روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 720 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 720

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 720

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 720

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪214 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/30-‬فوریه‪ /09-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪720 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫نمایشگاه بهاره؛‬ ‫فرصتی خوب برای خریدی مطمئن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 100‬درصد اراضی‬ ‫منابع طبیعی استان‬ ‫سنددار شد‬ ‫‪2‬‬ ‫در گلستان امکان اسکان‬ ‫روزانه ‪ ۱۳۲‬هزار مسافر‬ ‫نوروزی فراهم است‬ ‫‪4‬‬ ‫امنیت غذایی را امار‬ ‫و اطالعات غیرواقعی؛‬ ‫با چالش مواجه می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫کشت گیاهان‬ ‫دارویی توجیه‬ ‫اقتصادی دارد‬ ‫‪8‬‬ ‫مخبر‪:‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان میانبری به اینده‬ ‫درخشان کشور هستند‬ ‫‪4‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪720‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‪:‬‬ ‫اجرای طرح حدنگاری اقدام راهبردی‬ ‫قوه قضاییه برای صیانت از اراضی ملی‬ ‫‪ 100‬درصد اراضی منابع‬ ‫طبیعی استان سنددار شد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫پیگیــری شــورای قضایــی اســتان بــرای ســنددار‬ ‫شــدن اراضــی منابــع طبیعــی ‪ ،‬یکبــار بــرای‬ ‫همیشــه پرونــده تعــرض و دســت انــدازی بــه‬ ‫ایــن عرصــه هــا در اســتان بســته شــد و مســئوالن‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی هــم بهانــه ای مبنــی بــر‬ ‫مشــخص نبــودن محــدوده اراضــی منابــع طبیعــی‬ ‫در حفاظــت از ایــن عرصــه هــا نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی کــه ریاســت شــورای حفــظ حقــوق‬ ‫بیــت المــال اســتان گلســتان را نیــز را برعهــده دارد‬ ‫گفــت‪ :‬در ســالیان گذشــته جانمایــی نشــدن و‬ ‫منطبــق نبــودن نقشــه اراضــی ملــی بــر روی نقشــه‬ ‫هــای ثبــت اســناد و امــاک اســتان از علــل دســت‬ ‫انــدازی بــه منابــع طبیعــی در اســتان و بــه ویــژه‬ ‫در گــرگان بــود و افــراد ســودجو بــا اســتفاده از‬ ‫نبــود نقشــه ی جامــع یــا همــان نقشــه هــای ‪utm‬‬ ‫‪ ،‬بــرای اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی بــه ویــژه در‬ ‫مناطــق نزدیــک بــه جنــگل کــه زمیــن هــا قیمــت‬ ‫باالیــی هــم دارد ‪ ،‬ســند مــی گرفتنــد و از ایــن راه‬ ‫میلیاردهــا تومــان بــه جیــب مــی زننــد‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬برخــورد قاطــع و بــدون اغمــاض‬ ‫دســتگاه قضایــی بــه جهــت ســنددار نبــودن ایــن‬ ‫اراضــی‪ ،‬اثرگــذار نبــود و بــه همیــن علــت بــرای‬ ‫جلوگیــری از ادامــه دســت انــدازی بــه اراضــی‬ ‫ملــی و منابــع طبیعــی‪ ،‬بــا تشــکیل کمیتــه ویــژه‪،‬‬ ‫مســئوالن منابــع طبیعــی و اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان مکلــف گردیدنــد همــه اراضــی ملــی‬ ‫اســتان را حدنــگاری و نقشــه ی ‪ utm‬ایــن اراضــی‬ ‫بــه ویــژه در گــرگان را تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ،‬اداره منابــع طبیعــی و اداره ثبــت با‬ ‫کمــک هــم‪ ،‬پیــاده ســازی نقشــه ی منابــع طبیعــی‬ ‫را در اداره ثبــت اغــاز کردنــد کــه در نتیجــه ایــن‬ ‫اقــدام ‪ ،‬امــروز بــه نقطــه ای رســیدیم کــه صــد در‬ ‫صــد اراضــی منابــع طبیعــی اســتان ســند دار شــده‬ ‫اســت کــه صــدور ســند تــک بــرگ تــاالب هــای بیــن‬ ‫المللــی االگل‪ ،‬المــاگل و اجــی گل بــه مســاحت‬ ‫‪ 2‬هــزار و ‪ 300‬هکتــار شــاخص تریــن اقــدام در‬ ‫ایــن زمینــه بــه شــمار مــی رود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا تهیــه ی نقشــه ‪ utm‬و صــدور‬ ‫ســند تــک بــرگ ‪ ،‬یــک بــار بــرای همیشــه پرونــده‬ ‫ی زمیــن خــواری و دســت انــدازی بــه اراضــی ملــی‬ ‫و منابــع طبیعــی در کل اســتان بســته شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا قدردانــی از‬ ‫تــاش هــای اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان‬ ‫از اغــاز طــرح صــدور ســند تــک برگــی زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫برنامــه زمانبنــدی قــرار بــود امســال ‪ 10‬درصــد زمیــن‬ ‫هــای کشــاورزی اســتان ســنددار شــوند امــا بــا‬ ‫تــاش همــکاران مــا در اداره ثبــت تاکنــون ‪22‬‬ ‫درصــد اراضــی کشــاورزی ســند دار شــده انــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی ادامــه داد‪ :‬در گام بعــدی تهیــه‬ ‫ســند کاداســتر ســواحل اســتان در دســتور کار قرار‬ ‫گرفــت کــه تاکنــون صــد در صــد اراضــی ســاحلی‬ ‫مســتحدث اســتان بــه مســاحت ‪ 16‬هــزار و ‪27‬‬ ‫هکتــار ســند دار شــده و در حریــم ‪ 60‬متــر دریــا‬ ‫هــم هفــت هــزار و ‪ 786‬هکتــار یعنــی ‪ 98‬درصــد‬ ‫ســند مالکیــت صــادر شــده اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬جــزء اولیــن‬ ‫اســتان هــای کشــور هســتیم کــه بــرای رودخانــه هــا‬ ‫ســند صــادر کــرده و از پارســال تــا کنــون ‪ 105‬هکتــار از‬ ‫اراضــی رودخانــه هــا در بندرگــز و کردکــوی و گرگانرود‬ ‫در گنبدکاووس ســنددار شــده اســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــا اجــرای‬ ‫طــرح کاداســتر جلــوی حیــف و میــل امــوال دولتــی‬ ‫و زمین خواری هــا گرفتــه می شــود گفــت‪ :‬بســیاری‬ ‫از پرونده هــای مــا در محاکــم قضایــی در همیــن‬ ‫زمینــه اســت در حالــی کــه بــا ایــن طــرح می تــوان‬ ‫جلــوی تشــکیل ایــن پرونده هــا را گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــا االن ‪ 75‬هــزار هکتــار از امــاک‬ ‫دســتگاه هــای دولتــی هــم بــه نــام دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی ســند خــورده و جــزء ‪ 5‬اســتان برتــر کشــور‬ ‫در ایــن بخــش هســتیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه بهاره‪ ،‬نوشدارویی‬ ‫دیرهنگام‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه هــای بهــاره بــه همــراه عرضــه کاالهــای‬ ‫مــورد نیــاز مــردم بــا قیمــت پاییــن تــر از بــازار ســبب مــی شــد‬ ‫تــا هرســال بــه غیــر از دوران کرونــا حضــور مــردم در ایــن‬ ‫نمایشــگاه هــا افزایــش قابــل توجــه باشــد تــا هموطنــان‬ ‫بتواننــد خریدهــای شــب عیــد خــود را بــا قیمــت مناســبی‬ ‫انجــام دهنــد امــا نکتــه قابــل تامــل در مــورد نمایشــگاه هــای‬ ‫خراســان شــمالی ایــن اســت کــه شــهروندان در مــورد برگــزاری‬ ‫دیرهنــگام ایــن رویــداد گالیــه دارنــد و معتقــد هســتند کــه‬ ‫نمایشــگاه بهــاره بایــد از اول اســفندماه اغــاز شــود‪.‬‬ ‫انجــام دهنــد امــا نکتــه قابــل تامــل در مــورد نمایشــگاه هــای‬ ‫خراســان شــمالی این اســت که شــهروندان در مورد برگزاری‬ ‫دیرهنــگام ایــن رویــداد گالیــه دارنــد و معتقــد هســتند کــه‬ ‫نمایشــگاه بهــاره بایــد از اول اســفندماه اغــاز شــود‪.‬‬ ‫نمایشگاه بهاره؛‬ ‫فرصتی خوب برای‬ ‫خریدی مطمئن‬ ‫نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاالی بهــاره از مهمتریــن‬ ‫ابزارهای شــبکه توزیع کاالهای اساســی شــهروندان اســت‬ ‫کــه بــا هــدف تنظیــم بــازار و مدیریــت عرضــه و تقاضــا در‬ ‫خراســان شــمالی برپــا می شــود و فرصتــی مناســب را بــرای‬ ‫خریــدی مطمئــن فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار هــر ســال بــا نزدیــک‬ ‫شــدن بــه روزهــای پایانــی ســال و شــب عیــد و ســال نــو‪،‬‬ ‫خریدهــای مــورد نیــاز خانــواده هــای ایرانی در زمینه پوشــاک‪،‬‬ ‫کیــف و کفــش‪ ،‬لــوازم خانگــی‪ ،‬مــواد غذایــی‪ ،‬شــیرینی‪،‬‬ ‫شــکالت و اجیــل افزایــش قابــل توجهــی پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫از طرفــی اصنــاف خراســان شــمالی نیــز در ســه و یــا چهــار ماه‬ ‫مانــده بــه پایــان ســال بــا خریــد اجنــاس مــورد نیــاز واحدهــای‬ ‫صنفــی خــود بــرای فــروش شــب عیــد حســاب و کتــاب‬ ‫جداگانـه ای را بــرای خــود بــاز مــی کننــد تــا بــه مدت بیــش از ‪۱۵‬‬ ‫روز فــروش خــود را بــه چنــد برابــری روزهــای عــادی برســانند‪.‬‬ ‫نمایشــگاه بهــاره کــه بــا هــدف تنظیــم بــازار شــب عیــد و‬ ‫دسترســی اســان شــهروندان بــرای تهیــه کاالهــای مــورد‬ ‫نیازشــان بــا قیمــت و کیفــت مناســب برپــا مــی شــود در‬ ‫صــورت کنتــرل و نظــارت مســووالن فرصــت و در غیــر‬ ‫اینصــورت میدانــی بــرای جــوالن ســودجویان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تخفیــف هــای ویــژه‪ ،‬تنوع محصوالت‪ ،‬خرید اســان‪ ،‬قیمت‬ ‫مناســب و حــذف واســطه هــا از مقولــه هایــی اســت کــه بــه‬ ‫عنــوان اهــداف برپایــی ایــن نمایشــگاه هــا مطــرح مــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچه بخش عمده ای از برنامه‬ ‫ریزی برپایی نمایشگاه های‬ ‫بهاره در استان ها از جمله‬ ‫خراسان شمالی بر عهده مجامع‬ ‫و اتحادیه های صنفی است‪ ،‬اما‬ ‫ارایه دیدگاه های دولتی با هدف‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫و تولید کنندگان می تواند در‬ ‫زمان بندی برپایی نمایشگاه‬ ‫موثر باشد‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه هــای بهــاره بــه همــراه عرضــه کاالهــای‬ ‫مــورد نیــاز مــردم بــا قیمــت پاییــن تــر از بــازار ســبب مــی شــد‬ ‫تــا هرســال بــه غیــر از دوران کرونــا حضــور مــردم در ایــن‬ ‫نمایشــگاه هــا افزایــش قابــل توجــه باشــد تــا هموطنــان‬ ‫بتواننــد خریدهــای شــب عیــد خــود را بــا قیمــت مناســبی‬ ‫نمایشگاه بهاره‪ ،‬نوشدارویی دیرهنگام‬ ‫برخــی از کارشناســان اقتصــادی و بســیاری از تولیــد‬ ‫کننــدگان برگــزاری نمایشــگاه هــای بهــاره در ســال هایی کــه‬ ‫نــرخ تــورم در نوســان اســت بســیار کارا‪ ،‬اثــر بخــش و موثــر‬ ‫مــی داننــد و ایــن مهــم بایــد در دســتور کار مســووالن قــرار‬ ‫گیــرد تــا شــهروندان در بــازاری بــا نظــارت هــا و بازرسـی های‬ ‫ویــژه خریــد خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ســابقه امــر نشــان مــی دهــد کــه زمــان بنــدی برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه بهــاره در خراســان شــمالی در ســال هــای‬ ‫گذشــته بــه صــورت کارشناســی انجــام نشــده اســت و‬ ‫برخــی‪ ،‬راه انــدازی دیرهنــگام نمایشــگاه بهــاره در نیمــه‬ ‫دوم اســفند را بــه نوعــی نوشــداری پــس از مــرگ ســهراب‬ ‫مــی داننــد‪ ،‬چــرا کــه اکثــر خانــواده هــا بخصــوص کارمنــدان‬ ‫دولــت و کارگــران بــه دلیــل دریافــت عیــدی در بهمــن مــاه‪،‬‬ ‫خریدهــای نــوروزی خــود را حداکثــر در اوایــل اســفندماه‬ ‫انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه بخــش عمــده ای از برنامــه ریــزی برپایــی‬ ‫نمایشــگاه های بهــاره در اســتان هــا از جملــه خراســان‬ ‫شــمالی بــر عهــده مجامــع و اتحادیــه هــای صنفــی اســت‪،‬‬ ‫امــا ارایــه دیــدگاه هــای دولتــی بــا هــدف حمایــت از مصــرف‬ ‫کننــدگان و تولیــد کننــدگان مــی توانــد در زمــان بنــدی‬ ‫برپایــی نمایشــگاه موثــر باشــد‪.‬‬ ‫تجربــه نشــان داده کــه مــردم روزهــای اخــر ســال را بــه‬ ‫خریــد اجیــل و مــواد غذایــی تخصیــص مــی دهنــد و در‬ ‫نمایشــگاه هــا نیــز بــازار ایــن گــروه از فروشــندگان رونــق‬ ‫دارد و ایــن رونــد موجــب مــی شــود کــه فروشــندگان عمــده‬ ‫کمتــر در ایــن نمایشــگاه هــا شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫عیدی کارگران و کارمندان‬ ‫دولت معموال اواخر بهمن و‬ ‫اوایل اسفند پرداخت می شود‬ ‫و پس از ان نیز خرید اصلی‬ ‫در این مقطع زمانی صورت‬ ‫می گیرد و برپایی نمایشگاه‬ ‫در این فاصله زمانی می تواند‬ ‫رونق این بازارها را به دنبال‬ ‫داشته باشد‬ ‫عیــدی کارگــران و کارمنــدان دولــت معمــوال اواخــر بهمــن و‬ ‫اوایــل اســفند پرداخــت مــی شــود و پــس از ان نیــز خریــد‬ ‫اصلــی در ایــن مقطــع زمانــی صــورت مــی گیــرد و برپایــی‬ ‫نمایشــگاه در ایــن فاصلــه زمانــی مــی توانــد رونــق ایــن‬ ‫بازارهــا را بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫زمــان برپایــی نمایشــگاه بهــاره در ایــن اســتان بــه روزهــای‬ ‫اخــر ســال موکــول شــده اســت کــه بیشــتر مــردم خریدهــای‬ ‫نــوروزی خــود را انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه در هشت شهرستان‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت اداره کل صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان شــمالی در خصــوص برپایــی‬ ‫نمایشــگاه بهــاره در اســتان گفــت‪ :‬مجــوز بــرای برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه در هشــت شهرســتان اســتان صــادر شــد کــه‬ ‫اکنــون ایــن رویــداد در شــیروان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫مهــرداد داودزاده اظهــار کــرد‪ :‬نمایشــگاه بهــاره شــیروان‬ ‫از ‪ ۲‬روز پیــش در مصــا و در ‪ ۷۰‬غرفــه در حــال برگــزاری‬ ‫اســت و در ان مایحتــاج مــردم در شــب عیــد عرضــه مــی‬ ‫شــود‪ ،‬ایــن رویــداد تــا ‪ ۱۰‬روز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برگــزاری نمایشــگاه بهــاره بــا مدیریــت‬ ‫شهرســتان هــا انجــام مــی شــود و اکنــون فرمانــداران‬ ‫بــرای برگــزاری و برپایــی غرفــه هــا در شــیروان‪ ،‬بجنــورد‬ ‫و اســفراین تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی کــرده انــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت اداره کل صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نمایشــگاه بهــاره‬ ‫در اســفراین در ‪ ۱۰۰‬غرفــه و بجنــورد در ‪ ۳۰۰‬غرفــه از ‪۱۵‬‬ ‫اســفندماه جــاری بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــردم مــی تواننــد اجنــاس و مایحتــاج‬ ‫شــب عیــد خــود در نمایشــگاه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد زیــر قیمــت‬ ‫بــازار تامیــن کننــد اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن نمایشــگاه اصنــاف‬ ‫مختلــف از جملــه کیــف‪ ،‬کفــش‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬اجیــل‪،‬‬ ‫خشــکبار‪ ،‬شــیرینی اجنــاس خــود را عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت اداره کل‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر‬ ‫جلوگیــری از عرضــه اجنــاس بــی کیفیــت در نمایشــگاه‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش داریــم تــا در نمایشــگاه جنــس بــا ذائقــه‬ ‫و تقاضاهــای مختلــف وجــود داشــته باشــد تــا مــردم بــر‬ ‫اســاس تــوان مالــی مایحتــاج خــود را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫مردم بجنورد در انتظار نمایشگاه‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد هــم در ادامــه گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال هــای کرونایــی‪ ،‬اقبــال خوبــی از نمایشــگاه بهــاره‬ ‫نشــد امــا امســال کســبه و اصنــاف در انتظــار برگــزاری ایــن‬ ‫نمایشــگاه هســتند و متقاضــی در ایــن بــاره بــاال اســت‪.‬‬ ‫مهــدی امیــدوار اظهــار کــرد‪ :‬نمایشــگاه بهــاره امســال‬ ‫در بجنــورد از ‪ ۱۵‬اســفندماه جــاری بــه مــدت یــک هفتــه‬ ‫برگــزار می شــود در ایــن رویــداد ‪ ۳۰۰‬غرفــه پیــش بینــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫قیمت اجناس نمایشگاه‬ ‫هم در کمیته نرخ گذاری‬ ‫بررسی و رصد شده است و‬ ‫بازرسان هم در طول فعالیت‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬بر نحوه عرضه‬ ‫اجناس نظارت دارند و امسال‬ ‫تنها اصناف دارای پروانه کسب‬ ‫در نمایشگاه حضور دارند از‬ ‫این رو نظارت ها و رسیدگی‬ ‫به شکایت های احتمالی به‬ ‫سهولت امکانپذیر است‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قیمــت اجنــاس نمایشــگاه هــم‬ ‫در کمیتــه نــرخ گــذاری بررســی و رصــد شــده اســت و‬ ‫بازرســان هــم در طــول فعالیــت نمایشــگاه‪ ،‬بــر نحــوه‬ ‫عرضــه اجنــاس نظــارت دارنــد و امســال تنهــا اصنــاف‬ ‫دارای پروانــه کســب در نمایشــگاه حضــور دارنــد از ایــن‬ ‫رو نظــارت هــا و رســیدگی بــه شــکایت هــای احتمالــی بــه‬ ‫ســهولت امکانپذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره فــروش فــوق العــاده در اســتانه نــوروز گفــت‪:‬‬ ‫بــر اســاس قانــون‪ ،‬هــر واحــد صنفــی در ســال مــی توانــد‬ ‫چهــار مرتبــه نســبت بــه فــروش فــوق العــاده اقــدام کنــد‬ ‫و ایــن رویــداد را بایــد بــا نصــب بنــر و نوشــته بــه مشــتریان‬ ‫اطــاع رســانی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد افــزود‪ :‬مــردم مــی تواننــد‬ ‫در قالــب فــروش فــوق العــاده اجنــاس و مایحتــاج خــود‬ ‫را زیــر قیمــت بــازار تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬هــزار واحــد صنفــی در خراســان شــمالی و ‪۱۶‬‬ ‫هــزار واحــد صنفــی در بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫پنجشنبه ‪ 11‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 720‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۴۹۶‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۷۸۶‬تقاضــای اقــای‬ ‫ســیروس محمــد نیــاء بــه شــماره شناســنامه و کــد ملــی‬ ‫‪ ۲۱۱۰۵۹۹۳۱۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســینعلی در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت‬ ‫بمســاحت ‪ ۱۷۹.۳۵‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای‬ ‫علــی محمــد نیــاء بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۷۶ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۴۹1‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰01۱۴۴۱۲001000856‬تقاضــای خانــم بانــو وردان بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 45‬و کــد ملــی ‪ 2249322953‬صــادره‬ ‫از کردکــوی فرزنــد قهــار در ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ 100.00‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک شــماره ‪ -123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد‬ ‫بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14320 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۴82‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰0۱۱۴۴۱۲48000831‬تقاضــای اقــای‬ ‫قربانعلــی اهــوان بــه شــماره شناســنامه ‪ 125‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 2030439053‬صــادره از گنبــدکاووس فرزنــد داوود علــی‬ ‫در ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بمســاحت ‪ 104.72‬متــر مربــع از پــاک شــماره یــک‬ ‫فرعــی از ‪ -123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد‬ ‫بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14315 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حســین ارزوگــر‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 1194‬و شــماره ملــی ‪2120757585‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000619‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 207‬مترمربــع‬ ‫از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14037 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 1401/12/11‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ســیدمحمد‬ ‫فاضلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2110399007‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110399007‬صــادره از گــرگان فرزنــد سیدحســین‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000305‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 303.71‬مترمربــع از پــاک ‪-۳‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14244 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای محمــد رفیعــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 519‬و شــماره ملــی ‪5729330286‬‬ ‫صــادره از بردســکن فرزنــد عزیــز متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000522‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪161.35‬‬ ‫مترمربــع از پــاک‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصادق باباصادقیان‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14311 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312001008819‬موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‏‏‪ 1400114412480000329‬تقاضــای اقــای حســین شــهرازی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 341‬وکــد ملــی ‪2121324674‬‏صــادره‬ ‫ازگــرگان فرزنــد ذکریــا درششــدانگ اعیانی یک باب ســاختمان‬ ‫بانضمــام ‪ 47‬ســهم مشــاع از ‪ 48‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫‏مابقــی ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪ 1003.39‬مترمربــع‬ ‫ازپــاک شــماره ‪ – 125‬اصلــی واقــع دراراضی تاریکی بخش دو‬ ‫حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک‬ ‫رســمی علــی اصغــر ســرائی بــه متقاضــی دارد ‪.‬‏مالحظــات‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه نامــه شــماره ‪ 201346‬مــورخ ‪ 1401/11/16‬مدیرجهاد‬ ‫کشــاورزی گــرگان بــا توجــه بــه موافقتنامــه اجــرای فعالیــت‬ ‫تبصــره ‪ 4‬مــاده یــک قانــون حفــظ اراضــی زراعــی و باغهــا‬ ‫بشــماره ‪ 021503.7.1.25.3.96‬مورخــه ‪ 1396.03.25‬در‬ ‫رابطــه بــا طــرح گلخانه گل وگیاه همچنین پروانه بهره برداری‬ ‫بشــماره ‪22.1413.97‬س‪/‬ن مورخــه ‪ 97.08.22‬از ســازمان‬ ‫نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی مــی شــود ازایــن‏رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‏اعتــراض خــود را با‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتی ‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‬ ‫‪.‬م الــف ‪14328‬تاریــخ انتشــارنوبت اول ‪1401/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401/12/27 :‬‏‬ ‫‏ مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‏‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعارض شــرکت زیســت‬ ‫فراینــد تولید پایدار بشناســه ملــی ‪ ۱۴۰۰۴۴۶۶۸۶۹‬متقاضی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۵۷۰‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت بمســاحت ‪ ۷۵۹.۷۴‬متــر‬ ‫مربــع از پــاک ‪_۷۶‬اصلــی واقــع در اراضــی فوجــرد بخــش‬ ‫‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۶۸ :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۱/۱۱/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/11 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه شــهرداری گــرگان‬ ‫بشــماره شناســه ‪ ۱۴۰۰۲۵۹۱۹۷۵‬متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۹۷۱‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۲۹۹.۳۸‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش‬ ‫تپـ ه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع‬ ‫ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه‬ ‫نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ ۱۴۳۱۳ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫سیدحســین احمــدی بشــماره شناســنامه ‪ ۳۰‬بشــماره‬ ‫ملــی ‪ ۴۵۹۱۶۷۱۳۷۲‬صــادره از شــاهرود فرزنــد اقــا‬ ‫مهــدی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۶۹‬‬ ‫درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ‬ ‫عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۳۱۲‬مترمربــع‪ ،‬در‬ ‫اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ از پــاک شــماره ‪۳۸۶۵‬فرعــی‬ ‫از ‪ -۱۰۷‬اصلــی بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‬ ‫صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن‬ ‫اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۳۲۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۱۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸793‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ ۱3991۱۴۴۱۲001001105‬تقاضــای اقــای‬ ‫مســعود نصراللــه زاده بــه شــماره شناســنامه ‪ 1509‬و کــد‬ ‫ملــی ‪ 1815855355‬صــادره از ابــادان فرزنــد حســین در‬ ‫ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بمســاحت ‪ 27.90‬متــر مربــع از اراضــی شــهری از پــاک‬ ‫باقیمانــده ‪ -2644‬اصلــی بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی مهــران‬ ‫و فتانــه مهرائیــن بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫حقــوق ارتفاقــی ‪ :‬مطابــق ســند رضایتنامــه شــماره ‪77522‬‬ ‫مورخــه ‪ 1401.10.18‬تنظیمــی دفتــر اســناد رســمی ‪ 1‬گــرگان‬ ‫ملــک فــوق حــق عبــور از پــاک هــای شــماره ‪2‬و‪3‬و‪4‬و‪5‬‬ ‫فرعــی از ‪ - 2646‬اصلــی واقــع در بخــش یــک دارد‬ ‫م‪.‬الف ‪ 14330 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪-۱‬اقــای غالمحســین‬ ‫قــره داغــی بشــماره ‪ ۱۷۸۳۳‬بشــماره ملــی ‪۲۱۲۰۱۷۸۱۳۵‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۸۸‬در‪ ۱۱‬ســهم مشــاع از ‪۱۸‬‬ ‫ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‪-۲‬خانــم‬ ‫زهــره قــره داغــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۸۳۲۱‬بشــماره‬ ‫ملــی ‪ ۲۱۲۰۱۸۲۸۳۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۹۶‬‬ ‫در ‪۷‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۸‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۵۷۰۰۰‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫شــماره ‪ -۲۱۰‬اصلــی واقــع در اراضــی ســرخنکالته بخــش‬ ‫‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن‬ ‫اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۷۰ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱/۱۱/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/11 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸824‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰1۱۱۴۴۱۲001000241‬تقاضــای اقــای‬ ‫محمداســماعیل اســدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 356‬و کــد‬ ‫ملــی ‪ 1828961310‬صــادره از خرمشــهر فرزنــد افراســیاب‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف‬ ‫اســت اســت بمســاحت ‪ 242.5‬متــر مربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ -118‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی پهلــوان بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14329 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف غالمرضــا قاســمی‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪021-91013453‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪720‬‬ ‫در گلستان امکان اسکان روزانه‬ ‫‪ ۱۳۲‬هزار مسافر نوروزی فراهم‬ ‫است‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایــع دســتی گلســتان گفت‪:‬امــکان اســکان روزانــه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳۲‬هــزار مســافر نــوروزی در مراکــز اقامتــی‬ ‫شــامل هتل هــا‪ ،‬مهمانپذیرها‪،‬بومگردی هــا‪ ،‬خانه هــای‬ ‫مســافر‪ ،‬مــدارس و مهمانســراهای ادارات اســتان‬ ‫فراهــم اســت‪.‬‬ ‫یاســر قندهــاری اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــروع مــاه مبــارک رمضــان از ســوم فروردیــن‪،‬‬ ‫تمرکــز برگــزاری جشــنواره ها و نوروزگاه هــا در‬ ‫تمــام شهرســتان ها از ‪ ۲۵‬اســفند خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســتاد مرکــزی خدمــات ســفر بــه تمــام‬ ‫اســتان های اعــام کــرده از ‪ ۱۵‬اســفندماه امادگــی‬ ‫پذیــرش مســافران نــوروزی را داشــته باشــند و‬ ‫بــر اســاس جمــع بنــدی دســتگاه های عضــو در‬ ‫ســتاد اســتانی‪ ،‬گلســتان در شــرایط مناســب بــرای‬ ‫میزبانــی از گردشــگران نــوروزی قــرار دارد‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫طبــق هماهنگــی بــا امــوزش و پــرورش نوروز امســال‬ ‫‪ ۱۲۰‬مدرســه امادگــی بــرای پذیــرش ‪ ۱۱‬هــزار مســافر‬ ‫را دارنــد و در کنــار ان از گردشــگران در ‪ ۲۸‬هتــل‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬هتــل اپارتمــان‪ ۱۴ ،‬مهمانپذیــر‪ ۱۶۰ ،‬اقامتــگاه‬ ‫بومگــردی و ‪ ۲۷۰‬خانــه مســافر همــراه بــا کمپ هــای‬ ‫و مهمانســراهای ادارات پذیرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قندهــاری گفــت‪ :‬امســال بــا وجــود اماکــن پیــش‬ ‫بینــی شــده در مجمــوع امــکان اســکان روزانــه ‪۱۳۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۶۲‬نفــر در گلســتان فراهــم اســت کــه‬ ‫در مقایســه بــا ‪ ۱۰۹‬هــزار و ‪ ۱۱۳‬نفــر ســال گذشــته‬ ‫افزایــش قابــل قبولــی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هماهنگــی بــا ادارات کل اوقــاف‬ ‫و امــور خیریــه و ورزش و جوانــان گلســتان انجــام‬ ‫شــده تــا در صــورت نیــاز از ظرفیــت امــام زادگان‬ ‫و ســالن های ورزشــی هــم بــرای پذیرایــی از‬ ‫مســافران و گردشــگران نــوروزی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان افــزود‪ ۱۳ :‬مــوزه اســتان در ایــن‬ ‫ایــام بــرای بازدیــد گردشــگران فعــال اســت و در‬ ‫کنــار ان نمایشــگاه صنایــع دســتی و ســوغات تــا ‪۱۵‬‬ ‫فروردیــن در تمــام شهرســتان ها برگــزار می شــود‬ ‫و گردشــگران می تواننــد بــرای خریــد بــه ‪۱۰۸‬‬ ‫فروشــگاه صنایــع دســتی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫قندهــاری گفــت‪ ۸۱۳ :‬ناظــر در قالــب ســتاد اجرایــی‬ ‫خدمــات ســفر بــا تیم هــای مختلــف ادارات و بــه صــورت‬ ‫تیم هــای مشــترک بهداشــت ســامت‪ ،‬تنظیــم بــازار و‬ ‫ارزیابــی عملکــرد‪ ،‬بــر بــازار و فعالیــت امــکان اقامتــی و‬ ‫پذیرایــی نظــارت دارنــد‪.‬‬ ‫گلســتان یکــی از اســتان هــای شــمالی و گردشــگری‬ ‫ایــران بــوده کــه در کنار دریای خزر‪ ،‬کشــور ترکمنســتان‪،‬‬ ‫اســتان هــای خراســان شــمالی‪ ،‬ســمنان و دامنــه هــای‬ ‫شــرقی البــرز و مازنــدران واقــع شــده و در ایــام ســال‬ ‫میزبــان مســافرانی اســت کــه بــرای اقامــت یــا ادامــه‬ ‫ســفر ایــن اســتان و مســیرهای ان را انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا وســعت افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع ‪ ،‬جمعیتــی حــدود دو میلیــون نفــر دارد کــه در‬ ‫‪ ۳۰‬شــهر و حــدود یکهــزار روســتا زندگــی مــی کننــد و‬ ‫شهرنشــین ها بیشــتر از روستانشــینان ان هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان واقع بین دو قطب گردشــگری شــمال کشــور‬ ‫و زیارتــی مشــهد بــه نگارســتان ایــران نیــز شــهر بــوده‬ ‫و اقــوام متعــددی را در خــود جــای داده کــه شــامل‬ ‫فــارس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪ ،‬تــرک (اذربایجانــی و‬ ‫ی هــا‪ ،‬بلــوج و قــزاق هــا هســتند‪.‬‬ ‫قزلبــاش)‪ ،‬مازندرانــ ‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫حســن عــرب عامــری بشــماره شناســنامه ‪ 2959‬بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 2121553029‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد‬ ‫تقــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰79۹‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احداث بنا شــده‬ ‫اســت اســت بــه مســاحت ‪ 124.70‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک‬ ‫‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫توزیع ‪ ۲۰‬هزار اصله نهال‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رییــس جنگلــداری و جنگلــکاری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۲۰ :‬هــزار اصلــه نهــال بــه مناســبت هفتــه منابــع طبیعــی بــه منظــور توســعه فضــای‬ ‫ســبز و جنــگل کاری بــه صــورت رایــگان در اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫مهــدی قدیمــی اظهــار داشــت‪ :‬امســال توزیــع رایــگان ‪ ۱۳۰‬هــزار اصلــه نهــال در خراســان‬ ‫شــمالی هدفگــذاری شــد کــه ‪ ۲۰‬هــزار اصلــه نهــال در هفتــه منابــع طبیعــی توزیــع شــد و‬ ‫مابقــی نیــز تــا پایــان فصــل کشــت توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نهــال هــای قابــل توزیــع بــرای فضــای ســبز از نــوع زبــان گنجشــک‪،‬‬ ‫افــرا‪ ،‬ایــان‪ ،‬ســرو خمــره ای و ارغــوان و بقیــه نهــال هــا نیــز جنگلــی و از نــوع داغداغــان‪،‬‬ ‫دغــدک‪ ،‬ســیاه تلــو و سبزخشــت اســت‪.‬‬ ‫رییــس جنگلــکاری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬درختــکاری بــا مشــارکت شــهرداری و دهیــاری هــا نیــز در شــهر و روســتا انجــام‬ ‫خواهــد شــد و نهــال رایــگان در اختیــار شــهرداری و دهیــاری هــا قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران از ‪ ۱۵‬الــی ‪ ۲۱‬اســفند مــاه بــه نــام هفتــه منابــع طبیعــی‬ ‫نام گــذاری شــده اســت‬ ‫اجرای موفق طرح تداوم‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬طــرح هــای منابــع طبیعــی بــر مبنــای شــعار ســال اجــرا مــی شــود و بــر ایــن‬ ‫اســاس در ســال ‪ ۹۹‬طرحــی بــا عنــوان «‪ ۹‬در ‪ »۹۹‬و ســال گذشــته طــرح «‪ »۳*۱۴*۱۴۰۰‬و‬ ‫مخبر‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان میانبری‬ ‫به اینده درخشان‬ ‫کشور هستند‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور‪ ،‬شــرکت های دانش بنیــان را‬ ‫بــرای توســعه و پیشــرفت کشــور‪ ،‬راهــی میانبــر بــه اینــده‬ ‫درخشــان دانســت و اعــام کــرد‪ :‬برنامــه دانش بنیانی شــدن‬ ‫دســتگاه های دولتــی طبــق یــک زمان بنــدی مشــخص در‬ ‫حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪« ،‬محمــد مخبــر» بــا‬ ‫حضــور در مجتمــع صنایــع دانش بنیــان کســا‪ ،‬از نزدیــک در‬ ‫جریــان چگونگــی رونــد کاری و فعالیــت زیسـت بوم مدیریت‬ ‫علــم و فنــاوری ایــن مجتمــع دانش بنیــان شــامل مرکــز‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪14324 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۱۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫خانــم طوبــی میــر بشــماره شناســنامه ‪ 19331‬بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 0320422194‬صــادره از کــرج فرزنــد علــی متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000474‬درششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 132.11‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -3‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫امســال نیــز طــرح «تــداوم» را طراحــی و در همــه اداره هــای کل منابــع طبیعــی اســتان ها‬ ‫اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫قدیمــی بــا بیــان اینکــه تعهــد امســال در طــرح تــداوم‪ ،‬اجــرای ‪ ۳۰۰‬هکتــار طــرح جنــگل‬ ‫کاری و زراعــت چــوب اســت افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس ‪ ۱۰۰‬هکتــار عملیــات جنــگل کاری‪،‬‬ ‫توســعه و غنــی ســازی جنــگل‪ ۱۰۰ ،‬هکتــار عملیــات جنگلــکاری اقتصــادی و مشــارکتی و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هکتــار عملیــات کشــت و توســعه زراعــت چــوب اســت کــه از دیمــاه امســال اغــاز و تــا‬ ‫ســال اینــده ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تولیــد ‪ ۲۰۴‬هــزار اصلــه نهــال در نهالســتان تولیــد نهــال جنگلــی اســتان‪۴۰ ،‬‬ ‫هکتــار احالــه مدیریــت پــارک هــای جنگلی دســت کاشــت «گــره زو» شــیروان و ‪ ۱۲.۵‬هکتار در‬ ‫«گوینیــک» راز و جــرگالن را از دیگــر تعهــدات ســال ‪ ۱۴۰۱‬بخــش جنــگل عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره جنگلــداری و جنگلــکاری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬هــدف از اجــرای طــرح تــداوم‪ ،‬حفــظ و توســعه پوشــش گیاهــی‪،‬‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه صنایــع ســلولزی کشــور‪ ،‬حفــظ محیــط زیســت‪ ،‬جلوگیــری از قطــع‬ ‫درختــان جنگلــی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال‪ ،‬توســعه زراعــت چــوب در اراضــی شــیب دار‪ ،‬حفــظ اب‬ ‫و خــاک و اســتفاده از اب هــای غیرمتعــارف اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعهــد اســتان در ســال جــاری در خصــوص پــروژه تشــخیص‪ ،‬شناســایی و تعییــن‬ ‫حــدود و اگهــی ذخیــره گاه هــای جنگلــی اســتان در ســطح ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت‬ ‫کــه از ایــن میــزان یـک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان‬ ‫و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار هــم جنــگل اســت‪.‬‬ ‫جنــگل هــای خراســان شــمالی در گســتره ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جــزو جنــگل هــای‬ ‫حفاظتــی کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار هکتــار از جنــگل هــای ایــن اســتان جــزو ناحیــه رویشــی هیرکانــی و الباقــی‬ ‫جــزو ناحیــه رویشــی ایرانــی تورانــی محســوب مــی شــود کــه گونــه هــای ارس‪ ،‬افــرا کرکــو‪،‬‬ ‫زالزالــک‪ ،‬ولیــک و بلــوط را در خــود دارد‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت‬ ‫کــه از ایــن میــزان یـک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان‬ ‫و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار هــم جنــگل اســت‪.‬‬ ‫کاشــف‪ ،‬مرکــز نــواوری شــروع و مرکــز رشــد شــهید حســین‬ ‫پــور و همچنیــن دســتاوردهای ان در حــوزه های الکترونیک‪،‬‬ ‫مدیریــت بحــران‪ ،‬هوافضــا‪ ،‬پیشــرانش‪ ،‬نفــت‪ ،‬انــرژی و‬ ‫تولیــدی و صنعتــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور پــس از ایــن بازدیــد در جمــع‬ ‫مدیــران‪ ،‬اعضــا و نخبــگان علمــی ایــن مجتمــع‪ ،‬پیشــرفت و‬ ‫توســعه کشــور در کمترین زمان با بیشــترین بهره وری را در‬ ‫گــروی تکیــه کــردن و میــدان دادن بــه جوانــان تحصیلکــرده‬ ‫در شــرکت های دانش بنیــان برشــمرد و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫اینده پژوهی و نیازســنجی دســتگاه ها و بخش های مختلف‬ ‫کشــور از مهمتریــن وظایــف و ماموریت هــای شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫مخبــر ادامــه داد‪ :‬یــک شــرکت دانش بنیــان زمانــی موفــق‬ ‫اســت کــه بتوانــد عــاوه بــر شــناخت نیازهــای موجــود‪،‬‬ ‫اینــده پژوهــی در حــوزه هــای مختلــف صنعتــی‪ ،‬معدنــی و‬ ‫اقتصادی را در دستور کار قرار دهد‪ .‬در همین زمینه دولت‬ ‫ســیزدهم برنامــه دارد تــا بــا محــور معاونــت علمــی فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری و وزارتخانــه هــای مربوطــه نیازهای کشــور‬ ‫در بخــش هــای مختلــف احصا شــود و در اختیــار پردیس ها‪،‬‬ ‫مراکــز رشــد و گــروه هــای تحقیقاتــی قــرار گیــرد و پــس از ان‬ ‫زیســت بوم های علم و فناوری در کشــور با شــناخت دقیق‬ ‫از نیازهــای ایــن بخــش هــا‪ ،‬راهکارهــای حــل مســاله بــه انان‬ ‫را ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه ســرمایه نیــروی‬ ‫انســانی ایرانــی قابــل محاســبه و قیــاس بــا هیــچ امــکان‬ ‫مــادی در کشــور نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا کمــک جوانــان خــاق و‬ ‫فعــال مــی تــوان ســرمایه هــای فــراوان مالــی و مــادی بــرای‬ ‫کشــور فراه ـم اورد بــه همیــن دلیــل نیــروی انســانی بویــژه‬ ‫تحصیلکــرده نقــش منحصــر بــه فــردی در توســعه اینــده‬ ‫کشــور دارد‪.‬‬ ‫مخبــر خاطــر نشــان کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم خــود را موظــف‬ ‫مــی دانــد بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان کمــک نمایــد تــا‬ ‫میــزان خطرپذیــری ایــن شــرکت هــا بــه ویــژه مراکــز علمــی‬ ‫نوپــا کاهــش یابــد و در همیــن راســتا بایــد ســرمایه گــذاری‬ ‫بزرگــی در زمینــه رشــد نیــروی انســانی در کشــور حتــی پیــش‬ ‫از ورود بــه دانشــگاه هــا داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت های دانش بنیان اولویــت اول‬ ‫بــرای حضــور مقتدرانــه و بــا عــزت نظــام جمهوری اســامی در‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 14318 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۱۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫اقــای صــدرا نیــک نفــس بشــماره شناســنامه ‪9476‬‬ ‫جهــان هســتند‪ ،‬بــه برخــی کاســتی های کشــور در ســالیان‬ ‫گذشــته در حوزه هــای صنعتــی و معدنــی اشــاره و تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مولفــه اقتــدار جــز بــا حضــور شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫در اینــده کشــور دس ـت یافتنی نخواهــد بــود و بایــد بــا تکیــه‬ ‫بــر حوزه هــای دانش بنیــان و اقتصــاد دیجیتــال کشــور را بــه‬ ‫پیشــرفت برســاند‪ .‬طبــق دســتورات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در بحــث توســعه و پیشــرفت یــک‬ ‫میانبــر بــه اینــده درخشــان هســتند‪.‬‬ ‫مخبــر همچنیــن بــر ضــرورت توجیــه اقتصــادی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در بخــش صنعتــی ایجــاد‬ ‫حاشــیه ســود در کمتریــن زمــان و بــا باالتریــن توجیــه‬ ‫اقتصــادی بســتگی بــه حضــور یــک شــرکت دانش بنیــان دارد؛‬ ‫چــرا کــه نیروهــای جــوان مــی تواننــد بــا پذیــرش خطرهــا و‬ ‫نیازســنجی‪ ،‬مشــکالت را در اســرع وقــت حــل کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ســال های گذشــته بــه مســاله‬ ‫مهــم بهــره وری در کشــور توجــه اساســی نشــده کــه در ایــن‬ ‫زمینــه دانــش مناســب‪ ،‬فنــاوری روز دنیــا و تجهیــزات بــه‬ ‫روز مــورد نیــاز اســت و ایــن مهــم جــز بــا ورود شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان محقــق نمــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬بــا بازدیــد از‬ ‫مجتمع هــای اینچنینــی مــی تــوان محصــول مقاومــت و‬ ‫ســرمایه نیــروی انســانی در جمهــوری اســامی را بــه وضــوح‬ ‫مشــاهده کــرد کــه دولــت بایــد ضمــن حمایــت و پشــتیبانی‪،‬‬ ‫ایــن شــرکت ها را بــه صنایــع وصــل کنــد کــه در همیــن زمینــه‬ ‫دولــت بــا محوریــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری برنامــه دانش بنیانــی شــدن هــر دســتگاه دولتــی را‬ ‫طبــق یــک زمان بنــدی مشــخص در حــال اجــرا دارد‪.‬‬ ‫«مجتمع صنایع دانش بنیان کســا» در ‪ ۱۵‬ســال گذشــته با‬ ‫توجــه بــه شــناخت دقیــق وضعیــت علــم و فنــاوری در کشــور‬ ‫و تهیــه مــدل هــای مناســب بــا زیس ـت بوم مدیریــت علــم‬ ‫و فنــاوری مشــغول فعالیــت اســت؛ حمایــت از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان نوپــا از طریــق واگــذاری کار در فراینــد رشــد و‬ ‫توســعه نخبــگان‪ ،‬خطرپذیــری در انجــام پروژه هــا تــا رســیدن‬ ‫بــه مرحلــه یــک شــرکت دانش بنیــان نوپــا‪ ،‬رهاســازی در بــازار‬ ‫و در نهایــت بهره گیــری از ایــن شــرکت های توســعه یافته‬ ‫به عنــوان راهبــر و پیشــران واحدهــای فنــاور از جملــه‬ ‫راهبردهــای اصلــی در مــدل فعالیــت زیســت بوم علــم و‬ ‫فنــاوری کســا اســت‪.‬‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 2122750766‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫مجتبــی متقاضی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰10۰۰533‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت اســت بــه مســاحت ‪ 301.12‬مترمربــع‪ ،‬از‬ ‫پــاک شــماره ‪ -89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه‬ ‫بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‬ ‫صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن‬ ‫اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14334 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱.۱۲.۱۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱.۱۲.۲۷ :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 720‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫امسال در گلستان ‪ ۵۰۱‬چند قلو متولد شد‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪۵۰۱‬‬ ‫مــورد زایمــان دوقلــو و چنــد قلــو در اســتان رخ داد کــه مــادران انــان در دوران قبــل و بعــد از‬ ‫بــارداری بــه صــورت ویــژه تحــت مراقبــت کارشناســان مراکــز بهداشــت قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫دکتــر موس ـی الرضا شــبیهی بــا تاکیــد بــر اهمیــت خدماتــی کــه در برنامــه جوانــی جمعیــت‬ ‫بــه زنــان در ســن بــاروری ارائــه می شــود‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬ایــن خدمــات از زمــان شــرکت زوجیــن در‬ ‫کالس هــای اموزشــی حیــن ازدواج بــا ارائــه اموزش هــای ســامت بــاروری شــروع می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬زوجیــن بعــد از دریافــت اموزش هــا در ادامــه بــرای تشــکیل پرونــده الکترونیــک‬ ‫و دریافــت امــوزش و مشــاورهای الزم و انجــام مراقبت هــای پیــش از بــارداری بــه مراکــز ارائــه‬ ‫خدمــت معرفــی می شــوند و در حیــن مراقبت هــای پیــش از بــارداری بــه انــان تاکیــد می شــود‬ ‫کــه بــه محــض اطــاع از بــارداری بــه نزدیکتریــن مرکــز ارائــه خدمــات بهداشــتی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر شــبیهی اضافــه کــرد‪ :‬معرفــی مــادران بــاردار فاقــد بیمــه بــه مراکــز پیشــخوان طــرف‬ ‫قــرارداد بــرای تحــت پوشــش بیمـه ای قــرار گرفتــن از دیگــر خدماتــی اســت کــه بعــد از ابــاغ‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت ارائــه می شــود و مــادران از بیمــه رایــگان بــر‬ ‫اســاس ازمــون وســع بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۸‬درصدی محصوالت‬ ‫لبنی عشایر خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت معاونــت توســعه امــور زیربنایــی اداره کل امــور عشــایر خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬میــزان محصــوالت لبنــی عشــایر اســتان بدلیــل خشکســالی و کاهــش جمعیــت‬ ‫دامــی در ســالجاری بــه نســبت پارســال ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫مهدی خانی اظهار داشــت ‪ :‬میزان تولید شــیر و لبنیات عشــایر اســتان در ســال گذشــته پنج‬ ‫هــزار تـُـن بــود کــه ایــن رقــم امســال بــا ‪ ۹۰۰‬تـُـن کاهــش بــه چهــار هــزار و ‪ ۱۰۰‬ت ُن رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته نیــز میــزان تولیــد محصــوالت لبنــی عشــایر اســتان‬ ‫نســبت بــه ســال ماقبــل کاهشــی بــود افــزود‪ :‬امســال میــزان کاهــش ایــن فــراورده هــا‬ ‫هشــت درصــد بیشــتر از پارســال اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت توســعه امــور زیربنایــی اداره کل امــور عشــایر خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬خشکســالی هــا یکــی از علــت هــای کاهــش میــزان تولیــد لبنیــات بــه وســیله عشــایر‬ ‫اســت در شــرایط خشکســالی‪ ،‬دام بــه لحــاظ جســمانی ضعیــف شــده و بــر ایــن اســاس‬ ‫بهــره وری کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰۰‬هزار راس دام مولد‬ ‫وی یکــی از علــت هــای مهــم کاهــش تولیــد لبنیــات عشــایر را کاهــش جمعیــت دامــی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬امســال جمعیــت دامــی عشــایر اســتان از ‪ ۷۰۰‬هــزار راس بــه ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫راس رســیده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت توســعه امــور زیربنایــی اداره کل امــور عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫امســال عشــایر اســتان ‪ ۱۰۰‬هــزار راس دام مولــد و اســتراتژیک خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خشکســالی متوالــی در ‪ ۲‬ســال گذشــته ســبب شــد تــا عشــایر بــرای تامیــن علوفــه‬ ‫مــورد نیــاز در مراتــع بــا مشــکل روبــه رو شــوند‪ ،‬عشــایر در ایــن شــرایط بــه ناچــار بایــد دام را بــه‬ ‫صــورت دســتی تغذیــه کننــد کــه ایــن امــر هزینــه هــای تولیــد را بســیار بــاال بــرده اســت‪.‬‬ ‫خانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عشــایر اســتان بــرای ادامــه فعالیــت خــود در نگهــداری و پــرورش‬ ‫دام نیازمنــد حمایــت و دریافــت تســهیالت ارزان قیمــت هســتند‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی ‪ ۶۰۰‬هــزار راس دام در اختیــار دارنــد و بــا تولیــد ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫گوشــت اســتان‪ ،‬هشــت درصــد گوشــت قرمــز عشــایر کشــور را تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرانه دام عشــایر خراســان شــمالی بیــش از میانگیــن کشــوری اســت و بــه طــور میانگیــن هــر‬ ‫خانــوار عشــایر ایــن اســتان ‪ ۱۸۰‬راس دام ســبک دارد کــه ایــن ســرانه در کشــور ‪ ۱۳۰‬راس اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬همچنیــن مــادران دارای جنیــن چنــد قلــو بــه عنــوان مــادران نیازمنــد مراقبــت‬ ‫ویــژه عــاوه بــر مراقبــت روتیــن‪ ،‬خدمــات تخصصــی را مطابــق بــا دســتورالعمل ابالغــی از‬ ‫ســوی وزارت متبــوع توســط تیــم ســامت مســتقر در مراکــز ارائــه دهنــده خدمــت‪ ،‬کلینیــک‬ ‫فــوق تخصصــی و مطــب متخصصــان دریافــت کــرده و هماهنگــی و ارجــاع بــرای انجــام‬ ‫زایمــان ایمــن و رایــگان و در صــورت نیــاز بــه بســتری نــوزادان در بخــش ان ای ســی یــو در‬ ‫ن ســطح ســه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بیمارســتا ‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بــر اســاس امــار ثبــت شــده در‬ ‫ســامانه نــاب امســال تاکنــون ‪ ۲۹‬هــزار و ‪ ۶۸‬مــورد زایمــان در اســتان بــه وقــوع پیوســت کــه‬ ‫‪ ۴۷۴‬مــورد ان دوقلوزایــی‪ ۲۳ ،‬مــورد ســه قلوزایــی‪ ،‬ســه مــورد چهــار قلوزایــی و یــک مــورد‬ ‫هــم پنــج قلوزایــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر شــبیهی تعــداد زایمان هــای مــدت مشــابه ســال گذشــته را در اســتان ‪ ۳۰‬هــزار و ‪۷۸۵‬‬ ‫مــورد اعــام و بیــان کــرد‪ :‬از ایــن میــزان ‪ ۵۱۰‬مــورد دوقلــو و چنــد قلوزایــی بــوده کــه مقایســه‬ ‫ان بــا امســال نشــان از کاهــش میــزان زایمان هــا دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامه هــای حــوزه بهداشــت بــرای جوانــان گلســتانی در حــال انجــام اســت کــه‬ ‫از مهمتریــن ان می تــوان بــه برگــزاری کمپیــن اطــاع رســانی هفتــه ازدواج‪ ،‬کالس هــای‬ ‫اموزشــی در مراکــز و خانه هــای بهداشــت بــا موضــوع ازدواج بــه هنــگام‪ ،‬اســان و پایــدار‪،‬‬ ‫بــه اشــتراک گــذاری پیام هــای مرتبــط بــا ازدواج در شــبکه های مجــازی‪ ،‬کارگاه هــا و همایــش‬ ‫اموزشــی ترویــج ازدواج اســان و اگاهانــه و پایــدار در مراکــز تجمعــی جوانــان (دانشــگاه ها و‬ ‫حــوزه علمیــه)‪ ،‬انعقــاد تفاهــم نامــه بــا دانشــگاه ازاد اســامی و فرهنگیــان بــرای درج موضــوع‬ ‫اموزشــی ازدواج در تقویــم فرهنگــی دانشــگاه‪ ،‬برگــزاری هفتــه جــوان بــا موضــوع ازدواج و‬ ‫همــکاری و مشــارکت بــا انجمن هــای غیــر دولتــی در راســتای ترویــج ازدواج اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫امنیت غذایی را امار و اطالعات‬ ‫غیرواقعی؛ با چالش مواجه می کند‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه بخــش کشــاورزی بــدون امــار و اطالعــات‬ ‫دقیــق‪ ،‬امــکان سیاس ـت گذاری نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــار و اطالعــات غیرواقعــی‪ ،‬امنیــت‬ ‫غذایــی مــردم را بــا چالــش جــدی روبــرو می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســید جــواد ســاداتی نــژاد در مراســم اولیــن‬ ‫کنگــره ملــی مراکــز جهــاد کشــاورزی کــه در محــل اجــاس ســران برگــزار شــد بــه‬ ‫کشــاورزان و مســئوالن توصیــه کــرد‪ :‬اطالعــات و امــار بخــش کشــاورزی را بــر اســاس‬ ‫انچــه بــه نفــع خودتــان باشــد‪ ،‬ارائــه ندهیــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه اطالعــات و داده هــای بخــش کشــاورزی اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬امــار و اطالعــات دقیقــی از بخــش کشــاورزی نداریــم‪ .‬میــزان تولیــد را دقیــق‬ ‫نمی دانیــم و بــه همیــن منظــور دچــار کمبــود و بیــش نبــود محصــوالت هســتیم کــه‬ ‫ایــن ممکــن اســت بــازار دچــار نوســان کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مقــام معظــم رهبــری در نمایشــگاه دســتاوردهای کشــاورزی‬ ‫دســتیابی بــه امــار و اطالعــات دقیــق در بخــش کشــاورزی تاکیــد داشــتند‪ .‬هرچــه‬ ‫اطالعــات دقیق تــر باشــد برنامه ریــزی مناسـب تر می شــود‪ .‬یکبــار بایــد بــرای همیشــه‬ ‫در حــوزه اطالعــات بــه شــرایط مطلوبــی برســیم‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد گفــت‪ :‬بــر اســاس برخــی امارهــا دو میلیــون دام مــازاد داریــم بــه همیــن دلیــل‬ ‫اجــازه صــادرات می دهیــم‪ ،‬امــا چنــد مــاه بعــد دچــار کمبــود می شــویم کــه وقتــی امــار صــادرات‬ ‫را بررســی می کنیــم‪ ،‬متوجــه می شــویم ‪ ۵۰‬هــزار راس دام صــادر شــده کــه تعــداد زیــادی‬ ‫نیســت و بــا بررســی دقیــق امــار و اطالعــات متوجــه می شــویم کــه امارهــا دقیــق نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد‪ :‬گفتــه می شــود ‪ ۸۵۰۰‬هــزار هکتــار پیــاز داریــم؛‬ ‫امــا وقتــی دقیق تــر بررســی می کنیــم متوجــه می شــویم کــه ‪ ۶‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اطالعــات بایــد دقیــق باشــد و نبایــد بــر اســاس حــدس و گمــان باشــد‪ .‬زمانــی کــه‬ ‫اطالعــات مــا دقیــق و بـه روز باشــد‪ ،‬یعنــی بدانیــم در کجــا چــه محصولــی بــه چــه میزانــی و در‬ ‫کــدام اســتان ها تولیــد می شــود‪ ،‬امنیــت و قــدرت غذایــی کشــور نیــز مشــخص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬بــه همیــن منظــور ایجــاد و تکمیــل رصدخانــه کشــاورزی‬ ‫مهم تریــن اولویــت کاری وزارت جهــاد کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه امــروز امنیــت غذایــی در دنیــا قــدرت اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امــروز حکمرانــی غــذا در دنیــا مطــرح اســت و هرچــه تــاش مــا در تولیــد مــواد‬ ‫غذایــی بیشــتر باشــد‪ ،‬صــادرات نیــز افزایــش می یابــد و از ســوی دیگــر قــدرت کشــور‬ ‫در منطقــه افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا شــروع دولــت ســیزدهم ‪ ۵‬محــور را در اولویــت کاری وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی قــرار داده ایــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بایــد غــذای مــردم ایــران را تامیــن کنیــم‪،‬‬ ‫در عیــن حــال کشــاورز نیــز بایــد از معیشــت مناســبی برخــوردار باشــد کــه تنهــا راه‬ ‫دســتیابی بــه ایــن مهــم کشــاورزی قــراردادی اســت‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد گفــت‪ :‬بــه دنبــال کشــاورزی قــراردادی واقعــی هســتیم؛ یعنــی بایــد‬ ‫بــرای کشــاورز تامیــن مالــی انجــام دهیــم تــا بــا افزایــش بهــره وری درامــدش بیشــتر‬ ‫شــود‪ .‬بــه همیــن منظــور نیــاز اســت کــه بخــش خصوصــی پــای کار بیایــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون کارخانجــات در بخشــهای مختلــف بــا کشــاورزان قــرارداد‬ ‫مــی بندنــد بنابرایــن بایــد شــرکت ها و کارخانه هــا را بــرای انعقــاد قــرارداد بــا کشــاورزان‬ ‫تشــویق کنیــم و ایــن کار بایــد در هــر شهرســتان و اســتان توســط روســای مراکــز جهــاد‬ ‫کشــاورزی انجــام شــود‪ ،‬زیــرا کشــاورزی قــراردادی موضوعــی نیســت کــه دســتوری‬ ‫باشــد و وزیــر جهــاد کشــاورزی ان را ابــاغ کنــد بلکــه نیازمنــد همــکاری همــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه الگــوی کشــت از دیگــر موضوعــات دســتور کار وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن الگــو ابــاغ شــده‪ ،‬البتــه دینامیــک اســت و اعــام‬ ‫کردیــم کــه می توانــد بــر اســاس نظــرات کارشناســان بــه روزرســانی و اصــاح شــود‪.‬‬ ‫ردیف بودجه الگوی کشت در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫ســاداتی نژاد اضافــه کــرد‪ :‬تــاش داریــم کــه در حــوزه مالــی بــه اجــرای الگــوی کشــت‬ ‫کمــک کنیــم‪ ،‬البتــه در ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــرای اولیــن بــار ردیــف بودجــه ای بــرای ایــن بخــش‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت کــه بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت ایــن اعتبــار کــم باشــد امــا‬ ‫می توانــد مســیر را بــرای اجــرای ایــن کار مســاعد کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه ســنددار شــدن اراضــی کشــاورزی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ابتــدای دولــت‬ ‫ســیزدهم ‪ ۴‬درصــد اراضــی ســند داشــتند امــا امــروز ‪ ۲۳.۳‬درصــد از اراضــی کشــاورزی‬ ‫صاحــب ســند شــده اند و تــا پایــان ســال اینــده رفــع تداخــات را بــه اتمــام می رســانیم‬ ‫و تــا پایــان دولــت هــم تمامــی اراضــی کشــاورزی ســنددار می شــوند زیــرا پیــش از ایــن‬ ‫کشــاورز مــا بــا وجــود داشــتن زمیــن بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی امــکان اســتفاده‬ ‫از ایــن وثیقــه را نداشــت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫خود کنترلی طبیعت و پخش‬ ‫زنده حوادث غیر مترقبه!‬ ‫یــادش بخیــر قدیــم ترهــا که ابنیــه و اماکن کمی محکم‬ ‫تــر بودنــد بــا هــر بــاد و بــودی کــن فیکــن و ویــران نمــی‬ ‫شــدند‪ ،‬تنهــا چیــزی کــه مــی توانســت ادارات بیمــه ان‬ ‫دوران را ورشکســت کنــد «ســیل غــم» بــود و الغیــر ‪ ...‬بــه‬ ‫قــول شــاعر‪« :‬مــا چــو دادیــم دل و دیــده بــه طوفــان بــا‪/‬‬ ‫گــو بیــا ســیل غــم و خانــه ز بنیــاد ببــر ‪ »...‬امــا االن اوضاع‬ ‫پشــت و رو شــده و تا تقی به توقی می خورد ســاختمان‬ ‫بــا چهــل ســال تاریــخ و خاطــره بــازی عیــن بچــه هــا قهــر‬ ‫مــی کنــد و روی زمیــن ولــو مــی شــود یــا بــه محــض اینکــه‬ ‫دو تــا ســیم بــه هــم مــی خورنــد و جرقــه مــی زننــد بــرق ز‬ ‫زخســار ســاختمان جســتن میکنــد و باقــی ماجــرا !‬ ‫مســئوالن هــم در ایــن اوقــات‪ ،‬بیشــتر نظــاره گــر‬ ‫هســتند تــا چــاره اندیــش! در حقیقــت بــه نظــر مــی‬ ‫رســد مســئوالن مــا اصــا ًبنــا ندارنــد در مقابله با بالیا‬ ‫و حــوادث طبیعــی و غیــر طبیعــی و حتــی غیــر غیــر‬ ‫طبیعــی‪ ،‬بــا اســتفاده از تجــارب حــوادث گذشــته‪ ،‬راه‬ ‫را بر حوادث دهشــتناک اتی ببندند و هر بار ســعی‬ ‫مــی کننــد همینطــور اللــه بختکی بــا ادبیــات فرادما و‬ ‫مارمــاالد شــده‪ ،‬ماجــرا را فــی الفــور ماســتمالی کننــد‬ ‫و خیلــی زیــر پوســتی طــوق مســئولیت را بــر گــردن‬ ‫دیگــران و در مواقــع عدیــده ای گــردن شکســته خلــق‬ ‫اللــه بیاندازند!‬ ‫فــی المثــل بعــد از ماجــرای غــم انگیــز ســاختمان‬ ‫پالســکو قرار بود برای ‪ 33‬هزار ســاختمان فرســوده‬ ‫کــه کل عملــه‪ ،‬بنــا‪ ،‬معمــار و مهندســان ســازنده این‬ ‫ســاختمان هــا ریــق رحمــت را بــا همــه مخلفاتــش‬ ‫ســر کشــیده انــد‪ ،‬چــاره ای بیاندیشــند ولــی ایــن‬ ‫ماجــرا فقــط در حــد شــعار و بخشــنامه و دادار دودور‬ ‫باقــی مانــد تــا اینکــه دوبــاره فاجعــه بعــدی رخ داد و‬ ‫روز از نــو و روزی از نــو‪...‬‬ ‫علــی ای حــال امــروز بــا توجــه بــه نزدیــک عیــد و‬ ‫حوصلــه نداشــته شــما بــه ســبب خانــه تکانــی و‬ ‫جنــگ ارزی در ایــن روزهــای پایانــی ســال از اطالــه‬ ‫مقدمــه پرهیــز مــی کنیــم و اگــر ریــا نباشــد‪ ،‬بــه‬ ‫منظــور پیشــگیری از بــروز حــوادث ناگــوار ایــن‬ ‫چنینــی و ان چنینــی بــه شــیوه مالــوف و رســم‬ ‫معهــود چنــد پیشــنهاد گرمــا دیــده و هوادهــی‬ ‫شــده ارائــه مــی شــود علــی برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الــف) توجــه بــه شــاخص دربرگیــری‪ :‬پیشــنهاد مــی‬ ‫شــود مســئوالن زیــن پــس بــه جــای اینکــه اعــام کننــد‬ ‫تهــران پالســکو هــا یا ســینای اطهرهــای متعــددی دارد‬ ‫کــه ابســتن حادثــه هســتند یبارکــی اعــام کننــد تهران‬ ‫دارای کلــی ســاختمان کاربراتــوری و زهــوار در رفتــه‬ ‫اســت کــه هــر ان احتمــال بروز حادثــه در انها محتمل‬ ‫اســت‪ .‬و از انجایــی کــه مالــکان ایــن ســاختمانها‬ ‫همگی گردن کلفت هســتند و بخشــنامه های ایمنی‬ ‫و اخطارهــا برایشــان در حــد اخطــار پارکبــان هــا هــم‬ ‫نیســت ‪ ،‬توصیــه مــی شــود خلــق اللــه خودشــان در‬ ‫هنــگام ورود بــه ایــن اماکــن غیــر مســتحکمه مــوارد‬ ‫ایمنــی را شــخصا ًو راســا ًرعایــت کننــد‪ :‬مثــا ًدستشــان‬ ‫را روی سرشــان بگیرند‪ ،‬با خود کپســول اتش نشــانی‬ ‫و جعبــه کمــک هــای اولیــه حمــل کننــد‪ ،‬از کاله ایمنــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬احیــای قلبــی – تنفســی یــاد بگیرنــد و‬ ‫‪ ...‬االن یــک قطعــه تولیــد شــده بــه قیمــت ‪ 2000‬هــزار‬ ‫تومــان کــه بطــری اب معدنــی را تبدیــل بــه افتابــه مــی‬ ‫کنــد! چــه ایــرادی دارد از ایــن تکنولــوژی بــرای تبدیــل‬ ‫بطــری اب معدنــی بــه اب پــاش و اطفــا کننــده حریــق‬ ‫اســتفاده کنیــم و هــر کــس در جیبــش یکــی از ایــن‬ ‫قطعــات داشــته باشــد!؟‬ ‫ب) پخــش زنــده حــوادث غیــر مترقبــه‪ :‬بعــد از‬ ‫افزایــش ضریــب نفــوذ گوشــی هــای هوشــمند و‬ ‫تبدیــل شــدن هــر ایرانــی بــه یــک شــهروند خبرنــگار‪،‬‬ ‫تصویــر بــرداری از حــوادث غیــر مترقبــه و انتشــار ایــن‬ ‫تصاویــر در فضــای مجــازی بــه یــک شــیوه مرضیــه‬ ‫بــدل شــده اســت‪ .‬بنابرایــن در مواجهــه بــا هــر حادثه‬ ‫ای ملــت در گام اول دســت بــه جیــب شــده و وارد‬ ‫فــاز تصویربــرداری مــی شــوند‪ .‬از انجایــی کــه در ایــن‬ ‫مواقــع نیروهــای امــدادی زیــر دســت و پــا هســتند‬ ‫و مانــع از تصویــر بــرداری دقیــق شــهروندان مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬توصیــه مــی شــود حــاال کــه بــه گفتــه معــاون‬ ‫رســانه ملــی ‪ 90‬درصــد مــردم بــه ایــن رســانه اعتمــاد‬ ‫دارنــد و ‪ 80‬درصــد هــم راضــی هســتند‪ ،‬تلویزیــون‬ ‫هماننــد حادثــه پالســکو بــا نصــب چنــد دوربیــن از‬ ‫زوایــای مختلــف ایــن حــوادث را بــه صــورت پخــش‬ ‫زنــده تــا چنــد روز پوشــش دهــد و از زحمــت مــردم‬ ‫را بکاهــد!‬ ‫پ) عــدم اســتفاده از رویکــرد بــی محلــی‪ :‬نکتــه اخــر‬ ‫اینکــه مســئوالن عنایــت داشــته باشــند کــه در هنــگام‬ ‫مواجهــه بــا بــروز چنیــن حوادثــی‪ ،‬رویکــرد بــی محلــی‬ ‫رئیــس ســابق ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت را‬ ‫بــی خیــال شــوند! در جریــان هســتید کــه ایشــان در‬ ‫اتــش ســوزی هــای ســریالی جنــگل هــا افاضــه کــرده‬ ‫بودنــد اتفــاق خاصــی نیفتــاده و طبیعــت خــودش‬ ‫اتــش را کنتــرل می کنــد! پیــش خودمــان بمانــد‬ ‫ســاختمان هــوش و هــواس و چابکــی درخــت را نــدارد‬ ‫کــه بتوانــد خــودش را کنتــرل کنــد و غائلــه را بخوابانــد!‬ ‫ســاختمان اتــش گرفتــه‪ ،‬جوگیــر شــود کل شــهر را بــه‬ ‫نابــودی مــی کشــد‪ .‬از مــا گفتــن بــود!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪720‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم طاهــره قربانــی‬ ‫کنــدری بــه شــماره شناســنامه ‪ 2177‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 0900380314‬صــادره از کاشــمر فرزنــد حجــی متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000355‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 112.71‬مترمربــع از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14292 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم عزیــزه ایمــری بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 2230071165‬و شــماره ملــی ‪2230071165‬‬ ‫صــادره از ترکمــن فرزنــد رجــب محمــد متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000700‬در ششــدانگ اعیانــی یــک‬ ‫بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪138‬‬ ‫مترمربــع از پــاک شــماره ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14287 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪ -1‬مرتضــی رســتاقی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 17‬و شــماره ملــی ‪2122379081‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000797‬در ســه دانــگ مشــاع‬ ‫از اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصه ان‬ ‫وقــف اســت ‪ -2‬مصطفــی رســتاقی چالکــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 10‬و شــماره ملــی ‪ 2122365935‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000799‬در ســه دانگ مشــاع از اعیانی‬ ‫یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 245.40‬مترمربــع از پــاک ‪3865‬‬ ‫فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صادره حکایت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14289 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫بــرای رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8369‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰0742‬تقاضــای خانــم عــذرا ابشــناس بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 5‬و کــد ملــی ‪ 3673833537‬صــادره‬ ‫از زابــل فرزنــد رســول در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 135.30‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک ‪-123‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد بخــش‬ ‫دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14285 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫بــرای رای شــماره ‪۱۴۰0۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8504‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰10۰0366‬تقاضــای اقــای افضــل محمــدی بــه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 7‬و کد ملی ‪ 1719916047‬صادره از بستان‬ ‫ابــاد فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 158.25‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک شــماره ‪ 298‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد‬ ‫بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی عبــاس مشــک ریــز و اصغــر خلوتــی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دوماه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14295 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪3‬‬ ‫ومــاده ‪13‬‏ ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪140160312001008826‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیف‬ ‫وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‏‏‪ 1400114412001000913‬تقاضــای اقــای علــی جــان امیرخانــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 1267‬وکــد ملــی ‪2120849773‬‏‬ ‫صــادره ازگــرگان فرزنــد حســین درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه کــه‏‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪582‬مترمربــع ازپــاک‬ ‫شــماره ‪ – 118‬اصلــی واقــع دراراضــی ســعد ابــاد بخــش دو حوزه‬ ‫ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد ‪ .‬مالحظــات ‪ :‬مطابــق نامــه شــماره ‪182433‬‬ ‫مــورخ ‏‏‪ 1401.10.14‬مدیرجهــاد کشــاورزی گــرگان باتوجــه بــه‬ ‫موافقتنامــه فعالیــت تبصــره ‪ 4‬مــاده یــک قانــون حفــظ کاربــری‬ ‫اراضــی ‏زراعــی و باغهــا بشــماره ‪068143.7.1.25.12.98‬‬ ‫مــورخ ‪ 98.12.15‬دررابطــه بــا طــرح گلخانــه گل وگیــاه‪ ،‬لــذا بــه‬ ‫منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی مــی شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‏قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف‪4301 :‬‏‪ 1‬تاریخ انتشارنوبت اول ‪1‎ 1 :‬‏‪‎.‬‏‪1401.12‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401.12.27 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312001008501‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه‏‏‪ 1400114412001000911‬تقاضــای اقــای محمــد امیرخانــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 553‬وکــد ملــی ‪2122916338‬‏صــادره‬ ‫ازگــرگان فرزنــد علــی اصغــر درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه کــه‏‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ 12840‬مترمربــع ازپــاک‬ ‫شــماره ‪ – 118‬اصلــی واقــع دراراضــی ســعد ابــاد بخــش دو‬ ‫حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬‏مالحظــات ‪ :‬مطابــق نامــه شــماره‬ ‫‪ 198665‬مــورخ ‪ 1401/11/11‬مدیرجهــاد کشــاورزی گــرگان بــه‬ ‫موجــب تغییــر کاربــری‏موضــوع‏تبصــره یــک مــاده ‪ 2‬بشــماره‬ ‫‪ 085431/811/10/1400‬مــورخ ‪ 1400/10/13‬دررابطــه بــا طــرح‬ ‫گلخانــه گل وگیــاه مجــوز تغییــر ‏کاربــری درراســتای طــرح‬ ‫اعالمــی ‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن‏رو‏اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‏‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫بــه مرجــع‏ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الــف ‪14299‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1401/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401/12/27 :‬‏‬ ‫‏ مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‏‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312001007917‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای‏فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1401114412001000497‬تقاضــای‏محمــد طاهــر کبیــر بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 340‬وکدملــی ‪ 2121380167‬صــادره ازگــرگان فرزنــد‬ ‫محمــد قاســم درششــدانگ‏اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه‬ ‫انضمــام ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه کــه مابقــی‬ ‫ان وقــف اســت بمســاحت ‪266/44‬‏مترمربــع ازپــاک شــماره‬ ‫‪ – 124‬اصلــی واقــع دراراضــی توشــن بخــش دو حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‏ازانتقــال ازمالــک رســمی تقــی‬ ‫باالرســتاقی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روز اگهــی مــی شــود ازاین‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت‏یکمــاه ازتاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف ‪ 14297‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫منطقه یک گرگان‏ از طرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای علــی جمــال زئــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 644‬و شــماره ملــی ‪3671066962‬‬ ‫صــادره از زابــل فرزنــد نظــر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000649‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪943.20‬‬ ‫مترمربــع از پــاک شــماره ‪-210‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫ســرخنکالته بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14262 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حســین حمــزه‬ ‫خــواه رازلیقــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 2659784401‬صــادره از رودبــار فرزنــد محمــد متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000493‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 58.76‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪-108‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14264 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حســن مهــری‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 754‬و شــماره ملــی ‪2121403108‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد علــی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲480000702‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 192‬مترمربــع‬ ‫از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج‬ ‫از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف‪ 14260 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ساســان جرجانــی داز‬ ‫بشــمار ه شناســنامه ‪ ۱۴۳۵‬بشــماره ملــی ‪۲۱۲۱۴۷۳۹۰۴‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد نورمحمــد متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۳۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۸۴‬مترمربــع‪ ،‬از‬ ‫پــاک ‪ -۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقال مالک‬ ‫رســمی رضــا صیــاد محــزون بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‬ ‫تاریخ تســلیم اعتراض ‪،‬به مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت خود را به‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۴۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱/۱۲/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/27 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض اقــای مهــدی طبســی اصــل بشــماره ‬ ‫شناســنامه ‪ ۳۸۶۲۹‬بشــماره ملــی ‪ ۰۷۹۰۳۸۳۷۸۰‬صــادره‬ ‫از ســبزوار فرزنــد علــی اصغــر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۴۰‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۱۱۰.۸۷‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -۲‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ‬ ‫بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‬ ‫صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن‬ ‫اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۴۰ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض حســن ســعیدی‬ ‫بشــمار ه شناســنامه ‪ ۱۴۷۱‬بشــماره ملــی ‪۴۹۷۹۳۸۴۷۱۴‬‬ ‫صــادره از اق قــا فرزنــد عیســی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۰۴۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۷۸‬مترمربــع‪،‬‬ ‫از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپ ـ ه بخــش‬ ‫‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لذا به منظــور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۵۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪021-91013453‬‬ صفحه 6 ‫پنجشنبه ‪ 11‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 720‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض عمــار‬ ‫خــاری بشــماره شناســه ‪ ۹۹۳‬بشــماره ملــی ‪۲۱۸۱۳۱۵۷۸۷‬‬ ‫صــادره از بهشــهر فرزنــد خضرالــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۵‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۴‬مترمربــع‪،‬‬ ‫از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۷۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312005004057‬مــورخ ‪ 1401.10.28‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی‬ ‫ابــاد انتقــال ملــک رســمی بصــورت سلســله ایــادی‏از مالــک‬ ‫رســمی بهــار علــی زنگانــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1401114412005000015‬تقاضــای اقــای رضازنگانــه‬ ‫‏بــه شــماره شناســنامه ‪ 30‬کدملــی ‪ 2269620089‬صــادره‬ ‫از – علــی ابــاد فرزنــد بهــار علــی در ششــدانگ اعیــان یــک‬ ‫قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه انضمــام ‪ 23‬ســهم مشــاع از ‪24‬‬ ‫ســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه‬ ‫بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده بــه مســاحت‏‏‪ 3996.83‬متــر‬ ‫مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع در‬ ‫علــی ابــاد کتــول – خیابــان جنگلــده –جنــب شــرکت تعاونــی‬ ‫‏پیــام ‪ -‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد‬ ‫تاییدیــه شــماره ‪ 140110073‬مــورخ ‪ 1401.10.26‬اداره اوقــاف‬ ‫و مجوزشــماره ‏‏‪ 181642‬مــورخ ‪ 1401.10.13‬جهادکشــاورزی‬ ‫علــی ابــاد و نامــه شــماره ‪ 23.1401.339.2431‬مــورخ‬ ‫‪ 1401.10.01‬اداره منابــع‏اب علــی ابــاد تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو ‏اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪156 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.12.11:‬‏‬ ‫‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.27:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی‬ ‫اباد کتول‪ -‬ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140160312005004233‬مــورخ ‪ 1401.11.18‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی‬ ‫علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بصــورت سلســله ایــادی‬ ‫‏از مالــک رســمی اقــای حاجــی جــواد باباکــردی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000210‬تقاضای‬ ‫اقــای‏اســماعیل بــوزار بــه شــماره شناســنامه ‪ 43‬کدملــی‬ ‫‪ 4879651206‬صــادره از – رامیــان فرزنــد شــمس الدیــن‬ ‫در ششــدانگ عرصــه‏واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران‬ ‫اجــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 297.41‬متــر مربــع مفــروض‬ ‫مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع‏در علــی ابــاد کتــول‬ ‫– خیابــان پاســداران ‪ 46‬غدیــر ‪ 3‬پــاک ‪ 3‬بخــش ‪ 6‬حــوزه‬ ‫ثبتــی علــی ابــاد کتــول تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫‏فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی ‏اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی‏تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪157 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401.12.11:‬‏‬ ‫‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401.12.27:‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ 3‬ومــاده ‪13‬‏ ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪140060312001008816‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه‏‏‪ 1400114412001000306‬تقاضــای خانــم زینــب براهوئی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 684‬وکــد ملــی ‪ 2269151410‬صــادره‬ ‫علــی ابــاد فرزنــد دیــن محمــد درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه‏مابقــی ان وقــف اســت باســتثناء قیمــت ثمینــه اعیانــی‬ ‫بمســاحت ‪ 213.23‬مترمربــع واقــع در اراضــی شــهری ازپــاک‬ ‫‪ – 1480‬اصلــی بخــش یــک حــوزه ثبــت‏گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی حبیــب ا‪ ..‬کمالــی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم‬ ‫وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح‏قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪14305 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1‎ 1 :‬‏‪‎.‬‏‪1401.12‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401.12.27 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪3‬‬ ‫ومــاده ‪13‬‏ ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪140160312001008828‬هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‏‏‪ 1401114412480000223‬تقاضــای اقــای نقــی محمدخانــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 1271‬وکــد ملــی ‪ 2120893004‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد شــعبان درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب مغــازه‬ ‫بمســاحت ‪ 72‬مترمربــع بانضمــام ‪ 6000‬ســهم مشــاع از‬ ‫‪ 271250‬ســهم مشــاع از ‪ 325500‬ســهم مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه بمســاحت ‪ 3255‬مترمربــع کــه ‪ 54250‬ســهم ان وقــف‬ ‫اســت ازپــاک شــماره ‪ – 118‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد‬ ‫بخش دو حوزه ثبت‏گرگان طبق رای صادره حکایت ازانتقال‬ ‫ازمالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‏اطــاع عموم‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازاین‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن‏اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح‏قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪14281 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1‎ 1 :‬‏‪‎.‬‏‪1401.12‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1401.12.27 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‏ سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫ن تعییــن تکلیفبرابــر اراء‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــو ‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض غالمحســین کریمــی نــژاد‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۶۴‬بــه شــماره ملــی ‪۵۷۲۹۳۲۹۷۲۵‬‬ ‫صــادره از بردســکن فرزنــد میرزاابراهیــم متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۹۱‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمین‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۴۵‬متر مربع‬ ‫از پــاک ‪ ۳۸۶۵‬فرعــی از ‪ ۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی موقوفــه‬ ‫چالــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی را دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی ‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪14303 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض عبدالــه کابوســی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 4591213250‬صادره از شــاهرود فرزند‬ ‫قربانعلی متقاضی کالسه پرونده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000601‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 312‬مترمربــع از پــاک ‪-2‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لذا به منظور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14309 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف بــرای رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰1۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8493‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰10۰0254‬‬ ‫تقاضــای اقــای احمــد کازرانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 138‬و‬ ‫کــد ملــی ‪ 2121206450‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدابراهیــم‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه بــاغ کــه ششــدانگ عرصــه‬ ‫ان وقــف شــده اســت بــه مســاحت ‪ 1501.19‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک شــماره ‪- 117‬اصلــی واقــع در اراضــی الوفــن بخــش‬ ‫دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهــی به مدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت خــود را به مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14283 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫بــرای رای شــماره ‪۱۴۰0۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8792‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰1۱۱۴۴۱۲۰۰10۰0186‬تقاضــای خانــم شــهربانو مرزبانــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 13‬و کــد ملــی ‪ 2122035129‬صــادره از‬ ‫گرگان فرزند خداداد در ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 148.17‬متــر مربــع واقــع‬ ‫در اراضــی شــهری از پــاک باقیمانــده ‪-1343‬اصلــی بخــش یک‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از انتقــال از مالک‬ ‫رســمی ســیدعلی مفیــدی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14279 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف بــرای رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰1۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8494‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰1۱۱۴۴۱۲48000747‬‬ ‫تقاضــای اقــای محمــد دبدبــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 136‬و‬ ‫کــد ملــی ‪ 0682654655‬صــادره از بجنــورد فرزنــد حســین‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 253.10‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-127‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد‬ ‫ویــزواری بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهــی به مدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت خــود را به مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪14266 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ســمانه پرنــاک بشــماره ‬ ‫شناســنامه ‪ 2‬بشــماره ملــی ‪ 2122534974‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد رضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲001000544‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 190‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪ -3‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬به مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایه نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪14267 :‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض محمدرمضانــی‬ ‫بشــمار ه شناســنامه ‪ 507‬بشــماره ملــی ‪2121408614‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد رمضــان متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰0740‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 300.75‬مترمربــع‪،‬‬ ‫از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــ ه بخــش ‪۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه‬ ‫مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه‬ ‫نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪ 14270 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء‬ ‫صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض جــواد ادیبیــان‬ ‫بشــمار ه شناســنامه ‪ 405‬بشــماره ملــی ‪3621639535‬‬ ‫صــادره اززاهــدان فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱168‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 111‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک‬ ‫‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی ا وزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع‬ ‫ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪14249 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬‬ ‫ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم اعظــم عربــو بشــماره ‬ ‫شناســه ‪ ۲۸۴۳‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۶۳۳۳۳۲‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۸۱‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ ۱۳۳.۶‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬به مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۷۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/12/11‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/27‬‬ ‫حجــت الــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه‬ ‫دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪ -720‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-720‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/09‬شعبان‪/‬‬ ‫‪09 - 2023‬‬ ‫‪/30 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫پنج شنبه ‪12//11‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی‬ ‫توجیه اقتصادی دارد‬ ‫بازار پاسرو گرگان‪ -‬عکس نرگس حسین زاده‬ ‫پیشینه حجاب‬ ‫در ادیان گذشته؟‬ ‫پرسش ‪:‬‬ ‫نرگــس حســین زاده ‪ -‬یــک تولیدکننــده گیاهــان دارویــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫کشــت ایــن محصــول توجیــه اقتصــادی خوبــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬گیاهــان‬ ‫دارویــی محصوالتــی کــم اب بــر و بــه نســبت برخــی گونــه هــا کــم‬ ‫زحمت تــر اســت‬ ‫زهــرا اســفندیاری ضمــن یــاداوری ایــن مطلــب کــه در ســطحی بیــش از‬ ‫یــک ونیــم هکتــار کشــت گیاهــان دارویــی دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در مزرعــه‬ ‫یــک هکتــار اســطوخودوس‪ ،‬نیــم هکتــار مریم گلــی و چهــار هــزار متــر‬ ‫لیمــو در ایــن اراضــی کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده گیاهــان دارویــی در خصــوص اشــتغالزایی ایــن‬ ‫محصــول‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه گیاهــان دارویــی هنــوز بــه صــورت‬ ‫ســنتی برداشــت مــی شــود در ایــن زمینــه بیــش از ‪۲۰۰‬نفرکارگــر بــه‬ ‫صــورت فصلــی مشــغول بــه کار مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ضمــن یــاداوری ایــن نکتــه کــه گیاهــان دارویــی بــه طــور معمــول‬ ‫چنــد ســاله بــوده و کاشــت انهــا یــک مرحلــه اســت‪ ،‬افزود‪ :‬ایــن محصول‬ ‫در مرحلــه کاشــت زحمــت زیــادی ندارنــد‪ ،‬حتــی در دوره داشــت مــزارع‬ ‫هــم شــامل مبــارزه بــا علفهــای هــرز نمــی شــود و زحمــت زیــادی نــدارد‪.‬‬ ‫اســفندیاری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬خوشــبختانه ایــن محصــول نیــاز بــه ســم‬ ‫پاشــی نــدارد و فقــط مبــارزه بــا علــف هــای هــرز اســت کــه ان هــم بــه‬ ‫صــورت مکانیکــی توســط کارگــر انجــام مــی شــود ‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده گلســتانی بــا بیــان اینکــه اراضــی شــیب دار و زمینهــای‬ ‫فاقــد حاصلخیــزی زیــاد ظرفیتــی بــرای کشــت گیاهــان دارویی در اســتان‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ ،‬افــزود‪ :‬خوشــبختانه ایــن محصــول دیــم بــوده و نیــاز‬ ‫بــه ابیــاری زیــاد نــدارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اســطوخودوس و گل گاوزبــان نیــاز ابــی خیلــی کمــی‬ ‫دارنــد و بــا توجــه بــه شــرایط اقلیــم منطقــه‪ ،‬میــزان بارندگــی اســتان‬ ‫جوابگــو نیــاز ابــی ایــن گیاهــان اســت‪.‬‬ ‫اســفندیاری از تولیــد بــذر گیاهــان دارویــی در اســتان خبــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫بــرای اولیــن بــار در گلســتان مجموعــه مــا اقــدام بــه تولیــد بــذر کــرده کــه‬ ‫خوشــبختانه در ایــن زمینــه موفــق هــم بــوده ایــم‪.‬‬ ‫وی اســتقبال مشــاغل مربوطــه را از گیاهــان دارویــی محــدود دانســت‬ ‫و اضافــه کــرد‪ :‬اســتقبال ایــن محصــول در اســتان در حــد درخواســت‬ ‫عطــاری اســت امــا از انجاییکــه خــرده فروشــی بــرای مــا بــه صرفــه‬ ‫نیســت ان را بــه صــورت عمــده بــه خــارج از اســتان ارســال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده گیاهــان دارویــی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر محصــول‬ ‫گلســتان بــه تهــران‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬مشــهد‪ ،‬اراک وهمــدان ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫اسفندیاری ریسک پذیری گیاهان دارویی را مهمترین مشکل اقتصادی‬ ‫ایــن حــوزه بــرای کشــاورزان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬نبــود الگو کشــت در اســتان‬ ‫باعــث شــده تــا بــازاری مطمئــن بــرای ایــن محصــول در گلســتان نباشــد‬ ‫چراکــه یــک ســال بــه دلیــل کشــت فــراوان گیاهــان دارویــی قیمــت فــروش‬ ‫بــه طــور چشــمگیری کاهــش یافتــه و در دوره ای دیگــر نــرخ محصــول بــه‬ ‫دلیــل کاهــش ســطح زیرکشــت مناســب اســت‪.‬‬ ‫وی افزایــش دســتمزد کارگــر را یکــی از مشــکالت جــدی کشــاورزان‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نــرخ پائیــن محصــول نســبت بــه هزینــه‬ ‫تمــام شــده‪ ،‬دســتمزد بــاالی کارگــران هــم مزیــد بــر علــت شــده اســت‪.‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار از خانمهای‬ ‫متولد ‪ 80‬دعوت به همکاری می کند‬ ‫گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم‬ ‫ایا حجاب و پوشش بانوان در میان ادیان گذشته نیز‬ ‫سابقه دارد؟‬ ‫پاسخ اجمالی‪:‬‬ ‫رعایــت حجــاب منحصــر بــه امــوزه هــای اســامی و پیــروان ایــن دیــن نیســت‪ .‬در‬ ‫اییــن زرتشــت تحکیــم پایـــه هــای خـــانواده و پوشـــیدگی زن همــواره مـــورد توجّــه و‬ ‫توصیــه بــوده اســت‪ .‬بــه گواهــی نقاشــی هــا و نگارگــری هــای باقــی مانــده از دوران‬ ‫ن در طــول تاریــخ پوشـــش کـــامل داشــته انــد‪.‬‬ ‫ایــران باســتان‪ ،‬زرتشــتیا ‬ ‫در کتــاب مقــدس یهودیــان‪ ،‬تفاســیر ان و شــریعت برامــده از انهــا روایــت هــای‬ ‫تاریخــی و احــکام بســیار متنوعــی راجــع بــه لــزوم پــرده پوشــی زنــان و مقــررات‬ ‫مربــوط بــه شــیوه تعامــل خانوادگــی و اجتماعــی انهــا و پوشــش شــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫در ایین مســیحیت نیز حجاب امری رایج و مورد تاکید بوده اســت‪ .‬ســیره عملی ‬ ‫ب در اجتماعــات‬ ‫ن درصــد ر مســیحیت تاییــد کننــده فرهنــگ رعایــت حجــا ‬ ‫مســیحیا ‬ ‫اســت‪ .‬نقــش نــگاری مریــم مقــدس بــا شــنل پوشــیده نیلــی رنــگ و لبــاس کامــا‬ ‫پوشــیده و بلنــد راهبــه هــای مســیحی نیــز یکــی دیگــر از نمودهــای فرهنــگ حجــاب‬ ‫نــزد مســیحیان اســت‪.‬‬ ‫پاسخ تفصیلی‪:‬‬ ‫مقدمه‪:‬کســانی کــه کمتریــن اشــنایی بــا امــوزه هــا و فرهنــگ اســامی داشــته‬ ‫ب از مســل ّمات و واجبــات‪ ،‬بلکــه از ضروریـّـات ایــن‬ ‫باشــند مــی داننــد کــه حجــا ‏‬ ‫دیــن نــزد تمــام فِــرَق مســلمین اســت کــه کــم کــم بــه یــک شــعار تبدیــل شــده و‬ ‫بــه ان پایبنــد هســتند‪ .‬ولــی ایــا پوشــیدگی زنــان حکمــی تاسیســی در اموزه هــای‬ ‫اســامی اســت یــا در ادیــان و اییــن هــای پیــش از ان نیــز ســابقه داشــته اســت؟‬ ‫پوشش زنان زرتشی پیش از ورود اسالم به ایران‬ ‫زن ایرانــی همــواره در تاریــخ اســاطیری خــود دارای پوشــش و حجــاب بــوده‬ ‫و ان را در شــمار وظایــف خــود مــی دانســته اســت‪ .‬شــاهنامه فردوســی‬ ‫بــه عنــوان یکــی از اصیــل تریــن مـــنابع مـــستند تاریــخ ایـــران‪ ،‬نشــانه هایــی‬ ‫از پوشــش و حجــاب بــرای زنــان ارائــه مــی دهــد‪ .‬بــه طــور کل ـی در تمامــی‬ ‫مــواردی کـــه از زنــان در شــاهنامه نــام بــرده شــده‪ ،‬ســخن از پوشــیدگی‪،‬‬ ‫اصالت‪ ،‬پاکی‪ ،‬راســتی و نمونه کامل زنـــانگی انان اسـت ‪ .‬زنان شــاهنامه تـــا‬ ‫زمانــی کــه در ایـن مســیر گام بردارنـد ‪ ،‬مــورد توجــه و تقدیــس حکیــم طــوس‬ ‫و جامعــه ایرانــی هســتند اگــر نــه منفــور و طــرد شــده انــد‪ .‬در شــاهنامه زن‬ ‫ن بــد‪ ،‬بــی حی ـا ‪ ،‬بــی شــرم و بــی نزاک ـت و‬ ‫خــوب و پــاک‪ ،‬تقدیــس شــده و ز ‬ ‫پــرده در‪ ،‬مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه اســت‬ ‫ایــن نکتــه را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت کــه رعایــت ایــن پوشــیدگی فقــط‬ ‫مختــص بــه محیــط هــای شــهری متمــدن تــر نبــوده تــا انجــا کــه در فرهن ـگ ‬ ‫پوشـــشی ایـــل نشــینان نیــز نــه تنهــا زنــان بــه حـــفظ حجــاب و پوشــیدن‬ ‫لباس هــای بلنــد مـــلزم بــوده انــد‪.‬‬ ‫فرهنگ ایرانیان باستان بـــر پایــ ه اموزه های ایین زرتشت شکل گرفته است‪.‬‬ ‫ایــن اییــن براصولــی هــم چــون راســتی و درســتی و پرهیــز از دروغ و تحکیــم‬ ‫پایــه هــای خانــواده و پــرورش فرزنــدان پــاک نهــا د تاکیـ د فــراوان دارد‪ .‬ازایــن رو‪،‬‬ ‫لــزوم پوشـــیدگی زن در ایـــین زردشــت و فرهنــگ ایرانیــان قـــدیم مـــورد توجــه و‬ ‫توصیــه بــوده اســت‪ .‬در متــون مقــدس زرتشــتیان و در توصیــه هــای زرتشــت‬ ‫بــه همســران‪ ،‬همــواره بــر ارزش هایــی چــون توصیــه همســران بــه غیــرت بــرای‬ ‫دســتیابی بــه زندگــی پــاک منــش‪ ،‬پیشــی گرفتــن بــر یکدیگــر در کــردار نیــک و‬ ‫مهــرورزی‪ ،‬دریافتــن راه راســت و پیــروی از ان‪ ،‬لــزوم دور ســاختن هــوا و هــوس‬ ‫و خودخواهــی و اروزهــای باطــل از خویــش تاکیــد شــده اســت و از مــردان و زنــان‬ ‫خواســته شــده کــه تــن و نیــروی خــود را پــاک و منــزه نــگاه دارنــد‪.‬‬ ‫نقاشــی های موجود و تصاویر کشــف شــده از دوران قدیم بیانگر این موضوع‬ ‫ن در طــول تاریــخ پوشـــش کـــامل داشــته انــد که معمــوال این‬ ‫اســت کـ ه زرتشــتیا ‬ ‫پوشــش بــرای مــردان کاله و دســتار و لبــاس بلنــد و شــلوار بــوده اســت و بــرای ‬ ‫خانــم هـ ا نیــز چارقــد بــوده اســت کــه سـ ر انهـ ا را می پوشــانیده اســت‪.‬‬ ‫پوشش و حجاب زنان در دین یهود‬ ‫در کتــاب مقــدس یهودیــان‪ ،‬تفاســیر ان و شــریعت برامــده از ایــن متــون‪،‬‬ ‫روایــت هــای تاریخــی و احــکام بســیار متنوعــی راجــع بــه لــزوم پــرده پوشــی زنــان‬ ‫و مقــررات مربــوط بــه شــیوه تعامــل خانوادگــی و اجتماعــی انهــا وجــود دارد کــه‬ ‫پرداختــن بــه همــه انهــا از حوصلــه بحــث مــا خــارج اســت‪ .‬در اینجــا فقــط بــه ان‬ ‫دســته از بیانــات تاریخــی و امــوزه هــا و احکامــی مــی پردازیــم کــه مســتقیما بــه‬ ‫مســاله پوشــش و حجــاب انهــا مربــوط اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال در فــرازی از کتــاب مقــدس یهودیــان در نـــقل ماجــرای ازدواج‬ ‫اســحاق (علیه الســام) با «رفـــقه» («ربـــکا» در زبان التینی ) د ر ســـف ر پیدایش ‬ ‫امد ه اسـت ‪« :‬رفقه چشــمان خـــود را بـــلند کرد و اســحاق را دید و از شــتر فرود‬ ‫امــد‪ ،‬زیــرا کــه از خــادم پرســید‪ ،‬ایــن مــرد کیســت کــه در صحــرا بــه اســتقبال‬ ‫مـ ا مــی ایــد و خــادم گفــت اقــای مــن اســت‪ .‬پــس بـــرقع خــود را گرفتــه خــود را‬ ‫پوشـــانید»‪ )6(.‬روشـــن اســت که در این نقل تورات‪ ،‬اســتفاده از روبـــنده بـــرای‬ ‫کسـی که همسر اسحاق پسـر ابـراهیم(علیه السالم) است ‪ ،‬به صراحت بـیان‬ ‫شـــده و ایــن امــر نشــان دهنــده رواج اســتفاده از روبنــده در ســابقه تاریخــی‬ ‫بانــوان بنــی اســرائیل اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن کتــاب مقــدس‪ ،‬در جایــی دیگــر‪ ،‬احــوال عــروس یهــودا (پســـر ‬ ‫س رخـــت بیوگــی را از‬ ‫یعـــقوب نبــی) را ایــن گونــه توصیــف مــی کنــد کــه‪« :‬پــ ‬ ‫خـــویشتن بـــیرون کــرده و بـــرقعی بــر روی کشــیده و خــود را در چــــادری پـوشیـــده‬ ‫و بـــه دروازه عیـنـــایم کـــه در راه تمنــه اسـت ‪ ،‬نشسـت »‪ )7(.‬د ر ایــن عبــارات نیــز از‬ ‫روبنــده و چــادر نــام بــرده شــده کــه نشــانگر رواج انهــا در مـــیان بنی اســرائیل اســت‬ ‫و بــر ســنّت و ســیره خانــدان انبیــای بنــی اســرائیل در ایــن بــاب داللــت دارد‪.‬‬ ‫عـــبارت دیگری نیز در کتـــاب «روت» در بـــاب اســتفاده از چادر وجود دارد‪:‬‬ ‫«و بوعــز [خطــاب بــه روت] گفــت‪ :‬چــادری کــه بــر توســت بـــیاور و بـــگیر‪.»...‬‬ ‫در اصــول اخالقــی «تلمــود» نیــز ‪ -‬از مقــدس تریــن کتــاب هــا و مهــم تریــن‬ ‫تفاســیر «تــورات» نــزد یهودیــان ‪ -‬امــده اســت کــه اگــر زنــی بــدون اینکــه‬ ‫چیــزی بــر ســرش بیانــدازد بــه میــان مــردم مــی رفــت‪ ،‬بــه خاطــر نقــض قوانین‬ ‫یهــود‪ ،‬شــوهرش حــق داشــت کــه بــدون پرداخــت مهریــه طالقــش دهــد‪.‬‬ ‫جالــب تــر اینکــه در تــورات در اشــاره بــه ارزش و اهمیــت حجــاب‪« ،‬بــاز کــردن‬ ‫موقتــی حجــاب از ســر زنــان خطــاکار»‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از مجازاتهــای انهــا بیــان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بـ ا توجـ ه بـــه مـــضامین بـــیان شــده در مــورد پوشــش خــاص زنان بنی اســرائیل‪،‬‬ ‫ی کـ ه همــه انــدام را مــی پوشــاند‬ ‫ش سراســر ‬ ‫اســتفاده از چــادر بــه عنــوان پوشـ ‬ ‫و نیــز روبنــده کــه صــورت توســط ان مســتور مــی گــردد ‪ ،‬محــرز اســت‪ .‬اگرچــه‬ ‫در ســیره عملــی بانــوان یهــود گاهــی اســتفاده از روبنــده معمــول نبــوده اســت‪.‬‬ ‫دکـــت ر مناخـــیم ‪.‬م‪ .‬بریـــ ر (پرفســور ادبیــات در دانشــگاه یشــیوا) در کتـــاب‬ ‫«زنــان یهــودی در ادبیــات ربانــی» مــی گویــد‪« :‬همــواره ایــن ســنّت بــرای‬ ‫زنــان یهــودی وجــود داشــته کــه بــا یــک پوشـــش ســـر بـــا هــر چـیـــزی بـیـــرون و‬ ‫در مــجـــامع بـرونـــد‪ ،‬حـتـــی ایـــن کـــه هـمـــه صـــورت را بـپـوشـانـنـــد و تنـــها یـــک‬ ‫چشـــم را ازاد بـگـذارنـــد» یکــی دیگــر از علمــای معاصــر یهــود در فلســطین‬ ‫اشــغالی ب ـ ه نــام «هــاراو یعقــوو یســرائل لوگاســی» در کتــاب خــود بــه نــام‬ ‫«بــت یعقــوو» در بـــخش حجــاب زنــان بــه طــور مفصــل در بــاب کیفیــت‬ ‫ـم ان از ایــن قــرار اســت‪ .1 :‬لبــاس‬ ‫پوشـش و حجــاب زنــان بحــث کــرده کــه اهـ ّ‬ ‫بایــد بــه حــدی گشــاد و ازاد باشــد تــا انــدام بــدن بــه هیــچ عنــوان در ان‬ ‫برجســته نگــردد و کمربنـد بـــسته نـــشود‪ .2 .‬اســتین هــا بایــد تــا مــچ دســت را‬ ‫بپوشــاند‪ .3 .‬گــردن از طرفیــن تــا شــروع شــیب کتـف از پشــت و در جلــو تــا‬ ‫بــاالی اســتخوان جنــاغ را بپوشــاند (یعنــی تمــام دو ر گــردن پوشــانده شــود)‪،‬‬ ‫ت جــوراب نبایــد پوســت پــا دیــده‬ ‫حتــی پاهــا بایــد پوشــیده بـــاشد و ا ز پشـ ـ ‬ ‫شــود‪ .3 .‬پوشــش ســر بایــد تمــام مــوی ســر را بپوشــاند و ارایشـی کــه باعــث‬ ‫ی اس ـت ‪.‬‬ ‫جلــب توجــه دیگــران گــرد د گنــاه بســیار بزرگ ـ ‬ ‫مــدارک بــه جــا مانــده از تاریــخ یهودیــان‪ ،‬از قــرون وســطی تــا دوره هــای‬ ‫تاریخــی متاخــر نیــز بــر پوشــیدگی زنــان یهــودی داللــت دارد‪.‬‬ ‫«ویــل دورانـــت» در «تاریــخ تمــدن» در مــورد وضــع زنــان یهود در قرون وســطی‬ ‫مــی نویســد‪« :‬در طــول قــرون وســطی یهودیــان همچنــان زنـــان خویــش را بــا‬ ‫لبــاس هــای فاخـ ر مــی اراســتند لکــن بــه انهــا اجــازه نمــی دادنــد که با ســر عریان‬ ‫بــه میــان مــردم رونــد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!