روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 717 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 717

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 717

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 717

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪211 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 08‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/27-‬فوریه‪ /06-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪717 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫یکی از ان ‪ ۱۹‬ترکمن‬ ‫انقالبی و شجاع‬ ‫‪2‬‬ ‫نرخ های بازار ارز از‬ ‫نرخ تعادلی انحراف‬ ‫دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫پژوهشگرجوانخوزستانی‬ ‫کهتالیف‪،‬ترجمه‬ ‫و ویراستاری قریب به ‪60‬‬ ‫کتاب در کارنامه دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫حمله فیشینگ‬ ‫نهنگ چیست؟‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی‬ ‫‪8‬‬ ‫حاج حسین خرازی‬ ‫اگر کار برای خداست‬ ‫پس گفتن برای چه؟!‬ ‫‪8‬‬ ‫پرداخت حقوق کارکنان‬ ‫باید متناسب با شغل‬ ‫و بهره وری باشد‬ ‫‪3‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪717‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫مدیر امور طیور سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫افزایش ‪ ۱۱‬درصدی تولید‬ ‫عسل در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور طیور ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۱۷۹‬تُــن عســل در ‪۱۱‬‬ ‫ماهــه امســال از کلنی هــای زنبــور اســتان تولیــد شــد‬ ‫کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪۱۱‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫علیرضــا صــادق اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن‬ ‫میــزان ســه هــزار و ‪ ۱۱۲‬تُــن عســل‪ ۶۷ ،‬تُــن ژل‬ ‫رویــال‪ ،‬گــرده گل‪ ،‬زهــر زنبــور و مــوم در ایــن اســتان‬ ‫تولیــد شــد کــه ‪ ۲.۳‬درصــد از کل تولیــدات عســل‬ ‫کشــور را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارزش اقتصــادی تولیــد عســل و ســایر‬ ‫فــراورده هــای ان در ســال جــاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تخمیــن زده مــی شــود‪.‬‬ ‫صــادق تصریــح کــرد‪ :‬بر اســاس امارها ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۸۲‬‬ ‫زنبورســتان در ســطح اســتان داریــم کــه ‪ ۲.۴‬درصــد از‬ ‫مجمــوع زنبورســتان هــای کشــور را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۲۷۰‬هــزار‬ ‫کلنــی زنبــور عســل در ایــن اســتان وجــود دارد کــه بــر‬ ‫ایــن اســاس تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر بهره بــردار در‬ ‫ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیور ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬شــرایط مناســب اب و هوایــی و‬ ‫وجــود مراتــع غنــی پوشــیده از گیاهــان دارویی باعث‬ ‫تولیــد عســل مرغــوب در ایــن اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬خــروج از تــک محصولــی و توجــه‬ ‫بــه توســعه تولیــد ســایر فــراورده هــای زنبــور عســل از‬ ‫قبیــل ژل رویــال‪ ،‬گــرده گل مــوم و زهــر زنبور گســترش‬ ‫زنبورســتان هــا از برنامــه هــای ایــن ســازمان اســت‪.‬‬ ‫صــادق افــزود‪ :‬تولیــد عســل و ســایر فراورده هــای‬ ‫ان ارز اور اســت بایــد تــاش کنیــم تــا ایــن صنعــت را‬ ‫در اســتان بیشــتر گســترش دهیــم کــه اشــتغال زایی‬ ‫زیــادی را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تنــوع گونــه هــای گیاهــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫شــیوه های ارگانیــک بــرای مبــارزه بــا بیمــاری هــا‪،‬‬ ‫تولیــد عســل بــدون تغذیــه شــکر و مدیریــت صحیــح‬ ‫زنبورســتان هــا را از عوامــل دیگــر تولیــد عســل کیفی‬ ‫و مرغــوب برشــمرد‪.‬‬ ‫صــادق در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر برنــد‬ ‫ســازی تولیدات عســل در اســتان تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن محصــول بایــد بــا بســته بنــدی هــای مناســب بــه‬ ‫بــازار عرضــه شــود چــرا کــه عرضــه محصــول فلــه ای و‬ ‫بعضــا تقلــب باعــث بی اعتماد شــدن برخــی از مردم‬ ‫نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عســل دارای ارزش غذایــی بســیار بــاال‬ ‫اســت‪ ،‬ایجــاد برنــد و اســتاندارد ســازی ان می توانــد‬ ‫ســرانه مصــرف مــردم را بســیار بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫وجــود اقلیــم متفــاوت در گســتره ‪ ۲‬میلیــون هکتــاری‬ ‫خراســان شــمالی شــرایط را بــرای پــرورش زنبــور عســل‬ ‫فراهــم کــرده اســت بــه طوریکــه رشــته هــای کــوه های‬ ‫االداغ‪ ،‬ســالوک و شــاه جهــان از بهتریــن مناطــق بــرای‬ ‫تولیــد عســل در اســتان محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫معجزه اتفاق افتاد‬ ‫«دوران تربیــت معلــم را خیلــی زود تمــام کردم و به خدمت‬ ‫امــوزش و پــرورش درامــدم‪ .‬بســیاری از شــاگردانم حــاال دکتر‬ ‫و مهنــدس و صاحــب مشــاغل حســاس در کشــور و اســتان‬ ‫هســتند کــه شــنیدن موفقیــت ان هــا مــرا بــه اندازه پیشــرفت‬ ‫فرزندانــم خوشــحال می کنــد‪».‬‬ ‫یکی از ان ‪۱۹‬‬ ‫ترکمن انقالبی و‬ ‫شجاع‬ ‫صــدای شــیپور جنــگ خیلــی زود بــه گــوش «ملــه اونــق» و‬ ‫دوســتانش رســید‪ .‬جمــع ‪ ۱۹‬نفــره ایــن جوانــان ترکمــن شــب‬ ‫‪ ۲۹‬شــهریور ‪ ۱۳۵۹‬پــس از شــنیدن خبــر حملــه صــدام بــه‬ ‫ایــران بــار و بندیلشــان را جمــع کردنــد و اول صبــح فــردا بــرای‬ ‫دفاع از میهن رهســپار جبهه ها شــدند‪ .‬ســفری که انتهایش‬ ‫شــهادت ‪ ۶‬نفــر و جانبــاز شــدن بقیــه همرزمــان بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬غــروب ‪ ۲۹‬شــهریور ‪۱۳۵۹‬‬ ‫مســجد روســتای «رونق یلقی» اق قال شــلوغ تر از همیشــه‬ ‫به نظــر می رســد‪ .‬خبــر حملــه صــدام بــه ایــران ان هــم در‬ ‫زمانــی کوتــاه پــس از پیــروزی انقــاب‪ ،‬اهالــی ایــن روســتای‬ ‫ترکمن نشــین را نگــران کــرده اســت‪.‬‬ ‫«ملــه اونــق» جوانــی حدود ‪ ۲۰‬ســاله اســت و شــور انقالبی‬ ‫هنــوز در ســرش بیــداد می کنــد‪ .‬نمــاز کــه تمــام می شــود‬ ‫بــا یکــی از دوســتانش در مــورد اینــده ایــران بــه گفت گــو‬ ‫می نشــیند کــه گرمــای ایــن بحــث‪ ،‬جوانــان دیگــر را هــم بــه‬ ‫خــود جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫ملــه بــا همــان قــدرت هدایتگــری کــه در دوران مبــارزه‬ ‫علیــه رژیــم ستمشــاهی و برنامه ریــزی بــرای تظاهــرات‬ ‫داشــت‪ ،‬دســتش را بــه نشــانه بیعــت گرفتــن دراز می کنــد‬ ‫و بــا چشــمان بســته می گویــد‪ « :‬مــن اول وقــت فــردا‬ ‫میخــوام بــرم گــرگان و از اونجــا بــرم جبهــه ‪ .‬هــر کســی میــاد‬ ‫بســم الله»‪.‬‬ ‫چشــمانش را کــه بــاز می کنــد ‪ ۱۸‬دســت را بــاالی دســتان‬ ‫خــود احســاس می کنــد و بــا لبخنــدی از روی رضایــت‬ ‫می گویــد‪« :‬بچه هــا بریــم وســایلمونو جمــع کنیم کــه از فردا‬ ‫خیلــی کار داریــم‪ .‬یادتــون باشــه بــا خانواده هاتــون قشــنگ‬ ‫خداحافظــی کنیــن‪ .‬شــاید دیگــه اونــا رو ندیــدم‪».‬‬ ‫در نبــود جــاده دسترســی مناســب و کم بــودن تعــداد‬ ‫ماشــین عمومــی‪ ،‬جمــع ‪ ۱۹‬نفــره جوانــان ترکمــن مســیر‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬کیلومتــری اونــق یلقــی تــا گــرگان را ‪ ۲‬ســاعته‬ ‫طــی می کننــد و ‪ ۳۰‬شــهریور خــود را بــه راه اهــن گــرگان‬ ‫می رســانند تــا عــازم پــادگان لویــزان تهــران شــوند‪.‬‬ ‫پــای ایــن ترکمن هــا کــه بــه نزدیکی هــای راه اهــن گــرگان‬ ‫می رســد بــا صحنه هــای عجیبــی روب ـه رو می شــوند‪ .‬مــردم‬ ‫کــه می فهمنــد ایــن گــروه عازم جبهه ها هســتند مینی بوس‬ ‫را متوقــف کــرده و ان هــا بــر روی دوش و دســتان خــود بــه‬ ‫پــای قطــار می رســانند‪.‬‬ ‫سوار بر دوش مردم تا پای قطار‬ ‫توصیــف ایــن صحنه هــا حتــی پــس از چهــار دهــه هــم‬ ‫اشــک «ملــه اونــق» را در مــی اورد ‪« :‬روز عجیبــی بــود‪.‬‬ ‫خشــکمان زده بــود و نمی دانســتیم بایــد چکار کنیــم ‪ .‬چقدر‬ ‫مــردم مهربــان بودنــد‪».‬‬ ‫«مــن اولیــن بچــه یــک خانــواده پرجمعیــت بــودم‪ .‬روســتای‬ ‫مــا کــه حــاال بــا راه انــدازی کارگاه هــای متعــدد تولیــد مبــل‪،‬‬ ‫بــه روســتای بــدون بیــکار تبدیــل شــده و امکاناتــش شــانه‬ ‫بــه شــانه شــهرها می زنــد‪ ،‬قبــل از انقــاب چهــره بســیار‬ ‫متفاوتــی بــا امــروز داشــت‪».‬‬ ‫«بــه دلیــل نبــود درامــد کافــی‪ ،‬همــه اعضــای خانــواده ‪۹‬‬ ‫نفــره مــا در یــک اتــاق ‪ ۱۲‬متــری و بــه ســختی بســیار زندگــی‬ ‫می کردیــم ‪ .‬نــه از اب خبــری بــود و نــه بــرق و جــاده و نــه‬ ‫امکانــات بهداشــتی‪».‬‬ ‫«بــرای تامیــن اب اشــامیدنی چاه هــای کوچــک حفــر‬ ‫می کردیــم و هــر چــه از دل زمیــن بیــرون مـی زد را فــارغ از ان که‬ ‫بهداشــتی باشــد یــا نــه مصــرف می کردیــم‪ .‬ســقف خانه هــا را‬ ‫هــم از گیاهــان می پوشــاندیم کــه همیشــه بــا یــک بــارش بــاران‬ ‫خانــه پــر از اب می شــد کــه ایــن شــرایط به جــز ســه یــا چهــار‬ ‫خانــواده وابســته بــه خوانیــن‪ ،‬بــرای همــه وجــود داشــت‪».‬‬ ‫«ممکــن اســت در دوران پهلــوی‪ ،‬ایــران درامــد زیــادی‬ ‫داشــت امــا ایــن پول هــا صــرف مــردم نمی شــد و نشــانه ای‬ ‫از ان در هیــچ کجــا از جملــه روســتاهای ترکمن نشــین‬ ‫گلســتان مشــاهده نشــد‪».‬‬ ‫ایــن درددل هــا نقطــه اغــاز گفت گــوی مــا بــا «ملــه اونــق»‬ ‫جانبــاز بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد اق قالیــی اســت ‪.‬‬ ‫او کــه حــاال در دنیــای شــصت و چهــار ســالگی ســیر می کنــد‬ ‫بســیاری از اتفاقــات ان روزهــا را بــه خوبــی بــه خاطــر دارد‪.‬‬ ‫قهرمــان دوی ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬متــر مازنــدران پــس از تکــرار‬ ‫چندبــاره ایــن اتفاقــات‪ ،‬ســهمیه حضــور در تربیــت معلــم را‬ ‫به دســت اورد کــه شــور انقالبــی در ایــران فراگیــر شــد و ملــه‬ ‫اونــق تصمیــم گرفــت درس و تربیــت معلــم را رهــا کــرده و‬ ‫بــه جمــع انقالبیــون بپیونــدد‪.‬‬ ‫«برای رفتن به جبهه خیلی عجله داشتیم‪.‬‬ ‫می خواستیم زودتر و قبل از تمام شدن‬ ‫جنگ به منطقه برسیم و سهمی در نابودی‬ ‫دشمن داشته باشیم‪ .‬فکر می کردیم تا ما به‬ ‫جبهه برسیم جنگ تمام می شود‪ .‬نوجوان‬ ‫بودیم و سر پرشور و نترسی داشتیم‪».‬‬ ‫انقــاب کــه پیــروز شــد‪ ،‬او بــه روســتا برگشــت و تــا زمــان‬ ‫بازشــدن دانشــگاه ها بــه خدمــت پــدر مشــغول شــد کــه‬ ‫حملــه صــدام بــه ایــران‪ ،‬او را وارد وادی دیگــری کــرد‪.‬‬ ‫جمــع ‪ ۱۹‬نفــره ای از جوانــان ترکمــن را گردهــم اورد و بــا هــم‬ ‫بــه جبهه هــا رفتنــد‪« .‬مــدت کوتاهــی در پــادگان لویــزان تهران‬ ‫امــوزش نظامــی دیــدم و بعــد از ان بــه دزفــول رفتیــم»‪.‬‬ ‫فکر می کردیم جنگ چند روزه تمام می شود‬ ‫«برای رفتن به جبهه خیلی عجله داشــتیم‪ .‬می خواســتیم‬ ‫زودتــر و قبــل از تمــام شــدن جنــگ بــه منطقــه برســیم و‬ ‫ســهمی در نابــودی دشــمن داشــته باشــیم‪ .‬فکــر می کردیــم‬ ‫تــا مــا بــه جبهــه برســیم جنــگ تمــام می شــود‪ .‬نوجــوان‬ ‫بودیــم و ســر پرشــور و نترســی داشــتیم‪».‬‬ ‫ان هــا کــه در همــان روزهــای اغازیــن حملــه صــدام بــه‬ ‫محشــر جنــوب و غــرب کشــور رفتنــد‪ ،‬صحنه هایــی دیدنــد‬ ‫کــه در باورشــان نمیگنجیــد‪ « .‬در ابتــدا فکــر می کردیــم فقط‬ ‫بایــد بــا عراقی هــا بجنگیــم امــا ســربازان و رزم اوران زیــادی از‬ ‫کشــورهای دیگــر بــا لبــاس عراقــی دیدیــم‪ .‬حتــی ســاح های‬ ‫بعثی هــا هــم امیختــه ای از همــه کشــورها بــود‪ .‬مــا یــک‬ ‫طــرف بودیــم و همــه دنیــا یــک طــرف دیگــر‪ .‬عجــب روزهــای‬ ‫ســختی بــود‪».‬‬ ‫همــان روزهــای اول کــه رســیدیم‪ ،‬تصمیــم گرفتــم بــا‬ ‫نوشــتن نامــه‪ ،‬خانــواده ام را از ســامتی و موقعیتــم مطلــع‬ ‫کنــم ‪ .‬نام ـه ای نوشــتم و بــا یــک واســطه بــه ادرس منزلــم‬ ‫پســت کــردم امــا نمی دانــم چــرا ایــن نامــه هیــچ گاه بــه‬ ‫مقصــد نرســید‪ .‬شــاید قســمت ایــن بــود کــه خانــواده ام‬ ‫تــا زمــان بســتری شــدن در بیمارســتان از وضعــم خبــری‬ ‫نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫معجزه اتفاق افتاد‬ ‫ملــه اونــق ‪ ۴۸‬روز فرصــت همــاوردی بــا بعثی هــا را داشــت‬ ‫او داوطلبانــه بــه جمــع ارپی زن هــا پیوســت امــا بامــداد یــک‬ ‫روز ســرد زمســتانی در منطقــه کرخــه در پاتــک عراقی هــا مــورد‬ ‫حملــه قــرار گرفــت و در اثــر ترکــش خمپــاره مجــروح شــد‪.‬‬ ‫شــدت ایــن حادثــه بــه گونــه ای بــود کــه چیــز زیــادی در‬ ‫خاطــرش نمانــده جــز چنــد خاطــره محــو ‪ «:‬بیــرون از ســنگر‬ ‫امــدم کــه وضــو بگیــرم‪ .‬ناگهان صفیر خمپــاره هوای منطقه‬ ‫را شــکافت‪ .‬همین کــه خواســتم خیــز بــردارم و بــه ســنگر‬ ‫برســم‪ ،‬خــود را در میــان زمیــن و اســمان معلــق دیــدم‪ .‬بــه‬ ‫زمیــن کــه پرتــاب شــدم جــز تصویــر اویزان شــدن روده از‬ ‫شــکمم چیــز دیگــری در خاطــرم نیســت‪».‬‬ ‫شــدت جراحــت ایــن جــوان ترکمــن بــه گون ـه ای بــود کــه‬ ‫امیــدی بــه زنده مانــدن او وجــود نداشــت امــا تیــم پزشــکی‬ ‫تصمیــم گرفــت او را بــه یکــی از بیمارســتان های تهــران‬ ‫منتقــل کنــد ‪ ۶« :‬مــاه و ‪ ۲۳‬روز در بیمارســتان مانــدم و‬ ‫حداقــل ‪ ۱۰‬بــار عمــل جراحــی شــدم‪».‬‬ ‫خاطــرات او از روزهــای بســتری شــدن در بیمارســتان هــم‬ ‫بخشــی فراموش نشــدنی از زندگــی ایــن جانبــاز گلســتانی‬ ‫اســت ‪ «:‬بــرای خــودم باورنکردنــی بــود امــا روزهــای جمعــه‬ ‫پــس از تمــام شــدن نمازجمعــه‪ ،‬مــردم تهــران دســته‬ ‫دســته بــه مالقــات جانبــازان می امدنــد‪ .‬مــا را کــه اصــا‬ ‫نمی شــناختند امــا محبــت بســیاری بــه همــه مخصوصــا‬ ‫بــه مــن کــه ترکمــن بــودم داشــتند‪ .‬ان قــدر کمپــوت و مــواد‬ ‫غذایــی و میــوه می اوردنــد کــه نمی دانســتیم بــا ان هــا چــه‬ ‫کنیــم‪ .‬هــر چــه می گفتیــم راضــی بــه زحمــت شــما نیســتیم‬ ‫فایــده نداشــت‪ .‬کار روزهــای شــنبه مــا این بود کــه یک گاری‬ ‫پیــدا می کردیــم و ایــن هدایــا را از طریــق پرســنل بیمارســتان‬ ‫بــه دســت خانواده هــای نیازمنــد می رســاندیم‪».‬‬ ‫ملــه اونــق بعــد از ان جراحتــی کــه برداشــت دیگــر قــادر‬ ‫بــه حضــور در جبهه هــا نبــود ‪ .‬بــه ناچــار مجبــور شــد بــه‬ ‫زادگاهــش بازگــردد و این بــار در ســنگر تعلیــم و تربیــت بــه‬ ‫خمــدت بپــردازد‪.‬‬ ‫«دوران تربیــت معلــم را خیلــی زود تمــام کــردم و بــه‬ ‫خدمــت امــوزش و پــرورش درامــدم‪ .‬بســیاری از شــاگردانم‬ ‫حاال دکتر و مهندس و صاحب مشــاغل حســاس در کشــور‬ ‫و اســتان هســتند کــه شــنیدن موفقیــت ان هــا مرا بــه اندازه‬ ‫پیشــرفت فرزندانــم خوشــحال می کنــد‪».‬‬ ‫از جمــع ‪ ۱۹‬نفــره جوانــان ترکمــن روســتای اونــق یلقــی‬ ‫اق قــا ‪ ۶‬نفــر بــه شــهادت رســیدند و بقیــه هــم مجــروح‬ ‫شــدند‪ .‬زودتــر از همــه ایــن جمــع‪ ،‬ملــه اونــق بــود کــه در‬ ‫ردیــف اولیــن جانبــازان گلســتان هــم قــرار دارد‪.‬‬ ‫در هنــگام گفت گــوی مــا‪ ،‬تلویزیــون خانه‪ ،‬روی شــبکه خبر‬ ‫بــه حالــت ســکوت درامــده بــود ‪ .‬مــن پشــت بــه تلویزیــون‬ ‫و اقــای اونــق بــه همــراه همســرش رو بــه مــن و تلویزیــون‬ ‫مشــغول گفت گــو بودیــم کــه ناگهــان چشــمان اقــای اونــق‬ ‫بــه صفحــه تلویزیــون خیــره مانــد‪ .‬احســاس کــردم یــک‬ ‫قطــره اشــک در حــال غلتیــدن روی گونــه اوســت‪.‬‬ ‫گمانــم ایــن بــود کــه یــاداوری یــک خاطــره از دوران جنــگ‪،‬‬ ‫حــال او را منقلــب کــرده امــا کمــی کــه دقــت کــردم متوجــه‬ ‫نــگاه او بــه تلویزیــون شــدم ‪ .‬ســر را کــه برگردانــم تصویــر‬ ‫دیــدار رهبــر معظــم انقــاب را بــا اعضــای مجلــس خبــرگان‬ ‫دیــدم و بــا حیــرت بــه اقــای اونــق نــگاه کردم‪ .‬او و همســرش‬ ‫هنــوز بــه خبــری کــه بــدون صــدا در حــال پخــش بــود نــگاه‬ ‫می کردنــد‪ .‬متوجــه نــگاه مــن کــه شــد گفــت‪ « :‬بخــدا اقــا‬ ‫دلــش از کــم کاری بعضــی مســوولین خــون اســت‪ .‬کاش‬ ‫همــه مثــل اقــا فکــر و عمــل می کردنــد‪ .‬اونوقــت خیلــی از‬ ‫مشــکالت ســریع حــل می شــد‪».‬‬ ‫«انقــاب اســامی خدمــات بســیار زیــادی انجــام داد‪.‬‬ ‫مثــا همیــن روســتای مــا‪ .‬قبــل از انقــاب هیــچ امکاناتــی‬ ‫نداشــتیم‪ .‬نــه اب و بــرق و گاز و تلفــن و جــاده ‪ .‬هیــچ چیزی‬ ‫نداشــتیم امــا حــاال بــه لطــف جمهــوری اســامی رفــاه و‬ ‫اســایش مــردم روســتای مــا از شــهرها هــم بیشــتر اســت ‪.‬‬ ‫نمی گویــم مشــکالت نداریــم‪ .‬اتفاقــا داریم مثــل کمبودهای‬ ‫اقتصــادی کــه ایــن روزهــا بیشــتر هــم شــده امــا مــردم نبایــد‬ ‫خدمــات جمهــوری اســامی را نادیــده بگیرنــد‪».‬‬ ‫او بــه ذکــر خاطــره ای از دوران نقاهتــش پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫«زمانی که در بیمارســتان بســتری بودم‪ ،‬یکی از مســووالن‬ ‫بنیــاد شــهید بــه خانــه مــا در روســتای اونــق یلقــی امــد تــا‬ ‫خبــر ســامتی ام را بــه خانــواده ام بدهــد‪ .‬وقتــی بــه روســتا‬ ‫رســید و محرومیــت و کمبودهــا را دیــد همانجــا روی زمیــن‬ ‫نشســت و گریــه کــرد‪».‬‬ ‫چــرا بــه جبهــه رفتیــد؟ او در پاســخ بــه ســوالم گفــت‪« :‬‬ ‫چــون انقــاب بــرای مــردم بــود‪ .‬مملکــت ناامــن شــده بــود ما‬ ‫بایــد می رفتیــم ‪ .‬نــه فقــط مــن بلکــه خانمــم هــم در پایــگاه‬ ‫بســیج اق قــا بــه کمــک دیگر زنان بــرای رزمنــدگان کاله گرم‬ ‫و لبــاس می بافــت ‪ .‬اگــر مــا نمی رفتیــم پــس چــه کســی بایــد‬ ‫از کشــور دفــاع می کــرد؟»‬ ‫روزی مله اونق قهرمان دوی ‪ ۱۰۰‬متر مازندران بود و سرعتی‬ ‫هم ردیــف بــاد داشــت امــا حــاال ایــن قهرمــان دالور ترکمــن بــا‬ ‫جراحت هــای ســنگین ناشــی از ترکــش خمپــاره کــه پــس از‬ ‫‪ ۴۱‬ســال هنــوز او رهــا نکــرده دســت و پنجــه نــرم می کنــد ‪ .‬بــا‬ ‫بدنــی کــه یــک کلیــه نــدارد‪ ،‬روده ای کــه بریــده شــده‪ ،‬ریــه و‬ ‫پــرده دیافراگمــی کــه بــه شــدت اســیب دیــده و دل و زبانــی که‬ ‫بــه شــدت هواخــواه و هــوادار انقــاب اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 08‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 717‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫کارشناساقتصادی‬ ‫نرخ های بازار ارز از نرخ‬ ‫تعادلی انحراف دارد‬ ‫باید منابع الزم برای افزایش حقوق‬ ‫پیش بینی شود‬ ‫یکــی از مســائلی کــه بــا ان مواجــه هســتیم ایــن اســت کــه نظــام جبــران‬ ‫خدمــات نســبت بــه بُعــد خانــوار و هزینه هــای خانــواده پاییــن اســت‬ ‫رئیس سازمان اداری‬ ‫و استخدامی‬ ‫پرداخت حقوق‬ ‫کارکنان باید‬ ‫متناسب با شغل‬ ‫و بهره وری باشد‬ ‫رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی گفــت‪ :‬اینکــه‬ ‫دســتگاه های برخــوردار رفاهیــات بیشــتری بــرای کارکنــان‬ ‫در نظــر بگیرنــد درســت نیســت و ادراک بی عدالتــی را در‬ ‫بیــن نیــروی انســانی افزایــش می دهــد‪ ،‬پرداخت هــا بایــد‬ ‫متناســب بــا ویژگــی شــغل و شــاغل و بهــره وری باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «میثــم لطیفــی»‬ ‫دربــاره ســاماندهی و عادالنــه کــردن پرداخــت حقوق هــا‬ ‫پــس از الیحــه رییــس جمهــوری اظهــار داشــت‪ :‬از ســال‬ ‫گذشــته کــه رئیــس جمهــوری در خصــوص ایــن موضــوع‬ ‫دســتور داد‪ ،‬پیگیری هــای خــود را اغــاز و تــاش کردیــم‬ ‫از ظرفیت هــای قانونــی دولــت کــه نیازمنــد الیحــه جدیــد‬ ‫نیســت اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای مثــال یکــی از بحث هــا مربــوط بــه افزایــش‬ ‫حقــوق فوق العــاده ویــژه دســتگاه هایی بــود کــه شــامل انهــا‬ ‫نمی شــد یــا برخــی از دســتگاه ها کــه در ســال های گذشــته‬ ‫از ایــن مزایــا برخــوردار بودنــد‪.‬‬ ‫لطیفــی بیان داشــت‪ :‬ایــن دســت اقدامــات از اختیــارات‬ ‫شــورای حقــوق و دســتمزد بــود‪ .‬برایــن اســاس در اســفند‬ ‫ســال گذشــته پیش نویســی تهیــه شــد کــه اجــرای ان بــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬موکــول شــد‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه اینکــه در قانــون‬ ‫امســال اختیــارات شــورای حقــوق و دســتمزد گرفتــه شــد‬ ‫نتوانســتیم اجــرا کنیــم کــه اگــر اینطــور نبــود می توانســتیم از‬ ‫ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬ایــن کار را عملیاتــی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫اذرمــاه الیح ـه ای را بــه مجلــس ارائــه کردیــم تــا اختیــارات‬ ‫شــورای حقــوق و دســتمزد بازگــردد و بــا ایــن موضــوع‬ ‫موافقــت شــد و از اذرمــاه فوق العــاده ویــژه دســتگاه هایی‬ ‫کــه برخــوردار نبودنــد را پیگیــری و اجرایــی کردیــم و ایــن‬ ‫اقداماتــی بــود کــه در کوتــاه مــدت عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اقداماتــی نیــز در بلندمــدت بایــد انجــام‬ ‫می شــد کــه در بودجــه ســالیانه بــه دنبــال ان بودیــم و از‬ ‫ســال گذشــته نیــز ایــن اتفــاق افتــاد و پیشــنهاداتی را در‬ ‫بودجــه مطــرح کردیــم کــه اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫معــاون رییــس جمهــوری گفــت‪ :‬یکــی از مســائلی کــه بــا‬ ‫ان مواجــه هســتیم ایــن اســت کــه نظــام جبــران خدمــات‬ ‫نســبت بــه بُعــد خانــوار و هزینه هــای خانــواده پاییــن اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در قانــون جوانــی جمعیــت پیش بینــی‬ ‫شــده بــود کــه حــق عائله منــدی ســالیانه ‪ ۵۰‬درصــد و حــق‬ ‫اوالد ‪ ۱۰۰‬درصــد افزایــش یابــد کــه از اذرمــاه عملیاتــی شــد‬ ‫ی شــده اســت کــه‬ ‫و در قانــون بودجــه امســال نیــز پیش بینـ ‬ ‫حــق عائله منــدی و حــق اوالد افزایــش یابــد و به هزینه های‬ ‫خانــوار نزدیــک شــود‪.‬‬ ‫باید منابع الزم برای افزایش حقوق پیش بینی شود‬ ‫لطیفــی بــا بیــان اینکــه پیشــنهاداتی در الیحــه بودجــه‬ ‫امســال ارائــه شــد تــا از ظرفیــت بودجــه در عادالنه ســازی‬ ‫حقــوق اســتفاده کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬مســاله حقــوق و دســتمزد‬ ‫موضوعــی نیســت کــه یــک شــبه اصــاح شــود و بــرای اینکــه‬ ‫تغییــرات قابــل توجهــی در حقــوق و دســتمزد اعمــال شــود‬ ‫بایــد منابــع الزم پیش بینــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه الیحــه یکپارچه ســازی قانــون حقــوق و‬ ‫دســتمزد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در زمــان تصویــب قانــون خدمــات‬ ‫کشــوری برخــی از دســتگاه ها خــود را مســتثنی کردنــد و‬ ‫بخــش عمــده تفــاوت دریافتی هــا در دســتگاه های اجرایــی‬ ‫ناشــی از ایــن اســتثناهایی اســت کــه در قانــون پیش بینــی‬ ‫شــده یــا بعدهــا بــه موجــب مصوبــات برخــی دســتگاه ها‬ ‫مســتثنی شــدند‪.‬‬ ‫اینکه دستگاه های برخوردار‬ ‫بتوانند به راحتی رفاهیات‬ ‫بیشتری برای کارکنان در نظر‬ ‫بگیرند با عدالت سازگار نیست‬ ‫و باید در شرایط مشابه‪ ،‬برای‬ ‫مشاغل مشابه و شاغالن در‬ ‫شرایط یکسان پرداخت مشابهی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫لطیفــی تاکیــد کــرد‪ :‬معتقدیــم کــه قانــون خدمــات کشــوری‬ ‫بایــد بــرای همــه کارکنان دولت یکســان باشــد‪ ،‬البتــه تفاوت ها‬ ‫در فوق العــاده ویــژه و شــرایط ویــژه ای کــه مربــوط بــه بــدی هــوا‬ ‫و شــرایط کاری اســت کــه بایــد در انجــا لحــاظ شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقداماتــی را پیگیــری می کنیــم کــه بــه‬ ‫مــرور زمــان اجرایــی می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬امســال نیــز پیشــنهاد‬ ‫دادیــم مبنــی بــر اینکــه هــر انچــه بــه عنــوان فوق العــاده و‬ ‫خــارج از حکــم در دســتگاه های اجرایــی توزیــع می شــود‪،‬‬ ‫براســاس اییــن نامــه مشــترک ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫و ســازمان برنامــه بودجــه و متناســب بــا ارزیابــی عملکــرد و‬ ‫بهــره وری دســتگاه باشــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی گفــت‪ :‬اینکــه‬ ‫دســتگاه های برخــوردار بتواننــد به راحتی رفاهیات بیشــتری‬ ‫بــرای کارکنــان در نظــر بگیرنــد بــا عدالــت ســازگار نیســت و‬ ‫باید در شــرایط مشــابه‪ ،‬برای مشــاغل مشــابه و شــاغالن در‬ ‫شــرایط یکســان پرداخــت مشــابهی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬روح حاکــم بــر الیحــه عادالنــه ســازی‬ ‫پرداخــت در کمیســیون مدیریــت دولــت مطــرح و پیگیــری‬ ‫شــد و برخــی از دســتگاه ها نکاتــی را مطــرح کردنــد و مقــرر‬ ‫شــد جلســه ای بــا حضــور معــاون اول رییــس جمهــوری‬ ‫برگــزار شــود و بــه جمع بنــدی برســیم‪.‬‬ ‫هنــگام دریافــت دولــت‪ ،‬ســامانه «پاکنــا» بــه روز‬ ‫رســانی نشــده بــود‬ ‫ایــن مقــام مســوول دربــاره تفــاوت پرداخــت در ســنوات‬ ‫گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬قانونگــذار در قانــون برنامــه ‪ ۶‬توســعه و‬ ‫مــاده ‪ ۲۹‬پیش بینــی کــرده بــود کــه همه پرداختی مســتمر و‬ ‫غیرمســتمر بــه کارکنــان دولــت به ویژه مدیران در ســامانه ای‬ ‫ثبــت و ضبــط شــود و مقدمــات ایــن ســامانه نیــز ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی ادامـه داد‪ :‬مقــرر شــد‬ ‫در ســال ‪ ۹۶‬ورود اطالعــات در ســامانه پاکنــا نهایــی شــود‪،‬‬ ‫امــا وقتــی دولــت را تحویــل گرفتیــم ایــن ســامانه ناقــص بود‬ ‫و اطالعــات بــه روز رســانی نشــده بــود و برخــی دســتگاه ها‬ ‫اســتنکاف کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫مساله حقوق و دستمزد‬ ‫موضوعی نیست که یک شبه‬ ‫اصالح شود و برای اینکه تغییرات‬ ‫قابل توجهی در حقوق و دستمزد‬ ‫اعمال شود باید منابع الزم‬ ‫پیش بینی شود‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬از ســال گذشــته و پــس از تاکیــد رییــس‬ ‫جمهــوری‪ ،‬ســامانه پاکنــا بــا جدیــت دنبــال می شــود و هــم‬ ‫اکنــون اطالعــات نزدیــک بــه ‪ ۲‬میلیون نفــر از کارکنان دولت‬ ‫توســط خوداظهــاری دســتگاه ها در ایــن ســامانه بارگــذاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫لطیفــی اظهــار داشــت‪ :‬طبیعــی اســت کــه در برخــی‬ ‫مواقــع خوداظهــاری توســط افــراد اشــکاالتی داشــته باشــد‬ ‫و گاهــی اوقــات ایــن احتمــال وجــود دارد دســتگاه مبالغــی‬ ‫را در قالب هایــی بــه غیــر از انچــه کــه در خزانــه داری وارد‬ ‫می شــود پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬برایــن اســاس شناســه یکتــای پرداخــت از‬ ‫بهمــن مــاه امســال ابــاغ شــده تــا هــر پرداخــت بــه کارکنــان‬ ‫دولــت از هــر مبــدا دولتــی شناســته یکتــا داشــته باشــد و در‬ ‫بانک مرکزی ثبت و گزارش به سازمان اداری و استخدامی‬ ‫ارائــه شــود تــا بتوانیــم براســاس انچــه بــه حســاب کارکنــان‬ ‫واریــز می شــود تعییــن کنیــم کــه چــه میــزان ســرجمع‬ ‫دریافتــی افــراد اســت‪.‬‬ ‫معــاون رییــس جمهــوری گفــت‪ :‬اطالعــات دقیقــی از‬ ‫دریافتــی افــراد نداریــم‪ ،‬امــا در ماه هــای گذشــته بــا توجــه‬ ‫بــه همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی و وزارت اقتصــاد‪ ،‬خــط پرداخــت کارکنــان دولــت‬ ‫را خــط مســتقیم قــرار دهیــم و ردیابــی و کنتــرل کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬پیگیــری در دولــت انجــام می شــود کــه‬ ‫همــه درامدهــا و مــواردی کــه جنبــه هزینــه ای دارد در‬ ‫خزانــه داری کل تجمیــع شــود و پراکندگــی در خزانه هــای‬ ‫فرعــی تجمیــع و کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫نباید دستگاهی خود را از اعالم پرداخت ها مستثنی کند‬ ‫لطیفــی دربــاره مصوبــه مجلــس مبنــی بــر مســتنی کــردن‬ ‫مجلــس در اعــام پرداختنــی غیرمســتمر‪ ،‬گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫مــاده ‪ ۲۹‬قانــون ششــم توســعه هرگونــه پرداخت مســتمر و‬ ‫غیرمســتمر و نقــدی و غیرنقــدی بایــد تبدیــل بــه رقــم ریالــی‬ ‫و ثبــت شــود‪ ،‬امــا گاهــی اوقــات شــاهد بودیــم کــه برخــی‬ ‫دســتگاه ها خــود یــا پرداختی هــا را مســتثنی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معتقدیــم اگــر می خواهیــم دولــت اعمــال حاکمیــت‬ ‫و نظــارت داشــته باشــد هیــچ دســتگاه های خــود را مســتثنی‬ ‫نکند و حتی نیروهای مســلح و امنیتی با لحاظ شــرایط امنیتی‬ ‫شــفاف ســازی در پرداخت هــای خــود داشــته باشــند و ایــن‬ ‫مطالبـه ای اســت کــه مــردم از مســووالن دارنــد و امیدواریــم ایــن‬ ‫موضــوع در صحــن اصــاح شــود و هیچکــس اســتثنا نباشــد‪.‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد‪ :‬در بحــث بارگــذاری‬ ‫دریافتی هــای دســتگاه ها و کارکنــان در مــواردی کــه جنبــه‬ ‫امنیتــی نــدارد‪ ،‬ضرورتــی نــدارد کــه اطالعــات را بارگــذاری‬ ‫نکند‪/.‬ایرنــا‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ ‫کارشــناس اقتصــادی بــا تاکیــد براینکــه بــازار ارز قابل‬ ‫مدیریــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نرخ هایــی کــه در بــازار وجــود‬ ‫دارد از نــرخ تعادلــی انحــراف دارد‪.‬‬ ‫«وحیــد شــقاقی» دربــاره وضعیــت نوســان بــازار ارز‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬کشــور مــا در چهــار شــاخص اقتصــاد‬ ‫کالن کــه شــامل بدهــی خارجــی‪ ،‬بدهــی دولتــی‪،‬‬ ‫نســبت حجــم نقدینگــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫و وضعیــت تــراز تجــاری می شــود‪ ،‬قابــل کنتــرل و‬ ‫مدیریــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بدهــی خارجــی مــا کمتر از هفت میلیارد‬ ‫دالر اســت و نســبت بدهــی دولــت و شــرکت های‬ ‫تولیــدی بــه تولیــد ناخالــص داخلی ‪ ۳۰‬درصد اســت‪،‬‬ ‫همچنیــن حجــم نقدینگــی به تولیــد ناخالص داخلی‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد اســت و تــراز تجــاری نیــز مثبــت گــزارش‬ ‫شــده اســت و چنانچــه فــروش نفــت را نیــز در نظــر‬ ‫نگیریــم کســری تجــاری مــا مثبــت اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــاخص هایی کــه اشــاره شــد بیانگــر ایــن اســت کــه‬ ‫اقتصــاد قابــل کنتــرل اســت‪ ،‬امــا اتفاقاتــی رخ داد که‬ ‫شــاهد افزایــش لحظـه ای ارز هســتیم کــه باید دولت‬ ‫بــر انهــا تمرکــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬نخســتین مــوردی کــه بایــد مورد توجه‬ ‫قــرار گیــرد حســاب ســرمایه اســت‪ ،‬به طــوری کــه در‬ ‫حســاب ســرمایه کســری باالیــی داریــم و خــروج‬ ‫ســرمایه را در کشــور شــاهد هســتیم و ایــن خــروج‬ ‫ســرمایه شــدت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس اقتصــادی‪ ،‬خــروج ســرمایه‬ ‫نیــز بــه دو عامــل بســتگی دارد؛ نخســت‪ ،‬مهاجــرت و‬ ‫دوم‪ ،‬صادرکنندگانــی کــه ارز حاصــل از صــادرات را بــه‬ ‫کشــور بــاز نمی گرداننــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬موضــوع دیگــری کــه بایــد مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد بحــث قاچــاق کاالســت کــه مســاله‬ ‫ســاز اســت‪.‬‬ ‫شــقاقی ابــراز نگرانــی کــرد کــه قاچــاق ارز بــه خــارج‬ ‫از کشــور رخ دهــد و پشــت پــرده اتفاقاتــی رخ داده‬ ‫باشــد کــه شــاهد قاچــاق ارز باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تاکیــد کــرد‪ :‬موضــوع مهم‬ ‫دیگــر در شــرایط موجــود‪ ،‬انتظــارات تورمــی و خطــا در‬ ‫سیاســتگذاری است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه دولــت و تیــم اقتصــادی توصیــه‬ ‫می کنــم کــه در مرحلــه نخســت مدیریــت ریــال را در‬ ‫دســتور کار قــرار دهنــد‪ ،‬زیــرا مدیریــت ارز از کانــال‬ ‫مدیریــت ریــال عبــور می کنــد و دولــت بایــد حتمــا‬ ‫بــرای گــردش ریالــی کشــور اســناد ثبتــی دریافــت‬ ‫کنــد؛ یعنــی هــر گــردش پولــی کــه در شــبکه بانکــی‬ ‫رخ می دهــد بایــد ســند ثبتــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــقاقی اضافه کــرد‪ :‬ســه تــا چهــار ســال گذشــته این‬ ‫کار را اغــاز کردیــم امــا متوقــف شــد‪ ،‬زیــرا بخشــی از‬ ‫مســائل مــا در موضــوع ارز بــه دلیــل عــدم رعایــت‬ ‫مدیریــت ریــال اســت کــه مانــع خــروج ســرمایه و‬ ‫ســوداگری افراطــی می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬توصیــه دیگــر من به مســووالن و‬ ‫دسـت اندرکاران ایــن اســت کــه تصمیماتــی کــه اتخاذ‬ ‫می شــود کارشناسـی محور باشــد و نباید به انتظارات‬ ‫تورمــی دامن بزنیم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریح کــرد‪ :‬دولــت و‬ ‫نهادهــای نظارتــی بایــد بــر قاچــاق کاال متمرکز شــوند و‬ ‫نگرانــی مــن ایــن اســت کــه حجم بــاالی قاچــاق کاال به‬ ‫کشــور داشــتیم کــه بــازار را ملتهب کند‪ ،‬زیــرا فردی که‬ ‫قاچــاق می کنــد دالر خــود را از بــازار تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬نگــران ایــن هســتم کــه از خــارج‬ ‫کشــور هدایــت شــده باشــد کــه ارز را از بــازار خــارج‬ ‫کنــد‪ ،‬بنابرایــن نهادهــای نظارتــی و اطالعاتــی بایــد‬ ‫ورود کننــد‪.‬‬ ‫شــقاقی تاکیــد کــرد‪ :‬کشــف قیمــت مرکــز مبادلــه‬ ‫ارزی بایــد بــه صــورت شــفاف و غیردســتوری و نزدیک‬ ‫بــه بــازار ازاد باشــد‪ .‬هــم اکنــون بیــن قیمــت دالر در‬ ‫بــازار ازاد و مرکــز مبادلــه فاصلــه زیــادی وجــود دارد و‬ ‫ایــن مشــکل ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬بایــد پیمان ســپاری را بــرای بازاریان‬ ‫برداریــم و اجــازه دهیــم کــه صادرکننــده در مرکــز‬ ‫مبادلــه و نزدیــک بــازار ازاد دالر خــود را عرضــه کنــد و‬ ‫ایــن خــود موجــب ارامــش می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی اظهــار داشــت‪ :‬بــازار ارز‬ ‫قابــل مدیریــت اســت‪ ،‬امــا خطــا در سیاســت ها و‬ ‫تصمیم گیــری به عــاوه ضعــف مدیریــت می توانــد‬ ‫بــه مســائل ارزی دامــن بزنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هرچــه التهــاب بــازار کاهــش یابــد‪،‬‬ ‫انتظــارات تورمــی فروکــش می کنــد و مــردم نیــز‬ ‫از ورود بــه بــازار ســوداگری و افراطــی در نرخ هــای‬ ‫غیرتعادلــی خــارج می شــوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری گلستان‬ ‫صدور ‪ ۱۳‬موافقت نامه‬ ‫اصولی ایجاد زیرساخت‬ ‫گردشگری در گلستان‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۳‬موافقــت نامــه اصولــی بــرای ایجــاد و‬ ‫توســعه زیرســاخت های گردشــگری اســتان بــا حجــم‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۹۷۰‬میلیــارد ریــال صــادر شــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد ســاوری در جلســه شــورای اداری‬ ‫مینودشــت افــزود‪ :‬بــا اینکــه گلســتان درحــوزه‬ ‫ظرفیــت میراثــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی بســیار‬ ‫غنــی اســت امــا بــا فقــر اطالعــات مردمــی نســبت بــه‬ ‫ایــن توانمنــدی مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اطالع ‍رســانی جاذبه هــای‬ ‫تاریخــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی به گردشــگران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ارتقای اطالعات مســافران و گردشــگران‬ ‫در ایــن زمینــه شــرایط را بــرای حضــور و مانــدگاری‬ ‫بیشــتر انهــا در ایــن اســتان شــمالی فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫ســاوری ظرفیــت گردشــگری مینودشــت را بــرای‬ ‫جــذب توریســت و مســافر بســیار خــوب دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان در بخــش زیرســاخت های‬ ‫ایــن حــوزه کــم برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان ادامــه داد‪ :‬ایــن اداره کل امادگــی‬ ‫دارد ضمــن کمــک بــه ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫گردشــگری بــا مشــارکت بخــش خصوصــی نســبت‬ ‫بــه امــوزش و پرداخــت تســهیالت بــه هنرمنــدان و‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ســاوری همچنین ســایت پروازی ترســه مینودشــت‬ ‫را یکــی از ظرفیت هــای خــوب گردشــگری دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ســایت می توانــد بــه عنــوان یــک پــروژه‬ ‫بــزرگ در ابعــاد بین المللــی فعالیــت کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه در پیــش بــودن تعطیالت نوروزی هم اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬همــه دســتگاه های متولی باید شــرایط‬ ‫را برای اســتقبال و پذیرایی مســافران فراهم کنند‪.‬‬ ‫فرمانــدار مینودشــت هــم در ایــن جلس ـ ه بــا اشــاره‬ ‫به ظرفیت های گردشــگری این شهرســتان خواســتار‬ ‫اهتمــام ویــژه اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری گلســتان جهت رفع کمبودهای‬ ‫زیرســاختی مینودشــت شــد‪.‬‬ ‫محمدتقــی قزل ســفلو افــزود‪ :‬توجــه بــه حــوزه‬ ‫گردشــگری مینودشــت بــا توجــه بــه اشــتغال و‬ ‫درامــدی کــه دارد می توانــد بــه ایــن شهرســتان در‬ ‫تحقــق رشــد هشــت درصــدی اقتصــادی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه مینودشــت قطــب‬ ‫نخســت نوغانــداری گلســتان و دارنــده رتبــه ســوم‬ ‫تولیــد پیلــه ابریشــم کشــور اســت اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫درصــورت تشــکیل اداره مســتقل نوغانــداری در ایــن‬ ‫شهرســتان و راه اندازی صنایع تبدیلی مرتبط عالوه‬ ‫بــر ایجــاد فرصت هــای شــغلی متعــدد از از خــام‬ ‫فروشــی ایــن محصــول هــم جلوگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ســهم تســهیالت رشــد هشــت درصــدی‬ ‫مینودشــت درســال جــاری را ‪ ۴۲۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۵۶‬میلیــارد تومــان در‬ ‫ایــن بخــش تشــکیل پرونــده شــده کــه ‪ ۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان ان تاییــد و بــه بانــک هــا معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرمانــدار مینودشــت‪ ،‬از مجمــوع‬ ‫پرونده هــای تشــکیل شــده در ایــن بخــش ســهم‬ ‫میــراث فرهنگــی ‪ ۴۳‬پرونــده بــا نیــاز مالــی ‪۱۲۷‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫قزلســفلو خواســتار تســریع در پرداخــت تســهیالت‬ ‫رشــد هشــت درصــدی از ســوی بانک هــا شــد‪.‬‬ ‫حجت االســام رضــا کشــیری امــام جمعــه‬ ‫مینودشــت هــم در ایــن جلســه گفـت ‪ :‬بــا تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت کمــک بــه توســعه زیرســاخت هــای حــوزه‬ ‫گردشــگری مینودشــت‪ ،‬خواســتار نظــارت بــر رعایــت‬ ‫شــئونات اســامی در مراکــز اقامتــی و بــوم گردی هــا‬ ‫از ســوی گردشــگران شــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪717‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان‪:‬‬ ‫تعیین تکلیف ‪ ۵۵‬قرارداد راکد‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی در گلستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪۵۵‬‬ ‫قــرارداد راکــد ســرمایه ‪‎‬گذاری در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان تعییــن تکلیــف شــد‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی اظهــار داشــت‪ :‬بــا تعییــن تکلیــف ایــن تعــداد قــرارداد راکــد‪ ،‬حــدود ‪۳۶‬‬ ‫هکتــار زمیــن بــه چرخــه صنعــت و ایجــاد ســرمایه گذاری در اســتان بازگشــته و امــاده‬ ‫واگــذاری بــه متقاضیــان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در راســتای انجــام تعهــدات طرف هــای قــرارداد‪ ،‬پــس از ارســال اخطاریــه‬ ‫و تجدیــد وقــت‪ ،‬نســبت بــه تعییــن تکلیــف قراردادهــای راکــد و فعــال کــردن مطلــوب‬ ‫زمین هــای غیرفعــال در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهمرادی در حــوزه قــرارداد ســرمایه گذاری امســال شــهرک ها و نواحــی صنعتــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی‪ ۹۰ ،‬قــرارداد ســرمایه گذاری بــا واگــذاری حــدود ‪ ۲۷‬هکتــار زمیــن در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان بســته شــد کــه ظرفیــت ایجــاد اشــتغال بــرای هــزار و‬ ‫‪ ۶۸۳‬نفــر را دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه پیش بینــی ســرمایه گذاری در ایــن تعــداد قــرارداد جدیــد در‬ ‫شــهرک و نواحــی صنعتــی اســتان ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۲۲۰‬میلیــارد ریــال اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫گفتگو روزنامه بازار کسب و‬ ‫کار با مهران محبیان فر عضو‬ ‫سازمان نظام نظام روان شناسی‬ ‫و مشاوره ایران‪:‬‬ ‫پژوهشگرجوان‬ ‫خوزستانی که تالیف‪،‬‬ ‫ترجمه و ویراستاری‬ ‫قریب به ‪ 60‬کتاب در‬ ‫کارنامه دارد‬ ‫مهــران محبیــان فــر‪ ،‬کارشــناس رشــته مشــاوره و عضــو‬ ‫ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره ایــران‪ ،‬عضــو انجمن‬ ‫روانشناســی ‪ APA‬امریکا‪ ،‬عضو انجمن علمی روانشناســی‬ ‫خانــواده ایــران‪ ،‬عضــو انجمــن روان شناســی ایــران و عضــو‬ ‫خانــه روانشناســان و مشــاوران و حــرف یاورانــه اســت کــه‬ ‫سالهاســت در عرصــه پژوهــش و تالیــف فعالیــت دارد و‬ ‫تاکنــون در انتشــار و تالیــف ‪ 60‬کتــاب نقــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫او کــه از دوران دبیرســتان بــه رشــته روان شناســی عالقــه منــد‬ ‫شــده اســت دربــاره نحــوه عالقــه منــدی بــه ایــن رشــته بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬مــن در دوران دبیرســتانم متوجــه شــدم کــه بــه رشــته‬ ‫روان شناســی و مشــاوره عالقــه دارم‪ .‬داســتان مــن از اینجــا‬ ‫شــروع شــد کــه‪ ،‬وقتــی کــه یــک خانــواده یــا یــک زوجــی را در‬ ‫حــال خــوب و خوشــحالی مــی دیــدم حــس خیلــی خوبــی بــه من‬ ‫ایــن قراردادهــای ســرمایه گذاری در زمینــه تولیــد بــه ویــژه صنایــع غذایــی‪ ،‬تبدیلــی و‬ ‫تکمیلی‪،‬کشــاورزی‪ ،‬بــرق‪ ،‬الکترونیــک‪ ،‬شــیمیایی و فلــزی اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش مســووالن شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان‪ ،‬ایــن اســتان ‪۲۳‬‬ ‫شــهرک و ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک بــا وســعت بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هکتــار بــرای ســرمایه گذاری و ‪ ۸۲۶‬واحــد صنعتــی دارد کــه در ایــن واحدهــا بیــش از‬ ‫‪ ۹‬هــزار نفــر مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهــم بــودن زمینــه ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای‬ ‫میانــه از طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل خــزر و خلیــج گــرگان و نزدیــک‬ ‫بــودن بــه بنــادر «امیرابــاد» بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪ ،‬فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه بــرون و‬ ‫فعالیــت فــرودگاه بین المللــی گــرگان و کاللــه از جملــه ظرفیت هــای زیرســاختی ایــن اســتان‬ ‫بــرای ایجــاد صنایــع در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی منطقــه اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت در شــمال کشــور قــرار دارد و‬ ‫اقتصــاد اصلــی ان بــر پایــه کشــاورزی بــوده و ســرمایه گذاری حوزه هــای خدمــات و صنعــت‬ ‫در رتبه هــای بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫دســت مــی دا د و وقتــی یــک خانــواده یــا زوجــی را کــه ناراحــت و‬ ‫در حــال تنــش بودنــد مــی دیــدم‪ ،‬خیلــی دوســت داشــتم به انها‬ ‫کمــک کنــم‪ .‬امــا چــون تجربــه و ســنم کــم بــود اجــازه ایــن کار را‬ ‫نداشــتم‪ .‬تــا اینکــه متوجــه رشــته روان شناســی و مشــاوره ایــن‬ ‫خدمــات را بــرای کمــک بــه مــردم ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫تصمیــم گرفتــم اطالعــات و دانــش خــودم را از ایــن رشــته‬ ‫بیشــتر کنــم‪ .‬از اســاتید خیلــی کمــک گرفتــم و ســعی کــردم‬ ‫اگاه تــر بشــم تــا بــا انتخابــی درســت و هدفمنــد گام بــردارم‪.‬‬ ‫و ایــن شــد کــه رشــته راهنمایــی و مشــاوره را انتخــاب کــردم و‬ ‫ســپس رشــته مشــاوره خانــواده را‪.‬‬ ‫محبیــان فــر در خصــوص تالیــف اولیــن کتابــش مــی گویــد‪:‬‬ ‫از همــان دوران دبیرســتان اهــداف بزرگــی در ســر داشــتم‬ ‫کــه یکــی از انهــا نــگارش کتــاب در خصــوص روانشناســی و‬ ‫مشــاوره بــود‪.‬‬ ‫تــا اینکــه در ســال ‪ ۱۳۹۷‬اولیــن کتــاب ترجمــه بــه عنــوان‬ ‫«مقدمــه ای بــر نظریــه هــای مشــاوره و روان درمانــی»را‬ ‫بــا همکارانــم ترجمــه و ویراســتار ان کتــاب بــودم‪ .‬ســپس‬ ‫ایــن انگیــزه در مــن بیشــتر و بیشــتر شــد تــا کســب علــم‬ ‫و دانــش کنــم‪ .‬تــا اینکــه تقریبــا چهــار ســالی هســت کــه‬ ‫در حــوزه تالیــف‪ ،‬ترجمــه و ویراســتاری تخصصــی الزم را‬ ‫دارم و همچنــان در حــال کســب تجربــه هســتم و خــدا را‬ ‫ســپاس کــه تــا ایــن لحظــه بیــش از ‪ 60‬کتاب(تالیــف‪ ،‬ترجمه‬ ‫و ویراســتاری) و بیــش از ‪ ۹۰‬مقالــه علمــی داخلــی ‪ -‬بیــن‬ ‫المللــی را بــه ثبــت رســاندم‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر جــوان در ارتبــاط بــا اشــتراک گــذاری علــم‬ ‫و دانــش معتقــد اســت‪:‬‬ ‫یکــی از هدفــم هــای مــن ایــن بــود کــه ایــن علــم و‬ ‫پژوهشــگری را کــه بــه دســت اوردم را بــا دانشــجویان و‬ ‫همــکاران گرامــی بــه اشــتراک بگــذارم و تــا ایــن لحظــه بــا‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬همــکاران و اســاتید گرامــی بســیاری کار و‬ ‫امــوزش دادم و کتــاب هــای ان هــا هــم چاپ شــدند و از این‬ ‫بابــت خوشــحال هســتم کــه یــک عضو کوچــک در این رشــته‬ ‫جهــت افزایــش و اگاهــی دوســتان و ســپس رشــد فــردی و‬ ‫جامعــه هســتم‪.‬‬ ‫محبیــان فــر در طــول ایــن ســال هــا عــاوه بــر نــگارش کتابها‬ ‫و مقــاالت فــراوان در دوره هــای تخصصــی متعــددی شــرکت‬ ‫نموده اســت و این دوره های تخصصی که زیر نظر اســاتید‬ ‫بــا تجربــه کشــور برگــزار مــی شــوند‪ ،‬بــه او در ادامــه مســیر‬ ‫کمــک هــای شــایانی خواهنــد کــرد‪ .‬برخــی از دوره هایــی کــه‬ ‫او گذرانــده اســت بــه ایــن شــرح مــی باشــند‪:‬‬ ‫تبییــن و درمــان بیمــاری هــای سایکوســوماتیک مبتنــی بــر‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد افزون‬ ‫بر‪ ۶‬هزار فرصت شغلی ایجاد شد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد حمایتــی‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماهــه امســال ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۹۷‬فرصــت شــغلی در راســتای خودکفایــی مددجویــان‬ ‫اســتان ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ایــن میــزان فرصــت‬ ‫شــغلی ‪ ۴۱۴‬میلیــارد و ‪ ۱۰۳‬میلیــون تومــان تســهیالت پرداخــت شــده اســت کــه ‪۳۷۴‬‬ ‫میلیــارد تومــان ان از محــل تبصــره ‪ ۱۶‬هزینــه شــد‪.‬‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪ ۱۶‬مربــوط بــه اشــتغال‪ ،‬مســکن‪ ،‬فرزنــداوری‪ ،‬درمــان بیمــاران صعــب‬ ‫العــاج و همچنیــن حمایــت از خــود اشــتغالی افــراد تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی‬ ‫تئــوری انتخــاب‪️ ،‬مربیگــری مهــارت هــای زندگی‪ ،‬تشــخیص‪،‬‬ ‫ســبب شناســی و درمــان نابهنجــاری هــای جنسی(شــامل‬ ‫مــال جنســیتی‪ ،‬پارافیلیاهــا‪ ،‬همجنــس گرایــی)‪️ ،‬زوج‬ ‫درمانــی بــا رویکرد وجودی(اگزیستانســیال)‪️،‬اشــنایی با مدل‬ ‫ســازی معــادالت ســاختاری‪️،‬درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و‬ ‫تعهــد(‪️،)ACT‬درمــان شــناختی ‪ -‬رفتــاری پیشــرفته(‪️،)CBT‬‬ ‫اصــول‪ ،‬مبانــی و راه و رســم درمانگــری شــناختی ‪ -‬رفتــاری‬ ‫ارتقــاء یافتــه‪️،‬تربیتــی جنســی کــودک و نوجــوان‪️،‬مهــارت‬ ‫هــای زندگــی‪️،‬ارزیابــی تشــخیص و درمــان اختــال هــای‬ ‫روانــی بــر اســاس رویکردهــای هیجــان مــدار‪️،‬فرهنــگ ارتباط‬ ‫جنسی(فحشــا)‪️،‬پذیــرش مــدل تاییــد جنســیت در نوجوانــان‬ ‫تراجنســیتی‪️ ،‬پرهیــز روانشناســان از خطاهــای اخالقــی‪️،‬‬ ‫ذهن اگاهی‪️،‬مزایای خود شــفقت ورزی‪️،‬دوره فرزندپروری‬ ‫بــا روش ‪️ABC‬دوره هویــت هــای کوئیــر؛ گرایــش جنســی و‬ ‫هویــت جنســیتی ‪ ،‬دوره روانپزشــکی مثبــت و ســامت روان‬ ‫از (دانشــگاه ســیدنی اســترالیا)‪️،‬دوره ابزارهــای الکترونیکــی‬ ‫بــرای برابــری جنســیتی در امــوزش و ‪...‬‬ ‫او هم اکنون مدرس کارگاه مقاله نویســی علمی و مدرس‬ ‫کارگاه هــای امــوزش اصولــی کتــاب نویســی اســت کــه مــورد‬ ‫اســتقبال جوانــان بــه ویــژه عالقــه منــدان بــه حــوزه تحقیــق و‬ ‫پژوهــش قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اســت و دولــت تقویــت ارکان اصلــی خانــواده را بــا پرداخــت ایــن نــوع از تســهیالت در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع امســال بــرای مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد ‪ ۹‬هــزار و ‪۴۳‬‬ ‫فرصــت شــغلی هدفگــذاری شــده اســت کــه تاکنــون ‪ ۷۱‬درصــد ان محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ســقف‬ ‫تســهیالت قابــل پرداخــت بــه هــر طــرح ‪ ۱۵۰‬میلیــون تومــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه طــور‬ ‫میانگیــن بــرای هــر طــرح اشــتغال ‪ ۷۵‬میلیــون تومــان پرداخــت شــده اســت کــه بنابــر نــوع‬ ‫طــرح ایــن رقــم متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دامپــروری و اصــاح نــژاد دام‪ ،‬زنبــورداری‪ ،‬نوغانداری‪ ،‬قالیبافی‪ ،‬خیاطی‪ ،‬گلخانه‪،‬‬ ‫مشــاغل خرد خدماتی و خرید ادوات کشــاورزی و تراکتور از جمله این طرحها اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد بیــان کــرد‪ :‬پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی بــرای مددجویــان تحــت پوشــش‬ ‫از ‪ ۲‬منبــع قــرض الحســنه امــدادی بــا کارمــزد چهــار درصــد (بازپرداخــت هفــت ســاله) و‬ ‫قــرض الحســنه صنــدوق امــداد والیــت بــا کارمــزد ‪ ۲‬درصد(بازپرداخــت پنــج ســاله) اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا‬ ‫جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 717‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی با‬ ‫وجود کاهش ‪ ۵‬درصدی نرخ‬ ‫مالیات شرکت ها‬ ‫رییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور گفــت‪ :‬بــا وجود کاهش پنج درصــدی نرخ مالیات‬ ‫شــرکت هــای تولیــدی در ســال ‪ ،۱۴۰۱‬شــاهد افزایــش درامدهــای مالیاتــی هســتیم کــه علت‬ ‫اصلــی ایــن امــر‪ ،‬تمرکــز ویــژه ایــن ســازمان بــر مبــارزه با فــرار مالیاتی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان امــور مالیاتــی‪« ،‬داود منظــور» کاهش نرخ مالیات‬ ‫واحدهــای تولیــدی را گامــی مهــم جهــت حمایــت از تولیــد و اشــتغال در کشــور دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬بــا وجــود رشــد درامدهــای مالیاتــی در ســال جــاری‪ ،‬در عیــن حــال نــرخ مالیــات‬ ‫بــرای شــرکت های تولیــدی پنــج درصــد کاهــش یافــت و سیاســت ســازمان امــور مالیاتــی در‬ ‫چارچــوب رویکــرد دولــت مردمــی ســیزدهم ایــن بــوده که درامدهای مالیاتی بیشــتر از محل‬ ‫مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی و شناســایی پایه هــای جدیــد مالیاتــی محقــق شــود‪.‬‬ ‫با پیگیری دستگاه قضایی؛‬ ‫رقابت نابرابر ورزشکاران‬ ‫معلول با کمبود امکانات‬ ‫پایان چشم انتظاری کشاورزان پایین دست‬ ‫گرگانرود برای اب‬ ‫رهاسازی بیش از ‪ 5‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب در گرگانرود‬ ‫در راســتای حفــظ حقــوق عامــه ؛ ‪ 63‬اب بنــدان‬ ‫غیرمجاز در بســتر گرگانرود تخریب شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ 75‬اب بنــدان غیرمجــاز بــا ظرفیــت ابگیــری‬ ‫شــش میلیــون و ‪ 800‬هــزار مترمکعــب در بســتر‬ ‫رودخانــه گرگانــرود شناســایی شــد کــه با ابگیری‬ ‫انهــا ‪ ،‬عمــا ابــی بــه پاییــن دســت رودخانــه و‬ ‫زمیــن هــای ایــن منطقــه نمــی رســید ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬اب ذخیــره شــده در ایــن‬ ‫اب بنــدان هــا در حالــی بــرای پــرورش ماهــی‬ ‫اســتفاده مــی شــد کــه زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫پاییــن دســت ایــن رودخانــه بــه علــت کــم ابــی ‪،‬‬ ‫خســارت مــی دیدنــد و مخــزن ســد وشــمگیر در‬ ‫مســیر انتهای گرگانرود هم‪ ،‬ابگیری نمی شــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا درخواســت کشــاورزان ‪ ،‬از‬ ‫بــاب حقــوق عامــه از طریق شــورای حفظ حقوق‬ ‫بیــت المــال اســتان بــه ایــن موضــوع ورود شــد و در اجــرای تبصــره ‪ 4‬مــاده ‪ 2‬قانــون توزیــع عادالنــه‬ ‫اب‪ ،‬پــس از پایــان فصــل برداشــت ماهــی ‪ ،‬کار تخریــب ایــن ابنــدان بــا همــکاری خــود مالــکان و‬ ‫پیگیــری دادســتان گنبــدکاووس‪ ،‬اب منطقــه ای و فرمانــداری و انتظامــی ایــن شهرســتان‪ ،‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ 63‬اب بنــدان تخریــب و بیــش از ‪ 5‬میلیــون مترمکعــب اب موجــود در ایــن‬ ‫ابنــدان هــا رهاســازی شــد و بقیــه ابنــدان هــا نیــز تــا پایــان اســفند تخریــب مــی شــود ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬اگــر بــار دیگــر ایــن نســبت بــا ســاخت و ابگیری ابنــدان های‬ ‫تخریــب شــده اقــدام شــود ‪ ،‬بــرای متخلفــان پرونــده قضایی تشــکیل می شــود‪.‬‬ ‫ســاخت اب بنــدان هــای غیرمجــاز در مســیر رودخانــه گرگانــرود ‪ ،‬کشــاورزی پاییــن دســت ایــن‬ ‫رودخانــه را در معــرض نابــودی قــرار داده بــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی علیــه مــردم‬ ‫ایــران‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬یکــی از راهبردهــای مهــم دولــت ســیزدهم‪ ،‬تمرکــز بر کاهش وابســتگی‬ ‫بودجــه بــه درامدهــای نفتــی و پیش بینــی درامدهــای پایــدار بــرای پوشــش هزینه هــا بــرای‬ ‫خدمــت رســانی بــه مــردم اســت تــا از ایــن طریــق اســیب پذیری اقتصــاد کشــور از محــل‬ ‫فــروش نفــت کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در قانــون بودجــه ســال ‪ ، ۱۴۰۱‬همزمــان بــا پیش بینــی افزایــش درامدهــای‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬نــرخ مالیــات شــرکت ها پنــج درصــد کاهــش یافــت و بــرای بودجــه ســال اینــده نیــز‬ ‫دولــت تصمیــم گرفــت ایــن نــرخ را هفــت درصــد دیگــر کاهــش دهد تــا از واحدهــای تولیدی‬ ‫و فعــاالن اقتصــادی کــه بــه طــور شــفاف فعالیــت می کننــد‪ ،‬حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــا طــرح موضــوع افزایــش‬ ‫هزینه هــا و بــا شــعار برقــراری تــوازن در بودجــه خــود بــه بررســی افزایــش اهــرم هــای‬ ‫مالیاتــی پرداخته انــد تــا جایــی کــه بــا افزایــش نــرخ مالیاتــی‪ ،‬شــهروندان ایــن کشــورها بــا‬ ‫رشــد بی ســابقه نرخ هــای مالیاتــی مواجهــه شــده انــد‪.‬‬ ‫برای نمونه دولت انگلیس تصمیم گرفته اســت مالیات شــرکت های نفتی و گازی و ســپس‬ ‫تولیــد کننــدگان بــرق را افزایــش دهــد و در عمــل فشــار زیــادی را بــه مردم ان کشــور وارد کند‪.‬‬ ‫در همیــن زمینــه یــک منبــع دولتــی انگلیــس با اشــاره به افزایش شــدید مالیات‪ ،‬گفــت‪ :‬در برنامه‬ ‫جدیــد بودجــه موضــوع اصلــی‪ ،‬تکیــه بــر افزایــش مالیــات خواهــد بــود‪ .‬برایــن اســاس پیش بینــی‬ ‫می شــود مالیــات شــرکتهای تجــاری در ســال اینــده بیــن ‪ ۱۹‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــاوران اقتصــادی المــان بــرای رهایــی از چالــش هــای اقتصــادی از دولــت‬ ‫خواســته اند نــرخ مالیــات بــر درامــد افزایــش یابــد یا مالیات بیشــتری بــرای افــراد دارای درامد‬ ‫بــاال جهــت حمایــت از ثبــات قیمــت انــرژی وضــع شــود‪.‬‬ ‫ورزشــکاران معلــول خراســان شــمالی گرچــه در میادیــن ورزشــی بــه دنبــال افتخــار‬ ‫افرینــی و شــکوفایی استعدادهایشــان هســتند امــا کمبــود امکانــات رقابتــی نابرابــر بــرای‬ ‫انهــا ایجــاد کــرده اســت کــه بــرای غلبــه بــر ان نیازمنــد حمایــت مســووالن هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نمــی توانــد بــرای ورزش بــه هــر باشــگاهی بــرود و رفتنــش‬ ‫هــم ســختی هــای خــاص خــود را دارد بــه گونــه ای کــه در ایــن دنیــای نامهربــان هر کســی‬ ‫هــم یــارای او نمــی شــود‪.‬‬ ‫تنهــا گاهــی اوقــات در خانــه کوچکــش حــرکات ورزشــی ســبک انجــام می دهــد تا همین‬ ‫حــس ورزشــی بــودن نیــز از ســرش نَپَــرد و همچنــان ورزشــی بماند‪.‬‬ ‫خــودش از بسکتبالیســت هــای معلــول اســت و همــواره ســعی کــرده ورزش را کنــار‬ ‫نگــذارد و در حــد تــوان بــه دنبــال ان اســت تــا بــه جملــه «معلولیــت محرومیــت نیســت»‬ ‫عینیــت بخشــد‪.‬‬ ‫امــا انــگار ایــن روزهــا کاســه صبــرش لبریــز شــده و دیگــر مثــل قبــل روحیــه شــادابی بــرای‬ ‫جــدال بــا معلولیــت نــدارد زیــرا کــه کمبــود امکانــات و محرومیــت بعنــوان رقیبــان جدیــد‬ ‫بــرای او خــط و نشــان مــی کشــد‪.‬‬ ‫رقیبــی کــه همچــون ســنگی جلــوی پــای او اســت و ورودش بــه ســالن هــای ورزشــی بــه‬ ‫دلیــل نبــود معبــر مناســب همــواره بــا مشــکالتی همــراه اســت و بعــد از ورود بــه میــدان‬ ‫تمرینــات نیــز در قالــب فضایــی ســرد و بــی امکانــات خودنمایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روایــت تنهــا یکــی از بسکتبالیســت هــای معلــول خراســان شــمالی اســت کــه در‬ ‫گفــت و گــو بــا ایرنــا‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬از ســال ها قبــل در رشــته بســکتبال نیــز فعالیــت داشــتم‬ ‫کــه در حــال حاضــر بــا وجــود اینکــه عالقــه بســیار بــه ایــن رشــته دارم بــه دلیــل نبــود‬ ‫امکانــات از تمریــن صرف نظــر کــردم‪.‬‬ ‫وی کــه تمایلــی بــه نوشــتن اســمش نیــز نــدارد‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬ورزش جــزوی از زندگــی مــن‬ ‫بــود و همــواره دوســت داشــتم بــرای کســب مقــام قهرمانــی و بــه اهتــزاز درامــدن پرچــم‬ ‫کشــورم تــاش کنــم‪.‬‬ ‫ایــن ورزشــکار تصریــح مــی کنــد‪ :‬خراســان شــمالی نــه بــرای بسکتبالیســت های معلــول بلکه‬ ‫بــرای ســایر رشــته هــای ورزشــی معلــوالن نیــز امکانــات خوبــی نــدارد بــه گونــه ای کــه ســالن‬ ‫ورزشــی کــه بــرای مــا در نظــر گرفتنــد فاقــد گــذرگاه ویــژه معلــوالن بــرای ورود بــه ســالن اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬جــدای از ان‪ ،‬ایــن ســالن ورزشــی فاقــد سیســتم گرمایشــی و کــف ان‬ ‫خــراب اســت و احتمــال دارد هــر لحظــه بــرای ورزشــکاران اتفــاق ناگــواری بیافتــد‪.‬‬ ‫شــمار ورزشــکاران ســامان دهــی شــده خراســان شــمالی را ‪ ۵۰۰‬نفــر تشــکیل میدهنــد و‬ ‫اکثریــت ایــن افــراد نیــز در حــوزه جانبــازان و معلــوالن دارای ویلچــر یــا عصــا بــوده یا با وضعیت‬ ‫جســمانی چنــدان مناســبی مواجــه نیســتند کــه نیازمنــد حمایتهــای ویــژه ای هســتند‪.‬‬ ‫نبود سالن مجهز و اختصاصی‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای جانبــازان و معلــوالن خراســان شــمالی در ایــن خصــوص مــی‬ ‫گویــد‪ :‬ورزشــکاران معلــول اســتان ســالن اختصاصــی و مجهــزی بــرای تمرینــات ندارنــد و‬ ‫اینــک چشــم انتظــار نــگاه ویــژه مســووالن بــرای حــل ایــن مشــکل هســتند‪.‬‬ ‫بــرات ایمنــی مــی افزایــد‪ :‬گرچــه در تمامــی شهرســتان هــای اســتان ایــن هیــات ورزشــی‬ ‫فعــال اســت و ورزشــکاران زیــادی زیــر نظــر ایــن هیــات فعالیــت مــی کننــد امــا هنــوز‬ ‫بســیاری از انهــا از امکانــات ورزشــی محــروم هســتند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اینــک تنهــا یــک ســوله ورزشــی در مرکــز خراســان شــمالی در اختیــار ایــن‬ ‫هیــات ورزشــی اســت کــه ان هــم از کمتریــن امکانــات محــروم اســت بــه گون ـه ای کــه بــه‬ ‫ســبب برخــی کــم توجهی هــا‪ ،‬کــف و سیســتم گرمایشــی ایــن فضــای ورزشــی خــراب اســت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای جانبــازان و معلــوالن خراســان شــمالی ادامــه مــی دهــد‪:‬‬ ‫جــدای از ان معبــر ویــژه معلــوالن بــرای ورود بــه ســالن وجــود نــدارد و همواره ورزشــکاران‬ ‫ویلچــری مــا بــرای ورود بــه ســالن مشــکل دارنــد‪.‬‬ ‫بکستبالیست های بدون ویلچر‬ ‫ایمنــی بــا اشــاره بــه فرســودگی تجهیــزات ورزشــی معلــوالن اســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬حدود‬ ‫هشــت ســال پیــش بــا کمــک یکــی از خیریــن ‪ ۱۵‬ویلچــر برای بسکتبالیســت های معلول‬ ‫مرکــز اســتان تهیــه شــد امــا ایــن ویلچرهــا نیــز دیگــر فرســوده شــده اند‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای جانبــازان و معلــوالن خراســان شــمالی افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫اینــک بســیاری از بســکتبالیت هــای معلــول نیــز در شهرســتان هــای شــیروان و اســفراین‬ ‫ویلچــری بــرای تمرینــات خــود ندارنــد و نیازمنــد حمایــت خیریــن هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۵۰۰‬ورزشــکار جانبــاز و معلــول در خراســان شــمالی بیمــه شــده و بــه‬ ‫صــورت ســازمان یافته فعالیــت ورزشــی دارنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ورزشــکاران ایــن هیــات‬ ‫در اســتان بیشــتر در رشــته هــای ورزشــی تنیــس روی میــز‪ ،‬تیرانــدازی بــا کمــان‪ ،‬دو و‬ ‫میدانــی‪ ،‬والیبــال نشســته‪ ،‬بســتکبال بــا ویلچــر‪ ،‬دارت و بوچیــا فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اقتصاد هورمونی و ضرر دو‬ ‫هزار تومانی!‬ ‫اینکــه چــرا از تخصــص و دانــش مــا در بهبــود‬ ‫اوضاع محله‪ ،‬منطقه‪ ،‬شهرستان و حتی در سطح‬ ‫ملــی و باالتــر اســتفاده نمــی کند مهم نیســت‪ .‬مهم‬ ‫ایــن اســت کــه مــا همچنــان بــر ارائــه راهــکار هــای‬ ‫هرمنوتیــک و فنــی خــود در زمینــه اقتصــاد و ســایر‬ ‫مقــوالت اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ادبــی‪ ،‬ســینمایی‪،‬‬ ‫اموزشــی و خالصــه تمــام ان ‪ 60‬مقولــه ی مهــم‬ ‫عصــر حاضــر‪ ،‬مُصــر هســتیم و ســعی مــی کنیــم‬ ‫بــدون هیــچ چشمداشــتی در ایــن عرصــه یاریگــر‬ ‫تمامــی مســوالن و مدیــران باشــیم‪ .‬قبــا ًهــم اعالم‬ ‫کــرده ایــم شــهرام بابــک ببخشــید شــهرام بهــرام‬ ‫بــرای مــا فرقــی نــدارد‪ .‬مهــم مــردم هســتند‪ .‬و امــا‬ ‫رابطــه علــم طــب و اقتصــاد ‪....‬‬ ‫ممکــن اســت کســانی در ایــن بیــن پیــدا شــوند و‬ ‫ادعــا کننــد کــه بیــن اقتصــاد و پزشــکی هیــچ فصــل‬ ‫مشــترکی وجــود نــدارد‪ .‬جهت اطالع دوســتان نتایج‬ ‫ازمایشــات برخــی از همــکاران را در ایــن زمینه‪ ،‬عینا ً‬ ‫بــه عــرض مــی رســانم‪« :‬نتایــج پژوهــش صــورت‬ ‫گرفتــه توســط محققــان دانشــگاه کمبریــج نشــان‬ ‫می دهــد ســطوح بــاالی هورمــون کورتیــزول بــا‬ ‫بدبینــی غیرمنطقــی و تمایــل بــه خطرپذیــری کمتــر‬ ‫مالــی در هنــگام بــروز بحــران اقتصــادی در ارتبــاط‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬کورتیــزول بــه عنــوان‬ ‫هورمــون اســترس می توانــد باعــث تغییــر عــادات‬ ‫خطرپذیــری تجــار و بازرگانــان در هنــگام بــروز‬ ‫مشــکالت اقتصــادی در بــازار شــود‪.‬‬ ‫محققــان دانشــکده تجــارت دانشــگاه کمبریــج بــا‬ ‫همــکاری موسســه علــوم متابولیــک ایــن دانشــگاه‬ ‫مطالعـه ای را بــا هــدف تاثیــر هورمــون اســترس بــر‬ ‫میــزان خطرپذیــری مالــی افــراد انجــام دادنــد کــه‬ ‫نشــان می دهــد‪ ،‬خطرپذیــری مالــی شــخصی بطــور‬ ‫قابــل مالحظ ـه ای در نوســان بــوده و ایــن تغییــر بــا‬ ‫پاســخ های هورمونــی در ارتبــاط اســت‪ .‬مطالعــه‬ ‫ن اســترس نقــش‬ ‫اخیــر نشــان می دهــد‪ ،‬هورمــو ‬ ‫محــوری در تغییــر خطرپذیــری مالــی افــراد ایفــا‬ ‫کــرده و حتــی می توانــد منجــر بــه وقــوع بحران هــای‬ ‫اقتصــادی جهانــی شــود‪ ( .‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫عنایــت فرمودیــد‪ .‬خطــر پذیــری مالــی هیــچ نیــازی‬ ‫بــه ســواد اقتصــادی و بررســی بــازار نــدارد و همین که‬ ‫ســطح کوتیــزول را کنتــرل کنیــد کفایــت اســت‪ .‬حــاال‬ ‫متوجــه شــدید کــه چــرا برخــی افــراد جــرات ســرمایه‬ ‫گــذاری ندارنــد‪ ،‬ولــی همیــن عمــو ســیفی خودمــان(‬ ‫ســرایدار مفخــم مدرســه) ‪ ،‬دو ســال قبــل بــا شــروع‬ ‫نوســانات دالر‪ ،‬خانــه و زندگــی اشــت را فروخــت و‬ ‫همــه را ســنگ پــا و فِلــش خریــد‪ .‬االن هم دو دســتی‬ ‫تــوی ســرش مــی زنــد! علــی ای حــال بــا عنایــت بــه‬ ‫مســتندات پزشــکی در خصــوص لــزوم کنترل ســطح‬ ‫کورتیــزول و رابطــه ان بــا بحــران هــای مالــی دنیــا‪،‬‬ ‫چنــد پیشــنهاد در ایــن خصــوص ارائــه مــی شــود‪:‬‬ ‫الــف) کنتــرل میــزان کورتیــزول در افــراد بــاالی ‪30‬‬ ‫ســال‪ :‬پزشــکان عزیــز عنایــت داشــته باشــند هنــگام‬ ‫چــکاپ یــا معاینــات دوره ای فقــط بــه میــزان دور‬ ‫شــکم و کنتــرل قنــد‪ ،‬چربــی‪ ،‬کلســترول و فشــار‬ ‫خــون افــراد بســنده نکننــد‪ .‬یــک مختصــر ازمایشــی‬ ‫هــم در خصــوص میــزان کورتیــزول افــراد انجــام‬ ‫دهنــد؛ ضــرر نــدارد‪.‬‬ ‫ب) اتوبــوس کورتیــزول‪ :‬چنــدی اگــر خاطرتــان‬ ‫مبارکتــان باشــد‪ ،‬اتوبــوس هــای در ســطح شــهر بــا‬ ‫نــام «اتوبــوس دیابــت» راه انــدازی شــدند کــه ایــن‬ ‫طــرح مختــص ارائــه خدمــات بــه افــراد دیابتــی بــود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود « اتوبــوس کورتیــزول» هــم راه‬ ‫انــدازی شــود تــا بــه خلــق اللــه و ســرمایه گذارانی که‬ ‫در کوچــه و خیابــان‪ ،‬بــه نــاگاه بــا نوســانات فــراوان‬ ‫قیمــت ارز و ســکه و خــودرو مواجــه مــی شــوند‪،‬‬ ‫خدمــات اساســی بدهــد!‬ ‫پ) پیشــگیری از ســنین کودکــی‪ :‬همانطــور کــه‬ ‫صــدا و ســیما و مهــد هــای کــودک در پیشــگیری از‬ ‫تنبلــی چشــم یــا تغییــر ذائقــه کــودکان در مصــرف‬ ‫نمــک تــاش دارنــد‪ ،‬پیشــهاد مــی شــود دوســتان‬ ‫یــک برنامــه ای بــرای کنتــرل کورتیــزول بچــه هــا‬ ‫پیــاده کننــد تــا اینــده ســازان پــس فــردا جــرات خطــر‬ ‫پذیــری در ســرمایه گــذاری باشــند و مثــل حقیــر‬ ‫نباشــند کــه چنــد ســال قبــل جهت ســرمایه گــذاری‪،‬‬ ‫یــک نیــم ســکه بــه قیمــت ‪ ۵۰‬هــزار تومــان ابتیــاع‬ ‫فرمودیــم و روزی ده تــا ســایت و خبرگــزاری را زیــر و‬ ‫رو مــی کردیــم کــه مبــادا قیمــت ســکه پائیــن بیایــد‬ ‫و ســرمایه مــان از بیــن رود‪ ،‬اخــر ســر هــم ســکه را‬ ‫بــا دو هــزار تومــان ضــرر فروختیــم رفــت! همان نیم‬ ‫ســکه االن ‪....‬تومــان قیمــت دارد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪717‬‬ ‫‪ ۱۸‬راهکار موثر‬ ‫برای بهبود عملکرد‬ ‫شغلی‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫از خــواب بیــدار می شــوید‪ ،‬قهــوه می نوشــید و کارتــان را اغــاز‬ ‫می کنیــد‪ .‬کار خــوب پیــش مــی رود تــا اینکــه ناگهــان صــدای‬ ‫دینــگ می شــنوید؛ اعالنــی روی صفحــه تلفــن همراهتــان‬ ‫می ایــد‪ .‬فرقــی نمی کنــد ایــن اعــان چــه باشــد‪ ،‬مهــم این اســت‬ ‫کــه کامــا حــواس شــما را پــرت می کنــد‪ .‬چقــدر ایــن اتفــاق‬ ‫برایتــان می افتــد؟ هــر روز؟ حواس پرتی هــا و وقفه هــای زیــادی‬ ‫هســتند کــه می تواننــد روی عملکردتــان در محــل کار به شــدت‬ ‫اثــر بگذارنــد‪ .‬چطــور ایــن حواس پرتی هــا را مدیریــت کنیــم؟ در‬ ‫ایــن مقالــه خواهیــد خوانــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــد‪.‬‬ ‫عملکرد کاری چیست و چرا اهمیت دارد؟‬ ‫«عملکــرد کاری» اصطالحــی اســت کــه توانایــی شــما بــرای‬ ‫انجــام کارتــان را توصیــف می کنــد‪ .‬مدیــران می تواننــد از‬ ‫معیارهــای متفاوتــی بــرای ســنجش عملکــرد کارکنــان اســتفاده‬ ‫کننــد کــه رایج تریــن انهــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫سرعت؛‬ ‫کیفیت؛‬ ‫بهره وری‪.‬‬ ‫داشتن همه این معیارها واقعا کار سختی است‪ ،‬مخصوصا‬ ‫اینکــه موقعیت هــای کاری بــا هــم فــرق می کننــد و ممکــن‬ ‫اســت در هــر موقعیــت معیــار متفاوتــی در اولویــت باشــد‪ .‬مثال‬ ‫شــرکت تبلیغاتــی ممکــن اســت بــرای ســرعت و کیفیــت ارزش‬ ‫قائــل شــود تــا بتوانــد انتظــارات مشــتریانش را بــراورده کنــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه شــرکت ســاختمانی ممکــن اســت کیفیــت و کارایی را‬ ‫هــدف قــرار دهــد‪.‬‬ ‫معیارهایی را شناسایی کنید که در شغلتان اهمیت بیشتری‬ ‫دارنــد‪ .‬بــا ایــن دانــش می توانیــد بــرای بهبــود مهارت هــای‬ ‫اولوی ـت دار تــاش کنیــد‪ .‬قطعــا مدیرتــان تالش هــای شــما را‬ ‫می بینــد و شــما را دارایــی ارزشــمند تیمــش می دانــد‪.‬‬ ‫نمی دانیــد از کجــا شــروع کنیــد؟ تکنیک هایــی کــه عملکــرد‬ ‫کاری شــما را بهبــود می بخشــند‪ ،‬ممکــن اســت ســاده تر از ان‬ ‫چیــزی باشــند کــه فکــر می کنیــد‪ .‬در ادامه مقالــه این تکنیک ها‬ ‫را معرفــی می کنیــم‪ .‬انهــا را مــرور کنیــد و ببینید کدامشــان برای‬ ‫شــما و شــغلتان مناسـب ترند‪.‬‬ ‫چطور عملکرد کاری را بهبود ببخشیم؟‬ ‫‪ .۱‬عوامل حواس پرتی را محدود کنید‬ ‫بســیاری از افــراد ایــن نکتــه را می داننــد‪ ،‬امــا به نــدرت بــه ان‬ ‫پایبندنــد‪ .‬البتــه همیشــه هــم ایــن کار ممکــن نیســت‪ .‬وقتــی‬ ‫در حــال کارکــردن هســتید‪ ،‬تلفــن همــراه را خامــوش کنیــد‪،‬‬ ‫اعــان ایمیــل را غیرفعــال کنیــد‪ ،‬در ِ دفتــر کارتــان را ببندیــد و‬ ‫روی کارتــان تمرکــز کنیــد‪ .‬از نتایــج همیــن چنــد اقــدام به ظاهــر‬ ‫بیهــوده شــگفت زده خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ایــا می دانیــد همیــن وقفه هــای کوتــاه باعــث می شــوند‬ ‫کارمنــدان بــرای انجــام کاری ‪۲۷‬درصــد زمــان بیشــتری صــرف‬ ‫کنند‪ ۲ ،‬برابر بیشــتر مرتکب خطا شــوند و ‪ ۲‬برابر بیشــتر دچار‬ ‫اضطــراب شــوند؟ صحبت کــردن زیــاد بــا همــکاران‪ ،‬اعالن هــای‬ ‫ایمیــل‪ ،‬چک کــردن شــبکه های اجتماعــی و گشــت وگذار در‬ ‫اینترنــت برخــی از رایج تریــن عوامــل حواس پرتــی در محــل‬ ‫کار هســتند‪ .‬چــه دورکاری می کنیــد چــه در محــل کار حاضــر‬ ‫می شــوید‪ ،‬این طــور حواس پرتی هــا تالش هایتــان بــرای بهبــود‬ ‫عملکــرد کاری را خــراب می کننــد‪ .‬از چنیــن حواس پرتی هایــی‬ ‫دوری کنیــد‪ ،‬چــون ایــن عوامــل مســتقیما بــر بهــره وری و‬ ‫تمرکزتــان اثــر می گذارنــد کــه به نوبــه خــود منجــر بــه تاخیــر در‬ ‫انجــام کارهــا و پروژه هــا می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اهداف واضح و قابل دستیابی تعیین کنید‬ ‫اهدافــی کــه تعییــن می کنیــد بایــد واقع بینانــه باشــند‪ .‬یعنــی‬ ‫بایــد پــس از تجزیه وتحلیــل توانایی هــا و محدودیت هــای خــود‬ ‫در محــل کار‪ ،‬اهــداف قابل دســتیابی تعییــن کنیــد‪ .‬همــه مــا‬ ‫می خواهیــم فوق العــاده باشــیم‪ ،‬امــا بایــد حواســمان بــه میــزان‬ ‫باید با صحیفه_سجادیه انس بگیریم‬ ‫رهبــر انقــاب‪« :‬یامــن تحــل بــه عقد المــکاره و یامن تدفع‬ ‫بــه حــر ّ الشــدائد» بــا زبــان درخواســت و التمــاس حقیقــت‬ ‫را بیــان مى کنــد‪ .‬انســان را بــه انچــه کــه هســت و کیفیتــى‬ ‫کــه بایــد پیــدا بکنــد اشــنا مى کنــد‪ .‬مــا بایــد بــا صحیف ـه ى‬ ‫ســجادیه انــس بگیریــم‪ ،‬و مــن خواهــش مى کنــم از همـه ى‬ ‫بــرادران و خواهــران کتــاب صحیف ـه ى ســجادیه را بگیرنــد‪،‬‬ ‫مطالعــه کننــد‪ ،‬بخواننــد تدبــر کننــد‪ ،‬هــم از توجهــى کــه‬ ‫انســان از دعــاى صحیفـه ى ســجادیه بــه خــدا مى بــرد‪ ،‬پیــدا‬ ‫مى کنــد‪ ،‬بهــره ببرنــد و هــم معــارف عظیــم ایــن کتــاب تالــى‬ ‫تلــو قــران و نهج البالغــه را یــاد بگیرنــد‪ ،‬و بایــد دانشــمندان و‬ ‫متفکریــن و دانایــان امــور معــارف روى صحیفـه ى ســجادیه‬ ‫بیــش از ایــن کار کننــد‪.‬‬ ‫انــرژی و توانمــان هــم باشــد‪ .‬اگــر هدفــی کــه‬ ‫تعییــن می کنیــد بــا تــوان و انرژی تــان همخوانــی‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬خیلــی زود ناامیــد خواهیــد‬ ‫شــد‪ .‬تقســیم اهــداف بــزرگ بــه چندیــن هــدف‬ ‫کوچک تــر دســتیابی بــه انهــا را راحت تــر می کنــد‪.‬‬ ‫هنــگام تعییــن اهــداف رویاپــردازی نکنیــد‪ .‬انهــا‬ ‫را روی کاغــذ یادداشــت کنیــد تــا ملمــوس باشــند‪.‬‬ ‫اهدافتــان را به ترتیــب اهمیــت مرتــب کنیــد‪ .‬برای‬ ‫دســتیابی بــه ایــن اهــداف‪ ،‬برنامه ریــزی کنیــد و به‬ ‫برنامه تــان پایبنــد باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از ابزار مناسب استفاده کنید‬ ‫‪۸۶‬درصــد از کارمنــدان ارتباطــات ضعیــف را‬ ‫دلیــل شکســت در محــل کار می داننــد‪ .‬پــس‬ ‫ممکــن اســت اســتفاده از نرم افزارهــای همــکاری‬ ‫انالیــن نقــش تعیین کننــده ای در بهبــود عملکــرد‬ ‫کاری داشــته باشــد‪ .‬اکنــون کــه دورکاری بیشــتر از‬ ‫قبــل رواج یافتــه اســت‪ ،‬بیشــتر ســازمان ها بــرای‬ ‫راحت کــردن فرایندهــای کاری و افزایــش بهره وری‬ ‫از ابزارهــای همــکاری انالیــن اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده درســت از ایــن ابزارهــا می توانیــد‬ ‫به راحتــی بــا همکارانتــان ارتبــاط برقــرار کنیــد و‬ ‫بهــره وری را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برنامه ریزی و اولویت بندی کنید‬ ‫برنامه ریــزی و اولویت بنــدی کارهــا مهم تریــن‬ ‫اقــدام بــرای بهبــود عملکــرد کاری به هنــگام‬ ‫فشــردگی وظایــف کاری اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫افــراد زمــان زیــادی را صــرف انجــام کارهــای‬ ‫کم اولویــت یــا بی ربــط کننــد و زمــان کمــی‬ ‫بــرای انجــام وظایــف فــوری یــا اولویـت دار باقــی‬ ‫می مانــد‪ .‬ایــن باعــث می شــود تکمیــل کار و‬ ‫تحویــل پــروژه بــه تاخیــر بیفتــد‪.‬‬ ‫کارهایــی را کــه بایــد در طــول روز انجــام‬ ‫دهیــد‪ ،‬فهرســت کنیــد‪ .‬اول کارهایــی را انجــام‬ ‫دهیــد کــه فــوری یــا در اولویــت هســتند و پــس از اتمــام‬ ‫انهــا‪ ،‬کارهــای دیگــر را انجــام دهیــد‪ .‬از تکنیک هایــی ماننــد‬ ‫تکنیــک پومــودورو بــرای بهبــود کیفیــت کار و مدیریــت‬ ‫زمانتــان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬فضای کارتان را مرتب کنید‬ ‫چندوظیفگــی ممکــن اســت کارامــد بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا در‬ ‫واقعیــت جابه جایــی بیــن کارهــا کارایــی شــما را کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬بــا انجــام هم زمــان چندیــن کار‪ ،‬تمرکزتــان‬ ‫کاهــش می یابــد و زود خســته می شــوید‪ .‬کارهایــی را کــه‬ ‫بایــد انجــام دهیــد‪ ،‬فهرســت کنیــد و به ترتیــب اولویــت‬ ‫انجامشــان دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬کاری را که شروع کرده اید‪ ،‬تمام کنید‬ ‫‪ .۵‬از انجام هم زمان چند کار خودداری کنید‬ ‫‪ .۶‬زمان را مدیریت کنید‬ ‫ایــا بیشــتر اوقــات باعجلــه در حــال انجــام کاری هســتید کــه‬ ‫موعــد تحویلــش فــرا رســیده اســت؟ ایــا بــرای جلوگیــری از‬ ‫تاخیــر در تحویــل پــروژه‪ ،‬کارهــا را بــه خانــه می بریــد؟ اگــر‬ ‫پاســخ شــما بــه ایــن ‪ ۲‬ســوال مثبــت اســت‪ ،‬یعنــی بایــد‬ ‫مهارت هــای مدیریــت زمانتــان را بهبــود ببخشــید تــا بتوانیــد‬ ‫وظایــف روزانــه‪ ،‬هفتگــی و ماهانــه را ســروقت انجــام بدهیــد‪.‬‬ ‫مدیریــت زمــان یکــی از مهارت هایــی اســت کــه تاثیر بســیار‬ ‫زیــادی بــر عملکــرد کاری افــراد دارد‪ .‬زمــان کارکردنتــان را از‬ ‫قبــل برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬اگــر مهلــت انجــام کاری ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫دیگــر اســت‪ ،‬بــرای انجــام ان از همیــن حــاال برنامه ریــزی‬ ‫کنیــد و ان را بــه روز اخــر موکــول نکنیــد‪ ۱ .‬ســاعت کارکــردن‬ ‫متمرکــز در طــول هفتــه موثرتــر از ‪ ۳‬ســاعت کارکــردن در‬ ‫اخریــن لحظــات اســت‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقــات‪ ،‬تعلــل و پش ـت گوش انداختن کارهــا بــا‬ ‫افزایــش اســترس‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اضطــراب و خســتگی مرتبــط‬ ‫اســت‪ .‬حتی ممکن اســت منجر به کاهش رضایت شــغلی‬ ‫و رضایــت از زندگــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در صــورت امــکان‪ ،‬وظایفتــان را بــه دیگــران محــول‬ ‫کنید‬ ‫اگــر مدیــر هســتید‪ ،‬طبیعــی اســت کــه وظایفتــان زیــاد‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر ممکــن اســت‪ ،‬برخــی از وظایــف را بــه دیگــران‬ ‫محــول کنیــد و زمانتــان را بــه انجــام کارهــای مهم تــر‬ ‫اختصــاص دهیــد‪ .‬مشــخص کنیــد کــه چــه وظایفــی بایــد‬ ‫محــول شــوند و انجــام کــدام وظایــف بــه تخصــص خودتــان‬ ‫نیــاز دارنــد‪ .‬ســپس نقــاط قــوت افــراد تیــم را شناســایی‬ ‫کنیــد و بــر اســاس انهــا‪ ،‬وظایــف را بــه دیگــران واگــذار کنیــد‪.‬‬ ‫پروژه هــای بــزرگ را بــه قســمت های کوچک تر تقســیم کنید‬ ‫و دســتورالعمل های واضحــی بــه اعضــای تیــم بدهیــد‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب کارهــا ســریع تر و بهتــر پیــش خواهنــد رفــت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اول وظایف سخت را انجام دهید‬ ‫تابه حــال چیــزی دربــاره تکنیــک «قورباغــه را قــورت‬ ‫بــده» شــنیده اید؟ طبــق ایــن تکنیــک‪ ،‬وقتــی می خواهیــد‬ ‫کارهایتــان را انجــام دهیــد‪ ،‬بایــد اول چالش برانگیزتریــن‬ ‫و مهم تریــن کار را انجــام بدهیــد‪ .‬اجــرای ایــن تکنیــک بــه‬ ‫شــما کمــک می کنــد کــه کارهــای بــا مهم تــر را به موقــع انجام‬ ‫دهیــد و از زمــان باقی مانــده بــرای انجــام کارهــای دیگــر‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫میــز به هم ریختــه یکــی از عوامــل مهــم حواس پرتــی‬ ‫اســت‪ .‬چیزهایــی را کــه نیــاز داریــد‪ ،‬مرتــب روی میــز بچینیــد‬ ‫و بقیــه چیزهــا را از روی میــز جمــع کنیــد‪ .‬عــاوه بــر فضــای‬ ‫فیزیکــی محیــط کار‪ ،‬شــلوغ بودن مرورگــر هــم می توانــد‬ ‫باعــث اشــفتگی ذهنــی شــما شــود‪ .‬تب هــا و پنجره هــای‬ ‫بــاز اضافــه را ببندیــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از چیزهایــی کــه بــر بهــره وری و عملکــرد شــما‬ ‫در محــل کار اثــر می گــذارد‪ ،‬ناتمام گذاشــتن کارهاســت‪ .‬بــه‬ ‫خاطــر داریــد کــه چنــد بــار کاری را شــروع کرده ایــد و پــس از‬ ‫مــدت کوتاهــی ان را رهــا کرده ایــد؟ اگــر بیشــتر اوقــات ایــن‬ ‫کار را می کنیــد‪ ،‬الزم اســت ایــن رونــد را تغییــر بدهیــد‪ .‬از‬ ‫ایــن به بعــد اگــر پــروژه یــا کاری را شــروع کردیــد‪ ،‬تــا وقتــی‬ ‫کامــا تمــام نشــده اســت‪ ،‬ســراغ کار دیگــری نرویــد‪.‬‬ ‫برای انجام کار بازه زمانی تعیین کنید‪.‬‬ ‫بــرای انجــام موفقیت امیــز کار یــا پــروژه بــه خودتــان جایــزه‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫کار را در زمانــی از روز انجــام بدهیــد کــه بیشــترین‬ ‫بازدهــی را داریــد‪.‬‬ ‫کنار این کار‪ ،‬کار دیگری انجام ندهید‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬از دیگران بازخورد سازنده بخواهید‬ ‫روشــی مطمئــن بــرای بهبــود عملکــرد کاری‪ ،‬درخواســت‬ ‫بازخــورد ســازنده از دیگــران اســت‪ .‬همیشــه بایــد ســعی‬ ‫کنیــد دنبــال راه هایــی باشــید که از طریق انهــا عملکردتان را‬ ‫در محــل کار بهبــود ببخشــید و درخواســت بازخــورد از مدیــر‬ ‫نقطــه شــروع خوبــی اســت‪ .‬حتــی اگــر در کاری کــه انجــام‬ ‫می دهیــد بهتریــن هســتید‪ ،‬هنــوز جــای پیشــرفت داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬استرستان را کاهش دهید‬ ‫چگونــه می توانیــد انتظــار داشــته باشــید عملکــرد کاری تــان‬ ‫بهبــود پیــدا کنــد وقتــی این قــدر اســترس داریــد؟ درســت‬ ‫اســت کــه همیشــه کمــی اســترس بخشــی از کار اســت‪،‬‬ ‫امــا نبایــد اجــازه دهیــد کــه بــر تمــام جنبه هــای زندگی تــان‬ ‫اثــر بگــذارد‪ .‬می توانیــد بــا رعایــت برخــی نــکات هوشــمندانه‬ ‫بــرای رســیدن بــه تعــادل بیــن کار و زندگــی‪ ،‬استرســتان را به‬ ‫حداقــل برســانید‪.‬‬ ‫موقعیت هایــی را شناســایی کنیــد کــه باعــث افزایــش‬ ‫اســترس می شــوند‪.‬‬ ‫در واکنش به استرس‪ ،‬فعالیتی مانند ورزش‪ ،‬مدیتیشن‪،‬‬ ‫یــوگا یــا هــر فعالیت بدنی دیگری انجــام دهید‪.‬‬ ‫استراحت های کوتاه را در برنامه روزانه تان بگنجانید‪.‬‬ ‫بــرای مدیریــت اســترس از دوســتان و اعضــای خانــواده‬ ‫کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬سالم بمانید‬ ‫اگــر از نظــر جســمی و روانــی ســالم نباشــید‪ ،‬نمی توانیــد‬ ‫عملکــرد کاری تــان را بهبــود ببخشــید‪ .‬ســبک زندگــی ســالم‬ ‫ماننــد ورزش کــردن و تغذیــه ســالم تاثیــر شــگفت انگیزی بــر‬ ‫بهبــود عملکــرد کاری دارنــد‪ .‬خــوردن صبحانــه مقــوی و چنــد‬ ‫دقیقــه پیــاده روی تمرکــز و انــرژی و انگیــزه شــما را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬ارتباط موثر برقرار کنید‬ ‫وقتــی مشــغول انجــام پــروژه بزرگــی هســتید‪ ،‬همــه افــراد‬ ‫تیــم بایــد بداننــد چــه وظایفــی دارنــد و تــا چــه زمانــی بــرای‬ ‫انجــام وظایفشــان وقــت دارنــد‪ .‬ارتبــاط موثــر منجــر بــه‬ ‫کار تیمــی عالــی می شــود‪ ،‬کار تیمــی خــوب هــم عملکــرد‬ ‫جمعــی شــما را بهبــود می بخشــد و باعــث می شــود پــروژه را‬ ‫بــه بهتریــن نحــو بــه پایــان برســانید‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬نه گفتن را یاد بگیرید‬ ‫احســاس تعهــد بــه همــکاران ســناریوی رایجــی اســت‪ .‬انهــا‬ ‫از شــما می خواهنــد قســمتی از کارشــان را انجــام بدهیــد‬ ‫و شــما به نشــانه تاییــد ســر تــکان می دهیــد‪ ،‬چــون فکــر‬ ‫می کنیــد نه گفتــن باعــث ناراحتــی انهــا می شــود‪ .‬امــا ایــا‬ ‫بــه ایــن توجــه می کنیــد کــه وقتــی وظایــف دیگــران را انجــام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬از زمانــی اســتفاده می کنیــد کــه بــرای کارهــای‬ ‫خودتان در نظر گرفته شــده اســت و این کارایی و بهره وری‬ ‫شــما را کاهــش می دهــد؟ بایــد بدانیــد کــه بله گفتــن بــه‬ ‫همه چیــز همیشــه بــه نفــع شــما نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬استراحت کنید‬ ‫بــدن توانایــی چندیــن ســاعت کار متوالــی را نــدارد‪ .‬چنــد‬ ‫دقیقــه از روزتــان را بــه پیــاده روی کوتــاه‪ ،‬انجــام حــرکات‬ ‫کششــی و نوشــیدن چای یا نوشــیدنی های دیگر اختصاص‬ ‫بدهیــد‪ .‬بــا اســتراحتی کوتــاه می توانیــد انرژی تــان را بازیابید‬ ‫و بــا روحیــه بهتــر کار را ادامــه بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬رشد شخصی را در اولویت قرار دهید‬ ‫مــا بایــد بــا دنیــای اطــراف خــود تکامل پیدا کنیــم‪ .‬مهارت های‬ ‫جدیــد کســب کنیــد‪ ،‬کتــاب بخوانیــد‪ ،‬ویدئــو تماشــا کنیــد و بــه‬ ‫پادکس ـت هایی گــوش کنیــد کــه باعــث رشــد شــخصی شــما‬ ‫می شــوند‪ .‬به احتمــال زیــاد اطالعــات مفیــدی کســب خواهیــد‬ ‫کــرد کــه بــه درد کارتــان هــم خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬تعادل کار و زندگی را حفظ کنید‬ ‫همــه زندگــی مــا کار نیســت‪ ،‬زندگــی شــخصی هم به انــدازه‬ ‫کار مهــم اســت‪ .‬بعــد از اتمــام ســاعت کاری‪ ،‬دیگــر بــه‬ ‫مســائل کاری فکــر نکنیــد‪ .‬بــا عزیزانتــان وقــت بگذرانیــد و‬ ‫ســرگرمی های موردعالقه تــان را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫شــما چــه توصیـه ای بــرای بهبود عملکــرد کاری دارید؟ لطفا‬ ‫نظــرات و تجربیــات ارزشــمندتان را بــا مــا و کاربــران عزیزمان‬ ‫در میــان بگذارید‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰5942‬و رای اصالحــی ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰8805‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴12480۰۰۰448‬تقاضــای اقــای حمــزه رمــرودی زاده بــه شــماره شناســنامه ‪ 5‬و کــد ملــی ‪ 2122504072‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمعلــی در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 146.72‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-126‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی حســین خمبــردادی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نماینــد ‪.‬م الف‪:‬‬ ‫مهــدی شــاه مهری‪-‬سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫‪ 14237‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/12/08‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/12/24‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 08‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 717‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫برق رمز ارز ها چشمان‬ ‫تعمیرکار موبایل را‬ ‫گرفت‬ ‫پیچیدگی‪ ،‬حجم‬ ‫حمالت سایبری‬ ‫منجر به فرسودگی‬ ‫در تیم های امنیتی‬ ‫می شود‬ ‫بــه گفتــه پزشــکی قانونــی مگنــت‪ ،‬تکامــل ســریع جرایــم‬ ‫ســایبری بــه طــور قابــل توجهــی بیشــتر از ســال گذشــته بــر‬ ‫تیم هــای امنیتــی تاثیــر گذاشــته و منجــر بــه فرســودگی‬ ‫شــغلی گســترده و خطــرات بالقــوه نظارتــی می شــود‪.‬‬ ‫ادام بلشــر‪ ،‬مدیرعامــل پزشــکی قانونــی مگنــت گفــت‪ :‬ثابت‬ ‫شــده اســت که پزشــکی قانونی دیجیتال و تیم های واکنش‬ ‫بــه حادثــه بــرای مبــارزه بــا مجرمــان ســایبری ضــروری هســتند‬ ‫امــا پیچیدگــی و حجــم حمــات و کمبــود اســتعدادهای‬ ‫موجــود بــرای رســیدگی بــه ان هــا منجــر بــه فرســودگی بــی‬ ‫ســابقه مــی شــود‪.‬‬ ‫نظرســنجی ســاالنه ‪ Magnet Forensics‬از ‪ 492‬تصمیــم‬ ‫گیرنــدگان و پزشــکان دیجیتــال و پاســخ بــه حــوادث (‪)DFIR‬‬ ‫کــه عمدتــا ًدر امریــکای شــمالی‪ ،‬اروپــا‪ ،‬خاورمیانــه و افریقــا‬ ‫مســتقر هســتند‪ ،‬نظرســنجی کــرد‪ .‬پاســخ دهنــدگان ان‪،‬‬ ‫چشــم انــداز کنونــی جرایــم ســایبری را فراتــر از بــاج افــزار‬ ‫توصیــف کردنــد و بــه توانایــی تحقیقــات ان هــا لطمــه زدنــد‪.‬‬ ‫امــواج رو بــه رشــد حادثــه تیــم هــای ‪ DFIR‬را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار مــی دهــد‬ ‫‪ 40‬درصــد از پاســخ دهنــدگان‪ ،‬تکامــل تکنیــک هــای حملــه‬ ‫ســایبری را بــه عنــوان یــک مشــکل «بــزرگ» یــا «شــدید»‬ ‫توصیــف کردنــد کــه بــر تحقیقــات انهــا تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬ایــن‬ ‫نشــان دهنــده افزایــش ‪ 50‬درصــدی نســبت بــه گــزارش ‪DFIR‬‬ ‫‪ State of Enterprise‬در ســال ‪ 2022‬اســت‪.‬‬ ‫بــه خطــر افتــادن ایمیــل هــای تجــاری در حال افزایش اســت‬ ‫و اکنــون بیشــتر از بــاج افزارهــا‪ ،‬رایــج تریــن تهدیــد امنیتــی در‬ ‫گزارش ســال گذشــته‪ ،‬رخ می دهد‪ .‬بیشــترین تعداد پاســخ‬ ‫دهنــدگان ‪ - ٪14 -‬گفتنــد کــه «بســیار مکــرر» بــا ان مواجــه‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ‪ 50‬درصــد از پاســخ دهنــدگان‪ ،‬حمــات بــه خطــر‬ ‫انداختــن ایمیــل هــای تجــاری بــه احتمــال زیــاد بــه منابــع‬ ‫شــخص ثالــث بــرای کمــک بــه تحقیقــات نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫تیــم هــای امنیتــی بــرای دســتیابی بــه علــت اصلــی ایــن‬ ‫حمــات در حــال تحــول بیــش از حــد طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫‪ 43‬درصــد گفتنــد کــه بیــن یــک هفتــه تــا بیــش از یــک مــاه‬ ‫طــول مــی کشــد‪ .‬حــدود ‪ 1‬از هــر ‪ 3‬پاســخ دهنــدگان گفتنــد‬ ‫کــه شناســایی علــت اصلــی نیــاز بــه «بازنگــری کامــل» یــا‬ ‫«بهبودهــای عمــده» دارد‪.‬‬ ‫بــا تشــدید تالش هــای مجرمــان ســایبری‪ ،‬تیم هــای ‪DFIR‬‬ ‫اکنــون خــود را در حــال بررســی امواجــی از حوادثــی می بیننــد‬ ‫کــه حجــم و پیچیدگــی انهــا در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ‪ 45‬درصــد از پاســخ دهنــدگان‪ ،‬افزایــش تحقیقــات‬ ‫و داده هــای مرتبــط بــا انهــا یــک مشــکل «بزرگ» یا «بســیار»‬ ‫بــرای ســازمان انهــا اســت‪ .‬ناتــوان از مدیریــت ایــن داده هــا‬ ‫بــه تنهایــی‪ ،‬تقریبــا ًدو ســوم بــه اشــخاص ثالــث بــرای کمــک‬ ‫نــگاه مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه پاســخ دهنــدگان‪ ،‬کمبــود اســتعداد جهانــی‪،‬‬ ‫کمبــودی کــه بیــش از ‪ 755000‬شــغل ســایبری را تنهــا در‬ ‫ایــاالت متحــده خالــی کــرده اســت‪ ،‬کمکــی بــه مســائل نمــی‬ ‫کنــد‪ .‬هــر یــک از ایــن عوامــل به فرســودگی شــغلی انها کمک‬ ‫مــی کنــد و انهــا را بــه جســتجوی راه حــل های جایگزین مانند‬ ‫اتوماســیون ســوق مــی دهــد‪.‬‬ ‫هوشــیاری و خســتگی ناشــی از تحقیــق احتمــاال ً در‬ ‫فرســودگی شــغلی نقــش دارد‬ ‫‪ 54‬درصــد از پاســخ دهنــدگان گفتنــد کــه در شــغل خــود‬ ‫احســاس فرســودگی مــی کننــد‪.‬‬ ‫خســتگی هشــدار و تحقیــق احتمــاال ًدر فرســودگی شــغلی‬ ‫نقــش دارد زیــرا ‪ ٪64‬از پاســخ دهنــدگان گفتنــد کــه ایــن یــک‬ ‫«مســئله واقعــی» اســت‪.‬‬ ‫رونــد کار تحقیقاتــی امــروزی بــه دلیــل تکیــه بــر وظایــف‬ ‫تکــراری و ابزارهایــی کــه قابــل همــکاری نیســتند کنــد مــی‬ ‫شــود‪ .‬همــان درصــد از پاســخ دهنــدگان ‪ - ٪37 -‬هــر دو را بــه‬ ‫عنــوان یــک مشــکل «بــزرگ» یــا «افراطــی» توصیــف کردنــد‪.‬‬ ‫حجــم کاری انهــا ممکــن اســت بــه قــرار دادن سازمان هایشــان‬ ‫در معــرض خطــرات نظارتــی کمــک کنــد‪ 46 .‬درصــد گفتنــد کــه‬ ‫زمــان الزم بــرای درک قوانیــن جدیــد امنیــت ســایبری را ندارنــد‪.‬‬ ‫پاســخ دهندگان اتوماســیون را راه حل می دانند‪ ٪50 .‬گفتند‬ ‫کــه اتوماســیون بــرای چندیــن کار ‪ ،DFIR‬از جملــه دســتیابی‬ ‫از راه دور نقــاط پایانــی هــدف و پــردازش شــواهد دیجیتــال‪،‬‬ ‫«بســیار ارزشــمند» یــا «بســیار ارزشــمند» خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حمله فیشینگ‬ ‫نهنگ چیست؟‬ ‫حملــه فیشــینگ انالیــن معمــوال ً شــامل یــک کالهبــردار‬ ‫اســت کــه ســعی می کنــد سرویســی را کــه شــما اســتفاده‬ ‫می کنیــد جعــل کنــد تــا اعتبــار یــا پــول از شــما خــارج شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از نســخه های هدفمندتــر و بالقــوه پرســودتر‬ ‫ایــن کالهبــرداری‪ ،‬نهنــگ یــا فیشــینگ نهنــگ نــام دارد‪.‬‬ ‫فیشینگ نهنگ مشاغل و سازمان ها را هدف قرار می دهد‬ ‫بزرگتریــن تفــاوت بیــن یــک حملــه فیشــینگ اســتاندارد و یــک‬ ‫حمله فیشینگ نهنگ این است که چگونه کالهبردار قربانیان‬ ‫را هــدف قــرار می دهــد‪ .‬در حالــی کــه حمــات فیشــینگ بــه‬ ‫صدهــا یــا هــزاران نفــر در یــک زمــان ارســال می شــود‪ ،‬حمــات‬ ‫فیشــینگ نهنــگ اغلــب بســیار هدفمندتــر اســت‪.‬‬ ‫یــک حملــه فیشــینگ نهنــگ ممکــن اســت بــا اســتفاده از‬ ‫اطالعــات جمــع اوری شــده از داخــل ان ســازمان‪ ،‬یــک فــرد‬ ‫واحــد را در یــک تجــارت هــدف قــرار دهــد‪ .‬کالهبــرداران‬ ‫تحقیقــات بیشــتری را بــرای فریــب دادن اهــداف خــود‬ ‫انجــام خواهنــد داد‪ ،‬کــه ممکــن اســت شــامل مطالعــه‬ ‫سلســله مراتــب و اطالعــات شــرکت بــه صــورت انالیــن یــا‬ ‫دریافــت اطالعــات از داخــل خــود شــرکت باشــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬یــک کالهبــردار معمــوال ً بــه عنــوان یــک‬ ‫کارمنــد ســطح بــاال ظاهــر می شــود‪ .‬ایــن می توانــد یــک‬ ‫مدیــر یــا تکنســین باشــد یــا می توانــد مدیــر عامــل یــا مالــک‬ ‫باشــد‪ .‬انتخــاب یــک مقــام بــرای کار کالهبــرداری بســیار‬ ‫مهــم اســت زیــرا هــدف بــه احتمــال زیــاد درخواســتی را‬ ‫بــدون زیــر ســوال بــردن ان بــراورده می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در یــک ســناریو‪ ،‬یــک کالهبــردار ممکــن اســت بــه‬ ‫عنــوان یــک مدیــر ارشــد حســاب ظاهــر شــود و توجــه کارمنــد‬ ‫را بــه فاکتــوری جلــب کنــد کــه بایــد پرداخــت شــود‪ .‬ایــن ایمیل‬ ‫ممکــن اســت حــاوی پیونــدی بــه یــک وب ســایت خارجــی‬ ‫باشــد کــه بــرای ســرقت اطالعــات ورود بــه سیســتم اســتفاده‬ ‫می شــود یــا حــاوی دســتورالعمل هایی بــرای پرداخــت بــه‬ ‫حســابی باشــد کــه توســط کالهبــردار کنتــرل می شــود‪.‬‬ ‫اهــداف نهایــی ممکــن اســت متعــدد باشــد‪ ،‬جایــی‬ ‫کــه کالهبــرداران تــاش می کننــد پــول‪ ،‬اعتبارنامه هــا‬ ‫و بدافزارهــا را نصــب کننــد‪ .‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬ایــن امــر‬ ‫می توانــد منجــر بــه مشــکالت امنیتــی‪ ،‬حمــات باج افــزار‪،‬‬ ‫جاسوســی و البتــه ناراحتــی زیــادی بــرای کســانی شــود کــه‬ ‫در ســمت گیرنــده قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫فیشینگ نهنگ از همان تاکتیک های قدیمی استفاده می کند‬ ‫یــک «نهنــگ» در ایــن ســناریو یــک «صیــد» بزرگتــر اســت از ایــن‬ ‫رو اصطــاح صیــد نهنــگ یــا فیشــینگ نهنــگ بــه ایــن معنــی اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه یــک حملــه فیشــینگ نهنــگ بــه تــاش و‬ ‫زمــان بیشــتری از ســوی کالهبــردار نیــاز دارد‪ ،‬تاکتیک هــای‬ ‫مــورد اســتفاده مشــابه یــک حملــه فیشــینگ اســتاندارد‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬کالهبــردار ممکــن اســت از یــک‬ ‫ادرس ایمیــل فریبنــده اســتفاده کنــد کــه جعــل شــده یــا‬ ‫بســیار شــبیه بــه ادرس ایمیلــی اســت کــه توســط شــخصی‬ ‫کــه جعــل می کنــد‪ ،‬اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه ایــن حمــات بــه یــک جــزء انســانی متکــی‬ ‫هســتند‪ ،‬فیشــینگ نهنــگ از طریــق تلفــن‪ ،‬یکــی دیگــر از‬ ‫تاکتیک هــای رایــج اســت (همانطــور کــه در بســیاری از‬ ‫کالهبرداری هــای فیشــینگ وجــود دارد)‪ .‬ماننــد تماس هــای‬ ‫تلفنــی‪ ،‬پیام هــای متنــی نیــز ممکــن اســت در حمــات‬ ‫کوبنــده رو بــه رشــد اســتفاده شــوند‪ .‬یــک تاکتیــک کمتــر‬ ‫رایــج ممکــن اســت شــامل دسترســی فیزیکــی باشــد‪،‬‬ ‫جایــی کــه هــدف بــا یــک ‪ USB‬طراحــی شــده بــرای تحویــل‬ ‫محمولــه « طعمــه» می شــود‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬هوشــیار بــودن و شــکاک بــودن بهتریــن دفــاع‬ ‫در برابــر ایــن نــوع حملــه اســت‪.‬‬ ‫فیشینگ نهنگ جدید نیست‬ ‫ایــن نــوع کالهبــرداری ده هــا ســال اســت کــه وجــود‬ ‫داشــته اســت و احتمــاال ً تهدیــدی بــرای بســیاری دیگــر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬اگاهــی بــرای جلوگیــری از ایــن و بســیاری از‬ ‫انــواع دیگــر کالهبرداری هــا‪ ،‬از کالهبرداری هــای فیســبوک‬ ‫مارکــت گرفتــه تــا تقلیدکننــدگان ‪ ،Wordle‬کلیــدی اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫اقــدام بــه ســرقت ده میلیــاردی از کیــف پــول‬ ‫دیجیتالــی مشــتری خــود کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ن خصــوص‬ ‫ســرهنگ علــی اکبــر قرائــی پــور در ایـ ‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه کیــف پــول الکترونیکــی وی مــورد‬ ‫ســرقت قــرار گرفتــه و ده میلیــارد ریالــی از ان‬ ‫برداشــت شــده اســت‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قرائــی پــور ادامــه داد‪ :‬در جریــان‬ ‫تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد کــه شــاکی بدنبــال‬ ‫نگهــداری رمــزارز خــود در گوشــی موبایــل و افتــادن‬ ‫گوشــی از دســت وی به تعمیر کار موبایل مراجعه‬ ‫و پــس از طــی چنــد روز متوجــه خــارج شــدن‬ ‫ناگهانــی رمــز ارز خــود از کیــف پــول مرتبــط بــا رمــز‬ ‫ارزهایــش مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کارشناســان پلیــس فتــا پــس‬ ‫از بررســی هــای مقدماتــی و بهــره گیــری از ادلــه‬ ‫دیجیتالــی و فنــی ســرنخ هایی از موضــوع پرونــده‬ ‫را بــه دســت اوردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بررسـی های‬ ‫انجــام شــده مشــخص شــد ســارق کــه قصــد فــرار‬ ‫از قانــون را بــا تغییــر منشــاء رمــز ارز و کیــف پــول‬ ‫دیجیتــال داشــت ‪ ،‬پــس از تحقیقــات کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا مشــخص شــد همــان تعمیرکار گوشــی‬ ‫تلفــن همــراه هوشــمند شــاکیه بــوده اســت کــه‬ ‫بالفاصلــه بــا هماهنگــی قضایــی ایــن فــرد دســتگیر‬ ‫و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫قرائــی پــور ادامــه داد ‪ :‬بــا رویــت ادلــه دیجیتالــی‬ ‫توســط متهــم ‪،‬وی بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد و‬ ‫معتــرف شــد کــه بــا سوءاســتفاده از بــی دقتــی‬ ‫مالباختــه در نگهــداری کیــف پــول رمــز ارز و‬ ‫عــدم اســتفاده از رمــز روی برنامــه هــای کاربــردی‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه بــه کیــف پــول دیجیتالــی‬ ‫وی دسترســی پیــدا کــرده و اقــدام بــه خالــی کــردن‬ ‫کیــف پــول کــرده اســت‪ .‬کــه پــس از تکمیــل پرونده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قضایــی بــه همــراه مســتندات‬ ‫الزم بــه دادســرا اعــزام شــد‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد ‪ :‬کاربــران گوشــی هوشــمند بــر‬ ‫روی تــک بــه تــک برنامــه هــای کاربــردی گوشــی‬ ‫تلفــن همــراه خــود رمــز تعریــف کــرده تــا ظریــب‬ ‫امنیتــی خــود را در فضــای مجــازی بــاال ببرنــد و‬ ‫هنــگام مراجعــه بــه تعمیــرکاران موبایــل توجــه‬ ‫نماینــد بــه مراکــز معتبــر کــه مجــوز و پروانــه‬ ‫کســب دارنــد مراجعــه و قبــل از تحویــل موبایــل‬ ‫بــه تعمیرکارمربوطــه ‪،‬ســیم کارت خــود را از داخــل‬ ‫گوشــی خــارج و بــا قــرار دادن تاییــد دو مرحلــه ای‬ ‫عضویــت بــر روی جیمیــل خــود ‪ ،‬نســبت بــه تغییــر‬ ‫رمــز جیمیــل کــه مهمترین وســیله برای رســیدن به‬ ‫مقاصــد ســوء مجرمیــن مــی باشــد ‪ ،‬اقــدام نماینــد‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬کاربــران مــی تواننــد‬ ‫جهــت کســب اطالعــات و اخبــار در فضــای‬ ‫ســایبری بــه ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬بخــش تمــاس بــا مــا و یــا باشــماره‬ ‫گیــری ‪ 096380‬بــا کارشناســان پلیــس فتــا ارتبــاط‬ ‫برقــرار نماینــد‪.‬‬ ‫منافقین دیروز؛‬ ‫منافقین امروز‬ ‫یادداشــتی بــه قلــم اقــای دکتــر سیدمحســن‬ ‫میرباقــری مفســر قــران کریــم و اســتاد علــوم قران‬ ‫و حدیــث دربــاره تبییــن قرانــی مســاله نفــاق‬ ‫نفــاق در لغــت معنــا شــده ی دورویــی اســت‪.‬‬ ‫یــا منافــق معنــا شــده دو رو‪ ،‬ریــاکار‪ ،‬مــزوّر‪.‬‬ ‫منافــق بــه زبــان اظهــار ایمــان می کنــد و در قلــب‬ ‫کافــر اســت‪ .‬قــران کریــم در کنــار رســول اکــرم‬ ‫دو جریــان را بــه امــت معرفــی می کنــد‪ .‬یــک‬ ‫جریــان‪ ،‬جریــان عصمــت اســت؛ کــه اهل بیــت‬ ‫پیغمبــر اکــرم بودنــد و دوم جریــان نفــاق‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪ -717‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-717‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/06‬شعبان‪/‬‬ ‫‪06 - 2023‬‬ ‫‪/27 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫دوشنبه ‪12//08‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫تبیین قرانی مساله نفاق‬ ‫مشاغل سنتی گرگان‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫منافقین دیروز؛‬ ‫منافقین امروز‬ ‫«امریــکا صریحــا ًگفــت مــا داعــش را تولیــد کردیــم؛ خــودش‬ ‫صریــح گفــت ایــن را ــــ نــه حــاال‪ ،‬بلکــه هفــت هشــت ســال‬ ‫پیــش گفتنــد مــا تولیــد کردیــم داعــش را ــــ انهــا گناهکارنــد؛‬ ‫همانهایــی کــه حــاال پرچــم حقــوق بشــر را به دســت میگیرند‪.‬‬ ‫لعنــت خــدا بــر ایــن دهانهــای دروغ گــو‪ ،‬بــر ایــن دلهــای ســیاه‬ ‫و شــقی! ایــن جــور عمــل میکننــد‪ ،‬ان جــور حــرف میزننــد‪.‬‬ ‫دربــاره ی حقــوق بشــر‪ ،‬دربــاره ی حقــوق زن‪ ،‬دربــاره ی مســائل‬ ‫گوناگــون انســانی‪ ،‬حرفشــان ایــن اســت‪ ،‬عملشــان ان‬ ‫ـق کامــل! و منافــق‪ ،‬کافــر اســت و کافــر‬ ‫اســت؛ یعنــی منافـ ِ‬ ‫دشــمن خــدا اســت‪ ،‬عدوّاللــه اســت؛ اینهــا‪ ،‬هــم کافرنــد‪،‬‬ ‫هــم منافقنــد‪ ،‬هــم دشــمن خداینــد‪ .‬اینهــا در ایــن قضی ّـه ی‬ ‫شــاهچراغ رســوا شــدند‪ ».‬ایــن جمــات بخشــی از ســخنان‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در دیــدار خانواده هــای شــهدای‬ ‫حادثــه ی تروریســتی شــاهچراغ شــیراز اســت‪ .‬رســانه ی‬ ‫‪ KHAMENEI.IR‬بــه ایــن مناســبت‪ ،‬در یادداشــتی بــه قلــم‬ ‫اقــای دکتــر سیدمحســن میرباقــری مفســر قــران کریــم‬ ‫و اســتاد علــوم قــران و حدیــث‪ ،‬بــه تبییــن قرانــی «منافــق‬ ‫کامــل» می پــردازد‪.‬‬ ‫نفــاق در لغــت معنــا شــده ی دورویــی اســت‪ .‬یــا منافــق معنــا‬ ‫شــده دو رو‪ ،‬ریــاکار‪ ،‬مــزوّر‪ .‬منافــق بــه زبــان اظهــار ایمــان‬ ‫می کنــد و در قلــب کافــر اســت‪ .‬قــران کریــم در کنــار رســول‬ ‫اکــرم دو جریــان را بــه امــت معرفــی می کنــد‪ .‬یــک جریــان‪،‬‬ ‫جریــان عصمــت اســت؛ کــه اهل بیــت پیغمبــر اکــرم بودنــد و‬ ‫دوم جریــان نفــاق‪.‬‬ ‫منافقین در قران‬ ‫ن‬ ‫ـاس مَـ ْ‬ ‫در ســوره ی بقــره ایـه ی هشــت می فرمایــد وَم ِـ َ‬ ‫ن النـ َّ ِ‬ ‫ن‪ ،‬جمعــی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫م الْاخِــر ِ وَمَــا هُـ ْ‬ ‫یَقُــولُ امَنـ َّـا بِالل َّـه ِ وَبِالْی َـو ْ ِ‬ ‫م بِمُوْمِن ِ َ‬ ‫از مردم انــد کــه می گوینــد مــا بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان‬ ‫اوردیــم ولــی درواقــع مومــن نیســتند یعنــی دروغ می گوینــد‪.‬‬ ‫در ســوره ی منافقــون بــا صراحــت قــران می گویــد منافقیــن‬ ‫دروغ گوینــد؛ همــان ایــه اول ســوره ی منافقــون می فرماید که‬ ‫ن قَالُوا ن َ ْ‬ ‫ک ل َرســول الله‪ .‬منافقین‬ ‫شـهَد ُ اِن َّ َ‬ ‫اِذَا جَاء َ َ‬ ‫ک الْمُنَافِقُو َ‬ ‫وقتــی می اینــد نــزد تــو (رســول اکــرم) می گوینــد مــا شــهادت‬ ‫ســول ُ ُه‪،‬‬ ‫م اِنـ َّ َ‬ ‫می دهیــم کــه تــو رســول الل ّهی‪ .‬وَالل َّـ ُه یَعْل َـ ُ‬ ‫ـک ل َر َ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫الل‬ ‫خــدا می دانــد کــه تــو رســول الله هســتی‪ ،‬و َ ُ َ َ ُ ِ َّ‬ ‫ن‪ ،‬ولــی خداونــد شــهادت می دهــد کــه‬ ‫ن ل َک َاذِبُــو َ‬ ‫الْمُنَافِقِیــ َ‬ ‫منافقیــن دروغ گوینــد؛ یعنــی ایــن شهادتشــان شــهادت‬ ‫واقعــی نیســت بــه دروغ می گوینــد مــا شــهادت می دهیــم مــا‬ ‫ایمــان داریــم درحالی کــه ایمــان ندارنــد‪.‬‬ ‫نکتـه ی دیگــری کــه از ایــن ایــه فهمیــده می شــود ایــن اســت‬ ‫کــه منافقیــن در میــان صحابــه ی پیغمبــر بودنــد؛ یعنــی‬ ‫جمعــی از صحابــه منافــق بودنــد‪ .‬این گونــه نبــوده کــه مــا‬ ‫بتوانیــم بگوییــم همــه ی صحابــه فاضل انــد و بــه هرکــدام‬ ‫اقتــدا بشــود‪ ،‬هدایــت در ان هــا وجــود دارد‪ ،‬نــه می فرمایــد‬ ‫ن‪ ،‬چــه کســانی کنــار پیغمبــر اکــرم بودنــد‬ ‫اِذَا جَــاء َ َ‬ ‫ک الْمُنَافِقُــو َ‬ ‫ی گفتــه می شــود‬ ‫و نــزد ایشــان می امدنــد؟ صحابــه بــه کســان ‬ ‫کــه رســول خــدا را دیده انــد و در محضــر ایشــان حضــور پیــدا‬ ‫ن‪،‬‬ ‫کرده انــد‪ .‬خــب وقتــی در قــران امــده اِذَا جَــاء َ َ‬ ‫ک الْمُنَافِقُــو َ‬ ‫پــس یعنــی منافقیــن جــزو صحابه اند‪ ،‬چــون صحابــه بوده اند‬ ‫کــه نــزد پیغمبــر اکــرم می رفتنــد‪ .‬پــس جمعــی از صحابــی‬ ‫پیغمبــر منافــق بودنــد‪ .‬اظهــار ایمــان می کردند ولی بــه دروغ‪،‬‬ ‫درواقــع ایمــان نداشــته اند‪.‬‬ ‫خداونــد در ایــه ی دوم ســوره منافقــون هــم می فرمایــد‬ ‫م جُنـَّهً‪ ،‬قســم هــم می خورنــد کــه مــا بــه خــدا‬ ‫اتَّخ َـذُوا اَیْمَانَه ُـ ْ‬ ‫قســم ایمــان داریــم امــا ایــن قســم را ســپر خــود قــرار داده انــد‬ ‫کــه شــناخته نشــوند و کفــر پنهانشــان را کســی نفهمــد‪.‬‬ ‫جریــان منافقیــن در دوره پیامبــر جریــان قــوی ای بوده انــد‬ ‫کــه در قــران بارهــا بــه ان اشــاره شــده اســت و این هــا چنــد‬ ‫نمونــه بــود‪.‬‬ ‫ضربه های منافقین به جامعه اسالمی‬ ‫منافقیــن در مکــه پایه گــذاری شــدند قــران اشــاراتی دارد‬ ‫مثــا ً در ســوره ی مدثــر کــه چهارمیــن ســوره ی نــازل شــده‬ ‫ ‬ ‫م مَــر َ ٌ‬ ‫ض‪ ،‬یــک‬ ‫ن فِــی قُلُوبِهِـ ْ‬ ‫اســت انجــا قــران می گویــد الَّذِیـ َ‬ ‫عده هســتند که در دلشــان مرض هســت؛ پس منافقین از‬ ‫دوران مکــه وارد جریــان مســلمانان شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن جریــان نفــاق بعدهــا در مدینه خیلی توســعه پیــدا کرد و‬ ‫در حــد یــک دولــت در ســایه شــده بــود کــه در درون توطئه هــا‬ ‫و کارهــای خودشــان را دنبــال می کردنــد و تــا می توانســتند‬ ‫کارشــکنی می کردنــد‪ .‬ولــی خــب از این طــرف هــم اظهــار ایمــان‬ ‫می کردنــد و خودشــان را بــه پیغمبــر نزدیــک می کردنــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫حاج حسین خرازی‬ ‫اگر کار برای خداست پس‬ ‫گفتن برای چه؟!‬ ‫روز جمعــه مــاه محــرم ســال ‪ 1336‬در یکــی از محله هــای مســتضعف نشــین اصفهــان‬ ‫متولــد شــد‪ .‬هــوش و ادب‪ ،‬زینــت بخــش دوران کودکــی او بــود و در همــان ایــام همــراه پــدر‬ ‫بــه نمــاز جماعــت و مجالــس دینــی راه یافــت و بــه تحصیــل علــوم در مدرسـه ای کــه معلمان‬ ‫انجــا افــرادی متعهــد بودنــد‪ ،‬پرداخــت‪ .‬اکثــر اوقات پس از تکالیف مدرســه به مســجد محله‬ ‫بــه نــام مســجد «ســید» رفتــه اذان می گفــت و مکبــر بــود‪ .‬حســین در دوران دانــش امــوزی‬ ‫ی و انقالبــی وسیاســی‬ ‫از امــوزش مســایل دینــی غافــل نبــوده و بــه مطالعــه کتــب اســام ‬ ‫مــی پرداخــت‪ .‬در ســال ‪ 1355‬پــس از اخــذ دیپلــم طبیعــی بــرای طــی دوران ســربازی بــه‬ ‫مشــهد اعــزام گشــت‪ .‬او ضمــن گذرانــدن دوران خدمــت‪ ،‬فعاالنــه بــه تحصیــل علــوم قرانــی‬ ‫در مجامــع مذهبــی مبــادرت ورزیــد‪ .‬در ان دوره او را بــرای عملیــات ســرکوب گرانه ظفــار‬ ‫بــه عمــان فرســتادند ولــی او از ایــن ســفر بــه معصیــت یــاد کــرد و حتــی نمــازش را تمــام‬ ‫می خوانــد‪ .‬از همــان روزهــای اول انقــاب در کمیتــه دفــاع شــهری مســئولیت پذیرفــت و‬ ‫بــرای مبــارزه بــا ضــد انقــاب داخلــی و جنگهــای کردســتان قامــت به لباس پاســداری اراســت‬ ‫و لحظ ـه ای ارام نگرفــت‪ .‬یــک ســال صادقانــه در ایــن مناطــق خدمــت کــرد و ماموریتهــای‬ ‫محولــه او را راهــی گنبــد نمــود‪ .‬بــا شــروع جنــگ تحمیلــی بــه تقاضــای خــودش راهــی خطــه‬ ‫جنــوب شــد و در اولیــن خــط دفاعــی مقابــل عراقیهــا در منطقــه دارخویــن مــدت نــه مــاه‪،‬‬ ‫بــا تجهیــزات جنگــی و امکانــات تدارکاتــی بســیار کــم اســتقامت کــرد و دالورانــی قدرتمنــد‬ ‫تربیــت نمــود‪ .‬در ســال ‪ 1360‬پــس از ازادســازی بســتان تیــپ امــام حســین (ع) را رســمیت‬ ‫داد کــه بعدهــا بــه لشــگر امــام حســین (ع) ارتقــا یافــت‪ .‬حســین شــخصا ًبــه شناســایی‬ ‫می رفــت و تدبیــر فرمانده ـی اش مبنــی بــر اصــل غافلگیــری و محاصــره بــود و در تمام ـی ‬ ‫عملیاتهــا پیشــقدم بــود‪ .‬حســین قــران تــاوت می کــرد و بــا مفاهیم ان مانــوس بود‪ .‬معتقد‬ ‫ی و تربیــت نیروهــای کارامــد اهتمــام‬ ‫بــه نظــم و ترتیــب در امــور بــود و در امــوزش نظام ـ ‬ ‫می ورزیــد‪ .‬حساســیت فوق العــاده و دقــت زیــادی در مصــرف بیت المــال و اجــرای دســتورات‬ ‫الهــی داشــت‪ .‬از ســال ‪ 1358‬تــا لحظــه اخــر حضــورش در صحنــه مبــارزه تنهــا ایــام مرخصــی‬ ‫کاملــش هنــگام زیــارت خانــه خــدا بــود‪( .‬شــهریور مــاه ســال ‪ )1365‬در مرخصــی هــا ‪ ،‬پــس‬ ‫از دیــدار بــا خانــواده شــهدا و معلولیــن‪ ،‬بــا یــاران باوفایــش در گلســتان شــهدا بــه خلــوت‬ ‫می نشســت و در اســرع وقــت بــه جبهــه بــاز می گشــت‪ .‬در طــول مــدت حضــورش در جبهــه‬ ‫‪ 30‬ترکــش میهمــان پیکــر او شــد و در عملیــات خیبــر دســت راســتش را بــه خــدا هدیــه کــرد‪.‬‬ ‫در عملیــات کربــای ‪ 5‬انفجــار خمپــاره ‪ ،‬ایــن ســردار بــزرگ را در روز جمعــه ‪ 8/12/65‬بــه‬ ‫شــهیدان لشــگر امــام حســین (ع) پیونــد داد و بنــا بــه ســفارش خــودش در قطعــه شــهدا‬ ‫و در میــان یــاران بســیجی اش میهمــان خــاک شــد‪ .‬ســخنان مقــام معظــم رهبــری در مــورد‬ ‫شــهید بســم اللــه الرحمــن الرحیــم ســردار رشــید اســام و پرچمــدار جهــاد و شــهادت‪ ،‬بــرادر‬ ‫شــهید‪ ،‬حــاج حســین خــرازی بــه لقــاء اللــه شــتافت و بــه ذخیــره ای از ایمــان و تقــوا و جهــاد‬ ‫و تــاش شــبانه روزی بــرای خــدا و نبــردی بــی امــان بــا دشــمنان خــدا‪ ،‬در اســمان شــهادت‬ ‫پــرواز کــرد و بــر اســمان رحمــت الهــی فــرود امــد‪ .‬او کــه در طــول ‪ 6‬ســال جنــگ قلــه هایــی از‬ ‫شــرف و افتخــار را فتــح کــرده بــود اینــک بــه قلــه رفیــع شــهادت دســت یافتــه اســت و او کــه‬ ‫هــل مــن ناصــر ینصرنــی زمــان را بــا همــه وجــود لبیــک گفتــه بــود اکنــون بــه زیــارت موالیــش‬ ‫امــام حســین (ع) نایــل امــده اســت و او کــه در جمــع یــاران لشــگر ســرافراز امام حســین (ع)‬ ‫عاشــقانه بــه ســوی دیــار محبــوب می تاخــت‪ ،‬پیــش از دیگــر یــاران‪ ،‬بــه منزل رســیده و به فوز‬ ‫دیــدار نایــل امــده اســت‪ .‬اری‪ ،‬او پــاداش جهــاد صادقانــه خــود را کنــون گرفتــه و بــا نوشــیدن‬ ‫جــام شــهادت ســبکبال‪ ،‬در جمــع شــهدا و صالحیــن درامــده اســت‪ .‬زندگــی و سرنوشــت ایــن‬ ‫شــهید عزیــز و هــزاران نفــس طیبـه ای کــه در ایــن وادی قــدم زده انــد‪ ،‬صفحــه درخشــنده ای‬ ‫ازتاریــخ ایــن ملــت اســت‪ .‬ملتــی کــه در راه اجــرای احــکام خــدا و حاکمیــت دیــن خــدا و دفــاع‬ ‫از مســتضعفین و نبــرد بــا مســتکبرین‪ ،‬عزیزتریــن ســرمایه خــود را نثــار می کنــد و جوانــان‬ ‫ســرافرازش پشــت پــا بــه همــه دلبســتگی های مــادی زده پــای در میــدان فــداکاری نهــاده و بــا‬ ‫همــه تــوان مبــارزه می کننــد و جــان بــر ســر ایــن کار می گذارنــد‪ .‬چنیــن ملتــی بــر همــه موانــع‬ ‫فائــق خواهــد امــد و همــه دشــمنان را بــه زانــو در خواهــد اورد‪ .‬مــا پــس از هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس همــه جانبــه و ‪ 6‬ســال تحمــل جنــگ تحمیلی‪ ،‬نشــانه های این فرجــام مبارک‬ ‫را مشــاهده می کنیــم و یقینــا نصــرت الهــی در انتظــار ایــن ملــت مومــن در مبــارزه ایثارگــر‬ ‫اســت‪ ...‬ســید علــی خامنـه ای‪1365/12/10‬‬ ‫شهادت حسین خرازی فرمانده لشگر ‪ 14‬امام حسین(ع)‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1365‬‬ ‫ســردار رشــید ســپاه اســام شــهید حســین خــرازی در ســال ‪ 1336‬ش در اصفهــان‬ ‫بــه دنیــا امــد‪ .‬وی پــس از اتمــام دوران دبیرســتان‪ ،‬در ســال ‪1355‬ش بــه خدمــت‬ ‫ســربازی اعــزام شــد و بــا فرمــان امــام خمینــی مبنــی بــر فــرار ســربازان از پادگانهــا‪،‬‬ ‫بــه ســیل خروشــان مــردم پیوســت‪ .‬شــهید خــرازی درابتــدای پیــروزی انقــاب‪ ،‬بــا‬ ‫عضویــت در کمیتــه دفــاع شــهری اصفهــان بــه حراســت از جاده های حســاس شــهر‬ ‫مشــغول بــود‪ .‬ســپس یــک ســال پــس از انقــاب‪ ،‬همزمــان بــا توطئــه گروهکهــای‬ ‫ضــد انقــاب در گنبــد و ترکمــن صحــرا‪ ،‬بــه ان منطقــه اعــزام شــد و بــه فرماندهــی‬ ‫نیروهــا در یکــی ازمحورهــای منطقــه پرداخــت و ســپس چندیــن مــاه در منطقــه‬ ‫کردســتان در راه دفــاع از کیــان اســامی جانفشــانی نمــود‪.‬‬ ‫شــهید حســین خرازی‪،‬همزمــان بــا اغــاز جنــگ و ســقوط خرمشــهر‪ ،‬بــه خوزســتان‬ ‫اعــزام شــد و در منطقــه خــط شــیر‪ ،‬فرماندهــی نیروهــای بســیج در مقابلــه بــا قــوای‬ ‫متجــاوز بعــث را برعهــده گرفــت‪ .‬عملیــات هــای فرمانــده کل قــوا‪ ،‬ثامــن االئمــه‪،‬‬ ‫فتــح المبیــن‪ ،‬بیــت المقــدس‪ ،‬خیبــر‪ ،‬بــدر‪ ،‬والفجــر‪ 8‬و کربــای ‪ 4‬و ‪ ،5‬صحنــه هــای‬ ‫فراوانــی از رشــادت هــا‪ ،‬ابتــکار‪ ،‬خالقیــت و حســن فرماندهــی ایــن ســردار رشــید‬ ‫ت راســت‬ ‫اســام بــود‪ ،‬ضمــن انکــه وی در عملیــات خیبــر در اســفند ‪ 1362‬نیــز‪ ،‬دسـ ِ‬ ‫خــود را در راه خــدا تقدیــم کــرد‪.‬‬ ‫ســرانجام شــهید حســین خــرازی ایــن ســردار رشــید ســپاه اســام در جریــان‬ ‫عملیــات بــزرگ و غرورافریــن کربــای ‪ 5‬در حالــی کــه فرماندهــی لشــکر ‪ 14‬امــام‬ ‫حســین(ع) را برعهــده داشــت‪ ،‬در ‪ 8‬اســفند ‪ 1365‬بــه فیــض عظمــای شــهادت نائــل‬ ‫امــد و ایــن عملیــات‪ ،‬اخریــن وداع بــا جهــان مــادی و اغــاز حیــات ابــدی او را رقــم زد‪.‬‬ ‫پیکــر مطهــر ایــن شــهید واال مقــام پــس از تشــییعی بــا شــکوه‪ ،‬در گلســتان شــهدای‬ ‫اصفهــان (تخــت فــوالد) بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!