روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 718 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 718

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 718

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 718

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪212 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 09‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/28-‬فوریه‪ /07-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪718 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تالشی از جنس زندگی‬ ‫در دنیای زنانه‬ ‫‪2‬‬ ‫در طرح ذوالفقار‬ ‫‪۱۸۰‬میلیارد ریال اموال‬ ‫سرقتی و قاچاق کشف شد‬ ‫‪3‬‬ ‫دریافت کرایه تاکسی‬ ‫بر اساس تعداد‬ ‫مسافران است‬ ‫‪5‬‬ ‫دشمن در حال‬ ‫خرابکاری در اقتصاد‬ ‫است‬ ‫‪4‬‬ ‫کوتاه کننده لینک‬ ‫چیست و چه‬ ‫کاربردی دارد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫رمزارزها و دور زدن‬ ‫تحریم ها؛ شدنی است؟‬ ‫‪3‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪718‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫همزمان با سراسر کشور‬ ‫جشن نیکوکاری در گلستان‬ ‫اغاز شد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫همزمــان بــا سراســر کشــور جشــن نیکــوکاری بــا‬ ‫شــعار « هــر روز عیــدی دیگراســت » در گلســتان‬ ‫اغازشــد ‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی اظهــار داشــت‪ :‬مــردم ســخاوتمند‬ ‫گلســتان بــا اغــاز جشــن نیکــوکاری در اســتانه ســال‬ ‫جدیــد بــا گلریــزان عاطفــه و مهــرورزی بــه اســتقبال‬ ‫بهــار می رونــد‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ :‬جشــن نیکــوکاری امســال از اول‬ ‫اســفندماه ‪،‬باشــعار« هــر روز عیــدی دیگراســت » وبــا‬ ‫تاکیــد بــر اســتفاده از روش هــای الکترونیکــی اغــاز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ولی بر اســاس ســنت هر ســاله این نهاد‬ ‫پایگاههــای جمــع اوری کمــک هــای مردمی مســتقر در‬ ‫میادیــن اصلــی شــهر را هــم خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه امســال ‪ ۴۲۰‬پایــگاه امــاده‬ ‫دریافــت کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی مــردم‬ ‫اســتان گلســتان در جشن نیکوکاری هستند‪،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا شــروع جشــن نیکــوکاری‪ ۴۰ ،‬پایــگاه در‬ ‫ســطح شــهر و میادیــن اصلــی‪ ۳۶۰ ،‬مرکــز نیکــوکاری‬ ‫و ‪ ۲۰‬اداره کمیتــه امــداد در ســطح اســتان امــاده‬ ‫دریافــت کمــک هــای مردمــی بــه نیازمنــدان در‬ ‫سراســر اســتان هســتند‪.‬‬ ‫بابایــی گفــت‪ :‬جشــن نیکــوکاری از جشـن های ملــی به‬ ‫شــمار م ـی رود کــه هرســاله در اســتانه ســال نــو بــرای‬ ‫جمــع اوری کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی خیــران و‬ ‫اهداءکمک هــا بــه نیازمنــدان واقعــی و خانــواده هــای‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد برگــزار می شــود تــا غــم‬ ‫نــداری از چهــره نیازمنــدان زدوده شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در روز پنجشــنبه ‪ ۱۱‬اســفندماه‬ ‫در همــه میادیــن اصلــی شــهرهای اســتان‪ ،‬پایــگاه‬ ‫جشــن نیکــوکاری ایجــاد مــی شــود و دفاتــر کمیتــه‬ ‫امــداد و مراکــز نیکــوکاری نیــز امــاده دریافــت‬ ‫کمکهــای نقــدی مــردم نوعدوســت اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان افــزود ‪ :‬در روز ‪۱۲‬‬ ‫اســفند مــاه نیــز در پایــگاه هــای نمــاز جمعــه این جشــن‬ ‫برگــزار و کمــک هــای نمازگــزاران جمــع اوری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در روز چهاردهــم اســفندماه‪،‬‬ ‫ســالروز تاســیس کمیتــه امــداد ‪ ،‬زنــگ نیکــوکاری در‬ ‫تمامــی مــدارس اســتان طنیــن انــداز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بابایــی خاطــر نشــان ســاخت‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫‪۱۵‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان توســط مــردم‬ ‫نوعدوســت و مراکــز نیکــوکاری در جشــن نیکــوکاری‬ ‫جمــع اوری شــد و پیــش بینــی می شــود درســالجاری‬ ‫ایــن مبلــغ بــه ‪ ۲۴‬میلیــارد تومــان برســد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬هــم اســتانی هــای خیراندیــش می تواننــد‬ ‫کمک هــای نقــدی خــود را بــه صــورت الکترونیکــی‬ ‫از طریــق انــی پرداخــت و کــد دســتوری‬ ‫‪ *۸۸۷۷*۱*۰۱۷#‬و یــا کمکهــای نقــدی از طریــق‬ ‫شــماره کارت ‪ ۰۲۲۶-۹۹۹۷-۹۹۱۸-۶۰۳۷‬و شــماره‬ ‫حســاب ‪ ۰۱۱۱۸۰۴۶۸۹۰۰۸‬نــزد بانــک ملــی واریــز‬ ‫و همچنیــن بــا مراجعــه بــه ســایت امــداد بــه‬ ‫نشــانی ‪ emdad . ir‬در جشــن نیکــوکاری امســال‬ ‫مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫چــه روزهــا و شـب هایی کــه اصــا نمی توانســتم اســتراحت‬ ‫کنــم و یــا غذایــی بخــورم‪ .‬تنهــا خواســته ام ایــن بــود کــه یــک‬ ‫زندگــی ابرومنــد بــا نــان حــال داشــته باشــم کــه خــدا یــاری‬ ‫کــرد و بــه هدفــم رســیدم امــا تــا رســیدن بــه ایــن هــدف‬ ‫خیلــی زحمــت کشــیدم‪ ،‬امــا روی پــای خــودم ایســتادم و‬ ‫ادامــه دادم‪.‬‬ ‫نگاهی کوتاه به زندگی زنی‬ ‫توانمند؛‬ ‫تالشی از جنس‬ ‫زندگی در دنیای‬ ‫زنانه‬ ‫زینب جوان‬ ‫هــر روز بــا طلــوع ســپیده دم چــراغ مغــازه ای را روشــن‬ ‫مــی کنــد کــه بــا بــوی ریحــون و جعفــری معطــر شــده و‬ ‫تکاپــوی بســته بنــدی و فــروش اجنــاس بویــی از جنــس‬ ‫تــاش و فعالیــت زنانــه مــی دهــد و حــال هــر کســی را‬ ‫خــوش مــی کنــد‪.‬‬ ‫طلــوع افتــاب کــه نــور خــود را ارزانــی مــی دارد حیــات اغــاز‬ ‫مــی شــود و جانــی دوبــاره مــی گیــرد و سرنوشــت برایمــان‬ ‫رقــم مــی خــورد‪ ،‬امــا در ایــن بیــن زنانــی کــه داســتانی‬ ‫متفــاوت از ســایرین دارنــد‪ ،‬تفــاوت از نــوع و روش زندگی؛‬ ‫انهــا شــب کــه ســر بربالیــن مــی گذارند بــه امید روز روشــن‬ ‫تــر و همــت بیشــتر ســپری مــی کننــد و روز را بــا کســب‬ ‫درامــد بیشــتر و رفــع نیازهــای خانــواده اغــاز مــی کننــد‪.‬‬ ‫داســتان زندگــی انهــا چکیــده ای از رنــج در کنــار تــاش‬ ‫بــرای زیســتن اســت کــه در تاریکــی و ظلمــت چــرخ گــردون‬ ‫و در روزمرگــی ادم هایــی کــه بــی تفــاوت از کنارشــان مــی‬ ‫گذرنــد‪ ،‬پنهــان شــده اســت و جنــس تــاش بــرای زندگــی‬ ‫انهــا متفــاوت تــر از دیگــران اســت و انهــا زمــان را در بیــن‬ ‫تــرک هــای دســت هایشــان پنهــان کــرده انــد و زندگــی را بــا‬ ‫کار و ســخت اغــاز مــی کننــد‪.‬‬ ‫اری انهــا زنــان سرپرســت خانــوار هســتند‪ ،‬ایــن زنــان بــا‬ ‫تکیــه بــر خودبــاوری و توانمندیشــان بــار مضاعفــی را بــرای‬ ‫تامیــن نیازهــای عاطفــی‪ ،‬اقتصــادی و مســایل اعضــای‬ ‫خانــواده بــر دوش می کشــند و اینجاســت کــه در بــراورده‬ ‫کــردن ارزوی ایــن شــیرزنان‪ ،‬رســالت دولــت و مســووالن‬ ‫در حمایــت از ایــن قشــر را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫امید در جریان زندگی زهرا‬ ‫زهــرا بادامــی یکــی از زنانــی اســت کــه از ‪ ۲۵‬ســالگی‬ ‫تقدیــر و یــا بهتــر اســت بگویــم سرنوشــت‪ ،‬سرپرســت‬ ‫خانــوار را بــرای او رقــم زده اســت؛ وی در ایــن ســن صاحــب‬ ‫ســه فرزنــد بــود کــه همســر خــود را بــر اثــر یــک ســانحه‬ ‫تصــادف از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬همســرش کارگــر بــود و درامــد چندانــی هــم‬ ‫نداشــته و در زمــان حیاتــش نیــز بــه ســختی زندگــی را اداره‬ ‫می کرد؛ اما پس از فوت همســرش مشــکالت وی و فرزندانش‬ ‫کــه یــک دختــر و ‪ ۲‬پســر بودنــد دوچنــدان مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد کــه در ان زمــان نمی دانســتم چــه کنــم‬ ‫بدلیــل اینکــه زود ازدواج کــرده بــودم و مــدرک تحصیلــی‬ ‫هــم نداشــتم‪.‬‬ ‫چنــد صباحــی را بــا کمک هــای خانــواده پــدری و فامیــل‬ ‫زندگــی خــود را گذراندیــم و کم کــم ایــن کمک هــا محــدود‬ ‫و یــا بهتــر اســت بگویــم قطــع شــد مــن مانــدم و ســه فرزنــد‬ ‫و یــک ســفره خالــی‪.‬‬ ‫بــه انهــا حــق مــی دادم‪ ،‬مگــر تــا کــی می توانســتند مــا‬ ‫را حمایــت کننــد‪ .‬مــن تــا ان روز بــه جــز خریــد روزانــه و‬ ‫روزمــره اصــا از خانــه بیــرون نرفتــه بــودم؛ برایــم ســخت‬ ‫بــود کــه بــه کار فکــر کنــم‪ ،‬ســوادم هــم در حــدی نبــود کــه‬ ‫از کســی بخواهــم برایــم کاری پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬تــا مدت هــا بــه ایــن فکــر می کــردم‬ ‫کــه چــه کنــم‪ ،‬از چــه راهــی وارد شــوم کــه هــم کار کنــم و‬ ‫هــم از بچه هایــم مراقبــت کنــم‪.‬‬ ‫یــک روز کــه بــرای خریــد ســبزی از خانــه بیــرون رفتــه‬ ‫ی تمیــز و بســته‬ ‫بــودم‪ ،‬زنــی از مغــازه دار ســراغ ســبز ‬ ‫بنــدی شــده را گرفــت‪ ،‬مغــازه دار ایــن جنــس را نداشــت‬ ‫و همــان موقــع جرق ـه ای بــه ذهــن مــن زده شــد کــه مــن‬ ‫ایــن کار را انجــام دهــم‪ ،‬ســبزی بخــرم‪ ،‬تمیــز و بســته بندی‬ ‫کنــم و بفروشــم‪ .‬در همــان زمــان ایــده خــود را بــا مغــازه‬ ‫دار درمیــان گذاشــتم؛ وی نیــز پذیرفــت و ایــن اغــاز راه‬ ‫پیشــرفتم بــود‪.‬‬ ‫ایــن زن سرپرســت خانــوار هرچنــد مــرور خاطــرات و بازگــو‬ ‫کــردن روزهــای ســخت زندگــی برایــش دشــوار بــود و هــر از‬ ‫گاهــی اهــی و نفــس عمیقــی مــی کشــید امــا هــر چــه بــه‬ ‫انتهــای داســتان و انچــه بــر وی و فرزندانــش در ایــن مــدت‬ ‫گذشــته بــود مــی رســیدیم بــوی امیــد و زندگــی دوبــاره مــی داد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی توانمنــد بجنــوردی مــی افزایــد‪ :‬در نهایــت مــن‬ ‫از تمیــز کــردن ســبزی بــرای یــک فروشــنده شــروع کــردم‪،‬‬ ‫درامــد حاصــل از ان بــه انــدازه تامیــن مایحتــاج روزمره مان‬ ‫بــود امــا دختــرم بــه مدرســه می رفــت و پســرانم کــم کــم بــه‬ ‫ســن مدرســه می رســیدند و مــن نیــاز داشــتم کــه بیشــتر‬ ‫کار کنــم و پــس انــداز داشــته باشــم‪.‬‬ ‫زن بودن و مادر بودن کار‬ ‫سختی است اما زمانی که تنها‬ ‫باشی خیلی سخت تر می شود‪،‬‬ ‫فقط خدا می داند که وی چقدر‬ ‫سختی کشیده است و چه‬ ‫شب ها بدور از چشم فرزندانش‬ ‫اشک ریخته است‬ ‫خیلــی فکــر کــردم تــا بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه در‬ ‫خانــه مربــا‪ ،‬ترشــی‪ ،‬ســبزی های خشــک‪ ،‬میــوه خشــک و‬ ‫هرچیــزی کــه مــورد نیــاز یــک خانــواده اســت تهیــه کنــم و‬ ‫بــه فــروش برســانم‪.‬‬ ‫چنــد ســالی در خانــه کار می کــردم و وضــع بــدی‬ ‫نداشــتیم‪ ،‬ســفارش هایم بیشــتر شــده بــود و گاهــی‬ ‫حتــی از شــهرهای اطــراف هــم بــا واســطه مشــتری هایم‬ ‫ســفارش داشــتم و پــول خوبــی هــم می دادنــد‪.‬‬ ‫موفقیت در ایستگاه اخر‬ ‫زن بــودن و مــادر بــودن کار ســختی اســت امــا زمانــی کــه‬ ‫تنهــا باشــی خیلــی ســخت تر می شــود‪ ،‬فقــط خــدا می دانــد‬ ‫کــه وی چقــدر ســختی کشــیده اســت و چــه شــب هــا بــدور‬ ‫از چشــم فرزندانــش اشــک ریختــه اســت‪.‬‬ ‫چنــد ســال از ان روزهــا گذشــت و مــن حــاال بــا تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی کــه از کمیتــه امــداد امــام (ره) دریافــت کــردم‬ ‫یــک مغــازه بــزرگ در شــهر بجنــورد اجــاره کــردم و نــه‬ ‫تنهــا نــان اور خــود و خانــواده ام هســتم؛ بلکــه چهــار زن‬ ‫سرپرســت خانــوار هماننــد مــن در کنــارم مشــغول کســب‬ ‫درامــد هســتند‪.‬‬ ‫مــا در ایــن مغــازه انــواع ســبزی های تــازه و خشــک‪،‬‬ ‫ترشــیجات‪ ،‬مربا‪ ،‬پیاز داغ‪ ،‬لواشــک خانگی‪ ،‬ذرت‪ ،‬لوبیای‬ ‫تــازه و هــر چیــزی کــه مــورد نیــاز یــک خانــواده اســت را بــه‬ ‫مــردم عرضــه می کنیــم و چــون کارمــان را تمیــز و خــوب‬ ‫انجــام می دهیــم مشــتری های زیــادی جــذب کردیــم‪.‬‬ ‫چــه روزهــا و شــب هایی کــه اصــا نمی توانســتم‬ ‫اســتراحت کنــم و یــا غذایــی بخــورم‪ .‬تنهــا خواســته ام ایــن‬ ‫بــود کــه یــک زندگــی ابرومنــد بــا نــان حــال داشــته باشــم‬ ‫کــه خــدا یــاری کــرد و بــه هدفــم رســیدم امــا تــا رســیدن بــه‬ ‫ایــن هــدف خیلــی زحمــت کشــیدم‪ ،‬امــا روی پــای خــودم‬ ‫ایســتادم و ادامــه دادم‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬هرچنــد زندگــی بــرای مــن و مســوولیتی‬ ‫کــه در قبــال فرزندانــم داشــتم ســخت بــود امــا هیــچ وقــت‬ ‫از پــا ننشســتم و نــا امیــد نشــدم‪ ،‬هماننــد مــن بســیارند‬ ‫و در ایــن شــرایط اقتصــادی بــه طــور یقیــن نیازمنــد‬ ‫دســتگیری هســتند تــا روی پــای خــود بایســتند کــه برخــی‬ ‫از انهــا بــا خیاطــی‪ ،‬فــرش بافــی و عــده ای نیــز بــا بســته‬ ‫بنــدی حبوبــات و مــواد غذایــی و خالصــه هــر کــس هرکاری‬ ‫از دســتش بربیایــد انجــام می دهــد تــا چــرخ زندگــی اش‬ ‫را بچرخانــد و ایــن چرخــش زندگــی جــز حمایــت دولــت‬ ‫مــردان میســر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــری‪۵۳ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۴۴‬خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۹‬هــزار و ‪۸۳۲‬‬ ‫خانــوار معیشــت بگیــر ایــن نهــاد هســتند‪.‬‬ ‫هرچند زندگی برای من و‬ ‫مسوولیتی که در قبال‬ ‫فرزندانم داشتم سخت بود‬ ‫اما هیچ وقت از پا ننشستم‬ ‫و نا امید نشدم‪ ،‬همانند‬ ‫من بسیارند و در این شرایط‬ ‫اقتصادی به طور یقین نیازمند‬ ‫دستگیری هستند تا روی پای‬ ‫خود بایستند که برخی از‬ ‫انها با خیاطی‪ ،‬فرش بافی‬ ‫و عده ای نیز با بسته بندی‬ ‫حبوبات و مواد غذایی و خالصه‬ ‫هر کس هرکاری از دستش‬ ‫بربیاید انجام می دهد تا چرخ‬ ‫زندگی اش را بچرخاند و این‬ ‫چرخش زندگی جز حمایت‬ ‫دولت مردان میسر نخواهد شد‬ ‫بیش از یک هزار و ‪ ۴۳۰‬زن سرپرســت خانوار بیمه شــده‬ ‫در خراســان شــمالی زیر پوشــش تامین اجتماعی هســتند‬ ‫و کمیتــه امــداد در راســتای توانمندســازی و خودکفایــی‬ ‫جامعــه هــدف زنــان سرپرســت خانــوار تــاش می کنــد تــا بــا‬ ‫پرداخــت حــق بیمــه اجتماعــی ایــن افــراد و مســتمری بگیــر‬ ‫شــدن انهــا عــزت نفــس و کرامت انســانی مددجویان حفظ‬ ‫شــده و از اســتقالل مالــی برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪ ۱۶‬مربــوط بــه اشــتغال‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫فرزنــداوری‪ ،‬درمــان بیمــاران صعــب العــاج و همچنیــن‬ ‫حمایــت از خــود اشــتغالی افــراد تحــت پوشــش نهادهــای‬ ‫حمایتــی اســت و دولــت تقویــت ارکان اصلــی خانــواده را‬ ‫بــا پرداخــت ایــن نــوع از تســهیالت در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار داده اســت و زنــان سرپرســت خانــوار بــه مراجعــه بــه‬ ‫کمیتــه امــداد مــی تواننــد از محــل ایــن تســهیالت اشــتغال‬ ‫ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫ســقف تســهیالت قابــل پرداخــت به هر طــرح ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان اســت و به طور میانگین در ‪ ۱۱‬ماهه امســال ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۹۷‬فرصــت شــغلی در راســتای خودکفایــی مددجویــان‬ ‫خراســان شــمالی ایجاد شده اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 09‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 718‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان‪:‬‬ ‫در طرح ذوالفقار ‪ ۱۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال اموال سرقتی و قاچاق‬ ‫در گلستان کشف شد‬ ‫دور زدن تحریم ها یکی از دالیل ایجاد‬ ‫رمز ارزها بود‬ ‫«موضوعــی کــه بعدهــا کشــورهای مختلــف همچــون روســیه‪ ،‬چیــن و‬ ‫کشــورهایی کــه بعضــی مواقــع مــورد تحریــم اتحادیــه اروپــا و امریــکا واقــع‬ ‫می شــوند‪ ،‬از ان اســتفاده کردنــد‪ ،‬بحــث تحریم هــا بــود کــه از همــه ایــن‬ ‫کشــورها مهمتــر ایــران اســت کــه مــورد تحریــم واقــع شــده اســت‪».‬‬ ‫رمزارزها و دور‬ ‫زدن تحریم ها؛‬ ‫شدنی است؟‬ ‫اگرچــه رمــز ارزهــا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای دور‬ ‫زدن تحریم هــا مطــرح هســتند‪ ،‬امــا بــه نظــر می رســد نوســان‬ ‫قیمتــی کــه در رمــز ارزهــا وجــود دارد‪ ،‬مانــع از ان شــود کــه‬ ‫بتــوان تمــام تحریم هــا را دور زد‪.‬‬ ‫بــا توجــه به تنگناهایی که سلســله مراتب مســلط غربی‬ ‫بــر نظــام بین الملــل پیــش روی ارتباطــات بانکــی و مالــی‬ ‫و نیــز مبــادالت تجــاری و اقتصــادی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران قــرار داده‪ ،‬بخشــی از نگاه هــا متوجــه فرصــت و‬ ‫مجرایــی بــه نــام «رمزارز»هــا یــا «ارز دیجیتــال» اســت‪.‬‬ ‫در همیــن حــال تصمیم گیــری در مــورد «حکمرانــی‬ ‫دیجیتال» همچون بســیاری از کشــورها از چالشـی ترین‬ ‫موضوعــات سیاســی‪-‬اقتصادی کشــور مــا در ســال های‬ ‫اخیــر بــوده کــه هنــوز جمع بنــدی و چارچوبــی مشــخص‬ ‫بــرای ان فراهــم نشــده اســت‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬اداره کل پژوهش و بررسی های در پرونده ای‬ ‫بــه نــام «رمزارزهــا؛ تهدیــدات و تمهیــدات» بــه بررســی ابعــاد‬ ‫ایــن موضــوع پرداخته اســت‪.‬‬ ‫نظــر می ایــد کــه دولت هــا در پــی اننــد کــه حاکمیــت خــود بــر‬ ‫اقتصــاد را از دســت ندهنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل افــراد بــرای در‬ ‫امــان مانــدن حریــم خصوصــی اقتصادیشــان ســعی کرده انــد‬ ‫تــا بــه نحــوی در ایــن حــوزه بــا دولــت مقابلــه کننــد‪ .‬رمــز ارزهــا‬ ‫و ارزهــای دیجیتــال یکــی از ابزارهــای اینگونــه مقابلــه اســت؛‬ ‫یعنــی ابــداع انهــا بــه عنــوان ابــزاری غیرمتمرکــز و بــا هــدف‬ ‫حمایــت از حریــم خصوصــی کاربــران و مقابلــه بــا کنتــرل‬ ‫دولت هــا بــر تراکنش هــای مالــی شــهروندان بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا همــه اینهــا دولت هایــی کــه بــا تحریم هــا مواجهــه‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه رمــز ارزهــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای دور زدن‬ ‫تحریم هــا نــگاه می کننــد و بــه همیــن دلیــل هــم عــده ای‬ ‫معتقــد هســتند کــه رمــز ارزهــا در جهــان بــه عنــوان یکــی‬ ‫از ابزارهــای جنجــال برانگیــز در ایــن خصــوص تبدیــل‬ ‫شــده اند‪ .‬بــا توجــه بــه چنیــن کاربــردی‪ ،‬ایــران کــه ســال ها‬ ‫اســت بــا تحریم هــا ظالمانــه مواجهــه شــده‪ ،‬شــاید بتوانــد‬ ‫بــا چنیــن ابــزاری تحریم هــا را دور بزنــد و شــاید بتوان گفت‬ ‫کــه اســتفاده از رمــز ارزهــا بــرای دور زدن تحریم هــا بــه‬ ‫عنــوان یــک مســاله مهــم خودنمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســاله باعــث شــده بــه ســراغ کارشناســان ایــن حــوزه‬ ‫بــرود‪« .‬ســید فــرزاد هاشــمی» کارشــناس اقتصــادی بــر ایــن‬ ‫دیــدگاه اســت کــه رمــز ارزهــا امــروزه راهکار مناســبی بــرای دور‬ ‫زدن تحریم هــا نیســت امــا «همایــون دارابی» کارشــناس بازار‬ ‫ســرمایه معتقــد اســت کــه رمــز ارزهــا قطعــا ًمی تواننــد در دور‬ ‫زدن تحریم هــا بــه ایــران کمــک کننــد‪.‬‬ ‫دور زدن تحریم ها یکی از دالیل ایجاد رمز ارزها بود‬ ‫ســید فــرزاد هاشــمی بــه زمــان ایجاد رمــز ارزها اشــاره می کند‬ ‫و می گویــد یکــی از دالیــل ایجــاد رمــز ارزهــا ایــن بــود کــه بــه‬ ‫نوعــی بتواننــد پول هــای بســیار زیــادی کــه در جاهایــی بــاک‬ ‫شــده بــود و قابلیــت اســتفاده نداشــت و یــا اینکــه بــه فرمــی‬ ‫بــود کــه مصــداق پولشــویی بــود‪ ،‬اســتفاده کننــد؛ یعنــی ایــن‬ ‫پول هــا در فضایــی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد کــه بــه لحــاظ‬ ‫قانونــی مشــکلی ایجــاد نکنــد‪ .‬البتــه ایجــاد رمــز ارزهــا دالیــل‬ ‫دیگــری همچــون بــازار رقابــت کامــل بــدون نظــارت و دخالــت‬ ‫دولــت هــم داشــت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی توضیــح می دهــد‪« :‬موضوعــی‬ ‫کــه بعدهــا کشــورهای مختلــف همچــون روســیه‪ ،‬چیــن و‬ ‫کشــورهایی کــه بعضــی مواقــع مــورد تحریــم اتحادیــه اروپــا‬ ‫و امریــکا واقــع می شــوند‪ ،‬از ان اســتفاده کردنــد‪ ،‬بحــث‬ ‫تحریم هــا بــود کــه از همــه ایــن کشــورها مهمتــر ایــران اســت‬ ‫کــه مــورد تحریــم واقــع شــده اســت‪».‬‬ ‫دخالت دولت ها در بازارهای اقتصادی‬ ‫موضوعی بوده که همواره با اما و‬ ‫فراوانی روبرو بوده است؛‬ ‫اگرهای ً‬ ‫اینکه اساسا دولت ها می بایست‬ ‫دارابی‪ :‬رمز ارزها به خصوص‬ ‫در بازار دخالت کنند و بر امر اقتصاد‬ ‫رمز ارزهای ثابت ارزش‪ ،‬بدون‬ ‫مسلط شوند و یا اینکه نه اینگونه‬ ‫نیاز به واسطه ها می توانند کار‬ ‫نیست و دولت نباید بر ان کنترل‬ ‫نقل و انتقاالت را انجام دهند‪.‬‬ ‫داشته باشد؟ اما با همه اینها به‬ ‫همایــون دارابــی بــا اشــاره بــه ابــداع رمــز ارزهــا معتقــد اســت‬ ‫نظر می اید که دولت ها در پی انند که‬ ‫کــه فضــای مالــی در دنیــا از ســاختار ســنتی در حــال تغییــر‬ ‫اســت؛ یعنــی فضــای گذشــته در بحــث بانکــداری و پــول کــه‬ ‫حاکمیت خود بر اقتصاد را از دست‬ ‫تحــت تاثیــر قدرت هــای بــزرگ بــود و ســال ها بانک هــای‬ ‫مرکــزی و تجــاری بــزرگ روی شــبکه نقــل و انتقــال پول تســلط‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫در گــزارش نخســت ایــن پرونــده از زبــان دو چهــره فعــال‬ ‫در حــوزه بالک چیــن‪ ،‬در مــورد اثــرات اقتصــادی اســتفاده از‬ ‫رمزارزهــا گفتگــو کردیــم‪.‬‬ ‫دخالــت دولت هــا در بازارهــای اقتصــادی موضوعــی بــوده کــه‬ ‫همــواره بــا امــا و اگرهــای فراوانــی روبــرو بــوده اســت؛ اینکــه‬ ‫اساســا ً دولت هــا می بایســت در بــازار دخالــت کننــد و بــر‬ ‫امــر اقتصــاد مســلط شــوند و یــا اینکــه نــه اینگونــه نیســت و‬ ‫دولــت نبایــد بــر ان کنتــرل داشــته باشــد؟ امــا بــا همــه اینها به‬ ‫کامــل و کافــی داشــتند امــا بــا توجــه بــه گســتردگی شــبکه‬ ‫اینترنــت و توســعه مفاهیــم جدیــدی همچــون بانکــداری‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬دارایی هــای مالــی و سیســتم های رمزگــذاری‬ ‫شــده‪ ،‬کم کــم بحــث رمــز ارزهــا بــه عنــوان ابزارهــای انتقــال‬ ‫الکترونیــک تشــدید شــد‪ .‬ابتــدا مــا شــاهد ورود پول هــای‬ ‫التکرونیــک در ســطح ملــی بودیــم؛ یعنــی همیــن پول هایــی‬ ‫کــه در کارت هــای اعتبــاری وجــود دارد و مــا از ان اســتفاده‬ ‫می کنیــم و بــه نوعــی از همــان ســاختار نشــات گرفتــه و بعــد‬ ‫هــم کم کــم بحــث رمــز ارزهــا بــه عنــوان ارزهــای جهان شــمول‬ ‫و گســترده بــا بیت کویــن شــروع شــد و بــا پــول هــای بــاارزش‬ ‫ثابــت توســعه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامــه خاطرنشــان می کنــد‪:‬‬ ‫بانکــداری دیجیتــال هــم همزمــان جلــو امــده و براســاس‬ ‫همیــن پیشــروی اســت کــه توســعه رمــز ارزهــا جلــو مـی رود‪.‬‬ ‫در بانکــداری ســنتی بــرای اینکــه بتــوان نقــل و انتقــاالت میــان‬ ‫دو کشــور انجــام دهیــد می بایســت فراینــد پیچیــده و هزینــه‬ ‫برانگیــز داشــته باشــید امــا رمــز ارزهــا بــه خصــوص رمزارزهــای‬ ‫ثابــت ارزش‪ ،‬بــدون نیــاز بــه واســطه ها می تواننــد کار نقــل و‬ ‫انتقــاالت را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫رمــز ارزهــا امــروزه راهــکار مناســبی بــرای دور زدن‬ ‫تحریم هــا نیســتند‬ ‫هاشمی در مورد استفاده از رمز ارزها در دور زدن تحریم ها‬ ‫معتقــد اســت در ایــران‪ ،‬رمــز ارزهــا توانســتند با کیف پولی که‬ ‫ایجــاد می شــد‪ ،‬بــه نحــو چشــمگیری بــه دور زدن تحریم هــا‬ ‫کمــک کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه می افزایــد‪« :‬البتــه در ایــن خصــوص رمــز ارزهــا‬ ‫دچــار یــک نوســان هســتند؛ یعنــی اینکــه بایــد رمــز ارز ذخیــره‬ ‫شــود و بعــد هــم بــا قیمــت دالر و یــا یــورو دچــار نوســان‬ ‫شــدید می شــود کــه ایــن قیمــت قابــل قیــاس نیســت چراکــه‬ ‫قیمت هــای دالر یــا یــورو کنترل شــده هســتند و دولت هــا هــم‬ ‫ســعی می کننــد کــه بــه شــدت انهــا را کنتــرل کننــد‪ .‬اما نوســان‬ ‫قیمــت رمزارزهــا اساســا ًتوســط دولت هــا انجــام نمی شــود و‬ ‫حتــی قابــل کنتــرل هــم نیســتند و ممکــن اســت در یــک روز‬ ‫‪ ۲۰‬الــی ‪ ۳۰‬درصــد کمتــر و بیشــتر‪ ،‬رمزارزهــای مطــرح نوســان‬ ‫قیمــت داشــته باشــند‪ .‬بــرای نمونــه بیت کویــن ســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۶۷‬هــزار دالر بــود و امــروز ‪ ۲۰‬و چنــد هــزار دالر اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن تفاوت هــای چشــمگیری دارد»‪.‬‬ ‫هاشمی‪ :‬نوسان نرخ رمزارزها‪،‬‬ ‫شرایط را برای دور زدن تحریم ها‬ ‫سخت می کند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تفــاوت و نوســان نــرخ رمــز ارزهــا‬ ‫را در دوره زدن تحریم هــا مهــم می دانــد و می گویــد‪« :‬ایــن‬ ‫نوســان شــرایط را بــرای دور زدن تحریم هــا ســخت می کنــد‬ ‫و افــرادی کــه در پــی دور زدن تحریم هــا هســتند‪ ،‬بــا ضــرر‬ ‫و زیان هــای زیــادی مواجهــه می کنــد‪ .‬پــس رمزارزهــا امــروزه‬ ‫راهــکار مناســبی بــرای دور زدن تحریم هــا نیســتند‪ .‬خصوصــا ً‬ ‫اینکــه قیمــت رمــز ارزهــا بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫البتــه اگــر قیمــت رمزارزهــا بــا همیــن حــدود فعلــی تثبیــت‬ ‫شــود‪ ،‬شــاید بتــوان بخشــی از تحریم هــا را دور زد کــه ایــران‬ ‫هــم در حــال همیــن کار اســت»‪.‬‬ ‫دارابــی‪ ،‬رمزارزهــا را در دوره زدن تحریم هــا مفیــد می دانــد‬ ‫و می گویــد‪« :‬شــرکت های ایرانــی کــه بــه واســطه تحریم هــا‬ ‫بــرای دریافــت اســکناس و حســاب بانکــی دچــار مشــکل‬ ‫هســتند‪ ،‬می توانند با چند دقیقه وقت گذاشــتن و داشــتن‬ ‫یــک کیــف پــول الکترونیــک وجــوه خودشــان را بــه صــورت‬ ‫امــن دریافــت کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل بــرای اقتصادهایــی‬ ‫ماننــد اقتصــاد کشــور مــا کــه دچــار تحریــم اســت و تحــت‬ ‫فشــار هســتیم‪ ،‬مــرز ارزهــا فضــای بســیار بــازی در جهــت‬ ‫تقویــت مــا ایجــاد می کننــد»‪.‬‬ ‫کارشــناس بــازار ســرمایه یــاداور می شــود‪« :‬ایــران هــم‬ ‫می توانــد در ســاخت رمــز ارزهایــی ماننــد اســتیبل کوین ها‬ ‫جلــو بــرود کمــا اینکــه االن بانــک مرکــزی در حــال تــاش‬ ‫اســت کــه ریــال را بــه صــورت دیجیتــال نقــل و انتقــال دهــد‬ ‫یــا حتــی رمــرز ارزهــا بــا پشــتوانه طــا یــا نفــت منتشــر کنــد‪.‬‬ ‫پــس بــه هــر انــدازه مــا بتوانیــم اســتیبل کوین ها را در شــبکه‬ ‫معرفــی کنیــم و بــه رســمیت بشناســیم‪ ،‬می توانیــم از ایــن‬ ‫فضــا اســتفاده کنیــم و خودمــان را از چنبــره فشــار بانکــداری‬ ‫ســنتی رهــا کنیم»‪/.‬ایرنــا‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬در مــدت‬ ‫زمــان اجــرای طــرح ملــی «ذوالفقــار» همــکاران‬ ‫مــا در پلیــس اگاهــی و امنیــت اقتصــادی موفــق‬ ‫بــه کشــف ‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریــال امــوال ســرقتی و‬ ‫قاچــاق در اســتان شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار‬ ‫محمدســعید فاضل دادگــر در جمــع خبرنــگاران‬ ‫در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه کشــفیات اجــرای‬ ‫ایــن طــرح عملیاتــی در محوطــه ســتاد فرماندهــی‬ ‫انتظامــی گلســتان اظهارداشــت‪ :‬طــی روزهــای ‪۲۴‬‬ ‫بهمــن مــاه تــا چهــارم اســفند مــاه طــرح عملیاتــی‬ ‫مبــارزه بــا ســرقت بــا عنــوان «ذوالفقــار» همزمــان‬ ‫بــا سراســر کشــور در ایــن اســتان نیــز اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۳۰۸ :‬فقــره انــواع ســرقت در راســتای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح کشــف و ‪ ۱۳‬بانــد ســازمان‬ ‫یافتــه ســرقت نیــز متالشــی شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۲۰۸‬نفــر‬ ‫ســارق در اجــرای ایــن طــرح شناســایی و دســتگیر‬ ‫شــدند کــه میــزان و ارزش ریالــی کاالی مشــکوفه‬ ‫در ایــن طــرح بیــش از ‪ ۹۰‬میلیــارد ریــال بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫یکــی از مهم تریــن اولویت هــای پلیــس در راســتای‬ ‫ارتقــاء امنیــت جامعــه برخــورد بــا ســرقت اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از مطالبــات همیشــگی و بــه حــق‬ ‫مــردم از مجموعــه خدمتگــزاران خــود در فراجــا‬ ‫برخــورد بــا ســرقت اســت‪.‬‬ ‫فاضل دادگــر در ادامــه افــزود‪ :‬در جامعــه مصــرف‬ ‫مــواد مخــدر و اعتیــاد ریشــه بســیاری از جرایــم و‬ ‫ی همکاران‬ ‫ناهنجاری هــا اســت‪ ،‬تــا جایــی کــه بررسـ ‬ ‫مــا نشــان از ‪ ۷۰‬درصــد از ســارقان شناســایی و‬ ‫دســتگیر شــده بــه مــواد مخــدر اعتیــاد دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬متاســفانه ظرفیــت‬ ‫مرکــز نگهــداری معتادیــن نســبت بــه پرونده هــای‬ ‫ســرقت کــم اســت کــه مــردم و حتــی پلیــس از‬ ‫مســووالن و متولیــان امــر تقاضــا دارنــد در‬ ‫افزایــش ظرفیــت مراکــز مــورد نظــر‪ ،‬ســرعت‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای پیشــگیری از ســرقت‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی و رعایــت مالحظــات پیشــگیرانه از‬ ‫ســوی مــردم بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۹۷‬میلیــارد ریــال انــواع کاالی قاچاق و‬ ‫احتکاری در اســتان گلســتان کشــف شد‬ ‫وی گفت‪ :‬البته پلیس از هیچ اقدام و کوششــی‬ ‫در برخــورد بــا عامــان ناامنــی و ســرقت دریــغ‬ ‫نخواهــد کــرد و بــه صورت شــبانه روزی و مجاهدانه‬ ‫بــا ناهنجاری هــا برخــورد می کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن در‬ ‫راســتای اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬همــکاران مــا در پلیــس‬ ‫امنیــت اقتصــادی موفــق بــه کشــف بیــش از ‪۹۷‬‬ ‫میلیــارد ریــال انــواع کاالی قاچــاق و احتــکاری در‬ ‫اســتان شــدند‪.‬‬ ‫فاضل دادگــر اظهــار کــرد‪ :‬بیشــتر کاالهــای کشــف‬ ‫شــده مربــوط بــه کاالهــای مــواد غذایــی‪ ،‬محصــوالت‬ ‫و ســموم کشــاورزی و فراورده هــای ســوختی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ریــز کشــفیات احتــکاری در ایــن‬ ‫طــرح گفــت‪ ۴۴ :‬هــزار لیتــر انــواع روغــن خــودرو و‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم گریــس (بــه ارزش ‪۳۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال)‪ ۱۶ ،‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬کیلوگــرم شــکر (بــه‬ ‫ارزش ‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۳۶۰‬میلیــون ریــال)‪ ۲۷ ،‬هــزار‬ ‫کیلوگــرم نمــک احتکاری و غیراســتاندارد (به ارزش‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال)‪ ۹۱ ،‬هــزار کیلوگــرم‬ ‫انــواع برنــج و ‪ ۸۰‬هــزار کیلوگرم ســبوس شــالی (به‬ ‫ارزش ‪ ۶۱‬میلیــارد ریــال)‪ ۲۴ ،‬هــزار کیلوگــرم کــود‬ ‫شــیمیایی (به ارزش هزار میلیارد ریال) کشــفیات‬ ‫ایــن بخــش بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کار مــا همچنــان در اجــرای ایــن طــرح‬ ‫ادامــه دارد و بســیاری از پرونده هــا همچنــان‬ ‫مفتــوح اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مــواردی کــه در اســتان بســیار امــار باالیــی دارد‪،‬‬ ‫مســاله نــزاع و درگیــری اســت کــه انتظــار داریــم‬ ‫مــردم صبــوری و تــاب اوری خــود را بــاال ببرنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرماندار ویژه گنبدکاووس‬ ‫در گنبدکاووس اجرای‬ ‫احکام تخریب ساخت و‬ ‫سازهای غیرمجاز طوالنی‬ ‫است‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار ویــژه‬ ‫گنبــدکاووس بــا گالیــه از رونــد طوالنــی اجــرای احکام‬ ‫صــادره توســط کمیســیون های مــاده ‪ ۹۹‬و ‪ ۱۰۰‬بــرای‬ ‫تخریــب و قلــع و قمــع ســاخت و ســازهای غیرمجــاز‬ ‫در محــدوده روســتاها و شــهرها‪ ،‬برلــزوم تســریع در‬ ‫فراینــد اجرایــی شــدن ارا توســط متولیــان در ایــن‬ ‫شهرســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬عبدالحمیــد‬ ‫گوگالنــی در جلســه شــورای پیشــگیری از ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجــاز گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ارای قلــع و‬ ‫قمــع بناهــای غیرمجــاز از ســوی کمیســیون مــاده ‪۹۹‬‬ ‫کــه ویــژه روســتاها اســت‪ ،‬معمــوال چنــد ســال طــول‬ ‫می کشــد و بــا مقاومــت مــردم بعضــا ابتــر می مانــد‬ ‫و در شــهرها هــم ارای تخریــب کمیســیون مــاده‬ ‫‪ ۱۰۰‬بیشــتر تبدیــل بــه جریمــه نقــدی می شــوند کــه‬ ‫بازدارنــده نیســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه مطابــق نــص صریــح قوانیــن‪،‬‬ ‫هرگونــه ســاخت و ســاز خــارج از حریــم شــهرها و‬ ‫طــرح هــادی روســتاها ممنــوع اســت و بنــای ســاخته‬ ‫شــده بایــد تخریــب شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬دســتگاه های‬ ‫متولــی ماننــد شــهرداری ها و دهیــاران بایســتی بــا‬ ‫افزایــش نظارت هــا (پلیــس ســاختمان در شــهر و‬ ‫کمیته دهگردشــی در روســتاها) مانع ســاخت و ساز‬ ‫خــارج حریم هــا شــوند‪.‬‬ ‫گوگالنــی اضافــه کــرد‪ :‬نهادهــای متولــی بایــد بــر‬ ‫ســاخت و ســازهای داخــل حریــم شــهر و روســتاها‬ ‫هــم نظــارت داشــته باشــند تــا افــراد بــدون دریافــت‬ ‫پروانــه ســاختمانی اقــدام بــه ســاخت و ســاز نکننــد و‬ ‫یــا بیــش از میــزان تعییــن شــده در پروانــه دریافتــی‪،‬‬ ‫بنــا نســازند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار ویــژه‬ ‫گنبــدکاووس همچنیــن مشــاوران امــاک فاقد مجوز‬ ‫را یکــی از دالئــل ســاخت و ســاز غیرمجــاز دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬برابــر اعــام پلیــس اداره اماکــن انتظامــی‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۶۲۴‬واحــد مشــاور امــاک دارای پروانــه‬ ‫کســب و ‪ ۱۵‬واحــد فاقــد پروانــه در ایــن شهرســتان‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اخطــار الزم بــه واحدهــای مشــاور‬ ‫امــاک فاقــد پروانه کســب بــرای دریافت مجــوز داده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مشــاوران امــاک بایــد هرگونــه‬ ‫خریــد و فــروش ملــک یــا اجــاره ان را بــه صــورت‬ ‫الکترونیکــی در ســامانه امــاک کشــور ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫گوگالنــی همچنیــن برلــزوم نظــارت بیشــتر پلیــس‬ ‫ساختمان در شهر گنبدکاووس و کمیته دهگردشی‬ ‫در روســتاها بــرای پیشــگیری از ســاخت و ســازهای‬ ‫غیرمجــاز در ایــن شهرســتان تاکیــد و خواســتار ارائــه‬ ‫گــزارش امــاری توســط دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫نظارتــی در جلســه اینــده ایــن شــورا شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن برخــی اعضــا در ســخنانی‬ ‫برلــزوم افزایــش جرائــم ســاخت و ســازهای غیرمجــاز‬ ‫از ســوی کمیســیون های مــاده ‪ ۹۹‬و ‪ ،۱۰۰‬رعایــت‬ ‫حریــم ســه تــاالب بیــن المللــی و جاده هــای اصلــی‪،‬‬ ‫فرعــی و روســتایی در ســاخت و ســازها و اخــذ‬ ‫اســتعالم از ادارات خدماتــی مرتبــط موقــع صــدور‬ ‫پروانــه ســاختمانی توســط شــهرداری ها و دهیــاران‬ ‫تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۴۱۱‬هــزار نفــری گنبــدکاووس با ســه نقطه‬ ‫شــهری و حــدود ‪ ۱۷۰‬پارچــه ابــادی دارای کــد شناســایی‬ ‫کــه در گســتره پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربع ســکونت‬ ‫دارند‪ ،‬درشــرق اســتان گلســتان واقع اســت‪.‬‬ ‫با ما در تماس باشید‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪718‬‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل اموزش و‬ ‫پرورش خراسان شمالی‬ ‫نیمی از مدارس استان فاقد‬ ‫نمازخانه است‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫اســتان حــدودا ً ‪ ۲‬هــزار اموزشــگاه وجــود دارد کــه نزدیــک بــه نیمــی از ایــن اموزشــگاه ها‬ ‫فاقــد نمازخانــه اســت‪.‬‬ ‫محمــد عقیقــی نبــود نمازخانــه در ســطح مــدارس اســتان را یــک دغدغــه عنــوان کــرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬وجــود نمازخانــه و اقدامــات فرهنگــی در ایــن محیــط می توانــد در موضــوع‬ ‫پــرورش دانش امــوزان نقــش قابل توجهــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اگــر چالش هــای فرهنگــی و اجتماعــی نمــاز در دوران کودکــی بــه‬ ‫طــور مناســب شــکل گیــرد‪ ،‬دانــش امــوزان رشــد خوبــی خواهنــد داشــت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مدرســه کانــون ایــن مســئله اســت و دانــش امــوز بیشــتر وقــت خــود را در مدرســه‬ ‫می گذرانــد و مدرســه تنهــا نهــاد رســمی اســت کــه بــا والدیــن ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی در همیــن‬ ‫راســتا بیــان کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۳۵‬نمازخانــه از محــل اعتبــارات ســفر رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫بــه اســتان بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۹۰‬درصــدی تــا پایــان اســفندماه ســال جــاری امــاده‬ ‫بهره بــرداری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عقیقــی تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه یــک متــر فضــای اردوگاهــی اســتاندارد نیــز در مــدارس‬ ‫اســتان ایجــاد نشــده اســت و برهمیــن اســاس اردوهــا به صــورت درون مدرســه ای و یــا‬ ‫خــارج از اســتان هســتند کــه اردوهــای خــارج از اســتان خیلــی هزینــه بــر و معمــوال ً انجــام‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجــه بــه افزایــش اســیب هــای اجتماعــی از قبیــل اعتیاد و خشــونت ضرورت‬ ‫دارد کــه ســطح برنامــه هــای فرهنگــی‪ ،‬اردویــی و تفریحــی دانــش امــوزان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۱۹‬برنامه فرهنگی در هفته تربیتی‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی در ادامــه بــه‬ ‫برگــزاری برنامــه هــای فرهنگــی هفتــه تربیتــی اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ ۱۹ :‬برنامه مصوب‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد کــه شــامل نواختــن زنــگ ســپاس مربــی‪ ،‬برپایــی نمایشــگاه های‬ ‫تربیتــی‪ ،‬دیــدار بــا نماینــده ولی فقیــه‪ ،‬پیــاده روی و گردهمایــی مربیــان طــرح امیــن اســت‪.‬‬ ‫هشتم تا چهاردهم اسفندماه به عنوان هفته تربیت اسالمی نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۲‬هــزار و ‪ ۸۰۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه‬ ‫اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹۳‬هــزار و ‪۴۷۷‬‬ ‫دختــر و مابقــی پســر هســتند‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب‪:‬‬ ‫دشمن در حال‬ ‫خرابکاری در‬ ‫اقتصاد است‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون انقــاب مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفت‪ :‬دشــمن در حال خرابکاری در اقتصاد کشــور‬ ‫از طریــق ترکیــب جنــگ اقتصــادی و رســانه ای اســت‪.‬‬ ‫رضــا تقــی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه دور جدیــد و شــدید جنــگ‬ ‫اقتصــادی غــرب بــا ملــت ایــران‪ ،‬حــدود یــازده ســال اســت‬ ‫کــه بــا اعمــال تحریم هــای جدیــد اقتصــادی اغــاز شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬نهادهــای دولتــی و غیردولتــی بایــد‬ ‫در ســال های اخیــر امادگــی الزم را بــرای مقابلــه بــا جنــگ‬ ‫اقتصــادی بدســت می اوردنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره‬ ‫بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر لــزوم اجــرای‬ ‫سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی گفــت‪ :‬متاســفانه امــروز‬ ‫شــاهد تشــدید نوســانات ارزی هســتیم‪ ،‬مبــادالت ارزی در‬ ‫واقــع ارتبــاط اقتصــاد ملــی بــا اقتصــاد منطق ـه ای و جهانــی‬ ‫اســت‪ ،‬دشــمنان در ســال هــای اخیــر نوســانات ارزی را‬ ‫تشــدید کردنــد‪.‬‬ ‫دشــمن جنــگ ترکیبــی را بــه میــدان اقتصــادی کشــیده‬ ‫اســت‪ /‬دنبــال بســتن مســیر مبــادالت ارزی ایــران هســتند‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون انقــاب مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ادامــه داد‪ :‬در دور جدیــد جنــگ اقتصــادی دشــمنان‬ ‫تــاش کردنــد بــا اســتفاده از فناوری هــای جدیــد راهکارهــای‬ ‫مبادالت مالی ایران برای خنثی ســازی تحریم ها را شناســایی‬ ‫کــرده و مبــادالت ارزی ایــران را مختــل و پـُـر نوســان کننــد‪.‬‬ ‫تقــی پــور گفــت‪ :‬دشــمنان تــاش کردنــد مبــادالت ارزی‬ ‫رســمی و غیررســمی ایــران بــا کشــورهای همســایه و بانکهــا‬ ‫را دچــار اختــال کــرده و راهکارهــای دور زدن تحریــم هــا را‬ ‫شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫دشــمن در حــال خرابــکاری در امــور اقتصــادی اســت‪/‬‬ ‫توطئــه خــروج طــا و ارز از کشــور‬ ‫عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا بیــان اینکــه‬ ‫دشــمن در حــال خرابــکاری در امــور اقتصــادی کشــور اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬همــه کارشناســان اقتصــادی معتقدند تشــدید‬ ‫نوســانات ارزی از یــک ســو ناشــی از جنــگ ترکیبــی رســانه ای‬ ‫و اقتصــادی دشــمنان علیــه ملــت ایــران از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬و از ســوی دیگــر ورود دشــمن در فضــای حقیقــی‬ ‫مبــادالت ارزی و طــای کشــور و خــارج کــردن طــا و ارز از‬ ‫کشــور بــه طــرق مختلــف اســت‪.‬‬ ‫عضــو فراکســیون انقــاب مجلــس با تاکید بر اینکه دشــمن‬ ‫در جنــگ ترکیبــی اینبــار تمرکــز را بــر مســائل اقتصــادی‬ ‫گذاشــته اســت‪،‬گفت‪ :‬دشــمن در دور جدید تحریم ها جنگ‬ ‫اقتصــادی را بــه مولفــه هــای جنــگ ترکیبــی و نــرم اضافــه‬ ‫کــرده اســت تــا فشــار بــر ملــت ایــران را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫احیــای برجــام راه عــاج مشــکالت اقتصــادی نیســت‪/‬‬ ‫ازمــوده را ازمــودن خطاســت‬ ‫تقــی پــور در ادامــه در خصــوص تاثیــر احیــای برجــام بــر حــل‬ ‫مشــکالت اقتصــادی گفــت‪ :‬برجــام یــک بــار امضــا شــد و بــا‬ ‫بدعهــدی هــا و بدقولــی هــای طــرف غربــی و امریکایــی بــه‬ ‫میز خدمت دستگاه قضا در مناطق کوهستانی صعب العبور‬ ‫شهرستان مینودشت‬ ‫تالش برای دسترسی راحت تر‬ ‫مردم به خدمات قضایی‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در صــدر هیئتــی از مســئوالن قضایــی اســتان بــرای بررســی‬ ‫مشــکالت حقوقــی و قضایــی مــردم بــه روســتاهای کوهســتانی شهرســتان مینودشــت رفتنــد‪.‬‬ ‫تهدیــدی علیــه ملــت ایــران تبدیــل شــد‪ ،‬توافقــی کــه بــه ایــن‬ ‫میــزان‪ ،‬شــکننده باشــد و در هــر لحظــه امــکان خــروج را برای‬ ‫طــرف مقابــل ایجــاد کنــد عالجــی بــرای مشــکالت اقتصــادی‬ ‫کشــور نیســت لــذا ازمــوده را ازمــودن خطاســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬پیمان هــای پولــی دوجانبــه و چنــد‬ ‫جانبــه و حــذف ارز‪ ،‬عــاج مشــکالت اقتصــادی اســت‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬دولــت ســابق بایــد از تجربــه خــروج امریــکا از برجــام‬ ‫درس گرفتــه و چشــم امیــد از برجــام بــر می داشــت و بــا‬ ‫برقــراری تبــادالت منطقــه ای‪ ،‬دو جانبــه و چنــد جانبــه بــا‬ ‫کشــورهای مختلــف حــذف دالر از مبــادالت اقتصــادی را بــه‬ ‫عنــوان مولفــه اصلــی اجرای سیاسـت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫در دســتور کار قــرار مـی داد تــا اقتصــاد کشــور قــوی تــر شــود و‬ ‫دشــمن نتوانــد امــروز بــا فشــارهای اقتصادی به ملت‪ ،‬فشــار‬ ‫بیشــتری وارد کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬در حــال حاضــر نیــز مســیر همیــن اســت‬ ‫بایــد مســیر اقتصــاد مقاومتــی را دنبــال کنیــم‪ ،‬ایــن مســیر‬ ‫امتحــان خــود را پــس داده تــا زمانــی کــه مــا بــا اقتــدار بــا‬ ‫دشــمن روبــرو نشــویم و دســت باالتــر را نداشــته باشــیم‬ ‫دشــمن کمــاکان بــه تعــرض و دشــمن هــای خــود ادامــه‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫میــز خدمــت مســئوالن قضایــی در مســجد جامــع دوزیــن مینودشــت برگــزار شــد و نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۲۰۰‬نفــر از اهالــی‪ ،‬دربــاره پرونــده هــای قضایــی خــود و مشــکالت منطقــه بــا رئیــس کل‬ ‫دادگســتری و دادســتان مرکــز اســتان دیــدار کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری در جمــع مــردم دوزیــن دربــاره خواســته اهالــی مبنــی بــر اســتقرار‬ ‫دادگاه در ایــن منطقــه گفــت‪ :‬در صــورت فراهــم بــودن شــرایط‪ ،‬یــک شــعبه دادگاه در بخــش‬ ‫دوزیــن مســتقر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا تاکیــد بــر تــاش بــرای دسترســی راحــت تــر مــردم بــه خدمــات قضایــی‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضــر یــک شــعبه شــورای حــل اختــاف در این منطقــه بــرای حــل و فصــل‬ ‫مســالمت امیــز اختالفــات مــردم مســتقر اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پرونده حقوق عامه این منطقه هم در دادگســتری اســتان تشــکیل و مشــکالت‬ ‫مطرح شــده از ناحیه مردم منطقه پیگیری خواهد شــد‪.‬‬ ‫مســئوالن عالی قضایی اســتان را فرماندار و دیگر مســئوالن شهرســتان مینودشــت در این‬ ‫نشســت با مــردم‪ ،‬همراهــی کردند‪.‬‬ ‫بخــش کوهســارات بــا مرکزیــت دوزیــن بــا حــدود هفــده هــزار نفــر جمعیــت در فاصلــه ‪۳۵‬‬ ‫کیلومتــری از شــهر مینودشــت قــرار دارد و بــه دلیــل مســیر کوهســتانی و ســخت گـُـذر ان ‪،‬‬ ‫تــردد اهالــی بــه ویــژه در فصــول ســرد ســال بــا ســختی انجــام مــی شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 718‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫به مسافران نوروزی ‪ ۲۲۰‬مرکز اقامتی‬ ‫علی ابادکتولخدماتمی دهند‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی علی ابادکتــول گفــت‪۲۲۰ :‬‬ ‫مرکــز اقامتــی شــامل ‪ ۲‬مهمان پذیــر‪ ۱۸ ،‬واحــد بوم گــردی و ‪ ۲۰۰‬خانــه مســافر در ایــن‬ ‫شهرســتان بــه مســافران و گردشــگران نــوروزی خدمــات اقامتــی ارایــه می دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ناصــر احمــدی اظهــار داشــت‪ :‬وجــود ابشــارهای متعــدد و بــه‬ ‫ویــژه کبــودوال بــه عنــوان تنهــا ابشــار تمــام خــزه ای ایــران‪ ،‬ســایت پــروازی روســتای ریــگ‬ ‫چشــمه‪ ،‬پــارک جنگلــی کبــودوال‪ ،‬مــوزه حیــات وحــش تاریــخ طبیعــی‪ ،‬بازارچــه بانــوان و‬ ‫بیــش از ‪ ۹۳‬بنــای منحصــر بــه فــرد تاریخــی بــا دارا بــودن امکانــات تفریحــی و پذیرایــی و‬ ‫داشــتن چشــم اندازهــای زیبــا از بهتریــن مکان هــای گردشــگری در ایــن شهرســتان هســتند‬ ‫کــه مســافران و گردشــگران می تواننــد ســاعات خوشــی را همــراه خانــواده ســپری کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬وجــود برخــی تپه هــای تاریخــی از جملــه تپه باســتانی ‪ ۷‬هزار ســاله چینو‪ ،‬تفرجگاه‬ ‫تاریخــی روســتای ســیاه رودبــار و بقــاع متبرکــه امامــزادگان از جملــه اماکــن تاریخی و مذهبی علی‬ ‫ابــاد کتــول اســت کــه مســافران و گردشــگران می تواننــد از ایــن مکان هــا نیز اســتفاده نمایند‪.‬‬ ‫احمــدی خاطرنشــان کــرد‪ ۷۳ :‬روســتا در دو دهنــه محمدابــاد و زریــن گل از جملــه‬ ‫روســتای گردشــگری محمــد ابــاد کتــول‪ ،‬ریــگ چشــمه‪ ،‬چلــی ســفلی‪ ،‬تاویــر‪ ،‬خلینــدره‪،‬‬ ‫خاندوزی‪ :‬پرداخت مالیات به‬ ‫موسسه های خیریه توسط ‪۲۶۰۰‬‬ ‫شرکت و مودی‬ ‫دریافت کرایه تاکسی بر‬ ‫اساس تعداد مسافران است‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬پارســال یک هــزار و ‪ ۶۰۰‬شــرکت و یک هــزار مــودی‪،‬‬ ‫مالیــات را بــه موسســات خیریــه پرداخــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪« ،‬ســید احســان خانــدوزی» در نشســت هــم‬ ‫اندیشــی نقــش مالیــات در مســوولیت هــای اجتماعــی اظهــار داشــت‪ :‬دولــت هــا بــرای اهــداف‬ ‫عــام المنفعــه از دو دســته ابزارهــای حمایتــی مســتقیم از طریــق پرداخــت یارانه هــا و بودجه در‬ ‫اختیــار نهادهــای حمایتــی و ســاخت ســاز و از ابــزار حمایــت غیرمســتقیم اســتفاده مــی کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مــاده ‪ ۱۷۲‬قانــون مالیات هــای مســتقیم‪ ،‬حمایــت هــای دولــت از طریــق‬ ‫مشــوقهای مالیاتــی بــه فعــاالن اقتصــادی بــه نهادهــا انجــام شــده اســت و در دولــت جدیــد‬ ‫حــدود ‪ ۲۵‬نهــاد (معــادل هشــت ســال گذشــته) بــه مشــوق هــای مالیاتــی اضافــه شــدند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تاکیــد کــرد‪ :‬فعــاالن اقتصــادی از طریــق کمــک مســتقیم بــه‬ ‫ایــن نهادهــا مالیــات را پرداخــت مــی کننــد‪ ،‬به طــوری کــه در ســال گذشــته یک هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫شــرکت و یک هــزار مــودی مالیــات را بــه موسســات خیریــه پرداخــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬پارســال همچنیــن ســازمان امــور مالیاتــی حــدود پنــج هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان ســهم مالیــات و یک هــزار میلیــارد تومــان مالیــات کــه مــی توانســت وصــول کنــد را‬ ‫از طریــق موسســه هــای خیریــه بــه جامعــه تزریــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بــا بیــان اینکــه دولــت در ســختی بودجــه ای از‬ ‫مشــوق های مالیاتــی بــرای فعــاالن اقتصــادی در حمایــت از موسســه هــای خیریه اســتفاده‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬گســتردگی موسســه هــا تصادفــی نیســت‪ ،‬اعتقــاد دولــت ســیزدهم ایــن‬ ‫اســت کــه از ظرفیــت موجــود و ارتبــاط بیــن فعــاالن اقتصــادی و موسســه هــای خیریــه بهــره‬ ‫منــد شــود و اکنــون حرکــت جــدی بــه ســمت مشــوق هــای اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا تقدیــر از ســرعت عمــل ســازمان مالیــات گفــت‪ :‬بایــد از ایــن ظرفیــت بیشــتر‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت از تولیدکننــدگان حمایــت مــی کنــد‪ ،‬یــاداوری کــرد‪ :‬دولــت‬ ‫ســیزدهم کاهــش نــرخ مالیاتــی را اعمــال کــرد و نــرخ را از ‪ ۲۵‬بــه ‪ ۱۸‬درصــد رســاند تــا‬ ‫چرخــه اقتصــاد رونــق یابــد‪ ،‬در حــوزه فعــاالن اقتصــادی و در حمایــت از موسســه هــای غیــر‬ ‫انتفاعــی هــم چنیــن نگاهــی دارد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی خاطــر نشــان کرد‪ :‬در دوران دولــت ســیزدهم درصــدد افزایــش‬ ‫حمایــت هــا هســتینم تــا فعــاالن اقتصــادی کمک حــال انجمــن هــای خیریــه باشــند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الســتان‪ ،‬چــه جــا‪ ،‬ســیامرگو‪ ،‬چینــو‪ ،‬خــاک پیــرزن‪ ،‬افراتختــه‪ ،‬شــیرین ابــاد‪ ،‬میــان‬ ‫رســتاق و ســیاه رودبــار هــر ســاله پذیــرای تعــداد زیــادی از گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی علی ابادکتــول همچنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬باتوجــه بــه واقــع شــدن ایــن شهرســتان در مســیر عزیمــت زائــران حــرم رضــوی‬ ‫در ایــام مختلــف ســال به خصــوص تعطیــات نــوروزی و تابســتان گردشــگران زیــادی از‬ ‫جاذبه هــای طبیعــی‪ ،‬تاریخــی و مذهبــی ایــن شهرســتان دیــدن می کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬صنایــع دســتی نواربافــی‪ ،‬الک تراشــی‪ ،‬غذای هــای محلــی از جملــه‬ ‫ترشــی پلــو‪ ،‬بازی هــای بومــی و محلــی و همچنیــن موســیقی محلــی کتولــی هــم در‬ ‫تعطیــات نــوروزی مــورد توجــه گردشــگران قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫شــهردارعلی ابــاد کتــول هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬در راســتای خدمــات رســانی مطلــوب بــه‬ ‫گردشــگران و مســافران تمهیــدات ویــژه ای بــرای زیباســازی‪ ،‬فضاســازی‪ ،‬گلــکاری و المان هــای‬ ‫نــوروزی شــهر اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد کوهســتانی افــزود‪ :‬زیرســاخت های گردشــگری و اســکان مســافران در منطقــه‬ ‫کبــودوال بــرای اقامــت روزانــه امــاده شــده و ســه هتــل و چندیــن خانــه مســافر در‬ ‫شهرســتان پذیــرای مســافران خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان علــی ابــاد کتــول هــم گفــت‪ :‬طبیعــت زیبــا و بکــر شهرســتان‬ ‫در جــذب گردشــگران تاثیــرات زیــادی دارد و در کنــار منابــع طبیعــی اماکنــی چــون‬ ‫بوم گــردی‪ ،‬اییــن هــا و ســنت هــای منطقــه‪ ،‬صنایــع دســتی متفــاوت و موســیقی کتــول‬ ‫بــه جــذب بیشــتر مســافران کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم احمــدی افــزود‪ :‬تمــام ادارات و نهادهــا ی مرتبــط گردشــگری موظــف بــه اجــرای‬ ‫برنامــه هــای متنــوع بــرای اســتفاده گردشــگران از منابــع بکــر و طبیعــی شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫ناهیــد حاجــی خانــی ‪ -‬مدیرعامــل اتحادیــه تاکســیرانی شــهری کشــور گفــت‪ :‬اگــر راننــده‬ ‫تاکســی ســه مســافر را ســوار می کنــد بایــد دریافــت کرایــه بــر مبنــای ســه نفــر و اگــر هــم‬ ‫چهــار نفــر را جابــه جــا می کنــد دریافــت کرایــه بــر مبنــای چهــار نفــر باشــد‪.‬‬ ‫هرســاله در یــک مــاه پایانــی ســال بــا توجــه بــه ازدحــام جمعیت و حجم باالی ســفرهای‬ ‫شــهری‪ ،‬گالیــه شــهروندان نســبت بــه دریافــت نرخ هــای خــارج از مصوبــه و افزایــش‬ ‫دریافــت کرایه هــا را شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫از ســویی هــم بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا بــه منظــور رعایــت مســائل بهداشــتی و فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی‪ ،‬اســاس ســوار شــدن مســافر در تاکس ـی ها از چهــار نفــر بــه ســه نفــر‬ ‫کاهــش یافــت امــا در همــان زمــان هــم قــرار بــر ایــن بــود بــه دلیــل اینکــه راننــدگان تاکســی‬ ‫متضــرر نشــوند‪ ،‬مبنــای دریافــت کرایــه تاکســی در دوران اوج کرونــا همــان ســه نفــر باشــد‬ ‫و بــه اصطــاح کرایــه یــک نفــر مســافر باقــی مانــده بــر کرایــه ســه مســافر دیگــر سرشــکن‬ ‫شــود امــا چندیــن مــاه اســت کــه بــا تــاش تیــم درمــان و رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫میــزان ســرایت و شــمار فوتی هــای کرونــا کاهــش چشــمگیری داشــته و زندگــی تقریبــا بــه‬ ‫حالــت عــادی برگشــته اســت و در ایــن بیــن در ســطح شــهر مشــاهده می شــود کــه راننــدگان‬ ‫تاکس ـی ها هــم گاهــی ســه نفــر و گاهــی چهــار نفــر مســافر را جابه جــا می کننــد امــا نکتــه‬ ‫مهــم ایــن اســت کــه مســافران از میــزان دریافــت کرایه ابراز نارضایتی دارنــد و این موضوعی‬ ‫اســت کــه بــا مدیرعامــل اتحادیــه تاکســیرانی های شــهری کشــور مطــرح کــرده اســت‪.‬‬ ‫دریافت کرایه تاکسی بر اساس تعداد مسافران است‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مرتضــی ضامنــی اظهــار داشــت‪ :‬راننــدگان تاکس ـی های‬ ‫رســمی (با پالک زرد «ت») اگر ســه مســافر را ســوار می کنند باید بر مبنای ســه مســافر‬ ‫کرایــه دریافــت کننــد و اگــر چهــار مســافر ســوار کننــد هــم بــر مبنــای همــان چهــار مســافر‬ ‫بایــد کرایــه دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نــرخ رســمی کرایــه تاکسـی ها‪ ،‬توســط شــورای شــهر تعییــن و مصــوب می شــود و‬ ‫راننــدگان تاکسـی ها موظــف هســتند کــه نــرخ مصــوب را از مســافران دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫دریافت کرایه بیشتر از نرخ مصوب گزارش شود‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه تاکســیرانی های شــهری کشــور ادامــه داد‪ :‬در صورتــی کــه راننــده‬ ‫تاکســی بیشــتر از نــرخ مصــوب از مســافر دریافــت کــرد‪ ،‬مســافران می تواننــد شــکایت‬ ‫خود را از طریق درگاه ارتباطی که توســط شــهرداری شــهرهای مختلف پیش بینی شــده‬ ‫اســت یــا از طریــق مراجعــه حضــوری بــه ســازمان تاکســیرانی ها ثبــت کننــد و بــه شــکایت‬ ‫انهــا رســیدگی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هــر ســال در بهمــن یــا اســفند زمزمه هایــی بــرای افزایــش قیمــت کرایــه وســایل حمــل‬ ‫و نقــل عمومــی از جملــه تاکس ـی ها مطــرح می شــود و افزایــش نــرخ کرایــه تاکس ـی ها‬ ‫معمــوال یــک بــار در ســال انجــام می شــود امــا گاهــی هم بر اســاس شــرایط موجــود مانند‬ ‫انچــه در دوران کرونــا اتفــاق افتــاد کــه بــه دلیــل اینکــه تاکسـی ها موظــف شــدند حداکثــر‬ ‫ســه مســافر همزمــان ســوار کننــد‪ ،‬قــدری بــه کرایــه تاکسـی ها افــزوده شــد‪.‬‬ ‫ضامنــی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬هــر ســال در بهمــن یــا اســفند فراینــد افزایــش قیمــت کرایــه‬ ‫تاکســی پیشــنهاد می شــود‪ ،‬ایــن افزایــش قیمــت‪ ،‬فراینــدی قانونــی اســت‪ ،‬شــوراهای‬ ‫اســامی شــهر‪ ،‬مرجــع تغییــر نــرخ کرایــه تاکس ـی ها اســت بــه ایــن ترتیــب کــه فراینــد‬ ‫تعییــن نــرخ کرایــه تاکســی بــر اســاس قانــون شــهرداری ها در اواخــر ســال طبق پیشــنهاد‬ ‫واحدهای کارشناســی ســازمان تاکســیرانی در قالب الیحه به شــورای اســامی هر شــهر‬ ‫ارســال می شــود و شــورای شــهر پــس از بررســی‪ ،‬تصویــب و در نهایــت تاییــد فرمانــداری‬ ‫مربوطــه کرایــه قانونــی هــر شــهر را اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬گــزارش شــکایت از دریافــت کرایه هــای غیرمصــوب توســط مســافران‪،‬‬ ‫فقــط بــرای تاکسـی های رســمی (بــا پــاک زرد «ت») در ســامانه شــهرداری های مربــوط‬ ‫بــه هــر شــهر قابــل بررســی و پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شــهری کشــور با اشــاره به اینکه جابه جایی مســافر‬ ‫توســط خودروهــای شــخصی تخلــف اســت و پلیــس می توانــد بــا اینگونــه افــراد برخــورد‬ ‫کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬چنانچــه کرایــه اضافــه توســط راننــدگان با خــودروی شــخصی دریافت‬ ‫می شــود بــر عهــده ســازمان های تاکســیرانی نیســت و مــا می توانیــم شــکایت های ثبــت‬ ‫شــده در ســامانه تاکســیرانی های مربــوط بــه شــهرداری ها را پیگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫ضامنــی گفــت‪ :‬البتــه بــه شــورای ترافیــک پیشــنهاد شــده اســت کــه مبنــای تعییــن‬ ‫کرایه هــا بــر اســاس ســوار شــدن ســه مســافر در تاکسـی ها باشــد و بــرای اینکــه راننــدگان‬ ‫تاکســی هــم متضــرر نشــوند‪ ،‬مبنــای دریافــت کرایــه هــم همــان ســه نفــر باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیشــنهاد ســوار شــدن ســه مســافر در تاکســی بــه شــورای ترافیــک بــه‬ ‫منظــور نزدیــک شــدن بــه اســتانداردها همچنیــن رعایــت بیشــتر مســائل بهداشــتی و‬ ‫افزایــش میــزان رضایتمنــدی شــهروندان ارائــه شــده اســت کــه اگــر پذیرفتــه شــود‪ ،‬مبنــای‬ ‫ســوار شــدن ســه مســافر و دریافــت کرایــه ســه نفــر خواهــد بود‪/.‬ایرنــا‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اقتصاد هورمونی و ضرر دو‬ ‫هزار تومانی!‬ ‫اینکــه چــرا از تخصــص و دانــش مــا در بهبــود‬ ‫اوضاع محله‪ ،‬منطقه‪ ،‬شهرستان و حتی در سطح‬ ‫ملــی و باالتــر اســتفاده نمــی کند مهم نیســت‪ .‬مهم‬ ‫ایــن اســت کــه مــا همچنــان بــر ارائــه راهــکار هــای‬ ‫هرمنوتیــک و فنــی خــود در زمینــه اقتصــاد و ســایر‬ ‫مقــوالت اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ادبــی‪ ،‬ســینمایی‪،‬‬ ‫اموزشــی و خالصــه تمــام ان ‪ 60‬مقولــه ی مهــم‬ ‫عصــر حاضــر‪ ،‬مُصــر هســتیم و ســعی مــی کنیــم‬ ‫بــدون هیــچ چشمداشــتی در ایــن عرصــه یاریگــر‬ ‫تمامــی مســوالن و مدیــران باشــیم‪ .‬قبــا ًهــم اعالم‬ ‫کــرده ایــم شــهرام بابــک ببخشــید شــهرام بهــرام‬ ‫بــرای مــا فرقــی نــدارد‪ .‬مهــم مــردم هســتند‪ .‬و امــا‬ ‫رابطــه علــم طــب و اقتصــاد ‪....‬‬ ‫ممکــن اســت کســانی در ایــن بیــن پیــدا شــوند و‬ ‫ادعــا کننــد کــه بیــن اقتصــاد و پزشــکی هیــچ فصــل‬ ‫مشــترکی وجــود نــدارد‪ .‬جهت اطالع دوســتان نتایج‬ ‫ازمایشــات برخــی از همــکاران را در ایــن زمینه‪ ،‬عینا ً‬ ‫بــه عــرض مــی رســانم‪« :‬نتایــج پژوهــش صــورت‬ ‫گرفتــه توســط محققــان دانشــگاه کمبریــج نشــان‬ ‫می دهــد ســطوح بــاالی هورمــون کورتیــزول بــا‬ ‫بدبینــی غیرمنطقــی و تمایــل بــه خطرپذیــری کمتــر‬ ‫مالــی در هنــگام بــروز بحــران اقتصــادی در ارتبــاط‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬کورتیــزول بــه عنــوان‬ ‫هورمــون اســترس می توانــد باعــث تغییــر عــادات‬ ‫خطرپذیــری تجــار و بازرگانــان در هنــگام بــروز‬ ‫مشــکالت اقتصــادی در بــازار شــود‪.‬‬ ‫محققــان دانشــکده تجــارت دانشــگاه کمبریــج بــا‬ ‫همــکاری موسســه علــوم متابولیــک ایــن دانشــگاه‬ ‫مطالعـه ای را بــا هــدف تاثیــر هورمــون اســترس بــر‬ ‫میــزان خطرپذیــری مالــی افــراد انجــام دادنــد کــه‬ ‫نشــان می دهــد‪ ،‬خطرپذیــری مالــی شــخصی بطــور‬ ‫قابــل مالحظ ـه ای در نوســان بــوده و ایــن تغییــر بــا‬ ‫پاســخ های هورمونــی در ارتبــاط اســت‪ .‬مطالعــه‬ ‫ن اســترس نقــش‬ ‫اخیــر نشــان می دهــد‪ ،‬هورمــو ‬ ‫محــوری در تغییــر خطرپذیــری مالــی افــراد ایفــا‬ ‫کــرده و حتــی می توانــد منجــر بــه وقــوع بحران هــای‬ ‫اقتصــادی جهانــی شــود‪ ( .‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫عنایــت فرمودیــد‪ .‬خطــر پذیــری مالــی هیــچ نیــازی‬ ‫بــه ســواد اقتصــادی و بررســی بــازار نــدارد و همین که‬ ‫ســطح کوتیــزول را کنتــرل کنیــد کفایــت اســت‪ .‬حــاال‬ ‫متوجــه شــدید کــه چــرا برخــی افــراد جــرات ســرمایه‬ ‫گــذاری ندارنــد‪ ،‬ولــی همیــن عمــو ســیفی خودمــان(‬ ‫ســرایدار مفخــم مدرســه) ‪ ،‬دو ســال قبــل بــا شــروع‬ ‫نوســانات دالر‪ ،‬خانــه و زندگــی اشــت را فروخــت و‬ ‫همــه را ســنگ پــا و فِلــش خریــد‪ .‬االن هم دو دســتی‬ ‫تــوی ســرش مــی زنــد! علــی ای حــال بــا عنایــت بــه‬ ‫مســتندات پزشــکی در خصــوص لــزوم کنترل ســطح‬ ‫کورتیــزول و رابطــه ان بــا بحــران هــای مالــی دنیــا‪،‬‬ ‫چنــد پیشــنهاد در ایــن خصــوص ارائــه مــی شــود‪:‬‬ ‫الــف) کنتــرل میــزان کورتیــزول در افــراد بــاالی ‪30‬‬ ‫ســال‪ :‬پزشــکان عزیــز عنایــت داشــته باشــند هنــگام‬ ‫چــکاپ یــا معاینــات دوره ای فقــط بــه میــزان دور‬ ‫شــکم و کنتــرل قنــد‪ ،‬چربــی‪ ،‬کلســترول و فشــار‬ ‫خــون افــراد بســنده نکننــد‪ .‬یــک مختصــر ازمایشــی‬ ‫هــم در خصــوص میــزان کورتیــزول افــراد انجــام‬ ‫دهنــد؛ ضــرر نــدارد‪.‬‬ ‫ب) اتوبــوس کورتیــزول‪ :‬چنــدی اگــر خاطرتــان‬ ‫مبارکتــان باشــد‪ ،‬اتوبــوس هــای در ســطح شــهر بــا‬ ‫نــام «اتوبــوس دیابــت» راه انــدازی شــدند کــه ایــن‬ ‫طــرح مختــص ارائــه خدمــات بــه افــراد دیابتــی بــود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود « اتوبــوس کورتیــزول» هــم راه‬ ‫انــدازی شــود تــا بــه خلــق اللــه و ســرمایه گذارانی که‬ ‫در کوچــه و خیابــان‪ ،‬بــه نــاگاه بــا نوســانات فــراوان‬ ‫قیمــت ارز و ســکه و خــودرو مواجــه مــی شــوند‪،‬‬ ‫خدمــات اساســی بدهــد!‬ ‫پ) پیشــگیری از ســنین کودکــی‪ :‬همانطــور کــه‬ ‫صــدا و ســیما و مهــد هــای کــودک در پیشــگیری از‬ ‫تنبلــی چشــم یــا تغییــر ذائقــه کــودکان در مصــرف‬ ‫نمــک تــاش دارنــد‪ ،‬پیشــهاد مــی شــود دوســتان‬ ‫یــک برنامــه ای بــرای کنتــرل کورتیــزول بچــه هــا‬ ‫پیــاده کننــد تــا اینــده ســازان پــس فــردا جــرات خطــر‬ ‫پذیــری در ســرمایه گــذاری باشــند و مثــل حقیــر‬ ‫نباشــند کــه چنــد ســال قبــل جهت ســرمایه گــذاری‪،‬‬ ‫یــک نیــم ســکه بــه قیمــت ‪ ۵۰‬هــزار تومــان ابتیــاع‬ ‫فرمودیــم و روزی ده تــا ســایت و خبرگــزاری را زیــر و‬ ‫رو مــی کردیــم کــه مبــادا قیمــت ســکه پائیــن بیایــد‬ ‫و ســرمایه مــان از بیــن رود‪ ،‬اخــر ســر هــم ســکه را‬ ‫بــا دو هــزار تومــان ضــرر فروختیــم رفــت! همان نیم‬ ‫ســکه االن ‪....‬تومــان قیمــت دارد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪718‬‬ ‫تکنیک فاینمن برای‬ ‫یادگیری چیست و‬ ‫چه مراحلی دارد؟‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫به خاطرســپردن مطالــب به معنــی یادگیــری انهــا نیســت‪.‬‬ ‫معمــوال بســیاری از مــا مســائل را ان طــور کــه فکــر می کنیــم‪،‬‬ ‫درک نمی کنیــم‪ .‬تابه حــال چنــد بــار چیــزی را یــاد گرفته ایــد و‬ ‫پــس از مدتــی نتوانســته اید ان را بــه خاطــر بیاوریــد یــا بــرای‬ ‫فــرد دیگــری توضیــح دهیــد؟ به گفتــه فیزیک دانــی به نــام‬ ‫ریچــارد فاینمــن اگــر نتوانیــد مفهومــی پیچیــده را به زبــان‬ ‫ســاده توضیــح دهیــد‪ ،‬یعنــی ان را به خوبــی درک نکرده ایــد‪.‬‬ ‫به عبــارت دیگــر تدریــس بــه دیگــران می توانــد بهتریــن راه‬ ‫یادگیــری باشــد‪ .‬تــا پایــان مقالــه بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا‬ ‫ریچــارد فاینمــن و تکنیــک یادگیــری او بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫ریچارد فاینمن که بود؟‬ ‫بســیاری ریچــارد فیلیپــس فاینمــن (‪Richard‬‬ ‫‪ ،)Phillips Feynman‬فیزیــک دان نظــری امریکایــی را‬ ‫درخشــان ترین‪ ،‬تأثیرگذارتریــن و سنت شــکن ترین چهــره‬ ‫رشــته خــود در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم می داننــد‪.‬‬ ‫فاینمــن الکترودینامیــک کوانتومی (نظریــه بَرهم ک ُنش بین‬ ‫نــور و مــاده) را بازســازی کــرد و درک علــم از ماهیــت امــواج‬ ‫و ذرات را تغییــر داد‪ .‬او در ســال ‪ ۱۹۶۵‬جایــزه نوبــل فیزیــک‬ ‫را بابــت پژوهش هایــش دربــاره الکترودینامیــک کوانتومــی‬ ‫(مشــترک بــا دو دانشــمند دیگــر) دریافــت کــرد‪ .‬فاینمــن‬ ‫مجموعــه ای کامــل از ازمایش هــا را انجــام داد و تمــام‬ ‫پدیده هــای مختلــف مربــوط بــه نــور‪ ،‬رادیــو‪ ،‬الکتریســیته و‬ ‫مغناطیــس را بــه هــم پیونــد داد‪.‬‬ ‫ابزارهــای حــل مســئله ای کــه او ابــداع کرد‪ ،‬در نیمــه دوم قرن‬ ‫بیســتم در بســیاری از حوزه هــای فیزیــک نظــری گســترش‬ ‫یافتنــد‪ .‬نمایــش تصویــری برهم کنش هــای ذرات یکــی از ایــن‬ ‫ابزارهاســت کــه نمــودار فاینمــن هــم نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی ریچــارد فاینمــن در حــال اماده کــردن ســخنرانی‬ ‫بــرای دانشــجویان ســال اول کالــج بــود‪ ،‬متوجــه شــد‬ ‫کــه اگــر نتوانیــم چیــزی را به زبــان ســاده بــرای دیگــران‬ ‫توضیــح دهیــم‪ ،‬ان را نفهمیده ایــم‪ .‬او در انتقــال مســائل‬ ‫پیچیــده بــه دیگــران بــا کلماتــی کــه درکشــان اســان تر‬ ‫بــود‪ ،‬اســتعداد ویــژه ای داشــت‪.‬‬ ‫تکنیک فاینمن چیست؟‬ ‫تکنیــک فاینمــن مدلــی ذهنــی بــرای یادگیــری عمیــق‬ ‫و ساده ســازی مســائل اســت‪ .‬گرچــه ریچــارد فاینمــن‬ ‫ایــن تکنیــک را بــرای اســتفاده شــخصی اش ابــداع کــرد‪،‬‬ ‫امــروزه یادداشــت های او راهشــان را بــه فرهنــگ عامــه‬ ‫و بســیاری از مقــاالت نوشته شــده دربــاره نحــوه مطالعــه‬ ‫بهتــر بــاز کرده انــد‪.‬‬ ‫روش فاینمــن فراینــدی چهارمرحلــه ای اســت کــه‬ ‫می تــوان از ان بــرای یادگیــری تقریبــا هــر چیــزی اســتفاده‬ ‫کــرد‪ .‬تکنیــک فاینمــن می توانــد توانایــی مغــز بــرای درک‬ ‫مفاهیــم دشــوار و تولیــد اســتراتژی های یادگیــری عمیــق‬ ‫را افزایــش دهــد‪ .‬از ایــن روش می تــوان بــرای درک ســریع‬ ‫مفاهیــم جدیــد و پرکــردن شــکاف های دانــش خــود بهــره‬ ‫بــرد‪ .‬اگــر می خواهیــد درک کاملــی از موضوعــی داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بایــد ســعی کنیــد ان را به زبــان ســاده توصیــف‬ ‫کنیــد‪ .‬توصیف کــردن مســائل به زبــان ســاده به معنــی‬ ‫فهمیــدن و درک کامــل انهاســت‪.‬‬ ‫مراحل تکنیک فاینمن‬ ‫همــان طــور کــه گفتیــم تکنیــک فاینمــن شــامل ‪ ۴‬مرحلــه‬ ‫اســت‪ .‬مراحــل ایــن تکنیــک عبارت انــد از‪ :‬مطالعه کــردن‪،‬‬ ‫امــوزش دادن‪ ،‬شناســایی شــکاف ها و ساده ســازی‪.‬‬ ‫یادگیــری بــازی شــطرنج می توانــد تصویــری عالــی از مزایــا‬ ‫و محدودیت هــای تکنیــک فاینمــن ارائــه دهــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫در ادامــه‪ ،‬اســتفاده از ایــن تکنیــک بــرای‬ ‫یادگیــری بــازی شــطرنج را شــرح داده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مطالعه کردن درباره موضوع‬ ‫در نخســتین مرحلــه یادگیــری‪ ،‬بــه چیزهایی‬ ‫ماننــد دفترچه یادداشــت یــا لپ تــاپ‪،‬‬ ‫خــودکار یــا صفحه کلیــد و صفحــه ســفید‬ ‫کاغــذ یــا صفحه نمایــش نیــاز داریــم‪ .‬ابتــدا‬ ‫تمــام چیزهایــی را می نویســیم کــه از قبــل‬ ‫دربــاره شــطرنج می دانیــم‪ .‬مهــم نیســت کــه‬ ‫ایــن دانســته ها چقــدر بی اهمیــت بــه نظــر‬ ‫برســند‪ .‬شناســایی مــرز ناشــناخته ها نقطــه‬ ‫شــروع خوبــی بــرای مطالعــه و پژوهــش‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬ممکــن اســت فقــط ایــن را‬ ‫بدانیــم کــه چــه مهره هایــی داریــم و چگونــه‬ ‫بعضــی از انهــا می تواننــد روی صفحــه‬ ‫شــطرنج حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫البتــه در تکنیــک فاینمــن صرفــا‬ ‫دانســته هایمان را یادداشــت نمی کنیــم‪ ،‬بلکــه‬ ‫می خواهیــم چیزهایــی را کــه یــاد می گیریــم‬ ‫تجزیــه و دســته بندی کنیــم‪ .‬ایــن کار بــه مــا‬ ‫کمــک می کنــد کــه بــه مطالعه مــان ســاختار‬ ‫بدهیــم و بعضــی از جنبه هــا را بــه جنبه هــای‬ ‫دیگــر اولویــت دهیــم‪ .‬در مثــال شــطرنج ایــن‬ ‫دســته بندی می توانــد شــامل تاریخچــه بــازی‪،‬‬ ‫انــواع مختلــف شــطرنج‪ ،‬قوانیــن بــازی و‬ ‫جنبه هــای اســتراتژیک ان باشــد‪.‬‬ ‫مرحله اول تکنیک فاینمن کامال‬ ‫پویا و شهودی است‪ .‬در این‬ ‫مرحله دانش خود را یادداشت‬ ‫و دوباره مرتب می کنیم و در‬ ‫مواجهه با مطالب جدید‪ ،‬میان انها‬ ‫و دانسته های قبلی مان ارتباط برقرار‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اموزش دادن‬ ‫درمرحلــه دوم بایــد انچــه را کــه تــازه یــاد گرفته ایــد‪،‬‬ ‫امــوزش دهیــد‪ .‬امــوزش دادن بــه فــردی واقعــی بســیار‬ ‫مؤثرتــر و چالش برانگیزتــر از فــردی خیالــی اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫متوجــه می شــوید کــه ایــا واقعــا مطلبــی را کــه امــوزش‬ ‫می دهیــد درک کرده ایــد یــا نــه‪ .‬حتــی باســوادترین‬ ‫کارشناســان نیــز ممکــن اســت از ســؤاالت هوشــمندانه‬ ‫دانش امــوزان خــود شــگفت زده شــوند‪.‬‬ ‫اگــر عملکــرد خوبــی داشــته باشــید‪ ،‬تجربـه ای تعاملــی و‬ ‫دوطرفــه خواهیــد داشــت و نتایــج مطالعه تــان بــه چالــش‬ ‫کشــیده خواهــد شــد‪ .‬مجبــور می شــوید کــه مســائل را‬ ‫روشــن کنیــد‪ ،‬انهــا را بــا جزئیــات کمتــر یــا بیشــتری‬ ‫توضیــح دهیــد‪ ،‬بــه ســؤاالت پاســخ دهیــد‪ ،‬اصطالحــات‬ ‫تخصصــی را شــرح دهیــد و از دیدگاه هایــی بــه مســئله‬ ‫نــگاه کنیــد کــه حتــی فکــرش را هــم نمی کردیــد‪.‬‬ ‫محدودیــت ســنی بــرای فــردی کــه مطالــب را برایــش‬ ‫توضیــح می دهیــد مطــرح نیســت‪ ،‬ولــی فرامــوش نکنیــد‬ ‫کــه هرچــه ایــن فــرد جوان تــر باشــد‪ ،‬بایــد مطالــب‬ ‫را ســاده تر کنیــد‪ .‬اگــر ان قــدر مطالــب را ســاده کنیــد‬ ‫کــه تمــام جزئیــات مهــم حــذف شــوند‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫تدریــس شــما نتیجــه معکــوس داشــته باشــد‪ .‬مثــا بــرای‬ ‫توضیــح دادن واکســن بــرای کودکــی ‪۲‬ســاله می توانیــد‬ ‫بگوییــد کــه دکتــر بــه تــو دارویــی می دهــد تــا بیمار نشــوی‪.‬‬ ‫ولــی اگــر همیــن مســئله را بــرای کودکــی ‪۱۰‬ســاله توضیــح‬ ‫دهیــد‪ ،‬می توانیــد دربــاره نحــوه عملکــرد واکســن و اینکــه‬ ‫چگونــه مانــع از بیمــاری می شــود‪ ،‬توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شناسایی شکاف های دانش‬ ‫شــاید تصــور کنیــد کــه موضــوع را یــاد گرفته ایــد‪ ،‬ولــی‬ ‫وقتــی بــه انچــه می خواهیــد بگوییــد فکــر می کنیــد‪،‬‬ ‫متوجــه می شــوید کــه بعضــی از جزئیــات را درســت درک‬ ‫نکرده ایــد یــا گاهــی دانش امــوزی ســؤالی می پرســد کــه‬ ‫نمی دانیــد بهتریــن پاســخ بــرای ان ســؤال چیســت‪.‬‬ ‫هرچقــدر هــم کــه امــاده باشــید‪ ،‬همیشــه دانش امــوزان‬ ‫بــرای کشــف خلاهایــی کــه در تخصــص شــما وجــود دارد‪،‬‬ ‫راهــی پیــدا می کننــد‪ .‬وظیفــه شــما ایــن اســت کــه در‬ ‫حیــن تدریــس ان خلاهــا را پیــدا و درباره شــان مطالعــه‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــا همه چیــز را درســت توضیــح داده ایــد یــا‬ ‫ناخواســته شــکل جدیــدی از شــطرنج را اختــراع کرده ایــد؟‬ ‫شــاید دانش امــوزی باهــوش بدانــد کــه شــاه گاهــی‬ ‫می توانــد به جــای ‪ ۱‬خانــه ‪ ۲‬خانــه جابه جــا شــود‪ .‬ایــا‬ ‫بــا حرکــت قلعــه کوچــک و قلعــه بــزرگ (تاکتیکــی بــرای‬ ‫ایمــن نگه داشــتن شــاه) اشــنایی داریــد؟ اگــر اشــنایی‬ ‫نداریــد‪ ،‬دوبــاره بایــد قوانیــن و اســتراتژی های شــطرنج‬ ‫را مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫چالــش دیگــر در مرحلــه ســوم ایــن اســت کــه نــوع‬ ‫شــکاف دانشــی را کــه بــا ان مواجــه شــده اید‪ ،‬تشــخیص‬ ‫دهیــد‪ .‬یعنــی کجــا مشــکل فقــدان دانــش شــما بــوده‬ ‫اســت و کجــا نداشــتن تخصــص تدریــس کافــی‪ .‬شــاید‬ ‫قوانیــن شــطرنج را کامــا درک کرده ایــد‪ ،‬ولــی رویکــرد‬ ‫درســتی بــرای انتقــال دانــش خــود نداشــته اید‪ .‬شــاید ایــن‬ ‫مســئله بــه شــما احســاس نادرســتی دربــاره تســلط بــر‬ ‫بــازی بدهــد‪ .‬ب ـه عبــارت دیگــر‪ ،‬حتــی نمی دانیــد کــه ایــا‬ ‫تکنیــک فاینمــن برایتــان مفیــد بــوده اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫اگر سؤالی پرسیدند که نتوانستید به ان‬ ‫پاسخ دهید‪ ،‬صادقانه بگویید‪« :‬نمی دانم‪،‬‬ ‫ولی جوابش را پیدا می کنم‪ ».‬سپس ‪ ۱‬بار‬ ‫دیگر مطالب را مرور کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ساده سازی توضیحات‬ ‫تــا اینجــای کار بــا یادگیــری مبحــث مدنظــر‪ ،‬گام هــای‬ ‫ابتدایــی بــرای یادگیــری مطلــب را برداشــته اید‪ ،‬بــا‬ ‫تدریــس اموخته هایتــان دانــش خــود را ازموده ایــد‬ ‫و شــکاف های موجــود را از بیــن برده ایــد‪ .‬حــاال وقــت‬ ‫ان رســیده اســت کــه دوبــاره بــه مبحــث نگاهــی کلــی‬ ‫بیندازیــد‪ .‬انچــه دربــاره بــازی شــطرنج می دانیــد و تمــام‬ ‫یادداشــت ها‪ ،‬دســته بندی ها‪ ،‬تعاریــف‪ ،‬ســاختار‪،‬‬ ‫توضیحــات‪ ،‬تصاویــر و مثال هــا را مــرور کنیــد‪ .‬ایــا همــه‬ ‫انهــا هنــوز هــم برایتــان قابل درک انــد؟ مهم تــر از همــه‪،‬‬ ‫ایــا هنــوز هــم همه چیــز بــا هــم مرتبط انــد؟‬ ‫بــر اســاس تکنیــک فاینمــن‪ ،‬اکنــون بایــد تمــام چیزهایــی‬ ‫را کــه یــاد گرفته ایــد ســاده تر کنیــد‪ .‬تصــور کنیــد کــه‬ ‫ماشــینی را بــه اجــزای تشــکیل دهنده اش ماننــد موتــور‬ ‫خــودرو تقســیم می کنیــد‪ .‬ســپس اجــزای موتــور را جــدا‬ ‫می کنیــد‪ .‬همیــن کار را بــا ســیلندر نیــز انجــام می دهیــد‬ ‫و الی اخــر‪ .‬ایــن کار را تــا جایــی ادامــه می دهیــد کــه‬ ‫بفهمیــد هریــک از اجــزا چــه کاری انجــام می دهنــد و‬ ‫چگونــه بــا ســایر اجــزا تعامــل دارنــد‪ .‬البتــه ایــن فراینــد در‬ ‫یادگیــری شــطرنج انتزاعی تــر اســت‪ ،‬ولــی در کل هدفتــان‬ ‫مرتب کــردن ذهــن و ســاده کردن موضــوع به صورتــی‬ ‫اســت کــه بتوانیــد درک ان را تــا حــد امــکان اســان کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر کســی را بــرای تدریــس مطالــب پیــدا نکردیــم‪ ،‬چــه‬ ‫کنیم؟‬ ‫می توانیــم تکنیــک فاینمــن را به روش هــای گوناگونــی‬ ‫انجــام دهیــم‪ ،‬ماننــد توضیـح دادن مطالــب برای دوســتان‬ ‫یــا خانــواده‪ .‬ولــی گاهــی دیگــران تمایلــی بــه شــنیدن‬ ‫توضیحــات مــا ندارنــد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬می توانیــم مطالــب‬ ‫را بــرای فــردی خیالــی توضیــح دهیــم‪ .‬البتــه روش بهتــری‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬این روش اســتفاده از دفترچه یادداشــت‬ ‫و خــودکار و نوشــتن توضیحــات خــود روی کاغــذ اســت‪.‬‬ ‫در روش یادداشــت کردن مطالــب به جــای توضیــح دادن‬ ‫انهــا بــرای دیگــران بـه ترتیــب زیــر عمــل کنیــد‪:‬‬ ‫ابتــدا نــام مفهــوم یــا مبحثــی را بنویســید کــه می خواهیــد‬ ‫یــاد بگیرید‪.‬‬ ‫ســپس ان را بــه زبــان خودتــان توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫توضیحــات بایــد طــوری باشــد کــه انــگار می خواهیــد‬ ‫مطلــب را بــه کســی امــوزش دهیــد‪ .‬دقــت کنیــد کــه‬ ‫همه چیــز را ســاده و واضــح توضیــح دهیــد و در صــورت‬ ‫لــزوم از مثــال اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫دوبــاره توضیحــات را مــرور کنیــد و دنبــال مــواردی بگردیــد‬ ‫کــه فکــر می کنیــد بــه توضیــح و ساده ســازی بیشــتری‬ ‫نیــاز دارنــد‪ .‬ســپس نوشــته هایتان را بخوانیــد تــا درک‬ ‫بهتــری از موضــوع پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از اصطالحــات ســاده تر مطمئــن شــوید کــه‬ ‫حتــی فــردی بــا دانــش انــدک دربــاره مبحــث مدنظــر نیــز‬ ‫می توانــد ان را بفهمــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫تکنیــک فاینمــن یکــی از ســاده ترین روش هــا بــرای‬ ‫یادگیــری ســریع و مؤثــر مفاهیمــی اســت کــه درکِشــان‬ ‫دشــوار اســت‪ .‬اگــر از ایــن روش درســت اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫دیگــر نیــازی بــه حفظ کــردن مطالــب نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫گرچــه حفظ کــردن مطالــب بــرای یادگیــری هــر موضوعــی‬ ‫ضــروری اســت‪ ،‬درک کامــل مفاهیــم را تضمیــن نمی کند‪.‬‬ ‫راه افزایــش دانــش‪ ،‬توصیف کــردن موضــوع بــا اســتفاده‬ ‫از مثال هــای مناســب و زبانــی ســاده تر اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140160312005003977‬مــورخ ‪ 1401.10.17‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال ملک رســمی به صورت سلســله‏ایادی از مالک رســمی یارعلــی مزیدی تصــرف مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000007‬تقاضای‬ ‫اقــای محمــد‏قلیچــی شــماره شناســنامه ‪ 1‬کــد ملــی ‪ 4879862142‬صــادره از رامیــان فرزنــد عبدالــه درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه‏دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 190‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ 29‬اصلــی واقــع‬ ‫درعلــی ابادکتــول‪ -‬خیابــان ایــت –‏‏‪ 10‬متــری‪ -‬کوچــه شــقایق ‪ 18‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول تائیــد گردی ‪‎‬د‪‎.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪،‬دادخواســت خــود‏را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪179 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1401.11.23:‬‏ ‪‎ ‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.12.09:‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۹۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۰۹‬تقاضــای اقــای مصطفــی میــر بــه شــماره شناســنامه و کــد ملــی ‪ ۱۷۴۳۹۶۲۵۶۸‬صــادره از اهــواز فرزنــد‬ ‫غالمعلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۲۱۷/58‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۳‬اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۵۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/09 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 09‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 718‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫دستگیری کالهبردار‬ ‫رسیدساز جعلی‬ ‫کوتاه کننده لینک‬ ‫چیست و چه‬ ‫کاربردی دارد؟‬ ‫کوتــاه کننــده لینــک سرویســی اســت کــه به شــما ایــن امکان‬ ‫را می­دهــد کــه در مــوارد خاصــی طــول لینــک ســایت خــود را‬ ‫کوتــاه کــرده و کاربــران بــا کلیــک بــر یــک لینــک کوتــاه شــده بــا‬ ‫ســهولت بیشــتری بــه ســایت شــما هدایــت شــوند‬ ‫از اغازشــبکه جهانــی وب‪ URL ،‬کــه مخفــف ‪Uniform‬‬ ‫‪ Resource Locator‬اســت بــه معنــای روشــی هماهنــگ‬ ‫و یکپارچــه بــرای تعییــن محــل منابــع در فضــای دیجیتــال (‬ ‫اصطــاح ‪ URL‬و شــیوه ی اســتفاده از ان را تیــم برنــرز لــی‬ ‫پیشــنهاد و طراحــی کــرد) یکــی از روش هــای اولیــه بــرای گــذر‬ ‫از صفحه ای به صفحه دیگر در وب بوده اســت‪ .‬متاســفانه‬ ‫‪ URL‬هــا بــا اضافــه شــدن ســاب دامنــه هــا‪ ،‬زیــر شــاخه هــا و‬ ‫کدهــای رهگیــری طوالنــی و پیچیــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــا افزایــش محبوبیــت رســانه هــای اجتماعــی‪ URL ،‬هــای‬ ‫طوالنــی مشــکل افریــن شــدند‪ .‬زمانــی کــه توییتــر راه‬ ‫انــدازی شــد‪ ،‬پیــام هــا بــه ‪ 140‬کاراکتــر محــدود مــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن بــدان معنــی اســت کــه یــک ‪ URL‬طوالنــی مــی توانــد‬ ‫کل توییــت شــما را اشــغال کنــد‪ .‬یافتــن راهــی بــرای کوتــاه‬ ‫کــردن ‪URL‬هــا بــه اولویــت اصلــی تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫کوتــاه کننــده هــای ‪ URL‬قــادر هســتند هــر ‪ URL‬طوالنــی‬ ‫و پیچیــده ای را بــه یــک پیونــد کوتــاه و قابــل مدیریــت‬ ‫کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش‪ ،‬توضیــح خواهیــم داد کــه کوتاه کننــده‬ ‫‪ URL‬چیســت‪ ،‬چــرا کس ـب وکار شــما بایــد از ان اســتفاده‬ ‫کنــد و بهتریــن کوتاه کننده هــای ‪ URL‬را بــرای جســتجو و‬ ‫تعامــل پیــدا نماییــد‬ ‫کوتاه کننده ‪ URL‬چیست؟‬ ‫کوتــاه کننــده ‪ URL‬برنامــه ای اســت کــه ‪ URL‬طوالنــی را‬ ‫بــه ‪ URL‬کوتــاه تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول‪ ،‬ادرس وب ســایت را کوتــاه مــی کنــد و‬ ‫ترکیبــی تصادفــی از حــروف و اعــداد را اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬یــک کوتــاه کننــده ‪ URL‬یــک ‪URL‬‬ ‫طوالنــی را بــه شــکل زیــر تبدیــل مــی کنــد‬ ‫‪https:‎//sproutsocial.com/insights/data/‬‬ ‫‪/2022-social-shopping‬‬ ‫به‬ ‫‪3wqfg08/https:‎//bit.ly‬‬ ‫کوتــاه کننــده ‪ URL‬همچنیــن بــه عنــوان کوتــاه کننــده‬ ‫لینــک‪ ،‬کوچــک کننــده لینــک‪ ،‬فشــرده کننــده لینــک‪ ،‬خــازن‬ ‫‪ URL‬یــا ایجــاد کننــده ‪ URL‬شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫کاربرانی که‬ ‫به دنبال برنامه های‬ ‫‪ ChatGPT‬هستند‪،‬‬ ‫بد افزار دریافت‬ ‫می کنند‬ ‫چــرا کســب و کارهــا از کوتــاه کننــده ‪ URL‬اســتفاده‬ ‫مــی کننــد؟‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه کوتــاه کننــده ‪ URL‬بــه شــما کمــک مــی‬ ‫کنــد پیــام هــای مناســب را بــدون اشــغال فضــای زیــاد بــه‬ ‫مخاطبــان خــود ارســال کنیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬دالیــل دیگــری‬ ‫نیــز وجــود دارد کــه موجــب مــی شــود برندهــا از کوتــاه‬ ‫کننــده ‪ URL‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مزایای کوتاه کننده ‪ URL‬چیست؟‬ ‫سهولت درردیابی‬ ‫برخــی از بهتریــن کوتــاه کننــده هــای ‪ URL‬راهــی را بــرای‬ ‫شــما فراهــم مــی کننــد تــا پــس از کوتــاه کــردن لینــک‪،‬‬ ‫عملکــرد ان لینــک را نیــز ردیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن اطالعــات مــی توانــد بــه شــما بگویــد چــه کســی‪،‬‬ ‫چــه زمانــی و کجــا روی لینــک شــما کلیــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن مــی توانیــد گــزارش خــود را بــا اســتفاده از‬ ‫پارامترهــای ‪ UTM‬تنظیــم کنیــد تــا بــه راحتــی محــل‬ ‫ترافیــک خــود را ردیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫برند سازی‬ ‫بــا ابــزار کوتــا ه کننــده ‪ URL‬سفارشــی‪ ،‬می توانیــد لینــک ‬ ‫هــای خــود را بــه گونــه ای کوتــاه کنیــد کــه بــه اگاهــی‬ ‫کاربــران از برنــد شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه نــام برنــد شــما را در ادرس وب حفــظ مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه صــورت غیــر مســتقیم روی بهینــه ســازی ســایت‬ ‫شــما تاثیــر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫تعــداد کاراکترهــا را در رســانه هــای اجتماعــی کاهــش‬ ‫دهیــد‬ ‫اگــر از رســانه هــای اجتماعــی بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫اســتراتژی بازاریابــی خــود اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬مــی دانیــد‬ ‫کــه چقــدر مهــم اســت کــه پســت هــای رســانه هــای‬ ‫اجتماعــی خــود را کوتــاه و جــذاب نگــه داریــد‪.‬‬ ‫شــما قطعــا ً نمی خواهیــد از ‪ URL‬طوالنــی ســایت در‬ ‫پســت های رســانه های اجتماعــی اســتفاده کنیــد کــه‬ ‫حرفــه ای بــودن برنــد شــما را زیــر ســوال مــی بــرد‬ ‫محبوبیــت گســترده ربات چــت ‪ OpenAI ChatGPT‬مــورد‬ ‫توجــه مجرمــان ســایبری قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬ان هــا از‬ ‫اشــتیاق عمومــی بــرای ازمایــش ان بــرای فریــب کاربــران‬ ‫بــا هــدف دانلــود بد افزار هــای وینــدوز ‪ ،‬اندرویــد و بازدیــد از‬ ‫صفحــات فیشــینگ سوء اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫برنامه های جعلی ‪ ChatGPT‬برای ویندوز‬ ‫و اندروید‬ ‫محققان ‪ Cyble‬متوجه شده اند‪:‬‬ ‫• یــک صفحــه فیس بــوک بــا نــام و نشــان ‪ChatGPT‬‬ ‫بــرای هدایــت مخاطبــان بــه صفحاتــی کــه از وب ســایت‬ ‫‪ ChatGPT‬تقلیــد می کننــد و همچنیــن یــک برنامــه‬ ‫‪( ChatGPT‬کــه وجــود نــدارد) بــرای کاربــران وینــدوز‬ ‫در هنــگام دانلــود نرم افــزار کــه در واقــع بد افــزار ســرقت‬ ‫اطالعــات اســت ‪ ،‬سوء اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫• برخــی از ایــن صفحــات از مــردم می خواهنــد بــرای‬ ‫اســتفاده از ســرویس ‪ ChatGPT‬پــول پرداخــت کننــد و‬ ‫بــرای ایـن کار فرم هــای پرداخــت نیــز ارائــه می دهنــد کــه بــا‬ ‫ایــن کار اطالعــات شــخصی و اطالعــات کارت هــای پرداخــت‬ ‫کاربــران را ســرقت می کننــد‬ ‫• بد افــزار ‪ Android‬جعــل هویــت (غیر موجــود) یــا ســایر‬ ‫برنامه هــای مرتبــط بــا هوش مصنوعــی‪ ،‬کــه قربانیــان را‬ ‫مشــترک خدمــات ممتــاز می کنــد و داده هــا را ســرقت‬ ‫می کننــد‪ ،‬همچنیــن بــه کاربــر تبلیغــات نمایــش می دهــد‪،‬‬ ‫ظاهــرا مدتــی اســت کــه به دنبــال فریــب کاربــران می باشــند‪.‬‬ ‫• صفحــات جعلــی ‪ OpenAI‬کــه بد افزار هــا را ارائــه‬ ‫می کننــد در دامنه هــای مختلفــی راه انــدازی شــده اند و‬ ‫بایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه ایــن صفحــات همچنــان‬ ‫برخــی از کوتاه کننده هــای پیونــد بــه شــما امــکان‬ ‫می دهنــد یــک ‪ URL‬مــارک دار حــاوی نــام تجــاری خــود‬ ‫ایجــاد کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬ممکــن اســت ‪ URL‬هــای‬ ‫طوالنــی در امــازون را دیــده باشــید کــه بــه یــک ‪ URL‬مــارک‬ ‫دار ماننــد‪:‬‬ ‫‪3q1xugs/https:‎//amzn.to‬‬ ‫سهولت اشتراک گذاری‬ ‫در نهایــت‪ ،‬کوتــاه کننــده هــای لینــک ‪ URL‬هــای شــما را‬ ‫قابــل اشــتراک گــذاری و بــه یــاد ماندنــی تــر مــی کننــد‪ .‬و‬ ‫همچنیــن کمتــر احتمــال دارد کــه اشــتباه تایــپ شــوند‪.‬‬ ‫ویژگــی هایــی کــه بایــد در بهتریــن کوتــاه کننــده هــای‬ ‫‪ URL‬جســتجو کنیــد‬ ‫در اینجــا پنــج ویژگــی کلیــدی بــرای جســتجو در کوتــاه‬ ‫کننــده ‪ URL‬اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ URL‬هــای قابــل تنظیــم‪ :‬بــه شــما اجــازه مــی دهــد ‪URL‬‬ ‫کوتــاه شــده را بــا نــام تجــاری خــود مطابقــت دهیــد یــا‬ ‫نشــان دهیــد کــه پیونــد در مــورد چیســت‪.‬‬ ‫ردیابــی پیونــد‪ :‬بــه شــما امــکان می دهــد کلیک هــا و احتمــاال ً‬ ‫تبدیل هــای روی پیوندهــای خــود را ثابــت کنیــد تــا بتوانیــد در‬ ‫مــورد بازگشــت ســرمایه یــک کمپیــن گــزارش دهیــد‪.‬‬ ‫پشــتیبانی از پارامتــر ‪ :UTM‬بــه شــما امــکان مــی دهــد‬ ‫پارامترهــای منبــع‪ ،‬رســانه و کمپیــن را اضافــه و پیگیــری کنیــد‬ ‫تــا بتوانیــد ببینیــد چــه کســی روی پیونــد کلیــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫هدف گیــری مجــدد پیونــد‪ :‬بــه شــما امــکان می دهــد‬ ‫پیکســل های هدف گیــری مجــدد را بــه پیوندهــا اضافــه‬ ‫کنیــد و نمایــه مخاطبــان سفارشــی خــود را گســترش دهیــد‬ ‫تــا بتوانیــد بعــدا ً بــرای انهــا تبلیغــات ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫ادغــام‪ :‬بــه شــما امــکان مــی دهــد کوتــاه کننــده پیونــد‬ ‫را بــا ســایر ابزارهــای موجــود در پشــته بازاریابــی خــود‬ ‫ادغــام کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ Bitly ،‬بــا ‪ Sprout‬ادغــام‬ ‫مــی شــود تــا بتوانیــد لینــک هــای کوتــاه شــده را مســتقیما ً‬ ‫در محتــوای خــود در جریــان کار رســانه هــای اجتماعــی‬ ‫جاســازی کنیــد‪.‬‬ ‫ایجــاد شــوند‪.‬‬ ‫ مراقــب ایــن دامنه هــای ‪ ChatGPT#‬باشــید کــه بد افــزار‬‫را توزیــع می کننــد‪:‬‬ ‫‪chat-gpt-windows[.‎]‎com‬‬ ‫‪chat-gpt-online-pc[.‎]‎com‬‬ ‫‪chat-gpt-pc[.‎]‎online‬‬ ‫‪chat- gpt[.‎]‎run‬‬ ‫‪@OpenAI #cybersecurity #infosec pic.twitter.‬‬ ‫‪com/hOZIVGN4Wi‬‬ ‫—‬)‪Alvosec ⚛️Ⓜ️‪(@alvosec‬‬ ‫توصیه هایی برای کاربران ‪ChatGPT‬‬ ‫بــه کاربرانــی کــه می خواهنــد ‪ ChatGPT‬را امتحــان‬ ‫کننــد‪ ،‬توصیــه می شــود کــه مســتقیما بــه منبــع مراجعــه‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اطالعــات مربوطــه را در صفحــه‬ ‫رســمی ‪ OpenAI‬جســتجو کننــد ‪ ،‬در حال حاضــر‪ ،‬ســرویس‬ ‫چت بــات فقــط مبتنــی بــر وب اســت‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه ‪ Google Search‬اخیــرا تبلیغــات مخربــی‬ ‫را بــرای کاربرانــی کــه در جســتجوی نرم افزار هــا و بازی هــای‬ ‫محبــوب هســتند‪ ،‬ارائــه می دهــد‪ ،‬جســتجوی برنامه هــای‬ ‫‪ ChatGPT‬از طریــق جســتجوی ‪ Google‬نیــز ممکــن اســت‬ ‫در برخــی مواقــع خطرنــاک باشــد‪.‬‬ ‫لــذا کســانی کــه قبــا درگیــر یکــی از ایــن موضوعــات‬ ‫شــده اند‪ ،‬بایــد دســتگاه های خــود را از نظــر بد افــزار و‬ ‫اشــتراک گذاری ناخواســته حســاب های خــود بررســی کننــد‬ ‫تــا مطمئــن شــوند کــه در ایــن بیــن چــه چیــز دیگــری از‬ ‫قبیــل حســاب های انالیــن‪ ،‬کارت هــای پرداخــت‪ ،‬اطالعــات‬ ‫بانکــی و ‪ ...‬در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری متهمــه ای کــه در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی مختلــف بــا اســتفاده از‬ ‫رسیدســاز جعلــی کالهبــرداری می کــرد ‪،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬ب ـ ه دنبــال شــکایت تعــدادی از‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری از ان هــا در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی مختلــف بــا رســیدهای‬ ‫جعلــی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات فنــی ‪ ،‬پلیســی و پیگیــری‬ ‫مســتمر پلیــس فتــا‪ ،‬در نهایــت ایــن شــیاد مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت کــه پس از هماهنگــی با مقام‬ ‫قضائــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی ادامــه داد‪ :‬پــس از انتقــال‬ ‫متهمــه بــه پلیــس فتــا‪ ،‬در بازجویــی و تحقیقــات‬ ‫تکمیلــی مشــخص گردیــد کــه وی بــا درخواســت‬ ‫خریــد اجنــاس در شــبکه های اجتماعــی مختلف از‬ ‫طریــق وب ســایت های درج اگهــی رایگان‪ ،‬باارســال‬ ‫یــک رســید جعلــی بانکــی بــرای فروشــنده کــه از‬ ‫طریــق برنامه هــای رسیدســاز جعلــی ســاخته شــده‬ ‫بــود‪ ،‬اعــام می کــرد هزینــه را واریــز نمــوده کــه‬ ‫فروشــنده کاال را بــرای وی ارســال نماینــد در حالــی‬ ‫کــه اصــا مبلغــی بــه حســاب واریــز نمی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول توصیــه کــرد‪ :‬الزم اســت‬ ‫افــراد قبــل از انجــام معاملــه ابتــدا بــا بررســی‬ ‫حســاب بانکــی خــود از واریــز پــول بــه حســاب‬ ‫خــود اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی‬ ‫مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.Cyberpolice.ir‬گــزارش کننــد و یــا بــا‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــا کارشناســان مــا در‬ ‫ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫برداشت غیر مجاز از کیف‬ ‫پول دیجیتالی همسر‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی خانمــی جــوان کــه‬ ‫اقــدام بــه برداشــت غیــر مجــاز ‪ 4‬میلیــارد ریــال‬ ‫رمــز ارز از کیــف پــول دیجیتالــی همســر خــود‬ ‫نمــوده بــود‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «امیرحســین ســلیمانی» بیــان کــرد‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت مــردی میانســال مبنــی بــر‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز رمــز ارزهــای وی از کیــف‬ ‫پــول دیجیتالــی خــود‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســلیمانی» ادامــه داد‪ :‬شــاکی بیــان‬ ‫داشــت چنــدی پیــش متوجــه شــده اســت کــه‬ ‫دسترســی های غیرمجــازی نســبت بــه حســاب‬ ‫رمــز ارز ایشــان صــورت گرفتــه اســت کــه در‬ ‫نهایــت از کیــف پــول دیجیتالــی وی مبلــغ ‪4‬‬ ‫میلیــارد ریــال رمــز ارز بــه صــورت غیــر مجــاز در‬ ‫چندیــن مرحلــه برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا بــا اقدامــات فنــی و تخصصــی موفــق شــدند‬ ‫متهــم را شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایی‬ ‫بــه ایــن پلیــس احضــار کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــی بررســی های بیشــتر‬ ‫مشــخص شــد متهمه همســر شــاکی بوده اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شــهروندان بهتر اســت به منظور پیشــگیری‬ ‫از هرگونــه دغدغــه خاطــری نســبت بــه خریــد رمــز‬ ‫ارز و نگهــداری ان در کیف هــای الکترونیکــی خــود‪،‬‬ ‫ابتــدا دانــش و اگاهــی خــود را بــاال ببرنــد و از ذخیــره‬ ‫رمز هــای عبــور و نــام کاربــری روی گوشــی های‬ ‫خــود اکیــدا خــودداری کننــد و بــرای کیف هــای‬ ‫دیجیتالــی خــود از رمز هــای پیچیــده و غیــر قابــل‬ ‫حــدس اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســلیمانی» از هموطنــان خواســت‪:‬‬ ‫در صــورت برخــورد بــا هرگونــه مــورد مشــکوک و‬ ‫یــا مجرمانــه در فضــای مجــازی می تواننــد ان را از‬ ‫طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تلفــن‬ ‫‪ 096380‬بــا کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪ -718‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-718‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/07‬شعبان‪/‬‬ ‫‪07 - 2023‬‬ ‫‪/28 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫سه شنبه ‪12//09‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫تبیین قرانی مساله نفاق‬ ‫اب بندان روستای جعفراباد گرگان‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫منافقین دیروز؛ منافقین امروز‬ ‫«امریــکا صریحــا ًگفــت مــا داعــش را تولیــد کردیــم؛ خــودش صریــح گفت‬ ‫ایــن را ــــ نــه حــاال‪ ،‬بلکــه هفــت هشــت ســال پیــش گفتنــد مــا تولیــد کردیــم‬ ‫داعــش را ــــ انهــا گناهکارنــد؛ همانهایــی کــه حــاال پرچــم حقــوق بشــر را بــه‬ ‫دســت میگیرنــد‪ .‬لعنــت خــدا بــر ایــن دهانهــای دروغ گــو‪ ،‬بــر ایــن دلهــای‬ ‫ســیاه و شــقی! ایــن جــور عمــل میکننــد‪ ،‬ان جــور حــرف میزننــد‪.‬‬ ‫ضربه های منافقین به جامعه اسالمی‬ ‫ـا ًدر ســوره ی‬ ‫منافقیــن در مکــه پایه گــذاری شــدند قــران اشــاراتی دارد مثـ ‬ ‫ن‬ ‫مدثــر کــه چهارمیــن ســوره ی نــازل شــده اســت انجــا قــران می گویــد الَّذِیـ َ‬ ‫م مَــر َ ٌ‬ ‫ض‪ ،‬یــک عــده هســتند کــه در دلشــان مرض هســت؛ پس‬ ‫فِــی قُلُوبِهِـ ْ‬ ‫منافقیــن از دوران مکــه وارد جریــان مســلمانان شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن جریــان نفــاق بعدهــا در مدینــه خیلــی توســعه پیــدا کــرد و در حــد‬ ‫یــک دولــت در ســایه شــده بــود کــه در درون توطئه هــا و کارهــای خودشــان‬ ‫را دنبــال می کردنــد و تــا می توانســتند کارشــکنی می کردنــد‪ .‬ولــی خــب از‬ ‫این طــرف هــم اظهــار ایمــان می کردنــد و خودشــان را بــه پیغمبــر نزدیــک‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫می دانیــم کــه ایــن جریــان نفــاق خیلــی جاهــا توانســتند بــه اســام ضربــه‬ ‫بزننــد‪ .‬در جنــگ احــد همیــن منافقیــن بعضی هــا را تحریــک کردنــد و حدود‬ ‫ســیصد نفــر از جنــگ و کمــک بــه پیغمبــر فاصلــه گرفتنــد‪ .‬در صلــح حدیبیه‬ ‫هــم مــا می بینیــم کــه بــه پیغمبــر اکــرم اعتــراض می شــود و یــک جمعــی‬ ‫هــم در ایــن اعتــراض شــرکت می کننــد و ســروصدایی بلنــد می شــود‪.‬‬ ‫همین طــور وقتــی پیغمبــر اکــرم روزهــای اخــر عمرشــان گفتنــد بــه کاغــذ و‬ ‫قلمــی بیاوریــد کــه مــن چیــزی بــرای شــما بنویســم کــه بعــد از مــن گمــراه‬ ‫نشــوید‪ .‬جســارت کردنــد و گفتنــد نــه مــا قران برایمــان بس اســت و عده ای‬ ‫هــم همراهــی کردنــد و نشــد؛ یعنــی حتــی مانــع نوشــتن ان ســفارش‬ ‫پیغمبــر اکــرم شــدند‪ .‬ایــن منافقیــن ظاهرا ًهــم به عنوان طرفــداری پیغمبر‬ ‫وارد می شــدند‪.‬‬ ‫جریــان نفــاق بعــد از پیغمبــر اکــرم همچنــان نفاقشــان را حفــظ کردنــد و‬ ‫می گفتنــد مــا مومنیــم امــا در یک جهــت دیگــر شمشــیر را از رو بســتند و بــا‬ ‫اهل بیــت پیغمبــر اکــرم رودررو شــدند‪ .‬مثــا ًشــما ببینیــد معاویــه می ایــد‬ ‫بــا امیرالمومنیــن وارد جنــگ می شــود رودررو می شــود‪ .‬خــب معاویــه کــه‬ ‫می گویــد مــن مســلمانم‪ ،‬می گویــد مــن پیــرو پیغمبــرم‪ .‬چــرا بــا بــرادر او‪،‬‬ ‫وصــی او می جنگــد؟‬ ‫پــس جریــان نفــاق بعــد از پیامبــر هــم چنــان ادامه پیدا کــرد‪ .‬جریان نفاق‬ ‫اهل بیــت را از دور حکومــت خــارج کردنــد‪ .‬اثــار جریــان نفــاق صــدر اســام‬ ‫هنــوز در جامعــه اســامی حضــور دارد و کامــا ًاحســاس می شــود‪.‬‬ ‫منافقین دیروز و منافقین امروز‬ ‫از ابتدای پیدایش اســام‪ ،‬پدیده و جریان منافقین وجود داشــته اســت‪.‬‬ ‫امــروز جریــان منافقیــن شــاید در مصادیــق متعــددی قابل بحــث باشــد‪.‬‬ ‫حداقــل مــا ســه دســته را در بیــن منافقیــن می شناســیم‪:‬‬ ‫یــک دســته منافقانــی هســتند کــه در اصــل ایمــان نفــاق دارنــد‪.‬‬ ‫می گوینــد مــا مومنیــم ولــی درواقــع کافرنــد و دروغ می گوینــد و بــه‬ ‫خــدا و روز قیامــت ایمــان ندارنــد‪ .‬مثــل همان هــا کــه در ایـه ی هشــت‬ ‫ســوره ی بقــره معرفــی شــده اند‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ن‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫اس مَ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ََ‬ ‫َ‬ ‫وَم ِ َ‬ ‫ن یَقُولُ امَنَّا بِاللَّه ِ و َ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ن الن َّ ِ‬ ‫دســته ی دوم منافقــان در عمل انــد‪ .‬ایــن یــک درجــه از دســته اول‪،‬‬ ‫خباثتشــان کمتــر اســت‪ .‬این گونه انــد کــه مثــا ًظاهــرش‪ ،‬ظاهــری متقــی‬ ‫و اهــل ایمــان اســت امــا باطــن او باطــن فــردی گنه کار‪:‬مــرد دانــا انکــه در‬ ‫افــاق ظاهربیــن نباشــد‬ ‫ظاهرش رنگین نباشد باطنش ننگین نباشد‬ ‫ظاهری رنگین و باطنی ننگین‪.‬‬ ‫این هــا منافقــان در عمل انــد‪ .‬ایــن حالت هــا شــاید در اهــل ایمانــی هــم‬ ‫کــه ایمــان حداقلــی دارنــد هــم دیــده بشــود‪.‬‬ ‫دســته ی ســوم منافقــان در جوامــع بشــری تعریــف می شــوند و در واقــع‬ ‫یــک نفــاق جریانــی هســتند‪ .‬مثــل وضعیــت امــروز دولت هــای غربــی و‬ ‫امریــکا‪ .‬این هــا یک جــور حــرف می زننــد‪ ،‬مثــا ًحــرف از حقوق بشــر می زنند‬ ‫ولــی در عمــل نسل کشــی می کننــد‪ ،‬از ســاح های کشــتارجمعی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬وقتــی دولت هــای غربــی حــرف می زننــد خیلــی از حقــوق بشــر‬ ‫و عدالــت دم می زننــد امــا بــا اســتعمار و جنایــت در کشــورهای مختلــف‬ ‫افریقــا و جاهــای دیگــر دنیــا خودشــان را ثروتمنــد کردنــد‪ .‬دولت هــای‬ ‫غربــی دم از حقــوق بشــر می زننــد امــا بــرای پیشــبرد کارشــان داعــش را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و حمایــت می کننــد‪ .‬خــب شــما چــرا دم از حقــوق بشــر‬ ‫می زنیــد؟ پــس شــما بــه حقــوق بشــر کفــر می ورزیــد و اعتبــاری بــرای ان‬ ‫قائــل نیســتید‪ .‬فقــط بــرای انچــه اهــداف خودتــان را پیــش ببــرد‪ ،‬اهمیــت‬ ‫قائلیــد و نــه بــرای حقــوق انســان ها‪ .‬اگــر الزم شــد کــه شــما هدفتــان پیــش‬ ‫بــرود ولــو یک میلیــون انســان هــم در ویتنــام بــه دســت ارتــش امریــکا‬ ‫کشــته شــود‪ ،‬می کشــید؛ یعنی در عمل بســیار خشــن‪ ،‬بســیار منفعت جو‬ ‫هســتند امــا خــب حرف هایــی کــه می زننــد حرف هــای ظاهــری و حقــوق‬ ‫بشــری اســت‪ .‬ســازمان های حقــوق بشــر را هــم کــه تشــکیل می دهنــد در‬ ‫ان نفــوذ می کننــد کــه بــاز انچــه ان هــا می خواهنــد اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫در طرح «مسیری نو؛‬ ‫تجربه ای نو» گردشگران‬ ‫توزیع می شوند‬ ‫سهیال عالءالدین‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬درطــرح «مســیری نــو؛ تجربـه ای نــو» بــا هــدف معرفــی ظرفیت هــای‬ ‫گردشــگری اســتان گلســتان اجــرا و گردشــگران توزیــع می شــوند‪.‬‬ ‫محدجــواد ســاوری در جلســه دیــروز بررســی پــروژه (مســیری نــو؛ تجربـه ای‬ ‫نــو)را مــورد تاکیــد اســتاندار گلســتان دانســت و افــزود‪ :‬پــروژه (مســیری نــو؛‬ ‫تجرب ـه ای نــو)‪ ,‬اقدامــی بســیار ارزنــده و جالبــی اســت کــه یکــی از اهــداف‬ ‫ان توزیــع مســافران و گردشــگران در ســطح اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن پــروژه و مــدل پیشــنهادی‪ ،‬دارای نقــاط ضعفــی اســت کــه بایــد بــا‬ ‫مشــارکت و هم افزایــی ســایر دســتگاه های مرتبــط ایــن ضعف هــا برطــرف شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل میــراث فرهنگــی ‪ ,‬گردشــگری و صنایــع دســتی بــا اشــاره بــه‬ ‫چرخــه توســعه اســتان اظهــار داشــت ‪ :‬چرخــه توســعه ‪,‬چرخــه معیوبــی‬ ‫اســت بایــد به جــای ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد بهتریــن بهره بــرداری را از‬ ‫همیــن داشــته ها و ظرفیت هــای موجــود اســتان داشــته و اقتصــاد را بــه‬ ‫ســمت رونــق و شــکوفایی هدایــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای اجــرا و پیاده ســازی ‪ ,‬مســیر جدیــد گردشــگری در اســتان‬ ‫وشهرســتان های مــورد هــدف ؛بایــدروی ظرفیــت هــای گردشــگری ایــن‬ ‫مســیر تمرکــزو زیرســاخت های موجــود در جاذبه هــای ایــن مســیر را مرمــت‬ ‫و بازســازی و در صــورت نیــاز‪ ،‬زیرســاخت های ضــروری را بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫مناســب بــه مســافران جایگزیــن کنیــم ‪.‬‬ ‫ســاوری یکــی از عوامــل موثــر در جــذب و افزایــش میــزان مانــدگاری مســافر‬ ‫در اســتان را معرفــی و تبلیــغ جاذبه هــای گردشــگری بیــان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه اســتان گلســتان در برخــورداری از جاذبــه در حوزه هــای‬ ‫مختلــف غنــی اســت‪.‬یکی از اقدامــات مناســب صــورت گرفتــه در ایــن زمینه‬ ‫کــه هم اکنــون نیــز در حــال به روزرســانی اســت اپلیکیشــن نگارســتان اســت‬ ‫کــه جاذبه هــای اســتان را بــر اســاس هــر شهرســتان طبقه بنــدی و معرفــی و‬ ‫بــر روی تلفــن همــراه گردشــگران قابل دســترس می کنــد‪.‬‬ ‫محمــد جــواد ســاوری عنــوان کــرد‪ : :‬بــا کمــک شــرکت مخابــرات اســتان‬ ‫لینــک دسترســی بــه اپلیکیشــن نگارســتان از طریــق ارســال پیامــک بــرای‬ ‫تمامــی مســافران و گردشــگران ورودی بــه اســتان ارســال می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری گلســتان نیــز در‬ ‫ایــن جلســه بــا اشــاره بــه پــروژه (مســیری نــو؛ تجربـه ای نــو) خاطــر نشــان‬ ‫کرد‪:‬ایــن پــروژه ؛در قالــب کلیپــی ‪ 120‬ثانیه ای از زیرســاخت ها و جاذبه های‬ ‫گردشــگری و توانمندی هــای جــذب گردشــگر و مســافر شهرســتان های‬ ‫اســتان تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین علیقلــی زاده گفــت‪ :‬تــاش مــی شــود نقــاط ضعــف ایــن پــروژه‬ ‫هــر چــه ســریع تر بــا کمــک فرمانــداران و مدیــران دســتگاه های اجرایــی‬ ‫مرتبــط برطــرف شــود تــا بتوانیــم بــا معرفــی ایــن پــروژه در شــبکه های ملــی‬ ‫و بین المللــی بــه شــکل شایســته ای معــرف اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان گنبــدکاووس هــم در ایــن‬ ‫جلســه یــاداور شــد‪ :‬بایــد بــا برنامه ریــزی توزیــع مســافران را در ســطح‬ ‫اســتان افزایــش دهیــم و ا معرفــی جاذبه هــای بیشــتر اســتان و افزایــش‬ ‫مانــدگاری مســافران‪ ،‬اســتان را از مســیر گــذر گردشــگران بــه مقصــدی بــرای‬ ‫گردشــگری تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی اقــدام اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫در راســتای ایجــاد اپلیکیشــن گردشــگری نگارســتان اســتان‪ ،‬را اقــدام بســیار‬ ‫جالــب و جذابــی دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬بــا ایجــاد اپلیکیشــن گردشــگری‬ ‫نگارســتان اســتان ‪ ,‬اطالعــات جامــع موردنیــاز مســافران و گردشــگران را در‬ ‫اختیارشــان قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫فرهــاد شــیبک یکــی از مهم تریــن نــکات مهــم در مــورد ایــن اپلیکیشــن را‬ ‫به روزرســانی به صــورت مســتمر اطالعــات ان بــرای گردشــگران عنــوان کــردو‬ ‫گفت‪:‬یکــی از مهم تریــن ظرفیت هــای توســعه اســتان صنعــت گردشــگری‬ ‫اســت و بایــد در راســتای توســعه پتانســیل های بی نظیــر صنعــت گردشــگری‬ ‫اســتان و معرفــی ان از ظرفیت هــای شــبکه های بین المللــی‪ ،‬ملــی و اســتانی‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار داشــت ‪ :‬شهرســتان کاللــه از پتانســیل های بالقــوه و‬ ‫بالفعــل بســیاری در حــوزه گردشــگری برخــوردار اســت و در راســتای تبلیــغ‬ ‫ایــن ظرفیت هــا امادگــی هرگونــه همــکاری الزم را داریــم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

شماره : 774
تاریخ : 1402/03/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

شماره : 773
تاریخ : 1402/03/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

شماره : 772
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

شماره : 771
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

شماره : 770
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

شماره : 769
تاریخ : 1402/03/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!