روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 722 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 722

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 722

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 722

‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪216 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 05 -‬مارس‪ /12-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪722 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫طعم گوارای اب سالم و پایدار‬ ‫در کام مردم‬ ‫‪3‬‬ ‫پارک ‪ ۱۳‬هکتاری تپه هزار‬ ‫پیچ گرگان در حسرت‬ ‫درخت داری و اب‬ ‫‪4‬‬ ‫دالیل اوج گیری امار‬ ‫تلفات جاده ای‪ ،‬کیفیت‬ ‫پایین خودروها و‬ ‫استاندارد راهها است‬ ‫‪5‬‬ ‫در مقابل وظایف‬ ‫خود‪ ،‬چه کرده اید؟‏‬ ‫‪7‬‬ ‫تحلیلروانشناختی‬ ‫رفتارهای‬ ‫پرخطرچهارشنبهسوری‬ ‫‪8‬‬ ‫هدیه ساکنان رنگین کمان‬ ‫اقوام به مسافران نوروزی‬ ‫شیرینی سنتی گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪722‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫در روستاهای مراوه تپه‬ ‫النه کوبی جوندگان ناقل‬ ‫سالک اغاز شد‬ ‫شیرینی های سنتی گرگان در‬ ‫طول سال مورد استقبال است‬ ‫به جــز ایــام نــوروز‪ ،‬زنــان و دختــران گرگانــی در طــول ســال‬ ‫بــه تهیــه ایــن شــیرینی هــای عامــه پســند اقــدام کــرده و‬ ‫از انجــا کــه ایــن شــیرینی هــا از روغــن هایــی بــا مرغوبیــت‬ ‫بــاال تولیــد می شــود تمایــل خانواده هــا بــه اســتفاده از ان‬ ‫همــواره وجــود دارد‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان مراوه تپــه گفــت‪:‬‬ ‫عملیــات النه کوبــی جونــدگان ناقــل بیمــاری ســالک‬ ‫بــا هــدف شناســایی النه هــای فعــال محــل زندگــی‬ ‫مــوش صحرایــی در حاشــیه ‪ ۲۵‬روســتای ایــن‬ ‫شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫دکتــر منصــور خوجملــی اظهــار داشــت‪ :‬طبــق اعــام‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی کار شناســایی النــ ه مــوش‬ ‫صحرایــی بــا همــکاری ‪ ۲۵۰‬نفــر در حاشــیه ‪۵۰۰‬‬ ‫متــری روســتاهای هــدف در مراوه تپــه تــا پایــان ســال‬ ‫ادامــه دارد و در ‪ ۲‬مرحلــه بعــدی (اواخــر فروردیــن و‬ ‫مردادمــاه) هــم طعمه گــذاری و نصــب تــوری اغشــته‬ ‫بــه ســم انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی عامــل ســالک را «انــگل»‪ ،‬مخــزن بیمــاری را‬ ‫«جونــدگان صحرایــی» و ناقــل ان را «پشــه خاکــی»‬ ‫اعــام و بیــان کــرد‪ :‬کالس هــای اموزشــی بــا موضــوع‬ ‫رعایــت توصیه هــای بهداشــتی پیشــگیرانه و درمــان ب ـه ‬ ‫موقــع بیمــاری‪ ،‬نریختــن زبالــه و نخاله هــای ســاختمانی‬ ‫و نگهــداری نکــردن دام در نزدیکــی محــل ســکونت‪،‬‬ ‫استفاده از پشه بند‪ ،‬نصب توری در مقابل در و پنجره‪،‬‬ ‫س اســتین بلند هنگام غروب و در طول‬ ‫اســتفاده از لبا ‬ ‫شــب و اســتفاده از پمادهــای دور کننــده حشــرات بــرای‬ ‫مصــون مانــدن از نیــش پشــه ناقــل بیمــاری ســالک همه‬ ‫ســاله بــرای مــردم شهرســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــروع فعالیــت پشــه خاکــی‬ ‫و مــوش صحرایــی بــرای انتقــال بیمــاری ســالک‬ ‫از اواخــر اردیبهشــت تــا پایــان شــهریورماه اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬برنامه هــای مختلــف از جملــه طعمه گــذاری و‬ ‫النه کوبــی بــرای جونــدگان و امــوزش مراقبــت فــردی‬ ‫بــا همــکاری دهیــاران‪ ،‬شــوراها‪ ،‬بســیج و شــبکه‬ ‫بهداشــت بــر اســاس روش هــای مــورد تاییــد دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی در کانون هــای ایــن بیمــاری در حــال‬ ‫اجراســت‪.‬‬ ‫خوجملــی افــزود‪ :‬مراجعــه مــردم مراوه تپــه بــه ‪۲‬‬ ‫مرکــز فعــال درمــان ســالک ایــن شهرســتان بــا توجه به‬ ‫افزایــش اگاهــی از راه هــای مقابلــه و درمــان به موقــع‬ ‫ایــن بیمــاری در چنــد ســال اخیــر بیشــتر شــده و از‬ ‫طرفــی امــار مبتالیــان بــه دلیل رعایت موارد بهداشــتی‬ ‫در مقایســه بــا قبــل کاهــش یافتــه بــه طــوری کــه‬ ‫امســال در همــان ‪ ۲‬هفتــه نخســت مشــاهده عالئــم‬ ‫‪ ۵۰‬مــورد ابتــا بــه ایــن بیمــاری شناســایی و تحــت‬ ‫درمــان موضعــی قــرار گرفتنــد کــه در مقایســه بــا قبــل‬ ‫کاهــش محسوســی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی مــدت زمــان مشــاهده عالئــم ســالک از زمــان‬ ‫گــزش پشــه را به طــور میانگیــن کمتــر از ‪ ۶‬مــاه اعــام‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬اصلــی تریــن عالئم این بیماری مشــاهده‬ ‫جــوش بــر صــورت و برخــی اعضــای بــاز بــدن اســت و‬ ‫افــراد بایــد در صــورت برطــرف نشــدن جــوش بعــد از‬ ‫گذشــت ‪ ۲‬هفتــه حتمــا بــه پزشــک مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه واقــع در منتهــی الیــه‬ ‫شــمال شــرق اســتان گلســتان دارای افــزون بــر ‪۶۵‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت اســت کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و‬ ‫‪ ۱۰۸‬روســتای دارای کُــد شناســایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫ســالک یــک بیمــاری پوســتی طوالنــی مــدت همــراه با‬ ‫درد و زخــم اســت کــه انــگل ان از حیوانــات جونــده بــه‬ ‫ویــژه نوعــی مــوش صحرایــی بــه نــام «رومبومــوس» و‬ ‫از طریــق پشــه خاکــی بــه انســان منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫هدیه ساکنان‬ ‫رنگین کمان اقوام‬ ‫به مسافران نوروزی‬ ‫شیرینی سنتی‬ ‫گلستان‬ ‫زهــرا قزلســفلو ‪ -‬گلســتان در کنــار طبیعــت بکــر و اثــار‬ ‫تاریخــی شــاخص‪ ،‬از گذشــته های دور بــا شــیرینی های‬ ‫ســنتی خــوش طعــم و عطــرش‪ ،‬جایــی محکــم در دل‬ ‫گردشــگران داشــت و ایــن تولیــدات خانگــی یکــی از‬ ‫جذابیت هــای ســفر بــه ســرزمین رنگین کمــان اقــوام و‬ ‫مذاهــب اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬یکــی از زیباتریــن‬ ‫اداب و رســوم ســفر‪ ،‬خریــد ســوغاتی بــه خصــوص‬ ‫خوراکی هــای مناطــق اســت تــا یــاد و خاطــرات خــوش ان‬ ‫تــا مدت هــا در کام و جــان مســافران باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫گلســتان از دیربــاز بــه داشــتن شــیرینی خوشــمزه و‬ ‫معروفــی همچــون حلــوا گردویــی‪ ،‬تاتــاری‪ ،‬پــادرازی‪،‬‬ ‫زنجبیلــی‪ ،‬پیشــمه‪ ،‬حلــوا اومــاج از جملــه شــیرینی های‬ ‫ســتی گلســتان اســت کــه عــاوه بــر زینـت دادن بــه ســفره‬ ‫نــوروز ســاکنان ایــن اســتان‪ ،‬مــورد توجــه گردشــگران و‬ ‫مســافران قــرار دارد‪.‬‬ ‫میزبانی قزاق ها از مهمانان نوروزی با بالقایماق‬ ‫بــی بــی (شــیرین) از ســاکنان قــزاق گلســتان گفــت‪ :‬قــوم‬ ‫قــزاق در اعیــاد و مناســبت های مختلــف‪ ،‬ســفره پهــن‬ ‫می کننــد و بــا تهیــه شــیرینی های ســنتی بــه اســتقبال‬ ‫مهمانــان می رونــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــیرینی های تالقــان‪ ،‬کــورش‪ ،‬بالقایمــاق‪،‬‬ ‫باورســاق و بوســک در ســفره قزاق هــا جلوه گــری می کنــد‬ ‫و گردشــگران بســیاری متقاضــی خریــد ان هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬معرفــی بیشــتر شــیرینی های ســنتی بــه‬ ‫عنــوان یکــی از ظرفیت هــای اقتصــادی نگارســتان اقوام تاثیر‬ ‫بســیاری در اشــتغالزایی ســاکنان گلســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شــیرینی هــای ســنتی گــرگان در طــول ســال مــورد‬ ‫اســتقبال اســت‬ ‫ملیحــه شــهرابادی یکــی از فعــاالن حــوزه شــیرینی پزی‬ ‫گــرگان هــم گفــت‪ :‬در خانــواده مــا هنــر پخــت شــیرینی‬ ‫ســنتی‪ ،‬از نسـل های قبــل بــه یــادگار مانــده و تولیــد نــان‬ ‫خرمایــی‪ ،‬زنجبیلــی‪ ،‬ســرغربیلی‪ ،‬اُمــاج و پــادرازی بیــش از‬ ‫بقیــه مــورد توجــه مــا و اســتقبال مســافران اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معرفــی بیشــتر شــیرینی های ســنتی در‬ ‫جــذب گردشــگر تاثیــر زیــادی دارد و می توانــد عامــل‬ ‫اصلــی رغبــت ســفر بــه یــک منطقــه خــاص باشــد‪.‬‬ ‫شــهرابادی اظهــار کــرد‪ :‬شــیرینی های ســنتی گــرگان بــه‬ ‫دلیــل اســتفاده از مغــز گــردو و بــادام‪ ،‬تنــوع دارچینــی‪،‬‬ ‫هلــی‪ ،‬خرمایــی و زنجبیلــی ذائقــه هــای مختلفــی را‬ ‫بــه شــیرینی مــورد نظــر خــود هدایــت کــرده و حتــی از‬ ‫خاصیــت دارویــی هــم برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به جــز ایــام نــوروز‪ ،‬زنــان و دختــران گرگانــی‬ ‫در طــول ســال بــه تهیــه ایــن شــیرینی هــای عامــه‬ ‫پســند اقــدام کــرده و از انجــا کــه ایــن شــیرینی هــا از‬ ‫روغــن هایــی بــا مرغوبیــت بــاال تولیــد می شــود تمایــل‬ ‫خانواده هــا بــه اســتفاده از ان همــواره وجــود دارد‪.‬‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی از شــیرینی هــای ســنتی‬ ‫ترکمــن هــا اســتقبال خوبــی داشــتند‬ ‫ســمیه بهبودنیــا یکــی از فعــاالن حــوزه شــیرینی هــای‬ ‫ســنتی ترکمــن گفــت‪ :‬بــا تــاش فــراوان‪ ،‬مجموعــه پخــت‬ ‫شــیرینی ســنتی ترکمــن را راه انــدازی کــرده و بــه ظرفیــت‬ ‫اســتفاده از ‪ ۳۰۰‬نیــروی کار رســاندیم‪.‬‬ ‫زنان و دختران ترکمن با‬ ‫الگوگیری از مجموعه اجه در‬ ‫منازل خود به تولید و فروش‬ ‫شیرینی سنتی خانگی اقدام‬ ‫می کنند و در بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی خانواده خود نقش‬ ‫افرینی دارند‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حــدود ‪ ۵۰‬نــوع شــیرینی ســنتی مختلــف‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬گردشــگران خارجــی و داخلــی از شــیرینی های‬ ‫محلــی از جملــه شــیرینی اردی تاتــار چــورگ‪ ،‬پشــمه‪،‬‬ ‫قدلمــه‪ ،‬شــاق شــاقی‪ ،‬شــکالت کنجــدی ســنتی‪ ،‬کســمک‬ ‫گردویــی ســنتی‪ ،‬پیراشــکی کرمــدار و قطــاب گردویــی‬ ‫اســتقبال چشــمگیری دارنــد و ایــن محصــوالت را بــه‬ ‫عنــوان ســوغات تهیــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫سالیان سال در خانه خود در‬ ‫احیا شیرینی قومم تالش‬ ‫کردم ولی اگر در زمان حاضر‬ ‫کارگاه های پخت شیرینی نان‬ ‫تاتاری افتتاح شود قابلیت‬ ‫ارسال به شهرها و استان های‬ ‫مختلف کشور را داشته و‬ ‫بی شک اشتغالزایی باالیی هم‬ ‫خواهد داشت‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬زنــان و دختــران ترکمــن بــا الگوگیــری‬ ‫از مجموعــه اجــه در منــازل خــود بــه تولیــد و فــروش‬ ‫شــیرینی ســنتی خانگــی اقــدام می کننــد و در بهبــود‬ ‫وضعیــت اقتصــادی خانــواده خــود نقــش افرینــی دارنــد‪.‬‬ ‫شیرینی تاتاری میراث قوم قزلباش‬ ‫شــهربانو ممشــلی که در شهرســتان مینودشــت به خاله‬ ‫شــهربانو معــروف بــوده در ایــن ارتبــاط مــی گویــد‪ :‬پخــت‬ ‫نــان تاتــاری را از گذشــتگان خــود یــاد گرفتــم و بیــش‬ ‫از ‪ ۲۵‬ســاله کــه مشــغول نــان تاتــاری پختــن هســتم و‬ ‫مشــتریان فراوانــی از شهرســتان هــای اطــراف دارم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــراد بســیاری پــس از اینکــه خــود مشــتری‬ ‫نــان تاتــاری شــدند دوســتان و اقــوام خــود را هــم معرفــی‬ ‫کــردن و همیــن باعــث رونــق و معرفــی بیشــتر ایــن‬ ‫شــیرینی محلــی قــوم قزلبــاش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســالیان ســال در خانــه خــود در احیــا‬ ‫شــیرینی قومــم تــاش کــردم ولــی اگــر در زمــان حاضــر‬ ‫کارگاه های پخت شــیرینی نان تاتاری افتتاح شــود قابلیت‬ ‫ارســال به شــهرها و اســتان های مختلف کشــور را داشــته و‬ ‫بــی شــک اشــتغالزایی باالیــی هــم خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شیرینی های سنتی گرگان به دلیل‬ ‫استفاده از مغز گردو و بادام‪،‬‬ ‫تنوع دارچینی‪ ،‬هلی‪ ،‬خرمایی و‬ ‫زنجبیلی ذائقه های مختلفی را به‬ ‫شیرینی مورد نظر خود هدایت‬ ‫کرده و حتی از خاصیت دارویی هم‬ ‫برخوردار است‬ ‫خالــه شــهربانو بیــان کــرد‪ :‬یــک هفتــه بــه عیــد در هــر‬ ‫خانــه قــوم قزلبــاش نــان تاتــاری هــا و پخــت ایــن شــیرینی‬ ‫جلــوه گــری مــی کنــد و بــا بــوی ایــن شــیرینی بــوی عیــدی‬ ‫مهمــان خانــه هــای انهــا مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتقبال چشــمگیر مســافران از حلــوا گردویــی بندرگز‬ ‫و کردکوی‬ ‫مطهــر خاکــی یکــی از شــیرینی پزهایی کــه بــرای احیــای‬ ‫شــیرینی ســنتی حلــوا گردویــی بندرگــز و معرفــی ان بــه‬ ‫مســافران‪ ،‬گردشــگران و نســل جــوان تــاش فراوانــی‬ ‫کــرده گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۲۰‬ســال قبــل نزدیــک نــوروز در کنــار‬ ‫شــیرینی های مــدرن و غیــر بومــی‪ ،‬چنــد قطعــه حلــوا‬ ‫گردویــی را در ویتریــن مغــازه گذاشــتم کــه بــا اســتقبال‬ ‫چشــمگیر مســافران روبــرو شــد و پــس از ان هرســال در‬ ‫بســته بندی هــای متفــاوت تــر و بــا کیفیــت‪ ،‬ایــن شــیرینی‬ ‫ســنتی را تولیــد می کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬احیــای پخــت حلــوا گردویــی‪ ،‬یــا‬ ‫همــان «اغــوز حلــوا» و «حلــوا ســیاه» تاثیــر فراوانــی‬ ‫در اقتصــاد منطقــه داشــته و زنــان‪ ،‬مــردان‪ ،‬دختــران و‬ ‫پســران بســیاری بــه پختــن ایــن شــیرینی و فــروش ان در‬ ‫مغازه هــا و قنادی هــا اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫جایــگاه ویــژه شــیرینی سیســتانی در ســبد ســوغات‬ ‫مســافران‬ ‫محمــد اذری مســئول بنیــاد نیمــروز گفــت‪ :‬اقــوام‬ ‫سیســتانی در مناســبت هــا و جشــن های مختلــف‬ ‫شــیرینی هــای متنوعــی از جملــه کلوچــه خرمایــی زابلــی‪،‬‬ ‫تجگــی‪ ،‬قتلمــه‪ ،‬کلوچــه شــکری‪ ،‬کلوچــه زنجبیلــی‬ ‫سیســتانی و خرمالنــدو اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از قدیــم در سیســتان از خرمــا‪ ،‬گنــدم و‬ ‫ادویــه هــای مختلــف اســتفاده زیــادی می شــد کــه کاربــرد‬ ‫انهــا در شــیرینی مــورد اســتقبال بســیاری از افــراد قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در بیشــتر اســتان هــای کشــور و از‬ ‫جملــه گلســتان کلوچــه خرمایــی زابلــی مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد ولــی اغلــب مــردم نمی داننــد ایــن کلوچــه‬ ‫معــروف شــیرینی ســنتی قــوم سیســتانی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه دلیــل مــواد اولیــه‪ ،‬مقــوی و جــذاب‬ ‫بــودن شــیرینی هــای سیســتانی در بیــن دانــش امــوزان‬ ‫و دانشــجویان و اســتقبال گســترده از ایــن شــیرینی ها‪،‬‬ ‫تولیــد ایــن محصــول در ســطح گســترده قابلیــت‬ ‫اشــتغالزایی بســیاری دارد؛ چنانکــه در ســبد ســوغات هــر‬ ‫مســافر و گردشــگری هــم یکــی از ایــن شــیرینی هــای‬ ‫ســنتی قــوم سیســتانی جــای دارد بایــد بــه ایــن مهــم‬ ‫توجــه ویــژه ای شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪021 -91013453‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 14‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 722‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫تخصیص اعتبار ‪۳۱۶‬‬ ‫میلیارد تومانی به حوزه‬ ‫اب وخاک خراسان شمالی‬ ‫اجرای ‪ ۳۰۴‬کیلومتر شبکه انتقال اب‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد که خشکســالی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫نــه تنهــا باعــث ایجــاد تنــش ابــی در حــدود ‪ ۲۰۰‬روســتا و چنــد شــهر‬ ‫ایجــاد کــرد کــه حــدود ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از حجــم ابدهــی قنــات هــا را‬ ‫نیــز کاهــش داد بــه طــوری کــه نیمــی از مــزارع کشــاورزی ایــن خطــه‬ ‫شــمال کشــور را نیز خشــکاند و هشــت دشــت از ‪ ۱۱‬دشــت این اســتان‬ ‫نیــز در زمــره دشــت هــای بحرانــی قــرار گرفتنــد‬ ‫اقدامات امید بخش دولت در‬ ‫حوزه ابرسانی خراسان شمالی؛‬ ‫طعم گوارای اب‬ ‫سالم و پایدار‬ ‫در کام مردم‬ ‫اجــرای ‪ ۳۰۴‬کیلومتــر شــبکه ابرســانی‪ ،‬ابــاغ ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای پروژه هــای جایگزیــن اب ســدها‬ ‫و اصــاح شــبکه اب ‪ ۲۷‬روســتای اســفراین بخشــی از‬ ‫اقدامــات امیدبخــش دولــت بــرای ارامــش ابــی و تامیــن‬ ‫اب پایــدار در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بختــک خشکســالی‬ ‫هماننــد بســیاری دیگــر از مناطــق کشــور‪ ،‬عرصــه هــای‬ ‫اســتان حــدود یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی را نیــز‬ ‫فــرا گرفتــه بــه گونــه ای کــه جــدای از خشــکاندن مــزارع‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اینــک بــا کاهــش ‪ ۲۰‬درصــدی اب قنــات‬ ‫وچاه هــا‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰۰‬روســتای خراســان شــمالی بــا تنــش‬ ‫ابــی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫گرچــه تاکنــون بــرای رفــع ایــن مشــکل در کوتــاه مــدت‬ ‫ابرســانی ســیار بــه روســتاها بــا تانکــر انجــام مــی شــد امــا‬ ‫بــرای رفــع ایــن مشــکل در بلندمــدت نیــاز بــه اقدامــات‬ ‫زیرســاختی بــود کــه ایــن امــر از نــگاه دولــت دور نمانــد و‬ ‫در قالــب طــرح جهــاد ابرســانی بــه ‪ ۱۰۷‬روســتای اســتان‬ ‫وارد فــاز اجــرا شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن از انجایــی کــه اب اشــامیدنی مــورد نیــاز‬ ‫شــهروندان در ســه شــهر خراســان شــمالی از اب ســدها‬ ‫یعنــی اب ســطحی تامیــن مــی شــود‪ ،‬کاهــش بارندگــی و‬ ‫کاهــش ابدهــی رودهــا ســبب شــده تــا میــزان ذخیــره در‬ ‫ایــن دریاچــه هــا هــم مناســب نباشــد و گاهــا اب کیفیــت‬ ‫الزم را نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا دولــت جــدای از روســتاها تدابیــری نیــز‬ ‫بــرای ارامــش ابــی شــهرها نیــز اندیشــید و از محــل‬ ‫اعتبــارات اضطــراری وزارت نیــرو ‪ ۲۲۰‬میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫پــروژه هــای جایگزیــن منابــع ابــی ســد و تجهیــز چــاه هــا‬ ‫در نظــر گرفتــه شــد تــا دیگــر شــهروندان ایــن اســتان یــک‬ ‫میلیــون نفــری نیــز دغدغــه ای بــرای تامیــن اب پایــدار و‬ ‫بــا کیفیــت نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳.۱‬درصد خراسان شمالی درگیر خشکسالی شدید‬ ‫بــر اســاس گــزارش رســمی اداره کل هواشناســی خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۱۳.۱‬درصــد از گســتره اســتان درگیــر خشکســالی‬ ‫بســیار شــدید‪ ۱۳.۹ ،‬درصــد تحــت تاثیــر خشکســالی‬ ‫شــدید‪ ۱۶.۱ ،‬درصــد خشکســالی متوســط و ‪ ۱۵.۶‬درصــد‬ ‫خشکســالی خفیــف دارد و در بیــن هشــت شهرســتان ایــن‬ ‫خطــه شمالشــرق کشــور شهرســتان هــای مانــه وســملقان‬ ‫بــه عنــوان قطــب کشــاورزی بیشــترین پهنــه تحــت تاثیــر از‬ ‫خشکســالی را دارد و پس از ان شهرســتان اســفراین و راز و‬ ‫جــرگالن درگیــر بــا ایــن پدیــده شــدند‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه خشکســالی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی نــه تنهــا باعــث ایجــاد تنــش ابــی در‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬روســتا و چنــد شــهر ایجــاد کــرد کــه حــدود ‪۱۵‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰‬درصــد از حجــم ابدهــی قنــات هــا را نیــز کاهــش داد‬ ‫بــه طــوری کــه نیمــی از مــزارع کشــاورزی ایــن خطــه شــمال‬ ‫کشــور را نیــز خشــکاند و هشــت دشــت از ‪ ۱۱‬دشــت ایــن‬ ‫اســتان نیــز در زمــره دشــت هــای بحرانــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ ۲۰ :‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۳۸۰‬هــزار متــر مکعــب اب در ‪ ۱۱‬ماهــه امســال وارد‬ ‫ســدهای اســتان شــد کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۶‬درصــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫وحیــد واســطه مــی افزایــد‪ :‬مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۲۱.۶۶‬میلیــون مترمکعــب اب وارد ســدهای‬ ‫اســتان شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬امســال حجــم کل اب ورودی بــه‬ ‫ســدهای بــارزو‪ ،‬بیــدواز و چــری معــادل ‪ ۵.۶۵‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب‪ ،‬ســد غالمــان و چندیــر بســیار ناچیــز و در‬ ‫ســد گلــول صفــر بــوده اســت ضمــن اینکــه امســال ‪۱۱‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۴۰‬هــزار مترمکعــب اب از ســدهای اســتان‬ ‫خــارج شــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال‬ ‫‪ ۲۲‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫واســطه مــی افزایــد‪ :‬اکنــون تنهــا ‪ ۲۲‬درصــد از حجــم‬ ‫مخــازن ســدهای اســتان پــر اســت و وضعیــت ســدها بــه‬ ‫علــت پاییــن بــودن میــزان بارندگــی مناســب نیســت و‬ ‫تنهــا ‪ ۵۰‬میلیــون و ‪ ۴۱۰‬هــزار مترمکعــب اب در ســدهای‬ ‫اســتان ذخیــره اســت کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ‪۱۱‬‬ ‫ماهــه پارســال ‪ ۷۰‬میلیــون و ‪ ۲۳۰‬هــزار مترمکعــب‬ ‫گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬بهتریــن وضعیــت ذخیــره‬ ‫ســازی اب در ســدهای اســتان مربــوط بــه ســد شــیرین‬ ‫دره در شهرســتان مانــه وســملقان اســت بــه طــوری کــه‬ ‫‪ ۴۲‬درصــد از ایــن مخــزن پـُـر اســت‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۳۰۴‬کیلومتر شبکه انتقال اب‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫روز شــنبه در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــه خوبــی‬ ‫عملکــرده دولــت ســیزدهم را تشــریح کــرد و گــزارش عملکرد‬ ‫وی بــه خوبــی گویــای افزایــش میــزان اعتبارات جذب شــده و‬ ‫اقدامــات عمرانــی در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫رضــا نعیمــی در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬طــرح جهــاد‬ ‫ابرســانی بــه منظــور ابرســانی بــه ‪ ۱۰۷‬روســتای اســتان‬ ‫بــا ‪ ۳۲‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی و ارزش ‪ ۵۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــا مشــارکت قــرارگاه امــام حســن مجتبی(ع) ســپاه‬ ‫در دســت اجــرا اســت و اینــک بیــش از ‪ ۱۳۳‬کیلومتــر خــط‬ ‫انتقــال و شــبکه ان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬همچنیــن بیــش از ‪ ۱۴‬بــاب مخــزن‬ ‫و ســه ایســتگاه پمپــاژ اجــرا نیــز در ایــن بــازه زمانــی ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نعیمــی یــاداور مــی شــود‪ :‬بــرای مقابلــه بــا کــم ابی هــای‬ ‫خراســان شــمالی در فصــل گرمــا بــه خصــوص در‬ ‫شــهرهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان و اســفراین کــه اب مــورد نیــاز‬ ‫انهــا از ســدها تامیــن مــی شــود‪ ،‬پــروژه هــای جایگزینــی‬ ‫اب ســدها در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی منابــع تامیــن اب اســتان را شــامل ‪ ۳۷۶‬حلقــه‬ ‫چــاه‪ ۱۷۸ ،‬دهنــه چشــمه‪ ۱۱ ،‬قنــات و ســه ســد بیــان کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته بــارش هــای ایــن خطــه از‬ ‫شمالشــرق کشــور بــه کمتریــن میــزان خــود در ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫اخیــر رســید و کاهــش بارندگــی هــا منجــر بــه افــت منابــع‬ ‫اب هــای ســطحی و زیرزمینــی شــد بــه طــوری کــه بســیاری‬ ‫از چشــمه هــا و چــاه هــا خشــک و یــا دچــار کاهــش‬ ‫ابدهــی شــدند‪.‬‬ ‫نعیمــی مــی افزایــد‪ :‬کمبــود بارندگــی موجــب کاهــش‬ ‫ســطح ســدهای بــارزو و شــیرین دره شــد بــه گونــه ای‬ ‫کــه در ابتــدای تابســتان ســد بــارزو نتوانســت اب شــرب‬ ‫شــیروان را تامیــن کنــد و ســطح اب در ســد شــیرین دره‬ ‫بــه حداقــل ممکــن رســید‪.‬‬ ‫ابــاغ ‪ ۲۲۰‬میلیــارد تومــان بــرای طرح هــای جایگزیــن‬ ‫اب ســد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ابــاغ ‪ ۲۲۰‬میلیــارد تومــان بــرای تامیــن‬ ‫اب شــهری مــی گویــد‪ :‬ایــن اعتبــار بــرای پــروژه هــای‬ ‫جایگریــن اب ســدها از محــل اعتبــارات داخلــی وزارت‬ ‫نیــرو تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫نعیمــی مــی افزایــد‪ :‬طــرح اضطــراری تامیــن اب مــورد‬ ‫نیــاز در شــهر بجنــورد بــرای جلوگیــری از مشــکل تامیــن‬ ‫اب در تابســتان ســال اتی در دســت اجرا اســت و تاکنون‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان بــرای خریــد لولــه هــای انتقــال هزینــه‬ ‫و ‪ ۱۷‬میلیــارد تومــان بــه پیمانــکار اجــرای طــرح پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه مــی دهــد‪ :‬در ایــن راســتا ‪ ۲۲‬کیلومتــر خــط انتقــال‬ ‫از هفــت حلقــه چــاه در پلنــگ دره بجنــورد‪ ،‬حفــر هفــت‬ ‫حلقــه چــاه در جنــوب شــهر شــیروان و هشــت حلقــه چــاه‬ ‫نیــز در اســفراین حفــر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬اکنــون بخــش بســیار زیــادی از اب‬ ‫مــورد نیــاز شــهروندان مرکــز اســتان از منابــع اب ســطحی‬ ‫یعنــی ســد شــیرین دره تامیــن مــی شــود کــه کیفیــت و‬ ‫کمیــت ایــن منبــع ابــی منــوط بــه میــزان بارندگــی هــا اســت‪.‬‬ ‫نعیمــی تصریــح مــی کنــد‪ :‬ضــرورت دارد تــا منابــع پایــدار‬ ‫اب بــرای پاســخ بــه نیــاز شــهروندان تامیــن شــود کــه در‬ ‫ایــن زمینــه اســتفاده از منابــع ابــی چاه هــای منطقــه‬ ‫پلنــگ دره بجنــورد در دســتور کار قــرار دارد و از ســال‬ ‫‪ ۹۷‬کار مطالعــات و شناســایی منابــع ابــی جدیــد بــرای‬ ‫تامیــن اب مــورد نیــاز شــهروندان مرکــز اســتان اغــاز شــد‬ ‫و تاکنــون هفــت حلقــه چــاه اهکــی در پلنــگ دره حفــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫یــاداور مــی شــود‪ :‬در صــورت تخصیــص کامــل اعتبــارات‪،‬‬ ‫ایــن طــرح تــا شــهریور ســال اتــی تکمیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫اصالح شبکه اب ‪ ۲۷‬روستای اسفراین‬ ‫نعیمــی همچنیــن در ادامــه مــی گویــد‪ :‬اصــاح و توســعه‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۸۹۴‬متــر شــبکه ابرســانی در ‪ ۲۷‬روســتای‬ ‫اســفراین از ابتــدای ســالجاری تاکنــون انجــام شــد و ایــن‬ ‫روســتاها با مشــارکت خیرین و ســازمان بســیج ســازندگی‬ ‫ســپاه جواداالئمــه(ع) بــا اعتبــار ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال انجــام‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬خیریــن ایــن شهرســتان در اهــدای زمیــن‬ ‫اجــرای طــرح‪ ،‬حفــاری کانــال لولــه گــذاری‪ ،‬خریــد لولــه و‬ ‫اتصــاالت مشــارکت گســترده ای داشــتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان خراسان شــمالی‬ ‫تاکیــد مــی کنــد‪ :‬بــا توجــه بــه محدودیــت اعتبارهــا‪ ،‬همراهی‬ ‫و کمــک خیریــن موجــب شــتاب در اجــرای طــرح هــا بــرای‬ ‫خدمــت موثــر بــه مــردم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای خطــوط انتقــال و شــبکه توزیــع‬ ‫در ســطح روســتاهای خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۴ :‬بــاب‬ ‫مخــزن ذخیــره اب بــا حجــم ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۵۰‬متــر مکعــب و‬ ‫ســه بــاب ایســتگاه پمپــاژ نیــز بــا مشــارکت قــرارگاه امــام‬ ‫حســن مجتبــی(ع) در ســطح روســتاهای اســتان احــداث‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در منطقــه خشــک و نیمــه خشــک‬ ‫ایــران قــرار گرفتــه اســت کــه عــاوه بــر ایــن موضــوع در‬ ‫دهــه هــای اخیــر وقــوع پدیــده تغییــر اقلیــم‪ ،‬یکــی از‬ ‫عوامــل تاثیرگــذار بــر منابــع ابــی ایــن اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شمالی‬ ‫گفــت‪ ۳۱۶ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای‬ ‫طرح هــای ابیــاری نویــن‪ ،‬بتنــی کــردن کانال هــای‬ ‫خاکــی و ایجــاد اســتخرهای ذخیــره اب در ایــن‬ ‫اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫محمــد محمــد زاده اظهــار داشــت ‪ :‬بتنــی کــردن ‪۱۱‬‬ ‫هــزار کیلومتــر از کانــال هــای بخش کشــاورزی این‬ ‫اســتان در دســتور کار قــرار دارد و تاکنــون چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر از کانــال هــای کشــاورزی‬ ‫اســتان بتنــی شــده اســت و بخشــی از ایــن طــرح بــا‬ ‫اعتبــار تخصیــص یافتــه اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــاورزی ایــن اســتان مجهــز بــه ســامانه‬ ‫هــای ابیــاری نویــن شــده و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‬ ‫نیــز در دســت اقــدام اســت کــه امیدواریــم تــا پایــان‬ ‫ســال بــه ‪ ۴۱‬هــزار هکتــار برســد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شمالی‬ ‫ادامــه داد‪ ۴۶ :‬درصــد ســطح اراضــی اســتان بــا‬ ‫ابهــای ســطحی و ‪ ۵۴‬درصــد نیــز بــا اب هــای زیــر‬ ‫زمینــی مشــروب مــی شــود کــه بخشــی از ایــن‬ ‫اعتبــار بــرای مدیریــت مصــرف بهینه اب کشــاورزی‬ ‫هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینــک مطالعــه بــر روی‬ ‫‪ ۶‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن اســتان‬ ‫انجــام شــده و ایــن زمین هــا امــاده اجــرای ســامانه‬ ‫ابیــاری نویــن اســت‪.‬‬ ‫محمــدزاده یــاداور شــد‪ :‬اجــرای شــبکه فرعــی‬ ‫ابیــاری و زهکشــی در ‪ ۲‬هــزار هکتــار و احیــا و‬ ‫مرمــت ‪ ۶۳۲‬رشــته قنــات انجــام شــده اســت و‬ ‫پیگیــری دیگــر طــرح هــای ایــن حــوزه هــا تــا پایــان‬ ‫اتمــام ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از محــل ســفر رییــس جمهــور‬ ‫بــه اســتان ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی اختصــاص یافــت کــه از مجمــوع ایــن‬ ‫میــزان ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان ویــژه بــرای طــرح هــای‬ ‫اب و خــاک اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در ســال های اخیــر بــا‬ ‫خشکســالی مواجــه اســت و اجــرای طــرح هــای‬ ‫نویــن ابیــاری در اراضــی کشــاورزی ایــن خطــه در‬ ‫اولویــت قــرار گرفــت و بــه همیــن منظــور در چنــد‬ ‫ســال گذشــته حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫اســتان بــه ســامانه ابیــاری نویــن تجهیــز شــده‬ ‫و راندمــان ابیــاری را از ‪ ۳۷‬درصــد بــه ‪ ۴۵‬درصــد‬ ‫افزایــش داده کــه بــا اجــرای طــرح هــای ابیــاری‬ ‫نویــن راندمــان ابیــاری متوســط تــا ‪ ۷۵‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬‬ ‫براســاس امارهــا حجــم اب مصرفــی بخــش‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی ســاالنه یــک میلیــارد‬ ‫و ‪ ۵۴‬میلیــون متــر مکعــب اســت کــه ایــن میــزان‬ ‫برابــر ‪ ۸۸‬درصــد مصــرف اب قابــل اســتحصال از‬ ‫منابــع ابــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت‬ ‫در شــمال شــرق کشــور ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی دارد کــه از ایــن میــزان ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫زراعــی و مابقــی باغــی اســت و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در این حوزه فعالیت‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بیشــترین شــاغالن اســتان در بخــش‬ ‫کشــاورزی اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫نیازمندیهای انسان‬ ‫به افریننده‬ ‫انســان نیازمنــد ارتبــاط مســتقیم بــا افریننــده‬ ‫و هســتی بخــش خــود اســت ‪ .‬ایــن ارتبــاط‬ ‫اگــر چــه از طریــق مناجــات و رازگویــی درونــی‬ ‫و قلبــی مــی گیــرد امــا دسترســی بــه کلمــات‬ ‫خــود خداونــد بســیار لــذت بخــش و اطمینــان‬ ‫اور اســت ‪.‬چنــان کــه اقبــال الهــوری گفتــه‬ ‫اســت‪(( :‬اگــر مــی خواهــی خــدا بــا تــو ســخن‬ ‫بگوید‪،‬قــران بخــوان))‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل دفتر منسوجات و پوشاک‬ ‫وزارت صمت خبر داد‪:‬‬ ‫با همکاری ‪ ۴‬سکوی داخلی‬ ‫تامین پوشاک به صرفه‬ ‫شب عید از دوشنبه‬ ‫مدیرکل دفتر منســوجات و پوشــاک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت گفــت‪ :‬پنجــره واحــد پویــش‬ ‫به صرفــه بــازار پوشــاک‪ ،‬بــا همــکاری چهــار ســکو‬ ‫(پلتفرم) داخلی از روز دوشــنبه (‪ ۱۵‬اســفندماه) اغاز‬ ‫ب ـه کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار ‪« ،‬محسن گرجی» در‬ ‫نشســت خبــری افــزود‪ :‬امســال همچــون ســال های‬ ‫گذشــته کــه همزمــان با شــب عیــد و ایام پایانی ســال‬ ‫جشــنواره های فــروش فوق العــاده برقــرار می شــد‪،‬‬ ‫ایــن رویــداد بــا یــک نــواوری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬امســال عرضــه پوشــاک به صرفــه‬ ‫بــا قیمــت و کیفیــت مناســب بــه صــورت برپایــی‬ ‫نمایشــگاه های مختلــف در ســطح تهــران و همــه‬ ‫اســتان ها برگــزار می شــود کــه در تهــران در بوســتان‬ ‫گفت وگــو‪ ،‬مصلــی و ارم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫گرجــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬در ســطح‬ ‫اصنــاف پوشــاک‪ ،‬کیــف و کفــش‪ ،‬فروشــگاه هایی‬ ‫بــا تخفیــف ‪ ۲۰‬درصــد و بیشــتر اقــدام بــه عرضــه‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬این رویداد از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۶‬اســفندماه‬ ‫برگــزار خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر منســوجات و پوشــاک وزارت‬ ‫صمــت تاکیــد کــرد‪ :‬نــواوری کــه امســال داشــتیم‬ ‫اســتفاده از ســکوهای دیجیتــال فــروش اســت و بــا‬ ‫هماهنگی هــای انجــام شــده چهــار ســکوی باســام‪،‬‬ ‫بانی مــد‪ ،‬دیجی اســتایل و کســبینو در ان حضــور‬ ‫خواهنــد داشــت کــه هــر یــک بــا محصــوالت متنوعی‬ ‫از برندهــای داخلــی کار می کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد ‪ :‬در نظــر دریــم ایــن پویــش‬ ‫را ســالی دو بــار (شــهریورماه در اســتانه بازگشــایی‬ ‫مــدارس و اواخــر هــر ســال) برگــزار کنیــم و ب ـه زودی‬ ‫طــرح هــای فــروش اقســاطی و اعتبــاری نیــز بــه ان‬ ‫اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گرجــی اظهــار داشــت‪ :‬افــراد می توانند با یک گشــت‬ ‫و گذار و جست وجو در فضای مجازی و پلتفرم های‬ ‫یــاد شــده‪ ،‬کاالی مدنظــر خــود را بــا قیمــت مناســب‬ ‫پیــدا کننــد‪ ،‬به طــوری کــه تولیــدات برخــی برندهــا بــا‬ ‫تخفیف هــای تــا ‪ ۸۰‬درصــدی موجــود اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر منســوجات و پوشــاک وزارت صمــت‬ ‫همچنیــن یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته تعرفــه مــواد‬ ‫اولیــه تولیــد از چهــار درصــد بــه یــک درصــد کاهــش‬ ‫یافــت و برپایــه تعامــل انجــام شــده بــا کمیســیون‬ ‫صنایــع مجلــس‪ ،‬ایــن تعرفــه بــرای ســال ‪ ۱۴۰۲‬نیــز‬ ‫بــدون تغییــر خواهــد مانــد کــه بهریــن حمایــت از‬ ‫تولیدکننــدگان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش‪ ،‬حــذف هزینــه ارســال بــه تمــام‬ ‫نقــاط کشــور و تعویــض یــک بــار رایــگان پوشــاک‪ ،‬از‬ ‫جملــه شــرایط عرضــه محصــول توســط ســکوهای‬ ‫یــاد شــده اســت‪ .‬همچنیــن عرضه کننــدگان کاال در‬ ‫ایــن پلتفرم هــا‪ ،‬مالیــات و کرایــه مغــازه نمی دهنــد و‬ ‫بــه همیــن دلیــل نیــازی بــه اخــذ مجــوز هــم ندارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن امــکان بارگــذاری ویدئــوی تبلیغاتــی تــا‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقــه‪ ،‬ارائــه نظــر و رتبــه از ســوی افــراد بــه‬ ‫کسـب وکارها‪ ،‬عــدم پرداخــت کارمزد به برخی ســکوها‬ ‫و ارائــه یــک میلیــون تومــان اعتبــار تبلیغاتی به کســب‬ ‫وکارهــا بــرای معرفــی محصــوالت‪ ،‬از دیگــر مزایایــی‬ ‫اســت کــه برخــی از ایــن ســکوها در نظــر گرفته انــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪722‬‬ ‫بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت‬ ‫در گلستان شروع به کار کرد‬ ‫در کارخانــه نــواوری گــرگان بیســتمین دوره مســابقات ملــی مهــارت در رشــته فنــاوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات در پنــج رشــته بــه میزبانــی اســتان گلســتان اغــاز بــکار کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬رقابــت خــود را در ایــن‬ ‫مســابقات ‪ ۸۰‬نفــر از برترین هــای ‪ ۲۸‬اســتان در رشــته های «راهکارهــای نرم افــزاری‬ ‫بــرای موبایــل»‪« ،‬برنامه نویســی بــرای موبایــل»‪« ،‬مدیریــت سیســتم های تحــت وب»‪،‬‬ ‫«پــردازش ابــری» و «فناوری هــای وب» اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫حمزه کرایلو افزود‪ :‬تنها نماینده گلســتان در این مســابقات ملی در رشــته برنامه نویســی‬ ‫بــرای موبایــل با ســایر شــرکت کنندگان به رقابــت پرداخت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص دالیــل میزبانــی گلســتان از ایــن رقابت هــا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن کــه رویکــرد مشــاغل اینــده بــر مبنــای ای تــی (‪ )IT‬اســت و براســاس مصوبــه شــورای‬ ‫توســعه و برنامه ریــزی اســتان و همچنیــن شــورای مهــارت‪ ،‬تصمیــم گرفتیــم تــا میزبــان‬ ‫ایــن نخبــگان بــرای بهره گیــری از مهارت امــوزان ایــن حــوزه باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفـه ای گلســتان گفــت‪ :‬براســاس برنامه ریــزی انجــام شــده‪ ،‬تــا پیــش‬ ‫از هفتــه ملــی مهــارت ســال اتــی‪« ،‬مرکــز مهارت هــای نویــن اموزش هــای مهارتــی» در جهــت‬ ‫رشــد و توســعه مهارت امــوزی بــا رویکــرد ای تــی در گلســتان تاســیس و راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کرایلــو ادامــه داد‪ :‬بنــا داریــم ‪ ۱۴‬رشــته جدیــد بــا رویکــرد مباحــث حــوزه ای تــی در شــهرهای‬ ‫گلســتان راه انــدازی کنیــم تــا ایــن اداره کل‪ ،‬ســهمی در مشــاغل اینــده اســتان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پارک ‪ ۱۳‬هکتاری‬ ‫تپه هزار پیچ‬ ‫گرگان در حسرت‬ ‫درخت داری و اب‬ ‫چندصدمتــر مانــده بــه گــرگان در ارتفاعــات معــروف بــه تپــه‬ ‫پســماند‪ ،‬صدهــا درخــت کاج و ســرو ‪ ۲‬تــا چهــار ســاله کــه‬ ‫قــرار بــود ســایبانی بــرای تفــرج گرگانی هــا و پنــاه اوردن ان هــا‬ ‫بــه دل طبیعــت باشــد‪ ،‬ارام ارام در حــال خشــکیدن اســت و‬ ‫انــگار برنامـه ای بــرای تبدیــل ایــن محــدوده خــوش منظــره ‪۱۳‬‬ ‫هکتــاری بــه پــارک وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬تا اوایل دهه ‪ ۶۰‬زباله شــهری‬ ‫و حتــی فضــوالت انســانی گــرگان در بخــش شــمال غربــی‬ ‫ایــن شــهر تخلیــه و دپــو می شــد و چــون بافــت مســکونی‬ ‫شــهر فاصلــه زیــادی بــا ایــن محــدوده داشــت‪ ،‬مشــکلی بــرای‬ ‫ادامــه ایــن کار بــه وجــود نیامــد‪.‬‬ ‫بــا گســترش جمعیــت و حرکــت بافــت شــهری گــرگان بــه‬ ‫ســمت بخــش غربــی‪ ،‬احــداث مســکن مهــر ســعداباد و‬ ‫ســاخت ســاختمان های اداری در ســایت اداری‪ ،‬ضــرورت‬ ‫بازنگــری در تغییــر مــکان تخلیــه زبالــه ایــن شــهر مــورد توجه‬ ‫قــرار گرفــت و در نهایــت مــکان دپــو و تخلیــه زبالــه به مناطق‬ ‫شــمالی اق قــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه در ابتــدا گمــان می رفــت کــه بــا جابه جایــی مــکان‬ ‫تخلیــه زبالــه‪ ،‬مشــکلی در مــکان قبلــی دپــوی زبالــه گــرگان‬ ‫وجــود نــدارد امــا انباشــت زباله هــای فــراوان موجــب تبدیــل‬ ‫ایــن منطقــه بــه کانــون متعفــن و زشــت منظــر همراه بــا بوی‬ ‫تعفــن شــد تــا این کــه در ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــا دســتور اســتاندار‬ ‫وقــت‪ ،‬عملیــات فنــی و مهندســی برای احداث پارک پســماند‬ ‫در مــکان تخلیــه زبالــه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح و بــه دســتور مدیــران ارشــد اجرایــی گلســتان‬ ‫مقــرر شــد پــس از حــدود چهــار دهــه‪ ،‬محــدوده مذکــور از‬ ‫کمک ‪ ۱۷‬میلیارد تومانی‬ ‫نیکوکاران گلستان به کمیته امداد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان گفــت‪ :‬نیکــوکاران ایــن‬ ‫اســتان از ابتــدای اســفند مــاه امســال تاکنــون ‪ ۱۷‬میلیــارد تومــان بــه صــورت‬ ‫نقــدی بــه نیازمنــدان و مددجویــان کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی اظهــار داشــت‪ :‬کمیتــه امــداد گلســتان ‪ ۸۳‬هــزار خانــوار تحــت‬ ‫پوشــش دارد کــه خانواده هــای تحــت پوشــش ماهانــه در مجمــوع ‪ ۵۸۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال مســتمری دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان گفــت‪ :‬بخشــی دیگــر از خدمــات ایــن نهــاد در‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن حمایــت از اســتارتاپ ها و مباحــث و شــرکت های دانش بنیــان از‬ ‫عمــده دالیــل دیگــر میزبــان شــدن گلســتان از ایــن رویــداد ملــی بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســابقات ملــی مهــارت در رشــته فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‪،‬‬ ‫مقدمــه و انتخابــی تیــم ملــی مهــارت ایــران در ایــن رســته بــرای حضــور در رقابت هــای‬ ‫جهانــی ‪ ۲۰۲۴‬لیــون فرانســه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفـه ای گلســتان یــاداور شــد‪ ۲ :‬نفــر از برترین هــای مســابقات‬ ‫گذشــته جهانــی و مــدال اوران تیــم ملــی مهارتــی ایــران در ایــن رســته از گلســتان بودنــد کــه‬ ‫قــرار شــده از ظرفیــت ایــن ‪ ۲‬نفــر در اســتان اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫کرایلــو تاکیــد کــرد‪ :‬حضــور ایــن ‪ ۲‬مــدال اور و افتخارافریــن مســابقات جهانــی مهــارت در‬ ‫گلســتان‪ ،‬اغــاز راهــی بــرای اینــده و رشــد و توســعه مهارت امــوزان ایــن اســتان در حــوزه‬ ‫ای تــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــه ظرفیت هــای کشــاورزی گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بســیاری از محصــوالت کشــاورزی‬ ‫اســتان بــه صــورت خــام بــه فــروش می رســد و پــس از فــراوری بــا ارزش افــزوده بیشــتر بــه اســتان‬ ‫بــاز می گــردد کــه ایــن مســاله اقتصــاد کشــاورزان اســتان را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫پســماند و نخالــه و حتــی فضــوالت انســانی تخلیــه شــود‬ ‫و مقدمــات احــداث پــارک طبیعــت در محــل موســوم بــه‬ ‫زباله دانــی هــزار پیــچ اغــاز گــردد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬مــاه از اغــاز عملیــات اجرایــی پــارک پســماند یــا‬ ‫طبیعــت گــرگان مــی گــذرد و درختــان کاشــته شــده پیرامــون‬ ‫ایــن پــارک کــه بــا ابیــاری در ســال های اول رشــد مناســبی‬ ‫پیــدا کــرده بودنــد‪ ،‬بــه خشــکی متمایــل شــده و اگــر در فصــل‬ ‫گرمــای پیـش رو مــورد توجــه نگیرنــد چــه بســا بــه طــور کامــل‬ ‫از بیــن برونــد‪.‬‬ ‫همچنیــن انــدک زیــر ســاخت های ایجــاد شــده ماننــد‬ ‫روشــنایی و مســیر دسترســی هــم بــه حــال خــود رهــا شــده‬ ‫و طبــق مشــاهدات خبرنــگاران‪ ،‬تیرهــای بــرق چوبــی تعبیــه‬ ‫شــده در ایــن عرصــه ‪ ۱۳‬هکتــاری بــه نظــر از ســوی ســارقین‬ ‫قطــع شــده و تجهیــزات ان مــورد دســتبرد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه عقیــده کارشناســان حــوزه منابــع طبیعــی ‪ ،‬خــاک بســتر‬ ‫تپــه ایجــاد شــده در منطقــه مذکــور اســتعداد بســیار باالیــی‬ ‫بــرای کاشــت نهــال هــای مثمــر و انــواع میــوه جــات دارد کــه‬ ‫درطــرح پیــش بینــی شــده بــرای ایــن منطقــه‪ ،‬برنامــه خاصــی‬ ‫بــرای ایــن مقولــه ترســیم نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه قــرار اســت طــی چنــد ســال اینــده هزارپیــچ‬ ‫کــه در مجــاورت تپــه پســماند قــرار دارد بــه منطقــه گردشــگری‬ ‫بــا شــهربازی مــدرن تبدیــل شــود‪ ،‬بهســازی ســیمای نامتــوزان‬ ‫منطقــه بایــد بــه شــکل جــدی در دســتور کار قــرار بگیــرد که یکی‬ ‫از ایــن روش هــای موثــر درختــکاری و بهســازی فضــای ســبز‬ ‫دســت کاشــت اســت‪.‬‬ ‫عالقمنــدان و دوســتداران طبیعــت بــر این باورند که کاشــت‬ ‫نهــال مثمــر از جملــه روش هــای مطلــوب در ایــن مســیر‬ ‫اســت‪ ،‬رویــه ای کــه دربرخــی شــهرها ماننــد گلــوگاه مازندران‬ ‫بــا کاشــت درخــت انجیــر در جــاده جنگلــی عملیاتــی شــد و‬ ‫ایــن درختــان بــا رســیدن بــه مرحلــه بــاروری یکــی از جاذبــه‬ ‫هــای گردشــگری ایــن شــهر اســت ‪.‬‬ ‫مدیــر ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری های گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬عرصــه تپــه پســماند در اختیــار ایــن ســازمان قــرار‬ ‫نــدارد و هــر گونــه عملیــات اجرایــی و یــا ســرمایه گذاری در‬ ‫ان نیازمنــد انتقــال ســند اســت تــا بتوانیــم بــا اســتفاده از‬ ‫ســرمایه گذار خصوصــی بــه ایــن منطقــه رونــق دهیــم ‪.‬‬ ‫حســن ملــک شــاهکویی اظهــار کــرد‪ :‬در گذشــته ‪ ۲‬نفــر‬ ‫بــرای حفاظــت از ایــن منطقــه در کانکــس مســتقر بودنــد‬ ‫تــا مانــع تخلیــه زبالــه یــا ســپتاژ شــوند کــه پــس از مدتــی‬ ‫بــه جــای اســتقرار کانکــس بــا حفــر خندقــی‪ ،‬جلــوی ورود‬ ‫زبالــه گرفتــه شــد و دیگــر نیــازی بــه نیــروی انســانی نبــود‪.‬‬ ‫مدیــر ســازمان پســماند افــزود‪ :‬مکاتبــه بــرای در اختیــار‬ ‫گرفتــن عرصــه انجــام شــده تــا برنامه ریــزی بــرای توســعه‬ ‫حــوزه جهیزیــه اســت کــه از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬ســری‬ ‫جهیزیــه تقدیــم نوعروســان و فرزنــدان تحــت پوشــش شــده اســت‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه فاصلــه تاریــخ عقــد زوجیــن تحــت پوشــش تــا تقدیــم‬ ‫جهیزیــه بــه نوعروســان یــک هفتــه اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬هیــچ فرزنــد تحــت پوشــش‬ ‫ایــن نهــاد در گلســتان بــرای رفتــن بــه خانــه بخــت‪ ،‬منتظــر جهیزیــه نیســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان بــه شــعار ایجــاد یــک میلیــون شــغل از ســوی‬ ‫دولــت اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســهم کمیتــه امــداد گلســتان ‪ ۵‬هــزار فرصــت‬ ‫شــغلی اســت کــه از ابتــدای امســال بــا حمایــت بانک هــا و ارائــه تســهیالت‬ ‫تاکنــون ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬فرصــت شــغلی محقــق گردیــد‪.‬‬ ‫بابایــی یــاداور شــد‪ :‬کمیتــه امــداد گلســتان ایجــاد ‪ ۱۳‬هــزار فرصــت شــغلی‬ ‫را بــرای دهک هــای اول تــا پنجــم بــر عهــده دارد کــه بخشــی از فرصت هــای‬ ‫اشــتغال ایجــاد شــده در ایــن قالــب اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی دیگــر اســت از رویکردهــای کمیتــه امــداد تامیــن‬ ‫مســکن بــرای جامعــه هــدف اســت کــه در کنــار اشــتغال بــه عنــوان یــک دغدغــه‬ ‫بــرای انــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫منطقــه ســرعت بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫اشــکان شــاهینی یکــی از عالقمنــدان طبیعــت گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫چــه در ســال هــای گذشــته جلــوی تخلیــه فاضــاب و زبالــه‬ ‫در ایــن منطقــه گرفتــه شــد امــا پــس از ان دیگــر توجهــی‬ ‫بــه رونــق ایــن منطقــه جنگلــی نشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اســتناد بــه اظهــارات مدیــران قبلــی گلســتان‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان در منطقــه مذکــور هزینــه گردیــد امــا‬ ‫در ادامــه هیــچ نقشــه راهــی بــرای ایــن منطقــه ترســیم نشــد‪.‬‬ ‫شــاهینی گفــت‪ :‬ایــن منطقــه حــدود ‪ ۱۳‬هکتــار وســعت‬ ‫دارد کــه مــی توانــد بــه یــک بــاغ شــهری مثمــر تبدیــل شــود‬ ‫تــا مــردم بتواننــد از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن عالقمنــد بــه طبیعــت افــزود‪ :‬ســمن های حامــی‬ ‫منابــع طبیعــی بــدون نیــاز بــه مســاعدت مالــی دولــت‬ ‫می تواننــد در عرصــه فعلــی انــواع درخــت بکارنــد و بــا‬ ‫هزینــه شــخصی از ان نگهــداری کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه تاکیــدات رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بــرای کاشــت نهــال مثمــر این محوطــه ‪ ۱۳‬هکتاری‬ ‫می توانــد فضــای مناســبی بــرای ایجــاد بــاغ شــهری باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی و عمرانــی اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر پــروژه عمرانــی بهســازی و صیانــت‬ ‫از فضــای ســبز موجــود در پــارک پســماند متوقــف شــده‬ ‫و ســاز و کار مشــخصی بــرای ایــن منطقــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫صادقعلــی مقــدم افــزود‪ :‬برخــی ایــام ســال شــاهد حضــور‬ ‫گله هــای گوســفند و احشــام در منطقــه هســتیم کــه باعــث‬ ‫اســیب زدن بــه فضــای ســبز و درختــان شــده امــا چــاره ای‬ ‫نداریــم و بایــد در انتظــار تعییــن تکلیــف ایــن پــارک باشــیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینــه زیرســاخت های اولیــه در‬ ‫منطقــه وجــود دارد مــی تــوان بــا حداقــل ســرمایه گذاری تپــه‬ ‫پســماند گرگان را به منطقه گردشــگری تبدیل کرد و بخشــی‬ ‫از تراکــم حضــور گردشــگران در تفرجگاه هــای ناهارخــوران و‬ ‫النگــدره را بــه ایــن ســمت هدایــت نمود‪/.‬ایرنــا‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن بخــش تفاهم نامــه همــکاری بیــن کمیتــه امــداد‪ ،‬بنیــاد‬ ‫مســکن‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان‪ ،‬ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام و بســیج بــرای‬ ‫ســاخت هــزار واحــد مســکونی منعقــد شــده کــه بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه و‬ ‫برنامه ریــزی انجــام شــده تــا ســال ‪ ۱۴۰۳‬تعهــدات ســاخت مســکن روســتایی‬ ‫جامعــه هــدف بــه اتمــام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بابایــی بــه رویکــرد فرهنگــی ایــن نهــاد در گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ ۱۹ :‬هــزار‬ ‫دانش امــوز و هــزار و ‪ ۲۰۰‬دانشــجو تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه فرارســیدن هفتــه نیکــوکاری اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از روز‬ ‫پنجشــنبه گذشــته (‪ ۱۱‬اســفند مــاه) پایگاه هــای جم ـع اوری کمک هــای مردمــی‬ ‫در مراکــز و میادیــن اصلــی همــه شــهرهای اســتان ایجــاد شــده و ‪ ۳۶۰‬مرکــز‬ ‫نیکــوکاری در ایــن زمینــه پــای کار هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان گفــت‪ :‬هدف گــذاری جمــع اوری کمک هــای‬ ‫جشــن نیکــوکاری در ســال جــاری بــرای اســتان‪ ،‬جم ـع اوری ‪ ۲۴‬میلیــارد تومــان‬ ‫اســت کــه تاکنــون ‪ ۱۷۰‬میلیــارد تومــان ان محقــق شــده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 722‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫با تالش حفاظت و اطالعات دادگستری گلستان؛‬ ‫دستگیری سه تن از کارکنان یکی از‬ ‫ادارات استان هنگام دریافت رشوه‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ســه تــن از کارمنــدان اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک در اســتان گلســتان بــه اتهــام دریافــت رشــوه دســتگیر شــدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ایــن افــراد بــرای ارائــه تصویــر ِ اســناد قدیمــی یــک زمیــن ِ‪ 2‬هــزار‬ ‫متــری در بلــوار ناهارخــوران گــرگان بــه ارزش ‪ 180‬میلیــارد تومــان کــه یکــی از مناطــق‬ ‫گــران قیمــت ایــن شــهر اســت‪ ،‬تقاضــای دریافــت رشــوه کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫اســیابی افزود‪ :‬متهمان زمان دریافت رشــوه ‪ 600‬میلیون تومانی‪ ،‬توســط کارشناســان‬ ‫حفاظت و اطالعات دادگســتری و اداره ثبت اســناد و امالک اســتان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــرای خاتمــه دادن بــه دعــوای ملکــی دو نفــر بــر ســر ایــن زمیــن‪ ،‬تصویــر‬ ‫ایــن اســناد قدیمــی تعییــن کننــده بــود و متهمــان بــا اســتفاده از ایــن فرصــت‪ ،‬بــرای ارائــه‬ ‫ایــن تصاویــر از یکــی از طرفیــن پرونــده‪ ،‬درخواســت پــول کــرده بودنــد کــه شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫ش کنترل بازار‬ ‫مهمترین رو ‬ ‫قطع دست واسطه ها و دالالن‬ ‫در گلستان است‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نوگرایی در دوران پسا‬ ‫ترحیم!‬ ‫دادستان مرکز استان گلستان ؛‬ ‫خطر قرمزی در مبارزه با مفاسد نداریم‬ ‫محمــود اســپانلو در جلســه تعاملــی قضایــی – انتظامــی اســتان در گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫گــزارش هــای فســاد حتــی اگــر مبالــغ کــم باشــد ورود مــی کنیــم و متخلفــان را تحــت‬ ‫تعقیــب قضایــی قــرار میدهیــم و مصلحــت اندیشــی نداریــم‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬کســی کــه امــروز مبلــغ بــه ظاهــر کــم مــی گیــرد مطمئــن‬ ‫باشــید اگــر جایــی دســتش برســد بــه بیــت المــال و مــردم‪ ،‬رحــم نمــی کنــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی و اداری هــم همــکاری و تعامــل‬ ‫خوبــی بــا انتظامــی وجــود دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس امنیــت اقتصــادی بایــد تقویــت شــود و بــا‬ ‫اقتــدار در کنــار دســتگاه قضایــی بــرای کشــف و برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی ورود کننــد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از تــاش و جانفشــانی مامــوران‬ ‫انتظامــی بــه ویــژه شهرســتان گــرگان در کنتــرل اغتشاشــات قدردانــی کــرد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬تخریــب ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و اب بنــدان هــای‬ ‫غیرمجــاز هــم بــه پشــتوانه مامــوران انتظامــی ‪ ،‬بــدون تنــش انجــام شــد و ادامــه دارد‪.‬‬ ‫دالیل اوج گیری امار تلفات جاده ای‪،‬‬ ‫کیفیت پایین خودروها و استاندارد‬ ‫راهها است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬قطــع دســت واســطه ها و دالالن یکــی از مهمتریــن روش هــا‬ ‫بــرای کنتــرل بــازار و حمایــت از تولیدکننــده و مصرف کننــده اســت کــه اجــرای ان در‬ ‫گلســتان بایــد مــورد توجــه نهادهــای ناظــر قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در نشســت تنظیــم بــازار گلســتان‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬وظیفــه قیمت گــذاری دام زنــده بــرای تولیدکننــده بــر عهــده جهادکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قیمت گــذاری دام بایــد بــا دقــت صــورت گیــرد تــا ســود ان بــه جیــب تولیــد‬ ‫کننــده بــرود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬زمینــه برگــزاری نمایشــگاه بهــاره کاالی اساســی در اســتان بــا‬ ‫محوریــت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‪ ،‬ایــن نمایشــگاه ‪ ۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۸‬اســفندماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬تــدارک دیــده شــده کــه اکنــون در شــهرهای گــرگان و گنبــدکاووس‬ ‫امــاده برپایــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬تامیــن‬ ‫گوشــت مــرغ گــرم ســاکنان اســتان در اولویــت قــرار دارد و جهــاد کشــاورزی بایــد تامیــن‬ ‫ایــن نیــاز پرمصــرف را بــا جدیــت دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی افــزود‪ :‬مکانیــزم تنظیــم بــازار گلســتان بایــد بــه درســتی نظــارت شــود‬ ‫تــا مشــکل فعلــی کمبــود گوشــت گــرم و مــرغ هرچــه ســریعتر حــل گــردد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســهمیه گوشــت گــرم مــرغ گلســتان ‪ ۱۲۰‬تــن در روز اســت و در‬ ‫صــورت نیــاز ایــن مقــدار بایــد افزایــش داده شــود تــا قیمــت ان هــم کنتــرل گــردد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان‪ ،‬روزانــه به طــور میانگیــن بایــد ‪ ۳۰۰‬تــن‬ ‫گوشــت گــرم مــرغ تهــران را بــه عنــوان معیــن تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۷۰‬تن میوه شب عید در گلستان‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ ۷۰ :‬تــن میــوه شــب عیــد‬ ‫شــامل ‪ ۵۰‬تــن پرتقــال و ‪ ۲۰‬تــن ســیب درختــی امــاده توزیــع در اســتان اســت ‪.‬‬ ‫حجت اللــه صالح المومنیــن افــزود‪ :‬عرضــه میــوه شــب عیــد زیــر قیمــت بــازار در‬ ‫نمایشــگاه های ســطح اســتان صــورت مــی گیــرد عــاوه بــر ان‪ ،‬گوشــت مــرغ‪ ،‬گوشــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬شــکر هــم عرضــه میشــود ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متهمان فعال بازداشتند و تحقیقات ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــه مــردم توصیــه کــرد‪ :‬بــه افــرادی کــه ادعــای حــل مشــکل‬ ‫انــان از راه هــای غیرقانونــی و در ازای دریافــت پــول در دســتگاه قضایــی و ســازمان های تابعــه‬ ‫قــوه قضاییــه را دارنــد‪ ،‬اعتمــاد نکننــد و در صــورت مواجــه شــدن بــا چنیــن مــواردی بــا شــماره‬ ‫‪ 1580‬حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان تمــاس بگیرنــد و اطــاع دهنــد و یــا حضــوری بــه‬ ‫حفاظت و اطالعات دادگســتری اســتان به نشــانی گرگان ‪ ،‬بلوار شــهید کالنتری ( کمربندی)‪،‬‬ ‫خیابــان دانشــجو ‪ ،‬دادگســتری کل مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جانشــین رئیــس پلیــس راهــور فراجــا معتقــد اســت‪ :‬افزایــش امــار تلفــات جــاده ای بــا وجــود‬ ‫شــیوع کرونــا و کاهــش ترددهــای درون و بــرون شــهری دالیلــی از جملــه کیفیــت پاییــن‬ ‫خودروهــا و دور بــودن جــاده هــا از اســتانداردهای الزم دارد‪.‬‬ ‫ســردار تیمــور حســینی اظهــار داشــت‪ :‬پلیــس بــا همــکاری ســایر دســتگاه های دخیــل در حــوزه‬ ‫تــردد و حــوادث جــاده ای در ســالهای ســال ‪ ۱۳۸۵‬تــا ‪ ۱۳۹۷‬توانســت امــار تلفــات جــاده ای را از‬ ‫تعــداد ‪ ۲۷‬هــزار نفــر بــه ‪ ۱۵‬هــزار نفــر کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی شــیوع کرونا و کاهش ترددهای درون شــهری و برون شــهری را با افزایش مجدد تلفات‬ ‫جــاده ای مغایــر دانســت و افــزود‪ :‬ایــن وضعیــت بــا توجــه بــه شــرایط مــورد اشــاره بــه دالیلــی از‬ ‫جملــه کیفیــت پاییــن خودروهاســت کــه باعــث افزایش تعــداد جانباختگان می شــود‪.‬‬ ‫جانشــین رئیــس پلیــس راهــور فراجــا اظهــار کــرد‪ :‬در ســه ســال اخیــر شــمار تلفــات جــاده ای‬ ‫بــا افزایــش ‪ ۱۳‬درصــدی بــه حــدود ‪ ۱۷‬هــزار نفــر رســیده اســت کــه ایــن مســاله نشــان مــی دهــد‬ ‫بایــد امنیــت و جــان مــردم در ســاخت خوردوهــای داخلــی جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۸۰‬درصدی خودروهای داخلی در امار تصادفات‬ ‫ســردار حســینی همچنیــن در پاســخ بــه ســئوالی در مــورد موضــوع پــاک گــذاری خودروهــای‬ ‫داخلی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این مســئله ناشــی از تکلیف قانونی اســت و پلیس موظف به شــماره‬ ‫گــذاری خودروهایــی اســت کــه تاییدیــه هــای الزم را از مراجــع مشــخص ماننــد وزارت صمــت‪،‬‬ ‫ســازمان اســتاندارد و یــا ســازمان محیــط زیســت اخــذ مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬همــه مــردم‪ ،‬ایرادهــای ایــن بخــش را دیــده و لمــس کــرده انــد بنابرایــن ســئوال‬ ‫اینجاســت کــه چــه دلیلــی دارد خودروهــای بــدون کیفیــت‪ ،‬اســتاندارد و ایمنــی مناســب بــاز هم‬ ‫موفــق بــه اخــذ مجــوز تولیــد می شــوند؟‬ ‫جانشــین رئیــس پلیــس راهــور فراجــا پــاک گــذاری را اخریــن مرحلــه از اســتفاده یــک خــودرو‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬پلیــس نیــز بــا وجــود اینکــه مــی دانــد ایــن خودروهــا ایمنــی و کیفیــت الزم‬ ‫را نداشــته و جــان انســانها را بــه خطــر مــی اندازنــد‪ ،‬امــا براســاس الــزام قانونــی ملــزم بــه شــماره‬ ‫گــذاری انهــا اســت‪.‬‬ ‫ســردار حســینی با اشــاره ای به ســهم ‪ ۸۰‬درصدی خودروهای داخلی در امار تصادفات ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬افــزود‪ :‬وقتــی در شــرکت هــای خودروســاز داخلــی شــاهد ارتقــای کیفیــت و ایمنــی‬ ‫محصــوالت نیســتیم‪ ،‬متقابــا امــار بــاالی تصادفــات را نیــز بایــد بپذیریــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ســاخت و تجهیــز راه و جاده هــا در کشــور و بــه مــوازات ان تولیــد‬ ‫خودروهــای ایمــن و بــا کیفیــت‪ ،‬گفــت‪ :‬در چنیــن شــرایطی اســت کــه مــی توانیــم هنــگام‬ ‫مواجهــه بــا خطــر‪ ،‬هــم نقــش پیــش از حادثــه و هــم پســا واقعــه را بــرای حفاظــت از جــان‬ ‫انســان ها شــاهد باشــیم بنابرایــن بــا اجــرای ایــن عوامــل مــی توانیــم از وقــوع حادثــه هــای پــر‬ ‫خطــر جلوگیــری کــرده و همچنیــن خســارت های پــس از ان را بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مــواردی کــه مــی توانــد عامــل مهمــی در کاهــش تصادفــات داشــته باشــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایجــاد اســتحکام در بدنــه خــودرو‪ ،‬ســاخت ســتون های محکــم‪ ،‬اســتفاده از تجهیزاتــی‬ ‫ماننــد کمربنــد ایمنــی مناســب و اســتاندارد‪ ،‬کیســه هــوا و مــواردی از ایــن دســت مــی توانــد‬ ‫خســارت های جانــی و مالــی را حتــی در صــورت وقــوع حادثــه تــا حــد زیــادی کاهــش بدهــد‪.‬‬ ‫مردم مجبور به خرید خوردوهای داخلی هستند‬ ‫وی گفــت‪ :‬در همــه کشــورها خطــای انســانی در تصادفــات پذیرفتــه شــده اســت امــا اینکــه‬ ‫مــردم بــه خاطــر قیمــت بــاالی خودروهــای وارداتــی مجبــور بــه اســتفاده از وســیله نقلیــه ناایمن‬ ‫داخلــی و جاده هــای پرخطــر و حادثــه خیــز مــی شــوند‪ ،‬قابــل پذیــرش نیســت‪.‬‬ ‫ســردار حســینی تاکیــد کــرد‪ :‬الزم اســت مــا نیــز هماننــد کشــورهای پیشــرفته دنیــا در حــوزه‬ ‫ایمنــی رانندگــی از جــاده هــای ایمــن و خودروهــای بــا کیفیــت بهــره منــد باشــیم و در ایــن‬ ‫شــرایط اســت کــه مــی توانیــم بگوییــم خطــای انســانی را مــی تــوان مورد قبــول دانســته و جبران‬ ‫خســارت هــای مالــی و جانــی امکان پذیرتــر باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا ابــراز تاســف در خصــوص وضعیــت موجــود در راه هــا‪ ،‬جاده هــا و نقــاط‬ ‫حادثــه خیــز کشــور افــزود‪ :‬ایمنــی راه و جاده هــا در پیشــگیری از حادثــه و همچنیــن در هنــگام‬ ‫وقــوع حادثــه نقــش بســزایی را ایفــا مــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن طراحــی و ســاخت راه و تجهیــز انهــا بــه‬ ‫اســتانداردهای روز دنیــا الزم اســت تــا بتوانیــم از وقــوع تصــادف جلوگیری کرده و بعــد از ان اگر‬ ‫حادثــه ای هــم رخ دهــد‪ ،‬خســارت ها را بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه نقــش بــاالی فرهنــگ ترافیــک در بیــن مــردم و تاثیرگــذاری ان بــر‬ ‫رفتارهــای ترافیکــی افــزود‪ :‬چطــور مــی شــود امــوزش و فرهنــگ ســازی هــای مناســب ترافیکــی‬ ‫را انجــام ندهیــم امــا از مــردم توقــع رفتــاری اجتماعــی را داشــته باشــیم؟ بنابرایــن تــا زمانــی کــه‬ ‫رفتارهــای اجتماعــی در بســیاری از مــوارد اصــاح نشــود‪ ،‬امیــدوار بــه اصــاح رفتارهــای ترافیکــی‬ ‫پرخطــر از ســوی مــردم نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مــا چنــدی قبــل از قبــر رایــگان نوشــتیم و خیــال‬ ‫خلــق اللــه راحــت شــد کــه حتــی بــا وجــود زلزلــه‬ ‫شــدید در تهــران جنــازه هیــچ کــس روی زمیــن‬ ‫نمــی مانــد‪ .‬امــا این البال مافیــای مجالس ترحیم‬ ‫حســابی شــاکی شــدند‪ .‬چــرا کــه ایــن داســتان که‬ ‫باالخــره یــک روز شــتری در ِ خانــه افــراد چــرت‬ ‫مــی زنــد یــا مــی خوابــد ( بســته بــه نــوع شــتر و‬ ‫میــزان خــواب الودگــی ان) یــک واقعیــت اثبــات‬ ‫شــده اســت و دیــر و زود دارد ولــی ســوخت و‬ ‫ســوز نــدارد‪ .‬در ضمــن ایــن شــتر بــا احــد الناســی‬ ‫شــوخی نــدارد‪ .‬فلــذا برگــزاری یک مجلس ترحیم‬ ‫ابــرو منــد حــق مــردم اســت‪.‬‬ ‫نکتــه بعــد اینکــه اساســا ًنوگرایــی‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫خلــق شــیوه هــای نویــن در برخــی امــور نظیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬هنــر‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬مــورد وثــوق همــگان‬ ‫بــوده و بــه قولــی عیــن صــواب اســت‪ .‬امــا وقتــی‬ ‫ایــن خالقیــت بــه خــرق عــادت و پیدایــش‬ ‫جنگولــک بــازی و قرتــی بــازی هــای نوظهور منجر‬ ‫شــود‪ ،‬کار بیــخ پیــدا می کنــد و وقتی هم عنان از‬ ‫دســت رفــت‪ ،‬دیگــر کار خیلــی بیــخ پیــدا می کنــد‬ ‫کــه ان وقــت بایــد گفــت‪ :‬اصــاح مــدار ایــن‬ ‫ســتاره ‪ ....‬صــد ســال تمــام کار داره!‬ ‫نمونــه اظهــر مــن الشــمس ایــن داســتان‬ ‫اخیــرا ًدر «مجالــس پســا ترحیــم» برخــی از‬ ‫متمولیــن دیــده مــی شــود کــه کال ًهمــه چیــز‬ ‫انهــا بــا ســایر افــراد جامعــه فــرق دارد و تمیــز‬ ‫مراســم ترحیــم انهــا نیــز بــا ســایر مراســمات‬ ‫کمــی دشــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه خریــد قبرهــای میلیــاردی یــا بــه اصطالح‬ ‫‪ VIP‬و الکچــری برگــزاری مراســم در بهتریــن‬ ‫مساجد و دعوت از مداحان با صداهای مخملی‬ ‫جای خود را در «مجالس پســاترحیم» با هزینه‬ ‫هــای گــزاف بــاز کــرده اســت‪ .‬هزینه هایــی کــه بــا‬ ‫انهــا مــی تــوان عروســی چنــد جــوان را رتق و فتق‬ ‫کــرد‪ .‬مســاجد نیــز بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬درجــه بنــدی شــده انــد و مبالــغ خــاص‬ ‫خــود را دریافــت می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن ورودی‬ ‫برخــی مســاجد بــرای برگــزاری مجلــس ختــم‬ ‫بــا ورودی تاالرهــای عروســی مســاوی اســت‪.‬‬ ‫دســته گل هــا و تــاج هــای گل ایــن مراســمات‬ ‫چیزی شــبیه به نمایشــگاه گل و گیاه امســتردام‬ ‫هلنــد اســت و اطعمــه و اشــربه ای کــه در ایــن‬ ‫مجالــس ترحیــم ســرو مــی شــود‪ ،‬چیــزی شــبیه‬ ‫خوراکیهــای جشــنواره غــذای تابســتانه برج میالد‬ ‫اســت‪ .‬از قهــوه و چــای ســبز و نکتــار چنــد میــوه‬ ‫گرفتــه تــا دســر و پودینــگ شــکالتی و انــواع کیک‬ ‫و دســر ‪ ...‬در گذشــته اگــر مــداح نهایتــا ًدر حیــن‬ ‫قرائــت قــران بــه خوانــدن چنــد بیــت از شــعرای‬ ‫معــروف بســنده مــی کــرد االن داســتان پشــت‬ ‫و رو شــده و فقــط کــم مانــده مــداح بــا خــودش‬ ‫االت موســیقی نویــن بیــاورد‪ ،‬وگرنــه دف و نــی‬ ‫کــه نقــل مجلــس اســت و بــه قــول مولــوی « تــا‬ ‫ببینــی مــردگان رقصــان شــده انــدر کفــن» ایــن‬ ‫عزیــزان ول کــن ماجــرا نیســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــا توانایــی شســتن گنــاه کســی را‬ ‫نداریــم ولــو بــا پــودر چهــار انزیــم(!) و هــر کــس‬ ‫را در قبــر خــودش جاســاز مــی کننــد؛ ولــی ایــن را‬ ‫مــی دانیــم کــه بعــد از فــوت تنهــا چیــزی کــه بــه‬ ‫درد انســان مــی خــورد همــان اعمــال نیــک اســت‬ ‫و بــس‪ .‬در ضمــن پرطمطــراق بــودن و شــلوغی‬ ‫مجلــس و بــه قــول عمــو ســیفی «رعایت کیفیت‬ ‫بخشــی» مجلــس ترحیــم‪ ،‬فقــط تعبیــر خــاص‬ ‫خــودش را دارد! بــه قــول شــاعر « راســتی ایــن‬ ‫همــه اقــوام و رفیــق ‪ /‬مــن خجــل از همــه شــان‬ ‫‪ /‬مــن کــه یــک عمــر گمــان مــی کــردم تنهایــم‬ ‫و نمــی دانســتم ‪ /‬مــن بــه انــدازه یــک مجلــس‬ ‫ختــم‪ ،‬دوســتانی دارم»!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل هــای ســیف اللــه‬ ‫اســت ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه‬ ‫جنــاب ارســطو فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا‬ ‫فیزیــک را بــه زیــور طبــع اراســته اســت وگرنــه‬ ‫مــا کــه حریــف اســتدالل هــای جنــاب گراهــام‬ ‫پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی نمــی شــدیم!؟‬ ‫شــما چطــور؟!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫باورهای خودتان را تغییر‬ ‫دهید تا زندگیتان عوض‬ ‫شود‬ ‫سروان زینب نوملی‬ ‫در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهیــدﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را‬ ‫تغییــر بدهیــد و ﺑﻪ نتایــج جدیــدی برســید بایــد‬ ‫تصاویــر ذهنــی خودانــگاره خــود را تغییــر بدهیــد‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زیــادی‬ ‫ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎی ان‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ایــد و اﻧﻬﺎ را واﻗﻌﯽ ﻣﯽ پنداریــد‬ ‫ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﺗﺮیــن ﺑﺎورﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اینهــا ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در زمینــه ای اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫کنیــد ایــن باورهــا ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮاﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ارزیابــی کنیــد درﺑﺎره ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﺼﺪاق وﺣﻘﯿﻘﺖ پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ بایــداﻧﺠﺎم دهیــد ایــن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه را زیــر ﺳﺆال ببریــد‬ ‫بیاییــد ﻓﺮض را ﺑﺮ ایــن بگذاریــم کــه ایــن باورهــا‬ ‫حقیقــی نیســتند‪ .‬ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﺼﻮر کنیــد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ هیــچ محدودیتــی روبــه رو نیســتیدﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد ﺑﻪ اﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ خواهیــد دﺳﺖ پیــدا‬ ‫مــی کنیــد ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ بتوانیــد دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﭽﻪ‬ ‫اﻣﺮوز ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﻣﯽ کنیــد ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ کنیــد‬ ‫ﺗﺼﻮر کنیــد بتوانیــد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ی زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫کنید اتومبیل ﺑﻬﺘﺮی ﺳﻮار شــوید و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشــید تصــور کنیــد ﮐﻪ بتوانیــد یکــی از‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زمینــهﮐﺎری ﺧﻮد باشــید ‪ .‬ﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد ﮐﻪ یکــی از ﻣﺤﺒﻮب تریــن و ﺳﺮﺷﻨﺎس تریــن‬ ‫شــخصیتهای اﺟﺘﻤﺎع و دنیــای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎشــیدﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد از اراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرداریــد و از‬ ‫چیــزیﻧﻤﯽ هراســید‪ .‬ﺗﺼﻮر کنیــد مــی توانیــد ﻫﺮ‬ ‫ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ بگیریــد و ﺑﻪ ان برســید‬ ‫ایــن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽ کنیــدﺗﺎ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن تغییــر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع از میــان ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮاﺳﻬﺎ و ازاد‬ ‫ﮐﺮدن توانمنــدی هــای ﺑﺎﻟﻘﻮه ایــن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪه‪ ،‬ﻣﺜﺒﺖ و‬ ‫جدیــد بدهیــد‪.‬‬ ‫ســروان زینــب نوملــی‪ .‬معاونــت فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی انتظامــی شهرســتان گــرگان‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪722‬‬ ‫چگونه افکار‬ ‫منفی را از‬ ‫زندگی خود‬ ‫حذف کنیم؟‬ ‫هــدی ســادات پــاک نهــاد ‪ -‬همــه مــا بــا نگــرش‬ ‫ذهنــی خــود بــه جهــان نــگاه می کنیــم‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن نگــرش عمدتــا ًمنفــی باشــد‪ ،‬می توانــد بــر‬ ‫همه چیــز ازجملــه ســامت‪ ،‬شــغل‪ ،‬خانــواده و‬ ‫مــوارد دیگــر تاثیــر بگــذارد‪ ،‬امــا بــرای رهایــی از‬ ‫تمرکــز بــر نــکات منفــی در زندگــی راهکارهایــی‬ ‫وجــود دارد کــه در ادامــه بــه ان هــا می پردازیــم‪.‬‬ ‫همــه مــا هرازگاهــی دچــار افــکار منفــی‬ ‫می شــویم امــا نادیــده گرفتــن یــا پذیرفتــن افــکار‬ ‫منفــی بســتگی بــه اراده مــا دارد‪ .‬در صــورت‬ ‫پذیــرش و مــرور ایــن افــکار در ذهــن باید منتظر‬ ‫عواقــب ان در زندگــی نیــز باشــیم چراکــه افــکار‬ ‫منفــی ایــن توانایــی را دارنــد کــه کیفیــت زندگــی‬ ‫مــا را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد‪ ،‬مثبت اندیشــی‬ ‫را از مــا ســلب‪ ،‬اعتمادبه نفــس مــا را مخــدوش‬ ‫و بــه زبــان خودمانــی روزگارمــان را ســیاه کننــد‪.‬‬ ‫همــه مــا ممکــن اســت در طــول روز افکار منفی‬ ‫بی شــماری داشــته باشــیم امــا مهــم اســت کــه‬ ‫در مــورد چگونگــی جلوگیــری از ان هــا بــه دنبــال‬ ‫راهــکار باشــیم‪.‬‬ ‫چرا افکار منفی به ذهن خطور می کند؟‬ ‫روزانــه هــزاران فکــر ذهــن مــا را درگیــر می کنــد کــه طبــق یــک‬ ‫مطالعــه‪ ۸۰ ،‬درصــد ان هــا منفــی هســتند! بنابرایــن‪ ،‬افــکار‬ ‫منفــی گاه وبیــگاه طبیعــی هســتید و تقریبــا ًهمــه افــراد‪ ،‬افــکار‬ ‫منفــی در مــورد خــود‪ ،‬دیگــران و اینــده را تجربــه می کننــد امــا‬ ‫عوامــل متعــددی باعــث ایجــاد افــکار منفــی در ذهــن می شــود‪.‬‬ ‫احســاس مــا بــر طــرز تفکــر مــا تاثیــر می گــذارد‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه افســرده هســتیم‪ ،‬افــکار منفــی بیشــتر بــه ســراغمان‬ ‫می ایــد یــا وقتــی مضطــرب هســتیم‪ ،‬بیشــتر نگــران‬ ‫اتفاقــات بــد می شــویم امــا فــارغ از احساســات‪ ،‬افــکار‬ ‫منفــی می توانــد نتیجــه تفکــر بیش ازحــد باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫حالــت معمــوال ًدر زمان هــای تنهایــی‪ ،‬بیــکاری یــا زمانــی‬ ‫کــه حواس پرتــی کمــی داریــم‪ ،‬اتفــاق می افتــد‪ -‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه شـب ها هنــگام دراز کشــیدن افــکار منفــی‬ ‫بیشــتر بــه ذهنمــان خطــور می کنــد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه افــکار منفــی به راحتــی می تواننــد‬ ‫تشــدید شــوند و احساســات منفــی تغذیــه کننــد‪ ،‬ایــن چرخه نیز‬ ‫می توانــد منجــر بــه اضطــراب و حتــی حمــات پانیــک شــود‪.‬‬ ‫ایا تفکر منفی برای مغز مضر است؟‬ ‫دانشــمندان معتقدنــد کــه افــکار منفــی مــی تواند بــرای مغز‬ ‫مضــر باشــد‪ .‬محققــان کالــج کینــگ لنــدن دریافتنــد که تفکر‬ ‫منفــی تکــراری ممکــن اســت خطــر ابتــا بــه بیمــاری الزایمر را‬ ‫افزایــش دهــد‪ .‬ایــن مطالعــه نشــان داد کــه عــادت بــه تفکــر‬ ‫منفــی طوالنــی مــدت‪ ،‬توانایــی مغــز را بــرای فکــر کــردن‪،‬‬ ‫اســتدالل کــردن و مــرور خاطــرات کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫مطالعــه دیگــری در مجلــه اکادمــی نورولــوژی امریــکا‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه تفکــر بدبینانــه نیــز خطــر زوال عقــل را‬ ‫افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وقتی افکار منفی به سراغمان می اید چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫مغــز‪ ،‬ثبــات را دوســت دارد لــذا وقتــی کاری را انجــام‬ ‫می دهــد کــه قبــا ًعملکــرد خوبــی در ان داشــته‪ ،‬کارامدتــر‬ ‫عمــل می کنــد‪ .‬افــکار (خــوب یــا بــد) در مغــز مســیرهایی را‬ ‫ایجــاد می کننــد لــذا وقتــی بــه افــکار منفــی فکــر می کنیــد‪،‬‬ ‫ادامــه دادن بــه ان افــکار اســان تر می شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن‬ ‫طــرز فکــر بــه پیش فــرض ذهــن تبدیــل می شــود و بــا تمرکــز‬ ‫بــر افــکار منفــی‪ ،‬مغــز ناخــوداگاه در تولیــد افــکار منفــی و‬ ‫حتــی در دیــدن چیزهــای منفــی خــوب عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬در ابتــدا تغییــر الگوهــای فکــری و تولیــد‬ ‫افــکار مثبــت دشــوار اســت امــا باگذشــت زمــان‪ ،‬تــاش‬ ‫مــداوم و توانایــی بخشــیدن در مقابلــه بــا افــکار منفــی‬ ‫می تــوان افــکار مثبــت را جایگزیــن افــکار منفــی کــرد‪ .‬در این‬ ‫روش‪ ،‬مســیرهای جدیــد شــکل خواهنــد گرفــت و بـه زودی‬ ‫یــک فکــر مثبــت بــه فکــر دیگــری منتهــی می شــود و ایــن‬ ‫مســیر تــا جایــی ادامــه پیــدا می کنــد کــه فکــر کردن بــه نکات‬ ‫مثبــت در زندگــی اســان می شــود‪.‬‬ ‫چگونه از افکار منفی دوری کنیم و مثبت اندیش باشیم؟‬ ‫افــکار منفــی می توانند منجر به مشــکالتی ماننــد اضطراب‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اســترس و اعتمادبه نفــس پاییــن‬ ‫شــوند‪ .‬کلیــد تغییــر افــکار منفــی ایــن اســت کــه درک کنیــد‬ ‫اکنون چگونه فکر می کنید‪ ،‬ســپس از اســتراتژی هایی برای‬ ‫تغییــر ایــن افــکار یا تاثیر کمتر ان ها اســتفاده کنیــد‪ .‬اگرچه‬ ‫همــه مــا هرازگاهــی افــکار منفــی بــه ســراغمان می ایــد امــا‬ ‫مهــم اســت بدانیــم زمانــی کــه ایــن افــکار ظاهــر می شــوند‬ ‫چـه کاری بایــد انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫گفتن چیزهای مثبت را تمرین کنید‬ ‫گفتــن چیزهــای مثبــت در مــورد خــود‪ ،‬اطرافیــان و اینــده‬ ‫می توانــد بــر وضعیــت کلــی ذهــن تاثیــر بگــذارد چراکــه افــکار‬ ‫مثبــت بیشــتر بــه نتایــج خــوب و افــکار منفــی بیشــتر بــه نتایج‬ ‫بــد منجــر می شــوند‪ .‬بــا درونــی کــردن افکار مثبــت می توانید از‬ ‫منفــی گرایــی جلوگیــری کنیــد‪ .‬بــرای درونی کــردن افکار مثبت‬ ‫می توانیــد به عنوان مثــال‪ ،‬فهرســتی از ویژگی هــای مثبــت‬ ‫خــود تهیه کــرده و ان را درجایــی قــرار دهیــد کــه بتوانیــد هرروز‬ ‫ان را ببینیــد‪ ،‬ماننــد روی میــز یــا اینــه‪.‬‬ ‫در لحظه زندگی کنید‬ ‫تمرکز بر اشــتباهات گذشــته یا نگرانی در مورد رویدادهای‬ ‫اینــده می توانــد بــر مثبــت بــودن فعلــی شــما تاثیــر بگــذارد و‬ ‫باعــث تقویــت افــکار منفــی در ذهــن شــود لــذا در چنیــن‬ ‫شــرایطی بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــا تمرکــز بــر انجــام‬ ‫فعالیت هــای روزمــره یــا انجــام فعالیت هایــی کــه باعــث‬ ‫ارامشــتان می شــود‪ ،‬حــواس خــود را پــرت کنیــد‪.‬‬ ‫از افراد منفی نگر دوری کنید‬ ‫منفی گرایــی می توانــد مســری باشــد‪ ،‬بنابرایــن حفــظ فاصلــه‬ ‫تــا حــد امــکان از همــکاران و اشــنایان منفــی می توانــد بــر‬ ‫روحیــه شــما تاثیــر بگــذارد‪ .‬البتــه دوری کامــل از افــراد منفی گرا‬ ‫اغلــب غیرممکــن اســت لــذا در صــورت تعامــل بــا ایــن افــراد‬ ‫بهتــر اســت از بحث وجــدل بــا ان هــا اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫مشکالت را رها کنید‬ ‫گاهــی به جــای مبــارزه بــا افــکار بــد بایــد نفــس عمیــق‬ ‫کشــید‪ ،‬ان هــا را پذیرفــت و ادامــه داد‪ .‬یادگیــری ایــن کار‬ ‫دشــوار اســت‪ ،‬امــا تســلط بــر ایــن مهــارت بهتریــن راه بــرای‬ ‫مبــارزه بــا افــکار منفــی تــا اخــر عمــر اســت‪ .‬به عنوان مثــال‪،‬‬ ‫ممکــن اســت نگــران ایــن باشــید کــه بــه دلیــل اشــتباه در‬ ‫محــل کار‪ ،‬اخــراج شــوید امــا به جــای تثبیــت اشــتباهی کــه‬ ‫انجــام داده ایــد بایــد از اشــتباه خــود درس بگیریــد و بــرای‬ ‫عــدم تکــرار ان در اینــده قــدم برداریــد‪ .‬به جــای انتظــار‬ ‫بدتریــن اتفــاق‪ ،‬روی بهبــود تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫بــه چیزهایــی ماننــد «مــن نمی توانــم همه چیــز را کنتــرل‬ ‫کنــم»‪« ،‬مــن نمی توانــم گذشــته را تغییــر دهــم» و «زمــان‬ ‫در حــال حرکــت اســت» فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫افکار منفی را دور بریزید‬ ‫ایــن ممکــن اســت عجیــب بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا یــک مطالعه‬ ‫در ایالــت اوهایــو نشــان داد افــرادی کــه افــکار بــد خــود را‬ ‫می نویســند و ســپس کاغــذ را دور می اندازنــد‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫افــرادی کــه کاغــذ را نگه داشــته اند‪ ،‬تصویــر بهتــری از خــود‬ ‫دارنــد‪ .‬نوشــتن راهــی بــرای بیــان مشــکالت اســت و خــاص‬ ‫شــدن از شــر ان هــا می توانــد اثــرات مثبتــی بــر روی ذهــن‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اوقات فراغت خود را پر کنید‬ ‫بیشــتر افــکار بــد در دوره هــای تنهایــی و اوقــات فراغــت‬ ‫بــه ذهــن خطــور می کنــد لــذا در ایــن زمان هــا بهتــر اســت‬ ‫کارهایــی بــرای انجــام دادن پیــدا کنیــد ماننــد تماشــای یــک‬ ‫فیلــم‪ ،‬ورزش کــردن‪ ،‬کتــاب خوانــدن‪ ،‬پیــاده روی و‪ . ...‬تنهــا‬ ‫بــودن بــد نیســت‪ ،‬امــا تنهــا مانــدن بــدون اینکــه کاری انجــام‬ ‫دهیــد‪ ،‬می توانــد باعــث ایجــاد افــکار منفــی‪ ،‬اضطــراب و‬ ‫دلهــره شــود‪.‬‬ ‫مراقب بدن خود باشید‬ ‫بیــن ســامت روحــی و جســمی رابطــه مســتقیمی وجــود‬ ‫دارد و اگــر از یکــی غافــل شــوید‪ ،‬دیگــری اســیب می بینــد‬ ‫لــذا بایــد بــدن خــود را در اولویــت قــرار دهیــد تا مغزتــان برای‬ ‫مقابلــه بــا اســترس و افــکار منفــی مجهــز باشــد‪ .‬بــرای حفــظ‬ ‫ســامت جســمی‪ ،‬رعایــت ایــن نــکات ضــروری اســت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬الــی ‪ ۵‬بــار در هفتــه بــه مــدت حداقــل ‪ ۳۰‬دقیقــه ورزش‬‫کنید‪.‬‬ ‫رژیــم غذایــی متعــادل داشــته باشــید و از خــوردن غذاهــای‬‫ناســالم خــودداری کنید‪.‬‬ ‫هــرروز بــا ‪ ۶‬تــا ‪ ۸‬لیــوان پــر اب‪ ،‬بــدن خــود را هیدراتــه‬‫نگه داریــد‪.‬‬ ‫هر شب ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ساعت خواب منظم داشته باشید‪.‬‬‫مدیتیشن کنید‬ ‫مدیتیشــن یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای تقویــت تفکر مثبت‬ ‫و ســامت روان اســت کــه باعــث پاکســازی ذهــن از افــکار‬ ‫منفــی می شــود لــذا روزانــه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دقیقــه را بــه مدیتیشــن‬ ‫و نشســتن ارام اختصــاص دهیــد‪ ،‬روی تنفــس خــود تمرکــز‬ ‫کنیــد و اجــازه دهیــد افکارتــان ازادانــه حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫در صورت نیاز به متخصص مراجعه کنید‬ ‫اگــر بــا رعایــت نــکات فــوق نتوانســتید افــکار منفــی خــود را‬ ‫کنتــرل کنیــد الزم اســت بــه یــک متخصــص مراجعــه نماییــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر افســرده هســتید‪ ،‬قصــد خودکشــی یــا اســیب‬ ‫مزمــن داریــد‪ ،‬بایــد فــورا ًبــه یــک متخصــص ســامت روان‬ ‫مراجعــه کنیــد؛ ان هــا بــا اموزش هــای مناســب در مســیر‬ ‫بازیابــی افــکار مثبــت بــه شــما کمــک می کننــد و در حیــن‬ ‫یادگیــری از شــما حمایــت خواهنــد کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫حجاب از منظر قران «عفت اجتناب از انچه که حالل نیست‪ ،‬م ّی باشد‪».‬‬ ‫ّ‬ ‫در لسان العرب نیز ذیل واژه ی عفت چنین امده است‪« :‬الکف عما الیحل و یجمل‪ :‬عف عن المحارم و االطماع الدنیه»‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫«خودداری از انچه که حالل و زیبا نیست‪ ،‬خودداری از حرام ها و طمع های پست»‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 14‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 722‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫ارسال لینک الوده به پیام‬ ‫رسان های بومی‬ ‫در مقابل وظایف‬ ‫خود‪ ،‬چه کرده اید؟‏‬ ‫ســهیال عالءالدیــن ‪ -‬وعــده هــای تــو خالــی اقتصــادی و‬ ‫معیشــتی از یــک ســو‪ ،‬رشــد افســار گســیخته قیمــت هــا و‬ ‫برخــی محدودیــت هــا‏از ســوی دیگرعرصــه را بــرای بســیاری‬ ‫از مــردم تنــگ کــرده اســت کــه هیــچ حتــی جایــگاه ســوراخ‬ ‫ســوزنی را هم از‏مردم گرفته اســت و در مجموع موجبات‬ ‫نارضایتــی مــردم را فراهــم اورده و شــکاف عمیــق بیــن‬ ‫مــردم و دولــت‏ایجــاد شــده اســت امــا ســوال اینجاســت ایــا‬ ‫بــا وجــود ایــن همــه مشــکالت و معضــات‪ ،‬تــورم اقتصــادی‬ ‫و‏فشــارهای روحــی روانــی و ذهنــی برمــردم مســئولین بــه‬ ‫خــود اجــازه ی حــل ایــن مشــکالت داده انــد؟‬ ‫ایــا بــه خــود‏اجــازه داده انــد کــه بــه جــای ســرکوب کــردن و‬ ‫پشــت گــوش انداختــن بــه صــورت مصالحــه امیــز و صحبت‬ ‫کــردن‏بدنبــال راه چــاره بــرای غلبــه برایــن مشــکالت باشــند‪.‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏ همــه ی مــا مــی دانیــم کــه بــرای بــرون رفــت از ایــن‬ ‫شــرایط و‏حــل مشــکالت و برگشــت زندگــی مــردم و اعتمــاد‬ ‫از دســت رفتــه و اینــده نامعلومــی کــه تکلیــف هیــچ‬ ‫مســئله ای‏در ان مشــخص نیســت بایــد بــدور از هرگونــه‬ ‫رویکــرد و گرایــش سیاســی از تمــام ظرفیت هــای انســانی‬ ‫بــا‏پذیــرش اصالحــات اســتفاده کــرد‪.‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬اگــر اعتراضــی می بینیــم همــه ناشــی از مشــکالت‬ ‫و عملکــرد نادرســت بعضــی ‏از دولتمــردان ‪ ،‬مدیــران و‬ ‫مســئوالن کشــور اســت احســاس فشــار و خطــر بــر تمــام‬ ‫ابعــاد زندگــی مــردم و جامعــه‏وجــود دارد فشــارهایی کــه‬ ‫هیچگونــه نگــرش و اینــده نگــری بــرای بهبــود ان از طــرف‬ ‫مســئولین ذیربــط انجــام ‏نشــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن رو مــردم معتــرض مــی شــوند معتــرض در برابــر‬ ‫مســئولینی کــه هیــچ برنامــه ای بــرای ‏کاهــش تــورم و‬ ‫جهــش هــای قیمــت ارز و فســاد در جامعــه ندارنــد‪ .‬مــردم‬ ‫نگــران وضعیــت موجــود خــود‪‎ ‎،‬خانــواده ‏و کشــور عزیــز‬ ‫ایــران هســتند‪ .‬هرکســی در هــر حزبــی فقــط مــی خواهــد‬ ‫بــدون ســنجش طــرح و برنامه هــای خــود ‏را بــه صــورت‬ ‫ازمایشــی بــه اجــرا دراورد و اینکــه ایــن طــرح و برنامــه ایــا‬ ‫جایــگاه بــه اجــرا در امــدن دارد یانــه؟‪‎ ‎‬پذیــرش ان بــدون در‬ ‫نظــر گرفتــن اشــکاالت ‪،‬گزینشــی و ســلیقه ای می شــود‪.‬‬ ‫اینکــه بــه صــورت شــعارگونه اعــام‏مــی شــود کــه مــا بایــد‬ ‫صــدای مــردم باشــیم و پــا بــه پــای انهــا در جهــت حــل‬ ‫مشــکالت بایــد تــاش کنیــم و بــه نتیجه‏برســیم در عمل باید‬ ‫بــا کمتریــن خســارت نمــود و نمایــان باشــد امــا شــرایط مــردم‬ ‫و جامعــه از حالــت نرمــال خــارج‏شــده و از رشــد و توســعه‪،‬‬ ‫رضایــت و مشــارکت حقیقــی و واقعــی خبــری نیســت‏‪.‎‬‬ ‫‪‎‬بــا گفتــن ایــن مقدمــه بــه دو‏مــورد از مشــکالت ســطح‬ ‫شــهرگرگان کــه در بیــن ایــن همــه مشــکالت دغدغــه وجــزو‬ ‫کالهبرداری از‬ ‫طریق اجاره سوییت‬ ‫در سایت دیوار‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد کــه‬ ‫بــا درج اگهــی در ســایت دیــوار اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان مــی نمــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ «حســن کیخــا» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬یکی از شــهروندان بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه‬ ‫ایــن پلیــس مراجعــه و اظهــار داشــت شــخصی بــا هویــت‬ ‫معلــوم از شــماره ای معلــوم در ســایت دیــوار اقــدام بــه‬ ‫ایجــاد اگهــی اجــاره ســوییت نمــوده کــه پــس از واریــز وجــه‬ ‫پلیــس فتــا اعــام کــرد‪ :‬بــر اســاس اخبــار واصلــه‬ ‫از مرکــز فوریــت هــای ســایبری مجرمــان بــا ارســال‬ ‫ک الــوده و جعلــی از طریــق‬ ‫پیام هایــی حــاوی لینــ ‬ ‫پیام رســان های بومــی اقــدام بــه خالــی کــردن حســاب‬ ‫بانکــی قربانیــان خــود مــی نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی اکبــر قرائــی پــور اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫بــر اســاس رصد هــای فضــای مجــازی و مســتند‬ ‫بــه شــکواییه ها و گزارش هــای مردمــی واصلــه‬ ‫بــه پلیــس فتــا اســتان و تمــاس هــای دریافتــی بــا‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری مشــخص شــد مجرمــان‬ ‫ســایبری بــه منظــور دســتیابی بــه اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی و پیامــک هــای گوشــی تلفــن همراه ‪ ،‬با ارســال‬ ‫لینــک الــوده تحت عنــوان «ابالغ الکترونیکــی» اقدام‬ ‫بــه کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫درگیــری ذهنــی مــردم تبدیــل‏شــده اســت می پردازیــم کــه‬ ‫در ایــن بــاره مدیــران اجرایــی و مســئولین ذیربــط فقــط در‬ ‫حــال بررســی هســتند‪‎. ‎‬نزدیــک عیــد اســت و کنده کاری هــای‬ ‫در ســطح شــهر مشــکالت مــردم راچندبرابــر کرده؛بــه‬ ‫نحــوی کــه صــدای مــردم‏را دراورده مشــکالت ابگرفتگــی و‬ ‫فاضالب هــا و بــه دنبــال ان ایجــاد معضــات فــراوان بــرای‬ ‫مــردم و ضــررو زیــان‏بــه وســایل نقلیــه مــی باش ـد‪.‎‬‬ ‫‪‎‬متولــی ترمیــم خیابان هایــی کــه بــرای انجــام کاری کنــده‬ ‫می شــوند شــهرداری مــی‏باشــد امــا بــا توافــق بــا دســتگاه‬ ‫مــورد نظــر ‪ ،‬خــود ان دســتگاه اقــدام بــه ترمیــم بــا هزینــه‬ ‫کمتــر مــی کنــد و نهایــت ‏بایــک اســفالت بــی کیفیــت و‬ ‫عملکــرد ضعیــف وبــدون چهارچــوب و پــراز چالــه روبــه رو‬ ‫مــی شــویم و یــه جورایــی‏فقــط ســرهم بنــدی مــی کننــد ویــا‬ ‫بــا یــک خیابــان رهــا شــده پــراز گل و الی طــرف هســتیم‪‎‬‬ ‫‪‎.‬درســت اســت و بــه عیــن‏هــم همــه شــاهد بازدیدهــای‬ ‫دوره ای مســئولین و معاونــان برنامــه ریــزی و هماهنگــی‬ ‫امــور عمرانــی فرمانــداری ‏و شــهرداری ‪ ...‬بــرای بررســی‬ ‫هســتیم در واقــع جــز بــا هــدر رفــت اعتبــارات بــا چیــز‬ ‫دیگــری مواجــه نمــی شــویم‪.‬‬ ‫‪‎‬اینکــه هــر نقطــه ای از شــهر را دســتگاه های مثــل اب و‬ ‫فاضــاب ‪ ،‬مخابــرات ‪ ،‬گازو‪....‬بــرای کاری کنــده کاری‏می کننــد‬ ‫و ســپس ان را درســت نمی کننــد مطالبــه مــردم اســت کــه‬ ‫بایــد بــه ان رســیدگی شــود و دســتگاه ها نبایــد‏از زیــر بــار‬ ‫ایــن مســاله شــانه خالــی کنن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬مدتــی اســت اهالــی بخشــی‬ ‫از محــات گــرگان بــا قطــع مکــرر اب در ایــن‏منطقــه مواجــه‬ ‫هســتند و از عــدم پیگیــری و بی توجهــی مســئوالن مربوطــه در‬ ‫ایــن زمینــه بــه شــدت انتقــاده کــرده‏و گالیه مندنــد‏‪‎‪‬ ‎‬قطعی های‬ ‫مکــرر اب اشــامیدنی بــه دالیــل و بــه بهانه هــای مختلــف‬ ‫ســبب شــده اســت تــا فریــاد‏مــردم ایــن منطقــه بلنــد شــود و‬ ‫از مســئوالن به جــد اســتمداد کــرده تــا بــا توجــه بــه نزدیکــی مــاه‬ ‫مبــارک رمضان‏‪،‬هرچــه ســریع تر نســبت بــه رفــع ایــن مشــکل‬ ‫مهــم اقــدام کننـ ‪‎‬د ‬‬‬‬ ‪‎‬طــی یکســال و انــدی اخیــر بــه علــت قطعــی‬ ‫اب‪،‬‏مــردم بــا مشــکالتی جــدی روبــه رو شــده ان ‪‎‬د ‪‎.‬در فصــل‬ ‫تابســتان و گرمــای شــدید تابســتان مــردم بــه دفعــات بــا ابــراز‬ ‫‏گالیه منــدی از قطعــی و نبــود اب اشــامیدنی و قطــع چنــد روز‬ ‫اب از فرمانــداری و اســتانداری و تقاضــای‏رســیدگی کرده انــد‪.‬‬ ‫(‪‎‬زهــرا م) یکــی از شــهروندان محلــه ســو پــر ســحر جــام‬ ‫جــم ‪ ،6‬از قطــع شــدن اب در ایــن محلــه‏گالیه منــد اســت و‬ ‫می گویــد‪ :‬قطعــی اب در ایــن محلــه‪ ،‬یــک مشــکل چند ســاله‬ ‫اســت‪.‬مخ امــا از اوایــل مــاه جــاری‏ایــن مشــکل شــدت گرفتــه‬ ‫و هــر روز اب ایــن منطقــه قطــع می شــود و در برخــی مــوارد‬ ‫در شــب هــم مــا شــاهد‏قطعــی اب در ایــن محلــه از شــهر‬ ‫م ‪‎.‬چندیــن بــار بــه مســئوالن اب و فاضــاب‪ ،‬نامــه‬ ‫هســتی ‪‎‬‬ ‫نــگاری کرده ایــم امــا‏وضعیــت مــا بهتــر نمی شــود‪.‬‬ ‫(‪‎‬رضــا و)یکــی دیگــر از ســاکنان محلــه هــم که از قطــع اب به‬ ‫صــورت مــداوم در ایــن‏محلــه گالیه منــد اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬چــرا‬ ‫ن ‪‎‬ایــن محلــه قطــع شــود و زندگــی مردم‬ ‫بایــد فقــط اب ســاکنا ‪‎‬‬ ‫را مختــل کنــد‪،‬‏چــرا قطعــی اب در محله هایــی کــه مســئولین‬ ‫زندگــی مــی کننــد انجام نمیشــو ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫‪‎‬وی اعــام کــرد‪ :‬ظرفهــای‏نشســته و انبــار شــده یکطــرف‬ ‫اســتحمام کــردن و دیگــر اســتفاده از اب کــه یــک نیــاز‬ ‫ضــروری و واجــب هــر ‏شــهروندی اســت از طــرف دیگــر‬ ‫باعــث شــده اســت کــه بســیاری از بیمــاری هــا بــه خاطــر‬ ‫نبــود اب گریبانگــر مــردم‏شــود‪‎. ‎‬‬ ‫اینهــا همــه مســئله و مشــکالتی هســتند کــه مــردم هــر‬ ‫روز بــا ان دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و بــا خــون‏دل‬ ‫بــاان کنــار مــی اینــد و نمــی اینــد مســائلی کــه هــر ثانیــه‬ ‫بیشــتر و حــل نشــده و بــدون برنامــه مشــخصی بــه‏مقابلــه‬ ‫بــا مــردم برمــی خیزنــد و بــر بــی توجهــی مســئولین هــم‬ ‫افــزوده مــی شــود و انهــا را از وظیفــه اصلــی شــان‏دور و‬ ‫غافــل مــی ســازد و بــه جــای اینکــه پرسشــی از خــود داشــته‬ ‫باشــند کــه بــا توجــه بــه پســت و مقــام در هــر ‏اداره یــا‬ ‫ارگان و نهــادی ‪....‬کــه دارنــد در ایــن روزهــای پــراز تــورم و‬ ‫فشــارها و معضــات اجتماعــی ‪ ،‬فرهنگــی و‏سیاســی کــه‬ ‫بــر مــردم تحمیــل مــی شــود چــه راه حــل مناســب ‪،‬منطقــی‬ ‫و درســتی اندیشــیده انــد و در ایــن ‏روزهــای ســخت در‬ ‫مقابــل وظیفه شــان چــه کرده انــد و چــه مــی کننــد؟ تبلیــغ‬ ‫فرزنــد بیشــتر ‪ ،‬زندگــی بهتــرو‪ ......‬را‏ه نمــی اندازنــد ‪.‬اخــر‬ ‫بــا کــدام پــول و منبــع درامــد و بــا کــدام دلخوشــی ؟ همــه‬ ‫بــه نــان شــب محتاجنــد‪.‬‏‪‎‬‬ ‫از طریــق شــاکی اگهــی برداشــته شــده و‬ ‫دیگــر پاســخگوی وی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪:‬با توجــه بــه شــکایت‬ ‫صــورت گرفتــه مراتــب در دســتور کار‬ ‫کاراگاهــان و کارشناســان ایــن پلیــس قــرار‬ ‫گرفــت کــه بــا بررســی هــای تخصصــی و‬ ‫اطالعاتــی صــورت گرفتــه مشــخص گردیــد‬ ‫متهــم از طریــق اگهــی اجــاره ســوییت در‬ ‫ســایت دیــوار اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان مــی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تشــریح کرد‪:‬پــس‬ ‫از شناســایی واخــذ دســتور مقــام قضایــی‬ ‫حســاب متهــم مســدود و پــول کســر شــده‬ ‫بــه حســاب شــاکی عــودت داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کیخــا در ادامــه افــزود‪ :‬در‬ ‫خصــوص اگهی هــای جعلــی بــا هــدف‬ ‫کالهبــرداری در ســایت دیــوار‪ ،‬طــی‬ ‫چندیــن مرحلــه از طریــق پلیــس فتــا‬ ‫تعامــات الزم بــا مدیریــت ایــن ســایت صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫همچنیــن در تمــام اگهی هــای منــدرج در ایــن ســایت‬ ‫هشــداری از ســوی پلیــس فتــا مبنــی بــر اطمینــان از انجــام‬ ‫معاملــه و پرداخــت وجــه ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه مــردم هشــدار داد‪ :‬ســایت «دیوار»‬ ‫در پیامــی اموزشــی اعــام کــرده کــه ایــن ســایت‪ ،‬هیچگونــه‬ ‫منفعــت و مســئولیتی در قبــال معاملــه افــراد نــدارد‪،‬‬ ‫لــذا علــی رغــم ایــن هشــدارهای امنیتــی در صورتــی کــه‬ ‫افــرادی قربانــی کالهبــرداران شــوند بایــد شــکایت فــرد از‬ ‫طریــق سیســتم قضائــی بــه پلیــس فتــا ارجــاع داده شــود‪،‬‬ ‫کــه در ایــن صــورت حتمــا مــورد رســیدگی قــرار مــی گیــرد‬ ‫و بزهــکاران از رصــد و پیگــری پلیــس‪ ،‬در امــان نیســتند‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت ‪ :‬هرگونــه محتــوا و برنامــه‬ ‫مشــکوک را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ ;www.Cyberpolice.ir&nbsp‬لینــک مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا و یــا شــماره گیــری ‪ 096380‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجرمــان ســایبری بــه تازگــی بــا ارســال لینکهای‬ ‫مذکــور درپیــام رســان های بومــی فعالیــت خود را گســترش‬ ‫داده انــد کــه ضمــن شناســایی انــان‪ ،‬پرونده هــای قضائــی‬ ‫نیــز تشــکیل و در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قرائــی پــور تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش دانــش‬ ‫شــهروندان موجب کاهش دامنه کالهبرداریها شــده‬ ‫و در ایــن رابطــه توجــه بــه هشــدارها و توصیه هــای‬ ‫پلیــس و نــکات امنیتــی عامــل مهــار کننــده ایــن قبیــل‬ ‫رویدادهــا در ســطح اســتان و کشــور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهروندان بــه پیام هــای ارســال شــده از‬ ‫طریق شــماره تلفن و یا حســاب های کاربری نامعتبر‬ ‫و شــخصی اطمینــان نکننــد؛ ضمــن اینکــه تنهــا مرجــع‬ ‫رســمی ارســال ابالغیه هــای قضائــی ســامانه ‪Adliran‬‬ ‫اســت همچنیــن بــا انتخــاب گــذر واژه تاییــد دومرحلــه‬ ‫ای در بخش تنظیمات شــبکه پیام رســان و اجتماعی‬ ‫خــود از دسترســی غیــر مجــاز پیشــگیری نماینــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان و کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی گفــت‪ :‬بــر روی پیامــک هــا و لینــک هــای‬ ‫جعلــی ارســال شــده تحــت هیــچ شــرایطی کلیــک‬ ‫نکــرده و در صورتــی کــه بــا مــوارد مجرمانــه و‬ ‫مشــکوک مواجهــه شــدند مراتــب را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬و‬ ‫یــا تمــاس بــا مرکــز فوریتهــای ســایبری بــه شــماره‬ ‫‪ 096380‬گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫‪ 24‬ساعت اعتماد‪،‬‬ ‫‪ 3‬سال ناامنی به بار اورد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫شناســایی عامل هک و نفوذ به اینســتاگرام شــهروند‬ ‫بجنــوردی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یوســف شــاکری بــا اعــام جزئیــات این خبر‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬یکــی از شــهروندان بــا همــراه داشــتن‬ ‫مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس فتــا اســتان مراجعــه و در‬ ‫اظهــارات خــود گفــت فــرد یــا افــرادی اینســتاگرام وی را‬ ‫هــک کــرده و از پیام هــای او سوءاســتفاده نموده انــد‬ ‫و از کارشناســان پلیــس فتــا درخواســت رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را داشــت‪.‬‬ ‫ع شــده‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تحقیقــات فنــی پلیــس شــرو ‬ ‫و متهــم شناســایی‪ ،‬دســتگیر و بــه پلیــس فتــا اســتان‬ ‫انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررسـی های فنــی مشــخص گردیــد کــه‬ ‫متهــم بــه مــدت ســه ســال‪ ،‬نظــارت و کنتــرل کامــل بــر‬ ‫صفحه اینســتاگرامی شــاکی داشــته است‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری گفــت‪ :‬متهــم اظهــار داشــته‬ ‫ســه ســال قبــل باهــدف خریــد گوشــی شــاکی‪ ،‬بــه‬ ‫مــدت ‪ 24‬ســاعت گوشــی ایشــان جهــت تســت‬ ‫بی نقــص بــودن دســتگاه‪ ،‬در اختیــارم بــود و مــن وارد‬ ‫صفحــه اینســتاگرامی او شــدم و از ان مــدت‪ ،‬کلیــه‬ ‫فعالیت هــای وی را زیــر نظــر دارم و البتــه از ایــن کار‬ ‫خــود پیشــمان هســتم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از تکمیــل تحقیقــات‪ ،‬متهــم‬ ‫پرونــده بــه همــراه پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونی‬ ‫تحویــل مراجــع قضایــی شهرســتان گرمــه گردیــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه کاربــران فضــای مجــازی گفــت‪:‬‬ ‫درصــد بســیار زیــادی از جرائــم ســایبری بــه دلیــل‬ ‫اعتمادهــای نادرســت در ایــن بســتر بــه وجــود می ایــد‬ ‫بنابرایــن کاربــران می بایســت بــا هوشــیاری کامــل‬ ‫در فضــای مجــازی فعالیــت نماینــد و همچنیــن در‬ ‫موضوعــات مشــابه نیــز در صــورت اقــدام بــه فــروش‬ ‫هرگونــه ابــزار الکترونیکــی دارای حافظــه‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫حــذف کلیــه اطالعــات ذخیره شــده در ان هــا از قبیــل‬ ‫اکانــت هــای شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬پســت های‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬مخاطبیــن و‪ ...‬نماییــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪ -722‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-722‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/12‬شعبان‪/‬‬ ‫‪12 - 2023‬‬ ‫‪/05 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫یک شنبه ‪12//14‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫بازار پاسرو گرگان‬ ‫عکس نرگس حسین زاده‬ ‫حجاب از منظر قران‬ ‫چکیــده‏‪ :‬وجــوب حجــاب بــرای زنــان از ضروریــات دیــن اســام اســت و‬ ‫امــروزه در جوامــع اســامی رعایــت حجــاب بــه نمــادی بــرای نشــان دادن‬ ‫مســلمانبودن یــک زن‏تبدیــل شــده اســت‪ .‬انچــه کــه در ایــن نوشــتار بــه‬ ‫دنبــال ان هســتیم‪ ،‬بررســی ایــن مســئله از منظــر قــران اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫یافته هــای ایــن تحقیــق‪ ،‬قــران‏کریــم تاکیــد فراوانــی به لــزوم حفظ حجاب‬ ‫بــرای زنــان داشــته اســت‪ .‬بــا تامــل در قــران کریــم بــه ایــن نتیجــه میرســیم‬ ‫کــه دلیــل چنیــن تاکیــدی از ســوی قــران‏کریــم خالــی از دلیــل نیســت و‬ ‫امــوری همچــون مهــار میــل بــه خودنمایــی از جملــه دالیــل ان بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫طــرح مســئله از مســائل مهــم دربارهــی بانــوان‪« ،‬مســئله حجــاب» زنــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مســاله در نــگاه کالن چنــان اهمیتــی دارد که گاه میتواند حتی‬ ‫تعییــن کنندهــی‏فکــری و اعتقــادی افــراد و گروههــا باشــد‏‪.‬‬ ‫مســئله پوشــش زنــان را میتــوان از زوایــا و رویکردهــای گوناگــون تاریخــی‪،‬‬ ‫جامعــه شناســی‪ ،‬روان شــناختی‪ ،‬هنــری و قرانــی مــورد مطالعــه قــرار داد‬ ‫ولــی‏مقصــود اصلــی ایــن تحقیــق‪ ،‬بررســی مســئله فلســفه حجــاب بانــوان‬ ‫تــا حــدودی از نــگاه قــران و کاوشــی در ایــن زمینــه میباشــد‏‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه در بحــث پوشــش در نــگاه فقــه شــیعه و اهــل‬ ‫ســنت شــباهتهای زیــادی وجــود دارد تــا انجایــی کــه تفکیــک جزئــی ان دو‬ ‫در ایــن مجــال‏میســر نبــوده اســت‏‪.‬‬ ‫واژگان کلیدی اشــنایی با مفهوم و تعریف واژگان کلیدی موجود در این‬ ‫نوشــتار در روشــن کردن بحث نقش به ســزایی دارد‏‪.‬‬ ‫الــف‪ .‬حجــاب‏«حجــاب» واژهــای عربــی اســت و زبــان شناســان عــرب‪،‬‬ ‫بــرای ان‪ ،‬دو معنــای اصلــی برشــمرده اند‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬حجــاب‪ ،‬بــه مفهــوم مانــع و حایــل میــان دو چیــز اســت‪ ،‬خــواه ان دو‬ ‫چیــز از امــور مــادی و اشــیائی محســوس باشــد و یــا از امــور معنــوی و غیــر‬ ‫محســوس‪.‬‏راغــب چنیــن میگویــد‏‪ :‬حجــب و حجــاب بــه معنــای منــع از‬ ‫وصــول و رســیدن دو چیــز بــه همدیگــر اســت‪.‬‏‬ ‫صاحــب مقاییــس اللغــه نیــز میــاورد‏‪:‬‏«حجــب دارای یــک معنــای اصلــی‬ ‫اســت و ان منــع اســت‪ .‬گفتــه میشــود‪ :‬حجبتــه‪ ،‬یعنــی؛ منــع کــردم او را‪».‬‏‬ ‫همچنیــن فیومــی می نویســد‏‪:‬‏«حجــب بــه معنــای منــع اســت و از همیــن‬ ‫رو بــه پوشــش حجــاب گفتــه میشــود زیــرا پوشــش مانــع از مشــاهده‬ ‫میشــود و بــه دربــان حاجــب گفتــه میشــود‏چــون مانــع و بازدارنــده از ورود‬ ‫دیگــران اســت‪ .‬اصــل معنــای حجــاب‪ ،‬جســمی اســت کــه بیــن دو جســد‬ ‫حائــل میشــود و گاه بــر امــور معنــوی نیــز بــه کار مـی‏رود؛ از ایــن رو گفتــه‬ ‫شــده اســت‪« :‬عجــز» حجــاب میــان انســان و مــراد اوســت و «معصیــت»‬ ‫حجــاب بیــن بنــده و پــروردگار اوســت‪».‬‏‬ ‫‏‪ -2‬حجاب به معنای ســتر و پوشــش جوهری معنای «پوشــش» را برای‬ ‫حجــاب ذکــر کــرده و گفتــه اســت‏‪:‬‏«حجــاب یعنــی پوشــش و حجــاب درون‬ ‫انســان‪ ،‬یعنــی ان چــه کــه بیــن قلــب و اعضــای دیگــر حائــل میشــود‪».‬‬ ‫همچنــان کــه ابــن منظــور نیــز در لســان‏العــرب‪ ،‬حجــاب را بــه معنــای‬ ‫«ســتر» دانســته و گفتــه اســت‏‪:‬‬ ‫‏«حجــاب بــه معنــای ســتر و پوشــش اســت‪« :‬حجبــه» یعنــی ان را‬ ‫پوشــانید‪ ،‬زن محجــوب‪ ،‬زنــی اســت کــه پوشــیده باشــد‪ ».‬‏‬ ‫در تعییــن ایــن کــه از میــان ایــن دو معنــا کــدام یک اصلــی و یا هر دو معنا‬ ‫در عــرض یکدیگــر معانــی اصلــی بــه شــمار میایــد‪ ،‬نظــر مولــف «التحقیــق‬ ‫فــی‏کلمــات القــران» را در اینجــا میاوریم‏‪.‬‬ ‫‏«حجــاب در اصــل بــه معنــای مانــع از تالقــی دو چیــز یــا اثــر ان دو اســت‪،‬‬ ‫چــه هــر دو چیــز مــادی و دیگــری معنــوی و نیــز بــدون تفــاوت از ایــن ناحیــه‬ ‫کــه ان‏مانــع و حجــاب‪ ،‬شــیء مــادی باشــد یــا امــر معنــوی‪».‬‬ ‫کاربــرد قرانــی حجــاب نیــز داللــت بــر ان دارد کــه معنــای حجــاب همــان‬ ‫«منــع» اســت و اگــر بــه پوشــش و ســاتر‪ ،‬حجــاب گفتــه میشــود‪ ،‬از ان رو‬ ‫اســت کــه‏پوشــش‪ ،‬مانــع از دیــدن و از مصداقهــای حجــاب اســت‪ .‬چنــان‬ ‫کــه خصوصیــات پیــش گفتــه معنایــی دربارهــی حجــاب را نیــز میتــوان در‬ ‫کاربردهــای قرانــی‏ســراغ گرفــت ماننــد‏‪:‬‬ ‫‏‪« -1‬و اذا سالتموهن متاعا ًفسئلوهن من وراء حجاب‪ ...‬‏»‬ ‫‏«و هنگامــی کــه چیــزی از وســایل زندگــی را از انــان [همســران پیامبــر]‬ ‫میخواهیــد از پشــت پــرده بخواهیــد‏‪.‬‬ ‫در ایــن ایهــی شــریفه‪ ،‬حجــاب بــه معنــای مانــع (مانــع دیــدن) اســت و‬ ‫حجــاب خــود و هــر دو طــرف ان جملگــی امــور مــادی و محسوســاند‏‪.‬‬ ‫‏‪« -2‬و بینهمــا حجــاب ‏»‏«و در میــان ان دو [بهشــتیان و دوزخیــان] حجابــی‬ ‫اســت‪ .‬‏» حجــاب در ایــن ایــه نیــز بــه معنــای مانــع رســیدن دو گــروه بــه یکدیگــر‬ ‫اســت و همچنیــن نــوع حجــاب میــان بهشــتیان و دوزخیان و دو طــرف ان‪ ،‬هر‬ ‫دو‏گونــه مــادی و معنــوی را براســاس معــاد جســمانی و یــا روحانــی‪ ،‬برمیتابــد‏‪.‬‬ ‫‏‪« -3‬و ماکان لبشر ٍ ان یکلمه الله وحیا ًاو من وراء حجاب ‏»‬ ‫‏«و چنیــن نبــوده اســت کــه خــدا بــا انســانی ســخن بگویــد‪ ،‬مگــر از راه وحی‬ ‫یــا از پشــت حجــاب‪ .‬‏» حجــاب میــان انســان و خداونــد بــه مفهــوم وجــود‬ ‫مانــع دیــدن خداونــد از ســوی انســان و بیتردیــد‪ ،‬امــر معنــوی اســت چنــان‬ ‫کــه دو طــرف حجــاب ـ خــدا و‏انســان ـ یکــی مــادی و دیگــری معنــوی اســت‏‪.‬‬ ‫بدیــن ســان میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اصــل معنــای حجــاب‪ ،‬منع اســت و‬ ‫پســوند و خصوصیــت مــادی و یــا معنــوی بــودن حجــاب و یــا اطــراف ان‪ ،‬در‬ ‫‏مفهــوم ایــن واژه نهفتــه نیســت بلکــه متناســب بــا مقــام و قرائــن بیرونــی‬ ‫میتــوان بــه مــادی و یــا معنــوی بــودن حجــاب و اطــراف ان راه یافــت‏‪.‬‬ ‫تحلیل روانشناختی رفتارهای‬ ‫پرخطرچهار شنبه سوری‬ ‫ســرگرد مهناز مرادی ‪ -‬چهار شــنبه ســوری یکی از جشــن های ایرانی می باشــد‬ ‫کــه در غــروب ســه شــنبه اخــر ســال برگــزار مــی شــود و‏مهــم تریــن مشــخصه ی‬ ‫ان روشــن کــردن اتــش و پریــدن از روی ان مــی باشــد کــه بــه صــورت جمع هــای‬ ‫‏خانوادگــی و در فضــای بیــرون از خانــه انجــام مــی شــود و اعتقــاد بــر ایــن اســت‬ ‫کــه چنیــن کاری ‪ ،‬از بیمــاری و‏بدبختــی حفــظ خواهــد کــرد ‪ .‬رفتــه رفتــه بــا‬ ‫تغییــر زندگــی جوامــع‪ ،‬اییــن چهارشــنبه ســوری نیــز تغییــر کــرد و‏اســتفاده از‬ ‫ابــزار مختلــف در ایــن مراســم موجــب شــده کــه هــدف تــا حــدودی بــه فراموشــی‬ ‫ســپرده شــود امــا امــروزه‏در ایــن شــب برنامــه هــای دیگری نیز از ســوی نوجوانان‬ ‫و جوانــان ماننــد ترقــه بازی‪،‬پرتــاب نارنجــک و فشفشــه‏مشــاهده مــی شــود‬ ‫باتوجــه بــه اینکــه نوجوانــان دارای ویژگی هــای روان‪‎‬شــناختی خــاص خــود ماننـد ‬ ‫تشــخص‏طلبــی‪ ،‬توجــه طلبــی‪ ،‬احساســات‪ ،‬هیجانــات‪ ،‬ابــراز وجــو د ‪-‬کــه نیازمند‬ ‫بــروز و تخلیــه هیجــان و انــرژی بیشــتر‏هســتند‪.‬این صداهــای بلنــد و خطرنــاک‬ ‫موجــب تغییراتــی در سیســتم هیجانــی افــراد مــی شــود و چنیــن اعمالــی‏بــه‬ ‫عنــوان تخلیــه هیجانــی از دیــدگاه اکثــر افــراد معرفــی مــی شــود وقتــی هیجانــی‬ ‫شــدید از قبیــل تــرس یــا خشــم‏دســت مــی دهــد ‪ ،‬احتمــال دارد تغییــرات بدنــی‬ ‫متعــددی را احســاس کنیــم ‪ ،‬از ان جملــه تنــد شــدن تنفــس و‏ضربــات قلــب‪،‬‬ ‫خشــکی گلــو و دهــان ‪ ،‬عــرق کــردن ‪ ،‬لــرزش بــدن و احســاس دل اشــوبه‪ .‬غالــب‬ ‫تغییــرات‏فیزیولوژیایــی کــه همزمــان بــا برانگیختگــی هیجانــی رخ می دهــد‬ ‫ناشــی از فعــال شــدن ‪ ،‬بخــش ســمپاتیک‏دســتگاه عصبــی مــی باشــد کــه امــاده‬ ‫شــدن بــدن بــرای موقعیــت اضطــراری را بــر عهــده دارد‏‪‎ .‎‬از علت هــای افزایــش‬ ‫ی در جامعــه مــی تــوان «ویژگی های فــردی»‪،‬‬ ‫‏رفتارهــای پرخطــری نظیــر ترقه بــاز ‬ ‫«کاهــش یــا افزایــش یکپارچگــی‏اجتماعــی» ‪« ،‬جــو گیــری» و ‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫از نظــر «ویژگــی هــای فــردی» برخــی از افــراد اســتانه برانگیختگــی‏باالیــی دارنــد‬ ‫و بــرای هیجــان زده شــدن نیــاز بــه محرک هــای شــدیدتری دارنــد کــه در نتیجــه‬ ‫رفتارشــان از مــرز بــی‏خطــر عبــور می کنــد‪ .‬بــرای مثــال ممکــن اســت فــردی بــا‬ ‫پــرش بانجــی و فــرد دیگــری بــا یــک دوچرخــه ســواری ســاده‏هیجــان زده شــود‪،‬‬ ‫همیــن موضــوع باعــث می شــود کــه برخــی بــه رفتارهــای پرخطرتــری گرایــش‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬در‏واقــع هــر فــردی نیــاز بــه تحریــک متفاوتــی دارد تــا بتوانــد بــه‬ ‫اســتانه انگیختگــی خــود برســد‪ .‬ایــن تفاوت هــای فــردی‏می توانــد ریش ـه های‬ ‫ژنتیکــی نیــز داشــته باشــد امــا اســتفاده از تجهیــزات اســتاندارد‪ ،‬مــکان‪ ،‬زمــان‬ ‫و نظــارت مناســب‏می توانــد خطــرات را کاهــش دهــ ‪‎‬د‪‎.‬‏ همچنیــن در برخــی از‬ ‫اختــاالت شــخصیت مــواردی چــون وجــدان و همدلــی‏در ســاختار منــش فــرد‬ ‫شــکل نمی گیرنــد‪ ،‬همیــن مســئله باعــث نقــض مکــرر حقــوق دیگــران و تمایــل‬ ‫بــه بــروز‏رفتارهایــی کــه امنیــت دیگــران را ســلب می کنــد می شــود‪ .‬عــاوه برایــن‬ ‫مســائل رشــدی و تربیتــی ماننــد فقــدان‏محیــط امــن و ارام خانــواده‪ ،‬عــدم وجــود‬ ‫اتصــاالت امــن خانوادگــی و دوســتی‪ ،‬و نداشــتن الگوهــای رفتــاری‏مناســب بــرای‬ ‫همانندســازی‪ ،‬عوامــل مهمــی در بــروز رفتارهــای پرخطــر هســتند‪ ،‬افــزون برایــن‬ ‫اســیب های‏روانشــناختی ماننــد غفلــت مراقبیــن کــودک از وی‪ ،‬اســیب جســمی‬ ‫ماننــد ضــرب و شــتم و اســیب روحــی ماننــد‏تحقیــر و توهیــن یکــی از مهمتریــن‬ ‫علــل شــکل گیری رفتارهــای پرخطــر اســت‏‪.‬‬ ‫عامــل دیگــر «فشــار گــروه» مــی باشــد کــه تاثیر بســزایی در عملکرد گروه ســنی‬ ‫نوجوانــان دارد‪ ،‬رفتارهــای پــر‏خطــر چهارشــنبه ســوری بیشــتر از ســوی نوجوانــان‬ ‫اتفــاق می افتــد و کمتــر شــاهدیم کــه افــراد میانســال و کهنســال‏در ایــن شــب‬ ‫دســت بــه انجــام رفتارهــای پرخطــر بزننــد‪ .‬یکــی از عوامل موثر بر رفتــار نوجوانان‬ ‫و جوانــان نیــز فشــار‏گــروه اســت‪ .‬نوجوانــان بــرای تاییــد شــدن از ســوی گــروه‬ ‫دوســتی خــود‪ ،‬نیــاز دارنــد تــا قوانیــن ان را رعایــت کننــد‪ ،‬و‏از ســوی گــروه خــود‬ ‫احســاس فشــار می کننــد‪ .‬بــرای مانــدن در گــروه حــس می کننــد کــه بایــد بــا‬ ‫ان همرنــگ شــوند‪.‬‏بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارنــد کــه نوجوانــان در ایــن‬ ‫گروه هــا بــرای تاییــد شــدن دســت بــه رفتارهــای پرخطــر‏بزننــد‪ .‬فقــدان فضــای‬ ‫امــن خانوادگــی نوجوانــان را مجبــور بــه ســر ســپردن بــه فشــار گروه هــای خــود‬ ‫می کننــد‏‪‎ .‎‬یکــی‏از عوامــل دیگــر کــه در شــکل گیــری رفتارهــای پرخطــر نقــش‬ ‫دارد «یکپارچگــی اجتماعــی» اســت کــه اگــر‏‏«یکپارچگــی اجتماعــی» کاهــش‬ ‫پیــدا کنــد‪ ،‬رفتارهــای پــر خطــر ان جامعــه نیــز افزایــش می یابــد‪ .‬یکپارچگــی‬ ‫‏اجتماعــی را می تــوان احســاس نزدیکــی افــراد جامعــه‪ ،‬میــزان روابــط دوســتانه‬ ‫و محبــت امیــز و تعامل هــای بیــن‏گروهــی‪ ،‬بــر اســاس ارزش هــای مشــترک و‬ ‫منجســم تعریــف کر ‪‎‬د‪‎.‬عواملــی ماننــد مدرنیتــه‪ ،‬مهاجــرت از شــهرهای‏کوچــک‬ ‫بــه شــهرهای بــزرگ و تشــکیل خرده فرهنگ هــا‪ ،‬شــکاف طبقاتــی‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مالــی و…می توانــد موجــب‏کاهــش یکپارچگــی اجتماعــی شــده وســبب افزایــش‬ ‫رفتارهــای پرخطــر شــود‪ .‬موضــوع دیگــری کــه بــر افزایــش‏رفتارهــای پــر خطــر‬ ‫موثــر اســت دوران بلــوغ نوجوانــان هســت ازانجایــی کــه نوجوانی دوره ای اســت‬ ‫کــه افــراد‪،‬‏ناگهــان احســاس می کننــد کــه در جامعــه رهــا شــده اند‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫گیــج و مضطــرب شــوند‪ ،‬بنابرایــن بــرای یافتــن‏جایــگاه جدیــد خــود ممکــن اســت‬ ‫دســت بــه رفتارهــای پرخطــر بزننــد تــا بتواننــد خــود را پیــدا کننــد‏‪.‬‬ ‫بنابــر نظــر روانشناســان یکــی از علت هایــی کــه بــرای انجــام برخــی رفتارهــای‬ ‫پرخطــر در ایــن شــب می تــوان بــه ‪،‬‏خطاهــای شــناختی اشــاره کــرد‪‎ .‎‬خطاهــای‬ ‫شــناختی به مرورزمــان در ذهــن مــا شــکل گرفته و ســبب می شــود‏پدیده هــا را‬ ‫بــه شــیوه خاصــی تفســیر کنیــم‪.‬‏‬ ‫خطای شناختی تایید اجتماعی‬ ‫ایــن خطــای شــناختی کــه از ان بــا عنــوان غریــزه جمع گرایــی هــم یــاد می شــود‬ ‫بیــان می کنــد کــه افــراد زمانــی کــه‏رفتارشــان مثــل بقیــه انســانها باشــد احســاس‬ ‫می کننــد کــه کارشــان درســت بــوده اســت‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه هرچــه‏افــراد‬ ‫بیشــتری یــک عقیــده را دنبــال کننــد مــا هــم تمایــل داریــم ان را درســت و‬ ‫بی نقــص بدانیــم‪ .‬وقتــی می بینیــم‏کــه در چهارشــنبه اخــر ســال افــراد زیــادی در‬ ‫جلــوی در منزلشــان اتــش روشــن کــرده و از روی ان می پرنــد‪ ،‬در‏خانــه مانــدن‬ ‫بــرای فــرد عــذاب اور می شــود و تمایــل دارد هرچــه ســریع تر به جمعیت پیوســته‬ ‫و او هــم اتشــی‏دس ـت وپا کنــد و همرنــگ جماعــت شــود‏‪.‬‬ ‫‏ خطای شناختیاتفاق تصادفی‏‬ ‫کارل گوســتاو یونــگ (روان پزشــک سوئیســی) اتفاقاتــی کــه به طــور کامــا ً‬ ‫تصادفــی باهــم رخ می دهنــد را پدیــده‏هم زمانــی نامیــد‪ .‬پدیــده هم زمانــی یــا‬ ‫خطــای اتفــاق تصادفــی بیــان می کنــد زمانــی کــه دو اتفــاق باهــم رخ می دهنــد‬ ‫‏ذهــن مــا دوســت دارد ارتباطــی بیــن ان دو برقــرار کنــد‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه‬ ‫یکــی را علــت دیگــری بدانــد‪ .‬همیــن‏مســاله ریشــه بســیاری از خرافــات اســت‪.‬‬ ‫درگذشــته فــردی مشــغول انجــام کاری بــوده؛ به عنوان مثــال ریختــن اب‏داغ‬ ‫در هنــگام شــب بــر روی زمیــن و هم زمــان بــا ایــن پدیــده یــک اتفــاق دیگــر مثــا ً‬ ‫دچــار شــدن بــه حالتــی از‏جنــون هــم بــرای او رخ داده‪ ،‬همیــن عامــل ســبب‬ ‫شــده افــراد تصــور کننــد اتفــاق اول علــت اتفــاق دوم اســت‪.‬‏درصورتی کــه ایــن‬ ‫دو پدیــده به صــورت کامــا ًتصادفــی باهــم رخ داده انــد و هیــچ رابطــه علــت و‬ ‫معلولــی بیــن انهــا‏نیســت‪ .‬در مــورد چهارشنبه ســوری هــم بایــد گفــت بســیاری‬ ‫بــاور خرافــی بــه ایــن مراســم دارنــد و گمــان می کننــد‏کــه اگــر کســی ایــن مراســم‬ ‫را برپــا نکنــد و از روی اتــش نپــرد ممکــن اســت او هــم دیوانــه شــود چراکه ممکن‬ ‫‏اســت درگذشــته ایــن اتفــاق بــرای یــک نفــر افتاده باشــد‪ .‬چهارشنبه ســوری صرفا ً‬ ‫یــک مراســم اســت کــه می توانــد‏برگــزار شــود و می توانــد برگــزار نشــود‪ .‬در صورت‬ ‫برگــزار نشــدن ان هیــچ اتفــاق بــدی بــرای فــرد نخواهــد افتــاد‪.‬‏‬ ‫والدیــن و دیگــر اطرافیــان در ایــن امــور نقــش اساســی را بــازی مــی کننــد تــا‬ ‫بتواننــد بــه فرزنــدان خــود راه هــای‏مدیریــت هیجــان را امــزش دهنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫امــوزش مهارت هــای فرزندپــروری‪ ،‬بهبــود روابــط والدیــن‪ ،‬شناســایی و‏بازتوانــی‬ ‫خانواده هــای اســیب دیده می تواننــد در کاهــش رفتارهــای پرخطــر نوجوانــان‬ ‫موثــر باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫منابع‪ :‬ترابی‪ ،‬غالمرضا‪.)۱۳۹7/۱2/2۸( .‬ریشه رفتار های پرخطر در چهارشنبه‬ ‫ســوری‪ .‬خبرگزاری‏میگنا‪.‬‏‪ 6775‎/https://www.migna.ir/news‬‏‪4‬‏‪ .‬خبرگزاری‬ ‫دانشــجویان ایــران «ایســنا»‪ .)۱۳۹۴/۱2/۲۴( .‬اســیب شناســی حــوادث‬ ‫چهارشــنبه اخــر ســال از ‏دیــدگاه روانشــناختی‪ .‬‏‪https://www.isna.ir/‬‬ ‫‪38430‎-news/fars‬‏‏‪ .‬روزنامــه ارمــان امــروز‪ .)۱۳۹7/۱2/20( .‬تاثیــر خطاهــای‬ ‫شــناختی بــر اســیب های‏چهارشنبه ســوری‪.‬‏‪https://www.pishkhan.com/‬‬ ‫‪137252‎/news‬‏‏‪ .‬مرکز مشــاوره انتخاب نو‪ .)۱۳۹۸/۱2/27( .‬چهارشــنبه ســوری‬ ‫و ‏هیجانــات‪.‬‏‪https://www.entekhabeno.com‬‏‪.‬‬ ‫ســرگرد مهنــاز مــرادی ‪ -‬مرکــز مشــاوره ارامــش معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!