روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 721 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 721

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 721

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 721

‫ شنبه‬ ‫شماره ‪215 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 04 -‬مارس‪ /11-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪721 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫لزوم کنترل هیجان نوجوانان‬ ‫در چهارشنبه سوری‬ ‫‪3‬‬ ‫مسمومیت در مدارس‬ ‫کشور‪ ،‬فاز دوم‬ ‫پروژه ی ژینا‬ ‫‪4‬‬ ‫رییسدادگستریگلستان‪:‬‬ ‫اطالعات خود را وکال‬ ‫به روز کنند‬ ‫‪5‬‬ ‫تنظیم مجدد کارخانه‬ ‫چه کاری انجام‬ ‫می دهد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫حجاب در ائین‬ ‫مسیحیت‬ ‫«تصمیم کبری» جرقه ای شد‬ ‫برای ایجاد بزرگترین باغ‬ ‫گل نرگس ایران‬ ‫‪8‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه ‪ 13‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪721‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫بین نوغانداران خراسان‬ ‫شمالی ‪ ۳۰‬هزار اصله نهال‬ ‫توت توزیع شد‬ ‫خروج از گمنامی‬ ‫با حمایت سپاه‬ ‫در کنــار ایــن بــاغ گل نرگــس‪ ،‬رودخانـه ای قــرار دارد کــه هــراز‬ ‫گاه بــا جــاری شــدن ســیل در ان‪ ،‬انــواع حشــرات خطرنــاک‬ ‫ماننــد مــار در زمین هــای اطــراف ســرازیر می شــوند ‪ .‬چنــد‬ ‫مــاه قبــل در کنــار حــوض ایــن بــاغ‪ ،‬یــک مــار کبــری و افعــی‬ ‫دیــدم ‪ .‬چــون نمیخواهــم بــه گردشــگران باغــم اســیبی وارد‬ ‫شــود تصمیــم دارم اتاقک هــای بــا کمتریــن راه نفــوذ حشــرت‬ ‫و حیوانــات مزاحــم بســازم امــا اداره گردشــگری تاکنــون مانــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر امور طیور‪ ،‬زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۰ :‬هــزار‬ ‫اصلــه نهــال اصــاح شــده تــوت در بیــن نوغانــداران‬ ‫ایــن اســتان بــه منظــور توســعه توتســتان ها و رونــق‬ ‫صنعــت نوغانــداری توزیــع شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا صــادق اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعــداد‬ ‫نهــال تــوت اصــاح شــده توســط مرکــز توســعه‬ ‫نوغانــداری کشــور تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــر اســاس تفاهــم نامــه‬ ‫معاونــت امــور تولیــدات وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫و ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور‬ ‫نهــال تــوت بیــن نوغانــداران همزمــان بــا هفتــه‬ ‫درختــکاری توزیــع مــی شــود کــه ســهم خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۱۰‬هــزار سرشــاخه نهــال اســت‪.‬‬ ‫صــادق تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اســتان جــزء پنــج اســتان‬ ‫تولیــد کننــده نهــال تــوت اصــاح شــده اســت کــه در‬ ‫ســال جــاری ‪ ۵۰‬هــزار اصلــه نهــال تــوت اصالح شــده‬ ‫تولیــد شــد و بــرای ســال اینــده نیــز تولیــد ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫اصلــه نهــال در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۰‬جعبــه تخــم نوغــان بیــن‬ ‫نوغانــداران ایــن اســتان توزیــع و ‪ ۲۵۸‬تــن پیله تــر‬ ‫ابریشــم تولیــد شــده بــود‪.‬‬ ‫رتبه اول استان در بهره وری پیله ابریشم‬ ‫صــادق اظهــار کــرد‪ :‬ایــن اســتان در تولیــد پیله تــر‬ ‫کــرم ابریشــم در کشــور رتبــه چهــارم و در بهــره‬ ‫وری رتبــه اول را دارد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬میانگیــن تولیــد پیلــه تــر ابریشــم در کشــور‬ ‫‪ ۳۷.۶‬کیلوگــرم و اســتان ‪ ۴۳‬کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نوغانــداری فعالیــت جانبی در کنار ســایر‬ ‫فعالیــت هــای کشــاورزی اســت کــه در یــک دوره‬ ‫کوتــاه مــدت در راســتای انگیــزه اقتصــادی و ایجــاد‬ ‫اشــتغال نیــروی کار در روســتا انجــام مــی شــود کــه‬ ‫ایــن حرفــه در ایــن خطــه ســابقه طوالنــی دارد‪.‬‬ ‫صــادق اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن خطــه فعالیــت هایــی از‬ ‫قبیــل قالــی بافــی‪ ،‬بافــت تابلو فرش‪ ،‬پشــتی ترکمن‬ ‫و ســایر دســت بافتــه هــای داری انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نوغانــداری فعالیتــی زوده بازده‬ ‫اســت افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط اب و هوایــی‬ ‫توزیــع جعبــه نوغــان در ایــن اســتان معمــوال در‬ ‫فروردیــن انجــام مــی شــود کــه ایــن فعالیــت ‪ ۴۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۵‬روز طــول خواهــد کشــید‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۲۵۹‬نفــر از اهالــی ایــن اســتان در‬ ‫نوغانداری مشــغول به فعالیت هســتند و بیشترین‬ ‫فعالیــت حرفــه نوغانــداری در شهرســتان هــای مانــه‬ ‫و ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن و بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هزار هکتار عرصه کشــاورزی‬ ‫دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار کشــتزار اســت‬ ‫و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در‬ ‫ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪ ،‬ایــن اســتان بیشــترین‬ ‫شــاغل در بخــش کشــاورزی را دارد‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫«تصمیم کبری» جرقه ای‬ ‫شد برای ایجاد بزرگترین‬ ‫باغ گل نرگس ایران‬ ‫همــه چیــز از یــک دورهمــی خانوادگــی شــروع شــد‪ .‬خانم کبری‬ ‫انصــاری و همســر و فرزندانــش یــک شــب زمســتانی در کنــار‬ ‫حوض‪ ،‬چای اتشــی می خوردند که او پیشــنهاد کرد‪« :‬موافقید‬ ‫که یه گوشــه از زمین رو گل نرگس بکاریم» و همین پیشــنهاد‬ ‫مســیر زندگی ان ها را از کاشــت شــالی به نگهداری از بزرگترین‬ ‫بــاغ یکپارچــه گل نرگــس ایــران تغییــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نیــاز ابــی بــاالی شــالی‪ ،‬از‬ ‫همــان ‪ ۲۰‬ســال قبــل ایــن خانــواده را بــه فکــر تغییــر کاربــری‬ ‫زمیــن و جایگزینــی کشــت برنــج بــا محصــوالت دیگــر انداخــت‬ ‫و ان هــا در زمیــن ‪ ۲۰‬هکتــاری خــود چند درخت مانند ســیب و‬ ‫زیتــون و هلــو و در هــزار متــر هــم گل نرگــس کاشــتند‪.‬‬ ‫مدتــی کــه گذشــت‪ ،‬عــاوه بــر میــوه درختــان‪ ،‬ســود‬ ‫حاصــل از تولیــد گل نرگــس بــرای خانــواده کبــری انصــاری و‬ ‫همســرش افشــین چینیان پــور لــذت بخــش بــود تــا انــدازه ای‬ ‫کــه تصمیــم گرفتنــد اولویــت فعالیــت کشــاورزی خــود را بــه‬ ‫تولیــد گل نرگــس اختصــاص دهنــد و در کنــار ان از دیگــر‬ ‫محصــوالت نیــز غافــل نشــوند‪.‬‬ ‫خانــم انصــاری ‪ ۲‬دهــه پــس از اغــاز کاشــت تولیــد گل‬ ‫نرگــس حــاال بــه یکــی از برندهــای معتبــر تولیــد ایــن‬ ‫محصــول در کشــور تبدیــل شــده و تــاش می کنــد از همــه‬ ‫قســمت های مرتبــط بــا ایــن گیــاه حتــی فــروش پیــاز ان‬ ‫کســب درامــد کنــد‪.‬‬ ‫توجــه بــه ابعــاد گردشــگری بــاغ گل نرگــس‪ ،‬جــزو اخریــن‬ ‫ابتــکارات خانــم انصــاری بانــوی کشــاورز گلســتانی اســت کــه‬ ‫بــه ابعــاد گوناگــون ان پرداخــت‪.‬‬ ‫خروج از گمنامی با حمایت سپاه‬ ‫خانــم انصــاری در ســکوت و ارامــش محــدوده کاشــت گل‬ ‫نرگــس خــود را بیشــتر و بیشــتر کــرد و ارام ارام هــزار متــر‬ ‫اولیــه را بــه حــدود ‪ ۱۰‬هکتــار رســاند‪.‬‬ ‫در ابتــدا مجموعــه شهرســتان بــه او بــرای تولیــد گل نرگــس‬ ‫پروانــه فعالیــت نمی دادنــد‪« :‬بارهــا بــه ادارات مرتبــط ماننــد‬ ‫جهــاد مراجعــه کــردم امــا می گفتنــد کــه در ازادشــهر تولیــد‬ ‫گل نرگــس توجیــه اقتصــادی نــدارد و نمی شــود در ایــن اب‬ ‫و هــوا ایــن محصــول را پــرورش داد‪».‬‬ ‫خانم انصاری در بســیج ازادشــهر عضویت داشــت و ســپاه‬ ‫شهرســتان دورادور از فعالیــت وی بــرای تولیــد گل نرگــس‬ ‫مطلــع بــود‪.‬‬ ‫پیوســتگی ایــن خانــم بــا مجموعــه ســپاه و عضویــت وی‬ ‫در ایــن نهــاد‪ ،‬موجــب شــد مســووالن ســپاه ازادشــهر بــه‬ ‫ســراغ وی رفتــه و عــاوه بــر تــاش بــرای کمــک بــه وی در‬ ‫مســیر تولیــد‪ ،‬گزارشــی از وی تهیــه کــرده و ان را در ســایت‬ ‫رســمی ســپاه منعکــس کردنــد‪« .‬تــا مدت هــا گل نرگــس را‬ ‫تولیــد کــرده و در بازارهــای منطقــه می فروختــم امــا تعــداد‬ ‫کمــی از مــردم مــرا می شــناختند‪ .‬یــک بــار گروهــی از ســپاه‬ ‫ازادشــهر بــه دیدنــم امدنــد و مصاحبــه مــرا در ســایت ســپاه‬ ‫منعکــس کردنــد کــه پــس از ان همــه در ازادشــهر و حتــی‬ ‫دیگــر شــهرها مــرا شــناختند‪».‬‬ ‫حمایــت ســپاه از ایــن بانــوی کارافریــن بــه همین جــا ختــم‬ ‫نشــد « یــک بــار فرمانــده وقــت ســپاه ازادشــهر از مــن‬ ‫خواســت بــرای ســاخت ســوله و انبــار نگهــداری گل نرگــس‬ ‫از تســهیالت کارافرینــی انــان اســتفاده کنــم ‪ .‬ایــن پیشــنهاد‬ ‫در شــرایطی بــه مــن داده شــد کــه هنــوز بــه مرحلــه تولیــد‬ ‫انبــوه نرســیده بــودم و فقــط مقــدار کمــی گل نرگــس تولیــد‬ ‫می کــردم کــه ان هــم بــه نگهــداری در انبــار نیــاز نداشــت‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬وقتــی ایــن پیشــنهاد را شــنیدم‪ ،‬خندیــدم‬ ‫چــون بــه نظــرم اصــا نیــازی بــه ایــن ســازه نداشــتم امــا‬ ‫فرمانــده ســپاه ازادشــهر تاکیــد کــرد کــه در اینــده بــه ایــن‬ ‫فضــا نیــاز پیــدا خواهــی کــرد کــه پــس از اصــرار وی ‪۳۰‬‬ ‫میلیــون تومــان وام گرفتــم و یــک ســوله در کنــار بــاغ گل‬ ‫نرگــس ســاختم ‪ .‬تــا چنــد ســال اول بــه ایــن فضــا نیــازی‬ ‫پیــدا نکــردم امــا ارام ارام کــه تولیــد گل هــا بیشــتر شــد‪،‬‬ ‫چــاره ای جــز انتقــال ان بــه ســوله نبــود ان جــا بــود کــه پــی بــه‬ ‫اینده نگــری فرمانــده ســپاه ازادشــهر بــردم‪».‬‬ ‫«در واقــع شــروع فعالیــت گســترده مــا بــا گــزارش ســپاه‬ ‫بــود ‪ .‬بعــد از ان پروانــه فعالیــت بــرای ‪ ۶‬هکتــار گرفتیــم و تــا‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۵‬بــاغ گل نرگــس را بــه ‪ ۱۰‬هکتــار رســاندیم و دیگر‬ ‫گســترش ســطح کشــت ان را ادامــه ندادیــم‪».‬‬ ‫خانــم انصــاری کــه در ابتــدا بــه صــورت کامــا تجربــی بــه‬ ‫تولیــد گل نرگــس مشــغول بــود پــس از افزایــش ســطح‬ ‫زیرکشــت گل نرگــس از هــزار متــر بــه ‪ ۱۰‬هکتــار‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســید کــه عــاوه بــر گل‪ ،‬می توانــد از فــروش پیــاز‬ ‫ان هــم درامــد سرشــاری بــه دســت اورد‪« .‬ســال اولــی کــه‬ ‫تصمیــم گرفتیــم پیــاز گل نرگــس را بفروشــیم‪ ،‬حــدود ‪۴۰‬‬ ‫تـُـن بــه مشــتریانی از اســتان اصفهــان فروختیــم و کــم کــم‬ ‫پیازفروشــی مــا شــروع شــد و تــا حــاال هــم ادامــه دارد‪».‬‬ ‫«فــروش پیــاز گل نرگــس و ســود حاصــل از ان بــه گونــه ای‬ ‫اســت کــه انــگار مــا ‪ ۲‬بــار در ســال محصول را برداشــت می کنیم‬ ‫‪ .‬یک بار گل و بار دیگر پیاز‪ .‬مثال امســال‪ ،‬ســرما بخش زیادی‬ ‫از گل بــاغ را نابــود کــرد و مــا بــا برداشــت انــدک گل باقیمانــده‪،‬‬ ‫فقــط توانســتیم خــرج روزمــره ماننــد پــول کارگــران را تامیــن‬ ‫کنیــم امــا بــا پیش فــروش پیــاز‪ ،‬ضــرر خــود را جبــران کردیــم‪».‬‬ ‫تجربه ناموفق صادرات‬ ‫تولیــد انبــوه گل نرگــس در ایــن بــاغ ‪ ۱۰‬هکتــاری‪ ،‬خانــم‬ ‫انصــاری را بــه فکــر صــادرات محصولــش انداخــت ‪ .‬او بــه‬ ‫واســطه یــک اشــنا در اوکرایــن‪ ،‬مقــداری از تولیــد گل نرگس‬ ‫خــود را راهــی ایــن کشــور کــرد امــا قرارگرفتــن ایــن محصــول‬ ‫در بخــش بــار‪ ،‬موجــب یــخ زدن گل نرگــس شــد و دیگــر‬ ‫شــکل و قیافــه مشتری پســند خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫این تجربه ناموفق در کنار بدقولی مشتریان عمده بازارهای‬ ‫تهــران و مشــهد‪ ،‬باعــث شــد خانــم انصــاری فکــر صــادرات و‬ ‫فــروش مســتقیم بــا بــازار تهــران را بــه طــور کلــی از ســر بیــرون‬ ‫کنــد و محصــول را بــه واســطه هایی کــه بــا او همــکاری می کنند‬ ‫بفروشــد‪« .‬بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه نمی توانــم هــم بــه کار‬ ‫کشــاورزی برســم و هــم بــه فکــر صــادرات باشــم‪ .‬شــرایط زمیــن‬ ‫مــا بــه گونــه ای اســت کــه در کل روزهــای ســال کار داریــم ‪.‬‬ ‫نمی توانســتم از کار و زندگی بزنم و برای گرفتن پول و ارســال‬ ‫محصــول بــه ایــن شــهر و ان کشــور بــروم‪».‬‬ ‫شــاید پرهیــز از فــروش عمــده محصــول بــه بــازار شــهرهای‬ ‫بــزرگ بــود کــه خانــم انصــاری را بــه فکــر تبدیــل بــاغ گل‬ ‫نرگســش بــه مجموعــه گردشــگری انداخت‪«.‬یــک ســال‪،‬‬ ‫چنــد مشــتری عمــده از تهــران و مشــهد می خواســتند همــه‬ ‫گل نرگــس باغــم را بــرای ان هــا بفرســتم ‪ .‬تصــور مــن ایــن‬ ‫بــود کــه بــا ایــن روش محصولــم را بهتــر می فروشــم‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل همــه گل هــا را بــرای ان هــا فرســتادم امــا بعــد‬ ‫از ان هــر چــه تمــاس گرفتــم از پــول خبــری نشــد‪».‬‬ ‫‪ ۲‬تجربــه ناموفــق صــادرات و فــروش عمــده بــه بــازار‬ ‫شــهرهای بــزرگ‪ ،‬خانــم انصــاری را بــه ســمت فــروش بــه‬ ‫گل فروشــی شــهرهای دیگــر و همچنیــن توســعه بخــش‬ ‫گردشــگری انداخــت‪ « .‬یــک بــار چنــد گردشــگر بــه باغــم‬ ‫امدنــد و بــه عکاســی بــا موبایــل مشــغول شــدند‪ .‬در حیــن‬ ‫تماشــای ان هــا فکــری بــه ســرم زد‪ .‬از ان هــا خواســتم اســم‬ ‫بــاغ مــرا در زمــان انتشــار عکس هــا بنویســند‪ .‬بــه ســرعت‬ ‫یــک پیــچ اینســتاگرامی ایجــاد کــرده و عکــس گردشــگران را‬ ‫در صفحــه بارگــزاری می کــردم ‪».‬‬ ‫ایــن ابتــکار در زمانــی کوتــاه جا افتــاد و بر تعداد عالقمندان‬ ‫بــه حضــور در بــاغ گل نرگــس خانــم انصــاری افــزوده شــد‪:‬‬ ‫«تعــداد مراجعه کننــدگان ان قــدر زیــاد شــد کــه دیــدم‬ ‫می توانــم بــا گرفتــن مبلغــی بــه عنــوان ورودی‪ ،‬درامد خوبی‬ ‫کســب کنــم و همیــن کار را هــم کــردم‪».‬‬ ‫«بــه طــور میانگیــن در هــر هکتــار ‪ ۱۰۰‬هــزار شــاخه گل‬ ‫نرگس برداشــت می شــود که با توســعه بخش گردشــگری‪،‬‬ ‫بخشــی از ان را بازدیدکننــدگان از همیــن جــا می خرنــد و‬ ‫بقیــه را راهــی بازارهــا می کنیــم‪ .‬فکــر می کنــم هــر چــه بــر‬ ‫تعــداد گردشــگران افــزوده شــود‪ ،‬تعــداد گل هایــی کــه بدون‬ ‫واســطه فروختــه می شــود همچنــان بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫رونــق گردشــگری ایــن بــاغ گل نرگــس بــه همیــن جــا ختــم‬ ‫نشــد‪ « :‬چنــد ســال قبــل فرمانــدار ازادشــهر از مــن خواســت‬ ‫اگــر امادگــی دارم جشــنواره گل نرگــس را در ایــن مجموعــه‬ ‫برگــزار کنــم ‪ .‬از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کــردم و نتیجــه ان‬ ‫برگــزاری جشــنواره ای بــود کــه بیــش از پیش مرا در گلســتان‬ ‫شناســاند و عــاوه بــر افزایــش درامــد حاصــل از فــروش گل‬ ‫نرگــس‪ ،‬بــر تعــداد گردشــگران نیــز افــزود‪».‬‬ ‫« حضــور گردشــگران ان قــدر زیــاد شــد کــه تصمیــم گرفتیــم‬ ‫غرفــه فــروش اش و نــان محلــی و ماننــد ان را در ورودی بــاغ‬ ‫برپــا کنیــم‪ .‬روزهــای اخــر هفتــه و تعطیــات‪ ،‬فــروش ایــن مواد‬ ‫غذایــی حتــی از مبلــغ ورودی گردشــگران هــم بیشــتر می شــد‪».‬‬ ‫زمــان حــدود ‪ ۲‬ماهــه برداشــت گل نرگس‪ ،‬فرصت خوبی برای‬ ‫کســب درامد از حضور گردشــگران بود اما نبود زیرســاخت های‬ ‫اولیــه ماننــد جــای مناســب بــرای نشســتن‪ ،‬خانــم انصــاری را از‬ ‫رســیدن بــه اهدافــی کــه داشــت دور می کــرد‪« :‬تــاش زیــادی‬ ‫بــرای کســب مجــوز راه انــدازی مجموعــه گردشــگری کشــاورزی‬ ‫انجــام دادم امــا مقــررات دســت و پــا گیــر‪ ،‬تاکنــون مــرا از‬ ‫رســیدن بــه برنامه هایــم بازداشــت‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬در کنــار ایــن بــاغ گل نرگــس‪ ،‬رودخانـه ای‬ ‫قــرار دارد کــه هــراز گاه بــا جــاری شــدن ســیل در ان‪ ،‬انــواع‬ ‫حشــرات خطرنــاک ماننــد مــار در زمین هــای اطــراف ســرازیر‬ ‫می شــوند ‪ .‬چنــد مــاه قبــل در کنــار حــوض ایــن بــاغ‪ ،‬یــک‬ ‫مــار کبــری و افعــی دیــدم ‪ .‬چــون نمیخواهــم بــه گردشــگران‬ ‫باغــم اســیبی وارد شــود تصمیــم دارم اتاقک هــای بــا‬ ‫کمتریــن راه نفــوذ حشــرت و حیوانــات مزاحــم بســازم امــا‬ ‫اداره گردشــگری تاکنــون مانــع شــده اســت‪».‬‬ ‫خانــم انصــاری معتقــد اســت‪ « :‬در ایــن باغ ظرفیــت زیادی‬ ‫بــرای جــذب گردشــگری و بــه تبــع ان ایجــاد شــغل پایــدار‬ ‫دارم امــا شــرط ان ایجــاد زیــر ســاخت اســت‪».‬‬ ‫خانــم انصــاری در شــرایطی کــه در حــال اخــذ مجــوز از‬ ‫ادارات مرتبــط بــرای رونــق گردشــگری بــاغ گل نرگــس بــود بــا‬ ‫پیشــنهاد جالــب توجــه ســپاه مواجــه شــد‪« :‬ســپاه ازادشــهر‬ ‫کــه بــه طــور کامــل در جریــان فعالیتــم قــرار دارد و وضعیــت‬ ‫و شــرایط جغرافیایــی و محیطــی زمینــم را می دانــد پیشــنهاد‬ ‫کــرد کــه در ایــن بــاغ‪ ،‬پیســت دوچرخــه ســواری مخصــوص‬ ‫بانــوان احــداث کنــم تــا دختــران و زنــان در ایــن محیــط‪،‬‬ ‫ازادانــه و بــدون مشــکل بــه ورزش و تفریــح خــود بپردازنــد‪».‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال بررســی ایــن پیشــنهاد هســتم و بــه‬ ‫احتمال فراوان ان را اجرا خواهم کرد تا سهمی در سالمت‬ ‫جســمانی و روحــی دختــران و زنــان گلســتانی بــه خصــوص‬ ‫ازادشــهری داشــته باشــم ‪ .‬عــاوه بــر ان می خواهــم در‬ ‫گوشـه ای از ایــن زمیــن ‪ ۲۲‬هکتــاری‪ ،‬اب بندانی احداث کنم‬ ‫کــه هــم اب مــورد نیــاز باغــم را تامیــن کنــد و هــم بــا تجهیــز‬ ‫ان بــه قایــق و پدالــو و دیگــر ملزومــات ورزش هــای ابــی‪،‬‬ ‫طــرح گردشــگری مــورد نظــرم را گســترش دهــم‪.‬‬ ‫پیشنهاد از اوکراین‬ ‫موفقیــت خانــم انصــاری در توســعه بــاغ گل نرگــس‪،‬‬ ‫اوازه او را از مرزهــای ایــران هــم فراتــر بــرد بــه گون ـه ای کــه‬ ‫بــه او پیشــنها کشــاورزی در خــارج کشــور هــم داده شــد‪:‬‬ ‫« از طریــق یکــی از اشــنایان‪ ،‬از کشــور اوکرایــن پیشــنهاد‬ ‫تولیــد گل نرگــس بــا واگــذاری زمیــن بــه مــن پیشــنهاد شــد‬ ‫امــا نپذیرفتــم ‪ .‬مــن متولــد ‪ ۲۲‬بهمــن ســال ‪ ۱۳۵۷‬هســتم‬ ‫و همیشــه فکــر می کنــم بــه دنیــا امدنــم در روز پیــروزی‬ ‫انقــاب حتمــا حکمتــی دارد‪ .‬می خواهــم در ایــران بمانــم و‬ ‫دینــم را بــه کشــور ادا کنــم‪».‬‬ ‫از جملــه کارهایــی کــه ایــن بانــوی ازادشــهری بــرای ادا کــردن‬ ‫وظیف ـه اش بــه کشــور ادا می کنــد‪ ،‬همــوار کــردن تولیــد گل‬ ‫نرگــس بــرای عالقمنــدان اســت‪«: .‬هــر کســی کــه بــرای راه‬ ‫انــدازی باغــش بــا هــر ابعــادی از من مشــاوره بخواهــد‪ ،‬رایگان‬ ‫و بــدون منــت انجــام می دهــم ‪.‬افــراد زیــادی از نقــاط مختلــف‬ ‫گلســتان و دیگــر اســتان ها بــا مراجعه حضــور و تماس تلفنی‬ ‫از مــن راهنمایــی می خواهنــد کــه دریــغ نمی کنــم ‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫فاصلــه ان هــا نزدیــک باشــم بــه ان هــا ســر می زنــم و از نزدیــک‬ ‫در جریــان فعالیــت انــان قــرار می گیــرم‪».‬‬ ‫در باغــی کــه او ایجــاد کــرده ‪ ۹‬نفــر بــه طــور مســتقیم‬ ‫مشــغول بــه کار هســتند امــا او می خواهــد ایــن تعــداد را‬ ‫بیشــتر کنــد‪« :‬البتــه در زمــان برداشــت گل‪ ،‬تعــداد کارگــران‬ ‫فصلــی بیشــتر می شــود امــا امیــدوارم بــا اجــرای طرح هــای‬ ‫گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬تعــداد بیشــتری را در ایــن بــاغ‬ ‫مشــغول بــه کار کنم‪/».‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 13‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪721‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫نوجوانان از رفتارهای پرخطر پرهیز کنند‬ ‫پیشــگیری از حوادث تلخی مانند حوادث چهارشــنبه اخر ســال نیازمند‬ ‫ارتقــای فرهنــگ ایمنــی اســت و ایــن فرهنــگ بــر ســه اصــل‏اگاهــی‪،‬‬ ‫امــوزش و الــزام اســتوار اســت‪ .‬بســیاری از والدیــن بــدون اگاه ســازی و‬ ‫امــوزش مناســب فرزندانشــان بــه ســراغ اصــل الــزام‏می رونــد و تــاش‬ ‫می کننــد بــا توســل بــه زور و اجبــار‪ ،‬انهــا را از کاری منــع یــا به کاری ترغیب‬ ‫کننــد ولــی ایــن شــیوه معمــوال ًبــا شکســت‏همــراه اســت‬ ‫لزوم کنترل هیجان‬ ‫نوجوانان‬ ‫در چهارشنبه سوری‬ ‫مــرادی ‪ -‬در چهارشــنبه ســوری هیجانــات و شــور و شــوق‬ ‫خاصــی بــه ویــژه‏نوجوانــان وجــود دارد و ایــن قشــر ســنی‬ ‫ســعی دارنــد بــه هــر شــکلی‏ایــن هیجانــات را تخلیــه کننــد و‬ ‫برخــی وســایل مــورد اســتفاده در‏ایــن شــب مــواد اتـش زا و‬ ‫محترقــه اســت کــه هــر ســاله باعث‏مصدومیت یــا در برخی‬ ‫مــوارد جــان باختــن نوجوانــان می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهم ترین‏اقدامات در مواجهه‬ ‫با سوختگی ها این است که‬ ‫افراد ابتدا باید محل سوختگی‬ ‫را با اب سرد و تمیز و به مدت‬ ‫حداقل ‪۱۰‬‏دقیقه بشویند‬ ‫شــب چهارشــنبه اخــر ســال یــا همــان چهارشــنبه ســوری‪،‬‬ ‫شــبی اســت کــه بــر اســاس یــک ســنت قدیمــی بــرای تخلیــه‬ ‫هیجانــات کــودکان‪،‬‏نوجوانــان و حتــی بزرگســاالن بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا اســتفاده از مــواد محترقــه‪ ،‬بعضــا ًانفجــاری و‬ ‫مصدومیــت و حتــی مــرگ افــراد می توانــد‏غــم و انــدوه را‬ ‫جایگزیــن شــادی و نشــاط کنــد‏‪.‬‬ ‫ســال ها اســت کــه چهارشــنبه اخــر ســال یعنــی دلهــره‪،‬‬ ‫تــرس‪ ،‬خطــر و فاجعــه و دیگــر بــه معنــای پریــدن از روی‬ ‫اتــش نیســت بلکــه‏پریــدن از روی حادثــه اســت‪ .‬امــروزه‬ ‫بــا منســوخ شــدن ایــن ائیــن قدیمــی و جایگزیــن شــدن‬ ‫روش هــای پرخطــر جدیــد‪ ،‬چهارشــنبه اخــر‏ســال از یــک‬ ‫ســنت دوســت داشــتنی و زیبــا بــه شــبی وحشـت اور تبدیــل‬ ‫شــده اســت‏‪.‬‬ ‫انچــه ایــن روزهــا بــه عنــوان ترقــه و مــواد محترقــه و مــواد‬ ‫انفجــاری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد بــه صــورت ترکیبــی‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن مــواد بــه‏قــدری حســاس اســت کــه ضربــه و‬ ‫رســیدن حــرارت اندکــی بــه انهــا‪ ،‬عمــل کــرده و منفجــر‬ ‫می شــوند و گاه نیــز بــدون رســیدن حــرارت و بــا‏وارد شــدن‬ ‫ضربه‪ ،‬در اثر فعل و انفعاالت شــیمیایی و حتی در مقابل‬ ‫ارتعاشــات هــوا و بــا قــرار گرفتــن در محــدوده یــک فرکانــس‬ ‫‏خــاص‪ ،‬خــود بــه خــود فعــال شــده و منفجــر می شــوند‏‪.‬‬ ‫درهــر صــورت در اثــر انفجــار مــواد‪ ،‬انــرژی زیــادی به طور‬ ‫ناگهانــی ازاد شــده و در اثــر پرتــاب ذرات و انرژی هــا رهــا‬ ‫شــده‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد‏حریــق و صــدای مهیب‪ ،‬خســارت‬ ‫جانــی و مالــی نیــز بــه وجــود مـی اورد‪ .‬در صــورت انفجــار‬ ‫در محیــط بســته‪ ،‬اثــر تخریبــی ایــن مــواد‏فوق العــاده‬ ‫زیــاد خواهــد بــود بــه نحــوی کــه ‪ ۲۵۰‬گــرم از ایــن مــواد‬ ‫می توانــد یــک کاشــانه بــا وســعت ‪ ۷۰‬متــر مربــع را دچــار‬ ‫خســارت زیــاد‏نمایــد و شیشــه ســاختمان ها را تــا شــعاع‬ ‫‪ ۲۵۰‬متــر بشــکند‏‪.‬‬ ‫بســیار دیده شــده اســت که مواد محترقه در داخل کمد‬ ‫یــا زیــر زمیــن نگهــداری شــده و بــدون دخالــت انســان در‬ ‫اثــر شــرایط مســاعد‪،‬‏خــود بــه خــود منفجــر شــده و یــا در‬ ‫هنــگام جــا بــه جایــی بــا دســت و یــا در داخــل ســاک و‬ ‫کیــف در اثــر حــرارت یــا ضربــه منتقــل شــده اند‪.‬‏کــودکان‬ ‫و نوجوانــان زشــتی و ترقــه بــازی را بــه دلیــل احتمــال بــروز‬ ‫خطــر درک می کننــد‏‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اغلــب کبریــت‪ ،‬ترقــه و مــواد محترقــه‬ ‫و منفجــره را پــس از تهیــه در نقــاط غیــر قابــل دیــد ماننــد‬ ‫انبــاری زیــر زمیــن‏بالکــن پشــت بــام و یــا داخــل کیــف و کمد‬ ‫و وســایل شــخصی خــود مخفــی می کننــد کــه ایــن امــر خــود‬ ‫از عوامــل بــروز حریــق و حادثــه‏اســت‪ .‬بنابرایــن بــه والدیــن‬ ‫توصیــه می شــود در ایــن مکان هــا را قفــل نمــوده و از رفــت‬ ‫و امــد فرزنــدان خــود بــه ایــن محل هــا ممانعــت‏کننــد و‬ ‫روزانــه ایــن مــکان و کیــف و کمــد فرزنــدان خــود را مــورد‬ ‫بررســی قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫ترقه بازی نوجوانان و مهم ترین حوادث چهارشنبه سوری‬ ‫متخصصــان تاکیــد دارنــد ســوختگی های ســطحی و‬ ‫ســوختگی های نیمــه عمیــق و عمیــق (ســوختگی های درجه‬ ‫یــک‪ ،‬دو و ســه)‏مهم تریــن و بیشــترین درصــد حــوادث در‬ ‫چهارشــنبه ســوری را مخصوصــا ًبــرای نوجوانــان و جوانــان‪،‬‬ ‫بــه وجــود می اورنــد‪ .‬مهم تریــن ‏اقدامــات در مواجهــه‬ ‫بــا ســوختگی ها ایــن اســت کــه افــراد ابتــدا بایــد محــل‬ ‫ســوختگی را بــا اب ســرد و تمیــز و بــه مــدت حداقــل ‪۱۰‬‬ ‫‏دقیقــه بشــویند‏‪.‬‬ ‫اقدامــات بعــدی در مواجهــه بــا ســوختگی های چهارشــنبه‬ ‫ســوری خــارج کــردن ارام لبــاس افــرادی کــه دچار ســوختگی‬ ‫شــده اند‪ ،‬پرهیــز از‏ترکانــدن تاول هــا و پوشــاندن انهــا بــا‬ ‫بانــد اســتریل اســت اســیب دیدگی هــای چشــمی نیــز جــزو‬ ‫مهم ترین اســیب دیدگی های چهارشــنبه‏ســوری اســت که‬ ‫بعضــا ًمنجــر بــه نابینایــی افــراد نیــز می شــود‪ .‬در صورتــی که‬ ‫چشــم فــردی اســیب ببینــد نبایــد چشــم و پلــک را بــا دســت‬ ‫‏بمالنــد بلکــه فقــط بایــد بــا اب شستشــو داده و در اولیــن‬ ‫فرصــت مصــدوم را بــه اورژانــس و بیمارســتان منتقــل کننــد‏‪.‬‬ ‫ضرورت اگاه سازی نوجوانان‬ ‫پیشــگیری از حــوادث تلخــی ماننــد حوادث چهارشــنبه اخر‬ ‫ســال نیازمند ارتقای فرهنگ ایمنی اســت و این فرهنگ بر‬ ‫ســه اصــل‏اگاهــی‪ ،‬امــوزش و الــزام اســتوار اســت‪ .‬بســیاری‬ ‫از والدین بدون اگاه ســازی و اموزش مناســب فرزندانشــان‬ ‫بــه ســراغ اصــل الــزام‏می رونــد و تــاش می کننــد بــا توســل‬ ‫بــه زور و اجبــار‪ ،‬انهــا را از کاری منــع یــا بــه کاری ترغیب کنند‬ ‫ولــی ایــن شــیوه معمــوال ًبــا شکســت‏همراه اســت‏‪.‬‬ ‫متخصصان تاکید دارند‬ ‫سوختگی های سطحی و‬ ‫سوختگی های نیمه عمیق و‬ ‫عمیق (سوختگی های درجه یک‪،‬‬ ‫دو و سه)‏مهم ترین و بیشترین‬ ‫درصد حوادثً در چهارشنبه سوری‬ ‫را مخصوصا برای نوجوانان و‬ ‫جوانان‪ ،‬به وجود می اورند‪.‬‬ ‫اگاه ســازی و امــوزش نوجوانــان و جوانــان ضــرورت دارد‬ ‫و در رونــد ایــن اگاه ســازی بایــد بــه شــخصیت انهــا احتــرام‬ ‫گذاشــت در‏حقیقــت راه ایمنــی از امــوزش می گــذرد و پیــش‬ ‫شــرط اموزش اگاهی اســت‪ .‬اگاهی از خطرهای چهارشــنبه‬ ‫ســوری و شــیوه مقابلــه بــا‏ایــن خطرهــا احتمــال بروز حــوادث‬ ‫تلــخ را در اخریــن مــاه ســال کاهــش خواهــد داد‏‪.‬‬ ‫نوجوانان از رفتارهای پرخطر پرهیز کنند‬ ‫اسیب شناســان‪ ،‬توصیه هــا و هشــدارهایی نیــز بــرای‬ ‫حفاظــت از کــودکان و نوجوانــان ارائــه در برابــر ایــن حــوادث‬ ‫و همچنیــن تهدیدهــا‏دارنــد‪ ،‬مجیــد ابهــری اســیب شــناس‬ ‫اجتماعــی تاکیــد دارد کــه خانواده هــا مراســم چهارشــنبه‬ ‫ســوری را در مقابــل درب خانه هــای خــود‏برگــزار کننــد و‬ ‫مراقــب حضــور افــراد غریبــه و غیرمحلــی باشــند‏‪.‬‬ ‫وزارت ارتباطــات پیــش از وقــوع رویــداد مراقــب فضــای‬ ‫مجــازی باشــد و بهتریــن کار بــه جای فیلتر تلگرام‪ ،‬مســدود‬ ‫کــردن امــکان اپلــود‏و دانلــود تــا ســقف مشــخص می باشــد‪.‬‬ ‫مامــوران قانــون مراقــب خروجی هــای شــهرهای خــود‬ ‫باشــند‪ .‬خــواص و ســلبریتی ها مراقــب‏باشــند بــرای مطــرح‬ ‫شــدن و خودشــیرینی بــا جــان جوانــان مــردم بــازی نکننــد‪.‬‬ ‫همــه دلســوزان کشــور از نوجوانــان و جوانــان بخواهنــد از‬ ‫‏بــروز رفتارهــای پرخطــر پرهیــز کننــد و بخاطــر یــک شــب‪،‬‬ ‫تمــام عمــر خــود را تبــاه نکننــد‏‪.‬‬ ‫یکی از راه های ایمن سازی‬ ‫نسبی چهارشنبه سوری‪ ،‬این‬ ‫است که خطرهای بالقوه این‬ ‫ایام را به خوبی برای فرزندمان‬ ‫توضیح‏دهیم و قوانین و‬ ‫چارچوب های تربیتی مان را به‬ ‫او یاداوری کنیم‬ ‫والدین هیجان نوجوانان را مدیریت کنند‬ ‫روانشناســان و کارشناســان حــوزه مســائل اجتماعــی تاکیــد‬ ‫دارنــد چهارشنبه ســوری‪ ،‬ســطحی از هیجــان را بیشــتر‬ ‫در نوجوانــان کــه ‏بیشــترین اســیب را می بیننــد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫می کنــد کــه بــرای انهــا خوشــایند و لــذت بخــش اســت؛ بــه‬ ‫همیــن دلیــل پــدر یــا مــادر‪ ،‬معمــوال ًبــه‏ســختی می تواننــد‬ ‫فرزندشــان را بــه کلــی از ایــن تجربــه هیجانــی بازدارنــد امــا‬ ‫می توانیــم هیجــان انهــا را تعدیــل و رفتارشــان را مدیریــت‬ ‫‏کنیــم و شــرایطی فراهــم کنیــم کــه چهارشــنبه ســوری بــرای‬ ‫انهــا بــه نســبت ایمــن شــود‏‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای ایمن ســازی نســبی چهارشنبه ســوری‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه خطرهــای بالقــوه ایــن ایــام را بــه خوبــی‬ ‫بــرای فرزندمــان توضیــح‏دهیــم و قوانیــن و چارچوب هــای‬ ‫تربیتی مــان را بــه او یــاداوری کنیــم‏‪.‬‬ ‫اگــر نوجــوان بــا والدیــن همــکاری کــرد‪ ،‬جــواب او پــاداش‬ ‫و تشــویق اســت؛ امــا اگــر او را منــع کردنــد و نپذیرفــت‪،‬‬ ‫بایــد برایــش شــرط‏بگذارنــد و بهتریــن شــرط ایــن اســت کــه‬ ‫خودشان هم کنار او حضور داشته باشند و بر رفتارهایش‬ ‫نظــارت کننــد تــا خطــری تهدیــدش‏نکنــد‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی‬ ‫چنیــن امکانــی برایمــان فراهــم نیســت‪ ،‬بایــد الاقــل یک فرد‬ ‫بالــغ مــورد اعتمــاد را همــراه کودکمــان بفرســتند‏‪.‬‬ ‫بــه فرزنــدان نوجــوان بیاموزیــد کــه اســتفاده از مــواد اتــش‬ ‫بــازی هرگــز بــه طــور کامــل ایمــن نیســت‪ ،‬حتــی در صورتــی‬ ‫کــه مراقبــت کامــل‏صــورت گیــرد‪ .‬حــوادث نــه تنهــا ممکــن‬ ‫اســت بــرای کســانی کــه از ان اســتفاده می کننــد بــه وجــود‬ ‫ایــد‪ ،‬بلکــه بــرای کســانی کــه ایــن مــواد را‏درســت می کننــد‬ ‫نیــز ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد‪ ،‬پــس از مکان هایــی کــه از‬ ‫مــواد محترقــه در ان اســتفاده می شــود ســریع دوری کننــد‏‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ ‫‪ -۱‬شتاب اولیه و شتاب ثانویه چیست؟‬ ‫شــتاب اولیــه یعنــی زمانــی کــه طــول می کشــد‬ ‫تــا خــودرو از حالــت ســکون یــا ســرعت های زیــر‬ ‫‪ 20‬کیلومتــر در ســاعت‪ ،‬بــه ســرعت های باالتــر‬ ‫دســت پیــدا کنــد‪ ،‬امــا شــتاب ثانویــه بیش تــر بــه‬ ‫حالت هایــی شــبیه بــه ســبقت گرفتــن مربــوط‬ ‫می شــود‪ ،‬یعنــی مثــا شــتاب گیــری از ســرعت‬ ‫‪ 70‬بــه ‪ 90‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در ســپر عقــب ‪ 206‬چراغــی وجــود دارد؛ چــرا‬ ‫روشــن نمی شود؟‬ ‫ایــن چــراغ‪ ،‬مــه شــکن عقــب اســت کــه بــرای‬ ‫شــرایط جــوی بــا دیــد کــم از جملــه بــاران و مــه‬ ‫اســتفاده می شــود تــا راننــدگان عقبــی مــا را بهتــر‬ ‫ببیننــد‪ .‬اســتفاده از ان هــم بــه ایــن صــورت‬ ‫اســت کــه روی دســته راهنمــا‪ ،‬حلقــه را دو بــار‬ ‫بــه ســمت جلــو می چرخانیــم و رهــا می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایــا امــکان شکســتن یــا بریــدن پلــوس ‪٤٠٥‬‬ ‫وجــود دارد؟ در صــورت بــروز‪ ،‬چــه خطراتــی‬ ‫ممکــن اســت در حیــن رانندگــی رخ دهــد؟‬ ‫ایــن احتمــال در مــورد همــه خودروهــای‬ ‫دیفرانســیل جلــو وجــود دارد‪ .‬در صــورت‬ ‫بــروز ایــن مشــکل‪ ،‬چنــان چــه ســرعت خــودرو‬ ‫کــم باشــد‪ ،‬خــودرو قــادر بــه حرکــت نخواهــد‬ ‫بــود و شــاید خطرنــاک هــم نباشــد‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫در ســرعت های بــاال باشــد (کــه کمتــر اتفــاق‬ ‫می افتد)‪،‬ممکــن اســت باعــث انحــراف خــودرو‬ ‫از مســیر حرکــت و بــروز ســانحه شــود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬خــودرو ‪ 206‬تیــپ ‪ 2‬مــدل ‪ 84‬دارم کــه بعــد‬ ‫از کشــیدن شــدید و ناگهانــی ترمــز دســتی‪ ،‬چــراغ‬ ‫‪ STOP‬ان روشــن می مانــد‪ ،‬بــرای رفــع مشــکل‬ ‫روغــن نیــز اضافــه کــرده ام‪ ،‬امــا برطــرف نشــد‪.‬این‬ ‫موضــوع فقــط بــه روغــن ترمــز مربــوط اســت کــه‬ ‫گفتیــد اضافــه کرده ایــد؛ تنهــا احتمالــی کــه باقــی‬ ‫می مانــد‪ ،‬خــراب بــودن یــا قطــع و وصــل شــدن‬ ‫حســگر مربــوط بــه ســطح روغــن ترمــز اســت کــه‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم موضــوع را بــا نمایندگــی مجــاز‬ ‫در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬یــک ســمند ال ایکــس ‪ EF7‬دارم مــدل ‪ 90‬بــا‬ ‫ســرعتکــماصــلترمزهایــشخــوبعمــلنمــیکنــد‪.‬‬ ‫وقتی که ای بی اس فعال می شــود زیر پایم‬ ‫حــس میکنــم کــه خالــی شــده‪ .‬بــه نمایندگی هــا‬ ‫مراجعــه کــرده ام می گوینــد ای بــی اس همیــن‬ ‫طوری اســت‪ .‬لطفــا توضیح بدهید‪.‬‬ ‫اصــوال ترمــز ضدقفــل‪ ،‬چیــزی عــاوه بــر ترمــز‬ ‫اصلــی خــودرو اســت؛ یعنــی حتــی اگــر کامــا از‬ ‫کار بیفتــد‪ ،‬ترمــز عــادی خــودرو کمــاکان وجــود‬ ‫دارد و نبایــد تغییــری در قــدرت ان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه سیســتم ضدقفــل فعــال می شــود‪،‬‬ ‫بــه دلیــل قطــع و وصــل مکــرر و خــودکار فشــار‬ ‫ترمــز‪ ،‬ممکــن اســت زیــر پــا احســاس خالــی‬ ‫شــدن داشــته باشــید‪ ،‬امــا قــدرت ترمزگیــری‬ ‫نبایــد کم تــر شــود‪( .‬در برخــی مــوارد ترمــز بــه‬ ‫اصطــاح زیــر پــا چــوب می شــود‪ ,‬کــه بــا جایگزیــن‬ ‫کــردن بوســتر ترمــز بزرگتــر‪ ,‬رفــع می شــود)‬ ‫در هــر صــورت اگــر بــاز هــم فکــر می کنیــد‬ ‫مشــکلی وجــود دارد‪ ،‬بــه یــک نمایندگــی دیگــر هــم‬ ‫مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫نیازمندیهای انسان‬ ‫به افریننده‬ ‫انســان نیازمنــد ارتبــاط مســتقیم بــا افریننــده‬ ‫و هســتی بخــش خــود اســت ‪ .‬ایــن ارتبــاط‬ ‫اگــر چــه از طریــق مناجــات و رازگویــی درونــی‬ ‫و قلبــی مــی گیــرد امــا دسترســی بــه کلمــات‬ ‫خــود خداونــد بســیار لــذت بخــش و اطمینــان‬ ‫اور اســت ‪.‬چنــان کــه اقبــال الهــوری گفتــه‬ ‫اســت‪(( :‬اگــر مــی خواهــی خــدا بــا تــو ســخن‬ ‫بگــو ید‪،‬قــران بخــوان))‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امام جمعه موقت بجنورد‪:‬‬ ‫بهترین الگو برای جوانان‬ ‫حضرت علی اکبر(ع) است‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد گفــت‪ :‬حضــرت علــی‬ ‫اکبــر (ع) یــک الگــوی بــه تمــام معنــا بــرای جوانــان‬ ‫طــول تاریــخ اســت و جوانــان بایــد در مســیر‬ ‫زندگــی خــود راه و روش ایــن بزرگــوار را مدنظــر‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬حجــت‬ ‫االســام رحیــم مهــدوی پــور در خطبــه هــای نمــاز‬ ‫جمعــه ایــن هفتــه بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬جوان ترهــا کــه شخصیتشــان در حــال‬ ‫شــکل گیری اســت بایــد فرصــت را غنیمــت بشــمارند‬ ‫و روی شــخصیت خودشــان کار کنند و در این راســتا‬ ‫از حضــرت علی اکبــر(ع) الگــو بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زندگــی حضــرت علــی اکبــر (ع)‬ ‫مدرســه اســمانی بــرای اموختــن اموزه هــای الهــی‬ ‫بــه ویــژه بــرای جوانــان اســت چــرا کــه وی درتمامــی‬ ‫مــوارد هماننــد پیامبــر اکــرم(ص) بــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫حضــرت همچنیــن نمــاد والیت مــداری و مجاهــدت‬ ‫در راه دیــن و مبــارزه علیــه مســتکبران اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهــدوی پــور در ادامــه بــا بیــان‬ ‫اینکــه در جوامــع امــروزی انســان نبایــد فقــط‬ ‫بدنبــال مادیــات باشــد افــزود‪ :‬بلکــه بایــد همــواره‬ ‫بدنبــال فهــم و درک دنیــا و اخــرت نیــز بــود چــرا کــه‬ ‫ایــن امــر خــود بخشــی از روزی و روزمرگــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خداونــد انســان را در دنیــا مامــور‬ ‫بــه عمــل صالــح و نیکــی بــه دیگــران کــرده اســت‬ ‫کــه یکــی از مهمتریــن دســتورات دیــن اســام‬ ‫احســان و نیکــی بــه همنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کمــک بــه نیازمنــدان اجــر بزرگــی نــزد‬ ‫خداونــد دارد بنابرایــن تــا ان جایــی کــه مــی توانیــم‬ ‫در راســتای کمــک بــه همدیگــر کوتاهــی نکنیــم‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد اظهــار کــرد‪ :‬بــه‬ ‫طــور یقیــن کمــک بــه نیازمنــدان باعــث خشــنودی‬ ‫خداونــد و افزایــش رزق و روزی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهــدوی پــور در ادامــه بــه نیمــه‬ ‫شــعبان و والدت حضــرت مهــدی(ع) اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬خداونــد بــا ظهــور پیامبــر اکــرم (ص) دیــن‬ ‫را نــازل کــرد و بــا ظهــور امــام زمــان (ع) تمامــی‬ ‫احــکام دیــن عملــی خواهــد شــد و ایــن ظهــور‪،‬‬ ‫ظهــور خوبــی هــا اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مهــم تریــن وظیفــه انســان هــا‬ ‫انتظــار فــرج ان امــام همــام و انتظــار خوبــی هــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دشــمن بــه دنبــال ایجــاد ناامنــی و برهــم زدن‬ ‫امنیــت اســت‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد گفــت‪ :‬اکنــون دشــمن‬ ‫بدنبــال ایجــاد ناامنــی و برهــم زدن امنیــت در کشــور‬ ‫اســت کــه نتیجــه زیــاده خواهــی انهــا اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهــدوی پــور بیــان کــرد‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫امنیــت حاکــم در کشــور مــا در منطقــه خاورمیانــه بی‬ ‫نظیــر اســت و دشــمنان بــرای برهــم زدن ایــن امنیــت‬ ‫و اســایش موجــود برنامــه ریــزی کرده انــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 13‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪721‬‬ ‫دالیل رشد قیمت ها را سران قوا‬ ‫به مردم اعالم کنند‬ ‫امــام جمعــه گــرگان بــا اشــاره بــه گرانــی افســار گســیخته در کشــور از ســران قــوا خواســت دالیــل‬ ‫رشــد قیمت هــا را بــه مــردم اعــام کننــد تــا مانــع سوءاســتفاده دشــمنان از ایــن وضعیــت شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در خطبه هــای نمازجمعــه‬ ‫گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت کاالهــا بــدون هیــچ معیــاری در حــال افزایــش اســت کــه در ایــن‬ ‫شــرایط دشــمن فضــا را بــرای القائــات خــود مناســب دیــده و بــه دنبــال نشــان دادن ناکارامــدی‬ ‫مدیــران خــودم کشــور اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود با اشــاره به فرا رســیدن والدت حضرت‬ ‫علــی اکبــر (ع) و روز جــوان گفــت‪ :‬روز جــوان‪ ،‬فرصتــی اســت کــه بایــد بــه دنبــال بیشــترکردن‬ ‫نقــش ایــن گــروه تاثیرگــذار در جامعــه باشــیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی جوانــان بــه جــای پذیــرش الگوهــای علمــی و شــخصیتی اســامی و ملــی‬ ‫بــه دنبــال تاثیــر گرفتــن از مــدل مــو‪ ،‬لبــاس غربــی هســتند کــه بــرای حــل ان بایــد بــه دنبــال کار‬ ‫فرهنگــی بود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در جوامــع اســامی شــخصیت هایی داریــم کــه می تواننــد الگــوی علمــی و‬ ‫اخالقــی جوانــان باشــند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در کشــور هــم جوانــان کارامــد و نخبــه زیــادی داریــم کــه می تواننــد مشــکالت‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی را حــل کننــد کــه بایــد بــه عنــوان الگــو و نمونــه بــه ســایر جوانــان معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ‪ ۱۴‬اســفند ســالروز تاســیس کمیتــه امــداد امــام (ره) و روز احســان و‬ ‫نیکــوکاری گفــت‪ :‬کمیتــه امــداد بــرای رفــع نیــاز نیازمنــدان تشــکیل شــده و بایــد بــه ســمتی برویــم کــه‬ ‫نیازمنــد دســتش بــه جیــب خــودش بــرود نــه ایــن کــه هــر روز محتاج تــر بــه کمک هــای ایــن نهــاد شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان همچنیــن بــا اشــاره بــه ‪ ۱۵‬اســفند و اغــاز هفتــه درختــکاری گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫منابــع طبیعــی موجــود را حفــظ و افزایــش دهیــم و اگــر بهره بــرداری از جنــگل صــورت می گیــرد‪،‬‬ ‫بــرای احیــا باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــرایط بحرانــی خلیــج گــرگان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اگــر فکــری بــه حــال درختــکاری و‬ ‫سرســبزی ایــن نقطــه از اســتان نشــود بــه زودی ماننــد برخــی اســتان های غربــی کشــور‪ ،‬گــرد و‬ ‫غبــار در ایــن اســتان شــمالی حاکــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬درختکاری منافع اقتصادی دارد و کشــاورزان بهتر اســت در اطراف زمین های‬ ‫درخــت بکارنــد تــا از منافع اقتصــادی ان نیز بهره ببرند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان افــزود‪ :‬طــرح کاشــت یــک میلیــارد نهــال در کشــور کــه از ســوی دولــت‬ ‫مطــرح شــده کار خوبــی اســت و کشــور بــه ان نیــاز دارد‪ ،‬امــا مــردم بایــد صبــور باشــند‪ ،‬زیــرا‬ ‫نتیجــه ایــن کار در دراز مــدت مشــخص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه اجــرای قانــون مولدســازی دارایی هــای مــازاد دولــت اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اجــرای ایــن قانــون اگــر بــر اســاس سیاســت اصلــی ان کــه درامــد حاصــل از فــروش امــاک‬ ‫مــازاد دولتــی بــرای مــردم و توســعه و رشــد و پیشــرفت طرح هــا و پروژه هــای کشــور هزینــه‬ ‫شــود‪ ،‬خــوب اســت‪.‬‬ ‫مسمومیت‬ ‫در مدارس کشور‪،‬‬ ‫فاز دوم پروژه ی ژینا‬ ‫ســه مــاه پیــش دســتور «بســتر ســازی» بــرای انجــام ایــن‬ ‫عملیــات صــادر شــده اســت!‬ ‫چــرا همزمــان بــا اوج گیــری قیمــت دالر «خرابــکاری‬ ‫شــرافتمندانه» اغــاز شــد؟‬ ‫شــب گذشــته در خصوص ماجرای مســمومیت در مدارس‬ ‫و اینکــه ممکــن اســت ایــن پــروژه کامــا عامدانــه بــه ســمت‬ ‫کشــته ســازی هــم بــرود توضیــح دادیــم‪.‬‬ ‫امــروز چنــد روحانــی اصــاح طلــب در قــم بــه شــکلی صریــح‬ ‫بــه ایــن مســئله ورود کــرده و بــه بهانــه ی مســمومیت هــای‬ ‫پیــش امــده حکومــت را مــورد حملــه قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫از جماعــت وطــن فــروش‪ ،‬تــا ســلطنت طلــب و منافــق هــم‬ ‫همــه تــاش کردنــد بــه ماجــرا بــه شــکلی بپردازنــد تــا افــکار‬ ‫عمومــی علیــه حکومــت باشــد‪.‬‬ ‫البتــه هــر انســان عاقلــی ایــن بدیهیــات را می فهمــد کــه در‬ ‫ی اســت کــه از وقــوع‬ ‫حــال حاضــر حکومــت ایــران تنهــا کسـ ‬ ‫چنیــن چیــزی ضــرر میبینــد و اتفاقــا برعکــس‪ ،‬مخالفینــش‬ ‫تنهــا گروهــی هســتند کــه از ایــن اوضــاع منفعــت میبرنــد‪.‬‬ ‫بــه عبــارت ســاده تــر تــا همینجــای کار اگــر قــرار باشــد بــه‬ ‫دنبــال متهــم بگردیــم‪ ،‬ان متهــم در جمع مخالفین حکومت‬ ‫ممکــن اســت پیــدا شــود‪.‬‬ ‫امــا شــاید خــوب باشــد برگردیــم بــه یــک توئیــت کــه مربــوط‬ ‫بــه ســه مــاه گذشــته اســت و حــاال دارد دســت بــه دســت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫توئیتــی کــه در ان یــک اکانــت وطــن فــروش از مخاطبیــن‬ ‫خــود می خواهــد از یــک مــاده ی خطرنــاک در فضــای بســته ی‬ ‫کالس هــای درس اســتفاده کننــد‪ ،‬بلکــه فعالیــت مــدارس‬ ‫متوقــف شــود‪.‬‬ ‫همزمــان بــا همــان توئیــت عضــو شــورای شــهر شــیراز کــه‬ ‫همچنان توئیت ها و تاکید هایش در خصوص «خرابکاری‬ ‫نبود مربی پرورشی در نیمی از مدارس‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬افــزون بــر‪ ۲‬هــزار اموزشــگاه در اســتان‬ ‫وجــود دارد کــه نیمــی از ان فاقــد مشــاور و معلــم پرورشــی اســت‪.‬‬ ‫محمــد عقیقــی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ‪ ۲۳۰‬هــزار دانــش امــوز و کودکســتانی در اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬معلــم‬ ‫تعلیــم مــی بیننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نقــش مشــاوران فرهنگــی در کنتــرل و پیشــگیری اســیب هــای اجتماعــی بــی بدیــل اســت و هــر میــزان‬ ‫از ایــن ظرفیــت اســتفاده شــود اینــده بهتــری بــرای جوانــان رقــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اگرچــه اســیب های اجتماعــی از‬ ‫ـردن‬ ‫شــرافتمندانه» (و ضربــه زدن بــه کشــور و انداختــن بــه گـ ِ‬ ‫حکومــت) موجــود اســت بــر روی ایــن تاکیــد می کــرد کــه‬ ‫بکوشــید کارهایــی را انجــام دهیــد کــه خرابــکاری اســت و ان‬ ‫خرابــکاری را گــردن حکومــت بیندازیــد‪.‬‬ ‫ســه ماه از ان ماجرا گذشــت و حاال همزمان با باال گرفتن‬ ‫قیمــت دالر کــه برخــی ان را بــه دلیــل شــدت گرفتــن جنــگ‬ ‫ارزی علیــه ایــران می داننــد بــه یکبــاره رونــد مســمومیت های‬ ‫مــدارس هــم اوج می گیــرد‪...‬‬ ‫ایــن رخــداد در حــوزه تولیــد محتــوا میکعوشــد چــه چیــزی را‬ ‫رقــم بزنــد؟‬ ‫واضح اســت که در مرحله اول می کوشــد مذهب_هراســی‬ ‫کند‪ ،‬در مرحله دوم میکوشــد یک هماهنگی بین حکومت‬ ‫و طالبــان ایجــاد کند‪.‬‬ ‫در مرحله سوم میکوشد جامعه را نگران کند‬ ‫در مرحلــه چهــارم میکوشــد تمرکــز را از نیروهــای امنیتــی‬ ‫بگیــرد‬ ‫و در مرحلــه بعــد قطعــا بــه فکــر فعــال کــردن جمعیتــی‬ ‫ســت کــه ارام نشســته و تــا امــروز ترجیــح داده ابــراز نــا‬ ‫رضایتــی نکنــد‪.‬‬ ‫ایــا از خروجــی هایــی کــه در تولیــدات رســانه ای ســعودی‬ ‫اینترنشــنال دیــده می شــود می تــوان بــه ایــن جمــع بنــدی‬ ‫رســید کــه عــده ای کامــا هوشــمندانه بــه دنبــال خروجــی از‬ ‫ایــن حادثــه هســتند؟‬ ‫پاسخ کامال روشن و صد در صد مثبت است‪.‬‬ ‫ایــا انچــه رخ داده میتوانــد هدفمنــد باشــد یــا بهــره بــرداری‬ ‫ســعودی اینترنشــنال هــا از یــک حادثــه ی دنبالــه دار اســت؟‬ ‫پــر واضــح اســت بــا توجــه بــه امــوزش هایــی کــه برخــی‬ ‫حســاب هــای توئیتــری در ســه مــاه قبــل در خصــوص‬ ‫خرابــکاری در مــدارس داده انــد بــا یک اقدام هدفمند طرفیم‬ ‫کــه از ســه مــاه قبــل برایــش تــدارک دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫چــه کســانی ممکــن اســت پشــت ماجــرا باشــند؟ فعــا بــرای‬ ‫قضــاوت و حکــم صــادر کــردن بســیار زود اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه حــدس زدن در ایــن خصــوص کار ســختی نیســت‬ ‫امــا شــاید بهتــر باشــد کمــی در ایــن خصــوص صبــر کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای پــروژه ی ژینــا ‪ 800‬میلیــون دالر هزینــه نشــده کــه‬ ‫در مــاه پنجــم بــا دعــوای رضــا پهلــوی و دیگــر اپوزیســیون بــه‬ ‫حاشــیه بــرود‪.‬‬ ‫این پروژه قرار بود کار نظام را یکسره کند‪.‬‬ ‫نه به این معنا که نظام را عوض کند خیر !‬ ‫قــرار بــود بــه مطالبــه ی وطــن فــروش هــای خارج نشــین‬ ‫بــرای اقــدام علیــه ایــران و ایجــاد ‪#‬درگیری_مســلحانه در‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و کردســتان و تجمعــات در داخــل‬ ‫ایــران؛ و در نهایــت بــه حملــه ی هوایــی اســرائیل بــه زیــر‬ ‫ســاخت ها منجــر شــود‪.‬‬ ‫یقیــن بدانیــد دشــمنان میهــن خواهنــد کوشــید تــا پــروژه ی‬ ‫ژینــا را احیــا کننــد‪.‬‬ ‫ایــا مســمومیت هــا قــرار اســت بــه همــان هــدف ختــم شــود؟‬ ‫بایــد منتظــر مانــد تــا مــرور زمــان همــه چیــز را روشـن تر کنــد‪...‬‬ ‫گذشــته وجــود داشــته‪ ،‬ولــی در ســال های اخیــر ایــن اســیب ها در مــدارس ســطح اســتان و کشــور رشــد ‪ ۲۰‬درصــدی بــه‬ ‫همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬اضطــراب‪ ،‬اســترس‪ ،‬اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و فضــای مجــازی‪ ،‬اقــدام بــه خودکشــی و فــرار از منــزل و مدرســه‬ ‫از تبعــات اســیب هــای اجتماعــی اســت کــه بایــد بــه ایــن مــوراد بــه صــورت کارشناســی در مــدارس رســیدگی کــرد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫عقیقــی بیــان کــرد‪ :‬در همیــن راســتا خــط ‪ ۱۵۷۰‬در اســتان راه انــدازی شــده اســت کــه دانــش امــوزان و اولیــا از ســاع ‬ ‫هشــت تــا ‪ ۲۰‬مــی تواننــد از خدمــات مشــاوره ای ایــن مرکــز اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اجرای موفق طرح نماد‬ ‫وی طــرح نمــاد (نظــام مراقبــت اجتماعــی دانــش امــوزان) را یکــی دیگــر از طــرح هــای اجرایــی در ایــن حــوزه دانســت و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۴۶۱‬مدرســه در هشــت شهرســتان اســتان زیــر پوشــش ایــن طــرح قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۳۲ :‬مدرســه در شهرســتان بجنــورد‪۸۱ ،‬‬ ‫مدرســه شــیروان‪ ۱۳۵ ،‬مدرســه اســفراین‪ ۶۶ ،‬مدرســه مانــه و ســملقان و ‪ ۴۷‬مدرســه شهرســتان راز مجــری ایــن طــرح هســتند‪.‬‬ ‫عقیقــی اولویــت فعالیت هــای طــرح نمــاد را غربالگــری روانــی و اجتماعــی بــه عنــوان نقشــه راه کاهــش اســیب پذیــری‬ ‫دانــش امــوزان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۲‬هــزار و ‪ ۸۰۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹۳‬هــزار و ‪ ۴۷۷‬دختــر و مابقــی پســر هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 13‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪721‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫رییسدادگستریگلستان‪:‬‬ ‫اطالعات خود را وکال به روز کنند‬ ‫رییس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬در کنار قضات باید کاراموزان و وکالی دادگســتری‬ ‫علــم و اطالعــات خــود را بــه روز کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حیــدر اســیابی در مراســم گرامیداشــت هفتادمیــن‬ ‫ســالگرد تاســیس کانــون وکالی دادگســتری و هفدمیــن دوره تحلیــف کارامــوزان وکالــت‬ ‫ن اظهارداشــت‪ :‬وکال در جلســات دادگاه و مواجهــه بــا اربــاب رجــوع بایــد‬ ‫دادگســتری گلســتا ‬ ‫اداب گفتــار‪ ،‬ادبیاتــی‪ ،‬رفتــاری و کــرداری وکالــت را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از منظــر خــود در بحــث اســتقالل هــر کســی بــرای ان تعریــف دارد در صورتــی‬ ‫کــه تبعیــت از مباحــث قانونــی مهمتریــن نکتــه اســتقالل اســت و بیــن بخش هــای مختلــف‬ ‫رییس پارک ملی گلستان‬ ‫ربیس کانون وکالی دادگستری گلستان‬ ‫معتقدیم با تعامل مشکالت حل می شود‬ ‫ن گفــت‪ :‬وکالیــی هســتند کــه هزینــه تمدیــد پروانــه‬ ‫ربیــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتا ‬ ‫فعالیــت را بــه دلیــل نداشــتن درامــد مناســب‪ ،‬ندارنــد و حتــی از پــس هزینه هــای دفتــر وکالــت‬ ‫بــر نمی اینــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا مومــن اظهــار داشــت‪ :‬معتقدیــم کــه بــا تعامــل هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد کــه حل‬ ‫نشــود و تاکنــون مــوارد اختــاف نظــر در اییــن نامــه بــا تعامــل حــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه کانون هــای وکال کــه میبایســت وکیــل مردم باشــند در حال ســپری‬ ‫کردن روزهای ســختی هســتند ‪.‬‬ ‫ن ادامــه داد‪ :‬اســتقالل کانــون وکال به معنای مقابله‬ ‫رییــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتا ‬ ‫بــا حاکمیــت نبــوده امــا واقعیــت ایــن اســت کــه حاکمیــت بایــد ناظــر بر همــه امور باشــد‪.‬‬ ‫مومــن در ادامــه افــزود‪ :‬در واقــع مفهــوم اســتقالل کانــون وکال بــه معنــای خودگردانــی و‬ ‫مدیریــت داخلــی اســت و ایــن مســاله در قــوه قضاییــه نیــز مشــهود و قابــل لمــس اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخی در برابر کلمه اســتقالل به شــدت مقاومت می کنند و این در حالی اســت‬ ‫کــه اســتقالل کانــون وکال بــه معنــی تقابــل نیســت و اســتقالل کانــون بــه معنــی خودگــردان‬ ‫بــودن ان اســت نــه اینکــه مــا در مقابــل حاکمیــت ایســتاده ایــم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬کانون وکال تنها نهادی اســت که با بودجه مســتقل و خودگران اداره می شــود‬ ‫و از هیچ بودجه دولتی بهره مند نیســت‪.‬‬ ‫مومــن گفــت‪ :‬طــرح تســهیل مشــکالت زیــادی بــرای جامعــه وکالــت ایجــاد کــرده بــه طــوری از‬ ‫طــرح تســهیل بــه عنــوان مردودیــن ازمــون وکالــت نــام مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح تســهیل از طرف کمیســیونی تصویب می شــود که در واقع ربطی به ان‬ ‫نــدارد و ان هــم کمیســون اقتصــادی مجلــس اســت و ایــن در حالــی اســت که حتی کمیســیون‬ ‫حقــوق مجلــس هــم بــا ان مخالــف بــود اما تصویب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه دنبــال اجرایــی شــدن ایــن طــرح و مخالفــت هــای کانــون هــای وکالی وکلتــی‬ ‫سراســر کشــور چندین نشســت با نمایندگان مجلس و همچنین ریاســت دســتگاه قضا انجام‬ ‫و مقــرر شــد اصالحــات ارایــه شــده مــورد کارشناســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم ‪ ۱۴‬نفــر از کارامــوزان وکالــت گلســتان مراســم تحلیــف خــود را بــه جــای اورده و‬ ‫اوازه فعالیــت بــه عنــوان وکیــل پایــه دادگســتری را دریافــت کردند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تفاوتــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان ادامــه داد‪ :‬قضــات همــواره مســتقل بــوده امــا هیچــگاه از‬ ‫چرخــه نظــارت غافــل نبــوده و مشــکلی در دفــاع از خــود ندارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد در یــک فضــای دیگــر و در نشسـت های علمــی و تخصصــی و بــا حضــور‬ ‫جامعــه دانشــگاهی‪ ،‬متخصصیــن علــم حقــوق مشــکالت کانون هــای وکال مــورد بررســی‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در دســتگاه قضایــی نســبت بــه قانــون تســهیل و مــوارد دیگــر معتــرض هســتیم‬ ‫و نقــد خــود را هــم منتقــل کردیــم‪ ،‬امــا عــده ای بنــا بــر برداشــت خــود ان را مصــوب کردنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬نــگاه کــردن بــه امــر خطیــر قضــاوت و وکالــت بــه عنوان یک شــغل و کســب‬ ‫و کار هــم مــورد انتقاد ماســت‪.‬‬ ‫ویــدر ادامــه بیــان داشــت‪ :‬تکیــه بــر شــرافت انســانی‪ ،‬تحقــق و احقــاق حــق و عدالــت از‬ ‫اهــداف مشــترک در ســوگندنامه قضــات و وکال وجــود دارد کــه نشــان می دهــد اینهــا ‪ ۲‬بــال‬ ‫فرشــته عدالــت در کنــار یکدیگــر هســتند‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان افــزود‪ :‬درخواســت عفــو و بخشــش محکومیــن و متهمــان‬ ‫اغتشاشــات اخیــر کــه توســط رییــس قــوه قضاییــه بــه رهبــر معظــم انقــاب داده و مــورد‬ ‫موافقــت معظم لــه قــرار گرفــت ترمیــم عملــی عدالــت بــود‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬در دســتگاه قضایی اقدامات نوینی در حال انجام اســت و در اولویت این‬ ‫دســتگاه تحول قضایی قرار دارد‪.‬‬ ‫اســیابی در پایــان بــا تاکیــد بــر حاکــم شــدن بهداشــت حقوقــی بیــان کــرد‪ :‬در پیشــگیری از‬ ‫جرایــم حقوقــی و کاهــش پرونده هــا داشــتن یــک وکیــل خانوادگــی مــی توانــد نقــش مهمــی‬ ‫داشــته باشــد کــه ایــن مهــم خــود نمونـه ای از بهداشــت حقوقــی اســت‪.‬‬ ‫خشکیده شدن جریان اب‬ ‫‪ ۱۵‬چشمه پارک ملی گلستان‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬کاهــش بارندگــی و‬ ‫تبخیــر ناشــی از گرمــای هــوا‬ ‫موجــب خشک شــدن جریــان‬ ‫اب ‪ ۱۵‬چشــمه ایــن ذخیــره گاه‬ ‫زیســت کره شــد و اب ســایر‬ ‫چشــمه ها و رودخانه هــا را بــه‬ ‫کمتــر از نصــف کاهــش داد‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۳۰‬چشــمه دائمــی‪ ،‬در‬ ‫کنــار ابشــارها و رودخانه هــای‬ ‫شــاخصی ماننــد دوغ در پــارک ملــی گلســتان جریــان دارد کــه نبــود بارندگــی مناســب در‬ ‫ســال گذشــته و امســال باعــث کاهــش چشــمگیر میــزان اب انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاثیــر منفــی خشکســالی گفــت‪ :‬ســطح منابــع اب هــای جــاری از جملــه‬ ‫رودخانــه دوغ بــه عنــوان اصلی تریــن منبــع ابــی پــارک ملی مورد اســتفاده زیســتمندان این‬ ‫ذخیــره گاه و کشــاورزان منطقــه امســال بــه قــدری کاهــش یافتــه کــه مســافت زیــادی از ان‬ ‫در داخــل پــارک خشــک شــده و امیدواریــم باران هــای بهــاری ایــن کــم ابــی را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬ابشــارهای اق ســو و گلســتان بــه عنــوان چشــم‬ ‫اندازهایــی همیشــه جــذاب بــرای گردشــگران و مســافران هــم امســال بــه دلیــل کاهــش‬ ‫دبــی جذابیــت گذشــته را نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تیمــوری بیــان کــرد‪ :‬امیــدوار بودیــم در بهمــن و اســفند بارندگی هــای مناســبی داشــته‬ ‫باشــیم تــا بخشــی از کاهــش حجــم منابــع ابــی پــارک ملــی گلســتان جبــران شــود امــا بــر‬ ‫خــاف پیــش بینی هــا شــاهد تــداوم خشکســالی و بــه دنبــال ان شــعله کشــیدن اتش از‬ ‫نــوع کــف ســوز ناشــی از وجــود برگ هــای خشــک هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اواســط هفتــه جــاری حــدود چهــار هکتار از عرصه های این ذخیره گاه زیســت‬ ‫کــره درگیــر اتــش ســوزی شــد در صورتــی کــه ماه هــا بهمــن و اســفند بــا توجــه بــه افزایش‬ ‫ت ناشــی از بارندگی ها هیچ زمانی اتش ســوزی در این ســطح را نداشــتیم‪.‬‬ ‫رطوب ‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه فعــا نیــازی بــه ابرســانی ســیار بــه حیــات‬ ‫وحــش ایــن زیســتگاه احســاس نشــده افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۲۰‬منبــع اب در مناطــق میرزابایلــو‬ ‫تــا ســولگرد‪ ،‬لهنــدور‪ ،‬المــه و دشــت بــا تراکــم جمعیــت جانــوران بهســازی و مجهــز بــه‬ ‫ابشــخور شــده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان در ســال ‪ ۱۳۳۶‬شمشــی بــا نــام «المــه و ایشــکی» مــورد حفاظــت‬ ‫قــرار گرفــت نخســتین پــارک ایــران اســت کــه ســال ‪ ۱۳۵۴‬در فهرســت میــراث جهانــی‬ ‫یونســکو بــه عنــوان یکــی از ‪ ۵۰‬ذخیــره گاه محیــط زیســتی کــره زمیــن بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫ایــن ذخیــره گاه زیســت کــره بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی‪ ،‬توپوگرافــی و البتــه‬ ‫رویشــگاهی شــامل طیف وســیعی از زیســتگاه ها و اکوسیستم هاســت و رویشــگاه های‬ ‫تپــه ماهــوری بــا عناصــر شــاخص ایرانــی تورانــی ماننــد درخــت تــاغ‪ ،‬گونــه اهــوی ایرانــی‬ ‫و قــوچ و میــش‪ ،‬رویشــگاه های هیرکانــی بــا عناصــری ماننــد درخــت راش‪ ،‬گونــه جانــوری‬ ‫مــرال و زیســتگاه های کوهســتانی بــا عناصــری ماننــد درخــت ارس و گونه هــای پلنــگ‬ ‫ایرانــی و کل و بــز اســت‪.‬‬ ‫گونه هــای جانــوری ایــن پــارک شــامل اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪ ،‬خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪،‬‬ ‫حشــره خورها‪ ،‬راســو‪ ،‬روباه‪ ،‬روباه ترکمنی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلی‪ ،‬ســیه گوش‪ ،‬شــوکا‪،‬‬ ‫شــنگ‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‪ ،‬مــرال‪ ،‬ســمندر‪ ،‬قورباغــه‬ ‫جنگلــی‪ ،‬وزغ ســبز‪ ،‬الک پشــت چهــار چنگالــی‪ ،‬مارمولــک بــی پــا‪ ،‬مــار ابــی‪ ،‬مــار قیطانی‪،‬‬ ‫گــرزه مــار و افعــی قفقــازی اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پــارک ملــی کشــور با مســاحت ‪ ۹۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۹۵‬هکتار در شهرســتان گالیکش در شــرق اســتان گلســتان و غرب اســتان خراســان‬ ‫شــمالی واقع اســت و بخش ناچیزی از پارک ملی گلســتان در ســرزمین اســتان ســمنان‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک دارای ســه نــوع اب و هــوای متفــاوت خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و نیمــه مرطــوب‬ ‫اســت کــه همیــن ویژگــی باعــث شــده ایــن پــارک دارای پوشــش گیاهــی متنــوع از اســتپ‬ ‫خشــک تــا جنــگل انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نوگرایی در دوران پسا‬ ‫ترحیم!‬ ‫مــا چنــدی قبــل از قبــر رایــگان نوشــتیم و خیــال‬ ‫خلــق اللــه راحــت شــد کــه حتــی بــا وجــود زلزلــه‬ ‫شــدید در تهــران جنــازه هیــچ کــس روی زمیــن‬ ‫نمــی مانــد‪ .‬امــا این البال مافیــای مجالس ترحیم‬ ‫حســابی شــاکی شــدند‪ .‬چــرا کــه ایــن داســتان که‬ ‫باالخــره یــک روز شــتری در ِ خانــه افــراد چــرت‬ ‫مــی زنــد یــا مــی خوابــد ( بســته بــه نــوع شــتر و‬ ‫میــزان خــواب الودگــی ان) یــک واقعیــت اثبــات‬ ‫شــده اســت و دیــر و زود دارد ولــی ســوخت و‬ ‫ســوز نــدارد‪ .‬در ضمــن ایــن شــتر بــا احــد الناســی‬ ‫شــوخی نــدارد‪ .‬فلــذا برگــزاری یک مجلس ترحیم‬ ‫ابــرو منــد حــق مــردم اســت‪.‬‬ ‫نکتــه بعــد اینکــه اساســا ًنوگرایــی‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫خلــق شــیوه هــای نویــن در برخــی امــور نظیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬هنــر‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬مــورد وثــوق همــگان‬ ‫بــوده و بــه قولــی عیــن صــواب اســت‪ .‬امــا وقتــی‬ ‫ایــن خالقیــت بــه خــرق عــادت و پیدایــش‬ ‫جنگولــک بــازی و قرتــی بــازی هــای نوظهور منجر‬ ‫شــود‪ ،‬کار بیــخ پیــدا می کنــد و وقتی هم عنان از‬ ‫دســت رفــت‪ ،‬دیگــر کار خیلــی بیــخ پیــدا می کنــد‬ ‫کــه ان وقــت بایــد گفــت‪ :‬اصــاح مــدار ایــن‬ ‫ســتاره ‪ ....‬صــد ســال تمــام کار داره!‬ ‫نمونــه اظهــر مــن الشــمس ایــن داســتان‬ ‫اخیــرا ًدر «مجالــس پســا ترحیــم» برخــی از‬ ‫متمولیــن دیــده مــی شــود کــه کال ًهمــه چیــز‬ ‫انهــا بــا ســایر افــراد جامعــه فــرق دارد و تمیــز‬ ‫مراســم ترحیــم انهــا نیــز بــا ســایر مراســمات‬ ‫کمــی دشــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه خریــد قبرهــای میلیــاردی یــا بــه اصطالح‬ ‫‪ VIP‬و الکچــری برگــزاری مراســم در بهتریــن‬ ‫مساجد و دعوت از مداحان با صداهای مخملی‬ ‫جای خود را در «مجالس پســاترحیم» با هزینه‬ ‫هــای گــزاف بــاز کــرده اســت‪ .‬هزینه هایــی کــه بــا‬ ‫انهــا مــی تــوان عروســی چنــد جــوان را رتق و فتق‬ ‫کــرد‪ .‬مســاجد نیــز بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬درجــه بنــدی شــده انــد و مبالــغ خــاص‬ ‫خــود را دریافــت می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن ورودی‬ ‫برخــی مســاجد بــرای برگــزاری مجلــس ختــم‬ ‫بــا ورودی تاالرهــای عروســی مســاوی اســت‪.‬‬ ‫دســته گل هــا و تــاج هــای گل ایــن مراســمات‬ ‫چیزی شــبیه به نمایشــگاه گل و گیاه امســتردام‬ ‫هلنــد اســت و اطعمــه و اشــربه ای کــه در ایــن‬ ‫مجالــس ترحیــم ســرو مــی شــود‪ ،‬چیــزی شــبیه‬ ‫خوراکیهــای جشــنواره غــذای تابســتانه برج میالد‬ ‫اســت‪ .‬از قهــوه و چــای ســبز و نکتــار چنــد میــوه‬ ‫گرفتــه تــا دســر و پودینــگ شــکالتی و انــواع کیک‬ ‫و دســر ‪ ...‬در گذشــته اگــر مــداح نهایتــا ًدر حیــن‬ ‫قرائــت قــران بــه خوانــدن چنــد بیــت از شــعرای‬ ‫معــروف بســنده مــی کــرد االن داســتان پشــت‬ ‫و رو شــده و فقــط کــم مانــده مــداح بــا خــودش‬ ‫االت موســیقی نویــن بیــاورد‪ ،‬وگرنــه دف و نــی‬ ‫کــه نقــل مجلــس اســت و بــه قــول مولــوی « تــا‬ ‫ببینــی مــردگان رقصــان شــده انــدر کفــن» ایــن‬ ‫عزیــزان ول کــن ماجــرا نیســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــا توانایــی شســتن گنــاه کســی را‬ ‫نداریــم ولــو بــا پــودر چهــار انزیــم(!) و هــر کــس‬ ‫را در قبــر خــودش جاســاز مــی کننــد؛ ولــی ایــن را‬ ‫مــی دانیــم کــه بعــد از فــوت تنهــا چیــزی کــه بــه‬ ‫درد انســان مــی خــورد همــان اعمــال نیــک اســت‬ ‫و بــس‪ .‬در ضمــن پرطمطــراق بــودن و شــلوغی‬ ‫مجلــس و بــه قــول عمــو ســیفی «رعایت کیفیت‬ ‫بخشــی» مجلــس ترحیــم‪ ،‬فقــط تعبیــر خــاص‬ ‫خــودش را دارد! بــه قــول شــاعر « راســتی ایــن‬ ‫همــه اقــوام و رفیــق ‪ /‬مــن خجــل از همــه شــان‬ ‫‪ /‬مــن کــه یــک عمــر گمــان مــی کــردم تنهایــم‬ ‫و نمــی دانســتم ‪ /‬مــن بــه انــدازه یــک مجلــس‬ ‫ختــم‪ ،‬دوســتانی دارم»!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل هــای ســیف اللــه‬ ‫اســت ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه‬ ‫جنــاب ارســطو فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا‬ ‫فیزیــک را بــه زیــور طبــع اراســته اســت وگرنــه‬ ‫مــا کــه حریــف اســتدالل هــای جنــاب گراهــام‬ ‫پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی نمــی شــدیم!؟‬ ‫شــما چطــور؟!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫باورهای خودتان را تغییر‬ ‫دهید تا زندگیتان عوض‬ ‫شود‬ ‫سروان زینب نوملی‬ ‫در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهیــدﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را‬ ‫تغییــر بدهیــد و ﺑﻪ نتایــج جدیــدی برســید بایــد‬ ‫تصاویــر ذهنــی خودانــگاره خــود را تغییــر بدهیــد‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زیــادی‬ ‫ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎی ان‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ایــد و اﻧﻬﺎ را واﻗﻌﯽ ﻣﯽ پنداریــد‬ ‫ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﺗﺮیــن ﺑﺎورﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اینهــا ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در زمینــه ای اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫کنیــد ایــن باورهــا ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮاﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ارزیابــی کنیــد درﺑﺎره ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﺼﺪاق وﺣﻘﯿﻘﺖ پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ بایــداﻧﺠﺎم دهیــد ایــن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه را زیــر ﺳﺆال ببریــد‬ ‫بیاییــد ﻓﺮض را ﺑﺮ ایــن بگذاریــم کــه ایــن باورهــا‬ ‫حقیقــی نیســتند‪ .‬ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﺼﻮر کنیــد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ هیــچ محدودیتــی روبــه رو نیســتیدﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد ﺑﻪ اﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ خواهیــد دﺳﺖ پیــدا‬ ‫مــی کنیــد ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ بتوانیــد دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﭽﻪ‬ ‫اﻣﺮوز ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﻣﯽ کنیــد ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ کنیــد‬ ‫ﺗﺼﻮر کنیــد بتوانیــد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ی زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫کنید اتومبیل ﺑﻬﺘﺮی ﺳﻮار شــوید و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشــید تصــور کنیــد ﮐﻪ بتوانیــد یکــی از‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زمینــهﮐﺎری ﺧﻮد باشــید ‪ .‬ﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد ﮐﻪ یکــی از ﻣﺤﺒﻮب تریــن و ﺳﺮﺷﻨﺎس تریــن‬ ‫شــخصیتهای اﺟﺘﻤﺎع و دنیــای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎشــیدﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد از اراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرداریــد و از‬ ‫چیــزیﻧﻤﯽ هراســید‪ .‬ﺗﺼﻮر کنیــد مــی توانیــد ﻫﺮ‬ ‫ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ بگیریــد و ﺑﻪ ان برســید‬ ‫ایــن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽ کنیــدﺗﺎ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن تغییــر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع از میــان ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮاﺳﻬﺎ و ازاد‬ ‫ﮐﺮدن توانمنــدی هــای ﺑﺎﻟﻘﻮه ایــن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪه‪ ،‬ﻣﺜﺒﺖ و‬ ‫جدیــد بدهیــد‪.‬‬ ‫ســروان زینــب نوملــی‪ .‬معاونــت فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی انتظامــی شهرســتان گــرگان‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫ شنبه ‪ 13‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪721‬‬ ‫خودبیانگری‬ ‫چیست و چگونه‬ ‫ان را تقویت‬ ‫کنیم؟‬ ‫در لغــت خودبیانگــری بــه معنــای خــود‬ ‫ابــرازی و خودبینــی اســت‪ .‬افــراد بــا‬ ‫خودبیانگــری می تواننــد بــه اســتعدادهای‬ ‫نهفتــه در خودشــان پــی ببرنــد‪ .‬روش هایــی‬ ‫بــرای خــود بیانگــری وجــود دارد کــه بعضــی‬ ‫از انهــا درســت و بعضــی غلــط هســتند‪ .‬مــا‬ ‫در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا توضیحــی‬ ‫درمــورد خودبیانگــری‪ ،‬روش هــای درســت و‬ ‫کاربردهــای ان توضیــح دهیــم‪.‬‬ ‫خودبیانگــری یــا خــود ابــرازی یعنــی بیــان‬ ‫کــردن خــود بــه طــوری کــه گویــی در مــورد‬ ‫شــخص دیگــر صحبــت می کنیــم‪ .‬بــا‬ ‫اســتفاده از اعمــال‪ ،‬کلمــات و احساســات‬ ‫می تــوان ایــن کار را انجــام داد‪ .‬خودبیانگری‬ ‫در زندگــی یــک مفهــوم اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن مفهــوم‬ ‫می تــوان بــه اســتعدادهای درونــی خویــش پــی بــرد ولــی‬ ‫هســتند افــرادی کــه هیــچ وقــت ابــراز وجــود نمی کننــد و‬ ‫هیــچ وقــت متوجــه اســتعدادهای منحصــر بــه فــرد خــود‬ ‫نمی شــوند و ایــن یــک مســئله بســیار خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫طــرز لبــاس پوشــیدن‪ ،‬طــرز صحبــت کــردن‪ ،‬اعتقــادات‪،‬‬ ‫حالــت چهــره و زبــان بــدن اعمالــی هســتند کــه بــا اســتفاده‬ ‫از انهــا می تــوان خــود را بــرای دیگــران توضیــح داد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫کمــی از خــود ابــرازی اســت زیــرا برخــی افــراد ســعی بــر ایــن‬ ‫دارنــد رفتارهایــی را انجــام دهنــد کــه متناســب باشــد و عــرف‬ ‫جامعــه ان را پذیرفتــه باشــد‪ .‬ایــن افــراد بــا انجــام دادن بعضی‬ ‫از رفتارهــا و اعمــال از خــود واقعــی شــان دور می شــوند و مدام‬ ‫درگیــر یادگیــری خودبیانگــری از بیــرون هســتند‪.‬‬ ‫کاربرد خودبیانگری چیست؟‬ ‫خودبیانگــری کاربردهــای زیــادی دارد و بــه عنــوان مهارت هــای‬ ‫کلیــدی بــه فــرد کمک هــای بســیاری می کنــد از جملــه ‪:‬‬ ‫• باعــث مــی شــود فــرد بــه راحتــی احساســات خــود را بیــان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫• باعث بهبود در روابط می شود‪.‬‬ ‫• در مواقــع لــزوم باعــث می شــود فــرد بتوانــد بــه راحتــی‬ ‫اعتــراض کنــد‪.‬‬ ‫• در بین جمع بتواند به راحتی نظرات خود را بیان کند‪.‬‬ ‫• راحت تر بتواند درخواست خود را بیان کند‪.‬‬ ‫• باعث افزایش اعتماد به نفس در فرد می شود‪.‬‬ ‫• فرد اطمینان کامل به خود دارد‪.‬‬ ‫• باعــث می شــود در برابــر درخواسـت های غیــر مقبــول نــه‬ ‫بگوید‪.‬‬ ‫• باعث جلب احترام دیگران می شود‪.‬‬ ‫• باعث تقویت توانایی تصمیم گیری در فرد می شود‪.‬‬ ‫• باعــث می شــود فــرد از حــق خــود دفــاع کنــد و ان را حفــظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایــا خودبیانگــری بــه عنــوان ارزش در جامعــه محســوب‬ ‫می شــود؟‬ ‫خودبیانگــری بــه عنــوان یــک ارزش در کشــورهای مختلــف‪،‬‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬در کشــورهای غربــی از خودبیانگــری بــه‬ ‫عنــوان یــک اصــل بــرای داشــتن زندگــی شــاد صحبــت‬ ‫می شــود و اجــازه نمی دهــد کــه افــراد بــا ســنت و ارزش هــای‬ ‫تولید ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تُن انواع ماهی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تـُـن انــواع ماهــی در مــزارع گرمابــی‬ ‫و ســردابی اســتان در ســال جاری تولید شــد‪.‬‬ ‫جــواد شــریفی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان از ماهــی تولیــدی در خراســان شــمالی بــه نســبت ســال گذشــته تفــاوت‬ ‫زیــادی نداشــته و تنهــا ‪ ۱۰۰‬تـُـن بیشــتر تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینــک ‪ ۹۸‬مزرعــه پــرورش ماهــی گرمابــی و ‪ ۱۰۰‬مزرعــه پــرورش ماهــی ســردابی در ایــن اســتان وجــود دارد‬ ‫و اســتخرهای چنــد منظــوره کشــاورزی بیشــترین مــزارع پــرورش ماهــی را تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫قدیمــی محــدود شــوند‪ ،‬بلکــه تــاش می کننــد نظــرات و‬ ‫دیدگاه هــای مختلــف بــه زندگــی را بپذیرنــد‪ .‬اگــر کســی‬ ‫خواهــان تغییــر در خــود بیانگــری اســت ســعی می کنــد تــا‬ ‫در راســتای ارزش هــای درســتی ماننــد حفاظــت از محیــط‬ ‫زیســت و یــا عدالــت اجتماعــی باشــد‪.‬‬ ‫در بعضــی از کشــورها خودبیانگــری یــک ارزش تلقــی‬ ‫نمی شــود و بیشــتر نشــانه خودپســندی‪ ،‬خودشــیفتگی و‬ ‫ضعیــف بــودن ســرمایه درونــی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در کشــورهای خاورمیانــه از دوران کودکــی‬ ‫بچه هــا را بــه ســنت و ارزش هــای قدیمــی محــدود می کننــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال اگــر یــک پســربچه از عروســک بخواهــد در‬ ‫بازی هایــش اســتفاده کنــد جــرات چنیــن کاری را نــدارد‪ .‬زیــرا‬ ‫همــه دوســتانش بــا ماشــین‪ ،‬موتــور و‪ ...‬بــازی می کننــد و‬ ‫تنهــا اوســت اســت کــه در بیــن دوســتانش بــه عروســک‬ ‫عالقــه دارد‪.‬‬ ‫ســنت های قدیمــی بــه او اموختــه اســت کــه عروســک‬ ‫بــرای دختــران اســت و اصــا ًمناســب پســرها نیســت‪ .‬چنین‬ ‫می شــود کــه پســربچه هرگــز نمی توانــد در مــورد عالیــق و‬ ‫بازی هــای خــود بــه عنــوان خصلت هایــش صحبــت کنــد‪.‬‬ ‫دلیل اهمیت خودبیانگری چیست؟‬ ‫همانطــور کــه خودبیانگــری بــه عنــوان ارزش در جوامــع‬ ‫مختلــف متفــاوت اســت اهمیــت خودبیانگــری نیــز متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬اهمیــت خودبیانگــری بــه باورهــا‪ ،‬محیــط و فرهنــگ‬ ‫هــر فــرد بســتگی دارد‪.‬‬ ‫در بســیاری از جوامــع خودبیانگــری را نامناســب و یــک‬ ‫مفهــوم غــرب زده می داننــد و اعتقــادی بــه ان ندارنــد‪ .‬زیــرا‬ ‫تصــور مــی کننــد فــرد بــا خودبیانگــری و یــا رجــوع بــه درون‬ ‫خــود بــار منفــی بــه همــراه م ـی اورد و عقیــده دارنــد حضــور‬ ‫انهــا در اجتمــاع و ارتبــاط بــا دیگــران اهمیــت بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫ایــن در صورتــی اســت کــه هــر فــرد نیــاز دارد بــه طــور‬ ‫متناســب هــم در اجتمــاع حضــور داشــته باشــد و هــم بــرای‬ ‫کشــف درون خــود بــه خــود رجــوع کنــد‪ .‬همــه افــراد بایــد‬ ‫شــیوه خــود بیانگــری را بــه طــور صحیح بلــد باشــند‪ .‬در ادامه‬ ‫دالیــل ان را مطــرح می کنیــم‪.‬‬ ‫• صحبت کردن با دیگران و یا خود‪.‬‬ ‫• نوشتن هر انچه که در ذهن وجود دارد‪.‬‬ ‫• یادگیری زبان بدن‪.‬‬ ‫• انجــام دادن فعالیــت هــای هنــری ماننــد نقاشــی ‪ ،‬رقــص‬ ‫‪ ،‬موســیقی و ‪...‬‬ ‫امــوزش خودبیانگــری بــه کــودکان یکــی از بهتریــن و‬ ‫مناســب ترین اموزش هایــی اســت کــه والدیــن می تواننــد‬ ‫در زمــان کودکــی بــه فرزنــد خــود یــاد بدهنــد‪ .‬ایــن امــر ســبب‬ ‫می شــود تــا کــودکان در اینــده بــا مشــکالت کمتــری در زمینه‬ ‫خودبیانگــری و شــناخت از خــود مواجــه شــوند‪ .‬در ادامــه‬ ‫تکنیک هایــی را بــرای امــوزش ایــن مهــارت بــه کــودکان بیــان‬ ‫کرده ایــم‪.‬‬ ‫اموزش مهارت خودبیانگری به کودکان‬ ‫امــوزش تجزیــه و تحلیــل کــردن زبــان بــدن و زبــان‬ ‫کالمــی‬ ‫بــا بســتن چشــمان کــودک می تــوان بــا لحن هــای مختلــف‬ ‫بــا او صحبــت کــرد تــا کــودک از تــن صــدا احساســات والدیــن‬ ‫را تشــخیص دهد‪.‬نشــان دادن و صحبــت کــردن در مــورد‬ ‫عکس هایــی کــه افــراد در ان احساســات مختلفــی دارنــد‪.‬‬ ‫اموزش حریم شخصی‬ ‫والدیــن نبایــد اجــازه دهنــد افــرادی کــه کــودک انهــا را‬ ‫نمی شناســند او را در اغــوش بگیرند‪.‬اســیب های جســمی‬ ‫ماننــد ضربــه زدن ‪ ،‬لمــس کــردن و ‪ ...‬بــه حریــم شــخصی‬ ‫کــودک اســیب می زنــد‪.‬‬ ‫اموزش درست صحبت کردن‬ ‫زمانــی کــه والدیــن منظــور کــودک را بــه خوبــی متوجــه‬ ‫نشــدند از او بخواهنــد بیشــتر توضیــح دهــد‪ .‬صحبــت کــردن‬ ‫در مــورد مســائل مختلــف غیــر از اتفاقــات روزمره و معمولی‬ ‫نیــز اثربخــش اســت‪.‬‬ ‫اموزش معانی اصطالحات مختلف‬ ‫والدیــن بایــد معانــی اصطالحاتــی ماننــد در( پوســت خــود‬ ‫نگنجیــدن) را بــه کــودک یــاد بدهنــد‪ .‬زیــرا ایــن جملــه بــرای‬ ‫خــود بیانگــری مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و الزم اســت‬ ‫کــودک ایــن اصطالحــات را بلــد باشــد‪.‬‬ ‫امــوزش درســت کمــک کــردن و درســت درخواســت‬ ‫کمــک کــردن‬ ‫والدیــن بایــد بــه کــودک عبارت هایی مانند لطفا و متشــکرم را‬ ‫اموزش داده باشــند تا در ضمیر کودک نهادینه شــده باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه بیتوتــه‪ ،‬اگــر والدیــن درخواســتی از‬ ‫کــودک دارنــد بــا جملــه (میشــه بــه مــن لطف کنــی و در کاری‬ ‫کمکــم کنــی) از او درخواســت کمــک کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬پــرورش دهنــدگان بخــش شــیالت در‬ ‫ایــن اســتان ســال گذشــته بــا مشــکالتی از جملــه کاهــش دبــی اب و پاییــن بــودن قیمــت تولیــد مواجــه شــدند امــا‬ ‫خوشــبختانه امســال شــرایط مناســب اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــور‪ ،‬کپــور‪ ،‬فیتوفــاگ و قــزل اال بیشــترین ماهــی تولیــدی خراســان شــمالی اســت‪ ،‬افــزود‪۲۰۰ :‬‬ ‫تولیــد کننــده در حــوزه ابزیــان و شــیالت ایــن اســتان فعالیــت مــی کننــد و بیشــترین فعــاالن ایــن بخــش مربــوط بــه‬ ‫شهرســتان های شــیروان‪ ،‬بجنــورد و اســفراین و کمتریــن نیــز مربــوط بــه شهرســتان راز و جــرگالن اســت‪.‬‬ ‫شــریفی‪ ،‬اشــتغال و درامدزایــی را زا مزایــای توســعه بخــش پــرورش ماهــی دانســت و گفــت‪ :‬رویکــرد توســعه ایــن اســتان بر‬ ‫مــدار کشــاورزی اســت و همزمــان از اب ذخیــره اســتخرها بــرای پــرورش ماهــی و کشــاورزی اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫تنهــا در حــدود یــک هشــتم منابــع ابــی اســتان صنعــت ابــزی پــروری ایجــاد شــده اســت در حالیکــه ظرفیــت بســیار‬ ‫باالیــی بــرای فعالیــت در ایــن بخــش اقتصــادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۸۴۴‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب شــامل ســدها‪ ،‬رودخانــه هــا‪ ،‬چشــمه هــا و قنــات هــا منابــع‬ ‫ابــی وجــود دارد کــه از ایــن میــزان تنهــا در ‪ ۱۲۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب ان صنعــت ابــزی پــروری شــامل مــزارع‬ ‫ســردابی و گرمابــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از ‪ ۴۱‬رودخانــه فصلــی و دایمــی‪ ،‬ســه هــزار دهنــه چشــمه‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۳۰۳‬حلقــه چــاه عمیق‪ ،‬نیمه عمیق‬ ‫و دســتی‪ ۶۳۷ ،‬رشــته قنــات و هشــت ســد از ظرفیــت هــای خوبــی بــرای توســعه صنعــت ابزی پــروری برخوردار اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 13‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪721‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫«ارسال لینک های جعلی‬ ‫و الوده از طریق پیام‬ ‫رسان ها» ترفند مجرمان‬ ‫سایبری‬ ‫تنظیم مجدد‬ ‫کارخانه چه کاری‬ ‫انجام می دهد؟‬ ‫«بازنشــانی کارخانــه» کــه گاهــی اوقــات «بازنشــانی‬ ‫ســخت» نیــز نامیــده می شــود ‪ -‬اصطالحــی اســت کــه در‬ ‫دنیــای فنــاوری بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬اغلــب‬ ‫توصیــه می شــود بــرای رفــع مشــکالت ازاردهنــده‪ ،‬دســتگاه‬ ‫را بــه تنظیمــات کارخانــه بازنشــانی کنیــد و معمــوال ً مشــکل‬ ‫را حــل می کنــد‪.‬‬ ‫تنظیم مجدد کارخانه چیست؟‬ ‫بازنشــانی بــه تنظیمــات کارخانــه‪ ،‬همــه داده هــا‪ ،‬فایل هــا‬ ‫و تنظیمــات کاربــر را از یــک دســتگاه پــاک می کنــد‪ ،‬خــواه‬ ‫رایانــه‪ ،‬تلفــن هوشــمند‪ ،‬تبلــت یــا هــر چیــز دیگــری باشــد‪.‬‬ ‫دســتگاه بــه حالــت «پیش فــرض کارخانــه» بازیابــی‬ ‫می شــود تــا بتــوان ان را دوبــاره از راه انــدازی کــرد‪.‬‬ ‫بخــش اصطــاح «کارخانه» اشــاره ای به کارخانه ای اســت‬ ‫کــه دســتگاه در ان تولیــد شــده اســت‪ .‬انجــام بازنشــانی‬ ‫کارخانــه‪ ،‬دســتگاه را بــه تنظیمــات ســازنده اصلــی خــود‬ ‫بازمی گردانــد‪ .‬هــر چیــزی کــه باعــث ایجــاد مشــکل می شــد‬ ‫بــه احتمــال زیــاد از بیــن خواهــد رفــت‪ .‬داده هــای شــما از‬ ‫دســتگاه حــذف می شــوند‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه اگــر‬ ‫دســتگاه قدیمــی را می فروشــید‪ ،‬بازنشــانی کارخانــه ایــده‬ ‫خوبــی اســت‪.‬‬ ‫پــس از تکمیــل فراینــد‪ ،‬دســتگاه دقیقــا ًماننــد زمانــی اســت‬ ‫کــه کامــا ًنــو بــود‪ .‬بایــد دوبــاره از ابتــدا راه انــدازی شــود‪ .‬البتــه‬ ‫ریســت فکتــوری فقــط بــرای نــرم افــزار اعمــال می شــود و‬ ‫نمی توانــد هیــچ نقــص ســخت افزاری را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫تنظیم مجدد کارخانه چه کاری انجام می دهد؟‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬تنظیــم مجــدد کارخانــه‪ ،‬دســتگاه را بــه حالــت‬ ‫اولیــه خــود بــاز می گردانــد‪ .‬بســته بــه دســتگاه‪ ،‬بازنشــانی‬ ‫کارخانــه ممکــن اســت چنــد دقیقــه طــول بکشــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک دســتگاه الکترونیکــی جدیــد ماننــد‬ ‫رایانــه‪ ،‬تبلــت یــا گوشــی هوشــمند دریافــت می کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫یــک «الیــه پایــه» نــرم افــزار از قبــل بارگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــامل سیســتم عامــل‪ ،‬برخــی از برنامه هــا و فایل هــا‪،‬‬ ‫تنظیمــات از پیــش پیکربنــدی شــده‪ ،‬و غیــره می شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه می خواهیــد بازنشــانی بــه تنظیمــات کارخانــه‬ ‫سامسونگمحافظت‬ ‫در برابر حمله‬ ‫صفر کلیک را به‬ ‫دستگاه هایگلکسی‬ ‫اضافه می کند‬ ‫سامســونگ یــک سیســتم امنیتــی جدیــد بــه نــام ‪Samsung‬‬ ‫‪ Message Guard‬را توســعه داده اســت کــه بــه کاربــران‬ ‫گوشــی هــای هوشــمند گلکســی کمــک می کنــد از ســوء‬ ‫اســتفاده هــای بــه اصطــاح «صفــر کلیــک» کــه از فایــل هــای‬ ‫تصویــری مخــرب اســتفاده مــی کننــد در امــان بماننــد‪.‬‬ ‫ایــن غــول فنــاوری کــره ای مــی گویــد سیســتم امنیتــی‬ ‫جدیــدش مــی توانــد ایــن تهدیدهــا را هنگامــی کــه بــه‬ ‫عنــوان پیــام بــه دســتگاه مــی رســد شناســایی کنــد و قبــل از‬ ‫وارد کــردن هــر گونــه اســیبی انهــا را متوقــف کنــد‪.‬‬ ‫اکسپلویت های صفر کلیک‬ ‫اکســپلویت های صفــر کلیــک‪ ،‬تهدیدهــای پیچیــده ای‬ ‫هســتند کــه بــدون نیــاز بــه تعامــل بــا کاربــر‪ ،‬از یــک‬ ‫اســیب پذیری اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول‪ ،‬حمــات متکــی بــه اکســپلویت هــای‬ ‫انجــام دهیــد معمــوال ً بــه چندیــن تاییــد نیــاز دارد‪ .‬دســتگاه‬ ‫بــا حالــت «بازیابــی» کــم مصــرف راه انــدازی مجــدد‬ ‫می شــود‪ .‬ســپس دســتگاه تمــام مناطــق قابــل نوشــتن‬ ‫توســط کاربــر سیســتم عامــل را پــاک می کنــد و ان هــا را بــا‬ ‫نســخه کارخانــه بازنویســی می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات مهــم ایــن اســت کــه الیــه پایــه می توانــد‬ ‫تغییــر کنــد‪ .‬فــرض کنیــد لپ تــاپ شــما در ابتــدا از وینــدوز‬ ‫‪ 10‬اســتفاده می کــرد‪ ،‬امــا شــما ان را بــه وینــدوز ‪ 11‬ارتقــا‬ ‫دادیــد‪ .‬بازنشــانی کارخانــه ای دســتگاه را بــه وینــدوز ‪10‬‬ ‫نمی بــرد‪ .‬وینــدوز ‪ 11‬یــک «الیــه پایــه» جدیــد بــرای دســتگاه‬ ‫شــما ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــا می‪‎‬توانیــد اطالعــات را پــس از تنظیــم مجــدد‬ ‫کارخانــه بازیابــی کنیــد؟‬ ‫سیســتم عامل ها بــه طــور کلــی کامــا ً روشــن می کننــد‬ ‫کــه بازنشــانی کارخانـه ای قابــل بازگردانــدن نیســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬ممکــن اســت بــه اشــتباه چیــزی را در طــول بازنشــانی‬ ‫کارخانــه از دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫در واقــع بازیابــی اطالعــات پــس از تنظیــم مجــدد کارخانــه‬ ‫معمــوال ً غیرممکــن اســت‪ .‬بهتریــن گزینــه شــما ایــن اســت‬ ‫کــه از یــک نســخه پشــتیبان بازیابــی کنیــد‪ .‬تهیــه نســخه‬ ‫پشــتیبان از داده هــای مهــم همیشــه ایــده خوبــی اســت‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه راه هــای زیــادی بــرای‬ ‫پشــتیبان گیری از رایانه هــا ‪ ،‬تبلت هــا و گوشــی های‬ ‫هوشــمند وجــود دارد‪ .‬ســرویس های پشــتیبان گیری‬ ‫صفــر کلیــک ‪ ،‬شــامل ارســال پیــام یــا فایــل مخــرب بــا‬ ‫هــدف ایجــاد یــک اســیب پذیــری در دســتگاه اســت کــه‬ ‫حتــی بــدون اینکــه قربانــی پیــام یــا فایــل را بــاز کنــد ‪ ،‬بــه‬ ‫مهاجــم دسترســی مــی دهــد ‪.‬‬ ‫حمــات قابــل توجــه صفــر کلیــک‪ ،‬روزنامــه نــگاران و فعــاالن‬ ‫را بــا نــرم افــزار جاسوســی ‪ Pegasus NSO‬بــا اســتفاده از‬ ‫اکســپلویت های ‪ KISMET‬و ‪ FORCEDENTRY‬در ‪iMessage‬‬ ‫اپــل هــدف قــرار دادنــد ‪.‬‬ ‫اپــل ســعی کــرد ایــن تهدیــدات امنیتــی را بــا معرفــی حالــت‬ ‫قفــل‪ ،‬کــه یــک حالــت عملیاتــی بــرای افــراد در معــرض خطــر‬ ‫طراحــی شــده اســت‪ ،‬کاهــش دهــد که عملکــرد را محدود می‬ ‫کنــد و امنیــت دســتگاه را افزایــش مــی دهــد ‪.‬‬ ‫گارد پیام سامسونگ‬ ‫‪ Samsung Message Guard‬یــک فضــای مجــازی مجــزا‬ ‫در تلفــن هوشــمند اســت کــه بــه عنــوان یــک میزبــان موقــت‬ ‫بــرای فایــل هــای تصویــری تــازه وارد در فرمــت هــای ‪PNG،‬‬ ‫‪ JPG/JPEG، GIF، ICO، WEBP، BMP‬و ‪ WBMP‬عمــل‬ ‫مــی کنــد‪ .‬سیســتم فایل هــا را بررســی می کنــد تــا مشــخص‬ ‫انالیــن فــراوان هســتند‪ ،‬امــا داده هــای شــما در فضــای‬ ‫ابــری ذخیــره می شــوند و عمدتــا ً خــارج از کنتــرل شــما‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای ‪ iPhone، iPad‬و ‪ ،Android‬فضــای‬ ‫ذخیره ســازی ابــری انتخــاب خوبــی اســت‪ .‬پشــتیبان گیری‬ ‫افالیــن قابــل اطمینان تــر اســت‪ ،‬امــا به خصــوص بــرای‬ ‫گوشــی های هوشــمند چنــدان راحــت نیســت‪.‬‬ ‫ایــا می توانیــد بارهــا بازنشــانی کارخانــه ای انجــام‬ ‫دهیــد؟‬ ‫ممکــن اســت تعجــب کنیــد کــه ایــا پــاک کردن و بازنویســی‬ ‫مکــرر داده هــا می توانــد بــه دســتگاه شــما اســیب برســاند‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه واقعــا ً چیــزی نیســت کــه نگــران‬ ‫ان باشــید‪ .‬از نظــر فنــی محدودیتــی برای چند بار بازنشــانی‬ ‫کارخانـه ای گوشــی‪ ،‬تبلــت یــا رایانــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تنظیــم مجــدد کارخانــه بــر حافظــه فیزیکــی دســتگاه تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬ایــن چرخــه مکــرر می توانــد بــه حافظــه اســیب‬ ‫برســاند‪ ،‬امــا بــرای مشــاهده واقعــی ایــن اســیب بــه تعــداد‬ ‫زیــادی ریســت نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بازنشــانی کارخانــه روشــی بــرای بازگردانــدن دســتگاه‬ ‫شــما بــه حالــت اولیــه از ســازنده اســت‪ .‬ایــن یــک راه‬ ‫حــل معمــول بــرای طیــف وســیعی از مشــکالتی اســت‬ ‫کــه ممکــن اســت رخ دهــد‪ .‬گاهــی اوقــات تنهــا چیــزی کــه‬ ‫نیــاز داریــد ایــن اســت کــه بــه یــک نقطــه امــن برگردیــد‪ ،‬و‬ ‫تنظیــم مجــدد کارخانــه اغلــب ســاده ترین راه بــرای انجــام‬ ‫ان اســت‪.‬‬ ‫کنــد ایــا کدهــای مخــرب پنهــان شــده اند یــا خیــر ‪ .‬اگــر چنیــن‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا در حالــت قرنطینــه قفــل شــده و از دسترســی یــا‬ ‫تعامــل بــا سیســتم عامــل اصلــی مســدود مــی کنــد ‪.‬‬ ‫سامســونگ در اعالمیــه ای توضیــح می دهــد‪Samsung« :‬‬ ‫‪ Message Guard‬به طــور خــودکار هرگونــه تهدیــد احتمالــی‬ ‫پنهــان در فایل هــای تصویــری را قبــل از اینکــه فرصتــی بــرای‬ ‫اســیب رســاندن بــه شــما داشــته باشــد‪ ،‬خنثــی می کنــد ‪.‬‬ ‫«همچنیــن بــه صــورت بــی صــدا و تــا حــد زیــادی بــه‬ ‫صــورت نامرئــی در پــس زمینــه اجــرا مــی شــود و نیــازی بــه‬ ‫فعــال ســازی توســط کاربــر نیســت»‬ ‫سیســتم امنیتــی جدیــد بــه الیه هــای حفاظتــی موجــود‬ ‫سامســونگ اضافــه شــده اســت‪ ،‬کــه مهم تریــن ان‬ ‫‪ Samsung Knox‬اســت کــه می توانــد شناســایی تهدیــدات‬ ‫و محافظــت در برابــر بدافــزار را در زمــان واقعــی ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫‪ Samsung Message Guard‬بالفاصلــه بــرای ‪Galaxy‬‬ ‫‪ S23‬در دســترس اســت کــه در روز جمعــه منتشــر شــد و‬ ‫بــه تدریــج در ســایر دســتگاه های ‪ Galaxy‬دارای ‪One UI‬‬ ‫‪ 5.1‬یــا باالتــر در ســال ‪ 2023‬عرضــه خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا فراجــا‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس رصــد فضــای مجــازی و‬ ‫شــکواییه های قضائــی واصلــه بــه پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری از پیــام رســان های بومــی و‬ ‫غیربومــی بــرای مقاصــد کالهبرداری خود اســتفاده‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» پلیــس اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــر اســاس رصدهــای صــورت گرفتــه‬ ‫در فضــای مجــازی و مســتند بــه شــکواییه هــا‬ ‫و گــزارش هــای مردمــی واصلــه بــه پلیــس فتــا‬ ‫مشــخص اســت مجرمــان ســایبری بــه منظــور‬ ‫اعمــال مقاصــد شــوم خــود‪ ،‬خــود بــا ایجــاد حســاب‬ ‫کاربــری مختلــف در پیــام رســان هــای بومــی و غیــر‬ ‫بومــی بــا عنــوان «مامــور قالبــی ابــاغ قضائــی و یــا‬ ‫نماینــده ســایر ســازمانهای ذی ربــط ماننــد ســازمان‬ ‫هدفمنــدی یارانــه هــا ‪ ،‬وزارت صمــت و ‪ »...‬اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن شــگرد افــراد مجــرم بــا ارســال‬ ‫پیــام هــای حــاوی لینــک هــای الــوده و جعلــی‪ ،‬بــا‬ ‫ارســال محتواهــای مختلــف بــه حســاب کاربــری‬ ‫افــراد در پیــام رســان هــا بــا مضامینــی شــامل‬ ‫«ثبــت شــکواییه قضائــی بــر علیــه شــما‪ ،‬صــدور‬ ‫حکــم جلــب‪ ،‬قطــع یارانــه و ریجســتری گوشــی‬ ‫تلفــن همــراه و پیوســت لینــک جعلــی» در صــدد‬ ‫قانــع ســازی کاربــران مبنــی بــر بارگیــری و نصــب‬ ‫لینــک هــای الــوده بــر روی گوشــی تلفــن همــراه‬ ‫خــود بــه منظــور الــوده ســازی و دسترســی غیــر‬ ‫مجــاز بــه حســاب کاربــری ‪ ،‬حســاب بانکــی و مالــی‬ ‫انــان هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬مجرمــان ســایبری‬ ‫در ایــام اخیــر نیــز از بســته پیــام رســان هــای بومــی‬ ‫بــا حســاب هــای کاربــری مختلــف و یــا ســرقت‬ ‫حســاب هــای کاربــری ســایر افــراد‪ ،‬پیــام هایــی بــا‬ ‫مضامیــن مشــابه بــرای هموطنــان ارســال کرده انــد‬ ‫کــه ضمــن شناســایی انــان پرونــده هــای قضائــی‬ ‫تشــکیل و در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا فراجــا‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا اقدامــات متعدد و گســترده در حوزه‬ ‫اطالع رســانی و هشــداردهی از ســوی پلیس فتا که‬ ‫بــا همــکاری اصحــاب رســانه و خبرگزاری هــا حاصــل‬ ‫شــد در ایــن راســتا ســطح دانــش فنــی و رســانه ای‬ ‫هموطنــان در حــوزه جرایــم ســایبری افزایــش قابــل‬ ‫قبولــی یافتــه اســت لیکــن بــا توجــه بــه ترفندهــای‬ ‫پیچیــده مجرمــان ســایبری نیــاز اســت هموطنــان‬ ‫همــواره ایــن مطالــب را مــد نظــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســازمان هــا‬ ‫و مراجــع قانونــی و رســمی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫مخاطبــان خــود از طریــق ســامانه هــای پوششــی‬ ‫بــا عنــوان ‪ Mask‬اســتفاده کننــد و بــه هیــچ عنــوان‬ ‫شــهروندان بــه پیــام هــای ارســال شــده از طریــق‬ ‫شــماره تلفــن و یــا حســاب هــای کاربــری نامعتبــر و‬ ‫شــخصی اطمینــان نکننــد زیــرا تنهــا مرجــع رســمی‬ ‫ارســال ابالغیه هــای قضائــی ســامانه ‪ Adliran‬اســت‪.‬‬ ‫«نماز» چه نقشی در تربیت‬ ‫انسان ها بر عهده دارد؟‬ ‫انســان موجــود فرامــوش کاری اســت کــه‬ ‫نیازهــاى واقعــى زندگــى روزانــه و نیازهــاى خیالى‬ ‫و عشــق بــه شــهوات‪ ،‬او را بــه خودفراموشــی‬ ‫مبتــا مــی کنــد‪ .‬مهمتریــن اثــار «نمــاز»‪ ،‬بیــدار‬ ‫ســاختن انســان و پایــان دادن بــه خودفراموشــى‬ ‫اســت؛ زیــرا هنگامــى کــه یــاد خــدا بــه میــان امد‪،‬‬ ‫وضــع بــه کلــى دگرگــون مــى شــود‪ ،‬اگــر نگاهــى‬ ‫بــه مقدمــات نمــاز و شــرایط دیگــر ان بیندازیــم‪،‬‬ ‫بیانگــر نقــش مهــم نمــاز در تربیــت انســان و‬ ‫رســاندن او بــه جــوار قــرب الهــی اســت‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازارکسب و کار‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪ -721‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-721‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/1111 - 2023‬شعبان‪/‬‬ ‫‪/04 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫ شنبه ‪12//13‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حجاب در ائین مسیحیت‬ ‫م ماننــد ســایر ادیــان الهـــی‪ ،‬حجــاب امــری رایــج و مــورد‬ ‫ت هـ ‬ ‫د ر مســیحی ‬ ‫ن یهـــو د د ر مـــورد حـــجاب‬ ‫تاکید بوده اســت‪ .‬مســیحیت‪ ،‬نه تنها احکام دی ‬ ‫را تغییر نداد‪ ،‬بلکه قوانین شــدید ان را اســتمرار بخشــی د و د ر برخی موارد‬ ‫قــدم را فراتــر نهــاد و بــا ســخت گیــری بیشــتری وجـــوب حـــجاب را مطــرح‬ ‫کــرد‪ .‬در ادامــه گزارشــی اجمالــی از برخــی امــوزه هــای مســیحی در کتــاب‬ ‫مقــدس و غیــر ان راجــع بــه حجــاب ارائــه مــی دهیــم‪.‬‬ ‫در رســاله «پطــرس رســول» در مــورد نحــوه پوشــش و ارایــش زنــان‬ ‫ی نباشـد ‪ ،‬ا ز بافتــن مــوی و‬ ‫مســیحی امــده اســـت‪« :‬و شــما را زینــت ظاهــر ‬ ‫ت قلبــی در لبــاس‬ ‫متحلــی شــدن بــه طــا و پوشــش لبــاس‪ ،‬بلکــه انســانی ‬ ‫غیرفســاد [بایــد در میــان شــما مراعــات گــردد]؛ روح تعلیــم و ارام کــه نــزد‬ ‫ق نیـ ز کـ ه متــوکل‬ ‫خــدا گرانبهاســت‪ ،‬زیــرا بدیــن گونــه زنــان مقــدس در ســاب ‬ ‫بـــه خـــدا بودنــد‪ ،‬خویشــتن را زینــت [باطنــی] مــی کردنــد و شــوهران خــو د را ‬ ‫اطاعــت مــی کردنــد‪ ،‬ماننــد ســاره کــه ابراهیــم را مطیــع مــی بــود و او را اقــا‬ ‫مــی خوانــد و شــما دختــران ا و شــده ایـد »‪ .‬پطــرس در ایــن کالم بــه دو نکته‬ ‫س غـــیرفساد» در باب نحوه‬ ‫«نداشتن زینت ظاهری» و «استفاد ه ا ز لبـــا ‬ ‫ن اســت‪.‬‬ ‫پوشــش اشــاره کــرده کــه هــر دو مخصــوص زنــان مقــدس و مومـ ‬ ‫س نیــز در ایــن بــاره مــی گویــد‪« :‬همچنیــن زنــان خویشــتن را بیاراینــد‬ ‫پولـ ‬ ‫ن بـ ه حـــیا و پرهـــیز‪ ،‬نــه بــه زلــف ها و طــا و مرواریــد و رخت‬ ‫بــه لبــاس مزیـ ‬ ‫ی مــی شــای د کـ ه دعــوی دیــن داری کننــد بــه‬ ‫گــران بهــا‪ ،‬بلکــه چنــان کــه زنانـ ‬ ‫اعمــال صالحه»‪.‬‬ ‫در رســاالت پولــس مطالبــی نیــز د ر مــور د ضــرورت پوشــش ســر بــرای زنــان‬ ‫هـــنگام نیایــش دیــده مـــی شــود ‪« :‬امّــا هــر زنــی که ســر برهنــه دعــا‪ ...‬کند‪،‬‬ ‫ســر خــود را رســوا می ســازد‪.»...‬‬ ‫ش سـ ر را تنها هنگام دعا مســتند‬ ‫بعضی مســیحیان از عبارت فوق‪ ،‬پوشـ ‬ ‫ن درصــد ر مســیحیت مویـّـد رعایــت‬ ‫ی مســیحیا ‬ ‫ی ســیره عملـ ‬ ‫مــی داننـد ‪ ،‬ولـ ‬ ‫ی مواقعــی کــه زنــان در‬ ‫ب زنــان مســیحی در اجتماعــات اســت‪ .‬حت ـ ‬ ‫حجــا ‬ ‫حفظ حجاب کوتاهی می کردند‪ ،‬بـــزرگان مـــسیحیت به زبان نهی ســخن‬ ‫می گفتند‪ .‬مثال در کالم «برتولد» اهـــل «ریجنس بورگ» از بزرگان قرن‬ ‫ن مــی توانیـ د به این‬ ‫ســیزدهم مســیحیت امــده اســت کــه‪« :‬شــما ای مــردا ‬ ‫کارهــا پایــان بخشــید و دالورانــه بــه مبــارزه بــا ان قیــام کنیــد ابتــدا با ســـخن‬ ‫ن نـــهی د و روبند (تزیین‬ ‫خـــوش و اگـــر باز سرسختی نشان دهند قـــدم مـــیا ‬ ‫شــده) را ا ز س ـ ر زن کشــیده و پــاره کنیــد و حتــی اگــر چهــار دانــه از موهــا‬ ‫نیــز کنــده شــد ان را در اتــش افکنیــد»‪ .‬در ایــن کالم ‪ ،‬اســتفاد ه تزیینــی از‬ ‫ی شـــد ه کــه خــود حاکــی از ان اســت کــه روبنــده تــا ان زمــان در‬ ‫روبـــنده نـــه ‬ ‫میان زنـــان مـــسیحی رواج داشته است‪.‬‬ ‫فــارغ از مضامیــن الهــام بخــش کتــاب مقــدس‪ ،‬حضــرت مـــریم ‪ ،‬بـــانوی‬ ‫س عالم مســیحیت و الگوی زنان مســیحی نیز ســیره پاک و عفیفانه‬ ‫مقد ‬ ‫ای داشــت و پوشــش سراســری ک ه ا ز صـــد ر مـــسیحیت تا اوایل رنســانس‬ ‫ن مـــطلب ‬ ‫همــواره در شــمایل هــای او بــه تـــصویر کشــیده شــده‪ ،‬مویــد ایـ ‬ ‫اسـت ‪ .‬حتی پس از رنســانس با وجـــود فـــضای غیرمذهبی ای که بر همه‬ ‫ب ســای ه افکنــد‪ ،‬بــاز هــم بــا پوشــش ســـر خـــصوصا بــا‬ ‫شــوون فرهنگــی غــر ‬ ‫ن امــر حکایت از رعـــایت حـــجاب با‬ ‫شــنل نیلــی رنــگ دیــده مــی شــو د کـ ه ایـ ‬ ‫اســتفاده از پوشــش ســـراسری بـــرای ســر و اندام د ر ســیر ه مســیحیت دارد‪.‬‬ ‫در بررســی حــاالت راهبــه هــای مســیحی نیــز مــی بینیــم کــه همــه انهــا از‬ ‫ی ر ا همــراه بــا‬ ‫ش ظاهــر ‬ ‫دیربــاز تــا کنــون ســادگی و دوری از زینــت و ارای ـ ‬ ‫ی را‬ ‫پوشـــیدگی انـــدام حـــفظ کرده و در روابط با مردان همواره حدو د شـــرع ‬ ‫حفــظ مــی نماینــد‪ .‬لبــاس راهبــه هــا عمومــا‪ ،‬از یــک ســرپوش ســفید رنــگ‬ ‫ش بلندتـ ر کــه از پشــت بــه زانــو مــی رســد و بـــه‬ ‫زیریــن همــراه بــا یــک ســرپو ‬ ‫ل شــد ه اســت‪ .‬دامن پیراهن انها نیز بلند‬ ‫رنـــگ تیره تر می باشـد ‪ ،‬تشــکی ‬ ‫ی پــا مــی باشــد و جــوراب نیــز عمومــا بــه رنــگ تیــره و ضخیــم اســت‪.‬‬ ‫و تـ ا رو ‬ ‫ب ســنتی‬ ‫ع پوشــش راهبــگان حکایــت از حــدو د حـــجا ‬ ‫روشــن اســت کـ ه نــو ‬ ‫بانــوان مســیحی دارد‪.‬‬ ‫ایــن فرازهــای کتــاب مقــدس و ایــن گــزارش هــای تاریخــی از ســیره‬ ‫بــزرگان مســیحی‪ ،‬مورخــان و تحلیــل گــران را بــه ایــن نتیجــه رســانده‬ ‫کــه پوشــش و حجــاب بانــوان‪ ،‬امــری جداناشــدنی از فرهنــگ مســیحی‬ ‫اســت‪ .‬بــرای مثــال جرجــی زیــدان‪ ،‬دانشــمند مســیحی‪ ،‬در ایــن بــاره مــی‬ ‫نویســد‪« :‬اگــر مقصــود ا ز حجــاب‪ ،‬پوشــانیدن تــن و بــدن اســت‪ ،‬ای ـن ‬ ‫ت مســیح معمــول‬ ‫ی پیــش از ظهــور دیان ـ ‬ ‫ع پیــش ا ز اســام و حت ـ ‬ ‫وض ـ ‬ ‫بــوده و دیانــت مســیح هــم تغییــری در ان نــداده اســت و تــا اواخــر‬ ‫ن وســطی در اروپــا معمــول بــوده و اثــار ان‪ ،‬هـــنو ز د ر خــود اروپ ـا ‬ ‫قــرو ‬ ‫باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی ـل دورانــت نیــز در مــورد ســیره عملــی زنــان مســیحی مــی نویســد‪:‬‬ ‫ن اخــاق عیســوی‬ ‫«وقتــی کــه کشیشــان چــادر و روبنــد را یکــی از ارکا ‬ ‫دانســتند‪ ،‬بــه دستورشــان‪ ،‬زنــان‪ ،‬چادرهـ ا را از حریـر زربفـت ســاختند»‪.‬‬ ‫تصویرهایــی کــه از پوشــاک مســیحیان و مــردم اروپــا انتشــار یافتــه ‬ ‫اســت ‪ ،‬بــه وضــوح نشــان مــی دهــد کــه حجــاب در بیــن زنــان کامــا‬ ‫رعایــت مــی شــده اســت ‪ .‬در کتــاب پوشــاک اقــوام مـــختلف تالیــف‬ ‫بــراون و اشــنایدر برخــی از تصاویــر مربــوط بــه زنــان مســیحی اورده‬ ‫شــده کــه همگــی دارای لباســی بلنــد و پوشــش ســر مــی باشــند‪.‬‬ ‫امام زاده نور گرگان‬ ‫عکس نرگس حسین زاده‬ ‫بازتاب تاریخ در جاجرم‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫شــهر کویری جاجرم در خراســان شــمالی بهشــت باســتان شناســی شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬ایــن شــهر بــا داشــتن جاذبه هــای طبیعــی و فرهنگــی امــاده اســت‬ ‫تــا روح مســافران نــوروزی را پــس از ســال های کرونایــی جــا بخشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬شهرســتان جاجــرم در جنــوب غربــی خراســان‬ ‫شــمالی قــرار دارد‪ ،‬ایــن دیــار کهــن روزگاری بــر ســر راه ابریشــم و بــر ســر‬ ‫راه هــای کهــن کاروانــرو بــوده اســت و کارشناســان ایــن شــهر را بعنــوان‬ ‫بهشــت باســتان شناســی مــی شناســند‪.‬‬ ‫محوطــه هــای باســتانی بــزرگ از جملــه تپــه پهلــوان‪ ،‬تپــه حیــدران و محوطــه چَلــو‬ ‫و ســنگ نــگاره هــای پیــش از تاریخــی «جُربـ ِـت» در شهرســتان جاجــرم مصــداق ان‬ ‫اســت کــه ایــن دیــار از قدیمــی تریــن اســتقرارگاه هــای انســان بــوده اســت‪.‬‬ ‫جاجــرم از شــهرهای مهــم دوران اوج و درخشــش تمــدن خراســان بــوده‬ ‫اســت‪ .‬پراکندگــی محوطــه هــای باســتانی مربــوط بــه دوران اشــکانی و‬ ‫ساســانی در ایــن شهرســتان بســیار اســت و ایــن حاکــی از شــکوفایی ایــن‬ ‫دیــار در ان دوره تاریخــی دارد‪.‬‬ ‫جاجــرم؛ اثــار باســتانی بســیار کهــن ارزشــمندی دارد ولــی بدلیــل فاصلــه از‬ ‫مســیرهای اصلــی بــرای برخــی مــردم‪ ،‬ناشــناخته اســت‪.‬‬ ‫نارین قلعه‬ ‫ناریــن قلعــه نمــاد تاریــخ کهــن جاجــرم اســت‪ .‬در «مطلــع الشــمس» در بــاره‬ ‫ناریــن قلعــه جاجــرم امــده اســت‪« :‬در وســط جاجــرم بــر روی تــل مصنوعــی‬ ‫مرتفعــی قلعــه ای اســت خــراب و خالــی از ســکنه و ناریــن قلعــه ایــن بلــد‬ ‫اســت‪ ،‬چهــار بــرج دارد »‪.‬‬ ‫چارلــز ادوار ییــت نیــز در «ســفرنامه خراســان و سیســتان» مــی نویســد‪« :‬در‬ ‫وســط جاجــرم یــک تــل خــاک عظیــم بــه ارتفــاع ‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۴‬متــر هســت کــه بقایــای‬ ‫ارگ شــهر قدیمــی محســوب مــی گــردد و بــه ان ناریــن قلعــه مــی گوینــد»‪.‬‬ ‫ارتفــاع ایــن بنــا بــه حــدود ‪ ۲۵‬متــر مــی رســد‪ ،‬بقایــای ارگ یا قلعه ای قدیمی اســت‬ ‫کــه امــروزه در بعضــی نقــاط ان اثــاری از بقایــای بــرج و بــارو را می تــوان دیــد‪.‬‬ ‫پــان قلعــه کــه روی تپ ـه ای مصنوعــی بنــا شــده بیضــی شــکل اســت و در‬ ‫گذشــته ان را خندقــی فــرا گرفتــه بــوده اســت‪ .‬محیــط ناریــن قلعــه در حــدود‬ ‫‪ ۳۶۰‬متــر و طــول اقطــار ان ‪ ۱۲۵‬و ‪ ۱۰۰‬متــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه در اواخــر حکومــت محمــد شــاه و اوایــل حکومــت ناصرالدیــن‬ ‫شــاه قاجــار هنــوز ســالم بــوده و مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫در فاصلــه زمانــی حکومــت محمــد شــاه تــا ســفر کلنل بیت به جاجــرم تغییرات‬ ‫زیــادی بــه وجــود امــد و ناریــن قلعــه خــراب و بــه تلــی از خــاک تبدیل شــد‪.‬‬ ‫مسجد جامع‬ ‫مســجد جامــع جاجــرم از جملــه مســاجد کهــن ایــران متعلــق بــه قــرون اولیــه‬ ‫اســامی‪ ،‬در محــدوده بافــت تاریخــی شــهر و خیابــان شــهید رجائــی ‪ -‬خیابــان‬ ‫‪ ۱۵‬خــرداد جنوبــی واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا امیــزه ای از مذهــب و معمــاری اســت‪ ،‬مســجد جامــع جاجــرم دارای‬ ‫صحنــی کوچــک و دو شبســتان باریــک در طرفیــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا کــه خشــت خشــت ان‪ ،‬ذوق دل معمــاران ایرانــی را زمزمــه مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬معنویــت و شــکوهی از ارامــش را بــه فــرد ارمغــان مــی دهــد و در‬ ‫ســکوت ســجده کنانــش‪ ،‬روحــی تــازه بــه جــان مــی دمــد‪.‬‬ ‫قدمــت ایــن بنــا بــه اوایــل اســام و بــه روایتــی بــه ســال ‪ ۵۷۷‬هجــری قمــری‬ ‫نســبت داده شــده اســت‪.‬‬ ‫ارامگاه خواجه علی بن مهزیار‬ ‫ارامــگاه خواجــه علــی بــن مهزیــار از جملــه اثــار ارزشــمند تاریخــی جاجــرم‬ ‫بــه شــمار مــی رود کــه ســاخت ان را بــه دوره ایلخانــی نســبت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫براســاس بررســی هــای بــه عمــل امــده‪ ،‬تــا دوره قاجــار فضــای داخلــی بقعــه و‬ ‫بــه ویــژه مرقــد تزیینــات اجرهــای لعابــدار فیــروزه ای بــا نقــش برجســته ایــات‬ ‫قرانــی بــه خــط ثلــث و نقــوش گیاهــی داشــته کــه بعدهــا از اینجــا بــه مقبــره‬ ‫یارمحمدخــان شــادلو‪ ،‬موســوم بــه «ســردار مفخــم» در بــش قــارداش بجنــورد‬ ‫منتقــل و در انجــا نصــب شــده و بعدهــا هــم بــه «گنجینــه اســامی» مــوزه ملــی‬ ‫ایــران انتقــال یافتــه و در انجــا بــه شــماره ثبــت ‪ ۳۲۷۸‬نگهــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫طبــق برخــی روایــات مذهبــی ایــن بنــا مدفــن ابوالحســن علــی بــن مهزیــار‪،‬‬ ‫از یــاران صدیــق امــام علــی بــن موســی الرضــا (ع) اســت‪.‬‬ ‫علــی بــن مهزیــار از ســوی امــام رضــا(ع) و امــام جــواد(ع) مقــام نمایندگــی‬ ‫و وکالــت در نواحــی جاجــرم داشــته و تالیفــات و اثــار متعــددی از او برجــای‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫ارامــگاه خواجــه مهزیــار در حومــه شــرقی جاجــرم‪ ،‬ابتــدای جــاده جاجــرم ‪-‬‬ ‫ســبزوار قــرار داد‪.‬‬ ‫رباط قِل ّی‬ ‫ربــاط قلــی‪ ،‬یکــی از باشــکوه تریــن کاروانســراهای خراســان شــمالی اســت کــه‬ ‫در بخــش سنخواســت جاجــرم واقــع اســت‪ .‬ایــن بنای تاریخی در ســه کیلومتری‬ ‫شــرق روســتای گازان و ســه کیلومتــری جنــوب روســتای قلــی واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫طــرح کلــی ربــاط قلــی مســتطیل اســت بــا چهــار بــرج در چهــار گوشــه بنــا‬ ‫و یــک بــرج نیــز در وســط ضلــع هــای شــمالی‪ ،‬غربــی و جنوبــی ان‪ .‬ورودی‬ ‫بنــا در وســط ضلــع شــرقی قــرار دارد‪ .‬بعــد از ورودی از طریــق یــک فضــای‬ ‫سرپوشــیده چهارطاقــی شــکل بــه چهــار طــرف دسترســی مــی یابــد‪.‬‬ ‫بارانــداز یــا حیــاط کاروانســرا بــه صــورت یــک صحــن چهــار ایوانــی اســت کــه‬ ‫در فرورفتگــی ایــوان جنوبــی یــک محــراب بــا بقایــای گچبــری کــه بــی شــک‬ ‫نمازخانــه کاروانســرا بــوده‪ ،‬قــرار داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اثــار و شــواهد کتیبــه گچبــری موجــود بــر ســردر ورودی بــه خــط‬ ‫ثلــث کــه اکنــون بــه کلــی از بیــن رفتــه و نیــز ســبک و ســیاق معمــاری و طــرح‬ ‫کلــی بنــا‪ ،‬نماســازی داخــل و خــارج بنــا و مصالــح مــی تــوان ایــن اثــر را از اثــار‬ ‫شــاخص دوران تیمــوری دانســت‪.‬‬ ‫صخره های جُربت‬ ‫نقــوش صخــره ای جربــت واقــع در منطقــه جاجــرم بــه ســنگ نــگاره معــروف‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای مشــاهده ایــن ایــن نقــوش بــه در پنــج کیلومتــری شــرق روســتای‬ ‫جربــت در بخــش سنخواســت ســفر کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن صخــره هــا عبارتنــد از مجموعــه ای از نقــوش حیوانــی شــامل کل‪ ،‬بز کوهی با‬ ‫شــاخ هــای بلنــد‪ ،‬شــتر‪ ،‬انســان اســب ســوار و برخــی نمادهــای مذهبــی اســامی و‬ ‫کتیبــه هایــی بــه خــط عربــی و فارســی کــه بــا خــراش و ضربــه یک شــیء نــوک تیز بر‬ ‫صخــره هــای ســیاه فروغلتیــده در پــای دامنــه کــوه‪ ،‬نقــش شــده انــد‪ .‬ایــن مجموعه‬ ‫نقــوش کــم نظیــر بــه دوران پیــش از تاریــخ تــا اســامی تعلــق دارند‪.‬‬ ‫مجموعــه ســنگ نــگاره هــا در یــک دره بســته و باریــک در جبهــه شــمالی کــوه اوزون‬ ‫قــرار دارد و در میانــه ایــن دره باریــک‪ ،‬مســیل بزرگــی وجــود دارد کــه اب بــارش دامنه‬ ‫کــوه هــای اطــراف را بــه ســمت دشــت جاجــرم ســرازیر مــی کنــد و بــه کال شــور مــی‬ ‫رســاند تــا پــس از طــی مســیر طوالنــی بــه شــنزارهای کویــر مرکــزی فــرو بــرد‪.‬‬ ‫در ایــن دره یــک رشــته برجســتگی صخــره ای وجــود دارد کــه بــه علــت جنــس‬ ‫صخــره هــا و نــوع فرســایش بــه مــرور قطعــات بزرگــی از ان بــه شــکل تختــه‬ ‫ســنگ هــای بــزرگ و کوچــک از بدنــه اصلــی جــدا و بــه پــای دامنــه غلتیــده اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از تختــه ســنگ هایــی کــه در شــیب دامنــه فــرو ریختــه در اثــر تاثیــر‬ ‫عوامــل جــوی بــه رنــگ ســیاه درامــده و بــوم مناســبی بــرای نقــش انــدازی‬ ‫فراهــم کــرده اســت و از همیــن رو از دوره پیــش از تاریــخ تــا دوره معاصــر بــه‬ ‫طــور مــداوم نقــش هــای مختلــف یکــی بــر روی دیگــری بــر روی ایــن تختــه‬ ‫ســنگ هــا نقــش شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!