روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 716 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 716

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 716

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 716

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪210 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 07‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/26-‬فوریه‪ /05-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪716 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫سکوت حیات‬ ‫در پستوی خانه‬ ‫‪4‬‬ ‫تدوین سند توسعه‬ ‫اقتصادی روستاهای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرحله سوم مدیریت‬ ‫هوشمند مصرف ارد و‬ ‫نان در گلستان اغاز شد‬ ‫‪5‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫کوه االداغ بجنورد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 5‬نکته اموزشی‬ ‫استفاده از‬ ‫‪Google Trends‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خاله ابریشم؛ گنجینه زنده‬ ‫بشری و احیاگر میراث‬ ‫ابریشم بافیقومترکمن‬ ‫‪3‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪716‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫مدیر امور طیور سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫افزایش ‪ ۱۱‬درصدی تولید‬ ‫عسل در خراسان شمالی‬ ‫بررسی ظرفیت روستاها؛‬ ‫ارزش سند توسعه‬ ‫مدیــر امــور طیور ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۱۷۹‬تُــن عســل در ‪۱۱‬‬ ‫ماهــه امســال از کلنی هــای زنبــور اســتان تولیــد شــد‬ ‫کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪۱۱‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫ســال هــای گذشــته در روســتاها بیشــتر بــه زیــر ســاختها‬ ‫و طــرح هــای عمرانــی توجــه شــده اســت و بــه برکــت نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی تمامــی روســتاهای خراســان شــمالی‬ ‫از نعمــت راه‪ ،‬اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و ســایر خدمــات بهــره منــد‬ ‫شــده انــد ولــی بــا ایــن حســاب بعضــا روســتا خالــی از ســکنه‬ ‫شــده اند و اهالــی بــرای کار مهاجــرت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫علیرضــا صــادق اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن‬ ‫میــزان ســه هــزار و ‪ ۱۱۲‬تُــن عســل‪ ۶۷ ،‬تُــن ژل‬ ‫رویــال‪ ،‬گــرده گل‪ ،‬زهــر زنبــور و مــوم در ایــن اســتان‬ ‫تولیــد شــد کــه ‪ ۲.۳‬درصــد از کل تولیــدات عســل‬ ‫کشــور را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارزش اقتصــادی تولیــد عســل و ســایر‬ ‫فــراورده هــای ان در ســال جــاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تخمیــن زده مــی شــود‪.‬‬ ‫صــادق تصریــح کــرد‪ :‬بر اســاس امارها ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۸۲‬‬ ‫زنبورســتان در ســطح اســتان داریــم کــه ‪ ۲.۴‬درصــد از‬ ‫مجمــوع زنبورســتان هــای کشــور را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۲۷۰‬هــزار‬ ‫کلنــی زنبــور عســل در ایــن اســتان وجــود دارد کــه بــر‬ ‫ایــن اســاس تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر بهره بــردار در‬ ‫ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیور ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬شــرایط مناســب اب و هوایــی و‬ ‫وجــود مراتــع غنــی پوشــیده از گیاهــان دارویی باعث‬ ‫تولیــد عســل مرغــوب در ایــن اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬خــروج از تــک محصولــی و توجــه‬ ‫بــه توســعه تولیــد ســایر فــراورده هــای زنبــور عســل از‬ ‫قبیــل ژل رویــال‪ ،‬گــرده گل مــوم و زهــر زنبور گســترش‬ ‫زنبورســتان هــا از برنامــه هــای ایــن ســازمان اســت‪.‬‬ ‫صــادق افــزود‪ :‬تولیــد عســل و ســایر فراورده هــای‬ ‫ان ارز اور اســت بایــد تــاش کنیــم تــا ایــن صنعــت را‬ ‫در اســتان بیشــتر گســترش دهیــم کــه اشــتغال زایی‬ ‫زیــادی را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تنــوع گونــه هــای گیاهــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫شــیوه های ارگانیــک بــرای مبــارزه بــا بیمــاری هــا‪،‬‬ ‫تولیــد عســل بــدون تغذیــه شــکر و مدیریــت صحیــح‬ ‫زنبورســتان هــا را از عوامــل دیگــر تولیــد عســل کیفی‬ ‫و مرغــوب برشــمرد‪.‬‬ ‫صــادق در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر برنــد‬ ‫ســازی تولیدات عســل در اســتان تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن محصــول بایــد بــا بســته بنــدی هــای مناســب بــه‬ ‫بــازار عرضــه شــود چــرا کــه عرضــه محصــول فلــه ای و‬ ‫بعضــا تقلــب باعــث بی اعتماد شــدن برخــی از مردم‬ ‫نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عســل دارای ارزش غذایــی بســیار بــاال‬ ‫اســت‪ ،‬ایجــاد برنــد و اســتاندارد ســازی ان می توانــد‬ ‫ســرانه مصــرف مــردم را بســیار بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫وجــود اقلیــم متفــاوت در گســتره ‪ ۲‬میلیــون هکتــاری‬ ‫خراســان شــمالی شــرایط را بــرای پــرورش زنبــور عســل‬ ‫فراهــم کــرده اســت بــه طوریکــه رشــته هــای کــوه های‬ ‫االداغ‪ ،‬ســالوک و شــاه جهــان از بهتریــن مناطــق بــرای‬ ‫تولیــد عســل در اســتان محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫حضــور رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‪،‬‬ ‫معــاون اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی و دیگــر‬ ‫مســووالن مربوطــه برگــزار شــد و هــر یــک بــه فراخــور‬ ‫وظیفــه زوایــای ایــن ســند را بازگــو کردنــد‪.‬‬ ‫همراهی سایر دستگاه ها؛ عامل اجرای سند‬ ‫تدوین سند توسعه‬ ‫اقتصادی روستاهای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ســند توســعه و اشــتغال روســتاهای خراســان شــمالی‬ ‫بــا هــدف بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم در تمامــی ابعــاد‬ ‫تدویــن شــد و مســووالن اســتانی امیــدوار هســتند بــا‬ ‫اجــرای ایــن ســند اشــتغال مناســبی در روســتاها ایجــاد‬ ‫و از مهاجــرت بــه شــهرها جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از لحــاظ بافــت جمعیتــی شــرایط‬ ‫ویــژه ای دارد و ‪ ۴۴‬درصــد از اقــوام کــرد‪ ،‬تــرک‪ ،‬لــر و‬ ‫ترکمــن در ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور در نواحــی‬ ‫روســتایی ســکونت دارنــد و ایــن نکتــه بیانگــر اهمیــت و‬ ‫نقــش روســتا در اقتصــاد اســتان دارد‪.‬‬ ‫‪ ۸۴۰‬روســتای ایــن اســتان از جمعیتــی بالــغ ‪ ۴۴۰‬هــزار‬ ‫نفــر تشــکیل شــده اســت کــه همیــن جمعیــت زیــاد‪،‬‬ ‫اقتصــاد اســتان را بــه ســمت کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫ســوق داده اســت و رســیدگی بــه ایــن جوامــع چــرخ‬ ‫اســتان را هــم خواهــد چرخانــد‪.‬‬ ‫ســابقه امــر نشــان مــی دهــد کــه در گذشــته ای نــه‬ ‫چنــدان دور بســیاری از شــاخص هــای زیرســاختی‬ ‫نواحــی روســتایی ایــن خطــه تکمیــل نبــود و موجــب‬ ‫شــد تــا روســتاییان بــرای زندگــی بهتــر بــه حاشــیه‬ ‫شــهرها مهاجــرت کننــد و ایــن امــر حاشــیه نشــینی را‬ ‫در شهرســتان هــای اســتان رواج داد بــه طــوری کــه ‪۳۰‬‬ ‫درصــد جمعیــت کنونــی بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫حاشــیه نشــین هســتند‪.‬‬ ‫مطالعــات امــاری ســند امایــش ســرزمین نشــان‬ ‫می دهنــد نســبت روســتاهای خالــی از ســکنه اســتان‬ ‫از ‪ ۲۷‬درصــد در ســال ‪ ۸۵‬بــه حــدود ‪ ۳۶‬درصــد در‬ ‫ســال ‪ ۹۵‬افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن بــه معنــای‬ ‫رشــد ســرعت در رونــد تخلیــه ابادی هــای کوچــک‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫گرچــه بــه برکــت نظــام جمهــوری اســامی روز بــه‬ ‫روز شــرایط رفاهــی و زیرســاختی روســتاها در ایــن‬ ‫منطقــه بهبــود یافــت ولــی در مــدت کوتــاه فعالیــت‬ ‫دولــت ســیزدهم ایــن شــاخص هــا رشــد روزافزونــی‬ ‫را نشــان مــی دهــد و بازنگــری طــرح هــادی ‪۱۳۰‬‬ ‫روســتا‪ ،‬اختصــاص ‪ ۲‬هــزار هکتــار زمیــن بــه توســعه‬ ‫روســتایی‪ ،‬صــدور ســند بــرای ‪ ۸۰‬درصــد واحدهــای‬ ‫روســتایی‪ ،‬اســفالت معابــر ‪ ۸۰‬روســتا‪ ،‬ابرســانی بــه‬ ‫‪ ۱۰۷‬روســتا‪ ،‬ســاخت ‪ ۹۲۰‬واحــد مســکونی و پرداخــت‬ ‫‪ ۴۹۰‬میلیــارد تومــان وام اشــتغالزایی از عمــده تریــن‬ ‫ایــن فعالیت هــای زیرســاختی دولــت اســت کــه در‬ ‫مــدت کوتــاه یکســاله در ایــن خطــه از شمالشــرق‬ ‫کشــور انجــام شــد‪.‬‬ ‫در تــازه تریــن مــوارد رســیدگی بــه روســتاها‪ ،‬ســند‬ ‫توســعه اقتصــادی و اشــتغالزایی روســتاهای اســتان‬ ‫در جلســه کارگــروه اشــتغال خراســان شــمالی بــا‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر اشــتغال روســتایی‬ ‫گفــت‪ :‬ظرفیــت و پتانســیل اقتصــادی زیــادی در‬ ‫روســتاهای ایــن خطــه وجــود دارد کــه بــه ان کمتــر‬ ‫پرداختــه شــده اســت و تدویــن ایــن ســند مــی توانــد حــوزه‬ ‫اشــتغال روســتایی را رونــق بخشــد‪.‬‬ ‫مرتضــی بهزادفــر افــزود‪ :‬اســناد و مــدارک زیــادی در‬ ‫راســتای توســعه مناطــق خراســان شــمالی نوشــته شــده‬ ‫اســت ولــی متاســفانه بــه گوشــه کتابخانــه هــا ســپرده‬ ‫مــی شــود و وجــه تمایــز ایــن ســند بــا دیگــر ســندهای‬ ‫فرامــوش شــده در ایــن اســت کــه برنامــه عملیاتــی کــردن‬ ‫ان بــه وضــوح مشــخص شــده تــا بــه سرنوشــت ســایر‬ ‫اســناد بــه گوشــه کتابخانــه منتقــل نشــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســند توســعه روســتایی در خراســان‬ ‫شــمالی کامــا بــه صــورت کارشناســی و دقیــق نوشــته‬ ‫شــده اســت و در صــورت عملیاتــی شــدن مــی توانــد‬ ‫الگویــی بــرای ســایر اســتان هــا باشــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬مشــاور ایــن ســند بــه خوبــی بــه‬ ‫تمامــی رویکردهــای توســعه روســتایی پرداختــه اســت‬ ‫و اجــرای ایــن ســند همراهــی و همســویی ســازمان هــا‪،‬‬ ‫ارگان هــا و موسســات را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫هدف از اجرای این سند ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار با استفاده از‬ ‫ظرفیت و ها و پتانسیل های‬ ‫روستا است که بین بخش های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و زیست محیطی تعادل ایجاد‬ ‫خواهد شد‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یــک ســازمان تســهیل گــر در اجــرای‬ ‫ایــن طــرح بیــن مــردم‪ ،‬ســازمان ها و دســتگاه هــا ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــرده اســت و وضــع موجــود روســتاها در ایــن ســند‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت و تمامــی زوایــا و ظرفیــت هــای‬ ‫هــر روســتا و درجــه محرومیــت ایــن بخــش هــا بــه خوبــی‬ ‫شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫اشتغال؛ راهبرد اصلی سند توسعه‬ ‫مشــاور اجرای ســند توســعه اقتصادی روســتاهای خراسان‬ ‫شــمالی نیــز در ادامــه ایــن جلســه عنــوان کــرد‪ :‬ســال هــای‬ ‫گذشــته در روســتاها بیشــتر بــه زیــر ســاختها و طــرح هــای‬ ‫عمرانــی توجــه شــده اســت و بــه برکــت نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی تمامی روســتاهای خراســان شــمالی از نعمت راه‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و ســایر خدمــات بهــره منــد شــده انــد ولــی بــا‬ ‫این حســاب بعضا روســتا خالی از ســکنه شــده اند و اهالی‬ ‫بــرای کار مهاجــرت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫علــی شــفیعی افــزود‪ :‬هــدف از اجــرای ایــن ســند‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار بــا اســتفاده از ظرفیــت و هــا و‬ ‫پتانســیل های روســتا اســت کــه بیــن بخــش هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و زیســت محیطــی‬ ‫تعــادل ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬توســعه بــه معنــای مجموعــه ای از‬ ‫سیاســت هــا اســت کــه بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم را بــه‬ ‫صــورت هماهنــگ در حــوزه هــای مختلــف مــد نظــر دارد‪.‬‬ ‫مشــاور اجــرای ســند توســعه اقتصــادی روســتاهای‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه اگــر در روســتاها شــغل‬ ‫ایجــاد شــود روســتایی خالــی نخواهــد شــد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫برنامــه هــا‪ ،‬اهــداف‪ ،‬اعتبــارات ســازمان هــا و دســتگاه ها‪،‬‬ ‫موسســات و ســایر گــروه هــا بایــد بــه ســمت اشــتغال‬ ‫روســتایی ســوق پیــدا کنــد و بــا یــک انســجام و همســویی‬ ‫بــه طــرح هــای اشــتغال در روســتاها پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫ایــن مشــاور اضافــه کــرد‪ :‬پیشــران اقتصــادی هــر‬ ‫دهســتانی در ایــن طــرح تعریــف شــده اســت و بــا توجــه‬ ‫بــه پتانســیل هــا و ظرفیــت هــر روســتا بتوانیــم ظرفیــت‬ ‫اشــتغال را بــرای اهالــی روســتا فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫شــفیعی گفــت‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح تنهــا از اعتبــارات‬ ‫ملــی و یــا اســتانی اســتفاده نخواهــد شــد بلکــه از تمامــی‬ ‫منابــع مالــی بایــد بهــره منــد شــویم تــا ایــن ســند بــه خوبــی‬ ‫اجرایــی و عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫بررسی ظرفیت روستاها؛ ارزش سند توسعه‬ ‫معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫نیــز در ادامــه جلســه در خصــوص تدویــن ســند توســعه‬ ‫اقتصــادی روســتاهای اســتان گفــت‪ :‬وضعیــت تمامــی‬ ‫روســتاها در ایــن ســند از لحــاظ مختلــف بررســی شــده‬ ‫اســت و بــرای بالقــوه کــردن ایــن پتانســیل هــا نیــاز بــه‬ ‫همــکاری‪ ،‬همســویی و مشــارکت تمامــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی اســت‪.‬‬ ‫ناصــر فخــر موحــد اظهــار کــرد‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح بایــد‬ ‫از جامعــه دانشــگاهی‪ ،‬نخبــگان و شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان نیــز نهایــت اســتفاده را کــرد تــا طــرح بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا برســد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر ایــن ســند بتوانــد در روســتاهای‬ ‫اســتان ارزش افــزوده ایجــاد کنــد بیشــترین نتیجــه را‬ ‫خواهــد گرفــت در ایــن صــورت روســتاییان از تولیــدات‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری و صنایــع دســتی صاحــب‬ ‫ســود و اشــتغالزایی ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫در ادامــه بــر ایجــاد بازارچــه مــرزی در شهرســتان راز‬ ‫و جــرگالن نیــز تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬بایــد تــاش کنیــم‬ ‫تــا بــا اقداماتــی از جملــه ایجــاد بازارچــه مــرزی بتوانیــم‬ ‫جمعیــت مــرز نشــین را نگــه داریــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون بــه ظرفیــت هــای روســتایی‬ ‫اســتان پرداختــه نشــده اســت و در راســتای ایجــاد‬ ‫اشــتغال در روســتاها بایــد پتانســیل مناطــق شناســایی و‬ ‫بــا جدیــت بــر اســاس ســند توســعه پیــش رفــت‪.‬‬ ‫فخــر موحــد نبــود زنجیــره تولیــد در بخــش هــای مختلــف را‬ ‫از مشــکالت اساســی روســتاهای اســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫بــه علــت اینکــه صنایــع پاییــن دســتی در ایــن اســتان شــکل‬ ‫نگرفتــه و یــا حلقــه هــا بــه یکدیگــر متصل نشــده انــد‪ ،‬ارزش‬ ‫افــزوده چندانــی عایــد روســتاییان نمی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینــک کارافرینــان حتــی مــواد اولیــه خــود را از‬ ‫ســایر اســتان هــا تامیــن مــی کننــد و همچنیــن در فــروش‬ ‫محصــول نیــز بیشــتر از ســایر اســتان هــا اقــدام مــی شــود‬ ‫کــه هزینــه هــای حمــل و نقــل بــه ان افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گــردش مالــی اســتان خراســان شــمالی انــدک‬ ‫نیســت امــا ســود عایــد مــردم ایــن خطــه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۸۴۰‬روســتا اســت و ‪۲۸۳‬‬ ‫روســتای دارای تنــش ابــی و ‪ ۲۷‬روســتا دارای تنــش حــاد‬ ‫ابــی هســتند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خانمهای جویایی کار دهه ‪80‬‬ ‫مراجعه کنند‬ ‫گرگان ‪ -‬میدان شهدا خیابان رازی‬ ‫روبروی رازی یکم‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 07‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 716‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫جذب افزون بر‪۳۳‬‬ ‫درصد دانش اموزان‬ ‫خراسان شمالی مدارس‬ ‫فنی حرفه ای‬ ‫در روســتای اجــن یلــی عمــه عفــت بــه «یوفــک دایــزه»‬ ‫یــا همــان خالــه ابریشــم معــروف بودنــد و هنــوزم بــا ایــن‬ ‫نــام ایشــان را مــی شناســند شــاید کســی عفت مــرادی زاده‬ ‫را در کاللــه‪ ،‬گالیکــش و مینودشــت نشناســد ولــی خالــه‬ ‫ابریشــم را بیشــتر افــراد هنــر دوســت مــی شناســند‪.‬‬ ‫خالهابریشم؛گنجینه‬ ‫زنده بشری و احیاگر‬ ‫میراثابریشم بافی‬ ‫قوم ترکمن‬ ‫زهــرا قزلســفال ‪ -‬عفــت مــرادی زاده معــروف بــه «خالــه‬ ‫ابریشــم» هنرمنــد ‪ ۹۳‬ســاله ابریشـم بافی و گنجینـ ه زنــده‬ ‫بشــری ســاکن روســتای «اجن یلــی» اهــل شهرســتان کالله‬ ‫اســت کــه ایــن هنــر را بــه نســل جــوان امــوزش داده و‬ ‫می تــوان در وجــود وی داســتان های پرفــراز و نشــیب همــراه‬ ‫بــا پشــتکار را مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از زمیــن هــای ســبز گنــدم و‬ ‫کلــزای کنــار جــاده کاللــه عبــور کــرده و وارد روســتای «اجــن‬ ‫یلــی» شــدیم و بــا گــذر از بوته هــای تمشــک وحشــی کنــار‬ ‫کوچه هــای روســتا از پســر بچــه ای کــه در ان حوالــی‬ ‫دوچرخــه ســواری می کــرد ســراغ خانــه «عفــت مــرادی زاده»‬ ‫را می گیریــم کــه بــا لهجــه ترکمنــی زیبــا مــا را بــه ســمت‬ ‫خان ـه ای نقلــی هدایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫پســربچه از ســه پلــه خانــه بــاال مــی رود تــا بــه صاحبخانــه‬ ‫ورودمــان را اطــاع دهــد‪ ،‬گوشــه ای ایســتادم و حــرف هایــم‬ ‫را تــوی ذهــن مــرور کــردم‪ ،‬بانویــی بــا روســری و لبــاس‬ ‫بلنــد ترکمنــی کــه طــرح هــای ســنتی داشــت بــه اســتقبالم‬ ‫می ایــد‪ ،‬جلــو رفتــم و ســام کــردم کــه بــا گشــاده رویــی‬ ‫جــواب ســامم را بــه زبــان ترکمنــی داد‪ ،‬پســر بچــه کــه تــازه‬ ‫متوجــه شــدم نــوه عفــت خانــم بــوده بــا خنــده مــی گویــد‬ ‫«مادربزرگــم نمــی تونــه فارســی صحبــت کنــه» از مــن اجــازه‬ ‫مــی گیــرد تــا بــه مــادرش اطــاع دهــد و انهــا هــم در ایــن‬ ‫گفــت و گــو حاضــر باشــند‪ ،‬در حالــی کــه بــه رفتــن نــوه‬ ‫مهربــان ایــن بانــو نــگاه مــی کنــم عفــت خانــم بــا خوشــرویی‬ ‫مــرا دعــوت بــه خــوردن چایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســالخوردگی اش بــه جنــب و جــوش و فعــال بودنــش‬ ‫نمــی خــورد و همانطــور کــه پشــت دســتگاه بافــت مشــغول‬ ‫ابریشــم بافــی اســت مــی گویــد‪ :‬هنرهــای ســنتی فــراوری‬ ‫ابریشــم‪ ،‬رنگــرزی‪ ،‬چلــه کشــی‪ ،‬ســوزن دوزی‪ ،‬نــخ ریســی را‬ ‫از کودکــی مادربزرگــم بــه مــن یــاد داد و ســال هــای ســال مرا‬ ‫بــا انتقــال ایــن هنــر کــه ســینه بــه ســینه از گذشــتگانش بــه‬ ‫او رســیده بــود مــرا مدیــون خــود کــرد‪.‬‬ ‫عفــت مــرادی زاده افــزود‪ :‬شــوهرم در جوانــی فــوت کــرد‬ ‫و مــن فرزندانــم را بــا درامــد نمدمالــی‪ ،‬کار در زمین هــای‬ ‫کشــاورزی و فــروش پارچــه هایــی کــه از ابریشــم می بافتــم‬ ‫بــه تنهایــی بــزرگ کــردم‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه اینکــه چنــد ســال دارنــد مــی خنــدد و می گوید‪:‬‬ ‫«خالــه جــان مــن ســنی نــدارم تــازه اول راهــم گرچــه‬ ‫براســاس تاریــخ شناســنامه ای ‪ ۹۳‬ســاله بایــد بــاش‪».‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســه پســر و پنــج دختــرم را کــه طفــان‬ ‫کوچکی بودند به تنهایی و فقط فقط با هنرهای دســتی ام‬ ‫همچــون ابریشــم بافــی بــزرگ کــردم و هنر مادربــزرگ هایم‬ ‫ســبب رزق حاللم شــد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد بیــان کــرد‪ :‬شــب هــا تــا صبــح ابریشــم‬ ‫بافــی مــی کــردم و پــس از اتمــام ان بــه روســتاهای اطــراف‬ ‫مــی رفتــم و بــا قیمــت خیلــی کــم مــی فروختــم و بانــوان‬ ‫زیــادی تمایــل بــه یادگیــری ایــن هنــر داشــتند کــه بــا جــان و‬ ‫دل بــه همــه انهــا ایــن هنــر را امــوزش دادم‪.‬‬ ‫ایــن گنجینــه زنــده بشــری افــزود‪ :‬بــه مــرور زمــان مشــتریان‬ ‫فراوانــی از مینودشــت‪ ،‬گنبــد‪ ،‬تهــران‪ ،‬یــزد و دیگــر شــهرهای‬ ‫ایــران پیــدا کــرده و نمایشــگاه هــای بیــن المللــی بســیار در‬ ‫داخــل کشــور شــرکت کــردم‪.‬‬ ‫مــرا بــه کمــدی کــه در تنهــا اتــاق منزلــش دارد هدایت می کند‬ ‫و بــا عشــق و عالقــه پارچــه هــای نفیس و گرانبهای ابریشــمی‬ ‫را نشــان مــی دهــد کــه قدیمی تریــن ان هــا تکــه کوچکــی از‬ ‫پارچــه ابریشــم مربــوط بــه دوران کودکیــش بــود و همچنیــن‬ ‫چهــل تکـه ای کــه از هــر پارچــه ابریشــمی کــه بافتــه نمونــه ای‬ ‫بــرای خــودش نگــه داشــته اســت و واقعــا عشــق بــه کار را در‬ ‫زمــان نشــان دادن پارچه هــای رنگارنگ ســبز‪ ،‬قرمز‪ ،‬ابــی و زرد‬ ‫در چهــره ایــن مادربــزرگ مهربــان دیــدم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تمــام ایــن پارچه هــا را کــه مــی بینیــد از‬ ‫صفــر تــا صــد ان را خــودم انجــام دادم از کــرم ابریشــمی کــه‬ ‫پــرورش دادم‪ ،‬پیلــه ای کــه کشــیدم‪ ،‬نــخ ابریشــم‪ ،‬رنگــرزی‪،‬‬ ‫بافــت و چلــه کشــی ان و هنــوزم مایــل بــه امــوزش بــه افــراد‬ ‫بیشــتری هستم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دهــه نــود لوح هــای بســیاری از ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری دریافــت کــردم‬ ‫و اســتقبال خوبــی بــرای حضــورم در نمایشــگاه های داخلــی و‬ ‫خارجــی بــود ولــی بــا شــیوع ویــروس کرونــا دیگــر امــکان حضور‬ ‫و انتقــال دانشــم پیــدا نشــد و خیلــی ناراحــت شــدم دوســت‬ ‫دارم دوبــاره بــه نمایشــگاه های مختلفــی بــروم و امــوزش‬ ‫همــراه معرفــی ابریشــم بافــی بــرای عالقه منــدان هنــر و‬ ‫فرهنــگ داشــته باشــم‪.‬‬ ‫ماریــه ایشــانی نــوه جــوان خانــم عفــت مــرادی زاده می گویــد‪:‬‬ ‫مادربزرگــم خیلــی تمایــل داشــت کــه مــا هــم مســیر ایشــان‬ ‫را ادامــه دهیــم و حتــی از کودکــی در پــرورش کــرم ابریشــم‪،‬‬ ‫پیلــه کشــی ابریشــم و ابریشــم بافــی غیــر مســتقیم بــه تمــام‬ ‫مــا امــوزش مـی داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مادربزرگم برای تبدیل کردن پیله های ابریشــم‬ ‫بــه پارچــه ابتــدا پیلــه هــا را در اب جــوش می ریخــت و بــا‬ ‫دســتگاه خاصــی کــه بــا چــوب درســت کــرده بودنــد و تبدیــل‬ ‫بــه پارچــه می کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تــاش‪ ،‬تــاش‪ ،‬تــاش ویژگــی اصلــی‬ ‫مادربزرگــم بــوده گاهــی مــا جوان هــا خســته مــی شــویم‬ ‫ولــی او گویــا خســتگی را نمی شناســد و یــک لحظــه بیــکاری‬ ‫را نمــی تواننــد تحمــل کنــد‪.‬‬ ‫ایشــانی افــزود‪ :‬چنــد ســال پیــش کــه مادربــزرگ مریــض‬ ‫شــده و دیگــر توانایــی فعالیــت نداشــتند خیلــی ناراحــت‬ ‫بودنــد ولــی همین کــه کمــی بهتــر شــد ســریع بــه ســمت‬ ‫ابریشــم بافــی رفتنــد و هرچقــدر مــا نــوه هــا مــی گفتیــم‬ ‫ســنتان زیــاد شــده ولــی ایــن اشــتیاق‪ ،‬شــور و عالقــه بــرای‬ ‫نســل مــن بــی مثــال بــوده کــه هیچکــس حریــف ایــن شــور‬ ‫و تــاش نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫الیســا ایشــانی نــوه هفــت ســاله خانــم ایشــانی هــم بــا‬ ‫اشــتیاق می گوید‪ :‬من خیلی دوســت دارم مثل مادربزرگم‬ ‫بشــم و بعدهــا بقیــه افــراد از مــن ایــن هنــر را یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫همــراه ماریــا بــه ســمت خانــه یکــی از دختــران خانــم‬ ‫مــرادی زاده کــه ســاکن روســتا هســتند مــی رویــم و پــس از‬ ‫گذشــت یــک کوچــه و کودکانــی که در زمین خاکی مشــغول‬ ‫بــازی هســتند بــه در قرمــز رنــگ کوچکــی مــی رســیم‪ ،‬بانویی‬ ‫‪ ۵۰‬ســاله بــا چارقــد ترکمنــی زیبــا و لبــاس ترکمنــی بلنــد‬ ‫ســبزی در را بــاز مــی کنــد و پــس از معرفــی بــا خونگرمــی مــا‬ ‫را دعــوت بــه منزلــش مــی کنــد‪.‬‬ ‫دول ـت گل ایشــانی مــی گویــد‪ :‬هنــوز ‪ ۱۰‬ســالم نشــده بــود‬ ‫کــه مــادرم تمــام هنــر ابریشــم بافــی را بــه مــن یــاد داد و‬ ‫ســفارش داشــت مــن هــم بــه بانــوان دیگــری کــه دوســت‬ ‫دارنــد ایــن هنــر را انتقــال دهــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیلــه و کیلــدان (دســتگاهی بــرای جمــع شــدن‬ ‫پیلــه) را از همــان کودکــی درســت مــی کردیــم و پیلــه هــا را‬ ‫تبدیــل بــه نــخ کــرده و رنگشــان مــی کردیــم و صبــر و عالقــه‬ ‫مادرم شــاید باعث اســتیاق ما برای یادگیری ابریشــم بافی‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــادرم همیشــه تاکیــد داشــتند ایــن هنــر‬ ‫را یــاد بگیریــم کــه پــس از عروســی حداقــل هنــری بــرای‬ ‫درامدزایی داشــته باشــید که البته ابریشــم بافی مشــتریان‬ ‫زیــادی داشــته و اســتقبال خوبــی از ایــن هنــر مــی شــود و‬ ‫عالقــه منــدان زیــادی مایــل بــه یادگیــری ان هســتند‪.‬‬ ‫عفــت خــان کــه نگرانمــان شــده نــوه کوچکــش را بــه‬ ‫دنبالمــان فرســتاده کــه نــزدش برویــم و پــس از پذیرایــی بــا‬ ‫ســمنویی کــه بــه نیــت حضــرت زهــرا (س) روی اتــش پختــه‬ ‫اســت عروســش را کــه تــازه بــه جمــع مــا پیوســته معرفــی‬ ‫مــی کنــد و می گویــد‪ :‬بــرادرزاده ام حمیــده خانــم بیســت‬ ‫ســال در کنــارم امــوزش دیــده اســت‪.‬‬ ‫حمیــده مــرادی زاده بــا خنــده مــی گویــد‪ :‬از کودکــی عمــه‬ ‫جــان عالقــه داشــت بچــه هــا و دختــران روســتا را دعــوت بــه‬ ‫یادگیــری ابریشــم بافــی کنــد و هنــوزم بــا اینکــه ســن باالیــی‬ ‫دارنــد دوســت دارد ایــن مســیر را ادامــه دهــد و از کارش هم‬ ‫اصــا خســته نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در روســتای اجــن یلــی عمــه عفــت بــه «یوفــک‬ ‫دایــزه» یــا همــان خالــه ابریشــم معــروف بودنــد و هنــوزم‬ ‫بــا ایــن نــام ایشــان را مــی شناســند شــاید کســی عفــت‬ ‫مرادی زاده را در کالله‪ ،‬گالیکش و مینودشت نشناسد ولی‬ ‫خالــه ابریشــم را بیشــتر افــراد هنــر دوســت می شناســند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬وقتــی در زمــان ریاســت جمهــوری محمــود‬ ‫احمــدی نــژاد بــرای تجلیــل و تقدیــر بــه تهــران دعــوت شــدند‬ ‫خیلــی خوشــحال شــدیم چــون پــس از همــه زحماتــی کــه‬ ‫کشــیدند نتیجــه ان را دیدنــد کــه بهترین خاطــره ام از چهره‬ ‫خوشــحال و خنــدان ایشــان بــود‪.‬‬ ‫عبداللــه ایشــانی پســر عفــت مــرادی زاده مــی گویــد‪ :‬از کودکــی‬ ‫مــادرم بــا ابریشــم و ابریشــم بافــی همــراه بــود و در تولیــد ان‬ ‫پشــتکار ویــژه ای داشــته کــه بــرای همــه مثال زدنــی اســت‪.‬‬ ‫عایشــه نــوری قرائــی یکــی از ســاکنان روســتا هــم گفــت‪:‬‬ ‫ابریشــم بافــی هنــری کــه در یــک هفتــه بــه راحتــی قابــل‬ ‫یادگیــری اســت و زنــان خانــه دار بــا یادگیــری ان مــی‬ ‫تواننــد در کنــار تربیــت فرزنــد‪ ،‬همســرداری در اشــتغال هــم‬ ‫فعالیت داشــته باشــند که خوشــبختانه با هنر امثال یوفک‬ ‫دایزه هــا بیشــتر دختــران روســتا ایــن هنــر را اموختنــد‪.‬‬ ‫جلیــل محمــد نفســی یکــی دیگــر از ســاکنان روســتای‬ ‫اجــن یلــی اظهــار داشــت‪ :‬خالــه ابریشــم و هنــرش را کســی‬ ‫نیســت کــه نشناســد و الگــوی زنــان بســیاری در منطقــه‬ ‫اســت و مــردم روســتا و شهرســتان کاللــه مدیــون ایشــان در‬ ‫نشــر هنــر ابریشــم بافــی هســتند‪.‬‬ ‫مریــم منصــوری کارشــناس ثبــت اثــار اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫حــوزه ابریشــم صــدور مجــوز انفــرادی و کارگاهــی داریــم و‬ ‫پس از ان تامین مواد اولیه و ابزار حمایت هایی هنرمندان‬ ‫اســتان می شــوند و هنرمندان را به نمایشــگاه های استانی‪،‬‬ ‫ملــی و بیــن المللــی دعــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عفــت مــرادی زاده از هنرمنــدان شــاخص و‬ ‫مفاخــر اســتان بــوده کــه بــه دلیــل ســابقه کار و انجــام صفــر‬ ‫تــا صــد پــرورش کــرم ابریشــم‪ ،‬پیلــه کشــی‪ ،‬رنگــرزی‪ ،‬نــخ‬ ‫رســی و ابریشــم بافــی را خودشــان انجــام داده و کیفیــت‬ ‫کار بســیار باالیی داشــته که ســبب شــد ایشــان را به عنوان‬ ‫گنجینــه زنــده بشــری ثبــت ملــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬ابریشــم بافی در اســتان گلســتان رونق‬ ‫ویــژه ای داشــته و هنرمنــدان بســیاری از قــوم ترکمــن‪،‬‬ ‫قزلبــاش و کتــول هــم بــه ایــن هنــر مــی پردازنــد و ایــن‬ ‫صنعــت را تولیــد و افــق روشــنی در گلســتان دارد‪.‬‬ ‫عفــت مــرادی زاده هنرمنــد پیشکســوت ابریشــم بافــی‬ ‫متولــد ‪ ۱۳۰۸‬روســتای اجــن یلــی مشــهور بــه یوفــک دایــزه‬ ‫بــه زبــان ترکمنــی یــا همــان خالــه ابریشــم بــوده کــه نامــش‬ ‫بــا شــماره ‪ ۴۱‬در فهرســت مفاخــر میــراث ناملمــوس ملــی‬ ‫ـه زنــده ٔ بشــری و حامل میــراث ناملموس‬ ‫ثبــت شــد و گنجینـ ٔ‬ ‫هنــر ابریشــم بافــی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش خراســان شــمالی از‬ ‫تحصیــل ‪ ۳۳.۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان در‬ ‫مــدارس فنــی حرف ـه ای و کار و دانــش خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه ایــن میــزان‬ ‫بایــد بــه ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ابولقاســم اکبــری‬ ‫در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ســند برنامــه ششــم توســعه بایــد ‪۵۰‬‬ ‫درصــد دانــش امــوزان جــذب رشــته هــای فنــی و‬ ‫حرفــه ای و هنرســتان هــا و ‪ ۵۰‬درصــد نیــز جــذب‬ ‫رشــته هــای نظــری شــوند کــه درصــدد هســتیم در‬ ‫ســال تحصیلــی اتــی ایــن رقــم افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه برنامــه هــای امورتربیتــی و‬ ‫فرهنگــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــام دهــه‬ ‫فجــر جشــن تکلیــف بــرای هشــت هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫دانش امــوز پایــه ســوم در سراســر اســتان برگــزار‬ ‫شــد کــه از نیمــه شــعبان نیــز جشــن تکلیــف‬ ‫پســران پایــه نهــم اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در راســتای مســائل تربیتی و‬ ‫پرورشــی در مــدارس اســتان‪ ،‬یادواره هــای شــهدای‬ ‫فرهنگــی و دانش امــوز در ایــام دهــه فجــر بــه ‬ ‫صــورت درون مدرس ـه ای در ‪ ۲۳۵‬مدرســه اســتان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اکبــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در راســتای فرهنــگ ایثــار‬ ‫و شــهادت در بیــن دانش امــوزان اســتان‪ ،‬طــرح‬ ‫شــیوه نامه شــهید پژوهــی ویــژه اســتان امــاده‬ ‫شــده اســت کــه بــرای دانش امــوزان پایــه نهــم‬ ‫اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــرح شــهید همــت بــا هــدف‬ ‫توانمندســازی معلمــان و مشــاوران در اســتان‬ ‫برگــزار می شــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬متاســفانه در ایــام‬ ‫کرونــا شــرایط بــرای مجموعــه اموزش وپــرورش‬ ‫به شــدت ســخت بــود و اســیب های زیــادی بــه‬ ‫همــراه داشــت‪.‬‬ ‫‪ ۹۰۰‬دانش اموز زیر پوشش نذر سالمت‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش خراســان شــمالی در ادامه‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای طــرح ارتقــای ســامت و بهداشــت‬ ‫( نــذر ســامت) دانــش امــوزان اســتان‪ ،‬بــا اولیــای‬ ‫پزشــک و ایــن اداره کل تفاهــم نامــه ای منعقــد شــد‪.‬‬ ‫اکبــری بــا بیــان اینکــه در مجمــوع ‪ ۳۰۰‬پزشــک و‬ ‫پیراپزشــک در ایــن طــرح مشــارکت دارنــد تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬برایــن اســاس ماهانــه ‪ ۹۰۰‬دانــش اموز تحت‬ ‫درمــان رایــگان قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در مجمــوع اکنــون ‪ ۲۳۰‬هــزار‬ ‫دانــش امــوز و کودکســتانی در اســتان زیــر نظــر ‪۱۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۰‬معلــم تعلیــم مــی بیننــد کــه از این تعداد‬ ‫‪ ۶‬هــزار معلــم در مــدارس غیــر دولتــی فعــال هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۲‬هــزار و ‪ ۸۰۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪۱۹‬‬ ‫هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کنند کــه از ایــن تعداد‬ ‫‪ ۹۳‬هــزار و ‪ ۴۷۷‬دختــر و مابقــی پســر هســتند‪.‬‬ ‫مجددا فروش ارز با کارت‬ ‫ملی ازاد شد‬ ‫عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان گفــت‪ :‬فروش‬ ‫ارز بــا کارت ملــی بــا مجــوز بانــک مرکــزی از روز‬ ‫(شــنبه‪ ۶ ،‬اســفندماه) مجــدد ازاد شــد‪.‬‬ ‫«کامــران ســلطانی زاده» اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه صرافی هــای‬ ‫معتبــر ارز مــورد نیــاز خــود را تامیــن کننــد‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬براســاس مجــوز بانــک مرکــزی‬ ‫همچــون گذشــته صرافی هــا به هــر فرد پنج هــزار یورو‬ ‫یــا معــادل ان بــه ســایر ارزهــا بــه مــردم می فروشــند‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی کانــون صرافان گفــت‪ :‬وضعیت‬ ‫بــازار ارز قابــل پیش بینــی نیســت امــا امیدواریــم بعــد‬ ‫از مجــوز بانــک مرکــزی اوضــاع بهتر شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دادستان مرکز استان گلستان‪:‬‬ ‫در عرصه ساخت و سازهای‬ ‫غیرمجاز استان گلستان‬ ‫‪ ۱۸‬سال رها شده بود‬ ‫دادســتان عمومــی مرکــز گلســتان گفــت‪ :‬نــه تنهــا‬ ‫در برخــورد‪ ،‬بلکــه در بخــش پیشــگیری نیــز اقدامــات‬ ‫بســیار قابــل توجهــی را اجرایــی کردیــم‪ ،‬به طــوری‬ ‫کــه اســتان ‪ ۱۸‬ســال در عرصــه ســاخت و ســازهای‬ ‫غیرمجــاز رهــا شــده بــود و امــروز مــا بــا جدیــت بــا این‬ ‫امــر مقابلــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کاراز روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬محمــود اســپانلو بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه از تخریــب ‪ ۱۱‬بنــای غیرمجــاز ســاخته شــده در‬ ‫منطقــه تفریحــی و گردشــگری توسکســتان گــرگان‬ ‫خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬چهــار مــورد از ایــن بناهــا بــا‬ ‫رای قطعــی دادگاه تخریــب شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هفــت بنــای دیگــر هــم کــه به صــورت غیرمجاز‬ ‫در زمین هــای کشــاورزی ایــن منطقــه در حــال ســاخت بــود کــه‬ ‫در راســتای تبصــره ‪ ۲‬مــاده ‪ ۱۰‬تخریب شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تخریــب یــک ویــای شــخصی مدیــر‬ ‫یکــی از دســتگاه های اجرایــی اســتان خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن فــرد بــه صــورت غیرمجــاز در یکــی از روســتاهای‬ ‫مرکــز اســتان‪ ،‬اقــدام بــه احــداث ایــن ویــا کــرده بــود‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی گــرگان تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در ایــن‬ ‫موضــوع بســیار جــدی و مصمــم هســتیم و بــه هیــچ‬ ‫عنــوان بــا متخلفــان مماشــات نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫اســپانلو بــا افــزودن اینکــه بــا جدیــت برخوردهــای‬ ‫قاطعانــه خواهیــم داشــت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬فــردی کــه‬ ‫ویالیــش تخریــب شــد‪ ،‬تــاش گســترده ای کــرد تــا از‬ ‫اجــرای حکــم جلوگیــری کنــد‪ ،‬امــا نــه تنهــا نتوانســت‬ ‫مانــع ایــن کار شــود‪ ،‬بلکــه ویــای مــورد نظــر بــه‬ ‫صــورت تخریــب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نــه تنهــا در برخــورد‪ ،‬بلکــه در بخــش‬ ‫پیشــگیری نیز اقدامات بســیار قابل توجهی را اجرایی‬ ‫کردیــم‪ ،‬به طــوری کــه اســتان ‪ ۱۸‬ســال در عرصــه‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز رهــا شــده بــود و امــروز ما‬ ‫بــا جدیــت بــا ایــن امــر مقابلــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬دادســتان ها می تواننــد در مواردی که‬ ‫بــه حقــوق عامــه مرتبــط می شــود بــه صــورت مســتقیم‬ ‫ورود کننــد کــه در اســتان‪ ،‬تمامــی دادســتان های ورود‬ ‫خوبــی در ایــن بخــش داشــتند و فقــط در گــرگان ‪۵۴‬‬ ‫تذکــر حقــوق عامــه بــه مدیــران و دســتگاه ها داده شــد‪.‬‬ ‫اســپانلو بیــان کــرد‪ :‬در ایــن بخــش نــه تنهــا تذکــر‬ ‫دادیــم بلکــه هــر جایــی نیــاز بــوده وارد شــدیم و اگــر‬ ‫نیــاز بــه اقدامــی از ســوی مدیــر بــوده مدیــر را مجــاب‬ ‫بــه اجــرا کردیــم‪.‬‬ ‫عامل نوسانات ارزی‬ ‫رسانه های استکباری اند‬ ‫امــام جمعــه موقــت گنبــدکاووس گفــت‪ :‬رســانه های‬ ‫وابســته بــه جریانــات اســتکباری کــه نقــش اصلــی‬ ‫را در بــروز اغتشاشــات ماه هــای گذشــته داشــتند‪،‬‬ ‫عامــل اصلــی نوســانات ارزی‪ ،‬ســکه و طــای کشــور در‬ ‫هفته هــای اخیــر هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام‬ ‫محمدرضــا ابراهیمی فــر در خطبه هــای نمــاز جمعــه‬ ‫امــروز گنبــدکاووس افــزود‪ :‬نقشــه دشــمن نشــر‬ ‫ناامیــدی در جامعــه اســت ولــی ان هــا می داننــد کــه‬ ‫ایــران از ویرانکــده و فســادکده دوران پهلــوی نجــات‬ ‫پیــدا کــرده و در مســیر رســیدن بــه پیشــرفت بــه صبر و‬ ‫همــت عمومــی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــران‬ ‫در عرصه هــای مختلــف بــه پیشــرفت های بســیار‬ ‫زیــادی رســیده و کشــورهای دیگــر بــرای بهره منــدی از‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬علــوم و فنــون ایرانــی به صــف شــده اند‪.‬‬ ‫حجــت االســام ابراهیمی فــر افزود‪ :‬انقالب اســامی‬ ‫مســیر خــودش را بــا ریل گــذاری صحیــح انتخــاب کــرده‬ ‫و هماننــد عرصــه نظامــی در بخــش اقتصــادی هــم بــه‬ ‫زودی بــه قدرتــی قابــل اعتنــا تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تبریــک روز پاســدار اظهــار کــرد‪ :‬لجاجــت و‬ ‫دشــمنی اســتکبارگران بــا ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی نشــانه مســیر درســت پاســداران اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬جبهــه اســتکبار و رســانه هــای وابســته‬ ‫بــه انــان بــا وقاحــت تمــام تبرئــه «جمشــید شــارمهد»‬ ‫ســرکرده گــروه تروریســتی تنــدر را مــی خواهــد در‬ ‫حالــی کــه بخاطــر فتنه انگیــزی ‪ ۱۴‬نفــر از مردم ایــران را‬ ‫بــه شــهادت رســانده و محکــوم بــه اعــدام شــده اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه ‬ ‫فرارســیدن روز جانبــاز گفــت‪ :‬اگــر زیرپــای افــرادی کــه‬ ‫جــان خــود را بــرای مملکــت ســپر کــرده و با جانفشــانی‬ ‫بــرای وطــن تــاش کــرده طــا هــم بریزیــم کــم اســت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪716‬‬ ‫مناطق ازاد اینچه برون و منگستائو‬ ‫تسهیل گر روابط تجاری و اقتصادی باشند‬ ‫اســتاندار گلســتان در دیــدار معــاون اســتاندار منگســتائو جمهــوری قزاقســتان گفــت‪ :‬منطقــه ازاد‬ ‫«منگســتائو» بــا منطقــه ازاد «اینچه بــرون» می توانــد تســهیل گر روابــط تجــاری و اقتصــادی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان در نشســت مشــترک بــا‬ ‫هیــات تجاری_اقتصــادی اســتان منگســتائو جمهــوری قزاقســتان اظهارداشــت‪ :‬کشــور دوســت‬ ‫و بــرادر جمهــوری قزاقســتان و اســتان منگســتائو بــا جمهــوری اســامی و اســتان گلســتان‬ ‫قرابت هــای فرهنگــی دیرینــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در دفــاع مقــدس شــهدایی از قزاق هــا تقدیــم شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬توســعه روابــط‬ ‫موجــب رونــق اقتصــادی می شــود خصوصــا بعــد از ســفر رییــس جمهــور بــه قزاقســتان ایــن‬ ‫روابــط بیــش از گســترش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در اســتراتژی پیشــران اســتان توســعه تجــارت جهانــی مبتنــی بــر‬ ‫مزیت هــای رقابتــی مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعامــل بــا کشــورهای همســایه را اولویــت برنامه هــای خــود می دانیم‬ ‫خواهرخواندگــی گــرگان_ اکتائــو و گســترش پروازهــا موجــب گســترش تعامــات اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬تجــاری در حــوزه هــای مختلــف می شــود‪.‬‬ ‫گلستان دروازه اسیای میانه است‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گلســتان دروازه اســیای میانــه اســت و وجــود منطقــه ازاد اینچه بــرون و خــط‬ ‫اهــن ایــران ـ ترکمنســتان ـ قزاقســتان زمینــه ایــن توســعه را فراهــم مـی اورد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات و واردات مــا رو بــه افزایــش اســت کــه بایــد ان‬ ‫را تقویــت کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬امــاده توســعه حداکثــری روابــط پایــدار و بلندمــدت هســتیم و در ایــن‬ ‫راســتا از اســتاندار «منگســتائو» بــرای حضــور در گلســتان دعــوت می کنیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬حمایت هــای کنســولی و ارائــه روابــط دوجانبــه و شــرایط ســرمایه گذاری و‬ ‫حمایــت از ســرمایه گذاران دوطرفــه بایــد انجــام بشــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در پیش نویــس ســند کشــاورزی کــه در قزاقســتان امضــا شــد منطقــه ازاد‬ ‫اینچه بــرون بــه عنــوان یکــی از مناطــق هــدف مــراودات یــاد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬از مســیر ریلــی بایــد بیــش از پیــش اســتفاده کنیم و پیــرو ان ارتباط‬ ‫شــمال بــه جنــوب را برقــرار کنیم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬برنامه ریــزی بــرای پروژه هــای شــیالتی مشــترک را امادگــی داریــم مباحــث علمــی‬ ‫را می توانیــم از ظرفیــت مرکــز تحقیقــات کشــاورزی دانشــگاه منابــع طبیعی اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬پیشــنهاد می کنم یک ســند مشــترک بین مراکز علمی و کشــاورزی‬ ‫شــما بــا مرکــز تحقیقات کشــاورزی تبادل بشــود‪.‬‬ ‫زنگانــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر تبــادل دانشــجو در حــوزه پزشــکی می تواند این اقدامــات در‬ ‫حــوزه دانشــگاه منابــع طبیعی نیز انجام شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه توســعه گردشــگری ســامت مــورد نظــر ماســت‪ ،‬افزود‪ :‬توجه به کشــت‬ ‫فراســرزمینی مورد توجه ماســت که در صورت پذیرش شــما ســرمایه گذارانی دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت نفــت و گاز و لجســتیک بایــد ارتبــاط شــما بــا مــا‬ ‫بایــد تقویت بشــود‪.‬‬ ‫زنگانه تصریح کرد‪ :‬با توجه به حذف روادید امیدواریم گردشگری دوجانبه افزایش یابد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت «قانــات قولژانــوف» معــاون اســتاندار منگســتائو و هیــات تجــاری و‬ ‫اقتصــادی ایــن اســتان طــی ســفری ‪ ۳‬روزه بــه اســتان گلســتان‪ ،‬از ظرفیت هــای شــیالتی از‬ ‫جملــه مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان‪ ،‬طــرح پرورش ماهــی در دریا و مزارع پــرورش ماهیان‬ ‫ســردابی‪ ،‬گرمابــی و زینتــی اســتان بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن ســفر‪ ،‬هیاتــی تجــاری و اقتصــادی در قالــب مدیــران حــوزه شــیالت‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬تجــارت و مدیــران بخــش خصوصــی کشــور‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬معــاون اســتاندار منگســتائو را همراهــی کردنــد‪.‬‬ ‫سکوت حیات‬ ‫در پستوی خانه‬ ‫چــه زیبــا غــزل تنهایــی را ســروده انــد و در دنیــای خودشــان‬ ‫غوطــه ورنــد و بــه ادم هایــی مــی خنــدد کــه حتــی لحظــه ای‬ ‫در ذهــن مشــوش انهــا جــای ندارنــد‪.‬‬ ‫انــان بســتر نــرم و ارامــش را در نهانخانــه دل انتخــاب‬ ‫کرده انــد و ســنگینی نــگاه کســانی را بــر تــن تحمــل مــی کننــد‬ ‫کــه خــود نیــاز بــه ترحــم دارنــد و چــه ســخت مــی بیننــد و از‬ ‫کنارشــان مــی گذرنــد‪.‬‬ ‫ســهم انــان از ایــن زندگــی نگاهــی همــراه بــا التمــاس از‬ ‫خداونــد اســت کــه بــدون هیــچ تاملــی بــه اســمان دوختــه‬ ‫می شــود و ثانیــه هــا را بــا دلتنگــی و روزهــا را همچــون درخت‬ ‫ســرو‪ ،‬ایســتاده گــذر مــی کننــد و ســاعت هــا را بــه دنبــال‬ ‫گشــودن دری بــه ســوی ســامتی می گردنــد ‏‪ ،‬ولــی انــگار همه‬ ‫مــا از تبــار کســانی هســتند کــه از عالــم انهــا بــی خبریــم‪.‬‬ ‫اهای ادم ها‏‏!‬ ‫در ان ســوی زندگــی نــور جاریســت و قلبــی اکنــده از عشــق‬ ‫در پســتوی خانــه نهــان اســت‪.‬‬ ‫بــه کنــج دلشــان پــا می گذاریــم اندکــی از دغدغــه هایشــان‬ ‫ســر بــاز مــی شــود و در ایــن روزگار تاریــک جویــای احوالشــان‬ ‫می شــویم‪.‬‬ ‫«صغــری» خانــم حــدود هفــت ســال اســت کــه بدلیــل‬ ‫عارضــه اســم در زندگــی نباتــی بــه ســر مــی بــرد و سالهاســت‬ ‫کــه بــر بســتری گــرم نشســته اســت و ســقف خانــه‪ ،‬اســمان‬ ‫ابیــش شــده و زندگــی نباتــی را تجربــه می کنــد‪ .‬کــس چــه‬ ‫دانــد کــه او چــه مــی کشــد و چــه دورانــی را ســپری مــی کنــد‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش شــنیدم کــه یک هنرمند انگلیســی توهمات و‬ ‫تصاویــر عجیــب و غریبــی را کــه در حالــت کمــا دیــده بــود‪ ،‬بــه‬ ‫یــک رمــان گرافیکــی تبدیــل کــرده اســت ولی موضــوع به این‬ ‫ســادگی نیســت کمــا یــا همــان زندگی نباتــی حقایقی مهمتر‬ ‫از ایــن را در دل خــود دارد تــا قبــل از عیــادت از صغــری خانم‪،‬‬ ‫کمــا تنهــا در ذهــن نــااگاه مــن یــک خــواب و یــا واژه تلقــی‬ ‫می شــد غافــل از اینکــه یــک زندگــی نباتــی اســت و اســراری را‬ ‫در در خــود نهــان دارد‪.‬‬ ‫او یوســف فرزنــد کوچکــش را خــوب مــی شناســد و اکنــون‬ ‫کــه بــه اتاقــش وارد مــی شــویم بــا دیــدن یوســف اشــک بــر‬ ‫گونــه هــای ســردش مــی لغــزد‪.‬‬ ‫همــان جوانــی کــه ســال ها عصــای دســت مــادر بــود و‬ ‫بیشــترین دوران عمــرش را از جمــع خانــواده در کنــار‬ ‫صغــری خانــم گذرانــد و ایــن بــرای مــن شــوک اور اســت‬ ‫کــه کســی در زندگــی نباتــی ســیر مــی کنــد ولــی بــا دیــدن‬ ‫شــخصی احساســاتش برانگیختــه و اشــک مــی ریــزد‪.‬‬ ‫همــه جــای اتاقــش نــور قــران اســت و بــوی خــدا‬ ‫جاریســت‪ .‬یوســف معتقــد اســت کــه مــادرش بــا قرائــت‬ ‫قــران ارام می گیــرد و پیراهنــش را هــم زیــر بالشــش قــرار‬ ‫داده تــا شــاید دوری ان برایــش ســهل باشــد‪.‬‬ ‫خانــواده کــه پیــش از ایــن انــدک اطالعاتــی در مــورد‬ ‫زندگــی نباتــی داشــته اند اکنــون زوایــای ایــن زندگــی را بــه‬ ‫خوبــی لمــس می کننــد و بــرای پرســتاری بهتــر از مــادر‪،‬‬ ‫تمامــی افــراد هــم درد در بجنــورد را شناســایی کرده انــد و‬ ‫از هــر یــک بــه دنبــال ســرنخی بــرای بیمــاری مادرشــان در‬ ‫ایــن کالف ســردرگم هســتند‪.‬‬ ‫ثانیــه هــا یکــی پــس از دیگــری از پــس هــم مــی گــذرد و‬ ‫صغــری خانــم هــر از چنــد گاهــی نیــز ناخــوداگاه بدلیــل‬ ‫همــان عارضــه اســم ســرفه هــم مــی کنــد و هــر ســرفه‪،‬‬ ‫گویــی امیــدی از ایــن زندگــی تــار را بــر دل فرزنــدان‬ ‫زنــده مــی کنــد و در همیــن چنــد ثانیــه غــم هفــت ســاله‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اجرای تمهیدات الزم برای کاهش تلفات‬ ‫رانندگی در نوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــر اجــرای تمهیــدات الزم بــرای کاهــش تلفــات رانندگــی تاکید و گفت‪:‬‬ ‫پاســخگویی بــه مســافران در نــوروز ‪ ۱۴۰۲‬از طریــق ســامانه های حوزه هــای هواشناســی‬ ‫(شــماره ‪ ،)۱۳۴‬ریلی (شــماره ‪ ،)۵۱۴۹‬جاده ای (شــماره ‪ ،)۱۴۱‬دریایی (شــماره ‪ )۱۵۵۰‬و هوایی‬ ‫(شــماره ‪ )۱۹۹‬انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪« ،‬مهــرداد بذرپــاش» از روز (شــنبه)‬ ‫در دومیــن نشســت ســتاد ســفرهای نــوروزی بــا حضــور معاونــان وزیــر‪ ،‬مدیــران کل راه و‬ ‫شهرســازی و راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای سراســر کشــور‪ ،‬بــا اشــاره بــه اهمیــت ایمنــی‬ ‫تــردد و نجــات جــان افــراد و کاهــش تلفــات رانندگــی دســتور داد کــه اســتان ها همــه تــاش‪،‬‬ ‫ســختیهای نگهــداری از مــادر از یــاد مــی رود‪.‬‬ ‫تــرس از زخــم بســتر نیــز ماللــی دیگــر اســت کــه جابجایــی‬ ‫بــه موقــع جســم از ایــن درد پیشــگیری مــی کنــد و فرزنــدان‬ ‫بــه نوبــت بایــد از مادرشــان مراقبــت کننــد تــا مشــکلی در‬ ‫ایــن خصــوص ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫بــا اینکــه جســمی از ایــن مــادر مانــده اســت ولــی مهــر‬ ‫مــادری همچنــان نــورش را بــر ســر فرزنــدان مــی تابــد و بــا‬ ‫هــر اغوشــی دل فرزنــدان ارام مــی شــود‪ ،‬گویــی کــه نــه‬ ‫بیمــاری بــوده و نــه هســت‪.‬‬ ‫امــا یوســف از زمــان غــم و شــادی مــادر اگاه اســت و‬ ‫نمــی دانــد کــه چگونــه ولــی ایــن حــس را بــه خوبــی درک‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬زمانــی کــه نوه هایــش را می بینــد و یــا نــوای‬ ‫قــران فضــا را دل انگیــز مــی کنــد بــه خوبــی شــادی مــادر را‬ ‫احســاس مــی کنــد و ایــن حــس چــه زیباســت و چــه خــوب‬ ‫مهــر مــادری را جلــوه مــی کنــد‪.‬‬ ‫امــا صغــری خانــم بــه نــوه هایــش نیــز حســاس اســت و هــر‬ ‫وقــت نــوه ای پــا در اتاقــش مــی گــذارد ان دوران خــوش بــرای‬ ‫او ترســیم مــی شــود و لحظــه ای شــاد می شــود‪.‬‬ ‫زندگــی غــم انگیــز صغــری خانــم همچنــان ادامــه دارد و‬ ‫مــن تلــخ تریــن چــای عمــرم را در ایــن لحظــات مــی نوشــم‬ ‫بــه خلقــت خداونــدی مــی اندیشــم کــه هیــچ کاری را عبــث‬ ‫نیافریــده اســت و صلواتــی بــرای شــفای عاجــل تمامــی‬ ‫بیمــاران زمزمــه مــی کنــم‪.‬‬ ‫ال مُحَمَّدٍ»‬ ‫و‬ ‫«اللَّٰه ُ َّ‬ ‫م َ‬ ‫َی مُحَمَّد ٍ َ ِ‬ ‫صل ِّ عَل ٰ‬ ‫امکانــات‪ ،‬خالقیــت و نــواوری خــود را بــه کار گیرنــد تــا در ایــام نوروز مردم ســفری شــاد و ایمن‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد‪ :‬موضــوع ســاماندهی امــداد‬ ‫ی در ‪ ۳۰‬کیلومتــری شــهرها‬ ‫خــودروی جــاده ای‪ ،‬هماهنگــی بــرای حضــور مامــوران اتــش نشــان ‬ ‫کــه طبــق امــار پلیــس راهــور بیشــترین تصادفــات در ایــن نقاط صــورت می گیرد‪ ،‬انجام شــود‬ ‫و در برخــی ورودی شــهرها کــه بــر اثــر بارش هــای اخیــر دچــار اســیب های جــدی در رویــه جاده‬ ‫شــده اســت بــه ســرعت ترمیــم و بهســازی انجــم شــود‪.‬‬ ‫بذربــاش‪ ،‬رضایتمنــدی مســافران را هــدف نهایــی ایــن وزارتخانــه برشــمرد و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫تشــکیل مســتمر جلســات شــورای هماهنگــی حمــل ونقــل در اســتان ها بــه منظــور ایجــاد‬ ‫فضــای بــا نشــاط در ایســتگاه ها‪ ،‬پایانه هــا و فرودگاه هــا‪ ،‬اطــاع رســانی مســتمر بــه صــورت‬ ‫ملــی و اســتانی مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی تصریح کــرد‪ :‬همچنیــن ایجــاد ایســتگاه های فرهنگــی توســط ســازمان‬ ‫راهــداری در محورهــای پرتــردد در ‪ ۳۰‬کیلومتــری شــهرها کــه بیشــترین تصادفــات را دارنــد‪،‬‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه روســای ســازمان هــا و شــرکت های تابعــه و برخــی مدیــران اســتانی بــه بیــان‬ ‫نظرهــا و دیدگاه هــای خــود در خصــوص ســفرهای نــوروزی پرداختنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 716‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۹‬درصدی جمعیت‬ ‫دام خراسان شمالی‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬جمعیــت دام اســتان در ‪۱۱‬‬ ‫ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا ‪ ۱۹‬درصــد کاهش بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪۲۱۰‬‬ ‫هــزار راس رســید‪.‬‬ ‫علــی اکبــر دلیرصحرایــی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس اطالعــات و امــار ســامانه اطالعــات‬ ‫جغرافیایــی (‪ ،)GIS‬جمعیــت دام ســبک اســتان (گوســفند و بــز) در پایــان بهمــن مــاه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۲۰‬هــزار راس بــود کــه ایــن رقــم امســال بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۱۰‬هــزار راس‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــدون بیــان دلیــل کاهــش دام اســتان افــزود‪ :‬گرچــه تعــداد کشــتار دام ســبک و ســنگین‬ ‫در کشــتارگاه هــای اســتان تــا پایــان بهمــن مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۲۴‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت ولــی ایــن امــر عامــل کاهــش جمعیــت نیســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت حــدود ‪۱۳۱‬‬ ‫مرحله سوم مدیریت هوشمند مصرف‬ ‫ارد و نان در گلستان اغاز شد‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مرحلــه ســوم طــرح‬ ‫هوشمندســازی مدیریــت‬ ‫یارانــه ارد و نــان در‬ ‫نانوایی هــای ایــن اســتان اغــاز‬ ‫شــد کــه بــر مبنــای ان تــا ‪۳۰‬‬ ‫درصــد کارمــزد روزانــه توســط‬ ‫دولــت بــه نانوایــان پرداخــت‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫محمــد برزعلــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مرحلــه اول طــرح‬ ‫هوشــمند ســازی مدیریــت‬ ‫یارانــه ارد و نــان بــا نصــب و‬ ‫واگــذاری کارتخــوان هوشــمند بــه نانوای هــا انجــام و در مرحلــه دوم اســتخراج تراکنــش نــان‬ ‫از طریــق کارتخــوان صــورت گرفــت کــه دولــت طبــق فــروش روزانــه نــان ‪ ۱۵‬درصــد کارمــزد بــه‬ ‫نانوایــان پرداخــت می کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬در مرحلــه ســوم اجــرای ایــن طــرح کــه‬ ‫شناورشــدن ســهمیه ارد و نــان اســت ‪ ۳۰‬درصــد کارمــزد روزانــه توســط دولــت بــه نانوای هــا‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مرحلــه ســوم و شــناور شــدن ســهمیه ارد‪ ،‬ســهمیه بــر اســاس عملکــرد ماهانــه و‬ ‫تراکنــش فــروش نــان مــاه قبــل نانوایــان محاســبه می شــود کــه در صورت فروش کمتر نان‪ ،‬ســهمیه‬ ‫ارد نیــز کــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برزعلــی افــزود‪ :‬در مرحلــه ســوم‪ ،‬نانوایــان حــق فــروش نــان بــدون کارت بانکــی را ندارنــد و بــرای‬ ‫کســانی کــه کارت بانکــی در اختیــار ندارنــد یــک کارت خریــد نــان بــه نانوایــان داده می شــود کــه از‬ ‫طریــق ان فــروش نــان انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بازرســی و نظــارت بــر ایــن طــرح از طریــق سیســتم هوشــمند مدیریــت ارد و نــان و‬ ‫بازرســی حضــوری و گــزارش مردمــی انجــام خواهــد شــد و مــردم در صورت مشــاهد تخلفات نانوایان‬ ‫بــه واحــد بازرســی جهــاد کشــاورزی یــا تعزیــرات و یــا اتحادیــه نانوایــان و اتــاق انصــاف مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫هزار راس دام ســبک و ســنگین در کشــتارگاه های اســتان کشــتار شــده اســت و امســال چهار‬ ‫هــزار و ‪ ۲۳۷‬تــن گوشــت اســتحصال شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬افزایــش میــزان کشــتار دام هــم نشــان از افزایــش میــزان مصــرف ایــن‬ ‫محصــول در اســتان دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس دام ســبک و حــدود ‪ ۸۰‬هــزار راس‬ ‫دام ســنگین قطــب دامپــروری کشــور اســت و معیشــت بســیاری از مــردم بــه ایــن بخــش گــره‬ ‫خــورده اســت امــا ایــن صنعــت ایــن روزهــا گرفتــار خشکســالی و کاهــش بارندگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫دامــداران اســتان بیشــتر بــه صــورت ســنتی فعــال هســتند و بخــش بیشــتر دام ســبک‬ ‫اســتان در اختیــار خانوارهــای عشــایری اســت کــه متاثــر از خشکســالی بــا کمبــود نهــاده‬ ‫دامــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫شــرایط خشکســالی و گرانــی نهــاده در ایــن خطــه موجــب شــد تــا دامــداران در پــرورش دام‬ ‫گریبانگیــر مشــکل شــده و تقاضــا بــرای کشــتار دام زیــاد شــود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۷‬درصدی کشتار مرغ‬ ‫دلیرصحرایــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره کشــتار مــرغ در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۴‬میلیــون و ‪ ۶۰۷‬هــزار قطعــه مــرغ گوشــتی در ‪ ۱۱‬ماهــه امســال در کشــتارگاه هــای‬ ‫طیــور اســتان کشــتار شــد‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه در مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬قطعه مرغ در کشــتارگاه های اســتان کشــتار شــد افزود‪:‬‬ ‫کشــتار مــرغ در ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۱۷‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۲‬واحــد فعــال مــرغ داری در اســتان وجــود دارد کــه ظرفیــت جوجــه ریــزی ایــن واحــد هــا در‬ ‫هــر دوره دو میلیــون و ‪ ۸۳۴‬هــزار قطعــه اســت‪.‬‬ ‫ثبت نام وام ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومانی بازنشستگان اغاز شد‬ ‫صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اعــام کــرد‪ :‬بــا توجه به اغاز نام نویســی وام ضــروری ‪۳۰‬‬ ‫میلیــون تومانــی از روز گذشــته ‪ ،‬بــه دلیــل افزایــش چشــمگیر ترافیــک و ورودی‪ ،‬ســامانه‬ ‫اینترنتــی (درگاه خدمــات الکترونیــک ‪ )sabasrm‬بــا اختــال مواجــه شــده اســت کــه تــا‬ ‫ســاعاتی دیگــر رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در اطالعیــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری امــده اســت‪:‬‬ ‫ضمــن پــوزش از متقاضیــان نــام نویســی‪ ،‬همــکاران بــا اختصــاص ســرورهای جدیــد در‬ ‫حــال رفــع اختــال و ترافیــک ایجــاد شــده هســتند‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه مهلــت ثبت نــام وام ضــروری ‪ ۳۰‬میلیــون تومانــی بازنشســتگان و وظیفــه‬ ‫بگیــران تحــت پوشــش ایــن صنــدوق تــا روز یکشــنبه ‪ ۲۸‬اســفند ادامــه خواهــد داشــت‪،‬‬ ‫بازنشســتگان می تواننــد در کمــال ارامــش تــا پایــان دوره تعییــن شــده یعنــی تــا ‪۲۸‬‬ ‫اســفند نســبت بــه ثبت نــام ایــن تســهیالت اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بدیهی اســت‪ ،‬زمان ثبت تقاضای اینترنتی افراد بازنشســته هیچگونه اثری در بررســی‬ ‫شــرایط متقاضیــان و تعییــن واجــدان شــرایط دریافــت وام و نتایــج قرعــه کشــی احتمالی‬ ‫و نوبــت بنــدی ماهانــه پرداخــت ایــن نــوع وام نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫در ضمــن‪ ،‬ثبــت نــام ایــن تســهیالت صرفــا به صورت اینترنتــی و از طریــق درگاه خدمات‬ ‫الکترونیــک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری (قابــل اســتفاده از طریــق تلفــن همــراه) بــه‬ ‫نشــانی ‪ sabasrm.ir‬و بــه صــورت کامــا رایــگان بــا مهلــت ‪۲۳‬روزه (‪ ۶‬تا ‪ ۲۸‬اســفند ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫تعیین شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬ایــن تســهیالت بــه «متقاضیانــی کــه از تاریــخ صــدور حکــم بازنشســتگی‬ ‫انهــا کمتــر از یــک ســال گذشــته باشــد»‪« ،‬وراث ذکــوری کــه تــا ســه ســال اینده از لیســت‬ ‫وظیفــه بگیــری حــذف می شــوند»‪« ،‬متقاضیانــی کــه حکــم ترمیــم ســال جــاری بــرای انان‬ ‫صــادر نشــده اســت» تعلــق نمی گیــرد‪.‬‬ ‫ضمنــا «فقــط یکــی از وراث وظیفــه بگیــر بــا رضایــت ســایر وراث وظیفــه بگیــر می توانــد‬ ‫از وام اســتفاده کنــد»‪.‬‬ ‫بنابرایــن متقاضیــان پیــش از ثبت نــام حتمــا شــرایط و ضوابــط اعــام شــده را بــه دقــت‬ ‫مطالعــه کــرده و ســپس اقــدام بــه ثبــت تقاضــا کننــد‪.‬‬ ‫متقاضیــان بــرای ثبــت نــام ایــن تســهیالت تــا اطــاع ثانــوی مــی توانیــد از لینــک زیــر‬ ‫اســتفاده کننــد‪:‬‬ ‫‪?LoanRegisteration/login.aspx/https://services.sabasrm.ir/loan۱‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری پیشــتر بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی‬ ‫مبلــغ وام ضــروری بازنشســتگان و وظیفه بگیــران ایــن صنــدوق گفــت‪ :‬ثبت نــام اینترنتــی‬ ‫ایــن تســهیالت از ششــم اســفند اغــاز می شــود و تــا ‪ ۲۸‬اســفند ادامــه دارد‪.‬‬ ‫نعمت اللــه ترکــی اظهــار داشــت‪ :‬مبلــغ وام ضــروری بازنشســتگان کشــوری با هماهنگی‬ ‫بانــک عامــل یعنــی بانــک صــادرات ایــران بــا افزایــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی از ‪ ۱۵‬میلیــون تومان به‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــون تومــان بــرای ســال اینــده افزایش یافته اســت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬زمان پرداخت این تسهیالت در سال اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫براســاس داده هــای امــاری موجــود یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار بازنشســته و حقوق بگیــر‬ ‫تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری هســتند‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اغاز اثر زایگارنیک و‬ ‫افزایش قیمت گوشت!‬ ‫مــا ایرانــی هــا عالقــه زیــادی بــه اظهــار نظــر‬ ‫داریــم‪ .‬اصــا ًهــم بحــث تخصــص و مهــارت و‬ ‫تجربــه نیســت‪ .‬عــادت کــرده ایــم‪ .‬تــرک عــادت‬ ‫هــم خودتــان در جریــان هســتید الکــردار چــه‬ ‫عواقــب ناگــواری دارد و بــا ایــن طــرح هــای‬ ‫وزارت بهداشــت مثــل دارو یــار و نوبــت دهــی‬ ‫اینترنتــی و کمبــود دارو‪ ،‬توصیــه مــی کنیــم فعــا ً‬ ‫کســی ســراغ تــرک عــادت نــرود! حــاال خــدا را‬ ‫شــکر دولــت هــا در طــول ایــن ســال هــا در هــر‬ ‫بیغولــه یــک دانشــگاه راه انــدازی کــرده انــد و اگــر‬ ‫نزدیــک صــف نانوایــی یــک نفــر داد بزنــد مهندس‬ ‫دســتکم دو ســوم افــراد صــف بــه طــرف صــدا بــر‬ ‫مــی گردنــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه خیــال مــا‬ ‫از ایــن بابــت راحــت اســت کــه اگــر خلــق اللــه‬ ‫تحلیــل هــای ابــدوغ خیــاری مــی کننــد و راجــع به‬ ‫همــه چیــز از افزایــش میــزان تشعشــعات هالــه‬ ‫مریــخ گرفتــه تا عــرق ســوز شــدن راننــدگان مینی‬ ‫بــوس دروازه دوالب اظهــار نظــر مــی کننــد‪،‬‬ ‫تحصیــات اکادمیــک دارنــد! امــا ایــن بــه معنــای‬ ‫توســعه ســواد و دانــش خلــق اللــه نیســت و‬ ‫هنــوز تــا رســیدن بــه قلــه‪ ،‬کار زیــاد داریــم کــه‬ ‫وقتــی یــک نفــر داد مهنــدس همــه به طــرف صدا‬ ‫برنگردیــم! بگذریــم ‪...‬‬ ‫حقیقــت امــر بحــث امــروز مــا هــم راجــع به همین‬ ‫قلــت دانــش مــردم و گلــه و شــکایت از طــرح هــای‬ ‫دولــت اســت کــه چــرا دولــت یــک طرح را که دســت‬ ‫مــی گیــرد قورچــش را نمــی اورد و تــا خرتنــاق پیــش‬ ‫نمــی رود و نیمــه کاره رهــا مــی کنــد‪ .‬امــروز اگــر ریــا‬ ‫نباشــد مــا ایــن داســتان را خیلــی عامیانــه و همــه‬ ‫فهــم اچارکشــی مــی کنیــم تــا خلــق اللــه بیشــتر بــا‬ ‫ابعــاد رویکــرد دولــت اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫هــر چنــد داســتان خیلــی پیچیــده اســت ولــی‬ ‫مخلــص کالم علــت نیمــه کاره رهــا شــدن‬ ‫طرح هــای دولــت یــا بــه عبارتــی کشــدار شــدن‬ ‫طرح هــای دولــت اثــر زایگارنیــک اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس شــواهد علمــی ذهــن مــا بــه ســرعت‬ ‫کارهــای تمــام شــده فرامــوش مــی کنــد‪ .‬در‬ ‫حالیکــه برنامــه ریــزی شــده تــا بــه طــور پیوســته‬ ‫کارهــای نیمــه تمــام را بــه مــا یــاداوری کنــد‪.‬‬ ‫محموعــه ایــن فرایندهــا بــه نــام اثــر زایگارنیــک‬ ‫شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫اثــر زایگارنیــک نشــان می دهــد‪ ،‬کارهایــی کــه‬ ‫تکمیــل نشــده اند و نیمــه کاره مانده انــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫از کارهایــی کــه تکمیــل شــده اند و بــه پایــان‬ ‫رســیده اند‪ ،‬در حافظــه شــما می ماننــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک کار را کامل به پایان می رســانید‪،‬‬ ‫تنــش روانــی ان کار از بیــن مــی رود‪ .‬در نتیجــه‬ ‫ـه شــما دیگــر از تــاش قابــل توجهــی بــرای‬ ‫حافظـ ٔ‬ ‫به خاطــر ســپردن ان کار اســتفاده نمی کنــد و بــه‬ ‫صــورت خــودکار از حافظــه پــاک مــی شــود‪.‬‬ ‫شــما همیــن قیمــت خــودرو را در نظــر بگیریــد‬ ‫کــه االن نزدیــک بــه چهــل ســال اســت کــه بــرای‬ ‫قیمتگــذاری ان داســتان داریــم و هنــوز بــه‬ ‫ســرانجام نرســیده اســت‪ .‬حــاال اگــر وزارت صمــت‬ ‫گــوش خودروســازان را بپیچــد و یــک شــبه طومــار‬ ‫قیمتگــذاری را در هــم بپیچــد و قیمــت خــودرو را بــه‬ ‫میــخ بکشــد‪ ،‬تنــش روانــی افزایــش قیمــت خــودرو‬ ‫از بیــن مــی رود و حافظــه شــما دیگــر تــاش قابــل‬ ‫توجهــی بــرای بــه خاطــر ســپردن ان نمــی کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫طــوری کار بــزرگ دولــت در تثبیــت نرخ خــودرو خود‬ ‫بــه خــود بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود!‬ ‫در والیــت مــا ســاخت یــک روگــذر ‪ 500‬متــری‬ ‫را از ‪ 9‬ســال قبــل اغــاز کــرده انــد و هنــوز تمــام‬ ‫نشــده اســت‪ .‬خلــق اللــه هــم فکــر مــی کننــد بــه‬ ‫خاطــر کــم کاری پیمانــکاران و گرانــی مصالــح و بــی‬ ‫تفاوتــی مســئوالن اجرایــی و ‪ ...‬اســت‪ .‬نــه خیــر ‪...‬‬ ‫اگــر ایــن پــروژه شــش ماهــه از کار در می امــد‪،‬‬ ‫خیلــی زود بــه فراموشــی ســپرده می شــد؛ ولــی‬ ‫االن مــردم قــدرش را بهتــر مــی داننــد و تــا ســال ها‬ ‫از پیمانــکاران‪ ،‬نماینــدگان مجلــس‪ ،‬اســتانداران‪،‬‬ ‫فرمانــداران‪ ،‬روســای اداره راه و ‪ ...‬کــه در ســاخت‬ ‫ایــن پــروژه ســنگ تمــام گذاشــتند بــه نیکــی یــاد‬ ‫خواهنــد کــرد!‬ ‫امــروز هــم اگــر مــی بینیــد قیمــت گوشــت‬ ‫مختصــری افزایــش پیــدا کــرده و تــا کیلویــی نیــم‬ ‫میلیــون تومــان رســیده‪ ،‬اثــر زایگارنیک اســت و قرار‬ ‫نیســت همــه چیــز را خیلــی ســریع بــه فراموشــی‬ ‫بســپاریم! فقــط همیــن ‪...‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سروان زینب نوملی‬ ‫اضطراب تا کجا مفید است؟‬ ‫رابطــه اضطــراب بــا ســامت و کارایــی فــرد یــک رابطــه‬ ‫خطــی نیســت یعنــی افــراد بایــد یــک حــدی از اضطــراب‬ ‫را داشــته باشــند تــا کارایــی خوبــی داشــته باشــند و‬ ‫زندگیشــان روی روال منظــم باشــد امــا‏اگــر ایــن میــزان‬ ‫بیشــتر از یــک حــدی شــود کارایــی فــرد را بــه کل مختــل‬ ‫میکنــد و بازدهــی او را پاییــن مــی اورد‪ .‬اضطــراب‬ ‫هماننــد نمــک غذاســت یعنــی مقــداری از ان بــرای‬ ‫بهتــر شــدن غــذا الزم اســت‏امــا زیــاد شــدن ان میتواند‬ ‫غــذا را خــراب و طعــم ان را شــور کنــد‪ .‬اضطــراب‬ ‫مفیــد اســت چــرا کــه افــرادی کــه هیچگونــه اضطرابــی‬ ‫ندارنــد راحــت در خانــه میخوابنــد و هیچــکاری انجــام‬ ‫نمــی دهنــد امــا‏افــرادی در زندگــی فعــال هســتند و‬ ‫احســاس مســئولیت و وظیفه شناســی میکننــد کــه‬ ‫مقــداری اضطــراب دارنــد و درواقــع همیــن اضطــراب‬ ‫مثبــت افــراد را بــه فعالیــت و کار وادار میکنــد‪.‬‏‬ ‫بــرای روشــنتر شــدن رابطــه بیــن اضطــراب و کارایــی و‬ ‫خطــی نبــودن ایــن رابطــه بایــد گفــت تــا یــک جایــی اگــر‬ ‫اضطــراب زیــاد شــود کارایــی هــم بــاال م ـی رود ولــی از‬ ‫یــک جایــی بــه بعــد اگــر اضطــراب زیــاد‏شــود در کارایــی‬ ‫فــرد اختــال بــه وجــود میایــد و بــه مــرور کارایــی او‬ ‫کاهــش پیــدا میکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬اضطراب مفید را چگونه بشناسید؟‬ ‫تشــخیص اینکــه اضطــراب مــا در چــه حــدی اســت و‬ ‫اینکــه ایــا ایــن اضطــراب مفیــد اســت یــا اثــار منفــی‬ ‫روی کار گاهــی مشــکل اســت‪ .‬بــرای تشــخیص بیــن‬ ‫ایــن دو حالــت بهتریــن کار ایــن اســت کــه ‏دقــت‬ ‫کنیــم ببینیــم بــه واســطه اضطرابــی کــه داریــم کار و‬ ‫مســئولیتی را کــه در حــال انجــام ان هســتیم خــوب‬ ‫انجــام میدهیــم یــا نــه؟ اگــر خــوب انجــام میدهیــم‪،‬‬ ‫اضطــراب مــا مفیــد اســت‪ .‬مثــا بــرای‏درس خوانــدن‬ ‫مقــداری اضطــراب داریــم و همــان باعــث میشــود‬ ‫بهتــر درس بخوانیــم و نمــره بهتــری بگیریــم‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫ان اضطــراب بــرای مــا انقــدر مشــغله ذهنــی ایجــاد‬ ‫میکنــد کــه مــدام درگیــری‏فکــری داریــم و حتــی دچــار‬ ‫تپــش قلــب میشــویم‪ ،‬تمرکزمــان را از دســت میدهیــم‬ ‫و‪....‬یعنــی اضطرابمــان بیــش از انــدازه شــده و دیگــر‬ ‫مفیــد نیســت‪ .‬یــا زمانــی کــه ایــن اضطــراب باعــث‬ ‫ایجــاد‏ناراحتــی زیــاد و ســلب اســایش دایمــی مــا شــود‬ ‫هــم مشــخص می?شــود کــه از میــزان طبیعــی فراتــر‬ ‫رفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬اضطراب افراد کمالگرا مثبت است یا منفی؟‬ ‫برخــی از افــراد همیشــه در کارهایشــان اضطــراب‬ ‫دارنــد و همیــن اضطــراب هــم موجــب پیشــرفت‬ ‫کاریشــان میشــود‪ .‬ایــن افــراد کمالگــرا هســتند و‬ ‫معمــوال از خودشــان انتظــار باالیــی دارنــد و بــه‏ســادگی‬ ‫احســاس رضایــت نمیکننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل همیشــه‬ ‫درون انهــا تنــش و اســترس وجــود دارد‪ .‬انهــا بایــد‬ ‫کمــی انتظاراتشــان را کــم یــا اگــر میتواننــد ان افــکار‬ ‫مزاحــم اضطرابــاور را از‏ذهنشــان بیــرون کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد مــدام در اینــده زندگــی میکننــد و اینــده را هــم‬ ‫بــد و وحشــتناک تصــور میکننــد و بــر همیــن اســاس‬ ‫هــم زندگــی میکننــد در صورتــی کــه بایــد بداننــد‬ ‫هیچــگاه ‏اتفاقاتــی کــه در ذهنشــان هســت پیــش‬ ‫نخواهــد امــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬با اضطراب مقابله کنیم یا از ان فرار کنیم؟‬ ‫هرکســی بــا اضطرابهایــش بــه روشــی برخــورد میکنــد؛‬ ‫بعضــی ترجیــح میدهنــد از کنــار ان رد شــوند‪ .‬برخــی‬ ‫ســعی میکننــد از ان دوری یــا بــه عبارتــی فــرار کننــد‬ ‫و برخــی هــم ترجیــح میدهنــد بــا ‏اضطرابهایشــان‬ ‫رودررو شــوند و بــا انهــا مقابلــه کننــد‪ .‬اول از همــه‬ ‫بایــد گفــت فــرار و اجتنــاب از موقعیتهــای اضطــراب زا‬ ‫نه تنهــا اضطــراب را بهتــر نمیکنــد بلکــه ان را تشــدید‬ ‫هــم میکنــد‪ .‬انســان‏از هرچــه فــرار کنــد ترســش از ان‬ ‫بیشــتر میشــود و بــه قــول ان ضربالمثــل معــروف «در‬ ‫بــا بــودن بــه از بیــم بالســت»‪ ،‬یعنــی وقتــی بــا ترســها‬ ‫و اضطراب هــا مواجــه شــویم‪ ،‬میبینیــم انقــدر هــم‏کــه‬ ‫گمــان میکردیــم ترســناک نبــوده و همیــن اضطرابهــا‬ ‫را کــم میکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-‬اضطراب و استرس چه تفاوتی دارند؟‬ ‫‏«اســترس» معمــوال بــه دو معنــی بــه کار میــرود؛ یــک‬ ‫زمــان بــه عنــوان عامــل ایجادکننــده و محــرک اضطــراب‬ ‫از ان یــاد میکنیــم و گاهــی هــم مرادمــان از اســترس‪،‬‬ ‫حالــت اضطــراب اســت‪ .‬اگــر‏بخواهیــم کلیتــر بگوییــم‪،‬‬ ‫یکــی از عالئــم اســترس‪ ،‬همــان حالتهــای اضطرابــی‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی اســترس عامتــر از اضطــراب اســت و‬ ‫همــان حالــت فــرد محســوب میشــود کــه ممکــن اســت‬ ‫او را از‏حالــت تعــادل خــارج کنــد میگنــا دات ای ار‪،‬‬ ‫مثــا یکــی از عزیزانــش فــوت کنــد یــا شــرایط شــغلی‬ ‫ســختی برایــش پیــش بیایــد یــا ‪ ....‬حتــی میتوان گفت‬ ‫اضطــراب هنگامــی در فــرد بــروز میکنــد کــه‏شــرایط‬ ‫اســترس زا در زندگــی او بیــش از حــد طــول بکشــد یــا‬ ‫به طــور مکــرر رخ دهــد یــا دســتگاه عصبــی بــدن نتوانــد‬ ‫بــه مرحلــه مقاومــت تنیدگــی پایــان دهــد و بــدن بــرای‬ ‫مدتــی طوالنــی همچنــان‏بســیج باقــی بمانــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت بــدن فرســوده و در برابــر بیماریهــای جســمی و‬ ‫روانــی (ماننــد اضطــراب) اســیب پذیر میشــود‪.‬‏‬ ‫ســروان زینــب نوملــی‪ .‬معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫انتظامــی شهرســتان گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪716‬‬ ‫چطوربازیچه‬ ‫دیگراننشویم؟‬ ‫همه چیزدرباره‬ ‫دستکاری‬ ‫روان شناختی‬ ‫انا جمشیدی‬ ‫طبیعــی اســت کــه گاهــی اوقــات در روابطمــان‬ ‫دچــار مشــکالت و چالش هایــی بشــویم‪ .‬بعضــی‬ ‫مواقــع ایــن مشــکالت می تواننــد بیــش از حــد ِ‬ ‫تحملمــان دردنــاک باشــند‪ ،‬به خصــوص اگــر‬ ‫احســاس کنیــم کــه بازیچــه دیگــران شــده ایم‪.‬‬ ‫دســتکاری روان شــناختی رفتــاری اســت کــه‬ ‫همــه مــا در زندگی مــان دس ـت کم یــک بــار هــم‬ ‫کــه شــده بــا ان مواجــه شــده ایم‪ ،‬امــا احتمــاال‬ ‫نمی دانیــم در ایــن مواقــع بایــد چــه برخــوردی‬ ‫داشــته باشــیم تــا دیگــر بازیچــه افــراد نشــویم‪.‬‬ ‫ایــن ســوالی اســت کــه در ایــن مقالــه پاســخ خواهیــم داد‪.‬‬ ‫دستکاری روان شناختی چیست؟‬ ‫هنگامــی کــه از بازیچــه قرارگرفتــن حــرف می زنیــم‪ ،‬در حال‬ ‫اســتفاده از ایــن عبــارت بــرای توصیــف رفتــاری هســتیم‬ ‫کــه علــم روانشناســی ان را «دســتکاری روان شــناختی»‬ ‫نامیده اســت‪ .‬مَنیپولِیشــن (‪ )manipulation‬یا دســتکاری‬ ‫روان شــناختی به معنــای اعمال نفــوذ بــر دیگــران بــرای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف و مقاصــد شــخصی خــود اســت‪ .‬افــراد‬ ‫دســتکاری کننده یــا کنترل کننــده بــا حملــه بــه جنبه هــای‬ ‫ذهنــی و عاطفــی دیگــر افــراد‪ ،‬انهــا را قربانــی خواســته های‬ ‫خــود کــرده و بــا تحت تاثیــر قــرار دادن احساساتشــان‪ ،‬انهــا‬ ‫را وادار بــه داشــتن رفتــار یــا احساســی خــاص می کننــد‪.‬‬ ‫افــراد دســتکاری کننده معمــوال ترفندها و روش های مشــابهی‬ ‫را بــه کار می گیرنــد‪ .‬ایجــاد احســاس گنــاه‪ ،‬شــکایت کردن‪،‬‬ ‫دروغ گویــی‪ ،‬چاپلوســی‪ ،‬فرافکنــی‪ ،‬مثلث ســازی‪ ،‬انکارکــردن‪،‬‬ ‫تظاهــر بــه بی گناهــی و بمبــاران عشــق ترفندهای رایجی اســت‬ ‫کــه افــراد دســتکاری کننده بــه کار می گیرنــد و بــا اســتفاده از‬ ‫ایــن ترفندهــا معمــوال بــه موفقیــت می رســند‪.‬‬ ‫نمونه هایی از دستکاری روان شناختی‬ ‫ممکــن اســت فــردی بخواهــد کاری را کــه قبــا بــرای‬ ‫شــما انجــام داده اســت‪ ،‬تبدیــل بــه اهرمــی بــرای رســیدن‬ ‫بــه چیــزی کنــد کــه می خواهــد‪ .‬در ایــن شــیوه‪ ،‬از القــای‬ ‫احســاس گنــاه اســتفاده می شــود‪ .‬ممکــن اســت چنیــن‬ ‫جمالتــی را بشــنوید‪« :‬اگــر مــن نبــودم‪ ،‬تــو وارد دانشــگاه‬ ‫نمی شــدی‪ .‬تــو بــه مــن بدهــکاری‪ ».‬یــا «اگــر تــو نتوانــی‬ ‫بیایــی‪ ،‬احتمــاال نتوانــم هیچ کــس دیگــری را هــم دعــوت‬ ‫کنــم‪ .‬این جــوری فایــده ای نــدارد‪».‬‬ ‫گاهــی نیــز پیــش می ایــد کــه فــرد به جــای اینکــه مشــکل‬ ‫بیــن خــود شــما ‪ ۲‬نفــر را حــل کنــد‪ ،‬نفــر ســومی را درگیــر ایــن‬ ‫اختــاف کنــد تــا علیــه شــما بایســتد و طرف او را بگیــرد‪ .‬در این‬ ‫شــرایط‪ ،‬وقتــی ‪ ۲‬نفــر به جــای ‪۱‬نفــر مخالــف شــما باشــند‪ ،‬دیگر‬ ‫شــانس بــه نفــع شــما نیســت‪ .‬در عــوض‪ ،‬فرد دســتکاری کننده‬ ‫از مســئولیت ســر بــاز می زنــد و ایــن مثلث ســازی از او در برابــر‬ ‫احســاس شکســت محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫بمبــاران عشــق نیــز شــکل دیگــری از دســتکاری روان شــناختی‬ ‫اســت‪ .‬بمبــاران عشــق بــه ایــن شــکل اســت کــه طــرف مقابــل‬ ‫بیــش از انــداره بــه شــما ابــراز عالقــه می کنــد و شــما را با عشــق‬ ‫و عالقــه فراتــر از تصــور و هدایــای بی شــمار بمبــاران می کنــد‪.‬‬ ‫او در ابتــدا بــا ایــن ترفندهــا شــما را بــه خــود وابســته می کنــد و‬ ‫بعــد رفتارهــای ظالمانـه ای از خــود بــروز می دهــد‪.‬‬ ‫نشانه های دستکاری روان شناختی چیست؟‬ ‫ازانجایی کــه دســتکاری کنندگان از روش هــای مشــابهی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬نشــانه های زیــادی وجــود دارد کــه‬ ‫بــا توجــه بــه انهــا متوجــه می شــوید ایــا بازیچــه دیگــران‬ ‫شــده اید یــا نــه‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫افــراد دســتکاری کننده نقــاط ضعــف شــما را می شناســند‬ ‫و می داننــد چگونــه از انهــا سوءاســتفاده عاطفــی کننــد‪.‬‬ ‫انها شما را از حریم امنتان بیرون می کشند و به موقعیت هایی‬ ‫می برند که خودشان احساس امنیت می کنند‪.‬‬ ‫انهــا ســعی می کننــد شــما را از دوســتان و عزیزانتــان جــدا‬ ‫و شــما را بــه فــردی منــزوی تبدیــل کننــد تــا تســلط بیشــتری‬ ‫بــر شــما داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دســتکاری کنندگان شــما را متقاعــد می کننــد از چیزهایــی‬ ‫کــه برایتــان مهــم اســت چشم پوشــی کنیــد تــا بیشــتر بــه‬ ‫انهــا وابســته شــوید‪.‬‬ ‫انهــا بخشــی از حقایــق را دربــاره خودشــان بــا شــما بــه‬ ‫اشــتراک می گذارنــد و حقایــق دیگــر را پنهــان می کننــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن کار احســاس قــدرت و برتــری فکــری می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا پدیــده چــراغ گاز را بــه کار می گیرنــد تــا شــما بــه‬ ‫احساســات‪ ،‬قــدرت ادراک و حتــی ســامت روان خــود‬ ‫شــک کنیــد‪.‬‬ ‫انهــا شــوخ طبعی بی رحمانــه ای دارنــد‪ .‬بــا ایــن تاکتیــک‬ ‫نقــاط ضعــف شــما را بــه چالــش می کشــند کــه ایــن کار‬ ‫باعــث ایجــاد احســاس ناامنــی در شــما می شــود‪ .‬انهــا بــا بــد‬ ‫جلــوه دادن شــما احســاس برتــری روانــی می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر در دســتکاری خــود موفــق باشــند‪ ،‬تــا هــر زمانــی کــه‬ ‫بتواننــد بــه ایــن کار ادامــه می دهنــد‪ .‬مگــر اینکــه شــما‬ ‫بتوانیــد خــود را از ایــن موقعیــت خــارج کنیــد‪.‬‬ ‫راهکارهــای جلوگیــری از بازیچه شــدن و دســتکاری‬ ‫روا ن شــناختی‬ ‫‪ .۱‬نشانه ها را بشناسید‬ ‫رفتــار افــراد دســتکاری کننده و کنترلگــر اغلــب مشــابه یکدیگــر‬ ‫اســت‪ .‬مراقــب افــرادی باشــید کــه هنــگام شــروع رابطــه‬ ‫رفتارهــای بیــش از حــد دوســتانه دارنــد‪ ،‬وعده هــای پــوچ‬ ‫می دهنــد یــا در تالش انــد کــه احســاس گنــاه کنیــد‪ .‬بــا اگاهــی‬ ‫بــه ایــن رفتارهــای مشــابه‪ ،‬می توانیــد بــرای انجــام اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه و خــروج از دام ایــن افــراد امــاده شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مرزهایتان را مشخص کنید‬ ‫راهــی بســیار موثــر بــرای پس گرفتــن قدرت تــان ایــن اســت‬ ‫کــه بــه افــراد نشــان دهیــد چــه رفتــاری را تحمــل نمی کنیــد‪.‬‬ ‫مرزهایتــان را مشــخص و انتظــارات و نیازهایــی را کــه به شــما‬ ‫کمــک می کننــد در رابطه تــان بــا دیگــران احســاس امنیــت و‬ ‫راحتــی داشــته باشــید‪ ،‬تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مسئله را شخصی نکنید‬ ‫‪ SaaS‬چیست؟‬ ‫‪ SaaS‬یکــی از اصطالحاتــی اســت کــه در ســال های اخیــر‪ ،‬بســیار بیشــتر از گذشــته‬ ‫دربــاره اش می خوانیــم و می شــنویم‪ .‬حتــی بســیاری از مــا‪ ،‬بــدون این کــه اصطــاح ‪ SaaS‬را‬ ‫بــه کار ببریــم و بدانیــم ‪ SaaS‬چیســت‪ ،‬از کاربــران ان بوده ایــم‪.‬‬ ‫‪ SaaS‬مخفــف ‪( Software as a Service‬نــرم افــزار بــه عنــوان یــک ســرویس) اســت و در‬ ‫مقابــل ‪ Software as a [Physical] Product‬قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫طــی دهه هــای گذشــته‪ ،‬بــا نــرم افــزار ماننــد یــک محصــول فیزیکــی برخــورد می شــده اســت‪.‬‬ ‫شــما نــرم افــزار را خریــداری می کردیــد و بــرای تمــام عمــر‪ ،‬مالــک ان می شــدید‪ .‬نــرم افــزار‬ ‫خریــداری شــده را روی کامپیوتــر خــود یــا شــبکه هــای کامپیوتــری شــرکت نصــب می کردیــد و‬ ‫بــه ســادگی ان را بـه کار می گرفتیــد‪.‬‬ ‫شــاید بــرای بعضــی از نــرم افزارهــا (مثــا ً نــرم افــزار اتوماســیون فــروش یــا نــرم افــزار‬ ‫حســابداری) الزم می شــد الیســنس چنــد کاربــره خریــداری کنیــد تــا چنــد نفــر هم زمــان‬ ‫بتواننــد از برنامــه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اگــر محصــول را دانلــود نمی کردیــد و بســته بندی فیزیکــی ان را از فروشــگاه ها می خریدیــد‪،‬‬ ‫قطعــا دســتکاری روان شــناختی اسیب زاســت‪ ،‬امــا تــاش‬ ‫کنیــد ایــن موضــوع را درونــی کنیــد کــه رفتارهــای فــرد‬ ‫دسـت کاری کننده ربطــی بــه شــما نــدارد‪ .‬ایــن رفتارهــا بیشــتر‬ ‫بــا خــود شــخص دســتکاری کننده و ناتوانــی او در بــراوردن‬ ‫نیازهــا و تمایالتــش بــه روشــی ســالم‪ ،‬در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬صحنه را بچرخانید‬ ‫دســتکاری کنندگان همه چیــز را بــرای خــود می خواهنــد‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد صحنــه را بچرخانیــد و بــه انها یــاداوری کنید‬ ‫کــه شــما انســانی بــا احساســات هســتید و اجــازه نخواهیــد‬ ‫داد کــه انهــا احساســات تان را نادیــده بگیرنــد‪ .‬مثــا اگــر‬ ‫او ســعی دارد بــا گفتــن «ایــن موضــوع مهمــی نیســت‪».‬‬ ‫احساســات شــما را نادیــده بگیــرد‪ ،‬شــما بگوییــد «می دانــم‬ ‫کــه ممکــن اســت ایــن مســئله را مهــم ندانــی‪ ،‬امــا مــن از‬ ‫ایــن وضعیــت احســاس بــدی دارم و فکــر می کنــم ایــن‬ ‫ناعادالنــه اســت»‪ .‬تحقیقــی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬نشــان داد کــه‬ ‫ایــن روش می توانــد راهــی موثــر بــرای کاهــش تعــارض و‬ ‫خصومــت باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شخص مورداعتمادتان را در جریان قرار دهید‬ ‫درگیــری و کنارامــدن بــا فــرد دســتکاری کننده و کنترلگــر‬ ‫از نظــر روحــی و عاطفــی خســته کننده و ازاردهنــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬هم صحبتــی بــا دوســتی نزدیــک یــا یکــی‬ ‫از اعضــای خانــواده دربــاره موقعیتــی کــه در ان قــرار‬ ‫گرفته ایــد‪ ،‬می توانــد تنــش و اضطــراب شــما را کــم کنــد‪.‬‬ ‫دوســتان نزدیــک و افــراد خانــواده می تواننــد توصیه هــای‬ ‫خوبــی کــرده و شــما را بــرای انتخــاب برخــورد درســت بــا فــرد‬ ‫دســتکاری کننده راهنمایــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از مشاور یا درمانگر کمک بگیرید‬ ‫گاهــی اوقــات دســتکاری روان شــناختی از طــرف یکــی‬ ‫از نزدیــکان انجــام می شــود‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬مقابلــه و‬ ‫کمک گرفتــن کار دشــواری اســت‪ .‬دســتکاری روان شــناختی‬ ‫بــر ســامت عاطفــی شــما تاثیرگــذار اســت‪ .‬بنابرایــن بســیار‬ ‫مهــم اســت کــه راهــی بــرای خــروج از ایــن موقعیــت پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد از مشــاور و روان درمانگــر کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫گرفتارشــدن در دام فــردی کــه می خواهــد شــما را بازیچــه‬ ‫قــرار دهــد‪ ،‬ازاردهنــده اســت و رهایــی از ایــن موقعیــت‬ ‫می توانــد بســیار دشــوار باشــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بــا افزایــش‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی و تســلط بــر احساســات خــود‬ ‫می توانیــد از ایــن موقعیــت خــارج شــوید و بیــش از ایــن‬ ‫اجــازه سوءاســتفاده از خــود را بــه دیگــران ندهیــد‪ .‬ایــا شــما‬ ‫تابه حــال در چنیــن موقعیتــی قــرار گرفته ایــد؟ در قســمت‬ ‫دیدگاه هــا بنویســید چطــور توانســتید خــود را نجــات دهیــد‪.‬‬ ‫حتــی شــباهت های بیشــتری میــان محصــول نــرم افــزاری و ســایر محصــوالت فیزیکــی (مثــا ً‬ ‫کتــاب یــا شــیرینی و شــکالت) مشــاهده می شــد‬ ‫بنابرایــن فایــل اجرایــی نرم افــزار‪ ،‬راهنمــای نرم افــزار و زیرســاخت ســخت افــزاری بــرای اجرای‬ ‫نــرم افــزار (دســکتاپ و بعــدا ًلــپ تــاپ) در اختیــار شــما قــرار داشــت و بعــد از خریــد نــرم افزار‪،‬‬ ‫رابطـه ی شــما بــا عرضه کننــده قطــع (یــا محدود) می شــد‪.‬‬ ‫از دورانــی کــه بایــد ‪ Microsoft Outlook‬را روی کامپیوتــر خــود نصــب می کردیــد تــا‬ ‫ایمیل هــا و پیام هــا را ارســال و دریافــت کنیــد تــا اکنــون کــه ‪ gmail‬را روی مرورگــر خــود بــاز‬ ‫می کنیــد و ایمیل هایتــان را چــک می کنیــد؛‬ ‫و از دورانــی کــه فقــط می شــد ‪ Word‬و ‪ Excel‬را روی کامپیوتــر نصــب کــرد تــا االن کــه‬ ‫‪ Google Docs‬و ‪ 365 Office‬تقریبــا ًهمــان امکانــات را بــه شــکل انالیــن ارائــه می کننــد؛‬ ‫و از دورانــی کــه اطالعــات خــود را روی فلش ممــوری جابه جــا می کردیــد و روی هــارد دیســک‬ ‫بــک اپ می گرفتیــد تــا امــروز کــه دراپ باکــس ایــن کار را در قالــب یــک ســرویس ذخیــره‬ ‫ســازی ابــری انجــام می دهــد‪ ،‬یــک تغییــر مهــم اتفــاق افتــاده اســت‪:‬در شــیوه ی جدیــد (‪)SaaS‬‬ ‫محصــول نــرم افــزاری در قالــب یــک خدمــت در اختیــار شــما قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ســروِر های شــرکت‬ ‫پردازش هــا و تحلیل هــا و ذخیره ســازی و طبقه بنــدی‪ ،‬همگــی در ِ‬ ‫ارائه دهنــده ی خدمــت انجــام می شــود و شــما صرفــا ًبــا یــک مرورگــر یــا یــک اپلیکیشــن بســیار‬ ‫ســبُک‪ ،‬بــه ان هــا دسترســی پیــدا می کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 07‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 716‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫‪ 5‬نکته اموزشی‬ ‫استفاده از‬ ‫‪Google Trends‬‬ ‫‪ Google Trends‬یــک ابــزار رایــگان تحقیــق کلمــات کلیــدی‬ ‫اســت کــه بــه کاربــران کمــک می کنــد تــا بینــش و ایده هایــی‬ ‫دربــاره الگوهــای جســتجوی افــراد نــه تنهــا در جســتجوی‬ ‫‪ Google‬بلکــه در ‪Google News، Google Images،‬‬ ‫‪ Google Shopping‬و ‪ YouTube‬کســب کننــد‪.‬‬ ‫گــوگل‪ ،‬کلمــه ای کــه تغییــرات شــگرفی در زندگــی مــا‬ ‫ایجــاد کــرده اســت! ایــن موتــور جســتجو ازهرموتــور‬ ‫جســتجوی دیگــری پیشــی گرفتــه اســت و بیــش از ‪88‬‬ ‫درصــد از بــازار موتورهــای جســتجوی جهــان را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــرای اثبــات اینکــه چگونــه گــوگل بــه بخشــی ضــروری از‬ ‫زندگــی روزمــره مــا تبدیــل شــده اســت کافــی اســت بدانیــم‬ ‫بیــش از ‪ 1.5‬میلیــارد کاربــر در سراســر جهــان عضــو گــوگل‬ ‫هســتند و ‪ 6.3‬میلیــارد جســتجو در روز را از ان خــود کــرده‬ ‫اســت وگــوگل تنهــا فقــط موتــور جســتجو نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بســیاری از ابزارهــای پشــتیبانی دیگــر ماننــد ‪Google My -‬‬ ‫‪Business، Google AdWords، Google Trends،‬‬ ‫‪Google Drive، Google Alerts، YouTube، Google.‬‬ ‫‪ AdSense‬وابزارهــای بســیار دیگــری کــه ‪ Google‬بــا معرفــی‬ ‫انهــا قصــد تغییــر چهــره تحقیقــات و بازاریابــی انالیــن را دارد‬ ‫‪ ،‬در میــان ابزارهــای کاربــردی ‪ ،google‬قصــد داریــم تــا بــا‬ ‫معرفــی ‪Google Trends‬ایــن ابــزار کاربــردی کــه اطالعــات‬ ‫بســیار مفیــدی را در اختیــار کاربــران قــرار مــی دهــد بــه برخــی‬ ‫از کاربردهــای ان اشــاره کنیــم‪.‬‬ ‫راه های استفاده از ترندهای گوگل‬ ‫‪ Google Trends‬یــک ابــزار رایــگان تحقیــق کلمــات کلیــدی‬ ‫اســت کــه بــه کاربــران کمــک می کنــد تــا بینــش و ایده هایــی‬ ‫دربــاره الگوهــای جســتجوی افــراد نــه تنهــا در جســتجوی‬ ‫‪ Google‬بلکــه در ‪Google News، Google Images،‬‬ ‫‪ Google Shopping‬و ‪ YouTube‬کســب کننــد‪.‬‬ ‫ایــن نشــان مــی دهــد کــه هــر چنــد وقــت یکبــار یــک عبــارت‬ ‫جســتجوی خــاص بــا کل ترافیــک جســتجوی ســایت در طــول‬ ‫زمــان در موتــور جســتجوی ‪ Google‬قــرار مــی گیــرد‪ .‬بــه بیــان‬ ‫ســاده‪ ،‬محبوبیــت یــک عبــارت جســتجو شــده در گــوگل را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪ .‬اخریــن نســخه ‪ Google Trends‬کــه در‬ ‫ابتــدا در ســال ‪ 2006‬معرفــی شــد‪ ،‬در مــی ‪ 2018‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫‪ Google Trends‬چگونه کار می کند؟‬ ‫وقتــی نوبــت بــه ارزیابــی عملکــرد اســتراتژی ســئوی یــک‬ ‫شــرکت مــی رســد‪ Google Trends ،‬یــک ابــزار فــوق العــاده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نــه تنهــا بــه کاربــران نشــان می دهــد کــه کــدام‬ ‫تم هــا و پرســش ها در جســتجوها محبــوب بوده انــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫داده هایــی را نیــز در مــورد تعــداد دفعــات جســتجوهای‬ ‫مختلــف کــه از ســال ‪ 2004‬تــا اخریــن ســاعت (حداکثــر زمــان‬ ‫در یــک دوره خــاص ارائــه می دهــد) را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫ســپس گــوگل مــی توانــد داده هــا را بــا ایجــاد نمــودار بــه‬ ‫صــورت رونــد موضــوع جســتجو شــده در دوره ای کــه شــما‬ ‫مشــخص کــرده ایــد‪ ،‬بــا نمــودار تصویــر کــرده و بــه شــما‬ ‫امــکان مــی دهــد نتایــج را بــه ســرعت تجزیــه و تحلیــل کنیــد‪.‬‬ ‫نمــودار شــاخص حجــم جســتجو را مــی تــوان بــرای تحلیــل‬ ‫نتایــج‪ ،‬حداکثــر پنــج جســتجوی مجــزا بــه طــور همزمــان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار داد و بــه شــما امــکان انجــام تجزیــه و تحلیــل و‬ ‫تحقیــق مقایســه را مــی دهــد‪ .‬جــای تعجــب نیســت که همه‬ ‫شــرکت هــا و برندهــای مبتنــی بــر ‪ SEO‬ترجیــح مــی دهنــد از‬ ‫‪ Google Trends‬بــرای تحقیقــات بــازار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫راهنمــای گام بــه گام اســتفاده از ‪ Google Trends‬بــرای‬ ‫تحقیقات بــازار‬ ‫ابتــدا ‪ Google Trends‬را بــاز کنیــد و موضــوع مــد نظــر خــود‬ ‫را در نــوار جســتجو وارد کنیــد‪ .‬بــه محــض ورود بــه موضــوع‪،‬‬ ‫چهــار فیلتــر وجــود دارد کــه بیشــتر بــه تنظیــم یــک موقعیــت‬ ‫و ارائــه نتایــج جســتجوی دقیــق تــر کمــک مــی کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫گزینه هــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫منطقــه موقعیــت مکانــی ‪ -‬ایــن بــه ایجــاد موقعیــت‬ ‫جغرافیایــی جســتجوی شــما کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــراورد زمانــی – از ســال ‪ 2004‬تــا اخریــن ســاعت روز جــاری‬ ‫متغیــر اســت‪.‬‬ ‫دســته بنــدی هــای گســترده ‪ -‬شــامل ‪ 25‬دســته بنــدی‬ ‫گســترده ماننــد هنــر و ســرگرمی‪ ،‬کتــاب و ادبیــات‪ ،‬بهداشــت‪،‬‬ ‫علــم و غیــره اســت‪ .‬هــر یــک از ایــن دســته بنــدی هــای‬ ‫گســترده شــامل چندیــن زیرمجموعــه اســت‪.‬‬ ‫نــوع جســتجو‪ :‬جســتجوی تصویــر‪ ،‬جســتجوی اخبــار‪ ،‬خریــد‬ ‫گــوگل‪ ،‬جســتجوی یوتیــوب‪.‬‬ ‫پــس از پیمایــش‪ ،‬گزینــه هــای بیشــتری بــرای اصــاح‬ ‫جســتجوی خــود دریافــت مــی کنیــد ‪.‬‬ ‫مناطــق فرعــی‪ :‬ایــن کمــک مــی کنــد تــا جســتجوی شــما را بــه‬ ‫یــک موقعیــت جغرافیایــی دقیــق تر تقســیم کنید‪.‬‬ ‫موضوعــات مرتبــط‪ :‬فهرســتی از موضوعــات مرتبــط را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪: Related Queries‎‬جســتجوی پــرس و جوهــای مرتبــط‬ ‫را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫اکنــون ســوال مهــم ایــن اســت کــه چگونــه از ‪Google‬‬ ‫‪ Trends‬بــرای تحقیقــات بــازار اســتفاده کنیــم؟‬ ‫‪ .1‬درک و اجرای تحقیق کلمات کلیدی‬ ‫تحقیق کلمات کلیدی یک جزء بســیار حیاتی در تحقیقات‬ ‫بــازار و تجــارت مرتبــط بــا ســئو اســت‪ .‬بــه تعــداد دفعاتــی کــه‬ ‫یــک موضــوع معیــن توســط کاربــران جســتجو شــده اســت‪،‬‬ ‫در یــک بــازه زمانــی محــدود اشــاره دارد‪ .‬از طریــق داده هــای‬ ‫تحقیــق کلمــات کلیــدی‪ ،‬مــی توانیــد ترافیــک را بــه ســایت‬ ‫خــود هدایــت کنیــد‪ .‬بــا ‪ Google Trends‬می توانیــم هــر‬ ‫کلمــه کلیــدی را جســتجو کنیــم و عملکــرد ان را در مدتــی‬ ‫مشــاهده کنیــم‪.‬‬ ‫و شــما مــی توانیــد چنیــن داده هایــی را از کلمــات کلیــدی‬ ‫محبوبــی کــه نــه تنهــا در گــوگل بلکــه در یوتیــوب جســتجو‬ ‫شــده انــد بــه دســت اوریــد‪ Google Trends .‬بــه دریافــت‬ ‫ایــده در مــورد تقاضــا یــا محبوبیــت هــر کلمــه کلیدی‪/‬رونــد‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ .‬انتخــاب کلمــات کلیــدی محبــوب و اســتفاده‬ ‫از انهــا در مقــاالت خــود‪ ،‬بــه ســازندگان محتــوا کمــک مــی کند‬ ‫تــا ترافیــک بیشــتری را جــذب کننــد و محبوبیــت کســب کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬کارافرینــان و تجــار از ‪ Google Trends‬بــرای‬ ‫تحقیقــات بــازار اســتفاده میکننــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه انهــا کمــک مــی کند تــا در مــورد زمــان افزایش تقاضا‬ ‫بــرای محصوالتشــان در بــازار ایــده بگیرنــد‪ .‬بــر ایــن اســاس‪،‬‬ ‫انهــا کمپیــن های تبلیغاتی و پیشــنهادهای تبلیغاتــی را برای‬ ‫رونــق کســب و کار خــود و کســب ســود بیشــتر راه انــدازی‬ ‫می کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬یــک شــرکت فــروش تهویــه‬ ‫مطبــوع‪ ،‬جســتجو در روندهــای گــوگل را انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از بــازه زمانــی تــا بــه امــروز‪ ،‬و بــا انتخــاب مــکان‬ ‫بــه عنــوان هنــد‪ ،‬کاربــر ایــده روشــنی از افزایــش تقاضــا بــرای‬ ‫تهویــه مطبــوع‪ ،‬در حــدود مــی و ژوئــن‪ ،‬هــر ســال بــه دســت‬ ‫مــی اورد‪ .‬و از انجایــی کــه ایــن رونــد هــر ســاله ثابــت اســت‪،‬‬ ‫از ســال ‪ 2004‬هیــچ شــکی در صحــت ان وجــود نــدارد‪ .‬ایــن به‬ ‫برنامــه ریــزی و امــاده ســازی یــک مــدل کســب و کار ســودمند‬ ‫و ایجــاد بیشــترین تقاضــا بــرای ان مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دریافت کلمات کلیدی مرتبط‬ ‫یکــی دیگــر از راه هــای ســودمند بــرای اســتفاده از ‪Google‬‬ ‫‪ Trends‬بــرای تحقیقــات بــازار‪ ،‬تمرکــز بــر پیشــنهادات ان‬ ‫بــرای جســتجوهای مرتبــط اســت‪ .‬ایــن فوایــد متعــددی دارد‪.‬‬ ‫ایــن بــه شــما امــکان مــی دهــد موضــوع خــود را گســترش‬ ‫دهیــد و ســرنخ هایــی بــرای تحقیقــات بیشــتر پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن پیشــنهادها بــا توجــه بــه محبوبیــت نشــان داده مــی‬ ‫شــوند و همچنیــن جزئیــات درصــد حجــم جســتجوی هــر‬ ‫موضــوع را ارائــه مــی دهنــد‪ .‬صفحــه جســتجوهای پرطرفــدار‬ ‫و بخش هــای مربــوط بــه «پرس ـش ها» و «موضوعــات» بــه‬ ‫شــما کمــک می کننــد تــا ایده هــای جدیــدی بــرای کلمــات‬ ‫کلیــدی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫بــا در نظــر گرفتــن مثــال قبلــی تهویــه مطبــوع‪ ،‬موضوعــات‬ ‫مرتبــط در ‪ Google Trends‬عبارتنــد از ‪ -‬اینورتــر بــرق‪ ،‬تهویــه‬ ‫مطبــوع خورشــیدی‪ ،‬و غیــره‪ .‬ایــن بــه گســترش ایــده کســب‬ ‫و کار و سفارشــی کــردن ان بــا توجــه بــه نیازهــای رو بــه رشــد‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫انچــه را کــه بــه عنــوان موضوعــات و پــرس و جوهــای‬ ‫مرتبــط مــی بینیــد در اینجــا امــده اســت‪:‬‬ ‫نکتــه بســیار مهمــی کــه در اینجــا بایــد بــه ان توجــه کــرد‪،‬‬ ‫اصطــاح « ‪ « break out‬اســت‪ .‬ایــن کلمــات کلیــدی بســیار‬ ‫ارزشــمند هســتند‪ ،‬زیرا می توانید از انها در مقاله خود برای‬ ‫قــرار گرفتــن در اولیــن شــکاف در صفحه جســتجوی ‪Google‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن کلمــات کلیــدی پرطرفــدار ترافیــک را بــه‬ ‫ســمت محتــوای شــما جــذب می کننــد و باعــث می شــوند در‬ ‫صفحــه جســتجوی گــوگل جایــگاه مطلوبــی کســب کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬چنیــن کلمــات کلیــدی اغلــب بــه نظر می رســد‬ ‫مــد هســتند و نــه رونــد واقعــی‪ .‬بنابرایــن بهتریــن راه بــرای‬ ‫بررســی دوام ایــن کلمــات کلیــدی « ‪ ،» break out‬افزایــش‬ ‫بــازه زمانــی اســت‪ .‬اگــر انهــا بــرای مــدت طوالنــی همچنــان‬ ‫«بــرک اوت» هســتند‪ ،‬تنهــا در ایــن صــورت یــک اســتراتژی‬ ‫محتــوا در اطــراف انهــا ایجــاد کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب هرگــز‬ ‫نمــی توانیــد بــا روندهــا اشــتباه کنید و محتوای شــما بــه زودی‬ ‫محــو نمــی شــود‪ .‬اگاهــی از چنیــن جزئیات فنی و اســتفاده از‬ ‫‪ Google Trends‬بــرای تحقیقــات بــازار بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬جســتجوی خــود را بــر اســاس زمــان و مــکان فیلتــر‬ ‫کنیــد‬ ‫وقتــی از ‪ Google Trends‬بــرای تحقیقــات بــازار اســتفاده‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬بســیار مهــم اســت کــه بتوانیــد بیــن یــک مــد و یــک‬ ‫رونــد واقعــی تمایــز قائــل شــوید‪ .‬ایــن را مــی تــوان بــا انتخــاب‬ ‫یــک بــازه زمانــی بزرگتــر بــه جــای یــک ســال یــا چنــد مــاه انجــام‬ ‫داد‪ .‬در ابتــدا بــه ســراغ وســیع تریــن چارچــوب زمانــی برویــد‬ ‫( ‪ 2004‬تــا کنــون)‪ .‬ایــن بــه داشــتن یــک ایــده کلــی در مــورد‬ ‫موضــوع و روندهــای ان در طــول زمــان کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســپس ان را بــه بازه هــای زمانــی باریک تــری ماننــد ‪ 5‬ســال‬ ‫گذشــته‪ 12 ،‬مــاه گذشــته و ‪ 90‬روز گذشــته تقســیم کنیــد تــا‬ ‫ایــده ای در زمــان واقعی تــر در مــورد بــازار بــه دســت اوریــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن ترتیــب‪ ،‬مــکان را از کشــوری بــه شــهر دیگــر تقســیم‬ ‫کنیــد تــا یــک دیــد کلــی از بــازار محلــی داشــته باشــید‪ .‬ایــن‬ ‫بــه جمـع اوری اطالعــات دقیق تــر دربــاره برنــد‪ ،‬در ســطح ریــز‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه مثــال قبلــی کولــر گازی‪ ،‬دیدیم که الگوهای تقاضای‬ ‫ان بــا اســتفاده از موقعیــت هنــد یکنواخت اســت‪ .‬بــا این حال‪،‬‬ ‫هنگامــی کــه ان را بــه مکان هــای خــاص تقســیم می کنیــم‪ ،‬در‬ ‫طــول ‪ 5‬ســال گذشــته‪ ،‬متوجــه می شــویم کــه الگوهــای تقاضــا‬ ‫بــه طــور قابــل توجهــی تغییــر می کنــد‪ .‬ایــن اطالعــات مــکان و‬ ‫زمــان خــاص بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا برنامــه کســب و کار یــا‬ ‫اســتراتژی محتــوای خــود را سفارشــی کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت بخواهیــد بخوانیــد‪ :‬ســئو بــرای‬ ‫بازاریابــی دیجیتــال موفــق‬ ‫‪ .4‬بــرای تحقیقــات بــازار بهتــر‪ ،‬کلمــات کلیــدی رونــد‬ ‫صعــودی و رونــد نزولــی را مقایســه کنیــد‬ ‫دو نــوع کلمــه کلیــدی وجــود دارد ‪ -‬یکــی کــه بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی تــر وجــود دارد و دیگــری بــرای مــدت زمــان کوتــاه تری‬ ‫وجــود دارد‪ .‬تحقیقــات ســریع در ‪ Google Trends‬نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه کــدام کلمــه کلیــدی اســت ‪-‬‬ ‫کلمــه کلیــدی بــا رونــد صعــودی – اگــر یــک کلمــه کلیــدی در‬ ‫بلندمــدت رونــد صعــودی داشــته باشــد‪ ،‬بــه ایــن معنی اســت‬ ‫کــه یــک رونــد پایــدار بــرای ایجــاد محتــوا اســت‪.‬‬ ‫کلمــه کلیــدی بــا رونــد نزولــی – اگــر یــک کلمــه کلیــدی در‬ ‫بلندمــدت رونــد داشــته باشــد امــا بــه ارامــی کاهــش یابــد‪،‬‬ ‫بــه ایــن معنــی اســت کــه کاربــران عالقــه خــود را بــه ان از‬ ‫دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه از ‪ Google Trends‬بــرای تحقیقــات بــازار‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬بســیار مهــم اســت کــه بدانیــد ایجــاد‬ ‫محتــوا بــر روی کلمــات کلیــدی بــا رونــد صعــودی همیشــه‬ ‫پــاداش بیشــتری دارد‪ ،‬زیــرا باعــث جــذب ترافیــک بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی مــی شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬قابــل توجــه اســت کــه‬ ‫چگونــه تقاضــا بــرای کالس های انالین از اواســط ســال ‪2020‬‬ ‫بــه دلیــل بیمــاری همــه گیــر افزایــش یافــت‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫تقاضــا بــرای کالس هــای فیزیکــی در پاییــن تریــن حــد خــود‬ ‫قــرار داشــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بــا گذشــت زمــان و مقابلــه موفــق بــا‬ ‫همه گیــری‪ ،‬کالس هــای انالیــن بــه تدریــج محبوبیــت خــود را‬ ‫از دســت می دهنــد و کالس هــای فیزیکــی بــه تدریــج افزایش‬ ‫می یابنــد‪ .‬بنابرایــن اگــر صاحــب یــک موسســه اکادمیــک یــا‬ ‫مربیگــری یــا حرفــه ای هســتید‪ ،‬ایــن بینش ارزشــمند در مورد‬ ‫کلمــات کلیــدی رونــد صعــودی و رونــد رو به پایین با اســتفاده‬ ‫از ‪ Google Trends‬بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا کالس هــای‬ ‫خــود را برنامــه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬اغلب از گزینه های جستجوی پیشرفته استفاده کنید‬ ‫یکــی از ویژگــی هــای بســیار منحصــر بــه فــرد ‪Google‬‬ ‫‪ Trends‬کــه عمومــا ًتوســط کاربــران ‪ Google Trend‬نادیــده‬ ‫گرفتــه مــی شــود‪ ،‬همیــن ویژگــی مــی باشــد‪:‬‬ ‫ جستجوی وب (تنظیمات پیش فرض)‬‫ جستجوی تصویر‬‫ جستجوی اخبار‬‫ خرید گوگل‬‫ جستجوی ‪YouTube‬‬‫هــر زمــان کــه از ‪ Google Trends‬بــرای تحقیقــات بــازار‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه روی همــه ایــن‬ ‫فیلدهــا کلیــک کــرده ایــد‪ .‬هــر بخــش منجــر بــه ســرنخ هــای‬ ‫متفاوتــی بــه بازارهــای بالقــوه خواهــد شــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫بــه ایجــاد ایــده هــای جدیــد بــرای کلمــات کلیــدی بــرای‬ ‫محتــوای شــما کمــک مــی کنــد و در مــورد شــرکت هــای رقیــب‬ ‫نیــز ایــده مــی دهــد‪ .‬در ادامــه مثــال‪ ،‬کلمــه کلیــدی «‪Air‬‬ ‫‪ »Conditioners‬را جســتجو مــی کنیــم و از ویژگــی ‪Google‬‬ ‫‪ Shopping‬اســتفاده مــی کنیــم و ایــن چیــزی اســت کــه بــه‬ ‫دســت مــی اوریــم‪.‬‬ ‫همــه موضوعــات مرتبــط بــه مــا یــک ایــده منصفانــه در مــورد‬ ‫رتبــه بنــدی شــرکت هــای رقیــب مختلــف ‪ A.C‬مــی دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گزینــه «‪ »Rising‬در بــاالی صفحــه کلیــد‬ ‫مربوطــه توجــه کنیــد‬ ‫هــر زمــان کــه از ‪ Google Trends‬بــرای تحقیقــات بــازار‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه روی همــه ایــن‬ ‫فیلدهــا کلیــک کــرده ایــد‪ .‬هــر بخــش منجــر بــه ســرنخ هــای‬ ‫متفاوتــی بــه بازارهــای بالقــوه خواهــد شــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫بــه ایجــاد ایــده هــای جدیــد بــرای کلمــات کلیــدی بــرای‬ ‫محتــوای شــما کمــک مــی کنــد و در مــورد شــرکت هــای رقیــب‬ ‫نیــز ایــده مــی دهــد‪ .‬در ادامــه مثــال‪ ،‬کلمــه کلیــدی «‪Air‬‬ ‫‪ »Conditioners‬را جســتجو مــی کنیــم و از ویژگــی ‪Google‬‬ ‫‪ Shopping‬اســتفاده مــی کنیــم و ایــن چیــزی اســت کــه بــه‬ ‫دســت مــی اوریــم‪.‬‬ ‫همــه موضوعــات مرتبــط بــه مــا یــک ایــده منصفانــه در مــورد‬ ‫رتبــه بنــدی شــرکت هــای رقیــب مختلــف ‪ A.C‬مــی دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گزینــه «‪ »Rising‬در بــاالی کلمــات کلیــدی‬ ‫مرتبــط توجــه کنیــد‪ .‬ایــن گزینــه «‪ »Rising‬یــک ابــزار بســیار‬ ‫موثــر بــرای ‪ SEO‬اســت‪ ،‬زیــرا روندهــای جدیــد اینــده را نشــان‬ ‫مــی دهــد‪ .‬تحقیــق کامــل در مــورد کلمــات کلیــدی «در حــال‬ ‫افزایــش» بــه شــدت بــه نویســندگان محتــوا توصیــه مــی‬ ‫شــود‪ ،‬زیــرا ممکــن اســت شــما را بــه یــک موضــوع پرطرفــدار‬ ‫هدایــت کننــد و موقعیــت اول را در صفحــه جســتجوی‬ ‫‪ Google‬کســب کننــد‪.‬‬ ‫دالرهای که خرج سفر نشد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــان کالهبــرداری ‪5‬‬ ‫میلیارد ریالی از یک شهروند کرمانی از طریق فضای‬ ‫مجــازی خبــر داد و گفــت‪ :‬مراقــب دام مشــاورین و‬ ‫وکالی مهاجرتــی در فضــای مجــازی باشــید‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدرضــا رضایــی در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬طی مراجعــه یــک شــهروند کرمانــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا در خصــوص کالهبــرداری ســایبری‬ ‫در فضــای مجــازی توســط یــک مشــاور مهاجرتــی‬ ‫پرونــده بالفاصلــه در دســتور کار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ل امــده مشــخص‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات بـ ه عمـ ‬ ‫شــد شــاکی کــه قصــد خــروج از کشــور را داشــته‬ ‫بــا فــردی در فضــای مجــازی کــه خــود را مشــاور‬ ‫مهاجرتــی معرفــی کــرده بــود اشــنا شــده و بــا وعــده‬ ‫فراهم کردن اقدامات ســفر در کشــور مقصد‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ 5‬میلیــارد ریــال را طــی چنــد مرحلــه بــه حســاب وی‬ ‫واریــز نمــوده اســت کــه پــس از ان شــخص مشــاور‬ ‫ارتبــاط بــا قربانــی خــود را قطــع مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رضایــی بیــان کــرد‪ :‬از انجــا کــه دامنــه‬ ‫جــرم ایــن متهــم وســیع ارزیابــی گردیــد بــا اقدامــات‬ ‫فنــی و تحقیقــات خــاص پلیســی متهــم خانمــی‬ ‫بــا هویــت معلــوم بــه همــراه همدســتش مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و پرونــده بــه دســتگاه‬ ‫قضایــی ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه پیچیدگی هــا و محدودیت هــای‬ ‫برخــی کشــورها از لحــاظ پذیــرش مهاجرگفــت‪:‬‬ ‫گرفتــن اقامــت کشــورهای دیگــر و زندگــی یــا‬ ‫تحصیــل در یــک محیــط جدیــد بــا قوانیــن و شــرایط‬ ‫متفــاوت‪ ،‬کار اســانی نیســت وافــرادی کــه قصــد‬ ‫دارنــد مهاجــرت قانونــی داشــته باشــند و بــدون‬ ‫ایجــاد مشــکل از کشــور خــود خــارج شــوند‪ ،‬بایــد‬ ‫از طریــق رســمی پیگیــر امــور مهاجــرت خــود بــوده و‬ ‫فریــب تبلیغــات فضــای مجــازی را نخورنــد‪.‬‬ ‫کسب مال نامشروع‬ ‫با کپی کارت بانکی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری و انهــدام بانــد خانوادگــی‬ ‫اســکیمر خبــر داد‬ ‫ســرهنگ علــی اکبــر قرائــی پــوردر تشــریح خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تشــکیل بیــش از ‪ 5‬پرونــده در خصــوص‬ ‫برداشــت غیــر مجاز‪،‬رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان اداره عملیــات ویــژه پلیــس‬ ‫فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی دامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات شــکات کــه‬ ‫شــامل ســه پزشــک و دو کاســب کار مشــهدی بودنــد‬ ‫مشــخص شــد برداشــت غیــر مجــاز از حســاب بانکــی‬ ‫افــراد قربانــی؛ پــس ازخریــد از ســوپر مارکتــی مشــترک‬ ‫رقــم خــورده اســت کــه ظــن کارشناســان پلیس فتــا در‬ ‫خصوص وجود دســتگاه اســکیمر درگوشــه ای از شــهر‬ ‫مشــهد مقــدس قــوت گرفت و تحقیقات کارشناســان‬ ‫اداره عملیــات ویــژه خراســان رضــوی حــول محــور‬ ‫ســارق یــا ســارقین بــه همــراه دســتگاه اســکیمر ادامــه‬ ‫یافــت و ســرنخهایی از عاملیــن برداشــت غیــر مجــاز از‬ ‫حســاب شــکات موصــوف بدســت امــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪:‬در ادامــه بررس ـی های‬ ‫صــورت گرفتــه توســط پلیــس فتــا مشــخص شــد بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه متهمیــن بــا بــکار گیری شــگردهای‬ ‫متعــددی نســبت بــه پولشــویی و تغییر مبــدا وجوه‬ ‫ســرقتی قصــد گمــراه نمــودن افــکار پلیــس و از بین‬ ‫بــردن رد پــای خــود را داشــتند کارشناســان اداره‬ ‫عملیــات ویــژه پلیــس فتــا پــس از تــاش هــای‬ ‫بــی وقفــه شــبانه روزی و مســتمر ســرنخ هایــی از‬ ‫هویــت متهمیــن را بدســت اوردنــد ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا بدســت اوردن اطالعــات‬ ‫هویتــی از متهمیــن ‪،‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضایــی پــس از تعقیــب و گریــز‬ ‫‪ 3‬متهــم را در مخفیــگاه هــای متفاوتــی دســتگیر‬ ‫کردنــد و بــه همــراه تجهیــزات رایانــه ای ‪ ،‬چهــار‬ ‫دســتگاه اســکیمر و یــک دســتگاه چاپگــر کارت‬ ‫بانکــی و بیــش از هــزار فقــره کارت بانکــی خــام‬ ‫کشــف و بــه مــکان پلیــس فتــا منتقــل نمودنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫بافت تاریخی گرگان‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫‪210‬‬ ‫‪ -716‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-716‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/05‬شعبان‪/‬‬ ‫‪05 - 2023‬‬ ‫‪/26 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫یکشنبه ‪12//07‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫التین جرجانی‪ ،‬نویسنده ترکمن باور دارد؛‬ ‫اعجاز دوتار ترکمن در انسان‬ ‫طوفان به پا می کند‬ ‫حسن حسینی نژاد ‪ -‬التین جرجانی‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر‬ ‫ترکمــن و مولــف کتــاب «قصه هــای دوتــار»‪ ،‬معتقــد اســت‪:‬‬ ‫هرگــز نمی تــوان در برابــر اعجــاز دوتــار ترکمــن بی تفــاوت بــود‬ ‫و یــا به اســانی از کنــارش گذشــت‪.‬‬ ‫اعجاز دوتار ترکمن در انسان طوفان به پا می کند‬ ‫التیــن جرجانــی‪ ،‬نویســنده و پژوهشــگر ترکمــن ‪ ،‬دربــاره کتــاب‬ ‫«قصه هــای دوتــار» گفــت‪ :‬انچــه در ایــن کتــاب می خوانیــد‪،‬‬ ‫تنهــا قصه هــای ســاز دوتــار ترکمــن نیســت؛ بلکــه مجموعـه ای از‬ ‫دانســتی ها در ارتباط با موســیقی ترکمن اســت‪ .‬این موســیقی‬ ‫بــا نــام موســیقی مقامــی‪ ،‬همــراه بــا داســتان های خلــق ان در‬ ‫نــزد ترکمن هــا از جایــگاه بســیار معتبــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ی مــادران‬ ‫وی افــزود‪ :‬درگذشــته قصه هــا دربــاره دوتــار کنــار الالی ‬ ‫بــرای کــودکان و جوانــان بســیار لذت بخــش بــود‪ .‬از مطالعــه‬ ‫مفاهیــم ایــن قصه هــا بــه مجموعــه ای از مســائل اموزشــی‪،‬‬ ‫تعلیــم و تربیــت و باورهــای دینــی اشــنا می شــویم؛ از جملــه‬ ‫اینکــه گذشــتگان ترکمــن بــا موســیقی‪ ،‬ارزوهــای خــود و شــیوه‬ ‫زیســتن را بیــان می کردنــد‪.‬‬ ‫جرجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب «قصه هــای دوتــار» را بــا‬ ‫همــکاری پــدرش موســی جرجانــی‪ ،‬نویســنده و پژوهشــگر در‬ ‫‪ 113‬صفحــه بــه رشــته تحریــر دراورده اســت‪ ،‬دربــاره ترکمن هــا‬ ‫گفــت‪ :‬ترکمن هــا یکــی از اقــوام قدیمــی ایــران اســامی هســتند‬ ‫کــه عمدتــا ًدر محــدوده کوه هــای گلــی داغ در شــرق گلســتان‪،‬‬ ‫هم مــرز اســتان خراســان شــمالی تــا اب هــای نیلگــون دریــای‬ ‫خــزر در غــرب‪ ،‬در ســطح شــهرها و روســتاها پراکنده انــد‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه ویژگــی خــاص محیط زیســت ترکمن هــا‪ ،‬این محــدوده‬ ‫در اغلــب کتاب هــای تاریخــی بــه ترکمن صحــرا شــهرت پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫مولــف کتــاب «قصه هــای دوتــار» دربــاره اقــوام و مناطــق‬ ‫ترکمن نشــین اســتان گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬در کنــار گنبــدکاووس بــا‬ ‫جمعیتــی حــدود ‪ 300‬هــزار نفــر کــه به نوعــی مرکــز ترکمن هــای‬ ‫ایــران در اســتان گلســتان بــه شــمار مــی رود‪ ،‬شــهرهای بنــدر‬ ‫ترکمــن‪ ،‬گمیشــان یــا گمیــش تپــه‪ ،‬سیمین شــهر ـ بنــاور‪ ،‬قارقی‪،‬‬ ‫کتــوک ـ ‪ ،‬اق قــا‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬اینچــه بــرون‪ ،‬انبــار اولــوم‪،‬‬ ‫ســفلی و اق اّبــاد از دیگــر شــهرها و مناطــق ترکمــن از دیگــر‬ ‫تاتار ُ‬ ‫مناطــق ترکمن نشــین اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــران‪ ،‬چهــار طایفــه بــزرگ ترکمــن وجــود دارد‪.‬‬ ‫«گــوگالن» در شــرق‪« ،‬تِکــه» در گنبــد و اطــراف ان‪« ،‬یمــوت»‬ ‫کــه شــامل جعفربــای و اتابــای اســت ـ اتابــای در اق قــا و‬ ‫محــدوده غــرب گنبــد و جعفربــای عمدتــا ً در غــرب اق قــا و‬ ‫ســاحل دریــای خــزرـ و «نخــور» کــه در راز و جــرگالن شهرســتان‬ ‫بجنــورد ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده ترکمــن پیــش از معرفــی کتابــش‪ ،‬دربــاره‬ ‫موســیقی ترکمن صحرا‪ ،‬گفت‪ :‬موســیقی ترکمن جزئی از اداب‬ ‫و ســوم‪ ،‬اییــن و باورهــای ایــن قــوم اســت‪ .‬موســیقی ترکمــن‬ ‫بازندگــی عشــایری و محیط زیســت ان هــا پیونــدی دیرینــه دارد و‬ ‫بیانگــر داســتان های کــوچ عشــایر و فــراز و نشــیب های زندگــی‬ ‫ایــن قــوم در طــول تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫جرجانــی ادامــه داد‪ :‬هــر قطعــه اهنــگ موســیقی ترکمــن‬ ‫بیانگــر گوش ـه ای از تاریــخ و فرهنــگ نانوشــته ترکمن هــا اســت‬ ‫و به عنــوان «موســیقی مقامــی» شــناخته می شــود‪ .‬مقام هــا‬ ‫و اهنگ هــای موســیقی ترکمــن‪ ،‬بــا االت خــاص خــود توســط‬ ‫خواننــدگان و نوازنــدگان کــه در اصطــاح ترکمنــی بــه ان هــا‬ ‫«باغشــی» می گوینــد‪ ،‬اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره االت موســیقی ترکمــن خصوصــا ً ســاز دوتــار کــه‬ ‫کتــاب پیــش رو بــر مبنــای ان بــه رشــته تحریــر درامــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دوتــار (تامدیــرا)‪ ،‬کمانچــه (قجــاق)‪ ،‬نــی هفت بنــد (یــدی‬ ‫بوقــون تویــدوک)‪ ،‬زنبــورک (قوپوز‪ -‬قاویز) از االت رایج موســیقی‬ ‫ترکمن اســت که در بین این االت‪ ،‬دوتار ســازی بســیار ســنتی‪،‬‬ ‫قدیمــی و محبــوب محســوب شــده و اغلــب مقام هــا به وســیله‬ ‫ان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫جرجانــی ادامــه داد‪ :‬در بیــن ترکمن هــا نوازنــدگان بــه ســاز دوتار‬ ‫عالقــه خاصــی دارنــد و بــه ان فوق العــاده احتــرام گذاشــته و‬ ‫عشــق می ورزنــد و باغشــی هــا بــا عشــق و عالقــه دوتــار دســت‬ ‫می گیرنــد‪ .‬نقــل اســت کــه در زمان هــای قدیــم‪ ،‬باغشــی هــا‬ ‫بــدون وضــو گرفتــن هرگــز دســت بــه دوتــار نمی زدنــد‪.‬‬ ‫جرجانــی دربــاره پایــان ایــن قصــه‪ ،‬گفــت‪ :‬جشــن عروســی‬ ‫حاجــی و بهــار گل برپــا می شــود‪ .‬در ایــن جشــن یکــی از‬ ‫شــاگردان حاجــی کــه ان روز در مجلــس خــان حضــور‬ ‫داشــت‪ ،‬به منظــور قدردانــی و تجلیــل از اســتادش‪ ،‬ان‬ ‫اهنــگ را اجــرا کــرده و ان مقــام را «حاجــی غــوالق» بــه‬ ‫معنــی چــوالق یــا دســت بریده می نامــد‪.‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫کوه االداغ بجنورد‬ ‫دکتــر حســن ســتایش ‪ -‬االداغ نــام کوهــی اســت واقــع در ‪ 25‬کیلومتــری جنــوب شــهر‬ ‫بجنــورد کــه بــا جهــت جنــوب شــرقی‪ -‬شــمال غربــی‪ ،‬دارای مختصــات جغرافیایــی ‪ 57‬درجه‬ ‫و ‪ 11‬دقیقــه و عــرض جغرافیایــی ‪ 37‬درجــه و ‪ 47‬دقیقــه و ارتفــاع ‪ 2826‬متــر از ســطح‬ ‫دریاســت ‪ .‬ایــن کــوه جــزء رشــته کوهــی بــه نــام االداغ نیــز هســت کــه به مــوازات مــرز ایران‬ ‫و ترکمنســتان از غــرب بــه شــرق کشــیده شــده اســت ‪.‬ارتفاعــات ایــن رشــته کــوه در ادامــه‬ ‫کوه هــای البــرز میانــی و اســتان خراســان شــمالی واقــع شــده اند کــه همــراه ارتفاعــات بینالود‬ ‫در خراســان رضــوی‪ ،‬رشــته کوه االداغ‪ -‬بینالــود را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫در ســفرنامه هــای ســهام الدولــه بجنــوردی (صــص ‪1‬و‪ ) 2‬امــده اســت کــه اســامی بجنــورد و‬ ‫االداغ را کردهــا از قرابــاغ اورده انــد‪ .‬ایــن ادعــا در کتــاب تاریــخ مشــاهیر خراســان شــمالی‬ ‫(ص ‪ ) 320‬هــم بدیــن صــورت مطــرح شــده اســت‪ « :‬بعضــی اســامی کوههــا را کردهــا بــا‬ ‫خــود از قفقــاز همــراه اورده انــد مثــل کــوه االداغ کــه مرتفــع تریــن کــوه بجنــورد اســت ‪».‬‬ ‫مفهــوم ایــن ســخن ایــن اســت ترکانــی کــه از زمــان غزنویــان و ســلجوقیان در ایــن دیــار و‬ ‫بخصــوص در دامنــه کــوه االداغ و اطــراف ان زندگــی مــی کردنــد نمــی توانســتند نامــی بــه‬ ‫زبــان ترکــی بــرای ان انتخــاب کننــد و لــذا ایــن کــوه در نــزد انــان همچنــان بــی نــام و نشــان‬ ‫مانــد تــا اینکــه بعــد از هفــت قــرن کردهــا بــه دنبــال کوچشــان بــه ایــن منطقــه نــام ترکــی‬ ‫االداغ را از قفقــاز و قرابــاغ بــا خــود بــه همــراه اوردنــد !‬ ‫بــه راســتی ‪ ،‬چــرا بایــد کردهــا نــام ترکــی روی ایــن کــوه بگذارنــد؟ در حالیکــه اگــر بناســت‬ ‫انهــا نــام ایــن کــوه را تعییــن کننــد بایــد نــام کــردی بــرای ان انتخــاب مــی کردنــد؛ چنانکــه‬ ‫زمانــی کــه انهــا در اخــال روســیه تــزاری ســکونت داشــتند « دامــان کــوه» را کــه دامنــه اش به‬ ‫ســمت کویــر خــوارزم امتــداد دارد بــه نــام « کوههــای کــردان» نامگــذاری کردند ( تاریــخ ایران‬ ‫باســتان‪ ،‬ج‪ 3‬ص ‪ . )2186‬وانگهــی چــرا ترکهــای ارزنجــان بــرای ییــاق الــه داغ و ترکهــای‬ ‫همــدان بــرای کوههــای االداغــار قــادر بــه انتخــاب نــام ترکــی بودنــد ولــی ترکهــای شــمال‬ ‫خراســان چنیــن توانایــی را نداشــتند ؟‬ ‫بــه نظــر مــی رســد چنیــن نیســت کــه کــوه االداغ بجنــورد توســط کردهــا نامگــذاری شــده‬ ‫اســت ‪ .‬گــو اینکــه ترکــی بــودن کلمــه االداغ مــی توانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه این نــام از زمان‬ ‫غلبــه تــرکان بــه ایــن منطقــه بــه یــادگار باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه برابــر اســناد تاریخــی االداغ بــا تعابیــر مختلــف االطــاق‪ ،‬التــاق ‪،‬‬ ‫االتــاق‪ ،‬االتــاغ‪ ،‬الــداغ و الــه داغ همــواره ییــاق پادشــاهان مغــول بــوده اســت‪ .‬اینکه محققا ً‬ ‫ایــن مــکان در کجــا قــرار داشــته‪ ،‬همیــن قــدر از قرایــن معلــوم اســت کــه االطــاق شــهری‬ ‫یــا مرغــزاری بــوده اســت در اذربایجــان و جنــوب قفقــاز و شــرق ارمنســتان کنونــی ( تاریــخ‬ ‫جهانگشــای جوینــی‪ ،‬ج‪ ، 1‬ص‪ .) 61‬برگردیــم بــه وجــه تســمیه االداغ کــه نــام کوهــی در‬ ‫جنــوب شــهر بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫برخــی معتقدنــد کــه االداغ در حقیقــت همــان اللــه داغ اســت کــه در اثــر تحریــف اوایــی‬ ‫تبدیــل بــه االداغ گردیــده اســت‪ .‬ایــن نــام گــذاری بــه زمــان حکومــت عثمانــی بــر مــی گــردد‬ ‫کــه در اســیای میانــه بــه کوههــای االداغ فعلــی اطــاق مــی شــد‪ (.‬فرهنــگ کوههای کشــور) ‪.‬‬ ‫البتــه بعدهــا اللــه داغ را بــه ترکــی اصیــل «تانــری داغــی» ( کــوه خــدا) تبدیــل کردنــد ( تاریــخ‬ ‫عثمانــی ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪ .)665‬بدیهــی اســت ایــن نامگــذاری ریشــه در حکومــت دینــی حاکــم بــر‬ ‫ســرزمینهای اناطولــی دارد و نمــی توانــد منســوب بــه گذشــته ســرزمین شــمال خراســان باشــد‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر تصــور مــی کننــد کــه ایــن لغــت در اصــل اَلَــه داغ اســت و الــه در فارســی بــه‬ ‫معنــای عقــاب اســت ( لغتنامــه دهخــدا)؛ و داغ نیــز کلمــه ای ترکــی بــه معنــای کــوه اســت‬ ‫کــه در مجمــوع االداغ یعنــی کــوه عقــاب‪.‬‬ ‫تحلیــل ســاختواژی فــوق بــر قیــاس تحلیــل معنــای کــوه المــوت انجــام شــده اســت کــه‬ ‫دکتــر معیــن ان را مرکــب از ( الــه ‪ +‬امــوت) مــی دانــد ‪ .‬در ایــن ترکیــب « الــه» بــه معنــای‬ ‫عقــاب و «امــوت» بــه معنــای اشــیانه اســت و الــه امــوت بــه تدریــج در اثــر کثــرت اســتعمال‬ ‫تبدیــل بــه المــوت شــده اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل اعتمادالســلطنه در مــراه البلــدان ( ص‬ ‫‪ )271‬در توصیف االداغ بجنورد می نویســد ‪ « :‬االداغ کوهی اســت مرتفع و ســبز و خوش‬ ‫هــوا کــه قــوش طــرالن در ان مســکن گزینــد و ایــن مــرغ شــکاری کــه مطبــوع طبــع ســاطین‬ ‫اســت در کمتــر کوهــی یافــت گــردد‪» .‬‬ ‫ایــن تحلیــل بــه دو دلیــل دچــار اشــکال اســت ‪ :‬اوال ًدر نامگــذاری یــک مــکان جغرافیایــی در‬ ‫ابتــدای امــر هیچــگاه از ترکیــب واژگان دو زبــان متفــاوت نامگــذاری نمــی شــود ؛ بلکــه تمــام‬ ‫اجــزای یــک جاینــام از واژگان یــک زبــان انتخــاب مــی شــود ‪ .‬یعنــی اگــر ترکهــا نــام یــک کــوه‬ ‫را انتخــاب کننــد مســلما ًترکیبــی از تکواژهــای ترکــی را بــه کار خواهنــد بــرد؛ ماننــد ‪ :‬یمان ‪+‬‬ ‫داغــی؛ و اگــر فارســی زبانــان انتخــاب کننــد همه اجــزای ان جاینام را تکواژهای زبان فارســی‬ ‫تشــکیل خواهــد داد ؛ ماننــد‪ :‬فیــروز ‪ +‬کــوه‪ .‬در حقیقــت ‪ ،‬هیــچ جاینامــی نیمــه ترکــی یــا‬ ‫نیمــه فارســی انتخــاب نمــی شــود ؛ مگــر اینکــه بــه دلیــل نبــودن واژه ای در ان زبــان گریــزی‬ ‫از قــرض گیــری از زبــان دیگــر نباشــد و یــا اینکــه بعدهــا تغییــرات و تحریفاتــی در اصــل واژه‬ ‫رخ بدهــد‪.‬‬ ‫ثانیــا ً کلمــه ای بــه عنــوان «الــه» بــه معنــای عقــاب در زبــان ترکــی وجــود ندارد بلکــه معادل‬ ‫عقــاب در زبــان ترکــی بایقــوش اســت نــه اَلَــه‪ .‬بنابرایــن معنــای اشــیانه عقــاب یــا کــوه عقاب‬ ‫در مــورد االداغ صــدق نمــی کنــد‪.‬‬ ‫واژه االداغ قطعــا ًاز دو تکــواژ ترکــی تشــکیل شــده اســت ‪ .‬اینکــه واژه « داغ » بــه معنــای‬ ‫کــوه ریشــه ترکــی دارد جــای مناقشــه نیســت ؛ امــا «اال» در زبــان ترکــی چندیــن معنــا دارد و‬ ‫در هــر معنایــی بــه مصــداق خاصــی از کــوه داللــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫یــک معنــای اال در لغــت ابلــق ‪ ،‬رنگــی و دو رنــگ ‪ ،‬ســیاه و ســفید اســت ( فرهنــگ ســنگالخ)‬ ‫که االداغ به این معنا برای بســیاری از مناطق مرتفع که برف روی ان تا مدتی از تابســتان‬ ‫گذشــته خودنمایــی مــی کنــد بــه کار مــی رود ( فرهنــگ جغرافیایــی ایــران‪ -‬خراســان)‪ .‬نمونــه‬ ‫ان‪ ،‬کــوه االداغــار ترکیــه اســت کــه قلــه ان هرگــز خالــی از برف نیســت‪.‬‬ ‫ولی اال به معنای ســرخ نیمرنگ نیز هســت ( همان)‪ .‬مصداق این معنا رشــته کوههای‬ ‫جالبــی اســت کــه بــه رنگهــای قرمــز و ســبز نارنجــی و زرد بیــن تبریــز و زنجــان بــه چشــم مــی‬ ‫خــورد ‪ .‬ایــن اثــر هنــری کــه از شــگفتیهای خلقــت اســت در جهــت شــمال غربــی و جنــوب‬ ‫شــرقی قــرار دارد و کوههــای رنگــی االداغــار نامیــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫واژه االداغ گاهــی در کتــب تاریخــی بــه صــورت االطــاق یــا االطــاغ (بــه معنــای طــاق بلنــد و‬ ‫رفیــع ) امــده اســت کــه نــام شــهر یــا ییالقــات و کوههایــی در اذربایجــان ‪ ،‬ارمنســتان و ترکیــه‬ ‫بــوده اســت ‪ .‬در ایــن ترکیــب واژگانــی پیشــوند «اال» بــه معنــای بلنــد و رفیــع اســت و طــاغ(‬ ‫طــاق) همــان داغ اســت کــه در زبــان ترکــی بــه معنــای کــوه مــی باشــد ( تاریــخ ادبیــات در‬ ‫ایــران در قلمــرو زبــان پارســی ‪ ،‬ج‪ 3‬صــص ‪ 310‬و ‪.) 382‬‬ ‫االداغ بجنــورد نیــز نــام کوهــی اســت کــه در ان اال بــه معنــای بلنــد اســت زیــرا اوال ًان‬ ‫ویژگیهــای رنگانــگ بــودن و یــا ابلــق بــودن را نــدارد و چنیــن نیســت کــه همــواره پوشــیده از‬ ‫بــرف باشــد ‪ .‬ثانیــا ًاز انجــا کــه بــه بلندتریــن قلــه ایــن کــوه کــه از کــف دره مجــاور ‪ 1403‬متــر‬ ‫ارتفــاع دارد قلــه« بابــا بلنــد» مــی گوینــد االداغ بــه معنــای کــوه بلنــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن نامگــذاری بــه دوره ســلجوقیان بــاز مــی گــردد کــه نخســتین بار ترکمانــان غز به منطقه‬ ‫شــمال خراســان امدنــد و در دامنــه ایــن کــوه ســاکن شــدند (تاریــخ ایــران ازاغــاز تــا انقــراض‬ ‫ساســانیان ص ‪ . )273‬در حقیقــت ایــن نــام توســط ترکمانــان غــز وســلجوقی روی ایــن کــوه‬ ‫گــذارده شــده اســت ‪ .‬دلیــل دیگــر صــدق ایــن ســخن ایــن اســت کــه «اال» در زبــان ترکمنــی‬ ‫بــه معنــای بلنــد اســت و در فرهنــگ ترکمنــی ‪ -‬فارســی ســینا ( نســخه خطــی) االداغ بــه‬ ‫عنــوان یــک مدخــل واژگانــی مســتقل امــده و بــه معنــای رشــته کــوه بلنــد توصیــف گردیــده‬ ‫اســت ‪ .‬پــس االداغ در منطقــه شــمال خراســان بــه معنــای کــوه رفیــع و بلنــد اســت‪.‬‬ ‫امــا در منطقــه بجنــورد ایــن کــوه را « اَلَــه داغ» ‪ /‬نیــز مــی گوینــد‪ .‬علتــش ایــن اســت کــه‬ ‫اصــل واژه االداغ « الَــه داغ» ‪ /‬اســت کــه بــا اعمــال فراینــد هماهنگــی اوایــی « الــه» ‪ /‬در‬ ‫ترکــی اذربایجانــی تبدیــل بــه اال ‪ /‬و در ترکــی بجنــوردی تبدیــل بــه اَلَــه‪ / ?ala /‬شــده اســت‪.‬‬ ‫قاعــده فراینــد همگونگــی اوایــی در زبــان ترکــی بســیار متــداول اســت ‪ .‬درســت ماننــد کلمــه‬ ‫« قــارداش» در ترکــی بجنــوردی کــه در ترکــی تبریــزی تبدیــل بــه قَــردَش شــده اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫واکــه هــر هجــا بــه واکــه هجــای مجــاور تبدیــل مــی شــود کــه در اینجــا یــا واکه پیشــین ‪ ،‬بــاز و‬ ‫گســترده ( ‪ )a َ-‬اســت و یــا واکــه پســین ‪ ،‬بــاز و گــرد (ا‪ .) -‬در حقیقــت واژه الــه داغ همگــون‬ ‫شــده واژه الــه داغ اســت‪.‬‬ ‫در مــورد تعبیــر «الــه داغ» مــی تــوان بــه کوههایــی اشــاره کــرد کــه در زمــان صفویــه در‬ ‫قلمــرو والیــت ترجــان قــرار داشــت و نامشــان بــه همیــن صــورت تلفــظ مــی شــد‪ (.‬فتوحــات‬ ‫شــاهی ‪،‬ص ‪ )180‬و در مــورد تعبیــر «اَلَــه داغ » مــی تــوان از ییالقــات پادشــاهان صفــوی‬ ‫یــاد کــرد کــه در کتابهــای تاریخــی خالصــه التواریــخ (ج ‪،1‬ص‪ )74‬و خلد برین ایــران در روزگار‬ ‫صفویــان ( ص ‪ )124‬ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا بیشــترین بســامد وقــوع صــورت «الــه داغ» در کتابهــای تاریخــی لفظ «االداغ » اســت‬ ‫بــا هــر معنایــی کــه بــر ان مترتــب باشــد ‪ .‬علتــش ایــن اســت کــه هماهنگــی اوایــی صرفــا ً‬ ‫در مــورد «الــه » ‪ /‬صــورت نمــی گیــرد کــه تبدیــل بــه اَلَــه ‪ /‬مــی شــود یــا اال ‪ /‬؛ بلکــه واژه‬ ‫«داغ» هــم جزئــی از کلمــه اســت کــه در ان واکــه ‪ /‬در تغییــرات اوایــی تاثیرگــذار اســت و‬ ‫بســامد وقــوع االداغ را بیشــتر مــی کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل تلفــظ االداغ رســاتر از «اَلَــه داغ‬ ‫» و «الــه داغ» اســت ‪.‬‬ ‫امــا کــوه مــورد بحــث مــا در بجنــورد علیرغــم اینکــه در گویشــهای محلــی بــه صــورت اَلَــه‬ ‫داغ تلفــظ مــی شــود در منابــع متعــدد تاریخــی و نیــز کتابهــای فرهنــگ جغرافیایــی ایــران –‬ ‫خراســان و فرهنگ کوههای کشــور به صورت « االداغ » ‪ /‬ثبت شــده اســت ‪ .‬در همه این‬ ‫مــوارد االداغ بــه معنــای کــوه بلنــد و رفیــع اســت ؛ یعنــی کوهــی کــه ارتفــاع بلندتری نســبت‬ ‫بــه کــوه هــای اطــراف خــود دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!