روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 719 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 719

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 719

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 719

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪213 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/29-‬فوریه‪ /08-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪719 :‬‬ ‫توسعه و پیشرفت امروز کشور‬ ‫مرهون تالش دانش پژوهان‬ ‫و حمایت های رهبری است‬ ‫‪4‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫اشتغال افرینی روحانی گنبدی‬ ‫با تولید سبزی‬ ‫‪2‬‬ ‫رویای امریکایی دالر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومانی‬ ‫دلیل افزایش نرخ‬ ‫ارز چیست؟‬ ‫‪5‬‬ ‫فروش بلیت‬ ‫قطارهای نوروزی از‬ ‫روز شنبه‬ ‫‪4‬‬ ‫امنیت باالی ایمیل‬ ‫سفارشی با نام‬ ‫دامنه و میزبانی‬ ‫‪Outlook، Gmail‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪719‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫طرح ویژه نظارت بر بازار‬ ‫عید و ماه رمضان در‬ ‫گلستان اغاز شد‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫طــرح بازرســی و نظــارت بــر بــازار عیــد نــوروز و‬ ‫مــاه رمضــان ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــا حضــور گشــت های‬ ‫ تعزیراتــی و نظارتــی در ایــن اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫تعزیــرات حکومتــی گلســتان تقــی حســام اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه ایــام پایانــی‬ ‫ســال و افزایــش تقاضــای مــردم بــرای خریــد و‬ ‫انجــام ســفرهای نــوروزی و هــم زمانــی تعطیــات‬ ‫عیــد نــوروز بــا اغــاز مــاه رمضــان ایــن طــرح نظارتــی‬ ‫ویــژه در طــی ‪ ۲‬بــازه زمانــی بــه اجــرا گذاشــته شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مرحلــه اول ایــن طــرح تــا پایــان‬ ‫اســفند مــاه ادامــه دارد و مرحلــه دوم ان از اول‬ ‫فرودیــن اینــده اغــاز شــده و تــا چهــارم اردیبهشــت‬ ‫مــاه ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح همــه روزه از ســاعت ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۰‬و در‬ ‫روزهــای تعطیــل از ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح تــا ‪ ۱۴‬عصــر‬ ‫اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫حســام ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا‬ ‫بــرای خریــد بعضــی از کاالهــا و ضــرورت برخــورد بــا‬ ‫تخلفــات و بــا هــدف حمایــت از اقشــار اســیب پذیر‬ ‫در مرحلــه اول فروشــگاه های زنجیــره ای‪ ،‬مراکــز‬ ‫عمــده خریــد اجیــل و خشــکبار‪ ،‬میادیــن میــوه و‬ ‫تره بــار‪ ،‬شــرکت های مســافرتی و دفاتــر فــروش‬ ‫بلیــط مــورد بازرســی و نظــارت قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مرحلــه دوم طــرح‪ ،‬روســای شــعب‬ ‫کشــیک تعزیــرات حکومتــی اســتان بــا همــکاری‬ ‫بازرســین ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‪ ،‬اتــاق‬ ‫اصنــاف‪ ،‬نیــروی انتظامــی و ‪.‬ســایر دســتگاه ها‪،‬‬ ‫مراکــز اســکان و پذیرائــی‪ ،‬اقامتگاه هــا‪ ،‬هتل هــا و‬ ‫مراکــز فروشــگاه های زنجیــره ای و مــوارد مشــابه را‬ ‫بازرســی و نظــارت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعطیــرات حکومتــی گلســتان همچنیــن‬ ‫از محکویــت یــک فروشــنده ســرویس خــواب و‬ ‫کمــد چوبــی در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫شــکایت شــاکی خصوصــی و گــزارش ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‪ ،‬علیه فروشــنده‬ ‫ســرویس خــواب و کمــد چوبــی‪ ،‬مبنــی بــر تقلــب‬ ‫پرونــده مربوطــه بــه اداره کل تعزیــرات حکومتــی‬ ‫ارســال و در دســتور کار رســیدگی شــعبه بــدوی‬ ‫قــرار گرفــت و وی بــه پرداخــت جــزای نقــدی بــه‬ ‫مبلــغ یــک میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال در حــق‬ ‫دولــت و پرداخــت مبلــغ ‪ ۱۹۰‬میلیــون ریــال بابــت‬ ‫جبــران خســارت وارده در حــق شــاکی خصوصــی‬ ‫محکــوم شــد‪.‬‬ ‫وی از تشــکیل ‪ ۶۴۲‬فقــره پرونــده تخلفاتــی‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بــرای خواروبــار‬ ‫فروشــی های گلســتان خبــر داد و یــاداور شــد‪:‬‬ ‫متخلفیــن بــه پرداخــت ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۸۵۵‬میلیــون‬ ‫ریــال جریمــه در حــق دولــت محکــوم شــدند‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫کرونا و نخستین شکست در‬ ‫فعالیت گلخانه ای‬ ‫بــه عشــق اموختــن علــوم دینــی بــدون توجــه بــه‬ ‫جنبه هــای مــادی وارد حــوزه علمیــه شــدم تــا در کنــار‬ ‫کشــاورزی بتوانــم کمکــی هرچنــد ناچیــز بــرای رشــد‬ ‫معنــوی مــردم جامعــه داشــته باشــم‪.‬‬ ‫اشتغال افرینی‬ ‫روحانی گنبدی‬ ‫با تولید سبزی‬ ‫زندگــی در روســتا فرصــت مناســب اســتفاده از منابــع‬ ‫خــدادادی بــرای عالقمنــدان بــه تولیــد و اشــتغال اســت؛‬ ‫کاری کــه شــیخ ابــوذر مــرادی در روســتای «قوینلــی»‬ ‫گنبــدکاووس انجــام داد و بــا راه انــدازی گلخانــه تولیــد‬ ‫ســبزی و صیفــی هــم بــرای خــود درامــدی بــه دســت اورد و‬ ‫هــم چنــد طلبــه جــوان را صاحــب شــغل کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬گســترش فعالیت هــای‬ ‫زیرســاختی ماننــد راهســازی‪ ،‬ابرســانی‪ ،‬بــرق و گاز‪،‬‬ ‫دسترســی بــه روســتاهای دور و و نزدیــک را اســان کــرده‬ ‫و در ایــن شــرایط منابــع بکــر و زمین هــای حاصلخیــز ایــن‬ ‫مناطــق زمینــه مناســبی بــرای رونــق اشــتغال وکشــاوزی و‬ ‫زارعــت بــا تکیــه بــر دانــش جدیــد اســت‪.‬‬ ‫برخــی روســتاییان کــه زندگــی در شــهر را تجربــه کرده انــد‬ ‫در صــورت فراهــم شــدن شــرایط و حمایت هــای مســووالن‬ ‫عالقــه زیــادی بــرای بازگشــت بــه زادگاهشــان و ایجــاد‬ ‫شــغل های پایــدار دارنــد چــرا کــه معتقدنــد وجــود فضــای‬ ‫کافــی و نیــروی انســانی مســتعد در روســتاها می توانــد‬ ‫فرصــت خوبــی بــرای راه انــدازی انــواع فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی متناســب بــا ظرفیــت هــر منطقــه باشــد‪.‬‬ ‫جوانــان زیــادی در گلســتان بــا بســتن کمــر همــت‬ ‫و راه انــدازی فعالیت هــای اقتصــادی در حوزه هــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنایــع دســتی‪ ،‬پوشــاک و بوم گردی هــا بــرای‬ ‫بازگشــت رونــق و شــکوفایی بــه روســتاهای اســتان تــاش‬ ‫می کننــد کــه نمونــه ان می تــوان بــه موفقیــت اهالــی‬ ‫«وامنــان» ازادشــهر بــا پیشــرانی حجــت االســام احمــدی‬ ‫روحانــی روســتا در کشــت زعفــران‪ ،‬برنــد شــدن روســتای‬ ‫«عطاابــاد» اق قــا بــه عنــوان مرکــز تولیــد مبــل‪ ،‬روســتای‬ ‫«محمدابــاد» گــرگان در ایجــاد اب بندان هــا و پایــداری‬ ‫درامــد روســتاییان‪ ،‬روســتای «قازانقایــه» مــراوه تپــه بــا‬ ‫برداشــت پشــته وحشــی و شــیخ ابوذر گلخانه دار روســتای‬ ‫قوینلــی گنبــدکاووس اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در نمونــه موفــق دیگــر‪ ،‬بــرادران اودک ســاکن روســتای‬ ‫ارازمحمــد اخونــد بخــش مرکــزی گنبــدکاووس بــه عنــوان‬ ‫نمــاد تحقــق شــعار «مــا می توانیــم» بــا پشــتکار و‬ ‫شــناخت دقیــق نیــاز بــازار توانســتند مســیر دستفروشــی‬ ‫در خیابان هــای ایــن شــهر تــا راه انــدازی واحــد تولیــدی‬ ‫پوشــاک و صــادرات محصــوالت خــود بــه کشــورهای دیگــر‬ ‫را در مــدت زمــان ‪ ۱۰‬ســال طــی کننــد‪.‬‬ ‫شــیخ ابــوذر مــرادی هــم توانســت در کنــار طلبگــی بــا‬ ‫پشــتکار زیــاد بــه همــراه همســرش یــک واحــد گلخان ـ ه را‬ ‫بــا اشــتغالزایی بــرای تعــدادی از جوانــان طلبــه در روســتای‬ ‫قوینلــی راه انــدازی کنــد‪.‬‬ ‫بــا پیمــودن مســافت ‪ ۱۰‬کیلومتــری از شــهر گنبــدکاووس بــه‬ ‫ســمت روســتای قوینلــی بــه واحــد گلخانه ‪ 3‬هــزار متر مربعی‬ ‫«ابــوذر مــرادی» معــروف بــه شــیخ ابــوذر کشــاورز رســیدیم‪.‬‬ ‫امــام جماعــت روســتایی قوینلــی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس در کنــار تــاش بــرای جــادادن‬ ‫بــه روح مــردم‪ ،‬بــرای کمــک بــه معیشــت خانــواده و‬ ‫تحقــق رویاهــای بزرگــش بــا بســتن کمــر همــت در واحــد‬ ‫گلخان ـه ای خــود بــه تولیــد ســبزیجات مشــغول اســت و‬ ‫چهــار نفــر بــه صــورت مســتقیم و هشــت نفــر بــه عنــوان‬ ‫فروشــنده بــا وی همــکاری دارنــد‪.‬‬ ‫روحانیت شغل نیست‬ ‫وی صحبت هــای خــود را بــا ایــن جملــه کــه «مــن ابــوذر‬ ‫مــرادی روحانیــت را شــغل نمی دانــم» شــروع کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بعضــی از دوســتان گفتنــد چــرا وارد کار کشــاورزی‬ ‫می شــوی‪ .‬بهتــر اســت در مســائل دینــی و فعالیت هــای‬ ‫مختلــف مرتبــط بــا حــوزه روحانیــت کار کنــی امــا معتقــدم‬ ‫روحانیــت شــغل نیســت‪.‬‬ ‫ایــن روحانــی کشــاورز زاده ادامــه داد‪ :‬بعضی هــا فکــر‬ ‫می کننــد روحانیــون دســت بــه ســیاه و ســفید نمی زنــد‬ ‫و فقــط درس می خواننــد و منبــر می رونــد امــا فعالیــت‬ ‫روحانــی روســتای وامنــان کــه باعــث تحــول در کشــاورزی و‬ ‫رونق کشــت زعفران شــد و مشــابه وی در ســطح کشــور این‬ ‫دیــدگاه را نقــض می کنــد‪.‬‬ ‫وی درامــد خــود را فقــط مربــوط بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بــه عشــق اموختــن علــوم دینــی بــدون‬ ‫توجــه بــه جنبه هــای مــادی وارد حــوزه علمیــه شــدم تــا در‬ ‫کنــار کشــاورزی بتوانــم کمکــی هرچنــد ناچیــز بــرای رشــد‬ ‫معنــوی مــردم جامعــه داشــته باشــم‪.‬‬ ‫ایــن روحانــی جــوان ‪ ۳۴‬ســاله گنبــدی در ســن نوجوانــی‬ ‫بــرای ادامــه تحصیــل بــه حــوزه علمیــه رفــت و در کنــار‬ ‫فعالیت هــای دینــی از کودکــی در کنــار ســایر برادرانش در‬ ‫زمین هــای کشــاورزی بــه کشــت و زرع مشــغول اســت‪.‬‬ ‫مــرادی بــا اخــذ مجــوز و دریافــت تســهیالت طــی ‪ ۹۰‬روز‬ ‫واحــد گلخانـه ای خــود شــامل ‪ ۲‬ســالن هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــری را‬ ‫در زمین هــای کشــاورزی اش در روســتای قوینلــی ســاخت و‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬نخســتین محصــول خــود را روانــه بــازار کــرد کــه‬ ‫ســرعت عمــل وی باعــث تعجــب مســووالن اســتانی شــد‪.‬‬ ‫کرونا و نخستین شکست در فعالیت گلخانه ای‬ ‫شــیخ ابوذر گفت‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۸‬با کلی امید و ارزو نخســتین‬ ‫محصــول خــود را کــه خیــار بــود برداشــت کردیــم امــا شــیوع‬ ‫کرونــا باعــث شــد محصــوالت روی دســتمان بمانــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خیــار محصولــی نیســت کــه بگویــم عیــب‬ ‫نــدارد می گذاریــم بمانــد و بعدتــر بفروشــیم و ایــن باعــث‬ ‫شــد تــا نخســتین شکســت خــود را در فعالیــت گلخانـه ای‬ ‫تجربــه کنــم امــا چــون از کودکــی کشــاورزی می کــردم و‬ ‫ســختی های زیــادی را کشــیدم از ایــن شکســت ناامیــد‬ ‫نشــدم و بــه دنبــال یادگیــری راه هــای فــراوری افتــادم و‬ ‫محصــوالت را تبدیــل بــه خیارشــور کــرده و فروختــم‪.‬‬ ‫ایــن روحانــی کشــاورز افــزود‪ :‬بــار دیگــر کشــت و کار‬ ‫را شــروع کردیــم کــه پیــک بعــدی کرونــا شــروع شــد و‬ ‫قیمــت نهادهــا و کــود مــورد نیــاز مثــل قــارچ کش هــا و‬ ‫تقویتــی هــم بــه اســم تحریــم خیلــی افزایــش پیــدا کــرد و‬ ‫فروشــندگان بــه بهانـه ای کــه قیمــت دالر در حــال تغییــر‬ ‫اســت بــرای رســیدن بــه ســود بیشــتر از فــروش نهادهــای‬ ‫خــود بــه مــا پرهیــز می کردنــد‪.‬‬ ‫شــیخ ابــوذر اظهارکــرد‪ :‬بــرای خــروج از وضعیــت بــا‬ ‫دوســتان مشــورت کردیــم و بــازار هــدف را بــه ســمت‬ ‫تولیــد ســبزیجات تغییــر دادیــم چــرا کــه مشــاهدات‬ ‫حاکــی از ان بــود کــه در گنبــدکاووس بــه غیــر از تولیــدات‬ ‫داخلــی‪ ،‬روزانــه ‪ ۱۲‬تــن ســبزی از اصفهــان‪ ،‬ســاوه‪ ،‬قــم‬ ‫و تهــران بــرای مصــرف مــردم وارد شهرســتان می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تولیــد ســبزی را بــا کشــت تربچــه در گلخانــه‬ ‫شــروع کردیــم و بــا بررســی اینکــه تــک محصولــی بــودن‬ ‫جوابگــوی رقابــت بــا بــازار هــدف نیســت بــر تولیــد‬ ‫ســبزیجات مختلــف تمرکــز کردیــم و بعــد از گذشــت یــک‬ ‫ســال و نیــم بــه وضعیــت بــا ثبات تــری رســیدیم‪.‬‬ ‫مــرادی افــزود‪ :‬بــا وجــود شــرایط کرونایــی و مشــکالت‬ ‫بعــد از ان کارگــران خــود را حفــظ کــرده و هــم اینــک چهــار‬ ‫کارگــر از قشــر طلبه هــای کشــاورز زاده کــه پســت های‬ ‫پشــت میزنشــینی ندارنــد بــه همــراه خــودم و همســرم در ‪۲‬‬ ‫ســالن گلخانـه ای مشــغول برداشــت ســبزیجات هســتند و‬ ‫محصــوالت خــود را عــاوه بــر شــهر گنبــدکاووس در صــورت‬ ‫تقاضــا بــه ســایر نقــاط اســتان هــم ارســال می کنیــم‪.‬‬ ‫اعتماد پدر و مادر مهمترین پشتوانه‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســختی کار در ابتــدای راه انــدازی گلخانــه‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اعتمــاد پــدر و مــادرم و حمایــت مــادی و معنــوی انان از‬ ‫زمــان کودکــی تــا بــه امــروز باعــث شــد تــا بتوانــم ســختی های‬ ‫مختلــف را پشــت سرگذاشــته و تــاش دارم بــا توســعه‬ ‫فعالیــت گلخانــه ای بتوانــم بــرای تعــداد دیگــری از جوانــان‬ ‫جویــای کار از جملــه در قشــر طلبــه اشــتغالزایی کنــم‪.‬‬ ‫شــیخ ابــوذر افــزود‪ :‬چنیــن ســازه ای کــه بــا هزینــه ‪۸۷۰‬‬ ‫میلیــون تومــان شــامل ‪ ۴۵۰‬میلیــون تومــان تســهیالت‬ ‫ســاخته شــده مناســب بــرای کشــت خیــار و گوجــه اســت نــه‬ ‫ســبزیجات و بارهــا در نشســت بــا مدیــران جهــاد پیشــنهاد‬ ‫راه انــدازی شــرکت تعاونــی را دادیــم امــا بــه دلیــل بــاال بــودن‬ ‫قیمــت بــذر و کــود و حقــوق کارگــر‪ ،‬خیلــی از گلخانه هــای‬ ‫فعــال در شهرســتان در معــرض ورشکســتگی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر نیــاز شهرســتان بــه افزایــش شــرکت های‬ ‫تعاونــی کشــاورزی‪ ،‬گفــت‪ :‬گلخانـه داران گنبــدکاووس بــا‬ ‫راه انــدازی شــرکت تعاونــی و اطمینــان از بــازار فــروش‪،‬‬ ‫می تواننــد روزانــه بــه عنــوان مثــال گوجــه و خیــار را بــه‬ ‫صــورت تجمیعــی در حجــم باالیــی بــرای صــادرات بــه‬ ‫کشــورهای دیگــر تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫امــام جماعــت روســتای قوینلــی افــزود‪ :‬توجــه بــه رونــق‬ ‫تولیــد محصــوالت صادراتــی بــر اســاس برنامــه محــوری بــه‬ ‫ایــن معنــا کــه مثــا در یــک روز ‪ ۵۰‬تــن گوجــه و در روز دوم‬ ‫‪ ۵۰‬تــن خیــار را بایــد گلخانــه داران عضــو شــرکت تعاونــی‬ ‫بــرای قرارگیــری در رونــد صــادرات تولیــد کننــد‪ ،‬باعــث‬ ‫می شــود کشــاورز بــا اطمینــان در ایــن مســیر گام بــردارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬گلخانــه داران بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫فعلــی قیمــت بــذر و کــود و افزایــش حقــوق کارگــران‪،‬‬ ‫در پرداخــت اقســاط تســهیالت دریافتــی دچــار مشــکل‬ ‫هســتند و بانــک کشــاورزی همــکاری خوبــی در بحــث‬ ‫تســهیالت بــرای خریــداری بــذر و نهــاده نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز ادامــه داد‪ :‬ایــن بانــک زمانــی هــم بــا پرداخــت‬ ‫تســهیالت ســرمایه در گردش من موافقت کرد که شــرایط‬ ‫بــرای کشــت محصــوالت گلخانه ای مناســب نبود‪.‬‬ ‫شــیخ ابــوذر افــزود‪ :‬همچنیــن بــا مشــورت یکــی از‬ ‫دوســتان بــرای عبــور از بحــران یــک مــدت در بــازار گل‬ ‫ورود کردیــم‪ ،‬همچنیــن ســبزیجات تولیــدی خــود را لــب‬ ‫جــاده در معــرض فــروش گذاشــتیم و خیلــی از وانــت‬ ‫بارهــا بــه صــورت ســیار از مــا خریــد می کننــد و میــوه‬ ‫باغ هــای اطــراف را هــم در کنــار بــار خودمــان بــه فــروش‬ ‫می رســانیم و بــا ایــن فعالیت هــا تــا بــه امــروز توانســتیم‬ ‫واحــد خــود را زنــده نگــه داریــم‪.‬‬ ‫گالیــه از نبــود نظــارت کافــی بــر رونــد اجــرای طرح هــای‬ ‫کشاورزی‬ ‫وی بــا گالیــه از انجــام نشــدن کار کارشناســی توســط‬ ‫جهــاد کشــاورزی در بحــث دادن مجــوز راه انــدازی‬ ‫گلخانــه‪ ،‬گفــت‪ :‬رطوبــت دور تــا دور گلخانـه مــن باالســت‬ ‫و هرچــه صیفی جــات بــکارم ضــرر کــردم چــرا کــه در‬ ‫مــدت کوتاهــی شــاهد رشــد قــارچ در واحــد خــود هســتم‬ ‫و بایــد از ســموم قــارچ کــش اســتفاده کنــم و عــاوه بــر‬ ‫تاکنــون کارشناســی از جهــاد کشــاورزی بــرای بازدیــد و‬ ‫بررســی نحــوه عملکــرد بــه ایــن گلخانــه نیامــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬زمین هــای مرغــوب کشــاورزی زیــر کشــت‬ ‫گلخانه هــای بتنــی (هیدرولیــک) م ـی رود در صورتــی کــه‬ ‫بایــد از ایــن زمین هــا بــرای کشــت محصــوالت راهبــردی‬ ‫مثــل گنــدم اســتفاده کــرد یــا بــه عنــوان مثــال در جــاده‬ ‫گنبــدکاووس بــه مینودشــت زمین هــای بــا کیفیــت خــاک‬ ‫بســیار بــاالی بــرای کشــت گنــدم و شــالی وجــود دارد امــا‬ ‫شــاهد کشــت تولیــدات باغــی ماننــد کاج و اکالیپتــوس‬ ‫در ان هســتیم و همــه ایــن مــوارد نشــان از نبــود نظــارت‬ ‫کافــی بــر رونــد اجــرای طرح هــای کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز گفــت‪ :‬درامــد ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬بــا تمرکــز‬ ‫بــر کشــت ســبزیجات بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان رســید کــه‬ ‫بخــش زیــادی از ان بــرای پرداخــت اقســاط و هزینه هــای‬ ‫بــذر‪ ،‬کــود و کارگــر مصــرف شــد‪.‬‬ ‫شــیخ ابــوذر بــا قدردانــی از همراهــی همســرش از‬ ‫ابتــدای فعالیت هــای کشــاورزی تــا بــه امــروز‪ ،‬گفــت‪۹ :‬‬ ‫ســال از شــروع زندگــی مشــترکم می گــذرد و یــک دختــر‬ ‫و یــک پســر دارم و همســرم باوجــود اینکــه بــا مــدرک‬ ‫کارشناســی ارشــد روانشناســی بــه صــورت افتخــاری بــه‬ ‫عنــوان کارشــناس بــا ســتاد انتظامــی همــکاری دارد‪،‬‬ ‫همــواره پــا بــه پــای مــن در گلخانــه فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫بخــش مرکــزی گنبــدکاووس بــا جمعیــت حــدود ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫نفــر بــا ‪ ۱۳۲‬روســتای دارای دهیــاری‪ ۱۰ ،‬روســتای دارای‬ ‫شــورای روســتا و افــزون بــر ‪ ۳۰‬نقطــه جمعیتــی بــه عنــوان‬ ‫بزرگتریــن بخــش شــناخته شــده در اســتان گلســتان در‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس واقــع اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 10‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 719‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫عمق بخشی به بازار مبادله‬ ‫ارز و طال‬ ‫چرا نرخ دالر در هفته های‬ ‫اخیر به اینجا رسید؟‬ ‫بررســی نقــش افرینــی ارز در اقتصــاد ایــران نشــان می دهــد کــه‬ ‫دولــت هم زمــان بزرگ تریــن عرضه کننــده و تقاضاکننــده ارز اســت‬ ‫و بیــش از ‪ ۸۵‬درصــد کاالهــای وارداتــی کاالی اساســی و مــواد اولیــه‬ ‫و تجهیــزات و ماشــین االت تولیــدی اســت و هــر نــوع افزایــش قیمــت‬ ‫در ایــن کاال بــه ســرعت بــه مصرف کننــده نهایــی منتقــل می شــود و‬ ‫لــذا همــواره ســه مــاه بعــد از یــک شــوک ارزی بــا شــوک تورمــی مواجــه‬ ‫هســتیم واقعیتــی کــه در صــورت بی تدبیــری هــم معیشــت مــردم را‬ ‫بــا ســختی مواجــه می کنــد هــم بخــش واقعــی اقتصــاد و تولیــد را بــا‬ ‫چالشــی جــدی مواجــه می کنــد‪.‬‬ ‫رویای امریکایی‬ ‫دالر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومانی‬ ‫اقتصــادی» و «جنــگ ارزی» نیــز بهــره می بــرد‪ ،‬طــی‬ ‫چنــد روز بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد از ارزش ریــال ایــران را‬ ‫نابــود و تــورم گســترده ای را بــه ســاختار اقتصــاد مــا‬ ‫تزریــق کنــد و بعــد از شکســت جنــگ ترکیبــی در قالــب‬ ‫اغتشاشــات خیابانــی طــی چنــد مــاه اخیــر بــه ســمت‬ ‫جنــگ اقتصــادی و تــاش بــرای فروپاشــی اقتصــادی‬ ‫هدایــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بررســی نقــش افرینــی ارز در اقتصــاد ایــران نشــان‬ ‫می دهــد کــه دولــت هم زمــان بزرگ تریــن عرضه کننــده‬ ‫و تقاضاکننــده ارز اســت و بیــش از ‪ ۸۵‬درصــد کاالهــای‬ ‫وارداتــی کاالی اساســی و مــواد اولیــه و تجهیــزات و‬ ‫ماشــین االت تولیــدی اســت و هــر نــوع افزایــش قیمــت‬ ‫در ایــن کاال بــه ســرعت بــه مصرف کننــده نهایــی منتقــل‬ ‫می شــود و لــذا همــواره ســه مــاه بعــد از یــک شــوک‬ ‫ارزی بــا شــوک تورمــی مواجــه هســتیم واقعیتــی کــه در‬ ‫صــورت بی تدبیــری هــم معیشــت مــردم را بــا ســختی‬ ‫مواجــه می کنــد هــم بخــش واقعــی اقتصــاد و تولیــد را‬ ‫بــا چالشــی جــدی مواجــه می کنــد‪.‬‬ ‫چرا نرخ دالر در هفته های اخیر به اینجا رسید؟‬ ‫اظهــار نظــر رئیــس بنیــاد دفــاع از دموکراســی امریــکا در‬ ‫مــورد افزایــش قیــت ارز نشــان می دهــد کــه التهابــات اخیــر‬ ‫ارزی نه تنهــا تصادفــی و اقتصــادی نیســت‪ ،‬بلکــه حکایــت‬ ‫جنــگ ارزی علیــه اقتصــاد کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬مــارک دوبوویتــز» رئیــس‬ ‫البــی صهیونیســتی بنیــاد دفــاع از دموکراســی امریــکا در‬ ‫فضــای مجــازی نوشــت‪ :‬همان طــور کــه پیش بینــی می شــد‬ ‫قیمــت دالر بــه ‪ ۶۰‬هــزار تومــان رســید‪ .‬ممکــن اســت زودتــر‬ ‫از چیــزی کــه فکــر می کــردم بــه ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان برســد‪ .‬ایــن‬ ‫اظهارنظــر نشــان می دهــد کــه التهابــات اخیــر ارزی نه تنهــا‬ ‫تصادفــی نیســت‪ ،‬بلکــه حکایــت جنــگ ارزی علیــه اقتصــاد‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫اظهــار نظــر رئیــس بنیــاد دفــاع از دموکراســی امریــکا دربــاره‬ ‫افزایــش نــرخ ارز و دفــاع از دمکراســی نشــان می دهــد کــه‬ ‫التهابــات اخیــر ارزی تصادفــی نیســت و حکایــت از یــک‬ ‫جنــگ ارزی تمــام عیــار ارزی اقتصــاد و معیشــت مــردم ایــران‬ ‫اســت؛ جنگــی کــه از مدتــی کشــورهای حوزه محــور مقاومت‬ ‫از عــراق ‪ /‬ســوریه تــا لبنــان را در برگرفتــه و حــاال بعــد از‬ ‫شکســت پــروژه برانــدازی در ایــران و پــس از ‪ ۴‬مــاه تــاش‬ ‫در قالــب اغتشاشــات خیابانــی در ایــران کلید خــورده و پروژه‬ ‫برانــدازی وارد مرحلــه دوم خــود بــا اســم رمــز «نارضایتــی‬ ‫اقتصــادی» شــده اســت ‪.‬‬ ‫جنگ مالی و جنگ ارزی علیه کشور‬ ‫«جنــگ ارزی» پدیــده ای اســت کــه در یــک قرن گذشــته‬ ‫بــا توســعه اصــول علــم اقتصــاد‪ ،‬بــه شــکل ســازمان یافته‬ ‫و رســمی توســط کشــورها و دولت هــا رقــم خــورده اســت‬ ‫ایــن جنــگ نوعــی از جنــگ مالــی اســت کــه ســقوط‬ ‫ارزش پــول کشــورها را بــا هــدف کوچــک کــردن ســاختار‬ ‫هزینه هــا‪ ،‬افزایــش صــادرات‪ ،‬ایجــاد شــغل و رونــق‬ ‫بخشــیدن بــه اقتصادهایشــان بــه بهــای تضعیــف‬ ‫اقتصــاد طــرف تجــاری در دســتور کار قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫جنگــی کــه بیان کننــده فراینــد مخوف تریــن جنــگ‬ ‫معاصــر‪ ،‬یعنــی نبــرد پول هــا بــا یکدیگر اســت و تســلیحات‬ ‫ان ماننــد تســلیحات کشــتارجمعی بــه نابــودی زیرســاخت‬ ‫اقتصــادی و نسل کشــی از ملت هــا می انجامــد؛ تــورم‬ ‫سرســام اور‪ ،‬فقر‪ ،‬بیکاری‪ ،‬ورشکســتگی و… از نشــانه های‬ ‫وقــوع جنــگ ارزی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب چندیــن بــار در ‪ ۲۰‬ســال گذشــته‬ ‫نســبت بــه وقــوع «جنــگ اقتصــادی» و «محاصــره‬ ‫اقتصــادی» علیــه ایــران هشــدار داده انــد؛ امــا بــرای‬ ‫نخســتین مرتبــه در ‪ ۲۸‬شــهریور ‪ ۱۳۹۵‬در دیــدار بــا‬ ‫فرماندهــان ســپاه پاســداران بــه «جــادوی مالــی و پولــی‬ ‫دشــمن» اشــاره کردنــد‪ .‬ایــن جــادوی مالــی و پولــی‬ ‫اتفاقــی اســت کــه توســط ترکیــب ابزارهــای سیاســت و‬ ‫علــم اقتصــاد در فراینــد «جنــگ مالــی» و «جنــگ ارزی»‬ ‫علیــه یــک کشــور می توانــد رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق در ســال های ‪ ۱۳۹۰‬تــا ‪ ۱۳۹۱‬توســط امریــکا‬ ‫علیــه ایــران انجــام شــد‪ ،‬و امریــکا توانســت طــی یــک‬ ‫جنــگ مالــی گســترده کــه از ابزارهایــی چــون «محاصــره‬ ‫امــا ســوالی کــه ایــن روزهــا ذهن بســیاری از مــردم جامعه‬ ‫و فعــاالن اقتصــادی را بــه خــود معطــوف کــرده ایــن اســت‬ ‫کــه چــرا دالر در هفته هــای اخیــر بــه اینجــا رســید؟‬ ‫بایــد گفــت از زمــان تســلط امریــکا بــر عــراق‪ ،‬منابــع‬ ‫ارزی ایــن کشــور توســط فــدرال رزرو امریــکا مدیریــت‬ ‫شــده و در قالــب مزایــده روزانــه در اختیــار بانک هــای‬ ‫ایــن کشــور و مشــتریان عراقــی قــرار می گیــرد در ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬رونــد مزایــده روزانــه ‪ ۲۵۰‬میلیــون دالر بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه تشــدید تحریــم ایــران و ســوریه‬ ‫امریــکا بــه دنبــال ردیابــی بیشــتر دالرهــای تزریقــی بــه‬ ‫اقتصــاد عــراق اســت فــدرال رزرو امریــکا ‪ ۱۰۰‬کارشــناس‬ ‫بانــک مرکــزی عــراق را امــوزش داده و حــاال ایــن بانــک‬ ‫از یــک ســامانه جدیــد بهــره می گیــرد کــه طبــق ان‪،‬‬ ‫مشــخصات مشــتری نهایــی بایســتی تکمیــل و قابــل‬ ‫شناســایی و ردیابــی باشــد ایــن اقــدام باعــث شــده تــا‬ ‫مزایده هــای روزانــه دالر بــه ‪ ۶۹.۶‬میلیــون دالر در هفتــه‬ ‫گذشــته برســد و اکثــر پرداخت هــا بــه دلیــل پولشــویی‬ ‫متوقــف شــود ایــن الگــو مســیر دســتیابی ایــران بــه‬ ‫دالرهــای موجــود در عــراق محــدود کــرده‪ ،‬امــا بــه طــور‬ ‫مــوازی‪ ،‬دســتیابی خــود مــردم عــراق بــه دالر را نیــز‬ ‫ســخت کــرده و عامــل تــورم و کاهــش ارزش دینــار عــراق‬ ‫طــی هفته هــای اخیــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بررســی ها نشــان می دهــد کــه امریــکا تمرکــز خــود را‬ ‫روی عــراق به عنــوان دومیــن شــریک تجــاری ایــران بــرای‬ ‫محدودســازی هــر چــه بیشــتر تجــارت بــا ایــران گذاشــته‬ ‫اســت و محدودیت هــای تــازه بــرای نقل وانتقــال ارز‬ ‫عــراق‪ ،‬اینــده تجــارت ایــران را مبهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫«علــی شــریعتی» عضــو اتــاق مشــترک اتــاق بازرگانــی‬ ‫ایــران و عــراق معتقــد اســت‪ :‬عــراق بـه زودی به سیســتم‬ ‫ســوئیفت متصــل می شــود کــه ایــن مســاله باعــث‬ ‫می شــود تــا برخــی از ابزارهــای دور زدن تحریم هــا را از‬ ‫دســت بدهیــم‪ ،‬چراکــه عــراق به عنــوان دومیــن شــریک‬ ‫تجاری که ســاختار بانکی ســنتی دارد و همیشــه در دور‬ ‫زدن تحریم هــا کمک کننــده مــا بــود کــه تصمیــم امریــکا‬ ‫باعــث دشــواری در ایــن رونــد شــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه‬ ‫مشــکالت ناشــی از تحریــم به ویــژه تحریم هــای بانکــی‪،‬‬ ‫امــکان اخــذ منابــع صادراتــی از ایــن کشــور تــا حــد زیــادی‬ ‫وجــود نــدارد و از انجــا کــه عــراق بیشــتر واردکننــده‬ ‫کاالهــای ایرانــی اســت و اقتصــاد ان وابســتگی ‪۹۹‬‬ ‫درصــدی بــه نفــت دارد بــا فشــارهای ســخت گیرانه‬ ‫امریــکا حتــی امــکان تهاتــر کاال بــا ایــن کشــور بســیار‬ ‫ســخت می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن ســخت تر شــدن حلقــه محاصــره تحریم هــا‬ ‫در کنــار انتظــارات تورمــی دو تیغــه قیچــی جنــگ ارزی‬ ‫اســت کــه گلــوی اقتصــاد ایــران را می فشــارد بســتری‬ ‫کــه بــه رشــد افسارگســیخته نــرخ ارز در هفته هــای اخیــر‬ ‫منتهــی شــده اســت‪.‬‬ ‫فشار امریکا به کشورهای طرف قرارداد با ایران‬ ‫«غالمرضــا مصباحــی مقــدم» رئیــس شــورای فقهــی‬ ‫بانــک مرکــزی معتقــد اســت‪ :‬امریکا ایــران را از لحــاظ ارزی‬ ‫تحریــم کــرده و بــا فشــار بــه کشــورهای طــرف قــرارداد اجازه‬ ‫کنتــرل و مهــار عوامــل شــکل دهنده فشــارهای‬ ‫تورمــی نتایــج و اثــاری داشــته کــه امارهــا نیــز‬ ‫حکایــت از اغــاز تغییــر دارد بــا ایــن حــال پدیــده‬ ‫تورم هــای بــاال و دو رقمــی در اقتصــاد کشــور‪،‬‬ ‫ریشـه های ســاختاری داشــته و ایــن مســئله‪ ،‬مهــار‬ ‫پایــدار و دائمــی عوامــل شــکل دهنده تــورم و در‬ ‫عیــن حــال نمایــان شــدن اثــار مثبــت سیاسـت های‬ ‫اصالحــی در ایــن زمینــه را بــا چالش هــای زیــادی‬ ‫مواجــه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫انتقــال دالر را نمی دهــد؛ بــرای نمونــه وصــول مطالبــات مــا‬ ‫از عــراق بــا تاخیــر مواجــه می شــود؛ چــون انهــا بــه دنبــال‬ ‫روشــی هســتند کــه امریــکا بــا ان مخالفــت نکنــد‪ .‬مشــابه‬ ‫ایــن فشــار بــر ترکیــه و امــارات متحــده عربــی وارد می شــود‬ ‫تــا جلــوی انتقــال ارز بــه ایــران را بگیرنــد و از طرفــی بــه‬ ‫واســطه عوامــل خــود بــه دنبــال جــذب ارزهــای داخــل ایران‬ ‫و خــروج ارز هســتند‪.‬‬ ‫وی هــدف از ایــن جنــگ روانــی را بــاال بــردن انتظــارات‬ ‫تورمــی برشــمرد و افــزود‪ :‬در واقــع بــا روان ملــت ایــران‬ ‫بــازی می کننــد و طبعــا ً قیمت هــا تحــت تاثیــر قیمــت ارز‬ ‫بــاال مـی رود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬امــا دولــت ســیزدهم پــس از‬ ‫یــک دهــه تعطیلــی در اصالحــات اقتصــادی‪ ،‬کار خــود را‬ ‫اغــاز کــرد و تغییــر ریــل اقتصــادی را در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار داد‪ .‬در نتیجــه اقدامــات دولــت در مهــار موتورهــای‬ ‫تــورم زا‪ ،‬در هفت ماهــه نخســت فعالیــت دولــت‬ ‫ســیزدهم شــاهد کاهشــی شــدن رونــد تــورم بودیــم ان‬ ‫هــم در شــرایطی کــه موتورهــای تولیــد نقدینگــی و تــورم‬ ‫از دهه هــای گذشــته در کشــور فعــال بــوده و تشــدید‬ ‫هــم شــده اســت و مجموعــه ایــن شــرایط ناترازی هایــی‬ ‫بودجــه کشــور‪ ،‬صندوق هــای بازنشســتگی‪ ،‬بانک هــا‬ ‫و حــوزه انــرژی ایجــاد کــرده کــه رفــع ایــن ناترازی هــا‬ ‫همــکاری مجموعــه حاکمیــت را می طلبــد هرچنــد‬ ‫کــه دولــت ســیزدهم گام هایــی جــدی بــرای رفــع ایــن‬ ‫ناترازی هــا برداشــته اســت‪.‬‬ ‫کنتــرل و مهــار عوامــل شــکل دهنده فشــارهای تورمــی‬ ‫نتایــج و اثــاری داشــته کــه امارهــا نیــز حکایــت از‬ ‫اغــاز تغییــر دارد بــا ایــن حــال پدیــده تورم هــای بــاال‬ ‫و دو رقمــی در اقتصــاد کشــور‪ ،‬ریشــه های ســاختاری‬ ‫داشــته و ایــن مســئله‪ ،‬مهــار پایــدار و دائمــی عوامــل‬ ‫شــکل دهنده تــورم و در عیــن حــال نمایــان شــدن اثــار‬ ‫مثبــت سیاســت های اصالحــی در ایــن زمینــه را بــا‬ ‫چالش هــای زیــادی مواجــه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫سیاســت دولــت در کاهــش رشــد نقدینگــی بــه عنــوان‬ ‫یکــی از مهم تریــن موتورهــای تــورم زا نتایــج موثــری‬ ‫بــه همــراه داشــته تــا انجــا کــه امــار بانــک مرکــزی از‬ ‫متغیرهــای پولــی و اعتبــاری تــا پایــان اذرمــاه‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهــد رشــد نقدینگــی در ‪ ۱۲‬مــاه منتهــی بــه دی مــاه‬ ‫امســال ‪ ۳۴.۱‬درصــد رشــد داشــته کــه ‪ ۷.۷‬درصــد کمتــر‬ ‫از نــرخ تــورم بــوده اســت؛ ایــن مولفــه در شــهریور مــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه شــهریور ‪ ۱۳۹۹‬بــه عــدد بی ســابقه ‬ ‫‪ ۴۰.۵‬درصــد رســیده بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن دولــت بــرای مهــار تــورم‪ ،‬کنتــرل کســری‬ ‫بودجــه را نیــز دنبــال کــرده و در نتیجــه انضبــاط مالــی‬ ‫دولــت‪ ،‬مانــده بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی بابــت‬ ‫تنخــواه گــردان در پایــان بهمــن مــاه ســال گذشــته ‪۴۶‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت؛ امــا در بهمــن مــاه‬ ‫امســال دولــت از بابــت تنخــواه گــردان بــه بانــک مرکــزی‬ ‫بدهــکار نیســت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم مســیر اصالحــی را در اقتصــاد در‬ ‫پیــش گرفتــه‪ ،‬امــا ایجــاد اخــال در ایــن مســیر بــا‬ ‫نوســانات نــرخ ارز‪ ،‬را نبایــد در تحلیل هــا نادیــده گرفــت‬ ‫بــه طــوری کــه از مهــر مــاه امســال بــا ایجــاد هــراس و‬ ‫القــای انتظــارات تورمــی شــاهد یــک جنــگ ارزی علیــه‬ ‫مــردم ایــران بودیــم کــه بــا واقعیــت تجــارت کشــور و‬ ‫شــاخص های اقتصــادی تناســبی نــدارد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا تیــم اقتصــادی دولــت بــرای مواجــه بــا‬ ‫ایــن جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی کــه معیشــت مــردم را‬ ‫هــدف گرفتــه اســت تاکنــون در قالــب ســتاد فرماندهــی‬ ‫اقتصــادی تصمیمــات متعــدد اتخــاذ کــرده اســت اخیــرا ً‬ ‫نیــز بســته پیشــنهادی بانــک مرکــزی بــرای دریافــت‬ ‫اختیــارات الزم بــا هــدف مهــار قیمــت ارز و حفــظ ارزش‬ ‫پــول ملــی در جلســه شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی‬ ‫ســران قــوا بررســی و مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســید احســان خانــدوزی‪ ،‬وزیــر امــور اقتصــادی‬ ‫و دارایــی؛ بــرای مدیریــت بــازار‪ ،‬بانــک مرکــزی اختیــارات‬ ‫جدیــدی نیــاز داشــت کــه بتوانــد در بــازار ارزی مداخلــه کنــد‬ ‫و ایــن اختیــارات در نشســت هماهنگــی ســران قــوا شــب‬ ‫گذشــته بــه تصویــب رســید و اختیــارات الزم بــرای بانــک‬ ‫مرکــزی تصویــب شــد و در ایــن زمینــه اجمــاع صــورت‬ ‫گرفــت کــه اختیــارات الزم بــه بانــک مرکــزی داده شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا بیــان اینکــه اثــار اختیــارات جدیــد بانــک‬ ‫مرکــزی بــرای مداخلــه در بــازار ارز را بـه زودی خواهیــم دیــد‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــن مصوبه مقرر شــد همه صنایع‬ ‫کشــور حتــی صنایــع نفــت و گاز زیرمجموعــه وزارت نفــت و‬ ‫صنایــع بورســی بــه مقــررات بانــک مرکــزی در زمینــه عرضــه‬ ‫ارز در بــازار مبــادالت ارز و طــا تمکیــن کننــد و بازگشــت ارز‬ ‫صادراتــی در بــازار مبــادالت انجــام شــود‪.‬‬ ‫عمق بخشی به بازار مبادله ارز و طال‬ ‫اخیــرا ً نیــز بــا دســتور رئیس جمهــور بــرای عمق بخشــی‬ ‫بــه بــازار مبادلــه ارز و طــا پــای کار امدنــد همــه ارکان‬ ‫دولــت موظــف بــه حمایــت از بســته جدید سیاسـت های‬ ‫ارزی دولــت و اجــرای دقیــق ان هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وحیــد شــقاقی‪ ،‬کارشــناس مســائل اقتصادی‪،‬‬ ‫بــر اســاس واقعیــت اقتصــاد ایــران امــکان مدیریــت‬ ‫بــازار ارز وجــود دارد؛ چراکــه هــم اکنــون فاکتورهایــی‬ ‫همچــون بدهــی خارجی‪/‬بدهــی شــرکت های دولتــی و‬ ‫دولــت نســبت بــه شــاخص تولیــد ناخالــص داخلــی و‬ ‫درامدهــای ارزی ‪ ۶۰‬میلیــارد دالر حاصــل از فراورده هــا‬ ‫و مشــتقات نفتــی و کاهــش قــدرت دالری نقدینگــی‬ ‫موجــود در کشــور بــه کمتریــن ســطح خــود در ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫اخیــر همگــی حاکــی از وجــود ظرفیتــی مناســب بــرای‬ ‫کنتــرل بــازار ارز اســت‪.‬‬ ‫دالر ‪ ۵۰‬هــزار تومانــی بــرای ورود بــه ســوداگری‬ ‫افراطــی ریســک بــاالی دارد‬ ‫وی معتقــد اســت دالر ‪ ۵۰‬هــزار تومانــی بــرای ورود‬ ‫بــه ســوداگری افراطــی ریســک بــاالی دارد و هــر کســی‬ ‫کــه در ایــن اقتصــاد در حــال ســوداگری افراطــی اســت‬ ‫بایــد ریســک ان را بپذیــرد؛ چــون امــکان دارد هــر لحظــه‬ ‫شــرایط شــکننده شــود‪ ،‬ولــی انتظــارات تورمــی نیــز‬ ‫می توانــد فضــا را ملتهــب کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی می گویــد‪ :‬بانــک مرکــزی بــا‬ ‫راه انــدازی مرکــز مبادلــه ارزی در تــاش اســت تــا بــازار‬ ‫ازاد را کنتــرل کنــد و از رهبــری ایــن بازار در مســائل ارزی‬ ‫و اقتصــادی جلوگیــری کنــد به گونــه ای کــه قــرار اســت‬ ‫ایــن مرکــز بخــش عمــده نیازهــای ارزی مثــل مســافرتی‬ ‫‪ /‬تحصیلــی بــه غیــر از کاالهــای ضــروری در ایــن مرکــز‬ ‫تامیــن کنــد همچنیــن تامیــن ارز بــرای واردات کاالهــای‬ ‫مختلــف نیــز از ایــن مرکــز صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬زمانــی کــه کشــف قیمــت بــا یــک‬ ‫مکانیــزم شــفاف در عرصــه و تقاضــا صــورت می گیــرد‬ ‫صادرکننــدگان نیــز تمایــل دارنــد کــه ارز حاصــل از‬ ‫صــادرات خــود را در مرکــز مبادلــه عرضــه کننــد کــه ایــن‬ ‫امــر بــه نفــع اقتصــاد اســت و رانــت را نیــز از بیــن می برد؛‬ ‫بنابرایــن اگــر بانــک مرکــزی بــه دنبــال کارامــدی ایــن مرکز‬ ‫اســت بایــد تــاش کنــد بــا همــکاری دیگــر نهادهــای‬ ‫اقتصــادی و نظارتــی جلــوی قاچــاق کاال را بگیــرد و چــون‬ ‫بخشــی از نیازهــای ارزی کشــور بــه دلیــل قاچــاق اســت‬ ‫همچنیــن در کنــار ایــن اقدامــات بایــد خــروج ســرمایه‬ ‫مدیریــت شــود و بــه دنبــال حکمرانــی ریــال مبتنــی بــر‬ ‫اســناد باشــیم‪.‬‬ ‫شــقاقی می گویــد‪ :‬مرکــز مبادلــه ارز از صــف مــردم در‬ ‫برابــر صرافی هــا می کاهــد و هــر کــس کــه نیــاز واقعــی‬ ‫دارد می توانــد بــه ایــن مرکــز مراجعــه کنــد همچنیــن بــا‬ ‫ایجــاد ایــن مرکــز خریــداری و ســودجویی از کارت ملــی‬ ‫افــراد بــرای دریافــت ارز کنتــرل می شــود؛ بنابرایــن‬ ‫ســوداگری کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگیمجموعه‬ ‫رسانه های موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماس بگیرند‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برای احیای قنات های‬ ‫کشور هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار اختصاص‬ ‫یافت‬ ‫مدیــرکل دفتــر اب و خــاک وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان از‬ ‫محــل اعتبــارات محرومیت زدایــی بــرای احیــای‬ ‫قنات هــای کشــور اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫رضــا ســرافرازی در ســفر بــه خراســان شــمالی و‬ ‫در جریــان بازدیــد از قناتهــای شهرســتان اســفراین‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار بــرای احیــای‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬رشــته قنــات در ســطح کشــور‬ ‫اختصــاص داده شــد کــه عملیــات احیــای ان از‬ ‫مــاه اینــده اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن امســال از محــل اعتبــارات‬ ‫ملــی نیــز ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان بــه احیــا و مرمــت‬ ‫قنــات هــا اختصــاص یافتــه بــود کــه تاکنــون ‪۸۰‬‬ ‫درصــد ان جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر اب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اینــک ‪ ۴۱‬هــزار رشــته قنــات بــه‬ ‫طــول ‪ ۴۱‬هــزار کیلومتــر در ســطح کشــور وجــود‬ ‫دارد کــه بــه طــور متوســط ســاالنه بیــن چهــار تــا ‪۶‬‬ ‫میلیــارد متــر مکعــب اب از ایــن منابــع اســتحصال‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتان هــای خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬جنوبــی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬کرمــان و اصفهــان‬ ‫بیشــترین رشــته قنــات هــا را دارنــد کــه تحــت‬ ‫تاثیــر خشکســالی هــای اخیــر‪ ،‬اســتفاده بــی رویــه‬ ‫از ابهــای زیــر زمینــی و حفــر چــاه عمیــق بــه نســبت‬ ‫کــم اب شــده انــد‪.‬‬ ‫خشک شدن ‪ ۳۰‬درصد قنات ها‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪719‬‬ ‫فروش بلیت قطارهای نوروزی‬ ‫از روز شنبه‬ ‫رئیــس ســتاد هماهنگــی قطارهــای نــوروزی شــرکت رجــا از عرضــه بلیــت قطارهــای‬ ‫مســافری از روز شــنبه ‪ ۱۳‬اســفندماه خبــر داد و اعالم کــرد‪ :‬مســافران هنــگام خریــد بلیــت‬ ‫حتمــا شــماره تلفــن همــراه خــود را بــرای اطالع رســانی های بعــدی درج کــرده و پــس از‬ ‫خریــد بلیــت از دریافــت پیامــک تائیــد خریــد و اطالعــات ســفر اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از شــرکت حمــل و نقــل ریلــی رجــا‪« ،‬علیرضا علی ســلیمانی»‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬فــروش بلیــت قطارهــای مســافری رجــا بــرای تمــام مســیرها بــه‬ ‫غیــر از مســیرهای منتهــی بــه مشــهد مقــدس و بالعکــس بــه صــورت مراجعــه حضــوری‬ ‫از طریــق تمــام مراکــز مجــاز فــروش بلیــت قطــار در سراســر کشــور از ســاعت ‪ ۸‬صبــح‬ ‫روز (شــنبه ‪ ۱۳‬اســفند مــاه) و فــروش غیــر حضــوری ایــن مســیرها از طریــق ســایت ها و‬ ‫اپلیکیشــن های مجــاز از ســاعت ‪۱۴‬‬ ‫رئیــس ســتاد هماهنگــی قطارهــای نــوروزی شــرکت رجــا افــزود‪ :‬عرضــه بلیــت قطــار بــرای‬ ‫تمــام مســیرهای منتهــی بــه مشــهد مقــدس‪ ،‬بــه غیــر از تهــران‪ -‬مشــهد‪ ،‬تهــران‪ -‬طبــس و‬ ‫تهــران‪ -‬خــواف و بالعکــس بــه صــورت حضــوری در روز یکشــنبه ‪ ۱۴‬اســفند مــاه از ســاعت‬ ‫‪ ۸‬صبــح و فــروش غیرحضــوری ایــن مســیرها از طریــق ســایت ها و اپلیکیش ـن های مجــاز‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۴‬همــان روز انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی زمــان فــروش بلیــت قطــار بــرای مســیرهای تهران‪ -‬مشــهد‪ ،‬تهــران‪ -‬طبس و تهــران‪ -‬خواف‬ ‫و بالعکــس را نیــز بــه صــورت حضــوری روز دوشــنبه ‪ ۱۵‬اســفند مــاه از ســاعت ‪ ۸‬صبــح و اغــاز‬ ‫فــروش غیــر حضــوری بلیــت بــرای ایــن مســیرها را از ســاعت ‪ ۱۴‬همــان تاریــخ اعــام کــرد‪.‬‬ ‫علــی ســلیمانی بــر ثبــت شــماره تلفــن همــراه مســافران در زمــان خریــد بلیــت تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مســافران هنــگام خریــد بلیــت از هــر یــک از روش هــای موجــود (حضــوری‬ ‫ایت اهلل رئیسی‪:‬‬ ‫توسعه و پیشرفت‬ ‫امروز کشور مرهون‬ ‫تالش دانش پژوهان‬ ‫و حمایت های‬ ‫رهبری است‬ ‫یــا ســایت های اینترنتــی و اپلیکیشــن ها)‪ ،‬حتمــا ً شــماره تلفــن همــراه خــود را بــرای‬ ‫اطالع رســانی های بعــدی درج کــرده و پــس از خریــد بلیــت از دریافــت پیامــک تاییــد خریــد‬ ‫و اطالعــات ســفر اطمینــان حاصــل کننــد‪ ،‬عــدم دریافــت پیامــک خریــد بلیــت‪ ،‬می توانــد‬ ‫فرصــت هــر گونــه ســوء اســتفاده بعــدی از خریــد شــما را بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫معــاون اجرایــی رجــا همچنیــن از هم وطنــان درخواســت کــرد‪ :‬هنــگام خریــد حضــوری بلیــت‬ ‫قطارهای مســافری حتما ًکارت ملی خود را به همراه داشــته باشــند و پس از دریافت بلیت‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مندرجــات ان را بــا درخواســت ارائــه شــده مطابقــت داده و در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مغایــرت یــا مخــدوش بــودن ان‪ ،‬ســریعا ًموضــوع را بــه اپراتــور فــروش اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬هم وطنــان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر‪ ،‬همچنیــن دریافــت برنامــه‬ ‫حرکــت قطارهــا‪ ،‬بهــای بلیــت‪ ،‬خریــد بلیــت و‪ ...‬می تواننــد بــه صــورت شــبانه روزی از‬ ‫سراســر کشــور بــا ســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان رجــا از طریــق شــماره تلفــن ‪ ۱۵۳۹‬تمــاس‬ ‫حاصــل کــرده یــا بــه پایــگاه اینترنتــی ‪ www.raja.ir‬مراجعــه کنند‪ ،‬شــماره پیامک ‪۵۰۰۰۱۳۹‬‬ ‫شــرکت رجــا نیــز امــاده دریافــت نظرهــا‪ ،‬انتقــادات و پیشــنهادهای متقاضیــان خریــد بلیــت‬ ‫و ســفر بــا قطارهــای ایــن شــرکت می باشــد‪.‬‬ ‫در کشــور در حــوزه دانش بنیــان داریــم مرهــون‬ ‫تــاش دانشــمندان‪ ،‬فرهیختــگان و دانــش پژوهــان و‬ ‫حمایت هــای رهبــر معظــم انقــاب اســامی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ایت اللــه «ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی»‪ ،‬در اختتامیــه ســی و ششــمین جشــنواره‬ ‫بین المللــی خوارزمــی بــا اشــاره بــه تاکیــد و توصیــه دیــن‬ ‫اســام و قــران بــه اهمیــت تدبــر و تعقــل گفــت‪ :‬همــه‬ ‫بیماری هــا‪ ،‬بالیــا و مشــکالت طبیعــی دیگــر راه حل هــا و‬ ‫درمان هایــی دارنــد کــه بــا تدبــر و تعقــل در قوانیــن هســتی‬ ‫می توان انها را کشــف و در راســتای زندگی بهتر و جلوگیری‬ ‫از اســیب بیماری هــا و بالیــا مــورد اســتفاده قــرار داد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه مفهــوم و هــدف از تــاش‬ ‫در عرصــه علــم و فنــاوری اســتخراج همیــن قواعــد و‬ ‫قوانیــن از نظــام هســتی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬علــم و فنــاوری‬ ‫زیربنــای اقتــدار هــر کشــور اســت و تکمیــل زنجیــره دانش‪،‬‬ ‫پژوهــش‪ ،‬نــواوری و فنــاوری می توانــد توســعه پایــدار هــر‬ ‫کشــوری را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه علــم و فنــاوری‬ ‫مــرز نمی شناســد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از دالیــل اصلــی و‬ ‫اصــول تعامــات ملت هــا و دولت هــا بــا یکدیگــر تعامــل‬ ‫بــرای انتقــال علــم‪ ،‬دانــش و فنــاوری اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه در ســال های اخیر دانشــمندان‬ ‫و نخبــگان جــوان کشــورمان حرکــت علمــی بســیار خــوب و‬ ‫موفقــی داشــته اند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی مشــوق و حامــی اصلــی حرکــت علمــی کشــور‬ ‫هســتند و در ایــن ســال ها همــواره بــر ایــن حمایــت تاکیــد‬ ‫کــرده و در عمــل نیــز ان را محقــق کرده انــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی توفیقــات علمــی کشــور در ســال های‬ ‫اخیــر را مرهــون تــاش دانشــمندان و نخبــگان جــوان‬ ‫کشــور و حمایت هــای جــدی رهبــر معظــم انقالب اســامی‬ ‫برشــمرد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولــت مردمــی خــود را‬ ‫موظــف بــه حمایت هــای مالــی‪ ،‬حقوقــی از فعالیت هــای‬ ‫دانش بنیــان و نیــز کمــک بــه بازاریابــی بــرای محصــوالت‬ ‫ایــن فعالیت هــا می دانــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه کارنامــه فعالیت هــای‬ ‫دانش بنیــان و فناورانــه کشــورمان در ســال های اخیــر‬ ‫افتخارامیــز اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســازمان ها و بخش هــای علمــی‬ ‫و پژوهشــی در کشــور در کنــار برگــزاری مراسـم هایی مثــل‬ ‫جشــنواره خوارزمــی کــه بــه شناســایی‪ ،‬تشــویق و پــرورش‬ ‫اســتعدادهای علمــی می انجامــد‪ ،‬بایــد نظــام مســائل‬ ‫دســتگاه ها و بخش هــای مختلــف کشــور و راهکارهــای‬ ‫رفــع انهــا را نیــز اســتخراج و تدویــن کنــد‪.‬‬ ‫ســرافرازی در ادامــه یــاداور شــد‪ ۳۰ :‬درصــد‬ ‫قناتهــای ســطح کشــور در ‪ ۱۰‬ســال اخیــر خشــک‬ ‫شــده انــد و حــدود ‪ ۵۰‬درصــد نیــز بــا کــم ابــی‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی بــر مرمــت و احیــای قنــات هــا تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬اب قنــات بــه نســبت چــاه از کیفیــت بســیار‬ ‫مطلوبــی برخــوردار اســت چــرا کــه اب بســیاری از‬ ‫چــاه هــا شــور شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر اب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اســتخراج اب از قنــات بــه نســبت‬ ‫ســایر منابــع از جملــه چــاه‪ ،‬ســد و بنــد از هزینــه‬ ‫کمتــری برخــوردار اســت و در طــی ســالیان‬ ‫گذشــته‪ ،‬بدلیــل اعتبــارات دولتــی انــدک‪ ،‬خــود‬ ‫بهــره بــرداران نســبت بــه نگهــداری ایــن منابــع ابــی‬ ‫هزینــه کرده انــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بهــره بــرداران بــا مشــارکت‬ ‫کشــاورزان نســبت بــه احیــای قنــات هــا اقــدام‬ ‫مــی کننــد و نســبت بــه ســازه قنــات نیــز اطالعــات‬ ‫درســت و دقیقــی دارنــد‪.‬‬ ‫ســرافرازی بــر ایجــاد طــرح هــای ابیــاری تحــت‬ ‫فشــار اراضــی کشــاورزی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬از‬ ‫کشــاورزان مــی خواهیــم کــه بــا تجمیــع اراضــی‬ ‫خــود نســبت بــه ســامانه هــای ابیــاری نویــن اقــدام‬ ‫کننــد کــه در ایــن راســتا از حمایــت هــای دولتــی‬ ‫نیــز برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه علــم و فنــاوی زیربنــای‬ ‫اقتــدار کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پیشــرفتی کــه مــا امــروز‬ ‫مدیــرکل دفتــر اب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۴‬درصــد اراضــی کشــور از قناتهــا‬ ‫مشــروب مــی شــوند تصریــح کــرد‪ :‬بــا اجــرای‬ ‫ســامانه هــای ابیــاری نویــن‪ ،‬بهــره وری از اب نیــز‬ ‫افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫ســرافرازی بــا بیــان اینکــه ســه میلیــون هکتــار‬ ‫اراضــی کشــاورزی کشــور بــه سیســتم ابیــاری نویــن‬ ‫مجهــز شــده اســت گفــت‪ :‬از مجمــوع ایــن میــزان‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار هکتــار از اراضــی پایــاب ســد هــای کشــور‬ ‫اســت کــه در ایــن اراضــی نیــز بــر یکپارچــه ســازی‬ ‫زمیــن هــای خــرد تاکیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر اب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫در ســفر ‪ ۲‬روزه بــه خراســان شــمالی از طرح هــای‬ ‫اب و خاک شهرســتان بام و صفی اباد‪ ،‬اســفراین‬ ‫و بجنــورد بازدیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫حل و فصل کشمکش ‪ 12‬ساله‬ ‫شرکت گاز و مالکان زمین های‬ ‫منطقه کماالن با پادرمیانی‬ ‫دادگستری‬ ‫ابیاری ‪ ۱۴‬درصد اراضی از قنات ها‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫رئیــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در ادامــه ســخنانش‬ ‫بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری در زمینــه پژوهش هــای‬ ‫کاربــردی را بــرای کشــور هزینــه نمی دانیــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫کار فناورانــه و دانش بنیــان بــرای کشــور بســیار مفیــد بــوده و‬ ‫از ایــن جهــت ضــروری اســت اتاق هــای فکــر و اندیشـه ورزی‬ ‫بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی و صنعتــی و دانشــمندان و‬ ‫پژوهشــگران تشــکیل شــود تــا بــا شناســایی مســایل کشــور‬ ‫بــرای یافتــن راهــکار و راه حــل انهــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه دنبــال توســعه پایــدار‬ ‫در کشــور هســتیم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همــه وزارتخانه هــا بــدون‬ ‫اســتثناء موظفنــد ارتبــاط بــا دانشــگاه ها را حفــظ و تقویــت‬ ‫کننــد تــا کشــور از کار علم پایــه و فناوری پایــه بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی در ادامــه برگــزاری جشــنواره خوارزمــی بــا‬ ‫هــدف تقدیــر از چهره هــای برتــر علمــی را اقدامــی شایســته‪،‬‬ ‫امــا ناکافــی دانســت و گفــت‪ :‬در کشــور مــا چهره هــای برتــر‬ ‫علمــی بــه تعــداد فراوانــی وجــود دارد کــه بایــد بــه صــورت‬ ‫عملــی مــورد حمایــت و تشــویق قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬ایــن اقــدام نمادیــن بایــد بــا کار‬ ‫عملــی همــراه شــود تــا پژوهشــگر‪ ،‬محقــق و دانشــمند‬ ‫مــا احســاس کننــد کــه کار انهــا مــورد حمایــت واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایجــاد چنیــن ادراکــی در میــان چهره هــای برتــر‬ ‫علمــی مــا بــا ســخن اتفــاق نمی افتــد بلکــه نیازمنــد کار‬ ‫عملــی اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی همچنیــن در ابتــدای ایــن مراســم‬ ‫از برگزیــدگان ‪ ۵‬طــرح در ســی و ششــمین جشــنواره‬ ‫بین المللــی خوارزمــی‪ ۴ ،‬طــرح در اولیــن جشــنواره‬ ‫نــواوری و فنــاوری خوارزمــی و ‪ ۴‬طــرح در بیســت و‬ ‫چهارمیــن جشــنواره جــوان خوارزمــی بــا اهــدا لــوح و‬ ‫تندیــس تجلیــل کــرد‪.‬‬ ‫جشــنواره بین المللــی خوارزمــی رویــدادی بــرای‬ ‫شناســایی و معرفــی طرح هــای برتــر ملــی و قدردانــی از‬ ‫دانشــمندان‪ ،‬پژوهشــگران و نواورانــی اســت کــه بــا دانــش‬ ‫و نوافرینی هــای ذهنــی و عملــی خــود دنیــای پرتالطــم‬ ‫امــروز را بــه محلــی روشــن تر و امن تــر می برنــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره کــه بنیــان ان در ســال ‪ ۱۳۶۶‬بنــا نهــاده‬ ‫شــد‪ ،‬یکــی از باســابقه ترین جشــنواره های علمــی کشــور‬ ‫محســوب مــی شــود و اولیــن دوره ان در ســال ‪ ۱۳۶۶‬بــا‬ ‫ارائــه طرح هــای ملــی برگــزار شــد و در پنجمیــن دوره در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۰‬بــا شــرکت طرح هــای ملــی و بین المللــی‬ ‫برگــزار شــد و از دوره ســیزدهم کــه در ســال ‪ ۱۳۷۸‬بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬عــاوه بــر طرح هــای ملــی و بین المللــی طرح هــای‬ ‫ایرانیــان مقیــم خــارج نیــز بــه ان اضافــه شــد‪.‬‬ ‫رئیــس دادگاه بخــش کمــاالن گفــت‪ :‬بــا حــل و فصــل ایــن اختــاف‪ 20 ،‬خانــوار روســتای‬ ‫مــارون کالتــه بخــش کمــاالن‪ ،‬از نعمــت گاز بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫نعمــت نــوری گفــت‪ :‬کار لولــه کشــی گاز بــه محلــه روشــندل روســتای مــارون کالتــه‪،‬‬ ‫‪ 12‬ســال پیــش انجــام شــد امــا بــه علــت اختــاف مالــکان زمیــن هایــی کــه لولــه هــای گاز‬ ‫از انهــا عبــور داده شــده بــود بــا شــرکت گاز ‪ ،‬اهالــی ایــن محلــه از نعمــت گاز بــی بهــره‬ ‫مانــده بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا درخواســت اهالــی ‪ ،‬دادگســتری بــه ایــن موضــوع ورود کــرد و در یــک‬ ‫نشســت بــا دعــوت از مدیــر شــرکت گاز شهرســتان علــی ابادکتــول ‪ ،‬نماینــدگان اهالــی و‬ ‫کشــاورزان ‪ ،‬موضــوع بــا توافــق شــرکت گاز و مالــکان زمیــن ‪ ،‬ختــم بــه خیــر شــد و چشــم‬ ‫انتظــاری اهالــی محلــه روشــندل بــرای بهــره منــدی از نعمــت گاز بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫وی گــت‪ :‬نگرانــی کشــاورزان بــرای بخشــی از زمیــن خــود در قالــب حریــم لولــه گاز ‪ ،‬علــت‬ ‫اختــاف انــان بــا شــرکت گاز بــود کــه در ایــن جلســه شــرکت گاز متعهــد شــد در صــورت‬ ‫بــروز مشــکل بــرای کشــاورزان در اینــده‪ ،‬بــرای مســیر جایگزیــن گازرســانی اقــدام کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 719‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫از راه های کشور ‪ ۸‬هزار کیلومتر‬ ‫مشمول نقاط پرخطر می شود‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه هشــت هــزار کیلومتــر از راه های کشــور مشــمول نقاط‬ ‫پرخطــر می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تجهیــز منابــع درصــدد هســتیم تــا از بخــش مهمــی از نقــاط‬ ‫پرخطــر تــا قبــل از پایــان ســال رفــع خطــر کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «مهــرداد بذرپــاش» در حاشــیه مراســم هفدهمیــن‬ ‫همایــش سراســری مدیــران راهــور فراجــا در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬نقــاط حادثه خیــز‬ ‫مــورد اشــتراک وزارت راه بــا فراجــا ‪ ۸۸۰‬نقطــه اســت کــه تــاش مــا بــرای رفــع حادثه خیــزی‬ ‫ایــن نقــاط‪ ،‬کاهــش ‪ ۲۰۰‬نقطــه پرخطــر تــا پایــان ســال اســت‪.‬‬ ‫وی نصــب دوربین هــای نظارتــی‪ ،‬اصــاح ترافیکــی و اشکارســازی را از جملــه اقدامــات انجــام‬ ‫شــده بــرای رفــع خطــر ایــن نقــاط برشــمرد و گفــت‪ :‬بــرای رفــع خطــر ایــن نقــاط ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی افــزود‪ :‬در مجمــوع از ‪ ۲۰۰‬هــزار کیلومتــر راه اصلــی و فرعــی در کشــور‬ ‫هشــت هــزار کیلومتــر مشــمول ایــن محیــط پرخطــر می شــود‪ ،‬ایــن راه هــا هــم مــورد تاکیــد‬ ‫پلیــس راه و هــم مــورد تاکیــد مــا بــرای رفــع حادثه خیــزی اســت کــه بــا روش هــای مختلــف‬ ‫سرکشی رئیس کل دادگستری‬ ‫گلستان از حوزه های قضایی‬ ‫گالیکش و مینودشت‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان برای بررســی کیفیت رســیدگی ها و پاســخگویی به مردم به حوزه‬ ‫های قضایی گالیکش و مینودشــت رفت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در ایــن بازدیدهــا‪ ،‬عــاوه بــر دیــدار بــا کارکنــان ایــن حــوزه هــا ‪ ،‬اخریــن وضعیــت‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده هــا و نحــوه پاســخگویی بــه مراجعــان در ایــن شهرســتانها را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن سرکشــی هــا رونــد پیشــرفت حــوزه هــا در ارتقــا‬ ‫شــعب نســبت بــه دوره قبلــی بازرســی‪ ،‬بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه بررســی هــا حکایــت از رضایــت ‪ ۷۰‬درصــدی مراجعــان بــه مراجــع‬ ‫قضایــی اســتان دارد و شــاهد تحــوالت خوبــی در زمینــه افزایــش ســرعت رســیدگی بــه پرونــده هــا و‬ ‫پاســخگویی بــه مراجعــان و حمایــت از واحدهــای تولیــدی و صنعتــی هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان همچنیــن بــه اتفــاق دادســتان مرکــز اســتان و مســئوالن قضایــی‬ ‫اســتان از تعــدادی از واحدهــای تولیــدی مینودشــت و گالیکــش بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬بیشــترین مشــکل تولیدکننــدگان در ایــن بازدیــد مربــوط بــه تســهیالت‬ ‫ســرمایه در گــردش و نگهداشــت بخشــی از تســهیالت اعطایــی بــود‪.‬‬ ‫اســیابی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نگهداشــت بخشــی از تســهیالت اعطایــی بــه عنــوان ســپرده بــر خــاف‬ ‫قوانیــن بانــک مرکــزی اســت افــزود‪ :‬بــا بانکهــای متخلــف برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مشــکالت طــرح شــده از ســوی تولیدکننــدگان را در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫دادگســتری اســتان بررســی و بــرای رفــع ان تــاش مــی کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیدهــا ‪ ،‬دادســتان مرکــز اســتان و هیئتــی از معاونــان رئیــس کل دادگســتری و روســا و‬ ‫دادســتانهای ایــن شهرســتان هــا نیــز حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اشکارســازی‪ ،‬اصــاح ترافیکــی و نصــب دوربین هــای نظارتــی بایــد صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بذرپــاش گفــت‪ :‬در شــورای عالی حمــل و نقــل و ایمنــی کــه اخیــرا ًبــا حضــور معــاون اول‬ ‫رییــس جمهــور برگــزار شــد تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــد‪ ،‬رییس جمهــور بر اســاس گزارش‬ ‫دولــت بــر تجهیــز منابــع بــرای ایــن موضــوع مهــم تاکیــد کــرد‪ ،‬تصمیماتی گرفته شــده کــه در‬ ‫صــدد حــل و نهایــی کــردن ان هســتیم تــا بتوانیــم بخشــی را تــا قبــل از پایــان ســال و بخشــی‬ ‫هــم در ســال جدیــد رفــع نقــاط حادثه خیــز در دســتور کار باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر راه گفــت‪ :‬در ســازمان راهــداری هــم برنامه هــای جدیــدی داریــم‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکه بخشــی از‬ ‫ســوانح در ‪ ۳۰‬کیلومتــری ورودی شــهرها رخ می دهــد ســاختمان های راهــداری شــهرهای مختلــف‬ ‫را در حــد بضاعــت در خدمــت ارائــه خدمــات بــه مــردم قــرار داده ایــم‪ .‬بــا وزارت کشــور هــم توافــق‬ ‫کرده ایم شــهرداری شــهرهای مختلف با تجهیزات و پرســنل اتش نشــانی در ‪ ۳۰‬کیلومتری ورودی‬ ‫شــهرها مســتقر شــوند تــا اگــر ســانحه اتش ســوزی خــودرو داشــتیم بتوانیــم کنتــرل و کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫وزیر راه گفت‪ :‬همچنین در ‪ ۱۰۰‬نقطه مختلف جاده ای‪ ،‬ریلی و فرودگاهی کشــور به ویژه‬ ‫در مجتمع هــای تفریحــی برنامه هــای فرهنگــی در نظــر گرفته ایــم تــا مردمــی کــه توقــف‬ ‫می کننــد از ایــن برنامه هــای فرهنگــی و فراغتــی در نظــر گرفتــه شــده بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن کنترل هــای جــدی در بخــش اتوبوس هــای جــاده ای را از طریــق شــرکت های‬ ‫مســوول در برنامــه داریــم‪ .‬تعــداد قابــل توجهــی دوربیــن بــه معابــر اصلی اضافــه می کنیم و نصب‬ ‫ایــن دوربین هــای نظارتــی بــه عنــوان ابــزار کنتــرل رفتــار پرخطــر اولویت فراجا اســت‪.‬‬ ‫وزیــر را و شهرســازی همچنیــن در مــورد کمــک بــه نــاوگان حمــل و نقــل بــرای تامیــن لــوازم‬ ‫یدکــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه هزینه نگهداری ماشــین االت ســنگین افزایش یافتــه در بخش‬ ‫الســتیک‪ ،‬روغــن و لــوازم یدکــی از وزارت صمــت درخواســت داشــتیم تــا عیــد نــوروز همــکاری‬ ‫بیشــتری داشــته باشــد و در ایــن مســیر یــک کمیتــه مشــترک بــا وزارت صمــت تشــکیل داده ایــم‪.‬‬ ‫دلیل افزایش نرخ ارز‬ ‫چیست؟‬ ‫کارشــناس اقتصــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش شــدید نــرخ ارز در روزهــای اخیــر یــک‬ ‫پدیــده امنیتــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــکالت ســاختاری‪ ،‬رفتــاری و مدیریــت تنهــا ‪ ۴۰‬درصد در‬ ‫افزایــش نــرخ ارز اثــر دارد و ‪ ۶۰‬درصــد تنــش بــازار ارز بــه دلیــل انتشــار اطالعــات و اخبــار‬ ‫غیرواقعــی در راســتای هیجانــی کــردن بــازار و تبدیــل ان بــه یــک بحــران اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نــرخ ارز در روزهــای گذشــته قله هــای جدیــدی را فتــح کــرد‬ ‫و امــا ایــن افزایــش نرخ هــا بــه اذعــان کارشــناس دلیــل اقتصــادی نــدارد و بیشــتر ناشــی از‬ ‫جــو روانــی‪ ،‬انتظــارات تورمــی و فضاســازی برخــی رســانه ها و کانــال هــای تلگرامی اســت‪.‬‬ ‫«ساســان شــا ه ویســی» کارشــناس مســائل اقتصــادی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا‪،‬‬ ‫دربــاره وضعیــت ایــن روزهــای بــازار ارز اظهارداشــت‪ :‬در نظــام پولــی‪ ،‬نظــام ارزی تعریــف‬ ‫شــده اســت کــه در وهلــه نخســت بایــد مشــخص شــود ایــا بازیگــران و ذینفعــان ایــن‬ ‫نظــام ارزی در جــای خــود قــرار گرفتنــد یــا خیــر؟‪ ،‬متاســفانه در حــال حاضــر این اتفــاق رخ‬ ‫نــداده و بازیگــران و ذینفعــان نظــام پولــی و ارزی در جــای خــود قــرار ندارنــد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬بــرای ایــن منظــور در وهلــه نخســت بایــد دولت و بانک مرکــزی از قدرت‬ ‫و تســلط الزم برخــوردار باشــد و بتوانــد هماهنگی هــای الزم را انجــام دهــد کــه متاســفانه‬ ‫در چهــار دهــه گذشــته ایــن هماهنگــی رخ نداده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی بــا بیــان اینکــه التهابــات ارزی تنهــا مختــص کشــور مــا‬ ‫نیســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اقتصادهــای بــزرگ دنیــا همچــون ایــاالت متحــده امریــکا‪ ،‬اتحادیــه‬ ‫اروپــا‪ ،‬چیــن و همســایه های مــا نیــز دچــار چالش هــای ارزی شــده انــد‪ ،‬بنابرایــن اگــر‬ ‫درســت پیش بینــی و ارزیابــی نشــود‪ ،‬می توانــد در هــر جــای دنیــا رخ دهــد‪.‬‬ ‫شــاه ویســی گفــت‪ :‬در کشــور مــا چارچوبــی بــه عنــوان نظــام ارزی تعریــف شــده کــه‬ ‫در دامنــه ایــن نظــام بــرای دسترســی و تکافــوی نیازهــای ملــی بــه برخــی بازیگــران‬ ‫اجــازه می دهیــم در محیــط ارزی کشــور فعالیــت کننــد‪ .‬چالــش حــوزه ارزی ناشــی از‬ ‫چالش هایــی اســت کــه در نظــام اقتصــادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر نتوانیــم بــازار پــول کــه یــک بخــش ان حجــم نقدینگــی‪ ،‬بخــش دیگــر‬ ‫پایــه پولــی اســت‪ ،‬را درســت مدیریــت کنیــم اثــر وضعــی منفــی و مثبــت بــر بــازار ســرمایه‬ ‫و طــا و حتــی در بــازار دیجیتــال می گــذارد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬اینکــه گفتــه می شــود تحریــم در هــر اقتصــادی اثــر‬ ‫می گــذارد‪ ،‬درســت اســت‪ ،‬حتــی اگــر برخــی کشــورها بخواهنــد بــا پیمان هــای دو جانبــه‬ ‫بخشــی از اثرپذیــری دالری بــودن اقتصــاد را تعدیــل کنــد‪ ،‬بــاز هــم بــر اقتصــاد اثــر وضعی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شــاه ویســی بیــان کــرد‪ :‬بایــد مشــخص کنیــم کــه ناظــر‪ ،‬هماهنــگ کننــده‪ ،‬متولــی روابط‬ ‫سیســتمی و غیرسیســتمی بازار ارز کیســت؟ زیرا وقتی نظارت نباشــد و یا کمرنگ باشــد‬ ‫یــا بــا برخــی از سیاسـت های عمومــی تداخــل داشــته باشــد‪ ،‬منجــر بــه چالــش می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬کارکــرد بانــک مرکــزی در اســتفاده از ابزارهــای پولــی‪ ،‬ســامانه ها از یــک‬ ‫طــرف و هماهنگــی ان بــا حــوزه مالــی‪ ،‬حــوزه قانونگــذاری و نظارتــی ســرفصل مشــترکی‬ ‫اســت کــه تنهــا بــا بانــک مرکــزی‪ ،‬وزارت اقتصــاد نیســت و انتظــار داریــم قــوه قضائیــه‪،‬‬ ‫ســتاد تدابیــر ویــژه‪ ،‬شــورای عالــی امنیــت ملــی‪ ،‬نماینــدگان مجلــس و در عیــن حــال در‬ ‫محیــط اقتصــادی اتــاق بازرگانــی‪ ،‬اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــا در جــای خــود نقــش پیــدا‬ ‫می کننــد و بایــد تقســیم نقــش کننــد؛ البتــه وظیفــه هماهنگــی ســتاد اقتصــادی را بانــک‬ ‫مرکــزی برعهــده دارد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه افزایــش شــدید قیمــت ارز‪ ،‬گفــت‪ :‬معتقــدم‬ ‫امنیتی کردن بازار ارز وزن بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد و نقایص و چالش های‬ ‫ســاختاری‪ ،‬رفتــاری و مدیریــت تنهــا ‪ ۴۰‬درصــد در افزایــش نــرخ ارز اثــر دارد‪.‬‬ ‫شــاه ویســی ادامــه داد‪ :‬بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد تنــش بــازار ارز (افزایــش قیمــت) بــه دلیــل‬ ‫انتشــار اطالعــات غیرواقعــی و اخبــار نادرســت اســت کــه در راســتای هیجانــی کــردن بــازار‬ ‫ارز و تبدیــل تهدیــد کوچــک قابــل کنتــرل بــه یــک بحــران بــزرگ اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تصــورم ایــن اســت افزایــش شــدید نــرخ ارز‪ ،‬یــک پدیــده امنیتــی‪ -‬سیاســی‬ ‫اســت و ضــرورت دارد اصــاح ســاختارها و رفتارهــا را اعمــال می کنیــم و حتمــا بایــد ســپر‬ ‫دفاعــی و پدافنــد غیرعامــل و نــرم خــود را در محیــط تهدیــدات شــناختی در بــازار و محیــط‬ ‫پولــی بــه وجــود بیاوریــم‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قرص ضد پیری رایگان‬ ‫در داروخانه ها!‬ ‫تــا همیــن چنــد ســال قبــل کــه زندگــی هــا هنــوز‬ ‫اســتریلیزه و هموژنیــزه نشــده بودنــد ‪ ،‬مــردم بــرای‬ ‫خیلــی کارهــا خودشــان را بــه درد ســر نمــی انداختند‬ ‫و بــه اصطــاح لــوس نمــی کردند و طبــق روال پیش‬ ‫مــی رفتنــد و از زمیــن و زمــان هــم بــه اخبــار‪20:30‬‬ ‫شــکایت نمــی کردنــد‪ .‬یکــی از مــواردی کــه مــردم‬ ‫خیلــی راحــت بــا ان کنــار مــی امدنــد و تفاهــم‬ ‫اساســی داشــتند ‪ ،‬همیــن داســتان پیــری ‪ ،‬مــردن‬ ‫و ســفر بــه جهــان باقــی بــود‪ .‬هــر وقــت خلــق اللــه‬ ‫پیــر مــی شــدن ‪ ،‬عیــن بچّــه ادم سرشــان را روی‬ ‫زمیــن مــی گذاشــتند و خــاص‪ ...‬دنبــال بالــون زدن‬ ‫‪ ،‬فنر زدن ‪ ،‬انژیوگرافی ‪ ،‬کاردیو گرافی و این قرتی‬ ‫بازیهــا هــم نبودنــد کــه مثــا ًچهــار روز بیشــتر عمــر‬ ‫کننــد! اصــا ًپیــری و ایــام پیــری بــرای خــودش کلــی‬ ‫کالس داشــت و بــه قــول شــاعر «فانــوس مــاه را باال‬ ‫بــزن تــا تقویــم هــا کهنــه شــوند و پیــر شــویم ؛ کــه‬ ‫فرزانگــی در پیــری اســت‪».‬‬ ‫امــا متاســفانه امــروز ِ روز مــردم لقمــه را دو دور ‪،‬‬ ‫دور سرشــان مــی چرخاننــد بعــد حیــف و میــل‬ ‫مــی کننــد‪ ...‬یعنــی مــی خواهنــد جــای همــه چیــز‬ ‫را عــوض کننــد‪« .‬جــوان را بــود روز پیــری امیــد ‪/‬‬ ‫نگــردد ســی ه ‪ ،‬مــوی ِ گشــته ســپید» البتــه بــا ایــن‬ ‫شــامپوهای رنــگ مــو ‪ ،‬همــه چیــز امــکان پذیر شــده‬ ‫اســت‪ .‬جالــب اینکــه برخــی دانشــمندان هــم لی لی‬ ‫به الالی مردم می گذارند و برای دو مثقال شــهرت‬ ‫بیشتر ‪ ،‬با اختراعات و اکتشافات عجیب و غریب ‪،‬‬ ‫خــود شــیرینی مــی کننــد‪ .‬نمونه اش همیــن اختراع‬ ‫قــرص ضــد پیــری! خبــرش را کجــا خواندیــم؟ شــما‬ ‫مثــل اینکــه اصــا ًبــا جرایــد نوشــتاری حــال نمــی‬ ‫کنیــد و فقــط شــبکه هــای اون ور جــوب را مالحظــه‬ ‫مــی فرمائیــد‪ .‬اگــر ســری بــه جرایــد خودمــان بزنیــد‬ ‫دســتگیرتان مــی شــود کــه چــه چیــز هایــی تولیــد‬ ‫شــده اســت‪.‬از شــلوار خنک کننده گرفته تا ماســک‬ ‫خــواب اور و گیــره ضــد خــر و پــف! ؛ قــرص ضــد‬ ‫پیــری کــه جــای خــود دارد‪.‬‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه اینکــه ممکــن اســت‬ ‫ایــن قــرص تحــت پوشــش خدمــات بیمــه ای قــرار‬ ‫نگیــرد ‪ ،‬توصیــه مــی شــود ‪ ...‬بلــه ‪ ،‬چــی شــده؟‬ ‫روزنامــه همشــهری چــی نوشــته ؟ «رئیــس ســازمان‬ ‫غــذا و دارو وزارت بهداشــت اعــام کــرده اســت کــه‬ ‫بعــد از اســتقرار نظــام ارجــاع و اجرایــی شــدن طــرح‬ ‫پزشــک خانواده ‪ ،‬داروخانه ها نباید بابت ارائه دارو‬ ‫‪ ،‬پولــی از بیمــار دریافــت کننــد‪ ».‬گل بــود بــه ســبزه‬ ‫نیــز اراســته شــد‪ .‬حــاال مــی توانیــد مفــت و مجانــی‬ ‫جلــوی پیــری را بگیریــد‪ .‬بــه قــول مولــوی علیــه‬ ‫الرحمــه «در دل مــا اللـه زار و گلشنیســت ‪ /‬پیــری و‬ ‫پژمردگــی را راه نیســت‪» ...‬‬ ‫دیگــه چــی شــده؟ روزنامــه قدیمیــه؟ ببخشــید خبــر‬ ‫مربــوط بــه ســال ‪ ۹۱‬اســت و ربطــی بــه امــروز نــدارد‪.‬‬ ‫دم عیــد اســت و خانــه تکانــی و ایــن داســتان هــا ‪...‬‬ ‫روزنامــه باطلــه زیــاد زیــر دســت ادم میــاد!‬ ‫کشف موتورسیکلت‬ ‫سرقتی کمتر از ‪ 5‬ساعت‬ ‫در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫از کشــف یــک دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی و‬ ‫دســتگیری ســارق کمتــر‏از ‪ 5‬ســاعت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مهدی مهــران فــر» بــا اعالم جزئیــات این‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏وقــوع یــک مــورد ســرقت‬ ‫موتورســیکلت در بخــش ســملقان بالفاصلــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مامــوران بخــش‬ ‫انتظامی ســملقان این موتورســیکلت ســرقتی کمتر‬ ‫از ‪ 5‬ســاعت کشــف‏و ســارق نیــز دســتگیر شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬موتورســیکلت مســروقه بــا هماهنگــی بــه‬ ‫عمــل امــده بــه مالباختــه تحویــل و ســارق نیــز‏بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه‬ ‫هشــدارهای پلیــس در رابطــه ‏بــا پیشــگیری از‬ ‫وقــوع ســرقت‪ ،‬در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬‏بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪719‬‬ ‫رمزگشایی از‬ ‫برچسب تغذیه ای‬ ‫محصوالت غذایی‬ ‫داوود توسلی‬ ‫افراد به دالیل گوناگونی برچســب روی محصوالت غذایی‬ ‫را نــگاه می کننــد؛ امــا ایــن دالیــل هــر چــه کــه باشــند‪ ،‬خیلــی‬ ‫از مصرف کننده هــا دوســت دارنــد بداننــد چطــور از ایــن‬ ‫اطالعــات راحت تــر و موثرتــر اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن مهــارت را داشــته باشــید کــه اطالعــات غذایــی‬ ‫برچســب محصــوالت غذایــی را درســت و فــوری متوجــه‬ ‫شــوید مطمئنــا ً کمکتــان می کنــد انتخاب هــای غذایــی‬ ‫ســالم تری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تاریخ مواد غذایی‬ ‫معموال ً چند نوع تاریخ روی بسته بندی‬ ‫غذاها و نوشیدنی ها می تواند درج شود‪:‬‬ ‫‪ .‬تاریخــی کــه می گویــد طبــق توصیــه تولیدکننــده‪،‬‬ ‫ایــن محصــول بایــد فروختــه شــود (مثــا ً گوشــت قرمــز‪،‬‬ ‫گوشــت مــرغ و بوقلمــون یــا فراورده هــای لبنــی)‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه ایــن محصــول را می خریــد بایــد بــا ایــن تاریــخ‬ ‫هماهنــگ باشــد‪.‬‬ ‫‪ .‬تاریخــی کــه می گویــد محصــول تــا چــه زمانــی بهتریــن‬ ‫کیفیــت را دارد‪ .‬اگــر ایــن محصــول را بعدازایــن تاریــخ‬ ‫مصــرف کنیــد ممکــن اســت بیــات شــده باشــد یــا طعمــش‬ ‫تغییــر کــرده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .‬تاریخــی کــه می گویــد بهتــر اســت ایــن محصــول تــا‬ ‫ان زمــان مصــرف شــود؛ یعنــی محصــول موردنظــر تــا چــه‬ ‫تاریخــی بهتریــن کیفیــت و طعــم را دارد‪.‬‬ ‫‪ .‬تاریــخ انقضــاء کــه بــه شــما می گویــد یــک محصــول چــه‬ ‫زمانــی دیگــر قابل خــوردن یــا اشــامیدن نیســت‪.‬‬ ‫برچسب غذایی را چطور بخوانیم؟‬ ‫همه تولیدکننده های مواد غذایی را‬ ‫ســازمان غذا و دارو‬ ‫ٔ‬ ‫ملــزم بــه برچسـب گذاری روی تمــام محصــوالت خوراکــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در بــاالی برچســب تغذیـه ای‪ ،‬مقــدار کالــری‬ ‫موجــود در هــر وعــده از ان محصــول (همــان انــدازه کــه‬ ‫در بســته بندی هســت) ذکــر شــده اســت‪ .‬انــدازه هــر‬ ‫ســهم بــر اســاس مقــدار غذایــی اســت کــه افــراد معمــوال ً‬ ‫به یک بــاره می خورنــد و توصی ـه ای مبنــی بــر اینکــه چقــدر‬ ‫بایــد بخوریــد محســوب نمی شــود‪.‬‬ ‫درصد ارزش غذایی روزانه (‪)DV %‬‬ ‫درصــد ارزش غذایــی روزانــه کــه در برچســب محصــوالت‬ ‫غذایــی بــا ‪ DV %‬نشــان داده می شــود بــه شــما می گویــد‬ ‫کــه هــر وعــده یــا هــر ســهم از یــک غــذا یــا نوشــیدنی چــه‬ ‫مقــدار از یــک مــاده مغــذی را برحســب میــزان کالــری‬ ‫موردنیــاز روزانــه (‪ ۲۰۰۰‬کالــری) تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫این طــور بــراورد شــده کــه یــک فــرد معمولــی روزانــه بــه‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬کالــری نیــاز دارد تــا همــان وزن را حفــظ کنــد امــا‬ ‫افــراد بــر اســاس ســبک زندگــی کــه دارنــد ممکــن اســت‬ ‫کالــری موردنیــاز روزانه شــان از ایــن انــدازه بیشــتر یــا‬ ‫کمتــر باشــد‪ .‬اگــر شــما هــر روز کمتــر از ‪ ۲۰۰۰‬کالــری‬ ‫مصــرف می کنیــد پــس درصــد ارزش روزانــه مــاده مغــذی‬ ‫ذکــر شــده در محصــول موردنظــر بــرای شــما باالتــر از ان‬ ‫چیــزی خواهــد بــود کــه روی برچســب می بینیــد‪.‬‬ ‫بعضــی از محصــوالت غذایــی ممکــن اســت روی‬ ‫برچســب تغذی ـه ای خــود‪ ،‬درصــد ‪ DV‬را نداشــته باشــند؛‬ ‫امــا مصرف کننــده بــاز هــم می توانــد از عــدد گــرم محصــول‬ ‫(وزن محصــول) بــرای مقایســه و انتخــاب اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر افــراد بزرگســال بیشــتر از حــد توصیــه شــده‬ ‫چربی هــای اشــباع و ســدیم و قنــد مصــرف می کننــد‪.‬‬ ‫برچســب تغذیـه ای را به دقــت چــک کنیــد و مــواد غذایــی‬ ‫مختلــف را بــا هــم مقایســه کنیــد تــا کمتــر از ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫ارزش غذایــی روزانــه (‪ )DV‬مجازتــان از هــر یــک از مــواد‬ ‫مغــذی ذکرشــده را دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫خیلــی از بزرگســاالن میــزان توصیــه شــده فیبــر و‬ ‫کلســیم و پتاســیم و ویتامیــن ‪ D‬بــرای هــر روز خــود را‬ ‫دریافــت نمی کننــد‪ .‬خــوردن غذاهــای کافــی کــه شــامل‬ ‫ایــن مــواد مغــذی باشــد می توانــد خطــر ابتــا بــه خیلــی از‬ ‫بیماری هــا و عــوارض را کاهــش دهــد‪ ،‬ماننــد بیماری هــای‬ ‫قلبــی‪ ،‬پوکی اســتخوان و فشــارخون بــاال‪ .‬پــس در مــورد‬ ‫ایــن مــواد مغــذی مهــم‪ ،‬باتوجه بــه برچســب تغذیــه ای‬ ‫محصــوالت‪ ،‬انهایــی را انتخــاب کنیــد کــه ‪ ۱۰۰‬درصــد ‪DV‬‬ ‫روزانه تــان از ایــن مــواد مغــذی را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫نحوه خواندن لیست مواد تشکیل دهنده‬ ‫ترکیبــات موجــود در محصــوالت غذایــی جــدای از‬ ‫برچســب تغذیــه ای هســتند‪ .‬ایــن اطالعــات بــه شــما‬ ‫باورهای خودتان را تغییر دهید‬ ‫تا زندگیتان عوض شود‬ ‫می گویــد چــه مــواد و ترکیباتــی در محصــول غذایــی‬ ‫موردنظــر وجــود دارنــد (بــا اســم معمــول یــا معــروف‬ ‫خــود) و بــه ترتیــب از بیشــترین وزن تــا کمتریــن وزن‬ ‫درج می شــوند‪ .‬یعنــی مــاده ای کــه بیشــترین وزن را در‬ ‫محصــول دارد در ابتــدای ایــن لیســت قــرار دارد و مــاده ای‬ ‫کــه کمتریــن وزن را دارد در انتهــای ایــن لیســت قــرار‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه تبیــان‪ ،‬حواســتان بــه عبارت هایــی کــه‬ ‫اشــاره بــه قنــد اضافــی دارنــد باشــد‪ ،‬مثــا ًشــکر قهــوه ای‪،‬‬ ‫شــیره ذرت‪ ،‬شــیرین کننده ذرت‪ ،‬دکســتروز‪ ،‬فروکتــوز و‬ ‫شــیره ذرت بــا فروکتــوز بــاال‪ .‬شــیرین کننده های مصنوعــی‬ ‫ماننــد ســوکرالوز‪ ،‬ســاخارین و اســپارتام بایــد در حــد اعتــدال‬ ‫مصــرف شــوند‪.‬‬ ‫«الیت»‪« ،‬کم کالری» و «ارگانیک» به‬ ‫چه معنی هستند؟‬ ‫گاهــی بســته بندی غذاهــا و نوشــیدنی ها شــامل‬ ‫عبارت هایــی هســتند کــه ســعی دارنــد مصرف کننــده را‬ ‫متقاعــد کننــد ایــن غــذا ســالم اســت‪ .‬ســازمان غــذا و دارو‬ ‫بــرای اینکــه مصرف کننــده دچــار ابهــام نشــود‪ ،‬قوانیــن‬ ‫خاصــی را بــرای تولیدکننده هــای مــواد غذایــی گذاشــته‬ ‫کــه مــا بدانیــم عبارت هــای «ســبُک»‪« ،‬کــم» یــا «کاهــش‬ ‫داده شــده» و یــا «بــدون ‪ »...‬چــه معنــی دارنــد‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫برچســب ممکــن اســت ارتبــاط چندانــی بــا میــزان مغــذی‬ ‫بــودن محصــول نداشــته باشــد‪ .‬چنــد نمونــه‪:‬‬ ‫‪« .‬الیــت»‪ :‬محصــوالت ‪ Light‬یــا ســبک‪ ،‬فــراوری‬ ‫شــده اند تــا هــم کالــری و هــم چربی شــان کمتــر شــود‪.‬‬ ‫چنیــن چیــزی شــاید ســالم بــه نظــر برســد؛ امــا برخــی از‬ ‫محصــوالت غذایــی الیــت فقــط محتــوای اب کاهش یافته‬ ‫دارنــد‪ .‬عبارت هــای ذکــر شــده را به دقــت بخوانیــد تــا‬ ‫ببینیــد بــرای جبــران کالــری و چربــی کاهش یافتــه ایــا‬ ‫چیــزی ماننــد قنــد بــه محصــول اضافــه شــده اســت یــا‬ ‫خیــر‪.‬‬ ‫‪« .‬کم کالــری»‪« ،‬کــم کربوهیــدرات»‪« ،‬کم چــرب»‪ :‬ایــن‬ ‫محصــوالت غذایــی دارای محدودیت هــای اســتاندارد از‬ ‫جهــت کالــری‪ ،‬وزن چربــی یــا کربوهیدرات هایــی هســتند‬ ‫کــه در هــر وعــده از ان محصــول وجــود دارد‪ .‬امــا اگــر‬ ‫ســایز یــک وعــده خیلــی کــم و کوچــک باشــد‪ ،‬شــاید شــما‬ ‫به یک بــاره چنــد ســهم بخوریــد و در نهایــت همــان انــدازه‬ ‫چربــی و کالــری و کربوهیدراتــی کــه یــک غــذای معمولــی‬ ‫دارد وارد بدنتــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪« .‬چنــد غلــه»‪ :‬ایــن عبــارت هــم ســالم بــه نظــر می رســد؛‬ ‫امــا فقــط بــه ایــن معناســت کــه محصــول دارای بیشــتر‬ ‫از یــک نــوع غلــه اســت‪ .‬احتمــال اینکــه غــات همگــی‬ ‫تصفیــه شــده باشــند زیــاد اســت و غــات تصفیــه شــده‬ ‫طــی فراینــد‪ ،‬بیشــتر مــواد مغــذی مهــم خــود را از دســت‬ ‫می دهنــد‪ ،‬مگــر اینکــه محصــول موردنظــر برچســب‬ ‫«غــات کامــل» داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪« .‬ارگانیــک»‪ :‬محصوالتــی کــه ادعــا می کننــد ارگانیــک‬ ‫هســتند بایــد بــدون ســموم‪ ،‬بارورکننده هــای مصنوعــی‪،‬‬ ‫بیوتکنولــوژی یــا تابــش یونیزه کننــده تولیــد شــده باشــند‪.‬‬ ‫حیوانــات ارگانیــک بایــد غذاهــای ارگانیــک خــورده باشــند‬ ‫و بــه انهــا هورمــون و انتی بیوتیــک تزریــق نشــده باشــد‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد غذاهــای ارگانیــک از نظــر کالــری و چربــی‬ ‫و پروتئیــن و کربوهیدرات هــا تفاوتــی بــا غذاهــای‬ ‫غیرارگانیــک ندارنــد‪.‬‬ ‫ســروان زینــب نوملــی ‪ -‬در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهیــدﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را تغییــر بدهیــد و ﺑﻪ نتایــج جدیــدی برســید بایــد‬ ‫تصاویــر ذهنــی خودانــگاره خــود را تغییــر بدهیــد‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زیــادی ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎی ان‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ایــد و اﻧﻬﺎ را واﻗﻌﯽ ﻣﯽ پنداریــد ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﺗﺮیــن ﺑﺎورﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اینهــا ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در زمینــه ای اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد کنیــد ایــن باورهــا ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺪرت درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬اﻣﺎ اﮔﺮاﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ارزیابــی کنیــد درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺪاق وﺣﻘﯿﻘﺖ پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ بایــداﻧﺠﺎم دهیــد ایــن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه را زیــر ﺳﺆال ببریــد بیاییــد ﻓﺮض را ﺑﺮ ایــن‬ ‫بگذاریــم کــه ایــن باورهــا حقیقــی نیســتند‪ .‬ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ ﺑﺎ هیــچ محدودیتــی روبــه رو نیســتیدﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد ﺑﻪ اﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ خواهیــد دﺳﺖ پیــدا مــی کنیــد ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ بتوانیــد دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﻣﯽ کنیــد ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ کنیــد ﺗﺼﻮر کنیــد بتوانیــد‬ ‫در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ی زﻧﺪﮔﯽ کنیــد اتومبیــل ﺑﻬﺘﺮی ﺳﻮار شــوید و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشــید تصــور کنیــد ﮐﻪ‬ ‫بتوانیــد یکــی از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زمینــهﮐﺎری ﺧﻮد باشــید ‪ .‬ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ یکــی از ﻣﺤﺒﻮب تریــن و ﺳﺮﺷﻨﺎس تریــن‬ ‫شــخصیتهای اﺟﺘﻤﺎع و دنیــای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎشــیدﺗﺼﻮر کنیــد از اراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرداریــد و از چیــزیﻧﻤﯽ هراســید‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻮر کنیــد مــی توانیــد ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ بگیریــد و ﺑﻪ ان برســید ایــن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽ‬ ‫کنیــدﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن تغییــر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع از میــان ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮاﺳﻬﺎ و ازاد ﮐﺮدن توانمنــدی هــای ﺑﺎﻟﻘﻮه ایــن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎی‬ ‫ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪه‪ ،‬ﻣﺜﺒﺖ و جدیــد بدهیــد‪.‬‬ ‫معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی شهرستان گرگان‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 10‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 719‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫کشف ‪ 50‬تن شکر‬ ‫در شیروان‏‬ ‫امنیت باالی ایمیل‬ ‫سفارشی با نام‬ ‫دامنه و میزبانی‬ ‫‪Outlook، Gmail‬‬ ‫ایــا هنــوز از یــک ادرس ایمیــل عمومــی ‪Outlook،‬‬ ‫‪ Hotmail‬یــا ‪ Gmail‬بــرای ارتباطــات تجــاری خــود اســتفاده‬ ‫مــی کنیــد؟ ســپس بایــد دوبــاره فکــر کنیــد‪ ،‬زیرا در مقایســه‬ ‫بــا ایمیــل هــای دامنــه سفارشــی‪ ،‬معایــب بســیاری وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بــه خصــوص ایمیلــی کــه واقعــا ً دوســت داریــد و‬ ‫بهتریــن نشــان دهنــده شماســت‪.‬‬ ‫اگــر بازاریابــی ایمیلــی نقــش مهمــی در عملیــات کســب و‬ ‫کار شــما ایفــا مــی کنــد و هــزاره هایــی را هــدف قــرار مــی‬ ‫دهیــد کــه بیــش از ‪ ٪70‬انهــا ترجیــح مــی دهنــد کســب‬ ‫و کارهــا از طریــق ایمیــل بــا انهــا تمــاس بگیرنــد طبــق‬ ‫‪ ،HubSpot‬ادامــه مطلــب را بخوانیــد‪.‬‬ ‫تفــاوت بیــن یــک دامنــه ایمیــل سفارشــی و یک حســاب‬ ‫ایمیــل رایگان چیســت؟‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬احتمــاال ً شــما یــک شناســه ایمیــل رایــگان‬ ‫‪ Gmail‬یــا ‪ MSN‬بــا نــام کســب وکار خــود ماننــد‬ ‫‪ beautifulflowers@gmail.com‬تنظیــم کرده ایــد‪ .‬در‬ ‫نــگاه اول مشــکلی نیســت زیــرا ادرس ایمیــل حــاوی نــام‬ ‫کســب و کار شــما اســت و همــه بــا جیمیــل اشــنا هســتند‪.‬‬ ‫و اغلــب ســایت هایی ماننــد جی میــل یــا یاهــو فضــای‬ ‫ذخیره ســازی نامحــدودی را ارائــه می دهنــد‪ ،‬کــه بــه نظــر‬ ‫یــک معاملــه باورنکردنــی اســت‪ .‬امــا ایــا واقعا ً فکــر می کنید‬ ‫ایــن غول هــای فنــاوری بــا توزیــع حســاب های ایمیــل‬ ‫«رایــگان» بــه چــپ و راســت درامــد کســب می کننــد؟‬ ‫خــوب‪ ،‬نکتــه اینجاســت‪ :‬اغلــب ایــن حســاب های ایمیــل‬ ‫ناامــن هســتند‪ ،‬تبلیغــات را نشــان می دهنــد و همــه‬ ‫داده هــای بــه اشــتراک گذاشــته شــده‪ ،‬از جملــه داده هــای‬ ‫مشــتریان شــما را بازیابــی می کننــد‪ ،‬کــه البتــه می توانــد‬ ‫حســاس باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه حفاظــت از داده هــا ایــن روزهــا مســئله‬ ‫بزرگــی اســت‪ ،‬نمی خواهیــد پایــگاه مشــتریان وفــادار خــود‬ ‫را بــه خطــر بیندازیــد‪ ،‬فقــط بــه ایــن میزبانــی دلیــل کــه‬ ‫می خواهیــد یــک یــا دو پنــی پــس انــداز کنیــد‪ .‬کارشــناس‬ ‫مدیریــت دارایــی وب در اژانــس بازاریابــی دیجیتــال‬ ‫‪ ClickDo‬و ارائــه دهنــده وب ‪ ،SeekaHost‬فرنانــدو‬ ‫ریمونــد‪ ،‬بــا بســیاری از مشــاغل کوچــک و متوســط ​​کار‬ ‫کــرده اســت و از نزدیــک مــی دانــد کــه یــک حضــور حرفـه ای‬ ‫در کســب و کار چــه تفاوتــی مــی توانــد ایجــاد کنــد ‪ .‬او‬ ‫توضیــح مــی دهــد‪:‬‬ ‫یکــی از اولیــن چیزهایــی کــه بــه مشــتریان جدیــدم توصیه‬ ‫می کنــم ایــن اســت کــه یــک وب ســایت تجــاری ســاده امــا‬ ‫حرف ـه ای بــا یــک دامنــه ایمیــل تجــاری سفارشــی (همــان‬ ‫نــام دامنــه وب ســایت) راه انــدازی کننــد کــه دروازه ای بــرای‬ ‫دســتیابی بــه مشــتریان بالقــوه بیشــتر اســت‪».‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات ‪ brightlocal.com‬و گــزارش هــای‬ ‫دیگــر‪ ،‬اکثــر مــردم فقــط بــه کســب و کارهایــی اعتمــاد‬ ‫مــی کننــد کــه دارای یــک وب ســایت تجــاری هســتند و‬ ‫اطالعــات تمــاس قابــل اعتمــاد و بــه روز از جملــه ادرس‬ ‫ایمیــل حرفــه ای را در ان نمایــش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد یــک دامنــه ایمیــل سفارشــی در یــک‬ ‫دقیقــه از طریــق ‪ SeekaPanel‬دریافــت کنیــد کــه مــی‬ ‫توانــد بــا کالینــت هــای ایمیلــی کــه بــا انهــا اشــنا هســتید‬ ‫ادغــام شــود‪ .‬در زیــر بیشــتر بدانیــد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬چرا یک دامنه ایمیل سفارشی با‬ ‫میزبانی ایمیل مقرون به صرفه انتخاب کنید؟‬ ‫‪ .1‬شناسه ایمیل حرفه ای و منحصر به فرد‬ ‫ایــا واقعــا ً مــی خواهیــد هنگامــی کــه بــه مشــتریان بالقــوه‬ ‫جدیــد دسترســی پیــدا مــی کنیــد ماننــد هرزنامــه نویــس‬ ‫دیگــری بــه نظــر برســید؟‬ ‫هیــچ کــس بــه ایمیــل هــای شــما پاســخ نمــی دهــد و در‬ ‫صــورت عــدم اطمینــان از ارســال کننــده ایمیــل‪ ،‬انهــا را‬ ‫مســدود یــا بــه عنــوان هرزنامــه عالمــت گــذاری نمــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا یــک راه حــل سفارشــی میزبانــی ایمیــل کــه بــه شــما‬ ‫یــک دامنــه شــخصی ماننــد ‪maria@prettyflowers.‬‬ ‫‪ com‬مــی دهــد‪ ،‬مشــتریانی کــه قبــا ً شــما را بــا نــام مــی‬ ‫شناســند‪ ،‬ادرس ایمیــل شــما را مــی شناســند و نامــه را بــاز‬ ‫مــی کننــد‪ .‬و مشــتریان جدیــد متوجــه مــی شــوند کــه یــک‬ ‫ایمیــل تجــاری حرفــه ای دریافــت کــرده انــد کــه اعتمــاد‬ ‫بیشــتری را القــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬یک ایمیل مارک برای اعتبار بیشتر‬ ‫جلــب اعتمــاد مشــتری فــوق العــاده چالــش برانگیــز‬ ‫اســت و هیــچ چیــز بــه انــدازه یــک ادرس ایمیــل مــارک دار‬ ‫تاثیرگــذار نیســت‪.‬‬ ‫بــه ‪ care@prettyflowers.com‬و @‪sales‬‬ ‫‪ prettyflowers.com‬فکــر کنیــد‪ .‬اگــر افــرادی بــا همــان‬ ‫نــام دامنــه از وب ســایت کســب و کار شــما بازدیــد کــرده‬ ‫باشــند‪ ،‬بالفاصلــه متوجــه خواهنــد شــد کــه ایــن ایمیــل بــه‬ ‫دلیــل دامنــه ایمیــل سفارشــی متصــل اســت‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز ایــن کار را نکرده انــد‪ ،‬می تواننــد بــه ســرعت نــام‬ ‫دامنــه شــما را در وب جســتجو کننــد و ان را پیــدا کننــد تــا‬ ‫مطمئــن شــوند کــه معاملــه واقعــی شماســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬مجموعه ای ثابت از ایمیل های تجاری برای تیم‬ ‫اگــر تیمــی در اطــراف خــود داریــد‪ ،‬ممکــن اســت همــه‬ ‫انهــا بــه ایمیــل نیــاز داشــته باشــند‪ .‬اگــر همــه انهــا از یــک‬ ‫دامنــه ایمیــل اســتفاده کننــد‪ ،‬مشــخص اســت کــه بــرای‬ ‫چــه کســی کار مــی کننــد و حتــی در بیــن کارکنــان‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫را اســان تــر مــی کنــد‪ .‬فقــط فکــر کنیــد اگــر ایمیل هایــی‬ ‫را از ‪ bellahope@prettyflowers.com‬در مقایســه بــا‬ ‫‪ gmail.com@bettyboop98‬دریافــت می کنیــد‪ ،‬ترجیــح‬ ‫می دهیــد کــدام ایمیــل را بــاز کنیــد؟‬ ‫‪ .4‬کنتــرل کامــل بــر روی تمــام ایمیــل هــای دامنــه‬ ‫سفارشــی‬ ‫هنگامــی کــه ایمیــل سفارشــی خــود را تنظیــم مــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬از حقــوق مدیریــت بــر روی تمــام ادرس هــای‬ ‫ایمیلــی کــه در ان دامنــه داریــد‪ ،‬برخــوردار مــی شــوید‪.‬‬ ‫ایــن بــدان معناســت کــه شــما بــه تمامــی اطالعــات رد‬ ‫و بــدل شــده از طریــق ایــن دامنــه ایمیــل دسترســی و‬ ‫کنتــرل کامــل داریــد‪.‬‬ ‫اگــر کارمنــدان انهــا را تــرک کننــد یــا نامشــان را تغییــر‬ ‫دهنــد‪ ،‬مدیریــت ایمیــل هــا بــه عنــوان بخشــی از ایمیــل‬ ‫عمومــی دشــوار خواهــد بــود‪ .‬بــا یــک راه حــل سفارشــی‬ ‫میزبانــی ایمیــل‪ ،‬شــما بــه طــور خــودکار همــه چیــز را بــه‬ ‫راحتــی مالــک و مدیریــت مــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬ایمنی و شفافیت باالتر‬ ‫بــه عنــوان ادمیــن همــه ایمیل هــای ثبت شــده بــا دامنــه‬ ‫ایمیــل سفارش ـی تان‪ ،‬می توانیــد تنظیمــات ســرور امنیتــی‬ ‫را مدیریــت کنیــد تــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هیــچ‬ ‫داده ای کــه رد و بــدل می شــود بــه خطــر نمی افتــد‪.‬‬ ‫اگــر در مــورد یکــی از کارکنــان و فعالیــت انهــا مطمئــن‬ ‫نیســتید‪ ،‬مــی توانیــد دریافــت کننــدگان ایمیــل انهــا را‬ ‫بررســی کــرده و فعالیــت پســتی انهــا را نظــارت کنیــد‪.‬‬ ‫بــا میزبانــی ایمیــل مقــرون بــه صرفــه مــی توانیــد بــه‬ ‫راحتــی یــک دامنــه ایمیــل سفارشــی را از طریــق کنتــرل‬ ‫پنــل ثبــت کنیــد‪ ،‬صــرف نظــر از اینکــه قبــا ً یــک دامنــه‬ ‫تجــاری داریــد یــا خیــر‪ .‬شــما بــه ســادگی مــی توانیــد یــک‬ ‫حســاب کاربــری ثبــت کنیــد و ایمیــل سفارشــی خــود را در‬ ‫کمتــر از یــک دقیقــه میزبانــی کنیــد‪.‬‬ ‫چرا یک سرویس میزبانی ایمیل حرفه ای‬ ‫را انتخاب کنید؟‬ ‫‪ .1‬ارزش عالی‬ ‫امــکان دریافــت میزبانــی ایمیــل بــا حداقــل ‪ 1‬دالر در مــاه‬ ‫وجــود دارد‪ .‬حتــی طرح هــای میزبانــی ایمیــل ‪Business‬‬ ‫و ‪ Enterprise‬بــا قیمــت ‪ 10‬تــا ‪ 20‬دالر بــرای ‪ 50‬تــا ‪100‬‬ ‫گیگابایــت فضــای ذخیره ســازی و چندیــن صنــدوق پســتی‬ ‫مقــرون بــه صرفــه هســتند‪.‬‬ ‫‪ .2‬سرورهای سریع‬ ‫چندیــن ســرور تضمیــن می کننــد کــه می توانیــد از هــر‬ ‫کجــای دنیــا بــه ایمیــل خــود بــا حداقــل تاخیــر دسترســی‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬هنگامــی کــه مــی خواهیــد بــه‬ ‫یــک جلســه کاری مهــم برویــد‪ ،‬دیگــر نگــران ایــن نخواهیــد‬ ‫بــود کــه بــرای دانلــود یــک فایــل ‪ 2 PDF‬مگابایتــی صبــر‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬پشتیبان گیری قابل اعتماد‬ ‫همــه ایمیل هــای میزبانــی شــده روی یــک ســرور اصلــی‬ ‫در یــک ســرور اضافــی پشــتیبان گیری می شــوند‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫می توانیــد مطمئــن باشــید کــه بــدون هیــچ گونــه نقــص‬ ‫فنــی و اختاللــی‪ ،‬طبــق معمــول کار می کنــد‪.‬‬ ‫معمــوال ً مــی توانیــد از طریــق چــت زنــده‪ ،‬ایمیــل و تلفــن‬ ‫بــا تیــم خدمــات مشــتری تمــاس بگیریــد‪ .‬تیــم فنــی هــر‬ ‫مشــکلی را کــه داریــد در یــک ســاعت یــا کمتــر حــل مــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بدون تبلیغات مزاحم‬ ‫ان تبلیغــات بنــری را کــه بــا پیمایــش در ایمیل هایتــان‬ ‫شــما را ازار می دهنــد‪ ،‬فرامــوش کنیــد‪ .‬فقــط بــا ‪ 1‬دالر‪ ،‬بــه‬ ‫یــک محیــط ایمیــل ســازمان یافتــه و تمیــز دسترســی داریــد‬ ‫کــه تمــام ویژگــی هایــی را کــه از یــک حســاب ایمیــل تجــاری‬ ‫مــی خواهیــد‪ ،‬از جملــه ‪ 5‬گیگابایــت فضــای ذخیــره ســازی‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪ .‬اگــر اغلــب فایل هــای بزرگــی را ارســال‬ ‫و دریافــت می کنیــد‪ ،‬فقــط بــا ‪ ۲‬دالر اضافــی‪ ،‬می توانیــد‬ ‫فضــا را ســه برابــر کنیــد‪ ،‬کــه همچنیــن تمایــل داریــد ان هــا‬ ‫را در حســاب ایمیــل خــود ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬بدون هرزنامه خسته کننده‬ ‫ایــن ایمیــل هــای تصادفــی مزاحــم را کــه روزانــه در‬ ‫صنــدوق ورودی شــما فــرود مــی اینــد را فرامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫یــک ســرویس میزبانــی ایمیــل حرفــه ای از فیلترهــای‬ ‫پیشــرفته ضــد هرزنامــه اســتفاده می کنــد تــا ایمیل هــای‬ ‫بعــدی بــا موضــوع یــا فرســتنده های مشــابه دوبــاره در‬ ‫صنــدوق ورودی شــما قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف بیــش از ‪50‬‬ ‫تــن شــکر احتــکار شــده در بازرســی از انبارهــای‬ ‫‏شــهرک صنعتــی شهرســتان شــیروان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســردار«‬ ‫ســعید مطهــری زاده » در تشــریح ایــن خبــر‏گفــت‪:‬‬ ‫در پــی دریافــت خبــری بــه پلیــس شــیروان مبنــی‬ ‫بــر احتــکار کاال هــای اساســی مراتــب در‏دســتور کار‬ ‫پلیــس اگاهــی قرارگرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات اولیــه و‬ ‫بررس ـی های میدانــی مامــوران پلیــس اگاهــی بــه‬ ‫صــورت‏جــدی شــروع شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش بــی‬ ‫وقفــه مامــوران محــل نگهــداری کاالهــای احتــکاری‬ ‫‏شناســایی شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه مامــوران بــا هماهنگــی بــه عمــل امــده در‬ ‫‏بازرســی از محــل مــورد نظــر مقــدار ‪ 50‬تــن شــکر‬ ‫احتــکار شــده را کشــف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫‏ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم نیــز دســتگیر کــه بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫‏مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه ارزش ایــن مقــدار شــکر احتــکار شــده ‪9‬‬ ‫میلیــارد‏و ‪ 100‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬برخــورد ویــژه بــا مجرمــان و محتکــران بــه‬ ‫صــورت‏ویــژه توســط پلیــس دنبــال مــی شــود و از‬ ‫شــهروندان نیــز انتظــار داریــم تــا ضمــن اســتمرار‬ ‫همــکاری‏بــا پلیــس در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی‏‏‪ 110‬اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫کشف ‪ 14‬فقره سرقت‬ ‫در نتیجه اجرای طرح‬ ‫مقابله با سرقت‬ ‫در جاجرم‏‬ ‫‪ Outlook .6‬و ‪ Gmail‬ادغام‬ ‫اگــر هنــوز نمــی خواهیــد راه خــود را بــا ‪ Gmail‬یا ‪Outlook‬‬ ‫جــدا کنید‪ ،‬اصال ً مشــکلی نیســت‪.‬‬ ‫بــا ایمیل هــای ‪ SMTP‬ماننــد ‪ POP3‬و ‪ ،IMAP‬ایــن‬ ‫ســرویس های میزبانــی ایمیــل را می تــوان بــا ‪Outlook،‬‬ ‫‪ Gmail، Thunderbird‬و کالینت هــای ایمیــل مشــابه‬ ‫ادغــام کــرد کــه مدیریــت اســان تری ایمیل هــا را ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬بــه خصــوص اگــر قبــا ً بــه ان عــادت کــرده‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫ایــن بــه شــما امــکان مــی دهــد ایمیــل هــای پیچیــده تــری‬ ‫را در مقایســه بــا ویرایشــگر اصلــی یــک ســرویس وب میــل‬ ‫بنویســید و قالــب بنــدی کنیــد‪.‬‬ ‫ایمیــل خــود را بــا یــک دامنــه ایمیــل سفارشــی و خدمــات‬ ‫میزبانــی ایمیــل اختصاصــی حرفــه ای تــر کنیــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک دامنــه ایمیــل سفارشــی و میزبانــی‬ ‫ایمیــل اختصاصــی را از طریــق یــک کنتــرل پنــل سفارشــی‬ ‫انتخــاب مــی کنیــد کــه میزبانــی از هــر نــوع را اســان مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬چــه میزبانــی وب ســایت یــا ایمیــل تجــاری‪ ،‬از مزایــای‬ ‫ان بهــره منــد خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ارائــه دهنــدگان میزبانــی ممکــن اســت هنــگام ثبــت دامنه‬ ‫بــرای یــک وب ســایت‪ ،‬یــک ایمیــل دامنــه سفارشــی را بــه‬ ‫صــورت رایــگان ارائــه دهنــد‪ .‬ایــن میزبانــی ایمیــل بــی نظیــر‬ ‫و بســیار مقــرون بــه صرفــه بــرای شــما اســت‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫ان را ازمایــش کنیــد تــا ببینیــد کــه ایــا راه حــل مناســب‬ ‫میزبانــی ایمیــل بــرای تجــارت شــما اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف‬ ‫‪ 14‬فقــره ســرقت در نتیجــه اجــرای طــرح مقابلــه‏بــا‬ ‫ســرقت خبــر داد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫«رضاقندی» در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪:‬در‬ ‫راســتای ارتقــاء امنیــت اجتماعــی طــرح‏عملیاتــی‬ ‫تشــدید مقابلــه بــا ســرقت در ســطح شهرســتان بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح بــا تــاش ماموران‬ ‫پلیــس اگاهــی و مامــوران انتظامــی شهرســتان‏‏‪9‬‬ ‫ســارق و ‪1‬مالخر دســتگیر و ‪ 14‬فقره پرونده ســرقت‬ ‫هــم کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح‬ ‫همچنیــن مقــداری انــواع مــواد مخــدر کشــف‬ ‫‏و‪2‬نفرخرده فروش و ‪15‬معتادمتجاهر و ‪2‬نفرمحکوم‬ ‫متــواری دستگیرشــدند اظهــار داشــت‪:‬در‏ایــن راســتا‬ ‫از بیــش از‪ 20‬واحــد صنفــی بازدیــد بعمــل امــده کــه‬ ‫بــه هفــت واحــد صنفــی تعمیــرات‏وخریدوفــروش‬ ‫موبایــل جهــت پلمــپ تذکــر داده شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی جاجــرم در خاتمه بیان داشــت‪:‬‬ ‫مقابلــه بــا ســرقت یکــی از اولویت هــای پلیس‏می‬ ‫باشــد و افــرادی کــه بخواهنــد بــا اعمــال مجرمانــه‬ ‫امنیــت جامعــه را خدشــه دار کننــد ‪،‬پلیــس در‬ ‫‏چهارچــوب قانــون وبــدون هیچگونــه اغماضــی و‬ ‫قاطعانــه بــا ان هــا برخــورد خواهــد کــرد‏‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪ -719‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-719‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/08‬شعبان‪/‬‬ ‫‪08 - 2023‬‬ ‫‪/29 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫چهار شنبه ‪12//10‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫چرای دام جنگل جعفراباد گرگان‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫سالی که با موشک های صدام شروع شد‬ ‫«چگونــه تــوان موشــکی رژیــم بعــث انقــدر زیــاد شــد که حتی پایتخت کشــور‬ ‫مــا را هــدف بگیــرد؟ چــه کشــورهایی بــه صــدام در رســیدن بــه ایــن توانمنــدی‬ ‫کمــک کردنــد؟ و ایــا کســی ان روزهــا و ان موشـک ها را بــه یــاد مـی اورد؟»‬ ‫ســال ‪ 1367‬در شــرایطی شــروع شــد کــه موش ـک های عــراق بــه شــهرهای‬ ‫مرکــزی ایــران و حتــی بــه تهــران هــم می رســیدند‪ .‬جنگــی کــه تــا پیــش از ان‬ ‫بــرای بســیاری از پایتخت نشــیان ماجرایــی در دوردسـت ها بــود‪ ،‬بــه واقعیتــی‬ ‫عینــی و ملمــوس بــدل شــد‪ .‬سیاســت رســمی و اعالم شــده صــدام متحدانــش‬ ‫ایــن بــود کــه بــا درگیــر کــردن هرچــه بیشــتر غیرنظامیــان و مــردم عــادی ایــران‪،‬‬ ‫هزینــه ادامــه جنــگ را بــرای کشــور مــا بــاال و باالتر ببرند و اتش بســی با شــرایط‬ ‫مطلــوب خودشــان را بــه مــا تحمیــل کننــد‪ .‬چنــان که محمــد درودیــان در کتاب‬ ‫«اغــاز تــا پایــان» (مرکــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ) می نویســد مقامــات‬ ‫رژیــم بعــث بــه صراحــت می گفتنــد «عــراق از کلیــه ســاح های ممکــن بــرای‬ ‫وادار ســاختن ایران به پذیرش اتش بس اســتفاده خواهد کرد‪ ».‬منظورشــان‬ ‫از «کلیــه ســاح های ممکــن» حتــی ســاح شــیمیایی هــم بــود‪.‬‬ ‫گویــا چنــد کشــور در تقویــت تــوان موشــکی عــراق و تجهیــز بعثی هــا بــه‬ ‫چنیــن ســاح های قدرتمنــدی نقــش داشــتند‪ .‬فهرســت ایــن کشــورها از‬ ‫ابرقدرت هایــی مثــل ایــاالت متحــده امریــکا و شــوروی شــروع می شــد و بــه‬ ‫کشــورهایی مثــل انگلیــس و المــان غربــی و حتــی ارژانتیــن می رســید‪ .‬بــه‬ ‫نوشــته کنــت تیمرمــن در کتــاب «ســوداگری مــرگ» (ترجمــه احمــد تدیــن‪،‬‬ ‫انتشــارات رســا) امریکایی هــا از طریــق مرکز بازرگانــی امریکا – عراق تجهیزات‬ ‫و ابزارهایــی مثــل «دنده هــای الکترونیکــی و ابزارهــای ماشــینی دوکاره بــه‬ ‫مرکــز تولیــد موشــکی ســعد‪ ،16‬کارخانــه تولیــد بمــب بــدر‪ ،‬کارخانــه موشــکی‬ ‫صــدام‪ ،‬کارخانه هــای الکترونیــک دفاعــی منصــور و صالح الدیــن و مجتمــع‬ ‫تســلیحاتی تاجــی» را بــه عــراق صــادر می کردنــد و از چنــد کشــور عــرب منطقــه‬ ‫می خواســتند تــا حمایت هــای مالــی خودشــان را از صــدام دریــغ نکننــد‪.‬‬ ‫حمایت شوروی از صدام برای فشار به ایران‬ ‫حکومــت شــوروی هــم بــا دالیلــی دیگــر پشــت رژیــم بعــث ایســتاده بــود‬ ‫و بــرای فشــار هرچــه بیشــتر بــه ایــران‪ ،‬مــدام صــدام را قوی تــر و مســلح تر‬ ‫می کــرد‪ .‬انــان دنبــال معامل ـه ای بــا ایــران بودنــد تــا مشــکلی از مشــکالت‬ ‫بــزرگ خودشــان در اســیا را تدبیــر کننــد‪ .‬بــه گفتــه علی اکبــر والیتــی‪ ،‬وزیــر‬ ‫خارجــه کشــور مــا در ان مقطــع «در اوج بمباران هــای عــراق بــه قائم مقــام‬ ‫وزیــر خارجــه شــوروی گفتــم چــرا بــه عراقی هــا موشــک می دهیــد؟ گفــت‬ ‫شــما دســت از حمایــت مجاهدیــن افغانــی برداریــد تــا مــا هــم موشــک‬ ‫ندهیــم‪ .‬معاملــه خوبــی نیســت؟»‬ ‫ماجــرای شــوروی و افغانســتان از ایــن قــرار بــود کــه ان هــا اوایــل زمســتان‬ ‫‪ 1979‬بــه هــدف حمایــت از دولتــی کمونیســتی بــه ایــن کشــور مســلمان‬ ‫یــورش بردنــد و انجــا را اشــغال کردنــد‪ .‬کوشــیدند تــا ایــن کشــور بــا جمعیت‬ ‫اکثرا مســلمان را به کشــوری سوسیالیســتی و مطیع شــوروی تبدیل کنند‪.‬‬ ‫کار ناممکــن و اشــتباه بزرگــی بــود‪ ،‬امــا کرملین نشــینان بــرای فهم این خطا‬ ‫به چند ســال زمان نیاز داشــتند‪ .‬ویکتور شبشــتین در کتاب «انقالب های‬ ‫‪( »1989‬ترجمــه بیــژن اشــتری‪ ،‬نشــر ثالــث) روایــت می کنــد کــه گورباچــف‬ ‫همیــن کــه بــه قــدرت رســید بــه ژنــرال اناتولــی زایتســف دســتور داد تــا «بــه‬ ‫کابــل بــرود و پاســخ صادقانـه ای بــرای ایــن پرســش بیابد‪ :‬ایا اتحاد شــوروی‬ ‫می توانــد در جنــگ افغانســتان پیــروز شــود؟ زایتســف برنامه ریــز نظامــی‬ ‫فوق العــاده ماهــری بــود و گرچــه در برخــی نبردهــای جنــگ افغانســتان‬ ‫شــرکت کــرده بــود‪ ،‬امــا مســئولیتی در قبــال شکســتی کــه روس هــا در مــرز‬ ‫جنــوب شرقی شــان بــا ان روبــه رو بودنــد نداشــت‪ .‬زایتســف بــا پاســخی‬ ‫ضرورتــا ًیک کلمـه ای بــه مســکو برگشــت‪ :‬نــه‪».‬‬ ‫راوی می افزایــد زایتســف «بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه تنهــا راه خاتمــه‬ ‫جنــگ طبــق معیارهــای شــوروی مســدود کــردن کامــل مرزهــای افغانســتان با‬ ‫پاکستان و ایران به منظور جلوگیری از دستیابی مجاهدین به محموله های‬ ‫تســلیحاتی‪ ،‬و به دام انداختن چریک های مســلمان در داخل کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایــن کار بــدون اعــزام صدهــا هــزار ســرباز اضافــی بــه وســط مهلکـه ای کــه تــا‬ ‫همین جــای کار پنج ونیــم ســال طــول کشــیده و جــان هفــت هــزار و پانصــد‬ ‫ســرباز شــوروی را ســتانده بــود‪ ،‬ناممکــن بــود‪ ».‬بــه ایــن ترتیــب شــوروی (یــا‬ ‫در واقــع میخائیــل گورباچــف) در باتالقــی گرفتــار شــده بــود کــه بــرای نجــات‬ ‫خــودش از ان مجبــور بــود بــه انجــام برخــی کارهــا‪ ،‬از جملــه کارهــای کثیفــی‬ ‫مثــل حمایــت از صــدام بــرای فشــار بــه ایــران روی بیــاورد‪.‬‬ ‫ویرانی های موشکی در یک کتاب عکس‬ ‫در کتاب «‪ 50‬روز از جنگ (حمالت موشکی به تهران) به روایت تصویر»‬ ‫(انتشــارات ســروش) گوشـه هایی از ویرانــی ناشــی از برخــورد موشـک های‬ ‫عراقــی ثبــت شــده اســت‪ .‬ایــن کتــاب‪ ،‬کاری اســت از ساســان مویــدی‪،‬‬ ‫س از بمبــاران و موشــک باران‬ ‫عــکاس جنــگ و او در ان ‪ 64‬قطعــه عکــ ‬ ‫مناطــق مختلــف شــهر تهــران را انتخــاب کــرده اســت‪ .‬ایــن کتــاب نخســتین‬ ‫بــار ســال ‪ 1368‬منتشــر شــد و مویــدی چنــدی بعــد در مصاحبـه ای (مجلــه‬ ‫«کتــاب هفتــه» شــماره ‪ )272‬گفــت «عــراق در زمــان جنــگ معموال ســالی‬ ‫یــک یــا دو بــار‪ ،‬تهــران را بمبــاران و موشــک باران می کــرد و اغلــب هــم‬ ‫نزدیــک عیــد نــوروز ایــن حمــات را انجــام مـی داد‪ .‬امــا یازدهم اســفند ســال‬ ‫‪ 66‬و اصابــت اولیــن موشــک بــه یکــی از کوچه هــای میــدان هفت تیــر و‬ ‫شــهادت پرهــوم ابراهیمــی‪ ،‬نــوزاد چهــار ماهه‪ ،‬نشــانگر متفاوت بــودن این‬ ‫موش ـک باران تهــران بــود‪ .‬مــن بــا موتورســیکلت زنده یــاد بهمــن جاللــی‪،‬‬ ‫عــکاس انقــاب و دفاع مقــدس‪ ،‬در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه محــل‬ ‫اصابــت موش ـک ها می رفتــم و از وقایــع عکــس می گرفتــم‪».‬‬ ‫بازگشت شکوهمند‬ ‫امام خمینی پس‬ ‫از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی به قم‬ ‫امــام خمینــی پــس از تشــکیل دولــت موقــت و ســامان‏یابی نســبی اوضــاع‬ ‫کشــور‪ ،‬بنــا بــه وعــده‏ای کــه داده بودنــد هجــده روز پــس از پیــروزی انقــاب‬ ‫در تاریــخ دهــم اســفند ‪1357‬ش‪ ،‬بــه کانــون انقــاب اســامی‪ ،‬یعنــی قــم‬ ‫عزیمــت نمودنــد‪.‬‬ ‫امــام خمینــی پــس از بازگشــت پیروزمندانــه بــه میهــن اســامی ایــران‪ ،‬در یــک‬ ‫ســخنرانی بــه طــاب علــوم دینــی قــم کــه در مدرســه علــوی تهــران بــه حضــور‬ ‫ایشــان رســیده بودنــد نویــد دادنــد کــه در چنــد روز اینــده به قــم مراجعت خواهد‬ ‫کــرد و «در انجــا در خدمتتــان خواهــم بــود‪».‬‬ ‫هجــده روز بعــد حضــرت امــام پــس از تشــکیل دولــت موقــت انقــاب اســامی و‬ ‫ســامان یابی نســبی اوضــاع کشــور‪ ،‬مصمــم شــدند کــه بــه قم کانــون انقالب اســامی‬ ‫عزیمــت نماینــد‪ .‬ایشــان پیــش از خــروج از تهــران بــه شــورای انقالب ماموریــت دادند‬ ‫تــا «امــوال منقــول و غیرمنقــول خانــدان پهلــوی و عمــال و مربوطیــن به این سلســله‬ ‫را کــه در طــول مــدت ســلطه غیرقانونــی از بیت المــال مســلمین اختــاس نموده انــد‪،‬‬ ‫بــه نفــع مســتمندان و کارگــران و کارمنــدان ضعیــف مصــادره نماینــد‪».‬‬ ‫رهبــر کبیــر انقــاب اســامی قبــل از ســفر بــا صــدور پیامــی از مــردم تهــران‬ ‫خداحافظــی کردنــد‪« .‬الحــق بــه همــت واالی ایــن ملــت رنــج دیــده بود کــه با اتکا‬ ‫بــه قــدرت الیــزال الهــی و اعتمــاد بــه ولــی عصــر –عجل اللــه فرجــه – پیــروزی بــر‬ ‫قدرت هــای شــیطانی حاصــل شــد و نیــز از اهالــی محتــرم تهران که از حیــن ورود‬ ‫تاکنــون کــه می خواهــم صورتــا ًانــان را وداع کنــم‪ ،‬گرچــه روحــا و قلبــا از انــان‬ ‫و ســایر ملــت عزیــز دور نیســتم – زحمــات فوق العــاده کشــیده و عواطــف پــر‬ ‫شــور از خــود نشــان دادنــد‪ ،‬تقدیــر و تشــکر می کنــم مــن مرهــون عواطــف همــه‬ ‫جناحهــا و اقشــار محتــرم هســتم‪».‬‬ ‫حضــرت امــام ایــن پیــام را کــه از منــزل دامادشــان جنــاب اقــای محمــود بروجــردی‬ ‫منتشــر کردنــد خطــاب بــه ملــت ایــران اعــام کردنــد کــه شــکل حکومــت ایــران بــه‬ ‫زودی «رفرانــدوم خواهــد شــد» و انچــه ایــن جانــب بــه ان رای دهــم «جمهــوری‬ ‫اســامی اســت‪ .‬نــه یــک کلمــه زیــاد و نــه یــک کلمــه کــم‪ ».‬ایشــان در ایــن پیــام‬ ‫چهــارد ه مــاده ای از ملــت ایــران خواســتند بــه «جمهوری اســامی» رای دهند که تنها‬ ‫«ایــن مســیر انقــاب اســامی اســت‪ ».‬رهبــر کبیــر انقــاب اســامی در بخــش دیگــر‬ ‫از ایــن پیــام بــه مطبوعــات و رســانه های تبلیغاتــی توصیــه نمودنــد «کــه تحــت تاثیــر‬ ‫راســت و چــپ و شــرق و غــرب واقــع نشــده و خــود را در مســیر انقــاب اســامی قــرار‬ ‫دهنــد‪ ».‬امــام خمینــی تصریــح نمودنــد‪« :‬ازادی بیــان و قلــم و عقیــده بــرای همــگان‬ ‫ازادی می باشــد لکــن مــردم توطئــه را هرگــز اجــازه نمی دهنــد‪ ».‬و ســپس طــی‬ ‫حکمــی جنــاب اقــای مهــدوی هــادوی را بــه «ســمت دادســتان کل انقــاب جمهــوری‬ ‫اســامی» منصــوب نمودنــد‪.‬‬ ‫خبــر بازگشــت امــام بــه قــم موجــی از شــادی را در سراســر ایــن شــهر ایجــاد‬ ‫کــرد‪ ،‬گــروه کثیــری از طبقــات مختلــف مــردم از شــهرهای اســتان مرکــزی بــرای‬ ‫اســتقبال از امام به این شــهر امده بود‪ .‬شــادی وصف ناپذیری سرتاســر قم را‬ ‫فرا گرفته بود‪ .‬با ان که امام چراغانی و تشــریفات رســمی را خوش نداشــتند‬ ‫و فرمــوده بودنــد از ان پرهیــز شــود‪ ،‬بیشــتر مغازه هــا و ســر درب خانه هــا بــا‬ ‫چراغ هــای رنگارنــگ تزئیــن شــده بــود و خیابانهــا و میادیــن سراســر با بیرق های‬ ‫ســبز و تصاویــر کوچــک و بــزرگ امــام اراســته شــده بود‪ .‬دهها تــن از خبرنگاران‬ ‫داخلــی و خارجــی در قــم بودنــد‪ .‬میهمانــان قــم‪ ،‬چه خبرنگاران و چه مســافران‬ ‫شــهرها‪ ،‬بــه رایــگان پذیرایــی می شــدند‪ ،‬و هزینــه خــورد و خــوراک و اقامــت‬ ‫انــان را مــردم قــم بــر عهــده داشــتند‪ .‬غــذا می دادنــد‪ ،‬شــربت و شــیرینی پخــش‬ ‫می کردنــد‪ ،‬اب و چــای می اوردنــد‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ 8/30‬صبــح بــود کــه اتومبیــل حامــل امــام بــه ‪ 20‬کیلومتــری قــم‬ ‫می رســد حضــرت امــام پیــش از رســیدن بــه قــم در پــادگان منظریــه توقــف‬ ‫کردنــد و دقایقــی را بــه اســتراحت پرداختنــد و در جمــع پرســنل نظامــی بیانــات‬ ‫کوتاهــی ایــراد فرمودنــد و ســپس بــه راه افتادنــد‪ .‬در تمــام طــول خیابانهــای قــم‬ ‫بــه خصــوص خیابانهــای مســیر مــردم جمــع شــده اند زنــان در ســویی و مــردان‬ ‫در ســوی دیگــر خیابــان ایســتاده اند‪ ،‬بســیاری از اســتقبال کننــدگان تصاویــر‬ ‫کوچــک پارچـه ای امــام خمینــی را بر روی لباسهایشــان دوخته بودنــد‪ .‬در خیابان‬ ‫«تهــران» قــم کــه مدخــل شــهر اســت‪ ،‬گــروه زیــادی از افســران کادر شــهربانی‬ ‫قــم بــا لبــاس فــرم‪ ،‬در حالــی کــه هــر یــک یــک گل میخک به ســینه دارند‪ ،‬منتظر‬ ‫ورود امــام صــف کشــیده اند‪ .‬حضــرات ایــات عظــام مرعشــی نجفــی‪ ،‬گلپایگانــی‬ ‫و شــریعتمداری و علمــا و روحانیــون حــوزه علمیــه قــم بــرای اســتقبال از امــام بــه‬ ‫ده کیلومتــری شــهر امده انــد‪ .‬ســاعت ‪ 11‬صبــح جمعیــت انقــدر زیــاد شــده اســت‬ ‫کــه جــای ســوزن انداختــن نمانــده اســت‪ .‬اکنــون خبر می رســد کــه امام بــه دروازه‬ ‫شــهر رســیده اند جمعیــت ســر از پــا نمی شناســد‪ ،‬عــده ای از شــوق می گرینــد‪.‬‬ ‫نــاگاه جنــب و جــوش در جمعیــت افتــاد‪ ،‬صفــوف مــردم شــکافته شــد و اتومبیــل‬ ‫رهبــر انقــاب نمایــان گردیــد‪ .‬یــک بــاره جمعیــت دســتها را ســوی اســمان بــرد‪.‬‬ ‫فریادهــای شــادی از دل کشــید و غریــو زد‪« :‬صــل علــی محمــد رهبــر مــا خــوش‬ ‫امــد» نظــم بــه هــم ریخــت‪ .‬مــردم ریختنــد دور اتومبیــل امــام و دیگــر دریــای‬ ‫خروشــنده خلــق بــود کــه مــوج مـی زد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام در حالــی کــه در جلــوی ماشــین بلیــزر نشســته بودنــد‪ .‬به مســجد‬ ‫امام حســن عســگری (ع) رســیدند‪ ،‬جمعیت بســیار زیادی اجتماع کرده بودند‪.‬‬ ‫امــام از ماشــین پیــاده شــده وارد حیــاط مســجد شــدند و بـ ا اقایــان مراجــع کــه به‬ ‫اســتقبال امــده بودند مالقــات کردند‪.‬‬ ‫امــام خمینــی بعــد از اتمــام مالقــات بــا مراجــع بــه منزلــی در خیابان «ســاحلی» قم‪،‬‬ ‫کــه از ســوی ســتاد اســتقبال از حضــرت امــام در قــم تشــکیل شــده بــود و مســئولیت‬ ‫ان در قــم بــه عهــده ایت اللــه یــزدی بــود اســکان یافتنــد و قــرار شــد بعــد از ان بــه‬ ‫مدرســه فیضیــه برونــد و نخســتین سخنرانی شــان را در انجــا ایــراد کننــد‪« .‬هنــگام‬ ‫عصــر‪ ،‬مدرســه فیضیــه و دارالشــفاء و صحن هــای مجــاور لبریــز از جمعیــت شــده‬ ‫بــود‪ .‬صــدا بــه صــدا نمی رســید‪ ،‬وســایل صوتــی هــم جوابگــوی ان فضــا و شــرایط‬ ‫نبــود‪ ،‬بــا ان کــه فصــل زمســتان بــود روی ســر مــردم اب می پاشــیدند تــا از گرمــا‬ ‫کاســته شــود‪».‬‬ ‫امام راحل از درهای پشــت مدرســه فیضیه که در خیابان ســاحلی بود وارد‬ ‫شــدند و مســتقیما بــه جایگاهــی کــه بــرای ایشــان امــاده شــده بــود تشــریف‬ ‫اوردنــد‪ ،‬بــه پیشــنهاد امــام ایت اللــه یــزدی پشــت بلندگــو رفــت و «مــردم را‬ ‫بــه ســکوت و ارامــش در هنــگام ســخنرانی امــام دعــوت نمــود‪ ،‬بعــد از انکــه‬ ‫فضــای فیضیــه قــدری ســاکت شــد و همهمــه جمعیــت گــم شــد‪ 8».‬حضــرت‬ ‫امــام ســخنرانی تاریخــی خویــش را در برابــر مــوج جمعیــت بی شــمار ایــراد‬ ‫فرمودنــد کــه خبرنــگاران خارجــی متــن ان را همــراه بــا گزارشــی از ایــن اجتمــاع‬ ‫بــه سراســر جهــان مخابــره کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در ابتدای سخنانشــان از ملت ایران تشــکر نمودند‪« .‬من از عواطف‬ ‫شــما ملــت ایــران تشــکر می کنــم‪ .‬مــن شــما ملــت رنــج دیــده را فرامــوش‬ ‫نمی کنــم‪ ،‬مــن از عهــده تشــکر شــما برنمی ایــم‪ ».‬ســپس به تبییــن برنامه های‬ ‫دولــت جمهــوری اســامی پرداختنــد و فرمودنــد‪« :‬مــا مبارزه با فســاد را بــا دایره‬ ‫امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه یک وزارت خانه مســتقل و بدون پیوســتگی‬ ‫بــه دولــت خواهــد شــد ان شــاء الله مبــارزه بــا فســاد می کنیــم‪ ،‬فحشــا را قطــع‬ ‫می کنیــم‪ ،‬مطبوعــات‪ ،‬رادیــو تلویزیــون‪ ،‬ســینماها را اســامی می کنیــم‪ ،‬حــدود‬ ‫اســام را جــاری می کنیــم‪ ،‬در سراســر ایــران بــرای مــردم مســکن می ســازیم‪».‬‬ ‫ایشــان موضــوع مجانــی شــدن اب و بــرق را بــرای افــراد بی بضاعــت اعــام‬ ‫نمودنــد‪« .‬مــا عــاوه بــر ایــن کــه زندگــی مــادی شــما را می خواهیــم مرفــه‬ ‫بشــود‪ ،‬زندگــی معنــوی شــما را هــم می خواهیــم مرفــه باشــد‪ .‬شــما بــه‬ ‫معنویــات احتیــاج داریــد‪ .‬معنویــات مــا را بردنــد‪ ،‬این هــا دل خــوش نباشــید‬ ‫کــه مســکن فقــط می ســازیم‪ ،‬اب و بــرق را مجانــی می کنیــم‪ ،‬بــرای طبقــه‬ ‫مســتمند‪ ،‬اتوبــوس را مجانــی می کنیــم بــرای طبقــه مســتمند دل خــوش بــه‬ ‫ایــن مقــدار نباشــید‪ ،‬معنویــات شــما را‪ ،‬روحیــات شــما را عظمــت می دهیــم‪،‬‬ ‫شــما را بــه مقــام انســانیت می رســانیم‪».‬‬ ‫حضــرت امــام در فــراز دیگــر از بیاناتشــان جمهــوری اســامی را ارمــان ملــت‬ ‫ایــران دانســتند و فرمودنــد‪« :‬انکــه ملــت مــا می خواهــد جمهــوری اســامی‬ ‫اســت‪ ،‬نــه جمهــوری فقــط‪ ،‬نــه جمهــوری دمکراتیــک‪ ،‬نــه جمهــوری دمکراتیــک‬ ‫اســامی بلکــه «جمهــوری اســامی»‪.‬‬ ‫قصــد اولیــه امــام ایــن بــود کــه بــه طــور دائــم در قــم اقامــت کننــد‪ .‬در مالقاتــی کــه‬ ‫اقــای بــازرگان بــا امــام داشــت‪ ،‬گفتــه بــود‪« :‬شــما در قــم نشســته اید و می خواهیــد‬ ‫حکومــت کنیــد؟ مــا هــر روز بایــد ایــن راه را بیاییــم و برویــم‪ .‬امــام خمینــی لبخنــدی‬ ‫زده و فرمــوده بودنــد‪« :‬فعــا کــه همین جــا هســتیم‪ 11».‬امــا ان حضــرت ‪ 11‬مــاه بعد‬ ‫در ‪ 4‬بهمــن ‪ 1358‬در اثــر ابتــا بــه بیمــاری قلبــی و لــزوم معالجــه در تهــران بــه ایــن‬ ‫شــهر بازگشــتند و تــا پایــان عمــر پربــار خویــش در تهــران اقامــت گزیدنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!