ها محــل تضــارب‬ ‫ارا اســت و روســای ایــن مراکــز علمــی بایــد برگــزاری‬ ‫کرس ـی های ازاداندیشــی را جــدی گرفتــه و انــرا برگــزار‬ ‫نماینــد تــا دانشــجو در ســایه ان تجربــه کســب کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری با تاکید بر اینکه باید‬ ‫شــرایطی را فراهم کنیم که دانشــجویان در عرصه های‬ ‫مختلــف علنــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری و اجتماعــی و مطابق‬ ‫ســایق و عالقمنــدی خــود تجربــه کســب کننــد‪ ،‬از‬ ‫تدویــن شــیوه نامــه «انتخــاب دانشــجوی ســرامد» در‬ ‫ایــن وزارتخانــه و نهایــی شــدن و ابــاغ ان تــا چنــد مــاه‬ ‫اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫زلفی گل همچنین از روســای دانشــگاه ها خواســت از‬ ‫ظرفیــت نیکــوکاران در رفــع برخــی نیازهــا ماننــد ســاخت‬ ‫خوابگاه و مســکن دانشــجویان متاهل‪ ،‬برگزاری ازدواج‬ ‫ن برای دانشــجویان اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫اســا ‬ ‫قالیباف در گفتگوی زنده‬ ‫تلویزیونی‪:‬‬ ‫سقف بودجه را مجلس‬ ‫افزایش نداد‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیان اینکــه مجلس نه تنها‬ ‫ســقف بودجــه را افزایــش نــداد بلکــه ان را ‪ ۲.۶‬درصــد کاهــش‬ ‫داد‪ ،‬گفــت‪ :‬اصــاح ســاختار بودجــه در کاهــش نقدینگــی و‬ ‫کاهــش تــورم می توانــد موثــر باشــد‪.‬‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف‪ ،‬رئیــس مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫گفت وگــوی زنــده بــا مــردم ایــران دربــاره بررســی الیحــه بودجــه‬ ‫‪ ،۱۴۰۲‬بــا اشــاره بــه بررســی ایــن الیحــه در صحــن مجلــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امســال بــه دلیــل انکــه هــم بایــد برنامــه هفتــم‬ ‫توســعه و هــم بودجــه در مجلــس تصویــب شــد‪ ،‬بایــد دولــت‬ ‫لوایــح برنامــه و بودجــه را بــه مجلــس ارائــه م ـی داد‪.‬‬ ‫بودجه با بیش از یک ماه تاخیر به مجلس امد‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امــا برنامــه هفتــم توســعه بــا تاخیــر تدوین شــد‬ ‫و در نهایــت تصمیــم بــر ایــن شــد کــه برنامــه ششــم توســعه را‬ ‫شــش مــاه تمدیــد کنیــم و دولــت الیحــه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۲‬را بر‬ ‫اســاس برنامــه ششــم توســعه تقدیــم مجلــس کــرد و بودجــه با‬ ‫بیــش از یــک مــاه تاخیــر بــه مجلــس امــد و بررســی بودجــه در‬ ‫مجلــس فشــرده تر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪ :‬مجلــس در‬ ‫ایــن ایــام بــه صــورت ســه شــیفت هــم در کمیســیون تلفیــق و‬ ‫هــم در صحــن مجلــس بودجــه را بررســی کــرد و توانســت ان‬ ‫را در زمــان مناســب بررســی کنــد و االن هــم در مرحلــه بررســی‬ ‫در شــورای نگهبــان اســت و طبیعتــا ًتــا اخــر ایــن هفتــه بودجــه‬ ‫نهایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کمیســیون تلفیــق ایــرادات شــورای نگهبــان‬ ‫را امــروز بررســی کــرد و فــردا هــم بخــش دیگــری را بررســی‬ ‫می کنــد‪ .‬مــا در روزهــای چهارشــنبه و پنج شــنبه هفتــه جــاری‬ ‫ایــرادات را برطــرف می کنیــم و ســعی می کنیــم تــا چهارشــنبه‬ ‫شــب یــا پنجشــنبه مصوبــات را بــا رفــع ایــرادات بــه شــورای‬ ‫نگهبــان ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی دربــاره فشــار اقتصــادی‬ ‫بخشــی از مــردم بــا توجــه بــه تــورم‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬حتمــا ً‬ ‫ایــن موضــوع را قبــول دارم کــه بــه انــدازه تــورم نتوانســتیم‬ ‫پوشــش کامــل دهیــم‪ ،‬مخصوصــا ًانهایــی کــه یــک مقــدار‬ ‫ضعیف تــر هســتند‪.‬‬ ‫سیاست های جبرانی بودجه برای تورم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البتــه مــا سیاسـت های جبرانــی ماننــد کاالبــرگ‬ ‫الکترونیکــی یــا معافیت هــای مالیاتــی را هــم در نظــر گرفتیــم‪.‬‬ ‫االن هــر کســی کــه درامــد زیــر ‪ ۱۰‬میلیــون تومان داشــته باشــد‪،‬‬ ‫از معافیــت برخــوردار اســت چــه در حــوزه کارمنــدی باشــد یــا چه‬ ‫در بخــش مربــوط بــه قانــون کار باشــد‪.‬‬ ‫قالیبــاف اظهــار داشــت‪ :‬مــا امســال بخشــی از جامعــه را کــه‬ ‫اســیب پذیــر هســتند و تحــت پوشــش بیمــه نبودنــد‪ ،‬انــان‬ ‫را تحــت پوشــش بیمــه قــرار دادیــم ماننــد ملوانــان‪ ،‬بنــده در‬ ‫ســفرهای اســتانی کــه بــه شــمال و جنــوب کشــور رفتــم‪ ،‬دیــدم‬ ‫کــه ایــن افــراد تحــت پوشــش بیمــه نبــود امــا تحــت پوشــش‬ ‫قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی متذکر شــد‪ :‬ســال گذشــته بحث مربوط به این را داشــتیم‬ ‫کــه هــر کســی کــه بیمــه ســامت نبــود را بــدون اخــذ وجــه بیمــه‬ ‫کردیــم کــه بیــش از ‪ ۶‬میلیــون نفــر شــدند و ایــن را دو مرتبــه‬ ‫بــرای ســال اینــده تمدیــد کردیــم تــا اگــر کســانی هســتند کــه‬ ‫هنــوز بیمــه نشــدند حتــی نــه فقــط در دهک هــای پاییــن بلکــه‬ ‫اگــر در دهک هــای باالتــر هــم هســتند‪ .‬حتمــا ًبیمــه شــوند‪.‬‬ ‫قالیبــاف گفــت‪ :‬محرومیــت زدایــی هــا کــه اتفــاق می افتــد‬ ‫در بخش هــای مختلــف بایــد مــورد توجــه باشــد‪ .‬در دو ســال‬ ‫قبــل یعنــی در ســال ‪ ۹۹‬حقــوق ســربازان کــه جمــع کثیــری‬ ‫از جوانــان کشــور هســتند و جمعــی از ان متاهــل هســتند‬ ‫و معمــوال ًهــم قشــر ضعیــف مــا هســتند‪ ۳۰۰ ،‬یــا ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان بــود امــا امــروز یــک فــرد متاهــل کــه بــه خدمــت‬ ‫ســربازی مـی رود‪ ،‬بیــش از ‪ ۷‬میلیون تومــان و اگر در مناطق‬ ‫عملــی باشــد‪ ،‬بیــش از ان حقــوق می گیــرد و ایــن کمک هــا‬ ‫هــم سیاس ـت های جبرانــی مــا بــود‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه بنــده اقــرار‬ ‫می کنــم کــه حتمــا ًنمی توانــد همــه تــورم را پوشــش دهــد‪ .‬مــا‬ ‫واقعــا ً در کالن کشــور یعنــی مجلــس و دولــت و مخصوصــا ً‬ ‫دولــت کــه مســئولیت اجرایــی کار را دارد‪ ،‬بایــد تــاش کنیــم تــا‬ ‫تــورم را کاهــش دهیــم تــا قــدرت خریــد مــردم حفظ شــود و این‬ ‫اولویــت ماســت و ان شــاءالله در برنامــه پنــج ســاله هفتــم بایــد‬ ‫بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اصالح ساختار بودجه در کاهش تورم موثر است‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مخصوصــا ً اصــاح ســاختار بودجــه یکــی از‬ ‫گام هــای جــدی اســت کــه در کاهــش نقدینگــی و کاهــش تــورم‬ ‫می توانــد اثرگــذار باشــد کــه امیدواریــم ایــن اتفــاق بــه طــور‬ ‫کامــل بیفتــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بودجــه عمومــی دولــت حــدود ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫صــد و خــرده ای میلیــارد تومــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بودجــه عمومــی‬ ‫و بودجــه شــرکت های دولتــی بــه صــورت مشــترک بیــش از ‪۵‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫قالیبــاف ادامــه داد‪ :‬مجلــس ســعی کــرد نه تنها ســقف بودجه‬ ‫را افزایــش ندهــد‪ ،‬بلکــه ‪ ۲.۶‬درصــد ســقف بودجــه کاهش پیدا‬ ‫کــرد‪ .‬نزدیــک بــه ‪ ۴‬درصــد یعنــی کمتــر از ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان بودجــه عمومــی افزایــش پیــدا کــرد کــه ایــن افزایــش‬ ‫در مقابــل دو هــزار و خــرده ای میلیــارد تومــان بســیار افزایــش‬ ‫ناچیــزی اســت کــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه دالیــل ایــن‬ ‫مســئله‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن مســئله بــه دلیــل ان اســت کــه مــا ســقف‬ ‫بودجــه را حتــی اگــر نماینــدگان پیشــنهاد داشــتند‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫افزایــش نمی دادیــم و ســعی می کردیــم همــان درامــد را در‬ ‫جایــی کــه ممکــن اســت درامدهــا پایدار نباشــد‪ ،‬به انجــا اضافه‬ ‫کنیــم تــا بودجــه ناتــرازی پیــدا نکنــد‪ .‬لــذا اگــر بودجــه کســری‬ ‫عملیاتــی داشــته باشــد‪ ،‬بدیــن معناســت کــه تورم رشــد کــرده و‬ ‫افزایــش نقدینگــی پیــدا می کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬سیاســت قطعــی مــا در مجلــس ایــن بــود کــه‬ ‫به محرومیت زدایی‪ ،‬معیشــت و اشــتغال توجه داشــته باشــیم‬ ‫و هــم از طرفــی افزایــش ســقف بودجــه نداشــته باشــیم و مــن‬ ‫فکــر می کنــم مجلــس در ایــن کار موفــق بــود‪.‬‬ ‫قالیبــاف در ادامــه دربــاره اعــداد و ارقــام موضوعــات معیشــتی‬ ‫مــردم در بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۲‬بیــان کــرد‪ :‬نخســتین بحــث در‬ ‫زمینــه معیشــت‪ ،‬مربــوط بــه حقــوق اســت؛ مــا در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫حــدود متوســط ‪ ۱۰‬درصــد حقــوق را در میانــه ســال افزایــش‬ ‫دادیــم و دو مرتبــه در انتهــای ســال نیــز یــک افزایــش حقــوق‬ ‫داشــتیم‪ .‬امــا بــرای ســال اینــده تصویب کردیم به طور متوســط‬ ‫حقــوق ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫معافیت حقوق زیر ‪ ۱۰‬میلیون از مالیات‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از طرفــی دیگــر مــا در ســال ‪ ۱۴۰۲‬و در زمینــه‬ ‫حقــوق ســعی کردیــم افــرادی کــه ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان بــه پاییــن‬ ‫حقــوق می گیرنــد‪ ،‬از مالیــات معــاف شــوند و ایــن بــه نوعــی‬ ‫کمــک بــه حــوزه معیشــت مــردم قلمــداد می شــود‪.‬‬ ‫قالیبــاف بــا اشــاره بــه ســایر اقدامــات معیشــتی بــرای ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۲‬تاکیــد کــرد‪ :‬مــا ســعی کردیــم بــه حــوزه تولیــد هــم‬ ‫توجــه داشــته باشــیم و در ایــن بخــش ‪ ۷‬واحــد درصــد مالیــات‬ ‫بخــش تولیــد را کاهــش دادیــم کــه ایــن موضــوع در اقتصــاد‬ ‫اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫قالیبــاف بــا بیــان اینکــه مجلــس در بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬موضوع‬ ‫کاالبــرگ را تصویــب کــرده بــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬براســاس ایــن رونــد‬ ‫مجلــس دولــت را مکلــف کــرده بــود در پــی تبدیــل ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫کاال بــرگ بــه مــردم دهــد‪ .‬یکــی از علت هــا در ایــن بخــش ایــن‬ ‫بــود کــه وقتــی مــا کاالبــرگ می دادیــم قیمــت اقــام اصلــی‪،‬‬ ‫مصــرف مــردم و خریــد مــردم را حفــظ می کردیــم لــذا کاالبــرگ‬ ‫می توانســت قــدرت خریــد مــردم را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال هــم مــا ایــن را پیش بینــی کردیــم‬ ‫و بــه دولــت اجــازه دادیــم کــه بــه پنــج دهــک پاییــن و بــه‬ ‫ویــژه ســه دهــک پاییــن کــه احتیــاج بیشــتری دارنــد‪ ،‬کاالبــرگ‬ ‫دهــد و ایــن عــاوه بــر مباحــث مربــوط به یارانه نقدی اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مــا تــاش کردیــم بــه نوعــی بــرای خانواده هــای کــه‬ ‫نســبت بــه تــورم قــدرت خریــد پایینــی دارنــد‪ ،‬از ایــن طریــق‬ ‫مســائل را جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫قالیبــاف در رابطــه بــا اینکــه ایــا مجلــس بــه تنهایــی می توانــد‬ ‫در مــورد حقــوق ســربازی تصمیــم گیــری کنــد؟ عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫مجلــس می توانــد بــه موضــوع حقوق ســربازی ورود کنــد‪ .‬ما در‬ ‫ســربازی دو موضــوع داریــم؛ یــک بحــث مربــوط بــه حقــوق انهــا‬ ‫بــود کــه اســتقبال خوبــی هــم در مــورد ان صــورت گرفــت‪ .‬طبــق‬ ‫گزارش نیروهای مســلح باعث شــده اســت بســیاری از کســانی‬ ‫کــه بــه دلیــل مشــکالت خانوادگــی و تامیــن زندگــی بــه ســربازی‬ ‫نیامــده بودنــد‪ ،‬بــه ســربازی برونــد‪.‬‬ ‫دستور رهبر انقالب برای اصالح قانون سربازی‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز بــا پیگیــری ای کــه در مجلــس و بــا ســتاد‬ ‫کل نیروهــای مســلح در ایــن زمینــه صــورت گرفــت و محضــر‬ ‫حضــرت اقــا ارائــه شــد‪ ،‬همــه بــه جمــع بنــدی رســیدیم کــه اصل‬ ‫موضــوع ســربازی نیــاز بــه بازنگــری و طــرح جدیــد بهینــه کــردن‬ ‫بحــث ســرباز دارد کــه بــا هماهنگــی ســتاد کل و دســتوری کــه‬ ‫حضــرت اقــا دادنــد در حــال بررســی هســتیم تا بتوانیــم در مورد‬ ‫شــیوه ســربازی تجدیــد نظــر انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی در رابطــه بــا زمــان بازنگــری‬ ‫در مــورد حقــوق و شــرایط ســربازی گفــت‪ :‬بــرای ایــن اقــدام‬ ‫نمی تــوان زمــان خاصــی در نظــر گرفــت امــا در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬بــرای مثــال چندیــن دهــه ایــن مــا به همیــن روال‬ ‫ایــن کار را انجــام می دهیــم کــه نیــاز بــه بازنگــری دارد‪ .‬گاهــی‬ ‫جوان هــا حــس می کردنــد ســربازی بــه نوعــی بــرای انهــا بیــگاری‬ ‫اســت امــا می دانیــد در ســربازی انهایــی کــه تحصیــات بــاال‬ ‫دارند و نیروهای نخبه هســتند دقیقا ًدر راســتای تخصصی کار‬ ‫خــود بــه کار گرفتــه می شــوند و مدت هــا اســت ایــن موضــوع در‬ ‫نیروهــای مســلح انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه ســتاد کل برنامـه ای دارد‬ ‫تــا همــه نیروهایــی کــه بــه ســربازی مــی اینــد تــا پایــان دوران‬ ‫خدمــت در حرفــه خاصــی را دنبــال کننــد و مهــارت کســب کننــد‬ ‫و کارت حرف ـه ای دریافــت نماینــد کــه امســال در بودجــه رقــم‬ ‫قابــل توجهــی شــامل چنــد هــزار میلیارد تومــان را در تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫بــرای ایــن اختصــاص دادیــم کــه بــه افــراد دارای مهــارت و کارت‬ ‫حرف ـه ای وام اشــتغال بدهیــم تــا بعــد از بازگشــت از خدمــت‬ ‫بتواننــد در جامعــه مشــغول بــه کار شــوند‪.‬‬ ‫مجلــس و دولــت تحــت هیــچ شــرایطی اجــازه کســری بودجــه‬ ‫در حــوزه مربــوط بــه ســامت را نمی دهنــد‬ ‫قالیبــاف در رابطــه بــا دارو و تجهیزات پزشــکی و بودجه تعیین‬ ‫شــده ‪ ۶۹‬همــت بــرای تامیــن دارو و اختــاف نظرهــا و ابهامــات‬ ‫پیرامــون بودجــه مــورد نیــاز در ایــن زمینــه‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اوال ًان‬ ‫چیزی که دولت کارشناســی و بررســی کرده و در الیحه بودجه‬ ‫بــه مجلــس ارائــه داده همــان ‪ ۶۹‬همــت اســت و مدعــی اســت‬ ‫ایــن میــزان کفایــت می کنــد‪ .‬طبیعتــا ًنظــر دولــت بــا کارشناســی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مطمئــن باشــید دولــت و مجلــس در ارتبــاط بــا‬ ‫کاالهــای اساســی و حــوزه مربــوط بــه ســامت تحــت هیــچ‬ ‫شــرایطی اجــازه کمبــود یــا کســری بودجــه نمی دهنــد ولــو اینکــه‬ ‫نیــاز باشــد در اواســط ســال دولــت اصالحاتــی در بودجــه وارد‬ ‫کنــد یــا اینکــه متمــم بودجــه را بــه مجلــس بدهــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ممکــن‬ ‫اســت در کارشناســی برخــی بگوینــد دارو ‪ ۷۰‬یــا ‪ ۱۰۰‬همــت نیــاز‬ ‫دارد‪ .‬هــر انــدازه الزم باشــد و در بیــن ســال مشــخص شــود‬ ‫کمبــود وجــود دارد ایــن کارهــا انجــام می شــود‪ .‬امــا بایــد توجــه‬ ‫شــود مــا در حــوزه دارو اســراف هــم داریــم بــا توزیــع درســت و‬ ‫بــه جــا نداریــم‪ .‬بــا نســخه الکترونیکــی و طــرح دارویــار یــا طــرح‬ ‫پزشــک خانــواده کــه قــرار اســت از اردیبهشــت مــاه اجرایی شــود‬ ‫می تــوان از بخشــی از اســراف ها جلوگیــری کــرد نیازمندی هــا‬ ‫دنبــال شــود‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی بایــد بــر ســبد ارزی خــود اشــراف داشــته‬ ‫با شد‬ ‫وی افــزود‪ :‬دومیــن مســئله نیــز موضــوع نحــوه مدیریــت‬ ‫اســت‪ .‬بانــک مرکــزی بایــد در عرضــه و تقاضــای ارز نظــارت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــر اســاس قانــون مســئولیت ســکه و ارز بــا‬ ‫بانــک مرکــزی اســت و بایــد بــر ســبد ارزی‪ ،‬تنــوع ارزی و‬ ‫محــل جغرافیــای ان اشــراف داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬احســاس مــن این‬ ‫اســت کــه بخشــی از بانــک مرکــزی بــه هــر دلیلــی اشــرافش‬ ‫انطــور کــه بایــد و شــاید نبــوده اســت‪ .‬مثــا ًبخــش دولتــی‬ ‫ماننــد پتروشــیمی ها و فوالدی هــا کــه درامــد ارزی دارنــد‬ ‫نمی توانــد بگوینــد درامــد بخــش خودمــان را خودمــان‬ ‫بگیریــم بلکــه بایــد بانــک مرکــزی بــرای انهــا تصمیــم بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موضــوع ســوم نیــز ایــن اســت کــه مــا میــدان‬ ‫و فعالیت هــای میدانــی و بــازار ازاد داریــم کــه واقعــا ًمــن‬ ‫معتقــدم دشــمنان جمهــوری اســامی در ان بخــش‬ ‫شــیطنت می کننــد و اثــرات روانــی درســت می کننــد تــا شــاید‬ ‫قیمت هــا بــاال و پاییــن کننــد؛ لــذا مهــم اســت کــه ان را‬ ‫نیــز مدیریــت کنیــم‪ .‬بــه همیــن جهــت اســت کــه می گویــم‬ ‫قیمــت ارز قیمــت مقطــوع نیســت ولــی بایــد ثبــات در ارز‬ ‫وجــود داشــته باشــد و لجام گســیخته نباشــد‪.‬‬ ‫نظارت هیات سه نفره بر مولدسازی‬ ‫رئیــس مجلــس در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت‪:‬‬ ‫ائین نامــه مولدســازی در ‪ ۱۲‬مــورد اصــاح شــده اســت و‬ ‫هیئــت ســه نفــری بــر مولدســازی نظــارت خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 23‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 728‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫رییس سازمان بورس اعالم کرد‪:‬‬ ‫زمان پرداخت‬ ‫مرحله دوم سود‬ ‫سهام عدالت‬ ‫مــاه هــا و ســال هــا بســته بودنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اینگونــه نمادهــا را بازگشــایی کردیــم‪ ،‬اکنــون‬ ‫بــه نــدرت نمادهایــی در بــازار وجــود دارنــد کــه زمــان زیــادی‬ ‫از بســته بــودن انهــا گذشــته باشــد‪ .‬نمادهایــی کــه اکنــون‬ ‫بســته هســتند بــا ابهامــات جــدی مواجهنــد کــه امیدواریــم‬ ‫بتوانیــم بــرای انهــا تصمیــم گیــری کنیــم‪.‬‬ ‫تــاش بــرای اتصــال بــازار ســرمایه بــه بخــش واقعــی‬ ‫اقتصــاد کشــور‬ ‫وی بــه اتصــال بــازار ســرمایه بــه بخــش واقعــی اقتصــاد‬ ‫کشــور اشــاره کــرد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬ابــزار مربــوط بــه‬ ‫شــمش طــا یکــی از حلقــه هــای مفقــوده زنجیــره طــا و‬ ‫مــورد نیــاز بــازار بــود‪ ،‬در ایــن زمینــه ابزار الزم راه اندازی شــد‬ ‫و ایــن کاال در اجــزای کوچــک قابــل معاملــه شــده اســت که‬ ‫مــی توانــد ســرمایه هــای خــرد را جــذب کنــد‪.‬‬ ‫عشــقی بــه راه انــدازی گواهــی ســپرده نفــت خــام تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬گواهــی ســپرده نفــت خــام تحــول بزرگــی بــود‬ ‫کــه در مــی تواننــد کمــک کننــده در فــروش ریالــی نفــت‬ ‫باشــد‪ ،‬ایــن ایــزار بــه افــرادی کــه بــه دنبــال واردات هســتند‬ ‫کمــک کننــده خواهــد بــود و قــادر بــه اســتفاده از ایــن ایــزار‬ ‫هســتند کــه ایــن امــر نیازمنــد کمــک وزارت نفــت اســت‪.‬‬ ‫تحوالت شگفت انگیز بازارهای کاالیی در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــا اعــام اینکــه حــدود ‪ ۶‬یــا ‪۷‬‬ ‫شــرکت یــا بخشــی از ســود خــود را واریــز نکردنــد یــا ســود‬ ‫مدنظــر را بــه صــورت کامــل پرداخــت نکردنــد کــه امیدواریم‬ ‫تــا ســه شــنبه ایــن ســودها واریــز شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫واریــز ســود ایــن شــرکت ها‪ ،‬ایــن امــکان وجــود دارد کــه‬ ‫بــرای روز شــنبه یــا یکشــنبه هفتــه اتــی ســود باقیمانــده‬ ‫واریــز شــود‪.‬‬ ‫«مجیــد عشــقی» در چهارمیــن نشســت خبــری خــود‬ ‫بــا خبرنــگاران بــه اقدامــات انجــام شــده از ســوی ایــن‬ ‫ســازمان در ســال ‪ ۱۴۰۱‬اشــاره کــرد و اعــام کــرد‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬متغیرهــای کالن تغییــر جــدی داشــتند و بــا وضعیــت‬ ‫خاصــی در بــازار جهانــی مواجــه بودیــم کــه ایــن امــر زمینــه‬ ‫ســاز ریــزش بــازار شــده بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬نوســانات بازار از طریق صندوق های‬ ‫بازارگردانــی و نیــز صنــدوق تثبیــت و توســعه بــازار ســرمایه‬ ‫کنتــرل شــد و رونــد بــازار نســبتا طبیعــی بــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــا بیــان اینکــه برنامــه هایــی را کــه‬ ‫بــرای امســال و در راســتای بهبــود بــازار اعــام کــرده بودیــم‬ ‫را بــه مرحلــه اجــرا رســاندیم‪ ،‬گفــت‪ :‬شکســت انحصــار در‬ ‫صــدور نهادهــای مالــی بــا رونــد خوبــی ادامــه داشــت و در‬ ‫حــوزه شــرکت هــای کارگــزاری‪ ،‬ســبدگردان‪ ،‬شــرکت هــای‬ ‫ســرمایه گــذاری و صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری بــه امــار‬ ‫خوبــی دســت پیــدا کردیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن شــرکت هــای خدمــات دهنــده در‬ ‫حــوزه بــازار ســرمایه را گســترس دادیــم و بــه ســهامداران‬ ‫خدمــات خوبــی را ارایــه دادنــد‪.‬‬ ‫عشــقی توســعه ســرمایه گــذاری غیرمســتقیم در بــازار را‬ ‫جــزو اهــداف ســازمان بــورس در ســال ‪ ۱۴۰۱‬اعــام کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه صنــدوق اهرمــی‪ ،‬صنــدوق بهشــی‪،‬‬ ‫صنــدوق امــام و مســتغالت و صنــدوق اوراق دولتــی راه‬ ‫انــدازی شــد کــه توســط بخــش خصوصــی طراحــی شــدند و‬ ‫دســتورالعمل ان نهایــی شــد‪ .‬در ســال اینــده هــم توســعه‬ ‫ایــن صنــدوق هــا را در دســتور کار داریــم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس اظهــار داشــت‪ :‬طیــف متنوعــی‬ ‫از صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری را داریــم کــه مــی تواننــد‬ ‫ســلیقه هــای ســهامداران را جــواب دهنــد و افــراد ریســک‬ ‫پذیــر و ریســک گریــز مــی تواننــد وارد ایــن صنــدوق هــا‬ ‫شــوند کــه در ایــن راســتا افــراد حرفــه ای و نااشــنا بــه بــورس‬ ‫از طریــق ایــن صنــدوق هــا قــادر بــه ســرمایه گــذاری در‬ ‫بــورس هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬صنــدوق اهرمــی بزرگتریــن صنــدوق بــازار در‬ ‫طــول کمتــر از یکســال اخیــر شــده اســت‪.‬‬ ‫عشــقی اعــام کــرد‪ :‬بحــث ارتقــای زیرســاخت هــای بــازار‬ ‫دیگــر اقــدام ســازمان بــورس بــود کــه از ایتــدای امســال‬ ‫شــروع کردیــم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــه تغییــر دامنــه نوســان اشــاره کــرد‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن اقــدام جــزو اتفاقــات خوبــی بــود و‬ ‫باعــث افزایــش نقدشــوندگی بــازار ســهام شــد کــه ســال اینــده‬ ‫بــا ســاختار جدیــدی ان را در پیــش مــی گیریــم امــا زمــان تغییر‬ ‫دامنــه نوســان مشــخص نیســت و قــرار بــر ایــن اســت کــه تــا‬ ‫ســقف ‪ ۱۰‬درصــد افزایــش دامنــه نوســان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امیدواریــم بــه دنبــال تغییــرات اعمــال شــده‬ ‫شــاهد دامنــه نوســان منطقــی در بــازار باشــیم و از طریــق‬ ‫عــدم وجــود صــف هــای خریــد و فــروش زمینــه افزایــش‬ ‫میــزان نقدشــوندگی در بــازار را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫عشــقی بــه نمایــش عمــق مظنــه تاکیــد کــرد و ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ایــن مســاله کــه بــه یــک موضــوع چالشــی در بــازار‬ ‫تبدیــل شــده بــود را در ســال جــاری برطــرف کردیــم و بــه‬ ‫نتایــج خوبــی دســت پیــدا کردیــم کــه از ایــن طریــق همــه‬ ‫دسترســی یکســانی بــه اطالعــات خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫رییس ســازمان بورس اظهار داشــت‪ :‬یکی از وعده هایی‬ ‫کــه بــرای امســال داده بودیــم‪ ،‬کاهش بســته بــودن نمادها‬ ‫بــود‪ ،‬در ایــن زمینــه بــا نمادهایــی همــراه بودیــم کــه بــرای‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــه تحــوالت ایجــاد شــده در‬ ‫بازارهــای کاالیــی اشــاره کــرد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــش از‬ ‫هــزار همــت ارزش معامــات بــورس هــای کاالیــی بــوده و‬ ‫در چنــد روز اینــده بــه امــار دقیــق تــری دســت پیــدا مــی‬ ‫کنیــم‪ ،‬اعــداد بــه دســت امــده بــی ســابقه بــوده و مــی توانــد‬ ‫ضمــن کمــک بــه شــفافیت بــازار ســرمایه‪ ،‬یــک اطمینــان‬ ‫قابــل قبولــی را در نحــوه فــروش منصفانــه شــرکت هــا بــه‬ ‫دســت خواهیــم اورد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســال اینــده بــا همیــن سیاســت پیــش‬ ‫خواهیــم رفــت و کاالهایــی کــه قابــل عرضــه در بــورس‬ ‫باشــند را وارد ایــن بــازار مــی کنیــم‪.‬‬ ‫عشــقی در ادامــه بــه اجــرای حاکمیــت شــرکتی طــی ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در رعایــت حاکمیــت شــرکتی‬ ‫نقــص جــدی داریــم و بایــد تمرکــز جــدی را در ایــن حــوزه‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس گفــت‪ :‬ســال اینــده در امــوزش‬ ‫مدیــران ناشــران و نیــز اجــرای حاکمیــت برنامــه ای را‬ ‫خواهیــم داشــت کــه ایــن اقــدام بــه منظــور رعایــت حقــوق‬ ‫ســهامداران اقلیتــی اســت‪.‬‬ ‫واریــز ســودهای ســنواتی بــه حســاب ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫ســهامدار‬ ‫وی بــه پرداخــت ســودهای نقــدی از طریــق ســجام اشــاره و‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬ایــن اقــدام تجربــه خوبــی بــود که به ســهامداران‬ ‫کمــک کــرد در کمتریــن زمــان بــه ســود خــود برســند‪.‬‬ ‫عشــقی بــه پرداخــت ســودهای ســنواتی تاکیــد کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬برخــی از ســهامداران رقمــی حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان یــا ‪ ۹۰‬میلیــارد تومــان ســود رســوب شــده از شــرکتها‬ ‫طلــب داشــتند کــه دریافــت نکــرده بودنــد‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه چنیــن اتفاقــی واریــزی بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــون نفــر از‬ ‫ســهامداران در ســال جــاری انجــام شــد‪.‬‬ ‫زمان پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــه زمــان پرداخــت مرحلــه دوم‬ ‫ســود ســهام عدالــت اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اکنــون حــدود ‪ ۶‬یا‬ ‫‪ ۷‬شــرکت یــا بخشــی از ســود خــود را واریــز نکردنــد یــا ســود‬ ‫مدنظــر را بــه صــورت کامــل پرداخــت نکردنــد کــه امیدواریم‬ ‫تــا روز ســه شــنبه ایــن ســودها واریــز شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬باقــی شــرکت هــا ســود خــود را پرداخــت کردنــد‬ ‫و اکنــون مــا در حــال پیگیــری بــرای واریــزی ســود از ســوی‬ ‫شــرکت هایــی هســتیم کــه تاکنــون پرداخــت نکردنــد‪.‬‬ ‫عشــقی ادامــه داد‪ :‬بــا برخــی از شــرکت هــا توافــق کردیــم‬ ‫کــه طــی امــروز یــا فــردا ســود مدنظــر را پرداخــت کننــد و در‬ ‫صــورت انجــام‪ ،‬ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــرای روز شــنبه‬ ‫یــا یکشــنبه هفتــه اتــی ســود باقیمانــده واریــز شــود‪.‬‬ ‫عرضه خودرو در بورس کاال منتفی نشده است‬ ‫وی بــه جزییــات عرضــه خــودرو در بــورس اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مســئله اصلــی بحــث خــودرو ایــن بــود کــه طــی ‪۲‬‬ ‫ســال گذشــته قیمــت کارخانــه خــودرو اصــاح نشــده بــود‪.‬‬ ‫عشــقی ادامــه داد‪ :‬همــه نســبت بــه ایــن موضــوع واقــف‬ ‫هســتیم کــه بــه خــودی خــود جــای خــودرو در بــورس نیســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس تاکیــد کــرد‪ :‬توجه به این نکتــه ضروری‬ ‫اســت کــه نحــوه قرعه کشــی در کشــور‪ ،‬نتیجه ای جــز ازبین رفتن‬ ‫صنعــت خودروســازی و متضــرر شــدن مصرف کنندگان نداشــت‬ ‫و دود ان هــم بــه چشــم مصرف کننــده می رفــت‪.‬‬ ‫عشــقی اظهــار داشــت‪ :‬خودروســاز نبایــد خــودرو را بــا‬ ‫قیمــت ‪ ۲‬ســال گذشــته بــه فــروش برســاند؛ چراکــه ایــن‬ ‫مســاله بــه طــور حتــم محکــوم بــه شکســت خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود چنیــن مشــکالتی و نیــز‬ ‫بــه منظــور خــروج خودروســازان از وضعیــت زیــان پیشــنهاد‬ ‫عرضــه خــودرو در بــورس کاال را ارایــه کردیــم‪ ،‬در صــورت‬ ‫اصــاح قیمــت خــودرو هیــچ مخالفتــی بــا روش هــای جدید‬ ‫عرضــه نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫عشــقی بــا بیــان اینکــه مــا نمی توانیــم عرضه کننــده‬ ‫را مجبــور بــه اســتفاده از روشــی خــاص کنیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــرکت ها ملــزم بــه رعایــت حقــوق ســهام داران هســتند و‬ ‫نبایــد خــودرو را بــا زیــان بــه فــروش برســانند‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫مهم تریــن چالــش مــا بــا خودروســازان بــوده؛ امــا ســال‬ ‫اینــده تعهــدات مدیــران عامــل را پیگیــری خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــا تاکیــد بــر اینکــه عرضــه خــودرو‬ ‫در بــورس کاال منتفــی نشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬سیاســت کلــی‬ ‫مــا اجبــار خودروســازان بــرای عرضــه محصــوالت در بــورس‬ ‫نیســت؛ بلکــه سیاســت مــا عــدم زیــان خودروســازان و‬ ‫رعایــت صــاح ســهام داران اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســازمان بــورس نمی توانــد خودروســازان را‬ ‫مجبــور بــه عرضــه محصــوالت خــود در بــورس کاال کنــد؛ اما‬ ‫اگر در این خصوص تعهداتی را داده باشند و به ان عمل‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه طــور حتــم برخــوردی بــا هیئــت مدیــره ان شــرکت‬ ‫صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫عشــقی اعــام کــرد‪ :‬سیاســت کلــی ســازمان بــورس در‬ ‫خصــوص عرضــه خــودرو‪ ،‬عرضــه محصــوالت خودروســازان‬ ‫بــا قیمــت منطقــی و فــروش ان بــا ســود منطقــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس ســازمان بــورس‪ ،‬اعضــای هیئــت مدیــره‬ ‫ایــران خــودرو بــه ســازمان بــورس دعوت شــده اند تا نســبت‬ ‫بــه برخــی مــوارد پاســخگو باشــند؛ امــا تاکنــون در این زمینه‬ ‫هیــچ رایــی صــادر نشــده اســت‪.‬‬ ‫مشــارکت ســازمان بــورس بــرای ارایــه مــوارد در‬ ‫الیحــه بودجــه‬ ‫وی بــه الیحــه بودجــه اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫کمیتـه ای بــا فعــاالن بــازار ماننــد نهادهای مالــی‪ ،‬کانون ها‪،‬‬ ‫اعضــای اتــاق بازرگانــی و مجلــس تشــکیل شــد کــه در ایــن‬ ‫کمیتــه در مــورد بندهــای مختلــف بحــث و ‪ ۳۰‬بنــد را تهیــه‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫عشــقی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مــوارد را در کمیســیون‬ ‫اقتصــادی مجلــس بررســی و مــواردی را بــه دولــت و‬ ‫کمیســیون تلفیــق ارایــه دادیــم؛ امــا امســال جــو خاصــی در‬ ‫ایــن کمیســیون حاکــم بــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس گفــت‪ :‬یــک ســری از بحث هــا در‬ ‫بودجــه دیــده شــد؛ امــا ان مــواردی کــه مــورد توجــه قــرار‬ ‫نگرفــت بــه ســمت احــکام دیگــری رفتنــد؛ امــا بندهایــی کــه‬ ‫مدنظــر بودنــد تقریبــا ًبــراورده شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بحــث خــوراک کــه در مجلــس پیشــنهاد‬ ‫شــد بــه نحــوی مــورد اصــاح قــرار گرفــت و قــرار شــد ایــن‬ ‫موضــوع در اختیــار دولــت باشــد‪.‬‬ ‫فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه با دستورالعمل مشخص‬ ‫عشــقی بــا اشــاره عملکــرد صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه‬ ‫گفت‪ :‬صندوق تثبیت دارای دســتورالعمل مشــخصی اســت‬ ‫کــه بــر زمــان ورود و نحــوه خریــد ان نظــارت می شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن مســایل بــه‬ ‫صــورت مکتــوب اســت کــه هیــات عامــل صنــدوق اجــرا‬ ‫می شــود و نســبت بــه ان پاســخگو خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه صندوق تثبیت بازار ســرمایه نمی تواند‬ ‫جزییــات ورود و خریــد و فــروش را فــاش کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫چنیــن اقدامــی نوســان گیــران می توانند رونــدی را در پیش‬ ‫بگیرند که اقدامات انجام شــده از ســوی ســازمان را خنثی‬ ‫خواهنــد کــرد‪ ،‬امــا صورت هــای مالــی منتشــر می شــود و از‬ ‫ایــن بــه بعــد هــم منتشــر خواهد شــد‪.‬‬ ‫عشــقی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه احتمــال خروج‬ ‫از صندوق تثبیت بازار ســرمایه توســط صندوق توســعه ملی‬ ‫وجــود دارد یــا خیــر‪ ،‬افــزود‪ :‬وضعیــت کاری بــازار در بلندمــدت‬ ‫و نیــز عملکــرد صندوق هــا به گون ـه ای بــوده کــه افــرادی کــه‬ ‫پــول وارد ایــن صندوق هــا کــرده بودنــد نه تنهــا دیگــر تمایلــی‬ ‫بــه خــروج سرمایه هایشــان از بــازار ندارنــد حتــی می خواهنــد‬ ‫بــاز هــم ســرمایه هایی را وارد ایــن صنــدوق کننــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــا بیــان اینکــه صنــدوق تثبیــت‬ ‫و توســعه بــازار ســرمایه بــرای کنتــرل شــوک ها در کنــار‬ ‫بــازار هســتند‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬امیدواریــم زمــان ورود بــه بــازار‬ ‫کاهــش پیــدا کنــد‪ ،‬نقدینگــی موجــود در بــازار بــه میزانــی‬ ‫اســت کــه اگــر ســرمایه ای هــم از ایــن بــازار خــارج شــود بــاز‬ ‫هــم مشــکل نقدینگــی نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫پیگیری سازمان بورس برای اصالح قانون بازار سرمایه‬ ‫وی همچنیــن بــه اصــاح قانــون بــازار اوراق بهادار اشــاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬اکنــون ایــن طــرح در کمیســیون اقتصــادی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی نهایی شــده اســت‪ ،‬از ســال گذشــته در این‬ ‫زمینــه جلســات متعــددی داشــتیم و بحــث و تبادل هایــی بــا‬ ‫کانون هــا و نهادهــای مالــی صــورت گرفــت و ایــن طــرح در‬ ‫دســتور کار صحــن مجلــس قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫عشــقی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی اصالحــات در بندهــای‬ ‫قانــون تجــارت داشــتیم کــه می تواننــد کمک کننــده در حــوزه‬ ‫افزایــش ســرمایه و تقســیم ســود بــه ســرمایه گذاران خــرد‬ ‫باشــد‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬ســال اینــده پیگیــر قانــون اصــاح بــازار‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬مجلس از نظر زمانی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬به بررســی‬ ‫کامــل ایــن طــرح نرســید‪ ،‬امــا پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم‪.‬‬ ‫میزان انباشت پرونده ها به کمترین حالت ممکن رسید‬ ‫عشــقی در ادامــه افــزود‪ :‬اتفاقــی کــه در بــازار ســرمایه‬ ‫افتــاده اســت‪ ،‬عملکــرد هیئــت داوری بــود‪ ،‬ایــن هیئــت‬ ‫همــواره بــا چنیــن مشــکلی مواجــه بــود کــه بررســی ان‬ ‫خیلــی طــول می کشــید‪ ،‬در حالــی کــه اکنــون ایــن امــار‬ ‫امســال بســیار کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس گفــت‪ :‬طبــق امــار موجــود بیــش از‬ ‫‪ ۳۵۰‬پرونــده مختومــه شــد و حــدود ‪ ۳۲۰‬پرونــده هــم جــز‬ ‫پرونده هــای وارده بــود و بــا توجــه بــه تالش هــای انجــام شــده‬ ‫مــدت پیگیــری پرونده هــا بــه کمتــر از ‪ ۱۰۰‬روز رســیده اســت‪.‬‬ ‫جبران عقب ماندگی بورس حتمی است‬ ‫عشــقی رونــد فعلــی بــازار را مــورد ارزیابــی قــرار داد و‬ ‫گفــت‪ :‬شــاخص بــازار ســرمایه رونــدی طبیعــی را طــی‬ ‫می کنــد و همیشــه بــا شــیب مالیمــی روند خــود را در پیش‬ ‫می گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس افــزود‪ :‬رونــد بــازار ســهام در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬غیرمنطقــی بــود‪ ،‬اکنــون بــا توجــه بــه تــورم و وضعیــت‬ ‫شــرکت ها رونــد بــازار کامــا ًمنطقــی اســت و بــه طــور حتــم‬ ‫عقب ماندگــی خــود را جبــران خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پیگیــری ســازمان بــورس بــرای مطالبــات ســهامداران‬ ‫بــدون هویــت دهــه ‪ ۵۰‬و ‪۶۰‬‬ ‫عشــقی دربــاره تعییــن تکلیــف ســهام ســهام داران پیــش از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۰‬گفــت‪ :‬ایــن موضــوع عمدتــا ًدربــاره شــرکت هایی‬ ‫اســت کــه قبــل از ســال ‪ ۱۳۷۰‬یــا ‪ ۱۳۶۰‬تشــکیل شــدند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــه نامشــخص بــودن برخــی از‬ ‫ســهام داران ایــن شــرکت ها اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اکنــون‬ ‫اطالعــات دقیــق از ان هــا در دســترس نیســت‪ ،‬قــرار اســت‬ ‫همــکاران عــدد و رقــم دقیــق تعــداد ســهام داران و ارزش‬ ‫دارایی هــای انهــا را مشــخص کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه نظــر نمی رســد کــه عــدد چنــدان‬ ‫قابل مالحظ ـه ای باشــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پــس از طــی شــدن‬ ‫برخــی مراحــل و ارائــه اســناد و مــدارک‪ ،‬مــدارک بررســی‬ ‫خواهنــد شــد و پــس از بررســی اعــام خواهیــم کــرد کــه چــه‬ ‫میــزان ســهم میــزان ســهام بــه شــخص منتقــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اصالح روند قیمت گذاری سیمان در سال جاری‬ ‫عشــقی بــه اصــاح رونــد قیمت گــذاری ســیمان در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬قیمت گــذاری دســتوری تنهــا یکی از‬ ‫ابعــادی اســت کــه ناشــران بــا ان مواجه هســتند که اکنــون از‬ ‫طریــق مراجــع مختلــف پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس خاطرنشــان کــرد‪ :‬در طــول چنــد‬ ‫ســال گذشــته بــه کار گیــری چنیــن سیاســتی در صنایــع‬ ‫مختلــف ماننــد فــوالد‪ ،‬پتروشــیمی و خــودرو باعــث ایجــاد‬ ‫اســیب هایی شــد کــه اکنــون بــه دنبــال بــه حداقــل رســاندن‬ ‫ایــن سیاســت هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســازمان بــورس و اوراق بهــادار می توانــد بــا‬ ‫اســتفاده از برخــی ابزارهــا در بــازار کاالیــی‪ ،‬بــازار را بــه نفــع‬ ‫تولیدکننــده و مصرف کننــده پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫عشــقی بــا تاکیــد بــر اغــاز اصــاح رونــد قیمت گــذاری ســیمان‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬اعــام کــرد‪ :‬امســال شــاهد عرضــه منظــم‬ ‫ســیمان بودیــم در بــورس کاال داشــت و کمتــر کســی نســبت‬ ‫بــه قیمت گــذاری ان انتقــاد داشــت کــه بــا توجــه بــه چنیــن‬ ‫اتفاقــی امیدواریــم بتوانیــم ایــن سیاســت در کاالهــای دیگــر‬ ‫بــه کار ببریــم‪.‬‬ ‫اعمــال روش هــای ســاده بــرای پذیــرش شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در بــورس‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــه اقدامــات انجــام شــده بــرای‬ ‫پذیــرش شــرکت های دانش بنیــان در بــورس تاکیــد کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــه دلیــل وقف ـه ای کــه در پذیــرش ایــن شــرکت ها‬ ‫ایجــاد شــده بــود‪ ،‬برخــی از پذیــرش انصــراف دادنــد؛ امــا‬ ‫اکنــون بــا اسان ســازی روندهــا بســیاری از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان ماننــد دیجــی کاال خواهــان پذیــرش در بــازار‬ ‫ســرمایه هســتند‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬بــرای تســهیل پذیــرش شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــا دولــت و مســئوالن ذی ربــط در حــال مذاکره‬ ‫هســتیم تــا بــا همــکاری مشــترک شــفافیت الزم بــه وجــود‬ ‫بیایــد و عرضــه انهــا در بــورس تســهیل بشــود‪.‬‬ ‫عشــقی بــه جزئیــات راه انــدازی بــورس بین الملــل تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه اختــاف نظــری بــا دبیرخانــه‬ ‫مناطــق ازاد وجــود نــدارد و اداره شــرکت های بــورس در‬ ‫دســت هیــات مدیــره ان هــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــا اشــاره بــه اینکــه بــه محــض‬ ‫فراهــم شــدن شــروط ‪6‬گانــه بــرای صــدور مجــوز تاســیس‬ ‫بــورس مذکــور‪ ،‬بــورس بین الملــل تاســیس خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬ایــن موضــوع در شــورای عالــی بــورس‬ ‫و کمیســیون تخصصــی مطــرح اســت و اگــر لیســت‬ ‫ســهامداران و شــروط الزم مشــخص بشــود‪ ،‬مانعی در این‬ ‫موضــوع وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫طــرح فــروش نفــت در دولــت قبــل در حــد طــرح رســانه ای‬ ‫باقــی ماند‬ ‫وی بــه وجــود تفــاوت در گواهــی ســپرده نفــت خــام بــا‬ ‫طــرح فــروش نفــت در دولــت قبــل اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫گواهــی ســپرده نفــت یــک دارایــی اســت کــه بــه ازای ان‬ ‫واردکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی قــادر بــه دریافــت نفــت‬ ‫و میعانــات گازی از انبارهــای شــرکت ملــی نفــت هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عشــقی‪ ،‬بــه طــرح دولــت قبــل کــه یــک گواهــی‬ ‫کاغــذی بــود ایراداتــی وارد شــد و صرفــا ًدر حــد یــک طــرح‬ ‫رســانه ای باقــی مانــد‪.‬‬ ‫ورود پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس و شــازند بــه بــورس‬ ‫در اینــده‬ ‫رییــس ســازمان بــورس بــا بیــان اینکــه عمده شــرکت هایی‬ ‫کــه در اســتانه ورود بــه بــازار قــرار داشــتند را پذیــرش کردیم‬ ‫و تعــداد کمــی پذیــرش نشــده باقــی مانــده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس از نظــر ابعــادی‪،‬‬ ‫شــرکت بزرگــی محســوب می شــود کــه هنــوز بــه بــازار‬ ‫ســرمایه ورود نکــرده‪ ،‬پاالیشــگاه شــازند نیــز هنــوز وارد‬ ‫بــورس نشــده اســت و در اینــده ایــن ‪ ۲‬شــرکت عرضــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۶۸.۵‬درصد تسهیالت‬ ‫اشتغال گلستان در بخش‬ ‫مرتبط هزینه شد‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اســتمرار صحت ســنجی از وام هــای‬ ‫پرداخت شــده بــه متقاضیــان گفــت‪ ۶۸.۵ :‬درصــد‬ ‫تســهیالت اشــتغال اســتان در بخــش مرتبــط‬ ‫هزینــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حســینعلی‬ ‫خواجــه مظفــری در اییــن تجلیــل از ‪ ۲‬کارافریــن‬ ‫برتــر گــرگان افــزود‪ :‬صحــت ســنجی از دریافــت‬ ‫کننــدگان وام اشــتغال بــدون وقفــه ادامــه دارد تــا‬ ‫از تضییــع ســرمایه هــای کشــور جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســهمیه امســال ایجــاد اشــتغال‬ ‫گــرگان ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬فرصــت شــغلی بــود که تاکنون‬ ‫‪ ۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬فرصــت شــغلی ایجــاد گردیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وام ارزان قیمــت پرداخــت شــده‬ ‫بــه متقاضیــان در قالــب مشــاغل خانگــی در گرگان‬ ‫هــم ‪ ۱۷۰‬میلیــارد ریــال بــود در حالــی کــه طبــق‬ ‫تعهــد قــرار بــود ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫انتخاب ‪ ۸‬کارافرین برتر در گلستان‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در چهاردهمیــن جشــنواره اســتانی انتخــاب‬ ‫کارافریــن برتــر‪ ۳۱۰ ،‬نفــر شــامل ‪ ۱۳۷‬نفــر در‬ ‫بخــش خدمــات‪ ۱۰۸ ،‬نفــر در بخــش صنعــت و‬ ‫‪ ۶۵‬نفــر در بخــش کشــاورزی در ســامانه جشــنواره‬ ‫ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه پــس از داوری هشــت‬ ‫نفــر بــه عنــوان برتــر معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محمدســپهر نمــرودی‪ ،‬رضــا‬ ‫افتخــار الدینــی در بخــش کشــاورزی از گــرگان‪،‬‬ ‫امیــد شــهیدی و احمــد صمــدی لرکانــی در بخــش‬ ‫صنعــت و عبدالســتار شــکاری اینچه بــرون در‬ ‫بخــش خدمــات از گنبــدکاووس‪ ،‬ســیدمحمد‬ ‫کریمــی در بخــش صنعــت از بندرگــز و حکیــم ال‬ ‫جلیــل در بخــش خدمــات و محمــد ســلیمانی در‬ ‫بخــش کشــاورزی از اق قــا نفــرات برتــر جشــنواره‬ ‫اســتانی کارافریــن هســتند‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان هــم خواســتار نظــارت بیشــتر در‬ ‫پرداخــت و هزینــه وام پرداختــی توســط بانک هــای‬ ‫عامــل و دســتگاه های نظارتــی شــد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اقــدام ســبب می شــود تــا ایجــاد اشــتغال بــه‬ ‫درســتی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫عیســی پاییــن محلــی بــر حمایــت همــه جانبــه از‬ ‫تولیــد کننــدگان در شهرســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫محمــد طبرســا معــاون برنامه ریــزی فرمانــدار گــرگان‬ ‫هــم از طــرح «پنجشــنبه های اقتصــادی» بــا هــدف‬ ‫رفــع موانــع تولیــد و جــذب متقاضیان ســرمایه گذاری‬ ‫و ایجــاد اشــتغال پایــدار خبــر داد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۶‬‬ ‫نشســت ایــن طــرح برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اییــن کــه در ســالن اجتماعــات فرمانــداری‬ ‫گــرگان بــا حضــور فرمانــدار و جمعــی از‬ ‫تولیدکننــدگان ایــن شهرســتان برگــزار شــد‪ ،‬از ‪۲‬‬ ‫کار افریــن برتــر گــرگان بــا اهــدا لــوح و هدایایــی‬ ‫تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪728‬‬ ‫وداع مردم شیروان با پیکر مطهر «امیر حسین‬ ‫میرزایی» شهید مدافع امنیت‬ ‫وداعی باشکوه؛ اینجا عطر‬ ‫بهشت سرمستت می کند‬ ‫مــردم شــهید پــرور شهرســتان شــیروان در خراســان شــمالی وداع پرشــوری بــا پیکــر مطهــر‬ ‫«امیــر حســین میرزایــی» شــهید مدافــع امنیــت داشــتند و مشــق عشــقی دیگــری را بــه‬ ‫نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫شــهدا مــردان بــی ادعایــی هســتند کــه خــود را از زنجیرهــای اســارت روح رهاندنــد و از‬ ‫تعلقــات دنیــوی دل کندنــد و بــر میــدان مبــارزه حــق علیــه باطــل پــا نهادنــد؛ اری شــهدا ایــن‬ ‫گونــه انــد‪ ،‬جــان خــود را در طبــق اخــاص گذاشــتند تــا اشــیانه ای ویــران نشــود‪.‬‬ ‫شــهدا دالورانــی هســتند کــه بــه درک و نگــرش عمیقــی از زندگــی دنیــوی رســیدند و بــه‬ ‫واســطه ایــن نگــرش در خــون خــود غلتیدنــد تــا عــزت‪ ،‬شــرف و ابــروی کشــور حفــظ شــود‪.‬‬ ‫از تمامــی اقشــار و گــروه ســنی بــرای وداع بــا «امیــر حســین میرزایــی» شــهید مدافــع امنیــت‬ ‫ارتــش جمهــوری اســامی در میــان مــردم بــه چشــم مــی خــورد اخــر کســی نمــی دانــد وقتــی‬ ‫مــادرش بــرای اخریــن بــار وی را از زیــر قــران رد کــرده بــود چــه بینشــان گذشــته بــود‪.‬‬ ‫حــال بــا شــهادتش همــه بــه دیــدارش امــده انــد هرکــدام از جمعیــت تــاش می کردنــد تــا‬ ‫خــود را بــه تابــوت ایــن شــهید برســاند‪ ،‬امــا اســتقبال و حضــور مــردم ان قــدر زیــاد بــود کــه‬ ‫رســیدن بــه ایــن مهــم بــرای بســیاری از انهــا ســخت می شــد‪.‬‬ ‫جوانــان و نوجوانانــی کــه بــا احساســات و درونــی پــاک و بــا شــور و عشــق حســینی بــرای‬ ‫بوســه بــر تابــوت پیکــر مطهــر ایــن شــهید مدافــع امنیــت اشــک ماتــم مــی ریختنــد نیــز از‬ ‫جلــوه هــای خــاص و باشــکوه اییــن اســتقبال ایــن مرداســمانی بــود‪.‬‬ ‫اینجــا عطــر بهشــت سرمســتت می کنــد‪ ،‬بهشــتیان گویــا بــه مشــایعت امــده انــد امــا نــه‪،‬‬ ‫اینجــا مالئــک بــه اســتقبال ارواح پاکــی امــده انــد‪ ،‬امــده انــد تــا دســت ایــن شــهید بزرگــوار‬ ‫را بگیرنــد کــه دل و دیــده از غبــار تعلقــات شســتند تــا پــاک و خالــص بــه دیــدار یــار بــرود‪.‬‬ ‫اینجــا اســمان منزلــگاه زمینیــان شــده اســت و ایــن اشـک های بارانــی از چشـم های تشــنه‬ ‫دیــدار عاشــقانی مــی بــارد کــه در حســرت یــک بــار دیــدار ده هــا بــاره خــون گریــه کــرده انــد‬ ‫ایــن مــرد اســمانی نشــان از عشــق دارد‪.‬‬ ‫«امیــر حســین میرزایــی» شــهید مدافــع امنیــت ارتــش جمهــوری اســامی ایــران اهــل‬ ‫شهرســتان شــیروان در سیســتان و بلوچســتان بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫شــهید میرزایــی ‪ ۱۹‬اســفند مــاه در حیــن عملیــات در اســتان سیســتان بلوچســتان بــه‬ ‫درجــه رفیــع شــهادت نائــل امــد‪.‬‬ ‫مراســم اســتقبال از ایــن شــهید بزرگــوار امــروز ‪ ۲۲‬اســفندماه ســال جــاری ســاعت ‪۱۵‬‬ ‫در مســجد جامــع شهرســتان شــیروان و مراســم وداع نیــز در همیــن مــکان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش همچنیــن مراســم تشــییع شــهید واال مقــام امیرحســین میرزایــی روز‬ ‫ســه شــنبه ‪ ۲۳‬اســفند ماه ســاعت ‪ ۹‬صبح مقابل مســجد جامع شهرســتان شــیروان برگزار و‬ ‫ســپس در گلــزار شــهدای امــام زاده حمــزه رضــا ایــن شهرســتان تدفیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ســه هــزار شــهید تقدیــم انقــاب کــرده اســت‪ ،‬همچنیــن بیــش‬ ‫از ‪ ۳۵‬هــزار رزمنــده در دوران دفــاع مقــدس در عملیــات هــا حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫تعــداد کل ایثارگــران ایــن اســتان ‪ ۱۰‬هــزار ‪ ۲۷۷‬نفــر‪ ،‬تعــداد کل ازادگان ‪ ۳۹۷‬نفــر و‬ ‫جانبــازان هفــت هــزار و ‪ ۲۳۲‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫قوه قضائیه به دنبال‬ ‫رفع مشکالت بخش‬ ‫خصوصی است‬ ‫رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور بــا تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫تامیــن امنیــت ســرمایه گذاری در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬قــوه‬ ‫قضائیــه بــه دنبــال رفــع مشــکالت بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫صنایــع و کارخانجــات اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «ذبیح اللــه خدائیــان» در‬ ‫نهمیــن همایــش ملــی مدیریــت جهــادی افــزود‪ :‬در شــرع‬ ‫مقــدس اســام‪ ،‬ثــروت محتــرم شــمرده شــده اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫مشــروط بــه اینکــه از راه مشــروع بــه دســت امــده باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬همیــن دیــدگاه نیــز در کشــور جــا نیفتــاده و‬ ‫نگاهــی کــه بــه ســرمایه دار وجــود دارد اســامی نیســت‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬در معــدود خصوصــی ســازی هایــی کــه‬ ‫در کشــور انجــام شــده‪ ،‬شــاهدیم بــه اهلیــت افــراد توجــه‬ ‫کافــی نشــده یــا واگذاری هــا بــه بخــش خصوصــی واقعــی‬ ‫انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫خدائیــان گفــت‪ :‬همیــن مســائل ســبب شــده تــا شــاهد‬ ‫کاهــش تــوان بخــش خصوصــی وقعــی در کشــور باشــیم‬ ‫و امیــد مــی رود در برنامــه هفتــم توســعه بــه ایــن مهــم‬ ‫توجــه کافــی مبــذول شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از عــدم توجــه بــه توانمندســازی بخــش‬ ‫خصوصــی واقعــی انتقــاد کــرد و ادامــه داد‪ :‬در بســیاری‬ ‫مــوارد شــاهدیم بــا بــروز مشــکل یــا مشــکالتی بــرای‬ ‫فعالیــت بخــش خصوصــی‪ ،‬بالفاصلــه بانک هــا‪ ،‬ســازمان‬ ‫امــور مالیاتــی‪ ،‬دســتگاه های خدمات رســان اب‪ ،‬بــرق‪،‬‬ ‫مخابــرات و غیــره بــه سراغ شــان می رونــد تــا اینکــه در‬ ‫نهایــت بــه وشکســتگی می رســند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫دوره تحــول و تعالــی قــوه قضائیــه‪ ،‬شــاهدیم کمکــی کــه‬ ‫از ســوی ایــن قــوه بــه بخــش خصوصــی می شــود بــا ادوار‬ ‫گذشــته قابــل مقایســه نیســت و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی‪،‬‬ ‫اداره کل حمایــت از تولیــد و ســرمایه گذاری در ســازمان‬ ‫بازرســی‪ ،‬کارگــروه حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫غیــره بــا رصــد مرتــب فعالیت هــای بخــش خصوصــی‪ ،‬بــه‬ ‫دنبــال رفــع مشــکالت صنایــع و کارخانجــات هســتند‪.‬‬ ‫وی بــر لــزوم تامیــن امنیــت ســرمایه گذاری تاکیــد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬تاکیــد رییــس قــوه قضائیــه نیــز محتــرم شــمرده‬ ‫شــدن امضــای دولــت و حکومــت‪ ،‬برخــورد بــا مســووالن ســوء‬ ‫اســتفاده کننــده و حمایــت از بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫لزوم حمایت از بخش خصوصی واقعی‬ ‫در ایــن مراســم «محمدرضــا تقی گنجــی» فعــال صنعتــی‬ ‫و مدیــر منتخــب جهــادی اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۲۶۲‬هــزار نفــر در بخــش خصوصــی بیــکار‬ ‫شــدند کــه بــه معنــای ‪ ۱۶‬درصــد از کل شــاغالن اســت‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬راه هــای شــناخته شــده ای وجــود‬ ‫دارد کــه بتــوان از بخــش صنعتــی واقعــی حمایــت کــرد‬ ‫و در ایــن راســتا ایجــاد شــورای حــل اختــاف صنعــت بــا‬ ‫عضویــت صنعتگــران‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت هــای ســتاد‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫می توانــد ثمربخــش باشــد‪.‬‬ ‫تقی گنجــی از قیمت گذارهــای دســتوری در اقتصــاد‬ ‫انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬در قیمت گــذاری دســتوری‪ ،‬عرضــه‪،‬‬ ‫تقاضــا و تــورم نادیــده گرفتــه می شــود و در حالــی کــه‬ ‫نــرخ ارز و مالیات هــا رو بــه افزایــش اســت‪ ،‬انتظــار داریــم‬ ‫بخــش خصوصــی ســود کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خواســتار ثبــات تصمیم گیری هــا در کشــور‬ ‫و خــودداری از صــدور بخشــنامه ها و دســتورالعمل های‬ ‫متعــدد و گاه متضــاد شــد تــا شــرکت ها بتواننــد بــه‬ ‫برنامه ریــزی بپردازنــد‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬بهشت فرصت ها‬ ‫در ادامــه‪« ،‬مرتضــی ســلطانی» دیگــر فعــال صنعتــی و‬ ‫مدیــر منتخــب جهــادی کشــور اظهــار داشــت‪ :‬اهــل تولیــد‪،‬‬ ‫ســربازان اثبــات شــده جبهــه اقتصــادی کشــور هســتند‪.‬‬ ‫وی ایــران را بــا وجــود بهتریــن جوانــان متخصــص‪ ،‬بــا دارا‬ ‫بــودن مزیت هــای نســبی مختلــف و توانمندی هــای تولیدی‪،‬‬ ‫بهشــت فرصت هــا توصیــف کــرد‪ ،‬امــا گفــت‪ :‬بــا وجــود همــه‬ ‫ایــن مزایــا‪ ،‬امــا گاه خــود در کار خــود گــره می زنیــم‪.‬‬ ‫ســلطانی بــا بیــان اینکــه کشــورهای بــزرگ صنعتــی امــروز‬ ‫از ســوی تعــداد معــدودی شــرکت های بــزرگ بــه ایــن‬ ‫درجــه رســیده اند‪ ،‬خواســتار توجــه ویــژه بــه پیشــرانان‬ ‫تولیــد در کشــور شــد‪.‬‬ ‫‪ ۷‬درصد منابع دنیا در ایران‬ ‫«محمدرضــا بهرامــن» رییــس خانــه معــدن ایــران‪ ،‬دیگــر‬ ‫ســخنران ایــن مراســم بــود کــه اظهــار داشــت‪ :‬اگــر دولــت و‬ ‫حاکمیــت بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد کنــد‪ ،‬به طــور حتــم‬ ‫می توانیــم بــه اهداف مــان دســت یابیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬همراهــی و حمایــت ارکان حاکمیــت‪،‬‬ ‫رســیدن بــه اهــداف و توســعه اقتصــادی در کشــور از ســوی‬ ‫بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی را تســریع می کنــد‪.‬‬ ‫بهرامــن خاطرنشــان کرد‪ :‬ایــران بــا دارا بــودن منابــع غنــی‬ ‫نفــت و گاز در کنــار معــادن سرشــار‪ ،‬کشــوری اســتثنایی‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬امــا بــا دارا بــودن یــک درصــد جمعیــت‬ ‫جهــان و در مقابــل هفــت درصــد منابــع دنیــا نتوانســته ایم‬ ‫بــه جایــگاه واقعــی خــود برســیم‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال کار هستی ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫برای کسب اطالع بیشتر خانمهای دهه ‪ 70‬دی با ما تماس بگیرند‬ ‫سازمان اگهی ها و جذب روزنامه بازار کسب و کار ‪017 -32688214 * 021 -91013453‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 728‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫جنگل های گلستان ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افت زده اند‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان از افت زدگــی ‪ ۶۰‬درصــد عرصه هــای‬ ‫جنگلــی ایــن اســتان شــمالی خبــر داد و گفــت‪ :‬عملیــات مبــارزه بــا ایــن افت هــا و جلوگیــری‬ ‫از گســترش بیشــتر انهــا بــا اســتفاده از ظرفیــت علمــی دانشــگاه ها و همراهــی یــک هیــات‬ ‫اندیشــه ورز از ابتــدای ســال اینــده شــروع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدعلی مهاجــر در اییــن معارفــه و تکریــم رییــس دانشــگاه‬ ‫دولتــی گنبــدکاووس باحضــور «محمدعلــی زلفــی گل» وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬عرصه هــای جنگلــی اســتان کــه افــزون بــر ‪ ۳۵۲‬هــزار هکتــار هســتند‪ ،‬دچــار ‪ ۶‬نــوع افــت‬ ‫شــدند کــه یکــی از انهــا افــت ذغالــی اســت و همیــن افــت از دالئــل اتــش ســوزی درختــان جنگلی‬ ‫نیــز محســوب می شــود‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬بــا مشــخص شــدن نــوع افت هــا‪ ،‬عملیــات مبــارزه و جلوگیــری از گســترش‬ ‫بیشــتر انهــا از ســال اینــده بــا پیش بینــی اعتبــارات الزم انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬اعتمــاد بــه وعده هــای الهــی‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۸۰‬درصدی دبی رودخانه‬ ‫«اترک» خراسان شمالی‬ ‫صدور‪ ۴۶۲‬تاییدیه ایمنی‬ ‫اسانسور در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۴۶۲‬فقــره گواهــی تاییدیــه ایمنــی و‬ ‫کیفیــت اسانســور بعــد از حــدود ‪ ۸۰۰‬بازرســی توســط کارشناســان و شــرکت های همــکار‬ ‫در ایــن اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫فهیمــه مهمــان نــواز اظهــار داشــت‪ :‬بعــد از بازرســی هــای انجــام شــده بــرای ‪ ۱۴۱‬دســتگاه‬ ‫اسانســور هــم تمدیــد گواهینامــه ایمنــی و کیفیــت صــادر و ‪ ۱۰‬دســتگاه اسانســور ناایمــن‬ ‫نیــز پلمــب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســال ‪ ۹۴‬تاکنــون در مجمــوع ســه هــزار و ‪ ۵۶۹‬درخواســت در ســامانه‬ ‫مدیریــت بازرســی اسانســور اســتان ثبــت شــد کــه در مجمــوع ســه هــزار و ‪ ۴۶‬تاییدیــه‬ ‫ایمنــی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعتبــار تاییدیــه هــای اسانســور یــک‬ ‫ســاله اســت و در صــورت انجــام نشــدن ســرویس و نگهــداری مســتمر توســط شــرکتهای‬ ‫مجــاز و انجــام نشــدن بازرســی ادواری ســالیانه توســط شــرکت هــای صالحیــت دار‪،‬‬ ‫مســوولیت حــوادث و ســوانح احتمالــی متوجــه مالــکان و مدیــران ســاختمان هــا و شــرکت‬ ‫طــرف قــرارداد اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تعــداد اسانســورهای دســتگاه هــای اجرایــی در دســترس ایــن اداره کل‬ ‫نیســت و مــی بایســت توســط شــرکت ســرویس و نگهــدار بــرای شــروع فراینــد بازرســی در‬ ‫ســامانه مدیریــت بازرســی اسانســور ثبــت شــود‪.‬‬ ‫مهمــان نــواز یــاداور شــد‪ :‬الــزام استانداردســازی اسانســورهای دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫هماننــد تمامــی اسانســورهای نصــب شــده بــا توجــه بــه اســتاندارد اجبــاری‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫مــداوم بــه دســتگاه هــای اجرایــی ابــاغ مــی شــود و مطابــق بــا مصوبــات شــورای اســتاندارد‬ ‫اســتان در دوره هــای متوالــی تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی ملــزم بــه اخــذ تاییدیــه ایمنــی‬ ‫در ســاختمان هــای زیرمجموعــه هســتند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬نبــود پیگیــری مناســب شــرکت هــای نصــاب اسانســور بــرای اخــذ تاییدیــه‬ ‫ایمنــی قبــل از راه انــدازی اسانســور و نبــود پیگیــری مالــکان و مدیــران ســاختمان بــرای‬ ‫استانداردســازی اسانســورها و عــدم توقــف بهــره بــرداری از اسانســورهای فاقــد تاییدیــه‬ ‫ایمنــی معتبــر از مشــکالت استانداردســازی اسانســورها در اســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اسانســورهای بــدون تاییدیــه ایمنــی معتبــر‬ ‫مــی بایســت خامــوش و از بهــره بــرداری خــارج شــوند‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی چهــار شــرکت بــا اســتفاده از تــوان ‪ ۶‬بــازرس نســبت بــه‬ ‫بازرســی و نظــارت هــای دوره ای از اسانســور فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫واســطه دربــاره رهــا ســازی ســهم زیســت محیطــی رودخانــه هایــی کــه ســد بــر روی‬ ‫ان ســاخته شــده اســت گفــت‪ :‬شــرکت اب منطقــه ای توجــه ویــژه ای بــه ایــن موضــوع‬ ‫داشــته و بــا توجــه بــه اورد رودخانــه هایــی کــه ســد بــر روی ان ســاخته شــده اســت‪،‬‬ ‫اب بــر اســاس درصــد ســهم زیســت محیطــی رودخانــه رهــا مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در ســه ســال اخیــر حــدود ‪ ۱۳۶‬میلیــون مترمکعــب از ســدهای اســتان بــرای حفــظ‬ ‫محیــط زیســت پیکــره هــای ابــی پاییــن دســت رهاســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫برخورد با برداشت های غیرمجاز از منابع زیرزمینی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫خشکســالی ها ســبب شــد تــا دبــی و اورد رودخانــه اتــرک بــه عنــوان مهمتریــن رود‬ ‫شمالشــرق کشــور نســبت بــه ســال های قبــل حــدود ‪ ۸۰‬درصــد کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وحیــد واســطه اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش بارندگی هــا و در پــی ان‬ ‫خشکســالی های بوقــوع پیوســته در اســتان از ‪ ۲‬ســال گذشــته و اســتمرار ان دبــی‬ ‫رودخانــه اتــرک امســال بــه طــور چشــمگیری کاهــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســال ابــی گذشــته خشــک تریــن ســال در ‪ ۳۰‬ســال اخیــر بــوده‬ ‫اســت تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس بررســی انجــام شــده‪ ،‬متوســط اورد رودخانــه اتــرک در‬ ‫قســمت میانــی ان در ســال ابــی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬حــدود چهــار میلیــون مترمکعــب بــود ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه بــه طــور متوســط در ســال هــای گذشــته اورد رودخانــه در ایــن‬ ‫محــل حــدود ‪ ۲۳‬میلیــون مترمکعــب بــود‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫بــر ایــن اســاس کاهــش بارندگــی در ســالیان اخیــر و بــروز پدیــده خشکســالی از‬ ‫اصلــی تریــن عوامــل کاهــش دبــی رودخانــه اتــرک محســوب مــی شــود و لــزوم اجــرای‬ ‫برنامه هــای ســازگاری بــا کــم ابــی بایــد بیــش از پیــش مــد نظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫توجه به موضوع حق ابه زیست محیطی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪5‬‬ ‫اهــل توســل بــودن بــه ائمــه اطهــار (ع) و شــهدای واالمقــام‪ ،‬گــوش بــه فرمــان رهبــری بــودن‪،‬‬ ‫محــور وحــدت بــودن و کــم کــردن فاصلــه نخبــگان بــا مدیــران را از جملــه ایــن ویژگی هــا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود وحــدت و انســجام مطلــوب بیــن اقــوام و مذاهــب ســاکن در گلســتان و‬ ‫اســتفاده بهینــه از ظرفیــت اقــوام در مناصــب مدیریتــی افــزود‪ :‬در ایــن اســتان اگرچــه مدیــران از‬ ‫اقــوام مختلــف انتخــاب می شــوند امــا تفکــرات قوم گرایــی نداریــم زیــرا معتقدیم در ســایه وحدت‬ ‫می تــوان کارهــا را پیــش بـ ُـرد‪.‬‬ ‫مهاجــر همچنیــن بــا یــاداوری ســخنان چنــد ســال پیــش رهبــر معظــم انقــاب در جمــع‬ ‫دانشــگاهیان‪ ،‬برلــزوم اهتمــام و عمــل بــا منویــات معظــم لــه از ســوی دانشــجویان و اســتادان‬ ‫مراکــز امــوزش عالــی کشــور و اســتان گلســتان تاکیــد کــرد و گفت‪ :‬جریان علــم و تحقیق‪ ،‬جریان‬ ‫ارمــان گرایــی و ارمــان خواهــی اســت و سیاســت زدگــی و سیاســت بــازی در دانشــگاه ها مــورد‬ ‫تاییــد نیســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬عدالــت محــوری و توزیــع عادالنــه منصــاب در گلســتان و شهرســتان های ان‬ ‫وجــود دارد و حضــور بــرای نخســتین بــار مقــام عالــی وزارت در گنبــدکاووس نشــان از اهتمــام‬ ‫دولــت و مدیــران ارشــد ان بــه ایــن ‪ ۲‬مقولــه اســت‪.‬‬ ‫امانــت بــودن مســوولیت ها و زودگــذر بــودن ان‪ ،‬ضــرورت اســتفاده بهینــه از فرصــت مســوولیت‬ ‫در خدمــت بــه جامعــه هــدف و مــردم‪ ،‬اســتفاده بهینــه از ظرفیــت علمــی و عقالنــی دانشــگاه در‬ ‫رفــع مســائل و مشــکالت جامعــه‪ ،‬داشــتن قــدرت حــل مســاله به عنــوان یکی شــاخصه مهم ملت‬ ‫ایــران‪ ،‬ضــرورت توجــه ویــژه اعتبــاری و امکانــات بــه دانشــگاه گنبــدکاووس و بیــان نقــاط قــوت این‬ ‫مرکــز امــوزش عالــی از جملــه بســیج اســاتید‪ ،‬وحــدت بیــن کارکنــان‪ ،‬اســاتید و دانشــجویان کــه از‬ ‫اقــوام و مذاهــب مختلــف اســامی هســتند و اســتفاده بهینــه از پیشکســوت تــان حــوزه دانشــگاه‬ ‫از مهمتریــن نــکات مطــرح شــده توســط ســخنرانان اشــاره شــده درایــن مراســم بــود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫واســطه افــزود‪ :‬همچنیــن شــرکت اب منطقــه ای اســتان بــرای حفاظــت از منابــع اب در‬ ‫حــوزه ابریــز اتــرک‪ ۱۷ ،‬گــروه گشــت و بازرســی راه انــدازی کــرده اســت و بصــورت روزانــه‬ ‫نســبت بــه پایــش برداشــت هــای غیــر مجــاز و شناســایی متخلفــان اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬نتیجــه ایــن بازرســی هــا مســدود شــدن هــزار و ‪ ۵۳۸‬حلقــه چــاه‬ ‫غیــر مجــاز و مدیریــت برداشــت ‪ ۱۹‬میلیــون مترمکعــب در بخــش اب زیرزمینــی اســت‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۰۸‬دســتگاه موتــور تلمبــه غیــر مجــاز بــا حجــم برداشــت ســاالنه حــدود ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب و جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت الیروبــی رودخانــه اتــرک بــرای عبــور ایمــن ســیالب نیــز‬ ‫در ســال هــای گذشــته ‪ ۶۹‬کیلومتــر از سرشــاخه هــا و شــاخه اصلــی رودخانــه اتــرک‬ ‫الیروبــی و بازگشــایی شــده و رونــد الیروبــی رودخانــه نیــز بــه طــور مســتمر بــا توجــه بــه‬ ‫اعتبــارات ابالغــی ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی در مجمــوع‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر رودخانــه و مســیل مهــم در اســتان وجــود دارد کــه رودخانــه‬ ‫اتــرک مهمتریــن رودخانــه اســتان و شــمال شــرق کشــور اســت‪ ،‬ایــن رودخانــه در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۲۴۰‬کیلومتــر طــول دارد کــه از ارتفاعــات شــرق قوچــان‬ ‫منشــاء می گیــرد و رو بــه ســوی اســتان گلســتان جریــان می یابــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نوگرایی در دوران پسا‬ ‫ترحیم!‬ ‫مــا چنــدی قبــل از قبــر رایــگان نوشــتیم و خیــال‬ ‫خلــق اللــه راحــت شــد کــه حتــی بــا وجــود زلزلــه‬ ‫شــدید در تهــران جنــازه هیــچ کــس روی زمیــن‬ ‫نمــی مانــد‪ .‬امــا ایــن البــا مافیــای مجالــس‬ ‫ترحیــم حســابی شــاکی شــدند‪ .‬چــرا کــه ایــن‬ ‫داســتان کــه باالخــره یــک روز شــتری در ِ خانــه‬ ‫افــراد چــرت مــی زنــد یــا مــی خوابــد ( بســته بــه‬ ‫نــوع شــتر و میــزان خــواب الودگــی ان) یــک‬ ‫واقعیــت اثبــات شــده اســت و دیــر و زود دارد‬ ‫ولــی ســوخت و ســوز نــدارد‪ .‬در ضمــن ایــن شــتر‬ ‫بــا احــد الناســی شــوخی نــدارد‪ .‬فلــذا برگزاری یک‬ ‫مجلــس ترحیــم ابــرو منــد حــق مــردم اســت‪.‬‬ ‫نکتــه بعــد اینکــه اساســا ً نوگرایــی‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫خلــق شــیوه هــای نویــن در برخــی امــور نظیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬هنــر‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬مــورد وثــوق همــگان‬ ‫بــوده و بــه قولی عیــن صــواب اســت‪ .‬امــا وقتــی‬ ‫ایــن خالقیــت بــه خــرق عــادت و پیدایــش‬ ‫جنگولــک بــازی و قرتــی بــازی هــای نوظهــور‬ ‫منجــر شــود‪ ،‬کار بیــخ پیــدا مــی کنــد و وقتــی هــم‬ ‫عنــان از دســت رفــت‪ ،‬دیگــر کار خیلــی بیــخ پیــدا‬ ‫مــی کنــد کــه ان وقــت بایــد گفــت‪ :‬اصــاح مــدار‬ ‫ایــن ســتاره ‪ ....‬صــد ســال تمــام کار داره!‬ ‫نمونــه اظهــر مــن الشــمس این داســتان اخیــرا ًدر‬ ‫«مجالــس پســا ترحیــم» برخــی از متمولیــن دیــده‬ ‫مــی شــود کــه کال ًهمــه چیــز انهــا بــا ســایر افــراد‬ ‫جامعــه فــرق دارد و تمیــز مراســم ترحیــم انهــا نیــز‬ ‫بــا ســایر مراســمات کمــی دشــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه خریــد قبرهــای میلیــاردی یــا بــه اصطــاح‬ ‫‪ VIP‬و الکچــری برگــزاری مراســم در بهتریــن‬ ‫مســاجد و دعــوت از مداحــان بــا صداهــای مخملی‬ ‫جــای خــود را در «مجالــس پســاترحیم» بــا هزینــه‬ ‫هــای گــزاف بــاز کــرده اســت‪ .‬هزینه هایــی کــه بــا‬ ‫انهــا مــی تــوان عروســی چنــد جــوان را رتــق و فتــق‬ ‫کــرد‪ .‬مســاجد نیــز بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬درجــه بنــدی شــده انــد و مبالــغ خــاص‬ ‫خــود را دریافــت می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن ورودی‬ ‫برخــی مســاجد بــرای برگــزاری مجلــس ختــم بــا‬ ‫ورودی تاالرهــای عروســی مســاوی اســت‪ .‬دســته‬ ‫گل هــا و تــاج هــای گل ایــن مراســمات چیــزی‬ ‫شــبیه بــه نمایشــگاه گل و گیــاه امســتردام هلنــد‬ ‫اســت و اطعمــه و اشــربه ای کــه در ایــن مجالــس‬ ‫ترحیــم ســرو مــی شــود‪ ،‬چیــزی شــبیه خوراکــی‬ ‫هــای جشــنواره غــذای تابســتانه بــرج میالد اســت‪.‬‬ ‫از قهــوه و چــای ســبز و نکتــار چنــد میــوه گرفتــه تــا‬ ‫دســر و پودینــگ شــکالتی و انــواع کیــک و دســر ‪...‬‬ ‫در گذشــته اگــر مــداح نهایتــا ًدر حیــن قرائــت قــران‬ ‫بــه خوانــدن چنــد بیــت از شــعرای معــروف بســنده‬ ‫مــی کــرد االن داســتان پشــت و رو شــده و فقــط‬ ‫کــم مانــده مــداح بــا خــودش االت موســیقی نویــن‬ ‫بیــاورد‪ ،‬وگرنــه دف و نــی کــه نقــل مجلــس اســت و‬ ‫بــه قــول مولــوی « تــا ببینــی مــردگان رقصان شــده‬ ‫انــدر کفــن» ایــن عزیــزان ول کــن ماجــرا نیســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــا توانایــی شســتن گنــاه کســی را نداریــم‬ ‫ولــو بــا پــودر چهــار انزیــم(!) و هــر کــس را در قبــر‬ ‫خــودش جاســاز مــی کننــد؛ ولــی ایــن را مــی دانیــم‬ ‫کــه بعــد از فــوت تنهــا چیــزی کــه بــه درد انســان مــی‬ ‫خــورد همــان اعمــال نیــک اســت و بــس‪ .‬در ضمــن‬ ‫پرطمطــراق بــودن و شــلوغی مجلــس و به قول عمو‬ ‫ســیفی «رعایــت کیفیــت بخشــی» مجلــس ترحیم‪،‬‬ ‫فقــط تعبیــر خــاص خــودش را دارد! بــه قــول شــاعر‬ ‫« راســتی ایــن همــه اقــوام و رفیــق ‪ /‬مــن خجــل از‬ ‫همــه شــان ‪ /‬مــن کــه یــک عمــر گمــان مــی کــردم‬ ‫تنهایــم و نمــی دانســتم ‪ /‬مــن به انــدازه یک مجلس‬ ‫ختــم‪ ،‬دوســتانی دارم»!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل هــای ســیف الله‬ ‫اســت ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه‬ ‫جنــاب ارســطو فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا‬ ‫فیزیــک را بــه زیــور طبــع اراســته اســت وگرنــه‬ ‫مــا کــه حریــف اســتدالل هــای جنــاب گراهــام‬ ‫پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی نمــی شــدیم!؟‬ ‫شــما چطــور؟!‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رفتار با نوجوان پرخاشگر‬ ‫چطور باشد‪.‬؟‬ ‫سرگرد مهناز مرادی‬ ‫‪ .1‬وقت گذراندن با نوجوان‬ ‫توصیــه می شــود کــه زمــان بیشــتری را بــا نوجــوان‬ ‫خــود بگذارنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه‬ ‫وقــت گذرانــدن بــا نوجوانــان‪ ،‬از خشــم و سرکشــی‬ ‫ان هــا کــم می کنــد و بســیاری از والدین این تــــغییر‬ ‫رفتــار را در فرزنــد خــود مشــاهده کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشویق کردن‬ ‫تشــویق کــردن باعــث ایجــاد حــس وابســتگی در‬ ‫نوجــوان می شــود و بــه ایــن ترتیــب انگیــزه اش‬ ‫بــرای پرخاشــگری از بیــن مـی رود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫توصیــه می شــود کــه بــه جــای ســرزنش کــردن‬ ‫نوجــوان بــرای اشــتباهاتش‪ ،‬رفتارهــای مثبــت او را‬ ‫تشــویق کنیــد‪ .‬تشــویق کــردن یکــی از راه های موثر‬ ‫در ایجــاد انگیــزه بــه فرزنــدان اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهدید نکردن‬ ‫دقــت کنیــد کــه در هنــگام دعــوا و مشــاجره‪،‬‬ ‫نوجــوان خــود را تهدیــد نکنیــد‪ .‬مثــا در حیــن دعــوا‬ ‫نگوییــد کــه «اگــر دعــوا را تمــوم نکنــی‪ ،‬حــق بیــرون‬ ‫رفتــن نــداری» ایــن رفتــار نــه تنهــا مشــاجره را تمــام‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث عصبــی تــر شــدن نوجــوان‬ ‫می شــود و دعــوا جــدی تــر می گــردد‪ .‬بــرای پایــان‬ ‫دادن بــه دعــوا بــه نوجــوان خــود بگوییــد «اگــر ایــن‬ ‫رفتــار را تمــام نکنــی بایــد منتظــر عواقــب ان هــم‬ ‫باشــی» و پــس از گفتــن ایــن حــرف اتــاق را تــرک‬ ‫کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه رفتــار بــا نوجــوان پرخاشــگر‬ ‫بایــد بــا دقــت خاصــی انجــام گیــرد و لحــن صحبــت‬ ‫کــردن بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬کنترل نکردن‬ ‫تمایــل والدیــن بــه کنتــرل‪ ،‬یکــی از بــزرگ تریــن‬ ‫عوامــل درگیــری اســت‪ .‬نوجوانــان از کنتــرل شــدن‬ ‫بیزار هســتند و نســبت به ان واکنش جدی نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه شــما همیشــه‬ ‫نمی توانیــد فرزنــد خــود را کنتــرل کنیــد‪ .‬وظیفــه‬ ‫والدیــن ایــن اســت کــه قوانیــن را بــه فرزنــد خــود‬ ‫امــوزش دهنــد و بــا تشــویق و تنبیــه مناســب‪،‬‬ ‫قوانیــن را در ان هــا درونــی ســازی کننــد‪ .‬والدیــن‬ ‫کنتــرل گــر بــا ایجــاد محدودیــت هــای فــراوان‬ ‫معمــوال باعــث فــراری دادن نوجــوان و دور شــدن او‬ ‫از خانــواده مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم درگیری جسمی‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه فرزنــد شــما دیگــر کــودک‬ ‫نیســت و از غــرور و قــدرت برخــوردار اســت‪ .‬درگیری‬ ‫و تنبیــه فیزیکــی باعــث می شــود کــه عصبانــی تــر‬ ‫شــود و حتــی او نیــز از زور و قــدرت خــود اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن روش بــه او یــاد می دهــد کــه مشــکالت‬ ‫خــود را بــا دعــوا و درگیــری جســمی حــل کنــد‪.‬‬ ‫درگیری هــای جســمانی و کتــک زدن نوجــوان‬ ‫می توانــد بــه بحــران هویــت در او بیانجامــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬علت خشم را پیدا کنید‬ ‫توصیه می شــود که به جای کاهش پرخاشــگری‪،‬‬ ‫بــه دنبــال علــت ان باشــید‪ .‬ممکــن اســت کــه‬ ‫پرخاشــگری نوجــوان بــه دالیــل متعــددی همچون‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬مشــکل در مدرســه و غیــره‬ ‫باشــد‪ .‬بــا پیــدا کــردن و حــل ایــن گونــه مشــکالت‪،‬‬ ‫پرخاشــگری نوجوانــان نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪728‬‬ ‫تفاوت استرس و‬ ‫اضطراب‬ ‫از کجا‬ ‫بفهمیم‬ ‫استرس‬ ‫داریم یا‬ ‫اضطراب؟‬ ‫اســترس و اضطــراب در دنیــای‬ ‫امــروز مشــکالتی شــایع اند و افــراد‬ ‫در هــر سن وســال و شــرایطی‬ ‫دچارشــان می شــوند‪ .‬اســترس‬ ‫مزمــن بــا انــواع بیماری هــای‬ ‫جســمی و ذهنــی مرتبــط اســت‪ ،‬از‬ ‫جملــه اضطــراب‪.‬‬ ‫اضطــراب می توانــد زندگــی روزمــره‬ ‫را مختــل کنــد و عملکــرد مــا در کار‬ ‫و روابــط را تحت تاثیــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫باوجوداینکــه اضطــراب مســئله ای‬ ‫بســیار شــایع و به شــدت تاثیرگــذار‬ ‫اســت؛ امــا خیلــی از افــراد بــه دنبــال‬ ‫درمــان نمی رونــد‪.‬‬ ‫اســترس و اضطــراب تشــابهات‬ ‫زیــادی دارنــد؛ امــا یکــی نیســتند‪.‬‬ ‫دانستن تفاوت استرس و اضطراب‬ ‫می توانــد کمــک کنــد متوجــه شــوید‬ ‫چــه شــرایطی داریــد‪ ،‬در چــه‬ ‫مرحلــه ای هســتید و چه کارهایــی‬ ‫بــرای درمــان بایــد انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫استرس و اضطراب چه هستند؟‬ ‫اســترس یــک واکنــش طبیعــی نســبت بــه موقعیت هــای‬ ‫چالش برانگیــز اســت‪ .‬وقتــی اســترس داریــد بدنتــان بــا‬ ‫فعال کــردن واکنــش «جنــگ یــا گریــز» عکس العمــل نشــان‬ ‫می دهــد کــه شــامل مجموعـه ای از تغییــرات پیچیــده ٔ فیزیکــی‬ ‫و روانــی اســت کــه جهــت اماده کــردن شــما برای پاسـخ دادن به‬ ‫چالش هــا طراحــی شــده اند‪.‬‬ ‫واکنــش جنــگ یــا گریــز توســط ترشــح هورمون هــای اســترس‬ ‫اغــاز می شــود‪ ،‬هورمون هایــی ماننــد ادرنالیــن و کورتیــزول کــه‬ ‫باعــث یک ســری از تغییــرات فیزیولوژیکــی در بــدن می شــوند؛‬ ‫امــا اضطــراب فــاز مداوم تــری از نگرانــی اســت کــه در ان ممکــن‬ ‫اســت شــما بــه طــور مــداوم و همیشــگی در مــورد چیــزی‬ ‫احســاس نگرانــی یــا بی قــراری کنیــد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه احســاس نگرانــی اغلــب هیجانــی ســالم‬ ‫و نرمــال اســت؛ امــا اگــر زیــاد و همیشــگی شــود می توانــد‬ ‫اشــفته کننده و مختل کننــده زندگــی روزمــره باشــد‪ .‬اضطــراب‬ ‫انــواع گوناگونــی دارد‪ ،‬از جملــه اختــال عمومــی اضطــراب‪،‬‬ ‫اختــال پانیــک‪ ،‬اختــال اضطــراب اجتماعــی و فوبیــا‪.‬‬ ‫چگونه تفاوت استرس و اضطراب را تشخیص بدهیم؟‬ ‫یکــی از راه هــای تشــخیص اســترس از اضطــراب ایــن اســت‬ ‫کــه طــول مــدت عالئــم را بررســی کنیــد‪ .‬اســترس به طورکلــی‬ ‫واکنشــی نســبت بــه یــک عامــل اســترس برانگیــز خــاص اســت‬ ‫کــه می توانــد کوتاه مــدت یــا بلندمــدت باشــد‪ .‬امــا اضطــراب‬ ‫عارضــه ای بلندمــدت اســت کــه حتــی بــدون حضــور عوامــل‬ ‫اســترس برانگیــز نیــز تــداوم دارد‪ .‬اضطــراب و اســترس بــا اینکــه‬ ‫یکــی نیســتند؛ امــا عالئــم مشــابهی دارنــد‪.‬‬ ‫عالئــم اضطــراب و اســترس شــامل نگرانــی یــا تــرس مــداوم‬ ‫همــراه عالئمــی ماننــد باالرفتــن ضربان قلــب و تعریق‪ ،‬تنفس‬ ‫تنــد‪ ،‬گرفتگــی عضــات و مشــکل خــواب می شــود‪ .‬برخــی از‬ ‫افــراد ممکــن اســت عالئــم اضطــراب یــا اســترس را بــرای مدتــی‬ ‫تجربــه کننــد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬مراجعــه و مشــورت بــا یــک‬ ‫روان درمانگــر جهــت تشــخیص درســت و درپیش گرفتــن یــک‬ ‫رویکــرد درمانــی مناســب واقعــا ًکمک کننــده اســت‪.‬‬ ‫عالئم استرس و اضطراب‬ ‫اســترس و اضطــراب هــر دو دارای طیــف وســیعی از عالئــم‬ ‫روانــی‪ ،‬فیزیولوژیکــی و فیزیکــی هســتند‪ .‬برخــی از انهــا‬ ‫ماننــد تنفــس ســریع‪ ،‬ناراحتــی معــده‪ ،‬یبوســت‪ ،‬اســهال‪،‬‬ ‫ضربــان قلــب ســریع و ناتوانــی در ارامــش همپوشــانی دارنــد و‬ ‫می تواننــد در هــر دو حالــت وجــود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫درک ایــن نکتــه مهــم اســت کــه اســترس و اضطــراب هــر دو‬ ‫واکنش هــای طبیعــی انســان هســتند کــه هــدف دارنــد‪ .‬انهــا‬ ‫بــه مــا در مــورد خطــر هشــدار می دهنــد یــا ســعی می کننــد مــا‬ ‫را ایمــن نگــه دارنــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬یــک تفــاوت عمــده ایــن اســت‬ ‫کــه اســترس معمــوال ًیــک پاســخ کوتاه مــدت بــه یــک تهدیــد‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ .‬اضطــراب پایدارتــر اســت و گاهــی اوقات‬ ‫تشــخیص علــت ان دشــوار اســت‪.‬‬ ‫اســترس و اضطــراب تنهــا زمانــی مشکل ســاز می شــوند کــه‬ ‫مزمــن یــا بیــش از حــد شــدید باشــند‪ .‬در واقــع‪ ،‬زمانــی کــه در‬ ‫دوزهــای کوچــک در دوره هــای کوتــاه تجربــه شــوند‪ ،‬می تواننــد‬ ‫بــرای ســامتی و رفــاه مــا مفیــد باشــند‪.‬‬ ‫بیاییــد برخــی از عالئــم اســترس در مقابــل اضطــراب را‬ ‫جداگانــه بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫عالئم استرس‬ ‫برخی از رایج ترین عالئم استرس عبارت اند از‪:‬‬ ‫حالت تهوع‬ ‫سرگیجه‬ ‫خشکی دهان‬ ‫سردرد‬ ‫تعریق کف دست ها‬ ‫درد قفسه سینه (انژین صدری)‬ ‫تنفس سریع و پی درپی‬ ‫اســترس همچنیــن اغلــب می توانــد باعــث شــود کــه شــما‬ ‫احســاس خســتگی‪ ،‬بدخلقــی یــا تحریک پذیــری کنیــد‪.‬‬ ‫عالئم اضطراب‬ ‫برخی از رایج ترین عالئم اضطراب عبارت اند از‪:‬‬ ‫انقباض عضالت‬ ‫به راحتی مبهوت شدن‬ ‫بی حسی یا گزگز در دست ها و پاها‬ ‫احساس مداوم ترس یا عذاب قریب الوقوع‬ ‫اضطــراب می توانــد باعــث شــود کــه شــما احســاس‬ ‫بی قــراری و عصبانیــت کنیــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت بــه‬ ‫خواب رفتــن یــا مانــدن در خــواب را دشــوار کنــد‪.‬‬ ‫علل استرس و اضطراب‬ ‫علــل اضطــراب و اســترس به عنــوان «محــرک» شــناخته‬ ‫می شــوند‪ .‬اضطــراب می توانــد ناشــی از ترکیبــی از عوامــل‬ ‫محیطــی‪ ،‬ژنتیکــی و عــدم تعــادل شــیمیایی باشــد کــه بــرای‬ ‫هــر فــرد منحصربه فــرد اســت‪ .‬افــکار منفــی بیــش از حــد‬ ‫ســرگرم کننده نیــز می توانــد اضطــراب عمومــی را تشــدید کنــد‪.‬‬ ‫در مقایســه‪ ،‬اســترس توســط عوامــل بیرونــی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫محرک های استرس‬ ‫عالئــم اســترس می توانــد توســط رویدادهــای بیرونــی‬ ‫زندگــی ماننــد مــوارد زیــر ایجــاد شــود‪:‬‬ ‫مقابله با فشارهای عمده مانند ضرب االجل های کاری‬ ‫تغییــرات مهــم زندگــی ماننــد ازدواج‪ ،‬خریــد ملــک جدیــد‪،‬‬ ‫مــرگ اطرافیــان‬ ‫احساس عدم کنترل در مورد نتیجه موقعیت های مهم‬ ‫مخالفت با کسی که دوستش دارید‬ ‫نگرانی های رایج روزمره‬ ‫درک ایــن نکتــه مهــم اســت کــه نیــازی نیســت یــک عامــل‬ ‫اســترس زا قــوی وجــود داشــته باشــد کــه باعــث شــود‬ ‫شــما احســاس اســترس کنیــد‪ .‬اســترس می توانــد از‬ ‫محرک هــای کوچــک مختلــف در طــول زمــان ناشــی شــود‪.‬‬ ‫محرک های اضطراب‬ ‫اضطــراب در دوزهــای کوچــک ســالم اســت و مــا را هوشــیار‬ ‫و اگاه از تهدیــدات بالقــوه اطرافمــان نگــه م ـی دارد‪ .‬حــواس‬ ‫مــا را تغییــر می دهــد و مــا را بــرای بقــا امــاده می کنــد‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬ممکــن اســت هنــگام قــدم زدن در یــک‬ ‫خیابــان تاریــک شــهری احســاس اضطــراب کنیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫احســاس ســالم اســت‪ .‬شــما را بــرای مبــارزه یــا فــرار امــاده‬ ‫می کنــد‪ .‬در ایــن غریــزه بقــای شــما در کار اســت؛ امــا زمانــی‬ ‫کــه اضطــراب مزمــن و بیــش از حــد باشــد‪ ،‬می توانــد منجــر‬ ‫بــه مشــکالتی در ســامت روان و اختــاالت اضطرابــی شــود‪.‬‬ ‫برخــی از رایج تریــن محرک هــای اضطــراب می توانــد‬ ‫شــامل مــوارد زیــر باشــد‪:‬‬ ‫درگیری با افراد در محل کار یا اعضای خانواده‬ ‫بی خوابی مزمن یا سایر اختالالت خواب‬ ‫تشخیص یک بیماری جدی‬ ‫سخنرانی عمومی‬ ‫مشکالت مالی بلندمدت‬ ‫مصرف زیاد کافئین‬ ‫بــه گــزارش وب گاه تبیــان‪ ،‬یادگیــری چگونگــی پیش بینــی‬ ‫و تشــخیص محرک هــا می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا‬ ‫بهتریــن راهبردهــای مقابلـه ای را بــرای مقابلــه بــا اســترس‬ ‫و اضطــراب خــود تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫روتین های روزمره برای کنترل اضطراب‬ ‫بــا روتین هــای روزمــره زیــر می توانیــد اســترس خــود را‬ ‫تــا حــدی کنتــرل کــرده و احساســات مضطربانــه خــود را‬ ‫مدیریــت نماییــد‪:‬‬ ‫‪ .‬به طور منظم ورزش کنید‪.‬‬ ‫‪ .‬بــرای فعالیت هایــی کــه دوســت داریــد و استرســتان را‬ ‫کــم می کننــد وقــت بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .‬بــه خوابتــان اهمیــت بدهیــد و بهداشــت خــواب را‬ ‫رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .‬از چیزهایــی کــه باعــث اضطرابتــان می شــوند تــا حــد‬ ‫ممکــن دوری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .‬رژیم غذایی سالم و خوب داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ .‬کمتر کافئین مصرف کنید‪.‬‬ ‫‪ .‬با دوستان بیشتر وقت بگذرانید‪.‬‬ ‫‪ .‬مطمئــن شــوید کــه کمبــود ویتامیــن ‪ D‬نداریــد و در‬ ‫صــورت نیــاز مکمــل ان را مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .‬بــا مشــورت پزشــک مکمــل منیزیــم‪ ،‬امــگا ‪ ۳‬و‬ ‫ویتامین هــای ب کمپلکــس مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .‬بیشــتر در طبیعــت باشــید و اگــر امــکان رفتــن بــه کــوه و جنگل را‬ ‫ندارید از محیط ســبز پارک ها اســتفاده کنید‪ ،‬مراقبت از گل وگیاه‬ ‫در خانــه نیــز کمــک زیــادی بــه کاهــش اضطــراب می کنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 23‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 728‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫بیگ دیتا چیست و‬ ‫چه کاربردی دارد؟‬ ‫فنــاوری بیــگ دیتــا (‪ )Big Data‬یــا کالن داده در عصــر‬ ‫دیجیتالــی امــروز می توانــد بــه تجزیه وتحلیــل داده هــای‬ ‫گســترده و بهره منــدی هدفمنــد از ان هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بیگ دیتا چیست؟‬ ‫در جامعــه امــروز روزانــه حجــم گســترده ای از داده هــا‬ ‫ایجــاد شــده و حجــم داده هــای تولیــدی لحظه به لحظــه‬ ‫بیشــتر می شــود‪ .‬مطمئنــا ً بــا افزایــش باورنکردنــی تعــداد‬ ‫سیســتم ها و دســتگاه های دیجیتالــی و گســترش اســتفاده‬ ‫از فناوری هایــی ماننــد اینترنــت اشــیا و هــوش مصنوعــی‪ ،‬در‬ ‫اینــده در تمــام حوزه هــای دیجیتالــی بــا ســونامی عظیمــی از‬ ‫داده هــا مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه بــا بهره منــدی از داده هــای مختلــف می تــوان بــه‬ ‫تصمیم گیــری بهتــر‪ ،‬اتخــاذ رویکــرد و راه حل هــای مناســب‬ ‫و همچنیــن بهبــود عملکــرد کس ـب وکارها و صنایــع مختلــف‬ ‫ن هــدف بایــد داده ها به شــکل‬ ‫کمــک کــرد‪ ،‬امــا بــرای تحقــق ایـ ‬ ‫مناســبی پــردازش و تجزیه وتحلیــل شــوند‪ .‬مطمئنــا ًدر اینــده‬ ‫روش هــای قدیمــی یــا حتــی روش هــای متــداول کنونــی بــرای‬ ‫پــردازش و تجزیه وتحلیــل حجــم گســترده ای داده هــا کافــی‬ ‫نیســتند‪ .‬اینجاســت کــه بیــگ دیتــا بــه کمــک مــا می ایــد‪.‬‬ ‫کلمــه بیــگ دیتــا یــا کالن داده بــرای تعریــف داده هــای‬ ‫گســترده و پیچیده پردازش نشــده اســتفاده می شــود‪ .‬پردازش‬ ‫کالن داده ها با اســتفاده از ابزارهای متداول امروزی دشــوار و‬ ‫البتــه زمان بــر اســت؛ امــا اجــازه دهیــد قبــل از اینکــه بیشــتر در‬ ‫مــورد مفهــوم توضیــح دهیــم‪ ،‬ببینیــم اصــوال ًبه چــه داده هایی‬ ‫کالن داده یــا بیــگ دیتــا گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫ویژگی های کالن داده ها‬ ‫کالن داده هــا دارای شــش ویژگــی هســتند کــه شــامل موارد‬ ‫زیــر می شــود‪:‬‬ ‫حجم باال (‪)Volume‬‬ ‫تنــوع گســترده (‪ :)Variety‬ایــن ویژگــی باعــث دشوارشــدن‬ ‫فراینــد تجزیه وتحلیــل کالن داده می شــود‬ ‫ســرعت بــاال در تولیــد (‪ :)Velocity‬کالن داده هــا با ســرعت‬ ‫باالیــی تولیــد می شــوند و طبیعتــا ًبایــد بــا ســرعت باالیی هم‬ ‫انالیــز و پردازش شــوند‪.‬‬ ‫متغیر بــودن (‪ :)Variability‬برخــی از داده هــا اصــا ًثابــت‬ ‫نیســتند و پیوســته درحــال تغییرنــد‪ .‬مطمئنــا ًپــردازش چنین‬ ‫داده هایــی و مدیریــت ان هــا دشــوار و نیازمنــد بهره منــدی از‬ ‫راه حل هــای کارامــدی اســت‪.‬‬ ‫قابل اســتفاده بــودن در حوزه هــای مختلــف (‪ :)Veracity‬کالن‬ ‫داده هــا می تواننــد در گســتره وســیعی از زمینه هــای مختلــف‬ ‫اســتفاده شــوند؛ بنابرایــن از دقــت باالیــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫پیچیده بــودن (‪ :)Complexity‬در برخــی از مــوارد کالن‬ ‫داده هــا بســیار پیچیــده هســتند و پــردازش ان هــا فراینــد‬ ‫بســیار پیچیده ای محســوب می شــود؛ مخصوصا ًاگر از چند‬ ‫منبــع مختلــف جمع اوری شــده باشــند‪.‬‬ ‫دسته بندی کالن داده ها‬ ‫اکنــون کــه می دانیــم بیــگ دیتــا چیســت‪ ،‬اجــازه دهیــد بــا‬ ‫دســته بندی ان نیــز اشــنا شــویم‪ .‬کالن داده هــا بــه ســه‬ ‫دســته تقســیم می شــوند‪ .‬دســته اول‪ ،‬داده هــای دارای‬ ‫ســاختار یــا ســاخت یافته (‪ )structured big data‬هســتند‬ ‫کــه می تــوان ان هــا را در قالــب مجموعــه داده هــا (‪Data‬‬ ‫‪ )sets‬به صــورت مرتــب (مثــا ً در ســتون ها و ردیف هــای‬ ‫مشــخص) در پایگاه هــای داده و صفحــات گســترده‬ ‫(اســپریت شــیت ها) ذخیــره کــرد‪ .‬خوانــدن و پــردازش چنیــن‬ ‫اطالعاتــی بــرای ابزارهــای متــداول طراحی شــده بــرای ایــن‬ ‫منظــور‪ ،‬کار ســاده ای اســت‪.‬‬ ‫اطالعاتــی ماننــد اســامی‪ ،‬داده هــا‪ ،‬ادرس هــا‪ ،‬شــماره‬ ‫کارت هــای بانکــی‪ ،‬اطالعــات ســهام و موقعیــت جغرافیایــی‪،‬‬ ‫مثال هایــی از کالن داده هــای دارای ســاختار هســتند‪.‬‬ ‫دســته دوم کالن داده هــا‪ ،‬داده هــای بــدون ســاختار یــا‬ ‫ســاخت نیافته (‪ )unstructured big data‬هســتند‪.‬‬ ‫ایــن داده هــا بــا فرمــت پایــگاه داده ذخیــره نمی شــوند و‬ ‫دارای ســاختار نیســتند؛ البتــه داده هــای بــدون ســاختار‪،‬‬ ‫یــک ســاختار داخلــی مختــص بــه خــود دارنــد؛ امــا چنیــن‬ ‫ســاختاری در مدل هــای داده هــا قابــل پیش بینــی نیســت‪.‬‬ ‫ن دســته از کالن داده هــا ممکــن اســت توســط انســان یــا‬ ‫ایـ ‬ ‫ماشــین بــا فرمــت متنــی یــا غیرمتنــی ایجــاد شــده باشــند‪.‬‬ ‫تبدیــل داده هــای بــدون ســاختار بــه داده هــای دارای ســاختار‬ ‫امکان پذیــر اســت؛ امــا فراینــد زمان بــری دارد‪.‬‬ ‫اطالعاتــی ماننــد اطالعــات مرتبــط بــا ســرگرمی و رســانه ها‪،‬‬ ‫اینترنــت اشــیا‪ ،‬داده هــای مرتبــط بــا سنســورها‪ ،‬اطالعــات‬ ‫اســناد‪ ،‬صورت حســاب ها‪ ،‬اطالعــات ثبت شــده و اطالعــات‬ ‫مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی و یادگیری ماشــینی‪ ،‬مثال هایی‬ ‫از کالن داده هــای بــدون ســاختار هســتند‪.‬‬ ‫دســته ســومی از کالن داده هــا نیــز وجــود دارد کــه کالن‬ ‫داده هــای نیمه ســاخت یافته (‪ )semi-structured‬نــام‬ ‫دارنــد و می تــوان ان هــا را جــزو کالن داده هــای دارای‬ ‫ن داده هــا به دلیــل عــدم‬ ‫ســاختار دســته بندی کــرد‪ .‬ایــ ‬ ‫برخــورداری از ســاختار دارای فرمــت‪ ،‬نمی تواننــد در جــداول‬ ‫و مدل هــای داده ای قــرار گیرنــد و ارائــه شــوند‪ ،‬امــا بــدون‬ ‫ن داده هــا دارای تگ هــا‪ ،‬عالمت ها‬ ‫ســاختار هــم نیســتند؛ ایـ ‬ ‫و شــاخص هایی هســتند کــه می تواننــد بــرای دســته بندی‬ ‫داده هــا و ایجــاد فیلدهــا اســتفاده شــوند‪.‬‬ ‫داده هــای مرتبــط بــا ایمیل هــا‪ XML ،‬و دیگــر زبان هــای‬ ‫نشــانه گذاری‪ ،‬فایل هــای زیپ شــده‪ ،‬داده هــای ادغام شــده و‬ ‫استخراج شــده از منابــع مختلــف و داده هــای مرتبــط با صفحات‬ ‫وب‪ ،‬مثال هایــی از داده هــای نیمه ســاخت یافته هســتند‪.‬‬ ‫مهم تریــن فناوری هــا و تکنیک هــای مــورد اســتفاده در‬ ‫بیــگ دیتــا‬ ‫همان طــور کــه گفتیــم پــردازش و انالیــز کالن داده هــا دشــوار‬ ‫ن کار بایــد از تکنیک هــا و فناوری هــای‬ ‫اســت‪ .‬بــرای انجــام ای ـ ‬ ‫مختلــف اســتفاده کــرد‪ .‬مهم تریــن تکنیک هــا و فناوری هــای‬ ‫ن حــوزه بــه ســه دســته تقســیم می شــوند‪:‬‬ ‫مــورد اســتفاده در ای ـ ‬ ‫تجزیه وتحلیلداده ها‬ ‫ازمــون ‪ :A/B‬این تکنیــک بــرای تشــخیص گزینــه مناسـب تر از‬ ‫بیــن دو گزینــه (گزینــه ‪ )A/B‬اســتفاده می شــود‪ .‬ازمــون ‪A/B‬‬ ‫درحقیقــت بــرای مقایســه نتایــج یــک ازمایــش در دو حالــت و‬ ‫نیــز انتخــاب حالــت و روش مناســب بـه کار گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫ن فنــاوری کــه یکــی از فناوری هــای‬ ‫یادگیــری ماشــینی‪ :‬ای ـ ‬ ‫زیرمجموعــه هــوش مصنوعــی محســوب می شــود‪ ،‬توانایــی‬ ‫تقلیــد از هــوش انســانی را دارد‪ .‬یادگیــری ماشــینی جهــت‬ ‫امــوزش سیســتم های کامپیوتــری بــرای انجــام وظایــف‬ ‫بســیار پیچیــده اســتفاده می شــود‪ .‬تجزیه وتحلیــل کالن‬ ‫ن وظایــف اســت‪.‬‬ ‫داده هــا یکــی از ای ـ ‬ ‫ن فنــاوری نیــز یکــی از‬ ‫پــردازش زبــان طبیعــی‪ :‬ایــ ‬ ‫فناوری هــای زیرمجموعــه هــوش مصنوعــی اســت‪ .‬بــا ادغــام‬ ‫فنــاوری پــردازش طبیعــی در سیســتم های کامپیوتــری‪ ،‬ایـن ‬ ‫سیســتم ها می تواننــد متــن و گفتــار را درســت بــه همــان‬ ‫صورتــی کــه انســان ان هــا را می فهمــد‪ ،‬درک کننــد‪.‬‬ ‫فناوری های بیگ دیتا‬ ‫ن فنــاوری می تــوان‬ ‫هــوش تجــاری‪ :‬بــا اســتفاده از ایــ ‬ ‫فرایندهــای مرتبــط بــا تحلیل هــای تجــاری‪ ،‬اســتخراج‬ ‫داده هــا‪ ،‬تجسم ســازی داده هــا و همچنیــن زیرســاخت ها و‬ ‫ابزارهــای مرتبــط بــا داده هــا و بهتریــن اقدامــات را برای کمک‬ ‫بــه ســازمان ها جهــت افزایــش میــزان اتخــاذ تصمیمــات‬ ‫داده محــور‪ ،‬بــا یکدیگــر ترکیــب کــرد‪.‬‬ ‫رایانــش ابــری‪ :‬منظــور از فنــاوری رایانــش ابــری‪ ،‬ارائــه‬ ‫ســرویس های محاســباتی در فضــای ابــری اســت‪ .‬ایــن ‬ ‫ســرویس ها شــامل ایجــاد ســرور‪ ،‬پایــگاه داده‪ ،‬شــبکه‪،‬‬ ‫نرم افــزار‪ ،‬ابزارهــای تجزیه وتحلیــل‪ ،‬ابزارهــای هــوش‬ ‫مصنوعــی و همچنیــن ذخیره ســازی در فضــای ابــری اســت‪.‬‬ ‫پایــگاه داده‪ :‬پایــگاه داده بــه زبــان ســاده مجموعــه ای‬ ‫ســازمان یافته از اطالعــات یــا داده هــای دارای ســاختار‬ ‫اســت کــه معمــوال ًبه صــورت الکترونیکــی در سیســتم های‬ ‫کامپیوتــری ذخیــره می شــوند‪.‬‬ ‫ابــزار ارائــه بصــری داده هــا مثــل چارت هــا و دیگــر ابــزار‬ ‫نمایــش داده هــا‬ ‫کاربرد بیگ دیتا در حوزه های مختلف‬ ‫گ دیتــا چیســت‪ ،‬اجــازه‬ ‫اکنــون کــه به خوبــی می دانیــم بی ـ ‬ ‫دهیــد ببینیــم چــه کاربردهایــی دارد‪ .‬بیــگ دیتــا در حوزه های‬ ‫مختلــف کاربردهــای متعــددی دارد؛ البته اصلی ترین کاربرد‬ ‫ایــن فنــاوری‪ ،‬انالیــز داده هاســت کــه در حوزه هــای مختلــف‬ ‫بــا اهــداف مختلــف انجــام می شــود‪ :‬مهم تریــن مــوارد کاربرد‬ ‫کالن داده در حوزه هــای مختلــف بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫دولت و انتخابات‬ ‫بــدون تردیــد پیوســته داده هــای بســیار زیــادی در بخش هــای‬ ‫دولتــی ایجــاد می شــود کــه تجزیه وتحلیــل دقیــق‪ ،‬درســت‬ ‫و ســریع ان هــا بســیار مهــم اســت‪ .‬می تــوان بــا کمــک‬ ‫فناوری هــای مرتبــط بــا کالن داده هــا بهتریــن سیاســت ها‪،‬‬ ‫خطی مشــی ها‪ ،‬تصمیمــات و اقدامــات دولتــی را اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫سیاســتمداران می تواننــد بــا بهره منــدی از فناوری هــای مذکــور‪،‬‬ ‫در انتخابــات نیــز پیــروزی قاطعــی به دســت اورنــد‪ .‬حــزب بهاراتیا‬ ‫جاناتای هند و متحدانش و نیز ســتاد انتخاباتی اوباما در ســال‬ ‫‪ ،۲۰۱۲‬با این روش توانســتند در انتخابات پیروز شــوند‪.‬‬ ‫شبکه هایاجتماعی‬ ‫در عصــر فنــاوری کنونــی‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی یکــی از‬ ‫اصلی تریــن منابــع تولیدکننــده ســیلی از داده هــا هســتند‪.‬‬ ‫راه حل هــای جدیــد زیــادی بــرای انالیــز داده هــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی روی پلتفرم هــای بیــگ دیتــا ایجــاد شــده اند‪ .‬ابــزار‬ ‫نرم افــزاری ‪ Cognos Consumer‬کــه توســط ‪ IBM‬ارائــه و‬ ‫بــر پلتفــرم کالن داده ایــن شــرکت بــا نــام ‪ BigInsights‬اجــرا‬ ‫شــده‪ ،‬بــا همیــن هــدف ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا انالیــز داده هــای شــبکه اجتماعــی می تــوان بــه‬ ‫نگرش هــای مختلــف و ارزشــمند دســت یافــت‪ .‬همچنیــن‬ ‫ن روش نگرش هــا و رویکردهــا را متناســب‬ ‫می تــوان بــا ایــ ‬ ‫بــا شــرایط و وضعیت هــا تغییــر داد و ان هــا را بــه روز کــرد‪.‬‬ ‫صاحبــان کس ـب وکارها و صنایــع مختلــف و افــراد فعــال در‬ ‫حــوزه تبلیغــات نیــز می تواننــد بــا کمک انالیــز دقیــق داده های‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬بهتریــن تصمیمــات و رویکردهــا را در‬ ‫زمینه هایــی مثــل قیمت گــذاری و تعییــن نــوع کاال‪ ،‬خدمــات‬ ‫خــود و شــیوه عرضــه ان هــا اتخــاذ کننــد‪ .‬همچنیــن می تــوان‬ ‫بــرای بررســی دقیــق پژوهــش و نظرســنجی های انجام شــده‬ ‫در بســتر شــبکه های اجتماعــی نیــز از فناوری هــای بیــگ دیتــا‬ ‫بهره منــد شــد‪.‬‬ ‫ارائــه اطالعــات الزم بــه کاربــران هنــگام جســتجوی ان ها در‬ ‫پلتفرم هــای تعاملــی انالین‬ ‫اســتفاده از تکنیک هــای کالن داده بــرای ارائــه اطالعــات در‬ ‫حــوزه فنــاوری بســیار ضــروری اســت‪ .‬ارائــه نتایج جســتجوها‬ ‫در بخش هــای مختلــف ازجملــه موتورهــای جســتجو‪ ،‬ارائــه‬ ‫پیشــنهاد ها و اطالعــات الزم بــه کاربــران‪ ،‬بــدون اســتفاده از‬ ‫ایــن تکنیک هــا امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫در فروشــگاه اینترنتــی ‪ eBay‬بــرای ارائــه چنیــن اطالعاتــی‪،‬‬ ‫از داده هــای موجــود در یــک انبــار داده ‪ ۷.۵‬پتابایتــی و یــک‬ ‫‪( Hadoop cluster‬محیطــی توزیع شــده بــرای ذخیره ســازی‬ ‫داده هــای دارای ســاختار) ‪ ۴۰‬پتابایتــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در زیرســاخت فروشــگاه اینترنتــی امــازون کــه هــر روز در‬ ‫ان میلیون هــا عملیــات بک انــد (پــردازش داده هــای ورودی‬ ‫ســایت) انجــام و بیــش از نیــم میلیــون از تقاضاهــای‬ ‫فروشــندگان شــخص ثالــث بررســی می شــوند نیــز از‬ ‫فناوری هــای کالن داده در مقیــاس بســیار گســترده ای‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬فنــاوری اصلــی کالن داده مورد اســتفاده‬ ‫در فروشــگاه امــازون بــر پایــه لینوکــس ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســه مــورد از بزرگ تریــن پایگاه هــای داده لینوکــس بــا‬ ‫ظرفیت هــای ‪ ۱۸.۵ ،۷.۸‬و ‪ ۲۴.۷‬ترابایــت متعلــق بــه ایــن ‬ ‫فروشــگاه هســتند‪ .‬فیســبوک هــم مجموعــه عظیمــی از‬ ‫تصاویــر بارگذاری شــده توســط کاربــران (بــا ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫تصویــر) را مدیریــت می کنــد‪.‬‬ ‫تشخیص کالهبرداری‬ ‫صاحبــان برخــی از کســب وکارها ازجملــه بیمه گــذاران‬ ‫همیشــه بــا ادعاهــای مختلفــی مواجــه هســتند کــه معمــوال ً‬ ‫ن ادعاهــا فریبکارانه انــد و بــه‬ ‫میــزان قابل توجهــی از ایــ ‬ ‫قصــد کالهبــرداری مطــرح می شــوند‪ .‬بــا فناوری هــای کالن‬ ‫داده می تــوان بــرای شناســایی ادعاهــای کالهبردارانــه و‬ ‫فریبکارانــه‪ ،‬ادعاهــای مطرح شــده در زمینه هــای مختلــف را‬ ‫لحظه به لحظــه انالیــز کــرد‪ .‬شناســایی رفتارهــای غیرعــادی از‬ ‫ســوی کاربــران نیــز بــا ایــن روش امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫بررسی داده های مراکز تماس‬ ‫داده هــای مراکــز تمــاس نیــز منبــع خوبــی بــرای دســتیابی‬ ‫بــه نگرش هــای و رویکردهــای مناســب و ســازنده در زمینــه‬ ‫بازاریابــی و تبلیغــات هســتند‪ .‬شــاید نیــروی انســانی بتوانــد‬ ‫ن داده هــا را تجزیه وتحلیــل کنــد‪ ،‬امــا طبیعتــا ً ممکــن‬ ‫ایــ ‬ ‫اســت اطالعــات ارزشــمند پنهــان در میــان چنیــن داده هایــی‬ ‫نادیــده گرفتــه شــود یــا به موقــع تشــخیص داده نشــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت تماس گیرنــدگان مشــکالت‬ ‫مشــابهی را گــزارش کننــد و نیروی هــای انســانی ســریعا ً‬ ‫نتواننــد بــه ان مشــکل پــی ببرنــد‪ .‬بــا کمک فناوری هــای کالن‬ ‫داده و انالیــز ســریع داده هــا می تــوان هــر دو مشــکل را‬ ‫به شــکل مطلوبــی برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫ن فناوری هــا می تــوان‬ ‫همچنیــن درصــورت اســتفاده از ایــ ‬ ‫الگوهــای رفتــاری مشــتریان و پاســخ دهندگان را در مــدت‬ ‫کوتاهــی مشــخص کــرد‪ .‬در برخــی از مــوارد می تــوان فراینــد‬ ‫انالیــز داده هــای مراکــز تمــاس را کامــا ًخــودکار کــرد‪ .‬ای ـن ‬ ‫کار هــم باعــث کاهــش هزینه هــای مرکــز تمــاس در زمینــه‬ ‫اســتخدام و امــوزش نیــروی انســانی می شــود و هــم بــه‬ ‫ن مراکــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بهبــود پاســخگوی ای ـ ‬ ‫دستیابی به اطالعات مهم در کشاورزی‬ ‫کشــاورزان بایــد بــه داده هــای زیــادی دسترســی داشــته باشــند‬ ‫تــا بتواننــد محصــول با کیفیتــی را برداشــت کــرده و از مواجهــه‬ ‫بــا خســارات مالــی شــدید جلوگیــری کننــد‪ .‬فناوری هــای کالن‬ ‫داده می تواننــد بــه کشــاورزان بــرای دســتیابی به موقــع بــه ایـن ‬ ‫داده هــا و تصمیم گیری هــای مهــم بــر مبنــای ان هــا کمــک‬ ‫ن داده هــا شــامل اطالعــات الزم بــرای بهینه ســازی‬ ‫کننــد‪ .‬ایــ ‬ ‫کیفیــت محصــوالت و اطالعــات الزم در مــورد شــرایط‬ ‫بو هوایــی‪ ،‬میــزان دمــا و رطوبــت‪ ،‬ترکیبــات و شــرایط خــاک‪،‬‬ ‫ا ‬ ‫ســطح اب هــای زیرزمینــی و غیــره می شــود‪.‬‬ ‫ســایر مــوارد مهــم کاربــرد بیــگ دیتــا در حوزه هــای مختلــف‬ ‫بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫اطالع از شرایط بازارهای مالی‬ ‫تحلیل خطر سرمایه گذاری‬ ‫تولید محتواهای مختلف برای مخاطبین هدف‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات الزم بــرای تجویــز داروی مناســب‬ ‫بــرای هــر یــک از بیمــاران متناســب بــا شــرایط ان هــا‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات الزم بــرای انتخــاب بهتریــن روش‬ ‫اموزشــی در هــر یــک از حوزه هــای اموزشــی‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات الزم بــرای تصمیم گیــری در مــورد‬ ‫انتخــاب بهتریــن روش هــای تولیــد و همچنیــن دســتیابی‬ ‫بــه روش هــای موثــر بــرای مقابلــه بــا چالش هــا و مشــکالت‬ ‫مرتبــط بــا تولیــد محصــوالت‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات ضــروری بــرای حفــظ مشــتریان در‬ ‫کســب وکارهای خدماتــی مختلــف (مثــل بیمــه) و ارتقــای‬ ‫کیفــی ســرویس دهی در ان هــا‬ ‫اطالع لحظه به لحظه از موجودی زنجیره های تامین‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات ضــروری بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫لجســتیک بــا ســرعت و امنیــت بــاال و بــدون خطــا‬ ‫کنتــرل و مدیریــت بهتــر ترافیــک‪ ،‬پیشــنهاد مســیرهای‬ ‫مناســب بــه راننــدگان‪ ،‬بهبــود عملکــرد سیســتم های‬ ‫حمل ونقــل هوشــمند و همچنیــن تعییــن تعــداد الزم‬ ‫مراکــز فــروش و ارائــه خدمــات در هــر مســیر و بخــش بــرای‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف ســوخت وســایل نقلیــه افــراد و‬ ‫همچنیــن صرفه جویــی در زمــان ان هــا‬ ‫مدیریت بهتر نیروی کار‪ ،‬منابع و دارایی ها‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات الزم بــرای انتقــال و توزیــع بهتــر‬ ‫انــرژی‬ ‫مسافران نوروزی نسبت‬ ‫به تهدیدات خرید از‬ ‫فروشندگان سیار اگاه‬ ‫باشند‬ ‫بــه گــزارش پلیــس فتا یکــی از روش های مجرمانه‬ ‫برداشــت از حســاب هموطنان اســتفاده از دستگاه‬ ‫اســکیمر در غالــب دســتگاه کارت خوان هــای ســیار‬ ‫می باشــد کــه در هنــگام خریــد از فروشــندگان‬ ‫ســیار یــا دســت فروشــان‪ ،‬صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫مدتــی اســت اســتفاده از کارتخوان هــای ســیار رو‬ ‫بــه افزایــش اســت و اســتقبال هموطنــان از ایــن‬ ‫دســتگاه باعــث شــده تــا وقــوع کالهبــرداری در ایــن‬ ‫حــوزه افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬در یکــی از روش هــای‬ ‫شــایع کالهبــرداری از طریــق دســتگاه های کارت‬ ‫خــوان ســیار‪ ،‬افــراد ســودجو بــا نصــب قطعــه ای‬ ‫ســخت افــزاری بــه نــام «اســکیمر» اقــدام بــه کپــی‬ ‫بــرداری از اطالعــات کارت بانکــی افــراد می کننــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی در رابطــه بــا ایــن موضــوع هشــدار‬ ‫داد‪ :‬شــهروندان دقــت داشــته باشــند پیــدا کــردن‬ ‫و ردیابــی فروشــندگان ســیار بــه علــت عــدم ثابــت‬ ‫بــودن مــکان کســب و کار مشــکل خواهــد بــود‪،‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه مزایــای ایــن دســتگاه هــا‬ ‫باعــث شــده اســت فروشــندگان دوره گــرد و دســت‬ ‫فروشــان بــرای انجــام تبــادالت بانکــی بــه اســتفاده‬ ‫از ان ســوق پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اضافــه کــرد‪ :‬گاهــی اوقــات‬ ‫قیمــت نــازل کاال یــا خدمــات مشــتری را مجاب می‬ ‫نمایــد تــا خریــدی داشــته و وجــه ان را از طریــق‬ ‫کارت خــوان ســیار پرداخــت نمایــد کــه ایــن امــر‬ ‫باعــث شــده تــا وقــوع کالهبــرداری در ایــن حــوزه‬ ‫افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه اهمیــت در نگهــداری رمز هــای‬ ‫کارت هــای بانکــی بــه مســافران توصیــه کــرد‪ :‬وارد‬ ‫کردن رمز عبور توســط مشــتری می تواند تضمین‬ ‫کننــده امنیــت کارت بانکــی وی باشــد‪ ،‬چرا که حتی‬ ‫در صــورت نصــب «اســکیمر» بــر روی دســتگاه‬ ‫کارتخــوان‪ ،‬بــدون اطــاع از رمــز عبــور‪ ،‬امــکان‬ ‫برداشــت از حســاب وی امــکان پذیــر نخواهــد بــود‪،‬‬ ‫همچنیــن تغییــر رمــز بــه صــورت ماهانــه و دور ه ای‬ ‫یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای جلوگیــری از عملــی‬ ‫شــدن اهــداف مجرمــان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد‬ ‫تخلفــات صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی را از‬ ‫طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪Cyberpolice.‬‬ ‫‪ ir‬بخــش مرکــز فوریــت هــای ســایبری لینــک ثبــت‬ ‫گــزارش هــای مردمــی یــا از طریــق شــماره ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریــت هــای ســایبری بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مزاحم اینترنتی در‬ ‫خوزستان شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری مزاحــم اینترنتــی در‬ ‫شــبکه اجتماعــی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی عنــوان داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی وصــول شــکایت خانــم جوانــی مبنــی بــر ایجــاد‬ ‫مزاحمــت در یکــی از شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬موضوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا در‬ ‫بررســیهای صــورت گرفتــه و بــا انجــام اقدامــات‬ ‫مربوطــه و تحلیــل مســتندات جم ـع اوری شــده‬ ‫و بــا شــگردهای پیچیــده و فنــی موفــق بــه‬ ‫شناســایی متهــم شــده و بــا هماهنگــی قضایــی‬ ‫وی بــه پلیــس فتــا احضــار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫بازجویی هــای اولیــه متهــم ‪ ۳۶‬ســاله پرونــده‬ ‫منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد امــا پــس از‬ ‫مواجــه بــا دالیــل‪ ،‬مســتندات و ادلــه دیجیتــال‬ ‫جــرم ضمــن اعتــراف بــه بــزه ارتکابــی و اظهــار‬ ‫پشــیمانی از کــرده خــود‪ ،‬هــدف خــود را از ایــن‬ ‫عمــل مجرمانــه‪ ،‬رســیدن بــه خواســته شــوم‬ ‫خــود بیــان نمــود کــه در نهایــت بــه همــراه‬ ‫پرونــده تکمیلــی بــه دادســرا معرفــی گردیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪ -728‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-728‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/21‬شعبان‪/‬‬ ‫‪21 - 2023‬‬ ‫‪/14 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫سه شنبه ‪12//23‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫بوی بهار‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عبور از تاریخ در‬ ‫دل غارهای هنامه‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫غارهای دســتکند هنامه واقع در شــمال شهرســتان شیروان‬ ‫خراســان شــمالی و باالدســت بــاغ هــای سرســبز منطقــه در‬ ‫دل کــوه خودنمایــی مــی کنــد و ایــن اثــار طبیعــی و تاریخــی‬ ‫گردشــگران نــوروزی را بــه ســوی خــود فــرا مــی خوانــد‪.‬‬ ‫اب و هــوای مناســب‪ ،‬طبیعــت زیبــا و بــه دور از شــلوغی‬ ‫شــهر و دود و زندگــی ماشــینی انگیــزه و مولفــه هایــی‬ ‫هســتند کــه یــک گردشــگر مــی توانــد در اولویــت ســفر خود‬ ‫قــرار دهــد‪.‬‬ ‫حــال کــه گزینــه هــای مناســبی پیــش رو داریــم چــه بســا‬ ‫کــه مکانــی تاریخــی را هــم بــه ان بیفزاییــم‪ ،‬پــس بهتــر‬ ‫اســت ســری به شهرســتان شــیروان خراســان شــمالی و به‬ ‫ویــژه غارهــای دســتکند در روســتای هنامــه بزنیــم کــه بــه‬ ‫طــور حتــم لحظــات بــه یادماندنــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫غارهــای هنامــه شــیروان یــک مجموعــه معماری دســتکند‬ ‫هســتند کــه در ســه طبقــه روی هــم در ســینه کوهــی در‬ ‫جنــوب روســتای هنامــه از توابــع دهســتان ســیوکانلو در ‪۱۸‬‬ ‫کیلومتــری شــمال شهرســتان شــیروان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات و از روی ســفالینه هــای بــه دســت‬ ‫امــده در اطــراف‪ ،‬ایــن مجموعــه غارهــا در قــرون چهــار الــی‬ ‫پنــج هجــری ســاخته شــده و در دوران بعــد و بــه ویــژه در زمــان‬ ‫اشــوب و نــا امنــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در تمــام ایــن مناطــق جنــس تشــکیالت زمیــن شناســی بــه‬ ‫نحــوی اســت کــه امــکان حفــاری مجموعــه ای از اتاق هــا و‬ ‫فضاهــای دیگــر در ســینه کــوه را بــه ســاکنان مــی داده اســت‪.‬‬ ‫غارهــای هنامــه شــیروان در ســه طبقــه بــر روی هــم در‬ ‫دیــواره عمــودی کــوه حفــر شــده و ســقف هــر طبقــه‪ ،‬کــف‬ ‫طبقــه فوقانــی را تشــکیل مــی دهــد و ســقف و یــا کــف‬ ‫اتاق هــا یــک الیــه متراکــم شــنی بــه ضخامــت ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫ســانتیمتر اســت کــه بــه طــور طبیعــی در کــوه وجــود داشــته‬ ‫و بــه طــور مناســب از ان بهــره بــرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫فضاهــای ایــن اتاق هــای دســتکند در ســه طبقــه شــکل‬ ‫داده شــده کــه یکــی بــر روی دیگــری واقــع و ظاهــرا هــر‬ ‫طبقــه کارکــرد متفاوتــی نیــز داشــته اســت و طبقــه اول‬ ‫کــه در ان داالن هــای نســبتا بــزرگ بــا پیــش امدگی هایــی‬ ‫در پــای دیــوار بــه شــکل اخــور دیــده مــی شــود‪ ،‬احتمــاال‬ ‫مربــوط بــه نگهــداری احشــام بــوده و کاربــری طویلــه یــا‬ ‫اغــل را داشــته اســت‪.‬‬ ‫در برخــی فضاهــا ارتفــاع اخورهــا بیــش از یــک متــر‬ ‫اســت کــه بایــد مربــوط بــه تغذیــه حیوانــات باربــر ماننــد‬ ‫اســب و قاطــر بــوده باشــد و طبقــه دوم‪ ،‬فضاهــای‬ ‫کوچکتــر بــا تودرتویــی بیشــتری دارد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫وجــود اجاق هــای متعــدد و دودزدگــی ســقف انهــا بایــد‬ ‫مربــوط بــه زندگــی و ســکونت افــراد بــوده باشــد کــه‬ ‫ضخامــت قابــل توجــه الیــه دوده و کربــن بــر ســقف و‬ ‫دیواره هــا ایــن طبقــه نشــانگر ان اســت کــه ایــن مــکان‬ ‫مدتهــا ســرای امنــی بــرای ســاکنان بومــی منطقــه بــوده و‬ ‫مــورد توجــه فــراوان قــرار داشــته اســت‪.‬‬ ‫پراکندگــی قطعــات خمره هــا و ظــروف ســفالین‪ ،‬ذخیــره‬ ‫ســازی ارد و غــات در پــای دامنــه و نزدیــک بــه غارهــا‬ ‫نیــز نشــانگر زندگــی در ایــن محــل بــه ویــژه در دوره هــای‬ ‫اشــوب و ناامنــی سیاســی اســت تــا ســاکنان یــارای‬ ‫مقاومــت در برابــر مهاجمــان را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫طبقــه ســوم در ایــن مجموعــه اتــاق هــای کمتــر ولــی‬ ‫نســبتا بزرگتــری دارد کــه احتمــاال انبــار بــوده و بــرای‬ ‫ذخیــره کــردن اشــیا و اذوقــه از انهــا اســتفاده مــی شــده‬ ‫اســت و تمــام عناصــر معمــاری داخــل ایــن فضاهــا از‬ ‫قبیــل اخورهــا‪ ،‬اجــاق هــا و غیــره از جنــس کــوه و بــه‬ ‫صــورت دســتکند ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اثــر در تاریــخ ‪ ۲۶‬اســفند ‪ ۱۳۸۶‬بــا شــماره ٔ ثبــت ‪۲۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۱۴‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت و نمونــه مشــابه اینگونــه معمــاری دســتکند‬ ‫و روســتایی کــه در دل کــوه حفــر شــده‪ ،‬در ســایر مناطــق‬ ‫ایــران بــه ویــژه در جنــوب کشــور مشــاهده شــده کــه از‬ ‫ان جملــه مــی تــوان بــه غــار “خربــس ” در جزیــره قشــم‬ ‫و روســتای “میمنــد” در کرمــان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫هنامــه تنهــا غــار خراســان شــمالی محســوب نمــی شــود‬ ‫و در ایــن شهرســتان تاریخــی غارهــای دیگــری همچــون‪:‬‬ ‫غــار پوســتین دوز‪ :‬در ‪ ۶‬کیلومتــری شــمال شــرقی شــهر‬ ‫لوجلــی مرکــز بخــش ســرحد و ‪ ۳۲‬کیلومتــری مرکــز‬ ‫شهرســتان شــیروان در دامنــه کــوه هــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫غــار کافــر قلعــه‪ :‬ایــن غــار در روســتای گلیــان و در‬ ‫فاصلــه ‪ ۲۳‬کیلومتــری جنــوب شــیروان قــرار دارد‪.‬‬ ‫غــار کافــر قلعــه همــان گونــه کــه از اســمش پیداســت‬ ‫غــاری مســکونی بــوده و در زمــان هــای گذشــته از ان‬ ‫بــه عنــوان پناهــگاه اســتفاده مــی شــده اســت چــون در‬ ‫اطــراف ان اثــاری از ســنگ چینــی و دیــوراه هــای ســنگی‬ ‫بــه چشــم مــی خــورد و در راســتای ایــن غــار در پــای کــوه‬ ‫کورســتان قدیمــی کوچکــی قــرار دارد کــه مســکونی بــودن‬ ‫ان را بــه اثبــات مــی رســاند‪.‬‬ ‫غــار اســطرخی‪ :‬در روســتای اســطرخی در فاصلــه ‪۲۸‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــهر شــیروان واقــع شــده اســت کــه‬ ‫روســتای گردشــگری دارای بلندتریــن ابشــار(‪ ۲۵‬متــری)‬ ‫و چشــم اندازهــای بکــر و دیدنــی اســت کــه در بهــار و‬ ‫تابســتان انبــوه گردشــگران را بــه خــود جلــب مــی نمایــد‪.‬‬ ‫غــار اســطرخی کــه در شــرق ایــن ابشــار معــروف واقــع‬ ‫اســت پیــش تــر دارای چکیــده هــا و چکنــده هــای‬ ‫بســیاری بــود کــه بتدریــج بــه علــت عــدم اگاهــی بعضــی‬ ‫از بازدیدکننــدگان‪ ،‬قریــب بــه اتفــاق ایــن قندیــل هــا‬ ‫تخریــب و بــه ویتریــن منــازل منتقــل شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان در ‪۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد و‬ ‫در مســیر اصلــی مســافران شــمال مشــهد و زائــران بــارگاه‬ ‫قدســی ثامن الحجــج حضــرت علــی بــن موس ـی الرضا (ع)‬ ‫واقــع اســت کــه دارای ‪ ۶‬روســتای هــدف گردشــگری اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!