روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 724 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 724

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 724

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 724

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪218 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 07 -‬مارس‪ /14-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪724 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫الیروبی خلیج گرگان اقتصاد ساکنان‬ ‫این منطقه را متحول می کند‬ ‫‪4‬‬ ‫تالش با رنگی از‬ ‫نجابت در زندگی‬ ‫بانوی مرزنشین‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪2‬‬ ‫نوید رسیدن نوروز‬ ‫در نوای خنیاگران‬ ‫بی نام و نشان‬ ‫‪3‬‬ ‫جوانان به دنبال‬ ‫پشت میزنشینی‬ ‫نباشند‬ ‫‪4‬‬ ‫بیانیه شماره ‪ ۲‬وزارت‬ ‫کشور درباره مسائل‬ ‫پیش امده در برخی‬ ‫از مدارس‬ ‫‪8‬‬ ‫هر ایرانی سه درخت بکارد‬ ‫کاشت یک میلیارد نهال در‬ ‫چهار سال محقق می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪724‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫برای اینده گلستان‬ ‫افزایش کاشت درخت‪،‬‬ ‫مسیر هدف گذاری شده‬ ‫است‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و انتظامــی اســتاندار‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬افزایــش پوشــش درخــت‪ ،‬مســیر‬ ‫هدف گذاری شــده بــرای اینــده اســتان و گامــی بــرای‬ ‫جبــران کم توجهــی ســالیان گذشــته بــرای حفــظ و‬ ‫گســترش منابــع طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدعلی‬ ‫مهاجــر روز دوشــنبه در مراســم گرامیداشــت ‪۱۵‬‬ ‫اســفند روز درختکاری در ناهارخوران گرگان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اقدام ارزشــمند دولت ســیزدهم در اســتان گلســتان‬ ‫در حــوزه عــاج بخشــی خلیــج گــرگان کــه از ســال‬ ‫قبــل بــا دســتور دکتــر رییســی اغــاز شــده گامــی در‬ ‫راســتای حفــظ منابــع طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه طــرح الیروبــی کانــال اشــور‬ ‫منتهــی بــه خلیــج گــرگان دارای افــزون بــر ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح‬ ‫مهــم‪ ،‬ضمــن جلوگیــری از خشــک شــدن ایــن پهنــه‬ ‫ابــی‪ ،‬از ورود ریزگردهــا بــه اســتان و حتــی اســتان های‬ ‫همجــوار در اینــده ممانعــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ منابــع طبیعی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن راســتا تاکیــدات فــراوان در قران کریم‬ ‫و روایــات معصومیــن بــرای حفــظ ان بــا کاشــت‬ ‫درخــت شــده کــه بایــد درعمــل به ان بیشــتر ســرمایه‬ ‫گــذاری بــا کارهــای فرهنگــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫مهاجــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬گســترش فرهنــگ‬ ‫درختــکاری یــک اقــدام بــا ارزش در حفــظ منابــع‬ ‫طبیعــی و جلوگیــری از تخریــب ان بــوده کــه رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب هــم از ان بــه عنــوان یــک حرکــت‬ ‫دینــی و انقالبــی نــام مــی بــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــه حفــظ منابــع طبیعــی نیازمندیــم‬ ‫و بایــد دســتگاه های مرتبــط نســبت بــه گســترش‬ ‫فرهنــگ درختــکاری و حفــظ عرصه هــای منابــع‬ ‫طبیعــی تــاش دوچنــدان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بســیج امکانــات گلســتان بــرای اجــرای طــرح‬ ‫مردمــی کاشــت نهــال‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان هــم‬ ‫در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح مردمــی‬ ‫کاشــت یــک میلیــارد نهــال در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫اســتان بــرای اجــرای ایــن طــرح بخش هــای دولتــی‬ ‫و خصوصــی پــای کار هســتند تــا در نخســتین ســال‬ ‫اجــرای ان ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار اصلــه نهــال تولیــد‬ ‫و اقــدام بــه کاشــت نهــال بــرای ایجــاد فضــای ســیز‪،‬‬ ‫زراعــت چــوب و ایجــاد و توســعه جنــگل و تقویــت‬ ‫پوشــش مراتــع شــود‪.‬‬ ‫حمیــد ســامتی افــزود‪ ۶۰ :‬مرکــز تولیــد نهــال در‬ ‫گلســتان بــا ظرفیــت تولیــد ‪ ۶‬میلیــون اصلــه وجــود‬ ‫دارد کــه درکنــار بخــش دولتــی دارای ظرفیــت ‪۳‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار اصلــه‪ ،‬تولیــد نهــال ســال اینــده‬ ‫را اغــاز کــرده انــد‪.‬‬ ‫ترکمنستان مرکز تولید ریزگرد برای گلستان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ ۲ :‬صحــرای قــره قــوم و بالخــان در ترکمســتان‬ ‫و همســایگی گلســتان‪ ،‬مرکــز تولیــد ریزگــرد ایــن‬ ‫اســتان بــه شــمار مــی رود کــه تقویــت پوشــش‬ ‫گیاهــی مراتــع و ممانعــت از بیابــان زایــی در منطقــه‬ ‫بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن کاهــش بــارش هــا‬ ‫ســبب شــده تــا رودخانــه اتــرک‪ ،‬کــم اب شــود و و‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی المــاگل‪ ،‬اجــی گل و االگل‬ ‫در نوار شــمالی اســتان خشــک شــود که برنامه ریزی‬ ‫بــرای ایجــاد پوشــش گیاهــی در مراتــع منطقــه‬ ‫دوچنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســامتی ادامــه داد‪ :‬احیــای مراتــع شــمال را در‬ ‫دســتور کار ایــن اداره کل بــوده و از ســال اینــده بــا‬ ‫همــکاری قــرارگاه امــام حســن مجتبــی (ع) طــرح‬ ‫بیابــان زدایــی در منطــق بــا ایجــاد پوشــش گیاهــی‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫کسب و کار شما چه تاثیری بر‬ ‫اشتغال منطقه داشته است؟‬ ‫اســب هایــی کــه موجــب خیــر و برکــت زندگــی مــن شــدند‬ ‫و پــای گردشــگران بســیاری را بــه ایــن شهرســتان مــرزی بــاز‬ ‫کردنــد و موجــب شــناخته شــدن ان نــه تنهــا در داخــل بلکــه‬ ‫در خــارج از کشــور نیــز شــدند زیــرا کــه تاکنــون گردشــگرانی از‬ ‫المــان و فرانســه نیــز بــرای ســفر بــه ایــن منطقــه امــده انــد‪.‬‬ ‫روایتی از بانوی کارافرین در‬ ‫بخش صنعت پرورش اسب؛‬ ‫تالش با رنگی از‬ ‫نجابت در زندگی‬ ‫بانوی مرزنشین‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ســعید وحیــدی‪ -‬عصــری کــه بســیاری از افــراد در ان از‬ ‫بیــکاری مــی نالنــد‪ ،‬شــیرزنانی از جنــس «فرزانــه رحیمی» با‬ ‫کارافرینــی در حــوزه پــرورش اســب در دورتریــن نقطه مرزی‬ ‫خراســان شــمالی تقدیر را به نفع خود و اطرافیانش تغییر‬ ‫مــی دهنــد و الگویــی بــرای تمامــی افــراد مــی شــوند‪.‬‬ ‫او اکنون ‪ ۵۰‬ســال ســن دارد‪ ،‬برای ســاختن دنیای زیبایش‬ ‫حــدود ‪ ۲۵‬ســال پیــش عطــای زندگــی شــهری را بــه لقایــش‬ ‫بخشــیده بــه دورتریــن نقطــه صفــر مــرزی خراســان شــمالی‬ ‫نقــل مــکان کــرده تــا فــارغ از هــر هیاهــوی شــهری بــه حرفــه‬ ‫مــورد عالقــه و میــراث پــدری اش بپــردازد‪.‬‬ ‫« فرزانــه» بــرای اینکــه عنــوان اولیــن زن پــرورش دهنــده‬ ‫اســب ترکمــن را کســب کنــد بــه جایــی رفــت کــه زندگــی‬ ‫ســاده روســتایی در انجــا جریــان داشــت و بــا هزینــه بســیار‬ ‫انــدک ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان و بــا همراهــی همســرش کار‬ ‫پــرورش اســب را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫کاری کــه ســختی هــای خــاص خــودش را داشــت و پیــش‬ ‫بــردن ان در روســتایی کــه محــروم از بســیاری امکانــات بــود‬ ‫بــاز ســختی هــا را دوچنــدان مــی کــرد‪ ،‬امــا بــا همیــن ادم‬ ‫هــای صمیمــی و معمولــی اطرافــش بــا دلــی قــرص و بــدون‬ ‫هیــچ ترســی کارش را اغــاز کــرد و ایــن روزهــا کســی نیســت‬ ‫کــه نامــش را در حــوزه پــرورش اســب نشناســد و از او بــه‬ ‫عنــوان الگویــی موفــق یــاد نکنــد‪.‬‬ ‫بــا گذشــت ســال هــا از ارتقــای سیاســی رازوجــرگالن بــه‬ ‫شهرســتان‪ ،‬هنــوز کســی شــناخت چندایــی از منطقــه‬ ‫نداشــت‪ ،‬امــا چنــد ســالی اســت کــه بــا تــاش هــای ایــن‬ ‫بانــو روســتای «یوقــان بــرج» در منطقــه مــرزی رازوجــرگالن‬ ‫در مــرز ایــران بــا ترکمنســتان‪ ،‬نشــان بانویــی مــی شــود کــه‬ ‫همــواره در پــرورش اســب نمونــه کشــوری بــوده و ســرامد‬ ‫اراده و خالقیــت در کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه گزارشــی در ایــن خصــوص و اشــنایی بــا باشــگاه‬ ‫ســوارکاری ایــن بانــوی موفــق کــه ایــن روزهــا بــه هــدف‬ ‫گردشــگری مســافران و عالقمنــدان بــه پــرورش اســب‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ ،‬ابتــدا از اشــنایان در خصــوص جــاده‬ ‫ایــن منطقــه مــی پرســیم‪ ،‬کــه اکثــر غریب بــه اتفــاق از جاده‬ ‫پــر پیــچ و خــم «یوقــان بــرج» مــی گوینــد بــا ایــن وجــود در‬ ‫یکــی از روزهــای اخریــن مــاه ســال کــه خبــری از هــوای ســرد‬ ‫زمســتانی نیســت‪ ،‬راهــی بخــش غالمــان شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن در خراســان شــمالی مــی شــویم‪.‬‬ ‫بــا ورود بــه حــوزه اســتحفاضی ایــن شهرســتان شهرســتان‬ ‫تعــداد ماشــین ها در مســیر کمتــر و کمتــر می شــوند تــا‬ ‫جایــی کــه اواخــر مســیر در جــاده به ندرت ماشــین دیگری را‬ ‫غیــر از خودمــان مــی دیدیــم‪.‬‬ ‫ســکوت مســیر بســیار دلپذیــر و خوشــایند بــود و مــا فقــط‬ ‫بــه مناظــر زیبــای دور و برمــان چشــم دوختــه بودیــم و‬ ‫خداروشــکر بــه مــدد برخــی اقدامــات در حــوزه راهســازی ان‬ ‫طــور کــه بایــد و شــاید خبــری از ان جــاده خطرنــاک و نقــاط‬ ‫حادثــه خیــزی کــه تعریــف می کردند نبود و مســیرهایی نیز‬ ‫در دســت اصــاح و اســفالت بــود‪.‬‬ ‫باالخــره بــه شــهر مــرزی غالمــان و بعــد از طــی مســیر ســد‬ ‫زیبــای ســومبار بــه روســتای یوقــان برج می رســیم؛ روســتایی‬ ‫کــه در نــگاه اول بــه دلیــل خالــی از ســکنه بودنــش در انجــا‬ ‫احســاس غربــت مــی کنــی امــا خانــواده موفــق رحیمــی جاذبه‬ ‫و رونقــی دگــر بــه ایــن روســتای مــرزی بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫پیدا کردن باشــگاه ســوارکاری و پرورش اســب «لهراســب»‬ ‫کار ســختی نیســت و از دور ایــن دســترنج چندیــن ســاله‬ ‫بانــوی موفــق خودنمایــی مــی کنــد بــه گونــه ای کــه بعــد از‬ ‫طــی مســیری خاکــی بــدون هیــچ اذیتــی ســریعا ادرس را‬ ‫پیــدا کردیــم و وارد ایــن باشــگاه ســوارکاری شــدیم‪.‬‬ ‫خــود را بــه عنــوان خبرنــگار معرفــی مــی کنیم و با اســتقبال گرم‬ ‫خانــواده رحیمــی وارد منزلــی مــی شــویم که نشــان های افتخار و‬ ‫تقدیرنامــه هــای در جــای جــای ایــن خانــه موج مــی زند‪.‬‬ ‫اگــر بگویــم شــمار ایــن نشــان هــا و تندیــس هــا از شــمارش‬ ‫خــارج اســت‪ ،‬شــاید بگوییــد اغراقــی شــده اســت امــا اگــر‬ ‫نگوییــم هــم بــه نظــرم کــم لطفــی شــده زیــرا کــه چنــد‬ ‫ســالی بــه پــاس تــاش هــای واقعــی ایــن بانــو در عرصــه‬ ‫پــرورش اســب همــواره عنــوان دار جشــنواره هــای زیبایــی و‬ ‫مســابقات اســب بــوده اســت‪.‬‬ ‫از شــاخص تریــن نشــان هــای ایــن بانــوی کارافریــن‬ ‫قهرمانــی ایــن بانــوی نمونــه در اوایــل ســال ‪ ۱۴۰۰‬در ســی و‬ ‫پنجمیــن دوره تجلیــل از برگزیــدگان ملــی و اســتانی اســت‬ ‫کــه ایــن اییــن بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس بــا حضــور رییس‬ ‫جمهــور برگــزار و از او بــه عنــوان کارافرین نمونه زن در حوزه‬ ‫تولید و پرورش اســب ترکمن همچنین صنعت گردشــگری‬ ‫اســب خراســان شــمالی تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه گــرم نــگاه کــردن بــه لــوح هــای ســپاس و صحبــت‬ ‫کــردن بــا پســرش حامــد بودیــم‪ ،‬خانــم رحیمــی بــا چایــی از مــا‬ ‫پذیرایــی مــی کنــد تــا مــا نیز طعم خــوب زندگــی را در محلی که‬ ‫ســادگی‪ ،‬عشــق و امیــد بــا هــم مخلــوط مــی شــود‪ ،‬بچشــیم‪.‬‬ ‫بــدون فــوت وقــت در حین نوشــیدن چایــی از خانم رحیمی‬ ‫می پرســم؛‬ ‫چــرا بــه ســمت پــرورش اســب‪ ،‬ان هــم در ایــن نقطــه‬ ‫مــرزی رفتیــد؟‬ ‫عالقــه مــن بــه پــرورش و فعالیــت در ایــن حــوزه بــه حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬ســال بــر مــی گــردد؛ زمانــی کــه یــک واحــد دامــداری‬ ‫صنعتــی داشــتیم و بعــد از ورشکســتگی در ایــن شــغل بــا‬ ‫فــروش موتــور همســرم ‪ ۲‬مادیــان اســب گرفتیــم و کــم کــم‬ ‫وارد ایــن حــوزه شــدیم‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه پیشــه اصلــی خانــواده ام نیــز پــرورش و‬ ‫نگهــداری اســب بــود در انتخــاب ایــن حرفــه بــی تاثیــر نبــود‪.‬‬ ‫جریــان وررشکســتگی مــا نیــز از ایــن قــرار بــود کــه تعــداد‬ ‫زیــادی از گوســفندان خــود را بــه یــک خریــداری کــه‬ ‫کالهبــردار از اب در اومــد‪ ،‬فروختیــم تــا جایــی کــه هیــچ‬ ‫یــک از چک هــای خریــدار پــاس نشــد و یــک واحــد دامــداری‬ ‫خالــی بــر دســتان مــا باقــی مانــد و شــاید هــم همیــن اتفــاق‬ ‫شــروعی بــرای فعالیــت در حــوزه اســب شــد‪.‬‬ ‫علــی رغــم تمامــی ســختی هــا‪ ،‬نــداری هــای اغــاز کار و‬ ‫حتــی دوری از فرزندانــم بــا گذشــت ســال هــا ‪ ۲‬ســر اســب‬ ‫خــود را بــه بیــش از ‪ ۵۰‬ســر اســب افزایــش دادیــم و در حــال‬ ‫حاضــر نیــز بــه همــراه همســر و ســه فرزنــد خــود در روســتای‬ ‫یوقان برج شهرســتان راز و جرگالن مشــغول نگهداری این‬ ‫اس ـب ها هســتیم‪.‬‬ ‫اســب هایــی کــه موجــب خیــر و برکــت زندگــی مــن شــدند‬ ‫و پــای گردشــگران بســیاری را بــه ایــن شهرســتان مــرزی بــاز‬ ‫کردنــد و موجــب شــناخته شــدن ان نــه تنهــا در داخــل بلکــه‬ ‫در خارج از کشــور نیز شــدند زیرا که تاکنون گردشــگرانی از‬ ‫المــان و فرانســه نیــز بــرای ســفر بــه ایــن منطقــه امــده انــد‪.‬‬ ‫دلیل شهرت و کسب موفقیت های شما چیست؟‬ ‫نگهــداری اســب و اغــاز ایــن کار بــا دســتانی خالــی واقعــا کار‬ ‫بســیار دشــواری اســت امــا بــا ایــن وجــود همیشــه بــه اهــداف‬ ‫بلنــد مــدت و اینــده ای را کــه بــرای خــود و فرزنــدان ترســیم‬ ‫کــرده بــودم‪ ،‬فکــر مــی کــردم و همیــن امــر قــوت قلبــی بــرای‬ ‫ادامــه کار مــن مــی شــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن همراهــی دلگــرم کننــده همســرم(اکبر) نیــز‬ ‫بســیار در موفقیــت مــن نقــش داشــت بــه گونــه ای کــه در‬ ‫حــال حاضــر بنــده بــه همــراه همســر و ســه فرزنــدم ســاالنه‬ ‫تعــدادی از اســب هایــی را کــه پــرورش داده ایــم را مــی‬ ‫فروشــیم و پــای گردشــگران زیــادی را بــه منطقــه بــاز کردیــم‪.‬‬ ‫البتــه ناگفتــه نمانــد؛ همــه این مجموعه موفقیت هــا کاری‬ ‫تیمــی اســت کــه بــا همراهــی تمامــی اعضــای خانــواده ام‬ ‫اســت و اینــک نیــز تبلیغــات‪ ،‬راه انــدازی تورهــا‪ ،‬قــرارداد‬ ‫پانســیون هــا‪ ،‬همچنیــن امــوزش پرورش اســب و دعــوت از‬ ‫افــراد عالقمنــد بــه صــورت تورهای چنــد روزه و بازدیــد از این‬ ‫باشــگاه بــر عهــده پســرم (حامــد) اســت‪.‬‬ ‫کســب و کار شــما چــه تاثیــری بــر اشــتغال منطقــه‬ ‫داشــته اســت؟‬ ‫باالخــره هــر شــغلی ســختی هــای خــود را دارد امــا کار در‬ ‫منطقــه ای کــه از بســیاری زیرســاخت هــا محــروم اســت بــه‬ ‫نظــرم دشــوارتر اســت و بارهــا شــده کــه مــی خواســتم ایــن‬ ‫شــغل را رهــا کنــم امــا همیشــه ایــن را بــرای خــود یــاداوری‬ ‫مــی کنــم کــه بــه برکــت ایــن شــغل و اشــتغالزایی بــرای‬ ‫عــده ای از افــراد منطقــه بدهــی هــای بودجــود امــده از‬ ‫ورشکســتگی کســب و کار قبلــی تســویه شــده و دوســتان‬ ‫ارزشــمندی در طــی ایــن ســال هــا بدســت اورده ام کــه‬ ‫همــواره تاثیــر زیــادی در موفقیــت مــن داشــته انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه برکــت ایــن حرفه ای کــه به راه انداختــه ام حدود‬ ‫‪ ۲۰‬نفر به طور مســتقیم در باشــگاه ســوارکاری اشــتغال دارند‪،‬‬ ‫بنابرایــن حفــظ و گســترش ایــن راه را وظیفــه خود مــی دانم‪.‬‬ ‫وقتــی همچنیــن نگاهــی داشــته باشــی‪ ،‬خــدا هــم بــه کســب‬ ‫و کار تــو برکــت مــی دهــد بــه گونــه ای کــه وقتــی چنــد ســال‬ ‫پیــش خســته از ایــن شــغل بــودم‪ ،‬گــذر یــک عکاس بجنــوردی‬ ‫بــه ایــن روســتا خــورد و تهیــه تصاویــر حرفــه ای از محــل‬ ‫پــرورش اســب و انتشــار ان در فضــای مجــازی کمــک بزرگــی‬ ‫بــه معرفــی کار بنــده و جــذب گردشــگر بــه ایــن منطقــه کــرد‪.‬‬ ‫کار انقــدر خــوب پیــش رفــت کــه حــال از نقــاط مختلــف‬ ‫ایــران بــرای امــوزش‪ ،‬تولیــد و پــرورش اســب مســافتی خیلــی‬ ‫طوالنــی را طــی می کننــد تــا بــه ایــن روســتا برســند و معمــوال‬ ‫روزهــای پایانــی هفتــه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬گردشــگر بــه این مکان ســفر‬ ‫می کننــد و درامــد خوبــی هــم از ایــن محــل کســب می کنیــم‪.‬‬ ‫به نظر شما بزرگترین مشکالت اسبداران چیست؟‬ ‫در حــال حاضــر گرانــی علوفــه و تامیــن نهاده هــای دامــی‬ ‫از مشــکالت اصلــی باشــگاه پــرورش اســب مــا و بســیاری از‬ ‫اســب داران اســت‪.‬‬ ‫هــر اســب ماهانــه ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬کیلــو جــو و علوفــه می خــورد و‬ ‫هــر مــاه حــدود ســه میلیــون تومــان هزینــه علوفه و نگهــداری‬ ‫هر اســب اســت که بیشــتر از درامد و گردش مالی ان اســت‬ ‫کــه مســووالن بــرای رفــع ان چاره ای بیاندیشــند‪.‬‬ ‫نبــود اب و بــرق نیــز از دیگــر مشــکالت بود که خوشــبختانه‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬بــا پیگیــری هــای انجــام شــده‪ ،‬امتیــاز بــرق ســه‬ ‫فــاز بــه ایــن باشــگاه اختصــاص یافت‪.‬‬ ‫شــاید باورش ســخت باشــد اما از ابتدای اغاز این کار‪ ،‬اب‬ ‫از رودخانــه فصلــی یوقــان بــرج تامیــن مــی شــد و بــا ســطل‬ ‫اســب هــا را ســیراب مــی کردیــم‪.‬‬ ‫اینــک نیــز پروانــه حفــر چــاه در ایــن منطقــه را اخــذ و چــاه‬ ‫ابــی را حفــر کــرده ایــم کــه بــا بهــره بــرداری از ان دیگــر نیــازی‬ ‫نیســت بــرای تامیــن اب شــرب و تامیــن اب اســب هــا بــه‬ ‫ســمت رودخانــه فصلــی یوقــان بــرج و دیگــر روســتاها برویــم‪.‬‬ ‫«فرزانــه رحیمــی» اولیــن بانــوی ایرانــی پــرورش دهنــده‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی سال هاســت کــه بــه همــراه همســرش عــاوه بــر‬ ‫خانـه داری بــه پــرورش اســب اصیــل ترکمــن در یوقــان بــرج‬ ‫از توابــع شــهر غالمــان در خراســان شــمالی مشــغول اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری شــمال‬ ‫بجنورد‪ ،‬مرکز اســتان خراســان شــمالی واقع اســت و افزون‬ ‫بــر ‪ ۵۰‬واحــد خصوصــی تولیــد و پــرورش اســب در ایــن‬ ‫شهرســتان فعالیــت دارنــد‪ .‬این شهرســتان خاســتگاه اصیل‬ ‫تریــن اســب ترکمــن شــناخته شــده و شــمار اســب های‬ ‫اصیــل ترکمــن در ان بــه ‪ ۷۰۰‬ســر می رســد‪/.‬ایرنا‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪021 -91013453‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 16‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 724‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫بحران خشکسالی در‬ ‫گنبدکاووس جدی است‬ ‫نوروزخوان ها طالیه داران بهار‬ ‫و خوشبختی هستند‬ ‫از نیمه های اســفند نوروزخوانان با چوب دســتی بر دســت و کوله پشــتی‬ ‫بــر پشــت بــا خوانــدن اشــعار نــوروز نویــد دهنــده امــدن بهــار و دگرگونــی ایام‬ ‫بودنــد و مــردم انهــا را طالیــه داران بهــار و خوشــبختی مــی دانند و ورودشــان‬ ‫را بــه فــال نیــک مــی گیرند‪.‬‬ ‫نوید رسیدن نوروز‬ ‫در نوای خنیاگران‬ ‫بی نام و نشان‬ ‫ضرباهنگ هــای قدیمــی امیختــه بــا شــادی و برامــده از‬ ‫ســنت و خــرده فرهنگ هــای اقــوام‪ ،‬جلــو ه زیبــای روزهــای‬ ‫منتهــی بــه فصــل بهــار در کوچــه و خیابان هــای گلســتان‬ ‫در گذشــته های دور بــود کــه تنهــا نمــاد باقی مانــده از ایــن‬ ‫ایین هــای فراموش شــده و یــا در حــال احتضــار‪ ،‬نوروزخوانــی‬ ‫یــا بهارخوانــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نوروزخوانــی بــه عنــوان‬ ‫گونــه ای از اوازخوانــی اگرچــه در گذشــته در همــه ایــران‬ ‫زمیــن و شــاید ســرزمین های فارس ـی زبان رواج داشــت امــا‬ ‫ارام ارام گســترده ان محــدود و محدودتــر شــد تــا جایــی کــه‬ ‫فقــط در اســتان های شــمالی بــه نــدرت نــوای نوروزخوانــان‬ ‫شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫نوروزخوانــان هنرمنــدان پیشکســوت و خنیاگــران بی نــام و‬ ‫نشــانی هســتند که با پدیدارشــدن نشــانه های بهار‪ ،‬در کوچه و‬ ‫خیابان هــا بــه راه افتــاده و بــا خوانــدن اشــعاری بــه زبــان محلــی‬ ‫نویــد رنــگ و بــوی تغییــر فصــل را بــه خانــه هــا می برنــد‪.‬‬ ‫یکــی از ویژگی هــای نوروزخوانــی‪ ،‬کــه انجام ان را بــرای افراد‬ ‫مبتــدی دشــوار می کنــد‪ ،‬تکیــه نوروزخوانــان بــر بدیهه گویــی‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان تخصصــی فاخــر‪ ،‬در اختیــار عــده ای‬ ‫خــاص از هنرمنــدان قرارداشــته و ان هــا را بــه نمونه هــای‬ ‫شــاخصی از اجــرای یــک فــرم تکرارنشــدنی در اییــن ایرانــی‬ ‫تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫نوروزخوانــی اگــر چــه چنــد بیــت شــعر ثابــت‪ ،‬مشــخص و‬ ‫بــدون قابلیــت انعطــاف پذیــری را همــه جــا می خواننــد امــا‬ ‫بــه فراخــور موقعیــت و در مواجهــه بــا افــراد‪ ،‬حــس لطافــت‬ ‫ان هــا گل می کنــد و در بداهه گویی هــای طنازانــه‪ ،‬نــام‬ ‫صاحبانــه و شــغل و تعــداد فرزنــدان وی را در قالــب چنــد‬ ‫بیــت شــعر بــا ریتــم اهنگیــن خوانــده و در پایــان هــم از او‬ ‫تقاضــای عیــدی می کنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول‪ ،‬افــراد پــس از شــنیدن ایــن اشــعار‬ ‫مخصوصــا اگــر بــه طــور اختصاصــی بــرای ان هــا باشــد‪،‬‬ ‫تقاضــای انعــام نوروزخــوان را بی پاســخ نمی گذرانــد امــا اگــر‬ ‫بهاری خــوان چیــزی نگیــرد بــا خوانــدن اشــعاری گالیــه امیــز‬ ‫بــا درون مایــه طنــز راه خانــه دیگــر را در پیــش می گیــرد‪.‬‬ ‫ستان باد ِ بِهارون بیمو‬ ‫مِشتِلُق هادین دو ِ‬ ‫محقــق‪ ،‬پژوهشــگر و اســتاد موســیقی کتولــی گفــت‪:‬‬ ‫نوروزخوانــی یکــی از اییــن هــای ویــژه نــوروز در منطقــه‬ ‫کتــول‪ ،‬اســت و نوروزخوانــان‪ ،‬پیــام اوران شــادی و نشــاط‬ ‫در اســتانه حلــول ســال نــو هســتند‪.‬‬ ‫محمدرضــا برزگــر افــزود‪ :‬نوروزخــوان هــا‪ ،‬افــراد خــوش‬ ‫صدایــی بودنــد کــه بــا بهــره گیــری از هنــر شــعر‪ ،‬موســیقی‬ ‫و روانشناســی ذاتــی خویــش‪ ،‬ده بــه ده و خانــه بــه خانــه‬ ‫رفتــه و بــا خوانــدن شــعر‪ ،‬همــراه بــا انــواع ملــودی هــا‪،‬‬ ‫امــدن بهــار را مــژده می دادنــد‪.‬‬ ‫ستان‬ ‫«مِشتِلُق هادین دو ِ‬ ‫باد ِ بِهارون بیمو‬ ‫گُل به گلستان بیامو‬ ‫سلطان بیامو‬ ‫نوروز ِ ِ‬ ‫عید بزرگان بیامو‬ ‫نوباهار ِ نو بیامو‬ ‫نوروز ِ نو بیامو‬ ‫نو باهار ِ مِوارَک بو‬ ‫الله زار مِوارَک بو»‬ ‫(مــژده بدهیــد دوســتان ‪ /‬بــاد بهــار شــروع بــه وزیــدن‬ ‫کــرد‪ /‬غنچــه گل هــا در حــال بازشــدن اســت‪ /‬نــوروز امــد‪/‬‬ ‫عیــد بــزرگان رســید‪ /‬ســال نــو وارد شــد‪ /‬ســال نــو امــد‪/‬‬ ‫بهــار مبــارک باشــد‪ /‬بازشــدن اللــه مبــارک باشــد)‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نوروزخوانــان معمــوال دو نفــر و یــا بیشــتر‬ ‫هســتند کــه کار خــود را بــا همــه مناســبت هــای مذهبــی‬ ‫تطبیــق داده و همیشــه پانــزده روز مانــده بــه نــوروز بهــار را‬ ‫بــرای هــر خانــه ای نوییــد مــی دادنــد‪ .‬انــان بهــره ای از شــعر‬ ‫و موســیقی بومــی داشــته و بــه شــکل بداهــه خوانــی بــه‬ ‫هنرنمایــی مــی پرداختنــد و یــک نفــر هــم توبــره ای همــراه‬ ‫داشــته تــا انعــام هایــی چــون پــول‪ ،‬لباس‪ ،‬میوه‪ ،‬شــیرینی و‬ ‫اجیــل را از مــردم جم ـع اوری کنــد‪.‬‬ ‫برزگــر افــزود‪ :‬نوروزخــوان هــا ابتــدا بــه ســتایش خــدا‪ ،‬مــدح‬ ‫پیامبــر (ص) و امامــان (ع) می پرداختنــد و ضمــن دعــا بــرای‬ ‫اهــل خانــه‪ ،‬ارزوی ســالی خــوش‪ ،‬پربرکــت‪ ،‬ســامتی و‬ ‫عــزت داشــتند و بــا نــام بــردن از صاحــب خانــه‪ ،‬بــه وصــف‬ ‫ویژگــی هایــی هماننــد «مهربانــی» و وضعیــت اجتماعــی و‬ ‫اقتصــادی صاحــب خانــه پرداختــه و دعــا در حــق ایشــان و‬ ‫ارزوی عروســی فرزندانــش‪ ،‬وصــف معمــاری خانــه بــا اضافــه‬ ‫کــردن چاشــنی طنــز می پرداختنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬معمــوال گروهــی از کــودکان شــادمانه و بــا‬ ‫شــور و اشــتیاق نوروزخــوان هــا را همراهــی کــرده و مــردم‬ ‫امــدن ان هــا را بــه خانــه خــود خــوش شــگون مــی دانســتند‪.‬‬ ‫دَس بَزِن شادی هاک ُن خَنده خِشالی ها ک ُن‬ ‫محمــد دیلمــی یکــی از نوروزخــوان هــای روســتای‬ ‫«محمدابــاد کتــول» شهرســتان علــی ابادکتــول بــه‬ ‫اگفــت‪ :‬شــیوه برگــزاری نوروزخوانــی حتــی گاهــی یــک‬ ‫نفــره بــود کــه فــرد ســرنا مــی نواخــت و بــزرگان کتــول هــم‬ ‫در خوانــدن اشــعار بــا او همراهــی کــرده و جلــوی خانــه‬ ‫مــی رفتنــد و امــدن بهــار را نویــد مــی دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــوم کتــول از وســایلی کــه بــرای ســفره عیــد خــود‬ ‫تهیــه می کردنــد را بــه عنــوان هدیــه بــه نوروزخــوان مــی دادنــد‪.‬‬ ‫سالم و صد عَلیِک‬ ‫«صد ِ‬ ‫سالم عَلیِک‬ ‫حاج خانم ِ‬ ‫حاج خانم میرِوان‬ ‫همیشه بوئی خندان‬ ‫نوروزخوان شاد ها ک ُن‬ ‫ِ‬ ‫دس بزن شادی ها کن‬ ‫خنده خشالی ها کن‬ ‫هی بو هاکن‬ ‫گال ر ِ َ‬ ‫انعام زیاد ها ک ُن‬ ‫نوباهار موارک بو‬ ‫الله زار موارک بو »‬ ‫(صدهــا ســام و صدهــا علیــک ‪ /‬ســام بــه شــما حاجیــه‬ ‫خانــم ‪ /‬ســام بــه شــما حاجیــه خانــم مهربــان‪ /‬همیشــه‬ ‫خنــدان باشــی‪ /‬نوروزخــوان را خوشــحال کــن‪ /‬دســت بــزن و‬ ‫خوشــحالی کــن‪ /‬گل هــا را بــو کــن‪ /‬انعــام مــرا بیشــتر بــده‪/‬‬ ‫بهــار مبــارک باشــد‪ /‬بازشــدن اللــه مبــارک باشــد)‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬سال نوروزخوانی می کنم‬ ‫کــوروش فرخــی یکــی از نوروزخــوان هــای روســتای‬ ‫«باالجــاده» شهرســتان کردکــوی هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از شــعرای نامــدار منطقــه کــه از عالقــه مــن بــه فرهنگ‬ ‫بومــی مطلــع بود اشــعار مخصــوص نوروزخوانــی را در اختیار‬ ‫مــن گذاشــت از ان روز در ‪ ۲۵‬ســال قبــل تاکنــون در منطقــه‬ ‫بــه نوروزخوانــی مشــغولم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تفــاوت نوروزخوانــی کتولــی بــا کردکــوی در زبــان‬ ‫و گویــش اســت کــه در شهرســتان علی ابــاد کتــول بــه گویــش‬ ‫کتولــی و در کردکــوی بــه زبــان مازندرانــی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫«زمین پُر ِ الله زار‬ ‫سر ِ دار‬ ‫تی تی دِره َ‬ ‫گُسفَند وونه وَرِّه مار‬ ‫مریضا بُوَن خار خار‬ ‫نوباهار مِوارَک بو‬ ‫الله زار مِوارَک بو»‬ ‫(زمیــن پــر از اللــه و گل می شــود‪ /‬شــکوفه ها روی‬ ‫درختــان پدیــدار می شــوند‪ /‬گوســفند کوچــک بــزرگ شــده‬ ‫و بچـه دار می شــود‪ /‬مریض هــا ســالم می شــوند‪ /‬رســیدن‬ ‫بهــار مبــارک باشــد‪ /‬شــکفتن اللــه و گل هــا مبــارک باشــد)‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هفتــه هــای اخــر ســال و نزدیــک بهــار‬ ‫همــراه بــا گروهــی از کــودکان و بــزرگان محــل بــرای اجــرای‬ ‫اییــن نوروزخوانــی بــه روســتاهای اطــراف کردکــوی مــی‬ ‫رویــم و ایــن اییــن تاریخــی را اجــرا مــی کنیــم‪.‬‬ ‫نوروزخــوان هــا طالیــه داران بهــار و خوشــبختی‬ ‫هســتند‬ ‫مریــم منصــوری کارشــناس ثبــت اثــار اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫نوروزخوانــی در اســتان گلســتان و از جملــه شهرســتان های‬ ‫گــرگان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬علــی ابــاد کتــول و بندرگــز و روســتاهای‬ ‫اطــراف همچــون کالجــان قاجــار‪ ،‬ایلــوار‪ ،‬گــز غربــی و شــرقی‬ ‫هــر ســاله اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســناد بــه جــا مانــده از تاریــخ‪ ،‬ادبیــات و‬ ‫موســیقی حاکــی از ان اســت کــه جشــن هــا و اعیــاد‬ ‫زیــادی در فرهنــگ ایرانیــان رواج داشــته و متناســب بــا‬ ‫انهــا نغمــات مخصوصــی اجــرا مــی شــد کــه در ردیــف‬ ‫موســیقی امــروز ایــران کــم و بیــش شــاهد برخــی از‬ ‫ان نغمــات ماننــد مجلــس افــروز‪ ،‬نــوروز‪ ،‬طــرب انگیــز‪،‬‬ ‫خجســته و روح افــزا هســتیم‪.‬‬ ‫منصــوری افــزود‪ :‬از نیمــه های اســفند نوروزخوانان با چوب‬ ‫دســتی بر دســت و کوله پشــتی بر پشــت با خواندن اشــعار‬ ‫نــوروز نویــد دهنــده امــدن بهــار و دگرگونــی ایــام بودنــد و‬ ‫مــردم انهــا را طالیــه داران بهــار و خوشــبختی مــی داننــد و‬ ‫ورودشــان را بــه فــال نیــک مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در گــروه نوروزخوانــان ‪،‬نوروزخــوان‬ ‫اصلــی کــه «ســرخوان» گفتــه مــی شــد معمــوال مســن تــر‪،‬‬ ‫بــا تجربــه تــر‪ ،‬بداهــه خــوان و بداهــه ســرا بــود ‪ ،‬اوازهــا را‬ ‫خوانــده و بقیــه اعضــا نوروزخــوان کــه «پی خــوان» نامیــده‬ ‫می شــدند او را در خوانــدن اشــعار یــاری کــرده و تکــرار‬ ‫کننــده ترجیــع شــعر نــوروزی هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نوروزخوانــان بــا اطالعاتــی کــه از دیگــران‬ ‫دربــاره صاحبخانــه و افــراد خانــواده بــه دســت مــی اوردنــد‬ ‫وقتی وارد حیاط خانه ای می شــدند بعد از حمد و ســتایش‬ ‫خــدا‪ ،‬رســول و مــژده بهــار بــا اشــعار مناســب بــه وصــف خانــه‬ ‫و مــدح اعضــای خانــواده مــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫منصــوری افــزود‪ :‬صاحبــان منــازل بــه پــاس قدردانــی‬ ‫از نوروزخوانــان کــه پیــام اور بهــار هســتند هدایایــی‬ ‫در حــد تــوان از جملــه برنــج‪ ،‬تخــم مــرغ‪ ،‬قنــد و شــکر‪،‬‬ ‫گــردو و پــول می دادنــد و یکــی از افــراد نوروزخــوان کــه‬ ‫«کیســه دار» نام داشــت هدایا را دریافت و درون کیســه‬ ‫می ریخــت و ایــن هدایــا بخشــی در بیــن افــراد نوروزخــوان‬ ‫و باقــی ان بــه افــراد بــی بضاعــت شــب عیــد داده مــی شــد‬ ‫تــا دستشــان خالــی نباشــد‪.‬‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫شت‬ ‫ک‬ ‫فصل‬ ‫باهار ِ نو الله زار‪ ،‬هابی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫علی ابادکتــول هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬نوروزخوانــی‬ ‫یکــی از کهن تریــن شــیوه های نمایشــی و ایینــی در نویــد‬ ‫و خبررســانی بهــار در فرهنــگ قــوم کتــول بــه شــمار مــی‬ ‫امــده کــه درگذشــته رواج بیشــتری داشــت و بیشــتر از‬ ‫نیمــه دوم اســفندماه اغــاز مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ناصــر احمــدی اظهــار داشــت‪ :‬افــراد نوروزخــوان فــردی و یــا‬ ‫گروهــی در محله هــای شــهر و روســتا رفتــه و بــا خوانــدن‬ ‫ابیاتــی چــون «نوباهــار مِــوارک بــو‪ ،‬اللــه زار مِــوارک بــو‪،‬‬ ‫ـل باهــار‪ ،‬گُسـفَند بونـ ِـده وَرِّه مــار‪ ،‬باهــار ِ نــو اللــه‬ ‫بیامبــو فصـ ِ‬ ‫ـل کِشــت و کار» فرارســیدن نــوروز باســتانی را‬ ‫ـ‬ ‫فص‬ ‫زار‪،‬هابــی‬ ‫ِ‬ ‫نویــد مــی دادنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن اشــعار بــه زبــان محلــی پــس از‬ ‫ســتایش خداونــد در مــدح امامــان معصــوم(ع) بــه بیــان‬ ‫زیبایــی هــای نــوروز‪ ،‬درختــان‪ ،‬شــادی‪ ،‬نشــاط و ســرزندگی‬ ‫مــی پرداختند‪/.‬ایرنــا‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس بحــران کــم ابــی و خشکســالی‬ ‫را در ایــن شهرســتان جــدی دانســت و از دســتگاه های‬ ‫اجرایــی خواســت تمــام تــاش خــود را بــرای مدیریــت‬ ‫ایــن مشــکالت بـه کار گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مهــدی دهرویــه روز‬ ‫دوشــنبه در نشســت مدیریــت بحران گنبــدکاووس‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬دســتگاه های متولــی می تواننــد طرح هــا‬ ‫و ایده هــای خــود بــرای کمــک بــه بهبــود شــرایط را‬ ‫ارائــه دهنــد و در بحــث تعییــن کشــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی مناســب بــا شــرایط ابــی اطــاع رســانی‬ ‫الزم بــا اســتفاده از ظرفیــت دهیــاران و نیروهــای‬ ‫بســیج انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اداره اب و فاضــاب گنبــدکاووس‬ ‫در بحــث مســائل حفــر و تجهیــز چاه هــا عــاوه‬ ‫بــر اعتبــارات اســتانی می توانــد پیگیــر اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت خیــران باشــد تــا جلوی مشــکالت کمبــود و‬ ‫قطعــی اب در تابســتان ســال اینــده گرفتــه شــود و‬ ‫همچنیــن ســهمیه ویــژه ای برای ســوخت تانکرهای‬ ‫ابرســان دیــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس بــا بیــان اینکــه مدیرانــی‬ ‫موفق هســتند که امادگی روانی و ذهنی مناســب‬ ‫بــرای تصمیم گیــری در مواقــع بحرانــی بــا کمتریــن‬ ‫حاشــیه و اســیب را داشــته باشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬بحــث‬ ‫مســمومیت دانــش امــوزان دختــر از ‪ ۲‬ماه گذشــته‬ ‫بــا هــدف تعطیلــی مــدارس و ایجــاد ناامنــی ذهنــی‬ ‫بــرای مــردم در کشــور شــروع شــد لــذا بایــد پیــش‬ ‫از درگیــری شهرســتان بــا ایــن موضــوع‪ ،‬مســائل‬ ‫مرتبــط در نشســت های بحــران مطــرح و پیــش‬ ‫بینی هــای الزم در ایــن ارتبــاط انجــام می گرفــت‪.‬‬ ‫دهرویــه افــزود‪ :‬ان چیــزی کــه روز گذشــته در‬ ‫حــوزه مدیریــت بحــران باعــث نگرانــی شــد تــردد‬ ‫ماشــین های خدمــات رســان متعــدد بــود بــه عنوان‬ ‫نمونــه حضــور ماشــین اتــش نشــانی در کنــار‬ ‫خودروهــای اورژانــس تشــدید نگرانــی مــردم را بــه‬ ‫دنبــال داشــت امــا وجــود امادگــی قبلــی خیلــی از‬ ‫ترددهــای اضافــه را کاهــش مــی داد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم تهیــه بســته های فرهنگــی‪،‬‬ ‫روانــی و امنیتــی بــرای مواقــع بحرانــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مدیــران مــدارس بایــد اگاهــی الزم را بــرای انجــام‬ ‫اقدامــات پدافنــدی و کاهــش فشــارهای روانــی در‬ ‫زمــان حــوادث ایــن چنینــی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس از مدیــران شهرســتان‬ ‫خواســت در بحــث تخصیــص اعتبــارات ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه گلســتان پیگیــری الزم را داشــته‬ ‫باشــند تــا حداقــل از دیگــر شهرســتان های بــا‬ ‫جمعیــت کمتــر عقــب نمانیــم‪.‬‬ ‫دهرویــه بــا بیــان اینکــه در بحــث فضــای مجــازی و‬ ‫اطــاع رســانی یــک ســری افــراد مطالبــی را انتشــار‬ ‫می دهنــد کــه موجــب تنــش بــرای مــردم می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اولویــت نخســت امیدافرینــی در جامعــه بــا‬ ‫اطــاع رســانی از خدمــات دولــت اســت بــه عنــوان‬ ‫نمونــه ســال ها در تامیــن زمیــن بیمارســتان ‪۴۰۰‬‬ ‫تختخوابــی گنبــدکاووس هیــچ صحبتــی از ســوی‬ ‫ایــن عــده مطــرح نمی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬مســاله تامیــن‬ ‫زمیــن بیمارســتان در ســطح شهرســتان و اســتان‬ ‫قابــل حــل نبــود تــا اینکــه اســتاندار گلســتان و‬ ‫نماینده مردم شهرســتان در مجلس با رایزینی در‬ ‫ســطح ملــی ایــن مشــکل را حــل کردنــد و حــال ایــن‬ ‫عــده بــا تشــکیل کمپیــن اقدامــات صــورت گرفتــه را‬ ‫زیرســوال می برنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گنبــدکاووس هــم بــا اشــاره بــه وجــود هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتــر راه اصلــی‪ ،‬فرعــی‪ ،‬روســتایی و مــرزی در‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ ۱۸ :‬دســتگاه ماشــین االت‬ ‫ســنگین در بحــث نگهــداری راه هــا فعــال اســت کــه‬ ‫‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد انهــا امادگــی الزم را بــرای خدمــات‬ ‫رســانی در هرگونــه بحــران دارنــد‪.‬‬ ‫موســی اونــق همچنیــن فرســودگی کامیون هــا‪،‬‬ ‫کمبود سوخت و گرانی قطعات را از عمده مشکالت‬ ‫فعــاالن حــوزه حمــل و نقــل در گنبــدکاووس برشــمرد‬ ‫و افــزود‪ :‬هشــت شــرکت تعاونــی بــا ‪ ۱۰۰‬دســتگاه‬ ‫اتوبــوس و ســه شــرکت بــا ‪ ۲۰۰‬دســتگاه خــودروی‬ ‫ســواری مســوولیت حمــل و نقــل مســافران را در‬ ‫گنبــدکاووس بــر عهــده دارنــد و ‪ ۱۳‬شــرکت باربــری بــا‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬دســتگاه ماشــین ســنگین هــم حمــل و‬ ‫نقــل وســایل را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫افزایش مصرف اب شرب در گنبدکاووس‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب گنبــدکاووس هــم‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در اســتانه تعطیــات‬ ‫نــوروزی قــرار داریــم و مصــرف اب شــرب افزایــش‬ ‫یافتــه در صــورت ادامــه ایــن رونــد بــه طــور قطــع‬ ‫عیــد نــوروز مشــکل قطعــی اب چنــد ســاعته را در‬ ‫نقاطــی از ســطح شــهر خواهیــم داشــت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در نوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫خراسان شمالی مکمل‬ ‫استان های شمالشرق‬ ‫کشور شد‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫خمار و جلباب‬ ‫حجاب از منظر قران‬ ‫دو واژه ی «خمــار» و «جلبــاب» نقــش کلیــدی در‬ ‫فهــم حــدود حجــاب اســامی دارنــد‪ ،‬و از انهــا بیشــتر‬ ‫بــا عناویــن «مقنعــه» و «چــادر» در جامعــه مــا یــاد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ضــرورت پوشــیدن خمــار از ایــه شــریفه ســوره نــور‬ ‫اســتفاده می شــود کــه می فرمایــد‪« :‬ولیضربــن‬ ‫بخمرهــن علــی جیوبهــن»‬ ‫راغب ذیل واژه ی خمار می نویسد‪:‬‬ ‫«خمــار در اصــل بــه معنــای پوشــاندن چیــزی اســت‬ ‫و در اصطــاح پارچــه ای کــه زن ســرش را بــا ان‬ ‫می پوشــاند اطــاق می شــود‪».‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪724‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان‪:‬‬ ‫جوانان به دنبال‬ ‫پشت میزنشینی نباشند‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت تغییــر فرهنــگ اشــتغال‬ ‫جامعــه گفــت‪ :‬جوانــان بــه دنبــال پشــت میزنشــینی نباشــند و بــه جــای ان مهــارت خــود در‬ ‫رشــته های فنــی را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حســینعلی خواجه مظفــری روز دوشــنبه در رویــداد‬ ‫کارافرینــی و توســعه فــردی و تجلیــل از ‪ ۱۰‬جــوان نمونــه گلســتان بــه مناســبت هفتــه جــوان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اشــتغال در بخــش دولتــی مشــکالت و پیچ و خم هــای فراوانــی دارد و جوانان نباید‬ ‫همــه هــدف خــود را ورود بــه ادارات و نشســتن پشــت میــز تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بایــد کارافرینــی را در جامعــه بــه ویــژه بیــن جوانــان رواج دهیــم کــه در ایــن‬ ‫مســیر بــه عــزم و اراده همــه مدیــران احتیــاج داریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬حــل مشــکل اشــتغال از ســوی چنــد‬ ‫نهــاد خــاص ماننــد صنعــت ‪ -‬معــدن و تجــارت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی امکان پذیــر نیســت و همــه ارگان هــا بایــد در مســیر نقش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری افــزود‪ :‬تعهــد اشــتغال امســال گلســتان ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۳۱۰‬نفــر بــود کــه تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۲۳‬هــزار شــغل معــادل ‪ ۶۸‬درصــد تعهــد اســتان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راســتی ازمایی از اشــتغال های ثبت شــده در ســامانه رصــد اشــتغال ادامــه‬ ‫داد‪ :‬برخــی دســتگاه های اجرایــی امــار اشــتغال را بــه اشــتباه ثبــت کردنــد کــه اصــاح گردیــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون ‪ -‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬کارافرینــی بــا امــوزش ســطحی امــکان‬ ‫پذیــر نیســت‪ ،‬بلکــه بایــد ایــن مهــم بــا پــرورش و مهارت امــوزی محقــق شــود‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری ادامــه داد‪ :‬نیــاز بــازار بــا تعــداد دانش اموختــگان دانشــگاهی همخوانــی نــدارد‬ ‫کــه نیــاز اســت بخــش خصوصــی بیــش از قبــل در بخــش کارافرینــی نقــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬براســاس طرح هــای کهــاد و نخلســتان ویــژه دانشــجویان و دانــش اموختــگان‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬ایــن افــراد حداقــل بــا یــک مهــارت اشــنا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی دولــت تســهیالت قیمــت مناســب در اختیــار ایجــاد کننــدگان مشــاغل خانگــی بــا‬ ‫کارمــزد چهــار درصــد در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد از رســول لیاقــی‪ ،‬ســیدمحمد بنی کمالــی‪ ،‬بهــاره زمانــی‪ ،‬نرگــس اســماعیلی‪،‬‬ ‫ســیدصابر رســایی‪ ،‬طاهــره احمدی دمانــدی‪ ،‬ارمــان رجایــی‪ ،‬ســیده ملیحه حســینی‪ ،‬ســجاد‬ ‫قاســمی و اســماعیل تازیک نــژاد بــه عنــوان جوانــان نمونــه تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫الیروبی خلیج‬ ‫گرگان اقتصاد‬ ‫ساکنان این منطقه‬ ‫را متحول می کند‬ ‫مدیــرکل سیاســی انتخابــات اســتانداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تکمیــل طــرح الیروبــی خلیــج گــرگان بــه عنــوان یکــی از‬ ‫وعده هــای رییــس جمهــور در ســفر اســتانی‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫ســاکنان پیرامونــی ایــن زیســتگاه را بــا رشــد و تحــول‬ ‫روبــه رو خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هــادی احمــدی روز‬ ‫دوشــنبه در جریــان بازدیــد فعــاالن سیاســی و رســانه ای‬ ‫گلســتان از رونــد الیروبــی خلیــج گــرگان در منطقــه‬ ‫اشــوراده اظهــار کــرد‪ :‬دولــت بــه شــدت پیگیــر تکمیــل‬ ‫ایــن طــرح در زمان بنــدی مقــرر اســت و بــا تخصیــص بــه‬ ‫موقــع اعتبــارات‪ ،‬تــاش می کنــد ارزوی دیرینــه ســاکنان‬ ‫گلســتان در احیــای ایــن پهنــه ابــی را بــراورده کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر و بــا گذشــت یکســال از‬ ‫اغــاز طــرح‪ ،‬الیروبــی بــه پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫رســیده و انجــام ان بــا ســرعت و قــدرت ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل سیاســی و انتخابــات اســتانداری گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬دولــت ســیزدهم بــه عنــوان دولتــی صادق الوعــده‬ ‫بــه عهــد خــود بــا مــردم پایبنــد اســت و خــود را بــه رفــع‬ ‫کمبــود و مشــکالت انــان متعهــد می دانــد‪.‬‬ ‫احمــدی ادامــه داد‪ :‬اتمــام طــرح الیروبــی خلیــج گــرگان‬ ‫بــه رونــق اقتصــادی و کســب و کار ســاکنان مناطــق‬ ‫پیرامونــی و افزایــش درامــد انــان منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا به جریــان افتــادن اب در‬ ‫بین مرزنشینان مراوه تپه‬ ‫توزیع ‪ ۶۱‬هزار اصله نهال‬ ‫رایگان اغازشد‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مراوه تپــه از اغــاز‬ ‫توزیــع رایــگان ‪ ۶۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬اصلــه انــواع نهــال مثمر و غیرمثمر‬ ‫بیــن اهالــی ایــن شهرســتان مــرزی خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫نهال هــا توســط ایــن اداره و همــکاری برخــی نهادهــا ماننــد بنیــاد‬ ‫علــوی‪ ،‬کمیتــه امــداد و جهادکشــاورزی درحــال توزیــع اســت‪.‬‬ ‫محمــد برزیــن اظهارداشــت‪ :‬امســال ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬اصلــه‬ ‫نهــال از گونه هــای «ســنجد تلــخ‪ ،‬اقاقیــا‪ ،‬انــواع ســرو‪ ،‬صنوبــر‪،‬‬ ‫تــوت و کاج» بیــن اهالــی مرزنشــین مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫مراوه تپــه بــه صــورت رایــگان توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫خراســان شــمالی توســط مدیــرکل دفتــر‬ ‫توســعه گردشــگری داخلــی و دبیــر ســتاد مرکــزی‬ ‫هماهنگــی خدمــات ســفر به عنــوان اســتان معیــن‬ ‫و جایگزیــن خراســان رضــوی‪ ،‬ســمنان و گلســتان‬ ‫در شمالشــرق کشــور بــرای ســفرهای نــوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫اعــام شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی روز دوشــنبه در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تولیــد محتواهایــی بــا هــدف معرفــی‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری اســتان در یــک ســال گذشــته‪،‬‬ ‫پیشــنهاد توســعه گردشــگری در شمالشــرق و شــرکت‬ ‫در نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری موجــب معرفــی‬ ‫ایــن خطــه بــه عنــوان اســتان مکمــل ســفر شــد‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان افــزود‪ :‬قرارگیــری خراســان‬ ‫شــمالی بــرای اولین بــار به عنــوان اســتان مکمــل‬ ‫و معیــن ســفر بــرای اقامــت و حضــور مســافران و‬ ‫زائــران اســتان های همجــوار‪ ،‬نویدبخــش روزهــای‬ ‫خــوب بــرای توســعه صنعــت گردشــگری‪ ،‬رونــق‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اســتان بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای‬ ‫مناســب گردشــگری‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی می توانــد‬ ‫بــا برنامه ریــزی دقیــق و هم افزایــی دســتگاه های‬ ‫مربوطــه در توســعه صنعــت گردشــگری و رفــع‬ ‫موانــع ســرمایه گذاری در اینــده رونقــی دوبــاره‬ ‫پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬اینــک‬ ‫ایــن نهــاد برگــزاری جلســات ســتاد خدمــات ســفر و‬ ‫انجــام بازدیدهــای نظارتــی از اماکــن‪ ،‬امادگــی کامــل‬ ‫و الزم بــرای ارایــه خدمــات مطلــوب بــه مســافران در‬ ‫ایــام نــوروز ‪ ۱۴۰۲‬را دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در حــد فاصــل اســتان هــای‬ ‫شــمالی بــه مشــهد مقــدس واقــع شــده کــه پیــش‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا ســاالنه ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫مســافر و زائــر از ایــن مســیر تــردد مــی کردنــد‪.‬‬ ‫هفــت هتــل‪ ،‬یــک متــل‪ ۱۱ ،‬مهمان پذیــر‪۳۸ ،‬‬ ‫خانه مســافر و ‪ ۴۰‬اقامتــگاه بوم گــردی در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مســافران را پذیــرش مــی کننــد‬ ‫و در مجمــوع شــمار تخــت هــای اقامتــی در ایــن‬ ‫اســتان بــه هــزار تخــت مــی رســد‪.‬‬ ‫اســتان یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی بیــش‬ ‫از ‪ ۱۱۵‬جاذبه گردشــگری‪ ۲ ،‬منطقه نمونه ملی و ‪۲۲‬‬ ‫منطقه نمونه گردشــگری اســتانی دارد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫خلیــج گــرگان‪ ،‬پــای گردشــگران بیــش از گذشــته در‬ ‫منطقــه بــاز شــود و درامــد حاصــل از ان گلســتان را‬ ‫برخــوردار کنــد‪.‬‬ ‫پــس از حضــور ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی در خلیج‬ ‫گــرگان در اســفند مــاه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬وی دســتور فــوری اغــاز‬ ‫الیروبــی و رســوب برداری از کانال هــای سـه گانه منطقــه را‬ ‫صــادر کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی بــا هماهنگی ســازمان‬ ‫بنــادر و دریانــوردی بــه عنــوان مجــری و قــرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتم االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار‪ ،‬مرحلــه نخســت ایــن‬ ‫عملیــات اغــاز شــد کــه بــرای انجــام ان از اواخــر مردادمــاه‬ ‫ده هــا دســتگاه ماشــین االت ســنگین بــرای الیروبــی وارد‬ ‫کانــال اشــوراده شــدند‪.‬‬ ‫قــرارداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریالــی بیــن ســازمان بنــادر‬ ‫بــه عنــوان کارفرمــا و قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا بــه‬ ‫عنــوان مجــری بســته شــده و تاکنــون ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال از محــل اعتبــارات مدیریــت بحــران بــه ایــن پــروژه‬ ‫تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن بــا همــکاری بنیــاد علــوی و مجمــع‬ ‫خیریــن محمــد ایشــان‪ ،‬کمیتــه امــداد و جهادکشــاورزی‬ ‫مراوه تپــه درمجمــوع ‪ ۲۳‬هــزار اصلــه نهــال تــوت به منظــور‬ ‫اجــرای طرح هــای نوغانــداری (توانمندســازی خانواده هــا) بــه‬ ‫صــورت رایــگان توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برزیــن ادامــه داد‪ :‬قــرار اســت تعــدادی نهــال مثمــر «انــار و‬ ‫گــردو» هــم پــس از تامیــن از ســوی اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬به صــورت رایــگان بیــن مــردم مراوه تپــه توزیــع شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه ایــن اداره بــا دادســتانی‬ ‫شهرســتان گفــت‪ :‬بــا همــکاری دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫مراوه تپــه در صــدور احــکام جایگزیــن حبــس‪ ،‬امســال ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال جــزای نقــدی محکومــان‪ ،‬نهــال چنــار خریــداری و‬ ‫در حــال غــرس اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نهــال کاری محوطــه ارامــگاه مختومقلی فراغی و ‪ ۲‬هکتار‬ ‫بوســتان حاشــیه ای ان‪ ،‬غــرس نهــال در ‪ ۱۵‬کیلومتــر ‪ ۲‬طــرف‬ ‫حاشــیه جــاده «دوراهــی اق امــام تــا گردنــه مراوه تپــه»‪ ،‬امضــای‬ ‫تفاهــم نامــه بــا دهیــاران و شــوراهای روســتایی‪ ،‬امــوزش و‬ ‫بــا وجــود توجــه دولــت ســیزدهم بــه مطالبــه مــردم‬ ‫گلســتان بــرای نجــات خلیــج گــرگان‪ ،‬مدنظــر قــرار دادن‬ ‫پایــش لحظــه ای تغییــرات خلیــج گــرگان و اســتفاده‬ ‫از ایــن داده هــا در اجــرای طــرح هــای نجــات بخشــی‪،‬‬ ‫همــراه کــردن جوامــع محلــی بــرای مشــارکت و اســتفاده‬ ‫از ارتباطــات بیــن المللــی در ســطح ملــی و اســتانی بــه‬ ‫ویــژه بــا کشــورهای همســایه خــزر و بــه ویــژه روســیه مــورد‬ ‫تاکیــد عالقــه منــدان بــه محیــط زیســت اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب‬ ‫شــرقی دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان هــای بندرترکمــن‪،‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر‬ ‫‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار بــوده و دارای امتــداد شــرقی‬ ‫غربــی اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین‬ ‫متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم زندگــی‬ ‫بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه‬ ‫اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫پــرورش و شــهرداری جهــت کاشــت نهــال در حاشــیه معابــر‬ ‫و بوســتان های روســتایی و شــهری و در مــدارس و همچنیــن‬ ‫غرس ‪ ۱۰۰‬اصله نهال به مناســبت یکصدمین ســالگرد تاســیس‬ ‫جمعیــت هــال احمــر را از دیگــر برنامه هــای بزرگداشــت هفتــه‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری در ایــن شهرســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫برزیــن همچنیــن از غــرس ‪ ۲۳۴‬هــزار اصلــه انــواع بوته مرتعی‬ ‫از جملــه «اترپیلکــس‪ ،‬کانــی ســنس‪ ،‬النگاتــوم‪ ،‬دانــه برنجــی و‬ ‫قــره داغ» در ســطح ‪ ۴۰۰‬هکتــار از مراتــع مراوه تپــه بــه منظــور‬ ‫حفــظ خــاک و جلوگیــری از بیابانــی شــدن ایــن عرصه هــای‬ ‫خــدادادی بــا اعتبــار ‪ ۲۲‬میلیــارد ریــال درســال جــاری خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬غــرس ایــن تعــداد نهــال از چنــد مــاه پیــش بــا مشــارکت‬ ‫مرتــع داران اغــاز و پایــان یافــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مراوه تپــه از درحــال‬ ‫اجــرا بــودن ‪ ۲۴‬پــروژه ابخیــزداری در ایــن شهرســتان خبــر داد و‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ایــن پروژه هــا کــه ســه مــورد ان اجــرای بنــد خاکــی و‬ ‫‪ ۲۱‬مــورد دیگــر ان ســازه های ســنگی و مالتــی هســتند بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۲۵۸‬میلیــارد ریــال ســاخته می شــوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 724‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫‪ ۱۶۳‬اقامتگاه بوم گردی گلستان اماده‬ ‫میزبانی از ‪۵‬هزار مسافر نوروزی‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان از امادگــی ‪۱۶۳‬‬ ‫اقامتــگاه بوم گــردی اســتان بــا ظرفیــت حــدود ‪۵‬هــزار نفــر بــرای پذیــرش مســافران نــوروزی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان‪ ،‬محمدجــواد ســاوری‬ ‫امــروز دوشــنبه ‪ 15‬اســفندماه ‪ ۱۴۰۱‬بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۶۳‬اقامتــگاه‬ ‫بوم گردی در ســطح اســتان فعال اســت که این تعداد واحد با ظرفیت حدود پنج هزارنفری‬ ‫در ایــام نــوروز پیــش رو امــاده میزبانــی از مســافران نــوروزی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مراکــز اقامتــی و واحدهــای بوم گــردی اســتان در طــول ایــام ســال جــاری عــاوه‬ ‫بــر حضــور در دوره هــای اموزشــی و تجربــه حاصــل از رکــود دوره شــیوع کرونــا ویــروس‪،‬‬ ‫به حرمت امام زمان عج ؛ گذشت اولیای دم ِ ‪ 2‬پرونده‬ ‫در همایش اسوه های صبر و گذشت در گرگان‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫در سراسر کشور اجرای طرح‬ ‫کاالبرگ الکترونیک اغاز شد‬ ‫اغاز « پویش به حرمت امام‬ ‫رئوف می بخشم» در گلستان‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در اطالعیــه ای اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اجــرای‬ ‫موفقیت امیــز طــرح کاالبــرگ الکترونیــک به صــورت ازمایشــی در چهــار اســتان هرمــزگان‪،‬‬ ‫قزویــن‪ ،‬مرکــزی و گیــان‪ ،‬هم اکنــون اجــرای ایــن طــرح بــه صــورت ملــی و در سراســر‬ ‫کشــور اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در متــن اطالعیــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫امــده اســت‪ :‬بــه اطــاع مــردم شــریف ایــران می رســاند پــس از اجــرای موفقیت امیــز طــرح‬ ‫کاالبــرگ الکترونیــک به صــورت ازمایشــی در چهــار اســتان هرمــزگان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬مرکــزی و‬ ‫گیــان‪ ،‬هم اکنــون اجــرای ایــن طــرح بــه صــورت ملّــی و در سراســر کشــور اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح اعتبــار کلیــه خانوارهــای یارانه بگیــر شــارژ شــده و انــان می تواننــد یــک مــاه‬ ‫زودتــر از دریافــت یارانــه نقــدی‪ ،‬از ایــن اعتبــار جهــت خریــد ‪ ۱۰‬قلــم کاالی اساســی مشــمول‬ ‫طــرح ملّــی کاالبــرگ الکترونیــک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در صــورت اســتفاده از ایــن مزیــت و خریــد کاال از محــل اعتبــار یارانــه‪ ،‬به میــزان اعتبــار‬ ‫استفاده شــده از یارانــه مــاه بعــد خانــوار کســر و مابقــی به صــورت نقــدی‪ ،‬در موعــد مقــرر‬ ‫واریــز یارانــه بــه حســاب سرپرســت خانــوار واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خانوارهایــی کــه یارانــه دریافــت می کننــد جهــت مشــاهد ه میــزان اعتبــار‪ ،‬لیســت کاالهــا و‬ ‫فروشــگاه های مشــمول طــرح ملّــی کاالبــرگ الکترونیــک‪ ،‬بــا تلفــن همــراه سرپرســت خانــوار‪،‬‬ ‫کــد دســتوری ‪ *۷۸۸*۲۸#‬را شــماره گیری کــرده و یــا بــه درگاه اینترنتــی ‪shoma.sfara.ir‬‬ ‫مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در حــال حاضــر فروشــگاه های زنجیــره ای رفــاه‪ ،‬افــق کــوروش‪ ،‬دیلــی‬ ‫مارکــت‪ ،‬جانبــو و برخــی فروشــگاه های خُــرد کــه مجهــز بــه بارکدخــوان شــده اند‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫ســامانه متصــل و پذیــرای هموطنــان عزیــز در سراســر کشــور هســتند‪.‬‬ ‫ســایر فروشــگاه های زنجیــره ای نیــز بنــا به درخواســت خــود می تواننــد بــه ایــن ســامانه‬ ‫متصــل شــوند؛ همچنیــن فروشــگاه های خُــرد جهــت اتصــال بــه طــرح ملّــی کاالبــرگ‬ ‫الکترونیــک می تواننــد بــا مراجعــه بــه درگاه اینترنتــی ‪ shoma.sfara.ir‬و نصــب برنامــه‬ ‫کاربــردی «شــما» در قســمت پنــل فروشــنده اطالعــات و موقعیــت جغرافیایــی خــود را‬ ‫ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫امادگــی الزم بــرای پذیــرش گردشــگران را دارنــد‪ .‬ایــن اداره کل بــا کمــک و همراهــی‬ ‫فعــاالن بخــش خصوصــی گردشــگری اســتان در نــوروز ‪ ۱۴۰۲‬بــا توجــه بــه برنامه هــای‬ ‫پیش بینی شــده ازجملــه جشــنواره های اقتصــاد و روســتا و نوروزگاه هــا تــاش می کنــد‬ ‫تــا زمــان توقــف مســافران را در اســتان افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد بــه برکــت مــاه مبــارک رمضــان و تــاش همــه دســتگاه های‬ ‫اجرایــی عضــو ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر اســتان و ارائــه خدمــات مطلــوب توســط‬ ‫مراکــز اقامتــی و اقامتگاه هــای بوم گــردی شــاهد اســتقبال گردشــگران در تاسیســات‬ ‫گردشــگری و مراکــز اقامتــی اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫ســاوری بابیــان این کــه فعالیــت ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر اســتان در همــه ایــام ســال‬ ‫تــداوم دارد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫به صــورت ســتادی و بــرای نــوروز ‪ ۱۴۰۲‬اقــدام بــه برگــزاری جلســات ســتاد اجرایــی خدمــات‬ ‫ســفر بــه ریاســت اســتاندار گلســتان کــرد تــا تمامــی دســتگاه های خدمات رســان‪ ،‬امــدادی و‬ ‫انتظامــی در اســتان امادگــی حداکثــری اســتقبال از مســافران و گردشــگران را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر این کــه بخشــی از چالش هــای گردشــگری بــه دلیــل عــدم نظــارت‬ ‫مناســب و کافــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تیم هــای نظارتــی بــا حضــور نماینــده انجمن هــای‬ ‫تاسیســات گردشــگری و کارشناســان اداره کل از قبــل از نــوروز باهــدف افزایــش کیفیــت‬ ‫ارائــه خدمــات بــه گردشــگران ورودی بــه اســتان در حــال نظارت هــای مســتمر از‬ ‫تاسیســات گردشــگری اســتان هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ســامانه ‪ ۰۹۶۲۹‬امــاده دریافــت نظــرات‪ ،‬شــکایت‪ ،‬انتقــاد و پیشــنهاد مــردم و گردشــگران‬ ‫نــوروزی در مــدت اقامــت در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫در مراســم تجلیــل از اولیــای دم پرونــده هــای قصــاص در گلســتان ‪ ،‬دو خانــواده‬ ‫دیگــر هــم از اجــرای حکــم قصــاص منصــرف شــدند و محکومــان را بخشــیدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در مراســم تجلیــل از اســوه هــای صبــر و گذشــت گفــت‪:‬‬ ‫بــزرگان مــا در همایــش روز گذشــته‪ ،‬خانــواده هایــی هســتند کــه با وجود انــدوه بزرگی که‬ ‫در قلبشــان دارنــد‪ ،‬راه ِ بخشــش را انتخــاب کردنــد و بزرگوارانــه از حقــی کــه شــرع و قانــون‬ ‫بــه انــان داده اســت‪ ،‬گذشــتند و از اجــرای حکــم قصــاص منصــرف شــدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال اجــرای ‪ 20‬حکــم قصــاص بــا گذشــت ایــن‬ ‫خانــواده هــا لغــو شــد و بــا دو بزرگــواری کــه امــروز گذشــت کردنــد ایــن عــدد بــه ‪22‬‬ ‫مــورد رســید ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬علمــا‪ ،‬صلــح یــاران ‪ ،‬ریــش ســفیدان و بــزرگان اقــوام در کنــار شــورای حــل‬ ‫اختــاف بــرای گســترش فرهنــگ صلــح و بخشــش در اســتان تــاش مــی کننــد کــه‬ ‫رضایــت گرفتــن در پرونــده هــای قصــاص بخشــی از ثمــره کار انــان اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در اســتان گلســتان گفــت‪ :‬از امــروز هــم « پویــش بــه‬ ‫حرمــت امــام رئــوف مــی بخشــم « همزمــان بــا سراســر کشــور در گلســتان اغــاز شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ایــن پویــش تــا دهــم خــرداد ســالروز میــاد امــام هشــتم علیــه‬ ‫الســام ادامــه دارد و در قالــب ان‪ ،‬تــاش هــا بــه صــورت ویــژه بــرای کســب صلــح و‬ ‫ســازش در پرونــده هــا بــه ویــژه پرونــده هــای مهــم ‪ ،‬تمرکــز مــی شــود‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری رئیــس مرکــز توســعه حــل اختــاف گلســتان هــم در ایــن همایــش گفت‪:‬‬ ‫امســال ‪ 110‬هــزار پرونــده بــرای ســازش بــه هیئــت هــای سازشــی شــورای حــل اختــاف‬ ‫اســتان ارجــاع شــد کــه ‪ 46‬درصــد انهــا بــا رضایــت طرفیــن ختــم بــه ســازش شــد ‪.‬‬ ‫جعفــری افــزود‪ :‬در اســتان ‪ ۷۲‬هیــات سازشــی و ‪ ۱۲۰‬صلح یــار فعــال هســتند و بــرای‬ ‫حــل و فصــل مســالمت امیــز اختالفــات و دعــاوی تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫در مراســم امــروز خانواده هــای صوفــی زاده و شــیخ نجاری از حوزه هــای قضایــی‬ ‫گنبــدکاووس و گــرگان‪ ،‬از اجــرای حکــم قصــاص منصــرف شــدند ‪.‬‬ ‫خانــم شــیخ نجاری یکــی از ایــن اولیــای دم در همایــش گفــت‪ :‬یــک مــادر هســتم و بــا‬ ‫وجــود ایــن کــه جــای خالــی فرزنــدم بــه شــدت مــرا ازار می دهــد امــا امــروز قاتــل فرزنــد‬ ‫عزیــزم را بــه احتــرام امــام زمــان (عــج) بخشــیدم‪.‬‬ ‫خانــم صوفــی زاده دیگــر از خانــواده هایــی کــه امــروز اعــام رضایــت کــرد هــم گفــت‪:‬‬ ‫در مــدت هشــت کــه از قتــل همســرم می گــذرد بارهــا بــا خــودم کلنجــار رفتــم کــه بــا‬ ‫قاتــل او چــه کنــم و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه از انتقــام صــرف نظــر کنــم‪.‬‬ ‫پارســال ‪ 21‬محکــوم بــه قصــاص در گلســتان بــا گذشــت اولیــای دم‪ ،‬فرصــت زندگــی‬ ‫دوبــاره یافتنــد‪.‬‬ ‫پایــان مراســم امــروز از ‪ 22‬اولیــای دم پرونــده هــای قصاص و تعدادی از دادســتان ها‬ ‫و صلــح یارانــی کــه بــرای کســب رضایــت از اولیــای دم تــاش کردند قدردانی شــد ‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قبر های «وی ای پی»‬ ‫میلیاردی!‬ ‫ایــن چنــد صباحــی کــه مــا همــه درگیــر رتبــه بنــدی‬ ‫و افزایش حقوق و نرخ ارز و دالر و ســایر مســائل‬ ‫متفرقــه دنیــوی بودیــم عــده ای از دوســتان هــم‬ ‫از فرصــت اســتفاده کــرده و بــه مســائل اخــرت‬ ‫پرداختنــد‪ .‬البتــه مســائل مربــوط بــه خــود اخــرت‬ ‫کــه نــه ‪ ،‬حواشــی اخــرت و در ایــن رهگــذر مقــداری‬ ‫فتیلــه قیمــت خانــه اخــرت را بــاال کشــیدند تــا‬ ‫جایــی کــه االن قبــر هــای میلیــاردی هــم در بــازار‬ ‫قبــر تهــران خریــد و فــروش می شــود!اصل خبــر به‬ ‫نقــل از جرایــد‪...‬‬ ‫تهــران عــاوه بــر بهشــت زهــرا چندیــن ارامســتان‬ ‫دیگــر هــم دارد کــه قیمــت قبــر در امامزاده هــا از‬ ‫بهشــت زهرا هــم عجیب تــر اســت‪ .‬معمــوال دفــن‬ ‫امــوات در ایــن امامزاده هــا کــه اغلــب داخــل شــهر‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬ممنــوع اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل در‬ ‫ایــن اماکــن هــم شــاهد قیمت هــای نجومــی‬ ‫هســتیم‪ .‬قیمــت هــر قبــر در قســمت صحــن‬ ‫شــاه عبدالعظیــم‪ ۶۰۰ ،‬میلیــون تومــان اســت؛ امــا‬ ‫قیمت هــا در برخــی فضــا هــا باالتــر هــم مــی رود و تــا‬ ‫یــک میلیــارد تومــان هــم می رســد‪.‬‬ ‫( اقتصاد انالین)‬ ‫هــر چنــد عزیزانــی کــه قصــد فــوت دارنــد زیــاد نگــران‬ ‫این داســتان نباشــند و دســت دســت نکنند ؛ چرا که‬ ‫بــه گفتــه مســئوالن بهشــت زهــرا ظرفیــت گورســتان‬ ‫جدیــد احــداث شــده پایتخــت‪ ،‬معادل بهشــت زهرای‬ ‫کنونــی اســت و دســت کم تهرانــی هــا تــا ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫نبایــد نگرانــی بــرای دفــن مردگانشــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫البته چند سال قبل دو تن از عزیزان شورای شهر‬ ‫پیشــنهاد دفــن امــوات را در پــارک ها و بوســتان های‬ ‫تهــران داده بودنــد! راســتش را بخواهیــد ایــن روزهــا‬ ‫بابــت انجــام برخــی امــورات فرهنگــی و غیر فرهنگی‬ ‫عزیــزان اراذل و اوبــاش‪ ،‬روز روشــن ادم جــرات‬ ‫نمی کنــد بــه پــارک بــرود؛ حــاال اگــر قرار باشــد شــیون‬ ‫و زاری هــم بــه ایــن ماجــرا اضافــه شــود کــه دیگــر‬ ‫ســنگ روی ســنگ قبــر بنــد نمی شــود‪ .‬عنایــت دارید‬ ‫کــه ‪ ...‬یــک عــده ســر قبــور امــوات بالتشــبیه چنــان‬ ‫جــو گیــر مــی شــوند و ضجــه مویــه مــی کننــد کــه‬ ‫هیــچ کــس را یــارای مقابلــه بــا انــان نیســت و بــه‬ ‫قــول ملــک الشــعرای بهــار « گفــت بــر قبــرت چنــان‬ ‫شــیون کنــم ‪ . . .‬کــز لحــد جســتن کنند اهــل قبور!»‬ ‫اهالــی غیــر قبــور کــه جــای خــود دارنــد! علــی ای‬ ‫حــال بــا عنایــت بــه اینکــه در ارائــه پیشــنهادات‬ ‫سوفســطایی و فلک فرســا ما تنها نیســتیم و دســت‬ ‫در حــال زیــاد شــدن اســت‪ ،‬بــاز هــم حقیــر پیــش‬ ‫دســتی نمــوده و بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد هرج‬ ‫و مــرج در بــازار قبــر و داللــی در ایــن خصــوص چنــد‬ ‫پیشــنهاد افاضــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) مالیــات بــر قبــر‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از‬ ‫چهــار صــد هــزار خالــه خالی در تهران وجــود دارد و‬ ‫چنــد صــد هــزار مســتاجر هم در این شــهر االخون‬ ‫واالخــون هســتند‪ .‬ظاهــرا ً دولــت برنامــه هایــی در‬ ‫خصــوص اخــذ مالیــات از ایــن خانــه هــای خالــی را‬ ‫دارد‪ .‬پیشــنهاد می شــود بــا انجــام کار کارشناســی‬ ‫اخــذ مالیــات از قبــور خالــی هــم در برنامــه کار‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد قــرار گیــرد تــا نشــود خــدای‬ ‫ناکــرده ‪ 400‬هــزار قبــر خالــی در تهــران ثبت شــود و‬ ‫همیــن تعــداد متوفــی روی زمیــن بماننــد!‬ ‫ب) ایجــاد طــرح هــای جدیــد‪ :‬بــاور بفرمائیــد مــا‬ ‫همواره از طرفداران دو اتشــه و دو رو خشخاشــی‬ ‫طــرح هــا و اقدامــات مربــوط بــه امــوات و دنیــای‬ ‫پس از مرگ بوده و هســتیم‪ .‬از وام ســه میلیونی‬ ‫کفــن و دفــن و شستشــوی مکانیــزه امــوات در‬ ‫مشــهد گرفتــه تــا ســاخت ســنگ قبــر هوشــمند و‬ ‫تابــوت دیجیتــال و قــس علــی هذا القیــاس‪ ...‬چرا‬ ‫کــه اوال ًمــردگان دستشــان از دنیــا کوتــاه اســت و‬ ‫خدمــت بــه انهــا ثــواب دارد؛ در ثانــی ایــن شــتری‬ ‫اســت کــه زنــگ در همــه را مــی زنــد! بنابرایــن‬ ‫عزیزانــی کــه دستشــان در کار اســت همــت کننــد‬ ‫و اگــر کاری از دستشــان بــر مــی ایــد دریــغ نکننــد و‬ ‫نگذارنــد قیمــت قبــر از ایــن هــم باالتــر بــرود‪ .‬چــرا‬ ‫کــه بــه فرمــوده مرحــوم حســین پناهــی فرمــوده‬ ‫«چــه میهمانــان بــی درد ســری هســتند مــردگان؛‬ ‫نــه بــه دســتی ظرفــی را چــرک مــی کننــد نــه بــه‬ ‫حرفــی دلــی را الــوده؛ تنهــا بــه شــمعی قانــع انــد و‬ ‫اندکــی ســکوت» و صــد البتــه یــک قبــر بــا قیمــت‬ ‫متناســب بــا جیــب شــان!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رفتار با نوجوان پرخاشگر‬ ‫چطور باشد‪.‬؟‬ ‫سرگرد مهناز مرادی‬ ‫‪ .1‬وقت گذراندن با نوجوان‬ ‫توصیــه می شــود کــه زمــان بیشــتری را بــا نوجــوان‬ ‫خــود بگذارنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه‬ ‫وقــت گذرانــدن بــا نوجوانــان‪ ،‬از خشــم و سرکشــی‬ ‫ان هــا کــم می کنــد و بســیاری از والدین این تــــغییر‬ ‫رفتــار را در فرزنــد خــود مشــاهده کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشویق کردن‬ ‫تشــویق کــردن باعــث ایجــاد حــس وابســتگی در‬ ‫نوجــوان می شــود و بــه ایــن ترتیــب انگیــزه اش‬ ‫بــرای پرخاشــگری از بیــن مـی رود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫توصیــه می شــود کــه بــه جــای ســرزنش کــردن‬ ‫نوجــوان بــرای اشــتباهاتش‪ ،‬رفتارهــای مثبــت او را‬ ‫تشــویق کنیــد‪ .‬تشــویق کــردن یکــی از راه های موثر‬ ‫در ایجــاد انگیــزه بــه فرزنــدان اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهدید نکردن‬ ‫دقــت کنیــد کــه در هنــگام دعــوا و مشــاجره‪،‬‬ ‫نوجــوان خــود را تهدیــد نکنیــد‪ .‬مثــا در حیــن دعــوا‬ ‫نگوییــد کــه «اگــر دعــوا را تمــوم نکنــی‪ ،‬حــق بیــرون‬ ‫رفتــن نــداری» ایــن رفتــار نــه تنهــا مشــاجره را تمــام‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث عصبــی تــر شــدن نوجــوان‬ ‫می شــود و دعــوا جــدی تــر می گــردد‪ .‬بــرای پایــان‬ ‫دادن بــه دعــوا بــه نوجــوان خــود بگوییــد «اگــر ایــن‬ ‫رفتــار را تمــام نکنــی بایــد منتظــر عواقــب ان هــم‬ ‫باشــی» و پــس از گفتــن ایــن حــرف اتــاق را تــرک‬ ‫کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه رفتــار بــا نوجــوان پرخاشــگر‬ ‫بایــد بــا دقــت خاصــی انجــام گیــرد و لحــن صحبــت‬ ‫کــردن بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬کنترل نکردن‬ ‫تمایــل والدیــن بــه کنتــرل‪ ،‬یکــی از بــزرگ تریــن‬ ‫عوامــل درگیــری اســت‪ .‬نوجوانــان از کنتــرل شــدن‬ ‫بیزار هســتند و نســبت به ان واکنش جدی نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه شــما همیشــه‬ ‫نمی توانیــد فرزنــد خــود را کنتــرل کنیــد‪ .‬وظیفــه‬ ‫والدیــن ایــن اســت کــه قوانیــن را بــه فرزنــد خــود‬ ‫امــوزش دهنــد و بــا تشــویق و تنبیــه مناســب‪،‬‬ ‫قوانیــن را در ان هــا درونــی ســازی کننــد‪ .‬والدیــن‬ ‫کنتــرل گــر بــا ایجــاد محدودیــت هــای فــراوان‬ ‫معمــوال باعــث فــراری دادن نوجــوان و دور شــدن او‬ ‫از خانــواده مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم درگیری جسمی‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه فرزنــد شــما دیگــر کــودک‬ ‫نیســت و از غــرور و قــدرت برخــوردار اســت‪ .‬درگیری‬ ‫و تنبیــه فیزیکــی باعــث می شــود کــه عصبانــی تــر‬ ‫شــود و حتــی او نیــز از زور و قــدرت خــود اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن روش بــه او یــاد می دهــد کــه مشــکالت‬ ‫خــود را بــا دعــوا و درگیــری جســمی حــل کنــد‪.‬‬ ‫درگیری هــای جســمانی و کتــک زدن نوجــوان‬ ‫می توانــد بــه بحــران هویــت در او بیانجامــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬علت خشم را پیدا کنید‬ ‫توصیه می شــود که به جای کاهش پرخاشــگری‪،‬‬ ‫بــه دنبــال علــت ان باشــید‪ .‬ممکــن اســت کــه‬ ‫پرخاشــگری نوجــوان بــه دالیــل متعــددی همچون‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬مشــکل در مدرســه و غیــره‬ ‫باشــد‪ .‬بــا پیــدا کــردن و حــل ایــن گونــه مشــکالت‪،‬‬ ‫پرخاشــگری نوجوانــان نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪724‬‬ ‫دالیل توقف‬ ‫وزن در رژیم ‬ ‫الغری و‬ ‫راهکار مقابله‬ ‫با ان‬ ‫توقــف وزن زمانــی اســت کــه رونــد‬ ‫کاهــش وزنتــان متوقــف می شــود‪،‬‬ ‫باوجوداینکــه همــان رژیــم غذایــی و‬ ‫ورزشــی را کــه قبــا ًدنبــال می کرده ایــد و‬ ‫کاهــش وزن داشــتید انجــام می دهیــد و‬ ‫چیــزی تغییــر نکــرده اســت‪ .‬خیلــی از مــا‬ ‫بــه ایــن فکــر می کنیــم کــه شــاید چیــزی را‬ ‫اشــتباه انجــام می دهیــم و خودمــان را در‬ ‫ایــن شــرایط ســرزنش می کنیــم‪ ،‬امــا اصــا ً‬ ‫این طــور نبایــد باشــد‪.‬‬ ‫اگــر تابه حــال بــرای کاهــش وزن تــاش‬ ‫کــرده باشــید‪ ،‬پــس می دانیــد توقــف در‬ ‫رونــد کاهــش وزن چقــدر کالفه کننــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا ورزش و رژیــم غذایــی و‬ ‫احســاس انــرژی بیشــتر انــگار همــه چیــز‬ ‫خــوب پیــش مــی رود؛ امــا وقتــی روی‬ ‫تــرازو می رویــد می بینیــد انچــه هفته هــا‬ ‫رو بــه پاییــن حرکــت می کــرده‪ ،‬ناگهــان‬ ‫متوقــف شــده و موجــب ناامیــدی و‬ ‫ناراحتی تــان می شــود‪.‬‬ ‫پیــش از هــر چیــز بایــد بدانیــد ایــن‬ ‫وضعیــت کامــا ًطبیعــی اســت و تقریبــا ً‬ ‫بــرای هرکســی می توانــد روی دهــد؛ امــا‬ ‫چــه کار می توانیــد انجــام دهیــد تــا از ایــن‬ ‫فــات عبــور کنیــد و بــه رونــد قبلی کاهش‬ ‫وزن خــود برگردیــد؟ روشــی کــه ســالم و بی خطــر باشــد‪.‬‬ ‫توقف وزن چیست؟‬ ‫توقــف وزن زمانــی اســت کــه رونــد کاهــش وزنتــان متوقــف‬ ‫می شــود‪ ،‬باوجوداینکــه همــان رژیــم غذایــی و ورزشــی را‬ ‫کــه قبــا ًدنبــال می کرده ایــد و کاهــش وزن داشــتید انجــام‬ ‫می دهیــد و چیــزی تغییــر نکــرده اســت‪ .‬خیلــی از مــا بــه ایــن‬ ‫فکــر می کنیــم کــه شــاید چیــزی را اشــتباه انجــام می دهیــم‬ ‫و خودمــان را در ایــن شــرایط ســرزنش می کنیــم‪ ،‬امــا اصــا ً‬ ‫این طــور نبایــد باشــد‪.‬‬ ‫کاهــش وزن ســخت اســت و کاهــش هــر کیلوگــرم از وزن‬ ‫خــود را بایــد جشــن بگیریــد و خودتــان را تشــویق کنیــد!‬ ‫امــا اتفاقــی کــه در بــدن شــما به عنــوان اســتاپ وزن رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬دلیلــی مربــوط بــه خــود ِ بــدن دارد و شــما مرتکــب‬ ‫اشــتباهی نشــده اید‪.‬‬ ‫چرا توقف وزن رخ می دهد؟‬ ‫توقــف وزن بــه دو دلیــل اصلــی اتفــاق می افتــد کــه یکــی‬ ‫مربــوط بــه اشــتهای شــما و دیگــری بــه ورزش مربــوط اســت‪.‬‬ ‫بدنتان فکر می کند در گرسنگی و خطر است‬ ‫توقــف وزن بــه ایــن دلیــل اتفــاق می افتــد کــه ذهــن و‬ ‫مغــز شــما این طــور برداشــت می کنــد کــه در حــال گرســنگی‬ ‫کشــیدن و در خطــر هســتید و بــه همیــن دلیــل ســعی‬ ‫می کنــد در برابــر کاهــش وزن ِ بیشــتر مقاومــت کنــد‪.‬‬ ‫بــدن شــما در برابــر کاهــش وزن نســبتا مقــاوم اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫یــک نقطــه تنظیمــی وجــود دارد کــه بدنتــان فکــر می کنــد وزن‬ ‫ایــده ال اش اســت و ایــن همــان محــدوده وزنــی ثابــت (‪set‬‬ ‫‪ )point‬اســت کــه توســط فاکتورهایــی تعییــن می شــود‪:‬‬ ‫‪ .‬وزن فعلی شما‬ ‫‪ .‬میزان فعالیت شما‬ ‫‪ .‬ژنتیک شما‬ ‫همان طــور کــه گفتــه شــد وقتــی شــروع بــه کاهــش وزن‬ ‫می کنیــد‪ ،‬حتــی بــا یــک رژیــم غذایی ســالم‪ ،‬بدنتان همچنان‬ ‫ان را گرســنگی و محرومیــت از غــذا دریافــت می کنــد‪ .‬بــدن‬ ‫شــما فکــر می کنــد محــروم از غذاســت و فراینــدی را بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن وضعیــت اغــاز می کنــد تــا شــما وزنــی را کــه از‬ ‫دســت داده ایــد دوبــاره بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫بــدن‪ ،‬هورمون هــای تنظیم کننــده ای تولیــد می کنــد کــه‬ ‫اشــتها و گرســنگی را افزایــش می دهنــد و باعــث می شــوند‬ ‫شــما کمتــر احســاس ســیری کنیــد و در نتیجــه همچنــان بــه‬ ‫خــوردن ادامــه دهیــد تــا بــه ان وزن ایــده ال برســید و عــاوه‬ ‫بــر ایــن ســوخت و ســاز بدنتــان نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫بدنتان عادت می کند و سازگار می شود‬ ‫بــدن شــما نســبت بــه بخــش ورزش ِ روتیــن کاهــش وزنتــان‬ ‫عــادت زده و ســازگار می شــود‪ .‬وقتــی ورزش می کنیــد بعد از مدتی‬ ‫بدنتــان عــادت می کنــد و در حفــظ انــرژی اش کارامدتــر می شــود‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی دیگــر اگــر شــما در ابتــدای روتیــن جدیــد‬ ‫ورزشـی تان مثــا ً‪ ۳۰۰‬کالــری روی تردمیــل بســوزانید‪ ،‬بدنتان‬ ‫بعــد از مدتــی ســازگاری پیــدا می کنــد و در حفــظ انــرژی‬ ‫ماهرتــر می شــود و در نتیجــه به مــرور‪ ،‬از تعــداد کالری هایــی‬ ‫کــه روی تردمیــل می ســوزانید کــم خواهــد شــد‪ .‬مثــا ًبعــد از‬ ‫مدتــی‪ ،‬به جــای ‪ ۳۰۰‬کالــری در نیــم ســاعت‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫فقــط ‪ ۲۰۰‬کالــری بســوزانید‪.‬‬ ‫ضمنــا ًتوصیــه می کنیــم بــرای خالص شــدن از توقــف وزن‬ ‫ســراغ دوســتان و اشــنایان نروید و ســعی نکنید از تجربیات‬ ‫ان ها اســتفاده کنید‪ .‬بدن هرکســی متفاوت اســت و نســبت‬ ‫بــه رژیــم غذایــی و ورزش واکنش هــای متفاوتــی نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬همچنیــن محــدوده وزنــی ثابــت هرکســی متفــاوت‬ ‫اســت و بایــد قبــول کنیــد کــه واقعــا ًهمــه چیــز بســتگی بــه‬ ‫بــدن خودتــان دارد‪.‬‬ ‫چگونه می توانید از توقف وزن خالص شوید؟‬ ‫بهتریــن راه غلبــه بــر اســتاپ وزن‪ ،‬یــک روش ســاده اســت‪:‬‬ ‫ورزش بیشــتر‪.‬‬ ‫نیــازی نیســت اقــدام خــاص و جدیــدی بــرای گذرکــردن از‬ ‫توقــف وزن انجــام دهیــد؛ امــا یــک راه ســاده کــه ثابــت شــده‬ ‫جــواب می دهــد ایــن اســت کــه دقــت کنیــد و ببینیــد طــی‬ ‫ورزش و تمریــن چــه احساســی داریــد‪.‬‬ ‫یعنــی بایــد ببینیــد تــا کجــای تمریــن برایتــان راحــت شــده‬ ‫اســت‪ .‬ورزش کــردن بایــد ســخت باشــد و بدنتــان بایــد تــا‬ ‫حــدودی احســاس ناراحتــی کنــد‪ .‬مثــا ًطــی دویــدن شــما‬ ‫احتمــاال ًعــرق می کنیــد‪ ،‬ســخت نفــس می کشــید و فشــار‬ ‫فیزیکــی را کامــا ً احســاس می کنیــد؛ امــا اگــر در روتیــن‬ ‫ورزشــی خــود بــه جایــی برســید کــه دیگــر با ایــن انــدازه دویدن‬ ‫عــرق نمی کنیــد و نفس نفــس نمی زنیــد یــا فشــار و ســختی‬ ‫ســابق را احســاس نمی کنیــد‪ ،‬پــس یعنــی بدنتــان عــادت‬ ‫کــرده و دیگــر به انــدازه قبــل کالــری نمی ســوزانید‪ .‬بررســی‬ ‫ضربــان قلــب نیــز می توانــد ابــزار مفیــدی بــرای ســنجش‬ ‫میــزان ســختی تمریــن باشــد‪.‬‬ ‫رژیم غذایی تان را تغییر ندهید‬ ‫تــا زمانــی کــه رژیــم غذایــی ســالمی داریــد نیــازی نیســت‬ ‫ان را صرفــا ًبــه ایــن دلیــل کــه بــه توقــف وزنــی رســیده اید‬ ‫تغییــر دهیــد‪ .‬مهم تریــن مســئله در رژیــم غذایــی ایــن اســت‬ ‫کــه تــداوم داشــته باشــد‪ .‬یکــی از باورهــای اشــتباه در مــورد‬ ‫کاهــش وزن ایــن اســت کــه بایــد محدودیت هایــی در رژیــم‬ ‫غذایــی وجــود داشــته باشــد‪ .‬شــما بــرای عملکــردی مناســب‬ ‫بــه غــذای کافــی نیــاز داریــد‪ .‬درســت اســت کــه بــه دنبــال ایــن‬ ‫هســتید کــه بــا ورزش کالــری بیشــتری از انچــه می خوریــد‬ ‫بســوزانید تــا وزن کــم کنیــد؛ امــا حفــظ عــادات ســالم غذایــی‬ ‫بســیار مهــم و اساســی اســت‪.‬‬ ‫کالم پایانی‪ :‬توقف وزن طبیعی است‬ ‫ـه توقــف وزن در رونــد کاهــش وزن کامــا ً‬ ‫رســیدن بــه مرحلـ ٔ‬ ‫طبیعــی بــوده و اتفاقــا ًبخــش مهمــی از یــک کاهــش وزن‬ ‫ســالم اســت کــه انتظــارات شــما از وزن را مدیریــت کــرده و‬ ‫شــما را بــرای مســیری طوالنی تــر کــه در پیــش داریــد امــاده‬ ‫می کنــد‪ .‬در عــرض مــدت کوتاهــی وزن زیــادی کم کــردن‪،‬‬ ‫ســالم و ایــده ال نیســت‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه رژیــم غذایــی‬ ‫ســالم خــود را تــداوم ببخشــید و عادت هــای ســالمی بــرای‬ ‫همیشــه ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫چیــزی بیــن ســه تــا پنــج ســال طــول می کشــد تــا بــدن‬ ‫تثبیــت شــود‪ ،‬بــا رونــد کاهــش وزن ســازگار شــده و وزن‬ ‫جدیــد را به عنــوان یــک نقطــه تنظیــم جدیــد بپذیــرد‪ .‬بــه رونــد‬ ‫ـه‬ ‫کاهــش وزنتــان ماننــد یــک ســفر نــگاه کنیــد‪ ،‬نــه یــک تجربـ ٔ‬ ‫کوتاه مــدت‪.‬‬ ‫حجاب از منظر قران «عفت اجتناب از انچه که حالل نیست‪ ،‬م ّی باشد‪».‬‬ ‫ّ‬ ‫در لسان العرب نیز ذیل واژه ی عفت چنین امده است‪« :‬الکف عما الیحل و یجمل‪ :‬عف عن المحارم و االطماع الدنیه»‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫«خودداری از انچه که حالل و زیبا نیست‪ ،‬خودداری از حرام ها و طمع های پست»‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 16‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 724‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫خطرات متاورس و‬ ‫ایستادگی در برابر‬ ‫تاریکی‬ ‫به عنــوان یــک فنــاوری نوظهــور برخاســته از داســتان های‬ ‫علمــی تخیلــی‪ ،‬اینــده متــاورس نویــد برخــی ایده هــای خارج‬ ‫از ایــن جهــان را می دهــد و کمپین هــای موفــق در چندیــن‬ ‫صنعــت از مــد گرفتــه تــا امــاک و مســتغالت نشــان داده اند‬ ‫کــه متــاورس چقــدر می توانــد ارزشــمند باشــد‪.‬‬ ‫امــا متــاورژن یــک مدینــه فاضلــه نیســت‪ .‬بازیگــران اصلــی‬ ‫صنعــت بــه دلیــل جرائــم غیرمعمــول و نگرانی هــای ایمنــی‬ ‫موردانتقــاد قرارگرفته انــد‪ .‬اگــر متــاورس مــرز جدیــد اینترنــت‬ ‫باشــد‪ ،‬در حــال حاضــر شــبیه غــرب وحشــی اســت‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر مقــررات زیــادی وجــود نــدارد کــه منجــر بــه انتظــارات‬ ‫و تجربیــات کاربــر متناقــض‪ ،‬به ویــژه بهتریــن شــیوه های‬ ‫امنیــت و حفــظ حریــم خصوصــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظرســنجی ‪ Sprout‬از ‪ 300‬بازاریــاب کــه‬ ‫مســئول اســتراتژی رســانه های اجتماعــی برندهایشــان‬ ‫هســتند‪ 64 ،‬درصــد داده هــا‪ ،‬حریــم خصوصــی و ایمنــی‬ ‫برنــد را به عنــوان نگرانی هایــی در ‪ metaverse‬ذکــر‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر رهبــران بخواهنــد اســتراتژی فراســوی ِ خــود‬ ‫را افزایــش دهنــد‪ ،‬بایــد بــه شناســایی و پرداختــن بــه‬ ‫خطــرات فــرا وجهــی ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫اثــار هنــری کــه بر ‪ 64‬درصــد از بازاریابان تاکیددارند‪ ،‬داده ها‪،‬‬ ‫حریــم خصوصــی و ایمنــی برنــد را به عنــوان نگرانی هــای درون‬ ‫متــاورس ذکــر می کنند‪.‬‬ ‫خطــرات متاورســی کــه بــرای برندهــا وجــود دارد‬ ‫(‪)Metaverse dangers that exist for brands‬‬ ‫ماننــد وعده هــای متــاورس‪ ،‬خطــرات فــرا وجهــی تــا حــدی‬ ‫حــدس و گمــان هســتند‪ ،‬امــا نگرانی هــای موجهــی در مــورد‬ ‫جنبــه تاریــک متــاورژن وجــود دارد‪.‬‬ ‫نگرانی در مورد انتشــار اطالعات نادرســت و ترویج ســخنان‬ ‫تنفرامیز‪ ،‬فقط ســطح مســائلی را که متاورس با ان مواجه‬ ‫اســت‪ ،‬اشــکار می کنــد‪ .‬پرداختــن بــه ایــن خطــرات مســتلزم‬ ‫مقابلــه بــا مســائل فنــی بی ســابقه‪ ،‬مقــررات‪ ،‬امــوزش‬ ‫و ســرمایه گذاری اســت؛ و بــا بیــش از ‪ 120‬میلیــارد دالر‬ ‫ســرمایه گذاری در اوایــل ســال ‪ - 2022‬بیــش از دو برابــر‬ ‫ســرمایه گذاری در ســال ‪ - 2021‬برندهــا نمی تواننــد از حــل‬ ‫مشــکل جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫در اینجا خطراتی وجود دارد که برندها‬ ‫باید هنگام پیوستن به متاورس از ان اگاه‬ ‫باشند‪:‬‬ ‫نگرانی های حریم خصوصی متاورس‬ ‫(‪)Metaverse privacy concerns‬‬ ‫بــدون شــک‪ ،‬حریــم خصوصــی یکــی از مهم تریــن خطــرات‬ ‫فــرا منطقـه ای اســت‪ .‬به عنــوان بخشــی از ‪ ،Web3‬متاورس‬ ‫وابســتگی زیــادی بــه اینترنــت و ســایر فناوری هــای نوظهــور‬ ‫دارد کــه احتمــاال ًمقــدار و دامنــه داده هــای شــخصی موجــود‬ ‫بــرای بهره بــرداری را افزایــش می دهــد‪ .‬هرچــه شــخصی‬ ‫داده هــای بیشــتری را به صــورت انالیــن قــرار دهــد‪ ،‬ردپــای‬ ‫دیجیتالــی ان هــا بیشــتر اســت کــه بــه معنــای خطــر بیشــتر‬ ‫تهدیــدات ســایبری و نقــض امنیــت اســت‪.‬‬ ‫همــراه بــا داده هــای شــخصی ســنتی ماننــد ادرس هــا و‬ ‫نام هــا‪ ،‬متــاورس اطالعــات جدیــدی ماننــد بیومتریــک و‬ ‫ضبــط صــدا را نیــز جم ـع اوری می کنــد‪ .‬ایــن نــوع اطالعــات‬ ‫شناســایی یــک معــدن طــا بــرای شــرکت های داده شــخص‬ ‫ثالــث و بازاریابــان و مجرمانــی اســت کــه می تواننــد داده هــا‬ ‫را جم ـع اوری‪ ،‬سوءاســتفاده و کســب درامــد کننــد‪.‬‬ ‫داده هــای کاربــر در متــاورژن در حــال حاضــر شــامل‬ ‫داده هــای حســگر‪ ،‬مــکان‪ ،‬فیزیولوژیکــی و اجتماعی اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬هدســت های واقعیــت توســعه یافته (‪)XR‬‬ ‫می تواننــد ویژگی هــای چهــره‪ ،‬پلــک زدن‪ ،‬حرکــت‪ ،‬محیــط‬ ‫اطــراف و فعالیت هــای کاربــر را در متــاورس ضبــط کننــد‪.‬‬ ‫کاری که می توانید در مورد ان انجام دهید‪:‬‬ ‫طرفــداران حریــم خصوصــی داده هــا بــر شــرکت ها فشــار‬ ‫می اورنــد تــا شــیوه های جمــع اوری داده هــای خــود را بــا‬ ‫مصرف کننــدگان بــه اشــتراک بگذارنــد‪ ،‬خــواه این یــک الــزام‬ ‫قانــون باشــد یــا تالشــی بــرای شــفافیت؛ مانند هــر پلتفرمی‬ ‫کــه داده هــای مخاطــب را جمــع اوری می کنــد‪ ،‬رهبــران‬ ‫بایــد نــوع داده هایــی را کــه جمــع اوری و ذخیــره می کننــد‬ ‫شناســایی کننــد و حفاظــت کافــی بــرای ایمــن کــردن ان را‬ ‫تعریــف کننــد‪ .‬ان هــا همچنیــن بایــد قوانیــن قانونــی را در‬ ‫نظــر بگیرنــد کــه تــا حــدودی شــبیه غــرب وحشــی‬ ‫اســت‪ ،‬زیــرا تعاریــف روشــنی ازانچــه کــه اطالعــات‬ ‫داده هــای شــخصی در متــاورس تلقــی می شــود‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫نگرانی های امنیتی متاورس‬ ‫(‪)Metaverse security concerns‬‬ ‫متــاورس خطــرات امنیــت ســایبری مشــابه‬ ‫ســازمان های مــدرن ماننــد بدافــزار را دارد‪ ،‬امــا‬ ‫اســیب پذیری های جدیــدی نیــز بــرای هکرهــا وجــود‬ ‫دارد کــه می تواننــد از ان هــا سوءاســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شــخصی می توانــد بــرای دسترســی بــه پیام هــای‬ ‫شــخصی‪ ،‬اطالعــات بانکــی‪ ،‬عکس هــا‪ ،‬اواتارهــا‪،‬‬ ‫‪ NFT‬و ســایر دارایی هــای دیجیتــال‪ ،‬یــک حســاب‬ ‫کاربــری را هــک کنــد‪.‬‬ ‫رهبــران صنعــت بــه جس ـت وجوی راه هــای جدیــد‬ ‫بــرای بهبــود امنیــت در متــاورس ادامــه می دهنــد‪،‬‬ ‫به ویــژه ازانجایی کــه ناشــناس بــودن اچــار دیگــری را‬ ‫بــه نگرانی هــای امنیتــی می انــدازد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه در گــزارش ‪ Tidio‬فــاش شــد‪،‬‬ ‫بــرای بســیاری‪ ،‬جذابیــت اصلــی متــاورس توانایــی‬ ‫ایجــاد هویتــی فراتــر از واقعیــت فیزیکــی اســت؛ امــا‬ ‫ناشــناس بــودن می توانــد کالهبرداری هــای انالیــن‬ ‫و رفتارهــای توهین امیــز را فعــال کنــد (مــا بــه شــما‬ ‫ترولــی بــدون عکــس نمایــه نــگاه می کنیــم!)‪ .‬هویــت‬ ‫کاربــران ‪ Metaverse‬می توانــد جعــل‪ ،‬هــک یــا کال ً‬ ‫گرفتــه شــود تــا اطالعــات حســاس را بــه ســرقت‬ ‫ببرنــد‪ .‬متــاورژن اگــر موردتوجــه قــرار نگیــرد می توانــد ایــن‬ ‫رفتــار را گســترده تر کنــد‪.‬‬ ‫استفاده از داده های بیومتریک در حین ایجاد حساب‬ ‫و ورود بــه سیســتم ی ـک راه متــداول بــرای محافظــت از‬ ‫هویــت دیجیتالــی کاربــر اســت‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬اســکن‬ ‫اثرانگشــت و تشــخیص چهــره احتمــاال ًبــه یــک مرحلــه‬ ‫پیش فــرض بــرای ورود بــه ‪ metaverse‬تبدیــل خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫کاری که می توانید در مورد ان انجام دهید‪:‬‬ ‫اگــر سازمان هایشــان بــه ابزارهای ضروری برای شناســایی‪،‬‬ ‫کنتــرل و حــذف کدهــای مخــرب پروژه هــای متــاورس مجهــز‬ ‫باشــد‪ ،‬رهبــران بایــد بــا ان مقابلــه کننــد‪ .‬ان هــا همچنیــن‬ ‫بایــد تعریــف کننــد کــه واکنــش حادثــه در متــاورژن چگونــه‬ ‫اســت‪ .‬یــک رخنــه چگونــه بــه نظــر می رســد؟ برنــد چگونــه‬ ‫ارتبــاط برقــرار می کنــد و پاســخ می دهــد؟‬ ‫رهبــران نیــاز بــه درک و ایجــاد چارچوب هایــی بــرای‬ ‫همکاری هــا دارنــد تــا پاســخ حادثــه را به طــور موثــر اجــرا‬ ‫کننــد‪ ،‬زیــرا پاســخ بــه ایــن ســواالت بــه پشــتیبانی در داخل و‬ ‫خــارج از پلتفرم هــای متــاورس نیــاز دارد‪.‬‬ ‫دسترسی (‪)Accessibility‬‬ ‫متــاورس ایدئــال دنیــای مجــازی و فیزیکــی را‬ ‫به طــور یکپارچــه بــه هــم نزدیــک می کنــد؛ امــا برخــی‬ ‫مســدودکننده ها وجــود دارنــد کــه مانــع از تجربــه فراگیــر‬ ‫می شــوند کــه حتــی شــرکت های بــزرگ فنــاوری هنــوز در‬ ‫تــاش بــرای حــل ان هســتند‪.‬‬ ‫افــراد دارای معلولیــت و کاربــران مبتالبــه اختــاالت عصبی‬ ‫چگونه متاورژن را تجربه خواهند کرد؟ ســازندگان متاورس‬ ‫چگونــه می تواننــد باهــوش مصنوعــی (‪ )AI‬و الگوریتم هــای‬ ‫مغرضانــه مبــارزه کننــد؟ اگــر بــه ایــن نــوع مســائل رســیدگی‬ ‫نشــود‪ ،‬مــرز دیجیتــال جدیــد می توانــد نابرابــری و تبعیــض‬ ‫بیشــتری ایجــاد کند‪.‬‬ ‫مقرون به صرفــه بــودن نیــز بــرای برندهــا و کاربــران به طــور‬ ‫یکســان مطــرح می شــود‪ .‬بــرای کاربــران‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫متــاورس ماننــد هدس ـت های واقعیــت مجــازی و واقعیــت‬ ‫مجــازی و لباس هــای بــدن لمســی می تواننــد گــران باشــند‪.‬‬ ‫اگــر توانایــی مالــی نداریــد‪ ،‬نمی توانیــد شــرکت کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای شــرکت های فنــاوری و برندهــا‪ ،‬هزینــه بــاک چیــن‬ ‫و هــوش مصنوعــی مهم تریــن نگرانــی اســت‪ ،‬به ویــژه‬ ‫زمانــی کــه تــاش می کنیــم بــازده ســرمایه گذاری را در ایــن‬ ‫ســرمایه گذاری ها اثبــات کنیــم‪.‬‬ ‫کاری که می توانید در مورد ان انجام دهید‪:‬‬ ‫پذیــرش تاکتیک هــای بازاریابــی فیژیتــال کــه تجربیــات‬ ‫واقعــی و دیجیتالــی را در برمی گیــرد‪ ،‬راه حلــی عالــی بــرای‬ ‫برندهایــی اســت کــه می خواهنــد یــک فعال ســازی فــرا‬ ‫وجهــی فراگیــر ایجــاد کننــد‪ .‬طبــق نظرســنجی مــا‪ ،‬هــم‬ ‫بازاریابــان (‪ )٪72‬و هــم مصرف کننــدگان (‪ )٪60‬انتظــار‬ ‫دارنــد کــه برندهــا در ســال ‪ 2023‬بــه ترکیــب تجربیــات‬ ‫واقعــی و دیجیتالــی (هدایــای ‪ ،NFT‬ارزهــای بــدون تجربــه‬ ‫و غیــره) ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫جرائم متاورس (‪)Metaverse crimes‬‬ ‫وندالیســم‪ ،‬ازار و اذیــت و تجــاوز‪ ،‬خطــرات فراســوی‬ ‫فزاینــده ای هســتند‪ .‬تجــارب همه جانبــه پشــتیبانی شــده‬ ‫توســط فنــاوری لمســی‪ ،‬لمــس را از دنیــای مجــازی بــه کاربــر‬ ‫در زندگــی واقعــی منتقــل می کنــد‪ .‬ایــن نگرانی هــا را در‬ ‫مورداحتــرام بــه مرزهــای شــخصی ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫چندیــن مــورد از دســت زدن منتشرشــده اســت‪.‬‬ ‫جرائــم کالهبــرداری و ســرقت‪ ،‬به ویــژه ســرقت ‪ NFT‬و‬ ‫کالهبــرداری هــای ارزهــای دیجیتــال نیــز مرتبــط هســتند‪.‬‬ ‫بــه بیــان ســاده‪ ،‬قربانــی بــرای یــک کاال پــول می پــردازد‪،‬‬ ‫امــا کاالی مجــازی را دریافــت نمی کنــد‪ .‬کالهبــرداری هــای‬ ‫فیشــینگ و مهندســی اجتماعی نیز رایج اســت و افراد را به‬ ‫ارائــه اطالعــات شــخصی ترغیــب می کنــد‪ .‬مهاجــم به عنــوان‬ ‫یــک برنــد بــزرگ ظاهــر می شــود و کاربــران را طعمــه می کنــد‬ ‫تــا پــول واقعــی خــود را بــرای محصــوالت‪ ،‬خدمــات و‪/‬یــا‬ ‫کمپین هایــی کــه وجــود ندارنــد خــرج کننــد‪ .‬این پرســوناهای‬ ‫جعلــی می تواننــد بــه دلیــل نارضایتــی مشــتری‪ ،‬بی اعتمادی‬ ‫ایجــاد کــرده و بــه کسـب وکار اســیب برســانند‪.‬‬ ‫کاری که می توانید در مورد ان انجام دهید‪:‬‬ ‫شــرکت ها بایــد در نظــر بگیرنــد کــه چگونــه می تواننــد بــه‬ ‫محافظــت از مخاطبــان خــود در برابــر کالهبــرداری کمــک‬ ‫کننــد و اگــر مجــرم ســایبری جعــل نــام تجــاری ان هــا را‬ ‫جعــل کنــد‪ ،‬چگونــه می تواننــد جبــران کننــد‪ .‬بــرای جلوگیری‬ ‫از جرائــم متــاورس‪ ،‬اســتفاده از احــراز هویــت دوعاملــی‬ ‫یــا چندعاملــی را به عنــوان یــک کنتــرل پیشــگیرانه در برابــر‬ ‫تصاحــب حســاب در نظــر بگیریــد‪ .‬برندهــا بایــد بهداشــت‬ ‫کیــف پــول مناســب را بــرای مشــتریان و ســازمان خــود نیــز‬ ‫ترویــج دهنــد‪.‬‬ ‫چگونــه از نــام تجــاری خــود در برابــر خطــرات متــاورس‬ ‫محافظــت کنیــد‬ ‫(‪How to protect your brand from metaverse‬‬ ‫‪)dangers‬‬ ‫ماننــد هــر فنــاوری جدیــد‪ ،‬بــا رشــد و توســعه فضــا‪،‬‬ ‫خطــرات فــرا منطقــی بیشــتری ظاهــر می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫ســازمان ها همچنــان می تواننــد اقداماتــی را بــرای ایمنــی‬ ‫برنــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا برخــی از مراحلــی اســت کــه رهبــران بازاریابــی و‬ ‫کس ـب وکار می تواننــد بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات احتمالــی‬ ‫قبــل از پیوســتن بــه متــاورس انجــام دهنــد‪ ،‬همــراه با نکاتی‬ ‫بــرای محافظــت از حضــور فعلــی برنــد شــما‪:‬‬ ‫یک تیم داده و امنیت متاورس ایجاد کنید‬ ‫(‪)Create a metaverse data and security team‬‬ ‫رهبــران بایــد از چالش هــای رایــج امنیــت ســایبری اگاهــی‬ ‫کســب کننــد‪ .‬یــک تیــم امنیتــی نظــارت جامــع را بــرای‬ ‫توســعه پروتکل هــا و رویه هــا تشــکیل دهیــد‪ .‬ایــن تیــم باید‬ ‫مســئول درک و ارتبــاط بــا خطــرات متاوافــر مختلــف در حــال‬ ‫ظهــور باشــد‪.‬‬ ‫ایــن حتــی می توانــد شــامل اجــرای امنیــت ســایبری هــوش‬ ‫مصنوعــی بــرای نشــان دادن سوءاســتفاده‪ ،‬ســوء رفتــار و‬ ‫ســایر رفتارهــای منفــی باشــد‪ .‬دسترســی کاربران بــه مدیران‬ ‫پلتفــرم را در نظــر بگیریــد کــه می تواننــد بــا تعلیــق یــا اخــراج‬ ‫اعضــا از متــاورس مداخلــه کننــد‪.‬‬ ‫شرایط و ضوابط متاورس را ایجاد کنید‬ ‫(‪)Develop metaverse terms and conditions‬‬ ‫چــه این یــک فعال ســازی کوتاه مــدت باشــد یــا یــک فضــای‬ ‫متــاورس دائمــی‪ ،‬شــرایط و شــرایطی را بــرای ایجــاد یــک‬ ‫جامعــه دیجیتــال بــرای محافظــت از نــام تجــاری خــود ایجــاد‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬بــرای جلوگیــری از تصاحــب اواتــار‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫پوســته های منحصربه فــرد یــا جفــت کــردن حســاب ها بــا‬ ‫‪ NFT‬بــرای جلوگیــری از تقلــب در هویــت را در نظــر بگیرید‪.‬‬ ‫ایــن الزامــات کار را بــرای مجرمــان ســایبری دشــوارتر می کند‬ ‫تــا هویت هــای تکــراری را در متــاورس انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد از شــرایط و ضوابــط خــود بــرای اجــرای‬ ‫بهداشــت مناســب کیــف پــول اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه بیــان‬ ‫ســاده‪ ،‬مصرف کننــدگان و شــرکت ها بایــد کیــف پول هــای‬ ‫متعــددی داشــته باشــند‪ .‬بــرای مصرف کننــدگان معمــول‬ ‫اســت کــه ســه کیــف پــول جداگانــه داشــته باشــند‪ :‬یــک‬ ‫کیــف پــول نعنــاع‪ ،‬یــک کیــف پــول فــروش و یــک کیــف‬ ‫پــول صنــدوق دار‪ .‬همــه ایــن کیــف پول هــا بایــد به درســتی‬ ‫اســتفاده شــوند‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬یــک کیــف پــول خزانــه تنهــا‬ ‫بایــد بــرای دارایی هــای دیجیتالــی باارزش باال اســتفاده شــود‬ ‫زیــرا بــه اینترنــت متصــل نیســت‪.‬‬ ‫بــرای ســازمان ها‪ ،‬پلتفرم هــای نگهبانــی وجــود دارد کــه‬ ‫می تواننــد تجربــه کیــف پــول را بــرای دارایی هــای دیجیتــال‬ ‫شــرکت ها سفارشــی کننــد‪ .‬ایــن کیــف پول هــای شــرکتی‬ ‫همچنیــن بــه مجــوز چندمرحله ای و‪/‬یــا امضا نیــاز دارند‪ .‬اگر‬ ‫برنــد شــما در حــال ایجــاد یــا حمایــت مالــی متــاورس اســت‪،‬‬ ‫امــوزش دادن بــه مشــتریان خــود در مــورد مزایای بهداشــت‬ ‫کیــف پــول انتخــاب عاقالنــه ای اســت زیــرا می توانــد بــه‬ ‫تســهیل پذیــرش کمــک کنــد‪.‬‬ ‫یک سیاســت امنیتی و حفظ حریم خصوصی متاورس‬ ‫ایجاد کنید‬ ‫(‪)Create a metaverse security and privacy policy‬‬ ‫قبل از ساخت محصوالت‪ ،‬خدمات یا تجربیات متاورس‪،‬‬ ‫یک خط مشــی امنیتی و حفظ حریم خصوصی را در اختیار‬ ‫کاربــران قــرار دهیــد تــا از ان هــا پیــروی کننــد‪ .‬برخــی از ایــن‬ ‫دســتورالعمل ها ممکــن اســت بخشــی از خط مشــی های‬ ‫ارائه دهنــده پلتفــرم میزبــان متــاورس باشــند‪.‬‬ ‫برخی از سیاست هایی که باید در نظر گرفته شوند‪:‬‬ ‫داده هــای کاربــر (‪ :)User data‬نــوع داده ای کــه قصــد‬ ‫اســتفاده از ان را داریــد و مدت زمــان ان را تعریــف کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــامل حقــوق کاربــران بــرای دسترســی بــه‬ ‫اطالعــات شــخصی می شــود‪.‬‬ ‫ارتبــاط (‪ :)Communication‬حقــوق کاربــر برای ارتباطات‬ ‫درخواســتی و ناخواســته را بیــان کنیــد زیــرا ممکــن اســت‬ ‫بســته بــه فنــاوری و پلــت فــرم شــما متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬یــک جهــان ‪ AR‬شــامل ارتباطــات مجــازی‬ ‫بــه مجــازی و فیزیکــی بــه مجــازی اســت‪ .‬در دنیــای ‪،VR‬‬ ‫ارتباطــات کامــا ًمجــازی بــه مجــازی اســت‪.‬‬ ‫مالکیــت (‪ :)Ownership‬محتــوای تولیدشــده توســط‬ ‫کاربــر ســتونی از فــرا جهــان اســت‪ UGC .‬می توانــد بســیار‬ ‫متفاوت باشــد و درامدزایی داشــته باشــد‪ ،‬بنابراین قوانینی‬ ‫را در مــورد مالکیــت کاالهــای دیجیتــال مجازی‪ ،‬پوســته های‬ ‫اواتــار‪ NFT ،‬و غیــره لحــاظ کنیــد‪ .‬بــرای مدیریــت مالکیــت‬ ‫محتــوا از فنــاوری ماننــد بــاک چیــن بــرای ردیابــی مالکیــت‬ ‫دارایــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫یک تیم اعتدال متاورس ایجاد کنید‬ ‫(‪)Create a metaverse moderation team‬‬ ‫یــک تیــم تعدیــل ایجــاد کنیــد کــه بــه نظــارت فعــال بــر روی‬ ‫پلتفــرم متــاورس انتخابــی شــما اختصــاص دارد‪ .‬ایــن تیــم‬ ‫باید لحن‪ ،‬گفت وگوها و واکنش ها را بررسی کرده و به ان‬ ‫بپــردازد تــا از تشــدید تنــش جلوگیــری کنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫مایــل بیشــتری را طــی کنیــد‪ ،‬یــک تیــم خدمــات مشــتری‬ ‫پیاده ســازی کنیــد تــا قوانیــن فعال ســازی متــاورس شــما را‬ ‫طــی کنــد یــا به عنــوان یــک «خــط مســتقیم» مســتقیم بــرای‬ ‫کاربــران عمــل کنــد تــا در مواقعــی کــه بــه کمــک نیــاز دارنــد‪،‬‬ ‫بــا ان هــا ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬ایــن کمــک می کند تــا اطمینان‬ ‫حاصــل شــود کــه کاربــران طبــق قوانیــن بــازی می کننــد و‬ ‫خطــر را بــرای پلتفــرم و ســایر کاربــران کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کاربــران متــاورس تمایــل دارنــد در محیط هــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬به ویــژه محیط هایــی کــه بــرای ســرگرمی اســتفاده‬ ‫می شــوند‪ ،‬گارد کمتــری داشــته باشــند‪ .‬حتــی برندهایــی‬ ‫کــه در متــاورس کار می کننــد بایــد بــه کارمنــدان در مــورد‬ ‫شــیوه های امنیتــی امــوزش دهنــد‪ .‬ازانجایی کــه کاربــران‬ ‫ممکــن اســت در مــورد امنیــت ســایبری هوشــیار نباشــند‪،‬‬ ‫ایجــاد ابتــکارات امنیتــی کــه بــه کاربــران می امــوزد محتــاط‬ ‫باشــند می توانــد از سوءاســتفاده و نقــض جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫در برابر خطرات متاورس اقدام کنید‬ ‫(‪)Take action against metaverse dangers‬‬ ‫متــاورس کامــل نیســت‪ ،‬امــا سرشــار از فرصت هایــی اســت‬ ‫کــه شــاید هرگــز تصــورش را هــم نمی کردیــم‪ .‬بــا انجــام ایــن‬ ‫اقدامــات می توانیــد از نــام تجــاری خــود در برابــر خطــرات فرا‬ ‫منطقــی محافظــت کنیــد و شــرکت خــود را بــرای موفقیــت‬ ‫امــاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪ -724‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-724‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/14‬شعبان‪/‬‬ ‫‪14 - 2023‬‬ ‫‪/07 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫سه شنبه ‪12//16‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫الیروبی خلیج گرگان‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫بیانیه شماره ‪ ۲‬وزارت کشور‬ ‫درباره مسائل پیش امده‬ ‫در برخی از مدارس‬ ‫بیانیــه شــماره ‪ ۲‬وزارت کشــور دربــاره نتایــج اولیــه تحقیقــات از مســایل‬ ‫پیــش امــده در برخــی از مــدارس کشــور‪ ،‬شــامگاه دوشــنبه منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی وزارت کشــور‪ ،‬متــن‬ ‫ایــن بیانیــه بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫پیــرو نخســتین بیانیــه وزارت کشــور در پیگیــری التهابــات ایجــاد شــده‬ ‫در برخــی از مــدارس و بــروز ناراحتــی بــرای تعــدادی از دانش امــوزان‬ ‫عزیــز و در تعقیــب مجدانــه ایــن مســاله مهــم و بــا فعالیــت شــبانه روزی‬ ‫وزارت خانه هــای بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫نهادهــا و دســتگاه های اطالعاتــی‪ ،‬قضایــی و امنیتــی‪ ،‬نتایــج حاصله زیر به‬ ‫اختصــار بــه ســمع و نظــر مــردم شــریف ایــران می رســد‪:‬‬ ‫‪.۱‬بنــا بــر گــزارش هــای واصلــه تاکنــون در ‪ ۲۵۰‬کالس از مــدارس سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬تعــداد محــدودی از دانــش امــوزان ابــراز احســاس عــوارض و‬ ‫ناراحتــی کرده انــد‪.‬‬ ‫‪.۲‬براســاس بررســی نمونه هــای مشــکوک در معتبرتریــن ازمایشــگا ه هــای‬ ‫کشــور و جمع بنــدی نتایــج حاصلــه در کمیتــه علمــی وزارت بهداشــت کــه‬ ‫از متخصصیــن ارشــد حــوزه هــای مختلــف درمانــی و بهداشــتی تشــکیل‬ ‫شــده اســت و همچنیــن ســازمان پدافنــد غیرعامــل و‪ ...‬خوشــبختانه تــا‬ ‫ایــن لحظــه وجــود مــواد ســمی و خطرنــاک در هیچ یــک از دانش امــوزان‬ ‫مراجعه کننــده بــه مراکــز درمانــی یافــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪.۳‬در ازمایش هــای انجــام شــده درکمتــر از پنــج درصــد مراجعیــن مــواد‬ ‫محرکــی یافــت شــده کــه منجــر بــه بدحالــی دانش امــوزان و بــروز عالئمــی‬ ‫شــده اســت کــه خوشــبختانه هیچ کــدام منجــر بــه مخاطــرات و عــوارض‬ ‫پایــدار بــرای فرزندان مــان نشــده اســت‪ ،‬ایــن مــی توانــد یــک اقــدام عامدانــه‬ ‫و جنایتکارانــه باشــد و تحقیقــات در ایــن زمینــه توســط دســتگاه هــای‬ ‫اطالعاتــی و انتظامــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪.۴‬در نشســت مشــترک کمیتــه علمــی وزارت بهداشــت ودرمــان‪ ،‬بنــا بــه‬ ‫اطالعــات ارائــه شــده اســتانداران مرتبــط بــا موضــوع و ســایر بخش هــای‬ ‫مربوطــه‪ ،‬معلــوم شــد کــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد ابــراز ناراحتــی دانش امــوزان‬ ‫ناشــی از اضطــراب و نگرانی هــای ایجــاد شــده در فضــای کالس و مدرســه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪. ۵‬برابــر بررســی هــای بــه عمــل امــده بخشــی از مــواردی کــه منجــر‬ ‫بــه ایجــاد التهــاب در برخــی از مــدارس شــده اســت‪ ،‬ناشــی از اقدامــات‬ ‫ماجراجویانــه اســت کــه مســئله مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪.۶‬تعــدادی از عناصــر مخــل روان و ســامت جامعــه‪ ،‬کــه بــا نشــر اکاذیــب‬ ‫و تشــویش اذهــان در کنــار هیاهــوی کــور بیگانــگان در ایجــاد جــو ملتهــب‬ ‫و اضطــراب تــاش داشــته اند‪ ،‬توســط مراجــع قضایــی تحــت پیگــرد قــرار‬ ‫گرفته انــد کــه رســیدگی فــوری و قاطــع مــورد انتظــار اســت‪.‬‬ ‫‪.۶‬از اولیــاء و والدیــن محتــرم دانش امــوزان در سراســر کشــور کــه تاکنــون‬ ‫بــا خویشــتن داری و همراهــی خــود‪ ،‬مانــع از اخالل در امر امــوزش فرزندان‬ ‫شــده اند‪ ،‬خواهشــمند اســت بــا رفــع نگرانــی از ایــن عزیــزان‪ ،‬در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه عوامــل برهم زننــده ارامــش و ســامت دانش امــوزان‬ ‫مــوارد را بــه ســرعت بــه دســتگ اه های مســوول گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در روز درختکاری‬ ‫سه اصله نهال کاشتند؛‬ ‫هر ایرانی سه درخت‬ ‫بکارد کاشت یک میلیارد‬ ‫نهال در چهار سال محقق‬ ‫می شود‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای رهبــر انقــاب اســامی همزمــان بــا روز‬ ‫درختــکاری صبــح امــروز ســه اصلــه نهــال کاشــتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب پــس از کاشــت نهال هــا در ســخنانی دربــاره علــت کاشــت ســه‬ ‫ـال روز درختــکاری بــا عنــوان «هــر ایرانــی ســه نهــال»‪،‬‬ ‫نهــال بــه شــعار امسـ ِ‬ ‫اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬اگــر بــر اســاس شــعار انتخــاب شــده‪ ،‬هــر ایرانــی ســه‬ ‫نهــال بــکارد‪ ،‬برنامــه دولــت بــرای کاشــت یــک میلیــارد نهــال‪ ،‬از ســال ‪ ۱۴۰۲‬و‬ ‫الیروبی خلیج گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫در طــول چهــار ســال محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــه اهمیــت موضــوع نهــال کاری در حفــظ‬ ‫محیــط زیســت اشــاره کردنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا کمــک مــردم امــکان‬ ‫تحقــق کاشــت یــک میلیــارد نهــال وجــود دارد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬توصیــه متخصصــان‬ ‫و کارشناســان ایــن اســت کــه عــاوه بــر کاشــت درخت هــای میــوه دار بایــد‬ ‫درختــان جنگلــی و درختانــی کــه چــوب انهــا دارای اهمیــت اســت نیــز کاشــته‬ ‫شــوند زیــرا تجــارت چــوب در اقتصــاد کشــور تاثیــر بســزایی دارد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬نتیجــه اقتصــاد تــک محصولــی‪ ،‬وضعیــت کنونــی‬ ‫کشــور اســت کــه در زمینه هــای ارزش پــول ملــی و تــورم و گرانــی دارای‬ ‫مشــکالت اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه تــاش مســئوالن بــرای حــل مشــکالت‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬مســئولین بایــد از همــه راه هــای ممکــن اقتصــادی اســتفاده کننــد تــا‬ ‫بتواننــد بــرای حــل مشــکالت مــردم بــه راه حــل درســتی برســند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬تصریــح بــه حفــظ محیــط زیســت را یکــی‬ ‫از امتیــازات برجســته قانــون اساســی کشــور برشــمردند و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫هیچکــس نبایــد ایــن قانــون را نقــض کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در پایــان ســخنان خــود بــه موضــوع «مســمومیت‬ ‫دانش امــوزان» نیــز اشــاره کردنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئوالن و‬ ‫دســتگاه های اطالعاتــی و انتظامــی بایــد بــا جدیــت ان را دنبــال کننــد گفتنــد‪:‬‬ ‫ایــن موضــوع یــک جنایــت بــزرگ و غیرقابــل اغمــاض اســت و اگــر کســانی‬ ‫در ایــن ماجــرا دســت داشــته باشــند‪ ،‬بایــد عوامــل و مســببین ان بــه اشــد‬ ‫مجــازات برســند‪.‬‬ ‫ـق معصوم تریــن‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای ایــن موضــوع را جنایــت درحـ ِ‬ ‫عناصــر جامعــه یعنــی کــودکان و همچنیــن موجــب ناامنــی روانــی جامعــه و‬ ‫نگرانــی خانواده هــا دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬همــه بداننــد اگــر کســانی‬ ‫بــه عنــوان عوامــل ایــن جنایــت شناســایی و محکــوم شــوند‪ ،‬هیــچ عفــوی‬ ‫درمــورد انهــا نخواهــد بــود زیــرا بایــد بــه اشــد مجــازات برســند تــا مایــه عبــرت‬ ‫دیگــران شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 970

روزنامه بازار کسب و کار پارس 970

شماره : 970
تاریخ : 1403/02/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 969

روزنامه بازار کسب و کار پارس 969

شماره : 969
تاریخ : 1403/02/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!