روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 725 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 725

‫ شنبه‬ ‫شماره ‪219 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 11 -‬مارس‪ /18-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪725 :‬‬ ‫تحلیل گران‬ ‫یاری کنید تا من‬ ‫سهامداری کنم!‬ ‫کاهش نقش بنگاه ها از سال اینده با‬ ‫راه اندازی سامانه جدید کدرهگیری‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫‪4‬‬ ‫پوشش حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی اینترنت‬ ‫در روستاها‬ ‫‪3‬‬ ‫با شبکه سازی درمدارس‬ ‫فرهنگ عفاف و حجاب‬ ‫رونق می یابد‬ ‫‪8‬‬ ‫با تصمیم درست دولت‬ ‫ثروت افرینی در‬ ‫اقتصادبرایعرضه‬ ‫محصوالت در بورس‬ ‫‪4‬‬ ‫پس از سال ها چشم انتظاری‬ ‫اشتی اب و خلیج گرگان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 20‬اسفند سالروز راهیان نور‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه ‪ 20‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪725‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫توزیع ‪ ۵‬هزار نهال رایگان‬ ‫بین نمازگزاران جمعه‬ ‫گلستان‬ ‫همزمــان بــا پنجمیــن روز هفتــه درختــکاری‪،‬‬ ‫‪ ۵‬هــزار نهــال رایــگان بیــن نمازگــزاران جمعــه‬ ‫گلســتان از ســوی کارکنــان منایــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫در حاشــیه ایــن مراســم گفــت‪ :‬توزیــع نهــال‬ ‫بیــن نمازگــزاران جمعــه بــا هــدف ترویــج فرهنــگ‬ ‫درختــکاری انجــام شــد‪.‬‬ ‫حمیــد ســامتی افــزود‪ :‬ایــن تعــداد نهــال رایــگان‬ ‫بیــن نمازگــزاران گــرگان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬بندرترکمــن‪،‬‬ ‫گمیشــان و بندرگــز توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح ملــی کاشــت یــک میلیــارد‬ ‫نهال طی چهار ســال در کشــور خواســتار مشــارکت‬ ‫بــا ایــن اداره کل در اجــرای تعهــد ســاالنه تولیــد و‬ ‫کاشــت ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار نهــال شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬در بیــن نمازگــزاران نمازجمعــه ایــن هفتــه‬ ‫گــرگان هــزار و ‪ ۸۰۰‬نهــال شــامل هــزار نهــال‬ ‫غیرمثمــر از جملــه انجیلــی‪ ۵۰۰ ،‬نهــال گــردو و‬ ‫‪ ۳۰۰‬نهــال انــار توزیــع شــد‪.‬‬ ‫رســول مقســم افــزود‪ :‬عالقمنــدان بــرای تهیــه و‬ ‫کاشــت نهــال در زمین هــای خــود بایــد بــه اداره منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری در شهرســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫در حاشــیه برپایــی نمازجمعــه شــهر گــرگان‪ ،‬اداره‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری ایــن شهرســتان عــاوه‬ ‫برپایــی میــز خدمــت‪ ،‬تعــدادی نهــال بــا حضــور ایــت‬ ‫اللــه ســید کاظــم نــور مفیــدی امــام جمعــه گــرگان و‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و مدیــرکل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری اســتان کاشــته شــد‪.‬‬ ‫هفتــه درختــکاری هرســاله از ‪ ۱۵‬اســفندماه اغــاز‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور‬ ‫شــعار امســال هفتــه منابــع طبیعــی را «درخــت‬ ‫بــرای زندگــی‪ ،‬باهــم بکاریــم بــرای ایــران سرســبز_‬ ‫ایــران قــوی» اعــام کــرد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحت بیــش از ‪ ۲‬میلیــون هکتــار‬ ‫دارای اقلیــم معتــدل مدیترانــه ای و دارای ســطحی‬ ‫معــادل یــک میلیــون و ‪ ۳۳۵‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫منابــع طبیعی مشــتمل بــر ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتار جنگل‪،‬‬ ‫‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫ســاحلی اســت کــه حــدود ‪ ۳۳۰‬هــزار هکتــار از مراتع‬ ‫نــوار مــرزی ایــن اســتان بــه دلیــل خشکســالی هــای‬ ‫متوالــی‪ ،‬پاییــن بــودن نــزوالت جــوی و نزدیکــی بــه‬ ‫ن قــره قــوم ترکمنســتان و ضعــف پوشــش‬ ‫بیابــا ‬ ‫گیاهــی در معــرض بیابانــی شــدن شــدید قــرار دارد‪.‬‬ ‫«حجاب به معنای ستر‬ ‫و پوشش است‪:‬‬ ‫«حجبه» یعنی ان را پوشانید‪ ،‬زن‬ ‫محجوب‪ ،‬زنی است که پوشیده باشد‪».‬‬ ‫در تعیین این که از میان این دو معنا‬ ‫کدام یک اصلی و یا هر دو معنا در‬ ‫عرض یکدیگر معانی اصلی به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬نظر مولف «التحقیق فی‬ ‫کلمات القران» را در اینجا می اوریم‪.‬‬ ‫«حجاب در اصل به معنای مانع از تالقی‬ ‫دو چیز یا اثر ان دو است‪ ،‬چه هر دو‬ ‫چیز مادی و دیگری معنوی و نیز بدون‬ ‫تفاوت از این ناحیه که ان مانع و حجاب‪،‬‬ ‫شیء مادی باشد یا امر معنوی‪».‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫در گذشــته هــر بــار کــه نــام الیروبــی خلیــج گــرگان بــه میــان‬ ‫می امــد‪ ،‬بهانه هــا یکــی پــس از دیگــری خــود را نمایــان‬ ‫می کــرد‪ .‬یــک بــار تمــام نشــدن مطالعــه‪ ،‬دفعــه دیگــر مخالفــت‬ ‫کارشناســان‪ ،‬نبــود بودجــه‪ ،‬ضــرورت تغییرنــدادن چرخــه‬ ‫طبیعــت و امیدبســتن بــه بازگشــت روزهــای پرابــی دریــای خــزر‬ ‫و بــه تبــع ان ســرریز شــدن اب بــه ســمت خلیــج گــرگان‪ ،‬مانــع‬ ‫جدی و همیشــگی برای شــروع عملیات الیروبی و بازکردن راه‬ ‫ارتباطــی دریــای خــزر بــا خلیــج گــرگان بــود‪.‬‬ ‫پس از سال ها چشم‬ ‫انتظاری اشتی اب‬ ‫و خلیج گرگان‬ ‫چنــد ســال قبــل کــه بــرای اولیــن بــار بــه اشــوراده رفتــم‪ ،‬در‬ ‫بــدو ورود پیرمــردی بــا داســی در دســت و عینــک تــه اســتکانی‬ ‫و چهــره ای مهربــان و خنــدان رو بــه اســکله در افق هــای‬ ‫دوردســت بــه دســته فالمینگوهــا خیــره مانــده بــود و چشــم از‬ ‫ان ها بر نمی داشــت همانجا دســتانش را به ســمت اســمان‬ ‫بــرد و بــا زبــان ترکمنــی گفــت‪« :‬ســو یتــر خــدای جــان»‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هــر قایقــی کــه بــه ســمت‬ ‫اشــوراده می امــد خنــده ای بــر لــب «حاجــی وفا» می نشــاند‬ ‫گویــا او بــه درســتی می دانســت کــه نبــض زندگــی این جزیره‬ ‫بــا حضــور گردشــگران و اب‪ ،‬می زنــد و بایــد هــر کاری کــرد تــا‬ ‫ایــن ورود و خروج هــا قطــع و کــم نشــود و همیــن هــم دعای‬ ‫بــاران خواهــی همیشــگی او بــود «خدایا اب برســان‪».‬‬ ‫از ان دیــدار چنــد ســال گذشــت و دیگــر نــه گــذر مــن بــه‬ ‫اشــوراده افتــاد و نــه دیگــر خبــری از ایــن پیرمــرد ترکمــن‬ ‫گرفتــم‪ .‬خلیــج گــرگان هــم بــا قطــع شــدن کامــل راه ارتباطی‬ ‫بــا دریــای خــزر‪ ،‬ارام ارام خشــک شــد تــا جایــی کــه زمزمــه‬ ‫تبدیــل ایــن پهنــه ابــی بــه مرکــز تولیــد ریزگــرد شــنیده شــد و‬ ‫انــگار فاصلــه زیــادی تــا نابــودی ان وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫جزیــره ای کــه در دل خــود روایت هــای ناشــنیده بســیاری‬ ‫از ماجــرای تعقیــب و گریــز ســلطان محمــد خوارزمشــاه از‬ ‫چنــگال مغول هــا تــا قدم هــای ســنگین چکمــه ســربازان‬ ‫روس در دوران جنــگ جهانــی دوم را دارد‪ ،‬شــاید چنــد قــدم‬ ‫بــا پیوســتن بــه جمــع تاالب هــای خشک شــده داشــت امــا‬ ‫مصوبــه دولــت ســیزدهم در انجــام الیروبــی کانال هــای‬ ‫ابرســان منتهــی بــه دریــای خــزر‪ ،‬امیدهــا را بــرای زندگــی‬ ‫دوبــاره خلیــج گــرگان زنــده کــرد‪.‬‬ ‫پاییــن رفتــن روز بــه روز ســطح اب خلیــج گــرگان نــه فقــط‬ ‫حیــات ابزیــان و پرنــدگان مهاجــر‪ ،‬بلکــه اقتصــاد ســاکنان‬ ‫پیرامونــی ایــن پهنــه ابــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد که در‬ ‫ســخت ترین حالــت بــا نابــودی کامــل و تبدیــل ان بــه محــل‬ ‫حرکــت ریزگــرد‪ ،‬مهاجــرت را بــه انتخــاب اول ســاکن شــهر و‬ ‫روســتاهای اطــراف تبدیــل خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫احیــای خلیــج گــرگان‪ ،‬خواســته ســال هــای اخیــر مــردم‬ ‫گلســتان از دولــت بــود ‪ .‬در ســال های گذشــته چنــد کار‬ ‫کارشناســی برای احیای این پهنه ابی انجام شــد اما ســطح‬ ‫ایــن اقدامــات در مقابــل حرکــت شــتابان و تخریب گرایانــه‬ ‫طبیعــت بســیار کنــد بــود و امیــد نمی رفــت کــه بتوانــد کار‬ ‫شــاخص و اثربخشــی را بــه ثمــر برســاند‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه‬ ‫کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪،‬‬ ‫الیروبــی نکــردن کانــال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب‬ ‫بنــدان و مــزارع پــرورش ماهــی در بــاال دســت شــده و ایــن‬ ‫عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت‬ ‫تــاش بــرای حــل ان را جدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫بازدیــد ایــت اللــه رییســی رییــس جمهــور از خلیــج گــرگان‬ ‫در جریــان ســفر اســتانی اســفند پارســال و مصوبــه دولــت‬ ‫بــرای انجــام ســریع اقدامــات مرتبــط بــا الیروبــی و عــاج‬ ‫بخشــی ایــن پهنــه ابــی‪ ،‬همــان کار نکــرده ای بــود کــه مــردم‬ ‫گلســتان از ســال ها قبــل انتظــارش را می کشــیدند‪.‬‬ ‫در گذشــته هــر بــار کــه نــام الیروبــی خلیــج گــرگان بــه میــان‬ ‫می امــد‪ ،‬بهانه هــا یکــی پــس از دیگــری خــود را نمایــان‬ ‫می کــرد‪ .‬یــک بــار تمــام نشــدن مطالعه‪ ،‬دفعــه دیگر مخالفت‬ ‫کارشناســان‪ ،‬نبــود بودجــه‪ ،‬ضــرورت تغییرنــدادن چرخــه‬ ‫طبیعــت و امیدبســتن بــه بازگشــت روزهــای پرابــی دریای خزر‬ ‫و بــه تبــع ان ســرریز شــدن اب بــه ســمت خلیــج گــرگان‪ ،‬مانع‬ ‫جــدی و همیشــگی بــرای شــروع عملیــات الیروبــی و بازکــردن‬ ‫راه ارتباطــی دریــای خــزر بــا خلیــج گــرگان بــود‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور کــه در جریــان بازدیــد از خلیــج گــرگان و‬ ‫اشــوراده بــر ضــرورت شــروع زودهنــگام عملبــات الیروبــی‬ ‫تاکیــد کــرده بــود‪ ،‬گویــی جــان تــازه ای بــر کالبــد رو به احتضار‬ ‫خلیــج گــرگان دمیــده شــد‪.‬‬ ‫در زمانــی کوتــاه اجــرای طــرح اغــاز شــد و دســتگاه های‬ ‫الیروب به همراه ماشــین االت ســنگین ســپر به ســپر خود‬ ‫را بــه خلیــج گــرگان رســاندند تــا کار نکــرده چنــد دهــه قبــل‬ ‫دولت هــای گذشــته را تمــام کننــد‪.‬‬ ‫حــدود یکســال از اغــاز ایــن طــرح‪ ،‬الیروبــی خلیــج گرگان به‬ ‫پیشــرفت بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد رســیده و باوجــود باقــی مانــدن‬ ‫بخــش زیــادی از طــرح‪ ،‬نشــانه هــای حیــات مجــدد در ایــن‬ ‫پهنــه ابــی بــه خــود اشــکار اســت‪.‬‬ ‫نمــود بــارز ایــن اقــدام‪ ،‬باالامــدن اب در محــدوده اســکله‬ ‫بندرترکمــن اســت‪ ،‬جایــی کــه تــا چنــد مــاه قبــل قایــق هــا‬ ‫بــرای حرکــت بــه ســمت اشــوراده مجبــور بودنــد قایــق خــود تــا‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬متــر در اب هــل دهنــد تــا پــره قایــق هــای موتــوری‬ ‫بــه ســطح زمیــن برخــورد نکنــد امــا حــاال و بــا ورود بخشــی از‬ ‫اب حاصــل از الیروبــی‪ ،‬ســطح اب بــه انــدازه ای بــاال امــده که‬ ‫دیگــر نیــازی بــه هــل دادن قایــق در اب نیســت‪.‬‬ ‫در ســالروز ســفر اســتانی رییــس جمهــور بــه گلســتان‪،‬‬ ‫اســتانداری تصمیــم گرفــت بــا بــه راه انداختــن کاروان‬ ‫«راهیان پیشــرفت» عالوه بر فعاالن رســانه ای‪ ،‬نمایندگان‬ ‫و مدیــران احــزاب‪ ،‬نخبــگان و فرهیختــگان اقشــار مختلــف‬ ‫گلســتان را از نزدیــک بــا رونــد الیروبــی خلیــج گــرگان بــه‬ ‫عنــوان یکــی از محــوری تریــن پروژه هــای مصــوب ســفر‬ ‫دولــت ســیزدهم اشــنا کنــد‪.‬‬ ‫پایین رفتن روز به روز سطح اب‬ ‫خلیج گرگان نه فقط حیات ابزیان‬ ‫و پرندگان مهاجر‪ ،‬بلکه اقتصاد‬ ‫ساکنان پیرامونی این پهنه ابی‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهد که‬ ‫در سخت ترین حالت با نابودی‬ ‫کامل و تبدیل ان به محل حرکت‬ ‫ریزگرد‪ ،‬مهاجرت را به انتخاب اول‬ ‫ساکن شهر و روستاهای اطراف‬ ‫تبدیل خواهد نمود‬ ‫ســفر چنــد ســاعته ای کــه پــای حــدود ‪ ۸۰‬خبرنــگار و فعــال‬ ‫سیاســی و اجتماعــی گلســتان را بــه اشــوراده کشــاند تــا بــا‬ ‫گــذر از دل ایــن جزیــره بــه کانــال اشــور برســند و از نزدیــک‬ ‫حرکــت شــتابان بازکــردن راه ورود اب دریــای خــزر بــه خلیــج‬ ‫گــرگان را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫تعدادی از فعاالن سیاســی حاضر در این اردوی پیشــرفت‬ ‫وابســته به جریات سیاســی نزدیک به اصالح طلبان بودند‬ ‫امــا بزرگــی کار دولــت ســیزدهم در عمــل بــه وعــده ای کــه‬ ‫ســال ها روی زمیــن مانــده بــود‪ ،‬از چشــم ایــن افــراد دور‬ ‫نمانــد و ان هــا نتوانســتند ســرعت عمــل دولــت در ایــن‬ ‫بخــش را کتمــان کننــد‪.‬‬ ‫بــا سوارشــدن در یکــی از ماشــین ها بــه ســمت محــل انجام‬ ‫الیروبــی در کانــال اشــور حرکــت کردیــم ‪ .‬گویــا خــوش اقبــال‬ ‫بودیــم کــه راننــده‪ ،‬در یــک دوراهی اشــتباهی پیچیــد و ما به‬ ‫ســمت کانــال خزینــی در امتداد میانکالــه حرکت کردیم‪.‬‬ ‫ماشــین مــا کــه از قافلــه جدا شــد‪ ،‬ارام ارام فالمینگوهــا در اب‬ ‫نمایــان شــدند و لحظــه بــه لحظــه بر تعدادشــان افــزوده گردید‪.‬‬ ‫دیگــر بــه جایــی رســیده بودیــم کــه در سراســر پهنــه ابــی تــا‬ ‫چشــم کار می کــرد فالمینگــو بــود ‪ .‬در ان میــان چنــد اردک‬ ‫و یــک گلــه گاو هــم خودنمایــی کــرد تــا نشــانه دیگــری از اثــر‬ ‫وجــود اب در چرخــه طبیعــت را یــاداوری کنــد‪.‬‬ ‫جایــی کــه بــه گفتــه یــک راننــده محلــی تــا چنــد ســال‬ ‫قبــل‪ ،‬شــاهد حضــور صدهــا هــزار پرنــده مهاجــر و بســیاری‬ ‫گونه هــای جانــوری بــود امــا ســطح اب کــه پاییــن رفــت ســال‬ ‫بــه ســال از تعــداد پرنــدگان و جانــواران کاســته شــد و بــه‬ ‫جایــی رســید کــه همیــن چنــد گونــه جانــوری هــم لبخنــد‬ ‫رضایــت را بــر لبــان بومــی هــای عاشــق طبیعــت مــی نشــاند‪.‬‬ ‫در چنــد صدمتــری مانــده بــه کانــال خزینــی‪ ،‬چنــد ســازه‬ ‫چوبــی خودنمایــی می کــرد کــه بــر روی پایه هــای چوبــی‬ ‫حداکثــر بــا ارتفــاع ‪ ۱.۵‬متــری کلبــه چوبــی ســاخته شــده بــود‬ ‫و گویــی بــه عنــوان محلــی بــرای اســتراحت ماهیگیــران در‬ ‫فصــل صیــد از ان اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه کامــا هویــدا بــود از ایــن ســازه ها سال هاســت کــه‬ ‫اســتفاده نمی شــود امــا رد اب تــا نزدیــک در ورودی کلبــه‬ ‫چوبــی حکایــت از عمــق اب خلیــج گــرگان در دهه هــای قبــل‬ ‫داشــت؛ خاطــره شــیرینی کــه بومــی هــا امیدوارنــد بــار دیگــر‬ ‫ان روزهــای خــوش را تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫در چشــم اندازی دورتــر‪ ،‬ماشــین های الیــروب در حــال‬ ‫فعالیــت بودنــد و بــا ایجــاد دیــواره حفاظتــی تــاش‬ ‫می کردنــد راه اب را بــه خلیــج گــرگان بــاز کننــد‪.‬‬ ‫مســئول قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مهمتریــن عامــل و هــدف مــا بــرای الیروبــی و‬ ‫عــاج بخشــی خلیــج گــرگان‪ ،‬توجــه بــه مســائل زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬زنده مانــدن محیــط زیســت اطــراف خلیــج‬ ‫فــارس و تبــادل اب بیــن دریــا و خلیــج گــرگان اســت‪.‬‬ ‫ســید رســول میــرزاده اظهــار کــرد‪ :‬حجــم تقریبــی‬ ‫الیروبــی خلیــج گــرگان بــه وســعت یــک میلیــون و ‪۱۶۰‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب‪ ،‬بــا مبلــغ اولیــه ‪ ۲۸۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫از ‪ ۲۵‬خــرداد امســال بمــدت یکســال اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مســئول فنــی پــروژه الیروبــی خلیــج گــرگان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬پــان کلــی پــروژه از بنــدر ترکمــن تــا اشــوراده بــوده‬ ‫و در فــاز نخســت الیروبــی از یــک کیلومتــری داخــل دریــا‬ ‫و در دهانــه بــا عــرض ‪ ۴۵۰‬مترمکعــب اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اصــاح جدیــد‪ ،‬الیروبــی خلیــج گــرگان‬ ‫در ‪ ۱۰‬فــاز انجــام مــی شــود کــه فــاز چهــار و پنــج در دســت‬ ‫الیروبــی بــوده و فازهــای ‪ ،۶‬هفــت و هشــت بــه صــورت‬ ‫کامــل الیروبــی شــده اســت‪ .‬پیشــرفت فیزیکــی فــاز ‪ ۹‬هــم‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیشــرفت فیزیکــی کل پــروژه حــدود ‪ ۷۲‬درصــد‬ ‫بــوده و پیــش بینــی مــی شــود تــا اردیبهشــت ســال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫الیروبــی کانــال هــای اصلــی انجــام و ابرســانی انجــام شــود‪.‬‬ ‫سرگذشــت خشــکی کوچــک جامانــده از میانکالــه از همــان‬ ‫زمــان کــه بــه ســلطان محمــد خوارزمشــاه در جریان تعقیب‬ ‫و گریــز از چنــگال مغــول هــا پنــاه داد تاکنــون بــا سرنوشــتی‬ ‫سراســر ابهــام و رازالــود گــره خــورده اســت‪.‬‬ ‫سرنوشــت تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر از دهه هــا‬ ‫قبــل بــا کــم ابــی گــره خــورده و کاهــش ورود اب بــه خلیج‬ ‫گــرگان‪ ،‬ســاکنان اشــوراده را ارام ارام وادار بــه مهاجــرت‬ ‫کــرد و ایــن جزیــره خالــی از ســکنه و متروکــه شــد‪.‬‬ ‫حــاال ســال هــا از فــرار ســلطان خوارزمشــاه بــه اشــوراده‬ ‫و پایــان روزهــای ســلطه گــری ســربازان روس در ایــن‬ ‫جزیــره مــی گــذرد امــا همچنــان بــه جــز ســکوت‪ ،‬تنهایــی‪،‬‬ ‫ســرخوردگی و مهاجــرت‪ ،‬خبــر دیگــری در اشــوراده نیســت‪.‬‬ ‫ایــن جزیــره کوچــک کــه فاصلــه ســه کیلومتــری بــا‬ ‫بندرترکمــن دارد بــه انتظــار بازگشــت روزهایــی پررونــق و‬ ‫شــلوغ چنــد دهــه قبــل اســت کــه اتمــام طــرح الیروبــی‬ ‫خلیــج گــرگان‪ ،‬تحقــق ایــن ارزو را ممکــن خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نمی دانــم حاجــی وفــا حــاال کجاســت؟ اخریــن بــار چــه‬ ‫زمانــی بــه اشــوراده ســفر کــرد و یــا از کارهایــی کــه پیرامــون‬ ‫ایــن جزیــره می شــود تــا بــا جــاری شــدن اب در خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬اقتصــاد ســاکنان پیرامونــی ایــن پهنــه ابــی بهتــر‬ ‫شــود خبــر دارد یــا نــه امــا امیــدوارم خیلــی زود ایــن خبرهــای‬ ‫خــوش را بشــنود و بــار دیگــر از تــه دل بخندد‪/.‬ایرنــا‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 20‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪725‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫یک وکیل دادگستری در خصوص‬ ‫کالهبرداری با ترغیب به سرمایه‬ ‫گذاری با سود باال هشدار داد‬ ‫شرکت های کاغذی‪،‬‬ ‫کالهبرداری های واقعی!‬ ‫حضور میدانی‪ ،‬ماهیت توسعه‬ ‫ارتباطات روستایی است‬ ‫برخــی از روســتاها در گذشــته متصــل بــه اینترنــت ‪ ADSL‬بوده انــد؛ امــا‬ ‫اکنــون مطالبــه ان هــا اینترنــت ســیار نسـل های ســوم و چهــارم اســت‪ .‬در‬ ‫برخــی مــوارد نیــز در منطقـه ای اینترنــت ســیار وجــود داشــته؛ امــا ســرعت‬ ‫و کیفیــت ان مناســب نبــوده اســت‪.‬‬ ‫اخرین امار توسعه ارتباطات‬ ‫روستایی باالی ‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫تا بهمن ‪:۱۴۰۱‬‬ ‫پوشش حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫اینترنت در روستاها‬ ‫مجــری طــرح خدمــات عمومــی اجبــاری (‪ )USO‬گفــت‪:‬‬ ‫پوشــش اینترنــت در روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار کشــور تــا‬ ‫پایــان بهمــن بــه نزدیــک ‪ ۹۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬توســعه ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات مناطــق روســتایی یکــی از بخش هــای فعــال‬ ‫وزارت ارتباطــات اســت‪ .‬دولــت ســیزدهم پوشــش روســتایی‬ ‫‪ ۸۱‬درصــدی را از دولــت قبلــی تحویــل گرفــت و ‪ ۱۹‬درصــد‬ ‫باقی مانــده روســتاها جــزو مناطقــی به حســاب می اینــد کــه‬ ‫بعضــا ًصعب العبــور‪ ،‬بــدون جــاده و بــرق هســتند که نیازمند‬ ‫صــرف زمــان و هزینــه بیشــتری اســت‪.‬‬ ‫تــاش وزارت ارتباطــات در دولــت ســیزدهم ایــن اســت کــه‬ ‫عــاوه بــر ارتقــا پوشــش و کیفیــت اینترنــت در شــهرهای‬ ‫کشــور‪ ،‬بــرای مناطــق روســتایی نیــز ایــن امــکان را فراهــم‬ ‫کنــد تــا ان هــا نیــز ماننــد ســاکنان مناطق شــهری بــه اینترنت‬ ‫پرســرعت و باکیفیــت دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫اتصال ‪ ۹۰۰‬روستا برای نخستین بار به اینترنت‬ ‫«ایــرج روحــی» مشــاور وزیــر در توســعه ارتباطــات روســتایی‬ ‫و عضــو هیــات مدیــره شــرکت ارتباطــات زیرســاخت دربــاره‬ ‫وضعیــت توســعه اینترنــت در مناطــق روســتایی کشــور‬ ‫(روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار) اظهــار داشــت‪ :‬در دهــه فجــر‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰۰‬روســتا بــه اینترنــت متصــل شــدند که عمــده ان ها‬ ‫روســتاهایی هســتند کــه هیچ گونــه ارتبــاط اینترنتــی نداشــتند‬ ‫و بــرای نخســتین بــار بــه شــبکه متصــل شــدند‪ .‬ســعی داریــم‬ ‫تمام روســتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار از اینترنت ســیار نســل ســوم‬ ‫و چهــارم برخــوردار شــوند‪ .‬اکنــون پوشــش اینترنــت روســتاهای‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار کشــور بــه حــدود ‪ ۹۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫مشــاور توســعه ارتباطــات روســتایی وزارت ارتباطــات دربــاره‬ ‫ن اتصــال ‪ ۱۰۰‬درصــدی‬ ‫تعــداد اســتان هایی کــه روســتاهای ا ‬ ‫دارنــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا افزایــش جمعیــت و نیــاز بــه‬ ‫احــداث ســایت های جدیــد ممکــن اســت اســتان هایی کــه‬ ‫پوشــش اینترنتــی ان هــا در گذشــته ‪ ۱۰۰‬درصــد اعــام شــده‪،‬‬ ‫از ایــن میــزان پایین تــر بیاینــد‪ .‬مثــا ًیــک زمانــی در اســتان‬ ‫یــزد اتصــال پوشــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی را جشــن گرفتنــد؛ امــا‬ ‫اکنــون در حــال احــداث ســایت در ان هســتیم تــا پوشــش و‬ ‫کیفیــت ارتبــاط بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫روحی افزود‪ :‬توســعه فناوری شــبیه به احداث جاده و تامین‬ ‫اب و بــرق در یــک منطقــه نیســت‪ .‬بــرای تامیــن اب شــرب و‬ ‫بــرق یکبــار تــاش کافــی اســت و ان جــا از ایــن حیــث بی نیــاز‬ ‫می شــود؛ امــا فنــاوری بــه ایــن شــکل نیســت و پیشــرفت هــر‬ ‫روزه ان باعــث می شــود صرفــا ًاتصــال بــه اینترنــت نیــاز مــردم را‬ ‫رفــع نکنــد‪ .‬ان هــا اینترنت پرســرعت و باکیفیت را شانه به شــانه‬ ‫دیگــر خدمــات از جملــه اب و بــرق‪ ،‬مطالبــه اصلــی خــود‬ ‫می داننــد‪ .‬ایــن ماهیــت ســرویس و خدمــات فنــاوری اطالعــات‬ ‫اســت کــه بــه ارتقــا مــداوم نیــاز دارد‪.‬‬ ‫استان قم با پوشش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫عضــو هیــات مدیــره شــرکت ارتباطــات زیرســاخت تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬برخــی از روســتاها در گذشــته متصــل بــه اینترنــت‬ ‫‪ ADSL‬بوده انــد؛ امــا اکنــون مطالبــه ان هــا اینترنــت ســیار‬ ‫نســل های ســوم و چهــارم اســت‪ .‬در برخــی مــوارد نیــز در‬ ‫منطقــه ای اینترنــت ســیار وجــود داشــته؛ امــا ســرعت و‬ ‫کیفیــت ان مناســب نبــوده اســت‪ .‬بــا اقدامــات صــورت‬ ‫گرفتــه تمامــی ایــن مــوارد را به صــورت میدانــی بررســی‬ ‫و برنامــه ایجــاد و ارتقــا ســرویس بــرای ان هــا را تدویــن‬ ‫کردیــم‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت بــه دلیــل موقعیــت‪ ،‬شــکل‬ ‫جغرافیایــی یــا پهنــاور بــودن روســتا نیــاز بــه احــداث چندیــن‬ ‫ســایت مخابراتــی بــرای ایجــاد پوشــش باشــد‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل درحــال حاضــر روســتاهایی داریــم کــه هــر دو اپراتــور‬ ‫در ان روســتاها ســایت دارند‪ .‬اکنون تنها اســتان با پوشــش‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬درصــدی اینترنــت اســتان قــم اســت‪.‬‬ ‫عالوه بر روستاها‪ ،‬در بسیاری از‬ ‫جاده ها مشکل ارتباطی وجود‬ ‫دارد که باید برای ان ها پوشش‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬مسئولیت راهبری‬ ‫و نظارت پوشش جاده ای با‬ ‫سازمان تنظیم مقررات و‬ ‫ارتباطات رادیویی است؛ ولی ما‬ ‫با اتصال روستاها به اینترنت‬ ‫بسیاری از جاده را نیز تحت‬ ‫پوشش اینترنت قرار دادیم‬ ‫روحــی بــا بیــان این کــه در تمامــی اســتان های کشــور‬ ‫حداقــل ‪ ۷۷‬درصــد روســتاهای بــاالی‪ ۲۰‬خانــوار بــه اینترنــت‬ ‫متصــل شــده اند‪ ،‬گفــت‪ :‬کمتریــن میــزان پوشــش اینترنــت‬ ‫در گذشــته مربــوط بــه اســتان خراســان جنوبــی بــا کمتــر از‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد پوشــش بــود کــه در ایــن مــدت توانســتیم بیــش‬ ‫از ‪ ۱۹‬درصــد پوشــش ان را افزایــش دهیــم و اکنــون پوشــش‬ ‫ان بــاالی ‪ ۷۸‬درصــد اســت‪ .‬اوضــاع خراســان جنوبــی‬ ‫خیلــی نامناســب بــود؛ امــا خوشــبختانه ایــن اســتان شــرایط‬ ‫روبه رشــدی را پشــت ســر می گــذارد‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۸‬روســتای‬ ‫ایــن اســتان بــه اینترنــت متصــل شــده اند‪ .‬اکنــون اســتانی در‬ ‫کشــور نداریــم کــه پوشــش ان کمتــر از ‪ ۷۷‬درصــد باشــد‪.‬‬ ‫مجــری طــرح ‪( USO‬خدمــات عمومــی الزامــی ارتباطــی)‬ ‫دربــاره محقق شــدن پوشــش نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬درصــدی اینترنــت‬ ‫در تمــام روســتاهای بــاالی‪ ۲۰‬خانــوار کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬افقــی‬ ‫بــرای تحقــق ایــن امــر در نظــر گرفته ایــم ســال ‪ ۱۴۰۲‬اســت‪.‬‬ ‫پوشــش ‪ ۱۰۰‬درصدی به این معناســت که مشــکالت ارتباطی‬ ‫بــه طــور کامــل بــرای روســتاهای دارای زیرســاخت پایــه (ماننــد‬ ‫بــرق) حــل می شــود؛ امــا قطعــا ًبرخــی نقــاط کم پوشــش یــا‬ ‫کم کیفیــت باقــی خواهــد مانــد کــه مشــکل ان هــا را نیــز بــا‬ ‫احــداث ســایت های جدیــد رفــع خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫روحــی بــا بیــان این کــه اکنــون بــا گذشــت حــدود ‪ ۲۵‬ســال‬ ‫از شــروع فعالیــت همــراه اول و ‪ ۱۵‬ســال از شــروع فعالیــت‬ ‫ایرانســل در شــهر تهــران می گــذرد؛ امــا هنــوز نیــز برخــی نقــاط‬ ‫دارای پوشــش اینترنــت ســیار نامناســب هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫افزایــش تراکــم جمعیــت‪ ،‬ساختمان ســازی‪ ،‬کــور شــدن دیــد‬ ‫رادیویــی و مســائلی ازاین دســت باعــث می شــود گاهــی میــزان‬ ‫پوش ـش دهی و کیفیــت کاهــش یابــد ســعی داریــم تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬عمــده مشــکالت پوشــش اینترنــت روســتاها را بــا‬ ‫احــداث ســایت یــا ارتقــا ســایت های موجــود حــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬عــاوه بــر روســتاها‪ ،‬در بســیاری از جاده هــا‬ ‫مشــکل ارتباطــی وجــود دارد کــه بایــد بــرای ان هــا پوشــش‬ ‫ایجــاد کنیــم‪ .‬مســئولیت راهبــری و نظــارت پوشــش جــاده ای‬ ‫بــا ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی اســت؛ ولی‬ ‫مــا بــا اتصــال روســتاها بــه اینترنــت بســیاری از جــاده را نیــز‬ ‫تحــت پوشــش اینترنــت قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫هدف ما توسعه عدالت محور است‬ ‫مشــاور وزیــر در توســعه ارتباطــات روســتایی وزارت ارتباطــات‬ ‫بــا بیــان اینکــه تــاش وزارت ارتباطــات بــرای توســعه‬ ‫عدالت محــور ارتباطــات در همــه شــهرها و روســتاها بــه یــک‬ ‫انــدازه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬برخــی اوقــات نماینــدگان تاکیــد بــر ایــن‬ ‫دارنــد کــه پوشــش حــوزه انتخابی شــان بــه ‪۱۰۰‬درصــد برســد‪،‬‬ ‫در حالی کــه شــیوه مــا بــرای توســعه ارتباطــات بــه ایــن شــکل‬ ‫نیســت‪ ،‬اولویــت مــا توســعه روســتاهای کم برخوردارتــر و‬ ‫پــس از ان ارتقــای اینترنــت در مناطــق بــا پوشــش بــاال اســت‪.‬‬ ‫اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه روســتاییان نیــز ماننــد هم وطنــان ما‬ ‫در شــهر بایــد از امکانــات فناورانــه یکســان بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫حضور میدانی‪ ،‬ماهیت توسعه ارتباطات روستایی است‬ ‫مشــاور توســعه ارتباطــات روســتایی وزارت ارتباطــات عمومــا ً‬ ‫در ســفر اســت و حضــور میدانــی دارد‪ .‬وی دربــاره تاثیــر حضور‬ ‫میدانــی خــود در پیشــبرد پروژه هــا گفــت‪ :‬ماهیــت ایــن کار‬ ‫حضــور میدانــی اســت چــرا که بحــث صرفا ًارتباطــات و فناوری‬ ‫اطالعــات نیســت گاهــی درگیــر مســائلی ماننــد احــداث جــاده‬ ‫و تامیــن بــرق می شــویم کــه بودجــه ان بیــش از بودجــه ای‬ ‫اســت کــه در اختیــار مــا قــرار داده شــده اســت‪ .‬بــرای پیشــبرد‬ ‫ایــن کار نیــاز بــه همــکاری و هماهنگــی بــا ارگان هــای دیگــر‬ ‫از قبیــل محیط زیســت‪ ،‬منابــع طبیعــی و راهــداری و بــرق‬ ‫شهرســتانی داریــم‪ .‬حضــور میدانــی باعــث می شــود بتوانیــم‬ ‫بــا مســئوالنی کــه نیــاز بــه مســاعدت ان هــا داریــم جلســه‬ ‫برگــزار کــرده و برای شــان تشــریح کنیــم کــه ضــرورت توســعه‬ ‫ارتباطــات روســتایی در ان شهرســتان چیســت‪ .‬عمومــا ًزمانــی‬ ‫کــه توضیحــات مــا را می شــنوند خودشــان نیــز پــای کار می ایند‬ ‫تــا ایــن اتفــاق ســریع تر رخ دهــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ترجیــح‬ ‫می دهیــم کارهــا را تــا جایــی کــه امــکان دارد به صــورت‬ ‫حضــوری و از نزدیــک پیگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫نمی توانیــم دسترســی مــردم بــه اینترنــت را معطــل دیگر‬ ‫نهادهــا کنیم‬ ‫وی دربــاره قــدم بعــدی توســعه روســتایی گفــت‪ :‬تــا شــهریور‬ ‫ســال اینــده همچنــان درگیــر روســتاهایی خواهیــم بــود کــه‬ ‫بــه شــبکه ارتباطــی متصــل نیســتند یــا اتصــال ان هــا کیفیــت‬ ‫مناســبی نــدارد‪ .‬اجــرای فیبرنــوری در روســتاها نیــز بخــش‬ ‫مهمــی از کار مــا اســت کــه کمــک می کنــد تــا ارتباطــات حــوزه‬ ‫روســتا پایدارتــر باشــد‪.‬‬ ‫روحــی دربــاره هزینــه احــداث ســایت در روســتاها افــزود‪:‬‬ ‫اکنــون هزینــه احــداث هــر ســایت نســل ‪ ۳‬و ‪ ۴‬حــدود ‪۳‬‬ ‫ن گاهــی بــه احــداث جــاده‬ ‫میلیــارد تومــان اســت و گذشــته از ا ‬ ‫و کشــیدن بــرق بــه روســتا نیــز نیــاز داریــم کــه ان هــا نیز هزینه‬ ‫را افزایــش می دهنــد‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر ارتباطــات تصریــح کــرد‪ :‬روســتایی در اذربایجان‬ ‫غربــی بــود کــه فقــط ‪ ۲‬میلیــارد تومــان بــرای تامیــن بــرق و‬ ‫هزین ـه ای بــرای احــداث جــاده تــا پــای ســایت را مــا پرداخــت‬ ‫کردیــم‪ .‬مــا می توانســتیم کار را تــا زمانــی کــه بــرق و جــاده از‬ ‫ســوی نهادهــای ذی ربــط تامین شــود‪ ،‬متوقف نگــه داریم؛ اما‬ ‫وظیفــه مــا اتصــال ارتباطــات اســت بــه همیــن دلیــل خودمــان‬ ‫بــا پرداخــت بودجــه موردنیــاز بــه ایــن کار ورود کردیــم‪.‬‬ ‫وی دربــاره بودجــه بخــش ‪ USO‬گفــت‪ :‬بودجــه ایــن بخــش‬ ‫امســال توســط وزیــر ارتباطــات بیــش از ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬برابر شــده اســت‬ ‫و از منابــع داخلــی وزارت نیــز بــرای ایــن کار اســتفاده کردیــم‪.‬‬ ‫بر اساس نقشه راه پیش می رویم‬ ‫مجــری طــرح ‪ USO‬افــزود‪ :‬در دولــت ســیزدهم نزدیــک بــه ‪۳‬‬ ‫هــزار روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار بــه اینترنــت متصــل شــده اســت‪،‬‬ ‫ضمــن این کــه برنامــه اجرایــی روســتاهای باقی مانــده تعییــن‬ ‫تکلیــف و مشــخص شــده اند‪ .‬در ‪ ۶‬مــاه نخســت اغــاز فعالیــت‬ ‫خــود‪ ،‬برنامــه اجرایــی اتصــال روســتاها بــه اینترنــت را بــرای ارتقــا‬ ‫پوشــش روســتایی اجرایــی کرده ایــم و به عنــوان نقشــه راه از ان‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ .‬اکنــون می دانیــم قرار اســت کــدام اپراتــور‪ ،‬در‬ ‫کــدام روســتا‪ ،‬چــه کاری را ظــرف چــه مــدت زمانــی انجــام دهــد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬اکنــون حــدود ‪ ۲۰۰‬روســتا داریــم کــه خــود روســتا فاقــد‬ ‫بــرق بــوده و نیــاز داریــم ایــن مشــکل زیــر ســاختی برطــرف‬ ‫شــود و پــس از ان توســعه ارتباطــات را اغــاز کنیــم‪ .‬در ایــن‬ ‫روســتاها به طورکلــی بــرق وجــود نــدارد و تامیــن ان کاری‬ ‫نیســت کــه از عهــده مــا برایــد‪ .‬تالشــی کــه ‪ USO‬در زمینــه‬ ‫بــرق انجــام می دهــدو پیش تــر بــه ان اشــاره کــردم ایــن‬ ‫اســت کــه بــرق را از محــل روســتا بــه محــل احــداث ســایت‬ ‫می رســاند‪ .‬البتــه در ایــن بخــش نیــز بــاز هــم دســت روی‬ ‫دســت نگذاشــتیم و بــا بخــش توســعه روســتایی وزارت نیــرو‬ ‫مکاتبــه کردیــم و منتظــر هســتیم تــا بــا همــکاری ان هــا کار‬ ‫برق رســانی بــه ایــن روســتاها انجــام شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫ســیدجالل میرکاظمی وکیل پایه یک دادگســتری در‬ ‫یادداشــتی بــه موضــوع متاثــر کننــده و تاســف برانگیــز‬ ‫از دســت رفتــن ســرمایه هــای مــردم با ســرمایه گذاری‬ ‫در شــرکت هــای کاغــذی و صــوری پرداخــت‪.‬‬ ‫ســیدجالل میرکاظمــی در یادداشــتی نوشــت‪ :‬در‬ ‫طــی ســالیان اخیــر عــده ای ســودجو و کالهبــردار‬ ‫بــا ثبــت شــرکت هــای صــوری در زمینــه موضوعــات‬ ‫مختلــف و بــا حضــور در بیــن اقشــار مختلــف‬ ‫مــردم و بــا ایجــاد وجهــه موجــه ای از خــود اعــام‬ ‫مــی نماینــد کــه دارای فعالیــت هایــی متفــاوت و‬ ‫بــا ســود بــاال بــوده کــه افــراد دارای ســرمایه نقــدی‬ ‫میتواننــد بــا ســرمایه گــذاری در مجموعــه و شــرکت‬ ‫انهــا از ایــن ســود هــای سرشــار بهــره منــد گردنــد و‬ ‫اینگونــه افــراد کــه مــی تــوان از انهــا به کالهبــرداران‬ ‫الکچــری یــاد کــرد دارای هــوش و ذکاوت باالیــی‬ ‫بــوده کــه پــس از متقاعــد نمــودن مــردم به ســرمایه‬ ‫گــذاری در شــرکت یــا مجموعــه انهــا به ایشــان پس‬ ‫از دوره تعیینــی ســرمایه گــذاری ســود مدنظــر خــود‬ ‫را بــه مــردم پرداخــت نمــوده و یــا بــا اعــام اینکــه‬ ‫همیــن ایــن دوره دو ماهــه یــا ســه ماهــه توانســتند‬ ‫فــان مبلــغ ســود کســب نماینــد ســعی میکننــد‬ ‫مــردم را متقاعــد نماینــد کــه همــان ســود حاصلــه‬ ‫را نیــز و کمــاکان مــردم را بــه حضــور در مجموعــه‬ ‫خــود دلگــرم نگــه مــی دارنــد کــه ایــن امــر مــی توانــد‬ ‫تــا مــاه هــا یــا حتــی یکســال نیــز بصــورت مســتمر‬ ‫صــورت پذیــرد و یــا حتــی در راســتای اعتمادســازی‬ ‫ســود محاســباتی خــود را بــا دادن چک بــدون تاریخ‬ ‫بــه ســرمایه گــذاران اعــام مــی نماینــد کــه همیــن‬ ‫مبالــغ را نیــز در راســتای فعالیــت شــرکت بــکار‬ ‫گرفتــه و نهایتــا پــس در دوره بعــد ســود دیگــری بــه‬ ‫افــراد طــی چــک یــا ســفته داده خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫ایــن کالهبــرداران بــا حــرف و وعــده هــای شــیرین‬ ‫بــه اینــده افــراد را بــه عــدم وصــول چــک هــا ترغیــب‬ ‫و اعــام مــی نماینــد کــه ایــن امــر مــی توانــد بــرای‬ ‫انهــا ســود محاســباتی بهتــری داشــته باشــد ‪.‬‬ ‫علــت ثبــت اینگونــه شــرکت هــای صوری صرفــا در‬ ‫راســتای اعتمــاد ســازی و بــزرگ نمایــی نســبت بــه‬ ‫فعالیــت و کســب و کار خــود مــی باشــد تــا بتواننــد‬ ‫ســرمایه مــردم را براحتــی در اختیــار بگیرنــد ‪.‬‬ ‫فعالیــت هایــی از قبیــل واردات قطعــات کامپیوتر‬ ‫– لــب تــاپ – موبایــل – و ســایر تجیهیــزات‬ ‫مختلــف و فعالیــت هــای خدماتــی شــامل درمــان‬ ‫– امــوزش و ســرمایه گــذاری در زمینــه ارزهــای‬ ‫دیجیتــال و غیــره ‪.‬‬ ‫در حقیقــت اگــر مــردم فریــب چرب زبانــی و اعالم‬ ‫ســودهای واهــی ایــن افــراد را بخورنــد و در دام‬ ‫ایــن افــراد بیفتنــد دیگــر هیــچ امیــدی بــه بازگشــت‬ ‫ســرمایه خــود نداشــته باشــند چــرا کــه اســاس ایــن‬ ‫امــر بــر دروغ و فریــب بــوده و ایــن کالهبــرداران در‬ ‫زمــان مناســب و بــا بدســت اوردن مبالــغ بســیار‬ ‫متــواری شــده و یــا بــا اعــام ورشکســتگی شــرکت‬ ‫عمــا مــردم را از رســیدن بــه ســرمایه هایشــان‬ ‫ناامیــد و دور میکننــد ‪.‬‬ ‫مــاده یــک قانــون تشــدید کالهبــرداری بــه صراحــت‬ ‫اعــام مــی نمایــد کــه هرکــس از راه حیلــه و تقلــب‬ ‫مــردم را بــه وجــود شــرکتها یــا تجارتخانه هــا یــا‬ ‫کارخانه هــا یــا موسســات موهــوم یــا بــه داشــتن‬ ‫امــوال و اختیــارات واهی فریــب دهــد یــا بــه امور غیر‬ ‫واقــع امیــدوار نمایــد یــا از حــوادث و پیشــامدهای‬ ‫غیــر واقــع بترســاند و یــا اســم و یــا عنــوان مجعــول‬ ‫اختیــار کنــد و بــه یکــی از وســایل مذکور و یــا وســایل‬ ‫تقلبــی دیگــر وجــوه و یــا اموال یا اســناد یــا حوالجات‬ ‫یــا قبــوض یــا مفاصاحســاب و امثــال انهــا تحصیــل‬ ‫کــرده و از ایــن راه مــال دیگــری را ببرد‪ ،‬کالهبــردار‬ ‫محســوب مــی شــود ‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه شــهروندان توصیــه مــی شــود قبــل‬ ‫از هرگونــه ســرمایه گــذاری از از اهلیــت صاحــب‬ ‫شــرکت کســب اگاهــی کننــد و حتمــا ًبــا چنــد نفــر‬ ‫اهــل فــن و خبــره مشــورت کننــد‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 20‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪725‬‬ ‫ضرورت بکارگیری دانش و تجربیات کارشناسان در ورود به بازار سهام‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫محرومیت زدایی از مناطقی‬ ‫مانند مراوه تپه‪ ،‬اولویت‬ ‫دولت است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه تقویــت اجــرای‬ ‫پروژه هــای مختلــف از محــل اعتبــارات تملــک دارایــی‬ ‫و ســفر اســتانی رییــس جمهــور بــرای کمک به توســعه‬ ‫مراوه تپــه‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت بــه دنبــال محرومیت زدایــی از‬ ‫مناطــق محرومــی ماننــد ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزاش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی محمــد زنگانــه‬ ‫جمعــه شــب در نشســت شــورای اداری شهرســتان‬ ‫مــرزی مراوه تپــه اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجه بــه تاکیدات‬ ‫رییــس جمهــور مبنــی بــر توزیــع عادالنــه اعتبــارات‬ ‫در مناطــق محــروم‪ ،‬در حــال حاضــر ســرانه یــک‬ ‫شــهروند مراوه تپ ـه ای از اعتبــارات هفــت برابــر یــک‬ ‫فــرد ســاکن مرکــز اســتان اســت و ایــن نشــان از نــگاه‬ ‫ویــژه دولــت بــرای کمــک بــه توســعه ایــن شهرســتان‬ ‫در بخش هــای مختلــف دارد‪.‬‬ ‫وی اعتبــار امســال مراوه تپــه را ‪ ۱۲۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ایــن اعتبــار بــر اســاس‬ ‫جمعیــت در مقایســه بــا اعتبــار ‪ ۱۸۰‬میلیــارد‬ ‫تومانــی گــرگان بــا ‪ ۴۸۰‬هــزار نفــر جمعیــت بیشــتر‬ ‫اســت و در ســطح ملــی هــم تمــام تالش هــا‬ ‫بــر ســرعت زودن چهــره محرومیــت از مناطــق‬ ‫محرومــی ماننــد مراوه تپــه متمرکــز شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬هدف دولتمــردان حرکت‬ ‫بــه ســوی پایــان محرومیــت اســت و اولویت هــای‬ ‫محرومیت زدایــی در شهرســتان مراوه تپــه رشــد‬ ‫شــاخص های اب‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬بهســازی روســتا و‬ ‫امــوزش اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬بیشــترین مبلــغ از محــل‬ ‫اعتبــارات امســال مراوه تپــه بــه میــزان ‪ ۸۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان مربــوط بــه حــوزه بهســازی روســتاها‪ ،‬اب‬ ‫شــرب‪ ،‬امــوزش و بهداشــت می شــود و تاکنــون‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد از کل اعتبــارات مصــوب شهرســتان‬ ‫تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات ارزشــمند انجــام شــده‬ ‫در یــک ســال گذشــته در مراوه تپــه از جملــه اجــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان پــروژه عمرانــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن پروژه هــا از دهــه فجــر ســال گذشــته‬ ‫تــا دهــه فجــر امســال در ایــن شهرســتان بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افزود‪ :‬با توجه به خشکســالی‬ ‫امســال کــه در مراوه تپــه نســبت بــه جاهــای دیگــر‬ ‫شــدیدتر اســت و تاثیــر ان بــر فعالیــت کشــاورزان‪،‬‬ ‫اســتمهال بدهی هــای انــان از طریــق پیگیــری در‬ ‫ســطح ملــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا تاکیــد بــر توجــه بــه فعالیــت دامــداران‬ ‫در ســطح شهرســتان مراوه تپــه و لــزوم اقدامــات‬ ‫مــدرن و اصــاح ژنتیــک در حــوزه دام بــا هــدف‬ ‫افزایــش میــزان گوشــت تولیــدی در ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬نــگاه همــه مدیــران بایــد توجــه ویــژه بــه‬ ‫شهرســتان های محــروم باشــد و محرومیــت بــه‬ ‫عنــوان شــاخص های تاثیرگــذار در توزیــع اعتبــارات‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬و تبصــره ‪ ۱۸‬مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر ســاماندهی منطقــه نمونــه‬ ‫گردشــگری مختومقلــی فراغــی بــا مشــارکت‬ ‫دســتگاه های اجرایــی متولــی و فرمانــداری‬ ‫شهرســتان تــا اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۴۰۲‬همزمــان‬ ‫بــا مراســم نکوداشــت ایــن شــاعر برجســته‬ ‫ترکمــن تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در راســتای توســعه‬ ‫زیرســاخت های گردشــگری ایــن منطقــه بــا‬ ‫مشــارکت بنیــاد مســکن زمیــن در اختیــار ســرمایه‬ ‫گــذار بخــش خصوصــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬از محــل اعتبــارات‬ ‫اســتانی هــم مبلــغ ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل‬ ‫مقبــره مختومقلــی فراغــی مصــوب شــد‪.‬‬ ‫ارامــگاه مختومقلــی فراغــی شــاعر و عــارف‬ ‫شــهیر ترکمــن و پــدر بزرگــوار وی «دولــت محمــد‬ ‫ازادی» در ‪ ۳۰‬کیلومتــری غــرب مراوه تپــه و در‬ ‫مســیر جــاده ایــن شــهر بــه داشــلی بــرون گنبــد و‬ ‫در روســتای «اق تقــه» واقــع اســت و هــر ســاله‬ ‫تعــداد زیــادی از مــردم منطقــه و مســافران و‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی بــر مــزار ایــن شــاعر‬ ‫حضــور می یابنــد‪.‬‬ ‫اشــعار ایــن شــاعر بــزرگ ترکمــن کــه در بیــن دیگــر‬ ‫اقــوام ایــران زمیــن و دیگــر ملــل جهــان نیــز بلنــد‬ ‫اوازه شــده‪ ،‬دارای مضامیــن اجتماعــی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫دینــی و عرفانــی اســت و دیــوان شــعر او نیــز‬ ‫تاکنــون بــه چنــد زبــان دنیــا از جملــه انگلیســی‪،‬‬ ‫روســی و فارســی ترجمــه و چــاپ شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه افــزون بــر ‪ ۶۷‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیت دارد که در ‪ ۲‬نقطه شهری و ‪ ۱۰۸‬روستا و سه‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰‬کیلومتــر مربــع وســعت ســکونت می کننــد‪.‬‬ ‫تحلیل گران یاری کنید‬ ‫تا من سهامداری کنم!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫امــروزه دســتیابی بــه علــم و اگاهــی در انجــام امــورات گوناگــون بــه ویــژه مــوارد اقتصــادی یــک‬ ‫بایــد و ضــرورت اســت و بــر همیــن اســاس کارشناســان حــوزه اقتصــادی در اکثــر شــرکت هــا‬ ‫و موسســات در ســطوح مختلــف بــه کارگرفتــه مــی شــوند تــا عــاوه بــر انتقــال علــم و دانــش‬ ‫مانــع از بــروز خســارات مــادی در شــرکت هــا شــوند‪ .‬در بســیاری از کشــورهای دنیــا امــوزش‬ ‫مفاهیــم اقتصــادی از همــان ســنین کودکــی و در مــدارس اغــاز می شــود کــه ایــن پیــش دســتی‬ ‫در امــوزش مفاهیــم اقتصــادی در تربیــت نســلی اشــنا بــا قوانیــن و رویکــرد هــای اقتصــاد موثــر‬ ‫اســت‪ .‬امــا بــا وجــود اهمیــت دانــش اقتصــادی در دنیــا‪ ،‬در نظــام اموزشــی کشــور ســرفصلی بــا‬ ‫ایــن عنــوان یــا عناویــن مشــابه نظیــر ســرمایه گذاری‪ ،‬پس انــداز‪ ،‬ســود و زیــان‪ ،‬کســب و کار‪،‬‬ ‫اســتارت اپ و یــا حتــی امــوزش الفبــا و مفاهیــم اولیــه اقتصــادی دیــده نمی شــود‪.‬‬ ‫ایــن عــدم اشــنایی بــا مقولــه اقتصــاد و قلــت دانــش در مواجهــه بــا بحــران هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫گاهــا ًباعــث بــروز مشــکالت عدیــده در جامعــه می شــود و افراد گاهی ناخواســته با تصمیمات‬ ‫غیــر منطقــی باعــث اطالــه یــا تشــدید بحــران مــی شــود‪.‬‬ ‫ســوای ایــرادات ماهــوی در اقتصــاد کشــور‪ ،‬هــر از گاهــی بــه دلیــل همیــن بیگانگــی افــراد‬ ‫بــا همیــن قواعــد و قوانیــن اقتصــادی پیــش پــا افتــاده‪ ،‬شــاهد بــروز نوســانات اقتصــادی‬ ‫شــدید و یــا کمبــود برخــی کاالهــا در بــازار می شــویم کــه در مــواردی باعــث بــروز لطمــات‬ ‫اقتصــادی جبران ناپذیــر می شــوند‪ .‬در چنیــن شــرایطی کــه قلــت دانــش اقتصــادی بعضــا ً‬ ‫باعــث بــروز ضــرر و زیــان خــود و ســایرین می شــود‪ ،‬عــده ای پــا را فراتر نهــاده و بی مهابا وارد‬ ‫امــور اقتصــادی پــر ریســک می شــوند و انــدک ســرمایه خــود را نیــز بــه خطــر می اندازنــد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن فعالیت هــای پرریســک بــازار ســهام و بــورس اســت کــه ورود بــه ان عــاوه‬ ‫بــر نیــاز بــه داشــتن گوشــی همــراه(!) نیازمنــد فاکتورهــای متعــددی و دانــش اقتصــادی‬ ‫گســترده اســت‪ .‬امــا برخــی از افــراد جامعــه بــا مشــاهده لینک هایــی نظیــر «بــورس‪ ،‬شــغل‬ ‫دوم درامــد اول» ‪« ،‬بــا مــا یــک شــبه بــورس بــاز شــوید»‪« ،‬امــوزش بــورس در ســه جلســه»‬ ‫و … جــو گیــر شــده و وارد ایــن عرصــه می شــوند‪ .‬بمانــد کــه حتــی عــده ای خــود را ملــزم بــه‬ ‫شــرکت در ایــن انــدک جلســات و کالس هــا و امــوزش حداقلــی نیــز نمی بیننــد!‬ ‫ماحصــل ایــن نــگاه و رویکــرد هجــوم دســته جمعــی مــردم بــه بــورس در چنــد ســال اخیــر‬ ‫بــه ویــژه ســال گذشــته بــود کــه همــه جــا صحبــت از خریــد و فــروش در بــازار بــورس بــود‬ ‫با تصمیم درست‬ ‫دولتثروت افرینی‬ ‫در اقتصادبرای عرضه‬ ‫محصوالت در بورس‬ ‫یــک کارشــناس بــازار ســرمایه بــا اشــاره بــه حــذف‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری و حمایــت اصولــی از تولیــد در دولــت‬ ‫ســیزدهم گفــت‪ :‬دولــت می توانــد ایــن فراینــد را بــا عرضــه در‬ ‫بــورس کاال و بــا سیاسـت گذاری درســت‪ ،‬تشــویق کنــد تــا در‬ ‫ثــروت افرینــی کل اقتصــاد کشــور اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طــی چنــد ســال گذشــته‬ ‫الخصــوص در دولــت دوازدهــم و پــس از فــراز و نشــیب های‬ ‫فراوانــی کــه صنایــع حاضــر در کشــور تحــت تاثیــر اعمــال‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری متحمــل شــده بودنــد‪ ،‬دولــت‬ ‫ســیزدهم را بــر ان داشــت تــا از نخســتین روزهــای اغــاز‬ ‫بــه کار خــود توجــه ویــژه ای را نســبت بــه حــذف ایــن نــوع‬ ‫قیمت گــذاری و عرضــه انــواع کاالهــا بــه بــورس کاال داشــته‬ ‫باشــد تــا بتوانــد از ایــن طریــق و نیــز ایجــاد تعــادل در‬ ‫معامــات کاالهــا زمینه ســاز کاهــش ضــرر و زیــان واحدهــای‬ ‫تولیــدی و ایجــاد ســود و منفعــت بــرای ســهام شــرکت های‬ ‫حاضــر در بــورس شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه چنیــن تصمیمــی و نیــز اقدامــات انجــام شــده از ســوی‬ ‫مســووالن بــا عرضــه گســترده محصوالتــی ماننــد فوالد و ســیمان‬ ‫بــه بــورس کاال مواجــه بودیــم کــه ایــن اتفــاق بــا واکنــش مثبــت‬ ‫فعــاالن بــازار همــراه شــد و توانســت منجــر بــه نظــم بخشــی بــازار‬ ‫ایــن محصــوالت و بــه مراتــب کاهــش قیمــت شــدید انهــا در بــازار‬ ‫شــود‪ ،‬ایــن اقــدام تــا جایــی پیــش رفــت کــه در ‪ ۱۰۰‬روز فعالیــت‬ ‫دولت ســیزدهم شــاهد عرضه کل ســیمان کشــور در بورس کاال‬ ‫و در تاکســی و صــف نانوایــی و کالس مدرســه و …‪ .‬همــه در حــال تجزیــه و تحلیــل و‬ ‫ارائــه نظــرات کارشناســی بودنــد‪ .‬بمانــد کــه رســانه ملــی و برخــی رســانه ها نیــز بــر اتــش‬ ‫ایــن هیجــان مــی دمیدنــد و مــردم را بــرای ورود بــه بــورس تهییــج مــی کردنــد‪ .‬ســایت ها‪،‬‬ ‫کانال هــا و اخبــار و رســانه ها امــار هــا و رشــد خیــره کننــده ســرمایه گــذاری در بــورس‬ ‫را پوشــش می دادنــد و همین هــا کافــی بــود تــا افــراد سراســیمه و دســتپاچه بــه ســمت‬ ‫معاملــه کــردن و کســب ســود در بــازار بــورس رهســپار شــوند‪.‬‬ ‫در واقــع بایــد اذعــان داشــت بــازار بــورس برخــاف بازارهــای دیگــر ســرمایه گذاری در کشــور‬ ‫یــک بــازار فنــی اســت کــه اگــر افــراد بــدون اگاهــی و حداقــل دانــش اقتصــادی‪ ،‬وارد ان شــوند و‬ ‫تصمیــم اشــتباهی بگیرنــد ممکــن اســت بخــش زیــادی یــا حتــی کل ســرمایه شــان را از دســت‬ ‫بدهنــد‪ .‬پــس کســب دانــش و مهــارت در ایــن بــازار نقشــی اساســی و پررنــگ دارد‪ .‬در حــوزه‬ ‫امــوزش ســرمایه گذاری موسســات و اموزشــگاه های فراوانــی در ســطح کشــور در حــال ارائــه‬ ‫خدمــات گوناگــون هســتند کــه معمــوال توفیــق چندانــی در ایــن حــوزه بــه دســت نیاورده اند چرا‬ ‫کــه افــراد حوصلــه گــوش کــردن بــه مباحــث علمــی و اقتصــادی ندارنــد و فقــط دوســت دارنــد‬ ‫ســهامی را بخرنــد کــه روز بــه روز بــه دارایی شــان افــزوده شــود‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی بایــد بــه افــراد توصیــه کــرد حــال کــه تــوان‪ ،‬فرصــت‪ ،‬حوصلــه و ظرفیــت‬ ‫امــوزش فنــی در خصــوص حــوزه بــورس را ندارنــد‪ ،‬دسـت کم از تجــارب اســاتید ایــن حــوزه بــه ویــژه‬ ‫تحلیلگــران بــا دانــش اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫تحلیلگــران بــا بررســی بــازار‪ ،‬صنایــع و صورت هــای مالــی شــرکت ها و دانشــی کــه ماحصــل‬ ‫تحصیــل و تجربــه اســت‪ ،‬بــه مشــتریان خــود دربــاره «خریــد»‪« ،‬نگهــداری» یــا «فــروش»‬ ‫ف انچــه ممکــن اســت تصــور‬ ‫ســهام شــرکت ها پیشــنهادهایی می دهنــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬بــر خــا ‬ ‫کــرده باشــید‪ ،‬تحلیلگــران تنهــا بــه مشــتریان خــود دربــاره خریــد و فــروش ســهام توصیــه‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬بلکــه دربــاره خریــد یــا صبــر کــردن و نگهــداری ســهام نیــز انهــا را راهنمایــی می کننــد‪.‬‬ ‫در انتخــاب اســاتید تحلیلگــر بیــش از هرچیــز رزومــه عملیاتی فرد بایســتی مدنظر قــرار گیرد‪.‬‬ ‫تجربــه بــاالی اکادمیــک و نوشــتن ده هــا مقالــه در حــوزه بــازار ســرمایه در نشــریات مختلــف‬ ‫یقینا ًســنجه مناســبی برای رتبه بندی اســاتید بورســی نیســت‪ .‬حضور در شــرکت ها و نهادهای‬ ‫مالــی معتبــر بــازار ســرمایه از طرفــی و توانایــی ارائــه و انتقــال مطالــب اموزشــی از ســوی دیگــر‬ ‫در کیفیــت برگــزاری کالس هــای اموزشــی بــه شــدت تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫در ضمــن بایــد اشــاره کــرد بســیاری از تحلیلگــران بــازار ســرمایه از لحــاظ عملیاتــی بســیار قــوی‬ ‫و حرفـه ای امــا در ارائــه مفاهیــم و انتقــال تجربیــات تــوان کافــی را ندارنــد‪ .‬انتخــاب تحلیل گــر با‬ ‫دانــش کــه بتوانــد بــه افــراد در تصمیم گیری هــا کمــک کنــد بســیار مهــم اســت ‪.‬‬ ‫در پایــان توصیــه می شــود افــراد قبــل از ورود بــه حــوزه بــورس در ابتــدا نســبت بــه شناســایی‬ ‫نــوع پــول خــود اقــدام کننــد و از وارد کــردن پــول ترســو یــا بــا ریســک بــاال بــه بــورس خــودداری‬ ‫نمایند و پولی را وارد بورس کنند که به ان در حال حاضر نیاز نداشــته باشــند‪ .‬بعد مختصری‬ ‫بــا ســاختار بــورس و مفاهیــم بــورس اشــنایی پیــدا کننــد و بــرای انجــام کلیــه امــور بورســی حتما‬ ‫از یــک یــا چنــد تحلیل گــر بــا شناســنامه و دارای رزومــه کمــک بگیرنــد‪ .‬ماحصــل ورود بــدون‬ ‫حســاب و کتــاب و هیجانــی بــه بــورس را مــی توانیــد در اوضــاع اطرافیــان و دوســتان و اشــنایان‬ ‫تــان کــه بــی مهابــا وارد ایــن عرصــه شــدند‪ ،‬ببینیــد!‬ ‫و بهبــود رونــد عرضــه زنجیــره فــوالد در ایــن بــازار‬ ‫بودیــم کــه ایــن اقــدام توانســت نقطــه عطفــی در‬ ‫تالش هــای دولــت بــرای ایجاد شــفافیت معامالت‬ ‫و زمینه ســاز رونــق تولیــد در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫بــا موفقیت هــای بــه دســت امــده در عرضــه‬ ‫ایــن کاالهــا بــه بــورس‪ ،‬دولــت درصــدد عرضــه‬ ‫گســترده و مســتمر خودروهــای داخلــی بــه‬ ‫بــورس کاال برامــد تــا شــاید بتوانــد از ایــن‬ ‫طریــق و بــه واســطه تعییــن قیمــت ایــن کاال در‬ ‫بــورس مانــع از ایجــاد منفعــت بــرای دالالن و‬ ‫واســطه گرانی شــود کــه طــی چند وقت گذشــته‬ ‫ســود کالنــی را از بــازار بــه دســت اورده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال امارهــای بــه دســت امــده از‬ ‫معامــات بــورس کاال در ســال ‪ ،۱۴۰۱‬ایــن بــازار طــی چنــد مــاه‬ ‫گذشــته بــه رکوردشــکنی های چشــمگیری نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته دســت پیــدا کــرده اســت و براســاس صحبت هــای‬ ‫مطــرح شــده در ‪ ۱۱‬ماهــه امســال بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــون تــن‬ ‫کاال بــه ارزش ‪ ۸۳۰‬هــزار میلیــارد تومــان در ایــن بــورس‬ ‫معاملــه شــده و همــه رکوردهــای قبلــی جابه جا شــده اســت‪،‬‬ ‫در ایــن زمینــه «شــاهین احمــدی»‪ ،‬کارشــناس بــازار ســرمایه‬ ‫رونــد معامــات بــورس کال ًدر ســالی کــه گذشــت را مــورد‬ ‫ارزیابــی قــرار داد کــه در ادامــه ان را می خوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پــس از ماه هــا تــاش شــاهد ورود خــودرو بــه بــورس کاال‬ ‫و عرضه هــای تقریبــا ً مســتمر هســتیم‪ ،‬ایــا ایــن رویــه حــذف‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری و حمایــت اصولــی از تولیــد در دولــت‬ ‫ســیزدهم ادامــه می یابــد و نقــش ســازمان بــورس در ایــن‬ ‫زمینــه چیســت؟‬ ‫احمــدی‪ :‬قاعدتــا ًتــداوم شــفاف شــدن شــرکت ها و ورود کل‬ ‫زنجیــره تامیــن شــرکت ها به بــورس کاال‪ ،‬دســت رانت خواران‬ ‫را از جیــب شــرکت ها کوتــاه خواهــد کــرد‪ ،‬بــا ایــن وجــود‬ ‫دولــت ســیزدهم می توانــد بــا عرضــه در بــورس کاال و بــا‬ ‫سیاس ـت گذاری درســت‪ ،‬ایــن فراینــد را تشــویق کنــد تــا در‬ ‫ثــروت افرینــی کل اقتصــاد کشــور اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬گاهــی بــورس کاال متهــم بــه گزان فروشــی کاالهــا‬ ‫می شــود و برخــی نیــز ادعــا می کننــد کــه بایــد کاالهــا بــدون‬ ‫احتســاب رشــد نــرخ دالر و بــا ریــال بــه تولیدکننــدگان‬ ‫پایین دســت فروختــه شــود؛ ایــراد ایــن دیــدگاه چیســت و ایــا‬ ‫منجــر بــه توزیــع گســترده رانــت نمی شــود؟‬ ‫احمــدی‪ :‬قیمت گــذاری در بــورس کاال‪ ،‬بــه شــکلی رقابتــی‬ ‫انجــام می شــود و ایــن امــر بــر مبنــای انتظــارات اتــی فعــاالن‬ ‫بازارهــا اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫در هــر حالــت‪ ،‬ایــن رقابــت بــه ســوداوری شــرکت ها‪،‬‬ ‫دریافــت مالیــات بیشــتر دولــت از شــرکت ها‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫تامیــن مالــی طرح هــای زیرســاختی و ‪ ...‬منتهــی خواهد شــد‬ ‫و در صــورت از بیــن رفتــن انتظــارات تورمــی‪ ،‬ایــن رقابــت نیــز‬ ‫کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه چنیــن مســاله ای مشــکل از بــورس کاال نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه مشــکل از فضــای انتظــارات تورمــی اســت کــه باعــث‬ ‫می شــود در بــورس کاال روی محصــوالت رقابــت شــود و بــورس‬ ‫کاال صرفــا ًمکانیزمــی بــرای معامــات شــفاف فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عملکــرد بــورس کاال را در ســال ‪ ۱۴۰۱‬چگونــه ارزیابــی‬ ‫می کنیــد؟ ایــا ایــن رشــد حجــم معامــات را می تــوان‬ ‫این گونــه قلمــداد کــرد کــه بــورس کاال‪ ،‬تکیه گاهــی بــرای‬ ‫تامیــن نیــاز تولیدکننــدگان اســت؟‬ ‫احمــدی‪ :‬عملکــرد بــورس کاال‪ ،‬بســیار قابــل توجــه بــوده‬ ‫اســت کــه در مقایســه بــا ســال های پیــش‪ ،‬زنجیــره تامیــن‬ ‫در صنایــع پاییــن دســت و باالدســت را رونــق داد و در بــازار‬ ‫ســرمایه هــم جریــان تامیــن مالــی را تســهیل کــرد‪.‬‬ ‫غفلــت از ایــن ظرفیــت می توانــد اســیب های جبــران‬ ‫ناپذیــری بــر بدنــه اقتصــادی کشــور وارد کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نــگاه شــما بــه اقدامــات دولــت ســیزدهم در حــوزه‬ ‫بــازار ســرمایه چیســت؟‬ ‫احمــدی‪ :‬نــکات مثبــت رخ داده در دولــت ســیزدهم شــامل‬ ‫ایجــاد ســامانه ای بــرای شــرکت ها در راســتای فــروش منابــع‬ ‫ارزی موجــود بــه نرخ هــای رقابتــی اســت تا منابــع حاصله صرف‬ ‫عملیــات خــود شــود کــه امیــد اســت ایــن اقــدام تــداوم یابــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می شــود معامــات محصــوالت و کل زنجیــره‬ ‫تامیــن شــرکت ها در بــورس کاال انجــام شــود تــا منجــر بــه‬ ‫رشــد ســوداوری شــرکت ها و رونــق اقتصــاد شــود‪.‬‬ ‫استاد مطهری در کتاب «مسئله حجاب» در این باره می نویسد‪:‬‬ ‫«نبودن حریم میان زن و مرد و ازادی معاشرت های بی بند و بار‪ ،‬هیجان ها و التهاب های جنسی را فزونی‬ ‫می بخشد و تقاضاهای نامشروع را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمی اورد‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 20‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪725‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫ایجاد بیش از پنج هزار شغل‬ ‫توسط بسیج خراسان شمالی‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه(ع) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بســیج ایــن‬ ‫اســتان از زمــان تاســیس صندوق هــای قــرض الحســنه (از ســال ‪ ۹۸‬تاکنــون) بــا پرداخــت‬ ‫تســهیالت پنــج هــزار و ‪ ۱۱۱‬نفــر شــغل ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی دارابــی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۹‬هــزارو ‪ ۱۷۱‬فقــره تســهیالت در ایــن‬ ‫زمینــه توســط صنــدوق هــای قــرض الحســنه پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۴۰‬شــرکت تعاونــی و ‪ ۵۷۷‬صنــدوق قــرض الحســنه توســط‬ ‫بســیجیان ایــن اســتان ایجــاد شــده اســت کــه ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۸۷۷‬نفــر نیــز عضــو دارنــد کــه‬ ‫نقــش مهمــی در اشــتغالزایی دارنــد‪.‬‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه(ع) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬میــزان کل‬ ‫امام جمعه بجنورد‪ :‬در جامعه‬ ‫باید فرهنگ حفاظت از طبیعت‬ ‫تقویت شود‬ ‫کاهش نقش بنگاه ها از سال اینده با‬ ‫راه اندازی سامانه جدید کدرهگیری‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬دســتگاه هــای‬ ‫فرهنگــی و اطــاع رســانی بــا اجــرای برنامــه هــای هدفمنــد بایــد فرهنــگ حفاظــت از منابــع‬ ‫طبیعــی را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام و المســلمین رضــا نــوری در اییــن عبــادی و‬ ‫سیاســی ایــن هفتــه نمــاز جمعــه اظهــار کــرد‪ :‬بــرای توســعه و پیشــرفت کشــور توجــه بــه منابــع‬ ‫طبیعــی و حفــظ ان مهــم اســت بــه گونــه ای کــه جــدای از گرامیداشــت هفتــه درختــکاری بایــد‬ ‫مــردم همــواره نســبت بــه حفــظ و گســترش درختــان احســاس مســوولیت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هفتــه منابــع طبیعــی و درختــکاری بــه طــور نمادیــن در نظــر گرفتــه شــده تــا مــا را‬ ‫بــه یــاد نعمــت هــای الهــی و تاکیــدات فــراوان ائمــه بــرای حفاظــت از محیــط زیســت انــدازد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری گفــت‪ :‬دربــاره خطــر نابــودی جنــگل هــا بارهــا شــنیده ایــم و ایــن مــا‬ ‫هســتیم کــه نــه تنهــا بایــد جلــوی قطــع بــی رویــه درختــان را بگیریــم بلکــه بایــد بــا کاشــت‬ ‫درخــت بــر میــزان ســرانه جنــگل هــای کشــور و منابــع طبیــع ان بــی افزاییــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســمومیت دانــش امــوزان بــار دیگــر چهــره واقعــی دشــمنان را نمایــان‬ ‫کــرد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن کار غیــر انســانی نشــان داد کــه دشــمنان نظــام اســامی بــرای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود از هــر ابــزاری اســتفاده مــی کننــد و پایبنــد بــه هیــچ ارزش‬ ‫انســانی نیســتند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد افــزود‪ :‬از ابتــدای انقــاب دشــمنان بــرای تضعیــف نظــام اســامی‬ ‫تــاش کردنــد و هــر بــار بــا یــک ترفنــدی ســعی در ناامیــدی مــردم داشــتند‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری تصریــح کــرد‪ :‬ابتــدا جنــگ را بــر ایــن کشــور تحمیــل کردنــد و بعــد‬ ‫تحریــم هــا گســترده و بعــد از ان نیــز اغتشاشــات را در کشــور ایجــاد کردنــد امــا در برابــر‬ ‫باورهــای دینــی مــردم ایــران بــه شکســت رســیدند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر تکریــم یــاد شــهدا‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬وظیفــه‬ ‫هــر ایرانــی اســت کــه یــاد شــهدا را گرامــی بــدارد و حرمــت خانــواده هــای انهــا را نیــز نگــه‬ ‫دارد زیــرا کــه شــهدا بــرای پیشــرفت ایــران اســامی از جــان مایــه گذاشــتند و در ایــن مســیر‬ ‫از هیــچ ایثــاری دریــغ نکردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انهــا افــرادی بودنــد کــه از زندگــی و فرزنــدان خــود گذشــتند و بــا حضــور در‬ ‫جبهــه هــای نبــرد نگذاشــتند قطــار توســعه کشــور متوقــف شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫موجــودی صنــدوق هــای قــرض الحســنه را ‪ ۱۶۴‬میلیــارد و ‪ ۳۵۴‬میلیــون ریــال اســت‬ ‫کــه در ســال جــاری ایــن صنــدوق هــا ‪ ۱۹۰‬میلیــارد و ‪ ۳۷۶‬میلیــون ریــال بــه افــراد و‬ ‫متقاضیــان ایجــاد شــغل وام پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫دارابــی در خصــوص پرداخــت تســهیالت تبصــره ‪ ۱۶‬در ســال جــاری نیــز گفــت‪ :‬از ایــن‬ ‫محــل ‪ ۴۴۹‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ایــن اســتان اختصــاص یافــت کــه از مجمــوع‬ ‫ایــن میــزان ‪ ۳۲۳‬میلیــارد ریــال ان در بخــش هــای مختلــف جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بانــک هــای عامــل تســهیالت تبصــره ‪ ۱۶‬را بانــک ملــت‪ ،‬صــادرات‪ ،‬تجــارت و‬ ‫کشــاورزی عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬اینــک بایــد در راســتای محرومیــت زدایــی از طــرح هــای‬ ‫کوچــک و کســب و کارهــای خــرد حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪۱۶‬مربــوط بــه اشــتغال‪ ،‬مســکن‪ ،‬فرزنــداوری‪ ،‬درمــان بیمــاران صعــب‬ ‫العــاج و همچنیــن حمایــت از خــود اشــتغالی افــراد تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی‬ ‫اســت و دولــت بــا توجــه بــه اهمیــت تســهیالت تبصــره ‪ ،۱۶‬تقویــت ارکان اصلــی خانــواده‬ ‫را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫دارابــی حمایــت از مشــاغل خــرد و خانگــی و اجــرای طرح هــای زودبــازده اقتصــادی در‬ ‫روســتاها را از رویکردهــای اصلــی بســیج ســازندگی در خراســان شــمالی عنــوان کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬روســتاها بــه عنــوان کانونــی مهــم در تولیــد محصــوالت مختلــف و ایجــاد‬ ‫اشــتغال پایــدار و اصولــی نقــش حیاتــی دارنــد و بــه همیــن منظــور نیــز بســیج ســازندگی‬ ‫طرح هــای مختلفــی را در دســت اقــدام دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۷۸‬هــزار و ‪ ۱۷۹‬بســیجی در ‪ ۹۹۸‬پایــگاه اســتان فعــال هســتند‪ ،‬ضمــن اینکــه ‪ ۸۷‬در‬ ‫صــد از بســیجیان در ســامانه بســیج ثبــت نــام کــرده انــد کــه ‪ ۸۴‬درصــد از ایــن تعــداد‬ ‫عــادی و ‪ ۹۱‬درصــد فعــال هســتند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یــک کارشــناس حــوزه مســکن بــا بیــان اینکــه ســامانه جدیــد کــد رهگیــری معامــات مســکن از‬ ‫اوایــل ســال اینــده راه انــدازی و دریافــت کــد رهگیــری اجبــاری می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اجرایــی شــدن‬ ‫ایــن ســامانه حــق کمیســیون مشــاوران امــاک بــه صــورت سیســتمی تعیین و نقــش بنگاه های‬ ‫امــاک در افزایــش قیمــت مســکن نیــز کاهــش و کنتــرل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرشــید ایالتی در مورد اجرای ســامانه کدرهگیری معامالت مســکن و نقش مشــاوران امالک‬ ‫در بــازار مســکن‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون ایین نامـه ای از ســوی وزارت راه و شهرســازی بــرای‬ ‫اجرایــی شــدن ســامانه کــد رهگیــری معامــات مســکن در دســت تدویــن اســت کــه شــروع ان با‬ ‫قراردادهــای اجــاره مســکن بــوده و بعدهــا بــه خریدوفــروش ملــک نیــز توســعه داده می شــود‪.‬‬ ‫حق کمیسیون ها مشاوران امالک به صورت سیستمی تعیین می شود‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن ســامانه پیش بینــی شــده کــه حــق کمیســیون مشــاوران امــاک بــه صــورت‬ ‫سیســتمی تعییــن و اعــام و بدیــن طریــق دیگــر مشــاوران امــاک نمی تواننــد هــر نرخــی را کــه‬ ‫بخواهنــد را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی اضافــه کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر بــا راه انــدازی ایــن ســامانه کــه از اوایــل‬ ‫ســال اینــده اجرایــی خواهــد شــد‪ ،‬قیمت هــا بــه صــورت منطقــه ای و ثابــت مســکن اعــام‬ ‫می شــود؛ اینکــه هــر منطقــه دارای چــه قیمتــی بــوده و کمیســیون ها انهــا نیــز مشــخص اســت‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی بــه دنبــال تعییــن و مشــخص کــردن ایــن ایین نامــه اســت‪.‬‬ ‫ایالتــی گفــت‪ :‬بــا منطقــه ای اعــام شــدن قیمت هــا‪ ،‬نــرخ کمیســیون مشــاوران امــاک و‬ ‫دســتمزدها و وصــل شــدن بــه ســامانه کــد رهگیــری‪ ،‬سیســتم بــه صــورت خــودکار می توانــد‬ ‫اقــدام بــه تعییــن نــرخ کمیســیون کنــد‪.‬‬ ‫تعیین قیمت های منطقه ای مسکن در تهران و کالن شهرها‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دفترچــه تقویــم امــاک کــه ذیــل کمیســیون های وزارت اقتصــاد و دارایــی نیــز‬ ‫اســت‪ ،‬قیمت هــای منطق ـه ای را در شــهرهایی ماننــد تهــران مشــخص و ایــن کالن شــهر را بــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬بلــوک تقســیم بندی کــرده اســت‪ .‬کــف میانگیــن بــر اســاس ایــن تقویــم بــرای هــر بلــوک‬ ‫مشــخص مــردم و مشــاوران امــاک بــر مبنــای ان می تواننــد بــه صــورت شــفاف از قیمت هــا‬ ‫اگاه و بــر اســاس ان اقــدام بــه تعییــن نــرخ کمیســیون کننــد؛ یعنــی ســامانه جدیــد مســتقل از‬ ‫معامــات و بــر اســاس میانگیــن منطقـه ای بــه صــورت خــودکار اقــدام به تعیین نرخ کمیســیون‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اجباری شدن کد رهگیری معامالت مسکن از سال اینده‬ ‫کارشــناس حــوزه مســکن بــا اشــاره بــه اجبــاری شــدن کــد رهگیــری از ســال اینــده‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــر ایــن اســاس خانه هــای فاقــد کــد رهگیــری بــه عنــوان خانه هــای خالــی شناســایی شــده‬ ‫و دیگــر مالــک و مســتاجر نمی تواننــد بــه صــورت توافقــی اقــدام بــه معاملــه کنند‪ ،‬چراکــه در این‬ ‫صــورت بــرای فــرد ســاکن و مالــک جرایمــی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد؛ همچنیــن در تغییــرات‬ ‫جدیــد مالــک و مســتاجر می تواننــد بــدون مراجعــه بــه مشــاور امــاک‪ ،‬اطالعــات معاملــه خــود را‬ ‫در ســامانه ثبــت و کــد رهگیــری را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ایالتــی ادامــه داد‪ :‬البتــه نبایــد ایــن حــرف مشــاوران امــاک را نیــز منکــر شــد کــه بیــان می کننــد‬ ‫کــه هــدف مــا شکســتن قیمت هــای اعالمــی مالــکان و رســیدن بــه توافــق بــرای بــه ســرانجام‬ ‫رســاندن معاملــه می باشــد‪ ،‬امــا از ایــن موضــوع نیــز نبایــد غافــل شــد کــه در شــرایط فعلــی‬ ‫تعــدادی از مشــاوران امــاک تــاش می کننــد تــا بــا توافــق بــا مالــکان بــرای اینکــه رقم کمیســیون‬ ‫بــاال بــرود‪ ،‬اقــدام بــه زد و بندهایــی می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تغییــرات جدیــد در ســامانه کــد رهگیــری معامــات مســکن از یــک ســو و اجبــاری‬ ‫شــدن دریافــت کــد رهگیــری بــرای تمــام معامــات از ســوی دیگــر موجــب می شــود تــا این گونــه‬ ‫اقدامــات کــه درنهایــت ســبب بــاال رفتــن قیمــت مســکن خواهــد شــد بــه حداقــل برســند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫گواهینامه سیگار!‬ ‫اینکــه ســیگار بــرای ســامتی مضــر اســت‪ ،‬اظهر‬ ‫مــن الشــمس اســت و ســخن گفتــن در ایــن بــاره‬ ‫تکــرار مکــررات اســت‪ .‬روی پاکــت ســیگار هــم‬ ‫در خصــوص مضــرات ان بــه اشــکال مختلــف‬ ‫اگاهی رســانی شــده اســت‪ .‬حتــی تــازه چنــد ســال‬ ‫قبــل کلــی عکــس خفــن از دل و روده و اثنی عشــر‬ ‫ســیگاری هــا چــاپ کــرده بودنــد کــه مثــا ًخلــق‬ ‫اللــه ســیگار نکشــند! ولــی هیچکــدام اثــر نکــرد‪.‬‬ ‫چــون پرخــوری هــم بــرای ســامتی مضــر اســت‬ ‫ولــی بــاز هــم ملــت پرخــوری مــی کننــد و نقــدا ً‪24‬‬ ‫میلیــون نفــر دچــار چاقــی مفرط هســتند! البته در‬ ‫شــهری مثــل تهــران کشــیدن یــا نکشــیدن ســیگار‬ ‫چنــدان توفیــری نــدارد چــون بــا هــر دم و بــاز دم یــا‬ ‫دو عطســه پشــت ســر هــم دســت کــم نیــم کیلــو‬ ‫ســرب پــر مــات و خالــص وارد ریــه مــی شــود‪.‬‬ ‫جالــب تــر اینکــه کارشناســان فرمــوده انــد اگــر در‬ ‫هــوای تهــران یــک ســاعت ورزش کنیــد‪ ،‬معــادل‬ ‫کشــیدن نیم پاکت ســیگار اســت‪ .‬یعنی همســایه‬ ‫ما که روزی یک پاکت ســیگار می کشــد و «ز دود‬ ‫دهانــش جهــان تیره گــون»‪ ،‬معــادل دو ســاعت‬ ‫ورزش مــی کنــد!‬ ‫امــا بــا وجــود مزایــای ورزشــی ســیگار(!) در‬ ‫خصوص کاهش مصرف ســیگار همه کشــورهای‬ ‫دنیــا دســت بــه کار شــده انــد و اقداماتــی را انجــام‬ ‫داده انــد‪ .‬چنــد ســال قبــل در اســترالیا طرحــی بــا‬ ‫عنــوان گواهینامــه ســیگار رونمایــی شــد کــه هــم‬ ‫کالس داشــت و هــم طرفــدار‪...‬‬ ‫«بــه گــزارش دیســکاوری‪ ،‬پروفســور ســیمون‬ ‫چــپ مــن از دانشــگاه ســیدنی واقــع در اســترالیا‬ ‫معتقــد اســت کــه مصرف کننــدگان ســیگار بایــد‬ ‫بــرای گرفتــن گواهینامــه اجبــاری ســیگار کشــیدن‬ ‫درخواســت بدهنــد و هزینــه ان را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫فــرم درخواســت هــم قــرار اســت شــامل تعــدادی‬ ‫ســوال در رابطــه بــا ســیگار کشــیدن باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫گواهینامــه می توانــد بــه شــکل یــک کارت اعتبــاری‬ ‫طراحی شــود که هنگام خرید ســیگار‪ ،‬نشــان دادن‬ ‫ان الزامــی باشــد‪ .‬همچنیــن پروفســور چپ مــن‬ ‫معتقــد بــود کــه دولت هــا بایــد تعــداد ســیگاری را که‬ ‫هــر فــرد می توانــد بخــرد محــدود کننــد‪ .‬شــاید چنیــن‬ ‫قانونــی باعــث شــود کــه نوجوان هــا بــه ایــن راحتــی‬ ‫رو بــه مصــرف ســیگار نیاورنــد‪».‬‬ ‫کارت هــای اعتبــاری بانــک هــا‪ ،‬کارت ســوخت‪،‬‬ ‫کارت پایــان خدمــت‪،‬کارت متــرو‪،‬کارت ملــی و‬ ‫ســایر کارت هــا کــم بــود‪ ،‬حــاال از ایــن بــه بعــد بایــد‬ ‫ســیگاری هــای محتــرم گواهینامــه ســیگار هــم در‬ ‫جیبشــان بگذارنــد‪ .‬البــد بــرای گرفتن ایــن کارت هم‬ ‫مثل گواهینامه پایه یک‪ ،‬داشــتن ســواد‪ ،‬نداشــتن‬ ‫ســوء ســابقه و عــدم مصــرف دخانیــات(!) و ‪...‬‬ ‫الزم اســت‪ .‬البتــه صــدور ایــن کارت مضراتــی هــم‬ ‫دارد کــه بــه عــرض مــی رســانیم و دوســتان عنایــت‬ ‫داشــته باشــند قبــل از هدفمنــدی ســیگاری ها و‬ ‫صــدور کارت همــه جوانــب را در نظــر بگیرنــد‪:‬‬ ‫الــف) احتمــال بــه وجــود امــدن شــبکه هــای‬ ‫تهیــه و توزیــع گواهینامــه هــای تقلبــی مثــل کارت‬ ‫پایــان خدمــت و طــرح ترافیــک و ‪...‬‬ ‫ب) تــاش برخــی افــراد ســود جــو در اخــذ ایــن‬ ‫گواهینامــه و فــروش ســهمیه ســیگار در خــارج از‬ ‫شبکه‬ ‫پ) بســیاری از افــراد مثــل عمــو ســیفی عشــق‬ ‫گواهینامــه هســتند و همــه رقــم گواهینامــه دارنــد‬ ‫از گواهینامــه پایــه یکــم و دوم گرفتــه تــا گواهینامــه‬ ‫کمبایــن و تراکتــور گلدونــی ( از ایــن تراکتورهــای‬ ‫کوچــک و نقلــی مخصــوص پارکهــا) ممکــن اســت‬ ‫هــوس کننــد ایــن گواهینامــه را هــم بگیرنــد و بعــد‬ ‫در دام دخانیــات بیفتنــد‪ .‬باالخــره رفیــق خــوب و بــد‬ ‫همــه جاســت و ممکــن اســت ادم را وسوســه کننــد‪.‬‬ ‫( مــرد حســابی تــو کــه گواهینامــه داری از چــی مــی‬ ‫ترســی!؟ بیــا یــه دود بگیــر جیگــرت حال میــاد و بقیه‬ ‫ماجرا‪)...‬خالصــه از مــا گفتــن بــود‪ ...‬خــود دانیــد‪...‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رفتار با نوجوان پرخاشگر‬ ‫چطور باشد‪.‬؟‬ ‫سرگرد مهناز مرادی‬ ‫‪ .1‬وقت گذراندن با نوجوان‬ ‫توصیــه می شــود کــه زمــان بیشــتری را بــا نوجــوان‬ ‫خــود بگذارنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه‬ ‫وقــت گذرانــدن بــا نوجوانــان‪ ،‬از خشــم و سرکشــی‬ ‫ان هــا کــم می کنــد و بســیاری از والدین این تــــغییر‬ ‫رفتــار را در فرزنــد خــود مشــاهده کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشویق کردن‬ ‫تشــویق کــردن باعــث ایجــاد حــس وابســتگی در‬ ‫نوجــوان می شــود و بــه ایــن ترتیــب انگیــزه اش‬ ‫بــرای پرخاشــگری از بیــن مـی رود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫توصیــه می شــود کــه بــه جــای ســرزنش کــردن‬ ‫نوجــوان بــرای اشــتباهاتش‪ ،‬رفتارهــای مثبــت او را‬ ‫تشــویق کنیــد‪ .‬تشــویق کــردن یکــی از راه های موثر‬ ‫در ایجــاد انگیــزه بــه فرزنــدان اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهدید نکردن‬ ‫دقــت کنیــد کــه در هنــگام دعــوا و مشــاجره‪،‬‬ ‫نوجــوان خــود را تهدیــد نکنیــد‪ .‬مثــا در حیــن دعــوا‬ ‫نگوییــد کــه «اگــر دعــوا را تمــوم نکنــی‪ ،‬حــق بیــرون‬ ‫رفتــن نــداری» ایــن رفتــار نــه تنهــا مشــاجره را تمــام‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث عصبــی تــر شــدن نوجــوان‬ ‫می شــود و دعــوا جــدی تــر می گــردد‪ .‬بــرای پایــان‬ ‫دادن بــه دعــوا بــه نوجــوان خــود بگوییــد «اگــر ایــن‬ ‫رفتــار را تمــام نکنــی بایــد منتظــر عواقــب ان هــم‬ ‫باشــی» و پــس از گفتــن ایــن حــرف اتــاق را تــرک‬ ‫کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه رفتــار بــا نوجــوان پرخاشــگر‬ ‫بایــد بــا دقــت خاصــی انجــام گیــرد و لحــن صحبــت‬ ‫کــردن بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬کنترل نکردن‬ ‫تمایــل والدیــن بــه کنتــرل‪ ،‬یکــی از بــزرگ تریــن‬ ‫عوامــل درگیــری اســت‪ .‬نوجوانــان از کنتــرل شــدن‬ ‫بیزار هســتند و نســبت به ان واکنش جدی نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه شــما همیشــه‬ ‫نمی توانیــد فرزنــد خــود را کنتــرل کنیــد‪ .‬وظیفــه‬ ‫والدیــن ایــن اســت کــه قوانیــن را بــه فرزنــد خــود‬ ‫امــوزش دهنــد و بــا تشــویق و تنبیــه مناســب‪،‬‬ ‫قوانیــن را در ان هــا درونــی ســازی کننــد‪ .‬والدیــن‬ ‫کنتــرل گــر بــا ایجــاد محدودیــت هــای فــراوان‬ ‫معمــوال باعــث فــراری دادن نوجــوان و دور شــدن او‬ ‫از خانــواده مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم درگیری جسمی‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه فرزنــد شــما دیگــر کــودک‬ ‫نیســت و از غــرور و قــدرت برخــوردار اســت‪ .‬درگیری‬ ‫و تنبیــه فیزیکــی باعــث می شــود کــه عصبانــی تــر‬ ‫شــود و حتــی او نیــز از زور و قــدرت خــود اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن روش بــه او یــاد می دهــد کــه مشــکالت‬ ‫خــود را بــا دعــوا و درگیــری جســمی حــل کنــد‪.‬‬ ‫درگیری هــای جســمانی و کتــک زدن نوجــوان‬ ‫می توانــد بــه بحــران هویــت در او بیانجامــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬علت خشم را پیدا کنید‬ ‫توصیه می شــود که به جای کاهش پرخاشــگری‪،‬‬ ‫بــه دنبــال علــت ان باشــید‪ .‬ممکــن اســت کــه‬ ‫پرخاشــگری نوجــوان بــه دالیــل متعــددی همچون‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬مشــکل در مدرســه و غیــره‬ ‫باشــد‪ .‬بــا پیــدا کــردن و حــل ایــن گونــه مشــکالت‪،‬‬ ‫پرخاشــگری نوجوانــان نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫ شنبه ‪ 20‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪725‬‬ ‫راهنمای‬ ‫خرید‬ ‫و نحوه‬ ‫نگهداری‬ ‫اجیل های‬ ‫شب عید‬ ‫نگهــداری غیراصولــی اجیــل شــب‬ ‫عیــد و مغزهــای خوراکــی‪ ،‬رونــد‬ ‫کپــک زدگــی ان را تســریع می کنــد‪.‬‬ ‫بنابراین با روش درســت در محل و‬ ‫دمــای مناســب اجیل هــا را نگهداری‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫اجیــل میــان وعــده ای سرشــار‬ ‫از پروتئیــن و چربی هــای ســالم و‬ ‫مــورد نیــاز بدن اســت و از محبوبیت‬ ‫باالیــی در میــان اکثــر افــراد‬ ‫برخوردارمی باشــد امــا بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫در صــورت عــدم نگهــداری صحیح از‬ ‫ایــن میــان وعده هــای خوشــمزه و‬ ‫مغــذی‪ ،‬انهــا ســفت شــده و کیفیت‬ ‫اولیــه خــود را از دســت خواهند داد‪.‬‬ ‫در ایــن قســمت به ارائــه راهکارهای‬ ‫مناســب بــرای نگهــداری بهتــر از‬ ‫اجیل هــا خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫روش‪ :۱‬عدم نگه داری‬ ‫اجیل در دمای اتاق‬ ‫‪ .۱‬ابتدا اجیل را فریز کنید‬ ‫بعــد از خریــد اجیــل‪ ،‬بهتریــن کار‬ ‫ایــن اســت کــه ان را بــه مــدت دو روز فریــز کنیــد تــا هرگونــه‬ ‫افــات موجــود در ان از بیــن بــرود‪ .‬ایــن افــات در دمــای اتــاق‬ ‫رشــد کــرده و ممکــن اســت باعــث بــروز بیمــاری در شــما‬ ‫شــوند؛ در حالــی کــه در صــورت فریــز کــردن اجیــل بــه مــدت‬ ‫دو روز تمامــی انهــا برطــرف خواهنــد شــد‪ .‬دمــای مناســب‬ ‫بــرای فریــز کــردن اجیل هــا‪ ،‬دمــای ‪ ۱۸-‬درجــه ســانتی گــراد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در صورتــی کــه اجیــل مــورد نظرتــان را بــه‬ ‫صــورت بســته بندی هــای تجــاری خریــداری کرده ایــد‪ ،‬نیــازی‬ ‫بــه فریــز کــردن ان نخواهــد بــود زیــرا انهــا قبل از بســته بندی‬ ‫اســتریل شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ظروف شیشه ای درب دار بهترین برای نگهداری‬ ‫بــرای جلوگیــری از بــو گرفتــن و نفــوذ رطوبــت بــه اجیل هــا‪،‬‬ ‫انهــا را درون ظــروف شیشــه ای درب دار خشــک و تمیــز‬ ‫نگهــداری کنیــد‪ .‬ظــروف شیشــه ای بهتــر از کیســه های‬ ‫پالســتیکی هســتند زیــرا کیسـه های پالســتیکی قابــل نفــوذ‬ ‫بــوده و بــو و رطوبــت را از خــود عبــور می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ظــروف حــاوی اجیــل در جــای تاریــک و خنــک‬ ‫نگهــداری کنیــد‬ ‫بــه ایــن ترتیــب مــی‪‎‬توانیــد اجیــل های خــود را به مــدت ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 4‬مــاه ســالم و تــازه نگهداریــد ‪ .‬نگهــداری اجیــل هــا در دمــای‬ ‫اتــاق باعــث کاهــش کیفیــت ان هــا شــده و در ایــن صــورت‬ ‫بایــد ان هــا را در طــول ‪ 2‬هفتــه مصــرف کنیــد ‪ .‬نــور نیز باعث‬ ‫ســفت شــدن اجیــل هــا مــی‪‎‬شــود و بنابرایــن از قــرار دادن‬ ‫ظــروف حــاوی اجیــل در نقــاط پــر نــور خــودداری کنیــد ‪.‬‬ ‫روش ‪:2‬نگهداری در یخچال‬ ‫‪ .1‬از ظروف شیشه ای تمیز و خشک استفاده کنید‬ ‫اجیــل هــا را درون ظــروف شیشــه ای تمیــز و خشــک ریختــه‬ ‫و در یخچــال نگهــداری کنیــد ‪ .‬نگهــداری اجیــل هــا در یخچال‬ ‫و در ظــروف شیشــه ای ‪ ،‬مانــدگاری ان هــا را بیشــتر کــرده و‬ ‫از ســفت شــدن و بــو گرفتــن ان هــا جلوگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دمای مناسب را انتخاب کنید‬ ‫بــا نگهــداری اجیل هــا در یخچــال و در دمــای ‪ 4‬درجــه ســانتی‬ ‫ی‪‎‬توانیــد انهــا را حداقــل ‪ 2‬مــاه و حداکثــر یــک ســال ســالم‬ ‫گــراد‪ ،‬م ‬ ‫نگهداریــد‪ .‬نگهــداری اجیل هــا در یخچــال بــه صــورت پوســت‬ ‫کنــده تاثیــر زیــادی در مانــدگاری بیشــتر انهــا خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال در صورتــی کــه شــاه بلــوط را همــراه بــا پوســت‬ ‫در یخچــال نگهــداری کنیــد‪ ،‬انهــا تــا حداکثــر ‪ 2‬مــاه مانــدگاری‬ ‫خواهنــد داشــت امــا در صــورت نگهــداری انهــا بــه صــوت‬ ‫پوســت کنــده می توانیــد انهــا را تــا یــک ســال ســالم نگهداریــد‪.‬‬ ‫روش ‪:3‬نگهداری در فریزر‬ ‫بــرای نگهــداری اجیل هــا در فریــزر‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه فریــز‬ ‫کــردن انهــا در مرحلــه عمــل وجــود نخواهــد داشــت‪ .‬همــان‬ ‫طــور کــه در مراحــل قبلــی ذکــر شــد‪ ،‬اجیل هــا را درون‬ ‫ظــروف شیشـه ای درب دار و تمیــز غیــر قابــل نفــوذ ریختــه و‬ ‫انهــا را در فریــزر قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن روش ذخیره ســازی شــما قــادر بــه‬ ‫نگهــداری از اجیل هــای خــود بــه مــدت حداقــل یــک و حداکثر‬ ‫‪ 3‬ســال خواهیــد بــود زیــرا فریــزر هــر دو عامــل فرســایش‬ ‫ی‪‎‬رســاند‪.‬‬ ‫اجیل هــا یعنــی نــور و دمــا را بــه حداقــل م ‬ ‫در صــورت تمایــل بــه مصــرف اجیل هــای خــود ‪ ،‬پــس از‬ ‫خــارج کــردن انهــا از فریــزر‪ ،‬کافیســت انهــا را بــه مــدت ‪10‬‬ ‫دقیقــه در فــر قــرار دهیــد کــه بــه ایــن ترتیــب طعم و مــزه انها‬ ‫بــاز خواهــد گشــت‪.‬‬ ‫اجیل بوداده بهتر است یا اجیل خام؟‬ ‫اجیــل و خشــکبار در مــاه مــرداد و شــهریور بــه عمــل می اید‪.‬‬ ‫ان را خــام نگــه می دارنــد ســپس خشــکبار خــام را بیــن عرضه‬ ‫کننــدگان پخــش می کننــد و کــم کــم بــو می دهنــد یعنــی بــا‬ ‫نمــک تفــت داده می شــود و بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫مانــدگاری اجیــل خــام بیشــتر از اجیــل بــو داده اســت‪.‬‬ ‫از اجیــل خــام می تــوان تــا یکــی‪ ،‬دو ســال در شــرایط‬ ‫ســردخانه ای نگهــداری کــرد‪ ،‬امــا اجیــل بــوداده را بایــد ظــرف‬ ‫چنــد هفتــه مصــرف کنیــد زیــرا گرمــا و رطوبت ســبب افزایش‬ ‫احتمــال رشــد قــارچ در ان شــده و اجیــل را فاســد می کنــد‪.‬‬ ‫مصــرف اجیــل بــو داده بــه علــت نمــک موجــود در ان بــه‬ ‫ســامتی لطمــه می زنــد و بیماری هــای قلبــی عروقــی و‬ ‫فشــارخون را در افــراد افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫اجیل هــای وارداتــی نیــز از زمــان تولیــد تــا رســیدن بــه دســت‬ ‫مشــتری فراینــد طوالنــی را طــی می کننــد بــه همیــن دلیــل‬ ‫احتمــال رشــد میکروب هــا‪ ،‬باکتری هــا و قارچ هــا را در انها بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن اجیل هــای وارداتــی نمــک بســیار باالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫عوارض مصرف اجیل های قدیمی و‬ ‫اجیل های رنگ شده‬ ‫اجیل های قدیمی‬ ‫در مــورد عــوارض اجیل هــای کهنــه بایــد بگوییــم کــه اجیــل‬ ‫برای رشــد میکروارگانیسـم های بیماری زا مخصوصا قارچ ها‬ ‫بســتر مناســبی هســتند‪ .‬میــزان الودگــی بــا قارچ هــا در اجیل‬ ‫تازه تــر کمتــر اســت پــس بهتــر اســت اجیــل تــازه مصــرف‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه دریابیــد کــدام یــک از اجیل هــا تــازه تــر‬ ‫هســتند ‪ ،‬بــه رنــگ و طعــم اجیــل توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫اجیل های رنگ شده‬ ‫بــرای جلــب مشــتری و جذاب تــر نشــان دادن ظاهــر اجیل برخی‬ ‫تولیدکننــدگان از رنگ هــا و مــواد بــراق کننــده اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مــواد بــا مصــرف اجیــل رفتــه رفتــه در بــدن روی هــم انباشــته‬ ‫می شــود و مشــکالتی را بــرای ســامتی ایجــاد می کننــد‪ .‬ایــن براق‬ ‫کننده هــا بــه کبــد صدمـه زده و ســرطان زا می باشــند‪.‬‬ ‫در هنــگام خریــد اجیــل‪ ،‬اجیل هایــی را کــه فاقــد رنــگ‬ ‫هســتند را انتخــاب نماییــد زیــرا متاســفانه بــه اجیل هایــی‬ ‫کــه از ســال های قبــل در انبارهــا می ماننــد بــا زدن رنگ هــای‬ ‫غیرمجــاز و مضــر شــکل های درخشــنده می بخشــند تــا مــردم‬ ‫را بــه خریــد ترغیــب نماینــد‪.‬‬ ‫نکات تکمیلی جهت خریداری و نگهداری اجیل در منزل‬ ‫از مصرف تخمه های پررنگ اجتناب کنید‪.‬‬ ‫مغــز تخمــه نخریــد زیــرا در مجــاورت هــوا طعــم‪ ،‬کیفیــت‬ ‫خــود را نیــز از دســت می دهــد و زودتــر از انــواع دربســته‬ ‫فاســد می شــوند‪.‬‬ ‫از خریــد پســته هایی کــه زیــادی خنــدان هســتند‪ ،‬خــودداری‬ ‫کنید؛ زیرا برای اینکه این پســته ها خندان شــوند ‪ ،‬فروشــندگان‬ ‫انهــا را در ظــرف هــای اب جــوش و ســپس در اب ســرد قــرار‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن شــوک حرارتــی‪ ،‬کیفیت پســته را پایین مـی اورد و‬ ‫موجــب نــم کشــیدن پســته و فاســد شــدن ان می شــود‪.‬‬ ‫روغــن موجــود در مغــز گــردو بــه علت کهنگــی‪ ،‬تغییر حالت‬ ‫داده و طعــم نامطبــوع ماننــد طعــم صابون پیــدا می کند‪.‬‬ ‫مغــز گردوهــا بــه علــت رشــد کپک هــا و قارچ هــا ســیاه شــده و‬ ‫بــرای ســامتی مضــر هســتند‪ ،‬پــس از خریــد انهــا خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫از تهیه نخودچی هایی که دارای ســوراخ هســتند و افت زده‬ ‫می باشــند‪ ،‬خــودداری کنید‪.‬‬ ‫اگــر بــر روی اجیــل ماننــد پســته‪ ،‬فنــدق و پســته شــامی‪،‬‬ ‫ســوراخ هایی مشــاهده کردیــد‪ ،‬از مصــرف انهــا خــودداری کنیــد‬ ‫زیــرا درون ایــن ســوراخ ها ممکــن اســت الرو حشــرات باشــد‪.‬‬ ‫در هنــگام خریــد دقــت کنیــد کــه اجیل هــا دو جــور نباشــند‬ ‫زیــرا فروشــندگان متقلــب محصــوالت کهنــه یــا اف ـت زده را‬ ‫مجــددا ًبــو داده و مخلــوط کننــد‪.‬‬ ‫پسته‪ ،‬مغز گردو و… را از دوره گردها نخرید‪.‬‬ ‫اجیل را از فروشــگاه های معتبر و به صورت بســته بندی هایی‬ ‫که دارای پروانه بهداشــت هســتند‪ ،‬خریداری کنید‪.‬‬ ‫حداکثــر یــک هفتــه مانــده بــه شــروع ســال نــو اجیــل‪،‬‬ ‫بخریــد‪.‬‬ ‫اجیل هــا دارای چربــی هســتند و حــرارت و نــور باعــث اســیب‬ ‫زدن بــه چربــی اجیل هــا و تغییــر عطــر و طعــم انهــا می شــود‬ ‫پــس اجیل هــا را در مقابــل حــرارت و نــور افتــاب قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه نمنــاک‪ ،‬اضافــه اجیــل نــوروزی تــان را‬ ‫بــا پوســت درون ظرف هــای دربســته قــرار بدهیــد و درون‬ ‫یخچــال یــا فریــزر قــرار دهیــد‪ .‬می توانیــد اجیــل را بیشــتر از‬ ‫‪ 6‬مــاه داخــل یخچــال و یــک ســال در فریــزر نگهــداری کنیــد‪.‬‬ ‫اجیل هــای پوســت کنــده بیشــتر از دو هفتــه تــازه نمی ماننــد‬ ‫البتــه اگــر انهــا را در محــل خشــک و خنــک قــرار دهیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 20‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪725‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫کالهبرداری پانصدمیلیونی‬ ‫با ترفند لینک جعلی‬ ‫سهام عدالت‬ ‫تنظیم مجدد‬ ‫کارخانه چه کاری‬ ‫انجام می دهد؟‬ ‫«بازنشــانی کارخانــه» کــه گاهــی اوقــات «بازنشــانی‬ ‫ســخت» نیــز نامیــده می شــود ‪ -‬اصطالحــی اســت کــه در‬ ‫دنیــای فنــاوری بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬اغلــب‬ ‫توصیــه می شــود بــرای رفــع مشــکالت ازاردهنــده‪ ،‬دســتگاه‬ ‫را بــه تنظیمــات کارخانــه بازنشــانی کنیــد و معمــوال ًمشــکل‬ ‫را حــل می کنــد‪.‬‬ ‫تنظیم مجدد کارخانه چیست؟‬ ‫بازنشــانی بــه تنظیمــات کارخانــه‪ ،‬همــه داده هــا‪ ،‬فایل هــا‬ ‫و تنظیمــات کاربــر را از یــک دســتگاه پــاک می کنــد‪ ،‬خــواه‬ ‫رایانــه‪ ،‬تلفــن هوشــمند‪ ،‬تبلــت یــا هــر چیــز دیگــری باشــد‪.‬‬ ‫دســتگاه بــه حالــت «پیش فــرض کارخانــه» بازیابی می شــود‬ ‫تــا بتــوان ان را دوبــاره از راه انــدازی کــرد‪.‬‬ ‫بخــش اصطــاح «کارخانــه» اشــاره ای بــه کارخانـه ای اســت‬ ‫کــه دســتگاه در ان تولیــد شــده اســت‪ .‬انجــام بازنشــانی‬ ‫کارخانــه‪ ،‬دســتگاه را بــه تنظیمــات ســازنده اصلــی خــود‬ ‫بازمی گردانــد‪ .‬هــر چیــزی کــه باعــث ایجــاد مشــکل می شــد بــه‬ ‫احتمــال زیــاد از بیــن خواهــد رفــت‪ .‬داده های شــما از دســتگاه‬ ‫حــذف می شــوند‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه اگــر دســتگاه‬ ‫قدیمــی را می فروشــید‪ ،‬بازنشــانی کارخانــه ایــده خوبــی اســت‪.‬‬ ‫پــس از تکمیــل فراینــد‪ ،‬دســتگاه دقیقــا ًماننــد زمانــی اســت‬ ‫کــه کامــا ًنــو بــود‪ .‬بایــد دوبــاره از ابتــدا راه انــدازی شــود‪ .‬البته‬ ‫ریســت فکتــوری فقــط بــرای نــرم افــزار اعمــال می شــود و‬ ‫نمی توانــد هیــچ نقــص ســخت افزاری را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫تنظیم مجدد کارخانه چه کاری انجام می دهد؟‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬تنظیــم مجــدد کارخانــه‪ ،‬دســتگاه را بــه حالــت اولیــه‬ ‫خــود بــاز می گردانــد‪ .‬بســته بــه دســتگاه‪ ،‬بازنشــانی کارخانــه‬ ‫ممکــن اســت چنــد دقیقــه طــول بکشــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک دســتگاه الکترونیکــی جدیــد ماننــد رایانه‪،‬‬ ‫تبلــت یــا گوشــی هوشــمند دریافــت می کنیــد‪ ،‬بــا یــک «الیــه‬ ‫پایــه» نــرم افــزار از قبــل بارگــذاری شــده اســت‪ .‬ایــن شــامل‬ ‫سیســتم عامــل‪ ،‬برخــی از برنامه هــا و فایل هــا‪ ،‬تنظیمــات از‬ ‫پیــش پیکربنــدی شــده‪ ،‬و غیــره می شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه می خواهیــد بازنشــانی به تنظیمــات کارخانه انجام‬ ‫دهیــد معمــوال ًبــه چندیــن تاییــد نیــاز دارد‪ .‬دســتگاه بــا حالــت‬ ‫«بازیابــی» کــم مصــرف راه انــدازی مجــدد می شــود‪ .‬ســپس‬ ‫دســتگاه تمام مناطق قابل نوشــتن توســط کاربر سیســتم عامل‬ ‫را پــاک می کنــد و ان هــا را بــا نســخه کارخانــه بازنویســی می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات مهــم ایــن اســت کــه الیــه پایــه می توانــد تغییــر‬ ‫کنــد‪ .‬فــرض کنیــد لپ تاپ شــما در ابتــدا از ویندوز ‪ 10‬اســتفاده‬ ‫می کــرد‪ ،‬امــا شــما ان را بــه وینــدوز ‪ 11‬ارتقــا دادیــد‪ .‬بازنشــانی‬ ‫کارخان ـه ای دســتگاه را بــه وینــدوز ‪ 10‬نمی بــرد‪ .‬وینــدوز ‪ 11‬یــک‬ ‫«الیــه پایــه» جدیــد بــرای دســتگاه شــما ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــا می‪‎‬توانیــد اطالعــات را پــس از تنظیــم مجــدد کارخانه‬ ‫بازیابــی کنید؟‬ ‫سیســتم عامل ها بــه طــور کلــی کامــا ًروشــن می کننــد کــه‬ ‫بازنشــانی کارخانـه ای قابــل بازگردانــدن نیســت‪ .‬بــا ایــن حال‪،‬‬ ‫ممکن اســت به اشــتباه چیزی را در طول بازنشــانی کارخانه‬ ‫از دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫در واقــع بازیابــی اطالعــات پــس از تنظیــم مجــدد کارخانــه‬ ‫معمــوال ًغیرممکــن اســت‪ .‬بهتریــن گزینــه شــما ایــن اســت‬ ‫کــه از یــک نســخه پشــتیبان بازیابــی کنیــد‪ .‬تهیــه نســخه‬ ‫پشــتیبان از داده هــای مهــم همیشــه ایــده خوبــی اســت‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه راه هــای زیــادی برای پشــتیبان گیری‬ ‫از رایانه هــا ‪ ،‬تبلت هــا و گوشــی های هوشــمند وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســرویس های پشــتیبان گیری انالیــن فــراوان هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫داده هــای شــما در فضــای ابــری ذخیــره می شــوند و عمدتــا ً‬ ‫خــارج از کنتــرل شــما هســتند‪ .‬بــرای ‪ iPhone، iPad‬و‬ ‫‪ ،Android‬فضــای ذخیره ســازی ابــری انتخــاب خوبــی اســت‪.‬‬ ‫پشــتیبان گیری افالین قابل اطمینان تر اســت‪ ،‬اما به خصوص‬ ‫بــرای گوشــی های هوشــمند چنــدان راحــت نیســت‪.‬‬ ‫ایا می توانید بارها بازنشانی کارخانه ای انجام دهید؟‬ ‫ممکــن اســت تعجــب کنیــد کــه ایــا پــاک کــردن و بازنویســی‬ ‫مکــرر داده هــا می توانــد بــه دســتگاه شــما اســیب برســاند‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه واقعــا ًچیــزی نیســت کــه نگــران‬ ‫ان باشــید‪ .‬از نظــر فنــی محدودیتــی بــرای چنــد بــار بازنشــانی‬ ‫کارخانـه ای گوشــی‪ ،‬تبلــت یــا رایانــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تنظیــم مجــدد کارخانــه بــر حافظــه فیزیکــی دســتگاه تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬ایــن چرخــه مکــرر می توانــد بــه حافظــه اســیب‬ ‫برســاند‪ ،‬امــا بــرای مشــاهده واقعــی ایــن اســیب بــه تعــداد‬ ‫زیــادی ریســت نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بازنشــانی کارخانــه روشــی بــرای بازگردانــدن دســتگاه شــما‬ ‫بــه حالــت اولیــه از ســازنده اســت‪ .‬ایــن یــک راه حــل معمــول‬ ‫بــرای طیــف وســیعی از مشــکالتی اســت کــه ممکــن اســت‬ ‫رخ دهــد‪ .‬گاهــی اوقــات تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد ایــن‬ ‫اســت کــه بــه یــک نقطــه امــن برگردیــد‪ ،‬و تنظیــم مجــدد‬ ‫کارخانــه اغلــب ســاده ترین راه بــرای انجــام ان اســت‪.‬‬ ‫ویندوز ‪ 11‬به شما‬ ‫امکان می دهد‬ ‫وظایف را مستقیم ًا از‬ ‫نوار وظیفه پایان دهید‬ ‫مایکروســافت بــه زودی روش جدیــدی را بــرای پایــان دادن‬ ‫بــه فرایندهــای بــدون پاســخ در وینــدوز ‪ 11‬در قالــب یــک‬ ‫گزینــه جدیــد اضافــه مــی کنــد کــه بــا کلیــک راســت روی نماد‬ ‫نــوار وظیفــه برنامــه نمایــش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫عملکــرد جدیــد در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک ویژگــی‬ ‫مخفــی وینــدوز ‪ 11‬بیلــد ‪ 25300‬در کانــال توســعه دهنــدگان‬ ‫‪ Windows Insider‬در حــال توســعه اســت ‪.‬‬ ‫‪ Windows Insider PhantomOcean‬اولیــن بــار ایــن‬ ‫ویژگــی را کشــف کــرد و در مــورد ان توییــت کــرد و اســکرین‬ ‫شــات ان را در اوایــل ایــن هفتــه بــه اشــتراک گذاشــت ‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬شــما بــه زودی قــادر خواهیــد بــود بــا کلیــک‬ ‫راســت روی نــوار وظیفــه و انتخــاب گزینــه جدیــد «پایــان‬ ‫وظیفــه»‪ ،‬بــه ســبک ‪ ،Task Manager‬کل یــک کار یــا‬ ‫فراینــد را بــه ســرعت پایــان دهیــد‪».‬‬ ‫در حالــی کــه برخــی از تالش هــای مایکروســافت بــرای‬ ‫افــزودن ویژگی هــای اضافــی بــه سیســتم عامل بــرای‬ ‫اســتفاده کاربــران مــورد تجلیــل قــرار مــی گیــرد ‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫ویژگــی می توانــد بــرای کســانی کــه تصادفــا ً روی گزینــه‬ ‫«پایــان کار» کلیــک می کننــد و برنامه هــای خــود را بــدون‬ ‫ذخیــره کــردن می بندنــد‪ ،‬دردســر ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫یــک ایــده بهتــر ایــن اســت کــه هنــگام فشــار دادن یک کلید‬ ‫اصالحــی ماننــد ‪ CTRL‬یــا ‪ ALT‬بــه روشــی مشــابه انچــه‬ ‫توســط ‪ macOS‬اپــل بــرای پنهــان کردن برخــی از گزینه های‬ ‫منــو اســتفاده می شــود‪ ،‬نشــان داده شــود‪.‬‬ ‫بــرای فعــال کــردن ایــن ویژگــی پنهــان‪ ،‬می توانیــد از ابــزار‬ ‫‪ ViVe‬کــه توســط ‪ Albacore‬بــه وینــدوز توســعه داده شــده‬ ‫اســت بــرای اجــرای ایــن دســتور اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫‪.‎vivetool ‎/enable ‎/id:‎42592269‬‬ ‫پــس از روشــن کــردن‪ ،‬یــک گزینــه جدیــد « ‪» End task‬‬ ‫در لیســت پــرش نشــان داده مــی شــود کــه هنــگام کلیــک‬ ‫راســت روی نمادهــای برنامــه هــا در نــوار وظیفــه وینــدوز ‪11‬‬ ‫نشــان داده مــی شــود ‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ‪ BleepingComputer‬قبــا ً گــزارش کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬مایکروســافت همچنیــن در حــال کار بــر روی اضافــه‬ ‫کــردن کنترل هــای نــور ‪ RGB‬بومــی وینــدوز ‪ 11‬بــا پشــتیبانی از‬ ‫س و صفحه کلید بــازی در‬ ‫تجهیــزات جانبــی رایانــه مانند ماو ‬ ‫نســخه های ازمایشــی جدیــد وینــدوز ‪ 11‬اســت ‪.‬‬ ‫پــس از اضافــه شــدن ایــن ویژگــی ‪ ،‬کاربــران دیگــر نیــازی بــه‬ ‫نصــب نــرم افزارهــای شــخص ثالث از تولیدکنندگان دســتگاه‬ ‫نخواهنــد داشــت‪ ،‬کــه ایــن امــر بــه دلیــل وجــود بــاگ در نــرم‬ ‫افــزار هــای شــخص ثالــث و احتمــال نقــص هــای امنیتــی ‪،‬از‬ ‫بــروز مشــکالتی ماننــد ایــن هــا جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫کنترل هــای نورپــردازی جدیــد ‪ RBG‬کــه توســط ‪Albacore‬‬ ‫شناســایی شــده اند‪ ،‬در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک ویژگــی‬ ‫پنهــان بیلــد ‪ 25295‬وینــدوز ‪ 11‬در کانــال توســعه دهنده‬ ‫‪ Windows Insider‬در حــال توســعه هســتند‪.‬‬ ‫اخیــرا‪ ،‬ردمونــد فــاش کــرد کــه ازمایش پشــتیبانی از چندین‬ ‫تــب ‪ Notepad‬را اغــاز کــرده و در نهایــت یــک ضبــط کننــده‬ ‫صفحــه نمایــش داخلــی را بــه ابــزار ‪11 Snipping Windows‬‬ ‫اضافــه کــرده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن اضافــه کــردن حافظــه زنــده هســته‬ ‫را بــه ‪ Task Manager‬وینــدوز ‪ 11‬ازمایــش مــی کنــد‪ ،‬ویژگــی‬ ‫ای کــه عیــب یابــی بــاگ هــا و مشــکالت عملکــرد را بــه طــور‬ ‫قابــل توجهــی اســان تــر مــی کنــد ‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا هشــدار در خصــوص عــدم کلیــک بــر‬ ‫روی لینک هــای ناشــناس از کشــف پرونــد ه برداشــت‬ ‫رایان ـه ای ‪ 500‬میلیــون ریالــی بــا ترفنــد لینــک جعلــی‬ ‫ســهام عدالــت خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه خبرهــای منتشرشــده در‬ ‫خصــوص واگــذاری ســهام عدالــت بــه افــراد‪،‬‬ ‫متاســفانه شــاهد سوءاســتفاده شیادان ســایبری از‬ ‫ایــن فضــا هســتیم کــه بــا ارســال لینک هــای جعلــی‬ ‫فیشــینگ اقــدام بــه برداشــت از حســاب کاربــران در‬ ‫فضــای مجــازی می کننــد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول افزود‪ :‬در پی مراجعه شــهروندی‬ ‫بــه مجموعــه پلیــس فتــا پرونــده ای بــا موضــوع‬ ‫برداشــت اینترنتــی ‪ 500‬میلیــون ریالــی در ایــن پلیــس‬ ‫تشــکیل گردید که طبق اظهارات ابتدایی شــاکی‪ ،‬وی‬ ‫بــا بی احتیاطــی بــر روی لینکــی جعلــی کــه بــا عنــوان‬ ‫ســهام عدالــت از طریــق پیامــک دریافــت کــرده بــود‬ ‫کلیــک می کنــد و پــس از نصــب نرم افــزار مجرمانــه‬ ‫حســاب بانکــی وی مــورد ســرقت قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬بــا بررسـی های تخصصــی‬ ‫و فنــی صــورت گرفتــه و گــرداوری ادلــه موردنیــاز‬ ‫مشــخص گردیــد وجــوه برداشت شــده پــس از‬ ‫جابه جایــی در حســاب های مجرمانــه درنهایــت در‬ ‫اختیــار پــدر و فرزنــدی دریکــی از اســتان ها قرارگرفتــه‬ ‫اســت و توســط متهمیــن خــرج گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اطمینــان از هویــت متهمیــن‬ ‫و شناســایی صــورت گرفتــه‪ ،‬هــر دو فــرد بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی گردیدنــد و اقدامــات الزم تــا بــه‬ ‫ســرانجام رســیدن پرونــده در دســتور کار قرارگرفتــه و‬ ‫وجــه ســرقت شــده بــه شــاکی اراکــی بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫دستگیری فیشنیگ کار‬ ‫حرفه ای با بیش از ‪1800‬‬ ‫نفر مالباخته‬ ‫گ کار‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایى و دســتگیرى فیشــنی ‬ ‫حرفـه ای خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن کالهبــردار در مــدت‬ ‫فعالیــت مجرمانــه خــود‪ ،‬از ‪ 1800‬نفــر بــه ارزش‬ ‫تقریبــی ‪ 29‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســیداحمد موســوی در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت و مراجعــه حضــوری‬ ‫تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر اظهــارات شــاکیان و اقدامــات‬ ‫فنــی معلــوم شــد‪ ،‬مجرمیــن ســایبری بــا ارســال‬ ‫لینک هــای جعلــی حــاوی بدافــزار در شــبکه اجتماعــی‬ ‫تلگــرام‪ ،‬قربانیــان را ترغیــب بــه کلیــک بــر روی لینــک‬ ‫ارســالی کــرده و بــه محــض کلیــک‪ ،‬بدافــزار در گوشــی‬ ‫انهــا نصــب شــده ؛ در ادامــه قربانــی را بــه صفحــه‬ ‫پرداخــت جعلــی درگاه بانکــی هدایــت مــی کنــد و بــا‬ ‫ســرقت اطالعــات حســاب بانکــی اقــدام بــه برداشــت‬ ‫غیرمجــاز می نماینــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات اطالعاتــی و پلیســی‪،‬‬ ‫ت معلــوم در یکــی از اســتان های‬ ‫متهــم بــه هویــ ‬ ‫همجــوار مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضائــی در یــک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر و‬ ‫بــه پلیــس فتــا اســتان انتقــال داده شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پــس از روبــرو شــدن بــا‬ ‫مســتندات بــه ‪ 1800‬فقــره کالهبــرداری بــه‬ ‫ارزش ‪ 29‬میلیــارد ریــال بــا ایــن شــگرد در فضــای‬ ‫مجــازی اعتــراف کــرد و اقــرار داشــت بــا ســاخت‬ ‫و ارســال لینک هــای جعلــی حــاوی بدافــزار بــا‬ ‫عناویــن مختلــف در شــبکه اجتماعــی تلگــرام‬ ‫و پــس از دسترســی بــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی قربانیــان‪ ،‬در فرصــت مناســب اقــدام بــه‬ ‫برداشــت از حســاب انهــا می نمــودم‪.‬‬ ‫موســوی درتوصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬بــه‬ ‫هیــچ وجــه بــه تبلیغــات و لینک هــای ارســالی‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی توجــه نکننــد و هنــگام‬ ‫پرداخــت اینترنتــی از صحــت درگاه پرداخــت‬ ‫الکترونیــک اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪ -725‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-725‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/18‬شعبان‪/‬‬ ‫‪18 - 2023‬‬ ‫‪/11 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫ شنبه ‪12//20‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فلسفه ی حجاب‬ ‫بومگردی پارک جنگلی قزق گرگان‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫از انچــه کــه گذشــت روشــن شــد کــه قــران کریــم تاکیــد فراوانی بر مســئله‬ ‫حجــاب دارد‪ .‬حــال ســوال ایــن اســت کــه فلســفه و دلیــل امــر بــه حجــاب‬ ‫بــرای زنــان چیســت؟ چنــد پاســخ را می تــوان بــه ایــن ســوال ارائــه کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬پاسخ به میل فطری‬ ‫قــران موضــوع پوشــش و عفــاف را مخصــوص زنــان نمی دانــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫معتقد اســت که ذات و سرشــت انســان‪ ،‬اقتضای پوشــش و حیا را دارد‪ .‬و‬ ‫ایــن محیــط اجتماعــی و القائــات دینــی ـ فرهنگــی و یــا ســود جویانه نیســت‬ ‫کــه شــرم از برهنگــی و خطــا را باعــث شــده اســت‪ .‬هرچنــد ایــن عوامــل در‬ ‫شــکوفایی یــا فــرو کاســته شــدن ان تاثیــر دارنــد‪.‬‬ ‫قــران بــرای ایــن کــه مفهــوم فــوق را بیــان کنــد‪ ،‬بــرای انســان‪ ،‬مرحلـه ای‬ ‫را ترســیم کــرده اســت کــه در ان مرحلــه انســان هنــوز بــه فرهنــگ‪،‬‬ ‫دیــن‪ ،‬روابــط تولیــد و توزیــع‪ ،‬مناســبات اجتماعــی و رقابــت و حــس‬ ‫مالکیــت و‪ ...‬دســت نیافتــه اســت تــا از ان هــا تاثیــر پذیــر باشــد‪.‬‬ ‫قــران از زمــان و مکانــی یــاد کــرده اســت کــه انســان نخســتین‪ ،‬در‬ ‫قالــب یــک مــرد بــه نــام ادم و یــک زن بــه نــام حــوا‪ ،‬زندگــی خــود را‬ ‫بی هیــچ دغدغــه اغــاز کــرده بودنــد‪ .‬در ایــن فضــای کامــا ً طبیعــی‪ ،‬ادم‬ ‫و همســرش بــه هــر حــال راهــی را انتخــاب می کننــد کــه نتیجــه ان فــرو‬ ‫افتــادن حجــاب و اشــکار شــدن چیزهایــی بــود کــه ان را براســاس ذات و‬ ‫سرشــت انســانی خــود‪ ،‬زشــت می دانســتند‪ ،‬و چــون زشــتی را احســاس‬ ‫کردنــد‪ ،‬درصــدد پوشــاندن ان برامدنــد‪:‬‬ ‫«فلمــا ذاقــا الشــجره بــدت لهمــا ســوءاتهما و طغقــا یخصمــان مــن‬ ‫ورق الجنــه»‬ ‫«و هنگامــى کــه از ان درخــت چشــیدند‪ ،‬اندامشــان [عورتشــان‏] بــر انهــا‬ ‫اشــکار شــد و شــروع کردنــد بــه قــرار دادن برگهــاى (درختــان) بهشــتى بــر‬ ‫خــود‪ ،‬تــا ان را بپوشــانند‪».‬‬ ‫براساس روایتی‪ ،‬امام صادق (ع) می فرمایند‪:‬‬ ‫«وقتــی ادم و حــوا از ان درخــت خوردنــد‪ ،‬زیــور و پوشــش انهــا از‬ ‫بدنشــان جــدا شــد و برهنــه ماندنــد‪».‬‬ ‫بــا اتــکا بــه ذاتــی بــودن حیا و پوشــش و عفاف‪ ،‬قران زنان و مــردان را دعوت به‬ ‫عفــت ورزی می کنــد بــا ایــن تفــاوت کــه عفـت ورزی مــردان بــا کنتــرل بــر شــهوت‬ ‫و پرهیــز از چشــم چرانــی حاصــل می ایــد و حیــای زن‪ ،‬بــا حریم گیری هایــی کــه‬ ‫یکــی از نمودهــای ان پوشــش تــن اســت بــه دســت می ایــد‪ .‬میــل فطــری بــه‬ ‫پوشــش‪ ،‬ســبب شــد کــه زنــان صــدر اســام بــه خدمــت پیامبــر (ص) برســند‬ ‫و مشکالتشــان را در زمین ـه ی رعایــت نشــدن پوشــش مطــرح کننــد‪ .‬بــر ایــن‬ ‫اســاس‪ ،‬حکــم حجــاب بــرای انــان وضــع شــد و انــان از ایــن دســتور حکیمانـه ی‬ ‫االهی اســتقبال کردند‪ .‬دلیل این ادعا‪ ،‬گزارشــی اســت که عایشــه از اســتقبال‬ ‫زنــان از ایــات حجــاب ارائــه کــرده اســت‪:‬‬ ‫«مــن برتــر از زنــان انصــار ندیــدم‪ .‬همیــن کــه ایــات ســوره احــزاب نــازل شــد‬ ‫یــک نفــر از انــان دیــده نشــد کــه ماننــد ســابق بیــرون بیایــد‪ .‬ســر خــود را بــا‬ ‫جلباب هــای مشــکی می پوشــاندند‪ ،‬گویــی کالغ روی ســران نشســته اســت‪».‬‬ ‫‪ -2‬مهار میل به خود نمایی‬ ‫یکــی دیگــر از دالیــل تاکیــد قــران بــر پوشــش‪ ،‬میــل بــه خودنمایــی زنــان‬ ‫اســت‪ .‬همیــن میــل اســت کــه ســبب می شــود زنــان بــه لباس هــاب بــدن نمــا‬ ‫و ارایش هــای تحریــک کننــده روی اورنــد‪ .‬اگــر ایــن میــل کنتــرل نشــود‪ ،‬فســاد‬ ‫افریــن خواهــد بــود‪ .‬پوشــش مهم تریــن عامــل تعدیــل ایــن میــل اســت‪.‬‬ ‫زنــان از نظــر روانــی‪ ،‬بــه خودنمایــی و ظاهــر شــدن در برابــر مــردم‬ ‫تمایــل دارنــد و ایــن میــل روانــی‪ ،‬انــان را بــه ســمت نشــان دادن خــود و‬ ‫زینت هایشــان بــه دیگــران می کشــاند‪.‬‬ ‫اســام بــرای کنتــرل ایــن میــل درونــی‪ ،‬مســئله پوشــش در عرصه هــای‬ ‫عمومــی را مطــرح و بــرای پاس ـخ گویی مناســب بــه ایــن میــل‪ ،‬زنــان را‬ ‫بــه داشــتن زینــت و ارایــش در عرصه هــای خصوصــی تشــویق کــرده‬ ‫اســت‪ .‬طــرح حجــاب و پوشــش در اموزه هــای دینــی‪ ،‬هرگــز بــه معنــای‬ ‫نادیــده انگاشــتن نیــاز طیبعــی و اصیــل زنــان بــه خــود ارایــی نیســت‪.‬‬ ‫بارهــا در روایت هــا دیده ایــم کــه بــر ضــرورت پرداختــن زنــان بــه زینــت‬ ‫و اراســتگی تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫پیامبــر اکــرم (ص) بــه بعضــی از همسرانشــان کــه بــه اراســتگی خــود توجــه‬ ‫نداشتند‪ ،‬می فرمود‪« :‬چرا ژولیده هستی و به دلیل سرمه نکشیدن‪ ،‬چشمت‬ ‫ســفید شــده و چــرا خضــاب نمی کنــی و موهــای خــود را رنــگ نمی کنــی؟»‬ ‫امــام باقــر (ع) می فرمایــد‪« :‬ســزاوار نیســت کــه زن خــودش را معطــل‬ ‫کنــد (از برخــی زیــور االت اســتفاده نکنــد) هــر چیــز اویختــن گردن بنــدی بــه‬ ‫گردنــش باشــد‪».‬‬ ‫در روایــات متعــدد‪ ،‬خــوش بــو کــردن زن‪ ،‬اراســتن ناخــن‪ ،‬توجــه بــه زیبایــی‬ ‫چهــره و رنــگ مــوی زن از یــک ســو و لــزوم اراســتگی شــوهر بــرای زن از ســوی‬ ‫دیگــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه مجموعــه ایــن روایــات‪ ،‬از توجه اســام‬ ‫بــه ایــن نیــاز زن حکایــت دارد‪ .‬شــارع مقــدس بــا وضــع حکــم شــرعی حجــاب‬ ‫بــرای زنــان‪ ،‬قصــد تعدیــل نیــاز بــه خــود ارایــی و تبــرج را دارد‪ .‬افــزون بــر ان در‬ ‫دیــن‪ ،‬حکــم پوشــش‪ ،‬بــه حضــور در عرصــه عمومــی اجتمــاع مربــوط اســت و به‬ ‫زنــان اجــازه داده شــده اســت در محافــل خصوصــی و مکان هایــی کــه نامحــرم‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬لباس هــای رنگیــن و زینــت اســتفاده کننــد‪ .‬حتــی بــه پــدران و‬ ‫همســران ســفارش شــده اســت وســایل ارایــش و اراســتگی زنــان را تامیــن‬ ‫کننــد‪ .‬در ســیره ی امــام علــی (ع) امــده اســت کــه حضــرت‪ ،‬همســر و فرزنــدان‬ ‫خــود را بــا طــا و نقــره می اراســت‪.‬‬ ‫با شبکه سازی در مدارس‬ ‫فرهنگ عفاف و حجاب‬ ‫رونق می یابد‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد ملــی عفــاف و حجــاب از پررنگ کــردن نگاه مردمی به عنوان حلقه‬ ‫مفقــوده در مســاله حجــاب یــاد کــرد و بــر همیــن اســاس شبکه ســازی در مــدارس را‬ ‫همچــون در دانشــگاه ها یکــی از برنامه هــای ایــن بنیــاد در ســال اینــده دانســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایــت اللــه محمدحســن اختــری‪ ،‬رئیــس هیــات‬ ‫مدیــره بنیــاد عفــاف و حجــاب در هشــتم اســفند طــی حکمــی طهــورا نــوروزی‬ ‫پژوهشــگر فرهنگــی و فعــال حــوزه زنــان را بــه عنــوان مدیرعامــل بنیــاد عفــاف و‬ ‫حجــاب منصــوب کــرد‪ .‬در حکــم اختــری امــده اســت‪ :‬نظــر بــه ســوابق و تجربیات‬ ‫و تعهــد و تخصــص حضرتعالــی در امــور فرهنگــی و اجتماعــی در ســطح ملــی و‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه امــروز موضــوع عفــاف و حجــاب بــه عنــوان یــک امــر اساســی‬ ‫و از موضوعــات مهــم اجتماعــی و دینــی بــه شــمار مـی رود و نیــاز بــه حرکت هــای‬ ‫تشــکیالتی و ســازماندهی شــده و مردمــی دارد‪ ،‬بنیــاد ملــی عفــاف و حجــاب بــه‬ ‫عنــوان یــک بنیــاد ملــی و مردمــی نقشــی اساســی در مردمــی ســازی فرهنــگ‬ ‫عفــاف و حجــاب دارد و مســئولیت مطالبــه گــری و پیگیــری تحقــق ایــن مهــم از‬ ‫دســتگاه های رســمی و وابســته را عهــده دار اســت‪.‬‬ ‫همایــش ملــی دبیــران اســتانی بنیــاد عفــاف و حجــاب‪ ،‬پنجشــنبه ‪ ۱۸‬اســفند‬ ‫برگــزار شــد و خانــم نــوروزی دربــاره اهــداف برگــزاری ایــن همایــش گفــت‪ :‬دبیــران‬ ‫اســتانی بنیــاد ملــی عفــاف و حجــاب بــه عنــوان نماینــدگان ایــن بنیــاد در ســطح‬ ‫کشــور بــرای سیاســت گــذاری هــای کالن و برنامــه ریــزی هــای ســال اینــده اســت‬ ‫تــا بــه یــک تفاهــم برســند‪ .‬همچنیــن درحــوزه مردمــی ســازی ترویــج فرهنــگ‬ ‫عفــاف و حجــاب و شــبکه ســازی تــاش مــی کنیــم تــا در دو محــور فعــاالن و‬ ‫تشــکل هــا بــه یــک هــم افزایــی در حــوزه ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب بــر‬ ‫مبنــای مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی یعنــی قانــون ‪ ۴۲۷‬برســیم‪.‬‬ ‫وی از فعالیــت نمایندگــی هــای بنیــاد عفــاف و حجــاب در تمــام اســتان هــا‪،‬‬ ‫شهرســتان ها و بســیاری از نهادهــای اجرایــی و همچنیــن در حــوزه هــای مردمــی خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬نــگاه مردمــی و پررنــگ کــردن حضــور نهادهــای مدنــی در حــوزه عفــاف‬ ‫و حجــاب یــک حلقــه مفقــوده ای در طــول ایــن ســاله بــرای ترویــج فرهنــگ عفــاف و‬ ‫حجــاب بــود و یکــی از اهــداف مهــم جنــگ شــناختی دشــمن در حــوزه زنــان و جوانــان‬ ‫همیــن مســاله اســت و اگــر بخواهیــم بــا ظرفیــت ســنجی در حــوزه نهادهــای مدنــی‬ ‫شــناخت پیــدا کنیــم و در کنــار ان یــک شــبکه ســازی قــوی بــا برنامــه ریــزی جامــع‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬بایــد از راه مردمــی کــردن ایــن موضــوع بــه ان دســت یابیــم‪.‬‬ ‫نــوروزی دربــاره فعالیــت نمایندگــی هــای مردمــی در ایــن بنیــاد گفــت‪ :‬حــوزه‬ ‫مردمــی در دو قالــب بــا بنیــاد عفــاف و حجــاب همــکاری دارنــد‪ .‬یکــی فعــاالن حــوزه‬ ‫عفــاف و حجــاب هســتند و دیگــری ســازمان هــای مــردم نهــاد‪ .‬در واقــع فعــاالن‬ ‫کســانی هســتند کــه ســازمان مــردم نهــاد ندارنــد ولــی ســال هاســت کــه در ایــن‬ ‫زمینــه فعالیــت مــی کننــد‪ .‬ماننــد ســخنرانان‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬مبلغــان و هنرمنــدان‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حــوزه نهادهــای مردمــی نیــز بــه دو بخــش تقســیم مــی شــوند‪.‬‬ ‫یکــی تشــکل هایــی کــه بــه صــورت مســتقیم در حــوزه عفــاف و حجــاب فعالیــت‬ ‫مــی کننــد و دیگــری نهادهــای مــردم نهــادی کــه بــه صــورت غیرمســتقیم فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬مانند تشــکل های اجتماعی که در فرایند فرهنگی کشــور موثر هســتند‪.‬‬ ‫لــذا موضــوع حجــاب بخشــی از مجموعــه کالن فرهنگــی اجتماعــی کشــور اســت‬ ‫و اگــر بخواهیــم راهبــری صحیــح داشــته باشــیم بایــد تمــام حــوزه هــای ایــن‬ ‫مجموعــه فرهنگــی را لحــاظ کنیــم‪ .‬بــه همیــن دلیــل نمــی تــوان موضــوع تحکیم‬ ‫خانــواده و تشــکیل خانــواده را نادیــده گرفــت و لــذا بســیاری از ایــن نهادهــا‬ ‫می تواننــد بــه عنــوان مکمــل در ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب موثــر باشــند‪.‬‬ ‫نــوروزی اضافــه کــرد‪ :‬امــروز فعالیــت هــای جزیــره ای بســیاری در حــوزه مردمــی‬ ‫ســازی داریــم و فعالیــت هــای متعــدد و متنــوع انجــام مــی شــود کــه نیــاز بــه‬ ‫یــک راهبــری کالن دارد تــا همــه نهادهــا بــا هــم تــاش کننــد تــا بتوانیــم در حــوزه‬ ‫فرهنــگ عفــاف و حجــاب یــک گام صحیحــی برداریــم‪.‬‬ ‫وی از مصوبــه ‪ ۴۲۷‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه عنــوان یــک قانــون مهــم و‬ ‫مترقــی در حــوزه ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب یــاد کــرد و گفــت‪ :‬مبنــای وظایــف‬ ‫ذاتــی دســتگاه هــا در ایــن قانــون مشــخص شــده کــه البته نیاز به یــک مکمل مردمی‬ ‫دارد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر هــر دســتگاهی کــه بخواهــد در حــوزه اجرا ورود کنــد‪ ،‬باید بداند‬ ‫بدنــه اصلــی ان مــردم هســتند و لــذا حــوزه مردمــی مــی توانــد مکملی بــرای اجراییات‬ ‫حــوزه دولــت باشــد و مــی توانــد ایــن حــوزه را بــه خوبــی راهبــری کنــد؛ چــون حــوزه‬ ‫مردمــی مــی توانــد بــا نســل جــوان و حــوزه هایــی کــه موضــوع حجــاب را دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫خوبــی ارتبــاط برقــرار کنــد و برنامــه ریــزی کاملــی داشــته باشــد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه ایــن‬ ‫قانــون را بــه مرحلــه اجــرا برســاند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد عفــاف و حجــاب بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای ایــن بنیــاد گفــت‪:‬‬ ‫شــبکه ســازی را ســالیانی داشــته ایــم‪ ،‬بــه گونــه ای کــه در حــوزه دانشــجویی‬ ‫در تمامــی دانشــگاه هــای کشــور نمایندگــی داریــم و فعالیــت هایــی همچــون‬ ‫همایــش هــای ملــی‪ ،‬منطقــه ای و اســتانی بــا ظرفیــت هــای دانشــجویی برگــزار‬ ‫شــده و بــر اســاس برنامــه ســال ‪ ۱۴۰۲‬قــرار اســت وارد شــبکه ســازی حــوزه دانــش‬ ‫امــوزی شــویم‪ .‬چــون ایــن حــوزه نیــز مهــم اســت و چالــش هــا و فرصــت هــای‬ ‫خــود را دارد‪ .‬لــذا در برنامــه اینــده عــاوه بــر شــبکه ســازی حــوزه دانشــجویی‬ ‫شــبکه ســازی حــوزه دانــش امــوزی را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ظرفیــت دســتگاه هــای اجرایــی را در ایــن زمینــه پــای کار‬ ‫مــی اوریــم‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬در کنــار ایــن برنامــه هــا بــه شناســایی بخــش هــای‬ ‫مردمــی مــی پردازیــم‪ .‬چــون تشــکل هــای مردمــی فعال در حــوزه دانــش اموزی‪،‬‬ ‫سال هاســت کــه فعالیــت دارنــد و لــذا ایــن تشــکل هــا بــرای شــبکه ســازی در‬ ‫اولویــت برنامــه هــای مــا هســتند‪.‬‬ ‫نــوروزی از ضــرورت شناســایی مخاطــب در حــوزه فرهنگســازی عفــاف و حجــاب‬ ‫ســخن گفــت و اضافــه کــرد‪ :‬یکــی از چالــش هــا ایــن بــوده کــه گــروه مخاطــب مــا‬ ‫در برنامــه هــای عفــاف و حجــاب معمــوال کســانی بــوده انــد کــه نیــازی بــه ایــن‬ ‫برنامــه هــا نداشــتند‪ .‬لــذا هــدف اصلــی مــا عمــوم مــردم هســتند‪ .‬یعنــی کســانی‬ ‫کــه چارچــوب هــا را قبــول دارنــد ولــی نیازمنــد فعالیــت فرهنگــی هســتند و بایــد‬ ‫ایــن قشــر را در حــوزه هــای دانشــجویی و دانــش امــوزی و عمــوم جامعــه نقطــه‬ ‫هــدف و کانونــی و برنامــه ریــزی قــرار داد و تــاش مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم یــک‬ ‫فعالیــت فرهنگــی فراگیــر‪ ،‬هماهنــگ و هــم افــزا را بــا ظرفیــت نهادهــای مردمــی‬ ‫داشــته باشــیم تــا قشــری کــه همیشــه در حــوزه برنامــه هــای فرهنگــی غایــب‬ ‫بودنــد‪ ،‬حاضــر شــوند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!