روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 713 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 713

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 713

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 713

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪207 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 03‬اسفند ‪ - 1401‬سال هشتم‪/22-‬فوریه‪ /01-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪713 :‬‬ ‫توقف فروش ارز‬ ‫با کارت ملی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪5‬‬ ‫احداث نیروگاه‬ ‫خورشیدی راه جدید‬ ‫در مسیر توسعه‬ ‫‪2‬‬ ‫تاالب ها تشنه حقابه‬ ‫و باران اند‬ ‫‪3‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪:‬‬ ‫در قالب طرح مولدسازی‬ ‫مدرسه فروشیغیرواقعی‬ ‫است‬ ‫‪4‬‬ ‫خطرات برنامه های‬ ‫پشتیبانی نشده‬ ‫‪7‬‬ ‫بسته جدید ارزی بانک مرکزی برای کنترل بازار‬ ‫کاهش شدید نرخ دالر‬ ‫دور از انتظار نیست‬ ‫مقاله‬ ‫یک شغل ایده ال‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد یــک کســب و کار ایــده ال بــا درامــدی قابــل توجــه بــرای خودتــان راه‬ ‫بیاندازیــد‪ ،‬چنــد نکتــه را مــد نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫اول از همــه محــدوده معنایــی یــک شــغل ایــده ال و پردرامــد را بــرای خودتــان مشــخص‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫کار ایده ال از نظر شما چیست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟‬ ‫وقتــی صحبــت از کســب و کار و شــغل ایــده ال‪‎‬بــه‏میــان می ایــد‪ ،‬همیشــه پاســخ بــه ایــن ســوال‪ ،‬یــک‬ ‫جــواب میلیــون دالری خواهــد بــود‪ .‬افــراد شــاغل‏در رتبه هــای متفــاوت و بــا ســمت های گوناگــون همــواره‬ ‫یــک نظــر واحــد در مواجــه بــا ایــن ســوال دارنــد‪.‬‬ ‫و در واقــع عمومــا ً پاسـخ ‏همــه‪ ،‬حــول محــور درامــد می گــردد امــا جالــب اینجاســت کــه طبــق پژوهش هــای‬ ‫معتبــر‪ ،‬درامــد در رتبـه ی ســوم‏مولفه هــای الزم در رضایتمنــدی شــغلی قــرار دارد‪.‬‬ ‫دانلــد ســوپر‪ ،‬روان شــناس معــروف دهــه ‪ 1970‬در ارتبــاط بــا یــک شــغل خــوب معتقــد‏اســت؛‪‎‬شــغل خــوب‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا فــرد ان تصویــری را کــه از خــود در ذهــن دارد‪ ،‬تبدیــل بــه فعــل‏کنــد و‬ ‫ان را ابــزاری بــرای رســیدن بــه هــدف نمایــد‪ .‬بدیــن معنــا کــه یــک شــغل مناســب در واقــع ان کاری اســت‬ ‫کــه‏فــرد حاضــر اســت بــرای انجامــش صبــح بــا روحیــه برخیــزد و تــا پایــان کار علی رغــم تمــام چالش هــا‪،‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫نیرومنــدی خــود را حفــظ‏کن ـ ‪‎‬‬ ‫در ادامه باید دید که تاثیر یک شغل خوب بر ادامه زندگی چه می تواند باشد؟‬ ‫بــدون شــک اگــر انتخــاب شــغل بــرای فــرد صرفــا ً بــرای کســب درامــد باشــد‪ ،‬بــا توجــه بــه هــدف کــه همــان‬ ‫کســب پــول‏بیشــتر اســت‪ ،‬ممکــن اســت بــه هــر فعالیتــی دســت بزنــد و برایــش مهــم نباشــد کــه چــه‬ ‫تاثیراتــی روی زندگــی فــردی و اجتماعــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫مطالــب بســیاری در مقــاالت متعــدد جهــان در ارتبــاط بــا ویژگی هــای شــغلی تدویــن و منتشــر شــده اســت‬ ‫‪5‬‬ ‫کــه در ایــن‏ارتبــاط افــراد مختلفــی در رشــته های گوناگــون سیاســت‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬روان شناســی‪،‬‬ ‫کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬و بازارشناســی جهانــی‪ ،‬نظــرات متفاوتــی ارائــه داشــته اند‪ ،‬هــر چنــد گفتــه می شــود کــه در‬ ‫چندیــن زمینــه توافق هایــی نیــز بیــن‏انهــا وجــود دارد مثــل؛ عالقــه‪ ،‬مهــارت و نیــاز بــازا ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫اما پاسخ این سوال را می توان در یک جمله کامل و سازنده خالصه کرد؛‬ ‫ویژگی هــای یـک‪‎ ‎‬شــغل خــوب‪ ،‬بایــد‏همســو بــا ویژگی هــا و خواســته های فــردی انســان باشــد کــه همــواره‬ ‫بــه دنبــال یافتــن و انجــام ان در زندگــی اش‏جســتجو می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه ایــن نکتــه توجــه کافــی کنیــم‪ ،‬متوجــه تفاوت هــای فــردی کــه می توانــد بــرای خــود نقــاط قــوت‬ ‫‏منحصــر بــه فــرد بســازد‪ ،‬خواهیــم شــد کــه همچــون مرواریــدی در تاریکــی بــا درخشــش خــود بــه چشــم‬ ‫می خــورد‪.‎‬‬ ‫پــس می تــوان بــه یــک شــغل پــر درامــد کــه شــاید اگــر کمــی فکــر می کردیــد متوجــه حضــور ان در کنــار‬ ‫خــود می شــدید اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تزییــن اتومبیــل یکــی از ان شغل هاســت و از انجایــی کــه امــروزه قیمــت اتومبیــل به ویــژه خودروهــای‬ ‫خارجــی به شــدت افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬افــراد اغلــب بــه دنبــال یــک طراحــی زیبــا و منحصــر بــه فــرد بــرای‬ ‫خــودروی خــود هســتند‪.‬‬ ‫اگر در این زمینه سررشته داشته باشید می توانید با پیاده سازی ایده های خوب‪ ،‬کسب در امد کنید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪713‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫معاون محیط زیست انسانی اداره کل‬ ‫حفاظت محیط زیست خراسان شمالی‬ ‫در چند دهه گذشته‬ ‫دبی رودخانه اترک‬ ‫خراسان شمالی به کمترین‬ ‫میزان رسید‬ ‫معــاون محیــط زیســت انســانی اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خشکســالی‬ ‫و کاهــش بارندگی هــا مــوج شــده تــا رودخانــه اتــرک بــه‬ ‫کمتریــن میــزان ابدهــی در چنــد دهه گذشــته برســد و‬ ‫ایــن امــر تهدیــدی بــرای ایــن رودخانــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین هراتــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کاهــش بارندگــی مهمتریــن عامــل‬ ‫کاهــش دبــی اب رودخانــه اســت و برداشــت اب‬ ‫بــا موتــور پمپ هــا و گاهــی حفــر چــاه دســتی بــرای‬ ‫کشــاورزی در اراضــی مجــاور رودخانــه نیــز مزیــد بــر‬ ‫علــت اســت‪.‬‬ ‫وی بــدون ذکــر دقیــق از میــزان کاهــش دبــی اب‬ ‫رودخانــه اتــرک تصریــح کــرد‪ :‬کاهــش نــزوالت جــوی‬ ‫و پاییــن امــدن دبــی چشــمه های منتهــی بــه ایــن‬ ‫رودخانــه موجــب شــده تــا در اکثــر طــول مســیر‬ ‫رودخانــه اب جریــان نداشــته باشــد و بــه تعبیــری‬ ‫دیگــر رودخانــه در اغلــب طــول مســیر خشــک و‬ ‫بــدون اب اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬بیشــترین برداشــت های بــی رویــه‬ ‫در تمــام طــول مســیر ایــن رودخانــه در اســتان های‬ ‫خراســان رضــوی و گلســتان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬کــم شــدن دبــی اب ایــن رودخانــه‬ ‫کــه زمانــی منبــع اب تــاالب هــای «االگل»‪« ،‬اجــی‬ ‫گل» و «المــاگل» در اســتان گلســتان محســوب‬ ‫مــی شــد اینــک ســطح اب ایــن تاالب هــا را بــه‬ ‫میــزان قابــل توجهــی کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫خطر الودگی اترک‬ ‫هراتــی بــا بیــان اینکــه میــزان پاییــن دبــی بــا الودگی‬ ‫اب رابطــه مســتقیمی دارد گفــت‪ :‬اســتفاده بیــش‬ ‫از حــد از ســموم و کودهــای شــیمیایی در اراضــی‬ ‫کشــاورزی و باغ هــای اطــراف رودخانــه و شســته‬ ‫شــدن انهــا در بارندگــی هــا و انتقــال بــه رودخانــه‬ ‫موجــب کاهــش کیفیــت اب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رهاســازی فاضــاب برخــی از واحدهــای‬ ‫تولیــدی و خدماتــی حاشــیه رودخانــه و رهاســازی‬ ‫فاضــاب انســانی هــم از منابــع الــوده کننــده ایــن‬ ‫رودخانــه اســت‪ ،‬برخــی از ایــن واحدهــای تولیــدی‬ ‫و تانکرهــای حمــل فاضــاب انســانی پــس از‬ ‫شناســایی و تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫مقابله با منابع الوده کننده‬ ‫معــاون اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬احــداث تصفیــه خانــه‬ ‫بــرای واحدهــای فاقــد زیرســاخت و جلوگیــری از‬ ‫تخلیــه فاضالب هــای انســانی توســط تانکرهــای‬ ‫حمــل فاضــاب از مهمتریــن راهکارهــای مقابلــه بــا‬ ‫الودگــی ایــن خطــر زیســت محیطــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتفاده از روش هــای بیولوژیــک‬ ‫بــرای مبــازره بــا افــات و بیماری هــا بــه جــای ســموم‬ ‫کشــاورزی و کاهــش مصــرف کودهــای شــیمیایی از‬ ‫مهمتریــن راهکارهــای جلوگیــری از الــوده شــدن اب‬ ‫رودخانــه اســت‪.‬‬ ‫هراتــی بــه کارگــروه احیــای رودخانــه اتــرک اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ایــن کارگــروه در ســال ‪ 99‬توســط‬ ‫محیــط زیســت پیشــنهاد شــد امــا بــه علــت مســایل‬ ‫و مشــکالت مــوازی بــا شــورای حفاظــت از منابــع اب‬ ‫در ســال گذشــته بــا ان شــورا ادغــام شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬موضــوع حــق ابــه زیســت‬ ‫محیطــی رودخانــه و الودگــی هــای مرتبــط بــا ان‬ ‫مهمتریــن موضــوع مــورد پیگیــری در ابتــدای تشــکیل‬ ‫کارگــروه بــود کــه در ‪ ۶‬ماهــه اول ســال ‪ ۹۹‬مــورد‬ ‫پیگیــری قــرار گرفــت و در ‪ ۶۶‬ماهــه دوم همــان ســال‬ ‫ایــن کارگــروه بــه علــت عدم انطباق ان بــا کارگروه های‬ ‫متناظــر ملــی کــم رنــگ شــد و انــدک مصوبــات ان در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬بــه مرحلــه اجــرا نرســید‪.‬‬ ‫احیای رودخانه اترک نیاز به اعتبار‬ ‫معــاون محیــط زیســت انســانی اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬احیــای‬ ‫رودخانــه اتــرک عــاوه بــر مــوارد موجــود بــرای‬ ‫حفاظــت و پایــش مســتمر رودخانــه بــه لحــاظ‬ ‫الودگــی نیــاز بــه اعتبــار دارد کــه ایــن مهــم تاکنــون‬ ‫بــه طــور جــدی محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬الیروبــی و ازاد ســازی بســتر و حریــم‬ ‫رودخانــه نیــز کــه ســهم عمــده ای در احیــای ایــن‬ ‫رودخانــه دارد از وظایــف شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســت کــه بــرای انجــام ایــن کار نیــز اعتبــارات زیــادی‬ ‫الزم اســت‪.‬‬ ‫ساخت نخستین نیروگاه ‪۲۵‬‬ ‫مگاواتی در گرمه‬ ‫امــروزه در دنیــا بــا توجــه بــه محــدود بــودن ســوختهای‬ ‫فســیلی و ذخایــر زیــر زمینــی و حفــظ محیــط زیســت بایــد بــه‬ ‫ســمت اســتفاده از انــرژی هــای پــاک رفــت کــه کشــور ایــران‬ ‫نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت‪.‬‬ ‫احداث نیروگاه‬ ‫خورشیدی راه جدید‬ ‫در مسیر توسعه‬ ‫تولیــد بــرق از نــور خوشــید فرصــت بــی بدیــل و ارزشــمندی‬ ‫در شهرســتان های گرمــه و جاجــرم خراســان شــمالی اســت‬ ‫کــه تاکنــون بــه درســتی از ان اســتفاده نشــده و مســووالن‬ ‫دولــت ســیزدهم در صــدد جــذب ســرمایه گذار و توســعه ایــن‬ ‫بخــش هســتند‪.‬‬ ‫خاموشــی های مکــرر بــرق تابســتان در کنــار کمبــود گاز در‬ ‫فصــل زمســتان مــردم خراســان شــمالی را بــا مشــکالتی‬ ‫مواجــه کــرده اســت و ایــن ســوال بــه ذهــن متبــادر مــی شــود‬ ‫کــه راه گذشــت از ایــن مشــکالت و کمبــود انــرژی چیســت و‬ ‫از چــه ظرفیــت هایــی بایــد بعنــوان جایگزیــن ایــن ســوخت ها‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع زمانــی دارای اهمیــت مــی شــود کــه حفــظ‬ ‫انرژی هــای فســیلی بــرای اینــدگان و ذخیــره منابــع ملــی‬ ‫بایــد مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد و بایــد از انــرژی هــای‬ ‫جایگزیــن اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر از جملــه راهکارهایــی‬ ‫اســت کــه چــاره نجــات بشــری از کمبــود انــرژی محســوب‬ ‫می شــود و در ایــن عرصــه‪ ،‬نیروگاه هــای خورشــیدی از جملــه‬ ‫گزینه هــای مــورد توجــه در مناطــق کویــری و بیابانــی اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی به ویژه در شهرســتان های کویری گرمه‬ ‫و جاجــرم ظرفیــت هــای بســیار زیــاد بــرای ایجــاد نیروگاه هــای‬ ‫بــرق خورشــیدی و بــادی وجــود دارد و در ســال های گذشــته‬ ‫ســرمایه گــذاران از داخــل و خــارج بــرای ایجــاد ایــن نیروگاه هــا‬ ‫اعــام امادگــی کــرده و برخــی هــم اقدامــات اولیــه را انجــام‬ ‫دادنــد امــا تاکنــون نتیجــه بخــش نبــوده اســت‪.‬‬ ‫مناطــق کویــری شهرســتان گرمــه در ســال بیــش از ‪ ۳۰۰‬روز‬ ‫افتابــی اســت و بیشــتر روزهــای ســال در صبــح و عصــر‪ ،‬بــاد‬ ‫در شهرســتان وزش دارد که ســرعت باد دســتکم ‪ ۳۰‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت مــی رســد و مــی طلبــد عــاوه بــر ســاخت نیــروگاه‬ ‫خورشــیدی قــدم در راه احــداث نیــروگاه بــادی نیــز برداشــت‪.‬‬ ‫شهرســتان جاجــرم نیــز بــا دارا بــودن مناطــق بیابانــی و‬ ‫کویــری همــواره مــورد توجــه مســووالن مختلــف اســتانی‬ ‫بــرای احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی بــوده اســت‪.‬‬ ‫اما این نقاط مناســب در خراســان شــمالی تاکنون بارها شــاهد‬ ‫تالش هایــی بــرای ایجــاد نیروگاه هــای خورشــیدی بزرگــی بــوده‬ ‫کــه تاکنــون بــه نتیجــه مشــخصی نرســیده اســت و مســووالن‬ ‫دولــت ســیزدهم در ایــن خطــه را بــر ان داشــته تــا در ایــن حــوزه‬ ‫بیــش از گذشــته ورود کننــد و ایــن اســتان کــم برخــوردار را بــا‬ ‫توســعه ایــن صنعــت بــر روی ریــل پیشــرفت قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫تالش برای احیای نیروگاه خورشیدی جاجرم‬ ‫شهرســتان جاجــرم بــا دارا بــودن موقعیــت مناســب کویری و‬ ‫وجود پتاســیل باالی جذب اشــعه خورشــید در طول روزهای‬ ‫مختلــف ســال‪ ،‬ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه یکــی از قطب هــای‬ ‫تولید برق خورشیدی ایران را داراست و از این رو کلنگ این‬ ‫نیــروگاه در ایــن شهرســتان بــر زمیــن خــورد‪ .‬بــر ایــن اســاس‬ ‫در تیرمــاه ‪ ۹۶‬کلنــگ احــداث بزرگ تریــن نیــروگاه خورشــیدی‬ ‫کشــور موســوم بــه مزرعــه خورشــیدی در شهرســتان جاجــرم‬ ‫از توابــع خراســان شــمالی بــه زمیــن خــورد‪.‬‬ ‫بــا گذشــت بیــش از ســه ســال از ایــن کلنگ زنــی و در حالــی‬ ‫قــرار بــود طبــق وعــده وزارت نیــرو‪ ،‬نیمــی از ایــن پــروژه در‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬و نیــم دیگــر در ســال ‪ ۹۸‬بــه بهره بــرداری برســد‪،‬‬ ‫امــا همچنــان هیــچ خبــری از ایــن مزرعــه خورشــیدی در کار‬ ‫نیســت و بــه نظــر مــی رســد کــه ســاخت ایــن مزرعــه بــه‬ ‫دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت‪.‬‬ ‫حمیــد چیت چیــان وزیــر ســابق نیــرو در هنــگام کلنگ زنــی‬ ‫ایــن مجموعــه گفــت کــه پــروژه مزرعــه خورشــیدی ‪ ۳۰‬مگاواتی‬ ‫جاجــرم بــا مشــارکت و ســرمایه گذاری کشــورهای ســوئیس و‬ ‫ایتالیــا وارد فــاز اجرایــی شــده و ارزش ارزی ســرمایه گذاری‬ ‫نیــروگاه ‪ ۳۰‬مــگا واتــی را ‪ ۳۷.۵‬میلیــون یــورو اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا صبــوری مدیرعامــل ســابق توزیــع شــرکت بــرق‬ ‫اســتان نیــز در تیرمــاه ســال ‪ ۹۷‬بــا بیــان ایــن مطلــب کــه‬ ‫مزرعــه خورشــیدی جاجــرم تــا پایــان ســال ‪ ۹۷‬وارد مــدار‬ ‫خواهــد شــد گفــت کــه تــا پایــان ســال ‪ ۱۵ ٬ ۹۷‬مــگاوات از‬ ‫ایــن نیــروگاه بــه بهره بــرداری می رســد و ‪ ۱۵‬مــگاوات دیگــر‬ ‫هــم در ســال اینــده در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫او بیــان مــی کنــد کــه نیــروگاه خورشــیدی جاجــرم بزرگترین‬ ‫نیــروگاه خورشــیدی کشــور اســت و عــدم مجــوز بــرای خریــد‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬انتقــال ارزی وجــوه بــه داخل کشــور از مشــکالت‬ ‫طوالنــی شــدن ایــن پــروژه در اســتان اســت‪.‬‬ ‫مســووالن دولــت ســیزدهم در خراســان شــمالی در حــال‬ ‫برنامــه ریــزی بــرای احیــای ایــن نیــروگاه عظیــم هســتند و‬ ‫اکنــون رایزنــی هــای کارشناســی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان جاجــرم بــا جمعیــت حــدود ‪ ۳۷‬هــزار نفــر در‬ ‫جنــوب غربــی اســتان خراســان شــمالی واقــع شــده و ایــن‬ ‫شهرســتان از ســه بخــش مرکــزی‪ ،‬سنخواســت و شــوقان‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫ساخت نخستین نیروگاه ‪ ۲۵‬مگاواتی در گرمه‬ ‫اگرچــه نیــروگاه خورشــیدی جاجــرم بعنــوان بزرگتریــن‬ ‫نیــروگاه خورشــیدی کشــور در طــی ســال هــای گذشــته‬ ‫نتوانســته اســت بــه توفیقــی برســد ولــی شهرســتان گرمــه‬ ‫در این مســیر پیشــقدم شــد و ســاخت نیروگاه ‪ ۲۵‬مگاواتی‬ ‫اســتان را دســتور کار قــرار داد ایــن نیــروگاه در قالــب‬ ‫مجوزهــای بــی نــام تمامــی اســتعالم های ان کســب شــده‬ ‫اســت و در اختیــار ســرمایه گــذار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری‬ ‫خراســان شــمالی در خصــوص ســاخت ایــن نیــروگاه گفــت‪:‬‬ ‫بــا شناســایی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری اســتان در قالب‬ ‫مجوزهــای بــی نــام یکــی از فرصــت های شناســایی شــده در‬ ‫شهرســتان گرمــه‪ ،‬احــداث نیروگاه خورشــیدی بــود که برنده‬ ‫مناقصه مشــخص شد‪.‬‬ ‫ســیدعلی میرکریمــی عنــوان کــرد‪ ۲۵ :‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســرمایه گــذاری بــه ازای هــر مــگاوات بــرق در نیروگاه هــای‬ ‫خورشــیدی نیــاز اســت و بــر ایــن اســاس برای اجــرای نیروگاه‬ ‫‪ ۲۵‬مگاواتــی شهرســتان گرمــه حــدود ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســرمایه گــذاری اولیــه الزم اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای اجــرای نیــروگاه یــک مگاواتــی ‪۱.۵‬‬ ‫هکتــار زمیــن نیــاز اســت و ســرمایه گــذار در گرمــه حــدود ‪۴۰‬‬ ‫هکتــار زمیــن دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫میرکریمــی بــا اشــاره بــه مزایــای نیــروگاه هــای خورشــیدی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امــروزه در دنیــا بــا توجــه بــه محدود بودن ســوختهای‬ ‫فســیلی و ذخایــر زیــر زمینــی و حفــظ محیــط زیســت باید به‬ ‫ســمت اســتفاده از انــرژی هــای پــاک رفــت کــه کشــور ایــران‬ ‫نیــز از ایــن امر مســتثنی نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای بدســت اوردن بــرق بایــد از پنل هــای‬ ‫خورشــیدی و ایجــاد نیــروگاه هــای بــادی کمــک گرفــت زیــرا‬ ‫ایــن نیــروگاه هــا عــاوه بــر حفــظ محیــط زیســت‪ ،‬موضوعــات‬ ‫پدافنــد غیرعامــل را نیــز بــه درســتی مدیریــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گــذاری‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬اگــر تمــام انــرژی‬ ‫مــا در یــک نقطــه متمرکــز باشــد بــا قحطــی گســترده بــرق‬ ‫مواجــه مــی شــویم در حالــی کــه بــا ســاخت نیــروگاه هــای‬ ‫کوچــک و مجــزا احتمــال قحطــی بــرق کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۲۵‬هزار نفری گرمه در غرب خراســان شــمالی‬ ‫واقع و با اســتان های ســمنان و گلســتان همســایه اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۵‬مکان مستعد‬ ‫اســتفاده از ایــن ظرفیــت خــدادادی در دولــت جهــادی‬ ‫ســیزدهم رنــگ و بــوی جدیــد بــه خــود گرفــت و مســووالن‬ ‫اســتانی با درک اهمیت ســرمایه گذاری در این بخش روند‬ ‫احــداث نیــروگاه را ســرعت بخشــیدند و در مرحلــه نخســت‬ ‫شناســایی نقاط و اماکن مســتعد به ســرمایه گذاری در این‬ ‫حــوزه را شناســایی کردنــد و ســپس بــا ســرمایه گــذاران وارد‬ ‫مذاکــره خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس تحقیقــات و مجــری انرژی هــای تجدیدپذیــر شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق خراســان شــمالی در ایــن خصــوص گفــت‪۲۵ :‬‬ ‫مــکان مســتعد بــرای اجــرای نیــروگاه خورشــیدی در اســتان‬ ‫شناســایی و مجوزهــای بی نــام بــرای ســرمایه گذاری در ایــن‬ ‫بخــش صــادر شــد‪.‬‬ ‫اســماعیل حســین پــور اظهــار کــرد‪ :‬خراســان شــمالی‬ ‫ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای زیــادی بــرای اجــرای انــرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر بــه ویــژه نیــروگاه خورشــیدی دارد؛ ظرفیــت ایجــاد‬ ‫مولدهــای خورشــیدی در تمــام شهرســتانهای اســتان بــه جــزء‬ ‫مناطــق کوهســتانی و غیــر مســطح شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۱۵ :‬موقعیــت مکانــی بــرای ایجــاد نیــروگاه‬ ‫خورشــیدی زیــر ‪ ۱۰‬مــگاوات در مجمــوع بــا ظرفیــت ‪ ۶۳‬مگاوات‬ ‫و ‪ ۱۰‬مــکان نیــز بــرای ایجــاد نیــروگاه خورشــیدی بــاالی ‪۱۰‬‬ ‫مــگاوات در مجمــوع بــا ظرفیــت ‪۱۷۷‬مــگاوات اســت‪.‬‬ ‫مجری انرژی های تجدیدپذیر شرکت توزیع برق خراسان‬ ‫شــمالی ادامــه داد‪ :‬اســتعالم های الزم از دســتگاه های‬ ‫ذیربــط بــرای اجــرای ایــن ‪ ۲۵‬طــرح ســرمایه گذاری دریافــت‬ ‫شــده و بررســی و مطالعــات الزم بــه لحــاظ پتانســیل‬ ‫خطــوط شــبکه انتقــال بــرق و از نظــر ظرفیــت هــای فیــدر‬ ‫و پس ـت های فــوق توزیــع شناســایی و مــورد مطالعــه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬زمیــن بــرای اجــرای طــرح جانمایــی شــده و‬ ‫اقدامــات مربــوط بــه واگــذاری ان از منابــع طبیعــی انجــام و‬ ‫تاییدیه الزم از وزارت نیرو و شــرکت برق منطقه ای اســتان‬ ‫دریافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین پــور بــا اشــاره بــه شناســایی فرصــت هــای‬ ‫ســرمایه گذاری اســتان در بحــث انرژی هــای تجدیدپذیــر‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬احــداث نیــروگاه خورشــیدی در شهرســتان گرمه‬ ‫یکــی از فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش بود که‬ ‫یــک شــرکت خصوصــی در ایــن زمینــه برنــده مناقصــه شــد و‬ ‫بــه زودی ســاخت ایــن نیــروگاه اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۶ :‬شــرکت بومــی بــرای ایجــاد نیروگاه هــای‬ ‫خورشــیدی بــا ظرفیــت کمتــر از ‪ ۱۰‬مــگاوات وارد عرصــه‬ ‫شــدند و خواســتار دریافــت تســهیالت بودنــد امــا ایــن منابــع‬ ‫از طــرف بانــک هــا پرداخــت نشــد و ایــن ســرمایه گذاران‬ ‫نتوانســتند طــرح را اجرایــی کننــد‪.‬‬ ‫حســین پــور گفــت‪ :‬وزارت نیــرو هــم بــرق تولیــدی‬ ‫نیروگاه هــای خورشــیدی و بــادی را بــا قیمــت تضمینــی‬ ‫باالیــی و بــه مــدت ‪ ۲۰‬ســال خریــداری مــی کنــد‪ ،‬البتــه هــر‬ ‫ســاله هــم بــر اســاس فرمــول تعدیــل و نــرخ تــورم و ارزش‬ ‫افــزوده یــورو نــرخ خریــد تضمینــی افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای چهــار صنعــت بــزرگ پتروشــیمی‪،‬‬ ‫لولــه گســتر‪ ،‬فــوالد‪ ،‬الومینیــوم و نیــروگاه ســیکل ترکیبــی‬ ‫شــیروان اســت‪.‬‬ ‫میــزان تولیــد بــرق نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان در‬ ‫شــرایط عــادی هــزار و ‪ ۴۰۰‬مــگاوات اســت کــه ایــن میــزان‬ ‫تولیــد بــرق در شــرایط عــادی بیــش از نیــاز اســتان اســت‬ ‫امــا در زمــان قطــع گاز‪ ،‬ایــن نیــروگاه‪ ،‬بعضــا بــا یــک ششــم‬ ‫ظرفیــت کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۹۹.۹‬درصد از جمعیت مناطق شــهری و روســتایی‬ ‫خراســان شــمالی از برق برخوردار شــده اند‪.‬‬ ‫بــا احتســاب بــرق مصرفــی مشــترکان بــزرگ صنعتــی از‬ ‫جمله پتروشــیمی و ســیمان بجنورد‪ ،‬ریخته گری اســفراین‬ ‫و الومینــای جاجــرم‪ ،‬مصــرف بــرق اســتان بــه ‪ ۴۰۰‬مــگاوات‬ ‫در روز مــی رســد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خانمهای جویایی کار دهه ‪80‬‬ ‫مراجعه کنند‬ ‫گرگان ‪ -‬میدان شهدا خیابان رازی‬ ‫روبروی رازی یکم‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه ‪ 03‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 713‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫وزارت اقتصاد اعالم کرد‪:‬‬ ‫تداوم تالش های دولت‬ ‫برای غلبه بر جنگ ارزی‬ ‫تاالب ها تشنه حقابه‬ ‫و باران اند‬ ‫درمــان خشــکی کامــل ‪ ۲‬تــاالب بین المللــی االگل و‬ ‫اجی گل و جلوگیری از ابتالی تاالب الماگل به این شــرایط‬ ‫ســخت‪ ،‬ارزوی همــه دوســتداران محیــط زیســت اســت کــه‬ ‫حــل ان چــاره ای جــز رهاســازی اب ســدهای ســاخته شــده‬ ‫بــر روی اتــرک‪ ،‬رعایــت حقابــه ایــن رودخانــه‪ ،‬بــارش بــاران و‬ ‫مدیریــت مشــارکتی بــا همــکاری جوامــع محلــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مجموعــه تاالب هــای االگل‪،‬‬ ‫المــاگل و اجـی گل در شهرســتان مــرزی گنبــدکاووس در کنــار‬ ‫تــاالب گمیشــان و خلیــج گــرگان بــا شــرایط بحرانــی دســت بــه‬ ‫گریبــان هســتند بــه طــوری کــه طبــق اخریــن اعــام رییــس‬ ‫اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس ‪ ۲‬تــاالب االگل و‬ ‫اج ـی گل بــه طــور کامــل خشــک شــدند و تــاالب المــاگل در‬ ‫اســتانه خشــک شــدن اســت و در کنــار ان کارشناســان حــوزه‬ ‫محیــط زیســت برایــن باورنــد کــه تــاالب اینچــه هــم بــه دلیــل‬ ‫مداخــات انســانی و فعالیــت واحدهــای اســتحصال و فراوری‬ ‫یــد در شــرایط فــوق بحرانــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وقــوع ســیالب اگــر بــرای هــر نقطــه ای از ایــران همــراه بــا‬ ‫خســارت باشــد بــرای مــردم ســاکن اطــراف تاالب هــا کــه بــا‬ ‫خشکســالی شــدید دســت بــه گریبــان هســتند نعمتــی بــزرگ‬ ‫محســوب می شــود چــرا کــه ورود هــر قطــره از رواناب هــای‬ ‫جــاری بــه ایــن ذخیره گاه هــای طبیعــی بــا کمــک بــه تــداوم‬ ‫زندگــی گونه هــای مختلــف جانــواری و گیاهــی ان برابــر اســت‪.‬‬ ‫تاالب هــا بـــه عنــوان جـــزء اساســی اکوسیســـتم جهانــی‬ ‫در پیشــگیری یــا کاهــش شـــدت ســـیل‪ ،‬تغذیــه ســـفر ه اب‬ ‫زیرزمینــی و فـــراهم کردن زیســـتگاه منحصــر به فــرد بــرای‬ ‫گیاهــان و جانــوران و دیگــر خدمــات و ســــودمندی ها از‬ ‫جملـــه حفـــظ کیفیـــت اب هـــا‪ ،‬ذخیــره ســیالب ها و کنتــرل‬ ‫فرســایش خــاک نقـــش مهمـــی دارنــد و همچنیــن از عوامل‬ ‫موثر در حفظ تنـــوع چشـــم اندازها و راهبردهای حفاظـــت‬ ‫منطق ـه ای هســتند‪.‬‬ ‫جوامــع محلــی از ایــن تاالب هــا در کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪،‬‬ ‫پــرورش ابزیــان و گردشــگری اســتفاده می کننــد و یکــی از‬ ‫عوامــل اصلــی ســکونتگاه ایــن جوامــع در منطقه وجــود این‬ ‫تاالب هاســت‪.‬‬ ‫وجود علف شــور‪ ،‬جارو ترکمنی‪ ،‬ســلمه ســفید‪ ،‬گزشــاهی‪،‬‬ ‫خارشتر و یوالف و زیست پستاندارانی نظیر روباه معمولی‪،‬‬ ‫روبــاه ســردم ســیاه (ترکمنــی)‪ ،‬گربــه دشــتی‪ ،‬شــغال‪ ،‬گــراز‪،‬‬ ‫تشــی‪ ،‬جردبــزرگ‪ ،‬جردلیبــی و مــوش صحرایــی و خزندگانــی‬ ‫ماننــد قورباغــه مردابــی‪ ،‬وزغ ســبز‪ ،‬الــک پشــت برکـه ای‪ ،‬الک‬ ‫پشــت افغانــی‪ ،‬انــواع مارمولــک‪ ،‬کورمــار ســلیمانی‪ ،‬مارابــی‪،‬‬ ‫مارچلیپــر‪ ،‬ماراتشــی‪ ،‬تیرمــار‪ ،‬کفچه مــار و افعــی و انــواع‬ ‫ماهــی شــامل «گاوماهــی‪ ،‬ســرگنده‪ ،‬پــاروا‪ ،‬کلمــه‪ ،‬اســبله‬ ‫ماهــی‪ ،‬گامبوزیــا‪ ،‬فیتوفــاک‪ ،‬کپــور‪ ،‬امــور‪ ،‬کاراس و ســیاه‬ ‫ماهــی» و حضــور طیــف وســیعی از پرنــدگان ابــزی‪ ،‬کنارابزی‬ ‫و خشــکی زی از جاذبه هــای تاالب هــای گلســتان محســوب‬ ‫می شــود کــه ایــن روزهــا خشکســالی بــر ادامــه حیــات انهــا‬ ‫هــم تاثیــر مســتقیم گذاشــته اســت و هــر چقــدر کــه ســطح‬ ‫خشــکی گســترده تــر شــود بــه همــان نســبت از جمعیــت‬ ‫جانــوری و گیاهــی منطقــه هــم کاســته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار و اطالعــات موجــود ‪ ۲۵۰‬تــاالب در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه از ایــن میــان ‪ ۲۶‬تــاالب بــا مســاحت حــدود‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون هکتار که االگل‪ ،‬الماگل‪ ،‬اجی گل و گمیشــان‬ ‫واقــع در اســتان گلســتان از جملــه انهــا محســوب می شــود‬ ‫عضو کنوانســیون رامســر هســتند‪.‬‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫ب اجـی گل بــا ‪ ۳۲۰‬هکتــار و تــاالب المــاگل با مســاحت‬ ‫تــاال ‬ ‫‪ ۲۰۷‬هکتار در نزدیکی مرز ایران و ترکمنســتان و در بخش‬ ‫داشــلی بــرون گنبــدکاووس واقــع شــدند و تامیــن اب انها از‬ ‫طریــق ســیالب های فصلــی رودخانــه مــرزی اتــرک اســت و‬ ‫تــاالب گمیشــان هــم در زمــره تاالب هــای ســاحلی ‪ -‬دریایــی‬ ‫و بــه عنــوان یــک تــاالب حاشــیه ای و بیــن المللــی در جنــوب‬ ‫شــرقی دریــای خــزر قــرار گرفتــه کــه بــه طــور مســتقیم تحت‬ ‫تاثیــر نوســانات اب دریــای خــزر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس محاســبات صــورت گرفتــه ارزش اکولوژیکــی‬ ‫تاالب هــا حــدود ‪ ۱۰‬برابــر بیشــتر از جنگل هــا و ‪ ۲۰۰‬برابــر‬ ‫بیشــتر از زمین هــای زراعــی اســت چــرا کــه بــا توجــه به تنوع‬ ‫زیســتی زیــاد نقــش مهمــی در کاهــش گرمــای زمیــن ایفــا‬ ‫می کنــد بــه عبارتــی ایــن حوضه هــای ابــی بــه طــور معمــول‬ ‫ن را تبدیــل‬ ‫دی اکســیدکربن را توســط گیاهــان جــذب و ا ‬ ‫بــه مــواد الــی می کننــد و ایــن باعــث می شــود تــا گرمایــش‬ ‫کــره زمیــن کاهــش یابــد‪ ،‬همچنیــن می تواننــد شــرایط اب و‬ ‫هوایــی را در یــک منطقــه متعادل کننــد و هیدرو اقلیم های‬ ‫خاصــی را بــه وجــود اورنــد کــه موجــب بــاال رفتــن ارزش هــای‬ ‫زیســتگاهی یــک منطقــه می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه واســطه برخــورداری از زیســتگاه های ابــی‬ ‫متنــوع‪ ،‬ســکونتگاه مناســبی بــرای زمســتان گذرانی پرنــدگان‬ ‫مهاجــر محســوب می شــود امــا بــه اعتقــاد کارشناســان بــا‬ ‫کاهــش بارندگی هــا و تاثیــر ان در افزایــش ســطح خشــکی‬ ‫تاالب هــا و ذخایــر ابــی‪ ،‬ورود ایــن پرنــدگان بــرای ســکونت‬ ‫چنــد ماهــه بــه زیســتگاهای اســتان کاهــش یافتــه اســت کــه‬ ‫مهمتریــن عامــل ان بــه کــم ابــی و خشــک شــدن ایــن ذخایــر‬ ‫بــر می گــردد‪.‬‬ ‫خشک شدن ‪ ۲‬تاالب بین المللی گنبدکاووس‬ ‫طبــق اعــام رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫گنبــدکاووس‪ ۲ ،‬تــاالب بین المللــی اج ـی گل و االگل ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ســبب کــم بارشــی ســال ابــی قبــل و جدیــد و‬ ‫تخصیــص نیافتــن حــق ابــه انهــا از محــل رودخانــه اتــرک و‬ ‫ســد شــیرین دره بــه طــور کامــل خشــک شــد‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی افــزود‪ :‬درحــال حاضــر تــاالب بیــن المللــی‬ ‫المــاگل ایــن شهرســتان فقــط در پهنــه حدود ‪ ۵۰‬هکتــار اب‬ ‫دارد کــه ان هــم درصــورت تــداوم کــم بارشــی و تخصیــص‬ ‫نیافتــن حــق ابــه در روزهــای اینــده خشــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امســال در ســه جلســه کمیتــه مدیریــت‬ ‫بحــران گنبــدکاووس بــه اهمیــت تاالب هــای و ضــرورت الیروبی‬ ‫کانــال هــای هدایــت اب بــه انهــا و اختصــاص حــق ابــه بــه ایــن‬ ‫پهنــه هــای ابــی تاکیــد گردیــد امــا از حــق ابــه خبــری نشــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس بــا اشــاره‬ ‫بــه اجــرای طــرح مدیریــت زیســت بــوم بــا نقــش پررنــگ جوامع‬ ‫محلــی از ســال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنــون در ســه تــاالب بیــن المللــی‬ ‫ش فواید و‬ ‫شهرســتان‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات خوبی مانند ارائه اموز ‬ ‫نقــش تاالب هــا و ضــرورت حفاظــت از انهــا بــه جوامــع محلی‪،‬‬ ‫دانــش امــوزان و معلمــان‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬دامــداران‪ ،‬شــکارچیان‬ ‫و صیــادان ارائــه و همچنیــن بــرای توانمندســازی مــردم محلــی‬ ‫دوره هــای مهارتــی ماننــد ســوزن دوزی در روســتاهای تنگلــی و‬ ‫اوخــی تپــه و شــهر اینچــه بــرون برگــزار شــد‪.‬‬ ‫احمــدی مهمتریــن عوامــل طبیعــی شــکل گیری وضعیــت‬ ‫فعلــی بــرای تاالب هــای گنبــدکاووس را نباریــدن بــاران و‬ ‫کاهــش نــزوالت جــوی دانســت و افــزود‪ :‬سدســازی در‬ ‫باالدســت نمی گــذارد ابــی در رودخانــه اتــرک جریــان پیــدا کنــد‬ ‫و برداشــت غیرمجــاز اب توســط کشــاورزان و ابزی پــروران و‬ ‫همچنیــن عــدم تخصیــص حــق ابــه از جملــه عوامــل انســانی‬ ‫موثــر در خشکســالی ایــن تاالب هــا به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫وی رهاســازی اب از ســدهای ســاخته شــده بر روی رودخانه‬ ‫اتــرک و رعایــت تخصیــص حــق ابــه در زمــان وقــوع ســیالب را‬ ‫در کنار افزایش اگاهی مردم در پرهیز از برداشت و تخریب‬ ‫ایــن ذخیره گاه هــای اکولوژیکــی را از مهمتریــن راهکارهــای‬ ‫مقابلــه بــا بحــران حاکــم بــر تاالب هــای اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫سرچشــمه رودخانــه اتــرک از اســتان خراســان رضــوی اســت‬ ‫و ســد بزرگــی در مســیر ان بــه نــام شــیرین دره در خراســان‬ ‫شــمالی احــداث شــده کــه بخــش قابــل توجهــی از اب ورودی‬ ‫ایــن رودخانــه را ذخیــره می کنــد و رهاســازی اب از ایــن ســد‬ ‫نیازمنــد پیگیــری مســووالن در ســطح ملــی و اســتانی اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت بحرانــی تاالب هــای بیــن المللــی گلســتان‬ ‫از لحــاظ ابــی‬ ‫محمــد قل ـی زاده عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گنبــدکاووس‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ســه تــاالب بیــن المللــی االگل‪ ،‬المــاگل و اجــی‬ ‫گل اســتان گلســتان بــه دلیــل مناســب نبــودن بارش هــا و‬ ‫ســیالب های فصلــی ســال های اخیــر از لحــاظ ابــی وضعیــت‬ ‫خوبــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاهــش ژرفــای اب و خشــکیدن بخش هــای‬ ‫وســیعی از پهنــه ایــن زیســتگاه های ارزشــمند بــه موضوعــی‬ ‫تکــراری و رنــج اور تبدیــل شــده و دیگــر رودخانه هــا رمــق و‬ ‫توانــی بــرای احیــای تاالب هــا ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬ایــن تاالب هــا یکبــار در‬ ‫لیســت مونتــرو (لیســت ســرخی کــه تاالب هــای در خطــر‬ ‫خشــک شــدن در ان جــای می گیرنــد) قــرار گرفتنــد کــه بــا‬ ‫برنامــه مدیریــت منابــع ابــی و برگشــت اب بــه بســتر و بازدیــد‬ ‫کارشناســان کنوانســیون رامســر از ایــن لیســت خــارج شــدند‪.‬‬ ‫قلی زاده افزود‪ :‬گرمای کم ســابقه ســال های گذشــته‪ ،‬کاهش‬ ‫شــدید منابــع ابــی و زیرزمینــی در نتیجــه تبخیــر و یــا اســتفاده‬ ‫بی رویــه بــرای مصــارف کشــاورزی و اشــامیدنی‪ ،‬گلســتان را‬ ‫در معــرض تنــش ابــی شــدید قــرار داده کــه تاالب هــا نیــز از‬ ‫اســیب های ان در امــان نبودنــد‪ ،‬بنابرایــن بــه توجــه بیشــتری‬ ‫نیــاز دارنــد تــا در شــرایط پایدارتــری باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫اقدامــات فرهنگــی بــه ویــژه در ســطوح ابتدایــی الزمــه‬ ‫نجــات تاالب هــا‬ ‫بــه اعتقــادی وی‪ ،‬ایجــاد مناطــق حفاظتــی جدیــد و ارتقــای‬ ‫ســطح حفاظتــی مناطــق موجــود توســط اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت گلســتان به ویــژه در ارتباط بــا تاالب ها کمک‬ ‫شــایانی بــه حفــظ ایــن منابــع و تنــوع زیســتی انهــا می کنــد‬ ‫در کنــار ان می طلبــد از برداشــت بــی رویــه از تاالب هــا‬ ‫بــرای فعالیت هــای کشــاورزی و حفــر چــاه در حریــم انهــا‬ ‫جلوگیــری کــرد و همچنیــن اقدامــات فرهنگــی بــه ویــژه از‬ ‫ســطوح ابتدایــی بــرای نجــات تاالب هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫قل ـی زاده افــزود‪ :‬شــتاب و حرکــت بــه ســوی تولیــد بیشــتر و‬ ‫اشــتغال زایی بــدون انجــام ارزیابی هــای زیســت محیطــی و‬ ‫بــراورد اثــرات زیســت محیطــی و اجــرای کارهایــی در مقیــاس‬ ‫کوچکتــر‪ ،‬باعــث احــداث و ایجــاد کارگاه هایــی شــده کــه در دراز‬ ‫مــدت می توانــد منطقــه را دچــار معضــات بوم شــناختی و‬ ‫زیســت محیطــی کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مدیریــت تعــداد چاه هــا در اطــراف حــوزه‬ ‫ابخیــز (احیــا و تعــادل بخشــی منابع اب زیرزمینــی)‪ ،‬تدوین‬ ‫الگوی کشــت مناســب برای تعیین نظام توزیع محصوالت‬ ‫کشــاورزی بــا در نظــر گرفتــن مزیت هــای نســبی هــر منطقه‬ ‫اســت و استعدادســنجی اراضــی هــم می توانــد بــه احیــای‬ ‫دوبــاره تاالب هــای بیــن المللــی گلســتان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه تاالب هــای‬ ‫گلســتان در وضعیــت بیــم و امیــد قــرار دارنــد و ســرانجا م ان هــا‬ ‫به بارندگی و رفتارهای انســان ها در بخش مردمی و مدیریتی‬ ‫بســتگی دارد بــه نظــر می رســد توجــه بیشــتر بــه اجــرای برنامــه‬ ‫زیسـت بوم مدیریــت تاالب هــا می توانــد بــه احیــای انهــا کمــک‬ ‫کــرده و نابــودی و خشــکی انهــا را بــه تعویــق بینــدازد‪.‬‬ ‫تاثیــر بســزای عوامــل انســانی در شــکل گیری وضعیت‬ ‫فعلــی تاالب هــای گلســتان‬ ‫محمــد فرهنگــی اســتاد دانشــگاه گنبــدکاووس معتقــد‬ ‫اســت‪ :‬تاالب هــای اســتان وضعیــت خوبــی نــدارد کــه‬ ‫مهمتریــن دلیــل اب نبــود اب اســت و ادامــه ایــن رونــد‬ ‫باعــث مــرگ و نابــودی کامــل ایــن ذخیره گاه هــای بــا ارزش‬ ‫اکولوژیکــی حــدود ‪ ۱۰‬برابــر بیشــتر از جنگل هــا و ‪ ۲۰۰‬برابــر‬ ‫بیشــتر از زمین هــای زراعــی‪ ،‬خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاالب هــا از نظــر تنــوع زیســتی بســیار بــا‬ ‫اهمیــت و ارزشــمند هســتند امــا نبــود اشــنایی مدیــران‬ ‫نســبت بــه اهمیــت ایــن ذخیره گاه هــای زیســتی و نبــود‬ ‫دســتورالعمل های شــفاف و ضوابــط مشــخص بــرای‬ ‫مدیریــت‪ ،‬باعــث بــروز صدمــات زیــادی به حیــات موجودات‬ ‫و زیســتمندان تاالب هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حیــات تاالب هــای بیــن المللــی گلســتان نقــش‬ ‫مهمی در جذب توریســم‪ ،‬تجمع و حفظ رســوبات‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از نفــوذ اب شــور در منطقــه گنبــدکاووس و حفاظــت از تنــوع‬ ‫زیســتی دارد امــا عوامــل انســانی در کنــار عوامل طبیعی زمینه‬ ‫را بــرای تخریــب روز افــزون انهــا فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه تاکیــد کــرد‪ :‬تبدیــل تاالب هــا بــه‬ ‫زمین های کشــاورزی‪ ،‬ورود فاضالب های شــهری‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫صنعتــی بــه تاالب هــا‪ ،‬ورود انــواع ســموم کشــاورزی‪ ،‬برداشــت‬ ‫مــواد توربــی از تاالب هــا‪ ،‬اســتفاده مکــرر اقتصــادی نظیــر‬ ‫اســتخراج نمــک‪ ،‬مــواد معدنــی و پرورش ابزیان‪ ،‬تغییر مســیر‬ ‫ابراهه هــا کــه بــا پمپــاژ اب هــای زیرزمینی نواحی مجــاور ایجاد‬ ‫شــد‪ ،‬کنتــرل اب رودخانه هــا‪ ،‬تبدیــل اراضــی حاشــیه بــه مرتع‪،‬‬ ‫زهکشــی های کشــاورزی از اراضــی باالدســتی و تغییــرات‬ ‫ناشــی از ان در خواص فیزیکی و شــیمیایی اب‪ ،‬از بین بردن‬ ‫پوشــش گیاهــی بــرای مصــارف محلــی‪ ،‬چــرای بــی رویــه دام و‬ ‫تصــرف غیرمجــاز اراضــی از مهمتریــن عوامــل انســانی تهدیــد‬ ‫کننــده تاالب هــای اســتان اســت‪.‬‬ ‫نبود اگاهی عمومی در ارتباط با جایگاه تاالب ها‬ ‫فرهنگــی همچنیــن عــدم ارتقــای اگاهی هــای عمومــی در‬ ‫ارتبــاط بــا تاالب هــای بیــن المللــی و دانــش زیســت محیطــی‬ ‫جوامع محلی حاشــیه تاالب‪ ،‬شــکار و صید غیرمجاز‪ ،‬توســعه‬ ‫بــی ضابطــه ابــزی پــروری‪ ،‬عــدم اختصــاص حــق ابــه مــورد نیــاز‬ ‫تاالب هــا و از بیــن رفتــن فرصت هــای پژوهــش و مطالعــه‬ ‫در ایــن حــوزه را از دیگــر عوامــل انســانی و ورود رســوبات بــه‬ ‫تاالب هــا‪ ،‬تشــدید فرســایش خــاک و تغییــرات اب و هوایــی‬ ‫ناشــی از کاهــش بارندگی هــا را از عوامــل طبیعــی تهدیــد‬ ‫تاالب هــای اســتان برشــمرد‪/.‬ایرنا‬ ‫وزارت اقتصــاد اعــام کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم‬ ‫مســیر اصالحــی در اقتصــاد را بــا مهــار موتورهای‬ ‫تــورم زا از جملــه کنتــرل رشــد نقدینگــی و کســری‬ ‫بودجــه دنبــال می کنــد و در زمینــه نوســانات‬ ‫ارزی بــه عنــوان یکــی دیگــر از عوامــل ایجــاد‬ ‫تــورم و انتظــارات تورمــی نیــز بــا وجــود جنــگ‬ ‫ارزی کــه در ماه هــای اخیــر بــه راه افتــاده‪،‬‬ ‫تدابیــری را اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی در پاســخ بــه گــزارش یکــم‬ ‫اســفندماه روزنامــه هــم میهــن بــا عنــوان «دقیقــا ً‬ ‫کجاییــد؟!» نوشــت‪ :‬دولــت ســیزدهم از پــس‬ ‫یــک دهــه تعطیلــی در اصالحــات اقتصــادی‪،‬‬ ‫کار خــود را اغــاز کــرد و تغییــر ریــل اقتصــادی‬ ‫را در دســتور کار خــود قــرار داد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫اقدامــات دولــت در مهــار موتورهــای تــورم زا‪ ،‬در‬ ‫هفت ماهــه نخســت فعالیــت دولــت ســیزدهم‬ ‫شــاهد کاهشــی شــدن رونــد تــورم بودیــم ان‬ ‫هــم در شــرایطی کــه موتورهــای تولیــد نقدینگــی‬ ‫و تــورم از دهه هــای گذشــته در کشــور فعــال‬ ‫بــوده و تشــدید هــم شــده اســت و مجموعــه‬ ‫ایــن شــرایط ناترازی هایــی بودجــه کشــور‪،‬‬ ‫صندوق هــای بازنشســتگی‪ ،‬بانک هــا و حــوزه‬ ‫انــرژی ایجــاد کــرده کــه رفــع ایــن ناترازی هــا‬ ‫همــکاری مجموعــه حاکمیــت را می طلبــد‬ ‫هرچنــد کــه دولــت ســیزدهم گام هایــی جــدی‬ ‫بــرای رفــع ایــن ناترازی هــا برداشــته اســت‪.‬‬ ‫کنتــرل و مهــار عوامــل شــکل دهنده فشــارهای‬ ‫تورمــی نتایــج و اثــاری داشــته کــه امارهــا نیــز‬ ‫حکایــت از اغــاز تغییــر دارد بــا ایــن حــال پدیــده‬ ‫تورم هــای بــاال و دو رقمــی در اقتصــاد کشــور‪،‬‬ ‫ریشــه های ســاختاری داشــته و ایــن مســئله‪،‬‬ ‫مهــار پایــدار و دائمــی عوامــل شــکل دهنده‬ ‫تــورم و در عیــن حــال نمایــان شــدن اثــار مثبــت‬ ‫سیاســت های اصالحــی در ایــن زمینــه را بــا‬ ‫چالش هــای زیــادی مواجــه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫سیاســت دولــت در کاهــش رشــد نقدینگــی بــه‬ ‫عنــوان یکــی از مهم تریــن موتورهــای تــورم زا‬ ‫نتایــج موثــری بــه همــراه داشــته تــا انجــا کــه امــار‬ ‫بانــک مرکــزی از متغیرهــای پولــی و اعتبــاری تــا‬ ‫پایــان اذرمــاه‪ ،‬نشــان می دهــد رشــد نقدینگــی‬ ‫در ‪ ۱۲‬مــاه منتهــی بــه دی مــاه امســال ‪۳۴.۱‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته کــه ‪ ۷.۷‬درصــد کمتــر از‬ ‫نــرخ تــورم بــوده اســت؛ ایــن مولفــه در شــهریور‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه شــهریور ‪ ۱۳۹۹‬بــه عــدد‬ ‫بی ســابقه ‪ ۴۰.۵‬درصــد رســیده بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن دولــت بــرای مهــار تــورم‪ ،‬کنتــرل‬ ‫کســری بودجــه را نیــز دنبــال کــرده و در نتیجــه‬ ‫انضبــاط مالــی دولــت‪ ،‬مانــده بدهــی دولــت بــه‬ ‫بانــک مرکــزی بابــت تنخــواه گــردان در پایــان‬ ‫بهمــن مــاه ســال گذشــته ‪ ۴۶‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان بــوده اســت؛ امــا در بهمــن مــاه امســال‬ ‫دولــت از بابــت تنخــواه گــردان بــه بانــک مرکــزی‬ ‫بدهــکار نیســت‪ .‬دولــت ســیزدهم مســیر‬ ‫اصالحــی را در اقتصــاد در پیــش گرفتــه‪ ،‬امــا‬ ‫ایجــاد اخــال در ایــن مســیر بــا نوســانات نــرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تــورم جهانــی و افزایــش قیمــت در اکثــر‬ ‫کشــورها ناشــی از جنــگ روســیه و اوکرایــن و‬ ‫‪ ...‬را نبایــد در تحلیل هــا نادیــده گرفــت‪ .‬از مهــر‬ ‫مــاه امســال بــا ایجــاد هــراس و القــای انتظــارات‬ ‫تورمــی شــاهد یــک جنــگ ارزی علیــه مــردم‬ ‫ایــران بودیــم کــه بــا واقعیــت تجــارت کشــور و‬ ‫شــاخص های اقتصــادی تناســبی نــدارد‪.‬‬ ‫دولــت بــر مبنــای مســئولیتی کــه در مدیریــت‬ ‫بــازار ارز دارد‪ ،‬تدابیــری بــرای بازگشــت ثبــات ایــن‬ ‫بــازار و ارامــش در متغیرهــای اقتصــادی دنبــال‬ ‫کــرده و تــا رســیدن بازارهــا بــه ارامــش ایــن‬ ‫اقدامــات ادامــه دارد‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رییس سازمان پزشکی قانونی‪:‬‬ ‫هوشمندی و مردم محوری‬ ‫رویکرد پزشکی قانونی‬ ‫است‬ ‫رییــس ســازمان پزشــکی قانونــی گفــت ‪ :‬رویکــرد جدیــد‬ ‫قــوه قضائیــه و پزشــکی قانونــی هوشــمندی‪ ،‬شــفاف‬ ‫ســازی‪ ،‬مردم محــوری و کارامــد ســازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عبــاس مســجدی ارانــی در‬ ‫مراســم افتتــاح پــروژه ســاختمان جدیــد پزشــکی قانونــی‬ ‫گلســتان اظهارکــرد‪ :‬پزشــکی قانونــی کشــور بــا تکیــ ه بــر‬ ‫تــوان و تخصــص نخبــگان جــوان و کارشناســان ســازمان‬ ‫نســبت بــه تولیــد و ســاخت تجهیــزات موردنیاز خــود اقدام‬ ‫کــرده و در حــال تــداوم ان اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان پزشــکی قانونــی بــا اشــاره بــه تحریــم ‬ ‫خدمــات پزشــکی و علمــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا وجــود‬ ‫تحریم هــای همــه جانبــه‪ ،‬بــا تــاش دانشــمندان و حمایت ‬ ‫مدیــران قــوه قضاییــه در تعییــن تکلیــف هیــچ پرونــده ای‬ ‫تاخیــر نداشــتیم‪.‬‬ ‫مســجدی بیــان کــرد‪ :‬پزشــکی قانونــی ‪ ۴۶۵‬مرکــز‬ ‫فعــال در کشــور دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۱‬درصــد ملکی‬ ‫اســت و ‪ ۵۰‬درصــد ایــن ســاختمان های ملکــی نیازمنــد‬ ‫نوســازی اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای اراده خدمــت بهتــر بــه مــردم‬ ‫‪ ۵۰‬پــروژه ملــی و اســتانی پزشــکی قانونــی در کشــور بــا‬ ‫مســاحت مجمــوع ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬متــر ســاخته شــد کــه ‪۹۲‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای ایــن پروژه هــا هزینــه گردیــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان پزشــکی قانونــی ادامــه داد‪ :‬عــاوه‬ ‫بــر اعتبــارات ســازمانی‪ ،‬بســتر حضــور خیــران بــرای‬ ‫اجــرای طرح هــای عمرانــی پزشــکی قانونــی نیــز‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫مســجدی با اشــاره به جایگاه باالی پزشــکی قانونی ایران‬ ‫در جهــان گفــت‪ :‬در پرونده هــای مختلــف ماننــد هواپیمای‬ ‫اوکراینــی‪ ،‬حادثــه مهســا امینــی و حوادث گوناگون طبیعی‬ ‫هــر زمــان کــه پزشــکی قانونــی اظهــار نظــر کــرد هیــچ فــرد و‬ ‫یــا نهــادی نتوانســت نقصــی در اظهــار نظــر پزشــکی قانونی‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخــش زیــاد محصــوالت مصرفــی پزشــکی‬ ‫قانونــی وارداتــی اســت کــه بــا تــداوم تحریــم و افزایــش‬ ‫قیمت هــا‪ ،‬تهیــه ان ســخت اســت کــه بــا همراهــی چنــد‬ ‫شــرکت دانش بنیــان داخلــی‪ ،‬تــا پنــج ســال اینــده از نظــر‬ ‫تجهیــزات خودکفــا خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫دستگیری کالهبردار ‪10‬‬ ‫میلیارد تومانی در گرگان‬ ‫ســرهنگ «علــی تجــری» در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‬ ‫شــکایت فــردی مبنــی بــر کالهبــرداری میلیــاردی از‬ ‫وی‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی بررســی هــا مشــخص شــد‬ ‫متهــم پــس از جلــب اعتمــاد شــاکی‪ ،‬بــا صــدور‬ ‫چــک بالمحــل ‪ ۱۰‬میلیــارد تومانــی از شــرکت‬ ‫تولیــدی وی مــواد ســمی خریــد کــرده و زمانــی کــه‬ ‫مالباختــه بــه بانــک بــرای نقــد کــردن چــک مراجعــه‬ ‫کــرده متوجــه مــی شــود حســاب بانکــی مربوطــه‬ ‫خالــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان گفــت‪ :‬ر همیــن راســتا‬ ‫بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران انتظامــی‪ ،‬مخفیــگاه‬ ‫متهــم شناســایی و پــس از کســب مجــوز قانونــی‬ ‫طــی عملیاتــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات‬ ‫موجــود‪ ،‬بــه جــرم خــود اقــرار و پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در انجــام هــر‬ ‫نــوع معاملــه بــه ویــژه معامله هایــی بــا رقم هــای‬ ‫بــاال دو طــرف حتمــا بایــد از معتبــر بــودن فــرد‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد و ســپس بــا عقــد قــرارداد‬ ‫دارای مشــخصات محــل ســکونت‪ ،‬محــل کار و ‪...‬‬ ‫اقــدام بــه امضــای قــرارداد کننــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪713‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪:‬در قالب طرح مولدسازی‬ ‫مدرسه فروشیغیرواقعیاست‬ ‫وزارت اقتصــاد اعــام کــرد نتیجــه بی توجهــی بــه اییــن نامــه اجرایی مولدســازی دارایی های‬ ‫دولــت و دروغ پــردازی دربــاره امــاک و طرح هــای نیمــه تمــام اعــام شــده در ســایت مولــد‬ ‫ســازی‪ ،‬گــزاره ای نادرســتی بــا عنــوان «مدرســه فروشــی» را ایجــاد کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ بــه انتشــار‬ ‫مطالبــی در رســانه های منتقــد دولــت بــا عنــوان «مدرســه فروشــی دولــت بــرای جبــران‬ ‫کســری بودجــه!» توضیــح داد‪ :‬ادعــای مدرســه فروشــی بــا اســتناد بــه اعــام ‪ ۵۲۰‬ملــک‬ ‫مــازاد و ‪ ۱۴۴۶‬پــروژه نیمــه تمــام کــه غالبــا مــدارس خیرســاز هســتند و بحــث تکمیــل انهــا‬ ‫مــد نظــر اســت نــه فــروش‪ ،‬ادعــای دروغــی اســت کــه اگــر بــه مصوبــات هیــات مولدســازی‬ ‫دارایی هــای دولــت و اییــن نامــه اجرایــی مصوبــه شــورای هماهنگــی ســران قــوا توجــه‬ ‫می شــد‪ ،‬بــه راحتــی قابــل مطــرح شــدن نبــود‪.‬‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش هــم در ایــن مــورد شــفاف ســازی و اعــام کــرد کــه ایــن‬ ‫وزارتخانــه تعــداد ‪ ۵۲۰‬ملــک مــازاد خــود را جهــت مولــد ســازی و تعــداد ‪ ۱۴۴۶‬پــروژه کــه‬ ‫غالبــا نیمــه تمــام خیــری هســتند را جهــت تکمیــل در ازای مولــد ســازی امــاک ارائــه شــده‬ ‫با حضور رئیس کل بانک مرکزی؛‬ ‫اغاز به کار مرکز‬ ‫مبادله ارز و طالی‬ ‫ایران‬ ‫مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران از روز (سه ســنبه‪۲ ،‬‬ ‫اســفند) بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار فعالیــت‬ ‫رســمی خــود را در حــوزه ارزی اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مراســم رونمایــی از مرکــز‬ ‫مبادلــه ارز و طــای ایــران بــا حضــور «محمدرضــا فرزیــن»‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی‪ ،‬مدیــران بانــک مرکــزی و‬ ‫اقتصاددانــان و فعــاالن اقتصــادی کشــور برگــزار و بــه طــوری‬ ‫رســمی فعالیــت مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران از امــروز‬ ‫(سه شــنبه) بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار در‬ ‫حــوزه معامــات ارزی (اســکناس و حوالــه) اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران‪ ،‬دارای چندیــن تــاالر‬ ‫معامالتــی و عرضــه ارز و طــا خواهــد بــود کــه در مرحلــه‬ ‫نخســت تــاالر ارز خدماتــی و تــاالر حوالــه مرکــز مبادلــه ایــران‬ ‫صادرات ‪ ۷۱۵‬هزار‬ ‫تُن اکسید الومینیوم‬ ‫از خراسان شمالی‬ ‫فرمانــدار شهرســتان گرمــه در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۷۱۵‬هــزار تـُـن اکســید الومینیــوم از صنایــع پاییــن دســتی‬ ‫مجتمــع صنعتــی الومینــای ایــران در گرمــه از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون بــه خــارج از کشــور صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار عبدالحســین‬ ‫قاضــوی اظهــار داشــت‪ :‬روســیه مقصــد اصلــی صــادرات‬ ‫اکســید الومینیــوم شهرســتان گرمــه اســت و ایــن واحــد‬ ‫تولیــدی صــادرات محصــول خــود بــه کشــور ترکیــه و ایتالیــا‬ ‫را نیــز هدف گــذاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫معرفــی کــرده اســت‪ ،‬ســازمان خصوصــی ســازی بــه عنــوان دبیرخانــه هیــات مولــد ســازی‬ ‫دارایی هــای دولــت نیــز در راســتای شــفافیت‪ ،‬امــاک مــازاد و امــاک نیــاز بــه تکمیــل را در‬ ‫اتــاق شیش ـه ای مولدســازی امــاک مــازاد قــرار داده اســت‪ .‬شــاید کنــار هــم قــرار گرفتــن‬ ‫دو لیســت باعــث ایــن ابهــام شــده اســت کــه بــا پیگیری هــای انجــام شــده و همراهــی‬ ‫دبیرخانــه مســتقر در وزارت اقتصــاد دو فایــل از هــم مجــزا شــده اند‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن در مصوبــه پنجــم بهمــن مــاه هیــات عالــی مولدســازی دارایی هــای دولــت‬ ‫نیــز بــه صراحــت اعــام شــده بــود کــه ‪ ۵۲۰‬دارایی(امــوال غیرمنقــول)‪ ،‬معرفــی شــده از‬ ‫ســوی وزارت امــوزش و پــرورش در ازای اجــرا یــا تکمیــل تعــداد ‪ ۱۶۴۹‬پــروژه معرفــی شــده‬ ‫از ســوی وزارت امــوزش و پــرورش‪ ،‬بــا اخــذ نظــر از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و‬ ‫اســتانداران و تاییــد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اولویــت اختصــاص دارایــی هــا بــه‬ ‫پروژه هــای همــان اســتان تهاتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حتــی دربــاره ‪ ۵۲۰‬دارایــی نیــز گــزاره مدرســه فروشــی صــادق نیســت چــرا کــه بــه طــور‬ ‫مشــخص در اییــن نامــه‪ ،‬فــروش و تامیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه‪ ،‬مشــارکت‬ ‫بــا بخــش غیردولتــی‪ ،‬فــروش بــه صــورت نقــد یــا اقســاط از طریــق مزایــده عمومــی و‬ ‫مذاکــره‪ ،‬واگــذاری حــق بهــره بــرداری در مقابــل تکمیــل طــرح‪ ،‬تکمیــل طــرح در ازای تهاتــر‬ ‫دارای هــای مــازاد بــه میــزان طلــب قطعــی پیمانــکاران و توقــف طــرح هــای فاقــد توجیــه‬ ‫فنــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی و تعییــن تکلیــف دارایــی هــای ان از جملــه راه هــای مولــد‬ ‫ســازی اســت کــه بــرای طــرح هــای نیمــه تمــام در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال بــرای امــوال غیرمنقــول مــازاد‪ ،‬فــروش تنهــا یــک روش اســت و واگــذاری‬ ‫حــق انتفــاع بــا کاربری هــای مختلــف در قالــب انــواع عقــود اجــاره‪ ،‬مشــارکت در ســاخت‬ ‫بــا بخــش غیردولتــی‪ ،‬تهاتــر دارایــی هــای مــازاد بــه منظــور ارزش افزایــی و یــا در ازای‬ ‫طلــب قطعــی پیمانــکاران بــه منظــور پیشــبرد طــرح هــای عمرانــی نیمــه تمــام‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫نهادهــا و ابزارهــای بــازار ســرمایه از جملــه صنــدوق امــاک و مســتغالت‪ ،‬صنــدوق زمیــن و‬ ‫ســاختمان‪ ،‬صنــدوق پــروژه و اوراق تامیــن مالــی پیــش بینــی شــده اســت‬ ‫در ان گشــایش شــده و شــروع فعالیــت خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایجــاد مرجعیــت قیمــت‪ ،‬افزایــش حجــم معامــات رســمی‬ ‫و ســهولت دسترســی متقاضیــان بــازار ارز و طــا از مهمترین‬ ‫اهــداف کالن مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن مرکــز‪ ،‬همچنیــن در راســتای فعالیــت خویــش‪،‬‬ ‫ابزارســازی و نهادســازی در بازارهــای ارز و طــا و تقویــت و‬ ‫بهینه ســازی حداکثــری زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات را‬ ‫دنبــال خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تاالر حواله ارزی‬ ‫منابــع الزم ارزی از محــل صــادرات شــرکت های صنایــع‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬مــس‪ ،‬معــادن‪ ،‬فــوالد‪ ،‬پاالیــش نفــت‪ ،‬قیــر‬ ‫و ســایر صادرکننــدگان در تــاالر حوالــه ارزی مرکــز مبادلــه‬ ‫ارز و طــای ایــران تامیــن و جهــت فــروش بــه واردکننــدگان‬ ‫عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن تامیــن ارز بابــت واردات دارو‪ ،‬لــوازم و تجهیــزات‬ ‫پزشــکی و کاالهــای اساســی همچنــان بــا نــرخ ‪ 28‬هــزار و‬ ‫‪ 500‬تومــان بــر بســتر ســامانه نیمــا کمــاکان بــا قــوت ادامــه‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تاالر ارز خدماتی‬ ‫بــا راه انــدازی مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران ضمــن بازنگر ‬ ‫ی‬ ‫صــورت گرفتــه در ســرفصل های تخصیــص ارز خدماتــی‪ ،‬بــه‬ ‫منظــور پاســخگویی بــه همــه نیازهــای واقعــی ارزی از یــک‬ ‫ســو و جایگزینــی روش هــای نظــارت پســینی بــه جــای نظارت‬ ‫پیشــینی از ســوی دیگــر‪ ،‬ســرفصل های مربوطــه بــا رویکــرد‬ ‫تســهیل مقــررات توســعه یافتنــد‪.‬‬ ‫از مهمتریــن ســرفصل های بازنگــری شــده ارز خدماتــی‬ ‫در مقــررات می تــوان بــه ســرفصل های ارز درمانــی‪ ،‬ارز‬ ‫دانشــجویی‪ ،‬ارز ماموریــت‪ ،‬ارز مســافرتی‪ ،‬ارز شــرکت های‬ ‫اکســید الومینیــوم از مــواد اولیــه پرکاربــرد ســرامیکی‬ ‫اســت کــه دارای خــواص مکانیکــی منحصــری نظیــر‬ ‫اســتحکام فشــاری و ســختی بــاال را دارد و مقاومــت‬ ‫حرارتــی بــاال نیــز از ویژگــی هایــی اســت کــه ســبب شــده‬ ‫تــا بــرای تولیــد مــواد نســوز بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن‬ ‫اجــزاء بــه کار رود‪.‬‬ ‫الومینــای الفا(کســید الومینیــوم) یــک محصــول واســطه‬ ‫اســت کــه در صنایــع کاتالیس ـت ها‪ ،‬ســرامیک‪ ،‬نســوزها‪،‬‬ ‫مــواد ســاینده‪ ،‬گلوله هــای اســیاب ســرامیکی و ســایر‬ ‫ســرامیک های پیشــرفته صنعتــی کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫بهره برداری از واحد شمس در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫وی اجــرای شــمش منیزیــم را از دیگــر طــرح هــای‬ ‫صنعتــی در شهرســتان گرمــه عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح در اســفند مــاه ســال ‪ ۹۸‬کلنــگ زنــی شــد امــا بــه‬ ‫علــت برخــی مشــکالت در دریافــت تســهیالت متوقــف‬ ‫مانــد و در دولــت ســیزدهم تــاش شــده اســت تــا اجــرای‬ ‫ان ســرعت گیــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان گرمــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــاد تومــان تســهیالت از محــل اعتبــارات تبصــره‬ ‫‪ ۱۸‬بــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت و پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود ایــن واحــد در تابســتان ســال اتــی بــه‬ ‫بهره بــردای برســد‪.‬‬ ‫قاضــوی گفــت‪ :‬ظرفیــت ایــن واحــد صنعتــی تولیــد هــزار‬ ‫هواپیمایــی داخلــی‪ ،‬ارز شــرکت های ترانزیــت زمینــی و‬ ‫دریایــی و ســایر مــوارد اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫فرایند تامین ارز در تاالر ارز خدماتی‬ ‫متقاضیــان ارز خدماتــی بــا مراجعــه بــه مرکــز مبادلــه ارز و‬ ‫طــای ایــران بــه شــرح زیــر اقــدام بــه دریافــت نیــاز واقعــی‬ ‫ارزی خــود در قالــب اســکناس یــا حوالــه ارز مــی کننــد‪:‬‬ ‫متقاضــی بایســتی بــه تارنمــای مربوطــه مراجعــه و نیــاز‬ ‫واقعــی ارزی خــود را ثبــت و همچنیــن اســناد و مدارک مرتبط‬ ‫بــا هــر ســرفصل را در ســامانه طراحی شــده جهــت بررســی‬ ‫دســتگاه اجرایــی ذیربــط بارگــذاری نمایــد‪.‬‬ ‫اســناد و مــدارک مربوطــه توســط دســتگاه اجرایــی ذیربــط‬ ‫مالحظــه و بررســی می گــردد و متقاضــی بــه بانــک ملــی ایران‬ ‫ارجــاع داده می شــود؛ متقاضیــان پــس از تاییــد پرداخــت‪،‬‬ ‫جهــت دریافــت حجــم ارزی اســکناس یا حواله تاییدشــده به‬ ‫شــعب منتخــب بانــک ملی ایران مراجعــه می کنند و مراتب‬ ‫ی می شــود‪.‬‬ ‫بــه طریــق مقتضــی بــه ایشــان اطالع رســان ‬ ‫روش کشف نرخ‬ ‫نــرخ معامــات ارزی در مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران در‬ ‫دو تــاالر نقــد و حوالــه ارز بــر مبنــای منابــع و مصــارف ارزی‬ ‫کشــور و بــر اســاس متغیرهــای بنیــادی اقتصــادی کشــف و‬ ‫مبنــای معامــات فیمابیــن قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫برنامه های اتی‬ ‫توســعه تاالرهــا براســاس نیازهــای متنــوع ارزی‪ ،‬توســعه‬ ‫ابزارهــای معامالتــی مبتنــی بــر ارز و طــا از جملــه ســلف و‬ ‫ســواپ‪ ،‬مرجعیــت نــرخ بــه عنــوان نــرخ مرجــع ارز و طــای‬ ‫کشــور و توســعه ارتباطــات منطقــه ای و بیــن المللــی بــا‬ ‫بازارهــای مالــی و ارزی منطقــه ای و جهانــی‪ ،‬از مهمتریــن‬ ‫برنامــه هــای اتــی مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران اســت‪.‬‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تــن شــمش منیزیــم در ســال اســت و بــرای ان ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیــاد تومــان ســرمایه گــذاری و بــا بهــره بــرداری از ان‬ ‫بــرای ‪ ۷۰‬نفــر اشــتغالزایی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره اقدامــات‬ ‫یکســاله دولــت در در شهرســتان گرمــه گفــت‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان اعتبــار تملــک دارایــی‬ ‫شهرســتان بــرای تامیــن یــک مــگاوات بــرق مــورد نیــاز‬ ‫ناحیــه صنعتــی شــهید محمــد زاده تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گرمــه افــزود‪ :‬همچنیــن الحــاق زمیــن بــه‬ ‫محــدوده ناحیــه صنعتــی شــهید محمــد زاده و افزایــش‬ ‫وســعت ان از ‪ ۱۸‬هکتــار بــه ‪ ۱۲۰‬هکتــار از دیگــر اقدامــات‬ ‫در ایــن زمینــه اســت‪.‬‬ ‫مجتمــع الومینــای ایــران بــه عنــوان تنهــا تولیــد کننــده پــودر‬ ‫الومینــا در کشــور‪ ،‬یــک پنجــم نیــاز داخلــی را تامیــن مــی کنــد‬ ‫و مابقــی نیــاز کشــور در ایــن بخــش از خــارج وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم‪ ،‬واحــد تولیــدی‬ ‫منحصــر بــه فــرد تولیدکننــده پــودر الومینــا اســت کــه ایــن‬ ‫محصــول بــه عنــوان مــاده اولیــه چهــار واحــد تولیــدی از‬ ‫جملــه ایرالکــو‪ ،‬المهــدی‪ ،‬ســالکو و نیــز تولیــد شــمش در‬ ‫جاجــرم بــه مصــرف مــی رســد‪.‬‬ ‫ایــن مجتمــع صنعتــی‪ ،‬کــه قطــب تولیــد پــودر الومینیــوم‬ ‫در کشــور اســت‪ ،‬تاکنون ‪ ۲‬هزار فرصت شــغلی مســتقیم‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫مسابقه ‪:‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ پایان امروز‬ ‫نتایج عملیات عملیات خیبر چه بود؟‬ ‫پاسختان را از طریق پیام رسان های ایتا‪ ،‬سروش‪ ،‬بله به شماره ‪ 09390082086‬ارسال و به قید قرعه یک عدد فلش ‪ 32‬گیگ هدیه بگیرید‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 713‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪ :‬به پلت فرم های‬ ‫داخلی قابلیت «اینترکانکشن»‬ ‫اضافه می شود‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت‪ :‬قابلیــت «اینترکانکشــن» یعنــی رد و بــدل‬ ‫کــردن پیــام بیــن پلت فرم هــای داخلــی تــا پایــان ســال عملیاتــی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬عیســی زارع پــور در گفــت و گویــی بــا اشــاره بــه‬ ‫حمایــت وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از پلت فرم هــای داخلــی بــرای اینکــه‬ ‫بتواننــد بــا نمونه هــای خارجــی رقابــت کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســایر حــوزه هــا نیــز ایــران‬ ‫ســکو و پلت فرم هــای بومــی خــود را دارد و مــردم در ایــن بخــش ســکوهای خارجــی را‬ ‫نمی شناســند کــه ایــن امــر نشــان می دهــد ظرفیت هــای خوبــی در ایــن بخــش در داخــل‬ ‫کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫توقف فروش ارز با کارت ملی‬ ‫فــروش ارز بــا کارت ملــی کــه پیــش از ایــن در صرافی هــای مجــاز انجــام می شــد بــا‬ ‫رونمایــی از مرکــز مبادلــه ارز و طــا متوقــف شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬پــس از نوســانات نــرخ ارز در روزهــای اخیــر و تصمیــم‬ ‫بانــک مرکــزی مبنــی بــر ورود بــه بــازار ارز نــه بــه عنــوان ناظــر بلکــه تنظیم گــر روز گذشــته‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی از اغــاز بــه کار مرکــز مبادلــه طــا و ارز از دوم اســفندماه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــا راه انــدازی مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران در ســرفصل های تخصیــص ارز خدماتــی‬ ‫بازنگــری می شــود و از مهم تریــن ســرفصل های بازنگــری شــده ارز خدماتــی در مقــررات‬ ‫می تــوان بــه ســرفصل های ارز درمانــی‪ ،‬ارز دانشــجویی‪ ،‬ارز ماموریــت‪ ،‬ارز مســافرتی‪،‬‬ ‫ارز شــرکت های هواپیمایــی داخلــی‪ ،‬ارز شــرکت های ترانزیــت زمینــی و دریایــی اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس از ایــن پــس بانــک مرکــزی ارز بــرای فــروش بــا کارت ملــی در اختیــار‬ ‫صرافی هــا قــرار نمی دهــد‪ ،‬البتــه صرافی هــا می تواننــد از منابــع داخلــی خودشــان در‬ ‫همــان ســرفصل ارز از مــردم بخرنــد و بــه مــردم بفروشــند‪.‬‬ ‫بــر پایــه تصمیــم جدیــد بانــک مرکــزی؛ بــرای مســافرت های زمینــی ‪ ۳۰۰‬یــورو و‬ ‫مســافرت های هوایــی ‪ ۵۰۰‬یــورو اختصــاص داده شــده اســت؛ ارز مســافرتی در پشــت‬ ‫گیــت فرودگاه هــا بــه مســافران تحویــل داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان اینکــه پیــام رســان های داخلــی اعــم از‬ ‫روبیــکا‪ ،‬بلــه‪ ،‬ایتــا‪ ،‬ســروش پــاس‪ ،‬روزانــه پذیــرای میلیون هــا نفــر از مــردم هســتند‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن پلــت فرم هــا امــاده پذیرایــی از همــه مــردم هســتند لــذا مــا تمــام‬ ‫زیرســاخت های الزم را بــرای ایــن پیــام رســان هــا فراهــم کرده ایــم‪.‬‬ ‫زارع پــور در ادامــه افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه در دســت انجــام اســت‪ ،‬بــه‬ ‫اصطــاح اماده ســازی «اینترکانکشــن» اســت‪ .‬در قالــب ایــن رویــه پیام رســان های‬ ‫داخلــی می تواننــد بیــن خودشــان پیــام رد و بــدل کننــد‪ .‬در قالــب ایــن رویــه کاربــر‬ ‫می توانــد بــه پیام رســان مــورد دلخــواه خــود اجــازه دهــد کــه از ســایر پیــام رســان ها‬ ‫برایــش پیــام ارســال شــود‪ ،‬بنابرایــن ایــن مســاله در دســت اقــدام اســت و تــا پایــان‬ ‫ســال انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتقــال کســب و کار هــای مردمــی بــه پیــام رســان های داخلــی تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد از مــردم و کســب و کارهایشــان بــه پیــام‬ ‫رســانه ای داخلــی وارد شــده انــد و از ایــن پیــام رســان ها اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه افزایــش درامــد شــرکت ملــی پســت‬ ‫بــرای جابجایــی حجــم مرســوالت مــردم بــه عنــوان یــک شــاخص قابــل اتــکا در زمینــه‬ ‫رونــق کســب و کارهــا در پیــام رســان های داخلــی ادامــه داد‪ :‬بــه واقــع ایــن شــاخص نــه‬ ‫تنهــا بــه حالــت قبــل برنگشــته کــه افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫زارع پــور بــا بیــان اینکــه ‪ ۷۰‬درصــد کســب و کارهــای اینترنتــی کاال محــور هســتند‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬عمــده محصــوالت فروختــه شــده از طریــق شــرکت ملــی پســت ارســال می شــود و‬ ‫ایــن شــاخص نشــان می دهــد کــه کســب و کارهــای مــردم در پیام رســان های داخلــی‬ ‫رونــق داشــته اســت‪.‬‬ ‫بسته جدید ارزی بانک مرکزی برای کنترل بازار‬ ‫کاهش شدید نرخ دالر‬ ‫دور از انتظار نیست‬ ‫بســته سیاســی جدیــد بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل بــازار ارز و حــذف دالالن‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫مرکــز مبادلــه ارز و طــا اســت کــه امــروز بــه صــورت رســمی فعالیــت خــود به عنــوان ناظر‪،‬‬ ‫مداخله گــر و تنظیم گــر بــازار ارز و طــا اغــاز می کنــد تــا بــا حــذف دالالن و ایجــاد ثبــات در‬ ‫بــازار شــاهد کاهــش نــرخ ارز باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در روزهــا و هفته هــای اخیــر بــازار ارز درگیــر نوســانات‬ ‫شــدیدی بــود و نــرخ دالر بــه عنــوان شــاخص بــازار ارز در بــازار ازاد رکوردهــای جدیــد‬ ‫قیمتــی را ثبــت کــرد‪ .‬ایــن افزایــش قیمت هــا معلــول شــرایط مختلفــی اســت کــه در‬ ‫ماه هــای مختلــف شــاهد ان بودیــم و در نتیجــه بــه التهــاب و ایجــاد انتظــارات تورمــی‬ ‫دامــن می زنــد‪.‬‬ ‫دولــت همــواره بــه دنبــال کنتــرل وضعیــت تورمــی موجــود بــود و یکــی از سیاسـت های‬ ‫مقابلــه بــا تــورم بســته ارزی اســت کــه بــه بانــک مرکــزی اختیار کامــل می دهد که بــازار ارز‬ ‫را کنتــرل کنــد‪ .‬در همیــن راســتا «محمدرضــا فرزیــن» رئیــس کل بانــک مرکــزی از همــان‬ ‫روزهــای نخســت فعالیــت خــود از راه انــدازی مرکــز مبادلــه ارز و طــا خبــر داد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش شــورای پــول و اعتبــار ‪ ۱۱‬بهمــن مــاه امســال بنــا بر پیشــنهاد بانک‬ ‫مرکــزی مبنــی بــر اصــاح مقــررات پیشــین بازار متشــکل ارزی‪ ،‬مرکز مبادلــه ارزی و طالی‬ ‫ایــران را راه انــدازی کــرد و بنــا بــر اعــام رئیــس کل بانــک مرکــزی امــروز (دوم اســفندماه)‬ ‫ایــن مرکــز پــس از رونمایــی فعالیــت خــود را اغــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرزیــن روز گذشــته در صفحــه خــود در فضــای مجــازی خــود نوشــت‪ :‬کلیــه نیازهــای‬ ‫داخلی کشــور در مرکز مبادله ارزی تامین خواهد شــد و با تشــکیل مبادله ارزی کشــور‪،‬‬ ‫نــرخ ارز بــا توجــه بــه منابــع‪ ،‬مصــارف ارزی و عوامــل بنیادیــن کشــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران از امــروز فعالیــت رســمی خــود را در حــوزه معامــات‬ ‫ارزی (اســکناس و حوالــه) اغــاز می کنــد‪ .‬منابــع الزم ارزی از محــل صــادرات شــرکت های‬ ‫صنایــع پتروشــیمی‪ ،‬مــس‪ ،‬معــادن‪ ،‬فــوالد‪ ،‬پاالیــش نفت‪ ،‬قیر و ســایر صادرکننــدگان در‬ ‫تــاالر حوالــه ارزی مرکــز مبادلــه ارز و طــای ایــران تامیــن و جهــت فروش بــه واردکنندگان‬ ‫عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیریــت بانــک مرکــزی در سیاســت جدیــد خــود نه تنهــا به دنبــال مدیریت بــازار ارز بلکه‬ ‫مهــار افزایــش قیمت هــا و ایجــاد ثبــات اســت و هــدف کالن ایــن مرکــز ایجــاد مرجعیــت‬ ‫قیمــت‪ ،‬افزایــش حجــم معامــات رســمی و ســهولت دسترســی متقاضیــان بــازار ارز و‬ ‫طــا عنــوان شــده اســت‪ .‬ایــن مرکــز‪ ،‬همچنیــن در راســتای فعالیــت خویــش‪ ،‬ابزارســازی‬ ‫و نهادســازی در بازارهــای ارز و طــا و تقویــت و بهینه ســازی حداکثــری زیرســاخت های‬ ‫فنــاوری اطالعــات را دنبــال خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در سیاســت ارزی جدیــد بانــک مرکــزی دیگــر ایــن بانــک ناظــر بــر فعالیت هــای بــازار‬ ‫نیســت و بــه صــورت فعــال ورود و مداخلــه می کنــد و نــرخ معامــات در دو تــاالر نقــد‬ ‫و حوالــه بــر اســاس منابــع و مصــارف ارزی کشــور و متغیرهــای بنیــادی اقتصــاد کشــف‬ ‫می شــود‪ .‬اجــرای ایــن بســته جدیــد بــا توجــه بــه افزایــش عرضــه ارز توســط صادرکنندگان‬ ‫می توانــد در کنتــرل نــرخ ارز موثــر اســت‪.‬‬ ‫بــا شــروع بــه فعالیــت مرکــز مبادلــه ارز و طــا دالرهــای تلگرامی‪ ،‬دالر فردایی و بســیاری‬ ‫از بازارهایــی کــه در دســت دالالن بــوده و در بــازار التهــاب ایجــاد می کردنــد بــه عنــوان‬ ‫بــازار غیررســمی و قاچــاق شــناخته می شــوند و بنابرایــن تنهــا بــازار نیمایــی و مرکــز مبادلــه‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫بــا راه انــدازی مرکــز مبادلــه ارز و طــا از ایــن پــس ارز خدماتــی کــه بــه گفتــه رئیــس کل‬ ‫بانــک مرکــزی ‪ ۶۸‬قلــم خدمــات شناســایی شــده در ایــن مرکــز تامیــن می شــود و افــراد‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه هایی کــه بــرای ایــن منظــور تشــکیل شــده مراجعــه و‬ ‫نیازهــای ارزی خــود بــر اســاس مســتندات در ســامانه ثبــت می کننــد و پــس از انجــام‬ ‫بررس ـی های الزم و تاییــد ارز مــورد نیــاز تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش رئیــس کل بانــک مرکزی تامین ارز کاالهای اساســی و تجهیزات‬ ‫پزشــکی در ســامانه نیمــا و بــا ارز ‪ ۲۸۵۰۰‬تومــان از محــل فــروش ارز حاصــل از فــروش‬ ‫نفــت و میعانــات گازی ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اجــرای بســته جدیــد ارزی بانــک مرکــزی در حالــی اســت کــه کارشناســان و فعــاالن بــازار‬ ‫ارز پیش بینــی می کننــد کــه بــا اجرایــی شــدن ایــن سیاســت بخشــی از تقاضــای ســفته‬ ‫بــازی را از بــازار ارز خــارج می کنــد و بــازار بــه ســمت ثبــات حرکــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بنشین و سفر کن که به‬ ‫غایت نیکوست!‬ ‫بــه ســامتی و شــادی چنــد روز دیگــر ســال تحویــل‬ ‫می شــود و عید نوروز و موســم ســفر فرا می رســد‪.‬‬ ‫ســفر هــم در جریــان هســتید یکــی از ســین هــای‬ ‫مخفی نوروز اســت هر چند در ســفره هفت ســین‬ ‫جایگاهــی نــدارد ولــی بخشــی از نوســتالژی نــوروز‬ ‫بــه خاطــر همیــن ســفر هــای نــوروزی اســت‪ .‬البتــه‬ ‫عــده ای اصــا ًاهــل ســفر و مســافرت نیســتند ولی‬ ‫ایــن چنــدان خــوب نیســت‪ .‬اصــا ًبــه قــول قدیمــی‬ ‫هــا «عالــم چــو منزلســت و خالیق مســافرند» ولی‬ ‫چــه کنیــم کــه گاهــی اوقــات‪ ،‬شــرایط اقتصــادی‬ ‫و غیــر اقتصــادی و ‪ ...‬مــردم را از ســفر بــاز مــی‬ ‫دارد؛ از طرفــی امــار تلفــات جــاده ای هــم ‪ ،‬دل و‬ ‫دمــاغ ســفر زمینــی را از مــردم گرفتــه اســت و بــه‬ ‫شــاعر «ترســم از ایــن مســافرت جــان بــه در ایــد از‬ ‫تنم‪»...‬‬ ‫امــا از انجــا کــه نــگاه مــا بــه مقــوالت و معضــات‬ ‫اجتماعــی نــگاه هرمنوتیــک و عالمانــه اســت‪،‬‬ ‫همــواره در حــل مشــکالت و ارائــه طــرح هــای‬ ‫ســازنده‪ ،‬بــه فکــر قاطبــه مــردم و اقشــار مختلــف‬ ‫بــا در امــد هــای مختلــف بــوده و هســتیم بــا‬ ‫همیــن فرمــان ‪ ،‬چنــد راهــکار سوفســطایی و‬ ‫فلک فرســا در مورد ســفر به عرض می رســانیم‬ ‫تــا چشــم اژانــس هــا و شــرکت هــای هواپیمایــی‬ ‫متخلّــف از حدقــه در ایــد و حســرت مشــتری بــر‬ ‫دل هایشــان بمانــد! و امــا ســفر های پیشــنهادی‬ ‫مــا ‪...‬‬ ‫ســفر های نشســته‪ :‬در گذشــته هم که وســایل‬ ‫حمــل و نقــل و اژانــس هــای مســافرتی رنگارنــگ‬ ‫وجــود نداشــت ‪ ،‬خیلــی هــا حــال و حوصلــه‬ ‫مســافرت بــا اســب و شــتر و االخــون واالخــون در‬ ‫کاروان ســرا هــای درجــه دو و ســه را نداشــتند و‬ ‫ترجیــح مــی داننــد‪ ،‬نشســته ســفر کننــد‪ .‬شــاعر‬ ‫نیــز در ایــن خصــوص فرمــوده ‪«:‬بنشــین و ســفر‬ ‫کــن کــه بــه غایــت نیکوســت‪ /‬بــی منــت پــا گــرد‬ ‫جهــان گردیــدن»‬ ‫در ایــن شــیوه یــک نفــر ادم بیــکار کــه از قضــا‬ ‫کثیــر الســفر ‪ -‬یــا بــه قــول امــروزی هــا عشــق‬ ‫ســفر – بــود ‪ ،‬وقتــی بــه ســایر بــاد مســافرت می‬ ‫کرد‪ ،‬ســفر نامه می نوشــت و لحظه لحظه ســفر‬ ‫را بــا دقــت فــراوان ثبــت مــی کــرد کــه دیگــران بــا‬ ‫خوانــدن ایــن ســفر نامــه‪ ،‬گویــی خــود نیــز همــراه‬ ‫کاروانیــان بــه ایــن ســفر رفتــه انــد‪ .‬االن هم شــما‬ ‫مــی توانیــد بــا همســایه هــا یــا اقــوام هماهنــگ‬ ‫کنیــد و مخــارج ســفر مدیــر ســاختمان یــا بزرگتــر‬ ‫خانــواده را فراهــم نمــوده ایشــان را بــه مســافرت‬ ‫بفرســتید تــا بعــد از ســفر‪ ،‬از دیدنیهــای ســفر‬ ‫بــرای شــما تعریــف کنــد یــا خاطــرات مکتــوب‬ ‫ایشــان را بخوانیــد و در ایــن ســفر شــریک او‬ ‫شــوید‪ .‬اگــر هــم فکــر مــی کنیــد کســی حــال و‬ ‫حوصله نوشــتن خاطرات ســفر را ندارد میتوانید‬ ‫از ســیاحت نامــه هــا و ســفرها نامــه های نوشــته‬ ‫شــده توســط گذشــتگان و درگذشــتگان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن خصــوص خوانــدن ســفرنامه‬ ‫ناصرخســرو‪ ،‬ســفرنامه حاجــی ســیاح محالتــی‪،‬‬ ‫ســفرنامه حــاج ایــاز خــان قشــقایی و ســفرنامه‬ ‫محمدعلــی معین الســلطنه توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ســفر هــای تخیلــی‪ :‬نــوع دیگــری از ســفر‬ ‫کــه هیجــان زائــد الوصفــی دارد و بــه جاهایــی‬ ‫می تــوان ســفر مــی کــرد کــه بــا تــا بحال پــای هیچ‬ ‫ابوالبشــری بــه انجــا هــا نرســیده‪« ،‬ســفرهای‬ ‫تخیلــی» اســت‪ .‬فقــط جنــاب ژول ورن کــه‬ ‫نمــی توانســت بیســت هــزار فرســنگ زیــر دریــا‬ ‫بــرود‪ .‬شــما مــی توانیــد در رویاهایتــان بیســت‬ ‫و دو هــزار فرســنگ زیــر دریــا برویــد‪ .‬اصــا ًســی‬ ‫هــزار فرســنگ ‪ ،‬بــه کســی ربطــی نــدارد‪ .‬اصــا ً‬ ‫مــی توانیــد بــه جــای رفتــن بــه زیــر دریــا ‪ 20‬هــزار‬ ‫فرســنگ بــه فضــا برویــد! اگــر هم حــال و حوصله‬ ‫ســفر هــای زیــر ابــی و فضایــی نداریــد ‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد بــه یکــی از کالن شــهرها ســفر کنیــد و در‬ ‫یکــی از هتــل هــای مجلــل کــه شــبی ‪ 2‬میلیــون‬ ‫تومــان هزینــه دارد و تــازه اســم فقیــر بیچــاره هــا‬ ‫را روی ان گذاشــته اند اقامت کنید و هر غذایی‬ ‫کــه دلتــان خواســت ســفارش بدهیــد و ســاعتها‬ ‫در جکوزی و اســتخر هتل کالری بســوزانید و اب‬ ‫پرتقــال و اب انبــه میــل کنیــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪713‬‬ ‫سروان زینب نوملی‬ ‫اضطراب تا کجا مفید است؟‬ ‫رابطــه اضطــراب بــا ســامت و کارایــی فــرد یــک رابطــه‬ ‫خطــی نیســت یعنــی افــراد بایــد یــک حــدی از اضطــراب‬ ‫را داشــته باشــند تــا کارایــی خوبــی داشــته باشــند و‬ ‫زندگیشــان روی روال منظــم باشــد امــا‏اگــر ایــن میــزان‬ ‫بیشــتر از یــک حــدی شــود کارایــی فــرد را بــه کل مختــل‬ ‫میکنــد و بازدهــی او را پاییــن مــی اورد‪ .‬اضطــراب‬ ‫هماننــد نمــک غذاســت یعنــی مقــداری از ان بــرای‬ ‫بهتــر شــدن غــذا الزم اســت‏امــا زیــاد شــدن ان میتواند‬ ‫غــذا را خــراب و طعــم ان را شــور کنــد‪ .‬اضطــراب‬ ‫مفیــد اســت چــرا کــه افــرادی کــه هیچگونــه اضطرابــی‬ ‫ندارنــد راحــت در خانــه میخوابنــد و هیچــکاری انجــام‬ ‫نمــی دهنــد امــا‏افــرادی در زندگــی فعــال هســتند و‬ ‫احســاس مســئولیت و وظیفه شناســی میکننــد کــه‬ ‫مقــداری اضطــراب دارنــد و درواقــع همیــن اضطــراب‬ ‫مثبــت افــراد را بــه فعالیــت و کار وادار میکنــد‪.‬‏‬ ‫بــرای روشــنتر شــدن رابطــه بیــن اضطــراب و کارایــی و‬ ‫خطــی نبــودن ایــن رابطــه بایــد گفــت تــا یــک جایــی اگــر‬ ‫اضطــراب زیــاد شــود کارایــی هــم بــاال م ـی رود ولــی از‬ ‫یــک جایــی بــه بعــد اگــر اضطــراب زیــاد‏شــود در کارایــی‬ ‫فــرد اختــال بــه وجــود میایــد و بــه مــرور کارایــی او‬ ‫کاهــش پیــدا میکنــد‪.‬‏‬ ‫تمرینات فن‬ ‫بیان؛ ‪۱۱‬‬ ‫تمرین برای‬ ‫بیان بهتر در‬ ‫جمع های‬ ‫کوچک و‬ ‫بزرگ‬ ‫‏‪ -‬اضطراب مفید را چگونه بشناسید؟‬ ‫تشــخیص اینکــه اضطــراب مــا در چــه حــدی اســت و‬ ‫اینکــه ایــا ایــن اضطــراب مفیــد اســت یــا اثــار منفــی‬ ‫روی کار گاهــی مشــکل اســت‪ .‬بــرای تشــخیص بیــن‬ ‫ایــن دو حالــت بهتریــن کار ایــن اســت کــه ‏دقــت‬ ‫کنیــم ببینیــم بــه واســطه اضطرابــی کــه داریــم کار و‬ ‫مســئولیتی را کــه در حــال انجــام ان هســتیم خــوب‬ ‫انجــام میدهیــم یــا نــه؟ اگــر خــوب انجــام میدهیــم‪،‬‬ ‫اضطــراب مــا مفیــد اســت‪ .‬مثــا بــرای‏درس خوانــدن‬ ‫مقــداری اضطــراب داریــم و همــان باعــث میشــود‬ ‫بهتــر درس بخوانیــم و نمــره بهتــری بگیریــم‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫ان اضطــراب بــرای مــا انقــدر مشــغله ذهنــی ایجــاد‬ ‫میکنــد کــه مــدام درگیــری‏فکــری داریــم و حتــی دچــار‬ ‫تپــش قلــب میشــویم‪ ،‬تمرکزمــان را از دســت میدهیــم‬ ‫و‪....‬یعنــی اضطرابمــان بیــش از انــدازه شــده و دیگــر‬ ‫مفیــد نیســت‪ .‬یــا زمانــی کــه ایــن اضطــراب باعــث‬ ‫ایجــاد‏ناراحتــی زیــاد و ســلب اســایش دایمــی مــا شــود‬ ‫هــم مشــخص می?شــود کــه از میــزان طبیعــی فراتــر‬ ‫رفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬اضطراب افراد کمالگرا مثبت است یا منفی؟‬ ‫برخــی از افــراد همیشــه در کارهایشــان اضطــراب‬ ‫دارنــد و همیــن اضطــراب هــم موجــب پیشــرفت‬ ‫کاریشــان میشــود‪ .‬ایــن افــراد کمالگــرا هســتند و‬ ‫معمــوال از خودشــان انتظــار باالیــی دارنــد و بــه‏ســادگی‬ ‫احســاس رضایــت نمیکننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل همیشــه‬ ‫درون انهــا تنــش و اســترس وجــود دارد‪ .‬انهــا بایــد‬ ‫کمــی انتظاراتشــان را کــم یــا اگــر میتواننــد ان افــکار‬ ‫مزاحــم اضطرابــاور را از‏ذهنشــان بیــرون کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد مــدام در اینــده زندگــی میکننــد و اینــده را هــم‬ ‫بــد و وحشــتناک تصــور میکننــد و بــر همیــن اســاس‬ ‫هــم زندگــی میکننــد در صورتــی کــه بایــد بداننــد‬ ‫هیچــگاه ‏اتفاقاتــی کــه در ذهنشــان هســت پیــش‬ ‫نخواهــد امــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬با اضطراب مقابله کنیم یا از ان فرار کنیم؟‬ ‫هرکســی بــا اضطرابهایــش بــه روشــی برخــورد میکنــد؛‬ ‫بعضــی ترجیــح میدهنــد از کنــار ان رد شــوند‪ .‬برخــی‬ ‫ســعی میکننــد از ان دوری یــا بــه عبارتــی فــرار کننــد‬ ‫و برخــی هــم ترجیــح میدهنــد بــا ‏اضطرابهایشــان‬ ‫رودررو شــوند و بــا انهــا مقابلــه کننــد‪ .‬اول از همــه‬ ‫بایــد گفــت فــرار و اجتنــاب از موقعیتهــای اضطــراب زا‬ ‫نه تنهــا اضطــراب را بهتــر نمیکنــد بلکــه ان را تشــدید‬ ‫هــم میکنــد‪ .‬انســان‏از هرچــه فــرار کنــد ترســش از ان‬ ‫بیشــتر میشــود و بــه قــول ان ضربالمثــل معــروف «در‬ ‫بــا بــودن بــه از بیــم بالســت»‪ ،‬یعنــی وقتــی بــا ترســها‬ ‫و اضطراب هــا مواجــه شــویم‪ ،‬میبینیــم انقــدر هــم‏کــه‬ ‫گمــان میکردیــم ترســناک نبــوده و همیــن اضطرابهــا‬ ‫را کــم میکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-‬اضطراب و استرس چه تفاوتی دارند؟‬ ‫‏«اســترس» معمــوال بــه دو معنــی بــه کار میــرود؛ یــک‬ ‫زمــان بــه عنــوان عامــل ایجادکننــده و محــرک اضطــراب‬ ‫از ان یــاد میکنیــم و گاهــی هــم مرادمــان از اســترس‪،‬‬ ‫حالــت اضطــراب اســت‪ .‬اگــر‏بخواهیــم کلیتــر بگوییــم‪،‬‬ ‫یکــی از عالئــم اســترس‪ ،‬همــان حالتهــای اضطرابــی‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی اســترس عامتــر از اضطــراب اســت و‬ ‫همــان حالــت فــرد محســوب میشــود کــه ممکــن اســت‬ ‫او را از‏حالــت تعــادل خــارج کنــد میگنــا دات ای ار‪،‬‬ ‫مثــا یکــی از عزیزانــش فــوت کنــد یــا شــرایط شــغلی‬ ‫ســختی برایــش پیــش بیایــد یــا ‪ ....‬حتــی میتوان گفت‬ ‫اضطــراب هنگامــی در فــرد بــروز میکنــد کــه‏شــرایط‬ ‫اســترس زا در زندگــی او بیــش از حــد طــول بکشــد یــا‬ ‫به طــور مکــرر رخ دهــد یــا دســتگاه عصبــی بــدن نتوانــد‬ ‫بــه مرحلــه مقاومــت تنیدگــی پایــان دهــد و بــدن بــرای‬ ‫مدتــی طوالنــی همچنــان‏بســیج باقــی بمانــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت بــدن فرســوده و در برابــر بیماریهــای جســمی و‬ ‫روانــی (ماننــد اضطــراب) اســیب پذیر میشــود‪.‬‏‬ ‫ســروان زینــب نوملــی‪ .‬معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫انتظامــی شهرســتان گرگان‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫بــرای اینکــه ســخنرانی عالــی شــوید‪ ،‬هیــچ تمرینــی بهتــر‬ ‫از ســخنرانی در جمــع وجــود نــدارد‪ .‬وقتــی در جمعــی قــرار‬ ‫می گیریــد و ســخنرانی می کنیــد‪ ،‬در وضعیــت چالش برانگیــزی‬ ‫قــرار می گیریــد کــه نمی تــوان شبیه ســازی اش کــرد‪ .‬مشــکل‬ ‫اینجاســت کــه حضــور در جمــع بــرای ســخنرانی موقعیتــی اســت‬ ‫کــه همیشــه فراهــم نمی شــود‪ .‬خوشــبختانه می توانیــد در خانــه‬ ‫هــم تمریــن کنیــد و بــرای ایــن کار گزینه هــای زیــادی داریــد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بایــد بــرای ایــن کار وقــت بگذاریــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد فــن بیــان بهتــری داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫تمرینــات فــن بیــان ایــن مقالــه را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬صدا را گرم کنید‬ ‫گرم کــردن صــدا تمرینــی اســت کــه معمــوال خواننــدگان‬ ‫انجامــش می دهنــد‪ ،‬امــا بــرای ســخنرانان هــم مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬ایــن تمریــن بــا هــدف اماده کــردن تارهــای صوتــی‬ ‫انجــام می شــود و روش انجامــش این گونــه اســت کــه‬ ‫فــرد بــا الگویــی مشــخص صــدای خــود را بلنــد و کوتــاه‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫برخــاف خواننــدگان‪ ،‬معمــوال ســخنرانان نیــاز ندارنــد کــه‬ ‫قبــل از ارائــه‪ ،‬تمریــن ســخنرانی کننــد‪ .‬البتــه فکــر بــدی‬ ‫نیســت کــه قســمت هایی از ان را در خانــه اجــرا کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫می خواهیــد در همایش هــا بــا مشــکل مواجــه نشــوید‪ ،‬بــه‬ ‫انجــام ایــن تمریــن در خانــه عــادت کنیــد‪.‬‬ ‫زمزمه کــردن اهنگــی ســاده تمریــن مفیــدی اســت‪.‬‬ ‫زمزمــه صدایــی اســت کــه بــا دهــان بســته ایجــاد می شــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن هنــگام زمزمه کــردن نبایــد دهانتــان را بــاز کنیــد‬ ‫یــا عضــات گونه هــا را حرکــت دهیــد‪ .‬در ایــن حالــت‪،‬‬ ‫ارتعاشــات را در گلــو و صــورت خــود احســاس خواهیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫هــا کــردن هــم تمریــن مفیــدی اســت‪ .‬بــرای انجــام ایــن‬ ‫تمریــن نفســی عمیــق بکشــید و هنــگام خارج کــردن هــوا‪،‬‬ ‫به ارامــی هــا کنیــد تــا هــوا کامــا خــارج شــود‪ .‬می توانیــد‬ ‫ایــن کار را چندیــن بــار تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تمرینات تنفسی انجام دهید‬ ‫به کمــک تمرینــات تنفســی می توانیــد اضطــراب خــود را‬ ‫مهــار کنیــد و بــرای ســخنرانی امــاده شــوید‪ .‬ســاده ترین‬ ‫تمریــن تنفســی ایــن اســت کــه خیلــی راحــت بایســتید‪،‬‬ ‫شــانه ها و باالتنــه را شــل کنیــد و عمــل دم و بــازدم را‬ ‫به ارامــی انجــام دهیــد‪ .‬در حالــی کــه تــا ‪ ۴‬می شــمارید‪،‬‬ ‫از طریــق بینــی نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬ســپس بــا شــمارش‬ ‫معکــوس نفســتان را از دهــان خــارج کنیــد‪ .‬اگــر الزم بــود‬ ‫ایــن تمریــن را تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جلوی اینه صحبت کنید‬ ‫صحبت کــردن جلــوی اینــه باعــث می شــود کــه بتوانیــد‬ ‫متناســب بــا موضــوع ســخنرانی خــود‪ ،‬از زبــان بــدن‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬وقتــی جلــوی اینــه صحبــت می کنیــد‪،‬‬ ‫متوجــه می شــوید کــه مخاطبــان هنــگام ســخنرانی شــما‬ ‫مسابقه‬ ‫بــا چــه صحنــه ای مواجــه می شــوند‪ .‬ایــن ترفنــد بیــن‬ ‫ســخنرانان رایج اســت و اســتفاده از ان ســابقه ای طوالنی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از خودتان فیلم بگیرید‬ ‫در واقــع ایــن تمریــن نمونــه امروزی تــر تمریــن قبــل‬ ‫اســت‪ .‬امــروزه هریــک از مــا گوشــی هوشــمندی داریــم کــه‬ ‫دوربیــن دارد‪ .‬هنــگام ســخنرانی از خودتــان فیلــم بگیریــد‪.‬‬ ‫پــس از ســخنرانی و در اولیــن فرصــت فیلــم را تماشــا کنیــد‬ ‫و نــکات مثبــت و منفــی ســخنرانی خودتــان را یادداشــت‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر نــکات یادداشت شــده را رعایــت کنیــد‪ ،‬عملکــرد‬ ‫بهتــری خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬زبان پیچان ها را تمرین کنید‬ ‫زبان پیچان هــا عبارت هــای دشــواری هســتند کــه‬ ‫تکرارکــردن انهــا باعــث می شــود ذهــن و زبــان شــما بــرای‬ ‫ســخنرانی امــاده شــوند‪ .‬اگــر ســخنرانی های شــما حــاوی‬ ‫کلمــات و عبــارات پیچیده انــد‪ ،‬بهتــر اســت کــه ایــن تمریــن‬ ‫را تکــرار کنیــد‪ .‬البتــه تکــرار زبان پیچان هــا فایــده دیگــری‬ ‫هــم دارد؛ بــا انجــام ایــن تمریــن‪ ،‬دیگــر بیــش از انــدازه‬ ‫ســریع صحبــت نمی کنیــد‪ .‬بیــان عبــارت و جمــات ســخت‬ ‫بــرای تمریــن فــن بیــان مفیدنــد‪ .‬ایــن تمرینــات فــن بیــان‬ ‫بیــش از انچــه تصــور می کنیــد موثرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬گزیده مطالب را به زبان خارجی تمرین کنید‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد تســلط بیشــتری روی اداکــردن‬ ‫کلمــات و جمــات پیــدا کنیــد‪ ،‬یکــی از بهتریــن راهکارهــا‬ ‫ایــن اســت کــه گزیــده ســخنرانی خــود را بــه زبانــی خارجــی‬ ‫ارائــه دهیــد‪ .‬البتــه بایــد زبانــی را انتخــاب کنیــد کــه چیــزی‬ ‫از ان نمی دانیــد‪ ،‬چراکــه هــدف شــما تمرکــز روی نحــوه‬ ‫صحبــت کــردن اســت و نــه توجــه بــه ترجمــه و معنــی‪ .‬در‬ ‫واقــع شــما بایــد تمرکــز خــود را از روی معانــی برداریــد و‬ ‫روی الفــاظ تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از عبارت های پُرکننده استفاده نکنید‬ ‫عبارت هــای پُرکننــده عبارت هایــی هســتند کــه بــار‬ ‫معنایــی ندارنــد ماننــد «در واقــع» و «خدمــت شــما عــرض‬ ‫کنــم»‪ .‬بــرای انجــام ایــن تمریــن‪ ،‬بایــد تــاش کنیــد هنــگام‬ ‫ســخنرانی تــا می توانیــد از ایــن عبارت هــا اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫حتــی تــاش کنیــد در صحبت هــای روزمــره هــم از ایــن‬ ‫عبارت هــا اســتفاده نکنیــد‪ .‬ایــن کار باعــث می شــود بــه‬ ‫اســتفاده نکردن از عبارت هــای پرُکننــده عــادت کنیــد و‬ ‫ســخنرانی های رســمی شــما حالــت طبیعی تــری داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بداهه گویی را تمرین کنید‬ ‫فی البداهــه صحبت کــردن به معنــای صحبت کــردن‬ ‫بــدون امادگــی و برنامه ریــزی اســت‪ .‬ســخنرانان بــرای‬ ‫اینکــه ارائــه بهتــر و تاثیرگذارتــری داشــته باشــند از ایــن‬ ‫ترفنــد در تمرینــات فــن بیــان اســتفاده می کننــد‪ .‬اگرچــه‬ ‫بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــارت خالقانــه بایــد زیــاد تمریــن‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــدون شــک ارزش ایــن همــه تمریــن را دارد‪ .‬بــا‬ ‫کســب ایــن مهــارت نه تنهــا می توانیــد در میزگردهــا و‬ ‫جلســات پرســش و پاســخ بهتــر صحبــت کنیــد‪ ،‬بلکــه روی‬ ‫صحبت هــای روزمــره شــما هــم اثــر مثبــت می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنید‬ ‫وقتــی وکیــل مدافــع شــیطان می شــوید‪ ،‬بــرای اثبــات‬ ‫چیــزی اســتدالل می کنیــد کــه معمــوال بــرای رد ان‬ ‫اســتدالل می کرده ایــد‪ .‬البتــه بهتــر اســت موضوعــات‬ ‫بحث برانگیــز ماننــد دیــن و سیاســت را کنــار بگذاریــد‪ .‬مثــا‬ ‫می توانیــد از فیلــم موردعالقــه خودتــان انتقــاد کنیــد یــا‬ ‫دیگــران را بــه گوش کــردن اثــار خواننــده ای تشــویق کنیــد‬ ‫کــه اثــار او را نمی پســندید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬موضوعــی را انتخــاب کنیــد و دربــاره ان صحبــت‬ ‫کنیــد‬ ‫یکــی دیگــر از روش هــای تقویــت مهــارت بداهه گویــی‬ ‫همیــن تمریــن اســت کــه بــا انجــام ان عــادت می کنیــد‬ ‫دربــاره هــر چیــزی بــدون امادگــی و تمریــن صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫از تایمــر اســتفاده کنیــد تــا متوجــه شــوید کــه چقــدر‬ ‫می توانیــد ایــن تمریــن را ادامــه دهیــد‪ .‬البتــه خیلــی‬ ‫بهتــر می شــود اگــر ایــن تمریــن را بــا تمریــن شــماره ‪۷‬‬ ‫ترکیــب کنیــد‪ :‬بداهه گویــی بــدون اســتفاده از عبارت هــای‬ ‫پُرکننــده‪.‬‬ ‫اگــر موضوعــات کامــا عــادی و روزمــره را انتخــاب کنیــد‪،‬‬ ‫انجــام ایــن تمریــن بیشــتر از انچــه تصــور می کنیــد دشــوار‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬اگــر بخواهیــد ایــن تمریــن را بــا موضــوع‬ ‫پرتقــال یــا یــک فنجــان قهــوه انجــام دهیــد‪ ،‬متوجــه‬ ‫ســختی ان خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬تمرین کنید لحن شما واقعی باشد‬ ‫اگــر یــک چیــز بگوییــد امــا لحــن شــما چیــز دیگــری‬ ‫را برســاند‪ ،‬مخاطــب دچــار تعــارض می شــود‪ .‬نبایــد‬ ‫صحبت هــا و لحــن شــما دو چیــز متضــاد را بــه مخاطــب‬ ‫نشــان دهنــد‪ .‬اگــر هنــگام ســخنرانی اعــام کنیــد کــه‬ ‫خوشــحال هســتید امــا لحــن شــما بی حوصلگــی را نشــان‬ ‫دهــد‪ ،‬مخاطــب حــس خــوب شــما را بــاور نمی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن تمریــن بایــد ســعی کنیــد احســاس خودتــان‬ ‫را در جمــات اغازیــن بــه مخاطــب انتقــال دهیــد‪ .‬نحــوه‬ ‫بیــان ایــن جمــات بســیار مهــم اســت و بایــد بتوانیــد هــر‬ ‫احساســی را کــه داریــد در لحــن خــود منعکــس کنیــد‪ .‬دو‬ ‫فــرد خوشــحال و ناراحــت جمل ـه ای یکســان را بــا ‪ ۲‬لحــن‬ ‫متفــاوت می گوینــد؛ نحــوه اتصــال کلمــات بــه یکدیگــر‪،‬‬ ‫ســرعت ادای جمــات و حتــی الگــوی بلنــد و کوتاه کــردن‬ ‫صــدای ایــن دو نفــر متفــاوت خواهــد بــود‪ .‬روی تمــام ایــن‬ ‫تفاوت هــا تمرکــز کنیــد و بکوشــید انهــا را در لحــن خــود‬ ‫پیــاده کنیــد‪.‬‬ ‫توصیه پایانی‬ ‫بــرای اینکــه فــن بیــان بهتــری داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫ایــن ‪ ۱۱‬تمریــن را انجــام دهیــد و چنــد کتــاب فــن بیــان را‬ ‫بخوانیــد‪ .‬توصیــه می کنیــم در چالشــی ‪۱۱‬روزه شــرکت کنیــد‬ ‫و هــر روز را بــه انجــام یکــی از ایــن تمرینــات فــن بیــان‬ ‫اختصــاص دهیــد‪ .‬پــس از ایــن چالــش‪ ،‬روی تمریناتــی‬ ‫تمرکــز کنیــد کــه به نظرتــان مفیدتــر بودنــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫پاسختان را از طریق پیام رسان های ایتا‪ ،‬سروش‪ ،‬بله به شماره ‪ 09390082086‬ارسال و به قید قرعه یک عدد فلش ‪32‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ پایان امروز‬ ‫گیگ هدیه بگیرید‬ ‫اغازعملیات خیبر با رمز « ‪ » ........................‬در منطقه‬ ‫‪ ..............................‬برگزار شد‬ صفحه 6 ‫چهار شنبه ‪ 03‬اسفند * سال هشتم * شمـاره ‪1401 713‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫دستگیری عامل انتشار‬ ‫تصاویر غیراخالقی در‬ ‫شهرستان بجنورد‬ ‫خطرات برنامه های‬ ‫پشتیبانی نشده‬ ‫نمی توانیــد اهمیــت ب ـه روز نگه داشــتن زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫اســتقرار وصله هــا در ســطح شــرکت و در جریــان نگــه‬ ‫داشــتن اســیب پذیری های جدیــد یــا احتمالــی سیســتم‬ ‫را دســت کــم بگیریــد‪ .‬احتمــاال ًصحبــت هــای زیــادی در‬ ‫مــورد ایــن بهتریــن شــیوه هــا شــنیده ایــد‪ ،‬امــا اغلــب‬ ‫انهــا را دنبــال نمــی کنیــد‪ .‬و البتــه‪ ،‬اگــر از سیســتم هــای‬ ‫قدیمــی اســتفاده مــی کنیــد یــا از برنامــه هــای پشــتیبانی‬ ‫نشــده اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬محافظــت کامــل از کســب و‬ ‫کار شــما غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫بــرای بســیاری از کســب و کارهــا‪ ،‬ایــده یــک برنامــه‬ ‫دیجیتالی ســازی و نوســازی گســترده برای به روز رســانی‬ ‫سیســتم هــای قدیمــی مــی توانــد دلهــره اور باشــد‪ .‬بــه‬ ‫ویــژه یافتــن بهانــه بــرای مــدرن نشــدن در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت اقتصــادی اســان اســت‪ .‬برخــی از ســازمان هــا‬ ‫حتــی وسوســه شــده انــد کــه ســرمایه گــذاری خــود را در‬ ‫توســعه فنــاوری هــای دیجیتــال کاهــش دهنــد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫یــک اشــتباه بالقــوه بســیار پرهزینــه اســت بــه خصــوص‬ ‫اگــر بــه معنــای تکیــه بــر برنامــه هــا یــا نــرم افزارهــای‬ ‫پشــتیبانی نشــده یــا قدیمــی باشــد‪ .‬اینهــا همیشــه ذاتــا ً‬ ‫غیرقابــل اعتمــاد و اســیب پذیــر خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫برنامه هــا و سیســتم های پشتیبانی نشــده خطــری‬ ‫اجتناب ناپذیــر دارنــد‪ :‬وصله هــای امنیتــی یــا‬ ‫بر وزرســانی های حیاتــی نمی تواننــد ارائــه و اجــرا شــوند‪ .‬بــدون‬ ‫بــروز رســانیهای امنیتــی منظــم‪ ،‬برنامــه ها به طور فزاینــده ای‬ ‫در معــرض اســیب پذیــری هــا و بردارهــای حملــه جدیــد قــرار‬ ‫مــی گیرنــد‪ .‬و اگــر سیســتم عاملی دیگــر پشــتیبانی نشــود‪،‬‬ ‫احتمــال کمتــری دارد کــه فروشــندگان ان اســیب پذیری های‬ ‫موجــود در سیســتم را برطــرف کننــد‪ .‬مهاجمــان ایــن را مــی‬ ‫داننــد و هدفشــان سوءاســتفاده از موقعیــت اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــه دلیــل اســتفاده از سیســتم های پشتیبانی نشــده‪،‬‬ ‫کســب وکار شــما مــورد حملــه ســایبری قــرار می گیــرد‪ ،‬ان‬ ‫نگرانی هــای مدرن ســازی اولیــه کم اهمیــت خواهــد شــد‪ .‬و‬ ‫اگــر اســیب پذیری در یــک برنامــه وصله نشــده بــه یــک بازیگــر‬ ‫بــد اجــازه دسترســی بــه داده هــای حیاتــی مشــتریان شــما را‬ ‫بدهــد‪ ،‬بــرای مثــال‪ ،‬خطــر بــرای کس ـب وکار شــما می توانــد‬ ‫وجــود داشــته باشــد و شــرکت شــما بــا خرابی هــای گســترده و‬ ‫زیان هــای مالــی مواجــه شــود‪.‬‬ ‫یکــی از مالحظــات اضافــی بــرای مشــاغل در صنایــع تحــت‬ ‫نظــارت حقوقــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬تجــارت الکترونیــک ‪ -‬انطبــاق اســت‪.‬‬ ‫متحمــل شــدن اســیب مالــی یــا عملیاتــی بــه دلیــل قربانــی‬ ‫شــدن در یــک حملــه ســایبری بــه دلیل اســیب پذیــری در یک‬ ‫سیســتم قدیمــی‪ ،‬یــک چیــز اســت‪ .‬امــا جریمــه هــای نظارتــی‬ ‫مــی توانــد اغــازی بــرای پایــان کار کســب و کارهــا باشــد‪.‬‬ ‫رفع‬ ‫اگــر کسـب وکار شــما بــه دنبــال محافظــت در برابــر خطــرات‬ ‫ذاتــی اســتفاده از سیســتم ها و برنامه هــای قدیمــی یــا‬ ‫پشتیبانی نشــده اســت‪ ،‬انجــام یــک ارزیابــی امنیتــی جامــع‬ ‫برنامه هــا محــل خوبــی بــرای شــروع اســت‪ .‬بــا ارزیابــی‬ ‫برنامــه‪ ،‬شــریک شــما همــه برنامه هــای مــورد اســتفاده در‬ ‫سراســر شــبکه را از نظــر اســیب پذیری های فعلــی‪ ،‬تهدیــدات‬ ‫احتمالــی ازمایــش می کنــد و یــک طــرح اصالحــی بــرای رفــع‬ ‫شــکاف ها ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫یــک ارزیابــی امنیتــی کامــل برنامــه بایــد به کســب و کار شــما‬ ‫انهدام باند‬ ‫کالهبرداری‬ ‫در تلگرام‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و انهدام باند کالهبرداری خانوادگی‬ ‫خبــر داد کــه از طریــق کانــال جعلــی همســریابی فعالیــت‬ ‫گســترده ای را دنبــال مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی اکبــر قرائــی پــور‪ ،‬در تشــریح ایــن خبراعــام‬ ‫در مــورد نحــوه اســتفاده از برنامه هــا در سراســر نیــروی کار‬ ‫شــما و هرگونــه تهدیــدی کــه ایــن برنامه هــا ایجــاد می کننــد‪،‬‬ ‫نشــان دهــد‪ .‬ارزیابــی همچنیــن بایــد تشــخیص دهــد کــه ایــا‬ ‫کســب و کار شــما از برنامــه هــای الــوده اســتفاده مــی کنــد یــا‬ ‫خیــر و ایــا بدافــزار در برنامــه هــای پشــتیبانی شــده و معتبــر‬ ‫وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫اگــر متوجــه شــدید کــه از برنامه هــای پشتیبانی نشــده‬ ‫اســتفاده می شــود‪ ،‬کســب وکار شــما بایــد برنامــه ای بــرای‬ ‫بازنشســتگی یــا جایگزینــی ایــن برنامه هــا طراحــی کنــد و فــورا ً‬ ‫ان را اجــرا کنــد‪ .‬ایجــاد حفره هایــی در وضعیــت امنیتــی شــما‬ ‫کــه توســط برنامه هایــی کــه نمی تواننــد به روزرســانی شــوند‬ ‫بــرای مثــال بــا کنترل هــای جایگزیــن در کوتاه مــدت خــوب‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا بســیاری از چارچوب هــای نظارتــی بیــان می کننــد‬ ‫کــه ایــن کنترل هــا فقــط بایــد به طــور موقــت مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار گیرنــد و کس ـب وکارها را ملــزم بــه داشــتن ان می کنــد‪.‬‬ ‫یــک طــرح اصالحــی بلندمــدت وجــود دارد‪.‬‬ ‫که توســط بازیگران بد به کار می رود‪ ،‬نظارت و اعتبارســنجی‬ ‫امنیتــی دائمــی را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫حفــظ یــک سیســتم مدیریــت دارایــی قــوی نیــز مــی توانــد بــه‬ ‫محافظــت در برابــر خطــرات ذاتــی برنامــه هــا یا سیســتم های‬ ‫پشــتیبانی نشــده کمــک کنــد‪ .‬بــا نگــه داشــتن یــک ثبــت بــروز‬ ‫از دســتگاه هایی کــه نســخه های وصله نشــده یــا قدیمی تــر‬ ‫نرم افزارهــا و برنامه هــا را اجــرا می کننــد‪ ،‬دقیقــا ً می دانیــد‬ ‫کــه خطــرات ان کجاســت و بایــد تالش هــای خــود را بــرای‬ ‫برروزرســانی همــه برنامه هــا و سیســتم ها متمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫تاریــخ و مطابــق بــا بهتریــن شــیوه هــای امنیــت ســایبری‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از امنیــت ســایبری بــه میــان می ایــد‪ ،‬همیشــه‬ ‫دانســتن اینکــه ایــن نقــاط دردنــاک بالقــوه کجــا هســتند‪،‬‬ ‫احتمــال گرفتــار شــدن شــما را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫خطرات اســتفاده از برنامه های پشتیبانی نشــده بســیار زیاد‬ ‫اســت و نمی تــوان ان هــا را نادیــده گرفــت و واقعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه ان دســته از مشــاغلی کــه هنــوز بــه محصــوالت‬ ‫قدیمــی تکیــه می کننــد بایــد برنام ـه ای بــرای بازنشســتگی یــا‬ ‫جایگزینــی انهــا داشــته باشــند‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬ایــن امــکان‬ ‫بــرای کســب و کارهــا وجــود دارد کــه دفــاع امنیتــی خــود را‬ ‫بــدون اجــرای یــک برنامــه مــدرن ســازی یــا دیجیتالــی کــردن‬ ‫کامــل یــک شــبه تقویــت کننــد‪ .‬کسـب وکارها می تواننــد خطر‬ ‫کلــی سیســتم های خــود را بــا مشــاهده کامــل برنامه هــا و‬ ‫سیســتم های مــورد اســتفاده در سراســر نیــروی کار خــود و بــا‬ ‫ازمایــش مــداوم دفاع هــای امنیتــی خــود کاهــش دهنــد‪ .‬در‬ ‫جایــی کــه اســیب پذیــری پیــدا مــی کننــد‪ ،‬بایــد رفــع شــوند یــا‬ ‫دسترســی محــدود شــود‪.‬‬ ‫چــرا می خواهیــد اطالعــات حیاتــی کسـب وکارتان را بــه یــک‬ ‫سیســتم عامل پشتیبانی نشــده یــا برنامـه ای کــه می توانــد در‬ ‫زمانــی کــه مراحــل محــدود کــردن خطــرات را می تــوان بــه طــور‬ ‫موثــر و یکپارچــه اجــرا کــرد‪ ،‬مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫اعتمــاد کــرد؟ خرابی هــای احتمالــی‪ ،‬جریمه هــا و اســیب های‬ ‫اعتبــاری بــه ســادگی ارزش ان را ندارنــد‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬طــی مراجعــه چنــد تــن از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و‬ ‫شــکایتی مشــابه بــا موضــوع کالهبــرداری از انهــا در کانــال‬ ‫تلگرامــی همســریابی ‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اظهارات شــاکیان و با انجام اقدامات‬ ‫فنــی و تخصصــی الزم‪ ،‬محــرز گردیدکــه مجرمیــن بــا اســتفاده‬ ‫از تعــدادی خطــوط بــا هویــت غیرواقعــی کــه صرفــا ًجهــت‬ ‫انجــام اقدامــات مجرمانــه بــه کارگیــری می شــدند‪ ،‬از طریــق‬ ‫ارســال پیــام و انتشــار تصاویــر بــا اغفــال شــکات درخواســت‬ ‫پــول از حســاب فــرد را می کردنــد و در ادامــه از تعــدادی‬ ‫حســاب بانکــی اجــاره ای بــرای تکمیــل نقشــه کالهبردارانــه‬ ‫خــود بهــره بــرداری مــی نمودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا جمـع اوری ادلــه و مســتندات‬ ‫پرونــده و انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی توســط کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس و طــی هماهنگــی به عمل امــده با مقام قضایی‪،‬‬ ‫ســه متهــم کــه بــا یکدیگر نســبت خانوادگــی داشــتند در محل‬ ‫ســکونت بــه همــراه تعــداد دو گوشــی ایفــون ‪ 13‬وســه گوشــی‬ ‫هوشــمند اندرویــد بــا تعــدادی ســیم کارت و کارت هــای عابــر‬ ‫بانــک بــا هویــت هــای متفــاوت‪ ،‬دســتگیر و بــه مــکان پلیــس‬ ‫فتــا منتقل شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ قرائــی پــور در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬متهمیــن بــا‬ ‫ترفنــد راه انــدازی کانــال تلگرامــی بــا عنــوان دوســت یابــی‬ ‫و ازدواج و بهــره گیــری از نــام هــای اشــنا در انتخــاب اســم‬ ‫کانــال تلگرامــی در ابتــدا اعتمــاد قربانیــان خــود را جلــب و انهــا‬ ‫را ترغیــب بــه واریــز وجــه به حســاب هــای اجــاره ای بــه جهــت‬ ‫پولشــویی مــی کردنــد و در ادامــه و پــس از تراکنــش انجــام ‬ ‫گرفتــه و واریزوجــه توســط قربانیــان‪ ،‬ارتباط خــود را قطع کرده‬ ‫و پاســخگو نبودنــد‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد‪ :‬هرگونــه فعالیــت ســایت ها و کانال هــای‬ ‫همســریابی و همــدم یابــی کــه فاقــد مجوزهــای الزم از ســوی‬ ‫مراکــز ذیصــاح ‪،‬جــرم بــوده وتنهــا بــر اســاس منافــع مالــی‬ ‫گرداننــدگان طراحی شــده اند و مجرمیــن بــا بهــره گیــری از‬ ‫هویــت پنهــان فضــای ســایبری بــا نیــات شــوم و کالهبردارانــه‬ ‫نســبت بــه ایجــاد کانــال هایــی بــا موضوعــات همســریابی‬ ‫اقــدام و درصــدد فریــب هموطنــان مــی باشــند‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬کاربــران از بــاز کــردن تبلیغــات‬ ‫ناشــناس و محتوای مشــکوک در فضای مجازی جدا خودداری‬ ‫کننــد تــا در دام افــراد شــیاد و کالهبــردار قرار نگیرند و درصورتی‬ ‫ کــه بــا چنیــن مــواردی برخــورد کردند موضوع را ســریعا ًاز طریق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫تمــاس بــا مــا و یــا باشــماره گیــری ‪ 096380‬بــا کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫دفاعیات خود را امتحان کنید‬ ‫اکنــون کــه دقیقــا ًمــی دانیــد از چــه برنامــه هایــی در سراســر‬ ‫ســازمان شــما اســتفاده مــی شــود و چگونــه اســتفاده مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ایــن دیــد و کنتــرل بــر‬ ‫محیــط مــی توانــد پایــدار باشــد‪.‬‬ ‫ارزیابــی وضعیــت امنیتــی کســب و کارتــان در یــک لحظــه‪،‬‬ ‫رفــع مشــکالت و ادامــه کار کافــی نیســت‪ .‬تهدیدهــا همیشــه‬ ‫در حــال تغییــر هســتند و روش هــای حملــه بــه طــور فزاینــده‬ ‫ای پیچیــده مــی شــوند‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه کســب و کارهــا‬ ‫بایــد بــه طــور مــداوم وضعیــت امنیتــی خــود را ارزیابــی کنند تا‬ ‫یــک قــدم جلوتــر از مهاجمــان قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه طــور مــداوم بررســی کنیــد‬ ‫کــه سیســتم هــای دفاعــی امنیتی شــما کار می کنند‪ ،‬اســیب‬ ‫پذیــری هــا را ازمایــش کنیــد و مدیریــت دارایــی خــود را حفــظ‬ ‫کنیــد‪ .‬کس ـب وکارها می تواننــد روی ابزارهــا و فن اوری هایــی‬ ‫ســرمایه گذاری کننــد کــه با شبیه ســازی حمــات و روش هایی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫شناســایی و دســتگیری عامــل انتشــار تصاویــر‬ ‫غیراخالقــی در فضــای مجــازی‪ ،‬در شهرســتان‬ ‫بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سرهنگ«یوســف‬ ‫شــاکری»در ایــن رابطــه بیــان داشــت‪ :‬در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬اکانتــی کــه اقــدام بــه‬ ‫انتشــار تصاویــر غیراخالقــی می نمــود توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان رصــد شــده و‬ ‫تحقیقــات پلیســی جهــت شناســایی گرداننــده‬ ‫ان بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی توضیــح‬ ‫داد‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی‪ ،‬گرداننــده صفحــه‬ ‫مذکــور شناســایی و طــی هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضایــی‪ ،‬دســتگیر و بــه پلیــس فتــا اســتان‬ ‫انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری عنــوان کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫بازجویی هــای انجام شــده هــدف فعالیــت‬ ‫مجرمانــه خــود را افزایــش دنبــال کننــده صفحــه‬ ‫و ســپس کســب درامــد از فــروش اکانــت مذکــور‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬پرونــده بــه‬ ‫همــراه متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی‪،‬‬ ‫تحویــل مرجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان و علــی الخصــوص والدیــن‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــا ایجــاد انگیــزه و انتخــاب اهــداف‬ ‫درســت بــرای فرزندانشــان در جهت دهــی بــه‬ ‫رفتــار ان هــا بخصــوص در فضــای مجــازی نقــش‬ ‫مهمــی ایفــا کننــد و از وب گردی هــای بی هــدف‬ ‫و گاهــا ارتــکاب جرائــم ســایبری فرزنــدان خــود‬ ‫جلوگیــری نماینــد‪ .‬هــم چنیــن کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی در صــورت مشــاهده هرگونــه جرائــم‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬می تواننــد ان را از طریــق شــماره‬ ‫تمــاس ‪ 096380‬بــا همــکاران مــا در مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری ارز دیجیتال‬ ‫باوعده سود کالن‬ ‫پلیــس فتــا از شناســای فــرد کالهبــردار کــه‬ ‫در پوشــش ســرمایه گــذاری ارز دیجیتــال و‬ ‫دریافــت ســود کالن بــه روش پانــزی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری ازشــهروندان می نمــود‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا مراجعــه‬ ‫چندتــن ازشــهروندان بــه ایــن پلیــس مبنــی‬ ‫برســرقت موجــودی کیــف پــول الکترونیکــی‬ ‫ان هــا‪ ،‬موضــوع بصــورت ویــژه دردســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی درادامــه اظهــار داشــت‪ :‬شــاکیان در‬ ‫اظهــارات خــود عنــوان کردنــد مدتــی قبــل به قصــد‬ ‫ســرمایه گــذاری و کســب ســود اقــدام بــه خریــد‬ ‫ارز دیجیتــال نمودنــد ولــی پــس از مدتــی متوجــه‬ ‫‏بــه ســرقت رفتــن موجــودی حسابشــان شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬باتوجــه بــه‬ ‫حساســیت پرونــده‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت کــه بــا‬ ‫اقدامــات فنــی و بررســی های اولیــه مســتندات‬ ‫دیجیتالــی ارائــه شــده وانجــام اقدامــات‬ ‫تخصصــی ‪ ،‬فــرد مــورد نظــر شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬بــا اقدامــات صــورت‬ ‫گرفتــه محــل اختفــای متهــم کــه در یکــی از‬ ‫اســتان های شــمال کشــور می باشــد‪ ،‬شناســایی و‬ ‫پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی و دســتگیری‬ ‫متهــم بــه اســتان مربوطــه ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبی خاطر نشــان کرد‪:‬شــهروندان‬ ‫از تبلیغاتــی بــا عناویــن دریافــت ســود میلیــاردی‬ ‫در معاملــه ارز دیجیتــال‪ ،‬اســتخراج بــدون‬ ‫دســتگاه‪ ،‬درامــد میلیونــی از اســتخراج بیــت‬ ‫کویــن و اجــاره دســتگاه هــای اســتخراج‪ ،‬اجتنــاب‬ ‫نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 3‬اسفند سالروز عملیات خیبر‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪ -713‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-713‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/01‬شعبان‪/‬‬ ‫‪01 - 2023‬‬ ‫‪/22 --1401‬فوریه‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫چهارشنبه ‪12//03‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سوم اسفند سالروز اغازعملیات خیبر با رمز‬ ‫«یارسول الله» درهورالهویزه و جزایر مجنون‬ ‫(‪ )1362/12/03‬رودخانه اروند و منطقه وسیع هورالعظیم از نگرانی دشمن‬ ‫نســبت به تهاجم قوای ایران کاســته بود‪ .‬این موضوع در منطقه هورالعظیم‬ ‫بیشــتر مشــهود بــود‪ ،‬بــه طــوری کــه دشــمن هیــچ گونــه مانعــی را بــرای ایجــاد‬ ‫پدافنــد در غــرب ایــن منطقــه در نظــر نگرفتــه بــود‪ .‬عــراق هرگــز نمــی پنداشــت‬ ‫اب گرفتگــی وســیع هورالعظیــم بــرای نیروهــای پیــاده ایــران قابــل عبور باشــد؛‬ ‫و نیــز گمــان نمــی کــرد قــوای مســلح ایــران تــاش اصلــی خــود را در این منطقه‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬منطقــه هــور بــا ویژگــی ســرعت عمل‪،‬غافلگیــری ‪ ،‬پرهیــز از تــک‬ ‫جبهــه ای و حملــه بــه جنــاح دشــمن انتخــاب گردیــد ‪ .‬اهــداف عملیــات ادامـه ‬ ‫ن و بـ ه کارگیری ‬ ‫ی دشــم ‬ ‫ن جنگ ‬ ‫ن ب ه ماشــی ‬ ‫ب متجــاوز‪ ،‬ضربـ ه زد ‬ ‫ک تعقیـ ‬ ‫تاکتیـ ‬ ‫نو‬ ‫ن جزایــر مجنــو ‬ ‫ف و تامیـ ‬ ‫ل و تهدیــد جــاد ه بغــداد ‪ -‬بصــر ه و تصــر ‬ ‫ابتــکار عمـ ‬ ‫ی از هورالهویزه منطقه عملیات منطقه عملیاتی که در شــرق رودخانه‬ ‫بخشـ ‬ ‫دجلــه و داخــل هورالهویــزه واقــع شــده اســت‪ ،‬از شــمال بــه العزیــر و از جنــوب‬ ‫بــه القرنــه و طالئیــه محــدود مــی گــردد‪ .‬ایــن منطقــه دارای دو نــوع طبیعــت‬ ‫متفــاوت اســت‪ :‬هــور و خشــکی‪ .‬قســمت خشــکی‪ ،‬کــه حداقــل عــرض ان ‪8‬‬ ‫کیلومتــر و حداکثــر ‪ 10‬کیلومتــر اســت‪ ،‬توســط دو هــور بــزرگ – هورالهویــزه در‬ ‫شــرق و هورالحمــار در غــرب ان – احاطــه شــده اســت‪ .‬هــم چنیــن‪ ،‬منطقــه‬ ‫مذکــور توســط رودخانــه دجلــه بــه دو قســمت شــرقی – غربــی تقســیم مــی‬ ‫شــود کــه ‪ 4/3‬ان در شــرق رودخانــه قــرار دارد‪ .‬جــاده مواصالتــی عمــاره –‬ ‫بصــره نیــز در غــرب رودخانــه واقــع اســت‪ .‬در داخــل منطقــه مزبــور جزایــر‬ ‫شــمالی و جنوبــی مجنــون واقــع اســت‪ .‬هــم چنیــن تاسیســات دیگــری وجــود‬ ‫دارد کــه عبارتنــد از‪ :‬دکل هــای بــرق‪ ،‬دکل هــای تقویتــی رادیــو و تلویزیــون‪،‬‬ ‫تاسیســات و کارخانجــات کاغــذ ســازی‪ ،‬چــاه هــای نفــت و ‪ ...‬هــور منطقــه ای‬ ‫اســت هــم ســطح دریــا ودر مســیر رودخانــه هــای دایمــی بــه وجــود مــی ایــد و‬ ‫بــه علــت پوشــش فشــرده ســطح هــور از نــی‪ ،‬بــردی و چــوالن‪ ،‬تــردد در ان تنها‬ ‫از ابــراه هــاو نهــر هــا امــکان پذیــر اســت‪ .‬اســتعداد دشــمن منطقــه عملیــات‬ ‫در حــوزه اســتحفاظی ســپاه ســوم عــراق قــرار داشــت و بعــد از شــروع عملیــات‬ ‫بیشــتر یگانهــای دشــمن وارد عمــل شــدند‪ .‬قــوای خــودی – ســپاه پاســداران ‪:‬‬ ‫در مجمــوع ‪ 220‬گــردان عملیاتــی در اختیــار داشــت و اســتعداد توپخانــه ان‬ ‫نیــز ‪ 7‬گــردان بــود‪ - .‬ارتــش جمهــوری اســامی ‪ :‬لشــکر هــای پیــاده ‪،21 ، 77‬‬ ‫‪ 55 ، 28‬لشــکرهای زرهــی ‪ 92 ،16 ، 81‬طــرح عملیــات قــرارگاه مرکــزی خاتــم‬ ‫االنبیــا (ص) بــا دو قــرارگاه کربــا( مشــترک ارتــش وســپاه)و نجــف‪ ،‬هدایــت‬ ‫عملیــات را بــه عهــده داشــت‪ .‬قــرارگاه کربــا مــی بایســت بــا عمــل ازمحــور زیــد‬ ‫و رســیدن بــه نهــر کتیبــان جهــت مســدود کــردن منطقــه ورودی دشــمن در دو‬ ‫عیجــی اقــدام مــی کــرد‪ .‬قــرارگاه نجــف نیــز پس از دســتیابی به العزیــر و القرنه‬ ‫و تصــرف جزایــر مجنــون و الحــاق بــه طالییــه‪ ،‬جهــت بازکــردن جــاده طالییــه‬ ‫– نشــوه کــه تنهــا امیــد بــرای ادامــه عملیــات و انتقــال نیــرو و مهمــات بــود‪،‬‬ ‫اقــدام نمایــد‪ .‬یــگان هــای تحــت امــر ایــن قــرارگاه مــی بایــد بــا عبــور از طالییــه‬ ‫بــه ســمت نشــوه و تامیــن ان در پــل دوعیجــی بــه قــرارگاه کربــا نیروهــای‬ ‫ملحــق مــی شــدند‪ .‬قــرارگاه نجــف بــرای تصــرف اهــداف خــود بــه تشــکیل پنــج‬ ‫قــرارگاه فرعــی (نصــر‪ ،‬بــدر‪ ،‬حنیــن‪ ،‬حدیــد‪ ،‬فتــح) مبــادرت مــی ورزیــد‪ .‬قــرارگاه‬ ‫دیگــری بــا نــام نــوح علیــه الســام وظیفــه ترابــری دریایــی و پشــتیبانی یــگان‬ ‫هــای عمــل کننــده را برعهــده داشــت‪ .‬شــرح عملیــات عملیــات در ســاعت‬ ‫‪ 21:30‬روز‪ 62/12/3‬بــا رمــز یــا رســول اللــه اغــاز شــد‪ .‬در مرحلــه اول نیروهــای‬ ‫قــرارگاه نجــف بــا تهاجــم سراســری در مناطقــی همچــون تنگــه و شــهر القرنــه‪،‬‬ ‫جــاده بصــره – العمــاره و نیــز جزایــر شــمالی و جنوبــی مجنون اســتقرار یافتند‪.‬‬ ‫قــرارگاه کربــا کــه در محــور زیــد وارد عمــل شــده بــود‪ ،‬بــا عــدم موفقیــت یــگان‬ ‫هــای ارتــش وســپاه بــه مواضــع قبلی خود بازگشــتند‪ .‬در مرحلــه دوم عملیات‪،‬‬ ‫دو تــاش اصلــی در محــور جزایــر مجنــون و طالییــه بــه منظــور الحاق و ســپس‬ ‫پیشــروی بــه ســمت نشــوه در نظــر گرفتــه شــد؛ بنــا بــه عللــی پیشــروی انجــام‬ ‫نشــد‪ .‬در مقابــل‪ ،‬دشــمن بــه تدریــج خــود را بازیافتــه و پــس از کشــف اهــداف‬ ‫عملیــات و محورهــای اصلــی تــک‪ ،‬تــاش اصلــی خــود را ابتــدا روی پاکســازی‬ ‫حوالــی جــاده بصــره – العمــاره گــذارد و ســپس روی طالییــه متمرکــز شــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه عملیــات‪،‬از محــور جــاده طالییــه نیروهــای جــدی وارد عمــل شــدند ‪،‬ولــی‬ ‫پیشــروی و الحــاق بــا محــور جزایــر مجنون انجام نشــد‪.‬و اهداف عملیات خیبر‬ ‫بــه حفــظ جزایــر مجنــون محــدود شــد‪ .‬دشــمن کــه حضــور نیروهــای ایرانــی‬ ‫در هــور را خطــری بــرای جــاده بصــره – العمــاره مــی دانســت بــا اجــرای اتــش‬ ‫شــدید توپخانــه و بمبــاران مــداوم بــا هواپیمــا و تــوان پیــاده وزرهی می کوشــید‬ ‫جزایــر مجنــون را بازپــس گیــرد‪ .‬نهایتــا ًدشــمن کــه در مقابــل خــود مقاومتــی‬ ‫غیــر قابــل تصــور را مشــاهده مــی کــرد‪ ،‬بــه تدریــج از بازپــس گیــری جزایــر‬ ‫ناامیــد شــد و بــه تحکیــم مواضــع پدافنــدی خود مبــادرت ورزیــد‪ .‬نتایج عملیات‬ ‫عملیــات خیبــر کــه بــه ازاد ســازی منطقــه ای بــه وســعت ‪ 1000‬کیلومتــر مربــع‬ ‫در هــور‪ 140 ،‬کیلومتــر مربــع در جزایــر مجنــون انجامیــد‪ ،‬موجــب افزایــش عــزم‬ ‫بیــن المللــی در جهــت کنتــرل ایــران و جلوگیــری از شکســت عــراق گردیــد؛ بــه‬ ‫گونــه ای کــه از تاریــخ‪( 62/12/3‬زمــان اغــاز عملیــات خیبر) تا تاریــخ‪63/7/30‬‬ ‫تعــداد ‪ 474‬طــرح صلــح از ســوی ‪ 54‬کشــور مختلــف جهــان ارایــه شــد‪ .‬شــورای‬ ‫امنیــت ســازمان ملــل نیــز در تاریــخ ‪ 63/3/11‬قطــع نامــه ‪ 552‬خــود را در‬ ‫خصــوص پایــان دادن بــه جنــگ ایــران و عــراق تصویــب نمــود‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫بــود کــه هیــچ یــک از قطــع نامــه و طــرح هــای مذکــور نظــر ایــران را تامیــن نمــی‬ ‫کــرد‪ .‬تلفــات و ضایعــات عــراق در ایــن عملیــات بــه شــرح ذیــل مــی باشــد ‪:‬‬ ‫کشــته و زخمــی شــدن حــدود ‪ 15000‬نفــر بــه اســارت درامــدن ‪ 1140‬نفــر انهــدام‬ ‫‪ 150‬تانــک و نفربــر و ‪ 200‬خــودرو بــه غنیمــت در امــدن ‪ 10‬تانــک و ‪ 60‬کامیــون‬ ‫طنین صدای پژواک شبانگاهی َ‬ ‫"کتولی‬ ‫َب ُخ ِ‬ ‫وندم ِمه یار کتوله" در سرزمین هفت اقوام‬ ‫ضرب اهنــگ موســیقی کتــول در چهارمیــن شــب جشــنواره فجــر و اســتقبال‬ ‫هنردوســتان گلســتان از اثــار ارائه شــده بــه خصــوص اهنــگ مانــدگار «کتولــی‬ ‫بخونــدم مه یــار کتولــه» بیانگــر ان اســت کــه بــا وجــود تولیــد طیــف گســترده ای از‬ ‫موســیقی ناهمگــون‪ ،‬هنــوز شــنیدن موســیقی محلــی و ســنتی‪ ،‬جاذبـه ای فراگیــر‬ ‫بــرای عالقمنــدان بــه موســیقی ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬چهارمیــن شــب جشــنواره موســیقی‬ ‫کتولــی عــاوه بــر اجــرای چنــد گــروه موســیقیایی در گــرگان بــا اجــرای ســه گــروه‬ ‫موســیقی کتولــی در مجتمــع فرهنگــی ‪ -‬هنــری اداره ارشــاد علــی ابــاد کتــول‬ ‫پیگیــری شــد ‪.‬‬ ‫اســتقبال پرشــور اهالــی علــی ابــاد کتــول از این شــب موســیقیایی بیانگــر ان بود‬ ‫کــه بــا وجــود رشــد قارچ گونــه انــواع موســیقی غربــی و غیرمتعــارف در جامعــه‪،‬‬ ‫کتولی هــا همچنــان دلبســته و دوســتدار موســیقی اصیــل هســتند‪.‬‬ ‫همنوایــی تماشــاگران بــا مطلــع و ســربند معــروف موســیقی کتــول از لحظــات‬ ‫دلنشــین اجــرای گروه هــای موســیقی در علی ابــاد کتولبــود تــا جایــی کــه زمزمــه‬ ‫و همنوایــی تماشــاگران «کتولــی بخونــدم مه یــار کتولــه ‪ /‬کتولــی بخونــدم مــه‬ ‫منــزل دوره ‪ -‬کتولــی بخونــدم بــورم والیــت‪ /‬شــه یــار جــه دارمبــه شــیرین حکایت»‬ ‫(کتولــی بخوانــم کــه یــار مــن کتــول اســت‪ /‬کتولــی بخوانــم کــه خانــه مــن از یــارم‬ ‫دور اســت ‪ -‬کتولــی بخوانــم بــرم خانــه ‪ /‬بــا یــارم حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن‬ ‫دارم) در خــارج از ســالن اجــرا هــم بــه گــوش می رســید‪.‬‬ ‫بــه عقیــده کارشناســان‪ ،‬جذاب تریــن بخــش موســیقی اوازی کتولــی را مجموعــه‬ ‫ترانــه هــای دل انگیــزی تشــکیل می دهــد کــه از دیربــاز بــر زبــان تــوده مــردم ایــن‬ ‫مــرز و بــوم جــاری بــوده اســت کــه ســربند « کتولــی بخونــدم مــه یــار کتولــه» از‬ ‫جملــه ایــن ترانه هــا اســت‪.‬‬ ‫نجــوای کتــول بــه سرپرســتی محمــد رضــا برزگــر و مهــرگان بــه سرپرســتی ادیــب‬ ‫بهــرام زاده و گــروه پیشکســوت کتــول بــا سرپرســتی درویشــعلی خســروی ســه‬ ‫گــروه موســیقیایی بودنــد کــه شــامگاه دوشــنبه بــه اجــرای برنامــه پرداختنــد تــا‬ ‫حیــات و پویایــی موســیقی دیــار کتــول را فریــاد بزننــد‪.‬‬ ‫بــار دیگــر یــاد و خاطــر چهــره هــای مانــدگار و اســتادان موســیقی دیــار علــی ابــاد‬ ‫کتــول‪ ،‬از جملــه زنــده یــاد شــیرعلی شــکری‪ ،‬زنــده نــام علی اصغــر اصالنی کتولــی‬ ‫(اکبرکتول)‪ ،‬جواد معززی‪ ،‬ســید مجتبی حســینی‪ ،‬قربانعلی اصالنی‪ ،‬ســیداحمد‬ ‫حســینی‪ ،‬علی حســین قنبــری و محمدرضــا برزگرنــژاد در میــان اهالــی علــی ابــاد‬ ‫کتــول و دیگــر دوســتداران موســیقی کتولــی زنــده شــد‪.‬‬ ‫موســیقی کتولــی یکــی از اوازهــای موســیقی ســازی و اوازی محســوب می شــود‬ ‫کــه در میــان مــردم طبرســتان‪ ،‬اســتراباد و خطــه کتــول ســینه بــه ســینه تــداوم‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بخــش اوازی موســیقی کتولــی در شــرق و غــرب و مرکــز مازنــدران از نظــر فواصل‬ ‫مقامــی یکســان بــوده و تقریبــا مشــابه هــم اجــرا می شــود امــا فواصــل مقــام‬ ‫موســیقی کتولــی درخطــه علــی ابــاد اســتان گلســتان بلندتــر از موســیقی کتولــی‬ ‫مازنــدران اســت‪.‬‬ ‫اواز کتولــی بــه بیــات دشــتی و حجــاز ابوعطــا شــباهت دارد و بیشــتر در حیــن راه‬ ‫رفتــن یــا کارکــردن معمــول اســت و بــه همیــن خاطــر از ویژگیهــای «جــان‪ ،‬جانــا‪،‬‬ ‫هــی و ای» کــه گویــای تــازه نفــس کــردن خواننــده اســت اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫عشــق بــه طبیعــت‪ ،‬دام و زمیــن جــزو الینفــک موســیقی اوازی کتولــی اســت و‬ ‫شــیفتگی روســتاییان بــه عناصــر تعیین کننــده زندگــی کشــاورزی و دامپــروری در‬ ‫گفــت و گــوی انــان بــا ایــن عناصــر مجســم می شــود‪.‬‬ ‫فرهنــگ عامیانــه کاربــرد ترانه هــا کــه بــا مفاهیــم عالی همچون دلداگی‪ ،‬عشــق‪،‬‬ ‫رنــج‪ ،‬انــدوه‪ ،‬جدایــی‪ ،‬همبســتگی‪ ،‬پایــداری در مقابــل ســختی کار و ســتم حاکــم‬ ‫و تــاش و امیــد بــرای بقــا همــراه اســت‪ ،‬جزیــی از زندگــی مــردم ایــن منطقــه بــه‬ ‫شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫منطقــه کتــول شــرقی ترین مناطــق تبری زبــان و از اصلی تریــن بلــوک اســتراباد‬ ‫قدیــم محســوب می شــود کــه نزدیکــی و همجــواری بــا ترکمــن صحــرا و خراســان‬ ‫بــه غنــای فرهنگــی و هنــری ان افــزوده اســت‪.‬‬ ‫مهاجرپذیــری منطق ـ ه کتــول بــه اعتقــاد کارشناســان امــر راه را بــرای ســازهای‬ ‫گوناگــون در موســیقی ایــن ســرزمین بــاز کرد‪،‬نــی کتولــی بــه عنــوان اصلــی تریــن‬ ‫ابــزار موســیقی ایــن منطقــه از نظــر ســاختمان تلفیقی از للـــه وای مازندرانــی و ید ّ‬ ‫بَقُــم ترکمنــی اســت ‪.‬‬ ‫بلنــدی ایــن ســاز نشــانگر زندگــی کتولی هــا در کوهســتان و زندگــی بــر پای ـه ی‬ ‫دامپــروری و کشــاورزی اســت و نــی‪ ،‬کشــمکش چوپانــان بــا طبیعــت را بازگــو‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫در کتول قدیم تا امروز از مردمان ســاکن کوهســتان و روســتاها تا شــهر به کار‬ ‫بــردن ضربه هــا و بــراوردن اواهــای دلخــواه از پشــت تَشــت و لگــن و دایــره تــا هــر‬ ‫در و تختــه ای کــه می توانــد خالــق اوائــی شــود ‪ ،‬شــادی دلخواهــی می گیرنــد کــه‬ ‫ســرمایه پایکوبی هــای دلپذیــر می گــردد‪.‬‬ ‫هــر یــک از ایــن ترانه هــا و زیبایی هــای نهفتــه در ان‪ ،‬ریشــه در طبیعــت نــاب و‬ ‫برگرفتــه از ویژگی هــای قومــی ‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی کتــول دارد و مایــه اصلــی‬ ‫ان هــا از محیــط پیرامــون روســتاها و نیــز از احســاس‪ ،‬عاطفــه ‪ ،‬عشــق و محبــت‬ ‫بــه یــار و دیــار و معشــوق اســت‪.‬‬ ‫اســاس ســاختار موســیقی مقامــی کتولــی بــر پایـ ه ســه مقــام اوازی بــه نام هــای‬ ‫ت مقــام و کلّه کــش اســتوار اســت‪.‬‬ ‫هرایــی‪ ،‬راسـ ِ‬ ‫خنیاگــران کتولــی از دیربــاز ایــن ســه مقــام را بــر اســاس ســلیقه و ذوق فــردی و‬ ‫بــا اتــکا بــه ســنت بداهــه بــا توجــه بــه چگونگــی بلنــدی و یــا کوتاهــی جمــات ان‬ ‫بــه هنــگام اجــرا مــی نواختنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقام هــای ســه گانــه سرچشــمه مقامــات دیگــری شــدند کــه بــه نــام پدیــد‬ ‫اورندگانشــان موســوم بودنــد ماننــد علی محمــد صنــم‪ ،‬مقام یحیی گالــش و یا مقام‬ ‫ب و ســریعتر انــان اســت‪.‬‬ ‫حســنخانی کــه وجــه تمایــز ان هــا در اجــرای پرشــتا ‬ ‫راســت مقام هــا پرشــتاب تر ‪ ،‬ســریع تر و کوتاه تــر و هرایی هــا و کلّه کش هــا‬ ‫کشــیده تر و ســنگین تر و طــول جمــات انــان از راســت مقام هــا و بلندتــر اســت‬ ‫بنابرایــن هرایــی مقدمــه و پیــش درامــد اهنگ هــای کتولــی و پــس از ان راســت‬ ‫مقام هــا و ســپس کلّه کش هــا اوج موســیقی کتولــی بــه شــمار مــی رونــد‪.‬‬ ‫بخــش دیگــری از موســیقی اوازی کتولــی منظومه هاســت کــه منظومه هــای‬ ‫عبــاس مســکین و عبــاس گالــش از معروف تریــن انهــا بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اخریــن بخــش از موســیقی اوازی کتولــی ریــز مقام هاســت کــه از مقام هــای‬ ‫اصلــی گرفتــه شــده امــا در زمــان حاضــر بســیاری از انهــا بــه فراموشــی ســپرده‬ ‫شــد ه اســت‪.‬‬ ‫از ریزمقامــات بومــی کتولــی فقــط تعــداد معــدودی در یادهــا مانــده اســت و‬ ‫بــر خــاف ســایر ریزمقامــات مناطــق‪ ،‬برخــی نــام هــای قدیمــی ایــن بخــش از‬ ‫موســیقی بــه فراموشــی ســپرده شــده و همــه ان هــا نــزد هنرمنــدان ایــن مناطــق‬ ‫بــا عنــوان کلــی ریزمقــام شــناخته می شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!