روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 715 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 715

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 715

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 715

‫شنبه‬ ‫شماره ‪209 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 06‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/25-‬فوریه‪ /04-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪715 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫اقدامی از دولت سیزدهم برای عملیاتی‬ ‫شدن شیرین سازی اب خزر در گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫کم اب بری از مزایای‬ ‫زراعتاکالیپتوس‬ ‫است‬ ‫‪2‬‬ ‫بن بست مالیاتی‬ ‫برای فراریان‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪5‬‬ ‫احیای یادگار‬ ‫پیشینیان با دوتار‬ ‫و زنبورک‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫‪8‬‬ ‫کودکان و شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪7‬‬ ‫سیاست دشمن‬ ‫یاس افرینی است‬ ‫‪2‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه ‪ 06‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪715‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫اثر دانش اموز‬ ‫خراسان شمالی به مرحله‬ ‫داوری جشنواره ملی فیلم‬ ‫‪ ۱۰۰‬راه یافت‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور هنــری‪ ،‬ســینمایی‪،‬‬ ‫ســمعی و بصــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اثــر دانــش‬ ‫امــوز بجنــوردی بــا عنوان»خانــه گــرم یــخ زده «بــه‬ ‫مرحلــه داوری ســیزدهمین جشــنواره بیــن المللــی‬ ‫فیلــم ‪ ۱۰۰‬راه یافــت‪.‬‬ ‫مســعود مــرواری اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع‬ ‫‪ ۱۱‬اثــر از هشــت هنرمنــد نوجــوان اســتان بــرای‬ ‫حضــور در ســیزدهمین جشــنواره بیــن المللــی‬ ‫فیلــم ‪ ۱۰۰‬ارســال شــد کــه در نهایــت «اســما‬ ‫صدیقــی» دانــش امــوز پایــه یازدهــم رشــته ســینما‬ ‫از هنرســتان هنرهــای زیبــای بجنــورد بــه مرحلــه‬ ‫داوری راه یافــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســیزدهمین جشــنواره‬ ‫بین المللــی فیلــم ‪ ۱۰۰‬بــه همــت ســازمان‬ ‫ســینمایی ســوره اوایــل اســفندماه جــاری در تهــران‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور هنــری اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬فراخــوان و مهلــت اثــار هنرمنــدان‬ ‫اســتان بــه ایــن جشــنواره از ابتــدای ابــان تــا ‪۱۰‬‬ ‫ن امســال بــا رویکــرد «ایــران عزیــز» شــامل‬ ‫بهم ـ ‬ ‫شــاخصه های پیشــرفت‪ ،‬اخــاق‪ ،‬امیــد‪ ،‬خانــواده‪،‬‬ ‫میهــن دوســتی و عدالــت و ازادی بــود‪.‬‬ ‫مــرواری افــزود‪ :‬فیلــم هــای «کامــوا مشــکی» بــه‬ ‫کارگردانــی مهتــاب ســازدار‪« ،‬عکــس یــادگاری»‬ ‫و «انبــر» بــه کارگردانــی اســما صدیقــی‪« ،‬ذات‬ ‫حیوانــی» و «گنــج» بــه کارگردانــی ارزو خجســته از‬ ‫جملــه فیلــم هــای اراســالی بــه ایــن فراخــوان بــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬فیلم هــای کوتــاه «وُیــس» بــه کارگردانــی‬ ‫محمــد عباســپور‪« ،‬طنــاب» و «اســید» بــه‬ ‫کارگردانــی مائــده اصغــری‪« ،‬هندزفــری» بــه‬ ‫کارگردانــی نرگــس علــی نیــا‪« ،‬دســت های‬ ‫نامرئــی» بــه کارگردانــی ملیــکا جمشــیدی و «‬ ‫‪»H۲O‬بــه کارگردانــی حنانــه فیــروزه از دیگــر‬ ‫فیلم هــای ارســالی بــه ایــن جشــنواره عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مــرواری بــه برگــزاری کارگاه اموزشــی فیلم ســازی‬ ‫بــا تدریــس اســتاد کشــوری اشــاره و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫عالقمنــدان بــه حــوزه فیلــم ســازی بــا حضــور‬ ‫در ایــن کارگاه اموزشــی توانســتند فیلــم هــای‬ ‫کوتــاه ‪ ۱۰۰‬ثانیــه ای را بــرای شــرکت در جشــنواره‬ ‫بین المللــی فیلــم ‪ ۱۰۰‬تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کارگاه اموزشــی فیلــم ســازی‬ ‫و تولیــد فیلــم توســط نوجوانــان عالقمنــد بــه‬ ‫ایــن حــوزه بــه همــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی برنامه ریــزی شــده اســت خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از رویکردهــای اصلــی مــا حمایــت از‬ ‫هنرمنــدان در همــه رشــته هــای هنــری بــه ویــژه‬ ‫حــوزه فیلــم ســازی اســت‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬کســانی کــه خودشــان و‬ ‫شخصیت شــان در معــرض نابــودی و ویرانــی اســت‪ ،‬همــه‬ ‫چیــز را از ایــن زاویــه می بیننــد امــا در مقابــل‪ ،‬کســانی کــه‬ ‫دل و ذهنــی پُــر از امیــد دارنــد‪ ،‬امیدوارانــه بــه مســائل و‬ ‫تحــوالت نــگاه می کننــد کــه امیدواریــم خداونــد همــه مــا را‬ ‫موفــق بــدارد کــه بــا ایــن نــگاه‪ ،‬و بــه پشــتوانه لطــف الهــی و‬ ‫حضــور مردمــی‪ ،‬بــه وظایــف خــود با جدیت و بدون خســتگی‬ ‫و سســتی عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫سیاست دشمن‬ ‫یاس افرینی است‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز (پنج شــنبه) در‬ ‫دیــدار اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری‪ ،‬ایــن مجلــس‬ ‫م امیختگــی «جمهوریــت»‬ ‫رفیــع و بســیار مهــم را نمــاد درهـ ‬ ‫و «اســامیت» خواندنــد و بــا اشــاره بــه حضــور بی بدیــل‪،‬‬ ‫حیاتــی و مســتمر مــردم در صحنه هــای گوناگــون گفتنــد‪:‬‬ ‫بنیــه قــوی ِ مردمــی نظــام‪ ،‬ثروتــی ملــی اســت کــه خداونــد بــا‬ ‫ان‪ ،‬حجــت را بــر علمــا و همــه مســئوالن نظــام تمــام کــرده‬ ‫اســت و همــه بایــد در حفــظ و افزایــش این ســرمایه عظیم‪،‬‬ ‫بی وقفــه تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تبریــک حلــول مــاه مبــارک شــعبان و اعیــاد بــزرگ‬ ‫و شــادی افریــن ان‪ ،‬مجلــس خبــرگان را نمــاد حقیقــی‬ ‫مردم ســاالری دینــی دانســتند و افزودنــد‪ :‬ایــن مجلــس در‬ ‫م مردم ســاالری‪ ،‬منتخــب مــردم‬ ‫پرتــو تحقــق کامــا ً ســال ِ‬ ‫اســت ضمن اینکه متشــکل از علمای دین اســت و جوهره‬ ‫دینــی نظــام را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬جایــگاه‪ ،‬اهمیــت و حساســیت مجلــس‬ ‫خبــرگان را باالتــر از هــر مرکــز و مجموعــه ای در نظــام‬ ‫برشــمردند و گفتنــد‪ :‬ایــن مجلــس‪ ،‬هــم تعیین کننــده‬ ‫رهبــری‪ ،‬و هــم بــا مراقبت هــای خــود‪ ،‬تضمین کننــده ی‬ ‫وجــود و اســتمرار شــرایط رهبــری اســت کــه چنیــن جایــگاه‬ ‫عظیمــی‪ ،‬وظایــف ســنگینی را متوجــه اعضــای خبــرگان‬ ‫می کنــد و هیــچ اهمالــی در ادای ایــن وظایــف‪ ،‬در درگاه‬ ‫پــروردگار پذیرفتــه نیســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬اهتمــام خبــرگان در رســیدگی‬ ‫بــه مســائل گوناگــون کشــور را مطالبــه رهبــری و موضوعــی‬ ‫درســت دانســتند و در عیــن حــال گفتنــد‪ :‬مهمتــر از هم ـه ‬ ‫مســائل‪ ،‬پرداختــن و اهتمــام جــدی بــه وظایــف درونــی و‬ ‫بیرونــی اعضــای مجلــس خبــرگان اســت‪.‬‬ ‫ایشــان اســتمرار فعالیــت هیئــت تحقیــق مجلــس خبرگان‬ ‫در رســیدگی و مراقبــت از «حفــظ شــرایط رهبــری و انجــام‬ ‫وظایــف منــدرج در قانــون اساســی و دیگــر وظایــف قطعــی‬ ‫رهبــری» را بســیار مهــم خواندنــد و افزودنــد‪ :‬مهمتریــن‬ ‫وظیفــه رهبــری‪ ،‬رصــد و حفــظ حرکــت کلــی و حرکــت‬ ‫بخش هــای مهــم نظــام در جهــت انقــاب اســت تــا زاویـه ای‬ ‫از مســیر اصلــی پیــش نیایــد و انقــاب اســامی مثــل‬ ‫انقالب هــای دیگــر منحــرف نشــود‪.‬‬ ‫رهبرانقــاب تبییــن منطقــی‪ ،‬مســتدل و مســتمر جایــگاه‬ ‫مجلــس خبــرگان بــرای افــکار عمومــی بــه خصــوص بــرای‬ ‫نســل جــوان را دیگــر وظیفــه اعضــای ایــن مجلــس دانســتند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬تبییــن صحیــح جایــگاه ِ تعیین کننــده ی مجلــس‬ ‫خبــرگان‪ ،‬مــردم را بــا شــوق و اشــتیاق بــه پــای صندوق هــای‬ ‫رای در انتخابــات ایــن مجلــس مـی اورد؛ البتــه اعضــای ایــن‬ ‫مجلــس‪ ،‬شــانیت علمایــی نیــز دارنــد کــه وظایــف ســنگین‬ ‫دیگــری را متوجــه انهــا می کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬دشــمنی ها بــا مجلــس خبــرگان را از جنــس‬ ‫دشــمنی بــا اصــل جمهــوری اســامی خواندنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫بعضــی دشــمنی ها بــا جمهــوری اســامی مربوط به مســائل‬ ‫سیاســی و مواضــع ان در قبــال موضوعــی ماننــد فلســطین‬ ‫اســت امــا بعضــی دشــمنی ها بــا ذات نظــام اســت چــرا کــه‬ ‫ایــن نظــام در مقابــل افــراد معتقــد بــه نســخه غــرب کــه بــا‬ ‫هــر گونــه دخالــت دیــن در مســائل اجتماعــی مخالفنــد و یــا‬ ‫در برابــر ســردمداران لیبــرال دموکراســی کــه پشــت پرچــم‬ ‫دروغیــن ازادی و دموکراســی‪ ،‬نقشــه ســلطه و غــارت منابــع‬ ‫دنیــا را کشــید ه‪‎‬اند‪ ،‬ایســتاده و بــا قــرار دادن «مردم ســاالری‬ ‫و ازادی» در کنــار «دیــن» نقشــه انهــا را بهــم زده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان تبییــن علــت اصلــی دشــمنی ها بــرای مــردم را‬ ‫ضــروری دانســتند و افزودنــد‪ :‬بــا تبییــن ایــن علــت اصلــی‪،‬‬ ‫دیگــر کســی نبایــد در فضــای مجــازی و غیــر از ان‪ ،‬بگویــد‬ ‫جمهــوری اســامی بــرای خــود دشــمن می تراشــد زیــرا‬ ‫ایــن ذات مردم ســاالری دینــی اســت کــه موجــب ابطــال‬ ‫نقشــه های بدخواهــان و عامــل دشــمنی انهــا اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬شــان دوم اعضــای‬ ‫مجلــس خبــرگان را «شــان علمایــی» انهــا برشــمردند و‬ ‫ـی قــوی جمهــوری اســامی و ارتبــاط و‬ ‫گفتنــد‪ :‬بنیــه مردمـ ِ‬ ‫اتــکاء مــردم و نظــام بــه یکدیگــر‪ ،‬ثروتــی ملــی‪ ،‬حقیقتــی‬ ‫غیرقابــل کتمــان و بی نظیــر یــا الاقــل کم نظیــر در دنیــا‬ ‫اســت کــه جلوه هــای ان در ماجــرای کرونــا و بــه میــدان‬ ‫امــدن مــردم‪ ،‬کمک هــای مومنانــه و همچنیــن حضــور و‬ ‫تالش هــای مــردم در کمــک بــه اســیب دیدگان حــوادث‬ ‫طبیعــی حقیقتــا ًحیرت انگیــز اســت‪.‬‬ ‫ایشــان راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن امســال را تجلّــی دیگــری از‬ ‫ـی قــوی نظــام خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در‬ ‫بنیــه مردمـ ِ‬ ‫کجــای دنیــا مشــابه چنیــن اجتمــاع عظیمــی بــرای یــک امــر‬ ‫سیاســی وجــود دارد کــه مــردم بــا این کثرت و تنوع جمعیت‬ ‫و ســایق‪ ،‬از پیــران قدخمیــده تــا نوجوانــان نورســیده‪ ،‬چهل‬ ‫و چند ســال پشــت ســر هم و در شــرایط اب و هوایی غالبا ً‬ ‫ســخت‪ ،‬هــر ســال در صحنــه حاضــر شــوند؟ ایــن پشــتوانه‬ ‫و بنیــه مردمــی قــوی نظــام اســت کــه البتــه مــا بــه ان عــادت‬ ‫کرده ایــم و شــاید عظمــت ان را خــوب درک نکنیــم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬حضــور مــردم‪ ،‬حجــت الهــی را بــر‬ ‫مــا مســئوالن و علمــا تمــام کــرده اســت و اینکــه فقــط بــه‬ ‫ایــن ثــروت ملــی افتخــار کنیــم‪ ،‬کافی نیســت بلکــه باید این‬ ‫ثــروت را مســتمرا ًحفــظ و زیــاد کنیــم و بــه وظایــف خــود در‬ ‫ایــن زمینــه عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫ایشــان نقــش دیــن و علمــا را در شــکل گیری این گونــه‬ ‫حرکتهــای ملــی و انقالبــی‪ ،‬مهــم و بی بدیــل برشــمردند و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در انقــاب اســامی هــم امــام خمینــی‬ ‫به عنــوان یــک عالــم دینــی و مرجــع تقلیــد نقش افریــن بــود‬ ‫کــه توانســت بــه پشــتوانه میــراث هــزار ســاله علمــای دیــن‬ ‫و اعتمــاد و اعتقــادی کــه در مــردم بــه انهــا شــکل گرفتــه‬ ‫بــود‪ ،‬ملــت را از تهــران تــا روســتاها و شــهرهای دوردســت بــا‬ ‫شــعار واحــد بــه حرکــت دراورد کــه ایــن کار از هیــچ حــزب و‬ ‫شــخصیت سیاســی دیگــری ســاخته نبــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬ثــروت عظیــم و تهدیــدزدای‬ ‫حضــور و بنیــه مردمــی بــرای نظــام را حیاتــی دانســتند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬علمــا فــارغ از داشــتن یــا نداشــتن مســئولیت‬ ‫دولتــی‪ ،‬بــرای حفــظ ایــن ســرمایه عظیــم وظایــف ســنگینی‬ ‫دارنــد کــه مهمتریــن ان جهــاد تبییــن اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫«تقــوا‪ ،‬صداقــت‪ ،‬پاکدســتی‪ ،‬پرهیــز از مــوارد شــبهه ناک‪،‬‬ ‫انگیــزه خدایــی و دعــوت کــردن بــا عمــل نــه فقــط بــا زبــان»‬ ‫مــردم را دلگــرم و خاطرجمــع می کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان علما را به ارتباط با جوانان و دانشــجویان و حضور‬ ‫در مراکــز دانشــجویی ســفارش کردنــد و گفتنــد‪ :‬بــا حرف نو‪،‬‬ ‫بیــان نــو و منطــق نــو‪ ،‬بــا جوانــان گفتگــو و گره هــای ذهنــی‬ ‫انها را باز کنید البته در برابر شــبهاتی هم که پاســخ انها را‬ ‫نمی دانیــم بگوییــم نمی دانــم یــا بایــد بررســی کنــم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬تشــکیل حلقه هــای معرفتــی از فضــای‬ ‫جــوان و پـُـر شــمار و صاحب فکــر در شــهرهای مختلــف بــا‬ ‫محوریــت علمــای بــزرگ و اعضــای مجلــس خبــرگان را گامی‬ ‫دیگــر بــرای ارتبــاط موثــر بــا جوانــان‪ ،‬خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫از شــبهه هــم نبایــد رنجیــد و همچنانکــه مرحــوم شــهید‬ ‫مطهــری خــودش شــبهه و پاســخ ان را کشــف می کــرد‪ ،‬بایــد‬ ‫بــرای مواجهــه بــا شــبهه امــاده شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬شــبهات ماننــد‬ ‫تحریم هــا اســت و موجــب مطالعــه و فکــر و تحقیــق‬ ‫بــرای پاســخگویی می شــود همان طــور کــه تحریم هــا مــا‬ ‫را وادار کــرد در مســائل مختلفــی ماننــد دفاعــی‪ ،‬درمانــی‬ ‫و ســامت بــه دســتاوردهای جدیــدی دســت یابیــم کــه‬ ‫اگــر تحریم هــا نبــود‪ ،‬مطمئنــا ًایــن پیشــرفت های فنــی و‬ ‫صنعتــی وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫ایشــان ســوالها و شــبهه های جوانــان را نیازمنــد بیــان‬ ‫منطقــی و اقناعــی دانســتند و گفتنــد‪ :‬مراقــب باشــیم حــرف‬ ‫سســت و بی منطــق نزنیــم کــه البتــه وظیفــه پشــتیبانی‬ ‫فکــری مجموعه هــای جــوان و افــراد صاحــب فکــر‪ ،‬برعهــده‬ ‫حــوزه علمیــه قــم و ســایر حوزه هــای علمیــه اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در بخــش پایانــی سخنانشــان‬ ‫با تاکید بر ضرورت امیدافرینی‪ ،‬سیاســت مســتمر دشــمن‬ ‫را یاس افرینــی خواندنــد و بــا اشــاره بــه نامــه یــک گــروه‬ ‫سیاســی در ســال ‪ ۱۳۶۹‬به یکی از مســئوالن کشــور گفتند‪:‬‬ ‫یــک ســال پــس از رحلــت امــام بزرگــوار‪ ،‬ان گــروه در نامـه ای‬ ‫سرگشــاده و سراســر یاس افریــن نوشــت کشــور و ملــت بــه‬ ‫لبــه نابــودی و ویرانــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایشان راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن امسال را تجل ّی‬ ‫مردمی قوی نظام خواندند‬ ‫دیگری از بنیه‬ ‫ِ‬ ‫و خاطرنشان کردند‪ :‬در کجای دنیا مشابه‬ ‫چنین اجتماع عظیمی برای یک امر سیاسی‬ ‫وجود دارد که مردم با این کثرت و تنوع‬ ‫جمعیت و سالیق‪ ،‬از پیران قدخمیده تا‬ ‫نوجوانان نورسیده‪ ،‬چهل و چند سال پشت‬ ‫سر هم و در شرایط اب و هوایی غالبا ً‬ ‫سخت‪ ،‬هر سال در صحنه حاضر شوند؟ این‬ ‫پشتوانه و بنیه مردمی قوی نظام است که‬ ‫البته ما به ان عادت کرده ایم و شاید عظمت‬ ‫ان را خوب درک نکنیم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬کســانی کــه خودشــان و‬ ‫شخصیت شــان در معــرض نابــودی و ویرانــی اســت‪ ،‬همــه‬ ‫چیــز را از ایــن زاویــه می بیننــد امــا در مقابــل‪ ،‬کســانی که دل‬ ‫و ذهنــی پُــر از امیــد دارنــد‪ ،‬امیدوارانــه بــه مســائل و تحوالت‬ ‫نــگاه می کننــد کــه امیدواریــم خداونــد همــه مــا را موفــق‬ ‫بــدارد کــه بــا ایــن نــگاه‪ ،‬و بــه پشــتوانه لطــف الهــی و حضــور‬ ‫مردمــی‪ ،‬بــه وظایــف خــود بــا جدیــت و بــدون خســتگی و‬ ‫سســتی عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬حجت االســام والمســلمین‬ ‫رئیســی نایــب رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری‪ ،‬بــه بیــان ‬ ‫گزارشــی از ســه بخــش کاری یازدهمیــن اجــاس رســمی‬ ‫ایــن مجلــس پرداخــت‪.‬‬ ‫«انتخابــات اعضــای هیئــت رئیســه‪ ،‬کمیســیون ها و‬ ‫هیئــت اندیشــه ورز»‪« ،‬جلســات جداگانــه بــا حضــور‬ ‫فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران دربــاره تحــوالت‬ ‫منطقــه و وزیــر اقتصــاد دربــاره موضوعــات معیشــتی»‬ ‫و همچنیــن «بحــث دربــاره دغدغه هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و تحلیــل اغتشاشــات پاییــز در نطق های پیش‬ ‫از دســتور ‪ ۱۴‬تــن از اعضــای ایــن مجلــس»‪ ،‬محورهــای‬ ‫گــزارش اقــای رئیســی بــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خانمهای جویایی کار دهه ‪80‬‬ ‫مراجعه کنند‬ ‫گرگان ‪ -‬میدان شهدا خیابان رازی‬ ‫روبروی رازی یکم‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 06‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪715‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫وزیر اقتصاد در گردهمایی مدیران‬ ‫کل امور اقتصادی‬ ‫و دارایی استان ها‪:‬‬ ‫برای مردم شهرها‬ ‫و روستاها فرایند‬ ‫مولدسازی شفاف شود‬ ‫اب دریای خزر ظرفیتی برای توسعه‬ ‫اقنصادی گلستان‬ ‫از ظرفیــت شیرین ســازی اب خــزر در اســتان عــاوه بــر تامیــن اب‬ ‫شــرب ســاکنان ان‪ ،‬مــی تــوان در مناطــق مــرزی شــمال اســتان حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار اراضــی قابــل احیــا وجــود دارد بــا شــیرین کــردن و‬ ‫ایجــاد خــط لولــه انتقــال و بهره گیــری از ســامانه ابیــاری هوشــمند‪،‬‬ ‫ایــن زمین هــا را تبدیــل بــه مزرعــه محصــوالت مختلــف و تولیــد ثــروت‬ ‫بــرای اســتان کــرد‬ ‫اقدامی از دولت‬ ‫سیزدهم برای‬ ‫عملیاتی شدن‬ ‫شیرین سازی اب‬ ‫خزر در گلستان‬ ‫شیرین ســازی اب خــزر در گلســتان بــا اولویــت شــرب‬ ‫یکــی از پروژه هــای بــزرگ در ایــن اســتان شــمالی دارای‬ ‫تنــش ابــی بــوده کــه از ســوی مســووالن دســتگاه های‬ ‫مرتبــط بــا جدیــت بــرای اجرایــی شــدن ان طــی یکســال‬ ‫اخیــر پیگیــری می شــد‪ ،‬در یــک اقدامــی انتخــاب‬ ‫ســرمایه گذار و تحقــق ان در اینــده نزدیــک اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬پیگیــری پــروژه‬ ‫شیرین ســازی اب خــزر در گلســتان کــه از ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در دســتور کار مســووالن اســتان بــود و بــا روی کار امــدن‬ ‫دولــت ســیزدهم شــتاب بــه خــود گرفتــه و امــروز امیــد‬ ‫را نــزد اهالــی ایــن خطــه بــا اعــام انتخــاب ســرمایه گذار‬ ‫بــرای اجرایــی شــدن‪ ،‬دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر از افــزون بــر ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر ســواحل‬ ‫ایرانــی خــزر در حــوزه گلســتان‪ ،‬ظرفیتــی بی نظیــر ایــن‬ ‫خطــه شــمالی بــه شــمار م ـی رود کــه اجــرا و بهره بــرداری‬ ‫پــروژه شیرین ســازی از بخشــی از منابــع ابــی ایــن دریــا‬ ‫می توانــد ظرفیتــی بی بدیــل در تامیــن اب شــرب و‬ ‫حتــی صنعــت و کشــاورزی و کاهــش اثــرات ناشــی از‬ ‫خشکســالی و بیابانــی شــدن اراضــی ایــن اســتان بــه ویــژه‬ ‫در خطــه شــمالی ان باشــد‪.‬‬ ‫دسترســی راحــت بــه دریــای خــزر‪ ،‬وجــود حــدود ‪ ۳‬هــزار‬ ‫کیلومتــر رودخانــه اتــرک ســفلی‪ ،‬گرگانــرود‪ ،‬قره ســو‪،‬‬ ‫نــکارود علیــا و حــوزه خلیــج گــرگان (شــامل ‪ ۴۴‬سرشــاخه‬ ‫اصلــی در پنــج حوضــه ابریــز) و از همــه مهم تــر دسترســی‬ ‫بــه اب هــای لب شــور در عمق هــای کــم مناطــق ســاحلی‬ ‫و جلگــه ای ماننــد بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫کردکــوی‪ ،‬اق قــا و حتــی علی ابادکتــول و گــرگان ســبب‬ ‫شــده تــا ایجــاد واحدهــای اب شــیرین کــن در گلســتان‬ ‫امــری منطقــی و اقتصــادی تلقــی شــود‪.‬‬ ‫بهره بــرداری از اب شــیرین کــن بندرترکمــن هــم بــا‬ ‫تولیــد روزانــه ‪ ۱۰‬هــزار مترمکعــب اب و هزینــه کــرد ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال کــه در ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــا حضــور وزیــر وقــت‬ ‫نیــرو انجــام شــد‪ ،‬راهــکار بهره گیــری از ایــن تکنولــوژی‬ ‫را در تامیــن اب بــا اولویــت شــرب و حتــی توســعه‬ ‫کشــاورزی بــرای ایــن اســتان دوچنــدان کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان بــه عنــوان‬ ‫مســوول پیگیــری اجــرای پــروژه شیرین ســازی اب خــزر‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬اکنــون مجوزهــای الزم عملیاتــی شــدن‬ ‫ایــن پــروژه ابرســانی بــا ظرفیــت برداشــت ‪ ۷۲‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب بــرای پوشــش اب شــرب شــهرهای گــرگان‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪،‬کردکوی و بندرگــز از دســتگاه های‬ ‫مرتبــط از جملــه حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬شــرکت بــرق بــرای تامیــن ‪ ۸.۹‬مــگاوات در دوره‬ ‫بهره بــرداری‪ ،‬تامیــن گاز مصرفــی توســط شــرکت گاز و‬ ‫تامیــن زمیــن ‪ ۱۱.۵‬هکتــاری محــل اجــرای تاسیســات ان‬ ‫بــا همــکاری جهادکشــاورزی‪ ،‬دریافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کــه در صــورت تمایــل بــرای همــکاری در اجــرای پــروژه‬ ‫مزبــور موافقــت خــود را اعــام کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬اجــرا و بهره منــدی از ایــن پــروژه می توانــد‬ ‫نقــش بســزایی در تامیــن اب شــرب مرکــز اســتان و‬ ‫شــهرهای غــرب در اینــده نزدیــک داشــته و زمینه ســاز‬ ‫ســرمایه گذاری بــرای تامیــن اب صنعــت و کشــاورزی‬ ‫اســتان در شــرایط خشکســالی منطقــه هــم شــود‪.‬‬ ‫مشــکالت اب و خشکســالی طــی ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫گلســتان را دچــار چالــش اساســی کــرده اســت و‬ ‫مســووالن اب اســتان هــم عــاوه بــر مدیریــت منابــع‬ ‫ابــی زیــر زمینــی و جمــع اوری اب هــای ســطحی‪ ،‬بــر‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف اب شــرب و ســرمایه گذاری‬ ‫در کشــت محصــوالت زراعــی کــم اب طلــب تاکیــد‬ ‫فــراوان دارنــد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در شیرین کردن‬ ‫اب دریای خزر و استفاده از اکنون مجوزهای الزم عملیاتی‬ ‫ان در تامین اب شرب و حتی‬ ‫شدن این پروژه ابرسانی با‬ ‫رونق کشاورزی در زمین های ظرفیت برداشت ‪ ۷۲‬میلیون‬ ‫استان یک ضرورت است که‬ ‫متر مکعب برای پوشش‬ ‫باید در اجرایی شدن ان شتاب‬ ‫اب شرب شهرهای گرگان‪،‬‬ ‫صورت گیرد‬ ‫بندرترکمن‪ ،‬گمیشان‪،‬کردکوی‬ ‫ایــرج حیدریــان در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش و بندرگز از دستگاه های مرتبط‬ ‫خصوصــی اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای اجــرای ایــن پــروژه ‪۲۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــراورد شــده کــه بایــد از جمله حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫از محــل منابــع مختلــف تامیــن و تخصیــص داده‬ ‫شــود‪.‬ان منابع طبیعی‪ ،‬شرکت برق‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــدت زمــان پــروژه و بهره بــرداری‬ ‫‪ ۲۴‬مــاه و دوره پیشــنهاد بهره بــرداری ان ‪ ۲۵‬ســال‬ ‫اســت برای تامین ‪ ۸.۹‬مگاوات در‬ ‫کــه بازگشــت ســرمایه هــم از ســال دوم دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن پــروژه بــرای تامیــن اب شــرب گـ‬ ‫ـرگان دوره بهره برداری‪ ،‬تامین گاز‬ ‫و ســایر شهرســتان غــرب اســتان حــدود ‪ ۹۰‬کیلومتــر خــط‬ ‫انتقــال نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مصرفی توسط شرکت گاز و‬ ‫حیدریــان خواســتار شــتاب در انتخــاب ســرمایه گذار‬ ‫تامین زمین ‪ ۱۱.۵‬هکتاری‬ ‫بــرای اجرایــی شــدن پــروژه شــد‪.‬‬ ‫اب دریــای خــزر ظرفیتــی بــرای توســعه اقنصــادی‬ ‫محل اجرای تاسیسات ان‬ ‫گلســتا ن‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫گــرگان معتقــد اســت‪ :‬شــوری اب دریــای خــزر نصــف با همکاری جهادکشاورزی‪،‬‬ ‫خلیــج فــارس بــوده و شــیرین کــردن اب دریــای خــزر‬ ‫دریافت شده است‬ ‫ظرفیتــی در توســعه اقتصــادی گلســتان اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی افــزود‪ :‬ســرمایه گذاری در شــیرین‬ ‫کــردن اب دریــای خــزر و اســتفاده از ان در تامیــن اب‬ ‫شــرب و حتــی رونــق کشــاورزی در زمین هــای اســتان یــک‬ ‫ضــرورت اســت کــه بایــد در اجرایــی شــدن ان شــتاب‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ظرفیــت شیرین ســازی اب خــزر در‬ ‫اســتان عــاوه بــر تامیــن اب شــرب ســاکنان ان‪ ،‬مــی‬ ‫تــوان در مناطــق مــرزی شــمال اســتان حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی قابــل احیــا وجــود دارد بــا شــیرین کــردن و‬ ‫ایجــاد خــط لولــه انتقــال و بهره گیــری از ســامانه ابیــاری‬ ‫هوشــمند‪ ،‬ایــن زمین هــا را تبدیــل بــه مزرعــه محصــوالت‬ ‫مختلــف و تولیــد ثــروت بــرای اســتان کــرد‪.‬‬ ‫چوپانــی بــر همــکاری بخــش خصوصــی اســتان در اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه اعــام امادگــی کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم گفــت‪ :‬اولویت انتخاب ســرمایه گذار‬ ‫ایــن پــروژه بــه متقاضیــان بومــی داده می شــود و در غیــر‬ ‫ایــن صــورت‪ ،‬از طریــق ملــی پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه از فعــاالن اقتصــادی عضــو اتــاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معادن و کشــاورزی گلســتان خواســت‬ ‫در اســتان گلســتان واقــع در شــمال کشــور دارای یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت اســت کــه منابــع اب‬ ‫شــرب ســاکنان ان از طریــق بیــش از ‪ ۶۰۰‬چــاه تامیــن‬ ‫می شــود و در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل مواجــه بــا‬ ‫خشکســالی و قــرار گرفتــن چــاه هــای کشــاورزی در جــوار‬ ‫شــهرها‪ ،‬تامیــن اب شــرب مشــکل ســاز شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان شــمالی بــا جــای دادن هفــت اقلیــم از‬ ‫‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا مطابــق داده هــای امــاری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای گلســتان‪ ،‬در شــرایط نرمــال ســاالنه ‪۲.۵‬‬ ‫میلیــارد متــر مکعــب اب زیرزمینــی و ســطحی تولیــد‬ ‫می شــود کــه ایــن رقــم در ســال ابــی اخیــر بــه دلیــل‬ ‫شــدت خشکســالی و کم ابــی بــه حــدود نصــف یعنــی‬ ‫کمتریــن رقــم کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر کارشناســان هواشناســی‪ ،‬گلســتان را جــزو چهــار‬ ‫اســتان نخســت کشــور در بحث کمبود اب و خشکســالی‬ ‫دانســته و گفتــه انــد کــه براســاس نقشـه های ماهــواره ای‬ ‫پدیــده خشکســالی مهمــان ‪ ۳۰‬ســال اینــده ایــن اســتان‬ ‫خواهــد بود‪/.‬ایرنــا‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا تاکیــد بــر نقــش‬ ‫مدیــران کل اقتصــادی اســتان ها در شــفافیت و‬ ‫تنویــر افــکار عمومــی دربــاره مولدســازی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مــردم همــه شــهرها و روســتاها بایــد بداننــد‬ ‫کــه کــدام امــاک در مســیر مولدســازی و کــدام‬ ‫طرح هــا در مســیر تکمیــل قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی‪« ،‬ســید احســان خانــدوزی»‬ ‫در گردهمایــی مدیــران کل امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی اســتان های سراســر کشــور افــزود‪ :‬در‬ ‫خصــوص مولدســازی دارایی هــای دولــت‪ ،‬بایــد‬ ‫مدیــران اســتان ها در مــورد پــروژه هــا و امــاک‬ ‫دســتگاه های اســتان ها هم رســانی کننــد و بــه‬ ‫عنــوان کانــون اتصــال در کنــار اســتاندار باشــند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در خصــوص مولدســازی‪ ،‬مدیران‬ ‫در اســتان هــا در کنــار کار فنــی‪ ،‬دربــاره فضاســازی‬ ‫در ســطح اســتان برای تنویر و اقناع افکار عمومی‬ ‫کار کنند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی دربــاره مطالبــات‬ ‫مدیــران اســتانی دربــاره پاســخگویی بانک هــا‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد از معــاون نظارتــی بانــک‬ ‫مرکــزی دعــوت شــود تــا در وزارتخانــه بــرای هــر‬ ‫اســتان یــک رابــط دارایــی معرفــی شــده و در ایــن‬ ‫زمینــه گزارش گیــری کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در خصــوص اطلس ســرمایه گذاری‬ ‫هــم بایــد یــک روز خاتمــه بگذاریــم کــه مثــا تــا‬ ‫پایــان اردیبهشــت همــه اســتان هــا اطلــس خــود را‬ ‫اعــام کننــد؛ زیــرا در ایــن زمینــه بــه یــک امــار ملــی‬ ‫بــرای پیونــد نهایــی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه فعالیــت صنــدوق بیمــه‬ ‫حــوادث طبیعــی ســاختمان در بخــش بیمــه‪ ،‬از‬ ‫مدیــران کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان ها‬ ‫خواســت تــا بــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت و‬ ‫شناســایی مشــکالت هــر اســتان ذیــل یــک ســتاد‬ ‫اســتانی بحــران‪ ،‬موجبــات انتفــاع بیشــتر مــردم از‬ ‫ایــن ظرفیــت را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫توسط بنیاد مسکن به‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار واحد از واحدهای‬ ‫شهری نهضت ملی در حال‬ ‫ساخت رسید‬ ‫معــاون بنیــاد مســکن بــا اعــام تســریع در رونــد‬ ‫ســاخت واحدهــای مســکونی توســط ایــن بنیــاد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪ ۱۱۰‬هــزار واحد مســکونی نهضت‬ ‫ملــی در شــهرها توســط بنیــاد مســکن بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا رســیده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار از وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫«حمیدرضــا ســهرابی» افــزود‪ :‬اراضی تخصیص یافته‬ ‫توســط وزارت راه و شهرســازی بــه طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن بــرای ‪ ۲۰۰‬هــزار واحد اســت‪.‬‬ ‫معــاون بنیــاد مســکن خاطرنشــان کرد‪ :‬هم اکنــون‬ ‫‪ ۱۳۵‬هــزار نفــر متقاضــی کــه اورده اولیــه ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون تومــان و بیشــتر را واریــز کرده انــد بــه بنیــاد‬ ‫مســکن معرفــی شــده اند کــه بــرای ‪ ۱۱‬هــزار نفــر از‬ ‫ایــن افــراد زمینــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ســهرابی گفــت‪ :‬بــرای حــدود ‪ ۱۲۷‬هــزار واحــد‬ ‫پــروژه تعریــف شــده و ‪ ۱۱۰‬هــزار نفــر نیــز بــه‬ ‫پروژه هــا معرفــی شــدند و کار ســاخت واحدهــا‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نزدیــک بــه ‪ ۷۷‬هــزار واحــد از‬ ‫واحدهــای اغــاز شــده طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫در شــهرها در مرحلــه فونداســیون قــرار دارنــد کــه‬ ‫در برنامــه اســت تــا بخشــی از واحدهــا در ابتــدای‬ ‫ســال بــه بهره بــرداری برســند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استاندارخراسان شمالی‪:‬‬ ‫جانفشانی پاسداران اقتدار‬ ‫نظام را ثبات بخشیده است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬جانفشــانی های‬ ‫پاســداران در بــدو پیــروزی انقــاب و پــس از ان در‬ ‫مراحــل مختلــف ســازندگی کشــور‪ ،‬اقتــدار نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی را ثبــات بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نژاد‬ ‫بــا صــدور پیامــی بــه مناســبت روز پاســدار اورده اســت‪:‬‬ ‫مفهــوم پاســدار و جانبــاز الهــام بخــش بســیاری از‬ ‫خاطــرات اســت بــه گونــه ای کــه بــا وجــود همیــن‬ ‫پاســداران و جانبــازان نظــام اســامی همــواره اقتدارش‬ ‫را حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پاســداران و جانبــازان همــواره ســمبل‬ ‫ایســتادگی‪ ،‬فــداکاری‪ ،‬رشــادت و ایثــار هســتند و‬ ‫بخــش مهمــی از تاریــخ پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫را شــکل داده انــد زیــرا در دفــاع از مــردم و ایــران‬ ‫اســامی‪ ،‬حفــظ ارزشــهای اســامی‪ ،‬حراســت از‬ ‫مرزهــای کشــور از هیــچ تالشــی دریــغ نکــرده انــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن بیانیــه مــی گویــد‪ :‬امیــد اســت کــه همــواره‬ ‫از اخــاق مــداری‪ ،‬جانفشــانی‪ ،‬خســتگی ناپذیری ایــن‬ ‫الگوهــای ارزشــمند و انســان های شــریف در مســیر‬ ‫اقتــدار و بالندگــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بهــره منــد شــویم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا اعــزام ‪ ۳۵‬هــزار رزمنــده بــه‬ ‫جبهــه هــای دفــاع مقــدس‪ ،‬بیــش از ســه هــزار‬ ‫شــهید تقدیــم نظــام اســامی کــرده اســت و اکنــون‬ ‫‪ ۶‬هــزار جانبــاز ســرافراز دارد‪.‬‬ ‫نهــال پاســداری از کیــان ایــران و ایرانــی کــه پــس‬ ‫از انقــاب شــکوهمند اســامی بــا فرمــان بنیانگــذار‬ ‫کبیــر انقــاب حضــرت امام خمینــی (ره) کاشــته شــد‬ ‫امــروز بــا گذشــت بیــش از چهــار دهــه بــه بــاروری و‬ ‫شــکوفایی رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســوم شــعبان المعظم ســالروز میالد خجســته حضرت‬ ‫امام حســین(ع ) و روز پاســدار در تقویم کشــورمان یک‬ ‫فرصت بســیار ارزشــمند اســت که به پاس رشــادت های‬ ‫این نیروهای مخلص و جانبرکف از انان تشــکر کنیم و‬ ‫در یــک جملــه پاســداران را پــاس بداریم‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان‬ ‫هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۹۶‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۸۰‬تقاضــای اقــای‬ ‫مظاهــر مازندرانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۳۹‬و‬ ‫کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۵۰۲۴۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫محمــد قاســم در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان بــه انضمــام چهــار دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت‬ ‫بــه مســاحت‪ ۲۱۸/88‬متــر مربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ _۲۶۴‬اصلــی واقــع در اراضــی انجیــراب بخــش دو‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی محمدعلــی مازندرانــی‬ ‫بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۳۸ :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/20 :‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا‬ ‫قاسمی‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 06‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪715‬‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫تقویت تعامل منگستائو و گلستان‬ ‫سمبل روابط برادرانه ایران و‬ ‫قزاقستان است‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬افزایــش تعامــل بیــن اســتان‬ ‫منگســتائو و گلســتان و افزایــش رفــت و امدهــای سیاســی و اقتصــادی بیــن ایــن دو منطقــه‪،‬‬ ‫نشــانه تحکیــم روابــط تاریخــی و دوســتانه جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری قزاقســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدمحمد دهنــوی شــامگاه چهارشــنبه در نشســت هیــات‬ ‫اقتصــادی تجــاری منگســتائو قزاقســتان بــا مدیــران اجرایــی و فعــاالن اقتصــادی گلســتان در‬ ‫گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬زندگــی بیــش از ‪ ۷‬هــزار قــزاق در گــرگان نشــان ه پیونــد تاریخــی اســتان‬ ‫گلســتان بــا جمهــوری قزاقســتان اســت‪.‬‬ ‫کم اب بری از‬ ‫مزایای زراعت‬ ‫اکالیپتوساست‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫برخــی کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه در زراعــت چــوب گونــه‬ ‫اکالیپتــوس پــس از چهــار ســال بیــن ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬تــن برداشــت‬ ‫انجــام مــی شــود کــه مــی توانــد از لحــاظ اقتصــادی قابــل‬ ‫توجــه باشــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از چــوب یکــی از نیازهــای قدیمــی بشــر بــه ســاخت‬ ‫مســکن و ســایر نیازهایــش بــوده کــه بــا افزایــش جمیعــت در‬ ‫ســده هــای اخیــر و مصــرف بیــش از پیــش ان باعــث خســارت‬ ‫بــه محیــط زیســت و تبدیــل بــه یــک موضــوع جهانــی شــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب بــرای خــروج از ایــن مشــکل‪ ،‬جنگلــکاری از‬ ‫پیشــنهادات اولیــه بــا هــدف جبــران زیــان بــه طبیعــت بــود از‬ ‫طرفــی بــرای رفــع نیــاز بــه چــوب‪ ،‬بحــث زراعــت درختــان مطرح‬ ‫شــد کــه ایــن روزهــا بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــران ایــن صنعــت بــه دلیــل بازدهی دیرهنــگام ان هنوز‬ ‫بــه خوبــی رونــق نیافتــه بــا اینحــال کارشناســان معتقدنــد در‬ ‫صــورت تحمــل بــازه زمانــی ســه تــا پنــج ســاله کشــاورزان‪،‬‬ ‫درامــد حاصــل از زراعــت چــوب چندیــن برابــر کشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی خواهــد بــود‪ .‬ایــن موضوعــی اســت‬ ‫کــه «هاشــم فاطمــی» یــک مجــری طــرح زراعــت چــوب در‬ ‫گلســتان هــم از ان بــه عنــوان یــک ظرفیــت درامــدی یــاد مــی‬ ‫کنــد و مــی گویــد‪ :‬گونــه اکالیپتــوس در مقایســه بــا پالونیــا و‬ ‫ســایر انــواع درختــان بــرای زراعــت کــم اب برتــر و بــه لحــاظ‬ ‫درامــدی بــا زمــان انتظــار کمتــری اســت‪.‬‬ ‫بــه بــاور بســیاری از فعــاالن حــوزه کشــاورزی صنعــت زراعت‬ ‫معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان افــزود عالقمندی هیات قزاقســتانی در اســتفاده از‬ ‫پتانســیل و تجارب گلســتان به ویژه در بخش کشــاورزی و شــیالت از جمله موضوعاتی اســت‬ ‫کــه در ســفر دو روزه هیــات قزاقســتانی بــه گلســتان بــه ان پرداختــه خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســوابق تاریخــی بیانگــر ان اســت کــه ارتبــاط برادرانه و دوســتانه بیــن دو ملت قزاق‬ ‫و ایــران منحصــر بــه ســال های اخیر نیســت‪.‬‬ ‫دهنــوی گفــت‪ :‬وقایــع سیاســی در منطقــه غــرب دریــای خــزر ســبب شــد همســایگان واقــع در‬ ‫شــرق دریــای خــزر بتواننــد در ترســیم یــک کریــدور تجــاری اقتصــادی جدیــد بــا چشـم اندازهای‬ ‫اثربخــش هــم افزایــی داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬تالش می کنیم در مدت زمان حضور هیات‬ ‫تجاری و سیاســی اســتان منگســتائو در گلســتان مقدمات تهیه پیش نویس تفاهم نامه بین‬ ‫اســتانداران دو اســتان نهایی شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت گردشــگری طبیعــی و گردشــگری ســامت گلســتان اظهــار امیــدواری‬ ‫کــرد بــا افزایــش تعــداد پروازهــا بیــن دو کشــور بــه دســتاوردهای مناســبی بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫و حضــور فعــاالن اقتصــادی دو کشــور دســت یابیــم ‪.‬‬ ‫معــاون اقتصــادی اســتاندار منگســتایو هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬بهره منــدی از توانایــی و‬ ‫تجربه گلســتان در بخش های مختلف کشــاورزی شــیالت و اقتصادی از جمله اهداف پیش‬ ‫بینــی شــده بــرای ســفر تیــم قزاقســتانی بــه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قانــات قولژانــوف افــزود ‪ :‬منگســتائو می توانــد پلــی اثربخــش بــرای توســعه روابــط ‪ ۲‬کشــور‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــا قزاقســتان باشــد‪.‬‬ ‫وی از عالقــه قزاق هــا بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه میــوه و ســبزیجات و همچنیــن مصالــح‬ ‫ســاختمانی گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬مدیــران اجرائــی اســتان منگســتائو و فعــاالن اقتصــای‬ ‫همــراه در مــدت زمــان حضــور در گلســتان از توانمنــدی هــای گلســتان بازدیــد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫یربــل احمــداف سرکنســول قزاقســتان در گــرگان هــم گفــت‪ :‬ســفر اخیــر هیــات قزاقســتانی‬ ‫در راســتای اجــرای تفاهم نامــه دو رئیــس جمهــور ایــران و قزاقســتان انجــام می شــود تــا مفــاد‬ ‫منــدرج در ایــن تفاهــم نامــه در قالــب اجرایــی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اراده قزاقستان در استفاده از تجربیات استان گلستان در بخشهای مختلف‬ ‫بســیار جــدی اســت و تــاش داریــم از همــه پتانســیل هــای موجــود بــرای توســعه تعامــل بیــن‬ ‫دو کشــور اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫چــوب را بــرای کشــاورزان درامدزاســت تــا جایــی کــه بــا یــک‬ ‫برنامــه ریــزی درســت مــی تــوان در کنــار زراعــت چــوب‬ ‫بســیاری از محصــوالت کشــاورزی را همزمــان کشــت کــرد و‬ ‫بــه ایــن ترتیــب از یــک زمیــن در دوره هــای مختلــف بهتریــن‬ ‫اســتفاده را بــرد‪ .‬در ایــن گفتگــو فاطمــی برایمــان بیشــتر از‬ ‫کســب و کار زراعــت چــوب مــی گویــد‪.‬‬ ‫زراعت اکالیپتوس چگونه است؟‬ ‫در زراعــت چــوب گونــه اکالیپتــوس پــس از چهــار ســال بیــن‬ ‫‪ ۷۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬تــن برداشــت انجــام مــی شــود‪ .‬چنــد ســال زمــان‬ ‫بــرای بهــره بــرداری از چــوب الزم اســت‪ ،‬بســته بــه زمــان‬ ‫کاشــت نهــال از ســه تــا پنــج ســال برداشــت اکالیپتــوس گونــه‬ ‫کامالدولنســیس انجام می شــود‪ .‬نهال اکالیپتوس هر ‪ ۱۵‬روز‬ ‫بــه ابیــاری نیــاز دارد‪ ،‬از انجایــی کــه زراعــت ایــن گونــه در اراضی‬ ‫شــیبدار اســت‪ ،‬ابیــاری ان بــا تراکتــور و تانکــر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه بــاور بســیاری از فعــاالن حــوزه کشــاورزی صنعــت زراعت‬ ‫چــوب را بــرای کشــاورزان درامدزاســت تــا جایــی کــه بــا یــک‬ ‫برنامــه ریــزی درســت مــی تــوان در کنــار زراعــت چــوب‬ ‫بســیاری از محصــوالت کشــاورزی را همزمــان کشــت کــرد‪.‬‬ ‫صرفــه اقتصــادی زراعــت این گونه در اســتان گلســتان مورد‬ ‫توجــه اســت از ســوی دیگــر بــا قطــع درخــت اکالیپتــوس پس‬ ‫از ســه ســال‪ ،‬جای ان حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬جوانه ســبز می شــود‬ ‫کــه کارگــران ایــن جوانــه هــا را وجیــن کــرده و در مکانــی دیگــر‬ ‫بــه عنــوان نهــال مــی کارند‪.‬‬ ‫بــه کار گیــری ایــن چــوب بســتگی بــه چــه مــواردی دارد؟‬ ‫همچنیــن دربــاره مزیــت هــای کشــت ایــن چــوب توضیــح‬ ‫دهیــد‬ ‫بــه کارگیــری تعــداد نیــروی کار بســته بــه زمــان کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت یــا برداشــت اســت بــه طــور میانگیــن ‪ ۲۵‬نفــر در‬ ‫ایــن زمیــن هــا در بــازه هــای زمانــی مختلــف مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند‪ .‬کم اب بری این محصول و ســرعت رشــد مناســب‬ ‫از دیگــر مزایــای گونــه اکالیپتــوس اســت ایــن درخــت فقط در‬ ‫ســال اول بــه ابیــاری منظــم نیــاز دارد و در ســال هــای بعــد‬ ‫بــا بــاران هــای فصلــی رشــد مــی کنــد مقاومــت ایــن گونــه بــه‬ ‫افــت یکــی دیگــر از شــاخصه هــای اکالیپتــوس اســت ایــن‬ ‫گونــه‪ ،‬در منطقــه شــرق گلســتان بــه خوبــی رونــق داشــته‬ ‫ضمــن اینکــه بــه افــات و بیمــاری هــا مقــاوم بــوده و بــه کــود‬ ‫و ســم نیــازی نــدارد‪.‬‬ ‫برای بهره وری باید چه کرد؟‬ ‫بــرای بهــره وری بیشــتر از اراضــی در کنــار زراعــت گونــه‬ ‫اکالیپتــوس بــا کاشــت ایــن درخــت در فواصــل هشــت متــری‬ ‫توانســته محصوالتــی نظیــر گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬ســویا یــا هندوانــه‬ ‫کشــت کنــد‪ .‬حفــظ فاصلــه هشــت متــری بــرای کاشــت‬ ‫درختــان بــه جهــت تســهیل در ورود تراکتــور و کمبایــن بــه‬ ‫داخــل اراضــی بــرای اســتفاده بیشــتر از زمیــن در مرحلــه‬ ‫کاشــت و برداشــت محصــوالت بــوده اســت‪.‬‬ ‫کــم اب بــری از مزایــای زراعــت اکالیپتــوس اســت چراکــه‬ ‫ایــن درخــت فقــط در ســال اول بــه ابیــاری منظــم نیــاز دارد‬ ‫و در ســال هــای بعــد بــا بــاران هــای فصلــی رشــد مــی کنــد‬ ‫یکــی دیگــر از مزایــای ایــن کشــت را اســتفاده از تراکتور برای‬ ‫شــخم زمیــن حــذف علــف هــای هــرز بــا هــدف جلوگیــری از‬ ‫اتــش ســوزی مــی دانیــم زراعــت چــوب بــه لحــاظ اقتصــادی‬ ‫بــه صرفــه اســت چراکــه بــا تحمــل یــک بــازه زمانی ســه تا پنج‬ ‫ســاله مــی تــوان بــه برداشــتی معــادل پنــج برابــر مســاحت‬ ‫زمیــن دســت یافــت‪.‬‬ ‫مشکالت این کشت چیست؟‬ ‫اتــش ســوزی‪ ،‬یخبنــدان و ســرقت از مشــکالت ایــن کســب‬ ‫و کار اســت در کنــار مزایایــی کــه از زراعــت اکالیپتــوس طــرح‬ ‫شــد بایــد ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه احتمــال خســارت‬ ‫ســنگین بــه واســطه اتــش ســوزی یا یخبنــدان وجــود دارد که‬ ‫ان هــم بــا مراقبــت هــای اصولــی قابــل کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن گونــه پالونیــا و اکالیپتــوس بــا هــم قابــل مقایســه‬ ‫نیســتند لــذا پالونیــا ضمــن اســتفاده اب زیــاد امــکان کشــت‬ ‫در اراضــی شــیبدار نــدارد ضمــن اینکــه زمــان انتظــار برداشــت‬ ‫پالونیــا دو برابــر اکالیپتــوس اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ابراهیــم زمانــی بشــمار ه شناســنامه ‪ ۶۰۹۲‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۶۱۰۴۸۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد علیرضــا‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۷۰۳‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۹.۱۲‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک شــماره ‪ ۳۵۲‬فرعــی از ‪_۸۹‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی رضــا صیــاد محــزون بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خود را به مرجــع ذیصالح قضائی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۱۴۲۱۷ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/22 :‬‬ ‫حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۷۸۶‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۶۷‬تقاضــای خانــم بیچــه نســاء رســتاقی چالکــی بــه شــماره ‬ ‫شناســنامه ‪ ۲۸۲‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۸۰۴۹۵۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۶۱۶۹۵‬مترمربــع‪ ،‬از پــاک شــماره ‪_۱۰۵‬اصلــی واقــع در اراضی‬ ‫قریــه کالســنگیان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی علــی اکبــر رهبــر به متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتراض خــود را با‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪ ۱۴۲۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۲/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/22 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 06‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪715‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫در مسابقه بین المللی قران درخشش‬ ‫جوان گلستانی افتخار ارزشمندی است‬ ‫اســتاندار گلســتان در پی درخشــش قاری جوان گلســتانی در مســابقات جهانی قران در پیامی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬درخشــش جوان گلســتانی در مســابقه بین المللی قران افتخار ارزشــمندی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه پــس از کســب رتبــه نخســت‬ ‫مســابقات قرانــی جهــان‪ ،‬توســط جــوان گلســتانی‪ ،‬در پیامــی تاکیــد کــرد‪ :‬موفقیــت فرزنــدان‬ ‫ایــن اســتان در هــر عرص ـه ای زمینــه مباهــات و افتخــار همــه احــاد را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن پیــام امــده اســت‪ :‬کســب رتبــه نخســت و نشــان قهرمــان قرانــی در رشــته قرائــت‬ ‫تحقیــق در ســی و نهمیــن دوره مســابقات بین المللــی قــران کریــم جمهــوری اســامی ایــران و اخذ‬ ‫لــوح افتخــار از ریاســت محتــرم جمهــوری توســط جــوان برومنــد اســتان جنــاب اقــای «امیرحســین‬ ‫رحمتــی» افتخــاری ارزشــمند و ســتودنی بــرای نگارســتان ایــران محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن پیــام می افزایــد‪ :‬اینجانــب ضمــن تبریــک ایــن افتخــار غرورافریــن بــه جنــاب اقــای رحمتــی‪،‬‬ ‫خانــواده شــریف ایشــان و تمامــی مــردم والیتمــدار اســتان‪ ،‬از درگاه خداونــد متعــال توفیقــات‬ ‫روز افــزون تمــام جوانــان اســتان را خواســتارم و بــر ایــن بــاورم کــه در ســایه همــت عالــی تک تــک‬ ‫پرداخت ‪ ۵۵‬میلیارد ریال‬ ‫وام به زوج های نابارور‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بن بست مالیاتی برای‬ ‫فراریان مالیاتی‬ ‫مســوول بیمــاران خــاص معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۵‬میلیــارد ریــال وام بــه ‪ ۱۱۰‬زوج هــای نابــارور اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون بــرای جبــران‬ ‫هزینههــای درمانــی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مهــری فرشــاد اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۳۱۰‬متقاضــی دریافــت وام ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی‬ ‫درمــان نابــاروری در اســتان بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــدند کــه تاکنــون ‪ ۱۱۰‬نفــر از انهــا‬ ‫موفــق بــه دریافــت ایــن وام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن کمــک هزینــه در راســتای اجــرای دســتورالعمل برنامه حمایت مالی زوجهــای نابارور‬ ‫بوده که توســط وزارت بهداشــت و بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران تدوین شــده اســت‪.‬‬ ‫فرشــاد ادامــه داد‪ :‬ایــن وام بــه صــورت بازپرداخــت پنــج ســاله و بــا کارمــزد چهــار درصــد پرداخــت‬ ‫مــی شــود کــه هــدف از ان رضایتمنــدی زوج هــای نابــارور و کاهــش هزینه هــای درمــان انهــا اســت‪.‬‬ ‫مســوول بیمــاران خــاص معاونــت درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬جدای‬ ‫از پرداخــت وام‪ ،‬خدمــات درمانــی رایــگان نیــز در مرکــز درمــان نابــاروری بجنــورد ارایــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۲۷۱‬زوج نابــارور در مناطــق زیــر پوشــش دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان شناســایی شــده و خدمــات درمانــی دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن امارهــا میــزان شــیوع نابــاروری در خراســان شــمالی ‪ ۱۵‬درصــد و از میانگیــن‬ ‫کشــوری ‪ ۵‬درصــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلســه مورخ ‪ ۲۴‬مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬در مجلس‬ ‫شــورای اســامی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد و هــم اکنــون طــرح ســنجش‬ ‫نابــاروری در شــهرهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬راز و جــرگالن و فــاروج در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شــهروندان اســتان و در زیــر چتــر قــران کریــم شــاهد رشــد و پیشــرفت گلســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش امیرحســین رحمتــی قــاری جــوان گلســتانی در ســی و نهمیــن دوره‬ ‫مســابقات بین المللــی قــران کریــم رتبــه اول قرائــت تحقیــق را در میــان نمایندگان ‪ ۳۳‬کشــور‬ ‫شــرکت کننــده کســب و جایــزه خــود را از ایت اللــه ســیدابراهیم رییســی دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم عصــر روز (چهارشــنبه ســوم اســفند مــاه) در ســالن اجــاس ســران کشــورهای‬ ‫اســامی برگــزار شــد و مقامــات و اقشــار مختلــف مــردم حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد از ‪ ١۵‬برگزیــده شــامل ‪ ۶‬زن و ‪ ٩‬مــرد در رشــته های قرائــت تحقیــق‪ ،‬قرائــت‬ ‫ترتیــل و حفــظ کل قــران تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫در بخــش قرائــت ترتیــل مــردان محمدجــواد جــاوری از ایــران‪ ،‬محمدیــار از قرقیزســتان و‬ ‫اســماعیل حمــدان از لبنــان‪ ،‬در بخــش قرائــت تحقیــق امیرحســین رحمتــی از ایران‪ ،‬ســیدامیر‬ ‫هاشــمی از افغانســتان و عبداللــه فکــری از اندونــزی و در بخــش حفــظ کل ســینا طباخــی از‬ ‫ایران‪ ،‬عبدالعلیم عبدالرحیم از کنیا و شــیخ محمود حســن از بنگالدش عناوین اول تا ســوم‬ ‫را بــه خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫رتبه هــای برتــر حفــظ کل قــران کریــم در بخــش زنــان را بــه ترتیــب امینــه ابراهیــم از غنــا‪ ،‬هاجــر‬ ‫مهرعلیــان از ایــران و نســرین خالــدی از الجزایــر جایــگاه اول تــا ســوم بــه خــود اختصــاص دادند‪.‬‬ ‫در بخــش ترتیــل زنــان هــم فهیمــه اصغــرزاده از ایــران‪ ،‬لیــا عفــاره از لبنــان و امنــه شــیرزاد از‬ ‫افغانســتان هــم رتبه هــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مســابقات کــه از ‪ ٢٩‬بهمــن اغــاز شــد‪ ۵۲ ،‬شــرکت کننده از ‪ ۳۳‬کشــور جهــان در ‪ ۲‬بخــش‬ ‫زنــان و مــردان و در رشــته های قرائــت تحقیــق‪ ،‬قرائــت ترتیــل و حفــظ کل قران شــرکت داشــتند‪.‬‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ،۱۳۹۵‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫چرخش هــای تحــول افریــن در نظــام مالیاتــی منجــر بــه شناســایی فرارهــای مالیاتــی‬ ‫شــده اســت کــه در ســال های گذشــته بــا ترفندهــای مختلــف از پرداخــت مالیــات شــانه‬ ‫خالــی می کردنــد‪ ،‬ســازمان مالیاتــی بــا ایجــاد بن بس ـت هایی بــرای میلیاردرهــا راه هــای‬ ‫فــرار مالیاتــی را بســته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬راه انــدازی ســامانه ســوت زنــی‪ ،‬شناســایی سیســتماتیک‬ ‫ت کاغــذی و فاکتورفــروش‪ ،‬شناســایی تعــداد پنج هزار حســاب اجاره ای‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۱۰۰‬شــرک ‬ ‫مشــکوک بــه فــرار مالیاتــی‪ ،‬شناســایی ابــر بدهــکاران مالیاتــی بعــد از ‪ ۱۵‬ســال فــرار از‬ ‫مهم تریــن اقدامــات ســازمان مالیاتــی در شناســایی فرارهــای مالیاتــی اســت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا رویکــرد تحولــی و عدالــت محــوری بــر روی کار امد و در همین راســتا‬ ‫ســازمان مالیاتــی بــه عنــوان یکــی از رکن هــای اصلــی منبــع درامــدی دولــت نظام منــد‬ ‫شــده و بــا ارتقــای ســامانه ها راه هــای فــرار مالیاتــی را بــا تاکیــد بــر مالیــات ســتانی عادالنه‬ ‫و هوشــمند ســازی نظــام مالیاتــی پیگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫ســامانه ســوت زنــی ایــن زمینــه را بــرای شــهروندان فراهــم کــرده اســت تــا بــا حفــظ‬ ‫محرمانگی‪ ،‬به درگاه ملی مالیات به نشــانی ‪ intamedia.ir‬مراجعه کنند و در قســمت‬ ‫ویــژه «ســوت زنــی»‪ ،‬گزارش هــای خــود را ارســال کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســامانه ‪ ،۱۵۲۶‬مرکــز ارتبــاط مردمــی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اســت کــه‬ ‫از ایــن طریــق مــردم می تواننــد شــکایات‪ ،‬پیشــنهادها و ســواالت مالیاتــی خــود را مطــرح‬ ‫کننــد تــا از ســوی ســازمان مالیاتــی رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی کشــور‪ ،‬در دولــت ســیزدهم بیــش از هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬مــورد گــزارش قابــل اتــکا در ایــن ســامانه مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ابر بدهکار مالیاتی با ‪ ۱۵‬سال فرار مالیاتی‬ ‫رییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از شناســایی امــوال ابــر بدهــکار مالیاتــی کــه‬ ‫بــا شــگردهای خــاص‪ ۱۵ ،‬ســال اقــدام بــه فــرار مالیاتــی کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد و گفــت کــه‬ ‫وصــول مالیــات یکــی از ابــر بدهــکاران مالیاتــی کــه با شــگردهای خاص در طــول ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۰‬روز اقــدام بــه فــرار مالیاتــی کــرده بــود‪ ،‬انجــام و از طریــق شناســایی امــاک و جریــان‬ ‫فــروش کاال بــا اســتفاده از حســاب دیگــران در مرحلــه وصــول قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫طبق اعالم داود منظور‪ ،‬این بدهکار مالیاتی بیش از ‪ ۲۴‬شــرکت در هشــت اســتان کشــور‬ ‫دارد و در ایــن مــدت بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال بدهــی مالیاتی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش رییــس ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬بخــش عمــده ای از بدهی هــای‬ ‫مالیاتــی و بانکــی مربــوط بــه شــرکت های اقمــاری نامبــرده کــه جــزء شــرکت های بورســی‬ ‫نیــز اســت‪ ،‬بــا اخــذ وکالت نامه هــای بالعــزل توســط ایشــان بــه نفــع شــرکت های ســهامی‬ ‫خــاص تامیــن دلیــل شــده یــا پــس از تملــک انهــا توســط بانک هــا بابــت بدهــی معوقــه‬ ‫مجــددا ًبــرای شــرکت های ســهامی خــاص خــود خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط چند شرکت صوری‬ ‫شناســایی شــرکت های صــوری نیــز بــه شــدت از ســوی ســازمان امــور مالیاتــی پیگیــری‬ ‫می شــود به گونــه ای کــه از چنــد شــرکت صــوری حــدود ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد تومــان فــرار‬ ‫مالیاتــی کشــف شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی بــا اعــام اینکــه چنــد شــرکت صــوری حــدود ‪ ۱۳‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی داشــتند‪ ،‬گفــت کــه معامــات صــوری مســئله ای ملــی‬ ‫اســت و حــل ان نیــز نیازمنــد عزمــی ملــی اســت‪ .‬نااگاهــی مــردم زمینــه ســاز ســودجویی‬ ‫شــرکت های صــوری اســت‪.‬‬ ‫داود منظــور‪ ،‬شناســایی شــرکت های صــوری بــا کمــک نیــروی انتظامــی و نهادهــای‬ ‫نظارتــی و تشــکیل پرونــده بــرای ایــن شــرکت ها بــا کمــک دســتگاه قضایــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫اقدامــات مهــم ســازمان امــور مالیاتــی در راســتای کاهــش فرارهــای مالیاتــی از طریــق‬ ‫شــرکت های صــوری محســوب می شــود‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه رییــس ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬امســال ‪ ۲۹۰‬فقــره جــرم مالیاتــی ثبــت کــرده‬ ‫کــه ‪ ۶۳‬مــورد از انهــا بــه صــدور حکــم منجــر شــده اســت‪ ،‬همچنیــن در چنــد فقــره اول‬ ‫پرونده هــای فــرار مالیاتــی شــرکت های صــوری‪ ،‬حــدود ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد تومــان فــرار‬ ‫مالیاتــی بــه تشــخیص ســازمان امــور مالیاتــی وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫طبــق قانــون‪ ،‬یکــی از وظایــف اجتماعــی هــر فــردی کــه صاحــب کســب و کار اســت‬ ‫پرداخــت مالیاتــی اســت و مالیــات در همــه جــای دنیــا دریافــت می شــود افــرادی کــه بــه‬ ‫دنبــال دور زدن قانــون و فــرار مالیاتــی هســتند‪ ،‬مشــمول جریمــه می شــود‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا کاهــش فشــار بــه بخــش تولیــد بــه دنبــال شناســایی فرارهــای‬ ‫مالیاتــی و مودیــان جدیــد اســت تــا از گــردش ســرمایه های ســرگردان در فعالیت هــای‬ ‫غیــر مولــد جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بنشین و سفر کن که‬ ‫به غایت نیکوست!‬ ‫بــه ســامتی و شــادی چنــد روز دیگــر ســال تحویــل‬ ‫می شــود و عید نوروز و موســم ســفر فرا می رســد‪.‬‬ ‫ســفر هــم در جریــان هســتید یکــی از ســین هــای‬ ‫مخفی نوروز اســت هر چند در ســفره هفت ســین‬ ‫جایگاهــی نــدارد ولــی بخشــی از نوســتالژی نــوروز‬ ‫بــه خاطــر همیــن ســفر هــای نــوروزی اســت‪ .‬البتــه‬ ‫عــده ای اصــا ًاهــل ســفر و مســافرت نیســتند ولی‬ ‫ایــن چنــدان خــوب نیســت‪ .‬اصــا ًبــه قــول قدیمــی‬ ‫هــا «عالــم چــو منزلســت و خالیق مســافرند» ولی‬ ‫چــه کنیــم کــه گاهــی اوقــات‪ ،‬شــرایط اقتصــادی‬ ‫و غیــر اقتصــادی و ‪ ...‬مــردم را از ســفر بــاز مــی‬ ‫دارد؛ از طرفــی امــار تلفــات جــاده ای هــم ‪ ،‬دل و‬ ‫دمــاغ ســفر زمینــی را از مــردم گرفتــه اســت و بــه‬ ‫شــاعر «ترســم از ایــن مســافرت جــان بــه در ایــد از‬ ‫تنم‪»...‬‬ ‫امــا از انجــا کــه نــگاه مــا بــه مقــوالت و معضــات‬ ‫اجتماعــی نــگاه هرمنوتیــک و عالمانــه اســت‪،‬‬ ‫همــواره در حــل مشــکالت و ارائــه طــرح هــای‬ ‫ســازنده‪ ،‬بــه فکــر قاطبــه مــردم و اقشــار مختلــف‬ ‫بــا در امــد هــای مختلــف بــوده و هســتیم بــا‬ ‫همیــن فرمــان ‪ ،‬چنــد راهــکار سوفســطایی و‬ ‫فلک فرســا در مورد ســفر به عرض می رســانیم‬ ‫تــا چشــم اژانــس هــا و شــرکت هــای هواپیمایــی‬ ‫متخلّــف از حدقــه در ایــد و حســرت مشــتری بــر‬ ‫دل هایشــان بمانــد! و امــا ســفر های پیشــنهادی‬ ‫مــا ‪...‬‬ ‫ســفر های نشســته‪ :‬در گذشــته هم که وســایل‬ ‫حمــل و نقــل و اژانــس هــای مســافرتی رنگارنــگ‬ ‫وجــود نداشــت ‪ ،‬خیلــی هــا حــال و حوصلــه‬ ‫مســافرت بــا اســب و شــتر و االخــون واالخــون در‬ ‫کاروان ســرا هــای درجــه دو و ســه را نداشــتند و‬ ‫ترجیــح مــی داننــد‪ ،‬نشســته ســفر کننــد‪ .‬شــاعر‬ ‫نیــز در ایــن خصــوص فرمــوده ‪«:‬بنشــین و ســفر‬ ‫کــن کــه بــه غایــت نیکوســت‪ /‬بــی منــت پــا گــرد‬ ‫جهــان گردیــدن»‬ ‫در ایــن شــیوه یــک نفــر ادم بیــکار کــه از قضــا‬ ‫کثیــر الســفر ‪ -‬یــا بــه قــول امــروزی هــا عشــق‬ ‫ســفر – بــود ‪ ،‬وقتــی بــه ســایر بــاد مســافرت می‬ ‫کرد‪ ،‬ســفر نامه می نوشــت و لحظه لحظه ســفر‬ ‫را بــا دقــت فــراوان ثبــت مــی کــرد کــه دیگــران بــا‬ ‫خوانــدن ایــن ســفر نامــه‪ ،‬گویــی خــود نیــز همــراه‬ ‫کاروانیــان بــه ایــن ســفر رفتــه انــد‪ .‬االن هم شــما‬ ‫مــی توانیــد بــا همســایه هــا یــا اقــوام هماهنــگ‬ ‫کنیــد و مخــارج ســفر مدیــر ســاختمان یــا بزرگتــر‬ ‫خانــواده را فراهــم نمــوده ایشــان را بــه مســافرت‬ ‫بفرســتید تــا بعــد از ســفر‪ ،‬از دیدنیهــای ســفر‬ ‫بــرای شــما تعریــف کنــد یــا خاطــرات مکتــوب‬ ‫ایشــان را بخوانیــد و در ایــن ســفر شــریک او‬ ‫شــوید‪ .‬اگــر هــم فکــر مــی کنیــد کســی حــال و‬ ‫حوصله نوشــتن خاطرات ســفر را ندارد میتوانید‬ ‫از ســیاحت نامــه هــا و ســفرها نامــه های نوشــته‬ ‫شــده توســط گذشــتگان و درگذشــتگان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن خصــوص خوانــدن ســفرنامه‬ ‫ناصرخســرو‪ ،‬ســفرنامه حاجــی ســیاح محالتــی‪،‬‬ ‫ســفرنامه حــاج ایــاز خــان قشــقایی و ســفرنامه‬ ‫محمدعلــی معین الســلطنه توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ســفر هــای تخیلــی‪ :‬نــوع دیگــری از ســفر‬ ‫کــه هیجــان زائــد الوصفــی دارد و بــه جاهایــی‬ ‫می تــوان ســفر مــی کــرد کــه بــا تــا بحال پــای هیچ‬ ‫ابوالبشــری بــه انجــا هــا نرســیده‪« ،‬ســفرهای‬ ‫تخیلــی» اســت‪ .‬فقــط جنــاب ژول ورن کــه‬ ‫نمــی توانســت بیســت هــزار فرســنگ زیــر دریــا‬ ‫بــرود‪ .‬شــما مــی توانیــد در رویاهایتــان بیســت‬ ‫و دو هــزار فرســنگ زیــر دریــا برویــد‪ .‬اصــا ًســی‬ ‫هــزار فرســنگ ‪ ،‬بــه کســی ربطــی نــدارد‪ .‬اصــا ً‬ ‫مــی توانیــد بــه جــای رفتــن بــه زیــر دریــا ‪ 20‬هــزار‬ ‫فرســنگ بــه فضــا برویــد! اگــر هم حــال و حوصله‬ ‫ســفر هــای زیــر ابــی و فضایی نداریــد ‪ ،‬می توانید‬ ‫بــه یکــی از کالن شــهرها ســفر کنیــد و در یکــی از‬ ‫هتــل هــای مجلــل کــه شــبی ‪ 2‬میلیــون تومــان‬ ‫هزینــه دارد و تــازه اســم فقیــر بیچــاره هــا را روی‬ ‫ان گذاشــته انــد اقامــت کنیــد و هــر غذایــی کــه‬ ‫دلتــان خواســت ســفارش بدهیــد و ســاعتها در‬ ‫جکــوزی و اســتخر هتــل کالــری بســوزانید و اب‬ ‫پرتقــال و اب انبــه میــل کنیــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سروان زینب نوملی‬ ‫اضطراب تا کجا مفید است؟‬ ‫رابطــه اضطــراب بــا ســامت و کارایــی فــرد یــک رابطــه‬ ‫خطــی نیســت یعنــی افــراد بایــد یــک حــدی از اضطــراب‬ ‫را داشــته باشــند تــا کارایــی خوبــی داشــته باشــند و‬ ‫زندگیشــان روی روال منظــم باشــد امــا‏اگــر ایــن میــزان‬ ‫بیشــتر از یــک حــدی شــود کارایــی فــرد را بــه کل مختــل‬ ‫میکنــد و بازدهــی او را پاییــن مــی اورد‪ .‬اضطــراب‬ ‫هماننــد نمــک غذاســت یعنــی مقــداری از ان بــرای‬ ‫بهتــر شــدن غــذا الزم اســت‏امــا زیــاد شــدن ان میتواند‬ ‫غــذا را خــراب و طعــم ان را شــور کنــد‪ .‬اضطــراب‬ ‫مفیــد اســت چــرا کــه افــرادی کــه هیچگونــه اضطرابــی‬ ‫ندارنــد راحــت در خانــه میخوابنــد و هیچــکاری انجــام‬ ‫نمــی دهنــد امــا‏افــرادی در زندگــی فعــال هســتند و‬ ‫احســاس مســئولیت و وظیفه شناســی میکننــد کــه‬ ‫مقــداری اضطــراب دارنــد و درواقــع همیــن اضطــراب‬ ‫مثبــت افــراد را بــه فعالیــت و کار وادار میکنــد‪.‬‏‬ ‫بــرای روشــنتر شــدن رابطــه بیــن اضطــراب و کارایــی و‬ ‫خطــی نبــودن ایــن رابطــه بایــد گفــت تــا یــک جایــی اگــر‬ ‫اضطــراب زیــاد شــود کارایــی هــم بــاال م ـی رود ولــی از‬ ‫یــک جایــی بــه بعــد اگــر اضطــراب زیــاد‏شــود در کارایــی‬ ‫فــرد اختــال بــه وجــود میایــد و بــه مــرور کارایــی او‬ ‫کاهــش پیــدا میکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬اضطراب مفید را چگونه بشناسید؟‬ ‫تشــخیص اینکــه اضطــراب مــا در چــه حــدی اســت و‬ ‫اینکــه ایــا ایــن اضطــراب مفیــد اســت یــا اثــار منفــی‬ ‫روی کار گاهــی مشــکل اســت‪ .‬بــرای تشــخیص بیــن‬ ‫ایــن دو حالــت بهتریــن کار ایــن اســت کــه ‏دقــت‬ ‫کنیــم ببینیــم بــه واســطه اضطرابــی کــه داریــم کار و‬ ‫مســئولیتی را کــه در حــال انجــام ان هســتیم خــوب‬ ‫انجــام میدهیــم یــا نــه؟ اگــر خــوب انجــام میدهیــم‪،‬‬ ‫اضطــراب مــا مفیــد اســت‪ .‬مثــا بــرای‏درس خوانــدن‬ ‫مقــداری اضطــراب داریــم و همــان باعــث میشــود‬ ‫بهتــر درس بخوانیــم و نمــره بهتــری بگیریــم‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫ان اضطــراب بــرای مــا انقــدر مشــغله ذهنــی ایجــاد‬ ‫میکنــد کــه مــدام درگیــری‏فکــری داریــم و حتــی دچــار‬ ‫تپــش قلــب میشــویم‪ ،‬تمرکزمــان را از دســت میدهیــم‬ ‫و‪....‬یعنــی اضطرابمــان بیــش از انــدازه شــده و دیگــر‬ ‫مفیــد نیســت‪ .‬یــا زمانــی کــه ایــن اضطــراب باعــث‬ ‫ایجــاد‏ناراحتــی زیــاد و ســلب اســایش دایمــی مــا شــود‬ ‫هــم مشــخص می?شــود کــه از میــزان طبیعــی فراتــر‬ ‫رفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬اضطراب افراد کمالگرا مثبت است یا منفی؟‬ ‫برخــی از افــراد همیشــه در کارهایشــان اضطــراب‬ ‫دارنــد و همیــن اضطــراب هــم موجــب پیشــرفت‬ ‫کاریشــان میشــود‪ .‬ایــن افــراد کمالگــرا هســتند و‬ ‫معمــوال از خودشــان انتظــار باالیــی دارنــد و بــه‏ســادگی‬ ‫احســاس رضایــت نمیکننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل همیشــه‬ ‫درون انهــا تنــش و اســترس وجــود دارد‪ .‬انهــا بایــد‬ ‫کمــی انتظاراتشــان را کــم یــا اگــر میتواننــد ان افــکار‬ ‫مزاحــم اضطرابــاور را از‏ذهنشــان بیــرون کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد مــدام در اینــده زندگــی میکننــد و اینــده را هــم‬ ‫بــد و وحشــتناک تصــور میکننــد و بــر همیــن اســاس‬ ‫هــم زندگــی میکننــد در صورتــی کــه بایــد بداننــد‬ ‫هیچــگاه ‏اتفاقاتــی کــه در ذهنشــان هســت پیــش‬ ‫نخواهــد امــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬با اضطراب مقابله کنیم یا از ان فرار کنیم؟‬ ‫هرکســی بــا اضطرابهایــش بــه روشــی برخــورد میکنــد؛‬ ‫بعضــی ترجیــح میدهنــد از کنــار ان رد شــوند‪ .‬برخــی‬ ‫ســعی میکننــد از ان دوری یــا بــه عبارتــی فــرار کننــد‬ ‫و برخــی هــم ترجیــح میدهنــد بــا ‏اضطرابهایشــان‬ ‫رودررو شــوند و بــا انهــا مقابلــه کننــد‪ .‬اول از همــه‬ ‫بایــد گفــت فــرار و اجتنــاب از موقعیتهــای اضطــراب زا‬ ‫نه تنهــا اضطــراب را بهتــر نمیکنــد بلکــه ان را تشــدید‬ ‫هــم میکنــد‪ .‬انســان‏از هرچــه فــرار کنــد ترســش از ان‬ ‫بیشــتر میشــود و بــه قــول ان ضربالمثــل معــروف «در‬ ‫بــا بــودن بــه از بیــم بالســت»‪ ،‬یعنــی وقتــی بــا ترســها‬ ‫و اضطراب هــا مواجــه شــویم‪ ،‬میبینیــم انقــدر هــم‏کــه‬ ‫گمــان میکردیــم ترســناک نبــوده و همیــن اضطرابهــا‬ ‫را کــم میکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-‬اضطراب و استرس چه تفاوتی دارند؟‬ ‫‏«اســترس» معمــوال بــه دو معنــی بــه کار میــرود؛ یــک‬ ‫زمــان بــه عنــوان عامــل ایجادکننــده و محــرک اضطــراب‬ ‫از ان یــاد میکنیــم و گاهــی هــم مرادمــان از اســترس‪،‬‬ ‫حالــت اضطــراب اســت‪ .‬اگــر‏بخواهیــم کلیتــر بگوییــم‪،‬‬ ‫یکــی از عالئــم اســترس‪ ،‬همــان حالتهــای اضطرابــی‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی اســترس عامتــر از اضطــراب اســت و‬ ‫همــان حالــت فــرد محســوب میشــود کــه ممکــن اســت‬ ‫او را از‏حالــت تعــادل خــارج کنــد میگنــا دات ای ار‪،‬‬ ‫مثــا یکــی از عزیزانــش فــوت کنــد یــا شــرایط شــغلی‬ ‫ســختی برایــش پیــش بیایــد یــا ‪ ....‬حتــی میتوان گفت‬ ‫اضطــراب هنگامــی در فــرد بــروز میکنــد کــه‏شــرایط‬ ‫اســترس زا در زندگــی او بیــش از حــد طــول بکشــد یــا‬ ‫به طــور مکــرر رخ دهــد یــا دســتگاه عصبــی بــدن نتوانــد‬ ‫بــه مرحلــه مقاومــت تنیدگــی پایــان دهــد و بــدن بــرای‬ ‫مدتــی طوالنــی همچنــان‏بســیج باقــی بمانــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت بــدن فرســوده و در برابــر بیماریهــای جســمی و‬ ‫روانــی (ماننــد اضطــراب) اســیب پذیر میشــود‪.‬‏‬ ‫ســروان زینــب نوملــی‪ .‬معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫انتظامــی شهرســتان گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 06‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪715‬‬ ‫کار هوشمندانه‬ ‫یا سخت‬ ‫کارکردن؛‬ ‫کدام یک بهتر‬ ‫است؟‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫شــاید ایــن جملــه معــروف را شــنیده باشــید‬ ‫کــه «مــن افــراد تنبــل را بــرای انجــام کارهــای‬ ‫ســخت اســتخدام می کنــم‪ ،‬چــون افــراد تنبــل‬ ‫ســاده ترین راه را بــرای انجــام کارهــا پیــدا‬ ‫می کننــد‪ ».‬نمی دانیــم ایــن نقل قــول دقیقــا‬ ‫از کیســت‪ ،‬ولــی بــه ان اعتقــاد داریــم‪ .‬ایــن‬ ‫نقل قــول شــما را بــه چالــش می کشــد تــا رونــد‬ ‫کار خــود را بررســی کنیــد و ببینیــد بــا توجــه بــه‬ ‫انــرژی و وقتــی کــه می گذاریــد‪ ،‬خروجــی مدنظــر‬ ‫را داریــد یــا نــه‪ .‬در ادامه‪ ،‬درباره کار هوشــمندانه‬ ‫و کار ســخت و تفاوتشــان بیشــتر بخوانیــد‪.‬‬ ‫تعریف کار سخت و کار هوشمندانه‬ ‫معمــوال مــا بــا مفهــوم کار ســخت بیشــتر‬ ‫اشــنایی داریــم‪ ،‬یعنــی کاری کــه زمــان و‬ ‫انــرژی زیــادی بــرای ان می گذاریــم‪ .‬کار‬ ‫هوشــمندانه یعنــی بتوانیــد یــک وظیفــه را با همان کیفیت‬ ‫ف انــرژی و زمــان کمتــری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ســابق ولــی بــا صــر ‬ ‫هــم کار هوشــمندانه نیازمنــد اخــاق کاری و تعهــد بــه کیفیــت‬ ‫اســت و هــم سخت کوشــی‪ .‬بااین حــال کار هوشــمندانه بــه شــما‬ ‫امــکان می دهــد وظایــف بیشــتری را انجــام دهیــد‪ ،‬درنتیجــه‬ ‫می توانیــد زودتــر بــه خانــه برویــد یــا ســریع تر مشــغول کاری‬ ‫جدیــد شــوید‪.‬‬ ‫تفاوت کار هوشمندانه و کار سخت چیست؟‬ ‫همیشــه شــنیده ایم کــه ســخت کارکــردن نتیجــه می دهــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن جملــه همیشــه هــم درســت نیســت‪ .‬البتــه منظورمــان ایــن‬ ‫نیســت که دســت از تالش بکشــیم‪ .‬در عوض باید تالش کنیم‬ ‫بهــره وری مــا بیشــتر شــود‪ ،‬یعنــی کارهــای بیشــتر و موثرتــری را‬ ‫بــا تــاش کمتــری انجــام دهیــم‪ .‬ایــن ویژگــی در زندگــی امــروزی‬ ‫و محیط هــای کاری فعلــی کــه در ان ســرعت عمل حــرف اول‬ ‫را می زنــد‪ ،‬اهمیــت بســیار بیشــتری دارد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫تفاوت هــای کار هوشــمندانه و ســخت کارکــردن را بررســی‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬زمان‬ ‫کار ســخت به معنــای صــرف وقــت زیــاد بــرای انجــام یــک وظیفه‬ ‫یــا مجموعـه ای از وظایــف اســت‪ .‬کار هوشــمندانه یعنــی همــان‬ ‫کارهــا را بــا همــان کیفیــت در مــدت کمتــری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کمیت و کیفیت‬ ‫کار ســخت یعنــی تمرکــز مــا بیشــتر بــر کمیــت اســت تــا‬ ‫کیفیــت‪ ،‬امــا هنــگام کار هوشــمندانه روی هــر دو بــه یــک‬ ‫انــدازه تمرکــز می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فرایند‬ ‫کار ســخت معمــوال حالــت پیش فــرض انجــام هــر کار‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی دربــاره روش انجــام ان فکــر نمی کنیــم‪ .‬امــا کار‬ ‫هوشــمندانه یعنــی به انــداز ه انجــام کار به روش انجــام ان هم‬ ‫توجــه می کنیــم‪ .‬بــرای کســب نتیجــه مطلــوب‪ ،‬اولویت بنــدی‪،‬‬ ‫محول کــردن و بهبــود مدیریــت زمــان هــم الزم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مهلت انجام کار‬ ‫کار ســخت همیشــه بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه هــدف در‬ ‫مهلــت تعیین شــده نیســت‪ .‬کار هوشــمندانه یعنــی کارهــا را‬ ‫ســریع انجــام دهیــد و وقتــی قــرار باشــد کاری را در مهلــت‬ ‫مشــخص بــه اتمــام برســانید‪ ،‬انتخــاب بهتــری اســت‪.‬‬ ‫چطور مهارت کار هوشمندانه را کسب کنیم؟‬ ‫‪ .۱‬اجتناب از چندوظیفگی‬ ‫وقتــی چنــد کار را هم زمــان انجــام می دهیــد‪ ،‬بــا ســرعت‬ ‫زیــادی تمرکــز خــود را از یــک وظیفــه بــه وظیفـ ه دیگــر منتقــل‬ ‫می کنیــد کــه ایــن کار فقــط انــرژی زیــادی صــرف می کنــد‪.‬‬ ‫بعــد از هــر تغییــر‪ ۱۵ ،‬دقیقــه طــول می کشــد تــا مغز شــما به‬ ‫وظیفــه جدیــد عــادت کنــد‪ .‬پس بهتر اســت که همیشــه روی‬ ‫یــک کار تمرکــز کنیــد‪ .‬بــه ایــن منظــور بهتر اســت تکنیک های‬ ‫کار عمیــق را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اهمیت دادن به استراحت‬ ‫وقتــی کارهــای زیــادی بــرای انجــام دادن داریــد‪ ،‬احتمــال اینکــه‬ ‫از اســتراحت و کارهایــی مثــل غذاخــوردن صرف نظــر کنیــد‪،‬‬ ‫بیشــتر می شــود‪ .‬اســتراحت نکردن و غذانخــوردن در درازمــدت‬ ‫روی ســامت شــما اثر منفی می گذارد‪ .‬در ضمن خســته کردن‬ ‫خودتــان باعــث می شــود کــه بیشــتر اشــتباه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر به انــدازه کافــی اســتراحت نکنیــد‪ ،‬دچــار فرســودگی‬ ‫شــغلی می شــوید‪ .‬برای اینکه اســتراحت را فراموش نکنید از‬ ‫تکنیک هــای مدیریــت زمــان مثال تکنیــک پومودورو اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا اســتراحت بیــن انجــام کارهــا‪ ،‬بــرای روزهــای اتــی‬ ‫انــرژی بیشــتری خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اولویت بندی کارها‬ ‫کارهایــی را کــه ســخت ترند و فشــار روانــی بیشــتری دارنــد‪،‬‬ ‫زودتــر انجــام دهیــد‪ .‬وقتــی بــرای یــک هفتــه برنامه ریــزی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬کارهایــی را در ابتــدای فهرســت قــرار دهیــد کــه‬ ‫زمــان انجــام انهــا اهمیــت دارد تــا در مهلــت معین شــده انها‬ ‫را بــه انجــام برســانید‪ .‬بــرای پروژه هــای بزرگ تــر حتمــا زمانــی‬ ‫را بــرای اتفاقــات غیرمترقبــه در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انجام دسته جمعی وظایف کوچک تر‬ ‫وظایــف کوچک تــر را در کنــار هــم انجــام دهیــد‪ .‬مثــا‬ ‫یــک روز وقــت بگذاریــد و تمــام انهــا را بــه اتمــام برســانید‪.‬‬ ‫انجــام تعــداد زیــادی کار و خـط زدن انهــا از فهرســت کارهــا‬ ‫ذهــن شــما را رهــا می کنــد‪ .‬ایــن کارهــای کوچــک ممکــن‬ ‫اســت تماس هــای ضــروری یــا جــواب دادن بــه ایمیل هــا و‬ ‫پیام هــای واتســپ باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کارهــا معمــوال تمرکــز کمتــری نیــاز دارنــد و می توانیــد‬ ‫انهــا را البــه الی کارهــای دیگــر انجــام دهیــد‪ .‬درنهایــت در‬ ‫ادامــ ه روز می توانیــد بــدون اینکــه نگــران فراموش کــردن‬ ‫چیــزی باشــید‪ ،‬بــه کار خــود ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درنظرگرفتن میزان انرژی‬ ‫میــزان انــرژی مــا در طــول روز تغییــر می کنــد‪ .‬در صورتــی کــه‬ ‫برنامه ریــزی را بــا توجــه بــه میــزان انــرژی خــود انجــام دهیــم‪،‬‬ ‫بهــره وری مــا افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬اگــر صبح هــا انــرژی‬ ‫بیشــتری داریــد‪ ،‬کارهــای ســخت را در ان ســاعات انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬اگــر عصرهــا پرانرژی تــر هســتید‪ ،‬کارهایــی را کــه بــه‬ ‫تــاش و تمرکــز کمتــری نیــاز دارنــد صبح هــا انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اتوماتیک کردن کارها‬ ‫هــر کاری را کــه امکان پذیــر اســت اتوماتیــک کنیــد‪ .‬مثــا از‬ ‫میانبرهــای صفحه کلیــد اســتفاده کنیــد‪ ،‬از فیلترگــذاری بــرای‬ ‫ایمیل هــا اســتفاده کنیــد و بــرای کارهــای مختلفــی کــه در‬ ‫طــول روز داریــد‪ ،‬روشــی بــرای اتوماتیک ســازی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی بخشــی از کارهــا اتوماتیــک پیــش برود‪ ،‬می توانیــد روی‬ ‫کارهــای اصلــی خــود تمرکــز بیشــتری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اولویت دادن به خود‬ ‫همیشــه خودتــان را در اولویــت قــرار دهیــد‪ .‬اگــر خســته و‬ ‫فرســوده باشــید‪ ،‬بــه دیگــران هــم نمی توانیــد کمکــی کنیــد‪.‬‬ ‫حتمــا زمانــی را بــرای رســیدگی بــه خودتــان در نظــر بگیریــد و از‬ ‫ش از حــد بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫کارکــردن بی ـ ‬ ‫‪ .۸‬تقویت طرز فکر رشد‬ ‫طــرز فکــر رشــد را در خودتــان پــرورش دهیــد‪ .‬یعنی هر پــروژه را‬ ‫فرصتی ببینید که برای یادگیری و رشــد شــما ایجاد شــده اســت‬ ‫و مهارت هــای خــود را افزایــش دهیــد‪ .‬بــا طــرز فکــر رشــد‪ ،‬دائمــا‬ ‫روش هایــی بــرای افزایــش بهــره وری پیــدا می کنید‪.‬‬ ‫نیروی کار هوشمند و اهداف هوشمندانه‬ ‫قبــل از شــروع هــر پــروژ ه بــزرگ‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه هــدف‬ ‫اصلی ان را می دانید‪ .‬شــما و همکارانتان باید ســر مســائل‬ ‫اصلــی توافــق داشــته باشــید و برنامــه ای واضــح و منظــم‬ ‫بــرای انجــام کار داشــته باشــید‪ .‬بــرای اینکــه تصــور روشــنی‬ ‫از ادامــه مســیر داشــته باشــید‪ ،‬از روش هدف گــذاری‬ ‫هوشــمندانه یــا ‪ SMART‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کلمــ ه ‪ SMART‬به معنــی «هوشــمندانه» از کنــار هــم‬ ‫گذاشــتن حــرف اول چنــد کلمـ ه دیگــر تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫هرکــدام از ایــن کلمه هــا یکــی از ویژگی هــای اهــداف‬ ‫هوشــمندانه را نشــان می دهــد‪:‬‬ ‫دقیــق (‪ :)Specific‬بایــد مشــخص کنیــد کــه دقیقــا دنبــال چــه‬ ‫هدفــی هســتید و قــرار اســت بــه کجــا برســید‪.‬‬ ‫قابل اندازه گیــری (‪ :)Measurable‬چطــور متوجــه می شــوید‬ ‫کــه بــه هــدف رســیده اید؟ بایــد روش واضحــی بــرای اندازه گیــری‬ ‫میــزان موفقیــت شــما وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قابل دســتیابی (‪ :)Achievable‬ایــا ایــن هــدف بــا توجــه بــه زمان‬ ‫و منابعی که در اختیار دارید‪ ،‬قابل دســتیابی اســت؟ اگر نیســت‪،‬‬ ‫بایــد برنامه ریــزی دقیق تــری داشــته باشــید تــا به هدف برســید‪.‬‬ ‫مرتبــط (‪ :)Relevant‬ایــا هدفــی کــه در نظــر گرفته ایــد در‬ ‫راســتای عملکرد و ماموریت ســازمان اســت؟ فقط زمانی که‬ ‫هــدف شــما ارزشــی بــه هــدف کل مجموعــه اضافــه می کنــد‪،‬‬ ‫بــرای ان برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫دارای محدودیــت زمانــی (‪ :)Time-bound‬ایــا مهلــت‬ ‫مشــخصی در ذهنتــان در نظــر گرفته ایــد؟ وقتــی مهلــت و‬ ‫تاریــخ دقیــق بــرای اتمــام کار در نظــر بگیریــد‪ ،‬ذهــن شــما تمرکــز‬ ‫بیشــتری بــرای رســیدن بــه هــدف خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایا دوره سخت کارکردن به سر رسیده است؟‬ ‫کارامدبــودن و افزایــش بهــره وری به معنــای تنبلی کــردن‬ ‫نیســت‪ .‬وقتــی ســخت کار می کنیــد‪ ،‬قصــد داریــد بیشــترین‬ ‫نتیجــه را بگیریــد‪ .‬هــدف نهایــی کار هوشــمندانه هــم همیــن‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی بــا تکنیک هــای ایــن ســبک کار می توانیــد در‬ ‫فضــای کاری امــروزی کــه مبتنــی بــر ســرعت عمل اســت‪،‬‬ ‫جایــگاه خوبــی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫در واقــع بایــد بیــن ســخت کارکــردن و کار هوشــمندانه‬ ‫تعــادل ایجــاد کنیــد‪ .‬اگــر در شــرایطی هیــچ راهــی بــرای‬ ‫کاهــش زمــان و انــرژی الزم بــرای انجــام کار وجــود نداشــت‪،‬‬ ‫تنهــا راه باقی مانــده ســخت کارکــردن اســت‪.‬‬ ‫ایا کار هوشمندانه بهتر از سخت کارکردن است؟‬ ‫هــر دو روش کارکــردن ســودمندند‪ .‬بایــد مشــخص کنیــد کــه‬ ‫کــدام ســبک کار بــرای نــوع کار و محیــط کار شــما مناســب تر‬ ‫اســت‪ .‬مثــا بــرای کارهــای فیزیکــی در کارخانــه‪ ،‬ســخت‬ ‫کارکــردن معمــوال انتخــاب بهتــری اســت‪ ،‬ولــی بــرای کارهایــی در‬ ‫حوزه هایــی مثــل تکنولــوژی کار هوشــمندانه مناســب تر اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدای هــر کار بایــد ســخت کار کنیــد تــا فرایندهــا و روند‬ ‫کار را به درســتی درک کنیــد‪ .‬به مــرور زمــان و بــا تســلط بــر‬ ‫امــور‪ ،‬می توانیــد روش هایــی بــرای هوشمندســازی رونــد‬ ‫انجــام کار پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫تفــاوت شــخصیت افــراد در کار هوشــمندانه و کار‬ ‫ســخت‬ ‫هوشــمندانه کارکــردن نیازمنــد تخصــص و دانــش عمیــق‬ ‫دربــاره نحــوه انجــام کارهاســت‪ .‬فقــط بــا دانــش عمیــق‬ ‫می توانیــد راه هایــی خالقانــه بــرای ســریع تر انجــام دادن‬ ‫کارهــا پیــدا کنیــد‪ .‬ســخت کارکــردن هــم نیازمنــد تعهــد بــه‬ ‫انجــام وظیفــه و پشــتکار بــرای تمام کــردن کار اســت‪ .‬تعهــد‬ ‫کاری اهمیــت زیــادی دارد‪ ،‬چــون بــرای ســخت کارکــردن بایــد‬ ‫زمــان بیشــتری را بــه یــک پــروژه یــا وظیفــه اختصــاص دهیــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه کار هوشــمندانه انجــام می دهنــد معمــوال‬ ‫خالق ترنــد و ذهــن بــازی دارنــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال در‬ ‫جایگاه هــای رهبــری قرار می گیرند‪ .‬ســخت تالش کــردن برای‬ ‫کســانی مناســب اســت کــه دوســت دارنــد دســتورالعمل ها را‬ ‫دنبــال کننــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال در کاری کــه انجــام می دهند‬ ‫بــه مهــارت بســیار زیــادی می رســند‪ ،‬چــون ان را بارهــا و بــه‬ ‫مــدت طوالنــی تکــرار می کننــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫کار هوشــمندانه و ســخت کارکــردن هــر دو اهمیــت دارنــد و‬ ‫جایگزیــن هــم نمی شــوند‪ .‬کار هوشــمندانه به معنــای انجام‬ ‫کارهــا در زمــان کمتــر و بــا صــرف انــرژی کمتــر اســت‪ .‬بــه‬ ‫ایــن منظــور بایــد بــا ســخت کارکــردن بــه فراینــد کار کامــا‬ ‫مســلط شــده باشــید تــا بتوانیــد ر وش هایــی بــرای ســریع تر‬ ‫انجــام دادن ان پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از ایــن دو ســبک کارکــردن کنــار گذاشــته‬ ‫نمی شــوند‪ .‬بــرای اینکــه در کاری بــه موفقیــت برســید و‬ ‫بیشــترین بهــره وری را داشــته باشــید‪ ،‬بایــد بتوانیــد بیــن ایــن‬ ‫‪ ۲‬ســبک کارکــردن تعــادل ایجــاد کنیــد و نوع کارکــردن خود را‬ ‫متناســب بــا شــرایط و شــخصیت خــود انتخــاب کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 06‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪715‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫‪ 200‬فقره کالهبرداری‬ ‫با درجه سرهنگی‬ ‫کودکان و‬ ‫شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه ســرعت در حــال رشــد و توســعه می باشــند‪ .‬در‬ ‫ســال های اخیــر در کشــورمان نیــز در فضــای اینترنــت‬ ‫در تطابــق بــا اداب و رســوم ایرانــی و اســامی ایــن‬ ‫شــبکه ها شــکل گرفتــه انــد و در حــال رشــد هســتند‪.‬‬ ‫امــروزه عضویــت در شــبکه های اجتماعــی در کــودکان‬ ‫نیــز فراگیــر شــده اســت‪ .‬مــا بــه شــما راه هایــی را‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم تــا بتوانیــد از فرزندانتــان در فضــای‬ ‫مجــازی محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه ســرعت در حــال رشــد و توســعه می باشــند‪ .‬در‬ ‫ســال های اخیــر در کشــورمان نیــز در فضــای اینترنــت‬ ‫در تطابــق بــا اداب و رســوم ایرانــی و اســامی ایــن‬ ‫شــبکه ها شــکل گرفتــه انــد و در حــال رشــد هســتند‪.‬‬ ‫امــروزه عضویــت در شــبکه های اجتماعــی در کــودکان‬ ‫نیــز فراگیــر شــده اســت‪ .‬مــا بــه شــما راه هایــی را‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم تــا بتوانیــد از فرزندانتــان در فضــای‬ ‫مجــازی محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا ان والدینــی کــه اطالعــات کامپیوتــری و‬ ‫اینترنتــی فرزندانشــان نســبت بــه ان هــا بیشــتر اســت‪ ،‬بایــد‬ ‫بداننــد کــه کــودکان بــه انــدازۀ کافــی بــزرگ نیســتند تــا همــۀ‬ ‫رفتارهــا و مــوارد گوناگونــی کــه در اینترنــت وجــود دارد را‬ ‫درک کننــد‪ .‬در مــواردی در اینترنــت ان هــا مــورد تهدیــد‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ ،‬پــس والدیــن می بایســت روی اســتفاده‬ ‫فرزندانشــان از اینترنــت نظارتــی دقیــق داشــته باشــند‪.‬‬ ‫با رعایت نکات زیر والدین می توانند امنیت‬ ‫فرزندان خود در اینترنت و شبکه های‬ ‫اجتماعی را باال ببرند‪:‬‬ ‫تفــاوت بیــن اشــتراک گــذاری اطالعــات و فــاش کــردن‬ ‫اطالعــات را بــه کــودکان خــود بیاموزیــم‪ .‬مثــا ً وقتــی‬ ‫در اینترنــت یــا شــبکه های اجتماعــی صحبــت از بــه‬ ‫اشــتراک گذاری عکــس‪ ،‬عقایــد‪ ،‬تجربه هــا و‪ ...‬اســت‪،‬‬ ‫بــه کــودکان بیاموزیــم هرگــز اطالعــات شــخصی‪ ،‬شــماره‬ ‫تمــاس‪ ،‬ادرس‪ ،‬شــماره حســاب بانکــی‪ ،‬پســورد و‪ ...‬را بــه‬ ‫اشــتراک نگذارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه ان هــا توضیــح داده شــود کــه اگــر عکــس‬ ‫یــا اطالعاتــی را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک‬ ‫می گذارنــد‪ ،‬بعدهــا ان را می تــوان حــذف کــرد امــا امــکان‬ ‫خطــر‪ ،‬حتــی در همــان زمــان کوتــاه نیــز وجــود دارد و‬ ‫نمی تــوان اثــرات ان را بــه کلــی از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫بــه کودکانمــان امــوزش دهیــم هرگــز بــا غریبه هــا در‬ ‫محیــط مجــازی صحبــت نکننــد حتــی اگــر در حیــن صحبــت‬ ‫کــردن بتواننــد ان هــا را ببیننــد‪ :‬گفتگــو بــا فــرد غریبــۀ‬ ‫انالیــن‪ ،‬خطرنــاک و مضــر اســت‪ .‬رابط ـه ای ممکــن اســت‬ ‫بیــن ان هــا بــه وجــود ایــد و ان فــرد غریبــه ایــن رابطــه را‬ ‫تــا زمانــی کــه فرزنــد شــما بــه او اعتمــاد پیــدا کنــد‪ ،‬ادامــه‬ ‫دهــد‪ ،‬و ایــن موضــوع می توانــد موجــب سوءاســتفاده از‬ ‫او گــردد‪.‬‬ ‫بــه فرزندانمــان امــوزش دهیــم تــا دسترســی بــه‬ ‫اطالعــات پروفایــل خــود را بــرای همــه بجــز افــراد نزدیــک‬ ‫مــورد اعتمــاد و امــن‪ ،‬محــدود کننــد‪ .‬تنظیمــات مســتمر‬ ‫حریــم خصوصــی وب ســایت‪ ،‬بــه کاربــران ایــن اجــازه را‬ ‫می دهــد تــا انتخــاب کننــد اطالعاتشــان را بــا چــه کســانی‬ ‫در میــان گذارنــد‪.‬‬ ‫همیشــه ارتبــاط دوســتانۀ خــود بــا فرزندانتــان را حفــظ‬ ‫کنیــد تــا ان هــا بداننــد شــما همیشــه امــادۀ صحبــت بــا‬ ‫ان هــا در رابطــه بــا هــر مشــکل یــا مســاله ای کــه بــرای‬ ‫ان هــا در فضــای مجــازی رخ می دهــد‪ ،‬هســتید‪.‬‬ ‫هنــگام اســتفادۀ ان هــا از اینترنــت‪ ،‬بــا ان ها همراه شــوید‬ ‫و بــرای خــود در وب ســایت ها و شــبکه های اجتماعــی کــه‬ ‫فرزندتــان در ان عضویــت دارد‪ ،‬صفحـه ای بســازید و عضــو‬ ‫شــوید‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد تــا بتوانیــد بهتــر بــا‬ ‫نحــوه فعالیــت و ارتباطــات انهــا اشــنا شــوید و همچنیــن‬ ‫بتوانیــد تمــام کارهــا و همچنیــن دوســتان فرزندانتــان را‬ ‫تحــت نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۰۰۰‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۱/۰۹/30‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا‬ ‫پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۷۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم مــارال باشــقره فرزنــد مصطفــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۰۷‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۹۲۴۳۱۴‬صــادره از‬ ‫گــرگان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۲۷‬مترمربــع‪ ،‬درقســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه بخــش‪_۷‬‬ ‫حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی تاییــد گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود در صورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۲۰۵ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬روز شنبه ‪۱۴۰۱/۱۲/06‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬روزیکشنبه ‪ ۱۴۰۱/۱۲/21‬علی برقی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اق قال از طرف مهناز جهانفر‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰7321‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‪ 1399114412001000139‬تقاضــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی اداره کل محتــرم ورزش و جوانــان اســتان گلســتان بــه شناســه ملــی ‪ 14000261192‬در ششــدانگ یــک قطعه زمین‬ ‫ورزشــی بــه مســاحت ‪7030‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -105‬اصلــی واقــع در اراضــی کالســنگیان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از انتقال از مالک رســمی به متقاضــی دارد ‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ 14147 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۰۲۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۸۰‬تقاضــای اقــای حســینعلی ارشــادی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۴۱‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۸۹۷۹۳۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد قربــان در ششــدانگ اعیانــی یک باب ســاختمان به انضمام ‪ ۱۳۱‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت‪ ۲۴۰/15‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حوزه ثبت گرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی مهــدی فیــوج اهنگــر بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۱۴۱۲۴ :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۹۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۸۱‬تقاضــای اقــای مظاهــر مازندرانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۳۹‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۵۰۲۴۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد قاســم در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام‬ ‫چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت‪ ۳۵۷/28‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۲۶۴‬اصلــی واقــع در اراضــی انجیــراب بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمدعلــی مازندرانــی بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۱۴۱۴۰ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۱/۱۱/20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۱/۱۲/06 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫شناســایی و دســتگیری کالهبــرداری کــه بــا جعــل‬ ‫عنــوان خــود را ســرهنگ انتظامــی معرفــی کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫یوســف شــاکری‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬شــخصی بــا مراجعــه بــه پلیــس‬ ‫فتــا شهرســتان گرمــه بیــان داشــت کــه فرزنــدش‬ ‫را جهــت انجــام معاینــه نــزد پزشــک قانونی(جهــت‬ ‫معافیــت پزشــکی از خدمــت ســربازی) بــرده اســت‬ ‫کــه مــدت کوتاهــی بعــدازان‪ ،‬شــخصی ناشــناس با‬ ‫او تماس گرفته و خود را سرهنگ نیروی انتظامی‬ ‫معرفــی نمــوده و بــا عنــوان اینکــه پیگیــر کارهــای‬ ‫انهــا اســت‪ ،‬درخواســت واریــز مبلــغ ‪22/000/000‬‬ ‫ریــال بــه یــک شــماره کارت بانکــی را داشــته اســت‪.‬‬ ‫امــا بعــد از واریــز مبلــغ مذکــور بــه پلیــس ‪+10‬‬ ‫مراجعــه و مطلــع شــده اســت کــه این یــک روش‬ ‫کالهبــرداری اســت‪ ،‬لــذا از کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫درخواســت رســیدگی بــه موضــوع را نمــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحقیقات فنی و پلیسی بالفاصله‬ ‫شروع شــد و متهــم اصلــی پرونــده کــه یــک‬ ‫کالهبــردار حرف ـه ای بــود‪ ،‬شناســایی و بــه پلیــس‬ ‫فتــا شهرســتان گرمــه انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم پرونده فرد باتجربـه ای بود و جرائم‬ ‫مرتکــب شــده ی خــود را بــا بــه دام انداختــن کاربــران‬ ‫زودبــاور در شــبکه های اجتماعــی و سوءاســتفاده از‬ ‫کارت بانکــی و تلفــن ان هــا انجــام مــی داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجــرم ســایبری بــا خونســردی کامــل‪ ،‬ســعی در‬ ‫انحــراف نمــودن اطالعــات پرونــده را داشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پرونــده بــا رویــت مســتندات‬ ‫دقیــق‪ ،‬کامــل و بی نقــص پلیــس فتــا‪ ،‬بــه ‪ 200‬فقــره‬ ‫کاله برداری خود از کســبه ی بازاری‪ ،‬کارکنان و اربابین‬ ‫رجــوع ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و خصوصــی‬ ‫اعتــراف نمــود و پــس از کامــل شــدن تحقیقــات بــه‬ ‫همــراه پرونــده جهــت تکمیــل مراحــل قانونی‪ ،‬تحویل‬ ‫مرجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬به هیچ عنــوان‬ ‫بــه افــرادی کــه از طریــق تلفــن همــراه یــا در فضــای‬ ‫مجــازی بــا شــما ارتبــاط گرفتــه و درخواســت های‬ ‫نامعقــول دارنــد‪ ،‬اعتمــاد نکنیــد و از واریــز وجــه یــا‬ ‫ارســال مــدارک شناســایی خــود‪ ،‬بــرای این گونــه افــراد‬ ‫خــودداری نماییــد‪ .‬هــم چنیــن در صــورت مشــاهده‬ ‫این گونــه مــوارد و قبــل از انجــام هرگونــه اقدامــی‪،‬‬ ‫مراتــب را بــه پلیــس اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫جواب ردی که باعث مزاحمت‬ ‫در فضای مجازی شد‬ ‫پلیس فتا از شناســایی فردی خبر داد که با ارســال‬ ‫پیام هــای تهدیــد امیــز در بســتر یکــی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــرای شــاکیه ایجــاد مزاحمــت می کرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــر حســین ســلیمانی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه خانمــی جــوان کــه بــا ارائــه مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس؛ مدعــی شــده بــود فــردی‬ ‫ناشــناس در فضــای مجــازی بــا انتشــار مطالــب کذب‬ ‫وتهدیــد امیــز در یکــی از شــبکه های اجتماعی‪ ،‬قصد‬ ‫بدنــام کــردن وی و خانــواده اش را دارد‪ ،‬رســیدگى‬ ‫بــه ایــن پرونــده به صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس ازحضــور شــاکیه‪ ،‬پرونــده اولیــه بــا‬ ‫هماهنگی مقام قضایی تشــکیل شــد و با جمع اوری‬ ‫مــدارک و مســتندات مربوطــه توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرانجام متهــم مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و بــه ایــن پلیــس احضــار شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وی در ابتــدا منکــر ارتــکاب جــرم خــود‬ ‫شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات‬ ‫احصــاء شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه‬ ‫ ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود ودلیــل اقــدام خــود‬ ‫را شــنیدن جــواب منفــی از شــاکیه عنــوان نمــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی افــزود‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه‬ ‫توهیــن‪ ،‬اهانــت و یــا پخــش تصاویــر شــخصی افــراد‬ ‫در فضــای مجــازی جــرم محســوب شــده وعواقــب‬ ‫جبــران ناپذیــری بــرای فــرد به همــراه دارد‪ ،‬لــذا رعایت‬ ‫اخــاق در فضــای ســایبر و بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی امــری مهــم محســوب مــی شــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 5‬اسفند سالروز عملیات غرور افرین ظفر ‪6‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪ -715‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-715‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/04‬شعبان‪/‬‬ ‫‪04 - 2023‬‬ ‫‪/25 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫شنبه ‪12//06‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫«س َمنوی َد َرق»‬ ‫کام شیرین مسافران طعم خوش َ‬ ‫سـمَنو‪ ،‬ســین جدانشــدنی ســفره هفــت ســین ایرانیــان اســت کــه در منطقــه دَرَق‬ ‫ســعید وحیــدی‪َ -‬‬ ‫خراســان شــمالی جــدای از تهیــه ان در اســتانه نــوروز در دیگــر ایــام ســال نیــز عطــر خــوش ان شــیرینی‬ ‫بخــش ذائقــه گوناگــون بســیاری از مســافران اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬دیگ هــای مســی بــر رقــص شــعله هــای اتــش بــر پــا مــی شــود و هنــر و‬ ‫ســلیقه زنــان ایــن خطــه کویــری را بــه نمایــش مــی گــذارد و زنــان و مــردان گرداگــرد یکدیگــر هــر یــک بــه‬ ‫فراخــور تــوان در فــراوری ایــن معجــون مقــوی تــاش مــی کننــد و محصولــی تولیــد می شــود کــه ریشــه‬ ‫در اداب و ســنن مــردم ایــن خطــه دارد و در تمامــی فصــول ســال بــا ایــن معجــون خــوش طعــم ذائقــه‬ ‫هــر مســافری را شــیرین مــی کننــد‪.‬‬ ‫مــردم دَرَق در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری بجنــورد بــا خالقیــت و نــواوری مرکبــی از جوانــه گنــدم و ارد را بــا زحمــت و‬ ‫مشــقت فــراوان تلفیــق مــی کننــد کــه عطــر خامــی جوانه هــا طعــم خوشــی مــی گیــرد و هــر رهگــذاری در‬ ‫مســیر را بــه ســمت خــوش مــی کشــاند‪.‬‬ ‫سـمَنو در شــهر دَرَق از حالت ســنتی خارج روندی صنعتی و کارگاهی را به‬ ‫چند ســالی اســت که تولید َ‬ ‫سـمَنو بعنــوان منبعــی درامــدزا در صــدد تولیــد انبــوه ان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫دیگ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫خط‬ ‫ـن‬ ‫خــود گرفتــه اســت و مــردم ایـ‬ ‫َ‬ ‫هســتند در کنــار ان ســعی مــی کننــد تــا بــا برگــزاری جشــنواره و همایش هــای متفــاوت‪ ،‬زمینــه فرهنگــی‬ ‫ان را نیــز در ایــن منطقــه ترویــج دهنــد‪.‬‬ ‫سـمَنوی دَرَق ایــن شــهر کــه در فهرســت میــراث فرهنگــی ناملمــوس ثبت شــده اســت به‬ ‫تولیــد ســاالنه َ‬ ‫سـمَنوی دَرَق نیــز در ســال گذشــته بــا افزایــش ‪۲۰‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬تــن نیــز مــی رســد و شــمار کارگاه هــای تولیــدی َ‬ ‫سـمَنو افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫کارگاه کوچــک و ‪ ۱۰‬کارگاه بــزرگ بــه ‪ ۲۰۳‬کارگاه تولیــد َ‬ ‫سـمَنوی تولیــدی دَرَق فقــط منحصــر بــه خراســان شــمالی نیســت بلکــه ایــن ســمنوی‬ ‫اکنــون دیگــر بــازار َ‬ ‫بــا کیفیــت بــه تمــام کشــور و حتــی بــه بازارهــای کیــش نیــز راه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫سـمَنوی ایــن شــهر هــم اکنــون ماهانــه ‪ ۲‬تن ســمنو بــه کیش می فرســتند و بازارهای‬ ‫کارگاه هــای بــزرگ َ‬ ‫همه اســتان های کشــور نیز مشــتری ســمنوی دَرَق اســت‪.‬‬ ‫سـمَنو در دَرَق بهانــه ای شــد تــا بــا یکــی از دوســتانم بــرای تهیــه گــزارش تصویــری و‬ ‫برگــزاری جشــنواره َ‬ ‫خبری راهی این شــهر کوچک کویری در شهرســتان گرمه و نقطه تالقی ســه اســتان خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫ســمنان و گلســتان شویم‪.‬‬ ‫بعد از طی مســافتی در حدود ‪ ۲‬ســاعت زودتر از اغاز این جشــنواره به محل مســجد جامع این شــهر‬ ‫مــی رســیم کــه دیگ هــای بــزرگ مســی روی اتــش قــرار دارنــد و بــوی خــوش دودی کــه فضــا را پــر کــرده‬ ‫ادمــی را پَــرت مــی کنــد بــه رویاهــا و انجاســت کــه دوســت داری بگویــی‪ ،‬خوشــبحالت روســتایی زیــرا کــه‬ ‫ایــن فضــا ارامــش خاصــی بــه ادمــی در برابــر زندگــی مــدرن و شــهری مــی بخشــد‪.‬‬ ‫پیــرزن هــای پشــت دیــگ‪ ،‬اُبهــت خاصــی بــه ایــن جشــنواره بخشــیده انــد و همــواره در حــال هــم زدن‬ ‫سـمَنوی خوشــرنگ بــا چــوب دســتی بلنــد هســتند‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بــا هــر هــم زدن‪ ،‬صــدای خِــش خِــش گوش نــوازی را از کــف دیــگ بوجــود می اورنــد و بــا ترکیــب صــدای‬ ‫گُرگـُـر اتــش‪ ،‬نوایــی معنــوی در ایــن منطقــه طنیــن انــداز مــی شــود‪.‬‬ ‫سـمَنو را از دســت‬ ‫پایتختی‬ ‫عنوان‬ ‫ـادگی‬ ‫انــگار مــی خواهنــد‪ ،‬بگوینــد کــه همچنــان پای کارند و به این سـ‬ ‫َ‬ ‫نخواهند داد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان توجــه ام بــه پیرزنــی جلــب مــی شــود کــه لبــاس زیبــای محلــی بــر تــن دارد و زیر لــب مدام‬ ‫صلــوات مــی فرســتد؛ وقتــی بــه او نزدیــک مــی شــوم بــا رویــی گشــاده مــرا بــه پــای دیــگ دعــوت کــرده‬ ‫سـمَنو تعــارف می کنــد و می گویــد‪ :‬ســمنو ســمبل قــدرت و شــجاعت اســت‪ ،‬چــون از جوانــه‬ ‫و مقــداری َ‬ ‫گنــدم درســت می شــود‪.‬‬ ‫سمَنو داشته باشی‪ ،‬براورده می شود‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬اگر هر ارزویی پای دیگ َ‬ ‫مــن نیــز بــدون درنــگ از ایــن پیــرزن مــی پرســم‪ ،‬مــادر ارزویــت چیســت؟ او نیــز بــا همــان لهجــه شــیرین‬ ‫سـمَنو‬ ‫محلــی ان منطقــه مــی گویــد‪ :‬انشــالله شــعله زندگــی همــه تــازه عروس ها همچون شــعله دیگ َ‬ ‫روشــن و گــرم بماند‪.‬‬ ‫سـمَنو دارد شــاید ارزوهایی‬ ‫فــارغ از تمامــی حساســیت هــا و توانمنــدی هایــی کــه ایــن منطقه در تولید َ‬ ‫از جنــس همیــن ارزوی پیــرزن بــرای گــرم مانــدن زندگــی هــا موجــب شــده تــا دیــگ هــای مســی ایــن‬ ‫سـمَنو برقــرار باشــند و طعــم شــیرین ان فراتــر از کشــور در ان ســوی مرزهــا‬ ‫منطقــه همــواره بــرای پخــت َ‬ ‫ســر دراورد و نظــر ذائقــه هــای گوناگــون را بــه خــود جلــب کنــد‪.‬‬ ‫سمَنو در خارج از مرزها‬ ‫عطر خوش َ‬ ‫سـمَنوی‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان گرمــه در حاشــیه ایــن جشــنواره بــا بیــان اینکــه بــرای َ‬ ‫دَرَق برندســازی انجــام شــده اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬در حــال حاضــر ایــن محصــول نــه تنهــا در کشــور بلکــه در‬ ‫خــارج از کشــور نیــز بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫وحیــد محمــودی گفــت‪ :‬ترکیــه‪ ،‬کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و المــان از جمله کشــورهایی هســتند که‬ ‫ایــن محصــول بــه ان هــا صــادر مــی شــود و مقــدار قابــل توجهــی نیــز بــه جزیــره کیــش ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫سـمَنویی کــه بــه خــارج کشــور صــادر مــی شــود‪ ،‬بــا غلظت باالیــی در اندازه شــکالت‬ ‫وی تاکیــد مــی کنــد‪َ :‬‬ ‫طبــخ مــی شــود تــا در مــدت ‪ ۲۰‬روز فاســد نشــود‪.‬‬ ‫سـمَنو اســت‪ ،‬مــی گویــد‪:‬‬ ‫محمــودی بــا بیــان اینکــه شــهر دَرَق یکــی از مهمتریــن مناطــق ایــران در تولیــد َ‬ ‫در همیــن راســتا کارگاه هــای بــزرگ و کارگاه هــای خانگــی در ایــن منطقــه ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫سمَنو‬ ‫فعالیت ‪ ۲۰۳‬کارگاه تولیدی َ‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان گرمــه بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن شــهر ‪ ۲۰۳‬کارگاه تولیــدی‬ ‫سـمَنو وجــود دارد‪ ،‬خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۲۰۰‬کارگاه خانگــی و ســه کارگاه نیــز بــزرگ اســت‬ ‫َ‬ ‫کــه هــر روز حــدود ‪ ۶‬دیــگ بــار مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫سـمَنوپزان شــهر دَرَق خراســان شــمالی همــه ســاله در اســفندماه برگــزار‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه جشــنواره َ‬ ‫می شــود‪ ،‬بیــان مــی کنــد‪ :‬در ایــن جشــنواره حداقــل ‪ ۱۶‬دیــگ ســمنو تهیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫سـمَنو گنجایــش پخــت ‪ ۱۵۰‬کیلوگــرم از ایــن محصــول را دارد و عــاوه بــر‬ ‫محمــودی مــی افزایــد‪ :‬هــر دیــگ َ‬ ‫ان ســه تـُـن ســمنوی دیگــر نیــز از قبــل امــاده شــده کــه در ایــن روز بــه متقاضیــان فروختــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬در کنــار برگــزاری ایــن جشــنواره‪ ،‬مراســم فرهنگــی و هنــری نیــز برگــزار خواهــد شــد‬ ‫کــه برگــزاری نمایشــگاه صنایــع دســتی و جشــنواره غذاهــای ســنتی از جملــه ایــن برنامــه هــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬عــاوه بــر ان طــی ایــن روز بــازی هــای بومــی و محلــی نیــز برگــزار مــی شــود و رقص ایینی‬ ‫نیز برای پرشــور کردن جشــنواره اجرایی خواهد شــد‪.‬‬ ‫ســمَنو ایــران شــناخته‬ ‫پایتخــت‬ ‫عنــوان‬ ‫بــه‬ ‫ســال‬ ‫ســمَنو در‬ ‫َ‬ ‫شــهر دَرَق بــه دلیــل تولیــد صدهــا تُــن َ‬ ‫شد ه اســت‪.‬‬ ‫سـمَنو در شــهرهای دَرَق و بجنــورد بــه صــورت موروثــی‪ ،‬از پــدر بزرگ هــا و مــادر بزرگ هــا بــه فرزنــدان‬ ‫پخــت َ‬ ‫سـمَنوی دَرَق تــا ‪ ۲‬ســال بــدون نگهــداری در یخچــال کامــا ســالم مــی ماند‪/.‬ایرنــا‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫منتقــل‬ ‫َ‬ ‫احیای یادگار‬ ‫پیشینیان با دوتار‬ ‫و زنبورک‬ ‫زبــان مــادری ابــزار اجتماعــی و فرهنگــی به یادگارمانــده از‬ ‫گذشــتگان و تنهــا راه ســخن گفتن بــا نیــاکان و راه انتقــال هویــت‬ ‫بومــی و ســنتی میــان نسـل ها در گــذر زمــان اســت کــه اســتفاده‬ ‫صحیــح از موســیقی می توانــد حیــات و مانــدگاری ان را تــا حــد‬ ‫زیــادی تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اســتان گلســتان بــه دلیل میزبانی‬ ‫از اقــوام گوناگــون شــاهد تکثــر زبــان بومــی در مناطــق مختلــف‬ ‫اســت کــه به دلیــل درهم امیختگــی ناشــی از همزیســتی طوالنی‪،‬‬ ‫در خطــر فراموشــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــرایط زندگــی جامعــه مــدرن شــاید خانواده هــا را بــه ایــن بــاور‬ ‫رســانده کــه دیگــر امــوزش زبــان مــادری بــه فرزنــدان ضرورتــی‬ ‫نــدارد وصحبت کــردن ان هــا بــا زبــان مــادری از ارزش اجتماعــی‬ ‫ان هــا می کاهــد کــه گسترده شــدن ایــن دیــدگاه‪ ،‬زبان هــای بومــی‬ ‫را بــا خطــر فراموشــی مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش یونســکو‪ ۳۷۰ ،‬میلیــون نفــر از مــردم بومــی در‬ ‫سراســر جهــان بــه ‪ ۷‬هــزار زبــان تکلــم می کننــد که در میــان ان ها‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۸۰‬زبــان در خطــر اســت کــه مــی تــوان در قالــب زبــان‬ ‫موســیقی ســنتی زبــان مــادری را احیــا کرد‪.‬‬ ‫محقــق‪ ،‬پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه گلســتان در ایــن ارتبــاط‬ ‫گفــت‪ :‬قــوم ترکمــن از جملــه گروه هــای دارای جمعیــت فــراوان‬ ‫در گلســتان هســتند کــه موســیقی ســنتی ایــن قــوم فرهنــگ را به‬ ‫نســل جــوان منتقــل می کنــد‪.‬‬ ‫موســی جرجانی افزود‪ :‬با تقویت موســیقی ســنتی ترکمن زبان‬ ‫مــادری اصیــل ایــن قــوم هــم در بیــن جــوان و نوجــوان تقویــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در بیــن اشــعار اصیلــی کــه در موســیقی ســنتی‬ ‫ترکمــن بیــان مــی شــود کلماتــی قدیمــی وجــود داشــته کــه نســل‬ ‫جــوان بــا ان هــا اشــنا نیســت‪.‬‬ ‫یکــی از نوجوانــان دوتارنــواز ترکمــن گفت‪ :‬موســیقی ســنتی زبان‬ ‫مــادری اجــداد مــا را در بیــن هم نســانم احیــا مــی کنــد و باعــث‬ ‫ترویــج ایــن ابــزار فرهنگــی در نســل اینــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهــا جاهــد افــزود‪ :‬شــنیدن موســیقی ســنتی از ابــزاری ماننــد‬ ‫دوتــار و زنبــورک در ترویــج و توســعه زبــان مــادری تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫ایدیــن قره قــول یکــی از دوتــار نــوازان جــوان گــروه موســیقی‬ ‫مالنفــس هــم گفــت‪ :‬موســیقی ســنتی اواهایــی بــرای نواختــن‬ ‫احساســات اســت کــه از گذشــته ســینه بــه ســینه بــه نســل امــروز‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬جوانــان بیشــتر بــه موســیقی پــاپ گرایــش دارنــد‬ ‫اما موسیقی سنتی جالدهنده روح است و بدون اینکه مخاطب‬ ‫متوجــه شــد غیــر مســتقیم زبــان مــادری را ترویــج می دهــد‪.‬‬ ‫ارمیــن ارازنیــا خواننــده و نوازنــده گــروه موســیقی التیــن پــرده‬ ‫هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬در موســیقی ترکمــن کلمــات زیــادی از‬ ‫ادبیــات ترکمــن قــرار دارد کــه جوانــان بــدون پیــش زمینــه قبلی در‬ ‫یادگیــری ایــن لغــات اصیــل مشــکل خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬موســیقی ســنتی بــدون تدریــس مســتقیم بــه‬ ‫افــراد و مخاطبــان زبــان اصیــل مــادری را امــوزش می دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬موســیقی ســنتی احیاگــر زبــان مــادری‬ ‫ترکمــن و پــل ارتباطــی بیــن نســل امــروز و گذشــتگان اســت‬ ‫و لغــات ترکمنــی قدیمــی کــه فرامــوش نشــده را بــه جوانــان‬ ‫انتقــال مــی دهــد‪.‬‬ ‫حســین شــیروانی یکــی دیگــر از نوازنــده هــای ترکمــن هم گفت‪:‬‬ ‫افــرادی کــه ســال هــا از مناطــق ترکمــن نشــین دور بودنــد بــا‬ ‫شــنیدن موســیقی فولکلــور ترکمــن بــه اشــنایی بیشــتر بــا اصــل‬ ‫خــود ترغیــب مــی شــوند‪.‬‬ ‫حــاج محمــد ایــری سرپرســت گــروه مالنفــس هــم در ایــن ارتباط‬ ‫گفت‪ :‬در موســیقی ســنتی ترکمن تمام مطالب ســینه به ســینه‬ ‫بــدون هیــچ تغییــری بــه نســل بعــد منتقــل شــده و بهتریــن منبــع‬ ‫در یادگیــری زبــان مــادری اســت‪.‬‬ ‫بهــروز ســقلی هــم یکــی از ترویــج دهنــدگان موســیقی ســنتی‬ ‫هــم در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬موســیقی فولکلــور اشــعارش بــه‬ ‫زبــان مــادری اســت و حتــی گاهــی معلــوم نیســت کــه ســروده‬ ‫ای کــه نســل بــه نســل بــه انــروز رســیده شــاعرش کیســت مثــل‬ ‫لله خوانــی زنــان ترکمــن کــه بــه فرزنــدان خــود هــم ایــن فولکلــور‬ ‫اصیــل را امــوزش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای احیــا‪ ،‬ترویــج و تقویــت موســیقی ســنتی‬ ‫و زبــان مــادری ترکمــن گروهــی متشــکل از مادربــزرگ ها تشــکیل‬ ‫شــده کــه بــه دختــران نوجــوان ایــن مهــم را امــوزش مــی دهنــد‬ ‫تــا نســل جدیــد بــه خوبــی بــا اصالــت خــود اشــنا شــوند و ان را‬ ‫حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان هــم در ایــن ارتبــاط‬ ‫گفــت‪ :‬قالــب موســیقی ســنتی یکــی از جــذاب تریــن قالــب هــای‬ ‫هنــری بــرای تمــام اقشــار و ســلیقه هــای مختلــف اســت کــه در‬ ‫کنــار اشــعار بــا مفهــوم برگرفتــه از واژگان‪ ،‬کلمــات و جمــات‬ ‫اصیــل اســت کــه هویــت را تکمیــل کــرده و انتقــال مــی دهــد‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت افــزود‪ :‬شــعر و موســیقی ســنتی در کنــار یکدیگــر‬ ‫در طــول تاریــخ فرهنــگ نســبت بــه حمایت‪ ،‬پاسداشــت و تقویت‬ ‫میــراث زبانــی کمــک کردند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!