روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 723 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 723

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 723

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 723

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪217 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 06 -‬مارس‪ /13-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪723 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫نقش افرینی در صنعت پوشاک‬ ‫با دست بانوی ُکرمانج زبان‬ ‫‪2‬‬ ‫توصیه های‬ ‫اندیشکده های‬ ‫امریکایی برای تداوم‬ ‫فشار ارزی بر ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫جدیت در اجرای مالیات بر‬ ‫خانه های خالی مانع افزایش‬ ‫اجاره مسکن می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫چک لیستی برای‬ ‫خانواده ها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫ایران با پوشش کم‬ ‫جنگلی با خطرات‬ ‫زیست محیطی مواجه‬ ‫است‬ ‫بیانیهدبیرخانهجشنواره‬ ‫بین المللی عکس زمین سبز‬ ‫در رویداد جنگل های هیرکانی‬ ‫‪4‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪723‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫معاون امور زراعت وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون هکتار‬ ‫از اراضی کشور زیر کشت‬ ‫پاییزه گندم رفت‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫گفــت‪ :‬پنــج میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫کشــور زیــر کشــت پاییــزه گنــدم رفــت کــه پیــش‬ ‫بینــی می شــود‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۳‬میلیــون تُــن از ایــن‬ ‫محصــول اســتراتژیک برداشــت شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا مهاجــر روز یکشــنبه در حاشــیه همایــش‬ ‫طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای شمالشــرق‬ ‫کشــور در بجنــورد بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫از مجمــوع ســطح زیــر کشــت گنــدم پاییــزه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۵۰‬هــزار هکتــار مربــوط بــه اراضــی‬ ‫ابــی و ســه میلیــون و ‪ ۹۵۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫دیــم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برداشــت دقیــق تولیــد گنــدم بــه‬ ‫میــزان بــارش بــاران در اردیبهشــت مــاه ســال‬ ‫اینــده بســتگی دارد و پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫امســال تولیــد گنــدم ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اســتان هــای گلســتان‪ ،‬اردبیــل‪،‬‬ ‫اذربایجــان شــرقی‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪ ،‬قزویــن‪،‬‬ ‫مرکــزی و زنجــان در ســال جــاری بــا خشکســالی‬ ‫مواجــه هســتند و برداشــت گنــدم در ایــن‬ ‫اســتان ها بــا چالــش همــراه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان ها در ســال‬ ‫زراعــی جــاری بارندگــی خوبــی نخواهنــد داشــت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال نیمــه جنوبــی کشــور‬ ‫بارندگــی خوبــی داشــت و احتمــال افزایــش‬ ‫برداشــت گنــدم در ایــن مناطــق وجــود دارد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۸۰‬درصد نیاز علوفه دامی‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیر جهــاد کشــاورزی در ادامه‬ ‫گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد نیــاز علوفــه دام ســبک در داخــل‬ ‫کشــور تولیــد مــی شــود و مابقــی نیــز وارداتــی اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر افــزود‪ :‬در ســال های اخیــر توجــه ویــژه ای‬ ‫بــه کشــت انــواع علوفــه هــای دامــی از جملــه جــو‪،‬‬ ‫ســوربوم‪ ،‬ارزن‪ ،‬ذرت دانــه ای و علوفــه ای شــده‬ ‫اســت تــا بخــش زیــادی از تغذیــه دســتی دام هــا‬ ‫در داخــل کشــور تولیــد شــود‪.‬‬ ‫وی ســطح زیــر کشــت انــواع علوفــه در کشــور را‬ ‫ســه میلیــون و ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ســاالنه از ســطح اراضی کشــور بیش از چهار میلیون‬ ‫تـُـن جــو برداشــت مــی شــود‪ ،‬در حالــی کــه نیاز بــه این‬ ‫علوفــه بیــن پنــج تــا ‪ ۶‬میلیــون تـُـن اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان‬ ‫اینکــه ســاالنه بــه ‪ ۱۵‬میلیــون تـُـن ذرت علوفــه ای نیز‬ ‫بــرای خــوراک دام نیــاز اســت گفــت‪ :‬در ایــن نــوع از‬ ‫علوفــه بــه خودکفایــی رســیده ایــم امــا بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه ذرت دانــه ای در اراضــی ابــی کشــت مــی شــود‬ ‫در ایــن رابطــه بــه واردات نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫همایــش «طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای‬ ‫شمالشــرق کشــور» بــا حضــور معــاون وزیــر جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تعــدادی از مدیــران اســتان هــای‬ ‫شمالشــرق کشــور‪ ،‬کارشناســان و کشــاورزان در‬ ‫ســالن فرهیختــگان دانشــگاه ازاد اســامی بجنــورد‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫شکفتن هنر طبیعت‬ ‫در البسه بانوان‬ ‫وجــود مراتــع سرســبز و بکــر‪ ،‬انواع گیاهان وحشــی و کوهی‬ ‫رنگارنــگ‪ ،‬شــقایق هــای ســرخ‪ ،‬انــواع پرنــدگان وحشــی و‬ ‫حیوانــات اهلــی و بومــی باعــث شــده اســت کــه زنــان ایــن‬ ‫اســتان بــه وِیــژه بانــوان روســتایی بــا الهــام گرفتــن از طبیعــت‬ ‫بــه روایــت زندگــی و خاطــرات خــود در ایــن نقــوش بپردازنــد‬ ‫و بــا دســتان ظریــف زنانــه خــود نقــش هایــی را بــر پارچــه هــا‬ ‫بزننــد کــه بســا حیــرت اورنــد‪.‬‬ ‫گفت وگو با بانوی کارافرین‬ ‫و خوش ذوق بجنوردی؛‬ ‫نقش افرینی‬ ‫در صنعت پوشاک‬ ‫با دست بانوی‬ ‫ُکرمانج زبان‬ ‫زینب جوان‬ ‫امــروزه ورود مدل هــای جدیــد و بی هویــت خارجــی موجــب‬ ‫شــده تــا لباس هــای بومــی و محلــی از رونــق بیفتــد و کم کم‬ ‫رنــگ فراموشــی بــه خود بگیرد‪ ،‬امــا در این میان هنرمندانی‬ ‫هســتند کــه از نقــش و طرح هــای پیشــینیان الگــو بــرداری‬ ‫کــرده و پوشــش زیبایــی خلــق کرده انــد‪.‬‬ ‫رنگ هــای شــاد و نقــش و نگارهــای متنــوع بــه کار رفتــه‬ ‫در لباس هــای محلــی عــاوه بــر جنبه هــای زیباشــناختی‪،‬‬ ‫ارامــش روحــی و روانــی را بــرای فــرد بــه ارمغــان مــی اورد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از جملــه مناطقــی اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫حضــور اقــوام مختلــف بــه گنجینــه فرهنــگ هــا شــهرت‬ ‫یافتــه و جلــوه ایــن رنگیــن کمــان فرهنگــی و تنــوع قومــی را‬ ‫بخصــوص در لبــاس محلــی انــان بیشــتر مــی تــوان دیــد‪.‬‬ ‫لباس های ســنتی زنان کرمانج و ترکمن خراســان شــمال‪،‬‬ ‫اصیــل و ایرانــی اســت کــه طــرح و نــگار نقــش بســته بــر ان‪،‬‬ ‫چشــم هــا را بــه میهمانــی طبیعــت مــی بــرد و هــر نقــش‬ ‫نمــادی اســت کــه پیشــینه دیرینــه دارد‪.‬‬ ‫زنــان و دختــران کرمانــج و ترکمــن ایــن دیــار در درازای تاریخ‬ ‫پوشــش اصیــل خــود را کــه گویــا هویــت انــان اســت را حفــظ‬ ‫کــرده انــد و بــه عنــوان میراثــی گران ســنگ‪ ،‬پشــت به پشــت‬ ‫بــه نســل بعــدی منتقــل کــرده اند‪.‬‬ ‫پوشــش مــرد و زن ترکمــن و عشــایر کــرد در کنــار هــم‬ ‫جلــوه ای دارد کــه امــروزی ها هنــوز در تزیینات‪ ،‬نمایش ها‪،‬‬ ‫برگــزاری اییــن هــای جشــن و غیــره بــه جلــوه گــری ان پنــاه‬ ‫بــرده و انــرا چــون تابلویــی زینتــی بــه رخ می کشــند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا پیشــینه ای تاریخــی و مذهبــی‪ ،‬بــا‬ ‫ترکیب قومیت های مختلف کرمانج‪ ،‬فارس‪ ،‬ترک‪ ،‬ترکمن‬ ‫و تــات کانــون وحــدت قومیــت هــا و دارای گنجینه هایــی‬ ‫اســت کــه لبــاس هــای ســنتی ان از گنجینه هــای ارزشــمند‬ ‫ان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫زنــان خراســان شــمالی بــا دســتان خــود هنرمندانــه‬ ‫لباس هــای محلــی کــم نظیــری را خلــق می کننــد که حاصل‬ ‫ذوق و ابتــکار انــان اســت‪.‬‬ ‫اثــر حضــور مــداوم زنــان ایــن خطــه در دل طبیعــت بــه‬ ‫وضــوح در نقــوش لبــاس هــای محلــی مشــهود اســت‪ ،‬رنــگ‬ ‫شــاد و نقــش هــای شکســته ســوزن دوزی شــده بــر حاشــیه‬ ‫لبــاس هــای همگــی نشــانگر الهــام از طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫لبــاس کرمانــج هــای ایــن اســتان کــه دختــران و زنــان عشــایر‬ ‫بــر تــن مــی کننــد در رنگ هــای شــاد و بــا حاشــیه های متنــوع‬ ‫دوختــه شــده کــه عمدتــا شــامل شــلیته‪ ،‬گــراس و یاشــار اســت‪.‬‬ ‫فعالیت هشت ساله؛ تجربه ‪ ۸۰‬ساله‬ ‫امــروزه ورود مــدل هــای جدیــد و بــی هویــت خارجــی و‬ ‫عمدتــا غربــی موجــب شــده تــا لباس هــای بومــی و محلــی که‬ ‫معــرف فرهنــگ غنــی و بومــی مناطــق مختلف اســت از رونق‬ ‫بیفتــد و کــم کــم رنــگ فراموشــی بــه خــود بگیــرد‪ ،‬امــا در ایــن‬ ‫میــان هنرمندانــی هســتند کــه بــا تــاش شــبانه روزی و الگــو‬ ‫بــرداری از طبیعــت بکــر‪ ،‬طــرح و نقــش هایــی کــه پیشــینیان‬ ‫برایمــان بــه یــادگار گذاشــتند بــه صورت هنرمندانــه برپارچه و‬ ‫طرح هــای لبــاس پیــاده کــرده و از ان تولیداتــی را بــه ارمغــان‬ ‫اورده کــه زبــان زد خــاص و عــام اســت‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع فقــط یــک ادعــا نیســت چــرا کــه در دیــار‬ ‫فرهنــگ هــا بانوانــی هنرمنــد و توانمنــد بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت قومیــت هــا و طــرح هــای ریــز و درشــتی کــه چــه در‬ ‫گذشــته و چــه اکنــون بــر لبــاس هــای انهــا اســت بــا ظرافــت‬ ‫و هنرمندانــه ای نقــش در نقــش‪ ،‬طــرح بــر طــرح خلق کرده‬ ‫و پوشــاکی کــه در خــور و شــخصیت یــک خانــواده ایرانــی‬ ‫اســت را تولیــد و راهــی بــازار و نمایشــگاه های بیــن المللــی‬ ‫و کشــوری کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــه محــض اینکــه تحصیالتــم در دانشــگاه تمــام شــد بــا‬ ‫دســت خالــی و یــا بــه قولــی از صفــر شــروع کــردم و ایــن‬ ‫اغازگــر حرفــه و هنــری بــود که در چند ســال دوران دانشــگاه‬ ‫و مدرســه از اســتادان و معلمــان خــود اموختــه بــودم‪ .‬حــال‬ ‫بایــد هرچــه در چنتــه داشــتم رو مــی کــردم‪ ،‬امــا راه طوالنــی‬ ‫در پیــش داشــتم و کار و همــت شــبانه روزی را مــی طلبیــد‪.‬‬ ‫هشــت ســال اســت کــه یــک کارگاه طراحــی و دوخــت بــه‬ ‫همــراه دیگــر همکارانــم راه انــدازی کــرده ام‪ ،‬شــاید ابتــدای‬ ‫راه تنهــا بــودم امــا اکنــون بعــد از گــذر ایــن چنــد ســال دیگــر‬ ‫احســاس تنهایــی نمــی کنــم چــرا کــه بانــوان هنرمنــد بســیاری‬ ‫از جملــه زنــان روســتایی‪ ،‬دانشــجویان و دانــش امــوزان ایــن‬ ‫حــوزه در کنــارم هســتند و چــه بســا کــه هــر لحظــه در کنــار‬ ‫و همیــاری یکدیگــر ایــده و نــواوری جدیــدی بــه ذهنمــان مــی‬ ‫رســد و ایــن را بــه هــم انتقــال مــی دهیــم‪ ،‬ایــن هــا را یــک‬ ‫بانــوی هنرمنــد و فعــال در حــوزه مــد و لبــاس بیــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫مریــم نودهــی کــه اکنــون یکــی از اســاتید دانشــگاه بجنــورد‬ ‫نیــز اســت مــی گویــد‪ :‬هشــت ســالی کــه مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت در ایــن کارگاه طراحــی و دوخــت بنــام «ژیــگال»‬ ‫بــه معنــای زندگــی جدیــد هســتم بــه انــدازه ‪ ۸۰‬ســال شــاید‬ ‫هــم بیشــتر تجربــه کســب کــرده ام چــرا کــه در ایــن مــدت‬ ‫در تمامــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی حضــور داشــته ام و‬ ‫حتــی بــه عنــوان زن کار افریــن در برنامــه «میدان» ســیمای‬ ‫ملــی اول شــدم‪ ،‬همچنیــن در همایــش هــای مــد و لبــاس‬ ‫بســیاری بــا ایــن برنــد حضــور داشــته ام‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد تصریــح مــی کنــد‪ :‬اکنــون با ایــن کارگاه‬ ‫کــه فقــط چهــار چــرخ خیاطــی صنعتــی راســته دوز‪ ۲ ،‬چــرخ‬ ‫همــه کاره و ‪ ۲‬ســردوز و ســه اتــو و میــز بــرش و پنــج همــکار‬ ‫خانــم در حــوزه دوخــت و دوز و ‪ ۱۵‬طــراح تولیــدات خــود را‬ ‫بــه پنــج نقطــه از کشــور از جملــه تهــران‪ ،‬همــدان و بابــل‬ ‫ارســال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫هنری با تلفیق پوشش پیشینیان‬ ‫وقتــی یــک هنرمنــد شــروع بــه خلــق یــک اثــر هنــری مــی‬ ‫کنــد بــه طــور حتــم‪ ،‬دســت و ذهنــش درگیــر اســت چــرا کــه‬ ‫طرح هــا و نقش هــای یــک اثــر نتیجــه تفکــر انتزاعــی هنرمنــد‬ ‫اســت کــه ریشــه در باورهــا و دیده هــاش دارد‪ .‬از طــرف دیگــه‬ ‫دســت هنرمنــد بــه کمــک ذهــن امــده و ایــده فوق العــاده را‬ ‫اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــس وقتــی بــه یــک اثــر هنــری مــی نگریــم بایــد تــا اعمــاق‬ ‫ذهــن خالــق ان اثــر ســفر کنیــم و بــه باورهــا و دیده هــای‬ ‫ان برســیم و ایــن را مــی تــوان در اثــار هنــری از جملــه‬ ‫دســتبافته هــای فــرش و گلیــم و گلــدوزی هایــی کــه در ایــن‬ ‫دیــار توســط هنرمنــدان خلــق شــده اســت‪ ،‬یافــت‪.‬‬ ‫چــه زیبــا کــه ایــن هنــر در هــم امیختــه و اثــری تولیــد‬ ‫شــود کــه فقــط در پســتوی خانــه هــا نباشــد و در دیــد‬ ‫تمامــی عمــوم قــرار گیــرد و فرهنگ گذشــتگان به ایندگان‬ ‫مــا انتقــال یابــد و ایــن نیازمنــد هنرمندانــی اســت کــه در‬ ‫ایــن عرصــه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن بجنوردی می افزایــد‪ :‬در کار و تولیدات‬ ‫خــود تنهــا بــه طــرح و نقــش هــای لبــاس هــای محلــی و‬ ‫زیوراالتــی کــه اســتفاده مــی شــود بــرای لباس هــای بــا ســبک‬ ‫نویــن اکتفــا نکــرده ایــم بلکــه از طــرح هــا و نقــش نگارهــای‬ ‫قالیچــه و گلیــم و گلــدوزی پــرده هــا نیــز در کارهــای خــود‬ ‫اســتفاده مــی کنیــم کــه مــورد پســند عمــوم شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی مــوارد طــرح لبــاس در چنــد مرحلــه و در چنــد جــا‬ ‫تولیــد مــی شــود کــه از جملــه ان مــی تــوان بــه ریشــه بافــی‬ ‫فــرش کــه زنــان ترکمــن مــی بافنــد و بــرای مــا تهیــه مــی کنند‬ ‫و مــا در طــرح و لباســی کــه تولیــد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫شکفتن هنر طبیعت در البسه بانوان‬ ‫وجود مراتع سرسبز و بکر‪ ،‬انواع گیاهان وحشی و کوهی‬ ‫رنگارنــگ‪ ،‬شــقایق هــای ســرخ‪ ،‬انــواع پرنــدگان وحشــی و‬ ‫حیوانــات اهلــی و بومــی باعــث شــده اســت کــه زنــان ایــن‬ ‫اســتان بــه وِیــژه بانــوان روســتایی با الهــام گرفتن از طبیعت‬ ‫بــه روایــت زندگــی و خاطــرات خــود در ایــن نقــوش بپردازنــد‬ ‫و بــا دســتان ظریــف زنانــه خــود نقــش هایــی را بــر پارچــه ها‬ ‫بزننــد کــه بســا حیــرت اورنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارافریــن و هنرمنــد بجنــوردی در ادامــه مــی افزایــد‪:‬‬ ‫نــا گفتــه نمانــد ایــن دیــار زنــان بســیار هنرمنــد در دل خــود‬ ‫دارد کــه بــا ذوق و هنــری کــه خلــق مــی کننــد؛ مــی تواننــد‬ ‫در کنــار کارهــای روســتا منبــع کســب درامــد نیــز باشــند در‬ ‫همیــن راســتا بانــوان ‪ ۲‬روســتایی بــا مــا همــکاری مــی کننــد‬ ‫و در صــدد هســتیم تــا بانــوان یــک روســتای دیگــر نیــز بــه‬ ‫مجموعــه خــود بیفزایــم‪.‬‬ ‫نودهــی تصریــح مــی کنــد‪ :‬ایــن بانــوان عــاوه بــر تولیــد‬ ‫امــوزش رایــگان نیــز بمنظــور اشــنایی کار و اینکــه چطــور از‬ ‫طرح های ســنتی برای پوشــاک امروزی اســتفاده می شــود‬ ‫بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫جوانان پرچمدار صنعت لباس‬ ‫ایــن بانــوی بجنــوردی بــا اشــاره بــه برگــذاری نمایشــگاه ها‬ ‫در ســطح اســتانی و کشــوری مــی افزایــد‪ :‬اینکــه چقــدر‬ ‫بتوانیــم در عرضــه تولیــدات خــود موفــق شــویم بــه نحــوه‬ ‫برگــذاری نمایشــگاه هــا و جــذب مخاطــب بســتگی دارد‪،‬‬ ‫حــال بــا ایــن شــرایط اقتصــادی کــه هــر روز قیمت هــا‬ ‫در حــال تغییــر اســت چطــور مــی شــود بــه طرحــی و‬ ‫یــا پوشــاکی کــه تولیــد کــرده ایــم قیمــت بگذاریــم و یــا‬ ‫دســتمزد کســانی کــه در ایــن عرصــه بــا مــا همــکاری‬ ‫می کننــد چگونــه بایــد پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬نحــوه برگــزاری نمایشــگاه نیــز‬ ‫در جــذب مخاطــب موثــر اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫روحــی و کرونایــی مــردم نیازمنــد محیطــی شــاد و هیجانی‬ ‫هســتند کــه بایــد مســووالن بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫موســیقی و لبــاس هــای محلــی کــه داریــم از ان بــه نحــو‬ ‫احســنت مــورد بهــره بــرداری قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫نودهــی درادامــه بــا اعتقــاد بــه اینکــه بایــد شــرایط الزم‬ ‫بــرای ورود طراحــان جــوان بــه عرصــه مــد و لبــاس فراهــم‬ ‫شــود‪ ،‬تصریــح مــی کنــد‪ :‬بــرای جــذب جوانــان بــه بــازار‬ ‫لبــاس ایــران بایــد شــرایطی مهیــا شــود تــا انهــا بابــت‬ ‫اینــده کاری‪ ،‬میــزان درامــد و جلــب اعتمــاد تولیدکنندگان‬ ‫در ایــن عرصــه نگرانــی خاصــی نداشــته باشــند تــا بــدون‬ ‫دغدغــه ایده هــای خــود را بــه مرحلــه اجــرا برســانند کــه‬ ‫نیازمنــد همــت مســووالن مربوطــه اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی بــه دلیــل وجــود قومیت هــای مختلــف‬ ‫ترکمــن‪ ،‬کــرد‪ ،‬لــر ‪ ،‬فــارس‪ ،‬تــات و تــرک و هــم نشــینی‬ ‫فرهنگ هــای مختلــف‪ ،‬لبــاس محلــی بــا رنگ هــای متنــوع و‬ ‫شــاد و نقــوش مختلــف شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫لباس هــای محلــی مــردم خراســان شــمالی بــا داشــتن‬ ‫تنــوع چشــمگیر رنــگ و طــرح‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه پوشــش‬ ‫اســامی و کاملی برای زنان و مردان محســوب می شــود‪،‬‬ ‫بــه علــت اینکــه غالبــا بــر گرفتــه از زیبایی هــای طبیعــت‬ ‫و رنگ هــای شــاد فصــل بهــار هســتند‪ ،‬ســبب ارامــش‬ ‫روحــی و روانــی اســتفاده کننــدگان نیــز می شــود‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪021 -91013453‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 15‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 723‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫به اعتقاد این تحلیلگر امریکایی‪،‬‬ ‫درحالیکه مجاهدین خلق ادعا‬ ‫می کند بزرگترین‪ ،‬محبوب ترین و‬ ‫دموکراتیک ترین گروه مخالف نظام‬ ‫ایران است اما یک مدافع هم در‬ ‫ساختار فدرال امریکا ندارد‪ .‬اگرچه چند‬ ‫سال قبل ایاالت متحده برای تسهیل‬ ‫سیاست هایش عنوان تروریستی را از‬ ‫نام ان ها حذف کرد اما هنوز دولت‬ ‫ایاالت متحده به ان ها اعتماد ندارد و‬ ‫مجوزهای امنیتی را به اعضای سازمان‬ ‫مجاهدین خلق نمی دهد‪.‬‬ ‫اتاق های فکر لیبرال‬ ‫ادعــای بنیــاد دفــاع از دموکراســی ها‪ :‬در ســمت عرضــه‪ ،‬ایــاالت‬ ‫متحــده و متحدانــش بایــد درامــد صادراتــی تهــران و دسترســی بــه ارز‬ ‫خارجــی را محــدود کننــد‪ .‬ایــن شــامل فشــار بــر کشــورهایی ماننــد چیــن‪،‬‬ ‫امــارات متحــده عربــی‪ ،‬عــراق‪ ،‬ترکیــه و هنــد بــرای دور زدن تحریم هــای‬ ‫واشــنگتن مــی شــود‬ ‫اتاق های فکر امریکایی در‬ ‫مورد ایران چه می گویند؟‬ ‫توصیه های‬ ‫اندیشکده های‬ ‫امریکاییبرای‬ ‫تداوم فشار ارزی‬ ‫بر ایران‬ ‫اندیشــکده های امریکایــی همســو بــا دو حــزب دموکــرات‬ ‫و جمهوریخــواه در ‪ ۱۰‬روز گذشــته همــگام بــا تحــوالت‬ ‫داخلــی‪ ،‬بــه موضوعاتــی ماننــد بحــران ارزی و اقتصــادی‬ ‫کشــور‪ ،‬فعالیت هــای هســته ای تهــران‪ ،‬اعتراضــات داخلــی‬ ‫و سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی پرداخته انــد‪.‬‬ ‫اتاق هــای فکــر امریکایــی مربــوط بــه هــر دو جنــاح لیبــرال‬ ‫و ترقــی خــواه (نزدیــک بــه دموکرات هــا) و محافظ ـه کاران‬ ‫(جمهوریخواهــان) در دو هفتــه گذشــته تحلیل هــای‬ ‫گوناگونــی را در مــورد اوضــاع ایــران ارائــه کرده انــد‪ .‬در ایــن‬ ‫میــان تمرکــز دموکرات هــا بــر رویکردهــای نــرم و اعتراضــات‬ ‫و وضعیــت داخلــی کشــور بــوده اســت‪ ،‬حــال انکــه در جناح‬ ‫مخالــف بــر تشــدید تحریم هــا‪ ،‬بحــران اقتصــادی و ارزی در‬ ‫ایــران و وضعیــت فعالیت های هســته ای توجه بیشــتری را‬ ‫نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش بــه تولیــدات حــدود ‪ ۱۰‬روز اخیــر در چهــار‬ ‫اندیشــکده شــورای اتالنتیــک‪ ،‬موقوفــه کارنگــی‪ ،‬موسســه‬ ‫امریکــن اینترپرایــز و بنیــاد دفــاع از دموکراسـی ها پرداختــه‬ ‫شــده و از گزارش هــای برجســته هــر یــک از ایــن نهادهــای‬ ‫پژوهشــی خالصـه ای امــده اســت‪.‬‬ ‫اتاق های فکر لیبرال‬ ‫بــه دلیــل کثــرت نهادهــای پژوهشــی نزدیــک بــه‬ ‫دموکرات هــای امریــکا در ایــن گــزارش دو موسســه شــورای‬ ‫اتالنتیــک و کارنگــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شورای اتالنتیک‬ ‫در دو هفتــه گذشــته مهمتریــن مطالبــی کــه بــا محوریــت‬ ‫ایــران در ایــن اندیشــکده منتشــر شــد حــول ســه محــور ســفر‬ ‫رئیــس جمهــوری کشــور بــه چیــن‪ ،‬پیشــرفت های برنامــه‬ ‫هســته ای تهــران و اعتراضــات اخیــر در ایــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اتــاق فکــر امریــکا در تحلیــل ســفر ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی بــه پکــن اورده اســت‪ :‬وضعیــت کنونــی و اینــده‬ ‫اقتصــادی ایــران‪ ،‬مهمتریــن دلیــل ســفر رئیــس دولــت بــه‬ ‫چیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش مدعــی اســت‪ :‬ایــن دیــدار نیــز همچــون همــه‬ ‫ســفرهای ایــن چنینــی دارای اهــداف مهــم سیاســت داخلــی‬ ‫نیــز بــوده اســت‪ .‬ســال ها تحریــم فلج کننــده غــرب علیــه‬ ‫تهــران و ماه هــا اعتــراض داخلــی باعــث شــده اســت کــه‬ ‫دولت به اخبار مثبتی نیاز داشــته باشــد و ســه روز اســتقبال‬ ‫در پکــن بــدون شــک فرصتــی بــرای تغییر روایت ها محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬چیــن بزرگتریــن شــریک تجــاری ایــران بــرای بیشــتر‬ ‫قــرن بــوده اســت و اکنــون هــم یــک راه نجــات اقتصــادی برای‬ ‫دولــت ایــران فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫در بخــش پایانــی ایــن تحلیــل بــا اشــاره به روابــط نامتقارن‬ ‫چیــن بــا کشــورهای خاورمیانــه (ایــران و عربســتان) افــزود‪:‬‬ ‫بــا وجــود نزدیکــی روابــط پکن بــا ریاض‪ ،‬هر دو کشــور ایران‬ ‫و چیــن مخالفــت شــدیدی را بــا سیاســت هــای هژمونیک و‬ ‫زورگویــی غــرب دارنــد و ایــن همگرایــی می توانــد منجــر بــه‬ ‫همــکاری مــادی بیشــتر شــود‪ .‬عضویت قریب الوقــوع ایران‬ ‫در ســازمان همــکاری شــانگهای هــم فرصت هایــی را بــرای‬ ‫هماهنگــی دوطــرف در زمینــه امنیــت‪ ،‬جنایــات فراملــی و‬ ‫مبــارزه بــا تروریســم فراهــم می کنــد و بــه روابــط دوجانبــه‬ ‫وزن بیشــتری خواهــد داد‪.‬‬ ‫دیگــر گــزارش ایــن اندیشــکده حــول محــور پیشــرفت قابل‬ ‫توجــه فعالیت هــای هســته ای ایــران بــود و تاکیــد داشــت‬ ‫کــه بــه دلیــل شــرایط ویــژه و خطرنــاک کنونــی‪ ،‬مذاکــرات دو‬ ‫طــرف هــم بایــد بــه همیــن انــدازه گســترش یابــد‪.‬‬ ‫موقوفه کارنگی‪ :‬بعید است‬ ‫که تنش های منطقه ای حتی با‬ ‫انعقاد توافق هسته ای با ایران‬ ‫کاهش یابد‪ .‬جو بایدن پیشتر‬ ‫برنامه جامع اقدام مشترک‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬را «مرده» توصیف کرد‬ ‫و این بدان مفهوم است که‬ ‫روسیه با یک چالش بزرگتر برای‬ ‫تنظیم روابط خود با ایران و‬ ‫اسرائیل روبرو خواهد شد‬ ‫شــورای اتالنتیــک‪ :‬موثرتریــن راه بــرای مقابلــه بــا خطــر‬ ‫برنامــه هســته ای در حــال پیشــرفت ایــران‪ ،‬بازگردانــدن‬ ‫برجــام خواهــد بــوددر ایــن گــزارش ادعــا شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬فوریــه بلومبــرگ گــزارش داد کــه اژانــس بین المللــی‬ ‫انــرژی اتمــی ذرات اورانیــوم غنــی شــده تــا ‪ ۸۴‬درصــد را در‬ ‫تاسیســات ایــران یافتــه اســت‪ ،‬اژانــس تنهــا عنــوان داشــت‬ ‫کــه بــه مذاکــرات بــا ایــران بــر ســر ایــن موضــوع ادامــه‬ ‫می دهــد زیــرا تهــران اورانیــوم غنی شــده را تــا ایــن حــد‬ ‫ذخیــره نمی کنــد‪ .‬صــرف نظــر از اینکــه وجــود ذرات باغنــای‬ ‫‪ ۸۴‬درصــدی تصادفــی یــا طراحــی شــده می توانــد باشــد‪،‬‬ ‫ایــن حادثــه چالــش فزاینــده در تعییــن اهــداف هســته ای‬ ‫تهــران را برجســته می کنــد‪ .‬اقــدام فــوق یکــی از چندیــن‬ ‫اقدامــی اســت کــه ایــران بــرای پیشــبرد برنامــه هســته ای‬ ‫خــود در ‪ ۶‬مــاه گذشــته انجــام داده اســت‪ .‬ایــن در‬ ‫حالیســت کــه مذاکــرات بــرای بازگردانــدن توافــق هســته ای‬ ‫‪( ۲۰۱۵‬برجــام) متوقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش بــا تاکیــد بــر ضــرورت احیــای مذاکــرات‬ ‫هســته ای تاکیــد کــرد‪ :‬موثرتریــن راه بــرای مقابلــه بــا خطــر‬ ‫ناشــی از برنامــه هســته ای در حــال پیشــرفت ایــران‪،‬‬ ‫بازگردانــدن برجــام خواهــد بــود‪ ،‬توافقــی کــه موثــر و قابــل‬ ‫راســتی ازمایی بــود؛ امــا بــه نظــر می رســد ایــن مســیر بــرای‬ ‫اینــده نزدیــک مســدود شــده اســت؛ بی میلــی امریــکا و‬ ‫اروپــا بــرای تعامــل مجــدد بــا ایــران قابــل توجیــه نیســت‪.‬‬ ‫در پایــان گــزارش امــده اســت‪ :‬عــاوه بــر افزایــش ســرعت‬ ‫پیشرفت‪ ،‬عوامل ژئوپلیتیکی نیز می تواند بر تصمیم گیری‬ ‫تهــران در راســتای ســاخت ســاح های هســته ای تاثیــر‬ ‫بگــذارد‪ .‬خرابــکاری یــا حمــات نظامــی کــه بــرای عقــب‬ ‫انداختــن برنامــه ایــران طراحــی می شــوند‪ ،‬می توانــد ایــران‬ ‫را بــه ایــن نتیجــه برســاند کــه ســاح هســته ای بــرای دفــاع از‬ ‫نظــام کنونــی و قلمــروی ایــران ضروری اســت‪ .‬اگــر دولت جو‬ ‫بایــدن مــی خواهــد از ایــن وضعیــت جلوگیــری کنــد‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫ســرعت بــرای مشــارکت مجــدد در مذاکــرات ‪ -‬چــه بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از احیــای برجــام یــا بــه عنوان یــک تالش دیپلماتیک‬ ‫جدیــد اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫موقوفه کارنگی‬ ‫ایــن موسســه پژوهشــی امریکایــی کــه دارای چنــد شــعبه‬ ‫در مناطــق مختلــف جغرافیایــی جهــان اســت‪ ،‬در دوره ‪۱۰‬‬ ‫روزه اخیــر چنــد گــزارش در مــورد اعتراضــات ایــران موســوم‬ ‫بــه «زن‪ ،‬زندگــی‪ ،‬ازادی» منتشــر کــرد کــه یکــی از ان هــا‬ ‫فایــل ویدئویــی میزگــردی در شــبکه «ام‪.‬اس‪.‬ان‪.‬بی‪.‬ســی»‬ ‫بــا «حضــور کریــم ســجادپور» بــود‪.‬‬ ‫یکــی از گــزارش هــای تحلیلــی ایــن اتــاق فکــر بــا عنــوان‬ ‫«تلــه ســه ضلعــی روســیه» مدعــی شــد مســکو بازنــده‬ ‫اصلــی درگیــری احتمالــی اســرائیل و ایــران بــر ســر برنامــه‬ ‫هســته ای تهــران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫طبــق ایــن تحلیــل‪ ،‬بــا نخســت وزیــری دوبــاره «بنیامیــن‬ ‫نتانیاهــو» پیــش بینــی می شــد کــه روابــط شــخصی وی بــا‬ ‫پوتیــن باعــث نزدیکــی بیشــتر روســیه و اســرائیل شــود‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬وقتــی کــه مســکو و تهــران روابــط خــود را بــر ســر‬ ‫اوکرایــن تقویــت می کننــد و ایــران بیــش از هر زمان دیگری‬ ‫بــه ســاخت ســاح هســته ای نزدیک تــر شــده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫نظــر نمی رســد روابــط شــخصی ان دو هــم کارســاز باشــد‪.‬‬ ‫در بخشــی از ایــن گــزارش امــده اســت‪ :‬ایــران یکــی از‬ ‫معدود کشــورها در ســال گذشــته بود که اشــکارا از روســیه‬ ‫حمایــت کــرد‪ ،‬اقدامــی کــه حتــی چیــن هــم بــه دلیــل نــگاه‬ ‫بــه بــازار جهانــی انجــام نــداد‪ ۱۹ .‬ژوئیــه گذشــته‪ ،‬چنــد روز‬ ‫پــس از انتشــار گزارش هایــی مبنــی بــر خریــد پهپادهــای‬ ‫ایرانــی توســط روســیه بــرای اســتفاده در اوکرایــن‪ ،‬پوتیــن از‬ ‫س جمهــور ایــران دیــدار کرد و‬ ‫تهــران بازدیــد و بــا رهبــر و رئیـ ‬ ‫بــا انهــا دربــاره گســترش همکاری هــای دوجانبــه گفــت وگــو‬ ‫داشــت‪ .‬در دوره اخیــر همــکاری نزدیــک پولــی ریال‪/‬روبــل‬ ‫ایــران در بــورس ایــران‪ ،‬امضــای قراردادهای بانکی دوجانبه‬ ‫بــرای تقویــت تجــارت از طریــق اســتفاده از ارزهــای داخلــی‬ ‫و امضــای یادداشــت همــکاری در مــورد قــرارداد ‪ ۴۰‬میلیــارد‬ ‫دالری بیــن گازپــروم روســیه حاصــل شــد‪.‬‬ ‫تحلیــل کارنگــی در پایــان بــا اشــاره بــه حمایــت عربســتان‬ ‫و اســرائیل و اوکرایــن تصریــح دارد‪ :‬بعیــد اســت کــه‬ ‫تنش هــای منطقـه ای حتــی بــا انعقــاد توافــق هســته ای بــا‬ ‫ایــران کاهــش یابــد‪ .‬جــو بایــدن پیشــتر برنامــه جامــع اقــدام‬ ‫مشــترک ‪ ۲۰۱۵‬را «مرده» توصیف کرد و این بدان مفهوم‬ ‫اســت کــه روســیه بــا یــک چالــش بزرگتــر برای تنظیــم روابط‬ ‫خــود بــا ایــران و اســرائیل روبــرو خواهــد شــد زیــرا درگیــری‬ ‫بیــن دو طــرف محتمل تــر می شــود‪ .‬ایــن احتمــال مطــرح‬ ‫می شــود کــه روســیه در اســتراتژی سیاســت خارجــی در پــی‬ ‫کاهــش اختالفــات خــود بــا اســرائیل باشــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫اگــر اســرائیل بــه ایــران حملــه کنــد و بســیاری از کشــورهای‬ ‫عربــی در قبــال ان ســکوت کننــد‪ ،‬پوتیــن بــه مخمصــه‬ ‫می افتــد‪ .‬در ایــن صــورت روســیه در وضعیتــی خواهــد بــود‬ ‫کــه ان را دوســت نــدارد‪ ،‬بلکــه بــه حاشــیه رانــده می شــود‪.‬‬ ‫موسسه های پژوهشی محافظه کار‬ ‫اتاق هــای فکــر نزدیــک بــه جمهوریخواهــان پرشــمار هســتند‬ ‫و در ایــن گــزارش تولیــدات دو موسســه امریکــن اینترپرایــز و‬ ‫بنیــاد دفــاع از دموکراسـی ها مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫موسسه امریکن اینترپرایز‬ ‫موسسه امریکن اینترپرایز از جمله موسسات نزدیک به‬ ‫جمهوریخواهــان اســت کــه بــا رویکردهــای محافظه کارانــه‪،‬‬ ‫توصیه هــای ســخت و عمــل گرایانــه ای را ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫در کمتــر از دوهفتــه اخیــر ایــن موسســه گزارش هایــی را‬ ‫در زمینــه سیاس ـت های شکســت خــورده بایــدن در قبــال‬ ‫اوکرایــن‪ ،‬گــزارش وزارت امــور خارجــه در مــورد تروریســم‪،‬‬ ‫شــرایط امنیتــی مجاهدیــن خلــق (منافقــان) و شــرایط‬ ‫سیاســی و اقتصــادی ایــران منتشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫«مایــکل روبیــن» کارشــناس ایــن اتــاق فکــر در تحلیلــی‬ ‫بــا عنــوان «چــرا حامیــان مجاهدیــن خلــق نمی تواننــد‬ ‫مجوزهــای امنیتــی دریافــت کننــد؟» اورده اســت‬ ‫شــهروندان ایرانــی امریکایــی بــا افتخــار در سراســر دولــت‬ ‫ایــاالت متحــده خدمــت می کننــد‪ .‬دو دهــه پیــش هنــگام‬ ‫کار در پنتاگــون‪ ،‬بــا ایرانی‪-‬امریکایی هایــی کــه دارای‬ ‫مجوزهــای امنیتــی ســطح بــاال بودنــد و بــرای وزارت دفــاع‪،‬‬ ‫وزارت امــور خارجــه‪ ،‬کاخ ســفید و اژانــس امنیت ملــی‬ ‫کار مــی کردنــد‪ ،‬تعامــل داشــتم‪ .‬در حیــن تدریــس بــرای‬ ‫نیــروی دریایــی امریــکا‪ ،‬بــا خلبانان و افســران ارشــد نظامی‬ ‫ایرانی‪-‬امریکایــی اشــنا شــدم‪ .‬اگرچــه همــه انهــا امریــکا‬ ‫را در اولویــت قــرار می دادنــد‪ ،‬امــا رابطه شــان را بــا طــرف‬ ‫ایرانــی هویــت خــود قطــع نکردنــد‪ .‬انهــا فارســی صحبــت‬ ‫می کردنــد و بــه تماشــای رســانه های ان می نشســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از اعضــای خانــواده ان هــا در ســازمان هــا و‬ ‫گروه هــای مختلــف همــکاری داشــتند و حتــی برخــی از‬ ‫اقوامشــان هنــوز در ایــران زندگــی می کردنــد‪ .‬امــا اعضــای‬ ‫ســازمان مجاهدیــن خلــق (منافقیــن) دارای چنیــن ازادی‬ ‫عمــل و مجوزهــای امنیتــی نیســتند‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد ایــن تحلیلگــر امریکایــی‪ ،‬درحالیکــه مجاهدین‬ ‫خلــق ادعــا می کنــد بزرگتریــن‪ ،‬محبــوب تریــن و‬ ‫دموکراتیک تریــن گــروه مخالــف نظــام ایــران اســت امــا یک‬ ‫مدافــع هــم در ســاختار فــدرال امریــکا نــدارد‪ .‬اگرچــه چنــد‬ ‫ســال قبــل ایــاالت متحــده بــرای تســهیل سیاســت هایــش‬ ‫عنــوان تروریســتی را از نــام ان هــا حــذف کــرد امــا هنــوز‬ ‫دولــت ایــاالت متحــده بــه ان هــا اعتمــاد نــدارد و مجوزهــای‬ ‫امنیتــی را بــه اعضــای ســازمان مجاهدیــن خلــق نمی دهــد‪.‬‬ ‫روبیــن در تحلیــل دیگــری در تحلیــل افزایــش قیمــت دالر‬ ‫می نویســد راهبــرد «مایــک پمپئــو» وزیــر امــور خارجه پیشــین‬ ‫امریــکا بــرای فشــار حداکثــری بر ایران درســت بود و مشــاوران‬ ‫بایــدن هــم شــاید بــا ممانعــت از انتقــال پــول نقــد عــراق بــه‬ ‫ایــران‪ ،‬بــه همیــن موضــوع پــی بــرده باشــند‪ .‬انهــا اکنــون پــس‬ ‫از امتحــان کــردن همــه چیــز‪ ،‬اســتراتژی پمپئــو را پذیرفته انــد‪.‬‬ ‫بنیاد دفاع از دموکراسی ها‬ ‫ایــن موسســه تحقیقاتــی نیــز از جملــه ضدایرانــی تریــن‬ ‫نهادهــای وابســته بــه جمهوریخواهــان اســت کــه نزدیکــی‬ ‫فراوانــی بــه صهیونیس ـت ها دارد و اکثــر قریــب بــه اتفــاق‬ ‫تولیــدات ان رویکردهــای ضدایرانــی شــدیدی را دنبــال‬ ‫می کنــد‪ .‬در دو هفتــه گذشــته ایــن موسســه گزارش هایــی‬ ‫را در مــورد گــزارش منشــا تروریســم بنیادگــرا‪ ،‬بحــران ارزی‬ ‫ایــران‪ ،‬چارچــوب منازعــات هیبریــدی و نظــارت اژانــس‬ ‫بین المللــی بــر ایــران منتشــر کــرد‪ .‬ایــن موسســه گــزارش‬ ‫خالص ـه ای را از ارزیابــی اطالعــات گــزارش فصلــی اژانــس‬ ‫بین المللــی انــرژی اتمــی (‪ )IAEA‬بــرای ‪ ۲۸‬فوریــه ‪ ۲۰۲۳‬در‬ ‫مــورد نظــارت و راســتی ازمایی اقدامــات جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران در قبــال برجــام و قطعنامــه ‪ )۲۰۱۵( ۲۲۳۱‬شــورای‬ ‫امنیــت ســازمان ملــل متحــد منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫ایــن موسســه همچنیــن دو تحلیل مهــم در زمینه تنش های‬ ‫اقتصــادی در ایــران منتشــر کــرده اســت‪.‬ادعای بنیــاد دفــاع از‬ ‫دموکراسـی ها‪ :‬در ســمت عرضه‪ ،‬ایاالت متحده و متحدانش‬ ‫بایــد درامــد صادراتــی تهــران و دسترســی بــه ارز خارجــی را‬ ‫محــدود کننــد‪ .‬ایــن شــامل فشــار بــر کشــورهایی ماننــد چیــن‪،‬‬ ‫امــارات متحــده عربــی‪ ،‬عــراق‪ ،‬ترکیــه و هنــد بــرای دور زدن‬ ‫تحریم هــای واشــنگتن مــی شــود‬ ‫گــزارش نخســت ایــن بنیــاد با اشــاره به محتــوای یک کتاب‬ ‫در مــورد جنــگ ترکیبــی امریــکا علیــه ایران تصریــح دارد که‬ ‫گام هــای متعــددی بــرای ایــاالت متحــده وجــود دارد کــه‬ ‫می توانــد هــم بــرای تقویــت قوانیــن اقتصــادی خــود علیــه‬ ‫ایــران و هــم تهدیــد قابــل اعتمــادی بــرای توقــف نظامــی‬ ‫برنامــه هســته ای ایــران انجــام دهــد‪ .‬در فصــل «بیــن‬ ‫جنایــت و جنــگ‪ :‬چارچوب هــای حقوقــی ترکیبــی بــرای‬ ‫درگیــری نامتقــارن» کتــاب بــه اثربخشــی و منطــق انجــام‬ ‫چنیــن اقداماتــی علیــه ایــران پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫«ســعید قاســمی نژاد» در گــزارش دوم افزایــش تقاضــا‬ ‫و کاهــش عرضــه ارز ســخت را دلیــل رســیدن ریــال بــه‬ ‫پایین تریــن ســطح عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ارزش ریــال ایــران‬ ‫در هفتــه گذشــته بــه پاییــن تریــن ســطح تاریخــی خــود‬ ‫رســید و احتمــال دارد نارضایتــی و ناارامــی هــای مدنــی‬ ‫بیشــتر را در ماه هــای اینــده بــه همــراه داشــته باشــد‪ .‬رونــد‬ ‫کاهــش شــدید ارزش ریــال از زمــان شــروع اعتراضــات‬ ‫سراســری در ســپتامبر گذشــته‪ ،‬بــر نــرخ تــورم کشــور کــه در‬ ‫حــال حاضــر بــه طــور متوســط ســاالنه ‪ ۴۷.۷‬درصــد اســت‪،‬‬ ‫فشــار صعــودی وارد کــرد‪.‬‬ ‫در پایــان گــزارش توصیــه شــده اســت در ســمت عرضــه‪،‬‬ ‫ایــاالت متحــده و متحدانــش بایــد درامــد صادراتــی تهــران‬ ‫و دسترســی بــه ارز خارجــی را محــدود کننــد‪ .‬ایــن شــامل‬ ‫فشــار بــر کشــورهایی ماننــد چیــن‪ ،‬امــارات متحــده عربــی‪،‬‬ ‫عــراق‪ ،‬ترکیــه و هنــد بــرای دور زدن تحریم هــای واشــنگتن‬ ‫مــی شــود‪ .‬در ســمت تقاضــا‪ ،‬مهــم اســت کــه بــه مــردم‬ ‫ایــران پیــام بدهیــم توافــق هســته ای مــرده اســت‪ ،‬نظــام‬ ‫اینــده ای نــدارد و غــرب چشــم انتظــار فــردای ان روز اســت‪.‬‬ ‫ایــن فشــار حداکثــری بــر رژیــم بایــد بــا حمایــت حداکثــری از‬ ‫ســوی مردم ایران همراه شــود ‪ -‬سیاســتی که شــاید بتواند‬ ‫بــه ســرعت نتیجــه دهد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استاندار گلستان‪ :‬تسریع‬ ‫در جمع اوری اسناد دفاع‬ ‫مقدس ضروری است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت حفــظ‬ ‫و انتقــال فرهنــگ دفــاع مقــدس بــه نســل اینــده‬ ‫گفــت‪ :‬تســریع در جم ـع اوری اســناد جنــگ هشــت‬ ‫ســاله از طریــق دســتگاه ها‪ ،‬خانــواده رزمنــدگان‪،‬‬ ‫جانبــازان و شــهدا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه‬ ‫در جلســه شــورای هماهنگــی حفــظ اثــار و نشــر‬ ‫ارزش هــای دفــاع مقــدس گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در ســال های اخیــر اقدامــات ارزشــمندی در زمینــه‬ ‫جمــع اوری و انتشــار اســناد دفــاع مقــدس در‬ ‫اســتان صــورت گرفتــه کــه نیازمنــد تــداوم و پیگیــری‬ ‫مســتمر اســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و انتظامــی اســتاندار‬ ‫گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫هدفگــذاری اولیــه قــرار اســت ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫از محــل منابــع اعتبــاری ‪ ۲۴‬دســتگاه اســتان در‬ ‫راســتای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت جــذب و‬ ‫هزینــه شــود‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر افــزود‪ ۷۰ :‬درصــد از ایــن اعتبــار‬ ‫بــرای پشــتیبانی شهرســتان ها در شــتاب دادن بــه‬ ‫ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و بقیــه توســط‬ ‫پایــگاه بســبج دســتگاه ها هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــر جمــع اوری اثــار ایثارگــران دفــاع مقــدس‬ ‫گلســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع‬ ‫مقــدس گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬تامیــن‬ ‫محتــوا بــرای مــوزه دفــاع مقــدس بــه شــتاب در جمــع‬ ‫اوری اســناد جنــگ هشــت ســاله نیــاز دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدرضــا کاظمــی افــزود‪ :‬تدویــن‬ ‫کتــاب دفــاع مقــدس شهرســتان بنــدر ترکمــن بــه‬ ‫حــال پایــان رســیده‪ ،‬گــرگان و اق قــا در دســت‬ ‫تکمیــل اســت و کتــاب دفــاع مقــدس گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬بندرگــز هــم در مراحــل اولیــه تهیــه قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تهیــه محتــوای مــوزه دفــاع مقــدس‬ ‫گلســتان در ســه بخــش تاریــخ‪ ،‬انقــاب اســامی و‬ ‫دفــاع مقــدس در دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع‬ ‫مقــدس گلســتان بــا اشــاره بــر ایــن کــه مســوولیت‬ ‫ســاخت یادمــان و ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت‬ ‫مهــم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مدیریــت فرمانــداران در‬ ‫شهرســتان هــا بــرای ســاخت و تکمیــل یادمــان‬ ‫شــهدای گمنــام در راســتای ترویــج فرهنــگ ایثــار و‬ ‫شــهادت در جامعــه ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هشــت یادمــان شــهدای‬ ‫گمنــام گلســتان در ازادشــهر‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫علی ابادکتــول و گــرگان تــا پایــان ســال تکمیــل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اســتاندار و فرمانــده‬ ‫ســپاه نینــوا گلســتان برگــزار شــد‪ ،‬از ســوی برخــی از‬ ‫مســووالن دســتگاه ها مشــکالت جامعــه ایثارگــران‬ ‫اســتان طــرح شــد‪.‬‬ ‫مطابــق داده هــای دســتگاه هــای مرتبــط‬ ‫درگلســتان‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ ۳۳‬هــزار رزمنــده از اســتان‬ ‫گلســتان در جنــگ تحمیلــی شــرکت داشــتند و نیــز‬ ‫ایــن اســتان در دوران پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫و هشــت ســال دفــاع مقــدس حــدود چهــار هــزار‬ ‫شــهید تقدیــم کــرده و افــزون بــر ایــن ‪ ۱۳‬هــزار‬ ‫جانبــاز و یــک هــزار و ‪ ۱۷۸‬ازاده دارد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫خمار و جلباب‬ ‫حجاب از منظر قران‬ ‫دو واژه ی «خمــار» و «جلبــاب» نقــش کلیــدی در فهــم‬ ‫حــدود حجــاب اســامی دارنــد‪ ،‬و از انهــا بیشــتر بــا عناویــن‬ ‫«مقنعــه» و «چــادر» در جامعــه مــا یــاد می شــود‪.‬‬ ‫ضــرورت پوشــیدن خمــار از ایــه شــریفه ســوره نــور‬ ‫اســتفاده می شــود کــه می فرمایــد‪« :‬ولیضربــن بخمرهــن‬ ‫علــی جیوبهــن»‬ ‫راغب ذیل واژه ی خمار می نویسد‪:‬‬ ‫«خمار در اصل به معنای پوشــاندن چیزی اســت و در‬ ‫اصطــاح پارچ ـه ای کــه زن ســرش را بــا ان می پوشــاند‬ ‫اطــاق می شــود‪».‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪723‬‬ ‫تاکید رئیس جمهور بر پیگیری قاطع و اطالع‬ ‫رسانی به موقع درباره مسمومیت ها؛‬ ‫ایت اهلل رئیسی‪ :‬توطئه مسموم‬ ‫کردن دانش اموزان جنایت‬ ‫ضدبشری است‬ ‫رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر پیگیــری قاطــع و اطالع رســانی به موقــع دربــاره مســمومیت ها‪،‬‬ ‫توطئــه مســموم کــردن دانش امــوزان را جنایــت ضدبشــری دانســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه روز یکشــنبه‬ ‫هیــات دولــت‪ ،‬بــا اشــاره بــه گــزارش وزیــر اطالعــات از بررســی و پیگیــری مســاله‬ ‫مســمومیت تعــدادی از دانش امــوزان در برخــی شــهرها‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬توطئــه جدیــد‬ ‫دشــمن بــرای ایجــاد دلهــره در دل دانش امــوزان‪ ،‬فرزنــدان عزیــز و والدیــن انهــا جنایــت و‬ ‫اقدامــی ضدبشــری اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر لــزوم پیگیــری ایــن موضــوع و اطالع رســانی دقیــق و بــه موقــع‬ ‫دســتگاه های مربوطــه بــرای رفــع نگرانی هــای مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن اقــدام حلق ـه ای دیگــر از‬ ‫زنجیــره توطئه هــای دشــمن اســت کــه بــرای التهاب افرینــی در جامعــه و تشــویش اذهــان‬ ‫عمومــی و هراس افکنــی در میــان فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم انجــام گرفتــه و بایــد ریشـه یابی‬ ‫بیانیه دبیرخانه‬ ‫جشنواره بین المللی‬ ‫عکس زمین سبز‬ ‫در رویداد‬ ‫جنگل های هیرکانی‬ ‫حفــظ محیــط زیســت بــه عنــوان رکــن اصلــی توســعه پایــدار‬ ‫و منشــاء حیــات همــه موجــودات کــره زمیــن ‪،‬اهمیتــی فــراوان‬ ‫دارد کــه بــا رونــد جهانــی شــدن‪ ،‬پیامدهــای اجتنــاب ناپذیــری‬ ‫بــرای ســاکنان کــره زمیــن در بــر خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫جنــگل هــای هیرکانــی بــه عنــوان دومیــن میــراث طبیعــی‬ ‫ایــران‪،‬در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــد تــا ایــن‬ ‫میــراث باســتانی یگانــه‪ ،‬بــه نــام ایــران و بــرای جهانیــان تــا ابــد‬ ‫باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫گــر چــه پیشــینه هــزاران ســال همزیســتی بــا انســان‪،‬‬ ‫در جلسه کارگروه تنظیم بازار‬ ‫گلستان مصوب گردید ‪:‬‬ ‫ممنوعیت خروج‬ ‫دام زنده از استان‬ ‫گلستان‬ ‫و بــا ان برخــورد جــدی شــود‪.‬‬ ‫دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دریا‬ ‫ایــت اللــه رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ســفر اخیــرش بــه‬ ‫اســتان بوشــهر و اهمیــت نقــش دریــا در توســعه اقتصــادی و ظرفیت هــای کشــور در ایــن‬ ‫زمینــه‪ ،‬درامــد فعلــی کشــور از اقتصــاد دریــا را غیرقابــل قبــول دانســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور همچنین بر لزوم تشــکیل کارگروهی برای رصد و هماهنگی فعالیت دســتگاه ها‬ ‫در اجــرای سیاسـت های مربــوط بــه فعــال کــردن اقتصــاد دریا زیر نظر معــاون اول تاکید کرد‪.‬‬ ‫اهتمــام جــدی بــرای تحقــق وعده هــای دولــت و تســریع در ارائــه الیحــه قانــون برنامــه‬ ‫هفتــم توســعه بــه منظــور ارســال بــه مجلــس شــورای اســامی از دیگــر تاکیــدات رئیــس‬ ‫جمهــور در جلســه روز گذشــته هیــات وزیــران بــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در ابتــدای ایــن جلســه بــا تبریــک اعیــاد شــعبانیه بــه ویــژه والدت بــا ســعادت‬ ‫منجــی عالــم بشــریت حضــرت بقیه اللــه االعظم(عــج)‪ ،‬بــه تبییــن جایــگاه موعــود در ادیــان و‬ ‫مذاهــب توحیــدی پرداخــت و افــزود‪ :‬مــاه شــعبان بهتریــن فرصــت بــرای درک وجــود حضــرت‬ ‫ـی و هدایت گــر بشــریت اســت‪.‬‬ ‫ولی عصر(عــج) و توســل و توجــه بــه امــام حـ ّ‬ ‫از اســیب های فــراوان بــه ایــن جنــگل هــای باســتانی‬ ‫و یگانــه حکایــت مــی کنــد‪ ،‬امــا در شــیب هــای تنــد و‬ ‫غیرقابــل دســترس و ارتفاعــات بــاال‪ ،‬بخش هــای وســیعی‬ ‫ی رونــد تکامــل طبیعــی خــود را مــی‬ ‫از جنگل هــای هیرکان ـ ‬ ‫پیماینــد و مــا را بــر ان می دارنــد کــه در حفاظــت از ایــن‬ ‫گنجینــه ارزشــمند باســتانی بکوشــیم‪.‬‬ ‫ثبت جهانی یک اثر نشان دهنده پیشینه فرهنگی‪ ،‬تاریخی‬ ‫و طبیعــی ان کشــور بــوده و عــاوه بر افزایش احساســات ملی‬ ‫گرایانــه و هویتــی و اثبــات ریشــه دار بــودن و ســهم ان ملــت‬ ‫در تاســیس تاریــخ بشــریت‪ ،‬ایــن اثــار را بــه مقاصد گردشــگری‬ ‫داخلــی و بیــن المللــی تبدیــل مــی کنــد کــه مــی توانــد فوایــد‬ ‫مالــی زیــادی در ســطح ملــی و محلــی بــه دنبــال داشــته باشــد‬ ‫امــا بــا وجــود مشــکالت اعتبــاری و بودجــه ای در دســتگاه هــای‬ ‫متولــی ‪ ،‬تغییــرات اقلیمــی‪ ،‬وقــوع اتــش ســوزی هــا ‪،‬شــیوع‬ ‫افــات و بیمــاری هــای گیاهــی‪ ،‬دخــل و تصــرف هــا ‪ ،‬ســاخت و‬ ‫ســاز‪ ،‬تخریب و افزایش جنگل خواری در روســتاهای حاشــیه‬ ‫جنــگل ‪ ،‬ورود ماشــین االت‪ ،‬تجــاوز بــه عرصــه و حریــم بــرای‬ ‫پــروژه هــای گردشــگری یــا صنعتی غیراصولی‪ ،‬گردشــگری غیر‬ ‫مدیــر کل صمــت گلســتان گفــت ‪ :‬در‬ ‫ســیزدهمین جلســه کارگــروه تنظیــم بازار اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬خــروج دام زنــده از اســتان گلســتان‬ ‫ممنــوع گردیــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬درویــش‬ ‫علــی حســن زاده گفــت ‪ :‬ســیزدهمین جلســه‬ ‫کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان گلســتان بــا‬ ‫حضــور اســتاندار گلســتان در محــل ســالن‬ ‫جلســات شــهید رجایــی اســتانداری گلســتان‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬در این جلســه با دســتور اســتاندار‬ ‫محتــرم و بــا هــدف کنتــرل قیمــت گوشــت‬ ‫قرمــز در ســطح اســتان ‪ ،‬خــروج دام زنــده از‬ ‫اســتان گلســتان ممنــوع گردیــد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن زاده ‪ ،‬همچنیــن کشــتار دام در‬ ‫خــارج از کشــتارگاه ها ممنــوع اعــام شــد و کلیــه کشــتارها‬ ‫بایــد در داخــل کشــتارگاه هــای اســتان انجــام شــود ‪.‬‬ ‫مســئوالنه و در کل هرگونــه تخریــب منجــر بــه از بیــن رفتــن‬ ‫یکپارچگــی ایــن اثــر طبیعــی و تهدیــد ارزش هــای برجســته ان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫جنــگل هــای هیرکانــی کــه بــه عنــوان فســیل زنــده یــا مــوزه‬ ‫طبیعــی و مــادر جنــگل هــای جــوان دنیــا یــاد مــی شــود در هیچ‬ ‫جــای جهــان وجــود ندارنــد و تنهــا جایــی کــه باقــی مانــده انــد‬ ‫اینجــا هســتند ؛ وظیفــه مــا ایــن اســت کــه اگاهــی بخشــی‬ ‫کنیم و گســترش فرهنگ زیســت محیطی داشــته باشــیم‪ ،‬لذا‬ ‫بدلیــل خوشــایند بــودن زبــان هنــر بــرای حفاظــت از این میراث‬ ‫منحصــر بــه فــرد طبیعــی از عکاســان و دیگر شــاخه های هنری‬ ‫کمــک گرفتــه ایــم‪.‬‬ ‫در پایــان امیــد اســت بــا اســتعانت از خــدای متعــال ‪،‬همــه‬ ‫بــا هــم در حفــظ ایــن اب ‪،‬خــاک و محیــط زیســت ایــران‬ ‫عزیز بکوشــیم و با ارتقاء ســطح اموزش ‪،‬گســترش فرهنگ‬ ‫زیســت محیطــی و نهادینــه کــردن ان در بیــن تمامــی اقشــار‬ ‫جامعــه ‪،‬در ایــن مســیر قــدم هــای موثرتــری برداریم‪.‬باشــد‬ ‫کــه ســرافرازی نظــام جمهــوری اســامی ایــران را در ایــن‬ ‫عرصــه فراهــم نماییــم‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬تشــدید نظــارت هــا بــر زنجیــره تامیــن و توزیــع‬ ‫گوشــت قرمــز نیــز از مصوبــات ایــن جلســه بود ‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 723‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫جدیت در اجرای مالیات بر‬ ‫خانه های خالی مانع افزایش‬ ‫اجاره مسکن می شود‬ ‫کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬جدیــت در اجــرای قانــون مالیــات بــر خانه هــای خالــی‬ ‫بــا افزایــش عرضــه در بــازار‪ ،‬نه تنهــا بــه مالیــات ســتانی عادالنــه منجــر می شــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫برگزاری جلسه کمیته نظارت و‬ ‫تنظیم بازار ستاد هماهنگی خدمات‬ ‫سفر شهرستان علی ابادکتول‬ ‫اولیــن جلســه کمیتــه نظــارت و تنظیــم بــازار ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر شهرســتان‬ ‫علــی ابادکتــول بــا حضــور رئیــس اداره صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان علــی‬ ‫ابادکتــول و نماینــدگان کلیــه ادارات مرتبــط و اتــاق اصنــاف ایــن شهرســتان برگــزار گردیــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬مرتضــی‬ ‫تازیکــه رئیــس اداره صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر گفــت ‪ :‬جلســه کمیتــه نظــارت و تنظیــم بــازار ســتاد خدمــات ســفر شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد کتــول در راســتای افزایــش هماهنگــی بیــن دســتگاه های اجرایــی و خدمــات‬ ‫رســان و مجموعــه هــای مــردم نهــاد بــه منظــور انجــام نظــارت هــای بهینــه از مراکــز‬ ‫اقامتی‪،‬پذیرایی‪،‬گردشــگری ‪،‬تفریحــی‪ ،‬بنگاه هــای اقتصــادی خدمــات رســان و صنــوف‬ ‫توزیعــی و خدماتــی بــا حضــور کلیــه اعضــا در محــل ســالن جلســات اداره صنعــت ‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت شهرســتان علــی ابــاد کتــول برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن جلســه مقــرر گردیــد ‪ ،‬ادارات نظارتــی و خدمــات رســان عضــو کمیتــه‬ ‫نظــارت و تنظیــم بــازار نســبت بــه انجــام نظــارت هــای هدفمنــد بــا تمرکــز بــر کاالهــا و‬ ‫خدمــات دارای اولویــت تقاضــا در ایــام نــوروز و مــاه مبــارک رمضــان بــه صــورت تخصصــی و‬ ‫نیــز در قالــب گشــت هــای نظارتــی مشــترک اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره صمــت شهرســتان علــی ابــاد کتــول اظهــار داشــت‪ :‬برنامــه هــای مرتبــط بــا‬ ‫تنظیــم بــازار نیــز از ســوی اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان تدویــن و بــا همــکاری جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪،‬صمت‪ ،‬بازرســی اصنــاف و تعزیــرات حکومتــی حســب مــورد اقدامــات الزم در‬ ‫خصــوص تامیــن و توزیــع کاال صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه نظــارت و تنظیــم بــازار ســتادخدمات ســفر شهرســتان علــی ابــاد کتــول‬ ‫گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه تعطیــات نــوروزی ‪ ،‬صنــوف منتخــب بــه صــورت کشــیک امــاده ارائــه‬ ‫خدمــات بــه مســافران و هــم اســتانی هــای عزیــز خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جلــوی افزایــش اجــاره مســکن را می گیــرد‪.‬‬ ‫البــرت بغزیــان اظهــار داشــت‪ :‬هــر قــدر تعــداد خانه هــای خالــی افزایــش پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫کمبــود عرضــه در بــازار ایجــاد می شــود و ایــن امــر منجــر بــه افزایــش اجــاره مســکن‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا همــکاری نهادهــای وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬ســازمان امــور مالیاتــی و‬ ‫ســایر اصنــاف می تــوان خانه هــای خالــی و قراردادهــای واحدهــای مســکونی را بررســی و‬ ‫خانه هــای خالــی را شناســایی کــرد‪.‬‬ ‫اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تهــران تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد از ابــزار مالیــات نســبت بــه کســانی کــه‬ ‫بــه صــورت عمــد واحدهــای مســکونی را خالــی نگــه می دارنــد‪ ،‬بهــره بــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تعــداد خانه هــای ســاخته شــده بــا خانوارهــا مســاوی اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســاالنه در قالــب طرح هــای مختلــف‪ ،‬مســکن ســاخته می شــود؛ از ایــن رو حتــی‬ ‫می تــوان گفــت تعــداد خانه هــای ســاخته شــده بیشــتر از تعــداد خانوارهاســت‪ ،‬امــا بــر‬ ‫اســاس امارهــا شــاهد خانه هــای مســکونی خالــی هســتیم‪.‬‬ ‫بغزیــان اضافــه کــرد‪ :‬در اروپــا از کســانی کــه خانــه خالــی داریــد‪ ،‬نســبت بــه کســانی کــه‬ ‫اجاره بهــا می دهنــد‪ ،‬مالیــات بیشــتر اخــذ می شــود؛ این گونــه نیســت کــه مالــکان بــه راحتــی‬ ‫اجاره بهــای مســکن را زیــاد کننــد‪ ،‬بلکــه دولــت نحــوه اجاره بهــا را تعییــن می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی ابــراز داشــت‪ :‬در کشــورمان مالیــات بایــد بــه عنــوان یــک ابــزار‬ ‫بازدارنــده موردتوجــه قــرار گیــرد و کســانی کــه مالیــات را جــدی نمی گیرنــد و پرداخــت‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬بایــد جریمــه شــوند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬هــر قــدر مالیــات بــر خانه هــای خالــی بیشــتر بگیریــم‪ ،‬کــم اســت بایــد‬ ‫از ابزارهــای بازدارنــده بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫«زنجیره ارزش زنبورداری»‪،‬‬ ‫ظرفیتی برای توسعه‬ ‫ت بکــر افزایــش درامــد و کمــک بــه تحقــق‬ ‫اســتقرار زنجیــره ارزش زنبــورداری در گلســتان ظرفیـ ‬ ‫چشـم انداز ارتقــای بهــره وری در اســتان اســت کــه انتخــاب ایــده «زنجیــره یکپارچــه زنبــور عســل»‬ ‫در رویــداد علمــی ســفر تندرســتی کشــور‪ ،‬گوش ـه ای از تــاش بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه‬ ‫شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬از زنبــور عســل تولیــدات متعــددی از جملــه عســل‪ ،‬ژل رویــال‪،‬‬ ‫بــره مــوم‪ ،‬گــرده گل و زهــر بــه دســت می ایــد و از محصــوالت ایــن حشــره در تمــام ادیــان الهــی‬ ‫بــه عنــوان یــک مــاده غذایــی مفیــد و شــفابخش یــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬فعالیــت در قالــب زنجیــره تولیــد زنبور عســل کشــور در مراحل مقدماتی‬ ‫بــوده و تــاش بــرای تشــکیل و اســتقرار ایــن زنجیــر ه بــاارزش‪ ،‬باعــث بهبــود خدمــات و افزایــش‬ ‫رضایــت مصــرف کننــدگان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان زنبــورداری گلســتان گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری در ایجــاد زنجیــره یکپارچــه‬ ‫زنبورعســل بــرای اســتان یــک ضــرورت اســت و صنایــع تبدیلــی مــورد نیــاز ایــن حــوزه از جملــه‬ ‫بســته بنــدی‪ ،‬کندوســازی و فــراوری محصــول تولیــدی و بازاریابــی را رونــق خواهــد داد‪.‬‬ ‫غالمعلــی هالکــو افــزود‪ :‬گلســتان بــا برخــوردادی از ظرفیت هــای بکــری ماننــد وجــود هفــت‬ ‫اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم اب و هوایــی دنیــا‪ ،‬نواحــی جنگلــی و کوهســتانی‪ ۶۵۰ ،‬هــزار هکتــار کشــتزار‬ ‫محصوالت مختلف‪ ،‬باغ های میوه‪ ،‬گل و گیاهان دارویی‪ ،‬مســتعد توســعه صنعت زنبورداری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســاالنه در گلســتان بــه طــور میانگیــن بیــن هــزار تــا هــزار و ‪ ۵۰۰‬تـُـن عســل بــا‬ ‫اســتفاده از ‪ ۲۱۰‬هــزار کنــدو تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬گلســتان بــرای توســعه پــرورش زنبــور از امــکان اســتقرار ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫کنــدوی جدیــد برخــوردار اســت کــه یکــی از راه هــای تحقــق ان‪ ،‬راه انــدازی زنجیــره یکپارچــه زنبــور‬ ‫عســل و جــذب ســرمایه گــذار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــده ایجــاد زنجیــره یکپارچــه زنبور عســل در گلســتان دارای نقشــه راه بــوده و تمامی‬ ‫جوانــب اســتفاده از ایــن ظرفیــت اعــم از توســعه کلنی هــای زنبــور و کارخانه هــای فــراوری در ان‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫ایــن محقــق بخــش تحقیقــات علــوم دامی مرکز تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬توجــه بــه تمــام زنجیره هــای ارزش در چهار حلقه اصلی پشــتیبانی و لجســتیک‪ ،‬فعالیت‬ ‫زنبــورداری‪ ،‬بازاریابــی و فــروش و ارائــه خدمــات‪ ،‬باعــث افزایــش ارزش افــزوده شــده و بــه‬ ‫اقتصادی شــدن زنبــورداری کمــک شــایانی می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از برنامه هــای مهــم وزارت جهــاد کشــاورزی برنامه ریــزی بــرای تکمیــل زنجیــره ارزش‬ ‫در زنبــورداری اســت کــه بــا اجــرای ان ســود زنجیره هــای مختلــف بیــن زنبــورداران تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی فراســوی دنیــای شــیرین زنبــور عســل‪ ،‬زنبــورداران بــا مســائل و مشــکالت متعــددی‬ ‫از جملــه سمپاشــی مــزارع و باغــات‪ ،‬افزایــش هزینــه پــرورش و مهاجــرت‪ ،‬محصــوالت تقلبــی‪،‬‬ ‫ســواد پاییــن زنبــورداران و مشــکالت اجتماعــی کــوچ مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عمده تریــن مشــکل زنبــورداران‪ ،‬ناقص بــودن زنجیــره ارزش و بــه ویــژه در زنجیــره‬ ‫نهایــی یعنــی حلقــه فــروش و بازاریابــی اســت بــه طوری کــه محصــول ســالم و بــا کیفیــت بــا‬ ‫قیمــت بســیار پاییــن خریــداری شــده و از ســوی دیگــر امــکان دسترســی بــه ایــن محصــوالت‬ ‫بــرای مصرف کننــدگان وجــود نــدارد کــه حــل مشــکل بازاریابــی و فــروش ضمــن بهبــود اقتصــادی‬ ‫زنبــورداری‪ ،‬در دسترســی بهتــر مصرف کننــدگان بــه محصــوالت بــا کیفیــت موثــر اســت‪.‬‬ ‫لزوم همراهی در ایجاد زنجیره ارزش زنبور عسل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صاحــب ایــده یکــی از اســتارتاپ های دانــش بنیــان زنبــورداری گلســتان هــم گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫ســال ها فعالیــت در حــوزه زنبــورداری بــا مشــکالت عدیــده ای در بــازار فــروش روبرو بودیــم و تالش‬ ‫کردیــم تــا بــه صــورت (انالیــن) نســبت بــه فــروش محصــوالت زنبــور عســل اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫ســمیه امینــی افــزود‪ :‬پــس از کســب تجربــه فــروش انالیــن‪ ،‬بــا توجــه بــه مشــکالت متعــدد و‬ ‫توفیــق نیافتــن کامــل بــه اهــداف خــود‪ ،‬ایــده اســتقرار و تشــکیل زنجیــره کامــل زنبــور عســل را در‬ ‫مرکز رشــد مرکز تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان طرح کرده که پس از داوری مورد‬ ‫پذیــرش قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــر چنــد در ابتــدای راه‪ ،‬هــدف از اجــرای ایــن ایــده تســخیر بــازار اســتان بــوده‬ ‫ولــی در ادامــه تصمیــم گرفتیــم بــه بازارهــای خارجــی هــم دسترســی پیــدا کنیــم کــه امیدواریــم‬ ‫مســووالن دســتگاه هــای مرتبــط‪ ،‬مــا را در ایــن راه همراهــی و کمــک کننــد‪.‬‬ ‫به گفته وی ایده زنجیره کامل زنبور عسل اماده معرفی به سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫میزبانی گلستان از صاحبان ایده بخش کشاورزی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مدیــر مرکــز رشــد مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی گلســتان هــم گفــت‪ :‬در مرکــز‬ ‫تحقیقــات میزبــان صاحبــان ایــده در بخش هــای مختلف کشــاورزی از جمله زنبورداری هســتیم‬ ‫و تاکنــون بیــش از ‪ ۳۶‬ایــده در مرکــز رشــد مطــرح شــده کــه ‪ ۲‬طــرح ان مرتبــط بــا رونــق زنبــورداری‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قبر های «وی ای پی»‬ ‫میلیاردی!‬ ‫ایــن چنــد صباحــی کــه مــا همــه درگیــر رتبــه بنــدی‬ ‫و افزایش حقوق و نرخ ارز و دالر و ســایر مســائل‬ ‫متفرقــه دنیــوی بودیــم عــده ای از دوســتان هــم‬ ‫از فرصــت اســتفاده کــرده و بــه مســائل اخــرت‬ ‫پرداختنــد‪ .‬البتــه مســائل مربــوط بــه خــود اخــرت‬ ‫کــه نــه ‪ ،‬حواشــی اخــرت و در ایــن رهگــذر مقــداری‬ ‫فتیلــه قیمــت خانــه اخــرت را بــاال کشــیدند تــا‬ ‫جایــی کــه االن قبــر هــای میلیــاردی هــم در بــازار‬ ‫قبــر تهــران خریــد و فــروش می شــود!اصل خبــر به‬ ‫نقــل از جرایــد‪...‬‬ ‫تهــران عــاوه بــر بهشــت زهــرا چندیــن ارامســتان‬ ‫دیگــر هــم دارد کــه قیمــت قبــر در امامزاده هــا از‬ ‫بهشــت زهرا هــم عجیب تــر اســت‪ .‬معمــوال دفــن‬ ‫امــوات در ایــن امامزاده هــا کــه اغلــب داخــل شــهر‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬ممنــوع اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل در‬ ‫ایــن اماکــن هــم شــاهد قیمت هــای نجومــی‬ ‫هســتیم‪ .‬قیمــت هــر قبــر در قســمت صحــن‬ ‫شــاه عبدالعظیــم‪ ۶۰۰ ،‬میلیــون تومــان اســت؛ امــا‬ ‫قیمت هــا در برخــی فضــا هــا باالتــر هــم مــی رود و تــا‬ ‫یــک میلیــارد تومــان هــم می رســد‪.‬‬ ‫( اقتصاد انالین)‬ ‫هــر چنــد عزیزانــی کــه قصــد فــوت دارنــد زیــاد نگــران‬ ‫این داســتان نباشــند و دســت دســت نکنند ؛ چرا که‬ ‫بــه گفتــه مســئوالن بهشــت زهــرا ظرفیــت گورســتان‬ ‫جدیــد احــداث شــده پایتخــت‪ ،‬معادل بهشــت زهرای‬ ‫کنونــی اســت و دســت کم تهرانــی هــا تــا ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫نبایــد نگرانــی بــرای دفــن مردگانشــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫البته چند سال قبل دو تن از عزیزان شورای شهر‬ ‫پیشــنهاد دفــن امــوات را در پــارک ها و بوســتان های‬ ‫تهــران داده بودنــد! راســتش را بخواهیــد ایــن روزهــا‬ ‫بابــت انجــام برخــی امــورات فرهنگــی و غیر فرهنگی‬ ‫عزیــزان اراذل و اوبــاش‪ ،‬روز روشــن ادم جــرات‬ ‫نمی کنــد بــه پــارک بــرود؛ حــاال اگــر قرار باشــد شــیون‬ ‫و زاری هــم بــه ایــن ماجــرا اضافــه شــود کــه دیگــر‬ ‫ســنگ روی ســنگ قبــر بنــد نمی شــود‪ .‬عنایــت دارید‬ ‫کــه ‪ ...‬یــک عــده ســر قبــور امــوات بالتشــبیه چنــان‬ ‫جــو گیــر مــی شــوند و ضجــه مویــه مــی کننــد کــه‬ ‫هیــچ کــس را یــارای مقابلــه بــا انــان نیســت و بــه‬ ‫قــول ملــک الشــعرای بهــار « گفــت بــر قبــرت چنــان‬ ‫شــیون کنــم ‪ . . .‬کــز لحــد جســتن کنند اهــل قبور!»‬ ‫اهالــی غیــر قبــور کــه جــای خــود دارنــد! علــی ای‬ ‫حــال بــا عنایــت بــه اینکــه در ارائــه پیشــنهادات‬ ‫سوفســطایی و فلک فرســا ما تنها نیســتیم و دســت‬ ‫در حــال زیــاد شــدن اســت‪ ،‬بــاز هــم حقیــر پیــش‬ ‫دســتی نمــوده و بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد هرج‬ ‫و مــرج در بــازار قبــر و داللــی در ایــن خصــوص چنــد‬ ‫پیشــنهاد افاضــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) مالیــات بــر قبــر‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از‬ ‫چهــار صــد هــزار خالــه خالی در تهران وجــود دارد و‬ ‫چنــد صــد هــزار مســتاجر هم در این شــهر االخون‬ ‫واالخــون هســتند‪ .‬ظاهــرا ً دولــت برنامــه هایــی در‬ ‫خصــوص اخــذ مالیــات از ایــن خانــه هــای خالــی را‬ ‫دارد‪ .‬پیشــنهاد می شــود بــا انجــام کار کارشناســی‬ ‫اخــذ مالیــات از قبــور خالــی هــم در برنامــه کار‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد قــرار گیــرد تــا نشــود خــدای‬ ‫ناکــرده ‪ 400‬هــزار قبــر خالــی در تهــران ثبت شــود و‬ ‫همیــن تعــداد متوفــی روی زمیــن بماننــد!‬ ‫ب) ایجــاد طــرح هــای جدیــد‪ :‬بــاور بفرمائیــد مــا‬ ‫همواره از طرفداران دو اتشــه و دو رو خشخاشــی‬ ‫طــرح هــا و اقدامــات مربــوط بــه امــوات و دنیــای‬ ‫پس از مرگ بوده و هســتیم‪ .‬از وام ســه میلیونی‬ ‫کفــن و دفــن و شستشــوی مکانیــزه امــوات در‬ ‫مشــهد گرفتــه تــا ســاخت ســنگ قبــر هوشــمند و‬ ‫تابــوت دیجیتــال و قــس علــی هذا القیــاس‪ ...‬چرا‬ ‫کــه اوال ًمــردگان دستشــان از دنیــا کوتــاه اســت و‬ ‫خدمــت بــه انهــا ثــواب دارد؛ در ثانــی ایــن شــتری‬ ‫اســت کــه زنــگ در همــه را مــی زنــد! بنابرایــن‬ ‫عزیزانــی کــه دستشــان در کار اســت همــت کننــد‬ ‫و اگــر کاری از دستشــان بــر مــی ایــد دریــغ نکننــد و‬ ‫نگذارنــد قیمــت قبــر از ایــن هــم باالتــر بــرود‪ .‬چــرا‬ ‫کــه بــه فرمــوده مرحــوم حســین پناهــی فرمــوده‬ ‫«چــه میهمانــان بــی درد ســری هســتند مــردگان؛‬ ‫نــه بــه دســتی ظرفــی را چــرک مــی کننــد نــه بــه‬ ‫حرفــی دلــی را الــوده؛ تنهــا بــه شــمعی قانــع انــد و‬ ‫اندکــی ســکوت» و صــد البتــه یــک قبــر بــا قیمــت‬ ‫متناســب بــا جیــب شــان!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫با اموزش احیای امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر‬ ‫محقق خواهد شد‬ ‫دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬احیــای ایــن فریضــه اســامی‬ ‫از طریــق امــوزش و حمایــت در جامعــه مقــدور‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪،‬‬ ‫حجت االســام محمــد دیلــم عصــر یکشــنبه در‬ ‫دیــدار بــا فرمانــده انتظامــی گلســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از مــردم‪،‬‬ ‫بــرای مــردم و در کنــار مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اولویت هــای ایــن ســتاد در دوره‬ ‫جدیــد مدیریتــی‪ ،‬امــوزش و اگاهــی و حمایــت‬ ‫از امــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام دیلــم تصریــح کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫مســووالن ایــن امــر بــا شــناخت درســت و تذکــر‬ ‫لســانی مناســب بــا افــراد برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر‬ ‫گلســتان بــا بیــان ایــن کــه محــدوده امــر بــه‬ ‫معروف و نهی از منکر منحصر به قشــر و صنف‬ ‫خاصــی از مــردم نیســت و تمــام اقشــار و اصنــاف‬ ‫واجــد شــرایط را در بــر می گیــرد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫مشــارکت و همراهــی مــردم و مطالبه گری هــای‬ ‫انــان می توانــد موجــب احیــاء امــر بــه معــروف و‬ ‫نهــی از منکــر در جامعــه شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان نیــز در ایــن دیــدار‬ ‫بــا اشــاره بــه ایــن کــه امــر بــه معــروف و نهــی‬ ‫از منکــر در جامعــه وظیفــه ای همگانــی اســت‬ ‫و مختــص بــه پلیــس نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫اصــول مترقــی در دیــن اســام‪ ،‬امــر بــه معــروف‬ ‫و نهــی از منکــر اســت و بایــد در تمــام زمینه هــا‬ ‫در اولویــت قــرار بگیــرد‪ .‬‬ ‫ســردار محمدســعید فاضل دادگــر تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مانــع از‬ ‫بی تفاوتــی نســبت بــه هنجارشــکنی و بداخالقــی‬ ‫در جامعــه می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر امــر بــه معــروف و نهــی از‬ ‫منکــر در جامعــه تعطیــل شــود‪ ،‬شــاهد تعطیــل‬ ‫شــدن ســایر محســنات و در نهایــت جایگزینــی‬ ‫ضــد ارزش هــا بــه جــای ارزش هــا خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪723‬‬ ‫گردش خون ضعیف‬ ‫در پاها؛ راهکارها و‬ ‫درمان؛‬ ‫عالئمی که نشان‬ ‫می دهدپاهایتان‬ ‫گردش خون‬ ‫خوبی ندارد‬ ‫ضعــف در گــردش خــون پاهــا بــه ایــن معنــی‬ ‫اســت کــه خــون بــه ســختی می توانــد از رگ ها‬ ‫و عــروق پاهایتــان عبــور کنــد‪ .‬خیلــی وقت هــا‬ ‫ایــن مســئله ناشــی از علت هــای ژنتیکــی‬ ‫اســت امــا احتمــال یــک عارضــه ی اکتســابی‬ ‫هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫گــردش خــون ضعیــف در پاهــا در برخــی‬ ‫مــوارد موقتــی اســت؛ امــا گاهــی نیــز می تواند‬ ‫تبدیــل بــه مشــکلی مزمــن شــود یــا ریشــه در‬ ‫یــک بیمــاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گــردش خــون ضعیــف در پاهــا عارضــه ای‬ ‫اســت کــه در ان خــون‪ ،‬جریــان مناســبی‬ ‫در رگ هــا و عــروق پاهــا نــدارد‪ .‬ایــن مســئله‬ ‫می توانــد مشــکالتی ایجــاد کنــد و حتــی‬ ‫خطرنــاک شــود‪.‬‬ ‫دالیل ضعف در گردش خون پاها‬ ‫دالیــل زیــادی بــرای ضعــف در گــردش خــون پاهــا وجــود‬ ‫دارد کــه شــایع ترین ان هــا مــوارد زیرنــد‪:‬‬ ‫‪ .‬ژنتیــک‪ :‬وراثــت‪ ،‬متداول تریــن عامــل ضعــف در گــردش‬ ‫خــون پاهاســت‪ .‬نقــص در ســاختار سیســتم گــردش خــون‬ ‫می توانــد مشــکل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬بــارداری‪ :‬تغییــرات هورمونــی طــی بــارداری ســبب‬ ‫گشادشــدن رگ هــا شــده و مشــکالتی در گــردش خــون‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬اضافــه وزن یــا یکجانشــینی‪ :‬ایــن عوامــل باعــث‬ ‫می شــوند خــون بــه ســختی بتوانــد در پاهــا گــردش کــرده‬ ‫و عبــور کنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬افزایــش ســن‪ :‬رگ هــای خونــی پیــر می شــوند و گــردش‬ ‫خــون را ســخت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .‬اســتفاده از داروهــای ضدبــارداری‪ :‬ایــن داروهــا ســبب‬ ‫تغییراتــی در هورمون هــا می شــوند کــه گاهــی بــر گــردش خــون‬ ‫اثــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬وضعیــت بدنــی‪ :‬طوالنی مــدت نشســتن یــا ایســتادن‪،‬‬ ‫یــا پاهــا را روی هــم انداختــن وضعیت هایــی هســتند کــه‬ ‫جلــوی گــردش مناســب خــون در پاهــا را می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬تصلــب شــرایین‪ :‬در ایــن عارضــه‪ ،‬پالک هــای چربــی در‬ ‫رگ هــای خونــی جمــع می شــوند و جلــوی گــردش خــون‬ ‫نرمــال را می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬دیگــر بیماری هــای مزمــن‪ :‬دیابــت درمــان نشــده و‬ ‫فشــارخون کنتــرل نشــده نیــز باعــث مشــکالتی در گــردش‬ ‫خــون می شــود‪.‬‬ ‫‪ .‬مصرف الکل و تنباکو‬ ‫‪ .‬استرس‬ ‫عالئم گردش خون ضعیف در پاها‬ ‫ضعــف در گــردش خــون پاهــا عالئــم گوناگونــی ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬برخــی از ایــن عالمت هــا واضح انــد‪ ،‬مثــا تــورم‬ ‫پاهــا‪ .‬امــا دیگــر عالمت هــا معمــوال بــه چشــم نمی اینــد‪،‬‬ ‫مثــا تغییراتــی در پوســت و ناخــن‪.‬‬ ‫تورم‬ ‫تــورم عالمــت گــردش خــون ضعیــف در پاهاســت‪ .‬وقتــی‬ ‫دیــواره ی رگ هــا ضعیــف می شــود‪ ،‬تجمــع خــون باعــث‬ ‫انبســاط ایــن رگ هــا می شــود کــه رگ هــای عنکبوتــی را‬ ‫ایجــاد می کننــد‪ .‬ریســک ایــن عارضــه در حــد متوســط‬ ‫اســت کــه بــه خــودی خــود خطرنــاک نیســت امــا می توانــد‬ ‫منجــر بــه مشــکالتی جدی تــر شــود‪.‬‬ ‫رگ های عنکبوتی‬ ‫رگ هــای عنکبوتــی‪ ،‬رگ هــای ریــز و گشــادی هســتند‬ ‫کــه زیــر پوســت دیــده می شــوند‪ .‬ایــن رگ هــا معمــوال‬ ‫شــبیه تارهــای عنکبــوت یــا شــاخه های درخــت بــه چشــم‬ ‫می اینــد و تقریبــا همیشــه قرمزنــد و برامــده نیســتند و‬ ‫بــه نظــر می رســد حجمــی هــم ندارنــد‪ .‬رگ هــای عنکبوتــی‬ ‫شــبیه رگ هــای واریســی بــه نظــر می رســند امــا ریزترنــد‪.‬‬ ‫رگ هــای عنکبوتــی در اثــر گــردش خــون ضعیــف در پاهــا‬ ‫ایجــاد می شــوند‪.‬‬ ‫گزگز و گرفتگی‬ ‫احســاس گزگــز در پاهــا بیانگــر گــردش خون ضعیف اســت‪.‬‬ ‫اگــر عــاوه بــر گزگــز‪ ،‬گرفتگــی هــم داریــد به این معنی اســت‬ ‫کــه مشــکل ممکــن اســت جدی تــر باشــد‪ .‬ایــن احتمــال وجود‬ ‫دارد کــه در اثــر تجمــع چربــی‪ ،‬جلــوی گــردش خــون نرمــال‬ ‫گرفتــه شــده و ایــن عــوارض ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫تغییراتی در ناخن های پا‬ ‫گــردش خــون ضعیــف در پاهــا می توانــد تغییراتــی‬ ‫در رنــگ و حجــم ناخن هــای پــا نیــز ایجــاد کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫ناخن هایتــان ضخیم تــر شــده اند و رنگشــان بــه کبــودی‬ ‫یــا ابــی می زنــد ممکــن اســت ناشــی از اکسیژن رســانی‬ ‫ناکافــی در اثــر گــردش خــون ضعیــف باشــد‪ .‬ایــن عالمــت‬ ‫می توانــد در بیماری هــای تنفســی یــا قلبــی نیــز رخ دهــد‪.‬‬ ‫تغییراتی در رنگ پوست‬ ‫وقتــی رنــگ پوســت پاهــا تغییــر می کنــد‪ ،‬این احتمــال وجود‬ ‫دارد کــه ناشــی از گــردش خــون ضعیــف در ایــن ناحیه باشــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه پاهــا بــه ســفیدی یــا کبــودی می زننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫لکه هــای قهــوه ای ممکــن اســت روی پاهــا ظاهــر شــود کــه‬ ‫می توانــد عالمــت پیشــرفت مشــکل باشــد‪.‬‬ ‫خستگی و ک ُندی در انجام کارها‬ ‫خســتگی و احســاس ســنگینی در پاها که انگار حرکاتتان‬ ‫را ک ُنــد می کنــد می توانــد عالمــت گــردش خــون ضعیــف در‬ ‫پاهــا باشــد‪ .‬اگــر اغلــب احســاس می کنیــد نمی توانیــد بــا‬ ‫چابکــی حرکــت کنیــد و اگــر هــم ایــن کار را بکنیــد خیلــی‬ ‫زود و راحــت خســته می شــوید‪ ،‬می توانــد ناشــی از ایــن‬ ‫مســئله باشــد کــه مــواد مغــذی بــه درســتی بــه پاهایتــان‬ ‫نمی رســند و دلیــل ان گــردش خــون نامناســب اســت‪.‬‬ ‫تغییرات دمای بدن‬ ‫وقتــی خــون گــردش مناســبی در بــدن نــدارد‪ ،‬معمــوال‬ ‫باعــث احســاس ناگهانــی ســرما یــا گرمــا در پاهــا می شــود‪.‬‬ ‫زیــرا جریــان خــون در بــدن نرمــال نیســت و زمــان بیشــتری‬ ‫می خواهــد تــا بــه پاهایتــان برســد و برگــردد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن مــدام تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫خشکی و زبری پوست‬ ‫شــاید بــه نظــر نرســد امــا گــردش خــون ضعیــف در پاهــا‬ ‫منجــر بــه تغییراتــی در بافــت پوســت پاهــا می شــود‪.‬‬ ‫پوســت ممکــن اســت زبرتــر و کشــیده تر شــده و پوســته‬ ‫پوســته شــود‪ .‬البتــه همیشــه هــم ایــن اتفــاق نشــانه ی‬ ‫مشــکل در گــردش خــون نیســت امــا بــه هــر حــال ایــن‬ ‫احتمــال وجــود دارد‪.‬‬ ‫دیر خوب شدن زخم‬ ‫اگــر گــردش خــون در بــدن ضعیــف باشــد‪ ،‬ســلول های‬ ‫ســفید خــون بــا ســرعت کافــی بــه پاهــا نمی رســند و ایــن‬ ‫بــر مکانیس ـم های ایمنــی بــدن اثــر می گــذارد‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫زخم هــا ممکــن اســت دیرتــر خــوب و ترمیــم شــوند‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬گاهــی زخم هایــی روی پــا ظاهــر می شــوند‬ ‫کــه ممکــن اســت خیلــی دیــر خــوب شــوند و دلیــل ان‬ ‫می توانــد گــردش خــون نامناســب در پاهــا باشــد‪.‬‬ ‫لنگیدن‬ ‫گاهــی لنگیــدن و شَ ــل زدن هنــگام راه رفتــن کــه دلیلــی‬ ‫نمی توانیــد برایــش پیــدا کنیــد می توانــد عالمــت تصلــب‬ ‫شــرایین باشــد‪ .‬تصلــب شــرایین عارض ـه ای اســت کــه در‬ ‫ان‪ ،‬عــروق بــه دلیــل تجمــع چربــی مســدود می شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از از اثــرات تصلــب شــرایین‪ ،‬گــردش خــون ضعیــف‬ ‫در پاهاســت‪ .‬کســی کــه ایــن عارضــه را دارد اغلــب بعــد از‬ ‫چنــد قــدم راه رفتــن پــا درد می گیــرد‪.‬‬ ‫دیگر عالئم ممکن‬ ‫دو عالمــت دیگــر گــردش خــون ضعیــف در پاها می تواند مو‬ ‫درنیامــدن در ایــن قســمت و تــرک خــوردن پاشــنه ها باشــد‪.‬‬ ‫ایــن نشــانه ها را نمی تــوان به عنــوان یــک عالمــت مســتقیم‬ ‫درمــان کــرد‪ ،‬امــا بــه هــر صــورت نشــان می دهنــد کــه ممکــن‬ ‫اســت مشــکلی در گــردش خــون وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫درمان گردش خون ضعیف در پاها چیست؟‬ ‫واضــح اســت کــه رفــع مشــکل گــردش خــون ضعیــف پاهــا‬ ‫بســتگی بــه علــت ایــن عارضــه دارد‪ .‬بــه طورکلــی توصیــه‬ ‫می شــود مــدت زمــان طوالنــی در یــک وضعیــت بدنــی‬ ‫نمانیــد‪ ،‬بــه طــور منظــم ورزش کنیــد و فعالیــت بدنــی‬ ‫داشــته باشــید و لبــاس و کفــش راحــت بپوشــید‪.‬‬ ‫اگــر مشــکل گــردش خونتــان مــدام تکــرار می شــود‪،‬‬ ‫بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــه پزشــک مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫شــاید فقــط الزم باشــد تغییراتــی در رژیــم غذایــی و کال‬ ‫ســبک زندگیتــان ایجــاد نماییــد‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از جــوراب واریــس و عادت هایــی ماننــد بــاال گذاشــتن‬ ‫پاهــا در شــب بــه مــدت چنــد دقیقــه توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫اگــر مشــکلتان جدی تــر باشــد یــا بیمــاری خاصــی داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬پزشــک راهکارهــای درمانــی را بــه شــما توصیــه‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬درمان هــای گوناگونــی بســته بــه شــرایط هــر‬ ‫فــرد و شــدت عارض ـه اش وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــا عادت هــای ســالم از ضعــف گــردش خــون پاهــا‬ ‫پیشــگیری کنیــد‬ ‫گــردش خــون نامناســب در پاهــا چیــزی نیســت کــه ان را‬ ‫نادیــده بگیریــد‪ .‬اگــر اغلــب عالئــم ایــن عارضــه را داریــد یــا‬ ‫عالئــم شــدید هســتند‪ ،‬بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــا پزشــک‬ ‫مشــورت کــرده و درمــان مناســب را در پیــش بگیریــد‪.‬‬ ‫داشــتن یــک ســبک زندگــی ســالم بهتریــن راه بــرای‬ ‫پیشــگیری از ضعــف گــردش خــون در پاهاســت‪ .‬خــوردن‬ ‫غذاهــای ســالم‪ ،‬ورزش منظــم‪ ،‬خــوب خوابیــدن و کاهــش‬ ‫اســترس‪ ،‬اســاس یــک بــدن ســالم اســت‪.‬‬ ‫حجاب از منظر قران «عفت اجتناب از انچه که حالل نیست‪ ،‬م ّی باشد‪».‬‬ ‫ّ‬ ‫در لسان العرب نیز ذیل واژه ی عفت چنین امده است‪« :‬الکف عما الیحل و یجمل‪ :‬عف عن المحارم و االطماع الدنیه»‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫«خودداری از انچه که حالل و زیبا نیست‪ ،‬خودداری از حرام ها و طمع های پست»‬ صفحه 6 ‫دو شنبه ‪ 15‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 723‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫مســدود کنیــد و هــم در مــورد امــن تریــن و مناســب تریــن‬ ‫راه هــا بــرای گذرانــدن وقــت انالیــن بــا او صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫از محافظت انتی ویروس استفاده کنید‬ ‫امنیت اینترنت‪:‬‬ ‫چک لیستی برای‬ ‫خانواده ها‬ ‫اگــر می خواهیــد مطمئــن شــوید کــه همــه اعضــای‬ ‫خانواده تــان در حیــن اســتفاده از اینترنــت در ایــن دنیــای‬ ‫دیجیتالــی و دورافتــاده کامــا ًایمــن هســتند‪ ،‬چــک لیســت‬ ‫امنیــت اینترنــت زیــر را بخوانیــد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه ایــن‬ ‫مراحــل را انجــام داده ایــد تــا بتوانیــد بــه فرزندانتــان اجــازه‬ ‫دهیــد از اینترنــت ‪ -‬بــرای مدرســه‪ ،‬معاشــرت یــا ســرگرمی‬ ‫خودشــان ‪ -‬بــدون نگرانــی در مــورد ایمنــی انهــا در حیــن‬ ‫انجــام ایــن کار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫امنیــت اینترنــت‪ :‬کاری کــه والدیــن بایــد بــرای محافظــت از‬ ‫فرزنــدان خــود انجــام دهنــد‬ ‫در اینجــا چندیــن مرحلــه مهــم بــرای اطمینــان از اینکــه‬ ‫امنیــت اینترنــت فرزندتــان را بــه حداکثــر می رســانید‪ ،‬اورده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫دســتگاه هــا را در جایــی کــه بتوانیــد انهــا را ببینیــد نگــه‬ ‫داریــد‬ ‫یکــی از مهــم تریــن کارهایــی کــه والدیــن مــی تواننــد بــرای‬ ‫کمــک بــه کــودکان بــرای جلوگیری از خطــرات اینترنت انجام‬ ‫دهنــد ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل کننــد کــه مــی تواننــد‬ ‫اســتفاده از رایانــه و دســتگاه را کنتــرل کننــد‪ .‬ایــن بــه معنــای‬ ‫راه انــدازی رایانه هــا‪ ،‬تبلت هــا و تلفن هــای هوشــمند بــرای‬ ‫اســتفاده در مکانــی اســت کــه والدیــن همیشــه در ان‬ ‫اطــراف هســتند‪ .‬توجــه بــه کارهایــی کــه بچــه هــا در اینترنت‬ ‫انجــام مــی دهنــد مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا قبــل‬ ‫از شــروع‪ ،‬از انجــام کارهــای خطرنــاک توســط فرزنــدان‬ ‫جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫محدودیت زمان استفاده تنظیم کنید‬ ‫محدودیت هــای زمــان اســتفاده را روی دســتگاه های‬ ‫فرزندتــان تنظیــم کنیــد تــا مطمئــن شــوید وقتــی شــما بــرای‬ ‫نظــارت بــر انهــا حضــور نداریــد از انهــا اســتفاده نمی کنــد‪.‬‬ ‫برنامه هایــی ماننــد ‪ Kaspersky Safe Kids‬دارای‬ ‫قابلیت هــای محــدود کــردن زمان نمایشــگر هســتند و حتی‬ ‫توانایــی کنتــرل مــدت زمانــی بــرای هــر کــودک بــه صــورت‬ ‫جداگانــه بــر روی هــر دســتگاه را اختصــاص می دهــد‪.‬‬ ‫گزارش های اعتباری انها را نظارت کنید‬ ‫فرزنــدان شــما ممکــن اســت کوچــک باشــند ‪ ،‬امــا نظــارت بر‬ ‫گــزارش اعتبــار را بــرای انهــا تنظیــم کنیــد‪ .‬ســرقت هویــت بــه‬ ‫صــورت انالیــن بیــداد مــی کنــد و کارشناســان هشــدار مــی‬ ‫دهنــد کــه ممکــن اســت شــخصی از اطالعــات شناســایی‬ ‫کــودک شــما بــه نفــع خــود اســتفاده کنــد‪ .‬نظــارت بــر گــزارش‬ ‫اعتبــاری می توانــد فــورا ًبــه شــما هشــدار دهــد و بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد جلــوی اســیب های احتمالــی را قبــل از اینکــه‬ ‫خیلــی شــدید شــود‪ ،‬بگیریــد‪.‬‬ ‫محتوای نامناسب را مسدود کنید‬ ‫از یــک ابــزار نــرم افــزاری بــرای مســدود کــردن محتــوای‬ ‫بزرگســاالن در وب اســتفاده کنیــد‪ .‬بســته بــه ابــزاری کــه‬ ‫انتخــاب می کنیــد‪ ،‬می توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه فرزنــدان‬ ‫شــما چــه نــوع محتــوا و صفحاتــی را می تواننــد مشــاهده‬ ‫کننــد و چــه صفحاتــی بــرای انهــا غیرقابــل دسترســی باشــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن نمی تواننــد مطالــب مضر یــا ازاردهنده را مشــاهده‬ ‫و مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫فیلتر کردن نتایج جستجو‬ ‫موتورهــای جســتجوی بــزرگ ماننــد گــوگل دارای فیلترهایــی‬ ‫هســتند که نتایج جســتجوی نامناســب را فیلتر می کنند‪ .‬در‬ ‫گــوگل‪ ،‬ایــن فیلتــر «جســتجوی ایمــن» نــام دارد‪ .‬جســتجوی‬ ‫ایمــن را روشــن کنیــد تــا احتمــال اینکــه فرزندتــان هنــگام‬ ‫اســتفاده از موتــور جســتجو بــا چیــزی کــه مناســب ســنش‬ ‫نیســت برخــورد نکنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه مرور را بررسی کنید‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬اکثــر مرورگرهــا ســابقه مــرور یــک کــودک را‬ ‫ضبــط مــی کننــد (اگــر انهــا بــه انــدازه کافــی بــزرگ نیســتند‬ ‫کــه بداننــد چگونــه تاریخچــه را حــذف کننــد یــا مجموعــه‬ ‫تاریخچــه را غیرفعــال کننــد)‪ .‬بــه طــور منظــم بــه تاریخچــه‬ ‫مــرور فرزندتــان نگاهــی بیندازیــد‪ ،‬فقــط بــرای اینکــه بفهمید‬ ‫چگونــه وقــت خــود را انالیــن مــی گذرانــد و چــه اطالعاتــی را‬ ‫دریافــت مــی کنــد‪ .‬بــا نگاهــی منظــم به ســابقه مــرور او‪ ،‬می‬ ‫توانیــد مطمئــن شــوید کــه فرزنــد شــما شــروع بــه گذرانــدن‬ ‫وقــت خــود در وب ســایت هــای نامناســب کــرده اســت یــا‬ ‫خیــر‪ ،‬و شــما هــم مــی توانیــد وب ســایت هــای نامناســب را‬ ‫ممکــن اســت بــه فرزنــدان خــود در مــورد بارگیــری چیزهایی‬ ‫از وب هشــدار دهیــد و بــه انهــا بگوییــد کــه چگونــه یــک‬ ‫وب ســایت پرخطــر یــا بالقــوه خطرنــاک را شناســایی کننــد‪،‬‬ ‫امــا هرگــز نمــی دانیــد وقتــی بــه انهــا اجــازه مــی دهیــد بــه‬ ‫تنهایــی مــرور کننــد‪ ،‬در رایانــه شــما چــه اتفاقــی مــی افتــد‪.‬‬ ‫از برنامه هــای محافظــت از انتــی ویــروس معتبــر اســتفاده‬ ‫کنیــد تــا رایانــه خــود را از تهدیــد ویــروس هــا‪ ،‬بــاج افزارهــا‪،‬‬ ‫هکرهــا‪ cryptolockers ،‬و غیــره محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫ازنرم افزار محافظ وب کم استفاده کنید‬ ‫شــما هرگــز نمــی خواهیــد فرزندتــان هــدف شــکارچیان‬ ‫انالیــن شــود‪ .‬بــرای جلوگیــری از هرگونــه دسترســی غیرمجــاز‬ ‫بــه وب کــم خــود‪ ،‬از نــرم افزارمحافظــت از وب کــم‪ ،‬کــه در‬ ‫‪ Kaspersky Internet Security‬موجــود اســت اســتفاده‬ ‫کنیــد ‪ .‬ایــن برنامــه تضمیــن می کند که هیــچ کس نمی تواند‬ ‫خانــه یــا فضــای شــخصی شــما را بــدون اجــازه ببینــد‪.‬‬ ‫از برنامــه هــای امنیتــی بــا پاکســازی رایانــه شــخصی‬ ‫اســتفاده کنیــد‬ ‫برنامــه هــای انتــی ویــروس کار اســکن کامپیوتــر و‬ ‫دســتگاه های شــما را انجــام مــی دهنــد و تشــخیص‬ ‫می دهنــد کــه ایــا چیــز مخربــی دانلــود شــده اســت یــا‬ ‫خیــر‪ .‬انهــا می تواننــد هــر چیــز خطرناکــی را در رایانــه شــما‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬ســپس بــه شــما اطــاع دهنــد و برنامــه‬ ‫ویــروس‪ ،‬بدافــزار و امثــال ان را حــذف کننــد‪ .‬اســتفاده از‬ ‫انتــی ویــروس می توانــد کامپیوتــر شــما را در پایــان روز و‬ ‫زمانــی کــه هیچ کــس از ان اســتفاده نمی کنــد پاکســازی‬ ‫کنــد‪ ،‬بنابرایــن می توانیــد مطمئــن شــوید کــه رایانه تــان‬ ‫صــرف نظــر از اینکــه چــه کســی از ان اســتفاده می کنــد‪،‬‬ ‫ایمــن باقــی می مانــد ‪.‬‬ ‫درک فرزندانتان از امنیت را بسنجید‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه درک فرزندتــان از امنیــت را هــر‬ ‫چنــد وقــت یکبــار انــدازه گیــری کنیــد‪ .‬کــودکان بــه ســرعت‬ ‫یــاد مــی گیرنــد و درک انهــا از نحــوه ایمــن مانــدن بــا افزایــش‬ ‫ســن تغییــر مــی کنــد‪ .‬اگــر فرزنــد شــما جــوان اســت و تــازه‬ ‫کامپیوتــر می امــوزد‪ ،‬بــا تهیــه دســتگاه های کامپیوتــری‬ ‫کوچــک‪ ،‬زودتــر بــه او دربــاره ایمنــی امــوزش دهید‪ .‬هنگامی‬ ‫کــه متوجــه شــدید کــه انهــا چقــدر دســتگاه های خــود را درک‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬مــی توانیــد درس هــای ایمنــی کوچکــی ماننــد‬ ‫درک خصوصــی نگــه داشــتن گــذرواژه هــا‪ ،‬فقــط اســتفاده از‬ ‫دســتگاه هــای انهــا بــرای اهــداف مــورد نظــر‪ ،‬عــدم برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا افــراد ناشــناس و ‪ ...‬را بــه انهــا امــوزش دهیــد‪.‬‬ ‫بــا قانــون حفاظــت از حریــم خصوصــی انالیــن کــودکان‬ ‫(‪ )COPPA‬اشــنا شــوید‬ ‫بــا ‪ COPPA‬اشــنا شــوید ؛ ایــن قانــون بــرای حمایت از همه‬ ‫کــودکان زیــر ‪ 13‬ســال بــه صــورت انالیــن تصویــب شــد‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد درک بهتــری از نحــوه عملکــرد قانــون بــرای‬ ‫محافظــت از خانــواده خــود داشــته باشــید‪ .‬طبــق قانــون‪،‬‬ ‫هــر وب ســایتی بایــد قبــل از جمـع اوری اطالعــات شــخصی‬ ‫از کــودک‪ ،‬سیاســت های حفــظ حریــم خصوصــی خــود را‬ ‫توضیــح دهــد و رضایــت والدیــن را دریافــت کنــد‪ .‬دانســتن‬ ‫قوانیــن مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد بفهمیــد کــه خطــرات‬ ‫بــرای فرزندتــان کجاســت و همچنین چــه تهدیدهایی وجود‬ ‫دارد کــه ممکــن اســت فرزنــد شــما در فضــای مجــازی بــا انهــا‬ ‫روبــرو شــود‪.‬‬ ‫صفحــات مــورد عالقــه فرزنــدان خــود را نشــانه گــذاری‬ ‫کنیــد‬ ‫ایــا مــی خواهیــد ایــن کار را اســان کنیــد و بــه طــور کلــی‬ ‫مــدت زمــان مــروری کــه فرزندانتــان انجــام مــی دهنــد را بــه‬ ‫حداقــل برســانید؟ صفحــات مــورد عالقــه انهــا و همچنیــن‬ ‫ســایت هایــی را کــه بــه صــورت انالیــن معمولــی بــه انهــا‬ ‫دسترســی دارنــد‪ ،‬نشــانه گــذاری کنیــد‪ .‬هنگامــی کــه تمــام‬ ‫صفحــات مــورد عالقــه کــودکان خــود را نشــانک کردیــد‪ ،‬بــه‬ ‫انهــا نشــان دهیــد کــه نشــانک هــا در نــوار نشــانک هــای‬ ‫مرورگــر کجــا هســتند‪ .‬ســپس‪ ،‬فرزنــد شــما فقــط بایــد روی‬ ‫یــک دکمــه کلیــک کنــد یــا از یــک منــو بازدیــد کند تا بــه مکان‬ ‫هایــی کــه عالقــه دارد منتقــل شــود‪ .‬ایــن خطــر احتمــال‬ ‫مواجهــه تصادفــی بــا چیزهــای نامطلــوب را در حیــن مــرور‬ ‫وب بــه حداقــل مــی رســاند‪.‬‬ ‫مراقــب عالئمــی باشــید کــه نشــان مــی دهــد فرزندتان با‬ ‫یــک غریبــه انالیــن ارتبــاط برقرار کرده اســت‬ ‫مراقــب فرزنــدان خــود باشــید نــه تنها زمانی کــه با کامپیوتر‬ ‫ســر و کار دارنــد‪ ،‬بلکــه در اوقــات فراغتشــان نیــز در کنــار ان‬ ‫هــا حضــور داشــته باشــید‪ .‬اغلــب نشــانه هایــی وجــود دارد‬ ‫کــه نشــان مــی دهــد کــودک از طریــق اینترنــت بــا یــک غریبه‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده اســت کــه شــما بایــد بــه ان نشــانه هــا‬ ‫پــی ببریــد‪ .‬برخــی از ایــن عالئــم عبارتنــد از‪ :‬گذرانــدن زمــان‬ ‫زیــادی بــا تلفــن یــا کامپیوتــر‪ ،‬بــه تنهایــی‪ ،‬بــه خصــوص در‬ ‫شــب‪ .‬دریافــت تمــاس هــای تلفنــی از افــرادی کــه هرگــز‬ ‫نامشــان را نشــنیده ایــد‪ .‬دریافــت مطالــب از طریــق نامــه از‬ ‫افــرادی کــه ان هــا را نمی شناســید‪ .‬عــدم تمایــل بــه افشــای‬ ‫نحــوه گذرانــدن وقــت خــود در اینترنــت و ‪ . ...‬اگــر فرزندتــان‬ ‫عالئــم هشــداردهنده ای نشــان می دهــد کــه بــا شــخصی‬ ‫انالیــن ارتبــاط برقــرار کــرده اســت‪ ،‬تمــام تــاش خــود را‬ ‫بکنیــد تــا دربــاره کاری کــه انجــام می دهــد و بــا چــه کســی‬ ‫صحبــت می کنــد بیشــتر بدانیــد و در مــورد خطــرات ارتبــاط با‬ ‫غریبه هــا بــا او صحبــت کنیــد‪ .‬خودتــان را دوســت او بدانیــد‬ ‫تــا بــه شــما اعتمــاد کننــد و بالفاصلــه مجازاتــی را بــر علیــه‬ ‫انهــا انجــام ندهیــد‪.‬‬ ‫امنیــت اینترنــت‪ :‬انچــه والدیــن بایــد بــه کــودکان بگوینــد‬ ‫بــرای محافظــت از خــود انجــام دهنــد‬ ‫بــه کــودکان در مــورد خطــر افــراد ناشــناس در وب‬ ‫هشــدار دهیــد‬ ‫بــه کــودکان در مــورد خطــر ارتبــاط مســتقیم بــا افــرادی‬ ‫کــه در اینترنــت نمــی شناســند امــوزش دهیــد‪ .‬مطالعــات‬ ‫امنیــت اینترنــت نشــان مــی دهــد کــه بیــش از ‪ 40‬درصــد از‬ ‫دانــش امــوزان کالس چهــارم تــا هشــتم حداقــل یــک بــار بــا‬ ‫یــک غریبــه در اینترنــت صحبــت کــرده اند‪.‬بــه فرزنــدان خــود‬ ‫توضیــح دهیــد کــه افــراد بــه راحتــی مــی تواننــد خــود رات بــه‬ ‫هویــت دیگــری معرفــی کننــد‪ ،‬در حالــی کــه شــما در حالــت‬ ‫انالیــن ان فــرد را رو در رو نمــی بینیــد و در نتیجــه تشــخیص‬ ‫ایــن کــه ایــا شــخصی کــه از طریــق اینترنــت بــا او در ارتبــاط‬ ‫هســتید‪ ،‬حقیقت را می گوید یا خیر بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫انجــام ایــن مکالمــه مســتقیم مــی توانــد فرزنــد شــما را از‬ ‫جســتجوی ارتبــاط بــا افــرادی کــه نمی شناســند و نمی توانند‬ ‫از طریــق اینترنــت بــه انهــا اعتمــاد کننــد‪ ،‬منصــرف کنــد‪.‬‬ ‫به انها کمک کنید از اطالعات خود محافظت کنند‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فرزنــدان شــما خطــر بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن هرگونــه اطالعــات شــخصی بــا هــر کســی را در‬ ‫اینترنــت درک مــی کننــد زیــرا خطــر هکرهــا و نقــض داده هــا‬ ‫همیشــه واقعــی اســت‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه انهــا هرگــز‬ ‫نبایــد ادرس‪ ،‬اطالعــات هویتــی یــا حتــی عکســهای خــود را بــه‬ ‫صــورت انالیــن ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫یک محرم به انها بدهید‬ ‫وقتــی فرزندتــان بــا چیــزی یــا شــخصی ترســناک در وب‬ ‫روبــرو مــی شــود‪ ،‬او را تشــویق کنیــد کــه بیایــد و دربــاره انچه‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت بــه شــما بگویــد‪ .‬ایــن می توانــد اطمینان‬ ‫حاصل کند که فرزندتان احســاس راحتی می کند و اشــکارا‬ ‫دربــاره تجربیــات خــود در وب بــا شــما صحبــت می کنــد و‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا قبــل از وقــوع هــر اتفــاق‬ ‫بــدی از هرگونــه خطــر یــا خطــری جلوگیــری کنیــد‪ .‬اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه فرزندتــان می دانــد در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫چیز ترســناک انالین‪ ،‬از دز میان گذاشــتن ان با شــما دچار‬ ‫مشــکل نمی شــود‪ ،‬بنابرایــن هــر دو بــا هــم می توانیــد بــرای‬ ‫ایمــن نگــه داشــتن او تــاش کنیــد ‪.‬‬ ‫از نگهدارنــده رمــز عبــور بــرای ایمــن نگــه داشــتن رمزهای‬ ‫عبــور اســتفاده کنید‬ ‫بســته بــه ســن فرزندتــان و راحتــی شــما‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بخواهیــد بــرای کــودکان رمــز عبــور انتخــاب کنیــد یــا بــه‬ ‫انهــا اجــازه دهیــد خودشــان رمــز عبــور ایجــاد کننــد‪ .‬در هــر‬ ‫صــورت‪ ،‬بــه انهــا بیاموزیــد کــه چــه چیــزی یــک رمــز عبــور‬ ‫ایمــن را ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه کــودکان یــاداوری کنیــد کــه کلمــات در اینترنــت‬ ‫دائمــی هســتند‬ ‫کــودکان ممکــن اســت فرامــوش کننــد کــه انچــه در‬ ‫اینترنــت مــی نویســند دائمــی اســت‪ .‬حتــی اگــر بعــدا ًان‬ ‫را حــذف کننــد‪ ،‬ایــن احتمــال وجــود دارد کــه شــخصی‬ ‫محتــوای شــما را در مــکان دیگــری ضبــط کــرده یــا مجــددا ً‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــته باشــد‪ .‬امــوزش بــه بچــه هــا در مــورد‬ ‫مانــدگاری هــر چیــزی کــه در اینترنــت منتشــر مــی شــود‬ ‫باعــث مــی شــود انهــا را نســبت بــه رفتارهــای انالیــن و‬ ‫رســانه هــای اجتماعــی اگاه کنیــد‪.‬‬ ‫در مورد خطرات عکس ها هشدار دهید‬ ‫عکــس هــا بــرای همیشــه در وب زنــده مــی ماننــد‪ ،‬درســت‬ ‫ماننــد کلمــات‪ .‬در مــورد ایــن موضــوع بــا فرزنــد خود صحبت‬ ‫کنیــد کــه وقتــی یــک عکــس را در اینترنت قرار دهند یــا ان را‬ ‫بــه صــورت دیجیتالــی بــرای شــخصی ارســال کنند‪ ،‬حتــی اگر‬ ‫ان را حــذف کننــد‪ ،‬بــرای همیشــه قابــل دســترس اســت‪ .‬بــه‬ ‫ان هــا یــاداوری کنیــد کــه هرگــز نبایــد عکس هــای خــود را بــه‬ ‫صــورت انالیــن بــرای کســی ارســال کننــد‪ ،‬حتــی عکس هایی‬ ‫کــه کامــا ًمناســب هســتند‪ ،‬زیــرا هرگز نمی دانند چه کســی‬ ‫ممکــن اســت بــه ان عکس هــا دسترســی داشــته باشــد یــا‬ ‫بــرای چــه اهدافــی بــه انها دسترســی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در مورد خطرات امنیت سایبری صحبت کنید‬ ‫بــرای بچــه هایــی کــه بــه انــدازه کافــی بــزرگ هســتند‪،‬‬ ‫نبایــد فقــط در مــورد خطــرات غریبــه هــا بــه صــورت انالیــن‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬همچنیــن بایــد در مــورد خطــرات هکرهــا‬ ‫و کســانی کــه قصــد مخربــی دارنــد در مــورد دســتگاه هــا‬ ‫و اطالعــات انهــا صحبــت کنیــد‪ .‬در مــورد چیزهایــی ماننــد‬ ‫بدافزارهــا‪ ،‬ویروس هــا‪ ،‬نــرم افزارهــای جاسوســی و مــوارد‬ ‫دیگــر بــه انهــا هشــدار دهیــد و در مــورد چیزهــای بــدی کــه‬ ‫در صــورت مواجــه شــدن بــا انهــا ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬در مــورد نــرم افــزار امنیتــی کــه داریــد و نحــوه‬ ‫اســتفاده از ان و همچنیــن نحــوه جلوگیــری از ایــن مــوارد‬ ‫بــا انهــا صحبــت کنیــد ‪ ،‬همچنیــن در مــورد انچــه دانلــود‬ ‫می کننــد و یــا ایــن کــه هرگــز اطالعــات ورود خــود را بــرای‬ ‫کســی ارســال نکننــد و مــوارد دیگــر بــا ان هــا صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه کــودکان هشــدار دهیــد کــه از دریافــت پیــام هــای‬ ‫ایمیــل از طــرف افــرادی کــه نمــی شناســند خــودداری‬ ‫کننــد‬ ‫اگــر فرزنــد شــما ایمیلــی از شــخصی کــه نمــی شناســد‬ ‫دریافــت کــرد‪ ،‬نبایــد ان را بــاز کنــد‪ .‬یــک قانــون اساســی‬ ‫تنظیــم کنیــد کــه اگــر ایمیلــی از یــک غریبــه دریافــت کــرد‬ ‫(کــه بــه وضــوح اســپم نیســت) بایــد ابتــدا بــه ســراغ شــما‬ ‫بیایــد تــا ان را بررســی کنیــد‪ .‬مــی توانیــد ایمیــل را بــاز کنیــد‬ ‫و تعییــن کنیــد کــه ایــا ایــن یــک پیــام قانونــی اســت یــا یــک‬ ‫کالهبــرداری فیشــینگ یــا هکــری کــه ســعی در جمــع اوری‬ ‫اطالعــات حســاس دارد‪ .‬شــما مــی توانیــد قضــاوت بهتــری‬ ‫در مــورد ایمــن بــودن یــا نبــودن ایمیــل هــا داشــته باشــید‪،‬‬ ‫ســپس تعییــن کنیــد کــه ایــا ایمیــل بایــد توســط فرزندتــان‬ ‫خوانــده شــود یــا توســط شــما حــذف شــود‪.‬‬ ‫بحث در مورد ‪ GPS‬و خدمات مکان‬ ‫با فرزندتان در مورد اینکه ‪ GPS‬چیســت و چگونگی اســتفاده‬ ‫از ســرویس های مــکان دســتگا ه اش صحبــت کنیــد‪ .‬اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه خدمــات موقعیــت مکانــی را غیرفعــال کــرده‬ ‫ایــد تــا هیــچ عکــس یا اطالعاتی کــه دارای برچســب جغرافیایی‬ ‫اســت ارســال نمــی شــود ‪ ،‬ســپس می توانیــد از ردیابــی ‪GPS‬‬ ‫بــرای ردیابــی محــل قرارگیــری تلفن یا دســتگاه اســتفاده کنید و‬ ‫بــه فرزندتــان نیــز امــوزش دهیــد‪.‬‬ ‫بــه کــودک خــود در مــورد ازار و اذیــت اینترنتــی امــوزش‬ ‫دهیــد‬ ‫بــا فرزندتــان در مــورد ازار و اذیــت ســایبری صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫قربانیان ازار و اذیت ســایبری می توانند به شــدت افســرده‬ ‫شــوند یــا دســت بــه خودکشــی بزننــد و ســامت روان و‬ ‫امنیــت انهــا تهدیــد شــود‪ .‬بــه چیســتی مزاحمــت ســایبری‬ ‫اشــاره کنیــد و دربــاره علــت وقــوع ان بحــث کنیــد‪ .‬بــه انهــا‬ ‫اطــاع دهیــد کــه اگــر بــه صــورت انالیــن مــورد ازار و اذیــت‬ ‫قــرار مــی گیرنــد بایــد بــه شــما مراجعــه کننــد‪ .‬همچنیــن بــه‬ ‫انهــا بیاموزیــد کــه از کودکانــی کــه مــورد ازار و اذیت ســایبری‬ ‫قــرار می گیرنــد دفــاع کننــد‪ .‬کارهــای مشــخصی وجــود دارد‬ ‫کــه انهــا مــی تواننــد انجــام دهند (به ویژه نوجوانــان) که می‬ ‫توانــد بــه ایمــن تــر کــردن اینترنــت و رســانه هــای اجتماعــی‬ ‫بــرای همســاالن خــود کمک کند‪ ،‬از جمله گــزارش زورگویان‬ ‫ســایبری بــه پلیــس‪ .‬عــدم دریافــت یــا ارســال عکــس هــا یــا‬ ‫پیــام هــای شــرم اور کــه در حــال پخــش اســت‪ .‬عــدم اظهــار‬ ‫نظــر در مــورد پســت هایــی کــه باعــث ازار دیگــران می شــود‪.‬‬ ‫اطــاع بــه والدیــن ‪،‬معلــم یا مشــاور مورد اعتماد مدرســه در‬ ‫خصــوص مشــکالت ناشــی از مزاحمــت ســایبری بــرای خــود‬ ‫یــا دیگــر همکالسـی هایش ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪ -723‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-723‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/13‬شعبان‪/‬‬ ‫‪13 - 2023‬‬ ‫‪/06 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫دو شنبه ‪12//15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محله سرچشمه گرگان‬ ‫عکس نرگس حسین زاده‬ ‫ایران با پوشش کم جنگلی‬ ‫با خطرات زیست محیطی‬ ‫مواجه است‬ ‫مدیــرکل دفتــر جنــگل کاری‪ ،‬پارک هــا و ذخیره گاه هــای جنگلــی ســازمان‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور بــا بیــان اینکــه کشــورهای کمتــر از ‪۱۰‬‬ ‫درصــد پوشــش جنگلــی بــا خطــرات زیســت محیطــی رو بــه رو هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــران نیــز بــا کمتــر از ایــن میــزان یعنــی با داشــتن هفــت تا هفت و‬ ‫نیــم درصــد پوشــش یــاد شــده بــا خطــرات زیســت محیطــی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی کیادلیــری عصــر یکشــنبه در مراســم‬ ‫افتتاحیــه رویــداد هنــری جنگل هــای هیرکانــی و نمایشــگاه عکــس‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی بــا عنــوان فســیل زنــده در گــرگان در حالــی ایــن‬ ‫اظهــارات را بیــان کــرد کــه بــه نکتــه نگــران کننــده دیگــری هــم اشــاره کــرد و‬ ‫ان ایــن بــود ‪ ۷۵۰ :‬دانشــمند در ســال ‪ ۱۳۹۸‬در یــک مجمــع جهانــی به این‬ ‫نتیجه رســیدند‪ ،‬کشــورهایی که پوشــش جنگلی کمتر از ‪ ۲۵‬درصد دارند‪،‬‬ ‫بــا تهدیــدات زیســت محیطــی مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫کیادلیــری ادامــه داد‪ :‬بــرای رســیدن بــه ســطح پوشــش ‪ ۱۰‬درصــدی بایــد‬ ‫چهــار میلیــون هکتــار جنــگل کاری در کشــور انجــام شــود کــه اجــرای ایــن‬ ‫ی اســت‪.‬‬ ‫ایــده منــوط بــه کار خــوب کارشناس ـ ‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول در ســازمان منابــع طبیعــی ‪ ،‬میانگیــن‬ ‫پوشــش جنگلــی کشــورهای جهــان ‪ ۳۰‬درصــد اســت و از ‪ ۱۶۵‬میلیــون‬ ‫هکتــار مســاحت کشــور تنهــا ‪ ۱۲‬میلیــون هکتــار پوشــش جنگلــی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬سال طول می کشد تا هر سال ‪ ۲۵۰‬میلیون نهال بکاریم‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح کاشــت یــک میلیــارد نهــال در کشــور بــرای جبــران کمبــود‬ ‫ســطح پوشــش خــوب اســت امــا ایــن تعــداد کــم اســت‪ .‬اگــر بخواهیــم بــا‬ ‫رونــد کاشــت ‪ ۲۵۰‬میلیــون نهــال در هــر ســال جلــو برویــم‪ ،‬بــرای جبــران‬ ‫کمبــود ســطح پوشــش بــه ‪ ۱۶‬ســال زمــان نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر جنــگل کاری‪ ،‬پارک هــا و ذخیره گاه هــای جنگلــی ســازمان منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری تاکیــد کــرد‪ :‬بعــد از ارایــه ایــن ایــده‪ ،‬بایــد اســتارت مردمــی‬ ‫کــردن کاشــت نهــال زده شــود و هــر ســال ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول در ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور ادامه‬ ‫داد‪ :‬بــرای ایــن کار جهــادی تنهــا داشــتن فکــر جهــادی کافــی نیســت‪،‬بلکه‬ ‫بایــد طــرح و برنامــه جهــادی در کنــار ایــن تفکــر باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســازمان جنگل هــا و مراتــع و ابخیــزداری کشــور مدیریــت ‪۸۲‬‬ ‫درصــد ســطح کشــور را برعهــده دارد‪ ،‬امــا جایــگاه داشــتن ســازمان و معاون‬ ‫وزیــر بــودن رییــس ســازمان‪ ،‬شایســته ان نیســت‪.‬‬ ‫کیادلیــری در خصــوص وضعیــت پوشــش نــه چنــدان مطلوب گیاهی کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬ســالیان ســال از جنگل هــا بهره بــرداری شــد انهــم در شــرایطی کــه‬ ‫کشــور بــا پوشــش کــم جنگلــی مواجــه بــود و مــا از صــدای اره هــای موتــوری‬ ‫ناراحــت بودیــم تــا ایــن کــه طــرح بهره بــرداری از جنــگل توقیــف شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر جنــگل کاری‪ ،‬پارک هــا و ذخیره گاه هــای جنگلــی ســازمان‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گفــت‪ :‬اگر فشــار عالقمنــدان و حامیان محیط‬ ‫زیســت و جنــگل و تشــکل های مردمــی نبــود‪ ،‬همیــن میــزان پوشــش هــم‬ ‫کــه بیشــتر ان مخروبــه اســت‪ ،‬مســیر اشــتباه همچنــان طــی می شــد‪.‬‬ ‫کیادلیــری افــزود‪ :‬بــا قطــع بهره بــرداری از جنــگل‪ ،‬مشــکالتی بــه وجــود‬ ‫امــد و بــرای حــل ان براســاس ‪ ۲۰۰‬شــاخص زیســت محیطــی بررســی و‬ ‫راهکارهایــی ارائــه شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬طــرح جایگزیــن در حــال انجــام اســت امــا عــدم اعتبــار‬ ‫مــورد نیــاز و عــدم توجــه برخــی مســوولین‪ ،‬ســرعت چندانــی نــدارد‪.‬‬ ‫حال جنگل های ایران این روزها خوب نیست‬ ‫ســیدمحمدرضا ســیدالنگی ‪ ،‬شــهردار گرگان هم در این برنامه بیان کرد‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا داشــتن شــخصیت هایــی همچــون مرحومــان مه لقــا‬ ‫مــاح و غالمعلــی بســکی نشــان داده کــه محیــط زیســت را دوســت دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای داشــتن شــهری ســبز و پایــدار بایــد انــرژی بیشــتری در‬ ‫ایــن بخــش صــرف شــود‪ .‬حــال جنگل هــای مــا ایــن روزهــا خــوب نیســت‬ ‫و صداهــای دلخــراش اره هــا همچنــان بــه صــورت ملمــوس و نیــز پنهــان‬ ‫شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪ :‬صداهــای پنهــان امــروز بــدون شــک بــرای اینــدگان‬ ‫چیــزی از جنــگل و طبیعــت باقــی نخواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫ســید النگــی بــا انتقــاد از اســتقبال نکــردن مدیــران از ایــن همایــش‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاری مهم تــر از طبیعــت و دوســتی بــا ان وجــود نــدارد و‬ ‫همــه مــا بدهــکار بــه ایــن نعمــت خــدادادی هســتیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر الودگــی امــروز در کالنشــهرها بیــداد می کنــد نشــان‬ ‫دهنــده ایــن اســت کــه گذشــتگان بــدون فکــر دســت بــه قطــع درختــان زدنــد و‬ ‫ســاختمان های انچنانــی بنــا کردنــد کــه امــروز ایــن شــرایط بــه وجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم‪ ،‬نمایشــگاه عکــس جنگل هــای هیرکانــی بــا عنــوان‬ ‫فســیل زنــده و گرامیداشــت یــاد غالمعلــی بســکی (پــدر طبیعــت ایــران) و‬ ‫مه لقــا مــاح (مــادر محیــط زیســت کشــور) بــا همــکاری یونســکو و در قالــب‬ ‫زیرمجموعــه اولیــن جشــنواره بین المللــی عکــس زمیــن ســبز افتتــاح شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد‪:‬‬ ‫یک میلیون هکتار اراضی‬ ‫کشور ساالنه بیابانی‬ ‫می شود‬ ‫رییــس ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور از تولیــد ســاالنه یــک‬ ‫میلیــون هکتــار اراضــی بیابانــی در کشــور خبــر داد و گفــت‪ ۹۰ :‬میلیــون‬ ‫هکتــار عرصــه نیازمنــد عملیــات ابخیــزداری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬عباســعلی نوبخــت در نشســت خبــری خــود‬ ‫بــه مناســبت هفتــه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫محدودیت هــای اعتبــاری ســاالنه حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار مدیریــت می شــود‬ ‫و میــزان تولیــد بیابــان کمــی بیــش از ‪ ۳‬برابــر فعالیت هــای مــا بــرای مقابلــه‬ ‫بــا بیابان زایــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر رســانه ها بــرای حفــظ منابــع طبیعــی قلــم نزننــد بخــش‬ ‫قابــل توجــه کار مــا جهــت حفــظ و حراســت ناقــص می مانــد؛ بنابرایــن اگــر‬ ‫بخواهیــم منابــع طبیعــی پویــا داشــته باشــیم بایــد بــه نقدهــا توجــه ویــژه‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان بایــد بــه ســمت‬ ‫بهره بــرداری مناســب از پوشــش گیاهــی گام بــردارد و ایــن مهــم میســر‬ ‫نیســت مگــر اینکــه جامــع نگــری میــان طبیعــت و حلقه هــای اکوسیســتم‬ ‫ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نوبخــت‪ ،‬ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری هــر ســال در‬ ‫اســفندماه فعالیت هــای خوبــی انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای ســازمان یــک برنامــه ‪ ۵‬ســال تعریــف شــده و برنامــه‬ ‫راهبــردی ســازمان را بــا اســتفاده از ظرفیت هــای بیرونــی طراحــی کردیــم‬ ‫کــه هنــوز رونمایــی نشــده و بــرای افــق ‪ ۲۰۵۰‬هــم برنامه هایــی داریــم تــا‬ ‫طرح هــای ســازمان در مســیر خاصــی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود‪ :‬در ایــن برنامــه در افــق ‪ ۲۰۵۰‬از‬ ‫ظرفیــت دانشــگاه ها و صاحبنظــران اســتفاده خواهــد شــد و مبنــای کار ایــن‬ ‫اســت کــه تمــام فعالیــت ســازمان بــر اســاس حــوزه ابخیــز کشــور باشــد تــا بــا‬ ‫کمــک جوامــع محلــی بتوانیــم اجــرای موفقــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫نوبخــت اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن تهیــه نظام نامــه مردمی ســازی منابــع‬ ‫طبیعــی در ســازمان طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه از‬ ‫‪ ۱۶۵‬میلیــون هکتــار عرصــه حــدود ‪ ۱۲۵‬میلیــون هکتــار در قلمــرو فرســایش‬ ‫ابــی قــرار دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬از یــک ســو خســاراتی به واســطه ســیل ها‬ ‫اتفــاق می افتــد و از ســوی دیگــر ‪ ۳۳‬میلیــون هکتــار در قلمــرو فرســایش‬ ‫بــادی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن مهــم مطالعاتــش توســط ســازمان انجــام شــده و از ایــن ‪۳۹‬‬ ‫میلیــون هکتــار حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون هکتــار فعالیــت ابخیــزداری انجــام شــده و‬ ‫بــرای ‪ ۱۹‬میلیــون هکتــار باقیمانــده اعتبــارات در نظــر گرفته ایــم تــا در ‪ ۳‬ســال‬ ‫اینــده اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون هکتار عرصه نیازمند عملیات ابخیزداری‬ ‫نوبخــت تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای ایــن طرح هــا بــدون فعــال کــردن بخــش‬ ‫مدیریــت ابخیــز امکانپذیــر نیســت‪ ،‬البتــه مدیریــت جامــع وجــود داشــته امــا‬ ‫ســرعتش کــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت‪ :‬ســه حــوزه بــه صــورت پایلــوت‬ ‫در نظــر گرفته ایــم‪ ،‬دریاچــه ارومیــه‪ ،‬اتــرک و گــرگان را در ردیــف بودجــه‬ ‫اورده ایــم کــه اجرایــی می شــود و همچنیــن پــروژه توانمندســازی جوامــع‬ ‫محلــی را داریــم‪.‬‬ ‫نوبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح مردمــی کاشــت یــک میلیــارد درخــت بخــش‬ ‫کوچکــی از مباحــث مدیریــت جامــع حــوزه ابخیــز اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در گذشــته‬ ‫در معاونت هــای مختلــف ســازمان جامع نگــری نبــود تــا بــر مبنــای برنامــه‬ ‫در حــوزه ابخیــز فعالیــت داشــته باشــند‪ .‬فعالیت هایــی کــه بــه اعتبــار نیــاز‬ ‫داشــت بــه اهــداف اصلــی ماننــد فرســایش خــاک نمی رســید‪.‬‬ ‫جزییات طرح کاشت یک میلیارد درخت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح مردمــی کاشــت یــک میلیــارد درخــت گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫طــرح این گونــه نیســت کــه فقــط در نقاطــی خــاص درخــت کاشــته شــود؛‬ ‫بلکــه در تمامــی اراضــی کشــور اســت و ایــن طــرح ســند پشــتیبانی دارد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد‪ :‬وقتــی دســتور ایــن طــرح صــادر‬ ‫شــد در کشــورهای اطــراف ایــران همچنیــن فعالیتــی اغــاز شــده بــود و‬ ‫پاکســتان تــا پایــان ‪ ۲۰۲۲‬قــرار بــود کاشــتش را انجــام دهــد‪ .‬عربســتان و‬ ‫افغانســتان چنیــن طرحــی را در دســت اقــدام دارنــد‪.‬‬ ‫نوبخــت اضافــه کــرد‪ :‬عرصه هایــی کــه ایــن درختــان کاشــته می شــوند در‬ ‫بخش هــای مختلــف اســت و مــا حــدود ‪ ۱۷‬میلیــون هکتــار ســطح پوشــش‬ ‫درخــت و درختچــه ای در کشــور داریــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬عرصه هــای جنگلــی از نظــر کیفیــت در ســیر نزولــی اســت‪،‬‬ ‫جنگل هــای شــمال کشــور درختــان حــدود ‪ ۶۹‬بیمــاری دارنــد و ‪ ۱‬میلیــون ‪۴۹۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از عرصه هــای زاگــرس تحــت تاثیــر خشــک شــدن اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور اضافــه کــرد‪ :‬قــرار اســت‪،‬‬ ‫پویایــی پوشــش درختــی را بــا برنامــه پیــش ببریــم‪.‬‬ ‫نوبخــت گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۳۰۰‬میلیــون اصلــه نهــال بــرای زراعــت چــوب نیــاز‬ ‫اســت و البتــه عــدد ‪ ۵۰۰‬میلیــون اصلــه نهــال هــم اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دغدغــه مــا ایــن اســت کــه ایــن امــار غیرواقعی نباشــد‪ ،‬دلیل‬ ‫انتخــاب درخــت ایــن اســت کــه تاکیــد کنیــم نبایــد درخت هــا رها شــوند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهاردلشــت‪ :‬هرچــه تولیــد شــده اطالعــات‬ ‫دقیقــش در اختیــار مــردم گذاشــته می شــود‪ ،‬حــدود ‪ ۱۲۶‬نهالســتان جنگلــی داریم‬ ‫و حــدود ‪ ۴۴‬نهالســتان بیابانــی داریــم و ایــن طــرح در هــر دو اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫نوبخت گفت‪ :‬مقرر شده‪ ،‬کار تولید نهال از سوی مردم نظارت شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 970

روزنامه بازار کسب و کار پارس 970

شماره : 970
تاریخ : 1403/02/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 969

روزنامه بازار کسب و کار پارس 969

شماره : 969
تاریخ : 1403/02/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!