روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 714 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 714

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 714

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 714

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪208 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 04‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/23-‬فوریه‪ /02-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪714 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫بسته نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین می شود‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬فصل جدیدی برای‬ ‫برنامه ریزی اقتصادی‬ ‫‪3‬‬ ‫عمارت مفخم؛‬ ‫داالنی برای سفر‬ ‫به عصر قاجار‬ ‫‪2‬‬ ‫نتیجه عقب افتادگی‬ ‫حکمرانی دهه های‬ ‫گذشته؛تدوامفعالیت‬ ‫سوداگران در بازار‬ ‫‪5‬‬ ‫بیشترین تخلفات‬ ‫وکال عدم حضور در‬ ‫جلسات دادگاه است‬ ‫‪4‬‬ ‫حمالت مخرب ایمیل‬ ‫تجاری بسیار موثر‬ ‫ولی پرهزینه است‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫براساسمتغیرهایبنیادین‬ ‫اقتصاد نرخ ارز در مرکز مبادله‬ ‫ارز و طال تعیین می شود‬ ‫‪4‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 04‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪714‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫راه اندازی «سامانه هوشمند‬ ‫نظارت و بازرسی از واحدهای‬ ‫صنفی» در بجنورد‬ ‫«ســامانه هوشــمند نظــارت و بازرســی از واحدهــای‬ ‫صنفــی» بــا اهــداف هوشمندســازی فرایندهــای‬ ‫نظارتــی بــر بــازار‪ ،‬ایجــاد رضایــت مردمــی بــا رســیدگی‬ ‫فــوری بــه شــکایات‪ ،‬افزایــش ســرعت در عملکــرد‬ ‫بازرســان و کاهــش هزینــه بــا حضــور مســووالن‬ ‫اســتانی در بجنــورد راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در ایــن ســامانه‬ ‫الکترونیکــی کــه در ‪ ۲‬نســخه تحــت وب و موبایلــی‬ ‫طراحــی شــده‪ ،‬اســت بــه مدیــران بازرســی ایــن امــکان‬ ‫را می دهــد کــه پــس از دریافــت شــکایت‪ ،‬موضــوع‬ ‫و محــل مــورد نظــر را بــرای بــازرس ارســال و بــازرس‬ ‫بــا قرارگرفتــن در محــل و فعال ســازی و تکمیــل فــرم‬ ‫ن را پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫بازرســی ا ‬ ‫ثبــت شــکایات مردمــی از طریــق بارکد دوبعدی نصب‬ ‫شــده در ورودی واحدهــای صنفــی‪ ،‬ارســال هوشــمند‬ ‫شــکایت دریافتــی بــه نزدیکتریــن بــازرس حاضــر در‬ ‫ســطح شــهر‪ ،‬ثبت تخلفــات صنفی از طریــق ابزارهای‬ ‫قابــل حمــل هوشــمند توســط بازرســان در محــل واحد‬ ‫صنفــی‪ ،‬تبــادل الکترونیکــی بــا ســایر ســامانه های‬ ‫نظارتــی ماننــد ‪ ۱۲۴‬وزارت صمــت و ‪ ۱۳۵‬ســازمان‬ ‫تعزیــرات از مزایــا و ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن‬ ‫ســامانه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در اییــن اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫نظــارت و کنتــرل بــازار و جم ـ ع اوری اطالعــات الزم از‬ ‫اهمیــت ویــژه ای بــرای بازرســی برخــوردار اســت کــه‬ ‫ایجــاد یــک ســامانه هوشــمند در ایــن راســتا بســیار‬ ‫کمــک کننــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد از ‪ ۲‬نرخــی بــودن برخــی از‬ ‫کاالهــا در واحــد هــای صنفــی انتقــاد کــرد و افــزود‪ :‬این‬ ‫موضــوع همیشــه بــه عنــوان گالیه شــهروندان اســتان‬ ‫مطــرح اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر نظــارت از بازرســان از‬ ‫واحــد هــای صنفــی بایــد تــاش شــود تــا ایــن ســامانه‬ ‫در زمینــه هــای مختلــف نیــز ارتقــاء یابــد کــه رصــد‬ ‫قیمــت هــا و میــزان ورود و خــروج کاالهــا بــه واحــد هــا‬ ‫از ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد تفــاوت نــرخ در بــازار را یکی از مشــکالت‬ ‫اساســی و نگرانــی شــهروندان دانســت و افــزود‪ :‬بایــد‬ ‫تــاش شــود تــا تفــاوت نــرخ در ســطح بــازار را بــه‬ ‫حداقــل برســد کــه ســامانه هــای هوشــمند در ایــن‬ ‫زمینــه کمــک رســان هســتند‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف بجنورد گفت‪ :‬ســامانه هوشــمند‬ ‫نظــارت بازرســی از واحــد هــای صنفــی در ایــن اســتان‬ ‫بــرای نخســتین بــار در ســطح کشــور توســط شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان زیــر مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۳۶‬هــزار کســبه شــامل ‪۱۰۰‬‬ ‫اتحادیــه و در بجنــورد ‪ ۱۶‬هــزار کســبه شــامل ‪۳۹‬‬ ‫اتحادیــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫بنــای ایینــه خانــه رو بــه روی عمــارت مفخــم قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬در واقــع ایــن ســاختمان از مجموعــه افخــم بــود‬ ‫کــه فضایــی اداری داشــت و امــورات نظامــی و رایزنی هــای‬ ‫سیاســی در ان صــورت مــی گرفــت‪ ،‬بــه گونــه ای کــه‬ ‫مهمان هــای رســمی کــه بدیــن جــا مــی امدنــد در ایینــه‬ ‫خانــه پذیرایــی مــی شــدند‬ ‫عمارت مفخم؛‬ ‫داالنی برای سفر‬ ‫به عصر قاجار‬ ‫عمــارت مفخــم بــا معمــاری بــی نظیــر از شــاخص­ ترین اثــار‬ ‫تاریخی در مرکز خراســان شــمالی اســت که بازدیدکنندگان‬ ‫خــود را بــه قعــر تاریــخ عصــر قاجــار می بــرد و ادمــی را بــا‬ ‫داشــته ها و اداب و رســوم انهــا اشــنا می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬همیشــه در خصــوص ســفر‬ ‫بــه زمــان فکــر کــرده ایــم و بــا توجــه بــه جذابیــت ان تاکنــون‬ ‫اثــار زیــادی نیــز در دنیــای فیلمســازی بــا موضــوع ســفر بــه‬ ‫زمــان تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫موضــوع ســفر بــه زمــان بســیار بــرای مــا هیجان انگیــز‬ ‫اســت؛ امــا بــه دلیــل دســت نیافتگــی همــواره ان را از افــکار‬ ‫خــود دور می کنیــم‪ ،‬در حالــی کــه مــی تــوان بــا هزینــه انــدک‬ ‫ســوار ماشــین زمان شــد و با تاریخ گذشــتگان و فرهنگ ان‬ ‫دوره اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫بــرای ایــن ســفر کافــی اســت کولــه خــود را ببندیــد و امــاده‬ ‫ســفر بــه یکــی از نقــاط کشــور شــوید و خــود را بــه مــوزه هــا‬ ‫کــه روایتگــران تاریخــی فرهنــگ و اداب و رســوم گذشــتگان‬ ‫اســت برســانید تــا ایــام پــر تالطم گذشــتگان و فرهنــگ مورد‬ ‫عالقــه بــرای شــما بــه تصویــر کشــیده شــود‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در کشــور بــرای اشــنایی بــا تاریــخ و فرهنــگ‬ ‫هــر دوره‪ ،‬مــوزه هــای مــردم شناســی کــم نداریــم امــا اگــر‬ ‫بــه تاریــخ معاصــر کشــور و اشــنایی بــا قومیــت هــای ان‬ ‫عالقــه ای داریــد بــی تردیــد‪ ،‬مــوزه مــردم شناســی مفخــم‬ ‫یکــی از گزینــه هــای روی میــز شــما خواهــد بــود زیــرا کــه‬ ‫جــدای از نمایــش اشــیای تاریخــی بــا فرهنــگ اقــوام شــمال‬ ‫خراســان‪ ،‬اداب و رســوم‪ ،‬مشــاغل ســنتی و صنایــع دســتی‬ ‫در ایــن مــوزه اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫عمــارت مفخــم نیــز یکــی از ایــن گنجینــه هــا در خراســان‬ ‫شــمالی اســت کــه چــه بــه عنــوان عمــارت و چــه بــه عنــوان‬ ‫مــوزه در برگیرنــده بخشــی از تاریــخ مردمــان ایــران زمیــن‬ ‫اســت کــه هــر کــدام از گوشــه هــای ان بخشــی از تاریــخ‪،‬‬ ‫معمــاری‪ ،‬فرهنــگ و تحــوالت سیاســی ایــن دوره را بازگــو‬ ‫مــی کنــد و مــا را بــا هزینــه ای اندکــی بــه ســفر زمــان می بــرد‪.‬‬ ‫در ابتــدا بــد نیســت بــا تاریخچــه ایــن بنــای تاریخــی و‬ ‫معمــاری بــی نظیــر ان کــه روایتگــر اداب حکومتــداری‬ ‫قاجارهــا اســت‪ ،‬اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫تاریخچه عمارت مفخم‬ ‫عمــارت مفخــم در دهه ‪ ۱۲۵۰‬خورشــیدی‪ ،‬همزمــان با دوره‬ ‫حکومــت ناصرالدیــن شــاه قاجــار‪ ،‬بــه فرمــان یارمحمدخــان‬ ‫شــادلو معــروف بــه ســردار مفخــم‪ ،‬ایلخــان طایفــه کــرد‬ ‫شــادلو و حاکــم ان روزگار منطقــه شــمال خراســان و‬ ‫اســتراباد (گــرگان کنونــی) ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــکان محل ســکونت ســردار مفخــم و خانــواده اش‬ ‫و نیــز پذیرایــی از مهمانــان دولتــی و رجــال سیاســی ان‬ ‫روزگار بــود و البتــه در همــان دوران مراســم و تشــریفات‬ ‫نظامــی نیــز در ان برگــزار مــی شــد و مشــکالت و مســایل‬ ‫سیاســی ایــل هایــی کــه زیــر لــوای حکمرانــی او بودنــد در‬ ‫ان بررســی مــی شــد‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه نقشــه عمــارت مفخــم توســط‬ ‫میرزامهــدی خــان شــقاقی (ممتحــن الدولــه) کشــیده شــده‬ ‫اســت و او از نخســتین معمــاران ایرانــی بــود کــه پــس از‬ ‫تحصیــل در دارالفنــون‪ ،‬تحصیــات خــود را در پاریــس‬ ‫گذرانــده بــود‪.‬‬ ‫از جملــه اثــار معمــاری مشــهور وی مــی تــوان بــه‬ ‫ســاختمان های مســجد سپهساالر (شــهید مطهری تهران)‪،‬‬ ‫مجلــس شــورای ملــی‪ ،‬پــارک اتابــک و قصــر فیــروزه اشــاره‬ ‫کــرد کــه طراحــی و نقشــه کشــی انهــا را شــخصا انجــام داده‬ ‫و بــر اجــرای تمــام انهــا نظــارت کــرده بــود‪.‬‬ ‫در ســاخت ان هــا از چــوب صنــدل اســتفاده شــده و بــا‬ ‫اســتخوان ان هــا را تزییــن کــرده انــد‪ .‬در ایینــه هــای تــاالر‬ ‫‪ ۱۷‬طــرح متفــاوت و زیبــای هندســی بــه کار رفتــه اســت‪،‬‬ ‫چلچــراغ هایــی کــه در اتــاق اویختــه شــده انــد نیــز بســیار‬ ‫تماشــایی هســتند عــاوه بــر ایــن کــه نمــای بیرونــی اتــاق نیز‬ ‫بســیار چشــم گیــر و زیبــا اســت‪.‬‬ ‫تاالر ایینه را می توان محور اصلی‬ ‫ساختمان دانست که از طریق ‪۲‬‬ ‫دیوارها با تعدادی نقشه‬ ‫راه پله دسترسی به ان امکان پذیر‬ ‫تزیین شده بود‪ ،‬اتاق پذیرایی است و برای ورود به اتاق سه در‬ ‫با شمعدان ها و ایینه های قرار داده شده است که در ساخت‬ ‫زیبا پوشیده و کف ان نیز با‬ ‫ان ها از چوب صندل استفاده‬ ‫قالی های قالب دوزی شده شده و با استخوان ان ها را تزیین‬ ‫ابریشمی رشتی فرش شده بود کرده اند‪ .‬در ایینه های تاالر ‪۱۷‬‬ ‫کلنــل ادوارد ییــت انگلیســی کــه یــک قــرن پیــش بــه‬ ‫بازدیــرارـد طرح متفاوت و زیبای هندسی به‬ ‫ایــن عمــارت امــده‪ ،‬تحــت تاثیــر شــکوه و عظمــت ان قـ‬ ‫گرفتــه و در توصیــف ان نوشــته اســت‪ :‬دیوارهــا بــا تعـ‬ ‫ـدادی کار رفته است‪ ،‬چلچراغ هایی که‬ ‫نقشــه تزییــن شــده بــود‪ ،‬اتــاق پذیرایــی بــا شــمعدان هــا و‬ ‫ایینـ ه هــای زیبــا پوشــیده و کــف ان نیــز بــا قالــی هــای قالب در اتاق اویخته شده اند نیز بسیار‬ ‫دوزی شــده ابریشــمی رشــتی فــرش شــده بــود‪.‬‬ ‫تماشایی هستند عالوه بر این‬ ‫نمایش ‪ ۶‬هزار اشیای تاریخی‬ ‫وســعت عمــارت مفخــم کــه ‪ ۲‬طبقــه دارد‪ ۵۰ ،‬در ‪ ۲۳‬متــر‬ ‫که نمای بیرونی اتاق نیز بسیار‬ ‫اســت و همچنیــن ارتفــاع ان بــه ‪ ۹‬متــر مــی رســد‪.‬‬ ‫در دوره قاجــار عمــارت مفخــم همــراه بــا بناهــای دیگــری از‬ ‫چشم گیر و زیبا است‬ ‫جملــه ایینــه خانــه‪ ،‬کاله فرنگــی‪ ،‬حوضخانــه و ســردر ان در‬ ‫باغــی بــزرگ واقــع بــوده کــه مجموعــه دارالحکومــه مفخــم را‬ ‫ی داده اســت‪.‬‬ ‫تشــکیل مـ ‬ ‫عمــارت مفخــم دارای ‪ ۳۲‬اتــاق و ‪ ۲‬تــاالر بــا اینــه کاری هــا‪،‬‬ ‫ی هــا و گچبــری هــای بســیار زیبــا و تماشــایی‬ ‫کاشــی کار ‬ ‫اســت و یکــی از اثــار بــی نظیــر عصــر ناصرالدیــن شــاه‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مــوزه مــردم شناســی نیــز واقــع در طبقــه همکــف ایــن‬ ‫عمــارت اســت کــه بــه گفتــه مســووالن در ان ‪ ۶‬هــزار از‬ ‫اشــیای تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی مربــوط بــه اثــار جمــع اوری شــده‬ ‫عصــر قاجــار بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫جــدای از اشــیای تاریخــی انــواع صنایــع دســتی و انــواع‬ ‫دســت بافته های داری‪ ،‬ارشــیو موســیقی‪ ،‬پوشاک کرمانج‪،‬‬ ‫ترکمنــان و ســایر وســایلی کــه مربــوط بــه زندگــی ایــن اقــوام‬ ‫اســت بــه نمایش گذاشــته شــده اســت تــا بازدیدکننــدگان با‬ ‫فرهنــگ اقــوام ســاکن ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور نیــز‬ ‫اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫ایینه خانه مفخم‬ ‫بنــای ایینــه خانــه رو بــه روی عمــارت مفخــم قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬در واقــع ایــن ســاختمان از مجموعــه افخــم بــود‬ ‫کــه فضایــی اداری داشــت و امــورات نظامــی و رایزنی هــای‬ ‫سیاســی در ان صــورت مــی گرفــت‪ ،‬بــه گونــه ای کــه‬ ‫مهمان هــای رســمی کــه بدیــن جــا مــی امدنــد در ایینــه خانه‬ ‫پذیرایــی مــی شــدند‪.‬‬ ‫ساختمان ان ‪ ۲‬طبقه دارد که ابعاد ان ‪ ۱۱‬در ‪ ۱۸‬متر است‬ ‫و نزدیــک بــه ‪ ۱۰‬متــر ارتفــاع دارد‪ ،‬ایــن ســاختمان در مجموع‬ ‫‪ ۹‬اتــاق دارد کــه ســقف و دیوارهــای یکــی از اتاق هــای طبقــه‬ ‫بــاال کامــا ایینــه کاری شــده اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن‬ ‫نــام را بــرای ان انتخــاب کــرده انــد‪.‬‬ ‫از نــکات قابــل توجــه بنــای اینــه خانــه‪ ،‬وجــود تصاویــر ‪۱۳۴‬‬ ‫ت هــای مهــم و تاثیرگــذار دوران صفــوی‬ ‫تــن از شــخصی ‬ ‫تــا دوره قاجــار از جملــه تصویــر شــاه طهماســب‪ ،‬شــاه‬ ‫عبــاس‪ ،‬اقــا محمــد خــان‪ ،‬فتحعلــی شــاه و کریــم خــان زنــد‬ ‫و همچنیــن ســران حکومتــی کشــورهای همســایه اســت‪.‬‬ ‫تــاالر ایینــه را مــی تــوان محــور اصلــی ســاختمان دانســت‬ ‫کــه از طریــق ‪ ۲‬راه پلــه دسترســی بــه ان امــکان پذیــر اســت‬ ‫و بــرای ورود بــه اتــاق ســه در قــرار داده شــده اســت کــه‬ ‫ایینه خانــه مفخــم کــه اکنــون مــوزه اســناد و نســخ خطــی‬ ‫اســت‪ ،‬یکــی از یادمان هــای برجســت ه دوره قاجــار خراســان‬ ‫شــمالی اســت کــه در شــمال شــهر بجنــورد‪ ،‬در منتهــی الیــه‬ ‫شــمالی خیابــان شــریعتی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بنــای ایینه خانــه بــه شــماره ‪ ۱۱۶۷‬در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫کشــور بــه ثبــت رســیده و از ســال ‪ ۱۳۷۹‬تاکنــون به عنــوان‬ ‫مــوز ه اســناد و نســخ خطــی مورداســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۷۱۳‬اثر تاریخی خراســان شــمالی در فهرســت اثار‬ ‫ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۲۵‬اثــر تاریخــی‪،‬‬ ‫‪ ۵۳‬اثــر طبیعــی‪ ۱۰۹ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۶‬اثــر منقــول‬ ‫تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی با داشــتن هزار و ‪ ۲۰۰‬اثر تاریخی‬ ‫شناســایی شــده در شــمال شــرق کشــور قرار دارد و ســاالنه‬ ‫پذیــرای میلیــون هــا مســافر‪ ،‬گردشــگر و زائــر امــام هشــتم‬ ‫(ع) اســت کــه از ایــن خطــه گــذر مــی کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خانمهای جویایی کار دهه ‪80‬‬ ‫مراجعه کنند‬ ‫گرگان ‪ -‬میدان شهدا خیابان رازی‬ ‫روبروی رازی یکم‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار‬ صفحه 2 ‫پنج شنبه ‪ 04‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 714‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی‪:‬‬ ‫سال اینده قیمت بنزین‬ ‫تغییر نخواهد داشت‬ ‫اگر پل و گذرگاه میان محصوالت و دانســته ها و اطالعاتی موجود و‬ ‫حــوزه عمــل و اجــرا در سیاســت گــذاری هــای اقتصــادی کشــور همچنان‬ ‫فاصلــه بــزرگ و دره عمیقــی باشــد‪ ،‬نقــش افرینــی جامعــه نخبــگان و‬ ‫اندیــش ورزان کشــور در عرصــه هــای مختلــف اقتصــادی کمرنــگ مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‪ ،‬مــردم و اقتصــاد مــا شایســته خروجــی‬ ‫و عملکردهــای بهتــری هســتند‪ .‬بخشــی از ایــن عــدم تناســب بــا همیــن‬ ‫رفــع شــکاف بیــن حــوزه نظــر و عمــل در اقتصــاد ایــران برطــرف مــی شــود‬ ‫وزیر اقتصاد در ایین رونمایی‬ ‫از طرح ها و محصوالت جدید‬ ‫بیمه ای کشور؛‬ ‫بسته نیازمندی های حقوقی و‬ ‫قانونی صنعت بیمه تدوین می شود‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬فصل‬ ‫جدیدی برای‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫اقتصادی‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬بــا مذاکراتــی کــه بــا ســازمان برنامــه و‬ ‫مجلــس خواهیــم داشــت بســته نیازمنــدی هــای حقوقــی و‬ ‫قانونــی صنعــت بیمــه تدویــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از شــادا‪ ،‬ســید‬ ‫احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در اییــن‬ ‫رونمایــی از طــرح هــا و محصــوالت جدیــد بیمــه ای کشــور‬ ‫کــه بــا حضــور‪ ،‬برخــی از نمایــدگان مجلــس‪ ،‬ایــت اللــه‬ ‫اعرافــی عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری و مدیــران عامــل‬ ‫شــرکت هــای بیمــه ای برگــزار شــد‪،‬اظهار کــرد‪ :‬بــا بیــان اینکه‬ ‫مــا در خصــوص محصــوالت بیمــه ای چون«تکافــل» عقــب‬ ‫ماندگی داشــتیم‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ 40‬کشــور در شــبکه بیمه‬ ‫خــود از ایــن محصــول اســتفاده مــی کننــد و مــا هــم در‬ ‫کشــورمان حداقــل ‪ 15‬ســال تجربــه انباشــته دانــش در ایــن‬ ‫زمینــه را داریــم امــا در عرصــه اجــرا و تحقــق عملیاتــی عقــب‬ ‫بودیــم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد تاکیــد کــرد‪ :‬رونمایــی از ایــن محصــول امــروز‬ ‫گام اول ارزشــمندی محســوب مــی شــود امــا نبایــد بــه ایــن‬ ‫مســاله قناعــت کــرد‪ ،‬یعنــی بایــد بــا ســرعتی مضاعف عقب‬ ‫افتادگــی هــای پیشــین را جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عــدم تقــارن و یــا شــکاف میــان انباشــت‬ ‫دانــش و تحقــق عملــی در کشــور مــا متاســفانه یــک بــای‬ ‫رایــج اقتصــادی اســت‪ .‬افــزود‪ :‬مــا از ظرفیــت توانمنــدی هــای‬ ‫نظــری بــرای پیشــبرد و گــره گشــایی از مســائل اقتصــادی و‬ ‫سیاسـت های اقتصــادی‪ ،‬تدابیــر و تصمیــم هــا‪ ،‬محصــوالت و‬ ‫ساز و کارهای جدید استفاده نمی کنیم و بخشی از نارضایتی‬ ‫نخبــگان اقتصــادی کشــور ناشــی از همیــن مســاله اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬در واقــع مــا بــه همــان میــزان کــه بــه‬ ‫تربیــت تحصیل کــردگان و فرهیختــگان در کشــور اهتمــام‬ ‫داریــم‪ ،‬در نظــام اداره اقتصــاد‪ ،‬مدیریــت و تمشــیت امــور‬ ‫واقعــی و کیفیــت تصمیــم گیــری و سیاســت گــذاری هــا نیــز‬ ‫بــه همــان میــزان تولیــد خبــرگان بایــد دقــت داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫تــا ادعــای کاهــش فاصلــه بیــن بالقــوه و بالفعــل رشــد‬ ‫اقتصــادی کــه یــک کالن اســت تــا رشــد و توســعه در ســایر‬ ‫بخــش هــای اقتصــادی را کمتــر و کمتــر کــرده و رضایتمنــدی‬ ‫بیشــتری را ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن متذکــر شــد‪ :‬اگــر پــل و گــذرگاه میــان‬ ‫محصــوالت و دانســته هــا و اطالعاتــی موجــود و حــوزه‬ ‫عمــل و اجــرا در سیاســت گــذاری هــای اقتصــادی کشــور‬ ‫همچنان فاصله بزرگ و دره عمیقی باشد‪ ،‬نقش افرینی‬ ‫جامعــه نخبــگان و اندیــش ورزان کشــور در عرصــه هــای‬ ‫مختلــف اقتصــادی کمرنــگ مــی شــود‪ .‬این در حالی اســت‬ ‫کــه‪ ،‬مــردم و اقتصــاد مــا شایســته خروجــی و عملکردهــای‬ ‫بهتــری هســتند‪ .‬بخشــی از ایــن عــدم تناســب بــا همیــن‬ ‫رفــع شــکاف بیــن حــوزه نظــر و عمــل در اقتصــاد ایــران‬ ‫برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی در ادامــه ایــن مراســم در توضیــح طــرح تکافــل و‬ ‫مزایــای ان نیــز گفــت‪« :‬تکافــل» یکــی از طــرح های قدیمی‬ ‫پایــه گــذاری شــده در کشــور اســت کــه ســال هــا در ایــن‬ ‫خصــوص مقــاالت‪ ،‬نشســت هــا و کنفرانــس هایــی برگــزار‬ ‫شــد امــا بــه مرحلــه اجــرا نرســید‪ .‬زمانــی کــه در خصــوص‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری‬ ‫ســخن مــی گوییــم‪ ،‬یعنــی در صنعــت بیمــه دنیــا بســیاری از‬ ‫محصــوالت بــرای پوشــش ریســک محصــوالت و شــرکتهای‬ ‫دانــش بنیــان تعریــف مــی شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد افــزود‪ :‬در واقــع‪ ،‬شــرکت هایــی کــه بــه طــور‬ ‫خــاص در حــوزه بیمــه فنــاروی هــای نــو ریســک و مخاطــرات‬ ‫باالیــی دارنــد‪ ،‬چنیــن محصوالتــی برای کاهش این ریســک‬ ‫تعریــف مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا در صنعــت بیمــه تــوان بیشــتری بــرای‬ ‫عمــل داریــم و بایــد عقــب افتادگــی هــای ســنوات گذشــته‬ ‫را در ایــن خصــوص برطــرف کنیــم‪ ،‬امیــدوارم رونمایــی از‬ ‫محصــول امــروز شــروعی بــرای پــر کــردن خــا و شــتاب در‬ ‫ایــن حــوزه باشــد‪.‬‬ ‫یــک ســتاد همکاری هــای مشــترک بیــن حــوزه علمیــه و‬ ‫خانواده وزارت اقتصاد از جمله در شــبکه بیمه ای کشــور‬ ‫فعــال شــده کــه امیدواریــم کــه دســتاوردهای ایــن ســتاد‬ ‫نیــز بیشــتر نمایــان شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬شــروع ســال ‪ 1402‬بــرای کشــور فصــل‬ ‫جدیــدی بــرای برنامــه ریــزی اقتصــادی اســت‪ ،‬مــا در ســال‬ ‫جدیــد برنامــه توســعه هفتــم را در پیش داریــم و این بهانه‬ ‫خوبــی بــرای تعریــف دســتورکارهای مشــترک بــرای ‪5‬ســال‬ ‫اینــده خواهــد بــود کــه بایــد در ابتــدای ســال ‪ 1402‬روی انهــا‬ ‫بــه اجمــاع برســیم و در همــان مســیر نیــز حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد در خصوص عملکرد برنامه ششــم اقتصادی‬ ‫نیــز بــا بیــان امــاری اظهــار کــرد‪ :‬برنامــه ششــم توســعه بــه‬ ‫خوبــی اجــرا نشــد‪ .‬علــی رغــم اینکــه در برنامــه ششــم نــرخ‬ ‫رشــد ‪8‬درصــدی مصــوب شــده بــود امــا عملکــرد متوســط‬ ‫ســاالنه برنامــه ششــم کمتــر از یــک درصــد یعنــی دو دهــم‬ ‫درصــد رشــد اقتصــادی محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ 21 :‬درصــد انتظــار ســرمایه گــذاری ســاالنه‬ ‫وجــود داشــت کــه منفــی ‪3‬درصــد میــزان رشــد ســاالنه‬ ‫ســرمایه گــذاری برنامــه ششــم بــود و در حوزه بهــره وری باید‬ ‫‪ ۸.۲‬درصــد از رشــد اقتصــادی کشــور از محــل رشــد بهــره‬ ‫وری باشــد کــه عملکــرد تحقــق یافتــه منفــی صفــر درصــد در‬ ‫ســال های برنامــه ششــم بــوده اســت ‪.‬‬ ‫‪ 21‬درصد انتظار سرمایه گذاری‬ ‫ساالنه وجود داشت که منفی‬ ‫‪3‬درصد میزان رشد ساالنه‬ ‫سرمایه گذاری برنامه ششم‬ ‫بود و در حوزه بهره وری باید‬ ‫‪ ۸.۲‬درصد از رشد اقتصادی‬ ‫«تکافل» یکی از طرح های‬ ‫کشور از محل رشد بهره وری‬ ‫قدیمی پایه گذاری شده در کشور باشد که عملکرد تحقق یافته‬ ‫است که سال ها در این خصوص منفی صفر درصد در سال های‬ ‫مقاالت‪ ،‬نشست ها و کنفرانس‬ ‫برنامه ششم بوده است‬ ‫هایی برگزار شد اما به مرحله‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در طــول ســال هــای برنامــه ششــم رشــد‬ ‫اجرا نرسید‪ .‬زمانی که در خصوص نقدینگــی بایــد ‪10‬درصــد مــی بــود‪ ،‬کــه بــه صــورت ســاالنه در‬ ‫کشــور بــا رشــد ‪30‬درصــدی نقدینگــی مواجــه بودیــم‪ .‬ســایر‬ ‫اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید شــاخص هــای دیگــر نیــز در ایــن برنامــه بــه همیــن ترتیــب‬ ‫اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫مقام معظم رهبری سخن می‬ ‫وزیــر اقتصــاد تصریــح کــرد‪ :‬در اســتانه تدویــن و تصویــب‬ ‫برنامــه هفتــم توســعه بایــد از گذشــته هــا عبــرت بگیریــم‬ ‫گوییم‪ ،‬یعنی در صنعت بیمه‬ ‫کــه هــم اهــداف واقعــی و هــم لــوازم تحقــق ان اهــداف را‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫دنیا بسیاری از محصوالت برای‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬مــا در اجــرا و عملیاتــی کــردن برنامــه‬ ‫رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور‪ ،‬کاهــش نقدینگــی‪ ،‬تورم‪،‬‬ ‫پوشش ریسک محصوالت و‬ ‫بیکاری و ســایر شــاخص های اقتصادی در تصویب برنامه‬ ‫هفتــم در اســتانه یــک فرصــت بــرای اجمــاع نخبگانــی بــرای‬ ‫شرکتهای دانش بنیان تعریف‬ ‫مســیر ‪ 5‬ســال اینــده هســتیم‪ ،‬بایــد ایــن مســاله را در‬ ‫صنعــت بیمــه نیــز داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫می شوند‬ ‫خانــدوزی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬بــه طــور مشــخص‬ ‫در بخــش انطبــاق اموختــه هــا بــا امــوزه هــای شــرعی‬ ‫تالش هــای بســیار خوبــی در مجمــع عمومــی امســال‬ ‫بیمــه مرکــزی صــورت گرفــت و اغــاز بــه کار شــورای فقهــی‬ ‫بیمــه مرکــزی در ‪ 1401‬بــه عنــوان اولیــن ســال شــروع بــه‬ ‫فعالیــت بــه صــورت رســمی مصــوب شــد‪ .‬در عیــن حــال‪،‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید یک بســته پیشــنهادی در همین ســال‬ ‫در حــال پایــان بــه عنــوان نیازمنــدی هــای حقوقــی و قانونــی‬ ‫صنعــت بیمــه تدویــن کــرد‪ ،‬بــا مذاکراتــی کــه بــا ســازمان‬ ‫برنامــه و مجلــس خواهیــم داشــت‪ ،‬بــا توجــه بــه اســیب‬ ‫شناســی خبــرگان صنعــت بیمــه کشــور و بــا یک چشــم انداز‬ ‫امیدافریــن محــرک امــا در عیــن حــال دســت یافتنــی بایــد‬ ‫ایــن بســته را تصویــب کنیــم‪.‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه در‬ ‫الیحــه بودجــه ســال اینــده هیــچ افزایــش قیمتــی‬ ‫بــرای بنزیــن پیش بینــی نشــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫قیمــت بنزیــن در ســال اینــده تغییــر نمی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬جلیــل ســاالری در‬ ‫حاشــیه مراســم تحویــل ‪ ۵۰۰‬نفتکــش جــاده پیمــا‬ ‫در جمــع خبرنــگاران‪ ،‬افــزود‪ :‬از ظرفیــت داخلــی در‬ ‫بخش هــای مختلــف اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا مجموعــه ایــران خــودرو دیــزل‬ ‫در جهــت نوســازی و توســعه نــاوگان حمــل و‬ ‫نقــل ســوخت کشــور تفاهم نامــه جدیــدی امضــا‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ســاالری در مــورد اختصــاص ســهمیه بنزیــن بــه‬ ‫خانوارهــای فاقــد خــودرو نیــز‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫در الیحه دولت مطرح نشــده و کمیســیون تلفیق‬ ‫بودجــه ان را پیشــنهاد داده اســت‪ .‬بایــد بعــد از‬ ‫تصویــب در کمیســیون تلفیــق در صحــن مجلــس‬ ‫نیــز مطــرح شــود و بعــد از تبدیــل شــدن بــه قانــون‬ ‫نحــوه اجــرای ان مشــخص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اولویــت اســتفاده از‬ ‫کارت ســوخت شــخصی بــرای دریافــت بنزیــن در‬ ‫جایگاه هــا اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تمرکــز ایــن اســت کــه‬ ‫همــه کارت هــای ســوخت را تــا پایــان ســال بــه‬ ‫صاحبــان خــودرو تحویــل دهیــم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت تاکیــد کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال تــا‬ ‫کنــون ‪ ۳.۲‬میلیــون کارت ســوخت تحویــل شــده و‬ ‫مابقــی نیــز در حــال تحویــل اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬البتــه همچنــان افــرادی کــه‬ ‫کارت ســوخت ندارنــد و یــا کارت خــود را بــه همــراه‬ ‫نیاورده انــد‪ ،‬می تواننــد از کارت ســوخت جایگاه هــا‬ ‫بــرای ســوختگیری اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی ایــران گفــت‪ :‬روزانــه ‪۸۵‬‬ ‫میلیــون لیتــر نفــت گاز در بخــش حمــل و نقــل‬ ‫کشــور توزیــع می شــود و توقــف عرضــه ای نداریــم‪.‬‬ ‫ســاالری بــه تامیــن ســوخت مایــع در زمســتان‬ ‫امســال اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در کنــار شــرکت ملــی‬ ‫گاز و در شــرایط ناتــرازی‪ ،‬ســوخت مایــع مــورد نیــاز‬ ‫بخش هــای مختلــف را تامیــن کردیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬قیمــت بنزیــن در بودجــه اضافــه‬ ‫نشــده و بنزنــی ســال اینــده گــران نمی شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه محدودیــت‬ ‫ســوختگیری در هــر بــار بنزیــن زدن بــه منظــور‬ ‫مدیریــت توزیــع در برخــی مناطــق کشــور انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــرای اینکــه در فصــول ســال‬ ‫بتوانیــم جــا بــه جایــی را در همــه بخش هــا انجــام‬ ‫دهیــم در بعضــی مناطــق ایــن محدودیــت در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده و شــامل کالنشــهرها نمی شــود‪.‬‬ ‫تصمیمــی بــرای اختصــاص ســهمیه بنزیــن‬ ‫نــوروزی گرفتــه نشــده اســت‬ ‫ســاالری تاکیــد کــرد‪ :‬در حــوزه تامیــن بنزیــن‬ ‫نــوروزی پیش بینــی الزم را انجــام دادیــم‪ ،‬البتــه‬ ‫هنــوز تصمیــم در خصــوص اختصــاص ســهمیه‬ ‫بنزیــن نــوروزی گرفتــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نــرم افــزاری پیش بینــی شــده‬ ‫تــا کارت هــای جامانــده در جایگاه هــای ســوخت‬ ‫بــه دســت مــردم برســد‪ .‬همچنیــن در بخــش‬ ‫جایگاه هــا شــرکت های پشــتیبان هماهنگــی‬ ‫کردنــد تعمیــرات کارت خوان هــا دچــار مشــکل‬ ‫نباشــد و کارت را اختیــار جایــگاه دار قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی ایــران با تاکیــد بر اینکه همواره‬ ‫مصــرف بنزیــن در نــوروز افزایــش پیــدا می کنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬البتــه امســال نــوروز مصــادف بــا مــاه مبارک‬ ‫رمضان اســت و ممکن اســت تغییراتی در مصرف‬ ‫ســوخت شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫ســاالری ادامــه داد‪ :‬اکنــون مصــرف بنزیــن حــدودا ً‬ ‫‪ ۱۰۳‬تــا ‪ ۱۰۴‬میلیــون لیتــر در روز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــداوم صــادرات گاز مایــع‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫گاز مایــع از طریــق بــورس عرضــه می شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرماندار ویژه گنبدکاووس‪:‬‬ ‫راهیان نور‪ ،‬انتقال عینی‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت به‬ ‫نسل جوان است‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس‪ ،‬ســفرهای راهیــان نــور را از‬ ‫فعالیت هــای مهــم فرهنگــی در جامعــه دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن اقــدام فرهنگــی انتقــال عینی فرهنگ ایثار و شــهادت‬ ‫بــه افــراد جامعــه به خصــوص نســل جوان اســت کــه انجام‬ ‫مســتمر ان بایــد مــورد اهتمــام جــدی مدیــران ادارات و‬ ‫نهادهــای ایــن شهرســتان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪" ،‬مهدی دهرویه" در جلســه‬ ‫ســتاد راهیــان نــور گنبــدکاووس بیــان کــرد‪ :‬اگــر قرار اســت‪،‬‬ ‫جهــاد تبییــن مدنظــر رهبــر معظم انقــاب را محقق کنیم‪،‬‬ ‫ســفرهای راهیــان نــور تبییــن عینــی و واقعــی ان (جهــاد‬ ‫تبیین) اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت اهتمــام جــدی مدیــران ادارات‬ ‫و نهادهــا بــرای مســاعدت اعــزام کاروان راهیــان نــور از‬ ‫گنبــدکاووس بــه مناطــق جنگــی دوران دفــاع مقــدس‬ ‫افــزود‪ :‬دشــمنان انقــاب تــاش زیــادی بــرای ایجــاد فاصله‬ ‫بیــن نسـل های قدیــم و جدیــد از یکدیگــر و بیــن مــردم بــا‬ ‫حاکمیــت دارنــد کــه نمونــه اخیــر ان را در اغتشاشــات چنــد‬ ‫مــاه گذشــته در برخــی نقــاط کشــور شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫دهرویــه اضافــه کــرد‪ :‬پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫اســتکبار جهانــی بــرای اســیب زدن بــه انقــاب توطئه هــای‬ ‫مختلفــی علیــه ان انجــام داد کــه تحمیــل جنــگ هشــت‬ ‫ســاله یکــی از انهــا بــود بــا ایــن حــال فرزنــدان این ســرزمین‬ ‫بــا پیــروی از منویــات بنیانگــذار جمهوری اســامی و باوجود‬ ‫برخــی کمبودهــا بــا ایثــار و رشــادت های کــم نظیــر مقابــل‬ ‫انها ایســتادند‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس پیشــنهاد داد‪ :‬در اعــزام کاروان‬ ‫راهیــان نــور ایــن شهرســتان از همــه گروه هــای مردمــی‬ ‫باالخــص نســل جــوان حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه گنبــدکاووس هــم‬ ‫در ایــن جلســه گفــت‪ :‬امســال در قالــب کاروان راهیــان‬ ‫نــور از ایــن شهرســتان کــه ‪ ۲۱‬اســفند انجــام خواهــد شــد‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفــر از مــردان و زنــان عالقمنــد از گروه هــای مختلــف‬ ‫مردمــی بــا چهــار دســتگاه اتوبــوس اعــزام می شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاســدار "رمضانعلی قاســمپور" بابیان اینکه ســفر‬ ‫کاروان راهیــان نــور پنــج روزه خواهــد بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬پیــش‬ ‫از ایــن نیــز حــدود ‪ ۱۰۰‬نفــر از دانــش امــوزان دختــر و پســر‬ ‫گنبــدکاووس بــه مناطــق جنگــی جنــوب کشــور اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬انتقــال فرهنــگ ایثــار و شــهادت از نســل قدیــم بــه‬ ‫نســل جدیــد را نیــاز امــروز جامعــه دانســت و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫اشــنایی از نزدیــک نســل جــوان بــا صحنــه هــا و بقایــای‬ ‫باقــی مانــده از دوران دفــاع مقــدس انهــا را نســبت بــه‬ ‫توطئه هــای دشــمنان‪ ،‬واکســینه می کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمپور بــا تاکیــد برضــرورت همراهــی همــه‬ ‫ادارات و نهادهــا و نیکــوکاران گنبــدکاووس بــرای اعــزام‬ ‫کاروان راهیــان نــور‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امنیــت و ارامــش ایــران‬ ‫اســامی مرهــون ایثــار شــهدا و رزمنــدگان هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس اســت‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۴۱۱‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬دومیــن‬ ‫شهرســتان بــزرگ اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫برخورد قاطعانه پلیس‬ ‫با هنجار شکنان و برهم‬ ‫زنندگان نظم و امنیت‬ ‫عمومی‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار سرهنگ«علی‬ ‫تجــری» اخــال در نظم عمومی و ارعاب شــهروندان‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬مجموعــه انتظامــی قاطعانــه و بدون‬ ‫اغمــاض بــا هرگونــه تحــرک ســوء اراذل و اوبــاش و‬ ‫مخــان نظــم و امنیــت برخــورد می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پــی وقــوع یــک فقــره نــزاع ودرگیــری‬ ‫همــراه بــا تیرانــدازی در ســطح شهرســتان بــا توجــه بــه‬ ‫اهمیت موضوع بالفاصله شناســایی هنجارشــکنان در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 13‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس بــا کار اطالعاتــی ‪3‬‬ ‫نفــر از عامــان تیرانــدازی را شناســایی و پــس‬ ‫از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی طــی عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه انــان را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری ادامــه داد‪ :‬در تحقیقــات اولیــه‬ ‫مشــخص شــد‪ ،‬ایــن افــراد از اراذل و اوبــاش ســابقه‬ ‫دار و شــناخته شــده مــی باشــند کــه بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گــرگان در پایــان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬تمامــی فعالیــت هــا و اقدامــات افــراد‬ ‫شــرور و اراذل و اوبــاش بــه صــورت مــداوم رصــد‬ ‫می شــود و در صــورت ارتــکاب هــر گونــه تخلــف و‬ ‫جرمــی علیــه امنیــت و ارامــش شــهروندان‪ ،‬در چهــار‬ ‫چــوب قوانیــن و مقــررات و بــا قاطعیــت با انــان برخورد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 04‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪714‬‬ ‫رییس هیات مدیره کانون وکالی دادگستری گلستان ‪:‬‬ ‫بیشترین تخلفات وکال عدم‬ ‫حضور در جلسات دادگاه است‬ ‫ن گفت‪ :‬عمدتا ًدر دادســرای انتظامی‬ ‫رییــس هیــات مدیــره کانــون وکالی دادگســتری گلســتا ‬ ‫کانــون وکالی دادگســتری اســتان بیشــترین تخلفــات مطــرح شــده‪ ،‬عــدم حضــور وکیــل در‬ ‫جلســات دادگاه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حمیدرضــا مومــن در جمــع خبرنــگاران اســتان بــه‬ ‫مناســبت هفتادمیــن ســالروز اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪۶۸۷‬‬ ‫وکیــل پایــه یــک در گلســتان‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲‬نفــر در کنــار ایــن تعــداد پروانــه‬ ‫وکالــت پایــه یــک داشــتند‪ ،‬کــه هــم اکنــون پروانــه فعالیــت انهــا تعلیــق شــده و یــک نفــر دیگــر‬ ‫نیــز کــه در ایــن لیســت محســوب نشــده‪ ،‬بــه جهــت تخلــف یــک رتبــه تنــزل پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن در ازمــون اخبــار ســال جــاری ‪ ۱۵‬نفــر نمــره قبولــی را کســب کرده انــد کــه‬ ‫طــی هفتــه اینــده بــه جمــع وکالی پایــه یک افــزوده خواهند شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬در کانــون وکالی اســتان ‪ ۵۶‬نفــر کارامــوز هســتند و هفــت نفــر‬ ‫کارامــوز مهمــان از کانون هــای دیگــر هــم در ایــن کانــون مشــغول امــوزش هســتند‪.‬‬ ‫ی گفــت‪ :‬عمدتــا ًدر دادســرای انتظامــی کانــون وکالی دادگســتری اســتان بیشــترین تخلفــات‬ ‫و ‬ ‫مطــرح شــده‪ ،‬عــدم حضــور وکیــل در جلســات دادگاه می باشــد‪.‬‬ ‫مومــن افــزود‪ :‬وکیلــی اجــازه ایــن را نــدارد‪ ،‬کــه در جلســات دادرســی دادگاه بــدون عــذر موجــه‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫براساسمتغیرهای‬ ‫بنیادین اقتصاد نرخ ارز‬ ‫در مرکز مبادله ارز و‬ ‫طال تعیین می شود‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬نــرخ ارز در مرکــز مبادلــه‬ ‫ارز و طــای ایــران مبتنــی بــر منابــع و مصــارف ارزی کشــور‬ ‫و همچنیــن براســاس متغیرهــای بنیادیــن اقتصــاد کشــور‬ ‫تعییــن مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار روابــط عمومــی بانک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬رئیــس کل ایــن بانــک در اییــن رونمایــی از مرکــز‬ ‫مبادلــه ارز و طــای ایــران گفــت‪ :‬یکــی از برنامــه هــای مــا‬ ‫راه انــدازی ایــن مرکــز بــود کــه متاســفانه بــه دلیــل مســائل‬ ‫نرم افــزاری ایــن امــر بــا کمــی تاخیــر محقــق شــد‪ ،‬چراکــه مــی‬ ‫خواســتیم کار را بــا قــدرت اغــاز کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای پــول و اعتبــار بــا ارائــه گزارشــی درخصــوص‬ ‫شــرایط ارزی کشــور تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر کــه ‪ 50‬روز‬ ‫از قبــول مســئولیتم در بانــک مرکــزی می گــذرد‪ 6.5 ،‬میلیارد‬ ‫دالر بــرای واردات کاالهــای اساســی اختصــاص یافتــه اســت‬ ‫کــه ایــن مهــم نســبت بــه ســال گذشــته ‪ 40‬درصــد بیشــتر‬ ‫بــوده و نــرخ ان نیــز صرفــا ‪ 17‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســامانه نیمــا کــه مربــوط بــه ارز حوالــه ای اســت‬ ‫و شــامل منابــع ارزی اصلــی کشــور اســت همچنــان فعالیــت‬ ‫خــود را ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫فرزیــن بــا بیــان اینکــه مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران‪ ،‬بــرای‬ ‫ســهولت در تامین ارز و ایجاد نرخ مرجع ایجاد شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬نــرخ هــای بــازار ازاد عمدتــا بــه دلیــل انتظــارات‬ ‫حضــور نداشــته باشــد کــه متخلفیــن چنیــن مــواردی تــا درجــه ســه توبیــخ و در روزنامــه رســمی‬ ‫اعــام می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬مجــازات وکال دارای ‪ ۶‬درجــه می باشــد کــه مجــازت ‪ ۲‬درجــه نخســت‪،‬‬ ‫از طــرف کانــون و توبیــخ عادی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجــازات درجــه ســه در روزنامــه رســمی درج می شــود و مجــازات درجــه‬ ‫چهــار تنــزل پایــه وکالــت خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ن گفــت‪ :‬مجــازات درجــه پنــج و ‪ ۶‬نیــز بــه ترتیــب‬ ‫رییــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتا ‬ ‫تعلیــق تــا ســه ســال و ابطــال پروانــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مومــن بــا اشــاره بــه اینکــه تخلــف وکال خــط قرمــز ماســت گفــت‪ :‬بــا هیــچ وکیلــی کــه تخلــف‬ ‫داشــته باشــد در دادســرا و دادگاه انتظامــی تعــارف نداریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬حفــظ شــان و منزلــت وکیــل و مــوکل برخــورد قاطــع را وظیفــه‬ ‫خــود می دانیــم‪.‬‬ ‫ن گفــت‪ :‬در واقــع هفتــم اســفند مــاه ســالروز تصویــب الیحه اســتقالل کانون‬ ‫حمیدرضــا مومـ ‬ ‫وکال (روز وکیــل) اســت‪ ،‬امــا متاســفانه جــای ثبــت ایــن روز در تقویــم ملــی و رســمی کشــور‬ ‫ی اســت‪.‬‬ ‫خالـ ‬ ‫در استان گلستان برای هزار پرونده کیفری وکیل رایگان معرفی شدند‬ ‫ی و قدیمی ســت کــه ثبــت ایــن روز در تقویــم رســمی‬ ‫مومــن افــزود‪ :‬کانــون یــک نهــاد مدن ـ ‬ ‫کشــور‪ ،‬حقــوق حقــه وکال اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بارهــا بــه دولــت ایــن مســاله مــورد گوشــزد قــرار گرفتــه و انهــا هــم قول هایــی‬ ‫دادنــد‪ ،‬امــا تاکنــون اجرایــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا قراردادهــای وکالــت کــه بــه صــورت الکترونیکی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬این حق موکل‬ ‫اســت یــک نســخه از ایــن قــرارداد در اختیــارش قــرار گیــرد و اگــر در ایــن جــا وکیلــی نســبت بــه‬ ‫ان اجتنــاب کنــد‪ ،‬تخلــف محســوب شــده و مــوکل می توانــد بــه دادســرا و دادگاه انتظامــی‬ ‫مراجعــه کنند‪.‬‬ ‫ن گفــت‪ :‬ســال گذشــته برای هــزار پرونده کیفــری در‬ ‫رییــس کانــون وکالی دادگســتری گلســتا ‬ ‫اســتان وکیــل رایــگان معرفــی شــدند و امــار امســال هنــوز جمع بنــدی نشــده اســت‪.‬‬ ‫مومن در پایان تاکید داشــت‪ :‬در واقع مرجع و پناه وکال و موکلین کانون وکالی دادگســتری‬ ‫می باشــد و اگر کســی متضرر شــود‪ ،‬خیانت به جامعه وکالت و کل جامعه اســت‪.‬‬ ‫تورمــی بــه وجــود امــده و عوامــل مختلفــی در ان دخیــل‬ ‫اســت‪ .‬البتــه بســیاری از ایــن مــواردی کــه موجــب افزایــش‬ ‫و التهــاب نــرخ ارز در بــازار ارز شــده اســت در حیطــه وظایــف‬ ‫بانــک مرکــزی نیســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل بایــد جایگزینــی را‬ ‫بــرای ان در نظــر گرفــت تــا تمــام فعــاالن اقتصــادی در ان‬ ‫شــرکت کننــد و نــرخ در ان کشــف شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا از لحــاظ ذخایــر ارز بــا هیــچ‬ ‫محدودیتــی بــرای تامیــن نیازهــای ارزی کشــور مواجــه‬ ‫نیســتیم و از لحــاظ وضعیــت ارزی و تــراز تجــاری مثبــت‬ ‫از شــرایط مطلوبــی برخورداریــم‪ .‬امــا انچــه بــازار را بــه هــم‬ ‫ریختــه اســت فراینــد انتظــارات تورمــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر فرزیــن بــا بیــان اینکــه مرکــز مبادلــه ارز و طــای‬ ‫ایــران دارای چندیــن جــز اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬جــز نخســت‬ ‫ان تــاالر حوالــه اســت کــه بخشــی از منابــع ارزی کــه در‬ ‫ســامانه نیمــا عرضــه مــی شــد بویــژه ارز فــوالدی هــا‪،‬‬ ‫پتروشــیمی هــا‪ ،‬مــواد غذایــی‪ ،‬فــراورده هــای ویــژه و غیــره‬ ‫در ایــن تــاالر عرضــه خواهــد شــد و فراینــد تعییــن قیمــت‬ ‫بــه صــورت کشــف قیمــت بــر اســاس عرضــه و تقاضــا‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫کاالهایــی کــه در مرکــز مبادلــه ارز دریافــت مــی کننــد‬ ‫مشــخص شــده انــد و همیــن امــروز در شــروع کار‬ ‫براســاس عرضــه و تقاضــا نــرخ کشــف و بــر همیــن مبنــا ارز‬ ‫تخصیــص مــی یابــد لــذا پیــش بینــی مــن ایــن اســت کــه‬ ‫امــروز حجــم معامــات در بــازار حوالــه رشــد قابــل توجهــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر فرزیــن بــا اشــاره بــا بیــان اینکــه تــاالر دوم بــه ارز‬ ‫خدماتــی اختصــاص دارد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬تاکنــون ارز بــه‬ ‫صرافــی هــا ارائــه مــی شــد و افــراد بــا همــراه داشــتن کارت‬ ‫ملــی بــه صرافــی هــا مراجعــه مــی کردنــد و مــی توانســتند‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬یــورو ارز دریافــت کننــد‪ ،‬ان هــم بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه ســامانه مرکــز هنــوز راه انــدازی نشــده بــود‪ .‬امــا بــا‬ ‫راه انــدازی مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران تمــام نیازهــای‬ ‫خدماتــی شناســایی شــده اســت و در قالــب ســامانه و‬ ‫پــس از تاییدیــه هــای دســتگاه هــای مربوطــه بــا نرخــی کــه‬ ‫در بــازار کشــف مــی شــود معاملــه مــی شــود‪ .‬مهــم تریــن‬ ‫ارزهــای خدماتــی نیــز شــامل دانشــجویی‪ ،‬مســافرتی‬ ‫و ماموریتــی اســت و البتــه بیــش از ‪ 60‬نــوع نیــاز ارزی‬ ‫خدماتــی شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی دربــاره برنامــه هــای اتــی مرکــز‬ ‫مبادلــه ارز و طــای ایــران گفــت‪ :‬در تالشــیم ایــن مرکــزی‬ ‫بــه مرکــز اصلــی مبادلــه ارز و طــای کشــور بــدل شــود‪ .‬در‬ ‫برنامه هــای اتــی از ابزارهــای جدیــد ارز و طــا اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫بــرای مثــال ابــزار فیوچــر‪ ،‬ابــزار فــوروارد و ســلف ارز و ابــزاری‬ ‫فردایــی اســت‪ .‬البتــه بــازار فردایــی غیرقانونــی اعــام شــده و‬ ‫عملیاتــی کــه امــروز تحــت عنــوان بــازار فردایــی در بــازار ازاد‬ ‫انجــام مــی شــود مــورد تاییــد مــا نیســت‪.‬‬ ‫وی در توضیــح ابــزار ســلف ارزی افــزود‪ :‬مــا بــازار ســلف‬ ‫ارز را در بانــک مرکــزی راه انــدازی مــی کنیــم و بــه نــرخ اتــی‬ ‫ارز را بــه فــروش مــی رســانیم‪ .‬در حــال حاضــر در حــال‬ ‫تدویــن اییــن نامــه هــای مربوطــه هســتیم و البتــه عمــا ً‬ ‫نیــز مــا مدتــی اســت بــه صــورت فردایــی ارز را در بــازار‬ ‫متشــکل ارزی بــه فــروش مــی رســانیم‪ .‬بدیــن معناکــه‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۵‬بعدازظهــر بــا نــرخ مــورد انتظــار فــردا ارز را‬ ‫بــه صرافــی هــا مــی فروشــیم و بــه عبارتــی تــاش کردیــم‬ ‫وارد بــازار فردایــی شــویم‪ .‬چراکــه یکــی از ابزارهایــی کــه‬ ‫انتظــارات عاملیــن اقتصــادی را دچــار اخــال مــی کنــد‪،‬‬ ‫نــرخ فردایــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر فرزیــن دربــاره نحــوه تعییــن نــرخ ارز در ایــن‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬نــرخ ارز در مرکــز مبادلــه ارز و طــای‬ ‫ایــران مبتنــی بــر منابــع و مصــارف ارزی کشــور و همچنیــن‬ ‫براســاس متغیرهــای بنیادیــن اقتصــاد کشــور تعییــن مــی‬ ‫شــود‪ .‬نــرخ اســکناس نیــز متناســب بــر همیــن امــر تعییــن‬ ‫می شــود و ســامانه نیمــا نیــز همچنــان بــرای کاالهــای‬ ‫اساســی بــه قــوت بــه فعالیــت خــود ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم ایــن‬ ‫مرکــز یــاری رســان مــا بــرای مدیریــت انتظــارات باشــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ولــی ایــن فراتــر از راه انــدازی مرکــز مبادلــه اســت‬ ‫و بایــد تمــام بخــش هــا در مدیریــت انتظــارات اقتصــادی‬ ‫بــه مــا کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اگــر ارز بــه ثبــات و ارامــش برســد‬ ‫می توانیــم ســایر شــاخص هــای اقتصــاد کالن را نیــز بــه‬ ‫تعــادل و ثبــات برســانیم‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬وضعیــت منابع ارزی‬ ‫کشــور ســال اینــده و بــر اســاس مذاکــرات و گشــایش های‬ ‫ارزی کــه در راه اســت بهتــر از امســال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مرکــز مبادلــه ایــران بــا تمــام ابزارهایــی کــه‬ ‫بــرای ان پیــش بینــی شــده و دریافــت کمک هــای فکــری‬ ‫صاحب نظــران تبدیــل بــه بــازار ازاد ارز خواهــد شــد تــا‬ ‫بانــک مرکــزی نیــز مدیریــت بــازار را از ایــن طریــق انجــام‬ ‫دهــد؛ ایــن مرکــز نقطــه ای بــرای شــروع حکمرانی جدیــد‬ ‫ارزی اســت و از تمــام نظــرات بــه منظــور بهبــود و تقویــت‬ ‫ایــن بــازار نیــز بهــره منــد خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مراســم اغــاز بــه کار مرکــز مبادلــه ارز و‬ ‫طــای ایــران صبــح امــروز بــا حضــور محمدرضــا فرزیــن‪،‬‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی و جمعــی از مدیــران ارشــد‬ ‫فعلــی و ســابق بانــک مرکــزی و تعــدادی از اقتصاددانــان‬ ‫و فعــاالن اقتصــادی کشــور از جملــه مدیــران بانکــی و‬ ‫نماینــدگان کانــون صرافــان در بانــک مرکــزی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برا بــر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005003196‬مورخــه ‪ 1401/08/28‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علی ابــاد انتقــال ملــک‬ ‫ی بــه شــماره شناســنامه ‬ ‫رســمی بــه صــورت سلســله ایــادی از مالــک رســمی اقــای ایــوب باباکــردی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ 1401114412005000017‬تقاضــای خانــم زهــرا شــریعت ‬ ‫ی ابــاد فرزنــد محمــد در ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‪ 188/65‬متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از‬ ‫‪297‬کــد ملــی ‪ 2269393813‬صــادره از‪ -‬علـ ‬ ‫ی ابــاد کتــول تاییــد گردیــد‪ .‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلی و‬ ‫ش ‪ 6‬حــوز ه ثبتــی علـ ‬ ‫پالک‪-29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ -‬خیابــان پاســداران ‪ - 47‬معــراج ‪ -7‬بخـ ‬ ‫کثیــر انتشــار اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی بمــدت دو ماه اعتــراض خود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫محمودخاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫م ‪:‬الف‪ 177 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/12/04‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما ‪09390082086 :‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 04‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 714‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪:‬‬ ‫تورم ناشی از سیاست های پولی‬ ‫و مالی دولت نیست‬ ‫وزارت اقتصــاد اعــام کــرد‪ :‬افزایــش تــورم ناشــی از سیاســت های پولــی و مالــی دولــت‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه نوســانات نــرخ ارز بــه دلیــل عمدتــا جنــگ ارزی علیــه ملــت ایــران و ایجــاد‬ ‫انتظــارات تورمــی موجــب شــد تــا اثــار سیاسـت های ضــد تورمــی مشــهود نباشــد امــا دولــت‬ ‫تمــام تــاش خــود را در مدیریــت بــازار ارز و غلبــه بــر ایــن تالطم هــا انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ بــه گــزارش یکــم‬ ‫اســفند مــاه روزنامــه تعــادل بــا عنــوان «تــورم جهانــی پاییــن امــد‪ ،‬تــورم ایــران نــه» توضیــح‬ ‫داد‪ :‬افزایــش تــورم ناشــی از سیاسـت های پولــی و مالــی دولــت نبــوده چــرا کــه دولــت هــم از‬ ‫جهــت انضبــاط بودجـه ای و هــم در کنتــرل نقدینگــی کارنامــه قابــل قبولــی دارد‪.‬‬ ‫در بعــد سیاسـت های مالــی و تــراز بودجــه‪ ،‬عملکــرد ‪۱۱‬ماهــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬نشــان از عملکــرد‬ ‫موفــق دولــت در تــراز بودجــه دارد؛ بــر ایــن اســاس درامدهــای واریــزی بــه خزانــه ‪ ۶۰‬درصــد و‬ ‫معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد‪:‬‬ ‫وزیر اقتصاد تاکید کرد‪:‬‬ ‫اجرای کامل قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی در سال اینده‬ ‫نتیجه عقب افتادگی‬ ‫حکمرانی دهه های گذشته؛‬ ‫تدوام فعالیت سوداگران در بازار‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان امــور مالیاتــی طــی ســخنانی در جمــع مدیــران‬ ‫کل اســتانی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از اجــرای کامــل قانــون پایانه هــای فروشــگاهی‬ ‫و ســامانه مودیــان در ســال اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪« ،‬ســعید توتونچــی» بــا اعــام ایــن خبــر از مدیــران‬ ‫کل اســتانی وزارت اقتصــاد درخواســت کــرد‪ ،‬در ســال اینــده همــکاری الزم را بــا ادارات کل‬ ‫مالیاتــی اســتان متبــوع بــه لحــاظ اجرایــی نمــودن و توجیــه مودیــان مالیاتــی و نیــز انعــکاس‬ ‫مشــکالت احتمالــی بعمــل اورنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــاش و پیگیــری مجدانــه وزیــر اقتصــاد پــس از تصــدی ایــن پســت و نیــز‬ ‫هنــگام حضــور در مجلــس شــورای اســامی بــرای عملیاتــی شــدن اظهار نامــه الکترونیکــی‪،‬‬ ‫از دریافــت یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار اظهار نامــه الکترونیــک مالیاتــی از تعــداد ‪ ۴۵۵‬مــودی‬ ‫در ســالجاری خبــر داد کــه منجــر بــه صــدور ‪ ۳۰‬میلیــون صورتحســاب شــده اسـت ‪.‬‬ ‫توتونچــی بــا اشــاره بــه تحقــق ‪ ۱۰۳‬درصــدی درامــد هــای مالیاتــی ســال ‪ ۱۴۰۱‬و پیــش بینــی‬ ‫تحقــق ‪ ۱۰۵‬درصــدی ان تــا پایــان ســال‪ ،‬گفــت‪ :‬بــراورد خــود مــا ایــن اســت کــه ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫رقــم پیــش بینــی شــده مجلــس شــورای اســامی بــرای درامــد هــای مالیاتــی ســال ‪،۱۴۰۲‬‬ ‫محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان امــور مالیاتــی همچنیــن بــا اعــام اینکــه در ‪ ۹‬ماهــه ابتــدای ســالجاری‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۷۷‬هــزار میلیــارد تومــان توســط ایــن ســازمان از محــل عــوارض مالیــات بــر ارزش‬ ‫افــزوده‪ ،‬بــه شــهرداری هــا و دهیــاری هــای سراســر کشــور پرداخــت شــده اســت‪ ،‬پیــش‬ ‫بینــی کــرد ایــن رقــم بــه ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان تــا پایــان امســال افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جالــب اینجاســت کــه ایــن رقــم از مجمــوع رقــم تحقــق یافتــه بودجــه عمرانــی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬شــهرداری هــا و دهیــاری هــا بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫هزینه هــا ‪ ۵۲‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫میــزان اســتفاده از تنخــواه بودجــه بانــک مرکــزی در پایــان بهمــن مــاه نیــز مشــابه ماه های قبل‬ ‫صفــر بــوده و در عیــن حــال مانــده بدهــی دولــت بابــت اســتفاده از رســوب حســاب شــرکت های‬ ‫دولتــی نــزد بانــک مرکــزی هــم بــا ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۸۱۸‬میلیــارد تومــان کاهــش نســبت بــه دی مــاه‪ ،‬بــه‬ ‫‪ ۷‬هــزار و ‪ ۲۹۶‬میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه بــا ادامــه ایــن رونــد قطعــا ًمیــزان اســتفاده از‬ ‫رســوب حســاب شــرکت های دولتــی نــزد بانــک مرکــزی هــم بــه صفــر می رســد‪.‬‬ ‫مانــده بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی بابــت تنخواه گردان در پایان بهمن ماه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۴۶‬هــزار میلیــارد تومــان بــود؛ امــا در بهمــن مــاه امســال دولــت از بابــت تنخواه گــردان بــه‬ ‫بانــک مرکــزی بدهکار نیســت‪.‬‬ ‫در همیــن حــال در حــوزه سیاســت پولــی و نقدینگــی‪ ،‬با وجود افزایش بهــای ارز و انتظارات‬ ‫تورمــی در دی مــاه‪ ،‬حجــم نقدینگــی تــا حــدود زیــادی کنتــرل شــده اســت‪ .‬بــر اســاس امــار‬ ‫بانــک مرکــزی‪ ،‬رشــد نقدینگــی در ‪ ۱۲‬مــاه منتهــی بــه دی مــاه امســال ‪ ۳۴.۱‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته کــه ‪ ۷.۷‬درصــد کمتــر از نــرخ تــورم بــوده اســت‪ .‬ایــن مولفــه در شــهریور مــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نســبت بــه شــهریور ‪ ۱۳۹۹‬بــه عــدد بی ســابقه ی ‪ ۴۰.۵‬درصــد رســیده بــود‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم مســیر اصالحــی را در اقتصــاد در پیــش گرفتــه‪ ،‬امــا ایجــاد اخــال در ایــن‬ ‫مســیر بــا نوســانات نــرخ ارز‪ ،‬تــورم جهانــی و افزایــش قیمــت در اکثــر کشــورها ناشــی از جنــگ‬ ‫روســیه و اوکرایــن و ‪ ...‬را نبایــد در تحلیل هــا نادیــده گرفــت‪ .‬از مهــر مــاه امســال بــا ایجــاد‬ ‫هــراس و القــای انتظــارات تورمــی شــاهد یــک جنــگ ارزی علیــه مــردم ایــران بودیــم کــه بــا‬ ‫واقعیــت تجــارت کشــور و شــاخص های اقتصــادی تناســبی نــدارد‪ .‬البتــه دولــت بــر مبنــای‬ ‫مســئولیتی کــه در مدیریــت بــازار ارز دارد‪ ،‬تدابیــری بــرای بازگشــت ثبــات این بــازار و ارامش در‬ ‫متغیرهــای اقتصــادی دنبــال کــرده و تــا رســیدن بازارهــا بــه ارامــش ایــن اقدامــات ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا انتقــاد از ســوداگران و دالالن و واســطه گرهایــی کــه بــا‬ ‫اخــال در بــازار ارز و مســکن‪ ،‬زندگــی مــردم را بازیچــه مطامــع خــود قــرار داده اند‪ ،‬ظهور و‬ ‫تــداوم فعالیــت هــای انهــا را ناشــی از عقــب افتادگــی دهــه های گذشــته نظــام حکمرانی‬ ‫اقتصــادی کشــور خواند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از شــادا‪ ،‬دکتــر ســید احســان خانــدوزی طــی‬ ‫ســخنانی در اختتامیــه نهمیــن همایــش ســاالنه «اقتصــاد مقاومتــی» «بــا موضــوع نظام‬ ‫مالیاتــی؛ عادالنــه و هوشــمند» کــه در محــل وزارت اقتصــاد برگــزار شــد‪ ،‬بــا قدردانــی‬ ‫از زحمــات دســت انــدرکاران برگــزاری همایــش مذکــور و اختصــاص ان بــه موضوعــات‬ ‫مرتبــط بــا سیاســتگذاری مالیاتــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬موضوعــات مطروحــه در ایــن همایــش‪،‬‬ ‫بیانگر همان نظاماتی اســت که ســال های ســال‪ ،‬کارشناســان و صاحبنظران‪ ،‬روی میز‬ ‫سیاســتگذاران قــرار میدادنــد امــا از ســوی انهــا مــورد توجــه قــرار نمــی گرفــت‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬زمانــی در دوره نمایندگــی مــردم تهــران و در حاشــیه یکــی از جلســات‬ ‫کمیســیون اقتصــادی‪ ،‬از وزیــر وقــت اقتصــاد پرســیدم کــه چــرا بــا وجــود انتقــال بســیاری‬ ‫پیشــنهادات اجرایــی و گــره گشــا در زمینــه اصــاح نظــام مالیاتــی بــه ایــن وزارتخانــه و‬ ‫انباشــت دانــش در ایــن ارتبــاط‪ ،‬شــاهد اقدامــی در خــور در حــوزه عمــل نیســتیم؟ و وی‬ ‫بــا بیــان اینکــه «مــا در حــوزه ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬بخشــی را کــه از دســت مــان بــر مــی‬ ‫امــد انجــام داده ایــم» بــه زبــان بــی زبانــی عنــوان کــرد‪ ،‬در دولــت اراده ای بــرای ایــن امــر‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد افــزود‪ :‬خوشــبختانه امــروز در شــرایطی داریــم صحبــت از نظــام مالیاتــی‬ ‫مــی کنیــم کــه نــه تنهــا الیحــه اصــاح قانــون مالیــات های مســتقیم و مالیــات بر مجموع‬ ‫درامــد در کمیســیون اقتصــادی دولــت مصــوب و امــاده تقدیــم بــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی شــده‪ ،‬بلکــه خــود مــا نیــز در حــال حاضــر‪ ،‬ان بخــش هایــی را کــه نیازمنــد تغییــر‬ ‫قانــون نبــوده و فقــط خواســت و اراده مجــری مــی توانســته ســاز و کار هــای معیــوب و‬ ‫روش هــای غلــط را اصــاح کنــد‪ ،‬بــا تــاش هــای دوســتان خــود در ســازمان مالیاتــی بــه‬ ‫پیــش بــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬مــا در حــال حاضــر‪ ،‬نــرخ مالیــات تولیدکننــدگان را کاهــش داده و‬ ‫اســاس بــار مالیاتــی را بــه ســمت بخــش هــای غیــر شــفاف و غیــر مولــد هدایت کــرده ایم‬ ‫و انشــالله بــا مصوبــات مجلــس در ایــن ارتبــاط‪ ،‬مســیر ســوداگری هــا در اقتصــاد کشــور‬ ‫مســدود خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی تاکیــد کــرد‪ :‬هیــچ جــای دنیــا و حتــی در مهــد ســرمایه داری نیــز اجــازه نمــی‬ ‫دهنــد زندگــی مــردم‪ ،‬دســتخوش و بازیچــه چنــد هــزار نفــر ســوداگر و دالل و واســطه ای‬ ‫قــرار گیــرد کــه کار انهــا ایجــاد اخــال در بــازار ارز‪ ،‬طــا‪ ،‬مســکن و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اگــر مــی بینیــد‪ ،‬مــردم عــادی هــم میرونــد و در صــف خریــد طــا‬ ‫و ســکه و ارز مــی ایســتند‪ ،‬بخاطــر هــراس ناشــی از اقدامــات و حــرکات ســفته بازانــه‬ ‫همیــن عــده معــدود اســت کــه بــا رفتــار خــود‪ ،‬جریــان نقدینگــی کشــور را بــه ســمت‬ ‫فعالیــت هــای غیرمولــدی ســوق میدهنــد کــه نــه شــغل ایجــاد مــی کنــد و نه یــک ریال‬ ‫تولیــد را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد یــاداور شــد‪ :‬وضعیــت حاضــر‪ ،‬ناشــی از عقــب افتادگــی دهــه هــای‬ ‫گذشــته نظــام حکمرانــی اقتصــادی و مالیاتــی مــا اســت کــه متاســفانه اجــازه داده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن گــروه هــای انــدک ویــژه خــوار بتواننــد منبــع چنیــن نوســانات و نکبت های‬ ‫اقصــادی بــرای جامعــه شــوند و مــا االن داریــم میــراث شــوم ایــن ســالهای کوتاهــی را‬ ‫بــر دوش مــی کشــیم‪.‬‬ ‫خانــدوزی در ادامــه بــا تشــکر از تغییــر رویکــرد دســت انــدرکاران همایــش اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی و در دســتور کار قــرار دادن طــرح هــای «سیاســتی» و دادن اجــازه ابــراز نظــر‬ ‫بــرای کســانی کــه از تــوان «مســئله شناســی» خوبــی برخوردارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا در وزارت‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬همانطــور کــه دوســتان مــا در حــوزه مالیاتــی نشــان دادنــد‪ ،‬اغوشــی بــاز بــرای‬ ‫پذیــرش تمــام صاحبنظرانــی داریــم کــه مــی تواننــد بــرای حل بخشــی از مســایل مرتبط با‬ ‫حیطــه کاری ایــن وزارتخانــه کمــک کننــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بنشین و سفر کن که‬ ‫به غایت نیکوست!‬ ‫بــه ســامتی و شــادی چنــد روز دیگــر ســال تحویــل‬ ‫می شــود و عید نوروز و موســم ســفر فرا می رســد‪.‬‬ ‫ســفر هــم در جریــان هســتید یکــی از ســین هــای‬ ‫مخفی نوروز اســت هر چند در ســفره هفت ســین‬ ‫جایگاهــی نــدارد ولــی بخشــی از نوســتالژی نــوروز‬ ‫بــه خاطــر همیــن ســفر هــای نــوروزی اســت‪ .‬البتــه‬ ‫عــده ای اصــا ًاهــل ســفر و مســافرت نیســتند ولی‬ ‫ایــن چنــدان خــوب نیســت‪ .‬اصــا ًبــه قــول قدیمــی‬ ‫هــا «عالــم چــو منزلســت و خالیق مســافرند» ولی‬ ‫چــه کنیــم کــه گاهــی اوقــات‪ ،‬شــرایط اقتصــادی‬ ‫و غیــر اقتصــادی و ‪ ...‬مــردم را از ســفر بــاز مــی‬ ‫دارد؛ از طرفــی امــار تلفــات جــاده ای هــم ‪ ،‬دل و‬ ‫دمــاغ ســفر زمینــی را از مــردم گرفتــه اســت و بــه‬ ‫شــاعر «ترســم از ایــن مســافرت جــان بــه در ایــد از‬ ‫تنم‪»...‬‬ ‫امــا از انجــا کــه نــگاه مــا بــه مقــوالت و معضــات‬ ‫اجتماعــی نــگاه هرمنوتیــک و عالمانــه اســت‪،‬‬ ‫همــواره در حــل مشــکالت و ارائــه طــرح هــای‬ ‫ســازنده‪ ،‬بــه فکــر قاطبــه مــردم و اقشــار مختلــف‬ ‫بــا در امــد هــای مختلــف بــوده و هســتیم بــا‬ ‫همیــن فرمــان ‪ ،‬چنــد راهــکار سوفســطایی و‬ ‫فلک فرســا در مورد ســفر به عرض می رســانیم‬ ‫تــا چشــم اژانــس هــا و شــرکت هــای هواپیمایــی‬ ‫متخلّــف از حدقــه در ایــد و حســرت مشــتری بــر‬ ‫دل هایشــان بمانــد! و امــا ســفر های پیشــنهادی‬ ‫مــا ‪...‬‬ ‫ســفر های نشســته‪ :‬در گذشــته هم که وســایل‬ ‫حمــل و نقــل و اژانــس هــای مســافرتی رنگارنــگ‬ ‫وجــود نداشــت ‪ ،‬خیلــی هــا حــال و حوصلــه‬ ‫مســافرت بــا اســب و شــتر و االخــون واالخــون در‬ ‫کاروان ســرا هــای درجــه دو و ســه را نداشــتند و‬ ‫ترجیــح مــی داننــد‪ ،‬نشســته ســفر کننــد‪ .‬شــاعر‬ ‫نیــز در ایــن خصــوص فرمــوده ‪«:‬بنشــین و ســفر‬ ‫کــن کــه بــه غایــت نیکوســت‪ /‬بــی منــت پــا گــرد‬ ‫جهــان گردیــدن»‬ ‫در ایــن شــیوه یــک نفــر ادم بیــکار کــه از قضــا‬ ‫کثیــر الســفر ‪ -‬یــا بــه قــول امــروزی هــا عشــق‬ ‫ســفر – بــود ‪ ،‬وقتــی بــه ســایر بــاد مســافرت می‬ ‫کرد‪ ،‬ســفر نامه می نوشــت و لحظه لحظه ســفر‬ ‫را بــا دقــت فــراوان ثبــت مــی کــرد کــه دیگــران بــا‬ ‫خوانــدن ایــن ســفر نامــه‪ ،‬گویــی خــود نیــز همــراه‬ ‫کاروانیــان بــه ایــن ســفر رفتــه انــد‪ .‬االن هم شــما‬ ‫مــی توانیــد بــا همســایه هــا یــا اقــوام هماهنــگ‬ ‫کنیــد و مخــارج ســفر مدیــر ســاختمان یــا بزرگتــر‬ ‫خانــواده را فراهــم نمــوده ایشــان را بــه مســافرت‬ ‫بفرســتید تــا بعــد از ســفر‪ ،‬از دیدنیهــای ســفر‬ ‫بــرای شــما تعریــف کنــد یــا خاطــرات مکتــوب‬ ‫ایشــان را بخوانیــد و در ایــن ســفر شــریک او‬ ‫شــوید‪ .‬اگــر هــم فکــر مــی کنیــد کســی حــال و‬ ‫حوصله نوشــتن خاطرات ســفر را ندارد میتوانید‬ ‫از ســیاحت نامــه هــا و ســفرها نامــه های نوشــته‬ ‫شــده توســط گذشــتگان و درگذشــتگان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن خصــوص خوانــدن ســفرنامه‬ ‫ناصرخســرو‪ ،‬ســفرنامه حاجــی ســیاح محالتــی‪،‬‬ ‫ســفرنامه حــاج ایــاز خــان قشــقایی و ســفرنامه‬ ‫محمدعلــی معین الســلطنه توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ســفر هــای تخیلــی‪ :‬نــوع دیگــری از ســفر‬ ‫کــه هیجــان زائــد الوصفــی دارد و بــه جاهایــی‬ ‫می تــوان ســفر مــی کــرد کــه بــا تــا بحال پــای هیچ‬ ‫ابوالبشــری بــه انجــا هــا نرســیده‪« ،‬ســفرهای‬ ‫تخیلــی» اســت‪ .‬فقــط جنــاب ژول ورن کــه‬ ‫نمــی توانســت بیســت هــزار فرســنگ زیــر دریــا‬ ‫بــرود‪ .‬شــما مــی توانیــد در رویاهایتــان بیســت‬ ‫و دو هــزار فرســنگ زیــر دریــا برویــد‪ .‬اصــا ًســی‬ ‫هــزار فرســنگ ‪ ،‬بــه کســی ربطــی نــدارد‪ .‬اصــا ً‬ ‫مــی توانیــد بــه جــای رفتــن بــه زیــر دریــا ‪ 20‬هــزار‬ ‫فرســنگ بــه فضــا برویــد! اگــر هم حــال و حوصله‬ ‫ســفر هــای زیــر ابــی و فضایــی نداریــد ‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد بــه یکــی از کالن شــهرها ســفر کنیــد و در‬ ‫یکــی از هتــل هــای مجلــل کــه شــبی ‪ 2‬میلیــون‬ ‫تومــان هزینــه دارد و تــازه اســم فقیــر بیچــاره هــا‬ ‫را روی ان گذاشــته اند اقامت کنید و هر غذایی‬ ‫کــه دلتــان خواســت ســفارش بدهیــد و ســاعتها‬ ‫در جکوزی و اســتخر هتل کالری بســوزانید و اب‬ ‫پرتقــال و اب انبــه میــل کنیــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سروان زینب نوملی‬ ‫اضطراب تا کجا مفید است؟‬ ‫رابطــه اضطــراب بــا ســامت و کارایــی فــرد یــک رابطــه‬ ‫خطــی نیســت یعنــی افــراد بایــد یــک حــدی از اضطــراب‬ ‫را داشــته باشــند تــا کارایــی خوبــی داشــته باشــند و‬ ‫زندگیشــان روی روال منظــم باشــد امــا‏اگــر ایــن میــزان‬ ‫بیشــتر از یــک حــدی شــود کارایــی فــرد را بــه کل مختــل‬ ‫میکنــد و بازدهــی او را پاییــن مــی اورد‪ .‬اضطــراب‬ ‫هماننــد نمــک غذاســت یعنــی مقــداری از ان بــرای‬ ‫بهتــر شــدن غــذا الزم اســت‏امــا زیــاد شــدن ان میتواند‬ ‫غــذا را خــراب و طعــم ان را شــور کنــد‪ .‬اضطــراب‬ ‫مفیــد اســت چــرا کــه افــرادی کــه هیچگونــه اضطرابــی‬ ‫ندارنــد راحــت در خانــه میخوابنــد و هیچــکاری انجــام‬ ‫نمــی دهنــد امــا‏افــرادی در زندگــی فعــال هســتند و‬ ‫احســاس مســئولیت و وظیفه شناســی میکننــد کــه‬ ‫مقــداری اضطــراب دارنــد و درواقــع همیــن اضطــراب‬ ‫مثبــت افــراد را بــه فعالیــت و کار وادار میکنــد‪.‬‏‬ ‫بــرای روشــنتر شــدن رابطــه بیــن اضطــراب و کارایــی و‬ ‫خطــی نبــودن ایــن رابطــه بایــد گفــت تــا یــک جایــی اگــر‬ ‫اضطــراب زیــاد شــود کارایــی هــم بــاال م ـی رود ولــی از‬ ‫یــک جایــی بــه بعــد اگــر اضطــراب زیــاد‏شــود در کارایــی‬ ‫فــرد اختــال بــه وجــود میایــد و بــه مــرور کارایــی او‬ ‫کاهــش پیــدا میکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬اضطراب مفید را چگونه بشناسید؟‬ ‫تشــخیص اینکــه اضطــراب مــا در چــه حــدی اســت و‬ ‫اینکــه ایــا ایــن اضطــراب مفیــد اســت یــا اثــار منفــی‬ ‫روی کار گاهــی مشــکل اســت‪ .‬بــرای تشــخیص بیــن‬ ‫ایــن دو حالــت بهتریــن کار ایــن اســت کــه ‏دقــت‬ ‫کنیــم ببینیــم بــه واســطه اضطرابــی کــه داریــم کار و‬ ‫مســئولیتی را کــه در حــال انجــام ان هســتیم خــوب‬ ‫انجــام میدهیــم یــا نــه؟ اگــر خــوب انجــام میدهیــم‪،‬‬ ‫اضطــراب مــا مفیــد اســت‪ .‬مثــا بــرای‏درس خوانــدن‬ ‫مقــداری اضطــراب داریــم و همــان باعــث میشــود‬ ‫بهتــر درس بخوانیــم و نمــره بهتــری بگیریــم‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫ان اضطــراب بــرای مــا انقــدر مشــغله ذهنــی ایجــاد‬ ‫میکنــد کــه مــدام درگیــری‏فکــری داریــم و حتــی دچــار‬ ‫تپــش قلــب میشــویم‪ ،‬تمرکزمــان را از دســت میدهیــم‬ ‫و‪....‬یعنــی اضطرابمــان بیــش از انــدازه شــده و دیگــر‬ ‫مفیــد نیســت‪ .‬یــا زمانــی کــه ایــن اضطــراب باعــث‬ ‫ایجــاد‏ناراحتــی زیــاد و ســلب اســایش دایمــی مــا شــود‬ ‫هــم مشــخص می?شــود کــه از میــزان طبیعــی فراتــر‬ ‫رفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬اضطراب افراد کمالگرا مثبت است یا منفی؟‬ ‫برخــی از افــراد همیشــه در کارهایشــان اضطــراب‬ ‫دارنــد و همیــن اضطــراب هــم موجــب پیشــرفت‬ ‫کاریشــان میشــود‪ .‬ایــن افــراد کمالگــرا هســتند و‬ ‫معمــوال از خودشــان انتظــار باالیــی دارنــد و بــه‏ســادگی‬ ‫احســاس رضایــت نمیکننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل همیشــه‬ ‫درون انهــا تنــش و اســترس وجــود دارد‪ .‬انهــا بایــد‬ ‫کمــی انتظاراتشــان را کــم یــا اگــر میتواننــد ان افــکار‬ ‫مزاحــم اضطرابــاور را از‏ذهنشــان بیــرون کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد مــدام در اینــده زندگــی میکننــد و اینــده را هــم‬ ‫بــد و وحشــتناک تصــور میکننــد و بــر همیــن اســاس‬ ‫هــم زندگــی میکننــد در صورتــی کــه بایــد بداننــد‬ ‫هیچــگاه ‏اتفاقاتــی کــه در ذهنشــان هســت پیــش‬ ‫نخواهــد امــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬با اضطراب مقابله کنیم یا از ان فرار کنیم؟‬ ‫هرکســی بــا اضطرابهایــش بــه روشــی برخــورد میکنــد؛‬ ‫بعضــی ترجیــح میدهنــد از کنــار ان رد شــوند‪ .‬برخــی‬ ‫ســعی میکننــد از ان دوری یــا بــه عبارتــی فــرار کننــد‬ ‫و برخــی هــم ترجیــح میدهنــد بــا ‏اضطرابهایشــان‬ ‫رودررو شــوند و بــا انهــا مقابلــه کننــد‪ .‬اول از همــه‬ ‫بایــد گفــت فــرار و اجتنــاب از موقعیتهــای اضطــراب زا‬ ‫نه تنهــا اضطــراب را بهتــر نمیکنــد بلکــه ان را تشــدید‬ ‫هــم میکنــد‪ .‬انســان‏از هرچــه فــرار کنــد ترســش از ان‬ ‫بیشــتر میشــود و بــه قــول ان ضربالمثــل معــروف «در‬ ‫بــا بــودن بــه از بیــم بالســت»‪ ،‬یعنــی وقتــی بــا ترســها‬ ‫و اضطراب هــا مواجــه شــویم‪ ،‬میبینیــم انقــدر هــم‏کــه‬ ‫گمــان میکردیــم ترســناک نبــوده و همیــن اضطرابهــا‬ ‫را کــم میکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-‬اضطراب و استرس چه تفاوتی دارند؟‬ ‫‏«اســترس» معمــوال بــه دو معنــی بــه کار میــرود؛ یــک‬ ‫زمــان بــه عنــوان عامــل ایجادکننــده و محــرک اضطــراب‬ ‫از ان یــاد میکنیــم و گاهــی هــم مرادمــان از اســترس‪،‬‬ ‫حالــت اضطــراب اســت‪ .‬اگــر‏بخواهیــم کلیتــر بگوییــم‪،‬‬ ‫یکــی از عالئــم اســترس‪ ،‬همــان حالتهــای اضطرابــی‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی اســترس عامتــر از اضطــراب اســت و‬ ‫همــان حالــت فــرد محســوب میشــود کــه ممکــن اســت‬ ‫او را از‏حالــت تعــادل خــارج کنــد میگنــا دات ای ار‪،‬‬ ‫مثــا یکــی از عزیزانــش فــوت کنــد یــا شــرایط شــغلی‬ ‫ســختی برایــش پیــش بیایــد یــا ‪ ....‬حتــی میتوان گفت‬ ‫اضطــراب هنگامــی در فــرد بــروز میکنــد کــه‏شــرایط‬ ‫اســترس زا در زندگــی او بیــش از حــد طــول بکشــد یــا‬ ‫به طــور مکــرر رخ دهــد یــا دســتگاه عصبــی بــدن نتوانــد‬ ‫بــه مرحلــه مقاومــت تنیدگــی پایــان دهــد و بــدن بــرای‬ ‫مدتــی طوالنــی همچنــان‏بســیج باقــی بمانــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت بــدن فرســوده و در برابــر بیماریهــای جســمی و‬ ‫روانــی (ماننــد اضطــراب) اســیب پذیر میشــود‪.‬‏‬ ‫ســروان زینــب نوملــی‪ .‬معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫انتظامــی شهرســتان گرگان‬ ‫پنج شنبه ‪ 04‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪714‬‬ ‫جمع سپاری‬ ‫چیست؛کاربردها‪،‬‬ ‫انواع‪ ،‬مزایا و‬ ‫معایب‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫جمــع ســپاری یعنــی ســپردن کار بــه جمعــی‬ ‫از افــراد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬کاری بــزرگ بــه‬ ‫بخش هایــی کوچــک تقســیم و انجــام هــر‬ ‫بخــش بــه فــردی واگــذار می شــود‪ .‬البتــه جمــع‬ ‫ســپاری فقــط بــرای انجام کارهای بــزرگ کاربرد‬ ‫نــدارد‪ .‬در ادامــه بیشــتر توضیــح می دهیــم کــه‬ ‫جمع ســپاری چیســت‪ ،‬چگونه انجام می شــود‬ ‫و چــه انواعــی دارد‪ .‬در پایــان نیــز مزایــا و‬ ‫معایبــش را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫جمع سپاری چیست؟‬ ‫جمــع ســپاری به معنــی برون ســپاری کار بــه‬ ‫جمعیتــی بــزرگ و گاهــی نامشــخص از افــراد‬ ‫ن می تــوان ان را روشــی بــرای‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــ ‬ ‫تأمیــن کاال‪ ،‬نیــروی کار‪ ،‬اطالعــات یــا ایــده از‬ ‫گروه بزرگی از مشــارکت کنندگان به شــمار اورد‪.‬‬ ‫در ایــن روش از اینترنــت‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی‬ ‫و برنامه هــای تلفــن همــراه بــرای برقــراری ارتباط‬ ‫و ارســال داده هــا اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫جمع ســپاری بــه شــرکت ها امــکان می دهــد کــه انجــام کاری را‬ ‫بــه افــرادی در هــر نقطــه از کشــور یــا حتــی جهــان واگــذار کننــد‪.‬‬ ‫این طــوری شــرکت ها می تواننــد بــدون پرداخــت هزینه هــای‬ ‫مربــوط بــه اســتخدام کارکنــان‪ ،‬از مجموعــه وســیعی از‬ ‫مهارت هــا و تخصص هــا بهره منــد شــوند‪ .‬بــرای انجــام کارهــا‬ ‫یــا پروژه هــا بــا اســتفاده از ایــن روش یــک کار بــزرگ بــه تعــداد‬ ‫زیــادی از کارهــای کوچک تــر تقســیم می شــود تــا افــراد زیــادی‬ ‫بتواننــد به طــور جداگانــه انهــا را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مفهــوم جمــع ســپاری بر پایه نظری ه «خرد جمعــی» (‪wisdom‬‬ ‫‪ )of crowds‬بنــا شــده اســت‪ .‬خــرد جمعــی یعنی گــروه بزرگی از‬ ‫افــراد بــا هــم می تواننــد بینــش یــا ارزش شــگفت انگیزی را خلــق‬ ‫کننــد‪ ،‬حتــی اگــر ایــن افــراد جــدا از هــم اشــتباه فکر کنند‪.‬‬ ‫ایده خرد جمعی را می توان در تحقیق دانشمند بریتانیایی‬ ‫ســر فرانســیس گالتــون (‪ )Sir Francis Galton‬نشــان داد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۹۰۶‬حدس هــای ‪ ۸۰۰‬نفــر از شــرکت کنندگان‬ ‫در بــازاری محلــی دربــاره وزن یــک گاو ذبح شــده را بررســی‬ ‫کــرد‪ .‬گالتــون تصــور می کــرد کــه پاســخ کلــی گــروه بســیار‬ ‫دور از واقعیــت باشــد‪ ،‬ولــی وقتــی از جواب هــای ایــن افــراد‬ ‫میانگیــن گرفــت‪ ،‬بــا کمــال تعجــب متوجــه شــد کــه جمعیــت‬ ‫وزن گاو را بــا اندکــی اختــاف درســت حــدس زده اســت‪.‬‬ ‫جمع سپاری چگونه انجام می شود؟‬ ‫بعضــی از کس ـب وکارها از جمــع ســپاری بــرای رســیدن بــه‬ ‫اهدافــی خــاص یــا خلــق ایده هــای جدیــد اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫برون ســپاری یعنــی شــرکت یــک پیمانــکار یــا فریلنســر‬ ‫مشــخص را بــرای انجــام کاری انتخــاب می کنــد‪ ،‬ولــی‬ ‫جمــع ســپاری یعنــی کارهــا میــان یــک گــروه بــزرگ و اغلــب‬ ‫نامشــخص توزیــع می شــوند‪ .‬برخــاف مدل هــای کاری‬ ‫ســنتی‪ ،‬اعضــای ایــن گروه هــا بــه غیــر از کارهــای مربــوط بــه‬ ‫جمع ســپاری‪ ،‬هیــچ ارتباطــی بــا یکدیگــر یــا بــا شــرکت ندارنــد‪.‬‬ ‫ی را می تــوان بــرای جم ـع اوری اطالعــات و کســب‬ ‫جمــع ســپار ‬ ‫بینشــی ارزشــمند دربــاره اقدامــات گروه هــای بزرگــی از مردم نیز‬ ‫به کار برد‪ .‬مثال دانســتن اینکه مردم در موتورهای جسـت وجو‬ ‫دنبــال چــه اطالعاتــی هســتند یــا چــه ویدئوهایــی را تماشــا‬ ‫می کننــد بــه کســب وکارها کمــک می کنــد کــه عالقــه عمــوم‬ ‫مــردم بــه محتــوا‪ ،‬محصــوالت و خدمــات خــود را بســنجند‪.‬‬ ‫ســازمان های غیرانتفاعــی یــا اجتماعــی بــا بودجــه محــدود‬ ‫نیــز می تواننــد از جمــع ســپاری بــرای انتشــار پیام هــای‬ ‫خــود‪ ،‬تبلیــغ رویدادهــا یــا انجــام کارهــا اســتفاده کننــد‪ .‬مثــا‬ ‫دانشــنامه اینترنتــی ویکی پدیــا کــه وبگاهــی غیرانتفاعــی برای‬ ‫افزایــش دانــش و اگاهــی اســت‪ ،‬از روش جمع ســپاری‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬بســیاری از ویراســتاران مدخل هــای ایــن‬ ‫دانشــنامه را رایــگان می نویســند و به روزرســانی می کننــد‪.‬‬ ‫اینترنــت به اشــتراک گذاری اطالعــات و ارتباطــات کارامــد را‬ ‫ل می کنــد و بــرای یافتــن افــراد موردنیــاز و و دسترســی‬ ‫تســهی ‬ ‫بــه انهــا بــرای انجــام کارهــا نیــز مهــم اســت‪ .‬اپلیکیش ـن ها‪،‬‬ ‫وبگاه هــا‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬ایمیــل و ســایر اشــکال‬ ‫فنــاوری بــه شــرکت ها امــکان می دهنــد کــه ســریع و راحــت‬ ‫بــه گروه هــای بزرگــی از افــراد دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫پرداخت دستمزد در جمع سپاری‬ ‫بعضــی از افــراد پــروژه ای و در ازای دســتمزد کار می کننــد‪.‬‬ ‫بعضــی نیــز کارهــای کوچــک را داوطلبانــه و بــدون‬ ‫م می دهنــد‪ .‬مثــا شــرکتی می توانــد میــان‬ ‫دســتمزد انجــا ‬ ‫مشــتریان خــود مســابقه طراحــی لوگــو برگــزار کنــد و بــدون‬ ‫اســتخدام کردن طــراح حرفــه ای‪ ،‬از مشــتریان خــود بــرای‬ ‫طراحــی لوگــو ایــده بگیــرد یــا اپلیکیشـن های ترافیکــی ماننــد‬ ‫ویــز (‪ )Waze‬راننــدگان را تشــویق می کننــد کــه تصادفــات و‬ ‫ســایر حــوادث جــاده ای را گــزارش دهنــد تــا اطالعــات بـه روز را‬ ‫در اختیــار کاربــران برنامــه قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫در ســایر مــوارد بــه نیــروی کار دســتمزد پرداخــت می شــود‪،‬‬ ‫ولــی ایــن دســتمزد مبلــغ ناچیــزی اســت‪ .‬افــراد بایــد در ازای‬ ‫دســتمزدی انــدک‪ ،‬وظایــف معمولــی و کارهــای کوچکــی را‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬وبگاه هــای جمــع ســپاری از طــرف مشــتریانی‬ ‫کــه بــه انجــام کارهــای کوچکــی نیــاز دارنــد‪ ،‬فراخوان هایــی را‬ ‫منتشــر می کننــد‪ .‬مثــا تــرک مکانیکــی امــازون (‪Amazon‬‬ ‫‪ )Mechanical Turk‬کارهــای مجــازی را ارائ ـ ه می دهــد ک ـه ‬ ‫می توانیــد اینترنتــی در خانــه انجامشــان دهیــد‪.‬‬ ‫نمونه هایی از جمع سپاری‬ ‫شــرکت هایی کــه فقــط مواقعــی نیــاز بــه انجــام کارهایــی‬ ‫ماننــد برنامه نویســی یــا طراحــی گرافیــک دارنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫کارهایشــان را بــه روش جمع ســپاری انجــام دهنــد و از‬ ‫اســتخدام کارمنــد تمام وقــت اجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫گاهــی کســب وکارها از جمــع ســپاری بــرای ارزیابــی عملکــرد‬ ‫چنــد نفــر در انجــام یــک کار اســتفاد ه می کننــد‪ .‬مثــا اگر شــرکتی‬ ‫قصــد تغییــر لوگــوی خــود را داشــته باشــد‪ ،‬می توانــد از ده هــا‬ ‫طــراح گرافیــک بخواهــد که در ازای دســتمزدی اندک نمونه هایی‬ ‫را بــه او ارائــه دهنــد‪ .‬ســپس یکــی از ایــن نمونه هــا را انتخاب کند‬ ‫و هزینــه طراحــی کامــل لوگــو را بــه طــراح بپــردازد‪.‬‬ ‫از نمونه هــای جمــع ســپاری در ایــران می تــوان بــه‬ ‫اپلیکیشـن های تاکســی اینترنتــی اشــاره کــرد‪ .‬این شــرکت ها‬ ‫حمل ونقــل مســافران را جمع ســپاری می کننــد و از راننــدگان‬ ‫و خودروهــای انهــا همچــون ناوگانی همیشـه اماده اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن روش هزینه هــای نیــروی کار را کاهــش‬ ‫می دهــد‪ ،‬زیــرا رانندگان کارمند شــرکت محســوب نمی شــوند‬ ‫و مزایــا یــا اضافــه کاری دریافــت نمی کننــد‪ .‬مشــتریان نیــز‬ ‫همــواره بــه سیســتم حمل ونقلــی مطمئــن دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫انواع جمع سپاری‬ ‫‪ .۱‬خرد جمعی‬ ‫خــرد جمعــی یعنــی بــرای حــل مســئله یا تشــخیص اندازه ها‬ ‫و مقدارهــا (ماننــد وزن یــک گاو یــا تعــداد اب نبــات ژلــه ای‬ ‫داخــل یــک شیشــه) گروه هــای بزرگــی از افــراد در کنــار هــم‬ ‫باهوش تــر از افــراد متخصــص هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬افرینش جمعی‬ ‫افرینــش جمعــی تالشــی مشــترک بــرای طراحــی یــا خلق کــردن‬ ‫چیــزی اســت‪ .‬ویکی پدیــا و ســایت های مشــابه ان نمونه هایــی‬ ‫از ایــن نــوع جمــع ســپاری هســتند‪ .‬نرم افزارهــای منبــع بــاز نیــز از‬ ‫نمونه هــای خــوب ایــن نــوع جمــع ســپاری بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رأی گیری‬ ‫در ایــن حالــت‪ ،‬نظرســنجی از مخاطبــان بــرای انتخــاب‬ ‫سیاســت یــا رویــه ای خــاص بــه کار گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جمع سپاری مالی‬ ‫جمــع ســپاری مالــی شــامل جمــع اوری پــول بــرای اهــداف‬ ‫گوناگــون بــا درخواســت مبالــغ نســبتا کــم از گــروه بزرگــی‬ ‫از ســرمایه گذاران اســت‪ .‬هــدف از جمــع ســپاری مالــی‬ ‫جمــع اوری پــول یــا منابعــی بــرای حمایــت از افــراد‪ ،‬خیریه هــا‬ ‫یــا استارت اپ هاســت‪ .‬گاهــی افــراد بــدون هیچ گونــه انتظــار‬ ‫بازپرداخــت در جمــع ســپاری مالــی مشــارکت می کننــد و گاهــی‬ ‫نیــز شــرکت ها ســهام کسب وکارشــان را بــه مشــارکت کنندگان‬ ‫ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫مثــا ایندی گوگــو (‪ )Indiegogo‬و کیک اســتارتر (‪)Kickstarter‬‬ ‫پلتفرم هــای محبــوب جمع ســپاری مالــی هســتند کــه در انهــا‬ ‫افــراد می تواننــد بــا پرداخــت مبلــغ کمــی در به ثمررســاندن یــک‬ ‫ایــده کسـب وکار یــا محصــول جدیــد مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫جمــع ســپاری امــاک و مســتغالت نیــز نوعــی جمــع ســپاری‬ ‫مالــی محســوب می شــود‪ .‬افــراد معمولــی می تواننــد بــه ایــن‬ ‫روش روی امالک تجاری ســرمایه گذاری کنند و تنها بخشــی‬ ‫از انهــا را بخرنــد‪ .‬ایــن روش ســرمایه گذاری در امــاک تجــاری‬ ‫نســبتا جدیــد اســت و ســرمایه گذاران را از دردســر مالکیــت‪،‬‬ ‫ص می کنــد‪.‬‬ ‫تامیــن مالــی و مدیریــت امــاک خــا ‬ ‫مزایا و معایب جمع سپاری‬ ‫مزایــای جمــع ســپاری عبارت انــد از صرفه جویــی در‬ ‫هزینه هــا‪ ،‬افزایــش ســرعت و امــکان کارکــردن بــا کســانی کــه‬ ‫شــاید کارکنــان شــرکت مهارت هــای انهــا را نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫مثــا کاری را کــه یکــی از کارمنــدان شــرکت در ‪ ۱‬هفتــه انجــام‬ ‫می دهــد‪ ،‬می تــوان بــه بخش هــای کوچک تــری تقســیم کــرد‬ ‫و انهــا را بــه تعــداد زیــادی از افــراد واگــذار کــرد تــا تمــام کار در‬ ‫چنــد ســاعت انجــام شــود‪.‬‬ ‫بســیاری از انــواع مشــاغل ر ا می تــوان بــا جمــع ســپاری انجــام‬ ‫داد‪ ،‬ماننــد راه انــدازی وبــگاه و نوشــتن مطالــب ان‪ .‬بســیاری‬ ‫از شــرکت هایی کــه می خواهنــد محصــوالت جدیــدی را‬ ‫طراحــی کننــد‪ ،‬بــه نظــرات جمعــی رجــوع می کننــد‪ .‬شــرکت ها‬ ‫می تواننــد به جــای تکیــه بــر گروه هــای تمرکــز کوچــک‪ ،‬از‬ ‫طریــق شــبکه های اجتماعــی بــه میلیون ها مشــتری دسترســی‬ ‫داشــته باشــند و نظراتــی مختلــف از افــرادی بــا پس زمینه هــای‬ ‫فرهنگــی و اجتماعی اقتصــادی گوناگــون دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬جمــع ســپاری راه حلــی جادویــی نیســت و معایبــی‬ ‫نیــز دارد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬مزایــا و معایــب جمــع ســپاری را فهرسـت وار‬ ‫مطــرح کرده ایــم‪.‬‬ ‫مزایا‬ ‫افــراد را حــول یــک پــروژه یــا هــدف مشــترک گــرد هــم‬ ‫مــی اورد‪.‬‬ ‫روشی کارامد برای حل مسائل وقت گیر است‪.‬‬ ‫تعامــل عمیق تــری بــا افــراد ایجــاد می کنــد و وفــاداری بــه‬ ‫ت می کنــد‪.‬‬ ‫محصــول یــا راه حــل را ایجــاد و تقویــ ‬ ‫بــه شــرکت ها امــکان می دهــد کــه در زمــان و هزینه هــای‬ ‫خــود صرفه جویــی کننــد و در عیــن حــال از افــرادی بــا‬ ‫مهارت هــا یــا تفکــرات مختلــف اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شرکت ها را از هزینه های استخدام پیمانکار حرفه ای یا کارمند‬ ‫معــاف می کنــد‪ .‬حتــی شــاید رایــگان باشــد و مشــارکت کنندگان‬ ‫به دالیلــی ماننــد عالیــق شــخصی در ان شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫ایده های مبتکرانه حمع اوری می شوند‪.‬‬ ‫می توانــد ریســک را کاهــش دهــد‪ .‬در جمــع ســپاری ریســک‬ ‫بیرونــی می شــود‪ ،‬یعنــی شــرکت زمــان‪ ،‬پــول یــا نیــروی کار‬ ‫خــود را بــرای انجــام کار مدنظــر بــه خطــر نمی انــدازد و فقــط‬ ‫نتایجــی را می پذیــرد کــه الزامــات ان را بــراورده کرده انــد‪.‬‬ ‫معایب‬ ‫ی نتایــج را از هدف اصلی‬ ‫ امــکان دارد کــه جمعیــت به راحتـ ‬‫منحرف و دور کنند‪.‬‬ ‫ محرمانگی یا مالکیت ایده وجود ندارد‪.‬‬‫ احتمــال از دســت دادن بهتریــن ایده هــا و اســتعدادها و‬‫نرســیدن بــه اهــداف مدنظــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫* نظــارت محــدود اســت‪ .‬در رویکــرد ســنتی شــرکت می توانــد از‬ ‫ابتدا تا انتها بر فرایند نظارت داشــته باشــد‪ ،‬ولی اگر در کمپین‬ ‫جمــع ســپاری حتــی یــک اشــتباه جزئــی در ارتباط برقرارکــردن بــا‬ ‫افراد وجود داشــته باشــد‪ ،‬ممکن اســت پروژ ه در مســیر اشــتباه‬ ‫قــرار بگیــرد و نتیجـه ای جــز اتــاف وقت نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫ گاهــی کمیــت از کیفیــت پیشــی می گیــرد‪ .‬وقتــی وظایــف‬‫ی می شــود‪،‬‬ ‫بــه گــروه بزرگــی از افــراد مختلــف برون ســپار ‬ ‫شــرکت تعــدادی پیشــنهاد‪ ،‬ایــده یــا کارهــای تکمیل شــده را‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬ولــی ممکــن اســت کــه کیفیــت هریــک‬ ‫از انهــا کمتــر از متوســط باشــد‪ .‬در ایــن شــرایط بایــد بــرای‬ ‫غربال کــردن مــواد و مطالــب بی کیفیــت دریافت شــده و‬ ‫یافتــن نتایــج کارامــد تــاش بســیار زیــادی کنیــم‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بــا گرایــش بیشــتر کســب وکارها بــه محیط هــای انالیــن و‬ ‫مجــازی‪ ،‬جمــع ســپاری بــرای شــرکت هایی مفیــد خواهــد بــود کــه‬ ‫به دنبــال ایده هــای نواورانــه از گــروه بزرگــی از افــراد بــرای بهبــود‬ ‫محصــوالت یــا خدمــات خــود هســتند‪ .‬جمــع ســپاری بخش هایی‬ ‫از امالک و مســتغالت گرفته تا کارهای بشردوســتانه و خیریه را‬ ‫در بــر می گیــرد و افــراد را بــرای دســتیابی بــه اهــداف مشــترک گــرد‬ ‫هــم مـی اورد‪ .‬البتــه جمــع ســپاری موجــب محدودیــت نظــارت بــر‬ ‫نتایــج و امــکان کســب نتایجــی ضعیف تــر نیــز می شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫پنج شنبه ‪ 04‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 714‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫‪ 200‬فقره کالهبرداری‬ ‫با درجه سرهنگی‬ ‫حمالت مخرب‬ ‫ایمیل تجاری بسیار‬ ‫موثر ولی پرهزینه‬ ‫است‬ ‫حمــات ‪ BEC‬از موثرتریــن و اسیب رســان ترین‬ ‫حمــات ســایبری هســتند‪ ،‬بــه طــوری کــه ‪ FBI‬تخمیــن‬ ‫می زنــد کــه در ســال های اخیــر مجموعــا ً بیــش از ‪43‬‬ ‫میلیــارد دالر بــرای کسـب وکارها هزینــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫حمــات ‪ BEC‬بــرای مجرمــان ســایبری‪ ،‬ابــزاری نســبتا ً‬ ‫ســاده امــا موثــر بــرای کســب درامــد اســت‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن موضــوع تنهــا نیــاز بــه یــک حســاب ایمیــل بــرای‬ ‫ارســال ایمیــل هــای فیشــینگ اولیــه‪ ،‬بــه عــاوه برخــی‬ ‫تحقیقــات در مــورد اهــداف مــورد نظــر اســت‪.‬‬ ‫در ایــن روش کالهبــرداران بــه عنــوان یــک مخاطــب‬ ‫قابــل اعتمــاد ظاهــر می شــوند‪ ،‬ماننــد رئیــس شــما‪،‬‬ ‫یــک همــکار یــا یــک تامیــن کننــده تجــاری‪ ،‬کــه معمــوال ً‬ ‫درخواســت می کننــد کــه بایــد یــک انتقــال مالــی فــوری‬ ‫یــا مهــم انجــام شــود‪ .‬برنامــه ایــن اســت کــه قربانــی را‬ ‫فریــب دهــد تــا انتقــال مالــی را بــه حســابی متعلــق بــه‬ ‫کالهبــرداران تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫اگــر پرداخــت انجــام شــود‪ ،‬کالهبــرداران پــول را می گیرنــد‬ ‫و فــرار مــی کننــد ‪ --‬بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر پرداخت در گذشــته‬ ‫تقلبــی شــناخته شــود‪ ،‬کار زیــادی نمــی تــوان انجــام داد‬ ‫زیــرا پــول از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن حمــات بــه بدافــزار یــا پیوندهــای فیشــینگ نیــاز‬ ‫ندارنــد‪ ،‬فقــط ایمیــل و کمــی مهندســی اجتماعــی نیــاز‬ ‫دارنــد‪ ،‬کــه شناســایی انهــا توســط برخــی از نــرم افزارهــای‬ ‫انتــی ویــروس را دشــوار مــی کنــد ‪ -‬کــه یکــی از دالیــل موثــر‬ ‫بــودن انهاســت‪.‬‬ ‫کالهبــرداران حتــی نیــازی ندارنــد بــه زبــان افــراد یــا‬ ‫ســازمان هایی کــه هدفشــان اســت صحبــت کننــد‪ :‬تجزیه و‬ ‫تحلیــل برخــی از کمپین هــای پــرکار ‪ BEC‬توســط محققــان‬ ‫در امنیــت غیــر طبیعــی نشــان می دهــد کــه کالهبــرداران‬ ‫ایمیــل بــرای کمــک بــه نوشــتن بــه ابزارهــای ترجمــه مبتنــی‬ ‫بــر یادگیــری ماشــینی ماننــد ‪ Google Translate‬روی‬ ‫اغفال هموطنان‬ ‫از طریق برنده‬ ‫شدن در قرعه کشی‬ ‫همراه اول‬ ‫می اورنــد‪ .‬ایمیــل هــای مــورد اســتفاده در حمــات‬ ‫ایــن تکنیــک کمپیــن هــای گســترده ‪ BEC‬را بــرای مجموعــه‬ ‫گســترده ای از گــروه هــای مجــرم ســایبری کــه مــی تواننــد‬ ‫شــبکه بــزرگ تــری را بــا حداقــل هزینــه ایجــاد کننــد‪،‬‬ ‫امکان پذیــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫کریــن هاســلد‪ ،‬مدیــر اطالعــات تهدیــدات در امنیــت غیــر‬ ‫طبیعــی‪ ،‬گفــت‪« :‬حملــه بــه اهــداف در مناطــق مختلــف و‬ ‫اســتفاده از چندیــن زبــان چیــز جدیــدی نیســت‪ .‬بــا ایــن حال‪،‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬ایــن حمــات عمدتــا توســط ســازمانهای پیچیــده‬ ‫بــا بودجــه بیشــتر و منابــع پیشــرفته تــر انجــام می شــد‪».‬‬ ‫او افــزود‪« :‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــرای ترجمــه موثــر متــن‬ ‫ایمیــل بــرای تالش هــای مهندســی اجتماعــی باورپذیرتــر‪،‬‬ ‫ســازمان ها اغلــب افــراد بومــی را اســتخدام می کننــد‪.‬‬ ‫امــا از انجایــی کــه فنــاوری در دســترس تر و مقــرون بــه‬ ‫صرفه تــر می شــود‪ ،‬مانــع ورود را کاهــش می دهــد‪».‬‬ ‫کمپین هــای تقلــب در پرداخــت حداقــل بــه ‪ 13‬زبــان‬ ‫مختلف از جمله دانمارکی‪ ،‬هلندی‪ ،‬اســتونیایی‪ ،‬فرانســوی‪،‬‬ ‫المانی‪ ،‬مجارســتانی‪ ،‬ایتالیایی‪ ،‬نروژی‪ ،‬لهســتانی‪ ،‬پرتغالی‪،‬‬ ‫اســپانیایی و ســوئدی توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک کمپیــن‪ ،‬توســط گروهــی کــه محققــان ان را‬ ‫‪ Midnight Hedgehog‬نامیده انــد‪ ،‬از جعــل هویــت‬ ‫اجرایــی بــرای فریــب گیرنــدگان بــرای پرداخــت خدمــات‬ ‫جعلــی اســتفاده می کنــد ‪ -‬معمــوال ً بــا ظاهــر شــدن بــه‬ ‫عنــوان مدیرعامــل یــک شــرکت‪.‬‬ ‫انهــا تحقیقــات کاملــی را در مــورد هــدف خــود انجــام‬ ‫مــی دهنــد ‪ -‬مدیــران مالــی یــا ســایر مدیرانــی کــه مســئول‬ ‫شــروع تراکنــش هــای مالــی شــرکت هســتند ‪ -‬از جملــه‬ ‫مســئولیت هــا و روابــط انهــا بــا مدیــر عامــل‪ ،‬و همچنیــن‬ ‫بــه طــور قانــع کننــده ای جعــل ادرس ایمیلــی را کــه بــه نظــر‬ ‫مــی رســد از طــرف مدیرعامــل اســت‪ ،‬انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در یــک مثــال‪ ،‬ایــن الگــو شــامل درخواســت فــوری‬ ‫«مدیرعامــل» بــرای پرداخــت بیــن ‪ 17000‬تــا ‪ 45000‬دالر‬ ‫بــه یــک شــرکت در بریتانیــا اســت‪ ،‬بــا ایمیــل نوشــته شــده‬ ‫بــه یکــی از چندیــن زبــان مختلــف بســته بــه مــکان و زبــان‬ ‫مــادری قربانــی‪. .‬‬ ‫گــروه دیگــری بــه نام ‪ Mandarin Capybara‬از تکنیکهای‬ ‫مشــابه بــرای توزیــع کالهبــرداری هــای ‪ BEC‬بــه چندیــن‬ ‫زبــان اســتفاده می کنــد‪ .‬انهــا همچنیــن مدیــران را جعــل‬ ‫می کننــد و از قربانیــان خــود می خواهنــد کــه اطالعــات‬ ‫حســاب حقــوق و دســتمزد را تغییــر دهنــد ‪ -‬کــه در صــورت‬ ‫اجــرا‪ ،‬منجــر بــه ارســال نقــل و انتقــاالت تجــاری بــه حســاب‬ ‫متعلــق بــه مجرمــان ســایبری می شــود‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی پرونــده کالهبــرداری بــا ترفنــد‬ ‫تمــاس تلفنــی بــه بهانــه برنــده شــدن در قرعــه کشــی همــراه‬ ‫اول خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســن کیخــا‪ ،‬در پــی ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬فــردی‬ ‫بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از حســاب بانکــی اش بــه اداره پلیــس مراجعــه کــرد؛‬ ‫لــذا بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع پرونده بــه صورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکی و بــا بررســی های‬ ‫فنــی و شــیوه شــگردهای خــاص پلیســی‪ ،‬کارشناســان متوجــه‬ ‫شــدند متهــم بــا ترفنــد برنــده شــدن در قرعه کشــی همــراه اول‬ ‫بــا فــرد قربانــی تمــاس گرفتــه و پس از اغفال وی موجب شــده‬ ‫مبلــغ ‪ 3‬میلیــون تومــان بــرای کالهبــردار واریــز کنــد ‪ .‬در ادامــه‬ ‫بــا هوشــیاری کاراگاهــان ســایبری‪،‬این متهــم مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و در نهایــت جهــت دســتور و اقدامــات اداری نیابــت‬ ‫قضایــی بــه دادســرا ارســال شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان کــرد‪ :‬کالهبــرداران بــا تبلیغــات‬ ‫اغــوا کننــده و ترفندهــای الزم مــردم را اغفــال مــی کننــد‬ ‫و موجــب خالــی شــدن حســاب انهــا میشــوند؛ از ایــن رو‬ ‫در ایــن فضــا کاربــران نیــز بایــد محتــاط باشــند و فریــب‬ ‫وعده هــای دروغیــن را نخورنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســن کیخــا تصریــح کــرد ‪ :‬شــهروندان هرگــز‬ ‫بــه پیامک هــا و یــا تماس هــای تلفنــی بــا عنــوان شــما برنــده‬ ‫قرعه کشــی مــا شــده اید توجــه نکننــد و اطالعــات حســابهای‬ ‫بانکــی خــود را در اختیــار افــراد ناشــناس قــرار ندهند‪ ،‬همچنین‬ ‫در صــورت برنــده شــدن جوایــز مختلــف نیــازی نیســت‬ ‫شــهروندان بــرای دریافــت جایــزه خــود مبلغــی را پرداخــت کننــد‬ ‫یــا اطالعــات حســاب بانکــی خــود را ارســال کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬سایت پلیس فتا به ادرس الکترونیکی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت گزارش هــای مردمــی‬ ‫بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار‬ ‫حــوادث و رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت‬ ‫کنن ـد ؛ شــماره تمــاس ‪ 096380‬بــه صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫کالهبرداری ارز دیجیتال‬ ‫باوعده سود کالن‬ ‫پلیــس فتــا از شناســای فــرد کالهبــردار کــه در پوشــش ســرمایه گــذاری ارز دیجیتــال و‬ ‫دریافــت ســود کالن بــه روش پانــزی اقــدام بــه کالهبــرداری ازشــهروندان می نمــود‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا مراجعــه چندتــن ازشــهروندان بــه ایــن پلی ـس ‬ ‫مبنــی برســرقت موجــودی کیــف پــول الکترونیکــی ان هــا‪ ،‬موضــوع بصورت ویژه دردســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی درادامــه اظهــار داشــت‪ :‬شــاکیان در اظهــارات خــود عنــوان کردنــد مدتــی قبــل‬ ‫به قصــد ســرمایه گــذاری و کســب ســود اقــدام بــه خریــد ارز دیجیتــال نمودنــد ولــی پــس‬ ‫از مدتــی متوجــه‏بــه ســرقت رفتــن موجــودی حسابشــان شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت پرونــده‪ ،‬موضوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت کــه بــا اقدامــات فنــی و بررسـی های اولیــه مســتندات‬ ‫دیجیتالــی ارائــه شــده وانجــام اقدامــات تخصصــی‪ ،‬فــرد مــورد نظــر شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬بــا اقدامــات صــورت گرفتــه محــل اختفــای متهــم کــه در یکــی‬ ‫از اســتان های شــمال کشــور می باشــد‪ ،‬شناســایی و پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫و دســتگیری متهــم بــه اســتان مربوطــه ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان از تبلیغاتــی بــا عناویــن دریافــت‬ ‫ســود میلیــاردی در معاملــه ارز دیجیتــال ‪ ،‬اســتخراج بــدون دســتگاه‪ ،‬درامــد میلیونــی از‬ ‫اســتخراج بیــت کویــن و اجــاره دســتگاه هــای اســتخراج‪ ،‬اجتنــاب نماینــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫شناســایی و دســتگیری کالهبــرداری کــه بــا جعــل‬ ‫عنــوان خــود را ســرهنگ انتظامــی معرفــی کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫یوســف شــاکری‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬شــخصی بــا مراجعــه بــه پلیــس‬ ‫فتــا شهرســتان گرمــه بیــان داشــت کــه فرزنــدش‬ ‫را جهــت انجــام معاینــه نــزد پزشــک قانونی(جهــت‬ ‫معافیــت پزشــکی از خدمــت ســربازی) بــرده اســت‬ ‫کــه مــدت کوتاهــی بعــدازان‪ ،‬شــخصی ناشــناس با‬ ‫او تماس گرفته و خود را سرهنگ نیروی انتظامی‬ ‫معرفــی نمــوده و بــا عنــوان اینکــه پیگیــر کارهــای‬ ‫انهــا اســت‪ ،‬درخواســت واریــز مبلــغ ‪22/000/000‬‬ ‫ریــال بــه یــک شــماره کارت بانکــی را داشــته اســت‪.‬‬ ‫امــا بعــد از واریــز مبلــغ مذکــور بــه پلیــس ‪+10‬‬ ‫مراجعــه و مطلــع شــده اســت کــه این یــک روش‬ ‫کالهبــرداری اســت‪ ،‬لــذا از کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫درخواســت رســیدگی بــه موضــوع را نمــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحقیقات فنی و پلیسی بالفاصله‬ ‫شروع شــد و متهــم اصلــی پرونــده کــه یــک‬ ‫کالهبــردار حرف ـه ای بــود‪ ،‬شناســایی و بــه پلیــس‬ ‫فتــا شهرســتان گرمــه انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم پرونده فرد باتجربـه ای بود و جرائم‬ ‫مرتکــب شــده ی خــود را بــا بــه دام انداختــن کاربــران‬ ‫زودبــاور در شــبکه های اجتماعــی و سوءاســتفاده از‬ ‫کارت بانکــی و تلفــن ان هــا انجــام مــی داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجــرم ســایبری بــا خونســردی کامــل‪ ،‬ســعی در‬ ‫انحــراف نمــودن اطالعــات پرونــده را داشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پرونــده بــا رویــت مســتندات‬ ‫دقیــق‪ ،‬کامــل و بی نقــص پلیــس فتــا‪ ،‬بــه ‪ 200‬فقــره‬ ‫کاله برداری خود از کســبه ی بازاری‪ ،‬کارکنان و اربابین‬ ‫رجــوع ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و خصوصــی‬ ‫اعتــراف نمــود و پــس از کامــل شــدن تحقیقــات بــه‬ ‫همــراه پرونــده جهــت تکمیــل مراحــل قانونی‪ ،‬تحویل‬ ‫مرجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬به هیچ عنــوان‬ ‫بــه افــرادی کــه از طریــق تلفــن همــراه یــا در فضــای‬ ‫مجــازی بــا شــما ارتبــاط گرفتــه و درخواســت های‬ ‫نامعقــول دارنــد‪ ،‬اعتمــاد نکنیــد و از واریــز وجــه یــا‬ ‫ارســال مــدارک شناســایی خــود‪ ،‬بــرای این گونــه افــراد‬ ‫خــودداری نماییــد‪ .‬هــم چنیــن در صــورت مشــاهده‬ ‫این گونــه مــوارد و قبــل از انجــام هرگونــه اقدامــی‪،‬‬ ‫مراتــب را بــه پلیــس اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫جواب ردی که باعث مزاحمت‬ ‫در فضای مجازی شد‬ ‫پلیس فتا از شناســایی فردی خبر داد که با ارســال‬ ‫پیام هــای تهدیــد امیــز در بســتر یکــی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــرای شــاکیه ایجــاد مزاحمــت می کرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ امیــر حســین ســلیمانی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه خانمــی جــوان کــه بــا ارائــه مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس؛ مدعــی شــده بــود فــردی‬ ‫ناشــناس در فضــای مجــازی بــا انتشــار مطالــب کذب‬ ‫وتهدیــد امیــز در یکــی از شــبکه های اجتماعی‪ ،‬قصد‬ ‫بدنــام کــردن وی و خانــواده اش را دارد‪ ،‬رســیدگى‬ ‫بــه ایــن پرونــده به صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس ازحضــور شــاکیه‪ ،‬پرونــده اولیــه بــا‬ ‫هماهنگی مقام قضایی تشــکیل شــد و با جمع اوری‬ ‫مــدارک و مســتندات مربوطــه توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرانجام متهــم مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و بــه ایــن پلیــس احضــار شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وی در ابتــدا منکــر ارتــکاب جــرم خــود‬ ‫شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات‬ ‫احصــاء شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه‬ ‫ ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود ودلیــل اقــدام خــود‬ ‫را شــنیدن جــواب منفــی از شــاکیه عنــوان نمــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی افــزود‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه‬ ‫توهیــن‪ ،‬اهانــت و یــا پخــش تصاویــر شــخصی افــراد‬ ‫در فضــای مجــازی جــرم محســوب شــده وعواقــب‬ ‫جبــران ناپذیــری بــرای فــرد به همــراه دارد‪ ،‬لــذا رعایت‬ ‫اخــاق در فضــای ســایبر و بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی امــری مهــم محســوب مــی شــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 5‬اسفند سالروز عملیات غرور افرین والفجر ‪9‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪ -714‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-714‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/02‬شعبان‪/‬‬ ‫‪02 - 2023‬‬ ‫‪/23 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫پنجشنبه ‪12//04‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫تصویب الیحه تاسیس راه اهن سراسری‬ ‫در روز ‪ ۴‬اســفند ‪ ۱۳۰۵‬هجــری شمســی الیحــه تاســیس راه اهــن سراســری ایــران تصویــب شــد‪ .‬ایــن الیحه‬ ‫کــه در روز اول اســفند مــاه از ســوی مهــدی قلــی هدایــت‪ ،‬وزیــر فوایــد عامــه بــه مجلــس شــورای ملــی ارایــه‬ ‫شــده بــود بــا موافقــت نماینــدگان بــه تصویــب رســید‪ .‬الیحــه تاســیس راه اهــن سراســری یکــی از مهــم تریــن‬ ‫الیحه هایــی بــود کــه در ســال ‪ ۱۳۰۵‬بــه مجلــس ارایــه شــد‪ ،‬کــه بحــث هــای فراوانــی در پــی داشــت‪ .‬ایــن‬ ‫طــرح مخالفیــن و موافقیــن فراوانــی داشــت‪ .‬مصــدق یکــی از اعتــراض کننــدگان بــه الیحــه تاســیس راه اهن‬ ‫بــود‪ .‬مهــدی قلــی هدایــت (مخبرالســلطنه) در کتــاب «خاطــرات و مخاطــرات» خــود دربــاره طــرح احــداث‬ ‫خــط اهــن محمــره (خرمشــهر) بــه جــز (بنــدر گــز) و مخالفــت دکتــر مصــدق مــی نویســد‪« :‬اول اســفند ‪١٣٠۵‬‬ ‫مــن پیشــنهاد راه اهــن را بــه مجلــس بــردم‪ .‬مــن الغرائــب‪ ،‬مصــدق الســلطنه مخالــف شــد کــه در عــوض‬ ‫قندســازی بایــد دایــر کــرد‪ .‬راه اهــن منافــع مــادی مســتقیم نــدارد‪ .‬گفتــم از راه اهــن منافــع مــادی مســتقیم‬ ‫منظــور نیســت‪ .‬منافــع غیرمســتقیم راه اهــن بســیار اســت‪ .‬نظمیــه یا نظــام هم منافع مــادی نــدارد‪ ،‬ضروری‬ ‫مصالــح مملکــت انــد‪ .‬قنــد هــم بــه جــای خــود تــدارک خواهــد شــد و اثبــات شــیء نفــی مــا عـــدا نمــی کنــد‪».‬‬ ‫مخالفت مصدق با کشیدن راه اهن شمال به جنوب‬ ‫الیحــه احــداث خــط اهــن بنــدر محمــره (خرمشــهر) بــه بنــدر جــز (گــز) بــرای اولیــن بــار توســط دکتــر مصــدق‬ ‫در ‪ ٢٠‬بهمــن ‪ ١٣٠۴‬و درســت دو روز پیــش از پایــان پنجمیــن دوره مجلــس شــورای ملــی مــورد مخالفــت قــرار‬ ‫گرفت و ســپس در دوره ششــم در اســفند ‪ ١٣٠۵‬طی سلســله بحثهای تند و داغی در مجلس مورد بررســی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬در ایــن بــاره نظــرات متناقضــی مطــرح بــود‪ .‬کســانی ماننــد دکتــر مصــدق اعتقــاد داشــتند کــه‬ ‫هزینــه و زمــان اجــرای چنیــن طرحــی در شــرایطی کــه کشــور ایــران بایــد بــرای تهیــه قنــد ملــت ارز بــه خــارج‬ ‫بفرســتد توجیــه اقتصــادی و فنــی نــدارد‪ .‬در مقابــل کســانی ماننــد مهــدی قلــی هدایــت اجــرای ایــن طــرح را‬ ‫یــک اقــدام اساســی در جهــت احــداث صنایــع زیربنایــی و ســرمایه گــذاری ملــی مــی دانســتند‪ .‬بــه هــر حــال‬ ‫ایــن الیحــه در مجلــس شــورای ملــی بــه تصویــب رســید و خرمشــهر بــه عنــوان یکــی از مبــادی خــط اهــن‬ ‫سراســری انتخــاب شــد‪.‬تا ســال هــا راه اهــن سراســری ایــران همچنــان کــه دکتــر محمــد مصــدق پیــش بینــی‬ ‫کــرده بــود تنهــا بــه عنــوان یــک خــط حمــل و نقــل داخلــی برجــای مانــد و بــه علــت محدودیــت روابــط ایــران و‬ ‫اتحــاد شــوروی هرگــز بــه طــور عمــده و مقــرون بــه صرفــه از ایــن خــط اســتفاده نشــد‪ .‬دولــت بریتانیــا از همان‬ ‫ابتــدا اعتقــاد داشــت کــه ایــن خــط اهــن از شــمال بــه جنــوب کشــیده شــود‪ ،‬تــا بتوانــد جهــت حملــه احتمالــی‬ ‫به روســیه و ســپس شــوروی پس از انقالب اکتبر ‪ ۱۹۱۷‬اســتفاده شــود‪ .‬احمدشــاه نیز در پاســخ به پیشــنهاد‬ ‫انگلیســی هــا بــرای مفتــوح ســاختن بــاب مذاکــره در مــورد کشــیدن راه اهن گفت‪« :‬راه اهنی کــه به صالح و‬ ‫صرفــه ایــران اســت‪ ،‬راه اهنــی اســت کــه از دزداب (زاهــدان فعلــی) شــروع مــی شــود و مســیر ان به اصفهان‬ ‫و تهــران باشــد و از انجــا بــه اراک و کرمانشــاه متصــل شــود‪ ،‬یعنــی از شــرق بــه غــرب ایــران‪ ،‬چنانکــه از زمــان‬ ‫داریــوش هــم راه تجــارت هندوســتان در اســیا و ســواحل مدیترانــه همیــن راه بــوده اســت و ایــن راه بــرای‬ ‫ملــت ایــران نهایــت صرفــه را از لحــاظ تجــارت خواهــد داشــت‪ ،‬ولــی راه اهــن عــراق بــه منجــر خــزر فقــط جنبه‬ ‫نظامی و ســوق الجیشــی دارد و من نمی توانم پول ملت را گرفته یا از کشــورهای خارج وام گرفته و صرف‬ ‫راه اهنــی کــه فقــط جنبــه نظامــی دارد نمایــم‪».‬‬ ‫غربــی‪ -‬شــرقی یــا شــمالی‪ -‬جنوبــی؟ در ســال ‪ ۱۹۱۲‬برابــر بــا ‪ ۱۲۹۱‬شمســی کــه در مجلــس عــوام انگلســتان‬ ‫گفــت وگــو بــر ســر مســاله راه اهــن سراســری ایــران بــه میــان امــد‪ ،‬لــرد کتــر زیــن‪ ،‬نایب الســلطنه هندوســتان‬ ‫کــه بعــد هــا بــه عنــوان وزیــر خارجــه منصــوب شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در مــدت ‪ ۲۰‬ســال تاییــد کردنــد کــه هندوســتان‬ ‫بایــد محــاط باشــد‪ ،‬در یــک حلقــه کــوه هــا و صحــرا هــا کــه بــدون تلفــات زیــاد و پــول‪ ،‬غیرقابل عبور باشــد‪ .‬این‬ ‫سیاســت‪ ،‬هندوســتان را از هر حمله ای حراســت کرده و هیچ ملتی حق عبور از این منطقه حمایت شــده‬ ‫را نداشــت؛ اما اگر این راه اهن‪ ،‬راه اهن غربی‪ -‬شــرقی ایران ســاخته می شــد‪ ،‬ان وقت تمام ان سیاســت‬ ‫بــه خطــا بــوده و بــه مــا مــی گوینــد‪ ،‬ایــن اصــول را نپذیریــد کــه سیاســت حقیقــی هند عبارت اســت از بــاز کردن‬ ‫ســرحدات ان بــه طــرف مغــرب‪ ».‬بــا اینکــه همــگان بــه ســودمندی راه اهــن شــرق و غــرب چــه از لحــاظ تجــاری‬ ‫و چــه از لحــاظ نظامــی‪ ،‬اگاه بــوده و اعتقــاد داشــتند کــه ایــن مســیر کاربردهای فراوانــی دارد‪ ،‬ولی رضاشــاه ان‬ ‫را نپذیرفــت‪ .‬مــی تــوان تصــور کــرد کــه ایــن موضــع رضاشــاه در درجــه اول مربــوط بــه نفــوذ انگلیــس بــر ارکان‬ ‫دولتــش بــوده و او ان قــدر هــا حکومــت خــود را مســتحکم نمــی دیــد کــه بتوانــد در مقابل انگلیســها به صورت‬ ‫قاطــع ایســتادگی کنــد و منافــع ان را نادیــده گیــرد‪ .‬از ســوی دیگــر رضاشــاه همیشــه نســبت بــه روســیه نظــر‬ ‫نامســاعدی داشــت و در ان هنــگام مخالفــت بــا شــوروی را ارجــح مــی دانســت‪.‬‬ ‫دنیــس رایــت در کتــاب خــود مــی نویســد‪« :‬در اینکــه تــا پایــان دوره قاجــار هیــچ خــط اهــن طویل المســافتی‬ ‫در ایــران کشــیده نشــده بــود‪ ،‬در نتیجــه هیــچ گونــه قصــوری کــه از جانــب بریتانیــا باشــد‪ ،‬نبــود‪ .‬جولیــوس دو‬ ‫رویتــر از میــان جنبــه هــای متعــدد امتیــاز وســیع و همــه جانبــه ای کــه در ســال ‪ ۱۸۷۲‬از شــاه کســب کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬در وهلــه نخســت بــه راه اهنــی دل بســته بــود کــه امیــد داشــت بیــن دریــای خــزر و خلیــج فارس بکشــد‪.‬‬ ‫دولــت بریتانیــا از خطــری کــه روســیه را متوجــه ایــران ســاخته بــود‪ ،‬بیــش از پیــش نگــران شــده بــود‪ .‬ســخت‬ ‫عقیــده داشــت کــه چنانچــه راه اهنــی بیــن خلیــج فــارس و درون ایــران موجــود نباشــد‪ ،‬کمــک نظامی بریتانیا‬ ‫بــه ایــران در صــورت حملــه روســیه از شــمال غیرممکــن خواهــد بــود‪».‬‬ ‫اولیــن کلنــگ ســاختمان راه اهــن روز یکشــنبه ‪ ۲۳‬مهرمــاه ‪ ۱۳۰۶‬بــر حســب دعوتــی کــه از طــرف وزارت‬ ‫فوایــد عامــه بــه عمــل امــده بــود‪ ،‬در بیــرون دروازه گمــرک بــا حضــور وزراء‪ ،‬رجــال‪ ،‬نماینــدگان مجلــس‪ ،‬ســفرا‬ ‫و امــرای ارتــش‪ ،‬مدیــران جرایــد و طبقــات دیگــر در محوطــه حســین ابــاد در ســاعت ‪ ۸‬صبــح پــس از انکــه‬ ‫رضاخــان بیاناتــی ایــراد کــرد‪ ،‬نخســت وزیــر هــم در پاســخ مطالبــی بیــان داشــت و کلنــگ نقــره ای بــه دســت‬ ‫رضاخــان داد و او هــم بــر زمیــن زد کــه طبــق نقشــه محــل ایســتگاه راه مرکــزی راه اهــن شــروع بــه ســاختمان‬ ‫گردد‪.‬زیــر ســاخت هــای شــبکه راه اهــن از ‪ ۲۳‬مهــر اغــاز شــد و تکمیــل ان ‪ ۱۱‬ســال بــه طــول انجامیــد‪ .‬هزینــه‬ ‫ان عمدتــا از محــل مالیــات ویــژه ای کــه بــر چــای و قنــد و شــکر‪ ،‬دو قلــم حیاتــی در غــذای روزانــه (نــان و پنیــر‬ ‫و چــای) مــردم بســته شــد و کســری ان نیــز از طریــق وام هــای بانکــی و اعتبــارات دولتــی تامیــن مــی شــد‪.‬‬ ‫مســیر جنوبــی راه اهــن از تهــران بــه خلیــج فــارس‪ ،‬مــی بایســتی بــا در نظــر گرفتــن مســائل نظامــی داخلــی‬ ‫تعییــن شــده باشــد‪ ،‬زیــرا دســتیابی بــه مناطــق ســکنی اقــوام و عشــایر نــاارام را بســیار اســان تــر می ســاخت‪.‬‬ ‫در حقیقت احتمال دارد که رضاشــاه هنگامی که برای ســرکوب شــیخ خزعل به خوزســتان لشگرکشــی می‬ ‫کــرد‪ ،‬بــه ایــن فکــر افتــاده باشــد‪.‬‬ ‫افســوس رضاشــاه از نابــود نکــردن راه اهــن رضاشــاه در اواخــر حکومتــش از المانــی هــا طرفداری می‬ ‫کــرد‪ .‬او تصــور مــی کــرد کــه المــان قدرتمنــد مــی توانــد بــا شکســت روس و انگلیــس اوال دو دشــمن دیرینــه‬ ‫ایــران را ســرکوب کنــد و ثانیــا ایــران را بــه عنــوان یــک متحــد در بخشــی از ایــن پیروزی شــریک کنــد‪ ،‬اما او نمی‬ ‫دانســت کــه همیــن راه اهــن زمینــه شکســت المــان و تبعیــد او از کشــور را فراهــم می ســازد‪ .‬چنانکــه پس از‬ ‫تبعیــد‪ ،‬از اینکــه بناهــا و تاسیســات راه اهــن را تخریــب نکــرده بــود‪ ،‬تاســف مــی خورد‪.‬‬ ‫ملکــه مــادر در خاطراتــش مــی نویســد‪« :‬یــادم هســت کــه رضــا دو ســه روز بعــد از اشــغال ایــران‬ ‫بــه مــن گفــت‪ :‬تاجــی جــان مــا خبــط (اشــتباه) بزرگــی کردیــم کــه پــل ورســک را منهــدم نســاختیم‪،‬‬ ‫مــا بایــد ازهمــان اواســط مــرداد مــاه کــه زمزمــه حملــه بــه ایــران را شــنیده بــودم‪ ،‬اقــدام بــه نابــود‬ ‫کــردن راه اهــن مــی کردیــم‪ .‬رضــا تــا پایــان عمــر همیشــه غبطــه مــی خــورد کــه چــرا پــل ورســک را‪،‬‬ ‫خــراب نکــرده و راه متفقیــن را نبســته اســت‪.‬‬ ‫صنایع دستی استان‬ ‫گلستان‬ ‫صنایــع دســتی‪ ،‬هــم صنعــت اســت و نیــازی از زندگی مادی انســان‬ ‫را برطــرف مــی ســازد و هــم هنــر اســت و بــه روحــی کــه از بلنــدای‬ ‫‏اســمان بــه ایــن زندگــی هبــوط یافتــه‪ ،‬معنــای روحانــی و ان جهانــی‬ ‫مــی دهــد‪ .‬از ایــن جــا مــی شــود گفــت کــه صنایــع دســتی هــم چــون‬ ‫‏ایینــه ای روح تالشــگر یــک ملــت و قــوم را بازتــاب مــی دهــد‏‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی اســتان گلســتان‪ ،‬هرچنــد بــا گذشــت زمــان‬ ‫و تغییــر در ســبک زندگــی‪ ،‬بخــش هایــی از ان بــه فراموشــی‬ ‫ســپرده شــده‪،‬‏ولــی هنــوز حیــات پررنگــی دارد‪ .‬پیشــینه ی صنایــع‬ ‫دســتی در جلگــه گــرگان بــه قــرن هــا مــی رســد‪ .‬هنــر ســفال و‬ ‫ابگینــه ســالیان ســال‏اتــش کــوره هــا را گــرم نگــه مــی داشــت‪.‬‬ ‫دوره تاریخــی ســفال جرجــان‪ ،‬از دوره ساســانی اغــاز‪ ،‬و در دوره‬ ‫صفــوی بــه پایــان می رســد‪ .‬در‏قــرون اولیــه اســامی هــم‪ ،‬ســوم‬ ‫تــا ششــم هجــری‪ ،‬عــاوه بــر ســفال شیشــه هــم ارمغــان دســتان‬ ‫جرجانی هــا بــوده اســت‪ .‬جــدا از ســفال و‏شیشــه کــه دیگــر بــه‬ ‫فراموشــی ســپرده شــده انــد‪ ،‬مهمتریــن صنایــع دســتی کــه هــم‬ ‫اکنون می توان از ان ها به عنوان صنایع دستی‏استان گلستان‬ ‫ســخن گفــت‪ ،‬عبارتنــد از‪ :‬قالــی و قالیچــه ترکمــن‪ ،‬پارچه هــای‬ ‫ابریشــمی‪ ،‬جاجیمچــه‪ ،‬نمد‪ ،‬پــاس‪ ،‬ســوزن دوزی(ســیاه‏دوزی)‪،‬‬ ‫زیــوراالت ترکمنــی‪ ،‬ســاز ســنتی‏‪.‬‬ ‫قالی و قالیچه ترکمن‪ :‬یکی از شاخص ترین صنایع دستی استان‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬ایــن قالــی بــر روی دار افقــی و بــه روش فارســی‏باف‬ ‫و یــک پــود بافتــه مــی شــود‪ .‬نقــوش ایــن قالــی‪ ،‬طرح هــای هندســی‬ ‫اســت برگرفتــه از توجــه بــه روزی و روزی دهنــده و تغییــر و‏تحولــی‬ ‫کــه در زندگــی ترکمــن هــا رخ مــی داده ماننــد‪ :‬مهاجــرت‪ ،‬اعمــال‬ ‫قــدرت‪ ،‬پیــروزی در جنــگ‪ .‬گل هــای اصیــل فرش هــای‏ترکمنــی‬ ‫هریــک بیانگــر عالمتــی خــاص از یــک طایفه انــد‪ ،‬ماننــد‪ :‬گل تکــه‪،‬‬ ‫گل یمــوت‪ ،‬گل ســالور‪ ،‬گل ســاریق‪ ...،‬و هــم چنیــن‏معــروف تریــن‬ ‫دســتباف هــا عبارتنــد از‪ :‬قارچیــن‪ ،‬ســرپرده‪ ،‬خورجیــن‪ ،‬جــوال‪..‬‏‪.‬‬ ‫پارچــه هــای ابریشــمی‪ :‬ایــن پارچه ها شــامل‪ :‬لباس‪ ،‬روســری‪،‬‬ ‫شــال گــردن‪ ،‬چادرشــب و نــوار حاشــیه ای لبــاس مــی باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫بافتــه‏هــا تــا چنــد دهــه پیشــتر‪ ،‬پوشــاک و البســه غالــب مردمــان‬ ‫منطقــه بــوده و هــم اکنــون از انهــا در جشـن ها و مراســم محلــی‬ ‫اســتفاده‏مــی شــود‪ ،‬هــم چنیــن لبــاس هــای قرمــز کونیــک‪ ،‬کــه‬ ‫از لبــاس هــای ســنتی ترکمنــی محســوب مــی شــود‪ ،‬هنــر دســت‬ ‫ابریشــم بافانــی‏اســت کــه بیشترشــان در روســتای کســر‪ ،‬حوالــی‬ ‫شهرســتان کاللــه‪ ،‬بــه ســر مــی برنــد‏‪.‬‬ ‫جاجیــم‪ :‬ایــن محصــول کــه هنــر دســت بانــوان روســتای زیــارت‬ ‫شهرســتان گرگان می باشــد‪ ،‬دســتبافی اســت که به طور ســنتی‬ ‫از‏پشــم بافتــه شــده و بــه عنــوان زیرانــداز اســتفاده مــی گــردد؛‬ ‫ولــی امــروزه همپــای توســعه ایــن صنعــت‪ ،‬مصــرف ان از تنــوع‬ ‫بیشــتری‏برخــوردار شــده و بــه عنــوان روکــش مبلمــان‪ ،‬پشــتی‪،‬‬ ‫کیــف‪ ،‬کفــش‪ ،‬پــادری از ان اســتفاده مــی گــردد‏‪.‬‬ ‫نمــد‪ :‬نمــد از زیراندازهــای قدیمــی اســت کــه بــا در هــم تنیــدن‬ ‫پشم و اب صابون در طرحی ساده و اصیل نقش زده می شود‪.‬‬ ‫از‏ویژگــی هــای ایــن محصــول‪ ،‬گرمــی‪ ،‬اســتحکام‪ ،‬نفوذناپذیــری‬ ‫نســبت بــه رطوبــت و ارزانــی ان اســت‪ .‬از مناطــق مهــم تولیــد نمــد‬ ‫در‏اســتان گلســتان‪ ،‬مــی تــوان بــه شهرســتان علــی ابادکتــول و‬ ‫مناطــق ترکمــن نشــین اشــاره داشــت‪ .‬عشــایر ترکمــن عــاوه بــر‬ ‫اســتفاده از‏نمــد بــه عنــوان کفپــوش‪ ،‬بــرای ســاخت خانه‪،‬یــورت‬ ‫و زیــن اســب نیــز از ان بهــره می گیرنــد‪ .‬نقــوش اصیــل ترکمنــی‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬شــاخ‏قــوچ‪ ،‬عقــرب زرد و چشــم شــتر‏‪.‬‬ ‫پــاس‪ :‬پــاس یــا همــان گلیــم‪ ،‬دســتبافی بــدون پــرز بــوده کــه‬ ‫از هــزار ســال پیــش بــا طرحــی ذهنــی بافتــه مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫نقشــه های‏ان بیشــتر از تکــرار گل هــای کوچــک تشــکیل مــی‬ ‫گــردد کــه در ایــن میــان گل ایــدی قدیمــی تریــن نقــش پــاس‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نقــش‏شــامل نــه گلبــرگ اســت از ایــن رو در میــان‬ ‫ترکمنــان کــه عــدد نــه را مقــدس مــی شــمارند‪ ،‬بســیار مــورد‬ ‫احتــرام اســت‪ .‬مهمتریــن مراکــز‏بافــت پــاس‪ ،‬شهرســتان هــای‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬اق قــا اســت‏‪.‬‬ ‫ســوزن دوزی(ســیاه دوزی)‪ :‬ایــن نــوع دوخــت کــه در بیــن‬ ‫ترکمن هــا بــا نــام هــای کشــته‪،‬کوجمه‪،‬ایلمه معــروف اســت در‬ ‫گذشــته‏کاربــرد فراوانــی در بیــن انــان داشــته؛ ولــی امــروزه تنهــا‬ ‫بــرای تزییــن لباســهای مردانــه‪ ،‬زنانــه و کودکانــه و هم چنین انواع‬ ‫پــرده و‏رومیــزی بــه کار مــی رود‪ .‬نقــوش مــورد اســتفاده در ســوزن‬ ‫دوزی هــا بیشــتر هندســی و متقــارن بــوده و بــه صــورت ذهنــی‬ ‫دوختــه مــی‏شــود‪.‬‬ ‫نقوشــی نظیــر‪ :‬موی(عنکبــوت)‪ ،‬ســاری ایچیان(عقــرب)‪،‬‬ ‫قوچان(شــاخ قــوچ)‪ ،‬نمونــه طــرح هایــی از ایــن هنرنــد‏‪.‬‬ ‫زیــوراالت ترکمنــی‪ :‬ایــن زیــوراالت کــه اصالتــی دیریــن بــه‬ ‫قدمــت تاریــخ دارنــد بیشــتر به صــورت قطعاتی درشــت از نقره‬ ‫اســت کــه‏بــر ســطح ان هــا طرحهایــی اســتلیزه از گل و گیــاه و‬ ‫نقــش هایــی جادویــی حــک شــده اســت‪ .‬عــاوه بر ایــن نقوش‬ ‫از نگیــن هــای عقیــق‏یــا شیشــه هــای رنگیــن هــم بــرای تزییــن‬ ‫انهــا اســتفاده مــی شــود‪.‬‏‬ ‫ســاز ســنتی‪ :‬هرچنــد کــه انــواع ســازهای کالســیک و ســنتی هــم‬ ‫چــون ســه تــار‪ ،‬دوتــار‪ ،‬ســنتور‪ ،‬عــود‪ ،‬تنبــک‪ ،‬دف‪ ،‬از فــراورده های‬ ‫‏منطقــه اســت؛ امــا تنهــا دو تــار را مــی تــوان بــه عنــوان ســاز بومــی‬ ‫اســتان نام برد‪ .‬این تار دارای کاســه ای کشــیده و دســته ای بلند‬ ‫بــا‏پــرده هــای فلــزی اســت‪ .‬شهرســتان هــای کالله و گنبــدکاووس‬ ‫از جملــه محــل هــای ســاخت ایــن ســاز در اســتان انــد‏‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!