روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 727 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 727

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪221 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 13 -‬مارس‪ /20-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪727 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تهدید کاهش دام بر امنیت غذایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪2‬‬ ‫دومین مرحله سود‬ ‫سهام عدالت تا پایان‬ ‫اسفند واریز می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫اخرین تقالی دالالن‬ ‫برایجلوگیری‬ ‫از کاهش نرخ‬ ‫‪3‬‬ ‫برای مردم دو ابزار‬ ‫جذاب سرمایه گذاری‬ ‫رونمایی شد‬ ‫‪5‬‬ ‫کالله؛شهرتپه ماهورهای‬ ‫بی انتها‪ ،‬ارامگاه مردان‬ ‫اسمانی و خاستگاه‬ ‫اسب ترکمن‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫تبدیلمرکز‬ ‫اطالعات مالی به‬ ‫مرکزشناسایی‬ ‫و مبارزه با‬ ‫فرارهایمالیاتی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪727‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫اخرین تقالی دالالن برای‬ ‫جلوگیری از کاهش نرخ‬ ‫عکس‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫کاهش ‪ ۱۸‬درصدی محصوالت لبنی‬ ‫دولــت از منابــع مختلــف‪ ،‬اعتبــارات تســهیالتی در اختیــار‬ ‫دامــداران قــرار مــی دهــد تــا بتواننــد خــوارک مــورد نیــاز دام‬ ‫را تامیــن و از فــروش و کشــتار ان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫تســهیالت مــورد نیــاز عشــایر بــرای خریــد علوفــه‪ ،‬از‬ ‫محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬دامــدار کارت و‬ ‫خشکســالی پرداخــت مــی شــود کــه بــا نــرخ هــای متفــاوت‬ ‫چهــار‪ ،‬هفــت و ‪ ۱۲‬درصــد در اختیــار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫دالالن ارز و کانال هــای بی هویــت تلگرامــی تــاش‬ ‫می کننــد بــا نرخ ســازی های غیرواقعــی در تــاش‬ ‫بــرای جلوگیــری از ســقوط بیشــتر نــرخ دالر و رســیدن‬ ‫ان بــه کانــال ‪ ۳۰‬هــزار تومــان هســتند بــه طــوری کــه‬ ‫در فضــای مجــازی نــرخ دالر را ‪ ۴۴‬هــزار تومــان اعــام‬ ‫می کننــد امــا در واقعیــت دالر را بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫تومــان از مــردم نمی خرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬قیمــت ارز کــه مدتــی بــه‬ ‫شــکل هیجانــی و حبابــی در بــازار غیررســمی افزایــش‬ ‫یافتــه بــود‪ ،‬طــی روزهــای اخیــر بــا شــتاب زیــادی در حال‬ ‫کاهــش و تخلیــه حبــاب اســت‪ .‬در همیــن رابطه قیمت‬ ‫هــر دالر امریــکا کــه در بــازار غیررســمی بــه حــدود ‪۶۰‬‬ ‫هــزار تومــان هــم رســیده بــود‪ ،‬اکنــون در همــان بازارهــا‬ ‫بــا کاهــش حــدود ‪ ۲۰‬هــزار تومانــی مواجــه شــده و بــه‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬هــزار تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫زیــان ‪ ۶۰‬میلیــون تومانــی خریــداران دو هفتــه پیــش‬ ‫دالر‬ ‫بررس ـی ها نشــان می دهــد افــرادی کــه پیــش از ایــن‬ ‫تحــت تاثیــر فضاســازی های دروغیــن کانال هــا و‬ ‫رســانه های غیررســمی‪ ،‬اقدام به خرید ارز کرده بودند‪،‬‬ ‫اکنــون بــا زیــان ده هــا میلیــون تومانــی مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال افــرادی کــه دو هفتــه پیــش ســهمیه‬ ‫‪ ۵‬هــزار دالر را بــا نــرخ ‪ ۵۳‬هــزار تومــان خریــداری‬ ‫کردنــد‪ ،‬اکنــون و تنهــا طــی یــک هفتــه‪ ،‬بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫میلیــون تومــان زیــان کرده انــد‪ .‬اکنــون امــا ان کانال هــا‬ ‫و رســانه های مدعــی تــداوم افزایش قیمت‪ ،‬پاســخگوی‬ ‫زیــان هنگفــت خریــداران نیســتند‪.‬‬ ‫تقــای دالالن بــرای جلوگیــری از ســقوط دالر بــه کانــال‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار تومانی‬ ‫نکتــه دیگــر دربــاره وضعیــت ایــن روزهــای بــازار ارز‪،‬‬ ‫تــاش دالالن بــرای جلوگیــری از تــداوم کاهــش نــرخ‬ ‫ارز اســت‪ .‬در همیــن رابطــه کانال هــای تلگرامــی‬ ‫بی هویــت کــه خــود را مرجــع اعــام نــرخ ارز معرفــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬تــاش دارنــد بــا نرخ ســازی های غیرواقعــی‪،‬‬ ‫مانــع کاهــش بیشــتر قیمــت دالر و ســقوط ان بــه‬ ‫کانــال ‪ ۳۰‬هــزار تومانــی شــوند‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫بررسـی های میدانــی از بــازار فردوســی نشــان می دهــد‬ ‫دالالن ارز‪ ،‬دالر را بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار تومــان از مــردم‬ ‫نمی خرنــد امــا همیــن دالالن در کانال هــای تلگرامــی‬ ‫خــود‪ ،‬نــرخ دالر را ‪ ۴۴‬هــزار تومــان اعــام می کننــد!‬ ‫تناقــض فاحــش نرخ هــای کف بــازار با ارقــام اعالمی در‬ ‫کانال هــای بی هویــت تلگرامــی‪ ،‬بار دیگر نرخ ســازی های‬ ‫دروغیــن ایــن کانال هــا را ثابــت کــرد‪ .‬ایــن کانال هــا کــه‬ ‫تــا پیــش از ایــن بــا نرخ ســازی های غیرواقعــی‪ ،‬تمــام‬ ‫تــاش خــود را بــرای افزایــش هرچــه بیشــتر نــرخ ارز‬ ‫می کردنــد‪ ،‬اکنــون بــا همــان نرخ ســازی ها در تــاش‬ ‫برای جلوگیری از ســقوط بیشــتر نرخ دالر و رســیدن ان‬ ‫بــه کانــال ‪ ۳۰‬هــزار تومــان هســتند‪.‬‬ ‫«حجاب به معنای ستر‬ ‫و پوشش است‪:‬‬ ‫«حجبه» یعنی ان را پوشانید‪ ،‬زن‬ ‫محجوب‪ ،‬زنی است که پوشیده باشد‪».‬‬ ‫در تعیین این که از میان این دو معنا‬ ‫کدام یک اصلی و یا هر دو معنا در‬ ‫عرض یکدیگر معانی اصلی به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬نظر مولف «التحقیق فی‬ ‫کلمات القران» را در اینجا می اوریم‪.‬‬ ‫«حجاب در اصل به معنای مانع از تالقی‬ ‫دو چیز یا اثر ان دو است‪ ،‬چه هر دو‬ ‫چیز مادی و دیگری معنوی و نیز بدون‬ ‫تفاوت از این ناحیه که ان مانع و حجاب‪،‬‬ ‫شیء مادی باشد یا امر معنوی‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫تهدید کاهش دام‬ ‫بر امنیت غذایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫کبــری علــی ابــادی ‪ -‬کاهــش ‪ ۱۹‬درصــدی جمعیــت‬ ‫دامــی خراســان شــمالی و افــت ‪ ۱۸‬درصــدی میــزان تولیــد‬ ‫لبنیــات عشــایری در منطقــه شــمال شــرق کشــور زنــگ‬ ‫خطــری اســت کــه در قطــب دامــداری و دامپــروی بــه صــدا‬ ‫درامــده و امنیــت غذایــی ایــن خطــه را بــا تهدیــد روب ـه رو‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس‬ ‫دام ســبک و حــدود ‪ ۸۰‬هــزار راس دام ســنگین قطــب‬ ‫دامپروری کشــور محســوب می شــود و معیشــت بســیاری‬ ‫از مــردم بــه ایــن بخــش گــره خــورده اســت امــا زندگــی‬ ‫ایــن تولیــد کننــدگان ایــن روزهــا دســتخوش خشکســالی‬ ‫قــرار گرفتــه و همــراه بــا گرانــی نهــاده هــای دامــی دغدغــه‬ ‫ایــن قشــر را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫دیگــر تولیــد گوشــت قرمــز در دامداری هــای ســنتی ایــن‬ ‫اســتان صرفــه اقتصــادی نــدارد چــرا کــه ضریــب تبدیــل‬ ‫خــوراک بــه گوشــت از فــروش پیشــی گرفتــه اســت و‬ ‫دامــدارن ناچــار بایــد از دانــش روز در پــرورش دام بهــره‬ ‫منــد شــوند و منابــع علوفــه ای ارزان تــر و حتــی بــی ارزش‬ ‫جایگزیــن علوفــه لوکــس و گــران ماننــد جــو و کنســتانتره‬ ‫شــود تــا هزینــه هــای تولیــد کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــا و کمبــود علوفــه در‬ ‫طبیعــت و متاثــر از ان گرانــی نهــاده هــا موجــب شــده تــا‬ ‫دامــداران بــه ویــژه عشــایر در تامیــن نهــاده هــا بــا مشــکل‬ ‫روبــه رو شــده و چــوب حــراج بــه دام خــود بزننــد‪.‬‬ ‫کاهــش جمیعــت دامــی‪ ،‬تهدیــد جــدی بــرای امنیــت‬ ‫غذایــی جامعــه اســت‪ ،‬در صورتــی کــه جلــوی ایــن اســیب‬ ‫گرفتــه نشــود و دامــداری از صرفــه بیفتــد‪ ،‬جامعــه بــا‬ ‫افزایــش قیمــت گوشــت و دســت بــه دامــان شــدن‬ ‫واردات ایــن محصــول روبــه رو خواهــد شــد و پیامدهــای‬ ‫ناشــی از ان را نمــی تــوان بــه ســادگی ان را جبــران کــرد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۹‬درصدی دام‬ ‫اکنــون و در هیاهــوی خشکســالی و گرانــی نهــاده هــا‪،‬‬ ‫جمعیــت دامــی اســتان کاهــش یافتــه اســت‪ .‬این شــرایط‬ ‫موجــب شــد تــا دامــداران در پــرورش دام گریبانگیــر‬ ‫مشــکل شــده و تقاضــا بــرای کشــتار دام زیــاد شــود‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬جمعیــت دام اســتان در ‪ ۱۱‬ماهــه‬ ‫امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا ‪۱۹‬‬ ‫درصــد کاهــش بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۱۰‬هــزار راس رســید‪.‬‬ ‫علــی اکبــر دلیرصحرایــی اظهــار کــرد‪ :‬براســاس اطالعــات‬ ‫و امــار ســامانه اطالعــات جغرافیایــی (‪ ،)GIS‬جمعیــت دام‬ ‫ســبک اســتان (گوســفند و بــز) در پایــان بهمــن مــاه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۲۰‬هــزار راس بــود کــه ایــن رقــم‬ ‫امســال بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۱۰‬هــزار راس کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــدون بیــان دلیــل کاهــش دام اســتان افــزود‪ :‬گرچــه‬ ‫تعــداد کشــتار دام ســبک و ســنگین در کشــتارگاه هــای‬ ‫اســتان تــا پایــان بهمــن مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ ۲۴‬درصــد رشــد داشــته اســت ولــی ایــن امــر‬ ‫عامــل کاهــش جمعیــت نیســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این مدت حدود ‪ ۱۳۱‬هزار راس دام ســبک‬ ‫و ســنگین در کشــتارگاه های اســتان کشــتار شــده اســت و‬ ‫امســال چهــار هــزار و ‪ ۲۳۷‬تــن گوشــت اســتحصال شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ســال هــای اخیــر بیشــتر علوفــه مــورد‬ ‫نیــاز دام را بــا تغذیــه دســتی انجــام داده اســت چــرا کــه‬ ‫مراتــع نیــز ماننــد گذشــته غنــی نیســت و تنهــا در مــدت‬ ‫کوتاهــی و فصلــی تغذیــه دام را فراهــم مــی کنــد و ایــن‬ ‫خــود عامــل مهمــی بــرای کاهــش جمعیــت دامــی اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۸‬درصدی محصوالت لبنی‬ ‫بــازار دام خراســان شــمالی ســال پــر التهابــی را گذرانــد و‬ ‫افزایــش پنــج تــا ‪ ۶‬برابــری قیمــت نهــاده بر نواســانات قیمت‬ ‫دام تاثیرگــذار بــود ولــی قیمــت دام زنــده بــه هیچوجــه‬ ‫متناســب بــا افزایــش قیمــت نهــاده افزایــش نیافــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال دامــداران عشــایر اســتان گریبانگیــر مشــکالت‬ ‫ناشــی از کاهــش بارندگــی و بــاال بــودن قیمــت نهــاده هــا‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت دامــی را از دســت داده و‬ ‫ایــن شــرایط بــر تولیــد محصــوالت لبنــی نیــز تاثیرگــذار بــوده‬ ‫اســت و در پایــان ســال جــاری شــاهد کاهــش ‪ ۱۸‬درصــدی‬ ‫لبنیــات توســط عشــایر در ایــن اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت توســعه امــور زیربنایــی اداره کل‬ ‫امــور عشــایر خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫محصــوالت لبنــی عشــایر اســتان بدلیــل خشکســالی و‬ ‫کاهــش جمعیــت دامــی در ســالجاری بــه نســبت پارســال‬ ‫‪ ۱۸‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫مهــدی خانــی اظهــار کــرد‪ :‬میــزان تولیــد شــیر و لبنیــات‬ ‫عشــایر اســتان در ســال گذشــته پنــج هــزار تـُـن بــود کــه ایــن‬ ‫رقــم امســال بــا ‪ ۹۰۰‬تـُـن کاهــش بــه چهــار هــزار و ‪ ۱۰۰‬تـُـن‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته نیــز میــزان تولیــد‬ ‫محصــوالت لبنــی عشــایر اســتان نســبت بــه ســال‬ ‫ماقبــل کاهشــی بــود افــزود‪ :‬امســال میــزان کاهــش ایــن‬ ‫فراورده هــا هشــت درصــد بیشــتر از پارســال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خشکســالی هــا یکــی از علــت هــای کاهــش‬ ‫میــزان تولیــد لبنیــات بــه وســیله عشــایر اســت در شــرایط‬ ‫خشکســالی‪ ،‬دام بــه لحــاظ جســمانی ضعیــف شــده و بــر‬ ‫ایــن اســاس بهــره وری کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫خانــی یکــی از علــت هــای مهــم کاهــش تولیــد لبنیــات‬ ‫عشــایر را کاهــش جمعیــت دامــی دانســت و گفــت‪ :‬امســال‬ ‫جمعیــت دامــی عشــایر اســتان از ‪ ۷۰۰‬هــزار راس بــه ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار راس رســیده اســت و عشــایر اســتان ‪ ۱۰۰‬هــزار راس‬ ‫دام مولــد و اســتراتژیک خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫تیغ گرانی نهاده و خشکسالی بر گلوی دامدار‬ ‫یکــی از مهــم تریــن علــت هــای کاهــش جمعیــت دام و‬ ‫گرایــش دامــداران بــه کشــتار دام زنــده‪ ،‬مشــکل تامیــن‬ ‫علوفــه اســت‪ .‬امســال بــا ازاد شــدن یارانــه هــا‪ ،‬قیمــت‬ ‫علوفــه و اقــام مختلــف نهــاده هــای دامــی بــه شــد افزایــش‬ ‫یافــت و چنــد برابــر شــد‪ .‬همیــن امــر ســبب شــد تا دامــداران‬ ‫نتواننــد خــوارک مــورد نیــاز دام را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫خشکســالی متوالــی در ‪ ۲‬ســال گذشــته ســبب شــد تــا‬ ‫عشــایر بــرای تامیــن علوفــه مــورد نیــاز در مراتــع بــا مشــکل‬ ‫روبــه رو شــوند‪ ،‬عشــایر در ایــن شــرایط بــه ناچــار بایــد دام‬ ‫را بــه صــورت دســتی تغذیــه کننــد کــه ایــن امــر هزینــه هــای‬ ‫تولیــد را بســیار بــاال بــرده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه اصــاح سیاســت هــای ارزی به مفهوم یکسان ســازی‬ ‫ارز در کشــور امری ضروری بود ولی برداشــته شــدن کمکهای‬ ‫دولــت بــرای تامیــن نهــاده هــای دامــی‪ ،‬هزینه های پــرورش و‬ ‫نگهــداری دام را افزایــش داد و قیمــت نهاده هــا چنــد برابر شــد‬ ‫در مقابــل قیمــت دام زنــده بــه میــزان محســوس و رضایــت‬ ‫بخــش افزایــش نیافــت و ایــن امــر ســبب از بیــن رفتــن صرفــه‬ ‫اقتصــادی بــرای دامــداران شــد‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در هفتــه هــای اخیــر‬ ‫قیمــت دام زنــده افزایــش یافتــه و تــا حــدی راضــی کننــده‬ ‫اســت ولــی بــه گفتــه دامــداران هنــوز هــم ایــن شــرایط بــه‬ ‫نــرخ متعــادل نرســیده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل عشــایری خراســان‬ ‫شــمالی دربــاره قیمــت دام زنــده گفــت‪ :‬چنــد هفتــه ای اســت‬ ‫کــه قیمــت دام زنــده بــرای دامــداران راضــی کننده اســت‪ ،‬اکنون‬ ‫قیمــت دام زنــده میــش حــدود ‪ ۱۰۰‬تومــان‪ ،‬بــره نر و مــاده حدود‬ ‫‪ ۱۷۰‬هــزار تومــان اســت کــه تــا حــدی راضــی کننــده اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر اصغــرزاده اظهــار کــرد‪ :‬قیمــت تمــام شــده تولید هر‬ ‫کیلوگــرم دام زنــده حــدود ‪ ۱۲۰‬هــزار تــا ‪ ۱۳۰‬هــزار تومــان اســت‬ ‫و در ایــن شــرایط دامــداران بــه ادامــه فعالیــت راغــب شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه علــت گرانــی نهــاده هــای دامــی‪ ،‬دامــداران‬ ‫دام هــای خــود را فروختنــد و اکنــون عشــایری کــه بدهــکار‬ ‫هســتند و اقســاط وام دارنــد بــرای فــروش دام اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل عشــایری‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دامــداران انتظــار دارنــد‬ ‫بــا دریافــت تســهیالت ارزان قیمــت و یــا تحویــل نهــاده ‪۶‬‬ ‫ماهــه و یــا قــرارداد خریــد گوشــت در قبــال دریافــت نهــاده‬ ‫مــورد حمایــت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــر اســاس امــار اداره کل هواشناســی‬ ‫خراســان شــمالی؛ اکنــون ‪ ۷۴.۷‬درصــد مســاحت ایــن‬ ‫اســتان درگیر خشکســالی از خفیف تا بســیار شــدید اســت‬ ‫و شهرســتان اســفراین بیشــترین وســعت درگیری با پدیده‬ ‫خشکســالی را دارد بــه طــوری کــه بیــش از ‪ ۹۹‬درصــد از‬ ‫مســاحت ایــن شهرســتان درگیــر ایــن پدیــده اســت‪.‬‬ ‫اصغــر زاده عنــوان کــرد‪ :‬ایــن امــار نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه بیشــترین میــزان خشکســالی شــدید بــه ترتیــب در‬ ‫شهرســتان بجنــورد ‪ ۴۶.۶‬درصــد‪ ،‬در مانــه و ســملقان ‪۳۹.۷‬‬ ‫درصــد و در جاجــرم ‪ ۳۸.۶‬درصــد ثبــت شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همیــن امــار خــود گــواه شــرایط وخیــم‬ ‫پــرورش دام و مشــکالت عشــایر ایــن خطــه اســت و کاهش‬ ‫دام در ایــن اســتان قابــل پیــش بینــی بــود‪.‬‬ ‫تالش دولت برای نجات دامداران‬ ‫در میــان مشــکالتی کــه گریبانگیــر دامــداران عشــایر شــده‬ ‫اســت‪ ،‬دولــت ســیزدهم در تــاش اســت تــا بــا پرداخــت‬ ‫تســهیالت‪ ،‬کمــک حــال ایــن دامــداران در ادامــه فعالیــت باشــد‪.‬‬ ‫دولــت از منابــع مختلــف‪ ،‬اعتبــارات تســهیالتی در اختیار‬ ‫دامــداران قــرار مــی دهــد تــا بتواننــد خــوارک مــورد نیــاز‬ ‫دام را تامیــن و از فــروش و کشــتار ان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫تســهیالت مــورد نیــاز عشــایر بــرای خریــد علوفــه‪ ،‬از‬ ‫محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬دامــدار کارت و‬ ‫خشکســالی پرداخــت مــی شــود کــه بــا نــرخ هــای متفــاوت‬ ‫چهــار‪ ،‬هفــت و ‪ ۱۲‬درصــد در اختیــار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ادار ه کل امــور عشــایر خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬یکــی از حمایــت هــای دولــت از دامــداران‬ ‫عشــایر‪ ،‬پرداخــت تســهیالت بــه ایــن تولیدکننــدگان بــرای‬ ‫دریافــت نهــاده اســت‪ ،‬امســال عشــایر اســتان ‪ ۳۹۸‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی‪،‬‬ ‫دامــدار کارت و خشکســالی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫رضــا روشــن ضمیــر اظهــار کــرد‪ :‬امســال از محــل‬ ‫تســهیالت صنــدوق توســعه ســال ‪ ۱۴۰۱‬حــدود ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و از محــل دامــدار کارت ‪ ۲۰۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫و از محــل منابــع خشکســالی هــم ‪ ۱۳‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫عشــایر پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫تســهیالت بــا نرخ هــای چهــار‪ ،‬هفــت و ‪ ۱۲‬درصــد در قالــب‬ ‫‪ ۶۴۵‬طــرح بــه عشــایر اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از راهکارهــا برای حمایت از عشــایر‪،‬‬ ‫خریــد تضمینــی اســت‪ ،‬انتظــار ایــن اســت کــه دام زنــده و یــا‬ ‫گوشــت تولیــدی عشــایر همچــون محصــول گندمــکاران بــا‬ ‫قیمــت مصــوب تضمینــی خریــداری شــود در ایــن صــورت‬ ‫ایــن دامــداران دغدغــه ای بــرای تولیــد ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تحقــق این‬ ‫امــر بــه وســیله نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫دســت پیگیــری اســت و امیــد مــی رود بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی ‪ ۶۰۰‬هــزار راس دام در اختیــار‬ ‫دارنــد و بــا تولیــد ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان‪ ،‬هشــت درصــد‬ ‫گوشــت قرمــز عشــایر کشــور را تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرانه دام عشــایر خراســان شــمالی بیش از میانگین کشوری‬ ‫اســت و بــه طــور میانگیــن هــر خانــوار عشــایر ایــن اســتان ‪۱۸۰‬‬ ‫راس دام ســبک دارد کــه ایــن ســرانه در کشــور ‪ ۱۳۰‬راس اســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 22‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 727‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫سامانه دریافت معامالت مشکوک‬ ‫عملیاتی شد‬ ‫رویکرد پیشینی باید جایگزین‬ ‫رویکرد پسینی شود‬ ‫عــدم تبییــن بــه موقــع اقدامــات انجــام شــده در ایــن حوزه باعــث گردیده‬ ‫تــا کشــورهایی کــه دوســت‪ ،‬همــراه و مدافــع اقدامــات کشــور در مبــارزه‬ ‫بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم بوده انــد‪ ،‬بــه دلیــل عــدم ب ـه روز‬ ‫ســازی دانــش مــورد نیــاز از اقدامــات معمــول در کشــور و به مرورزمــان بــه‬ ‫منتقدیــن عملکــرد کشــور تبدیــل شــوند‬ ‫در مبــارزه بــا پولشــویی رویکــرد پیشــینی بایــد جایگزیــن‬ ‫رویکــرد پســینی شــود و بــا توجــه بــه اینکــه مبــارزه با پولشــویی‬ ‫و تامیــن مالــی تروریســم در دنیــا در حــال تبدیــل شــدن بــه‬ ‫محــور اقدامــات دولت هــا در مبــارزه بــا فســاد می باشــد‪،‬‬ ‫ضــرورت توجــه بیــش از پیــش حاکمیــت بــر طراحــی و تکمیــل‬ ‫و پیــاده ســازی ســامانه های فوق الذکــر از اهمیــت روز افزونــی‬ ‫برخــوردار اســت؛‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫تبدیل مرکز‬ ‫اطالعات مالی به‬ ‫مرکز شناسایی و‬ ‫مبارزه با فرارهای‬ ‫مالیاتی‬ ‫رئیــس مرکــز اطالعــات مالــی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز‬ ‫در کنــار انجــام تکالیــف خــود بــه یکــی از محورهــای مهــم‬ ‫شناســایی و مبــارزه بــا فرارهــای مالیاتــی تبدیــل می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در چنــد مــاه گذشــته اطالعــات ‪ ۶۵۰۰‬شــخص فاقــد‬ ‫پرونــده مالیاتــی بــا گــردش مالــی بیــش از ‪ ۴۰۰۰‬همــت‬ ‫(‪۴‬ســاله) بــه ســازمان مالیاتــی ارســال شــده کــه ایــن رونــد‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬هــادی خانی»‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫اطالعــات مالــی در همایــش مدیــران مبــارزه بــا پولشــویی و‬ ‫تامیــن مالــی تروریســم نظــام پولــی و بانکــی کشــور‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بانک هــا هــم در ساختارســازی و هــم در اجــرای قوانیــن‬ ‫مبــارزه بــا پولشــویی از دیگــر بخش هــا جلوتــر هســتند‬ ‫و در ده مــاه اخیــر تعامــات خوبــی بــرای اجــرای اقدامــات‬ ‫هماهنــگ بــا بخش هــای مختلــف از جملــه بانک هــا در‬ ‫حــوزه مبــارزه بــا پولشــویی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مرکــز اطالعــات مالــی بــر مبنــای قانــون مبــارزه‬ ‫بــا پولشــویی‪ ،‬دبیرخانــه شــورای عالی مبــارزه بــا پولشــویی‬ ‫اســت و وظایــف دبیــری ایــن شــورا را نیــز بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫ایــن مرکــز در ســال ‪ ۱۴۰۱‬چندیــن محــور از ریل گذاری هــای‬ ‫جدیــد و مهمــی در رگوالتــوری‪ ،‬امــوزش‪ ،‬تعامــات داخلــی و‬ ‫بین المللــی‪ ،‬عملیــات شناســایی و برخــورد با مصادیق فســاد‬ ‫و پولشــویی را شــروع کــرده اســت تــا در اینــده بتوانیــم هــم‬ ‫در داخــل و هــم در ابعــاد بین المللــی پاســخگوی انتظــارات‬ ‫مطروحــه باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــاد اولیــن محــور را رگوالتــوری عنــوان و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬شــورای عالی مبــارزه بــا پولشــویی مهم تریــن‬ ‫ابــزار و ســاختار رگوالتــوری و تدویــن مقــررات مبــارزه بــا‬ ‫پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم در کشــور اســت‪۷ .‬‬ ‫نفــر از اعضــای کابینــه دولــت عضــو ایــن شــورا هســتند کــه‬ ‫شــامل وزرای اطالعات‪ ،‬صمت‪ ،‬امور خارجه‪ ،‬دادگســتری‪،‬‬ ‫اقتصــاد و رئیــس کل بانــک مرکــزی و رئیــس ســازمان‬ ‫اطالعــات ســپاه می باشــند؛ همچنیــن نماینــده رئیــس قــوه‬ ‫قضائیــه‪ ،‬دادســتان کل کشــور یــا نماینــده ایشــان‪ ،‬رئیــس‬ ‫ســازمان بازرســی کل کشــور یــا نماینــده وی و ســه نماینــده‬ ‫مجلــس شــورای اســامی نیــز عضــو ایــن شــورا هســتند‪.‬‬ ‫خانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در هشــت مــاه اخیــر و بــا‬ ‫اهتمــام وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه عنــوان رییــس‬ ‫شــورا‪ ۱۵ ،‬جلســه شــورا برگــزار شــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن مــدت عــاوه بــر بررســی عملکــرد ‪ ۶‬دســتگاه اجرایــی‬ ‫کشــور‪ ۱۱ ،‬مصوبــه مهــم از ایــن شــورا خروجــی داشــته ایم‬ ‫کــه حوزه هــای مختلــف مبــارزه بــا پولشــویی را پوشــش‬ ‫می دهــد و در ســال اینــده شــورای عالی پیشــگیری و‬ ‫مقابلــه بــا جرایــم پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم‪ ،‬بــا‬ ‫برنامه ریــزی دقیق تــر و پررنگ تــر از قبــل بــه مقولــه مبــارزه‬ ‫بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم ورود خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫سامانه دریافت معامالت مشکوک عملیاتی شد‬ ‫رئیــس مرکــز اطالعــات مالــی بــا بیــان اینکــه هوشمندســازی‬ ‫داده مبنــا در مبــارزه بــا فســاد و بــه خصــوص پولشــویی‬ ‫از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا قدرتمنــد‬ ‫کــردن زیرســاخت های سیســتمی و هوشمندســازی ان هــا‬ ‫می توانیــم بــه صــورت پای ـه ای و ریش ـه ای عملکــرد کشــور را‬ ‫در مبــارزه بــا پولشــویی بهبــود دهیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در چنــد مــاه گذشــته ســامانه دریافــت‬ ‫معامالت مشــکوک از اشــخاص مشــمول قانونی عملیاتی‬ ‫شــد و بالغ بر ‪ ۴۰‬دســتگاه از جمله بانک ها به این ســامانه‬ ‫متصــل شــده اند و ســال اینــده نیــز بــر تعــداد بخش هــا و‬ ‫اشــخاص مشــمول متصــل بــه ایــن ســامانه افــزوده خواهد‬ ‫شــد و توســعه ایــن ســامانه از نظــام بانکــی بــه ســایر‬ ‫بخش هــا و افــراد مشــمول صــورت خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫خانــی تاکیــد کــرد کــه تــا بــه امــروز نزدیــک یــک میلیــون‬ ‫شــخص مشــمول قانــون را شناســایی کرده ایــم کــه برابــر‬ ‫قانــون و مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی‬ ‫تروریســم می بایســت بــه ســامانه ارســال معامــات‬ ‫مشــکوک و بــه تبــع ان بــه ســامانه رتبه بنــدی و ارزیابــی‬ ‫عملکــرد اشــخاص مشــمول متصــل و بــرای سیاسـت های‬ ‫ابالغــی شــورای عالی پیشــگیری و مقابلــه بــا پولشــویی و‬ ‫تامیــن مالــی تروریســم و مرکــز اطالعــات مالــی‪ ،‬اقدامــات‬ ‫الزم را معمــول نماینــد‪.‬‬ ‫هوشمندســازی ســامانه رصــد و رتبه بنــدی اقدامــات‬ ‫د ســتگا ه ها‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــاد افــزود‪ :‬ســامانه بعــدی کــه در حــوزه‬ ‫هوشمندســازی در دســتور کار قــرار دارد‪ ،‬ســامانه رصــد و‬ ‫رتبه بنــدی اقدامــات دســتگاه ها در مبــارزه بــا پولشــویی و‬ ‫تامیــن مالــی تروریســم اســت‪ .‬تا خــرداد ماه اولیــن گزارش‬ ‫رتبه بندی نظام بانکی در حوزه مبارزه با پولشــویی منتشــر‬ ‫خواهــد شــد و اولیــن جشــنواره انتخــاب دســتگاه های برتــر‬ ‫در حــوزه مبــارزه بــا پولشــویی‪ ،‬ســال اینــده برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫دبیر شــورای عالی پیشــگیری و مقابله با جرایم پولشــویی‬ ‫و تامیــن مالــی تروریســم گفــت‪ :‬اقدام اساســی و ریشـه ای‬ ‫در مبــارزه بــا پولشــویی و فســاد اقتصــادی‪ ،‬بــا راه انــدازی‬ ‫دو ســامانه بــه ســرانجام خواهــد رســید‪ .‬اول ســامانه پایانــه‬ ‫فروشــگاهی کــه وظیفه جمـع اوری داده هــای فعالیت های‬ ‫اقتصــادی از خــرد تــا کالن را بــر عهــده دارد و ســامانه دوم‬ ‫ســامانه هوشــمند تقاطع گیــری و رصــد جریان هــای مالــی‬ ‫در مرکــز اطالعــات مالــی اســت کــه راه انــدازی ایــن دو‬ ‫ســامانه بایــد هــر چــه ســریع تر در کشــور انجــام شــود‪.‬‬ ‫شناســایی اطالعــات ‪ ۶۵۰۰‬شــخص فاقــد پرونــده مالیاتــی‬ ‫بــا گــردش مالــی ‪ ۴۰۰۰‬همــت‬ ‫رئیــس مرکــز اطالعــات مالــی بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫چنــد مــاه اخیــر و بــا بررســی معامــات مشــکوک اعالمــی‬ ‫بــه مرکــز اطالعــات مالــی‪ ،‬اطالعــات ‪ ۶۵۰۰‬شــخص فاقــد‬ ‫پرونــده مالیاتــی بــا گــردش مالــی بالــغ بــر ‪ ۴۰۰۰‬همــت بــه‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی ارســال شــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫بــا تکمیــل زیرســاخت های اطالعاتــی و ســامانه های رصــد‬ ‫جریانــات مالــی در مرکــز اطالعــات مالی‪ ،‬به ســمتی حرکت‬ ‫خواهیــم کــرد کــه مرکــز اطالعــات مالــی نقــش پررنگ تــری‬ ‫در شناســایی فرارهــای مالیاتــی بــر عهــده بگیــرد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫اعتقــاد داریــم پولشــویی و فــرار مالیاتــی دو روی یــک ســکه‬ ‫هســتند و بــه هــر میــزان کــه در مبــارزه بــا ایــن دو پدیــده‬ ‫شــوم موفق باشــیم در مبارزه ریشـه ای با ســایر مشــتقات‬ ‫فســاد اقتصــادی نیــز توفیــق خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول تصریــح کــرد‪ :‬از ایــن رو هماهنگــی‬ ‫حداکثــری بیــن ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و مرکــز‬ ‫اطالعــات مالــی در پیاده ســازی زیرســاخت های سیســتمی‬ ‫و اطالعاتــی و بهبــود فرایندهــای عملیاتــی بیــش از پیــش‬ ‫ملمــوس و محســوس بــوده و همان طــور کــه اشــاره نمــودم‬ ‫دو زیرســاخت ســامانه ای بــا عناویــن ســامانه مودیــان‬ ‫موضــوع قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه رصــد‬ ‫جریانــات مالــی موضــوع قانــون مبــارزه بــا پولشــویی در‬ ‫تحقــق اهــداف نظــام در مبــارزه بــا پولشــویی و فســاد‬ ‫اقتصــادی از اهمیــت روزافزونــی برخــوردار اســت و انتظــار‬ ‫مـی رود بخش هــای مختلــف حاکمیــت بــا نــگاه متفاوت تــر‬ ‫از قبــل بــه ایــن مهــم ورود و مشــارکت و مطالبه گــری کننــد‪.‬‬ ‫رویکرد پیشینی باید جایگزین رویکرد پسینی شود‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در مبــارزه بــا پولشــویی رویکــرد پیشــینی‬ ‫بایــد جایگزیــن رویکــرد پســینی شــود و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم در دنیــا در‬ ‫حــال تبدیــل شــدن بــه محــور اقدامــات دولت هــا در مبــارزه‬ ‫بــا فســاد می باشــد‪ ،‬ضــرورت توجــه بیــش از پیــش حاکمیــت‬ ‫بــر طراحــی و تکمیــل و پیــاده ســازی ســامانه های فوق الذکــر‬ ‫از اهمیــت روز افزونــی برخــوردار اســت؛ چراکــه بــه طــور قطــع‬ ‫و در اینــده یکــی از معیارهــای ارزیابی هــای بین المللــی از‬ ‫عملکــرد کشــورها در مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬اقدامــات مبــارزه بــا‬ ‫پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم خواهــد بــود و منافــع‬ ‫ملــی ایجــاب می نماینــد کــه بــه ایــن مهــم نــگاه متفاوتــی‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه اینکــه امــوزش و‬ ‫فرهنگ ســازی اولویــت بعــدی ایــن مرکز در ســال جــاری و اتی‬ ‫می باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از ایراداتــی کــه در ایــن حــوزه وجــود‬ ‫دارد عــدم تبییــن اقدامــات انجــام شــده در داخــل و حتــی‬ ‫مراجــع بین المللــی اســت و همیــن مســئله باعــث شــده تــا‬ ‫در امــوزش و فرهنگ ســازی مبــارزه بــا پولشــویی در دنیــا رتبــه‬ ‫مناســبی نداشــته باشــیم‪ .‬دســتورالعمل دوره هــای اموزشــی‬ ‫مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالی تروریســم به دســتگاه ها و‬ ‫اشــخاص مشــمول ابــاغ شــده و حتــی در رایزنــی بــا ســازمان‬ ‫امــور اداری و اســتخدامی کشــور‪ ،‬دوره هــای اموزشــی مربــوط‬ ‫بــه صــورت رســمی در برنامه هــای دســتگاه های اجرایــی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و در ســال اینــده بــر عملکــرد دســتگاه ها در‬ ‫ایــن حــوزه نظــارت و میــزان اهتمــام معمــول‪ ،‬در رتبه بنــدی‬ ‫اشــخاص مشــمول‪ ،‬لحــاظ خواهــد شــد‬ ‫خانــی تصریــح کــرد کــه مرکــز اطالعــات مالــی در طــول چنــد‬ ‫مــاه گذشــته و در حــوزه تعامــات بین الملــل و برابــر قانــون‬ ‫و مقــررات موجــود‪ ،‬توســعه همکاری هــای دوجانبــه و چنــد‬ ‫جانبــه را بــا هــدف تبییــن دقیــق اقدامــات جمهــوری اســامی‬ ‫در مبــارزه بــا پدیــده شــوم فســاد اقتصــادی بــه خصــوص‬ ‫پولشــویی و تامین مالی تروریســم را نیز در دســتور کار قرار‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــدم تبییــن بــه موقــع اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در ایــن حــوزه باعــث گردیــده تــا کشــورهایی کــه دوســت‪،‬‬ ‫همــراه و مدافــع اقدامــات کشــور در مبــارزه بــا پولشــویی‬ ‫و تامیــن مالــی تروریســم بوده انــد‪ ،‬بــه دلیــل عــدم ب ـه روز‬ ‫ســازی دانــش مــورد نیــاز از اقدامــات معمــول در کشــور و‬ ‫به مرورزمــان بــه منتقدیــن عملکــرد کشــور تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــادی بــا مهــم دانســتن توســعه‬ ‫تعامــات بین المللــی اعــام کــرد کــه امســال بــا ازبکســتان‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری امضــا کردیــم و امضــا تفاهم نامــه بــا‬ ‫هندوســتان‪ ،‬چین و ترکیه را نیز در دســتور کار داریم و در‬ ‫گذشــته نیــز بــا ‪ ۱۵‬کشــور جهــان در ایــن حــوزه تفاهم نامــه‬ ‫امضا شــده اســت‪ ،‬اما متاســفانه اجرایی و عملیاتی شــده‬ ‫و از ایــن رو و فعــال ســازی و در صــورت لــزوم بـه روز ســازی‬ ‫ایــن تفاهم نامــه در دســتور کار وزارت امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی و مرکــز اطالعــات مالــی قــرار دارد و در ســال اینــده‬ ‫بــا افزایــش تعامــل با کشــورهای مختلــف‪ ،‬اقدامــات انجام‬ ‫شــده را تبییــن خواهیــم کــرد و توســعه روابط با کشــورهای‬ ‫دیگــر بــا جدیــت پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نخســتین ارائــه رســمی اقدامــات ایــران در اجــاس مبــارزه‬ ‫با پولشــویی‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن راســتا و در دو اجــاس کارگــروه‬ ‫منطق ـه ای اوراســیا در مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی‬ ‫تروریســم‪ ،‬ســخنرانی داشــته ایم و خردادمــاه ســال اینــده‬ ‫نخســتین ارائــه رســمی اقدامات جمهوری اســامی ایــران در‬ ‫اجــاس مبــارزه بــا پولشــویی در کارگــروه منطقـه ای اوراســیا‬ ‫را شــاهد خواهیــم بــود و امیدواریــم ایــن ارائــه‪ ،‬نقشـه های‬ ‫دشــمنان کشــور در مخــدوش ســازی چهــره نظــام در مبــارزه‬ ‫بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم را خنثــی و ریــل‬ ‫گــذاری الزم در جهــت تبییــن اقدامــات کشــور در مراجــع‬ ‫بین المللــی و بــه ویــژه همــراه ســازی حداکثــری ظرفیــت‬ ‫کشــورهای دوســت و همســو در تحقــق منافــع ملــی را بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد‬ ‫خانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت هــم افزایــی ظرفیت هــای‬ ‫قانونــی‪ ،‬انســانی‪ ،‬سیســتمی و اطالعاتــی موجــود در کشــور‬ ‫بــه ویــژه دســتگاه های متولــی مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬جهــت‬ ‫جلوگیــری از مــوازی کاری و چندبــاره کاری و هدررفــت منابــع‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مرکــز اطالعــات مالــی بــا قــوت‪ ،‬تبییــن دقیــق قانــون‬ ‫و مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم در‬ ‫ســطح خــواص تصمیم گیــر و تصمیم ســاز جبهــه مبــارزه بــا‬ ‫فســاد را در دســتور کار قــرار داده اســت و تــاش مــی کنیــم‬ ‫بــا شناســایی دقیــق ظرفیت هــای مــورد اشــاره‪ ،‬محوریــت‬ ‫همگرایــی و هــم افــزاری حداکثــری در انجــام ایــن مهــم را بــر‬ ‫عهــده بگیــرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز اطالعــات مالــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫و اخیــرا ًتقســیم کار دقیقــی بیــن مرکــز اطالعــات مالــی و قــوه‬ ‫قضاییــه و دســتگاه های امنیتــی و اطالعاتــی و ایجــاد گــروه‬ ‫واکنــش ســریع بــه شــبکه های فســاد اقتصــادی بــه خصــوص‬ ‫شــبکه های پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم‪ ،‬در قالــب‬ ‫تفاهم نامــه تدویــن و امضــا شــدهو تــاش می شــود ایــن‬ ‫رویکــرد بــا هــدف ایجــاد جبهــه متحــد و بازدارنده و تاثیرگــذار در‬ ‫برابــر فســاد مالــی و اقتصــادی روزبـه روز تقویــت و بــه اهــداف‬ ‫مــورد انتظــار نزدیک تــر شــود‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــاد در ادامــه ســخنان خــود در اخریــن‬ ‫گردهمایــی ســال ‪ ۱۴۰۱‬مدیــران مبــارزه با پولشــویی بانک ها‬ ‫و شــرکت های پرداخــت عنــوان کرد‪ ،‬در بررســی بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫هــزار معاملــه مشــکوک ارســالی بــه مرکــز اطالعــات مالی و‬ ‫عــاوه بــر مــوارد ارســالی بــه ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬قریــب‬ ‫بــه ‪ ۱۰۰۰‬پرونــده بــه مراجــع قضایــی ارســال و بــا ورود رییس‬ ‫قــوه قضاییــه بــه موضــوع و بســیج ظرفیت هــای ان قــوه‪،‬‬ ‫شــاهد تســریع در فرایندهای رســیدگی هســتیم‪.‬‬ ‫وی یکــی دیگــر از مهم تریــن تکالیــف قانونــی مرکــز‬ ‫اطالعــات مالــی در قانــون مبــارزه بــا پولشــویی را تدویــن‬ ‫ســند ملــی ارزیابــی ریســک کشــور در پولشــویی و برنامــه‬ ‫اقــدام عملیاتــی مربــوط عنــوان و گفــت‪ :‬ایــن ســند کــه بــه‬ ‫نوعــی نقشــه راه کشــور در مبــارزه بــه پولشــویی می باشــد‪،‬‬ ‫در دولــت مردمــی و در چنــد مــاه اخیــر و بــا مشــارکت تمامــی‬ ‫نخبــگان مربــوط در حوزه هــای بانکــی‪ ،‬بیمــه‪ ،‬بــازار ســرمایه‪،‬‬ ‫صنعــت‪ ،‬امنیــت ملــی و ‪ ...‬بــا رشــد ‪ ۶۰‬درصــدی بــه ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫پیشــرفت رســیده اســت و در ســال اینــده و بــا تکمیــل ســند‬ ‫مــورد اشــاره‪ ،‬اولیــن نســخه برنامــه اقــدام ملــی کشــور بــه‬ ‫اشــخاص مشــمول ابــاغ و برابــر قانــون‪ ،‬گــزارش مســتمر از‬ ‫چگونگــی اجــرای ایــن برنامــه در اختیــار دفتــر مقــام معظــم‬ ‫رهبــری و ســران محتــرم قــوا قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫شناسایی اخالل گران بازار ارز‬ ‫خانــی بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر بــازار ارز تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫مصمــم هســتیم بــا تمــام ظرفیــت بــه موضــوع شناســایی و‬ ‫توقیــف امــوال قاچاقچیــان مــواد مخــدر و اخــال گــران بــازار‬ ‫ارز و بــه تبــع ان اخالل گــران اقتصــادی کشــور ورود کنیــم‬ ‫و بــه مــرور زمــان و بــا تکمیــل پایگاه هــای اطالعاتــی مــورد‬ ‫نیــاز‪ ،‬اجــرای تبصــره ‪ ۲‬از مــاده ‪ ۲‬قانــون اصالحــی مبــارزه‬ ‫بــا پولشــویی بــا موضــوع توقیــف امــوال اشــخاص مرتبــط‬ ‫بــا اقدامــات پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم را بــا قــوت‬ ‫بیشــتری عملیاتی نماییم و در این مســیر هماهنگی کافی‬ ‫و الزم بــا مراجــع قضایــی و دســتگاه های امنیتــی‪ ،‬انتظامی و‬ ‫حاکمیتــی را بیــش از پیــش شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز اطالعــات مالــی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه‬ ‫فقــط در ‪ ۱۰‬پرونــده قاچاقچیــان مــواد مخــدر و بــا همــکاری‬ ‫دســتگاه های امنیتــی و رســیدگی قــوه قضاییــه‪ ،‬بالــغ بــر‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬میلیــارد تومــان توقیــف امــوال صــورت پذیرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬بــه ظرفیت هــای قانونــی موجــود در کشــور اشــاره و‬ ‫اعــام کــرد کــه کار تیمــی و هماهنگــی حداکثــری می توانــد‬ ‫بــه توفیقــات مــورد انتظــار در شناســایی و کنترل بنیان های‬ ‫مالــی فســاد‪ ،‬بیفزایــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان صحبت هــای خــود و بــا اشــاره بــه لــزوم‬ ‫اجــرای مــاده ‪ ۳۷‬ایــی نامــه اجرایــی مــاده ‪ ۱۴‬قانــون مبــارزه‬ ‫بــا پولشــویی بــا موضــوع فعال ســازی واحدهــای مبــارزه بــا‬ ‫پولشــویی در اشــخاص مشــمول قانــون گفــت‪ :‬در ماه های‬ ‫اخیــر ‪ ۲۳۰‬مدیــر مبــارزه بــا پولشــویی در بانک هــا‪ ،‬بیمه هــا‪،‬‬ ‫بــورس و دیگــر بخش هــای مربــوط را تاییــد صالحیــت‬ ‫کرده ایــم کــه فراینــد انتصــاب انهــا نیــز طــی شــده اســت‬ ‫و امیــد داریــم بــا اموزش هــای تکمیلــی شــاهد انســجام‬ ‫و توســعه روز افــزون شــبکه مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن‬ ‫مالــی تروریســم در کشــور باشــیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۳۱۸‬گلستانی‬ ‫صاحب شغل پایدار شدند‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ســهمیه اشــتغال ســالجاری ایــن اســتان ‪۳۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۱۰‬نفــر بــود کــه تاکنــون بــرای ‪ ۳۶‬هــزار و ‪۳۱۸‬‬ ‫نفــر از افــراد جویــای کار اســتان شــغل ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حســینعلی‬ ‫خواجه مظفــری در مراســم تجلیــل از ‪ ۲‬کارافریــن‬ ‫برتــر اســتانی از گنبــدکاووس تعهــد اشــتغال‬ ‫امســال ایــن شهرســتان را ‪ 5‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬از ایــن تعهــد تاکنــون بــرای‬ ‫‪ 5‬هــزار و ‪ ۷۵۹‬نفــر معــادل ‪ ۹۹.۵‬درصــد شــغل‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از «احمــد صمــدی» مدیرعامــل‬ ‫شــرکت صنعــت چــوب شــمال و «عبدالســتار‬ ‫شــکاری» مدیرعامــل شــرکت تعاونــی خدمــات‬ ‫بهاردشــت خانــواده بــه عنــوان کارافرینــان برتــر‬ ‫گلســتانی فعــال در گنبــدکاووس‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫مجمــوع ‪ ۳۱۰‬نفــر در بخش هــای صنعــت‪ ،‬خدمــات‬ ‫و کشــاورزی از گلســتان در چهاردهمین جشــنواره‬ ‫کارافرینــان برتــر نــام نویســی کردنــد کــه بــر اســاس‬ ‫شــاخص های مــورد نظــر در نهایــت ‪ ۲۸‬نفــر مجــاز‬ ‫شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از میــان ایــن ‪ ۲۸‬نفــر بــر اســاس‬ ‫شــاخصه های ماننــد فعالیت هــای نواورانــه‪ ،‬رشــد‬ ‫بــاال در حجــم معامــات و اشــتغالزایی‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از فنــاوری نویــن‪ ،‬تبدیــل فعالیت هــای ســنتی بــه‬ ‫مــدرن و خلــق بازارهــای جدیــد بــا نظــر داوران‬ ‫در نهایــت هشــت نفــر بــه عنــوان برتــر اســتانی‬ ‫انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری بــا تاکیــد بر تالش بــرای فعالیت های‬ ‫نواورانــه و تقویــت رشــته های کارافرینــی در مقاطــع‬ ‫مختلف دانشــگاهی و تربیت اســتادانی مناسب برای‬ ‫امــوزش در ایــن عرصــه‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬معنــی کارافرینــی‬ ‫ایجــاد راهبــردی بــرای توســعه‪ ،‬اشــتغالزایی بــا هــدف‬ ‫تقویــت رفــاه عمومــی همــراه بــا شــناخت فرصت هــای‬ ‫افزایــش تولیــد اســت‪.‬‬ ‫فرماندار گنبدکاووس هم در این مراســم گفت ‪ :‬باید‬ ‫فرصت هایی که در شهرستان وجود دارد را شناسایی‬ ‫کنیــم و از طــرف دیگــر بــا قدردانــی از کارافرینــان باعــث‬ ‫افزایــش انگیــزه برای جوانان شــویم‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه افــزود‪ :‬گنبــدکاووس ظرفیت های‬ ‫زیــادی بــرای اشــتغالزایی دارد کــه بایــد از ایــن‬ ‫ظرفیت هــا بــرای توســعه حــوزه اشــتغال شــرق‬ ‫اســتان گلســتان و ایجــاد منبــع درامــدی بــرای‬ ‫مــردم منطقــه اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی ایجــاد اشــتغال بــرای بیــش از ‪ ۴۰۰‬نفــر توســط‬ ‫شــرکت تعاونــی خدمــات بهاردشــت و یــا احیــای‬ ‫دوبــاره واحــد صنعتــی در مــرز ورشکســتگی و ایجاد‬ ‫اشــتغال بــرای ‪ ۲۰۰‬نفــر توســط شــرکت نئوپــان را‬ ‫الگــوی خوبــی بــرای جوانــان کارافریــن دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش داریــم بســتر ایجــاد تحــول در حــوزه‬ ‫کارافرینــی شهرســتان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪727‬‬ ‫تولید ‪ ۲۸‬هزار تُن لوله های‬ ‫فوالدی بدون درز در اسفراین‬ ‫مدیرعامــل شــرکت لوله گســتر اســفراین در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال تولیــد ‪۳۰‬‬ ‫هــزار تـُـن محصــول در ایــن واحــد صنعتــی پیــش بینــی شــده بــود کــه ‪ ۲۸‬هــزار تـُـن ان‬ ‫تولیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مازیــار زنــد در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬قطعــی ‪ ۵۰‬روزه گاز در زمســتان و یــک ماهــه بــرق در تابســتان امســال‬ ‫عامــل کاهــش ‪ ۲‬هــزار تنــی محصــوالت ایــن شــرکت اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس براوردهــا‪ ،‬قطعــی گاز زمســتان امســال در خراســان شــمالی‬ ‫ماهانــه ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان خســارت بــرای ایــن شــرکت بــزرگ بــه همــراه داشــت کــه بایــد‬ ‫ایــن مشــکل بــا همراهــی مســووالن در ســال هــای اتــی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت لوله گســتر اســفراین‪ ،‬قطعــی بــرق در تابســتان و گاز در زمســتان را از‬ ‫دغدغــه هــای ایــن واحــد صنعتــی عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬امســال بــه علــت قطعــی بــرق در‬ ‫برهــه ای از زمــان‪ ،‬تولیــد در ایــن شــرکت متوقــف شــد ولــی امســال گام هــای موثــری بــرای‬ ‫افزایــش تولیــد برداشــته شــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد اســتفاده ایــن واحــد صنعتــی از ســوخت دوم نیــز افــزود‪ :‬اســتفاده گازوییــل‬ ‫بعنــوان ســوخت دوم الیــه اکســیدی و ســیاهی در شــمش بعنــوان مــواد اولیــه ایجــاد مــی‬ ‫کنــد و عمــا کیفیــت تولیــدات ایــن واحــد را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫زنــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬برنامــه ریــزی هــا بــرای کاهــش وابســتگی بــه بــرق در فصل تابســتان‬ ‫نیــز انجــام شــده و بــا خریــد ‪ ۲‬دســتگاه ژنراتــور گازی ایــن مشــکل بــه حداقــل مــی رســد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت لوله گســتر خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــرکت لولــه گســتر واقــع در شهرســتان‬ ‫اســفراین واحــد صنعتــی مهمــی در خاورمیانــه اســت و نقــش موثــری در رونــق تولیــد و‬ ‫اشــتغال ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور ایفــا مــی کنــد‪ ،‬ضمــن اینکــه میــزان تولیــد ایــن‬ ‫واحــد صنعتــی در ایــن ســال هــا رونــد رو بــه رشــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــواد اولیــه مــورد نیــاز مــا از ‪ ۲‬واحــد صنعتــی فــوالد کیمیــای صبــا و مجتمــع‬ ‫صنعتــی اســفراین تامیــن مــی شــود و امســال بــرای تولیــد ایــن حجــم از لولــه ‪ ۴۳‬هــزار تــن‬ ‫شــمش فــوالد بــه عنــوان مــاده اولیــه خریــداری شــد‪.‬‬ ‫زنــد عنــوان کــرد‪ :‬تمامــی مــواد اولیــه مــورد نیــاز ایــن شــرکت از داخــل اســتان تامیــن مــی‬ ‫شــود و نقــش مهمــی در تامیــن تجهیــزات صنعــت نفــت ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫استخدام ‪ ۱۸۰‬نفر در لوله گستر اسفراین‬ ‫مدیرعامــل مجتمــع لولــه گســتر اســفراین در ادامــه گفــت‪ :‬مجــوز جــذب ‪ ۱۸۰‬نیــروی جدیــد‬ ‫و متخصــص در ایــن مجتمــع صنعتــی دریافــت شــد و ازمــون اســتخدامی ان در ســالجاری‬ ‫برگــزار و اکنــون مراحــل مصاحبــه در جریــان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬شــمار زیــادی از نیروهــای شــاغل در لولــه گســتر اســفراین به بازنشســتگی‬ ‫نایــل شــده اند و پیگیــری هــای الزم در ایــن زمینــه از حــدود یکســال گذشــته بــرای جــذب‬ ‫نیــرو انجــام شــد و ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــا ان موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫زنــد افــزود‪ :‬ایــن شــرکت در لیســت خصوصــی ســازی قــرار دارد و ســرعت اخــذ مجــوز بــه‬ ‫لحــاظ دالیــل قانونــی کنــد شــده بــود کــه خوشــبختانه ایــن موانــع برطــرف و اخــذ مجــوز بــا‬ ‫گــذر از یــک پروســه طوالنــی و ســخت تحقــق یافــت و بــه زودی شــاهد جــذب ایــن افــراد‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل لوله گســتر اســفراین تاکیــد کــرد‪ :‬بخــش عمــده نیــاز ایــن شــرکت در واحدهــای‬ ‫تولیــدی اســت و نیروهــای متخصــص و مجربــی کــه ‪ ۲۰‬ســال در ایــن صنعــت فعالیــت‬ ‫کرده انــد جــای خــود را بــه نیروهــای جدیــد و تــازه نفــس خواهنــد داد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن ازمــون اســتخدامی‪ ،‬بــرای بومیــان اســفراین امتیــاز ویــژه ای در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت همچنیــن فرزنــدان کارکنــان بازنشســته ایــن شــرکت در اولوی ـت ‬ ‫اســتخدام قــرار دارنــد و امتیــاز ایثارگــری داوطلبانــی کــه در ایــن ازمــون شــرکت کرده انــد‬ ‫هــم دارای اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫زند ادامه داد‪ :‬لوله گســتر اســفراین ســال گذشــته رکوردشــکنی بی ســابقه ای در تولید داشــت‬ ‫و اکنــون بــا جــذب نیروهــای جدیــد و متخصــص شــاهد اتفاقــات خوبــی خواهیــم بود‪.‬‬ ‫تامین نیاز ‪ ۱۸‬شرکت نفتی داخلی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت لوله گســتر اســفراین در خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪ ۱۸ :‬شــرکت‬ ‫از پیمانــکاران نفتــی بــرای تامیــن لوله هــای مــورد نیــاز خــود بــا مــا قــرارداد دارنــد و تمامــی‬ ‫محصــوالت ایــن شــرکت در داخــل کشــور مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امســال نوســازی ماشــین االت در شــرکت لوله گســتر اســفراین در دســتور‬ ‫کار قــرار دارد و تــاش مــی شــود تــا بــا ایجــاد خــط جدیــد تولیــد‪ ،‬ظرفیــت افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫دومین مرحله سود‬ ‫سهام عدالت تا پایان‬ ‫اسفند واریز می شود‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اعــام کــرد‪ :‬ســازمان بــورس‬ ‫در حــال پیگیــری واریــز ســود از ســه شــرکت باقــی مانــده‬ ‫اســت‪ ،‬امیدواریــم تــا پایــان اســفند مرحلــه دوم واریــز ســود‬ ‫ســهام عدالــت انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در اوایــل تابســتان امســال‬ ‫خبــری خــوش از ســوی مســووالن دولتــی بــه مشــموالن‬ ‫ســهام عدالت داده شــد مبنی بر انکه مرحله نخســت ســود‬ ‫ســهام عدالــت ‪ ۱۴۰۰‬تــا پایــان فصــل پاییــز واریــز می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه «پیمــان حــدادی»‪ ،‬مشــاور رییــس ســازمان‬ ‫بــورس در امــور ســهام عدالــت در اواســط شــهریور مــاه اعالم‬ ‫کــرده بــود‪ :‬پیــش بینــی می شــود ســود ســهام عدالــت ‪ ۲‬برابــر‬ ‫و بــه ‪ ۶۰‬همــت برســد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســهامداران ســهام عدالــت یــک میلیــون‬ ‫تومانــی حــدود ‪ ۲‬میلیــون تومــان و ســهامداران ‪ ۵۳۲‬هــزار‬ ‫تومانــی در حــدود یــک میلیــون و یکصــد هــزار تومــان ســود‬ ‫ســهام عدالــت دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مشــاور رئیــس ســازمان بــورس در امــور ســهام عدالــت در‬ ‫ارتبــاط بــا زمــان اجرایــی شــدن ســود ســهام عدالــت گفــت‪:‬‬ ‫اگــر شــرکت های ســرمایه پذیــر ســهام عدالــت همــکاری الزم‬ ‫را انجــام دهنــد‪ ،‬امــکان دارد برنامــه ریــزی بــه نحــوی انجــام‬ ‫شــود کــه واریــز ســهام عدالــت طــی ‪ ۲‬مرحلــه‪ ،‬مثــا انتهــای‬ ‫پاییــز ‪ ۱۴۰۱‬پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه مطــرح شــدن چنیــن وعده ای «احســان خاندوزی»‪،‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابان ماه اعالم کرد‪ :‬در جلسه‬ ‫شــورای عالــی بــورس مصــوب شــد کــه ســود ســهام عدالــت‬ ‫شــرکت های بورســی کــه امــروز (‪ ۱۰‬ابــان مــاه) مهلت هــای انهــا‬ ‫بــه پایــان رســیده و ســود ســهام انهــا قابــل وصــول اســت‪ ،‬تــا‬ ‫پایــان پاییــز بــرای ‪ ۴۹‬میلیــون ســهام دار واریــز شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مبلــغ ایــن واریــزی حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫بــه ازای هــر بــرگ ســهام عدالــت اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی تصریــح کــرد‪ :‬در مــورد واریــز ســود باقیمانــده نیــز‬ ‫تــا پایــان ســال جــاری یــا ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۲‬متعاقبــا خبــر‬ ‫رســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫واریــز مرحلــه نخســت ســود ســهام عدالــت در زمــان‬ ‫اعــام شــده‬ ‫بــه دنبــال مطــرح شــدن چنین صحبتی از ســوی مســووالن‪،‬‬ ‫پیگیری هــای الزم بــرای اجــرای چنیــن وعــده ای انجــام و بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا رســید کــه در ایــن راســتا نخســتین مرحلــه ســود‬ ‫ســهام عدالــت ‪ ۱۴۰۰‬در روز پایانــی اذر مــاه واریــز شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه چنیــن اتفاقــی «محمــد باغســتانی»‪ ،‬مدیــر عامــل‬ ‫شــرکت ســپرده کــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه‬ ‫بــه جزییــات پرداخــت مرحلــه نخســت ســود ســهام عدالــت‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی بر اســاس‬ ‫مصوبــه شــورای عالی بــورس و اوراق بهــادار کــه روز ‪ ۶‬اذرمــاه‬ ‫جــاری بــه ایــن شــرکت ابــاغ شــد‪ ،‬مکاتباتــی را بــا ‪ ۳۶‬شــرکت‬ ‫ســرمایه پذیر ســهام عدالــت انجــام داد کــه در نهایت بخشــی‬ ‫از ســود عملکــرد ســال مالــی منتهــی بــه ‪ ۲۹‬اســفندماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــه حســاب های شــرکت ســمات واریــز شــد‪.‬‬ ‫واریــز مرحلــه نخســت ســود ســهام عدالــت‪ ،‬ســهامداران را‬ ‫بــه ســمت پیگیــری بــرای مشــخص کــردن زمــان مرحلــه دوم‬ ‫ســود ســهام عدالــت پیــش بــرد کــه در این راســتا صحبتهایی‬ ‫در ایــن زمینــه مبنــی بــر انجــام واریــزی هــا تــا پایــان اســفند‬ ‫مطــرح شــده بــود‪.‬‬ ‫واریز مرحله دوم سود سهام عدالت در انتظار ‪ ۳‬شرکت‬ ‫بــا توجــه بــه اعــام چنیــن صحبتــی هفتــه گذشــته ســازمان‬ ‫بــورس در گزارشــی اعــام کــرد بــا وجود پیگیری های ســازمان‬ ‫بــورس و شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی‪ ،‬ســه شــرکت بیــش‬ ‫از ‪ ۱۵.۲‬همــت از ســود ســهامداران عدالــت را بــه حســاب‬ ‫ســمات واریــز نکرده انــد‪.‬‬ ‫بیشــترین ســود نقــدی پرداخــت نشــده بــه ســه شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه اصفهــان‪ ،‬صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس‪،‬‬ ‫پاالیــش نفــت بندرعبــاس بازمی گــردد کــه بــه ترتیــب مبلغــی‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان‪ ۶ ،‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه در مجمــوع از ‪ ۱۹‬هــزار میلیــارد تومــان ســودی‬ ‫کــه هنــوز پرداخــت نشــده‪ ۱۵.۲ ،‬میلیــارد تومــان مربــوط بــه‬ ‫ســه شــرکت مذکــور اســت‪.‬‬ ‫انتشــار چنیــن خبــری واریــز مرحله دوم ســود ســهام عدالت‬ ‫تــا پایــان اســفندماه امســال را در ابهــام قــرار داد و منجــر بــه‬ ‫ایجــاد شــک و شــبهه بیــن مشــموالن ســهام عدالــت بــرای‬ ‫اعــام زمــان دقیــق ایــن واریــزی شــد‪.‬‬ ‫واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا پایان اسفند‬ ‫در ادامــه چنیــن اتفاقــی «ســید احســان خانــدوزی»‪ ،‬وزیــر‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی امــروز اعــام کــرد‪ :‬ســازمان بــورس‬ ‫در حــال پیگیــری واریــز ســود از ســه شــرکت باقــی مانــده‬ ‫اســت‪ ،‬امیدواریــم تــا پایــان اســفند مرحلــه دوم واریــز ســود‬ ‫ســهام عدالــت انجــام شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن «مجیــد عشــقی»‪ ،‬رییــس ســازمان بــورس اظهار‬ ‫از اخریــن پیگیــری بــرای واریــز ســود ســه شــرکت باقیمانــده‬ ‫خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬طــی یکــی دو روز اینــده ســه‬ ‫شــرکت پاالیــش نفــت بنــدر عبــاس‪ ،‬مجتمــع فــوالد مبارکــه‬ ‫و شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس ســود را واریــز‬ ‫می کننــد و ســپس مرحلــه دوم ســود ســهام عدالــت بــرای‬ ‫دارنــدگان واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال کار هستی ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫برای کسب اطالع بیشتر خانمهای دهه ‪ 70‬دی با ما تماس بگیرند‬ ‫سازمان اگهی ها و جذب روزنامه بازار کسب و کار ‪017 -32688214 * 021 -91013453‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 727‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫در طرح نوروزی ‪ ۵۳‬تیم پلیس‬ ‫خراسان شمالی به خط شدند‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۵۳ :‬تیــم پلیس بــرای ایمنی‬ ‫در جــاده هــا و تامیــن امنیــت در اســتان بــرای روزهــای تعطیــات نــوروز ‪ ۱۴۰۲‬بــه خــط شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار در حاشــیه جلســه ســتادمدیریت بحــران اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫مجمــوع ایــن تعــداد تیــم پلیســی؛ ســه تیــم کنتــرل بــه صــورت نامحســوس در جاده هــای‬ ‫اســتان فعــال مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی تــردد وســایل نقلیــه ســنگین را از مشــکالت اصلــی جــاده هــای اســتان در ایــام‬ ‫نــوروز دانســت و افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه ایــن موضــوع بارهــا در جلســات مختلــف تاکیــد‬ ‫شــده ولــی اقدامــی در راســتای محدودیــت وســایل نقلیــه ســنگین توســط دســتگاه هــای‬ ‫ذیربــط انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی بــر تامیــن اتوبــوس جایگزیــن‬ ‫در زمــان حــوادث جــاده ای تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ســال هــای گذشــته مــواردی بــوده کــه‬ ‫اتوبــوس دچــار مشــکل شــده ولــی وســیله نقلیــه جایگزیــن تامیــن نشــد کــه باعــث‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫نزدیک بر ‪ ۲‬هزار هکتار از‬ ‫باغ های بادام دچار افت شد‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۶۰‬هکتــار از بــاغ هــای‬ ‫شهرســتان هــای اســفراین و بــام و صفــی ابــاد دچــار افــت شپشــک و سوســک چوبخــوار شــد‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده در حاشــیه جلســه ســتاد مدیریــت بحــران خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــاغ بــادام در ایــن اســتان وجــود دارد کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪۶۰‬‬ ‫هکتــار ان در شهرســتان های اســفراین و بــام و صفــی ابــاد واقــع اســت‪.‬‬ ‫وی خشکســالی و کاهــش منابــع ابــی را عامــل اصلــی افــت در باغ هــای بــادام دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬کشــاورزان بــه علــت مشــکالت اقتصــادی توانایــی مبــارزه شــیمیایی بــا افــات ندارنــد‬ ‫و متاســفانه بعضــا باغ هــا را رهــا کــرده انــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬کشــت انــواع درخت هــای کــم اب‬ ‫طلــب از جملــه پســته و بــادام در ایــن اســتان بــه ویــژه در شهرســتان های اســفراین و بــام و صفــی‬ ‫ابــاد رونــق گرفتــه اســت ولــی ایــن باغ هــا بدلیــل خشکســالی در معــرض خطــر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬مبــارزه بــا افــات باغ هــای بــادام اســفراین کــه بــه علــت ناتوانــی در خریــد‬ ‫ســموم و تغذیــه گیاهــی رهــا شــده انــد در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫محمــدزاده ادامــه داد‪ :‬اقداماتــی از جملــه ایجــاد ســامانه هــای ابیاری‪ ،‬تغذیه گیاهــی و مبارزه‬ ‫شــیمیایی بــرای حفــظ باغــات بــه ویــژه درختــان بــادام منطقــه اســفراین در حال انجام اســت‪.‬‬ ‫سوســک چوبخــوار درختــان میــوه افتــی مخــرب و اســیب زاســت کــه معمــوال ً گریبــان گیــر‬ ‫درختــان میــوه می شــود‪ .‬ایــن افــت بــه عنــوان یکــی از مخرب تریــن و ویرانگرتریــن افــات‬ ‫کشــاورزی شــناخته می شــود کــه بــا قطــع اوندهــای موجــود در درختــان‪ ،‬رونــد تغذیــه ان هــا‬ ‫را دچــار اختــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫شپشــک‪ ،‬تفالــه هــای ســفید مومــی شــکل روی بــرگ هــا و ســاقه هــا اســت و ایــن حشــرات ریــز در‬ ‫محیــط هــای گــرم و مرطــوب یافــت مــی شــوند و ایــن افــت بــه شــدت کاکتوس هــا و ســاکولنت ها را‬ ‫مــورد حملــه قــرار می دهــد و در صــورت عــدم درمــان بــه ســرعت گیــاه را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫گســتره بــاغ هــای اســتان ‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬هکتــار اســت کــه در ایــن ســطح ‪ ۲۶‬گونــه باغــی تولیــد‬ ‫مــی شــود و هــر ســاله بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن انــواع محصــول باغــی در ایــن اســتان تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی اســتان انــواع محصــوالت سردســیری و نیمــه گرمســیری در‬ ‫ایــن اســتان بــه عمــل مــی ایــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گالیه منــدی مســافران خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایمن سازی ‪ ۶۲‬نقطه پرتصادف‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نوگرایی در دوران پسا‬ ‫ترحیم!‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ ۱۰۷ :‬نقطــه پرتصــادف و حادثــه خیــز در جاده هــای ایــن‬ ‫اســتان شناســایی کــه امســال ‪ ۶۲‬نقطــه از ایــن تعــداد اصــاح و برچیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫اســپیدکار عنــوان کــرد‪ :‬اینــک برچیــده شــدن پنــج نقطــه حادثــه خیــز در ســطح‬ ‫جاده هــای اســتان در دســتور کار قــرار دارد و انجــام اقدامــات اصالحــی ســایر نقــاط‬ ‫پرتصــادف جاده هــای اســتان در ســال اتــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۲‬درصدی تصادفات فوتی‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال تعــداد تصادفــات فوتــی بــه نســبت ســال گذشــته ‪ ۱۲‬درصــد‬ ‫کاهــش و تعــداد تصادفــات جرحــی نیــز ‪ ۹‬درصــد کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بیشــترین تصادفــات ایــن‬ ‫اســتان مربــوط بــه کیلومتــر یــک تــا پنــج هــر شــهر بــوده بــه نوعــی ‪ ۴۹‬درصــد تصادفــات در‬ ‫محورهــای اصلــی و ‪ ۵۱‬درصــد محورهــای فرعــی در ورودی بــه شــهرها اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۶۸‬درصــد علــت تصــادف هــای جــاده ای ایــن اســتان‬ ‫عــدم توجــه جلــو بــوده اســت‪.‬‬ ‫طــول راه هــای خراســان شــمالی بــدون احتســاب راه هــای روســتایی‪ ،‬یکهــزار و ‪۳۴۳‬‬ ‫کیلومتــر اســت کــه ‪ ۱.۵۴‬درصــد از راه هــای کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۶۶‬کیلومتــر بزرگــراه‪ ۴۳۲ ،‬کیلومتــر راه اصلــی و ‪ ۷۴۵‬کیلومتــر راه فرعــی در‬ ‫ایــن اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و‬ ‫ســاالنه میلیــون هــا مســافر از ایــن اســتان گــذر مــی کننــد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫برای مردم دو ابزار جذاب‬ ‫سرمایه گذاری رونمایی شد‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه بازارهــای عمیــق و رســمی در اقتصــاد ایــران‬ ‫بــرای دارایی هایــی کــه مصــون از تــورم باشــد‪ ،‬نداریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز بــرای نخســتین بار‬ ‫دو ابــزار جــذاب ســرمایه گذاری‪ ،‬گواهــی ســپرده نفــت و میعانــات گازی‏و گواهــی ســپرده‬ ‫شــمش طالبــرای مــردم رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬ســید احســان خانــدوزی» در مراســم در اییــن افتتــاح‬ ‫معامــات شــمش طــا در بازارهــای مالــی و مشــتقه بــورس کاالی ایــران‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مدت هــا منتظــر ایــن روز بودیــم و معامــات ســپرده شــمش طــا در بــورس کاال را مدیــون‬ ‫پیگیری هــای مجدانــه اقــای مخبــر و تاکیــدات رییــس جمهــوری مبنــی بــر اینکــه بایــد تنــوع‬ ‫بخشــی در حــوزه ابزارهــای ســرمایه گذاری رخ دهــد‪ ،‬هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن رویــداد نویدبخــش ایــن اســت کــه شــرایط هفته هــا و ماه هــای گذشــته‬ ‫را تجربــه نکنیــم البتــه امــروز بــرای نخســتین بار دو ابــزار جــذاب ســرمایه گذاری‪ ،‬گواهــی‬ ‫ســپرده نفــت و میعانــات گازی‏و گواهــی ســپرده شــمش طالبــرای مــردم رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬در اقتصــاد ایــران بازارهــای عمیــق و رســمی بــرای دارایی هایــی کــه‬ ‫مصــون از تــورم باشــد‪ ،‬نداریــم و در زمانــی کــه دشــمن تــاش می کنــد انتظــارات تورمــی را‬ ‫در جامعــه ایجــاد کنــد‪ ،‬فعــاالن اقتصــادی متوســل بــه ابزارهایــی می شــوند کــه ابزارهــای‬ ‫حیاتــی بخــش واقعــی اقتصــاد اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن نوســان ها در متغیرهــای اساســی ســرریز می کنــد و در حالــی کــه‬ ‫بایــد مســووالن پیــش از ایــن ســال ها بایــد بــه ایــن فکــر می بودیــم کــه دارایی هــای مصــون‬ ‫از تــورم در کشــور را زیــاد کننــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی بیــان کــرد‪ :‬چنــد بازیگــر یــک بــازار می تواننــد در ایــن دریاچــه کم عمــق نوســان‬ ‫ایجــاد کننــد بــه ایــن صــورت کــه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬نفــر می تواننــد بــا ورود در ایــن حوزه هــا‪ ،‬موجــی‬ ‫ایجــاد می شــود کــه گویــا ســطح اب دریاچــه تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر بازارهــای عمیقــی داشــتیم ایــن ورود و خــروج عــده معــدود ســفته باز‬ ‫در بازارهــا مــوج ایجــاد نمی شــد و اقتصــاد کشــور را دچــار تالطــم نمی کــرد و مــردم را بیــش‬ ‫از ایــن اشــفته نمی شــدند و نارضایتی هــای عمومــی و اجتماعــی ایجــاد نمی کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه طــا اگــر افــرادی کــه پیــش از ایــن مســوولیت‬ ‫داشــتند‪ ،‬اقــدام می کردنــد‪ ،‬می توانســتیم ‪ ۳۵‬تــن طــای موجــود در کشــور را بــه عنــوان‬ ‫دارایی هــای مصــون از تــورم تعریــف و ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان از نقدینگــی را بــه ایــن‬ ‫ســمت هدایــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بخــش نفــت نیــز نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬ســال اســت کــه گفتــه می شــود چــرا‬ ‫فــروش ریالــی نفــت نداشــته باشــیم و خوشــبختانه امــروز ایــن امــکان فراهــم شــد؛ ایــن‬ ‫در حالــی بــود کــه فــروش خارجــی مــا نیــز رکوردهــای یکــی دو ســال گذشــته را پشــت ســر‬ ‫گذاشــته اســت‪ .‬چنانچــه همــه اینهــا اگــر پیــش از ایــن اجــرا می شــد دیگــر شــاهد چنیــن‬ ‫مصیبت هایــی در اقتصــاد نبودیــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬اگــر بتوانیــم وثیقــه شــدن طالهــا را رســمیت ببخشــیم‪ ،‬نه تنهــا بــرای‬ ‫مــردم و خریــداران خــرد خیلــی خــوب اســت بلکــه از بــازار ســرمایه درخواســت داریــم ظــرف‬ ‫چنــد هفتــه ایــن مجموعــه را بــه ســامانه توثیــق ســتاره متصــل کنــد تــا مــردم بتواننــد از‬ ‫خریــد خــود بــه عنــوان وثیقــه رســمی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حتــی شــرکت ها و بانک هــا می تواننــد در عملیــات بــازار بــاز بانــک مرکــزی‬ ‫ایــن وثایــق را کــه معتبــر و نقــد اســت‪ ،‬اســتفاده کننــد و عملیــات بانــک مرکــزی در حــوزه‬ ‫عملیــات بــازار بــاز ســاده تر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬ایــن مســیر‪ ،‬مســیری اســت در جــذب نقدینگــی بــه ســمت فعالیت های‬ ‫اقتصــادی و عمــق بخشــی بــه بازارهــا و شــفافیت اقتصــادی و حــذف رانت هایــی کــه وجــود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا بایــد حبــاب ســکه از طریــق منابــع بانــک مرکــزی برطــرف‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بســیاری از نظامــات مترقــی دنیــا ایــن کارهــا را انجــام نمی دهنــد و بــا کمــک‬ ‫ابزارهــا حباب هــا را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد در پایــان گفــت‪ :‬فعالیت هایــی کمیســیون اقتصــادی مجلــس در حــوزه‬ ‫قانــون مالیــات بــر ســوداگری انجــام داده و امیدواریــم در هفته هــای اینــده با تایید شــورای‬ ‫نگهبــان نهایــی شــود؛ موضوعــی کــه کمــک می کنــد از یــک ســابقه تاریخــی مبتنــی بــر‬ ‫عالیــق ســوداگری و ســفته بازی در اقتصــاد ایــران بــه ســمت نظامــات تولیــد حرکــت کنیم و‬ ‫ســرمایه گذاران بــه ایــن ســمت حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫مــا چنــدی قبــل از قبــر رایــگان نوشــتیم و خیــال‬ ‫خلــق اللــه راحــت شــد کــه حتــی بــا وجــود زلزلــه‬ ‫شــدید در تهــران جنــازه هیــچ کــس روی زمیــن‬ ‫نمــی مانــد‪ .‬امــا ایــن البــا مافیــای مجالــس‬ ‫ترحیــم حســابی شــاکی شــدند‪ .‬چــرا کــه ایــن‬ ‫داســتان کــه باالخــره یــک روز شــتری در ِ خانــه‬ ‫افــراد چــرت مــی زنــد یــا مــی خوابــد ( بســته بــه‬ ‫نــوع شــتر و میــزان خــواب الودگــی ان) یــک‬ ‫واقعیــت اثبــات شــده اســت و دیــر و زود دارد‬ ‫ولــی ســوخت و ســوز نــدارد‪ .‬در ضمــن ایــن شــتر‬ ‫بــا احــد الناســی شــوخی نــدارد‪ .‬فلــذا برگزاری یک‬ ‫مجلــس ترحیــم ابــرو منــد حــق مــردم اســت‪.‬‬ ‫نکتــه بعــد اینکــه اساســا ً نوگرایــی‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫خلــق شــیوه هــای نویــن در برخــی امــور نظیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬هنــر‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬مــورد وثــوق همــگان‬ ‫بــوده و بــه قولی عیــن صــواب اســت‪ .‬امــا وقتــی‬ ‫ایــن خالقیــت بــه خــرق عــادت و پیدایــش‬ ‫جنگولــک بــازی و قرتــی بــازی هــای نوظهــور‬ ‫منجــر شــود‪ ،‬کار بیــخ پیــدا مــی کنــد و وقتــی هــم‬ ‫عنــان از دســت رفــت‪ ،‬دیگــر کار خیلــی بیــخ پیــدا‬ ‫مــی کنــد کــه ان وقــت بایــد گفــت‪ :‬اصــاح مــدار‬ ‫ایــن ســتاره ‪ ....‬صــد ســال تمــام کار داره!‬ ‫نمونــه اظهــر مــن الشــمس این داســتان اخیــرا ًدر‬ ‫«مجالــس پســا ترحیــم» برخــی از متمولیــن دیــده‬ ‫مــی شــود کــه کال ًهمــه چیــز انهــا بــا ســایر افــراد‬ ‫جامعــه فــرق دارد و تمیــز مراســم ترحیــم انهــا نیــز‬ ‫بــا ســایر مراســمات کمــی دشــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه خریــد قبرهــای میلیــاردی یــا بــه اصطــاح‬ ‫‪ VIP‬و الکچــری برگــزاری مراســم در بهتریــن‬ ‫مســاجد و دعــوت از مداحــان بــا صداهــای مخملی‬ ‫جــای خــود را در «مجالــس پســاترحیم» بــا هزینــه‬ ‫هــای گــزاف بــاز کــرده اســت‪ .‬هزینه هایــی کــه بــا‬ ‫انهــا مــی تــوان عروســی چنــد جــوان را رتــق و فتــق‬ ‫کــرد‪ .‬مســاجد نیــز بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬درجــه بنــدی شــده انــد و مبالــغ خــاص‬ ‫خــود را دریافــت می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن ورودی‬ ‫برخــی مســاجد بــرای برگــزاری مجلــس ختــم بــا‬ ‫ورودی تاالرهــای عروســی مســاوی اســت‪ .‬دســته‬ ‫گل هــا و تــاج هــای گل ایــن مراســمات چیــزی‬ ‫شــبیه بــه نمایشــگاه گل و گیــاه امســتردام هلنــد‬ ‫اســت و اطعمــه و اشــربه ای کــه در ایــن مجالــس‬ ‫ترحیــم ســرو مــی شــود‪ ،‬چیــزی شــبیه خوراکــی‬ ‫هــای جشــنواره غــذای تابســتانه بــرج میالد اســت‪.‬‬ ‫از قهــوه و چــای ســبز و نکتــار چنــد میــوه گرفتــه تــا‬ ‫دســر و پودینــگ شــکالتی و انــواع کیــک و دســر ‪...‬‬ ‫در گذشــته اگــر مــداح نهایتــا ًدر حیــن قرائــت قــران‬ ‫بــه خوانــدن چنــد بیــت از شــعرای معــروف بســنده‬ ‫مــی کــرد االن داســتان پشــت و رو شــده و فقــط‬ ‫کــم مانــده مــداح بــا خــودش االت موســیقی نویــن‬ ‫بیــاورد‪ ،‬وگرنــه دف و نــی کــه نقــل مجلــس اســت و‬ ‫بــه قــول مولــوی « تــا ببینــی مــردگان رقصان شــده‬ ‫انــدر کفــن» ایــن عزیــزان ول کــن ماجــرا نیســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــا توانایــی شســتن گنــاه کســی را نداریــم‬ ‫ولــو بــا پــودر چهــار انزیــم(!) و هــر کــس را در قبــر‬ ‫خــودش جاســاز مــی کننــد؛ ولــی ایــن را مــی دانیــم‬ ‫کــه بعــد از فــوت تنهــا چیــزی کــه بــه درد انســان مــی‬ ‫خــورد همــان اعمــال نیــک اســت و بــس‪ .‬در ضمــن‬ ‫پرطمطــراق بــودن و شــلوغی مجلــس و به قول عمو‬ ‫ســیفی «رعایــت کیفیــت بخشــی» مجلــس ترحیم‪،‬‬ ‫فقــط تعبیــر خــاص خــودش را دارد! بــه قــول شــاعر‬ ‫« راســتی ایــن همــه اقــوام و رفیــق ‪ /‬مــن خجــل از‬ ‫همــه شــان ‪ /‬مــن کــه یــک عمــر گمــان مــی کــردم‬ ‫تنهایــم و نمــی دانســتم ‪ /‬مــن به انــدازه یک مجلس‬ ‫ختــم‪ ،‬دوســتانی دارم»!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل هــای ســیف الله‬ ‫اســت ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه‬ ‫جنــاب ارســطو فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا‬ ‫فیزیــک را بــه زیــور طبــع اراســته اســت وگرنــه‬ ‫مــا کــه حریــف اســتدالل هــای جنــاب گراهــام‬ ‫پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی نمــی شــدیم!؟‬ ‫شــما چطــور؟!‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رفتار با نوجوان پرخاشگر‬ ‫چطور باشد‪.‬؟‬ ‫سرگرد مهناز مرادی‬ ‫‪ .1‬وقت گذراندن با نوجوان‬ ‫توصیــه می شــود کــه زمــان بیشــتری را بــا نوجــوان‬ ‫خــود بگذارنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه‬ ‫وقــت گذرانــدن بــا نوجوانــان‪ ،‬از خشــم و سرکشــی‬ ‫ان هــا کــم می کنــد و بســیاری از والدین این تــــغییر‬ ‫رفتــار را در فرزنــد خــود مشــاهده کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشویق کردن‬ ‫تشــویق کــردن باعــث ایجــاد حــس وابســتگی در‬ ‫نوجــوان می شــود و بــه ایــن ترتیــب انگیــزه اش‬ ‫بــرای پرخاشــگری از بیــن مـی رود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫توصیــه می شــود کــه بــه جــای ســرزنش کــردن‬ ‫نوجــوان بــرای اشــتباهاتش‪ ،‬رفتارهــای مثبــت او را‬ ‫تشــویق کنیــد‪ .‬تشــویق کــردن یکــی از راه های موثر‬ ‫در ایجــاد انگیــزه بــه فرزنــدان اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهدید نکردن‬ ‫دقــت کنیــد کــه در هنــگام دعــوا و مشــاجره‪،‬‬ ‫نوجــوان خــود را تهدیــد نکنیــد‪ .‬مثــا در حیــن دعــوا‬ ‫نگوییــد کــه «اگــر دعــوا را تمــوم نکنــی‪ ،‬حــق بیــرون‬ ‫رفتــن نــداری» ایــن رفتــار نــه تنهــا مشــاجره را تمــام‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث عصبــی تــر شــدن نوجــوان‬ ‫می شــود و دعــوا جــدی تــر می گــردد‪ .‬بــرای پایــان‬ ‫دادن بــه دعــوا بــه نوجــوان خــود بگوییــد «اگــر ایــن‬ ‫رفتــار را تمــام نکنــی بایــد منتظــر عواقــب ان هــم‬ ‫باشــی» و پــس از گفتــن ایــن حــرف اتــاق را تــرک‬ ‫کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه رفتــار بــا نوجــوان پرخاشــگر‬ ‫بایــد بــا دقــت خاصــی انجــام گیــرد و لحــن صحبــت‬ ‫کــردن بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬کنترل نکردن‬ ‫تمایــل والدیــن بــه کنتــرل‪ ،‬یکــی از بــزرگ تریــن‬ ‫عوامــل درگیــری اســت‪ .‬نوجوانــان از کنتــرل شــدن‬ ‫بیزار هســتند و نســبت به ان واکنش جدی نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه شــما همیشــه‬ ‫نمی توانیــد فرزنــد خــود را کنتــرل کنیــد‪ .‬وظیفــه‬ ‫والدیــن ایــن اســت کــه قوانیــن را بــه فرزنــد خــود‬ ‫امــوزش دهنــد و بــا تشــویق و تنبیــه مناســب‪،‬‬ ‫قوانیــن را در ان هــا درونــی ســازی کننــد‪ .‬والدیــن‬ ‫کنتــرل گــر بــا ایجــاد محدودیــت هــای فــراوان‬ ‫معمــوال باعــث فــراری دادن نوجــوان و دور شــدن او‬ ‫از خانــواده مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم درگیری جسمی‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه فرزنــد شــما دیگــر کــودک‬ ‫نیســت و از غــرور و قــدرت برخــوردار اســت‪ .‬درگیری‬ ‫و تنبیــه فیزیکــی باعــث می شــود کــه عصبانــی تــر‬ ‫شــود و حتــی او نیــز از زور و قــدرت خــود اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن روش بــه او یــاد می دهــد کــه مشــکالت‬ ‫خــود را بــا دعــوا و درگیــری جســمی حــل کنــد‪.‬‬ ‫درگیری هــای جســمانی و کتــک زدن نوجــوان‬ ‫می توانــد بــه بحــران هویــت در او بیانجامــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬علت خشم را پیدا کنید‬ ‫توصیه می شــود که به جای کاهش پرخاشــگری‪،‬‬ ‫بــه دنبــال علــت ان باشــید‪ .‬ممکــن اســت کــه‬ ‫پرخاشــگری نوجــوان بــه دالیــل متعــددی همچون‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬مشــکل در مدرســه و غیــره‬ ‫باشــد‪ .‬بــا پیــدا کــردن و حــل ایــن گونــه مشــکالت‪،‬‬ ‫پرخاشــگری نوجوانــان نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪727‬‬ ‫دستور‬ ‫تقویتسیستم‬ ‫ایمنی بدن‬ ‫با اسموتی‬ ‫گیاهی‬ ‫اســموتی های تقویــت کننــده‬ ‫سیســتم ایمنــی نــه تنهــا سرشــار‬ ‫از مــواد مغــذی هســتند‪ ،‬بلکــه‬ ‫امــاده کــردن انهــا نیــز راحــت بــوده‬ ‫و خوراکــی هایــی خوشــمزه و پــر‬ ‫طرفــداری هســتند‪.‬‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن بــا عفونت های‬ ‫ناشــی از باکتــری هــا‪ ،‬ویــروس هــا‪،‬‬ ‫قــارچ هــا و ســایر عوامــل بیمــاری زا‬ ‫مقابلــه می کند بنابرایــن برای تقویت‬ ‫ان بایــد غذاهــای متنوعــی بخورید که‬ ‫مــواد معدنــی طبیعــی‪ ،‬ویتامیــن هــا و‬ ‫مــواد مغــذی گیاهــی به ویــژه غذاهای‬ ‫غنــی از بتاکاروتــن‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬روی‬ ‫و ســلنیوم را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن قســمت بهتریــن‬ ‫اســموتی های تقویت کننده سیستم‬ ‫ایمنــی بــدن معرفــی و دســتورالعمل‬ ‫تهیــه ان هــا ذکــر شــده اند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بــا خوانــدن ادامــه ایــن مطلــب بــا ایــن‬ ‫اســموتی ها اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫بهتریــن اســموتی هــای تقویــت‬ ‫کننــده سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫برخــی از خوردنی هــا موجــب‬ ‫تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن مــی‬ ‫شــود کــه شــما مــی توانیــد از ایــن‬ ‫میــوه و خوردنــی هــا بــرای تهیــه‬ ‫اســموتی اســتفاده کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بخــش مــا بهتریــن اســموتی های تقویــت کننــده سیســتم‬ ‫ایمنــی و طــرز تهیه شــان را بــرای شــما اورده ایــم‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اسموتی شکالتی‬ ‫یک دوم فنجان شیر‬ ‫یک عدد موز‬ ‫یک دوم فنجان اب‬ ‫دو قاشق چای خوری روغن بادام زمینی‬ ‫دو قاشق چای خوری پودر کاکائو‬ ‫طزرتهیه‬ ‫در ابتــدا مــوز را برش هــای کوچکــی زده و همــراه بــا ســایر‬ ‫مــواد الزم در مخلــوط کــن ریختــه و میکــس کنیــد‪ .‬بــه جــای‬ ‫اســتفاده از شــیر می توانیــد از شــیر ســویا نیــز اســتفاده کــرده‬ ‫و یــا یــک دوم قاشــق چــای خــوری عســل بــه ان اضافــه کنیــد‬ ‫و در نهایــت مخلــوط را در لیــوان ریختــه و بنوشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اسموتی اووکادو و دانه کتان‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک چهارم از اووکادو‬ ‫یک دوم فنجان از کدوتنبل پوره شده‬ ‫یک فنجان ماست پرچرب‬ ‫یک دوم فنجان اب‬ ‫یک قاشق چای خوری دانه کتان اسیاب شده‬ ‫یک چهارم قاشق چای خوری دارچین‬ ‫طرز تهیه‬ ‫ابتــدا کــدو تنبــل را در یــک لیتــر اب پختــه و اگــر مایــل بودیــد‬ ‫کمــی شــکرقهوه ای بــه ان اضافــه کنیــد‪ .‬پــس از خنک شــدن‬ ‫کــدو ان را پــوره کنیــد و ســپس کــدو تنبــل و ســایر محتویــات‬ ‫را در مخلــوط کــن ریختــه و میکــس کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اسموتی بمب ویتامین‬ ‫چنان چه به دنبال بهترین اســموتی برای تقویت سیســتم‬ ‫ایمنی خود هســتید از این دســتورالعمل غافل نشــوید‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک دوم فنجان ماست میوه ای‬ ‫سه چهارم فنجان اب‬ ‫سه عدد نارنگی‬ ‫یک قاشق غذاخوری اب لیمو‬ ‫دو قاشق غذاخوری اب پرتقال‬ ‫یک قاشق غذاخوری عسل‬ ‫در صــورت تمایــل می توانیــد از کیــوی‪ ،‬یــخ و شــکر‬ ‫قهــوه ای نیــز اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‬ ‫ابتــدا نارنگــی را پوســت کنــده و ان را بــه تکــه هــای کوچک‬ ‫تقســیم کنیــد‪ .‬ســپس ان را بــا ســایر محتویــات در مخلــوط‬ ‫کــن ریختــه و بــه خوبــی میکــس کنیــد‪ .‬بــه مخلــوط بــه‬ ‫دســت امــده مقــداری یــخ اضافــه کــرده و مجــدد میکــس‬ ‫کنیــد و همچنیــن می توانیــد ‪ ۲-۱‬عــدد کیــوی را نیــز اضافــه‬ ‫کنیــد و در نهایــت بــه منظــور شــیرین کــردن اســموتی‬ ‫می توانیــد از شــکر قهــوه ای اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نوشیدنی و اسموتی پرخاصیت زنجبیل‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک عدد پرتقال‬ ‫یک عدد موز‬ ‫یک فنجان ماست‬ ‫یک چهارم قاشق چای خوری دارچین‬ ‫تکه هایی کوچک از ریشه زنجبیل‬ ‫طرز تهیه‬ ‫ابتــدا پرتقــال را پوســت کنــده وان را بــه تکه هــای کوچــک‬ ‫تقســیم کنیــد‪ .‬ســپس زنجبیــل را پوســت کنــده و ان را‬ ‫ریــز خــرد کنیــد‪ .‬پــس از ان مــوز را تکــه تکــه کــرده و بــه‬ ‫همــراه ســایر محتویــات در مخلــوط کــن ریختــه و بــه خوبی‬ ‫بــا یکدیگــر مخلــوط کنیــد‪ .‬بــرای طعــم دهــی بــه اســموتی‬ ‫می توانیــد از یــک قاشــق چــای خــوری عســل یــا مقــداری‬ ‫انبــه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اسموتی کشمش و جودوسر‬ ‫بــه طــور کلــی ایــن اســموتی یکــی از بهترین اســموتی های‬ ‫تقویــت کننــده سیســتم ایمنی می باشــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک فنجان شیر‬ ‫یک عدد موز‬ ‫دو قاشق غذاخوری کشمش‬ ‫یک چهارم فنجان پوسته جو دوسر‬ ‫یک چهارم قاشق چای خوری دارچین‬ ‫مقدار کمی عصاره وانیل‬ ‫طرز تهیه‬ ‫در ابتــدا پوســته جــو دوســر را در شــیر ریختــه تــا نــرم‬ ‫شــوند و همچنیــن کشــمش ها را بــه مــدت ‪۱۰‬دقیقــه در‬ ‫اب داغ خیــس کنیــد‪ .‬ســپس تمامــی مــواد را در مخلــوط‬ ‫کــن ریختــه و بــه خوبــی بــا یکدیگــر مخلــوط کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اسموتی سیب و دارچین‬ ‫ایــن اســموتی یکــی از اســان ترین اســموتی های تقویــت‬ ‫کننــده سیســتم ایمنــی اســت کــه می توانیــد تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی لیتر ماست طعم دار وانیلی‬ ‫یک عدد سیب‬ ‫یک قاشق غذاخوری یخ خرد شده‬ ‫یک چهارم قاشق چای خوری دارچین‬ ‫یک قاشق غذاخوری عسل یا شربت افرا‬ ‫در صــورت تمایــل نیــز می توانیــد از الــو و جــوز هنــدی نیــز‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‬ ‫ســیب را پوســت کنــده و بــا ســایر مــواد الزم در مخلــوط کــن‬ ‫ریختــه و بــه خوبــی بــا یکدیگــر مخلــوط کنیــد و بنوشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اسموتی کیوی و موز‬ ‫ایــن اســموتی عــاوه بــر تقویــت سیســتم ایمنــی‪ ،‬بــرای‬ ‫پیشــگیری از ســرطان نیــز مفیــد اســت بــه عــاوه انکــه‬ ‫باعــث ســامت قلــب و درخشــش پوســت می شــود‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک دوم موز‬ ‫‪ ۴-۳‬عدد کیوی‬ ‫یک دوم لیمو‬ ‫یک عدد برگ کلم پیچ‬ ‫طرز تهیه‬ ‫ابتــدا کیــوی را پوســت کنــده و اب لیمــو را بگیریــد و تمــام‬ ‫مــواد را داخــل مخلــوط کــن ریختــه و بــه خوبــی بــا یکدیگــر‬ ‫ترکیــب کنیــد تــا بــه یــک اســموتی خوشــمزه تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اسموتی انگور قرمز‪ ،‬توت فرنگی و چغندر‬ ‫ایــن اســموتی حــاوی اثــرات ضدالتهابــی بــه همــراه فوایــد‬ ‫ســامتی قلــب مــی باشــد‪ .‬عــاوه برایــن مــی توانــد از‬ ‫حمــات قلبــی و مغــزی پیشــگیری کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک عدد چغندر کوچک‬ ‫یک دوم فنجان انگور قرمز‬ ‫یک دوم فنجان توت فرنگی‬ ‫طرز تهیه‬ ‫در ابتــدا تمــام ایــن محتویــات را در مخلــوط کــن بریزیــد و‬ ‫ســپس بــه مــدت چنــد ثانیــه ایــن مــواد را بــا یکدیگــر به خوبی‬ ‫مخلــوط کنیــد و ســپس اســموتی بــه دســت امــده را بنوشــید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬اسموتی انبه‪ ،‬پرتقال و زنجبیل‬ ‫ایــن اســموتی یکــی از ســالم ترین اســموتی ها بــرای تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی می باشــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک عدد پرتقال‬ ‫یک فنجان از تکه های انبه‬ ‫یک تکه زنجبیل کوچک‬ ‫طرز تهیه‬ ‫اب یک عدد پرتقال را بفشارید و با سایر مواد الزم در مخلوط‬ ‫کــن بریزیــد‪ .‬بــه مــدت چنــد ثانیــه مــواد را بــه خوبــی بــا یکدیگــر‬ ‫مخلــوط کنیــد تــا تبدیــل بــه یک اســموتی خوشــمزه شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫دو شنبه ‪ 22‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 727‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫سوء استفاده هکرها از‬ ‫نقایص نرم افزار دسکتاپ‬ ‫از راه دور برای استقرار‬ ‫بدافزار ‪PlugX‬‬ ‫گوگل ابزار‬ ‫پاکسازی کروم‬ ‫را حذف می کند‬ ‫‪ Google‬در حــال بازنشســتگی ‪Chrome Cleanup‬‬ ‫‪ Tool‬اســت ‪ ،‬برنامــه ای بــرای کاربــران ‪ Chrome‬در‬ ‫وینــدوز کــه نــرم افزارهــای مشــکوک یــا ناخواســته را‬ ‫شناســایی و حــذف مــی کنــد‪ .‬ایــن ابــزار بــا انتشــار‬ ‫‪ 111 Chrome‬از سیســتم های کاربــر حــذف می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه کاربــران نمی تواننــد دســتگاه خــود را بــا‬ ‫اســتفاده از ابــزار پاک ســازی ‪ Chrome‬از طریــق ویژگــی‬ ‫بررســی ایمنــی مرورگــر وب یــا از طریــق گزینــه «تنظیــم‬ ‫مجــدد تنظیمــات و پاک ســازی» در کــروم اســکن کننــد‪.‬‬ ‫گــوگل همچنیــن در حــال حــذف یــک ویژگــی کــروم‬ ‫اســت کــه بــه طــور متنــاوب دســتگاه هــای وینــدوز را بــرای‬ ‫فعالیــت مشــکوک اســکن مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی بــرای اولیــن بــار در حــدود ســال ‪ 2015‬بــه عنــوان‬ ‫یــک برنامــه مســتقل بــه نــام ابــزار حــذف نــرم افــزار گــوگل‬ ‫معرفــی شــد‪ ،‬ایــن ویژگــی بعــدا ًتغییــر نــام داد و مســتقیما ًدر‬ ‫مرورگــر ‪ Chrome for Windows‬ادغــام شــد‪.‬‬ ‫گــوگل ادعــا مــی کنــد کــه ابــزار پاکســازی کــروم از زمــان‬ ‫انتشــار بیــش از ‪ 80‬میلیــون پاکســازی انجــام داده اســت‪،‬‬ ‫سیســتم هــای تحــت تاثیــر تغییــرات غیرمنتظــره تنظیمات‬ ‫را بازیابــی کــرده و برنامــه هــای افزودنــی را کــه خــط مشــی‬ ‫جنجالی تازه برای‬ ‫هواوی؛ غول فناوری‬ ‫چینی به ردیابی افراد در‬ ‫‪ 2023 MWC‬متهم شد‬ ‫ظاهــرا ًکارت هایــی کــه هــواوی بــه بازدیدکننــدگان غرفــه خود‬ ‫در ‪ 2023 MWC‬داده بــود‪ ،‬دارای ردیــاب بــوده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه کنگــره جهانــی موبایــل امســال (‪ )2023 MWC‬بــه‬ ‫نــرم افــزار ناخواســته ‪ Google‬را نقــض می کننــد حــذف‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــس از حــذف ایــن ابــزار‪ ،‬کاربــران کــروم همچنــان توســط‬ ‫انتــی ویــروس هــای جایگزیــن‪ Google‬محافظــت می شــوند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بــرای نگهــداری روزمــره سیســتم مفیــد‬ ‫اســت‪ ،‬ابــزار پاکســازی کــروم هرگــز بــه عنــوان یــک راه حل‬ ‫جامــع انتــی ویــروس در نظــر گرفتــه نشــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روزهــا‪ ،‬کــروم خدمــات جایگزیــن بهتــری بــرای محافظــت‬ ‫از کاربــران و مســدود کــردن فایل هــای مشــکوک دارد‪،‬‬ ‫ماننــد مــرور ایمــن ‪ Google‬و محافظــت داخلــی کــروم در‬ ‫برابــر ویــروس بــرای وینــدوز‪.‬‬ ‫بــا ادامــه ظهــور روندهــای جدیــد فیشــینگ و بدافــزار‪ ،‬گــوگل‬ ‫می گویــد تمرکــز خــود را بــه بهبــود فعــال گردش هــای کاری‬ ‫احــراز هویــت و فنــاوری تشــخیص ویــروس بــرای محافظــت‬ ‫از کاربــران کــروم معطــوف کــرده اســت‪.‬‬ ‫گــوگل ادعــا مــی کنــد کــه شــکایات کاربــران در مــورد‬ ‫نــرم افزارهــای ناخواســته در طــول ســال هــا کاهــش‬ ‫یافتــه اســت و گــزارش مــی دهــد کــه فقــط ‪ 0.06‬درصــد‬ ‫از اســکن های ‪ Chrome Cleanup Tool‬کــه در مــاه‬ ‫گذشــته اجــرا شــده انــد در واقــع نگرانــی هــای نــرم افــزاری‬ ‫شــناخته شــده را شناســایی کــرده انــد‪.‬‬ ‫در مواجهــه بــا کاهــش گزارش هــای کاربــران و در‬ ‫دســترس بــودن راه حل هــای انتــی ویــروس قوی تــر‪،‬‬ ‫گــوگل ادعــا می کنــد کــه ابــزار پاک ســازی کــروم عمــا ً‬ ‫منســوخ شــده اســت‪ .‬بعیــد اســت کــه کاربــران کــروم‬ ‫تحــت تاثیــر حــذف ابــزار قدیمــی قــرار بگیرنــد زیــرا مرورگــر‬ ‫همچنــان ویژگی هــای امنیتــی ماننــد مــرور ایمــن خــودکار‬ ‫و محافظــت پیشــرفته سیســتم را ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫پایــان رســیده اســت‪ ،‬امــا ظاهــرا ً اخبــار ان ادامــه دارد؛ چــرا‬ ‫کــه حــاال هــواوی بــه ردیابــی افــرادی متهــم شــده اســت کــه‬ ‫از غرفــه ایــن شــرکت در ایــن نمایشــگاه بازدیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ LightReading‬در گزارشــی مدعــی شــده اســت کــه هــواوی‬ ‫درون «هــواوی کارت» دســتگاه های ردیــاب کار گذاشــته بــود‬ ‫و ان را در اختیــار افــرادی قــرار م ـی داد کــه از غرف ـه اش بازدیــد‬ ‫می کردنــد‪ .‬ایــن اتهــام به انــدازه ای جــدی اســت کــه حــاال مســئول‬ ‫برگــزاری ‪ ،MWC‬یعنــی ‪ GSMA‬درحــال بررســی وضعیــت اســت‪.‬‬ ‫احتمال ردیابی بازدیدکنندگان ‪ MWC‬توسط هواوی‬ ‫طبــق گزارش هــا‪ ،‬افــرادی کــه به دنبــال حضــور در غرفــه هــواوی‬ ‫بودنــد‪ ،‬بایــد هــواوی کارت دریافــت می کردنــد که شــامل نشــان‪،‬‬ ‫بنــد و نگهدارنــده پالســتیکی کوچــک می شــد‪ .‬بازدیدکننــدگان‬ ‫هنــگام بازدیــد از غرفــه هــواوی ایــن کارت را به همــراه داشــتند و‬ ‫در هنــگام تــرک غرفــه‪ ،‬بایــد ان را پــس می دادنــد‪.‬‬ ‫ش کردنــد کــه بایــد‬ ‫در ایــن میــان برخــی بازدیدکننــدگان فرامــو ‬ ‫ایــن کارت را بــه هــواوی برگرداننــد و همیــن موضوع باعث شــد‬ ‫کــه کاربــران متوجــه متنــی ریــز در پشــت ایــن نشــان ها شــوند‪:‬‬ ‫«مــا از فنــاوری ‪ RFID‬و بلوتــوث بــرای جمـع اوری زمــان کشــیدن‬ ‫هــواوی کارت هنــگام ورود بــه غرفــه هــواوی‪ ،‬اطالعــات مکانــی‬ ‫به صــورت لحظــه ای و مدت زمــان مانــدن دارنــدگان کارت در‬ ‫غرفــه هــواوی اســتفاده می کنیــم‪ .‬ایــن اطالعــات تنهــا بــا هــدف‬ ‫تجزیه وتحلیــل عالیــق کلــی بازدیدکننــدگان مــا از محصوالتمــان‬ ‫جمـع اوری و پــردازش می شــود تــا بتوانیم کیفیت ســرویس های‬ ‫خــود را بهبــود دهیــم‪ .‬مــا از ایــن اطالعــات مطابــق سیاســت‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی خــود محافظــت خواهیــم کــرد‪».‬‬ ‫«رولــف ورنــر»‪ ،‬معــاون ارشــد نوکیــا‪ ،‬یــک کارت هــواوی‬ ‫بــا نگهدارنــده پالســتیکی را بــه تصویــر کشــیده اســت کــه‬ ‫ظاهــرا ً شــامل یــک بــرد کوچــک می شــود‪ .‬بــه گفتــه ورنــر‪،‬‬ ‫می تــوان از ایــن ابــزار به عنــوان ردیــاب اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وجــود ایــن بــرد در نشــان های هــواوی باعث تعجــب ‪GSMA‬‬ ‫شــده و گفتــه اســت ردیابــی کاربــران یــک اتهــام جــدی‬ ‫به حســاب می ایــد‪ GSMA .‬دربــاره ایــن موضــوع تحقیــق‬ ‫می کنــد‪ ،‬بااین حــال هنــوز اطالعاتــی دربــاره تحقیــق خــود‬ ‫منتشــر نکــرده اســت‪.‬‬ ‫اگــر ردیابــی کاربــران توســط هــواوی تاییــد شــود‪ ،‬مســلما ً‬ ‫بــه اعتبــار ایــن شــرکت ضربــه وارد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد پیگیری امور اداری خود را به‬ ‫خودروی استیجاری( مدل باال؛ مرتب و سالم) از طریق مناقصه به افراد واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید‪ .‬متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به امور اداری‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی گرگان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ابراهیــم زمانــی بشــمار ه شناســنامه ‪ ۶۰۹۲‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۶۱۰۴۸۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد علیرضــا‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۷۰۳‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۹.۱۲‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک شــماره ‪ ۳۵۲‬فرعــی از ‪_۸۹‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی رضــا صیــاد محــزون بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خود را به مرجــع ذیصالح قضائی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۱۴۲۱۷ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/22 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۷۸۶‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۶۷‬تقاضــای خانــم بیچــه نســاء رســتاقی چالکــی بــه شــماره ‬ ‫شناســنامه ‪ ۲۸۲‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۸۰۴۹۵۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۶۱۶۹۵‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک شــماره ‪_۱۰۵‬اصلــی واقــع در اراضی‬ ‫قریــه کالســنگیان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی علــی اکبــر رهبــر به متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتراض خــود را با‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪ ۱۴۲۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۲/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/22 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اســیب پذیری هــای امنیتــی در برنامه هــای‬ ‫دســکتاپ راه دور ماننــد ‪ Sunlogin‬و ‪AweSun‬‬ ‫توســط عوامــل تهدیــد بــرای اســتقرار بدافــزار‬ ‫‪ PlugX‬مــورد ســوء اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫مرکــز پاســخگویی اضطــراری امنیتــی ‪AhnLab‬‬ ‫‬)‪ ،‪(ASEC‬در تحلیلــی جدیــد‪ ،‬اعــام کــرد کــه‬ ‫ادامــه ســوء اســتفاده از نقص هــا بــرای ارائــه انــواع‬ ‫محموله هــا در سیســتم های در معــرض خطــر‬ ‫را نشــان می دهد‪.‬ایــن شــامل چارچــوب پــس از‬ ‫بهره بــرداری ‪ ،Sliver‬اســتخراج کننــده ارز دیجیتــال‬ ‫‪ XMRig، Gh0st RAT‬و بــاج افــزار ‪ Paradise‬اســت‪.‬‬ ‫‪ PlugX‬اخریــن مــورد اضافــه شــده بــه این لیســت‬ ‫اســت‪.‬این بدافــزار مــدوالر بــه طور گســترده توســط‬ ‫عوامــل تهدیــد مســتقر در چیــن مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و ویژگی هــای جدیــدی بــه طــور‬ ‫مــداوم بــرای کمــک بــه انجــام کنتــرل سیســتم و‬ ‫ســرقت اطالعــات اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در حمــات مشــاهده شــده توســط ‪،ASEC‬‬ ‫بهــره بــرداری موفقیــت امیــز از نقص هــا بــا‬ ‫اجــرای یــک فرمــان ‪ PowerShell‬کــه یــک فایــل‬ ‫اجرایــی و یــک فایــل ‪ DLL‬را از یــک ســرور راه دور‬ ‫بازیابــی می کنــد‪ ،‬دنبــال می شــود‪ .‬ایــن فایــل‬ ‫اجرایــی یــک ســرویس ســرور ‪ HTTP‬قانونــی از‬ ‫شــرکت امنیــت ســایبری ‪ ESET‬اســت کــه بــرای‬ ‫بارگیــری فایــل ‪ DLL‬بــا اســتفاده از تکنیکــی بــه‬ ‫نــام بارگــذاری جانبــی ‪ DLL‬و در نهایــت اجــرای‬ ‫بــار ‪ PlugX‬در حافظــه اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ســکیوریتی جــوز در گزارشــی در ســپتامبر ‪2022‬‬ ‫اشــاره کــرد‪« :‬اپراتورهــای ‪ PlugX‬از تنــوع باالیــی‬ ‫از باینری هــای قابــل اعتمــاد اســتفاده می کننــد‬ ‫کــه در برابــر بارگــذاری جانبــی ‪ DLL‬اســیب پذیر‬ ‫هســتند‪ ،‬از جملــه برنامه هــای اجرایــی ضــد‬ ‫ویــروس متعــدد‪ .‬ثابــت شــده اســت کــه ایــن در‬ ‫هنــگام الــوده کــردن قربانیــان موثــر اســت‪».‬‬ ‫درب پشــتی همچنیــن بــه دلیــل توانایــی خــود‬ ‫در راه انــدازی ســرویس های دلخــواه‪ ،‬دانلــود و‬ ‫اجــرای فایل هــا از یــک منبــع خارجــی‪ ،‬و رهــا کــردن‬ ‫پالگین هایــی کــه می تواننــد داده هــا را جمــع اوری‬ ‫کــرده و بــا اســتفاده از پروتــکل دســکتاپ از راه دور‬ ‫(‪ )RDP‬منتشــر کننــد‪ ،‬قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫‪ ASEC‬گفــت‪« :‬ویژگی هــای جدیــد حتــی تــا بــه‬ ‫امــروز بــه [‪ ]PlugX‬اضافــه می شــوند‪ ،‬زیرا همچنان‬ ‫شــاهد اســتفاده مداوم از ان در حمالت هســتیم‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه درب پشــتی‪ ،PlugX ،‬نصــب مــی‬ ‫شــود‪ ،‬عوامــل تهدیــد می تواننــد کنتــرل سیســتم‬ ‫الــوده را بــدون اطــاع کاربــر بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫برنده جایزه ؛ بازنده ای‬ ‫بیش نبود‬ ‫پلیــس فتــا از یــک مــورد کالهبــرداری خبــر‬ ‫داد کــه بــه بهانــه برنــده شــدن جایــزه‪ ،‬حســاب‬ ‫بانکــی وی خالــی شــده بــود ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محســن محمــودی» در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا اســتان و با ارائــه مرجوعه قضائی عنوان‬ ‫کــرد کــه از حســاب بانک ـی اش مبلــغ ‪ 940‬میلیــون‬ ‫ریــال برداشــت غیرمجــاز صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح نمود‪:‬بــا درخواســت ایــن شــهروند‬ ‫بــزه دیــده از پلیــس فتــا مبنــی بــر شناســایی فــرد‬ ‫کالهبــردار و در راســتای احقــاق حــق وی بالفاصله‬ ‫تیمــی از کارشناســان ایــن پلیــس رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪:‬در بررســی هــای‬ ‫اولیــه مشــخص شــد کــه فــردی ناشــناس بــا‬ ‫برقــراری تمــاس بــا شــاکی اعــام مــی کنــد کــه‬ ‫در قرعــه کشــی یکــی از اپراتورهــا شــما برنــده‬ ‫جایــزه شــده ایــد کــه بــرای دریافــت جایــزه‬ ‫خــود بایــد یــک شــماره کارت بــه همــراه تمامــی‬ ‫مشــخصات را در اختیــار مــا قــرار دهیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪ -727‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-727‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/20‬شعبان‪/‬‬ ‫‪20 - 2023‬‬ ‫‪/13 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫دوشنبه ‪12//22‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫مزرعه کلزا‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالله؛ شهر‬ ‫تپه ماهورهایبی انتها‪،‬‬ ‫ارامگاه مردان اسمانی‬ ‫و خاستگاه اسب ترکمن‬ ‫قرارگرفتــن در جــوار پــارک ملــی گلســتان و دیــوار تاریخــی‬ ‫گــرگان در کنــار زیارتــگاه خالدنبــی بــا تپه ماهورهــای‬ ‫ســحرانگیز در ارتفاعــات و دشــت های شــقایق بی انتهــا‪،‬‬ ‫روســتاهای سرســبز بــا جاذبه هــای طبیعــی فــراوان همــراه‬ ‫بــا اسـب های ترکمــن صحرا‪ ،‬شهرســتان کاللــه را به مقصد‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬گردشــگران بــا حضــور در‬ ‫گلســتان بــه عنــوان رنگیــن کمــان می تواننــد عــاوه بــر‬ ‫مشــاهده و تجربــه فرهنــگ و اداب و رســوم اقــوام ســاکن‬ ‫از جملــه ترکمــن‪ ،‬تــرک‪ ،‬فــارس‪ ،‬بلــوچ و سیســتانی تــا دیگــر‬ ‫قومیت هــا‪ ،‬در شــهری ماننــد کاللــه از زیارتــگاه خالدنبــی‪،‬‬ ‫اقامتگاه هــای بــوم گــردی و روســتاهای محــل نگهداری اســب‬ ‫اصیــل ترکمــن‪ ،‬ســاعات مفرحــی را ســپری کننــد‪.‬‬ ‫قرار گرفتن کالله در جوار پارک ملی گلستان و وجود دیوار‬ ‫تاریخــی گــرگان‪ ،‬پــارک جنگلــی اقســو و مراتــع و جنگل هــای‬ ‫همجوار با مجموعه تفریحی چشــمه زاو‪ ،‬زیارتگاه خالد نبی‬ ‫و قبرســتان باســتانی (مشــترک بــا شهرســتان مراوه تپــه)‪ ،‬دره‬ ‫پنج شــیر‪ ،‬کارگاه کاوشــگری قره دیــب‪ ،‬اتشــکده یاســاقلیق و‬ ‫تپه هــای باســتانی‪ ،‬تــاالب ســولوک لی و ارتفاعــات بیلی کــوه‪،‬‬ ‫جنگل هــای خــدر اولیــا‪ ،‬مرقــد امــام زاده عبداللــه‪ ،‬ســدهای‬ ‫بوســتان و چمــران‪ ،‬پــارک اللــه و مجموعه هــای پرورش اســب‬ ‫روســتای صوفیــان از جملــه ظرفیت هــای گردشــگری طبیعــی‬ ‫و تاریخــی ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه خالد نبی‬ ‫منطقــه نمونــه گردشــگری خالدنبــی بــا برخــورداری از‬ ‫تپه ماهورهــای دیدنــی‪ ،‬زیارتــگاه حضــرت خالــد بــن‬ ‫ســنان(ع)‪ ،‬دشــت شــقایق‪ ،‬چشــمه‪ ،‬مراتــع و دامنه هــای‬ ‫سرســبز و جاذبه هــای بی بدیــل و چشــم انداز طبیعــی‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان نگینــی زیبــا در میــان جاذبه هــای گردشــگری اســتان‬ ‫گلســتان در کاللــه واقــع اســت‪.‬‬ ‫مجموعــه گورســتان و زیارتــگاه خالــد نبــی در ارتفاعــات و‬ ‫مناطق کوهســتانی اســتان موســوم بــه کوه «تانگــری داغ»‬ ‫قــرار دارد و کمــی دورتــر از ایــن زیارتــگاه‪ ،‬روی یکــی دیگــر‬ ‫از تپه هــای ایــن منطقــه تندیس هــای ســنگی متعــددی‬ ‫در کنــار یکدیگــر و به طــور پراکنــده ماننــد یــک گورســتان از‬ ‫زمین قد برافراشــته اند و بر اســاس مســتندات و شــواهدی‬ ‫کــه تاکنــون بــه دســت امــده قدمــت ایــن گورســتان تاریخی‬ ‫بــه قــرون میانــی اســامی مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه بکــر بــا توجــه بــه جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی‬ ‫منحصربه فــرد‪ ،‬جایــگاه ویــژه ای در بیــن مناطــق گردشــگری‬ ‫گلســتان و حتــی شــمال کشــور دارد کــه ســاالنه گردشــگران‬ ‫بســیاری را بــه ایــن منطقــه از نگارســتان ایــران جــذب می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه شــامل ارامــگاه خالــد نبــی معــروف بــه غیــث‬ ‫ابــن ســنان اســت و همچنیــن بقعــه عالــم بابــا‪ ،‬بقعــه چوپــان‬ ‫عطــا‪ ،‬گورســتان و چشــمه خضردنــدان در جــوار ان قــرار دارنــد‬ ‫و همگــی انــان در منطقــه بــه ویــژه میــان ترکمن هــا مــورد‬ ‫توجــه و احتــرام هســتند‪.‬‬ ‫در حاشــیه بنــای خالــد نبــی گورســتان عظیمــی بــر روی‬ ‫تپــه ماهورهــای اطــراف وجــود دارد کــه همگــی دارای ســنگ‬ ‫مزارهــای ایســتاده هســتند کــه از نظــر فــرم و تزئینــات بــا دیگــر‬ ‫ســنگ مزارهــای شــناخته شــده در منطقــه متفــاوت اســت و‬ ‫در ایــن گورســتان بیــش از ‪ ۶۰۰‬ســنگ مــزار ایســتاده تــا ارتفــاع‬ ‫حداکثــر ‪ ۲‬متــر دیــده می شــود‪.‬‬ ‫اسب های ترکمن در حال تاخت در روستای صوفیان‬ ‫پــرورش اســب از دیربــاز در بیــن ترکمن های ســاکن گلســتان‬ ‫از جملــه مناطــق گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬اق قــا و‬ ‫بندرترکمــن جایــگاه ویــژه ای داشــته و طبــق اعــام کارشناســان‬ ‫بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار راس اســب از نژادهــای مختلــف در ایــن‬ ‫اســتان نگهــداری می شــود کــه افــزون بــر ‪ ۳‬هــزار راس ان از‬ ‫نــژاد اصیــل ترکمــن‪ ،‬حــدود ‪ ۷‬هــزار راس ان از نــژاد دوخــون و‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬راس ان هــم از نــژاد تروبــرد اســت‪.‬‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن یکــی از گونــه ای پرطرفــدار ایرانــی‬ ‫اســت کــه پیشــینه ای طوالنــی در زندگــی ترکمن هــا دارد‬ ‫و بــا توجــه بــه ویژگی هــای خــاص اش در تمــام امــور‬ ‫ورزشــی پرطرفــدار بــوده و عالقمنــدان حاضر هســتند مبالغ‬ ‫هنگفتــی را بــرای نگهــداری ایــن گونــه پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬اســب ترکمــن شــامل ســه زیرتیــره‬ ‫«یمــوت‪ ،‬اخال تکــه و گــوگالن» اســت کــه تیره هــای «یمــوت‬ ‫و اخال تکــه و اخال یمــوت ترکیبــی از ‪ ۲‬تیــره» در کنــار‬ ‫نژادهــای دوخــون و تروبــرد در اســتان گلســتان نگهــداری و‬ ‫پــرورش داده می شــود و مالــکان انهــا پــای ثابــت شــرکت در‬ ‫کورس های بهاره‪ ،‬تابســتانه‪ ،‬پاییزه و زمســتانه گنبدکاووس‪،‬‬ ‫اق قــا و بندرترکمــن و ســایر نقــاط کشــور هســتند‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه واقــع در شــرق اســتان گلســتان پنــج واحد‬ ‫فعــال پــرورش اســب و همچنیــن ‪ ۵۵۰‬راس اســب اصیــل‬ ‫ترکمــن بــا بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر بهــره بــردار دارد‪.‬‬ ‫کاللــه ‪ ۱۶‬دوره میزبانــی جشــنواره ملــی زیبایــی اســب‬ ‫اصیــل ترکمــن را در روســتای صوفیــان بــه عنــوان یکــی‬ ‫از کانون هــای اصلــی پــرورش ایــن حیــوان برعهــده دارد‬ ‫و اخریــن دوره ان بــا حضــور بیــش از ‪ ۱۵۰‬راس اســب از‬ ‫اســتان های مختلــف خراســان رضــوی‪ ،‬خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫خراســان جنوبــی‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬گیــان‪ ،‬تهــران‪ ،‬البــرز‪ ،‬فــارس‬ ‫و اصفهــان اردیبهشــت مــاه امســال برگــزار شــد‪.‬‬ ‫گردشــگران بــرای مشــاهده از نزدیــک ایــن حیوانات نجیب‬ ‫از نــژاد اصیــل ترکمــن می تواننــد بــه روســتاهای کاللــه از‬ ‫جملــه صوفیــان ســفر کننــد و در کنــار ان شـب های خــود را‬ ‫در اقامتگاه هــای بوم گــردی جــذاب موجــود در روســتاهای‬ ‫بــا طبیعــت بکــر ایــن شهرســتان بگذراننــد‪.‬‬ ‫وجود بوم گردی ها در دل طبیعت بکر‬ ‫به گفته متولیان امر‪ ،‬کالله با داشــتن ‪ ۳۲‬واحد اقامتگاه‬ ‫بوم گردی فعال در مناطق روســتایی‪ ،‬رتبه نخســت اســتان‬ ‫گلســتان در ایــن حــوزه را دارد و همــواره در طــول ســال بــه‬ ‫ویــژه تعطیــات تابســتان و نــوروز جمعیــت قابــل توجهی از‬ ‫گردشــگران و مســافران برای گذران ســاعاتی خوش در دل‬ ‫طبیعــت بــه ایــن شهرســتان ســفر می کنند‪.‬‬ ‫بــوم گــردی یــا همــان گردشــگری روســتایی شــکلی جدیــد از‬ ‫صنعــت گردشــگری رواج یافتــه در کشــورمان اســت کــه در‬ ‫ان افــراد بــه جــای حضــور در هتــل هــا و اماکــن شــلوغ و‬ ‫پــر ازدحــام‪ ،‬راهــی روســتاهای بکــر مــی شــوند تــا بــه دور از‬ ‫هیاهوی زندگی روزمره ســاعتی‪ ،‬شــاید هم روزی و هفته ای‬ ‫را در ارامــش برامــده از ایــن ویژگی هــا ســپری کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه در شــرق اســتان گلســتان بــا توجــه بــه‬ ‫زیرســاخت های موجــود و قابلیت هــای متعدد رونــق بوم گردی‪،‬‬ ‫توجــه بــه ایــن شــاخه توریســم را در دســتور کار قــرار داده و در‬ ‫حــال ســرمایه گــذاری بــرای توســعه ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر جاذبه هــای بکــر‪ ،‬اســتفاده از طبیعــت روســتا‪،‬‬ ‫خــوردن غذاهــای ســالم و ارگانیــک‪ ،‬لمــس یــک زندگــی‬ ‫ســاده و ســنتی روســتایی‪ ،‬شــرکت در فعالیت هــای روزانــه‬ ‫اهالــی و خریــد تولیــدات دامــی و صنایــع دســتی از جملــه‬ ‫فعالیت هایــی بــه حســاب می ایــد کــه گردشــگران داخلــی‬ ‫و خارجــی فقــط در اقامتگاه هــای بــوم گــردی امــکان تجربــه‬ ‫ان را پیــدا می کننــد کــه همــه ایــن جاذبه هــا در روســتاهای‬ ‫کاللــه قابــل دسترســی اســت‪.‬‬ ‫دیوار تاریخی گرگان‬ ‫دیــوار دفاعــی‪ ،‬دیــوار بــزرگ گــرگان یــا دیوار ســرخ کــه در برخی‬ ‫متــون قدیمــی بــا عنــوان «مار ســرخ» مطرح شــده یکی از ســه‬ ‫دیــوار تاریخــی جهــان اســت که امــروزه بقایــای ان از کرانه های‬ ‫شــرقی دریــای خــزر تــا ارتفاعــات و دره هــای البــرز شــرقی در‬ ‫دامنــه بیلــی کــوه (پــارک ملــی گلســتان نزدیــک روســتای «زاو»‬ ‫در شــمال شــرقی شهرســتان کالله) قابل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دیــوار بــا طــول حــدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر و عــرض بیــن ‪۲‬‬ ‫متــر تــا ‪ ۱۰‬متــر‪ ،‬بــا نام هــای ســد اســکندر‪ ،‬ســد انوشــیروان‪،‬‬ ‫ســد فیــروز‪ ،‬دیــوار دفاعــی‪ ،‬قــزل ییــان‪ ،‬قــزل االنــگ و االن‬ ‫(بــه زبــان ترکمنــی) هــم در منابــع جغرافیــای تاریخــی و‬ ‫ســفرنامه ها نــگارش شــده اســت‪.‬‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان بــا رویکــرد محرومیت زدایــی و تمرکززدایــی‪ ،‬احیا و‬ ‫ســاماندهی دیــوار بــزرگ گــرگان را از روســتاهای «گوربور»‪،‬‬ ‫«یاســاقلق»‪« ،‬قره دیــب»‪« ،‬ساری ســو» و «تمرقــره‬ ‫قــوزی» شهرســتان کاللــه از مهرمــاه امســال اغــاز کــرد زیــرا‬ ‫اصلی تریــن اثــار باقی مانــده ایــن اثــر چنــد هزارســاله در‬ ‫ایــن مناطــق وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ســفر اســفندماه‬ ‫ســال گذشــته رییــس جمهــور و ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال از محــل‬ ‫اعتبــارات ملــی بــرای شــروع کار احیــا و مرمــت دیــوار بــزرگ‬ ‫گــرگان در نظــر گرفتــه شــد تــا بــا تکمیل طــرح‪ ،‬شــرایط برای‬ ‫بازدیــد گردشــگران از ایــن اثــر تاریخــی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫ابشارها و چشمه های جذاب‬ ‫چشــمه اق ســو در فاصلــه هفــت کیلومتــری شــهر کاللــه‬ ‫یکــی از پراب تریــن چشــمه های اســتان گلســتان بـ ه شــمار‬ ‫مـی رود کــه در نزدیکــی ان ابشــار اق ســو بــا ارتفــاع ‪ ۷۰‬متــر‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫چشــمه اق ســو از جاهــای دیدنــی ایــن شهرســتان‬ ‫م اندازهــای طبیعــی‬ ‫محســوب می شــود کــه عــاوه بــر چشـ ‬ ‫زیبــا‪ ،‬دارای امکانــات مناســب رفاهــی بــرای گردشــگران هم‬ ‫اســت و همچنیــن ابشــار لــوه از دیگــر دیدنی هــای کاللــه در‬ ‫دل جنگل هــای بکــر و حیرت انگیــز لــوه اســت‪.‬‬ ‫در میــان دیدنی هــای کاللــه چشــمه های طبیعــی زیــادی بــه‬ ‫ن چشــمه زاو اســت کــه‬ ‫چشــم می خــورد کــه معروف تریــن ا ‬ ‫بــرای دیــدن ان بایــد ‪ ۴۵‬کیلومتــر از مرکــز کاللــه دورتــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی کاللــه‪ ،‬ایــن شهرســتان بــا ‪ ۳۲‬اقامتــگاه‬ ‫بوم گــردی و پنــج خانــه مســافر فعــال بــا ظرفیــت پذیــرش‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر امــاده میزبانــی از مســافران و گردشــگران‬ ‫در تعطیــات نــوروز اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی ســرگزی افــزود‪ ۲۰ :‬واحــد اقامتــگاه بوم گــردی‬ ‫جدیــد هــم در حــال ســاخت در مناطــق روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان اســت و ‪ ۲۵‬اتــاق زائرســرای زیارتــگاه خالدنبــی‬ ‫هــم ظرفیــت پذیــرش ‪ ۳۰۰‬نفــر را دارد‪.‬‬ ‫وی گردشــگری کشــاورزی را از جملــه ظرفیت هــای صنعــت‬ ‫گردشــگری ایران دانســت و بیان کرد‪ :‬پنج مزرعه گردشــگری‬ ‫هــم در کاللــه بــرای بازدیــد عالقمنــدان دایر اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی کاللــه گفــت‪ :‬امســال تاکنــون ‪ ۷۶۰‬هــزار گردشــگر‬ ‫از جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی ایــن شهرســتان دیــدن‬ ‫کردنــد کــه ‪ ۴۵۰‬هــزار نفــر از انــان مربــوط بــه زیارتــگاه‬ ‫خالدبــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرگزی ادامــه داد‪ :‬روســتاهای صوفیــان‪ ،‬قــره تپه شــیخ و‬ ‫تمــر قــره قــوزی هــم بــه دلیــل پــرورش اســب اصیــل ترکمن‬ ‫در کنــار روســتای عزیزابــاد بــه واســطه داشــتن ‪ ۵۰۰‬بافتــه‬ ‫ابریشم(نســاجی ســنتی ترکمــن) از جملــه جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری شهرســتان کاللــه به حســاب می اینــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاللــه ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۳۲۲‬هنرمنــد صنایــع دســتی‬ ‫دارد و ‪ ۱۵‬کارگاه صنایــع دســتی در رشــته های مختلــف در‬ ‫ایــن شهرســتان فعــال اســت‪.‬‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫کاللــه افــزود‪ :‬بــرای عیــد نــوروز امســال برگــزاری ‪ ۲‬جشــنواره‬ ‫فرهنــگ اقتصــاد روســتا در بخش هــای پیشــکمر و مرکــزی‬ ‫شهرســتان پیــش بینــی شــده و بازارچــه صنایــع دســتی و‬ ‫ســوغات هم در ‪ ۱۴‬غرفه از ‪ ۲۰‬اســفند در محوطه زیارتگاه‬ ‫خالدنبــی فعــال خواهــد بود‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!