روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 726 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 726

‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪220 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 12 -‬مارس‪ /19-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪726 :‬‬ ‫خاطره بازی با پنجمین رودخانه طویل کشور؛‬ ‫مرگ تدریجی «اترک»‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت گوشت قرمز‬ ‫در ایام پایان سال‬ ‫کاهشی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫بیانیه شماره(‪)۴‬‬ ‫وزارت کشور درباره مسایل‬ ‫پیش امده در مدارس‬ ‫‪3‬‬ ‫را هکارها کاهش خطر‬ ‫امنیت سایبری برای‬ ‫سازمان ها‬ ‫‪7‬‬ ‫ِگل مالی خانه ها؛‬ ‫ایین استقبال از‬ ‫نوروز در روستای‬ ‫فارسیان گلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫«دالر»‪ ،‬راهبرد‬ ‫ق فکرهای‬ ‫اتا ‬ ‫امریکاییبرای‬ ‫ناارام سازی‬ ‫کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪726‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫اگر پیشگیری اجتماعی‬ ‫در جامعه محقق شود‬ ‫خطرات زخم اترک‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگی هــا موجــب شــده تــا‬ ‫رودخانــه اتــرک بــه کمتریــن میــزان ابدهــی در چنــد دهــه‬ ‫گذشــته برســد و ایــن امــر تهدیــدی بــرای ایــن رودخانــه‬ ‫اســت ضمــن اینکــه برداشــت اب بــا موتــور پمپ هــا و‬ ‫گاهــی حفــر چــاه دســتی بــرای کشــاورزی در اراضــی مجــاور‬ ‫رودخانــه نیــز مزیــد بــر علــت اســت‪.‬‬ ‫اگــر پیشــگیری اجتماعــی در جامعــه محقــق شــود‬ ‫بســیاری از جرائــم و معضــات و اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی کــه ناشــی از‏عــدم اگاهــی شــهروندان‬ ‫می باشــد مــی توانــد بــا کار جمعــی و مشــارکت بیــش‬ ‫از پیــش دســتگاه هــای فرهنگــی و‏اموزشــی دخیــل‬ ‫ایــن اگاهــی بخشــی افزایــش و بــه تبــع ان جرایــم‬ ‫کاهــش بیشــتری داشــته باش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبررنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫دکتــر «ســجاد نامــور» مقولــه نظــم و امنیــت‬ ‫اجتماعــی را از ضروریــات‏هــر جامعــه ای برشــمرد و‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬وجــود امنیــت باعــث رشــد و بالندگــی‬ ‫جامعه و توســعه اقتصادی و صنعتی‏شــده و نقش‬ ‫بســزایی در کیفیــت زندگــی اجتماعــی مــردم دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫وی از خدمــات و اقدامــات مجموعــه انتظامــی در‬ ‫خصــوص طــرح هــای عملیاتــی و پیشــگیرانه در‬ ‫طــول ســال قدردانــی‏کــرد و افــزود‪ :‬امــروز بــه برکــت‬ ‫تــاش‪ ،‬ایثــار و از خــود گذشــتگی کارکنــان انتظامــی‬ ‫در سراســر کشــور و اســتان شــاهد‏افزایش احساس‬ ‫امنیــت هســتیم کــه جــای تقدیــر و تشــکر و خســته‬ ‫نباشــید ویــژه دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه مقولــه امنیــت‪،‬‬ ‫اثــر بخشــی‏زیــادی در کیفیــت زندگــی و اقتصــادی‬ ‫افــراد دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬حضور کارکنان انتظامی در‬ ‫جامعــه امنیــت اجتماعــی‏و اقتصــادی مــی افرینـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ نامــور ادامــه داد‪ :‬امــروز نــگاه پلیــس‬ ‫نســبت بــه معضــات و اســیب هــای اجتماعــی‪ ،‬بــا‬ ‫رویکــرد پیشــگیرانه‏بــوده و بــا ایــن نــگاه وارد عرصــه‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫مقابلــه بــا جرائــم شــده اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی همچنیــن از حمایــت مــردم و‬ ‫مســئوالن اســتانی در جهــت برقــراری نظــم و امنیــت‬ ‫قدردانــی کــرد و‏گفــت‪ :‬مطمئنــا موفقیتهــای حاصــل‬ ‫شــده چیــزی جــزء مشــارکت‪ ،‬همدلــی و هماهنگــی‬ ‫متقابــل مســئوالن بــا پلیــس‏در برقــراری امنیــت‬ ‫نیســت و ایــن امــر موجــب فراهــم ســاختن زمینــه‬ ‫افزایــش اعتمــاد عمومــی شــهروندان خواهــد ش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ نامــور در ادامــه بــا تاکیــد بر اینکه مجرمان‬ ‫و هنجارشــکنان اجتماعــی بــه هیــچ وجــه در ســطح‬ ‫جامعــه در ‏امــان نخواهنــد بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫امنیــت جامعــه و مــردم خــط قرمــز پلیــس اســت و‬ ‫دالورمــردان ایــن ســازمان مقــدس‏در طــول شــبانه‬ ‫روز تمــام تــاش خــود را جهــت ایجــاد بســتری امــن‬ ‫و ارام بــرای مــردم و محلــی نــا امــن بــرای مجرمــان و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏ســارقان بــکار خواهنــد بس ـ ‪‎‬‬ ‫«حجاب به معنای ستر‬ ‫و پوشش است‪:‬‬ ‫«حجبه» یعنی ان را پوشانید‪ ،‬زن‬ ‫محجوب‪ ،‬زنی است که پوشیده باشد‪».‬‬ ‫در تعیین این که از میان این دو معنا‬ ‫کدام یک اصلی و یا هر دو معنا در‬ ‫عرض یکدیگر معانی اصلی به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬نظر مولف «التحقیق فی‬ ‫کلمات القران» را در اینجا می اوریم‪.‬‬ ‫«حجاب در اصل به معنای مانع از تالقی‬ ‫دو چیز یا اثر ان دو است‪ ،‬چه هر دو‬ ‫چیز مادی و دیگری معنوی و نیز بدون‬ ‫تفاوت از این ناحیه که ان مانع و حجاب‪،‬‬ ‫شیء مادی باشد یا امر معنوی‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫خاطره بازی با پنجمین‬ ‫رودخانه طویل کشور؛‬ ‫مرگ تدریجی‬ ‫«اترک»‬ ‫کبری علی ابادی‬ ‫رودخانـه ای کــه دیرزمانــی خــوان نعمــت الهــی بــرای ســفره‬ ‫مــردم و خنکایــی بــرای شــنا کــردن کــودکان بــود اینــک بــا‬ ‫دســت اندازی ‪ ،‬نفس هایــش بــه شــماره افتــاده و تنهــا‬ ‫خاطــره ای از ان روزهــای خــوش در اذهــان مــردم ایــن خطــه‬ ‫باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫سالهاســت کــه رودخانــه اتــرک یــاور کشــاورزان خراســان‬ ‫شــمالی در مواقــع خشکســالی بــوده و مــردم ایــن خطــه ان‬ ‫را همــزاد خــود مــی پندارنــد و زندگــی خــود را بــه اب ایــن‬ ‫همنشــین روشــن پیونــد زده انــد‪.‬‬ ‫رودخانـه ای کــه جوانــان و کــودکان دهه هــای گذشــته ایــن‬ ‫خطــه بــا ان خاطــرات زیــادی دارنــد و کمتــر کســی را مــی‬ ‫تــوان یافــت کــه در ان دوران تنــی در اب ایــن رودخانــه نــزده‬ ‫و خاطــره بــازی نکــرده باشــد‪.‬‬ ‫رودخانــه ای کــه بــا انشــعابات از کــوه هــای هــزار مســجد بر‬ ‫تــن برهنــه ایــن خطــه جــاری و ان وقــت کــه روزی مــردم در‬ ‫ان پهــن مــی شــد‪ ،‬همــگان امیــدوار از ایــن خــوان رحمــت‬ ‫الهــی بهــره مــی بردنــد‪.‬‬ ‫اتــرک را بــه واســطه اب خروشــانش و صــدای زیبــای‬ ‫شر ُ‬ ‫ُ‬ ‫شــرش مــی شناســند‪ ،‬روزگاری گــذر از ایــن رودخانــه‬ ‫خطرنــاک بــود و احتمــال غرق شــدگی وجــود داشــت ولــی‬ ‫امــروزه بواســطه خشکســالی هــا و برداشــت بــی رویــه از‬ ‫چاه هــا‪ ،‬ایــن چــراغ روشــن زندگــی مــردم در حــال خاموشــی‬ ‫اســت و دیگــر ان روزهــای زیبــا و پــر اب اتــرک بــه یــاد‬ ‫فراموشــی ســپرده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه راســتی کــه گاهــی چقــدر زود خاطــرات از یادها می روند‬ ‫و چــرا ایــن روزهــا صــدای زوزه بــاد بــه همــراه غبــار و خاشــاک‬ ‫فضــای نمنــاک اتــرک را غمنــاک کــرده و چــرا مــا انســان هــا‬ ‫حافظــه درازمــدت کوتاهــی داریــم و همــه چیــز را زود از‬ ‫یادهــا پــاک مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مگــر نــه اینکــه روزگاری ایــن همنشــین نــان ســفره مــان را‬ ‫تامیــن مــی کــرد و برکــت همزیســتی با ان دلنشــین بود چه‬ ‫شــد ان همــه خاطــره در یادهــا‪.‬‬ ‫انــگار مــردم نیــز بــه مــرگ تدیریجــی ایــن همنشــین زیبــا‬ ‫عــادت کــرده انــد و بــی تفــاوت از کنــار ان همــه خاطــرات‬ ‫می گذرنــد و از یــاد مــی برنــد کــه اتــرک در حال خشــک شــدن‬ ‫اســت و بایــد کاری کــرد‪.‬‬ ‫تن تفتیده اترک‬ ‫رودخانــه اتــرک در خراســان شــمالی‪ ،‬از دامنه هــای جنوبــی‬ ‫ارتفاعــات هــزار مســجد در حدفاصــل شهرســتانهای قوچــان‬ ‫و چنــاران سرچشــمه مــی گیــرد و پــس از عبــور از محــدوده‬ ‫شهرســتان قوچان در اســتان خراســان رضوی و بخش های‬ ‫میانــی شهرســتان هــای فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد و مانــه‬ ‫و ســملقان در خراســان شــمالی بــه شــرق اســتان گلســتان‬ ‫وارد شــده و در نهایــت بــه تــاالب هــای حاشــیه دریــای خــزر‬ ‫(تــاالب االگل) می ریــزد‪.‬‬ ‫ایــن رودخانــه مهمتریــن رودخانــه شــمال شــرق کشــور‬ ‫اســت کــه بــه دریــای خــزر مــی ریــزد‪ ،‬چهــار ســد بــر روی‬ ‫سرشــاخه های این رودخانه در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬حــدود ‪ ۲۱۱‬کیلومتــر از مســیر ‪۵۳۵‬‬ ‫کیلومتــری ایــن رودخانــه در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن رودخانــه کــه بــه دلیــل دبــی بــاالی اب‪ ،‬روزگاری‬ ‫کــوچ عشــایر و گــذر از ان را بــه شــدت دشــوار کــرده بــود‬ ‫هم اکنــون بــا بســتری خشــک مواجــه اســت کــه محــل‬ ‫عبــور خودروهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی های اخیــر خراســان شــمالی کــه از ســال ابــی‬ ‫‪ ۸۶-۸۵‬اغــاز شــده‪ ،‬در طــول ســالها پیامدهــای ناگــواری بــر‬ ‫منابــع اب‪ ،‬محیط زیســت و فعالیت هــای اقتصــادی ایــن‬ ‫اســتان برجــا گذاشــته اســت و کارشناســان مــی گوینــد کــه‬ ‫ایــن شــرایط تهدیــد و بســتری بــرای فعال شــدن کانون های‬ ‫گــرد و غبــار در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه پرداخــت نشــدن حقابــه‬ ‫زیســت محیطــی رودخانــه اتــرک موجــب کاهــش دبی اب‬ ‫شــده اســت کــه ایــن شــرایط موجــب افزایــش کانون هــای‬ ‫ریزگــرد در شمالشــرق کشــور می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر دســت انــدکاران ایــن حــوزه؛ ســهم حقابــه‬ ‫زیســت محیطــی رودخانــه اتــرک از ســد هــای خراســان‬ ‫شــمالی داده نشــده اســت و ادامــه ایــن رونــد موجــب فعــال‬ ‫شــدن کانــون هــای جدیــد گــرد و غبــار در منطقــه شــود‪.‬‬ ‫کاهــش دبــی رودخانــه اتــرک‪ ،‬تــاالب هــای ســه قلــوی‬ ‫االگل‪ ،‬امــاگل و اجــی گل در اســتان گلســتان را هــم‬ ‫در معــرض تهدیــد قــرار داده اســت و می توانــد شــعاع‬ ‫کانونــی ریزگردهــا را تــا ان اســتان پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫کاهــش دبــی رودخانــه اتــرک همچنیــن تهدیــد بــرای‬ ‫زیســت مندان در ایــن رودخانــه و اســیب بــرای تنــوع‬ ‫زیســتی و ابزیــان اســت زیــرا بــا کاهــش دبــی اب‪ ،‬قــدرت‬ ‫خودپاالیــی رودخانــه کاهــش یافتــه و میــزان االیندگی هــا‬ ‫در اب افزایــش مــی یابــد در ایــن شــرایط رودخانــه بــا‬ ‫خطــر الودگــی روبــه رو اســت‪.‬‬ ‫در میــان تــرک تــازی خشکشــالی و کاهــش بارندگــی هــا‪،‬‬ ‫توســعه ســطح زیــر کشــت مناطــق کشــاورزی در منطقــه‬ ‫و حفــر چــاه هــای غیرمجــاز کشــاورزی هــم اب در اســیاب‬ ‫مشــکالت ریختــه اســت‪.‬‬ ‫خطرات زخم اترک‬ ‫کارشناســان منابــع ابــی در اســتان خراســان شــمالی مــی‬ ‫گوینــد رودخانــه اتــرک محــل تغذیــه ســه تــاالب االگل‪،‬‬ ‫امــاگل و اجــی گل در اســتان گلســتان در نزدیکــی دریــای‬ ‫خــزر محســوب مــی شــود کــه خشــک شــدن رودخانــه‬ ‫اتــرک مــی توانــد محــل ایــن تــاالب هــا را بــه کانــون‬ ‫الودگــی زیســت محیطــی و ریزگردهــا مبــدل کنــد کــه‬ ‫چندیــن اســتان دیگــر کشــور از جملــه مازنــدران و ســمنان‬ ‫را نیــز درگیــر ایــن ریزگردهــا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــا خشــک شــدن‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد از تــاالب میانکالــه و خلیج گرگان‬ ‫در حــوزه ســرزمینی اســتان هــای مازنــدران و گلســتان و‬ ‫تاخیــر در احیــای ایــن زیســت کــره مهــم جهــان در ایــران‬ ‫بــا خشــک شــدن تــاالب هــای ســه قلــوی االگل‪ ،‬امــاگل و‬ ‫اجــی گل شــعاع کانونــی ریزگردهــا در اســتانهای شــمالی‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت کــه مــی توانــد حتــی اســتان هــای‬ ‫خراســان شــمالی و رضــوی را نیــز درگیــر کنــد‪.‬‬ ‫معــاون محیــط زیســت انســانی اداره کل حفاظت محیط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬خشکســالی‬ ‫و کاهــش بارندگی هــا موجــب شــده تــا رودخانــه اتــرک‬ ‫بــه کمتریــن میــزان ابدهــی در چنــد دهــه گذشــته برســد‬ ‫و ایــن امــر تهدیــدی بــرای ایــن رودخانــه اســت ضمــن‬ ‫اینکــه برداشــت اب بــا موتــور پمپ هــا و گاهــی حفــر چــاه‬ ‫دســتی بــرای کشــاورزی در اراضــی مجــاور رودخانــه نیــز‬ ‫مزیــد بــر علــت اســت‪.‬‬ ‫حســین هراتــی بــدون ذکــر دقیــق از میــزان کاهــش‬ ‫دبــی اب رودخانــه اتــرک تصریــح کــرد‪ :‬کاهــش نــزوالت‬ ‫جــوی و پاییــن امــدن دبــی چشــمه های منتهــی بــه ایــن‬ ‫رودخانــه موجــب شــده تــا در اکثــر طــول مســیر رودخانــه‬ ‫اب جریــان نداشــته باشــد و بــه تعبیــری دیگــر رودخانــه‬ ‫در اغلــب طــول مســیر خشــک و بــدون اب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین برداش ـت های بــی رویــه در تمــام‬ ‫طــول مســیر ایــن رودخانــه در اســتان های خراســان‬ ‫رضــوی و گلســتان انجــام مــی شــود و کــم شــدن دبــی اب‬ ‫ایــن رودخانــه کــه زمانــی منبــع اب تــاالب هــای «االگل»‪،‬‬ ‫«اجــی گل» و «المــاگل» در اســتان گلســتان محســوب‬ ‫مــی شــد اینــک ســطح اب ایــن تاالب هــا را بــه میــزان‬ ‫قابــل توجهــی کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫معاون اداره کل حفاظت محیط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه میــزان پاییــن دبــی بــا الودگــی اب رابطــه‬ ‫مســتقیمی دارد گفــت‪ :‬اســتفاده بیــش از حــد از ســموم و‬ ‫کودهــای شــیمیایی در اراضــی کشــاورزی و باغ هــای اطــراف‬ ‫رودخانــه و شســته شــدن انهــا در بارندگــی هــا و انتقــال بــه‬ ‫رودخانــه موجــب کاهــش کیفیــت اب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رهاســازی فاضــاب برخــی از واحدهــای تولیدی‬ ‫و خدماتــی حاشــیه رودخانــه و رهاســازی فاضــاب انســانی‬ ‫هــم از منابــع الــوده کننــده ایــن رودخانــه اســت‪ ،‬برخــی از‬ ‫ایــن واحدهــای تولیــدی و تانکرهــای حمل فاضالب انســانی‬ ‫پــس از شناســایی و تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی هــم‬ ‫در ایــن بــاره بــا بیــان اینکــه کاهــش دبــی رودخانــه مــی‬ ‫توانــد عامــل و تهدیــدی بــرای بــروز گــرد و غبــار باشــد‬ ‫گفــت‪ :‬تهدیــد دیگــر‪ ،‬وارد شــدن اســیب بــه زیسـت مندان‬ ‫و تنــوع زیســتی منطقــه و ابزیــان و افزایــش احتمالــی‬ ‫غلظــت بــار الودگــی رودخانــه و منابــع ابــی اســت‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان اظهــار کــرد‪ :‬کاهــش دبــی رودخانــه اتــرک بــه‬ ‫طــور قطــع متاثــر از کاهش نــزوالت جوی و میــزان بارندگی‪،‬‬ ‫افزایــش ســطح زیــر کشــت اراضــی کشــاورزی و عــدم رعایت‬ ‫الگــوی کشــت وابیــاری و برداشــت بــی رویــه اب هــای جــاری‬ ‫رودخانــه و ابهــای زیرزمینــی مجاور رودخانه اســت‪.‬‬ ‫شــکاریان افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن وجــود ســدها و بندهــای‬ ‫انحرافــی در سرشــاخه هــای فرعــی رودخانــه در تمــام طــول‬ ‫مســیر اترک در حوزه شهرســتانهای قوچان‪ ،‬فاروج‪ ،‬شــیروان‪،‬‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان و راز و جــرگالن و اســتان گلســتان‬ ‫ســبب شــده تــا جریــان هــای ثابتــی ماننــد چشــمه هــا وارد‬ ‫رودخانــه اصلــی نشــده و جریــان همیشــگی رودخانــه پشــت‬ ‫ســدها متوقــف بمانــد و امــروزه مــا شــاهد جریــان ثابتــی در‬ ‫طــول مســیر رودخانــه نباشــیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬احــداث تصفیــه خانــه بــرای‬ ‫واحدهــای فاقــد زیرســاخت و جلوگیــری از تخلیــه‬ ‫فاضالب هــای انســانی توســط تانکرهــای حمــل فاضــاب‬ ‫از مهمتریــن راهکارهــای مقابلــه بــا الودگــی ایــن‬ ‫خطــر زیســت محیطــی اســت و اســتفاده از روش هــای‬ ‫بیولوژیــک بــرای مبــازره بــا افــات و بیماری هــا بــه جــای‬ ‫ســموم کشــاورزی و کاهــش مصــرف کودهــای شــیمیایی‬ ‫از مهمتریــن راهکارهــای جلوگیــری از الــوده شــدن اب‬ ‫رودخانــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی بــه‬ ‫کارگــروه احیــای رودخانــه اتــرک اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫کارگــروه در ســال ‪ ۹۹‬توســط محیــط زیســت پیشــنهاد‬ ‫شــد امــا بــه علــت مســایل و مشــکالت مــوازی بــا شــورای‬ ‫حفاظــت از منابــع اب در ســال گذشــته بــا ان شــورا‬ ‫ادغــام شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬موضــوع حــق ابــه زیســت محیطــی‬ ‫رودخانــه و الودگــی هــای مرتبــط بــا ان مهمترین موضوع‬ ‫مــورد پیگیــری در ابتــدای تشــکیل کارگــروه بــود کــه در‬ ‫‪ ۶‬ماهــه اول ســال ‪ ۹۹‬مــورد پیگیــری قــرار گرفــت و در‬ ‫‪ ۶۶‬ماهــه دوم همــان ســال ایــن کارگــروه بــه علــت عــدم‬ ‫انطبــاق ان بــا کارگروه هــای متناظــر ملــی کــم رنــگ شــد و‬ ‫انــدک مصوبــات ان در ســال ‪ ۹۹‬بــه مرحلــه اجــرا نرســید‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 726‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫بیانیه شماره(‪ )۴‬وزارت‬ ‫کشور درباره مسایل‬ ‫پیش امده در مدارس‬ ‫«دالر»‪ ،‬راهبرد اتا ‬ ‫ق‬ ‫فکرهای امریکایی برای‬ ‫ناارام سازی کشور‬ ‫تحلیلگــران و اتاق هــای فکــر غربــی در گزارش هــای متعــدد‬ ‫اذعــان دارنــد؛ دولت هــای غربــی بــا توســل بــه تحریم هــا‬ ‫و افزایــش فشــارهای اقتصــادی و ارزی تــاش می کننــد‬ ‫بحران هــای امنیتــی تــازه ای بــرای ایــران بــه راه اندازنــد‪.‬‬ ‫سال هاســت تحریم هــای چندالیــه امریــکا و متحــدان‬ ‫ان در کنــار شــکل مدیریــت اوضــاع اقتصــادی‪ ،‬وضعیــت‬ ‫نابســامان و بی ثباتی در بازار ارز را در ایران دامن زده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط حتــی در ‪ ۲‬مــاه گذشــته شــرایط خاص تــری پیــدا‬ ‫کــرده و همچــون ســال ‪ ۱۳۹۸‬رشــد قیمــت ارز‪ ،‬بــه افزایــش‬ ‫قیمت هــا و مهمتــر از ان اضطــراب جامعــه دام ـن زده اســت‪.‬‬ ‫بحــران ســال ‪ ۱۳۹۸‬مدتــی پــس از خــروج «دونالــد ترامــپ»‬ ‫از برجــام و بــه واســطه برخــی سیاسـت گذاری ها و چندنرخی‬ ‫شــدن قیمــت ارز رخ داد‪ .‬در نیمــه دوم ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیــز‬ ‫هم زمــان و اندکــی پــس از ناارامی هــا کــه مجموعــه ای از‬ ‫دالیــل سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی را در خــود داشــت‬ ‫بحــران در زمینــه تامیــن ارز و تغییــر لحظ ـه ای قیمــت دالر‬ ‫و افزایــش قیمت هــا بــه وقــوع پیوســت کــه از یــک ســو بــار‬ ‫روانــی فراوانــی را بــر دوش مــردم تحمیــل کــرد و از طــرف‬ ‫دیگــر موجــی از انتقادهــا را بــه ســمت دولــت روانــه ســاخت‪.‬‬ ‫مســتندات انتشــار یافتــه در اندیشــکده ها و اتــاق فکرهــای‬ ‫غربــی نشــان می دهــد بحــران چنــد ماهــه اخیــر بســتری از یــک‬ ‫ـی جامــع علیــه‬ ‫تهاجــم چندالیــه در چارچــوب یــک جنــگ ادراکـ ِ‬ ‫کشــور اســت کــه در ان دشــمن از همــه ابزارهــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و رســانه ای خــود بهــره بــرده اســت‪.‬‬ ‫اگــر مــروری بــه روندها و اعتراف های کارشناســان و رســانه های‬ ‫غربــی داشــته باشــیم در می یابیــم در کنــار مشــکالت مدیریتــی‬ ‫در داخــل کــه قابــل چشم پوشــی نیســتند‪ ،‬بخــش مهمــی از‬ ‫چالش هــای کنونــی در قالــب افزایــش فشــار غــرب بــر ایــران‬ ‫بــرای پذیــرش خواســته های ان هــا صــورت می گیــرد کــه شــاید‬ ‫نخســتین گام ان عقب نشــینی هســته ای باشــد‪.‬‬ ‫روشــن نگــه داشــتن اعتراض هــای داخلــی بــا ابــزار تشــدید‬ ‫تحریم هــا‬ ‫براســاس اعتــراف صریــح رســانه های امریکایــی‪ ،‬غــرب‬ ‫تــاش دارد بــا تشــدید فشــار‪ ،‬اعتراض هــا در ایــران را بــه‬ ‫ویــژه بــا ابــزار افزایــش تحریم هــا روشــن نگــه دارد‪ .‬نشــریه‬ ‫«پولیتیکــو» در ایــن زمینــه نوشــت‪ :‬ایاالت متحده و شــرکای‬ ‫غربــی ان ادعــا می کننــد دولــت ایــران بــه دلیــل ناارامی هــای‬ ‫داخلــی کــه در اواســط سپتامبر(شــهریور) اغــاز شــد‪ ،‬بــه طــور‬ ‫غیرعــادی اســیب پذیر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس اســت کــه بــه نوشــته ایــن رســانه‪ ،‬غــرب‬ ‫(امریــکا‪ ،‬اتحادیــه اروپــا و انگلســتان) به تازگــی تحریم هــای‬ ‫بیشــتری را علیــه ایــران بــه اجــرا گذاشــته کــه هــدف اصلــی ان‬ ‫تحــت فشــار قــرار دادن دولــت ایــران اســت؛ ایــن نهمیــن دور‬ ‫تحریم هــای امریــکا در رابطــه بــا ناارامی هاســت‪ .‬حــال انکــه‬ ‫ایــران همزمــان بــا مشــکالت داخلــی متعــددی نیــز مواجــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اقدامــات نشــان می دهنــد امریکا و متحدانش معتقدند‬ ‫کــه دولــت ایــران بــا اعتراض هــای داخلــی اســیب پذیر شــده‬ ‫و ممکــن اســت بــه خواســته های غــرب رضایــت دهــد‪ .‬بــا‬ ‫این حــال ایــن رســانه امریکایــی اذعــان می کنــد کــه ایــران‬ ‫توانســت دهه هــا تحریــم غــرب را تحمــل کنــد و اکنــون نیــز بــه‬ ‫نظــر می رســد تــاش بســیاری بــرای عبــور از ان دارد‪.‬‬ ‫مقصر نشان دادن ایران در اعمال تحریم ها‬ ‫در حالــی کــه خواســته های قلدرمابانــه و نــگاه تک قطبــی‬ ‫واشــنگتن در جهــان‪ ،‬موجــب فشــار بــر ایــران و اســتفاده‬ ‫همه جانبــه از ابــزار تحریم هــای اقتصادی شــده اما رســانه های‬ ‫غربــی تــاش زیــادی دارنــد تــا نظــام جمهوری اســامی ایــران را‬ ‫تنهــا مقصــر تحریــم شــدن خــود نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫مرکــز پژوهشــی «میــدل ایســت ای» در تحلیــل اقتصــاد‬ ‫ی کــه مدتــی‬ ‫ایــران و تاثیــر تحریم هــا بــر ان نوشــت‪ :‬در حالـ ‬ ‫اســت مذاکرات هســته ای میان امریکا و ایران به بن بســت‬ ‫رســیده‪ ،‬بــا تشــدید تحریم هــا همچنــان بــه اســیب زدن بــه‬ ‫اقتصــاد ایــران ادامــه می دهنــد کــه نتیجــه مســتقیم ان در‬ ‫افزایــش تــورم‪ ،‬کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی و افزایــش‬ ‫قیمت هــا مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫میــدل ایســت ای‪ :‬امریــکا بــا تشــدید تحریم هــا همچنــان‬ ‫بــه اســیب زدن بــه اقتصــاد ایــران ادامــه می دهنــد کــه نتیجــه‬ ‫مســتقیم ان در افزایــش تــورم‪ ،‬کاهــش تولیــد ناخالــص‬ ‫بــه‬ ‫داخلــی و افزایــش قیمت هــا مشــاهده می شــود‬ ‫نوشــته ایــن گــزارش‪« ،‬در حالــی کــه مذاکــرات بــرای احیــای‬ ‫توافــق هســته ای ایــران پویایــی خاصــی نــدارد و از نــگاه‬ ‫کارشناســان‪ ،‬فروپاشــی احتمالــی گفت وگوهــا و برجــام دوراز‬ ‫ذهــن نیســت امــا در ایــن دوره تحریم هــا نــه تنهــا ادامــه‬ ‫یافتــه بلکــه افزایــش هــم داشــته اســت‪ .‬دولت هــای غربــی به‬ ‫بهانه هــای حقــوق بشــری برحجــم فشــارها و محدودیت هــای‬ ‫اقتصــادی علیــه ایــران افزوده انــد‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬در همــه‬ ‫ایــن مــدت‪ ،‬تحریم هــای بین المللــی ادامــه داشــته و مــردم‬ ‫عــادی‪ ،‬بیشــترین بــار را تحمــل کرده انــد و بی ثباتــی اقتصــادی‬ ‫زندگــی روزمــره را بــرای انهــا ســخت تر کــرده اســت‪».‬‬ ‫ایــن گــزارش می افزایــد‪ :‬اگرچــه ســال ها تحریــم بــه ایــران‬ ‫یــاد داده کــه بــا فشــارها و محدودیت هــا کنــار بیایــد‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬تــورم مســتمر‪ ،‬کاهــش ارزش ریــال ایــران و کاهــش‬ ‫تولیــد داخلــی (‪ )GDP‬بــه اوج خــود رســیده اســت‪.‬‬ ‫«اســفندیار باتمانقلیــج» یکــی از پژوهشــگران و از اعضــای‬ ‫شــورای روابــط خارجــی اروپــا در مــورد شــرایط اقتصــادی ایــران‬ ‫اعتقــاد دارد خانواده هــا مجبورنــد هزینه هــای زیــادی را بــرای‬ ‫زندگــی خــرج کننــد؛ ان هــا بایــد ســبد خریدهــای خــود را اصــاح‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه ایــن کارشــناس ایرانی االصــل در نهادهــای اروپایــی‪،‬‬ ‫همــه مســائل اقتصــادی ایــران را برشــمرد و حتــی موسســه‬ ‫یادشــده‪ ،‬نمودارهــای گوناگونــی را در مــورد تــورم و بحــران در‬ ‫بخــش هــای مختلــف اقتصاد ایران منتشــر کــرد و نتیجه گرفت‪:‬‬ ‫تشــدید تحریم هــا موجــب بحــران در جامعــه ایرانــی مــی شــود‪.‬‬ ‫باتمانقلیــج ادعــا کــرده‪ ،‬اگرچــه ایــران بــا بحــران گرســنگی‬ ‫شــدید و اشــکار دســت و پنجــه نــرم نمی کنــد امــا از‬ ‫دسـت دادن قــدرت خریــد مــردم نشــان دهنده وجــود و بــروز‬ ‫نوعــی بحــران اســت‪ .‬کاهــش معیشــت و رفــاه مــردم عــادی‬ ‫بایــد بــه عنــوان شکســت سیاســتی در نظــر گرفتــه شــود کــه‬ ‫هــدف ان بــه حداقــل رســاندن اســیب های انســانی اســت‪.‬‬ ‫تاکید غرب در مورد تاثیر مخرب تحریم ها بر اقتصاد ایران‬ ‫عــاوه برایــن‪ ،‬دولتمــردان و کارشناســان غربــی بارهــا در مــورد‬ ‫تاثیــر مخــرب تحریم هــا بــر اقتصــاد ایــران اذعــان دارنــد و انــواع‬ ‫تحلیل هــا را از اینــده ارائــه می دهنــد‪ ،‬زیــرا بــرای ان هــا هــدف‬ ‫راهبــردی و اصلــی‪ ،‬ســرنگونی نظــام ایران با هر وســیله ممکن‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه در ســخت ترین شــرایط حتــی دولت هــا و‬ ‫شــرکت های غربــی از ارائــه کمک هــای انســانی و دارو بــه مــردم‬ ‫ایــران یــا حتــی کاهــش انــدک فشــارها دریغ کردند یــا در مثالی‬ ‫دیگــر وقــوع زلزلــه (در ایــران یــا ســوریه) هــم حتــی باعــث‬ ‫عقب نشــینی ظاهــری غــرب نشــد امــا بــه نوشــته یــک مرکــز‬ ‫پژوهشــی اروپایــی‪ ،‬دولــت امریــکا بــا مشــاهده ناارامی هــا در‬ ‫ایــران بــرای بهره بــرداری از ان و کمــک بــه پیــروزی مخالفــان‬ ‫نظــام در زمینــه کاهــش یــا رفــع تحریــم در حــوزه فنــاوری و‬ ‫اینترنــت گام هــای منحصــر بفــردی برداشــت‪.‬‬ ‫مرکز پژوهشــی اســپانیایی «‪ »Elcano Royal Institute‬با‬ ‫انتشــار مطلبی در این زمینه‪ ،‬ضمن بررســی تاثیر اســتفاده‬ ‫از تحریم ها و فناوری علیه ایران اورده اســت‪ :‬دولت بایدن‬ ‫برخــاف گذشــته‪ ،‬مجــوزی را در زمینــه اعطــای معافیت هــای‬ ‫تحریمــی بــرای صــادرات محصــوالت فناوری به ایــران فراهم‬ ‫می کنــد کــه هــدف ان حمایــت از بخــش خصوصــی غــرب و‬ ‫نیازهــای جامعــه مدنــی ایــران اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬وزارت‬ ‫خزان ـه داری امریــکا امــکان اجــرای برنامه هایــی کــه از ازادی‬ ‫اینترنــت در ایــران حمایــت می کننــد‪ ،‬از جملــه توســعه و‬ ‫پشــتیبانی نرم افــزار ضــد نظــارت را بررســی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تالش برای به بن بست رساندن ایران‬ ‫در همیــن چارچــوب همــه تــاش نهادهــای پژوهشــی غربــی‬ ‫این اســت که مشــکالت اقتصادی کشــور را به ســاختار جمهوری‬ ‫اســامی و فــرار ســرمایه گذاران از ایــران بــه دلیــل سیاسـت های‬ ‫نظــام و تحریــم ارتبــاط دهنــد و بــه مخاطبــان می گوینــد‪ :‬رفــع‬ ‫مشــکالت ایــران در گــرو دو دگرگونــی بــزرگ اســت؛ نخســت‬ ‫فروپاشــی ســاختار مدیریتــی کنونــی ایــران و ســپس تغییــر در‬ ‫نــگاه و خــط مش ـی های کالن سیاســی و بیــن المللــی‪.‬‬ ‫اتــاق فکــر «مرکــز امنیــت جدیــد امریــکا» (‪ )CNAS‬بــه جای‬ ‫انکــه وضعیــت اقتصــادی ایــران را حاصــل تحریــم و فشــار‬ ‫دولت هــای غربــی بدانــد ان را فقــط نتیجــه سیاســت های‬ ‫ایــران و نــوع مدیریــت و ســاختار ان بیــان کــرده و در‬ ‫گزارش هــای خــود ایــن موضــوع را القــا می کنــد کــه‬ ‫ناکارامــدی و بحران هــای نظــام غیرقابــل حــل هســتند‪.‬‬ ‫ایــن اتــاق فکــر امریکایــی در یکــی از چنــد تحلیــل خــود‪ ،‬از‬ ‫اقتصــاد ایــران در چنــد مــاه بعــد از اغــاز ریاســت جمهــوری‬ ‫رئیســی مدعــی شــد‪ :‬بــه دلیــل اجتنــاب دولــت رئیســی از‬ ‫ترســیم مســیری روشــن برای ازســرگیری مذاکرات هســته ای‬ ‫و غیرمحتمــل بــودن لغــو تحریم هــا‪ ،‬شــرایط بــرای مــردم‬ ‫عــادی ایــران در حــال بدتــر شــدن اســت‪ .‬حقیقــت اشــکار‬ ‫در مــورد ایــن کشــور نفت خیــز ان اســت کــه فقــر ناشــی‬ ‫از کســری بودجــه فزاینــده دولــت و خــروج ســرمایه گذاران‬ ‫خارجــی کــه زمانــی بــه تقویــت بخش هــای مختلــف اقتصــاد‬ ‫کمــک می کردنــد‪ ،‬بدتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن تحلیــل‪ ،‬بــا هــدف تخریــب ذهــن‬ ‫مخاطــب ادعــا کــرده‪ :‬بی ثباتــی اقتصــاد ایــران و تنش هــای‬ ‫غیرقابــل رفــع جمهــوری اســامی بــا جامعــه جهانــی‪ ،‬از‬ ‫جملــه غــرب و شــرکای اســیایی و منطق ـه ای ان بــرای ایجــاد‬ ‫شــکاف بیــن ســرمایه گذاران خارجــی و بــازار ‪ ۸۵‬میلیونــی‬ ‫مصرف کننــدگان ایرانــی کافــی بــوده اســت‪ .‬اگــر اینگونــه نبــود‬ ‫ایــن بــازار بــرای هــر ســرمایه دار و کارافرینــی جــذاب بــوده و‬ ‫می توانســت ســوداور باشــد‪.‬‬ ‫گــزارش ایــن اتــاق فکــر مهــم امریکایــی‪ ،‬مشــکالت‬ ‫ســاختاری در اقتصــاد ایــران را بــا شــرایط کنونــی غیرقابــل‬ ‫حــل دانســته و مدعــی شــده اســت‪ :‬بیماری هــای مزمــن‬ ‫اقتصــادی و ســوءمدیریت و بی توجهــی‪ ،‬ســبب شــده هیــچ‬ ‫ســرمایه گذاری حاضر نیســت ریســک ســرمایه گذاری در یک‬ ‫اقتصــاد بــه شــدت تحریم شــده و مملــو از فســاد را بپذیــرد‪..‬‬ ‫ایــن تحلیــل در پایــان‪ ،‬خواســته غــرب را در قالــب ســخن‬ ‫کارشناســان اینگونــه بازتــاب داد‪ :‬بــا وجــود تحریم هــای‬ ‫ســخت کنونــی‪ ،‬ســرمایه گذاری های خارجــی عمــده در ایران‪،‬‬ ‫بــه ویــژه ســرمایه گذاری هایی بــا افــق زمانــی بلندمــدت کــه‬ ‫بــرای رفــاه اقتصــاد ایــران در بلندمــدت حیاتــی هســتند‪،‬‬ ‫غیرقابــل تصــور اســت‪ .‬فقــط در شــرایط ثبــات سیاســی و‬ ‫اقتصــادی و پایــان یافتــن تحریم هــا‪ ،‬اقتصــاد ایــران می تواند‬ ‫از ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــرای تنــوع بخشــیدن به‬ ‫صــادرات تولیــدی خــود بــه شــیوه ای پایــدار اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ناامیدی غرب از کسب نتیجه از ناارامی ها‬ ‫دولت هــای غربــی از کســب نتیجــه از ناارامی هــای داخلــی‬ ‫ناامیــد شــد ه و بــه نظــر مــی رســد تــاش دارند با ناامیدســازی‬ ‫افکارعمومــی بــا اهــرم مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬بحرانــی دیگــر‬ ‫را کلیــد بزننــد‪ .‬اندیشــکده «دفــاع از دموکراســی هــا» چنــد‬ ‫روز پیــش در گزارشــی نوشــت‪ ،‬بــا کاهــش ارزش ریــال بــه‬ ‫پایین تریــن میــزان در برابــر دالر امریــکا‪ ،‬اعتراض هــای‬ ‫تــازه ای در ایــران کلیــد می خــورد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ ارز در بــازار ایــران بــه‬ ‫شــدت تحــت تاثیــر تحریم هــا و چش ـم انداز رفــع تحریم هــا‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬اضافــه کــرده‪ ،‬پیــش از ســال ‪ )۱۳۹۷(۲۰۱۸‬کــه‬ ‫دولــت ترامــپ از توافــق هســته ای ‪ )۱۳۹۳(۲۰۱۵‬خــارج‬ ‫شــد نــرخ ارز در بــازار حــدود ‪ ۶۰‬هــزار ریــال بــه ازای هــر‬ ‫دالر بــود‪ .‬تــا همیــن اواخــر‪ ،‬چشــم انــداز توافــق هســته ای‬ ‫بــا مذاکــره مجــدد‪ ،‬ارزش ریــال ایــران را تقویــت می کــرد‪.‬‬ ‫بــا انباشته شــدن تحریم هــای بین المللــی بــه دلیــل نقــض‬ ‫حقــوق بشــر و همــکاری ایــران بــا روســیه‪ ،‬نــرخ ارز شــروع بــه‬ ‫ســقوط کــرد‪ .‬اکنــون چشـم انداز یــک توافق تازه همچنــان در‬ ‫حــال کمرنــگ شــدن اســت‪ ،‬بــازار واقعیــت را در مــورد ریــال‬ ‫پذیرفتــه و تــاش بانــک مرکــزی بــرای جلوگیــری از گشــترش‬ ‫بحــران هــم کارســاز نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش در پایــان خواســته اصلــی ایــاالت متحــده‬ ‫را اینگونــه بیــان کــرده‪ :‬بازگردانــدن تحریم هــای ســازمان‬ ‫ملــل می توانــد کاهــش دسترســی بــه ارز را تشــدید کنــد‬ ‫و بــه شــدت بــر سیســتم مالــی ایــران تاثیــر بگــذارد‪ .‬ایــن‬ ‫امــر فشــار بــر نظــام ایــران را بــه حداکثــر می رســاند تــا‬ ‫فعالیت هــای مضــر خــود را متوقــف کنــد‪ .‬بیشــتر ذخایــر‬ ‫ایــران در سراســر جهــان مســدود شــده اســت‪ ،‬عــاوه‬ ‫برایــن دسترســی تهــران بــه ذخایــر ارزی در داخــل ایــران‬ ‫هــم محــدود اســت و هــر بــار کــه ارز بــه بــازار تزریــق‬ ‫می شــود‪ ،‬ایــن ذخایــر کاهــش بیشــتری پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬ایــران در شــرایط بی پــول خواهــد شــد و اگــر‬ ‫بــار دیگــر نــرخ ارز رســمی خــود را تعدیــل کنــد‪ ،‬تــورم‬ ‫ســر بــه فلــک می کشــد و همیــن امــر موجــب می شــود‬ ‫تــا اعتراض هــای بیشــتری علیــه نظــام ایجــاد شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫وزارت کشــور در بیانیــه شــماره ‪ ،۴‬جزئیــات‬ ‫جدیــدی از نتایــج بررســی ها دربــاره برخــی‬ ‫مســایل پیش امــده در مــدارس منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از وزارت کشــور‪،‬‬ ‫متــن ایــن بیانیــه بــه شــرح زیر اســت‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫در پــی اطــاع رســانی هــای قبلــی باموضــوع‬ ‫وقــوع رخدادهایــی دربعضــی ازمــدارس و ایجاد‬ ‫عوارضــی درتعــدادی از دانــش امــوزان کشــور‬ ‫الزم اســت بــه اطــاع مــردم شــریف برســانیم‬ ‫کــه بــا تالش هــا و همــکاری دســتگا ه های‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬انتظامــی و تخصصــی بــه نتایــج‬ ‫دیگــری دســت یافتــه ایــم کــه جهــت تنویــر‬ ‫افــکار عمومــی اهــم ان بــه اطــاع رســانده مــی‬ ‫شــود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬طبــق اخریــن گزارشــات دریافتــی در‬ ‫اســتان های تهــران‪ ،‬قم‪،‬زنجــان ‪،‬خوزســتان‬ ‫همدان‪.‬فــارس ‪،‬گیالن‪،‬اذربایجــان غربــی‬ ‫‪،‬اذربایجــان شــرقی ‪،‬کردســتان وخراســان رضــوی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر ازعوامــل موثــر در حــوادث اخیــر‬ ‫مــدارس شناســایی ‪،‬دســتگیر وموردتحقیــق‬ ‫قرارگرفتنــد‪.‬‬ ‫بررسی اولیه نشان می دهد‪:‬‬ ‫الف‪،‬تعــدادی از ایــن مــوارد‪ ،‬مشــتمل‬ ‫بــر افــرادی اســت کــه از روی شــیطنت یــا‬ ‫ماجراجویــی و بــا هــدف تعطیلــی کالس درس‬ ‫وتحــت تاثیــر فضــای روانــی ایجادشــده دســت‬ ‫بــه اقداماتــی نظیــر اســتفاده از مــواد بدبــو‬ ‫و بی خطــر و… زده انــد کــه ضمــن تذکــرالزم‪،‬‬ ‫تحقیقــات قانونــی از ایــن دســته از افــراد‬ ‫تاحصــول اطمینــان و کســب نتیجــه نهایــی‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ب‪ ،‬در بیــن دســتگیر شــدگان افــرادی بــا‬ ‫انگیزه هــای معاندانــه و بــا هــدف ایجــاد رعــب‬ ‫و وحشــت درمــردم ودانش امــوزان و بــرای‬ ‫تعطیلــی مــدارس وایجــاد بدبینــی نســبت بــه‬ ‫نظــام وجوددارنــد کــه تحقیقــات از ایــن افــراد‬ ‫جنایتــکار از جملــه کشــف ارتبــاط احتمالــی‬ ‫انــان بــا ســازمان های تروریســتی منافقیــن و‪..‬‬ ‫مــورد تحقیــق و بررســی اســت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬الزم اســت تاکیــد شــود بــه دلیــل ســوء‬ ‫اســتفاده معاندیــن از ایــن قبیــل اقدامــات‬ ‫کــه متفــاوت بــا گذشــته اســت‪ ،‬دانش امــوزان‬ ‫از انجــام ان اکیــدا خــوداری کننــد زیــرا ابــاغ‬ ‫شــده اســت برابــر قوانیــن توســط مراجــع ذی‬ ‫ربــط بــا فــرد خاطــی برخــورد شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خوشــبختانه از اواســط هفتــه گذشــته‬ ‫تــا امــروز تعــداد رخداد هــای مــدارس رونــد‬ ‫کاهشــی چشــمگیری را داشــته اســت وگزارشی‬ ‫از وجــود دانــش امــوزان بدحــال گــزارش نشــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪-۴‬همان گونــه کــه وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫اعــام کــرده اســت‪ ،‬فعالیــت اموزشــی بــه طــور‬ ‫متعــارف ومســتمر در حــال انجــام اســت‪ .‬بــه‬ ‫اولیــای محتــرم توصیــه می شــود کــه بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از افــت تحصیلــی فرزنــدان خــود بــا‬ ‫متولیــان امــر اموزشــی وتربیتــی فرزندانتــان‬ ‫و در برپایــی کال ســهای درســی‪ ،‬همــکاری‬ ‫کامــل داشــته باشــند‪ .‬بدیهــی اســت مدیــران‬ ‫ومعلمــان محتــرم بــا دانــش امــوزان غایــب‬ ‫برابــر مقــررات اموزشــی رفتــار خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مراکــز فوریت هــای اورژانــس دانش امــوزی‬ ‫بــه شــماره ‪ ۱۵۷۰‬جهــت مشــاوره بــه والدیــن‬ ‫محتــرم و دانش امــوزان عزیــز امــاده پاســخگویی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن‬ ‫مذهبی سازمان اوقاف ‪:‬‬ ‫‪ ۲‬هزار بقعه متبرکه اماده‬ ‫پذیرایی از مسافران نوروزی‬ ‫است‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪726‬‬ ‫توسط شبکه تعاون روستایی‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۴۲۶‬تُن کاالی‬ ‫تنظیم بازار توزیع شد‬ ‫مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۲۶ :‬تـُـن کاالی تنظیــم بــازار توســط‬ ‫شــبکه تعــاون روســتایی اســتان در ســال جــاری توزیــع شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار جلیــل رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬این مقــدار کاالی تنظیم‬ ‫بــازار شــامل شــکر‪ ،‬قنــد‪ ،‬برنــج‪ ،‬روغــن و گوشــت قرمــز منجمــد بــوده کــه امســال در ســطح‬ ‫روســتاهای اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از فعالیــت هــای مهــم تعــاون روســتایی توزیــع کاالهــای یارانــه ای‬ ‫در ســطح روســتاها اســت کــه در نقــاط مختلــف و بــا اســتفاده از تــوان شــرکت هــای تعاونــی‬ ‫مدیــرکل بقــاع متبرکــه و اماکــن مذهبــی ســازمان‬ ‫اوقــاف و امــور خیریــه گفــت‪ ۲ :‬هــزار امامــزاده‬ ‫و بقعــه متبرکــه در اســتان ها بــرای اجــرای طــرح‬ ‫ارامــش بهــاری و پذیرایــی از مســافران و زائــران‬ ‫نــوروزی امــاده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام‬ ‫محمــد نوروزپــور در حاشــیه برگــزاری دوره اموزشــی‬ ‫و توجیهــی ویــژه هیــات امنــا و مدیــران مراکــز افــق بــا‬ ‫محوریــت نحــوه مدیریت امامــزادگان و بقاع متبرکه‬ ‫در گــرگان بــه خبرنــگاران افــزود‪ :‬طــرح ارامــش بهاری‬ ‫در جــوار بقــاع متبرکــه از ‪ ۲۵‬اســفند مــاه ســال جــاری‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ویــژه برنامــه اصلــی طــرح ارامــش‬ ‫بهــاری‪ ،‬اســتقبال از لحظــه تحویــل ســال نــو در جــوار‬ ‫بقــاع متبرکــه از جملــه مرقــد مطهــر امــام رضــا (ع)‬ ‫و دیگــر بقــاع شــاخص بــا اجــرای برنامه هــای قرائــت‬ ‫قــران کریــم‪ ،‬ســخنرانی‪ ،‬دعــا و مناجــات اســت‪.‬‬ ‫وی تــدارک برپایــی خیمه هــای معرفــت در جــوار‬ ‫بقــاع متبرکــه را از دیگــر برنامه هــای شــاخص‬ ‫اجــرای طــرح ارامــش بهــاری برشــمرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن خیمه هــا ویــژه برنامه هایــی از جملــه ســرگرمی‬ ‫کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬پاســخ گویی بــه ســواالت‬ ‫ت مبلغان اعزامی‬ ‫شــرعی و شــبهات دینی با مشــارک ‬ ‫از حوزه هــای علمیــه قــم و مشــهد و روحانیــون بومــی‬ ‫تــا پایــان تعطیــات نــوروز اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام نوروزپــور بــا اشــاره بــه امادگــی‬ ‫هتــل‪ ،‬زائرســرا و مهمانســرای متعلــق بــه بقــاع‬ ‫متبرکــه بــرای اســکان مســافران و زائــران نــوروزی‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه عبــور از بحــران شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫ایــن امکانــات رفاهــی در اختیــار مســافران و زائــران‬ ‫نــوروزی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در نشســت هفتــه گذشــته بــا‬ ‫وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫هماهنگــی الزم بــرای ارائــه خدمــات هرچــه بهتــر‬ ‫ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه بــه مســافران و زائــران‬ ‫نــوروزی در اســتان های مســیر مشــهد مقــدس بــه‬ ‫ویژه گلســتان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬خراســان‬ ‫جنوبــی و خراســان رضــوی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان هــم گفت‪:‬‬ ‫امســال طــرح فرهنگــی ارامش بهاری در این اســتان‬ ‫شــمالی بــا مشــارکت هیــات امنــای بقــاع متبرکــه‬ ‫از جملــه ‪ ۵۰‬بقعــه شــاخص بــا مشــارکت مبلغــان‬ ‫اعزامــی و بومــی اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام روح اللــه ســلیمانی فرد افــزود‪:‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــرای میزبانــی از مســافران نــوروزی‪،‬‬ ‫ضمــن تجهیــز زائرســراها‪ ،‬برگــزاری ویــژه برنامــه جــزء‬ ‫خوانــی قــران کریــم‪ ،‬راه انــدازی توقفگاه هــای موقــت‬ ‫اســکان و نمایشــگاه های فرهنگــی درجــوار بقــاع‬ ‫متبرکــه شــاخص اســتان در ایــام تعطیــات نــوروز در‬ ‫دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫یکــی از اســتان های شــمالی واقــع در مســیر زیارتــی‬ ‫مشــهد مقدس و گردشــگری بوده که در کنار دریای‬ ‫خــزر‪ ،‬کشــور ترکمنســتان‪ ،‬اســتان های خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬ســمنان و دامنه هــای شــرقی البــرز و‬ ‫مازنــدران واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وجــود اقــوام و مذاهــب گوناگــون‪ ،‬وجــود ‪۱۲۳‬بقعــه‬ ‫متبرکــه بــا ‪ ۱۸۰‬امامــزاده ‪ ،‬ســواحل دریــای خــزر‪،‬‬ ‫وجــود اثــار تاریخــی منحصــر به فــرد از جملــه میــل‬ ‫گنبدقابــوس و شــهر تاریخــی جرجــان و دیــوار دفاعی‬ ‫گــرگان‪ ،‬ســواحلی بخشــی از دریــای خــزر‪ ،‬جزیــره‬ ‫اشــوراده‪ ،‬پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬ابشــارهای فــراوان‪،‬‬ ‫جنــگل‪ ،‬کویــر از جملــه مزیت هــای گردشــگری‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫مســتقر در روســتاها انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی در ادامــه افــزود‪ ۴۳۰ :‬تـُـن میــوه بــرای شــب عیــد این‬ ‫اســتان تامیــن و امــاده توزیــع اســت تــا مــردم بتواننــد میــوه مــورد نیــاز خود را با قیمت مناســب‬ ‫تهیــه کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬ایــن میــوه هــا بــا قیمــت مطلــوب تهیــه شــده اســت و بــا قیمــت کارگــروه تنظیــم‬ ‫بــازار در ســطح فروشــگاه هــا توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه قیمــت هــای میــوه شــب عیــد در ایــن‬ ‫اســتان نســبت بــه ســایر اســتان هــا مناســب تــر اســت افــزود‪ :‬هــر کیلوگــرم پرتقــال بــه قیمــت‬ ‫هشــت هــزار تومــان‪ ،‬ســیب زرد ‪ ۱۱‬هــزار تومــان و ســیب قرمــز ‪ ۱۰‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اینــک قیمــت میــوه در بــازار ایــن اســتان مناســب اســت بــه محــض افزایــش‬ ‫قیمــت هــا بــه منظــور تنظیــم و کنتــرل بــازار میــوه شــب عیــد وارد فروشــگاه هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رمضانــی افــزود‪ :‬میــوه شــب عیــد اســتان بــه صــورت متمرکــز در بجنــورد مرکــز اســتان در یــک‬ ‫واحــد ســردخانه بــه منظــور توزیــع نگهــداری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــرکت هــای تعاونــی روســتایی بــازوی مهمــی بــرای کمــک بــه توزیــع عادالنــه اقالم‬ ‫اساســی در ســطح جامعــه و باالخــص روستانشــینان اســت و شــرکت هــای تعاونــی عــاوه بــر‬ ‫خدماتــی کــه در حــوزه کشــاورزی بــرای روســتاییان بــه انجــام مــی رســانند‪ ،‬نقــش مهمــی نیــز در‬ ‫تامیــن و توزیــع کاالهــای یارانــه ای برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از مجمــوع ایــن میــزان ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار زراعــی و مابقــی باغــی اســت و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در‬ ‫ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪ ،‬بیشــترین شــاغالن اســتان در بخــش کشــاورزی اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ایــن اســتان در روســتاها ســکونت دارنــد و ‪۳۷‬‬ ‫تــا ‪ ۴۲‬درصــد اشــتغال ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫قیمت گوشت قرمز‬ ‫در ایام پایان سال‬ ‫کاهشی شد‬ ‫معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی از‬ ‫رونــد کاهــش قیمــت گوشــت قرمــز در ایــام پایانــی ســال‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬محصــوالت پروتئینــی تنظیــم بــازار در‬ ‫فروشــگاه های زنجیــره ای توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز شــنبه بــازار کســب و کار از وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪« ،‬محســن شــیراوند» در برنامــه میــز اقتصــادی‬ ‫شــبکه خبــر بــا عنــوان «تنظیــم بــازار کاالهــای پرمصــرف‬ ‫شــب عیــد و مــاه مبــارک رمضــان» گفــت‪ :‬طــی چنــد روز‬ ‫گذشــته شــاهد کاهــش قیمــت گوشــت قرمــز بودیــم کــه‬ ‫ایــن کاهــش قیمــت در گوشــت قرمــز گوســاله بیشــتر بــود‬ ‫و ایــن رونــد کاهشــی بــا توجــه بــه سیاســت دولــت در‬ ‫واگــذاری امــور بــه تشــکل ها و بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی افــزود‪:‬‬ ‫بحــث تنظیــم بــازار و تامیــن محصــوالت پروتئینــی شــب‬ ‫عیــد بــه اتحادیــه سراســری و انجمــن گاوداران کشــور‬ ‫واگــذار شــد‪ ،‬همچنیــن بحــث واردات نیــز همزمــان بــه‬ ‫ایــن مجموعه هــا واگــذار شــد‪ ،‬بنابرایــن اتفــاق مثبتــی در‬ ‫کاهــش قیمــت محصــوالت پروتئینــی افتــاد کــه ماحصــل‬ ‫مشــارکت دولــت و بخــش خصوصــی و ورود جــدی بخــش‬ ‫خصوصــی بــه ایــن موضــوع و همراهــی و کمــک دولــت‬ ‫بــرای تســهیلگری ایــن اقــدام اســت‪.‬‬ ‫شــیراوند‪ ،‬ورود شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه عنــوان‬ ‫مباشــر و تامیــن کننــده مالــی را یکــی از اقدامــات دولــت‬ ‫بــرای کمــک بــه بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در روزهــای اینــده حجــم واردات بــر اســاس‬ ‫برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه افزایــش پیــدا خواهــد‬ ‫کــرد و بــه کمــک بخــش خصوصــی از مبــادی متعــددی‬ ‫واردات را انجــام خواهیــم داد‪.‬‬ ‫ثبات قیمت گوشت قرمز با افزایش واردات‬ ‫معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه افزایــش واردات تاثیــر بســزایی در ثبــات بــازار‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬وزارت جهــاد کشــاورزی دو سیاســت کالن‬ ‫«تامیــن توســط بخــش خصوصــی از بازارهــای داخلــی»‬ ‫و «واردات توســط همــان بخــش» را همزمــان دنبــال‬ ‫می کنــد و امیدواریــم در اینــده بــا عبــور از ایــن شــرایط‪،‬‬ ‫بتوانیــم بحــث صــادرات دام را در کشــور کمــاکان نگــه‬ ‫داریــم و همزمــان واردات هــم توســط صادرکننــده بــرای‬ ‫تامیــن نیــاز داخلــی انجــام شــود‪ ،‬چــون بــازار یــک مکانیــزم‬ ‫عرضــه و تقاضــا دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون حــدود بیــش از یکهــزار‬ ‫تــن گوشــت قرمــز وارد کشــور شــده و ایــن فراینــد بــا‬ ‫برنامه ریــزی انجــام شــده بــا مجموعه هــای واردکننــده‪،‬‬ ‫حداقــل تــا پایــان خــرداد مــاه ادامــه دارد و حجــم و‬ ‫میزانــش را هــم کمــاکان افزایــش خواهیــم داد‪.‬‬ ‫شــیراوند افــزود‪ :‬از دالیــل اصلــی جهــش قیمــت گوشــت‬ ‫ایــن اســت کــه در فصلی قــرار داریم که عرضه دام داخلی‬ ‫بــه بــازار بــه دلیــل ایــن کــه فصــل زاد و ولــد دام هاســت‪ ،‬بــا‬ ‫محدودیــت مواجــه اســت‪ ،‬زایــش در اســفند تــا فروردیــن‬ ‫مــاه صــورت می گیــرد و بعــد از ان بــا توجــه بــه سیاســت‬ ‫تولیدکننــده‪ ،‬مبنــی بــر بارندگــی مناســب‪ ،‬مرتــع خــوب و‬ ‫عرضــه دام بــه بــازار‪ ،‬قیمــت گوشــت کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بیشــترین التهــاب در حــوزه گوشــت‬ ‫گوســفندی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تولیــد دام ســبک برخــاف دام‬ ‫ســنگین‪ ،‬کامال ســنتی اســت‪ .‬در دام ســنگین تولیدکننده ها‬ ‫بــا حجــم بــاال تولیــد کــرده و مکانیــزم بــازار و تنظیــم بــازار را‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬کــه امیدواریــم در گوشــت گوســفند نیــز‬ ‫بــا تفاهماتــی کــه بخــش خصوصــی انجــام داده ایــم‪ ،‬شــاهد‬ ‫ورود صنعــت بــه ایــن بخــش باشــیم تــا فراینــد ثبــات در‬ ‫تامیــن و قیمــت دام ســبک از محــل دام داخلــی در اینــده‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا‬ ‫بیــان ایــن کــه قاچــاق نیــز یکــی از عوامــل کاهــش عرضــه‬ ‫گوشــت و افزایــش قیمــت ان در کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫زمــان التهابــات ارزی‪ ،‬قیمــت دام ایرانــی در کشــورهای‬ ‫منطقــه از ‪ ۴‬دالر بــه بــاالی ‪ ۶‬دالر می رســد‪ ،‬ایــن تفــاوت‬ ‫قیمــت در ارز و قیمــت ثابــت دام زنــده ایرانــی باعــث‬ ‫می شــود کــه قاچــاق بــه کشــورهای همســایه و بــه چنــد‬ ‫کشــور خــاص در حجــم قابــل توجهــی صــورت گیــرد کــه‬ ‫قطعــا بی تاثیــر در شــرایط قیمتــی نیســت‪.‬‬ ‫شــیرواند بــا اشــاره بــه ایــن کــه روزانــه بیــن ‪ ۷۰۰‬تــا یکهــزار‬ ‫تــن گوشــت منجمــد در کشــور توزیــع می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫گوشــت گوســفندی منجمــد بــه قیمــت ‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫در فروشــگاه های زنجیــره ای توزیــع می شــود‪ ،‬قیمــت‬ ‫گوشــت گوســاله وارداتــی چــرخ کــرده ‪ ۱۷۵‬هــزار تومــان‪،‬‬ ‫مخلــوط ‪ ۱۹۷‬هــزار تومــان و گوشــت ران هــم ‪ ۲۲۰‬هــزار‬ ‫تومــان اســت کــه در شــبکه فروشــگاه های زنجیــره ای در‬ ‫حــال توزیــع اســت‪ .‬همچنیــن گوســفند وارداتــی نیــز بــه‬ ‫قیمــت میانگیــن ‪ ۲۴۷‬هــزار تومــان توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــر اســاس تفاهمــات انجــام شــده بــا بخش‬ ‫خصوصــی و ماموریــت محــول شــده بــه شــرکت پشــتیبانی‬ ‫امــور دام‪ ،‬امیدواریــم شــاهد افزایــش چشــمگیر میــزان‬ ‫واردات گوشــت بــه ویــژه در حــوزه دام ســبک و گوشــت‬ ‫گوســفندی باشــیم تــا بتوانیــم گوشــت مرغــوب و باکیفیــت‬ ‫را در اختیــار مــردم قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫توزیع مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ‪ ۴۵‬هزارتومان‬ ‫معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه‬ ‫تامیــن مــرغ در ایــن ایــام اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تــا ایــن‬ ‫لحظــه مشــکل خاصــی در تامیــن پروتئیــن طیــور و مــرغ‬ ‫نداریــم و تولیــد انجــام می شــود و در خصــوص بــازار‬ ‫ایــن محصــول پروتئینــی نیــز بــا همــکاری بــا مجموعــه‬ ‫اتحادیه هــا‪ ،‬تامیــن و توزیــع مــرغ در بــازار نیــز بــه قیمــت‬ ‫مناســبی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــه توزیــع مــرغ منجمــد نیــز اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه نزدیکــی بــه ایــام پایانــی ســال‪ ،‬دو پیــک مصرفــی را‬ ‫همزمــان بــا هــم داریــم‪ ،‬یکــی ایــام پایانــی ســال و دوم حلول‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬بنابرایــن بــرای ایــن کــه التهابــی ناشــی‬ ‫از افزایــش یکبــاره تقاضــا در بــازار ایجــاد نشــود‪ ،‬توزیــع مــرغ‬ ‫منجمــد هــم در دســتور کار قــرار گرفتــه و بــا قیمــت هــر کیلــو‬ ‫‪ ۴۵‬هــزار تومــان در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫شــیراوند بــا بیــان ایــن کــه توزیــع محصــوالت پروتئینــی‬ ‫تنظیــم بــازار در فروشــگاه های زنجیــره ای انجــام می شــود کــه‬ ‫شــامل بیش از ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار شــعبه در سراســر کشــور اســت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اســتفاده از شــبکه زنجیره ای در حوزه تنظیم بازار‬ ‫و توزیــع گوشــت گــرم و منجمــد‪ ،‬یــک تجربــه جدیــد اســت و‬ ‫اثرگــذاری خوبــی دارد‪ ،‬در شــهری مثــل تهــران مراکــزی مثــل‬ ‫میادیــن میــوه و تره بــار شــهرداری را داریــم کــه شــاید همــه‬ ‫شــهرها ایــن مراکــز را نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر در زنجیــره تنظیــم بــازار‪،‬‬ ‫کاســبان امیــن و قصابی هــا ســطح شــهر را در توزیــع‬ ‫گوشــت داریــم کــه براســاس تفاهماتــی کــه بــا ســازمان‬ ‫جهــاد اســتان ها (بــه ویــژه اســتان تهــران) انجــام شــده ‪،‬‬ ‫کاســبان و قصابــان امیــن شناســایی و گوشــت تنظیــم‬ ‫بــازار در اختیــار ان هــا هــم قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ادامه روند واردات موز به ازای صادرات سیب درختی‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص واردات مــوز‬ ‫گفــت‪ :‬واردات مــوز براســاس سیاســت ابالغــی از گذشــته‬ ‫در ازای صــادرات ســیب درختــی اســت کــه شــامل ‪۲۰‬‬ ‫درصــد تعرفــه و عــوارض ورودی اســت‪ ،‬بنابرایــن بــرای ایــن‬ ‫کــه در ایــن ایــام التهابــی در حــوزه تامیــن و قیمــت میــوه‬ ‫مــوز نداشــته باشــیم‪ ،‬واردات مــوز هــم در ازای صــادرات‬ ‫ســیب بــه قــوت خــود باقــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن اگــر کســی بخواهــد از تــاالر دوم نیمــا‬ ‫اســتفاده کنــد‪ ،‬می توانــد مــوز را بــا ارز نیمایــی تــاالر دوم وارد‬ ‫کنــد‪ ،‬بنابرایــن مــا ان انحصــاری کــه صرفــا بایــد از طریــق‬ ‫صــادرات ســیب صــورت بگیــرد را تعدیــل کردیــم و همزمــان‬ ‫هــر دو مــدل را االن بازرگانــان می تواننــد در پیــش گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــیراوند‪ ،‬طــی یــک هفتــه گذشــته حجــم قابــل‬ ‫توجهــی مــوز وارد کشــور شــده کــه قیمــت ان هــم نســبت‬ ‫بــه مــوزی کــه قبــا وارد شــده مناســب تر و پایین تــر اســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار ‪017 -32688214 * 021 -91013453‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 726‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫پرورش حدود نیمی‬ ‫از اسب های اصیل ترکمن‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت فدراســیون ســوارکاری گفــت‪ :‬چهــار هــزار ســر اســب اصیــل ترکمــن در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه هــزار و ‪ ۷۰۰‬ســر ان در خراســان شــمالی پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬رضــا زنــدی در مجمــع انتخاباتــی هیــات ســوارکاری خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬خراســان شــمالی از خاســتگاه هــای اصلــی پرورش اســب اصیل ترکمن‬ ‫در کشــور و جهــان اســت کــه بایــد رونــق ایــن ظرفیــت بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اســتان از نظــر اقلیمــی‪ ،‬توانمندی هــای باالیــی در عرصــه پــرورش اســب و‬ ‫ســوارکاری دارد و بــا تقویــت زیرســاخت هــای ان مــی تــوان بــرای صدهــا نفــر شــغل ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫زنــدی ادامــه داد‪ :‬در ایــن خصــوص ‪ ۲‬نفــر از فعــاالن پــرورش اســب خراســان شــمالی نیــز‬ ‫در مناطق عشایری خراسان شمالی کاشت ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫اصله نهال اغاز شد‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کاشــت ‪ ۱۵۰‬هــزار اصلــه انــواع نهــال‬ ‫جنگلــی و ســازگار بــا اب و هــوای منطقــه در مناطــق عشــایری اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رضــا روشــن ضمیــر اظهــار داشــت‪ :‬برنامــه ریــزی شــده اســت کــه خانواده هــای عشــایری‬ ‫ایــن اســتان در مــدت پنــج ســال اینــده ‪ ۱۵۰‬هــزار اصلــه انــواع نهــال هــای جنگلــی در‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی ایــن اســتان کشــت کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬زرشــک‪ ،‬فنــدق و بــادام وحشــی از جملــه گونــه هــای جنگلــی اســت کــه‬ ‫در اراضــی و مراتــع ایــن اســتان کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ ۳۰ :‬هــزار نفــر عشــایر اســتان‬ ‫در قالــب پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار در مناطــق عشــایری ایــن اســتان ســکونت دارنــد‬ ‫کــه برنامه ریــزی شــده بــه ازای هــر یــک نفــر جمعیــت عشــایری یــک اصلــه درخــت در‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی ایــن خطــه کشــت شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬هــر عشــایر یــک نهــال» شــعار خانوارهــای عشــایری ایــن اســتان در ســال‬ ‫جــاری اســت و تــاش مــی کنیــم تــا ایــن مهــم بــه فرهنگــی پایــدار تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫روشــن ضمیــر افــزود‪ :‬خانوارهــای عشــایری از عرصــه هــای منابــع طبیعــی بهــره بــردار هســتند‬ ‫کــه بایــد بــرای احیــای مراتــع و ســایر عرصــه هــای منابــع طبیعــی خــود نیــز مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خانواده هــای عشــایری بعــد از کاشــت نهــال در نگهــداری ان نیــز دقــت‬ ‫الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســهم خراســان شــمالی ســاالنه کاشــت چهــار میلیــون اصلــه نهــال در قالــب طــرح ملــی‬ ‫«کاشــت یــک میلیــارد درخــت» اســت کــه بــا همــکاری ســازمان ها‪ ،‬تشــکل های مردمــی و‬ ‫صنایــع اغــاز شــده اســت کــه بخشــی از ایــن پویــش بــر عهــده عشــایر اســت‪.‬‬ ‫ی ‪ ۷۰۰‬هــزار واحــد دامــی در اختیــار دارنــد و ‪ ۹۰‬درصــد درامــد انــان‬ ‫عشــایر خراســان شــمال ‬ ‫وابســته بــه دام اســت و مابقــی از از محــل تولیــد صنایــع دســتی‪ ،‬جمــع اوری گیاهــان‬ ‫دارویــی و زراعــت و باغــداری تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫عشــایر ایــن اســتان در فصــل بهــار دام هــای خــود را از مناطــق قشــاقی اســتان گلســتان‬ ‫بــه ســمت مناطــق ییالقــی دامنــه کــوه هــای شــاه جهــان‪ ،‬گلیــل و ســرانی شــیروان‪،‬‬ ‫ارتفاعــات فــاروج‪ ،‬ســالوک و االداغ اســفراین و بجنــورد کــوچ مــی دهنــد‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪۳۶‬‬ ‫هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار‬ ‫هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ذخیــره گاه ژنتیــک انــواع گیاهــان و درختــان جنگلــی اســت و ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫هکتــار از جنــگل هــای هیرکانــی در ایــن اســتان قــرار دارد و ‪ ۳۵۰‬گونــه گیــاه دارویــی‪،‬‬ ‫معطــر و ادویــه ای در ایــن اســتان شناســایی شــده اســت کــه بیشــتر ایــن گونــه هــا قابلیــت‬ ‫صنعتــی شــدن دارنــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عضــو شــورای تبارنامــه اســب اصیــل ترکمــن خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر احیــای جایــگاه واقعــی اســب اصیــل ایرانی‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه در ســال های‬ ‫اخیــر تنهــا شــعارهایی در ایــن خصــوص داده شــده اســت و اقــدام خاصــی در حــوزه فنــی‬ ‫بــرای احیــای جایــگاه واقعــی اســب اصیــل ایرانــی انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت فدراســیون ســوارکاری افزود‪ :‬اینک نیز در بین کشــورهای مدعی پرورش اســب‬ ‫جایــگاه خوبــی نداریــم کــه فدارســیون بــا اجــرای برخــی برنامــه هــای هدفمنــد درصــدد احیــای‬ ‫ایــن جایگاه اســت‪.‬‬ ‫زنــدی بــا تاکیــد بــر حمایــت از پــرورش دهنــدگان اســب اصیــل ترکمــن‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫اولویتهــای فدراســیون ســوارکاری حمایــت از تولیدکننــدگان صنعــت پرورش اســب اســت به‬ ‫گونــه ای کــه درصــدد هســتیم بــا انجــام واگــذاری هایــی‪ ،‬اســب هــا از برخــی مراتــع بهــره منــد‬ ‫شــوند و تنهــا در اصطبــل هــا نگهــداری نشــوند‪.‬‬ ‫«محمدتقــی ولیــان» بــا کســب حداکثــر ارا در مجمــع انتخابــات هیــات ســوارکاری خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬بــه مــدت چهــار ســال بــه عنــوان رییــس جدیــد ایــن هیــات معرفــی شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن ذخیــره گاه هــای ژنتیکــی اســب‬ ‫اصیل ترکمـــن در کشــور شــناخته شــده اما این ظرفیت مهم برای توســعه پایدار این خطه‬ ‫مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی ســه هزار ســر اســب وجود دارد که یکهزار و ‪ ۷۰۰‬ســر ان اســب‬ ‫اصیل ترکمن اســت‪.‬‬ ‫اســب ترکمــن دارای ســه نــژاد اخــال تکــه‪ ،‬یمــوت و چنــاران اســت و کارشناســان مرتبــط بــا‬ ‫ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد کــه اخــال تکــه جــزو زیباتریــن و قیمتی تریــن اســب ترکمــن بــوده و‬ ‫محــل زیســت ایــن گونــه نیــز بیشــتر در ایــران و ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫استاندار‪ :‬تقویت صنعت اسب‬ ‫خراسان شمالی شتاب می گیرد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تقویــت صنعــت اســب اصیــل ترکمــن در اســتان بــا‬ ‫تدویــن برنامــه هایــی هدفمنــد در ســال ‪ ۱۴۰۲‬شــتاب مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در دیــدار سرپرســت فدراســیون‬ ‫ســوارکاری کشــور اظهــار کــرد‪ :‬خراســان شــمالی بــا وجــود اینکــه مهــد پــرورش اســب‬ ‫اصیــل ترکمــن اســت و همــواره بهتریــن اســب هــای اصیــل در ایــن خطــه پــرورش داده‬ ‫مــی شــود امــا در حــوزه هــای بهــره منــدی از ایــن صنعــت کمبودهایــی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صنعــت پــرورش اســب در خراســان شــمالی مظلــوم واقــع شــده اســت و‬ ‫ایــن امــر نیازمنــد توجــه ویــژه فدراســیون ســوارکاری بــه ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد گفــت‪ :‬ایــن صنعــت از توانمنــدی هــای اقتصــادی اســتان محســوب‬ ‫می شــود کــه متاســفانه از ان بــه عنــوان صنعتــی پردرامــد اســتفاده نشــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬درصــدد تدویــن ســند چشـم انداز‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن خراســان شــمالی در قالــب اهــداف کوتــاه مــدت‪ ،‬میــان مــدت و‬ ‫بلندمــدت بــا همــکاری تمامــی فعــاالن پــرورش اســب هســتیم تــا فعالیــت هــا برای رشــد و‬ ‫توســعه صنعــت اســب در اســتان هدفمنــد دنبــال شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن ســند چشــم انــداز ابعــاد تجــاری ســازی و میــزان اشــتغالزایی از‬ ‫محــل صنعــت اســب نیــز دیــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی گنجینــه ای رنگارنــگ از ظرفیت هــای خــدادادی اســت و ایــن دیــار‬ ‫مامــن منابــع طبیعــی و فرهنگــی ارزشــمند تــا ذخیره گاه هــای زیســت جانــوری هماننــد‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مناطــق شــمال و شــمال غــرب خراســان شــمالی بــه خصــوص شهرســتان هــای راز و‬ ‫جــرگالن و مانــه و ســملقان کنونــی کــه از دیربــاز ســکونتگاه اقــوام ترکمــن بــوده‪ ،‬خاســتگاه‬ ‫اصلــی اســب ترکمــن اســت‪ ،‬هــر چنــد ایــن صنعــت در ســال های اخیــر مــورد غفلــت‬ ‫مســووالن واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه صنعــت پــرورش اســب‪ ،‬یــک صنعــت پول ســاز و درامــدزا در بســیاری از کشــورهای‬ ‫دنیــا تلقــی می شــود و بــا توجــه بــه تــوان و ظرفیــت بــاالی نژادهــای اصیــل داخلی و شــرایط‬ ‫مطلــوب اب و هوایــی‪ ،‬می تــوان بــا گســترش و توســعه پــرورش اســب در ایــران زمینه هــای‬ ‫ایجــاد اشــتغال مســتقیم و پنهــان را در بخش هــای مربیگــری‪ ،‬دامپزشــکی‪ ،‬پــرورش اســب‬ ‫مســابقات‪ ،‬حــراج ســاالنه و خریدوفروش هــای فصلــی را فراهــم نمــود‪.‬‬ ‫مســووالن دولــت ســیزدهم تــاش دارنــد تــا مســیر اقتصــادی ایــن صنعــت را درســت‬ ‫طراحــی کننــد و در مــدت یکســاله فعالیــت قــدم هــای بزرگــی در ایــن راســتا برداشــته‬ ‫و بــا برخــی اقدامــات حمایتــی و تشــویقی در پــی روشــن نگــه داشــتن بارقــه هــای امیــد‬ ‫در دل پــرورش دهنــدگان ایــن نــوع اســب اســت‪.‬‬ ‫تخصیــص ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای حمایــت از اســبداران‪ ،‬کلنــگ زنــی بزرگتریــن‬ ‫پیســت اســبدوانی شمالشــرق کشــور در بجنــورد و برگــزاری نخســتین جشــنواره زیبایــی‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن برخــی از اقدامــات مســووالن خراســان شــمالی در چنــد مــاه اخیــر‬ ‫بــرای برداشــتن ســایه بــی مهــری از ســر ایــن صنعــت ارزاور اســت‪.‬‬ ‫اقداماتــی کــه بــی تردیــد تــداوم ان منجــر بــه اشــتغال پایــدار روســتایی‪ ،‬شــکوفایی‬ ‫گردشــگری و رفــع معضــل بیــکاری در بســیاری از مناطــق خراســان شــمالی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نوگرایی در دوران پسا‬ ‫ترحیم!‬ ‫مــا چنــدی قبــل از قبــر رایــگان نوشــتیم و خیــال‬ ‫خلــق اللــه راحــت شــد کــه حتــی بــا وجــود زلزلــه‬ ‫شــدید در تهــران جنــازه هیــچ کــس روی زمیــن‬ ‫نمــی مانــد‪ .‬امــا ایــن البــا مافیــای مجالــس‬ ‫ترحیــم حســابی شــاکی شــدند‪ .‬چــرا کــه ایــن‬ ‫داســتان کــه باالخــره یــک روز شــتری در ِ خانــه‬ ‫افــراد چــرت مــی زنــد یــا مــی خوابــد ( بســته بــه‬ ‫نــوع شــتر و میــزان خــواب الودگــی ان) یــک‬ ‫واقعیــت اثبــات شــده اســت و دیــر و زود دارد‬ ‫ولــی ســوخت و ســوز نــدارد‪ .‬در ضمــن ایــن شــتر‬ ‫بــا احــد الناســی شــوخی نــدارد‪ .‬فلــذا برگزاری یک‬ ‫مجلــس ترحیــم ابــرو منــد حــق مــردم اســت‪.‬‬ ‫نکتــه بعــد اینکــه اساســا ً نوگرایــی‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫خلــق شــیوه هــای نویــن در برخــی امــور نظیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬هنــر‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬مــورد وثــوق همــگان‬ ‫بــوده و بــه قولی عیــن صــواب اســت‪ .‬امــا وقتــی‬ ‫ایــن خالقیــت بــه خــرق عــادت و پیدایــش‬ ‫جنگولــک بــازی و قرتــی بــازی هــای نوظهــور‬ ‫منجــر شــود‪ ،‬کار بیــخ پیــدا مــی کنــد و وقتــی هــم‬ ‫عنــان از دســت رفــت‪ ،‬دیگــر کار خیلــی بیــخ پیــدا‬ ‫مــی کنــد کــه ان وقــت بایــد گفــت‪ :‬اصــاح مــدار‬ ‫ایــن ســتاره ‪ ....‬صــد ســال تمــام کار داره!‬ ‫نمونــه اظهــر مــن الشــمس این داســتان اخیــرا ًدر‬ ‫«مجالــس پســا ترحیــم» برخــی از متمولیــن دیــده‬ ‫مــی شــود کــه کال ًهمــه چیــز انهــا بــا ســایر افــراد‬ ‫جامعــه فــرق دارد و تمیــز مراســم ترحیــم انهــا نیــز‬ ‫بــا ســایر مراســمات کمــی دشــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه خریــد قبرهــای میلیــاردی یــا بــه اصطــاح‬ ‫‪ VIP‬و الکچــری برگــزاری مراســم در بهتریــن‬ ‫مســاجد و دعــوت از مداحــان بــا صداهــای مخملی‬ ‫جــای خــود را در «مجالــس پســاترحیم» بــا هزینــه‬ ‫هــای گــزاف بــاز کــرده اســت‪ .‬هزینه هایــی کــه بــا‬ ‫انهــا مــی تــوان عروســی چنــد جــوان را رتــق و فتــق‬ ‫کــرد‪ .‬مســاجد نیــز بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬درجــه بنــدی شــده انــد و مبالــغ خــاص‬ ‫خــود را دریافــت می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن ورودی‬ ‫برخــی مســاجد بــرای برگــزاری مجلــس ختــم بــا‬ ‫ورودی تاالرهــای عروســی مســاوی اســت‪ .‬دســته‬ ‫گل هــا و تــاج هــای گل ایــن مراســمات چیــزی‬ ‫شــبیه بــه نمایشــگاه گل و گیــاه امســتردام هلنــد‬ ‫اســت و اطعمــه و اشــربه ای کــه در ایــن مجالــس‬ ‫ترحیــم ســرو مــی شــود‪ ،‬چیــزی شــبیه خوراکــی‬ ‫هــای جشــنواره غــذای تابســتانه بــرج میالد اســت‪.‬‬ ‫از قهــوه و چــای ســبز و نکتــار چنــد میــوه گرفتــه تــا‬ ‫دســر و پودینــگ شــکالتی و انــواع کیــک و دســر ‪...‬‬ ‫در گذشــته اگــر مــداح نهایتــا ًدر حیــن قرائــت قــران‬ ‫بــه خوانــدن چنــد بیــت از شــعرای معــروف بســنده‬ ‫مــی کــرد االن داســتان پشــت و رو شــده و فقــط‬ ‫کــم مانــده مــداح بــا خــودش االت موســیقی نویــن‬ ‫بیــاورد‪ ،‬وگرنــه دف و نــی کــه نقــل مجلــس اســت و‬ ‫بــه قــول مولــوی « تــا ببینــی مــردگان رقصان شــده‬ ‫انــدر کفــن» ایــن عزیــزان ول کــن ماجــرا نیســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــا توانایــی شســتن گنــاه کســی را نداریــم‬ ‫ولــو بــا پــودر چهــار انزیــم(!) و هــر کــس را در قبــر‬ ‫خــودش جاســاز مــی کننــد؛ ولــی ایــن را مــی دانیــم‬ ‫کــه بعــد از فــوت تنهــا چیــزی کــه بــه درد انســان مــی‬ ‫خــورد همــان اعمــال نیــک اســت و بــس‪ .‬در ضمــن‬ ‫پرطمطــراق بــودن و شــلوغی مجلــس و به قول عمو‬ ‫ســیفی «رعایــت کیفیــت بخشــی» مجلــس ترحیم‪،‬‬ ‫فقــط تعبیــر خــاص خــودش را دارد! بــه قــول شــاعر‬ ‫« راســتی ایــن همــه اقــوام و رفیــق ‪ /‬مــن خجــل از‬ ‫همــه شــان ‪ /‬مــن کــه یــک عمــر گمــان مــی کــردم‬ ‫تنهایــم و نمــی دانســتم ‪ /‬مــن به انــدازه یک مجلس‬ ‫ختــم‪ ،‬دوســتانی دارم»!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل هــای ســیف الله‬ ‫اســت ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه‬ ‫جنــاب ارســطو فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا‬ ‫فیزیــک را بــه زیــور طبــع اراســته اســت وگرنــه‬ ‫مــا کــه حریــف اســتدالل هــای جنــاب گراهــام‬ ‫پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی نمــی شــدیم!؟‬ ‫شــما چطــور؟!‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رفتار با نوجوان پرخاشگر‬ ‫چطور باشد‪.‬؟‬ ‫سرگرد مهناز مرادی‬ ‫‪ .1‬وقت گذراندن با نوجوان‬ ‫توصیــه می شــود کــه زمــان بیشــتری را بــا نوجــوان‬ ‫خــود بگذارنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه‬ ‫وقــت گذرانــدن بــا نوجوانــان‪ ،‬از خشــم و سرکشــی‬ ‫ان هــا کــم می کنــد و بســیاری از والدین این تــــغییر‬ ‫رفتــار را در فرزنــد خــود مشــاهده کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشویق کردن‬ ‫تشــویق کــردن باعــث ایجــاد حــس وابســتگی در‬ ‫نوجــوان می شــود و بــه ایــن ترتیــب انگیــزه اش‬ ‫بــرای پرخاشــگری از بیــن مـی رود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫توصیــه می شــود کــه بــه جــای ســرزنش کــردن‬ ‫نوجــوان بــرای اشــتباهاتش‪ ،‬رفتارهــای مثبــت او را‬ ‫تشــویق کنیــد‪ .‬تشــویق کــردن یکــی از راه های موثر‬ ‫در ایجــاد انگیــزه بــه فرزنــدان اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهدید نکردن‬ ‫دقــت کنیــد کــه در هنــگام دعــوا و مشــاجره‪،‬‬ ‫نوجــوان خــود را تهدیــد نکنیــد‪ .‬مثــا در حیــن دعــوا‬ ‫نگوییــد کــه «اگــر دعــوا را تمــوم نکنــی‪ ،‬حــق بیــرون‬ ‫رفتــن نــداری» ایــن رفتــار نــه تنهــا مشــاجره را تمــام‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث عصبــی تــر شــدن نوجــوان‬ ‫می شــود و دعــوا جــدی تــر می گــردد‪ .‬بــرای پایــان‬ ‫دادن بــه دعــوا بــه نوجــوان خــود بگوییــد «اگــر ایــن‬ ‫رفتــار را تمــام نکنــی بایــد منتظــر عواقــب ان هــم‬ ‫باشــی» و پــس از گفتــن ایــن حــرف اتــاق را تــرک‬ ‫کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه رفتــار بــا نوجــوان پرخاشــگر‬ ‫بایــد بــا دقــت خاصــی انجــام گیــرد و لحــن صحبــت‬ ‫کــردن بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬کنترل نکردن‬ ‫تمایــل والدیــن بــه کنتــرل‪ ،‬یکــی از بــزرگ تریــن‬ ‫عوامــل درگیــری اســت‪ .‬نوجوانــان از کنتــرل شــدن‬ ‫بیزار هســتند و نســبت به ان واکنش جدی نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه شــما همیشــه‬ ‫نمی توانیــد فرزنــد خــود را کنتــرل کنیــد‪ .‬وظیفــه‬ ‫والدیــن ایــن اســت کــه قوانیــن را بــه فرزنــد خــود‬ ‫امــوزش دهنــد و بــا تشــویق و تنبیــه مناســب‪،‬‬ ‫قوانیــن را در ان هــا درونــی ســازی کننــد‪ .‬والدیــن‬ ‫کنتــرل گــر بــا ایجــاد محدودیــت هــای فــراوان‬ ‫معمــوال باعــث فــراری دادن نوجــوان و دور شــدن او‬ ‫از خانــواده مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم درگیری جسمی‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه فرزنــد شــما دیگــر کــودک‬ ‫نیســت و از غــرور و قــدرت برخــوردار اســت‪ .‬درگیری‬ ‫و تنبیــه فیزیکــی باعــث می شــود کــه عصبانــی تــر‬ ‫شــود و حتــی او نیــز از زور و قــدرت خــود اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن روش بــه او یــاد می دهــد کــه مشــکالت‬ ‫خــود را بــا دعــوا و درگیــری جســمی حــل کنــد‪.‬‬ ‫درگیری هــای جســمانی و کتــک زدن نوجــوان‬ ‫می توانــد بــه بحــران هویــت در او بیانجامــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬علت خشم را پیدا کنید‬ ‫توصیه می شــود که به جای کاهش پرخاشــگری‪،‬‬ ‫بــه دنبــال علــت ان باشــید‪ .‬ممکــن اســت کــه‬ ‫پرخاشــگری نوجــوان بــه دالیــل متعــددی همچون‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬مشــکل در مدرســه و غیــره‬ ‫باشــد‪ .‬بــا پیــدا کــردن و حــل ایــن گونــه مشــکالت‪،‬‬ ‫پرخاشــگری نوجوانــان نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪726‬‬ ‫شایع ترین‬ ‫علل‬ ‫دعواهای‬ ‫بی دلیل زن‬ ‫و شوهر‬ ‫دعــوای بی دلیــل زن و شــوهر‬ ‫می توانــد بــه علــت ناراحتی هــا و‬ ‫مشــکالت حل نشــده قبلی که روی‬ ‫هــم تلنبــار شــده اند ایجــاد شــود‪ .‬در‬ ‫ایــن مطلب شــما را بــا دالیل دعوای‬ ‫زن و شــوهر اشــنا می کنیــم‪.‬‬ ‫نمی تــوان گفــت در یــک رابطــه‬ ‫بلنــد مــدت مانند ازدواج‪ ،‬همیشــه‬ ‫همــه چیــز بــر وفــق مــراد اســت‪ ،‬هر‬ ‫زوجــی تفاوت هــای رفتــاری‪ ،‬فکــری‬ ‫و فرهنگــی و غیــره بــا هــم دارنــد و‬ ‫همیــن تفــاوت هــا هــر از گاهــی‬ ‫میتوانــد منجــر بــه بحــث و دعــوا‬ ‫شــود‪ ،‬ولــی بعضــی زن و شــوهرها‬ ‫همیشــه و بــا هــر بهانــه کوچکــی‪،‬‬ ‫بــی دلیــل بــا هــم دعــوا میکننــد‪،‬‬ ‫دعــوای مکــرر عــاوه بــر ایــن کــه‬ ‫میتوانــد روح و روان هــر دو نفــر‬ ‫شــما را ازرده کنــد‪ ،‬روی روحیــه‬ ‫فرزنــدان هــم تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مطلــب می خواهیــم علــت‬ ‫دعــوای بــی دلیــل زن و شــوهر هــا‬ ‫را بررســی کنیــم تــا بــا تغییــر نگــرش‬ ‫و اصــاح مشــکالتی کــه بینتــان‬ ‫وجــود دارد از بــروز دعواهــای تکــراری‬ ‫پیشــگیری کنیــد‪.‬‬ ‫علــت دعــوای بــی دلیــل زیــاد زن‬ ‫و شوهر‬ ‫مهمتریــن دالیــل دعــوای بی دلیــل‬ ‫زیــاد زوجیــن‪ ،‬نداشــتن مهــارت برقــراری ارتبــاط موثــر از نظــر‬ ‫جســمی‪ ،‬کالمــی و جنســی‪ ،‬وقــت نگذاشــتن بــرای یکدیگــر‪،‬‬ ‫مشــکالت مالــی و اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده زوجیــن در اوایــل‬ ‫زندگــی بیشــتر بــر ســر مــواردی مثــل رابطــه جنســی و‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس بــا هــم دعــوا می کننــد و بعــد از گذشــت‬ ‫چنــد ســال‪ ،‬دعواهایشــان بیشــتر روی مشــغله های کاری‪،‬‬ ‫عــادات اشــتباه و پــول متمرکــز اســت‪.‬‬ ‫اگــر کمــی دقــت کنیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه دعواهــای‬ ‫شــما همیشــه بــر ســر مســائل تکــراری اســت بنابرایــن‬ ‫بــرای پیشــگیری از دعواهــای مکــرر بایــد بتوانیــد علــت‬ ‫مشــکالت را ریشــه یابــی کــرده و بــه کمــک هــم ان هــا را‬ ‫برطــرف کنیــد تــا مشــاجرات تکــراری شــما پایــان بگیــرد‪.‬‬ ‫مشکالت مالی و اقتصادی‬ ‫عــدم رفــاه اقتصــادی همیشــه نقشــی مهــم در دعواهــای‬ ‫زن و شــوهری دارد‪ .‬اگــر دو نفــر از نظــر اقتصــادی نتواننــد‬ ‫یکدیگــر را درک کننــد و در زمینــه خــرج و پــس انــداز‬ ‫ســازگاری نداشــته باشــند بــه مشــکل می خورنــد‪ .‬مردانــی‬ ‫کــه از توقــع بــاالی همسرشــان شــکایت دارنــد و زنانــی کــه‬ ‫از خســیس بــودن شوهرشــان شــاکی اند مســلما دعــوای‬ ‫زیــادی را در زمینــه مالــی تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد بخشــی از دعواهــای شــما دربــاره‬ ‫مســائل مالــی اســت یــک جلســه فــوری بــا همســرتان برگــزار‬ ‫کنیــد و دربــاره خــرج خــوراک‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬پــس انــداز‪ ،‬تفریحــات و‬ ‫غیــره صحبــت کنیــد و بــه یــک تصمیــم نهایــی و دونفــره برســید‪.‬‬ ‫مقایسه کردن‬ ‫یــک اشــتباه رایــج در زندگــی زناشــویی‪ ،‬مقایســه کــردن‬ ‫اســت‪ .‬اصــا کار درســتی نیســت کــه رفتارهــای همســرتان را‬ ‫بــا دیگــران مقایســه کنیــد و بــه او بگوییــد نســبت بــه دیگــران‬ ‫بی احســاس‪ ،‬پرحــرف‪ ،‬خجالتــی یــا ‪ ...‬اســت‪ .‬مقایســه کردن‬ ‫عــاوه بــر ایــن کــه اعتمــاد بــه نفــس همســرتان را کاهــش‬ ‫می دهــد باعــث بــاال گرفتــن جــر و بحــث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مقایســه کــردن زندگــی خودتــان بــا دیگــران کار بســیار‬ ‫اشــتباهی اســت‪ ،‬چــرا کــه شــما فقــط ظاهــر رفتــار و زندگــی‬ ‫انهــا را می بینیــد‪ .‬قلــم و کاغــذ برداریــد و نــکات مثبــت زندگی‬ ‫خودتــان و خوبی هــا و ویژگی هــای خانواده تــان را بنویســید و‬ ‫ایــن کار را تکــرار کنیــد تــا متوجــه برتری هــای خودتــان نســبت‬ ‫بــه دیگــران بشــوید و قشــنگی های زندگیتــان را ببینیــد‪.‬‬ ‫بــه جــای ایــن کــه مــدام بــه خاطــر مقایســه اخــاق و رفتــار‬ ‫همســرتان را دیگــران‪ ،‬دعــوان و مشــاجره کنیــد‪ ،‬زمانــی‬ ‫را مشــخص کنیــد ودربــاره اخــاق یــا رفتــاری کــه شــما را‬ ‫می رنجانــد بــا او صحبــت کنیــد‪ .‬بایــد مراقــب باشــید کــه‬ ‫هنــگام حــرف زدن کنایــه نزنیــد یــا شــخصیت او تخریــب‬ ‫نکنیــد‪ .‬همیشــه قبــل از ایــراد گرفتــن‪ ،‬بایــد از ‪ ۵‬ویژگــی‬ ‫مثبــت او تعریــف کنیــد و در نهایــت بــه مطلــب مــورد نظرتــان‬ ‫بپردازیــد‪ .‬بــه همســرتان هــم بایــد حــق بدهیــد کــه دربــاره‬ ‫رفتــار شــما کــه مــورد پســندش نیســت صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫رفت و امد با دوستان‬ ‫زوجینــی کــه دایــره اجتماعــی گســترده ای دارنــد ممکــن‬ ‫اســت دربــاره رفــت و امــد بــا دوستانشــان بــه مشــکل‬ ‫بخورنــد‪ .‬بازخواســت کــردن یــا ایــراد گرفتــن از دوســتان‬ ‫طــرف مقابــل یــا منــع کــردن او از رفــت و امــد بــا انهــا‬ ‫می توانــد مشــکل ســاز باشــد‪.‬‬ ‫اگــر اشــتباهی از ســوی دوســتان همســرتان دیده ایــد دلیــل‬ ‫نمی شــود کــه بخواهیــد بــا انهــا قطــع ارتبــاط کنــد‪ .‬دربــاره‬ ‫دالیــل خودتــان بــه صــورت منطقــی بــا او صحبت کنیــد و از او‬ ‫بخواهیــد بــه زندگــی مشــترکتان اولویــت بدهــد ولی هیچگاه‬ ‫او را مجبــور بــه کار نکنیــد یــا بــه خاطــر ایــن کــه بــه حرفتــان‬ ‫گــوش نــداده بــا او جــر و بحــث نکنیــد‪ .‬اجــازه دهیــد بــه مــرور‬ ‫زمــان خــودش بــه منطــق حرفهــای شــما پــی ببــرد‪.‬‬ ‫فرزندان‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد امــار طــاق بــه خاطــر دعــوا و مشــاجره بــر ســر‬ ‫فرزنــدان‪ ،‬نحــوه تنبیــه و شــیوه فرزنــد پــروری اســت‪ .‬اگــر‬ ‫فکــر می کنیــد همســرتان نســبت بــه فرزنــدان بی تفــاوت‬ ‫اســت یــا شــیوه اشــتباهی را در پیــش گرفتــه اســت از یــک‬ ‫مشــاور خانــواده کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫وقت نگذاشتن برای خانواده‬ ‫وقــت نگذاشــتن بــرای خانــواده و پــر مشــغله بــودن و‬ ‫فرامــوش کــردن مناســبت های مهــم باعــث ایجــاد ناراحتــی‬ ‫در نتیجــه دعواهــای مکــرر بیــن زوجیــن می شــود‪ .‬بــرای‬ ‫پیشــگیری از ایــن مشــکل بایــد همیشــه در برنامــه هایتــان‬ ‫وقــت کافــی بــرای همســر و فرزنــدان اختصــاص بدهیــد‪.‬‬ ‫نبایــد اجــازه دهیــد بیــن شــما و همســرتان فاصلـه ای ایجاد‬ ‫شــود‪ .‬اگــر هفتـه ای پــر مشــغله را پشــت ســر گذاشــته اید‪،‬‬ ‫اخــر هفتــه را بــه خانــواده اختصــاص دهیــد و بــه تفریــح‬ ‫برویــد تــا همســرتان هــم بتوانــد کارهــا و مشــغله های‬ ‫شــما را درک کــرده و همراهیتــان کنــد‪.‬‬ ‫مرور اشتباهات گذشته‬ ‫اگــر نتوانیــد مشــکالت پیــش امــده را حــل و فصــل کنیــد و‬ ‫ایــن مشــکالت روی هــم تلنبــار شــوند باعــث خواهنــد شــد‬ ‫کــه دائــم دربــاره گذشــته و اتفاقاتــش بحــث کنیــد و ناراحتــی‬ ‫درســت کنیــد‪ .‬اگــر دائــم دربــاره اشــتباهات همســرتان او را‬ ‫ســرزنش کنیــد‪ ،‬باعــث دلزدگــی او از زندگــی مشــترک شــده و‬ ‫بــه اشــتباهاتش تبدیــل بــه عــادت می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد مشــکلی کــه پیــش امــده را حــل کنیــد‬ ‫و در دام بحــث ودعــوای بــی پایــان نیفتیــد‪ ،‬گذشــته را‬ ‫فرامــوش کنیــد و کینــه بــه دل نگیریــد تــا مانــع از ازار‬ ‫دیــدن جســم و روح خودتــان ودیگــران شــوید‪.‬‬ ‫دعوا به خاطر خانواده ها‬ ‫دعــوا بــه خاطــر خانواده هــا و ایــن کــه خانــواده چــه کســی‬ ‫مهمتــر اســت یــا اولویــت دارد و دخالــت خانواده هــا در‬ ‫زندگــی زوجیــن می توانــد عامــل بســیاری از دعواهــا‬ ‫باشــد‪ .‬ســعی کنیــد بــرای پیشــگیری از ایــن مشــکل در‬ ‫مقابــل خانواده هــا مشــاجر نکنیــد و نظــرات انهــا را درگیــر‬ ‫زندگیتــان ننماییــد‪ .‬مســلما هــر خانــواده ای در دعــوا طــرف‬ ‫فرزنــدش را می گیــرد و در نتیجــه احترام هــا شکســته‬ ‫می شــود‪ .‬بــرای حــل مشــکالتتان بــا خانواده هــا مشــورت‬ ‫نکنیــد تــا پایشــان بــه زندگــی شــما بــاز نشــود‪.‬‬ ‫کمبود محبت و صمیمیت‬ ‫زوجینــی کــه بــه انــدازه کافــی بــه هــم ابراز عشــق و عالقه نکنند‬ ‫به تدریج صمیمیت و در نتیجه رابطه جنســی بینشــان کمرنگ‬ ‫می شــود‪ .‬نبــود محبــت و صمیمیــت از یــک جایــی غیــر قابــل‬ ‫تحمــل خواهــد شــد و باعــث بــروز دعواهــای مکــرر می شــود‪.‬‬ ‫همســر شــما همیشــه نیاز به ابراز محبت کالمی و جســمی‬ ‫شــما دارد‪ .‬اگــر می خواهیــد صمیمیــت بینتــان حفــظ شــود‬ ‫و همســرتان روحیــه شــادتری داشــته باشــید بــا او مهربــان‬ ‫باشــید و از جمــات عاشــقانه در مکالماتتــان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫عادت های ناخوشایند‬ ‫ممکــن اســت همســرتان عادت هــای ناخوشــایندی داشــته‬ ‫باشــد کــه روی اعصــاب شــما بــرود مثــا جویــدن غــذا بــا‬ ‫صــدای بلنــد‪ ،‬هورت کشــیدن نوشــیدنی ها‪ ،‬اعتیــاد به فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬وقــت نشــناس بــودن‪ ،‬شــلخته بــودن و غیــره همــه‬ ‫می توانــد باعــث بــروز دعواهــای مکــرر شــود‪.‬‬ ‫ایــن موضوعــات بــا دعــوا حــل نمی شــوند‪ ،‬دربــاره ایــن‬ ‫عادت هــا و ایــن کــه چطــور انهــا را بــا تمریــن حــل کنیــد بــا‬ ‫همســرتان گفتگویی صمیمانه داشــته باشــید و از او بخواهید‬ ‫بــه خاطــر شــما ایــن عــادت هــا را بــا تمریــن بهبــود دهــد‪.‬‬ ‫نداشتن مهارت های ارتباطی‬ ‫نداشــتن مهارت هــای ارتباطــی باعــث بــروز مشــکالت حــل‬ ‫نشــده بیــن زوجیــن می شــود‪ .‬بــرای ایــن کــه بتوانیــد یــک‬ ‫مشــکل را حــل کنیــد بایــد بتوانیــد هیجاناتتــان را مدیریــت‬ ‫کنیــد و از ســر عصبانیــت حرفهــا و رفتارهایــی انجــام ندهیــد‬ ‫کــه منجــر بــه بدتــر شــدن شــرایط شــود‪.‬‬ ‫نداشتن رابطه جنسی رضایت بخش‬ ‫بــه گــزارش وب گاه بیتوتــه‪ ،‬شــاید بــاورش برایتــان ســخت‬ ‫باشــد ولــی داشــتن رابطــه جنســی رضایــت بخــش باعــث‬ ‫می شــود احســاس بهتــری نســبت بــه همســرتان داشــته‬ ‫باشــید و ســازگاری تــان بــا یکدیگــر بیشــتر باشــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 726‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫دوستی مجازی تا تهدید‬ ‫به انتشار عکس های‬ ‫خصوصی‬ ‫را هکارهاکاهش‬ ‫خطر امنیت سایبری‬ ‫برای سازمان ها‬ ‫در دنیــای کنونــی مبتنــی بــر فنــاوری‪ ،‬امنیــت ســایبری بــه‬ ‫دغدغــه و نگرانــی اصلــی همه مشــاغل تبدیل شــده اســت‪،‬‬ ‫بــا افزایــش خطــر حمــات ســایبری‪ ،‬ســازمان ها بــا خطــر از‬ ‫دســت دادن داده هــای حیاتــی خــود روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫از دســت دادن داده هــای حیاتــی باعــث اســیب بــه‬ ‫اعتبــار و ضــرر مالــی می شــود‪ ،‬بــر اســاس گــزارش‬ ‫‪ Cybersecurity Ventures‬در ســال ‪ 2015‬خســارت‬ ‫مالــی ناشــی از جرایــم ســایبری ‪ 3‬تریلیــون دالر بــود؛‬ ‫در ســال ‪ 2025‬بــه ‪ 10/5‬تریلیــون دالر افزایــش خواهــد‬ ‫یافــت‪ ،‬در نتیجــه ســازمان ها بایــد اقدامــات پیشــگیرانه ‬ ‫بــرای کاهــش تهدیــدات امنیــت ســایبری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه بهتریــن شــیو ه و تاکتیک هــای افزایــش دفــاع‬ ‫ت ســایبری‪ ،‬کاهــش ریســک و حفاظــت از داده هــای‬ ‫امنی ـ ‬ ‫حســاس ســازمان ها را مــورد بحــث قــرار می دهــد‪ ،‬بــا اجــرای‬ ‫ایــن اقدامــات‪ ،‬مشــاغل می تواننــد از دارایی هــای دیجیتــال‬ ‫خــود محافظــت کننــد‪ ،‬اطمینــان و تــداوم کســب و کار را‬ ‫تضمیــن کننــد‪.‬‬ ‫چهار راه برای کاهش خطر امنیت سایبری‬ ‫برای سازمان شما‬ ‫‪ .1‬ارزیابی خطر‬ ‫قبــل از بحــث در مــورد راه هــای کاهــش خطــرات امنیــت‬ ‫ســایبری‪ ،‬بایــد خطــرات را ارزیابــی کنیــم‪ ،‬ارزیابــی خطــر‪،‬‬ ‫تهدیدها و اســیب پذیری های احتمالی را برای دســتگاه ها‪،‬‬ ‫شــبکه ها و داده هــای شــما شناســایی می کنــد‪ ،‬ایــن امــر‬ ‫ضــروری اســت زیــرا تنهــا بــا اگاهــی از خطــرات‪ ،‬می توانیــد‬ ‫اقدامــات الزم پیشــگیرانه را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ارزیابــی خطــر جامــع شــامل مراحل زیر اســت‪ ،‬ابتدا همه ی‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬برنامه هــاو داده هــای حیاتــی بــرای ســازمان خود‬ ‫را فهرســت کنیــد‪ ،‬پــس از ان راه هــای احتمالــی در معــرض‬ ‫خطــر قــرار گرفتــن دارایی هایتــان را در نظــر بگیریــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫حمــات بدافــزار‪ ،‬کالهبــرداری انالیــن یــا ســرقت فیزیکــی‪،‬‬ ‫ســپس می توانیــد روی شناســایی نقص هــای سیســتم‬ ‫کــه می توانــد ســوء اســتفاده مجرمــان ســایبری را ســاده تر‬ ‫کنــد‪ ،‬تمرکــز کنیــد‪ ،‬ماننــد نرم افــزار قدیمــی یــا رمزهــای عبــور‬ ‫ضعیــف‪ ،‬هنگامــی کــه مطمئــن شــدید‪ ،‬معایب را بر اســاس‬ ‫احتمــال و تاثیــر رتبه بنــدی کنیــدو ابتــدا بــر روی کاهــش‬ ‫شــدیدترین خطــرات تمرکــز کنیــد‪ ،‬همچنیــن می توانیــد بــا‬ ‫مطالعه مقاالتی در مورد مدیریت خطرات امنیت ســایبری‬ ‫بــا جزئیــات ایــن موضــوع بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫انجــام ارزیابــی ریســک مزایــای بســیاری دارد‪ ،‬به شــما کمک‬ ‫بررسی ‪ 5‬دلیل‬ ‫احتمالی پایین بودن‬ ‫سرعت دانگل وای فای‬ ‫دانگل ها ابزاری مفید هستند چون حمل و نقل انها راحت‬ ‫بــوده و بــه اســانی می تــوان دانگل هــا را بیــن دســتگاه های‬ ‫مختلــف وصــل کــرد‪ .‬دانــگل وای فــای معمــوال فضــای کمــی‬ ‫نیــاز دارد و کار کــردن بــا انهــا بســیار اســان اســت‪ .‬بــا ایــن حال‬ ‫اگــر شــما از یــک دانــگل وای فــای اســتفاده می کنیــد‪ ،‬شــاید‬ ‫بــا چنــد مشــکل روبـه رو شــوید‪ .‬یکــی از رایج تریــن مشــکالت‪،‬‬ ‫ســرعت بــه نســبت ضعیــف ارتبــاط بی ســیم در مقایســه بــا‬ ‫ســایر دســتگاه هایی اســت کــه بــه طــور مســتقیم بــه شــبکه ی‬ ‫بی ســیم اینترنــت متصــل می شــوند‪.‬‬ ‫‪ -1‬محدودیت های پهنای باند بی سیم‬ ‫دســتگاه های وای فــای می تواننــد بــا اســتفاده از دو پهنــا بانــد‬ ‫مختلــف بــا شــبکه ی اینترنت ارتبــاط بگیرند‪ .‬پهنای بانــد ‪GHz‬‬ ‫‪ ۲.۴‬قدیمی تــر بــوده و توســط اکثــر دســتگاه ها پشــتیبانی‬ ‫می شــود امــا از طرفــی دیگــر‪ ،‬کندتــر بــوده و بیشــتر مســتعد‬ ‫ایــرادات متــداول اســت‪ .‬پهنــای بانــد دوم‪ ۵ GHz ،‬اســت کــه‬ ‫ســریع تر و مطمئن تــر بــوده امــا دامن ـه ی پوشــش کوتاه تــری‬ ‫داشــته و معمــوال روی دســتگاه های قدیمی تــر کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫در حالی کــه دانگل هــای بی ســیم مــدرن بــا ایــن فــرض‬ ‫طراحــی و توســعه می یابنــد تــا روی هــر دو بانــد کار کننــد‪،‬‬ ‫دانــگل شــما تنهــا در صورتــی از بانــد ‪ ۵ GHz‬اســتفاده می کند‬ ‫کــه روتــر شــما بانــد ‪ ۵ GHz‬را انتقــال دهــد‪ .‬اگــر روتــر شــما‬ ‫یــک دســتگاه دو بانــده نیســت‪ ،‬بنابرایــن شــما صرفــا وادار‬ ‫می کنــد تــا متناســب بــا نیازهــای خــود یــک اســتراتژی قــوی‬ ‫برای امنیت ســایبری خود ایجاد کنید‪ ،‬همچنن شــما را قادر‬ ‫می ســازد تــا بــا تمرکــز بــر بحرانــی تریــن خطــرات‪ ،‬بهتریــن‬ ‫تصمیــم را بــرای تخصیــص منابــع بگیریــد‪ ،‬عــاوه بــر ایــن بــه‬ ‫شــماکمک می کنــد تــا بــا الزامــات نظارتــی و اســتانداردهای‬ ‫صنعت مطابقت داشــته باشــید و شــهرت شــما را به عنوان‬ ‫یــک تجــارت مســئول و قابــل اعتمــاد افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫امــوزش کارکنــان در مــورد امنیــت ســایبری مزایــای بســیاری‬ ‫دارد‪ ،‬از جملــه کمــک بــه درک اهمیــت و نقــش ان در حفــظ‬ ‫ثبــات شــغلی و کاهــش احتمــال نقــض امنیــت‪ ،‬از دســت‬ ‫دادن اطالعــات و پــول‪ ،‬عــاوه بــر ایــن کارکنانــی کــه به خوبی‬ ‫امــوزش دیده انــد می تواننــد خطــرات امنیتــی را تشــخیص‬ ‫دهنــدو بــه ســرعت پاســخ دهنــد و در وقــت و منابــع شــرکت‬ ‫صرفــه جویــی کننــد‪.‬‬ ‫منظــور از خــط مشــی رمــز عبــور امــن‪ ،‬رمــز عبــوری کــه‬ ‫حــدس زدن ان دشــوار اســت‪ ،‬طوالنــی اســت و ترکیبــی‬ ‫پیچیــده از کاراکترهــا‪ ،‬اعــداد و نمادهــا دارد‪ ،‬یــک رمــز‬ ‫عبــور امــن بایــد حداقــل ‪ 8‬کاراکتــر داشــته باشــد ودارای‬ ‫حــروف بــزرگ و کوچــک باشــد‪ ،‬رمزهــای عبــور نیــز بایــد‬ ‫هــر ‪ 90‬روز یک بــار بــه روز شــوندو قابــل اســتفاده مجــدد‬ ‫نباشــند‪ ،‬همچنیــن مهــم اســت کارمنــدان را تشــویق کنیــد‬ ‫تــا از بــه اشــتراک گذاشــتن رمزهــای عبــور بــا دیگــران یــا‬ ‫نوشــتن انهــا خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت ها می تواننــد بــا اجــرای سیاســت رمزعبــور ایمــن‪،‬‬ ‫خطــر حمــات ســایبری را تــا حد زیــادی کاهش دهند‪ ،‬حدس‬ ‫زدن رمــز عبــور قــوی کــه بصــورت مســتمر تغییــر می کنــد بــرای‬ ‫هکرها بســیار ســخت تر اســت و از ســازمان و پرســنل در برابر‬ ‫نقــض داده‍‪ ‎‬هــا و ســرقت هویــت محافظــت می کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫خاطــر داشــته باشــید کــه همیشــه از رمزهــای عبــور قــوی بــرای‬ ‫ایمــن نگــه داشــتن اطالعــات خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫فایروال هــا‪ ،‬نــرم افزارهــای انتــی ویــروس و سیســتم های‬ ‫تشــخیص نفــوذ نمونه هایــی از اقدامــات امنیتــی شــبکه‬ ‫هســتند‪ ،‬فایروال هــا مانعــی بیــن جامعــه داخلــی ســازمان‬ ‫و اینترنــت ایجــاد می کننــد و بــه بازدیدکننــدگان قانونی تــر‬ ‫اجــازه می دهنــد تــا از انهــا عبــور کننــد‪ ،‬نــرم افــزار انتــی‬ ‫ویــروس بدافــزاری را کــه می توانــد بــه سیســتم قابــل حمــل‬ ‫شــما اســیب برســاند‪ ،‬شناســایی و حــذف می کنــد‪ ،‬در‬ ‫نهایــت دســتگاه های تشــخیص نفــوذ؛ عالیــم و نشــانه های‬ ‫فعالیت هــای مشــکوک بازدیدکننــدگان جامعــه‪ ،‬از جملــه‬ ‫تــاش بــرای دسترســی بــه فایل هــای غیرقانونــی را نشــان‬ ‫می دهنــد‪ ،‬ســازمان ها می تواننــد خطــرات امنیــت ســایبری‬ ‫را کاهــش داده و از داده هــای ارزشــمند خــود ا اتخــاذ تدابیــر‬ ‫امنیتــی محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ایجاد خط مشی رمز عبور امن‬ ‫‪ .3‬امــوزش کارکنــان در مــورد بهتریــن شــیوه های امنیت‬ ‫سایبری‬ ‫کارمنــدان نقــش حیاتــی در ایمــن نگــه داشــتن محــل‬ ‫کار خــود دارنــد‪ ،‬بنابرایــن امــوزش انهــا در مــورد بهتریــن‬ ‫شــیوه های امنیــت ســایبری ضــروری اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫اژانس هــا بایــد به طــور مرتــب کارکنــان را در مــورد‬ ‫امنیــت ســایبری‪ ،‬ایجــاد رمزهــای عبــور قــوی‪ ،‬شناســایی‬ ‫تالش هــای فیشــینگ‪ ،‬بــه روز نگه داشــتن نرم افــزار و‬ ‫گــزارش مشــکوک بــه فنــاوری اطالعــات امــوزش دهنــد‪.‬‬ ‫می شــوید تــا از بانــد ‪ ۲.۴ GHz‬اســتفاده کنیــد‪ .‬خوشــبختانه‪،‬‬ ‫اکثــر روترهــای مــدرن از بانــد ‪ ۵ GHz‬پشــتیبانی می کننــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اگــر یــک مــودم بــه شــدت قدیمــی داریــد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم کــه یــک مــودم مــدرن و نســل جدیــد را‬ ‫خریــداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬موقعیت ضعیف دانگل وای فای‬ ‫بســته بــه این کــه دانــگل بی ســیم شــما کجــا قــرار می گیــرد‪،‬‬ ‫مداخلــه می توانــد قبــل از رســیدن امــواج ســیگنال بــه روتــر‬ ‫شــروع شــود‪ .‬اگــر دانــگل شــما از لحــاظ فیزیکــی بــه شــدت‬ ‫کوچــک اســت‪ ،‬بهتریــن محــل قرارگیــری درســت در کنــار‬ ‫کیــس اســت‪ .‬اســتفاده از ایــن موقعیــت بــرای اتصــال‬ ‫می توانــد ســیگنال های قابــل اطمینان تــری را منتشــر کنــد‪.‬‬ ‫موقعیــت ضعیــف تنهــا بــه معنــای محــل نصــب دانــگل‬ ‫روی کیــس نیســت‪ .‬بــرای مثــال اگــر دانــگل شــما روی‬ ‫میــزی نصــب شــود کــه پایه هــای فلــزی دارد‪ ،‬شــما همــان‬ ‫اختالل هــا را مجــدد بــه احتمــال زیــاد تجربــه خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــرای حــل ایــن معضــل‪ ،‬بایــد یــک ‪ USB extender‬را‬ ‫خریــداری کنیــد کــه در داخــل پــورت ‪ USB‬قــرار گرفتــه و بــه‬ ‫شــما فضــای مــورد نیــاز بــرای اتصــال دانــگل را می دهــد تــا‬ ‫از منبــع اختــال بــه دور باشــد‪ .‬اکثــر دانگل هــای بی ســیم‬ ‫شــامل یک پایه ی ‪ USB‬در داخل جعبه هســتند‪ .‬از همین‬ ‫پایه هــا اســتفاده کنیــد تــا مشــکل حــل شــود‪.‬‬ ‫بــا تمــام ایــن تفاســیر ‪ ،‬موقعیــت و محــل قرارگیــری خــود ِ‬ ‫کامپیوتــر هــم اهمیــت دارد‪ .‬اگر دســکتاپی که از دانــگل روی ان‬ ‫اســتفاده می کنیــد در زیــر زمیــن قــرار گرفتــه امــا روتــر شــما در‬ ‫اتاقــی در طبقــه بــاال محصــور بیــن دیوارهــای بتنــی قــرار گرفتــه‪،‬‬ ‫ایــن موقعیــت مکانــی می توانــد روی قــدرت ســیگنال ها اثرگــذار‬ ‫باشــد‪ .‬وقتــی یــک دانــگل وای فــای از روتــر دور قــرار گرفتــه باشــد‬ ‫ســرعت کنــدی را بــرای کاربــر بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انتن داخلی دانگل وای فای‬ ‫دانگل هــای بی ســیم بــه دو شــکل طراحــی و توســعه‬ ‫می یابنــد‪ :‬مدل هــای فشــرده کــه شــامل انتــن هــای داخلــی‬ ‫هســتند و مدل هــای حجیــم کــه انتن هــای خارجــی دارنــد‪.‬‬ ‫کاربــران بیشــتری تمایــل بــه خریــد دانگل هــای بی ســیم‬ ‫‪ .4‬نصب اقدامات امنیتی شبکه‬ ‫سخن پایانی‪:‬‬ ‫دنیــای امــروزی مبتنــی بــر فنــاوری‪ ،‬کســب و کارهــا در‬ ‫هرانــدازه ای را بــا خطــر فزاینــده حمــات ســایبری مواجــه‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بــرای کاهــش ایــن خطــر کســب و کارهــا‬ ‫بــاد به طــور فعــال اســیب پذیری هــای امنیــت ســایبری‬ ‫خــود را کاهــش دهنــد‪ ،‬ایــن شــامل انجــام ارزیابــی منظــم‬ ‫خطــر‪ ،‬اجــرای یــک خــط مشــی رمــز عبــور ایمــن‪ ،‬امــوزش‬ ‫کارکنــان در مــورد بهتریــن شــیوه های امنیــت ســایبری‬ ‫و اســتقرار اقدامــات امنیتــی شــبکه اســت‪ ،‬ســازمان ها‬ ‫می تواننــد بــا اولوت بنــدی کاهــش خطــر امنیــت ســایبری‬ ‫از دارایی هــای دیجیتــال خــود محافظــت کننــدو شــهرت‬ ‫خــود را حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫فشــرده کــه در برخــی از منابــع از انهــا تحــت عنــوان نانــو‬ ‫دانــگل (‪ )Nano dongle‬دارنــد؛ چراکــه دســتگاه های‬ ‫کوچــک و قابــل حمــل بــوده و از طرفــی دیگــر از لحــاظ‬ ‫زیبایــی هــم می توانــد بــرای مشــتری مجذوب کننــده باشــد‪.‬‬ ‫هیــچ فــردی دلــش نمی خواهــد کــه یــک انتــن بــزرگ کــه از‬ ‫دســتگاهش بیــرون زده را خریــداری کنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬تولیــد‬ ‫انتن هــای داخلــی بــرای ســازنده ارزان تــر تمــام شــده و بــه‬ ‫همیــن دلیــل دانــگل هــای فشــرده مقــرون بــه صرفه تــر‬ ‫از مــدل دیگــر بــه شــمار می رونــد‪ .‬بــرای مثــال می تــوان بــه‬ ‫اداپتــور وای فــای ‪ USB‬مــدل ‪ TP-Link N150‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در حالی کــه انتن هــای داخلــی بــه نظــر بهتــر هســتند‪،‬‬ ‫انتن هــای خارجــی مشــخص شــده کــه عملکــرد بهتــری را‬ ‫بــه دنبــال دارنــد‪ .‬دلیــل ایــن ماجــرا در ایــن موضــوع نهفتــه‬ ‫کــه انتن هــای خارجــی اغلــب بهــره وری بیشــتری داشــته کــه‬ ‫موجــب دریافــت بهتــر ســیگنال ها می شــود‪ .‬شــما همچنیــن‬ ‫می توانیــد انتن هــا را بــه ســمت روتــر متمایــل کــرده تــا‬ ‫دریافــت بهتــری را داشــته باشــند‪ .‬ایــن تفاوت هــا تنهــا یکــی‬ ‫از چنــد روشــی اســت کــه دانــگل وای فــای شــما می توانــد روی‬ ‫ســرعت اینترنتــی کــه روی دســتگاه داریــد تاثیــر بگــذارد‪ .‬اگــر‬ ‫شــما از یــک نانــو دانــگل قدیمــی اســتفاده می کنیــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت تــا بــه جــای ان‪ ،‬از یــک دانــگل وای فــای بــا انتــن خارجــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــا این کــه دانگل هــا بــا انتــن خارجــی زیبــا نیســتند‪ ،‬اگــر‬ ‫شــما مجبور هســتید تا از اینترنت وای فای برای دســکتاپ‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬ایــن دســته از محصــوالت ارزش خریــد‬ ‫داشــته و از طرفــی دیگــر کار کــردن بــا انهــا اســان تر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گلوگاه های سخت افزاری دانگل وای فای‬ ‫وقتــی تصمیــم می گیریــد تــا بهتریــن دانــگل وای فــای را بــر‬ ‫اســاس نیازهــای خــود تهیــه کنیــد‪ ،‬چنــد جزئیات اســت که باید‬ ‫بــه انهــا توجــه کنیــد‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬مشــخصات مربــوط بــه دانــگل‬ ‫اســت‪ .‬دانگلــی کــه روی ان برچســب پشــتیبانی از ‪Mbps‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬خــورده‪ ،‬احتمــاال پهنــای بانــد انچنــان زیــادی را پشــتیبانی‬ ‫نمی کنــد‪ .‬بــه جــای ایــن‪ ،‬شــاید منظــور از این برچســب‪Mbps ،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬روی باند ‪ ۲.۴ GHz‬و ‪ ۴۵۰ Mbps‬روی باند ‪ ۵ GHz‬باشد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــرداد کــه بــا‬ ‫تهدیــد بــه انتشــار عکــس هــای خصوصــی یکــی از‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی اقــدام بــه اخــاذی از وی را‬ ‫نمــوده بــود ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بهمنــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی شــکایت فــردی مبنــی بــر تهدیــد بــه‬ ‫انتشــار تصویــر و اخــاذی از وی در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬پــس از اخــذ‬ ‫اظهــارات از شــاکی بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫پرونــده اولیــه تشــکیل شــد و بــا جمـع اوری مــدارک‬ ‫و مســتندات پرونده توســط کارشناســان پلیس فتا‬ ‫مشــخص گردید فرد شــاکی مدتی قبل با فردی در‬ ‫فضــای مجــازی اشــنا شــده و پــس از جلــب اعتمــاد‬ ‫وی و ارســال نمــودن تصاویــر شــخصی بــه بهانــه‬ ‫مــدل لبــاس ‪ ،‬ضمــن تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬قصــد اخــاذی از وی را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از بررســی اظهارات شــاکی و جمع‬ ‫اوری مســتندات الزم‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در خصــوص‬ ‫موضــوع شــکایت از متهــم ‪ ،‬وی عنــوان کــرد بــا‬ ‫مســتنداتی که از شــاکی در اختیار داشــتم با تهدید‬ ‫وی تاکنــون مبلــغ ‪ 90‬میلیــون ریــال از وی اخــاذی‬ ‫کــرده اســت ‪ ،‬پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضایــی ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬یکــی از اثــار تجــاوز بــه حریــم‬ ‫خصوصــی کاربــران بــروز مشــکالت خانوادگــی بــوده‬ ‫کــه اســیب هــای روحــی و روانــی را بــرای افــراد در‬ ‫پــی خواهــد داشــت و ایــن امــر جــزو خطــوط قرمــز‬ ‫پلیــس فتــا می باشــد؛ لــذا بــه کاربــران یــاداوری‬ ‫می شــود همــواره بــه حریــم خصوصــی دیگــران‬ ‫احتــرام گذاشــته و بــا اقدامــات مجرمانــه موجــب‬ ‫مزاحمــت بــرای کاربــران در فضــای مجــازی نشــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ بهمنــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫مراقــب تصاویــر خصوصــی و اطالعــات حســاس‬ ‫خــود در فضــای مجــازی باشــید زیــرا مجرمــان‬ ‫ســایبری بــا دســت یابــی بــه اطالعــات مهــم و‬ ‫حســاس شــخصی کاربــران اقــدام بــه اخاذی و ســوء‬ ‫اســتفاده از ان هــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫کــه مجموعــا روی هــم رفتــه بــه عــدد ‪ ۶۰۰ Mbps‬می رســد‪ .‬ایــن‬ ‫مســئله علنــا مصــداق گمــراه کــردن مشــتری اســت‪.‬‬ ‫مطمئــن شــوید کــه یــک دانــگل می توانــد از حداکثــر ســرعت‬ ‫تعریــف شــده ی اینترنــت شــما روی بانــدی کــه می خواهیــد‬ ‫اســتفاده کنیــد بهــره می بــرد‪ .‬اگــر مطمئن نیســتید که ســرعت‬ ‫اینترنــت منــزل شــما در چــه حــد اســت‪ ،‬بــا تامین کننــده ی‬ ‫ســرویس اینترنتــی (‪ )ISP‬خــود وارد مکالمــه شــده تــا از ایــن‬ ‫موضــوع اطمینــان حاصــل کنیــد‪ .‬هر چنــد‪ ،‬ســایت های زیادی‬ ‫وجــود دارنــد کــه شــما می توانیــد بــه صــورت رایــگان تســت‬ ‫ســرعت اینترنــت بگیریــد تــا از ســرعت واقعــی سیســتم خــود‬ ‫اگاه شــوید‪ .‬واقعــا فکــر بــدی نیســت تــا دانگلــی را تهیــه کنیــد‬ ‫کــه از ســرعت اینترنــت شــما اندکــی ســریع تر اســت؛ چراکه در‬ ‫صــورت ارتقــای ســرویس اینترنتــی می تــوان همچنــان از ایــن‬ ‫نــوع دانگل هــا بــرای کاربردهــای روزمــره اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مشکالت درایور یا پورت ‪USB‬‬ ‫پــورت ‪ ،USB‬اخریــن جنبــه ای اســت کــه در هنــگام کنــد‬ ‫بــودن یــا ناپایــدار بــودن ســرعت دانــگل وای فــای بایــد ان را‬ ‫بررســی کــرد‪ .‬جــدا از تفاوت هــای ســرعت ‪ USB‬کــه در بخــش‬ ‫قبــل صحبــت کردیــم‪ ،‬شــما بایــد مطمئــن شــوید کــه پــورت‬ ‫‪ USB‬کــه دانــگل بــه ان وصــل شــده بــه خوبــی کار می کنــد‪.‬‬ ‫تــاش کنیــد تــا دانــگل را بــه یــک پــورت ‪ USB‬دیگــر متصــل‬ ‫کــرده و ببینیــد ایــا می توانیــد ســرعت بیشــتری را کســب کنیــد‬ ‫یــا خیــر‪ .‬اگــر دانــگل بــه یــک هــاب ‪ USB‬متصــل شــده‪ ،‬تــاش‬ ‫کنیــد تــا دانــگل را بــه جــای اتصــال بــه هــاب‪ ،‬مســتقیم بــه‬ ‫پــورت ‪ USB‬متصــل کنیــد‪ .‬جــدا از ایــن مــوارد‪ ،‬شــما همچنیــن‬ ‫بایــد چــک کنیــد ایــا درایورهــای درســتی بــرای دانــگل شــما‬ ‫نصــب شــده اســت یــا خیــر‪ .‬روی وینــدوز‪ ،‬دکم ـه ی ‪Win + X‬‬ ‫را فشــار داده و روی ‪ Device Manager‬کلیــک کنیــد‪ .‬ســپس‬ ‫بــه دنبــال ‪ Network adapters‬بگردیــد‪ .‬در ایــن بخــش شــما‬ ‫می توانیــد اســم دانــگل وای فــای خــود را پیــدا کنیــد‪ .‬روی اســم‬ ‫دانــگل خــود راســت کلیــک کــرده و ســپس ‪Update driver‬‬ ‫‪ > Search automatically for drivers‬را انتخــاب کنیــد تــا‬ ‫اگــر اپدیــت جدیــدی بــرای درایــور موجــود اســت ابتــدا دانلــود و‬ ‫ســپس نصــب شــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪ -726‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-726‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/19‬شعبان‪/‬‬ ‫‪19 - 2023‬‬ ‫‪/12 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫یک شنبه ‪12//21‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫تاثیر قران درابعاد مختلف‬ ‫نقــش قــران در زندگــی بشــری در ابعــاد مختلــف فــردی‪ ،‬اجتماعــی و حتــی‬ ‫بین المللــی‪ ،‬قابــل دقــت و بررســی اســت کــه بــه طــور مختصــر بــه بعضــی از‬ ‫انهــا اشــاره مــی شــود‪:‬‬ ‫یکــم‪ .‬انســان نیازمنــد ارتبــاط مســتقیم بــا افریننــده و هســتی بخــش خــود‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ارتبــاط اگــر چــه از طریــق مناجــات و رازگویــی درونــی و قلبــی انجــام‬ ‫مــی گیــرد؛ امــا دسترســی بــه کلمــات خــود خداونــد‪ ،‬بســیار لــذت بخــش و‬ ‫اطمینــان اور اســت‪ .‬چنــان کــه اقبــال الهــوری گفتــه اســت‪« :‬اگــر مــی خواهــی‬ ‫خــدا بــا تــو ســخن بگویــد‪ ،‬قــران بخــوان»‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی بــه طــور کامــل‪ ،‬تنهــا بــرای قــران مجیــد باقــی مانــده اســت و هیــچ‬ ‫کتــاب اســمانی دیگــر‪ ،‬چنیــن جایگاهی نــدارد‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬انســان در تکاپــو و جســت و جــوی اگاهــی هــای صحیــح و معــارف بلنــد و‬ ‫پرمعنــا اســت‪ .‬البتــه بــا اســتفاده از تجربیــات بشــری و تــاش هــای علمــی‪ ،‬بــه‬ ‫بســیاری از اگاهــی هــا مــی تــوان دســت یافــت؛ امــا بــرای اطمینــان بــه درســتی‬ ‫یافتــه هــای خــود و اگاهــی بــه انچــه بــرای او دســت نایافتنی اســت‪ ،‬نیــاز به یک‬ ‫منبــع اصیــل و غنــی بســیار محســوس اســت؛ چنــان کــه از زبــان امام راحــل(ره)‬ ‫گفتــه شــده اســت‪« :‬اگــر قــران نبــود‪ ،‬درهــای معرفــت بــر مــا بســته بــود»‪.‬‬ ‫قــران مجیــد در ایــن بــاره جایــگاه ممتــازی دارد‪ .‬تعریفــی کــه قــران از انســان‬ ‫َ‬ ‫ض خ َلِیفَـهً»؛ بقــره (‪ ،)۲‬ایــه ‪ .۳۰‬و تعریفــی کــه قران‬ ‫دارد «اِنـ ِّـی جاع ِـل ٌ فِــی الْار ْ ِ‬ ‫ـی ءٌ»؛ شــوری (‪ ،)۴۳‬ایــه ‪،.۱۱‬‬ ‫از خداونــد ارائــه کــرده اســت‪« :‬ل َیْـ َ‬ ‫ـس کَمِثْل ِـه ِ شَ ـ ْ‬ ‫همــراه بــا بیــان صفــات جمــال و جــال و تعریفــی کــه از نظــام هســتی و حیــات‬ ‫ح بِحَم ْـدِهِ»؛‬ ‫ســب ِّ ُ‬ ‫و شــعور همگانــی موجــودات ارائــه داده «و َ ا ِ ْ‬ ‫ن م ِـ ْ‬ ‫ـی ء ٍ اِال َّی ُ َ‬ ‫ن شَ ـ ْ‬ ‫رعــد (‪ ،)۱۳‬ایــه ‪ .۱۳‬و بیانــی کــه از پیوســتگی و هماهنگــی منظــم همــه کــرات و‬ ‫افالک و زمین و اســمان دارد «و َ ال َّ‬ ‫س و َ ُضحاها و َ الْقَمَر ِ اِذا تَالها و َ النَّهار ِ‬ ‫شـم ْ ِ‬ ‫ـل اِذا یَغْشــاها‪»...‬؛ شــمس (‪ ،)۹۱‬ایــه ‪.۱ - ۴‬‬ ‫اِذا جَالَّهــا و َ اللَّیْـ ِ‬ ‫و‪ ...‬نیازمنــدی همــه جامعــه بشــری و پوینــدگان راه حــق و حقیقــت را بــه ایــن‬ ‫کتــاب اســمانی ضــروری و اشــکار ســاخته اســت؛ زیــرا بعضــی از دانــش هــا بــه‬ ‫جــز از طریــق قــران‪ ،‬بــرای بشــر دســت یافتنــی نیســت‪« :‬و َ ی ُ َعلِّمُک ُـ ْم مــا ل َـ ْم‬ ‫ن»؛ بقــره (‪ ،)۲‬ایــه ‪.۱۵۱‬؛ «و انچــه را نمــی دانســتید بــه شــما‬ ‫تَک ُونـ ُـوا تَعْلَمُــو َ‬ ‫یــاد مــی دهــد‪.»...‬از جملــه اگاهــی هایــی کــه جــز از طریــق قــران راهــی بــرای‬ ‫دریافــت ان نیســت‪ ،‬اگاهــی دربــاره جهــان پــس از مــرگ و جزئیــات جهــان‬ ‫اخــرت اســت؛ زیــرا هیــچ کــدام از افــراد بشــر‪ ،‬تجربــه تکــرار و رفــت و امــد ان‬ ‫را ندارنــد و درک بشــری‪ ،‬هیــچ گونــه ســابقه ذهنــی از ان نــدارد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫در ســوره «واقعــه»‪« ،‬صافــات»‪« ،‬مرســات» و‪ ...‬صحنــه قیامــت بــه تصویــر‬ ‫کشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســوم‪ .‬نقــش برجســته دیگــر قــران ایــن اســت کــه از ســابقه تاریــخ بشــر‪،‬‬ ‫خبرهــای درســت و مطابــق واقــع را نقــل کــرده و سرگذشــت پیامبــران و محتوای‬ ‫پیــام انــان را ‪ -‬بــدون هرگونــه تحریــف و دسیســه بشــری بــه انســان هــا رســانده‬ ‫اســت‪ .‬ازایــن رو قــران حتــی بــر پیــروان تــورات و انجیــل‪ ،‬منـّـت شــایان توجهــی‬ ‫دارد کــه چهــره پیامبــران بنــی اســرائیل را بــه درســتی معرفــی کــرده و حضــرت‬ ‫موســی‪ ،‬عیســی‪ ،‬زکریــا و‪ ...‬را ان گونــه کــه بــوده انــد ‪ -‬بــه دور از هر گونه تهمت‬ ‫و توهینــی شناســانده و دســت تحریــف گــران و دسیســه گــران را نقــش بــر اب‬ ‫یســی‬ ‫ســاخته اســت‪ .‬قــران مجیــد در ایــن بــاره مــی فرمایــد‪« :‬و َ اِذ ْقــا َ‬ ‫ل الل َّـ ُه یا ع ِ َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ل‬ ‫ـت قُلْـ َ‬ ‫ن مَرْی َـ َم ا َ اَنـ ْ َ‬ ‫ـن م ِ ـ ْ‬ ‫ون الل ـه ِ قــا َ‬ ‫اب ْـ َ‬ ‫ن دُ ِ‬ ‫ـاس اتَّخِذُونـ ِـی و َ امِّــی اِلهَیْـ ِ‬ ‫ـت لِلنـ َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍّ‬ ‫ـس لـِـی بِحَــق»؛ مائــده (‪ ،)۵‬ایــه ‪.۱۱۶‬؛‬ ‫ســبْحان َ َ‬ ‫ن لـِـی ا ْ‬ ‫ن اقُــو َ‬ ‫ُ‬ ‫ک مــا یَکـُـو ُ‬ ‫ل مــا ل َیْـ َ‬ ‫«ای عیســی پســر مریــم! ایــا تــو گفتــی بــه مــردم کــه مــن و مــادرم را همچــون‬ ‫دو خــدا بــه جــای خداونــد بپرســتید؟! گفــت‪ :‬منزهــی تــو! مــرا نشــاید کــه چیــزی‬ ‫را کــه حــق نیســت بگویــم»‪.‬‬ ‫چهــارم‪ .‬نقــش برجســته دیگــر قــران بــرای جامعــه بشــری‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫ظرفیــت جهــان شــمولی دارد و پیــام هــای ان بــرای تمــام مصلحــان جهــان و‬ ‫حافظــان حقــوق بشــر‪ ،‬قابــل اعتنــا و کاربــردی اســت‪ .‬تکیــه بــر نقــاط مشــترک‬ ‫پیــروان ادیــان اســمانی و پایبنــدی بــه اصــول انســانی (ماننــد عدالــت گســتری‪،‬‬ ‫امانــت داری و‪ ،)...‬تــاش بــرای ریشــه کنــی هرگونــه ناهنجــاری‪ ،‬ناپاکــی‬ ‫و اختــاف و مخالفــت بــا حــق و درســتی و‪ ...‬همگــی شــاخص هایــی اســت‬ ‫کــه ظرفیــت جهــان شــمولی قــران را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪ .‬ایــات نورانــی‬ ‫قــران‪ ،‬تمامــی اصالحگــران و حــق گرایــان را بــه ســوی محــور وحــدت و پاکــی‪،‬‬ ‫بــه دور از هــر گونــه تعصــب و خودخواهــی‪ ،‬دعــوت کــرده اســت‪« :‬ق ُـلْ یــا اَهْـلَ‬ ‫ســواء ٍ بَیْنَنــا و َ بَیْنَکـُ ْم اَال َّنَعْبـُد َ اِال َّالل َّـ َه و َ ال ن ُ ْ‬ ‫شــر ِ َ‬ ‫ک بـ ِه ِ‬ ‫ـاب تَعال َـوْا اِلــی ک َلِمَـه ٍ َ‬ ‫الْکِتـ ِ‬ ‫شَ ــیْئا ًو َ ال یَتَّخ ِـذ َ بَعْ ُ‬ ‫ون الل َّـهِ»؛ ال عمــران (‪ ،)۳‬ایــه ‪.۶۴‬؛‬ ‫ضنــا بَعْضــا ًاَرْبابــا ًم ِـ ْ‬ ‫ن دُ ِ‬ ‫«بگــو‪ :‬ای اهــل کتــاب! بیاییــد بــر ســر ســخنی کــه میــان مــا و شــما یکســان‬ ‫اســت‪ ،‬بایســتیم کــه‪ :‬جــز خــدا را نپرســتیم و چیــزی را شــریک او نگردانیــم و‬ ‫برخــی از مــا بعضــی دیگــر را بــه جــای خــدا بــه پــروردگاری نگیــرد»‬ ‫بــی تردیــد گســتردگی دانــش بشــر‪ ،‬تحــوالت شــایان توجهــی داشــته‬ ‫و شــکوفا ســازی طبیعــت و ســلطه بــر ان‪ ،‬بــه دســت قــدرت علمــی و‬ ‫اطالعاتــی انســان و تجربــه هــای بشــری‪ ،‬تــا حــدود زیــادی تامیــن شــده‬ ‫اســت‪ .‬قــران خــود ایــن تحــول افرینــی را در گســتره ظرفیــت هــای انســان‬ ‫م م ِـ َ َ‬ ‫م فِیهــا»؛ هــود (‪،)۱۱‬‬ ‫ســتَعْمَرَک ُ ْ‬ ‫دانســته اســت‪« :‬هُـو َ اَن ْشَ ــاَک ُ ْ‬ ‫ض وَ ا ْ‬ ‫ن الْار ْ ِ‬ ‫ایــه ‪.۶۱‬؛ «خداونــد شــما را در زمیــن ایجــاب کــرد و وظیفــه شــکوفایی و‬ ‫ابادانــی و اســتخراج ظرفیــت هــای زمیــن را بــه شــما واگــذار کــرد»‪.‬‬ ‫رســالت دیــن و قــران‪« ،‬شــکوفایی متــوازن‪ ،‬متعــادل و هماهنــگ انســان»‬ ‫اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس بایــد انســان را شــناخت و اغــاز و انجــام او را دانســت‪.‬‬ ‫بایــد جایــگاه انســان را در کل هســتی بــه درســتی تعریــف کــرد و رابطــه او بــا‬ ‫خــدا‪ ،‬خــود‪ ،‬جامعــه و طبیعــت را تنظیــم نمــود‪.‬‬ ‫بازار پاسرو گرگان‬ ‫عکس نرگس حسین زاده‬ ‫ِگل مالی خانه ها؛ ایین‬ ‫استقبال از نوروز در‬ ‫روستای فارسیان گلستان‬ ‫زهرا قزلســفلو ‪ -‬ایین ســنتی گِل مالی خانه ها در اســتانه رســیدن بهار‪ ،‬یکی از‬ ‫رســوم قدیمی ســاکنان روســتای تاریخی «فارســیان» شهرســتان ازادشهر است‬ ‫کــه به طــور معمــول از نیمــه دوم اســفندماه تــا دقایقــی قبــل از نوروز انجام شــده‬ ‫و نمــاد نوزایــی طبیعت به شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بافــت خانه هــای روســتای فارســیان از معمــاری‬ ‫منحصــر بــه فــرد پلکانــی بــا مصالــح کاهگلــی‪ ،‬ســنگ‪ ،‬چــوب و خشــت بــا‬ ‫دیوارهایــی قطــور در دل منطقــه ییالقــی و کوهســتان ســاخته شــده کــه حیــاط‬ ‫هــر خانــه‪ ،‬ســقف خانــه دیگــری اســت کــه بــا گذشــت چنــد قــرن هنــوز هــم‬ ‫پابرجاســت و گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه ان ســفر می کننــد‪.‬‬ ‫زنــان و دختــران روســتای فارســیان از نیمــه دوم اســفندماه ســنت دیرینــه‬ ‫گِل مالــی منــازل را اغــاز می کننــد تــا در حلــول ســال جدیــد خانه هــای خــود را‬ ‫تمیــز کــرده باشــند‪.‬‬ ‫برخــاف برخــی مناطــق شــهری کــه از کارگــران بــرای انجــام رنــگ امیــزی منــازل‬ ‫اســتفاده می شــود در این منطقه روســتایی زنان و دختران با همکاری یکدیگر‬ ‫گِل مالــی منــازل را انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫این ایین بخشــی از ســنت روســتای تاریخی فارســیان ازادشــهر لســت که پیشــینه‬ ‫ســکونت هزار ســاله این منطقه گویای همزیســتی مســالمت امیز و جدایی ناپذیر‬ ‫مردمانــش بــا طبیعــت و تــداوم چرخــه طبیعی در این منطقه اســت‪.‬‬ ‫بــا عبــور از گندمزارهــای ســبز‪ ،‬مزرعــه کلزاهــای زرد‪ ،‬رودخانــه خروشــان‪ ،‬شــکوفه های‬ ‫ســفید درختــان الــو جنگلــی و کوهســتان های جنگلــی بــه خانــه هــای گلــی و پلکانــی‪،‬‬ ‫درهــا و پنجــره هــای چوبــی ابــی و کوچــه هــای گِلــی روســتای فارســیان مــی رســیم‪.‬‬ ‫معصومــه محمــودی یکــی از زنــان روســتای فارســیان گفت‪ :‬اولین بار کمتــر از ‪۹‬‬ ‫ســال داشــتم کــه گِل مالــی منــزل را بــه تنهایــی انجــام دادم کــه خاطــره شــیرینی‬ ‫برایــم بــود و هنــوزم کــه یــادم مــی ایــد لبخنــد مــی زنــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا االن کــه چنــد روز مانــده بــه عیــد‪ ،‬ســه خانــه را گِل مالــی کــردم و تا‬ ‫رســیدن نوروز بخش عمده کار زنان فرســیانی‪ ،‬همین اســت‪.‬‬ ‫یکــی بانــوی ‪ ۵۶‬ســاله روســتای فارســیان هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬ســنت گِل‬ ‫مالــی از مادربــزرگ هــای مــا بــه نســل امــروز رســیده‪ .‬نزدیــک عیــد به طــور ویــژه به‬ ‫خانــه تکانــی پرداختــه و تمــام درون و بیــرون منــزل خــود را بــرای زیبایــی بیشــتر‬ ‫گِل مالــی کــرده تــا ســفید و زیبــا شــود‪.‬‬ ‫معصومــه گیلکــی افــزود‪ :‬در اغــاز اســفندماه کــم کــم گِل مالــی منزلــم را شــروع‬ ‫کــرده و دو روز بــه عیــد کارهــای مــا تمــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بیــرون منزلــم را مــی خواهــم شــروع بــه گِل مالــی کنــم‬ ‫ولــی منتظــرم بــاران بیــاد بعــد از ان انجــام دهــم چــون بــاران گِل مالــی را‬ ‫خــراب مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از کشــورها و شــهرهای مختلفــی بــرای دیــدن خانــه هــای گِلــی‬ ‫مــا ســفر مــی کننــد‪ .‬دوســت دارم وقتــی امســال مســافران بــه ایــن روســتا ســفر‬ ‫مــی کننــد همــه چیــز امــاده و تمیــز باشــد و بــا عشــق و عالقــه دوســت دارم حتــی‬ ‫دیوارهــای کوچــه و قســمت دختــر نشــین (مکانــی کــه در قدیــم دخترانــی کــه بــرای‬ ‫اب بــه چشــمه مــی رفتنــد در زمــان اســتراحت در ایــن مــکان مــی نشســتند) را هــم‬ ‫گِل مالــی کنــم‪.‬‬ ‫امنه اســکندری یکی از بانوانی کهنســال که همه روســتا به خوش زبانی و مهربانی‬ ‫ایشــان را مــی شناســند مــی گویــد‪ :‬بــرای پیداکــردن خــاک مناســب گل مالــی‪ ،‬نزدیــک‬ ‫ســه کیلومتــر در دل کــوه راه می رویــم تــا بهتریــن خــاک را بــرای ایــن کار تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کار ســختی اســت بایــد مرتــب بشــوری و گِل کنــی کمــی هــم بــا ایــن‬ ‫ســن و ســال خســته مــی شــوم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گِل مالــی‪ ،‬خانــه هــا را بــه ارایــش مــی اورد تمیــز و خــوب مــی‬ ‫شــود و احســاس زیبایــی بــه صاحبخانــه منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫رقیــه گیلکــی بانــوی ‪ ۴۷‬ســاله روســتا هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬گِل ســفید را از‬ ‫کنــار زمیــن هــای اطــراف روســتا تهیــه کــرده و بــرای زیبایــی بیشــتر هــر ســاله نزدیک‬ ‫عیــد همزمــان بــا خانــه تکانــی گِل مالــی منــزل را هــم انجام می دهیم و این ســنتی‬ ‫اســت کــه ســینه بــه ســینه از گذشــتگانم بــه مــا رســیده اســت و امیــدوارم اینــدگان‬ ‫هــم بــا ایــن ســنت اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کوچــه هــا‪ ،‬دیوارهــا‪ ،‬پشــت بــام هــا و تنورهــای روســتای فارســیان‬ ‫گِلــی بــوده و مــا نزدیــک عیــد همــه جــا را گِل مــی زنیــم حتــی تنورهــای خانــه هــا‬ ‫هــم بایــد گِل تــازه زده شــده باشــد تــا بــا خیــال راحــت ســال را تحویــل کنیــم‪.‬‬ ‫مــارال محمــودی یکــی دیگــر از بانــوان ایــن روســتا گفــت‪ :‬ســنم دیگــر زیــاد شــده‬ ‫و امســال همســایه هــا تمــام گِل مالــی منزلــم را انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عیــد کــه مــی ایــد بــا ایــن اییــن مــی خواهیــم تمــام منــازل تمیــز شــده و‬ ‫رنــگ پاکیزگــی بدهــد از زمانــی کــه یــادم می ایــد کنــار مــادرم هــر ســال نزدیــک عیــد‬ ‫گِل مالــی می کردیــم‪.‬‬ ‫حلیمــه محمــودی یکــی از مادربزرگانــی کــه بــه ســختی راه می رفــت و در کوچــه‬ ‫کنــار یــک در چوبــی نشســته بــود گفــت‪ :‬تــا یــادم مــی ایــد بــرای عیــد دیــوار خانــه‬ ‫هــا را گِل مــی زدنــد و در ایــن ســال ها هــم دختــران و زنــان روســتا از ابتــدای‬ ‫اســفند بــه تکاپــو افتــاده تــا خــود را مهیــای میزبانــی از عیــد کننــد‪.‬‬ ‫رضــا پارســیان یکــی از اهالــی ایــن روســتا گفــت‪ :‬یکــی از رســومات روســتای‬ ‫فارســیان «گِل مالــی» یــا «شــولی کشــیدن» یــا همــان «ســواما» یعنــی گِل‬ ‫کشــیدن توســط پارچــه بــوده کــه بیشــتر بانــوان و دختــران روســتا ایــن اییــن‬ ‫ســنتی را اجــرا مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمــام مراحــل کاوش و تهیــه خــاک تــا فــراوری و اســتفاده روی دیــوار‬ ‫توســط بانــوان روســتایی فارســیان بــه صــورت ســنتی هــر ســاله اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دو نــوع خــاک‪ ،‬زرد و قرمــز یــا گِل رُس بــرای جــداره هــای‬ ‫پاییــن و خــاک ســفید یــا صابونــی بــرای جــداره هــای بــاالی منــازل کــه در اطــراف‬ ‫روســتا و کــوه هــای مجــاور وجــود داشــته بــرای گِل مالــی خانــه هــای گِلــی روســتا‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در نزدیکــی اعیــاد و مراســم هــای مبــارک هماننــد نوروز باســتانی‪،‬‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان و عروســی از گِل مالــی منــازل اســتفاده شــده کــه حالــت‬ ‫تازگــی بخشــی بــه ســازه دارد‪.‬‬ ‫مدیــر و موســس اولیــن خانــه مــوزه روســتایی اســتان گلســتان در روســتای‬ ‫فارســیان شهرســتان ازادشــهر همچنیــن گفــت‪ :‬گِل مالــی جــدا از زیبایــی حســن‬ ‫هایــی بــرای ســاختمان داشــته‪ ،‬خــاک زرد را بــرای کــف اتــاق هــا‪ ،‬نمــای بیرونــی و‬ ‫‪ ۲۰‬ســانت جــداره اســتفاده مــی کننــد چــرا کــه در مقابــل رطوبــت هوا اعضــای ان‬ ‫خانــواده را در امــان نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫پارســیان افــزود‪ :‬دور پنجــره هــا و بــاالی جــداره بعــد از ‪ ۲۰‬ســانت تــا زیــر ســقف‬ ‫چوبــی منــازل را گِل ســفید مــی زننــد کــه بــه خــودی خــود ابتــدا امــر کِــدر دیــده‬ ‫می شــود ولــی وقتــی خشــک شــد ســفیدی خاصــی دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خانــم هــا ابتــدا بــرای ازمایــش گِل‪ ،‬ان را روی دســت خــود‬ ‫می کشــند تــا ببیننــد ان رنــگ ســفیدی الزم را کــه نیــاز دارنــد دارد و پــس از ان‬ ‫شــروع بــه گِل مالــی خانــه هــای خــود مــی کننــد‪.‬‬ ‫طاهــره پارســیان یکــی دیگــر از اهالــی روســتا گفــت‪ :‬بانــوان و دختــران‬ ‫روســتا بــا همــکاری یکدیگــر کوچه هــای اشــتی کنــان روســتا را گِل مالــی‬ ‫کــرده و بــوی عیــد را میهمــان کوچــه هــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر ســاله بانــوان و دختــران پــس از گِل مالــی خانــه هــای خــود‬ ‫کوچــه هــای اشــتی کنــان‪ ،‬محلــه دخترنشــین‪ ،‬چوپــان نشــین و پیرنشــین‬ ‫فارســیان را هــم بــرای میزبانــی بهتــر از مســافران و گردشــگران و نویــد شــادی‬ ‫و نشــاط گِل مالــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫روســتای فارســیان یکــی از روســتاهای نمونــه کشــوری اســت کــه در شهرســتان‬ ‫ازادشــهر اســتان گلســتان قــرار دارد؛ ایــن روســتا شــباهت هــای بســیار زیــادی از‬ ‫نظــر ســاختاری و پلکانــی بــودن بــه روســتای ماســوله داشــته بــه همیــن خاطر به‬ ‫ماســوله گلســتان هم معــروف اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!